Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-04-12

ΓΑ Νεα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΔΙΔΑΟΜΕΝΗ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΡΑΟΜΜΑΒΔΟΣ Λεμεσὸς τῇ Φ90)13 ᾽Απριλίου 19132 Ἡ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΑΞΙΣ 3 Μετὰ τὺν ἐναρμτήριον ἡ ἀντι- φώγῆσις. Αφοῦ δηλονότι ἡ ΑΔ. ξο- χότης εὐηρεστήδη νὰ μᾶς ἐκφράσῃ τὴν Ἰαράν της διὰ τὴν ἀπονεμηδεῖ- σαν Αὐτῇ τιμὴν, ὅπως διοικήσῃ τὴν ἱστοριχὴν καὶ περιώνυµον ταύτην Νῆ- σου. ᾿Αφοῦ μᾶς εἶπεν, ὅτι εἴμεβα ἄξιοι, συγχαρητησίων, διότι κατωρθώσαμεν νὰ ἐμποδίσωμεν τὴν εἰσαγωγὴν ες χολέρας! ᾿Αφοῦ μᾶς ἐπληροφόρησεν, ὅτι τὸ παρτλδὸν ἔτος ἀπέβη πἆρο]ον οἴκονο- μικῆς εὐπραγίας διὰ τὴν νήσου, ἕνεκα τῆς ἐξ Αἰγύπτου ζητήσεως τῶν προῖ- ύντων µας,ῆτις ἀνεπτύγθη ἐφέτος συν- επείᾳ ἐξαιρετικῶν ὅλως συνθηκῶν καὶ τῆς ὑποίας τὴν εὐόδωσιν ἐξήρτησεν ἐκ τῆς καλῆς ἢ μὴ διαθέσεως αρὸς τοῦτο τῶν ἐμπορευομένων τῆς Νήσου. Καὶ ἀφοῦ μᾶς εἶπε τύσα πολλὰ, χωρὶς νὰ μᾶς εἴπῃ ἀκριβῶς... τίποτε τὸ. οὐσιῶδες διὰ τὰ φλέγοντα ζητή- µατα τοῦ τόπου, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδήλο- σεν, ὅτι εὑρίσκονται ἀκόμη ὑπὸ µελέτην τοῦ ἐντίμου: ἐπὶ τῶν ᾿Αποικιῶν ἛΧ- πουργοῦ, ἦλθεν ἤδη καὶ ἡ σειρὰ τοῦ τόπου γάπαντήσῃ εἷς τὴν γλασικὴν τοῦ Ανωτάτου ἄρχοντος προσφώνησιν. Καὶ μετὰ τὴν πρώτην πρᾶξιν τῆς Συνταγματικῆς χωµφδίας ἐπηκολού- Ότσε χατ᾽ ἀνάγκην καὶ ἡ δευτέρα : Ὁ μµολογουμένως εἰς λίαν δυσγερῇ Ὀέσιν εὑρέθδη: ἡ ἀντιτροσωπεία τοῦ τόπου, ὑποχρεωμένη γάπαντήσῃ εἰς τὸν ξηοὸὺὸν καὶ ἅμοιρον' πάσης σηµα- ἐναρκτήριον τοῦ ΄Ἀρμοστοῦ λόγον. Καίτοι δὲ ἡμεῖς δὲν διείδοµεν ποῦ τοῦ σίας λότοι τὸ ὁἀξιοσπούδαστον, ὥστε Διευθυντὴς καὶ ᾿Εκδότης ΕΥΣδ, Σ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ νὰ. παρίσταται ἀνάγκη τοσούτῳ Όερ- μῶν εὐχαριστιῶν διὰ τὰς ἀγαθδὰς τοῦ Αρχοντος διαθέσεις πρὺὶς τὴν ἱστορικὴν καὶ περιώνυµον ταύτην Νῆ- σον,- ἀφοῦ ἤδη ἐγκαίρῶς μᾶς κατέ- στησε ταύτας γνωστὰς διὰ τῆς ἱστο- ρικῆς Αὐτοῦ ἀπαντήσεως αρὸς τὰ αἱ- τήµατά µας. Καΐτοι ἐλαχίστην τρέφο- μεν ἐκτίμησιν πρὸς ἐπαγγελίας καὶ λόγους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὧπε- ρεχορτάσθηµεν πλέον ἀπὸ πολλοῦ, ὅ- πως λίαν εὐστόχως εἶπε καὶ ὁ ἔντιιος βουλευτὴς γ. Δανίτης κατὰ τὴν ἐπὶ Συμβουλίου συζήτησιν τοῦ σχεδίου τῆς ᾽Αντιφϕ ονήτεως, πο φοῦντες ἔργα καὶ µόνον ἔργα, ἐν τούτοις ἵκα- γὴν ἀνακούφισιν παρέσχεν εἰς τὸν τό- πον ἡ β΄’. παράγραφος τῆς ἀντιφω- νήσεως, δι’ ἧς ἐκζητεῖται ἡ ἀπάντησις τοῦ ᾿Ἠντιμοτάτου Ὑπουργοῦ εἰς τὰ αἰτήματα τῆς Πλληνικῆς ἀντιπροσω- πείας, Ὀεωρηθείσης διὰ τοῦτο περιτ- τῆς πάσης περαιτέρω ἀπαντήστσως εἰς τὸν ἐναρκτήριον λόγον, καὶ ὑποδει- Ἰθέντος εἰς τὴν Ιυβέρνησιν, ὅτι οὐδὲν ἄλλο βεβαίως ἐφελκύει περισσότερον τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ τόπου ἀπὸ τὴν ἆᾱ- γαμενοµένην ἀπάντησιν τοῦ Ὕπουρ- γοῦ εἰς τὰ δίκαια καὶ εὔλογα αἰτήματα τῶν 4)ῦ τοῦ ὕλου πληθυσμοῦ τῆς Νήσου. Οὕτω ἡ πολιτικὴ χρίσις ἀπεσοβήὂη πρὺς στιγμὴν καὶ τὸ Νομοδετικὸν Συμβούλιον μετὰ τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν, συνεπείᾳ τῶν ἑορτῶν, ἐπα- ναλαμβάνει τὰς συνεδριάσεις του ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Τρίτης τοῦ Θωμᾶ, ἵνα διασκεςὈῇ ἐπὶ ζητημάτων δευτερευ- ούσης ἀξίας. Ας ἔχουν μοι τοῦ τόπου ἀντιπρόσωποι, ὅπως ὕμως ἑτοίμως οἳ ἔντι- φανοῦν ἀντάξιοι πρὸς τὰς περιστάσεις μετὰ τὴν ἀπάντησιν τοῦ Ὑπουργοῦ ὌἜτος Ιον -- ᾿Αρ. 19 εἰς τὰς δ:καΐίας ἀξιώσεις µας καὶ ἄ μὴ Ὀελήσουν νὰ γελοιοποιήσωμεν ἆ- κόμη μίαν φορὰν τὸν ἀγῶνά µας μὸ τὴν πολιτικὴν τῶν δισταγμῶν καὶ τῶν ἀναβολῶν, γινόµενοι τοιουτοτρόπῶς ἑκουσίως συνένοχοι εἰς τὴν ἀνελεύ- Όερον διοίκησιν τῶν πυανοαίµων ἆρ- χόντων µας. σο ου... ο ο κο μι ωω...ο -ᾱ--- ΕΤΧΩΡΙΟΣ ΒΙΟΜΝΗΣΑΝΙΑΒ Πολλάκις µέχρι σήµερον ἐγένετο λόγος, εἷς τύπον ἄρθρα πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἐγχωρί- οὗ. βιομηχανίας, τῆς τε ἄλλης ἀλλὰ καὶ τῆς καὶ συχνὰ ἐγράφησαν τὸν ἐγχώριον τῶν ὑφασμάτων. Δυστυχῶς ὅμως ἐλάχιστοι εἶνε οἳ ἀποφααίσαντες καθ ὕλην τὴν Νῆ- σον καὶ ἐμπράπτως νὰ ὑποστηρίξωσι τὴν ὄντως απατριωτικὴν ἀλλὰ καὶ ὠφέλιμον ταν- ἀφορᾷ τὰ ἐγχώρια ἡ- ὅτι εἴμενα ὄχι µόνον καὶ ἐντελῶς ἀσυγχώ- ἵνα μὴ εἴπωμεν µι- σοῦντες αὐτά. Δὲν δέλομεν βεβαίως νὰ ὃ- την γνώµην. Ὅσον φάσματα νοµίέζομεν ἀδικαιολόγητοι ἀλλὰ ρητοι, ἐποφεύγοντες, ποστηρίξωµεν ὅτι πάντες καὶ πᾶσαι πρέπει νὰ ἐνδυώμεῦα ἀποχλειστικῶς καὶ µεταχει- ριζώµεῦα ὑφάσματα διὰ τὰς πάσης φύσεως ἀνάγκας µας µόνον κυπριακῆς προελεύσεως, ΄ -- ςν Ν τ 3 -- 3) παίτοι τοῦτο δὲν δὰ ἦτο ἐντελῶς ἄδικος καὶ ἀνύητος ἀπαίτησις. Εΐναι ὅμως δυνα- τὸν χωρὶς νὰ προσκρούσωμεν εἷς ἴδέας καὶ γοῦστα γὰ ὑποστηρίξωμεν τὰ ἐγχώρια ὄφά- σµατα καὶ ἀρκούντως μάλιστα. Τὰ Κυπρι- ν ος ν 5 3/ 9 3 , ακὰ μεταξωτὰ εἶνε ἄριστα δι ἐνδυμασίας Βερινὰς τῶν πυριῶν µας, καὶ εἶνε λυπηρὺν ρινὰς ριῶν µας, ηρ εξ 3 ν ς ' ὅτι δέσποιναι δεσποινίδες δὲν .στρέ- φοῦσι τὴν προσοχὴν καὶ προτίμησίν των καὶ πρὸς ταῦτα, τοὐλάχιστον ἀποπτῶσαι παρὰ τὰς ἄλλας τουαλέττας καὶ µίαν ἢ δύο µε- ταξωτὰς τοιαύτας ἐγχωρίους, ἂν δὲν κατα- δέχωνται τὲς ἁλατζιὸς, τινὲς τῶν ὁποίων εἶνε ἀριστούργημα. Επειτα εἶνε τὰ μεταξωτὰ µανξήλια, οἳ λαιμοδέτε, διὰ τῆς ἀγορᾶς τῶν ὁποίων ἠδυνάμεῦα νὰ ὑποστηρίξωμεν τὰ ἐγχώρια ἄνευ βλάβης τοῦ γούστου µας καὶ τοῦ «φεντεσιεκλισμοῦ µας. ᾿Ὑφάσματα ΚΑΡΟΛΟΥ ΔΙΚΕΝΣ ϱ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΟΥ (ΔΙΗΓΗ ΜΑ) /δόχεια ἐκ τοῦ πως ασ απ ένε Ε. ἄγθυωπωι απ. δὲ ὀπρισεξι ᾳ ὐ- Εσω ΄ Ν . , , κ ἃς τ/σο». τας ἄγας ατήσεις των ὅταν ὁ τουπις ο άρα. καυτέωι. ἔτωμοι ο. παμαι- μη , ᾿ τοῦ. πρεσελκιησε τὴν ποισοχἠ τω, καὶ α --- ' « . ὅταν τὸν εἶδαν »ὰ πα} στ» ταβευα - -- - τὸν ἥκιλι ύθησαν. --- θὰ του ὐγκοσς μιαθὶ μεν, λέγει ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο, πρισφέρων ο ΄ , - 4 ο .., ἕνα πετηράκι ρακ/.---Καὶ μα (κὺ, λέγει ὁ ἄλλες γειζων τὸ πιτῆ δις ἄδειασδ. Ὁ ἄνγδρωπες συλλωγ.στηκε τὰ παιδιά τν π.ῦ πειοῦσα» καὶ τὸ παιδί τει πιοῦ διέ- τρεχε κ«δυνο, ἀλλ ὁ µέδυσις ὁδὲν σκι- τιξύταγε οὔτε γιὰ τὸ ἕνγα, οτε γιὰ τὸ ἄλ- λο. ἶνπιε καὶ μετ ὦλγιν ὁὲν ἦτο κύους τοῦ Λεγιμοῦ του.---λὰ ιά βεαδιὰ, τ. ἳ λέ- -- .... κ η -.. γα ὁ ἕνας, πελὺ ὑγοὴ, ἰς ταῦτὶ, παδὼς γὐ- ε α. « ὧν .- ριζε για νὰ ού ἆφ οὐ ἐξώδευσε γιὰ γά -- ὶ - - » πιῇ τὰ μισὰ Χχοίμιατα, πεῦ επ ροῦσαν ἰ- υ σως νὰ μακρύγοι» τες κέςς ἁγ. μα τὴ ξωή τῆς χύρης του. ο λλεια γυχτιὰ κα- λὴ γιὰ κείνευς πεῦ ἔχιυε ὀγάνκη γὰ κι |. Τιά κείευς πεῦ ἔχ άν] ο φὺοῦν, Μάρδεν, λέγοα ὅ ἄλλες μὲ ἐπσης αανλὴ φωνή.--ἱάῤησε κι, λέγα ἔκεῖνες αμ / / ’ } πιῦ μιλοῦσε πρῶτος, σπρώχνώω» α͵τ σὲ ο ''-- α ἡμδην ή ὄαεμρρε φᾷ ιά γωγιὰ, δητ ὕσαις τὸν νέο, ἠ λέλς γὰ ’ - - ο ᾿ 9, ..» λ )” του πο μιξ οτι δὲν εχει «απ ταάήϱί βόται , αν , ι νο µ. ς τίποωτα, καὶ δὲν εαπιρέσαµε }ὰ τὸν βοι ῦ- ..- το 5 --- µε, γιατί δὲν ξέρεμε ἀκωφβῶς απ. ῦ εἶναι. πο , κε -- αλλὰ δὲν μᾶς φαίνεται παράξενο, γιατὶ δὲ} ΄ ΄ ιό 9 3 ΄ στό 5 3 Ν 2 πίισοτειω να χὲ τρ’ ἰδέα }4λ21] σ ατα ἐ- -- , , δῶ τὰ µέρη φὑΨάνων στὴ αἱ ΄ντρα.--- Ὅγι λ τ. ΄ σ ΄ δὲν εἶχε τέτοια ἰδέα, ἀπήντησε ὃ πατέρας. Οἵ δύο ἄνδρωπει ἀντήλλαξαν βλέιμια σην- ἕνα πλ.ἵ, στὸ λιμάγι ͵ Ξα . ενγοήσέωςε----ζεὗγαι σ ω ον , 4 » ’ . ΄ ποῦ ὑά σηκώσῃ τὴν ἄγκυσά του τὰ µεσά- 2499 . λ 3 3 .. 48 -- 1όχτα μὲ τὴν παλρθεια, ἐπαγέλαβο ὃὁ ποῶ τις ἐκ τῶν συγεμµιλούγτων, καὶ ὑὰ τὸν ῥά- λαυμε µέσα σ᾿ αἰτὸ τὸ πλῖ . Τὸν ὄγοά- {αιιδ μιὲ ἄλλο ον και τὸ Κα. τερο ασ ϱ/ 3 4 ΄ ο π ΄ ὅλα ἐπλήρώσαμε τὸ χαζλο του. ἴνγεις τύχη ποῦ σὲ συγη}τήσαµε.---Πέβαια, λέγει ὁ δει- ε 9 .«- τερες.---Ίύχη ἁπαγχωισιύνευ, λέγει ὁ πῶ- ὃ - Ἱ.Ἱ. , ΄ τις κάμνων σιμιείὶ ν εἲς τὸν δεύτετο.--- παγχωισµέχιν, ἀπιρμτησε ὁ δεύτερες μὲ εἰ- οωγικὸν µειδ αμα. ακέμη ἕνα ποτηράκι, λέγει ὁ πρῶτες. δὲ πέντε λεπτὰ κατύπι ΄ , φ ϱ πατέσας ειχε ͵ 9 : 3 παραδώσει τὸ παιδί τε εἷς τὰ χέρια τοῦ μεν. ᾿άργὰ απ. λὺ ἂν νὰ πε χε , η Ὀν σα πλ ανα πεθ- νεζσε ἡ. ὥρα στὴν ἀἆθλα σεφτα. Ὁ ἀἆδελ- οὓς καὶ ἡ εδιλὴ περ γε, ἆτι μὲ ῥάξεντας τ) αὐτὶ στ’ Τες τοις Γ πλησαἲς, 3 , αρωγα, Πέσο τερο ., , ὴ ν : Κω τ.. ασ τες) ῥάδισια ία υ στι -- . : - σμα ρα. ἐς λασς. στὸ κ αλω- 5 ας ΄ ο 2 - σπα χι ο πατεωής {επι ἓ τοικΛ()1’ στὸ , ζ ΄ τς 2 π , διομάτι . ΠΗ ω { ο ον κ... υσέ- τὸ Λη γάει . , γες ο πολ ῶρησε μὲ στὸ γέει . 6 κ. κ ὁ 3 . , σι. 3 πίος ατ.1. 4) ἑσταμ της ἑσήητα, ἕἓἕ- Τ Α Ν ς Α . κο κ ἕσμι ὁ πάτι- ἑπαλε ιά ως κ πο σδοΙ το ἃε ὡ δεώπι μ8 5 μα. Πἶχε δε τὴ σκιά ἔγος ἀλλ 1 { ν . « ἃ αρ ση πι εξω καὶ ἔπειτα ἑγὸς δευτέοεν. αἱ , - ὁιὸ µαζὺ χὐδκα στὴ σεφ τα μισά 5 ένα δευτερόλεπτο ὦ ές μτανὃ δεένεσω. οὐ ., ε ---- ] κομις, νε ὁ ἕνας ἔκ τω) κα Φα τά οτί .ᾱ “. η 4 μα. ο ε) ας ἐκ ἀγδυώσπων σιὸ ούτῳ ϱ) τεῦ, χάπι στο ϱὐτ ρω κεβύστακα. ᾿μασήκώωσε τὸ καρτσι, Τώμ. λα, λα παιδί κε τὰ Ἀλάματα δὲν ο φὲ- λε ῦν. νε δι υλειὰ τελειωμό αι τὴρ' σιλ- λε} ξεσαι πειά. «) νέες ἔσκιιψμε στρ ἆδε]- ή τιυ, ὄπετα ᾗ ματιά τον στυλώθδηκε ᾱ- γαμιιένη )ηριώδης στὸν πατέρα ὁ ὀπιῖις κελλημιένες στὸν τιῖχο κύτταγε τὸ θέαμα μὲ τὸ ἠλιδιότιπα τῆς μέδη». 4μιυσέ µε, πατέρα, λέγει ὁ γίες μὲ ϱωγὴ σπιῦ ἔκαμε τὸν μέδυσιο' γ. ἁνατει- χιάσῃ, τὸ αἴμά µου καὶ τὸ αια τιῦ ᾱ- δεζφοῦ µευ ὑὰ ξεσπάσευν στὸ κεφάλι στ. ΠΠιτὲ δὲν μὲ κύτταξες μὲ φιλικὸ τρύπο, πυτὲ δὲν μοῦ εἶπες λυκὸ Λγ::, καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴ ζωὴ ἢ τὴν ἄλλη δὶν δὰ σὲ συγχωρήσω πε- τε. Πέδανε α : ἀ--ωµ-- ο όμρτ βαῇς κωτά σιν. δοῦ μιλῶ σὰν πεδαμμέγες ὅταν καὶ ὅπως ὑέλεις, δὰ μὲ - . , ο, 1 ο} ααὶ σευ σοολεω πατερα αν, οτι τρ’ ἡμιέ- π 9 ο ἃ ε ρα ποῦ ὑὰ παρενσιασθἠς µαποεστά στον ” να. εὰ ῥά ο Πλάστη σιὺ, τὰ ὅυ) σιυ πακιά, ὕα τε κιῖ, πιασιέγα ἀπὸ τὸ χέρι γιὰ τὰ σὲ κατη- γι ρῄσι υ. µπρεστά τευ. Ἀγκωσε τὰ δεμένα χέκια τετ ὲ κημια ἀπειλῆς, ἐστύλωσε τὰ μάτια τιν στὸν μέ υ- .. ὶ ο δν . ἔφ υμὸ σα σι απ τι ο ᾳ τάννκνν« σο καὶ 6 , πο ρε ιά ο ' Όταν» τὸ φῶς τῆς ἡμέας, ἀθριστεν κοὶ ως ͵ λ . , ] ἑπιωλᾶδες, διεπέρασε τὸν στεὸ ὃρ'ιωο »αἱ βρῇκε πέρασμα μέσα ὅπ᾽ τὸ καταλεΓωκέο 2. ος «. ἕ ῤρδος ἕά αν 9λ }υαλὶ τῆς σεφτας, ὁ ΓΠάρδεν ξύπγησε ἆπ τὸ ῃ ο λ ο) ΄ ν ῥαρύ του ὕπγο καὶ βρέθηκε µ-γες. δη- κώδηκε, κύτταξε γύρω τευ τὸ παλ στρώμα 5 ποῦ β {λωχε τὺ σπασµέγο τζάμι Ίπωε ᾱ- περακτο, ὅλα ἥταγνε στὴ ὑέσι τους γχαδῶὼς πρῶτα καὶ τπετε δὲν ἔδευχε πῶς ἄλλες ἀτι᾽ α τὺν εἶγε µογει στὸ ἑωμύτιεν τὴν αύκτο. ἀλλὰ Στ - ΄ .» εἶχε δεῖ τὴν Ἡ. ο) τευ, οὔτε ἄκ,υσε γὰ µι- χι, ι Γρώτησε τεὺς γετινας, καγεὶς δὲν λαῖν γι) αὐτὴ. Ἱεγύυξε στοὺς δρύµευς, ἐ- Ἀύττα-ε ψαγτὰ ὅλα τὰ πρέσωσπα ποῦ περ- σαν πλῆδες γύρω τευ. 1λλ' αἳ ἀναξητή- σεςτη ἦσαν ἑγωφελεῖς καὶ γύεισε στὴ» - κ} 2 τοιώγλη τενυ τὸ ῥιάδυ ἀπηλπισμέγες καὶ χευ- ο α. ἁ ρασμιέγες. [Τὸ τέλος εἰς τὸ προσεχές). ΠΟΙΚΙΛΑ τα ΠΟ ΕΛΑ ΜΑΙ Π ΣΠΙΣΤΗΝΕΗ -..... 5 εὶ . Ὠὐτυχας ὁ δράμρων ὅστις, νατὰ τὴν μυ- - --- ν -...-- Ὀολογίαν, στ πτε το γουσα μη] εις τον χῆπον τῶν Εσπερίδων, ἄφῆκεν ἐ οὖν, με Όνάς εἷς τὴν διάὔδεσιν λευθέρους τοῦ. ποινοῦ. τώρα τοὺς ο , . 3 9 Ν - ς - - ὠραίονυς ονυτοὺς χαρποὺς τῶν Ὀερμῶν γλι- Ππατων, οαὶ σήμερον τὰ χουσύµη]λα, τὰ ὁ- ο ου ν , ποια ο νοσοτού πως ο Λας μας το ὠνό- - ας. πα Ἡ ἃ µασε πουτοκάλλιά, εἶνε ἓν απο τὰ ἀφδι γώτερον. διαδεδομένα. ὁπωρικὰ περὶ τὴν 1.- χάνην τῆς Μεσογείου. Πατοὶς. τοῦ θε τι- γαῦ τούτου. δένδρου «Γαίνεται ὅτι ὑπῆρξει ᾗ νότιος Νινικὴ καὶ ἤ Ἰπδοκίνα,: απρῶται δὲ οἴτινες εἰσήγαγον αὐτὸ εἲς τὴν Ερώσιν 5, νἳ - ἦσαν οἳ Άραβες. Τὸ χευσόμηλον, γάρις εἷς τὸ ἄᾳ Όογον πιτρικὸν ὀξὺ καὶ τὰ πιτρικὰ καλκιόῦχα ἅλα- τό, τὰ ὁποῖα περιέχει, εἶνε ὀπώρα κατ ἓ- Εοχὴν ἀναφυκτιχὴν δροσίσουσα καὶ πατει- γάζουσα τὴν δίφαν καὶ ἐπιτρεπομένη καὶ εἷς πολλὰ ὀξέα δροσιστικόν. Ιδίως ὅταν τρώγηται ὄφιμοτ τελείως γαὶ μὲ σχετικῶς πενὸν τὸν στόµα- νοσήματα ὡς εὐχάριστοτ γον ἢ κατόπιν ἐλαφροῦ γεύματος, τὸ χφυ- σόμηλον εἶνε χαρπὺς ὑγιεινότατος, διότι {- ποχιγεῖ τὴν ὄρεξιν γαὶ διευκολύνει τὴν πέ- ψιν, ἔχει δὲ τέλος καὶ τὴν πολύτιμον δια τὰ δερμὰ κλίματα ἰδιότητα νὰ κρατῇῃ εἴ- κοίλιον τὸν ἄνθρωπον, νὰ ἐνεργῇ δη). διά τῶν καλιούχων ἁλάτων του ὡς ἥπιον καὶ ἔλαφρὸν λαπαμτικόν. Καὶ µόνον διό τὰ π)εονέκτηµα τοῦτο ἑπομένως πρέπει ν΄ ὁ- ποτελῇ συνήθως µέρος τῆς διαίτης µας χαὶ μάλιστα. δι ὅσους οόπουσι αρᾶς τὴν ὃι- οκοι) ιύτητα καὶ «ετέρχονται χαθιστικὸν - πάγ»ελμα. Ίσως δὲ δι αὐτὸ καὶ ἐγάρισεν ἡ φὖσις τόσον ἄφθενα τὰ απροϊύντα -αὐτα εἷς τοὺς κατοίνους τῶν μεσημβοινῶν χω: ρῶν, οἱ ὁποῖοι διὰ κλιιατολογικοὺς λόγους ἔχουσι σχετικῶς νωῦθρύτερα τὰ πεπτικὰ ὁρ- γωνσ, Ἔχεν πράγματι τὴν ἰδιότητα τὸ χου- σόμγηλον τρωνόμενον νὰ ὑποκινῃ καὶ ᾱἲ- ξάνῃ τὶν ἔκκρισιν Όλων σγεδὸν τῶν πεπτι- κῶν Ὀγρῶν, καὶ τοῦ. σιέλου ἐν τῷ στόµατι καὶ τοῦ γαατρικοῦ. χυμοῦ ἐν τῷ στομάχῳ, καὶ τῆς χολῆς καὶ τῶν ἐντερικῶν γαυμῶν ἓν τῷ ἐντέρῳ, προκαλεῖ ἓν ἄλλοις λόνοις, χά- ρις εἲς τὰ καλιοῦχα ἅλατα καὶ τὸ σάκχαρον τοῦ γυμοῦ τοι, ἐξόσμωσιν ὀρροῦ ζλαφρὰν χαῦ” ὃν περίπου μηχανισμὸν καὶ τὰ ἁλατώξη ΄ κχαθάρσια. κ Μετὰ πολυφαγίαν Όμας, ἂν φωρτώσι τις τὸν στόµαχον μὲ πολὺ πορτοκάλι, κινδι- γεύει ἐνίοτε νὰ διαταράξῃ μᾶλλον τὴν πέφιν νὰ προγαλέσῃ ὑπεροξύτητα το στομέχον καὶ [άρος, δυσπείαν, κωλινοὺς καὶ τὰ τοιαῖτα, Αἱ. ἐνοχλήσεις αὗται, ἐννοεῖται, θὰ εἴνε ἓν- τονώτεραι ἂν οἳ χαρποὶ εἶνε ἄωροι. καὶ ὑπερόξινοι, τοὺς τοιούτους δὲ καρποὺς ό- νον ἐημένους μετὰ σακχάρου δύναταί τις νὰ μεταχειρισὺῇ. ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ τοῦ µμοναδικοῦ σειητοῦ µας κ. Βασ. Μιχαηλίδη πωλοῦγ- ται εἰς τὸ κασινοπωλεῖον τοῦ κ. Σ. Νέκη. Ε1ΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ τοῦ παρ᾽ μῖν Η. Γεωργ. Μπόνη ἔφθασαν ἐσχάτως ὠὡραιότατα μυρωδικὰ καὶ τοῦ πα]τοσμίου φήμης ΑΙ ΙΗκοΙ, ο ο ὖα πολώγιαι ἐργοστασίου 3 ΄ λ ΄ ” ση Ἐπίσης καὶ νωπότατα φάρμακα τῶν παλυτέρων ἐργοστασίων τῆς Εὐρώτπης. Σπεζσοτε ὅλει νὰ προηδενὸῆτε. ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΗΙΡΕ Η ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΗ Μετ᾽ ἐξαιρετικῆς Λλαμσπρότητος ἕωρ- τάσδη ἐφέτος τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἡ µεγάλη ἐπέτειος τῆς ᾿Εδνικῆς ἀναστά- σεως, συμπεσοῦσα ἐφέτος μὲ τὴν ἀἄνά- στασιν τοῦ πεπτωκότος ᾿4δὰμ διὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παρθένου ἩΜαριὰμ καὶ τὴν κοσμοσωτήριον τοῦ Θεανδρώ- που ἐκ νεκρῶν ᾿Ανάστασιν. Αμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου ἐχαιρετίσθη δι 21 ὀλμοβο)ῶν ἡ ἔπαρσις τῆς ἐθνικῆς ση- µαίας, τῆς φι)αρμονικῆς ἀνακρουούσης τὸν ἐθνικὸν “Ύμνον, ἥτις σπιαρήλασε κα- τόπιν διὰ τῶν κυριωτέρων ὁδῶν παια- νίξουσα τὸ ἑωδινόν. Μειὰ τὸν ἕσπερι- νὸν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἐν τῇ Αγ. Νάπᾳ περὶ τὴν 10 π. µ. ἐτειέσδη πάνδηµος δοξολογία, μεὺδ᾽ ἣν ὁ Δήμαρ- χος κ. Σῶξος ἐξητωκραύγασεν ὑπὲρ τῶν Ελλήνων Βασιλέων καὶ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς ἐλευθέρας Μητρός. ΙΠ ΠΟΔΕΟΜΙΑΙ Ἐν συσροῇ διεξήχθησαν τὴν παρελθοῦσαν Ἀευτέραν καὶ Τετάρτην µ. μ. κόσμου αἳ ἐαριναὶ ἱπποδρομίαι τῆς πύλεώς µας, ὧν. τἀποτελέσματα ἔχουν ὡς ἔπεται : Α΄. Ημέρα μ.) Α΄. ὁ Ζέφυρος. Β'. Ῥος » Α΄. ὁ Γίας. Ε΄. ὃος 5» Α΄. ὅ Ἀτραίητον Β΄. ὁ Φὸλ- Αμοὺρ 4ος ο. Α’. ους ». ἉἈ’. 1ος πρό ὁ Ῥέννος ὁ Φαέθων ἡ Μινιὸν Β΄. ὁ Σάµπροκ ὁ Φαέθων Β΄. ὃ Ρέννος θος χωρις. α΄. ὁ τοῦ Κ. Παναγιώτη β΄. ὃ τοῦ Ε. Παναγιώτη τος δρόμ. «Α΄. ὁ Ἀτραίητον Β΄. ἤ Γγέϊΐσα. Β΄. Ημέρα. ος δρύµ. α΄. ὁ Ζέφυρος β’. ὃ Ῥάμπρομ ΄ δρς » αι. ὁ Αρης β’. ὁ Πολύφημος ὁ Τεοί ἆά ]” αἲν τρέξας μόνος ους ». α. 40ος ». α-. ὃ Μενελὶκ β’. ἡ Μινιὸν - . -- ὧν - ͵ δος ». α΄. ὁ Μεγελὶκ τρέξας μόνος. Οτ ἀνωτέρω ἕ --- --- « ἵ ἀνωτέρω ἵπποι ἄνήκουν ὁ μὲν Ζέ- φυρος εἲς τὸν χ. Γ. Ο. Πιερίδην, ὁ Ῥέννος εἰς τοὺς κ. κ. Ν. ΓΕ. Μιχαηλίδην καὶ Α. ᾿Αποστολίδην, ὁ Γίνας εἷς τὸν κ. Καττ- ’ ς ϱ 5 ν . τσαγκάρην, ὃ Ῥαέθων εἷς τὸν κ. Ἀοιστ. Χατζηπαύλου, ὅ Ῥτραίητον εἷς τὸν κ. Ἶσ. Μακοίδην καὶ Π. Ἀαρκουλῆν, ὁ Φὸλ-Α- ς 7 μοὲρ γαὶ ᾗ ἈΝινιὸν εἲς τὸν κ. Γιάγκον .Α. ῬΡωσσίδην, ὁ Ῥάμπρο. εἷς τὸν κ. Κορσέλλην, --- ”.- -- κ. ἃ η ΕΓγέῖσα εἷς τὸν χ. Α. Ἀατνηπαύλου, ὃ Αοης εἷς τὸν κ. Α. Φιλίππου, ὁ Μολύφη- ος. εἷς τὺν γ. Οεοὸδ. Χριστοδούλου ὁ Το ἀὁ λα εἷς τὸν. κ. Γιάγκον Ταῤελούδην Ῥαὶ ἃ Μενελὶν εἷς τὸν κ. Γιάγκον λουμίδην. στο στ ας βον-σ-ο---- ΛΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Ἀιεξήχθησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς παρελ- Ὀούσης Τρίτης καὶ συνεχίζονται σήμερον µ. µ. μαθητικοὶ ἀγῶνες, ὡς καὶ προχριτι- κοὶ ἀθλητῶν τοῦ Ἐ. Σ. Ο. διὰ τοὺς Πα- ναιγυπτίους, εἷς οὓς ἐδήλωσεν ἤδη συµ- μετοχὴν ὅ Σύλλογός µας, Μετ εὐχαριστή- σεως ἐσημειώσαμεν κχαλλίστην ἔπίδοσιν εἷς µαθητάς τινας τοῦ Γυμνασίου, σόµενοι εἷς τὸ απροσεχὲς νὰ δημµοσιεύσω- μεν καὶ τὰ ὀνόματά των. 3 ἔπιφυλασ- ΟΔΕΡΡΒΙΣΗΣ-ΠΗΑΝΤΕΛΗΣ ᾿Αφίκετο ὅπως κατιικήσῃ ἐνταῦψα ὅ διὰ δείς ἀπολωλὼς Παντελῆς, ῥαύματος τοῦ Απ. ᾿Αγδρέυ ἄνευρε- ατα ᾳ” πρικαλῶν καὴῦ «ο .- συμπάὔθειαν καὶ τὸ ἑκάστην τὴν κεινἠν ἐνδιαφέοιν τοῦ ς πόσμου. Ὡς ἐπληθροφορήδημεν παρὰ τοῦ ἴδ.ου διὰ διεριήγέως εἶχεν ἀπ δημήσει τῆς πα- τρικῆς στέγης ἐξ ᾽Αλλαγιᾶς, ὅδεν κατάγε- ται, εἷς ἡλικαν 15 ἐτῶν μεταβὰς εἰς Σμύρ- γην. Γκεῖ συνελήφθη καὶ ἑἐρρφδη ες τὰς ϱ ιλακὰς, ὅπου ἐκακοπειεῖο. ἢΒραδύτεοιν φ , 9 ϱ ἐστάλη εἷς ζων]πολιν καὶ ἔνεκλεσθη εἷς ὀδωμαχικὴν Σχολὴ», ὅπ.υ καὶ ἐξηναγκάσδη Μωαμεδαχικὴν Όρησκε αν. }ἀσπασὺῦῇ τὴν Οὕτω παρῆλΏεν δεκαι γτὼ ὅλα ἔτη. Τελευ- Ν τα ως ὁ γεαθὸς διατάττεται γὰ ἆλδῃ εἲ Ἀύπουιν δι ἔπ.- Ἐβκάφ. «Π µήτηο τιυ χηρεύσασα πρὸ καιρ.ῦ Παντελῆς, 4ερβ σης πλέι ν, ἡλίσεις τοῦ καὶ ἀπιμεχασα μύγη μειὰ τῆς Όυγατρνς της δὲν ἔπαυσε νὰ δέεται απρὺς ἀγεύρεσιν τιῦ μεγάκριβι ύ της Παντελῆ, ὅτε πρό τι- των {μερῶν Ἡ δυγάτηο τὴς ὁραματ ζεται καὶ ὕπνον ὑπὸ τεῦ Απ. ᾿Αχγδρέιυ, ὅπως δα ς σ ΄ 2 ΄ 5 δὴ. ἡ µήτηο τής εἰ Κύπρον εἷ προ σκύγησν του πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ υἱοῦ της. (η κύρή διηγεῖαι ἁμέσως τὸ ὄνειρον ες τὴν «πέρα, ἥτις σπεύδει καὶ ἀγαχωρεῖ διὰ Κύπρου», Τοῦ αὐτοῦ ἀτμεοπλοίου ἔπιβαι- δ , Ε ͵ ς ς ἡ γει κατὰ ὕεαν εὔκενεμαν καὶ ὁ «Ίερβ σης ἐρχέμεγος εἷς Κύπρεν μετ ἄλλευ συγαδέλ- Φου τει, ὡς καὶ ἄλλων Ἀυπρων ἔπιστρε- : --- φ .. . φώτων ἐξ ᾿Αδάνων, ὅτε κατὰ τὸν πλεῦν ἀκούει γυναϊκά τα τουρκέφωνον νὰ ὃδι- ηγῆται τήν ὑλῖψν τηςκαὶτὸ ὄγειρον τῆς ὃν- γατρός της εἰς τοὺς ἐπιβάτας τεῦ κατα- στρώκατος. Ὁ «Ίερβσης ἀγακαλεῖ ες τὴν ἠκιην τὸ λδὸν, ἡ ψυχή του συγ- αήκιην τευ τὸ παρελδὸν, ἡ ψυχή τι ” κλων.ζεται καὶ ἀφιῦ τῇ ἀπευδύνῃ ἐρωτήσεις τινὰς ἀνακαλύπτει τὴ» μητέρα του, εἲς τὰς ἠγκάλας τῆς ἑποίας χα ϱρπτέται μετὰ στιρ- αῆς, ἐνῶ ἡᾗ ήτηο τευ ἰξαλλς ἐκ χαρᾶς 115, ενῳ Ἡ της 5αρλ 5 χαθᾶς ι ο -.. υ---- τὸν περιλούει διὰ φιληκιάτων ὑπὸ τὰ δάκουα τῶν συνταξειδιωτῶ». Γὸ ἀτιόπλειον δη ἔκαμσπτε τὸ ἀκρωτή- ϱιν τοῦ Απ. ᾽Αγνδοία, ὁ δὲ «Ἱερῥ σης-Πα- τελῆς παθέδιδεν εἲς τὰ κύματα, τὰ ὅπ ἴα ου ο ου υ-υ-ῖ-υ-υ-υ-υυ-υύήυ--- φιλοῦν τὴ ἀπτὴν τῆς ἱερᾶς ἨΜωγῆς τι ῦ δαυ- (ατ. υο”. ἳ ωνευ ὃν ὃν ει τὸ κατ. υγ. ὃ ἁγιυ τὴν δευρισσν πε Ίδα καὶ τὸ αωαμεδαικὸν κάλυιικια. . : ο 4 , Απ βὰς ες «αάμακα ἕνωι « σε ἰ- στιαγὸς καὶ ἔσπενσε γὰ απ. ο... 3 μετὰ ο α -. 9 τῆς μηπρύς τευ τὸν ὑδαυια υ.γ: α -ᾱ- γι, ᾖδη δὲ εὖρσχεται το νο, «ιτ 0 ὑᾷ διαμε ὴ ὁριστικῶς. ---------µ----- --- - ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ Συμπτώματα ὑρησκευτικῆς καὶ ἐθνικοῦ ἐκφυλισμοῦ πωρώσεως διέγνωµεν. παρά ας ος κ εδ ΄ τινι ἐνταῦθα µαθδητῇ, περὶ τῶν ὁποίων θὰ διαλάβωμεν εἷς τὸ προσεχὲς ἑλλείψει σή- µερον χώρου. Μετὰ πολλῆς πρότητος ἐγένετο καὶ ἐφέτος ἡ πεθιφορὰ µεγαλοπρεπείας καὶ λάμ- τοῦ ἐπιταφίου τῶν διαφόρων ᾖἔκκλησιῶν ἀνὰ τὴν πόλιν. Μετὰ λύπης ὅμως παφρε- τηρήσαµεν, ὅτι οὗδεμία ἑλήφῦη πρόνοια ἔκ μέρους τῶν κ. κ. ᾿Ἠπιτρόπων πρὸς ᾱ- ποσύβησιν τῶν πρὸ τῆς ἐξόδου τῶν ἔπιτα- φίων συμβαινουσῶν ἄσχημιῶν καὶ τοῦ δαι- µονιώδους θορύβου ἐν τῷ ναῷ. ᾽Αλλὰ φαί- γεται «στοῦ..... Κουφοῦ τὴν πόρταν ὅσο δέ- λεις βρόντα». ' Μετ) εὐχαριστήσεως ἐπληροφορήνθημεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε τέλος νὰ αὖ- ξήσῃ ἀπὸ 490 εἷς 190 λίρας τὴν ἐπιχορή- νησίν της εἷς τὴν ἑταιρ. τῶν Αὐτυπινήτων, ἵνα μὴ διακοπῇῃ ἡ συγκοινωνία Δεμεσοῦ--- Λάρνακος---Λευκοσίας. ᾿Ελυπήδη ἓν τούτοις νὰ φανῇῃ «ἀκόμη ὀλίγον γενναιόδωρος, ἵνα συνδεῦῇ δι αὐτοχινήτων καὶ ἡ Πάφος καὶ ἡ Κερύνεια, Κατόπιν ποῦ διά τὴν ἀγορὰν καὶ συντήρησιν ζώων αὐξάνει τὸ κονδύλιον ἀπὸ 100 εἰς 900 1 λίρας καὶ διὰ τὰ ὅδοι- πορικὰ ἔξοδα ἀπὸ 100εὶς δύ3.- Αὐτὸ λέ- γεται ἐνδιαφέρον (9. διὰ τὴν συγκοινωνίαν. Οἱ Ἓλληνες ἀξιωματικοὶ ἀναχωροῦν -- . : ο « α 5 τὴν ἑβδομάδα ταύτην, ἐπιστρέφοντες εἷς 'Α- Ὀήνας μετ ἀγορὰν 25 µόνον ἡμιόνων. “Ο µέγας πολυέλαιος τοῦ ναοῦ Ἁγίας Νάπας κατέπεσε τὶν πρωΐαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἔγινε δρύμ- ματα. ᾿Ἐπανέκαμψεν ἓξ Αἰγύπτου ὁ ᾿Αρχι- γραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως κ. Ὄρρ. ᾿Εδόδη διαταγὴ πρὸς καταδίωξιν τῆς ἀκρίδος. Διατρίβει ἐνταῦθα ἐλθὼν ἓξ ᾿Αδηνῶν ἀντιπρόσωπος τῆς μεγάλης «Ἑλληνικῆς ἕ- ταιρίας Χημικῶν προϊόντων καὶ λιπασµά- των» ὁ κ. ᾿Αρ. ἹΜουράτογλους γεωπόνος, ὕστις ϱἀσχοληθῇ συστηματικῶς πρὸς διάδο- διὰ σιν τῶν ἁπαραιτήτων τούτων εἶδῶν πάντα καλλιεργητὴν τῆς γῆς. ᾿Ανεχώρησεν εἷς ᾿Αλεξάνδρειαν ἡ αξ χ. Αρτεμις Α. Κουδουνάρη μετὰ τῆς Δδος Φυσεντζίδου. «ΤΑ ΝΕΑ» ἕνεκα τῶν ἑορτῶν δὲν ἐξ- εδόθησαν τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν. ως ασ νο στ στ , δι. ἀνδρικὸς ενδυμασίας Όπαρχουσι πυυτὶ λα, µεταξὺ δὲ τούτων τὰ λινᾶν αἲ σατις μετιας . κ αρ κ ο πομλς Α. γροῦτες γαὶ ολλις δι ὧν ὅμως οὔδεις ἆ -υ--.- .. - πεφάσισε νὰ ἐνδυδῇῃ, ἐνῷ, δὲν κινδυνεύει --- ---- αι’ αὐτῶν ἔνδυ- να απυ)λεσῃ τὴς ἄσιας του οι αι των ενθι μένος, λλ) ἐπὶ τέλους ἠδυνάμεθα διὰ την τροπεζαρίαν µας, διὰ τὴν μας : κ. Ὁ --Ἆ-- --- γαὶ ὃι. ἆλλας οἰκιακχὰς ἀνάγκας ἄντι των νους ίναν , : . ---- 9195 Εένων να πῳρυτιμώμεν τα εγχώρια, αλα β αν, ΄ ---- οὔτε γα τοῦτο αράττοµεν. δυστυχῶς. Εἶνε . . Λ Ν -- { ”τν αν 3. ὄντως. πολὺ λυπαηρὺν τοῦτο. ᾿Ἴμὰν ἐητούσα- η δω βρβμίως θὰ ἂἄνε- μεν πράγματα ἀδύνατα, βεβαίως Όά ἄνε ὁ ρω μμ Ἰωμμιως τὴν ὀπωτηηίων, Αλλ” µένοµεν ἄνεν ἐκπλήξεως τὴν ἀποτυχίαν. ϱλλὰ ὅτι ζητοῦμεν ἐζητήθη ὑπὸ τύσων ἄλλων καὶ ο”... κ γ..” εἶνε͵ δυνατώτατον, καὶ διὰ τοῦτο, Ἡ ἔππλη- , . , .”.”- ἒις πάντων τῶν ἐνδιαεθυμένων εἶνε ἐπῶ- : - ο ὄυνος διὰ τὴν ἁἀποτυχίαν δι” ἔλλειριν ἐν- διαφέρόντος πρὸ παντὸς δὲ ὀλίνης χαῆς Φελήσεως. Διότι πολλὰ κυποιακὰ ὑφίσματα ς ι ν, ἂν ἠπευτεροῦσι κατὰ πολὺ ὑπὸ πολλὰς ἐπόψεις τῶν ξένων. ὁ ΄ Ἰωάννης. ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Αἱ ἑορταὶ ἐν ᾿Αδήναις. Πολλοὶ ἐπίσημοι ξένοι συνέρρευσαν εἷς ᾿Αδήνας διὰ τὰς ἑορτὰς τῆς 7 δετη- ρίδος τοῦ Πανεπιστηµίου καὶ τοῦ Συνε- δρίου τῶν ᾿Ανατολιστῶ», ὧν ἡ ἔναρξις ἐγένετο τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα ἐπὶ τοῦ ΜΗαρθενῶνος, παρισταµένων πάντων τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ξένων Κρατῶν μαὶ τῶν Πανεπιστημίων, τῆς Α. Υ. τοῦ Δι- αδόχον, τοῦ ὑπουρ]οῦ τῆς Παιδείας καὶ πάντων τῶν ἐν τέλει. Τὰς ἑορτὰς ἐλάμπρυνεν ἔτι μᾶλλον ἡ σύμπτωσις ἀφ᾿ ἐνὸς μὲν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καὶ ἀφ᾿ ἱτέρου τῆς ᾿Εὐδνικῆς Παλιγγενεσίας, ἧς ἡ ἐπέτειος ἑωρτάσδη ἐφέτος μετ᾽ ἐξαιρετικῆς λαμπρόχητος καὶ µεγαλοπρεπείας τὴν πρωῖαν τῆς ἔπαί- Ειον Δευτέρας ἐν τῷ ναῷ τῆς Μήτρο- σόλεως, παρόντων τοῦ Βασιλέως, τοῦ Διαδόχου, ὁλοκλήρου τῆς Βασιλικῆς εἷ- χογεγείας καὶ πάντων τῶν ἐπισήμων. 'Ο Βασιλεὺς μετὰ τὴν τελετὴν κα- τηυδύνθη εἰς τὴὶν ὁδὸν θλγας, ὅπου ἱστάμενος ἰπεθεώρησεν ὁλόκληρον τὸν στρατὸν τῆς φρουρᾶς ᾿Αθηνῶν, παρελαύ- γοντα πρὸ Αὐτεῦ. Τοῦ στρατιοῦ ἡγεῖτο ἔφιπσος ὁ οτρατηγὲς κ. ᾿Εντοῦ καὶ ὁ Μέραρχος κ. Δαγκλῆς, ἐνῷ ἡ μονσικὴ ἀγέκρουεν ἐμβατήρια. Ἡ Πολιτικὴ κατάστασις. Τὸ Ζαἱμικὲν κόμμα δὰ παρονσιασθδῇ εἰς τὴν Βουλὴν ὡς προοδεντικὴ ᾿Αντι- πολίτευνσις, συμφώνως πρὸς τὰς κρατού- σας γγώμας καὶ ἰδέας, μὴ συνεργαξόµε- νὸν δηλαδὴ μὲ τὰ παλαιὰ κόμματα. Εἰς τὰς τάξεις τῆς ᾿ Αντιπολιτείσεως φαίνεται ὅτι δὰ γείνῃ µε]άλη ξύμωσις διέει οἱ πλεῖστοι τῶν ἀντιπολιτενομέ- νων βουλευτῶν ἀποδοκιμάξουν τὴν στά- σιν τῶν παλαιῶν ἀρχηγῶν, ἐνχοούντων καὶ μετὰ τὸ δημοψήφισμα τῆς 11ης Μαρτίου νὰ ἐμμείνουν εἰς τὰς παλατὰς ἀντιπολιτευτικὰς μεθόδους, αἵτινες προῦ- κάλεσαν τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1909. Οἱ γνωρίξοντες τὰ πολιτικὰ πράγµα- τα προβλέπουν ὅτι οἱ παλαιοὶ ἀρχηγοὶ θὰ παραμείνουν εἰς τὴν Βονλὴν μὲ δύο «τρεῖ ὁπαδοὺς ἕκαστος καὶ ὅτι ἑπομέ- γως ἐντὸς τῶν πρώτων συνεδριάσεων τῆς Βουλῆς δὰ καταρτισὺῇ νέα προο- δευτικὴ ᾽Αντιπολίτευσις. Τοιουτοτρόπως τὸ παλαιὸν καθεστὼς δὰ πέσῃ εἰς τελείαν ἀφάνειαγ. Χανία, 99] Τὸ τήτημα τῆς ἀναχωρήσεως τῶν βουλευτῶν εἲς ᾿Αδή- ᾽Ααπριλίοι.. γας θὰ κινονισθῇ μετὰ τὰς ἑορτάς. Ἡ τάξις καν ὅλην τὴν νῆσον πλήρης. Ἡ ἘἨδνικὴ ἑορτὴ εἶναι τῆς Όῦης Μαρτίου ἀπεφασίσθη νὰ τελεσῦῃ καὶ ἓν Ἀανίοις τὴν Δευτέραν συμᾳώνως αρὺς τὸ διάταγμα τοῦ ὑπουργείου τῶν ᾿Βσωτερικῶν δι οὗ κανονίκεται ἡ ἓν Αθήναις τελετή. ΤΗ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Αἱ ἐκλογαὶ εἰς τὴν Τουρκίαν. Λε - τ υρκικὸς συγδυασμὸς, πεοιλαιβάνων τρεῖς Σά “51. 9 ν., ο ς “- ὴέλλέται 4 ολ], οτι οὁ Φ ερ ἡ ---.... -... Ί. ύοχευς, ἕνα Γβυαῖ ν καὶ τὸν Άαρολ δη, - --- ἐπίτυχεν ὁλλκλήοες. , ο. ο Δ σσ, -- Πιστεύεται {ελ σίως, οτι το Κι ἀτάατι ν ὣδὰ φέρῃ εἷἲ τὴν Βουλὴν καταπλ}ηκτικὴν πλειω γα ᾖἆ γῳ τῶν πιέσεων καὶ τῶν ἄλλων ἀγιμιζα, τὰς ἑπυίας μετέρχεται κατὰ --- ΄ τὰς ἐκλι γάς. δὰ 9 , τ ο κ ἐβγικοτήτων εἶνε ἑήτιμια ἂν Η ἀἄντιπολτευσις εἶνε ἀσήμαλτες. Πἱολλαὶ τῶν ψὰ ἀγτιπρεσωπευβοῖν εἰς τὴν νέα» Γουλή. Τὰ ᾽Αλβανικὰ ἀνήσυχα. ., - - Γώμη.---αἳ ἐφημερ δες βεβαιῦν ὅτι µέ- Ία. ἐπαγαστατικὸν κίνημα ἔπικειται ες τὴν ᾽αλῥανίαν. 1 Τεηρμία πρεσπαθεῖ γὰ ἅπι- ο αν --- συρήσῃ τὴν ἐξέγερσιγ, ὍὉ κ. Κοσμµίδης. Λων]λις, 99]4 ἸΑποιλ.- -Ὁ κ. Λεσμ- ὃ ὰ . . -.. δης ἀπολήεται ὑοιστικῶς τὺ δάῤῥατιν. ο ΠΟΛΕΜΟΣ -- ε ...- .-. Μιένγηι Ὁ .ὐξ τῶν ᾽Αβρωυῦ ων ὄγο- γώρησεν ἐ Τους 1’ ἷς Τά ο χώφησεν ἐκ Τενργου εἲξ Τάραντα, ὅπως μι. ος ΄ ἀλολάβῃ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἱταλικοῦ στόλευ. - ο ε κ τοῦ γεγεγότες τιύτεν συ περα γε- τοι, ὅτι ἡ Πταλικὴ δρᾶσις εἰς τὸ ἰναῖ , ] 70, θρᾶσις εἰ τὸ αρα ν 2αν εσε πρησεχης. ον ]λις. ----Πλήρε ϱαι . . «σφαλεστάτης . - σης ο 5 σον .ῃ -- διπλωματικής πλ θεραο)ς Ότι ἐν κθιται -- α.. μις ᾧ δοήη. 5 ἀσφ αλῶς -αὶ ἀγυπερὶ έτως ἡ δυήσς τι ΟΙ πει] ο .. --- ὃν Ερήῥρεὺ τὸν όλ προβλέπ.λτές τὸ ᾿Γταλικὸν πφα- --- -------- [ταλιμι Ὦ τολευ εἰς τὸ σαν. , ..--Ύ -- «. πλ μια ἔκηράςς ὐν σωἨρυτατας ὦ ουχ ας δικ διὰ. τὴν ὅλ Κατάστασι τῆς «ἀτοκθατυ- ρας. Οἱ πι λιτικοί καὶ δισπλωιατικοὶ μύκλει , - - . φοινοῦν. ὅτι ἡ δρᾷσις τῆς Ἰταλ΄ας θὰ ἔχι . / 3 ο. «το . ὡς συωέπεια» τὴν ἆνακ γαι τοῦ ὕλω α- --- .. , }ατιλικυοῦ. ἑητήματος. ἠΠεταξὺ τῶν . Γυάμι- σκέψεις ποὸς ἀἄπια-- «1 ἀνταλλάσσεγται 3 - μη 9 κ - ῥησι’ τῶν ἀπειλουμέγώ. ἐπιπλοκῶν. -ιαἳ τορπλλαι, τὰς ὁποίας οἱ Τοΐρει ῥηήβισαν εἰς τὰ «{αρδαγέλλια αποὸς στοέητα- ἷ τν Ῥ ϱ -- - . . Ν 3 Ἀ . - ψ σαν τῶν στεῶ» ἀπὸ τὰ Ιταλικά πολεπιχὰ Ἡ : ἔρείψεο σποὺς τὰ ἡμιωτῶν ἤρχισαν νὰ ὁιεύγεου πρὸς τὸ ἀγεοικτὸι ἐμστοσικὰ 3 ολ 3 1 πρεμλι ορ η πέλαγος Άι }’ αστείο η τα πλ ἷα μὲ ἀπρούπτους κυδύγευς. κ ολ : : : : λατ’ αὐτὸν ον τὸν τούπι» ἡ Τω- . ο καυγόται ὅτι ἔγεινε καὶ , , ι μα ὃδύαται τά -. σα Ας δλς κ .. χατά ὑάλασσαν ἐποφεβως ἀφαῦτ ἅἃ ιστέλις της ἀκι ητεῖ εἷ. τὰ «Ἰαυδαγέλλια. ΑΝΕΑΜΙΚΤΑ. “Ἡ στέψις τοῦ Φερδινάνδον. Πιέή}η.--- Βουλ)αρικὴ «ύγιδις ᾱρ- γεΐται τὴ στέψι’ τοῦ Φερδυάνδιν ὥς ιἡ ζμδεδ ξιο. πρι καλεῖ εν ος « , Η ἄργῆσις αὕτη ἀγηστχίας 2 ν., « λ λ ᾽ 4 - ' ΕΥ --έ στα, πιδα] 12’ δὲ λα συγτὲ/έο}) είς Τ1Η! ἁναβολὴν τῆς στέψεως. Τεράστιος ἀγὼν ἀεροσελοῖας. ν Σέν. Παρισοὴ «ἡ]ατὲν» ὅιερ- }αγώνει µιέγαν ἀεροδρεμικὸν ἆῶνα ἀπὸ Π[αρισων ες Πεκύνω. Ὁ ἀγὼν οὗτες ἐἔπι , Λ 3 ΄ /. -- ΄ σάρει τὸ ἑνδιαφέρι» ὅλου τοῦ κέίσµυυ. «Η 3 . - , κο κα ἐπιτυχ.α τοῦ τεραστίου αἰτοῦ ἆγῶ- ν 9 Ν α. } ” ον 3 Δ Ν ἃ 4 γος δα ἀποτελέσῃ ἓν ἀπὸ τὰ µεγαλετεΓα κατορθώματα τῆς ἀεροπλωῖας. Ἡ στάσις τῆς Ῥωσσίας. Κωνλλις.--- 4ἱ εξ τὺν Καύκασιν σ- ο ο: ος ͵ κεγτρώσεις τῶν Γωσσικῶν στρατευμάτων ” ἐσταμάτησαν. “πειδὴ : ἓν τούτοις ὅ ἀρι- ή νὰ 3 οδο ΄. 9. ὑμὺς τῶν ἐκεῖ εὑρισκι μένω» δὴ στρατε- , τ 5 } µάτωνγ' εἴγε τεράστιες, αἳ ἨΤουρκικαὶ ἐφιγ -- 4 . μὲρ δες γράφουν ὅτι, ἐν περιπτώσει, καθ τί ὀδδες δὲ ο ἤ . . ἣν δὲν ἐλαττωδῇ, θὈέλει τοῦτο Φεωοηθῇ ς 5 ἀκε Ν - ὡς εἶδες πιέσεως ὑπὲρ τῆς μετὰ τῆς Ἰ- ταλ ας εἰρήνης. Τὸ ταξείδιον τοῦ Κάῑξερ. Πιέγγη.---Βεβαιοῦται, ὅτι ὁ ἸΚάΐευ ᾱ- γαχωρεῖ ἐκ Λερκύρας τὴν δη ᾿Αποι : , : λου, ἐπαγερχέμενες εἰς 1 ερµαλ'α). κ λ λ 2 , ατα το)» ἐπιστοί 1’ τυ θὰ σαθηαγ ΄ 3 ὰ , σε ᾿ με Ν/ ἐν Ῥεγετα, ὅπως παθαστῃ) εἰ τα γκαγια τοῦ ἐκι ἀγεγειρομένευ εάλεν Κωδωνεστασυ τιῦ Αγευ αργεν. στ άστετ-α ------ --

Title Subject Page
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΑΞΙΣ 1p
ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1-2p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3p
Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ 3p
ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 4p