Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-02-09

| { ΣΕ 391 ος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου 1945 τΥΟΣΟΣ Απογευματινἠ Ἐφημεςὲς οι οροι ΑΝΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΙΣΟ πλἲΣ 10 «ΠΑΣ : ΔΑ Μλωσὶς | Ἔ «ὁρομικ» οι, 1! ϱ ' διὰ τεῦ παρόντος δηλῶ, : : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΙΛΗ [ΑΠΙΣΜΟΣ,, ὅτι ἀποσύρομαι ἀπὸ τὸν Μορ-. ἱδέμον Ἓάββατον : καὶ στο: μαι ρΥγ ν Ὑόλλογον «Ανέρθω- τὴν Πυριακή, ἰ. 1την[ώλειζουρ)α Ναὶ κήρεγ γΠΕΡΜΛΧΟΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΙΛΡΩΝ ΙΑΕΛΚΟΝ ΛΗΜΛΥΧΩΝ ΜΜ ο Ωμ -- -...... ᾿Βρεττανικῶν Ινστιτούτων Λευ: τοῦ Αγ. Χαραλάμπους ξὰ { τι δὲ, ἐξ) νι τς ΄ τς : ἀντελήφθην, ἔτ' ων. αμΗρΕ: Κὠσίας, ΔΛάρνακος, Λεμεσοῦ. [λειτουργήσῃ ἐν τῷ πανηγνυ: τεῖ τὰ συμφέροντά µας, ἀλλὰ καὶ ᾽Αμιοχώστου θὰ ἐκδρά: [ρίζοντι ὁμωνύμῳ ἵ. ναξ 'Α' “νο ον. Κύριε Διευθοντά, «Κλαίει καὶ ὁλοφύρε-]χανιῶν. δὰ λησμονήσετε τἐ-] ᾿Επειδὴ τώρα τελευταίως ο σ , . ἱ : : μασ κ ται ἡ ἐφημερίδα τῆς µπουρ ίμι τὸ μας το ᾿Αανάτου πολλὰ ὃς εκδησα» διὰ τὴν [τείνει νὰ διασαλεύση τὰς πε-ιήουν τς Πλάτρες καὶ Τρόοδος. γριδακίου ὁ ανασα) ρ. ουαζίας, «Ελευθερία», για» ο. κ : )Ἱστάσιν τῶν Δήμων καὶ δἠ[ποιθήσεις µας περὶ Θρησκείας{ --Τὰ µέλη τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ ν θὰ. εν κ ΠΠ Χρι. τί 100000 Βουλγαρικοῦ Ἔτρα- [εῖς τὸ ὁποῖον οἱἵ αἱμοδιψεῖι Στῶν ᾿Ακελικῶν διὰ τὸ ζήτημα. ὶ Πατρίδος, ’ Συνδέσμου Λευκωσίας θὰ ἐκ- ων απού ὁ κ. Ἡ. ἄρι τοῦ. μάχονται ἐναντίον τοῦ Βούλγαροι περιετύλιξαν τὰς | τῆς προσλήψεως ὑπαλλήλων λαὶ Ἱ1ατρνους. «Ἱδράμουν µεθαύριον Κυριακὴν στοδουλιᾶς, φασισµου. ἔ᾿ εἶναι «δυσά: ο νο . καὶ ἐργατῶν τῆς παρατάξεώς ΑΓΗΣΙΛ. ΠΑΠΑ ΓΩΑΛΝΝΟΥ δι ἀὐτοκινήτου εἰς τὸ Τρόο. Ὅμι }ίαι , ος ρεσῖτο» τὸ γεγονὸς αὐτὸ βορείους ἐπαρχίας μάς. των, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρώῶ πήλια ο 945: δος. ' Μεθαύριον Κυριακή, Στην Φεβρουαρίο!.. ὥρᾳ 11 τ.µ., κ. Βίας Μαρκίδης θὰ ὁμ'λήσῃ εἰς τὴν ἐν ᾽Αμμοκώστῳ Λέσχην «᾿Ανόρθωσις», προσκλήσε: τοῦ Κυπριακοῦ ἘΕθνικοῦ ἄξμμα: τος, μὲ ᾿ θέµα:-- «Τὸ ἛἙλληνι- κὀν ζήτημα καὶ τὰ ἐν Γύὐπρῳ Κόμματα». Εἴσοδος ἐλευθέρα. εΖάμο Ὁ Λοχαγὲς κ, Ε. Κονιώτης καὶ ἡ δ. Ἔλσα Αντ. Ταλια. δώρου ἐκ Λεμεσοῦ -ελοῦν τοὺς γάµους τῶν τήν, ἅπτρια: κἠν 11 Φεβρουαρίου 1945, ὤ ρᾳ 10-30. µ., εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 'ΑΥγ. Βάπας καὶ προ- σκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους των, ὅπως παραστοῦν. Συγχαρητηρίους ἐπισκέψεις θά δεχθοῦν μετὰ τὴν τελετὴν γιὰ τὴν ἐφημερίδα τῆς Πυ- Ναὶ, ὅλα αὐτὰ πρέπει] περίπτωσιν τοῦ. ἰδικοῦ µας πριακῆς κεφαλαιοκρατικής{ λες Ἰὰ οιφθοῦ ἱς τὴν λή-. Δημάρχου διὰ νὰ ἀντιληφθῇ ἀντίδρασης, ὅπως «δυσά- [πλέον νὰ ριφύουν εἰς τν ΛΠ:} ὁ καθένας πῶς μεταχειρίζον: ρεστο» εἶναι καὶ γιὰ τὴν[θην. Διότι «ἡ Βουλγαρία, μιὰ [ται τὴν Δημαρχιακὴν ἕδραν όσμια αλαιοκρατικὴ η 9 όν, ό τῶν ᾿Ακελικῶν, τν ώρωση, γιατὰ μέγαλώ: προην ἐχθρικῃ χδρον Ἕσμ” τὸ πστὸς δὰ ὁ ἁϕιλεργιατς, νουν οἱ ἀντιφασιστικὲς δυ- βὰλλει σημε.α σημαντικά ξκός» Δήμαρχος ΕΒαρώσίων. νάµεις καὶ ο ών ημ στὸν ἀντιφασιστιχὸ ἀγῶνα μἒι Ἡ περίπτωσις αὐτὴ εἶναι αν ορ. τες. ρες. Ετσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ τοῦ..». Λησμονήσατε, Χὐρίοι,ἑστὴ Χρήοτου Χριστοφόρου, ἀγαλλίαση τους γιατὶ Ευ την τὁ θλιβερὸν ΄ παρελθόν, καὶ]πρὸ ὀλίγών μαλος μηνῶν. ας « ν- Σ . 5 Ελλάδα κτύπιοῦνται οἱ ἄν: νάδετε οἁὶ εοοκυυτῇ. ἀτυχὴς γέρων, ἄρρωστος τ π τιφασιστικὲς δυνάμεις καὶ {χάρΊ χειρ ρ στὸ στρῶμα, ἐκλήθη νὰ πα ὑποστηρίζονται τὰ ΄ φασι.ῃσατε τὸν πχτριώίην Ἕλ- ρουσιασθῇ ἀμέσως στὸ Γρα- στικἁ ῥπολείμματα. ληνα ἀρθρογράφον καὶ | φεῖον τοῦ Δημάρχον μὲ μό- »Ἡ Βουλγαρία, μιό πρώ: ’ νον λόγον ὅτι τὸν ει ὁ την ἐχθρικὴ ώρα, συμβάλ- τὴν ἐφημερίδα «᾿Ανεξάρτη- Δήμαρχος. Μόλις µπῆκε µέσα, λει σήµερα σημαντικὰ στον τος» ἡ ὁποία τὸν ἐφιλοξένη- κίτρινος καὶ ἐξαντλημένος, ἀντιφασιστικὸ ἀγῶνα μὲ ἐ-[σενί Τὸ Ἓθνος καὶ ἡ Πατρί, ἀντίκρυσε τὸ γεμᾶτο ὀργὴ ιν Ξ η ΠΗΗΠΛΗΜΗΜΗΗ ΠΑΝΙ ο ΑΡΤΟΠΟΙΘΙ ὍὉ καταοκευαστἠὴς συσκευῶν πετρελαίου .. ΠΔΑΙΜΩΝ,, κατεσκεύασεν εἰδικὸν τύὀπον κατάλ- ληλον διὰ φούρνους ΔΑΙΜΩΝ Β.᾽ Τριετὴς ἐγγύπσις' ΙΜΙΗΙΙΗΙΙΜΗΙΗΙΗΙ ΙΝΗΜΙΜΙΗΠΙΝΙΗΙΙΙΗΠΙΗΗΗΙΙΙ κατοντάδες χιλιάδες στρα- ο ον ο καὶ μῖσος βλέμμα τοῦ «φι- , ς οι τοῦ καὶ ξεκαθαρίζει τὴ χώ: {μᾶ5 νὰ τοὺς εὐγνωμονοῦν, δἱ λεργάτου» ποὺ χωρὶς κἄν νὰ ᾽᾿Ανόένδυνος ο ομον πι λδα να θὰ, ρα ἀπὸ τὸν φασισμό, του-Ἵδὲ Βούλγαροι κομιτατζῆδε:|τοῦ δώσῃ μιὰ ἐξήγηση, τὸν Οἰκονομιχκή. θὰ σπα οθν, Ῥ σ φεκίζοντας ἀντιβασιλεῖς, , τεεν θὰ τοὺς] ἀπέπεμψε λέγοντας του πὠς ͵ , ο ο ο ρα .,, » ο »σσ. πρωθυπουργοὺς καὶ ὕπουρ- καὶ «ἀντιφασίστες Τούς Ἱτὸν παύει ἀπὸ τὴν δουλιά Η θεωρία τῆς συσκευῆς «αὐτῆς ὤζαγκύωριος Ἔνώσις οτ ΠΜΝΜΝι ὺ ἅ ον καὶ θὰ τοὺς ἳ καλον θᾶταν νὰ ζη- { γοὺς. συγχωρ του καὶ κ ν ͵ 5 . εσοσεράσιον »Ἡ Ἑλλάδα ὅμως μιὰ ἀνεγείρουν ἀνδριάντα ! τήσῃ ἀπὸ τὴν παράταξή του δὲν σχετίζεται εν. νομος προη Ἡ. Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ᾿ συμμαχική χώρα, κατάντη- ο μμ νὰ τὸν ὑποστηρίξδῃ. γουμενην οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ Παγκυπρίου Ενώσεως Απο σε έλευθερο πεδίο δράσης [Αἱ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΤΑΞΕΙΣ “Αρχισαν τότε τὰ συνηθι- τπτ η ση τοσο ση σσ σοσὸ σµένα µέσα τῶν ρομπὸτ τοῦ τῆς φασιστικῆς ἀνιίδρασης [:. ς ἡ ὁποία ζητᾶ νὰ ἀοΊσαι Η ΔΙΑΝΟΜΗ κα πα αἱ ο ον κο, τὸν ἠρωϊκό, ἐθνικό, ἄντι- μπαί - φασιστικό ὀτρατὸ τοῦ Ε- ΣΑΧΑΡΕΩΣ ΕΙΣ νεχῶς ὥσπου τιὰ μετὰ ορ ΛΑΣ, ὁ ὁποῖος προσεφέρ- ' : λευση πόλλοῦ χρόνου τὸν αᾱ- θη νὰ συνεχίσει νὰ δλδ. ΤΟΥΣ κΑΦΕΤΤΗΛΕΣ πὀκαμαν καὶ τὸν ἀνάγκασαν οτρότων ἀπηρτίσθη ἐκ τῶν ἀκολούθων: Μ. ᾿᾽Αντωνιάδης. ΒΝ. Κρασιᾶς, Ἡρ. Κυριακίδης’ Κ Γαζοζάρης, Α. Τιττόνης, Δ. Σαββίδης, Γ. Μανώρας, Π, Μερσινιώτης, ἅ Μανώ.η, Γε, νεθλ. Ἰωαννίδης, Μ. Μανώλη, ἀντικατασταθῇ. ΑΠΟΤ:ΘΗΤΕ : ΓΕΩΡΓΙΟΝ Κ. ΚΟΥΜΙΔΗΝ 1. Κ. 369-- Τηλ 525 ΕΝ ΝΜΝΙΝΗΙΙΙΙΠΗἱ( ἱἐέ1ΜΙἱΜΝΛΙΙΗΝΙΕΝΙΙΝΜΙΗΙ Ἄο κατὰ του φασισμοῦ.| Ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ [νὰ δηµοσιεύσῃ πὼς παύει ᾱ- Ξ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΞΙΧρ. Ἑλληνίδης. ΓΛ. Χριστο- ἜΕτοι ἀντὶ νὰ δικασθοῦν οἱ ]«Μέου Συνδέσμου Καφετζή-[πὸ τοῦ νὰ ἀποτελῆ µέλος τοῦ “Ξ - - ) Ξξαδούλου, Α. Πατατοῦ, Κ. Κού- προδότες κουϊσλιγκα καἰ]δων Λευκωσίας» ἀπεστάλη| Κυπριακοῦ ἘθνικοῦΚόμματος, }πΗΝΜΗΗΗΗΜΗΗΜΝΗΗΜΗΝΗΜΜΗΝΗΝΗΜΜΝΗΝΝΜΗΜΜΗΗΜΗΠΗΗΜΗΙ[μα καὶ Ἐ. Παύλου. ὣς ΄Ἔξε- φασίσιες καὶ νὰ ξεκαθαρι. Ιπρὸς τὸν ἔντ. Διοικητὴν Λευ Αὐτὰ τὰ µέσα μµεταχειρί ἐπ Κεκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐξελέγη- σθεῖ ἡ χώρα ἀπὸ τὰ ὑπολεί- /κωσίας ἐπιστολὴ ἀναφεροῄέ- ζουται: Πρρααρβώνν ἁος ἱ σαν οἱ κ. κ. Τ. Μηνᾶς, Κ- ατα τῆς φασιστικῆς χολέ- Ίνη εἰς ὑποβληθεῖσαν πρὸς αὐ-[λήλους στὲς δουλιὲς τοῦ .. ᾿ ' κ η ᾿Ἐλευθεριάδης καὶ Κ. Χαρα: ῥας, Ῥικάζουνται καὶ κα.]τὸν διαμαρτυρίαν τὴν Ἱην]μαρχείου αρα τῆς μαι Αφδογία ποτων πλημμυρίζει σας πα | ταδικαζουνται σε θάνατο οἵ /Φεβρουαρίου διὰ τὸ ζήτημα Ἰκῆς των παραταξδεώς κι : την πριακην ανοραν: . , Πηρωϊκοὶ στρατιῶτες τοῦιτῆς ζσχαρεως. μόνον οπνν α ο : η υπρ η γορ Εἰα μνήμην -- ΕΛΑΣ. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ τονί-{δήποτε ἄλλον, ο τ: ᾿ ἱ κ. καὶ κ. ἐκ. Ε. ο.» Πόσο διαφορετκὰι Εἶναιίζει, ὅτι τὸ «γενόµενον ὡς ἄνω [τοὺς που ἐργάζονται νὰ : ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ Πισσαρίδου ἐκ. Λεμεσοῦ τὰ πράµατα καὶ πόσο εὐχά- [διάβηµα δὲν προήρχετο ἐκ διώχνουν μὲ τὸν πιὸ σκληρο ΄ εἰσέφεραν 3σελ. εἰς τὸ τα- μεῖον εἰήπόνων . Ἁγ. Νάπας εἰς μνήμην Μιχ. Ἐλευξεοιά δου. ς λφω . 9 ὦσὰν τὰ Δημαρχεῖα ἔ-[ ριστα, ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ {μερους συναλἐλφων µας κα τροπο ὢ ο ἀντιφασιστικοῦ πέλέμου, φετζήδων, ἀλλά ἐκ µερους ἔ-[γιναν γιὰ μα ἐδυπηρετουν : στὶς χῶρες ποὺ µπῆκε ὁ]νὸς θορυβοποιοῦ καὶ ταραχο-/| τοὺς κομµατικοὺς των. σκο[ τἐόκκινος Στρατός!... ποιοῦ κόμματος, τοῦ «᾿Ακὲλ»,[ πούς. ᾿ . --«Εἰσέφεραν εἰς μνήμην Μι εκινος «τρατος τν τὸ ὁποῖου ὀπεξήτηας νὰ έκμε- Φιλεργατισμὸς εἶναι λοιπον, , ͵ ον . πλάνη νὸ Εδνενίας ίσα, Μὴ ἐκπλαγῆτε καὶ μὴ ]ταλλευθῇ τὴν δυσφορίαν τῶν αὐτὸς ᾖ Φασισμὸς τοῦ ΧειρΕ παραµενουν παντοτε ασυναγῶνεοτα {[]σερίδου τὰ τέκνα των 5 Άγρας μᾶς παρεξηγήσετε, Χύριοι. |συναδέλφών µας ἐκ τῆς πα-1στου ἓ δους ο εἰς πωιότητα. ὑπὲρ τοῦ ταμείου ἀγαθοερνί- Δὲν κάµνοµεν ἡμεῖς καµµ-αν |ρεχομένης ει υκας. ἄνε: Β αν ο ἰ ας τοῦ Πεζοπορικοῦ ὍΌμ-λου Ό σ τ α εως ὦσ : ͵ (πρι φιλοδουλγαρικὴν πραπαγάν-[ὅιὰ κομμαιικοὺς λόγους, καὶ. ος τοσο, ΖΗΤΕΙΠΕ. ΠΑΝΤΟΤΕ. πμ νεα Σαν. Τὰ ἀνωτέρω . δὲν μᾶς ἐ-]είἰς βάρος τοῦ Δη!'αρχείου. ἱ εώργικὴ ᾿Βκδεσις | άλησαν ἀπλ ἕ λανένα Βουλ. Δεύτερον, ἐπιθυμοῦμεν νὰ το. ΝΕΛΙ ΣΥΝΤΕΧΜΝΙΑΙ |! Κατηρτίσθη ἐν Κυρτηνείᾳ στάλη νίσωμεν, ὅτι δὲν εἶναι ἀληθές, : ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ : ᾿ κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ πρὸς ἃρ. γαρικὸν πρακτορεῖον προπα- [ὅτι ἡμεῖς τὰ µέλη τοῦ «Βέου τά Κο γιὰκ Ἕνάνωσιν Ἐπαρχιάκῆς τῶρ- Υάνδας ἐκ τῶν ὁποίων κατε-|Συνδεσµου Καφειξήδων» ει ὰ ν νο [ἱ κ . ἡ γικῆς, Κτηνοτροφικῆς καὶ Γε. λύσθη ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ ᾿Α- κανοποιήθημεν δι ο ρτος Εἰδοπαίήσις προς τους ῇ Σιέρρυ ὠργοβιομηχανικῆς ᾿Ἐκθέσεως φλυσΌη ρ η ᾽ ροχῆς . ἐπαρκοὺς ποσοτητος ἀνέργους : ι κατὰ τὸν προσεχη Σεπτὲ µ- μερική. ᾿Δντιγράφομεν Ἀαὶ Γζαχάρεως εἰς Ῥδατα ἄλλων {- Βερμουτ βριον. δημοσιεύομεν ἁπλῶς ἕναι ᾱ- Ὃ πάρκων, μας. κ ααπαπαμὴν Παρακαλοῦνται πάντες’ ο ΄ Μοσχᾶτο ΝΗΣΙ ΜΗΝ! τη πο πᾶσμα ἀπὸ ην δηµο- μηνιαίως, δὲν εἶναι καθόλου ἄνεργοι, οἳ ἑποτοι ἐδήλωσαν : α χ ὮΏ8ΈἙ σ , . σιευθὲν τὴν π. Κωριακὴν εἰς Ιδυσανάλογος Σπρὸς τὴν ποσό {.. ρωτά των εἰς τὰ ο πι Ξ ριάνζα λογοτέ- : ο δη: λαμβάνουν ἄλλοι [τὰ ὀνόματά των εἰ τὰ ἵνα ούζο κ.λ.π. χνες, λέγιοι καὶ δη- Ωδί τητα ποῦ . : τὴν ἐν Λευκωσίᾳ ἐκδιδομένην συνάδελφοί ας. Τοὐναντίοι ]φεῖα τῶν Νέων Σοντεχνιῶν [ Εκληνυιὴν ἐφημερίδα «᾿Ανε- [δυνάµεθα νὰ ὑποδείξωμεν, ἐπὶ Λευκωσίας, ἔπω, ἐπισχέπτων- ἤ . τητες». Χαρῆτά το καϊ[τῆ βάσει τῆς κατα,αλισκομέ{ ον 5 ἰ Εάρτη : ὃς ας Ὃ ορ ἑκάστου καφετζῆ πο- ται κοθημαρνας τὸ μηνα : , , σεῖς διὰ, τὸ ὕψος τῆς γλαφυ- σότητος καφέ, ὅτι ἡμεῖς ἔλαμ: [τῶν Ν. Σον εχνιῶν, κατὰ τήν (ΗἩ Κ.Ε.Ο. εἶναι ὁ μεγαλύτερος οἵνο- 3 ϊ ὀτΥ- ποσό σχάρεω : { ὡς : 5 2 βότητός του καὶ τὴν Ὀερμότη μον λος μιεματερον ἀπὸ ὁλὸν Φανερωμένης, ἄρ. -ὴ ποιητικὸς καὶ οἰνοπνευματοποιητικος ὀργανι: µοσιογράφοι συνεογα ζουνται στὶς εριάντα σελίδες τοῦ πανηγ' ρικοῦ τεύχους τοῦ ν ῦ ὶ τ ο . αι ὴ ὁ . Βό τ Σι μα ὰ ὑ 32 φ ἃ - ο Ν ϱ το τρα πελμο | Ὁ ΕΣ πολλους ἄλλους συναὔέλφους [καδήτι 19.3 ο ος ὑπάρ- σμὸς εἰς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὺ ἐργοστά- «ΘΕΑΤΡΟΥ» . . αςλ. 3 ογαοία. ὃν αὖτους. ρ Ἂ ΄ Επ ν συνεχείᾳ ἡ ἐπιστολὴ [κά αὐς σια πλουτισµένα μὲ σύγχρονα μηχανήματα, χ νὰ Ἀχτανοήσαετε ὅμως .ἑἹ Παρακαλοῦνται, ὡσαύτως Ἡ η τσ , ο Διὰ νὰ να . ΒὈςἹκαταδικάζει τὸ περὶ οὔ ὁ λό- ρ νο, ρα ο ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἔπιστη- ὁλόκληρον τὸ ἀπροσμέ:ρητον [γος διάβηµα ὡό ὑπαγορευθὲν /άσοι ἄλλοι ἄ-εργου ΜΑΗ . νο καὶ Ἰσύθγηοιν κσα- Εάθος τῆς σοφὶας καὶ πατρι- ]9υπὸ παρης ἂν ας καὶ ᾗτῶν Ῥυντεχνιῶν ἢ μὴ, ἐπιθυ- μογρην παρα νὰ ναι παρακολουῦύπηοιν κο . μα π τηρεῖ, ὃτι «τ κἐλ. οὔ- κ . -- . : ωτισμοῦ τοῦ ἀρθρογράφου, Ἐν ὀνκανολήρερεαι τῶν ἡμαῦν νὰ ἐξεύρουν ἐρασίαν 5ιγ, κονιᾶακ καὶ λικέρ ποὺ «υκλοφορει ἑἐντός τοῦ μηνὸς ἐπὶ τῇ συμµ πληρώσει ἔτους ἆἄπο τῆς ἱδρύσεώς του. Με- λέτες, Σιηγηµατα, ποι- ΙΗΙΠΗΗΙΠΗΗΙΙΗΗΗΙΗΙΝΙΠΗΗ ΓΗ ΗΗΜΗΙΙΗΗΗΗΗΙΗΙΙΗ! εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη νὰ ]άνωτέρω ἐξηγήσεών µας πρὸς ὅπως ἀπευθύνωνται εἷς | τὰ “Η Κ.Ε.Ο. εἶναι ἡ ἀρώτη παράξασα ἓν Κύ- Πνατα, συνεντεύξεις, λησμονήσετει ἔστω καὶ πρὸς μας δν. ο οσο ἐν. γραφεῖα τῶν Νέων Ἀνντεχνι- πρῳ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκωνται τώ- Ἐν πρ πναπας στιγμὴν, τὴν ἱστορίαν, πα- Φόγῃ απὸ ην Αν αμανα ἷσν ὢν, τὰ ὁποῖα εἶναι }ἀνοικτὰ ρα εἷς τὴν ἀγοράν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἐ. σκήνια, μεταφράσεις, λαιὰν καὶ πρόσφατον. Νὰ λη- [τοῦ Δήμου Λευκωσίας καὶ, ᾱ-| ἀπὸ τῆς πρωΐας. µέχρι της τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἰς τὴν π.ῥασχευήν των πινηματογραφικὴ σελ! δα, ἀνέκδοτα, ἔγχρωμο ἐξώφυλλο μὲ σχεδίασµα τῆς Μερόπης, Χλόης, Ἑλὶς, Ὑβὲτ, Σταθμὸς στὰ ἐκδοτι- κἁἀ Χρονικά. Τιμὴ ἕνα σελλίνι. Γράψατε στὸν / ὰ ὰ ναληφθῇ αὕτη ὑπὸ τῆς Διοι- ε αθ’ ἕ- ' σµονήρετε τὰς σφαγᾶς ἈπὶἜκῃσεως Το Δημαρχεῖον ὡς 8ης ἑσπερινῆς ὥρας Ἀ Ἡ Κ.Ε.0. εἶναι αροµηθευτς τῶν Βρεττανι- τὸν ἐξανδραποδισμὸν ὑπὸ τῶ: [λαϊκὸς ἀντιπροσωπευτικὸς ὁρ- [κάστην. κῶν καὶ Συμμαχικῶν δυνάμεων καὶ τῆς Ν.Α.Α.Φ.Ι. «φίλων» µας Βουλγάρων χι-|γανισμός, εἶναι εἰς θὲσ.ν νὰ ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣΙἱ εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Ανατολή». ε γνωρίζῃ καὶ νά ἐξακριβώνῃ : λιάδων Ἑλλήνων, Ὑερόντων, τὰς ἀνάγκας τῶν πολιτῶν καὶ Προσ. Όραμμαιεύς νέων καὶ παιδίων, Νὰ λη- [ἐπὶ τῇ βάσει τούτων νὰ διε: Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτἠς τοῦ Βασι: στα 1 ῶ, ᾗ τὰς διανομάς. Τὸ ἔρ: λικοῦ Οἴκου τοῦ ᾿ρὰκ καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ: Ξ μ Ξ σµονήτετε τὸ χοχκίνισµα τῶ» |εργῇ τι α ' . 9 ς Ε κ. Φεῖβο Μουσουλίδη, Ξ. ποταμῶν τῆς Μακεδονίας καὶ[ζὰ ἠδονατο νὸ κάµῃ ὅτι δέν{{ Κατὰ πᾶπταν πιθα-[ᾗᾗ τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης Ἄνα. Ἡξ Ταχ. Κιβ. 26, νὰ σᾶς Θράκης ἀπὸ τὸ Βλληνικὸν προ ἡ. Διοίκησις, ἡ Ἠποῖς νώτητα τολῆς. Ξ κρατήσῃ ἕνα ἀντίτυπο. Ξ .. τ {εἶναι ἐπιφορτισμένη μὲ πληῆ: : ω . Ξε Ξε αἷμαν τὸ ὁπαίον ἔχυσαν οἵ [θὸς ἄλλων ὑπηρεσιῶν». ΗΣ ΙΛ Η. Κ.Ε.Ο: προμηθεύει τὰ κονιάκ, σιέρρυ {ΙΠΠΗΠΗΝΗΗΝΙΝΝΝΗΝΙΝΝΝΝΗΜΗΜΗΙ Ἠλρύλγαροι. Νά λη:μονήσετε] Εν τέλει ἡ ἐπιστολὴ τονί- ΠΛΙλΛ υ κ.λ.π ὃ Προξεν τὰς Βρε ταν κας μας παὶ ΤΡΟΥΙ τὰς βαρβάρους διώσειςι κατα- ζει, ὅτι «τὸ ᾿Ακέλ», τὸ κο ) Γενικἀ Προξενεῖα τῆς Ἐγνὺς κα έσης Ανα: ΣΜΛ ΞΥΡΛ ΙΩ ε - , ς ο. ό ον ἱ Φλ ὃν ὑπὲ , | -. ὀτρορᾶς κά ωρπολίρες ὁπο [αλλη αἱ Φυσροςι οίν[. [ΕΡΘ ΤΟ ΛΥΙΛΛ. [τής κπὸ κλχ ΦΛΙΟΜΑ ΞΙΡΑΦΙΩΝ τῶν Βουλγάρων ἑκατοντάλων |πευτικῶν θεσμῶν, δὲν ἦτο δί . . Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. εἶναι τὸ μόνοι Κυπριακὸν Εἰς τὸ κουρεῖον τοῦ Ελληνικῶν Χωρίων, οχολείων|καιον -ὰ ζηςῆ τὴν ἄροιν τῶν Ἡι Θρησιενι ον ναροιση' κονιὰς εἰς τὰ ὁτοῖο ἀπιμίδη τὲ πσίοννη κ, ΣΠΟΔΕΣΤΟΥ καὶ ἐκκλησιῶν. Νὰἁ λησμονή΄ κοάντιπροσωπευτικού θεσμοῦ ΟοΣ Ἰνστιτούτου “Ὑγιεινῆςμτοῦ Λονδίνου. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ σετε τὰς ἑκατοντάδας Χιλιά-]ὡς τοῦ Δημαρχείου, διὰ τὴν «Ο πμ ο Ὁδὲς Ἑρμοῦ Νο. 8δ, ΆΛευ ᾗ ν, τοὺς ὁ-|διανομὴν τῆς ζαχάρεως. Ἐκ » . , Νο. δο, ΄ δας τῶν Ἑλλήνων, τοὺς της Ἐνεργείας του ταύτης τό[]λ., Κυπριακἡ 'ἔταιρεία Οἴνων καὶ ἱ]κωσία, τροχίζονται ξυράψια ποίους ἡ Βουλγαρικὴ θηριω-ᾗ. Ακέλν ἀποδεικνύεται, ὅτι[]Διεύθυνσις--᾿Οργάνωσις οἱ ἁ Α1δ.(κεο ν δία μετέβαλεν εἰς ἀστέγους. ἄλλα προπαγανδίζει μεταξὺ ΝΜ. Μ. κυΠρΙαΜοὺ ΙΝΟΠπΥευµ των ο ( εῶο ο.) ος τς η , «. Τεὐπί λιτῶν καὶ όκρι- τικ. 207 ῦνος-- Ιδιοκτήτης περιπλανωµένους πένητας, Ῥως τὰ ἆ πα . | ς τὰ ἀντίθετα πράττει, ὅ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λ Ε Μ Ε Σ ο Σ ΖΗΝ εἲς σκλάβους τῶν Ἠουλγαρ:- [ταν δὲν ἐξυπηρετοῦνται τὰ Ε ΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ κῶν ἐργοστασίων χαὶ βιοµηή- κομματικά του συμφέροντα» . { Τόποις «ΖΑΕΑΛΛΗ»--Λ)σία ἱνωἰπ μι (Ην Πίνω (ιά Βνο Νιμ τω δθι ( ἔμ [κι δν (πιω ΠΠ ΝΗΕ δια ΒΙΒι Ηβί ΠΗ, : -- ΕΙΛΗΣΕΙΣ ΚΙ ΤΝ -- ΚΛΘΗ ωσασαο. α ρα ἷθ ΠΕΟΝΤΛΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΛΙΡΙΛΟΣ ΜΑΝ Ῥὴν παρελθοῆσαν Κωριακὴν τριµελὴς ἀντιπροσωπεία τοῦ Κωπριαχοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμματος ἐπεσχέφθη τὸν Τοπονη- τηρήν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐνήτησεν ἄλειαν πρὸς τέλεσιν µνη: µοσύνων διὰ τοὺς Αγγλου καὶ Έλληνας στρατιώτας, τοὺς πεσέντας ὑπὲρ τῆ: ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ τοὺς λοι- ποὺς κατακρεουργηθέντας ὑπὸ τῆς διεθνιστικῆς τρομοκρατίας Ὁ Τοποτηρητὴς ἠρνήθη τοικύτην ἄδειαν, δηλώσας, ὅτι ἡ Εκκλησία µας ἀπαγορεύε. τὴν τέλεσιν μνημοσύνων διὰ ἑτεροδέξους. . Ὁ Τοποτηρητὴς πιθανὲν τυπικῶφ νὰ ἔχῃ δίκαιον. Θὰ ἠθέλομεν ὅμως νὰ τοῦ ὑπενθυμίσωμεν εὐσεβάστως μερικά σχετιχὰ γεγονότα, ὀὔὕτω εἰς τὸν «Ν. ΓΚ. Φύλακα» τῆς ὄὅης Φεβρουαρίου ἐδημοσιεύβη, ὅτι «εἰς τὸν [καθεδρικὸν Ναόν ᾽Αβηνῶν ἐτελέσθη (4.2.45) πάνδηµον μνηµόσυνον τῶν πε- σόνιων Ἑλλήνων καὶ Αγγλω) τρατιωϊῶν κατὰ τὴν ἔπα νάστασιν». Βἰς τὴν «Ελευθερίαν» τῆς δθῆς Ἰανουαρίου ἆ- ναφέρεται, ὅτι «ἐν τῷ Μη ροπολιτικῷ ναῷ ᾿Αθηνῶ, ἑτελέσθη (58.1.45) ὑπὸ τῶν φαιτητῶν μνηµόσυνον ὑπὲρ τῶ) πεσόντων Βρετιανῶν καὶ Ἑλλήνων κατὰ τὴν ἐθνοκτόνον ρῆξω». Τὴν 81)Ι5)1944 ἐψάλη, καλὼς ἐδημ2σιεύλη εἰς τὴν «Ἓλευθε- ρἰαν» καὶ τὸν «Ν. Κ Φύλακα», ἐπιμνημόσυνος δέητις ἐςτὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν Ππιραιῶς ὑπὲρ τῶν φυχῶν τῶ. πεσόντω, Βρεττανῶν στρατωτῶν. Γα:ὰ πληροφορίας δὲ ἐξ ᾿Αθην»ῶν, γίνονται διευθειήτεις ὅπως παρόμοια μµνηµόσυνα τελεσθσῦν εἰς ὅλην τὴν ᾽Αμερικὴν, Αἴγρπτον, ᾿Αγγλίαν καὶ ἄλλας Ἑ.μμαχικὰς χώρας ὅπου ὑπάρχουν Ἀλληνικαὶ κοινότητες. Εἰς τὸν ἓν Λονδίνῳ Ἑλληνικὸν ναόν τῆς “Αγ. Ἁλφίας, τὸ, ὑπαγόμενον εἷς τὸ Οἰκουμενικον Γἱκτριαρχεῖονν ἑτελόσθη, χ.ο” οσ΄πτοὔντος τοῦ ᾿Αδχιεπισκόπου θΘοατείρων, μνηµόσυνον τοῦ (ἕτεροδόξου) ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερῦρυρίας. ᾽Αλλὰ καὶ ὁ ἴδιως ὃ Τοποτηρητὴς ἐἑτέλεσε μνηµόσυνα τοῦ Βασιλέω, τῆς ᾿Αγνλίας Γεωργίου Β΄ καὶ τῶν ἀπολεσθέντων ανδρῶν τοῦ Ὠκεττανικοῦ ᾿ΒΕμπορικοῦ Ναυτικοῦ. Δεδομένων τῶν ἁνωτέρω περ.πιώσεω), ἕἑλπίομεν, ὅτ. ὁ Τοποτηρητὴς, β2ηθούµενος ὑπὸ τοῦ ἀρτισιστάτου Γραφείου Εθιωθχίας Κύπρου, θὰ ἐπανεξετάσῃ τὸ ζήτημα καὶ θὰ ἐδεί- ϱἩ τρ΄πον, ὥστε καὶ οἱ Κύπριοι Ἕλληνες νὰ τιμήσορν τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς δημοκρατίας καὶ ἐλευθερίας. Τοΐτο ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὸν καθήκον δι ἡμᾶ., οἵτνες ἄπ» τὸ φ.λ«λίκα.ον τῆς Μ΄ Βρεττανίας ἄναμένομεν τὴν ἐθνικήν µας «τ2κατάστασιν. Η. ΜΟΝΗ 0ΡΘΗ ΠΟΡΕΙΑ παραδοθῇ εἰς τὰς Κυβερνητι- κἁς ᾿Αρχάς, αἱ ὁποῖαι θὰ τὸ εἰσαγάγουν εἰς δίκην». Οὐδεμίᾳα ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι ἡ διαδικασία αὕτη εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη, ὁ «ΓΠΠυρ- σὸς» δὲ ἑ Ὁ Ἓλλην Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Σωφιανόπου- λος κατά τὴν ἐἑναρκτήριον σύσκενθιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἱυ- βες« ἡσιὼς καὶ τοῦ Ἐδι ἐτό: γισε Ἱ}. ἀνάγκην τῆς ἀμέσου ἅποί ὕσεως ὃλων τῶν ὁμήρων τῶν. κρατουμένων ὑπό τοῦ Ἐδι Ἔλας. «ΠΠᾶν πρόσωπο», εἶπ.. διὰ τὸ ὁποῖον οἱ ἔπα- ναστάὀ:αι ἰσχυρίζονται, ὅτι θεωρεῖ ἑαυτὸν εὖ- τυχῆ, διότι αἱ εἰσηγήσεις ἐν τῷ τελευταίῳ κυρίῳ ἄρθρῳ του, νραφέντι πρὸ τῆς λήψε- ὡς τῶν πληροφοριῶν περὶ τῆς ΙΙ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤῶΝ ΥΓΙῶΝ εσνικῶμ να. ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΛΟΓΙΚΗ Στὴν «’Ανόρθωσι» διαβάσα- µε τελευναίως καὶ τὰ ἑξῆς φαιδρὰ τοῦ κ. Περδίου: «Σὲ κάθε χώρα ὑπάρχουν Φασί- στες καὶ ἀντιφασίστες. Ὁ φα: σ.σμὸς καὶ ὅσοι τὸν ἀντιπρο: σωπεύοὺυν πρέπει νὰ κτυπιοῦν: ται ἄλωπητα καὶ νὰ ἐκμπῃδε- εἴζωνται». Στὴν Ελλάδα π.χ. ἡ Κυ: βέρνησι διεξῆνε πόλεμον ἐ- ναντίον τῆς | ερµανίας. ἾἛἜ- πειδἡ ὅμως τὸν ρόλο τοῦ ἂἄν- τιφασίστα τὸν πῆοε μονοπώ λιο τὸ Ἐάμ, σηµαίνει πὠς ἡ Κυβέρνησι καὶ οἱ ὑποστηρι- κταί της ἦσαν ἀναγκαστικὰ φασίστες. -. Καὶ τὸ Ἐὰμ πῆρε τὰ ἅπλα γιὰ νὰ ξεκάμῃ,τοὺς φασίστες αὐτοὺς κατὰ τὸν γνωστὸ τρό πο, ἐξαναγκάζοντας τὴν Κυ: βέρνησι νὰ διχκόψῃ τὸν ᾱ- γῶνα ἐναντίον τῆς Γερμανίας. Αλλὰ καὶ στὴν ᾿Α γγλίαν «ὅπως σὲ κάθε χώρα» πρέπει νὰ ὑπάρχουν φασίστες καὶ ἀντιφασίσιες. ὌἜξω ἀπὸ τὲς δυό αὐτὲς παρατάξεις δὲν μπυρεῖ νὰ ὑπάρχῃ κανένας. Καὶ ἐπειδὴ στὴν ᾽Αγγλία τὸν ρόλο τοῦ ἀν ιφασίστα τὸν παί ζει ὡς συνήθως τὸ κομµουνι- στικὀ κόμμα, σηµαίνει πῶς αὐτό πρέπει ἀμέσως νὰ πάρῃ τὰ ὅπλα καὶ νἁ κρεουργήση ὅλους τοὺς ἄλλους, χωρὶς: νὰ φεισθῇ βέβαια οὔτε τῶν κ.κ. Τσέρτσιλλ καὶ Ἠντεν, διότι δὲν εἶναι ἀντιφασίστες ὅπως τοὺς θέλει ἡ «᾿Ανόρθωσι». Θὰ καλέσῃ δὲ βέβαια εἰς βοήθει άν του καὶ Γερμανούς, Ἱτα- λούς, Γιαπωνέζους καὶ Βοιλ- γάρους...«ἀντιφασίστες| Κοτὰ τὸν ἴδιο τρόπο πρέ- πει νὰ ξεκάνουν τὸν Ροῦζβελτ καὶ τοὺς ὁμόφρονές του καὶ κάθε ἕνα ποὺ πολεμᾶ τὴν Γερ- μανία, ἀλλό δὲν εἶναι ἀάντι- φααίστας, ὅπως τοὺς ἐννοοῦν αὐτοί. Σύμφωνα μὲ τὴ λογικἡ αὐτὴ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ πλέον πόλεμος μεταξὺ ᾿Αγ: γλίας καὶ Γερμανίας. Κι’ ἄν ὑπάρχῃ, νὰ σταµατήσῃ ἁμέ- σως καὶ σέ κάθε χώρα νὰ ἐκραγῇ ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ στὴν μιὰ παράταξι ὅλων τῶν χωρῶν νὰ εἶναι ὅλοι οἱ κομμουνισταὶ, δηλ. οἱ άντι- εἶναι ἔνοχον εἴτε συνεργασίας μετὸ τοῦ ἐχθροῦ, εἴτε ἐγκλη- µατικ όν πράξεων, πρέπει νὰ ἐν ᾿Αθήναις συσκέψεως, συµ- πίπτουν μετὰ τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερνητικῶν ἀπόψεων, «ῴΦο κ πο πο. Νο Νο προ ο «νεο Ρο... ο. ΛΝΗΚΟΥΣΙΑ. ΤΑ. ΗΚΛΗΜΛΙΛ ΙΩΝ ΑΝΛΡΩΝ Τ0Υ ΕΛΜ- ΙΛ. 'Η ἔκδεσις τῆς Βρεττανικῆς Ἔργα- τικῆς Αντιπροσωπείας ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 9 (Ρέουτερ).-- Λὲν ὑπάρχουν νεώτεραι πληροφορίαι περὶ τῶν συνο: μιλιῖν ἐν Ελλάδι, αἱ ὁποῖαι, κατὰ τὸν ἀνταποκριτὴν τοῦ Β.Ρ ε1. διεξήχθησαν χθὲς ἐν ἀτμοσφαίρᾳ αἰσιοδοξίας. Συµ Φφώνως πρὸς τὴν δημοσιευθεῖσαν ἔκθεσιν τῆς ὑπὸ τὸν Σέρ Γου«λτερ Σιτρὶν Βρεττ Ἔογατ. ᾿Αντιπροσωπείας, ὁ Ἕλλην. λαός ἔτρεμε µήπως ἡ Βρεττανικἡ ἐπέμβάσις ἐν Ελλάδι τερ' µατισαῇ ἐνώρίτερον παρ’ ὅ,τι ἔπρεπεν, λόγῳ τῶν σφαγῶν. Φιὶ Βρειτανοἰ στρατιῶται, ἐδηλωσαν, ὅτι οὐδέποτε συ νήντ’/-αν βρωµερωτέρους πολεμιστὰς ἀπό τόν Ἔλας, ὅστις ἀπέ' λ.πε κυρίως εἰς τὴν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας. Καθ’ ἅ ἀνεκοίνωσεν ὁ ᾽Αντιβασιλεὺς ἐδολοφονήθησαν 10:00. προσώπων. ὅλα δέ σχεδὸν ὑπῆρξαν θύματα ὠργανω: µέννς τρομοκρατίας. Πολλὰ τῶν ἑκταφέντων πτωμάτων εὖὑ- ρέθ'..ν ἡμίγυμνα και ἀνιπόδητα. Γρετιανοὶ αἰχμάλωτοι ὑπεχρεώθησαν ὑπὸ τοῦ Έλας νὰ Σ:σνύσουν πεζῇ 300 χιλμ. ἐπὶ 30 ὥρας καὶ χωρὶς τροφήν. Πολ οἱ ἐκ τούτων ἑλῃσιεύθησαν. Δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις περὶ οἱωνΣήποτε ὠργανωμένών ἀντιποίνων κατὰ τοῦ)᾿Εάμ,ιό ὁποῖον εὑρίσκεται τώρα ἐν διαλύσει. φασίστες καὶ στὴν ἄλλη, ὅλοι οἱ ἄλλοι ποὺ ὑποχρεωτικῶς Ι9ό εἶναι φασίστες. ᾿ Δυστυχῶς τὰ πράγματα δὲν ἐκτυλίσσονται ἔισι ὅπως τὰ θέλει ἡ «'Ανόρθωσι». Ὁ΄’ Στά- λιν δὲν ἔχει ἀντιληφθῇ φαί: νεται τὴν ὑψηλὴν {(:) πολιτι- κὴν τοῦ Περδίου. Τί κρῖμα |... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Πολὺ ἀνοήτως καὶ ἐπιπο- λαίως ὁ προσωρινὸς Υγενικὸς γραμματεὺς του ᾿Ακὲλ προ: σπαθεῖ νὰ εἰσηγηθῇ, διὰ τῆς Βουλγαροφίλου ἐφημερίδος «᾿Ανεξάρτητος», τὴν ἀνάγκην ἐθνικῆς ἑνότπτος τοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ καί, συνεπῶς, τὴν ἀνάγκην ἱδρύσεως Ἑρνικοῦ Συµβουλίου ὑπό τὴν προε- δριαν τοῦ Τοποτηρητοῦ. Ας τὸ καταλάβῃ ὁ κύριος προ- σωρινὸς καὶ τὸ. Νόμμα του καὶ ἄς τὸ «χάψῃ» ἅπαξ,. καὶ διὰ παντός : Εθνικὴ ἑνότής ἀνέκαθεν 'ὑπῆρχεν εἰς τὴν Κύπρον καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ καὶ σήμερον μὲ τὴν μοναδικἠν ἐξαίρεσιν τῆς γνώ- στῆς ἀπάτριδος καὶ ἀθρήσκου κομματικῆς κλίκας. Ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐδείς ἔχων σώας τὰς φρένας θὰ σκεφθῇ νἁ ξαναρχίσῃ τὰς συζητήσεις διὰ τὴν πολιτικὴν ἑνότητα μὲ τὸ Κόμμα ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου οἱ ἀρχηγοὶ ἐδήλω-: σαν κομπαστικῶς τὸν π,Ώἠοέμ: βριον ἐν τῇ ᾿Αρχιεπισκοπῇ, ὅτι εἶναι κομμόυνισταί, συ: νεκλήρωσαν τὴν τύχην των μὲ τὸν Ἔλας καὶ τὸν Κλάρα καὶ τοῦ ὁποίου οἱ ὑπαίθριοι ρήτορες καὶ ἀξιωματοῦχοι ἑ- ξακολουθοῦν νὰ ἐκθειάζουν καὶ τιμοῦν τοὺς Ἓλληνας κοµµουνιοτάς, οἵτινες, τῇ συ: γεργασίᾳ Βουλγάρων καὶ Γερμανῶν, κατέσφαξαν καὶ ἠτίμασαν τὸν Ἑλληνικὸν λα: ὁν καὶ Πράτος. ντα 0! ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΥΠΡΙΩΝ αι Μᾶς ἀνακοινοῦται, ὅτι τὰ ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆς Βοηθείας τῶν ἐν 'Ελλάδι Κυπρίων πα- ραδοθέντα εἰς τὸ ᾿᾽Αγγλικὸν Ναυαρχεῖον 702 δέµατα, βά ρους 3 ὁὀκ. ἕκαστον, εὑρίσκον, ται ἤδη καθ) ὁδὸν διά τὰς ᾿Αθήνας. Κατὰ τὰς ἰδίας πληροφορίας, ἡ ᾿Επιτροπὴ θὰ προβῇ εἰς διαβήμµματα πα: ρὰ τῇ Κυβερνήσει διὰ τὴν ἆ- ποστολἠν καὶ ἄλλων δεµά- των. Ηδη ἔκλεισε καὶ ἡ δευ- τέρα ἀποστολὴ χρημάτων συµ ποσουµένη εἰς 2.500 λιρῶν περίπου. Ἡ ἰδέα τῆς συστάσεως τῆς τοιαύτης ᾿Επιτροπῆς ὑπῆρξεν ὁμολογουμένως εὐστοχωτάτη. Χάνις εἰς τὰς δραστηρίους ἐ- νεργείας τῆς, πολυάριθμοι συμπατριῶται έν Ελλάδι θὰ τύχουν ἐπιπροσθέτοῦ ἀνα- κουφίσεώς εἰς ἡμέρας ἄκρως δυσκόλους καὶ τρανικάς. Ἡ Κυβέρνησις θὰ θελήσῃ ἀναμ- φιβόλως νὰ προσφέρῃ πᾶσαν Ἱεραιτέρω διευκόλυνσιν εἰς τὸ εὐγενὲς ἔργον τῆς Ἔπι. τροπῆς. Σύντομα τοπικἁ γέα Συνεκροτήθη χθὲς ἡ γεν. συνέλευσις τῶν µμελῶν τοῦ Κυπριακοῦ Ἐπιμελητηρίου. Κατ’ αὐτὴν ὠμίλησεν ὁ Πρό- εδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου κ. Δ. Ν. Διμητρίου ἐπὶ τοῦ εἰ- σαγώγικοῦ καὶ ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου µας. --Τὴν 6 15 μ.μ. ὥραν τῆς σήμερον θὰ δοθῆ εἰς τὴν ἐν Λευκωσίᾳ Λέσχην τοῦ Μυπρι- ακοῦ Ἐθνικοῦ Πόμματος τὸ 8ον συντεχνιακὸν μορφωτικὸλ µάθηµα, μὲ θέµα: «Ἡ ἐργατι- κἡ κίνησις εἰς τὸς Πνωμένας Πολιτείας τῆς ᾽᾽Αμερικῆς». Προσκαλοῦνται πάντα τὰ µέ- λη τοῦ ὡς ἄνω κόμματος καὶ Ιδιαιτέρως οἱ ἐργάται, ὅπως παρακολουθήσουν τὸ µάθηµα τουτο. --Εἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν Νέων Συντεχνιῶν Λευκωσίας οἱ κ.κ. Κώστας Πικῆς 5 λίρας, ἄυ- πρῆς Χατζημάρκου 1 Άλιραν καὶ Νικόλας Γεωργίου 10 σε λίνια. -. Ἡ κοινἠ ἑσπερὶς τῆς ἴΒε- ολαίας Ἐθνικοῦ Ἰόμματος Λευκωσίας καὶ ᾽Αμμοχώσιου, ἡ διοργανωθεῖσα τὴν π. Τε: τάρτην εἷς τὸ «Βέον Λυρικόν», ἐστέφθη ὑπὸ μεγάλης ἐπιτυ- χίας. --Τὸ Δ. Συμβούλιον τοῦ Γυ- μναστικοῦ Συλλόγου «Ζήνων» κατηρτίοθη εἰς σῶμα ὡς ἑξῆς: Μ. Οἰκονομάκης πρόεδρος, Ζ. Δ. Πιερίδης ἀντιπρόεδρος, Ο. Εὐρυβιάδης Υραμματεύς, Γλ. Βαλδασερίδης ταμίας καὶ βοηθοὶ αὐτού Δ. Λάμπρου καὶ β. Κδύτα. Τὸ Συμβούλιον ἐ- ξέφρασε προς τὸν κ. Δ. Β, Δημητρίου τὴν λἈύπην του,διό’ τι οὗτος θὰ παύσῃ ἀπὸ. τοῦ νὰ προσφέρῃ ἐνεργῶς τὰς Ψὃ- πηρεσίας του εἰς τὸν ΣΖύλλο- γον “ο κ. Δημητρίου ἐδήλω- σεν, ὅτι τίθεται εἰς τὴν διά- νεσιν τοῦ Συµβουλίου διὰ τὴν ξιοργάνωσιν καὶ διεξαγωγ ν τῶν Παγκυπρίων ἀγώνων, οἵ- τινες θὰ τελεσθοῦν ἐν Λάρνα- κι κατὰ τὴν Εβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. ἊΝ ων ΜΑΙ ΑΡΧώΝ. τν ξιστασε έ ταβρατκευΥμη 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 | ... / ἜἜτος Α΄, Αρ. 2ὐ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΗΤΠΙΤΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΙΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο υπηΣ και ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, Γραφεῖον: Ὁδόὸς ᾽Αρτέμιξος Αρ. 21. (Ακίνητα Μπενᾶ ᾖΤ.. 370 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΟΙ ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ εΑβνηλεὴς θομθαρδισμὸς ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας καὶ τοῦ πυροθολικοῦ.-Κόλασις πυρὸς. ΔΟΝΔΙΝΟΑ, 9 [Ῥέουτερ].--᾿Ανηγγέλδη σήμερον τὴν πρωῖαν, ὅτι τὰ Βρεττανικὰ καὶ Καναδικὰ στρατεύμαξα ἐξαπέλυσαν μεγάλην ἐπέθεσιεν εἰς τὸ “Ολλανδικὸν µέτωπον ν.α. τῆς Νιεμέ- γκεν. “Η ἐπίθεσις διενεργεῖται ἐπὶ µειώπου δ μιλίων, πρφηγήδη δὲ ἀνηλεῆς βομβαρδισμὸς ὑπὸ ἑκατοντάδων τηλεβόλω» καὶ ἀεθοσελάνων πατὰ εῶν Γερμανικῶν Ῥέσεων, 'Ολόκληρος ἢ περιοχἡὴ τῆς µάχης μµετεβλήθη εἷς μᾶξαν φλογῶν. Ἐκ τοῦ Στρατηγείου τοῦ Μοντγκόμερυ ἀνεκοινώθη, ὅ- τι ἡ Τη Καναδικὴ Στρατιὰ προήλασεν ἤδη πολλὰς ἐἑκαντον- τάδας ὑαρδῶν καὶ ἀάχεται τώρα ἑντὸς τῆς ἐξωτερικῆς ζώ: νης τῆς γραμμῆς Σίγκφριντ. ᾿Ἠχμαλωτίσθησαν πολλαὶ ἑκα- τοντάδες Γερμανῶν. Ἡ νέσ Συμμαχικὴ ἐπίθεσις ἀπειλεῖ μὲ ὑπερφαλάγγι- σιν τὰς Γερμανικὰς θέσεις μεταξὺ τῶν ποταμῶν Μάας καὶ Ρήνου. “Ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ Β-Β-ς. µετέδωσεν, ὅτι κατε- σκευάσθη ὁδὸς 100 μιλίων διὰ τὴν μεταφορὰν προμηθειῶν προτοῦ ἐξαπολυθῇ ἡ ἐπίθεσις. Μετὰ τὸν ἀπὸ ἀέρος βοµβαρ: δισμὸν καὶ τὸν κανονιοβολισμµόν, ὅστις διήρκεσεν ἐπὶ 11 συ- νεχεῖς ὄὥρας, ἐφώρμησαν Φφλογοβόλα τὰνκς καὶ πεζικόν, ἐντὸς τριῶν δὲ ὡρῶν σἱ Συμμαχικαὶ δυνάμεις κατέλαβον τοὺς πρώτους ἀντικειμενικούς των σκοπούς. '“Ὑπάρχουν ἐν» δείξεις, ὅτι αἱ κύρίαι Γερμανικαὶ δυνάµεις ἀπεσύρθησαν ὄπισθεν τῆς πρώτης γραμμῆς τοῦ μετώπου. Συνεχίζονται λυσσώδεις μὰχαι. ς ν Αἱ Ρωσσικαὶ δυνάμεις προελαύνουν πρὸς τὴν Βαλτικήν. ν. Δυνάμεις τοῦ ὁΣτρατάρχου Ζοὐκώφ προελαύνουσαι πρὸς τὴν Βαλτικὴν ἔφθασαν εἰς ἀπόστασιν 20 μιλίων ἐκ τοῦ Στεττίνου. Εἰς τὴν Α. Πρωσσίαν διεξάγονται λισσώδεις µά- χαι εἰς ἀπόστασιν 15 μιλίων ν. τῆς Καινιξβέργης. ᾿Ἐφονεύ- θησαν χθὲς 4,000 Γερμανῶν. Ὁ Χίμμλερ διευθύνει αὐτοπρο- σώπωώς σῶμα Γερμανικοῦ στρατοῦ εἰς τὸ µέτωπον τοῦτο. Εἰς τὰ προόστεια τοῦ ΙΚουστρὶν καὶ Φραγκφούρτης συνεχίζονται λυσσώδεις µάχαι. Οἱ Γερμανοὶ ἀγγέλουν νέαν ὁωσσικὴν ἐπί- θεσιν εἰς τὴν ἄνω Σιλεσίαν πρὸς τὰ Τσεχοσλοβακικὰ σύνο- ρα. Συνεχίζονται αἱ Ρὠσσικαὶ ἐκκαθαριστικαὶ ἐπιχειρήσεις ἐπὶ τῆς δ. ὄχθης τοῦ ᾿ΟὈδέρου. --Εἰς ιἠν Βορβηγίαν ἐκηρύχθη ὁ Στρατιωτικὸς Μόμος. Δώδεκα Βορβηγοὶ στρατιῶται ἐξετελέσθησαν χθές. --᾿Απὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ πολέμου ἐφονεύθησαν ἐν ΄Ἀγγλίᾳ, συνεπείᾳ τῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων τοῦ ἐχθροῦ, 20.000 προσώπων καὶ 79.000 ἄλλων ἐτραυματίσθησαν. 'Έκα- ἢ ὑπέστησαν ζημίας. ΛΙΛΡΗΝΜΑΙΛ ΤΟΥ ΝΥΡΕΡΝΗΙΟΥ. Μἱλ ΤΟΙΣ Β ΕΛΛΑΝΙ ΚΥΠΡΙΟΣ Κατόπιν ἐνερνειῶν τοῦ ᾽Αντιδημάρχου Λευκωσίας κ. Γ, Πούλια, Προέδρου τῆς ᾿Επιτροπῆς Βοηθείας τῶν ἐν ΈΕλ- λάδι Κυπρίων, ἀπεστάλη χθὲς ὑπὸ τῆς Α. ΕΒ. τοῦ Κυβερνή- του τὸ. ἀκόλουθον τηλεγράφημα πρὸς τὸν ἐν ᾿Αθήναις Βρετ- τανὸν Γενικὸν Πρόξενον σος «ἘΕλήφθησαν ἐνταῦθα ταχυδρομικῶς πληροφορίαι, ὅτι ὁμὰς Κυπρίων ἐν 'Ελλάδι θὰ ἐπιστρέψῃ συντόμως εἰς τὴν Κύπρον. Θὰ εἶμαι εὐγνώμων ἐάν γίνῃ πᾶν τὸ δυνατὸν πρὸς ἐπίσπευσιν τοῦ ἐπαναπατρισμοῦ καὶ ἐὰν μὲ πληροφορήσε- τε ἐκ τῶν προτέρων πότε ἀναμένεται νὰ ἀναχωρήσῃ ἡ ὁμάς. ᾿Αγγέλλεται, ὅτι οἱ Κύπριοι εὑρίσκονται εἰς δεινὴν θέ- σιν, θὰ ἤμην δὲ εὐγνώμων ἐὰν μὲ ἐπληροφορούσατε περὶ τῆς σημερινῆς τῶν καταστάσεως καὶ ἐὰν ἐλαμβάνατε οἰαδή- ποτε δυνατὰ µέτρα πρὸς βοήθειάν τῶν πρὸ τῆς ἀναχωρήσε- ὡς τῶν, ᾿Εκτιμῶμεν βαθέως τοὺς κόπους, εἰς τοὺς ὁποίους ὑποβάλλεσθε πρὸς βοήθειαν τῆς Κυπριακῆς κοινότητος ἐν Ἑλλάδι». Καθ᾽ ἅ πληροφορούμεθα, 200 περίπου ἐκ τῶν ἐν λάδι Κυπρίων περιῆλθον εἰς ἀθλιεστάτην κατάστασιν, ρούμενοι τῶν πάντων, ἐνδυμάτων, ὑποδημάτων κ.λ.π. Ἑλ- σοτε./ ΘΕΑ ΙΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΒ ὅρᾳ 6 καὶ 8.45 µ. µ. καὶ αὔριο ΣΑΒΒΡΑΤΟΝ ὥρᾳα 2.30, 6, κ.ὶ 8.45 μ.μ. προβάλλεται ἡ ΔΕΥ- ΤΕΡΑ ΕΠΟΧΗ τοῦ ἐπεισο- διακοῦ µεγαθηρίου ΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ μὲ τοὺς Πὼ,. Μέλλυ καὶ Ανν Βάγκελ. Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ ὍὉ μµουσικὸς κολοσσὸς Η ΩΜΟΡΦΗ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΠΑΟΥΕΛ ΡΟΜΠΕΡΊ ΓΙΑΝ καὶ ΑΝΗΜΝ. ΣΟΘΕΡΗΝ Τραγούδια, χοροί, µουσική, ἡ ζωὴ τῶν καλλιτεχνῶν, ἀγά- πες, νάζια, χαρές, τρυφερότη- τες, παρεξηγήσεις, ζήλειες. ΠΡΟΣΕΧΩΣ. ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΙΛ! ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Σήµερον καὶ αὐριον προ- βάλλεται τὸ συνταρακτικὀ καὶ περιπετεβῶδες κοινωνικὸ καὶ δραματικὸ µεγαλούργημα τοῦ διασήµου Αμερικανοῦ 2Συγ- γραφές ΤΖΩΝ ΣΤΕΊΤΑΜ- Οἱ ΚΑΤΑΛΙΩΓΜΕΝΟΙ Μὲ τοὺς ΧΕΒΡΥ ΦΟΝΤΑ-- ΤΖΩΝ ΚΑΡΑΤΙΗ -- ΤΖΕΊΙ:Ν ΒΤΑΤΓΟΥΕΛ -- ΕΝΤΥ ΚΟΥ.- ΤΛΑΝ κ. ἄ. Δραματικὲς περιπέτειες, οἱ- κογενειακἁ δράματα, καί... Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ ἕνα νέο ἀριστούργημα. Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΠΟΕΜ ΦΡΕΝΤ ΜΑΚ ΜΟΥΡΡΕΥ-- ΜΑΙΡΗ. ΜΑΡΤΙΝ-- ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΡΕΣΤΟΝ--ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ κ. ἅ. Λίαν προσεχῶς, τὸ πιὸ χα: ριτωµένο καὶ σαγηνευτικὸ ΜΟΥΣΙΗΟ ἀριστούργημα τῆς ΝΤΙΝΑ ΝΤΕΡΠΙΝ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ -