Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-04-23

ΤΑ ΝΕΑ οὐνικῆς ἑορτῆς συνεδευ-µενος καὶ ἐπ τι- γων ὁμοεθγνῶν του ἐβγῆκε στὸ ἀνὰ τὴν ἀγορὰν τῶν Ἠαρωσωγ. τῆς ἑορτῆς τὰ Καταστήματα ἦσαν τοῦτο στόλιστα, δὲ φα”γεται πῶς α -- 3 οα α ὧ ΄ Ν 9 τὰ γεῦρά του, δι ὃ καὶ ἠδέλησε νὰ ἐκ- ’ 9 ΄ Ν 4 ΄ Φήλώσῃ τὸ πάθος καὶ τὸν Φανατισμ΄ν του Ἀτυπῶν διὰ τῆς ράβδου τὀυ µ.-αν σήμα αν ἀνηοτημένην ἀπὸ τοῦ παντοπωλείου τοῦ Σ. Ἡ. Φράγκου. ἸΤοῦτο ἀντελήφδη τυ- γα:ως κατ ἔκενην τὴν ὥραν διερχόμενός τις τῶν ἡμετέρω». Εἰτυχῶς διὰ τὸν ἐφένδην ἡ ἀγορὰ ἦτο ΄ .:3Ἡ ΄ 9 ο 9 Ἡ χατάκλειστος κατ ἐκεινήν τὴν ὥρα», καὶ ἤδη ᾗ τιµωοία του ζητεῖαι παρὰ τοῦ κ. ᾿Αρ- ” Ν ΄ 39. , - χιτελώνου διὰ παταγγελας ἐκ μέρους τοῦ ι / Αγαμένομεν. ἴδυντος τὴν πρᾶξιν. Τελαμώ». πο σκωσττσς ας 2----------- ΕΠΙΚΗΙΡΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΕΞΟΧΩΙΑΙΕΙ Εὶς τατε, ἀλλὰ καὶ ι 2 ᾷ , σοκ δεν πλάνην ποπ πτετε Τδοχώ- εἷς ἁστειότητα συγχρόνως -- Ἀ ϱ/ Ν ΄ 4 ᾠρογοῦντες, ἴσως, ὅτι δὰ κατοοδώσετέ ποτε Ν ΄ ) 5 9 ς - ’ τὰ καταπν.ξετε τὸ ἐδνιὸν ἡμῶν φοόνήµα ’ ΄ ελ] ο. διὰ πρωτοτύπων µεδδων ἢ δικτατορικῶν ἔπιτα)ῶ», ὁμοίας τῶν ὁποίων εἴχετε τὴν ” - ν Δ ΄ » ΄ ἀτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ διαβιβάσητε ἐσχάτως Ν Ν Ν - -μπ ΄ πρὸς τὸν Λλαὺν τῆς Καρπασ.ας. ἀιότι δὲν φρινοῦμεν, ὅτι διὰ τῆς πα- ραδύξου ἑκερηῆς διαταγῆς σας, ᾿Εξοχώτατε, 3) - Ν 3 ’ φ .- Ν 5 ἐσκοπεῖτε »}ὰ ἐκφράσητε ἁπλῶς τὴν ἐπιδυ- µ΄αν σας, ὅπως ἀποφύγουν οἱ κάτοικει νὰ - 3 ” 9 ΄ 3 ῤ σᾶς ἐκδηλώσουν τὰ πατριωτικά τω» αἰσδή- µατα κατὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς μετάβασ΄, σας, διότι ἄλλως δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἄρνησίς ιά - 3 ” Ν Δ νι σας, ὅπως δεχθῆτε »άκούσητε καὶ τὰ λοιπὰ , παράπονα τῶν κατοίκων. ᾽Αλλ᾽ εἷἲς τί σᾶς ἐπείραξαν, ᾿Εξοχώτατε Δ - ΄ ἐν Ν τὰ ἐδγικὰ ἡωῶν ἐμβλήματα καὶ τί κακὸν δὰ -- κ Β 3 ΄ Ν κ . Ν - σᾶς ἔκακγεν, ἐὰν ἆφ'Ύετε τὸν λαὸν γὰ σᾶς ἐκδηλώσῃ τοὺς νﵴµους καὶ φυσικοὺς αὗτοῦ ἔχῃ πάδε κ. {εἰ τ ς ΄ Ν πύθους, οὓς εἶνε ἕπ'μενον νἀ λαὸς εἰγενῆς σαφῆ συνασδησιω ἔχων» τῆς καταγωγῆς τον Η πῶς ἄλλως δὰ ἠδέλετε, ᾿Εξοχώτατε νὰ σᾶς ἐπισήμως ὁ ἑλληνι- ὑπυδεχδῇ κὸς λαὸς τῆς Ἀήσου, ἢ διὰ τῶν ἐδνυκῶν σημαιῶν τέευ, τῶν τικιωτέρων αὑὗτοῦ ἐμ- βλημάτων Μήπως λησμονεῖτε, πῶς ἐσχάτως ἀκνόμὴ ἡ ᾱ- 3. ὁ κπρατιὸς } μῶν ᾿ναξ ἐγένε- το ἡποδεκτὸς ἐν αὐτῃῇ τῇ δια ὑπὸ τοῦ ᾖδικοῦ. λαοῦ λαὶ ἂν ἔκεῖ δὲν ἐτολιήσατε νὰ ὃ.ξετε τὰς ἱερὰς παραδόσεις καὶ τὰ πατροπαρά- δυτα ἔδιμα. τῶν Βραχμάνω», πῶς ἐδῶ ἆᾱ- ποπειορᾶπβε χὰ καταπγ΄ξετε τὸ ἐδγικὸν αἲ- σὔημια τῶν Ἑλλήνων υπο», ὅπερ ἁλώ- ” ΔΝ 4 ο - ΄ ῥηπεν διετηρήδη διὰ µέσου ζεφερῶ» χρόνων ΄ λ Ν ς -» - 3 δουλεας καὶ τὸ ὅπ ἴ ν σᾶς ἑβοοντιφω- ͵ : --- πμ... γήσαμεν μόλις ἑπατήσατε τὸν απ δα ἐπὶ τῆ- ο -- / Ἡ οφ. κ λ ἱστορικῆς ταύτης Ἀήσιυ, διαδε ΄μενοι τὸν ῥάρβαρον ατακτητήν ᾿ ἀλλὰ περιττὸν νάνησυχῆτε, ᾿ξοχώτατε. Κλεισθῆτε ἐντὸς τῶν τεσσάρων τοίχων τοῦ ε -” . ὦ. ᾽ΑρμΏοστειακοῦ μεγάρου σας καὶ ἔστε βέβαιοι μα” . ͵ ων --- ὅτι ἐκεῖ δὲν δάντικρύσητε οὔτε τὰς ἐδθνι- ι , ο... Α 9 ᾽ κὰς σηµαίας µας, ἀλλ᾽ οὔτε τὸν λαὸν, τὸν ς δδ 3 4 , ὁπεῖιν ἤλδετε νὰ κυβερνήσητε. Ἡ ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ Καδὰ ἐπληοοφορήδημεν ἡμῖν τριημέρου ἀποβολῆς ἐκ µαδηταί τινες - 3 ῤν 5 ΄ τεῦ παρ Γυμνασίου ἐτιμωρήθησαν διὰ ολ 44 τοῦ σχολείου . ο Ν Ν - ε ΄ τῷ ὅτι μετὰ τὸ δεῖπνον, ὅπερ παρέ- πρὸς τιμὴν τοῦ ἀναχωρήσαντος θηκαν μουσικοδιδασκάλου τω», ἠδέλησαν νὰ τὸν συνοδεύσουν εἷς περ΄πατον µέχρι τοῦ κή- 9 ναι δ. 5 γ΄ ε Ν - που δι. ἀθδώων ἐκδηλώσεων ὑπὲρ τῆς κα- τευοδώσεως τοῦ διδασκάλου των. ” Δ -- 3). σε, 3 - 3 Αν τὸ ποᾶγμα ἔχῃ οὕτω, ἂς μᾶς ἔπι- τρέφουν οἳ Ἠ. ἨΗ. καδηγηταὶ νὰ ἐκφράσω- η μεν τὴν ἁπιραν µας-- χωοὶς νὰ δεωρη- ὑῶμεν, ἄπαγε, ὡς ἐνδαρούνοντες τὴν µαδη- τικὴν ἀπείθειαν---πῶς «ἠδυνήδησαν νὰ εὔὕ- ρου» τοσοῦτοεν ἐπαρκῆ σημεῖα, ὅτιως στη- ριχδῇ ἀπόφασις τοσοῦτον αὐἱστηοά. Παγμύπρια «δυλλαλητήρια ποίκειται νὰ γεγνουν εἷ τὰ κυριώτερα τῆς Ἀήσου κέντρα τὴν πφοσεχῆ Κυριακὺν 1ὔ]95 ὑπὲρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ πυπφριακοῦ ἀγῶνος. Μετ εὐχαριστήσεως ἀναγράφομεν ὅτι ἐκ τῶν τελευταίων ἐνταῦθα διαγωνισμῶν τῆς Τραπέζης ᾿Αδηνῶν διεκρίδη ὁ ἐν Βη- ουτῷ περατῶν κατ αὐτὰς τὰς Λαμπρὰς σπουδάς του κάλλιστος καὶ ἐπιμελέστατος νέ- ος µ. ᾿Αντων. 4. ᾽Αγγελούδης, ὅστι καὶ ἓ- κλήδη, ὅπως καταλάβῃη δέσιν παρὰ τῷ ἐν- ταῦδα πλματι. Π]εοὶ τοῦ ἄξιεπα νου τούτου μέτρου τῆς Τραπέξης ᾽Αδηνῶν. ἐπιφυλασσ:- μεῦα γὰ γράψωμεν προσεχῶς. Πάμπολα κρούσματα ἱλαρᾶς ἐξεδηλώ- Ψήσαν ἔν τῇ πύόλει µας. Πληθδώραν «ήσωμεν διὰ τὸ προσεχὲς. ἀναγκαζύμεῦα νά- ὅλης πβπσνκκκως σου ω ὁ ος ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΒ (Ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ταχυδρομείου). Τα ΕΝ ΕΛΛΑΔΑ! “Ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Βενιζέλου. ᾿Εντὸς τῆς ἑβδομάδος δέλει συγκρο- τηθῇ Υπουργικὸν Συμβούλιον. Κατὰ τὸ «Συμβούλ.ον τοῦτο ἡ «Κυβέρνησις τοῦ κ. ἨΒενιξέλου θέλει ἀσχοληδῆ μὲ τὸν καιο)ισμὸν τεῦ τρόπου τίς ἐνάρξεως τῆς Βουλῆς, μὲ τὸ Κρητικὸν ζήτημα--- κυρίως μὲ αὐτὸ--- μὲ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ νομοσχεδίου περὶ ὑδρεύσεως τῶν ᾽Αὐηνῶν, εἰσηγουμένων τῶν κ. κ. Εέ- πουλη καὶ Κορομηλᾶ καὶ μὲ τὴν ἀἆνα- χώρησιν τοῦ κ. Γρυπάρη διὰ Κωνλπο- Λιν, ἥτις ἀσφαλῶς δέλει εἶσθαι ταὐτό- χρονος μὲ τὴν ἐκ Κωνλπόλεως ἀναχώ- ρησιν τοῦ Μουχτὰρ δι ᾿ Αθήνας. Τὸ ὑπουργεῖον τῶν ᾿Εξωτερωκῶν σει- δανώτατα δέλει ἀναλάβη προσωρινῶς ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν κ. Κορομηλᾶς. ἘΕὐρυτέρα ὑπουργ.κὴ μεταρρύθμισις δὲν φαίνεται πιδανὴ σιρὸς τὸ παρόν. Ἡ Πριγκήπισσα Σοφία. ἡ «Ἔ- τῆς συμβουλεύουσι δὲ ᾿4δῆναι στα» ἔπικρουσι δριµέως τὴν στάσιν --- Ἡ «Πατρίς» καὶ πριγκήπίισσης «Σοφ.ας, Αἰὐτὴν ὅπως μιμτυμένή τὸν 4ιάδοχον Κων- σταντῖνον, λήσμονήσῃ τὰς παλαιὰς ἀφορμὰς τῶν δυσαρεσχειῶ» καὶ ἂναγγωρσῃ τὴν ᾱ- γάγκην ὅπως προσοικειωθῇ πρὸς τὸ νέων καθεστώς. Γενικὴ εἶνε ἡ ἓν τῶν ἄρδρων , ον] ἕ,- τοντωγν πατάπλῆνις. Ἡ ἐπιδεώρησις τοῦ Στρατοῦ. ᾿Αθῆναι 1δ.--Διεδόδη ὅτι ὅ Διάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν θέσιν τοῦ Γενικοῦ Ἔ- πιθεωρητοῦ τοῦ Στρατοῦ. ΤΑ ΕΝ ΤΟΥΕΚ/8 Αϊ ἐν Τουρκίᾳ ἐκλογαί. Κων)πολις. -- ᾿Εσαὶ µέχρι σήμερον βουλευτῶν οἳ ὅ2 ὅ 7 ἐπλεγέντων μα ο. ἄ, ἀνήκουν. εἷς τὸ Ἰυμιτᾶτν Ένωσις καὶ Πρόοδος. Αἴ ἐκλ.γαὶ δευτέρου βαδμοῦ ἑξακολου» Θοῦσι ἀποκλειστικῶς ὑπὲρ τοῦ Κομιτάτου “Ἔνωσις καὶ Πρόδος. ---ᾗ Πύλη ͵ ο. ὁ ς άοχην ὅτι ἄν αἱ ἀγεκοίνωσεν εἰς τὸν Πατρι- Ἑλληνωιαὶ ἐφορ΄αι δὲν Ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος δι- παύσουν τοὺς δασκάλους ὑδὰ καταργήση τὰ πθονόιμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς αποὸς τὴν ἕκπα ΄δευσιν. Ἐπὶ τοῦ σοβαροῦ τούτου ζητήματος δὰ Ἐ γικὰ Σώπατα σκεφδοῦν τὰ δύο τῇ Ἐλκλησ.ας. Ἡ Βουλγαρικὴ κυβέρνησις ηὐδόκησε νὰ ἀποδώσῃ τὰς ἁρπαγείσας ἑλληνικὰς Σχολὰς ὑπὸ τῆς Βουλγαρικῆς ἁγριότητος. Ὑπό- σχεται δὲ νὰ ἀποδώσῃ καὶ τὰς Ἑλληνικὰς ᾿Ενκλησίας. Ῥὸ γεγονὸς τοῦτο ἀνεχοίνῶσεν ὁ Μητρο- πολίτης Φιλιππουπόλεως Ὑμάραγδος εἷς τὰ Πατοιαρχεῖα. τος Ἕο δα δτςρν ττ---ττ- ᾿Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ Ἐκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδες ωκοο- Σιυνδρομὶ Ετησία : Λιὰ τὴν πόλιν µας σελ. ὃ Λιὰ τὰς ἄλλας πόλεις. σελ. 10 Διὰ τὸ Ἐξωτερικόν . ν ν ν ὃ» 19 ὕπιδς ΙΕΜΑΙΤΗΕ Ἡ ΔΗΙΠΟΜΕΤΙΑ ΤΗΣΕΛΕΝΗΣ (Φυγέχεια καὶ τέλες). Τὴν ἑπυμέτην ἡ ἨΓλένη συγτησεν εἷς -.-- ων , 2 . τὺν κῆπιν τιῦ βασιλέως ιὸν ᾽Αστυάνακτα εἷς τὰς ἀγκάλας τῆς τοιφιῦ του. Μὲ πιλ- το - - λὴν εἰγένειαν ἐζήτησε παρὰ τῆς τρεφοῦ νὰ π ο - 9 ὧν ν, 3 ᾳ δε ἀσπασὺῇ «τὸν υἱὸν τοῦ ἀγδρειτέριν τῶν ὠνδρῶν καὶ τῆς ἁγγιτέρας τῶν γυνακῶν» Τὸ παιδίεν βλέπ:ν αἰτὴν τίσ.ιν ὧρα αν τῇ προσεµειδ-ασε καὶ μὲ ὑΨωπευτικὸν ψιδορι- σμὸν πεοιέφερε τὰς (ικυὰς χευάς τον ἐ- Φελμτικὸν απρέσωα’ ν , : Ίυτε ἡ Ἱ- ͵ - ο πάγω ἐἑπάγω ες τὸ τῆς δυγατρὸς τοῦ Γυδάρεω. , 4. Ν λένη εἶπε στεγάζιυσα : Μα. χ δολ. ο ͵ / στη Ας είχα και ελ ἑδλα τετειο παιδάκι . ᾽Αλλοίμιγιν εἶ ει δὲν μωῦ ἔδωσαν α-- τὴν τὴν ἀγαλλίασυ. Καὶ ἡ σεΕίς τὴν {λυαν σας δύναταί τις γὰ οἱ ἐφδαλμοι της ὑγράνδησαν. ἐλπίξῃ, ἑπέλαβιν ἡᾗ τρ. φὸς φιλαφρόγως. --- Άλλο μονο φεβοῦμαι μὴ εἱ Όειὶ μὲ κατέστησαν στεῖ- ἀπεκρ.ὑη ἡ Ελένη, θϱαν καὶ ἐξ ὅλω» τῶν ἔνδεδεων τῆς ὁρ- γη» Ἡ τροφὺς διηγήψη κατὰ λεπτῶς τὴν ο τ ς / τω» αὕτη μιὶ εἶνε ἡ φοβερωτέρα. σκηνὴν εἰ τὴν κυραν τής, παρόντος καὶ τοῦ --. {μπὶ τέλυς ἝἜχτυρις. , ες , πρέπει νὰ ὁμολωήσω- π. ς 3 ΄ ., ο μεν, εἶπεν ἡ Ανδρομάχη, ὅτι ᾗ γυνὴ αὕτη διεφύλαξεν εἰγενῆ τινα τι Ἡ ἰδική µευ Ἔκτωρ, αἰσθήματα. πεπωιθήσις, εἶπεν ὁ εἶνε ὅτι ἡ Ελένη ἦτο προωρι- σµένη νὰ ὁδιάγῃ βι» ᾖρεμιν ἐν µέσῳ τοῦ Ὅλη ἡ δυστυχ-α πρ.:έκυψεν ἐκ τῆς γγωρ鵴ας συζύγου καὶ τῶν τέκνων» τής. της τὴς μετὰ τεῦ ἀδελφιῦ µιν Πάριδες, τοῦ πλέον διλευ τῶν ἀνθρώπων. ᾽4λλ' ἡ Ἰ4- Φοέδτη τὸ ἠθέλησε καὶ πρέπει νὰ ξεύρῃς ὅτι ἔκενη τὴν καθιστᾶ εἰσέτι στεῖυαν ὅπως Μαὶ τὸ ὁπιῖιν κάμει τὴν ὃ αν τὴς εἶε καὶ / ’ 1 ’ διατηρήσῃ τομ’ Κάλι 11 τὴ». ἰκε 70ο τιμωρία τής. Καὶ ἐπὶ τέλ. υς....... --Πρέσεξε, Φ λε µιν, εἶπεν ἡ ᾿ἄχγδρι- μάχη, ἀπ πλαγᾷᾶσαι ϱλγεγ.... 5 : τὴν ὄπερασπ ξεσαι ὑπερβιλικὰ καὶ ἀ. Ἀ ΤΑ ΝΕΑ ' ͵ , ο τς Κατὰ τὴν στρ ταύτῃ μα Ὁπτη]ος ς Γλέ μερε διὰ τὸν μικρὸν -ᾱ- τιια τη» ΛΕΣ 4 ρε τα. του μις 4 κ ς .ό στυάγακτα ἅωμα συρύμενω Όπο δύο ἐν Ὁ πως ἐν δουσιασθδεῖς /0χισὲ ος ' -υ---- νὰ χειρικυιτῇ, ἡᾗ δὲ αν δροµιάχη ἕν τὴ “ιτ χυῶν ἵππω). ἀμηχανίᾳ της ἐσκίφ η δη γὰ στελῃ ὁ- πσω τὺ ἄδνωμα. Ὁ ᾿Μστυάνας ἤθχισε }ὰ κα} ὁ δὲ κιωο ἐμεσιλάβησε. ο Καλὰ νὰ ὀπιδώσωμεν τὸ ἅρμα, ἀλλὰ σκέψ.υ ὅτι δὰ λυπήσωμεν ἄνευ λέγου τί λέω, ἡ ὁποία τὸ κάτω κάτω ἔπταισε μὲν, σὲ σέβεται ὅμως καὶ σὲ θαυμάζει καὶ ἐκτικῇ τὴν ἀρετὶρ', τὴν ὁποίαν δὲν ἠδυνή- θη νὰ διατηρήσῃ. εἰς τὸ κρατήσωμεν τὸ ἅρ- µια καὶ δὲν ὑδὰ ἔχωμεν συγεπείας ἢ μήπως φεβεῖσαι μὴ ἡ φιλα τῆς Γλένης ἄπιβῇ ἐπικὝδυνος εἰ Ὅ-α βρέφις 15 κηνῶνο Πρισέθηκε δὲ μετὰ πελλῆς συγέσεως. - : ενα άλλως τε δὲν ἔχεις λ γευς γὰ τὴν ο ͵ νὰ «πχ δεωρῆς πλέιν ἔπικ Ίδυν» διὰ τὸν οὐδυγ 3 σα. Η Ελένη δὲν εἶνε πλέι κεμψευς- µένη, σὺ δὲ εἶσαι ὧραα ὅπως καὶ αἰτὴ καὶ απεὸ πάντων» ἀπὸ τινες χρέγεν. Τώρα εἶσαι κομφψιτέρα ἢ ἄλλοτε καὶ τοῦτο ιιὲ εὐχαριστεῖ πολύ. “Ἡ ᾿ Ανδρομάχη ἠὐχαριστήδη πάρα πιλὺ μὲ αἰτὰ ἀλλὰ δὲν ὡμαλόγησε δι}. υ πῶς ἔμαδε }ὰ στο ζήται καλλτερα. τη ας Ὅτε ὁ Πάρις σωδεὶς ἕκ τῶν χειρῶν τοῦ Μενελάου ἑπὸ τῆς ᾿Αϕροδτης, κατέφυγε κατῃσχυμµέγες εἷς τὸ ἀγάκτερύν του παρα- κολουδιύµενες ἀπὸ τὰς ὄβρεις τοῦ Ἵκτορος -.χ{ εἶπιν ᾗ Ελένη, λύουσα μὲ χά- ει τὴν κύμην τῆς, πόσον εἶμαι δυστυχής. Εῑδε νὰ μὴν ἐγενγώμην. ᾿Αλλ᾽ ἀφοῦ εἳ δειὶ τὸ ἠδέλησα» ἐπεδύμωυ» τοῖλάχιστιν νὰ ἥμην ἡ σύξυγως ἕἑνὺς τῶν καλλι- ΄ - 16 οι ο. Ν σ τέρων πολεμιστῶν....Πέσεν εἶνε εὐτυχὴς ἡ .4 ὃ , ο 5 ’ 1 ») γδρομάχη, ἥτις ἐνυμφεύδη τὸν ἀήττητεν “Ἔτορα. ΕΗξιζα» ἆμφυτερει τήν εἰτυχ-αν τω». ! Ἡ ᾿Αγδροµμάχή ταχέως ἐπλήρεφιρήδη τοὺς ὡραίους τωύτευς λεγους καὶ εἶπεν εἷς τὸν Έκτορα. -- Ἡ καὔμέγη αἰτὴ ἡ Ελένη εἶνε ἀξ-α πάσης συγγγώµης. Ὁ σύζυγές της εἶνε ἕχας βλάκας. ᾿Εὰν ὁ Πάρις εἶχε καρδιὰ θὰ εἶχεν ἐπ᾽ αἰτεῦ µ΄αν πολὺ καλὴν ἐπιρροήν. “Η ει}, : εν α Ἠλένη σέβεται πᾶν ὅτι εἶνε ἀξιεσέβαστεν. ι ΄ Άλλως τε εἶνε ἀγεῃησα γὰ τήν δεωροῦν ὣ , βε λέ Τι , φ ς αἴταν τοῦ πελέμ-υ. Τώρα εἶνε φανε- ϱὁν ὅτι ἡ ἁρπαγή της ἦτο µία πρέφασις. κ ο ---- ῳ ”-- 11 ἡμέρα, καθ” ἓν αἳ γυγαῖκες δὰ ἔ- Δ , φερεν τὸν ἱερὸν πέπλιν εἰς τὸν γαὸν τῆς ᾽ - 3 Α ΄ - ΄ Αδηνᾶς ἐπλησαξεν. “Ἡ Ελένη μετέβη νὰ ο Ν ΠΠ, . ς ς . ΄ - εὔοῃ τὸν {ρ΄αμεν, ὁ ὀπιῖς πάντιτε τῇ 2 ΄ να : ἐφάνη καλός. ---Πάτερ, εἶπε, πολὺ ἤδελα γὰ λάβω ὄχι βέβαια Σι 9 ς μέρες εἰ τὴν ἑορτὴ) ταύτην, 53534 Ν . Ν - σα . ἐν µαταιύτήτος, ἄλλα διὰ σα οανῶ, ὅτι | » ο ά : συφωνῶ. μὲ τὰς γυναἴκας τῆς νέας πατρ- ! ὦ .-- 3 ΑΔ αχ ε δις Χὲ παρακαλῶ λειπὸν νὰ αἳ ὅ- δηγήσης ες τοῦ τῶν Τρώων δὰ εἰσέλβου, ὅπως μοῦ. «ὖν, καθ ἵρ στον }αὀν, κ ἳ ταἡ ο λος αἳ σύξτγει -.- ' διγηθῶ }ὰ ἐνωθδῶ μὲ τὴ συνεδεαν των. ὰ ” ς σ αιᾶς , ο Πρισφιλὴς κόρη, ἀπιρτησεν ὁ γέρων, Δὰ πράξω ἐκεῖνο τὸ ὁπιῖιν ἔπιδνμεῖς ἀλλὰ δὲν φᾳβεῖσαι μὴ αἳ σύζυγοι τῶν Τυῦ- ὤ. ο μξ, ξ. - 3 ῳ ων καὶ πεὸ πάντων ἡ ἔπερήφανος αν δριιάχη σιὶ κάμει καμμ αν προσβολή ϱε μιαχ -Θὰ ἴδωμεν, ἄγαπητὲ πάτερ. Ἡ πεμπὴ τῶν γυγαικῶν ἐφῦασεν εἰς τὸ ποιαύλι’ τοῦ }αεῦ, ὁπότε παρουσιάσψη ο. ς ᾗ Ελένη ὁδωουμένη ὑπὸ τοῦ Ποιάκωι. αλ, 4ειλὴ, μὲ τοὺς ἐφδαλμοὺς πρὸς τὰ κάτω ΄ Ν 3 νην Οζ σθησεν ες τὴ τελευτα-α’ γραμμ]. 41) ΄ 4 5 9 ς ᾗ Ανδρομάχη τὴν παρετήρησε, τὴν ἐπλη- σασε καὶ ἐφιὈ τῆς ἔθλιψε τὰς χεῖρας τῇ « εἶπε ’ τ - ” ο.) --βγασσα. πίσεν εἴσαι ἀξιαγάστητος: νεα ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ διευδυνομµένη ὑπὸ τῶν ἰατρῶν Ἡ. κ. Μ. Δημάκη καὶ Φιλ. Χριστοδήμου. Ἡ Πολυχκλινικὴ αὕτη δὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἑξῆς τμήματα: 1ον Ἰμῆμα Χειρουργικὸν καὶ Γνυναικο- λογικὸν, ἓν ᾧ δὰ ἐπτελῶνται ἅπασαι α΄ 3 ετὶ- ἐγχειρήσεις ὑφ ὕλους τοὺς νεωτέρους στημονικοὺς κανόνας τῆς ἄντισηψίας -αὶ ἀσηψίας. ον Παδολογικὸν μετὰ Χημικοῦ καὶ Μικροβιολογικοῦ ᾿Εργαστηρίου, ἓν ᾧ ἅ- πασαι αἵ διαγνώσεις δὰ γίνωνται ἐπὶ τῇ βάσει μικροσκοπικῶν καὶ χημικῶν ἐρευνῶν. ὧ9ον Ἰμῆμα ᾽᾿Αφροδισίων καὶ δερµατι- κῶν νοσημάτων ἓν ᾧ απᾶσα Θεραπεία δὰ γίνεται μετὰ πλήρους ἐπιτυχίας κατὰ τὰς γεωτάτας µενόδους τῆς ἐπιστήμης, ἔφαρ- µοζοµένης καὶ τῆς ὑεραπείας τοῦ καδηγη- τοῦ Βρλιχ (6006) κατὰ τῆς συφιλίδος. καὶ 4ον Ἰμῆμα ᾿Οφθαλμικῶν νοση- µάτων, ἓν ᾧ δὰ δεραπεύώνται ἀσφαλῶς πάντα τὰ διάφορα νοσήματα τῶν ὀφθα)- μῶν. Δι’ ἀσθενεῖς ὡς καὶ διὰ πᾶσαν σχετικὴν πληροφορίαν δύναται πᾶς τις νάπευθυνῦῇῃ εἰς τὸ Φαρμακεῖον τοῦ κ. Μιχωὴλ Κ. Ἔ- λευὈεριάδου. ΛΑΧΕΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ τῆς προσεγοῦς κληρώσεως εὑρίσκονται παρὰ τῷ κ. Νικ. Χο. Τορναρίτη. ΑΓΟΡΑΙΕΤΕ ΟΛΟΙ Α ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΔΙΑΟΛΕΞΝΗ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΟΜΒΑΟΣ Λεμεσὸς τῇ 10)33 ᾽Απριλίου 19132 Εκδότης Διενδυντὴς καὶ ΕΥΡ. Σ. ΣΟΥΡΜΟΥἄΙ0Σ Έτος Ίον -- Αρ. 16 ϱΠΛΟΘΝ ΗΜΩΝ Τ0 δΙΚΛΙΟΝΊ ΣΕΓΑΣΘΩΜΣΕΝ ΜΕΤΑ ΘΑΣΡΟΣΣΙ Πὶς νέον στάδιον καὶ εἰς νέους ἆγῶνας καλεῖτάι ἤδη σύµπασα Κύπρος. Ἐπὶ ο ὁλόκληρα ἔτη τὸ ἀπώτα-- τον τοῦτο τμῆμα τοῦ Ε]λληνισμοῦ, ὁ Ἰζυπριαμὸς λαὺς, ἐμπαίζεται καὶ ποροϊδεύεται κατὰ καὶ μοναδ:κὺν ἀληθῶς τρόπον. Μάτην οἵ λογάδες τῆς Νήσου δι- εμαρτύροντο γαὶ πατήγγελλον ἔκ πρωτοτυπώτατον περιτροπῆς εἰς τὴν δηιιοσίαν ἐν α5ύ-- οώπῃ Ἰγνώμην τὰς ἕκάστοτε πυβερ- γητικὰς αὐθαιρεσίας καὶ τὰς ψειυδεῖς ῤ ἐλευθερίας, ῥποίας παρεγώρη- αὐτοῦ 9 τὰς 3 Ν σαν εἰς τὸν δεσπόται. Καὶ πρὸς τόπον οἱ γέοι βράχους συγετρίβοντο τοῦ ἑλληνικοῦ πληθεσμοῦ αἱ δίκαιαι ἀπαιτήσεις μα εὔλογοι ἀῑιώσεις ὕ-- πὶρ ἀνδρωπινωτέρας καὶ ἐλευδεριω- τέρας διοικήσεως, ὡς ἀπῄτει τὸ πραγ- ματικὸν συμςέωον καὶ ἡ ἀληδινὴ πρόοδος τῆς ἀτυχοῦς ταύτης Ἀήσου, ἥτις Ἰανσᾶς ἐστήριξεν ἐλπίδας ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν πρώτων τῆς κατοχῆς }ρό- γων ἐπὶ τὸ εὐγενὲς καὶ φιλελεύδε- ϱον Βρεττανικὺν ἕἔδθνος. Τὰ ἔτη διέρρευσαν στυγγά. Καὶ ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ Κύπρος µάτην ὕτι ἀλλάσσουσα κυρίαργον παὶ καλυτέρας ὃιοική- ἤλαπισεν, δὰ ἐτύγχανε σεως, ] ὖτι ἀποτινάσσουσα τὺν τουρ- γινὸν ζυγὺν θὰ ἠδύνατο ν ἀποβ]έπῃ μετ αἰσιωτέρων ἐλπίδων αρὸς τὴν ἐδνικήν του ἀποκατάστασ.ν, ήτις διὰ ὑπόδουλον Ἑλληνικὺν }αὸν εἶνε τὸ Α μαὶ τὸ (9. πάντα Διότι τίποτε ἀκριβῶς οὐσιῶδες, τίποτε ἐζαιρετικὸν ἐπετέλεσεν ἡ ᾿Αγ- μλικὴ Ἀιοίμῆσις ἐν Κύποφ μετὰ τρι- όκοντα καὶ τεσσάρων ἐτῶν. διακυβέρ- νήσν, ὅ,τι δὺ καλὺν καὶ ἀξιοσημεί- ωτον παρατηρεῖται ἐν τῷ τόπφ, τοῦτο ἀποδοτέον μᾶλλον εἷς τὴν εὐφυῖαν τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὕπερ ἀεί- ποτε τεῖνον καὶ ὀργῶν απρὸς τὴν ἀνά- ατυιν καὶ τὸν πολιτισμὸν πατώρθω- σεν, ὅτι ἀκριβῶς τὸ αὐτὸ φιλελεύ-- ὕερον (1) καὶ πεπολιτ'σιένον ἔδνος δὲν ματώρθωσε νὰ ἐπιτελέσῃ οὐδ” ἐν αὖ- τῷ τῷ Σονδὰν κατὰ τὴν ἀδιαφιλο-- γείκητον ὁμολογίαν τοῦ Λόρδου ΓΚρό- μερ. Κα ἀᾳοῦ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὅλων ἐνεπαίχθηιιον, ἀφοῦ ἀπεμυμνώδηιιεν συντηροῦντες πολυτελεῖς καὶ πολυδα- πάνους διοικήσεις, ἐπέπρωτο νάκού-- σω-ιεν καὶ τὴν ὁριστικὴν καταδίκην τῶν δικαίων αἰτηπιάτων µας, τὰ ὃ- ποῖα, ὡς λαὺὸς ἔχων συναίσθησιν τῶν διναιω:ιάτων του καὶ τοῦ μέλλοντός του, ἐτολμήσαμεν νὰ καθυποβάλωιιεν πρὺ τῶν ποδῶν τῶν ἰσιιρῶν ἀργόγ- των µας. Αλλ’ ἐὰν οἱ ἰσχιροὶ ἐρείδωνται ἐπὶ τῆς ὑλικῆς καὶ πολιτικῆς αὐτῶν ἰσχύος, δὲν ἀπολείπει ὅπως καὶ τοὺς ἀδυνάτους ἡ ἰσγὼὺς τοῦ δικαίου, ὅ- περ εἶνε τὺ µόνον ὅπλον κατὰ τῆς βίας καὶ αὐδαιρεσίας, καὶ μὲ τὸ ὅ- π]ον τοῦτο ἀνὰ Ἠεῖρας ἄἂς πωρή- σωιεν εὐθαρσΏς πρὸς τὸν ἀγῶνα, βέβαιοι ὄντες, ὅτι τοὺς τοιούτους ἀγῶνας στέφει πάντοτε τῆς νίκης ὁ ἔνδοξος στέφανος -αἱ τῆς ἀθανασίας ἢ τιµή! Λιὰ τοῦτο μετὰ µε/άλου ἐνδιαφέρον- τος καὶ ἁμερίστου ἐκτιμήσεως ἂς πε- ριβά)ῃ τὴν ἀπὺ τοῦ Νομοῦ. Συµβουν- λίου ἐν σώματι ἀπογώρισν τῶν ἁίων ἀντιαροσώπων του ὁ Κιαπριαμὸς λαὸς, ἔτοιμος εἰς θυσίας ὑλ'νὸν καὶ ἀτομι-- κῶν συμφερόντων, ἀκλόνητος ἐν τῇ πεποιθήσει του, ὑπερήφανος ἐν τῇ ἆ- /αναντήσει του, ἀλλὰ πρὺ παντὸς ἀδι- άλλαµτος γατὰ τῶν ἐπιβουλευομέγω” τὰ τίμια καὶ εὐγενῆ αὐτοῦ ἰδεώδη: δν --- - τὰς ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ τῶν Ελλήνων ᾽Αντιπροσώσιων πρὸς τὸν Κυπριακὸν λαέν. Συμπατριῶται, ἩΜἩ Κύπρας, ἡ µεγαλυτέρα Νῆσος τῆς Ανατολικῆς Μεσογείου, κατέχει Όέσιν ἐξέ- χουσαν ἓν τῇ πογκοσµίφ ἴστορικῇ σταδιο- δροµίᾳ. Ὡς ἓκ τῆς γεωγραφικῆς αὐτῆς Όέ- σεως εὑρέθη εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ὑποστῇῃ µεγαλυτέρας καὶ ἀγριωτέρας ἐπιθέσενς τῆς ᾿Αϕρικῆς καὶ τῆς Ασίας, ἀκόμη καὶ τῆς Λύσεως. Τὰς ἐπιδέσες ὅμως ταύτας ὑπέμεινε γενναίως χάρις εἲς τὴν ἑλληνικὴν αἰτῆς σύστασιν καὶ τὸν ὥς ἓκ ταύτης ἆᾱ- νώτερον πολιτισµόν. Ἡδυνήθδη δὲ δι αἷ- ώνων μακρῶν σκληρᾶς δουλείας νὰ διατη- ρήση ἀἄκραιανὲς τὸ ἑλληνικὸν αὐτῆς φρό- γηµα καὶ ἀνόθεντον τὸν ἐθγικὸν αὐτῆς χα- ρακτῆρα, τὸν ὁποῖον οὐδέ τὸ παράπαν ἢ- δυνήθη νὰ ἀλλοιώσῃ ἢἡ ἐπὶ τοῦ ἐδάφούς αὐτῆς) ἐγνατάστασις χιλιάδων τινῶν ἓκ τῶν ἑκάστοτε κατακτητᾶν, εὐαρίθμων πάντοτε ἀπέναντι τοῦ. ἴθαγενοῦς ἑλληνικοῦ πληὂυ- σμοῦ. Καὶ ἠδινήδη ἀκόμη ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος διὰ μέσου µαρτυρίων ἀνεκδιηγή- των, Ὀυσιῶν ἀπεριγράπτων νὰ διατηρήσῃ τὸ ζώπυρον χριστιανικοῦ καὶ ἑλληνικοῦ φω- τὺς, καΐτοι περισφιγγοµένη ὑπὸ χωρῶν, ἐπὶ τῶν ὅποίων ἑξηπλὼῦθη πυκνὸν τὸ ἐκ τῆς δουλείας σκότος εἷς βάρος τοῦ χριστιανι- σμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Τοιαύτην εὗρε τὴν Κύπρον ἡ ᾽Αγγλία, ὅτε πρὸ δ4 ἐτῶν διὰ σκοποὺς ἴδίους ἆπο- βλέψωσα πρὸς αὐτὴν, ὥὣς πρὸς σπουδαιότα- τον στρατηγικὸν ἓν τῇ ᾿Ανατολικῇῃ Μεσογείῳ σταθμὸν διὰ τὰ πολιτικὰ αὐτῆς σχέδια ἐπὶ τῶν πέριξ χωρῶν, Χατέλαβεν αὐτὴν καὶ ἵἎ- πήγαγεν ὑπὸ τὴν διοίκησίν της. Καίτοι δὲ διὰ τῆς μεταπολιτεύσεως ταύτης ἡ Κύπρος µε- τήλλασσε Μύριον, ἑνῷ ἥλαιζεν, ὅτι τὴν τουρ- κικὴν δουλείαν δὰ διεδέχετο ἡ ἐθγικὴ αὐτῆς ἁπακατάστασις, ἓν τούτοις ἐδέχθη μετ ἆνα- κους ίτεως τὴν µεταπολίτευσιν, τοῦτο μὲν ὃι- ότι ἐπίστευσεν εἰ- τὰς ἐπισήμους ἀγγλικὰς ἐπαγγελίας περὶ ὑλικῆς καὶ ἠθικῆς εὐημερίας τῆς νήσου ὑπὸ τὴν ἆγγλι:ὴν δι ικυβόρνησιν, τοῦτο δὲ διότι ἤλπισεν, ὅτι ὑπὸ διοίκησιν δι- εξαγοµένην ἓν ὀνόματι φιλελευθέρου ἔθνους θὰ προήγετο τὸ ἔργον τῆς ἐλευθερίας της καὶ δὲν δὰ ἐἑβράδυνεν ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἐθνικῆς αὗτῆς ἀποναταστάσεως. Εὐλύγως δὰ ἠδύνατό τις νὰ πιστεύσ]| ὗτι ᾗ Αγγλία παταλαμβάνουσα ἕνα τόσον πι λύτιμον δι αὐτὴν στρατήικὸν στιῦ μὸν, Φὰ απαρεῖχεν ἀφειδῶς τὰ µέσα, ἐν ὧν δὰ προήγετο πρὸς πᾶσαν ἀνάπτυξιν ὅ λαὸς, ὁ κατοικῶν τὴν Νῆσον. Ἐν τούτοις τὰ πράγ- µωτα. ἀπέδειξαν αρὺς ἔκπληξιν πάντων, ὅτι υὐὶ µύνον οὐδὲν ἐξ ἰδίων. διὰ τὴν ἔσωτε- οινὴν τῆς Ἀήσου εὐημερίαν διέδεσεν, ᾱλ- ᾱ .-....} , ε- -.. λὰ καὶ τὰς ἰποχρεώσεις «Ἁὐτῆς πρὸς τὴν Τουρχίαν. διὰ τὴν ἐκχώρησιν τῆς Ἀήσου ἐσγέφθη νὰ πληρώσῃ κατὰ τὺ πλεῖστον διὰ χοήµατος Κυπριωοῦ καὶ οὕτως ἡ πτωχὴ Κύπρος µέχρι σήμερον ἔχει πληρώση ὑπὲρ τῶν ἰδιαιτέρων ὑπογρεώσεων τῆς ᾽Αγγλίας περὶ τὰ 3,0090)000 λιρῶν. Εὐλόγως ἐπίσης δὰ ἠδύνατύό τις νὰ πι- στεύση, ὅτι ἡ ἸΑἉγγλοὴ Κυβέρνησις δὰ ἠρκεῖτο εἲς µόνα τὰ ἀπὸ τῆς στρατηγικῆς ἀπύψεως ὠφελήματα, 9ὰ ἄφινε δὲ τὸν λαὸν νὰ ἀναπτυχθῃ εἷς τελείαν ἐσωτερικὴν αὖτο- διοίνησιν, ὑπὸ τοιαύτην δὲ ἔννοιαν καὶ ᾱ- πεδέχθη ὅ λαὺς τὰς χορηγηΏείσας 4 ἔτη μετὰ τὴν γατοχὴν σκιώδεις συνταγματικὰς ἐλευθερίας. Τοιωύτη ἐφαίνετο καὶ ἡ ἀντίλη- ἥις καὶ αὐτῶν τῶν ἐπισήμων ἓν ᾽Αγγλίᾳ χύχλων τῆς ἐποχῆς ἐγείνης, ὡς ἔν τῆς ἔσι- σήµον μαρτυρεῖται ἀλληλογραφίας. Καὶ ὅ- µως τὰ πράγµατα καὶ ὡς πρὸς τοῦτο ἀπέ- δειξαν, ὅτι οὐχὶ µόνον πρὸς ἐλευδερίαν καὶ αὐτοδιοίμησιν δὲν ἐχειραγωγήδη ὁ λαὺς, ἆλ- λὰ καὶ συστηματικῶς παρηγκωνίσθη τὸ ἴδα- γεγὲς στοιχεῖον, πάσης ἐξουσίας ἐπιμελῶς συγκεντρωδθείσης εἷς τὰς χεῖρας Άγγλων. Καὶ ἐκεῖ ὃ᾽ ἔνθα ἠδέλησαν νὰ χρησιμοποιήσωσιν ἰθαγενεῖς διὰ τὴν ἘΚνυρβερνητικὴν Μηχανην ἔπραξαν τοῦτο μετὰ τόσης µερο)ηψίας ὑπὲρ ταῦ μειονοψηφοῦντος Τουρκιχοῦ στοιχείου, ὥστε οὐδεμία εἲς οὐδένα νὰ μµένῃ ἀμφιβολία ὅτι ἐφορμόζεται σχέδιον διαστάσεως τῶν δύο στοιχείων πατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε». | Οἵ νατὰ καιροὺς Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι ἐν τῷ Νομοθετικῷ Συμβουλίῳ οὐδεμίαν πα- ρέλειψαν εὐκαιρίαν ὅπως ἐγείρωσι τὴν φω- νὴν αὐτῶν γατά τε τοῦ συγύλου καὶ τῶν λεπτομερειῶν τοῦ ἀδίκου. συστήµατος τῆς ἐν Κύπρῳ ᾽Αγγλικῆς διοικήσεως, καὶ αὐτὸς δ᾽ ἀπ᾿ εὐθείας ὅ }αὸς διὰ ψηφισμάτων γαὶ ὑπομνγημάτων, ἀλλ ἡ φωνὴ αὐτῶν ἤχησε πάντοτε εἰς τὰ ὧτα μὴ ἀκονόντων. Ἕνεχα τῆς πλημμμελοῖς συστάσεως τοῦ Ἀομοῦε- τικοῦ. Συμβονλίου ἓν τῷ ὅποίῳ τὴν πλειο- ψηφίαν ἔχουσιν οἱ Άγγλοι μετὰ τῶν Τούρ- πων, οἵ Έλληνες ἀντιπρόσωποι καίπερ ἆν- τιπροσωπεύουσι τὰ 4ὗ τοῦ λαοῦ τῆς νήσου εὑρέθησαν πάντοτε ἓν µειοήηφίᾳ ἐπὶ τῶν σπουδαίων νομοθετικῶν µέτρων, ἄτινα δὰ ἔφερον τὸν τόπον ἡμῶν εἷς τὴν ὁδὺν τῆς εὐημερίας. Ἡμεῖς ἐκλεγέντες ὑπὸ τοῦ λαοῖ ἓν στιγ- μαῖς κορυςώσεως π)έον τῆς γενικῆς δυσφο- ρίας ἐπὶ τῇ καταστάσει ταύτῃ, τὴν ὁποίαν εἰς τὴν συγείδησιν τοῦ λαοῦ. καθίστα ὅλο- γὲν βαρυτέραν ἡ προϊοῦσα ἐξέλιξις τοῦ δη- µοσίου φρονήµατος, ἐνομίσαμεν καθῆκον ἡμιῶν ἀπαραίτητον νὰ ὑποδείξωμεν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ποῖαι πολιτεισκαὶ καὶ οἴμονο- ΤΑ ΝΕΑ ἔδει ἀπαραιτήτως νά µιχαὶ μεταρρυθμίσεις τύπος βαδίση ἄσια- ἐντε)λεσθῶσιν ὅπως ὁ λῶς αφὸς τὴν εὐημερίαν αὐτοῦ, ἐζητήσαμεν δὲ νὰ γείνωσι τὰ ἑξῆς: α΄) Νὰ Γμιταρευδμισδῇ ἡ βάσις τοῦ πολιτεύματος οὕτως ὥστε νὰ δοδῇ πραγ- ματικὴ συμᾳετοχὴ εἰς τὸν λαὸν ἐν τῇ διοι- κήσει τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑποθέσεων καὶ ἓν τῇ διαχειρίσει τῶν ἰδίων αὐτοῦ χρημάτων. β΄) Νὰ αὐξηδῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑλλήνων βουλευτῶν ἐν τῷ Νομοδετικῷ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ πληθυσμοῦ τῶν δύο ἐν τῷ τόέπῳ στοιχείων. γ΄) Νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ Νῆσος τῆς ἀδίκου ἀφαιμάξεως ἥτις γίνεται αὐτῇ διὰ τοῦ Λεγοµένου φόρου τῆς ὑποτελείας, ὁλό- κλήρος δὲ ἡ πρόσοδος τῆς Κύπρου νὰ δαπανᾶται ὑπὲρ τῆς Κύπρου. δ΄) Νὰ ἀποδοδῶσιν εἲς τὴν Νῆσον τὰ ὑπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς κυβερνήσεως κα” τακρατεύµενα ἐπὶ ἀδίκοις προφάσεσι κυ- πριακὰ χρήματα ὑπὸ τὸν τίτλον «περισ- σεύµατα τῆς Κίσπρου» ὅπως θεραπευ- δῶσιν ἀνάγκαι ἀπαραίτητοι τῆς Νήσου. Ταῦτα πυρίως ἐζητήσαμεν παρὰ Κυβερ- γήσεως σεμνυνοµένης διὰ τὰς φιλελευθέ- ρους ἰδέας της καὶ τὸν ἀνώτερον πολισµόν της, ἆλλ᾽ ἡ ἀπάντησις αὐτῆς εἷς τὰ δίκαια τῆς λαοῦ. ὑπῆρξε τελεία ἄρνησις καὶ ἄποδοχι- µασία αὐτῶν. Ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ταῦτα αἰτήματα ἀντιπροσωπείας τοῦ 3 ΄ 5/ 9 π . ο αν / ολ ἔνόμισεν ὅτι δὲν εἶχε πλέον οὐδεμίαν ἆπο- στολὴν ἓν τῷ Νομοῦετικῷ Συμβουλίῳ δα- μαρτυρήῦθη καὶ ἀπειώρησε τοῦ Νομοῦετι- κοῦ μὴ Ὀέλουσα νὰ µετέχη τῶν εὐθννῶν συστήµατος διοικήσεως, ταπεινωτιγοῦ γαὶ ως το φας , ἐπιζημίου διὰ τὴν ἡμετέραν Πατρίδα. Τὰ συγκροτηθέντα αὐτῇῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὑποβολῆς τῆς παραιτήσεως ἡμῶν ὑπὸ τοῦ τῆς πρωτευούσης συλλαλητήρια καὶ τὰ αὐθημερὸν -.. ἂν 2 σσ τῆς Νήσου τηλεγραφήματα κατέδειξαν πε- λαοῦ χαταφθάσαντα πανταχόθδεν ριτράνως ὅτι ἡ παραίτηαις ἡμῶν ἀπὸ τοῦ βου)λευτικοῦ ἀξιώματος ἦτο ἀπαίτησις αὖ- τοῦ. τοῦ λαοῦ. Ἐν Λευχωσίᾳ ἐσχηματίσῦη ἤδη Κεντρι- πὴ ἐπιτροπεία ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὐτοῦ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου, ἐκ τῶν ἀρχιερέων, τοῦ Ἡγουμένου Κύκκου καὶ ἡμῶν τῶν τέως βουλευτῶν φροντίσατε δὲ καὶ ὑμεῖς νὰ σγηµατίσετε κατὰ πόλεις τοπικὰς Δ Ἐπιτροπείας μεῦ᾽ ὧν νὰ συνεννοῆται ἡ Κεντρικὴ ᾿Επιτροπεία. Τρέφομεν ἀκράδαντον τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ δεὺς εὐλογεῖ ἄνωδεν τὸν δίκαιον ἀγῶνα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. καὶ ὅτι τὸ ᾽Αγγλικὸν ἔθνος ἂν εἴνε ὄντως φιλοδίκαιον καὶ φιλελεί- Όερον θὰ ἐννοήσῃ ταχέως ὅτι ἐπιβάλλεται εἷς τὴν Πυβέρνησιν αὐτοῦ νὰ ἄναγνωρίσῃ τὸ δίκαιον τῶν αἰτιμάτων τούτων. | Ἐν Δευνωσίᾳ τῇ ὁ Απριλ. 1919. ΠΠ. ζζωνσταντινίδης Θ. Θεοδότου Α. Λιασίδης 1. Οἰκονομίδης Ἐ. Χατξηϊωάννου 4. Ε. Λοΐξου 1. Κυριακίδης Ν. ΚΛ. Λανίτης Σ. Ν. Ζήνων. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ εκ ΛΑθΝΑκος (καθυστερήσασα) «ΤΠ παραίτησις τῶν βουλευτῶν.--- Ἡ ἐπιδομιμασία τοῦ ]αοῦ τῆς Λάρ- γοχος.--“Πάνδηιον συ) καλητή- ριον.---Ἠπίδοσις ψηπίσιιατος εἰς τὸν Διοιμητήν. Μόλις ἐγνώσθη ἀργὰ τὴν μεταμεσημβοίαν τῆς Τετάρτης ἡ παραίτησις τῶν βουλεύτων κόσμος παρηῃτήθη πά- καὶ συγεζήτει περὶ ἐν σώματι ὁ ἄλλης ἐργασίας τοῦ. μεγάλου γεγονότος τῆς δὲ ἦσαν σύμφωνοι, ὅτι ἦτο ἀνάγκι πλὴν τῶν τηλεγραφηµάτων καὶ κατ ἐντογώτερον τρόπον νὰ ἐκδηλώσωσι τὴν πλήρη συµφο- γίαν τῆς γνώµης τοῦ )αοῦ λάρνακος, ὅπως καὶ ὅλης τῆς Ἀήσου, πρὸς τοὺς καταῦδέ- σαντας τὴν ἐντοκήν των ἕλληνας Βουλευ- ἡ ὥρα ἦτο ἆχα- μας σης ἡμέρας. πάντες τάς. διὰ τοῦτο καίτοι τάλληλος, πάντες σχεδὸν νήστεις, οὔτε τὴν σχεπτόµενοι οὔτε τὴν ἐκ τῆς ἡ- λογιζόμενοι, τράπεζαν µερησίας ἐργασίας γόπωσιν ἅμα τῇ φροντίδι τῶν ζωηροτέρων ἤθχισαν νὰ κρούωνται περὶ τὴν Την µ. µ. ὥραν οἵ κώδώνες ὅλων τῶν γαῶν τῆς πύλεώς µας, πάντες μικροὶ καὶ μεγάλοι ἔσπευσαν καὶ συνενωθέντες κατ ἑνορίας συγεκεντρώ- Όησαν μετὰ πλήθους σημαιῶν εἷς τὴν πα- ραλιακὴν αλατεῖαν ἔνδα ὁ κ. Φ. Ἰαννέτος ἀνέπτυξε τοὺς λόγους δι οὓς ἐπεβάλλετο ἡ τηοηθεῖσα στάσις τῶν βουλευτῶν καὶ ποῖαι ἠποχρεώσεις ἐπιβάλλοντιαι εἷς πάντας τὰς ἐνθουσιώδεις δὲ 5 ξιά τὸ µέλλον, ὑπὸ ζητωνραυγὰς καὶ τὴν πρόθνυμον πάντων ᾱ- ναγνγώρισιν τῆς σπουδαιότητος τοῦ ἀρχο- µένου ἀγῶνος ἀνεγνώσὺη ψήφισμα ὑπὸ -- Ν κ σα Ἡ, - «μι η τοῦ κ. Ν. Ενριαῆ μετὰ βοῆς γενόµενον νο] .ὃ Ν . 3 Ἀ Δ΄ - ολ ΄ 3 ἀποδεχτὸν' εὐθὺς μετὰ ταῦτα ἐξελέγη ἐπι- Φ. Ζαννέτυ, Ν. Δ. Κυριαζῆ, Μ. Βαλδασε- ρίδη ΔΑ. Ν. Δημητρίου καὶ Κλ. Μεσολογ- κ, ο 3 ΄ λ , α λ γίτη, ἵνα ἐπιδώσῃ τὸ ψήφισμα εἰς τὸν ὃν οικητὴν ναὶ ἔγεργήσῃ εἰς τὸ µέλλον τὰ δέ- οντα, “Ἡ ἐπιτροπὴ, ἀκολουδουμέγη ὑπὸ τοῦ τροπὴ ἔκ τῶν κ. . Θεμιστοκλέους Ν. πλήθους ἐκείνου τοῦ πρωτοφανοῦς εἷς ἓν- Ὀουσιασμὸν, ὁμοφωγίαν καὶ ἀριδμὸν εἷς τὰ γρονικὰ τῶν συλλαλητηρίων τῆς πύλεώς μας, κατηυθύνθη εἰς τὴν οἴκίαν τοῦ δι- οικητοῦ, ἓν ζητωκραυγαῖς ὑπὲρ τῆς ἑνώ- σεως καὶ ἄσμασιν ἐθνικοῖς ἐν πλήρει δὲ τάξει καὶ εὐκοσμία ἐπέδωκε τὸ φήφισμα ὁμιλήσασα ναταλχήλως πρὸς τὸν κ. Διοικητήν. Ἡ πόλις ὁλόκληρος διατελεῖ εἲς ἄκρον συν μεκινηµένη τάσσεται δὲ ὁλοφύχως παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν. εὐτόλμων ἀντιπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Νήσου. ο, ΕΞ ΑΛΜΟΧΩΣΤΟΥ “δργας ὅπὸ τιὺς πα 2 ο έΥΤΣί 5 6- εὖς πιλυπληδεῖς ἐφέντηδι: δν ε κμι ο 5.” - σπιν Ὁσ]οετοὶίν ὡς ὑπάλληλι ι εἰς τὰ ἐδέ . κυῤεςγητικἁ }ζαφεῖα, πατὰ τὴ γύχτα τῇ:

Title Subject Page
ΟΠΛΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ! 1p
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 1-2p
ΑΝΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΕΞ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2-3p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ 3p