Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-05-27

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΚΔΑΙΑΟΜΕΝΗ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δεμεσὸς τῇ 14)327 Μαϊου 1912 ΜΙ | ΣΠΕΥΔΩΜΕΝ Ὑπαὺ τῆς ἐν Λευκοσίᾳ ἑδρευούσῆς Κεντρικῆς ᾿Ἠπιτροπῆς τῆς «Πολι- τικῆς ᾿Οργανώσεως) ἐν Κύπρῳ ἐζη- τήδη ἤδη διὰ σγετικοῦ ὑπομνήμα- τος ἀπὸ τὸν Ἐντιμότατον ἐπὶ τῶν ᾿Αποικιῶν Ὑποιργὸν, ὅπως ἄποστα- 1Π εἰς Ἐύπρον εἰδιμὴ Βασ.λικὴ Ἐ-- αιτροπὴ, ἵνα µελετήσῃ τὴν κατάστα- σιν καὶ τὰ παράπονα τοῦ λληνι-- κοῦ πληθισμοῦ καὶ ἀποφανδῃ, βε- , 3 9 -- , . 9 βαίως, εἶτα περὶ τοῦ δικαίου ἡ μὴ τῶν αἰτημάτων µας. Ἰαίτοι τὸ µέτρον τοῦτο κρίνεται μετ ἐνδουσιασιοῦ τοσοῦτον ἀναγ- καΐον ὑπὺ τῆς συναδέλφου «λλη- θείας» ἐν τῷ τελευταίῷ αὐτῆς ἀριδ-- μῷ, «εὔλογον δὲ μαὶ θετικὸν» τῆς ἑτέρας συναδέλφου «Φάλπιγγος», ἂς μᾶς ἐπιτραπῇ τούτοις νὰ συμμεριί ζώμεδα τὴν αἰσιοδοίίαν, μεῦ ῆς ἀποβλόποι ᾗ πρώτη, ἰδίᾳ, αρὸς τὸ µέτρον τοῦτο, οὗτινος σις, διστόζοµεν πολὺ νὰ παραδεγδῶ- μεν, ὅτι δὰ εἶν ὑπὶρ τοῦ ἀγῶνός µας εὐνοϊκή. Ἀὲν ἀγνοεῖ, βεβαίως, συνάδελφος. ὅτι }λάδστωνες δὲν ἡ-- πάρχει, φεῦ ! ἐλαὶς πλέον νάναζήσουν ον υτὸ 3 εν 4 μη ἡ ἔκβα- ἡ ἔγμριτος ἐν τῇ Ἱώρᾳ τοῦ Κάνιγος, εἰς τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐμεσουράνει ὁ φωτοβόλος ήλιος τῶν εὖὐγιενῶν καὶ φιλελευθέρων ἴἰδεῶν ὑαπὺρ τῆς ἆὦνε- ζαρτησίας τῶν λαῶν, οὐδὲ εἶνε ἴσως δυνατὸν, γάκούσωιιεν πλέον ἀπὺ τοῦ στόματος ἴἰσγυρῶν πραταιῶν πο- δη /ετῶν τῆς δήµοσίας αἲος ὑπῆρξεν ὁ Μέγας Τέρων, μαἱ Μνώμης, ὅτι - «ὁλί- Διευδυντὴς καὶ Εκδότης ΕΥΡ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΣΖΙΟΣ Ίιστοι λαοὶ εἴνε τοσοῦτον ἐηχρειω- µένοι καὶ τεταπεινωμένοι τὸ «ρόνη- μα, ὥστε νὰ απροτιμοῦν τῆς ὑπὸ ὅὃ- μοφύλων καὶ ὁμοθρήσκων ὃιοικύσε- ως τὴν διοίκησιν ὑπ᾽ ἀνθρώπων ἵέ- γων τὴν παταγωγὴν, τὰ φρογήµατα, τὰ αἰσδήματα καὶ τὴν Ὀρῃσκείαν». Σήμερον ἁνωχᾶς, τὰ πάντα ὁδηγεῖ καὶ διευθύνει ᾗ ἄτεγκτος πολιτικὴ τοῦ τα- πεινοῦ συμφέροντος, μετ εὐλό/ου δὲ δυσπιστίας ἀποβλέπομεν πρὸς τὴν ἔκβασιν τοῦ μέτρου τούτου, ὅπερ διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἀκριβῶς δὰ ἦτο προτιµότερον, ἐὰν ἀνεβάλλετο ᾱ- κόμη ἐπί τινά Ἰρόνον. Αιότι δὲν εἶνε ἄγγωστον, βεβαίως, ὅτι μετὰ τὴν παραίτησιν τῶν ἝἙλ-- λήνων ἀντιπροσώπων ἀπὸ τοῦ Νομ. Συμβουλίου απᾶσα ἐπίσημος σ]χέσις διεκόπη μετα ὺ ἀρχόντων καὶ ἀρχο- µένων εἲς ἐκδήλωσιν τῆς δυσαρεσκεί- ας τῶν δευτέρων αρὺς τὴν πολιτείαν τῶν. αρώτων' απροσφορώτερον ὅδεν καὶ μᾶλλον ἀζιοπρεπὲς δὰ ᾖτο, ἐὰν ἐγεργοῦντες καταλλήλως καὶ µεθοδι- κῶς παρὰ τῇ δηµοσίᾳ ἐν ᾽Αγγλίᾳ Ὑνόμῃ, τὴν δέουσαν δ᾽ ἐνταῦδα τη- ροῦντες στάσιν, κατωρθώναμεν, ὥστε νὰ ἔλδουν οἱ ὑπαίτιοι τῆς καταστά- . σεως πρὸς ἡμᾶς, ἀντὶ νὰ σπεύδωμιεν ἡμεῖς πρὸς ἐκείνους. αρ ο Σ σας η μυ... ΚΒΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ Ἐλάβομεν καὶ ἡμεῖς τὸν κανονισμὸν τῆς «Κυπριακῆς Πολιτικῆς ᾿Οργανώσε- ως» ὃν εὐχαρίστως δηµοσιεύοµεν ὧδε : 1). Διὰ τῶν ψηφισμάτων τῆς 15 Α- πυιλίου 1913 ὁ Ἑλληνυιὸς λαὺς τῆς Κύ- πρου πατήθτισεν ὀργάνωσιν πρὸς διεξαγω- Έτος Ίον -- ᾽Αρ. 26 γὴν του ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ πολιτικοῦ Ἡ ὀργάνωσις αὕτη δὰ παλῆται. «Ἀυπριακὴ Πολιτικὴ ᾿Οργάνωσις». ἀγῶνος. ϱ). Ὄργανα διοικήσεως τῆς «Κυπριακ. Πολιτικῆς Ὀργανώσεως» εἶνε ἡ Κεντρικὴ ᾿Βπιτροπὴ, αἳ Τοπικαὶ Ἐπιτροπαὶ, καὶ αἲ΄ Χωρικαὶ ᾿Ἐπιτροπαί. 9. Τὴν Κεντρκὴν ᾿Ἐπιτροπὴν ἄποτε- λοῖσιν ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος πάσης. (ύπρου, οἳ Μητροπολῖται Πάφου, Ειτίου, Κηρυνείας, ὅὃ Ηγούμενος Ἰύκκου καὶ οἳ ὑπὸ τοῦ Νο- μοῦετικοῦ παραιτηθέντες 9 Βουλευταί, ὦ. Αἴ Τοπικαὶ Ἐπιτροπαὶ εἶνε ἕνδεκα τὸν ἀριθμὸν, ἑδρεύουσι δ᾽ ἀνὰ µία εἷς τὰ ἑξῆς Κέντρα: Λευκοσίαν, ᾽Αμμόχωστον,. Λάρνακα, Λεμεσὸν, Πάφον, Κηρύνειαν, Μόρφου, Λευκώγικον, Αἰγιαλοῦσαν, Άνω: Λεύκαρα καὶ οιλάνιον καὶ ἀποτελοῦνταν μελῶν ἅτινα ὠνομάσθησαν ὑπὸ τοῦ λαοῦ κατὰ τὰ Συλλαλητήρια. ἔκ τῶν ϐ). Αἳ Χωρικαὶ ᾿Ἐπιτροπαὶ εἶνε µία δι” ἕκάστον χωρίον ἁποτελοῦνται δ᾽ ἓκ μελῶν ὅ---9 ἐκλεγομένων ἢ κληρουµένων μεταξὺ τῶν μελῶν τῶν ᾿Επιτροκῶν Εκκλησίασει- χῆς ᾿Ἠκπαιδευτικῆς καὶ Χωριτικῆς. Ὅπου ἤδη ἐξελέγησαν Ἐπιτροπαὶ χωρικαὶ διὰ τὸν σκοπὸν τῆς Κυπριακῆς Πολιτιωῆς Ὄργα- νώσεως ἀναγνωρίζονται ὧς νομίμως ἔκλε- λεγμέναι. ϐ). Ἡ πρὸς ἄλληλα σχέσις τῶν ὄργά- νων τῆς διοικήσεως τῆς ΙΚυπριακῆς ΙΠο- λιτικῆς Ὀργανώσεως εἴνε Ἱεραρχικὴ, οὕτω αἵ Κωρικαὶ Ἐπιτροπαὶ διαμερίσµατός τι- γος ὑπάγονται εἷς τὴν Τοπικὴν Ἔπιτρο- πὴν τοῦ Διαμερίσματος αἳ δὲ Ἐοπικαὶ πᾶσαι εἰς τὴν Κεντρικήν. Τ). Ἡ Κεντρικὴ ἑαυτῃ. δύο Γραμματεῖς ς Ὁ ἔχει παρ τὸν κεντρικὸν αὐτῆς μεταξὺ τῶν διορίζονται ο: : τα αι ὑπ' αὐτῆς καὶ βοηθοὶ αὐτῶν ἓκ λέ σσ - : δα ον .- ΩΥ αὐτῆς εἴτε καὶ ἐκτὸς αὐτῆς. Ἐπιτροπὴ καὶ Ταμίαν ἔχλεγομένους ὑπ᾽ μελῶν αὐτῆς. Ανάγκης αὔσης τῶν µε- ἕ). Ἑκάστη Τοπικὴ ἐπιτροπὴ ἐκλέιει τὸν Πρόεδρον αὗτῆς, τὺν Γραμματέα καὶ τὸν Ταμίαν ἔκ τῶν μελῶν αὑτῆς. Ὁ ΤΓραµ- ματεὺς δύναται νὰ ἐχλεγῃῇ καὶ ἔκ τῶν ἐκ- τὸς τῆς ᾿Επιτροπῆς «προσώπων, ἔκλε- γεὶς ἑὲ ἀνολαμβάνει καὶ δικαιώµατα µέ- λους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ “ΝΕΩΝ,, ΗΓΡΙΗΠ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΚΩΝ ΜΑΝΗΣ--ΠΥΕΡΡΟΛΙΣΜΟΙ--ΘΥΝΜΑΤΑ ο Ὅ Τραγικὰ γεγονότα συνετάραξαν χδὲς ὁλόκληρον τὴν πόλιν. Ὀδωμανοί τινες εἶχον συμπλακῆ παρὰ τὴν Τζαμούδαν µετά τινων χρι- στιανῶν. Τὸ ἔναυσμα µετεδόδη ᾱ- µέσως καὶ εἰς τοὺς παρὰ τὴν ἀπο-- βάδραν πανηγυριστὰς, ὁπότε ἀἁγρία συμπλοκὴ ἐπηκολούθησε μεταξὺ Ἑλ- λήνων καὶ Τούρκων. Καθίσματα, τραπέζια καὶ ἄλλα ἀντικείμενα μετὰ µανίας ἐξεσφενδο- νίζοντο κατὰ τῶν κεφαλῶν τῶν συµ- πλεχομένων. Παγικὸς εἶχε καταλάβει τὸν λοι- σὺν κόσμον σπεύδοντα νὰ σωῦῃ ἐκ τοῦ βεβαίου κινδύγου εἲς τὰς οἰκί- ας του. Ἡ ἀστυνομία εὑρεῦεῖσα ἀνίσχυ- ϱος νὰ καταστείλῃ τὸ κίνημα ἔκαμεν ἔφοδον μετὰ λόγχης ἐφ᾽ ὅπλου, ἀλλ᾽ ἡ συμπλοκὴ ἐξηκολούθει ἁγρία, ὅ-- πότε ἢ ἀστυνομία ἤρχισεν ἤδη πυ- ροβολοῦσα κατὰ τῶν πολιτῶν ἐνσπεί- ρουσα τρόµον εἰς ὁλόκληρον τὴν πό-- Ἆνν, ἐνῷ ἡ συμπλοκὴ προσελάµβανε μορφὴν ἀληδοῦς µάχης, μέχρις οὗ τέ- λος οἳ Τοῦρκοι κυκλωθέντες ἠναγ- χάσῦησαν νὰ καταφύγουν ζητοῦντες ἄσύλον εἴς τε τὴν ἀστυνομίαν καὶ τὸ τέµεγός τωγ. Μ Περισσότεροι τῶν ὃ χιλιάδων ἕ-- λαβον µέρος εἰς τὴν συμπλοκὴν, ἐξ ὧν πλεῖστοι ἐτραυματίσῦησαν μεταξὺ τῶν ὅποίων 10 κριστιανοὶ καὶ ὃ ὃ ὀδωμανοί. Δύο ἐκ τῶν Χριστιανῶν ἀπέθα-- γον τραυματισθέντες ἐπιχινδύνως καὶ προπεµφθέντες σήμερον ὑφ᾽ ὁλοκλή- ρου τῆς πόλεως, ἐπίσης δὲ καὶ δύο Ὀδωμανοί. Διατρέχουν σοβαρὸν κίν- ὅυνον ὁὃ καλλίσωτιος πρωταθλητὴς τῶν «Ὀλυμπίων» ὃ κατὰ τοὺς τε- λευταίους ἐν Αἰγύπτῳ Πανελληνίους ἀγῶνας δρέψας νίκην κ. ΙἸζώστας Ἱ. Γεωργίου καὶ ὃ μικρὸς υἱὸς τοῦ ἡ- µετέρου συµπολίτου κ. Λάμπρου Λαμ- πῆ,Θουκυδίδης, ὅστις ὑπῆρξεν ὅλως ᾱ- Όῶον Όὔῦμα τῆς γενομένης συμπλοκῆς. Τὸ κίνημα κατεστάλη ἅμα τῇ κα- ὑόδφ τοῦ παρὰ τὰ Πολεμίδια ἑστρα- τοπεδευµένου λόχου. Άγγλων στρα- τιωτῶν, οἵτιγες δυνάµει σχετικῆς Προκηρύξεως τοῦ Μεγ. 'Αρμοστοῦ ἀνέλαβον ἀπὸ σήμερον τὴν τήρησ.ν τῆς τάξεως. Τὰ Καταστήματα, ὣς καὶ πάντα τὰ Καφενεῖα ἐκλείσθησαν. ΙΤᾶσα ἐρ- γασία ἑσταμάτησεν, ἡ δὲ πόλις πα-- ρουσιάζει ὄψιν ἁγρίαν. Λεμεσὺς 12)28 Μαΐου 1919. :ἕναμγε τὸν γῦρον τὴν δέσµην τῶν “Ῥα ΝΕΙΑ., φόρο ᾿φημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικῖ ᾿Ἐκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος εώροοὂα Συνδρομή ᾿Ετησία : Λιὸ τὴν πόλιν µας σελ. ἃ Διὰ τὰς ἄλλας πύλεις. . σελ. 10 Διά τὸ Ἑξωτερικόν . ν ν ν » 19 ΙΓ 1ως 11 11 στις, .. (Συνέχεια καὶ τέλος). 9 Ἱκάτω ὑπὸ τὸ παράθυρο» ὁ σκοτιὸς ἐ- φώναξε κατὰ διαλείμματα τὸ «Ι ρηγορεῖ- τε» καὶ τὸ παράγγελμα ἔπαναλαμβαγόμενον τῶν φυλακῶν», σβυνγό- ΜΕ» σιγὰ-σιγά. Τὸ ὠὡρολόγιον τῆς φυλα- κῆς ἐκτύπα τὰς ὥρας. Πὶς τὸν διάδροµον ἐπεριοῦσαν τακτικὰ οἳ φύλακες µτυπῶντες κλειδίων τῶν διαᾳύρων ῥωματίωγ---καὶ πάλιν βαθεῖα σιγή. Οἱ ἅ)- λοι φυλακισμένοι ἐν τούτοις ἐρρόγχαζον, στρεφόµεγοι καὶ συστρεφόµεγοι ἐπάνω οἷς τὴν κλίνην τω». Περὶ τὸ μεσογύκτιον εἷ- σῇλὺεν εἷς φύλαξ καὶ ἐπεθεώρησε Λεπτο- μερῶς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ δωματίου ἐκ φύ- βου μήπως ἐνηργεῖτο ἀπόπειρα ἀποδράσε- ως. Ἔξω ἡ πόλις ἦτο πλημμυρισμένη ἀπὸ τὸ φῶς τῆς σελήνης, τὸ ὁποῖον ἀγτητακλᾶ- το ἀργυρόχρουν εἷς τοὺς δελοπίγακας τῶν παραθύρων τῶν οἴκιῶν. Πὶς τὴν λευκἠν αὐτὴν φωτοχυσίαν τὰ φανάρια τῆς πόλεως «ἐφαίνοντο ὥς σημεῖα κόκκυα. Ἰκαὶ ἡ ἂκ- τικουνὴ οἴκία ἦτο βυδισµένη εἷς τὸν ὅ- πγον. Ὁ «φυλακισμένος ἵστρεψε πρὸς αἷ- τὴν ἐπανειλημμένως τὸ βλέμμα του ψι- Ὀνρίξων μελαγχολικῶς : --Κοιμοῦνται.... αἱ κεῖγα ποιὸς ξέρει... σὰν τὰ σχυλιὰ δὰ τρέχουν ἐδῶ-ἐκεῖ στοὺς δρόμους... μπορεῖ νὰ πέβανα. σὰν ᾗ µὴ- τέρα τους. δι Δ ά - 3 πειτα μετὰ στιγµάς τινας σιωπῆς ἕ- ΄ παχέλαβε : ---ᾱὲν ἠδέλησαν νὰ μὲ πιστέψουν..... οὔτε τὸν δικηγόρο µου /...Ἴσως νὰ μὴν ἐ- χουν αὐτοὶ παιδιὰ ποῦ νὰ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα..... Καὶ οἱ συλλογισμοί του ἐἔξη- κολούδουν µμελαγχολικοὶ ἀπελαιστικοί. Τὰ Ν εν -- π ” --1ὰ παιδιὰ ἔκειοῦ εἰχα» ἄσπρο φωὰ α ον ν ε -- ΄ ὰ μ. ν ὅ εἶχα ὡραῖα Φορέματα καὶ μµαλακὰ κρεῤ- εβάτια νὰ κοιμηθοῦν....Τὰ δικά µου. απε- Ῥαΐίουν ἀπὸ τὴν πεῖγα..,..Τέ µεγάλο μακὸ ἕκαμα ποῦ Φέλήσα γὰ τοὺς δώσω νὰ φον Καὶ τὰ καϊμένα τὰ μικρά µου δὲν ἐφιώ- }αζαν διὰ νὰ μὴ ἀνησυχήσουν τὴ» ἄρρω- στη μητέρα τους... Τώρα αὐτὴ ἀπέθαγε ῥητοῦντες χαμηλοφώνλως. ΤΑ ΝΕΑ εωνἐγὼ, στὴ φυλακή... τί γήονται αντά ήν » ” λα ὃν . ΓΠοιὸς φροντίζει ....Τέ δικαιοσύγή εὐ'αι αὐτο ” ας -- κενεν Τέ ἔφταιξαν τὰ μου ῥννννὸ { νὰ Ἀ 8 α ασ πρεπε κὰ τὰ ἀφήσω }ὰ πεδάνουν ἀπὸ τῇ παιδιά πεῖνα ῥ.... ί : δε κῥ μερηη ὑέσι αὐτὴ, ες τὸ ἄπρο) : εὲ τὸ κεφάλι σκυµμέο Καὶ ἐκεῖι στ) ο , τῆς κλέης τοι, νο --.” καὶ τὰ χέρια εἰ τὰ γόγατα, ἐμευεν' ἆ γρυπγος ἕως τὺ πρωι. κ ἁε , ͵ Μία» Κυριακὴν προσεκλήδι ὃ πατάδι- κος εἰς τὴν διεύθυνσου. ἸΤοῦ ἀπεκοινώδη, ὅτι ἀμέσως ἐπρόκειτο χὰ σταλῇ εἷς τὰ κά- τεργα, εἰς τὰ καταγαγκαστικὰ ἔργα. ᾿Εγύρισεν εἲς τὸ κελλί του διὰ γὰ ἔτοι- πιάσῃ τὰ ὀλίγα ροῦχά του. Ππλησίασεν ες τὸ παράθυρο» καὶ παρετήρησεν εἷς τὸ ἆἄγ- τικρυγό σπίτι. 1ὰ παιδάνια δὲν ἦσαν ἐκεῖ. --αὲν δὰ τὰ δῶ πλέον /---εἶπεν. Οί σύντροφοί του ἐκάδηντο κατα όµε- }οι εἲς τὰς συγήδεις ἀσχολίας των ἄλλοι ἔκαμιον διάφορα Ἠομψοτεχνήματα, ἄλλοι ἐ- σκάλιξαν ξύλινα ἀγτικείμενα, ἄλλοι ἀγερί- Ζωσκον «φυλλάδες, δύο τρεῖς ἑκάπγιζαν συ- Ὅτα» τοὺς ἆπε- χαιρέτισε, καγεὶς δὲν ἐκινήδη ἀπὸ τὴν δέ- σι’ του. ἸΤὸν συγώδευσαν μὲ τὰ βλέμματα µιέχοι τῆς ὑύρας καὶ «ρ Δ 3 ας ὅταν αὐτὴ ἐπανέκλει- ο 2 να , σε», ἠρχισα» πάλιν τὰς ἀσχολίας των. Εὴς τὸν διάδροµον τὸν ἐπερίμενα» δύο ς χὠροφύλακες, οἱ ὁποῖοι τὸν παρέλαβαν καὶ τὸν ἔδεσαν μὲ τὰς χειροπέδας. το ὡραία πρωΐα χειμερινὴ. ος τὸν 7αλαγὸν οὐραχόν ὃὁ ἥλιος ζλακστε, γχύνων τὸ φῶς του πλούσιον ἐπὶ τῶν στεγῶ» καὶ τῶν τοίχων τῶν οἴκιῶν. το Κυριακὴ καὶ κόσμος πολὺς ἐπήγαυε νὰ ἀκούσῃ τὴν λειτουργίαν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Ὁ κατά- ὅικος, μὲ τὴν κεφαλὴν κάτω καὶ τὰς χεῖ- ρας σφιγχτά δεµένας ἐβάδιξε μεταξὺ δύο χωροφυλάκων διά µέσου τοῦ πλήθους, τὸ ὁποίον ἱστάμενον τὸν παρετήρει περιέργως. Εφ) ὅσον ἐπλησίαζε πρὸς τὴν οἰνία» τὴν ἀνγτυκρὺ τῆς Φυλακῆς τόσον ἡ περι- έργεια αὐτὴ τοῦ πλήδους τοῦ ἐφαίγετο ἕ- γοχλητική. Ὅταν ἴφρθασεν ἀκριβῶς πρὸ τῆς ) οὗχίας ἐπεβράδυνεν ὀλγον τὸ βῆμα καὶ ) : παρατηρῶν προσεκτικὰ διέκρινε παρά τὴν ο ά ' --- αὐλόθυραν τά τρία μυιρἀ ἔτοιμα, ἕἔορτα- ο 5 , ΄ , ΄ στικά ἐνδεδυμένα, διά νά ὑπάγουν εἷς τὴν ἐκκλησίαν. ε -- : 1 μικρά ἦτο ἐν δεδυιιένη κόμχινο φου- στανάκι μὲ λευκὸν δαγτελλωτὸν περιλαίκιον ζωηρά, πεταγτὴ, γεμάτη χαρά, συχνά τεγ- τῶγνουσα τὸ ποδαμάκι της διά νά χαμια- : θῶ5σῇ τά -ανονυγῆ ὑποδήματά πο « ᾿ της τά ο α δύο ἀδελφάκια ἦσαν ἐἔνδεδυ «ιέγα σάν γαυτό πουλα. καὶ ἐπεοίμεναν μα μας 5). ὰ νὰ Τέλος ἔφῆασε καὶ ἡ μητέρα σειιγά δυμένη, Ωραία, χαρωπη. Α , Την μητέρα. τους, ἔνδε- 3 3 σ - Ὁ κατάδιχος παθετήρησε ἐφ᾽ ὅσον τοῦ ο . ὥς κ. 3 το δυγατὸ περισσότερο’ τὰ µμικρὰ, ἐ- ι 9 3 -- προσπάθησε γἁ τοὺς µειδιάσῃ, ἆλλ᾽ αὐτὰ ῥλέπογτα αὐτὸν ἐν τῷ ο πρώτη» φορὰν συγόλῳ του δὲν τὸν ἀγεγγώρισα»' µάλι- στα ἐφοβήθδησαν καὶ ἔτρεξαν πρὸς τὴν µη- τέρα τῶν. ἁὐτὴ μὴ απροσέξασα διόλου πρὸς τὸν ματάδικον καὐησύχασε τὰ μικρά τὴς, τὰ ἐφίλῆσε καὶ τὰ ἔπιασε ἀπὸ τὸ χέρι. ην τῷ μεταξὺ οἵ χωροφύλακες στεγο- χωρούμιενοι διὰ τὴν βραδύτητα τοῦ κατα- δίκου τὸν ὤδησαν Λλέγοντες. ---“[Περπάτα Λοιτὸν, μᾶς ἐσταύρωσες. Ὁ κατάδικος ρίπτω» τελευταία» ματιᾶν πρὸς τὰ ἀπομακρυγόμεγα μικρά ἀνεστέναξε Σλίω» απρὺς τὰ κάτω τὴν κεφαλήν ση- κώσας δὲ τὰς δύο χεῖρας του τὰς σφικτο τοὺς ἀθιοὺς ἑἐσφόγγισε ἕγα 2 3 δεµένας εἷς δεομὸν δάκρυ..... ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ Ἰνὰν ὃ βίος εἶνε εἰγεὴς ἢ βάναισος, τοῦτο ἐξαρτᾶται οὐχὶ ἐκ τοῦ ἐκλεγομένου ἐ- 3 -”-. - ΄ 5 3 παγγέλματος ἆλλ᾽ ἓκ τοῦ απγεύμµατος, ἐφ᾽ ἃ τὸ ἐπάγγελμα ἐἔνασκεῖται. Ἡἷ ταπειγοτέρα , ο ο. κ ζωὴ δύναται γὰ εἶνε εἰγενῆς, ἐνῷ ἡ τοῦ “ - “ . λ. πλουσιωτέρου ᾖἢ µμεγαλοφυεστέρου ἆγδρὸς δύγαται γα εἶνε ἀξία περιφρογήσεως. Τξὼν Δούμπωκ. ΜΟΗΛΔΙΚΗ ΕΥΚΕΙΡΙΑ διὰ τοὺς ἐπιβάτας Κύσρου --ΠΠειραιῶς. Γνωστοποιεῖται, ὅτι ἡ ἡμετέρα ᾿Ατμο- πλοϊκὴ Ἑταιρεία Δεμεσοῦ κατόπιν ἐπιτυχοῦς συνδυασμοῦ της, ἐκδίδει εἰσιτήρια κατ᾽ εὐ- δεῖαν διὰ Πειραιᾶ µέσῳ ᾽ Αλεξανδρείας μὲ τοὺς ἀμολούδους ναύλους: ΜΕΤΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕύ ΤΡΟΦΗΣ Διὰ α΄. Ὀέσιν 461506 », Ρ 4110 8 9.19.0 ». ατάστρωμα » 1. 4.0. ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Α΄. δέσις 6 11. 11. 0. πσακμρεση Β.Σ Σπ. 9.0. 4 6, τ. 0. Κατάστρωµα ----- » 9. 0. 0. Εξ Αλεξανδρείας οἳ ἐπιβάται, φθάνοντες ὡς γνωστὸν αὐτόθι ἑκάστηνΔευτέραν, 0 ἀναχωροῦν αὐθημερὸν διὰ ταχυτάτων γαὶ ἠλεκτροφωτί- στων ἀτμοπλοίων κατ) εὐθεῖαν διὰ Πειραιᾶ οὕτως ὥστε μοναδικὴ παρέχεται εὐχκαιρία, εἰς τοὺς ἐκ Κύπρου δι Ἑλλάδα ταξειδιώ- τας, διότι ἄγευ περαιτέρω φροντίδων δἀ µεταβιβάζωνται ἐπὶ τῶν αὐδημερὸν ἄνα- χωρούντων ἀτμοπλοίων, μεῦ᾽ ὧν ἡ ἡμετέρα Ἑταιρεία συγεδυάσθη. Γκ τοῦ Πρακτορείου. 9 μαλωτίσθησαν παρὰ τῶν Ἱταλῶν ὣς ἔἐπί- σης καὶ αἳ φρουραί των. Ἡ Ρωσσία καὶ τὰ στενά. Βιέννη.--- 1 Ῥωσσία ἐπιμένει ουἱς τὰς ἀπαιτήσεις τὴς περὶ ἀποζημιώσεως τοῦ ἔμ- πορίου τὴς ὣς ἓἕν τοῦ κλεισίματος τῶν στενῶν. Ἡ ἐμφάγισις τοῦ Ῥωσσικοῦ στόλου εἲς τὸν Πόσπορον χαρακτηρίζεται ὡς μέσον πρὸς ἐξαναγκασμὸν τῆς Ἰουρκίας εἰς ὕτο- χώρήσι». οἱ ἐν Κωνγπόλει φαίνονται λα» ἀνγή- συχοι ἓκ τῶν ἐνεργειῶν τούτων τῆς Γωσ- σίας. αί Τουρκικαὶ ἐφημερίδες δημοσιεύουν ὀριμύτατα ἄρδρα κατὰ τῆς Ῥωσαίας, -κα- τηγοροῦσαι αὐτὴν ὅτι παραβαίγει τὴν οἵ- δετερότητα. ΒΝΑΜΙΚΤΑ ϊΟ ἀποθανών Βασιλεύς. Ὁ δανὼν Βασιλεὺς Φρειδερίκος Αἴγου- στος τῆς αγίας εἶνε ἀδελφὺς τοῦ ΆΒασι- ἀέως µας. Ἐγεγκήδη ἐν Κοπεγχάγῃ τὴ» ὦὴην. Ιουνίου τοῦ 1948, υἱὑὸς τοῦ Βασιλέ- ως «Ἀοιστιανοῦ καὶ τῆς Βασιλίσσης «Ίου- ἔξης, πριγκήπίσσης τῆς Ἔσσης. ᾿Εβασίλευσε δὲ μόλις ποὸ ϐ 1) ἐτῶν, ἀπὸ τῆς 99 Ἰανουαρίου 1907. ο Ὁ Βασιλεὺς Φρειδερίκος εἶγεν --- Γ ἐν ὅ- λω. τέχγα, τὰ - ἄρρεα καὶ τρία Ἰλήλεα, ἐξ ὧν ἡ ἑστερογέννητος πρικήπισσα άγ- ὃς ΄ «ο κ δ ς µαρ «Ιουΐζα ἄγει σήμερον ἡλικίαν ϱ6 ἐτῶν. “Ο νέος Βασιλεύς. Ὁ εὐθὺς μετὰ τὸν ἐπελθόντα θάνατον ὀνακηρυχδεὶς χδὲς παρ᾽ ἁμφοτέρων τῶν «ἴα- γιωκῶν Πουλῶν τέος ἢΒασιλεὺς Αριστιώ ὃς Ἰκάρολος-Φρειδερῖκος- ἀλβέρτος-᾿ Αλέξανδρος- ΓΓουλιέλιος ἐγεογήδη τὴν 33. Φεπτεμβοίου 196τ0, ἔνυιφεύδη δὲ ἐν Κάναι τὴν 3ὖ Απριλίου 1595 τὴν χισσαν τοῦ «Ἠεκλειῤβούργου, Σλιία» 9 ἑτῶν. ᾿4λεξανδρίγην, ού- ἄγουσαν τότε ᾿Αγγλικὸς στόλος. Β.έννη.-- Καθ ἃ ἀγγέλλεται ὂν Λονδίνου, ἰσχυρὰ μοῖρα τοῦ ἸΑγ- ἡλικοῦ. στύλου ἀπέπλευσε κατευδυ- γοµένη εἰς τὸ Αἰγαῖον πρὸς ὕπο- στήριξιν τῶν ᾽Αγιανῶν συμφερόν- των. “Ο Ποναγκαρὲ εἰς Πετρούσολιν. Βιέννηι-- Ὁ πρωδυπουογὸς τῆ: 1 αλλίας 3. ΠΠουακαοὲ μεταβαίνει κατ αὐτὰς εἰς Πε- τρούπολιν. Πῖς τὸ ταξείδιον τοῦτο ἀποδίδεται μεγίστή πολιτικὴ σήκασία. Ι4ά ἐπίσπέις ὃι- καιολογοῖσα τὰς ὀηλώσει τοῦ «αζόνωφ, σχετίζεται ἀναμφιβόλως μὲ τὰ ζητήματα τῆς ᾽Αγατολῆς. Τὸ ἀπυτέλεσια τῆς ἐπισκέι εως ταύτης ἀναιιένεται μετὰ πολλοῦ ἐνδιαφέροντος ὑπὸ τῶν» πολιτικῶν καὶ διπλωκατικῶν κὖὐ- 3 221’. ΤΑ ΝΕΑ. ΕΠΙΚΗΙΡΑ ΟΙ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΤΑΣ ΜΑΣ Ἐὔστοχος καὶ απ) ήρως ὃδ:αφωτιστι- κὴἡ ὑπῆρξεν ἡ ἀπάντησις τοῦ Διευ- Ὀυντοῦ τῆς ᾿Ατμοπλοϊκῆς 'Ἑταιρείας Λεμεσοῦ εἰς τὰς κακοβούλους καὶ συκοφαντικὰς καταγγελίας, τὰς ὃποί- ας ὁ Τοῦρχος βουλευτῆς ἔν εἴδει ἀναφορᾶς --- γγὠστῆς προελεύσεως--- ἐήνεγκε κατὰ τῆς προοδευτικῆς καὶ τιμώσης τὸν τόπον μοναδικῆς ᾽Λτμο- πλοῖας τῆς Λεμεσοῦ. Φανταζόμεῦα ποία ὑπῆρίεν ἢἡ σύγχυσις τῶν κα τασκευαστῶν τῆς πολυθρυλλήτου ἀναφορᾶς, τὴν ὁποίαν ἐκουρέλλιασε καθαυτὸ ἡ ἐπίσημος φωνὴ τῶν πραγ- µάτων. Τῃ ἀληδείᾳ λυπούμεῦα τοὺς καύμένους | 0 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΛΗ Ὁ νέος {ιοικητὴς «εμεσοῦ ταγµατάρ-- χης Ἡο]ίοηῃ ἐπεσκέφδη κατ αὐτὰς πολλὰ χωρία τῆς }οπαραγωγά. [ , ὃ πλεῖστον οὐ- Ὑπαρχίας µας, τὸ πλεῖστο) οἳ Ηολλὰ ἓκ τῶν χωρίων τούτων πρώτι ζωρ φορὰν ἔβλεπον ἔἐπίσκεψιν Κιοικιποῦ. ὍὉ γέος «ιοσιηεὴς ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τῶν χωρικῶν ἐπὶ τῇ καδαριότητος ἐν γένει, ἡ ὁποία εἶνε ἁπαραίτητος διὰ τὴν ὑγείαν καὶ γώρισμα πολιισμοῦ, ὅλων τῶν χωρυῶν, ὅτι ἄχρως ἐπιδοκιμά- τ ν , φεᾶ - 4 ζουν τὴν στάσιν τῶ» ᾖβῥουλευτῶ» των καὶ ὅτι ιόνον εἷς τὴν ἕἔγωσιν μετὰ τῆς ἕλ- λάδος διαβλέπουν τὴν εὐτυχίαν των. .... ὥε ῶ ορᾶ - ν Ὁ νέος ἀιοιιητὴς ἂφῆκε παντοῦ ἀγαδὰς ἐντυπιόσεις. Ε ΞΗΙ 1Η: Ξ1 Πετὰ χαρᾶς ἀγγέλλομεν εἷς τοὺς φίλους ἀναγνώστας, ὅτι ὃ ἡμέτερος ἁδελφὸς κ. Γεώργιος . Χουρμούζιος ἠποστὰς ἐσχά- τῶς ἑνώπιον τῶν καθηγητῶν τοῦ ὩΏδείου 3Α .. οἳ- , 5 4 , Ἀδηνῶν ἐξετάσεις ἐπὶ δυσκολωτάτῶν µου- σικῶν Ὀεμάτων ἐκρίδῃ ἄξιος διὰ τὴν ἄνω- , ειν τοῦ δεί πο νο ο τάτην τάξιν τοῦ Ωδείου, εἷς ἣν καὶ χα- τετάγθη, δεγθεὶς θερμὰ συγχαρητήρια τῶν κπαθηγητῶν διὰ τὴν αλ πο ' νο ον ῃ. ἃ ἀντίληψίν του» καὶ διὰ τὰς [κπληχτικὰς προύδους του, δι ἃς πάντες οἳ καθηνηταὶ ἐξεφράσθησαν ἐνδουσιωδέστατα. Πρὸς τὸν κ ἃ ο. : Ξ , ος.” διὰ µόγης τῆς μελέτης ἄναδειχθέντα ἆδελ- «σπανίαν μουσικὴν φὸν. πέµποµεν συγπεκινηµένοι ἓκ μυχῶν παρδίας ἁἀσπασμοὺς χαρᾶς ἀδελφικῆς. ἤπουσε δὲ παρ᾽ “Ἡ ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Λιαδύχου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐφέτος μὲ τὴν ἑορτὴν τῶν γενεῦλίων τοῦ Βασιλέως τῆς Αγγλίας. Ὀρόνου συμπίπτει Ὅ ἑλληνικὺς απληθυσμὸς τῆς Νήσου ἕ- τοιµάζεται νὰ ἑορτάσῃ μετ ἐξαιρετικῆς λαμπρότητος τὴν ἑορτὴν τοῦ μέλλοντος Βα- σιλέῶς τῆς ἐλευδέρας Μητρὸς αὐτοῦ Ἑλ- λάδος. Τὸ δροµολόγιον τοῦ Αὐστριακοῦ Λλόῦδ μεταβάλλεται ἀπὸ τοῦ Ἰουνίου εἲς δύο δε- παπενὑημέρους γραμμὰς, οὕτως ὥστε τῆς μιᾶς γραμμῆς τὸ ἀτμόπλοιον δὰ τὸ ἔχω- μεν ἐδῶ ἐκ Λάρνακος διὰ Τρίπολιν κ.λ. Πέμ- πτην κατὰ δεκαπενθημµερίαν, τὸ δὲ ἄλλο ἔκ Τριπόλεως διὰ Λεμεσὸν, Λάρνακα κ. λ. Δευτέραν κατὰ δεκαπενθηµερίαν. ᾿Αφίκετο ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ἑσπέρας ἢἡ Α. Π. ὃ Μητροπολίης Κιτίου κ. Μελέτιος, λειτουργήσας χδὲς ἐν τῷ Ἱερῷ ναῷ Αγ. Νάπας καὶ σήμερον ἐν τῷ ἵερῷ γαῷ Άγ. Τριάδος. ᾿Ανεχώρησεν εἲς ᾽Αγγλίαν ὁ ἆξ. Δή- µαρχος τῆς πόλεώς µας ». Χρ. Σῶΐζος, ὃν. κατὰ τὴν ἄπουσίαν του ὑάναπληροϊ ὅ ἀντιπρόεδρος τοῦ Δημ. Συµβουλίου κ. Μ. Ἡ. Μιυαηλίδης, 5 ᾿Ανεχώρησεν ἔἐπίσης εἷς Γαλλίαν ὁ ἀξ. κ. Δημοσῦ. Χατζήπαύλου. ᾿Αφίκοντο ὅπως διαθερίσουν ἓν Κύ- πρῳ οἳ κ. κ. Κῦρος Πηλαβάκης μετὰ τῆς ἂξ. οἴκογενείας του καὶ τῆς Λ]δος Μαρίας Ε. Πηλαβάκη, ὁ κ. Ν. Πετροκόχκινος µε- τὰ τῆς ἄξ. χνρίας του, ἁδελφῆς τῆς παρ ἡμῖν ᾱξ. ας Δανιηλίδη, οἳ κ. κ. ἄδελφοὶ Πισσαρίδαι μετὰ τῶν κυριῶν των, ὁ κ. Γιαγκόπουλος καὶ ὅὁ κ. Νικ. ᾽Αντωνιάδης. Διῆλῦε τῆς πόλεώς µας ὅ ἐν ᾽Αμμοχά- στῳ «ὰλλιστος φίλος . Εὐαγόρας Ὦ. Παν- τελίδης. δὲν ἐπεβλήθδη εἶσέι κάθαρσις ἐπὶ τῶν ἓξ Αἰγύπτρυ προελεύσεων παρὰ τὴν τηλε- γραφηδεῖσαν κατ’ ἀρχὰς εἴδησιν. Τὴν παρελθοῦσαν Παρασκευὴν τὰ κν- βερνητικὰ γραφεῖα ἦσαν κλειστὰ εἷς ἀνά- µνησιν τῆς Βασιλίσσης Βικτωρίας. ᾿Εφιστῶμεν τὴν προσοχὴν τῶν ἁρμοδί- ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν, ὅ- ὅλως ἅδιαφόρως καὶ πρὸς τὴν ἣν ἄρχεται ἡ λειτουργία καὶ Ὃν αρ ων. εἷς τὸν στις γίνεται ὥραν, καθ 9 . 9. εν 5 - 2 / πρὸς τὸν χρόνον, καθ ὃν οἳ παῑδες ὀφεί- λουν νὰ παραμένουν ἓν τῷ ναῷφ. Ταῦτα ἐπὶ τοῦ. παρόντος. 1ὰ συλυπητήριά µας πρὸς τὸν ἄξιό- τιµον φίλον κ. ἅ. ΠΗ. Μαυροΐδην ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῆς γηραιᾶς αὐτοῦ μητρός. Ο κ. Γιάγκος Ιλοἴζου διωρίσθη πιστο- ποιῶν ἠπὰλληλος, ἄναλαμβάνει δὲ τὴν δι- εππεραίῶωσιν ἑργασιῶν Ετηματολογικῶν }. ᾱ. ο ---ᾱ Όρος ποτ. η). Αἱ Χωριναὶ ἔπιτροπαὶ ἔχουσιν επ σης Γραμματέα καὶ Ταμίαν ἐκ τῶν µ- λῶν αἰτῶν σινεδριάζουσι δὲ ὑπὸ τὸν προ- Ἱτρέως ἢἡ τοῦ ολ) Ἠλινιαν εδρείαν τοῦ πρώτου τῶν Ἱερέων ἢ τοῦ κατὰ πρεσβυτέρου τῶν μελῶν. Ὁ Γραμματεὺς δύναται νὰ ὄκλοῃ καὶ ἐν τῶν ἐἑκτὺς τῆς ᾿Ἰπιτροπῆς σουπώπων ἐκλεγεὶς δὰ ἀνιζαμβάνει καὶ δι οισα μέ: λους. 10). Ἡ Ἰεντρικὴ ᾿ἸΕπιτροπὴ συνεδριά- ζει κατὰ απρόσγλησιν τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ἐν τῇ ᾿Αρχιεπισκοπῇῃ ἢ ὅπου ἀλλαχοῦ ἢ- θελεν ὀρίσει. Ἐν ἁἀπουσίᾳ τοῦ ᾿Αρχιεπι- σκόπου τὰ καθήκοντα Ἡροέδρου ἐκτελεῖ ὁ πρῶτος τῇ τάξει τῶν παρόντων Μητροπο- λιτῶν καὶ ἓν ἀπουσίᾳ Ἱερωμένων ὁ αρε- σβύτερος τῶν παρόντων. 11). Αὶ ἓν ἀπαρτίᾳ ὅταν εἶνε παρόντα τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μελῶν. Αἴ ἀποφάσεις λαμ- βάνονται κατὰ αλειοψηφίαν τῶν παρύντων μελῶνῃ παταχωρίζονται δὲ ἐν βλίῳ, ἐπικυρούμεναι διὰ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ προεδρεύοντος. Οἱ προεδρεύοντες ἔχου- σι τὴν νικῶσαν ἐπὶ ἰσοψηφίᾳ, ψηφίζουσι δὲ καὶ ὥς µέλη. 12). Αϊ Τοπικαὶ καὶ αἳ Χωρικαὶ Ἐπι- τροπαὶ συνεδριάζουσιν ὑποχρεωτικῶς ἅπαξ τοὐλάχιστον τοῦ μηνὸς ἐπὶ μµελέτῃ τῆς κα: ταστώσεως καὶ Ἐπιτροπαὶ πᾶσαι εὑρίσμονται εἶδοῷ Ρβι- διατυπώσει σγέψεων καὶ γνωμῶν περὶ τοῦ τελεσγορωτέρου τρόπου τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ σνοποῦ τῆς «Κυπρια- κῆς Πολιτικῆς ᾿ΟὈργανώσεως». 19). Αἱ κενούµεναι Όέσεις εἲς πάσας τὰς Ἠπιτροπὰς πληροῦνται δι ἐκλογῆς τῶν λοιπῶν μελῶν αὐτῶν. 14). Πρὸς διεξαγωγὴν τοῦ σκοποῦ τῆς Μυπριακῆς Πολιτικῆς ᾿Ὀργανώσεως ὑπάρ- χει Κεντρικὸν ταμεῖον διευθυνόµενον ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς ἐπιτροπῆς. Πρόσοδοι τοῦ ταμείου τούτου εἶνε αἱ ἔκτακτοι καὶ αἲ τα- κτικαὶ συγδρομαὶ ἀτόμων, καθιδρυµάτων ἢ σωματείων. 18). Αἴ δαπάναι τοῦ πολιτικοῦ ἀγῶνος καταβάλλονται ἐκ τοῦ Κυπριαχοῦ Ταμείου τῆς Μυπριανῆς Πολιτικῆς Ὀργανώσεως ἕ- κτελοῦνται δ᾽ ἐπὶ τῇῃ βάσει ἀποφάσεως τῆς Κεντρικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς. 16). Οἵ Ὑποταμίαι τῶν Τοπικῶν καὶ Χωρικῶν ᾿Ἐπιτροπειῶν ἐγεργοῦντες τὴν εἴ- σπραξιν τῶν τακτικῶν καὶ ἐἑκτάντων συν- δρομῶν ἓν τῷ κύκλῳ τῆς δικαιοδοσίας αὖ- τῶν ἀποστέλλουσιν αὐτὰς “Ἱεραρχικῶς πρὸς τὸν Εεντρικὸν Ταμίαν. 11). Αἴ Τοπικαὶ καὶ Χωρικαὶ ἐπιτροπαὶ δὰ φροντίζωσι νὰ διαβιβάζωσιν Ἱεραρχι- κῶς πρὸς τὴν Κεντρικὴν ἐπιτροπὴν πᾶσαν πληροφορίαν καὶ σκέψιν, ἣν ἓν συνεδρίᾳ δὰ δεωρήσωσι συντελεστικὴν πρός τὴν ἐπι- τυχῆ τοῦ ἀγῶνος διεξαγωγήν. 18). Ἡ Κυπριακὴ Πο)λιτικὴ Ὀργάνωσις δύναται νὰ ἔχῃ τµήµατα καὶ ἐκτὸς τῆς Κύπρου. Αἴ ἐπιτροπαὶ τῶν τμημάτων τού- των δὰ ἐπέχωσι τὴν Όὑέσιν τῶν τοπικῶν ἐπιτροπῶν ἀπέναντι τῆς Ἰεντρικῆς Ἔπι- τροπῆς ἔχουσαι πάντα τὰ δικαιώµατα καὶ τὰ καθήνοντα αὐτῶν. ΤΑ ΝΕΡΑ Ὁ κ ὃς οὗτος ᾠηφισθεὶς ὑπὸ τῆς ὢ Κανονισμὸς οὗτος ἡηάισνείς ἷς α ο Ικεντρικῆς ἐπιτροπῆς δεωρεῖται ὃν ΥΠ ἀπὺ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ. Ἐν Λευνοσίᾳ 1 Μαΐου 1913. Ἡ ΚΕΚΤΡΙΚΗ ΣΠΙΙΡΟΣΗΒ ο Νο ωωωσς Ὦ ο δν ος νωτωνώσ σν ἔφαριιο- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΚ ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ Δὲν πιστεύοµεν νὰ ὑπάρχη Κύπριος Ἕλλ- λην, ὅστις νὰ μὴ ἐπεδοχίμασε τὸ φιλόπα- τρι τῶν βουλευτῶν µας διάβηµα, διότι ὡς ἀληθεῖς τοῦ τόπου ἀντιπρόσωποι, ἀπεφά- σισαν νὰ τραποῦν ἄλλην ῥὁδὸν, Υ) ἀλλά- ἔουν πλέον τὸν ἀσύμφορον διά τὸν ὁρόμον απρὸς τὸν ὁποῖον Όά τοὺς μαὶ πάλιν χαλιναγωγηµένους, οὕτως τῆς Κυβερνήσεώς µας συμ- ἁστοργία. Ἰκαὶ δὲν ἀπέμε- τόπον ἔσυρε εἰπεῖν ς ΄ ἡ ἀνήκονστος φεροντολογικὴ γεν τίποτε εἷς βάλουν τὰς παραιτήσεις των, καὶ ν᾿ ἆπο- αὐτοὺς ἆλλο παρά νὰ Όπο- μακρυνὺοῦν ἀπὸ τὴν Φενάκην αὐτὴν, τὴν ὑποίαν :ἡ ᾽Αγγλικὴ Διπλωματία ἠθέλησε νά ὀνομάσῃ Νομ. Συμµβούλιον. Διότι δὲν εἶνε ἡ πρώτη φορὰ, καθ” ἣν οἳ εὐμενεῖς Αργοντές µας ἐμυμτήρισαν τὰ δίκανα τοῦ λαοῦ αἰτήματα, καὶ διαφορο- τρόπως ἐνεργοῦντες ἠδέλησον νὰ καταπνί- ξουν καὶ τὰ ἐθγικά τοῦ ἝἛλληνος Κυπρί- ου αἰσθήματα, ἅτινα δὲν ἠδυνήδη ν ὁλ- λοιώσῃ ποσῶς τῆς στυγερᾶς γαὶ ἀπεχθοῖς δουλείας ὁ μακρὸς καὶ ἁτέρμων χρόνος | Καὶ διά τοῦτο ἔπρεπε να µάθῃ ἀκόμη µί- αν φοράν ἡ πονηρά ᾽Αλβίων, ὅτι ὁ ἕλλην ἵσταται πολὺ ὑψηλά καὶ μάλιστα διά τὴν εὐημερίαν τῆς Πατρίδος του. ᾽Αλλ’ εἶνε καὶ καρτερικός. Απλουστάτη ἀπόδειξις ἕ- στω Ἡ διηγεκῆς τοῦ Ἑὐρωπαίου ἀπορία ἐπήχδη Ἑλληνικὸν Βασίλειον, κατόπιν τοσαύτας καὶ τηλικαύτας αἱματοχυσίας καὶ ἀναριδμήτους βασάνους καὶ. συμφοράς τηρήσας ἀναλλοιώτους τούς τε πόθους καὶ τά αἰσθήματά του. Ἐϊτε δοῦλος, εἴτε ἐλεύ- Όερος ὁ δαιµόνιος Ἕλλην διῆλθε πάντοτε διά µέσου τῶν αἰώνων ὣς τηλαυγὴς καὶ φωτοβόλος Φάρος φωτίζων καὶ παταυγά- ζων τὸν κόσμον ἅπαντα, γενόμενος πρῶ- τος αὐτὸς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ καλοῦ ὁ διδάσκαλος. «Προσπαθήσατε νά ἄρητε ἔκ τοῦ µέσου, ὅσα παρήγαγεν ὅ Ἓλληνι- σμὸς καὶ θά ἴδητε τί κενὸν θά δείξῃ ὁ πολιτισμός µας» ἔγραφεν ἐσχάτως σὺν ἅλ- λοις, εἷς τοὺς «Καιροὺς», ἂν δὲν ἁπατῷ- μαι, τοῦ Λονδίνου ὅ φιλέλλην 1. Πογης{οἱμ. Διά τοῦτο οἱ βουλευταί µας δόντες τὴν παραίτησίν των ἔχουν τοὐλάχιστον ἔπανα- πανομένην τὴν συνείδησιν ὅτι ἔπραξαν ἐ. πεϊνο Όπερ ὑπηγόρενεν ᾗ ἑλληνικὴ φιλοτι- µία των, ἵνα μὴ γίνωνται καὶ αὐτοὶ ἔκογ. σιοι συνενοχοι τῆς παιξοµένης εἲς βάρος µας οἰχτρᾶς κωµῳδίας, ὄντες ὑπεύθυνοι ᾱ- πέναντι ὁλοκλήρου λαοῦ παρακολουθοῦ τάς πράξεις καὶ τὰ διαβήµματά των. ιο ύσιος Σιληνός. πῶς 3 Ν απο ντος ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞ. ΚΟΣΜΙΟΝ ο ΠΟΛΕΜΟΣ .. 4 ΔΗ Ν. - 3 ος λωστὸν, ὁ ᾿ταλὸς στρατηὸς -ᾱ- µέλιο ἅμα τῇ καταλήφε τῆς πόλεως τῆς - Φ. ςΑ ο Δ α Ν ο Ρύδυυ ἐξέδωκε προκήρυξι’ πρὸς τὸν. λαόν, συγιστῶν .) ρα Ἡ ς 4 ς Φα αλ . ὠα)} ΣΛΛ{Ω2’ τη καταάλ) 1} σ:αέ ᾳ ε ἔποταγὴν ες τὰς Ἰταλικὰς ἀρχάς. Ἡ προ- Ἅ , .”--- σα ἆρηα., κήρυξις αὕτη, }ἐθαμιιέῃ εἰς τρεῖς }λὠσ σας Ἰταλικὴν, Ἑλληνοκὴν καὶ Τουρκυὴν, διεκήύη. ες τὸν λαὸν, ἐτοιχοκολλήδη δὲ καὶ εἷς τὰ Μεντρικώτερα µέρη τῆς πὐλεως. Τὸ -λληνικὸν κείµενο τῆς προκησύξεως ἔχει ὡς ἑξῆς : Κάτοικοι τῆς νήσου Ρόδον, Ἡ Λ᾿Ιταλία, συνδεοµένη μεθ ὑμῶν δι ἐνδόξων ἀναμνήσεων καὶ συγγενοῦς σολιτισμοῦ, ὠδεῖται ὑπὸ τῆς ἐξελίξεως τοῦ πολέμου εἰς τὴν κατάληψιν τῆς νή- σου σας. Κατὰ διαταγὴν τῆς 4. ἡΜ. τοῦ Εί- κτωρος ᾿Εμμανονὴλ τοῦ Γ'΄, σεπτοῦ κυ- θιάρχου µου, ἀναλαμβάνω μεταξὺ ὑμῶν τὰ ὄψιστα δικαιώματα, πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ, δηλῶ δὲ ὅτι ἡ ᾿Ιταλία, καίτοι διεξάγουνσα σιόλεμον κατὰ τῆς κυ- βερνήῄσεως καὶ τοῦ ᾿Οδωμανικοῦ στρα- τοῦ, δεωρεῖ φίλον τὸν εἰρηνικὸν καὶ φι- λήσυχον πληθυσμὸν τῆς Ῥόδου, καὶ εἰς τοῦτον ἐννοεῖ νὰ δώσῃ τὰ μεγαλύτερα δείγματα εὐμενείας, ἐξασφαλίξουσα ἅἁπὸ τοῦδε τὸν ὕψιστον σεβασμὸν τῆς ὃρη- σχείας σας, τῶν ἑθδίμων ὑμῶν καὶ τῶν παραδόσεών σας. Οδεν ἕκαστος ἐξ ὑμῶν σπεροσκαλεῖται νὰ παραδώσῃ τὰ ὅτιλα ἅτινα τυχὸν κα- τέχει, καὶ νὰ ἀπέχῃ πάσης πράξεως εὖ- νοϊκῆς σιρὸς τοὺς ἐχθρούς µας, συντῥρέ- χων οὕτω εἲς τὴν τήρησιν τῆς δηµοσέ- ας τάξεως. ο σεβασμὸς τῆς ᾿Ιταλίας πρὸς τοὺς νόμους καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ πολέμου, κα- λῶς γνωστὸς εἷς τὸν πολιτισµένον κό- σµον, μὲ κάµνει ν᾿ ἀναμείνω ἀπὸ Σ- μᾶς ἄμεσον καὶ εἰλικρινῇ συμμόρφώσιν πρὸς τὴν σρόσκλησιν τὴν ὅποίαν σᾶς ἀπευδύνω. Μία διαφορετικὴ στάσις δὰ μὲ ὑπε- χθέου νὰ προσφύγω εἲς µέσα δραστήρια, ἅτινα δὲν δὰ διστάσω, καίτοι μετὰ Λύ- σης µου, νὰ ἐφαρμόσω ἁμέσως καὶ ἁτιη- νγῶς, ὅπως φέρω εἰς πέρας τὴν ἐμπιστευ- δεῖσάν µοι ἐντολήν. Γενικὸς ἀρχηγὸς τοῦ σώματος τῆς κατοχῆς ΓΣ. ᾽Αμέλιο. , Παρομοίαν περίπου προκήρυξιν. ἐξέδωκε 3 . 2» καὶ πρὸς τὰς ἄλλας καταληφδείσας γήσους. ο ας ͵ Λατὰ τὰς ἐξηκριβωμένας μέχρι αῆς ταύτης πληροφορίας, ἔνδεκα . ή , γῆσοι τῆς στι}- ἐν ὅλῳ τοῦ «ὐγαίου εὑρίσκονται σήμερον ὃ- πὸ τὴν ᾿Ππαλοὴν κατοχὴν' εἶνε δὲ αἳ ἑξῆς : ᾿Αστυπάλαια, ῥῬόδος, Μάρπαῦος, Κῶς, Δάλυμγος, «Ίέρος, Πάτμος, ἱΚαστε]λόροι- ζον, Τίλος, ἠΛίσσυρος καὶ άσσος. -- ο 3 4 - » ὁ Ἠᾷσαι αἳ ἀρχαὶ τῶν νήσων τὀέτων ἢχ-

Title Subject Page
ΜΗ ΣΠΕΥΔΩΜΕΝ 1p
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 1-2p
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ 2p
ΕΠΙΚΑΙΡΑ 3p
ΜΙΚΡΑ - ΜΙΚΡΑ 3p
ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ 4p
Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ ΑΓΡΙΑ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΚΩΝ ΜΑΧΗΣ-ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ-ΘΥΜΑΤΑ 5p