Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-01-16

ση ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ 0) ΒΟΥΛΓΛΡΙΚΟΣ ΠΛΙΡΙΩΙΙΜΟΣ «ΚΑΙ Β ΕΠΙΠΟΛΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΟΝ ΛΣ «ἸΑντὶ νὰ «πεύσωμεν ἠνωμένοι εἷς βοήὔθειαν τῶν ἀδελφῶν µας τῶν βορεέων συνόρων, τὰ ὅὁποῖα εἶναι φτεθειμµένα εἷς τοὺς βορείους ἐχθρούς µας, οἵτινες δολοπλοκοῦν εἷς βάρος τῆς χώρας µας, µεν δοῦλοι τῶν παθῶν µας».- ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κατηντήσα- ΑΘΗΝΩΝ, 25)19)44. Είναι γνωστὸν, ὅτι ὅὃ Ζεὺς, διὰ νὰ ἐπιτόχη τὼν ἐρωτικῶν του οχοπῶν, μετεμορφώνετο ἄλλοτε εἰς ταῦρον ἡ ἀετὸν καὶ ἄλλοτε εἰς κύχνον Ἠ θροχήν. Τὸ ἴδιον συμβαίνει μὲ τοὺς πανούργους [Πρώσσους τῆς Ῥαλκαν.νἡς -- τοὺς Ῥουλγάρους --οἵτιες εχαρίστως ὑποβάλ- λοντα: εἰς οἰανδήπατε πολιτι- κὴν µετχιόρφωσιν καὶ ἀλλάσ- σουν εὐκζλως οἶχνλήποτε ἴδεο- λογίχν, δ.ὰ νὰ ἔπιτχουν τῶν, πατριω::κὠ» τῶν σκοπῶν. Οἱ Ἠούλγαροι εἶναι πανοῦργοι, ἆλ- λὰ συναµα καὶ πατριῶται. Ὕ- περπα .ρωτα:. Ὑποβά,λοντχι εἰς οἶανΖήπο-ε θυσίαν χάριν τὴς Πατρίδος των. Διαπράττουν οἴονλήπο-ε πολιτικὸν καµου- φλάρισμα ἡ. κακούργημα διὰ τήν μεγένθυνσιν τῆς Πατρίδος των εἰς βάρος πάντως τῶν γει- τόνων των. ᾿Αφευδῆς µάρτυς εἶναι ἡ ἱστορία τῆς τελευταίας ἑκατοντχετίας. ἠἼόνον ἡ ἆλιαλ- λαξία καὶ ἡ πολιτικὴ κοντο- φθαλµίχ τῶν ἀδιαλλάκτων τῶν Ἑλληνικῶν βουνῶν ἁδιαφορεῖ εἷς τὴν πανουργίαν τῶν θ2ρεί ων γειτόνων µας, καὶ οὕτω τὰ σύνορα τῆς Πατοΐίδος µας ἐ- τίθενται εἰς ὑψίστους κινδύ- νους. ᾿Ανέκαθεν σποπὸς. τῶν Βουλγάρων εἶναι νὰ καταβρο- χθίσουν τὰς δορείους ᾿Επαρχίας µας. Αὐτοὶ ἦταν Ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας τοῦ Βαλκανικοῦ Συμφώνου ὡς τὸ ἐνεπνεύσθη- σαν οἱ Βαλκανικοὶ δὅραματι- σταί. Ἰηρύσσεται ὁ πόλεμος. Καὶ οἱ Ὦ2ὀλγαροι, ἐν µιᾷ φ»- χῇ καὶ μιᾷ καρδία, ἄνευ ἐν- δοιασμοῦ ἡ οὐλεμιᾶς ἐξαιρέσε- ως τάσσονται παρὰ τὸ πλευ- ρὸν τοῦ Αξονος, Έγιναν φα- σἰσται. Ὑπερφασίστι. Ὅ Πρωθυπουργός των ἔλεγε, τὴν 1θην Φεβρουαρίου 1941, ἐν τῇ ΒουλΏ, ἐν µέσῳ τῶν ἔπευ- φημιῶν ὅλων τῶν Βρουλευτῶν ὅλων τῶν κομμάτων χαὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, τὰ ῥἕἑξῆς μνημειώδη: «Ἡ Βρουλγαρικὴ στάσις καὶ δρᾶσις εἶναι ἐκείνη, ἧτις ἀνέτρεφε τὸ περιλάλητον σχέδιον ἑνὸς Βχλκανικοῦ συ- νασπισμοῦ. Χάρις εἷς τὴν στα- θερὰν στάσιν τῆς Βουλγαρίας ὁ ουνασπισμὸς οὗτος οὐδέπο- τε ἔλαβε σὰρχα καὶ ὁστᾶ καὶ οὕτω ἐναυάγησε ἕν σχέδιον, ἀντιχειμενικὸς σκοπὸς. τοῦ ὁ- ποίου ἦτο ὁ σχηματισμὸς ἕκα- τοντάδων μεραρχιῶν, αἴτινες ἐπράκειτο ν᾿ ἄγωνι-θοῦν κατὰ τῆςΒουλγαρίας καὶ Γερμανίας.» ᾿Αναλογισθῶμεν τὶ ἐχπλή: ξεις θὰ ἔφερεν ὁ Βαλκανικὸς αὐτὸς στρατὸς εἰς τὰς ᾿Ίταλι- κὰς καὶ ερμανικὰς ὁρδᾶς, αἷ- τινες εἰσέβαλαν εἷς τὰ Ἕλλη νυκὰ καὶ Σερθικὰ ἐλάφη! ᾿Α- ναλογισθῶμεν τὶ μεγίσιην ὁ: ποστήριξιν θὰ ἔδιδεν εἰς τοὺς Ρώσσους, ἐὰν ὃ φιλικὸς αὐτὸς στρατὸς ἦτο εἷς τὰ μετόπισθεν τοῦ ἐχθροῦ! ᾽Αλλ᾽ οἱ Βούλγα- ροι ἦσαν τότε «φασίσται, Οἵ Γερμανο εἰσῆλθον εἰς τὴν Βουλγαρίαν ὥς φίλοι καὶ σύμ µαχοι. Ταὺς ἔρραναν μὲ ἄνθη. Οἱ Γερμανοί ἀνεδιωργάνωσαν τὸν Βουλγαρικὸν στρατὸν, τὰς βιομηχανίας, τὴν ναυτιλίαν, τὰ ναυπηγεῖα καὶ τοὺς ᾿ λιμένας, τοὺς Σρόμους, τοὺς ἔπλημμύ- ρησαν μὲ πακτωλοὺς χρυσίαυ. Οἱ Ἑλύλγαροι ἐπευρήμουν τοὺς Ναζί Β Βλυλγαρικὴ ὕπινα εἷ- σώρμητε χαὶ κατέλαβε ότε--- ᾧσὰν νὰ ἦτο ἀμπελοχώραφόν της- “τὸν Ἑλληνικὴν Μακε- Σονίαν χαὶ τὴν Βλληνικὴν θρά- (χην. ᾿Επηκολούθησαν ἀκατο- νόµαστα ὅργια. Αἱ περιουσίαι τῶν ἀδελφῶν µας ἠρπάγησαν. 60 000 Ἑλλήνων ἐφονεύθη- σαν μὲ τὸν ἀγριώτερον τρό- πον. 140.000. ἐξετοπίσθησαν εἰς τὴν Βουλγαρίαν. 200. 000 πάµπ-ωχοι πρόσφυγες ἔφθα- ναν εἷς θεσσαλονίκην καὶ τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα. Πόλεις καὶ χωρία {ποπεδώθησαν. Καὶ τὰ ὅργια ἑσυνεχίζοντο. ἸΑλλ οἱ Βούλγαροι τότε ἦσαν φασίσται. Όταν .γίνον' το τὰ ὅὄργια αὐτά, ποῦ ἡἢ σαν. οἱ δημοκρατικοί, οἱ σοσι: αλισταί, οἱ κομµουνισταί, οἱ ἀντάρται, τέλος πἀντων Βοὺλ- γαροι ΄Ἠσαν εἰς τὴν Βουλ:- γαρίαν καὶ ἀνευφήμουν τοὺς Γερμανοὺς Χάριν τῆς µεγε- θύνσεως τῆς Πατρίδος τών εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Οὐ- δεµία διαµαριυρία ἠκούσθη ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους κομ- μουνιστὰς διὰ τὰ δεινοπαθή- µατα τῶν «ἀδελφῶν» των Ελ- λήνων. δὲν ἠκούσθη, διότι οὗτοι δὲν ἐσύγχυζον τὸν πα- τριωτισµόν των μὲ τὰς πολι. τικάς των (ἰδεολογίας, Ἡ: Βουλγαρία ὑπεράνω δλων. Εἰς µάτην ὁ συμπατριώτης των Δημητρῶφ, πρώην ἀρχηγὸς τῆς Τρίτης Διεθνοὺς, τοὺς ἐκάλει εἰς «ὑστάτας ἐκκλή- σεις», ἀπὸ τὸν ραδιοφωώνικὸν σταθμὸν τῆς Μόσχας, νἁ ἑξε- γερθοῦν καὶ νὰ σαμποτάρουν τοὺς Γερμανούς. Εἰς µάτην ὁ Σοβιετικὸς τύπος τοὺς έκαυ- τηρίαζε. Βουλγαρικὴ κοµ- μούνα τότε ἐκώφευεν εἰς τὰς ἐκκλήσεις αὐτὰς καὶ ἐπειθάρ- χει πιστῶς εἰς τὴν ἰδέαν τῆς Πατρίδος. Οὐδὲν γεφύρι ἀνε- τίναξεν. Οὐδεμία μύτη Γερμα- νοῦ φασίστα ἔσπασε. Ἠσαν ὅλοι τότε Φφασίσται. Τέλος ἡ Γερμανία, ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν τριῶν μεγάλων Συμμάχων, ἀποσύρεται τῆς Βαλκανικῆς. 'Ἡ Βουλγαρικὴ σκηνἡ ἀλλάζει. 'Ὑπουργοί ἆ- ναχωροῦν διὰ τῆς ὀπισθίας θύ: ῥρας εἰς Περολῖγον, διὰ νὰ σχηματίσουν ἐλευθέραν Κυβέρ: νησιν. Οἱ Ρῶσσοι κηρύττουν τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Βουλγαρίας, καθ᾽ ἣν σιιγμὴν οἱ ᾽ΑΥγγλο--᾽ Αμερικανοὶ δια: πραγματεύονται ἐν Καϊρῳ μὲ τοὺς Βουλγάρους άντιπρο σώπους τὴν Συνθήκην ἀνα- κωχῆς. ᾽Αμέσως ὁλόκληρος ὁ Βουλγαρικὸς λαός, ὅστις ἕως χθὲς ἐζητωκραύγαζε τοὺς Ναζί, ᾖἤνοιξεν ἁμαχητεὶ τὰ σύνορά του εἰς τοὺς Ρώσσους εἰσβολεῖς, τοὺς ἔρρανε μὲ ἄν- θη καὶ ροδέλαιον καὶ ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν οἱαδήποτε ὑπο: θετικἠ ἀντίστασις ἀνῆκεν εἰς τὸ παρελθόν. Καλῶς ἦλθαν οἱ ἐλευθερωταί]! Ὡς διὰ μαγείας ὅλοι οἱ φα- σισταί Βούλγαροι µετεβλήθη- σαν εἰς κομμουνιστὰς καὶ εἰς ὑπερδημοκι άτας. 'Απλῶς Πλ- λαξαν λεοντήν. Διατὶ 'Απλού: ας ΑΝ 4 ών ωνων πυρ: ---- ΕΙΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΝΙ ---- [ρ ΙΗΤΗΜΛ ΤΩΝ ΟΙΝΗΡΩΝ. Ότι Ὁλόκληρος ὁ 'Ελληνισμὸς καὶ ἡ παγκόσμιος φιλελευθέρα κοινὴ γνώµη διακατέχεται ὑπὸ βαθυτάτης συγκινήσεως καὶ ἀνησυχίας διὰ τὴν τύχην τῶν κρατουμένων Ἑλλήνων ὁμή: Ρῶν, οἵτινες ὁπολογίζονται µέχρι 30.000. 'Ο.᾿Αντιβασιλεὺς ᾿Αρχιεπίσοκοπος κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ὕψωςεν ἄλλοτε τὸ ἀνόστημά του ἐναντίον τῶν Γερμανικῶν ᾿Αρχῶν κατοχῆς πρὸς τάς ὁποίας διεµαρτυρήθη διὰ τὸ ἀπάνθρωπον καὶ βάρβαρον μέσον τῆς συλλήψεως καὶ ἐκτελέσεως ἀθώων ὁμή- ρών, ἐτέθη καὶ πάλιν σήμερον ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἀγῶνος πρὸς ἐξάλειψ:ν τοῦ στίγµατος αὐτοῦ κάθε. ἠθικῆς ἀρχῆς καὶ κάθε ἐννοίας δικαιοσύνης καὶ πολιτισμοῦ. Καὶ διηρµήνευσεν ἀπε- ριφράστως τὴν βαθυτάτη» του θλῖψιν, διότι ἡ συναφθεῖσα ματ ααιςι Χιλιάδας Ελκήνων, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται σήμερον κἀκουχίας βαρβάρων Γερμανῶν καὶ Βουλγάρων, ἀλλὰ ὑπὸ Ἑλλήνων, ὑπὸ ἀδελφῶν. ᾽Αλλά µέχρι πόσου ἀκόμη καιροῦ ὁ φανατισμός καὶ τὸ μῖσος θὰ κυριαρχοῦν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς καρδίας τῶν ΕἘλ- λήνων ᾿Αρκετόὸν ἐχύθη “Ἑλληνικὸν αἷμα κατὰ τὸν ἐθνοφθό- ρον σπαραγμὸν, ἔναντι τοῦ ὁποίου εὑρέθησαν καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι κατεθλίβησαν, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔτριψαν τὰς χεῖρας ἐξ ἀγαλλιάσεως. Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν ὁμήρων ὅμως ἡ παγκόσμιος κοινἡ γνώµη εὑρέθη ἠνωμένη καί ὁμό- Φωώνως ἐπὶ τΆς ἀνάγκης τῆς διευθετἠσεῶς του ἄνευ οἰασδή: ποτε ἀναβολῆς. Διότι, ὡς λίαν χαρακτ”ριστικῶς ἔγραψεν ὁ «ΠἨμερήσ.ος Τηλέγραφος», ἡ σύλληψις ὁμήρων «ἀποτελεῖ βάρβαρον µέσον, ἁμμόζον µόνον εἰς τοὺς [ερμανούς, εἰς τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀφεθῇ τὸ προνόµιον». Οἱ ὅμηροι πρέπει νὰ ἀφεθοῖν ἐλεύθεροι τὸ τα χύτε᾽ ρον. Τὸ καθῆκον τοῦ καταλογισμοῦ εὐθυνῶν πρέπει ν᾿ ἀφε θῇ εἰς τὴν Δικαιοσύνην καὶ τὸ Κράτος --τοὺς µόνους ἁρμο” δίους. Πᾶσα ἄλλη πορεία ἀποτελεῖ αὐτοδικίαν, ἥτις κατα- κοικώμικων ΜΑΣ ΑΡΧΩΝ ἀνακωχὴ οὐδεμίαν ἔλαβε πρόνοιαν διὰ τὰς ἀτυχεῖς αὐτὰς [λ εἰς στρατόπεδα συγκεντρώσεως, συσταθέντα οὐχὶ ὑπὸ τῶν][ν δικάζεται ὑπὸ παντὸς νόµου καὶ πάσης ἠθικῆς ἀρχῆς. ΤΙΤΑΟΙ... «Ὁ «᾿Αληθοκράτης» εἰς ἄρ- θρον του, δημοσιευθὲν εἰς τὸν «᾿Ανεξάρτητον» τῆς Ί2ής τρέχ., ἀναλύει τὴν «ὑπέροχον πα- τριωτικἠν ἀντιφασιστικὴν δρᾶ- σιν τῶν Ἑλλήνων Κομμµουνι- στῶν» καὶ τοὺς καταµερίζει τοὺς «Τίτλους Τιμῆς». Καὶ γράφει: «Ὁ ἸΑρχηγὸς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἑλλάδος ἢΒῖκος Ζαχαριάδης ἐξαπέλυσεν ἀπὸ τὴν φυλακὴν κὴν καὶ μνημειώδη ἐκείνην ἐπιστολήν του--μήνυμα µε- γαλειῶδες--πρὸς τὸ Κόμμα του, καλῶν αὐτὸ νὰ σπεύσῃ εἰς ὑπεράσπισιν τῆς κινδυ- νευούης [ΠΠατρίδος (Ἑλλάδος) κατὰ τῶν Ἰταλῶν Φασιστῶν, χωρὶς νὰ ληφθῇ ὑπ ὄψιν ἡ ὕπαρξις τῆς Μεταξικῆς Δικτα- τορίας». Αὐτὸ τὸ σύνθημα ἔδωσε τότε ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἵομμου: νιστῶν τῆς Ἑλλάδος. ᾿Εδῶ εἰς τὴν Κύπρον ὅμως τὶ ἔκα- μαν οἱ Μομμουνισταὶ ἡγέται διὰ τὴν Ἑλλάδα Απλούστα- τα, ἕδρασαν καὶ αὐτοί θαρ- ραλέως. Ενώπιον τῆς ἀπειλῆς κατὰ τῆς Πατρίδος ἐξηγέρθη- σαν τὰ πατριωτικὰ των αἱ- σθήµατα ,ὅπως συμβαίνει καὶ τώρα ἀκόμα, ὕψώσαν τοὺς γρόνθους τών κατάµουτρα τοῦ φασιμοῦ καὶ ἐσάλπισαν «µνη- μειώδῶς» καὶ «μεγαλειωδῶς»: «Φίλοι] οὔτε μιὰ δεκόρα, οὔ- τε ἕνα στρατιώτη. Προσοχή Ὁ πόλεμος εἶναι ἵμπεριαλι- στικὸς καὶ δὲν εἶναι δίκαιον ἄνθρωποι ἐμεῖς νὰ σκοτώνου- μεν ἀνθρώπους». Εχομεν λοιπόν, δύο συνθή: µατα, καὶ δύο πράξεις: Τῶν Κομμουνιστῶν τῆς “Ελ: κλάδος καὶ τῶν Κομμουνιστῶν τῆς Κύπρου. Ὁ «᾿Αληθοκρά- της» παρακαλεῖται νὰ τὰ στατα, χάριν τοῦ μεγαλείου τῆς Πατρίδος των. Ἡ Βουλ- φαρία ὑπεράνω ὅλωνί Βοµί- ζουν, ὅτι θ) ἀπομυζήσουν τοὺς Ρώσσους, ὡς ἔπραξαν καὶ μὲ τοὺς Γερμανούς. µῬΡήτορικοὶ λόγοι ἀκούονται εἰς τὴν Βου- λὴν διὰ τὸ ἀντιφασιστικόν τῶν μένος, Φιλικὰ τηλεγραφή- µατα ἀνταλλάσσονται μὲ τὸν Τίτο, ὁ Στρατός τῶν πολεμᾶ μὲ τοὺς Σλαύους τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Σερβίας διὰ τὰ «πα: νανθρώπινα» ἰδανικά,τὰ ὁποῖα πρὸ ὀλίγων μηνῶν ἐξηυτέλι- σαν. Τέλος ὁ Μολότωφ τοὺς συγχωρεῖ πλήρως διὰ τὴν παλαιὰν συνεργασίαν των μὲ τοὺς Γερμανούς, ἥτις, κατ’ ναµίαν των νὰ ἀντιταχθοῦν εἰς τὰς [ ερμανικὰς ὁὀρδάς. (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελίδα) του τῆς Κερκύρας τὴν ἱστορι-΄ | διαβήματα πρὸς αὐτόν, ὠφείλετο εἰς τὴν ἆἁδυ- συγκρίνῃ καὶ νὰ τὰ ἀναλύσῃ καὶ νὰ προχωρήσῃ ἀκριβοδι- καίως εἰς τὸν καταμερισμὸν «Τίτλων Τιμῆς», συμβουλειό- µενος, ἐν Μηνᾶν. Η ΑΜΕΡΓΙΑ ἀνάγκῃ, καὶ τὸν Ἡ ἀνεργὶα ἤρχισε νὰ προ- βάλλῃ συνεχῶς καὶ ἀπειλητι- Κωτέρα τόσον εἰς τὴν ὕπαι- θρον ὅσον «καὶ 'τὰς πόλεις. Αἱ στρατιωτικαὶ ἐργασίαι. αἴἵτινες ἀπησχόλουν σηµαν- τικώτατον ἀριθμὸν -ἐργατι: κὠὢν χειρῶν, ἤρχισαν νὰ πε: ριορίζωνται µέ τὸ θλιβερὸν ἀποτέλεσμα πολυάριθμοι ἔρνά ται, κατὰ τὸ πλεῖστον οἰκογε- νειάρχαι]νὰ παραμένουν ἄνευ ἐργασίας καὶ πόρου ζωῆς. Ἠδη διάφοροι ἐργατικαὶ ὀργανώσεις προέβησαν εἰς τὴν, Κυβέρ- νησιν δι ἔναρξιν ἀνακουφιστι κὼὢν παραγωγικῶν ἔργων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐβελτίωναν ἓἕν τινι µέτρῳ τὴν κατάστασιν͵ Τὸ ζήτημα ἐπείγει καὶ καλὸν θὰ. ἦτο ἐὰν ἡ ΠΚυβέρνησις προέβαινεν εἰς τὴν λῆψιν ἁμέ- σων µέτρων πρὀςτήν κατεύθυν σιν αὐτὴν, προτοῦ ἡ κατάστα- σις περιέλθῃ εἰς ἀδιέξοδον, Ἡ ἐπισκευὴ χωριτικῶν ὁδῶν --καὶ εἶναι γνωστὸν, ὅτι αί ὁδοίδλων σχεδὸν τῶν χωρίών εὑρίσκονται εἰς ἀθλιεστάτην κατάστασιν--θὰ ἠδύνατο ν᾿ ἀπορροφήσῃ σημαντικὸν ἀριθ: μὸν ἀνέργων. Ἡ ἀνεργία εἶναι πάντοτε κακὸς σύμβου- λος, δι’ αὐτὸ δὲ καί ἐπιβάλ- λεται ἄμεσος καὶ ἁποτελε σµατικἡ ἀντιμετώπισίς΄ της. Εὐχαριστήριον Θεωρῶ καθῆκόν µου, ὅπως καὶ δηµοσίως ἐκφράσω τὰς θερµοιάτας εὐχαριστίας µου πρὸς ἅπασαν τὴν κοινότητα '᾽Ασκᾶ διὰ τὰ εὐγενέστατα καὶ αφιλικώϊίατα αἰσοήματα, μεθ’ ὧν μὲ περιέβαλε καθ᾽ ὅλον τὸ διάστηµα τῆς ἐκεῖ ὑπηρεσίας µου ὡς διδασκά- λου. Καλογραία 10)1)45 ΕΠ. ΠΛΙΑΔΗΣ Διδάσκαλος Ποδοσφαιρικά Κατὰ τὴν ἐν Λεμεσῷ συνάν- τησιν τῆς π. Κυριακῆς µετα- εὺ ᾿Αἑλ-- Ἔπα νικήτρια ἀνε- δείχθη ἡ πρώτη διὰ τερμάτων 3- 2 Ἐν. Λευκωσία τὸ ᾿Αποὶλ ἐπεβλήθη” το ᾿Ολυμπιακοῦ διὰ τερμάτων 6--0. ΤΡΙΤΗ . ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 49 16 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ' ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΞΩΖΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ Επιτρο- ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ καὶ ΤΑ ΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: “Ὁδὸς Αρτέμιδος Αρ. 91. (Ακίνητα Μπενᾶ ΄ Τ. ἵ. 974 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ' 19Η ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΛΟΜΔΙΝΩΝ, Ι6(Ρέουτερ).--Ο’κ. Νίξον ἀνή : µερον τὴν πρωῖαν ἐξ ’Αθηνῶν, ὅτι ἤρχισεν ἡ Αντ αλλο η αἰχμαλώτων. Η κατακράτησις τῶν ὁμήρων δὲν δημ ουργεῖ εὖν οἵκὴν ἀτμόσφαιραν διὰ τὰς συζητήσεις μεταξὺ ατοῦ ᾿Εὰ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Εἶναι σαφές, λέγει ὁ κ Νίξον, ὅτι ὁ Ἔλας κρατεῖ τούς ὁμήρους διὰ νὰ ἔχῃ εἴἲς χεῖ- ῥράς του ἀντάλλαγμα κατά τὰς διεξαχθησοµένας συζητήσεις. ΙΑΡΩΙΙΚΗ ΠΡΟΕΛΜΙΣ ΙΩΝ ΡΩΣΩΝ ΗΣ Ν. ΠΟΛΩΝΙΑ α-----α--τοοοσσο ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 16 (Ρέουτερ).--Ἡ σαρωτικὴ Ρώσο Ἐίθεαις Εἰς τὴν νότιον Πολωνίαν συνεχίζεται) Ὁ να, ης μὰ δι’ ἐκτάκτου ἡμερησίας διαταγῆς του ἀνήγγει- λεν. ὅτι τὰ Ρὠσσικὰ στρατεύματα προήλασαν χθὲς 14 µί- ια καί κατέλαβον καὶ ἂλλας 400 π ὶ ί ὅτιον Πσλολοδο, ς όλεις καὶ χωρία εἰς τὴν Μὲς τὰ Ρωσσικὰ στρατεύματα ἀπεῖχον 55 μίλια Γερμανικῶν συνόρων τῆς Σιλεσίας, Κατελήφθη ὁ πποσδατας συγκοινωνιακὸς κόμβος Κίελσε, εἰς τὸ µέσον τῆς ὁδοῦ Κρα- Ἱςριμς Βαρσοβίας, μὲ. πληθυσμὸν 58,000. Ἐφονεύθησαν 00 Γερμανῶν καὶ πολλαὶ ἄλλαι χιλιάδες ἠχμαλωτίσθησαν, Μ. . εηλεβόρας ο ἐκυριεύθησαν 100 Γερμανικὰ τὰνκς καὶ 400 Εἰς τὸ Δυτικὸν Μέτωπον Εἰς τὸ Δυτικὸν Μέτωπον συνεχίἰ | ί ἶ ι Χίζεται ἡ Συμμαχικ . εσις ἐπ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων τοῦ θύλακος τῶν ὠ νὰ νῶν. ᾽Αμερικανικαὶ δυνάµεις κατέλαβον τὴν Οὐφαλίςζ. Εἰς τὴν ᾽Αλσατίαν συνεχίζονται σκληραὶ µάχαι. ΟΙ Γερμανοὶ ντείνουν τὰς ἐπιθέσεις τῶν βορείως τοῦ δάσους ᾿Αργκενά- ου, ο ατα πας συνεχῶς ἐνισχύσεις, ακύσια βαρέα ᾽Αμερικανικὰ βομβαρδιστικά, συνο- δευόµενα ὑπὸ 700 καταδιωκτικῶν, ἐβομβάρδισαν τόχ σης πετεθησαν ἐν Γερμανίαν. 500 ἵπτάμενα φρούρια ἐξ Ιταλίας ν εναντίον στόχων εἰς τὴν πε ῆ έ καὶ τὴν βόρειον Ἰτολίαν. 3 η της Ἑάννης ΄Ο πόλεμος κατὰ τῆς Ιαπωνίας -Ὁο Ναύαρχος Νίμιτς ἀνεκοίνώσεν, ὅτι 41 Ἰαπωνικὰ σκά- Φη ἐβυθίσθησαν ἔξωθεν τῶν ἀκτῶν τῆς Γαλλικῆς Ἱνδοκίνας, 25 ἄλλα Ἰαπωνικὰ σκάφη ἐβυθίσθησαν ἤ ὑπέστησαν «ζημίας κατεστράφησαν δὲ 160 ᾿Ιαπωνικὰ ἀεροπλάνα. ΄Αμερικανικὰ ἀεροπλάνα ἐξ ἀεροπλανοφόρων ἐβομβάρδισαν τὸ π. Σάββα- τον τὸ Χὀγκ-όγκ καὶ τὴν Φορμόζαν. ν ) “ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΘΛΑΡΤΩΝ. ὃν Αί κοωτέρῳ μετατροπαὶ ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διᾶ μὲν παρελθ. Κυριακῆς 14)1)45, διὰ δὲ παρελθ. Δευιέρας 15)1)45:-- εἰς τὰς τιμάς Φθαρτῶν τὸν ᾿ παραγὠγὸν ἀπὸ τῆς τὸν Καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Τιμὴ Παραγωγοῦ Καταναλωτοῦ Μαρούλια (Δέσμη 195 δρ.) Α΄. 1 γρ 1)5 ο. Δέσμη , » »» Β’, ὁ9δ)4 Ι » » » 200 » Α’. 1 1) γρ ὃ » » » » »» Β.,1 ο 1109» » Σαλατικὰ διάφορα Α’, 0 54 » 1 » » » » Β’, 0 112 »Σ 0594» » ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετοτροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυριακῆς 14)1)45, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Δευτέρας 15)1)45. Τιμὴ Τιμ ΕΙΔΟΣ ’ Παραγωγοῦ Καταναλωώωτοῦ Κουνουππίδι καθαρισµ. Α΄ 3 12 Υρ. 5 ΥὙρ. ὁκὰ » » Β΄ 2 » 3 ὁ» }Σ » ἀκαθάριστο Α΄ 2 » 3 » » » Β΄ 1112 » 2112 » Μανδαρίνια 1000 Α᾿ Τιμὴ ὣς πρότερον » » Β΄ Δ. 1.12.2 0.112 Υρ. ἔἕκ. » » Γ΄ 0.166 0.14 » » ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ μι] νι ιν ήν μα νο ιν ιν (1ο τι (ή 1 νι ΠΒ αι ξ- :Ἐργαστήριον Γαλθανισμοῦ δι” ἠλεκτρολύσεων 'Ὑπὸ ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΑΖΤΙΝΟΥ (Αριστούχου τῆς Ι. 5. Ε. Α. ΕΟΣΕΔΥ) Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος: ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ᾿Αρσινόης 43, Λευκωσία ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ : Ἐπινικελλώσεων Ἐπαργυρώσεών Ἐπιχρυσώσεων Ἰ δι’ ἠλεκτρολύσεως καὶ ᾿Οξύδωμα. ΙΡ πι ΠΠ ΠΠ Μι ΠΙΟ ΙΜΙΗΙΙΗ ΠΜ ΝΑ μμ... ΤΡΙΤΗ 16 Ἰανουαρίου 1945 ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΙΑΦΟΡΑ Ὁ Ὑλαφυρὸς καὶ ὀξύνους Μηνᾶς Περδίος ἔκαμε διὰ τῶν στηλῶν τοῦ «᾿Ανεξαρτήτου» τῆς 10 τρεχ. μίαν σπουδαίαν ἀνακάλυψιν, ἡ ὁποία θὰ µεταβάλῃ ἄρδην τὴν παγκόσμιοι πολιτικὴν ζωήν. Ῥοηθούμενας ἀπὸ τὸν τηλέγραφον, ἀνεκά λυψεν, ὅτι «χιλιάδες Γερμανοὶ ἀντιφασίστες πολεμοῦσαν γιὰ τέσσερα χρόνια δίπλα στοὺς Γάλλους πατριῶτε ἑναντί- ον το ῦ Γερμαγικοῦ Χιτλερικοῦ Δτρατ ο ῦ, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Γαλλίας», πιτύχη τὴν σπουδαίαν αὐτὴν ἀναχάλυψιν, διότι ὣς ἰσχυρίζε- ται ἔχει σχέσιν μὲ τὴν σημερινὴν ἓν Βλλάδι κατάστασιν καὶ τὴν παρουσίαν εἷς τὰς τάξεις τοῦ ᾿Εὰμ- Ἔλας Γερμανῶν, Ῥουλγάρων, ᾿Αλδανῶν κλπ. «ἀντιφασιστῶν». Καὶ δίδει οὕτω µίαν τρομερὰν «καρπαζιὰν» εἰς τοὺς «προδότες» καὶ τοὺς «πατριδοχαπήλους», οἱ ὁποῖοι φωληάζουν εἷς τὸν ἐγχέφαλόν του. ᾽Αλλὰ, ἀγαπητὲ Μηνᾶ, νὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ παρατη- ρῄσωμεν, ὅτι ἡ ἀνακάλυψίς σας δὲν εἶνα. πλήρης. Σᾶς εὖ- χαριστοῦμεν, θεδαίως, διότι ἀνεκαλύφατε, ὅτι ὅπως ἐπολέμη- σαν εἰς τὴν Γαλλίαν Γερμανοὶ οὕτω καὶ εἷς τὴν Ἑλλάδα πολεμοῦν Γερμανοί, Βούλγαροι Χλπ. Εΐναι ὅμως ἀνάγκη νὰ μᾶς ἀναλύσε-ε καὶ τὴν διαφοράν, ἡ ὁποία ὑπάρχει. Διότι εἰς τὴν Γαλλίαν, ὅπως Υράφετε, οἱ Γερμανοὶ «ἀντιφασίστες» ἑσκότωναν Γερμανοὺς Χιτερικούς, ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα οἳ Γερμανοὶ καὶ Βούλγαροι «ἀντιφασίστει», σύμμ”χοι τοῦ ᾿Εὰμ- Ἔλας, δὲν σκοτώνουν Χιιτλερικούς, ἁλλὰ Ἕλληνας. Οἱ Γερμανοὶ ες τὴν Γαλλίαν προσέφεραν τὰς ὑπηρεσίας των πρὸς ἐχδίωξιν ἑνὸς Χκατακτη- τοῦ καὶ ἡ ὑπόθεσις τῆς παγκοσμίου ἐλευθερίας θὰ τοὺς χρεω: στῇ εὐγνωμοσύνην. ᾿Αλλὰ εἷς τὴν Ἑλλάδα τώρα δὲν ὑπάρχει κατακτητὴς---αὐτὸς ἐξεδιώχθη ἤδη καὶ δὲν μολύνει πλέον τὰ ἱερὰ ἐδάφη τῆς Πατρίδος µας. Ἐκτὸς ἐὰν θεωρῶνται ὣς κατα- κτηταὶ τῆς Ἑλλάδος ἡ δοξασµένη Ἑλληνικὴ ταξιαρχία τοῦ Ῥέμινι καὶ οἳ Ίρωες τῆς ᾽Αλβανικῆς ἐποποι'ί-ας, ταὺς ὁποί- ους οἳ Τερμανοὶ καὶ Βούλγαροι «ἀντιφασίστες» ἀνέλαδον μετὰ τοῦ ᾿ὰμ- Ἔλας νὰ ἐκκαθαρίσουν τὸ σωντομώτερον. Εἶναι, ὁμολογουμένως, περίεργον πῶς διέφυγεν, άγα- πητὲ Μηνᾶ, τὴν ὀξύνοιάν σας ἡ πασιφανὴς αὐτὴ καὶ τερα- στία διαφορά. ΕΗΝΝΗΝΗΗΗΗΝΗΗΠΗΝΗΗΝΗΗΗΗΝΗΗΗΗΗΗ ΗΝΙΗΙ(Ι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τὸ :ξον τεῦχος, «32 σελίδες, μὲ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΗΝ. ΕΜΦΑΛΙΣΙΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ |! ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΗ ΥΛΗ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ κατέστη τὸ ἀγαπητότερον περιοδικὸν ὅλων τῶν τάξεων.--- Εξασφαλέσατε ἐγκαίρὼως τὸ τεὔχός σαδ. ' 8 Ξξ ΗΝ ΗΝ ΝΗΙΙΙΙΜΝΙΙΙΝΜΙΠΗΜΙΗΗΙΗΝΙΙΙΜΜΙΙΗΜΗΙΙΙΜΙΗΝΙΙΙΙΗΙΜΙΗΙΗΙΗΙΙΗΙΗΙΙΙ ἀ ΗΜΜΕΙΝΠΗΝΜΝΝΜΙΗΠΗΗΗΙ Φον ο «νο ο «νο πο «νο ο «νο «ο ο «νο ών ον «νο σνοσνοαν. «ΛΑΙΜΩΝ,, Εἴναι τὸ νάον σύστημα ουσκευῆς ἀκαθάρτου πε- τρελαίου ποὺ θὰ ἀντικαταστήση πάθε τρυηγουµένην. Κατάλληλος διὰ ΚΑΖΑΜΝΙΑ, ΦΟΥΡΝΟΥΝΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΕΣ κ.λ.π. ᾿Ακίνδυνος, ἀποτελεσματικὴ καὶ εὔκολος. Ἡ τελειοτέρα καῦσις πετρελαίου. Γίνονται µεγάλαι εὐκολίαι εἷς τὴν πλη- ρωμὴν καί δίδονται ἐγγυήσεις διά τὴν καλὴν λειτουργίαν καὶ στερεότητά των. ράψατε ἢ ἀπευδυνθῆτε: Γεώργιον Κ. Κουμίδην Τ. Κ. ἀρ. 369-- Τηλ. 522 Λευκωσία ν. ον Νο νεος». ου ο, -.ε-.-»ο 5. ο. ος ονο ο «νο ανο ών. ͵ φΦ ͵ : |] Φ ϐ 3 / Φ ἡ Φ 4 9 η) : / 9 / Φ / Ξ η) : / Φ / Φ ͵ Φ ) Φ ) 9 ι) ς ὃ 9 4 5ο νο ο Ρο ο ο 5ο. ο οσο. ον...» ου. ποσο σεν. ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ Δανείου Κύπρου 1945 --44 καὶ Παλαι- στινιακῆς Κυβερνήσεως 1944. 9 ἱ ) { ο. Όσοι ἔχετε ὁμολογίας πρὸς πώλησιν καὶ ὅσοι θέλετε ὁμολογίας νὰ ἀγοράσετε τοῖς µε- τρητοῖς ἢ μὲ µηνιαίας ἤ ἑβδομαδιαίαςδ όσεις, ἀποταθῆτα [διὰ τὸ συμφέρον σας πρὸς τὸν κ, ΝΙΚΟΝ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΝ ὁδὸς 'Ερμοῦ ἀρ. 122 Λευκωσία ἤ πρὸς τοὺς κατὰ τόπους ἄντιπροσώπους του. νο ο ον «σον ο ον ναν «ν νανις». κ.ε. ο δν. ο ο ον ο. ο...» πνο νο νο «νο πο “νο ος πο ος ο ο «νο ον ο πο Ρο νο νο .-. --ἷ-..-- . ΠΥΒΡΕΟΣΕ (Συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος Καὶ ἡ Ελλάς, Τὶ ἐγίνε το: εἷς τάς βορείους ᾿Ἔπαρ- χίας µας Μειὰ πολλὰς δυ- σκολίας καὶ παρελκύσεις, οἱ Σύμιιαχοί µας. ἠνάγκασαν τὴν Βουλγαρικὴν ὕαιναν νὰ ἐκκενώση την Θράκην καὶ τὴν Μακεδονίαν. 'ὉΟ Αγγλος Καὶ ὅ φαιδρὸς Μηνᾶς ἑκοπίασε καὶ ἵδρωσε διὰ νά ἐ-' Πρωθυπουργὸς μετέβη εἲς Μόσχαν πρὸ. τοῦτο. ᾽Αλλ’ ἡ Βουλγαριὴ ὕαινα οὐδέ- ποτε ἐγκατέλειψε τὸ πολυτι- κόν της ὄνειρον:εὴν δηµιουρ- γίαν μίᾶς µεγάλης Βρυλγα- ρίας ὥς τὴν καθώρισεν ἢ Συνθήκη ιοῦ 'Αγίου Στεφά νου, οὐδέποτε παρητήθη τῶν σχεδίων της διὰ τὴν ἕ- ξοδόν της εἷς το Αἰγαῖον πέ- λαγος ἤ τὴν ἐπιθυμίαν της νὰ καταλάβη τὴν Θεσσαλονί- κην καὶ τὰς ἄλλας Ῥ.ρείους ᾿Ἐπαρχίας µιις. Οἵ Β.ύλγα- ροι δὲν δύνανται πρός τὸ παρν νά ἐπανλλθουν εἷς τὴν Ἑλλάδα διὰ «ῆς κυρίας ὁδυωῦ, Μεταχειρίζονιαι πανούργως τὴν ὀπισθίαν δύραν. ΣυΥ- κροτοῦν τους Ἓλληνας πεµ- πτοφαλιγγί ας. Οἱ ἁδιάλλα κ«τοί µας γίνον- ταν τὰ τυφλὰ καὶ µίσθαρνα ὄργανο τῶν μυσαρῶν σκο- πῶν των. Ὑπ'. γράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ ἍµΠετριτσίου, Ῥχημαείζεται εἷς των νοῦν των ἡ Βαλκινικὴ δοβιετικὴ Ὁμοσπυνδία. Νομµίξζουν, ὅτι ἂν μετατραπῆ ἣ Μακεδο ία εἷς αὐτόνομον κριτ:ς, εἶναι εὐκολώτερυν δι αὐτοὺς νὰ τὴν καταβροχδίσουν. '“Ἡ ατορία τῆς ᾿Ανατολικῆς Ῥω- μυλίας μὸ τὰς Ἑλλιν κἁς πόλεις καὶ πληθυσμούς νομὶ- ζουν, ὅτι εἶναι ὃνν ττον νὰ ἐ- παναληφὺῆ. Καὶ ὥς ἀπαυχὴ τῶν κακούργων καὶ -«αταχὺο: νίων σχεδίων των εἶναι ἡ ἔνο- πλος συνεργασία τῶν κυµιτα- τζήδων, τῶν λιποτακτῶν, τῶν ἀντιφασιστῶν δῆψεν Βουλγά- θων μὲ τούς ἁδιαλλάκτουε τοῦ Ἐὰμ καὶ τοῦ Ἔλας, ᾽Απὸ τὰ τηλεγραφήµατα τοῦ κἓν ᾿Αδήναις ἀνταποκριτοῦ τῶν «Τάϊμς» διαπιστοῦμεν τοῦ. ἀνέκαθεν φόβους µας ἔπαλη- Δεύοντας εἷς πεῖσμα τῶν Κυπρίων ἀναρχικῶν βατρά- χων: «Βούλγαροι, ᾽Αλβινοὶ καὶ Γιουγκοσλαῦρι εἰσρέουν εἷς τὴν Βόρειον Ελλάδα ὑπὸ τὸ πρόσχηµα μὲν ὅτι θὰ βοηθήσουν τὸν Ἔλας, ἆλλ᾽ εἲς τὴν πραγματικότητα διὰ νὰ τοιμπήσουν᾽ κάτι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (28 Δεκεμβρίου). Ὁ µακαρίτης Καθηγητὴς τῆς ς ι- ΞΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ Νομικῆς Σχολῆς ᾿Αγδρέας Ανδρεάδης πολλάκις μᾶς ἓ- τόνισ τὴν ἔπιπολαιότητα τῶν Νεολλήνων νὰ ὕπερ- βΙλλοῦν τὴν φυσικὴν των ἕ- Ευπνάδαν καὶ νὰ θεωροῦν τοὺς ξένους ὥς «κουτόφραγ- κους», οἳ ὁποῖοι ὅμως εἷς τὸ τέλος πάντοτε ἐπικυγχάνουν τῶν σκοπῶν των εἲς βάρος ἡμῶν τῶν ἐξύπνων. Φοβού - µεθα, ὅτι τὸ ἴδιον δὰ συµ- βῆ τώρα καὶ εἰς τὴν ἀνίερον αὐτὴν συµµαχίαν τῶν Ελ- λήνων ἁδιαλλάκτων μὲ τοὺς Βουλγάρους ΄᾽«ἀνειφασίστες». Νομίζει ὅ ἔντμος Κλάρας καὶ οἳ «σύντροφοι» του, ὅτι µεταβαίνουν τῇ συγοδείᾳ τῶν Βουλγάρων «ἀδελφῶν» των διὰ τὸ χρνσόµαλλον µαλ- λί τῆς Πρωδυπουργικῆς ἐἔξον- σίας.. Σὲ λίγο δὰ βγοῦν Ύγελα- σµένοι καὶ κουρεµένοι. Καὶ ὦ. πρὸς τὸ τελευταῖον δὲν ἔχομεν καµµίαν ἀνέίρρησιν. ᾽λλλά φοβούμεδα μήπως, λόγῷ τῆς προδοτικῆς των συιεργασίας μὰ τοὺς προαι- ωνίους ἐχὑρούς µας, κον- ρευὐῇ ἤ «τσιμµπηθῇ» καμμία ἐπαρχία τῆς βορείου 'Ελλά- δος. Ὅ θΘεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του! - Αλλ’ οὐδὲν κακὸν ἀπιγὲς καλοῦ, Μὰ ἐλπίσωμεν, ὅτι οἵ ἁδιάλλακτοι τῶν βουνῶν, οἳ, ὁ- πωῖωοι ἀρνοῦνται ν΄ ἄκολου- .ὑήσουν τὸν πατριωτισµόν τῶν ἀδελφῶν των Ἑλλήνων, δὰ θελήσουν νὰ μιμηδοῦν, ὣς ἓκ τῆς ἄνιέρυ αὐτῆς συναφεία:, τὸν βαθύ, ἔστω καὶ πανοῦργον, πατριωτισμὸν τῶν Βουλγάρων Τὸ εὐχόμε- δι Διότι ἴσως οὕτω ἀνανή- ψουν χάριν τῆς σωτηρίας των καὶ χάριν, κυρίως, τῆς σωτηρίας τῆς ΕΒλληνικῆς Πατρίδος. ε1ερὸς Ναὸς Τρυπιώτου Λευκωσία Κύπρου ΗΤΟΥΤΑΙ διὰ τον Ἱ. Να- ὃν Τρυπιώτου, Ἱερεὺς κα Ἱεροδιάκονος, ἔγγαμοι καὶ καλλίφωνοι μὲ ἀρτίαν. µόρφωσιν. Ὁ εἷς ἓξ αὐτῶν νὰ εἶναι, οἳ δυνατὸν, Θεολόγος. Εν τῆς Επιτροπείας 1. Παοῦ Τρυπιώτου. Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΝ ΧΡ. Σ0270Σ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λ)σία Λευκωσίας. μας, εἷς Λευκωσίαν. « 9 Πωλεῖται ὁλόκληρος ἤ τείας Μεταξᾶ. Διὰ περισσοτέρας (πληροφορίας, ταθῆτε προσωπιρῶς εἷς τὸ γρἀφεῖόν µου. Κώστας Λοϊζίδης, πλατεῖα Δικαστηρίων, «4Δευκωσία.. 2ΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙ ΑΓΟΡΑΝ Ζητοῖνται δι ἀγορὰν οἴκίαι, μαγαζιά καὶ οἵκ ό- πεδα, εἷς λογικὰς τιµάς, εἲς τὴν πόλιν καὶ τὰ προάστεια Ζητοῦνται δι ἑνοικίασιν Ζητοῦνται δι’ ἐνοικίασιν οἶκίαι καὶ μαγαζιά ὥς ἓ- πίσης καὶ δωμάτια εἷς τὴν πόλιν καὶ τὰ προάστεια Λευ- κωσίας, Ἐνοίκιον ἴκανοποιητικὸν καὶ προπληρωτέον, Πωλεῖται Πωλεῖται ἴδιωτικὸν αὐτοκίνητον εἷς ἀρίστην κατά- στασιν, µάρχας Ῥονετ 14 Ἡ. Ρ. ονετιεαά ναΐνες. Πωλοῦνται Πωλοῦνται διάφορα ἔπιπλα καὶ σχεύη εἷς ἀρίστιην κατάστασιν, εὑρισκόμενα εἲς τὰς κατοικίας τῶν πελατῶν Πωλεῖται Πωλεῖται ἕν καινουργὲς πιάνο (ἀχρησιμοποίητον] ὣς ἐπίσης καὶ ἕν µεταχειρισµένον εἰς ἀρίσιηγ κατάστασιν. Ὅ Πωλεῖται ἐπιχείρησις ἑνὸς ἓν λειτουρ- γίᾳ γνωπτοῦ κέντρου εἷς Λουχωσίαν, πλησίον τῆς πλα- Λεπτομερείας κτλ. ἆπο- ριπτώσεις δὲ τινας καὶ ᾿Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς ΕΠΙΣΟΛΙΙ [ΡῆΣ Τῆχ ΗΡΙ» ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΣ Κύριε Διευθυντά, Ὅσοι δὲν παροικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ γνωρίζουσι κα- λῶς, ὅτι διὰ λόνους ἀρκετὰ διαφανεῖς οἱ ἐδῶ κοµµουνι- σταὶ δὲν ἀφῆκαν οσυκοφαντί- αν κατὰ τοῦ ἐν ὑπερορίᾳ Π. Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. κ. Μακαρίου, τὴν ὁποίαν νὰ μὴ ἐκυκλοφόρησαν κατὰ χι- λίους τρόπους. Τὰ λαμπρὰ παλληκάρια τῶν, τὰ ὁποῖα ἐφώναξαν εἰς ᾽Αμμόχωστον καὶ Λάρνακα τὰ «κάτω ἡ ἕνω- σις :ὲ τὴν Ἑλλάδα» καὶ διά- φορα ἄλλα ὄργανά τών διέ- διδον κατὰ καιρούς, εἰς πε ἐν αὐτῇ τῇ ᾿Αρχιεπισκοπῇ, ὅτι ἡ ληστοσυµµορία τῆς Ἔαμο κομμούνας διέταξε τὴν ἐκτέ: λεσιν τοῦ Μπιροπολίτου ὡς προδότου| ὑλετὰ τὴν ἀπελευ- θέρωσιν ὅμως τῶν ᾿Αθηνῶν, ὅτε καὶ ἤρχισαν ἐδῶ κινήσεις καὶ διαβήµατα σωμάτὼν καὶ ὀργανώσεων διὰ τὴν ἄρσιν τοῦ διατάγματος ὑπερορίας τοῦ Μητροπολίτου, πράγµα- τα τὰ ὁποῖα δὲν ἐφάνησαν ἀρεστὰ εἰς τὴν κομμούναν, ἤλλαξεν ἀμέσως τὸ τροπάρι- όν της μὲ προφανῆ σκοπὸν, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν νὰ παραπλανή- σῃ τοὺς ἁπλοϊκούς. ἀφ᾿ ἑτέ- ρου δὲ νὰ τορπιλλίσῃ, ὡς νο- µίζει, τὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἄδειαν ἐπανόδου τοῦ ΜΛη- τροπολίτου. Καὶ διἀδίδει τώρα κακο- ήθως καὶ ἀναισχύντως, ὅτι ἤθεν .ὁ Κυρηνείας εἶναι... Εαμίτης | Δὲν ὐπάρχει ἀνόγ- κη νὰ ἐξαρθῇ οὔτε ἡ εὐσέβεια καὶ τὸ Φφιλόθρησκον τοῦ Κυ- ρηνείας, οὔτε ὁ ἁγνὸς καὶ ἄδολος µπατριώτισµός του, οὔτε τὸ σταθερὸν καὶ ἄκαμ- πτον τῶν ἰδεῶν του, οὔτε ἡ εὐθύτης τοῦ χαρακτῆρος καὶ ἡ ἄκρα εἰλικρίνειά του. Ας βοηθήσῃ ὁ Παντοδύνα- µος Θεὁὸς νὰ ἐπανέλθῃ συν- τόµως εἰς τὴν Κύπρον ὁ ἄυρη νείας Μακάριος καὶ τότε βλε- πουσιν οἱ κομμουνισταὶ καὶ ὅσοι ἠσχημόνησαν καὶ ἀσχη- μονοῦσιν εἰς βάρος τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ δυσµοίρου τούτου τόπου. Μετὰ τιμᾶς ΠΟΛ. Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γραμματεὺς ], Μ. Κυρηνείας ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΛΕΑΝ Ὁμὰς μελῶν τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος Λευκωσίας ἐξέδραμε τὴν Κυριακὴν Την] Ιανουαρίου εἰς Σολέαν. Οἱ ἐκ- δρομεῖς ἔτυχον εἰς ὅλα τὰ χω- ρία., τὰ ὁποῖα ἐπεσκέφθησαν, θερμῆς ὑποδοχῆς παρὰ τῶν φι- λοξένων κατοίκων τῆς Σο- λέας ἠξίς τὸ πρῶτον χωρίον, τὸ ὁποῖον ἐπεσκέφθησαν, τὴν Φλά σου, ἐγένετο συγκέντρωσις τῶν κατοίκων πρὸς οὕς ὠμίλησεν εἰσαγωγικῶς μὲν ὁ ἐνθουσιώ- δης πατριώτης διδάσκαλος κ. Σωκράτης Γἐωώργιάδης, ἀκο- λούθως δὲ ὁ κ. Κώστας Κό- νωνας, ἀναλύσας τοὺςσκο-- ποὺς καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν Ἐρνατικῶν ὀργανώσεων ἐπὶ τῇ βάσει τῶν καθαρῶν σοσια- λιστικῶν ἀρχῶν. Μετὰ τὴν ὁμιλίαν, ὁπαδοὶ τοῦ «᾿Ακέλ» ὑπέβαλαν ἐρωτή σεις εἰς τὸν κ. Κόνώναν ἐπὶ τῶν ἐργατικῶν ζητημάτων, κα- θὼς καὶ ἐπὶ τοῦ διεξαγοµένου εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐμφυλίου πο- λἐέμου. Εἰς τὰς ἐρωτήσεις αὐτὰς ἐδόθησαν αἱ κατάλληλοι ἆπαν- τήσεις, κατὰ δὲ τὴν ἐπακο- λουθήσασαν συζήτησιν ἀνέλυ- σε διεξοδικώτερον τὰ Ἑλ- ληνικἀ ζητήματα ὁ κ. Παντε- λῆς Γ. Μπίστης, τὸν ὁποῖον τὸ ἀκροατήριον ἐχειροκρότησε ζώηρότατα. Οἱ ἐκδρμεῖς ἐπεσκέφθησαν ἀκολούθως τὴν Εὐρύχουν, ὅ- που ἔτυχον ! ερμῆς ὑποδοχῆς εἰς τὸν ἐκεῖ Γεωργικὸν Σύλ- λογον «Τριπτόλαιμον», Ὅ κ. Κόνωνας ὠμίλησε καὶ πάλιν περὶ ἐργατικῶν ὀργανώσεων καὶ ὁ κ. Παντελῆς Γ. Μπίστης ἐπὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ζητήνατος Οἱ ἐκδρομεῖς ἀνεχώργσαν διὰ τὴν Κακοπετριὰν, ἀλλ ἑ- πειδἡ ᾖτο ἀργὰ, δὲν ὠμίλησαν ἐκεῖ. Ἐν τούτοις μόλις ἐγνώ σθη ἡ ἄφιξίς των, αὐθορμήτως προσέτρεξαν πολ.οἱ κάτοικοι εἰς τὸ καφενεῖον ἅἕπου ἐστὰθ- µευσαν οἱ ἐκδρομεῖς. ᾿Ἐκεῖ {. στάµενοι, λόνῳ τοῦ μικροί χώ- ρου, ἤθελαν νὰ τοὺς ἀκούσουν. Τότε ὁ κ. Σωκράτης Γεωργιά. δης ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν λύπην «του,διότι οἱ ὁμιληταὶ δὲν ἠδύ. ὲ πο νο ο ο» ον ἱ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | «θεβιώσεις Τὸ Σωματεῖον Τρὰᾶστ Λευκῶ- σίας ἐδεξιώθη τὴν ἑσπέραν 'οὉ πσρελθόντος Σαββάτου εἰς τὰς αἰθούσας του ὁμάδα ἐκ 40 ἀνδρῶν τοῦ Κυπριακοῦ Συντάγματος ἐκ τῶν πρώτων καταταχθέντων καὶ ὑπηρετούν- των ἐν τῷ ἐξωτερικῷ. ΤΓοὺς προσκεκλημένους προσεφώ- νησεν ὁ γραμματεὺς τοῦ Σω- µατείου, τονίσας τὴν συμµβο- λἠὴν.τῆς Κύπρου εἰς τὸν Συµ- μαχικὸν ἄγῶνα. Ἐπηκολούθη- : σαν τραγούδια καὶ Κυπρια- κὸὶ χοροὶ. ἁὅκυαωρ. ᾿Ἐδνικὸν Κδμμα 'υὙπὸ τοῦ Γραφείου Τύπου καὶ Ἐθνικῆς Διαφωτίσεως τοῦ Κυπρισκοῦ Ἐθνικοῦ Ιόμ- µατος Λευκωσίας μᾶς ἆνα- κοινοῦται, ὅτι ἀπὸ σή- µερον Τρίτην ἀρχίζει ἡ δευ- τέρα σειρὰ τῶν τακτικῶν µα- θηµάτων καὶ παρακαλοῦντσι ὅλα τὰ µέλη, ὅπως προσέἑρ- χωνται εἰς αὐτά. Τὸ πρῶτον µάθηµα θὰ γίνη τὴν 6 υ. µ. μὲ θέµα: «Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ το ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛ’ ΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ», ὀζρραόώνες Μὐλονήθησαν οἱ ἀρραβῶνες τοῦ κ. Φιλίππου Πέτρου, ἐξ Ἰδαλίου, Ζυγιστοῦ τοῦ Δήβου Λευκωσίας, μετὰ τῆς κ. Όλγας Κ, Πανταζίδου, ἐκ Λευκωσίας. Χοροί Ὁ δοθεὶς τὴ παρελθ. Σάβ: βατον εἰς τὸ Μαγικὸ Παλάτι Χορὸς ὑπὸ τῆς τεκτονικῆς Στοᾶς «Σβλων» ἐσημείώσε μεγάλην ἐπιτυχίαν. «δια /δβεις Τὴν παρ. Π αρασκευἠν ἐδό- θη εἰς τὸ «ἴκημα τῆς Ἰδιωτι- κῆς Σχολῆς Λεμεσοῦ διάλεξις ὠπὸ τοῦ κ. Μπάρρον μὲ θέµα «᾿Ἐντυπώσεις µου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδ»-». Εἰς τὴν διάλεξιν προσκληθεὶὺς Ἠπαρέστη καὶ ὁ μέγας εὐεργέτης τῆς Δευεσοῦ κ. Ν.Π. Λανίτης. Σαµατειακά Τὸ Δ. Συμβούλιον τοῦ Θ.Ο.]. «ΑΓΑΠΗ» κατηρτίσθη εἰς σῶ- µα ὡς ἀκολούθως: Φρ. ἵου- µίδης Πρόεδρος, Ν. Ἰακωβί- δης ᾿Ανιιπρόεδρος, Εὐαγ. Παπαϊωάννου Γοαμματεὺς, Α. Βασιλείου Βοηθὸς Γραμμα- τεύς, Ν. Συρίµης Ταμίας, Φ. ᾿Αγρότης Βοηθὸς Ταμίας, Π. Παναγίδης Κοσμήτωρ καὶ Γ. Σιουκιοόρογλου, Γ. Καρπα- σίτης, Λ. Χαμπουλίδης, Χρ. Κληρίδης, ᾿Αθ. Κωνσταντίνου, Γ, Κυριακίδης, ἅ. ᾿Απέητος, Μιλτ. Κολιανδρῆς Σύμβουλοι. Συγχαρησζᾶτστα Τὸν ἀγ. φίλον Παναγιώτην ᾽Αντωνίου, τελέσαντα τοὺς ἀρρσβῶνάς του µμειάὰ τῆς ὄνίδος ἰίκης Μιχαηλίδου, θερμῶς συγχαίρω. Κ. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ἑσυγκενερώσεις Ο/έών Αἱ. ὑπὸ τῆς Ὀρθ. Χριστ: ᾿Αδελφότητος «᾿Απόστολος Παῦλος» Λάρνακος διοργα- νούμεναι ἐντὸς τοῦ οἰκήματός της συγκεντρώσεις νέων καὶ διευθυνόµεναι ὑπὸ τοῦ κ, Χαρ. Πατσίδου διακοπεῖσαι, λόγῳ τῶν ἑορτῶν, ἐπανήρχισαν ἀπὸ τοῦ π. Σαββάτου, ἕκα- στον Σάβῥα.ον, ὥρᾳ 5 μ. μ. Εἴσοδος ἐλευθέρα εἰς πάντας τοὺς νέους καὶ τοὺς µαθη- τὰς τῶν τριῶν ἀνωτέρων τά- ξεων τῶν Σχαλῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. ᾿ὁκόδσεις Ἐξεδόθη τὸ τεῦχος Δεκεμ- βρίου τῆς «Κυπριακῆς Ἔπιθε- ὠρῆσεώς», μὲ ποικίλην πολε- μικὴν καὶ ἄλλην ὅλην. -- Εκυκλοφόρησε τὸ τεΌχος Δεκεμβρίου τοῦ μηνιαίου πε- ριοδικοῦ «Ἐλεύθεροςίόσμος», μὲ πλουσίαν ἐγκυκλοπαιδικήν, κοινωνιολογικἠν καὶ λο κὴν ὕλην. Ἡ πεχην ναντο διὰ τὸ ἀκατάλληλον τοῦ χρόνου νὰ τοὺς ὁμιλήσουν παρεκάλεσε τοὺς παρισταµέ. νους νὰ ὑποβάλουν οἰασδ πο- τε ἐρωτήσεις πρὸς συζήτησιν Τοιουτοτρόπως ἐδόδη ἡ εὖ. καιρία νὰ ἀναλυθῇ τὸ Ἑλλη- νικὸν ζήτημα ὅσον ῆτο δυ- νατὸν διεξοδικώτερον ὑπὸ τοῦ κ. Παντελῆ Μπίστη, Οἱ ἐκ. δρομεῖς εὐγνώμονες διά τὴν ἐπιδειχθεῖσαν πρὸς αὐτοὺς θερμὴν ὑποδοχὴν, ὑπεσχέθη- σαν εἰς τοὺς κατοίκους Κακο- πετριᾶς, ὅτι συντόμως θὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦν πάλιν εἰς καταλ. ληλοτέραν ὥραν. Γοιουτοτρόπως ἔληξε τοὺς ἐκδρομεῖς µία ος κ νίµου ἐθνικῆς δράσεως. ΄Ε αιαοµλµι

Title Subject Page
ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΛΕΑΝ 2p
ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΣ 2p
Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΜΑΣ 1p
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 2p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p
ΔΙΕΘΝΗ 1p