Back

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1947-03-23

ΓΙΟΡΒΤΑΣΤΕ ολ Γιά το ἵνωμί και γιά τὴ Λευτερια Ἀνο :ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ τε . . εωσοτοι, στὰ κέντρο τῆς προσοχῆς τῆς ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ἀπὸ Τυπογραφεῖα Τὴν σπροσεχῆ Ἰρίτην κλείουν 126 χρόνιᾳ ἀπὸ τὴν ἡμέρα, ποὺ ὁ 'Ἑλληνι- χὺς Δαὸς μὲ τ᾽ ὅπλο στὸ χέρι καὶ μὲ σύνθημα «Ἑ. λευθερία ἤ θάνατος», σή: κὠσε τὸ ἠρωϊπό του ἀνά- στηµα, Ὑιόμισε τὴ ψυχή του μὲ θάρρος, κι ἀποδύ: θηκε σ᾿ ἕνα ᾖτιτάνιο ἀγῶ- να γιὰ τὴ λευτεριά του ἀπὸ τὴ Σουλτανικὴ ᾽Απολυταρ- χία. Σ’ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα δὲν εἶχε μονάχα ν᾿ - ἄντιμετω- πίσει τίς ἀσύγκριτα ἀνώ- τερες δυνάµεις τῆς Ὀδω- µανικῆς ἍΑὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνιίδραση τῆς 'Ἱερᾶς Συμμαχίας τῆς ᾿αξὐρώπης. “ΗΒ Μεγάλη 'Ελληνικὴ ῬἘπανάσταση τοῦ Εἰκοσιέ- να καὶ ἡ πολύχρονη ἔθνι- κο.ἀπελευδἐρωτικὴ «πάλη τοῦ “Βλληνικοῦ Λαοῦ ποὺ στοίχισε τὸ ἥμισυ τοῦ σιλη- θυσμοῦ τῆς “Ελλάδας καὶ τόσες ἄλλες ἀπέραντες Θυ- σίες, ἔγραψε τὶς Λαμπρό: τερες σελίδες τῆς ἐδνικῆς µας ἱστορίας. ' Μὲ ἁκλόνητη πίστη στὸν ἀγῶνα καὶ τὶς ἀνεξάντλη- τες λαϊκὲς δυνάµεις οἳ ήἤ- ερῶώες τοῦ Εἰκοσιένα ἄκο- λούδησαν τὸν σκληρο, ἆἅ- Ὑπεύθυνος - Διευθυντὴς ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή. ᾿Αρχισυντάκτης : Ακίνητα Μπενᾶ (Περικλέους 5), ΛΕΥΚΩΣΙΑ τ. Κ. 130,--Τηλέφωνον : 297. Γ,. ΛΕΡΝΗΣ Τηλέφωνο 31. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ακΕ. Λ, νισο κι ἀνηφορικὸ δρόµο τῆς ἐθνικῆς τιμῆς, τοῦ ἐ- δνικοῦ παθήκοντος, τὸν µατωμένο δρόµο τῆς λευ τεριᾶς. Πίστη, καρτερία, ὀργά- γωση, αὐτοθυσία κι’ ἁδια- κποπῃη πάλη, αὐτὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσμα- τα τοῦ ἔθνικο ἀπελευθερω- τικοῦ “Ἑλληνικοῦ ἀγῶνα Κι εἶναι αὐτὰ ποὺ συνέ τειναν στὴν νίκη. Τὸ ΕΙ. κοσιένα εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ὑπερώριμου ἕπαναστα- τικοῦ καρποῦ τετρακοσίων χρόνων ἑθνιμῆς ᾖἄἀντίστα- σης. Ἐΐναι ὃ ἀκραῖος βασι- κὸς σιαθμὸς τῆς ἄπελευ- δερωτικῆς ἰδέας ποὺ συγ- κεντρώνει σὰν φακὸς ὅλες τὶς φωτεινὲς ἀκτῖνες τῆς σκλαβωμένης καὶ σκορπι- σµένης ἑθνόεητας καὶ ᾖτὶς ρίχνει σιρὸς τὰ μπρὸς γιὰ νὰ φωτίσει τοὺς µελλοντι- κοὺς δρόμους. ᾿Ενῶ ὃ᾽ ἀπονέμουμε µε δαύριο φόρο τιμῆς σ᾿ ὅλους ἐκείνους ποὺ συνέβαλαν στὴν ἐθδνιωὴ ἀπολύτρωση τῆς Ελλάδας, δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τιὼς τὸ ἔργο ποὺ ἄρχισαν οἱ ἥρωες τοῦ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΕΕΑΝΟ ἘσαΣες.εο, εἰκοσιένα δέν ἔχει ἁκόμη ὁλοκληρωδεῖ. ᾿Αγγλοαμερικανοὶ κατα- πτηιὲς πατοῦν σήµερα τὸ 'Ελληνικὸ χῶμα. Γι αὐτὸ κι ἡ ἐδνικοαπελευθερω. τικὴ λαϊκὴ ἀντίσταση ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ πεντακό- σια χθόνια σύνεχίξεται, Μέσα σιὴν ἱστορική της διαδρομὴ ἄνάμεσα σὲ ὃυ. σίες, αἵματα, ξεσηκωμούς, ὁλοκαυτώματα, ἡ ἀτσαλέ. για θέληση τοῦ Λαοῦ ποὺ θέλει νὰ σπάσει τὰ κάθε λογῆς δεσμά του καὶ νὰ προκόψει, προχωρεῖ στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐθνυκῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἀκεραιό- τητας τῆς 'ᾖλλάδας. “ΗΠ φωτιὰ ποὺ ἄναψε τὸ εἰκοσιένα φωτίξει τὸν «ΕΛ. ληνικὸ λαὸ στοὺς ἀγῶνες του γιὰ μιὰ Ελλάδα Λεύῦ- τερη, δημοκρατικἡ καὶ προ: κομμένη, ὅπως τὴν ὥρα- µατίόθηκαν οἳ ἥρωες ἔε- σκΛλαβωτές τῆς. Ε φωτιὰ τοῦ Εἰκοσιένα φωτίζει καὶ τὸν δικὸ ΄ µας ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐδνικὴ µας ἀποπατάσταση, τὴν “Ένω- ση µας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ 96η Μαρτίου. Ζήτω ἡ Ἑλλάδα. . ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ᾱ, ΕΚΥΡΙΛΛΟ ΠΑΥΛΙΔΗ -και ᾿Αὐτὲς οἱ στῆλες δὲν ἀνοίχθηκαν οὔτε γιὰ νὰ διαφηµίσουνε κανένα͵ οὔτε γιὰ νὰ δικαιώσουν ὅποιονδή- ποτε ἀπέναντι τῆς 'Ἱστορίας, ”Α- νοιξαν γιὰ νὰ δείξουν ἴσα-ἴσα τὴ σημµαντικὴ στροφὴ, ποὺ παρατη- ρεῖται σήµερα ἀνάμεσα στοὺς το- λιτικοὺς παράγοντες τοῦ τόπου, κυρίως μετὰ τὴν ἀπάντηση- τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Αποικιῶν στὴν Ἐθνική Πρεσθεία µας καὶ ἰδιαίτε- ρα ἀπάνω στὸ ζήτημα τῆς ἑνο- ποίησης τῶν ἐθνικῶν δυνάµεων τοῦ τόπου µας καὶ τῆς ἔναρξης ἑνὸς ἀγώνα μονολιθικοῦ, προγραμ µατισµένου, ἔξω ἀπὸ νεφέλες καὶ αὐταπάτες µακρυὰ ἀπὸ δισταγ- μοὺς καὶ παρελκύσεις, Ἡ ἐπαφή µας μὲ διάφορα πολι- τικὰ πρόσωπα, μᾶς ἔχει πείσει πὼς ἡ “Ὑραμμὴ τῆς ἔντασης τοῦ ἀγώνα, τῆς ἀντίστασης στὰ Κυ- θερνητικἁ σχέδια, τῆς «κατωχυ- ῥρωμένης ἀποχῆς» καὶ ιτῆς παραί- τησης τῶν «διωρισµένων», ἀνα- γνωρίζεται ὡς ἡ πιὸ σωστὴ κ᾿ ἡ µόνη ποὺ ἐπιθάλλεται. Ὅτι μερικοὶ ἢ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς «διωρισµένους» ἀσφυκτιοῦνε Ζήτω ἡ “Ενωση. ἤδη µέσα στὸν κλοιὸ τῆς Κοινῆς ο ΑΓΓΛΙΑ-- ΑΜΕΡΙΚΗ κ. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ 3Ο λόγος τοῦ Προέδρου Τροῦ- µαν καὶ ἡ κατάσταση στὴν Ἑλ- ᾿λάδα ἐξακολουθοῦν νὰ θρίσκουν- παγκόσμιας κοινῆς Υνώωης, Οἱ διάφοροι κύκλοι τῆς δεξιᾶς ἐέξα-' κολουθοῦν νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀγαλ- λίαση τους γιὰ τὸν λόγο αὐτό, χαρακτηρίζοντάς τον σὰν «δρο- σερὰν πνοὴ ἀνέμου πάνω ἀπὸ τὴν ἀρρώστημένη Εὐρώπη». ΟΩἱ ἴδιοι ἀντιδραστικοὶ πρὶν ἀπὸ λίγους ΕΦΗΜΕΡΑ αρθρα ῥιονσνκέν ΜΑΡΑΘΩΜΙΟΣ «Ἡ δρᾶσις µας ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν εἶναι πολὺ ἱκανοποιητι- κή, Αὐτὲς τὶς μέρες δώσαμε μ᾿ αὐτοὺς μιὰ µεγάλη μάχη, Μᾶς διεσκόρπισαν, ἀλλά. . ἀνασυντα- χθήκαµε στὴ Θεσσαλονίκη». ἠὐτὴ ἡ παράγραφος εἶναι- ἀπό- σπασµα ἀπὸ γράμμα ἑνὸς ἀφε- λοῦς Κυπρίου, ποὺ ἔστειλε τελευ- ταῖα σὲ συγγενεῖς του στὸ Βα- ῥώσι. Ἔχει τὴ µεγάλη τιμῆ νὰ ὑπηρετεῖ στὸν Κυθερνητικὸ Ἑλ- ληνικὸ στρατό---δὲν ξαΐρω ἂν εἷ- ναι στὰ μεταναζικὰ «Τάγματα ἆᾱ- σφαλείας» ἢ στὶς φάλαγγες τοῦ Σούρλα---καὶ παριστάνει τὸν κό- κορα μιλώντας γιὰ ἐεπολὺ ἵκανο- ποιητικἡ δράση ἐναντίον τῶν ἀν- ταρτῶν», Ἔχει ἀσφαλῶς µεγάλο δίκαιο νὰ περηφανεύεται γι’ αὐτὴ τὴ δρά ση. ΄Ἠταν ἀλήθεια, τόσα ἵκανο- ποιητικὴ» στὴν ἱστορικὴ ἐκείνη μάχη, ὥστε---κι᾿ αὐτὸ εἶναι «δρά- ση»--- ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἄτα- κτη Φυγή, σὲ διασκορπισμὸ καὶ σὲ τρεχάλα µέχρι τὴ Θεσσαλονί- κη, ὅπου ἐπὶ τέλους-- ὅσοι ἀπέ- µειναν- -«κατώρθωσαν νὰ θροῦν τὰ πόδια τους καὶ... ν᾿ «ἀνασυντα- Χθοῦν»! Τὸ δυστύχημα, εἶναι ποὺ δὲν μᾶς λέει αὐτὸς ὁ κύριος παλληκα- ρᾶς «κομμουνιστικοφάγος», πόσα Χιλιόμετρα κρατοῦσε ὁ Μαραθώ- νιος τῆς ἄτακτης φυγῆς, ὥστε νὰ ξαΐρουμε καὶ πόσα ἑκατομμύρια καρδιοχτύπια εἶχε µετρήσει ἡ καρδούλα τους, Μὰ δὲν πειράζει, Αρκεῖ ποὺ ξέρουμε πὼς ἡ Θεσ- σαλονίκη εἶναι πεδινὴ καὶ παρα- θαλάσσια, ἐνῶ τὰ λημέρια τῶν ἀν- ταρτῶν---καὶ τὸ πολεμικὸ θέατρο --εἶναι στὰ 6ουνά, ποὺ τὰ χωρί- ζει µεγάλη ἀπόσταση ἀπ τὴν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας. Βέδαια εἶναι σοδαρὴ ἡ πλη- ῥοφορία πὼς ἀνδραγάθησαν ἐκ- τ ας τὸν ἡρωϊκὸ ἆθλο τῆς «ᾱ- νασυντάξεως». Δὲν εἶναι λίγο πρᾶ- μα νὰ ἔχεις «δράση πολὺ ἵκανο- ποιητικὴν --- δηλαδἡ νὰ σὲ δια- σκορπίζουνε στὴ µάχη-- νὰ φεύ- γεις σὰ δρεγµένη γάτα μὲ τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια καὶ στὸ τέλος, ὕστερ᾽ ἀπὸ τρισένδοξο.,.Μαραθώ- νιο ἑκατοντάδων χιλιομέτρων, νὰ τὰ καταφέρνεις-- τὶ παλληκαριὰ! --γ’ ἀνασυντάσσεις τὶς ὑπόλοιπες Βυνάµεις ου! Εὐχαριστοῦμε τὸν συµπατριώ- τη µας γιὰ τὴν ἀκριδῆ εἰκόνα, ποὺ μᾶς ἔστειλε- «εἰκόνα ἁληθινὴ, Υιατὶ αὐτὸ συµθαίνει μὲ τὴ «δρά- ση» καὶ τὶς «νίκες» τοῦ ἔνδοξου στρατοῦ τῶν Σούρληδων, π) ἀνέ- νὰ σώσει τὴν Ελλάδα ἀπὸ τοὺς «συµμµορίτες». ις πολὺ ἱκανοποιητικὴ--- ἀλλὰ φευγάλα καὶ ἀνασύνταξη--- μετὰ πολλῶν θασάνων». Τέτιοι Μαραθωνοµάχοι εἶναι πλασμένοι γιὰ τὴν ἀθανασία. Ας στήσουµε, λοιπόν, τὸν ἀνδριάντα τους ΕΦΗΜΕΡΟΣ μον µόνο μῆνες καὶ ἰδίως στὴν Ἓλ- λάδα καὶ τὴν Τουρκία. στήριζα τὶς ἐλπίδες τους πάνω στὴν Μ. Βρεττανία... Μὰ αἲ ἐλπίδες αὐτὰς ὄγῆκαν ψεύτικες, ὅπως ψεύτικες θγῆκαν καὶ οἱ ἐλπίδες ποὺ στή- ριζαν πάνω στὸ Γερμανικὸ Φα- σισµό. Καὶ τώρα οἱ κύριθι αὐτοὶ εἶναι πρόθυμοι νὰ πουλήσουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν χώρα τους στὴν ᾽Αμερικὴ ἐλπίζοντας πὼς θὰ τοὺς δοθοῦν μερικὰ ψυχία ἆ- πὸ τὴν πλούσια Τράπεζα τοῦ ᾽Α- µερικάνικου κεφαλαίου. Μὰ οἱ ἐλπίδες αὐτὲς θὰ παραμείνουν ἐλπίδες γιατὶ οὔτε τὸ δολλάριο οὔτε ἡ θόµδόα δὲν φαίνουνται ἵκα- νὲς νὰ σταματήσουν τὸν δηµο- κρατικὸ σίφουνα ποὺ Φυσᾶ ὄχι µό- νο στὴν Εὐρώπη μὰ καὶ σ) αὐτὴ ἀκόμα τὴν ᾽Αμερική. ᾿Ενῶ οἱ ᾽Α- μερικανοὶ ἑτοιμάζουν τὰ σχέδια τους γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Δημο- κρατίας στὴν Εὐρώπη, σὲ μιὰ χώ- ρα τῆς Νοτίου ᾽Αμερικῆς στὴν Παταγωνία ἡ Δημοκρατική ἐπανά. σταση ἐναντίον τῆς ἀντιδραστικῆς Κυθέρνησης ἐπικρατεῖ, Στὴν ἴδια τὴν ᾽Αμερικὴ ἡ ἀν- τιπολίτευση ἐναντίον τῶν Τροῦ- µαν-- Βάντεμπερκ καὶ Σία δυνα- µώνει, Οχι µόνο δημοκρατικοὶ μὰ καὶ ρεπουπλικάνοι ἀκόμα χα- ρακτηρίζουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Τροῦμµαν σὰν ἐθνικὴ συμφορὰ ποὺ Εὰ ὁδηγήσει τὴ χώρα τους καὶ τὸν κόσµο ὅλο στὴν κατα. στροφή. Εἶναι χαρακτηριστικὀπὼς οἳ προπαγανδιστές τῆς Ἠπολιτι- κῆς τοῦ Τροῦιαν στὴν ᾽Αμερικὴ ἀπεφεύγουν νὰ τονίσουν τοὺς ὅ- ρευς ποὺ καθορίζουν τὴν 6οήθειαν καὶ πώς τὸ πιὸ µεγάλο µέρος θὰ ξοδευτεῖ γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς. ᾽Αντίθετα μιλοῦν γιὰ ἆ- ναστήλωση θιοµηχανίας, οἰκονο- µίας κλπ. Καὶ αὐτὸ γιατὶ ἂν ὁ δυμοκρατικὸς λαὸς τῆς ᾽Αμερικῆς θὰ μποροῦσε νὰ μάθει τὴν ἁλή- θεια, ἡ κατάσταση θὰ ἦταν διαφο- ρετικἠ γιὰ τὸν Τροῦμαν. Δὲν χρειάζεται καὶ µεγάλη διορατικό- της γιὰ νὰ διαπιστώσει ἕνας πὼς ὅταν σὲ λίγους µῆνες θὰ ἔχει ξο- δευτεῖ τὸ ποσὸ τῶν 250 «ἑκατ, δολλαρίων, ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι σὲ χειρότερη οἰκονομικὴ κατάσταση ἀπὸ σήµερα, τὸ ἀντάρτικο θὰ εἷ- ναι πιὸ δυνατὸ καὶ ἡ τροµοκρα- τία στὶς πόλεις χειρότερη. Μὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς 6οη- θείας θὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ, Η Α- µερικἡ θὰ ἔχει κάµει ἀκόμη ἕνα θῆμα στὴν οἰκονομικὴ κατάκτηση τῆς Ἑλλάδας. Πρὶν ἀκόμη δοθεῖ ἡ θοήθεια ἄρχισαν κι ὅλας νὰ φαίνουνται τὰ ἀγαθά της ἀποτελέσματα, Τὰ ὄργανα τῆς Κυθέρνησης δολοφο- νοῦν στὴ Θεσσαλονίκη τὸν Ζεῦγο, ἐλπίζοντας ἔτσι νὰ προκαλέσουν, ταραχὲς στὶς πόλεις καὶ νὰ κη- ρύξουν τὸ ΕΑΜ καὶ τὸ ΚΚΕ ἐκ- τὸς νόµου. Ταυτόχρονα ἀρχίζει ἡ περιδόητη ἑαρινὴ ἐπίθεση που ρεκλαμάρεται ἐδῶ καὶ τόσο και- ρό. Εἶναι ὅμώς σημαντικο το Οτι ἡ ἐπίθεση αὐτὴ ἄρχισε ἐκεῖ ποῦ θρίσκεται ὁ Στρατηγὸς Μᾶρκος μαζὺ μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Σοδιετ Ἕνωσης καὶ τῆς ΓΠολω- γίας γιὰ τοὺς ὁποίους πρόλαδαν κι ὅλας νὰ μᾶς ποῦν πὼς δὲν ἐΥ- γυοῦνται τὴν ἀσφάλειά τους. ο σκοπὸς εἶναι Φανερὸς. Νὰ προ: κληθοῦν ἐπεισόδια, να σκοτωθοῦν ἴσως οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν δυὸ αὐτῶν χωρῶν καὶ νὰ ναυαγησει ἡ δουλειἁ τῆς ἀντιπροσωπειας τῆς ΟΗΕ ἀπὸ τὴν ὁποία τίποτε τὸ καλὸ δὲν μπορεῖ νὰ περιμένει ἡ Ἑλληνικὴ Κυδέρνηση, Αὐτὸ ται ριάζει μὲ τὴν πολιτική του Τροῦμαν ποὺ προσπαθεῖ φανε- ρὰ νὰ μειώσει τὸ κῦρος ῆς ΟΗΕ καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσει μὲ τὴν ᾽Αμερικάνικη κυριαρχία. Μὰ ὁποιαδήποτε κι’ ἂν εἶναι τὰ δι- πλωματικἀ ἀπατελέσματα τῆς δράσης. τῆς. Ἑλληνικῆς. Κυθέρνη- σης γιὰ ἕνα πρᾶγμα μπορεῖ νὰ εἴμαστε θέθαιοι ὅτι οἱ ἀντάρτες θὰ θγοῦν πιὸ δυνατοὶ καὶ πιὸ καλὰ ἐξοπλισμένοι ἀπὸ τὴν ἐπί- θεση. - Ἡ στάση τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυ- θέρνησης πάνω στὸ Ἑλληνικὸ εἷ- ναι δυστυχῶς ὅτι θὰ περίµενε ἕ- νας ἀπὸ µμιὰ Κυθέρηση ποὺ προτιμᾶ νὰ πουλήσει τὴ χώρα στὴν ᾽Αμερικὴ παρὰ ν᾿ ἀφήσει τὶς. δημοκρατικὲς δυνάµεις νὰ προχωρήσουν. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ πίεση τῆς ἀριστερᾶς τοῦ ἔργα- τικοῦ Κόμματος εἶναι σημαντικὴ καὶ διαρκῶς αὐξάνει μὰ δὲν εἶναι ἀκόμα ἀρκετὰ δυνατὴ γιὰ νὰ ἆλ- λάξει τὴν πολιτικὴ τῆς ἄκρας δεξιᾶς ποὺ ἀντιπροσωπεύουν οἱ Μπέδιν καὶ Αττλη, Ἡ ᾿᾽Αγγλικὴ κυθέρνηση δηλώνει κι’ ὅλας πὼς θὰ: ἀναθληθεῖ ἡ ἀποχώρηση τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων ὡς ὅτου δοθεῖ ἡ ᾽Αμερικανικὴ θοή- θεια Μὰ ἡ χρηµατικὴ θοήθεια µόνο δὲν πρόκειται νὰ κάµει τὴν Κυθέρνηση τῆς Ἑλλάδας σταθε- ρή. 'Ἡ ἀπόφαση τῆς ᾿Αγγλικῆς Κυβέρνησης εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἀνα- 6ολὴ ποὺ θὰ γίνει γιατὶ τὸ ἐπι- θάλλει ἡ οἰκτρὰ οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ κατάσταση στὴν ᾿Α}γ- γλία, Στὸ μεταξὺ ἡ ᾿Αγγλικὴ Κυθέρνηση ἐλπίζει πώῶς κάποιο θαῦμα θὰ συντρίψει τὸ δηµοκρα- τικὸ κίνηµα τῆς Ἑλλάδας καὶ ἕ- τσι θὰ μπορέσει ν᾿ ἀποσύρει τὰ στρατεύματα της χωρὶς Φόθους. ΤἩ. ἴδια ὑποδούλωση τῆς ᾽ΑΥ- γλίας στὴν ᾽Αμερικὴ Φαίνεται καὶ στὴ Συνδιάσκεψη τῆς Μόσχας σὲ κάθε ζήτγμα ποὺ ἀφορᾶ τὴν συνθήκη μὲ τὴν Γερμανία συνεχί- ζοντας ἔτσι τὴν πολιτικὴ ποὺ κα- θιερώθηκε μὲ τὴν συγχώνευση τῶν δυὸ ζωνῶν, -τῆς Αμερικάνικης καὶ τῆς ᾽Αγγλικῆς, ΄Η ᾽Αγγλία καὶ προπαντὸς ἡ ᾽Αμερικὴ πήραν στὴν πράξη 10 δισεκατομμύρια δολλάρια ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία σὲ χρυσὸ, σὲ µηχανήµα µατα, σὲ πρῶτες ὕλες κλπ. ἐνῶ ταυτόχρονα διετήρησαν καὶ κατέ- κτησαν οἰκονομικὰ τὰ μεγάλα µονοπώλια. Ἔρχουνται, ὅμως τώ ρα νὰ ζητοῦν ὅπως ἐλαττωθοῦν οἱ ἐπανορθώσεις στὶς ἄλλες χῶρες ποὺ ὑπέφεραν πραγματικὰ ἀπὸ τὴ γερµανικὴ ἐπιδρομή. Ὁ κ. Μάρσιαλ θάζει ὡρισμένα σημεῖα γιὰ τὴ δηµοκρατικοποίηση τῆς Γερμανίας, μὰ στὴν ρικανικἠ ζώνη τὸ Συντεχνι- ακὸ κίνημα συναντᾶ ΄ τὴν ἀντίδραση τῶν ἀρχῶν κατοχῆς. Ἡ ἀποναζικοποίηση ἀνατίθεται σὲ γνωστὸ Ναξζὶ καὶ πολλοὶ δρα- στήριοι ναζὶ τώρα κατέχουν µε- γάλες θέσεις, Τὰ μονοπώλια πα- ραμένουν καὶ τὰ μεγάλα ἀγρο- κτήµατα θρίσκουνται ἀκόμη, στὰ χέρια τῶν Υιούνκερς καὶ τῶν ὕ- ποστηρικτῶν κάθε ἀντιδραστικοῦ κινήματος, Εἶναι φανερὸ πὼς μὲ τὴν κατάσταση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ σχηματιστεῖ σύντομα κεντρι- κἡ δηµοκρατικὴ Κυθέρνηση, στὴ Γερμανία ποὺ νὰ ὑπογράψει τὶς συνθῆκες εἰρήνης, Στὴν Γαλλία ὅλα τὰ κόμματα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ πῆ- ραν τὸ δρόµο τῆς ἀντίδρασης, στὸ ζήτημα τοῦ Βιετνὰμ ἐπιδοκι- µάζοντας τὴν ἀντιδραστικὴ πολι- τικὴ τῆς Γαλλικῆς Κυδέρνησης, Ἡ ἄρνηση τοῦ Κ.Κ. νὰ ὑποστη- ρίξει τὴ συνέχιση τῆς ἵμπερια- λιστικῆς πολιτικῆς τοῦ Ραματιὲ καὶ τοῦ Αλουτὲ εἶχε σὰν ἀποτέ- λεσµα τὴ δηµιουργία κρίσης ποὺ δὲν ἀποκλείεται νὰ ρίξει τὴν Κν- θέρνηση. Εΐναι κι’ αὐτὸ μιὰ ἕν- Αμε- ἱ Φ ΟΙ ΐ λ { ὅυ ΤΗΝ 2 ην ΜΙΑ. ΡΑΤΗΣ του ΑΝΟΕΦΟΕΕΣ σε ΙΕΕΟΝΕΝΛΕΑ ΕΟΣ ΕΡΕ ΑΖΟΝΕΕΝΟΧ ΛΑΩΝ (Ασε) ῦτιο . - σ -- έ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 9. ἙἘξωτερικοῦ : ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΒΕΥΝΑ του «ΔΗΜΟΚΒΑΤΗ}Σ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΙΣΟΥΜΙΕ. ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΙΑΣ ΞΗ ΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙ «ΔΙΗΩΡΙΣΜΕΝΟΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΛΟΙΟ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ Γνώμης, ἀμφιτάλαντεύονται ἢ εἷ- ναι ἀποφασισμένοι νὰ ὑποχωρή- σουν: στὸ Κιθεῤνητικὸ ὅπιο ποὺ διεπότισε τὴν ὑπαρξή τους καὶ δυσκολεύονται ἔτσι ν᾿ ἀποτοξινω- θοῦν, εἶναι μιὰ διαπίστωση ϐγαλ- µένη ἀπὸ τὴ στάση τους---τὴ σι- ὠπή τους ἢ τὰ µασηµένα λόγια τους: ἢ τὴν ἄρνησή τους νὰ δε- χθοῦν τὴν ἐπαφή µας, Αὐτοὺς δὲν θὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε σήµερα. Καὶ τοὺς δίδουµε ἀκόμη «πίστω- ση χρόνου» γιὰ νὰ σκεφθοῦν τὴ θέση τους µέσα στὸν κλοιό, ποὺ ὁ λαὸς ἔστησε γύρω τους. Ἔχουμε ὅμώς λόγους νὰ πι- στεύουµε-- θασίρµένοι καὶ σὲ σα- φεῖς δηλώσεις μερικῶν- ὅτι ἀρ- κετοὶ ἂν ὄχι ὅλοι τελικὰ θὰ πει- θαρχήσουν στὴν ἀπόφαση τῆς ἐ- θνικῆς ἡγεσίας, ἐγκαταλείποντας τὸ ἀξίωμα ποὺ δέχθηκαν. Αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια παρουσι- άζει ξεχωριστὸ. ἐνδιαφέρον, γιατὶ μᾶς΄ δείχνει πόσο δυνατὴ εἶναι ἡ πίεση, ποὺ ἐξασκεῖται ἀπ τὶς νέες συνθῆκες τοῦ ἐθνικοῦ ἀγώνα µας κι ἀπὸ τὴν θαρραλέα ἀπο- φασιστικότητα τοῦ λαοῦ στὸ ν᾿ ἆ- ποδυθεῖ σὲ νέους ἀγῶνες ἀκολου- θώντας τὴ Ὑραμμὴ τῆς συνετῆς ἀντίστασης στὶς νέες κυδερνητι- κὲς πλεχτάνες, ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ.͵Γ. Π, ΑΡΑ- ΔΙΠΙΩΤΗ Ἡ ἐπαφή µας μὲ τὸν κ. Γ. Π. ᾽Αραδιπιώτη, Σύμδουλευτικὸ Σύμ 6ουλο καὶ «πρώην. δήμαρχο, ἔχει ξεκαθαρίσει ἕνα, ζήτηµα : Δὲν ἆ- ποδίδει καμμιά: δηµασία στὴ θέ- ση ποὺ κατέχει͵ θεωρεῖ ἀνάξια λό- Ὕου τέίια ἀξιώματα, ποὺ δόθη- καν ἀπ᾿ τὴν Κυβέρνηση, καὶ φρο- δειξη τῆς πολιτικῆς τῶν Κομμµου- νιστικῶν Κομμάτων πιο ἀνετι- φύλακτα ὑποστηρίζουν τὰ ΄ ἐθνι- κά. κινήματα, ἀντίθετα ΄ μὲ τοὺς σοσιαλδηµοκράτες τῆς Αγγλίας καὶ τῆς Γαλλίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν ποὺ δὲν διστάζουν νὰ χρη- σιµοποιήσουν τὰ πιὸ δάρδαρα µέσα γιὰ νὰ καταπνίξουν τὴν προσπάθεια τῶν ἀποικιακῶν λα- ὢν ν᾿ ἀπελευθερωθοῦν, .Εἶναι ὅμως πιὰ φανερὸ πώς ἡ 6ία δὲν μπορεῖ νὰ φέρει σηµαντικὰ ἀποτελέσμα- τα καὶ πὼς ἡ ᾿Ινδοκίνα, ἡ ᾿Ινδονη σία͵ ἡ Βούρμα καὶ οἱ Ινδίες εἷ- ναι προορισµένες νὰ γίνουν ἐλεύ- θερες. Κάθε ἀπόπειρα χρησιµο- ποίησης, θίας θὰ αὐξάνει µόνο τὶς συμφορὲς τῶν λαῶν αὐτῶν μὰά δὲν θὰ τοὺς ἀνακόψει τὸ δρόµο, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πλησιάζουν οἱ 25 τοῦ Μάρτη καὶ ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἐ- ποχὴ τὸ ζήτημα τῆς ἑθνικῆς ἑνό- τητας στὴν Κύπρο µμµπαίνει μὲ ὀξύτητα, 'Η δεξιὰ, ὅπως συνήθως ἀρνεῖται τὸν κοινὸ ἐπιθλητικὸ ἑ- ορτασμὸ τῆς ἐθνικῆς. µας ἐπετεί- ου, ἐνῶ ἡ ᾿Εθναρχία νίπτει τὰς χεῖρας της. Εἶναι κάπως κωμικὸ νὰ παρακολουθεῖ κανεὶς τὰ κλω- θογυρίσµατα τῆς δεξιᾶς ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγει τὸ κοινὸ ἑορτασμό, Τὸ πρᾶγ- μα δὲν ἔχει καὶ τόση µεγάλη σημασία ὅσον ᾱ- φορᾶᾷ τὴν ἴδια τὴν γιορτὴ, γΥιατὶ ὅπως συνήθως, εἴτε μὲ συμμετοχὴ τοῦ ΚΕΚ εἴτε ὄχι ὁ λαὸς θὰ προσέλθει μὲ τὶς χιλιάδες του γιὰ νὰ προσδώσει ἐπιθλητικότητα στὴ γιορτή Μὰ ἔχει σηµασία τὸ ὅτι ἐξακολουθοῦμε νὰ εἴμαστε χω- ρισµένοι μπροστὰ στὰ µάτια τῆς ξένης Κυθέρνησης, πρᾶγμα ποὺ ἐξασθενίζει κάθε δράση µας πά- νω στὸ ἐθνικὸ ζήτημα καὶ ἐπιτρέ- πει στὴν Κυθέρνηση νὰ ἐλπίζει πὼς μὲ τὶς μανοῦδρες της θὰ μπορέσει νὰ διασπάσει τὸν ἀγῶ- να µας, .-. Μιὰ ἀπὸ τὶς μανοῦθρες πάνω στὶς ὁποῖες ἐλπίζει ἡ Κυθέρνηση εἶναι καὶ ἡ ἐκλογὴ ᾿Αρχιεπισκό- που, Καταθάλλεται προσπάθεια νὰ μᾶς ἔλθει ᾿Αρχιεπίσκοπος ἆ- πὸ ἔξω ποὺ νὰ συνεργάζεται πο- λιτικὰἁ μὲ τὴν Κυδέρνηση ἔτσι ποὺ νὰ εὐνουχίσει τὸ ἐθνικό µας ζήτημα, Τὸ πρόσωπο τοῦ ᾿Αρχις- πισκόπου στὴν Κύπρο δὲν ἔχει µόνο θρησκευτικἡ σηµασία μὰ καὶ πολιτικὴ, ἀφοῦ ὁ Αρχιεπίσκοπος ἀπὸ ἱστορικὴ παράδοση εἶναι καὶ ὁ ᾿Εθνάρχης τοῦ λαοῦ καὶ ὁ ἡ- 'γέτης του στὸν ἐθνικο-άπελευθε- | ρωτικὸ του ἀγῶνα, 'Ο κίνδυνος ἐκλογῆς ξένου ἀντιδραστικοῦ ᾽Αρ- Χιεπισκόπου ποὺ νὰ εἶναι ὄργανο τῶν Αγγλων εἶναι σοθαρὸς γιατὶ ὁ ἔμμεσος . τρόπος τῆς ἐκλογῆς δυστυχῶς ἐπιτρέπει τὶς παρα- σκηνιακὲς μανοῦδρες καὶ δολοπλο- κίες σὲ θάρος τοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτὸ ἐπιθάλλεται ἡ ἑνότης τῶν πα- ῥρατάξεων, χωρὶς τὴν ὁποία θὰ εἷ- ναι δύσκολο ν᾿ ἀποσοθηθεῖ ὁ κίν- δυνος. Ἡ ἑνότης αὐτὴ πρέπει πρῶτα ἀπ ὅλα νὰ δρεῖ τὴν ἔκφραση της μὲ τὴν διάλυση τοῦ σημερινοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµδουλίου καὶ τὴν ἐκλογὴ ἑνὸς νέου ἀντιπροσωπευ- τικοῦ συµθουλίου ἱκανοῦ νὰ χειρι- στεῖ τὰ σοδαρὰ προθλήµατα τοῦ ἐθνικοῦ ἀγῶνα. Τὸ σημερινὸ συµ- θούλιο δὲν ἀντιπροσωπεύει κα- ψένα παρὰ µόνο τὰ µέλη του, Πολλὰ ἀπὸ τὰ µέλη του δὲν ἔχουν καμμιὰ ἐκτίμηση µέσα στὶς μᾶ- ζες, ἡ δὲ δράση τους περιορίζε- ται. στοὺς προσωπικοὺς διαπλη- κτισμούς, Τὸ σημερινὸ Συμδού- λιο ἔχασε κάθε ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ μὲ τὶς προσπάθδειες τῶν νε! πὼς δὲν Χωράει δισταγμὸς σχετικὰ μὲ, τὴν' γὴ τῶν «διωρισμένῶν» ἀπὶ οὗτά, 'Ο ἴδιος προσωτικὰ( εῑνείς, ἀποφιλδίσμένος δεξιῶν νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν ἑ- νάντια στὴν παράταξη ᾿Εθνικῆς Συνεργασίας, Τὰ µέλη τῆς Πρεσθείας ἡ ὁ- ποία μόλις πρὶν λίγες µέρες ἐπέ- νὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν τεράστια σηµασία τῆς ἑνότητας τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ, ἑνότητα ποὺ µπο- ρεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ ᾿Εθναρχικὸ Συμθούλιο, Αἱ δηλώσεις τοῦ κ. Κληρίδη μᾶς δείχνουν πῶς ἐννοεῖ πλήρως τὴν σηµασία τῆς ἑνότη- τας καὶ τῆς ἀναδιοργάνωσης τοῦ Ἐθναρχικοῦ Συµδουλίου, καὶ πὼς στρεψε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ πρέπει ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ τη νὰ παραιτηθεῖ ὅταν αὐτὸ ἐπιθλη- θεῖ ἀπὸ τὴν ᾿Ἐθνικὴ ἡγεσία. «Θὰ πειθαρχήσω---μᾶς εἶπε---- ἔστω καὶ διαφωνῶν» στὶς λεπτο- µέρειες, Ὅτι ὁ ἐθνικὸς ἀγώνας πρέπει νὰ συνεχισθεῖ καὶ νὰ ἐνταθεῖ, ἐ- πίσης θεωρεῖται ἀπαραίτητο ἀπὸ τὸν κ. Ἀραδιπιώτη. Αὐτὸ ὅμως ὀφείλει νὰ Υΐνει μὲ ἰσχυρὴ ὀργά- νωση τῶν ἐθνικῶν µας δυνάµεων, μὲ σύνεση, τὲ ὁμοφωνία ἀπάνω στὴν τακτικὴ τοῦ ἀγώνα καὶ μὲ ρεαλιστικὴ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν συναφῶν ζητημάτων. Ἡ πρόταση τῶν συνταγµατι- κῶν μεταρρυθμίσεων πρέπει κατὰ τὴ γνώµη του ν᾿ ἀποτελέσει θέµα εὐρείας σύσκεψης, γιὰ νὰ συζη- τηθεῖ ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἀπόψεις καὶ νὰ παρθεῖ μιὰ γενικὴ ἀπόφαση, ποὺ νὰ ἐπιθληθεῖ σὲ ὅλους, ὥστε νὰ εἶναι κατωχυρωμένη ἀπὸ κάθε πλευρά, Ἔτσι κ ἡ ἀποχὴ-- γιὰ : νὰ μὴν ἔχουμε τὴ θλιθερὴ κώµω- δίκ τῶν ἑπταδικῶν-- πρέπει νὰ κατοχυρωθεῖ μὲ κάθε δυνατὸ µέσο, Σχετικὰ μὲ τὴν ἐρώτηση γιατὶ ὁ ἴδιος δέχθηκε τὸν διορισμό του ὡς συμδουλευτικοῦ συμθούλου, μᾶς ἐδήλωσε ὅτι αὐτὸ συνέθη κα- τὰ τὴν πολεμικὴ περίοδο---τότε ποὺ ὑπῆρχαν διάφορα ζητήματα ποὺ ἀφορορσαν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴ θέση τῆς νήσου µέσα στὴ ϐθυ- λλώδη πολεμικὴἡ ἀτμόσφαιρα. Καὶ εἶναι γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς πολεμικῆς προσπάθειας τῆς νήσου, ποὺ δὲν ἀπέρριψε τὸ διο- ρισµό του, 'Η θητεία τοῦ Συµδου- λευτικοῦ Σώματος ἔληγε τὸν πε- βρασμένο Σεπτέµέθρη. Παρακλη- θήκανε ὅμως νὰ μείνουνε στὴ θέ- ση, τους ὥσπου νὰ ἕλθει ὁ νέος Κυθερνήτῃς, ποὺ δὲν ἐπῥόκειτο ἡ ἄφιξή του νὰ καθυστερήσει τόσο πολύ. ΄ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ Εχόντας ὑπ ὄψη πόσο σηµαύὸ: τικὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Τύπου στὴν ὑπόθεση τοῦ ᾿Εθνικοῦ ἀγώνα µας καὶ πόσο ζωτικῆς σηµασίας εἶναι ἡ στάση του ἔναντι τῆς νέ- ας κατάστασης, ἤλθαμε σ᾿ ἐπαφὴ καὶ μὲ διευθυντὲς τῶν ἐφημερίδων, θέτοντας καὶ σ᾿ αὐτοὺς τὰ ἴδια ἐρωτήματα, Εἶναι γεγονὸς πῶς µέσο τῶν ἐφημερίδων τους ἐκφρά- ζουν καθημερινὰ τὶς ἀπόψεις τους πάνω σὲ ὅλα τὰ ζητήματα, 'Αλ- λὰ ὑπάρχουν μερικὰ θασικἀ ση- µεῖα τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς µας, ποὺ ὥς τὴν ὥρα δὲν τοὺς ἁπα- σχόλησαν ἢ δὲν τὰ ξεκαθάρισαν ὁλότελα, καθορίζοντας ὁλοκληρω- τικὰ τὴ στάση τους, Γιὰ τὸ ζή- εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ἀγωνι- στεῖ γιὰ νὰ τὸ πετύχει, ᾿ΓΕλπί- ζουμε πὼς καὶ ὁ Σεθασμιώτατος Τοποτηρητὴς καθὼς καὶ ὁ κ. Δη- µητρίου θὰ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ κΌρος τους γιὰ νὰ τὸ πετύχουν. Τὸ ᾿Εθναρχικὸ Συμδούλιο πρώ- τιστο καθῆκο ἔχει νὰ µτηρεῖ τὸν Κυπριακὸ λαὸ ἐνήμερο γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὸ ἐθνικό µας κίνηµα καὶ νὰ τὸ κινητοποι- εἲ ἐνάντια στὸν κάθε κίνδυν». Εἰ- δικὰ τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ Ἐθναρ Χικὸ Συμθούλιο ποὺ θὰ γίνει πρέ- πει νὰ δώσει σαφεῖς ὁδηγίες στὸν Κυπριακὸ λαὸ πῶς νὰ δώσει τὴν ψῆφο του γιὰ ν᾿ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐκλογὴ ὀργάνου τῶν “Αγγλων ὡς ᾿Αρχιεπισκόπου, Πρέπει νὰ καταθληθεῖ κάθε προσπάθεια γιὰ νὰ ἐπιτεμχθε συμφωνία πόνω στὸ πρόσωπο, Ἡ ποτυχία θὰ εἶναι: ἔγκλημα ἐνάντια στὸν ἐθνι- κόν µας ἀγῶνα καὶ θὰ δαρύνει τὸ ᾿Εθναρχικὸ Συμθούλιο καθὼς καὶ αὐτοὺς ποὺ τορπιλλίζουν συ- στηματικὰ τὴν συνεργασία. τηµα τῶν συνταγματικῶν µεταρ- ρυθμίσεων, τὴν ἀποχὴ καὶ τοὺς «διωρισµένους» λ.χ., ἢ δὲν ἐκφρά- σανε ἀναλυτικὰ τὴν ἄποψή τους ἢ δὲν τὸ ἔθιξαν διόλου, Κ᾿ εἶναι καλὸ νὰ Ἑαΐρουμε ἀπὸ τώρα τὴ γνώμη τους, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ἵὉ κ. Κύριλλος Παυλίδης, Δι- ευθυντής τῆς «Φωνῆς τῆς Κύπρου» καὶ µέλος: τοῦ ᾿Εθναρχικοῦ΄ Συµ- θουλίου, ἀπαντώντας γενικὰ στὶς ἐρωτήσεις µας ἐδήλωσε πώς «εἷ- ναι γνωστὲς οἱ ἀπόψεις του πά- νώ στὸν ἐθνικὸ ἀγώνα µας, χιατὶ διερμηνεύονται µέσον τῆς ἐφὶμε- ρίδας του, Στὴ σχετικἡ συνομιλία του μὲ συντάκτη µας, διασαφήνισε ὅμως ὅτι δὲν τίθεται ζήτηµα ἁπο- δοχῆς τῶν συνταγματικῶν µεταρ- ρυθμίσεων καὶ ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῆς κατωχυρωµένης ἁποχῆς, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ὍὉ κ. Δημοσθένης Σταυρινίδης, διευθυντὴς τῆς «Ελευθερίας», ἆ- πάντησε διεξοδικἁ στὶς ἐρωτή- τίον φρονῶ, ὅτι πρέπει νὰ ἐνταθῇ μὲ τὴν ἰἐδέα τῆς διεξαγωγῆς αὐ- τῆς τῆς ἔρευνας, ποὺ 'τὴν θεωρεῖ καὶ ἀπαραίτητη καὶ ἐποικοδομη- τικὴ καὶ ἐπίκαιρη, ) ᾿Ιδοὺ ἡ ἀπάντηση τοῦ κ. Σταυ- ρινίδη : , Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «Κάθε ἄλλο παρὰ νὰ σταµα- τήση ὁ ἑνωτικὸς ἀγών. Τούὐναν- --τἐντὸς θεθαίως τοῦ πλαισίου τῆς νοµιµότητος, καθημερινῶς δὲ, ὡς γνωρίζετε δὲν παύω ἀπὸ τοῦ νὰ γράφω καὶ νὰ εἰσηγοῦμαι τὴν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος πρὸς ἐπί- τευξιν τῆς ἐθνικῆς µας ἀποκατα- ὁτάσεως, τὴν ὁποίαν ἐσφαλμένως οἱ Κυδερνῶντες τὴν Βρεττανίαν θεώροῦν ὡς συµφοράν, ἑνῶ ἡ ἆᾱ- πόδοσις τῆς Κύπρου εἰς τὴν Ἑλ- λάδα θὰ συνέδαλλε ὄχι µόνον εἰς τὴν ἐξύψωσιν τοῦ Βρεττανικοῦ γο- ήτρου ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν στερέω- σιν τῆς Ἑλληνο-αγγλικῆς φιλίας͵ ἐννοεῖται, εἰλικρινοῦς, ἀξιοπρε- ποῦς, ἰσοτίμου καὶ ἀπολώτως σε- δοµένης τὰ κυριαρχικὰ καὶ ἐθνι- κἁ δικαιώµατα καὶ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Ὁμιλῶν ὅμως περὶ συνεχίσε- ὡς τοῦ ἀγῶνος-- καὶ τοῦτο διότι παρ᾽ ὅλον ὅτι οἱ ἐν Λονδίνῳ προ- σεπάθησαν νὰ ἀφήσουν τὴν ἐντύ- πωσιν ὅτι ἐκλείσθη τὸ ζήτημα τῆς ἑνώσεως τοὐναντίον τοῦτο παρα- μένει ἀνοικτὸν ἀπὸ τῆς ἰδικῆς μας πλευρᾶς-- “δὲν λησμονῶ τὴν ἄ- μεσον καὶ ἀπόλυτον ἀνάγκην, ὅ- πως συστηµατοποιηθῇ ὁ ἐθνικὸς ἀγών µας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἕ- ως τώρα διεξήχθη χωρὶς. κανένα σύστημα, χωρὶς σταθερὰν κατευ- θυντήριον Ὑραμμήν καὶ ἐν µέσῳ κομματικῶν ῥἐρίδων καὶ διαπλη- κτισμῶν. - ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΔΓΕΗΙΜ. ἐναντίον τῶν ἐδῶ κομμάτων, διό- τι ἡ ὑπαρξίς τών προκαλεῖ τὴν διαίρεσιν ἡ ὁποία- κατὰ τὴν γνώµην µου, ἔθλαψεν οὐσιωδῶς καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ θλάπτει τὸν ᾱ- γῶνα µας, Εἰς τὴν ὕπαρξιν τῶν κομμάτων ἀποδίδω κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τὸ ἀσυστηματοποί- ητον τῆς µέχρι τοῦδε ἐθνικῆς δρά- σεώς µας καὶ τῆς ὅλης πολιτικῆς ζωῆς µας, ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ἐν τούτοις δὲν νομίζω ὅτι ἡ κατάστασις πρέπει νὰ ἀφεθεῖ ὅ- πως ἔχει-- πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ᾖτο µεγάλως ἐπιζήμιον-- ἀλλὰ πρέπει νὰ καταθληθεῖ πᾶσα προσ- πάθεια (καὶ ἡ προσπάθεια αὐτὴ πρέπει, ὡς ἔγουν ἤδη τὰ πράγµα- τα, νὰ ἀναληφθβ ἀπὸ τὴν ἸἘκ- κλησιαστικὴν ᾿Εθναρχίαν καὶ τὸ περὶ αὐτῆς Συμδούλιον) ὅπως συµ πηχθῆ µία ἑνιαία ἐθνικὴ ὀργάνω- σις ἡ ὁποία ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῆς ᾿Εθναρχίας νὰ ἀναλάδη τὸν πε- ραιτέρω χειρισμὸν τῆς ἐθνικῆς Ἄ- ποθέσεώς µας. Ο «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» Τὸ λεγόμενον ἐθνικὸν µέτώπον, κατὰ τὴν γνώμην μου, ὑφίσταται μᾶλλον κατ) ὄνοιια καὶ παρουσι- άζει τόσα ρήγματα, διὰ µέσου τῶν ὁποίων φοδοῦμαι ὅτι δὲν θὰ Εἶναι δύσκολος ἡ εἰσχώρησις τοῦ Δουρείου ἵππου τῶν «συνταγµατι- κῶν μεταρρυθμίσεων» καὶ τῶν µε- γαλεπηθόλων» οἰκονομικῶν σχε-. δίων. Γνωρίζομεν ὅλοι τὴν ἐπιτη- δειότητα, μὲ τὴν ὁποίαν, ἐργά- ζονται οἱ ἐν Λονδίνῳ καὶ ἡ ἐδῶ Κυθδέρνησις διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν των, δυστυχῶς δὲ μὲ τὴν ἀσυναρτησίαν, τὴν διαίρεσιν καὶ τὰς Φφατριαστικὰς διενέξεις µας, ἐνθαρρύνομεν καὶ ὑποδοηθοῦμεν γνωρίζετε - ὑπῆρξα πάντογε τὴν. ἐναντίον τῆς ὑποθέσεώς µας 23 Μαρτίου 1947 -“ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.--ΑΡΙΘ. ΦΥΑΛΟΝ 135 0 ΤΙΜΗ 1 ΓΡ. . Λευκωσία, ΚΥΡΙΑΚΗ -- ᾿Ετήσια: Λ, 28.9. Λ. 3.10.0 Γ. Π. ΑΡΒΑΔΙΙΠΙΩΤΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΒΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ». ΣΤΑΥΡΒΡΙΝΙΔΗΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Οὐδεμία ἀμφιδολία ἐπιτρέπε- ται νὰ ὑπάρχη ὅτι ἡ προσφορὰ τῶν συνταγματικῶν µεταρρυθµί- σεων πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ ἆσιυ- ζητητί. Θὰ ἦτο ἀπάρνησις τῆς ὅ- λης 'Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Κύ. πρου, ἀπάρνησις καὶ ὅλων τῶν θυσιῶν, τὰς ὁποίας ὑπέστη ὁ λα- ὁς αὐτῆς καὶ ὅλων τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων, εἰς τοὺς ὁποίους µετέσχε, ἐὰν σήμερον οὗτος. (ὁ Κυπρ, λα- ὁς) ἑθυσίαζε τὸ ὕψιστον καὶ ἵε- ρὸν δικαίωµα τῆς ἐθνικῆς του ἐ- λευθερίας, Κάὶ δὲν ἐπολέμησε κα- τὰ τὸν τελευταῖον συμμαχικὸν ᾱ- γῶνα διὰ νὰ ἴδῃ σήμερον νὰ τὸν μεταχειρίζωνται ὡς λαὸν ἑστερη- µένον ἐθνικῆς συνειδήσεως, νὰ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς ἀνώριμον πολι- - τικῶς καὶ νὰ τοῦ ἀμφισθητοῦν τὸ δικαίωµα τῆς ἐθνικῆς ἁποκατα- στάσεώς του. ) Ἐκ τῶν ἀφωτέρω, σαφῶς συνά- γεται ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τῆς Κύπρου δὲν εὑρίσκεται σήμερον πρὸ διλήµματος, 'ΗἩ ἰς του εἶναι εἰλημμένη καὶ τὴν κατέ- στησε γνωστὴν ὅπου ἔπρεπε ἡ εἰς Λονδῖνον σταλεῖσα ῥἐθνικὴ ἁντι- προσωπεία του. ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΩΡΙΣΜΕΝΟΙ Βεδαίως ἡ κατοχύρωσις τῆς ά- ποχῆς, περὶ τῆς ὁποίας μὲ ἐρωτᾶ- τε, εἶναι ἀπολύτως ἐπίδεδλημέ- νη καὶ ταύτην. µόνον µία στάθε- ρὰ καὶ ἑνιαία ἐθνικὴ ὀργάνώσιφ δύναται νὰ ἐξασφαλίσῃ. Ὡς πρὸς τοὺς διωρισµένους εἰς διάφορα ἀξιώματα, εἶμαι πε- πεισµένος ὅτι οὗτοι δὲν θὰ ἆπασ- στοῦν ἐν δεδόµένα στιγμᾷ τῆς καθολικῆς Ὑνώμης τοῦ τόπου, ἕ- χοντες ὡς ὁδηγὸν πρὸς τοῦτο τὰ συμφέρον τοῦ ἑνωτικοῦ ἁγῶνος προήαγάϊδαν. ΚΑΙ 3ον Ας δοῦμε τώρα ποιὰ θὰ εἶναι τ᾽ ἀποτελέσματα. ποὺ προθλέπει ἡ Κυθδέρνηση ἀπὸ τὴν ἐξόδευση 6.000.000 περίπου λιρῶν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ να δασικὸ χαρακτηριστικὸ κάθε οἰκονομικοῦ σχεδίου εἶναι οἱ σκοποὶ ποὺ 6ά- ὡς τὸ τέλος τοῦ σχεδίου. Γιὰ κάθε παραγωγικὸ κλάδα τῆς γεωργίας ἢ τῆς 6ιοµηχανίας, προθλέπεται μιὰ αὔξηση παρα- γωγῆς. Προθλέπεται ἐπίσης τὸ ποσοστὸ τῆς αὔξησης τῆς ἀγορα- στικῆς δύναμης καὶ τῆς κατανά- λωσης, ΛΑπαίνουν ταυτόχρονα ὁ- ρισµένοι ἐκπολιτιστικοὶ σκοποί, ὅπως ἡ ἐλάττώση τῆς ἀάγραμμα- τοσύνης καὶ ἡ θελτιώση τῆς Ἄ- γείας κλπ. 'Η ἐπιτυχία ἤ ἡ ἀπο- τυχία τοῦ σχεδίου κρίνεται ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο οἱ σκοποὶ αὐτοὶ προσεγγίστηκαν ἤ ξεπεράστηκαν. Τέτοια ἦσαν τὰ περίφημα Πεντά- χρονα Σχέδια. τῆς Σοδιετικῆς σεις µας συμφωνώντας ἀπόλυτα Ἕνωσης καὶ τέτοια εἶναι τὰ ση- ζει καὶ πρέπει νὰ ξεπεραστοῦν οφ μερινὰ σχέδια τῆς ἰδίας τῆς Σο- θιετικῆς ἝἜνωσης, τῆς Τσεχοσλο- θακίας͵ τῆς Γιουγκοσλαθίας κλπ. Μαζὺ μὲ τὶς χῶρες αὐτὲς ἔχει καὶ ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνηση τὸ σχέδιο γιὰ τὴν νῆσο µάς ποὺ φέ- Ρρει τὸ κτυπητὸ τίτλο «Δεκάχρονο σχέδιο ἁἀποικιακῆς ἀνάπτυξης καὶ εὐημερίας», Αὐτὸ δείχνει πό- σο ἀποφασισμένη εἶναι ἡ Κυ- θέρνηση νὰ συνεχίσει τὸ «σοσια- λισμὸ» ποὺ ἄρχισε νὰ εἰσάγει τὴν ἐποχὴ ἀκόμα τοῦ πολέμρυ μὲ τὰ περιδόητα σχέδια τοῦ κ, Τέύλορ. Μὰ δὲν πρέπει νὰ φαντα- στοῦμε πὼς ὁ Κυπριακὸς σοσια- λισμὸς ἔχει τίποτε τὸ κοινὸ μὲ αὐτὸ τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθε- στώτων τῆς ᾿Ανατολικῆς Εὐρώ- πηςί Τὸ Κυπριακὸ οἰκονομικὸ σχέδιὀ εἶναι ὁλότελα πρωτότυ- πο. Μάταια ϐθ) ἀναζητήσουμε σ᾿ αὐτὸ μιὰ σαφῆ δήλωση γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ σχεδίου, Κανένα µέρος τῆς Κυθερνητικῆς δηµο- κοπίας πάνω στὸ σχέδιο δὲν μᾶς διαφωτίζει κατὰ πόσο μετὰ τὸ .. ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΑΝΤΑ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ...... ΣΤΕΡΛΙΝΕΣ. ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ...., ΤΗΡΑ, ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ {ΗΝ ΚΟΡΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΥΣ ΤΗΣ. ΠΡΟΑΓΩΓΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΦΥΛΗωσ« ΠΑΤΕΡΑΣ. ΑΝΗΘΙΚΑ ΛΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ, ΜΙΑ ΑΠ’. ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ..., ΓΡ . ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ τον ΑΣτορΓοΟ ΠΑ. ΖΗΤΑ ΟΣΙΑ, ΔΟΥΚΑΤΑ ” ΛΙΡΕΣ ο Ὁ μας», ΤΗΝ ΠΕΜΗΤΗ : αλλες ἀπαν- ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ» ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑΧΕΙΛΙΑ» ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ» Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥΙ (Μιὰ σειρὰ ἐξαιρετικῶν ἄρθρων τοῦ δηµοσιον. [ραφείου τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Α.Κ.Ε.Λ.) ἳ τέλος τῶν δέκα χρόνων ἡ παρα- γωγἠή θὰ αὐξηθεῖ κατὰ 10 ἢ κατὰ 20 τοίς ἑκατον, κατὰ πόσο η ἀγα- ραστικἡ ὄνναμη τοῦ λαοῦ θὰ σὐ- ζηθεῖ κλπ, Δεν ὑπάρχει κἂν δια» οεοαίώση πως δὲν θὰ πεσει τὸ διωτικὸ έπίπεοο ἐφόσον ὁ πληθυ. σμὸς αὐξάνεται κατὰ 8.000 τὸν χρονο ὃηλΛ. περίπου 203, σὲ 10 χρόνια. Ὅπως θὰ δούµε πιὸὀ κά- τώ μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συµδαί. ᾽ νει, | : Ἡ Κυθέρνηση δὲν εἶναι τόσον κουτὴ νὰ δεσμευτεὶ μὲ ὑποσχέ- σεις. ᾽Αντίθετα σὲ ὄχι λίγα µέρη του σχεδίου καὶ προπαντὸς πάνω στὸ 6ητηµα τῆς γεωργίας θαστᾶ καὶ την πισινή. 'Εμεῖς κάµνουµς ὅτι μποροῦμε, μᾶς λέει ἡ Κυδέρ- νηση μὰ τὶ φταῖμε ἂν οἱ γεωρ- Υοί µας εἶναι συντηρητικοι καὶ καθυστερηµένοι καὶ μπορεῖ νὰ ἀρνηθοῦν τὶς σωτήριες συµδουλές μας Θἀ ἐξετάσουμε στὰ ἑπόμε- να ἄρθρα πόσον σωτήριες εἶναι οἱ πρόνοιες τοῦ σχεδίου ᾿Εδῷ θὰ σημειώσουμε ἀκόμα μιὰ δια- φορὰ τοῦ Κυπριακοῦ σχεδίου ἀπὸ αυτὰ τῶν ἄλλων χωρῶν, Πρὶν μπεῖ σ᾿ ἐφαρμογὴ ἕνα σχεδιο μελετοῦν. ται ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ, οἰκονομι. κοὶ καὶ πολιτικοὶ πα τῆς χώρας καὶ καταθάλλεται κά- ϐε προσπάθεια γιὰ τὴ δηµιουρ. Υία ἐκείνων τῶν σννθηκῶν ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπιτυχία τοῦ σχεδιου. Οἱ δασικὲς διοµηχανίες ἁπαλλοτριώνουνται, τὰ µεγάλα. κτήµατα διανέµουνται στοὺς γε- ὠργούς, οἱ παραγωγοί ἐνθαρρύ- νουνται νὰ ὀργανώσουν συνεργα- τικὲς κλπ, {“ἵ{ Τὸ σχέδιο τῆς Κυπριακῆς Κυ- θέρνησης ἀγνοεῖ ὁλότελα τέτοιες λεπτομέρειες, Τὸ σοδαρώτατο πρόθληµα τοῦ κατακομµατιάσµα. τος τῆς γῆς δὲν ἀναφέρεται καθό- λου. Τὸ ἴδιο μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀγροτικῶν χρεῶν ποὺ θὰ μπεῖ μὲ ὀξεῖα μορφὴ στὰ ἑπόμενα λίγα Χρόνια, Τὸ ἂν οἱ γεωργοὶ μας οἱ- Κονομικἁ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἑ- φαρμόσουν τὶς ῥὑποδειγματικὲς καλλιέργειες γιὰ τὶς ὁποίες θὰ ξοδευτοῦν τόσα λεφτὰ---αὐτὸ δὲν ἀπασχολεῖ καθόλου τὴν Κυθέρνη- ση, ᾿Επίσης καμμιὰ πρόνοια δὲν γίνεται γιὰ τὴ συστηματικὴ µε- λέτη τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πόρων τοῦ τόπου ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ κονδύλι γιὰ τὰ ὑπόγεια νερά, Ὅλα αὐτὰ δὲν ἁπασχολοῦν τὴν Κυθέρνηση. Τὸ µμοναδικὸ πρόδληµα γι’ αὐτὴν εἶναι τὸ πῶς νὰ ξοδεύσει ὁό ἑκατομμύρια λί- ρες τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιὰ ρε- κλάμα τῆς ἀποικιακῆς πολιτι. κῆς. Ὑπεύθυνος Διευθυντής ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ἱυπογραφείον «ΚΟΣΜΟΣ» Ἵω, Χ. Κυριακίδη, Λενκωσὶφ π---οκ----μν λεω νν«λρτν. εν αν ο ΤΗΣ ἑομε κε ωκ ττς ντ 1: ο) ἕᾳ ἑἹδρισε καὶ τὰ θέµατα τόσο γιὰ «3 ορῶν. .... αν - τς εό υρεχνὸι 358 Μαρτέν αγ ορ) «ΑΕΕΝΕΟΣΕΡΑ ΤΗΣ - Ίπτ Μ ΠΑΛΙΝ -, 10 ἱ Ὅπως γράψαµε στὸ προη- τν .ούμενο ἄρθρο ἡ ΠΕΟ µελετών- ἵχς τὸ ζήτημα τῆς μόρφωσης τῶν Ὀγγατῶν καθώρισε τὶς δυὸ κατευ- Ἠσεις ποὺ πρέπει νὰ ἐπιτύχου- 1 στὸν τοµέα τῆς μόρφωσης τῶν πι Ὡγατῶν καὶ προχωρώντας κα- ς διαλέξεις ὅσο καὶ γιὰ τὰ µα- µµµατα. Στὶς διαλέξεις ποὺ σκοπὸν ἔ- ὢνν νὰ δώσουν στὰ µέλη γενικῆς ἑορφῆς γνώσεις καὶ διαπαιδαγὼ- ἼΊση περιλαμθάνουνται τοῦτα τὰ νμµατα : α) Ὑποχρεώσεις τῶν γατῶν στὴ δουλειὰ β) Σχέσεις Ἵὰν ἐργατῶν μὲ τὰ ἄλλα ἐργαζό- ινα στρώματα Υγ) Συντεχνίες Μμαὶ πολιτικὴ δ) Στάση τῶν Συν- ἑειχνιῶν ἕναντι τοῦ πολέμου καὶ ἹεΠρικὰ ἄλλα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ η Ὑατικοῦ κινήματος διαφόρων ἘὈκτὸς ὅμως ἀπ᾿ αὐτὲς Ἶς διαλέξεις ποὺ σχετίζουνται πεσα -μὲ Συντεχνιακὰ ζητήματα «μαὶ ἐπειδὴ Ὁἱ γνώσεις ποὺ πρέ- 1 ει νὰ δώσουμε στὰ ἁπλὰ µέλη {ᾖ1ν τερέπει νὰ περιορίζουνται µό- [ν πάνω στὸ ἐργατικὸ κίνημα, η λλὰ νὰ ἐπεκτείνουνται καὶ σὲ γε- ΙΙ] κώτερα ζητήµατα, γι’ αὐτὸ ὁ Ίκλος τῶν διαλέξεων πλουτίζε- χι καὶ μὲ τὰ ἀκόλουθα θέµατα : {1} Γιατὶ θὰ ξεσπάσει παγκόσμια Ἡ] κονοµικὴ κρίση β) []κότητα τῆς Κύπρου Υ) Τὸ Αρ. | επισκοπικὀ ζήτημα τῆς Κύπροι Ἡ Τὰ ᾿Οχτωδριανἁ γεγονότα καὶ }. δαθύτερη σηµασία τους. Τ Ἔτσι πλουτίζεται ὁ κύκλος ὧν διαλέξεων ποὺ θὰ δοθοῦι ητὶς ἐργατικὲς µας Συντεχνίες ἑ σκοπὸ νὰ δώσουν στοὺς ἐργά. ἐς µας Υγενικὲς γνώσεις ἑξυψώ- λλντας ἔτσι τὸ μορφωτικὸ τους ἐ- ἴπεδο. Παράλληλα μ᾿ αὐτὲς τὶς διαλέ. ες θὰ δίνουνται στοὺς συντεχνι-' κοὺς ὁὀμίλους ὡρισμένα ἁπλᾶ | ᾽ἠ/αθήµατα τὰ ὁποῖα θὰ δηµοσιεύ- ή ρνται στὰ «Ἐργατικὰ Νέα» καὶ τ ἓ ἄλλα ἐξελίξιμα µέλη καὶ στε- Ἡ Έχη θὰ δίνουνται ὡρισμένα ἅλ- η µαθήµατα ποὺ σκοπός τους μρίως θάναι νὰ δώσουν ὡρισμέ- Ἶες πρακτικὲς γνώσεις γιὰ τὸ Ἱρόπο δουλειᾶς καὶ ταὐτόχρονα Ἡπλᾶ µαθήµατα πολιτικῆς οἰκο. ἰας. Προθλέπεται στὸ σχέδιο τὰ µέλη τῶν ἀνωτέρων Συν- ιακῶν ὀργανισμῶν (ΕΣΕ καὶ (ΙΕΟ) θὰ παρακολουθήσουν μιὰ ἡειρὰ µαθήµατα πολιτικῆς οἶκο- μίας καὶ μιὰ σειρὰ µαθήµατα Ὀρίας, Ἔτσι συμπληρώνεται ὅλο µμορφωτικὸ σχέδιο τῆς 1ΕΟ. Βέδαια τὸ Γ.Σ. δὲν περιο- πἵστηκε ἁπλῶς νὰ καταρτίσει ὑτὸ τὸ σχέδιο, ἀλλὰ προχώρησε ὶ ὥρισε ὑπεύθυνο γιὰ τὸ κάθε ᾽αἕμα ἔτσι ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ πραγ- ἠατοποιηθῆ. -. ἁ Δὲν χωρεῖ καμμιὰ ἀμφιθολία ἣ ὡς τὸ ὅλο σχέδιο τῆς ΠΕΟ εἷ- πι θαυμάσιο ἀριστουργηματικὸ ηλὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς. Ὅτι φειάζεται πέραν ἀπὸ τὴν ἁπλῆν Ἡ Κκτέλεσιν αὐτοῦ τοῦ σχεδίου, εἷ. ση οἱ διαλέξεις καὶ τὰ µαθήµα- Ία νὰ παρακολουθηθοῦν ἀπὸ ὅσο | ὁ δυνατὸ πιὸ πλατειὲς μάζες ἐρ- Πατῶν. Καὶ ξανατονίζω ἐδῶ τὸ ῃεγάλο ρόλο ποὺ ἔχουν σ᾿ αὐτὸ ἐκτελέσουν τὰ Συμθούλια τῶν ἠΕυντεχνιῶν µας καὶ οἱ Συντεχνι- [κοὶ ὅμιλοι γιὰ τὴν προώθηση ὅ- ῖων αὐτῶν τῶν διαλέξεων καὶ τῶν Ἡ ἠεπλῶν µαθηµάτων, Σύνθημα τῶν ) Συμδουλίων. καὶ τῶν ὁμίλων πρέ- Κανένας ἐργάτης νὰ ρει νάναι : ἡλἡ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὶς διαλέξεις΄ ὍΌΟλοι νὰ μποῦν µέσα στοὺς ὁ- ἵ ἥλους. Στὸ προηγούμενο ἄρθρο τονί- η μαμε καὶ τὸ ρὅλο ποὺ πρέπει νὰ εν. ἡ αὐτομόρφωση γιὰ τὴν ἠιξύψωση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέ. ῥου τῶν ἐργάτῶν. Εἶναι ἀναμφί- βολο, πὼς ἕνας ποὺ θέλει πραγ- αατικὰ νὰ µορφωθῆ δὲν μπορεῖ ἁ περιοριστεῖ στὴ παρακολούθη- 2ΗΤΗ)ΜΛ ΜΟΡΦΟΣΗΣ ΤΟΝ ΕΡΓΛΤΟΝ ΤΟΥ Α. ΦΑΝΤΙΗ ση τῶν διαλέξεων καὶ τῶν τακτι- κὠν µαθηµάτων. Ταὐτόχρονα πρέ πει νὰ προχωρήσει πιὸ πέρα κα᾿ συστηματικὰ νὰ πληθαίνει τὶ γνώσεις του, νὰ µορφώνεται πι πολύ. Αὐτὸ µόνο μὲ τὴν αὖτε μόρφωση μπορεῖ νὰ τὸ πετύχει Λέγοντας αὐτομόρφωση ἐννοοῦγ τοῦτο : κάθε ἐργάτης ποὺ θέλ' νὰ µορφωθῆ νὰ ξεχωρίσει μιὰ σε ρὰ θιθλία, τὰ ὁποῖα εἴτε µόνό του εἴτε μὲ τὴ θούθεια ἄλλων συ’ αδέλφων του νὰ τὰ διαθάσει πρ: σεκτικά. Πρέπει νὰ δοθή µεγάλ προσοχἡὴ σὲ τοῦτο γιατὶ ἡ αἱ τοµόρφωση δὲν εἶναι ἁπλῶς τ διάθασµα διθλίων, ἀλλὰ τὸ διέ 6ασμα μιᾶς κατάλληλης σειρᾶ θιθλίων γιὰ ἕνα ὥρισμένο ζήτι μα, Τὸ νὰ διαθάζει ἕνας σήμ΄ ρα τὸ θιθλίο «Πολιτικὴ οἰκονς µία τοῦ Λεοντίεφ», γιὰ παράδειγ μα καὶ τὴν ἄλλη µέρα νὰ διαθά σει τὸ µυθιστόρηµα «Τὰ τέκνα τοί Πλοιάρχου Γκράνι» τοῦ Ιουλ Βὲν ἢ κάποιο ἄλλο ἄσχετο μὲ τὸ πρῶτο θὰ τολιοῦσα νὰ πῶ πὼς αὐτὸ εἶναι ἀπώλεια χρόνου ᾿Εκεῖνος ποὺ θὰ διαθάσει Γ]ολι- τικἠν Οἰκονομία ὀφείλει νὰ ξεχω- ρίσει μιὰ σειοὰ θιθλία πάνω στὸ θέµα τοῦτο, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπλᾶ καὶ ἐκλαϊκευμένα. Μό- νον ἔτσι θὰ καταλάβει τὴν Πολι- τικἠν Οἰκονοιία καὶ θὰ μορφώθῆ Ὅπως καὶ ἐκεῖνο ποὺ θέλει νὰ διαθάσει τὴν Νεοελληνικὴ 'Ιστο- ρίαν δὲν µπορε) σήµερα νὰ δια- θάζει τὸ ἔργο τοῦ Κορδάτου ἢ τοῦ Ζέθγου πάνω σ᾿ αὐτό, καὶ τὴν ἄλλη µέρα νὰ διαθάσει ἔλγα τοῦ Ζολᾶ ἢ τοῦ Τολστόι, Χρειά- ζεται συστηιατικὴ µελέτη ἑνὸς θέματος, τσι µορφώνεται κα- νένας θετικἀ. Ἕνα τελευταῖο ση- μεῖο ποὺ θέλω νὰ ξεκαθαρίσω εἷ- ναι ἡ ὕπαρξη 6ιθλίων. Σὲ προη- γούµενα χρόνια προσπάθεια γιὰ αὐτομόρφωση δὲν μποροῦσε νὰ Υί- νει, γιατὶ θιθλία κατάλληλα γιὰ τὴ διαπαιδαγώγηση τῶν ἐργα- τῶν ἦταν ἐλάχιστα. Ποὶν δέκα χρόνια ἦταν ἀνύπαρκτα γιὰ τὶς πλατειές µάζες τῶν ἐργατῶν. Σή-| µερα αὐτὴ ἡ δυσκολία δὲν ὑπάρ- χει. Οἱ Συντεχνιακὲς θιθλιοθή- κες εἶναι πλουτισμένες μὲ πολ- λοὺς τόμους καταλλήλων θιθλί - ὧν γιὰ ἐργατικὴ μόρφωση, ᾿ἰσως ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ Υΐνει εἶναι νὰ χωρισθοῦν τὰ θιθλία σὲ κα- τάλληλες σειρές, ἔτσι ποὺ ὁ κάθε ἐργάτης νὰ «ξαΐρει ποιὰ θιθλία θὰ διαβάσει γιὰ τὸ ἕνα ζήτημα καὶ ποιὰ γιὰ τὸ ἄλλο. Τώρα Υ:-. νιέται κατὰ᾿ Φυσικὸ τρόπο ἕνα ἐ- ρώτῆμα. Τὶ θὰ γίνει μὲ τὰ µέλη τῶν Συντεχνιῶν ποὺ δὲν ξαίΐρουν νὰ διαθάζουν Φυσικὰ τὸ ποό- ϐ6ληµα τῆς ἀγραμματοσύνης δὲν μπορεῖ νὰ λυθῆ ριζικὰ ιέσα” στὴ καπιταλιστικὴ κοινωνία. Ἡ κ- γραμμµατοσύνη εἶναι ἕνα ἀπὸ μὰ ἀναπόφευκτα κακὰ τοῦ καπιταλι- σμοῦ. Ἐν τούτοις κἄτι πρέπει νὰ γίνει καὶ πρὸς αὐτὴ τὴ κατεύθυν- ση. ᾿Η ἵδρυση νυκτερινῶν σχολῶν προδάλλει σὰν τὸ µόνο μέσο γιὰ νὰ δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ µάθουν γράµµατα τὰ ἀγράμματα : µέλη τῶν Συντεχνιῶν µας, Αὐτὸ τὸ ζή- τηµα θὰ ἀποτελέσει θέµα γιὰ τὸν ἀνώτερο Συντεχνιακό µας ὀργανι- σμὸ πολὺ σύντομα. [ΡΦΗΙΝΕΙΙΗΙ ᾿Αποστράτων Τηλ. 958-Λευκωσία Τὸ µόνον ποὺ ἑργάξεται συνειδητὰ καὶ δὲν ἔχει καµµίαν σχέσιν μὲ ἄλλο τηλέφωνον. Τηλεφωνᾶτε: 358 (᾿ Απόστρατοι) Ἐκ τῆς Διευθύνσεως ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ “Ο ἐθνικὸς πολιτισμὸς µας, δὲν εἶναι ἀρκετὰ γνωστὸς ἀνάμεσα στὶς πλατιὲς µάζες τοῦ λαοῦ µας, Εἶν᾽ ὅμως ἕνα µεγάλο κεφάλαιο γιὰ μᾶς, Καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ προσέξουμε, νὰ τ' ἀγαπήσου- µε, καὶ νὰ χτίσουμε πάνω σ᾿ αὐτὸ τὴν ὑπαρξή µας ὡς λαοῦ μὲ πα- οελθὸν, μὲ παρὸν καὶ μέλλον. Ἡ Τέχνη εἶναι πολιτισμός, ᾿Αρ- χή, ποὺ διέπει ὅλους τοὺς αἰῶ- Ίε. Πῶς εἶναι δυνατό, λοιπόν, 'ὰ ἀγνοήσουμε τὸν ἐθνικό µας πλοῦτο ὁδεύοντας πρὸς τὴ δηµι- ουργία τῆς δικῆς µας---τῆς ἀν- τιπροσωπευτικῆς µας-- Τέχνης Ισα-ῖσα. Πάνω σ᾿ αὐτὸν θὰ στηριχθοῦµε, καὶ πρέπει νὰ στη- ριχθοῦμε, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε τὴν ἀνώτερη ἔκφραση τοῦ λαοῦ μας : ) Τὴν Τέχνη ποὺ θὰ ἐκφράζεγ τῆν ὑπόστασή µας, τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς προσπτικὲς µας στὴ λεωφόρο τοῦ Πολιτισμοῦ. ο Ας µμερικεύσουµε τὸ θέµα. Πρόκειται γιὰ τὴ Ἀογοτεχνία, Ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ στηριχθεῖ γιὰ νὰ ἐμφανισθεῖ μὲ τὴ σφραγί- δα τῆς ἐθνικῆς µας ὀντότητας Στὰ µοτίόθα τῆς “Ιστορίας, τῆς Παράδοσες καὶ τῆς Λαογραφίας. Εἶναι ἀσφαλῶς ἀποκαρδιωτικὸ τὸ νὰ μὴ ξέρει ὁ κάθε Κύπριος, σὲ ὅλη της τὴν ἔκταση καὶ μ ὁ- λες τὶς λεπτομέρειες τὴν “Ἱστορία του. Μὰ δὲν εὐθύνεται ὁ ἴδιος γι αὐτό. Εἶχε τὸ µεγάλο ἀτύχη- μα νὰ ζήσει δοῦχος γιὰ ὁλόκλη- ρους αἰῶνες-- ἐξ αἰτίας τῶν συν- θηκῶν του, τῆς γεωγραφικῆς του θέσης, τῆς οἰκονομικῆς του θέσης καὶ τῶν γενικῶν κοινωνικῶν συν- θηκῶν. Καὶ δὲν ἀφέθηκε ποτέ, ὅ- σο θὰ ἔπρεπε, ἐλεύθερη ή δια- παιδαγώγηση τοῦ λαρῦ πάνω στὸ µεγάλο θέµα τῆς ἱστορίας του, Ἡ λογοτεχνία θᾶχε---καὶ ἔχει σήμµερα- νὰ προσφέρει πολλὰ στὸν τοµέα αὐτό, Καὶ θἀάναι ἐξαι- ρετικἀ πολύτιμη ἡ προσφορὰ της, γιατὶ ἔχει τὴ δύναµη- -ἂν εἶναι μιὰ ὑγιὴς λογοτεχνία-- νὰ ὑπο- 6άλει γεγονότα, πρόσωπα καὶ καταστάσεις τοῦ ἐθνικοῦ πολιτι- σμοῦ µας μὲ τὸν πιὸ ἐπαγωγῤ καὶ τελεσφόρο τρόπο. Πράματα, ποὺ σὲ σχολαστικὲς ἱστορικὲς σελίδες παραμένουν γράµµατα νεκρὰ, ἀποκτοῦν κα- Γταπληκτικὴ ζωντάνια στὴν ποίη- ση, στὴν πεζογραφία, στὸ Θέατρο ἰδιαίτερα. Κ᾿ ἔχουμε ἄφθονα θέ- µατα- παρθένα θέµατα- νὰ χρη- σιµοποιήσουµε γιὰ νὰ δώσουμε μιὰ Τέχνη ἐθνική, καθαρά Κυ- πριακή, ἀντλώντας ἀπ᾿ τὴν ἆ- στείρευτη πηγἡ τῇ” ἹἹστορίας, Βέδαια, εν) ἑπόμενο νὰ ὑφί- σταται τὸ πρόθληµα: Πώς θὰ κατορθωθῆ ἡ τοποθέτηση τοῦ Χτὲς μὲς τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Σή- μερα, καὶ πῶς θὰ ζωντανέψει τὸ παλιὸ µέσα στὰ πλαίσια τοῦ καινούργιου. ᾽Αλλὰτὸ πρόθλημα αὐτὸ ἀφορᾶ τοὺς εἰδικοὺς----ὅσους δηλαδὴ θὰ καταπιαστοῦνε μὲ τό- σο µεγάλη ὑπόθεση---κ᾿ ἐκεῖνοι ὁ- φείλουνε νὰ δώσουνε τὴ λύση ἆ- νάλογα μὲ τὸ ταλέντο, τὴ ψυχι- κἡ τους δυναμικότητα καὶ τὴν τε- Χνικὴ κατάρτισή τους. ἡΠάντως, ἀπάνω στὰ ἱστορικὰ µοτίδα µας απορεῖ νὰ θασιστεῖ ἕνας ὁλόκληρος κόσμος Τέχνης, ποὺ σὲ χέρια ἄξιων δημιουργῶν θ) ἀποτελέσει ἕνα καύχηµα γιὰ τὸν τόπο µας, ὢ : Κ᾿ ἐρχόμαστε στὴν Παράδοση, Κι αὐτὴ δὲν εἶναι ἁρκετά Ὑγνω- στὴ στὶς πλατιὲς µάζες τοῦ λαοῦ μας μ’ ὅλο ποὺ οἱ μάζες δια. φυλάγουν καὶ διασώζουν τὴν τα- ράδοση. Κινδυνεύουµε---ἀπὸ ἕλ- λειψη ἐνδιαφέροντος γιὰ τοὺς ἑ- θνικοὺς µας θησαυρούς, γιὰ τὰ ἐ- ΜΟΤΙΒΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ θνικά µας κληροδοτήµατα---νὰ χάσουμε ὅτι ὠφείλαμε νὰ περι- σώσουμε καὶ νὰ φυλάξουμε «ώς κόρην ὀφθαλμοῦ». Μέσα στὴν ἀσύδοτη κραιπάλη τοῦ παρεξηγΓγµένου πολιτισμοῦ. ἔχουμε χάσει κ᾿ ἔχουμε ξεχάσει τὸν ἑαυτὸ ας, Γοοτιμοῦμε νὰ πιθηκίζουµε καὶ νὰ Υινόµαστε Φερέφωνα ἢ μεγάφωνα᾽ νόθων ἐπι- δράσεων, νόθων καταστάσεων. Ἔτσι, ὡς σύνολο, ὡς λαός, δὲν σταµατήσαµε ποτὲ πάνω στὴ σκέψη τί κληρονοµήσαιε ἀπὸ τὴν ἄγραφη ᾿Ἱστερία µας: ἀπ᾿ τὴν Παράδοση. ᾿ Χρέος τοῦ λογοτέχνε--καὶ τεῦ τεχνίτη γενικὰ---εἶναι νἀοθεῖ μὲ τὴ στοργή. μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ δημιουργικὸ ἐνθουσιασιιό του νὰ ἀποκαταστήσει ὅ τι ξεχάστηκε ἢ κινδυνεύει νὰ χαθεῖ, Καὶ νὰ τοῦ ξώσει τὴ Φόριια τὴν κατάλληλη, ποὺ θὰ συναγείοει τὸ λαὸ γύοω ἀπὸ τὸ θέµα ἐκτίμησης τῆς ἀξί- ας του. κ Νὰ δοῦµς τὴ λαογοσφία μα”. Καὶ μόνο νὰ τὴ δεῦμε : Ολα τὰ παραπάνω-- καὶ πιὸ πολὺ αὐτή. γιατ᾽ εἶναι τόσο πλούσια ὅσο καὶ παοαγνωρισµένη δυστυχῶς---Χρει άζοευται μελέτη, ἐ'δάθυνση, ὄνά- λυση ἀφοιςίωσ». Ἡ Τέννν ἔνει ! γ, ας Σ . Σ΄ ΄ τὰ µέσα, ὅλα τὰ µέσα, νὰ δώσει στὸ λαό, ὅτι ἡ ξερὴ γνώστ κι’ ὁ σχολαστικισμὸς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ, τοῦ. πιωσσφέοουν. Καὶ ἀσφα- λῶς δὲν πρέκειται-- καὶ δὲν ἐπι- θιοῦμε-- νὰ τῆς ἀναθέσευιις τὸ ρόλο τοῦ ὀνφαλοσκόπου. Ο.τι ἀξίζει ἀπ᾿ τὰ παλιὰ καὶ εἶνσι στέ- ριο ὑλικὸ γιὰ τὸ χτίσιμο τοῦ και- νούργιου, Εὰ ποέπει νὰ τὸ ἀνα- σύρουµε ἀπ᾿ τὴ λήθη. νὰ τὸ ξεθά- Ψουμε, νὰ τὸ συναρµολογήσουµε καὶ νὰ τοῦ δώσουιις πνοὴ γιὰ νὰ χρησιμεύσει σὰ Κζωτικὴ δύναμη στὸ νέο ας οἰκοδόμημα. Ἠ λαογοαφία µας ἔχει πολλά καὶ διαλεχτὰ στοιχεῖα γιὰ τέτια ἐογασία. Θὰ ιιποροῦσε «νὰ μᾶς. φέροντα ἔργα μὲ καλλιτεχνικὴ ᾱ- µοτίθων της καὶ ἐπικὰ καὶ λυδι- κἁ ποιήματα, καὶ δυναιικὰ µυθι- κ ν 9 3 9 9. Ἅ στορήµατα καὶ τὴν εἰδυλλιακὴ δραµατικἡ ἠθογραφία. Στὴν Ἑλλάδα ξεκίνησε ἀπ αὐτὲς τὶζ θάσεις ἡ πεζογραφία. Καὶ δπµιούογήσε ἀρκετὰ ἐνδισ- Φέροντα ἔογα ιιὲ καλιτεχνικἡ ᾱ- ξία. ᾿Εμεῖς γιατὶ νὰ ὑστερήσου. με ᾿Ἐπιστρατεύοντας ὅλα τὰ ιοτί- θα. ποὺ ἁπλόχερα ιᾶς δίνει ἡ ᾿Ἱστερία, ἡ Παοάδεση καὶ ἡ Λαο γραφία Ἱιας θὰ ὑψώσουωμε τὸ κά- στρο μιᾶς ἐθνικῆς λογοτεχνίας ὅ- που ὁ ἀπελευθεοωτικὸς ἀγώνας µας θὰ θρίσκει ἰσχυοὲς ἐπάλ- ἒεις καὶ ὁ Πολιτισμός µας τὴν ἀντιπροσωπευτική του ἔκφοασπ. ΤΕΥΚΡΩΣ ΑΝΘΙΑΣ Μαιγ]ευϊαμοη Ἰλπὸ τῆς Ά]ης Μαρτίου ἀρχί- ζουν µαθήµατα ᾽Αγγλικῶν (ὑπὸ Αγγλου) καὶ μαθηματικῶν (ὑπὸ πεπειραµένου καθηνητοῦ) δι’. ὑ- ποψηφίους τῶν ἐξετάσεων, Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Μι- χαλάκῃ Κωνσταντινίδη καθ ἑ- κάστην ἀπογευματινὴν ὥραν εἰς, τὴν Σχολήν Σαμουήλ, Λευκωσία, Ἰδιαίτερα µαθήµατα Μαθηματικῶν Ὁ κ. Χριστοφῆς ἡΓιαννάκος, πρώην καθηγητὴς τοῦ Γιμνασίου Κερύνειας ἀναλαμθάνει τὴν παρά δοσιν Αλαθηματικῶν εἰς ἁδυνά- τους μαθητὰς εἰς Κερύνειαν κατ ἰδίαν ἢ καὶ καθ) ὁμάδαξ. Γίνεται καὶ εἰδικὴ πρόνοια διὰ τοὺς ὑπο- ψηφίους τοῦ διδασκαλικοῦ Κολλε- Υίου, Πληροφορίαι παρὰ -τῷ ἴδίῳ. Δίδακτρα λογικά. Δὰ ο η ... ἁπαιτεῖ νὰ εἶσθε αὐστηρὰ μὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ γάλακτός του. Ἐάν δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ θρέφετε µόνη σας, μεταχει- ͵ ρισθεῖτε χωρὶς δισταγμὸ τὸ [ΜΑ ΒΑΙΝ ΠΜ πάντοτε ἀγγόν, πλούσιον εἰς κρέµαν ΣΤΟ ΩΗ ΚΑΙΤΕΧΝΗ 2 2. 22222 ΣΑ. 4-4 ο---ὁ- ο----ὃ ς---ὡ ϕ----ᾱ 0----ᾱ 6 φ-----ὁ θανπαῷ ϱ------ ῥναῷ ϕσισῷ φ----ρ ῥ---αᾷ ῥραι«ϕ φ-...0.0--.ο 4”--'ι- µ”--- ο” Η ΜΗΤΡΥΙΑ 'Ὁ σκοτωμὸς ἂν λοϊστῆ ζωή, χαρὰ ὁ Χάρος, Τῆς φυλακῆς τὰ σίδερα ἂν ἔνῃ γλυτωµός, Στὸν ἄρρώστον παρηορκὰ ἂν ἔνῃ ὁ καµός, Τότες ἀλαφοκόπημαν ἔν τῆς σκλαθκιᾶς τὸ θάρος, Τότες πάνω τῆς μητρυᾶς καθένας ἂς δικλήση Τζι) ἂν τὸ 6ρη δίτζιον ἂς τὸ πῆ γιὰ νὰ τὸν τζιυθερνήση. ν ᾽Αϕῆς ἐν πάντα μητρυιὰ, ποττέ της τζι᾽ ἔν ἀλλάσσει Εἶντα λοῆς ἡ μητρυιὰ ἐν πὦν Βκαίννει τζιαὶ ποὺ τὸν Άδην σταλαμὴν Σύγκοντά της μιὰ Καλλίττερην ποῦ λλόου της ἔν Αν φᾶμεν σγιὰν ἐφάασιν τζι᾽ 1930. (Απὸ τὰ «ΤΖιΙΥΠΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΟΥΔΚΙΑ» - Β.΄ τόμος), Φαν Φαν -ότ-ασ-αττατασ-ατ-« πϊ ἡροαττασ-ατασθεσ-ασ-ετ-----εο. ΛΗΛΟΓΕΑΟΙΑ ὁ αρα λ ασρκραα ια ΒΣΗΛΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ἡ ΑΓΡΟΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ-- δω σου Χωρὶς νὰ θέλουμε, ἀγαπητέ, νὰ σᾶς ἀποθαρούνουμε, ἀπορρί- πτουµε τὸ ποίηιιά σας, παρ ὅλα τὸ πατριὠτικὸ του περιεχόµενο. Η. εὐβώνη γιὰ «τὴν ἐλάχιστή μόρφωσή σας, δὲν δαρύνει φυσι- κἁ ἐσᾶς τὸν ἴδιο, μὰ τὸ κοινώ- νικὸ µας σύστηµα. Κ᾿ εἶσθε ἆ- σφαλῶς ἀξιέπαινος, ποὺ ἀγαπᾶ- τε τὴν ποίηση καὶ προγπαθ΄ῖτε γὰ τὴν πλησιάσετε. Μὰ πρέπει, ἀπ᾿ ἀφορμὴ τοῦ ὅτι μᾶς στείλε- τε, νὰ σημειώσουμε πὼς ὅταν λέ- µε ἐθνικὴ ποίηση δὲν ἐννοοῦμε οὔτε κραυγὲς, οὔτε ρητορισμοὺς, οὔτε κοινότοτα πατριώτικὰ κα- τασκευάσµατα,’ Ἡ πολιτικολογία, ἐξ ἄλλου, δὲν ἔχει- αὐτὴ καθ) ἑαυτὴν---τὴ θέση της στὴν Τέχνη, Ο,τι θέλουμε νὰ ποῦνε γιὰ τὴν Κυθέρνηση, γιὰ τὸ ΕΑΜ---γιὰ τὸ σχηματισιὸ τῆς Ἑλλ. Κυθέρ- νησης, ἂς ποῦμε, ἀφοῦ αὐτὸ εἷ- ναι τὸ θέιια σας-- μποροῦμε νὰ τὸ ἐκφράσουμε σὲ κύριο ἄρθρο, σὲ σημείωμα, μὲ δημοσιογραφι- κἡ ἐργασία, Ἡ Τέχνη εἶναι διά. Φορη (ἂν ὄχι ἀντίθετη) ἀπὸ τὴ δημοσιογραφία. Δὲν εἶναι ποίηση αὐτοὶ οἱ στῇ- χοι : «Κιυθέρνησις χωρὶς ΕΑΜ ὅπως τὸ σπίτι μοιάζει ποὺ χτίζεται χωρὶς πηλὸν τζιαὶ τρέµει ἅμα θρέσιει τζι. ὕστερα ττάππα ἀχτυπᾶ κάτω τζιαὶ γερηµιάζει. Ἔν πρᾶμαν πὂὸν ᾿ἔν ὤμορφον μήτε ἀξίαν ἔσιει», ΄Η. κατάσταση δὲν σώζεται οὔ- τε. πὲ τὶς καλὲς παρομοιώσεις ποὺ κάνετε. ᾽Αλλίμονο, ἂν µιλών- τας γιὰ τὴ δηµιουργία ἐθνικῆς ποίησης, ἐννοούσαμς τὸ στραγγα- λισμὸ τῆς Τέχνης μὲ ἀντιαισθη- τικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ µέσα. Ἡ ἀπάντηση, ποὺ δᾶς δίνουμε δὲν ἀφορᾶ µάνο ἐσᾶς ιιὰ κι’ ὅ- σους μᾶς ἔστειλαν ἢ θὰ μᾶς στεί- λουν παοόµοια «ἐθνικὰ ποιήµα- τα», : ΝΕΑΡΟΝ ΦΙΛΟΝ, Λευκωσία. Εἶσθε ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς σχο- λικὲς ἐκθέσεις σας. «Ἡ ἐπιτυχία κ’ ἡ µεγαλοφυῖα»ς -ἡ μελετούλα σας---- μ΄ ὅλο ποὺ διἀτυπώνει κα- λὲς σκέψεις δὲν στέκεται ὡς εἷ- δος λόγου Γιὰ νὰ πάρει τὴ µορ- |. φἠ µελέτης---κ«) ἔτσι θὰ χρειαζό- τανε- “πρέπει νὰ τῆς δώσετε ἔκ- ταση, :ἀναλύοντας πλατύτερα τὸ θέµα σας. Ὡς σημείωμα δὲν ἐν- διαφέρει, γιατὶ ἁπλῶς θίγει τὸ ζήτημα καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ἀρκετὰ «μαθητικό». Ασχοληθ΄Ί- τε μὲ πιὸ ἁπλὰ ποάγµατα. Καὶ προπαντὸς Φοοντίστε νὰ ἔξομα- λύνετε τὴ γλῶσσα σας, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε δηιοτικὴ οὔτε .καθα- οεύουσα, : Ο ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Πῄραμµε τὸ νέο θιθλίο τῆς Καὶ ριανῆς ᾿Ελληνίδος διηγηµατογρά- φου καὶ ποιήτοιας δ, Ἑλένῆς Α. Βοΐσκου: «Ασες µάρες κουκου- νάρες» (διηγήματα). Δὲν εἶναι ἀρκετὰ γνωστὴ στὴ Κύπρο. ᾿Αξίζει ὅμως νὰ προσε. χτεῖ ἀπ᾿ τοὺς φίλους τῶν Γραμ- µάτων, γιατ) ἔχει μιὰ ἰδιορρυθ- µία στὰ ἔργα της, ποὺ φανερώ- νουν μιὰ ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνησυχία-- «συνέπεια τῇ: θυελλώ- δους ἐποχῆς µας. μμμϱϱσα Δ. |. ΥΠΑΡΧΟΥΝ : µατος καὶ ρουχῶν. Ποῦ ποκουλιάζει µέσα τζιεῖ κάθε κακὸν τζι᾽ ἀράσσει ΄ Πλάσκεται χὰς ποῦ κάτω σουτζιαὶ πάει πκιόν, ἐχάθης, Ολόχρυσες οἱ μητρυιὲς κορῶνες τζι᾽ ἂν φορῇ, Τζι ἡ µάνα µας νᾶν φτωσιικἁμαντηλοσκουφωμένη, Ἐμεῖς κάλλιον πεικάζουρεν ποὔμαστειν σκλαθωμένοι,͵ Στίθες λουθάρκα χάρισµαν ἀμέτρητες νὰ δούμεν Μὲ ποῦ τὰ ποχτενίδκια της μιὰν μµάλλαν ἔδ διοῦμεν. Ἡ μητρυιὰ ἂν µέθ θέλη νὰ /δάλη φτὶν στὸ πεῖν µας Γιατ ἔν «σαράτζιν τζι᾽ ἔν μπορεῖ νἄᾶνη καµατερόν, Ὁρπίζομεν τὸ δίτζιον ας νὰ δῇ μὲ τὸν τζιαιρὸν Αλλη σπορά, ἄλλη γενιά, ἄλλα δεντρὰ τζιαὶ µάλες Γαῖμαν µας κνήσιον τζιαὶ ψυσιὴ τζι) δϊἵ μὲ χνῶμες ἄλλες, ΥΕΛΦΠΩΑΛΕΙΟΝ ὁ ΧΟΡΔΟΒΑΤΣΙΤΙΚΟΝ ΤΣΙΑΟΥΣΗ ἀἰπέρτη καὶ Τρικούππη δο-- 87. Λευκωσία. Πποτήρια καὶ ποτηράκια.--Πριλιανιίνες ᾿Εγγλέζικες--- ουτσακοτήρια ρουχῶν Εὐρωπαϊκά.-- Ψαλίδια κλαδεύ- Χιλιάδες ἄλλα εἴδη. Τακτικώταται νέαι παραλαβα(. ᾿ - 3 Βσισκεφθεῖτε µας πρὸς τὸ συμφέρον σας. ση ἀγαπηθῇ φῶς γιὰ νὰ Φανερωθῃ ἂν γελαστῆς τζι᾽ ἐστάθης, ἔσιει, μὲ μπορεῖ, ἄλλοι τὴν τζιεφαλήν µας, τ Δ, Θ. ΛΙΠΕΡΤΗΣ ΠΗΛΟΤΙΙ - ΜΙΝΙ Στὸν ἴδιο δρόµο. Ἡ κυρία μὲ τὴ θαρύτιμη τουαλέττα, τὸ µεθυ- στικὸ ἄοωμα καὶ τὸ ἀνάλαφρο περπάτηµα. Πλάϊ της ἡ γυναίκα μὲ τὸ τσίτινο Φευστάνι καὶ τὸ 6ᾳ- ρὗ, τὸ κουρασµένο θῆμα, Πετα- λευδίτσα ἡ πρώτη, ποὺ τρυγάει τὴ χαρὰ---ἢ νομίζει πὼς τρυγάσι τὴ χαρὰ---ἀπ᾿ τὰ λουλεύδια μιᾶς µάταιης κοσιικῆς ζωῆς, Μέλισ- σα ἡ δε-τερη, ποὺ τρυγάει τὸ µέλι γιὰ τοὺς κηφῆνες, Διαφορὰ µεγάλη. Καὶ ταξικὴ ΄ἀπόσταση, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν ὅλη ἐμφά- νισή τους. - Εἰν ὅμως ἄνθρωποι κ᾿ οἱ δυό. (Δὼν εἶναι ἄνθρωπος καὶ ἡ γνυ- ναΐκα). Καὶ συναντῶνται σὲ πολλὰ σηµεῖα: Ὡς ἄτομα μὲ ὄνειρα κ᾿ ἰδανικά, ὡς µητέρες--- προπαντὸς τὸ δεύτερο---καὶ ὡς γυναῖκες, ποὺ ὅπωσδήποτε 6ρί- σκουνται κάτω ἀπ᾿ τὰ δεσμὰ τοῦ γάµου. (Στὸ τελευταῖο αὐτὸ κά- θε γυναῖκα ἐξισώνεται ὥς ἕνα µε- γάλο 6αθμὸ μ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες γιατὶ στὴν πραγµατικότητα--- κάτω ἀπ᾿ τὸ σημερινὸ σύστημα --εἶναι μειονεκτικὴ ἡ θέση της σὲ ὅποια τάξη κι) ἂν ἀνήκει), Ὑπάρχει, ὡς τόσο, ἕνα 6θασικὸ σημεῖο, ὅπου ποτέ δὲν συναντῶν- ται: Ἡ Δουλιά. Αγνωστη γιὰ τὴν πρώτη. Δρᾶμα γιὰ τὴ δεύτε- Ρη. Ἡ πεταλούδα, γιὰ νὰ γεμίσει τὶς ἄδειες ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας της, φθείρεται σ᾿ ᾱ- σχολίες κάθε ἄλλο παρὰ δηµιουρ- γικὲς καὶ ἄξιες νὰ τῆς δώσουν τὴ χαρὰ- “τὴν πραγματικὴ χα- ρά. Ζεῖ μιᾶν ἀστόχαστη καὶ ἐλα- φρἠ ζωή, ἐγκαταλείποντας τὸ Φυ- σικό της ρόλο ὡς μητέρας, ὡς οἰκοδέσποινας, καὶ ὡς κοινωνικῆς ὀντότητος. Χάνει δυνάµεις, µα- ραΐνεται καὶ Φθίνει στὸ Χαρτο- παίγνιο. ”Η . µεταδάλλεται σὲ µαριονέττα τῆς κοσµικῆς ζωῆς μὲς τὰ σαλόνια καὶ τὰ καμπαρέ. Λὲν νιώθει τὴ χαρὰ τῆς αἰκογέ- νειας καὶ τὴν ἱκανοποίηση ἀπ) τὴν ἐκτέλεση τοῦ χρέους της ἀπέναν- τι τῆς οἰκογένειας. Καὶ τὸ χει- ρότερο γι’ αὐτήν : Πλήττει, ἀνιᾶ, πολλὲς Φορές, ὢῶρες ὁλάκερες, Τῆς λείπει ἡ µεγάλη χαρά, ποὺ πῥοσφέρει πάντα ἡ Δουλιά, Ἡ μέλισσα: Ἔχει αὐτὴ τὴ χαρά. Μὰ τὴ σκοτώνει. Δουλεύ- ει κάτω ἀπὸ σκληρὲς συνθήκες. Κ᾿ ἔχει στὸν ὦμο της τὸ θάρος εὐθυνῶν, ποὺ δὲ µπορεῖ νὰ τὶς σηκώσει. Μεγάλη ἀντίθεση, ξ Πόσο ἀλλοιώτικη θᾶτανε ἡ ζωὴ γιὰ τὴ γυναίκα, ἂν ἡ Δουλιὰ ἤ- τανε, γιὰ τὴν κάθε μιὰ, πηγἡ χα- ρᾶς κι ἂν ἄφηνε στὴν κάθε μιὰ τὴν ἄνεση καὶ τὴν ἱκανοποίηση, ποὺ θὰ τῆς ἔδιναν τὴ συναΐσθη- ση ὅτι σὰν δύναμη κοινωνικὴ ἐκτε- λεῖ τὸν προορισμὸ της χωρὶς νὰ φθείρεται, νὰ διαφθείρεται ν᾿ ἀγωνιᾶ! καὶ ΕΥΑ Έπεο ΕΝΕΤΥΕΗΥ ΈΠΡΚΛΩΣΕ Ἡ καλύτερη Ὁλλανδικὴἡ Μπύρα Περιξήτητη ἑνὸς ἔτους, ὅτε διὰ πρώτην φορὰν εἰσήχδη. Τιμ πραγματικῶς ἀσυναγώνιστη. [ενικὸς ἐν Αύπρῳ ᾽ Αντιπρόσωπος στὴν Ἰύπρο ἀπὸ ) μεγάλης φήμης, δὲν εἶναι τὸ ἆλη- θιερωμένο οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἀνταρ- Ὁ Ανθρωπος καὶ Α.΄ 0Ο Λασσάνης εἶναι ὁ ένας ἆ- πὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Δημοκρα- τικοῦ Στρατοῦ Βορείου Ἑλλά, δος κι ἔγινε γνωστὸς, ἐδῶ κι ἔ- ξω, μὲ τὴ δημοσίευση τῆς γνω- στῆς διακηρύξεως ποὺ εἶχε τό δικό του ὄνομα καὶ τοῦ ᾿Ὑψηλάντη. Ἠ ζωή του, ποὺ θὰ ξεδιπλῶ- σουµε σὲ συνέχεια πλημμυρίζει ἀπὸ θάρρος, τόλμη, αὐτοθυσία, στερήσεις καὶ πατριωτισμό. Μιὰ σειρὰ ἀπὸ γεγονότα, συναρµολο- γηµένα μὲ τάξη καὶ προσοχη, θὰ μᾶς δώσουν τὸν ἄνθβωπο και τον ἀγωνιστή. , , Τὸ ὄνομα, ποὺ μ᾿ αὐτὸ ἔχει ἐ- πιθληθεῖ καὶ Φόρεσε τὰ φτερὰ τῆς θινὸ του. Στὴν κατοχή ἦταν κα- τῶν µας, οἱ καπεταναῖοι, νὰ ἕ- χουν ἕνα ψευδώνυμο. Καὶ διάλεξε τὸ: Λασσάνης, τὸ ὄνομα ἑνὸς με» γάλου πατριώτη Μακεδόνα, μιᾶς πελισύνθετης πρεσωπικότητας, ποὺ πέρασε στὴν ἱστορία σὰν στρατηγός, πολιτικός καὶ πνευμα τικός ἄνθρωπος. ᾿Αναφέρουμε λίγα λόγια γιὰ τὸν Λασσάνη αὐτόν ,. μὲ τὸ µι- κρὀ ὄνομα Γεώογιος, γιατὶ δεί- χνει ποιὰ Φιλοδοξία καὶ φλόγα πατριωτικὴ καίει στὰ στήθια τοῦ δικεῦ ας καπετάνιου. [Γεννήθηκε στὴν Κοζάνη τὸ 1796 ᾿Σπεύδασε στὴ Γερμανία Φιλολογία, ἔκανε τὸ δάσκαλο στὴ Μόσχα καὶ μετὰ πηγαίνοντας στὴν Οδησσό, µυ- εἶται τὴ, Φιλικὴ Ἑταιρεία. ᾿Απὸ τότε, κοντὰ στὸν Ὑψηλάντη, δί- νεται ὁλόψυχα στὸν ἀγώνα τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 182], Φυλα- κίζεται στὴν Αὐστοία καὶ μετὰ παίρνει µέρος στὴν Ἑλλάδα σὲ ἀρκετὲς μάχες. Ποὶν πεθάνει, μὲ δικό του .κληροδότηια καθιέρωσε τὸν Λασσάνειο ποιητικὸ διαγω- νισµό, Τὸ πραγµατικό ὄνομα τοῦ δι- κοῦ µας Λασσάνη εἶναι Θανάσης Γκένίος. Γεννήθηκε σὲ ἕνα χωριου- δάκι κοντὰ στὴ Νιγκρίτα, ἀπὸ Φτωχεὺς χωριάτες καὶ σπούδασε δάσκαλος, Παίρνοντας τὸ δίπλω- ϱἱ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ὁ νὰ πιστέψει καὶ δὲν μπορεί νὰ χωνέψει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔπεσε͵ καὶ πρέπει νὰ παραδοθεῖ, Δὲν τὸ ᾱ- νέχεται. Καὶ δὲν ἐννοεῖ να σκύψει τὸ κεφάλι. , ΄Ἡ ζωή τοῦ ἄσημου δασκάλου ἀπὸ τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἀρχίζει ἡ ὑπιοδεύλωση, ὑψώνεται σαν φώτει- νὸ σύμδολο ἀπαραμίλλου πατριω τισμοῦ. Γίνεται ἡ ἀρχὴ τοῦ ἔπους τῆς Εθνικῆς ᾽Αντιστάσεώς και ο κρῖκος ποὺ τὸ συνδέει μὲ τὸ ἄλλο ἔπος τῆς ᾿Αλδανίας, του ακατᾶσι γαστου ἀκόμη στὶς κορυφές τῆς Πίνδου καὶ τῆς Τρεμπεσίγας. Εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀν- διά Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΣΣΑΝΗΣ τάρτες, ὁ πρῶτος καπετάνιος καὶ ὁ πρῶτος ἐχθρὸς τῶν Γερμανῶν καὶ Βουλγάρων κατακτητῶν, η δράση ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, εἶναι ἕνα αἱματηρὸ µαστί- γωµα τῆς πιὸ ταπεινῆς συκοφαν- τίας γιὰ ἐαμοθούλγαρος. | µά του διδάσκει στὰ χωριὰ τῆς ἰδιαίτερης του πατρίδας, Αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα, ποὺ ἦταν πιότερο λειτούργημα, τὸν ἔφερε κοντὰ στὸ λαό, Τοῦ ἔδωσε τὴν εὐ- καιρία νὰ μελετήσει τὴ ζωή του καὶ νὰ νοιώσει τὸν πόνο του καὶ τὴ δυστυχία του. Καὶ εἶχε μιὰ ᾱ- ποφασιστικἡ ἐπίδραση γιὰ τὴ διά. ' πλαση τοῦ χαρακτῆρα του, | Ὁ Λασσάνης καὶ στὴν περίοδο τῆς κατοχῆς καὶ τώρα δὲν θρέθη- κε τυχαῖα στὴ θέση ἑνὸς καπετά- νιου. ᾿Ο ἴδιος, ἕνα κομμάτι, προ- ζύμι ἀπὸ τὸν πονεµένο καὶ πολυ- θασανισµένο χωριάτη, ζυμώθηκε µαζί του καὶ µαζί του ἀνέδηκε, ὅπως τὸ δουλεµένο ψωμὶ ἀπὸ χέ- ρια ὅλο νεῦρα. Τίποτε τὸ περίεργο καὶ τὸ ἆἁ- νώμαλο σὲ ὅλη του τὴν ἐξέλιξη, Ὑπηρέτησε στρατιώτης σὰν πραγ ματικὸ παιδί τοῦ λαοῦ, Φφρίτησε στὴ σχολὴ ἐφέδρων ἀξιωματικῶν καὶ ὅταν ἄρχισε ὁ πόλεμος στὴν ᾽Αλθανία θρέθηκε ἀπὸ τοὺς πρώ- τους, στὴν πρώτην γραµµή, σὰν ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός τοῦ πυ- «ροθολικοῦ. Ἔμεινε µέχοι τέλους στὸν κεντρικὸ τοµέα, ὅπου μὲ πεῖσμα καὶ Φφανατισμὸ πολέμησε τὸν ᾿Ιταλὸ ἐπιδρομέα, Καὶ τιµή- θηκε καὶ 6ραθεύθηκε. Ἡ συνθηκολόγηση καὶ ἡ ἆ- τίµώση ποὺ ἀκολούθησε, τῆς πα- τρίδας µας, ἀντὶ νὰ ἀπογοητεύ- σει καὶ νὰ ἀποθαρούνει τὸν ἀνθυ- πολοχαγό τοῦ πυροθολικοῦ, τοῦ δημιούργησε μιὰ πολὺ διαφορετι- ἱστορία γυμνή καὶ ξερή. ΄Ο Θανάσης Γκένιος Υυρίζοντας στὴν πατρίδα του, τὴ Νιγκρίτα, ἀρχίζει ἀμέσως τὰ σχέδια γιὰ ἀνταρτοπόλεμο καὶ δημιουογεῖ τὴν πρώτη ἀντάρτικη ὁμάδα, μὲ μεταχειρισµέιῶών ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ τῶν Τὸ πρατήριον ἐπίπλων εκατο. κ. Μετεφέρῦη εἷς τὴν ὁδὸν (4υκούργου Νο 19 (ἔναντι ἀργαστηρίου Χρ. Ι. Μήισιγγα) Ὑπάρχουν ἔτοιμα ἔπιπλα, κομψὰ καὶ στερεά τιμαὶ συναγωνισμοῦ. ο Γίνονται ἐπίσης δεκταὶ παραγγελίαι. ᾿Αναλαμβάνομεν τὴν ἀγορὰν καὶ πώλησιν ὅλων ᾽Αγωνιστὴ τὸ ὄνομα «᾿Οδυσσεὺς ᾿Ανδροῦ. τσος». Λίγα παλληκάρια, αὐτὸς καὶ ὁ Περικλῆς . Σταµατόπουλος ἀνεθαίνουν ατὶς κορυφὲς τοῦ Παγγαίου. ᾽Αρχηγὸς γίνεται ὁ ἵ. διος μὲ τὸ ψευδώνυμο Λασσάνης μὲ ὑπαρχηγὸ τὸ Σταµατόπουλο μὲ τὸ ψευδώνυμο καπετὰν Γιώρ. γης. ᾿Ο πρῶτος καπετάνιο ἦταν μόλις 30-32 χρόνων. Μᾶλλον κοντός, σφιχτοδεµένος, εὐκίνητος πλατὺ, τετράγώνο πρόσωπο, γε. µάτα χείλη, ποὺ τὰ σκέπαζε πυ. κνὸ ψαλλιδισμένο μουστάκι Ἓ. να σιωνεχὲς ἐλαφρὸ χαμόγελο προ. δίνει μιὰ πάγτα αἰσιόδοξη ψυχἠὴ καὶ δυὸ τιάτια ιαῦσα, ἔξυπνα ἐκ. δηλώνουν ἀποφασιστικότητα καὶ θέληση. Μιὰ φούχτα ἄνθρωποι νὰ ἀντι. µετωπίσουν ἕναν πανίσχυρο ἐχ- Βρό, πεὺ ὀργανωιιένη ἀντίσταση κρατῶν ἔσπαζε τιὲ µεγάλη εὖκο. λία. Εἶχαν θέληση καὶ πίστη, Καὶ οἱ ὃ-Ι0Ό γίνανε 20, 100, 200 1000, Οταν ἀκόια ἡ Ἑλλάδα ἄρχιζε νὰ θυξζεται στὴ νάρκη τῆς δουλείας καὶ διαμοιραζόνταν οἱ ἐχθροῖ µας µεταξύ τους τὰ οάκτ τῆς συμφοοᾶς µας, Οἱ ἀντάοτικες Φφῳλιὲς ἁπλώ- νονται πρὸς κάθε κατἐύθυνση τοῦ Παγγαίου καὶ τὰ ποῶτα κελαῖδί. σµατα Φθάνουν στὰ αὐτιὰ τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Βουλγάρων, ᾿Αντάρτες, σηµαίνει πρῶτα ἀπ' ὅλα λαός, Δίχως τὴν θέοιιη τῆς ἀγάπης τους δὲν ὑπάοχουν. Αὐτὸ τὸ ξέρουν καλύτερα οἱ Βεύλγαροι ποὺ ἔχουν καὶ τὴ µεγα Ίλώπερη πρωτοβουλία καὶ εὐθύνη ἐκεῖ γύρω. Καὶ τί εἰρωνία. Ὁ ἄνθρωπος αἰτός, ὁ Λασσάνης, ποὺ σείουν ἀπὸ πάνω του τὴ λεοντὴ τοῦ ἐαμοβουλγάρου οἱ πρῶτοι ἐχθροὶ ποὺ συγκρούσθηκε μαζί τους σκληρά, ἦταν οἳ Βούλ- Ύαροι κατακτητές φασίστες τῆς Μακεδονίας, Καὶ γιὰ νὰ δηµιουρ. γήσει τὴν ὁμάδα του, πέρασαν ἀπὸ ἀφάνταστες δυσκολίες, πα- λεύοντας ὄχι ιιόνον υιὲ τὸν ἐχθρό καὶ τὶς ποῶτες ἀμφιθολίες τῶν κα τοίκων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πεῖνα, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΑ:ΙΟΣ Τὴν Τετάρ-ην : ᾿Αρχίζουν οἱ συγ- κρεάσεις μὲ τοὺς Βουλγάρους--- ὁ διωγμὸς τοῦ ἑλλ. στοιχείου--- φεύγουν πρὸς τὴ Χαλκιδική... ΄ Πα Ν τἙκΛΕλΗ ἐπίπλων ποὺ ἔχετε. ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΗ ΄ ΚΑΤΑΙΣΙΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΔΛΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ κὴ ψυχικὴ κατάσταση, Δὲν θέλει να--- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ἹΛΡΠΗΛΝά ΜΗΧ ΜΗΝ ΜΝΙΧΙΠΗΙ Ἡρακλέους ὅ, Βαρώσια : ο τ Αλωνιστικαὶ µηχαναί καὶ ἐπιδορ- θώνονται παντὸς εἴδους γεωργικὰ ἐργαλεῖα, . . Τὴν κατασκευήν καὶ τοποθέτησιν πυ- ραύνων ἰδικοῦ µας τύπου φούρνους ὡς καὶ ὑδραυλικὲς ἐγκαταστάσεις, : ᾿Οξυγονοκολλήσεις καὶ ἐν γένει παντὸς εἴδους σιδηρουργικαὶ καὶ μηχανουργικαὶ ἐργασίαι. διὰ θερµοσίφωνες καὶ Φμαῷ Φπαῷ Απωσαῷ ῥρασα ὁππιι, παπι πες τε ο ὑρ τς ὅσα δρ σκοσο ολ δς δλδ δλδ ολ οωδοοᾱ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ἄριστοι μὲ πολυετῆ πεῖραν καὶ τιµαί λογικαί, ο δοκνδνακηνος λος δν να οσι-αν αν ας ος : --οο-- ον ἕ-ο ζ----ᾱε--ᾱ τὰ ζ--αδεδὲ Πρείίοκς, Μόλις παρελήφθησαν ! εςΟἳΒ ὉὈΙ ΡΆ ΑΙ 5’ Ραγίυπις, ἰοΗοης, (οἰοφπες, Ρουατες, Βγι]απ/ΐπος. Κουσες, Δ.-- μας -.. πω ο Φππρῶ δι πο Ἡ διανομὴ ἀρχίζει ἀπὸ αὔριον Δευτέραν 24)3)47 δν Μι, ΒΕΝΕΙΘΡΟΗ αν Ταν Ε΄ ἵπΟοΝεαρσυ[ο Τακε ΟπΙγ ΟΝΕ ζαρευ[ο Εαεᾖι Όαγ σος τε ὃ οσα σκι ρω οκ» παπππιαποαπππωππααππυππυπυππσσσυσασπσσσσ”ρσῦ-ρσῦϱρ0ϱ0ρϱρσρ4)ρϱ--. Η ΜΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑ ΟΚΤΙΩ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ σᾶς ἐφοδιάζει πλήρως μὲ τὰς θασικὰς ἀνάγκας ὅλων τῶν οὐσιωδῶν βιταμινῶν ὅπου αὗταιἔχουσιν ἐξακριβωθή ὅτι χρειάζονται -- 2 ΜΟ [800 5ΗΕκμαν υνησ).-- -ο 50 ΜΟ (60Ο Μι υΝΙΤΦ) πιο ΜΟ (1160 ΑΙςΡ. πους δαν ο Μλος . προώριζε νὰ νευριάζετε, νὰ οᾱς θέλει νὰ ὥστε νὰ ἐξ ο φομ ὥρικο ἁμπιακῷ θνιωκῷ ἁμπωμκῦ Φμαπικῷ, θσιαιαῷ, ᾠκπαφιῷ. Φαπακῷ, ἄναπακῷ, Αππιακῷ. Φπσί Σεκ ηδτ τω δα ὥπκ ποστς σον δς.ν ον οφ υοὓξς πο. ος ο ο--φο ο κ ίομςο 609000 ποσο (βρρντ το ὁπουδήποτε καὶ εἰς ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΤΕ, ὅτι ἡ ν ρωπιοξε πτ συχνά κρυολογήµατα, οκ ε αἰσθάνεσθε καλὰ, ἀλλὰ ἐναπό: Κειται εἰς σᾶς νὰ ἐφοδιάζεσθε μὲ Βιταµίνας, ,Εξασφαλίζεσθε ῆς στερή: σεως τοὐτῶν γα στ ἐναντίον τῆς ρή : δρκζς ορ δα στο ἀί κα Φ ΣΗΜΕΡΟΝ κάθε ὁ- μαλὸς ἄνθρωπος δύ- ναται νὰ ἔχῃ τὴν πλή- ρη βασικὴν ἡμερησί αν προµήθειάν του ὅλων τῶν Βιταμινῶν εἰς ΜΙΝΑ ΚΙΝΗΤΗ µόνον, ὁπόταν ἑξα α κριβωθῇ ὅτι ἔχει ἀ- νάγκην τούτων. ΗΝΙΙ ΠΠΜΙΙΙ | Αἱ ἀνώτεραι εἰς ποι- ότητα καὶ αἱ πλέον ἐπιστημονικῶς συσ: κευασμµέναι Βιταµίναι!, οἰανδήποτε τιμήν. Φ φύσις οὐδέποτε σᾶς τε ἐν τῇ ζωῇ, νὰ 2ε, ἤ νὰ ὑπόκεισθε εἰς Απεναντίας, ἡ φύσις ἐκ τοιαύτης στερήσεως 92. ας ΡΑΕ ΚΕ Ρσ σ.σ. ΜΗ ΝΗΗΗΗΗΗΗ ΗΝ! ΑΝΤ. ΛΟΥΚΑΣ πι, 961-Τήλ. 684-- Δευκωσία ο οσον) καὶ θιταµίνας. κακῶν συνεπειῶν. ΜΙΙ.Ε9 ΙΑΒΟΒΑΤΑΙΕΣ ἀποι, 0.5.Λ. Αποκλειστικοὶ Εἰσαγωγεῖς: |, πας. Εθν ΠΠ» καθαρα 8-3 Φ. ΣΕΡΙΤΑΝ (ΟΡΙΕΝΤ, ΑΤΔ. λευκωσια) {[΄ μιαν - ΝΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ «ΦΙΛΕΛΛΙΗΝ μέ 'ΦΡΕΙΔ. ΕΝΓΚΕΛΣ καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀγεξαρτησία σα. 58- ε.α τα ο ο «5 ο ει ϐ, ἑριάζουν ὅλην ελ. 4. 5 ἓ ο τἩ ὃν ισα . ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν ἄρθρων, παρουσιάζουν τὸ ὁ Φρειδερῖκος ᾿Ενγκαλς γιὰ τόν ἡρωϊ 4ον Μὰ ὁ πόνος αὐτὸς τοῦ Ἔν. χελς Υιὰ τὴν καινούργια ὑποδού- τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κάτω πὸ τὸ μοναρχικὸ ζυγὸ τῆς 6αυα- κῆς δυναστείας, δὲν σθύνει, κι’ ταν ἀκόμα οἱ σκέψεις του ὡρι- άζουν. ᾿Αντίθετα, ἡ. μαρξιστικὴ Ἰσμοθεωρία του τὸν κάνει νὰ ἰέει ἀκόμα πιὸ καθαρὰ τὰ ῥάμματα καὶ νὰ εἰσχωρήσει μέ- ᾗ στὴν καθαυτὸ οὐσία τῶν µε- ἔλων δεινῶν τῆς Ελλάδος. Καὶ ἐχ τὸν Ἔνγκελς ὅλη ἡ ρίζα τοῦ μκοῦ δρίσκεται στὴν ἐπέμθαση Αγγλων στὰ ἐσωτερικὰ τῆς τῆς ᾿Ισπανίας καὶ τῆς Ἑλλά. δας---τριῶν πολιτικῶν φαντα. σµάτων, ποὺ μποροῦν νὰ πα- ραθληθοῦν µόνο μὲ τὰ θαγνε- ρικὰ ἀνθρωπάρια (ὁ μούνκου- λος) τοῦ «Φάουστ»... - «ΜΑ, ὁ εὐγενὴς λόρδος δρίακει ἀκόμα ἀρκετὲς θάσεις και για ν΄ ἀποκαταστήσει τὴν πατρίδα τοῦ Περικλῆ καὶ τοῦ Σοφοκλῆ κάτω ἀπὸ τὴν ὀνομα- στικἠἡ ἐξουσία: ἑνὸς νεαροῦ Βαυαροῦ θλάκα: «Ὁ δασι. ληᾶς Ὄθωνας προέρχεται ἀπὸ Χώρα, ὅπου ὑφίσταται ἐλεύθε. μεγάλο ἑνδιαφέρον, πεὺ ἄδειξαν κὀν ἀγῶνα τοῦ ΄Ελλ. λαοῦτὸ 1821. Τοῦ ΟΡ. ΓιΕτΡανον δίδω ξεχωριστὰ καὶ θὰ τὸ στεί. λω στοὺς Αγγλους ἡγέτες τῶν κομμάτων, τοὺς συγγαφεῖς καὶ τὰ µέλη τῆς θουλῆς, ”Α- στους νὰ μὲ θυμοῦνται...Σ (Κὰρλ Μὰρξ καὶ Φϕ. Ἔν- γκελς «Απαντα», τόµος 2]ος σ. 5.). | Δέκα Χρόνια ἀργότερα ὁ Μὰρξ καὶ ὁ Ἔνγκελς µΧχαιρετίζανε σὲ μιὰ ἀνταπόκρισή τους στὴν ἆμε- Ρικανικἠ ἐφημερίδα «Νιοῦ---Γιὸρκ Τριμποὺν» τὴν ἐξέγερση τοῦ ἑλ- ληνικοῦ λαοῦ ἐνάντια στοὺς ᾽Αγ- γλογάλλους, ποὺ εἶχαν ἀποθιδα. ς µας. Γιὰ τὸ Μὰρξ καὶ τὸν ρο σύνταγμα» (Βουλὴ τῶν | σθεῖ στὸν Πειραιᾶ γιὰ νὰ ἐπέμ. ἔνγκελς οἱ Αγγλοι «δὲν εἴχανε ο Ἑ Αὐγούστου|όουν στὴν Ἑλλάδα, Καὶ συνάµα Ἑλλάδα ἀνεξάρτήτο θασί- διάσει τότε νὰ δημιουργήσουν ᾗ Συνταγματικὴ ἐλευθερία στὴ ἡμμερίδα τεῦ «ΛΑΟΥΣ ἐνάν- στὸ λόρδο Πάλμερστον, καυ- ἱ τὴν ἀνθελληνικὴ ῥλιτικὴ τῆς Αγγλίας. Κι ἆᾱ- μας στὸ λόρδο αὐτό, ποὺ ἱωριζόταν, ὅτι ἀποκατέστησε συνταγματικὲς ἐλευθερίες στὴν κόσµο τὴν ἀπὸ παράδοση ἀντιδρς στικἡ πολιτικὴ τῆς σημερινῆς ἰμ.. περιαλιστικῆς ἸΑγγλίας. Καὶ στὸν ἀγῶνα του αὐτὸν ἐνάν. τια στὴν ἀντιδραστικὴ πολιτικὴ τεῦ ἀγγλικοῦ καπιαλισμοῦ, ὁ Φρ. Ἔνγκελς ἦταν ἀσυγκράτητος. Σ᾽ άδα μὲ τὴν ἐπιθολὴ τοῦ Ο-ι ἕνα γράµµα του, ποὺ ἀπευθύνει ένα, ἀναφέρουν στὸν Κὰρλ ΛΛλάρξ, στὶς 19 Μαρ: «Αἰώνιο καὶ ἀνεξάντλητο θέ- τίου 1844, διαθάζουµε ἔξαφνα :. ἵμα γιὰ τὸ μεγαλομανῆ εὖγε- «Φτειάνω γιὰ τοὺς ΄Αγγλους ενῆ λόρδο, προμηθεύουν οἱ ὑπη- ἕνα σπουδαῖο ἀπολογισμὸ τῶν Ἶρεσίες ποὺ παρέσχε στὴν Ἆ- ἁμαρτιῶν τους, Μπροστὰ σ᾿ Ἰπόθεσῃ τῶν συνταγματικῶν ὅλο τὸν κόσµο κατηγορῶ τὴν {ἐλευθεριῶν σὲ ὅλη τὴν ἠπειρω-] ἀγγλικὴ κεφαλαιοκρατία γιὰ Ἱ|ξεσκεπάζουν ὅλες ραφίες ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἉΥ. ο μὰ θέλανε νὰ τὴν κάνουν ὑ- Βαυαρία, αὐτὴ τὴ γερμανικὴ |γλοι γιὰ. νὰ κρατοῦν τὸν ἑλλη- [τελὲς κράτος...» («Πόλεμος--- Βοιωτία ! Αὐτὸ ξεπερνᾶ καὶ νικὸ λαὸ κάτω ἀπὸ τὸ 6ρεττανι- ῥινοδουλευτικὲς συζητήσεις», τοὺς ποιητικῆς ἀδεία ρητορι-| κὀ ζυγό. Στὸ ἄρθρο αὐτό ποὺ Απαντω τόμος Ίθος). κους χρωματισμούς...» δημοσιεύθηκε στὶς 30 Σεπτεμ- 'Γι αὐτὸ καὶ ὑπερασπίζοντας («Απαντα», τόμος 9ος, σ. δρίου 1854. ἀναφέρεται ἐθνικὰ δικαιώµατα τοῦ ἕλληνι- 512). «Σ᾽ ἕνα γράµµα ποὺ στάλ- . λαοῦ, τόσο ὁ Ἔνγκελς, όσο Ἐνενῆντα τρία Χοόνια ἔχουν θηκε ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα στὶς 29 } ὁ Μάρξ, διεξήγαγαν σ᾿ ὅλη περάσει ἀπὸ τότε ποὺ γράφηκε] Αὐγείστου, διαθάζουµε: «... | ζωή τους ἕναν ἀνειρήνευτο ᾱ- |τὸ ἄρθρο αὐτό. Κι’ ὅμως, δια- Τὸ μµῖσος ἐνάντια στοὺς εὖὐ- ὕνα ἐνάντια στὴν ὑποδουλωτικὴ θάζοντάς το τώρα κανείς θὰ] µρωπαϊκοὺς στρατοὺς µεγαλώ. ῥλιτικὴ τῶν ᾿Αγγλων στὴν Ἐξλ- Γμπεροῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἐκ- νει καὶ μερικοὶ Γάλλοι στρα- δα, Ἔτσι, Ἰό Χρόνια ὕστερα ]φράζει τὴ σηµερινὴ πολιτικὴ κα- τιῶτες Χτυπήθηκαν ἤδη ἀπὸ Κὸ τοὺς «Κουρσάρους» τοῦ Εν. [τάσταση τῆς χώρας µας, Τὰ τρία! τὸ λαόν. Κελς καὶ 5 χρόνια μετὰ τὴν ἔκ- Γπολιτικὰ φαντάσματα τῆς Ἑὐρό- Θὰ μπορούσαμε νὰ διηγη- ἄση τοῦ «Κομμουνιστικοῦ Μανι- πης : ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλλία θοῦμε ἀξιόλογες ἱστορίες στοὺς . ἶστου», στὶς 5 Νοεμβρίου 1853, |καὶ ἡ Ἑλλάδα, ὀρθώνονται καὶ ἀναγνῶστες γιὰ τὸ πῶς, χάρη αΜμὰρξ καὶ ὁ Ένγκελς στὰ ἄρ- [πάλι στὴν ἐποχή µας, γιὰ νὰ θυ στὴν ἀγγλικὴ ἐπιρροή, ᾿διαλύ- {α τους ποὺ δημοσιεύουν στὴν µίζουν σ᾿ ὅλο τὸν πελιτισµένο Βηκαν οἱ ἑλληνικὲς κοινωνικὲς ὀργανώσεις πῶς φόρτωσαν στὴν πλάτη τῶν ᾿Ελλήνων τὸν Καποδίστρια καὶ πῶς ὁ λαὸς αὐτὸς ἔχασε τὸ ἠθικό του χά- ρη στὶς μµηχανορραφίες τοῦ λόρδου Κλάρεντον. Ἡ τιµιό. τητα τῶν διαθέσεων τῆς δρετ- τανικῆς κυθέρνησης, σήµερα ποὺ ἐπιχειρε τὴν ἐπέμδαση στὴν Ἑλλάδα, ἀποκαλύπτεται μὲ τὴν προδοτικὴ ὑποστήοιξη ποὺ δίνει ἡ ᾽Αγγλία στὸν στρα» τηγὸ Καλλέργη...» (Στὸ ἴδιο, τόµος Ίος). (Τὴν ἐρχομένη Τρίτη τὶς µηχανορ-. σον ΔΕΜΟΙΝΑΤἘΗΣ) 0 ΑΓΡ. ΝΕΟΛΑΙΑ . Σ’ ὅλες τὶς χῶρες, ποὺ μετὰ τὸ ξεσκλάθωµά τους ἀπὸ τὸ φα- σισµό, µπήκανε στὸ δρόµο τῆς Λαςδημοκρατικῆς ἀναγέννησης, ἐ- κεῖ καὶ ἡ ἀνοικοδόμηση καὶ ἡ οἱ- κονοµική ἀνασυγκβότηση ἔχει ἆρ- χίσει καὶ προχωρεῖ μὲ τὸ τραγού- δι, Μὲ τὸ τραγούδι τῶν λεύτερων λαῶν, ποὺ τοὺς χαμογελᾶ τὸ µέλ. λον ποὺ γεννιέται µέσα ἀπὸ τὰ δυνατά τους χέρια καὶ στεριώνε- ται πάνω στὸ δικό τους τὸ λεύ- τερο χώμα, Μὰ τὸ χτυπητό, τὸ ζωντανό καὶ τὸ ρωμαλέο στοιχεῖο, ποὺ 6θά- ζει τὴ σφραγίδα του σ᾿ ὅλη τὴν πρὸς τὰ απρὸς ἐξελιχτικὴ πορεία, εἶναι ἡ ΝΕΟΛΑΙΑ. Ἕνας χείμαρρος ἡ νηότη καλ- πάζει στὰν καινούριο δρόµο, Υκρεμµίῷς ικαὶ δημιουργεῖ, Χτιεὶ καὶ τσιµεντώνει τὸ χαρούμενο µέλ λον, ἀπολυτρώνει κι’ ἀνεθάζει τὴ ζωὴ στὸ ἐπίπεδο τῆς εὐτυχίας, μὲ τὸ γέλοιο καὶ τὸ τραγούδι, Γελᾶ, τραγουδᾶ καὶ χτίδει.... Στὸν τόπο µας, στὸ σκλαδω- µένον τόπο ἡ νεολαία µας λαγ- κοδέρνει καὶ στηθοκοπιέται͵ ὅπως ὁλόκληρη ἡ ζωή, Νὰ μέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ στηθοκό- πηµα, τὸν ἀμφίθολο καὶ κακοτρό- χαλο δρόµο, ποὺ ξετυλίγεται µπρο στά µας, ἕνα ὠργανώμένο νεολαι- ἵστικο κίνημα ἔχει ξεκινήσει μὲ τὸν καὐμὸ τῆς δημιουργίας, μὲ τὴ φιλοδοξία τοῦ συγχρονισμοῦ, μὲ τὴν προσπάθεια τῆς ἀνταπόκρι- στες στὴν ΕΠΙΤΑΓΗ τῆς ἱστορίας καὶ στὴν ΚΛΗΣΗ τῆς καινούρ- γιας ζωῆς, Ἡ ΑΟΝ--ἡ κυριώτερη ὀργά- νωση: νεσλαίας----δὲν εἶναι μιὰ ᾱ- νεδαφικἡἠ κίνηση, δὲν ἀποτελεῖ ἕ- να ρωμαντικὸ ξεκίνημα, Εἶναι γέν νηµα τῆς σ'γχρονης Κυπριακῆς πραγματικότητας, ἔχει τὶς ρίζες της µέσα στὴ γενικὴ προοδευτική πορεία τοῦ λαοῦ µας. Νοιώθεί καὶ συμμερίζεται τὸν πόνο τοῦ λαοῦ, συμμετέχει στὸ µόχθο τῆς ζωῆς, καὶ λαχταρᾶ τὴ λαχτάρα τοῦ λα- οῦ γιὰ τὴ λευτεριά. αἃ πα ͵ ς .-..-. Αν ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν ὕ- - «βασιλείων : }. { τικὴ Εὐρώπη. Πραγματικά, ὁ Γκόσμος σ᾿ αὐτὸν χρωστάει τὴν ἠ- «ἐφεύρεση τριῶν συνταγματικῶν τῆς Πορτογαλλίας, τὶς μαζικὲς δολοφονίες, τὶς λη- στεῖες καὶ τὰ ἄλλα ἐγκλήμα- τα, Γράφω ἕνα εἰδικὸ ἀγγλικὸ πρόλογο στὸ θιθλίο ποὺ ἐκ- --- ο ΛΑ] ΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΙΛΕΞΙΚΑ : Αγγλοελληνικὰ-- Ἑλληνοαγγλικὰ μαζὺ «ΤΙΠ7- ο ΡΥ’ 5», σὲ μικρὺν ἀριθμὺν εἶναι ἀκόμα διαθέσιµα, ΧΑΡΤΙ (ΕΕΡΕΕ, γιὰ διακοσμήσεις σὲ διάφορα χρώματα καὶ πολὺ γαλῆς ποιότητος σὲ χαμηλὴ τιμή, μόλις παρελήφδη. ᾽ΝΗΒΙΤΙΝα ΡΑΕ : Μπλὺκ ᾽Αλληλογραφίας. Γιὰ ἀερο- πορικὸ γαὶ σύνηθες, διαφύρων εἰδῶν καὶ μεγεθῶν, πολὺ παλῆς ποιότητος χαὶ σὲ τιμὲς λαϊγές, Αναλόγια, Σονάτες, χαὶ Κομμάτια. πιάνου, Βιολιοῦ, καὶ ΑΟΟΟΕΒΡΙΟΝ, Χορδὲς μιαντολίνου, κ.λ.π. Αναμένονται: «Νόρφωση» Π ρῶτες . Γνώσεις, Ἁπλᾶ Μαδήματα, Πολιτικη ὴ κ... Οἰνπονομία, χγλπ. ΙΦΙΓΡΟΥΡΙΝΙΑ ᾿Αναμένονται. σύντομα. [ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 8 ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΑΙ : ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ λαϊκὸν καμπαρὲ ἐν λειτοουργίᾳ ἐν Λευκωσία. Ενοίκιον πολὺ λογικόὀν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι) οἰανδήποτε περίοδον οἰκία ἐν Κυρηνεία [ποτελουμένη ἐκ τριῶν δωματίων καὶ ἄλλων θοηθητικῶν μετὰ ἢ υ ἐπίπλων ο ο ΖΗΤΗΣΑΤΕ κατάλογον τῶν πρὸς πώλησιν κτημάτων, ἀπὸ τὸ ἱραφεῖον µας. Παρέχεται δωρεάν. . , { ΑΝΑΘΕΣΑΤΕ τὴν ἐκτίμησιν καὶ πώλησιν τοῦ κτήματος σας ᾳ τὸ µόνον ἐν Κύπρῳ Εἰδικὸν Γραφεῖον ᾿Εκτιμήσεων καὶ Δια- ρίσεως ᾽Ακινήτων, Οἱ ὅροι τοῦγραφείου εἶναι δι’ ὅλους οἱ ἴδιοι, α 1 δὲν θὰ πληρώσετε οὔτε µίαν δεκάραν ἐὰν δὲν πωληθῆ τὸ κτῆ- σας, καὶ ΜΟΝΟΝ ὅταν πωληθῆ θὰ πληρώσετε µόνον 2Υρ τοῖς ματὸν ἐπὶ τοῦ τιµήµατος τῆς πωλήσεως. «ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ» Πλατεῖα ᾽Ατατούρκ-Δικαστηρίων Τηλ, 559, Λευκωσία, τ.κ. 171. | κινΗΜατοΓΡα ΦΟΣ ΠΑΓΙΑΔΟΓΙΟΥΛΟΥ Δὲν ὑπάρχει ὅριον στὴν ἀνθρώπινη ᾿μεγαλοφυῖα θαύματα ἐπὶ θαυμάτων δημιουργεῖ, ἕνα ἀπ᾿ αὖὐ- τὰ εἶναι καὶ τὸ μεγαλειῶδες καὶ ἀσύγκριτο δηµι- ούργημα τῆς ΓΟΥΩΡΜΕΡ ΜΠΡΟΣ ΠΗΗΜΙΠΗΠΗΗΗΗΙΗΠΙΗΗΙΗΗΙΗΗΜΗΙΗΗΗΙΗΙΗΗΙΗΗΗΗΗΗΗΗΙΗΝΙΗΗ τὸ τελευταῖον). ΙΜΕ Σι ΗΡΙ ΧΤΝΛΙΛΗΙ ΕΠΗ Όσοι ἐκ τῶν παλαιῶν φίλων καὶ συναγωνιστῶν τοῦ τετιµηµένου µος Λαϊκοῦ ᾿Αρχηγοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗ. ΠΑΥΛΟΥ, ἐπιθυμοῦν νὰ μεταθοῦν πρὸς συνάντησίν του, κατὰ τὴν ἄφιξίν του εἰς Λάρνακα τὴν 27ην Μαρτίου 1947 ἐκ τῆς πολυετοῦς ὑπερωρίας του, παρακαλοῦνται θερμῶς ὅπως ἐπι- κοινωνήσουν ΑΜΕΣΩΣ, εἴτε γραπτῶς εἴτε τηλεφωνικῶς, µε- τὰ τοῦ κ. Χριστοφόρου Παναγιώτου (Πίτσιλλου), πρώην σω- φὲρ τοῦ κ. Γ. Χατζηπαύλου, ἀπευθυνόμενοι εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς «Κυπριακῆς Εταιρείας Μεταφορῶν Λτδ.», ἐν Λευκωσία, ὁδὸς Λήδρας ἀρ. 169-170, τηλ, ἆἁρ. 204 καὶ 159 πρὸς ἐ- ξασφάλισιν θέσεων, διὰ νὰ συναντήσωµεν ὅλοι μαζὶ τὸν πα- λαιόν µας πολιτικόν ἀρχηγὸν ἐν σώματι, ἜἜχετε π,νοκέφαλον : ἜἜχετε κρυολογήµατα ἜἜχετε νευραλγίες : . Πάρετε ἀμέσως τώρα ἕγα χάπι ΚΟΙΑΣΦΕΝ (ζοάαδρπεπ) δὰ σᾶς ἐκπλήξη ἡ ὍὉ Διοργανωτής ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Πίτσιλλος) κεκωκκὸ-πζοκακτς-οο οσο εσες ἄμρες πώρεΕκιμωων ΞΜΠΙΗΙΠΗΙΙΗΗΠΗΙΙΜΙΗΙΗΠΗΗΗΙΗΙΗΙΠΗΙΗΗΙΗΗΠΗΗΙΗΗΠΗΠΗΠΗΗΗΗΗΙΗΗΗΗΙΗΙ ἀποτελεσματικότης του. Επιμέγετε εἰς τὸ ὄνομα ΚΟΤΑΣΦΕΝ ᾿Αποφεύγετε τάς ἀπομιμήσεις Ζητήσατέ το ἀπὸ τὸν «φαρμακοποιόν σας. παιθρο θὰ δούμε σὲ πολλὰ χωριὰ ΗΙΗΤΗΗΗΗΙΗΙΗΗΗΗΗΗΗΝΗΠΙΜΗΗΝΗΠΙΗΗΛΗΗΙΗΙΗΙΗΗΜΗΙΗΗΙΜΗΗΗΗΙΗΙ Μι ΗΗΗΝΗΙΗΞ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Σήµερον ΚΥΡΙΑΚΗΝ καὶ αὔριον ΔΕΥΤΕΡΑΝ προ: βάλλεται τὸ ἐξαιρετικὸ ΕΓΧΡΩΟΜΟ αἰσθηματικὸ ΜΟΥΣΙΚΟ ἀρϊστούργημα . καὶ Πλ Τ ΜΙΙ ΠΜΙΠΗΙΝ «ρα ἡ νεολαία µας. ΑΓΡΟΤ ΤΗΝ ΑΝΟΛ ϊ { νά καὶ θὰ χαροῦμε τὴν προοδευτικὴ κίνηση τῆς νεολαίας µας. Θὰ δοῦ- µε ἕνα στοργικὸν ἐνδιαφέρον τῶν νέων γιὰ τὸ χωριό, γιὰ τὸν ξεθς- µελιώμένο δρόµο, γιὰ τὴν ὑγεία, γιὰ τὸ δέντρο, γιὰ τὸ νερό, γιὰ τὸν αὐλόγυρο τῆς ἐκκλησιᾶς γιὰ τὴν πλατεῖα τοῦ χωοιοῦ, 'Η ἰδέα τῆς θελτίωσης, ὁ πόθος γιὰ. τὸν ἐξωραϊσμὸ τοῦ χωριοῦ, ἡ καλλιτέ. ρευση͵ τὸ ὤμορφο καὶ τὸ καθαρό, ἀπασχολεῖ τὴν νεολαία τοῦ χω- ριοῦ. «Τὰ παιδιὰ τῆς ΑΟΝ δεντρο φύτευσαν τὸ δρόµο τοῦ χωριοῦ, ἐκαθάρισαν τὴ θρύση, ἴἔφτια. ξαν τὸ περίγυρο τῆς ἐκκλη- σιᾶς....» Αὐτὲς οἳ εἰδήσεις δημοσιεύον- ται μὲ μικροὺς καὶ ἀναιμικοὺς τί- τλους, καθημερινὰ στὶς ἐφημερί- δες Κι ὅμως περικλείνουν τὸ µέ- Ύεθος καὶ τὸ μεγαλεῖον τῆς και- νούριας δύναμης. ποὺ ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται ὁμαδικά. Ἡ νεολαία τῆς ὑπαίθρου εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ νόηµα τοῦ μόχθου καὶ τῆς σκληρῆς ζωῆς τῆς ἀγρο- τιᾶς µας, ἐνῷ Ἠµμπορεῖ κι’ ἔχει στραμμένα τ) αὐτιά της καὶ τὰ µάτια ἔξω ἀπὸ τὸ στενό της πε- ριδάλλον κι) ἀκούει τὸ θόρυθο τῆς µάχης, ποὺ δίνεται στὰ πε- τράλωνα τῆς πολιτισμένης ζωῆς, γιὰ τὸ κέρδισµα τῆς ζωῆς. Νὰ δι- ορθώσει, νὰ καλλιτερεύσει νὰ θελτιώσει, αὐτὸ τὴν ἀπασχολεί καὶ μ᾿ αὐτὸ καταπιάνεται σήµε- Κι) εἶναι ἐλπιδοφόρο καὶ καλὸ σημάδι. ες ὥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ: Ἔχουμε µιλή- σει κι ἄλλοτε γιὰ τὰ τσιφλίκια͵ τὰ Μοναστηριακά, τὰ χαλίτικα, τὰ ἐφκάφ, κι’ ὅλες αὐτὲς τὶς 6δέλ- λες καὶ τὶς Μεσαιωνικὲς µυλόπε- τρες, ποῦναι κρεµασμµένες στὸ λαι- γαλύτερο παιδεμὸ, ἀπὸ τὴ μεριὰ τούτη, τὸν τραδάει ἡ ἐπαρχία τῆς Πάφου, Ἡ πιὸ καλὴ κι’ ἔφορη Υῆ ἀνήκει σ᾿ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ὁρ- γανισμοὺς ποὺ ἀναφέραμε, Στἠν Πάφο ζῆ ὁ Μεσαίωνας σ᾿ ὅλη του τὴ μεγαλοπρέπεια. ᾿Εκεῖ ζῆ καὶ θασιλεύει ἡ στεγνἠ καὶ 6ρυκολα- κιασµένη μορφὴ τοῦ δουλοπαροί- κου, στὸ πρόσωπο τοῦ ἀκτήμονα γεωργοῦ. Τὸ χειμῶνα, στὴν ἔν- πολυσιά καὶ τὴν παγωνιὰ καὶ τὸ καλοκαίρι λυώνει µέσα στὴ ζέστη καὶ στεγνώνει τὴν ὑπαρξή του ὄχι γιὰ νὰ γεμίσει τὰ δικά του τὰ ἆμ- πάρια, μὰ τοῦ τσιφλικᾶ ἀφέντη. ᾿Εκεῖ ἡ Υῆ ἐἑνοικιάζεται πρὸς 3---δ λίρες τὴ σκάλα, τὰ πότιµα Η νοικιάζουν τὸ νερὸ τοῦ ποτα- μοῦ πρὸς 3---5 λίρες, Στὴν [Πά- φο εἶναι ποὺ ζῆ καὶ γιγαντώνεται ὁ Δράκος τοῦ νεροῦ, ποὺ ρουφᾶ στάλα μὲ στάλα τὸ αἷμα τῆς ἆ- Υροτιᾶς, Τὸ «προνόμιο» ἀπὸ δε- κάδες χρόνια, ἀπὸ Τουρκοκρατί- ας. ἀποτελεῖ τὴν ἀσήκωτη ἁλυ- σίδα γιὰ τὸν ἀγρότη, τὸν στερεῖ ἀπὸ τὰ φυσικὰ ἀγαθά, Κάθε χρό- νο θλέπεις τοὺς καλόγερους τῶν Μοναστηριῶν νὰ γυρνοῦν τὰ χω- ριὰ καὶ νὰ «τελαλίζουν» τὴ γΥῆ, ποὺ ἡ καλοκαγαθία καὶ ἡ εὐσέ- 6εια τῶν παπούδων χάρισε στὰ διάφορα Μοναστήρια, χωρὶς νὰ μποροῦσαν νὰ φανταστοῦν τὶ δη- μιουργοῦσαν γιὰ τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἐγγόνια τους.... Πέρασαν χρόνια πολλὰ χρόνια καὶ κυλοῦν κι ἄλλα χρόνια, Καὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ Φωτισμένοι μὲ τὰ φῶτα τῆς «Δητικῆς Δημοκρατίας» χαίρουνται τὸ µεγαλοπρεπῆ Με- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τὸ γνωστὸν κα- φενεῖον καὶ ἐξοχικὸν κέντρον ΚΟ- ΛΟΚΑΣΗ παρὰ τὸ Ανοιγμα 'Α- γίου ᾽Ανὐτωνίόυ. | Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ, Πέ- τρου Κολοκασίδου, ὁδὸς ΄Ονασα- κινοῦνται ἀπὸ τοὺς συφοριασµέ- νους δουλοπάροικους. Μὰ χώρια ἀπὸ τοὺς ξέ- νους, ὑπάρχουν κ οἱ δικοί µας «πχράγοντες», πολιτικάντη- δες καὶ ρέστοι ποὺ πολὺ λίγο τοὺς ἐσυγκίνησε τὸ Μεσαιωνικὸ σκοτάδι, μέσ᾽ τὸ ὁποῖᾳ πνίγεται ἡ ἀγροτιά ας, Μόνον ὅταν χρει- αζόταν ἡ ψῆφος τοῦ δουλοπάροι- κου, οἱ συνειδητοὶ ἢ ἀσυνείδητοι διαιωνιστὲς τῆς δει λοπαροικίας ἐπισκεφτόνταν τὴν ἀγοοτιὰ κ᾿ ἐ- χάριζαν σ᾿ αὐτὴ μερικὰ Υλυκόλο- γα μαζὶ µέ «φούρνους καὶ παξι- µάδιαδ..., Νὰ τὰ πράγματα ἄλλαξαν, Δὲ μποροῦσαν παρά ν᾿ ἀλλάξουν. Ο ἀγρότης µας δὲ μποροῦσε νὰ κό- ψει ἔξω ἀπὸ τὶς ἀχτῖνες τοῦ κοι- νωνικοῦ Φωτός, ποὺ φωτίζει τὸν κόσµο. Κάτω ἀπ αὐτὸ τὸ ἄπλετο µας, κατώρθωσε νὰ δεῖ τὶς ἀνοι- Χτὲς πληγὲς στὸ ὑγιὲς σώμα του, καὶ νὰ διαπιστώσει τὸ θάθος τους, Ἄρχισε νὰ διακοίνει τὰ παράσι- ὁ τῆς ἆ 8 ὰ τὸ µε- | : Ὦ μὸ τῆς ἀγροτιᾶς µας. Μὰ τὸ µε πσακκισμένο σῶμα του, Κι’ ο κ 6 | | | [ ) ἤ , ο κκ ΙΙΙ ΕΠΙ Τὸ ὁποῖον προβάλλεται πανηγυρικἁ Σήµερον ΚΥΡΙΑΚΗ µέχρι καὶ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ -Μιὰ ταινία γεµάτη ζωή, καὶ ἑραματικότητα. --Μιὰ ἀληθ.νὴ νίκη τοῦ ἀνθρωπίνου πνευµατος. ῷ -Εἶναι ἡ πραγµατοποίησις τῆς πιὸ τολμηρᾶς φαντασίας µέσα στὸ ὁποῖον παρελαύνει ἡ δραματικὴ ζωὴ δὴ Σοφοῦ καθηγητὴ ΠΩΛ ΕΡΛΙΧ, ὁ ὁποῖος ἅρπαξε ἁπ τὰ χέρια τοῦ χάρου μυριάδες ἀιθρωπίν ὧν ὑπάρξεων. ΤΥΦ/ΛΟΙ ἀνέβλεψαν,--ΠΑΡΑΑΥΤΟΙ κατώρ θωσαν νά περπατοῦν,-- ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΙ ἀνέζησαν. Ἔδωκε στὸν κόσμο τὴν χαρὰν, ἹΤὴν αἰσιοδοξίαν, τὴν εὐτυχίαν καὶ τὸν ἀπήλλοαξε. χάρὶς εἰς τάς ἀνακαλύψεις του, τρομερῶν καὶ ἕως τότε ἀνιάτων ἀσθενειῶν τῆς διφθερέτιδος καὶ τῆς συφυλέτιδος. Πρωταγωνιστοῦν ὁ ἔνδοξος καὶ μέγας καλλιτέχνης ΕΔΟΥΑΡΙ{Γ ΡΟΠΙΝΣΟΝ, ὁἀ Ρ ὑθ Γκόρδον, ο Οιτο Κρούγερ καὶ ὁ Ντοναλ Κρίσπ- ᾿Επίσης αὔριο ἕνα νέο ΜΕΤΡΟ ΝΙΟΥΣ ὁμιλοῦν ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΤΩΡ ΕΡΛΙΧ ΣΗΜ.--Τὸ σημερινὸ μεγαλειῶδες ἔργο ΔΟΚ θά προβληθῇ σήμερον ἠκγρίακΗ σὲ τέσσαρες παραστά: σεις, ὥρα 11 π.µ., ὥρα 245, ὥρα 6 καὶ 3 μ. α. Αὔριον ΔΕΤΕΡΑΝ ὥρα 6 καὶ 9 μμ. Τὴν ΤΡΙΤΗ τρεῖς ον στάσεις, ὥρα 2.45, ὥρα 6 καὶ 9 μμ. Τὴν ΤΕΤΑΡ ᾽ ὥρα 6 καὶ 5 μμ. Τὴν προσεχῆ ΠΕΜΠΤΗΝ καὶ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ὁ ΤτΙιΜιοΣσ ΤΖΟΕΕὙΥ᾽ Μὲ τὸν ΜΠΟΜΠΥ ΡΗΔΙΚΓΗ, ΦΡΑΓΚ ΓΚΡΑΒΕΠ Τὸ προσεχὲς ΣΔΒΒΑΤΟΝ ΗΙΙΝΙΠΗΝΙΙ ΠΠ ΙΙ ΠΕ ΤζΙΜΜΥ ΡΟΤΣΕΡΣ καὶ ΝΟΑΧ ΜΠΥΡΡΥ Μὲ τοὺς διασήµους, Τ2ΟΥΝ ΧΕΤΓΡΒΕΡ. ΝΕΠΙΚ ΧΕΥ.ΝΜΣ “ΜΟΝΤ ΡΟΥΛΕΥ: κ.ἄ. Ἡ περιπέτεια καὶ τὸ δρᾶμα ἑνὸς συνθέτη καὶ μιᾶς καλλι Ὑόρου ἀρ. Ἱ, Λευκωσία, Τὰ µάτια ποὺ µαγεύουν φθαστος καλλιτεχνικὸς πλοῦτος--Μεγαλειώδης θρίαμβος. τέχνιδος τοῦ τραγουδιοῦ ορ ἀγαπήθηκαν παράφορα ἀλλ Θαῦμα ὠμορφιᾶς καὶ γοητείας...ἒνα µμουσικὸ μεθῦσι πού δὲν θὰ το ξεχάσετε ποτέ. καὶ ἑωπνέουν...Τὰ µάτια ποὺ ἔγιναν τραγοῦδι.. Θεσπέσιες µελωδίες-- Μαγευτικὰ τραγούδια--Φαντασμα” γορικἁ µπαλέττα-- ἔρωτες-- ἀντιζηλίες-- Σκάνδαλα-- Α- Τὴν προσεχῆ Τρίτην, Τετάρτην καὶ Πέµπτην ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τῆς 2ης Μαρτίου προβάλλεται τὸ ἀσύγκριτο Κοινωνικὸ καὶ Κατασκο” πικὸ Μεγαλούργημα τοῦ διασήµου ἼΑγγλου Συγ- γ γραφέως ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ ΠΜΡΗΤΙΑ ΝΑ ΚΗΝΙΙ Μὲ τὸν ΦΡΑΝΣΙΟΝ ΤΟΝ καὶ τὴν ΒΕΡΟΒΝΙΚΑ ΛΕΤΚ Τὴν Παρασκευὴν καὶ Σάββατον τὸ ἀγωνιῶδες ἀ» νιχνευτικὸ ὑπερφίλμ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΣΩΡΤΖ ΣΑΝΤΕΡ-ΓΚΕ:ΓΛ ΠΑΤΡΙΚ.ΡΙΤΣΙΑΡ ΝΜΤΕΜΙΓΚ ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Η ἐξωτικὴ Πἱαραδεισένια καὶ Φαντα- σμαγορικὴ ΕΙ ΧΡΩΜΟΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑ Πί Νῆ ΤΗ ΜΟΙ Τή Μὲ τὴν γοητευτική ΝΤΟΡΟΘΥ ΑΑΜΟΥΕ φναῖκα χλάφης - 1 ΤΕΡΜΑ στὴν ἐκμετάλλευση μαὶ καθυστέρηση τῶν μεταναστῶν. Αποταθῆτε : ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΓΣ, ὁ ΜΙΡΙΝΙΗΝ ΛΟΥΚΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ Μαχμοὺτ Πασᾶ Νο 21 (Ἔναντι Γραφείου Δηυ, Προσόδων Δευκώσία ΚΙΡΙΙΝΙΙ ΜΗ! ΗΙΛΙΙΒΙΣ ΠΗΛΝΗ ᾽Αναλαμθάνει τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε οἰκοδομικῆς ἐργασίας μὲ τοὺς εὐνοϊκωτέρους ὅρους. ᾽Αποταθῆτε : 'Οδὸὺς Β. Μιχα- Πλίδη, ἀρ. 25, Λεμεσός, ΒΑΛΙΤΣΕΣ Ἐλαφριὲς δι’ ἀεροπορικὰ ταξείδια Μὲ Καρατζόπαννο ἀδιάβροχον στοῦ ΧΡ. Ι. ΚΥΡΜΙΤΣΗ ὁδὸς «ιπέριῃ δἱ καὶ Ονασαγόρου ὅ5, «{ευκωσία, εἰ 0 Βοσκός. ζαΐνουν τὸ αἷμα. Αρχισε νὰ θλέ- πει καθαρὰ μέσ) τὸ σκοτάδι, ποὺ τὸν κυκλώνειβ Αρχισε ν᾿ ἀνεθαί- νει πνευματικὰ, νὰ φωτίζεται. Ἕνα ρώμαλέο σύνθημα ἀκού- Εἶχεν ἀρχίσει νὰ νυχτώνει. 'Ο᾿ ἥλιος, ὁ ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔγερ- νε στὴ Δύση. Κι’ ἔδαφε κόκκινο τὸ θουνό, καὶ σκόρπαε χρυσάφι στὸν ἁπλωτὸ κάμπο, Ἡ ὥρα ποὺ ὁ ζευγολάτης τοι- µάζεται γιὰ τὸ γυρισμό στὸ κο-] νάκι του, Στὸν ὄχτο τοῦ χωρα- Φφιοῦ, στὸ ἁμώνι αὐτὸ ποὺ λιανί- ζεται ἡ ζωή του, ἔχει ἀποθεσει τὸ ἆ- γναντεύει τὸν ἥλιο καὶ τὸν τυλίγει μὲ τὶς ἐλπίδες του: Κάποια μέρα θάρθει ὁ ἀναπαμός, Κι) ἂν δὲν εἷ- ναι γι’ αὐτόν, θάναι γιὰ τὰ παιδά του, Υιὰ κείνους ποὺ θἄρβουν µε- τὰ ἀπ αὐτόν. Κι) αὐτὸς ὁ ἥλιος, ποὺ περνάει τόσο θιαστικά, θὰ σταθεῖ ἐκεῖ στὸ κόψιμο τοῦ 6ου- νοῦ, ἐκεῖ στὴ τελευταία αὐλακιά τοῦ χωραφιοῦ του,. Καὶ θὰ τὸν δεῖ καὶ θὰ τὸν χαρεῖ ὁ τραγικὸς ζευγολάτης τῆς Κυπριακῆς. γῆς, : αλά ᾿Εκεῖ τὸν θρίσκουµε τὸν ρεσπέ- ρη. ᾿Εκεῖ θὰ συναντήσουμε ὅλους τοὺς ρεσπέρηδες τῆς Κύπρου. Κι) ἀγναντεύουν τὸ δρόµο ποὺ ἰσιώνει πρὸς τὸ χωριό, καὶ κεῖνον, ποὺ συνδέει τὸ χωριὸ μὲ τὴν πό- λη, Κι᾽ ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς πεῖ γι αὐτοὺς τοὺς δρόµους : ε ---Τὸ χειμῶνα ἀδιάθατοι ἀπὸ τὶς λάσπες καὶ τὶς κατεθασιὲς τῶν νερῶν. Τὸ καλοκαίρι ξεθεµε- λιωμµένοι, χαντάκια καὶ τάφροι. Τὰ πόδια καὶ τὰ δικά µας καὶ τῶν ζωντανῶν µας σαπίζουν τὸ χει μῶνα καὶ τσακκίζουνται τὸ κα- λοκαίρι... Μὰ ποιὸς νὰ μᾶς δεῖ, ποιὸς θὰ νοιώσει τὸν καὐμὸ καὶ τὸν πόνο µας]... Ἔχει κι’ ἄλλα νὰ μᾶς πεῖ Καὶ μιλᾶ μὲ τὸ στόμα ὅλων τῶν ἆ- γροτῶν : ---Καὶ τὸ νερό! τὸ νερὸ ποὺ τὸ δίνει ὁ Θεὸς!΄ Ὡς κι) αὐτὰ” τὸ ὁρίζουν. Τὸ κάναν δικό τους, |- δια ὅπως τὴν ἑληά, ὅπως τὴ γἢ. Περνάει µέσα ἀπὸ τὸ χωράφι σου, τὸ θλέπεις καὶ τὸ λαχταρᾶς καὶ δὲ μπορεῖς νὰ τὸ Υγγίξες. Θὰ πληρώσεις γιὰ νὰ τὸ γγίξεις. Θὰ τὸ πληρώσεις ἀκριδά. 4 λίρες, 5 λίρες, ό λίρες τὴ σκάλα. Κι) ἂν θέλεις σοῦ λέει, Μὰ ποιὸς ἐνδιαφέρθηκε γι) αὐτὸ τὸ ἄδικο, Καὶ ποιὸς σκέφτηκε νὰ 6άλει στὴ θέση τους αὐτοὺς ποὺ κάµνουνε τὸ ἅδικοί Μὰ ἔχει κι ἄλλα νὰ μᾶς πεῖ ὁ ἀγρότης τῆς Πάφου, τῆς Καρ- πασίας͵ τῆς Λεμεσοῦ, τῆς Λάρ- νακας... Όλοι ἔχουν ἕνα στόµα, µαραμένο στόμα, μιὰ ψυχἠ, στεγ- νωµένη ἀπὸ τὸν πόνο ψυχή. ΛΗΔΛΡΑΣ76 σαΐωνα τῆς Κύπρου καὶ δὲ συγ-γεται σήµερα στὴν Κυπριακὴ ὕ- παιθρο : «ΝΑ ΔΟΘΗ ΗΓΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗ- τΕΣ ΤΗΣ....» -:.Δὲ θέλουμε δεκάχρονα πλάνα «εὐημερίας», Θέλουιιε τὴ Υή µας καὶ τὴ λευτεριά µας... Παραστά- της καὶ θοηθὸς καὶ ὑποστηριχτὴς τοῦ ἀγροτικοῦ συνθήµατος στέ- κεται ἡ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΥ- ΠΡΟΙ/Σ, γέννημα τῶν καινούριων συνθηκῶν, τῆς καινούριας ἐποχῆς, τῆς ἐποχῆς τοῦ Φωτός καὶ τῆς ᾱ- νόξου, Πέγεια, Μοµώνια, Μανδριά ᾿Αναρίτα, Κούκλια, Γεροσκήπου κι ἄλλα, κι᾿ ἄλλα χωριὰ τῆς Πά- Φου καὶ τῶν ἄλλων ἐπαρχιῶν δέ- χονται καὶ ρίχνουν τὸ ἴδιο σύν- θηµα. Μ᾽ αὐτὸ τὸ σύνθημα, σὰν κορωνῖδα, κατεθαίνουν οἱ ἀγρότες φῶς, ποὺ πέφτει καὶ στὸν τόπο : τα, τὰ τσιμπούρια, ποὺ τοῦ 6υ- ἓ άματο τῆς μέρας... τῆς Πάφου στὸν ἀγῶνα, ποὺ ὁρ- - -- γανώνει ἡ ΕΑΚ μέσ᾽ τὸν Απρίλη. Μ)᾽ αὐτὸ τὸ βασικὸ αἴτημα κα- | τεθαίνουν στὴν Α.΄ ᾿Ἐπαρχ, Συν- διάσκεψη τῆς ΕΑΙΚ Πάφου. 8 τ Γ, ΓΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΚΛΥΜΟΣ ΚΕΝΑΣ ΠΟΝΟΣ --Νὰ ἡ γΥῆ. ᾽Αρκετὴ καὶ ἵκα- νὴ νὰ μᾶς θρέψει ὅλους, Νά τὴ δουλεύουμε καὶ νὰ θγάλουµε ἀπὸ τὰ σπλάχνα της τὴν εὐτυχία µας, Μὰ δὲ γίνεται ὅήως. Βγάζουμε τὴν εὐτυχία καὶ μᾶς τὴν παίρνουν µέσα ἀπὸ τὰ χέρια µας, Ἔχει τὰ πιὸ κἀλὰ καὶ τὰ πιὸ γόνιμα χωράφια δὲ μᾶς ἀνήκουν. ᾽Ανή- κουν σὲ κάποιους ἄλλους, ποὺ δὲν τοὺς εἴδαμε ποτὲς σκυφτούς πά- νω ἀπὸ τὴ Υῆ νὰ τὴν ποτίζουν μὲ τὸν ἱδρῶτα καὶ τὸ αἷμα τους. Ποὺ τοὺς θλέπουμε, µόνον, σὰν ἔρ- χουνται νὰ πάρουν ὅτι θγαίνει ἀπ᾿ τὰ δικά µας χέρια. Εἴτε Τσι- Φλικάδες λέγουνται αὐτοί, εἴτε Μπέηδες, εἴτε μοναστήρια, Τὰ ἴδια χέρια ἔχουν, Χέρια ν᾿ ἁρπά- ζουν καὶ νὰ μὴ δίνρυν.., Ποιὸς Θεός τὸ θέλει αὐτό Ἔχει κι) ἄλλα, τόσα ἄλλα νὰ μᾶς πεῖ ὁ ἀγρότης, ποὺ κάθεται στὴν τελευταία αὐλακιὰ τοῦ χωώ- ραφιοῦ, τσακκισµένος ἀπὸ τὸν --“Μὰ κανένας δὲ νοιάστηκε γιὰ μᾶς. Γιατὶ δὲν εἶχε τὸν καιρὸ νὰ νοιαστεῖ, 'Ο ξένος εἶναι ξένος, Ἡ μάνα νοιάζεται γιὰ τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ γιὰ τὴ μάνα... Εἶδα τὸ θλέμμα του ν᾿ ἆκο- λουθεῖ τὶς τελευταῖες ἀχτῖνες τοῦ ἥλιου, τὸ πρόσωπό του νὰ Φφωτί- ζεται πὸ τὸν καὐμὸ τῆς νοσταλ- γίας. --“Θὰ γυρίσουμε, γιέ µου, στὴν ἀγκαλιὰ τῆς (άνας µας. κι) ἆ- σφαλῶς αὐτὴ θὰ νοιαστεῖ γιὰ μᾶς κι΄ ἐμεῖς γι) αὐτήν. Ι. ΔΙΟΦΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΩΘΗΤΕ Ενωθεῖτε κι ἀποτελέστε μιὰ ΑΥΝΑΜΗ. Μιὰ δύναμη εἶναι ἕνας ἰσχυρὸς ΜΟΧΛΟΣ ὤθησης πρὸς τὰ µπρός. . ᾿Οργανωθεῖτε γιὰ ν᾿ ἀποτελέ- σετε μιὰ καθοδηγηµένη δύναμη. Μιὰ καθοδηγηµένη δύναμη ἆπο- τελεῖ μιὰ ἐγγύηδη γιὰ ἐπιτυχία ποὺ ἀγῶνα, ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΑΙ. 'Ο ἀγώνας εἷ- τὸ σύνεργο π᾿ ἀνοίγει τὸ δρόµο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀπολύτρωση, καὶ μαζὶ γιὰ τὸ ἐθνικὸ ξεσκλάδω- α. . Ἡ ΕΑΚ, ἡ πιὸ γνήσια ὀργά- νώση, κι’ ὁ φυσικὸς, παραστάτης τοῦ φτωχομεσαίου καὶ τοῦ ἀχτή- µονα ἀγρότη παλεύει ἁδιάκοπα γιὰ τὴν καλλιτέρευση τῆς ἀγρο- τιᾶς, Συσπειρωθεῖτε γύρω ἀπὸ τὴν ΕΑΚ., δυναμῶστε, ἀτσαλῶστε τὸ ὄργανον τοῦ ἀγῶνα σας. ΕΛΑΣ ΚΙΣΜΑΤΑ ΑΔΕΛΨΝΩΝ ΡΕΕΟΕΝΥΕ Αὐτὸ εἶναι τὸ καθήκον σας σή- μερα. Γι ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΙΙΝΙΙΙ ΠΜ Τὰ ΕΙΝή ΝΙΣ ΚΙ ΝΝΙΝΙ ΝΙ ΙΙ ΝΝ φορέματα ον πο ΜΕΗΗΗΗΕΗΗΗΗΗΗΗΗΙ | ΜΑΙΘΟΝ «ϱΕΝΝΥ εΟδὸς Λήδρας, ἀρ. 3 7 ΛΔΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ. Μόλις ἔφθασαν κοµψότατα ἐμπριμὲ φορέματα ἀπὸ λινὸν τῆς Ἰρλανδίας, Παρουσιάξει µίαν ὑπέροχον συλλογὴν ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΩΝ ΤΑΙ 1 ΕῦΒ5 διὰ πλάζ. ΜΠΛΟΥΖΩΝ. ο ο. κοιιιηηιμιμμώσ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 70Η ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/2Η ΜΙΑ 0 Ἠ συνεδρίαση τῆς ὁμάδας εἷ- ναι τὸ θασικώτερο γεγονός τοῦ Κόμματος µέσα σὲ μιὰ περιοχή. Καὶ ἀπὸ τὸν Γραμματέα ἐξαρ- τᾶται ἂν μιὰ ὁιιάδα θὰ συνεδρι- άσει κανονικά καὶ ἂν ἡ δουλειά της θάναι παραγωγική, Γι’ αὐτὸ ὁ Γραμματέας τῆς ὁμάδας πρὶν ἀπὸ τὴν συνεδρίαση: πρέπει νὰ πρεπαρασκευαστεῖ πολὺ καλά καὶ νὰ ἑτοιμάσει τὰ θέµατα μαζὺ μὲ τὸν θοηθὸ του καὶ τοὺς πυρηνάρ- Χες. ᾿Η ἡμερήσ. διάταξη πρέπει νὰ περιλαμθάνει ἀπαραίτητα τ᾽ ἀκό- λουθα θέµατα: ]. Εξωτερικὴ πο- λιτική κατάσταση. 2. Ἔσωτερι- κἡ πολιτικὴ κατάσταση. 3. Ἔκ- θεση τῶν πυρηναρχῶν. 4. ᾿Ανα- κοινώσεις ἀνωτέρων ὀργανισμῶν. 5 Εἰσηγήσεις ὁμάδας πρὸς τοὺς ἀνωτέρους ὀργανισμοὺς. ό, Ελεγ χοας προηγουμένων. Αὐτὰ τὰ ό θέµατα πρέπει νᾶ- ναι παντοτεινά. Ὁ Γραμματέας μαζύ μὲ τοὺς πυρηνάρχες καὶ τὸν Βοηθὸ Γραιματέα, κανονίζουν τοὺς εἰσηγητές 'ιὲ τὰ διάφορα θέ- µατα. Οἱ εἰσηγητὲς πρέπει νἆναι εἰδοπειημένοι ἀπὸ τὴν προηγεύ- µενη συνεδρίαση καὶ νὰ ἔχουν ὑπό Ψη τους νὰ ἑτοιμαστεῦ», Π.χ. Συ νεδριάζει ἡ ὁμάδα. Στὸ τέλος κατόπιν κοινῆς ἀπόφασης Γραμμα τέα, Εοηθοῦ καὶ πυῤηναρχῶν, ᾱ- νακοινώνεται µέσα στὴν ὁμάδα: ὍὉ ο. Α. θᾶνὰι ὁ εἰσηγητὴς γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κατάστα: ση. Ὁ ὁ. Β. θᾶναι ὁ εἰσηγητῆς΄ γιὰ τὴν ἐσωτεοικὴ πολιτικὴ κα. τάσταση. Χρόνος διαρκείας τῆς εἰσήγησης 10 λεφτά. Συζήτηση Ίδ λεφτά. Δηλαδὴ΄ 50 λεφτά θὸ κλείσουν καὶ τὰ δυὸ θέµατα πά- νω στὴν πολιτικὴ κατάσταση Ἔτρχεται τὸ 35 θέια. Ἔκθεση τῶν πυρηναρχῶν. Ἡ ἔκθεση αὐτὴ πρέπει νᾶναι ἢ ἀπὸ τὸν Γραμμα- τέα ἢ ἀπὸ τὸν κάθε πυρηνάρχη ξέχωρα, Πάντως πρέπει νᾶναι σύντομη καὶ ξεκαθαρισµένη. Λέμε (π.Χ. ὁ πυρῆνας Α:- ᾽Απουσίασαν ἀπὸ τὴν προηγούµενη συνεδρίαση τρεῖς, Οἱ Φ.ϕ.... Εἶναι δικαιλογη: µένοι ἢ δὲν εἶναι (Ὑΐίνεται στὸ μεταξὺ δυὸ συνεδριάσεων ἔλεγ- χος ἀπὸ τὸν πυρηνάρχη γιὰ τὸ δικαιλογηµένο ἢ ιιὴ τῶν ἀπόντων. Ἔτσι ἡ διιάδα ἀκούεὶ ξεκαθαρι- σµένα τὸ ζήτημα καὶ κρίνει). Ο- λα τὰ μέλη τοῦ πυρῆνα µου (λέει ὁ πυρηνάρχης). ἔχουν δου- λειά (ἀναφέρει τί ἔκαναν). Ἡ πε- ριοχἠ µας παρουσιάζει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες (νερὸ, φῶς κλπ.). Κάνου µε αὐτὴ τὴν εἰσήγηση. :Προτεί. νουµε αὐτὰ τὰ δόκιµα µέλη. Προτείνουμε αὐτὸ γιὰ τακτικά μέλος, , Ἡ δουλειὰ αὐτὴ ὅπως τονίσα- µε ιπορεῖ νὰ γίνει γιὰ κέρδισµα χρόνου ἀπὸ» τὸν Γραμματέα, Αὐ- τὸς μίὰ Εδοµάδα πρίν, ἀφοῦ κά- τσει μὲ τοὺς πυρηνάρχες του, παίρνει τὴν ἔκθεση τους καὶ κα- ταρτίζει πλήρη ἔκθεση ὡς ἑξῆς:- Πυρῆνας Α:- τίποτε τὸ νέον. Πυ- ρῆνας Β:- Εἶχε δυὸ ἀπόντες δι καιολογηµένους. Πυρῆνας Γ:- ΕΙ. χε αὐτοὺς τοὺς ἀπόντες, οἱ 2 ἆ- ΜΑΛΑ Τοῦ Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ δικαιολόγητοι, προτείνω αὐτὴ τὴ τιμωρία κλπ. ὍΟλοι οἱ πυρῆνες δούλεψαν καλὰ ἢ ὑστέρησε ὁ πυ. ρῆνας Α καὶ Γ, ᾽Απὸ τὴν ἔκθεση τῶν πυρηναρχῶν Θγαΐνουν οἱ πιὸ κάτω εἰσηγήσεις. (α) ΄Η συνοι- κία µας ἔχει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες. Πρέπει ἡ ἐνοριακὴ ἐπιτροπὴ νὰ καλέσει συγκέντρωση καὶ νἁ μποῦν αὐτὰ τὰ ζητήματα γιὰ προώθηση. ᾽Αφοῦ κατέθει ὅλη ἡ ἔκθεση γιὰ τοὺς πυρῆνες, ἀκολουθοῦν οἱ εἰσηγήσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες συ. ζητᾶ ἡ ὁμάδα. 'Ο χρόνος εἰσή- Υησης καὶ συζήτησης δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾷ τὰ 25 λεφτά, Βάση εἶναι νὰ παρουσιάζεται ἡ δουλειὰ τοῦ κάθε πυρῆνα καὶ ἡ ἀτομικὴ κακὴ ἢ καλὴ δουλειά τῶν μελῶν. Νὰ παρουσιάζονται οἱ ἀνάγκες τοῦ λαοῦ στὴν ἐἑνορία καὶ νὰ προωθεῖται ἡ λύση τους. Γι’ αὐ- τὸ ἡ ἐνοριακὴ ἐπιτροπή, οἱ σύλ- λογοι, ἡ ἀντίδραση καὶ τὸ κάθε τι ποὺ λαμθάνει χώραν στὴν ἐνο. βίά πρέπει νὰ θρίσκεται κάτω ἆ- πὸ τὸ κοντρόλ τῆς ὁμάδας. Οἱ ὁμάδες πρέπει νὰ πάψουν νὰ σπα. αλοῦν χρόνο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀπόντων, Κάθε πυρηνάρχης μόλις ἀρχίσει ἡ συνεδρίαση πρέπει νᾶ. χει σηµειωμένους τοὺς ἀπόντες τοῦ πυρῆνα του. Τὴν ἑπομένην τρέπει νὰ δεῖ τοὺς ἀπόντες καὶ ὰ- κάµει τὸν ἔλεγχο καὶ νᾶχει ἕ- οιµη εἰσήγηση μιὰ δδοµάδα πρὶν καὶ νὰ τὴν δώσει στὸν Γραμ µατέα του, ᾿ΕἘπίσης καὶ γιὰ τὴν ἀτομικὴ δουλειά τοῦ κάθε µέλους τοῦ πυρῆνα του, τὴν δουλειά τῶν Ῥοκίμων ιιελῶν, τῶν ἀναγκῶν τῆς περιοχῆς του. Ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ παρουσιάσει στὸν Γραμματέα μιὰ θδοµάδα πρὶν ἀπὸ τὴν συνε- δρίαση τῆς ὁμάδας. Καὶ ἐκεῖ ϐ) ἀποφασιστεῖ ἂν θὰ κάνει τὴν ἕκ- θεση ὁ πυρηνάρχης ἣ ὁ Γραμμα- τέας. , Όσον ἀφορᾷ τὸ-άον, 5ον, θέ. μα αὐτὰ θὰ γίνουν ἀπὸ τὸν Γραμ µατέα τῆς ὁμάδας, Πρέπει ὅμως τὰ ἔγγραφα ποὺ κατεθαίνουν νὰ ἐπεξεργάζουνται. Οχι νὰ κατε. θαίνουν μὲ μιὰ ἀνάγνωση. Ὑ- πάρχουν δέδαια ἔγγραφα ποῦναι ἀνάγκη νὰ διαδαστοῦν ὅλα. Τὰ πλεῖστα διιώς πρέπει καὶ εἶναι σωστὸ νὰ ἐπεξεργάζουνται καὶ νὰ κατεθαίνει ἡ οὐσία. : Οσον ἀφορᾷ τὸν ἔλεγχο τῶν προηγουμένων, κι) αὐτὸς πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἐπεξεργασία, Γενι- κἁὰ ἡ συνεδρίαση τῆς ὁιιάδας δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾷ τὶς 2ἱ-- 3 ὃ- ρες. Πρέπει ἡ ἡμερήσια διάταξη τῆς ὁμάδας νὰ κλείει 5 µμέρεὸ πρίν. Καὶ μόνον πολὺ ἐπείγοντα ἢ ἔκτακτα θέµατα πρέπει νὰ μπαίνουν. Πρέπει νὰ μάθουν τὰ µέλη µας, ὅτι θέµα ἔχουν νὰ δά-΄ λουν, νὰ τὸ θάζουν µέσον τοῦ πυρηνάρχη τους. Ἑπομένως μιὰ θδομάδα νωρίτερον γιὰ νὰ τὸ δά λει αὐτὸς στὴν κοινὴ συνεδρίαση τῶν πυρηναρχῶν μὲ τὸν Γραμμα- τέα. Δὲν θὰ γίνεται δεκτὸν κανέ- πρίν. να θέµα ποὺ δὲν θὰ ὑποδληθεῖ Κινηματοθέατρο ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Γιαιὶ ἡ κόνηµα τῶν Λαῶν : νεχεῖς μῆνες ΤΛΙΝ ἐτόλμησαν νά Διότι µόνον ἡ ειΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ο τε-Ξ Γιατὶ χρειάστηκαν τόσα Χρόνια, νὰ γυριστῆ μιὰ ταινία Γιατὶ ἡ ἀποπεράτωσίς της χαιρετίστηκε ὡς τὸ µεγαλύ- τερο κατόρθωμα τῶν αἰώνων Γιατὶ ἡ πρεμιέρα της θεὠρήθηκε σταθμὸς εἰς τὴν παγ: κόσµιον καλλιτεχνικὴν κίνησιν - Για) στὴμ Οὐάσιγκτων νὰ μὴ ὑπάρχει ἄνθρωπος, ποὺ νά μὴ τὴν παρηκολούθησε δύο τοὔλάχιστον φορὲς Εὐρώπη ἀνεσιατώθη μὲ τὴν προβολήν της Γιατί ἁπ᾿ ὅπου πέρασε νὰ γίνῃ τὸ καλλιτεχνικὸ προσ: “Γιατί οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν χειροκρότησαν ἐπὶ τέσσερις συ: ΔΙΟΤΙ τὸ κινηµατογραφικὸν ἔργον ΡΕΡΕΚΚΑ ΕΙΝΑΙ τὸ συγκλονιστικώταρον Κοινωνικόν Αρᾶμα ποὺ ἀτόλμησε νὰ παρουσιάσῃ τὸ Χόλλυγουντ! Διότι µόνον ὁ ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕ καὶ ἡ ΤΖΟΑΝ ΦΟΝ: ἑρμηνεύσουν τόὸ ἀσύλληπτον πάθος μιᾶς ἱσιορίας, ποὺ λέγεται ΡΕΡΕΚΚΛ Διότ) µόνον ὁ Σκηνοθέτης ΑΛΦΡΕΤ ΧΙΤΣΚΟΚ ἀδάμαστον θάρρος νὰ δώσῃ ψΨυχὴν καὶ νἁἀ φέρῃ εἰς πέρας τὸν Μολοσσὸν ποὺ λέγεται ΡΕΒΕΚΚΛ. Διότι µόνον ἡ Εταιρεία ὑΝΙΤΕΡΒ ΑΗΤΙ5Τ5 ῆτο δυνατό νὰ ἀναλόβῃ τὰ τεράστια ἔξοδα, ποὺ θὰ ἔκσμναν πραγ:- µατικότητα τὸν ἆθλον, ποὺ χέγεται ΡΕΒΕΚΚΛ. παρικλαἰει τόσον βαθειά καὶ ἀλληλοσυγκρουά- µενα ἀνθρώπινα αἰσθήματα: Μτσος καὶ ἁγάπη-- Φδόνος-- Γενναιοφροσύνη--᾿Αγαδὲς ψν- χὲς-- Πονηθὲς καὶ τερατώδεις ὑπάρξεις--Τέμιοι καὶ ἄτιμοι--- Εὐεργέτες καὶ ἔκβιαστὲς--- Ανθρώπινα κτήνη καὶ ἄγγελοι καλωσύνης. -- 'Ὁ Γολγοθᾶς μιᾶς ἀθώας, Πρωταγωνιστοῦν Λῶρενς Ολιβιὰ καὶ Τζόαν Φονταὶν. Συμµπράττουν: Σσιὼρτδ Σάντερς ΩΕΒΕΙΚΙ«Α εἶναι τὸ ἔργο ποὺ παροµσιάζει σήµερεν Κυριακὴ ἡ «ΚΥΠΡΟΣ ΦΙΛΝ» Ὥρα 11.00 πα, 9.80 µμ, 6.00 μμ καὶ 9.90 µμ. Τὴν προσεχῆ Πέμπτην καὶ Παρασκευὴν : στὸ εὔθυμο, περιπετειῶδες, μουσικὸ Κάου.Μπαόῦὺ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ Μουσικη, πεταχῖὰ τραγούδια--εὔθυμα ἐπεισόδια--χα- ριτωµένες περιπέτειες ἡρωϊκὰ γρονθοκοπήµατα. ΛΟΥΙΚΟΥΔΙ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 εἴχε τὸ ΡΕΒΕΚΚΑ καὶ Τξιούτιθ Αντερσον. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΤΕΡ Τὸ προσεχές Σάῤῥατο : Κινηματογράφου «Λένιν τὸν ᾿Οκιώβρη». Καὶ τὴν προσαεχὴ ΚΥΡΙΑΚΗΝ : Ἔφθασε καὶ δὰ προβληθδῆ τὸ νεώτατον σύγχρονον, τριωτικόν καὶ δραματικὸ ἀριστούργημα τοῦ Σοβιετικοῦ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΙ ΗΡ(ΟΕΣ ἩΎ ἀθάνατος πολιορκία τῆς Σεβαστουπόλεως: Οἱ ᾿Επικὰς µάχας τῆς Κριμαίας, ΄’Ο θρίαμβος τοῦ Ρωσσικοῦ Λαοῦ. Ταινία, ποὺ σημειώνει µεγαλύτερον θρίαµβον ἀπὸ τὸν Ἡ πιὸ νέα, ἡ πιὸ ἀριστουργηματικὴ, ἡ πιὸ µεγαλοπρε’ πὴς παραγωγὴ τῶν Στούντιων τῆς Λιόσχας. ΤΟΥΡΚΗΗ ΤΑΙΝΙΑ πα: ΕΦΘΑΣΑΝ | μη ΗΗΗΗΗΜΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΜΗΗΜΠΙΗΙΙΗπΣ παρ. [ΠΛΗ Π δΑ ΜΗΠΜΜΙΝ ήν ΗΙΗΝΙ Τὸ Ελληνικὸ θαῦμα ΛΝΘΟΠΩΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΦΘΑΣΑΝ | πο σος κ. -ν- κ . σστας κ ανοσηα Η ὅ5η ΜΑΡ ὁμιλίας Εελίδα 4η :ΠΟΣ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Ἡ. διοργανωτικὴ ἐπιτροπὴ κατέστρωσε τὸ ἀκόλουθον πρό- γραµµα διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς 2δης Μαρτίου, 1. Ἑωθινός: Εἰς τὸν ἑ- ὠθινὸν θὰ µεάσχουν οἱ ἀκόλου- θοι: α) 'Ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Παγ κυπρίου Μουσικοῦ Συλλόγου. ϐ) Τὰ µέλη τῆς χορωδίας τῆς ΑΟΝ καὶ τὰ µέλη τῶν χορωδιῶν τῶν Προαστείων. Υ) Μέλη τῶν ὀργα- νώσεων καὶ Σωματείων τῆς Πό- λεως καὶ τῶν προαστείων. Ολοι ὅσοι θὰ µετάσχουν τοῦ ἑωθινοῦ θὰ πρέπεὶ νὰ συγκεντρωθοῦν εἰς τὴν Πλατείαν τῆς ᾿Αρχιεπισκο- πῆς τὴν 5ην πρωϊνὴν ὥραν, Εἰς τὰς 5.30 π.μ, θὰ γΥίνη ἐκκίνησις, Τὴν 7ην π.μ. ὁ ἑωθινὸς θὰ τελει- ώση. Ὡς ὑπεύθυνοι διὰ τὴν συγ- κέντρωσιν καὶ ὀργάνωσιν τοῦ. ἑω- θνιοῦ ὡρίσθησαν οἱ κ.κ. Στ. Ἰ/α- κωθίδης καὶ Γ. Πέρπερης. 2. ᾿Εορτασμὸς κατὰ τὴν. ἡμέ- ραν τῆς 25ης Μαρτίου: α) Συγ- κέντρωσις εἰς τὴν Πλατείαν τῆς Αρχιεπισκοπῆς: ὍΟλαι αἱ ὀργα- νώσεις τῆς [Πόλεως καὶ τῶν προα- στείων θὰ πρέπει νὰ συγκεντρω- θοῦν ἐν παρελάσει εἰς τὴν Πλα- τείαν τῆς Λ᾿Αρχιεπισκοπῆς Ὦτὴν ϱ 30 πμ. Κατὰ τὴν 10.15 π.ᾷ, θὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὴν Πλατεί. αν τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς καὶ θὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὸν ἱερὸν να- ὃν Φανερωμένης ὅπου θὰ µετά- σχουν τελεσθησομένης δοξολογί- ας. Μετὰ τὴν δοξολογίαν ἡ παρέ- λασις θὰ κατευθυνθῇ διὰ τῆς ὁ- δοῦ Λήδρας πρὸς τὸ 'Ελληνικὸν Προξενεῖον, ὅπου ἀντιπροσωπεία ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Ἑλλήνων Δημοατικῶν Συμδούλων καὶ τῶν κ.κ. Ζ. Σώζου διὰ τὸ «Τράστε, Ε. ᾽Ανθούλη διὰ τὸ ᾿Αποὶλ, Γ. ᾽Ασσιώτη διὰ τὰ Προάστεια, Α. Ζιαρτίδη διὰ τὰς Συντεχνίας, Γ. Μαννούρη: διὰ τοὺς Ἀλικ)ρχας, Δ. Δ, Φωτίου διὰ τοὺς ᾿᾽Αποστρά- τους, Χρ. Κατσαμπᾶ διὰ τὴν ΑΟΝ, Σ. ᾽Αργυρίδη διὰ τὰς ἐκ- κλησιαστικὰς ἐπιτροπείας, Ν. {- ὠάννου διὰ τὸ ΑΚΕΛ καὶ Στ, Παντζιαρῆ διὰ τὸν «[]αρνασσὸν» θὰ ἐπισκεφθῇ τὸν Ἓλληνα Πρό- ξενον. 'ΗἩ παρέλασις ἀκολούθως διὰ τῆς ὁδοῦ τοῦ τείχους θὰ κα- ταλήξη εἰς τὴν Πλατείαν Μεταξᾶ ὅπου θὰ ὁμιλήση ὁ κ. ᾽Ιωάννης Κληρίδης Δήμαρχος καὶ ὁ κ. Ν. Ἰωάννου Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ θὰ Ἄ- ποδάλῃη σχετικὸν ψήφισμα πρὸς ἔγκρισιν, Ἡ παρέλασις μετὰ τὰς θὰ κατευθυνθῇ πρὸς ΤΙΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ τὴν Πλατείαν τῆς Λ᾿Αρχιεπισκο- πῆς ὅπου ὁ κ. ζ. Σῶζος θὰ κα- ταθέδη στέφανον ἐπὶ τοῦ ἀγάλ- µατος τοῦ ᾿ἘΕθνομάρτυρος Κυ πριανοῦ. ϐ) Πῶς θὰ ὀργανωθὴ ἡ παρέ- λασις : Ἡ συγκέντρωσις εἰς τὰ Προάστεια καὶ τὰς ἐνορίας Χρυ- σαλινιωτίσσης, Αγ. Κασσιανοῦ, Αγ. Λουκᾶ θὰ γίνη εἰς τὸν περί- 6ολον τῆς ἐκκλησίας, Οἱ ἐργάται καὶ καταστηµατάρχαι οἱ ὁποῖοι διαµένουν εἰς τὰ προάστεια καὶ τὰς ἀνωτέρω ἐνορίας θὰ µετά- σχουν τῆς παρελάσεως τοῦ χωρί- ου των ἢ τῆς ἐνορίας των. Οἱ ἄλ- λοι ἐργάται καὶ καταστηµατάρ- χαι, τῶν ὁποίων ἡ ἐνορία δὲν θὰ προσέλθη ἐν παρελάσει, θὰ συγκεντρωθοῦν εἰς τὸ οἴκημα τῶν ὀργανώσεων τών. Επίσης οἱ Α- πόστρατοι καὶ τὰ µέλη τοῦ Τράστ, ᾿Αποὶιλ καὶ Παρνασσοῦ θὰ συγκεντρωθοῦν εἰς τὸ οἴκημα τῆς ὀργανώσεως τῶν, ἀπ᾿ ὅπου θὰ μεταθοῦν ἐν παρελάσει τὴν Πλατείαν τῆς ᾽Αρχιεπισκοπῆς. Τὰ µέλη τῆς ΑΟΝ θὰ συγκεντρω 0οῦν εἰς τὴν Λέσχην των, Αἱ πα- ρατάξεις θὰ πρέπει νὰ ὀργανω- θοῦν τόδον εἰς τὴν Πόλιν ὅσον καὶ τὰ προάστεια κατὰ τετράδας. Κάθε ὀργάνωσις θὰ ὁρίση ἐπιτρο πείαν ἐπὶ τῆς τάξεως, ἡ ὁποία θὰ ἐπιθλέψῃ τὴν παρέλασιν, Ολαι αἱ παρελάσεις θὰ ῥφΦέ- ρουν ᾿Ελληνικὰς' σημαίας χωρίς λάδαρα. 3. Νυκτερινὸς ἑορτεσμὸς : Ὁ νυκτερινὸς ἑορτασμὸς ὁὰ γίνη εἰς τὴν Πλατείαν Μεταξᾶ μεταξὺ τῆς 8-Ί0ης μµ.µ. ὥρας Θὰ ὀργα- νωθῇ λαμπαδηφορία ἡ ὁποία θὰ ἐκκινήση ἀπὸ τὴν Πλατείαν τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς καὶ θὰ :.αταλήξη ἀφοῦ διέλθη διὰ τῆς ὁδοῦ Λή- .δρας, εἰς τὴν Πλατείαν Μεταξᾶ, Τὸ πρόγραµµα τοῦ νυκτερινοῦ ἕ- ορτασμοῦ θὰ περιλαµθάνι τρα- γούδια, τὰ ὁποῖα θὰ ἐκτελεσθοῦν ὑπὸ τῆς χορωδίας τοῦ ΚΟΣΕΛΚ καὶ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Π.Μ. Συλλόγου, Θὰ καοῦν ἐπίσης, 6εγ- γαλικὰ καὶ ρουκέτται. Ὑπεύθυ- νος διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς λαµ- παδηφορίας ὡρίσθη ὁ κ Γ, Πέρ- περης. Ἐμπρὸς ὅλοι διὰ τὸν παλλαϊ- κώτερον ἑορτασμὸν τῆς Ἐθνικῆς µας ἐπετείου. Διὰ τὴν διοργανωτικὴν Ἐπιτροπείαν ΠΠ ΙΩΑΝΝΙΔΗΙΣ Πρόεδρος. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΛΕΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ κ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΥΒΕΡΝΗΤΗΝ ΛΠΟΠΕΙΡΛ ΑΝΘΕΝΟΤΙΚΟΥΕΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Δρος Κουτσιούκ συνεσκέφθησαν χθὲς. ἀντιπρόσωποι τῶν Τουρκι- κῶν κομμάτων ἐπὶ τοῦ ζητήµατος τῆς ὑποδοχῆς τοῦ νέου Κυδερνή- του, . Ὁμοφώνως. ἀπεφασίσθη ὅπως ἀναθεωρηθῆ ἡ προγενεστέρα των σκέψις καὶ ὅπως μὴ ὀργανωθῇ ἢ γίνη οἱαδήποτε ὑποδοχή ἐκ µέ- ρους τῆς Τουρκικῆς µειονότητος. ΤἩ ἀπόφαδις αὕτη ἐλήφθη κατ’ εἰσήγησιν τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Ἐμπορικὸς Οἶἷκ Μόλις παρελάβομεν: Ἐπισκεφδῆτε ᾿Ἑρμοῦ 123--Λευκωσία γενες, ποιόχης προπολεµική.--ΠΙΑΤΑ Βελγἰκἀ πρὸς 2 σελ. τὸ ἕνα.--᾿Αναμένονται: ΒΑΖΑ νεροθ ἄσπρα.--᾿Αναλαμβάνομεν ἐπίσης τὴν κἀδρώσιν Φωτογραφιών μὲ σπαρτοῦ.-: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ. συμφέρον σας. «ΚΑΤΑΚ», οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριξαν ὅτι δὲν τίθεται ζήτημα ὑποδοχῆς τοῦ Κυθερνήτου μετὰ τὸν καταρ- τισμὸν τοῦ ἐπισήμου προγράµ- ματος. ’ α Πληροφορούμεθα, συναφῶς, ὅτι ὁ Δρ. Κουτσιούκ ἀπεπειράθη νὰ ὀργανώση νέον συλλαλητήριον ἑναντίον τῆς ᾿Ἐνώσεως τῆς Κύ- πρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν ὑποθολήν τοῦ ἑνωτικοῦ Ψηφί- σµατος τῆς ᾿Ελληνικῆς Βουλῆς. ος Α. ΣΚΟΡΔΗ ΚΑΤΣΑΡΟΛΛΕΣ τσἰγ- κορ.ίζαν ἢ πα- µας πρὸς τὀὸ εἰς : ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ιδιαιτέρα - πηρεσία͵, ἀεροπορικῶς) Τὸ σπου- δαιότερον πολιτικὸν γεγονός τῆς ἑθδομάδος εἶναι ἡ στυγερὰ δολο- φονία τοῦ Γιάννη Ζέθγου εἰς ιὴν Θεσσαλονίκην, τὴν ὥρα ποὺ ἔδ- γαινε ἀπὸ τὸ ἑστιατόριον, ὅπου Ἰγευμάτισε διὰ νὰ μεταθῇ εἲς ὁ ξενοδοχεῖον, ὅπου διέµενε διὰ ὰ ἀναπαυθῆ. 'ΗἩ δολοφονία αὐτὴ ρατεῖ ἀνάστατον τὸν λαόν, διότι, ἃς ἀναγράφουν αἱ ἐφημερίδες, πί πω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα αὐτὸ κρύθε- ται ἁμιὰ ἄνανδρη κυθερνητικἡ κηνοθεσία», ΤΟ ΕΑΜ Γ.. Ὕστερα ἀπὸ ἔκτακτον συνεδρί πσιν τῆς Κ.Ε. τοῦ ΕΑΜ ἐνεκρίθη αἱ ἐδημοσιεύθη εἰς ἕκτακτα πα- αρτήµατα τοῦ «βιζοσπάστη» καὶ ῆς «Ἑλεύθερης Ελλάδας». τὸ { ἀκόλουθον ἀνακοινωθέν : ἓ «Ὁ συναγ. Γιάννης Ζέθγος ἕ- πεσε στὴ Θεσσαλονίκη κάτω ἀπὸ εἰς σφαῖρες τῶν τρομοκρατῶν δο- λοφόνων τοῦ μοναρχοφασισμοῦ, 'Ο Γιάννης Ζέόγος, ὁ Φλογε- πὸς λαϊκὸς ἀγωνιστὴς καὶ σεμνὸς ὅσο καὶ ὑπέροχος πνευματικός ἄνθρωπος, ἀπὸ τὰ Κ.Κ.Ε., µέλος τοῦ: Πολιτικοῦ του Γραφείου, ὑπουργὸς τῆς κυ- δερνήσεως Ἐθνικῆς ᾿Ενότητας καὶ ἀποφασιστικὸς συντελεστής τῆς ἀναίμακτης ἀπελευθερώσεως τῆς πατρίδος κατὰ τὴν ἴδια τὴν ὁμο- λογία τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων µας, µέλος τώρα τῆς Κ.Ε. Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν παρακολού- θηση τοῦ ἔργου τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ΦΟΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ «ΗΤΟ Ἡ ΕΝΩΣΗ» ΛΕΜΕΣΟΣ 22 (Τοῦ ἀνταπο- τοῦ Δημοτικοῦ Μεγάρου ἔτοπο- τεινὴ ἐπιγραφὴ μὲ τὰς λέξεις : «ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΗ», κ ονσ--- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ ΙΟ κ. Νίκος Κ,. Δρουσιώτης ἐκ Φῶντος ἐκ Κτήµατος ἔδωσαν ἆ- µοιθαίαν ὑπόσχεσιν γάμου, ΑΚΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -Ἡ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ ΑΚΕΛ Λευκὠώσίας καὶ περιχώ- Ρρών ὅπως προσέλθουν Δευτέραν 24) 3)47 καὶ ὥραν 6.30 μ.μ. εἰς τὴν Λέσχην ΑΚΕΛ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τὸν ἀγαπητόν µου Φίλον Χρι- Κωνσταντίνου θερμῶς συγχαίρω, :Ν. Χριστοδουλίδης, ἶ Νέαι ἀφίξεις Μόλις ἀφίχθησαν Κορσέ, Τσι- άντες Νάϊλον, τσιάντες Λίζαρντ, καὶ τσιάντες δερµάτινες, ᾽ΑΥΥΛλι- κἁἀ δερµάινα Λέρς ΄ ταξείδίου, Γραδάτες, ᾿Ασπρόρουχα Παιδικά καὶ Κάλτσες Μεταξωτές. ΣΤΟΥ κ, Σ. ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ Λήδρας 77, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εἐδοποέησες Ο. παθαλόγος ἰατρός κ, Ἂ. θανάσιος 1. ΔΗΜΑΔΗΣ. θὰ δέ- Συγκολλήσεις καὶ πάσης φύσεως-- Ἐπικολ δηµάτωών΄ καὶ ποδί. ὧν Ὑππηρεσία ἄμεσο ΣΙΒΙΣ ΙΙΛΙΜΙΗΙΣ ὁ οΥρεύς γῦΙαΑΝΙΗΝα 00. Ὁδὸς ἩἨφαίστου ἀρ᾽ 20--Πλησίον Χατζηκεριάκου σµένων ἠλεκτρικῶν μηχανημάτων. Συνεταῖροι : ἐπισκευαὶ ἐἑλαστικῶν λήσεις ἐλαστικῶν ὑπο διὰ νέων καὶ συγχρον! ς καὶ πρόῦ υμος. [ΗΡΙ ΛΜΙΡΙΧΙΙΝΣ 2. 4 Οἴκος Β. ΚΛΣΣΙΛΝΙΛΗΣ ἃ ΛΛΕΙΦΟΣ Πλατεῖα Δημαρχείου Ί--Λευκωσία ς Διαθέτομεν τὰ ἀκόλουθα εἴδη: ΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΑ ΒΑΛΚΑΝΑ ΙΖΕΡ (Φιεαποςίσετ) καθὼς καὶ ΠΠΑΤΣΙΕΣ γιὰ κολλήµατα ἐσώτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ἑλαστικῶν αὐτοκινήτων, µοτοσυ: κλεττῶν, ποδηλάτων κλπ.- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΚΑ ΡΑΖ ὁλοχαλύβδινα, -- ΧΡΗΜΑΤΟΜΙΒΩΤΙΑ.-- ΣΩΛΗΝΕΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΥΣ γιὰ πότισμα κἡ- πων κλπ.--ΠΙΝΕΛΛΑ.--ΚΟΡΔΕΛΛΕΣ ΠΡΙΟΝΙΑ --ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ καὶ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚ«ΕΣ ΠΕΝΝΕΣ ποὺ γράφσυν εἰς ὅλα τὰ μέταλλα, ᾿Αναμένομεν ἐπίσης : Ἐυλουργικὰά µηχανήµατα---Πριονιστικὲς μη: χανὲς--Πλάνιες --᾽Ακονιστικὲς μηχανὲς πριο- γιῶν---Πιαστόρια-- Συγκολλητικὲς μηχανὲς πρι- ονιῶν-- Διάφορα μεγέθη ἀρίδων κλπ. Ἐπισκεφδῆτε µας γιά τὸ συμφέρον σας. οΕϊζδοποξέησες θοῦν εἰς τιµάς διατιµήσεως τὰ κάτωθι εἴδη: ΜΙΚΡΟΙ ΤΟΡΝΟΙ ζοίΐοα- Ἰ)αςίο (στουππί) γωνον). : ΧΑΛΥΒΔΙΜΕΣ. ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 1΄’ καὶ ἐξαρτήματα, Απίο-0γε]ες (ποδήλατα μὲ μηχανήν) 6οπἱρ{θςκΟΓ5 (κὀμπρεσσόροι) καὶ Εἰσαγωγεῖς : Πλατεῖα Δημαρχείου Νο. Ί, Λευκωσία ΝΕΟΝ ΛΥΡΒΡΙΙΚΟΝ ΗΝ. [μη Σήµερον ὥρα 6.15 καὶ 9:15 μ.μ. παλαιότερα καὶ ἀγωνιστικώτερα στελέχη τοῦ τοῦ ΕΑΜ καὶ ἀντιπρόσωπός της στὴ Ἐρεύνης τοῦ ΟΗΕ, πέφτει πάνω στὶς ἐπάλξεις τοῦ λαϊκοδηµοκρα- κριτοῦ µας) ἸἘπὶ τῆς προσόψεως θετήθη ἀπὸ σήµερον πελωρία φῶ- Δρούσιας καὶ ἡ δνὶς ᾽Αγνὴ -Ξενο- αὗριον χεται ἁπὸ τῆς προσεχοῦς Δευτέ- Παρελήφθησαν καὶ θὰ πωλη- ΣΙΔΗΡΟΝ (λάµες καὶ τετρά- Β, ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 8. ᾿Αδελφός .έ «Δ ΙΛΝΗΙΚ. ΠΗΝΝΙΜΙΗ ΙΙ [ΝΙΚ ΙΝΙΙΝΙΝΙ ΤΗΝ [ὰ ΙΝΚΙΝΙΜΗΤ ΤΠ ΠΝ ΚΙ μα ΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΙΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ κ. Κ ΚΑΡΑΙΙΩΡΓΗ τικοῦ ἀγώνα, Ἡ δολοφονία τοῦ συναγ. Γ. Ζέδγου χαρακτηρίζει τὴν καινού- ρια περίοδο στὴν ὁποία μπαίνει ἡ χώρα µας ὕστερα ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Προέδρου Τροῦμαν, Αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη ἡ Κ. Ε. τοῦ Πολιτικό Συνασπισμοῦ τῶν Κομμάτων τοῦ ΕΑΜ τὴν προεῖδε καὶ τὴν κατήγγειλε ἀπὸ τὴν πρώ- τη σιγµὴ ποὺ γνώσθηκαν οἱ πα- ρεμθατικὲς διαθέσεις τῆς ᾿Αμε- ρικανικῆς κυθερνήσεως, Τὸ ΄στυ- γερὸ καὶ ἀποτρόπαις ἔγκλημα ποὺ οἱ ἀσύδοτοι δολοφόνοι τοῦ μοναρχοφασισμοῦ διέπραξαν στὴ Θεσσαλονίκη σκοτώνοντας τὸ σει΄ τὴν ἀλήθεια τῆς διακηρύξεώς μας. Ἡ δολοφονία τοῦ Ζέθγου µπρο στὰ στὰ µάτια τῆς Ερευνητικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τὴν ὥρα ποὺ 6ρί- σκονταν στὴ Θεσσαλονίκη οἱ δυὸ εἰδικώτερα ὑπεύθυνοι ὑπουργοί, τῆς Δημοσίας Τάξεως καὶ τῆς Δι- καιοσύνης, ἀποτελεῖ ἀπροκάλυ- πτη ὅσο καὶ ἰταμὴ πρόκληση ποὺ στρέφεται ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἵ- διου τοῦ ᾿Οργανισμοῦ τῶν Ἕνω- µένων ἸἘθνῶν καὶ δρίσκεται µέ- σα στὰ πλαίσια τῆς δυναμικῆς πολιτικῆς ποὺ διακηρύσσει καὶ ἐφαρμόζει ἡ κυθέρνηση ἐνισχυο- µένη ἀπὸ τοὺς ξένους ἵμπεριαλι- στές, ᾽Ακόμη τὸ γεγονός αὐτὸ δείχ- νει τὴν προσπάθεια ν᾿ ἀνοιχθεῖ λαό καὶ νὰ κλεισθεῖ κάθε διέξο- δος γιὰ ὁμαλὴ λύση τοῦ ἐσωτερι- κοὺ προθλήµατος. Ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ τὴν ἀναμφισθήτητη ἀπόδειξη τῆς ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 22 (0Ιδ. Ὑπι) 'Ο ᾽Αμερικανικὸς τύπος δηµοσι- εὖει μακρὰς ἀνταποκρίσεις ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη ὅπου τονίζεται ὅτι ὁ κ. Ράῦαν στὶς τηλεγραφι- Ασφαλείας ὑπογραμμίζει νέα πα ραδίαση. ὑποσχέσεως τῶν ἁρμο- δίων ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Στὸ τηλε- στἀμην Ηλιάδην, δώσαντα ῥἎἌ- Ἡ . οκω ᾱς μή πόσχεσιν γάµου μετὰ τῆς ἐκ γράφημα που: Ἐ, δή ἄνοφερε- Λάρνακος ὄνίδος Μαρούλλας | ται ὅτι ἐνῷ ὁ κ. Κύρου εἶχε δη: στρατός δὲν θὰ προέξαινε σ᾿ ἔ- πιχειρήσεις ποὺ 'θὰ ἐδυσχέραιναν τὸ ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς ᾿Ερεύνης ἐδόθη διαταγὴ νὰ ἐξαπολυθή ἐἑ- πίθεση ἀπὸ τὶς κυθερνητικὲς δυ- νάµεις ὅταν ἀκριθῶς τὸ κλιμά- κιο τῆς ἐπιτροπῆς ρισκόταν σὲ πορεία στὸ ἔδαφος τῶν ἀνταρτῶν γιὰ νὰ συναντήσει τὸν ἀρχηγὸ τοῦ δημοκρατικοῦ στρατοῦ, στρατηγὸ Μάρκο. Ο γενικὸς γραμματεὺς τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ᾿Ερεύνης Ρόσερ Λούντ ἐχαρακτήρισε τὴν ἔναρξη τῶν ἐπιχειρήσεων ὡς «ἀπροκάλυ- πτη δολοφονικὴ ἐνέργεισ καὶ πρόσθεσε ὅτι ἦταν χαρακτηριστι- κὀ ὅτι δόθηκε δισταγἡ γιὰ. δρά- ση ὅταν τὸ κλιμάκιο εἶχε προχῶ- ρήσει στὸ ἔδαφος τῶν ἀνταρτῶν, ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ) ΠΤΙ ΠΙΠΗΗΜΜΙ | ΗΠΝΙΙΙ ΕΙ. ΕΛ : [ΤΙΜΗ ΜΙΝΙ ΜΜ] Πιτ Γιάννη Ζέθγο, ἠλβε νὰ σφραγί- | εὐρύτερο τὸ χάσιια ἀνάμεσα στὸ πιὸ ι ΙΙΙ ΤΝ 1! ὑΙΝΙΙΙ ΜΙΝΙ ἴἱ ΠΙΙΡΗΙ ΠΝΜΜΙΙ ΙΙ ΤΝ ΠΠ ΚΙ σήμερον εἲς Θεσσαλονίκην. λώσει ρητῶς ὅτι ὁ κυθερνητικὸς ὅτι συνηντήθησαν μετὰ τοῦ στρα- σον πλήρους τοῦ νεοφασιστικοῦ καθς- στῶτος καταπτώσεως καὶ τῆς ἀποξενώσεως τῆς κυθερνήσεως ἆᾱ- πὸ κάθε λαϊκὸ ἔρεισμα. Ἡ κυθέρνηση πρέπει νὰ ξαΐ- ῥει ὅτι αὐτές οἱ µέθοδες δὲν πτο- οὖν κανένα. Πυργώνουν καὶ χαλυ- θδώνουν τὴν ἀντίσταση τοῦ λα- οὔῦ. Τὸ αἷμα τῶν χιλιάδων ἀγω- νιστῶν ποὺ ἔπεσαν στὴ µεταδε- κεμδριανἠ περίοδο καὶ στὸ ὁποῖο προστέθηκε τώρα τὸ αἷμα τοῦ συναγ. Ζέθγου, Ἱοτίζει τὸ δέν- τρο τῆς Ελευθερίας καὶ θαθαίνει τίς ρίζες του, Ἡ ΚΕ τοῦ Πολιτικοῦ Συνα- σπισμοῦ τῶν Κομμάτων τοῦ ΕΑΜ διακηρύττει ὅτι στὴν και- νούργια αὐτὴ τροµοκῥατικὴ περί- οδο, ποὺ ἐγκανίασε ὁ µοναρχοφα- σισμὸς, στέκεται στὸ πλευρὸ τοῦ λαοῦ, περισσότερο παρὰ ποτέ ἐ- νωµένη μαζύ του. Τὸ αἷμα τοῦ Γιάννη Ζέόγου εἲ- ναι μιὰ πολύτιμη συνεισφορὰ γιὰ τὴν τελικὴ κατίσχυση τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν Ανεξαρτησία τῆξ Πατρί- δας, τὴν Ελευθερία, τῇ Δημοκρα τία, τὴ Λαϊκὴ Συμφιλίωση». Το κ.κ Ε. Ἐπίσης ὑπὸ τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ. ΚΕ. ἐξεδόθη τὸ κάτωθι ἀνακοι- νωθέν : «Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ᾖτοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ΈἙλ- λάδος μὲ θαθύτατη θλίψη πλη- ροφορεῖ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴ «δολοφονία στὴ Θεσσαλονίκη τοῦ σ. Γιάννη Ζέθγου, πρωτοπό- ρου κομμαυνιστῆ καὶ λαϊκοῦ. ἀγω- νιστή. ΤὉ σ, Γιάννης Ζέδγος ἔπεσε Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΟΓΤΙΗΙ ΙΜΝΙΠΗΙ ΜΗΝ ΕΠΗ ΠΙΗΝΗΙΜΗ ΜΙΝΗΙ μαμα κετὰ ἀπὸ τὰ πρωτότυπα τηλεγρα φήµματα ποὺ ἔστειλε στὸ Συμθδεύ- λιο ᾿Ασφαλείας. ἔχουν ἐξαφανι- σθεῖ καὶ σὲ ἄλλα ἔχουν προστεθεῖ φράσεις ἢ ἔχουν ἀλλοιωθεῖ παρά- κὲς ἐκθέσεις του στὸ Συμθούλιο Υραφοι, ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ρ,) Οἱ ἀντιπρό- σωποι Ρωσσίας καὶ Πολωνίας αἵ- τινες παρέμειναν εἰς τὰ θουνὰ ἑ- πὶ µίαν ἑδδομάδα ἐπέστρεψαν Ὁ Ῥῶσσος ἀντιπρόσωπος ἐδήλωσεν τηγοῦ Μάρκου καὶ ἔλαθον, παρ᾽ αὐτοῦ σχετικἠν ἔκθεσιν. Κατηγό- ρησεν͵ ἐπίσης, τοὺς συναδέλφους του διότι ἀδικαιολογήτως ἐπέ- στρεψαν πρὸ τῆς «συναντήσεως μετὰ τοῦ Μάρκου. Πλήθη λαοῦ συνηθροίσθησαν εἰς τὸν τόπον τῆς ἀφίξεως τῶν ἀντιπροσώπων, ἡ δὲ ἀστυνομία ἐπεχείρησε νὰ τὰ διαλύση, ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ρ.) Τὸ Πολιτι- κὸὀν Συμθούλιον τῶν 7 ἀρχηγῶν εἲἷς συνεδρίασιν του ἀπεφάσισόν ὅπως υἱοθετήση τὴν πολιτικὴν τῶν ὁμαδικῶν. ἐκτελέσεων ὅλων τῶν κρατουμένων καὶ καταδικα- σθέντων ὑπδ. τῶν Ελληνικῶν δι- καστηρίων εἰς θάνατον ἀγωνιστῶν πῆς ᾿Εθνικῆς. ἀντιστάφεως. Λέγε- ται ὅτι θὰ ἐκτελεσθούν καὶ οἳ κα: ρας. 24)3)47. καθ ἑκάστην ἐν] “Ὁ κ. Ράῦαν μιλώντας μὲ ξέ- Βαλαιῶν Πατρῶν. ον, Μ, --- νους ἀνταποκριῖὲς τόνισε ὅτι ἀρ- πλεύρως τοῦ καθαριστηρίου τοῦ Ξ κ. Ἠλία Νικολάου). ΤΏραι ἐπισκέψεως : 10-] π.μ. καὶ 4-ό μ.μ, Ἐν Λευκωσία τῇ 22ᾳ Μαρτίου, 19247. Ι Γιάννης . Μπάρτακος ΜΙΑ ΚΑΙ. ΜΟΝΗ ΕΜΝΦΑΝΙΣ1Σ Τὸ Σάββατο βράδυ 29 Μαρτίου σόΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ ν Ρένα Βλαχοπούλου οί | Εἰσιτήρια Τηλ. πωλοῦνται εἷς τὸ ταμεῖον τοῦ «Θεάτρου παθημερινῶς 388. ΡΙΑ ὅλων ΛΕΣ ἁἀλουμίνιον. Ὑελοπωλεῖον Ν. Ἑρμοῦ 79 --Λευκωσία Διαθέτοµεν ὅλα τὰ εἴδη τσίγγενών : ΚΑ: ΤΣΑΡΟΛΛΕΣ --ΚΟΥΠΠΕΣ --ΚΑΤΣΑΡΟΛΛΕΣ γαλάτου καὶ ΟΥΡΩΔΟΧΕΙΑ.-- Επίσης : ΠΟΤΗ- τῶν εἰδῶν.--ΔΙΣΚΟΥΣ µαρµάρινους (τζιόνενους) Τσεχοσλοβακίας. ΠΙΑΤΕΛΛΕΣ.-- ΠΥΡΟΥΝΟΜΑΧΑΙΡΑ πρόχειρα.-ΚΑΤΣΑΡΟΛ: Τὸ συμφέρον σας ἀπαιτεῖ ἐπισκεφδῆτε, Θ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ γἁ μᾶς ἴ Τπί ΙΙΜΛΜΗΙΗΝ ΠΡΙ δολοφονγµένος ἀπ᾿ τὸ µοναρχο- φασισμὸ καὶ τοὺς ξένους προστά- τες, Ὁ σ. Γιάννης Ζεθγός ἔπεσε γιὰ τὴ δίκαιη ὑπόθεση τοῦ λαοῦ. “Ο θάνατος του εἶναι τέτοιος ποὺ τὸν κάνει ἀθάνατο καὶ ἄξιο παιδὶ τοῦ λαοῦ ποὺ τὸν γέννησε. Πιὸ σφικτά͵, πιὸ ἀποφασιστικά πιὸ θαρραλέα, καὶ πιὸ ἀκλόνητα στήν πάλη γιὰ τὴ λαϊκὴ ἑνότητα καὶ συφιλίωση, γιὰ τὴ Δηµοκρα- τία καὶ ᾽Ανεξαρτησία!ί Εἶναι ὁ μόνος ἄξιος τρόπος νὰ τιµήσουμε τὴ µνήµη τοῦ ἁλησμόνητου ἀγω- νιστῆ. ) Τὸ παράδειγµα, ποὺ ὁ Γιάννης Ζέθγος ἔδωσε σὰ λαϊκὸς ἀγωνι- στὴς καὶ πρωτοπόρος µαχητής, θὰ γίνει σύμβολο καὶ ὁδηγός Υιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ελλήνων ποὺ πιστεύουν στὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Ανεξαρτησία, ποὺ Ἠπι- στεύουν στὴν Ἑλλάδα». ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ .ὩὪς µετεδόθη ἐκ Θεσσαλονίκης ὁ στυγερὸς δολοφόνος ὁ ὁποῖος παρηκολούθει ἀπὸ τὸ πεζοδρόµι- ον τὸν Ζέθγον ἐπυροδόλησε κατ᾽ αὐτόῦ τρεῖς φοράς μὲ περίστρο- φον εἰς τὴν κεφαλήν. Ο Ζέθγος πέφτοντας προσπάθησε νὰ ση- Κωθῷ πάλιν ἀλλὰ ὁ δολοφόνος τὸν ἐπλησίασε καὶ τὸν ἐπυροθό- λησε καὶ πάλιν. 'Ο δολοφόνος ἐ- τράπη εἰς Φυγήν, εἶχε δὲ δύο ἄλ- λους πλησίον του προφανῶς συνε- νόχους του. ὮἩ συγκλονιστικἡ εἴδηση τῆς δολοφονίας τοῦ Γιάννη Ζέθγου δι- αδόθηκε ἀστραπιαῖα σὲ ὁλόκλη- ρη τὴ Θεσσαλονίκη καὶ προκάλε- / ταδικασθέντες δοσίλογοι͵ ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ρ.) Μετὰ τὴν ἄφιξιν τῶν Ζέρθα καὶ ᾽Αλεξανδρῆ εἰς Θεσσαλονίκην ἐγένετο σύσκε- ψις μετὰ τῶν στρατιωτικῶν ὑπευ- θύνων ἀκολούθως δὲ οὗτοι ἀνεχώ- ρησαν ἀεροπορικῶς εἰς Κοζάνην. Ἡ εἰς Θεσσαλονίκην παρουσία των συνοδεύεται μὲ ἐπίθεσιν τῶν κυθερνητικῶν δυνάµεων εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν αἴἵτινες Χρη- σιμοποιοῦν κατὰ τῶν ἀνταρτῶν πυροθολικὀν καὶ ἀεροπορίαν, Οἱ ἀντάρται ἔσχον τὴν πρώτην των ἐπιτυχίαν καταρρίψαντες ἕν ἁερο- πλάνον. Ἐν τῷ μεταξὺ ἐγνώσθησαν τὰ «νέα µέτρα», τὰ ὁποῖα ἀπεφάσι- σεν ἡ κυθέρνησις ὑποστηριζομένη ὑπὸ τῶν ξένων ὑποστηρικτῶν νὰ λάδη πρὸς ἐξόντωσιν τῶν δηµο- κρατικῶν, Τὰ µέτρα ταῦτα εἶναι αἱ πολιτικαὶ δολοφονίαι, αἱ προ- γραφαὶ καὶ αἱ ὁμαδικαὶ σφαγαὶ τῶν δημοκρατικῶν πολιτῶν. Προσφοραὶἱ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προσφοραὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ διὰ μπουφέ δι’ ἕν ἢ καὶ περισσότερα ἔτη. Πληροφορίαι παρὰ τοῦ κ. Χρ. Μαλακάσα, τηλέφ, ἀρ. 222, Τ.Κ, ἀρ. 9, Λεμεσός. Προσφοραὶ γίνονται δεκταὶ µέ- χρι 3] Μαρτίου, ἐξεδόθησαν ἀνακοινώσεις τοῦ κινηµατοθεάτρου «ΡΙΑΛΤΟ». Στὴν ἀπογευματινὴν τοῦ ρῖμρο σε δαθειὰ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση σὲ ὅλο τὸ λαό, ἀνεξάρτητα ἅπο φρονήματα, . ς , Οἱ ἀντιπροσωπείες τῶν ξένων χωρῶν, ποὺ µετέχουν στην Επι- τροπὴ Ἐρεύνης, πληροφορήθηκαν μὲ κατάπληξη, ἐνῷ γευμάτιζαν. τὸ στυγερὸ ἔγκλημα που δια-ι πράχθηκε στὸ κέντρο τῆς πόλης ἐναντίον ἑνὸς πολιτικου Ἠγετη µπροστά στὰ μάτια τῶν ἀντιπρο- σώπων τῶν Ενωμένων ᾿Εθνών. Οἱ «ξένοι ἀνταποκριταίὶ κατά- πληκτοι ἐπίσης ἔσπευσαν νὰ στείλουν τὰς ἀνταποκρίσεις τῶν, ἐκφράζοντες ταυτοχρόνως τὴν κα τάτληξίν των ἀπὸ τὰς γελοίας κυθερνητικὰς δικαιολογίας, Αγγλος ἀνταποκριτής, ὅταν ἐπληροφορήθη τὴν τῶν ἀρχῶν, ὅτι ὁ δολοφόνος εἶναι δραπέτης τοῦ Μποῦλκες πρώην ἑλασίτης, ἔφραξε ἐνδεικτικὰ τὴ μύτη του καὶ εἶπε: Ἡ. σκηνοθεσία Ερωµάει πάρα πολὺ καὶ σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ ἔργο τῆς Ἐπ. Ἐρεύνης. 'Ο ἀντα- ποκριτὴς τοῦ Τὰςς ἐτηλεγράφησεν ὅ-ι ἡ δολοφονία ἀποκαλύπτει τὰ κυθερνητικἀ σχέδια γιὰ τὴν ἔν- ταση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου κι’ ὅτι ἀποθλέπει στὸ νὰ ἐξωθήσει τοὺς ἡγέτες τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων νὰ πάρουν τὰ θουνὰ. γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τή ζωή/τους. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ Οἱ ξένοι ἀνταποκριταὶ µετέδω- σαν ταυτοχρόνως περίληψιν ἐπι- στολῆς τοῦ: Ζέθγου πρὸς τὴν Ἐρευνητικὴν ᾿Επιτροπήν εἰς τὴν ΕΡΧΕΤΑΙ - 0 ΑΓΙΟΣ ΛΕΡΚΩΝ ἵὉ Μητροπολίτης Δέρκων διὰ χθεσινοῦ τηλεγραφήματός του πρὸς τὴν Α.Σ, τὸν ποτηρητήν τὸν πληροφορεῖ, ὅτι ἀναχωρεῖ αὔ- ριον Δευτέραν ἐκ Κωώνσταντινου- πόλεως ἀτμοπλοϊκῶς εἰς ᾿Αθήνας ὅπου θὰ φθάση τὴν πρασεχῆ Τε- τάρτην. Ἐκεῖθεν θὰ ἔλθη εἰς Κύ- προν ἀεροπορικῶς διὰ τὴν ᾿Αρ- χιεπισκοπικὴν ἐκλογήν, Σο -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ὑπὸ τῆς Γραμματείας τῆς Παγκ. Ἑνώσεως Μικρ) ρχῶν {Π. Ε.Μ.), τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ᾿Ενώσεως Μικρ)ρχῶν Λευκωσίας καὶ τῆς Παγκ. ᾿Επιτροπῆς ᾽Αποστράτων σχετι- κῶς μὲ τὸν ἑορτασμὸν τῆς 22ης Μαρτίου, διὰ τῶν ὁποίων καλοῦν ὅλα τὰ µέλη των ὅπως παρευρε- θοῦν εἰς τὴν ἑορτήν, Οἱ ἐπαγγελ- µατίαι καὶ 6ιοτέχναι θὰ συγκεν- τρωθοῦν εἰς τὸ οἴκημα τῆς Ενώ- σεως Μικρ)ρχῶν κατὰ πὴν 9.30 π.μ, ἀκριθῶς, --“οοο---- ΛΕΜΕΣΟΣ 22 (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας) ᾿Ὑπὸ τῶν καρραγῶ- γέων Λεμεσοῦ ἀπεστάλη πρὸς τὸν Διευθυντὴν τῆς γεωργίας Ὁ- πόµνηµα εἰς τὸ ὁποῖον τονίζεται ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ τμήματος παραχώ- ρουµένη τροφὴ διὰ τὰ ζῶα Των εἶναι ἀκατάλληλος. εἰ Στοῦ Θ. ΠΟΕΡΟΥ ὁδὸς Φανερωμένης, 50 Γαρελήφθησαν γιακαδάκιᾶ, Φφρίλια, Δανδέλλες εἰς διαφόρους Χρωματισμοὺς. Επίσης παιδικά εἰς πλουσιῶ- τάτην συλλογήν, Παραστρώµατα πρὸς 2)- ἕκα- στον, ' Τὸ σπεσιαλιτέ µας: ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ:Ι ΚΑ ἀπὸ 20). τὸ σέτ. ἀνακοίνωσιν πφρσυσυσυάύνόφου φο99ὐ9Φ4Φ0Φ0Φς060 ΧΑΡ. ποιότητος. Καρυδιὲς ξηρές, ον ο ΗΗΗΗΗΕΗ ΜΗ --ν ΤΙΜΑΙ μον Τὸ µεγάλο Ελληνικὸ ᾽Ακροβατικὸ βμο ΜΕΝ καὶ ΧΙΙ καὶ τὸ διασκἐδαστικὸ γούμερο Ὀυο ὁΕΒΘΕΥΡ Φ00960Φ 60009009 ΨΦοοΦθ0Φ0Φ0ΦΦθΦ0ΡΦ0ΦθΦδ6δΘΦΦΟΟΦ - ΗΗΗΗΗΜΗΗΜΗΗΕΗΜΗΗΗΗΕΗΗΗΠΗΗΗΗΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΧΑΣΑΠΗ ᾿Οδὸς ᾿Ὀνασαγόρου Νο. (Όπισθεν Ξενοδοχείου «ΓΙΑΞΗΣ» Διαρκὴῆς ἔκθεσις ἐπίπλων. Χρησιμοποιοῦνται ὑλικὰ τῆς καλυτέρας 'Αρμονικοὶ καλλιτεχνικοὶ συνδυασμοί. Επισκαφθεῖτα µας πρὸς τὸ συμφέρον σας, ο ΗΗΗΗΗΠΗΜΗΗΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΠΗΙΠΙ ον αν Πυροτεχνήματα ! -- Πυροτεχνήματα | Χ. ΚΥΡΒΡΙΑΚΙΔΟΥ )Αδειούχου κατασκευαστοῦ καὶ πωλητοῦ ἵὈδὸς Μεγάλου Αλεξάνδρου 23 -- Λευκωσία. Πληροφοροῦμεν τὸ ἀξιότιμον κοινὸν Λευκωσίας καὶ περιχώ- ρων, ὅτι κατασκευάζοµεν καὶ πωλοῦμεν διαφόρων εἰδῶν ΠΥ- ΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, ΜΑΣΚΟΥΛΑ, ΦΙΔΙΑ, ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ, ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ, ΣΠΙΝΘΗΡΟΒΟΛΑ’ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ, ὦ κλπ., ὅλα ἀκίνδυνα, διότι, τὰ πλεῖστα, κατασκευάζονται ὑπὸ εἰδικοῦ χημικοῦ τεχνήτου, ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΑΙ. Διὰ τὰς συντεχνίας, τὰ σώματεῖα καὶ ἔκπτωσιφ. 999990 «ΦοθθΦθοφφθφΦόὀφθΦοφοςο 10 --”- 0 μήν... πυροτεχνηµάτων ΚΡΟΤΑΛΑ, ΦΥΣΕΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΝΑΡΚΕΣ τὰς λέσχας γίνεται Λευκωσία, 23 Μαρτίου ς ὁποίαν κατήγγελλε τὸ νέο κύμα τῶν ἀντιδημοκρατικῶν διώξεων εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, τὰς ἀθρό- ας συλλήψεις στελεχῶν τοῦ ΕΑΜ κλπ ᾿Ο Ζέθγος εἰς τὴν ἐπιστολήν του αὐτὴν ἔγραφεν καὶ τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Φέροντες εἰς γνῶσιν τῆς Ἐπιτροπῆς ὑμῶν τας διώξεις αὐτὰς καὶ τὰς σκηνοθεσ!- ας αἱ ὁποῖαι γίνονται τώρα ὁπό- τε ἀκόμη ἡ ὑμετέρα Επιτροπή εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἑλλάδα, ση- µειώνοµεν ὅτι ἀποθλέπουν εἰς τὸ νὰ, δικαιολογήσουν τοὺς μαζικοὺς διωγμούς, νὰ ὑποδαυλίσουν το πνεῦμα τοῦ μίσους καὶ της ἐχθρό- νὰ ἐξάψουν τὸν Φανατι- τητος. ὰ σµόν μεταξὺ του Ελληνικού λα- εὖ καὶ νὰ ἐπεκτείνουν καὶ νὰ Εαθύνουν τὸν ἁδελφοκτόνον ἐμφύ- λιον πόλεμον». Τὴν ἐπιστολήν αὐτὴν τὴν συνέ- ταξε δύο ὥρας προτοῦ δολοφονη- θᾳ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οἱ δημοκρατικοὶ κύκλοι φρΏ- νοῦν καὶ τονίζουν ὅτι ἡ στυγερᾶ δολοφονία ἀποτελεῖ ἀποτρόπαιον πολιτικὸν ἔγκλημα τὸ ὁποιον ὦρ- γανώθη ἀπὸ τὴν κυθέρνησιν διὰ νὰ πλήξη τὴν ἡγεσίαν τοῦ δηµο- κρατικοῦ κινήματος, Τοῦτο χαρα- κτηρίζει τὴν νέαν περίοδον εἰς τὴν ὁποίαν εἰσέρχεῖαι ἡ χώρα µε- τὰ τὸν λόγον τοῦ προέδρου Τροῦ μαν καὶ πάει νὰ κλείσῃ τὸν δρό- μον πρὸς ὁμαλὴν λύσιν τοῦ ἐσω- τερικοῦ προθλήµατος, Οἱ ἀντικυθερνητικοὶ πολιτικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκρύπτουν τὴ φοθερὴ ἐντύπωση ποὺ προκαλεῖ ἡ ἐγκαι- νιαζοµένη ἀπὸ τὴν κυθέρνηση νέα µέθοδος ἐξόντωσης τῶν πολιτι- Τ0 ΕΘΝΑΡΧ. [ἱ ΜΜ ΜΙΑ. ΙΙΙ] πἹἩ κῶν της ἀντιπάλων, Παράλληλα ἐκφράζουν τὴ γνώμη ὅτι ἡ µε.' φύτευση στὸν τόπο µας τῶν γ σίων αὐτῶν ἀμερικανικῶν µάτων δολοφονίας δὲν εἶναι δυνα τὸ νὰ ἔχει ἄλλο ἀποτέλεσμα ρὰ νὰ ἁπλώσει τὸ χάος τοῦ ἐ φυλίου πολέμου μὲ συνέπει.. τρομακτικὲς γιὰ τὸν τόπο, 5 ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ 'Ο δολοφόνος ὡς σᾶς ἐτηλε, γράφησα ἐφιλοξενεῖτο ὑπὸ το. | στρατιωτικῆς ἀστυνομίας ἐπὶ ὐ μέρας. Σᾶς παραθέτω κατωή. ο ὁλόκληρον τὸ τηλεγράφημα ἐν Ἰεσσαλονίκης πρὸς τὰς άριστες. ὰς ἐφημερίδας ἐν σχέσει μ΄ ὁ ζήτημα αὐτό: «ὉΟ δολοφόνος τοῦ Ζέδγο κ» πὶ 40 περίπου ἡμέρες ἦταν φ. λοξενούμενος τῆς Ε.Σ.Α. στὸ κ 4 ριο τῆς ᾿Ιταλικῆς Σχολῆς, ὅτι στεγάζεται καὶ τὸ στρατοδικήο 4 Διατρέφονταν πλουσιοπάροχα εἰ: χε ἀπόλυτη ἐλευθερία, ἔδγαι στὴν πόλη, ἔδριζε χυδαῖα τοὺς. κομμουνιστές καὶ τὴ Δημεκραήᾳ καὶ διετυµπάνιζε ὅτι διέθετε ἅκ θονα χρήματα, Ἐκπαιδευόταν κα, 3 ταλλήλως γιὰ νὰ χρησιµοποιβς Ί ὡς ἐκτελεστικὸ ὄργανο τῶν ἐγκλᾳ ματικῶν σχεδίων τοῦ μοναρχοφα. Ξ σισμοῦ». ὴ Ἡ. κυθέρνηση γιὰ νὰ «ὗπερ- : φαλαγγίσει» τὴν ἐναντίον της κ. τηγορία γιὰ τὴ χρησιμοποίηση τοῦ Βλάχου ὡς δολοφόνου τοῦ. Ζέθγου σκοπεύει νὰ δηµιουργή. σει ἐντυπωσιακὸ θόρυδο ἐμφαν. 4 ζομένη ὅτι ἡ ἴδια ζητᾶ τὴν προσα 4 γὠγή του πρὸς ἐξέταση στὴν Ἐ.'' πιτροπή τοῦ ΟΗΕ «εἰς ἔνδεξιν τῆς ἀθωότητός της», ΣΥΜΒΟΥΛΙΘΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΗΞΙΝ' ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΟΙ᾿ ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΠΡΟΣ τον σκοπο] ΤΟΥΤΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνῆλθεν χθὲς εἰς συνεδρίασιν τὸ ᾿Εθναρχικὸν Συμµθούλιον, κα- τὰ τὴν ὁποίαν ἐξετέθησαν τὰ πεπραγμένα τῆς ἐθνικῆς µας Πρεσθείας. Ἐπὶ τῆς ἐν ᾿Αθήναις καταστάσεως, σχετικῶς μὲ τὸ Κυπριακὸν ὠμίλησεν ὁ κ, Ν. Κλ. Λανίτης, Τὰ µέλη τοῦ Συµθου- λίου ἐξήγαγον ἐκ τῶν ἐκτεθέντων, τὸ συμπέρασμα ὅτι δικαιολογεῖ- ται κάποια αἰσιοδοξία ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἱκανοποιήσεωώς τοῦ αἰτήματος µας, πρᾶγμα τὸ. ὁ- ποῖον θά ἐπιτευχθῇ διὰ συνεχοῦς, ἐντατικοῦ καὶ ἐνιαίου ἀγῶνος, Ὑπὸ τοῦ κ. Λανίτου ἐγένετο εἰ- σήγησις ὅπως τὸ Ἐθναρχ. Συµ- θούλιον καλέση τὸν Κυπριακὸν λαὸν νὰ «ὑποστείλη τὴν σηµαίαν οἱασδήποτε κομμµατικῆς δράσεως καὶ συσπειρωθῇ περὶ τὴν σηµαί- αν τῆς ἑνότητος». : Τέλος ἀπεφασίσθη ὁμοφώνως « ὅπως συσταθῇ ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν : δύο Μητροπολιτῶν καὶ τῶν κ. κ. Λανίτη, Κληρίδη καὶ Δημητρίου ἡ ἥτις ἐντὸς 15 ἡμερῶν θὰ καλέση 3 ἀντιπροσώπους κομμάτων καὶ ἄλλους παράγοντας, μὲ σκοπὸν - τὴν συνένωσιν ὅλου τοῦ Κυπρια. ᾿ κοῦ λαοῦ εἰς ἐνιαῖον ἐθνικὸν µέ. 4 τωπον, Σχετικῶς μὲ τὸ ζήτημα τῆς | ἀφίξεως τοῦ Κυδερνήτου ἀπεφα- σίσθη ὅτι οὐδὲν ἔχει νὰ προστεβῆ,: εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς ἀποχῆς ἀ- Ἰ πὸ πάσης ὑποδοχῆς. | Ακολούθως ὑπεγράφη ὑφ' ὅ- ἡ λων τὸ ὑπόμνημα τὸ ὁποῖον θὰ - σταλΏ πρὸς τὸν Κυδερνήτην ἐκ. µέρους τοῦ Ἑλλ, Κυπριακοῦ - λαοῦ. ] Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΛ ΕΟΡΤΑΣΘΗ ΕΝ ΕΛΛΛΙΙ Υπο ΤΡΟΜΟΚΡΑΊΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ρ.) Στρατοκρα- τικὰ µέτρα θὰ χαρακτηρίζουν ἐ- φέτος «τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ίδης Μαρτίου, ᾿Η ἀστυνομία ᾿Αθηνῶν ἀνεκοίνωσε σήμερον τὸ πρόγραμ- µα συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον µό- νον στρατιωτικὴ παρέλασις θὰ γί νη μετὰ τὸν ἐκκλησιασμόν τὰ σωματεῖα θὰ προσέλθουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν διὰ 5μελῶν ἀντιπροσω πειῶν τρία τέταρτα τῆς ὥρας πρὸ τῆς ἑορτῆς καὶ δι) ἀστυνομι- κῆς συνοδείας θὰ ὁδηγηθοῦν ἐςἍ τοὺς τόπους ποὺ καθωρίσθησαν διὰ νὰ ἵστανται πρὸς παρακδ. | λούθησιν τῆς στρατιωτικῆς παρε λάσεως, ὅπου καὶ θὰ φρουρόν- ται. Οὐδεμία µετακίνησις αὐτῶν: καὶ τῶν πληθῶν θὰ ἐπιτραπῆ πρὸ ἡ τοῦ τέλους τῆς παρελάσεως. Ἡ 3 ἀστυνομία ἀπαγορεύει, ἐπίσης, 4 νὰ ριφθοῦν ἄνθη ἢ ἄλλα ἀντικί-ᾗ µενα εἰς τοὺς ἐπισήμους, τβ ΔΠΕΣΟΒΗΘΗ Η ΚΡΙΣΙΣ - ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 (Ρ.) Ἡ Γαλ. λικὴ ᾿Εθνοσυνέλευσις ἐπανέλαθε σήµερον τὴν ποωΐαν τὰς ἐργασί- ας της, Παρὰ τὴν χθεσινὴν ἕντα- σιν τῆς καταστάσεως καὶ τὴν ἀναμενομένην παραίτησιν τῆς κυ- θερνήσεως ὑπάρχουν σήμερον ἐλ- πίδες πρὸς ἀποσόθησιν τῆς κρί- σεως. Χθὲς ἔσχον πολύωρον συ- νάντησιν ὁ πρωθυπουργὸς κ. Ρα- ματιὲ μετὰ. τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Κ. Κόμματος κ. Μωρὶς Τορέζ, :Ὑφ' ὅλων τῶν κομμάτων ἐπι. Ξ ΗΗΙΙΗΙΙΗΗΗΙΗΗΙΗΤΠΙΗΙΙΗ ἐν οσα ανν : ΤΕΛΕΥΤΗΙΠ Ω ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ | ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ | δεικνύεται πνεῦιια συνενναήσεῶς, τὸ Κ. Κόμμα ἐξέδωσεν σήµερον 3 ἀνακοίνωσιν διὰ τῆς ὁποίας δη- : λοῦται καὶ πάλιν ὅτι δὲν θεωρεῖ 4 ὀρθὴν τὴν ιμήφισιν τῆς πολιτικῆς ἐν ᾿Ινδοκίνα καὶ ὅτι ἐμμένει εἰς ἆ τὴν ἐντολήν τὴν ὁποίαν ἔδωσε' Ἰ εἰς τοὺς θουλευτάς του, -Ἡ ᾿Εθοσυνέλευσις ἐνέκριε τὴν πολιτικὴν τῆς κυθερνήσεδ εἰς ᾿Ινδοκίναν διὰ 411 ψήφων ναντι οὐδεμιᾶς, Οἱ Κομμµουνι 4 Ιἀπέσχον τῆς ψηφοφορίας. ρβἰ μπα) ΗΝ ΠΠ ΙΝΙ ἴΙ ΠΗΜΙΝΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 22 (Ρ) Κατ ἐντο- λὴν τοῦ Πολιτικοῦ Συµδουλίου αἱ στρατιωτικαὶ ἀρχαὶ κηρύσσουν τον στρατιωτικόν νόµον εἰς τὴν Πελοπόννησον, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν «ἐκτρόπων» ὡς ἰσχυρίζονται μετὰ τὴν ἐξόντωσιν τοῦ ληστάρ. ΓΠαρελήφθησαν καὶ πωλοῦντ τωθι ἐμπορεύματα : ᾽Αλουμίνια, ᾽Αμαξοῦδες, | γλίας καὶ Πουρκούς, Γυαλιά λά καὶ πιατέλλαι διάφοροι, [Πρέσε ράψιµον, Βελόνες καὶ Κεφάλια ποδηλάτου, Τζιησθέδες, Κλεφτοφάναρα Στοῦ ή. [ΗΡΙΙ/. ΒΑΡΩΣΙΑ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΛΒΛΙ Σκάλες ποδηλάτωνκαὶ Χέρια, Παπούτσια ἄσπρο, ΜΗΝ : χου Κατσαρέα, 'Ὁ κ. Μάξιμος ἀνήγγειλεν ὁ ἴδιος σήμερον τν λῆψιν τῶν «ἐκτάκτων αὐτῶν στρο’ τιωτικῶν µέτρων: εἰς τὴν Πελοπόν Ἡ κατάστασις εἶναι ἐξαι' ρετικῶς τεταµένη, ΙΗΗΗΗΤΗΝΗΠΗΝΝΗΙΗΗΗΜΗΝΗΑ νησον͵ αι εἰς τιµάς διατιµήσεως τὰ κά: αρεκλοῦδες, Φανάρια κάρου ᾿ΑΥ΄ µπων κρυσταλλωτά, Εὐρωπμῖ- ς πορτοκαλιῶν, Καρούλια διὰ Πυραύνων, Μαξιλαράκια σέλλων καὶ χίλια δυὸ εἴδη, Καθημερινῶς νέαι ἀφίξεις. Ἐπισκεφθῆτε µας καὶ . πεισθῄτε. , «Δελφοῦ

Title Subject Page
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ 4p
ΠΩΣ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4p
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 3p
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ 3p
Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2p
Η ΜΗΤΡΥΙΑ 2p
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ 1p
ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΜΙΑ ΑΠ' ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ.... 1p
ΕΦΗΜΕΡΑ Πολιτισμός 1p
ΑΓΓΛΙΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ Κυπριακό 1p
ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1p