Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-01-02

ΤΡΙΤΗ ο Λ᾿ανουαρίου 1945 ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΩΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟ ΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΠΑΡΜΗΡΗΣΕΗΣ Εμ ΠΟΛΤΙΚΗΣ ΤΗ θ’. (τελευταῖον) Ὑπὸ ΙΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΚΟΥΡΕΑ «χύλησις τῶν εἰς Τρα- ὠέζας καταδέσεων. ἐπελθῃ ἡ στιγμὴ τῆς ἀἆντικα: ταστγεως ὃὅλων τῶν προπο Ὡς εἶπον καὶ ἀνέπτυξαι λεμικῶν στόκ, τότε ἀντίο κ. ια ΄ 3 ΄ ὁ - 9 ὴ ἕκτε ὥς δὲν δύναται νὰ γίνῃ ταθέσεις, αἴτινες κατὰ τή παραβολὴ καταθέσεων µετα- Ἑὺ πὀσῶν τοῦ 1959 καὶ τοῦ 1944 Ἡ σύγαρισις, ἤν κά- µνει ἡ προσφώνησις, ὑπῆρ- ἕεν ἄστοχος καὶ ἀτνυχής, Αν- ποῦμαι δὲ διότι δὲν ἀπεφεύ- χὃη, ἡ παραβολὴ αὕτη, ἕκτὸς ἐὰν ὅ- ὑπεύδυνος λειτουργὸ ὑπεβίβιισεν εἷς τόσον χαµη- λὸν ἐπίπεδον τὰς γνώσεις, τὴν νοημοσύνην καὶ τὰς ἄν- τιιήψεις τῆς ποινῆς γνώμης ξιὶ νομισματικῶν καὶ οἶπο- νγομικῶν ζητημάτων. Οὐδεμία, ὥς ἐξήγησα, σχέ- σις ὑπάρχει μεταξὺ ὅμαλῶν καὶ πολεμικῶν αυναλλαγῶν, τῶν ὅποίων ὅὃ καθδορισμὸς μόνον. συμβατικὸς καὶ ἄναγ- μαστικὸς εἶναι. Διότι ἀλλοί- µονον εἷς τὰς νομισματικὰς συϊαλλαγάς τῶν ἐμπολέμων ξὰν' ἀφίετο ἐλευδέρα ἡ συ- να: λαγή. Θὰ ἐβλέπομεν τότε τὰς διακυμάνσεις τῶν συ- ναλλαγῶν νὰ χορεύουν «Τσάρ- λεστον»! Θὰ ἐβλέπομεν νο- µίσµατα ἀνερχόμενα εἷς τὰ ὕψη τῶν οὐρανοξυστῶν καὶ ἄλλα κατερχόµενα πρὸς ἕ- Εαύρεσιν ἀρτεσιανῶν ὑδά- των εἷς τὰ βάθη τῆς Γῆς, ὣς ἄκριβῶς συνέβη μὰ τὰ ἐχθροκρατούμενα Κράτη, ᾽Αλ- . λὰ καὶ ἐὰν σοβαρῶς παρα- βάλωμεν τὴν αὔξησιν τῶν µωταθέσεων τοῦπληθωρισμοῦ, ἥτις εἶναι πενταπλασία εἲς ᾱ- ξιαν ἓν συγκρίσει μὸ τὰς προ- π λεμικὰς καταθέσεις αἴτινε. ἦσαν Δ. 1. τοι. 000 ἄ6, ἔπρεπε νὰ ἔχωμεν κατα: Φέσεις ποσοῦ Λ, καὶ οὐχὶ Λ. 1.585.000 ὅσαι καταθέσεις ὑπάρχουν εἲς τὰς Τραπέζας κατὰ τὴν λήξασαν][ε περίοδον, ὥς διαλαµβάνει ἡ ὑπὸ τύπον συγκριτικοῦ πί- νακος προσφώνησις, Σοβαρολογοῦντες ὅμως ὃ- πενθυμίζομεν εἷς τὴν Κυβέρ- νησιν, ὅτι κἀταθέσες Λ. 1.000.000. ἀντικατεστάθησαν δι ὁμολογιούχων δανείων καὶ Λ. 510.000. ἐπληρώδη- σαν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ δι’ ἄγο- ρὰν Πιστοποιητικῶν ᾿Απο- ταµιεύσεως. ᾿Ἐπιπροσδέτως µεγάλα ἐμβάσματα εἱσέρρευ- σαν ἈΧατὰ τὴν πολεμικὴν περίοδον ἐξ ᾿Αφρικῆς, ᾽Αμε- ρικῆς καὶ ἄλλων χωρῶν ὑπὸ μεταναστῶν εἷς τοὺς ἕν Κύ- πτρῳ συγγενεῖς των καὶ πατὰ τὴν περίοδον τῆς ἔκκειώ- σεως σοβαρὰ ποσὰ ἐξήχθη- σαν καὶ ἐτοποθετήθησαν εἷς Αἰγυπτιακὰς καὶ ᾽Αγγλικὰς Τραπέζας. Τὸ σπουδαιότερον Όμως ἐπιχείρημα τῆς λανδα- σµένης συγκρίσεως κατὰ τὴν προσφώνησιν, ὅπερ δὲν ἕ- πρεπε νὰ διαφύγῃ τὴν ὃξυ- δέρχειαν τοῦ Οἰκονομικοῦ Συμβούλου, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔθιξα εἷς τὸ Κεφάλαιον ἝἛ- λέγχου Προμηδειῶν καὶ εἷς τὸ ΕΜεφάλαιον Τιμαρίθμου, τὸ σταµάτηµα δηλονότι τῶν σαγωγῶν, αἴτινες ὃ’ ἄπερ- ρόφουν ὅλας τὰς εἷς τὰς Τρα- πέζας αταθέσεις πρὸς µερι- χὴν ἄντικατάστασιν τῶν προ- πολεμικῶν στὸκ µπαντὸς εἴ- δους. Μήπως ἀγνοεῖ ὃ Οἶκο- νομικὸς Σύμβουλος, ὅτι απλεῖ- 605.000 προσφώνησιν ἀποτελοῦν τὴν οἰκονομικὴν µας εὑρωστίαν καὶ αἴτινες δὲν θὰ ἔπαρκέ- σουν πρὸς συμπλήρωσιν τῶ. κενῶν τῆς ἀγορᾶς. δυμώέρασμα Ἔ: µμµόνης τῆς ἀνωτέρω πλάνης (διότι δὲν εἶναι ἁπί- θανον νὰ ὑφίστανται καὶ ἅλ- λαι, αἵτινες δὲν εἶδον τὸ φῶς) ἁἀρκετὰ σοβαρᾶς διὰ τὰς οἱ- κονομικὰς κατευθύνσεις τῆς Πήσου, ἐξάγεται τὸ λυπηρὸν συμπέρασμα, ὅτι ὅλη ἡ οἶκουο νοµία µας καὶ διακυβέρνησις τῆς ΠἨήσου χρήζει ἀμέσου µεταρρυθµισεως ἐπὶ νέων ὑγιῶν βάσεων, ἀφοῦ καλῶς νοηθῇ ἡ σύγχυσις, ἥτις «πι- κρατεῖ μεταξὺ τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τοῦ εἰσοδήματος, τῆς µνομισματικῆς κυκλοφο- ρίας καὶ τῆς κατανομῆς τῶν φόρων ἐν ἀναλογίᾳ τῶν πλου τολογικῶν παραγόντων τῆς ἠήσου. Ἡ ἠθικὴ εὐθύνη τῶν κυβερνώντων εἶναι µεγ:στ]- ναντι τοῦ ἀμετόχου καὶ ἀάνευ- θύνου λαοῦ, ὅστις µόνον ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἐν γενικαῖς γραμμαῖς λαμβάνει ἀτελῆ γνῶσιν τῶν οἰκονομικῶν ὑπο- θέσεων τοῦ τόπου του. Εἶναι ἐπάναγκες νὰ σταµατήσῃ ὁ Φαβοριτισμὸς τῶν ΄ διοριζοµέ- νων προσώπων, ἄἅτινα στε- ροῦντάι τῶν εἰδικοτήτων διὰ τὰ ὑπουργήματα δι’ ἅ κα: λοῦνται καὶ ἡ ὅλη πολιτικ καὶ οἰκονομικὴ θέσις τῆς ᾿Α- ποικίας νὰ τεθῇ ἐπὶ εὐστα- θῶν καὶ µελετημένων βάσεων, ἵνα μὴ πολλαπλασιάσωμεν τὰ ἐλλείμματα καὶ κλονίσωμεν τὴν πίστιν τοῦ φορολογουμέ- νου λαοῦ, Ἡ Α. Β. ἔδει νὰ διορίσῃ µίαν ὑπεύθυνον καὶ ἀμερόληπτον Ὀἰκονομικὴν καὶ διαχειριστικὴν Ἐπιτροπήν, γνώστην τῶν ζητημάτων τῆς Ἠήσου, ἀμέτοχον προσωπικῶν διαχειριστικῶν συμφερόντων, ἥτις µοναδικἠν ἀποστολὴν νὰ ΧΠ τὴν ἔρευναν, τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν δικαίαν κατανομὴν τῶν πλουτοπαραγωγικῶν δυ. ναμικοτῆτων τῆς ἨἩήσου. Σύν- θηµα νὰ ἔχῃ τὴν πάταξιν τοῦ Φαβοριτισμοῦ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ τῶν μεγάλων ἐκμεῖαλ- λεύσεων εἰς βάρος τοῦ φορο- λογουμµένου λαοῦ. Τελευτῶν, ὀφείλω νὰ εὖχα: ριστήσῳ τὸν Προσωρινὸν Κυ: βερνήτην διὰ τὴν ἐκτίμησιν, Ἡν τρέφει πρὸς τὴν δηµοσίαν γνώμην καὶ τὴν ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀ. ναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ κατορθωµάτων τῶν Κυ- πρίων στρατιωτῶν, οἵτινες μετὰ τῶν συμπολεμιστῶν αὖ- θυσίας αἵματός εἰς τὸν βω- μὸν τῆς Ελευθερίας, γράψαν- τες ἐνδόξους σελίδας. ᾿ὈΟφεί- λω νὰ ἀναγνωρίσω τὴν καλήν του πίστιν καὶ τὰς µελλοντι- κάς του διαθέσεις, διὰ τὴν εὖ- ηµερίαν τῆς ᾿Αποικίας, ἀνε- ξαρτήτως τῶν διαφόρων Ἠπι- κρῶν παραπόνων µας, διὰ τὰ ὁποῖα τρέφοµεν τὴν /ἀκρά- ὃαντον πεποίθησιν, ὅτι ἡ Μέ- γάλη απροσιάτις καὶ Σύμμα: Χος τοῦ 'Ελληνισμοῦ, μὲ τήν ὁποίαν ἔχομεν κοινοὺς τά- φούς, κοινὰ ἰδεώδη καὶ κοινὰ συμφέροντα, θὰ µεριμνήσῃ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι διὰ τὴν προ- στασίαν καὶ ἕνωσιν τῶν ἆ- πανταχοῦ Ἑλλήνων ὑπὸ τὴν αὐτὴν Ἐθνικὴν στέγην, ὡς ἕ- πραξε καὶ διὰ τὰς ἰδικάς της Νήσους, Μὲ τὴν εὐχὴν αὐτὴν διαβε- Βαιοῦμεν τὴν Α. Ε., ὅτι αἱ Ἑλληνικαὶ καρδίαι καὶ ἡ ἆἀ- θάνατος Ἑλληνικὴ ψυχἠ ϱ' στα ὅσα εἴδη προπολεμικῆς ἀκολουθοῦν πάντοτε μετά θαυ- ἀξίας ἑκωλήθησαν καὶ πω: μασμοῦ καί θὰ περιβάλλουν λοῦνται σήμερον εἲς τὸ δε-[ μέ ἥμερ 5 Βρεττανικὀν λαόν. καπλάσιον καὶ δεκαπεντα- ἀγάπην τὸν γενναῖον πλάσιον τῆς προπολεμικῆς ᾱ- ξίας των ΔηΛλ. διὰ μίαν προπολεμικὴν τιμὴν π. χ. κάποτ ἀξίας μιᾶς λίρας ἕ- πληρώναμεν κατὰ τὸν πόλε- Ὑπεύθθνος-- Ιδιοκτήτης ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ μον Λ. 10 ἕως Λ. 12 Όταν! Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ--Λ)σία 4 τῶν Βρεττανῶν συνεισέφερον ᾗ᾿ ΠΥΡΣΟΣ ΠΜΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ αἱ ΔΗΛΩΣΕΙ» ΤΟΥ ᾿ΩΠΟΤΗΡΗΤΟΥ Ἡ ΥΠΛΙΦΡΟΣ ΕΙ ΑΝΑΗΙΛΙΟΙΕ » 5 λ [᾿ εἰπιτελεῖς καὶ προπαγανδισταὶ τοῦ Ακὲλ λε ΑΣΤΟΧΟΣ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙΣ ΄Ο κ. Μίνως Περδίος, ἆπαν- τῶν ἐν τῷ «᾿Ανεξαρτήτῳ» τῆς ἔθης Δεκεμβρίου εἰς σῆβείω- μα τοῦ «Πιρσοῦ», ἀδὸρῶν τὸν ἴδιον, γράφει ἐν Κατα- κλεῖδι τὰ ἀκόλουθα : «Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀκριβοπληρωμένη ἀρθρογραφία µας καὶ τῇ θέ- ση µας στὸν «᾿ΑνεξάρΏτητο», καταλαβαίνουμε τὴν Ἆπι: κρ { α τοῦ ἀρθρογράφόυ τοῦ «Πυρσοῦ», τὴ βρίσκουµςα- δι- καιολογημένη καὶ ουμμεριζόμαστειὴ θλίψη του...». ἀ Δὲν ἔχομεν οὔτε διά ίωώμα οὔτε καὶ ὑποχρέωσιν ν᾿΄ ἆπο- καλόψωμεν εἰς τὸν κ. Περ- δίον ποῖοι εἶναι οἱ ἀρθρο- γράφοι τοῦ «Πυρσοβν, οἵτι- νες ἀσχολοῆνται εἴταω μὲ τὸ ἄτομόν του εἴτε μὲ οἰαδή- ποτε ἄλλα ζητήµαταί δὲν ὁ- πάρχει ὅμως ἀμφιβολία, ὅτι ἐν τῇ ὡς ἄνω κατακλεῖδι τοῦ σημειώματός του ὁ (κ. Περδίος ὑπαινίσσεται ἡμᾶς.-ὡς ἔχον- τας ιὴν καρδίαν πλήρη πι κρίας--τὴν ὁποίαν. ὁ ᾖἴδιος εὑρίσκει δικαιολογημένην, συμμερίζεται δὲ τὴν θλῖψίν μας-- διὰ τὴν «ἀκριβοπληρω: µένη ἀρθρογραφίᾳ» του καὶ τὴν «θέση» του εἰς τὸν «΄Ανε- ξάρτητον». ον Ὁ ὑπαινιγμός σας αὐτὸς, κ. Περδίε. εἶναι ὁμολογουμέ- νώς πολὺ λυπήρὸς καὶ ἄστο- Χος, ἐὰν δὲ δὲν μᾶς συνέδεον μετὰ τῆς δἰευθύνσεως. τοῦ «᾿Ανεξαρτήτου» οἱ δεσμοὶ τρι- τοῦς συνεργασίας, τὴν ὁποί- αν ἐχαρακτήριζε πάντοτε ἢὴ ἁμοιβαία κατανόησις καὶ ἐμ- πιστοσύνη (ἐκτὸς ἐὰν σεῖς ἕ- χετε λόγους νὰ φρονῆτε ἅλ- λώς), θὰ ἧτο ἀρκετὸς νὰ ὁ: δηγήσῃ εἰς θλιβερὰς συνε- πείας καί νὰ διαταράξῃ τάς σχέσεις μεταξὺ δύο συνεργα- τῶν. ᾽Αλλὰ διατί, ἀγαπητὲ Περδίε, φρονεῖτε, ὅτι αἶσθα- νόµεθα «πικρίαν» -καὶ «θλῖ- φιν» διὰ τὴν «ἀκριβοπληρωμέ- νη» σας ἀρθρογραφίαν καὶ τὴν «θέση» σας εἰς τὸν «᾿Ανε- ξάρτητον» Μήπως νομίζετε, ὅτι ἡ παρουσία σας μεταξὺ τοῦ συντακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ «᾿Ανεξαρτήτου» μᾶς ἐἑξε- τόπισεν ἐκ τῆς θέσεώς µας Αλλά γνωρίζετε πολὺ κα- λὰ ποῖοι ὑπῆρξαν οἱ λόγοι τῆς ἀπόχωρήσεώς µας καὶ ἑ- ποµένως δὲν ὑπάρχει λόγος δι΄ ἡμᾶς νὰ αἰσθανόμεθα πι- κρίαν, ὡς ὑπαινίττεσθε. Αλ- λωστε τὰ δημοσιογραφικά µας καθήκοντα εἶναι τελείως διάφορα ἀπὸ τὰ ἰδικά σας καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ πα- ρουσία σας νὰ μᾶς 1ροκαλῇ «πικρίαν» ἐπαγγελματικὴν ἤ ἄλλην. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν µι- σθόν σας, οὐδέποτε ἑνδιεφέρ- θηµεν νὰ τὸν µάθωμεν καὶ οὔτε γνωρίζοµεν ποῖος εἶναι οὗτος, Διότι οὔτε τὴν θέσιν σας οὔτε καὶ τὸν µισθὀν σας ἐζηλεύσαμεν ποτέ.Δι’ αὐτὸ καὶ ἐπιμένομεν, ὅτι ὁ ὑπαινιγμός σας-- ἐὰν ἀφορᾷ ἡμᾶς,καὶ δὲν ἀμφιβάλλομεν περὶ τούτου-- εἶναι τελείως ἀδικαιολόγητος, λυπηρὸς καὶ ἄστοχος. ) Μ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΙΔΗΣ ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ Οἱ κάτωθεν ὑποφαινόμενοι, µέλη τῆς Συντεχνίας κτιστῶν Παλαιχωρίου, διαφωτισθέντες περὶ τῶν ἐπιδιώξεων τῶν Συν- τεχνιῶν τῶν ἐξαρτωμένων ἐκ τοῦ ᾽Ακέλ, ὅτι δ.λ.δ. δὲν ἐπι- διώκουν΄ τὴν βελτίώσιν τῆς θέ- σεως τῶν ἐργατῶν, ἀλλὰ κυ- ρίως ἀνατροπὴν τοῦ κοινωνι- κοῦ καὶ θμησοκευτικοῦ καθε- στῶτος,τὰς ἀποκηρύττομεν καὶ δηλοῦμεν, ὅτι δὲν θέλοµεν πλέ ον νὰ ἔχωμεν τὴν ἐλαχίστην σχέσι' μὲ τοιαῦτα καμουφλα- ρισµένα ἱδρύματα,ἐξαρτώμενα ἐκ τοῦ ἀντιθρησκευτικοῦ καὶ ἀντεθνικοῦ ΑΚΕΛ- ᾿Ασκᾶς 3-12-44 Βικόλας Γεωρχου, Κυριά- κος 'Όρφανίδης, Ἰωάννης ᾿Αρ- γυροῦ, Ἰωάννης Γ. Ἱεροδιακό- νου, Σάββας Μιχαἡλ, Νεοκλῆς Χριστοδούλου, Σάββας Χ΄’ Γιάννη, Κώστας ᾽Αργυροῦ. ᾿Εντὸς τῶν ἡμερῶν ΕΥΚΑΦΦΟΡΕΙ ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ Νο. 1 εἰσορμοῦ»ν ᾽Απὸ τῆς Ίδης Μοεμβρίου ἡ ὕπαιθρος εὑρίσκεται σὲ ἀνα- στάτωσι. ᾿Ανέκαθεν ἀπ» τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς άρχη- γούς, ἀπὸ τοὺς διδασκάλους, ἀπὸ τοὺς διανοουµένους και’ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖ- οι μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἔγ: κυρον γνώµην, ἐμάνθανεν, ὅτι πρέπει νὰ ἐμμένῃ εἰς τὰς θρη: σκευτικὰς ,ἐθνικὰς καὶ οἶκο” γενειακὰς παραδόσεις τῆς Φυλῆς µας. Καὶ πραγμµατικὰ ἡ ὕπαιθρο ἐτηροῦσε κατά γράµµα τὰς ἱεράς αὐτάς πα- ρακαταθήκας καὶ ἔβλεπε μὲ μεγίστην περιφρόνησιν ἐκεί- νους, ἐκ τῶν πόλεων ἰδίως, οἱ ὁποῖοι παρεξέκλιναν ἀπὸ τὰς ὡς ἄνω ἀρχὰς. Καὶ ἡ ζωὴ ἐκυλοῦσε ἤσυχα. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ὁμόνοια ἐβα- σίλευαν παντοῦ. Αἱ κοµµου- νιστικαὶ δ.αιρέσεις, αἱ ὁποῖαι ἑτάραζαν τὴν Ὑαλήνην της ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ὅταν συνέβαινε νὰ ὑπάργοῦν ἐκλο- γαὶ οἰασδήποτε φύσεως, ἤσαν ὅπως οἱ διάττοντες εἰς τὸ κενόν. ᾿Ελησμονοῦντο ἀμέσώς κατόπιν, διότι ὅλοι ἐκινοῦν-ο µέσα στὸ ἴδιον πλαίσιον ἴδε- ὢν, Μὰ τώρα, τὰ πράγματα ἄλλαξαν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἐνεφανίσθη ε ἰς τὸ Κυπριακὸν πολιτικὸὀν στερέ- ὠμα ἕνα Κόμμα, τὸ ὁποῖο: εἰς τὴν ἵδρυσίν του το τόσον τεχνικά καμουφλαρισμένον, ὥστε µόνον παρατηρηταὶ μὲ μεγάλην προοπτικὴν θὰ µπο- ροῦσαν νὰ Ἀπροβλέψουν ἐξέλιξίν του καὶ κατεὐθυωνσίν του. Καὶ τοιουτοτρόπώς τὸ τοὺς πλοκάµους του καὶ ἀργότερον ἀνιελήφθησαν τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ σχέδιά του δὲν μποροῦσαν πλέον νὰ ξεμπλέξουν ἀπ᾿ αὐτό. Καὶ τὸ Κόμμα ἐσυνέχιζε τὴν πορείαν του μὲ τὴν µάσκα καλὰ το: ποθετηµένην εἰς τὸ πρόσωπον. Ὕστερα ἀπὸ λίγο ὅμως καὶ µερικοὶ ἐκτὸς τοῦ Κόμματος ἀντελήφθησαν τὴν πραγματι κήν του ὑπόστασιν καὶ ἐζή- τησαν νὰ τοῦ ρίψφουν τὴν μᾶ- σκα. κλαυθμυρίζῃ ᾿µμέσα ἀπὸ µάσκα καὶ δι’ ἄδικον ἐπίθεσιν καὶ νὰ διαμαρτύρεται διὰ τὰς κατη: γορίας καὶ τὰς συκοφαντίας.. ΣΗλθεν ἐπὶ τέλόυς ἡ Ίδη Ἠο- εµβρίου. Οἱ τῶν τριῶν πολιτικῶν κομμά- των, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Τοποτηρητοῦ συνεδριάζουν εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκοπήν. : [αἱ σεις περὶ Κομμουνισμοῦ. ΑΚΕΛ, αἰσθανόμενος πλέο μόνος, «Ἱδέτε µας, «Εἴμαστε τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα τῆς Κύπρου. Ζητούμεν τὴν Ενωσιν, καὶ ὅταν αὐτὴ πραγματοποιηθῇ, θὰ ἑνωθοῦ- µε μὲ τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμ- καθεστὼς εἰς Ἔστειλε καὶ στέλλει ὕπαιθρον ὅλους τοὺς ἐπιτε- λεῖς καὶ τοὺς ρήτορας τοῦ Κόμματός του καὶ κάνουν ὁ- µιλίες δῆθεν γιὰ τὴν ἐθνικὴν ἑνότητα. Μὰ στὴν πραγµατι- ΠΥΡΣΟΣ Γραφεῖον: 'Οδὸς ᾿Αρτέ. µιδος. ᾿Αριθ. 21 (᾿Ακίνη- τα Μπενᾶ). Ταχ. Κιβ. ᾿Αριθ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΒΔΡΟΜΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 8 σελλ. Ἑξάμηνος 10 σελλ. Τρίµηνος 6 σελλ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 24 σελλ. ἘΕξάμηνος 6 σελλ. Τρίμηνος 2 σελλ. 'ἨἩ συνδρομὴ εἶἷνε προ- πληρωτέα. Κόμμα αὐτὸ περιέπλεξε εἰς]: με[: ρικοὺς ἀπὸ τοὺς διανοουµέ- ἰ νους τῆς νήσου µας μὲ ὑγι-ῃ εἲς ἀρχὰς, ὥστε ὅταν οὗ οἱ Μὰ αὐτὸ Ίρχισε νὰ {[ὲ τὴν νὰ παραπονῆται [ ἀντιπρόσωποι | ὁ Τοποτηρητἠς προβαίνει εἰς[ τὸς γνωστὰς ἁἀτυχεῖς δηλῶ: : ό- τε ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ [{ τὸ ἔδαφος στερεὸν ὑπὸ τοὺς [ πόδας του, ρίπτει τὴν μάσκα, [ί λέγει, [ μα τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ ἐέπι-[ βΒάλωμεν τὸ κομμουνιστικὸν ῇ τὸ Κράτος». ὨὩμίλησε, τώρα ποὺ ἔνοιωθε]ί νὰ σπαρταρᾷ µέσα στὰ δί-[ί κτυωά του καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλησίας, τὴν γλῶσσαν τῆς [ εἰλικρινεέας Καὶ ἔπρεπε νὰ [ ἐκμεταλλευθῇ τὴν περίστασιν.[ στὴν [| ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερὶς εἷς τὰ χωρία]. κότητα, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευ: θο:ν τὰς δηλώσεις τοῦ Τοπο- τι ρητοῦ καὶ νὰ λανσάρουν τὸν νέον τίτλον, «Πουμμουνι- σταί,» ποὺ ἐφοβοῦντο τόσον καιρὸν νὰ τὸν ἀποκαλύψουν, ὑπὸ τὸν μανδύαν τῆς ἐθιικῆς ἑνότητος καὶ τὴν πορφύραν τοῦ κατὰ σύμπτωσιν ἐκκλη- σιαστικοῦ ἡγέτου καὶ ἙἛ- θνάρχου τῆς νήσου µας. «Ἐμεῖς οἱ κομμουνισταί, λέγουν, εἴμαστε ἐκεῖνοι ποῦ ἐκάναμε.... Χαλασμὸ κόσμου». Ἐμεῖς οἱ Κομμουνισταί ! Τὸ λέγουν καὶ τὸ ἔχουν καμάρι. Καὶ ὅταν οἱ Χριστιανοὶ ὁμι- λοῦν γιὰ τὴν ἀντίθεσι, ποὺ ἤξεραν, μεταξὺ χριστιανισμοῦ καὶ Κομμουνισμοῦ, αὐιοὶ τονί- ζουν εἰς τὴν διαπασῶν,ὅτι τὸ ζήτημα τὸ ἔλυσεν ὁ Τοπο: τηρητής, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε φανερά, ὅτι ὁ Κομμουνισμὸς δὲν εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ ὅτι καὶ αὐτὸς εἶναι μὲ τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα, Καὶ ἔτσι ἐφθάσαμεν εἰς τὸ ἀξιοθρήνητον θέαμα νὰ βλέπωμεν νὰ διασύρεται τὸ ὄνομα τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰς τριόδους καὶ τὰ καπηλεῖα καὶ νὰ πα- ρουσιάζεται ὡς µπράβος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ἐ: κεῖνος, πού, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς του, ἔπρεπε νὰ ἐμπνέῃ τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν ἀγάπην εἰς ὅλους, ἀνεξαιρέιως ὅλους, τοὺς Ἕλληνας κατοίκους τῆς Κύπρου µας. Ἡ ὕπαιθρος πραγματικἁἀ θλίβεται διὰ τὴν κατάντια αὐτήν. Τὶ λέγει ὁ Τοποτη- πο πο σο ο ο ονο αν «νο . ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | ἁΠαιδικὸν «Ὀέατρον. Ὑπὸ μαθητριῶν τοῦ Παρ: θεναγωγείου Φανερώμένης θά δοθῇ αὔριον Τετάρτην ὥρᾳ 2 µ. µ. παράστασις Παιδικοῦ Θεάτρου εἰς τὸ Θέατρον Πα- παδοπούλου. Αἱ εἰσοπράξεις θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ τῶν ἁπόρων μαθητριῶν τῆς σχολῆς. . ᾿ὁκόόσεις « Εξεδόθη ὑπὸ τοῦ κ. Γεώρ» γίου Θ. Σταυρινίδου, ἰατροῦ, «Τὸ Ξεκούρασμα», οσειρὰ ἐκλεκτῶν διηγημάτων. Δἰσφοραξ Ὁ ἰατρὸς κ. ΠΒεοπτόλεµος Ττοφαρίδης εἰσέφερε 2 λίρας εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Θ. Ο.Ι. «ΑΓΑΠΗ». ΟΕ Θ/αᾖὲ ἐ/ήστευσαν τοῦ» ἀρταιο/ογικοὺς µας ὅπ- οαυρούς. Συμφώνως πρὸς δηλώσεις τοῦ ἝἛλληνος ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας, πιστεύεται, ὅτι οἱ Γερμανοὶ διαρκούσης τῆς κα: τοχῆς ἀφήρεσαν ἐκ τῶν Ἐλ- ληνικῶν Μουσείων πλείοτους καλλιτεχνικοὺς θησαυρούς, κυ ρίως δὲ μικρἀ ἀρχαιολογικά κομψοτεχνήµατα καὶ χρυσα ἀντικείμενα. Διετάχθησαν λε- πτομερεῖς ἀνακρίσεις διὰ τὴν ἀνεύρεσιντῶν ἐξαφανισθέντῶν. Ἐπίσης οἳ Ἰταλοὶ ἐγύμνω» σαν κυριολεκτικῶς τὸ Σινοῖα- πωνικὸν Μουσεῖον τῆς Κερ” κύρας, ἀφήρεσαν δὲ πολλοὺς πίνακας τοῦ Ίθου αἰῶνος ἆ- πὸ τὴν Μητρόπολιν τῆς πό- λεως. Ὡσαύτως, ἐπέφερον πλήρη λεηλασίαν εἰς Ἐκκλη- σίας καὶ ἰδιωτικὰς οἰκίας τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ ἄλλων µε» ρητής ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ κ Π Κ.Ε.Ο. εἶναι σια πλουτισµένα μὲ τολῆς. ..ολο.νς.οναςωαοονος τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ.Ε. Ο. παραμένουν πάντοτε ἀσυναγώνιστα εἰς π,ιότητα. ΖΠΤΕΙΤΕ:. ποιητικὸς καὶ οἰνοπνευματοποιητικὸς ὀργανι- σμὸς εἷς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἐργοστά- σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἔπιστη- μονιχὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούδησιν κρα- σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. “Η Κ.Ε.Ο. εἶναι ἣ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται β ρα εἷς τὴν ἆγορὰν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἓ- τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἷς τὴν παρασκευήν των, Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι ᾿ προμηθευτὴς τῶν Βρεττανι- πῶν καὶ Συμμαχικών δυνάµεων εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ Ἰρὰκ καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης 'Ανα- Ἡ Κ.Ε.Ο. προμηθεύει τὰ κονιάκ, κ.λ.π εἰς ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικὰ Προξενεῖα τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ανα- Τὸ κονιὰκ Ι.Ε.Ο. εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἀπενεμήθη τὸ πιστοποιη- τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ Ἰνσοτιτούτου 'Ὑγιεινῆς τοῦ Λονδίνου. Κυπριακἠ 'Εταιρεία Οἴνωγ' καὶ «Οἰνοπνευμάτων ΛΙδ. (Κ.Ε.Ο.) ΛΕΜΕΣΟΣ γάλων πόλεων τῆς Ἑλλάδος ΠΑΝΤΟΤΕ Κονιὰκ Σιέρρυ Βερμούὺτ Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἵνο- τῷ καὶ τῆς Ν.Α.Α.Φ.Ι]. σιέρρυ ἀξίας τοῦ λος ορ πο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΜΙΘΙ ΠΡΙΙΗ ΝΑ ΤΜΜΡΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΟ! ΛΑ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΛΙΛΊΩΝ {«Τὶ δὲ βλέσεις τὸ κάρφος τὸ ἓν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἓν τῷ σῷ δοκῷ οὔ κατανοεῖς »] Ἐϊναι γνωστόν, ὅτι ἡ Βλ- λὰς καὶ ἡ Αἴγυπτες ἦσαν Χέντρα διεθνῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν, τὸ λέόντε [ζάρλο κέντρον τῶν διεθνιῶν χαρταπαι- ατῶν, τὸ Νταβὸς τῶν φθισικῶν καὶ ἡ Ελβετία τοῦ }Ὑειμερι- γοῦ ἀθλητισμοῦ. Οἱ ἀδιάλλα- τοι τῶν Ἑλληνικῶν :θουνῶν ὅμως κατώρθωσαν νὰ µεταδά- λουν τὴν Πατρίδα εἴς κέντρον τῶν διεθνῶν., πατριωτῶν. Ὁ- πως ὁ ᾿Αστὴρ ὠδήγησε τοὺς Μάγους εἰς τὸ ταπεινὸν λίκνον τοῦ θεανθρώπου, οὕτω ἡ ὀσμὴ τοῦ αἵματος ὁδηγεῖ, ὡσὰν τὰ πσακάλλια, τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἀλλογλώσσους «πατριώ- πας» εἷς τὴν Ἑλλάδα, ἵνα, διὰ µαχαίρας καὶ Χειροβοµ- Είδος, ἐπιδάλουν εἷς τὸν ᾱ- µαχον πληθυσμὸν, τὰ ἀγαθὰ τοῦ πατριωτισμοῦ. Προπολε- μικῶς οἱ ξένοι ἀνέσκαπτον τοὺς ἀρχαίους τάφους τῆς Ελ. λάξος πρὲς ἀνεύρεσιν πρὂΥο- γικῶν κλεῶν, σήμερον ὅμως, λόγῳ, ἴσως, τοῦ Χλεισίµατος τῶν ἀρχαιολογικῶν Ἀχολῶν ᾿αθηνῶν, οἱ ἴλιοι ξένοι ἀἆνα- σκάπτουν τὰ ἐντόσθια καὶ τοὺς τάφους τῶν νεωτέρων Ἑλλή- νων. Ὁποία διαφορὰ ἄνασκα- φῶν! δοὺ ποῦ μᾶς κατήντη- σεν ὅ φασισμὸς τῶν ἁδιαλλά- χτων. Καὶ ὁ Ἰταλὲς πτεροφόρος, ὅστις ἓν ὀνόματι τοῦ Μοῦσο, εἰσέξαλλεν τὸ 1941 εἷς τὴν Ἔπειρον διὰ νὰ ὑποτάξῃ ὅ- λους τοὺς ἝἛλληνας, σήµερον εἰσέρχεται, ὡς συνεταῖρος ῶν παναθρωπίνων ἀντιλήφεων τῶν ἀδιαλλάκτων, διὰ νὰ ἐπιδάλ τὰς ἀντιφασιστικάς του ἀρχὰς εἰς τὴν πλεινότητα τον Ἕλ- λήνωνί Καὶ ἐνῷ πρὸ ὀλίγων μηνῶν, ὁ Γερμανὸς, ἐν ὀνόματι τοῦ Φύρερ, ἐξεκοίλιανεν ἄν δρας καὶ γυναῖκας, ἀνεξαρνή- τως πολιτικῶν ἀντιλήφεων, σή- µερον ὁ ἴδιος Γερµανὸς, ὡς σύμμαχος τῶν. ἁλιαλλάκτων, ξεχοιλιάζει καὶ πάλιν Ελλη- νας άριν τῆς ἐλευθερίαςὶ Καὶ ἐνῷ ἕως προχθὲς οἵ Βεύλγα- ροι ἠσέλγων, ἐν ὀνόματι τῆς πτηνώδους δίας, εἷς τὰς βορεί- Ἶους Επαρχίας µας καὶ ἔσφα- ζον τοὺς πάντας, σήµερον οἱ ἴδιοι, ὡς ἀδελφοὶ τῶν ἀδιαλ- λάκτων, ξαναρχίζουν τὸ παὶ- χνίδι τοῦ τρόμου, ἵνα ἔπιβά- λουν διὰ πυρές καὶ σιδήρου τὰς ἀρχὰς τῆς Δαοκρατίας! Καὶ νά εἶναι μόνον αὐτοῦ ᾽Αλθανοὶ καὶ Ἄερβοι καὶ Ρου- Βάνοι «πατριῶται» ἐπιπίπτουν διὰ νὰ διδάξουν εἷς τοὺς Ελ- ληνας τὰς ἀρχὰς τοῦ διεθνοῦς πατριωτισμοῦ. Πῶς μᾶς κα- τήν-ησε τὸ πεῖσμα τῶν ἀδιαλ- λάκτωνα Οἱ Ἓλληνες, ποὺ ««ἐδίδαξαν εἷς τὸν κόσμον ὅ- λον ὄχι µόνον πῶς νὰ ζῇ, ἁλ. λὰ καὶ πὼς νὰ ἀποθνήσκῃι» θὰ ἔχουν τώρα νὰ διδαχθοῦν ἀπὲ τοὺς ἀμπαροφτοκακνισμέ- ρ-υς ᾽Αλθανοὺς καὶ Ῥουλγά: πιὰν-- ποὺ οὔτε µίαν ὑντουφε- νους ἔρριψαν διὰ τὴν ἀξιοπρέ- πειαν τῆς πατρώας των γῆς -- τὰς νεωτέρας ἰδέας τοῦ πατρι- ωτισμοῦ. Καὶ ἄν συνεχισθῇῃ τὸ μεθῦσι αὐτὸ τῆς σφαγῆς, θά ἔχωμεν νὰ ἰδοῦμεν ἁδελ- φοὺς Λάπωναν συντρόφους Μεξικανοὺς, πατριώτας Ὄντε- ντότους καὶ συνεπικούρους Ἔ- ρυθροδέρµους νὰ συναγωνίζων- ται, μὲ τοὺς πελέχεις καὶ τὰ κα υμάκια των ποιὸς θὰ δΥῇ γωκητὴς εἷς τὸν ἀγῶνα. αὐτὸν τῆς γενικῆς ἐξαχρειώσεως. Ὢ καιροί, ὦ ἤθη τῆς ἀξιαλλα- ξίας τῶν ἀἁδιαλλάκτων]] π Ἑλλὰς πολλάκις ἐγνώ- ρισε ξένους συμπολεμιστὰς εἷς τοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶ- νάς της. Παντοτεινὴ θὰ εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη µας πρὸς ἑ κείνους. Αγγλοι Τερμανοί, Δανοί, Γάλλοι, Ἴταλοί, Πολω- νοὶ καὶ ἄλλοι ἐπολέμησαν μὲ τὸν Κολοκοτρώνην καὶ τὸν Μιαούλλην διὰ τὴν ἐλευθερί αν µας. Πολωνοὶ καὶ Ῥερμα- νοὶ καὶ ἡ φάλαγξ τῶν Ἴτα- λῶν τοῦ Κυπριάνι ἐπολάμησαν μὲ ὅλους τοὺς Ἕλλληνας εἰ. τὸν Δομοκὸν τῶ 1897, οἳ Ἔ- ρυθροχίτωνες τοῦ Γαριβάλδι καὶ ΑΥΥ}οι κατὰ τοὺς ῬΏαλκα- γιχοὺς πολέμους, Αλλ᾽ ἐκέῖ- νοι ἦσαν οἳ Φιλέλληνες «οἱ ἀγαπῶντες τοὺς Ἕλληνας καὶ πᾶν ὅ, τι τὸ Ἑλληνικέν, οἱ φίλοι τῆς Ελλάδος». ᾿Επαλέ- μησαν μὲ ὁλόκληρον τὸν λαὸν τῆς Ἑλλάδος διὰ .τὰ συμφέ. ροντα ὁλοκλήρου τεῦ Ἕλλη- γικοῦ λαοῦ. Αλλ᾽ οἳ Ἱημερι- νοὶ Βούλγαροι, Ἰταλοί Τερ µανοί, ᾿Αλβανοὶ, Ἠέρδοι, Ῥου- µανοι, τὶ σχέσιν ἔχουν μὲ τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ἐν «Ἠ μεγί οτς αὐτοῦ πλειονότητο Εἶναι οἱ νεώτεροι -τραγνικοὶ Σταυροφάροι τοῦ διεθνιστι- κοῦ µιάσµατος, οἱ ἐπιζητοῦν» τες τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ἱερῶν τόπων τῶν Αθηνῶν ἆ- πὸ τὰς καθυστερηµένας ἰδέας τῶν Πατρίδωών μὲ σύνορα, μὲ τάφους, μὲ ἤθη, μὲ ναούς, μὲ ἐθνικά σύμβολα. Εῖναι οἱ νεώτεροι κονδοττιέροι τῶν μισθοφορικῶν στρατῶν, οἵτι νες ἐστρατολογοῦντο τὸν Με σαίώνα ἀπὸ τοὺς τυχοδιὼ: κτας, τοὺς στερουµένους ἐ- παγγέλµατος καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας. Εἴναι οἱ σύμμαχοι τῆς µειο- νότητος. Εἶναι ὀδελφοὶ τῶν ἀδισλλάκτων. Εἶναι οἱ .μισέλ- ληνες, εἶναι οἱ ἐχθροι τοῦ Ἓθνους, Τὶ δύναται νά διδά- ἔῃ ὁ αἰωνίως ἄγριος Βούλγα». ος ξιὰ τὴν ἐλευθερίαν, τὴν αοκρατίαν, τὸν ἀνθρωπισμὸν καὶ τὴν ἐπιείκειαν, ὁ ἄνθρω: πος ποὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Κρούµου συνεχῶς πίνει τὸν βαρβαρότητος ἀπὸ τὰ κρα- νία χιλιάδων Ἑλλήνων Πικη- φόρων ᾽Αλλὰ πόση σύγχυσις ἐπικρατεῖ εἰς τὰ κρανία τῶν ἀδισ,λάκτων....ἰ Καὶ αὐτὸ τὸ ᾽Αγγλικὸν ἙἜρ: γατικὀν συνέδριον ἀπεφό- σισε, τὴν ή Δεκεμβρίου 1944, ὅτι «οὔτε ὁ Γερ: μανικὸςοῦτε ὁ Ἰα- πωνικὸς λαός, ἐν συνοόλφῳ του, ὃ ύ- ται νὰ ἁπαλλσ- οἱασδήποτε εδ- νης εἰς τὰ δια- αχθέντασ ἐν ὁν ὁ- τίτου,ἐγκλήμα: αν. Αλλά οἵ ἁδιάλλακτοι τῶν βουνῶν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ μα λα, αὸ ο 9”) κομμούνα διαφωνοῦν καὶ μὲ Γρλον Των ΥΓῶς ενικῶν και κοικώνικῶν μαζαρχώμ. ΤΡΙΤΗ ᾗ 5 ὸ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 45 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ἵ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΞΩΖΟΣ2 ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ- ἵπης ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ και { ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, Γραφεῖον: 'Οδὸς Αρτέμιδος Αρά 21. (Ακίνητα “Μπενᾶα Τά6. 374 | ΛΕΥΚΟΣΙΑΙ ἱ ΤΙΜΗΡΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 1 ΠΗΗΑ Πα τή αρα αστρα, ἰγυπτιώτης Ἑλληνισμός, διὰ Ἔ τοῦ ἐκκλη ἀρχηγοῦ καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν κοινο τήτων, σώµα! καὶ ὀργανώσεών του, Φημα πρὸς τ κ. κ.' Τσέρτοιλλ, Ροῦζβελτ, Στάλιν Σμὰτς καὶ τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων, τοῦ ὁποίου στιγµατίζει τὸ ἜἘάμ. ὁ τηλεγράφηνα ἀναφέρει, ὅτι ἡ Ορθόδοξος σία καὶ αἱ Ἑλληνικαί κοινότητες τῆς Αἰγύπτου «ἀποδοκιµά- ζουν πλήρως ὡς ἀντεθνικ ἡ ν καὶ σαφῶς ἀάντισυµµα: χικὴν, τόσον εἰς τὰς προθέσεις της ὅσον καὶ εἰς τὰ ἁἄποτε- λέσματά τη”, τὴν ληστρικἠν ἐπιχείρησιν τῆς μικρᾶς ὠπλισμέ- νης µειονότητος τοῦ ᾿Εάμ. Γερμανοί, Ἰταλοὶ καὶ Βούλγα- ροι ὑπηρετοῦν εἰς τὰς τάξεις της καὶ ὀρθῶς ὁ Βρεττανὸς Πρωθυπουργὸς ἐχαρᾶκτήρισεν ὡς γκάγκστερς τοὺς ἁποτε- λοῦντας τὴν έγκληµματικην ταύτην ὀργάνωσιν». , Αὐτὰ τὰ αἰσθήματα διηρµήνευσεν εὐθαρσῶς πρὸς τοὺς Συμμάχους ἡγέτας ὁ Αἰγυπτιώτης Ἑλληνισμός. Καὶ ἡ γλῶσ- σα, τὴν ὁποίαν οὗτος μεταχειρίζεται, δὲν δύναται παρᾶ νὰ ἔχῃ βαρύτητα, διότι οὗτος εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐκ- φράρῃ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον αἰσθάνεται. Οἱ ἁδελφοί µας εἰς τὴν µαρτυρικήν µας Πατρίδα δὲν δύνανται ἐπὶ τοῦ παρόντες νὰ ὁμιλήσουν, διότι, καθὼς εἶπεν ὁτ Σρατηγὸς Σκόμπι εἰς τὸ διάγγελµά του τῆς Ἱης Δεκεμβρίου,«εῖς πολλὰ µέρη τῆς χώ- ρας δὲν ὑπάρχει ἐλευθερία λόγου καὶ τύπου καὶ ἡ τροµο- κρατία καὶ ἐξαπάτησις ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίσοτανται». Ἔπρεπε λοιπόν, ἢἤ μᾶλλον εἶχεν ἐπιτακτικὸνς αθῄκον, νὰ ὁμιλήσῃ ὁ ἐλεύθερος Ἑλληνισμός καὶ, μάλιστα γρήγορα,πολὺ γρήγορα. Ηδη ὠμίλησεν ὁ Αἰγυπτιώτης Ἑλληνισμὸς τὴν γλῶσσαν τῆς εἰλικρινείας καὶ τοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος. Ἡμεῖς ὅµως ἐδῶ τὶ ἐκάμαμεν 'Ωµμίλησε τὸ Βυπριακὸν Ἐθνι- κὸν Κόμμα, ἀλλ᾽ εὑρέθησαν οἱ φωνασκοί, οἱ ἄνθρωποι ξένοι πρὸς τὰ πκραγματικὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νὰ τὸ ἐπικρίνουν. ΄Αλλ᾽ ή Ἱστορία θὰ ὁμιλήσῃ κᾶποτε, ὅπως θὰ ὁμιλήσῃ καὶ διὰ τήν ἀσυγχώρητον σιγἠν τοῦ ᾿Εθνάρχου µας. «Ο ἀρχηγὸς τῆς Κυπριαπῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἐθνάρχης µας καθεύδει ἤδη ἀπὸ ἑνὸς μηνὸς καὶ οὔτε ἄξιον ἐθεώρησε τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν, τὸ Πράτος, τὸ ὁποῖον ἀγωνίζεται κατά τῆς βίας, ἓνὸς τηλεγραφήµατος συµπαθείας ἔστω. Ἡ στάσις του ἔρριψεν εἰς τὴν ὁλοσχερῃ ἀνυπαρξίαν ὁλόκλη- ρον τὸν Κυπριακόν Ἑλληνικὸν λαὀν, κατὰ τὴν ἱστορικὴν καὶ κρίσιµον αὐτήν καμπὴν τῆς μεγάλης του Φυλῆς. ᾽Αλλ’ εὑρέθησαν τὰ γνωστὰ δημοσιογβῥαφικἁὰ ὄργανα καὶ ἄνθρω- ποι, ἀπρόσκλητοι συνήγοροί του, οἵτινες τοῦ ψιθυρίζουν, ὅτι ἡ «θέση τοῦ Ἐθνάρχη δέν εἶναι ἐκεῖ ποὺ τὸν Φέλει ὁ «Πυρσὸς», ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται σήµερα»,είς τὴν ἁσυνχώ- ρητον, διὰ νὰ μὴ τὴν χαρακτηρίσωµεν ἄλλως, σιγήν του. ᾽Αλλὰ ἄς θέσῃ τὴν χεῖρά του ἐπὶ τῆς καρδίας του καὶ ἄς ἀποφασίσῃ. 'Η “Ἱστορία τοῦ τόπου µας θὰ τὸν παρακολουθῇ πάντοτε. | Σύμπο σιαστικοῦ ο κίἰνου», λόγῳ τοῦ αἵματος τῶν ἀθώώῶν ποὺ ὑπερέχυσεν) ὅστις ὀδήλωσε τὰ ἑξῆς-: «Τά βόρεια σόνορα τῆς χώρας µας σκουνται σὲ καλά χέρια..,.στά ΡΑΠΙΣΜΑ Οἱ πολιτικοὶ ἀνοικτ ομάτη- [θ ΚΛΘΗΚΟΝ Τ0Υ. ΕΘΝΛΡΧΟΥ ΝΟ ἀπέστειλε τηλεγρά- καὶ διὰ Ἑκκλη- οἱ .. οἵἴνον τῆς ἁἀκολασίας καὶ τῆς µ δες καὶ στρατιώτικοὶ ἐμπειρο- γνώµονες ἀρθρογράφοι τοῦ «Ανεξαρτήτου» ὁμιλοῦν διὰ «τὴν Φασιοτικήἠν σκευώρίαν καὶ τὴν συκοφαντικὴν µηχα- νἠν» µας τοῦ νὰ φοβούμεθα, ὅτι «τὰ σύνορα τῆς χώρας πα: ραμένουν ἀνοικτὰ στοὺς ἐχ- θροὺς ποὺ ἐνεδρεύουν». [αὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ὑψηλῆς των γνώμης ἀναδημοσιεύουν τὰς κρίσεις τοῦ Στρατηνοῦ-- Μητροπολίτου Κοζάνης(«’ Αγί: οὐ» ὡς τὸν ἐκθφνομάζουν, ἡ- μεῖς ὅμωςθ ἆ ἐλέγομεν «κοκ» τοὺς Αγγλους ἐργατικοὺς καὶ μὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ διαχωρίζουν τοὺς Βουλ- γάρους καὶ τοὺς ἄλλους εἰσ: βάλόντας ξένους «πσοτριώτας» εἰς Φασοίατας--ἄρα ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος-- καὶ εἰς ἀντι- φασίστας--ἄρα φίλους καὶ ὑποστηρικτὰς τῆς Ἑλλάδος Καὶ Ερχόνται οἵ Ἔαμοκον- κουέδες νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀδικαιολόγητον ἀἄνταρσι: αν τῶν μὲ τὸ δῇθεν ἐπιχείρη: α--ἓν ἐκ τῶν πολλῶν -- ὅτι ἡ ᾿Εθνικὴ Κυβέρνησις, εἰς ἥἤν συμμετεῖχον καὶ συνεφώνουν ἕως τὴν ὅην Δεκεμβρίου, ἃ κόµη «δὲν ἐτιμώρησε τοὺς συ: νεργασθέντας μὲ ᾿τὸν ἐχθρὸν καὶ ἐκείνους, οἵτινες ἤσαν ἔνοχοι «ἀγτιπατριωτικῶν πρά- ἔεων». Ὕψος ἀναιδείας καὶ ὑποκρισίας τῆς µειονότητος ποὺ ἄν εἶχε τὴν ὑποστήριξιν τοῦ «Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οὔτε ἐ- πανάστασιν Θ4 ἔκαμνε, διότι ἡ ἀρχὴ θὰ ἔπιπτεν εἷς τὰς χεῖράς της κατόπι’ σῶν προ: σεχῶν γενιαῶν ἐκλογῶν, καὶ οὔτε θά προσεκάλει τοὺς ἀνέ- καθεν ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἓθνους νὰ τὴν βοηή- θήσουν εἰς τὴν προδοτικἠν σφαγἡν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐρρί. φθη ἀπὸ μηνὸς 4 μαρτυρικὴ Πατρίς. χέρια τοῦ Λαοῦ,ἀπὸ τὰ σπλὰ- ἵνα τοῦ ὁποίου ξεπήδησεν ὁ Ἔλας(|)--ὁ στρατὸς ποὺ τσά- κισε τὸν καταχτητὴ καί ποὺ εἶναι τώρα ὁ ἀκοίμητος Φρου ρὸς() τῆς ἀνεξαρτησίας µας». Δυστυχῶς ὅμως διὰ τοὺς ἀρθρογράφους αὐτοὺς καὶ τὸν κόκκινον Καρυστίας δισφωνεῖ ὁ Αγγλος Πρωθυπουργός. Ὁ κ. Τσέρτσιλλ ἐδήλωσεν,είς τὴν ἡπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ 'Αρχι- επισκόπου ᾿Αθηνῶν κ. Δαμα σκηνοῦ συγκληθεῖσαν σύσκε- ψιν τῶν ΄Ἑλλήνων πολιτευτῶν, ὅτι «ἤλθε μετὰ τοῦ κ, Ἠντεν εἰς τὴν Ἑλλάδα διά νὰ σώ- σουν ταύτην ἐκ τῆς ἀθλίας τύχης της καὶ διὰ νὰ τὴν ἁ- νυψώσουν εἷς τὸν κολοφῶνα τῆς φήμης της». Ἐξέφρασε δὲ τὴν ἐλπίδα, δτι«ἡδιάστκε- ψις θὰ ἐξασφαλίσῃ τὰ Ἑλληνικὰά σύνο- ρα ἀπό οἱονδήποτε κιν δυνων ἐκ τοῦ βορρδᾶ....» ΄ Εἶναι περιττὸν νὰ προσθέσω- μεν, ὅτι καὶ 1οῦ ᾿Αρχιεπισκό: που ᾿Αθηνῶν αἱ ἀπόψεις, διὰ τοὺς κινδύνους ἐκ τοῦ βορρᾶ, καθώς καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων συμπίπτουν,μὲ τὴν ἐξαίρεσιν τον ᾿Ακκελλικῶν µανδαρίνων καὶ τοῦ συντρόφουΚαρυστίας. Ἐν κατακλεῖδι, ὁλόκληρος ὁ λόγος Ετοῦ κ. Τσέρτσιλλ, ὁ ἐκφωνηθεὶς εἰς τὴν Ἑ λληνικὴν σύσκεψιν δημοσιεύεται εἰς τὸν «᾿Ανεξάρτητον» τῆς ἰδίας ἀκριβῶς ἡμερομηνίας ποὺ εἰς τὸ κύριόν, του ἄρθρον ἆπα- ξιοῖ τοὺς φόβους µας διὰ τά βόρεια σύνορα,άἀλλὰ παραλεί- πει--παλαιᾶ, βλέπετε, συνή- θεια τῆς ἐφημερίδος--νὰ δη- µοσιεύσῃ τοὺς σχετικοὺς «Φό- βους τοῦ Άγγλου Πρωθυ- πουργοῦ διὰ τὸν κἰνδυνον ἐκ τοῦ βορρᾶ. ᾿Αλήθεια τί τραγικὴ σύμπτωσις διὰ τοὺς ἀνοικιομάτηδες πολιτικοὺς καὶ τοὺς στρατιωτικοὺς ἔμπει Φώνου ἠχογραφημένη ὁμιλία τοῦ Χίτλερ, τικῶν καὶ ἡ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ α μα Ὁ Νέα Κυβέρνησις ὑπὸ τὸν Πλαστήραν ΛΟΝΔΙΝΩΝ, ὃ (Ῥέουτερ). Ἡ Κεντρικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Ἔλας ἐπληροφόρησε ψὲς δι ὑκομνήματός της τὸν ΣΑντιβαλέα Μ. ᾽Αρχιεπίσχοπον ᾽Αὐηνῶν κ. Δαμασκηνὸν, ὅτι ὅ Ελὰς εἴναι ἔτοιμος γὰ διατάξῃ τὴν ἄμεσον κατά- ΄Ἴπαυσιν τῶν ἐχθροπραξιῶν ὥστε νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ ἔ- ναρξις διαπραγματεύσεων πρὸς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ ζητήμα- τος. Ἐν τῷ ὑπομνήματι προστίθεται ὅτι ἡ διαταγἡὴ πρὸς κατάθεσιν τῶν ὅπλων θὰ δοδῇ εὐδὺς ὥς διευθετηθοῦν τὰ πολιτικὰ ζητήματα. , ᾽Αντιπροσωπεία τοῦ 'Ἐὰμ συναντηθεῖσα, μετὰ τοῦ Στρατηγοῦ Σκόμπι δὲν ἐπεβεβαίώσεν, ὅτι ὁ Ἔλας ἀπεδέχθη τοὺς ὄρους του περὶ καταθέσεως τῶν ὅπλων καὶ σεῶς ἐκ τῆς ᾽Αττικῆς. Ο Στρατηγὸς Σκόμπι ἀπηύθυνε τε- λικήν, ὡς χαρακτηρίζεται, ἔκκ)ησιν πρὸς τὸ Ἔλας, ὅπως ἀποδεχθῇ τοὺς ὅρους του δι’ ἀνακωχῆν. Ὁ Στρατηγὸς Πλα- στήρας φέρεται ὡς ὁ πιθανώτερος, Πρόεδρος τῆς νέας Κυ- βερνήσεως. Ἡ τελετὴ τῆς ἐγκαταστάσεωώς τοῦ Μ. κ. Δαμασκηγοῦ ὡς ᾿Αντιβασιλέως ἐγένετο τὴν π. Κυριακὴν εἲς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν ᾿Εξωτερικῶν, ἦτο δὲ ἁπλῆ καὶ σύν- τοµος διαρκέσασα 5 µόνον λεπτά. Παρίσταντο τὰ µέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἡ “Ἱερά Σύνοδος, οἱ πολιτικοὶ ἡγέται, ἀντι- πρόσωποι τῶν ἐνόπλων ἐθνικῶν δυνάµεων, ὁ Στρατηγὸς Σκόμπι καὶ τὸ Διπλωματικὸν Σῶμα. “Ὁ ᾽Αντιβασιλεὺς ὁρ- κίσθη ἐν ὀνόματι τῆς ᾽Ἁγίας Τριάδος, ὃτι θὰ ὑπερασπίσῃ τὴν θρησκείαν, θά᾽ τηρήσῃ τοὺς νόμους καὶ τὸ σύνταγμα καὶ θὰ διατηρήσῃ καὶ ὑπερασπίσῃ 1ὴν ἀκεραιότητα καὶ ἀάνεξαρ. τησίαν τῆς χώρας. ᾿Ακολούθως ὁ κ. Παπανδρέου καὶ οἱ λοι- ποὶ παριστάµενοι ἀντήλλαξαν Χειραψὶαν μετὰ τοῦ ΄Αντιβα- σιλέως. Εἰς μήνυμά του πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὀν, ὁ ᾿Άντιβα» σιλεὺς ἐζήτησε τὴν ἄμεσον κατάπαυσιν τῆς ἀδελφομαχίας ὡς ἀπαραίτητον προὐπόθεσιν διὰ τὴν ἔναρξιν διαπραγματεύσε. ὧν πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος. Ἔκαμεν ἰδιαιτέραν ἔκκλη- σιν πρὸς τοὺς ἡγέτας, τοὺς ἐμπνέοντας τὰς λαϊκὰς μάζας, ὅπως συνεργασθοῦν χάριν τοῦ ἔθνους καὶ ἐκάλεσε τοὺς ὁ- πλοφόρους νὰ καταθέσουν τὰ ὅπλα ἔχοντες ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ᾽Αντιβασιλείαν καὶ τὴν νέαν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ὁρ- θὴν δικαΐαν καὶ δηµοκρατικἠν λὺσιν τῶν ἐπιμάχων ζητηµά- των. Αἴ βίαιαι λύσεις, εἶπε, πρέπει νὰ ἀποκλεισθοῦν καὶ οὐδεὶς δύναται νἁ ἐγείρῃ χεῖρα κατὰ τοῦ Κράτους. Ὃν «Ὁ Αντιβασιλεὺς ἤρχισεν ἤδη νὰ ἐξετάζῃ τὴν κατάστα” οιν πρὸς σχηματισμὸν νέας Κυβερνήσεως. Κατά τινα πλη- ροφορίαν ὁ κ. Παπανδρέου ἐδήλωσεν, ὅτι δὲν θὰ μετάσχῃ τοῦ νέου “Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. μη ν Ἡ δη ΑΜΗΡΙΚΑΝΙΚΗ «ΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΝΕΑΝ ΠΡΟΦΑΟΝ ΛΟΜΔΙΝΟΝ, 2(Ρέουτερ).--'Π 3η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιά ἐξαπέλυσε νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῶν Γερμανικῶν θέσεων δυτικῶς τῆς Βαστόνης, προελάσασα 5 χιλµ. ἐπὶ μετώπου 16 χιλµ. Οἱ Γερμανοὶ διενήργησαν πολλὰς ἀντεπιθέσεις πέριξ τῆς ΒἩαστόνης. ἀλλ’ ἀπεκρούσθησαν ὑποστάντες βαρείας ἆ- πωλείας. “Η πόλις Ρεµάνιε, 15 χιλμµ. δυτικῶς τῆς Βαστόνης, ἓ- ξεκαθαρίσθη, λωσσώδης δὲ ἁρματομαχία διεξάγεται «εἰς τὴν πόλιν Μουαρσί. Κατά Στρατιὰ ἠχμαλώτισεν ἄνω τῶν 6.000 Γερμανῶν. Χθὲς ἐν κἀιρῷ ἡμέρας 800 βαρέα ᾽Αμερικανικὰ βοµ- βαρδιστικὰ μὲ συνοδείαν ἰσαρίθμων καταδιωκτικῶν έβομ- βάρδισαν στόχους εἰς τὴν Γερμανίαν. Τὸ Βερολῖνον ὑπέστη Αρχιεπισκόπου τὴν νύκτα τῆς Κυριακῆς ἐπίθεσιν ὑπὸ τῆς µεγαλυτέρας μέ- χρι τοῦδε δυνάµεως µοσκίτος. ρας ἡ Συμγαχικἡ ἀεροπορία ἕναντι 4.000 τῆς Λουφτβόφφε. νικὰ ἀεροπλάνα ἔναντι ὀλιγωτέρων τῶν Κατὰ τὰς τελευτσίως 7 ἡμέ- διενήργησεν 28.000 ἐξορμήσεις Κοτεστράφησαν «900 ΄Γερμα 300 ᾿Συμμαχικῶν. Τό μεσονύκτιον τῆς π. Κυριακῆς µετεδόθη ἀπὸ µῥραδιο- ἡ πρώτη ἀπὸ τοῦ π. Ἱουλίου ὅτε ἐγένετο ἡ ἐξέγερσις τῶν Γερμανῶν ὀἀξιωμα- ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Φύρερ. Ἡ ὁμιλία ἀναφέρει, ὅτι ὁ πόλεμος δὲν θά λήξῃ ἐφέτος, ἐκτὸς ἐὰν Φυ- σικὰ ἡ Γερμανία νικήσῃ καὶ ἀπειλεῖ, ὅτι οἱ μὴ συμπράττον- τες εἰς τὸν ἀγῶνα Γερμανοί θά ἐξοντωθοῦν. “Ἡ Γερμανία, τονίζει, οὐδέποτε θά ὑποταγῇ. Πρέπει νὰ νικήσῃ καὶ θά νι- κήσῃ. πσαπαπανασακακσπινακ ΠροσωπικὀνΣυμθούλιον Τοποτηρητοῦ ουσ. ο Πλἠροφορούμεθα,ὅτι ἡ Α. Σ. ὁ Τοποτηρητὴς κατήρτισε Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον θὰ συμβουλεύεται ἐπὶ διαφόρων γε: νικωτέρων ζητημάτων τοῦ τόπου Τὸ ἐν λόγῳ Συμβούλιον ἐ- δέχθησαν ὅπως ἀπαρτίσουν οἱ κ. κ. Μ. Παυλίδης, διευθυν- τὴς τῆς «Φωνῆς τῆς Κύπρου», Στ. Ἀταυρινάκης. Ἡ. ἄρυσα- φίνης, Γ. Μαρκίδης, Ίω. Κληρίδης καὶ ᾿Αχ. Αἱμιλιανίδης, δικηγόροι καὶ Ἠ. Ἰακωβρίδης. ιατρός. ᾿ -. ΣΧΕΛΙΟΝ ΦΘΛΡΤΟΝ. Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς'τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέθήσαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν Παραγωγὸν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυρι- ακῆς 311244, διὰ δὲ τὸν Καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ., Δευ- τέρας 1145 : ἵ ΕΙΔ ΟΣ Τιμὴ Τιμὴ Παραγώγοῦ :Καταναλωτοῦ Λάχανα, ρεπανάκια µα{ Α΄ 1 γρ. 1:12 Ὑρ. δέσµιτ, κρυὰ καὶ σοτρογγυλὰ ὶ Β΄ 0.314 -ν 1 4 » » Κολοκυθ., νέας ἐσοδείας 10 γρ. 13 12 Υρ. ὁκά. Σπανάχι. Τιμὴ ὡς πρότερον ἀλλ᾽ ἡ δέσµη βάρους 1257 ὃρ. Μαρούλια. (Μονὲς µάτσες) τιμὴ ὡς πρότερον » δρ. Σκουράνθες. Τιμὴ καὶ βάρος ὡς πρότερον, ἀλλ' ἑκάστη δέ- σµη νὰ περιέχῃ τὸ ὀλιγώτερον 3 σκουράνθες. Σαλατικὰ διάφορα. Τιμ καὶ βάρος ὡς πρότερον, ἀλλ᾽ ἑκά- στη δέσµη νὰ περιέχῃ διάφορα. εἴδη εἲς λογικὴν ἀναλογίαν. , , Ἐφιστᾶται ἡ προσοχἡ τῶν παραγώγῶν εἰς τὴν διαβόθµι- σιν, περιποίησιν καὶ ἐπλεκτικότητα τῶν Χόρτων εἰς µάτσες. Αἱ µάτσες πρέπει νά εἶναι περιποιηµέναι, καλῶς καθαρισµέ- ναι, πλυμµέναι καὶ ἀπηλλαγμένοι ἀπὸ τρυπηµένα καὶ Χόρτα κατωτέρας ποιότητος. Εἰς τὸ μέλλον θὰ ἀπορρίπτώνται τὰ Χόρτα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἐκπληροῦν τοὺς ἀνωτέρω ὃρους, ολ ογνώµονας ἀρθρογράφους. ὰ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κάΙ ΑΓΟΡΩΣ ΄ ἀποχωρή-. ᾿ τὴν π. ἑβδομάδα ἡ δὴ ᾽Αμερικανικὴ ν

Title Subject Page
Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΕΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ 2p
Η 3η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕ ΝΕΑΝ ΠΡΟΟΔΟΝ 1p
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ 1p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p
ΑΥΤΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 1p