Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-03-11

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Δεμεσὺς τῇ 27)11 Μαρτίου 1913 Διευδυντὴς καὶ ᾿Εκδότης ΕΥΡ, Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΕΖΙΟΣ τος Ίον - ᾿Αρ. 6 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ᾿Αγνοοῦμεν ἄν ἡ ἀπόφασις τῶν Σ5- βασμιωτάτων Συνοδικῶν, τὴν ὁποίαν ἐξέδωχαν ἐσχάτως ματὰ τῆς διατυπώ- Βείσης γνώμης, ὅπως ὑποβληῦῇ τὸ ἐκ- μλησιαστικὸὺν δυνταγμάτιον τῆς Κύ- ποου καὶ ἐνώπιον εὐρυτέρας συνελεύ- σεως, εἶνε δριστικὴ καὶ ἀμετάκλητες. Δὲν δέλομεν νὰ πιστεύωµον ὅτι οὗ Αγιοι Συνοδικοὶ δὰ ἐπιμένουν ἀνέν- ὅοτοι εἰς τὴν ἀπόφασίν των ταύτην, ἥτις πρόκειται νὰ δημιουογήσῃ κακὸν προηγούμµενον, τὸ νάπαγορεύεται δηλ. εἰς τὸν )αὸν νὰ φροντίζῃ καὶ ἐνδιαφέ- ρεταιδιὰ τὴν πρέπουσαν διοίκησιν καὶ χαλὴν διαχείρισιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ἀφοῦ εἶνε γνωστὸν ποία στενἡ σχέσις ὑπάρχει μεταξὺ ποιµαι- γόντων καὶ ποιμαινοµένων καὶ ὅτι οἱ μὲν ἀπορρέουν ἐν τῆς ἐγκρίσεως καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν δέ. Διότι δὲν θἀγνοοῦν βεβαίως οἱ ἁγι- ώτατοι Μητροπολῖται, ὅτιτὸ συζητού- µενον ᾿Ὦκκ]ησιαστυκὸν Ἀυνταγμµάτιον, ἀφοῦ Θάποτελῇῃ ἓν τῷ μέλλοντι τὸν διέποντα νόµον τῆς καθ’ ἡιιᾶς ὀρθοδό- ἔου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, δέον νὰ περιβληῦῇ, ὡς εἰκός, καὶ τὴν Παγκύ- πριον ἔγπρισιν, ἥτις δὲν δύναται, φρο- νοῦμεν, νὰ ἐκπροσωπῆται διὰ τῶν ὀλί- ἴων «ἀριστίνδην» καὶ διὰ τοῦτο ἐλπί- ζομεν, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῶν Αγ. Σνν- οδικῶν θάναθεωρηῦῇ, ποὶν ἢ προσλά- βῃ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀμετακλήτου, κά- ὑόσον ὃ κυπριακὸς λαὸς ἀμφιβάλλο- μεν, ἂν δὰ δεχῦῃ τοιαύτην διασπάδι- οιν τῶν δικαιωμάτων του ἐπὶ ζητημά- των τοιαύτης σπουδαιότητος, οἷον τὸ προχείµενον. Μήπως δὲν ἐρωτᾶται ὃ λαός, ὅταν ἐκλέγωνται οἱ ἀρχιερεῖςτου Καὶ µΊπως δὲν χοίεται καὶ διὰ τῆς σιγ- χαταθέσεως καὶ ἐγκρίσεως τοῦ. χριστε- πωνύμου πληρώματος ὃ διὰ τῆς χάρι- τος τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἄξιον διάκονοντοῦ Ὑψίστου προχειριζόµενος Ἠπίσκοπος : Καὶ διὰ τὶ ἆλλο, παρὰ διὰ τὰ διχαι- ώματα τοῦ λαοῦ ἐχοπτόμεθα ἐπὶ δεκα- ετίαν ὁλόκληρον ὅπως ἀποκατασταῦῇ ἡ ἱεραρχία τῆς Κύπρου Καὶ ποίᾳ βουλήσει πλὴν τῆς Α- νωῦεν-- δύναται ὃ κληρικὺς νὰ περι- βληδῇ τὸν ᾿Αρχιερατικὸν μανδύαν ἢ τῇ λαϊκῇ: Καὶ ἀφοῦ ἔχει ἀναφαίρετον τὸ δικαί- ὠμα τοῦ ἐκλέγειν ὁ λαὸς τοὺς Αρχιερεῖς του, διατὶ νὰ δέλωμεν νἀφαιρῶμεν αὖ- τὸν τὸ δικαίωμις τῆς ἀναμίξεως εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ. δυνταγµατίου, ὅπερ δὰ διέπῃ τοῦ λοιτοῦ τὰ τῆς Εκκλησίας του Μήπως ἡ πολιτεία δὲν καλεῖ ἐδνο- συνέλαυσιν, ὅταν πρόκειται νάναθεω- ρήσῃ τὸ Σύνταγμά τής: Διατὶ τάχα καὶ ἡ Εκκλησία νὰ μὴ καλῇ τὴν ἐθνοσυνέλευσίν της, ὅπως ἆ- ναθεωρήσῃ τὸ Συνταγμάτιόν της: Π μήπως φρονεῖ, ὅτι ἡ ἐχκλησι- αστικὴ αὕτη ἐθνοσυνέλευσις δὰ µετα- βάλῃ ἢ δὰ Ὀεσπίσῃ ἵερόν εδ” γόνα :! τιγα ᾽Αλλ’ ἐξέρχεται τοῦτο τῆς λαϊκῆς δι- παιοδοσίας, Σεβασμιώτατοι, καὶ ἔστε βέβαιοι ὃτι τὸ ποίµνιόν σας οὐδέποτε θὰ δελήσῃ νὰ µειώσῃ τὺ ἐχκλ. γόητρόν σας, ὅπερ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει ἀκριβῶς νὰ διατηρῆται πάντοτε εἰς τὴν ἐμπρέ- πουσαν αὐτοῦ περιωπήν. ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Οἱ Ἰππικοὶ ἀγῶνες ἀφ᾽ οὗ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν κατηργήθησαν ἓν Κύπρῳ ἀνασνυστῶνται ἤδη ἓν Λευκοσίᾳ. ἈΠετ ἀληθοῦς ἐνθουσιασμοῦ διενεργοῦνται ἔρανοι καὶ διασκορπίζονται προγράµµατα καὶ εἰσιτήρια, γινόμενα ἄνάρ- παστα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ. Καὶ φαίνεται ὣς νὰ ὑποφώσκῃ καὶ ἓν τῇ μεμακρυσμένῃ ταύτῃ γωγίᾳ τοῦ Ελληνισμοῦ ἐλπὶς πρὸς ἀναβίωσιν τῶν ὡραίων ἴππικῶν ἀγώνων, οὓς ἐδημιούρ- γησε τὺ ἀείζωον καὶ ὄκένωτον ἑλληνικὸν πνεῦμα τῶν ἄρχαίων χρόνων. Διότι οἱ ἵππικοὶ ἀγῶνες ἀπετέλουν πάν- τοτε τὸ σπούδαιότερον καὶ ἐπισημότερον ἆ γώνισµα τῶν ἱστορικῶν χρόνων. Πὐτύχημα δὲ εἶναι διὰ τὴν µιµράν µας Ιύ- πρων ἡ ἀνασύστασίς των καὶ εὐχῆς ἔργον ἐὰν δὲν μᾶς ἀπολίπῃ τὸ σθένος καὶ ἂν δὲν μᾶς καταλάβῃ ὁ κέρος, στις καταστρέφει πᾶσαν ὡραίαν ἰδέαν. Καὶ ἂν ἀπέθανον καὶ ἐτάφησαν ἐντὸς τοῦ σκότους τόσων αἰώνων οἵ δεοὶ καὶ ἡμίθεοι γικηταί, ἃἂς ἐλπίσωμεν ὅτι ζῶσιν εἰσέτι τοῦ- λάχιστον κατὰ τοὺς ἀπομεμακρυσμένους τού- τους χρόνους οἳ ἀπόγονοι ἐχείνων, ἀντάξιοι γ᾿ ἀντιμετωπίσωσι πᾶν ἐπιπροσθοῦν κώλυμα εἲς τὴν ἀείζφον γίκην καὶ νὰ κατέλθωσιν εἷς τὴν κονίστραν τῶν ἀγώνων ὑπερήφανοι καὶ γενναῖοι. Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχῃ σήμερον εἷς Πίνδαρος νὰ ἐξυμνήσῃ τὴν ἀνδρείαν τῶν γικητῶν, ὑπάρχουσιν ὅμως μύρια Πινδαρικὰ ὄργανα, ἅτινα θὰ διασαλπίσωσι τὴν νίκην εἲς τὰ τέσσαρα τῆς ὑδρογείου πέρατα. Ὁ Ζεὶὺς καὶ ὁ Απόλλων οἳ προστᾶται καὶ κηδεµόνες τῶν ἀγώνων δὲν δὰ κατέλθωσαιν εἲς τοὺς ἀγῶνας. Καὶ τὰ Πελόπεια Ἱπποδρό- µια τὰ ἐξικνούμενα µέχρι τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἐτ- γίου Διὸς ἐξηφανίσθησαν ἤδη. Ἡ ἀγριελαία καὶ ἡ δάφνη περιφρογεῖται, ἄντ᾽ αὐτῆς δὲ ἡ χαμερπὴς ὕλη στέφει σήµε- ρον τὰ ὠχοὰ μέτωπα τῶν νικητῶν. -λὲν ἀπέ- Όανεν ὅμως εἶσέτι ἡ λληνικὴ φυκή 1. Οἱ ὕ- στατοι γρησμµοί, τὰ Δωδώγνια καὶ ΗἨύδια ἄσματα τῶν δεῶν ἔναυλα ἀντηχοῦσιν εἰσέτι. Καὶ διὰ τῶν Πινδαρικῶν. διδυράµβων δι- αβλέπει μὲ τοὺς νοητοὺς ὀφθαλμούς της ἡ ᾱ- Βάνωτος ἑλληνιὴ ψυγή. ἐστεμμένους μὲ ἕά- ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΥ ΠΟΥΝ Τ0 ΠΡΑΣΙΝΟ (Συνέχεια ἓκ τοῦ προηγουμένου) --- ταβῆτε, κύριε, εἶπεν ὁ βασιλεὺς καὶ ὀφήσατε τὰ ἐργαλεῖά σας εἲς τὴ κλινική» σας. Τὴν γγώμην σας καῦηγητὰ Φ.Δεξ Ὁ καθηγητὴς Σιλεξ, τοῦ ὁποίωυ ἡ µ ϱ- φἠ ἐδήλευ τὸ ὄνομά τευ, ἦτο παχὺς, ἔρυ- ἡἠούς, φεγγοβολῶν- ἁληθὴς ἀνδρώπινος Υ9ύ”- θος-εἶπε᾽ ο Ὅταν δὰ λάβω τὴν τιμὴν νὰ ἀκούσω τὴν ὑψηλοτάτην» πριγκήπισσαν δὰ σᾶς εἰπω τὴν γνώµην µου. ᾿Αλλὰ μοῦ φαγνεται ὅτι ἡ παλαιὰ µέθυδος εἶνε ᾗ ἄρ.στη καὶ ὅπως πι ἀρχαῖνι δὰ ζητήσω εἲς τὰ εἰ εργετικὰ κατα- π΄τια τὸ µέσων διὰ τοῦ ὁποίου δὰ τῆς δώσω τὴν ὄγείαν καὶ τὴν εἰ δυμ αν. --- Επὶ τῇ προὔποδθέσει ὅτι ᾗ ἀσδενὴς εἶνε ἀσθενὴς, πρισέδεσεν ὁ καθηγητὴς Πούς, ἐπειδὴ μαλῶς γνωρ΄ζομεν ὅτι ὑπάρχευν πολ- Λλοὶ τοὺς ὁποίους ὑποβάλλομεν εἰς Ῥεραπε αν, ἐνῷ δὲν εἶνε ἀσθενεῖς, διότι τοὺς ἀρέσει νὰ λέγωνται ἀσδενεῖς. - 4{ὲν τὸ ἀγνοοῦμεν, κύριε Πούς, εἴ- πεν ὁ βασιλεὺς, διότι ἀνεγγώσαμεν τὸν Μολιέ- θε». Καὶ σεῖς, καδηγητὰ ᾽Αρμίνιε, τί φΦρο- ναῖτε παρακαλῶ ο ὍὉ Ἴάομνιος, ὑπερήφανος ὡς ἐρωδιὸς ἰσχνὸς σᾶν καρφίον, ἁγτάξιος ὅμως τοῦ κο ἁ ον 2 / σµήτυρος Φαρνάς, ἀπήντησε: --- Τί φρονῶ, Μεγαλειότατε -- (Μάλιστα, ἰατρέ, σᾶς ἐρωτῶ. -- 4ὲν φρονῶ τιποτε. Καὶ ἐπεξήγησε τὴν φράσιν ταύτην λέγω», ὅτι ἤθελε νὰ ἐξετάσῃ ἴδιως τοὺς ὀδύντας τῆς πριγκηπίσσης, ἐπειδὴ διεβεβαίὠνεν ὅτι οἱ ὁ- δόντες ἔπρεπε νὰ ἐξάγωνται εἷς τοιαύτην ἡ- λικ-αν, ὅτι ἦσαν οἳ παραίτιοι τοῦ κακοῦ, ὅτι εὑρίσκεντο ἕν διαρχεῖ συγκοινων:ίᾳ μετὰ τῶν ριζῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖων ἔπεδενωσε τὴν κα- τάστασιν. -- Πολὺ καλά, κύριοι, εἶπεν ἐν συµπε- ράσµατι ὁ βασιλεύς, ἐξουσιοδοτεῖσθε ἀπὸ τῆς σήμερον νὰ παρατηρῆτε τὴν πριγκήπισσαν ληματ δα. Η νεᾶνις κατελήφθη ὑπὸ διαθέσεως γὰ γελάσῃ, ὅταν εἶδε νὰ καταφθάνουν εἷς τὸ δω- µάτιόν τής οἱ τέσσαρες ἀνδυπεδιακορούμενοι μὲ µαῦρες ρόμπες καὶ μαύρους σκούφους, ἄλλοι μὲν μὲ σοβαρότητα ἀηδῆ καὶ ἄλλοι μὲ ὕπερτροφ΄αν κωμική». ὌἨκουσε τὰς δεωρ΄ας των μὲ εἰρωγικὸν ὄφος. Ἐξηπλωμένη ἐπὶ τοῦ ἀνακλ γτρου τοὺς προσέφερε τὸν βραχί«γα, να ἐξετάσ.υν τὸν ὴ νο , σφυγµόν τη», τοὺς ἔδειξε τοὺς ἑδύντας της, . ., Αν μώδᾶ Ψαυμασίους ἐὀδόντας, ὀφῆκε γὰ τὴν στη- δοσκοπήσουν καὶ νὰ τὴν ἐρωτίσουν καὶ ὅλα ο. --- . κ . ταῦτα πρὸ τῶν ὀφδαλμῶν τοῦ βασιλέως καὶ 3 τῆς βασιλ΄σσης. Ραδύμως δὲ ἐξηπλωμένη ἐκεῖ ΤΑ ΝΕΑ ἐπανελάμβαγεν εἰ δύµως. Αλλὰ δὲν ἔχω τ΄π.τε, Κύριοι ζατροί. 4ὲν πάσχω, δὲν σᾶς δητῶ. Ναὶ ἐὰν ἡ πα- ρόυσα σας δὲν μὲ διεσκέδαξε, εἰ γεγῶς δὰ σᾶς απρεσεκάλουν νὰ µμεταβῆτε ες τὰ χη- μεῖά σας. ος Κληματς/ εἶπεν ὁ βασιλεὺς δέλων νὰ φανῇ σοβαρός. --- άαμπρὰ, πατέρα. ᾿4λλ᾽ εὖρ σκέµπι εἲς τὸν εἶκόν µ.υ καὶ εἱ κύοιει ἂς μεταβοῦν εἷς τὸν ἴδις ν τω». Οἱ σ φεὶ, ὀλγεν απροσβεβλημέγοι Ίθχι- σαν νὰ ἀποχωροῦν ὅταν ὁ κοσμήτωρ τῶν ἐ- ζήτησεν ὀλ γα Λεπτὰ ὑπομενῆς. -- ψηλύτης σας, ἔχει ὃ'καιών, τῆς λέγει, καὶ δὲν γνωρ ζω ἀνδρώπινον δηι- ούργημα τὸ ὁποῖ.ν νὰ ἔχῃ ὣς σεῖ τὸ χαμόγελο, τὸ ζωηρὸν βλέμμα, ὅλα τὰ ἐχέγγυα τῆς ὕγε ας. 4λλ᾽ ᾗ 4. Μ. ὁ πατήρ σας, τὸν ὁποῖνν ε δε }ὰ διαφυλάττῃ ὁ Θεὸς, μᾶς παρεκάλεσε »ὰ τὸν διαβεβαιώσωμµεν περὶ τῆς ἴδιισυγκρασ ας τῆς ἑψηλύτητός σας καὶ ὅτεν δὰ λάβω τὴν τιμὴν νὰ ἐξετάσω τὴν ἀγαπνοὴν τῆς ὑψηλ,- τητός σας...ἐὰν ἡ ἑψηλύτης σας εἴ αρεστῆται νὰ ἐγερθῇ καὶ νὰ στρέψῃ τὰ νῶτα. σποτ ος ποστ ΠΟΙΚΙΛΑ Φαινόμενεν ὑστερισμοῦ. Τὰ φύλλα τοῦ Βερολγου ἀφηγοῖνται πε- ϱ΄εϱγΟ» περ πτωσιν ἑστερισμοῦ. Από τιω» ἐμερῶν ἡ μικρὰ κόµησσα Ἔλσα Φόγκ φὸν Φ.γκενσταύν, καταγεµέγη ἐν μεγάλης εἶκεγε- γεας τοῦ Πριδεμβούργου, εἶχιν ἐξαφαχισὺῇ ολ κ. λρ » / ο, ἀπὸ τῆς οἶκίας της. Εξαφγα, µίαν ἡμέραν ο , ἱερεύς τις εἶδε μικρὰν κόρην εἰ τὴν ἐκκλη- σαν τῆς ἁγίας ᾿Ἡβόδίγης, ἐνδεδυμέγνην ὡς χωρικὴν γοχατισµέγην καὶ προσευχομένην μετὰ κλαυθμῶν. ἣν ἐπλησίασε διὰ νὰ τὴν παρηγ«ρίση καὶ ἔκενη τοῦ ἑιηγήδη παρά- δοξιν ἱστορ-αν. Εἶχε φύγει ἓν Άιμαας, ὅπου ς / λ κ 3 φ ᾗ µήτηο της τὴν εἶχε λεση εἷς οἶκων ὃδια- φδορᾶς, τὸν ὅπ ἵ » διηύδυνεν ἡ ἴδα. Ες τ ὃν , - τὸν εἶκων αὐτὸν ἡ μικρὰ ὕμεινε µέχρι τοῦ δε- κάτευ τοτου ἔτους της, ὅτε ἠναγκάσδη ν᾿ ᾱ- ᾿ ι - πολουδήσῃ τὸ στάδιεν τῆς μητρός της. Μετά τινων ἐτῶν ἑωὴν παταισχίνής, κἄπειος ἄγ- γλος τῆς η: κέλυνε τὴν φυγήν' οὕτω, µεταµ- φιεσθεῖσα εἷς χωρικὴν, ἴφδασεν εἷἲς {ερολῖ- Ὃ ο ᾱ, λ 3, 3 3”, λ νΟν. ἱερεὺς τὴ» ἔφερεν εἰς κἄποιαν μενὴν καλογραιῶν καὶ τὴν ἑπομένην, συγοδενοµένη --- - ν, ὑπὸ μιᾶς µεναχῆς, τὴν ἴφερεν εἲς τὴν ἆστυ- γﵴαν, ὅπου ἡ κίρη ἐφηγήδη πάλιν τὴν ἵ- στορ΄αν τῆς μὲ τὰς αἰτὰς Λεπτεµερείας. ὍὉ ο ας Ν 5 ΄ . ΄ ἱερεὺς καὶ ἡ καλιγραία δὲν παρηκολωύθουν τὴν διεὐνῆ φιλολογ΄αν. Ὁ ἀστυγόμος ἐν τού- τμ τς στ τ . , τοις, ὁ ὁπεῖις εἶχεν ἀναγγώσει μυθιστόρημά τι ρωμαντικὸν τεΛλευτα΄ως ἐκδοθὲν ες γερ- ὦ μανικὴν µετάφρασι», παρετήρησεν ὅτι ἡᾗ δι- ὥς 5 Ν - » - ’ δοµένη ὑπὸ τῆς κόρης περιγραφὴ τῆς οἶκ'ας «/ ὅπυ ἔμενεν ἦτο ἡ αὐτὴ μὲτὴν διδοµένην ὑπὸ τοῦ μυδυστορήματίς. Ἡ ὅλη ἀφήγησις τὴ: κόρης ἁ μοίαξζεν ἔπ σης ποὸς τὴν ἵστορ΄αν τῇ: ἀτυχοῦς {ρωΐῖδος τοῦ ἔογου. Ὑπωπτεύῦη ᾱ- µέσως ὅτι εὔρ΄σκεται πρὸ ἐμπληκτικοῦ φαινε- -.. ...- 3 μένου φιλολεγικοῦ ἱστερισμου. Εζήτησεν ᾱ- μέσως τὰς ἐκθέσεις τῆς ἀστυνομ΄ας ἐπὶ ἐξαφανισῦε σης πομήσσης, παρέβαλε τὴν φω- τγραφ αν ποὸς τὴν κόφην καὶ ἔπεσδη ὅτι εἶχε ποὸ αὐτοῦ τὴν Ἠλσαν φ γὰ φὸν Φ γμεν- ρ άν ῥ. σταἰν. Ἡ κύρη παρεδόδη εἲς τὴν οἶκργένειώ τῆς . 2 τής, ἡ ἐξέτασις ὃ᾽ ἀπεκάλυψεν ὅτι πρύκειτα' ος ο, α περὶ ἑστερισμοῦ, μετὰ τὴν ἐνάγγώσιν τοὶ - ὁ |. ρωμαντικοῦ µυδιστορήµατος. Οἱ ἰατρεὶ ἐπε- λήφδησαν τῆς Ῥεραπε΄ας τή». Ἔκ τῶν ὀνύχων' ᾽Ημπορεΐ καγεὶς νὰ γγὠθ΄σῃ τοὺς ἂν- Ὀρώπους ἀπὸ τοὺς ὄνυχάς των Πολλοὶ λέ- 9 ν γ υν να’. Ιδοὺ τὶ γράφει ἀγγλικὸν πδριοδι- ” δ - /. 3, - π κ κν: Ὁ διατηρῶν στρογγύλους ὀὄνυχας εἰνε ὑπερήφανος. ζΚοντοὶ ὄνυχες δεικγύου» ὕπι- µ.νήν, φίσιν ἀγαδήν καὶ αἰταπΊρνῆσιν, σπα- 8 2: ) ν ὡς δὲ µέγα πνεῦμα. ἜὌνυχες μακροὶ δει- αγύωυν γενναιότητα. «Φιαφαγεῖς καὶ ἐλαφρῶς οέδινοι ὄνυχες εἶνε δεῖγμα χαςακτῆρες εἴγε- -- ν -- α΄ , ς, . γοῦς καὶ χαρωπῆς διαθέσεως. Κάποτε ὅμως εξ διαφανείς ὄγυχες δεικνύουν πγεῦμα Ὅπο- τασσόµεγεν εἷς τὸν ἔρωτα μέχρις ἀπιστεύτου ΄ 5” . ων 3, - Δ οἡμείου. Ανβεωπς μὲ ὀξεις ὄνυχας, ἂν δὲν ο 4 π ΄ 5 3 ΄ εἶνε πα ατής κιδάρας ἢ ταµίας, εἶγε ἰδιότρο- ε ο οἶδο, ο ο ὃ « πος. Ὁ ἔχων ες τὸν ὄνυχα τοῦ ἀτιστερο: ἀντίχειρος γραιμὰς κποκκιυωπὰς ἀφεύκτως με. τν Ἀ 3”, .. Δ 9. εἶνε δάσκαλος. Ανθρωπος ἔχων τοὺς ὄνι- χας Ἠιτρνου:, παθεκτὸς ἐννοεῖται τοῦ δε΄µτον' καὶ τοῦ µέσου, διὰ τᾶν ἐποιών κρατεί τὸ ΄ π κ Ν κ -- με. 9 τσιγάρου, εἶγε ἐπιροεπὴς εἲς πᾶν εἶδος ἔλατ- τώμµατος. Ὁ ἔχων ὄνυχας στοογγύλους καὶ /. π α/ Ε] - ς , λείους εἴνε διαἰλέσεων εἰρηνικῶν. Ὁ μή πο- σέχων νὰ κόπτῃ κανογικῶς τοὺς ὀγνυχάς τοι' χ -- 5 ΄ . εἶνε χαρακτῆρος ἄνυπομόνου, δραστησίου καὶ ἀποφασιστικοῦ. κάποτε οἳ τοιοῦτοι χαταν- τοῦν εἷς τὴν αὐτοχτω). αν / σος θε ρρτο-------- ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ . - κ -- ΄ 4. Ν Η ζωὴ εἶνε τέχνη τῆς ὁποίας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστιν παραμέγει τις ἁπλοῦς ἐρασιτέχνης. Διὰ νὰ νῃ διδάσκαλ έ Ι χύ ῥ αἲ γ »Π διδάσκαλος ποέπει νὰ χύσῃ τὸ αἴ- μα τῆς καρδ.ας του. κ. 3 » ΄ - - 4ἱ λευχκαὶ τρ΄χες εἶνε ὁ ἀγρός, ὁ ὁπ ἵος ἐπιπλέει ἐπὶ τῆς θαλάσση- μετὰ τ} ἐπιπλέει ἐπὶ τῇς Δαλάσση κιετὰ τὴν τρικυµ αν. ο ι ας ο οσ Ἐκεῖνο διὰ τὸ ὅπιῖιν ἐρυδοιᾶς εἲς τὴν -- ο. γευτητάσου, σὲ κάµνει νὰ κλαῖς ὅταν εἶσαι ᾱ- , - : : »ήρ, καὶ νὰ χαμογελῆς ὅταν γήράσῃ. ω 7 ΄ - ΄ π τα» πφόσωπ.ον τισοῦ φα΄εται ἄγτιπα- .. ο δητικόν, γ νεσαι ἀσταδὴς πρὸς τὰς πεποιδή- - : λ ΄ - σεις σου µυνο» καὶ µ΄.γον διὰ γὰ δυνηδῇς, νὰ Ν 3 ΄ τὸ αγτικρς ύσης. Ὁ--υ---υ ο ιρμμμμμ ΤΑ ΝΕΑ ΓΑ. ΝΕΙΑ,, ᾿Ἐφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνιὴ ᾿Εκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος -σν- Συνδρομὴ Ῥτησία : Διὰ τὴν πόλιν µας σελ. 8δ Διὰ τὰς ἄλλας πόλεις καὶ χωρία σελ. 10 Λιὰ τὸ Ἐξωτερικόν » 19 ΕΓΧΟΩΡΙΕ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Κατὰ τὰς συναδέλφους τῆς Λευχκοσίας ἡ ἵ- ερὰ Σύνοδος μετὰ τῶν αὐτόδι βουλευτῶν συν- ἡλθε τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα καὶ συνε- σχέφδη περὶ τοῦ πρακτέου, καθόσον ἀφορᾷ τὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν της ἐπὶ τοῦ γνω- στοῦ Σχεδίου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Κατὰ τὴν ἄνταλλα- γην διαφόρων γνωμῶν προὐτάθη ὑπὸ τοῦ ἐντίμου βουλευτοῦ κ. ]ω. Οἰκονομίδου, ὅπως ὑποβληῦῇ τὸ Ἀχέδιον μετὰ τὴν. ἁποπεράτω- σίν του πρὸς συζήτησιν καὶ ἑνώπιον εὑρυτέ- ρας συνελεύσεως, ἧς αἳ ἔκλογαὶ νὰ διεγεργη- δοῦν καθ” ὃν χρόνον ἐξακολουθεῖ συνεδριά- σουσα ἡ ἤδη συγχεκροτηµένη ἐπιτροπεία, ἵνα μὴ χάνεται ὃ καιρὸς εἷς µάτην, ἐζήτησε δ᾽ ὅ- πως ἀποφανῦῃ ἡ συνέλευσις περὶ τούτου κατὰ τὴν συνεδοίαν ταύτην, ἵνα μὴ παραπονῆται ὅ λαός, ὅτι παρορῶνται τὰ δικαιώματά του. Μετά τινας σκέψεις ἀπεφασίσθη ὑπὸ τῆς συγελεύσεωῶς, ὕπως ἀναβληῦῇ ἡ ἐπὶ τῶν ὃε- µάτων τούτων διάσχεψις διὰ αήµερον Δευτέ- ραν, ἵνα παρίστανται καὶ οἵ ἓκ Λεμεσοῦ ἆ- πύντες ἀντιπρόσωποι καί τινες ἓκ λάρνακος, οἵτιγες καὶ προσεκλήθησαν, ὅπως ἀνέλθουν τίχιστα εἲς Λευκοσίαν. Πεποίθαμεν ὅτι ἡ μέλλουσα γὰ συνέλθῃ σήμερον συγέλευσις τῶν «ἀριστένδην» κλη- δέντων ἀντιπροσώπων δὰ εὕρῃ πολὺ δικαίαν τὴν ἀξίωσιν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ὅπως κλη- ὑῃ. ᾽Εμωιλησιαστικὴ ᾿Ἑδθνοσυνέλευσις, οἵ- τῶς εἰπεῖν, πρὸς ἀναθεώρησιν καὶ συµπλή- ρώσιν τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Συνταγµατίου, ὕπερ θὰ καθορίσῃ διὰ παντὺς πλέον τὰ τῆς ἡμετέρας ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη- σίας, ἐπὶ τῇ βάσει πάντοτε τῶν ἱερῶν κανό- γων. Οὕτω καὶ παγκύπριον θὰ πευιβληθῇῃ ἡ πρᾶξις αὕτη κῦρος καὶ ἐπὶ βάσεων ἀσφαλῶν δὰ στηριχῦῇ ἡ διευθέτησις τῶν καθ’ ἡμᾶς ἔκχλ, πραγμάτων, ἄλλως ἐπὶ ἄμμον οἶκοδο- μοῦμεν. ΑΝΑΖΩΡΗΣΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ » ς ΄ ὼώ 3 3 «εγώφησαν σήκεθιν µάταβα νελτες εἰς ν -- --- «Ἱευκεσώ, ὅπως παρακαφήσουν κληθέντες εἰς τὰς συγοδριάσεις τῆς ἹΠερᾶς Σδυν.δου διὰ .”. --- ς ο Ω ο. : , τὸ γγωστὸν ζήτηιια οἳ Όστιι τ ῥιυλευταὶ .Ίε- πεσεῦ-ΠΗά. υ κ. κ. Ἰω. Ἰυριοκδης Λι. Λ άν ἰωήτης καὶ {1γ. Ζήνων. 4ς μῖς ἐπιτραπῇ νὰ παρατηθήσωμεν εὐλαβῶς εἷς τοὺς ἀἁποτελέσαγτας τὴν συγέλει- σι τῆς παρελδούσης Παρασχευῆς, ὅτι διὰ τοὺς ἐξ ἄλλων π΄λεων ἐγντιπροσώσπους τυγ- χάνει ὅλως ἀκατάλληλ ς ἡ ποισδιορισδεῖσα -ἴ μ. . ὥρα διὰ τὰς ευὐγεδριΊσεις, καϊδόσον ἂν μὲν οἱ ἄντιπρίσωπ ι τῆς πρωτ.υούσης κωλύ- ὠνται ὑπὸ τῶν ἐνγασιῶν των, δὲν πρέπει ὅ- κως καὶ νὰ λησμ.γῆτα, ὅτι δι᾽ οἱ δέγα ἄλλων σκ πὸν ἔρχινται αἰτύσε ὁ ἔξωδεν συνάδελ- φοέ των, οἵτινες δὲν εἶνε ὃ χαιυ» βεβαως νὰ χάνουν τὸ» χρόνον των ἄσα πως, ὃν οἳ ἄλλοι ὑεωοοῦν τόσῳ πολύτιμον. Ἡ ΣΥΓΕΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ Καΐτοι εἰκάξεται, ὅτι ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῶν ἑργασιῶν τοῦ Νομοδθετικοῦ Συµβον- Λίου δὰ εἶνε ἡ 7)2Ο Μαρτίου, ἐν τούτοις οἱ βουλευταὶ οὐδεμίαν εἰσέτι ἐπίσημον εἷ- δοποέησιν ἔλαβον. 0Ι ΔΗΓΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ἸΛαδὰ πληοοφορούμεδα ὁ ἔντιμος ᾿Αρχι- 4 -- Ἅπ/ 5” , η ν ν δικαστὴς τῆς Ἀήσεν ἀπηύδυνε καὶ πρὸς τὸ -ω -- 4 ἐνταῦθα δικηγορυικὸν σῶμα πρόσκλησιν πρὸς , ο « τσ. 11) αδο ’ σύμπηξιν δυηορικοῦ Φυλλόγου, καῦ ὃν τού- απ ν ἐγένετο καὶ ἐν «Ίευκοσ΄ᾳ. ΄ . ”. --- ο .. α)γουῦμεν εἶσέτι πεῖαι ἀπεφάσεις ἑλή- Φᾖησαν παρὰ τοῦ δικηγορικοῦ σώματος τῆς πύλεώς µας. ΟΙ ΒΛΛΗ1ΗΣ ΑΒΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ᾽᾿Απὸ τῆς Πέμπτης πατοῦσι τὸ Ἰυπρια- κὸν ἴδαφες πρὸς ἀγορὰν ἑμιίνων διὰ τὸν λληνικὸν στρατὲν οἳ Ἕλληνες ἄδιωματικ' ὃ Σ. α. ἠΙαστραπᾶς ταγματάρχης, Τουρνάρης Γ. ληχαγες καὶ Κουνούπης ὅπ-κτήνατρες. Τιὺς ἐλευδέρευς ἀδελφοὺς ὁπεδέχδη ἐν ᾽ᾱπ- μοχώστῳ ἅμα τῇ ἀποβάσει των ὁ χρέη Ἕλ- λήνος Προξένου ἐκτελῶν κ. Ν'. . Θειιστο- μλέευς. ΜΙΚΡΑ- ΜΙΚΡΑ Τὴν 6)19 Ιουλίου τρ. τους πρόκειται νὰ γίνῃ ἐν Κτήµατι (Πάφου) Βιομηχανικὴ καὶ Γεωργικὴ Ἔκθεσις, εἷς τὴν ὁποίαν δὰ λάβῃ µέρος µόνον ἡ ᾿Ἐπαρχία Πάφου πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν δύο τούτων πλουτοπαραγω- γικῶν κλάδων καὶ ἓν τῇ παρημελημένῃ ταύτῃ ἐπαρχίᾳ. Ἐσφαλμένως ἐπληροφορήθημεν καὶ ἄνε- γράψαμεν εἷς τὸ παρελθὸν φύλλων τὰ τοῦ δυ- στυχήµατος τοῦ προξενήσαντος τὸν θάνατον εἷς τὸν ἀδελφὸν τῆς ἀξιοτίμου κυρίας. κ. Π. Μαυροῖΐδου ἓν Αἰγύπτῳ. Ὡς µανθάνομµεν ὅ ἀτυχήσας ἀπέθανε, ζητήσας νὰ κατέλῦῃ τοῦ τραίνου, ὅπερ ἤδη εἴχεν ἀναχωρήσει, καὶ πα- Ὀὼν ἐσωτερικὴν αἱμορραγίαν ἓκ τῆς ατώ- σεως. ᾿Εξακολουδεῖ μὲ πολλὴν ἔἐπιτυχίαν τὰς παραστάσεις του ἐν τῷ «᾿Αγταίῳ» ὃ χινηµα- τογράφος τοῦ κ. [,οοιια. Συνιστῶμεν ὕερμότατα εἲς πᾶσαν .δεσποι- γίδα ἢ κυρίαν ἐπιδυμοῖσαν νὰ ἐκμάδῃ τὴν ᾽Αγγλικὴν γλῶσσαν τὴν διδασκαλίαν τῆς εὖ- παιδεύτου Άδος ἈΝ΄. θηχί{]ι, Ὀυγατρὸς τοῦ ἕ- σχάτως ἀποθανόντος ἀειμνήστου. διευθυντοῦ τοῦ ἐνταῦθα Ταχυδρομείου. ᾽Απέθδανεν ἓν Βηρυτῷ ὁ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν συναλλασσόμενος μετὰ τῶν Κυπριακῶν ἆγο- ρῶν ᾽Αντώνιος Β. Ῥήγας. ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΣΩ Οἱ Μεάτοικοι τῆς ὁδοῦ ᾖασι.είου τοῦ ἠἨακεδόνος παραπονοὔγται ὅτι οἱ ἕα- πτιέδες εἰς τὴ’ γειτογ ήν των, φαίνου- ται κ.ῖθε ἑορτὴμ:τοῦ Αγίου Μασσιανοῦ, δη. κάθε { ἔτη ! 4ὲν εἶνε ο ατὺν τοῦ, Μάγιστον γΙὰ γα- τῆρι Βασι.είου τοῦ Μακεδόνας, νὰ φαί- γουται συγ) ότερα 4ὲν' ἐνθυμούμεθα πότε ἀκριῤῶς, κἴ- ποιος ἑααπτιὲέο Αρμένιος ῥαρυνθεὶς ὁ... ἀγόητος τὴν ζαπτιεδικήὴ ζωήν, ἀπεφί-- σισε γὰ τὸ σχάσῃ καὶ ἐπέβη α.1.]ικοῦ ἀτμοπ.ἰοίου, ἀφισας εἰς τμ ἀστυγο- μίαν τὸ σῶμα τοῦ ἐγκ.ζηματος, δηωΙ. τὰ ῥοδγ.{ του, τὰ ὁποῖα, κατώρθωσεν ἡ ᾱ- σε μία πάνε σοι {θῃ, γάρις εἰς τὴν ἐξυσγάδα τῶν τότε ἀστυγομικῶνγ ὀρ]κί- ωχ, τὰ ὁποῖα όμως 9ὲ χατωρθωσα»}’ μα συ. Μου. καὶ τὸ ζαπτιέ, διότι ὁ π.ζοίαργος τοῦ α.1.ικοῦ. ἀτμοσ.]οίου. Ἠπεί.η]σει. ὅτι θὰ μετεγειρίζετο ἑοστὸ περὸ ἐὰν ἐτόικκων' γὰ πατι/σωσι ξένου ἔ- όαφος. Επέστρει’α»’ «ἰοιπὺν: μὲ ἄδεια γέρια, προτιµήσαντα γὰ γάσωσι τὺν ζαπτιέν, παρὰ |ὰ ὁποστῶσι τὴ διὰ ζεστοῦ ὕδα- κα υγροουσίω». {ρωτῶμεν τῶν δικηγόρων τὴν ώμην: Επιτρέπεται εἰς ἀστυλομικ ο: ὑπά. 1. η. Ίον ὰ ἀνέιίθη ἐπὶ ἀτμοπ.]οίου φρέρογτος Γι ωεὴν σημαία: καὶ ἀγερ ωρισμένόυ ἐπισήμως ὡς {1η ωεοῦ ἀτμοπ.]οίου, διὰ νὰ συ- {ἴρη ἐγκ.Πμιατήσαντα πρὸ δεκαεπτὶ ἐτῶν : τος. στι ἠριστῶμεν τὶῃ' προσογἰμ' τοῦ ὁραστηρίου ημάργου µας εἰς τὰς παρὰ τὴ. μμ. Τριάδα ὁδοὺς, αἴτωες ἔνεχα τῶν. ῥιφθέντω γαιζύκων κατ τησαν οχεδὺν ἀδιάβατον. Γεώ τε ἀναάγκη νὰ «Ἱη- φύῇ µία πρόνοια. στ αρπίσης χκαὺ μίαν ἄ. ην νάγ- κ’ ὑποβή,]ι]ω εἰς τὺν κ. Δήμαργο. Τμ: κατασκευῃ δημοσίων οὐρητηρίω» διὰ τὰς.. «φυσωκὰς ιν άγκας τῶι πο.ι- τῶν. Μη τὸ εὑρίσχετε ενα} καϊο, κάτύ- πω ποῦ ἔγομε καὶ φι.Γαρμοικήμ' και δημόσιον κῆπον καὶ, ἠ.[εκτροφωτισμόν: τη κ 3 Λι ὁ διάλογος τῆς ἠμέρας : στ Ποῦ πα΄ργεις τὸν καφέν σου τὸ πρωί -- τοῦ ἠούσου ποῦχγε καντὰ στὰ δικα στήρια. -- κάνει καλοὺς καφέδες τσ Πέ λὲς ἀδελφέ Ἐεχγῦς τὰς ἑποθέσεις σου ἀπὸ τὴ εὐχαρίστησι». Καϊάφας. ανην καὶ κότινον τὸν Απόλλωνα χαὶ τὸν Πέ- λοπα, ἓν τῇ ἀκμῇ νίκης πετῶντας ἓν τῷ µέσῳ τῆς κόνεως μετὰ πτερωτῶν ἵππων. Αἱ Κυπριακαὶ κοιλάδες, ὡς ἄλλαι ἀρκαδι- καὶ, ὃ᾽ ἀντηχήσωσιν ἀπὸ τοὺς χεεμετισμοὺς τῶν ἵππων καὶ τὰ Κυπριακὰ χώματα μεθ” ὃ- περηφανείας δὰ ἐπιδεικνύωσι τοῦ τεδρίππου καὶ τῆς ἀπήνης τοὺς αὕλακας ἐπὶ τῶν τεσσά- ρων ἄκρων τοῦ Κυπριακοῦ Σταδίου, Καὶ ἡ Κύπρος ἀφήσασα ἐπὶ μικρὸν τὴν ὥραίαν Κύπριδα νὰ ἐφησυχάζῃ ὑπὸ τοὺς γλοώδεις λειμῶνας, μετακαλεῖ Ίδη ἀπὸ τὰ ἐσκονισμένα ἐρείπιά του τὸν Ολύμπιον Δία προστάτην καὶ κηδεμόνα. Καὶ ἐντὸς τοῦ παγ- κοσµίου ἱεροῦ ἄλσους τῶν Ολυμπίων σπεύ- δει νὰ ἀνυψώσῃ ἐνάμιλλα τὰ ἀγάλματα τῶν γικητῶν της. Λευκοσία » ΗΣΥΣΧΙΟΣ ΛΠ0 ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΥΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΛΚΥΝΘΟΥ Δημοσιεύομεν κατωτέρω τὴν ὑπὲρ τῶν σει- σμοπαθῶν Ζακυνθίων ἀπευθυνθεῖσαν πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς ὑφηλίου φιλανθδρώπους, εὐχόμεθα δ᾽ ὅπως αὕτη εὕρῃ ζωηρὰν ἀπήχη- σιν καὶ εἷς πᾶσαν κυπριακὴν καρδίαν. Ἡ ἄλλοτε ὁλβία Ζάκυνθος κατάκειται σήμερον ἐν συντρίµµασιν, ὁ ὃδ᾽ εὐγενὴς καὶ ὑπερήφανος λαὸς αὐτῆς ριγοῖ καὶ Λι- μώττει. Τὰ ἔκπαλαι ἀληδῶς ἀρχοντικὰ σπίτια τῶν τε πτωχῶν καὶ τῶν πλουσίων Όα- κυνδίωγ, ἅτινα ἀείποτε παρέσχον ἄφι- Λοκερδῆ προστασίαν καὶ ξεγίαν εἷς πάντα προσφεύγοντα ἢ ἐπισκεπτόμενον τὸ ”Αν- Όος τῆς ᾽᾿Ανατολῆς, κατεκρημνίσθησαν ὑπὸ τῶν συγκλονισμῶν τῶν σεισμικῶν δονήσεων καὶ κατεβαραθρώδθησαν ὑπὸ τῶν ἀδιαλείπτων βροχῶν. Ἡ παροιμιώδης εὐδυμία τοῦ Ζακυν- δίου ἡ παταδεικγύουσα τὸ ψυχικὸν σὺέ- γος αὐτοῦ ἐν στιγμαῖς ὀδύνης καὶ ἀπελσι- σίας ἐξέλιπε, καὶ πάντες στένουσιν ὑπὸ τὸ βάρος τῆς συμφορᾶς. Παιδιά, γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀποφεύ- γοντες τὸν ἐνταφιασμὸν αὐτῶν ὑπὸ τὰ ἑ- θείπια τῶν κλονιξοµένων ἑστιῶν των δια- µένουσιν ἓν παρασήγµασι, λέμβοις, ἁμά- ξαις καὶ τρώγλαις, ἡ δὲ ὑγεία αὐτῶν ἔπα- πειλεῖται ὑπὸ τοῦ ψύχους, τῆς ὑγρασίας, τῶν παντοειδῶν στερήσεων καὶ τῶν ἀφο- ρήτων ἀναθυμιάσεων. Εὔποροι καὶ ἄπο- ροι, ἐξισωθέντες ἐν τῇ δυστυχίᾳ, τῇ γυ- µνότητι καὶ τῇ πείνῃ, ὑπικαλοῦνται τὴν Θείαν ἀντίληψιν καὶ ἀναμένουσι τὴν ἂν- δρωτιίνην ἀρωγήν. Δι᾽ ὃ προσφεύγοµεν εἰς τὰ εὐγενῆ αἷ- σήματα τῶν φιλανθρώπων, παρακα- λοῦντες ὅπως συγεισφέρωσι τὸν ὀβολόν τα ΝΕΑ των ὑπὲρ τῶν ἐγκαταλελειμμένῶν σεισµο- πλήμτωγ. Εἰσφοραὶ ὁσουδήποτε ποσοῦ γίνονται δε- πταὶ παρὰ τῇ Αὐτοῦ Πανιερότητι τῷ Μητρο- πολίτῃ ᾿Αθηνῶν καὶ παρὰ ταῖς ΤΟ ραπέξαις Ἐθνικῇ, Ἰονικῇ, ᾿Ανατολῆς καὶ ᾿Αθηνῶν. Ἡ αρὺς συλλογὴν ἐράνων ὑπὲρ τῶν ἔκ σει- σμοῦ παθόντων κατοίκων τῆς γήσου Ζα- πύνθου ᾿Ἠπιτροπή : ᾗ Ο ᾽Αδηνᾶν Θεόκλητος, Σα. Μερκού- θϱης, Δημοσδένης Σκυλίτσης, Διονύσιος Στεφάνευ, ᾿ Αλέξανδρος ΙΜεςκάτης, Εὺὐ- λάμπιος ἹΜεσσαλᾶς, Ζαφείριος ἹΜάτσας, Μανουὴλ Καμάρας, Στέφανος ΜΜοσχο- βίκ, ᾿]ω. Βαλαωρίτης, Παναγιώτης Κα- Λογερόπουλος. οκ κησ πα ΦΕε- ο πο τα ΕΝ ΕΛΛΗΔΙ Ἡ πολιτικὴ κατάστασις --«Πληροφορίαι ἐκ τῶν διαφόρων Νο- μῶν τοῦ Κράτους βεβαιοῦν ὅτι τὸ φρόνη- µα τῶν ἐκλογέων εἶνε ἀδιάπτωτον καὶ ἔκ- δηλοῦται ζωηρῶς ὑπὲρ τῆς ᾿Ανορθώσεως καὶ τῶν Κυβερνητικῶν συνδυασμῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ θεωρῆται βεβαία ἡ πα- γηγυρικὴ ἐκλογὴ αὐτῶν. Οἵ ἀρχηγοὶ τῶν παλαιῶν κομμάτων Ὀέ- τουν καθημερινῶς εἷς χίνησιν πάντα τὰ πα- λαιὰ καὶ νέα µέσα διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἀνακόψουν τὸ μέγα λαϊκὺν ρεῦμα, ἀλλὰ αἳ απροσπάθειαί των ματαιοῦνται πρὸ τῆς ἐπιμονῆς τοῦ λαοῦ ἐννοοῦντος νὰ ἐμμείνη εἷς τὴν ἀλλαγὴν τῶν παλαιῶν συστηµάτων τῆς διοικήσεως. ᾽Αττικῆς : Α - τοὺς δήµους τῆς οἳ κάτοικοι ἔχουν Βὶς ὅλους καὶ Βοιωτίας ταχῦῇῃ ὃ- ε.α : κ αν πὲρ τῆς Κυβερνήσεως, διότι ἀφ 3 Δ ος δις 3 ΄ ας τη διαχειρίζεται τὴν ἐξουσίαν, ἔπαγιώδη ἡ τάξις καὶ κατέστησαν κύριοι τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς περιουσίας των, ἡ ὅποία πρὶν ἦτο εἰς τὰς χεῖρας τῶν πακοποιῶν, ϱ 5, ρτου αὐ- τοὺς ὁποίους ὑπέθαλπον οἱ διάφοροι χομ- µαταρχίσκοι. Συμβουλαὶ πρὸς τοὺς Κρῆτας. --- Πεβαιοῦται ἐκ διπλ]ωματικῆς πηγῆς, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις προέτρεψε τοὺς ζεῆτας νὰ ὑπυταχθῶσιν εἷς τὰ παραγγέλ- µατα τῶν Δυνάμεων». Ιατὰ τὰς αἰτὰς πλη- οεφ: ρίας ἡ ΕυΥλλὰς ἀπηύθυγε πρὸς τὰς 4ν- }άμεις διακοίγωσιν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐκθέτει τὰς σκέψεις ατῆ: ἐπὶ τῇ νέας φάσεως, τὴν ὅ- ποίαν ἔλαβε τελευτα ως τὸ Κρητικὸν ζήτημα. Η «Πελιικὴ - ἀσγαλοῦς απ γῆς, ὅτι αἳ Δυνάμεις συνερώνη- ᾽Ανταπ΄κρισις» μµανδάνει ἓςξ σαν νὰ ὁ /σ: ὁ ὺς ἐ ῇ ιατη ήσουν τὸ καθεστὼς ἐν τῇ γήσῳ. Διὰ τοὺς φιλίππους. Ὁ ὑπολοχαγὸς τοῦ πυροβολικοῦ κ. Διον. Βοΐλτσος, προσπεκολληµμµένος εἷς τὴν ς Ν ΔΝ Ν ἀ ΄ ἱππευτικὴν Σχολὴν Σδωμὺρ, λαβὼν µέρος « .. ς ο εἷς τοὺς ἐν Γαλλίᾳ ἵππιιοὺς ἀγῶνας, σὺγ- οι Ν τν --- λα . αγώνιόµενος με ἀξιωματικοὺς. Γάλλους, περιλαμβανομένου καὶ .. ἀγώνων τῆς Ρώμης, ἔφθασεν εἰς τὰ, τδμ- μα. συγχρόνως μετὰ τοῦ πρώτου, ἄνακη- ρυχθεὶς νικητὴς καὶ λαβὼν ἔπαῦλον καὶ χουσοποίκιλτον μαστίγιογ. ὍὉ Ἕλλην ἐπευφημήθη, γενόμενος ἀντικείμενον ζωη: ροτάτων ἐκδηλώσεων καὶ συμπαθειῶν ἵ- πὲο τῆς Ἑλλάδος. τοῦ. νικητοῦ τῶν αξ γὸς «ρεν δῶ- ἀξιωματικὸς «φρενιτιωθώς τα ΕΝ ΚΡΗΤΗ τάξις. Πλήρης Χανία.-- Χάρις εἷς τὰ αὐστηρὰ µέτρα τὰ ὁποῖα ἔλαβεν ἡ Ἰυβέρνησις ἡ ταξις ἁποκατέστη τελείως. Οἵ Μουσουλμᾶνοι ἴρχισαν νὰ ἀνοίγουν τὰ γαταστήµατά των. Ἡ πόλις λαμβάνει ὁλονὲν τὴν συνήθη αὐτῆς ὄψιν, Ἡ Κυβέρνησις ἐπισκεφθεῖσα τοὺς Ηρο- ξένους, ἀνήγγειλεν αὐτῃ τὰ µέτρα τὰ ὅ- ποῖα ἔλαβε πρὸς ἀποκατάστασιν καὶ τή- ρησιν τῆς τάξεως. Τὸ ἸΑγγλυὸν δωρηκτὸν «Λαγκάστερ» κατέπλευσεν εἰς Σούδαν. Αἱ συνεννοήσεις τῶν Προστατίδων διὰ τὸ Κοητικὸν ζήτημα ἐξακολι υδοῖν. «1έ- γεται ὅτι αἳ Πριστάτδες πρσπαθεῦν συμπεριλάβ. υν ες τὰς συν γοήσεις των κει Ν , ὰ Ν α . ο τὴν 4:στρ αν καὶ τὴ» Γεομαν ἄν, Τα εὔτω δυνηθοῦν νὰ δώσιν» ἐριστικὴν λύσι» εἲς τὸ -, οητήμα. Φα νεται ὅτι ἡ διακοινωσις τῆς ΓλλΊδος διὰ τὴν τελευτα αν φάσυ τοῦ ζητήματος ὃ- πῇοξε πουφ-ρική. ο -- Οἱ δὲν νεώτεριν ἆγγέλλεται ἐκ τοῦ Όεά- τρου τοῦ πολέμου. Τηλεγοαφοὔῦσιν ἐκ Πετρουπύλεως ὅτι αἱ ἀ4υγάµεις δὰ ἄπιστελ.υ» προσεχῶς ες τά ἀνγακτι ῥυύλια τῆς Γώαης καὶ τῆς Ἰωγστα- τιμουπύλεως νώτα», δι ἧς ο... Ἅ-Ἶ δά δητοῦν νά κά- {. ς » 2 ΄ ὑ υν τὰς βάσεις, ἐφ᾽ ὧν τὰ δύο ἀνακτοβοί- 1 τ , 3 - λια εἶνε διατεδειµένα γὰ ἐπιληᾳὑδῶσι δια- πραγματεύσεω» πρὸς συνομ.λ/ἠσιν τῆς εἰ- οήνης. λ / 9. - νᾷ . στΚατὰ τηλεγραφήµατα ἀσφαλοῖς πηγῆς κο. Ὁ ον , ἐρρυμουλκήθησαν ἐντολῇ τῆς Ὕπη ῆς Πή- λης εἰς τοὺς λιμένας Σμύρνης, Μιτυλή- γης, Μεραίνης καὶ ἄλλους διάφορα. πα- λαιὰ ἅγιηττα απλοῖα, ὅπως χρησιμεύσωσιν εἷς παρεµπόδισιν τοῦ τυχὸν εἴσπλου Ἴτα- λικῶν πολεμικῶν. Εις τὴν Μερσίναν ἓν ᾿Ἰταλικὸν πολε- μικὸν ἐνγήργησε νηοψίαν ἐπὶ Γερµ. ἄτμο- πλοίου, Ὀπεχρέωσε δὲ τ᾽ ἄλλα ἓν τῷ λιµέ- . ἐμπορικὰ νὰ ὑψώσουν τὰς σημαίας των, ἐπὶ ἀπειλῇ κατασΚέσεως.

Title Subject Page
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 1p
ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1-2p
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΝ 2p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3p
ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ 3p
ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 4p
ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ Πολιτισμός 4p