Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-02-13

μα μμ οι σημ ἠΕλει ιρλ ο Πιο Μιμα(ω δ Πω Επ Λι θιμιμ ιμθιμ ήν ----α ΕΗΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΝΙΑ ----- --οανονν--ρα . .ΠλΦΟΣ,, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΤΗ ΤΑ ΑΣΧΕΤΑ ἁ Ἡ συ,άλελφος «Πάφος», τὴν ὁποίαν οἵ κ.κ. Πλ. Σέρ-) έας καὶ Α. Ζ:αρτίδης συγκατέλεξαν, εἰς δηλώσεις των πρὸς, Αἰγυπτιακὰς ἐφημερίδας, μεταξὺ τῶν ὀργάνων τῆς πομµατι-, κῆς των Χλίκας, ἀπαντῶσα εἰς τὴν ἔκλοσίν της τῆς Ίης Φε-] Ερουαρίου εἰς σημείωμα τοῦ «[ωρσοῦ», ἐξακολουθεῖ νὰ συ-ι σχετίζῃ τὰ «Βὐαγγελικὰ» καὶ «Ορεστειακὰ» μὲ. τὴν «Αἱ. µατογυσίαν τῶν Βξ» ἐν Ἑλλάδι. Καὶ ἀποροῦμεν πράγματι καὶ ἐκπλησσόμεθα διὰ τὴν ἐπιμονὴν τῆς συναδέλφου νὰ συΥ- κρίνῃ τὰ ἀναίμακτα σγεδὸν ἐκεῖνα ἐπεισόλια μὲτὴν πρέσφα | τον ἐξέγερσιν τοῦ Εμ - Ἔλας, τις ἔσχε Ὑιλιάδας θυμάτων καὶ τεραστίας ἠβικὰς καὶ ὑλικὰς ζημίας διά τὴν [Πατρίδα µας. ᾽Αλλὰ ἡ καλὴ ουνάλελφος ρησπαβεῖ ταφιοχρόνως νὰ μᾶς εἰρωνεθῇ, ὅτι Σὲν διεκρίναµεν εἰς τὴν θλιδερὰν ἐκείνην αἱματοχυσίαν κοινωνικά αἴτια, ἀλλὰ Ῥωσσικὰ ρούβλια. Πᾶς ὅστις ἂνέγνωσε τὸ σηµείωµά µας τῆς 38ης Ίαν, θὰ ἐνθυμῖ ται, ὅτι ἡμεῖς δὲ, ἀπερρίψαμεν τὴν ὕπαρξιν ἐν Ελλάδι, ὅ- πως καὶ εἷς πᾶτα, ἄλλην χώραν, κοινωνικῶν προβλημάτων, ἀλλ᾽ ὑπεστηρίξαμεν καὶ ἐξακολουβοῦμεν νὰ ὑποστηρίςωμεν, ὅτι τὰ τοιαῦτα προβλήματα) δὲν ἀπετέλεσα) τὴν βασικηὴν αἰτίαν τῆς ἐθνοκτόνου συγκρούσεως. Τὸ κένητρον τῆς αἷμα- τηρᾶς ἐξεγέρσεως, ὅπως διεκήρυξεν ὁ ᾿Αντιβασιλεὺς ᾿Άρχιε- πἰσκοπος κ. Δαμασκηνὸς καὶ, ὅλως προσφάτως, ἓν τῇ ἐχθέσει της ἡ ὑπὸ τὸν Σὲρ Γουῶλτερ Σετρὶν Βρεττανική ᾿Εργατικὴ Αντιπροσωπεία, ὑπῆρξεν Ἡ ἐπιθυμία τῶν Κομμουνιστῶν τοῦ Ἐὰμ- Ἔλας νὰ καταλάβουν διαίως τὴν ἐξουσίαν, παραγνωρί- ζοντες τὴν ἐλεωθέραν ἔκφρασιν τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ. Εἶναι ἔθεν περιττὸν ἡ σονάξελφος νὰ ἀναζητῇῃ ὑπεκφυ γὰς καὶ νὰ συσκοτίζῃ τὰ ὁλοκάθαρα πράγματα. ᾿Ας ἐνθυμῆή: ται τοὐλάχιστον, ὅτι καὶ ὑπερχίλιοι Σικηγόροι τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ ἡ Νομικὴ Ῥχολὴ τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστηµίου, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν ὁ ἀγαπητὸς κ. Λοΐζος Φιλίππου, Χατε Σίκασαν διὰ ψηφισµάτων τὸ ᾿Βὰμ- Ἔλας ὥς «φονεύσαντας χι λιάδας ἀθώων πολιτῶν, λῃστεύσαντας καὶ λεηλατήσαντα ὁ- λόκληρον τὴν Ελλάδα». Ποία λοιπόν, οχέσις δύναται νὰ ὃ- πάρξῃ μεταξὺ τοῦ ἐθνοκτόνου αὐτοῦ κινήματος καὶ τῶν ἆναι- µάκτων «Ορεστειακῶν» ΠΡΙ ἀ)δ]ὰ Κα! ΝΗΝΙΤΗ Καὶ...«ἀπὸ τὴν Πάφον ἔρ- χομαι καὶ στὴν κορφή κανέλ- λα»! Ποῖος γνώστης τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ ἀλφαβήτου δύναται νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν κατα- «...Ἡ σύγκρουση δὲν ἦταν τυχαία. δΔὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ἀσήμαντο ἀτυχὲς ἐπεισό- διο. Ἠταν ἡ ἐκδήλώση μιᾶς βασικῆς διαφωνίας ἀνάμεσα στὸν παληὸ κόσµο, ποὺ μὲ[τοπίζεται πλήρως περὶ τῶν τὴν ἥἧττα τοῦ Φασισμοῦ αἰτίων τῆς προσφάτου αἷμα- φεύγει, καὶ τὸ νέο κόσμο. /τοχυσίας ἐν Ἑλλάδι ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω περικοπὴν τῆς περι- σπουδάστου καὶ ἐμβριθοῦς ἀνασκοπήσεως τῆς Διεθνοῦς καταστάσεως ὑπὸ τοῦ κ. Χ. ΜΝούση, δηµοσιευθείσης εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος τῆς θεωρη- τικῆς «᾿Ανορθώσεως» Κάτω λοιπόν, αἵ γνῶμαι τοῦ ᾿Αντι- βασιλέως ᾿Αρχιεπισκόπου Δα. μασκηνοῦ καὶ τοῦ Σὲρ Γου- ὤλτερ Σιτρὶν καὶ Ζήτω ἡ... ΜΝούσιµος ἄποψις | ποὺ μὲ τὴ νίκη τοῦ Σοσιαλι- σμοῦ ἔρχεται. 'Ὁ παληὸς κό- σµος ζητοῦσε ν᾿ ἀφοπλίσει τὶς δυνάµεις τοῦ νέου κόσμου γιὰ νὰ μπορέσει νὰ συνεχίσει ἀνενόχλητα τὴν ἔμμεση ἤ τὴν ἄμεσή του ἐξουσία. Ὁ νέος ὅμως κόσμος, ἀντιλαμ- ᾿βανόμενος τὰ σχ:δια τῆς ἀν- τίδρασης, ἔδωσ- τὴν πατρο- παράδοτη ἀπάντηση: «Μολὼν Λαβέρ! αν υπνο νυν ο πο «νο ον νο ου νο «νο ο νο «νο σο σοανι ο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟ) ΕΛΙΧΘΗ. ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕ ' ΒΡΗΛΙΑΝ Δηλώσεις τῶν Ελλήνων ἡγετῶν ΛΟΝΜΔΙΜΟΝ, 13 (Ρέουτερ)-- Ὁ ᾿Ελληνικὸς λαὸς ἐδέχθη τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμφωνίας μεταξὺ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ ᾿ἘΕὰμ μὲ ἠρεμίαν, θεωρῶν αὖ- τὴν ὣς τὴν ἀπαρχὴν µόνον τοῦ βαρυτέρου ἔργου τῆς ἀνασυγκροτήσεως. ὍὉ κ. Σιάντος ἐξέφρασε τὴν χα- ράν του διὰ τὴν ἐπιτευχθεῖσαν συφωνίαν, εἰπών, ὃτι τὸ ᾿Εὰμ θὰ σεβασθῇ τά ἀποτελέσματα τοῦ δηµοψη- φίσµατος ἔστω καὶ ἄν ἀποβοῦν ὑπὲρ τῆς Μοναρχίας. Οὗτος, καθὼς καὶ ὁ κ. Σοφιανόπουλος, ἐξέφρασαν τὰς εὐχαριστίας τῶν διὰ τὴν παρασχεθεῖσαν Βρεττα- νικὴν βοήθειαν. ὍὉ κ. Σιάντος προσέθεσεν, ὅτι ἡ συμφωνία ηὐχαρίστη- οεν ὅλούς τοὺς Ἕλληνας, ἐκτὸς φυσικὰ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀνέμενον νὰ προοπορισθοῦν κομματικὰ ὀφέ.η ἐκ τῆς συνε χίσεως τῆς διενέξεως. Τὸ ᾿Εὰμ ἐθεώρει τὴν Μακεδονίαν Ἑλληνικήν καὶ θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ πράττῃ τὸ πᾶν διά νἁ παραμείνῃ τοιαύτη. “Ὁ ᾽Αντιβασιλεὺς ἐδήλωσεν, ὅτι ἡ συµ- Φφωνία ἐξασφαλίζει τῷ ὄντι τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Ὁ Πλα- στήρας ἐχαρακτήρισε τὴν συµφωνίαν ὡς θρίαµβον τῆς Άλονι- κῆς ἔναντι τῆς βίας, Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ Ἡ Α.Ε. ὁ Κυβερνήτης, προ. σφωνῶν τὸ π. Σάββατον τὰ µέλη τῆς Παθητικῆς ᾿Αεραμύ: νης Λευκωσίας, ἐπὶ τῇ διαλύ- σει τῆς “Ὑπηρεσίας, ηὐχαρί- στησε ταῦτα διό τὴν «πιστὴν καὶ πατριωτικὴν» ὑπηρεσίαν των καὶ προσέθεσεν, ὅτι ἀπο- σύωονται τώρα «μὲ ἀνταμοι- βὴν τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ κοινοῦ καὶ τὴν ἱκανοποίῆηρθιν,' τὴν ὁποίαν δύνανται νὰ αἰ- σθάνωνται διὰ τὴν καλὴν καὶ εὐσυνείδητον ἐκτέλεσιν τῶν καθήκόντων τῶν». Ὁμολογουμένως ἡ Α.Ε. ὁ- υβερνήτις, ἐκφράζων τὰ αἰ- σθηµατα του ταῦτα πρὸς τὴν ὀργάνωσιν Παθητικῆς ᾿Αερα- μύνης, διηρµήνευε καὶ τὰ αἲ- σθήµατα τῆς κοινῆς γνώμης. Διότι καίτοι ἡ νῆσός µας εἴ- χε τὴν εὐτυχίαν νά μὴ ὑπο- στῇῃ τὸ βάρος ἐντόνων καὶ ἐκιεταμένων ἀεροπορικῶν ἐπι- δρομῶν, τὸ κοινὸν δὲν θὰ λησμονήσῃ τὸν ἀλτρουϊομὸν τῶν ἀεραμυνιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπεβάλλοντο εἰς τόσους μµό- χθους καὶ δυσκολίας ἐπὶ ὁ- λόκληρα ἔτη, θυσιάζοντες τὴν ἀνάπαυσίν των, διὰ νὰ εἶναι κατὰ πάντα ἕἔτοιμοι νὰ προ: σφέρουν ἀποτελεσματικῶς χεῖρα βοηθείας εἰς τὸν ἆστι- κὀν πληθυσμόν ἐν περιπτώσει ἀνάγκης. Τώρα, Χάρις εἰς τὰς νίκας τῶν Συμμαχικῶν ὅπλων, ἤρθη ἡ ἀνάγκη τῆς ὑπάρξεως τῆς Ὑπηρεσίας αὐτῆς, ἀλλὰ τόσον οἱ ἀρχηγοὶ ὃσον καὶ τὰ µέλη της δύνανται νὰ εἴ- ναι βέβαιοι, ὅτι τὸ. κοινὸν θὰ ἐνθυμῆται τὶ ἔπραξαν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη του θὰ τοὺς συνοδεύῃ π/ν- τοτε. ΑΝΑΠΟΔΑ Οἱ συντάκται τῆς «᾿Ανορ- θώσεως» δωσκολεύονται, φαί- νεται, νὰ ἐννοήσουν τὴν ἛἙλ- ληνικὴν γλῶσδας, ἴσως διότι σπανίως διαβάζουν ἛἙλληνι- κἁ βιβλία καὶ συγγράμματα. Αλλη ἐξήγησις δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ. Εἰς τὴν ἔκδοσίν µας τῆς ρης. Ἰανουαρίου ἑτονίζαμεν, ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ παραδειγ- µατικἡ τιμωρία ὅλων τῶν Κουϊῖσλιγκ, τῶν συνεργασθβέν- των μετὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐξε- Φράζοµεν τὴν ἔκπληξίν µας διὰ τὴν δήλώσιν τοῦ Ῥώσσου Στρατηγοῦ Γκολίκωφ,ὅτι «καὶ ἐκεῖνοι τῶν Σοβ. πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς Γερμανικῆς τρομοκρατίας εἴ- ναι ἔνοχοι πράξεων ἐναντίον τῶν συµφερόντων τῆς 2ο90β. Ἑ νώσεως, δὲν θὰ θεωρηθοῦν ὑπεύθυνοι, ἐὰν ἐκπληρώ σουν τὰ καθήκοντά των κατὰ τὴν ἐπάνοδόν των». | ᾿Αντὶ λοιπόν, ἡ ἐδῶ ᾿ἸΑκε- λικὴ Κλίκα, ἡ ὁποία λυσσᾶ καὶ ἀφρίζει διὰ τὴν τιµωρίαν τῶν ἐν Ἑλλάδι «συνεργασθέν: των» μετὰ τοῦ ἐχθροῦ, νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ τὴν καταπληκτικὴν αὐτὴν δήλωσιν, ἐξεμάνη διὰ τὴν ἀποκάλυψιν καὶ μᾶς ἆ- ποκαλεῖ εἰς τὴν «᾿Ανόρθωσιν» τῆς 19 Ἱανουαρίου «συνηγό: ρους τῶν Κουΐσλιγκ». ΓΠοῦ κατήντησαν πράγματι οἱ τρο- μεροὶ συζητηταὶ καὶ ἄσσοι τῆς φογομµαχίας | ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ 1, .. Κατὰ τηλεγραφικἁς πλη- ροφορίας, εἰς τὸ Διεθνὲς Συντεχνιακὸν Συνέδριον τοῦ Λονδίνου ἡ Σοβιετικὴ Ρωσσία ἔχει τὴν πλειοψη- φίαν, ἐκπροσωπουμένη ὑπὸ 37 ἀντιπροσώπων. Εἷ- ναι ὅμως σαφές, ὅτι ὁ Σὲρ Γουῶλτερ Σιτρὶν καὶ τὸ Προεδρεῖον τοῦ Συνεδρίου παρέλειψαν νὰ συμµπερι- λάβουν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν ΡῬώσσων ἀντιπροσώ- πων καὶ τοὺς ἐκ Κύπρου ἀπεσταλμένους συντρό- Φφους Πλ. Σέρβαν καὶ Α. Ζιαρτίδην, ὁπότε τὸ σύ: γολον θὰ ἀνεβιβάζετο εἰς ΟΡΓΑΝΟκ Των ΥΓΙῶΝ εὀκηκῶν καὶ “κοικώνικών ΡΑξἈρχῶκ Ἡ δύναμις πό ΛΟΒΔΙΠΟΝ, 13 ἐλπίδας περὶ διαφωνίας µετ νίσθησαν τά στρατιωτικἁ σχ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑΙ» ᾿ Δὲν εἶναι ἡ πρώτη Φορό, καθ᾽ ἥν ὁ τηλέγραφος καὶ τὸ ραδιόφωνον ἀνήγγειλαν, ὅτι παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ Ἔλας ἐπολέμησαν ᾖΓερμανοὶ καὶ Βούλγαροι, ᾿Ἰιταλοὶ καὶ ἸΑλ- βανοί, πολλοὶ τῶν ὁποίων ἠχμαλωτίσθησαν ὑπὸ τῶν ᾿Αγ- γλοελληνικῶν δυνάμεων. Ἕλ- λην, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὴν «Αἱ- ματοχυσίαν τῶν “Εξ» καὶ τὴν περιέγραψεν εἰς τὸν Ἕλληνι»: κὸν Αἰγυπτιακὸν Τύπον, ἆ- ναφέρει, ὅτι μεταξὺ τῶν αἰχ- μαλώτισθέντων περιελαμβάνε- το καὶ ὁ Γερμανὸς λοχαγὸς Οττο Βέρνερ, ὅστις ἐμάχετο ἐπὶ κεφαλῆς ἀποσπάσματος Ἑλασιτῶν. ἸΙδοὺ τὶ γράφει περὶ αὐτοῦ : «Ὁ τελευταῖος αὐτὸς συνε- λήφθη µέσα εἰς τὸν περίβολο τοῦ Πολυτεχνείου, κρατῶντας στὰ χέρια του, ζεστὸ ἀκόμα, τὸ πολυβόλο. Γιὰ νὰ καταλά- Βῃ κανεὶς τὸ περιεχόµενο τοῦ ἀγῶνος τῶν Ελασιτῶν, πα- ραθέτω μερικὰ οσημεῖα ἀπὸ τὴν ἀπολογία τοῦ Ωιττο Βέρνερ : --Τἱ εἶσαι Εἶσαι Ἑλασίτης --Δὲν ἔχω μαμμιὰ σχέσι μὲ τὸν Ἔλας καὶ τοὺς κοµµου- νιστάς. --Τότε τὶ εἶσαι --Αξιωμωτικὸς τοῦ Χιτλε ρικοῦ στρατοῦ καὶ ὑπηρετῶ τὸν Φύρερ. --Γιατὶ πολεμοῦσες μὲ τοὺς Ἐλασίτες --Εἶχα ἐντολὴν τοῦ Γερμᾶ: νικοῦ Στρατηγείου νὰ ἐμπο- διοθῇ ἡ ἐπιστράτευσις στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ μὴ γἱνη ἡ Ἑλλάδα τόπος ἀπὸ ὅπου θὰ μᾶς κτυποῦσαν, καὶ εἶμαι Ὁ- περήφανος γιατὶ κι ἐγὼ συ- νετέλεσα σ) αὐτό». ΜΑΤΑΙΟΣ ΚΛΛΙΟΥΝ ΚΑΙ ΟΔΥΡΟύΝΤΑΙ Ὁλοφύρεται ὁ οσὐύντροφος Σιάντος,«διότι σήμερον κατα: βάλλεται προοπάθεια δηµι- ουργίας ἀντιεαμικοῦ ἸΓΚρὰ- ἡ τελικἡ ἧττα τῆς Γερμανίας καὶ κρότησις. Τὰ κύρια ση λουθα: δημοκρατικἡ πολιτικὴ εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν πολιτικῶν, νωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων τών. Ἠκυβέρνησις τῆς Βαρσοβίας θὰ διευρυνθῇ ὥστε νὰ Μεριλάβῃ καὶ σωπα ἐκ τῶν ἑντὸς καὶ ἔξω τῆς Πολωνίας. Όσον ἀφορᾶ τὴν Γιουνκοσλαυῖαν, θά ἐπιβληθῇ ἡ συμφωνία Τίτο-- Σουµπάσιτς. ταρντ», ἑκάστη δὲ θὰ δύναται νὰ περιλάβῃ ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 Ἔτος Α’, Αρ. 57 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ !' ΖΗΝΩΝ ΧΡ, ΣΩΖΟΣ ΙΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣυΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΩ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤρΙτην και ΓΠΗΣ και : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: “Οδὸξς ᾿Αρτέμιδος Αρ. 21... (Ακίνητα Μπενᾶ Τ.Κ. 3270]. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 ο Η ΣΥΝΛΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΛΙΑΣ ΚΑΤΗΙΦΛΛΙΕ ΤΗΝ. ΠΛΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΡΗΝΗΝ. τῆς Γερμανίας νἀ διεξαγάγη γέον λεμον δἀά συντριθῇ Ρέουτερ).-- Ὁλόκληρος ὁ Βρεττανικὸς τύπος χαιρε- τίζει σήμερον τὴν πρωῖαν τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνδιασκέψεως τῆς Κριμαίας :ὡς κατασφαλιζούσας τὴν μελλοντικὴν παγκόσµιον εἰρήνην. Ὁ «Ἡμερήσιος Τηλέ- γραφος» γράφει, ὅτι ἡ Συνδιάσκεψις συνέτριψε καὶ τὰς τελευταίας Γερμανικὰς αξδὺ τῶν Συμμάχων, Οἱ «Τάϊμς» λέγουν, ὅτι ἡ Συν- διάσκεψις ἐξεκαθάρισε τὸ ἀκανθῶδες Πολωνικὸν ζήτημα, κατ᾽ αὐτὴν δὲ συνετο- έδια διὰ τήν τελικὴν ἧτταν τῆς Γερμανίας. Αἱ Συσκέψεις διήρκεσαν ἐπὶ 8 ἡμέρας, ἐξητάσθησανξδὲ ἡ μεταπολεμικὴ ἀνασυγ- μεῖα τῶν ἀποφάσεων εἶναι τὰκάκό- Διὰ τὴν πλήρη ἧτταν τῆς Γερμανίας θὰ καταφερθοῦν καὶ ἄλλα σφοδρὰ συνδυασμένα πλήγματα ἀπὸ ξηρᾶς καὶ ἀέρος κατὰ τῆς καρδίας τῆς Γερμανίας ἐκ βορρᾶ, νότου, ἀε- νατολῶν καὶ δυσμῶν, μὲχρις ὅτου ἡ Γερμανία παραδοθῇ ἄ-: νευ ὅρων. Ἡ ἄνευ ὅρων παράδοσις τῆς µαίΐνει καταστροφἠν τοῦ Γερμανὶκρῦ λαοῦ, τῆςΓερμανίας νὰ διεξαγάγῃ νέον πόλεμον θὰ συντριβῇ καὶ ὁ Βαζὶσμὸς θὰ ἑξαλειφρῇ. Ἐπιτροπὴ ἐλέγχου ἐκ Βρεττανῶν, Γερμανίας δὲν ση- ἡ δύναμις ὅμως Αμερικανῶν καὶ Ρώσσων ἀντιπροσώπων θὰ ἐγκατασταθῇ ἐν Βερολίνῳ. Ἡ ᾽Αγγλία,᾽Αμερικὴ καὶ Ρωσσία 6. µετάσχουν τῆς κατοχῆς τῆς Γερμανίας, καταλαμβάνουσαι ἑκάστη ἰδίαν ζώνην. Ἡ Γαλλία θὰ π καθήκοντα. ῥροσκληθῇ νὰ συμμερισθῇ τὰ ὡς ἄνω Εἰς τὰς ἀπελευθερουμένας χώρας θὰ ἀκολουθηθῇ κοι- ἄλλα πρό- Ἡ Συνδιάσκεψις ἀπεφάσισεν ἐπίσης, ὅπως συγκροτηθῇ εἰς “Ἁγ. Φρανγκῖσκον τὴν 25 ᾿Απριλίου 1945 νέα σύσκεψις τῶν Ἡν. Ἐθνῶν πρὸς ἔγκρισιν τοῦ Χάρτου τῆς ᾿Οργανώσεως Διεθνοῦς ᾿Ασφαλείας, τῆς Ἠπροταθείσης ἐν Ντάμπαρτον Ὄουκς. Οἱ 'Ὑπουργοὶ τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν τριῶν χωρῶν θὰ συνέρχωνται τακτικῶς τρεῖς τοὐλάχιστον φορὰς τὸ ἔτος. Πρὸ τῆς µεταβάσεως εἰς Κριμαίαν ὁ κ. Τσέρτσιλλ διῆλθεν ἐκ Μάλτας ὅπου ἔσχε πενταηµέρους συσκέψεις μετὰ τῶν Συμμάχων ἀρχηγῶν, Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΟΥΝ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ οικΙΑΙ Εἰς χθεσινὴν σύσκεψιν τοῦ τύπου παρεσχέθησαν ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Κυβερνητικῶν λειτουργῶν λεπτοµέρειαι Κυβερ- νητικοῦ σχεδίου διὰ τὴν ἀνέγερσιν 100οἰκιῶν διά τοὺς ἐργα- τας τῆς περιοχῆς Λευκωσίας. Ἡ ἀνέγερσις θ᾽ ἀνατεθῇ εἰς ἰδι- ώτας, πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ Κυβέρνησις θὰ παραχωρήσῃ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον δωρεάν τὸ ἀπαιτούμενον οἰκόπεδον, τὸ ὁποῖον κεῖται παρὰ τὸν σιδηροδρωμικὀν σταθµον Λευκω-' σίας, τὴν ξυλείαν καὶ εἰσαγόμενα ὑλικὰ εἰς τιμὰς διατιµήσε ως, θὰ ἀναλάβῃ δὲ ἐπὶ πλέον τὴν ὑδατοπρομήθειαν καὶ θά πληρώσῃ ὡς ἐπιχορήγῆησιν 100 λίρας δι’ ἑκάστην οἰκίαν. Οἱ ἐπιχειρηματίαι, οἵτινες θ᾽ ἀναλάβουν τὴν ἀνέγερσιν τῶν οἰκιῶν, θὰ ὑπογράψουν συμφώνίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ὑποχρεοῦνται διὰ τρία ἔτη νὰ ἐνοικιάζουν ἑκάστην ἀντὶ πο- σοῦ μὴ ὑπερβαίνοντος τὴν 1 λίραν μηνιαίως καὶ µέ τοὺς οἱουσδήποτε φόρους καὶ ἔξοδα ἐπισκευῆς εἰς βάρος των. Μετὰ τὴν λῆξιν τῆς τριετίας͵ αἱ οἰκίαι θὰ ἐγγραφοῦν ἐπ) ὀνόματί των (τῶν ἀναλαβόντων τὴν ἀνέγερσίν τών) καὶ θὰ δικαιοῦνται νὰ τὰς διαθέσουν κατὰ βούλησιν. Κατὰ τὴν δι- άρκειαν τῆς τριετίας οἱ ἐνοικιασταὶ θὰ ἐκλέγωνται ὑπὸ Ἐπι- τροπῆς Οἰκήσεως, διορισθησοµένης ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως. Αἱ οἰκίαι θ᾽ ἀνεγερθοῦν βάσει ἐγκριθέντος σχεδίου «στάν- 4 ἄτομα καὶ θὰ στοιχίσῃ περὶ τὸς 400 λίρας. τους». Ας τὸ καταλάβῃ-- ὡς καὶ οἱ ἐδῶ βατραχοειδεῖς φῶ- νασκοί του-- ὅτι κατόπιν τῶν τὰς ὁποίας διέπραξαν) ἦτο καιρὸς ν᾿ ἀρχίσῃ νὰ ὅημιουρ- γῆται ἀντιεαμικὸν Πράτος, μὲ ἄλλους λόγους Κράτος τοῦ Βόµου. Τώρα ἄν πρόκειται μὲ Βτὴν ἀποκατάστασιν τοῦ Κράτους νικὴ Δικαιοσύνη, ἀλλὰ ἡ ἐγ- τὴν Νέμεσιν καὶ τὴν νεκρα- βρουαρίου, ὅρᾳ 8.30 μµ.μ., ἐν τῷ οἰκήματι τοῦ Σωμµατεί- ου, Θέμα «Μπὰλ Ρούζ». 39,Ἡ παράλειψις εἶναι σο- βαρά |! Ἔκ τοῦ 4. Συµβονλίου Μὲητοὺς Φρὲντ Μὰκ Μούρεῦ, Μαΐρη Μαρτὶν Ρόμπερτ Πρέ- στον ᾽Ακὶμ Ταμίρωφ. Μποέμικη Ζωή,μποέμ. ἀγάπες μεγάλα καλλιτεχνικὰ ὄνειρα, ἡ ἐξωφρενικὴ Μουσικὴ Κωμµω: ὑπερθρίαμβος τῆς Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΟΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ . ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ ας, φαγῶν, Κλοπῶν, ες Σήµερον τὸ ὑπέροχο αἰἴσθη- Σήμερον Τρίτην καὶ αὔριο Τε- τῶν Ἕλασιτῶν (εἰς Ὅπην Ἑλ. ματικὸ καὶ Δραματικὸ ἀρι-[ιάρτην τὸ ὑπέροχο μουσικό λάδα τοὺς ἀποκαλοῦν «Λεη- σπα ργπμη» ἀριστούργημα ποὺ ἴἤρεσε σὲ λασίτας», ἀπὸ τὰς λεηλασίας Η ΑΓΑΤΗ οσε. ψενηκωώς, 35 ΤΟΥ ΜΠΟΕΝ |΄Η ὥμορφη Κυρία Ἐλεωνόρα Πάουελ, Αν Σό- θερν, Ρόμπερτ ͵, Γιὰνκ καὶ Τζὼν Γάρρολ. Μουσική, χοροὶ. ὠμμορφιὰ, χαρὰ, τραγούδια. .. ν νόμου νὰ. ὁδηγηθοῦν| ὄγνοὶ ἔρώτες, μεγάλα διλήμ-{ Τὴν ΠΕΜΠΤΗΝ πολλοὶ λῃοτοσυμμορῖται εἰςαματα καὶ... τό νέο καὶ ὑπ' κα, τὴν ἀγχόνην ἢ τὰς Φφυλακάς, Τὴν Τετάρτην µμό- κοξ πα Ἡπομηκα Ὄρνμα εἰς αὐτὸ δὲν πταίει ἡ Ἕλλη-[νον ὥρα 6 µ.µ. καὶ Πέμπτην ΕΙΝΑΙ ΑΘΘΩΑ (πρὠτην φορᾶ στἠ Κύπρο) κληµατ κἡ συνωμοσία τοῦ[]δία τῶν κωμικῶν ΜΠΑΤ καὶ ἰ Λί ἷ δα, Δηπητρώῳ, σεῦνος δί ἐν σον Τέυλορ καὶ Λίντα Χαίΐηνς καὶ Πωπώφ. Ἐν πάσῃ περι: ΕΣ Τὴν. προσεχῆ Παρασκευὴν πτώσει, αἱ χιλιάδες τῶν τά. Οἱ ΗΡΟΩ καὶ Σάββατον ἡ 3η ἐποχὴ τοῦ φων ἀθώων θυμάτων ζητοῦν ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ἐπεισοδιακοῦ Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ νάστασιν «ἀντιεαμικοῦ Μρά:ἱ Τὴν Παρασκευὴν καὶ Σάβ.ΙΝΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τους» βατον Νέο ἄφθαστο Δρα- Καὶ τὴν προσεχῆ ᾿Κυριακὴν Ε Ν. ΤΡΑΣΤ ματικὸ ὑπερ-φὶλμ ἡ ταινία ποὺ θὰ συνταράξῃ . . ΣΚΑΝΛΑΛΟ ὁλόκληρο τὴν Κύπρο «εγικὴ συνέῄευσις ΣΤΗ ΓΕΡΩΥΣΙΛ ΔΡΑΣΙΣ Καλοῦνται τὰ µέλη τῆς] Χέρμπερτ Μαρσάν, Βιρτζίνια ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ «Ἑνώσεως Μέων Τρὰστ» εἰς] Μπρούς. ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ἕκτακτον γενικὴν συνέλευσιν]Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν Ο]. , τὴν προσεχῆ Πέμπτην, 15 Φε-{μεγαλειώδέστερος Μουσικὸς ΕδοιαρὮ Ῥδμπηνασν, ἄργας- ρετ Τσάπµαν καὶ Κλὶντ Φὸρδ. ᾿Αεροναυμαχίες, ἀνατινά- ξεις, τορπιλλισμοὶ, ἔρωτες, φι- λίες, ἀνδρεῖες αὐταπαρνήσεις φιλοπατρίες. ΝΤΙΝΑ ΝΤΕΡΠΙΝ ΤΡΙΤΗ 13 Φεβρουαρίου 1945 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ή ΣΥΝΟΜΟΣΠύΝΛΙΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΙΕΘΝΗ ΣΥΝ ΕΡΓΛΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝ. ΣΥΝΝΙΛΣΚΙΨΙΝ «Ὑπιὸ τῆς Συνοµοσπονδίας ᾿Βργατῶν Κύπρου, ἥτις περιλαμβάνει τὰς ἸΜέας Συντεχνίας ἸἈύπρου καὶ τὰς -2ο- σιαλιστικὰς δυντεχνίας Πάφου, ἀπεστάλη τὴν σπ. ἑβδομάδα ἀεροιτορικῶς πρὸς τὴν ἐν 2υνδιάσκεψιν τὸ ἀκόλονθον ὑπόμνημα : «Συμπληρωματικῶς πρὸς τὸ σταλὲν ὑφ᾽ ἡμῶν τηλεγράφη- μα ἀναφορικῶς μὲ τὸ γεγονός, ὅτι αἳ Ἀέα, Συντεχνίαι Κύ- πρου καὶ αἳ Σοσιαλιστικαὶ Ῥυντεχνίαι Πάφου δὲν ἀντι- προσωπεύονται ὑπὸ τῶν κ. κ. Α. ᾖ{ιαρτιίδη καὶ Πλουτὴ Ῥέρβα εἷς τὴν συγκροτηθησο- µένην ἐν Λονδίνῳ Διεθνή Συγ- τεχνιακὴν Συνδιάσκεψιν, ἔπι- θυμοῦμεν νὰ θέσωµεν ὑπ ὅ- ψιν Υμῶν καὶ τῆς Ἀυνδια- σκέψεως τὰς κά ωθι παρατη- ρήσεις µας διὰ τὴν ἐργατικὴν κατάστασιν καὶ τὴν ἐπαγγελ- µατικὴν ὀργάνωσιν ἐν Κύπρῳ καὶ νὰ προδῶμεν εἷς μερικὰς εἰσηγήσεις ὅσον ἀφυρᾷ τὴν λῆψιν ὑπὸ τῆς τοπικῆς Κυ: . βερνήσεως' ἀποτελεσματικωτέ { ρων τῶν σημερινῶ, µέτρων προστασίας ὑπὲρ τῶν Δυπγί- ων ἐργατῶν. 9. Ἡ Κυπριακὴ ἐργατικὴ τάξις, Χαΐτοι περιλαμθξάνουσα, κατὰ τοὺς. µετριωτέρους ὕπο- ον σιαλιστικῶν ἀρχῶν, μὲ ἀποτέ- λεσµα νὰ δημιουργηθοῦν σή- µερον καθ ὅλην τὴν νῆσόν µας ἄνω τῶν σοσιαλιστικῶν Πρόγραμμα τῶν νέων τούτω» συντεχνιῶν εἶναι νὰ ὑποστη- ῥίζουν Σι’ δκὼν τῶν ᾿νομίμων ροντα τῶν παραμείνουν ἀνεξάρτητοι και μακρὰν οἱουδήποτε κόμματος ἐν Κύπρῳ. Ααονδίνῳ Δ4ιεθνῆ δΣυντεχνιακὴν πρόθεσιν νὰ μὴ ἀφίσῃ οὐδὲ ἐπὶ στιγμὴν τὴν συντεχνιακὴν κέγησιν τῆς Κύπρου μακρὰν τῆς ὀλεθρίου ἐπιρροῆς του. 6. Ὑπὸ τὰς συνθήκας ταύ- τας, ἡ ὑγιῆς μερὶς τῶν ἐρ- γατῶν, αφοῦ µαταίως ἀντέ- ὅρασεν ἐντὸς τῶν δυντεχνιῶν, αἱ ὁποῖαι διοικοῦνται δικτατο- ρικῶς ὑπὸ τοῦ «ΑΚΕΛ», ἀπεφάσισε νὰ ἀποοχισθῇ καὶ νὰ δηµιουργήσῃ νέ- συντεχνιακὸν . κἰνηµα ἐπὶ καθαρῶν καὶ γνησίων σο- 6 80. τοιθύτων συντεχνιώγ. ι µ ὃ µέσων τὰ πραγματικὰ συµφέ- ἐργαιῶν καὶ νὰ λογισμούς, ἄνω τῶν 50 χιλι-] 6. Διὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν [ο άδων ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι µε-|σκοπῶν τούτων ὑπὲρ τῶν ὰ τῶν οἰκογενειῶν τ ἆπο- πραγματικῶν συμφερόντων τὰ τῶν οἰκογενειῶν των. ἀπο- [τῶν Κυπρίων ἐργατῶν ἐν γέ- τελοῦν ἀσφχλῶς τὸ ἕν ορίτον τοῦ ὅλου πληθυσμοῦ τῆς Νή- σου µας, οὐδεμίαν ἄλλην προ: στασίαν εἶχε µέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 9593, πλὴν ἑνὲς ἀτελοὺς Ἱόμου, τοῦ Νόμου 12 τοῦ 1925, περὶ ἀποζημιώσεως δι ἄσημάντων ποσῶν τῶν έργα τῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τω. ἓν περιπτώσει θανάτου ἢ ὃν- ᾽οτυχήματὸς κατὰ τὸν χρόνον! τῆς ἐργασίας των εἷς τα µε- ταλλεῖα, Νόμος, ἐπιτρέπων τὴν ἐπαγγελματικὴν ὀργάνω- σιν τῶν ἐργατῶν δὲν ὑπῆρχε µέχρι τοῦ -19565, ὁ δὲ θ6ε- σπισθεὶς µτοιοῦτος, κατὰ τὰ ὡς ἄνω ἔτος, ἦτο ἀτελέστατος καὶ δὲν ἐλειτούργη«ε παρὰ µε- τὰ τὸ 1966, μὴ ἀναγνωρι- σθείσης ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως , µέχρι τότε εἰμὴ μιᾶς Χυντε- χνίας, παρὰ τὰς ἐπιμόνους καὶ συνεχεῖς προσπαθείας τῶν ἑρ- γατῶν πρὸς ἐπαγγε) µατικὴ, ὀργάνωσιν. δ. Συνεπεία τῃς τακτικής αὐτῆς τῆς Ευβερνήσεως ἔναυ- τι τῶν ἐργατῶν, εὑρέθησαν ἐκ- µεταλλευταὶ των ἐργατῶν, οἱ γνει, ἐπικαλούμεθα την ὑμετέ- ραν θερμὴν συνηγορίαν καὶ ὑποστηριξιν, ἔχονιες τὴν ποίθησιν, νὰ ἀποβῇ λίαν ἀποτελεσματι- κἡ διά την πρόοδον τοῦ ἐργα- τικοῦ κινήματος μας. Πρὸ παντὸς ἐπιθυμουμεν νὰ τονίσώµεν, ὅτι ἡ ἐν ἄυπρῷ μέχρι τούδε ἀτελής, μὲ ἁπο: τέλεσµα νὰ μὴ ὑποστηρίζων- ται δεόντως συμφέροντα τῶν ἐργατῶν καὶ νὰ εὑρίσκωνται ταί τῶν, οἵτινες νὰ ὁδηγοῦν τούτους εἰς βίαν κσι κὁς πράξεις.. Ὁ [Ὀόμος περὶ συντεχνιῶν προσηρµόσθη κατὰ τὸ 1941 πρὸς τον ΄Αγγλικὸν τοιοῦτον τοῦ πελέσµατα ἐργατῶν. Τέλος, ὁ νόμος πε- στυχήµατος τὸν χμόνον τῆς ἐργασίας των π πε. [ὁ ὅτι αὕτη δύναται Υ τῆς νησοι | β τ εργατικὴ νοµοῦεσία ὑπηρξε Υ ρ τὰ πραγματικἀ {β έκμεταλλευ- άναρχι: 2 1927, χωρὶς ὅ- µως καὶ νὰ λάβῃ καὶ πολὸ ὑπ) ὄψιν τὰς τοπικὰς συνθή: κας. Ὁ νόµος περὶ καθορι- σμοῦ µίνιµουμ ἡμερομισθιου διὰ τους έργατας δὲν έφηρ- ρ | δρομείου ΠΥΡΣΕΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ Νὲ φὴν ἄφιξιν κάθε ταγχυ- ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μᾶς ἔρχονται καὶ γέχι ἆναμ- φισβήτητοι µαρτυρίαι περὶ τῶν Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΡΩΣΙΩΝ Κόριε Διευθυντά, Ὁ «᾿Ανεξάρτητος» τῆς 3)2)45 δημοσιεύει ἕνα σηµεί» ὠμα τοῦ ἀνταποκριτοῦ του ὑπὸ τὸν τίτλο «Φιλανθρωπία» ᾽Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς νο σον ο αι. πέανος. ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ {ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | 5 ᾿ κ πι Ἀ - ἃ ο ᾽Ακελικὴ . μδὰ ὃς | «Ἐρταιρεσίαι δήλωσή της στήν ο 5 'Ἡ νέα ᾿Επιτροπὴ τοῦ Σ9λ- «Κυπριακὸς Τύπος», ποὺ δη-]λόγου Κυριῶν Λόρνακος ἆ- μοσιεύτηχε στὶς 0.2.94 6, ἱπηριίσθη ἐκ τῶν ἁπορμθίου. ὰ 5 ηλ - ΜΕ. Πούρτζη πρόεδρος, Γαλά» ά ἀναίδειαν Χιλίων πι βσνιον τεία Ὠτό Γιόγκ Υραμμµατεύς, γράφει, ὅτι οἱ κ.κ. Χρ. Κου- [ζωὴ Κονταρίνη ταμίας, ]. Λο- τσούκην καὶ Ντίνος [Ποῦμος ἴζου κοσµήτωρ καὶ Β. Τσέπῃ, [Α. Γ. ᾽Αχνιώτου. |. Λ. Σαντα. ὠμοτήτων, τὰς ὁποίας πραξαν οἳ ἄνδρες τοῦ ᾿Κὰμ- ὁς ἤτανε ὁ ἐχθρὸς καὶ παντοῦ οἱ κουκουέδες. Κυπρο πραγμὰτικἡ λιέ Έλας, οἱ κακοῦργοι αὗτοί, τοὺς ὁποίους κανεὶς δὲν τολ- μᾶ Ἓλληνας, ἀπὸ τὰς ᾿Αθήνας, ὑπὸ Ἠἡμερ. 99)1)40, ὑ συμπατριώτης κ. ΔΑ. Δ. Γ, πρὸς τὸν ἐν Λευκω- σίᾳ φίλον του κ. Ἅ. Μ. (Σημ «11». Τὰ ὀνόματα τὰ ἔχομεν πλήρη πλέον νὰ τοὺς ὀνομάζη 'Σδοὺ τὶ γράφει «... Πάντως θὰ ἔχεις ἀκού- σει γιὰ τὴν ἐπανόσταση ἐδῶ (Ἑλλάδα). Τώρα ἔχομεν ἄνα- κωχή. φορές. Δυὸ φορὲς ὅμως παρ᾽ ὀλίγον νὰ μὲ ξεκάνουν. Ανά- Ἐκινδύνευσα πολλὲς εµά τους { Δὲν ἤξευρες ποι- ποιὸς Μᾶς ἔβαζαν ἀπὸ Ετσι οὐς λέγουν οἱ Ἕλληνες τοὺς φίλος. ἐδῶ κομμουνιστές. Ἐπῆραν ἕ- ὡς ἕνα ὡραῖον µάθηµα ποὺ ἐν θὰ τὸ ξεχάσουν. Πθελαν αὐτοὶ νὰ πάρουν τὴν ἀρχή μὲ τὰ ὅπλα τους, Τά ἴδια ὅπλα ποὺ βαρᾶνε τοὺς Γερμανούς ἔστρεφαν ἐνοντίον µας. νοια σου καὶ τοὺς κανονίἰσαμε γιὰ να τὰ Ἔγ- τοὺς δώθησαν » Ἔπραξαν ἀτιμίες ποὺ οὔτε ἰ Γερμανοὶ δὲν τὲς ἔκαναν. Εσφαξαν, ἐλήστεψαν καὶ ἆ- νατίναξαν χιλιάδες σπίτια τής ὡραίας ᾿Αθήνας µας. Γι’ αὖ τὸ ἐκφράζω τὴν πικρίαν µου ὡς μερικὲς ἐφημερίδες τοὺς ποστηρίζουν ἐκεῖ κάτω στὴν µας. Μἠ πιστεύεις ὅσα ῥράφει ὁ «᾿Ανεξάρτητος» κλπ. ΕἘγὼ ἥμουνα µάρτυς τῶν Ύε- ονότώὠν. Εἶναι οἱ πλέον βάρ- αροι ἄνθρώποι. Ὁ λόγος ου κ. Ἰσέρτσοιλλ δίνει την ἐξισιόρησι τῶν εγονότων. ᾿᾽Ανάγκασαν γὲ- ου.,παιδιὰ καὶ γυναῖκες νὰ αδίσουν ἀνυπόδηιοι 150 µί- λία...». , Τί ἔχουν νὰ μᾶς εἴπουν (᾿ ὅλα αὐτὰ οἱ ἐ2ῶ ᾿Ακελι- κοὶ «σύντροφοι», οἱ ὁποῖοι ἆ- τάχθησαν παρὰ τοῦ ᾿Βὰμ- ἄλας Καὶ οἱ πα- τὸ πλευρὸν απλανηθέντες ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ πιστεύουν εἷς τοὺς ᾿Ακελικοὺς καθοδηγητάς των µὁσθη μέχρι τοῦδε παρὰ εἰς μερικὰς περιπτώσεις καὶ ὁ Ηοµος περι εργατικῶν διαφο” ρῶν δὲν ἀπέδωώσε θετικὰ ἀπο- εἰς τὴν ἀποσόβη- σιν συχνῶν καὶ βιαίὼὠν ἁπερ: ιῶν, πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ρὶ ἐργατικῶν ἀποζημιώσεων ἐν περιπτώσει θανάτου ἢ δυ: ἐργατῶν κατὰ ρετοῦντες ᾿Ανατολῇ, ἀπευθύνουν ἔκκλη- σιν µέοῳ τῆς ἐφημερίδες µας, ὅπως τοὺς ἀποσταλῇῃ ἕν ἆν- ΠΟΙΟΣ το ΕΧΕΙ λληνες στρατιῶται, ὑπη- κάπου ἐν Μέση έτυπον τοῦ θ:βλίου «Γεωγρα- ὁποῖοι ὡδήγησαν αὐτοὺς δρᾶσυνν ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ὀλε- θρία τόσον διὰ τοὺς ἐργάτας ὁλόκληρον τὴν Κυπριαχὴν κοινωνίαν. Ἡ Κυ- πριακἡ ἐργατικὴ τάξις, ταϊου- ὅσον καὶ ' δι τοτρόπως, ἀντὶ νὰ εὑρίσκῃ νό- µιµον διέξοδον εἷς τὰ καθη- µερινά της αἰτήματα, παρα συρθεῖσα ὑπὸ τῶν ἐκμεταλλευ- τῶν τῆς δικαίας αὑτῆς ὑποθέ σεως, παρεξετράπη εἷς ἄναρ χικὰς καὶ ἐξτρεμιστικὸς τά- σεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ χά»ῃ τὴν συµπάθειαν καὶ τὴν ὑπο- ατήριξιν τῆς ὑγίοῦς µερίδος τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. 4. Δέον νὰ σηµειώσωμεν ὅτι ὁ Χύριος ὑπαίτιος τῆς τοιαύ- της ῥἐργατικῆς καταστάσεω, εἶναι τὸ «ΑΚΕΛ», ἕνα χόμμα δεδηλωµένων κομμουνιστικῶν πάρεων, τοῦ ὁποίου ὁ ἀρχη- γὸς κ. Πλουτῆς Σέρβας ου- γώδευσε τὸν Γενικὸν ῶῶραμμα. τέα τῆς Παγκυπρίου υντεχνι- αχῆς ᾿Επιτροπῆς κ. Α. Ζιαρ: τίδην εἰς τὴν διεθνῆ Ῥυντεχνι- ο. γεῖ εὐνοϊκὰς συνθήκας πλου: τισμοῦ ὑπὸ ἰδιωτικὼν άσφαλι- στικῶν ἐπιχειρήσεων, εἰς τος ὁποίας εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ἐργοδόται νἁ αοφαλίζουν τοὺς ἐργάτας των, ἐνῷ ὤφει: λε νὰ ἐδημιουργεῖτο πρὸς τον οκοπον αὐτόν Ἰαμεῖον Ποινω: νικῶν ᾿Ασφαλίσεων, τὸ ὁποῖ- ον θὰ ἠσφάλιζε τοὺς ἐργάτας ὄχι µόνον εἰς τὰς περιπτώ: σεις δυστυχήματος, ἀλλά καὶ ἀνεργίας, ἀσθενείας, γήρατος, ἀνικανόιητος προς ἐέργασίαν οἰανδήποτε αἰτίαν κλπ. Τὸ µόνον νοµοθετικὀν µέτρον το ὁποῖον ὁπωσδηποτε κΑει- τουργεῖ ἱκανοποιητικῶς, εἶναι ὁ καθορισμὸς ὡὥρων Άειτουρ- γίας τῶν καταστημάτων. 7. Ἡ ἐλλιπης αὕτη νοµοθετι- κὴ προστασία τῶν ἐργατῶν πρέπει νὰ τονισθῇ, ὅτι εἶναι ἀποιέλεσμα τῶν ἐν Κύπρῳ ἐπικρατησασῶν κατὰ τα τε: λευιαῖα 14 ἔτη πολιτικῶν σουνθηκῶν, καθ’ ὅτι κατὰ τὴν μακρὰν αὐτὴν περίοδον οὐδε- µία ἀντιπροσωπευτικὴ έξου: σία τοῦ Λλαοῦ παρὰ τῇ ἄυ- βερνήῆσει ὑφίσιαται, ἡ δὲ νῆ- οός µας κυβερνᾶται διὰ δια: ταγμάτων τοῦ Πυβερνήτου. Ἡ κατάστασις αὕτη ὄχι µό- νον οὐδόλως ἱκανοποιεῖ τὸν Κυπριακὸν λαόν. ἀλλά καὶ ραδοθῇ εἷς εὐθείας εἰς τὴν ἑξῆς Σιεύθυνσέν: 5ες{ΐου, οὐχὶ µόνον ρίπτει το βάρος [φία τῆς Ἑλλάδος», τοῦ ὅ- της ἀποζημιώσεως ἀπολύτως ς : ἐπί του εργοδόιου--πρᾶγμα ποίου ἔχουν μεγάλην ἆ ἄδικον--, ἀλλὰ καὶ δη µιουρ: τάνκην. Τὸ Ειξλίον δύναται νὰ πα- τὰ Γροφεῖα τοῦ «Ι]υροοῦ» Ἡ ν᾿ ἀποσταλῃ ἀπ᾿ Εογαἰ Ἠε]]ομίε Αἴγ Έοτες Τ. Τ. Νο. Ἰ, ἅ. Η. Α. Ε. Τ. ὑπὴ. ΒΑΕ. 5/α1ἱοπ Όδχᾳ, Μ.Ε.Ε. καὶ λέγει : «᾿Απὸ μηνὸς περί- που ἕνας πτωχὸς ἀχθοφόρος βρίσκεται ἄρρωστος ξαπλωμέ: νος πάνω σὲ κουρέλια µέσα στὸ προαύλιο τῆς Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς τῆς πόλεώς µας. Καθ᾽ ὅλον αὐτὸ τὸ διάστηµα δὲν ἐνδιαφέρθη κανένας ὀργα: νισμὸς δι’ αὐτὸν τὸν ἄνθρω- πον, οὔτε ἡ Κοινωνικἡ ΓΠρῤ- νοια, οὔτε ὁ Φιλόπτωχος Σύλ- λογος....» καὶ ἐρωτᾶ ποῦ εἷ- ναι οἱ φιλανθρωπικοὶ ὀργανι- σμοί, Συμφωνοῦμεν -μὲ τὸν ἆἀρ: θρογράφον Ικαὶ πολλὲς φορὲς μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ ἴδω: μεν πτωχοὺς καὶ ἀσθενεῖς νὰ μὴ τυγχάνουν τῆς προσοχῆς καὶ βοηθείας τῶν Φφιλανθρω- πικῶν ὀργανισμῶν τῆς πόλε: ὡς µας καὶ νὰ τονίσωµεν ἐ- πανειληµμμένως τὴν ἀνάγκην τῆς ἀμέσου παροχῆς βοηθεί ας εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς προαγματικῶς ἔχοντας ἆ- νάγκην ᾖβοηθείας ἀσθενεῖς. ᾽Αλλά ὁ ἀρθρογράφος προ σθέτει πὼς ἡ Κυβέρνησις ἔχει καθῆκον νἁ ἐγκρίνῃ τὰς εἰ- σηγήσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμµ- βουλίου τῆς πόλεώς µας δι’ ἵδρυσιν ἑνὸς Πτωχοκομείου. ᾿Εκτιμῶμεν τὰς προσπαθεί- ας τοῦ Δηµοτικου Συμµβουλί-. ου τῆς πόλεώς µας δι’ ἵδρυ- σιν Πτωχοκομείου, τὸ ὁποῖον θά περιεθαλπε καὶ θὰ ἐφρόν- τιζε διά τοὺς πιώχοὺς συ πολίτας µας καὶ θὰ ἀνεκούφι- ζε τοὺς ἁἀναξιοπαθοῦντας- Ἁλλὰ μεχρι τῆς ἡμέρας ἐκεί. νης, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Κυ- βέρνηοις θὰ ἐνέκρινε τὰς εἰ-- σηγήσεις τοῦ Δημοτικοῦ δυμµ βουλίου καὶ μέχρις ὅτου ἀρ- χίσῃ τὴν λειτουργίαν του, οἱ πτωχοὶ καὶ ἀσθενεῖς δὲν πρέ- πει νὰ ἀπολαμβάνουν τῆς βο- ηθείας καὶ ἐκ μέρους τῶν φι- λανθρωπικῶν ὀργανισμῶν καὶ ἐκ µέρους τοῦ Δημοιικου Συµ βουλίου, τὸ ὁποῖον καὶ εἶναι ὑπόχρεον νὰ παρέχῃ οἰανδή ποτε βοήθειαν ποὺ τοῦ ἤθελε ζητηθῇ ᾽Αλλὰ καὶ ἐὰν ἀάκό- µη δὲν τοῦ εἶχε ζητηθῇ βοή- θεια καὶ ἤρχετο εἰς γνῶσίν του µία τοιαύτη περίπτωσις. δὲν ὤφειλε νὰ ζητήσῃ πληρο- Φορίας καὶ νὰ λάβῃ τὰ δέον- τα µέτρα, Εἰς τὴν προκειµένην περί- πτωσιν ὁ ἀσθενὴς ἀχθοφόρος Παρέμεινε 4 ἡμέρας εἰς τὸ ΒΝοσοκομεῖον Βαρωσίων καὶ κατόπιν ἐξεδιώχθη. Τοὺς λό: γους ὅμως δεν Ὑνωρίζομµεν εἰσέτι. ΠΠ σύζυγος τοῦ ἆσθε νοὺς εζήτησε τότε παρὰ τοῦ κ. Δημάρχου τὴν µεσολάβησίν του διὰ νά τοῦ ἐπιτραπῇ νὰ ἐπιστιρέψῃ εἰς τὸ ἠοσοκομεῖ- ον, καθότι ὀὲν εἶχε τὰ µέσα νὰ ὑπάγῃ εἰς καµµίαν κλινι- κήν. Τότεό κ. Δήμαρχος ἆ- πήντησε μὲ τὰ ἑξῆς Χαρακτη- ῥιστικὰ λόγια: «Δὲν μπορᾶῷ νὰ τοῦ κάµω τίποτε, γιατὶ δὲν ἀνήκει στὲς Συντεχνίες µας». 'Ὠποία στάσις ἑνὸς Δημάρχου νἀ κάμνη διακρί- σεις μεταξὺ πασχόντων, οἱ ὁ. Λ (ἄκουσον, ἄκουσον!) δὲν ὑπῆρ- Ἰξαν µέλη τῆς ᾿Ακελικῆς συν- τεχνίας Ξυλουργῶν «Ἀεμεσοῦ, Βέλοντας ἔτσι νὰ μᾶς δ,αψεύ- 1η γιὰ τὴν προηγούµενη δή- λωσή µας, ποὺ Χάναμε στὸν τύπο, ὅτι παύσαμε νὰ εἶμα- στε µέλη τῆς παλγᾶς συντε- χνίας ξυλουργῶν καὶ προσχω- ῥήόαμε στὲς νέες Συντεχνίες, ᾿Αντὶ ἀπαντήσεως παραθό: τουμε πιστὸ ἀντίγραφο τῆς πρόσκλησης, ποὺ ἔχουμε στὰ χέρια µας, γιὰ τοὺς τυχὸν δι- αμϕισβητοῦντας, μὲ τὴ σφρα- γίδα τῆς ουντεχνίας ἐργατῶν ξυλουργῶν καὶ ὑπογεγραμμέ- νη ἄπε τὸν Γραμματέα τῆς συντεχνίας : ! Γ) Ἐπαρχιακὴ Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη Λεμεσοῦ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΜΑΞΙΜ 28.1.1945 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ὍὉ συν..,. μέλος τῆς οὐντε- χνίας ξυλουργῶν καλεῖται νὰ παρακολοψθήσῃ τὲς ἐργασίες τῆς Γ΄ ᾿Ἐπαρχιακῆς Συντεχνι ακῆς Συνδιάσκεψης στὲς 9.20 π.μ. Ὁ Γραμματέας τῆς σύυντε- χνίας (Υπ.) Πρ. Περδίκης. ἵ ᾿Απὸ τὴν ἄνω πρόσκληση φαίνεται καθαρὰ πὼς εἴμα- στε µέλη τῇ ᾿Ακελικῆς σων- τεχνίας ξυλουργῶν µέχρι τῆς 98..45, ἐφ᾽ ὅσον ὁ Τραμ- µατέας τῆς συντεχνίας μᾶι προσκάλεσε στὴν πιὸ πάνω συντεχνιακὴ συνδιάσκεφη ᾽Αλλά...σκληρὸν πρὸς ἁλή- θειαν λακτίζειν. μὰ (ὑπογρ.) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΊΤΣΟΥΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΜΟΣ Λεμεσὲς 7.5.4ὅ ποῖοι ἀνήκουν στὴν παράτα: ξἰν του καὶ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνήκουν]| Καὶ ἐρωτῶμεν τὸν ἀρθρο: γράφον, ἐὰν εἶχεν ὑπ ὄψιν του αὐτά. ᾽Ασφαλῶς ὅμως οὐδέποτε θὰ µµάθωμεν ἀπ' αὐιοὺς τὴν ἀλήθειαν. ᾽Αλλα ἕνα πρᾶγμα εἶναι βέβαιο»: Ὅτι τὸ κοινὀν ἀντελήφθη τὰ «φιλανθρωπικὰ αἰσ. ἡματα» τοῦ Δημάρχου καὶ “τῶν περὶ αὐτὸν καὶ ἀπὸ ἄλλας προη- γουµένας παροµοίους Ἅµπερι- πτώσεις. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως ὁ ἆ- σθενἠς κατάκειται ἐπὶ τῆς ψάθης ψυχορρανῶν χωρὶς καμµίαν «Φροντίδα. ᾿Εμπρὸς λοιπόν, κ. Δήμαρχε, εἰς τὸ καθῆκόν σας. ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΡΩΣΙΩΝ Βαρώσια 3)9)45 ΠΠ ΠΝΠΠΙΗΗΠΗΗΙΙΗΗΙΝΗΗΙΙΗΙΗΗΜΠΙΜΙΙΜΗΜΗΙΜΗΤΗΜΗΕΜΗΜΗΝΗΙΗΗΗΗΙΗΙΜΗΗΠΙΗΙΜΗΝΜΙΜΜΗΗΗΙ ΡΤΟΠΘΙΘΙ κατασκευαστὴς συσκευῶν μᾶ, Β. 1. Λογούτη καὶ 6. Λυ: σιῶτου σύμβούλοι. --Κατὰ τὴν γενικἡὴν συνέλευ- σιν τῶν μελῶν τῆς Χ.Ο.Ο.Ν. Παλαιχωρίσυ ἐξελέγη νέα Ἐ- πιτροπεία ἐκ τῶν Πὰπᾶ Ἰω- άννου Γεωργίου µπροέδρου. Παπᾶ- Κυριάκου Φιλίππου ἀντιπροέδρου,Π.Κουλλῆ γραμ- µατέως, Ἡρ. Μιχαἠλ ταµίου, 'Αν. Σιόσιλου εἰσπράκτορος, Χαρ. Δαμιανοῦ κοσµήτορος, καὶ Αν. Μ. Καραολῃ. Κ. κ. Προκόπη, Γ, Σταυρουλλᾶ καὶ ᾽Α. Μάρκου συμβούλων. Φίσροραὺ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν Νέων Συντεχνιῶν Λευκωσίας ὁ κ. Χαράλαμπος Λοῖζου, ράπτης, 1 λίραν, ὁ κ. Χ΄’΄ Κωστῆς Κ. Σ. Κυριακίδης 16 σελ. καὶ ἀνώνυμος 5 λίρας. ᾿ὀκόόσεις Ἐξεδόθη τὸ τείχος Νοεµ- βρἰου-Δεκεμβρίου 1944 τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ «᾿Απόστολος Βαρνάβας», ἐπι- σήμου ὀργάνου τῆς ἸἘκκλη- σίας Κύπρου. . --Ἐκυκλοφόρτσε τὸ τεῦχας Ἰανουαρίου τῆς ὑπὸ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληρο- φοριῶν ἐκδιδομένης «Κυπρια- κῆς Ἐπιθεωρήσεως», μὲ πλου- σίαν πολεμικἠν καὶ ἄλλην ὅ- λην καὶ ἐπίκαιρον εἰκονογρά- φησιθ. Τιμη 3 γρ. --Εξεδόθη ὑπὸ τοῦ κ. ΝΜ. Μαυρίδη συλλογὴ Κυπριακῶν τραγουδιῶν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ ρεσπιερωσύνη». Ὁ ποιη- τὴς ἐξυμνεῖ εἰς Κυπριακἠν δι- άλεκτσν τὰ ἀγαθὰ τῆς γεωρ- γίας, ἀναλύει δὲ τὸ ἐπίμοχθον ἔργον τῶν ἀνροτῶν, τοὺς ὁ- ποιους προτρέπει νὰ συσπει- Ρρώθοῦν περὶ τὴν Πὲκ διὰ νὰ ὀρθοποδήσουν καὶ προκόψουν, Τὰ τραγούδια τοῦ κ. Μαυρί- δη, ὅστις κατάγεται καὶ αὐ- τὸς ἀπὸ τὴν ἀγροτικὴν τάξιν, διακρίνει µία µεγάλη ἀγάπη πρὸς τὸν κάµπον καὶ τὸ δἐνδρον 'Η συλλογή τιμᾶται πρὸς ὁ σελλ. ΙΙΙ {ριάνζα λογοτέ- χνες, λόγιοι καὶ δη- µοσιογράφοι συνεργά ζουνται στὶς εριάνζα σελίδες τοῦ πανηηυ- ρικοῦ τεύχους τοῦ «ΘΕΑΤΡΟΥ» ποὺ κυκλοφορεῖ, ἐντὸς τοῦ μηνὸς ἐπὶ τῇ συμ- πληρώσει ἔτους ἀπὸ 8 τῆς ἱδρύσεώς του. ΛΜε- λέτες, διηγήµατα, ποι- ήματα, συνεντεύξεις, Χρονογραφήματα, σα- τιρα, θεατρικὰ παρα- σκήνια, μεταφράσεις, κινηματογραφικἡὴ σελίἰ- δα, ἀνέκδοτα, ἔγχρωμο ἐξώφυλλο μὲ σλεδίασµα τῆς Μερόπης, Χλόης, Ἑλὶς, Ὑβὲτ. Σταθμὸς στὰ ἐέκδοτι- κἁ χρονικά. Τιμὴ ἕνα σελλίνι. Γράψατε στὸν ὑ μμ, του συνειδήσεως πεποίθησιν αὐτοῦ, ὅτι τότε μόνον θά εὐ. ηµερήσῃ ὅταν ἑνωθῇ μετὰ τῆς πετρελαίου “ΔΑ Μητρὸς αὑτοῦ Ἑλλάδος συµ.: φώνως πρὸς τὸ ἀπαράγραπτον [5 δικαίωµα τῆς αὐτοδιαθέσεως |- τῶν λαῶν. Τὸν ζωηρὸν τοῦτον πόθον ὁλοκλήρου τοῦ Ἕλλη- νικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ συµµε- ρίζοντσι πλήρως, οἱ ἐργάται τῶν Νέων Συντεχνιῶν καὶ ἐ- ληλον διὰ μεταξὺ ὡρισμένης παραπλα- νηµένης µερίδος τῆς ἐργατι- Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΠΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ καθιστᾷ ἰσχυροτέραν τὴν ὑπα: ακὴν «Ἀυνδιάσχεφιν, μὲ τὴν γορευοµένην ἐκ τῆς ἐθνικῆς ΨΜΩΝ,, κατεσκεύασεν εἰδικὸν τύὀπον κατάλ- “ΔΑΙΜΩΝ Β. Ἔριετης ἐγγύησις πιθυμοῦν νὰ τονίσουν, ὅτι τὸ ᾽Αχένδυνος βννοςι φιρ. 21Ψ Ακίνη- πρόγραμμά των διέπουν καθα- λ ζ πενᾶ). ρῶς σοσιαλιστικαὶ καὶ ἐθνικαὶ Θἰκονομική. σαι ο, πριν 370 γραµμµαί, ἐν ἀντιθέσει προς « ο α . τὸς διεθνιστικὰς τάσεις, τὰς Η θεωρία της συσκευής αυτης ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜ ὁποίας καλλιεργεῖ τὸ «ΑΚΕΛ» δὲν σχετίζεται μὲ καµμµίαν προη- Επομασιζς ΩΝ., ς ιά: γουµένην οὔτε είναι δυνατὸν νὰ κῆς τάξεως». Ξ ἀντικατασταθῇ. ἛἙτάμηνας 10 σελλ. Ξξ ὴ ίμηνος 6. κ κ εκασμαισακωνα και ιπεωε δες ΞΏ ΑΠΟΤΛ2ΘΗΤΕ : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΝ Κ. ΚΟΥΜΙΔΗΝ 1. Κ. 369--Τηλ. 525 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τόποις «ΖΛΒΑΛΛΗ»--Λίσία ᾿ΠΠΝΗΗΜΙΝΗΗΙΜΗΝΗΗΝΙΝΗΠΙΗΗΝΗΗΝΗΗΕΙΝΗΜΗΜΗΗΙΟΠΗμμ κ. Φεῖβρο Μουσουλίδη, Ταχ. Μιβ. 388, νὰ σᾶς κρατήσῃ ἕνα ἀντίτυπο. Ες ΗΜΠΗΠΠΠΠΠΙ ούρνου φουρ 5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΥΡΣΟΣ Γραφεῖον: 'Ὁδὸς ᾿Αρτέ. Ἐτησία 18 σελλ. Ἐτησία 24 σελλ. Εξάμηνος 16 σελλ. Τρίµηνος 12 σελλ. ἨἩ συνδρομἠ εἷνε προ- πληρωτέα, σος ἐΙΠΗΝΙΝΜΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΗΙΙΙΙϊ Ν