Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-05-13

ποκλείεται καὶ ἡ ἐπανάληψις τοῦ βοµβαρ- δισμοῦ τῶν Δαρδανελλίων, ἓν ᾗ περιπτώ- σει ἡ κατάληψις τῶν νήσων τούτων δὲν φέρει τὸ προσδοκώµενον ἀποτέλεσμα, ἤτοι τὸν ἐξαναγκασμὸν τῆς Πύλης εἲς συνθη- κολογίαν. Μάχη ἐν Ρόδῳ. Κατ᾽ εἰδήσεις ἐκ Ῥόδου ἡ Τουρκικὴ φρου- ρὰ, ἠνωμένη µει᾽ ἀτάκτων ἐπετέδη κατὰ τῶν Ιταλυιῶν ἀγημάτων. Μάχη συνήφδη καθ’ ἣν ἀμφοτέρωδεν ἔπεσαν νεκροὶ καὶ τραυµατίαι. Τὸ ἡμιεπίσημο» «Βῆμαν τῆς Ρώμης ἓν κυρίῳ ἄρθρῳ γράφει ὅτι ἐξηναγκάσδη ἡ Ιταλία νὰ προβῇ εἷς πολεμικὴν ὁρᾶσι» ἓν τῷ Αἴγαίῳ διὰ νὰ ἀπομονώσουν τὴν Σταμ- ποὺλ ἐκ τοῦ Λοιποῦ Κράτους. Νέα µεσολάβησις διὰ τὴν εἰρήνην. Ἡ «Ἐφημερὶς τῶν Συζητήσεων» βεβαιοῖ ο, ΄ . 3 - ὅτι διαπραγματεύσεις ἤρξαντο εἷς Βερολῖνον καὶ εἷς ζων)πολιν διὰ τὴν σύναψιν τῆς εἰρήνης μεταξὺ τῆς Τουρμίας καὶ τῆς Ἴτα- Λίας. ς δν μη - ἶ 3 Οἱ «Τάϊμς» πληοοφοροῦνται ἐκ Κ)λεως ὅτι ἡ Τουρκία ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν Ῥωσσ΄αν ὅπως αἳ Ἠεγάλαι ἀ4υνάμες ὑποβάλωσιν εἷς αὐτὴν νέαν πρότασιν µεσολαβήσεως πε- ῥιέχουσαν ὄρους δυναµένους νὰ γίνωσι δε- 1 λ Δ 9 , κτοὶ χωρὶς νὰ βλάπτεται τὸ γόήτρον αὐτοκρατορίας. . ΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ Καὶ ἄλλοι Μωαμεθανοὶ ἔδωκαν τὸν Ἓλλην. ὅρκον. τῆς Μετὰ τὴν πρὸ ἡμερῶν γενοµένην ὅρκω- µοσίαν τοῦ νοµάρχου Χανίων Ἰάωαμεῦδα- νοῦ Ταχὴρ Χαιξηϊσμαήλογλου καὶ ἄλλοι Μωαμεθανοὶ ἐμιμήθησαν τὸ παράδειγμά του. Οὕτω ἕδωκαν τὸν ἑλληνικὸν ὅρκον ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως τῶν Ελλήνων καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ «Συντάγματος, οἱ Μωαμεδανοὶ ᾽Αχμὲτ ἐφένδης ὑπελεγκτὴς τοῦ τελωνείου Ἁανίων καὶ ἹΜαυρομμά- της μεταφραστὴς ἐν ᾿Ηρακλείῳ. ᾽Αμφότεροι οἳ ἐν λόγῳ Μωαμεδανοὶ ὑπάλληλοι τῆς ΕΚρητικῆς Πολιτείας ἐδή- λωσαν ἐγγράφως πρὸς τὴν Κυβέρνησιν τὴν ἐπιθυμίαν ὅπως δώσωσι τὸν ἕλληνι- κὸν ὅρκον. Τα ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Κωνλλις.--- Τὸ προσωρινὸν προεδρεῖον τῆς Ἠουλῆς κατηοτίσθη οὕτω: Πρόεδρος ᾽Αχμὲτ Μαχὶο Οὔλεμᾶς ποῶτος ἀντιπρόεδρος ὅ Ἕλλην βουλευτὴς 4οτας. --Η Τουρκικὴ Κυῤέρνησις στέλλει ἐνισχύ- σεις εἷἲ ᾽Αλῤανίαν ὅπου ἐξερράγη ἐπανά- τοῦ «Φκουτάρεως στασις. Ἰὰ στρατεύματα καὶ πὲκ ἠττήθησαν' ὑπάρχει φόβος ὅτι οἱ Μαρδῖται καὶ ἄλλαι ἰσχυραὶ φυλαὶ ἡνώ- ὤΦησαγ. ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΗΙΡΗ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΙΤΟΠΗΣ ᾽Απὸ τῆς παρελδούσης Τρίτης τὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς σιυγκεντρωθέντα ἅπαντα ἓν «Δευκοσίᾳ ἐπανέλαβον τὰς δια- σκέψεις των ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνος, αἴ- τινες κατέληξαν εἷς τὰς ἑπομένας ἀποφάσεις: ᾿Απεφασίσθη δηλονότι νὰ σταλοῦν πάντα τὰ διαµειφδέντα ἔγγραφα πρὸς τὸ Ὕπουρ- γεῖον τῶν ᾽Αποικιῶν. ΔἎὰ ζητηδῇ ἀπὸ τῆς Κεντρικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἀποσταλῇ εἰδικὴ ᾿Ἠπιτροπὴ πρὸς µελέτην τοῦ Κυπρι- ακοῦ ζητήματος. Νὰ ἐκδοθῇ ἕλληνοαγγλο- 7αλλικὸν ὄργανον πρὸς διαφώτισιν τῆς κοινῆς γνώμης ἐν Εὐρώπῃ ὑπὲρ τῶν κυπριακῶν δικαίων καὶ νὰ συνταχῦοῦν κανογισιοὶ πρὸς γενικὴν πολιτικὴν ὀργάνωσιν ἓν τῇ Νήσῳ. Ἡ σύνταξις τοῦ ἐγγράφου δι ἷς θὰ ξητῆται ἡ ἀποστολὴ ἓκ «{ονδίνου εἶδιιῆς Ἐπιτροπῆς ἀνετέθη εἷς τούς κ. κ. Π]. Κων- Λιν. Κλ. 4αγίτην, ἡ δὲ σύνταξις τῶν κανονι- σταντιγίδη», Π. ΚΧαιζηἸωάννου καὶ σμῶν εἷς τὸν Παγιερ. ἸΜητροπολίτην Κι- τίου καὶ εἷς τοὺς κ. κ. 1. Οὐκονομίδην καὶ 1. Κυριακίδην. Ἐνεκρίδη ἐπίσης καὶ ἀπεσιάλη πρὸς τὴν 4. Ε. τὸν Μ. Αρμοστὴν ἐπιστολὴ, δι᾽ ἧς ἀναγγέλλεται καὶ ἐπισήμως ὃ καταρτισμὸς τῆς Κεντρικῆς Επιτροπῆς καὶ ἐφιστᾶται ἡ προσοχὴ τῆς 4. ΕΒ. ἐπὶ τῆς διὰ τῶν φηφισµάτων µΛλαϊκῆς ἐτυμηγορίας ὡς πρὸς τὴν στάσιν τῶν Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων ἀπέναντι τῆς Ἰζυβερνήσεως. Τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἐλλείψει χώρου πιδανῶς γὰ δηµοσιεύσωμεν εἲς τὸ προσεχές. Ἡ ΑΝΑΣΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥΒΡΚΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Λέγεται, ὅτι ὅ ἔντ. ᾿Αρχιγραμματεὺς τῆς Κυβερνήσεως ἐνετάλη αἰφνιδίως ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποικιῶν νἀναχωρήσῃ ἑ- σπευσµένως δι’ ᾽Αγίία,. Ἡ ᾖἔἐντολὴ αὕτη διόλου ἀπίδανον νὰ σχετίζεται πρὸς τὴν ἐπελθοῦσαν ἓν Κύπρῳ πολιτικὴν κρίσιν, διὰ τὴν ὁποίαν ἴσως ἓ- κρίθη ἀναγκαία ἡ µετάκλησις τοῦ ᾿Αρχι- γραμµατέως, ἵνα παράσχῃ τὰς δεούσας πλη- ροφορίας. Πεποίθαµεν, ὅτι ἡ Α. Ἐντιμότης ὅ Οαρίαΐῃ ΌυγΓ δὰ απαρασιήσῃη πιστῶς εἷς τὴν Κυβέρνησίν του τὴν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν, συνεπείᾳ ἁστόργου κυβερνητι- κῆς πολιτείας καὶ ὅτι δὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τῶν ζυπριακῶν αἰτημάτων, τὰ ὁποῖα εἶνε δίκαιον νάἀξιῶμεν παρ᾽ εὐγενοῖς καὶ πεπο-. λιτισµένου Ἓθνους, σ ΣΥΓΧΑΡΗΙΗΡΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Πάντες ηἳ δήμαρχοι τῶν πόλεων καὶ ἡ Α. Μακαριότης ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κύπρου συνεχάρησαν ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ Του ἑορτῇ τὸν ἑορτάζοντα Ἑασιλέα µας Γεώργιον τὸν Α΄, πρὸς πάντας δὲ ἀπήντησεν ἡ Α. Με- γαλειότης «εὐχαριστοῦσα ἐγκαρδίως». κ... ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ Προήχδη εἷς παροµοίαν θέσιν ἐν Χόγκ- Κὸγκ ὅ ἐν Ἐύπρῳ:. δικηγόρος τοῦ Στέμ- µατος κ. Μπάκνιλ. Οἵ γνωρίζοντες αὐτὸν λυποῦνται διὰ τήν ἀποχώρησιν ἀνδρὸς πο- λυμαδοῦς καὶ εὐγενοῦς «φιλελευθέρου, ἐνῷ ἀφ᾽ ἑτέρου χαίρουν διὰ τὴν ἐπαξίαν προ- αγῶγήν του. ᾿Ηγγέλθη ἐξ ᾿Αθηνῶν ὁ θάνατος τοῦ σοφοῦ καὶ διασήµου διδασκάλου τῆς Νο- μικῆς ἐπιστήμης ᾿Αλκιβ. Ιζρασσᾶ. Τὴν ᾱ- πώλειαν Ὀρηνεῖϊ ἅπας ὅ νομικὸς κόσμος. Βόῥοέωνοι ἀντηλλάγησαν προψὲς ἓν µέσῳ εὑρυτάτου κύκλου συγγενῶν οἵ ἀρραβῶνες τοῦ παρ᾽ ἡμῖν µεγαλεμπόρου εἰσαγωγῆς καὶ Χαλλίστου γέου κ. ἵ. Κ. Κύζα μετὰ τῆς εὐγενεστάτης Ά)δος Ἑὐγενίας Λημοσῦ. Χα- τζηπαύλου. Τὸ εὐάρμοστον ζεῦγος συγχαίροµεν ἐγ- καρδίως. Ο καιρὸς ἀπὸ τοῦ προχδὲς Σαββάτου μετετράπη εἷς βροχερὸν λίαν ἐπωφελῆ διὰ τὴν ὀρεινήν. ᾿Ελάβομεν τεῦχος περιλαμβάνον ἴσολο- γισμοὺς ἓξ ἐτῶν διαχειρίσεως τῆς ἘἜκκλη- σίας τοῦ ἓν Λευκοσίᾳ ἵεροῦ ναοῦ Ἠριπιώ- του, ἓξ ὧν καταφαίνεται ὄντως ἢ οἴκονο- μικἡ εὑρωστία τοῦ ναοῦ τούτου καὶ ἡ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ἐπιτελεσθεῖσα κατὰ τὸ διά- στηµα τοῦτο εὐδόκιμος ἐργασία, ἐφ᾽ ᾗ καὶ ἄξιοι συγχαρητηρίων τυγχάνουν οἱ ἀξιότ. π. κ. ἐπίτροποι. | ᾿Εξεδόθη ὃ ἂἀρ. 15 τοῦ Β΄. ἔτους τοῦ ἓν Λευκοσίᾳ ἐκδιδομένου ἀξιολόγου περιο- δικοῦ «Ὅ Ἑρμῆς» ὑπὸ τοῦ κ. Κ, Σαμου- ἡλ μὲ χρησιµωτάτην ὕλην διὰ τὸν ἐμπορι- κὸν κόσμον. Γ 1Γ1Γ 1ΓΊΓ ο 1 τς ως ο Εξ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΕΟΣΩ 4ὲν εἶνε δυνατὸν ἄρά γε νὰ ληφδῇ καμ- µία πρόνοια ἐκ µέρους τῶν ἐπιτρόπων τῆς ἐμκλήσ. Αγίας Νάπας διὰ τὸ οἰκοδόμήημα τοῦ παλαιοῦ Παρδεγαγωγείου. Τὰ κεραμίδια χοροπηδοῦν μὲ τὸν παρα- µικρότερον ἄνεμον, πολλὰ δὲ μὴ γνωρίζοντα νὰ σύρωσι τὸν χορὸ», χάνουν τὴν ἱσορροπίαν καὶ καταπίπτουν συντριβόµενα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ. Ὁ ἑξώστης ἀποτελεῖ....τὸ ὄγδοον δαῦμα τοῦ μόσμου, καταστὰς κπρεμμαστὸς ἑξώστης, τὰ παράθυρα χρειάζονται πραγματογγώμογας διὰ γὰ ἀποφανὺοῦν ἐὰν εἶνε τοιαῦτα, | δὲ πόρτες) ὁμοιάξουν καταπληκτικῶς πρὸς τὴν πύρταν τῆς φρακτῆς τοῦ µακαρίτου Ναστραδ- δν Χότζα / Καϊάφας. ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΒΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΑΙΔΟΜΕΝΗ ἄἱξ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Λεμεσὸς τῇ 90)198 Μαΐου 1913 Διευθυντὴς καὶ Ἑκδότης ΕΥΡ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΣΕΙΟΣ Έτος Ίον -- ᾽Αρ. 85 ο ΗΓΩΝ τῇΣ ΚΥΠΡΟΥ Απας ὁ ᾽Αδηναϊκὸς τύπος --- ἔξαι- θέσει µόνον τῆς ἐκπεντρικῆς «᾿Ακροσιό- ἆεως»- -ἔγραψε συµπαθέστατα περὶ τοῦ ἀγῶνος τῆς Κύπρου ἐπικροτῶν τὸ διά- βηµα τῆς παραιτήσεως τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν. Οὕτω ἡ «Ἑστία» εἲς ἓν ᾱ- τὸ τὰ τελευταῖά της φύλλα ἔγραψεν ὑπὸ τὸν ἄνωδι τίτλον κύριον ἄρθρον ἐκ τοῦ ὁποίου ἀποσπῶμεν τὰς ἐπομένας τσερι- χοπάς : Ἡ Ἱἱστορία τῆς “Ἑαπτανήσου ἔπα- παλαμβάνεται εἰς τὴν ΙΚύπρον ἔπειτα ἀπὺ ὃξ δεκάδας ἐτῶν' τὸ ἴδιον ᾿Α΄- λικὸν ανεῦμα, ἡ ἴδία αὐδαιρεσία τῶν διοικητῶν, µετατιθεμένων άπρο- σέκτως ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς κυβερνή- σεως ἀπὸ µέσου τῶν ἡμιαγρίων ᾿Α- φρικανικῶν κτήσεων εἰς τὴν κατ ἕ- ζοχὴν μερον παὶ πεπολιτισμένην γῆ- σον, δυναµένην νὰ δώσῃ μαῦήματα πολιτισμοῦ καὶ εὐγενείας εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀναγχαίως ἐμβολιασδέν-- τας ἐκ τοῦ περιβάλλοντος, εἰς τὸ ὅὃ- ποῖον εὑρέθησαν πρὶν σταλοῦν εἰς τὴν Ιζύαρον. “Ἡ ἰδία ἐξάντλησις ὃ- πομονγῆς ἀπὸ μέρους τῶν νησιωτῶν ἀφοῦ ἀνέμειναν καὶ ὑπέμειναν ἐπὶ Φ4ετίαν ὁλόγληρον. κ ” ᾽Αλλ” ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πρέπει ἶδι- αιτέρως νὰ τονισθῇ, ὅ,τι πρωτίστως ἀνάγκη νὰ ἐξαρθῇῃ διὰ νὰ τὸ κατα- νοήσουν οἱ πάντες, εἶνε ἡ κατα- πληκτικὴ διαφορὰ, ἡ ἀφάνταστος, µε- ταξὺ τῆς ᾽Αγγλικῆς διοικήσεως ἐν Ἑατανήσῳ καὶ τῆς ᾽Αγγλικῆς διοι- κήσεως τῆς Ιζύπρου’ μοιάζει σᾶν µι- τέρα πρὸς μητρυιὰν, σῶν Αγγλία ποὺὸς.....Γουρκίαν. ζαὶ διὰ νὰ μὴ ν ὑποδέσῃ τις ὅτι ὑπερβάλλομεν καὶ κατ ἐλάχιστον τὰ γεγονότα, ὅτι Ίρω- ματίζοµεν ἔστω ὑπὲρ τὸ πρέπον τὴν ἀλήδειαν, παράθέτοµεν τὴν. µαρτυρί- αν ἐόχου Ἕλληνος κληρικοῦ, ἑνὸς τῶν μᾶλλον εὐπαιδεύτων, ἀλλ’ ἔνταυ- τῷ καὶ εὐρυτάτου γοητικοῦ δρίζοντος ἱερωιένων, ὁξ ἐκείνων δι οὓς δ.ε- κρίδη πάντοτε ἡ Σιωνῖτις Ἐκκλησία καὶ τὸν ὁποῖον οἳ Ιζύπριοι εἴγον τήν εὐτυχῆ ὄμπνεισιν νὰ ἐκλέουν Μη- τροπολίτην Κιτίου. ἃς κ ἃ Προσφωνήσας ὃ Σεβασμιώτατος τὰ συγκεντρωθέντα πρὸ τῆς ᾿Αρχι- επισκοπῆς ἐν διαδηλώσει πλήθη κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς παραιτήσεως τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν, εἶπε μετα ὺ ἄλλων : «ἸΚατανοῷ τὴν ἀἁγανάκτησίν σας, ὅπως πατανοῶ καὶ τὸν ἐγθουσιασμόν σας. Οἵ ἓν Τουρκίᾳ ἁδελφοί σας φαντάζονται ὅτι σεῖς πλέετε εἷς πέλαγος εὐημερίας, ἐπειδὴ κυ- βερνᾶσθε ὑπὸ: τῆς ᾽Αγγλίας. ᾿Εγὼ ἴδιος, προτοῦ νὰ γείνω πολίτης Κύπριος, ἐπίστευ- ον ὅτι ἡ Κύπρος εὐημερεῖ ὅσον οὐδεμία ἄλλη χώρα τῆς ᾿Ανατολῆς, ἀφοῦ κυβερνᾶ- σθε ὑπὸ Κράτους πεπολιτισµένου 84 τώρα ἔτη. Ἔπρεπε νὰ γείνω αὐτήκους καὶ αὖ- τόπτης, νὰ ζήσω ὑπὸ τὴν ᾽Αγγλικὴν Κυ- πριακὴν διοίκησιν δύο τώρα ἔτη διὰ νὰ ἐννοήσω ὅτι ἠπατώμην, ὅτι ἁπατῶνται πάντες ὕσοι γοµίζουσι τὴν Κύπρον εὔτυχε- στέραν πάσης ἄλλης νήσου τῆς ᾿Ανατολικῆς Μεσογείου. «Διότι ἀπὸ ποίαν ἄλλην Ἑλληνικὴν νῆ- σον γίνεται τόσον σκληρὰ ἀφαίμαξις, ὅσον ἀπὸ τὴν Κύπρον διὰ τοῦ φόρου τῆς ὕπο- τελείας Ἠϊς ποίαν ἄλλην νῆσον παραγκω- νίζονται τόσον οἳ ἰθαγενεῖς τῶν δημοσίων Ὀέσεων ὅσον ἓν Κύπρῳ Εὶς ποίαν ἄλλην Ἑλληνικὴν νῆσον ὑπάρχουσι προνόμια ὃ- πὲρ τῶν Μουσουλμάνων ὣς θρησκευτικῆς κοινότητος, χωρὶς ἀναλόγου ἀντισταθμί- σµατος διὰ τοὺς Ἕλληνας ὥς Εκκλησίαν :» Αὐτὸ καὶ ἄλλα εἶπεν ὃ Μήτροπο- Μίτης' καὶ δὲν εἶπε τίποτε, μὰ τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν ἀλήδειαν. Δι-- ότι ἐπὶ 34 τώρα ἔτη ἡ ᾽Αγγλία µό- νον ἐστράγγισεν οἰκονομικῶς τὴν Κύ- προν μεταβαλοῦσα αὐτὴν εἰς στιμ- µένην λεμονόκουπαν. η .. κ Αλ] εἴνε ἐνδεχόμενον νὰ ἐκλάβῃ τις, ὅτι οἱ βουλευταὶ προῆλθον εἰς τὴν περὶ παραιτήσεως ἀπόφασιν αὐθαιρέτως, Ἰωρὶς πςοηγουµένως νὰ ἐξαντλήσουν πᾶν ἄλλο μέσον, χωρὶς πρότερον νὰ χάσουν κάθε ἐλπίδα ἀναγνωρίσεως κατ ἄλλον τρόπον τοῦ δικαίου των. «Ἐπὶ τριάκοντα ἔτη, ἀπαντοῦν διὰ τοῦ ἐγγράφου των, οἱ κατὰ καιροὺς Ἕλληνες βουλευταὶ δὲν παρέλειψαν εὐκαιρίαν ὅπως ἐπιτύχωσι βελτίωσίν τινα τῆς ἀφορήτου καταστάσεως, ὅπως ἐξασφαλίσουν τοὐλάχι- στον ἀνάλογον τὴν ἀντιπροσωπείαν τῶν αἳ- ρετῶν μελῶν ἐν τῷ Νομοθετικῷ, ὅπου οἵ Ἕλληνες, καίτοι ἀντιπροσωπεύουν τὰ τέσ- σαρα πέµπτα τοῦ λαοῦ τῆς νήσου, εὑρέθη- σαν πάντοτε ἓν µειονοψηφίᾳ ἐπὶ τῶν σπου- δαίων νομοδετικῶν µέτρων, ὅσα δὰ ἔφε- ϱον τὸν τόπον εἲς ὁδὸν εὔημερίας». ἁ Ῥαὶ ὅταν πλέον ἐξηντλήῦδη πᾶν δι- άβηµα καὶ πᾶσα ὑπομονὴ καὶ ὑπὸ τὸ Ἀράτος τοιαύτης ἐκ µέρους τοῦ λαοῦ ἀπογοητεύσεως διεὶ ήχθησαν αἱ τελευ- ταῖαι ἐκλογαὶ καὶ ἀνεδείχθησον οἳἵ ἀντιπρόσωποι μὸ εἰδικὴν πλέον ἔντο- λὴν νὰ θέσωσι τέρμα, ἂν µή τι ἄλ- λο, εἰς τὴν ἀντιπροσωπευτικὴν κὠ- µῳδίαν, αὐτοὶ ἐδεώρησαν ὀρὺότερον γὰ, δοκιμάσουν μίαν ἀκόμη φορὰν, καὶ ὑπέδειξαν πρὸς τὴν Ἰυβέρνησιν δι᾽ ὑπομνήματός των ποῖαι πολιτεια- καὶ καὶ οἰκονομιχκαὶ μεταρρυῦμίσεις ἔδει ἀποραιτήτως νὰ εἰσαχδῶσι διὰ τὴν εὐημερίαν τῆς νήσου καὶ ὕπε- στήριξαν: α’.) Νὰ μεταρρυθμισθῃ ἡ βάσις τοῦ πο- λιτεύµατος αὐτῆς, ὥστε νὰ δοδῇ πραγμα” το συμμετοχὴ εἷς τὸν λαὸν ἐν τῇ διοι- κήσει τῶν ἰδίων αὑτοῦ ὑποδέσεων καὶ ἓν τῇ διαχειρίσει τῶν ἰδίων αὑτοῦ χρημάτων. β’) Νὰ αὐξηθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν Ελλή- γων βουλευτῶν ἓν τῷ Νομοθετικῷ, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ πληθυσμοῦ τῶν δύο ἓν τῷ τόπῳ στοιχείων. γ’) Νὰ ἁπαλλαγῇ Ἡ νῆσος τῆς ἀδίκου ἀφαιμάξεως, ἥτις ἨὙίνεται αὐτῃ διὰ τοῦ λεγομένου φόρου τῆς ὑποτελείας, ὁλόκλη- ϱος δὲ ἡ πρόσοδος τῆς Κύπρου νὰ δαπα- νᾶται ὑπὲρ τῆς Κύπρου. -δἼ). Νὰ ἀποδοθῶσιν εἲς τὴν νῆσον τὰ ὑπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερνήσεως κατακρα- πόύμενα μὲ ἀδίκους -προφάσεις Κυπριακὰ χρήματα, ὑπὸ τὸν τίτλον περισσεύµατα τῆς Κύπρου, ὅπως δεραπευθῶσιν ἀνάγκαι ἆπα- ῥαΐίτητοι τῆς νήσου. κ Χ Ἡ Ὑπάρχει εἰς ὅλ᾽ αὐτὰ τίποτε τὸ μὴ ὀρδὸν, τίποτε τὸ μὴ απρακτικὸν, τίποτε τὸ Ὀίγον τὴν ᾽Αγγλικὴν «ᾳι- λαυτίαν, ὥστε νὰ δοῦῇ ὑπὸ τοῦ µε- τακληδέντος ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ᾿Αφρι- κῆς τελευταίου Αρμοστοῦ: μὲ περισ- σὴν αὐδάδειαν ἡ σκαιοτέρα δυνατὴ ἀρνητικὴ ἀπάντησι-, ὁ δὲ ὑπουργὸς τῶν ᾽Αποικιῶν, ὃ ὁποῖος ἔλαβε κα-- πόπιν γνῶσιν τοῦ τε ὑπομνήματος καὶ τῆς ᾿Αρμοστειακῆς ἀπαντητ'κῆς αὐδαδείας, νὰ γράψῃ μὲ δύο λέεις πληροφορῶν τὸν 'Αρμοστὴν ὅτι τὺ περιεχόµενον τῆς ἐπιστολῆς αὐτοῦ πρὸς τοὺς Ἓλληνας ἀντιπροσώπους «τυγ- χάνει τῆς πλήρους αὐτοῦ ἐπιδοχιμα- σίας 1) Καὶ τί ὑπελείπετο κατόπιν καὶ τοῦ τελευταίου τούτου κολάφου εἰς τοὺς ἕλληνας ἀντιπροσώπους εἰμὴ ἡ πε- ραιτέρω ἀποχὴ, ἂν µή τι ἄλλο, ἀπὸ τῶν εἰς βάρος τῆς Κύπρου αρὺ το-- σούτου χρόνου διαδραματιζοµένων Ὡς ὃ᾽ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ὑστέ- ρων, ὁλόκληρος ὃ Ἑλληνικὸς κόσμος «τῆς µεγαλονήσου ἐπεκρότησεν ἐνθου- ᾿σιωδῶς εἰς τὸ διάβηµα τῶν ἀντιπρο- σώπων του, ἡ δὲ αὐτοκέφαλος Ἱζυ- πριακὴ ᾿Εκκ]ησία ἐτέθη ἐπὶ χειαλῆς τοῦ ἀγῶγος, ὁ ὁποῖος πρόκειται έπε- ἕῆς νὰ δ.ιεαχῦῃ κατὰ τῶν ένων ἀρχόντων. Ἡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΝ Ο “ΑΒΕΡΩΦ,, ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ Ὅλος ὅ “Ἑλληνιιὸς κόσμος ᾿Αλεξανδρεί- ας µεγάλως συνεκινήδη ἐπὶ τῷ κατά- π]ῳ ἐσχάτως τοῦ δωρηκτοῦ µας «᾿Αβέρωφ» συνοδευοµένου ὑπὸ τῶν «Σφενδόνης» καὶ Ἑλληνικὴ Κυβέρ- οπως αὐτόδι δύο ἀντιτορπιλλικῶν ο 5 ατα /) «4όγχης», γήσις ἀπέστειλεν εἷς Αλεξάνδρεια», :δώσωσι µεγαλυτέρα» μεγαλοπρέπεια» εἷς τὴν τέλεσιν τῶν Πανελληνίων καὶ Πα)αιγυπτίων ᾿ Αγώνων τῶν διοργανωδέντων ὑπὸ τοῦ «Ὁμίλου τῶν Φιλάθλων». Πρώτη εἰσῆλθδεν εἷς τὸν λιμένα ἡ «Ἄφεν- δόνη» ἐν µέσῳ τῶν ζητωκραυγῶν τῶν ἆὁ- μογενῶν τῶν» εὑρισκομένων ἓἕν μικροῖς ἀτ- µοπλοίοις καὶ λέμβοις. Δευτέρα εἰσῆλδεν ᾗ ««όγχη» καὶ κατόπιν ὁ «Αβέρωφ» σιγὰ σιγὰ ὑπερήφανος διὰ τῆς μεγάλης εἷ- σόδου τοῦ λιμένος. Τὴν στιγμήν ἑἐκείνην ὁ ἐπὶ τῇ ἀποβάδρας κόσμος ἑκσπᾷ εἷ χει- Ὁ «᾿Αβέ- θϱωφ» μόλις εἰσῆλδεν εἷς τὸν Λιμένα ὄψω- ροκροτήµατα καὶ ζητωκραυγάς. σεν ἐπὶ τοῦ πρωραίου ἱστοῦ τὴν Αἴγυπτι- ακὴν οἨμαίαν καὶ ἐχαιρέτσε τὸ Αἴγυπτια- κὸν ἔδαφος διὰ τῶν συνήδω» κανονιοβο- Λισμῶ», ἔνφ αἳ πλήρεις κόσμου ἀτμάκατοι καὶ αἱ χιλιάδες τῶν ἔξω Φεατῶν ζήτωκραυ- γάζου», Ἐκ τοῦ χειροκροτοῦ». Φρουρίου 2άλεχ ἀνταπεδόθη ὁ χαιρετισμὸς, διερχο- µένου δὲ τοῦ «᾿Αβέρωφ» πρὸ τῆς Χεδιβικῆς «Μήαχρούσας» δαλαμηγοῦ ᾗ μουσική του ἀνέκρουσε τὸν Χεδιβικὸν ὄμνον. Ἡ Λειτουργία ἐπὶ τοῦ «᾿Αβέρωφ» Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἑψάλη ἡ δεία λειτουργία ἐπὶ τοῦ δωρηκτοῦ «᾿Αβέρωφ». Ὁ ἐκτεταμένος χῶρος τῆς πρύμνης τοῦ πλοίου ἐχρησίμευόεν ὣς ναός. Ἡ «4. Μ. ὅ Πατριάρχης ἐχοροστάτη- σεν, Λειτουργήσαντος τοῦ ἀρχιμανδρίτου τοῦ Θρόνου κ. Πολυεύκτου μετὰ τοῦ Πατριαρ- χικοῦ κλήρου. Τὸ πλήρωμα τοῦ πλοίου παρετάχθη μετὰ τῶν ἀξιωματικῶν αὐτοῦ καὶ ἰδιαίτερος χῶρος ἦτο προωρισµένος διά τοὺς κεχκλημένους καὶ τὰς οἰκογεγείας των, τοὺς ὁποίους µετέφερεν πλοίου. ἀτμάκατος τοῦ Ἡ 4. Μ. ἡρμήνευσε τὸ Εὐαγγέλιον εἷς τὰ πληρώμαα, εἲς τὸ τέλος δὲ τῆς ει- τουργίας ἐτέλεσεν γιασμὸν, ὃδι᾽ οὗ ἡγέασε τοὺς ἄνδρας καὶ τὸ πλοῖον καὶ ἐξ οὗ ἔφυ- λάχδη µέρος ἐν τῷ γαἴσκῳ τοῦ δωρηκτοῦ. Εἰς τὴ» αἴφουσαν τοῦ πλοίου πλουσίως ἐπιπλωμένην ὅ Μοίραρχος ἐδεξιώδη κατό- πιν τοὺς προσκεκλημένους του. “Ἡ] μουσι- κῄ τοῦ πλοίου ἀγέκρουεν ἐμβατήρια. “Ἡ , .-- 4. Μ. ἀπῆλδεν ὑπὸ τοὺς ἴχους τοῦ Ἐλ- ” ὴ - ληνιμοῦ Ύμνου, ἰσχυρὸν ὃ᾽ ἄγημα ναυτῶν Δ α παρουσίασεν ὅπλα καὶ ἀπένειμε τὰς τιµάς. Τὸ Προσκύνημα. Αληδὲς προσκύνημα ἐγένετο ὅ «᾿Αβέ- ρωφ» ἀπὸ τοῦ κατάπλου αὐτοῦ. ᾽Απὸ ῥα- Ὀείας πρωΐας µέχρι ὁ ὁμογενὴς πληδυσμὸς συνέροεεν εἷς τὺν Λιμένα ἵνα ἐπισκεφὺῇ τὸν «τόλο». Τοὺς ἡμετέρους ἐμιμοῦντο οἳ συμπολῖται Σύριοι καὶ Κόπται ” καὶ ἱκανὸς ἀριδμὸς μουσουλμάνων Ἴδα- νυκτὸς γενῶν. Συµσόσια καὶ σπεροπόσεις. Κατὰ τὸ συµπόσιον ὅπερ ἡ Ἑλληνικὴ Παροικία παρέθηκε πρὸς τιμὴν» τῶν ἑλλή- γων ἀξιωματικῶ» ὃ Μοίραρχος κ. Γκίνης ἀντιφωνῶν εἷς τὰς ἐγερθείσας προπόσεις εἷ- πε σὺν ἄλλοις καὶ τὰ ἑξῆς: . «Εὐτυχὴς ἡ μικρὰ ἐλευδέρα Ἑλληνικὴ γωνία ἔχουσα τοιαῦτα τέκνα, ὣς τὸν µέγαν ἝἛλληνα πατριώτην Γ. ᾿Αβέρωφ, ἓν ἔχοντα σκοπὸν καὶ ὄνειρον τοῦ βίου, τὴν ἀνύψω- σιν τῆς Φυλῆς µας. Ἡ Κοινότης ᾿Αλεξαν- δρείας ἂς ὑπερηφανεύεται ἔχουσα πολλὰ τοιαῦτα. Θὰ ἦτο δὲ ἡ Ελευθέρα Ἑλλὰς ἐπίορκος πρὸς τὴν ἱστορίαν της ἂν ἔξηκο- λούδει ἐπὶ πολὺ νὰ κατέχηται ὑπὸ τοῦ λη- Ὀάργου ἐκείνου ὅστις βεβαίως ἔφερεν αὖ- τὴν πρὸς τὴν ταπείνώσιν. Εὐτυχῶς τὰ ἀπὸ τριετίας γεγονότα, ὑπῆρ- ξαν ἐγερτήριον σάλπισµα πρὸς ἀἄνάληψιν γέου ἐθνικοῦ βίου, ὑποσχομένου ἡμῖν σε- βασμὸν τῶν δικαιωμάτων µας, ἐν τῇ ἔθνι- κῇ σταδιοδροµίᾳ, ἀνταξίᾳ τῶν παραδόσε- ών µας, παραδόσεων πολιτισμοῦ, προόδον παὶ ἐπικρατήσεως ἀνὰ τὸν κόσμον τοῦ ἕλλ. πνεύματος. :«Τοῦ τοιούτου ἐθνικοῦ ἔργου τὴν πραγ- µατοποίησιν ἀνέθηκεν ὅ Ελληνικὸς Λαὸς εἰς Ἰυβέρνησιν, ἥτις ἔθεσε Ὀεμέλια ἵν ἀνεγείρῃ µέγα τὸ οἰκοδόμημα τῆς ἀναγεννή- σεως τῆς ἑλληνικῆς Πατρίδος. Ἡ Ὀέλησις τοῦ Κράτους καὶ τοῦ Ἑλλ. Λαοῦ πρὸς δημιουργίαν νέας Ἑλλάδος ἕ- ναρέτου καὶ ἐν τῇ γεωγραφικῇ της σµικρότητι ἰσχυρᾶς καὶ σεβαστῆς εἶναι ἐπιτακτική. Τὴν ἠθέλησεν ὅ Θεάνθρωπος, ὅστις εἷς τὴν φυλὴν διεῖδε τὸν σκαπανέα τοῦ Ἆρι- στιανισμοῦ καὶ τὴν ἀπαιτεῖ ἡ Ἱστορία µας. Εἶμαι ὑπερήφανος δυνάµενος νὰ βεβαι- ώσω ὑμᾶς ὅτι βαίνοµεν σταθερῶς πρὸς τὴν ὁδὸν ταύτην. Τοιούτου ἀναβαπτιζομένου κράτους, ἸΙζύριον, χαιρετισμὸν φέρω πρὸς ὑμᾶς καὶ τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ Κοινό- της ᾿Αλεξανδρείας εὐτυχῇ καὶ μὴ παύσῃ νἀποτελῃ ἕνα τῶν φωτεινοτέρων καὶ πολυ- τιµοτέρων ἁστέρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στέµ- µατος», ΠΟΛΕΜΟΣ ᾿Ἐπανάληψις τοῦ βομβαρδισμοῦ. 4 του Τηλεγραφήματα ἓκ Ῥώμηῆς ἀγγέλλουσιν ὅτι καίτοι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ Ἱταλία δὰ περιορισῦῇ εἷς τὴν κατάληψιν τριῶν µε- Υαλογήσων τοῦ Αἰγαίου, ἓν τούτοις δὲν ᾱ- Ἐφημερὶς πολιτικὴ καὶ ποινωνικὴ Ἑκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος Ἀδυνδρομὴ ᾿Ἐτησία : Διὰ τὴν πόλιν µας . . . σελ. 8 Λιὰ τὰς ἄλλας πόλεις. . - «σε. 10 Διὰ τὸ Εξωτερικόν . . » 19 Ε 1Ηί ΙΗί 1 (Διήγημα) (Συνέχεια καὶ τέλος). Τῆς αὐτῆς σκληρᾶς ὑποδοχῆς τυγχάγων πανταχοῦ ὅπου ἀπετείγετο, ἔφθασε μίαν στιμὴν: εἷς ἓν ἐργοστάσιον. Πτο ἡ ὥρα τοῦ γεύματος καὶ ἀπὸ τῆς ἡμικλείστου δύ- θας τοῦ ἑργοστασίου ἐφαίνοντο πέριξ τρα- πέζης οἱ γευματίζοντες ἐργάται, Πειιῶν λυσσαλέως, ὤθησε τὴν δύραν καὶ εἰσῆλ- θεν. Ὅ ἰδιοκτήτης τοῦ καταστήματος, πα- χὺς καὶ ὁλοστρόγγυλος χωρικὸς, τὸν ἠρώ- τσεν ὀλίγον ἀποτόμως : ---Τί δέλεις --Ἔρχομαι νὰ σᾶς προσφέρω τὰς ὑπη- θεσίας µου. Εἶμαι ἐργάτης καὶ δὲν ἔχω χαµµίαν ἐργασίαν. Σεῖς δὰ ἠμπορούσατε, ἂν ἠδέλατε, νὰ μὲ δεχθῆτε ες τὸ ἐργοστά- σιόν σας. ---Εϊς τὸ ἐργοστάσιόν µου ἔκαμεν ὁ χω- ρικὸς γελῶν σαρκαστικῶς. Καὶ µήπως τὸ ἑργοστάσιόν µου εἶναι πτωχοκομεῖον .... Καὶ ἔπειτα, νᾶχουμε καὶ καλὸ ρώτημα ποῦδεν ἔρχεσαι --Αὐτὸ, κύριε, δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, εἷ- πεν ὃ φομᾶς πειραχθεὶς ὀλίγον ἐκ τοῦ τρόπου τοῦ βαναύσου χωρικοῦ. Σᾶς ἑἐξήτη- σα ἐργασία». ᾿Εὰν ἔχετε μοῦ δίδετε, ἑὰν πάλιν δὲν ἔχετε....ιεἶναι περιτὸν νὰ μὲ πξριπαίδετε. Ἐστράφη διὰ νὰ ἐξέλδῃ. ᾽Αλλὰ αἳ ὃν- νάμεις του τὸν ἐγκατέλιπον πλέον. 'Ἡ τδέα τῶν παρατεδειµένων ἐπὶ τῆς τραπέξης φα- γητῶν τοῦ εἶχε παραλύσει τὰ µέλη. Εὶς τὴν ἀνάγκην τὴν ἀδυσώπητον τῆς τροφῆς ἠσδάνθη ὑποκύπτουσαν τὴν φιλοτιμίαν του. Εστάδη Λοιπὸν καὶ μὲ Όὄφος περίλυπον εἶπε: ---Πεινῶ.....Ίόστε µου φάγω. σ, -Ὅποιος δὲν ἐργάζεται, ἀπήγτησεν ᾱ- τος λάγιστον νὰ πανδρώπως ὅ ἐργοστασιάρχης, δὲν πρέπει οὔτε καὶ γἁ τρώγῃ. --Ὅποιος δὲν ἐργάξεται ἐπανέλαβεν ΤΑ ΝΕΑ ὁ φομᾶς δαγκάνων τὰ χείλη. Ἰαὶ τὸ δε αὐτὸ γιὰ μένα ποῦ τώρα πρὸ ὀλίγου σᾶς ἐξήτησα ἐργασίαν ».... 4 Εὔαι σκληρό. Πολύ σκληρόν. ὍὉ χωρικὸς ἐφάνη τοῦ τόνου τῆς φωνῆς τοῦ ξένου. Έλαβε ἀπὸ τῆς τραπέζης ἕνα κομμάτι φωμὶ καὶ τοῦ τὸ ἐπέταξε' ῥα)αύσως. ἐκεῖνος. 3 ὅτι συγεκινήδη ἐκ ---Ὅχι, ὄχι, εἶπεν Τώρα δὲν τὸ δέλω....Οὔτε τρώγεται τὸ ψωμὶ ὅταν τὸ πετοῦν ἔτσι εἷς ἕνα ἄνδρωπο». Καὶ ἐξῆλδε μεθ’ ὁρμῆς ἔκ τοῦ ἔργοστα- σίου. Ὅταν εὑρέδη εἷς τὴν αὐλήν (όνος ἤρχισε νἁ κλαίῃ σὰν παιδί. 1ὰ δάκρυά του ἔφερον πλησίον του ἕνα κοριτσάκι τοῦ ἐρ- Μοστασιάρχου. Τὸ ἆθῶον μικρὸ, τὸν ἔπλη- σίασε σιγὰ σιγὰ, τοῦ ἔδεσεν ἐντὸς τῆς πα- λάμης µία» πετάραν μὲ τὴν ὁποίαν ἕ- παιζε πρὸ ὀλίγου καὶ πάλι ἀπεμακρένδη τρέχον. Ἔκαιεν ὅλος ἐκ τῆς ὀργῆς καὶ τῆς λύσ- σης ὅταν ἀπεσύρετο ἐκεῖδεν. Ὅλοι χής. Καὶ ἔσπευδε ἀφιλοξένου ἴδιοι ὅλοι ἴδιοι ἐψιδύρισεν» ὁ ἅτυ- γὰ ἁπομακρυγῦῇ τοῦ ἐκείνου παρ᾽ ὀλίγον νὰ τὸν ὠδήσουν εἷς γέον ἐγ- κλημα. Ὅταν ἔφῦασεν εἷς τὸν ἐκεῖ πλησίον ὁ- ψηλὸν λόφον ἦτο γὺξ πλέον. ᾿Εκεῖ ἑἐσκέ- πτετο γὰ κοιμηδῇ ὑπὸ τὸ φύλλωμα καγενὸς δένδρου. ᾿Εκάδησε. Πρὸ αὗτοῦ, εἰς μυερὰν ἀπόστασι, διέκρινε τὸ ἐργοστάσιον κατάφω- τογ. “Αἰφγιδέως µία ἀπαισία σκέψις τοῦ ἐ- πῇλδεν. - Ἔπρεπεν ἔν τούτοις, ἐσκέφύη ὃπὸ τὸ κράτος τῆς πείνης καὶ τοῦ φύχους, νὰ τοὺς ἐκδικηδῶ ἐγὼ αὐτούς.....Καἱ τροφὴν καὶ στέγην εἶχαν νὰ μοῦ δώσουν καὶ ὅμως μὲ ἄφησαν νὰ κοιμηθδῶ ἐδῶ ε Ἀ ϱ ς τὸ ὅπαι- Όρον καὶ γἠστικός.... Έπρεπε νὰ τοὺς ἐν- ὁυκῶ....Ιζαὶ δὰ τοὺς ἐκδιμηδῶ.... ᾿Αγέμεγεν ὥρας τινὰς βυθισμένος εἷς σκοτεινοὺς διαλογισµούς. 5, 3 Ν - - Όταν εἶδε τὰ φῶτα τοῦ ἐργοστασίου ὅλα 8 : ει Δ ει ” Δ - νὰ σβύσουν ἓν πρὸς ἓν καὶ σκότος νὰ χυδῇ κου] Ν.Α - ο 9 ἐντὸς αὐτοῦ, ἠγέρθη καὶ ἐβάδισε πρὸς αὐτὸ Ν Δ ΄ Ἂὰ με στερεὸν τώρα ῥῆμα φιδυρίζων : Ν --Θὰ τοὺς κάφω τοὺς ἀθλίους. Ηρέπει νὰ τοὺς κάψω. Μετά τινα Λεπιὰ ἔφῦασε πρὸ τῆς µάν- - ΄ ὅρας τοῦ κήπου, τὴν ἐπήδήσε καὶ ἔπρο- 4 Δ χῶρησε πρὸς τὸ κατάστημα. ἀιὰ τῶν πα- 2 -. }ὸ , πε ραδύρων τοῦ ἰσογείου παρετήρησεν ἑντός. ο ά Σωροὶ ξηροῦ χόρτου ἦσαν ἐστιβασμένοι ἐκεῖ. - ο ποῷ --“Ηερίφημια, ἐσκίφβη. Θὰ ἀγάψουν καὶ 4 -- ας 4 , . θὰ καοῦν μὲ τὴν ειεγαλειτέραν εὐκολίαν... οἱ ἄτιμοι. » . ᾷ Έχωσε τὸ χέρι του εἰς τὴν τσέπη» διὰ νὰ εὔρῃ τὰ σπίρτα του. ᾿4ΛΛ” οἳ δάµτυλοί ἀντὶ αὐτῶν 3 ΄ του ἐξήγαγον τὸ χαλκοῦν γό- Ν - - - Πισµα τὸ ὁποῖον τοῦ εἶχε δώσει ᾗ μικρὰ τόπου εἷς τὸν ὁποῖον κόρή τοῦ ἐργοστασιάρχου. Ἡ δέα τοῦ ο- µίσµατος αὐτοῦ τοῦ ἀνέτρεψε τὰ σχέδια. Θὰ ἔκαιε Λοιπὸν μαξὶ μὲ τὸν πατέρα, καὶ τὴν ἀθώαν κόρην καὶ δὰ ἐτιμώρει μαξὶ μὲ τὸν απταΐστην καὶ τὸ ἀγγὸν ἐκεῖνο πλᾶσμα τὸ ὁποῖον τώρα ἴσως Όὰ ἔβλεπεν εἷς τοὺς ἀθώους ὄπνους του τὴν ἀγαδοεργίαν», τὴν ὁποίαν τοῦ εἶχε κάµει. Ἡ ὀργή του κατέ- πεσε» αἰφγιδίως. Ίὸ μῖσός του ἐξηφανίσθη. --- Ὅχι, εἶπεν. Αὐτὸ δὲν θὰ γείνῃ. Ἡ μικρὰ δὲν πρέπει νὰ φονευθῇ, ἀφοῦ αὐτὴ μοῦ ἔδειξεν ὅτι ὑπάρχουν ες τὸν κόσμο» καὶ ἆγαδαὶ ψυχαί. Καὶ μὲ ὁρμὴν ἔλαβε τὰ σπίρτα του, τὰ ἔρριψε χαμαὶ καὶ τὰ συγέτριφε» ὑπὸ τοὺς πόδας του. (Ἔ, τοῦ Γαλλικοῦ). τά στ π αι α ΥΠΕΙΝΗ Οἱ μίνδυνοι ἀτιὸ τοὺς φρονιµίτας. Οἳἵ φρονιμῖται λεγόμενοι ὁδόντες παρου- σιάζουσι πολλάκις ὀδυνηρὰν καὶ βραδεῖαν ἐξέλιξιν εἲς τρόπον ὥστε νὰ ἀπαιτῆται ἡ ὑπὸ εἰδικοῦ δεραπεία. ὍὉ καθηγητὴς Διε- λαφὲ προσελκύει τὴν προσοχὴν τῶν ἐπιστημόνων ἐπὶ τῶν σοβαρωτάτων ἄτυχη- µάτων, τῶν ὅποίων φρονιμῖται ὁδόντες δύ- γανται νὰ ὥσιν ἡ ἀπαρχὴ. Κατὰ τὸ πλεῖστον τῶν περιπτώσεων, ἡ φλόγῶσις καταλήγει εἲς τὸν σχηματισμὸν ἑλκώσεων, αἴἵτινες δύνανται νὰ μεταδοθῶ- σιν ἀρχετὰ μακρὰν κατὰ μῆκος τοῦ λαιμοῦ καὶ µέχρι τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ δώραχος.Τὰ μικρόβια τὰ ὁποῖα ὑπάρχουσιν εἷς τὰς πλι- γὰς ταύτας εἴνε λίαν ἐπικίνδυνα καὶ τοῦτο ἐξηγεῖ τὴν σηψαιµίαν, τῆς ὁποίας οἱ φρονι- μῖται ὁδόντες πολλάκις ὑπῆρξαν ἡ ἀρχικὴ αἰτία. ΜΟΚΛΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΦ διὰ τοὺς ἐπιβάτας Κύπρου --Πειραιῶς. Γνωστοποιεῖται, ὅτι ἡ ἡμετέρα ᾿Ατμο- πλοϊκὴ Ἑταιρεία Λεμεσοῦ κατόπιν ἐπιτυχοῦς συνγδυασμοῦ της, ἐκδίδει εἰσιτήρια κατ εὐ- θεῖαν διὰ Πειραιᾶ µέσῳ Αλεξανδρείας μὲ τοὺς ἀκολούδους ναύλους: ΜΕΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΣ ΤΡΟΦΗΣ Διὰ α΄. θέσιν 6 6.15.0 -- » β. » 54.11.0 4 5.19.0 ». κατάστρωμα » 1. 4.0. ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α΄. δέσις 6 11. 11. 0. -- Β. » »ν ᾖἹ. 9.0. «6. Τ. 0. Κατάστρωμα ---- » 9. 0. 0, Ἔξ Αλεξανδρείας οἱ ἔπιβάται, φθάνοντες ὥς γγωστὸν αὐτόδι ἑκάστηνΔευτέραν,δ ἀναχωροῦν αὐθημερὸν διὰ ταχυτάτων καὶ ἠλεκτροφωτί- στων ἀτμοπλοίων κατ εὐθεῖαν διὰ Πειραιᾶ οὕτως ὥστε μοναδικὴ παρέχεται εὐκαιρία, εἰς τοὺς ἐκ Κύπρου δι Ἑλλάδα ταξειδιώ- τας, διότι ἄνευ περαιτέρω φροντίδων δὰ µεταβιβάζωνται ἔπὶ τῶν αὐθημερὸν ἀἄνα- χωρούντων ἀτμοπλοίων, μεῦ’ ὧν ἡ ἡμετέρα Ἑταιρεία συνεδυάσδη. Ἔκ τοῦ Πρακτορείου.

Title Subject Page
Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1-2p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ 3p
ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ 3p
ΥΓΙΕΙΝΗ 4p