Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-03-18

τὸ ὁποῖον εἶνε τὸ οὐράνιον πνευματικὸν γάλα πρὸς καταοτισμὸν τῆς ψυχικῆς εὐγενείας τῶν τέκνων ὧς ὃ πάνσοφος Θεὸς ἔδηκε, αὐτὸ ὕμως δὲν σηµαίνει, ὅτι ἐπιτρέπεται νὰ χαρά πτηρίζηται ὁ κόσμος τῶν ἀνδρῶν ὥς ἄνευ αἰσθή µατος, ὥς ἄκαρδος, ὅπως οὐδὲ ὁ γυναικεῖος ὡς ἄνριτος, διότι πρόκειται, ὡς εἴπομεν, περὶ διαβαθµίσεως καὶ οὐχὶ περὶ ὑπάρξεως τῶν διαφόρων ψυχικῶν προσόντων, τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν ἀναλόγως τῆς ἀπὸ Θεοῦ καθορι- σῦείσης θέσεως ἑκάστου ἐν τῷ οἴἵπῳ». ΛΠ0 ΤΟΝ ΕΞΩ ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Τὰ ἐκλογικά. Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ἔφθασαν τὰ ἐν Ελλάδι πράγµατα συνεπείᾳ τῆς δεινῆς προεκλογικῆς πάλης, ἥτις διεξάγεται μεταξὺ ὅλων τῶν κοµ- µάτών παλαιῶν τε καὶ νέων αρὸς ἐπικράτη- σιν κατὰ τὸς διενεργουµένας μετ ὑλίγας ἡμέ- ϱας καθ’ ἅπαν τὸ κράτος βουλευτικὰς ἕκ- χογᾶς. Τὰ παλαιὰ κόμματα συνησπισµένα λυσ- σώδη ἀγωνίζονται ἀγῶνα πρὸς ἐπιτυχίαν τῶν ἰδίων βουλευτικῶν ουνδυασμῶν, δύσκολον δὲ εἶνε νὰ μορφώσῃ τις συμπέρασμα περὶ τοῦ ποῖον ἐκ τῶν διαφόρων χομµάτων δὰ ἐξέλθῃ γικηφόρον. Κρίνον τὴν πορείαν καὶ τὴν δύναμιν τῆς παρούσης ὑπὺ τὸν Βενιζέλον Κυβερνήσεως τὸ «ἙἘμπρὸς» ὅπερ ἄλλοτε ἦτο σφόδρα ἀἄντιβε- νιζελικὸν, γράφει τὰ ἑπόμενα: Ἠρέπει ν΄ ἀναγνωρίσωμεν, ὅτι ἀνεξαρτή- τως σφαλμάτων καὶ ὑπερβολῶν τινων, ἡ πα- ροῦσα Κυβέρνησις ἄνεδείχθη ἁρκούντως ἡ- δικὴ ἢ ἐπιτηδεία ἓν τῇ διαχειρίσει τῆς ἔξου- σίας, ὥστε νὰ καταστήσῃ τὴν διαφορὰν αἷ- σθητοτέραν εἷς τοὺς πολλοὺς καὶ ἐν µέσῳ τῆς λυσσώδους ἀντιδράσεως πάντων τῶν ἐν Ε)- λάδι κομμάτων καὶ τῶν βαθύτερον ἐρριζωμέ- γων ἐπιρροῶν, πολιτευτὴς πρὸ δέκα καὶ ἑπτὰ μόλις μηνῶν ἀφιχθεὶς ἐκ Ἀρήτης, ὑπὸ τὴν ὤθησιν ταύτην παρίσταται ἰσχυρότερος ὅλων τούτων ὁμοῦ. Βεβαίως, μεθ ὅλας τὰς ἐκδη- λώσεις ταύτας, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μελλούσης ἐκλογῆς δὲν φαίνεται ἀπολύτως ἐξησφαλισμέ- γον ἐπὲρ τῆς Ιζυβερνήσεως. Ἐκεῖνοι οἵτινες γνωρίζουν τὴν φοβερὰν δύναμιν τῶν ὄγκων οἵτινες ἀπετέλεσαν τοὺς πλείστους τῶν ἄντι- πολιτευοµένων. συνδυασμῶν, δὲν’ προοιωνί- ζονται αἴσιον τὸ µέλλον. διὰ τὴν τύχην τοῦ ὑπουργείου. ᾽Αλλὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ το- σοῦτον ἄνίσου παρατάξεως ἀντιπάλων, ἡ γίκη ἀμφισβητεῖται, ἢ κυμαίνεται ἄκόμη, κέῇρι τοῦ νὰ θεωρῆται ἄμφίβολος, ἀποτελεῖ φαι- γόµενον ἐμποιοῦν κατάπλήηξιν. Διότι ὅνιδή- ποτε καὶ ἂν ἔπρόκειτο νὰ συµβῇ, οὗδεὶς δὰ ἠδύνατο νὰ πιστεύσῃ πρὸ δύο ἐτῶν εἷς τηλι- καύτην ἀνατροπὴν τῶν ὅρων τῆς ἓν Ἑλλάδι πολιτικῆς ἀντιλήψεως καὶ ζωῆς. Αὐστριακὸς στόλος εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐγνώσθη ὅτι λίαν προσεχῶς θὰ απ]εύσῃ ΤΑ ΝΕΑ εἷς τὰ ἕλληνικὰ ὕδατα Αὐστοιαὸς στόλος, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Ἡπτάνησον καὶ τὸν Κορινθιακὸν κόλπον. Καφόλου ἀπίβανον σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεῶς ταύτης νὰ εἶνε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ ἓν Κερ- κύρᾳ εὑρεησομένου τότε αὐτοκράτορος τῆς Γερμανίας Γουλιέλμου. Αἱ ἑορταὶ ἐν Ελλάδι. Τὸ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Γεγικὸν Ἡροξεγεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐγνωστοποίησεν ὅτι, ἐπὶ τῇ εὖ- καιρίᾳ τῆς Ίδης ἐπετηρίδος τοῦ Πθνικοῦ Πανεπιστηµίου ἐν συνδυασμῷ μετὰ τοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον συγκροτηθησομέγου Ἓνγε- δρίου τῶν ᾿Ανατολιστῶν ὑπὺ τὴν Ὑψηλὴν προστασίαν τῆς Α. Μ. τοῦ Ῥασιλέως τῶν ΒὨλλήνων καὶτὴν ἐπίτιμον Προεδρείαν τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Λιαδόχου, δέλουσι λάβει χώραν ἓν ᾿Αθήναις ἀπὸ τῆς 941 ᾿Απριλίου μέχοι τῆς 9)10 Απριλίου ἐκτὸς τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου καὶ διάφοροι ἄλλαι ἔορταί, ὡς αἳ τελεταὶ τοῦ Πάσχα, ὅ πανηγυρισμὸς τῆς 2ὔης Μαρτίου, ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετηρίδι τοῦ Ἓ- Ὀνικοῦ. Πανεπιστημίου, φωταγώγῆσις τῆς Ακροπόλεως, λαμπαδηφορία τῶν φοιτῃ- τῶν γλπ. ος τος -- ΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ᾿Ἐπίδοσις ὑπομνήματες εἰς τοὺς Προξένους. Χανία 1Ο.--᾿Ἐπεδέδη εἲς τοὺς Προξένους τῶν Πρεστατίδων Δυνάμεων ἑπέμντημα τῆς ἐπαναστατικῆς ἐπιτροπῆς συνοδευό- µενον καὶ ὑπὸ αὐτογράφου πρφοσωπικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἠ. Μιχελιδάκη. Εϊς τὸ ὑπόμνημα ἡ ὀδύνη, τὴν ὁποίαν ᾖσθάνθη ὁ Κρη- τικὸς Λλαὸς ἐκ τῆς τελευταίας διακοινώ- σεως τῶν Δυνάμεων. ᾿Εξιστορεῖται ἄπκο- λούδως ἡ ἐξέλιξις τοῦ καθεστῶτος καὶ τονέξεται ἐν τέλει ἐἑπὸ τῆς ἑπαναστατικῆς ἐπιτρεπῆς ἡ ἀπόφασις περὶ ἑμμονῆς αὐ- τῆς εἰς τὸ ἔθνικὸν πρόγραμμα. 'Ο χω- Ειστὸς πολιτικὲς βίος, περιλαμβάνει ἐν τέλει τὸ ἑπόμνημα, τῆς Κρήτης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶνε ἀδύνατος. Θὰ ἦτο δυνατὸν ἴσως νὰ χρησιμεύση ὡς πολιτικὸς τάφος τῆς Κεήτης. Ἡ Κατάστασις ἐν Κρήτη. τοῦτο ἑρμηγεύεται Χανία 11.--Ἡ κατάστασις ἀποβαίνει κρίσιµος. Οἱ Δαϊκοὶ ἀπεφάσισαν νὰ ὑσο- στηρίξώσι κατὰ τὴν σημερινὴν συγνεδρί- ασιν τὴν κατάργησιν τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ᾿Αρχῶν καὶ τὴν πρόσκλησιν τῶν ἐφεδρειῶν τῆς πολιτοφυλακῆς, ἄπει- Λοῦντες ὅτι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει δὰ ἐξέλδουν εἰς τὴν ὕπαιδρον χώραν. -- οὓς 9ο. -ἵ04ϐ”--- Τα ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ α .. ’ ὃς - ᾱ Φυβερὰ ἀἄγωνα ἐπικρατε ἐν Γκων)π΄λει νο. 9 ᾿ ς καὶ µα κατάστασις ἆμφ βελος, ἡ ἕπ..α ἴγ- ., ος ΄ --- αν ὃς ἃ . , πυμιωεῖ πλε΄στευς καὶ µεγάλευς κιδύνους, --. σα 9 τηλεγραφεῖ ἀπὸ τὴν Φιλιππούπ΄λιν ὁ ὄγτα- ο . ἑἝ.- π)κριτὴ τῆς «Τοπ, υγ”. οἱ. ὅπ υ0) ἰ χαμένα κυριολεκτικῶς. ως 5 ., λάβουν χώρα» προσεχῶ». Όσφρα , ἔχουν Μεγάλα ” τά ἔὶ γ«νύτα δὰ ο ἀέοα ὅτι κάτι πολὺ ση γεται καγεὶς εἷς τὸν βαρὸν συµιβα τει: Καὶ α. τὴ ἥ αἴνθησις μετα- δ.δει εἰς ὄλους τοὺς κυβερνητικοῦς κΌκλουῦς, πα λιτιμ.ὺς καὶ στοατιωτικοὺς, ἕνα ὀργασιιὸν τὸν ἐπιῖ ν κανεὶς πλέον δὲν ἐπιχειρεῖ νὰ ἄπι- πρύψῃ- Οἱ ἓν Κωγσταντινουπ]λει πηεσβευταὶ Γῶὠσ- σας, ἀγγλας, Γερμανίας, καὶ ἀἱστοας, ἰ- λαβιν ἐπανοιλημέγας συνεντεύξεις μὲ τὸν Χασὶα µπέρ, εἲς τὸ ὑπευργεῖιν τῶν ᾿Ἔξω- τερικῶν. «1έγεται ὅτι ὅλαι μὲ δοιµε-ας ἕκ- φράσεις, ἐστηλίτευσαν τὴν διαγωγὴν τῶν τυρκικῶν ἀρχῶν εἲς τὴν Εηςυτὸὲν, ἵδ ως δὲ ὁ τῆς Ῥωσσ.ας Ίσαρκωφ, ὁ ὀπεῖος ἐτόγισα τὸν ἀγεπάρκεια» αὐτῶν κατὰ τοῦ φανατικοῦ μευσουλμαγικοῦ ὄχλωῦ, ὁ ὀπιῖς ἐξεδήλωσς τὸ αἱματηςὸν μἶσός του κατὰ τῶν χοιστιώ κῶν πληθυσιιῶν. ᾿Εδῶ κυκλεφορεῖ φήμη ὅτι ὅλ'ι οἳ πρε- σβευταὶ συγεβούλευσαν ἐπισήμως τρ Τους- καν γὰ «λεσῃ εἰοήραμ'. ος κο ο ΠΟΛΕΜΟΣ ᾿Αθῆναι 10. ει βιέηιο ἄν γεν ετ ται ὅτι ἡ ᾿}] ία ἀπεφσισε γὰ ἐμπο δίση τὴν. δρᾶσιν τοῦ. Ίτα.ικοῦ. στόἼου εἰς τὶ παρ ίνα της Πὐρωπαϊκης Τουρ” χιαο. ο παυτικὴ] (ιοῖρα τὸ Γιθρα.ἰτὰρ θις- τήγθη νὰ συγκετρωθῇ καὶ ὰ εω ο έ- τοίµη πρὺς ἀπόπ.]οιυ. Ρώμη 10.--- 0 σύμβουιίος τῆς ρωσικής πρεσβείας καὶ οἱ πρεσθευταἰ τῆς - λλίίας, ] Γερμανίας, ὐστρίας καν [αιἰ- οίας μετέβησαν: γωριστὰ έκαστος παρα .. . Ν τον σ.. 4 τί) τῷ μαρκησίῳ οτὲ δὰν Του γο Όνα τὸν ἐρωτήσουν' ὑπὸ ποίους ὄρους ἡ Ίτα- ἁία θὰ ἤτο θιατεθειµένη τὰ Φεγθῇ τὴ οι] μεσο {ῶησι τῶν δυάμεω»' ἳ ὕ ἰ πρὺς τὸν σκοπὺν τῆς παύσεως τῶν ἐγ- θροπραξιῶν. Ο µαρλκήσιος Σά Τωου- / . /’ ᾽ ” ει ο ἐπερο.λάγθιο ἀπιωτ.]ση]. ’ - « ᾽ , . Ρώμη {δ.-- 1 ᾿Ιταίία ἀπιμτιησ ΄ ΄ . ᾽ / σµερον πρὺς τὰς 4ὐγάμεις εἰς ἀπιητ κ. . / - τησω” τοῦ ἐρωτηματός τω». τῆς 1θης τρ. δη.ἰοῦσα τοὺς όρους. ὑφρ' ἃς δέ- χεται τρ «1Πέυ: τοῦ πο.έμου. ο ο ο -- ΤΗΛΕΓΡΑΦΠΜΑΤΑ ΡΕΟΣΤΕΡ Ῥώωμη 1]. --- ἡνθρωπύς τις ἐπυρυ- Μό.[ησε πο. (.ἱ εις διὰ οεφό,1ᾷερ τὸ ῥα- σιέα τῆς [τα ἰίας σήμερον τὸ πρωΐ. «{ σφαῖραι ἠστόγσω. 0 δο οφόγος συο- ει φθη. ἱ Ρώμα {. --- Ὁ ῥασιεὶς παρέστι εἰς τε {ετὴρ: ἐν τῷ Παν θέῳ ὃν µέσῳ σο- ΄ 3 ᾿ αι - Μετὰ τὸ δείπνεν ἀνήλδομεν ἔπι του κα ταστρώµατος. ᾿Εγώπιήν µας ἡ Μεσύγειος δὲν αρ . , νν ου ο εἶχεν οἰδὲ µίαν ρυτίδα ἐφ᾽ ὅλης τῆς ἐπιφα , ρα / . 5 3 γε΄ας τῆς ἐπὶ τῆς ὁποίας κατωπτρ «ετο Ἡ ἂς- γυρᾶ πανσέληνος. Τὸ ἀπέραντεν ἀτμ1πλ.ιεν ( 3 ΑΔ ἐγλυστροῖσεν, ἀγαπέμπον πρὸς τὸν οἱρανὸν --- ο 2 ον µέγαν ὄφιν μελαγοῦ Μαπνοῦ ὄπισθέν µιας δὲ τὸ ὕδωρ ὁλόλευκο», ἤφριξεν ἓκ τῶν µαστι- ο - ---- γώσεων τοῦ ἕλικος. Είμεῦδα ἓξ ἢ ὀκτω, σιὼ- 3”. 4 3 ᾳ λ πηλοὶ, Βαυμάζοντες, ἔχοντες τοὺς ὀφδαλμοὺς ὁ 9 . ἐστραμμένους πρὸς τὴ μµακρυνὴν ᾽Αφοικήν , ΄ . ὅπου ἐπηγαίναμεν. Ὁ πλοίαρχος ὅστις ἑκά- ο , λ -. ο. 5 , πνιξεν ἡδογικώτατα τὸ ποῦρέν του ἔπανήρ- -'--- ι χισε τὰς διηγήσεις του ποῦ μᾶς ἔκαμγε κατὰ -- τὺ δεῖπνον: ν ««,,Ποάγματι ἠσδάνδην τὸν φόῤεν τὴν ' - ως εξ ἡμέραν ἐκενην. Τὸ πλοῖόν µ.υ ἐπὶ ἕξ ὦ- ΄ κ ν -- ’ | 5 . ἁὃ ρας. καδήμενον ἐπὶ τοῦ βράχου εὖρ΄σκετο εἰς τὴν διάκρισιν τῶν ἁγρίων κυμάτων. Ευτυ- χῶς μᾶς ἔσωσε τὸ βράδυ ἕν ἀγγλικὸν ἄτμ- πλοιον τὸ ὁποῖον μᾶς εἶδε, διερχόµενέν.» ν Τότε ἕνας ὑψηλὸς ͵ ῳ « νος, σοβαρός, ἕνας ἐξ ἔκενων τῶν ἀνδρώ- ἄνδρωπες ἡλιοκαμέ- πων οἳ ὁπιῖοι φα.νονται ὅτι ἐπέρασαν ἀπὸ πολλοὺς ἀγρίους καὶ ἀγγώστους τόπους, ἔν µέσῳ συχνῶν κινδύνων, καὶ τῶν ὁποίὼν τὸ ἤσυχον βλέμμα φαίνεται φυλάττον ἓν τῷ ῥά- ὄει. του κἄτι ἓκ τῶν μερῶν τὰ ἑποῖα εἶδε᾽ τέλος ἕνας ἐξ ἐκεγνων τοὺς ὁποίους ἄντιλαιι- βάνεταί τις γεγγηµέγους μὲ Ῥάρρες, ὢμ λη]σε διὰ πρώτην φορά» : ϱ/ «4έγετε, πλοίαρχο, ὅτι ἐφοβήδηπε, «{ὲν σᾶς πιστεύω. ανδάνεσδε εἷς τὴν λέξιν καὶ εἷς τὴν ασδησ.ν σας. Ἔνας γενναῖος ἄνδρω- πος δὲν φοβεῖται ποτέ, ὅταν ἀντιμετωσ δή τὸν «δυνον. Συγκινεῖται ἀλλὰ ὁ φόβος εἶνε ἄλλο τι.» Ὁ πλοίαρχος ἐπαγέλαβε λέγων: «Φᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ἔφοβήδην». Τύτε ὁ ἄνθρωπος ὅστις εἶχε χρῶμα χαλ- ποῦ ἀπήντησεν ἠσύχως : «᾿Ἠπιτρέψατέ µει νὰ ἐξηγηδῶ. Ὁ φὺ- λ ς ὃν Ν ΄ ΔΝ βος (καὶ οἳ πλέον τολμηοοὶ δύνανται γὰ φο- { -- ιά 3 Ν ΔΝ ΄ 3 βηδοῦν) εἶνε κἄτι τὸ φρικτὸν µ-α ἅπαισα αἴσθησις τῆς ὅπο-ας καὶ ἡ ἀνάμνῆσις µόνον σοῦ προξενεῖ ϱγηή τρομαμµτικῆς ἀἄγωγας. Τὸ αἴσθήμα τοῦτο δὲν συµβθα΄γει οὔτε ὅταν σοῦ ἐπιτίδενται, ἀρκεῖ νὰ εἶσαι τολμηοθός, οἴτε ὅταν εὔρ-σχεσαι ἐνώπιον ἀναπιφεύκτου ὑὣα- γάτου, οὔτε ἔνώσιον ὅλων τῶν γνωστῶν κιν- δύνων. Συμβαγνει μόνον εἲς μερικὰς ἀνωμάλευς περιστάσεις, ὑπὸ μυστηριώδεις ἐπιδράσεις ᾱ- πέαντι ἀοείστων κινδύνων. Ὁ ἀληδὴς φόβος εἶνε µ΄α ἆναπύλησις φανταστικῶν τρόμω» πα- ελθύντων χρόνων. ἴψας ποῦ πιστεύει εἰς τὰ φαντάσματα καὶ ὅστις γοµ ὅει ὅτιτὰ βλέπει ΤΑ ΝΕΑ τὴν ύχτα, δύναται νὰ αἰσθανδῇ τὸν φ βαν μὲ ὅλην τὴν ἀπέχδειάν του. Ἐγώ ἐφαγτάσδην τὸν φίβεν µ΄αν ὁμέ- ραν απρὺ δέκα ἐτῶν, τὸν ᾖσθάνδην ὅμως τὸν παρελἠέγτα χειμῶνα κατὰ µαν γύκτα τοῦ Αεκεμβοίου. ἸΚαὶ ἓν τι ύτεις διῆλδεν πολλὰς περιπετείας καὶ ἔπεισ-δια σχεδὸν δαγάσιµεΊ. Ἐμωκμάχησα πελλάχις. Έμεινα ἡμιδαγὴς ἐπὸ κλεπτῶν. Κατεδικάσδην ἐν. ᾽ἁμεριῇ εἷς Δάνατεν ὡς στασιαετὴς καὶ μὲ ἔρριξαν εἰς τὴν άλασσαν ἀπὸ ἓν πλεῖιν παρὰ τὰς ἀκτὰς - ς ὁ ο τῆς Κνας. “Ἱκάστην φερὰν ὅπου ἐν'μιςιν' ΝΑ ἐλάμβανεν τὴν ἀπέφασιν ὅτι ᾱ- ᾽Αλλὰ ὁ .... ὅτι ἐχαγέμην πέθνησκεν καὶ τοῦτο χωρὶς λύσπην. φόβος δὲν εἶνε τοῦτο. Ίὸν ᾖσθάνδην πρςη” ” 3 9 - λ 3 ΄ α γωυµμένως ἐν ᾿Αφρικῇ, καὶ ἕν τούτις εἴγνε κ. 5 . υἱὸς τοῦ βορρᾶ. Ὁ ἥλιος τὸν διαλύει ὡς σύννεφεγ. ἴ]ος- . , σέξατε, κύριει. Παρὰ τοῖς κατοίκεις τῆς ᾽Ανατελῆς, ἡ ἑωὴ δὲν λεγαειάζεται διὰ τπετε. Τὴν ἀπο- φασ-ζει καγεὶς ἀμέσως. «4ἱ νύχτες εἶνε καῦα- Ἐν τῇ ᾽Ανατελῇ δύνασθε νὰ γνωρ σητε τὸν παχι- ραὶ καὶ ἄνευ πατροπαραδύτων μύδω». κὸν, ἀλλὰ πετὲ τὸν φύβιγ. «οιπίν, ἰδωύ, τὶ μοῦ συγέρη ἐν ᾱ- φρικῇ. ΛΙετάφρασις 1. Μ. Σ. (άκολευ δεῖ. ) ΠΟΙΚΙΛΑ Οἱ ἄεργοι Πὶς ὅλας τὰς χώοας εξ ἄεεγει δεωριαῦγ- 5 ΄ /. ται ὡς ἐπικδυγοι εἷς τὴν ὃδημεσαν τάξι, 2 ε : ᾿ ὦ µήνον δὲ εἷς τὴν Δορβηγ αν» ἑλίφδήῆσαν» μέτρα συβαρά ἐναντιον τοῦ ἐξ αἰτῶν κινδύνου. Ὁ ϱ) λ ΄ Ν 3 ” ἄεργες ὅστις δὲν δύναται γὰ δικαιαλογήσῃ ἀ . 3 - - τοὺς πὐρόυς τῆς ζωῆς τευ, λαμβάνει εἴδο- ποίησιν τῆς ἄστυνομας διὰ γὰ φθεγτσῃ γὰ ο 2 . 3 5 5 . ώ λα 9 εὔοῃ ἔργασ-αν», ὂλ γὸν δὲ κατόπω, ἂν δὲν συμαυυφωδῇ, ᾗ ἄστυνομα τοῦ εὖο σκει δὼέ- δν ων οἂὲ α ὃν | Ν αμ. 3” σιν αὐτὴ, εἶτε εἷς διωτικὴν εἴτε εἷς κυβες»ήτι- κἠν ἐργασ΄αν, ες τὴν ὁποίαν τὸν ὑποχρεώνει Ν μας. / . δν ” 9 γὰ εἶγε τακτικύς. ᾿4ν οὔτες δεικγύει ὀκγι- ϱ΄α», μεταφέρεται καὶ ἐγκλε΄-ται εἰς ἐργιστά- σιον τὸ ὁποῖον ἑμηιάζει φυλακήν' απ.ινὴ δὲν 3 ιν] ΄ 5 -. ἐπιβάλλεται, 'ἡ ἔργασ᾽α ὅμως εἶνε ἔποχρεω- τικὴ καὶ διεξάγεται ἑπὸ ἐπ βλεψι, κατὰ τὰς παρατηρήσεις τῆς ὁπο-ας αἰξάνεται ἢ ἐλατ- ΄ . τώγεται τὸ χοευγικὸν διάστηµα κατὰ τὸ ἐπεῖ 1 ͵ ς , ψ - δὰ µετῃ ὁ πρώην ἂεργες ἕφνκλειστος εἲς τὸ 5 . ἐργ. στάσιον' διύτι πζάγµατι ποόκειται πεεὶ οκ : κ χα ὁ ε ἐλαφοᾶς φυλακ σεως, Ἡ ὅπο-α δύναται γὰ πα- --- αἱ δι : ραταύῦῇ µέχει τριῶν ἐτῶν. ᾽ἁκέμη ὁ νορβη- Δ 2 4 γικὸς νόµες δὲν ἐπιτρέπει τὴν τυχεδιωκτικὴν 3 ---- ’ Ν 3 ’ 3 ἑργασ᾽α»' ἀπαγορεύεται μὲ ἄλλευς Λγ.υς εἲς εἱογδήποτε γὰ φεύγῃ ἀπὸ τὸ ἓν µέρος, νὰ ᾖ7 φεύγῃ ἀπὸ τὸ ἓν µέρος, τὰ . ο ον 3 ο ὃ πηγα τ] εἲς τὸ ἄλλα, νὰ ἐργάξεται ἔλ-γας ἡμέ- 3 Ν ρας, ἔπειτα γὰ πηγα γῃ εἷς τὸ ἄλλ», νὰ ἐργά- 3) { ζεται ὁλ γας ἡμέρας, ἔπειτα γὰ πηγαίνῃ ἆ)- ς λ΄ ὕ καὶ εὔτω καθ” ἑξῆς' ε γερβη ἰ 2ομς- θέται ἐσκέφδησαν ὅτι εἶ τυχοδιῶμται αὐτιὶ ἀπυτελοῦν κ δυνον. διὰ τὴν κοινω»αν» καὶ . --υ-υ-υῆὺ-ὺ-- ὦ ' ἐξ ἀνάγκης, µ:λις εὑρεδοῖν ἄγευ ἔςγασ ας. ΄ ο 3 α - ) Αι) αἰτὸ ᾗ ἀστυνομία, (ιοί ἀντιληφδῇ ἕνα Ἀ ων -- -.-- α τῶν τὸν εἶδεσιιςῖ ὅτι ἐντὸς ὠρισμένου χον- γω πρέπει γᾶ ἑρσ] µέρος διαμερῆς' μετ ος ς ΄ τῷ πάρεδε» τοῦ χούνωυ α τοῦ ὁ τυχοδιώ- : ο , ατης συλλαμβάνεται καὶ ἑδηρείται ες κυβερ- ϱ 5 γεστάσι«», τὸ ἴδιο. ὅπου ἐγκλεω- Λ 3 γητικὸν ἐς : 3 - - ο δεν ται καὶ αἳ ἄεργει, καὶ μένει ἐκεῖ τρεῖς ἕως ετ τ0ρας . ᾿Επιτάφιοι ἐπιγραφαί. Μ.α παρισοὴἡ ἐφημερὶς ἴσχε τὴν πρῶτε- βιυλ αν γὰ δημεσιεύσῃ] τὰς περιεργοτέρας τό} ἔπιταφ ων ἐπιγραφῶν α τινες οὗρ σπενται δὲν τὰ διάφήρα. παρισφὰ γεκρνταφεῖα. Εις τὸ γεκρεταφεἴ.ν τῆς Μουμάρτης ὑπάοχει ἐπὶ ἑ- }ὸς τάφου ἡ ἐπιγοαφή: «Πῖς τὸν σύξυγόν μα ν ἀποδαγόντα ἕν ἔτος μετὰ τὸν γάμο» µια: Ες δὲ τὸ . απ -... - γεκροταφεῖιν τοῦ Μονπαρνὰς 'ἡ ἑπομένη, ᾗ σύζυγός τιυ εἰ/γωμιγοῦσα». «λ[απήσο Π...πούόεδρας τοῦ Συνδέσμου κατὰ τῆς ὀνήσιμ τητες ἐν ] αλλα.» Πιδηκοπαγίές. Οἱ Κάτε τοῦ. Παναμᾶ συλλαμβάνουν ἃ ο τν . . / τοὺς πιθήκους κατὰ τὲν περιεεγότεριν τού- ο. } ΄ ο . : απ’. Πί ᾖδεκάρυεν ἀποιγο ὁπὴν µιρα) τόσην ὅση νὰ χωοῇ τὴ» χεῖΐρα τεῦ πιδήκου, α 3 Ν -- »..- -- , .- δέτι 0) ὃ ἐγτος της ες α. τος τε ιαχια σα” χάρεως. . Ἔπειτα δέγευν τὸ μαρίδι καὶ περι- μέδεὈ) τὸν πρώτι» π δω ὅστις δὰ ἔλδῃ. Μύλις εὖτες ἰδῇ τὴν ζάχαρω, οσώε' τὴ χεῖρά τευ ἡ ἐπὴ ὅμως εἶνε απ. λὺ μικρὰ ὥστε α. ο ----...- 9 δὲν Ίμαι ρεἵ }ὰ τὴν ἐξαγάγῃ ἵν ὅσῳ κφατε. τὴν ζάχαρα. Τότε οἳ ἰψαγεγεῖς σύρωυ» τὸ 1 ᾱ- σ . ὃ 4 ΄ . Σχ ς « γρ. . μαγύδι µαξύτου δὲ σύρεται καὶ ὁ πΨήημος, ὁ πἕς ἀπὸ τὴν Λαιμαρ) αν δὲν ἀγοίγει τὴν .. Σ 5 Σο. Ν ΄ Α χεινά του. Ίκατ᾽ αἰτὸν τὸν το΄πε» συλλαμ- βάνωται ὁ εἷς κατέπι» τοῦ ἄλλιυ εἶκεσιν 1 τριάκωγτα πίθηκετ. ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ ε ἡ Π δυστυχία εἶνε ὁ ἄχμων, ἐφ᾽ οὗ σφυρη- λατεῖται ἡ ἀρετή. ο... ο . Τὸ ἀληθὲς βάκτρον τοῦ γήρατος εἶνε ἡ Ὀρησκείᾳα. : ' ον ν Τοὺς πενοὺς ἀσκοὺς πληροϊ ὁ ἄνεμος, τοὺς δ᾽ ἀνοήτους ἀνθρώπους ἡ ὑπερηφάνεια. Ἡ µετρι γη εἶνετὺὸ εὐωδέ ῦ μετριοφροσύνη εἴνετὸ εὐωξδέστατον μῖ- ρον τῆς ἀρετῆς. Τιμωρία τοῦ ἀδίκου συγειδήσεώς του. - ΄ εἶνε αἳ τύψεις τῆς ε 51... / ω ἃ , Η ἐλεημοσύνη καθωφραῖζει τὴν ἀπετήν, 5 5 5 Ν - ν 3 ὡς ἡ αἰδὼς κοσμεῖ τὸ κάλλος. πτπτσποάρως οώρωτθσοοι------τ-- ΤΑ ΝΕΑ τα. ΝΕΑ,, ᾿Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ᾿Εκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος --αδύο-- Συνδρομὴ Ἐτησία : σελ. δ Λιὰ τὰς ἄλλας πόλεις καὶ χωρία σελ. 10 Λιὰ τὴν πόλιν µας Διὰ τὸ Ἐξωτερικόν » 19 χὼισεως. Παταγόθεν' Γόουται ἐκδι- 3 -- . / «{ώσεις φι.τούασιι(κῶγ' αἰσθημάτωτ χαὐ . ὄ Δ Ν . / ε ἆγαγακτήσεως διὰ τὶἉ' ἀπόπειρω:. Οἱ 3 κ. » / Ὀ / 9ασι.]εῖς (η αγ κάσθησαν. ἐπαγευημμε- κως ὰ ἐμφαγισθῶςω' ἐπὶ τοῦ ἐξωστου τῶν ἆπακτόρων και]ούµεγοι ὑπὺ τῶρ' 6Ἡ]- τωκραυγῶ) τοῦ «1αοῦ. βώιωῃ 14.--- Ενῶ οἱ Γασιεῖς ἐπι- ὃ / α ! . Ν τ) ᾿ . ” Ῥαυω. εἰς τὸ Πάνθεον δι ἐπιμήμο- Ν 3 Ν ο. / .. σογο: τε ετὴμ ἐπὶ τοῖς γἐγεθ.ίοις τοῦ Οὐμβέρτου συγοδενόµεγοι ὁπὺ ἃξης θω- ’ ε Ν Ν / Λ ρακοφόρω» ὑπὺ τὺν ταγµατάργιῃ' τάγκε / » ο) ᾽ ... γέοστις ὀνόματι Ατ{έμπα ἐπορορό. σε η Ν κο υ -- 5 / γ σωὶς κατὰ τῆς θασιικῆς ἁμίδης. 0 {αγ π. η) ωθεὶς ἔπεσε τοῦ ἵππου καὶ / . ν σαν « το ιατεφερθιῃ εἰς τὸ γοσκομεῖον. 0 Ἀτάι- ᾿ / ᾿ ᾽ -- επι Ίρπη ἀμέσως καὶ παρ ὁ ρου ἐφρογεύετο ὑπὺ τοῦ «1αοῦ. εἴνε ἀγίκαγος . ῤ ΄ Ν ’ μ. ε / μὰ ὁμιση. «έν πιστεύεται οτι ὑπαρ- ει συγωμµοσία, «ἀ.].Τ ὅτι μι] οι) πο χειται περὶ μεμογωμέης ἀποπείρας (ο αῤγικου. ΕΓΧΩΡΙΒ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ᾿4φ/κοντο τὸ ἑσπέρας τοῦ ποοχὑὲς 2αβ- ρ ἑ βάτου διὰ τοῦ αἰτοκιγήτου προεοχόµεγοι ἓκ «ἰάρνακος καὶ συνοδευόμενοι ὑπὸ τᾶν βου- λευτῶν µος οἳ ἄλληνες ἀξιωματικοὶ, ὅπως 2 / 5 -.ά 3 λ 5 ΄ ς ἐγεργήσουν καὶ ἐνταῦθα ἁἀγορὰν ἡμιόνων διὰ 9 ο 4 9 ΄ τὸν Ελληνικὸν στρατό. Πολὺς κέσιος, ἀναμένων ἀπὸ ἐἔγωρὶς ο νο ον ο. 6 . α.Ἀ ς παρὰ τὸ «᾿αμταων» ὑπεδέχδη αιτοὺς κατὰ . Αι δν 3 - - σης 3ῦ.ὉἩ σ ο ὰ- τὴν ἄφιξιν ἐν δητωκραυγαῖς, μεῦ” ὃ οἱ ἀξια- κατικοὶ κατηυδύνδησαν καὶ κατέλυσαν εἷς τὸ ϱ ξεγοδοχείον «Τρόεδος», ὅπου καὶ ὑὰ ὅὃια- μένουν Ἱ--ὂ ἡμέρας, ἐπιστρέφεγτες κατ.πιν πάλιν εἷς «{ευκοσ-αν ποὺς ὑγαρξι τῆς ἔργα- σας των. Οἳ ἐλεύδεγοι. ὀδελφοὶ ἐκκλησιάσύὺ ἡ7αν χδὲς ἐν τῷ }αῷ Αγ. Νάπας ὃι᾽ ὅλης δὲ τῆς μέρας ἐτύγχανιν πανταχεῦ δεομῶν δεξιώ- σεω». Τὸ ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τὸν δήµ-σι- εν κῆπ'ν. ὅπου ἴπαιξεν ἡ Φιλαομ: τὴ τοῦ ο. ς , ε ο πι ἀήμτυ, ὡς πληοεφυρούμεὺα δὲ ἔμειναν :α- τευχαοιστηµιένει, ἐκφρασδέντες ἐγδουσιωδῶς Ν διὰ τὴν πρό δὲν τῶν Κυπρίων ἓν γένει. ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΤΗΣ ΣΥΝΤ. ΣΥΝΕΛΕΙΣΕΩΣ πανῆλδον ἐκ Ίευτεσας εἳ ἔντιμ ιτ. τύπου ἄντιπρίσωπτει, «τινες εἶνον μεταβῆ ἀπὸ τῆς παρελδ.ύσης «Πευτέρας πρὸς σύσκε- .-- -- --- ψιν ἐπὶ τοῦ σχεὸδ ου τοῦ Ιαταστατικοῦ Χάο- του τῆς Ἐκκλησας τῆς ἸΚύπρου, ἕως πληροφορεύμεὺα ἡ συνέλευσις ἆνα- Φορικῶς πρὸς τρ ποτασιν «ὅπως ὑπ- -.. , αμα κος ῥληδῇ τὸ σχέδιον καὶ ἐνώπιων ερυτέας συγελεύσεως πρὸς ἀναθεώρησω» ἐγέχρινεν ὅ- πως }ηᾳδῇ περὶ τούτου ἀπ'φασις μετὰ τὸ πέρας τῶν ἑργασιῶν τῆς παρούσης συγελεύσε- σεως, ἀφοῦ δὲ συγες ἠτήδησαν' καὶ ἔτριπυπ ι- πι «οσοι κ Μι. ήδήσαν διάφορα ἄρδρα ἀπὸ τοῦ Τάσου µέχρι τοῦ 160. ὔ καὶ πλέω, διεκ2πήσαν αἱ συγεδρι- ’ ιά -- Ν Ν /. άσες, ὅπως συνεχισθοῖν μετὰ τὸ ἄγειγμα τοῦ Δεμοὃ. Συμβουλου, -α τειουτετρόπως ς,.. 5 . Ν Ν ῃ συµβαέίξουν αἱ μὲν μὲ τὰς δέ. ᾽Αποροῦἥμιν ἐν τούτεις διατ΄ τάχα γὰ μὴ ληρθῇ ἀπὸ τοῦδε ἀπίφασις διὰ τὴν σύγκλη- σιν εὖρε ας ἀναδεωθητικῆς συγελεύσεως, τοῦ ὅπερ πολὺ ιᾶς οκανλαλίξει, λαμ[ανι µένης ,] ε 5 3 ὰ .. ς / δολ α/ μάλιστα ὑπ ἔψιν καὶ τῆς ἑτέρας ἆγελευδέ- ρευ ἀποφάσεως πρὸς ἀποκλεισμὸν τ. Ὅ τύπου ἀπὸ τῶν συνεδριάσεω» τῆς παροίσης συγὲ- λεύσεως. οι ---. μος μμμ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Μετ ὀλίγας ἡμέρας δὰ λάβουν χώραν ἐνταῦθα οἳ ἐτήσιοι μαθητικοὶ ἀγῶγες τῆς παρ ἡμῖν ᾽Αγγλικῆς Σχολῆς. Πρὸς τοῦτο μερικοὶ ἓκ τῶν παρ ἡμῖν ἁγγλιζόντων... Ἑλληνοπαίδων, πρώην μαθητῶν τῆς ρηδεί- σης Σχολῆς, οἳ γνωστοὶ ἱδρυταὶ τῆς µακα- ρίᾳ τῇ λήξει ᾽Αγγλικῆς Λέσχης, καταβάλλουν µεγάλας προσπαθείας ὅπως μετὰ τῶν ἄλλων --τῶν οὗ φρονούντων ὅμως τὰ αὐτὰ- τέως τῆς Σχολῆς τοῦ Οαποή ΔΟΝ απ μαδητῶν, προσφέρουν καὶ αὐτοὶ κάτι πρὸς τοὺς νικη- τὰς, φόρον....εὐγνωμοσύνης ἀποτίοντες. Ἐλπίζομεν ὅτι αἳ ἐνέογειαί των θὰ μείνουν ἄνευ ἀποτελέσματος.! κ κ Τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἐπισκεφθεὶς χατὰ τύχην τὸ Φυτώριων, εἶδον εἷς µίαν γω- 4 λ ἂν 9 ἀ 3 γίαν νεαρὺν καθαλοποιὸν ὀνόματι Εὖγ. Κων- σταντινίδην, ὅστις μετὰ μεγάλου ζήλου καὶ λεπτότητος εἰργάζετο πρὸς κατασκευὴν πλε- χτῶν καλαθίων τύπου εὐρωπαϊκοῦ. ΄Απορον ες, ο - ν : Ἡ , πῶς ἡ Κυβέρνησις δὲν στέλλει τὸν νέον τοῦτον εἷς Ἡσπερίαν πρὸς τελείαν ἐκμάδη- σιν τῆς τέχνης του, ἣν ὅλως αὐτοδιδάχτως ἔμαδε. 4 κ ἃ Καβ᾽ ἃς ἔκομεν πληροφορίας ἓν τῶν ἐσχάτως ὑποστάντων τὴν πελιτικὴν ἐξέτασιν ὑποψηφίων μόνος ἓκ τῶν “Ελλή- γων ἐπέτυχε ὁ ἓν τῷ Λιοικητηρίῳ Λευκοσίας ἐργαζόμενος γαλὸς νέος κ. Βίπτωρ Ζαχαριά- δης. Καὶ εἲς ἀνάτε-α. Σιληνός. Εω ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΤΩ πν ᾱ χ ” Ν Είγα κάμει κατὰ τὸ σύνηθες τη - . ο / / ο / ς 01: -«ατογ ον μεταμεσημβοι όν µου. περίπατον µε .. /’ / ᾽ Ὑ . χι τεδ ημοσίου κήπου. κε πὸ- ο» 9 ’ / Ν τῆς εἰσύδου. κάποιοι γωρικοὶ. μετ μος τιν ος . α. αμ / ζ . - . ὦ τῶν}: ὡραίαν ἡμίσεώγ τω», προωρισµε- νο διὰ τὺν γιος Τάφο, ἐστέκοντο θαυμάζουτες (ιὲ γαἴνου στύμα τοὺς ὀδω πρὸ τῆς εἰσόδου καὶ ἐπὶ της θύρας ἵ- στα ἔρους «Ἱέουτας το... Νεμέας, “οτι. ἐπ.]ησίασα ὁ ενας ἐξ αὐτῶν μὲ ρώτησε «ἅγ ᾽μποροῦν μὰ μποῦν μέσα». Τοὺς εἶπα, ὅτι. µποροδ.. ἐὰν τοὺς χωρἢ ἡ πόρτα, ἀφροῦ τίποτε ἆ.]- Ίο δὺ: τοὶς ἀπαορεδει τιῃ εἴσοδοι.. Επειδή οηρόησα ὅτι εἴνωαν ἄγθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους εἰμπορεῖ κεγεὶς ὰ διασκεδίσῃ τα: 5.1} γο. του, τος ἦγκο Ἰούθησα. Γθαύμαζο διὰ κιίθε τι. Π31: ὅτι ἐβ.ίεπον. τοὺς ἔκαμγε ἀπο- (ία πρὸ ἑγὸς ἁγά,ἵματος δὲν ἐνθυ- μοῦμαι ἀκριῤῶς ποίου, ἐστανροκοπη- θι/σα»:, διότν τὺ ἐξε]αβφον «ραίνεται διὰ κανε Αγίους µία δὲ ἐκ τῶν 101αι- χκὼν ἠπόρει πῶς εἰς μέρος δημόσιου ἔγου }9γαἴχες }ομνες᾽ ὅταν, ἐφθασα πρὸ τῆς ἐξέδρας ἱ ἐι ἐξ αὐτῶν Ίπ.]ε- οἨ φαύγεται ἔμπειρος τοῦ κύσμου, ἐφω- γαξε πρὸς τὺν ἴσως σύζυγό της, «Ορέ. Ττοου.]ῆ, ἔγουν τζαὶ ἁιῶνων». [ρέ- ἆασα μὲ τη καρδια μου, μὲ τοὺς ἅ- π.]οϊκοὺς αὐτοὺς γωρικοὺς χαὺ ἐξηνεο- ἠούθησα τὸ» δρόμος µου σκεπτόμεγο” μὲ ποίας τρα ο ἐντυπώσεις θὰ ἐἔπι- 9 ᾿ « ΄ στ(έ ου. ἀπὸ τὸτ' νου) 1άφου.. δυιστῶμεγ εἰς μερικοὺς ἁμαξαδει ὁ ιγωτέρω:. ἀθιακριοία, Ἡ μᾶν ου πεωισσοτέρω δι λέρισιὴ, διότι εἴνε εντ τροπὴ ο) ἀκούῃ καγεὶς τὰ ἐξ ἁμάξης ἐὰλ ἕητηση γὰ τοὺς κάµη παρατήρο- συ. Καϊάφας. ΑΓΓΕΛΙΑΙ π4 ΠΟΙΗΜΑΤΑ τοῦ μοναδιοῦ σετιητοῦ µας η. Βασ. Μιχαηλίδη πωλοῦν- ται εἲς τὺ καπνοπωλεῖον τοῦ κ. Σ. Νίκη. ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν κ. Γεωργ. Ἱπόνη ἔφδασαν ἐσγάτως ὡραιότατα μυρωδικὰ καὶ κολώνισι τοῦ παγκοσμίου φήμης Ακ Ιηδοῦ. Σπεύσατε ὅλει νὰ σπρομήδει δῆτε. ἑργοστασίου ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΡΒΔΟΜΝΑΟΣ Δεμεσὸς τῇ 6)18 Μαρτίου 1913 Διευδυντὴς καὶ ᾿Εκδότης ΒΥΕ, Σ. ΧΟΥΡΜΟΣΕΙΟΣ ος 1ον -- Αρ. 7 ΛΝΛΙΝΕΝΟΗΕΝ ᾿Απὺ τῆς παρελθούσης Δευτέρας οἱ Ἕλληνες τοῦ τόπου βουλευταὶ µετά τινων ἄλλων «ἀριστίνδην» κληθέντων μελῶν συνεδριάζουν τακτικῶς ἐν τῇ ᾽Αρχιεπισκοπῇ πρὸς Χατάρτισιν τοῦ «ἐκκλησιαστικοῦ Συνταγματίου» τῆς Κύπρου,ἔχοντες ὑπ) ὄψιν πρὺς τοῦτο τὸ γνωστὸν απροσχέδιον, ὅπερ συνέταξσν ἀπὺ πέρυσιν ὁ τοῦ Ὀρόνου Μιτίου τῦ- παίδευτος Μητρόπολίτης κ. Μεταξάκις. Παρ ὅλην ἐν τούτοις τὴν ἐκτίμη- σιν, τὴν ὑποίαν τρέφοµεν ποὺς τὴν ἐγκυκλοπαιδικωτάτην ὄντως µόρφῶσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν Μητροπο- λίτου καὶ παρ ὅλην τὴν ἐμβρίθειαν, τὴν ὁποίαν δὲν ἀρνούμεῦα εἰς τὴν ἐν ᾿Αρχιεπισκοπῇ ἐργαζομένην συνταχτι- κὴν Συνέλευσιν, τολμῶμεν νὰ Όπο- µνήσωμεν. ὅτι θὰ ἦτο πραγματικὴ ᾱ- σέβεια πρὸς τὸν λαὸν μαὶ πρωτοφανὴς παραγνώρισις τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ᾗ ἄρνησις. ὅπως συμμετάσχῃ καὶ οὗ- τος εἰς ζήτημα σπουδαιότατον καὶ ᾱ- µεσώτατα ἐνδιαφέρον αὐτόν, καθότι ᾱ- ποτελεῖ βεβαίως καὶ αὐτὸς ἀναπύσπα- στον µέλος τῆς ὀρθοδόξου καὶ αὖτο- πεφά]. ου ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Αιὰ τοῦτο ἐπιμένομεν εἰς τὴν γνώ- µην ἡμῶν, ὅτι δέον ἡ παφοῦσα Συν - τακτική Συνέλευσις νὰ καλέσῃ ὃσον τάχιστα τὺν λαόν, ὅπως ἐκλέξῃ τοὺς νομίµους πρὸς τὸν σχοπὸν τοῦτον ἄν- τιπροσώπους του, οἵτινες θάποτελέ- σουν τὴν εὐρεῖαν ἀναθεωρητικὴν συνέ- Ίευσιν καὶ ἅμα τῷ πέρατι τῶν ἔργα- σιῶν τῆς συντακτικῆς νἀρχίσῃ τὸ ἔργον τῆς ἀναθεωρήσεως ἢ ἀναθεωρητική. Μόνον διὰ τοιούτου τρόπου καὶ τοι - αὐτῆς ἐνεργείας τὸ ἤδη ἐκπονούμενον «Εκκλησιαστικὸν Συγταγμάτιον» θὰ λά- βῃ τὺ απροσῆμον κὔρος, ὡς π.ριῤᾶαλ- λόμενον διὰ Παγκυπρίου ἐγκρίσεως καὶ ἀναμένομεν ἀκριβῶς ὁμόθυμον παρὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν ἀρχηγῶν τὴν ὑποστήριξιν τῆς ἀξιώσεως ταύτης τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ ὁ- ποίου ἐξῆλθον καὶ τὸν ὁποῖον Ὀείᾳ προνοίᾳ ἐτάχθησαν νὰ ποιµαίγωσι. Ἕλλλως µάτην καὶ πάλιν ποπιάξοµεν καὶ ἀδίμως χάνομεν χρόνον, ὑπολογί- ζοντες ἴσως ἐπὶ τῆς πολιτικῆς ἰσχύος, μὲ τὴν ὁποίαν πρόκειται πιδανώτατα γὰ ὃωρακίσωμεν τὸν γέον τῆς Ἱλκκλη- σίας τῆς Ιύπρου Ἀόμοεν, διότι, ἀφίνον- τες πρὸς στιγμήν, ὅτι τοιοῦτος νόμος δέον πρώτιστα πάντων νὰ ἑδράζεται ἐπὶ τῆς λαϊκῆς ἀποδοχῆς καὶ ἐγκρίσεως, ἀμφιβάλλομεν καὶ εἰς τοῦτο ἀκόμη: Αν θὰ δεχθῇῃ δηλονότι ἡ υβέρνη- σις νὰ ἐπικυρώσῃ τοιοῦτον νόµον. πρ 0 ΑΝΗΣ ΕΝ ΤΗ 0ΙΚΑ0ΟΓΕΝΕΙΑ ἙἝν ἀπὸ τὰ θέματα τὸ τὰ ὁποῖα ἔσχάτως ἕ- πραγματεύξη ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος ὁ βαθὺς ᾱ- γατόµος καὶ ἄριστος µελετητὴς τῶν ἄνθρωώ- πίνων αἰσθημάτων ἀρχιμανδρίτης κ. Πανά- ρετος Δουληγέρηςεἶνε καὶ τὸ περὶ τῆς θέσεως τοῦ ἀνδρὸς ἓν τῇ οἴκογενείᾳ, ἔκ τοῦ ὁποίου δημοσιεύοµεν τὰς ἐπομένας περικοπ΄ς: ΤῬ / 5 ΄ α Ν 5 9 όσον αἳ µεγάλαι ὅσον καὶ αἳ μικραὶ κοινωνίαι, ἵνα μὴ παραλύσωσι καὶ κατα- στρέφωνται ἔχουσιν ἀνάγκην ἑνὸς στηρίγ- προ μκαμθ μιᾶς ἀρχῆς, - 5 3 / τ / Ν βερνῶνται. “Ἡ οἰκογένεια εἶνε µία μικρὰ χοι- γωνία καὶ χρῄζει μιᾶς κεφαλῆς πρὸς ὕπε- ράσπισιν΄ καὶ διοίκησιν µατος, ὑπὸ τῆς ὅὁποίας νὰ κυ- αὐτῆς καὶ ὡς τοι- αύτην κεφαλὴν ἡ δεία Γραφὴ ἀναγνωρί- Τὴν Όέσιν τοῦ ἄνδρὺς ὡς ἀρχηγοῦ καὶ κεφαλῆς τῆς οἴκογενείας τὴν ἀναγνωρίζει, ὅπως τὴν Ὀέτει ἡ Γραφή, ἡ ζει τὸν ἄνδρα. καθολικὴ συγείδησις τῆς ἄνθρωπότητος καὶ πᾶσα ἁπόπειρα πρὸς διατάραξιν τῆς φυ- σικῆς τάξεως ἓν τῇ οἴκογεγείᾳ εἶνε στάσις ἐχθριμὴ πρὸς αὐτὴν καὶ τὴν κοινωνίαν ἓν γένει, ὍὉ ἀνὴρ δὲν τίθεται αὐθαιρέτως κυβερ- νήτης τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ δυνάµει τῶν πρὸς τοῦτο φυσικῶν του προσόντων, τὰ ὁποῖα εἶνε σωματικὰ καὶ πνευματικά, διότι κάθε ἑξουσία ἔχει ἀνάγκην καὶ ὑλικῆς, δηλ. σωματικῆς, ἰσχύος πιτελέσῃ τὰ καθήκοντα τῆς ἀρχηγίας αὖ- καὶ πγευματικῆς, ἵνα ἓ- τῆς. Κατὰ γενικὺν κανόνῳ, διότι δὲν πρό- ὁ ἀνὴρ καὶ σωµα- πνευματικῶς προσόντα τοῦ χειται περὶ ἐξαιρέσεων, τικῶς εἶνε Ἰσχυρότερος καὶ ἔχει τὴν ἰδιοφυζαν καὶ τὰ ἄνχειν. Αν δὲ) ἀμφισβητῆται οὐδαμῶς ἢ ὃπε- ροχἡ τοῦ ἀνδρὸς κατὰ τὴν σωματικὴν δύ- ναµιν, ἑπίσης παρὰ τῶν ἐχεφρόνων δὲν ἀμφισβητεῖται ποσῶς καὶ ἡ εἲς τὸ διοικη- τικὸν µέρος , ὑπεροχὴ αὐτοῦ. ὍὉ ἀνὴρ καὶ ἔκ τῆς πείρας τοῦ κόσμου, τὴν ὁποίαν ἐπὶ πολὺ ἀνώτερον βαῦ μὸν τῆς γυναικὸς ἔχει καὶ ἐκ τῆς ψυχραιµίας, τὴν ὁποίαν φυσικῶς κέκτηται, σχηματίζει ἰδέας πριτικωτὲρας καὶ ὀρθοτέρας καὶ. ἀποφάσεις μᾶλλον ἅμερο- λήπτους. | Αν. ἰσυρισθῇ τις, ὅτι τὴν πεῖραν δύνα- ται γὰ τὴν λάβῃ καὶ ἡ γυνὴ ἐξερχομένη ἔκ τοῦ οἴκου καὶ συναλλασομένη μὲ τὸν κό: σµον ἐπαντῶμεν, ὅτι ἐπλάσθη ἀἄκατάλ- ληλος πρὸς τοῦτο ἡᾗ ἀποστολὴ τῆς γυναικὸς εἶνε ἱερωτάτη, ἀλλ’ εἶνε ἓν τῷ οἴκῳ. “Ἡ µε- ρὶς ἐκείνη τῶν γυναικῶν τῆς λεγομένης χειρα- φετήσεως ἐπιδιώχει ἰδίως χωρὶς νὰ τὸ νοῇ, τὸν ἐξευτελισμὸν τῆς γυναικός καὶ τὴν ἄπο- σύνθεσιν καὶ διάλυσιν τοῦ οἴκου, δηλαδὴ αλλ Αχ μα. . - οὐδὲν πλέον ἢ ἔλαττον εἰμὴ τὴν διάλυσιν τῆς κοινωνίας. 9, » ΄ ο Ν 5 Ἂν τις εἴπῃ, προσέθηκεν, ὅτι τὸ νὰ ἴσχι- ρίζηταί τις, ὅτι ὁ ἀνὴρ εἶνε κριτικώτερος τῆς γυναικὸς καὶ ἀσφαλέστερος εἷς τὰς σκέψεις του σηµαίνει ὑποτίμησιν τοῦ λογικοῦ τῆς γυναικός, πλανᾶται, διότι δὲν πρόκειται κοι- νῶς περὶ τοῦ ἰδιαιτέρου προσόντος τοῦ λογι- κοῦ, τὸ ὁποῖον διακρίνει τὸ ὀνθρώπινον γέ- γος, ἀλλὰ περὶ τῶν ἱἰδιχιτέρων ἵκανοτήτων ἑκάστου τῶν δύο φὕλαν. Εὶς μὲν τὴν ἔξωτε- ρικὴν ἐργασίαν τοῦ ἀνδρὸς χρησιμεύει µεγα- λυτέρα δόσις κρίσεως, εἰς δὲ τὴν ἔσωτ :ρικὴν τῆς γυναικός µεγαλνυτέρα δόσις αἰσθήματος,

Title Subject Page
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ 1p
Ο ΑΝΗΡ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1-2p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 3p
ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 4p
ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ 4p