Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-01-26

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ εθκηκῶν ΚΑ! το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΛΜ) Π ΑΜΝΗΣΤΗΛ ΙΩΝ Η ΚΛΗΜΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΛΙΚΛΙΘΥ «Καὶ ἄν --. β τα . ν . ἔει ἕκατοντάκις καὶ ἂν χιλιάκις ἀνενεοῦτυο δρᾶμα τῆς παγκοσμίου ἱστορίαι, πάντοτε ἡ ἀνθρωπότης ἤδε: λε φθάσῃ εἷς τὸ αὐτὸ σημεῖον εἰς ὅ σήμερον εὐρισκόμεθα, εἰς τὸ ἀέκμαιον. Ὁ ἄνδρωπ ος ὰὲν δύναται νὰ πράξῃ ἄλλως, εἰμὴ νὰ δηµιουργήσῃ κατάστασιν ἐν ἡ ὁ ἐν τῇ κοινωνία βίος καθίσταται ἐφικτός.. Εἰς μανὼν τού δικαίου ἄνευ ἐξαναγ πασμοῦ εἶναι ἀντίφασις, εἶναι σεῦο,τὸ ὅποῖον δὲν καίει, εἶναι φῶς τὸ ὁποῖον δὲν φωτίξει».--ΓΕΡΙΓΑΚ. Ὅ ἐπιεικὴς θεσμὸς τῆς ἀμνηστείας εἶναι ἔμφυτος εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ ἆ- νέκαθεν ἐφπομόζετο εἰς τὴν Πατρίδα. Ὁ Σόλων εἶχεν ἀπονείμῃ γενικὴν ἁἄμνη- στείαν εἰς τὰς ἀντιθέτους φατρίας χάριν τῆς εἰρήνης καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι, ποὸ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας, ἐκήρυξαν ἀμνηστείαν πρὸς τοὺς ἀντιπάλους χάριν τῆς νίκης. Καὶ ὅταν ὁ Θρασύβουλος κατέλυσε τὴν τυραννίαν τῶν Τριάκοντα καὶ ἠνώρθωσε τὴν Δημµο: κοατίαν τοῦ Αστεως, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου ἐ- ψήφισε τὴν ἀμνηστείαν «ἐπὶ τῷ μὴ μνησικακεῖν τοὺς πολίτας πρὸς ἀλλή: λους». Ἡ ἀμνηστεία πολλάκις ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὴν νε- ὠτέραν Ἑλλάδα. «Λόγος τῆς ἀμνηστείας εἶναι ἡ ἆ- νάγκη τῆς εἰρηνεύσεως καὶ τῆς ἀσφαλίσεως τῆς τάξεως τὴν ἀνάγκην δὲ ταύτην ἱκανοποιῶν ὁ ἡ- γεμὼν κερδαίνει οὐχὶ ὁλι- γώτερον τῶν ἀμνηστευο- µένων». Ὁ καθηγητὴς δὲ τοῦ ποινικοῦ Δικαίου Π- λιόπουλος γράφει, ὅτι βά- σις τῆς ἀμνηστείας εἶναι «ἡ ἐν τῇ πολιτικῇ ἀνάγκῃ ἐν ἡ πολλάκις εὑρίσκεται ἡ Πολιτεία νὰ ρίψῃ εἰς λήθην ὠρισμένας ἀξιοποί- νους πράξεις πρὸς κατα- σίγασιν τῶν Φλεγμενόν- τών πολιτικῶν παθῶν καὶ ἀποκατάστασιν τῆς δηµο- σίας εἰρήνης». ᾽Αλλ’ ἄς μὴ νοµίσῃ κα- νείς, ὅτι οἶναι δυνατὸν νά νοηθῇ ἀμνηστεία ἐπὶ ἆἀδι- κηµάτων κοινοῦ Δικαίου ὡς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα διέ- πραξαν οἱ ἁδιάλλακτοι τῶν Ἑλληνικῶν βουνῶν εἰς βάρος τῶν ἀθώων ἆᾱ- δελφῶν των. Τὸ ἝἛλληνι- κὸν Σύνταγμα, ἄρθρον δ8, εἶναι σαφές. “Ο ἀρχηγὸς τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἔχει τὸ δικαίώμα «ν ἁ χορ ηγῇῃ ἆμν η: στείαν ἐπὶ πολι- τικῶν ἐγκλημά- των ὑπὸ τὴν εὖ- θύνην Ὕ πουργίι- κο ῦ Συμµβουλί- ου. Α μνηστεία ἐπικοινῶν ἐγκλη- µάτων οὔτεδι ὰ νόμου ἀπονέμε- ται». Καὶ αὐτὸς ὁ καθη- γητὴς Σβῶλος μᾶς ἐδίδα- σκεν, ὅτι «ἡ ἀμνηστεία ἀπο- νέµεται ἐπὶ πολιτικῶν ἁδι- κηµάτων, δηλ. ἀδικημάτων στρεφοµένων ἐναντίον τῆς Πολιτείας, εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως, καὶ ὄχι τῶν ἀτόμων, καὶ τὰ ὀποῖα ᾱ- φορῶσι τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν μοοφὴν τῆς Πολιτείας ὡς καὶ τὴν βάσιν τοῦ πο: λιτεύµατος». “9 αὐτὸς κα- θηγητὴς τοῦ Συνταγµατι- κοῦ Δικαίου, τῆς παραβι- άσεως τοῦ ὁποίου, φεῦ, ἐδέ- χθη νὰ γίνῃ συνένοχος, προσέθετενῖ--«Ὁ λόγος δι’ ὅν εἰτήχθη ὁ θεσμὸς τῆς ἀάμνηστείας ἐπὶ τῶν «πολιτικῶν µόνον ἀδικημά- ἑτων, εἶναι ἡ σκοπιµότης, καθ’ ὅσον αὕτη δὲν δίδε- ται χάοιν τοῦ ποοσώπου, ἀλλὰ χάριν τῆς Πολιτείας, ἥτις πολλάκις ἔχει μεῖζον συμφέρον νὰ μὴ πιμωρήσῃ ἀξιοποίνους τινὰς ποάξεις διὰ νἁ ἐπαναφέρῃ τὴν εἰ- οῄνην καὶ τὴν γαλήνην τῆς χώρας». Οὐδὲν Σύνταγμα, οὐδὲν νομικὸν σύγγραμμα, οὐ- δεὶ σωφρωνῶν δύναται νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἄμνη- εστείαν ἐγκλημάτων Φόνου, βιασμοῦ, κλοπῶν, ἀπαγω- γῶν, ληστειῶν ἤ πυρπολή- σεων, διότι ἄλλως θὰ εἴ- χοµεν ἄρνησιν τῆς Δικαι- οσύνης, καταβαράθρωώσιν τοῦ θεσμοῦ τῆς Πολιτείας Δικαίου καὶ ἀπάρνησιν τῆς συντηρήσεως καὶ ποο- στασίας τῆς ἐννόμου τόξε- ως. Ἡ ουγχώρησις τοιού- των ἐγκλημάτων κοινοῦ δικαίου θά συνεπήγετο κατάλυσιν τοῦ Νόμου, ἡ Δικαιοσύνη θὰ ἐγκατέλι- πε καὶ τὴν πλάστιγγα καὶ τὸ ξῖφός της εἰς τὴν διά- θεσιν τῶν κοινῶν δολοφό- νων καὶ τὰ πάντα θὰ ἐ- κανόνιζεν ὁ θεσμὸς τῆς βεντέττας, ἡ βία τοῦ ἴσχυ- οτέρου καὶ ὁ ἄνομος νό- µος τῆς ζούγκλας. ᾽Αλλ” οὖὐδεὶς φόβος διὰ τοιαύτας σκέψεις. Ὁ καθηγητὴς Ἡλιόπουλοςγράφει:--«Καὶ ἄν ἐπ᾽ εὐκαιοίᾳ πολιτικῶν ἤ κοινωνικῶν ἀνωμαλιῶν πραχθῶσι καὶ κοινά ἐγ- κλήματα, οὐδεὶς λόγος συμβάλλει, ἵνα οἱ ὑπαίτιοι αὐτῶν ἁπαλλαγῶσι τῆς τιμωρίας, διότι ὑποτίθεται, ὅτι οὑὐδεμία τῶν ἀνταγω: νιζοµένων πολιτικῶν µερί- δων ἀπαιτεῖ τὸ ἀτιμώρη- τον ἐγκληματιῶν, ὧν αἱ πράξεις διεγείρουσι τὴν κοινὴν ἀπέχθειαν». Καὶ ὁ πολὺς Γάλλος ποινικολό- γος Γκαρρὼ λέγει:--«Δὲν δυνάµεθα νἁἀ ἐννοήσωμεν τὴν ἀμνηστείαν εἰμὴ ὡς ἐφαρμοστέαν ἐφ᾽ ὡρισμέ- γῶν ἐγκλημάτων εἰδικῆς φύσεως, ἐγκλημάτων τοῦ τύπου, πολιτικῶν, τὸῦ δη- µοσίου ταμείου, στρατιω: τικῶν, ἅτινα δὲν ἔχουσι τὸν ἀπεχθῆ χαρακτῆρα τῶν ἐγκλημάτων τοῦ κοι- νοῦ δικαίου». Τὸ Πανελλήνιον μεθ’ ἱκανο- ποιήσεως παρακολουθεῖ τὴν ἐ- Φαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω συν- ταγματικῶν, νομικῶν καὶ λο- γικῶν ἐννοιῶν εἰς βάρος ἐκεί- νων, οἵτινες ἠδέβησαν εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Δικαίου, εἴπε ἛἙλ- ληνικοῦ εἴτε διεθνοῦς, τῆς ᾿η- θικῆς καὶ τῆς Εὐσπλαγχνίας κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ αὐτοῦ δράµατος. Ὃ Ἑλληνικὸς Ιλαός ἀπεφάσισεν ἤδη ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ζητήματος. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑλληνι- κῆς. Διασκέψεως τὰ πλήθη ἐ- ΣΧΟΛΙΑ ο Ὁ «Ανεξάρτητος» εἰς τὴν ἔκδοσίν του τῆς 23ης νουαρίου ἐδημοσίευσεν ἐπιστολὴν (ἄνευ ἡμερομηνίας) Ἰα- τοῦ Μητροπολίτου Χίου κ. Ἰωακεία πρὸς Φφίλον του, διὰ τῆς ὁ- ποίας οὗτος ἀπορρίπτει τὴν κατηγορίαν, ὅτι ἔγινε κοµµου νιστὴς διὰ τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὸν «ἀπελευθερωτικὸν» ἆ- γῶνα τοῦ Εάμ. : Καὶ ὁ Μητροπολίτης κ. ᾿Ιώακεὶμ χρησιμοποιεῖ ὡς βαὶ σικὸν ἐπιχείρημα τὸ γεγονὸς, ὅτι «στὸ ᾿Εάμ βρίσκονται καὶ βασιλόφρονεςκαὶἱ δημοκοατικοὶ καὶ ἀγροτικοὶ καὶ ἐλευθερόφρονες κα σοσιαλισταὶ καὶ συντηρητικοί. Πρω”:ίστως πρέπει νὰ εὐχαριστήσωμεν τὸν «᾿Ανεξάρτη: τον» διὰ τὴν πληροφορίαν, ὅτι εἰς τὸν ἀγῶνα πρὸς ἀάπελευ- θέρωσιν τῆς Πατρίδος ἐκ τῶν κατακτητῶν µετέσχον καὶ βα- σιλόφρονες, ἐλευθερόφρονες, συντηρητικοὶ, ἀγροτικσὶ κλπ. Καὶ τὸν εὐχαριστοῦμεν ὄχι διότι ἡμεῖς δὲν ἐγνωρίζομεν, ὅτι ἡ ἀπελευθέρωσις ῆτο ἔργον ὁ λα κλήρου τοῦ λαοῦ καὶ οὐχὶ ἀποκλειστικῶς τῆς κομμουνιστικῆς πα- ρατάξεως, ἀλλὰ διότι καὶ αὐτὴ ἡ ἐφημερὶς ἦλθε νὰ πα ρα- δεχθῇ τούτο, μὴ λαμβάνουσα ΌὕΌπ᾽ ὄψιν τὀ τὶ θὰ πῄῇ ἡ ἐδῶ κομµουνιστικὴ παρέα. Διότι, ὡς γνωστόν, ἡ παρέα τοῦ ᾿᾽Ακὲλ ἤθελε σώνει καὶ καλὰ νὰ πείσῃ τούς ἀφελεῖς της, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὰς Σιάντον, Ζεῦγον πλπ. ὅλοι οἱ ἄλλοι, βασιλόφρονες, συντηρητικοί καὶ πᾶς μὴ πρεσβεύων τὰς κομμουνιστικὰς δοξασίας. ἦσαν προδό-αι καὶ Φφασισιαί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔδωσαν οὔτε πεντάραν διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀπελευθερῶσεως τῆς χώρας, Πραγματικῶς τὸ σύνθημα τῆς ἐξεγέρσεως ἐναντίον τῶν κατακτητῶν καὶ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πατρίδος εἶχξ συνενώσῃ, ὅπως και κατὰ τὴν ᾽Αλβανικὴν ἐποποιῖαν, ὅλους τοὺς Ἓλληνας, Όταν ὅμως ἐπραγματοποιεῖτο ἡ ἀπελευθέ' ρωσις καὶ ἡ κομμουνιστικὴ παρέα ἤρχισε νὰ ἐπιδιώκῃ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴ» «ἑνότητα τῆς ἀπελευθερώσεῳς», διά τὴν ἐγκαθίδρυσιν Κομµο! νιστικῆς δικτατορίας, τὰ δημοκρατικἁ στοιχεῖα ἀπεσχίσθησαν ἐκ τοῦ Ἐὰμ, τὸ ὁποῖον ἀπέμεινε τώ- ρα µία ἀσήμαντος µειονότης. Θὰ ἦτο δὲ ἐνδιαφέρον νὰ µαά- θωμεν καὶ τὰς σηµερινάς, τὰς μετὰ τὴν «Αἱματοχυσίαν τῶν “Εξ», ἀπόψεις τοῦ Μγτροπολίτου κ. Ἰωακείμ, διὀτι προφανῶς ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τὸν «'Ανεξάρτητον» ἐπιστολή του ἐγράφη πρὸ τῶν θλιβερῶν αὐτῶν γεγονότων. ΕΥΣΙΤΟΧΟΣ | µας θρησκείας. Διότι τελε» - ταίως ὁ λαός µας ἀφέθη. ἕρ- ΑΠΟΦΑΣΙΣ µαιον τῶν ποικιλὠνύμων κη:. ρύκών τῶν διεθνιστικῶν κομ- μουνιστικῶν δοξασιῶν, οἱ ὁ- ἰς τὸ τεῦχος τῆς 3ης] ποῖοι ὄχι µόνον δὲν κατεπο- κο ῶρίνα Χου ἠθικοθρη: λεμήθησαν, ὡς ὤφειλεν, ὑπὸ σκευτικοῦ περιοδικοῦ «Χρι-{ της Εκκλησιαστικῆς µας ᾿Αρ- στιανικἠ ᾿Αναγέννησις» δη: χῆς, ἀλλὰ καὶ εὗρον σκανδα- λώδη προστασίαν καὶ ρυνσιν. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, θὰ ᾖἦτο πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ Ἰδωμέν ποἰαν στάσιν θὰ τηρήσουν ἐπὶ τοῦ προκειµένου τὸ Θ.Ο.1. «᾿ὀγάπη» καὶ οἱ ἄλλοι θρη- σκευτικοὶ σύλλονοι καθὼς καὶ οἱ ἱεωοκήρυκες. Θὰἀ µιµι- θοῦν ἄρά γε τὸ παράδειγµα τῆς Π.ΟΘ.Ο.Ι. : µοσιεύεται ἀπόφασις τῆς Κεν- ἐνθάρ- τρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παγ- κὐπρίου ᾿Ὀργανώσεως ΘΈρη- σκευτικῶν ᾿Ορθοδόξων Ἱδρυ- µάτων (Π.0.Θ.Τ.), κηρύττου» σα τὸν ὑλισμόν, ἀἄθεῖσμόν, κουμμουνισμὸν καὶ Χιλιασμἢν ὡς συστήµατα «ἄντικρυς ἀν: τίθετα καὶ πολέμια τοῦ ΧἎρι- στιανισμοῦ». Ἡ Κ.Ε. τῆς Π.0.Θ.Ο.Ι. «ἀποφασίζει ὁμο- φώνως, ὅπως διαφωτίσῃ συν: τόµως τοὺς εὐσεβεῖς ἀναγνώ- στας τῆς «ΚΧριστιανικῆς Ανα: γεννήσεως» διὰ σειρᾶς ἄρθρων εἰδικῶν συνεργατῶν αὐτῆς, ᾱ- ναφεροµένων εἰς τὰ ἀνωτέρῳ μνημονευθέντα πολέμια συ- ΕΥΛΟΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ κοικώνικωκ ΑζαΡχώΝ. αλ Λι η λμη[Ἴδι ΠΕΜ ἳ(μ! Πέ (νι εδ Τ1ι η 1μή ή νι εν Π[ην ΠΠ) αΠΠ ΠΠ ἠΠΙνΑβΤη Ἱ ΔΕΝ ΔΙΗΥΘΕΤΗΘΗ Η : ΔΙΑΦΟΡΑ ---- ΕΙΝΑΣΕΙΣ ΚΙ στήµατα τῆς χριστιανικῆς δρησκείας». (Ἡ δηµοσίευσις τοιούτων ἄρθρων ἤρχισεν ἤδη) Ὁμολογουμένῶς ἡ ἀπόφασις αὕτη εἶναι εὐστοχωτάτη καὶ ἡ Π.Ο.Θ.Ο.Ι. εἶναι ἀξία συγ: χαρητηρίων δι ἁτὸ σθένος της νὰ ὑψώσῃ τὸ ἀνάστημά της ἔναντι της σοβαρωτάττις ἀπει- λῆς κατὰ τῆς Χριστιανικης κραύγαζον κάτωθεν τοῦ ἐε: νοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρετ: τανίας» :ἠεὄχι ἀμνηστεία οἷς τοὺς στρατιώτας τοῦ Ἔλας». Τὴν Ίά4άην Ιανουαρίου κοινὸν ἀνακοινωθὲν τοῦ ᾽Αντιβασιλέ” ως-- Αρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀναφέοει «Ὡς πρὸς τὴν στάσιν τῆς Ἑλ- ληνικῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῶν µειασχόντων τοῦ ἐμφυ- λίου πολέμου, ὁ κ. Πρωθυ: πουρνὸς ἐπανειλημμένως ἐέδη- λωσεν. ὅτι δὲν θά ἐπιβλι- θοῦν ποιναὶ εἰς ἐκείνους διὰ τοὺς ὁποίους τὰ Δικαστήρια ἤθελον ἀποφανθῇ, ὅτι δὲν ἐ- νέχονται εἰς πράξεις ἀντιθέ- τους πρὸς τοὺς εδιεθνεῖς κα- νόνας ἤ εἰς πράξεις μὴ καλυ- πτοµένας ὑπὸ τοῦ ποινικοῦ κὠώδικος τῶν πολιτισµένων Ἐθνῶν». Τελευταίως, ἑκτὸς τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ἐλευθερωθέντων ἐργατῶγ, ἡ Ἑλληνικὴ ᾿Ἐπιστήμῃη καὶ Διά- νοια ὡμίλησαν μὲ ὅλον τὸ κο” ρός των, διὰ τὴν παραδειγµα- τικὴν τιµωρίαν τῶν ἐνόχων. (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελίδα) Πολλὰ παράπονα μᾶς ἐκ- Φφράζονται ἐκ µέρους Κυπρίων στρατιωτῶν, διότι δὲνΓἐπιτρέ- πεται εἰς τὸς οἰκογενείας των νὰ ψωνίζουν ἀπὸ τὰ καταστή- µατα τῆς Ἠαάφι. Καὶ εἶναι γνωστόν, ὅτι αἱ οἰκογένειαι τῶν στοατιωτῶν µας ἀντιμε- τωπίζουν μµεγάλας οἰκονομι- κἁς δυσκολίας, ὑποβαλλόμε- ναι εἰς πλείστας ὅσας στερή- σεις, λόγῳ τῶν παρεχομένων εἰς αὐτὰς ἀνεπαρκῶν ἐπιδο- µάτων. Τὸ αἴτημα τῶν στρατιωτῶν «μας, ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς τὰς | οἰκογενείας τῶν νὰ προµη- 6. ύωνιτι τὰ εἴδη τών ἀπὸ τ)τὴν Βαάφι εἰς εὐθυνὸς τιμὰς εἶναι πολὺ δίκαιον καὶ λογι- κόν. Αϊ ἁρμόδιαι ᾿Αρχαὶ πρέ- Ίπει νὰ τὸ ἱκανοποιήσουν, πα- ρέχουσαι οὕτω µίαν οἴκενομι- κὴν ἀνακούφισιν εἰς τὰς οἰκο- γενείας ἠἐκείνων, οἵτινες ἔ- σπευσαν γὰ προσφέρουν τὸς ὑπηρεσίας τῶν διὰ τὴν παγ- κόσµιον ἐλευθερίαν καὶ δικαι- οσύνην. 0 ΛΓΩΝΙΣΤΗΣ Ἀνκλοφο)εῖ μεθαύριο» ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΙΒΠΙΝΠΙΗΗΙΙΗἰ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965 Ἔτος Α’, Αρ. 52 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ᾽ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κΑ ΠΗΣ κΑ! ἡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: 'Οδὸς Αρτέμιδες Αρ. - (Ακίνητα Μπενᾶα ὮᾖΤ. | ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 κι. ους ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΑΜ ΛΟΒΝΔΙΠΟΝ, 26 (Ρέουτερ).-- ΄Η 'Ελληνικὴ Κυβέρνησις, ἐπιβεβαιοῦσα τὴν ἀναβολὴν τῶν διαπραγματεύσεωών μετὰ τοῦ 'Εὰμ, ἐδημοσίευσε τὴν ἀνταλλαγεῖσαν ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἐνάρξεως τῶν διαπρανματεύσεων ἀλληλογραφίασν μεταξὺ αὖ- τῆς καὶ τοῦ Ἐάμ. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις εἶχε πρατείνῃ ἕ-' πως εἰς τὰς διαπραγματεύσεις πταραστοῦν ἀνὰ τρεῖς ἆ ντιπρό: σώποι μεθ) ἑνὸς στρατιωτικοῦ συμβούλου. ᾽Αντὶ τούτου τὸ Ἐὰμ ἀπέστειλεν εἰς ᾿Αθήνας 6 ἀντι- προσώπους καὶ ἐπιμένει, ὅπως παραστοῦν ἅπαντες εἰς τὸς διαπραγματεύσεις. Ἡ Κυβέρνησις δὲν ἀπεδέχθη τὴν ἀξίωσιν, τονίζεται δὲ ὅτι αἱ διαπραγματεύσεις δὲν δύνανται νἁ ἆἀρ- χίσουν προτοῦ τὸ Ἐὰμ ἀποδεχθῇ τὸν ὅρον τῆς Κυβερνήσεως, Ὁ κ. Νίξον µετέδωκε σήμερον τὴν πρωΐαν, ὅτι ἐκτα- φιάζονται καθημερινῶς τὰ πτώματα δολοφονηθέντων ἐντὸς καὶ πέριξ τῶν 'Αθηνῶν, Ὁ κ. Βίξον περιγράφει συνέντευξίν του μετὰ μιᾶς νεαρᾶς ἙΕλληνίδος, ἥτις ἐκφοάζει φόβους µή- πως ὁ Ἔλας τὴν «πάρῃ πίσω καὶ τὴν σκοτώσῃ». Π τροµο: Μρατία, προσθέτει ὁκ. Βίξον ἀποτελεῖ σπουδαῖον παράγον- τα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν κατάστασιν. Π ΜΙΡΗΛΑΟΥ ΑΝΛΙΝΛΣΣΗΙΛ ΥΠ. Τ8Υ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΥΡυβΟΛΙΚΟΙ ΟΒΔΙΝΟΝ, 26 (Ψέουτερ).--᾿Ανηγγέλθη σήμερον τὴν πρωΐαν, ὅτι τὰ τὰνι” τοῦ Στρατάρχου Ζούὐκωφ ἔφθασαν εἰς ἀπόστασιν 5 µόνον μιλίων ἐκ τῆς Πόζναν, τὴν ὁποίαν οἱ Γερ- μανοὶ µετέβαλον εἰς ἰσχυρότατον ὀχυρόν, προασπίζον τας προσβάσεις πρὸς τὴν καρδίαν τοῦ Ράϊχ. Αἱ δυνάµεις τοῦ Ζοὐκωφ προελαύνουν ἐπὶ μετώπου 80 µιλίον διὰ τῆς δυτικῆς Πολωνίας καὶ ἐπὶ τῆς κυρίας ὁδοῦ πρὸς τὸ Βερολῖνον. Εἰς τὴν νότιον Πολωνίαν Ρωσοικὰ τὰνκς καὶ τηλεβόλα ἐπιτίθενται τώρα «ἐναντίον τῆς Μπρεσλάου. Ἡ Γερμανικὴ ἐθνοφρουρὰ μάχεται παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν τακτικῶν στρα- τευµάτων πρὸς διάσωσιν τῆς πόλεω:. 'Ἡ Μπρεσλάου εἶχε προπολεμικῶς πληθυσμὸν 60.000 κατοίκων. ᾿Πρὸ δὺο ἑβδομά- δων εὑρίσκετο εἰς ΄ ἀπόστασιν 200 μιλίων ἐκ τοῦ μετώπου, σήμερον ὅμως τὰ κτίριά της ἀνατινάσσονται ὑπὸ τῶν ὁβί- δων τοῦ Ρωὠσσικοῦ πυροβολικοῦ. Εἰς τὸ βόρειον µέτωπον αἱ Ρωσοικαὶ δυνάµεις μάχονται εἰς ἀπόστασιν 15 μιλίων ἐκ τῆς Καινιξβέργης. --Ἡ Τη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ ἀντιμετώπίζει σφοδρὰν ἀντεπίθεσιν τῶν Γερμανῶν εἰς τὴν Β. ᾿Αλσατίαν. Διεξάγον - ται λυσσώδεις µάχαι. το ΔΙΚΑΣΤΙΚΦΝ΄ ΟΜΙΛΙΑΙ. --- Μεθαύριον Κυριακήν, ὥραᾳ 11 π. µ., ὁ κ. Βίας Μαρκίδης, θὰ ὁμιλήσῃ εἰς τὴν Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ 'Κόμμα- τος Λευκωσίας, μὲ θέµα:-- «Τὸ Ἑλληνικὸν ζήτημα καὶ τὰ: ἐν ΤΜΗΜΑ Τὸ παγκύπριον, καὶ ἰδιαιτέ- ρως ὁ ἨΒομµικὸς κόσμος τῆς Νήσου, ἐπληροφορήθη μεθ' ἵ-{ Κύπρῳ Κόμματα». κανοποιήσεως τὸν διορισμὸν] Τὴν π. Τρίτην, ἐδιδάχθη τὸ τοῦ ἐὐπαιδεύτου Δικαστοῦ| 17ον µάθηµα, μὲ θέμα «Ὁ Λευκωσίας κ. Μ Μελισσᾶ ὡς Προέδρου τοῦ Ε.Δ, ᾽Αμμστου. Ὅ κ. Μελισσᾶς διακρίνεται διὰ τὸ µειλίχιον καὶ ἀδαμάντι- νον τοῦ χαρακτῆρόςέτου, τὴν μεγάλην νοµικήν του «μόρφω- σιν καὶ πεῖραν-- ἐφόδια, τὰ ὁ- ποῖα δὲν δύνανται ἈΔορὰ νὰ τιμήσουν τὸ ἡὑψπλὸν ὑπούρ-] μορφωτικὰ ἀποτελέσματα διὰ γημα τῆς Θέμιδος. τοὺς παρευρισκοµένους. Ἐ ο πο σπσσποσοσσσπσσσποσσπησσπσπσσπσπησσσοησπ πὸ --. ΙΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ Δανείου ύπρου 945 --44 καὶ Παλαι-- στινιακῆς Κυβερνήσεως 1944. ἐργάτης στὴ σημερινὴν καὶ μεταπολεμικἠν κοινώνία» ἑνώ- πιον μεγάλης συγκεντρώσεως μελῶν τοῦ Κυπριακοῦ Ἔθνι. κοῦ Κόμματος Λευκωσίας. Τὰ µέλη ἐπέδειξαν ἰδιαίτερον ἐν- διαφέρον καὶ Ιἐπηκολούθησε μακρὰ συζήτησις, μὲ ἄριστα δια» Όσοι ἔχετε ὁμολογίας πρὸς πώλησιν καὶ ὅσοι θέλετε ὁμολογίας νὰ ἁγοράσετε τοῖς µε: τρητοῖς ἢ μὲ µηνιαίας ἤ ἑβδομαδιαίαςδ όσεις, ἀποταθῆτε διὰ τὸ συμφέρον σας πρὸς τὸν κ. ΝΙΚΟΝ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΝ ὁδὸς 'Ερμοῦ ἆς. 192 Λευχωσία ἢ πρὸς τοὺς κατὰ τόπους ἀντιπροσώπους του. ο υσν. Ὀνο αν νο νο «νο πο σε «νο φαν) νυν «νο ανν ον ο ου νο» νο «ον ο «νο «νο ον «ο «νο ον ον ο πνο «νο πο πο «ον »ὸ πο νο «νο «ο... / Ἀπηνηνοσωκσπμιπυππνηπ πμ ΜΠΙΜΗΗΜΜΜΗΜΠΙΙΗΣΕ Ἐρ γαστήριον Γαλθανισμοῦ Ξ δι ἠλεκτρολύσεων 5 Ὑπὸ Ε ξ ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΑΖΙΝΟΥ ἒ (Αοιστούχου τῆς .εδ. Ε. Α. ες Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος: ΦΩΤΗΣ ὮΤΣΙΑΚΙΡΗΣ Ε : . Ἑ Αρσινόης 43, Λευκωσία Ἐξ Ἑ ΒΚΤΕΛΕΣΕΙΣ : Ε Ἐπινικελλώσεων Έε Ἑπαργυρώσεων Ξ μοι... μ Ξ Ἐπιχρθσώσεων «δι ἠλεκτρολύσεως καὶ ᾿Οξύδωμα, πο ΠΠ ΠΠ ΠΕ ΠΠ ΠΠΠι ΕΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 36 Ἰανουαρίου Η ΛΙΑΝΟΜΗ ΕΒΛΟΝ ΙΜΛΤΜΟΥ 7 ΛΜΡΟΝ ΚΙ ΑΜΜΟΧΟΣΠΙΙ Μαζὺ μὲ τὰ τόσα ἄλλα, προτερήματα ποὺ προικίζουν τοὺς συντάκτας τοῦ «Κωπρια- ποῦ Τύπου», εἶναι καὶ τὸ τοῦ φτωχοῦ χιουμορίστα. ᾿Αναλαμ- θάνει ἕνας ἀπ᾿ αὐτοὺς νὰ Ἄ- περασπίσει χαμένᾶς ὑποθέσεις ἄλλων, κατὰ τὸ σύνηθες φίλων τοῦ Ἀκαρινικοῦ Κόμ- µατος, μὲ τὸν δικὀν του πάν- τα τρόπον, ἔχοντας σᾶν δόΥ- μα :ὅτι μᾶς 5Συμφέ- ρει ἀπαντοῦμεν. Ὅιμτι τὸ ἀφεντικόν μαςμᾶςλέειᾶξτσι γράφουμε γν. Ἔτσι ἆ- φοῦ κατηνάλωσε μιὰ στήλην τῆς ἐφημερίδος του, κατέληξε μὲ τὸ φτωχὸ συμπέρασμα: «Ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν ἐ- πιχειρήµατα, εἶναι. ἀπείρως προτιμότερη ἡ σιωπή». 1945 προμηθευθοῦν εἴδη ἱματισμοῦ Καὶ ὥς δηµοκράται (1) ὅ- ταν πιστοποιηθη, ὅτι αἳ προ- σερχόµεναι οἶκογένειαι ἕστω καὶ πτωχαί, Σὲν ἀνήῆκουν εἷς τὸς ὀρχανώσεις των, τοὺς πα- ῥουσιάζονται τὰ πλέον «πα- ρακατινὰ» ὑφάσματα. Καὶ ὅ- ταν διαμαρτυρηθοῦν, τοὺς λέ- γουν στερεοτύπως «φταίει ἡ Κυβέρνησις». Όταν ὅμως πα- ρουσιασθοῦν οἱ ἄνθρωποι τῆς παρέας τους παρουσιάκονται, ὦ τοῦ θχύματο(ιτὰ καλλίτερα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, κύ- ριοι τοῦ «ζ. Τύπου», καὶ εἷ- ναι περιττὸν νὰ συσχοτίζετε τὴν ἀλήθειαν. ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΡΩΣΙΩΝ Βαρώσια, 10)1)456 Συμφωνοῦμεν ἀπόλυτα καὶ σ᾿ αὑτὸ ἴσως νὰ ὀφείλεται καὶ ἡ σιωπὴ του στὰ ὅσα γρά- ψαµεν στὸν «[Ιυρσὸν» σχετι- κὰ μὲ τὴν διανομὴν ρουχι- σμοῦ στὸ Πρατήριού Λεμεσοῦ. Καὶ εἴμαστε δέδαιοι πὼς Υρά- φοντας ἔτσι, ἐννοοῦσε τὴν σι- ωπήν του, ἀφοῦ τίποτε τὸ σχετικὸν ὲν ἀπάντησε γιὰ νὰ μᾶς διαφωτίσει, πλὴν τοῦ ὅτι στὸ Δημαρχεῖον Λεμεσοῦ καὶ Ῥαρωσιῶν ἡ διχνομὴ Ὑίνεται μὲ µονάδες. ᾽)Αλλὰ καὶ κάτι ἄλλα Υρά- φαμεν πάνω στὰ ὁποῖα τή- ρησες σύ, ὁ λαλίστατος, σι(ἣν ἰχθύος. Καὶ γράφεις πὼς ὁ ὗ- γειονομικὲς ἐπόπτης, στέλεχος τοῦ ΑΚΕΛ, Σὲν πῆρε μιὰν ἀλλαὴν κασµίρι, παρ᾽ ἕλον ὅτι µόνον 1)2 µονάδα χρειά- ζοταν, νοµίκοντας ὅτι ἔτσι θὰ ἦλκυες τὴν προσοχἡ τοῦ Παγ- χυπρίου κοινοῦ γιὰ τὴν ἄκρι- βοδίκαιη, καὶ ἆμερο-μερολη- πτικἡὴ διανοµὴ ποὺ γίνεται ᾱ- πὸ τὰ Συὸ τοῦτα γοικοχυρεµέ- να(!) Δημαρχεῖα. Δὲν ἦταν ὅ- µως ἀνάγχη ὁ ὑγειονομικὸς ἐπόπτης νὰ ταλαιπωρηθεῖ ὅ- πως καὶ οἱ ἄλλοι προλετάριαι γιὰ νὰ πάρει τὴν κασµιρένιαν ἀλλαήν, γιατὶ γιὰ τοὺς φ {- λου ς ὑπάρχει, ἐπαναλαμ- βάνοµεν, ἄλλος τρόπος, τὰ πιλλιετούδ ια, ἔστω καὶ χωρίς µονάδε. Αν δὲ ρωτοῦσες ἤ ἄν ἔβλεπες τὸν ὃ- γειονομικὸν ἐπάπτην στὴν Λε- µεσό, θὰ ἀντιλαμβάνεσο πὼς τὸ μπλὲ µονόχροο» κουστούµι ποὺ φορεῖ, εἶναι ἀπὸ τὰ µε- ταξὺτῶν φί λω ν δίανεµι- θέντα κουστούμια. ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ ΒΡΓΑΤΗΣ Λεμεσὲς Τ)1)4ὅ ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΩ ᾿Ανγεγνώσαμεν στὸν «Κυ- πριακ» Ἰύπο» τῆς ὃης Ἰα- γὀυαρίου, ὅτι στὸ Βαρῶσι ἐπέ- τυχε θαυμάσια τὸ σύστημα τῶν μονάδων καὶ πέρνουν ὅ- λοι οἱ κάτοικοι κασµίρι καὶ ἄλλα εἴδη ἱματισμοῦ. Φαίνεται, ὅτι ὁ γράψφας τὸ ἀρθρίδιον ἐχεῖνο ἤ κωφὸς ἦτο ἢ ἄνόητος, διότι δὲν ἀκούει τὶ ᾿λέγουν τὰ 60ο)ο τοῦ πληθυ- σμοῦ Βαρωσίων: Ὅτι ὁ ᾿Α- χελικὸς Δήμαρχος Βαρωσίων διὰ νὰ ἐκδικηδη τοὺς ἀντι- φρονοῦντας ἔφερεν εἰδικὸν πραματευτὴν καὶ στέλεχος τοῦ κόμματός του καὶ διώρισε 10-15 πρόσωπα, πάλιν τοῦ κόμματος, γιὰ νὰ ἐξακριδώ- γουν σὲ ποιὰν παράταξη ἁγή- ΜΑΡΚΟΒΝ τ σαντα. ΕΝ ΤΩ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δικαιοδοσία τῆς τῶν δια- θηκῶν ᾿Επικυρώσεως. 'Αριθ. Αἰτήσεώς 11945 Ἐπὶ ἀφορῶσι τὸν ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Βαρωσίων ἀποβιώ- τοῖς έως ἐκ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται Ὑγνωστὸν πρὸς πάντας τοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι. διὰ διατάγματος τοῦ ἸἘΕ- παρχιακοῦ Δικαστηρίου 'Αμ- µοχώστου ἡμερ. 15 Ἴανουα ρίου 1945, ἐπεκυρώθη ἡ δια- θήκη τοῦ ρηθέντος ἀποθιώ- σαντος ΜΑΡΚΟΥ ΧΡιΣΤΟ- ΔΟΥΛΟΥ τέως ἐκ Βαρωσίων, ὡς ἐπίσης καὶ ὁ διοριομὲς ἑ- μοῦ ὧς ἐκτελεστοῦ τῆς διαθή- χῃς ταύτης. Καλοῦνται ὅθεν πάντες οἱ ἔχοντες λαμθάνειν παρὰ τοῦ εἰρημένου ἀποθιώσαντος, ὅπως ἑνιὸς 15 ἡμερῶν ἀπὸ σήµε- ρον ὑποθάλωσι πρὸς ἐμὲ τὰς ἀπαιτήσεις των μετὰ τῶν ἆᾱ- γαγκαίων λεπτομερειῶν. Επίσης καλοῦνται πάντες οἱ ὀφείλοντες πρὸς τὸν ρηθέν- τα ἀποθιώσαντα, ὅπως ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ γρονικοῦ διαστήµα τος προοέλθωσι κατὰ μὲν τὰς πρωϊνὰς ὥρας καθ ἑκάστην εἰς τὸ Δικηγορικόν µου Τρα- φεῖον ἐν ᾽Αμμοχώστῳ, ὁλὲς Ναρκίσσου ἀρ. 14, τὰς δὲ ᾱ- πυγευματινὰς ὥρας εἰς τὸ κα- τάστήηµα τοῦ ἀποβιώσαντος ἐν ᾽Αμμοχώστῳ, ὁδὸς Ἑρμοῦ Νο. 82, καὶ ἐξοφλήσωσι τὰς ὀφειλάς των, ἄλλως θέλουοι ληφθΏ ἐναντίον των δικαστικἁὰ µέτρα, Ἐν ᾽Αμμοχώσῳ τῇ 941 Ιανουαρίου, 1916 Ὁ Ἐκτελεστὴής τῆς Διαβήκῆς ΑΜΔΡ. Χ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Δικηγόρος ΣΤΛΥΡΟΠΛΙΛΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Μεγάλη ποικιλία Καλτσῶν Πλουσία συλλογή βι- βλίων, περιοδικῶν, ἐ- φημερίδων. Πωλητής : Φωκᾶς Φωνχαΐδης ΠΥΡΕΟΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ αρΑΜΑ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) Ὁ Πρύτανις τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστηµιου ὁμιλῶν τὴν Ί4ην Ἰανουαρίο» εἰς τὰ πλήθη τῆς Πλατείας τοῦ Συντάγµα- τος εἶπεν :--«“Ὁ κόσμος ἓ,τῶν διανοουμένων ἐκφράζει πα- ραλλήλως: μὲ ὁλόκληρον τὸ Ἓθνος τὴν ἀπαίτησίν τῶν διὰ τὴν ἐπιβολὴν κυρώσεων ἕναν- τίον τῶν ἠθικῶς ὑπευθύνων τῆς τρομερᾶς αὐτῆς σφαγῆς καὶ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διέπραξαν ἐγκλήματα κατὰ τῶν συμπολιτῶν καὶ τῶν συμμάχων τών. Εἰς πᾶν εὐνομούμενον κράτος ὅλα τὰ ἰδεώδη εἶναι σεβαστά, ἀλλοί. µονον δὲ εἰς τὸ κράτος ἐκεῖ- νο, εἰς τὸ ὁποῖον αἱ συνώμο- σίαι ἐναντίον τῆς Πατρίδος καὶ τὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος νομοιαγῶν πολιτῶν δὲν τιµω ρῶνται». Ὅλοι δὲ οἱ καθηγη- ταὶ τῆς Θεολογικῆς, Βομικῆς, Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, τῆς Ἰ- ατρικῆς καὶ Φυσικομαθηματι- κῶν Σχολῶν, ἐν γενικῇ. συνε: λεύσει, τὴν 13ην Ἰανουαρίου, ἐνέκριναν ψήφισμα, δι οὗ, ἀφοῦ «ἐκφράζουν τὴν βαθεῖαν ἀγανάκτησίν των διὰ τὴν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρί- δος ὑποκίνησιν τῆς στάσεως, διακηρύσσουν μεθ) ὑπερηφα- νείας ὅτι ἡ µεγάλη πλειονό» της τοῦ “Ελληνικοῦ λαοῦ ἔ- µεινεν ἀμόλυντος», ἐν συνε- χείᾳ τονίζουν τὴν ἀνάγκην τῶν «κυρώσεων κατὰ τῶν µε: τασχόντων τοῦ κινήματος καὶ νὰ παρεμποδισθῇ οἰαδήποτε νὰ βλάψῃ ἐκ νέου τὴν Πατρί- δα». Προσέτι ἡ ᾽Ακαδημία ᾽Αθηνῶν, «ὡς πιστὸς θεµατο- φύλαξ τῶν ἐθνικῶν παραδό- σεων τῆς Ἑλλάδος», καὶ. οἱ καθηγηταὶ τοῦ Πολυτεχνείου διὰ ψηφίσµατός τών τῆς 19ης Ιανουαρίου, ἐκφράζουν τὴν χαράν των διὰ τὴν ἀπελευθέ: ὡὧσιν τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῶν ἐνόχων. Τὰς ἀνωτέρω νομικὰς ἀπ Ψεις ὀρθῶς διηρμήνευσεν Αγγλος Πρωθυπουργὸς τῇ Βουλῇ εἰς τὸν λόγον του τῆς Ί8ης ρίου ὡς ἑξῆς: «ύαν τὴν χώραν ἐπικρατεί σθηµα,. ὅτι δὲν πρεῖ ρηγηθῇ ἀμνηστεία. Η νικὴἡ Κυβέρνησις τὴν γνώµην της Κυβερνήσεως, ὅπως µ ρηθοῦν παρὰ ἐκεῖνοι τασχόντων τὴς γέρσεως, οἱ ὁποῖοι σαν τοὺς κανόνας το ρικὸν νόµον». Ἠνιεν εἶπε τὰ ἑξῆς: μωρηθοῦν μόνον ἐκεῖνοι, ὁποῖοι παρεβίασαν κὸν κώδικα ἢ τοὺς καν τοῦ πολέμου εἰς ἐγκλήματα ας, διαρπαγ Ἐν ἄλλαις τῆς χρησιµοποι ἐνανιίον τοῦ Κράτου τιμωρηθῇ». Ἐν τῷ µετ τοῦ ᾿Αρείου τατον Δικαστήριον ρας, διώρισε 25 ἐπ ἐκ 3 Δικαστῶν ἑκάστη, νες θὰ ἐξετάσουν οἵτινες κατηγοροῦνται πρόξεις κοινῶν Ἔντος ὀλίγου ο µενοι, μὲ ὅλας τὰ : ας, αἴτινες προβλέποντς τοῦ Συντάγματος καϊ των ων τῆς! Δημοκρατίας, ο κσπβαῦτ. Οἱ ἀθᾶῶοι ἐπσνέλθουν εἰς των. Οἱ ἔνοχοι θὰ τὰς συνεπείας τῶν ἐγκλημά- τῶν των. Ἡ Δημοκρατία ση: μαΐνει ἐλευθερίαν ἐλερθέρων ἀνθρώπων καὶ οὐχί ἐλευθερίαν τῶν κοινῶν δολοφόνων. Π Δη: όνας ϊ κατηγορούῦ- ς προστασι- ται ὑπὸ θά µοκρατία, ὡς Βέμεσις Ρα” µνουσία καὶ ἹΏρρυνίς, προ: στατεύει τὰς ἐλευθερίας µων. Δημοκρατία εἶναι συνώ: νομος μὲ τὸν Ὠόμον. Καὶ µό- λιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. ᾿ἸἈνακςένωση Παντελῆς Παναγἢ δὲν εἶναι µέλος τῆς Σ0ντεχνίας µας. Λεμεσὲς 15)1)945 Ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς ἀντεθνικη ὀργάνωσις ἀπὸ τοῦ πηρετῇ ἀξι. [ἱ οὓν τὴν ἀμείλικτον τιµωρίαν!{ ό- ὁ ἐν [ἱ μνημειώδη {{ Ἴανουα- κ! Καθ) ἅπασαν ῃ τὸ αἴ-[ έπει νὰ χο- [ἡ Ἑλλη- ῃ) θὰ οσεβασθῃ ἰ Βρεττανικῆς ῃ/ ἡ τιµω- [: τῶν µε- [: ς ἐνόπλου έξε- | παρεβία: ῃ! ὃ διε-[: θνοῦς Δικαίου καὶ τὸν ἐἔσωτε- : Ἑλληνικὸν ολ { Τὴν ἑπομένην ο Κ' ἰ «Θὰ τι-[ οἱ [/ τὸν ποινι- Ἀ ἐπεδόθησαν]: ὡς δολοφονί [/ ὰς καὶ λεηλασίας, : λέξεσιν ἡ πρᾶξις [: ἠσεως ὅπλων [] ς δὲν θὰ ! αξὺ ὁ Πρόεδρος [/ Πάγου, τὸ ανώ [! τῆς χώ- «τροπειας[ αἵτι- ἐκείνους, ᾗ: διὰ : ἐγκλημάτων. : θὰ [] τὰς οἰκίας [) ὑποστοῦν { ἱ Ἡ Κ.ΡΒ.Ο. εἶναι προμηθευτής τῶν Βρεττανι- πῶν καὶ Συμμαχικῶν Συνάµεων εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. τοῦ {ἱ ἀνθρώπου καὶ τιμωρεῖ αὐστη: [: ρῶς τὰς παραβάσεις τῶν νό- νον ὁ Νόμος ἄρχει εἰς εὖνο-[: μουμένην κοινωνίαν ἀνθρώπων |: καὶ ὁ Νόμος θὰ ἄρξῃ καϊυπά- [: Γίνεται γνωστὸ πὼς ὁ συν. [ὲ τῆς Μέας Συντεχνίας κτιστῶν [: ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ὅτι τὴν π. Κυριακήν, ὥραᾳ 10.30 π. µ. ἐγένετο ἡ πρώτη συγκέντρωσις τῶν μελῶν τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμμα- τος Λάρνακος εἰς τὴν μµεγά- λην αἴθουσαν τοῦ νέου κτι- ρίου ὅπου µετεφέρθησαν τὰ ἐν Λάρνακι Γραφεῖάτου. Κατ᾽ αὐτὴν διὰ ζωηρῶν χειροκρο: τηµάτων ἐπεκροτήθη ἡ ἔκφρα- σις συγχαρητηρίῶν πρὸς τὸν κ. Δ. Ν. Δημητρίου διὰ τὴν μεγάλην του δωρεὰν ἐκ 3 5.0006-0-0 πρὸς ἵδρυσιν Βι- βλιοθήκης. ᾿ΤΕπίσης ἀνεγνώ- σθη καὶ ἀνεπτύχθη καταλλή- λως µάθηµα περὶ [Πειθαρχίας, ἠκολούθησε δὲ ἐμπεριστατω- µένη ὁμιλίατοῦ κ. Ν.Γ. ἨΝι- κολαϊῖδ ἐπίου τῶν ἐν Ἑλλάδι γεγονότων, καυτηριάσαντος τὴν προδοτικἠν στάσιν τῆς ἐν Ἑλλάδι Κομμουνιστικῆς φα- τρίας. Τὸ ἀπόγευμα ἔλαβε χώραν συγκέντρωσις τῶν μελῶν τοῦ Θρησκευτικοῦ Συλλόγου «᾿Α- πόστολος Παῦλος» καθ) ἥν ὦ- µίλησεν ὁ κ. Πατισίδης. Δήλωσις Ὁ ὑποφαινόμενος Σηλῶ, ὅτι ἔπαυσα νὰ ἀποτελῶ µέλος τῆς ᾿Ακελικῆς Ἀθντεχνίας Καρ ραγωγέων Λευκονοίκου, καθ᾽ ὅσον ἀντελήγθην, δι αὕτη µό- νον σχοπόν της ἔχει νὰ ἑξυ- τὰ ουμφέροντα τῶν ᾿Ἀκελικῶν της λαστόρων. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Λευκόνρικον 15 Ταν. 1945 ΖΗΠΤΕΙΤΕ. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι σια πλουτισμένα μὲ λικοῦ Οἴκου τοῦ Ἰρὰκ τοῦ Μεγαλειότητος εἰς τολῆς. τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. Κυπριακἠ ΄Εται Οἰνοπνευμάτων χουν οἱ προσερχόµενοι γιὰ νὰ Κατάστημα κ. Μουκτάρη καὶ ἐργατῶν κτιστῶν Λεμεσοῦ. ᾿! | Μδᾶς γράφουν ἐκ Λάρνακος, ᾽Απογευματινὴ ᾿Ἐφημερὶς ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ᾿Εὐκαιρία δι’ ἐξαγωγήν Κρεμμυδιῶν. Τὸ Γραφεῖον ᾿Ἐλεγκτοῦ Με: ταφορῶν καὶ ᾿Αγορῶν διαθέ- τει πρὸς πώλησιν δ5 περίπου τόννους κρεμμυδιῶν, εὑρισκο: µένων εἰς Πάφον ἐντὸς τῶν ἐκεῖ ἀποθηκῶν του. Τὰ κρεμ: μύδια εἶναι ἐμπορεύσιμα καὶ κατάλληλα δι’ ἐξαγωγὴν, καὶ ἐντὸς σάκκων. Αδειαι ἐξα- γωγῆς θὰ παραχωρηςοῦν ἆ. µέσως, ἐπὶ τούτου δὲ ζητοῦν- ται προσφοραὶ αἱ ὁποῖαι πρέ- πει νὰ εἶναι ἐνσφράγιστοι καὶ νὰ φθάσουν εἰς τὸ Κεντρικὸν Γραφεῖον Ἐλεγκτοῦ Μεταφο- ρῶν καὶ ᾽Αγορῶν οὐχὶ βραδύ- τερον τῆς 31)1)45. Παράδοσις ἐντὸς ὀκτὼ ἡμε- ρῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς κα- τακυρώσεως. Ὁ ἀγοραστὴς δέον νὰ κα- ταθέσῃ τὸ ἕν τρίτον τῆς ἀξία” τοῦ ἐμπορεύματος ἀμέσως µε- τὰ τὴν κατακύρωσιν τῆς προ: σφορᾶς του, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἅμα τῇ παραλαβῇῃ. Λευκωσία 23)1)45. Ἐλεγκτὴὺς Μεταφορῶν καὶ ᾿Αγορῶν. Ἐπισκεφθῆτε τὸ᾽ τυπογραφεῖον «ΖΑΒΑΛΛΗ» 'ΟὉδὸς ΛΗΔΡΑΣ 144--Λ)σία. ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΜΑΓΩΒΙΣΤΟΙ ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ Ε.Ο. παραμένουν πάντοτε ἀαυναγώνισοτα εἰς ποιότητα. ποιητικὸς καὶ οἰνοπνευματοποιητικός ργανι”- σμὸς εἰς τὴν νῆσον καὶ ὁ µόνος μὲ ἐργοστά- | σύγχρονα ἐγχαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἔπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούῦησιν χρα- σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. (π Κ.Ε.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται τά ρα εἲς τὴν ἀγορὰν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἐ. τῶν ἐπιστημονικὴν πεϊῖραν]εῖς τὴν παρασκενήν τῶν Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- Ἡ ἄ.Ε.Ο. προμηθεύει τὀμκονιάν, σιέρρυ κ.λ.π ε: ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικά Προξενεῖα τῆς κονιὰκ εἰς τὸ ὁποϊονξάπενεμήθη τὸ πιστοποιη- τικὸν ποιότητος, γνησιότητός Ἰνστιτούτου 'ὙγιεινῆςμτοῦμΛονδίνου. ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ. Κονιάκ Σιέρρυ Βερμοῦύτ Μοσχᾶτο Οὗὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἵνο- μηχανήματα, ἔ τῳ”- καὶ τῆς Ν.Λ.Α.Φ.Ι. καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- χώρας τῆς Μέσης ᾿Ανα- Εγγνὺς καὶ Μέσης ᾿Ανα- εἶναι τὸ αόνονεΚυπριακὸν καὶ { ἀξίας: {τοῦ ρεία Οἴνων καὶ ΛΤδ. (Κ. Ε.Ο.) νο ο ἄνοασ πο ο». νσνοανι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ἡ “νο σον. πνα. ο«ςνο ὅθια ]έρεις Μεθαύριον Κυριακὴν ὁ ἐκ Λεμεσοῦ Δικηγόρος κ. Χρι- στόδουλος Μιχαηλίδης θὰ κάµῃ διάλεξιν εἰς τὸ οἴκημα τῆς «᾿Ανορθώσεως» πρὸς τὰ µέλη τῶν Νέων Συντεχνιῶν ᾽Αμμοχώστου μὲ θέµα: «Ἡ οἱ- κονομικοκοινωνικἠὴ καὶ ὃδιε- θνἠς σπουδαιότητα τοῦ ὀκτα- ὥρου». Επίσης ὁ Γραμματεὺς τῶν έων Συντεχνιῶν Λεμεσοῦ κ. Κ. Δημητρίου θὰ ὁμιλήσῃ διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Νέων Συν- τεχνιῶν. Εἴσοδος ἐλευθέρα εἰς πάντας. -».. ἐἔυντεγνιακὸν µάδηµα Σήμερον, ὥρᾳ 6.5 μµ, µ. θὰ δοθῇ εἰς τὴν ἐν Λευκωσία Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ Ἔθνι- κοῦ Κόμματος τὸ σι’ συντε- Χνιακον μαρφωτικὸν µάθηµα, μὲ θέµα: «Ἡ ἐργατικὴ κκί νησις εἰς τὴν Γερµανίαν». Προσκαλοῦνται πάντα τὰ µέλη τοῦ Κόμματος καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἐργάται, ὅπως παρακολου- θήσουν τὸ µάθηµα. ὄγωσις .ἑυνεαντεών οκύωρον Τὸ νέον Δ. Συμβούλιον τῇ Ενώσεως πονελλ όν ἐκ τῶν κ. κ. Κ. {ακουλλη, Χ. Γιαπα- νᾶ, Α. Παπανικολάου, Τ. ἸΑν- θία καὶ Α. Φαρμακίδη. εἄργαιρεσίαι Εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς «Νέ ς Ενώσεως Εμπορικῶν Ὑπαλλήλων Λευ- κωσίας συγκροτηθεῖσαν τὸ ἀπόγευμα τοῦπ' Σαββάτου εἰς τὸ οἴκημα τῶν Νέων Συν- τεχνιῶν Λευκωσίας, ἐξελέγη νέσ .Ἐπιτροπὴ τῆς ὡς ἄνω ὀργανώσεώς καταρτισθεῖσα εἰς σῶμα ὡς ἑξῆς Δῆμο Ορφανίδης Γραμωατσᾶς, Λου. κῆς Ιωαννίδης Ταμίας, Π.να- γιώτης Μεγάλεµος Εἰσπρά- κτωρ, καὶ Ἰωάννης Χριστο- δούλου καὶ ᾿Αριστοτέλης Θε- Οδοσίου Σύμβουλοι. έχοροὲ Αὔριον Σάββατον δίδεται ἐν Λεμεσᾶῶ µέ . ο μεσῳ µεγας Χχορὸς ὑπὸ τοῦ αὐτόθι Συνδέομοῦ Κυριῶν, ᾿ὀκδρομικὸς ευκωώσίας Μεθαύριον Κυ ) ς ριακὴν τὰ µέ- Λη τοῦ Συνδέσμου οὐ ἐκδρα μουν δι” αὐτοκινήτου εἰς Λάρ- ««ύνόεσμος νακα, ἐκεῖθεν δὲ πεζῇῃ εἰς ) Π εἰς τὴν παρ} τὴν ἁλυκ ί «Τεκκέν». Ἰν. Ἰοποθεσίαν ὀἰσροραὶ ο κ. Πέτρος Φάντης εἰσέ- Φερε ἵ λίραν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Θ.Ο.1. «ΑΓΑΠΗ», τὸ «ἐχιοῦμορ» ο κ. Ὄρθρος ᾿Αττικός, δι- εὐθυντἠς τοῦ σατυρικοῦ περι” οδικοῦ «Χιοῦμορ», μᾶς πλη- ροφορεῖ, ὅτι τὸ ἐν Αἰγύπτῳ Ἠεντρικὸν Πρακτορεῖον καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρία ἐφημερί- δων ἐζήτησαν δι’ ἐπιστολῆς Των, ὅπως τοὺς ἀποστέλλων- ερ ῶ τῶν 1.000 ἀντιτύπων Οοµαδιαίως τοῦ ἐ 6 περιοδικοῦ. -..... {ΗΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΠΟΥΦΕ «ΑΝΟΡΘΩΣΕΟΣ» , ς Ζητούνται πμοσφοραὶ διὰ τήν ἐκμετάλλευσω τοῦ Ίπου- φὲ τοῦ Σωματείου «ΑΝΟΡΘΩ- ΜΙἩ» Ῥαρωσίων ἀπὸ τῆς Γ1ηΗυ-- 91116. Αξ προ- αφαραὶ πρέπει νὰ εἶναι ἐν- αφράγιστοι καὶ νὰ ἀπευθύνων- ται πρὸς τὸν Ἑραμματέα τοῦ Ῥωμα:είου Χ. ᾿Αναστάσην Χ. Οἰκονομίδην καὶ δέον νὰ «φέ- Ἴρουν ἐπὶ τοῦ φακέλλου τὰς έξεις «Προσφορὰ Μπουφὲ «ΑΔΟΡΘΩΣΙΣ», Αἱ προσφοραὶ κλείουν τὴν 901115 µεσηµερίαν. Ἡ Επιτροπεία Σὲν ὑποχρεοῦται -ᾱ δεχθῃ τὴν ὑψηλοτέραν ἦ εἑανδήποτε ἄλλην προαφοράν. «Πληροφορίας οἱ ἐνδιαφερό- Ἀενοι ύνανται νὰ ζητήσουν παρὰ τοῦ Πραμµατέως, Αμμόχωστος, 1811119045 ΕΚ ΤΗΣ ΣΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ττρννανππτηπνοπαακοσττττοαπαναππαπησπστοκσον Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»--Λσία

Title Subject Page
Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ 2p
ΑΝΗΚΟΥΣΤΟΣ Η ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1-2p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p