Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-04-30

ΓΑ Νεα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΑΙΔΟΛΕΝΗ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΡΑΟΛΜΑΟΣ Λεμεσὸςτῇῃ 17)90 ᾿Απριλίου 1913 Διευθυντὴς καὶ Εκδότης ΕΥΡ, Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΣΙΟΣ Έτος Ίον -- ᾿Αρ. 18 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ Ὁ πμ ο ος αι ων πα Όι κππσσ σπττ-ε ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΑΛΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙΑΣΤΟΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ Ἔϊσαν πρωτοφανή ἁληθῶς εἲς ἀριῦμὸν καὶ εἲς παγκύπριον συμμετοχὴν τὰ τῆς προχΏεσινῆς Κυριακῆς τελεσθέντα κα” ᾱ- πασαν τὴν Ἀῆσον συλλαλητήρια. Ἐνταῦθα ἀπὸ βαθείας πρωΐας οἳ πρό- κριτοι τοῦ λαοῦ καὶ κλήρου τῶν περ (ώρων διαμερίσματος Δεμεσοῦ κατέφῦανον γα. ἑκατοντάδας μὲ τὰς ἐθνικὰς σημαίας τοῦ ΔΝ ΄ - ΄ ” Δ σα ” τὰ τίμια λάβαρά τῶν, ὅτε δὲ ἑσήμα- ε ο. ϱ Ν ε - ἡ Ίθη απ. µ. ἅπας σχεδὸν ὁ χῶρος 9 ΄ ἃ ΄ 5. Ν 8 δι, τ πδ εὑρείας πλατείας «Φαλαμῖνος» εἶχεν ηδη μαὶ γεν τῆς καταληφῦῇ ὑπὸ τοῦ ἀνθρωπίνου ἐκείνου χειμάρρου, ἐνῷ ἀπὸ τῶν ἐξωστῶν καὶ τῶν παραθύρων τῶν πέριξ διώρόφων καὶ τρι- ὠρόφων οἰκιῶν ἐκρέματο, δίκην βοτρύων, τὸ. ὡραῖον τῆς «Αεμεσοῦ φῦλον. Εἰς ἄκρον συγχινητικὴ καὶ ἑξόχως ὦ- ραίΐά ἦτον ἡ ὄψις, τὴν ὁποίαν παρουσία- εν ἡ χοσμοπλήμμυρα ἐκείνη τοῦ ἑλληνι- ποῦ λαοῦ μὲ τὰ ἡλιοκαῇ πρόσωπα τῶν εὐσταλῶν χωρικῶν τῆς Ἰύπρου καὶ τὰς ἐρ- ουτιδωμένας. τῶν γερόντων μορφᾶς, σχια- ζομένων ὑπὸ τὰς ατυχὰς τῶν κυανολεύκων σημαιῶν µας, αἵτινες ἐλαφρῶς ριπιζόµεναι ὑπὺ τοῦ. ἀνέμου, ἡδέως τὰ ἓκ τοῦ. ἱδρῶτος περίρρύτα µέτωπα τῶν εἲς ξέ- ἐθώπευον νους Άρχοντας δουλευόντων φεῦ! εἶσέτι Κυπρίων. Τὴν 10ην ἀκριβῶς ἀνῆλθε τὸ βῆμα ὁ εὐθαρσὴς Δήμαρχος τῆς πόλεώς µας . Ἄρ. Σῶξος, ὥστις διὰ γενναίας χαὶ ἐνθουσιώ- ὅπυς φωνῆς προσφωγνεῖ εὐγλώττως τὰ ἆᾱ- πειρα πλήθη, ἅτινα ὑπακούοντα εἲς τὴν φῶ- νὴν τῆς Ἱ]ατρίδος ἔσπευσαν απροθύμως, ὅ- πως ἐνισχύσουν ναὶ ἐνδαρρύνουν τοὺς τι- µίους τοῦ τόπου. ἀντιπροσώπους εἷς τὸν ἀρξάμενον πολιτικὺν ἀγῶνα διὰ κοινῆς δι- αμαρτυρίας καὶ συνεργείας αρὸς χατίσχυ- σιν τῶν δικαιοτάτων τοῦ τόπου αἰτημάτων δι ὀλίων δὲ ἀλλ ἀδρῶν λόγων διαµαρ- τύρεται κατὰ τῆς προσβολῆς τῶν ἐθνικῶν πόθων τοῦ Κυπριωκοῦ λαοῦ ἓν τῷ προσώ- πῷ τοῦ ᾿Ανωτάτου Αορχοντος, διακηρύττων, ὅτι οὐδεμία ἐγκόσμιος δύναμις θὰ δυνηθῇ ποτε νὰ παταστείἢῃ τὸ ἐθγικὸν πῖρ, ὅπερ διαθερµαίχει τὸς καρδίας ἡμῶν καὶ χατα- ζητωκραυγὰς ὑπὲρ τῆς Ενώσεως Μητρὸς Ἑλλάδος, ἑνῷ τὰ πλήὔη λήγει εἷς μετὰ τῆς ἔδονοῦντο ἀκράτητα ἀπὸ ἐνθουσιασμὸν καὶ πλήρη ἄγανακτήσεως κατὰ τῆς μισελληνι- χῆς τῶν ἀρχόντων πολιτείας. Τὸν µεγαλόστομον Λήμαρχον διακοπτό- µενον συχγότατα ὑπὸ τῶν χειροκροτηµάτων πλήθους διαδέ- χεται εἲς τὸ βῆμα ὁ διακεκριμένος πολιτευ- καὶ τῶν ἐπευφημιῶν τοῦ τὴς καὶ ἐμβριδὴς τῶν πολιτικῶν τῆς Ἱύ- πρου πραγμάτων γνώστης κ. 1. Κυριακίδης, στις διὰ μακρῶν ἄναπτύασει εἷς τὰ πλήθη τὸν βίον τῆς ἓν Κύπρῳ ᾽Αγγλικῆς διοική- σεως, τις πᾶν ἄλλο παρὰ εὐεργετικὴ καὶ φιλόστοργος ὑπῆρξε διὰ τὴν ἈΝῆσον, παρὰ τὰς ἐπισήμως δοθείσας ὑπ αὐτῆς ὑποσχέ- σεις καὶ ἐπαγγελίας, ὅτι δὰ καθίστα τὴν Νῆσον «παράδεισον τῆς ᾿Ανατολῆς» καὶ ὅτι δὰ. ἐκυβέρνα τὸν τόπον μετ ἴσογομίας καὶ δικαιοσύνης απρὸς ἀμφοτέρους τοὺς συνοί- πους λαούς. «Ποῦ εὑρίσπετε, κύριοι, ἐφώ- γησεν ὁ εὔγλωττος ρήτωρ, τὴν ἴσογομίαν καὶ τὴν διναιοσύνην, ὅταν εἰς μὲν τὸ Νομ. Συμβούλιον ἀντιπροσωπευόμεθα τρεῖς μὲ ἐν- νέα, ἑνῷ ἀποτελοῦμεν τὰ 4)ῦ τοῦ πληῦν- σμοῦ τῆς Κύπρου, εἷς δὲ τὰς πλείστας δη- µοσίας Ὀέσεις προτιμῶνται Τοῦρκοι ἀντὶ Ἕλληνες, ΠἨΐνε δίκαιον, κύριοι, νὰ συντή- ρῶμεν ἡμεῖς μὲ τὰ χρήματά µας, μὲ τὸ αἷ- μά µας οὗ µόνον τοὺς ξένους δεσπότας μας, οἳ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὸν τόπον, ἀλλὰ καὶ τούρκους ἀκόμη ὑπαλ- λήλουςι» ο ” 3 ΄ Α - 0. οήτωρ ἐπάλλετο κυριολεπτικῶς, µετά- δίδων εἲς τὰ πήηῦη τὸν ἠἱεκτρισμὸν τῆς πατριωτικῆς του ψυχῆς, ἀφοῦ δὲ ὤὠμίλησε δριµέως κατὰ τῆς γινοµένης Σιασπαθίσεως τῶν Κυπριακῶν γρηµάτων καὶ τῆς βαρείας φορολογίας, ὑποδείξας ὅτι ἡ Ἀύπρος ἔχει ἀνάγκην πρωτίστως μεγαλυτέρων καὶ πραγ- ματικῶν γὰ ζήσῃ, 5 Ν 3 Ν 4 3 - ει 9 ζλ ἐμμονὴν εἰς τὸν τίµιον ἀγῶνα, ὃν ἀγέλα- 9, ε --- 9 9 , 9 βεν ἤδη ἡ Ἀῆσος μετὰ τὴν σύσσώμον ᾱ- ποχώρήησιν τῶν ἀντιπροσώπων της ἀπὸ τοῦ πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, ἵνα δυνηδῇ καταστρέρει τὺν λόγον, συνιστῶν ευδοσυνταγματικοῦ Συµβουλίου καὶ τὴν ἕ- πίρριψιν ἄκεραίας τῆς εὐθύνης εἰς τοὺς Αρχοντας τοῦ τόπου. Ραγδαῖα γειροκροτήµατα ἐκάλυψαων τὴν ἀγόρενσιν τοῦ ἀκραιφνεστάτου πατριώτου, ὃν διαδέχεται εἷς τὸ βῆμα ὁ πρώην βου- λευτὴς καὶ ἀδρὸς ὁμιλητὴς κ. Σπ. Ἱ. σὐεὶς τῶν πρώτων τὴν σκέψιν, γλυκὺς δὲ ᾿Αραοῦξος, ὅστις µνη- συλλαλητηρίων, ὁπότε μετὰ νεανικοῦ σφρίγους προσηγόρευε τὰ πλήθη, ἔκαμεν ὡραιοτάτην ἀποστροφὴν πρὸς τὴν ἐπίδρασιν τοῦ χρόνου, τοῦ ὁποίου, εἶπεν, ὁ χρωστὴρ, βαδέα ᾖἵἴχνη πὼν ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων, ἀφῆ- καταλι- κεν ὅμως ἐντελῶς ἀνάλγητον καὶ ἀνεπηρέ- αστον τὴν Κυβερνητικὴν ψυχὴν, ἥτις διὰ τῶν αὐτῶν μεθόδων γαὶ μετὰ τῆς αὐτῆς πολιτικῆς ἐξακολουθεῖ ἔτι νάδικοπραγῇ κατὰ τοῦ. κυπριακοῦ λαοῦ, ἀφαιρῶν αὐὸν πᾶσαν ἱκμάδα ζωῆς. Ὁμιλεῖ ἔκ µέρους τοῦ πυπριακοῦ λαοῦ καὶ καταφέρεται κατὰ τοῦ κυβερνητικοῦ τεχνάσµατος τῆς ἐλωττώσεῶς δῆδεν τοῦ φόρου τῆς ὑποτελείας, ἑνῷ ἀφ᾽ ἑτέρου τὰ περισσεύµατα ἓκ τῆς τοιαύτης περικοπῆς κατακρατεῖ παρὰ πάντα δίκαιον καὶ Ὀεμιτὸν λόγον εἲς τά ἓν Αγγλία Όη- σαυροφυλάκια (Σημ. Σ. Ἡμεῖς θὰ ἐλέγο- μεν δησανροὺδυλάκια) καὶ καταλήγει ζη- τωκραυγάζων ὑπὲρ τῆς κατισχύσεως τοῦ Πωγκυπρίου ἀγῶνος, ὑπὲρ τῆς Ῥνώσεως καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, μεθ” ὃ ἄνα- γινώσχεται εἷς ἐπήκοον πάντων τὸ πατω- τέρω ψήφισμα, ὅπερ γίνεται δεχτὸν μετὰ βοῆς καὶ παρατεταµένων ἐπευφημιῶν ὑπὸ τοῦ πλήδους : ΨΗΦΙΣΜΑ Ὁ λαὺς τῆς Λειεσοῦ κὰ τῶ» περ'Ἱώρων συνελδὼν ἐν τῇ απλατείᾳ “ΤΑ ΝΕΙΑ,, ᾿Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ 'Εκδιδοµένη δὶς τῆς ἑβδομάδες Συνδροµὴ Ἠτησία: Λιὰ τὴν πόλιν µας ο ντ ο αρ 8 Λιὰ τὰς ἄλλας πύλες. - - σε. 10 ι ͵ ο Λιὰ τὸ Ἐξωτερικόν νο ο 19 ΘΥΣΙΗ ( Παλικὸν Διήγημα). (Συνέχεια καὶ τέλος). Ἡ άγνα ἀγήσυχος ἀπιρτησε κτιπιῶσα τὸν μικρὸν πόδα της καὶ σταυούγουσα τοῖς βαχίονας : εκ οιπὸν ἂς ἀκούσωμα, τοελλέ - -. ’. - . .. 3 Ὁ Ἀίκος ᾖνοιξεν ἓν κιβωτίδιο) καὶ ἐ- ξήγαγε μικρὰν φιάλην. ᾽ 3 / π αὖ Φ Δ δ.. Δ -.. ]δοῦ /---εἶπε δει ύων α. τρ εἷς τμ’ Αγια. --Πῶς εἶχες ἑτοιμασμένῃ' τὴν’ δυσί- αν Καὶ τί εἶγνε αιτό----ἠεώτησιν ἡ αν να τροµασμένη. 4 3 ὃς - ο] 1λ 0 μον » ως - ν μ᾿ ἀγαπῆς, ἂν ἀληδιά µ᾿ ἀγαπᾶς, ΄ ΄ ν Ν Ν ς ΄ χύέσε ἀπάνω στοὺς ροδηοὺς καὶ ὁλοστρόγ- γυλους βοαχίογάς σου μίαν σταλαγματιὰ ᾱ- πὸ ατὸ τὸ γερό..... ---.(οιπόν «Αὐτὸ εἶνε ὅλο, Τίποτε ἄλ- λο - λα. Π φιάλη περιέχει ἓν δηλητή- ο λος -- --- ριον τὸ ὁποῖον καυτηριάξει φοβεράὶ ε 3 ΄ ΗἩ Ἴάγνα ἔθριφε κραυγὴν φρίκης καὶ 2 μᾷ, 8, ο Μρ.. ͵ 3 κ Ν . λ ΄ .. κ ἕ ούψασα τὸν βραχίονα ἔνιὸς σαλίου ἔτρεξε τροµασμέγη καὶ πάτωχοος εἰς τυα γὠνίαν. - η «η . --[ἶσαι χωρὶς ἄλλο τοελλὸς, Ἀϊκο, εἴ- - : σαι τοελλὸς ! πρεπε νὰ τὸ ἐνγοήσω ἀπὸ .---” - - τὸ βλέμμα σου. λαὶ ἐγὼ σὲ ἀγαπῶ Πόσο κ ωμά κι ς . μὲ ἁπατᾷς. ᾽Απὸ µέσα εἶσαι πολὺ διαφο- ο.) ρετικὸς ἀπ᾿ ὅ,τι φαίισαι ἀπ᾿ ἔξω. Είσαι τ τρελλὺς, εἶσαι τρελλός. : 9 --- « ---αὲν μ΄ ἁγαπῆς, δὲν μ᾿ ἀγαπῆς. ---1ὲν σ᾿ ἀγαπῶ ᾽Αλλὰ σὺ μὲ μισεῖς / Τοὺς ῥραχίογάς µου μὲ τοὺς ὑποίους σοῦ σᾳίγγω τὸν λαιμό σου, τὴ ὡραιοτέραν ὁ- θαιότητά µου, καθὼς μοῦ λὲς, γιὰ τοὺς ὁ- ποίους μὲ ἔκαιμες νὰ γίνω ἑπερήφανν, ἀφοῦ τόσο τοὺς ἐδαύμαςες καὶ τοὺς Ίλυκοφι- λοῦσες, Ἀέλεις }ὰ τοὺς κ.ταστρέφω τώρα Θέλεις νὰ νέου ἄσ ημοι 3έ Ὀέλεις ᾱ- --- --- : . σχηὴ ρελλάθης, ἢ δὲν μα ἐγαπῆς πλέον. Ὁ ΆἈϊκος ἁπαθὴς, α- στηκός, ὥς δικα- στὴς ὅστις ἅπαγέλλει ἐτιμηγορίαν χωςὶς }ὰ σι κι ῆται απιὸ τῆς ἀπελπισίας τοῦ κα- ταδίκου, ἐπαγέβεσε τὴν φιάλην εἰς τὴν Ὀέσιν λαμωγικώτατα : λ τ τὴ: καὶ εἶπε ῬΤα ΝΕΑ - τσ Αίγω καισὸ ἕως αἴοι- ο δκέφρου. Φοῦ δύω καιρὸ ἕως αὖῃὶ να. φοροῦσα το »απέλλον τη]- ο ο) ἀ ο φεχὸ έ παγ ελα) ἓ. κ ο Λλαὶ ἡ λα ουσα, ἀπιλπισιιένη, ο ο... [νε τρελλὺς ο «η ο εκυ.ε πλέον. | τέλος - ἁναπῇ -- ολλ Ἔπειπα, ὡς ἑῶ' ἡ ὠτέυ ἰδία. διῆλῆὴ τοῦ. νοῦ της, σποίςωῦσα τὰ δάκυνα ᾱ- πυφασιστικὴ εἶπε : «Πολ καλὰ, ἐς αὔσιονς θε κ 4 Τὴν ἐπιοῦσαν ἡ «Ίντα ᾖλδεν ἀφγὰ, καὶ ὁ Ἀίκος, ἀὀγωνιῶν τὴν ἐπερίαεγεν) ἐξέβαλε στενα) μὸν. ἆνακουφίσεως..» Ιγοβεῖτο αμ” πως δὲν τὴ ξαγαϊδῇ πλέον. αὲν εἶχε βέβαια τὴν διάδεσυ γὰ. ἔξα- τῆς περασμέγης 4 , ο , κολουῦησῃ τὶρ' ιστοριάτ' σωετεύξεως, καὶ ὅλη ἡ φοησις τοι ὴ πώς, Ἴ.-- πεεὶ τῆς εἰκόνος καὶ ἡ δοκιμασία τῆς 'Ἡν 3 ῃ ς , λας ἧσαν ὅλα κωμωδία, τὴ. ὅποιαγ πα- ᾿ , αν δν χω κ ἠµρρ« σ): ρίστήσε, πἐρίεεγὸς 1ά ἰδῇ μέρει τό ος ση ἀπ... µείου δὰ ἴφθδωιν ᾗ προσφορά τς 7υγαι κὺ-, εἷ- τὴν ὁποίαν ἔχει «φιερῶσῃ το ος ο πᾶν, περιέργεια ἐραστοῦ ἐν μέρει τυρώνου λ 5» / ο 4 - καὶ ἐν |έρει τρελλοῦ. Β κὰ .-.- : «Η άγγα εἰσελδοῖῦσα ἀντὶ τά εἰπῃ τμ : ον μ Στο λλωμβετ. συγήδη φράσιν της «κᾶποιος μι επ λλουύε” π Ν ι 3 {« ΄. 5 αν Χο. - - εἶπε μὲ ὄφος ἀνδρώπου, ὅστις ἀγνπομονεί -- , καὶ θέλει νὰ τελειώνῃ γούγορα: ο 4 «φι- άλη» Ὁ Ἀῖκος τῆς τὴ» ἴδωκε χωρίς τὰ επι 5 τη] χως τίποτε. “ἓἶ καρδιά του ἐκτύπα, καὶ δὲν ᾱ- ͵ ν.μ] ..- ο, 4Ἴοει τὸ βλέμμα ἀπ ἕπαγω της, ἔτοικος τὰ τῆς τὴν ἐφαιρέοῃ, μόλις πεισὺῇ ὅτι ͵ π---- πυάγµατι ὑὰ ἐδυσιά»ετο. «Η άγνα ἔδεσε τὴν φιάλη) ες τὸ νυ- λάκιόν της, ἴπειτα ἀργὰ μὲ μµιγάλην ἴσυ- ϱ , χίαν καὶ ἀποφασιστικότήητα-- μὲ τὰ βλέφαια συωφρυώωµέγα καὶ τὰ χείλη κ)εστὰ, ἕ- ο --- ... -- τοίµμὴ πρὸς ἀμετάκλητον ἀπόφασιγ--- ἐσήκωσε τὸ μαγικέτο τη», καὶ ἀπεύμγωσε τὸν ἁρι- κ βκοῖ στε(ὸν ῥραχίογα. . ᾿ 11 σαρκικὴ ἐρυδρότις μὲ τὴν λευκύτητα τοῦ δέρµατος----δέρµατος ἁμοίου. μὲ ἔλεφαν- τοστοῦν-- δὰ ἐξετρέλλαινον καὶ τὸν κιῶλλω : μισογ ύγηρ. Ἡ Ἴάνγγα ἐξέβαλε ο. --.. . σιάλην καὶ ἀφοῦ τὴν ᾖνοιξεν, εἶπεν : τοῦ δυλακίου τὴν 3 Ν Σο. - ---Εμπρὲς! ᾿Ιδὲς ἂν σ᾿ ἀγαπῶ ! ε ο ν .. Ὁ Ἀϊΐκος ὥρμησε κατ’ ἐπάνω της, ἀλλ᾽ 3 2 : σ : ν » ἐκείη ταχντέρα, εἶχεν πλέον χύσῃ τὸ ἆᾱ- ο”... ο, χοουν ἡἑγοὺν ἐπὶ τοῦ βραχίογός της. Ξ τ ος ο κο μπιν ΄ ο Ἀϊκος ἴροιρε φωτ κραυὴ» καὶ παάφρω» τν ἐσφιξεν εξ τοὺς ᾖῥρα”ίο- }άς του κλαίων. ν γα! για. ΓΠοήδεα, 41 σειι- ' «ρ:ά µου! να. ς { : Απότομος γέλως τὸν ἐταπείῶσε πά- ΙΤ - - , . ραυτα. ἩΗ ᾿άννα τοῦ ἐπαρουσίασὲ γὰ τῆς κ ὁ Ν Ν (ιλ/σῃ τὸν γυια ὃν βραχίοχα ἐπὶ τοῦ ἑποίου . ἡ βροχή εἲς ., . ' ἀγδισμένγην. πφασιώ, δηρότερον τὸ χρῶμια ./ -- νο “ ᾿ ν αρλ σ. , : τὸ τον εἶχε -κάμῃ, ὡς Έφη , ς -- σ ος ο. ῥυαχίων πο τεταμιέ}ος ἑσουδοότευως καὶ πν ΄ . . δυοσεζώτερος, ἤ πρότερον. ο ἡ)λὰ λοιπό1, ος πο «υδόνερο”. 1ὸ φαθιακι σου, ἴν δυύ τη. - εν .. Σ. γι ὁ Ἁγλάμιό λαὶ ἡ «σα ἐξέβωλεν ἀπὸ τὸ Ψυµάκιον της γελώσα μίαν ἄλλῃ' φιάλη, ἐκείνην {τ τις περιεῖχε τὸ δηλητήοιον. ος Ὅστε κάνεις καὶ ταχυδακτυλουργίας ᾳ ς ον, ας ασ, Ν . Ν Ν 9 : λοιπόν είπεν ὅὁ Αίκος τοελλὸς ἀπὸ τὴν χαρῶ», ἐξακολουδῶν. τὰ τρ σφση. εἲ τὴ ἀγκάλη' του. ωω ναί φυχή ουν γιατὶ, ξέρεις, ἡ ώρει- ότὴς κου δὲν εἶνε δική µου: εἶνε δική σου. Τι ατὴν κ ἄγαπης καὶ ἐγὼ. κα- Δόλου. δὲν ἐπεθύμουν τὰ Ματαστρέφω τρ ὑτί απ] ὁποίαν εἰ ἁγαπῆς. Ἰω- αἰίαι, γιά τὴν οποίαν Μαπῆς. 1 ου. λόήσες ᾿Ηδελες µία ἀπόδειξιν ὅτι σ᾿ ᾱ- Ν - 3 ΄ κ γαπῶ. ειπὲν ποίαν παλλτέςα' ἀπόδειξιην : , ο ορ ὁπὸ αἱ τὴν ὅτι ἐναντίον τῆς Φελήσεώς σου, 2 ω ο... ἠθελα νὰ διατηθησο ἐκιίνο γιὰ τὸ ἁποῖ ν 3 μι ο ν κ ὁγαπᾶς, 1ος ράδοξον ἐντύπωσιν τὸν Δίον τὸ συιβὼν ἴκαμε πα: ὅτον τὸ «ἐσολλογίσδη είγας µιόγος. . . -.. ν Κιτ΄απυ ἓψῶν τοὺς ὤμους ἠσύχασ, ὃι- » Ν ” ῳ } αν. τα ον ότι τὸ απρᾶγκα ἐλαβε τοιοῦτο τέλος. Ἔθπειτα ἀπὸ ὅλα µία ἀπόδειεξις τοῦ ἴ- λειπε, καὶ ατὴν τὴ ἔλαβε τῶφα Τὴν ἀπόδειξυι... Ὅτι ἦτο ῥλά:Ι... ΛΜΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ τῆς προσεχοῦς κληρώσεως εὑρίσκονται παρὰ τῷ κ. Νικ. Χο. Τορναρίτη. ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΟΔΟ] ΣΠΟΓΤΟΤΣ παδαροὺς καὶ μαλακοὺς ο χε, αν , ---- ἀγοράζετε ἀπὺ τὸν γνωστύτατον ᾿Αλβέρτον (0Οοὔὕστρον) τὸν ὁποῖον δύνασθε νὰ εὕρετε εἰς τὸ Μπὰρ τοῦ κ. ᾽Αγαθαγγέλον. ὍὉ ἴδιος γνωρίζει τὸν τρόπον νὰ καθως ρίζει καὶ νὰ λευκαίνη οἴονδήποτε σπογγον. Εττ----Ὑ-Ὑ-ἵὙ-υἼ«ἼἼη--ης---------------ῇ ΜΕΛΙΣΣΟΕΟΜΙΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Καθιστῶ γνωστὸν εἷς τοὺς µελισσοςίλους ὅτι προµηδεύω γχυψέλας εὐρωπαϊκὰς συστή- µατος Λαγιὰν μετερρυθµισµένας ὑπ ἐμοῖ ἀναλόγως τῶν κλιματολογικῶν συνθηνῶν τοῦ τόπου µας, ἀντὶ σελινίων 15. Τὰς γι- ψέλας παραδίδω Ἰρωματισμένας. στερεὰς καὶ ἑτοίμους δι ἐγκατάστασιν σµή- γους, ταύτας αλ ΄ 9 φηνά Επίσης καὶ χυψέλας συστήµατος [)αιἰα]- Γ]ας, ὡς καὶ οἴονδήποτε μελισσοχομιλον 2 λεῖ τν ντ . Μ. ερΥαξΙΟΥ. Την προµήθειαν δὲ τῶν εργίς λείων τούτων ἀνυλαμβάνω ἄνευ περδοσκυ: πικοῦ σκοποῦ. Αἲ τιμαὶ προαποστέλλονται. 5 3 Ἐν ᾽Αμμοχώστῳ. Με ὑπολήψεως Μ. Κούμας. ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΩξ ΚΑΙ ΑΡΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΙΟΛΗ ΕΕ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἐκτοῦ αἰγιαλοῦ τῆς ᾽Αγνανθοῦ ἀνειλκύσθη τῇ απ. Δευτέρᾳ ἐπιπλέουσα φιάλη καὶ εὗρέ- βη ἓν αὐτῇ ἐπιστόλιον ἴταλιστὶ γεγραμµένον καὶ ἔχον ὥς ἑξῆς: Ώα] ρἱγοβδεαίο «Ἡ οΓοηα» 93-10-1911. Ῥνεσο ἵ Ἰοτπαίο 6 ἔρονα 1] ϱ1ε- κοπίο ἱ ἰατίο νοηίτοα ἀοδήπαλίοης: ἈΙοπονίπα ΘαΓΙΊΟ Χασμο οὐ (Ῥνον. Ῥατ1) Αηάτία. Ἡ {1ο ἱππαπησταίο αποηγαπάο σα δια απιαία. Ῥαΐτία. ρίοπα. υίοπῖα, Ῥηίπια, 4ἱ «Ῥαιοιγὸο α. Ῥόησαςί ἴο καἰιία ρογο]ο καςςο ᾱἱ Ἰοίίατο πο πιο. ΑΙ] ὉΣΕΙΡΙΑΙ ΒΛΡΗΔΕΙΕ. ἤτοι Ἐν τοῦ ἀτμοπλοίου «Βερόνα» 20---10---911 Παρακαλῶ τὸν εὐτυχήσαντα νὰ εὕρῃ τὸ παρὸν, ν᾿ ἀποστείλῃ εἰς τὸν σιρὸς ὃν ὅρον: Δεσποινίδα Ἰωσηφίναν Σάρχο Ῥάλιο 26 (Ἠπαρχία Βάρης) ᾽Ανδρία. “Ο ἑραστής σου εὐχόμενος εἰς τὴν φί- λην Πατρίδα πλήρη νίκην, πρὶν ἀπο- βιβασὺῇ εἰς Βεγγάξην σὲ χαιρετίξει καὺ᾽ ὃ ἀποφασισμένος νὰ ἀγωνισῦῇ µέχρις ἐσχάτωγν. ΑΕΙ ΑΦΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ. (Ἐν τοῦ «Κυπρ. Φύλακος»). Ε8 ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΜΑΙ ΑΚΟΣΩ ς --.- Κρυφοπαρασημιοφόροι «Ἠαγδαληναὶ, ἔκα- μαν τὴν ἐμιφάνισίν των εἲς τοὺς δημοσίους πἐριπάτους καὶ ες τὰς πεντρικὠτέρας ἑδοὺς τῆς πόλεως. Τὸ τοιοῦτον βεβαίως δὲν δὰ διέφυγε τὴν... ὀξυδέοχειαν τῆς ἀγούπνου ἶ» στυγοµίας ας, ἡ ὁποία ἑλπίξοιεν ὅτι.... “ 1. , / / ./ μα ΄ ο) ΄ 4 3) προ:όντος τοῦ χρόνου ὑδὰ διορθώσῃ τὸ ᾱ- ας τοπο». Κἄποιος ὑπεοβὰς τὴν ἐφΠρβικὴν ἠλιίαν, κατὰ τὴν ἐνγάτην ἑσπεριγὴν, καθ” ἣν ὥραν ἴσως ἄλλοι δὰ παρεδίδ2ντο εἲς τὰς ἀγκάλας τοῦ Ἡοοφέως, οὗτος κιαμαρίως ἐπὶ τῶν κα ἡισμάτων τοῦ ἠήμοσίου Ἀίμιου παρεδ.δετὸ ες. τὰς μἄποιας.ι ιν. Μοορφοῦς, ἐφΗβου.... ἀγκάλας μὲν τωρίξομεν ποῖοι ἀγαιδεῖς γελοῖοι, ἐψδε- ὤρησαν καλὸν νὰ ἑιπήξωσιν ἐπὶ τῶν πάγκο) τοῦ «Ἠμοσ. κήπου καρφίτσες, τῶν ὅποίων ᾱ- κουσίως ἕπέστησαν τὰ γύγιατα ο: ὀλίγοι. Τὸ τοιοῦτον, κάδε ἄλλο παρὰ ἀστεῖϊσιὸς, α1θ- τυρεῖ ἠδικὴρ' χοεωκοπίαν ἀπό τὴν ὁποίαν δὲν δὰ ἐξέλῥωκεν δυστυχγῶς ιὲ ὅσα τοῖς ἑκτὸν καὶ ἂν απληρώσωειε. Καϊάφας. ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ (Ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ταχυδρομείου). Τα ΕΝ ΕΛΛΜΔΙ Τὰ μεγάλα γυμνάσια. ὍὉ κ. Ἀεγιζέλος ἀνεκοίνωσεν ὅτι τὰ µε- γάλα γυµχάσια δὰ τελεσδοῦν εἷς Βοιωτίαν. Ὁ στρατὸς τῆς Θεσσαλίας θδὰ µεταβῇ εἷς Λαμίαν, ὅπου δὰ συναντήσῃ τὰ Συντάγ- ἉἈαλκίδος. ᾿Εκεῖδεν ὁ συγκεντρωδησόµενος στρατὸς δὰ προχωρή- µατα Λαμίας καὶ σῃ ὅπως συναντηθῇ ες Βοιωτία» μετὰ τοῦ στρατοῦ τῶν ᾽Αδηῶ». Τὰ τελευταῖα γυμοά- σια δὰ τελεσθοῦν εἷς ᾽Αμαρούσιον τὴν αν Μαΐου. Ες τὰ γυμνάσια δὰ λάβῃ ᾿ µέρος καὶ ὁ στόλος. ΑΝΑΜΙΚΤΑ τὸ ΝΑΣΑΓΙΟΝ 10ΟΥ ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ Φρικώδεις Λεπτιοµέρειαι. Τραγῴδία ὀλόκληρος, ἀπὸ τὰς σπαρα- τὸ νανάγιον τοῦ «Τιτανικοῦ» Χιλιάδες ἀνδρώπων πτικωτέρας ο Ν 5 ΄ εἷς τὸν ᾿Ατλαντικόν. μετὰ τὸν καταποντισμὸν τοῦ πλοίου εὗρέ- Όησαν αἴφνης µέσα εἷς τὰ ὕδατα τοῦ Ὢ- πεανοῦ γαὶ τὸ σκότος τῆς νυκτός. Οἵ πλεῖ- 3 ιά ο Ἀ. π/ 3 ” Ἀ/ στοι ἐπνίγησαν, οἳ δὲ ἄλλοι ἐσώῦθησαν ἕ- πειτα ἀπὸ ἀπεγνώσμένην καὶ ὄνισον πάλην πρὺς τὰ θηριώδη Χύματα τοῦ ᾿Ὠκεανοῦ. Τεομακτιιαὶ σκηνα(. ὍὉ πανικὺς ὅστις ἐξερράγη ἐπὶ τοῦ νανα- γήσαντος σκάφους μετὰ τὴν σύγχρουσιν αὖ- τοῦ ἐπὶ τῶν πάγων ὑπῆρξεν ἀπερίγραπτος. 9 , 5λ 3 ν .. 3 ος Ηπειλήθη ἀλληλοσπαραγμὸς τῶν ἐπιβατῶν οἵτινες ὅὕλοι ἔσπευδον νὰ καταλάβουν δέ- τὴν Ὀάλασσαν 5 ἃ / 9 σιν εἲς τὰς οιφδείσας εἷς λέμβους. ᾿Επὶ τοῦ «Τιτανικοῦ» δὲν ὑπῆοχον ἢ µέ- νον 16 λέμβοι καὶ τοῦτο ἔἐπηύξησε τὴν ἆᾱ- γανάκτησιν καὶ τὴν ἀπελπισίαν τῶν ναυ- αγῶν. Ἑν τούτοις ὁ πλοίαρχος διατηρήσας ὅ- λην αὐτοῦ τὴν ψυχραιµίαν κατὰ τὰς κρι- σίµους ταύτας στιγμὰς κατώρθωσε βοηδθού- µενος παρὰ τοῦ πληρώματος νὰ συγκρα- τήσῃ ἓν μέρει τὸν πανικὸν καὶ νὰ φρον- τίσῃ διὰ τὴν διάσωσιν τῶν γυναικοπαίδῶν τὰ ὅποῖα ἐπεβιβάσθησαν πάραντα ἐπὶ τῶν λέμβων. Από τῆς στιγμῆς τοῦ ναυαγίου ὅ τηλε- νραφητὴς τοῦ πλοίου ἀπέστειλε διὰ τοῦ ἀσυρμάτου τηλεγράφου τὰς λέξεις «κίνδυνος σπεύσατε». Ἐνν τούτοις τὰ τηλεγραφικὰ φεύµατα συν- εγέοντο καὶ δὲν ἔφθανον ἐνωρὶς εἲς τὰ διάφορα ἐν τῷ Ὠκεανῷ πλοῖα τὰ εὑρισκό- µενα πλησιέστερον πρὸς τὸν τόπον τοῦ γαυνα- νίου. Ἁ]όλις δὲ μετὰ δύο ὥρας τὰ µαρχκο- νογραφήµατα τοῦ. «Γιτανικοῦ» ἐγένοντο ἀντιληπτὰ εἷς τὸ ὑπερώάνειον «Ἰίάαρπα- Γίω» τὸ ὁποῖον ἔσπευσεν ἀμέσως καὶ διέ- σωσεν ὥσους ἠδυνήθη ναυαγούς. δῦ ἄλλα πλοῖα εἷς τὰ ὁποῖα τέλος ἐγέ- νοντο ἀντιληπτὰ τὰ μαρκονογραφήµατα τοῦ «Γιτανικοῦ» ἔσπευσαν ἐπίσης εἲς τὸν τόπον τοῦ ναυαγίου ἀλλὰ τότε ὁ «Τιτανικὸς» εἶκε πλέον καταποντισῦῃ μετὰ τῶν 1452 ἔπι- βατῶν του τῶν ὁποίων ἡ διάσῶώῶσις κατέ- στη ἀδύνατος. Ο Δελκασσὲ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Βιέννη, 4 ᾿Απριλίου.--- Αγγέλλεται Παρισίων ὅτι εἲς τὴν θέσιν τοῦ ἀποδανόι- τος ἨἩπρισσὸ» δὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς ὁ «Δελκασσὲ ὅστις κατὰ τὴν γεγνικὴν πεποίθησιν δὰ ἐκλεγῇ Ιρόε- ὄρος τῆς ημοκρατίας κατὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ : ρ να αλ ο προέδρου ἥτις δὰ ἐἔνεργη»ῇ τὸν προσεχῆ : , Ἰαγουάριον. Αὐστριακαὶ συγκενερώσεις. Κωνγ)πολις.---Ασφαλεῖς πληροφορίαι ἆνα- φέρουν ὅτι ἡ «Αἱστροουγγαοία συγκεντρώ- αν Α ͵ . ) ν ρε γει ἱκανὰ στρατεύματα εἷς Ποσνίαν καὶ ΄Ερ- ζεγοβίνην, παρὰ τὰ σύνορα τοῦ σαντζακίου τοῦ Νόβι-Παξάρ. ὍὉ ἐν Βιέννῃ πρεσβευτής ῥέης Κυβερνήσεως τῆς Τουρχίας Μαυρογένης ἐξήτησε παρὰ τῆς «αὐστροουγγοικῆς ἐξηγήσεις πεοὶ τῆς συγκεντρώσεως ταύτης. Ὁ κόμη: Ἡπέρτχοὶ ἀπήντησε, ὅτι πράγ- µιατι ἡ «ξστρία ἔχει ἀρκειὰ στρατεύματα 3 / 2 Ν - π / ἐν Βοσνία, ἀλλὰ ταῦτα εἶνε προωρισµέγα διὰ μεγάλα στρατιωτικὰ γυμνάσια, εἰς ἃ δὰ εν ιετάσχουν ὑπὲρ τοὺς 150,000 στρατιῶτα”. ΤΑ ΕΝ ΣΑΛΜΣὲ λΤεγάλη ἐπιτροπὴ προκρίτων καὶ πολιτευ- οκένων ἐξ ὅλων τῶν διαμερισμάτων τῆς γή σου ἐπεσκέφψη μετὰ προη)ουµένην ἄδειαν τὴν 4. Υ. τὸν νέον Ηγεμύνα, ὃν προσεφώ- γήσεν ἐκ μέρους τῆς ἐπιτροπῆς ὁ κ. Θ. Μά- λης. Μετὰ πο φαγοῦς συγκινήσεως ὁ 'Ηγεμὼν ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς : «Καιθρετίζω ἓν τῷ προσώπῳ ὅ2ας τὸν ὅα- μιακὸν λαὸν καὶ τὸν εὐχαριστῶ διὰ τὰ αἰσδη- µατα τὰ ὁποῖα μοῦ ἐξεδήλωσε. Ἀαίρω σρὸ παντὸς ἸΚύοιοι, διότι βλέπω ὑμᾶς εἲς τὴν ὁ- δὸν τῆς νοµοταγ-ας Χαὶ σᾶς παρακαλῶ γὰ βε- βαιωθῆτε ὅτι δὲν δὰ Λείψω γὰ γίνω ὁ διερ- μεὓς τῶν αἰσθημάτων σας ες τὴν Ἔπικυ- ρίαρχον κυβέργησα:, τῆς ὁποίας μόνη φροττὶς εἶνε νὰ εὐημιερήσῃ ἥ γῆσός σας. Τρέφω τὰς ἀρίστας διαδέσεις ὑπὲρ τοῦ τό- που σας. «Ιὲν φιλοδοξῶ γὰ μείνω διαρκῶς ἓν αἰτῷ, ἀλλὰ πὀθῶ νὰ ἀφιερώσῳ ὅλας µου τὰς δυγάµεις ἔπ᾽ ἀγαδῷ καὶ αποὸς προαγωγὴν αἰτοῦ. Έχω ἁνάγκὴν τῆς ἰδικῆς ὅας ἔπι- σγύσοως. Τὸ ζήτημα τῶν πολιτικῶν καταδί- χων πολὺ μὲ ἁπασχολεῖ, ἐλήτησα ποὸς τοῦτο τὴν σχετικὴν. δικογθαγγαν, Ὁπλισδῆτε ὃι᾽ αν ο ον ο καὶ τὰ τὰ πίτα δὰ βῶσι κατ εὔχήνν Φυστυχῶς ὅμως αὕτη δὲν εδοέδι. ὅπομεγῆς -υ-υ-ιωοωναως Τὰ ΝΕΑ 3 - ΄ -. νο 3 αΣολαμῖνος» αήμερον τῇ 10993 Α- ., Σς 8 ϱν - , αι ο. σοίος. 11ο. αβὼν γνῶσιν τῆς εἰς ἀ ς -- - Ἑλλή ϕ - ορ -- τὰ ὁπομνέμιατο τὸν ωηνων ἀντὶ σοσώπων ὀρνητικῆς ἀπαντ/σεος τῆς Α. ἐσιδομεζεύσυς τούτιν ἐπ' στις τοῦ τοῦ Μ. ᾽Αρμοστος καὶ τῆς ἐντιμοτότου. Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποι ποιῶν, ὡς γαὶ τῖς σινεπείᾳ ταύτης π«ραιτίσεως τῶν Ἑλληνικῶν Με) ῶν Νομοδθετιχοῦ. Συπβουλίου. παὶ 0. ύσυς τῶν λεχθδέντων : Ῥηφίζει Λ) φενοµένην παραίτησιν τῶν ἀντιπρο- 5 . ΄ Ν Ομοφώνως ἐπιδομάνει τὴν σώπων αὐτοτ γαὶ τὴν ὑπ αὐτῶν γα- ῥαᾳθεῖσαν πολιτιγὴν απορείάν ἀπέ- ναντι κνβερνητικῆς πολιτιίας ἀστόρ- γου καὶ ἀνειευθδέρου ᾽Αιγλικῆς ἀρχῆς ἀντιποσωπεύσεως Ρ) ᾿Αἱιοῖ παρὰ τῆς Κυβερνήσεως ἐ(αρμογὴν τῆς τῆς ἀναλογικῆς τῶν δύο συνοίχων στοιχείων ἐν τῷ Νομοῦετικῷ δωμβονυλίῳ, απεςγµατι-- κὰς πο] τὰς ἐυεαίως καὶ δ.άῦς- σιν τῶν καὶ δημοσίων. αποοσόδων . κ -- / . ὑσουῦ των πο ων Μ περ:σσευιάτων ἀναγκῶν τοῦ τόπου, σοµά ώνως πρὸς τὰς ἀξιώσεις τῶν βουμευτῶν τὰς ὅὃ:- ατιπωθείσας ἐν τοῖς. πρὸς τὴν Α. Τι. , . , . -» ος 7 Τὰ ογότητα τε) ευταίοις αὐτῶν Ὕπο- μνήμιοσ.᾿ 1) Διομηρύττει, ὅτι οὐδεμία. ἐνέρ-- ϱ γεια, οὐδεμία απίεσις, οὐδεμία ἐγκύ- σµίος δύήναµις δύναται νὰ κατεστεί- ηῃ Ἡ µεταβάληι τὰ ἐθνικὰ αὐτοῦ «ρο- χζµατα καὶ τὴν ἀνα))]λοίωτον αὐτοῦ Ὀέλησιν. ὅπως πρεσαρτηΏῇ εἰς τὸ ὁ- μύσνλον Ῥοσίῦσιον τῆς Ἑλλάδος: Λ) Ἕνκαίνοι τὴν σισταθεῖσαν ἐν τὸ αρωτειούσῃ Ἰκεντρικὴν ἐπιτροπὴν ὑπὸ τὴν αροεδρείων τῆς Α. Μ. τοῦ ᾿Ἀρηεπισπόπου. πόσης Κύπρου, ἐν τον λωμερέων τῆς ίσου, τῶν Ἡ- παπέγον Ἀύκχον, καὶ τῶν παραιτη- Ἰόσων ὀννέα βουλευτῶν, εἰς ἣν ἐμ- ο ἳ Ἵσται τὴν ἓν γένει διεξαγωγην ποητικοῦ ἄφῶνος τῆς Κύπρου. κλέγο ἐπιτροπὴς. ἀποτε)ου- (ῶν 1 αν Ἀνδς. Οεμ:στο- ο λον ώση πι ᾿Αοσούζου, σαν Νααζηπαόλους Γεωρη. Πων- ων απωθίδου, Γενεθλίου ο ΝΧν ΤΕ, Αανίην Στεφάνου Αγαὴῦ, Φραγκούδη, Μι}. αΗλίδη, Χο Ἡν Χονρμου- ἃ. Φοαγκοήδη καὶ Εύρια. Ἡ. Πιραβάμη, ὅπως ἐπιδώσῃ τὸ πί- ρὺν. ψήφισια εἰς τὸν Αιοικητην τῆς ἘἨπαρχίας, !. 3 εἲς τὴν ἐπὶ τοῦ ποῦι- τῆς Κύπρου. Ἰκεντρι-- ο. τ'οῦ άν ο, ως τον . . -. , 3 ο μὴν ᾿Ππιτροπὴν, ὅπως τοῦτο ἀπο 7 π ν Στον ἀλι ης» σταῇ εἰς τὴν Α. Ἔ. τλ Νε. , «Ἀρμοστὴν, ὅπως ποοβῇ εἲς δημοσί- εἶσιν διὰ τοῦ τύπος μαὶ ὅπως ἀπο- τελέσῃ Τοπικὴν ᾿Επιτοοπὴν, ἥτις νὰ βοηδῇ τὴν Γεντριμὴν Ἐπιτροπὴν ἐν τῷ ποινῷ ὑπὲρ τῆς ώρας ἆῶνι. Ἐν Δεμεσῶτῇ 12 Απριλίου 1913. (Ἔπονται αἱ ὑπογραφαὶ τῶν μελῶν τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ αἱ σφραγίδες 61 μουχτάρη- ὅων τοῦ διαμερίσματος Λε- μεσοῦ). του η] ἑσιιατό» ἡΠετὰ ἀξιότιμιος τὸ, ἀνάγνγώσιν : -- ἥ ἐπιτροπὴ συγοδευοµένῃ. ὑπὸ - , , --.----- τῶν. χιλιάδων ἐκείων τοῦ λαοῦ ἓν σώμιᾶ- τάξει καὶ εἰκο- τι καὶ παραδει κατικῇ σµίᾳ μετέβησαν εἰς τὴ ᾿αγγλικὴν έσχορ, ὅπου. εὐρίσκετο κατ ἐκείνην τν ὥραν, εἶχε παρέλῦει αχεδὸν ἡᾗ κεσημιβοία, ὁ απροσωρωὸς ἀγτικαταστάτης τοῦ ἀιοικητοῦ ἐπειδὴ 3 ΄ γή ὃν ον λ 3 ΄ ἐστυγόμος κ. Ιάλλαγκεο, εἲ ὃν καὶ ἐπέ- -- -.. δωκε. ἡ Ἱπιτροπὴ τὸ φήφισμα. Ὁ κ. Ἰάλλαγκερ ἐβεβαίωσεν ὅτι τὸ τς ὀ ανν 9 οσο: ο. ο. ο) ς 4 έσπερας ὶ ωφεκ}έίτο δις «Ίεασσὺν 4) αιοιγο]” ᾗ ο, ρα - : τῆς τῆς Ἰπαρχίας µιας κ. ἠπῶλτον, εἰς αν κ ὃν - ο, ο ὃν ὑὰ ἐπέδιδεν ἀμέσως τὸ ήφισια, ὅ- πως τὸ διαβιβάσῃ ὅπου ὁτῖ, Μ ετὰ ἑητωκραιγὴς ὑπὲο τῆς . ἃ - σος μι ν ταῦτα τὸ πλῆβος ἐξερράγη εἰς “Πγώσεως, ἀφοῦ δὲ Διήλασε διὰ τῆς ἑδοῦ Ἰφιεγείας εἰσῆλίλον Ἡ, φ ΄ -- . εἰ τὴ» ὁδὸν Γεωργίου τοῦ Πρώτου, ἐνοῷ ἕτερον ἄκρον μτί- - ν ἀκόμιη τὸ ἔκαιστε τὸ ιο τῆς ἀγγλικῆς «Ίέσχης, κατέληξε δὲ εἲς τὶρ' «Ίέσχην «Ἕρωσια», ἀπὸ τοῦ ἐξώστου τῆς ὁποίας ὁ Χ. «ήμαρχος εἶπεν ὀλίγα τιὰ, συστήσας ες τὰ πλήδη γὰ διαλυβοῦν, τοῦῦ”. ὅπερ καὶ ἐγένετο μετὰ παραδειρα- τικῆς ὄγτως εὐπρεπείας καὶ τάξεως. ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΑΤΑ ἐπίσης ὑπῆρίαν καὶ τὰ συλλακητή- ρα τῶν µερῶν τῆς Νήσου ματὰ τηλεγραφικὰς καὶ ἄλλας εἰδή- σεις. ἄλλων ΕΝ ΠΕΡΗ-ΠΕΔΙΩ τὸ συλλαλητή(ιον ὑπολογίξεται ὅτι συ:- εκέντρωσε περι τὰς 16 χιλιάδας ἀνδρώ- πων, πρὸς τοὺς ὁποίους εὐφραδέστατα ὠμίλησαν οἱ ἔντιμοι κ. κ. Ἐὐγένιος Ζή- νων ἐκ τῶν παραιτηθέντων βουλευτῶν καὶ ᾿Αριστ. Ν. Ζήνων δικηγόρος. Σᾷ ΕΙΗΜΑΤΙΠΑΦΟΥ ὠσαύτως, ἄπειρα ὑπῆρξαν τὰ συρρεύσωντα πλήθη ἔκτε τῆς πύλεως καὶ τῶν περιιώ- ρων, πρὸς τὰ ὁποῖα ὠμίλησεν ἐνβονσιω- δῶς ὅὃ ἓκ τῶν. παραιτηθέντων βονυλευτῶν ἔντιμος χ. Ν. Κλ. Δανίτης καὶ ἄλλοι, συν- ετάχγθη ὃ᾽ ἐπίσης φήφισμα ἔντονον, ὅπερ ἐπεδόθδη πρὸς τὸν Διοικητὴν μετὰ ητω- . -.... κοαυγῶν. ὑπὲρ τῆς Ενώσεως. ΕΝ ΛΑΡΝΑΜΝΙ κατὰ τηλεγραφικὴν ἐκεῖδεν πληροφορί- αν τὸ συλλαλητήριον ὑσπῆρξεν ὡσαύτως Ἰπολυπληδέστατον σλῆρες ἐνδουσιασμοῦ καὶ ἀγανακτήσεως. ἄδμίλησαν οἱ ἔντι- μοι κ. κ. Φ. Ζαννέτος, Εὐάγγ. Χατξηϊω- άννου (τέως βουλευτὴς) καὶ ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν Κιτίου κ. Μεταξά- μις. Ένεκα ἐλλείψεως χώρου σεριγρα- φὴν δὰ ἔχωμεν εἰς τὸ προσεχές. ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ Εὐχαρίστως π)ηρογορούμεῦδα ὅτι ἡ Α. ΠΠ. ὃ λαμπρὺς ἡμῶν Μητροπολίτης α. Μι- ταξάκις ἐπελάβετο ἀνακρίσεων, ὅπως τιµο- τὸν παρεπτραπέντα «ΤΑ ΝΕΑ» ἔγρα- . ΓΕ - Εμ ο φαν προ τίνος. ΡῬοιοῦτος αληνως Ίμιν ἒ: ῥήσῃ παραδειυγματικῶς α 5 κκ , . Ξ ΕπΕεΙΝΟΝΥ. ἱερεα, περι ου πρεπεν ᾿Αρχιερεύς. 1) 1 1Η: ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΕΙΗΡΙΑ διὰ τοὺς ἐπιβάτας Κύπρου. «Πειραιῶς, σπτ ΓΣ νωστοποιεῖται, ὅτι ἡ ἡμετέρα Ατμο- πλοϊκὴ 'Ἡταιρεία Λεμεσοῦ κατόπιν ἐπιτυχοῖς συνδυασμοῦ της, ἐκδίδει εἰσιτήρια κατ εὖ- δεῖαν διὰ Πειραιᾶ µέσῳ ᾽ Αλεξανδρείας μὲ τοὺς ἀκολούθους ναύλουὺς: ΜΕΤΑ ΤΡΟΦΗΣ Διά α΄. θέσιν 6 6.19.0 ΑΝΕΥ ΤΡΟΦΗΒΣ » βι. » 4110 4 ὃ.19.0 », κατάστρωμα » 1. 4.0. ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α΄, δέσις 4 11. 11. 0. --- Β΄. » Στ, 9.0. 6. τ. 0. Κατάστρωµα ------ »».0.0. Ἔξ Αλεξανδρείας οἱ ἐπιβάται, φθάναντες ὡς γνωστὸν αὐτόδι ἑκάστην Λευτέραν,Ὁ ἀναχωροῦν αὐδημερὸν διὰ ταχυτάτων καὶ ἠλεντροφώτί στων. ἀτμοπλοίων κατ’ εὐθεῖαν διὰ. Πειραιά οὕτως ὥστε μοναδινὴ παρέχεται εὐκαιρία, εἰς τοὺς ἐκ Κύπρου δι Ἑλλάδα ταξειδιώ- τας, διότι ἄνευ περαιτέρω φροντίδων. δὰ µμεταβιῥάζωνται ἐπὶ τῶν αὐθημερὸν ἀνα- Ἰωρούντων ἀτμοπλοίων, μεῦ᾽ ὧν ἡ ἡμετέρα Ἐτωιρεία συνεδυάσθη. Ἐκ τοῦ Πρακτορείου.

Title Subject Page
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΟΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ 1-2p
ΤΟΠΚΚΑ ΝΕΑ 2p
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΡΗΣ 3p
ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ 3p