Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-05-20

τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ εἰς τὰ μεγά- λα καὶ εἲς τὰ μικρὰ Κράτη. Διὰ νὰ εἶσέλ- Φῃ τις εἷς ἑταιρικὸν συνεταιρισμὸν αρέπεν νὰ ἔχῃ νὰ καταθέσῃ κἄτι τι. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἷς τοὺς διεθνεῖς συνεταιρι- σμοὺς τῶν Κρατῶν, τὰς λεγοµένας συµµα- χίας καὶ συνεννοήσεις, εἴτε μικρῶν, εἴτε μεγάλων. Ὁ μὴ ἔχων τι νὰ απροσφέρῃ δὲν λαμβάνεται ὑπ ὄψιν παρ οὐδενός. Τὰ δά- κρυα ἢ τὸ δίκαιον δὲν συγκινοῦν κανένα, οὔτε λύουν τὰ ζητήματα. Ὅ,τι συγκινεῖ καὶ λύει τὰ ζητήματα εἶνε ἡ δύναµις. Αἱ λόγχαι. Ἡ Ἑλλὰς πρὸ τῆς Επαναστάσεως ἑλλείψει δυγάµεως, ὄχι µόνον ἐξωτερικὴν πολιτικὴν δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἔχῃ, ἀλλ οὔτε καὶ φιλοτιμίαν. Σήµερον ἔχει καὶ φι- λοτιµίαν καὶ δύναμιν. Ἰζαὶ τοῦτο εἶνε τὸ Αλφα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της. Ὅταν μετ οὗ πολὺ ἀποκτήσῃ, ὅτι ἀκόμη Χχρει- ἄζεται εἷς αὐτὴν ἓξ ἀναπλάσεως ἔσωτερι- κῆς καὶ ἐκ πολεμικῆς συμπληρώσεῶς, τότε οἵ σήμερον μωρολογοῦντες περὶ τῆς ἐξω- τερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος δὰ πεισὺοῦν, καὶ. ἐκ τῶν πραγμάτων ὃ) ἀναγκασὸοῦν νὰ ὅμολογήσονυν, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἔξωτε- ρικὴν πολιτικὴν ἀκριβῶς ποίαν δέλει ἡ ἐθνικὴ συγείδῃσις χάριν τῶν ἐθνικῶν πόθων. 5 4 ΑΝ. ς εκει ην, την ο- «Πατρίς». Γ 1 τ- 1ὰΓ ΕΠΙΚΗΙΩΕΗ Η ΑΝΕΦΟΡΗΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΤΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ αι -. Ἡ περιβόητος ἀναφορὰ, τὴν ὁποίαν ὁ Τοῦρκος βουλευτὴς Λάρνακος--᾽Αμ- µοχώστου Χαμῆ ἐφένδης κατέθηκεν εἰς τὸ ᾽Αγγλοτουρκικὸν Συμβούλιον κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην διὰ τὴν ᾽4- τμοπλοϊκὴν '“Έταιρ. Δεμεσεῦ ἔχει ὡς ἕ- ξῆς : «Ἡ Ἑταιρεία Λεμεσοῦ δὲν ἐνδιαφέρει παρὰ ὀλίγα µόνον πρόσωπα καὶ οὐχὶ τὴν Γύπρον. Οἵ πράκτορες ὅλων τῶν πόλεων τῆς Ἱύ- πρου καὶ τῆς ᾽Αλεξανδρείας εἶνε ἔμποροι εἰσαγωγῆς καὶ κυρίως ἐξαγωγῆς, καὶ κατὰ Φυσικὸν λόγον δίδουσι χῶρον εἷς τοὺς ἐμ- πόρους φορτωτὰς, ἀφοῦ πρῶτον κρατήσωσι χῶρον διὰ τὰ ἴδια αὐτῶν ἐμπορεύματα. Μὴ διαθέτοντα τὰ ἀτμόπλοια ἵκανὸν χῶρον ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ μεταξὺ Κύπρου καὶ Αἰγύπτου ἐμπορίου, πλειστάκις ἐγκαταλείπουσιν ἐμπορεύματα ἐπὶ τῶν προκυμαιῶν, καὶ ἕνεκεν τούτου οἳ ἔμ- ποροι ὑφίστανται ζημίας, ἰδίᾳ δὲ ὅταν πρόκειται περὶ ὁπωρῶν, αἴτινες µένουσαι καταστρέφονται ἀναγκαζωμένων τῶν ἐμπό- ρων νὰ πωλῶσι ταύτας ἐπιτοπίως μὲ προ- φανῆ ζημίαν. Μὴ διαδέτοντα τὰ ἀτμόπλοια κατάλληλον διαμέρισμα διὰ τὰ ζφα, ὑφίστανται ταῦτα συμφορὰς κατὰ τὸν πλοῦν, ὧν πολλὰ Ὀνή- ΤΑ ΝΕΑ σχοῦυσι καὶ ρίπτονται εἷς τὴν θάλασσαν. Μὴ διαθέτοντα τὰ ἀτμόπλοια παρὰ ὅλί- γας θέσεις, οἵ ἐπιβάται ὑποχρεοῦνται νὰ κοιμῶνται ἐπὶ τῶν στενῶν καναπέδων τῆς αἰθούσης καὶ οὐχὶ. σπανίως ἐπὶ τῆς τρα- πέζης τοῦ ἑστιατορίου. Ἔνεκεν ἑλλείψεως χώρου, τὰ ἀτμόπλοια δὲν µεταφέρουσιν ὅλα τὰ ἔκ µεταφορτώσε- ως εἷς Αἴγυπτον διὰ τοὺς λιμένας τῆς Κύ- πρου ἐμπορεύματα, ἅτινα ὅὃ κύπριος ἔμ- πορος πληρόνει ἀντὶ φορτωτικῆς εἰς τὴν Τράπεζαν διὰ νὰ παραλάβῃ ἔστω καὶ µέ- ρος τούτων πρὸς ἀποφυγὴν δικαιωμάτων τῆς τελωγειακῆς ἀποθήκης. Αἴ ἀσφάλειαι κατὰ τῶν κινδύνων τῆς Ῥαλάσσης ἔχουσιν ἐπιβαρυντικοὺς εἶδικοὺς ὅρους ἐπιβαλλομένους εἷς τοὺς ἐπὶ τῶν ἆ- τµοπλοίων τῆς φορτωτὰς, ἀφοῦ λαμβάνον- τωι καὶ µεγαλήτερα ἀσφάλιστρα ἐκείνων ἅτινα λαμβάνονται ὑπ᾽ ἄλλων ἀτμοπλοίων. Τέλος ἐὰν τὰ ἀτμόπλοια ταῦτα σαν ἐ- παρκῆ πρὸ χρόνων πολλῶν πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς μεταξὺ Κύπρου καὶ Αἰγύπτου συγκοι- γωγίας, ἓν τούτοις σήμερον οὔτε κατὰ τὸ ἥμισυ δύνανται νὰ ἐπαρκέσωσι ταῦτα, λαμ- βανοµένης ὑπ᾽ ὄψιν τῆς καταπληκτικῆς εἷ- σαγωγῆς καὶ ἐξαγωγῆς μεταξὺ τῶν δύο τούτων χωρῶν». Διὸ πεποίθαμεν ὅτι ἡ κυβέρνησις ναὶ πλειοτέραν ἂν δώσῃ ἐπιχορήγησιν δι έται- ρείαν πεχτηµένην τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα καὶ δυναµένην νὰ προαγάγῃ οὐσιωδῶς, τὸ ἔμπόριον τῆς Κύπρου, δετικὴν ὠφέλειαν δὰ προσµτήσηται καὶ ἡᾗ Ἠύπρος καὶ ἡ κν- βέργήησις. Πρὸς βασίµους παντήύσωμµεν ὃι ὁλί ς τὸ ὃς ήσωμε Ἱέγων εἲς τὸ προσεχὲς, Ν τὰς ἀσυχαρτήτους καὶ ὅλως ἆ- ΄ ” - νὰ ταύτας καταγγελίας πιδανῶς τἆ- 3 1. ΄ δι᾽ ἔλλειμιν σήμερον χώρου, ἂς μὴ προσ- παὺοῦν ὅμως νὰ κπρύπτωνται ὄπισδεν τοῦ δακτύ ὄ τύλου των οἳ πραγματικοὶ αὐτουργοὶ ω , , τοῦ καταπτύστου τούτον Λιβέλλου, οτωες 3 ιά αρ ΄ ό 4 ἐγόμισαν εὔκαιρον τώρα, ὅπότε δὲν παρα- μάδήνται Ἓλληνες βουλευταὶ ἓν τῷ Λομο- -. Ν δετικῷ, γὰ ἐκχύσουν τὸν ἰόν των κατὰ τῆς δ, 48. / 9 - ταιρείας µας, µεταχειριζόµενοι πρὸς τοῦ- το ὄργανα τῶν Τούρκων τὸ μῖσος καὶ τὴν 3 4 ΔΝ -- ἀποστροφὴν πρὸς πᾶν Ελληνικὸν, ἀφοῦ είνε γγωστὸν, ὅτι ὅλον σχεδὸν τὸ ἐμπό- ς . ριον ἐιεζάγεται ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Ἀήσου. ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΚΕΧΤΡΙΚΗΣ 3 Ἐξηκολούθησαν καὶ γατὰ « . ͵ ἑβδομάδα αἳ συνεδριάσεις τῆς πιτροπῆς ἐπὶ τὴν λήξασαν Κεντρικῆς ἐ- τοῦ πολιτικοῦ - ἀγῶνος, ὧν ”-- --. ἀπαύγασμα ὑπῆρξε καὶ ἡ σύνταξις ὑπομνήμια- ! -. ὃν ϱἳ ὃ τος, ἐν ᾧ διαιυποῦγται ἐν συντοµίᾳ τὰ αἷ- ω ος Ἄτι τηµατα τῆς Ἀήσου καὶ τὸ ὁποῖον ἑ πεδόδη να Ν πρὸς τὴν Α. ἴ, τὸν Μ. “Αρμοστήν, ὅπως . . ἀποσταλῇ πρὸς τὸν Ὑπουργόν. νι ἄς ᾱς 3 - 3 ” 3 ὥς µας ἔπιτραπῇ ἐν τούτοις νὰ παρα- ή -δί ὅ 5 ν τηθησώμεγ, ὅτι παρὰ τὰ εὔτολμα καὶ ἆγ- δρικὰ διαβήµατα, τὰ ὁποῖα ἤδη ἔχει ὅπ᾽ ὄψιν του ὁ Ἐντιμότατος ἐπὶ τῶν ᾽αποι- σ- ο. 4 9, «Υπουργὸς, τοιαῦτα χλιαρὰ ᾖἔγγραφα, ζωα ζημίαν - 3 Ν μᾶλλον» παρὰ ἐκδούλευσι» παρέχουν ες τὸν κιῶν 5 , οἷον τὸ προκείµεον ὑπόμνημα, ---.- 4 4 - φ . 4 ἀνῶνά µας, καὶ διὰ τοῦτο εἶνε ἀνάγκη νὰ καὐιστᾷ συχγότερον κοιγωγοὺς τῶν σκέψε- ΄ 3 Ν Δ 2 ἶδ σον ὃ, 3 ών της καὶ τὰς κατὰ πόλεις εἰδικὰς ἔπι- τροπείας ἡ ἓν «Πευκοσίᾳ ἑδρεύουσα Κεν- τρική. ΠΑΝΩΛΗΣ ΕΡ ΒΙΓΧΠΤΘΝ Ἡ ἀπαισία νόσος ἔκαμε καὶ πάλιν τὴν χώρα», ἐπεβλήδη »κάδαρσις 5 4 ἐιφάγισίν τής εἷς τὴν γείτονα συγεπείᾳ τῆς ὁποίας εἷ πάσας τὰς ἓξ Αἰγύπτου προελεύσεις .ς» ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ Ο ᾽Αρχιγοαμματεὺς τῆς κυβερνήσεως Οαρίαϊη ΟΥ ἀναχωρεῖ ὁριστικῶς δι' Αγ- γλίαν μὲ τὸ συμβατικὸν ἀτμόπλοιον τῆς προσεχοῦς Πέμπτης. : ᾿Αφίκετο ἓξ Ἑλλάδος ὁ νέος ἐἑπόπτης τῆς Γεωργίας ἓν Κύπρῳ κ. Ἱ. Φούμης μετὰ τῆς ἀξ. οἴκογενείας του. Μετὰ λύπης πληροφορούμεδα ὅτι ἡ Κυ- βέρνησις δὲν ἐγέδωκεν εἶσέτι εἰς τὰς εὖ- λόγους ἀπαιτήσεις τῆς Ἑταιρείας τῶν Αὖ- τοκινήτων καὶ τοιουτοτρόπως ἡ λαμπρὰ καὶ µογαδικὴ ταχυδρομικὴ συγκοινωνία, ἤ- τις ἀπετέλει καὶ αὕτη ἓν γνώρισμα σευπρι- ακοῦ πολιτισμοῦ καὶ «προόδου κινδυνεύει νὰ διακοπῃ. Εὖγε εἷς τὴν φιλοπρόοδον κυ- βέρνησίν µας | ᾿Ἐπανέκαμψαν ἓκ Λευκοσίας οἵ Ἡγού- µενοι Τροοδιτίσσης καὶ Ἀρυσορροϊατίσσης, ἀπόψε δὲ καταφθάγει καὶ ἡ Α. Π. ὁ Μη: τροπολίτης Πάφου, µεταβαίνων εἲς τὴν ἕ- ὅραν του. Ἡ Α. Π. ὃ Μητροπολίτης Κιτίου ἆνα- µέγεται ἐνταῦθα τὴν προσεχῆ Τετάρτη. Διατρίβει παρ ἡμῖν ὁ ἔγκριτος ἓν Λάρ- γαχι Ἰατρὸς φίλτατος κ. Ν. Κυριαζῆς μετὰ τῆς ἄξιοτ. οἰκογενείας του. ᾽Ανεχώρησαν δι’ ᾿Αθήνας οἳἵ κ. κ. Κ. Μυριανδόπουλος, Βίκτωρ Ν. Ζήνων καὶ Αντ. Κουδουνάρης καὶ ὅ ἵερολογ. κ. Μα- κάριος Μυριανθεὺς ἐπανακάμπτων εἷς ΄Α- λεξάνδρειαν. Φαιδροὶ ἀντηλλάγησαν ἀρραβῶνες μεταξὺ τοῦ εὐδοχίμως ἐνταῦθα ἐργαξομένου φιλτάτου Χ. Τ. Φυλακτοῦ καὶ τῆς σεμνῆς Δ]δος Ἀρυ- στάλλας 1. Γεωργίου. ᾿Ἐπανέκαμψεν ἓξ Αἴγίπτου ὁ φίλτατος . ΤεΩΘΥ. Σολιάτης. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩ ΚΟΣΜΙΟΝ τα ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Σατανικὸν σχέδιον. 5 ΄ 11 κυβέργησις ἴρχισε τὸ σαταγικὸν σγέ- διο» τῆς ἐκμηδεγίσεως τῶν Ἀριστιαγῶν παγταχοῦ ὅπου εἶχον φωγὴν, πανταχοῦ ὅ- που εἶχον δύναμιν. κοιυοβουλίου μὴ ὑπάρ- χοντος, διὰ ιιόνής τῆς ἀποφάσεως τοῦ - πουργικοῦ Συμβουλίου ἐπικυρωδείσης ὑπὸ 3 2ουλτανικοῦ ἐραδὲ, ὡσεὶ νὰ ἔπεκράτει πλήρης ἀπολυταρχία, ἐτέδη εἰς ἐφαρμογὴν ιά ΄ Δ ο Ν ω κἄποιος νέος διοικητικὸς τόμος πειὶ βι- α / 3 ο 3 ᾳ - λαετίῶ», καὺ ὃν ἀποκλείονται τῶν τοµαρ- τν] σοι / ουλίων» οἳ ἀρχιερεῖς διὰ Καὶ - . 4 λ , 2,3 α 5 - ο τουτο ως -αι διὰ τοσα ἆλλα ε)}οειται ὅτι χιακῶν μαὶ οἳ , πάρεδροι. Ν ἈΧοιστιανοἱ τὸ µέτρον τὸ Οὐκουμεγικὸν Πατριαρχεῖον ἐκ συμφώ- νου μετὰ τῆς Πουλγαρικῆς Εξαρχίας καὶ ω. ὃν - ͵ τοῦ ᾽ἁρμεγικοῦ Πατριαρχείου δὰ ἀπγαλάβῃη }έαν τοὺς σταυροφορία». ᾽Αλλὰ ποῖως δὰ ὑπερασπιοῦῇ κατὰ τὴν συζήτησι» τοῦ τό- , -. ο νὰ ͵ ι µου πούτου ἐν τῇ Πουλῇ καὶ ποία φωγὴ Ἕλληνος ἢ Βουλγάρου ἢ ᾿Αρμενου βου- λευτοῦ δὰ ἀκουσῦῇ ὅταν ἐκ τῶν προτέρων εὖε γγωστὸν ὅτι πάντες οἱ διορισθέγτες τ . .. 3, ῥουλευταὶ εἶνε ἐκεῖνοι, οἵτιγες ὤμοσαν τὸν ὅρκον τοῦ Ἰκομτάτου, τὸν ἐπιβάλλογτα τὴν ολ ΄ -- ΤΡ. - - ζγεμογίαν τῆς Τουρκικῆς φυλῆς ἐπὶ απα- σῶν τῶν ἄλλων “Ἡ ἐξέγερσις εἲς τὴν ᾽Αλβανίαν. Βιέννη.--- 1 κατάστασις εἲς τὴν Άλβα- ΄ 5 . 2. νὰ 3 - Ν : γίαν ἀρχίξει τά Ἰαμβάνῃ ἀνησυχητικὸν χα- ρακτῆρα. 1ὶς τὴν περιφέρειαν ἴδίᾳ τοῦ ἱζοσσόβου 3 ο ς ος ο 34... ο ν ς 1! ἐνέεγεοσις τν 4ρναουτῶν ἐπιτει'ξται ο” Ες Διάκοβας ἐκηούχύη ὁ στρατιωτικὸς τόμος. ο ΠΟΛΕΜΟΣ ὍὉ σκοπὸς τῆς δράσεως. τάς περιφερείας τοῦ Γπὲν καὶ τῆς 'Η «Τριμπούνα» ἓν κυρίῳ ἄρθρῳ δι- αμαρτύρεται κατὰ τῆς ὑπονοίας, ὅτι ἡ ὁρᾶσις τῆς ᾿᾽Ιταλίας ἐν τῷ Αἰγαίῳ σκο- σεῖ µόνον τὸν ἐκβιασμὸν τῶν Δυνάμε- ὧν, ὅπως µεσολαβήσωσι παρὰ τῇ Πύλῃ διὰ τὴν εἰρήνην. «Εἰσήλθομεν, λέγει, εἲς τὸ Αἰγαῖον, ὅπως ἔκτελέσωμεν ἔργον πολεμιπὸν καὶ οὐχὶ διπλωματικόν. Καὶ εἶνε μὲν δυνα- τὸν νὰ προκύψουν ἐκ τῆς δράσεως ταύ- της συγέπειαι πολιτικαὶ καὶ διπλωµια- τικαί. »Τοῦτο ὅμως οὐδόλως εἶνε ὁ κύριος σκοπὸς ἡμῶν. Τὸ σχέδιον τῆς δράσεως ἐν τῷ ᾿Αοχιπελάγει ἀνεβλήθη ἐπὶ µα- κρὸν ἐκ σεβασμοῦ πρὸς τὰ συμφέροντα τῶν οὐδετέρων. Ηδη ὅμως ἠναγκάσδη μεν νὰ ἐνδυμηδῶμεν καὶ τὰ ἰδικά µας συμφέροντα. » Ἡ ὃδρᾶσις ἐν τῷ Αἰγαίῳ σκοπεῖ νὰ δίξη τὴν Τουρκίαν εἲς τὰ καίρια καὶ νὰ φέρῃ μέγιστα ὀποτελέσματα ἀπέναντι τῶν ἐλαχίστων κινδύνων, τοὺς ὁποίους περικλείει. Θὰ ἐξακολουδήσῃ δὲ συμφώ- νωώς πρὸς τὴν ἀνάγκην, ὅπως ἤ ΊΤους- κία ἀναγκμασῦῇῃ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν προ- σάρτησιν τῆς Τριπολίτιδος καὶ τῆς Κν- ρηγαϊκῆς». Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Ῥόδον. Βιέννη.---Βεβαιοῦται ὅτι οἳ Ἰταλοὶ να- τέχουν ἓν Ῥόδῳ τὰ ὑψώματα τῆς πόλεως ἔνῷ οἳἵ ΤῬοῦρκοι εἶνε ὠχυρωμένοι εἰς τὰς ὀρεινὰς δέσεις. Οἵ Ἱταλοὶ δὲν φαίνονται διατεθειμένοι νὰ προκαλέσουν συµπλοχάς. Θὰ προσπαθή- σουν μᾶλλον νὰ ἐξανιλήσουν τοὺς Τούρ- πους διὰ τῆς πείνης. Καὶ πρὸς τοῦτο ᾱ- πέχλεισαν πανταχόθεν τὴν νῆσον. ὍὉ τοιοῦτος ὅμως ἀποχλεισμὸς δὰ ἔχῃ σοβαρὸν ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς γήσου, τοῦ ἓν τῷ ἐσωτερικῷ ἰδίᾳ, ὅ- στις δὰ ὑποβληῦῃῇ εἷἲς τὴν ἀνάγκην νὰ πα- ρέχη τροφὴν εἷς τὰ Τουρκικὰ στρατεύματα. τοῦ. πληθυσμοῦ Αἰχμαλωσία τοῦ Διοικητοῦ. Εόδος, (Ἐπίσημον).-- Τὸ ἀντιτορτιλλοιὸν «Όστρο» συγέλαβε καὶ ἠγμαλώτισεν εἷς Π[όρτο- 4ένδο ῥαλῆν δύο ἐκ τῶν οαμματέων του, καῦ᾽ Ἡν στγι- τὸ» τῆς Γόδου καὶ ν ο {ξ , . ον ο εὔρησ ο” κ. μὴν ἠτοιμάζογτο τά ἐγκαταλείφου» τὴν σον. Ὁ Βαλῆς καὶ οἳ γραιματες του ὑδά ς κ γραμματεῖς .”- 3 3 ΄ 9 ” δ / σταλῶσιν εἲς Ιταλίαν μὲ πρώτην εὐκαιοίαν. Τέσσαρες Τοῦρκοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὦδ τάς στρατιῶται ᾖχιιαλωτίσδησαν εἷς πιρο- φυλαχάς. 3Ο στόλος εἰς Κάλυμνον. Κατ εἰδήσεις ἓκ Καλύμνου, ἐνεφανίσθη εἷς τὴν νῆσον ἐσχάτως ᾿Ἱταλικὸν τορπιλ- λοβόλων, τὸ ὁποῖον ἀφοῦ ἐπεθεώρησε τὸν λιμένα ἄνεχώρησεν. Οἱἵ Ἕλληνες κάτοικοι τῆς νήσου καὶ οἱ πλοίαρχοι τῶν Ἱστιοφόρωχ, τὰ ὁποῖα ἦσαν προσώρμισµένα λιμένα, ὕψωσαν τὴν Ἱταλικὴν σηµαίαν καὶ ἐζητωκραύγασαν 9 τ εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ᾿Ἱταλίας, ἐνῷ ὅ καϊμακάμης, φα- γατικὸς ᾽Αλβανὸς περιδεὴς ἀγέμενε τὴν ἀποβίβασιν τῶν Ἰτωλῶν ναυτῶν καὶ εἶχε πᾶσαν διάδεσιν νὰ παραδώσῃ ἄγευ ἄντι- στάσεως τὴν νῆσον. Ὅταν ὅμως τὸ τορπιλλοβόλον ἀπεσύρθη ἔκ τοῦ λιμένος, ἐξεμάνη, συνέλαβε πολλοὺς ἔν τῶν κατοίκων, κ 2 . . τοὺς ὁποίους ἀνηλεῶς ἔδειρε καὶ ἔπειτα τοὺς ἔρριψεν εἲς τὰς φυ- λακάς. Οἱ περισσότεροι τῶν πλοιάρχων γνωρί- ζοντες τί τοὺς ἀγέμενε, ἔσπευσαν νὰ φύ- γουν μὲ τὰ απλοῖά των εἷς τὴν ᾽Αστυπά- λαϊιαν ὅπου εὑρίσκετο ὁ Ἱταλικὸς στόλος. Οἵ απλοίαρχοι παρουσιασθέντες εἷς τὺν ἐν -.. , -”- : 5 διοινητὴν τῆς μοίρας, ἐξέθηκαν πρὸς αὖ- τὸν τὰ διατρέξαντα ἓν τῇ νήσῳ καὶ τῷ παρέστησαν τὴν δέσιν, εἷς τὴν ὁποίαν εἲ- ρίσκεται ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῶν νή- σων συνεπείᾳ τῆς δράσεως τοῦ στόλου ἓν τῷ Αἴπγαίφ. Οἱ Ἕλληνες πλοίαρχοι διερμηνεύοντες ν 9 ” - ΄ / καὶ την γνώμην τῆς δηµογεροντίας ἹΚαλύ- νου, ἐδήλώσαν εἲς τὸν διοικητὴν τῆς µοί- ρας, ὅτι ἢ πρέπει γὰ καταλάβῃ τὰς νήσους λα Ν 2. ας Ν 5, Ν 3 ἢ νὰ διατάξη τὰ πολεμικὰ, ὅπως μὴ ἓμ- φανίζωνται εἲς αὐτᾶς, διότι ὁ χριστιανι- κὸς πληθυσμὸς, ἐξ ἀἄφορμῆς τῶν περιοδι- κῶν αὐτῶν ἀπράκτων ἐμφανίσεων τῶν Ἴτα- λικῶν πολεμικῶν ὑπόκειται εἲς τοὺς διω- γμοὺς τῶν Τουρκικῶν ἀρχῶν. Αἱ Τουρκικαὶ δυνάµεις εἰς τὰς νήσους. Αἴ στρατιωτικαὶ δυνάµεις τῶν Γούρκων νήσους τοῦ Αἰγαίου εἶνε ἐλάχι- σται καὶ οὐδεμίαν ἀποτελεσματικὴν ἀντί- στασιν δύνανται νὰ προβάλουν εἷς τοὺς ἸἹ- ταλούς. Οὕτω κατ ἐξηκριβωμένας πληροφορίας εἷς τὴν Ρόδον μὲν εὑρίσκονται 3,900 ἄν- δρες μὲ τέσσαρα τηλεβόλα ὄρεινά. κ τῶν στρατιωτῶν τούτων ὑπὲρ τοὺς 960 εἶναι Ἕλληνες καὶ ἐλάχιστοι ᾽Αρμένιοι καὶ Ἕ- βραῖοι. Εὶς τὴν Μιτυλήνην ὑπάρχουν 2,400 ἅν- δρες, ἐξ ὧν 250-- 500 Ἓλληνες μὲ 4 ἔ- πίσης τηλεβόλα ὀρεινά. Εῖς τὴν Χίον αἳ στρατιωτικαὶ δυνάµεις 3 ΔΝ εἲς τὰς τῶν Τούρκων ἀνέρχονται εἷς 1909 ἄνδρας μὲ 4 τηλεβόλα. Οἱ Ἀριστιανοὶ Ἕλληνες καὶ ἑλάχιστοι Αρμένιοι δὲν ὑπερβαίνουν τοὺς 500. Εὶς τὴν Χίον οἳ Τοῦρκοι ἔχουν ἄποφα- σίσει ὅπως ἓν περιπτώσει ἁποβάσεως τῶν Ἱταλῶν, ἀποσυρθῶσιν εἷς τὴν Ἑλληνικὴν συγοικίαν διὰ νὰ προκαλέσουν τὸν βοµβαρ- δισμὸν αὐτῆς παρὰ τῶν Ἰταλῶν. Ὑποχωροῦντες οἳ Τοῦρκοι ἔχουν σχέδιον γὰ καταφύγουν εἲς τοὺς ΄Αγ. Πατέρας ὅ- που δὰ συνάψουν τὴν τελεὐταίαν καὶ ὅρι- στικὴν µάχην. Τὸ σχέδιον τοῦτο τῶν Τούρ- χων ὅπερ ἐφηρμόσθη καὶ εἷς τὴν Ῥόδον δὰ ἐφαρμοσῦδῃ δὲ καὶ εἷς τὰς ἄλλας νήσους, ἐμβάλλει εἰς ζωηρὰς ἀνησυχίας τὺν Ἕλλη- γικὸν λαὸν ὁ ὁποῖος ἀντιλαμβάνεται, ὅτι αὐτὸς δὰ απληρώσῃ τὰ ἔξοδα ὅλου τοῦ Ἱ- ταλοτουρχινοῦ πολέμου. δν Φώς το ΚΑΥΑΤΙΟΝ τοΥ “τΙΤΑΜΙΚΟΣ, Ἱκέρκυρα.--- Ὁ ἔραγος διά τοὺς }αυαγοὺς τοῦ «Ππαγικοῦ» εἷς τὴν ᾽ἀγγλίαν πιστεύ- εται ὅτι ὃά φδάσῃ ιο» στερλυῶν. [ες τὴν τροπὴν τοῦ ταυαγίου τοῦ «Ἰταγικοῦ» ἐν ἛΆγνλα, ὁ 3ὲορ Γουφοὺς σωπεύων τὴν Ικυῤέργησιν ἀγέκοέίνωσεν, ὅτι διεσώθησαν αἳ }υγαΐκες τῆς πρώτης δέσε- ως, πλ πέντε, ατιες ἠργήδησαν νά ἐγ- καταλείιφρωσι τοὺς συζύγους των. ᾿Ανδρες ἐσώδησαν µόνον 19532. Ἰπὶ 2,206 ἀτύ- ων. διεσώδησαν τ0ῦ ἐν ὅλῳ. α.. ς ͵ τὸ ἥμισυ ἕκατομμύ- ἀνακριτικὴν ἐπι- 'Ισά» ἄντιπρο- ο μυ. 9 Αα ΝΕΒΑ.,, 'Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κποινωνικὴ Ἑκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος --δνκου- Σννδρομὴ ᾿Ἐτησία : Διὰ τὴν πόλιν µας . . - » σε. ὃ Λιὰ τὰς ἄλλας πόλεις. . «. «σε, 10 Διὰ τὸ Ἐξωτερικόν ο ν ον » 1 [ῃ 1Γ]ζ 19 ' (Συνέχεια ἕκ τοῦ προηγουμένου). ᾿Απέναντι τοῦ παραδύρου αὐτοῦ, µα- κρὰν περὶ τὰ ὅθ µέτρα, ἦτο ἕνα σπιτάκι μὲ παραδυρόφυλλα πράσινα. Εἰς τὸν ἐξ- ώστην τῆς οἰκίας δύο-τρία δοχεῖα μὲ φυτὰ καὶ ἄνδη λευκὰ καὶ κόκκινα, τὰ ὅποῖα ἔ- κλινον πρὸς τὸν ὀρόμον. Εὶς τὸ µέσον τῆς οὗχίας διεφαίγετο µέσῳ τῶν ἀνοικτῶν πα- ραθύρων ἡἢἡ μικρὰ αἴδουσα μὲ ἔπιπλα σκε- πασµένα μὲ λευκὺν ὕφασμα, μὲ µμικρὲς πολθρόνες, εἲς τὴν μέση» μίαν τράπεξαν Τὸ λοιπὸν µέρος τῆς αἰθούσης ἐχάνετο εἷς τὸ βερνικωμένην μὲ σκεύη καφὲ ἐπάνω. ὀκιόφως' ἀλλ᾽ ὅταν ὁ ἥλιος εὑρίσκετο εἷς τὸ ἓν τρίτον τοῦ ὕψους τοῦ ὁρέξοιτος, µία ἀκτὶς αὐτοῦ εἰσήρχετο εἷς τὸ βάδος καὶ ἀντηνακλᾶτο εἷς ἕνα καθρέφτη», φω- τίζουσα διαφόρους εἰκότας καΐ ἄλλα ᾖἔπι- πλα. 4εξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς αἰθούσης ἦσαν δύο κοιτῶνες, µέσῳ δὲ τῶν» παραπειασµάτων τῶν παραθύρων ἐλεύκαξον τὰ αλιοσκε- πάσµατα καὶ διεγράφοντο εἲς τὸν τοῖχον διάφοροι ἁγιογραφίαι καὶ ἕνα καγδῆλι. Εἰὶς τὸ μικρὸ αὐτὸ σπιτάκι, τὸ ταπει- καθαρὸν δὰ μικρὰ οἴκογένεια καγενὸς ὑπαλληλίσκου ἢ κανενὸς , µμικροεμπόρου. νὸν καὶ ἐκάδητο ἡ το ὅμως πάντοτο γεµάτι ζωὴ τὸ σπι- τάκι αὐτό. Τρία παιδάκια, δύο ἀρσενικὰ καὶ µία κόρη, ἔτρεχον, ἐφώναξον χαρού- µεγα τερετίξοντα σὰν μικρὰ πουλάκια µέ- σα εἰς τὴν λευκὴν καὶ καθαρὰν αὐτὴν φω- λεάν. Ὁ γαρµόσυνος δόρυβός των ῥἐδεί- κνυεν, ὅτι ἦσαν πάντοτε Χχορτασµέγα καὶ ἤσυχα. ᾿Εφαίνοντο µέσα εἷς τὸ σκιόφως τοῦ δωματίου αὐτῶν παίζοντα, δορυβοῦντα ἐναγκαλιξόμενα. Κἄποτε ἠκούετο κ]αυθμηρὰ φωνή καὶ τότε ἐφαίγετο εἷς τὸ μέσον µία γεαρὰ ὡραία γυγὴ, παγουλὴ μὲ τὰ µανί- κια µαζευμέα, τὰ χέρια κάτασπρα, μὲ τὸ φόρεµά της ὀλίγον τι ἀνασηκωιιένον εἲς τὴν µέσιρ---ἤρχετο ἐκεῖ ἀφίνουσα τὴν ἔνα- σχόλησίν της καὶ ἀμέσως τὰ μιμρὰ {σύχα- 4 - ζον μαὶ τρέχοντα ποοσεκολ]ῶγτο εἲς τὰ Δ 3 ὃο προσήλώγαν τα ζωήρά µα Ἐ ς κά τὰ τῆς μητρὸς, Ἠ ὁποια τὸ καθένα ἃ γόνατά της, Χάϊ . τάκια τους εἰς «κύπτουσα ἔδιδεν ἕνα φιλὶ εἲς καὶ ἐπέστρεφεν εἶς τὴν ἐργασίαν τῆς. «Ὅταν ἔτρωγον παρειάσσοντο ἔξω εἷς τὸν ἐξώστην καὶ παρετήρουν πρὸς τὰ κάτ μασσῶντα καὶ χαριεντιξόµενα. μα τα δύο ἁρσεγικὰ ἔκαμναν συνωµοσίαν διά 2 πάρουν τοὺς παρποὺς τῆς ἀδελφῆς των καὶ ἐπροσπαθοῦσαν γὰ κάµουν τοῦτο χωρὶς νὰ τοὺς ἐννοήσῃ αὐτὴ, καθημένη μὲ τὰ πα- χουλὰ ποδαράνια τῆς πρὸς τὰ ἔξω περα” ον ᾗ σµένα µέσῳ τῶν κιγκλίδων. Καὶ αὐτὴ ἐ- φώναζε καὶ ἔκλαιεν ἓνφῷ τὰ δύο µατεργα- ρόπουλα τρέχοντα ἀγήγγελλαν εἷς τὴν πάν- τοτε γελ]αστὴν μητέρα τὸ πατόρδωµά τους ... (αἱ ὅλα αὐτὰ τὰ παιγνίδια, τὰς ἔν- δείξεις χαρᾶς καὶ εὐτυχίας παρήηκολούδει ἀπὸ τὸ παράδυρον τῆς φυλακῆς ὁ κατά- δικος. Τὰ 3 µέσου τῶν κιγκλίδων ἄσχημα πρόσωπα, δὲν . ΄ Ν μικρὰ, συνειδισµένα νὰ βλέπουν διὰ 3 -” Δ εἶχαν διακρίῃ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν στερε- , 5 υ 4 , ότυπον καὶ συνήθη αὐτὸν τύπον. ᾿Αλλὰ µί- ͵ . , ο. τα. αν ἡμέραν ποῦ ᾗ μικρὰ ἔκλαιε διότι τῆς . ἃ 3 λ εἶχαν πάρῃ ἕνα Χοµµάτι φωμὶ, ἕγας ἀπὸ 4 9 Δ Ἂ, Ξ δ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς εἶπεν ---Σώπα, σώπα μᾶς κυττάξει κεῖνγος «... Καὶ ἡ φωνή του ἔδειχνε κἄποιον φόβον διὰ τὸν περίεργον αὐτὸν ποῦ τοὺς ἑκύτ- ταζε τόσον ἐπιμόγως ὄσπισῦεν τῶν κιαλί- δω». Η μικρὰ σκύπτουσα τὰ µάτια τῆς 3. ΄ 3 η ᾿ 4 ς ἔγινε Κάτασπρη ἀπιὸ τὸν φόβον της καὶ ὁ ἄλλος δὲ λύ. καὶ τὰ τρία ἀδελφάμια ἔμειαν πολὺ ἀδελφὸς ἐφάνη φοβισμέγος πο- τροµασμέγα ἀπὸ τὸν γεγειοφόρον ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος τὰ ἐκύιταξε μὲ τόσον πεῖσμα. Ἔπειτα ὁ φυλακισμένος εἶδε γὰ ἔρχεται ἡ μητέρα τρέχουσα τὰ δὲ μικρὰ ἔσπευσαν νὰ κρίφου» τὸ πρόσωπον εἰς τὰ φορέματά της, ῷ ἡ μικρὰ ἐδείγνε μὲ τὸ χεράκι τῆς πρὸς τὸ µέρος ὅπου ἐφαίνετο ᾗ μορφὴ τοῦ «φυλακισμέγου. --υχᾶστε, μὴ φοβᾶσθε, δὲν σᾶς κά- μγει ᾗ μήτέρα. Δὰ κεἶσθε μονγαχὰ φρόγιµα, γὰ πᾶτε βράδυ στὸ κρεβ- βάτι σας γλήγωρα καὶ νὰ μὴ κάνετε ἅτα- τραπέζι, γιατὶ ἀλλιῶς δὰ τοῦ πῶ νὰ σᾶς δείρῃ. ν τ χακο --- εἰπεν ξίες στὸ νὰ ἐρὺῇ Τὴν ἄλλην ἡμέραν προῖ-- πρωΐ τὰ μι- κρὰ ἔπαιζαν πάλιν εἷς τὸν ἐξώστην ἤσυχα᾽ ἐν τούτοις ἡ μικρὰ ἀπὸ καιροῦ εἰς και- λ » 2 , , ϱὸν ἐσήκωγε τὰ µάτια τής δειλά-δειλὰ ποὸς η] , ζω. η . τὸ παράδυρον τῆς φυλακῆς καὶ ἅμα διέ- . Ν ΄ λ κοιγε τὴν ἡ ἡ 7 ο Ἡν. µαῦρην καὶ γενειοφόρο» μορφὴν κρ ὃν ο ς πρ τν 1 τς φυλακισμέγου, ἔρηξε φωγὴν τρόμου µάτην ὃ φυλακισμένος ἐδοκίμασε γὰ χαμο- νι - ΄ ϱ ὥ 3 ον ελάσῃ ὅσον ἠμποροῖσε γλυκύτερα καὶ γὰ ῳ με κάμ σημεῖον καθησυχαστικὸν διὰ τῆς χει- Ν.. 4 ὦ, Δ “ 3 ” ἳ θ0ς τα μικρά τροµασμένα ἐτράπησαν εἷς Ἀ 3 φυγὴν καὶ δὲν ἀνεφάνησαν πλέον καθ’ ὅ- . 6 ΄ 3 κι ΄ Λη» τὴν ἡμέρω, καὺδ' ἣν ὁ φυλακισμένος .,” ς ἐκάδήτο καρφωμέος ὄπισδεν τῶν δι κλί- Δ , δων µάτη» περιµέγων νὰ ἵδῃ τὰ μικρά. -- Τὰ ἑτρόμαξα --- ἐφιδύρισε-- καὶ ἔχουν δίκαιον.... 9 / νὰ εἴεευραν | (Συνέχεια στὸ προσεχές). (Ἐν τοῦ Ἱταλικοῦ). ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΙΑ Διὰ τὰ λεμονόδενδρα. Ὅσοι δὲν Λιπαίνουν τὰ ξυγόδενδρά των ἀδιμοῦν καὶ τὰ δένδρά των καὶ τὴν σαν- κοῦλά τωγ. Κατὰ Φεβρουάριο», Ἰούγιον καὶ Νοέμ- βριον σπείρατε ες ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν, ὅπου φβάνουν τὰ κλαδιὰ τοῦ δένδρου, ἀνὰ μίαν ὃν. λίπασμα τοῦ τύπον 6-δ-δ' (τοι τὸ ὅλον ὂκ. ὃ δι ὁλόκληρο) τὸ ἴἔτος) καὶ παραχώσατε διὰ τῆς τσάπας. Όσοι δὲν ἐἑλίπανα»ν κατὰ Φεβρουάριο» δύνανται γὰ Λλιπάνώσι καὶ τώρα μὲ µίαν ὂκ. Λίπασµα καὶ μετὰ ὃ ἢ ὃ µῆνας νὰ ἐ- παγαλάβωσι τὴν λέπαγσιν. Τὸ Λίπασµα ρίπτεται εἷς τὸν λάκκον τοῦ ποτίσµατος (κάϊλον) καὶ ἀμέσως δίδεται τὸ γερό μετὰ ταῦτα ες τὸν ρόγον γίνεται τὸ σκάλισμα. πας ο 2π- 1ΣΤΟΡΙΚΑ ---Ῥένοςτις ἠρώτα ἕνα Ἀπαρτιάτην ὁποί- αν τιµωρίαν ἐπέβαλλον εἷς τὴν Πατρίδα του εἷς ἄνδρα ἢ εἰς γυναῖκα ἀπιστήσαντας, ---Γοὺς παταδικάζοµεν ἀπήντησεν ὃ ὅπαρ- τιάτης, νὰ δώσουν εἷς τὸ δηµόσιον ἕνα ταῦ- ρον, τοιοῦτον ὅμως ταῦρον, ὥστε ἀπὸ τῆς κο- ρυφῆς τοῦ Ταῦγέτου νὰ δύναται νὰ αίῃ ἓν τῷ ποταμῷ Εὐρώτα. --Καὶ πῶς, ἐπανέλαβεν ὁ ξένος, θὰ ἦτο δυ- νατὸν νὰ εὑρεῦῃ ταῦρος τόσον ὑπερμεγέδης --θὰ ἦτο τοῦτο ὀλιγώτερον δύσκολον, ᾱ- πεκρίδη ὁ Σπαρτιάτης, ἢ νὰ εὑρεὺῃ ἐν Σπάρ- τῃ ἄπιστος σύζυγος 1 Ἑτπσ----α--------- λλες Ελα ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΜΒΙΡΙΑ διὰ τοὺς ἐπιβάτας Κύπρου- «Πειραιῶς. Γνωστοποιεῖται, ὅτι ἡ ἡμετέα ᾿Ατμο- πλοϊκὴ Ἑταιρεία Λεμεσοῦ κατόπιν ἐπιτυχοῖς συνδυασμοῦ της, ἐκδίδει εἰσιτήρια κατ εὖ- θεῖαν διὰ Πειραιᾶ µέσῳ ᾽Αλεξανδρείας μὲ τοὺς ἀκολούθους ναύλους: ΜΕΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΤΡΟΦΗΣ Διὰ α’. θέσιν 4 6.19.0 -- » β. » 41190 5.8.0 ». πατάστρωµα » 1. 4.0. ΜΕΤ᾽ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α΄. δέσις 6 11. 11. 0. --- Β’. »ν » τ. 9.0. 8 06. τ. 0. Κατάστρωμα ------ »2. 0. 0. Εξ Αλεξανδρείας οἳ ἐπιβάται, φθάνοντες ὣς γνωστὸν αὐτόθι ἑκάστην Δευτέραν,θἀναχωροῦν αὐδημερὸν διὰ ταχυτάτων καὶ ἠλεκτροφωτί- στων ἀτμοπλοίων κατ’ εὐθεῖαν διὰ Πειραιά οὕτως ὥστε μοναδικὴ παρέχεται εὐκαιρία, εἰς τοὺς ἐκ Ἀύπρου δι Ἑλλάδα ταξειδιώ- τας, διότι ἄγευ περαιτέρω φροντίδων δὰ µεταβιβάζωνται ἐπὶ τῶν αὐθημερὸν ἆνα- χωρούντων ἀτμοπλοίων, μεθ’ ὧν ἡ ἡμετέρα Εταιρεία συγεδυάσδη. Ἔν τοῦ Πραμτορείου. ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΟΑΙΔΟΜΕΝΗ ΑΣ ΤΗΣ ΕΘΔΟΜΑΔΟΣ Δεμεσὸς τῇ 7)20 Μαΐου 19132 Διευθδυντὴς καὶ ᾿Εκδότης ΕΣΡ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΣΔΙΟΣ ὌἜτος Ίον - ᾿Αρ. 84 Ἡ Α. Ε. ὁ Μ. Αρμοστὴς κατὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν ἑργασιῶν τοῦ χολοβωδέντος Συμβουλίου, ἢ. μᾶλ- λον γατὰ τὴν τελευταίαν συγέντευ- ιν τῶν ἐπ'σήμων μελῶν μετὰ τῶν τριῶν Ὀδωμανῶν ἀντιπροσώπων ἐν τῇ ἱστοριχῃ αἰθδούσῃ τοῦ Νομοῦθε- τικοῦ Ῥυμβουλίου, εἶχε τὴν εἰλικρί- γειαν νὰ ἐκγράσῃ καὶ αὖδις τὴν λύ- πην του διὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν Ἑλλήνων βουλευτῶν, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας «εὐκταιότατα καὶ ἀναγκαιό- τατα νοµοθετήµατα») παρέμειναν ἐν- τελῶς ἄθικτα. Εῖνε εὐχάριστον, ὅτι ἡ Α. Β. ἤρ- χισε νὰ κατανοῇ τὸ Ἰάος, εἰς τὸ ὁ-- ποῖον ἔμελλε νὰ παρασύρῃ τὸν τόπον διὰ τῆς τραγείας καὶ ἀναίίας διὰ τὸ φιλελεύθερον ἔδνος του σύμπεριᾳο- ρᾶς του πρὸς τὺν Κυπριακὸν λαὸν, ὅστις δικαιοῦται ὡσαύτως νὰ καυχᾶ- ται διὰ τὴν εὐγένειαν καὶ τὸν απο-- λιτισμὸν. τῆς ἱστορικῆς φυλῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήχει, καὶ δὰ αἰσῦαν- θῶμεν ἵκανὴν ἀληθῶς ἀνακούφισιν. ἐὰν ἡ ΔΑ. ΕΒΕ. Ὀδελήσῃ νὰ μᾶς πείσῃ, ὅτι μετέβαλε πλέονγνώμµην περὶ τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖον ἔχει τὴν τιμὴν γὰ. διοικῇ καὶ ὅστις οὐδόλως βεβαί- ὡς στερεῖται ἀναπτύξεως καὶ πολιτι- σμοῦ, φιλοτίμως ἁμιλλώμενος ἐν τῇ ἐκπολιτιστικῇ τῶν λαῶν σταδιοδρο-- -µίᾳ καὶ ὀργῶν πάντοτε πρὸς τὴν πρόοδον καὶ τὰς φιλελευδέρους ἔξαν- Ἀρωπιστικὰς ἰδέας. “Ὅτι τὸ Συμβούλιον, ὣς εἶνε ἤδη πατηρτισµένον, ἦτο ἀδύνατον νὰ προ-- χωρήσῃ, ἦτο βεβαίως ἑπόμενον καὶ παρ᾽ ὅλην τὴν ἐνδόμυγον γαρὰν, τὴν ὁποίαν πιθανῶς νὰ ἐδοχίμασαν οἱ ᾿Οδωιιανοὶ συμπατριῶταί µας, μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῶν ἡμετέρων, ὅτι δὰ εἶχον πλέον τὸ πεδίον ἐλεύνδε- ϱον διὰ γὰ «κόψουν καὶ νὰ ϱάψουν» κατὰ τὸ κοινὸν λόγιου, ἀπεδείχθη ἤδη, ὅτι οὐδὸν εἶνε ὃυ-- νατὸν νὰ συντελεσῦῇ ἄνευ τῆς συν- εργασίας κυρίως τῶν Ἑλλήνων ἆν-- τιπροσώπων, οἵτιγες ᾿ἐκπροσωποῦν, ὡς γνωστὸν, τὴν θέλησιν ὁλοκλήρου σχεδὸν τοῦ Παγκυπρίου. αὶ δὰ ἦτο ἀληθῶς ἀρκετὰ ἀστεῖ- ον καὶ πρωτοφανὲς εἰς τὰ προνικὰ τῶν ἴκοινοβουλίων ὅλου τοῦ πεπολι- τισµένου κόσµου---καΐτοι δὲν πρέπει, βεβαίως, νἀπορῶμεν, ἀφοῦ ὅλα ἐδῶ κάτω εἶνε πρωτότυπα-- νὰ βλέπῃ τις τὸ τέταρτον ἑνὸς ἀντιπροσωπευτικοῦ Σώματος νὰ βουλεύεται καὶ νομοῦε- τῇ διὰ τὰ τρία τέταρτα! καὶ αὐτὰ ἀντιπροσωπεύοντα τὰ 4)ὸ τοῦ ἔκπρο- σωπουμένου πληθ υσμοῦ. Καὶ ἐν τούτοις τὸ μοναδικὸν αὐτὸ γεγονὸς συνέβη ἤδη ἐν Ιζύπρῳ εἰς δύο συνεδριάσεις μετὰ τὴν παραίτη- σιν τῶν ἑλληνικῶν μελῶν καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀντιπρόσωποι, οἳ μόλις τὸ 1)ῦ τοῦ ὅλου πληθυσμοῦ τῆς Νήσου ἐκπροσωποῦντες δὶς ἤδη ἐχειροτονή- Όησαν ὑπὸ τοῦ περιφήµου κχυπρια- κοῦ Συντάγματος Παγκύσπριοι βουλευταί | Καὶ ἔπειτα παραπονούμεῦα ἀπὸ τὸ Νομοῦετικόν µας! Μήπως καὶ ἡ πρωτοτυπία δὲν ἔχει τὴν ἀξίαν της 111 Εῖνε ἀληθῶς εὐχάριστον, παρὰ τὴν λύπην τοῦ Αρμοστοῦ, ὅτι τὰ πράγ- µατα ἔφῦασαν εἰς τὸ ἀκρότατον ση- μεῖον, διότι οὕτω ἦ κατάστασις ὁμι- λεῖ εὐγλωττότερον πρὸς τοὺς Κυβερ- γήτας καὶ καταδεικνύει ἐμφανέστερον τὰς ἑλλείψεις καὶ τὴν ἐάρθρωσιν τοῦ πολιτεύματος, μὸ τὸ ὁποῖον ἄχρι σή- µερον διοικούµεῦα, καίτοι διατελοῦν- τες ὑπὸ τὸ κράτος φιλονόμου καὶ πολατειακῶς ἀνεπτυγμένου ἔθνους, διὸ καὶ πεποίθαμεν εἰς τὴν αἰσίαν ἔκβα- σ.ν τοῦ ἀγῶγός µας. Αλλως τε πάντοτε σχεδὺν μετὰ µίαν ἐκέγερσιν ἔπεται ἡ ἀνόρθωσις!’ σ : πο ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ : Ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ Οἵ μωρολογοῦντες ἑκάστοτε διὰ τὴν ἕξω- τερικὴν πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος, ὣς ἐνέχου- σαν δῆδεν προδιαγεγραμµένην κατεύθυν- σιν, ἡ ὁποία ἀφίγουν νὰ ὑπονοηθῇ, ὅτι δὲν μέλλει νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ ἐθνικὰ συµ- φέροντα, ὥς πρέπει, δὲν θέλουν νὰ ἔννο- ήσουν, διότι εἶνε κακόπιστοι καὶ δὲν δέ- λουν νὰ τὸ παραδεχθοῦν, ὅτι ἡ πολιτικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σήμερον εἶγε µία καὶ µόνη: Ἡ στρατιωτικὴ πολιτικὴ, αὐτὴ ἐχείνη, τὴν ὁποίαν ἐζήτησεν ἡ Ἔπα- νάστασις, τὴν ὁποίαν ἐζήτησεν ὁλόκληρον τὸ Ἓθνος, αὐτὴ, διὰ τὴν ὅὁποίαν ὑποβάλ- λεται εἲς βαρείας θυσίας ὅ Ἑλληνικὸς Λα- ός. 'Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς εἶχε στρατιωτικὴν πολι- τικὴν- ἐὰν δηλονότι ἀπὸ τῆς ἐπιούσης τοῦ πολέμου ἀνεκαινίζετο τὸ στράτευμα καὶ ἕ- φρόντιζον αἳ Ἐυβερνήσεις τῆς ἐποχῆς ἑ- κείνης νὰ ἐκπαιδεύσουν τὰ στελέχη αὐτοῦ --Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος δὰ ἦτο ἀφ' ἑαυτῆς διαγεγραµµένη καὶ τὸ 1908. δὰ εὕρισκε τὴν χώραν ἔτοιμον νὰ ἓ- πιτελέση ὅτι τότε παρέλειψεν ἐξ ἄδυνα- μίας. Ἡ ὨἈῬουλγαρία, ἐὰν ἔχῃ ἐξωτερικὴν πο- λιτικὴν, τὴν ἔχει λόγῷ τοῦ στρατοῦ, τὸν ὁποῖον διαθέτει, καὶ ἐὰν λαμβάνεται ὑπ ὄψιν ὥς παράγων ἓν τῇ ᾿Ανατολῇ ὑπὸ τῶν μεγάλων, τοῦτο τὸ ὀφείλει ὄχι εἷς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν της, ἀλλ᾽ εἷς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Στρατιωτικῶν. Ἡ δύ- ναµις τῶν ὅπλων κανονίζει τὴν ἐπιβολὴν

Title Subject Page
ΕΥΟΙΩΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 1p
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 1-2p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 2p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ 2p
ΙΣΤΟΡΙΚΑ 4p