Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-05-07

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ἄἱΣ ΤΗΣ ΕΘΔΟΜΑΔΟΣ Δεμεσὸς τῇ 34) 7 Μαϊου 1919 Διευθυντὴς καὶ ᾿Εκδότης ΣΥΡ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙ0Σ Έτος Ίον -- Αρ. 80 Ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΗΣΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ' ἘΕΔΙ 0 Κος ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ὍὉ ἨΚιπριακὺς τύπος απροὐτίμησε νὰ, μὴ δώσῃ καὶ τύσην προσοχὴν εἰς τοὺς ἐκκεντρ:κοὺς καὶ ἀβασανίστους ὕλως συλλογισμοὺς, μὲ τοὺς ὁποίους Γαβριηλίδης ἠθέλησε νὰ κρίνῃ ες µίαν ὀπὺ τὰς τελευταίας «Α- κροπόλες) του τὸν σοβαρώτερον τῶν ἀγώνων, εἰς τὺν ὁποῖον ἠναγκόποη” νάποδυῦῃ ἡ Κύπρος μετὰ ο Ηετῃ ἐμ- παιγμὺν ὑπὸ τῆς διοικούσης φιλελευ-- Ὀέρας καὶ πεπολιτ'σµένης Δυνάμεως, ὃν ἤδη τρανότατα ἐπεκύρωσεν, ὡς ἠνωστὸν, ἡ τελευταία περιφρο- γητικὴ ἀπάντησς τοῦ τε 'Αρμοστοῦ καὶ τοῦ αἰτήματα τοῦ τόπου. Τὴν σοβαρότητα τοῦ ἆῶνος τῶν Κυπρίων, ὅστις ἑδράζεται πρωτίστως ἐπὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀπαραγράπτων δικαιωιάτων, τὰ ὅὃ- ποῖα εἶνε φιυσικὸν νὰ διεκδ!κῇ πᾶς λαὸς σαφῆ συναίσθησιν ἔχων τῆς ἐ- Ὀνικῆς αὑτοῦ καταγωγῆς καὶ τῶν ὑ- ποχρεώσεών του πρὸς τὴν ἱστορικὴν φυλὴν, εἰς ἣν ἀνήκει, νοµίζοµεν, ὅτι Χάλλιον παντὺς ἄλλου ὤφελεν ὃ κ. Γαβριηλίδης νὰ γνωρίζῃ, δατις ἔσγε τὸ εὐτύχημα νὰ µελετήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν κυπριακὴν κακοδαιµμο- γίαν καὶ ἀδλιότητα, ἕνεχα τῆς χυβερ- γητικῆς ἀστοργίας καὶ ῥου]αμίας, χαὶ ἐδικαιούμεθα νἀναμένωμεν παρ᾽ αὖ- τοῦ φωτεινοτέραν ἀντίληψιν, ἂν μὴ καὶ τὴν Ὀερμοτέραν ἐνίσχυσιν εἰς τὸν ἆᾱ- γῶνα τὸν δίκαιον, ὃν ἡμεῖς ἀσδε- νεῖς ἀνελάβομεν κατὰ τῆς βίας τοῦ ἰσχυροτέρου. Ἔν τούτοις εὐχαρίστως δΊμιοσ:εύο- Ὑπουργοῦ εἰς τὰ διάφορα μεν τὴν παρὰ πόδας ἐπιστολὴν τῶν ἐν ᾿Αδήναις Ἐυπρίων σπουδαστῶν, Ἡν ἀπηύθυναν οὗτοι ἀμέσως εἰς ᾱ-- πάντησιν τῶν ἐν τῇ «᾿Ακροπόλευ» ἐρεσχελιῶν πρὸς τὺν ᾿Αθν. τύπον : Κύριε Διενδυντά, «Οἱ Ἕλληνες πολιτευταὶ τῆς Κύπρου, ὃ- ποβαλόντες ἐν σώματι τὰς παραιτίσεις των προέβησαν» εἷς τοῦτο, ἀφοῦ ἐξήντλησαν ἐ- πὶ ὃ4 ὅλα ἔτη κάθε διάβηµα πρὸς ἂν- δρωπινοτέραν διοίκήσιν Ελληνικωτάτου λα- οὔ ὑπὸ πεπολιτισµένης Κυβερνήσεως. Κατ’ οδένα ἄρα λόγον ἐδικαιοῦτο ὁ κ. Γαβοι- ηλίδης, ὁ πρὸ μηνῶν ἀκόμη ἐπισκεφθεὶς καὶ γνωρίσας τὴν Κύπρον, γὰ κατακρίνῃ εἷς τὴν προχθεσιὴν «᾿Ακρόπολιν» τόσον [4 διάβηµα, ὑστερισμοὶ, 3 - λ - 3, 3 ΄ ἀπρεπῶς τὸ ὁποῖον οὔτε ἄνγόη- τοι. πατριωτικοὶ οὔτε παράλο- οι παὶ ἀστήρικτοι ἀπαιτήσεις προῦκάλε- σαν, ἀλλὰ ρεαλιστικώτατοι λόγοι, ἀφορῶν- 4 » ” 9 9 4 τες πρὸς τοῖ ἄλλοις καὶ εἷς αὐτὴν τὴν οἶκο- Δ Ί - - ς δ. 3 νομικὴ» ζωὴν τοῦ μέχρις ἵκμάδος ἆφαι- µασσοµένου λαοῦ. 4ιότι λαὸς, ὃ ὁποῖος πλη- θώνει ὑπὸ πεπολιτισµένην Κυβέρνησι χα- εὐφημότερον λαὸς, ράτσι, μὲ τὸ ὄνομα «φό- ϱος τῆς αὐτὴν τὴν δηµοτικήν του ἐκπαίδευσιν σπλη- ὑποτελείας», ὁ ὁποῖος δι θώνει ἐξ ἰδίων τὰ ὅ]4, διότι ἐκ τοῦ Προ- ὑπολογισμοῦ µόνον 1)4 διατίθεται, λαὸς, διὰ τὴν χώραν τοῦ ὁποίου οὐδὲν σχεδὸν δήµόσιον ἔργον συνετελέσβη, ἐνῷ παρὰ τὰς ἐπανειλήμμένας διαμαρτυρίας του κατακρα- τοῦνται ἓν «ονδίνῳ τὰ ὀλίγα του περισ- σεύµατα ἐπ᾽ ἁσημάντῳ τόκῳ, λαὸς τοῦ ὁποίου τὸ Κοινοβούλιον ἀποτελεῖ ἀληδινὴν παρῷδίαν ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος, τοῦ ὁπο΄ου.....τέλος καὶ α)τοὶ οἳ τίμιοι ἐθνικοὶ πόδοι πολλάκις ἐχλευάσδησαν, ἐδικαιοῦτο ζητῶν τόσον μεγάλων ἀδικημάτων τὴν ἅρσιν. ᾽Αλλ᾽ ὅ- ταν ἐπὶ ὅά ὅλα ἔτη ἡ ᾽Αγγλικὴ Κυβέρ- γησις ἀντιτάσσῃ πρὸ τῶν αἴτημάτων τῶν Κυπρίων, τῶν στήριξοµένων ἐπὶ τῶν πραγ- νομζομεν, νἁ ἔἐπιμένῃ, µάτων καὶ τοῦ δικαίου καὶ πθογεγεστέρων - Μ - ρ' 1 ” 3, κυβερνητικῶν: Ίόγω», ἐπίμονον ἄγευ διχαι- ολογίας---χαρακτὴη τῶν ἰσχυρῶν ----ἄρνησιν, Σομίδετε, ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐξακολουδήσῃ ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ κωμφδία αὐτὴ, τῆς ὁποία-: ἐπὶ µίαν γενεὰν παρείχοµεν τὰ ἔξοδα προσι- διαξούσης δυστυχῶς εἷς τοὺς ὁποδούλους παραστάσεως πρὸς τέρψιν τοῦ κυριάρχου ᾽Αλλ᾽ Κυπριακοῦ λαοῦ σρὸς τοὺς ἐντολοδόχους αὐτὴν τὴν φορὰν ἡ ἐντολὴ τοῦ του ἦτο ἐπιτακτική: ᾿Εὰν ὑστάτην ταύ- την φορὰν --εἶχον σταλῇ δύο ὑπομνήμα- τα- κωφεύσῃ καὶ πάλιν τιρὸ τῶν τιµέων δικαίων του ὁ ἰσχυρὸς, νὰ ἐγκαταλεί- Ἵρωσι κὸ, οἵπημα. ἐκεῖνα, ἓν τῷ. ὁποίφ ἐπὶ ἔτη τώρα σεροσεπεκύρουν τὴν αὗτο- παταδίκην. των. Αὐτὸ ἔπρεπε καὶ αὐτὸ ἕ- γένετο. Διαμαρτυρόμεῦα δὲ διὰ τὴν ἄδικον .ὅ- ο 4 ” ορ -. 3 , λως μομφὴν ἐναντίον τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, τῶν ὁποίων καὶ αἲ πολιτικαὶ καὶ αἱ Λοιπαὶ ἀντιλήψεις καὶ ὅ- -. τ ΄ 3 , γιεῖς εἶνε καὶ τώρα ἠἐδεί- χδήσαν. Ἰὰάν ἡ προγογοπληξία ὠδήγει µέχρι τοῦ- δε τὸ ᾿Εὔνος εἷς γόνω», φωτεινότεραι τοὺς τάφους τῶν προ- ἀπὸ τῶν ὁποίων ἄλλ]ως τε ὃ- πῆρχον καὶ οἱ δυνάµενοι πολλὴν ζωήν νὰ προσπορισδῶσι», οὐχὶ ὀλιγώτερον ἡ τε- λεία ἔἕλλειψις ἐμπιστοσύνης εἷς τὰς ἰδίας δυνάµεις καὶ ἡᾗ ἐμπέδωσις τῆς ἀντιλήψεως παντελοῦς χρεωκοπίας, οἴασδήποτε παρ᾽ ἡ- αῖν .ἐκφάνσεως τῆς ζωῆς, δὰ ὁδηγήσῃ τὸ Εθνος εἲς τάφους, ὡς Ἑλληνικὸν Εθνος, βαρυνδὲν», νὰ ἐκλέξῃ κοιµητήριον |» Ἔν ᾿Αδήναις τῇ ϐῃ Απριλίου 1915. τῶν ἐπιγόνων πλέον τοὺς ἐὰν ἐπρόκειτο τὸ (Ἐκ τοῦ Συνδέσμου τῶν Κυπρίων 2πουδαστῶν). Ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολὴ ἐδημοσ.εύθη εἰς πλεῖστα δημοσιογραφικὰ ὄργανα τοῦ ᾿Αδθηναϊκοῦ τύπου χαιρετίζοµεν ὃ᾽ εὐέλπιδες τὸ εὔστοχον τοῦτο δ.ά-- βημα τῶν Κυπρίων σπουδαστῶν. τσ ΤΑ ΝΕΑ (Ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ταχυδρομείου). ΠΩΣ ΕΓΕΚΕΤΟ 0 ΒΟΜΒΑΣΡΔΙΣΜΟΣ τἩΣ ΣΑΜΟΣ ΚΑΤΑΡΒΙΒΑΣΙΤΣ τΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (Ανταποκριτὴς τοῦ Αἰγυπτιακοῦ «Ῥο- σπόρου» περιγράφει ὡς ἑξῆς τὸν κατὰ τῆς Σάµου βομβαρδισμόν). Λιμὴν Βαθέος, (Σάμου) 19 Απριλίου. Περὶ τὰ ἐξημερώματα τῆς χθεσινῆς Πέμ- πτης ἐδεάθησαν περιπλέοντα, κατά τινας, πέντε πλοῖα, Μετ ὀλίγον ὅμως εἰσῆλδεν εἲς τὸν λιμένα τὸ τορπιλλικὸν «ὍΌστρο», ὅπερ κατεσκόπευσε, περιπλεῦσαν ὕλον τὸν χόλπον Βαθέος, τὰς διαφόρους δέσεις, ἔκα- µε µίαν στροφὴν πέριξ τῆς Τουρκικῆς ᾱ- πταιωροῦ «Ἰσχανιὲ» καὶ ἐξῆλδε πρὸς συν- άντησιν τοῦ ῥραδέως προχωροῦντος «Φι- λιμµπέρτο». Οἱ Τοῦρκοι τὸ ἀντελήφθησαν, ἀλλὰ δὲν ἠδύναντο νὰ ἐνγοήσωσι τί πλοῖον ἧτο καὶ αποίας ἐθνικότητος, ἴσως ὅμως καὶ γὰ. ἐφοβήθησαν νὰ ἈΧάμωσι κίνηµά τι, Εὐδὺς δὲ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσίν του ἓ- ήλθε λέμβος καὶ ἔδωσε τὸ σημεῖον τοῦ ναῦται μινδύνου. ο Οἵ ναῖται χαὶ ἀξιωματικοὶ τοῦ ..«Ἴσχα-' γιὲ» ἐξῆλθον ἓν μµεγίστῃ βίᾳ καὶ πανικῷ, μόλις προφθάσαντες νὰ λάβωσι μεΏ” ἕαυ- ο ο Ἡ Αη ὦ » τῶν ἀνὰ ἓν δέµα ἐνδυμάτων. Ἔφερον κα- τόπιν τὸ πλοῖον παρὰ τὴν ἀποβάθραν καὶ ἀνοίξαντες ὁπὴν τὸ ἐβύδισαν κατὰ τὸ Ἠἡ- µισυ διὰ νὰ τὸ ἀνασύρῶσιν ἀργότερον. -«Ο ΒΟΜΒΑΡΛΙΣΜΟΣ Μόλις ἔφδασε τὸ καταδρομικὀν, οἵ Τοῦρ- κοι, οἵ φρουροῦντες τὴν πυριτιδαποθήκην, χειµένην εἷς τὸ ἄνω τοῦ στρατῶνός των ἄψωμα, ὑπέστειλαν τὴν µικράν των σηµαί- αν καὶ ὕψωσαν µίαν μεγάλην, πρᾶξνν, ἣν οἳ Ἱταωλοὶ ἐξέλαβον ὥς πρόκλησιν, καὶ ᾱ- µέσως ἠκούσθη ὁ αρῶτος κανονιοβολισμὸς εἷς τὸ ἄκουσμα τοῦ ὁποίου οἳ Τοῦρκοι κατελήφθησαν ὑπὸ πανικοῦ, τρέχοντες καθ ὕλας τὰς διευθύνσεις, ἄλλοι μὲν ἄρπλοι, ἄλλοι δὲ φέροντες δύο ἢ καὶ τρία ὕπλα. Οἵ κπανονιοβολισμοὶ ἐξηκολούθησαν διεν- δυνόμενοι κατὰ τῆς Τουρκικῆς τήλεβολο- στοιχίας ἐπὶ τοῦ λόφου, ὅπου Ἡ πυριτιδα” ποθήκη, μετὰ δαυμαστῆς ἀκριβείας. Ἔρ- ρψαν ἕως ὤθ βολὰς, χωρὶς οἵ Τοῦρκοι ν΄ ἀπαντήσωσι, διότι τὰ τηλεβόλα των εὖθὺς ἔξ ἀρχῆς κατεπλακώθησαν ὑπὸ σωροῦὺς χῶ- µάτων γάὶ κατέστησαν ἄχρηστα, δραυσθέν- Ἐσεβάσδη- σαν µόννον τὴν αυριτιδαποθήκην, μὴ δέ- αν η ο με των τῶν κυλλιβάντων αὐτῶν. Ίοντες νὰ προξενήσωσι φδορὰς εἷς τὰς πέ- οιξ οἰκίας, ἴσως δὲ καὶ εἷς τὴν πόλιν. --Ἡ ΛΕΜΒΟΣ ΤΟΥ ΗΤΕΜΟΝΟΣ Ὁ βομβαρδισμὺς ἔπαυσεν ἐπὶ τῇ ῦέα λέμβου φερούσης τὴν Ἠγεμονικὴν σημαί- αν καὶ λευκὴν τοιαύτην, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπέβαινον ὁ διευδυντὴς τοῦ Ηγεμονικοῦ Γραφείου καὶ ὁ ᾿Αρχηγὺς τῆς 'Ηγεμονικῆς Χωροφυλακῆς. Κα) ἣν στιγμὴν ἡ λέμβος διήρχετο πρὸ τῆς ἡμιβυθίστου ἀκαιωροῦ, τὺ «ὌὍστρο» αλησιώσι αὐτὴν ἐγγύτερον καὶ ταὐτοχρόνως οἱ ἐπ᾽ αὐτοῦ Παλοὶ κά- µνουν σημεῖον εἷς τοὺς συγκεντρωδθέντας ἐπὶ τῆς: προκυµαίας Σαμίους Υ' ἅπομα- κρυνθῶσιν ἀπ αὐτῆς ὀλίγον' τότε ρίπτουν µίαν μικρὰν τορπίλλην, ὁπότε παρέστηµεν πρὸ ἐκλάμπρου καὶ μεγαλοπρεποῦς δεάμα- τος. Στήλη Δαλάσσης ἀνυψώδη εἷἲς ὄὕψος 1060. µέτρων σχεδὸν καὶ τεμάχια ὁραυσμέ- γων Ἐύλων ἐτινάχθησαν εἷς τὸν ἄέρα. Ὅ θεώμενος κόσμος ἐξερράγη εἷς ζητωκραν- γὰς καὶ χειροκροτήματα, «ία Ἰ Παα αναπᾶ Φανοίω», ἀπήντων δὲ τὰ πληρώ- µατα, «Οὔρα καὶ νίνα Θαπιοβ». Ακολούθως τὸ «ὌὍστρο» ἐρρυμούλκησε τὴν λέμβον καὶ τὴν ἔφερεν εἷς τὸ «Φιλιμ- πέρτο». Κατῆλθε ναύτης “Ἑλληνομαθὴς καὶ τοὺς ἠρώτησε τί δέλουν. ᾽Απήντησαν : Εἰ- µεθα ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἠγεμόνος καὶ δέ- λομεν νὰ ὁμιλήσωμεν εἰς τὸν πλοίαρχον. Κατεβίβασαν κλίμακα καὶ ἀνῆλθον. Ὁ πλοίαρχος εἷς σχετικὴν ἐρώτησίν τῶν περὶ τοῦ αἰτίου τοῦ βομβαρδιαμοῦ ἀπήν- τησεν, ὅτι εἶχεν ὠρισμένας διαταγὰς νὰ ἐκτελέσῃ καὶ ᾖλδεν. ᾿Εὰν δὲ προσέδεσεν, ἐντὸς μιᾶς ὥρας δὲν ὑποσταλῇ ἡ Τουρκικὴ σημαία ἐκ τοῦ λόφου, δὰ. ἐπαναλάβω τὸν βομβαρδισμὸν, καὶ «διορθώσατε τὰ ὥρο- λόγια σας διὰ νὰ ἥμεθα σύμφωνοι». Συγκληδέντος δὲ συμβουλίου ἓκ τῶν προ- Ἑένων καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Τουρκικῆς φρουρᾶς, ἐπείσὃη οὗτος καὶ ὑπέστειλε τὴν σηµαίαν. Κατόπιν τὰ πλοῖα ἀνεχώρησαν µέχρι τῆς Ὀέσεως Μουρτιᾶς καὶ τὴν ὅην µ. µ. ἐθεάθησαν ἔξωδεν τοῦ Καρλοβασίου σήμερον δὲ περιπλέουσι τὴν Ῥάμον. Ὁ Τουρκυιὸς στρατὸς, συγχεντρωθεὶς ἐπὶ τέλους, κατέφυγεν εἷς τὴν Μονὴν τῆς ἑἉγίας Ζώνης, ἐγγὺς τοῦ Ῥαθέος, ἣν καὶ κατέλαβεν, ᾿ἀποσυρθέντων τῶν πκαλογήρων. ϱ1ΤΑΛΟ-ΤΟΥΡΚΙΚ0Σ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ἡ ΜΕΣΞΟΛΗΡΗΣΙΣ (Ἐξειάξουσα ἀπὸ γενικῆς ἀπόψεως τὴν πολιικὴν κατάστασιν ἡ ᾿Αθηναϊκὴ «Πατρὶς» γθάφει τὰ ἑπόμενα :) Ἐφ᾽ ὅσον διαρκεῖ ἡ προσωρινὴ ἄγακω- γὴ τῶν ἓν τῷ Αἰγαίῳ ἐχδροπραξιῶν ἤρ- τὴ ῥ Αἴγαίῳ ἐχδροπραξιῶν Ἡρ χισεν ἐν τῷ Εὐρωπαϊκῷ Τύπιρ συξήτησις περὶ τοῦ Φδυνατοῦ νέας ἀποτελεσματικωτέ- ῥας παρεµβάσεως αεταξὺ τῶν ἐμπολέμων Ν 3 /΄ ἃ 3 ΄ ἀ' 3 πρὸς εἰρήνευσυ, -αὶ ἑορίφῦβη µάλισια εἲς Ν ΄ Ν ο 5 ὀ Ε. τὸ κέσον, παρὰ ΠΒιεγναίας ἐφημερίδος, ᾗ γνώµη περὶ παγευρωπαϊκῆς διασκέψέως Ἀ ἈἊν ΄ - 4 - πρὸς ἐξομάλυνοιν τῆς μεταξὺ τῶν πολε- µίων διαφορᾶς. Δυστυχῶς ὡς ἔχουν σήμε- ς ρον τὰ πεάγµατα, ἡ ἰδέα τῆς μεσολαβήσε- ὅλι- διά- σκεψιν φαίνεται ἐξ ὁλοκλήρου χιμαιρικἡ καὶ ως ὑπὸ οἴογδήποτε «τύπο» καὶ πολὺ γώτερον ἡ ὑποβολὴ τῆς διαφορᾶς εἲς ἀπραγματοποίητος. “Ἡ φιλικὴ µεσολάβησις εἶχε καὶ ἔχει πάντοτε ἠέσιν εἷς διαφορὰς η 3 - , , 9 ἐπὶ Λεπτομερειᾶν μεγάλων ζητημάτων, ἐπὶ τῶ» ὁποίων ἡ γνώµη τῶν τρίτων» περὶ τοῦ δικαίου εἶνε δυνατὸν νὰ γείνῃ σεβα- στὴ ἑκατέρωδεν. ᾽4λλ᾽ ἓν τῇ Παλοτουρκι- κῇ ἔριδι ἡ διάστασις εἶνε τόσον ριδικὴ σαὶ αἳ βλέψεις τῶν ἐνδιαφερομένων τόσον ἂν- τίθετοι, ὥστε ἡ ἐπιβολὴ τῆς }νώµης τρίτου Φ” ἀπετέλει αὐτόχρημα αὐθαίρετον ἐπέμβα- σιν εἷς τὰ ξωτικὰ συμφέροντα τοῦ ἑνὸς ἓε τῶν δύο Κρατῶ». ἩΗ Ἰπαλία δὲν συν- επλήρωσεν ἀκόμη τὴν οἱσιαστικὴν κατά- λήψιν τῶν δύο ἐν τῇ ᾿Αφρικῇ Τουρκυιῶν ἐπαρχιῶν' ἀπέχει μάλιστα πολὺ τοῦ τέρ- µατος τοῦ ἀγῶνος, ὃν ἀνέλαβε' καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ ἀπὸ µέρους τῆς Τουρλίας ἀνα- γνώρισις τῆς προσάρτήσεως εἶνε ζήτημα ἂν δὰ ἐβοήδει πολὺ πολεμικοῦ ἐγχειρήματος τῆς ᾿ταλίας. Εἰς τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ Δ κ ΄ 9 Δ 3 Δ - τὰς ἀπαντήσεις των δὲ ποὺῦς τα: φιλικἀ τῶν Ελρωπαϊκῶν» Δυνάμεων διαβήµατα αἱ Κυ- βερνήσεις τῶν δύο ἐμπολέμων, ἔθεσαν δε- ” ϱ Δ λ » ” / | .. µελιώδεις ὅὄρους διὰ τὴν εἰρήνην τόσον δι- σταµένους, ὥστε πᾶσα περαιτέρω συζήτησις ᾿Αλλὰ πολέ- γὰ θεωρηθῆ ἄσκοπος καὶ περιττή. πρὸ τοῦ κιδύνου παρατάσεως τοῦ µου, παρατάσεως, : καθ -Ἡν- οἑδεὶς πλέον δύναται ν᾿ ἀρνηθῇ ες τὴν Ἱπαλίαν πὸ δι- ΄ . / 3 .”. 5 , ῤ παίωµα. νὰ δράσῃ ἐκεὶ ὅπου νομίζει ὅτι δύ- γαται 'γὰ δάση ἀποτελεσματικῶς, ὁπότε Ἡ ή π ΄ - ᾳ ἀναπόφευκτοι εἶνε σοβαρώταται «διεῦγεῖς σετ θιπλοκαὶ, ἡ' Εδρώπη, ἡ ἐξ ἴσου κιγδυνεύ- ουσα νὰ ἐμπλακῇ. εἷς δυσχερείας, δύναται ΄ ” 8 νά γὰ µείνῃ ἀπαθὴς δεατής Αὐτὸ εἶνε τὸ µέ- «γα ζήτημα, ὅπερ ἀπασχολεῖ σήμερον τὴν Κοινὴν ΙΓ }ώμη» ἐν Εὐρώπῃ. Καὶ ὅσον εἶνε καταφανὲς ὅτι πᾶσα ἐπέμβασις δὲν ὀύναται ἢ νὰ ἔχῃ πλέον ἐχδρικὸν χαρακτῆρα καὶ περιοριστικὸν τῶν ἐλευθέρων κινήσεων τοῦ ἑνὸς ἓκ τῶν δύο ἐμπολέμων, τόσον ἐξ ἅλ- Ίου εἶνε αἰσθητὴ καὶ ἀναπόδραστος ἡ ἀνάγ- κή τῆς παρεµβάσεως. Μὴ λησμονῶμεν δὲ ὅτι εἷς τὴν κατ ἐπιφάνειαν ὁμοφωγίαν τῶν Δυνάμεων» ὑπὲρ τῆς εἰρήνης πρύπτονται τό- σα ἀντίθετα συωφέροντα καὶ αἰσθήματα, ὦ- στε πᾶσα πρωτοβουλία οἴασδήποτε νὰ δια- τρέχῃ ἐκ τῶν προτέρων τὸν κίνδυνον νὰ θεωρηήδῇ ὡς ὕποπτος, ἂν μὴ ὥς ἐπίβουλος. «γπὸ τοιούτους δὲ ὄρους ἤ διεθνὴς κατά- στασις εἶνε τόσον σκοτεινὴ καὶ τὸ μέλλον τόσον ἀβέβαιον, ὥστε πᾶσα συ:ήτησις λαἱ πᾶσα γγώμη σήμερον εἶνε παρακεκινδυνευ- µένη καὶ πρόωρος. ΛΑδΕΙΒ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ.:ΣΤΟΛΟΥ τῆς προσεχοῦς κληρώσεως εὑρίσκονται παρὰ τῷ κ. Νικ. Χο. Τορναρίτη. ΑΤΟΡΑΖΕΙΣ 0Λ0 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΗΙΡΒ τα δΝΟΜΗΣΤΗΡΙΒ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ Ἐαὶ τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ Βα- σιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α΄. ἐτελέσθη Ἰχδὲς Δευτέραν μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ καθεδρικῷ ναῷ τῆς ΄Αγ. Νάπας ἐπίσηιος δοί ο- λογία, εἰς Ἡν παρέστησαν ὁ Δήμαρ- χος τῆς πόλεώς µας ἀλιότιμος κ. Χο. Σῶΐος, οἱ ὄντιμοι τέως βουλευταὶ, ἅπαν τὸ διδασκαλικὸν Σῶμα, ὡς καὶ ἅπαντες οἱ μαθηταὶ καὶ µαδήτριαι ἐν στολῇ μετὰ τῶν οἰκείων λαβάρων καὶ πλῆθος ἐκλεκτοῦ κόσμου. Μετὰ τὺ πέρας τῆς Δοίολογίας, καῦ᾽ ἣν ὕερ- μαὶ ἀνεπέμφὺῦησαν δεήσεις ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τῆς πολυπα- θοῦς ἡμῶν Νήσου, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως ἔδωκε τὸ σύνθημα ἐνδοισιω: δῶν ζητωκραυγῶν ὑπὲρ τοῦ ἑορτά-- ζοντος Βασιλέως µας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἓθνους, εὐχηθεὶς ὑπὲρ τῆς Ἑνάώ- σεως. Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ε ΠΙτ. ΡΟΠΗ Ἐπανελήςθησαν ἀπὺ τῆς παρελ- δούσης. ἑβδοιιάδος αἱ ἐργασίαι τῆς Κεντρικῆς ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνος ἐν Λευκοσίᾳ ᾿Ἠπιτροπῆς, διὰ τὰς ὅ- ποίας ἀναχωροῦν σήμερον. καὶ οἱ τῆς πόλεώς µας ἀντιπρόσωποι: Ἐν τῷ μετα ὺ µετες ράσθησαν ὅ- λα τὰ σχετικὰ απρὺς τὴν ὑπόθεσιν ἔγ- γραφα ᾿εἰς γαλλικὴν καὶ ἀγγλικὴν γλῶσσαν,. ὅπως ἀποσταλοῦν εἰς διά- φορα ἐν, Ῥὐρώπῃ σημαίνοντα πρόσω- πα πρὸς µελέτην, ἀπεφοσίσδη δ᾽ ἐ- πίσης, ὅπως συνταχὺῇ μακρὸν καὶ διαφωτιστικὸν ὑπόμνημα σχετικὸν πρὸς τὴν ὑπόδεσιν, ὅπερ νὰ ἐκτυπω- δῇ εἰς φυλλάδια καὶ ἀποσταλῇ πρός τε τὸν ἐπὶ τῶν ᾽Αποικιῶν Ὕπουρ- γὸν καὶ εἰς διάφορα ἄλλα πρόσωπα, ἵνα οὕτω κινηῦῇ ζωηρὺν τὸ ἐνδια- σέρον τῶν ἁληδῶς ςιλελευδέρων ὑπὲρ τῆς ἀναιιοπαθδούσης ταύτης Νή- σου. Μετὰ τὴν συγκέντρωῳσιν ὅλων τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς δὰ ληφῦῃ ἡ δέουσα πρόνοια περὶ γενι- κῆς ὀργανώσεως ἐν τῇ Νήσῳ πρὸς εὐόδωσ:ν τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνος, το ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ᾽ Μετά τιας συγεδράσεις τὸ ΜΟΥ ύ- φδαλμον Νομοδετικὸν ἀγέβαλε τὰς ἐρ- γασίας του διὰ τὴν 14ην Μαΐου ν. ἡ- Βέβαια πολὺ ὀλίγον ἐνδιαφέρει τὸν Ελ- ληνικὸν πληδυσμὸν ἤ ἐξακολούδησις ἢ μὴ τῶν ἐργασίῶν τοιούτου Σώματος, μετὰ τὴν ἀποχώρήσι» μάἀλίότα τῶν ἑλληνικῶν μελῶν, δύνανται δὲ νὰ συνεδριάξουν ἀνενόχλητα πλέον: ἓν τῷ περιφήµῳ ἈΒουλευτηρίῳ τὰ ᾽Αγγλοτουρκικὰ µέλη, καθόσον ἤδη βου- λευτήριον ὃὅ Ἑλληνικὸς λαὸς τῆς Κύ- πρου ἔχει τὴν ἱστορικὴν αἴδουσαν τοῦ ᾿Αρ- χιεπισκοπικοῦ µεγάρου, ἐν ᾧ καὶ µόνῳ πι- , στῶς καὶ «γνησίως ἀντιπροσωπενεται. Όω ο η με -- λλ 5: ε-ό μα ο) 5 τν ἓ ἠμΐτα ες ξ- Μεθ᾽ ὑπερηφανίας ὁ Γ. Σύλλογός µας ἐδέχθη προχθὲς τὸ ἐξ ᾿ Αλεξανδρείας τη- λεγράφηµα, καδ᾽ ὃ ὅὃ Λλαμτρὸς ἄγωνι- στής µας κ. Κώστας Γεωργίου ἀνεδείχθη νικητὴς εἴς τὸν δρόµον τῶν 400 µ. εἰς πλεῖστα δὲ ἄλλα ἀγωνίσματα οἵ ἡμέτε- ῥοι ἔλαβον δευτερεῖα. Εὶς τὴν σκυταλοδροµίαν ἀνεδείχδη νι- κήτρια ἡ Ομὰς τοῦ Συλλόγου µας, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ τὰ ΝΣΔ., Κύριε Ἀνντάκτα, Δὲν μοῦ ἐξηγεῖτε παρακαλῶ, διατί ἀπό τινος κατὰ τὰς ἐθνικάς µας ἑορτὰς, ὅπότε τελεῖται ἢἡ συνήθης Δοξολογία ἓν τῷ Ναῷ Άγ. Νάπας, νὰ μὴ στολίζηται, ὅπως πρὶν ἡ εἴσοδος μὲ ἀψίδας µυρσίνης, ὥς καὶ μὲ τὰ ἔθνικά µας σύμβολα Ἐπίσης ποῖος λόγος ἔπιβάλλει, παρακαλῶ, ὅπως οἳ ἄλμαι (τὰ µάσκουλα) γεµίζωνται ὀλίγῳ πρότερον τῆς δοξολογίας, ἥτοι καθ ἣν ὥραν τελεῖται ἓν τῷ ναῷ ἡ δεία λει- τουργία, ἀντὶ ἀπὸ τὴν προτεραίαν Διατί παρακαλῶ νὰ μὴ διορθώνωνται αὐτὰ τὰ πράγματα Ἐπίσης καὶ ἓν ἄλλο ἄτοπον παρετήρησα ἐφέτος: Ἐνῷ δηλονότι ὠρίσθη ἡ δοξολο- γία εἷς τὰς 9. 90΄ οἵ μαθηταὶ τοῦ ἥμε- τέρου Τυµνασίου ἔφθασαν εἷς τὰς 10, τοι μετὰ τὴν ἔναρξιν τῆς δοξολογίας. Δὲν νομίζετε, ὅτι τὰ ἅἄτοπα αὐτὰ πρέπει πλέον νὰ ἐκλείψουν Πολίτης. -----. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Κατὰ τηλε,ραφικὰς πληροφορίις ὁ ἰταλὸς Ν ὁ ἰταλὸς Ναύαρχος Βιάλε κατέλαβε τὴν Ῥόδον ὅπου καὶ ἀπεβί βοσε στρα- τεύµατα. Διόλου ἀπίδανο, νἀκούσω- μεν μετ ὀλίγον καταλήψεις καὶ ἄλ- λων νήσων ἐν τῷ Αἰγαίῳ, πιβανώ-- τατα δὲ ἐπιθέσεις καὶ κατὰ Χεντρι- μῶν τουρχικῶν λιμένων. Ἐν Σμύρνῃ καὶ Θεσσαλονίκῃ ὁ πανικὸς αὐἱ άνει ὁσημέραι, ἕνεκα τοῦ φόβου ἐπικειμένης ἐπιδέσεως ὑπὸ τοῦ Ἰταλικοῦ στόλου. ως ἐκ τούτου ἐ- τοποθετήθησαν εἰς τὰ στόµια τῶν λι- µένων τορπίλλαι, πατεβυδίσδησαν δὲ καὶ ἄχρηστα πολεμικὰ σκάφη φρά- ἕαντα οὕτω τὰς εἰσόδους, Ὁ. Ἐν τῷ μετα ὺ ἡ Τουρχία ἂς κά- µνει τὸν ἀδιάφορον καὶ ἂς ἔξακολου- θεῖ ὀκόμη νὰ διεκδικῇ δικαιώµατα πυριαρχικὰ ἐπὶ... τῆς Τριπολίτιδος καὶ Ἰζυρηναϊκῆς ! | ᾿Αδιάφορον, ἐὰν ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Ιζρήτην οἵ Ὀδωμανοὶ ὐ- πάλληλοι ὁρχίζωνται τώρα ἐν ὀνόματι τοῦ Ῥασιλέως τῶν Ἑλλήνων. ἁλο ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ } Δέγεται, ὅτι ἦλθε τηλεγραφικὴ ᾗ ἀπάν,, ἑλρμοδτῆν τήσις τοῦ Ὑπουργοῦ εἲς τὸν ἓν σχέσει πρὸς τὴν παραίτησιν τῶν Ἑ]- λήνων Ῥανλσυπῶνι ἥτις τηρεῖται ἔτι μυστωή, Πιθανῶς αὕτη νάνακοινωθῇ κατὰ τὴν ἓ- πανάληψιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Νομοδετικοῦ Σουµβονλίου ({. εἷς...τοὺς Τούρκους { Εὶς τὸν ᾿Αρχιγραμματέα τῆς Κυβεργή- σεως (αρίαιπ ΟΥ ἐχορηγήδη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἀναρρωτικὴ ἄδεια ἐπ ἄόρι- στον μὲ ἀκέραιον τὸ δικαίωµα νἀναλάβῃ βραδύτερον, ἂν ἤδελεν, ἐργασίαν ἢ μή. Ὑπὸ τῶν Διοικητῶν ἐστάλησαν ἐγκύ- χλιοι πρὸς τοὺς δηµοδιδασκάλους γνωστο- ποιοῦσαι, ὅτι τὰ σχολεῖα συμφώνως πρὸς τὸν νόµον δέον νὰ κλείσουν τὴν 21ην Ἱ- ουλίου (ν. ἡ), πᾶσα δὲ παράβασις δέλει τι- μωρηθῇ διὰ περικοπῆς τῆς κυβέρνητωῆς χορηγίας. Διατρίβει παρ᾽ ἡμῖν ὁ ἔγκριτος ἐν 'Αμ- µοχώσότῳ ἰατρὸς κ. Δ. Σολομωνίδης μετὰ τῆς ἄξιοτ. κυρίας του. ᾿ΕἘπανέκαμψεν ἓξ ᾽Αμμοχώστου, ὅπου µετέβη χάριν ἀναψυχῆς ἡ Δ)νὶς ᾽Αντιγόνη Π. Λανίτου. ᾿Ανεχώρησαν δι’ βριηλίδης καὶ ὁ κ. ἐργασιῶν των. Αἴγυπτον ὁ κ. ΓΚ. Γα- Γεώργ. Σολιάτής χάριν ᾽Αφίκοντο ἔἐνταῦδα, ὅπως διαδερίσουν ἡ κ. Ζωὴ Χρ. ἩἨλιάδη καὶ ἡ κ. Ῥοδοδέα Ηλ. ᾿ἩἨλιάδη μετὰ τῆς μητρός της. Διατρίβει ἐπίσης σαλὴμ διερμηνεὺς γείου κ. τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξε- ἘἜπαμ. Κοντόπουλος. ᾿Ἐπανέκαμψεν ἓξ Αἰγύαπτου ὃ συµπο- λίτης ἡμῶν κ. Ὅδυσ. Μιχαηλίδης. ποστς δο------- π--- ο λ] παρ᾽ ἡμῖν ὅ ἐν Ἱερου- τδ ΝΙΑ.,, ᾿Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ Ἐκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος Σννυδρομὴ Ἐτησία : σελ. ὃ ε σελ. 10 Διὰ τὸ Ἐξωτεραόν . ν ον » 19 Διὰ τὴν πόλιν µας . Διὰ τὺς ἄλλας πόλεις. . , ΣΑΝ ΟΝΕΙΡ 0 (Συνέχεια καὶ τέλος). Ἔπειτα ἀπὸ ὀχτὼ χρόνια [καὶ τί εἶνε τά- χα ὀχτὼ χθύνια στὸ μακρυνὸ τὸ δρόµο τοῦ περασμόγον »] ΄ ”» ᾿ κ ἅ Ν Δ χθόνια ἔτυχε νὰ φὐάσω μιὰ βραδειὰἁ σὲ ᾿Ανατολῆς. Είχα ᾱ- ἔπειτα ἀπὸ ὀχτὼ λοιπὸν . --....- µια µοερ πόλι τῆς κόα ὃ ΄ ε/ - λ . ὃ 4ὃ μη ούο ὧρες καιρὸ γιὰ τὸ σιδηρόδρομο. Μαπροστὰ στὸ σταὺμὸ ἤτανε ἕνα καφενεῖρ πλούσια φωτισμένο. Ἔσπρωξα τὴν πόρτα καὶ εὑρέδηκα μπροστὰ αἱ ἕνα κονσέρτο. Κονσέρτο κομψὸ συγάµα καὶ κοιό. λΊπρο- στὰ ἀπὸ ἕνα πτοῖχο ποῦ ἦταν ζωγραφι- σµένα δένδρα µεγάλα καὶ χαμόκλαδα, ᾱ- ἕνα ὄψωμα σχημαπτισµένο ἀπὸ σα- νίδια ἔστεκαν τέσσερες γυναῖκες ᾗ τρεῖς Χα- πάνω σ᾿ Ῥισμένες καὶ ἡ µία ὀρδὴ τοαγουδοῦσε. Τὰ θοῦχά της ἔδειχναν ἀρκετὴ φτώχεια, γιατὶ τὰ χρώματά των ἦταν ξεθωριασμένα καὶ τὰ γάντια των ἦταν μιὰ φορὰ---σὲ σπερα- σµένή βέβαια ἐποχὴ---ἄσπρα. Σαθε- μιὰ ἐτελείωνε ἅμα τὸ τραγοῖδι---ποῦ ἐμοίαξε κἄποτε εἴνε ἀλήθδεια μὲ οὔρλιασμα---ἔπαιρ- νε ἕνα πιαιάκι καὶ ἔβγαινε γύρω νὰ μα- ' ζέψῃ. Ἐκύπτταξα μὲ προσοχὴ τὸ πρόγραµµα ποῦ ἦπαν γραμμένο μὲ γύψο ἀπάνω σ᾿ ἕνα µαυροπίνακα, τὸ ἀκροατήριον γελοῖον ἅμα καὶ προσεκτικὸν, καὶ τὸ παμπάλαιον πιάνο ποῦ τὸ ἐβασάγιζε μὲ τὰ ἁπαίσια δά- ατυλά του ἕνας γέρος μὲ Γιοῦτρα Ίεφι- στοφελοῦς. 4ὲν πέρασε πολὺ καὶ γέα τρα- μία γουδέστρια, ἡ ᾿Αδέλα, παρουσιάσθη ἀπάνω στὸ ξύλινο σκαλοπάτι γιὰ νὰ τραγυνδήσῃ. Καὶ τὴν ὑπεδέχθησαν μὲ χειροκροτήματα. Μὲ φωνὴ εὐχάριστη καὶ δνν ατὴ ἐἔτρα- γούδησε µία βαρκαρόλα τῆς ὑποίας τὴν ἐπῳδὸν ὅλοι οἵ ἐπαγελάμβανον Φεαταὶ σχεδόν. Ἡ πτραγουδίστρα ἁπαγκάσβηκε νὰ ἔαγα- πῇ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ τραγοῦδι καὶ ἔπειτα ἐπήδησε κάτου στὴ σάλα μὲ τὸ πιατάκι στὸ χέρι. Ὅταν ἦλθε οιµά µου ἐδαύμασα τὰ ὦ- θαῖα ξανθά της μαλὰ, τὰ τρυφερά τής χείλη, τὸ ἁβρόν τῆς πρόσωπο καὶ ἑσυλ- ΤΑ ΝΕΑ 2 : α λογίσδηκα ὅτι τὸ πρώσωπο ἐκεῖνο δὲν κιοῦ ἦταν καθόλου ἄγρωστον. ΑΛλ᾽ Μαι ἐστάθημα γιὰ νὰ συλλογισθῶ καλλίτε- ρα. η ΄ νὰ ᾱ, . ση καὶ ἔβγαλα ἕνα ἀσημέγιο τγόµισµα καὶ 9 λ - Δ . Ἀ ο ἐπειδὴ (ιποροῦσε καὶ }ὰ ἀπατῷ- 9 ο 3 ΄ τὸ ἔρριξα στὸ πιατά»ι. - - π 5 πα σεῖς εἶσθε, κύριε) μοῦ εἶτεν ἡ τραγουδίστρα. Ἠέβαια δὲν ἦμου» ἐγώ µσο” Αλλ᾽ τάχα Παράδοξη ἐρώτῃσι / νὰ ἀρνηθῶ ὅτι ἐγνώριζε, ποιὰ γἆναι ροῦσα αὐτὴ ποῦ μ΄ --Σήμερα τὸ βράδυ στὶς ἔγνδεκα σὲ πε- θιμένω εἷς τήν πλατεῖαν τοῦ σταῦμοῦ τοῦ Ἔλα, Καὶ τὰ λόγια αὐτὰ τὰ Σιδηροδρόμου. ἐπρόφερε μὲ τό» ση συγκίνήσι, ὥστε ἐταράχδηκα δυνατά καὶ ἐκίνησα χαμογελῶντας τὸ κεφάλι. --“Θυμήσον τὴν «Σορβόνη» { μοῦ ἐπρό- σδεσε. 0 ς τὴν Σορβόνην, ἐσκέφδηκα.ι....Στὰς ἔγδεκα εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ σταδιοῦ.... Τὶ κοικὸν λοιπὸν μεταξὺ τοῦ ἀνωτέρου αὐτοῦ Πανεπιστημίου καὶ μιᾶς γυναικὸς τοῦ καφὲ-σαντὰν Εέβαια τὴν τέχνη αὐτὴ δὲν 4 4 » 2 9 3 » ἃ 9 δὰ τὴν ἐσπούδασε ες τὴν αἱστηρὰν α-- τὴν σχολήν /...ν.. Ἔπειτα ἀπὸ Λίγες στιγιὲς ἡ ξαγδομαλ- λοῖσα ἦλθε κοντά µου, ἀφοῦ προτήτερα ἔρριξε στὸν ὤμο της ἔνα σάλι στακτερὀ, ποῦ σὲ μερικὰ σημεῖα ἄφηνε γὰ φαίγεται ἡ λενκότης τοῦ ἀλαβαστρίγου στήδους της, --“Θυμᾶσαι μοῦ εἶπε'. ἤμουν ἀποκοι- µισµένη, μιά νύχτα τοῦ Σεπτεμβοίου ἁπά- τω οτὰ σκαλιὰ τῆς Σορβόνης, Μοῦ ἔδωκες 3 3 3. Χ 3 ΄ 3 τά . ἐλεημοσύνη. Εγὼ ἐξύπνησα ἀκούοντας στὴν τσέπη µου τὸ βάρος. Τὰ χαθαμτηριστικά σου ἐχαράχδηχαν» µέσα στὴ» ἀγάμγησέ µου. Μὴἡ γελᾷς' ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἐνόμισα ὅτι ἤσουν μιὰ καλὴ μοῖρα / 3 ΄ κ. δα Καὶ γρήγορα χωρὶς » ἀργῇ, λόγια μοῦ διηγήθηκε πῶς Φτωχὸ κορίτσι εἶχε γάαει μὲ Λίγα τὸν πατέρα της καὶ τὴ μητέρα της, πῶς εἶχε »τυδῇ ἂγδρικὰ φορέματα, πῶς ἔκανε τὸ ναυαγοσώστη γιὰ νὰ τρώ]] Λίγο ψωμὶ--ψωμὶ βασανισκένο--- καὶ πῶς τέλος πάντων κατάντήσε νὰ ριχτῇ στὸ ντροπια- σµένο αὐτὸ ἐπάγγελμα καὶ γἀ τροαγουδῇ σ᾿ ἕνα καφὲ-σαντάν. Ἡ διήγησίς της κοῦ εἶχε ξανάψει τὴν περιέργεια καὶ τὴν ἐκύτταξα μὲ μεγάλη προσοχὴἡ ὅταν τὸ τραῖνο ποῦ ἐπρόκειτο ν” ἀγαχωρήσω ἵφφασε σιὸ σταθμό. --λαῖρε, τῆς ειπα, ἀποχωριξόμεγος ἢ- ποτόμως .... κο, 3 απο α τω χαῖρε δὰ ἔαναρυ- θίσω {..... ΄ Φεύγει γιὰ πάντα / μοῦ εἶπεν ἕ- κείνη. Καὶ ἅρπαξε τὸ χέρι µου καὶ τὸ ἀκούκ- πησε στὰ δακρυοποτισιµέγα μάτια της. 'Απὸ τὸ παβαδυράκι τοῦ ῥαγογιοῦ ἓ- 3 ΄ 4 ΄ ὌἜβαλα λοιπὸν τὸ χέρι µου. στὴν τσέ- , χαιρέτισα τὴ φτωχὴ γέα, τῆς ὑποίας ἓξ- άνοιγα µέσα στὸ σκοτάδι τοὺς γυμνοὺς κάτασποους ὤμους. 3 κ, « ”, ῤ Ἔπειτα ἐγὼ ἐξηπολούθῆσα τὸ ὄψειρ µου κ ἐκεγῃ τὸ δρόµο της... (᾿Απὸ τὸ 1 αλλικὸν) Ετττττ--ττιῃε--τηῃεςς-ττ--τ-------ι ΜΟΝΡΒΔΙΚΗ ΕΥΚΔΙΡΙΕ διὰ τοὺς ἐπιβάτας Κύπρου-- Πειραιῶς, Γνωστοποιεῖται, ὅτι ἡ ἡμετέρα ᾿Ατμο- πλοϊκὴ ᾿Ἑταιρεία Λεμεσοῦ κατύπιν ἐπιτυχοῖς συνδυασμοῦ της, ἐκδίδει εἰσιτήρια κατ εὖ- δεῖαν διὰ Πειραιᾶ µέσῳ Αλεξανδρείας μὲ τοὺς ἀκολούδους ναύλαους: ΜΕΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΣΥ ΤΡΟΦΗΣ Διά α’. Ὀέσιν 6 6.19.0 ο ». β. » »411.0 458.190 », κατάστρωμα 1. 4.0. ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α΄. δέσις 6 11. 11. 0. ΒΕ. » » πἳ, 9.0. Ἐπάσεραμα σωστο 4 6.τ.{ »5. 0. 0. οξ Ἐ Αλεξανδρείας οἳ ἐπιβάται, φθάνοντες ὡς γνωστὸν αὐτόθι ἑκάστην Δευτέραν,θἀναχωροῦν αὐθημερὸν διὰ ταχυτάτων καὶ ἠλεκτροφωτί- στων ἀτμοπλοίων κατ’ εὐθεῖαν διὰ Πειραιᾶ οὕτως ὥστε μοναδικὴ παρέχεται εὐκαιρία, εἷς τοὺς ἓκ Κύπρου δι Ἑλλάδα ταξειδιώ- τας, διότι ἄνευ περαιτέρω φροντίδων θὰ µεταβιβάζωνται ἐπὶ τῶν αὐθημερὺν ἆνα- χωρούντων ἀτμοπλοίων, μεθ’ ὧν ἡ ἡμετέρά Ἑταιρεία συνεδυάσδη. Ἔκ τοῦ Ἡρακτορείου. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΓΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Καθιστῶ γνωστὸν εἲς τοὺς µε]. ισσοφίλους ὅτι προμηθεύω κυψέλας εὐρωπαῦιὰς συστή- µατος Λαγιὰν μετερρυθµισµένας ὑπ ἐμοῦ ἀναλόγως τῶν Ἀλιματολογικῶν τοῦ τόπου µας, συνθηκῶν ἀντὶ σελινίων 15. Τὰς κν- ψέλας ταύτας παραδίδω χρωματισµένας, στερεὰς καὶ ἑτοίμους δι ἐγκατάστασιν σμή- γους. Ἐπίσης καὶ πυψέλας συστήµατος Γαἀαπῖ- Ῥ]αξῖ, ὡς καὶ οἴονδήποτε μελισσοκομικὸν ἐργαλεῖον. Τὴν προµήδειαν δὲ τῶν ἔργα- λείων τούτων ἄναλαμβάνω ἄνευ κερδοσκο- πιυκοῦ σκοποῦ. Αἱ τιμαὶ προαποστέλλονται. Ἐν ᾽Αμμοχώστῳ. | Μεῦ” ὑπολήψεως 4. Κούμας. ΣΠΟΓΡΓΟΥΣ καθαροὺς καὶ 3 γα. 3 ον Ν ᾷ αγοραςετε ἄπο τὸν γνώστοτατον μαλανοὺς ᾿Αλβέρτον (λοῦστρον) τὸν ὁποῖον ὃ ύνασθε νὰ εὕρετε εἷς τὸ Μπὰρ τοῦ κ. ᾿Αγαδαγγέλον. Ὅ ἴδιος γνωρίζει τὸν τρόπον νὰ χαῦα- ρίΐνει καὶ νὰ λευκαΐνῃ οἵονδήποτε σπόγγο», πα

Title Subject Page
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΚΑΙ Ο Κος ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 2p
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 2p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ 2p
ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ 3p