Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-01-19

η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΘΝΙΡΕΙΛΙ -ᾱ-οοπααααπαααοιωῤρασικικααακααστσιώτσιασα Ὅλαι αἱ ἐνδείξεις πείθουν, ὅτι ἡ ἀπὸ πολλοῦ καὶ μετὰ πάσης λεπτοµερείας οσχεδιασθεῖσα χειμερινἠ ἐπίθεσις τῶν Ῥώσσων εὑρίσκεται τώρα ἐν πλήρει ἀναπτύξει. Τεράστιαι Ρωσσικαὶ δυνάµεις προὠθοῶνται ἀκατασχέτως πρὸς τὰ Γερ- μανικὰ σύνορα ἐπὶ μετώπου 400 χιλμ. ἀπὸ τῆς κεντρικῆς Πο” λώνίας μέχρι τῆς Τσεχοσλοβακίας καὶ Οὐγγαρίας. Ἠδη οἱ Ρῶσσοι κατέλαβον ἡἠν Βαρσοβίαν καὶ «Κρακο- βίαν, ἡ προἐλασίς τῶν δὲ συνεχίζεται μὲ καταπληκτικὴν τα- Χχύτητα, μὴ ἀποκλείουσαν δραματικἁὰς ἐξελίξεις, ἐπηρεαζού- σας ὁκόκληρον τὴν πολεμικὴν !'καεάστασιν, ᾽Αναμφϕιβόλως ἡ Γερμανία θὰ ἀντιμετωπίσῃ συντόμως σφοδρὰ πλήγματα καὶ ἐκ δυσμῶν μετὰ τὴν συντριβὴν τῆς ἐπιθέσεώς της εἰς τὸ Βέλ- ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ εοκικῶν κά! Μἱ ΒΙΕΡΙΗΛΙ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΗΛΙ 1ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΛΙ ΚΥΠΡΙΩΝ 'Ὑπὸ τοῦ Ἐντ. Προσωρινοῦ ᾿Αποικιακο Γραμματέως ἀπεστάλη πρὸς τὸν κ. Γ. Πούλιαν διὰ τὴν ᾿Επιτροπὴν Βοηθείας τῶν ἐν Ἑλλάδ'ι Κυπρίων, ἡ ἀκόλουθυς ἐπιστολὴ ὑπὸ ἡμερομηνία 15 ᾿Ιανουαρίου 1945 : «Κύριε, πρῳ δωρηταὶ συμβουλεύον- ται, ὅπως μὴ ἀναφέρουν εἰς τὰς ἀνακοινώσεις των πλεί- ονα τῶν ὅσων ὑπέδειξα ἀνω- τέρω., .. Ἡ τρί:η πρότασίς σας ἠᾖτο, ὅπως παρόµοιαι διευθε- τήσεις γίνουν διὰ τὴν διανο- μὴν μικρῶν δώρων ἐκ τροφί Ἐνετάλην ν᾿ ᾽ἀναφερθῶ εἷς τὴν συνέντευξίν σας μετ ἐ- μοῦ κατὰ τὴν 10ην Δεκεμ- ρίου 1944, καθ ἦν ὑπεδά- λατ ὠρισμένας προτάσεις μοικώνικων Ραξ Αρχῶ γιον καὶ θὰ συνθλιβῇ µέσα εἰς τὴν Συμμαχικὴν τανάλιαν. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ Αἱ δημοσιευθεῖσαι εἰς τοὺς «Τόάϊμς τῆς . Ὑόρκης» πλη- ροφορίαι, ὅτι καὶ αἱ Ἡν. [Πο- λιτεῖασι τάσσονται ὑπὲρ τῆς παραχωρήσεως τῆς Κύπρου εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπιβεβαιοῦν τὰ ἀπαράόγραπτα ἐθνικὰ δίκαια τῆς ἰδιαιιέρας µας πατρίδος καὶ ἐνισχύουν τὴν πεποίθησιν, ὅτιταβια θὰ ἱκανοποιηθοῦν εὐθὺς μετὰ τὸ τέλος τοῦ ση: μερι»οῦ πολέμου. Ὁ Ελληνικὸς Κυπριακὸς λαὸς δὲν δύναται παρὰ νὰ αἰ- σθάνεται βαθεῖαν εὐγνώμο- σύνην διὰ τὴν συνηγορίαν τῆς πέραν τοῦ ᾿Ατλαντικοῦ μεγάλης ' φιλελευθέρας Δημµο- κρατίας, αὐτὰ δὲ τὰ αἰσθήμα- «τα διηρµήνευσε καὶ τὸ Κυπρι- ακὸν Ἐθνικὸν Κόμμα διὰ τοῦ κατωτέρω τηλεγραφήματός του πρὸς τοὺς «Τάϊμς τῆς ΒΝ. Ὑ- όρκης»: «Γὸ Κυπριακὸν Ἔθνι- κὀν Κόμμα ἐκφραζει τὴν βα- θεῖαν εὐγνωμοσύνηντου δι’ ὑμῶν πρὸς τὴν ᾽Αμερικανικὴν Κυβέρνησιν διὰ δηµοσίευσιν ἀνακοινώσεων Σούλζμπερκερ περὶ ἱκανοποιήσεως δικαίῶν Ἐθνικὼν ποθών Ἑλληνικοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ καὶ ἐλπίζει, ὅτι ἡ ᾿Αμερικανικἡ κοινἠ γνώ- µη θὰ ὑποστηρίξῃ ἐκθύμως τὰς ἀπόψεις τῆς Κυβερνήσεώς της», Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Μετὰ τὴν μεγάλην δωρεὰν τοῦ κ. Ν. Π. Λανίτη πρὸς τὴν πόλιν τῆς Λεμεσοῦ, ἀνεκοινώ- θη τώρα καὶ ἄλλη µεγάλη δῶ- ρεὰ ἐκ ᾿5,000 λιρῶν ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Λάρνακος κ. Δ. Ἠ. Δημητρίου, πρὸς ἀνέγερσιν κτιρίου διὰ δηµοσίαν βιβλιο: θήκην ἐν Λάρνακι. 'Ἡ δωρεὰ αὕτη ϐ᾽ ἀποτελέσῃ σηµαντι- κὸν βῆμα πρὸς τὴν προσπά- θειαν, ὅπως ἡ µάρφωσις κατα: στῇ καὶ εἰς ιτὸν τόπον µας κτῆμα τοῦ λαοῦ, πρᾶγμα σπουδαιότστον διὰ τὴν προ “οπήν του, Ἡ ἨΠύπρος δύνο- νατοι νἁ εἶναι ὑπερηφανος, διότι ἔχει τοιαῦτὰ εὐγενῆ τέ- κνα. 'Ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνι. κοῦὂ Κόμματος ἀπεοτάλη τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφημα, πρὸς τὸν κ. Δ. Ν. Δημητρίου : ο. «Γενναία δωρεά σας ὑπὲρ Βιβλιοθήκης Λάρνακος, ἡ: κούσθη ἐνταῦθα μετ) ἀγαλ- λιάσεως. Κόμμα µας ὑπερή: Φανον διὰ τοιαῦτα µέλη του εὐεργετοῦντα ἰδιαιτέραν Πατρίδα µας». ΣΗΤΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ Γρόφει ἡ «᾿Ανόρθωση» τῆς Ρης Ἰανουαρίου: «Αν ἡ νέα Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ οἱ ᾿ἘΕγγλέζοι ὁποστηρικτές της δὲν δεχτοῦν τὸν λογικὸ συµ- βιβασμὸ ποὺ πρότεινε τὸ ᾿Εάμ ο ὁ Ἔλας ϐΘ᾽ ἀνανεώσει τὶς προσπάθειές του στὸν ἀγῶνα γιὰ τὰ λαϊκὰ συμφέροντα καὶ θὰ κουρελιάσει τελειωτικὰ τὶς στρατιωτικὲς δυνάµεις τῆς ἐπέμβασης, μὲ τὴν ἠ' ικὴ καὶ ἔμπραχτη βοήθεια τῶν Λαϊ κῶν δυνάµεων τῶν Συµµαχι᾽ κῶν χωρῶν.,,.» Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ ἡ προεξόφλησις τῆς στάσεως τοῦ Ἔλας ὑπὸ τοῦ τροµερου στρατιωτικού συνεργάτου τῆς «᾿Ανόρθώσης». ᾿Εκεῖνο ὅμως, τὸ ὁποῖον µμµπερδεύει τὰ πράγματα καὶ γεννᾷ πολλὸς ἀπορίας, εἶναι ἡ νοοτροπία τοῦ ἀρθρογράφου καὶ τῆς πα- ρέας του, Αὐτοὶ λισσοῦν μέ: Χρι «διαρρήξεως» διὰ τὴν Βρεττανικἠν ἐπέμβασιν εἰς τὰς ἐσωτερικὰς ὑποθέσεις τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ἀρθρογραφοῦν καὶ ἐπὶ τῶν τοίχων καὶ τῶν πεζοδροµίων ἐναντίον τῆς «ἐγκληματικῆς» αὐτῆς. καὶ «ἀχαρακτηρίστου» στάσεως τῶν Αγγλων. Πῶς λοιπὸν, τώι α ἀλλάσσουν «χαβᾶν» καὶ ὀνειρεύονται «ἔμπραχτη. βοή- θεια» τῶν ξένων πρὸς τὸν ἝἜλας, διὰ νὰ «κουρελιάσει τελειωτικὀ» τὰς ᾿Αγγλικὰς καὶ Ἑλληνικὰς δυνάμεις Δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ἐπέμβασις εἰς τὰς ἐσωτερικάς ὑποθέσεις τῆς Πατρίδος µας ᾿Ασφαλῶς ἡ «᾿Ανόρθωση» κατρακυλᾶ εἰς γκάφαν καὶ' πρέπει νὰ ἐ: πανορθωθῇ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Εἰς τὰς Αἰγυπτιακὰς συνα- δέλφους τῆς Ίτης καί 29ης Δεκεμβρίου ἐδημοσιεύθησαν τὰ ἀκόλουθα τηλεγραφήματα, (Παρεμπιπτόντως σημειώνομεν ὅτι ὁ «ἄ, Τύπος», ὅστις ἄπο- δίδει ἐξαιρετικὴν σηµασίαν εἰς τὴν ἐνημερότητα, τὰ ἐδη µοσίεωσεν εἰς τὰς ἐκδόσεις του τῆς Όης καὶ Ίζης Ἴανου- αρίου ὡς τηλεγραφήµατα Ρέ- ουτερ ἐκ Καΐρου ἐπίσης τῆς Ῥης καί Ί2ης ᾿Ιανουαρίου): «Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ- χης προσεκλήθη ὑπὸ τῆς Ι.ε- ρᾶς Συνόδου τῆς Μόσχας, ὅ- πως παραστῇ εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Πατριάρχου τῆς Μόσχας τὴν 34 Ἰανουαρίου. Οἱ ἴα- τριάρχαι ᾽Αλεξανδρείας, Ἱερο- σολύμων καὶ ᾽Αντιοχείας καὶ ὁ Καθολικὸς τῆς Γεωργίας προσεκλήθησαν Οἱ Πατριάρ- Χαι Βουκουρεστίου καὶ Βελι γραδίου δὲν προσεκλήθησαν, διότι οἱ Θρόνοι τών δὲν εἶναι ἀρχαῖοι». «Ὁ Πατριάρχης ᾽Αντιοχείας κ. ᾽Αλέξανδρος θά µετοβῇ ᾿ἐ. ναερίως εἷς Μόσχαν ὅπου προσεκλήθη δι νὰ μετάσοχῃ τῆς ἐκλογᾶς τοῦ Ρώσσου Πα- τριάρχου. Πάντες οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἀνεξαρτήτων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν προσεκλήθησαν». ᾽Αναυφιβόλως τὸ Παγκύ- πριον θὰ σωγκινηθῇ, πληροφο- ρούμενον, ὅτι ἡ Αγία καὶ ᾽Α- ποστολικἡ αὐτοῦ ᾿ἘΕκκλησία δὲν ἐκλήθη ν᾿ ἀντιπροσωπευθῇ εἰς τὴν ἐκλονὴν τοῦ Μοσχοβί- του Γιατριάρχου. Νά ἐλπίσω- μεν ὅμως,δτι τὸ ᾿Ακέλ, τὸ εἰ- δικευθὲν εἰς τόὸς δριµείας καὶ ἐπικαίρους διαμαρτυρίας πρὸς διεθνεῖς προοωπικότητας, θὰ σπεύσῃ νὰ χρησι οποιήἠσῃ 'τὴν ἐπιρροήν του ἐν Μόσχα ὥστε ν᾿ ἀρθῇ ἡ προσγινοµένη ἆἀδι- κία εἰς τὴν ἀρχαιοτάτην καὶ Αὐτοκέφαλον Ἐκκλ-σίαν τῆς Κύπρου Οἱ ἀξιότιμοι Κεάδες δὲν πρέπει νἁ χάσουν τὴν λαµ- πρὰν αὐτὴν εὐκαιρίαν νὰ δεί- ἔουν ἀκόμη μίαν φορὰν τὸ ἐνδιαφέρον τών διὰ τὰ έκκλη- σιαστικἁ ζητὴµατα τοῦ τόπου μας, διὰ τὴν θοήθειαν ἐν Ελλάδι συγγενών Κυπρίων καὶ, ἐπιδε- βαιῶν τὴν μεθ ὑμῶνσ υνομιλίαν κατὰ τὴν 1δην Ὦανουαριου, νὰ σᾶς πληροφορήσω, ὅτι ἐ- περατώθησαν τώρα, τῇ ϐοη: θείᾳ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ΄Αποι- κπῶν καὶ τῶν ἐν Ελλάδι Βρετ:. Προξενικῶν ᾿Αρχῶν, αἱ ἀκόλουβοι διευθετήσεις. 9. ᾿Εκητήσατε πρωτίστως, ὅπως αἱ Βρεττανιχαί ᾿Αρχαὶ ἐπιλείξουν ἰδιαίτερον ἐνλιαέ- ρον διὰ τοὺς ἓν Ἑλλάδι Κυ- πρίους Ἠρεττανοὺς ὑπηκέους καὶ ὅπως ὁ Βρεττανὸς Τενι κὸς Πρέξενος προξῇ, ἐν ἀνάγ- καν εἷς εἰλικὰς διευθετήσεις διά τὴν ἐξασφάλισιν εἷς αὖ- τοὺς ἱκαιοποιητικῶν προµη- θειῶν αροφίµων. Διευθετήσεις ἐγένοντο τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Βρεττανικῶν Ῥτρατιωτικῶν ᾿Αρχῶν διὰ τὴν διανομὴν τρο- φίμων ὑπὸ τοῦ ΤΓενικοῦ Προ. ξένου τῆς Α. ᾖΜεγαλειότητος µέσῳ. ἐθελοντικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐκ Βρεττανῶν ὑπηχόων, περ' τοὺς 1,000 Σὲ Βρεττανοὶ πήκοοι ἔτυχον σιτηρεσίων. ς υ- Οὐχ ἦττον, αἱ Ἀτρατιωτικαὶ ᾿Αρχαὶ παραδίδουν τώρα εἷς τοὺς παντοπώλας ἵκανοποιητι- κὰς ποσότητας πρὸς κάλυψιν τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν καί, ου- :επῶς, Ἡ Σιανομὴ αὕτη µέσφ τῆς ἐθελοντικῆς ᾿Βπιτροπῆς ἔπαυσε, Πρὸς συμπλήρωσιν ὢν πκανονικῶν προμηθειῶν τροφίμων, τῶν νῦν ὅδιαθεοί- µων, ἐλπίζεται ν᾿ ἀρχίοῃ συν τόµως ἡ λειτουργία συσσιτίου Σια Βρεττανοὺς ὑπηκόους. 3. ἩἨ δευτέρα σας πρότασις ἦτο, ὅπως, μέχρι τῆς ἄρσεως τῶν ὑφισταμένων συναλλαγ- ματικῶν περιορισμῶν, γίνουν εἰδικαὶ διευθετήσεις διὰ τὴν ἀποστολὴν χρηματικῶν ποσῶν ἐκ µέρους Κυπρίων πρὸς τοὺς ἐν Ἑλλάδι συγγενεῖς των µέ- σῳ τῶν Βρεττανικῶν Προξε- νικῶν ᾿Αρχῶν. Ἡ Κυβέρνησις ἐπληροφορήθη περὶ ᾿ τῆς συ- ναινέσεως τοῦ “Ὑπουργοῦ τῶν ᾽Αποικιῶν καὶ τοῦ ΆΒρεττα- νοῦ Γε ικοῦ Προξένου εἰς τὴν πρότασιν ταύτην, ὑμεῖς δὲ μοὶ ὑπεβάλατε κατάλογον δω- ρεῶν καὶ διευθύνσεων προσώ- πων,πρὸς τὰ ὁποῖα θὰ γίνουν πληρωμαϊὶ,καὶ κατεβάλατε πα- ρὰ τῷ Ἐντ. ᾿Αρχιταμίᾳ ποσὸν Λ. 1, 8863 ἀν αφορικῶς πρὸς 129 πρόσωπα ἐν Ελλάδι. Τὸ ὀνό' µατα καὶ τὰ ποσά διρβιβάσθη- σαν πρὸς τὸν Βρεττανὸν Γενι- κὸν Πρόξενον, ὅστις συγκα- τετέθτη νὰ προβῇ εἰς διευθετή- σεις διὰ νὰ πλπρωθῶσιν τὰ ποσὰ εἰς τὰ ἀναφερόμενα ἐν τῷ καταλόνῳ πρόσωπα, ἐπὶ αἰτήσει πρὸς αὐτόν. Εἶναι ἆᾱ- ναγκαῖον, ὅπως τὰ ἀναφερό: µενα εἷς τοὺς καταλόγους σας πρόσωπα πληροφορηθοῖζν ταοχυδρομικῶς ὑπὸ τῶν ἐν Κύπρῳ συγγενῶν των περὶ τῶν ἀποστελλομένων εἰς αὐτὰ γρηματικῶν ποσῶν καὶ συμ: βουλευθοῦν ν’ ἀποταθοῦν πρὸς τον Γενικὸν Πρόξενον πρὸς εἴσπραξίν τών. Πρὸς ἀποφυγὴν ἐνδεχομένης καθυστερῄσεως εἰς τὴν λογοκρισίαν, οἱ ἐν Πύ- µων καὶ ἱματισμοῦ, Εἰσηγήθη- τε, ὅπως τὰ δέµατα παραδο- θοῦν, μετὰ καταλόγου τῶν παραληἸτῶν, εἰς τὸν Γενικὸν Πρόξενον δι’ εἰδικῶν διεύθε- τήσεων, καὶ ὅπως αἱ ἐν Ελ. λάδι Βρεττανικαὶ Προξενικαὶ ᾿Αρχαὶ φροντίσουν διὰ τὴν δι- ανομὴν τῶν δεµάτων τούτων εἰς τοὺς παραλήπτας, οἵτινες θὰ ἐπληροφοροῦντο ταχυδρο. μικῶς ὑπὸ τῶν ἐν Κύπρῳ ἀπο. στολέων περὶ τῆς ἀποστολῆς των καὶ θὰ τὰ παρελάμβαναν ἐκ τοῦ Βρεττανικοῦ Γενικοῦ Προξενείου. Μὲ ἐπληροφορή: σατε, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν δε- µάτων δὲν θὰ ὑπερέβαινε τὰς 2,000, µέσου βάρους 5 λιπρῶν ἕκαστον, κατανεµοµένων εἰς Χρονικὸν διόστηµα 2--3 µη: νῶν. (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελἰδα) Μορφωτικὰ Μ «θήµατα Τὴν 6.15 μ.μ. ὥρα. τῆς σή- µερον θὰ δοθῇ εἰς τὴν ἐν Λευ- κωσίᾳ Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος, συντεχνι- ακὸν µμορφωτικὸν µάθηµα μὲ θέµα «Ἡ ἐργατικὴ κί- νησις εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Ἱσπανίαν». -᾽Απὸ μεθαύριον Κυριακὴν ὥρᾳ 10 30π. µ. ἀρχίζουν εἰς τὴν ἐν Λάρνακι Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμμα- τος τακτικὰ ἑβδομαδιαῖα µα- θήµατα καὶ παρακαλοῦνται τὰ µέλη, ὅπως προσέρχωνται, Δήλωσις Οἱ ὑπεγεγραμμένοι, µέλη τοῦ Μορφωτικοῦ ᾿Αγροτικοῦ Συλλόγου ΄Άγ. Νωολόου, Ἔ- παρχίας Αμμοχώστου, ὃη- λοῦμεν διὰ τοῦ παρόντ:ς, ὅτι ἔχομεν παύσῃ νὰ ἄποτε λοῦμεν µέλη τοῦ ὡς ἄνω δυλ- λόγου, καθ᾽ ὅτι ἔχομεν πλή- ρως ἀντιληφθῇ, ὅτι δὲν ἐπι- διώκει παρὰ τὰ πκομματικὰ συµῬέροντα τῶν ᾿Ακελικῶν του «μαστόρων». Ἐν Αγ. Νικολάῳ τῇ 17.1 45 Μιγαὴλ Χαμπῆ, ΚΧαμπῆς Παπαμιχαήλ, Δημήτρης Γιαννῆ, Παναγιώτης ᾗΜι- χαήλ, Χαράλαμπος Σολω- μοῦ, Σολομὼν Παναγ]. Γενιχκὴ Συνέλευσις Καλοῦνται τὰ µέλη τῆς Ὀέας Ενώσεως Ἐμπορικῶν “Ύπαλ- λήλων Λευκωσίας εἰς τὴν Τα” κτικὴν Γενικὴν “Συνέλευσίν των συμµφώνως τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς “Ενώσεως, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὸ οἴκη- µα τῶν ἨΒέων Συντεχνιῶν Αεὐκώσίας, ὁδὸς Φανερωμέ- νης ο. 23, αὔριον Σάββατον 20 Ἰανουαρίου 1945, ὥρα 4μ.μ. Θέματα: 1) Λονοδοσία τοῦ Γραμµατέως ἐπὶ τῶν πέπραγ µένων τοῦ ἔτους 1944. ϱ) Διά- Φορα. 3) ᾽Αρχαιρεσίαι. : Ο εἰσπράκτωρ θὰ εὑρίσκε- ταιεἰς τὸ οἴκημα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἀπὸ τὰς 2.30 µ- µ πρὸς εἴσπραξιν συνδρο: μῶν καὶ παρακαλοῦνται οἱ καθυστεροῦντες τοιαύτας νὰ τὰς ἐξοφλήσουν διὰ νὰ ἔχουν δικαίωµα ψήφου. Διὰ τὸ Διοικ. Συμβούλιον ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΜΙΔΗΣ Γραμματεύς « ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 20 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ' ΖΗΝΩΝ ΧΡ, ΣΩΖΟΣ ΙΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο σΣΥΝΤΑΚτικης ΕΠΙΤΡΟ- ἴπης καὶ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ και ἱ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ] μαμα, ΙΓραφεῖον: 'Οδὸς Αρτέμιδος Αρ. |21. (Ακίνητα Μπενᾶ Τ.Κ. 37 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 μΝ ----ἷ ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ ΄Ἀπεγνωσμέναι κε ερμανικαὶ προσσπάθειαι πρὸς ἀναχαέτισιν τοῦ Ῥωσοικοῦ κχει- µάρρου--Δὲν ὑπάωχει πλέον συνεχὲς Γερμαν. µέτωπον ΛΟΝΔΙΝΟΜ, 19 (Ρέουτερ)-- ᾿Ανηγγέλθη σήμερον τὴν πρωΐαν, ὅτι Ρωσσικαὶ προφυλακαὶ διέβησαν τὰ {[ερμανικὰ σύνορα καὶ εἰσῆλθον { εἰς τὴν Σιλεσίαν ὅπου διεξάγονται σφοδραὶ µάχαι. Ἡ Γερμανικὴ Ἐθνοφυλακὴ ἐρρίφθη εἰς τὴν µάχην ἐν τῇ ἀπεγνωσμένῃ προσπαθείᾳ πρὸς ἀναχαίτ.σιν τοῦ Ρωσσικοῦ χειµόρρου. ͵ Ἡ πληροφορία, ὅτι ἡ Γερμανικὴ ᾿ἘΕθνοφυλακῆ μάχεται τώρα εἰς τὴν Σιλεσιαν, ἐδόθη ὑπὸ Γερμανοῦ σχολιαστοῦ, ὅστις εἶπεν, ὅτι ἀπαιτεῖται ὑπεράνθρωπος δύναμµις πρὸς ἂἀν- τιµετώπισιν τῆς τρομακρατικῆς ἐπιθέσεως τῶν Ρώσσων, ἥτις δὲν ἔχει προηγούµενον ἐν τῇ ἱστορίᾳ. Αλλος Γερμανὸς σχο- λιαστἠς ἐδήλωσε σήμερον τὴν πρωῖαν, ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον συνεχὲς Γερμανικὸν µἐτωπον. ὍὉ κ. Πώλ Γουῖντεριον µετέδωσεν ἐκ Μόσχας, ὅτι εἰς τὴν κατάοτασιν ὑπάρχει τώρα ἕνας νέος παράγων: ὁ καθα- ρὸς οὐρανός, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει εἰς τὴν Ρωσσικὴν ἀεροπο- ρίαν νὰ καταφέρῃ σκληρὰ καὶ συνεχῇῆ πλήγματα. Χθὲς τὰ Ρωσοικὰ ἀεροπλάνα ἐξετέλεσαν ἄνω τῶν 5,008 ἐξορμήσεων ἐναντίον Γερμανικῶν στόχων εἰς τὴν Σιλεσίαν. Μὲς τὰ Ρωσσικὰ στρατεύματα ἀπεῖχον 20 µίλια ἐκ τῆς πόλεως Λότζ καὶ 100. µίλια ἐκ τῆς σπουδαίας Γερμανικῆς πόλεως Μπρεσλάου. Αἱ δυνάµεις τοῦ Στρατάρχου Ζζούκωφ κατέλαβον 700 πόλεις καὶ χωρία καὶ εὑρίσοκοντο εἰς ἀπό- στασιν 50 μιλίων δυτικῶς τῆς Βαρσοβίας. Αἱ δυνάµεις τοῦ Ροκοσαόφσκυ κατέλαβον ἄλλας 1,000 πόλεις καὶ Χωρία καὶ πλησιάζουν τὰ σύνορα τῆς ᾿Ανατολικῆς Πρωσσίας. Εἰς τὴν Βουδαπέστην ἠχμαλωτίοθησαν καὶ ἄλλαι 20,000 Γερμανῶν καὶ Οὕγγρων καὶ ἐξεκαθαρίσθη ἡ Πέστη. Ἑϊς χεῖρας τῶν Γερμανῶν ἀπέμεινε μικρὸν µόνον τμῆμα τῆς Βούδας. --Ἡ 2α Βρετιανικὴ Στρατιὰ ἐξαπέλυσε νέαν ἐπίθεσιν ἆ- νατολικῶι τοῦ ΛΛάας καὶ προελαύνει ἐκ δύο διευθύνσεων πρὸς τὰ Γερμανικὰ σύνορα, Εἰς τὴν νόειον πλευρὰν τοῦ Γερμανικωῦ θύλακος αἱ ᾽Αμερικανικαὶ δυνάµεις ἔφθασαν εἰς ἀπόστασιν 3 1) μιλίων ἐκ τῶν Γερμανικῶν συνόρων. Ἡ Γερμανικἡ πίεσις εἰς τὴν ᾽Αλσατίαν δὲν ἐχαλαρώθη, ἀλλ᾽ ὁ ἐχθρὸς οὐδεμίαν σηµαντικὴν πρόοδον ἐσημείωσεν. Αἱ Δηλώσεις τοῦ Τσέρτσιλλ ᾿Ολόκληρος ὁ ᾽Αγνλικὸς Τύπος ἀφιερώνει σήμερον τὴν πρωῖαν μακρὰ ἄρθρα εἰς τὰς χθεσινὰς δηλώσεις τοῦ κ. Τσέρτσιλλ ἐπὶ τῆς καταστάσεως ἐν “Ελλάδι. Οἱ «Τάϊμς» συμφωνοῦν ἐπὶ τῆς ἐπιμονῆς τοῦκ Τσέρισιλλ πρὸς παροχἡὴν ἀμνηστείας. Τὰ «Νέα Χρονικ » Υράφουν, ὅτι οὐδεὶς θὰ ὑπεραμυν: θῇ τῶν διαπραχθεισῶν βιαιοπραγιῶν καὶ τονίζουν, ὅτι οἱ ὅμηροι πρέπει νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι πρὸ τῆς ἐγάρξεως δια- πραγματεύσεων. 'Ὁ «Ἡμερήσιος Τηλέγραφος» ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ ΒΕρεττανικἡ ἐπέμβασις προέλαβε τὴν μεγάλην αἵματο- χυσίαν, τονίζει ὅμως τὴν ἀνάγκην ἐγκαθιδρύσεως «Κυβερνή- σεως τοῦ λαοῦ, ὑπὸ τοῦ λαοῦ, διὰ τὸν λαόν». [ΗΝ ΗΙΗΗΝΗΗΝΗΗΙΙΗΛΙΗΙΝ ΙΙΙΙΙΙΝΛΙΙΙΙΗΙΙΙΝΙΙ ΜΙΝΙ Ἐργαστήριον Γαλθανισμοῦ δε” ἠλεκτρολύσεων 'Ὑπὸ ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΑΖΙΝΟΥ (Άριστ ούχου τῆς |. 5. Ε. Α. ΕΟΣΕΒΥ) Γενικὸς Αντιπρόσωπος: ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ᾿Αρσινόης 45, Λευκωσία ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 1, Ἐπινικελλώσεων “ Ἐπαργυρώσεων Ε Ἐπιχρυσώσεων δι’ ἠλεκτρολύσεως καὶ Ἐ ᾿Οξύδωμα. Ε ΜΙΝΙ ΞΒ νο ο «νο πο πο πο «νο νο Ρο ο ο νυν «ος». ο ΜΔΑΙΜΩΝ | 93 Ἠΐνα: τὸ νέον σύστγμα ουᾳχευῆς ἀκαθάρτου πε- ἱ τρελαίου ποὺ ξὰ ἀντικαταστήση πάθε τρυηγνυµένην. ἱ Κατάλληλος διὰ ΚΑΖΑΝΙΑ, ΦΟΥΡΜΟΥΣ, ἱ ΚΑΜΙΠΙΑ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΕΣ κ.λ.π. ἡ Ακίνδυπνος, ἀποτελεσματικὴ κὶ εὔκολος. Ἡ τελειοτέα καῦσ.ις πετρελαίου. Γίνονται’ µεγάλαι εὐκολίαι εἰς τὴν πλη- ρωμὴν καί δίδονται ἐγγυήσεις διά τὴν καλὴν λειτουργίαν καὶ στερεότητά των. πιο. ο «ο ο ορ. ο... ράψατε ἢ ἀπευδυνδῆτε: Γεώργιον Κ. Κουμίδην Τ. Κ. ἀρ. 369--Τηλ. 522 Λευκωσίαν. : / : / . / τ / 9 ) 9 ͵ 9 / 9 ἔ 9 / 9 ' 9 / νι ο φις». { «νο ο νο «νο ο «νο ο «νο «νο «νο «νο οσο ο οσον νους». » ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ἰανουαρίου 1945 ΠΥΕΡΕΟΕΣ. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς ΕΙΝΑΙ ῥαι ΣΥΚΟΦΑΜΝΤΙΑΙ : ΗΙΠΤΜΙ [άηΣ Τι ΠΕΝ» 0 ΕΝ ΕΛΛΛΛΙ ΚΥΠΡΙΟΙ! ο Δήλωσε: ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Η Ε-ΕΓΡ) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ .. ϱ Ὀπιφαινόμειος ὀηλῶν Ας, πω ἡ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) μα ” κ μὴ ο εσμρᾶ , . δι ο οὗ τµέως γ. - ΕΡΓΑΙΩΝ᾽ ΚΛΙΛ ΤΩΝ ΕΡΓΛΙΟΚΛΠΗΛΟΝ ΑΚΕΛΙΚΩΝ εως ασ ὃ ο αλάβη τν νος, καῦ᾽ ὅτον «ἀντελήφθηνν| Εὐχαρίστως πληροφορο ῦ- Ὡς ἀνηγγέλθη ἤδη, ἀντιπροσωπεῖαι τῶν ἐν Ἐλ λάδι ᾿Ερνατικῶν ὀργανώσεων, ἐκπροσωποῦσαι ἕκατον- κατήγνειλαν διὰ ψπφισμάτων Ἑλληνικὰς ᾿Αρχὰς καὶ τὰς ἐργατικόὸς ὀργανώσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ διότι τοῦτο ἐπεζήτησε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὴν ἐρ- ἡν δικτατορίαν. Οἱ ἐδῶ παροµοίαν τάδας χιλιάδων ἐργατῶν, - καὶ προφορικῶς πρὸς τὰς Βρεττανικὰς καὶ τὸ Ἐάμ, γατικἠν τάξιν τὴν κομµουνιστικ ν «σύντροφοι» κατεταράχθησδαν, φοβούμενοι τύχην καὶ-προσπσθοῦν ν΄ πείσουν τους ἐργάτας µας ὃτι εἶναι ὅλα ψεύδη καὶ κακοήθειαι. προκήρυξις τῆς Πανελλαδικής Παρατάξεως, δα» τὴν Ί4ην ὅταν η κυριαρχοῦσε τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῆς Αττικῆς, δίδει τοὺς φωνασκοὺς ἕν ἀκόμη ἠχηρὸν χαστοῦκι: «Συνάδελφοι καὶ Συναδέλφεσσες, Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους καὶ τῆς ἐκμειάλλευσης µας, ποὺ ἐπὶ Χρόνια ὁλόκληρα μᾶς ἐπι- πἰλιζαν τὶς πιὸ μεθυστικὲς λάξις συμμαχήχαντε μὲ γνωστοὺς ἐργατοκαπήλους ποὺ µέχρι πρὸ ὀλίγου τοὺς ἐμα να ἑνάντα στὴ τοῦ ἐργακομένου ν ἑ τὸ ειρότερο στόλνει τοὺς πιὸ θερμοὺς τι ν πτίγωναν µ χειρ ' ]σ,ναδελφικοὺς γαιρετισμοὺς ὑβρεολόγιο, ἀπέδειξαν πὼς ή να [σι θυσοδομοῦν νὰ καταλύσουν [ο ο ον, εστὰς τῆς πρώτη ς : µας αὐτῆς συνδικαλιστικῆς τὶς συνδικαλιστικές µας ἔλευ- θερίες, νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὸν πιὸ ἀπεχθῆ «φασισμὸ καὶ νὰ στραγγαλίσουν τὸ ἐλεύθερο πνεῦμα .ποὺ διακρίνει τὸν δραχµοσυντήρητο ἝἛλληνα, συνεχίζοντας ἔτσι τὰ µαῖρα χρόνια τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξᾶ καὶ τῆς ὑπολούλωσης στοὺς Οδύννόυς. γάλη Βλλάδα, ὅλοι μαςύ γι δημοκρατικὲς µεταρρυθµίσε Συνάδελφοι καὶ Συναδέλφεσσες, Καλοῦμεν τὸν ἐργατόχο- ᾶ σὅμο σὲ Ὁ αγμμὸ, ΣΑγεύ-Μένο καὶ ἀνωμέιο μιὰ νωὴ υνοι καὶ ἀναρχικοὶ φασίστες ἄνετη καὶ δίκαιη ὃλοι μαςὺ τῆς ἀριστερᾶς καὶ πουληµένοι Υιὰ στὲς φιλοδοξίες τους ἐργατο- κάπηλοι κατέλαβαν βίᾳ τοὺς ἱστορικοὺς συνδικαλιστικούς «µας ὀργανισμοὺς ἀνωτέρους καί κΚατωτέρους, καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πιὸ ἀπίσιευτῃ δία ποὺ ξεπέρασε καὶ τὴ δία τοῦ Μανιαδάκη καὶ τοῦ χατακτη- τὴ ἑχήρυξαν ἐκλογὲς µέσα οτὰ σωματεῖα, τὶς ὁποῖες ὁ συκοφαντηµένος λληνικὸς ἐργατόκοσμος στάθηκε µονο- λιθικὰ ἀντιμέτωπός τους Ίπει- θαρχῶντας ἀπόλυτα στίς ἐντο-. λὲς τῆς κεντρικῆς µας ἔπι- τροπῆς καὶ ἀψηφῶντας τὴν ἀπειλὴ τοῦ πιστολιοῦ, τῶν κρατηρίων καὶ τῶν ἐξαφανι- σμῶν, ποὺ οἳ καπηλευταί τῆς ρελθόντος ἀ-άμνηση. Ἡ ᾖΚενιρικἡ τῆς παλληλικῆς παράταξης ἀνάμεσά σας, γατοὐπαλληλικὴ τάξις λοι µας -ύμμαχοι. , “Η Γραµµατεία τῆς Κ.Ε. ν κ Λαοκρατίας ἀπσα . αν τῆς Πανελλαδικῆς ἐργατου παλ- ἀπὸ τὴν τΤάλή αὐτὴ τὴν ληλικῆς Παράταξης». ἄνιση, ἀπὸ τὴν πάλη τῆς ἐ- λευθερίας τῆς σκέψης ἐνάντια στὴν ἀκατονόμα»τη βία, γιὰ ἄλλη ορὰ ὁ Ἕλληνας ἐργα- τοὔπάλληλος θγῆνε νικητῆς καὶ ἀνάγκασε τοὺς σφετερι- οτὲς τοῦ ἱστορικοῦ µας Ὃρ- γανισμοῦ τῆς Συνομοσπονδίας µας, κάτω ἀπὸ τὰ ἀποτελέ- σµατα τῶν ἐκλογῶν ποὺ ἀπε- τέλεσαν τὸ πανεργατοὔπαλλη- λιχὸ δηµοφήφισμα τῆς κατα- δίκης των, νὰ διατάξουν τὴν ἀναστολὴ τῆς συνέχισης τῶν ἐκλογῶν καὶ στ ἄλλα σωμα” τεῖα. Τὴν νίκη αὐτὴ σὰν τὴ νἱ- .«.ςνο ο ΑΠΑΓΩΓΙ. ΕΡΓΑΤΩΝ µοσίευσεν εἰς ἔχδοςσίν της καὶ τὰ ἀκόλουθα τικὰ στελέχη: 1) Παπανικο λάου Δῆμος, τέως Πρόεδρο ωργουδάκης, Σωµαάτ. ᾿Αθηνῶν καὶ ὁ) ᾿Ανγδρέας Μα κρὴς, Φύμβουλος τοῦ ἰδίου ὦ ἄνω Σωματείου,καὶ τῶν ὁποί ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ Δανείου Κύπρου 1945 --44 καὶ Π]αλαι- στινακῆς Κυβερνήσεως 1944. Ὅσοι ἔχετε ὁμολογίας πρὸς πώλησιν καὶ ὅσοι θέλετε ὁμολογίας νὰ ἀγοράσετε τοῖς µε- τρητοῖς ἢ μὲ µηνιαίας ἤ ἑῥὂομαδιαίαςδ όσεις, ἀποταθῆτε διὰ τὸ συμφέρον σας πρὸς τὸν κ. ΝΙΚΟΝ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΝ ὅδὸς “Βρμοῦ ἆρ. 122 Λευκωσία ἢ πρὸς τοὺς κατὰ τόπους ἀντιπροσώπους του. νο σσ» ἁνοςνο σου Φε Φος. κ. ορνο ο ο ο ο οο ο πο σπ πο απο Φοαν..- 'Ἡ κατωτέρω ὅμως Ἐργατοὐπαλληλικῆς δημοσιευθεῖσα εἰς τὴν «Μεγάλην 'ἙΕλλά- Νοεμβρίου, ἤτοι ὅταν ἀκόμη ὁ Ἔλος ἐ- εἰς κη τοῦ δραχμµοδίαιτου Βλλη: νίκης καὶ καλεῖ ὅλες τὲς ἆλ- Ἂες ἐργατούπαλληλιχὲς ὀργα- γώσεις νὰ δείξουν τὴν ἴδια σωνδικαλιστικἡὴ συνείδηση καὶ πειθαρ]ία στὶς ἐντολές µας. Τὸ σύνθημα µας εἶναι: Όλοι μαςὺ γιὰ μιὰ καινούργια Με- τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς ποὺ θὰ ἐξασφαλίσουν σ᾿ ὅλο τὸν Βλληνικὸ λα» ἀδελφω- τὴν καμούργια Ἑλλάδα µας µέσα στὴν ὁποία ἡ ἐκ- µετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄν θρωπο θὰ ἀποτελεῖ κακοῦ πα- Συνάδελφοι καὶ Συναδέλφισσες. Ἐπιτροπὴ Πανελλαδικῆς ἐργατοῦ: εἶναι στὸ πλευρό σας δίδει τὶς πρέ- πουσες κατευθύνοεις καὶ εἶναι Πειβαρχεῖστε στὶς ἐντολές της διαδὀστε τὰ συνθήµατά της. Ζήτω ἡ ἑρ: τῆς χώρας µας. Ζήτω ἡ Μεγάλη µας “Βλλάδα. Ζήτω οἱ Μεγά- ᾿Αθήνα, 10 τοῦ Νοέμβρη 1944. “Η «Μεγάλη Βλλὰς» ἔδη- τὴν αὐτὴν «Ἀυνελήφθησαν ὑπὸ ὀργάνων τοῦ Ἔλας καὶ ἀπήχθησαν εἰς ἄγνωστον διεύθυνσιν : τὰ έργα- τοῦ ΕΑ. ὁ) Ἀτυλιανὲς Γε- Γεν. Τραμ. τοῦ Κλωστοῦφαντουργῶν ων ἡ τύχη ἀγνοεῖται ἕκτοτε.» ο πο σος. ο οα,δ. οο σερ ου... ια, Κύριε Διευθυντά, Όμιλος ἐργατῶν παρουσι- άσθη σήυερον εἰς τὸν ἔντιμον Διοικητὴν Λεμεσοῦ καὶ κα: τήγγειλαν ἐπιστότην τῶν ἀνακουφιστικῶν ἔργων, ὅτι οὗτος, διὰ νὰ τοὺς δεχθῇ εἰς τὴν ἐργασίαν, τοὺς ἀποστέλ- λει νἁ ἐγγραφῶσι πρῶτον εἰς τὰς ᾽Ακελικὰς Συντεχνίας, νά τοῦ φέρουν τὸ σχετικὸν πιστοποιητικὸν καὶ κατόπιν νὰ τοὺς δώσηῃη ἐργασίαν. Πρὸ τῆς σκανδαλώδους αὖ- τῆς ᾽Ακελικῆς συμπεριφορᾶς ὁ ἔντ. Διοικητὴς ἔλαβεν ἄμεσα αὐστηρὰ µέτρα. ᾿Ιδοὺ ΄Ακελικαὶ Φφ.λανθρῶ- φασιστικ[τιαι: Νὰ στεροῦν τὸ ψωμὶ τῶν κόκκινη τυρανία τὴν πανυγη- ρἴζουμε σὰν τὸ, πρόδρομο τῆς καλλίτερης Ἑλληνικῆς αὕριον Ἕλληνα καὶ γι αὐτὸ ἡ [Πανελλαδικὴ ἐργοτούπαλληλικὴ παράταξη συνανθρώπων των, διότι οὗτοι δὲν ἀποτελοῦν µέλη ᾿ἸΑκελι κῶν Συντεχνιῶν 1 | | Λεμεσὸς 12)1)42. ΕΡΓΑΤΗΣ Ἆνικ ένωση Σχετικἁ μὲ τὴ δήλωση τοῦ Ἀρηστου Αρτεμίου, ὅτι ἔπαυ- σε νὰ εἶναι µέλος τῆς. Νέας Συντεχνίας [ καρσονιῶν, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸν «᾿Ανεξάρ- τητο» τῆς 12)1942, ΄γνωστο- ποιοῦμε τὰ ἀκόλουθα: Ώ Ὁ Χρῆστος ᾿Αρτεμίου γίνηκε µέλος τῆς Συντεχνίας µας τὸν Μάϊο τοῦ 1946 κι’ ἐ- πλήρωσε τὲς συνδρομές του ὡς τὸν Ιούλιο τοῦ 1944 ἵα:- θυστέρησε ὅμως νὰ πληρώση τὲς συνδρομὲς τῶν ἐπομένων τριῶν μηνῶν καὶ σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικό µας διεγράφη. Διεγράφη λοιπὸν κι’ ὄχι ὑπέ- βαλε παραίτηση. . ἁ ις ὀργανώσεις δὲν ἐξυπηρετοῦν καταφαίνεται ὅταν βρέθηκε σὲ οἰκονομικὴ στενοχώρια. 8, Πρὸς πληροφορία δὲ τοῦ καλόπιστου κοινοῦ ἀνακοινοῦ µε πὼς ὁ Χρῆστος ᾿Αριεμίου ἔπαψε νὰ εἶναι γκαρσόνι ἀπὸ πολλῶν μηνῶν καὶ ἔγινεκατα: σκευαστὴς γλυκισμάτών, Λεμεσὸς 14)1) 1945 Ἓν τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς Νέας σίων κέντρων Δεμεσοῦ. 9 Ἀνοανχοινωση Ἡ Ἅ᾿Ἀπιτροπὴ τοῦ μερίδα «᾿Ανεξάρτητος» εἰδῶν ἵματισμο”, ἀπὸ µέλος Πρατήριον αὐτόματα παύει 5 Νέες Ἠυντεχνίες καὶ Σὲ δέχε- ται ὑπαλλήλους ποὺ ἀνήχουν στὲς ὀργανώσεις µας. Λεμεσὲς 192)1)1945. Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Πέου Συνδέσμου ᾿Εμπορικῶνι Ὑπαλ- λήλων Δεμεσοῦ. . ΠΠ ΛΥΡΟΠΜΊΛΡΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μεγάλη ποικιλία Καλτσῶν φημερίδων. Πωλητής : 2) Τὸ κατὰ πόσον «οἱ εες ἰ τὰ συμφέροντα τῶν ἐργατῶν» : ἀπὸ τὲς τόσες: προσπάθειες, ποὺ κατεβλήθη: ἱ σαν ἐκ µέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Συντεχνίας µας καὶ τοῦ[! ἐξευρέθη ἐργασία στὸ κέντρο[: τοῦ κ. Παρασκευᾶ, ὡς ἐπίσης [ ἀφψευδεῖς μάρτυρες εἶναι κι΄᾿οί ἶ ἀποδείξεις ποὺ ἔχομε στὰ χέ{ ρια µας, τῶν βοηθγµάτών ποὺ : ἔτυχε ἀπὸ τὴ συντεχνία ΄του[:, Συντεχνίας ὑπαλλήλων δήμο [! Νέου Ἠυνδέσμου Ἐμπορικῶν Ὑπαλ-[} λήλων Λεμεσοῦ, ἀφο” διάβα- [ σε τὴ δήλωση τοῦ ᾿Αναστά-[! ση Πολυκάρπου εἰς τὴν ἐφη- τῆς [ ϐ)1)19 45, Σηλοῖ, ὅτι ὁ ὡς]: ἄνω κύριος, ἐπειδὴ πρισελή-[] φΦθη στὸ ᾿Ακελικὸ Δημοτικὸ [/ τῶν Μέων δαυντεχνιῶν, γιατὶ ὁ]ὶ ᾽Ακελικὸς Ποντίφηκας φοβεῖται [ἰ ὡς ὁ διάβολος τὸ λιβάνι τὲς [᾽ Πλουσία συλλογή βι- : βλίων, περιοδικῶν, ἐ-[ί «ρωκᾶς Φωκαΐδης | ἔργον τῆς διανομῆς ἐπὶ τῆς προτεινοµένης βάσεως εὐθὺς ὡς καταστῆ δυνατὸν νὰ συµ πληρωθοῦν αἱ διευθετήσεις. Πρὸς ἀποφυγὴν ἐνδεχομένης βραδυπορίας εἰς τὴν λογοκρι- σίαν, εἶνσι ἀνάγκη, ὅπως ἕ- καστος ἀποστολεὺς τοιούτου δέµατος πιστοποιῇ ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβλήματος τοῦ αδέματος τὸ περιεχόµενον τού. του καὶ ὅτι τοῦτο δὲν περι- έχει οἰανδήποτε γραπτὴν ἆ- νακοίνωσιν. ᾿᾽Αναμφιβόλως θὸ γίνῃ δοκιµαστικὀς ἔλεγχος δε µότων, ἐὰν δὲ διαπιστωθῇ πα- ράβασις τῶν κανονισμῶν λο: γοκρισίας. δυνατὸν νὰ κατ’-- στῇ ἀναγκαῖον νὰ κρατηθῇ ὁλόκληρος ἡ ἀποστολὴ πρὸς πλήρη λογοκρισίαν. Εἶναι ὅθεν σπουδαιότατον, ὅπως οἱ ἐνδιαφερόμενοι συµ- μορφοῦνται πρὸς τοὺς κανο- νισμοὺς λογοκρισίας. ᾿Αναμέ νω εἰδήσεις σας εὐθὺς ὡς συµ- πληρώσετε τὸ ἰδικόν σας ἔρ- γὸν ἐπί τῶν διευθετήσεων διὰ τὴν ἀποστολὴν εἰς Ἑλλάδα δώρων εἰς τρόφιμα καὶ ἵμα- τισμόὀν. δ. Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ταύτης διὰ νἁ γνωρίσω ὑμῖν λῆψιν περαιτέρω χρηματικῶν καταθέσεων ἐκ µέροις συγγε- νῶν ἐν Μὐπρῷ πρὸς κάλυψιν τῶν δαπανῶν παλιννοστήσεως Κυπρίων ἐν Ἑλλάδι. Δὲν εἷ- μαι εἰσέτι εἲἷς θέσιν νὰ εἴπω ποῖα διαβήµατα θὰ γίνουν πρὸς παλιννόστησιν τοιούτων Κυπρίων θὰ ἐκτιμήσητε βε- βαίως, ὅτι ὑπὸ τὰς παρού- σας περιστάσεις εἶναι έξαι- ὅτι αἱ ᾿Ακελικαὶ ᾿Αρχαὶ κάθε ἄλλο παρὰ πατριωτικαὶ ἢ φι- λεργατικα» εἶναι. Άγ. Τύχων, 14)1)45 5. ΧΡ, ΚΟΥΚΕΙΔΗΣ Δῄήλωσις «0. ὑποφαινόιενος δηλῶ, ὅει ἀπὺ σήμερον παύω νά εἶμαι µέλας τῶν ᾿Ακελικῶν Συντεχιιῶν καὶ προσχωρῶ εἷς τὸ Κυπριακὸν ᾿Εθνικὸν Κόμμα. Τρίκωυον ᾖ111)1945. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΙΧΑΠΛ αἱ διευθετήσεις, οὐδεμία ὅμως εὐκαιρία 9᾽ ἀφεθῇ νὰ Χχαθῆ πρὸς διευκόλυνσιν τῆς παλιν- νοστήσεως. 6. Γνωρίζω, ὅτι ὑμεῖς καὶ οἱ ἐν Κύπρῳ ἀποστολεῖς δώ- ρων θ᾽ ἀναγνωρίσουν, ὅτι τὸ ἐπιπρόσθετον τοῦτο ἔργον, ὁ ὁποῖον ἀνελήφθη ὑπὸ τῶν ἐν Ελλάδι Βρειτανικῶν Προ- ξενικῶν ᾿Αρχῶν, εἶναι τῷ ὄν- τι δύσκολον καὶ ἐπίπονον δι᾽ αὐτὰς ὑπὸ τὰς παρούσας πε ριστάσεις, ὁ Προσὠρινὸς ἵυ: βερνήτης δὲ ἐξέφρασε, συνε: πῶς, ἐκ µέρους σας τὴν βα- θεῖαν εὐγνωμοσύνην τῆς Ἰ«υ- βερνήσεως καὶ τῶν συγγενῶν τῶν εὐεργετουμένων διὰ τὴν ταχεῖαν καὶ ἀρωνὸν ἀντα::ὁ- κρισιν τοῦ Βρεττανοῦ Γενινο κ. (ἩΠ Κ.Ε.Ο. εἶναι σια πλουτισµένα μὲ τολῆς. τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Κατάστηµα κ. Μουκτάρη ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ ΕΞ. παραμένουν πάντοτε ἀσυναγώνισοτα εἰς ποιότητα. ΖΗΤΕΙΤΕ. ποιητικης καὶ αἰνοπνευματοποιητικὸς ὀργανι σμὸς εἷς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἑργοστά- σύγχρονα µμηχανήµατα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούὃησιν κρα- . σιῶν, χονιόκ καὶ λικέρ. : Ἡ Κκ.Β.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ πλείστας ὅσιις πονκιλίας ποὺ εὑρίσκωντιι ς ρα εἷς τὴν ἀγοράν καὶ ἡ μόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἓ- τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἲς τὴν πορασκευήν των, Ἡ Κ.Β.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τῶν Έρεττανι- κῶν ναὶ Νημμαχικῶν δυνάµεων εἰς ὅλη» τὴν Μέσην ᾿Ανατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ ρὰκ καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης Ανα: Ἡ Κ.Ε.Ο- προμηθεύει τὰ κονιάκ, σιέρρυ κ.λ.π ε. ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικἀ Προξενεῖα τῆς ᾿Εγγὺς καὶ Μέσης ᾿Ανα- Τὸ κονιὰκ Ἰ.Ε.Ο. εἶναι τὸ μόνον Κυπριακὸν κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἀπενεμήθη τὸ πιστοποιη- { τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ : Ἰνστιτούτου “Ὑγιεινῆς τοῦ Λονδίνου. Κυπριακἠ ΄Εταιρεία Οἵνων καὶ Οἰνοπνευμάτων ΛΤδ. (Κ.Ε.Ο.) ΛΕΜΕΣΟΣ Προξένου εἰς τὰς γενοµένας πρὸς αὐτὸν παρακλήσεις».᾽ ΠΑΝΤΟΤΕ. Κονιάκ Σιέρρυ Βερμούτ Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἵνο- το- αὶ τῆς Ν.Α.Α.Φ.]. ἀξίας τοῦ µεθα, ὅτι ὁ κ. Βῖκος Στυλια- νάκης Πρωτοκολλητὴς τῶν Δι- καστηρίων Λευκωσίας, διωρί- σθη ἀπὸ τῆς Ίης ᾿Ἰανουαρίου 1945, Βοηθὸς ᾿Αποικισκὸς Γραμματεύς. Φλωρεαὶ Μᾶς γράφουν ἐκ Λεμεσοῦ, ὅτι ὁ εὐοεβὴς καὶ φιλόθρη- οκος κ. ᾽Αντώνιος ΛΛαρκςουλἰ- δη”, ἔμπορος, συνεχίζων τὰς δωρεάς του εἰς τὸν Καθεδρι κὸν Ναὸν Αγίας Βάπας, κα: τέθεσεν εἰς τὸ ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄλλσς «40 λί- ρας εἰς µνήµην τῆς συζύγου του Μαρίας. Μὲ τὴν δευτέραν αὐτὴν δῶ- ρεὰν συμπληροῦται τὸ ποσὸν διὰ τὴν κατασκευἠν νέωώνστα- σιδίων (σκἀάµνων) τῆς ἀριστε- ρᾶς πλευρᾶς τοῦ ἐν λόγῳφ ναοῦ. Σημειωτέον, ὅτι ὁ κ. Μαρκουλίδης ἐδώρησεν εἰς τὴν Αγ. Νάπαν καὶ εἰκόνες ᾽Αγί- ὧν, κηροπήγεια κ.λ.π. Ἐκόδρομικὸς «ἔύνόεσμος ὀλευκώσίας Μεθαύριον Κυριακἠν τὰ µέ- λη τοῦ Συνδέσμου θὰ ἐκδρά- µουν σιδπροδρομικῶς εἰς Εγ- κωμην ᾽Αμμοχώστου, ἐκεῖθεν δὲ πεζῇῃεἰς Σαλαμῖνα. Ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνδέσμου ἀνεκηρύχθη ὡς ἐπίτιμος Υραμματεὺς αὐτοῦ ὁ κ. Γ. Γκαράνης, Διευθυντὴς τῆς Τραπέζης Κύπρου, καὶ ὡς ἐπίτιμον μέλος ὁ κ. Β. Μαρ- κίδης. ἆλοᾖπκὴ ὀφρορεία «))σοῦ Μᾶς γράφει ὁ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτής µας, ὅτι ἡ Σχο- λικὴ Ἐφορεία Λεμεσου θὰ διανείµῃ εἴδη ἱματισμοῦ εἰς 200 περίπου ἀπόρους μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων καὶ ὑποδήματα εἰς 300 ἄλλους µα θητάς. ᾿ὀζρ]αιρεσὶαι Γενομένων ἀρχαιρεσιῶν τῇ ᾿ὈΏρθοδόξου Χριστιανικής ᾿Αδελφότητος ὁ «᾿Απόστολος Παῦλος» Λάρνακος, ἐξελέγη- σαν ὡς µέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου ὁ αἰδεσ. Παπα- κὠνσταντῖνος Συμεὼν καὶ οἱ κ.κ. Αρ. Ἱερωνυμίδης, Δ. Μ. Δημητρίου, ΠΠ. Ζ. Φάντης, Γ. Ἐλευθερίου, Κ. Β. Κυριακοῦ καὶ Χρ.Σ. Σεριφείμ. ᾿«Ἔφρος. ὀργανώσεις ἽἹδρύθη ἐν Παλαικύθρῳ ἆ- γροτικἡ ἕνωσις ὑπὸ τὴν ἐπω- νυµίαν «Χύτροι», ἀνεξάρτη- τος τῶν ᾿Ακελικῶν ὀργανώ- σεων. 'Ἡ ἐπιτροπὴ ἀπετελέ- σθη ἐκ τῶν κ. κ. Μ. Παπανα- στασίου γραµµατέως, Φ. Πα- πανικόλα ταµίου, Σ. Σταυρά- κη. ἐφόρου, Α. Θεοδούλου καὶ Α. Γεωργαλλῆ,συμβούλων. ᾿ὀχόόσεις Ἐκυκλοφόρησε τὸ 7ον τεῦ- Χος τῆς δεκαπενθηµέρου πο- λιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἐπιθε- ὠρήσεως κ «᾿Αγωνιστής» μὲ ἐκλεκτὴν ὡς πάντοτε ὅλην. Ὄνωσις ὄννεανσιῶν εχὑωρου Μἠ Γοχηματισθείσης ἄπαρ- τίας͵ ἡ Γεν. Συνέλευσις τῶν 1 μελῶν ἀνεβλήθη διὰ τὴν προ: σεχῆ Τετάρτην 2ά4ην Ἴανουα- ρίου, 1945 ὥρᾳα 11 π.μ. Θέματα: Τὰ π ο θέντα. Ροαναγγελ Λ)σία, 16) 145. Ἐκ τοῦ Δ. Συµβουλίου ΄ Μ. Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γραμµατεύς. Ἱερὸς Ναὸς Τρυπιώτου Λευκωσία Κύπρου .. 13ΤΟΥΤΑΙ διά τον , Να- ὃν Ἱρυπιώτου, 1 ερεὺς και Ἱερο ὃν ά κονςς, ἔγγαμοι καὶ Καλλίφωνοι μὲ ἀρτίαν µόρφωσιν. Ὁ εἰς ἓξ αὐτῶν νά εἶναι, οἱ δυνατὸν, Θευλόγος. Ἓκ τῆς ᾿Επιτροπείας 1. Νεοῦ Τευπιώτου. -οο..''''..... Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΒΩΝ χρ. ΣΩΖΟΣ ἐ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ» --Λ]σία

Title Subject Page
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΠΥΡΣΟΝ» 2p
Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΠΗΛΩΝ 2p
ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΕΔΑΦΟΣ 1p
ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΥΠΡΙΩΝ 1-2p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p