Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-01-09

7 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ 0 ΕΛΝΣ ΚΛΙ ΛΙ ΑΝΘΡΟΠΙΣΗΚΙΙ ΛΛΙΛΞΗ7 ΤΟΥ ΛΙΕΘΝΟΥΣ ΜΙΚΛΙΘΥ [«Δάσκαλος ποὺ ἐδίδασκο καὶ νόµον δὲν ὀκβάτοι»). Εἶναι γνωστά τὰ ὄργια,[δατος καὶ θερµάνσεως. τὰ ὁποῖα διαπράττουν οἱ ἵ Τρόφιμα καὶ φάρμακα ὁ- Γερμανοὶ εἰς βάρος τοῦ] πάρχουν ἄφθονα διἀ τοὺς ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῶν συµ: /᾿Αθηναίους, ἀλλ᾽ ἡ διανο βάσεων τοῦ Διεθνοῦς Δι: [μὴ διεκόπη λόγῳ τῶν βοµ- καίου: Βομβαρδισμοὶ ἀνο |βαρδισμῶν καὶ λόγῳ τοῦ ΟΡΜΟ ΤῶΝ ΥΓΙΩΝ ΕΟΝΙΚΩΝ και κο μποραμιαυναισμιαυπαπιθαπαιααππαωσιααππασμρισιαουμσισουκμαώνωο ὉἩλμσεΣ ΚΑΙ ΣΟΝ ---- ΚΛΛΗ ΛΡΧΗ Ὁ Σ. Τοποτηρητὴς ἀπέστειλε τὴν π. Παρασκευἠν πρὸς τὸν Ἓλληνα Πρωθυπουργὸν Στρατηγὸν Πλαστήραν τηλενρά- Φηµα διὰ τοῦ ὁποίου συγχαίρει τὴν ενέαν 'Ἑλληνικὴν ἕυ: βέρνησιν ἐπὶ ἀναλήφει καθηκόντων» καὶ εὔχειαι εἰς αὖτον «πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον ἐσωτερικῆς εἰρηνεύσεως καὶ ἐθνικῆς ἑνότητος...» ο Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπεπρίναμεν τὴν ἁδιαφορίαν, μεθ’ ῆς παρηκολούθησεν ὁ Σ. Τοποτηρητής, ὡς ᾿Εθνάρχης µας, τὴν τρομερὰν δοκιµασίαν τῶν ἀδελφῶν µας ἐν Ελλάδι, δὲν δυ- ΤΡΙΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945 ., Ἔτος Α΄, Αρ. 47 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ! ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖ0ΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣΥΝΜΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ- ΠΗΣ Καὶ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΚΑ 1 , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ Απο ΓΕΝΜΑΕ ... 4 Γραφεῖον:΄ 'Οδὸς ᾿Αρτέμιδος Αρ. έν (Ακίνητα Μπενᾶ τΤ. Κ. 374 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.Ι ων αοα ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 ΜΗΛΟΣΗΙ θΥ ΓΚΡΛΝΙΠΟΡΝ ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΗΤΗΝΛ Οἳ οΏρετεαροὶ συνεχίζουν τὴν κατασίωᾖι» τοῦ ᾿ὅ]ας ΑΡΚΩΝ. | ' ΑΟΜΔΙΜΟΝ, 9 (Ρέουτερ).-- Ὦ Λόρδος Γκᾶλμπορν ἐδή- λωσεν ἐν τῇ Βουλῇ τῶν Λόρδων, ὅτι ἡ Αγγλία δὲν ἐνδιαφέ- Ρε αι ἐὰν μετὰ τὸν πόλεµον ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔχῃ Βασιλέα ἤ Δη- µοκρατίαν, ἐνδιαφέρεται ὅμως ὅπως ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπο- Φασίσῃ ἐλευθέρως διὰ τὸ πολίτευμἁ του. Τὰ Βρετιανικἁ στρατεύματα ὅσον ήὁ ταχύτερον ἀποσυρθοῦν ἐξ Ἑλλάδος τόσον τὸ καλύτερονς ἀλλά πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν μὲ τιµήν. Εὰν ἐπρόκειτο μετᾶ 5 ἔτη πολέμου νὰ ἔχωμεν εἰς τὴν Εὐρώ- πην δικτατορίας εἴτέ τῆς δεξιᾶς εἴτε τῆς ἀριστερᾶς, πιθανὀν χυρώτών πόλεώνιὡς τὸ Βε- λιγράδιον καὶ ἡ Βαρσοβία, σφαγαὶ γυναικοπαίδων, ἁἀπαγωγαὶ καὶ Φφόνοι ὁμή- ᾷων, στρατόπεδα συγκεν: τρώσεως, τοβφεκισμοὶ καὶ βασανιστήρια αἰχμαλώτων, Φυλακαί τοῦ τύπου Λοῦμ- πλιν τῆς Πολωνίας. Οἱ ἀδιάλλακτοι τῆς Ἑλ- λάδος διεκἠρυξαν, ὅτι ἆ- νῆλθον εἰς τὰ βουνὰ μὲ τὰ καρυοφύλια των διὰ νἁ καταπολεμήσουν τοὺς ἆ- γρίους κατακτητὰς καὶ τὰς ἀπανθρώπους των μµεθό: δους. Πῶς κατεπολέμησαν τοὺς [Γερμανοὺς καὶ ἰδίως τοὺς «συντρόφους» Βουλ- γάρους κατά τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς εἶναι εἰς ὅ- λους γνὠστόὀν. Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι νὰ ἐξετάσωμεν ἐὰν ὡς ἐμ- πόλεμοι ἐτρησαν τὰς ἀνθρωπιστικὰς διατά- ἒεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου εἰς τὸν πόλεμον, ποὺ ἑκή- ρυξαν ἐναντίον τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς Παιρίδος ἤ ἐάν µετεχειρίσθησαν τά ἴδια ἄγρια Γερμανικὰ µέσα, τἀ ὁποῖα δι]θεν ἀπηχθάνοντο. Φοβοῦμαι,ὅτι ὁ χαρακτηρι: σμὸς τοῦ Δίωνος διὰ τὸν Ρωμαῖον Σενέκαν «ἀντίθε- τα οἷς ἐφιλοσόφει ἠλέγχθη ποιῶν» ἐφαρμόζεται ἄρι- στα εἰς τὴν προκειμµένην περίπτωσιν. Οἱ ἁδιάλλα- κτοι ὄχι µόνον ἐμιμήθησαν, ἀλλά καὶ ὑπερέβαλαν εἰς ἀγριότητα καὶ θηριώδίαν τοὺς Γερμανούς, Αἱ ᾿Αθῆναι, ἡ Ελλὰς τῆς Ἓλλαδος, ἐξ ἀρχῆς τοῦ πολέμου ἐκηρύχθησαν ἀνοικτὴ πὸλις λόνφ τῶν ἀρχαιολογικῶν της θησαυ: Ἆρῶν καὶ τῆς ἀπουσίας στρατιώτικῶν ἴργων, καὶ εἶναι δι’ αὐτὸ ποὺ δὲν ὃ- πέστησαν οὐδεμίαν κατα: στροφὴν ἀπὸ τοὺςΟὔὄννους. Μήπως οἱ ἀδιάλλακτοι, οἱ «Ἕλληνες τῶν ἙΕλλή: γῶν», τάς ἐσεβάσθησαν 'Απὸ ἑνὸς καὶ πλέον µη- νὸς οἱ ἐπαναστάται καθηµε ρινῶς ἐβομβάρδιζον τὸ κέντρον καὶ ἄλλα µέρη τῆς πόλεως μὲ ὀβίδας τῶν 75 Χιλιοστομέτρων. ΣυΥγ- χρόνως, ἡ πέµπτη φάλαγξ ἐπειάχυνε τὴν καταστρο: φὴν διὰ τῆς ἀνατινάξεως δημοσίων κτιρἰὼν, οἰκιῶν τῶν ἀντιφρονούντων καὶ ἰδίως τῶν ἀξιωματικῶν ἤ διὰ τῆς τοποθετήσεως ναρ- κὠῶν καί τῆς ἀνεγέρσεως ὁδοφραγμάτων εἰς τὰς ὁδούς. «Καὶ αὐτὰ τὰ τρὰμ ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ τὴν μεταφορὰν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν. δί πυρκαϊαὶ συνε πλήρωναν τὸν ὄλεθρον, ἶ» δίως λόνῳ τῆς ἀνατινάξε- ως τῶν ὑδατοσωλήνων. Μήπως ὅμως οἱ ἀδιάλλα- κτοι ἐνδιαφέρονται διὰ τὸν Λαόν ἸΑλλ) εἶναι ἀνεκδι- ήγητα τὰ μαρτύρια τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ ἐκ τῆς πείνης, τῆς ἑἐλλείψεῶς ὕ- τες πρὸς «τραυματισμοῦ τῶν ὁδηγῶν τῶν αὐκοκινήτων, ἑνὸς μέ- λους τοῦ Διεθνοῦς ἘΈρυ- θροῦ Σταυροῦ καὶ δύο μελῶν τῆς Ωὔνρρα». Ὀρ. θὀν]εῖναι νἁἀ ὑπεαμνήσωμεν, ὅτι τὰ διάφορα ΓΠράτη διά τοῦ ἄρθρου 6 τῆς Συµβά- σεως τῆς Γανεύης τοῦ 1906 ἀνεγνώρισαν, ὅτι τὰ Φορη: τὰ ὑγειονομικὰ ἱδρύματα καὶ νοσοκοµεῖα, πομπαὶ διακοµιδῆς αἶναι οεβα- στὰ καὶ ὑπὸ τὴν προστα- σίαν τῶν ἐμπολέμων. «Πάντες οἱ ἐν τοῖς ὡς ἄνω ἱδρύμασιν ὑπηρετοῦν- περισυλλογὴν ἤ περίθαλψιν τῶν τραυµατ- ὢν ἢ ἀσθενῶν ὡς καὶ οἱ Φύλακες αὐτῶν, θεωροῦν- ται σεβαστοὶ καὶ εἰδικῆς προστασίας ἀπολάβοντες ἑπωμένως συλλαμβανόμε- νοι δὲν δύνανται νὰ 6ε: Ιωρηθῶσιν ὡς αἰχμάλωτοι πολέμου. Εὐθὺς ὡς ἡ τῶν συλληφθέντων ὑγειονομι: κῶν σωμάτων συνδρομὴ ἤθελε παύσῃ νὰ εἶναι ἀγ παραίτητος, οἱ ἀποτελοῦν- τες αὐτὰ ἐἑἐλευθεροῦνται, ἀποστελλόμενοι ᾿ εἰς τὰ ἴδια µεθ᾽ ὅλώων τῶν ἀνη- κόντων αὐτοῖς ἀντικειμέ- νων». ᾽Αλλὰ ποῖον ἐκ τῶν δύο ὁ κ. Κλάρας ἤθελεν ἐ- κλέξῃ: ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ ἐκμαν: θάνῃ τὸ Διεθνὲς . Δίκαιον διὰ τὸν σεβασμὸν τῶν πομπῶν διακομιδῆς Φαρ- µάκων ἤ τὸν φόνον τοῦ ᾿Αθηναϊκοῦ 1 Λαοῦ ἐν ὀνόματι τῆς λαο: κρατίας ' ᾽Αλλὰ µήπως οἱ ἀδιάλλα- κτοι ἐσεβάσθησαν τὰ νοσοκο- μεῖα καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, Ἡ ἀπάντησις εἶναι, ὅτι «ὁ Ἔλας διατηρεῖ ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν του πολλὰ νοσοκομεῖα. κατάσχει τρόφιμα προοριζόµενα διὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ οὐδεμίαν βοήθειαν παρέχει πρὸς τοὺς τραυματίας πολέμου». ᾽Ακό µη δὲ «ἐκ τῶν 13 αὐτοκινή- των, ἅ µμµετέφερον τρόφιμα καὶ φάρμακα εἰς τὰ νοσοκο:- μεῖα ἀμφοτέρων τῶν παρατά- ἔεων καὶ τά ὁποῖα ὡδηγοῦν- το ὑπὸ ὑπαλλήλων φερόντων ἐμβλήματα τοῦ ἘΕρυθροῦ Σταυροῦ,: 5 ἐβλήθησαν καὶ ἠναγκάσθησαν νὰ ἐπιστρέ' ψουν». Ὁλόκληρον τὸ 'Ελληνικὸν Ἔθνος ἔφριξε διὰ τὸ κάψι- μον ζωντανῶν τῶν γύναικο- παίδων τοῦ ΔΛυστόμου ὑπὸ τῶν Γερμανῶν. Τὶ ἄρά γε νὰ αἰσθάνεται τώρα τὸ ἜἜθνος διὰ τὸν ἐπίθεσιν τῶν ἐπανα- στατῶν ἐναντίον τῶν πολιτικῶν καταδίκων, τῶν. κρατουμένων εἰς τὰς φυλακὰς ᾿Αβέρωφ, μὲ ἀποτέλεσμα αἱ Φφυλακαὶ νὰ γίνουν παρανάλωμα τοῦ πυ- ρὸς καὶ 105 γυναῖκες νὰ εὔὕ- ρουν ἕνα τῶν φρικτοτέρων θα- νάτων Η τὶ το Ἔθνος ἠσθάν. θη ὅταν ὁ τέως Ὑφυπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δραγού- µης ἐδήλώσεν, ὅτι «οἱ ἐπανα- στάται, τὰς πρώτας ἡμέρας τῆς : ἐξεγέρσεωώς, εἰσήρχοντο εἰς τὰς οἰκίας, ἔσφαζον ἀθώ- ους πολίτας, οὐ περιλαµβα- νοµένων καὶ Ὑυναικοπαίδων καὶ ἐπεδίδοντο εἰς πολυαρί- θµους ἄλλους βανδαλισμούς» Μήπως οἱ ἀδιάλλακτοι ἐμι- µήθησαν τοὺς Γερμανοὺς εἰς τὰς ἀπαγωγὰς ὁμήρων Ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική. «Οἱ ἀντάρται ἀπήγαγον πολ- εἴμεθα βέβαιοι, η Κυπριακοῦ λαοῦ. Πρὸς αὐτὴν δὲ τήν κατεύθυνσιν θεωροῦμεν [τὸ τηλεγράφηµά του πρὸς τὸν ν᾿ ἀποτελειώσῃ' νάµεθα παρὰ νὰ ὁμολογήσωώμεν, ἀνακούφισιν ἐκ τοῦ ἀνωτέρω τηλεγράφήµατος. ὅτι ἠσθάνθημεν ποιάν τινα Βεβαίως ὁ Σ. Τοποτηρητὴς δὲν ὕψωσεν ἀκόμη τὴν «νεραράν, ἐπιβλη: τικὰν φώνήν» του, ὡς ἔπραξαν κοὶ ἤ κοινοτικοὶ ἐκπρόσωποι ἤ πρὸς τὸν τοῦ συγχαρητηρίων ἐπὶ τέλους νει, ὅτι κατενόησεν Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔναντι τῆς βίας. Πᾶν ὅ,τι ἐζητήσαμεν ἀπὸ τὸν 2. νὰ τὸν παρασύρωμεν εἰς κομματικὰς διαµάχας, ἐνισχύσωμεν εἰς τὸ νὰ, ἐξέλθῃ ἄλλοι Ἕλληνες ἐκκλησιαστει- καὶ αὐτὸς ὁ Μ. ᾿Αρχιεπίσκο πος ᾿αθηνῶν κ. Δαμασκηνός, ἀλλ’ ἡ ἔκφρασις ἐκ µέρους αὖὐ- Στρατηγὸν Πλαστήραν ἑἐμφαί- τὴν ἀνάγκην ἐνισχύσεως τοῦ Τοποτηρητὴν δὲν ἧἦτο ἀλλὰ νὰ τὸν τῶν δεσμῶν, οἰἷς τὰ ὁποῖα εὑρέθη ἐμπλεγμένος, καὶ νὰ διερμηνεύσῃ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ὅτι εἴχεν ἐν τῇ καρδίᾳ του ὡς ἘΕθνάρχης τοῦ Στρατηγόν Πλαστήραν ὡς καλὴν ἀρχὴν καὶ ὀρθὸν προσανατολισµόν. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ “Ὁ «Ανεξάρτητος», τῆς ης Ἰανουαρίου, ὑποβάλλει τὸ ἐ- ρώτημα ἐάν, μετὰ τὴν ἐπανά»͵ στασιν, ἡ Κυβέρνησις Παπαν-, δρέου ἐξηκολούθει νὰ εἶναι. Συνταγματική. “0. ἀρθρογρά- Φος ἰσχυρίζεται, ὅτι ἐπειδὴ ὁ κ Παπανδρέου εἶχεν ὑπο-: βάλῃ τὴν παραίτησίν του πρός ο τὸν κ. Τσέρτσιλλ, ὅστις δὲν τὸν ἐδέχθη, ἡ Κυβέρνησις | ἔπαυσε νὰ εἶναι συνταγµατι” κὴ καὶ ὁ κ. Παπανδρέου ἔγι' νεν ἕνας «Γκαουλάϊτέρ» ἀπὸ τὸν κ. Τσέρτσιλλ, ὅστις ὑπο: κατέστησε τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντησις ἐπὶ τοῦ συν” ταγματικοῦ αὐτοῦ ξητήµατος εἶναι ἀρκετὰ εὔκολος, τὴν δί- δει δὲ ὅλως ἀσυναισθήτως ὁ ἴ- διος ὁ ἀρθρογράφος τοῦ «᾿Ανε- ξαρτήτου» διὰ τῶν ἑξῆς:«Συν ταγματικὰ θὰ ἔπρεπεν ἡ πα- ῥαΐτησις τοῦ κ. Παπανδρἐου νὰ ὑποβληθῇ εἰς τὸν Βασιλέα Γεώργιον καὶ αὐτὸς θὰ ἔπρε- πε νὰ τὴν δεχθῇ ἤ. ὄχι. Αὐτὸ δὲν ἔγινεν». Πραγματικῶς κατὰ τὸ Ἓλ- ληνικὸν Σύνταγμα τῆς Εασι λευοµένης Δημοκρατίας ὁ Βασιλεὺς διορίζει καὶ παύει / λοὺς πολίτας καὶ ἀξιωµατι- κοὺς τοῦ στραιοῦ καὶ ναυτι- κοῦ». (Ρέουτερ 5 Δεκεμβρίου). «Ανδρες τοῦ Ἔλας εἰσήρ- χοντο εἰς τὰς οἰκίας καὶ ἆ- πήγαγον ὁμήρους» (Ρέουτερ 6 Δεκεμβρίου). «Ἐπιτροπὴ μιᾶς περιοχῆς τῶν ΄'Αθη- νῶν ἐπεσκέφθη τὸν στρατηγὸν Σκόμπι καὶ τὸν ἐπληροφόρη: σεν, ὅτι οἱ ἐπανασταται ἀ- πήγαγον 160 γυναικόπαιδα, ἅτινα θὰ κρατήσουν ὡς ὁμή- ρους ὡς ἐγγύησιν, ὅτι οἱ Βρετιανοὶ δὲν θά... ἐκτελέ- σουν αἰχμαλώτους ἐπαναστά- τας». (Ρέουτερ 17 Δεκεμβρίου) «Οἱ συλλπΦθέντες ὅμηροι εἰς ᾿Αθήνας ἀνέρχονται εἰς 400, µετεφέρθησαν δὲ εἰς Θήβας». (Ρέουτερ 24 Δεκεμβρίου). «Ὁ ἛἜλας εξακολουθεῖ ν᾿ ἀπανῃ ὁμήρους συμπεριλαμβανομέ- γων καὶ ὁλοκλήρων οἰκογε- γειῶν. Ζητεῖ δὲ διὰ τὴν ἄπε- λευθέρωσιν ἕἑκάστου λύτρα ἀνερχόμενα εἰς Λ. 500». (Ρέ ουτερ 29 Δεκεμβρίου). «ὝΎπο- λογίζεται, ὅτι μέχρι τοῦδε ἔχουν ἀπαχθῇ ὑπὸ τοῦ Ἔλας 8.000 πολιτῶν, κυρίως ἐκ τῶν συνοικιῶν Κηφισιας, Πατη- σὶων καὶ Ψιχικοῦ. Οἱ ὅμη: ροι οὗτοι ἐξπναγκάσθησαν νὰ βαδίσουν πεζῇ ὑπὸ δριμύτα- τον ψῖχος πρὸς τὰς Θήβας, ἀπεχούσας 100 χλμ ἐκ τῶν ᾽Αθηνῶν». (Ρέουτερ, 4 Ἰα- νουαρίου). Ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁ- µήρων αὐξάνει. Ὅσον ἀφορῷᾷ δὲ τὸ ζήτημα τῶν «λύτρων» δὲν ἐνδιαφέρεται τὸ Διεθνὲς δί- καιον, ἀλλὰ τὸ Δίκαιον τῶν ληστῶν τῶν ὀρέων εἰς τὸ ὁ- ποῖον ὁ ἔντιμος κ. Κλάρας εἶναι ἀπὸ ἐτῶν διπλωματοῦ” χος. αοστοκαππιώκαακωηππνστ. τοὺς Ὑπουργούς του. Συνε πῶς ὁ Πρωθυπουργὸς µόνον εἰς τὸν Βασιλέα ὁποβάλλει τὴν παραίτησίν του καὶ εἰς οὐδένα ἄλλον. Ὁ κ. Παπαν: δρέου δὲν ὑπέβαλε τοιαύτην παραίτησιν εἰς τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων (οὔτε εἰς τὸν ᾿Αντιβασιλέα ποὺ δὲν ὑπῆρχε τότε) καὶ συνεπῶς καὶ ἐὰν το ἀληθὴς ἡ τηλεγραφικἡ πληροφορία περὶ παρεµβασε: ὡς τοῦ κ. Τσέρτσιλλ, καὶ πα: λιν δὲν θὰ εἶχε καµµίαν συν- Γταγματικὴν ἤ νομικὴν ἰσχὺν διὰ τὴν Ἑλλάδα. Πατ’ ἀκο” λουθίαν ὁ κ. Παπανδρέου έξη: κολούθει νὰ προεδρεύῃ σὺυν- Γταγματικῆς Κυβερνήσεως μέ Χρι τῆς ἡμέρας καθ᾽ ἥν ὑπέ- βαλε τὴν παραίτησίν του πρὸς τὸν ᾽Αντιβασιλέα Μ. ᾿Αρχιε- πίσκοπον ᾿Αθηνῶν, ὅστις καὶ τὴν ἀπεδέχθη. Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ὁ «ἄυπριακὸς Τύπος» τῆς 2ἵης Δεκεμβρίου γράφει, ὡς συνήθως, διὰ τὴν δῇθεν «κα: κήν, κακίστην διανοµἠν εἰδῶν ἱματισμοῦ Λευκωσίας». Παὶ προς ὑποστιήριξίν του ἄναφε- ρει τὰ ἕξης: «Αλλωστε και αὐτοςὁ Ελεγκτής Προμηθειῶν κ. Ἀένρυ, ἐρωτηθεὶς ὑπό τοῦ συντακτου µας έάν εἶναι ἵκα- νοποιηµένος μὲ τὸν τρόπον διανομῆς ὠρισμένων Δημαρ- χείών, καὶ συγκεκριµµένως τοῦ Δημαρχείου Λευκωσίας, ἀπέ- Φυγε μέν νὰ ἁπαντὴσῃ ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὴν ἐμρώτησιν, ἆ: φῆκε ὅμως να ἐννοηθοῦν πολ- λά». Συντάκτης τοῦ «Πυρσοῦ» ἔθεσε τὰ ὡς ἄνω γραφέντα ἐνώπιον του κ. Χένρυ καὶ ἔ λαβε τὴν ἑξῆς ἀπάντησιν: «Εἶναι ἀναληθές. Κἄποιος μὲ ἠρώτησεν ἄν εἶμαι ἱκωανοποι- ηµένος ἀπὸ τὴν διανομἠν τῶν Δημαρχείων καὶ ἀπήντησα ἆἀ- περιφρασιως, ὅτι σκοπὸς τῆς σημερινῆς συσκέψεωώς τῶν δη- μοσιογράφών εἶναι ν᾿ ἀναφέ- ρω Αξπτοµερείας ἀφορώσας τὴν ἐφοδιαστικὴν κατάστασιν τῆς Κυπρου ἐπ) εὐκαιρίᾳ τῆς προσφάιου ἐπισκέψεώς μου εἰς Αἴγυπτον. Οὐδὲν ἀφῆκα νὰ ὑπονοηθῇ οὔτε διὰ τὸ Δη: μαρχεῖον Λευκώσίας, οὔτε δι᾽ ἕτερον Δημαρχεῖον», Οἱ ἀναγνῶσται ἄς κρίνουν κατὰ ποῖον τρόπον ὁκκυπρια- κὸς Τύπος» μεταχειρίζεται τὴν ἀλήθειαν. εἰς τὰς Θήβας, 385 µίλια β.δ. τοῦ Ἔλας, ΠΕΡΙΗΛΘΟΝ φὸν Ροῦνστεντ. Αἱ Συµµαχιχα σκοτεινή. σίαν 50--55 βαθμῶν κάτω τοῦ ἀπόστασιν 20 μιλίών βορείως πρωτευούσης, μάχαι. διεσκόφρησαν πρὸ 15 ἡμερῶν. ἐπιδρομὰς ὑπὸ ὑπερφρουρίων ὡς Βαγκόγιε. ἐντὸς τῆς ὁποίας συνεχίζονται νὰ ἐνικούσαμεν τὸν Χίτλερ, θὰ ἐχάναμεν ὅμως τὴν νίκην. Τὰ Βρεττανικἁ στρατεύματα τὰ ὁποῖα, εἰσῆλθον Χχθὲς τῶν Ἀθηνῶν, συνεχίζουν τὴν προέλασίν των καταδιώκοντα τὰς ὑποχωρούσας δυνάμεις “Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐκάλεσε τὸν λαὸν τῆς ᾿Αττι- κῆς νἁ ἐπιστρέψῃ εἰς τὰς εἰρηνικάς του ἐργασίας καὶ νά συ- νεργασθῇ εἰς τὴν ξιανομὴν τῶν µεταφερομένων τροφίμων. Οἱ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΣ ΑΡΔΕΝΝΑΣ ΕΙΣ ΑΜΥΝΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 (Ρέουτερ)--᾿Ανηγγέλθη σήμερον τὴν ἴαν, ὅτι τὰνκς καὶ πεζικὸν ον εἰς ο ον ἂν ρω δε νῶν δυνάµεων του Στρατάρχου Μοντγκόμερυ κατέχουν ἢ δεσπόζουν τµήµατος 15 μιλίων τῆς ὁδοῦ Λαρὸς, ἥτις µία τῶν κυριωτέρων ὁδῶν ἆ εφοδιασμοῦ τῶν δύνά(εωών τοῦ τὸν θύλακα τῶν. ᾿Αρ- εἶναι ὶ δυνάµεις ἀπέχοῦὺν 2 μίλια ἐκ τῆς πόλεως Λαρός. Εἰς τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τῆς Συμμαχικῆ ἐπιθέσεως πρὀς βορρᾶν ἡ πόλις Βιλσάου ὀπερεφσλαν ἶσθς ὑπὸ ᾿Αμει ικανικῶν ἀλεξιπτωτιστικῶν δυνάµεων. Οἱ νοὶ περιέρχονται σταθερῶς εἰς ἄμυναν. Εἰς τὸ νότιον ἄκρον τοῦ θύλακος αἱ Συμμαχικαὶ δυ- νάµεις ἐκέρδισαν νέον ἔδαφος πέριξ τῆς Βαστόνης. μετώπου τῆς Αλβανίας δὲν ἀγγέλλονται καπέντε μίλια νοτίως τοῦ Στρασβούργου ἡ κατάστασις εἶναι ' Γερμα- Ἐκ τοῦ νέαι ἐξελίξεις. Λε- Χθές 700 βαρέα ᾽Αμερικανικὰ βομβαρδιστικά, συνοδευ- όµενα ὑπὸ 200 καταδιωκτικῶν, ἐβομβάρδισαν ὑπὸ θερµοκρα- μηδενὸς στόχους εἰς τὸ - ἐλ. γιον, Λουξεμβοῦργον καὶ Γερμανίαν. ᾿Αεροπλάνα ἐξ Ιταλίας ἐπετέθησαν ἐναντίον στόχων εἰς τήν Αὐστρίαν. τ-Αἱ Γεραανἰκαὶ δυνάμεις, αἵτινες ἀντεπιτίθενται πρὸς ἀνακούφισιν τῆς φρουρᾶς τῆς Βουδαπέστης, ἔφθασαν εἰς τῆς Οὐγγρικῆς λυσσώδεις: καὶ δυτικῶς ο -᾽Αποκαλύπτεται, ὅτι ὁ Στρατηγὸς Μακάρθουρ καὶ ὁ Ναύαρχος Βίµιτς, ἀρχηγνὸς τοῦ στόλου τοῦ Εἰρηνικοῦ, συν- Τὸ Τόκιο ἀνήγγειλε δύο νέας ἑναντίον τῆς Ἰαπωνικῆς βάσε- Ο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ», «Ανεχώρησαν (μεταβαίνοντες εἲς Λονξῖνον οἱ κ κ. Πλουτῆς Σέρβας καὶ Α. ζΖιαρτίδης διά ν’ ἀντιπροσωπεύσουν, καθὼς ἐδηλώθη, τὰς Συντεχνίας Κύ- πρου εἰς τὸ Παγκόσμιον Ἔρ: γατικὸν Συνέδριο». Ὁ κ. Ζιαρτίδης ὡς γενικὸς Γραμματεὺς τῶν Συντεχνιῶν ἦτο φυσικὲν καὶ λογικὸν νὰ ὑποδειχθῇ ὡς ἀντιπρόσωπός των εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἐργατικὸν συνέδριον. ᾽Αλλὰ ὁ κ. Σέρβας ὑπὸ ποίαν ἰδιότητα θὰ παρα- καθήσῃ εἲς αὐτό Οὗτος εἰς οὐ: δεµίαν Συντεχνί»ν, ἐξ ὅσων γνωρίζοµεν, ἀνήκει. αλλ’ ἐ- δηλώθη, ὅτι ἐζητήθη ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ ἐνεκρίθη ἐκ Λονδίνου ντ µετάβασίς του ὡς «συμβού- λου». Τὸ γεγονὸς τοῦτο ὅμως ἀπηχεῖ δυσµενέστατα διὰ τὸν γενικὀν Γραμματέα τῶν Συν, τεχνιῶν, ὅστις παρουσιάζεται οὕτω μὴ ἔχων ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἱκανότητά του καὶ χρήζων «κολαούζου», διὰ τὸν ὁπυῖον ἐφευρέθη ὁ τίτλος τοῦ «συμβούλου». ἵαί διὰ τὸς λαμπρὰς συμβουλὰς τοῦ Ἂρ: χικεάδα θὰ ἐξέλθουν ἐκ τῶν ἐργατικῶν ταμείων ἆἄρκε- ταὶ λίραι ὡς ἔξοδα: . Φρονοῦμεν, ὅμως, ὅτι ἑὰν ἤτο ἀνάγκη νὰ παοίσταντο εἰς τὸ Ἐργατικὸν Συνέδριον τού Λονδίνου δ/ο ἱύπριο ΣΧΕΔΙΟΝ ακῆς Τ]1]44, διὸῇ δὲ τὸν τέρας δ)1)45 : ΕΙΔ (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελίδα). ΦΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαίἱ εἰς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰ ςἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν Παραγωγὸν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυρι Ματαναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ.Δευ- ΟΣ Τιμὴ Τιμὴ Παραγωγοῦ Καταναλωτοῦ Κολοκάσι 4 1)2 Υρ. 6 1)» υρ. ὁκὰ Κουνουππίδι καθαρ. Α΄ 23)4 » .. » ὸ » » Β 112 » 3231)» » » » ἀκαθάριστο Α΄ 11)2 » 21)» » » » » Β᾽1 » 2 » ὃ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ἀντιπρόσωώτοι, ὁ εἲς ἐκ τού- των ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ ἀντι- πρόσωπος τῶν Νέων Συντε- χνιῶν, τὰ µέλη τῶν ἀποτελοῦν σεβασιὸν ἀρι΄ µόν καὶ κανεὶς ἄλλος, καὶ πολὺ ὀλιγώτερον ἐξωσυντεχνιακός. ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ Κατὰ τὴν ἡμέραν τῶν ϐΘεο- Φανείων ὁ µεγάλος εἰς τὴν ψυχἠν καὶ τὰ ἔργα συμπολίτης µας κ. Νικό- λαος Π. Λανίτης ἐδήλωσεν ἐπισήμως, ὅτι διαθέτει 20 χι- λιάδας λιρῶν διὰ τὴν ἀνέγερ- σιν κτιρίου, τὸ ὁποῖον θὰ Χρησιμοποιηθῇ ὡς Γυμνάσιον καὶ Πρακτικὴ Σχολή. Ἡ γενναία χειρονομία καὶ µεγάλη αὐτὴ δωρεὰ-- ἡ µεγα- λυτέρα, ἄς εἴπομεν, δωρεὰ ὄχι Λεμεσιανοῦ, ἀλλὰ Κυπρίου-- ἔσχεν, ὡς ἦτο ἑπόμενον, εὖ- µενεστάτην ἀπήχησιν, εἰς ὁ- λόκληρον τὴν πόλιν µας. Μὲ τὴν γενναίαν αὐτὴν δωρεὰν τοῦ κ. Μ. Π. Λανίτη θὰ παύ- σῃ ἡ ἀπὸ ἐτῶν συνεχἠς εἰρω- νία τῶν κατοίκων τῶν ἄλλων πόλεων, ὅτι ἡ Λεμεσὸς ὑστε- ρεῖ εἰς µεγάλους δωρητὰς καὶ εὐεργέτας. 'Ο Μέγας αὖ- τὸς δωρητὴς καὶ εὐεργέτης ἑνώνει τὸ ὄνομά του μὲ τὴν ἀθανασίαν,ὁλόκληρος δὲ ἡ πὀ- λις µας τὸν συγχαίρει καὶ τὸν εὐγνωμονεῖ. Τὰ ἁἀμέτρηα συγχαρητή- ρια καὶ ψηφίσµατο τῶν δια» φόρων Συλλόγων καὶ ὀργα- νώσεων εἶναι οἱ ἀψευδέστεροι µαρτυρές. Λεμεσὸς ϐ8)1)45 Τ. «Ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ Ἐρνι- κοῦ Κόμματος ἀπεστάλη τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφημα πρὸς τὸν κ. Ν. Π. Λανίτην:--«Ὅλο- ψύχως συγχαίροµεν διὰ µε- γάλην δωρεάν σας ὑπὲρ Ἐ- θνικῆς µας Παιδείας». ὁποίων ΄΄ ΤΡΙΤΗ 9 Ιανουαρίου 1945 . ΤΥΡΣΟΣΞ ᾽Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ «ΟΠΛΑ» 10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΛΝΟΝΙΘΥΕΛ ΚΑΙ 1Λ. ΤΡΟΜΙΡΛ ΠΚΛΗΜΛΙΛ 1θΥ ο ὴ Κατὰ τηλεγραφικὰς πληροφορίας µοδιευθείσας τὴν π. Παρασκευήν, αἲ Ἑλληνικαὶ δυνάµεις ἐν ἐκ Λονδίνου, δη: Βρεττανικαὶ καὶ ᾿Αθήναις ἐξεκαθάρισαν τὴν σὐνοικίαν. τῆς Καισαριανῆς, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον, ἐπὶ τῆό κατοχῆς καὶ τῇ ἀνοχῇ τῶν Γερμανῶν, τὸ Στρατη: γεῖόν των οἱ Κομμµουνισταί. Κατὰ τὰς ͵ἰδίας πληροφο”. ῥίας, εἰς τὴν Καισαριανἡὴν ἤδρευεν ἐπίσης ἡ ὀργάνω-! τοὺς καταδικαζοµένους ὑπὸ -σις, ἥτις «ἐξετέλει τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Πολεμικὸς ἀνταποκριτής, ὅστις ἐπεσκέφθη μίαν τῶν περιοχῶν,. ἔνθα ὁ Ελας προέβαινεν εἰς τὴν «κίέλεσιν τῶν θυμάτων του, ἀνεῦρε 300 πτώματα στρατιωτῶν καὶ πολιτῶν ἐρριμμένα. ἐντὸς λάκκων. Αὐτὰ µετέδωσεν ὁ τηλέγραφος οχετικῶς μὲ τὴν τρο µοκρατίαν καὶ τὰ ἀπαῖσιά, τὰ Φφρικιαστικἁ κακουργή- µατα, τὰ διαπραχθέντα ὑπὸ τῶν Ἐλασιτῶν, τῶν ἀν- θρώπων, οἱ ὁποῖοι κόπτονται διὰ τὴν Λαοκρατίαν καὶ τὴν ἐπικράτησιν τῆς δικαιοσύνης. ΄Η πλήρης ὅμως ἔ- ᾿κτασὶς τῶν ἐγκλήμάτων αὐτῶν δὲν ἔχει εἰσέτι γνωσθῇ. Μίαν συμπληρωματικὴν εἰκόνα τῆς δράσεωώς τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως τῆς Καισαριανῆς, ἥτις ὀνο- µάξεται Ο.Π.Λ.Α καὶ εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον τοῦ Ἐάμ, δίδουν τὰ κατωτέρω δημοσιεύματα ᾿Αθηναϊκῆς ἐφημερίδος «Μεγάλη 'Ελλὰς» τῆς 12-- Ί4ης Νοεμβρίου. Οἵ φωνασκοὶ ἄς τὰ ἀναγνώσουν τῆς καὶ ἐὰν Φρονοῦν καὶ πάλιν, ὅτι πρὀκειίαι περὶ «ἀσυστόλων συ- κοφαντιῶν», ἄς ὁμιλήσουν. «Πρωτοφανῇ καὶ ἀνήκουστα εἶναι τὰ ἐγχλήματα τῆς Ο. Π. Δ. Α. ἐνανίτον ἐθνικορρόνων ἐργατικῶν στεϊεχῶν τῆς ᾿Αθή- γνας, ἐγκχλήματα τὰ ὁποῖα ἐ- πηλίδωσαν τὸ ἐργατικὸν κἰ- νηµα γιὰ νὰ ἐπιπλεύσουν στα ἐργατικὰ πόστα διὰ τῆς ἀπειλῆς τῶν ὅπλων καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ ͵λογοδοτήσουν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου τῆς ἐργατικῆς ὑποθέσεως. Κικιδάκης Δημ ή- τίρί ος, Πρόεδρος τῶν ὑπαλ- λήλων Ζωθεστιατορίων,ἡλικέας 59 ἐτῶν, ἑνῷ ἐξήρχειο ἐκ τῇ, οἴχίας του ὥραν ην πρωϊ- νήν, καραδοκοῦσαν πεντε ἆᾱ- γνωστοι καὶ τὸν ἐδολοφόνη- σαν ἀγρίως ἔξωθεν τῆς οἰκίας του. Την ἰδίαν στιγμὴν μετὰ τὴν ἐχτέλεσιν τοῦ Κικιδάκη ἐπυροθόλησαν τὸν Χαράλα- µπον ᾽Αντύπαν, Πρόεδρον τῶν ὑπαλλήλων Μαγείρων ᾿Αθη- νῶν, ὅστις Σιεσώθη ὡς ἐκ θαύ- µατος. Γεωργίου ΝΜιχα- ή λι δεν. Γραμματεὺς τῆς Μηχανουργικῆς Ενώσεως, ἐκ- τελεστικὸς τοῦ Ἑ. Κ. Α., ἆ- πήχθη ὑπὸ ὀργάνων τῆς 0. Π. Λ. Α. εἲς τὴν Καισαρια- νήν, κἀτεδικάσθη εἷς θάνατον, ἐξετελέσθη κι᾿ ἐρρίφθη εἰς τὴν χαράδραν τοῦ “Αγίου ᾿ωάν- γου Καρέα. Ξεῖνης Ἠλίας, Τραμματεὺς τῆς Ὁμοσπονὸί- ας ᾿Αρτεργατῶν, συνελήφθη ὑπὸ τῆς Ο.Π.Λ.Α. Καισα- ριανῆς, κατεδικάσθη ὑπὸ τοῦ δῆθεν Δαϊκοῦ Δικαστηρίου εἷς θάνατον, ἐξετελέσθη διὰ πελέ- «κεως ἀποκοπέντων ἀμφοτέ- ρων τῶν χειρῶν καὶ τῶν ἍἨἩπο- δῶν, παρέμεινε γεκρὸς ἐπὶ 24 ὥρας πρὸς κοινὴν Εέχν εἷς τὴν πλατεῖαν Καισαριανῆς,ἐρρίφθη εἰς τὴν χαρὰδραν τοῦ Αγίου Ἰωάννου Καρέα. Πα γνκ ράτη ς Αντώνιος, Πρόεδρος τῶν Εργατοτεχνιτῶν Βιομηγα- γίας Καπνοῦι συνελήφθη ὑπό τῆς Ο. Π. ΑΔ’ Α. ολοχυν- θοῦς µέσα εἷς τὸ Δημόσιον Καπνεργοστάσιον ὅπου εἶρ- γάζετο καὶ ἐξετελέσβη διὰ τυφεκισμοῦ κατόπιν φρικιῶν βασανιστηρίων», ἐρρίφθη εἰς τὴν χαράδραν “Αγίου Ἰωάννου Καρέα. Τὴν πληροφορἰαν περὶ τοῦ τρόπου τῶν ἐκτελέσεων τῶν ἐθνικῶν ἐργατικῶν στελεχῶν τὴν ἐγνώρισεν ἐπισήμως ὁ Κοτσώνης, ἀρτεργάτης Κου- πονίων, ὅστις μετεῖχεν εἷς τὴν ὀργάνωσιν τῆς 0. Π.Λ. Α. Ν«ΜεΥάλη Ελλάς»-- 1211144) «Μάᾶς καταγγέλλονται τὰ ἑξῆς διὰ τὴ» ὁρᾶπιν τῆς περι- φήμου Ο. Π. Δ. Α. Καϊσα- ριανῆς: Ἡ φοθερή αὐτὴ ἐγκλή- ματικὴ σπεῖρα ἔχει ἐκτελά- σει 1300 ἐθνικεστές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄταφοι εἰς τὰς ἑξῆς περιφε- ρείας. ᾽Απὸ τῆς νεφύτας ἈΝεχρο- ταφείου Καισαριανῆς ὅλα τὰ ξεροπήγαδα, ἀσθεστοκάμινα καὶ χαράδρες εἶναι γεμάτα ἀπό πτώματα. ὍὉ βλητικὸς σταθμὸς πλησίον τοῦ ΊΆεκρο- ταφείου Βαισαριανῆς ἔχει πε- ρίπου 40. Ὁκόχληρος ὁ χῶ- ρος τοῦ Νεκροταφείου Και- σαριανῆς μέχρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς πλησὶον τοῦ Νεχροτα- φείου Βύρωνος, εἶναι ἐπίσης--- πηγάδι, νταµάρια κλπ. ---ε- µάτος ἀπὸ πτώματα. Επίσης ἄς γίνη ἔρευνα καὶ πέριξ τοῦ Αγίου Ἰωάννου Καρέα καὶ πέριξ τοῦ Αγίου Ἰωάννου Καισαριανῆς καὶ τῆς Μονῆς ᾿Αστερίου. ᾿Απὸ τῆς ΊΤης τρέχοντος μηνὸς ἐ- ξετελέσθησαν 4ὔ ἄτομα, ἀξι- ωματικοὶ, πολίται καὶ ὅ Υγυ- ναῖκες. Μᾶς γράφουν ἐν συ- νεχείᾳ, ὅτι ἀπὸ ᾿ δεχαηµέρου οἵ φρικτοὶ κακοῦργοι ρἴχνουν πετρέλαιο στὰ πηγάδια καὶ καῖνε τὰ ατώµατα γιὰ νὰ τὰ ἐξαφανίσουν». («Μεγάλη Ελλάς»-14)11)44] Ψαλίδια κλαδεύματος Κρατοῦμεν μικρὰν πο: σότητα Ψαλιδιῶν, ἀρίστης ποιότητος, χειροποίητα, κατάλληλα διὰ κλάδευμα ἀμπελιῶν. Τιμὴ :. 42/- κατὰ τεµά” χιον. ΕΤΑΙΡΙΑ Ν, Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΑΛΤΔΑ., Ταχ. Κιβ. 203, Λεμεσός, ΗΙΠΙΛΛΙ Πῆσ Τὰ «ΕΙ» Ἡ ΥΠΟΙΡΛΦΙ, ΤΟΥΣ. ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ Κύριε Διευθυντά, Τὴν 26.12:44' δι’ ἐγγράφου φέροντος τὴν ἰδιόχειρόν του ὑπογραφὴν, ὁ Σ. Τοποτηρητὴς διώριζε Πρόεδρον Ἐκκλησια» στικῆς ᾿Επιτροπῆς στὴ Λεµε- σὸν ἓν πρόσωπο, τὸ ὁποῖον ἔπαυσεν ὁ ἴδιος πάλιν μὲ ἑν- ὑπόγραφον Ἔγγραφο τὴν 31.12.44. | : ο 1Ο διορισθεὶς καὶ παυθεὶς Πρόεδρος οἰργάσθη ἐπὶ 12 χρόνια ὣς Πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ ἐκκλησίας΄ καὶ ὁ Σεβα- σμιώτατος. δὲν ἐννοοῦσε' νὰ τὸν παύση καί παρ᾽ ὅλες τὲς συστάσεις τοῦ ᾿Αρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Λεμεσοῦ νὰ διορί- ση ἐφέτος ἄλλο πρόσῶώπο. Αλλά τὶ ἄρά γε νὰ συµβαί- νη Τὸ ζήτημα ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς ἐν λόγῳ ἐκ- κλησίας εἶναι ᾿Ακελική, κι ὁ διορισθεὶς Πρόεδρος ᾿Αντι- ακελικός. ὍὉ ᾿Αρχικεάδας Πλουτῆς, ἅμα ἐπληροφορήθη τὸ γεγονός, ἐτηλεφώνησε στὸν Δεσπότη κι’ αὐτὸς χώὠρὶς καµ- μιὰ δυσκολία ἀκύρωσε τὴν ὑπογραφή του στὸ ἄψε-σβῦοε. Καὶ τώρα ἐρωώτοῦμεν: Γιατὶ Παν. τὸ 1942, ὅταν διορίσατε τὸν κ. Δρουσιώτη ὡς Πρόε: ὃρο τῆς 'ΑΥ. Νάπας (ποὺ ἤτο καὶ κάτοικος ἄλλης ἐνοοίας), δὲν ἠθέλετε νὰ τον παύσετε μὲ τὴν δικαιολογία πὠς δὲν μπορεῖτε νὰ ἀναιρέσετε τήν ὃ- πογραφή σας Γιατὶ ν᾿ ἄπυ- ρωσετε τώρα τὸν διορισμὸν ἑνὸς Προέδρου, χωρὶς νά σκρφθῆτε τὴν ὑπογραφή σας Τὶ παράδειγµα θὰ δώσετε στὸ ποίμνιό σας γιὰ τὸ σεβασμὀ τῆς ὑπογραφῆς Λεμεσὸς 3)1)45 ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΗΛΩΣΙΣ «Ο κάτωδεν ὑποφαινόμενος δηλῶ, ὅει ἔπαυσα νὰ ἄποτε- λῶ µέλος τῆς ᾽Ακελικῆς Συν- τεχνίας καρθαγωγέων Λεν- κονοίκου, καθ’ ὅτι αὕτη δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντὰ μας. : Λευκόνοικον 28. 12-44 ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΠΛΗ Καρραγωγεὺς ΕΚΥΕΚΕΛΔΟΦΟΡΗΣΕΝ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟ Νο. Ί. ΠΥΡΣΟΣ Γραφεῖον: 'ΟὉδὸς ᾿Αρτέ. µίδος. ᾿Αριθ. 21 (᾽Ακίνη- τα Μπενᾶ). Ταχ. Κιβ. ᾿Αριθ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 18 σελλ. Ἑξάμηνος 10 σελλ. Τρίµηνος 6 σελλ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 24 σελλ. 'Εξάμηνος 16 σελλ. Τρίµηνος 12 σελλ. Ἡ συνδρομὴ εἶνε προ” πληρωτέα. Καλογήρου). 169-- 120 ρως Τραπέζης ᾿4δηνῶν Λάρνακος, ᾽Αμμοχώστου σιας καὶ τἀνάπαλιν. Αναχωρήσεις: Γραμμή Αὐτοκινήτων Συγκοινωνίας ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΛΑΡΝΑΚΟΣ-ΑΜΜ)ΣΤΟΥ 6 Παλαὼὸν Γωναικοπάζαρον «4Δευκωσίας (1βαφεῖα Οδὸς «4ήδρας, παραπλεύ- (ΓΠραφεῖα ᾿Εμπισνοσύνης). Πληροφορεῖται τὸ ἀξιότιμον ΓΚοινὸν ὅτι ἐκτὸς τῶν καθημερινῶν Ταχυδρομικῶν γραμμῶν Λευκώσίας, καὶ σὶας ἐτέθη τακτικὴ καθημερινή Γραμμὴ ἐπιβατῶν καὶ ἐμπορευμάτων Λευκωσίας--- Αμμοχώστου μὲσον Ασ. ᾽Αμμοχώστευ-- Λευκώ- Ἐκ Λευκωσίας εἰς ᾽Αμμόχώστον ὃ π.μ. Ἐξ ᾽Αμμοχώσίου εἰς Λευκώσίαν 3 μ.μ. Εὐελπιστοῦντες ὅτι τὸ ἀξιότιμον κοινὸν θέλει μᾶς ὑποστηρίξῃ ὡς καὶ πρότερον. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΒΣΕΩΣ ΤΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ΄ ο ΑΡΑΜΑ. Οἱ ἐπαναστάται ἐπίσης µετε-͵ χΒιρίσθησαν καὶ τὰ καταδικα- στέα τερτίπια’ τῶν Γερµανι: κῶν µεταμφιέσεων τῶν στρα- τιωτῶν. Ὁδιω ΄«ἄνδρες τὸδ Ἔλας φέρουν στολὰς αἰχμα- λωτισθέντῶν Βρεττανῶν σιρα- τιωτῶν καὶ ἀνδρῶν τῆς ἛἙΕλ- ληνικῆς Ταξιαρχίας». «Τὸ ἔρ- γον τῆς ἐκκαθαρίσεως δυσχε- ραίνεται λόγῳ,.τοῦ ὅτι πολλοὶ τῶν ἀκροβολιστῶν τοῦ Ἔλας φέρουν πολιτικὰς στολάς». Μήπως τοὐλάχιστον, οἱ ἆἀγ' διάλλακτοι ἐσεβάσθησαν τοὺς αἰχμαλώτους πολέμου Ἰδοὺ ἡ ἀπάντῃσις:. «᾿Αναμένεται ἐ- πίσηµος δήλωσις διὰ τὸν Φό- νον τριῶν Αγγλων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, οἱ ὁποῖοι ἐφο- νεύθησαν ἀφοῦ ἠχμαλωτίσθη- σαν ὑπὸ τοῦ Ἔλας- Βρεττα- νὸς στρατιώτης, ὅστις εὐὑρί- σκεται τώρα εἰς τὸ νοσοκομεῖ- ον καὶ ὁ ὁποῖος διέφυγεν ἀ- πὸ τοὺς συλλαβόντας αὐτον Ἐαμίτας, εἶπεν, ὅτι εἶδε τρεῖς αἰχμαλώτους νὰ τουφεκίζών- ται, αὐτοῦ δὲ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀφηρέθησαν' τὰ ἐνδόματα. Πα- ρόμµοιον, γεγονὸς ἐσημειώθη χθές,ὅταν” Αγγλος στρατιώτης, ἐν ἀγνοίᾳ του ἔκρουσε τὴν θύ ραν νοσοκομείου, τὸ ὁποῖον εἶχον καταλάβῃ πρότερον: οἱ ἄνδρες τοῦ Ἔλας ἀφοῦ ἐἑξε- δίώξαν ἐκεῖθεν τοὺς ἀσθενεῖς Αὐτόπται µάρτυρες ἀναφέ, Ρρουν, ὅτι ὁ Αγγλος στρατιώ- της ἐτουφεκίσθη», (Ρέουτερ- 15 Δεκεμβρίου).«Ο στρατηγὸς Σκόμπι διεµαρτυρήθη πρὸς τὸν Διεθνῆ 'Ἐρυθρὸν ὅταυ- ρὀν, διότι οἱ αἰχμαλωτιζόμε- νοι ὑπὸ τῶν Ἐλασιτῶν Βρετ- τανοὶ ὑφίστανται βασανιστή- Ἶρια, ἡ παρεχοµένη εἰς αὐτοὺς τροφὴ εἶναι ἆθλία καὶ άνεπαρ κεοτάτη, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν Φονεύονται, πλεῖστοι δὲ ἐγυ' μνώθησαν καὶ δ.ετάχθησαν νὰ βαδίσουν γυµνόποδες πρὸς στρατόπεδα συγκεντ ώσεως. εὑρισκόμενα ἐπὶ ὀρέων 50 χι- λιμ. βορείως τῶν ᾿Αθηνῶν» (Ρέουτερ 30 Δεκεμβρίου) Εἶναι γνωστὸν, ὅτι ἡ θέσις τῶν αἰχμαλώτων πολέμου ἆ- νεγνωρίσθη πλήρως διὰ Φόρδης νισμῶν τῆς Χάγης καὶ ἰδίως τοῦ 1907, Χμµάλωώτος, ἐλευθερίας τοῦ ἂν στερῆται του, δὲν αἰχμαλώτου δέον νὰ οἱ ἐμπόλεμοι ὀφείλουσι Αλλ ἄν αἱ διεθνεῖς γελόπουλος, ὁ Σαράφης λακτικοὶ τῶν βουνῶν σαν εἰς βαφεῖς δήµιοί των Φοβούμεθςο ὅμως, ὅτι πλείστωναἰχμαλώτων ἡ τύχη Δεκεμβρίου ἐργοστάσια ζύθου». κουργήµατα κατεδίκασε τὸ Χριστουγεννιάτικόν τἱ νὰ µάθωμεν τῶν συνεπειῶν . τῆς Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΠΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) τῆς {: Δηλώσεως τῶν Βρυξελλῶν τοῦ | 1874, τοῦ Εγχειριδίου τῆς ᾿Οξ- [ τοῦ 1880, τῶν Κανο- [: 1899 [ὴ «Ὁ αἰ- [ἱ τῆς [ἱ ᾽ εἶναι {: δοῦλος, οὐδὲ κοινὸς πολιτι- [ἶ κὸς κατάδικος. Ἡ ζωὴ τοῦ |: θεωρῆ- [ἰ ται σεβαστὴ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ᾗ: νὰ: μεταχειρίζῶνται αὐτοὺς ἐντί- [! µως καὶ μετὰ Φιλανθρωπίας». 1! 1 αὗται [: συμβάσεις τοῦ Δικαίου εἶναι ᾗ: Κινέξικα διά τοὺς Κλάρηδες, ! τὶ ἄρά γε λέγουν ἤ πράττουν οἵ καθηγηταϊ Σβῶλος καὶ ΄Αγ- [ . Ἀτρατηγὸς καὶ οἱ ἄλλοι διαλ- { Τώρα ποία τύχη περιμένει [/ τοὺς στρατιώτας εἰς τὰ δρει. [} νὰ αὐτὰ στρατόπεδα συγκεν- [1 τρώσεως ἢ τοὺς πολίτας ὁμή- [ἰ ρους ἤ αἰχμαλώτους, οἵτινες, : κατὰ τὰ τηλεγραφήματα τῆς: Ίθης Δεκεμβρίου, ἐνεκλείσθη- | : ἕτερα στρατόπεδα συγκεντρώσιως,μόνον ὁ Θεός, ῃ] οἱ δεσμοφύλακες καὶ οἱ αἵμο- [: γνωρίζουν {[ἰ θὰ εἶναι ὁμοία ἐκείνης τῆς [’ ὑπὸ τοῦ τηλεγράφου τῆς 25ης | εμβ ἀναγγελθείσης, [: καθ’ ἥν «200 πτώματα, ἐν οἷς [! τοῦ τέως ὑπουργοῦ Μαρῇ, τῶν [ σιρατηγῶν ᾽᾿Αποσκίτη καὶ Τρι- [ἰ κούπη καὶ τοῦ ναυάρχου Οἱ-[ἰ κονόµου, εὑρέθησαν παρὰ τὰ ]: Καὶ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ κα- [: τῶν ἐμωπο λέ-[ἰ µ ὦ ν κουκουέδων, τὰ ὁποῖα |: τ τὸ πανελλήνιον [: καὶ τὰ ὁποῖα ὁ ᾽Αντιβασιλεὺς ᾗ: Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν κ. κ. [ Δαμασκηνὸς διηρµήνευσε διὰ [ τῶν ἑδῆς χαρακτηριστικῶν εἰς του μήνυμα πρὸς τὸν Λαόν:--«Αν- [ τὸ µάθηµα |] εἰσβολῆς ῃ ποὺ οἱ εἰσβολεῖς ἐκαλλιέρνη- {] σαν εἰς τὴν χώραν µας μὲ τό: [} σην σατανικἠν τέχνην͵,τοὺς πα- |: ρακολουθοῦμεν κατά βῆμα εἰς [: τὸν κατήφορον τοῦ σκότους». [ί ΕΝΩΣΙΣ (ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ «εγικὴ «ἑὐνέμευσις Καλοῦνται πάντα τὰ μέ- λη τῆς Ενώσεως εἰς τὴν δευτέραν τακτικὴν γενικὴν συνέλευσιν τοῦ 1944 εἰς τὸ οἴκημα τῶν Σωντεχνι- ὢν Λευκῶσίας τὴν Κυρια” κήν, Ί4ην Ἰανουρίου 1945, ὥρα 10 π.μ. . «Θέματα ἰ 1). Ἔκθεσις Γραµµατέως. 2) Ἔκθεσις Ταμµίου καὶ ἔγκρισις τῶν τῆς Ἑνώσεως διὰ τὸ 1944. 3) Διάφορα. 4) ᾿Αρχαιρε- σίαι. | Σηµ. -- Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς Λευκώσίας ἢ τῶν ἐἑ- παρχιῶν, τὰ καθυστεροῦντα τὰς συνδροµάς των, ὅπως τὰς ἐμβάσουν εἰς τὸν ΊΤα- µίαν τὸ ταχύτερον πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἐλέγ χου τῶν λογαριασμῶν τῆς Ἑνώσεως καὶ διὰ νὸ ἔχουν δικαίωµα ψήφου. Δευκωσία 4.1.45 Λιὰ τὸ Δ. Συμβούλιον Μ. ΕΒ. ΚΩΝΣΤΑΒΤΙΝΙΔΗΣ ἳ «ΤΓραμματεὺς. εσας ΔΩΛΩΣΙΣ Ὁ ὑποφαινόμενος, δηλῶ ὅ- τι ἔπαυσα νὰ ἁποτελῶ µέλος τῆς ᾿Ἀκελικῆς «οὈυντεχνίας Λευκονοίκου, καθ) ὅτι αὕτη δὲν ἐξυπηρειεῖ τὰ συμφέρον- τά µας. Λευκόνοικον 51.12.44 (ὑπογρ.) ΠΑΡΑΣΧΟΣ ἐξηλεγμένων λογαριασμῶν| ο Αλ ο Ἅὰ ο όν ᾱ ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | «ευντε]νιακά µαθήµατα ᾿Απὸ τῆς π. Κυριακῆς ἢρ- χισαν εἰς τὸ οἵκημα τῶν Πέ- ὧν Συντεχνιῶν ΑΛεμεσοῦ τὰ θεωρητικἁ µαθήµατα πρὸς τὰ µέλη των. Ὡς πρῶτον µά- θημα ἐδιδάχθη: «Σοσιαλισμὸς καὶ αἱ διακρίσεις του». Τὰ µαθήµατα θὰ συνεχισθοῦν ἑ- κάστην Κυριακὴν ὥρᾳ 10 καὶ 30 π, µ. “Πλσόσχεσις γάμου Εδώσαν ἁμοιβαίαν ὑπόσχε- σιν γάµου ὁ ἐξ Ἰδαλίου. κ. Φίλιππος]Πέτρου, ζυγιστὴς τοῦ Δήμου Λευκώσίας παὶ [ἡ κ. Ὄλυα ἵ. Πανταζίδου ἐκ Λευ- κὠσίας. εάμοι Ἐτελέσθησαν τὴν π. Κυρια- κὴν ἐν “Αγίῳ Δομετίῳ οἱ γά μοι τοῦ κ. Γιαννακοῦ Κων- σταντίνου μετὰ τῆς δ. Κα- τερίνας Μ. Ταύρου. --Ἑτελέσθησαν τὴν π. Κυ- ριακἠν ἐν Στροβόλῳ οἱ γάμοι τοῦ κ. Ἰωάννου Χρίστου, τυ- πογράφου, μετά τῆς δ. Χρυ: στάλλας Γεωργιάδου. ᾿ὀζργαιρεσία: Γενομένων ἀρχαιρεσιῶν τῆς Λέσχης «᾿Ισότητος» Λειεσοῦ τοῦ ἀνφχαιοτέρου Σὠματείου τῆς Κύπρου, ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. 3ΑρΥ. Δρουσιώτης Γεωργ. Νικολαΐδης Δημήτρ- Πολυδωρίδης, Χρ. Μακρίδης ΔΥΣΑΝΔΡΟΣ αν ὠδκο μα κ μα κωτ κοκ αραλκκκκαωτσσφωακος ΣΗΤΕΙΤΣ. κ. Ε. Ἡ Κ.Ρ.Ο. εἶναι ποιητικὸς καὶ οἴνοπνευ σια πλουτισµένα μὲ τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν ἑ λικοῦ Οἴκου τοῦ Ἶρὰκ τολῆς. κλιπε τολῆς κ.λ.π., κ,λ.π. Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λὶσία ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ.Ε. Ο. παραμένουν πάντοτε ἀσυναγώνιστα εἰς ποιότητα. σμὸς εἲς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἐργοστά- σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούῦθησιν χρα- τῶν] σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. Ἡ Κ.ΕΒ.Ο, εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν ΄ ΄ ΔΝ » πρῳ πλείστας ὕσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται ρα εἷς τὴν ἄγοράν καὶ ἥ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν Ἡ Κ.Β.Ο. εἶναι τρομηθευτὶς τῶν Βρεττανι- κῶν καὶ δυμμαχικῶν Συνἆμεων εἰς ὅλην τὴν Ἀἱέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης ᾿Ανα- Ἡ Κ.Ε.Ο: προμηθεύει τὰ κονιάκ, σιέρρυ ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ { Γενικά Προξενεῖα τῆς ᾿Εγγὺς καὶ Μέσης ᾿Ανα- Τὸ κονιὰκ ΚΜ.Ε.Ο. εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἆπενε τικὀν ποιότητος, γνησιότητος καὶ Ἰνστιτούτου 'Ὑγιεινῆς τοῦ Λονδίνου. Κυπριακἡ 'Εταιρεία Οἴνων καὶ Οινοπνευμάτων ΛΤδ. (ΚΕ.Ο.) ΛΕΜΕΣΟΣ Ἰούλιος Μαρκίδης Ὑ ΠΑΝΤΟΤΕ Κονιάκ Σιέρρυ Βερμούτ Μοσχᾶτο Οὗὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἴνο- ματοποιητικὺς ὀργαλι- κύ. τώ ω ἓε, εἷς τὴν παρασκευήν των χαὶ τὴ Ν.Α.Α.Φ.Τ. καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- µήθη τὸ πιστοποιη- ἀξίας τοῦ ο