Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-02-16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Φεβρουαρίου 1945 ἍΜΙ ΘΑ ΤΙΟΝΙ ΤΑ ΙΔ με ΙΟΥ ΠΛΛΑΙΘΝ ΠΛΙΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΙ Ὁ «Ευπριακὲς Τύπος» τίλλει τὰς τρίχας τῆς σοφῆς του κάρας καὶ σχίζει -ὰ ἱμάτιά τὸυ, ἓν ἐνθέῳ ἀπογνώσει, ' διότι ἡ ἀντιδραστικὴ Ἑλλὰς φέρει ἐνώπιον τοῦ ἐδωλίου τοῦ κοινοῦ κατηγορουμένου τὰ πατριωτικώτερα καὶ ἐκλεκτότερά τῆς τέχνα. (Ἡ ἀχαριστία αὕτη ἀνέκαθεν διακρίνει τὴν Φυλὴν καὶ «τὴν βαρύνει ὡς μαύρη κατάρα» ἀπὸ τοῦ ᾿Αριστείδου καὶ Κολοκοτρώνη, συνεχίζεται δὲ σήμερον ἐν τῷ προσώπῳφ τῶν «πατριωτῶν», τῶν ὁποίων πρῶτα θύματα εἶναι «οἱ ὑπέ- ροχοι Μητροπολῖται Κοζάνης καὶ Ηλείας». Καὶ τελειώνει ἡ σοφὴ καὶ πατριωτικὴ φυλλάδα: «᾿Ασφαλᾶς τὰ κόκκαλα ποῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ θὰ τρίζουν στὸν τἆφον του ἀπὸ ἱερὰν φρικίασιν καὶ ἀγανάχτησιν». Ἐπὶ τοῦ τελευταίου τούτου σηµείου τῆς ὑποκρινομένης ἱερομιάδος συμφωνοῦμεν πληρέστατα. ᾿Ασφαλῶς Τὰ ᾽ ὁστᾶ τοῦ μεγάλου ἐκείνου “Ἱεράρχου θὰ τρίζουν ἀπὸ ἀγανάκτησιν καὶ φρικίασιν, διότι ὅταν ἑκεῖνος εὐλογοῦσε τοὺς ἝἛλληνας ὁ- πλαρχηγοὺς καὶ πολιτικοὺς οἷς τὴν Αγίαν Λαύραν, διὰ τὸν µέχρι θανάτου ἀγῶνα τῆς ἀπελευθερώσεως τὴς Πατρί- δος των ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, δὲν ἐφαντάσθη, ὅτι μερικοὶ ἀνά- ξιοι διάδοχοὲ του ρασοφόροι θὰ ἐξηυτέλιδον καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὴν ἰδέαν τῆς Θρησκείας, Πατρίδας καὶ ᾿Ἠθικῆς, συµµα- χοῦντες μὲ τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς ἄλλους ἐχθροὺς τῆς Πατρίδος εἰς τὸν βρωμερὸν πόλεμον ποὺ ἐκήρυξαν ἑναντίον τῆς Ελλάδος καὶ τοῦ ἁμάχου πληθοομοῦ της. ο Αἱ χεῖρες τοῦ «Αγίου» Κοζάνης (τὸν ὁποῖον ὁ Άγι- ος Τοποτηρητής µας εἷς τελευταῖόν του μήνυμα τὸν ἐἑπωνό- µασε «Πνευματικὸν ᾿Αρχηγὸν τῆς Ἐπανασιάσεως») στά- ζουν ἀπὸ αἷμα οὐχὶ τοῦ ἐχθροῦ, ὡς ἄλλοτε συνέδη μὲ τὰς χεῖρας τοῦ ᾿Ἀθανασίου Διάκου καὶ Παπαφλέσα, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ ἁθώου «ποιμνίου» του, σφαγμασθάντός, ἄτιμα- σθέντος, κατακρεουργηθέντος καὶ λεηλατηθέντος ἀπὸ τοὺς φίλους του Βουλγαροφώνους Κλάρηδες. ᾽Αλλὰ τὸ Κράτος τοῦ Νόμου καὶ τῆς ἠθικῆς καθάρ- σεως ᾖλθεν. ᾿Ασφαλῶς, ἀσφαλέστατα, τὰ ὁσιᾶ τοῦ Παλα:ῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ἡρώων τοῦ 1591, θὰ παύσουν νὰ τρἰζουν εἰς τὸν ἀνήλιον τἆφον τω» ὅταν αἳ φυ- χαί των πληροφορηθοῦν, ὅτι ἡ ἱερὰ Νόμεσις ἐφώτισε τοὺς ἀξίους Ἕλληνας Ἱεράρχας νὰ ἐκδώσουν τὴν ἑξῆς ἀπόφαριν : ο «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ελλάδος , ἔθεσεν εἰς διαθεσιμότητα τοὺς ᾿Εαμικοὺς Μητροπολίτας Κοζάνης, Ἠλείας καὶ Χίου». ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τᾶς τιμὰς «Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τοῦ µεσονυκτίου τῆς παρελθ. Τετάρτης 14)28, διὰ δὲ τὸν κα” ταναλωτὴν ἀπὸ τῆς σήµερον [αρασκευῆς 16245: ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Τιμὴ Παραγωγοῦ Καταναλωτοῦ Κουνουππίδι Καθαρισμένο «Α’. 3 Τ]δ Ὑρ 5 Υρ. ὁὀκὰ. 5 » ΒΕ’. 2 » 3» » Κουνουππίδι ᾿Ακαθάρισιο Α΄’. 2 ΥὙρ. 3 Ι]4 γρ. ὁκά . » Β’. 1 Ἡδ ὁ 212 » »ν ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΘΗ ΠΟΙΟΣ το ΕΧΕΙ/ ο ΒΜΕΑΙ ΣΥΝΤΕΧΗΙΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. Ελληνες στρατιῶται, ὕπη- Εἰδοποίησις πρὸς τοὺς |ρετοῦντες κάπου ἐν Μέσ ἀνέργους Ανατολ], ἀπευθύνουν ἔκκλη- ἔἶσιν µέσῳ τῆς ἐφημερίδες µας, Παρακαλοῦνται πάντες ο [ὅπως τοὺς ἀποσταλῃ ἓν ἀν- ειρήνης, ἄνεργοι, οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν τὰ ὀγόματά των εἰς τὰ Τρα- φεῖα τῶν ΚΝέων οδυντεχνιῶν Λευκωσίας, ὅπως ἐπισκέπτων- ται καθημερινῶς τὸ οἴκημα τῶν Ν. ΧΣυντεχνιῶν, κατὰ τή» ὁδὸν Φανερωμένης, ἀρ. ὅδι καθότι εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρ- χΌ ἐργασία δι᾽ αὐτούς. Παρακαλοῦνται, ὡσαύτως ὅσοι ἄλλοι ᾖἄνεργαι, µέλη τῶν Σωντοχνιῶν Ὦ μὴ, ἔπιθυ- μοῦν νὰ ἐξεύρουν ἐργασίαν, ὅπως ἀπευθύνωνται εἷς τὰ γραφεῖα τῶν Νέων Συντεχνι- ὤν, τὰ ὁποῖα εἶναι λἀνοικτὰ ἀπὸ τῆς πρωΐῖας µέχρι τῆς 8ης ἑσπερινῆς ὥρας καθ) ἕ- κάστην. ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Πρασ. Τραμµατεύς ΤΡΟΧΙΣΜΛ ΞΡΛΦΙΩΝ Εἰς τὸ κουρεῖον τοῦ { κ. ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΝΠΟΥΣ «Οδὸς Ἑρμοῦ Νο. 86, Λε: τίτυπον τοῦ διβλίου «Γεωγρα- φία τῆς Ελλάξος», τοῦ ἕ- ποίου. ἔχουν μεγάλην ἆᾱ- γάνχην. Τὸ Ειθλίον δύναται νὰ πα- ραδοθῇ εἲς τὰ Γραφεία τοῦ «Πυροοῦ» ἢ ν᾿ ἀποσταλῇ ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὴν ἑξῆς Σιεύθυνσιν: βογα! Ηεί]οπίε Αίε Έοιεο Τ. Τ. Φοεῖίοη, Νο. Ί, 3. Η. Α. Ε. Τ. μὴ. ΒΑΕ. ΦΙαἥοα ασε, Μ.Ε.Ε. ΠΥΒΣΟΣ Γραφεῖον: 'Οδὸς ᾿Αρτέ. µίδος, ᾿Αριθ. 21 (᾽Ακίνη» τα Μπενᾶ). Ταχ. Κιβ. ᾿Αριθ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟοροΙ ΣΥΒΔΡΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ᾿Ἐτησία 18 σελλ. Ἐξάμηνος 10 σελλ. Τρίµηνος 6 σελλ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησία ο σελλ. 'Εξάμηνος 16 σελλ. Τρίµηνος 12 σελλ. Ἡ συνδρομὴ εἶνε προ” πληρωτέα. «Υπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ | κὰ ἐπὶ τοῦ 'Ελληνικοῦ ζητή- 1 ἐξαιρετικῆς ΠΥΡΣΟΣ ΜΕΚΛΙΚΗΣΗΣ απατονκωνσπθησανππεσπεμ«ο (Συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) ΑΑλλ’ ἰδού µέρος τοῦ κυρίου ἄρθρου τῆς κομμµουνιστικῆς ἐφημερίδος «Βῆμα» τοῦ Λον- δίνου, τοῦ ὁποίου ἀνταποκρι- τὴς καὶ ἀντιπρόσωπος ἐν Κυ- πρῳ εἶναι τὸ ᾿Ακέλ, ὑπὸ τὸ» ἀναιδῆ τίτλον «Ἡ µάσκα τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ» : κ«Εἰς µίαν συνέντευξιν τοῦ ἀνταποκριτοῦ τοῦ Ρέουτερ εἰς τὰ Βαλκάνια κ. Κάρρισσον ὁ Ἕλλην Ύπουρ- Υδὲ τῆς Γεωργίας, ὅστις εἶναι κύριος κομµουνιστἠς ἀντι- πρόσωπος εἰς τὴν Κιβέρνησιν Παπανδρέου, ἐδήλωνεν, ὅτι «ἀ παιτήσεις, αἴτινες ἔγι ναν ὑπὸ ὠρισμένων κύκλων τῶν ᾿Αθη- νῶν ἐπὶ νειτονικῶν χωρῶν εἴ- ναι ἀνεύθωνοι». Τὸ βΜομμου- νιστικὸν Κόμμα, ὁ Ὑπουργὸς ἐδήλωσεν, ἁἀποδοκιμάζει αὐ. τάς τὰς ἀγευθύνους ἵμπερια- λιστικὰς ἐπεδιώδεις, αἴἵτινες τίθενταἰ εἰς κυκλοφορίαν ἀπὸ τοὺς οὕτω καλουµένους «έθνι. κιοτὰς», ἵνα «ἐπανορθώσουν το Ὑόητρον, τὸ ὁποῖον ἔχασαν ἀπὸ τὸ συγκριτικῶς μικρὸ μέ. ρος ὅπερ ἔπαιξαν εἰς τὴν ἀ- πελιυθέρωοιν τῆς Πατρίδος», Εἴμεθα πολὺ εὐτυχεῖς, ὅτι αὐ- τὴ ἡ συνέντευξις χύνει φῶς ἑ- πὶ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομμουνιστι- κοῦ Κόμματος....Συγχρόνως ὁ Βασιλεὺς τῶν Ελλήνων» ἐ- ραδιοφώνησε ἕνα ἀναιδέστα- το «ήμνυμα» εἰς τὸν Έλλη- γικὀν Λαὸν διβεβαιῶν αὐτόν, ὅτι «δὲν θὰ σταµατήσῃ» τὰς προσπαθείας του νὰ νικήσῃ οι το ιπλωματικόν πεδίον» «έδαφικ Ἑλλ άδος.. ὰς ἀξιώσεις τῆς Κι ἦσαν πολὺ φυσικὰ τὰ ἄρθρα καὶ οἱ λόγοι αὐτοὶ τῶν κομμουνιστῶν. Διότι συνεβλή- θησαν μὲ τοὺς Βουλγάρους, δυνάµει τῆς Συνθήκης τοῦ Πετριτσίου, διὰ τὸ ἀπὸ οι. νοῦ ξεκοίλισµα τοῦ Ἕλληνι κοῦ ..αοῦ, τὸ ἀποκεφάλισμα τῶν Βορείων. Ἐπαρχιῶν µας καί τὴν µαταίωσιν τῶν Ἔθνι. κῶν ἀξιώσεών µας-.γράφε ἱμπεριαλιστικῶν -- ἐπὶ τῆςβουλ. Υαρίας Καὶ 'Αλβανίας. .Δυστυχῶς δι’ αὐτούς, ἀλλ εὐτυχῶς διὰ τὸ Ἓθνος, έθνι- κὸς ἄνεμος ἐλευθερίας πνέει ἀπὸ πᾶσαν γωνίαν τῆς Ἑλλη- νικῆς γῆς. Τὸ Ελληνικὸν Κρά- τος ἐθνικῶς, στροτιωτικῶς καὶ ἠθικῶς ἀναδιοργανούμε- νον, ζητεῖ τὴν πραγµάτωσιν τῶν δικαίων ὀνείρων τῆς Με. γάλης Ἑλλάδος, ὄχι µόνον μα τῆς: Δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΛΙΛΛΙΟΣ Μεθαύριον Πυριακὴν Ίδην' Φεβρουαρίου 19645, ὥα Ἡ π.μ. ὁ κ Ζήνων Σῶζος θὰ ὁμιλήσῃ εἰς τὴν Λέσχην τοῦ΄ Κυπριακοῦ ᾿Ἐθνικοῦ Κόμμα- τος Λευκωσίας, μὲ θέµα : «67 ἔτη βιαιοπραγιῶν, δολοπλο- κιῶν καὶ ἁπληστιῶν τῶν Βουλ. γαρικῶν λύκων καὶ ἡ Μητέρα Ελλάς». Ὡσαύτως κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμεραν καὶ ὥραν ὁ κ. Βίας Μαρκίδης θὰ ὁμιλήσῃ εἰς τὸ ἐν Λάρνακι κινηµατοθέατρον Μακρίδη μὲ θέµα: «Τὸ Ἕλλη- γικὀν ζήτημα καὶ τὰ ἐν Κύ- πρῳ Κόμματα». Τὴν π. Τρίτην, ὥρᾳ 6.350 μμ. ἐδιδάχθη πρὸς τὰ µέλη τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμμα- τος Λευκωσίας τὸ 20ὸν µάθη- μα΄ μὲ θέµα :«Συμπληρωματι- µατος». Τὴν π. Κυριακὴν εἰς τὸ Κυ. πριακὸν Ἐθνικὸν Κόμμα Αμ: µοχώσ-ου ὠμίλησεν ἐνώπιον συγκεντρώσεως, μελῶν καὶ µἠ, ὁκ. Βίας Μαρ- κίδης ἐπὶ τοῦ ΄Ελληνικοῦ .ζη- τήµατος. Ὁ ὁμιλητὴς διεξῆλ- θε τὸ θέµα του μὲ σαφήνειαν καὶ ἡ σοβαρἀ ἐπιχειρηματο: λογία του διεφώτισε τοὺς ἆ- κροατάς του πλήρως διὰ τὰ ἐν Ἑλλάδι τεκταινόμενα. Ὁ ὁμιλητὴς ἐχάραδε καὶ τὴν θέ- σίν, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ] ἀκολουθήσουν τὰ ἐν ᾖΚύ- πρῳ Κόμματα καὶ οἱ μέχρι σήμερον ἁδιάφοροι διὰ τὸ Ελληνικὸν ζήτημα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ὑπεβλήθη- σαν ἐρώτήσεις εἰς τὸν ὁμιλη- τὴν. ἰδίως ἀπὸ ἀντιφρονοῦν. τας. Αἱ ἁπαντήσεις τοῦ κ. ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ , ΝΙΛΙΙ ΝΑ. ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ Εἰς τὸ τεῦχος Βοεμβρίου-- Δεκεμβρίου 1944 τοῦ «[Πληρο: φοριακοῦ Δελτίου» τοῦ Δήμου Λεμεσοῦ ἀναγινώσκομεν |καὶ τὰ ἑξῆς Φαιδρά: «Πάντως γιὰ μᾶἒς καὶ οἱ λογθδοσίες ἀπὸ τὸ βῆμα δὲν εἶναι ἵκα- νοποιητικές, γι᾿ αὐτὸ καὶ κα” ταλήξαµε στὸ μηνιαϊῖο Πληρο: φοριακὸ Δελτίο. Ὁ «Πυρσὀς» κατάκρινε αὐτὴ τὴν προσπά- θεια καὶ «δηµοκρατικώτατα» οκεφτόµενος μᾶς κατεκεραύ νωσε γιὰ σπατάλη τοῦ Δημο: σίου χρήματος. Μπορεῖ βέβαια ὁ «Πυρσός» νἁ συνεχίσει τὴν πολεμική του. Μπορεῖτε ὅμως καὶ σεῖς μὲ τὸ δικαίωµα τοῦ ἐνδιαφερομένου λαοῦ ν' ἆ- παιτεῖτε, ὅπως ἐκδίδεται τα- κτικώτατα κάθε μµῆνα, γιὰ τὴν πλήρη κατατόπισή σας, ἕ- στώ κι ἄν ὁ «Πυωρσὸς» θά κλαίει καὶ θὰ ὀδύρεται γιὰ εἰς 10 περίπου λίρες τὸν µῆνα ποὺ ξοδιάζονται γι αὐτὸ τὸν σκοπό». Δὲν γνωρίζοµεν τὶ Φφρονεῖ ὁ λαὸς τῆς Λεμεσοῦ δι’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρλουμποειδῆ, ὁ χα- Ριτώὠµένος ὅμως Δήμαρχος Λεμεσοῦ καὶ τὸ Συμβούλιόν του δύνανται νὰ εἶναι βέβαιοι, ὅτι ὁ «Πυροὸς» θὰ ἐξακολου- θήσῃ τὴν πολεµικήν του κατὰ τῆς «σπατάλης τοῦ Δημοδίου χρήματος» διὰ κομματικοὺς σκοπούς. Διότι ἀσφαλῶς οὐδεὶς λόγος συν- τρέχει νὰ δαπανᾷ ὁ Φορολο:- γούμενος δηµόχης τῆς Λεµε- σοῦ διὰ τοιούτους σκοπούς. Καὶ διὰ νὰ ἀρθῃ κάθε άμφι- βολία, ὅτι τὸ ε«[ΓΙληροφοριακὸ Δελτίο» ἀποτελεῖ προπαγαν- διστικὀν ᾽Ακελικὸν φυλλάδιον, παραθέτοµεν ὀλίγα ἀποσπά- σµατα έκ τῶν δημοσιευμάτων του: «Σταθερὰ καὶ περήφανα τὸ ᾽Ακελικοὺςἠ Απογευματινὴ ᾿Ἐφημερὶς ϱΙΛΗΜ/ΙΛΙΛΕΜΗΘΟΥ: κολουθεῖ τὸ δοξασµένο µας Κόμμα, τὸ ΄Ακέλ µας....»(Σελ. 2) «Κ.ἰ τὸ Δημοτικό µας ΖΣυμµ- βούλιο ἀκολουθῶντας πιστὰ τὶς κομματικὲς ἀποφάσεις....» (Σελ. 3) «Τὸ Δημοτικό µας Συμβούλιο συνεχίζοντας τὴ γραμμἡὴ ποὺ ἐγκαινίασε....κι᾽ ἀκολουθῶντας πιστὰ τὰ συν. θήµατα τοῦ δοξασµένου µας Κόμματος...» (Σελ, 4-5). Καὶ πολλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα. ΝΙΚΗ Φριάνζτα λογοτέ- χνες, λόγιοι καὶ δη- µοσιογράφοι συνεργά ζουνται στὶς εριάνζα σελίδες τοῦ πανηγυ- ρικοῦ τεύχους τοῦ «ΘΕΑΤΡΟΥ». ποὺ ΄ κυκλοφορεῖ ἐντὸς τοῦ μηνὸς ἐπὶ τῇ συμ- πληρώσει ἔτους ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του. Με- λέτες, διηγήματα, ποι- ἡµατα, συνεντεύξεις, χρθνογραφήµατα, σά- τιρα, θεατρικἀ παρα- σκήνια, μεταφράσεις, κινηματογραφικἡ -σελί- δα, ἀνέκδοτα, ἔγχρωμο ἐξώφυλλο μὲ σχεδίασµα τῆς Μερόπης, Χλόης, Ἑλὶς, Ὑβέτ. Σταθμὸς στὰ ἐκδοτι- κἁ Χρονικά. Τιμὴ ἕνα σελλίνι. Γράψατε στὸν κ. Φεῖβο Μουσουλίδη, Ταχ. ἄιβ. 388, νὰ σᾶς κρατήσῃ ἕνα ἀντίτυπο. ΙΙ ΝΗΗΝΝΙΙΗΙΝΗΙΙΝΗΙΝΗΙΙΙΙΙΗΙ Ξξ Ξε ιΙΜΙΗΙΝΗΙΗΙΜΙΝΗΙΙΜΝΙΗΙΝΗΙΗΜΗΝΝΗΗΝΝΝΙΝΝΙΙΜΙΗΙΠΗΤΙΝΜΙΙΝΝΙΝΗΗΝΝΙΗΙΗΗΝΙΠΗΗΙΙΗΜΕΙΠΙΝΗΙΗΙΗΜΜΗΙΠΙΗ Δημοτικό µας Συμβούλιο ἀ:[ΠΙΠΙΙΙΙΙΜΙΝΙΝΙΙ ΗΗΙΗΙΝΙΗΗΙΗΙΝΜΙΠΗΙΝΗ ΜΗΝ! ------ ΖΗΤΕΙΤΕ ες. Ε. ο. Η ΓΚ.Ρ.Ο. εἶναι σια πλουτισμένα μὲ τολῆς. κ τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. Μαρκίδη ὑπῆρξαν πράγματι κωσίαι τροχίδονται ξυράφια Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»Σ-- Λσία εὔστοχοι καὶ ἁποστομωτικρι. ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ Ε.Ο. παραμένουν πάντοτε ἀαυναγώνιστα εἰς ποιότητα. ποιητικὸς καὶ οἴνοπνευματοποιητικὸς ὀργανι- σμὸς εἰς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἑργοστά- σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διά τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούδησιν κρα- σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῷ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσχονται ρα εἷς τὴν ἀγορὰν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἐ τῶν ἐπιστημονιχὴν πεῖραν εἷς τὴν πορασκευήν των” Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τῶν Βρεττανι- κῶν καὶ Συμμαχικῶν δυνάµεων }αὶ τῆς Ν.Α.Α.Φ.[. εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ Ἰρὰκ καὶ Ὑπουργῶν. τῆς Αὐ- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης Ανα: Ἡ Κ.Ε.Ο. προμηθεύει τὰ κονιάνς, κ.λ.π ες ὅλας τὰς Βρετιτανικὰς Πρεσρείας καὶ Γενικὰ Προξενεῖα τῆς ᾿Εγγὺς καὶ Μέσης Ανα κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἀπενεμήθη τὸ πιστοποιη» τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ ἀξδίας :τοῦ Ἰνστιτούτου 'Ὑγιεινῆςμτοῦ Λονδίνου. Κυπριακὴ Εταιρεία Οἴνων καὶ Οἰνοπνευμάτων ΛΤδ. (Κ.Ε.Ο.λ - ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ. Κονιάὰκ Σιέρρυ Βερμοὺτ Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἴνο- τώ- σιέρρυ εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν νο ον πο ο... οι. φ Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | δε.ο-». μ.ο .ος». Αυντεχγιακὸν μὰδπμα Σήμµερον ὥρᾳ 6./5 μ.μ. θά δοθῇ εἰς τὴν ἐν Λευκωσίᾳ Λέ: σχην τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος ἡ συνέχεια τοῦ 8ου συντεχνιακοῦ μορφωτικοῦ µα” θήµατος περὶ τῆς ἐργατικῆς κινήσεως εἰς τὴν ᾽Ἀμερικήν. Προσκαλοῦνται πάντα τὰ µέ- λη τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἐργάται, ὅπως παρακολουθήσουν τὸ µάθηµα τοῦτο. ε7ᾶμοι Ἐτελέσθησαν τὴν π. ἄυρια- κὴν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ Άγ. Γεωργίου ᾿Αθαλάσσης οἱ γά. μοι τοῦ κ. ΓεωργίουΣ. Γεώρ- γάκη ἐκ Λευκωσίας μετὰ τῆς δ. Ροδοθέας Κ. Πνυριακίδου ἐκ Πέτρας. «Ὁ) ο/ογικὰ σέΐα Μεθαύριον Κυριακἠν ᾖ18 τρέχ., διοργανοῦται εἰς τὸ Σωματεῖον «ἝἜνωσις Ἑλληνί: δων Λόρφου» Φιλολογικὸν τέῖον, κατὰ τὸ ὁποῖον θὰ ὁ- µιλήσῃ ἡ δ. Χρυσάνθη Γεοωρ- γιάδου μὲ θέµα: «Ἡ γυναῖ- κα καὶ ὁ προορισμός της», θ' ἀκολουθήσουν δὲ ἀπαγ ε- λίαι καὶ ἄσματα. ὀκύωριοι ἐωιστήμονες Κατὰ πληροφορίας ἐξ ᾿Αθη- νῶν ὁ κ. Ἰωάννης Μελέαγρος ἐκ Κ. Ζώδιας, ἐσωτερικὸς ἴα- τρὸς τῆς Αα Παθολογικῆς κλινικῆς τοῦ ἨἩοσοκομείου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὑπέβαλεν εἰς τὸ [Πα- νεπιστήµιον ἐπιστημονικὴν µε- λέτην ἐπὶ τῆς «θεραπείας τῆς κακοήθους ἑλονοσίας», ἀπο- σπάσας τὰ συγχαρητήρια τῆς Συγκλήτου τοῦ ΓΠανεπιστη- µίου καὶ ἀναγορευθεὶς διδά- κτωρ τῆς Ἱατρικῆς. ) Εἰοφροραὲ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν Νέων Συντεχνιῶν Λευκωσίας οἱ κ.κ. 1. Γ. Μορφίτης 3 λΐρας Μιλ. τιάδης Κακουλλῆς ] Λλίραν καὶ ᾿Ανδρέας ᾿Αραοῦζος 4 λίρας. Ἐ νὀρομικὰ Μεθαύριον Κυριακὴν τὰ µέ- λη τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Συνδέ: σµου Λευκωσίας θὰ ἐἑκδρά- μουν δι’ αὐτοκινήτου εἰς Κορ- µακίτην, ἐκεῖθεν δὲ πεζῇῃ εἰς τὸ δάσος Αγ. Εἰρήνης. 2 - ὁκόδόσεις: Ἐκυκλοφόρησε τὸ τεῦχος Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ «Κυ- πριακἀ Γράμματα» μὲ ποικί- λην καὶ ἐκλεκτὴν συνεργασίαν. --Ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ κ. Ἰω. άννου Χρ. ᾿ Μάλτα σ”τιρικὴ ποιητ κἡ συλλογἡ ὑπὸ τὸν τί- τλον «᾿Αλατισμένα κι’ ἀνά- λατα». Τὰ ποιήµατα τοῦ κ. Μάλτα χαρακτηρίζει λεπτοτά- τη σατιρικἡ διάθεσις. Τιμᾶται 1 12 σελλίνιον. ΛΑΦΝΗ Ζητοῦνται προσφοραὶ διὰ τὴν ἀγορὰν καὶ συλλογὴν φύλ- λων δάφνης τῶν κοιλάδων Σταυροῦ καὶ Μούμμουρου τοῦ δάσους Πάφου. Αἱ προσφοραὶ πρέπει νὰ φθάσουν εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Βοηθοῦ Συντηρητοῦ Δασῶν Σταυροῦ Ψώκας οὐχὶ ἀργό- τερον τῆς 21.245, ὥρα 12 π.μ. Διὰ περισσοτέρας πληροφο- ρίας δύνανται οἱ ἑνδιαφερό- µενοι νὰ ἀπευθυνθοῦν πρὸς τὸν Βοηθὸν Συντηρητὴν Δα- σῶν εἰς Σταυρὸν Ψώκας, ἤ εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Συντηρη- τοῦ Δασῶν εἰς Λευκώσίαν. Ὑπ. Χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Διὰ Βοηθὸν Συντηρητὴν Δασῶν Σταυροῦ Ψώκας. Κατὰ πᾶσαν πιδα- νώτητα ΠΑΣΧΑ ΗΣ 1 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Θρησκευτικαὶ Ἑκδρομαίὶ τοῦ Ἰ συλλόγου «ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣΑ Διεύθυνσις--΄Οργάνωσις . Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ τ. κ. 207 ΛΕΥΚΩΣΙΑ : ἐθνικῶν συνόρων ” ΟΡΓΑΝΟΝ Των ΥΓΙΩΝ ΕΦΝΙΝ Δι ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΑΣ ΛΙΕΚΛΙΚΗΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΛΕΜΟΣ ΕΛΕΘΙΡΙΝ ΠΝΕΕΙ ΕΚ. ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ [ΩΝΙΣ Τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος Σδητεῖ τὴν πραγµά- τωσιν τῶν δικαίων ὀνείρων τῆς Μεγάλης Ἑλλά- δος,Ίὄχι µόνον χάριν τῆς Δικαιοσύνης, ἀλλὰ καὶ χάριν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Εἰρήνης. Ανεμος ἐθνικός, ὑπερεθνι- κὸς, πνέει ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς ἀπελευθερωθείσης Ἑὐρώ- πης. Τὰ παλαιὰ διεθνιστικὰ Σόγµατα τῶν Πατρίδων ἄνευ καὶ συµβύ λων ἀρχίζουν νὰ καταρρέουν. Οἱ Γάλλοι Ἠ2σιαλισταὶ εἷς τὸ συνέδριον τοῦ παρελθόντος Νοεμβζίου υἱοθέτησαν ὥς πρω- ταρχικὸν ἄρθρον τοῦ προγρἆμ- µατές των τὴν πλήρη ῄἈατά- ληφιν τῆς Γερμανίας. Καὶ αὖ- τὸς ὁ Κουμμουνιστὴς Κασὲν τῆς «Οὐμανιτὲν ὑποστηρ΄ξει τὸ πρόγραµµα αὐτό. Ἡ ᾿Α: θηναϊκὴ ἐρημερὶς «Δημοκρα- τία», σχολιάζουσα τὴν ἀπό- φασιν αὐτὴν τοῦ Συνεδρίου, ἔγραφε :«Νετὰ τὸ φοθερ» µε- ταπολεμιχ» σφᾶλμα τοῦ Γαλ- λικοῦ σοσιαλισμοῦ γιὰ τὴν ἑβλομάλα τῶν 40 ὡρῶ», ἐνῶ ὁ Ὑείτονάς του νυχθημερὸν ἐδούλευε γιὰ τελειότερη μή: Χανοποίηση τῶν ᾿πολεμικῶ, µέσω, ποὺ τόσο ἀκριδὰ ἑστοί- χισε στὴ Ταλλία, τὰ πνεύμα- τα ἐκεῖ δὲν ἔμειναν στάσιμα Δὲν εἶναι πειᾶ δηλητηριασµέ- να ἀπ᾿ τὸ ἀφιόνι τοῦ διεθνι- σμοῦ, τοῦ ἀνεδαφικοῦ καὶ οὗ- τοπικοῦ «διεθνισμοῦ». Οἱ Γάλ- λοι προσεγειώθησαν στὴν (αλ- λικὴν «ἐθνικήν πραγµατικό- τητα, ἐμυρίσθησαν τὸν ἀπό- λυτον «ἐθνικὸν ἄνεμο ποὺ πνέει σ᾿ ὅλες στὲς σημερινὲς συναντήσεις καὶ κατέληξαν ετὸ σύνθηµα : πἱήρης κατά ληψις τῆς Γερμανίας. Δὲν νο- µίσουν αἱ ἀρχηγοὶ τῆς σὺγ- χύσεως τῶν ἰδεῶν κ. κ. Σβ9: λος, Ζεῦγος καὶ Σία, ὅτι εἶναι καιρὸς καὶ αὐτοὶ νὰ ἀνκθεώ. ρήσουν τὲς νοσηρὲς σοσιαλιστι- πές των ἀπέψεις :» :Ἐξ' ἄλλου ὁ Ἀτρατηγὸς Ντὲ Γκὠλλ ὁμ'λῶν, τὴν ϱ6ὐ Ἰανουαρίου, ἐξ ὁ.όµατος τῆς Ἐθνικῆς Κυβερνήσεως, εἰς ἡ» συμμετέχει ὁ Κομμµευνιστις Ντορέζ, ἀνέφερε καὶ τὰ εξης : «Ἡ Γαλλία ἐπιμένε, όμως καταλάδῃ τὴν ῥῬηνοχώραν μετὰ τὸν πόλεμον Ἱάριν τῆς ἀσφάλείας της. Δὲν ἀποκλείο- μεν τὴν δυνατότητα, ὅπως µετάσχουν τῆς κατογῆς στρα- τεύµατα τῶν Ηνωμένων ὮἜἘ- θνῶν». 0 ἴδιος Γάλλος Πρω- θυπουργές, τὴν θην Φεβρουα- ρίου, ὑπῆρξε κατηγορηµατι- κώτερος, δηλώνων /ὅτι «πρὸ: µαταίωσιν μελλοντικῆς Γερ” µανικῆς ἐπιθέσεως ἐπιβάλλε: ται ἡ µόνιµος παρουσία Γαλ- λικῶν στρατευμάτων κατὰ μῆ- κος τοῦ Ῥήνου καὶ ἡ ἀπόσπα σς Γερμανικῶν ἐδαφῶν δυ- τικῶς τοῦ Ρήνου». Δυστυχῶς οἱ ἁδιάλλακτοι Βουλγαρόφωνοί µας, ἐπιμέ- νοντες εἰς τὰς καθυστερηµέ- νας διεθνιστικάς τών (ἰδέας, συνεμάχησαν διὰ τὴν βιαίαν ἐγκαθίδρυσιν Κομμουνιστικῆς δικτατορίσς μὲ τοὺς «ἀδελ- φούς» των Βουλγάρους, οἵτι- νες ἀφοῦ θὰ «ἐπετσόκοβαν» τὴν Ἑλληνικὴν ἀνεξαρτησίαν κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ [Πετρι- τσίου, ἀκριβῶς ὅπως κατε: κρεούργησαν χιλιάδας πολι- τῶν, θὰ ἐδημιούργουν μίαν Μείζονα Βουλγαρίαν εἰς δό ξαν τῆς ἰδικῆς µας πολιτικῆς µυωπίας καὶ ἠλιθιότητος. Ἐγράφομεν εἰς προηγούµε: νον ἄρθρον µας διὰ τὰ δύο συνθήματα, ἄτινα : ιδονοίν τὴν Ἑλλάδα: Μεγάλη Ἓλ- νειαν καί µικρὴ Ελλάς, τῆς ἀσχημονοῦσα κομμούνα. Σή- µερον ἔχομεν εἰς τὴν διάθε- σἰν µας τὸ ἐπίσημον΄ άνακοι: νωθὲν τοῦ Κομμ Κόμματος τῆς Ελλάδος, τῆς 24ης ᾿Ο- κτωβρίου,εἰς τὰ 14 ἄρθρα τοῦ ὁὀποιου οὐδαμοῦ εἴδομεν άνα γραφοκένας τὰς ἐθνικάς µας διεκδικήσεις ἐπὶ τῆς Βορείου ᾿Ἠπείρου, τὴς Βουλγαρίας καὶ τῆς Κύπρου. ΄ Τούναντίον αἱ ἀπαιτήσεις µας ἐπὶ τῆς Βουλγαρίας διὰ νὰ προφυλαχθῶμεν ἀπὸ τε- τάρτην μελλοντικὴν εἰσβολὴν τῶν Βουλγαρικῶν λύκών,θεώ- ροῦνται ὡς Ἰμπερίαλιστικαί. Ἁλλ” ἄράγε ἰἱμπεριαλισταὶ σαν ὁ Βενιζέλος καὶ ὁ [Πα- πανδρέου, ὅταν ἔλεγον διά την ἀσφάλειαν τῶν Βορείων συνόρων µας: «Ἡ Ελλὰς στερεῖται σπονδυλικῆς στή- λης. Ἠλθεν ἡ ὥρα νὰ τὴν ἀ- ποκτήσῃ». σαράγε ἰἱμπεριαλιστικὴ εἷἶ- ναι ἡ πολιτικἠ τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως, ἥτις ἐπιμάνει εἰς τὴν κατάληψιν τῆς Ρηνο- χώρας χάριν τῆς ἀσφαλείας της ᾿Αράγε ἱμπεριαλιστὴς εἶναι ὁ Στάλιν, ὅστις κα:έ λαβε, δυνάμει τῶν συνθηκῶν ἀνακωχῆς, μεγάλα τμήματα τῆς Ρουμανίας καὶ «Φιλλαν- δίας καθώς: καὶ τὴν ἡμισείαν Πολωνίαν χάριν τῆς ἐξασφα: λίσεως τὰς ἐθνικῆς του ἀνε- ξαρτησίας (συνέχεια εἰς τὴν Ζαν σελίδα) --- σπα σα πω αν ΔΙΑΤ ων ΡΕ ΕΕ ΕΕ ΜΕΛΑΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Δηλώσεις τῶν Σιάντου - Παρτσαλίδη ΛΟΝΔΙΝΜΟΝ, 16 (Ρέουτερ)--Κατὰ πληροφορίας ἐξ ᾿Αθηνῶν, χθὲς συνεδρίασεν ἡ ᾿Επιτροπὴ τοῦ . ἐκδοθὲν µετά τὴν ἁμ- Ἔλας. Εἰς ἀνακοινωθέν Ἓ. συνξ- οταν ὠνΝ ΚΑΙ μαπκϊκώκτεκακσωφασκ τοπικ. κοινώνικων μοζ αρχών. ταοθαἙκΕευΥμη 46 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ι945 Ἔτος Α΄, Αρ. 58 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ἱ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖ0Σ ἰδιεΥθυνεται Υπο ἃ σύντακτικηΣς εΕπιτρο ΙΠΗΣ καὶ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤρΙτηνΝ και | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΙΓραφεῖον: Οδὸς ο], ᾿Αρτέμιδος Αρ. (Ακίνητα Μπενᾶ Τ.Κ. 3570 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. | ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Τρ. 1 ΠΜ ΜΜ ΠΕ ΠΠ ΙΙΙ ---. ΕΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ----- πιαοναναμανανπαστστακααακαστα Ὁ παγκόσμιος τύπος ἐχαρακτήρισε τὴν ἄρτι τερματί- σθεῖσαν ἐν Κριμαίᾳ Συνδιάσκεψιν μεταξὺ τῶν κ.κ. Τσέρτσιλλ, Ροῦζβελτ καὶ Στάλιν ὣς «τὸ µεγαλύτερον σύγχρονον πολιτι- κὸν γεγονός». Ὁμολογουμένως ἡ τελευταία σύσκεψις µετα” ξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν τριῶν μεγάλων Συμμάχων χωρῶν ὑπῆρ: ἔεν ἡ οπουδαιοτέρα, τόσον διὰ τὴν εὐρύτητα τῶν ἐξετασθέν- των ζητημάτων, ὅσον καὶ διὰ τὰς ληφθείσας ἀποφάσεις,. λὰς ποὺ ἀντιπροσωπεύει ' τὴν' συμπαγῆ Ἑλλινικὴν Οἰκογέ-: ὁποίας πρόὀμµαχοι εἶναι οἱ ἆ- [- διάλλακτοι τῶν βουνῶν καὶ ἡ] δρίαν,ὁ κ. Σιάντος ἀναφέρει τὰ ἀκόλουθα: «Εὐὑρέθη- μεν πρὀ δηλήµµατος: ἤ νὰ συμφωνήσωμεν ἤ «νὰ συ- νεχίσωµεν τὸν πόλεμον. ᾽Απεφασίσαμεν νὰ ἄκολου- θήσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς εἰρήνης, διὰ νὰ τεθῇ Ἱτέρμα εἰς τὸν ἐμφύλιον πόλεµον, διότι ὅλαι µας αἱ δυνά- δεις χοειάζονται διὰ τὸν πόλεμον κατὰ τῆς Γέρμα- γίας». Ὁ κ. Παοτσαλίδης ἀναφέρει «Εἰσερχόμεθα εἰς τὸν πολιτικὸν ἀγῶνα δι’ εἰρηνικῶν µέσων». -Κατὰ τὰς 36 ὥρας, αἴἵτινες Γερμανία ἐβομβαρδίοθη ὑπὸ 13.000 Συμμαχικῶν ἔληξζαν χθὲς βράδυ, ἡ ἀεροπλά: γων, τὰ. ὁποῖα ἔρριψαν 14,000 τόνους βομβῶν. Πρωτίστως ἡ κατάστρωσις τῶν συνδυσσµένην τελικὴν ἐπίσεσιν, Γερμανικῆς πολεμικῆς μηχανῆς καθ’ ἥν ὁ κόσμος θ᾽ ἁπαλλαγῇ ρηνικἁ του ἔργα. ς σκεψις τῆς ἄριμαίας, πρὸς σύνταξιν τοῦ Χάρτου τῆς Ὄουκς τὸν π. ᾿Ὀκτώβριον Ὁ µένου ὑπ ὄψ στα ὅσα πολιτικὰ καὶ ἄλλα Ἰδιαιτέρως ἐλπιδοφόρος λων ἐπὶ τῶν ἐν καιρῷ πολέμου τῆς συνεργασίας τῶν, πρᾶγμα τελευταίας τὸ Συμμµ. Μέτωπον. τος τῶν λαῶν τῶν αἱματοκυλίσματος καὶ κά του ἔργα. επι ΤΟ ΕΡΓΟΝ φῆς -τῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Ἑλλην.: Κοβερνήσεως εκαὶ τοῦ ᾿Εάμ, δι’ ἃς τίθεται τέρμα εἰς τὴν ἐθνοκτόνον σύγκρου: σιν, ἐχαροποίησε, τοὺς . ἁπαν- ταχοῦ ἝἛλληνας, Ἡ : περιπέ- τεια, εἰς τὴν ὁποίαν ἐρρίφθη ἡ Πατρίς µας, καθημµαγμένη ἀκόμη καὶ μὲ χαινούσας τὸς πληγάς, τὰς ὁποίας τῆς εἶχον ἀνοίξῃ ἀπάνθρώποι καὶ βὰρ βαροι κατακτηταί, ἔλαβε τέ. λος καὶ µία μαύρη σελὶς τῆς ἱστορίας -μας ἐκλείσθη., Διά τοὺς ὑπευθύνους τῆς τρανω | δίας αὐτῆς θὰ ὁμικήσῃ κά: ποτε κατὰ τρόπον ἄναμφι σβήτητον ἡ ἱστορία, ἡ ὁποίο καὶ θὰ ὀπονείμῃ τοὺς τίτλους’ τιμῆς ἤ καταδίκης. Τώρα ἐπείγει τὸ ἔργον τῆς ἀνασυγκροτήσεως, διὰ τὴν ὁ- ποίαν καλοῦνται πάντες οἱ Ἕλληνες νὰ προσφέρουν τὸν ἱδρῶτά 1ῶν, «καταπνίγοντες τοὺς λυγμούς» τών. Διότιικα- θὼς διεκήρυξεν ὁ ᾿Αντιβασι: λεὺς ᾿Αρχιεπίσκοπος Δαμα: οκηνός, «ἡ ὥρα τῆς, ἐκκαθα- ρίσεως τῶν διεθνῶν λογαρια- σμῶν, μὲ τοὺς ὁποίους συν- δέονται τὰ ἐθνικά µας ζητή: µατα, ἐπἔρχεται μὲ γοργὸν ρυθµόν». 'Ἡ Πατρὶς µας πρέ πει νὰ ἀνασυγκροτηθῇ στρα- τιωτικῶς καὶ οἰκονομικῶς διὰ νὰ δυνηθῇ καὶ πάλιν νὰ βα- δίσῃ τον δρόμον τῆς δόξης καὶ τιμῆς, νὰ λάβῃ τὴν θέσιν της μεταξὺ τῶν Συμμάχων εἰς τὸ τελικὸν πλῆγμα κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας καὶ νὰ διεκδικήσῃ εἴτεείς τὴν Τρά- πεζαν τῆς Εἰρήνης εἴτε, ἐν ᾱ- νάγκῃ, καὶ ἐ9ὶτοῦ΄ πολεμικοῦ πεδίου τὴν ὁλοκλήρωσιν ἐθνικῶν της δικαίων. Σαφὲς προβάλλει ὅθεν. τὸ καθῆκρν ἐνώπιον παντὸς “Ἔλ- ληνος καὶ µία εἶναι ἡ ὁδὸς διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν πολιτι- κῶν καὶ κοινωνικῶν του προ βλημάτων: ἡ δημοκρατία. ἡ ἐλευθέρα ἔκφρᾶσις τῆς θελή σεώς του. Ιάθε νέα ἀσέβεια ἐναντίον αὐτῆς θὰ εὕρῃ καὶ πάλιν ἀντιμέτωπον τὸ Κράτος τοῦ Νόμου καὶ τῆς Ἠθικῆς. Καὶ αἱ δυνάµεις αὐταὶ θὰ ἐ- παγρυπνοῦν πάντοτε, διότι αὐτὸ ἐδίδαξε τὸ πρόσφατον παρελθὀν καὶ αὐτὸ ἐπιράλλουν πονηραὶ ἡμέραι. Τὰ ἱερὰ ἐδά- Φη καὶ τὰ δίκαια τῆς Πατρί: δος µας δὲν πρέπει πλέον νὰ: ἀποτελέσουν ἀντικείμενον ου πολέμου καὶ θὰ δυνηθῇ καὶ πάλιν νέαν πλήρη σύσκεψιν μεταξὺ τῶν ρίσθη νὰ συγκροτηθῇ ἐν ΄ΆΥγ. Φραγκἰσκῳ τὴν 2Ρην ᾿Αποιλίου Τὸ ἄγγελμα- τῆς ὑπογραι τῶν {- στρατηγικῶν σχεδίων διὰ τὴν πρὸς ὁλοσχερῇ συντρ βὴν τῆς . Φέρει ἐγγύτερον τὴν ἡμέραν, τῶν δεινῶν τοῦ μακροχρονί- νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ εἰ- λΑλλά καὶ ἡ ἐξασφάλισις καὶ διατήρησις τῆς εἰρήνης δὲν ϐ’ ἀποτελέσῃ ἔργον εὐχερέστερον καὶ ὀλιγώτερον περί- πλοκον. Μὲ αὐτὸ ὅμως δὲν ἠσχολήθη διεξοδικῶς ἡ Συνδιά- ἀποφασίσασα νὰ παραπέµψῃ τοῦτο εἰς ἨἩν. ᾿Εθνῶν, ἥτις καὶ ὦ:- προταθείσης ἐν Πτάμπαρτον ργανώσεως Διεθνοῦς ΆΑσφα- λείας. ᾿Ασφαλῶς ἡ πορεία αὕτη ῆτο ἐνδεδειγμένη, λαμβανο- ιν, ὅτι ὁ πόλεμος συνεχίζεται εἰσέτι καὶ πλεῖ- ζητήματα παραμένουν κατ ἀνάγκην ἐκκρεμῆ καὶ χρηζοντα ἀποσαφηνίσεως. ὑπῆρξεν ἡ διαπίστῶώσις ἐκ τῆς Συνδιασκέψεώς πλήρους ὁμοφῶνίας μεταξὺ τῶν Τριῶν Μεγά- καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης γραμμῶν τὸ ὁποῖον ἐξηνέμισε καὶ τὰς Γερμανικὰς ἐλπίδας περὶ δημιουργίας ρήγματος εἰς .Ἡ ἐκ νέου δὲ διακήρυξις τοῦ 'δικαιώµα: ἀπελευθερουμένών χωρῶν νὰ ρυθμίσουν τὰ τοῦ οἴκου των δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ καὶ ἄνευ ἔξωθεν καὶ ὀθενδήποτε προερχοµένης ἐπεμβάσεως, δίδει νέον θάρ: ρος καὶ ἐλπίδας ἀποφυγῆς νέων ς ρ. ύ σεὼν εἰς ἕνα κόσμον κατερειπωθέντα Άδη ἐκ τοῦ πολυετοῦς ἀγωγιῶντα νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ εἰρηνι- καταστρεπτικῶν συγκρού- ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ. ΔΛΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ Ἡ παρουσία εἰς ᾿Αθήνας τοῦ κ. Τσέρτσιλλ, εὑρισκομέ- νου καθ᾽ ὁδὸν διὰ τὸ Λονδῖ- νον ἐκ τῆς ἱστορικῆς Συνδια- σκέψεως τῆς Κριμαίας, ἔδωκεν ἀφορμὴν νὰ διαπιστωθοῦν ἅ- παξ ἔχι οἱ ἄρρηκτοι δεσμοὶ Φιλίας, οἵτινες ἑνώνρυν' τὴν Μεγάλην Βρεττανίαν μετὰ 'τῆς Πατρίδος µας καὶ νὰ δι- αδῃλωδῃ ἡ βαθεῖα εὐγνωμο- σύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὸν κ. Τσέρτσιλλ διὰ πᾶν ὅ,τι ἔπραξεν οὗτος πρὸς διάσωσιν τῆς Ελλάδας «καὶ διᾶ νὰ «προστατεύσῃ τὸ ἆθά- νατον-Αστυ ἀπὸ τὴν βίαν. καὶ τὴν ἀναρχίαν». : Τὰ αἰσθήματα αὐτὰ διηρ- µήνευσαν εὐστόχως ὁ Αντι- βασιλεὺς ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Δαῤμασκηνὸς καὶ ὁ [ρωθυ- πουργὸς Στρατηγὸς Πλαστή- ρας. Τὴν Μεγάλ. ν Βρεττανίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα συνέδεσαν κοινοὶ ἀγῶνες καὶ κοιναὶ θΘυ: σίαι εἰς τὸν βωμὸν. τῆς έλευ- θερίας, τοῦτο δὲ ἐπεβεβαίωσεν ἅπαξ ἔτι καὶ ὁ κ. Τσέρστιλλ εἰπὼν κατὰ τὴν ὁμιλίαν του ἐκτοῦ προαυλίου τῶν Παλαι- ὢν ᾽Ανακτόρων καὶ τὰ ἀκό- λουθα: «Αἱ δύο µας χῶραι ἐ: πὶ µακρὸν ἐβάδιζον μαζὶ τὴν δύσκολον ὁδὸν τῆς φιλίας, τῶν ἀγώνων καὶ τῆς νοµιµο- φοοσύνης..... Ημεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχομεν συνταχθῆ µαζί σας εἰς κάθε ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς ἐλευ- θερίας͵ θὰ ὁδηπορήσωμεν µα- ζί σας διά µέσου τῶν σκοτε! νῶν κοιλάδων, μέχρις ὅτου Φθόσωμεν εἰς τὰ ὑψηλὰ βου- νὰ τῆς ἐλευθερίας».. Ὁ Ἑλληνικὸς Κυπριακὸς λαὸς χαιρετίζει τὴν ἱστορικὴν αὐτὴν ἀλήθειαν πεποιθώς, ὅτι καὶ τὸ ἰδικόντου μέλλον εὖ- ρίσκεται µέσα εἰς τὰ πλαίσια τῆς εἰλικρινους αὐτῆς Φιλίας, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὴν πραγµατοποίήσιν τοῦ προ’ αιωνίου καὶ ἀναλλοιώτου πόθου του νὰ ἑνωθῇ μετὰ τῆς Μητρὸς αὐτοῦ 'Ελλάδος. :ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΛΛΛ Ἡ ᾿Αρχιγραμματεία ἐπλη- ροφόρησε τὴν ᾿Ἐπιτροπήὴν Βο:- ηθείας τῶν ἐν Ἑλλάδι Κυπρί- ὧν, ὅτι ἡ πρὠτη ἁἀποστολήὴ χρημάτων ἔφθασεν εἰς :᾿Αθή- σκευώριῶν καὶ παζαρεύµατος µήτε ἔσωθεν μήτε ἔξώθεν. ἑ νας καὶ τὰ ποσὰ διενεμήθησαν εἰς τοὺς δικαιούχους. 1304) ΛΕΡΟΠΛΑΝΛ ΒΟΜΒΑΡΛΙΟΥΝ 10 ΤΟΚΙ0 Συμμετέχουν ἀεροπλανοφόρα καὶ δωρηκτά- ΄Η ᾿Ιαπωνικὴ πρωτεύουσα ὑπέστη τεραστίας καταστροφάς. ΔΦΝΔΙΝΟΝ. (6 (Ρέουτερ)- Μόλις µετε- ο.) -- . στ ρ δόδη ἐκ τοῦ Στρατηγείου τοῦ Ναυάρ- ΄ 3, ε’ ες χου Νίμιτς ἡ ὁδρἀαματικὴ εἴδησις, ὅτι 19ο ᾽Αμερικανικὰ ἀάεροπλάνα, ὁρμάώ- ΄ µανα ἐξ ἀεροπλανοφόρων πανισχύρου - , -- 5 - Ναυτικῆς µοέρας τοῦ ειρηνικοῦ, περι- λαμδοα,ούσης καὶ θωρηκτά, βοµβαρδί- ο ασ 3 ο Δ : ζόυν σφοδρῶς ἀπὸ τινων ὡρῶν τὸ Τόκιο. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη εἶναι ἡ πρώτη πλήρους κλίµακος, ἥτις διενεργεῖται κατὰ τῆς Ἱαπωνικῆς πρωτευούσης, Άπροη- τοιµάσθη δὲ ἀπὸ πολλοῦ- Τὰ ᾽Αμερικανικά βομβαρδιστικά ἑ. πέρχονται εἰς ἀλλεπάλληλα κύματα, ἤδη δὲ ἡ περιοχἡ τοῦ Τόκιο ὑπέστη µεγάλας καταστροφάς. Ἡ ᾽Αμερικανἰκή Μαυτι κἡ μοῖρα, ἥτις μετέχει τῶν ἐπιχειρήσεων, διήνυσεν ἁπόστα- σιν 300 μιλίων διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν περιοχἠν τοῦ στόχου- Λυσσὼδεις ἀερομαχίαι διεξάγονται ὑπεράνω τοῦ Τόκιο. Τὸ ραδιόφωνον τοῦ Τόκιο µετέδωκεν, ὅτι ἡ. ἐπίθεσίς προεβλέπε- το ἀπὸ πολλοῦ διότι εἶχον παρατηρηθῇ κινήσεις τῶν ἊΑμε- ρικανικῶν πολεμικῶν. 3 Ἡ ιπρὠτη ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Τόκιο διενηργήθη τὸν ΄Α: πρίλιον τοῦ 1942,Έκτοτε δὲ ἡ Ἰαπωνικὴ πρωτεύουσα ἐβοπβαρ: δίσθη πολλάκις ὑπὸ ὑπερφρουρίων ὁρμωμένων ἐκ Σαϊπάγκ. Ταυτοχρόνως μὲ τὴν σημερινὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Τόκιο, ᾽Α- μερικανικἁ πολεμικἀ κανονιοβολοῦν τὴν ΄Ἰαπωνικὴν ναυτι- κὺν βάσιν Γιοσίμα. Ἑνωρίτερον ὑπερφούρια ἐπέδραμον κατά τῆς Βαγκόγιε.. οφ : --Εἰς τὴν ἀνατολικὴν Γερμανίαν, αἱ δυνάµεις τοῦ Κο- νίεφ ἐπεκτείνουν τὴν διείσδυσίν των ἑντὸς τοῦ Βραδεμβοόρ- γου, ἐπαρχίας τοῦ Βερολίνου. Ἰσχυραὶ δυνάµεις βαρέων ᾿Α- μερικανικῶν βομβαρδιστικῶν ἐπέδραμον ἐναντίον στόχων εἰς τὴν περιοχὴν τῆς προελάδεως τοῦ Ικωνίεφ. Η. Δρέσδη µετε- βλήθη εἰς σώρον Κκαπνιζόντων ἐρειπίῶων. Βομβαρδιστικα ἐξ Ἰταλίας ἐπέδραμον καὶ πάλιν κατὰ τῆς περιοχῆς τῆςΒινένης. Τὸ Γερμανικὸν ραδιόφώνον ἀνεφέρθῃ σήμερον’ τὴν :πρωῖαν εἰς «τρομερὀν κῦμα διαδόσεων, τὸ ὁποῖον σαρώνει΄ τὸ Βερο- λῖνον καὶ ἄλλα τµήµατα τοῦ Ράϊΐχ». : ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ παράστασις, περιλαμβάνούσα τὸ. δραματικὀν ἔργον τοῦ Ρὀ τα «ΒΝὰ ζῇ τὸ Μεσολόγγι», ἀπαγγελίας καὶ ὁμιλίας. 'Ἡ παράστασις περιορίζεται μµό- νον διὰ τοὺς γονεῖς καὶ κηδε- µόνας τῶν μαθητῶν καὶ Μεθαύριον Κυριακὴν, ὥρᾳ 11 πιρ., ὁ σχολικὸς ἰατρὸς κ. Χ. Ἀρυσάνθης θὰ ἐκθέσῃ ἐν τῷ Παγκυπρίῳ Γυμνασίῳ πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ κηδε: µόνας τῶν μαθητῶν καὶ µα- θητριῶν «Ἀσθ.. ἐκπαιᾶευϊῃρίου τὰ ἁἀποτελέσματα τῆς μέχρι τοῦδε (ἰατρικῆς ἐξετάσεως ὑπὸ τῶν σχολικῶν ἰατρῶν καὶ θὰ ὕποδείξῃ τὰ ἐνδεικνυόμε- να. µέτρα πρὸς βελτίωσιν αὖ- τῆς. Θὰ παρίστανται πάντες οἱ σχολικοὶ ἰατροὶ διὰ νό σπράξεις θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ [τοῦ Α΄ Γυμνασίου Θηλέων ᾿Αθηνῶν. --ὍὉ ἱεροκήρυξ τῆς ᾿Αρχιεπι- σκοπῆς κ. Φρῖξος Σ. Κουμί- δης θά κηρύξῃ μεθαύριον Κυ λύσουν τοχὀν. ἀπορίας τῶν [ριακὴν εν τῷ ἱ. ν. Ὁμορφίτας. γονέων καὶ κηδεμόνων. : '. --Αὔριον ' Σάββατον, ὥρα -Αὔριον Σάββατον, ὅραι7 μμ) ἡ Ὄρθ. Χριστ. ᾿Αδελ- 8.45 μ.μ, θὰ δοθῇ ὑπὸ τῶν]φότης Λάρνακος «Σωτὴρ» μαθητριῶν τῆς Στ΄ τάξεώς [διοργανώνει ἐν τῷ οἰκή/'ατί τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίουφ της διάλεξιν μὲ θέµα «Ὁ θά- ἐν τῇ µεγάλῃ αἰθούση αὐτοῦ[νατος». : ΜΛΙΙΚΟ ΠΛΛΜΙ μον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον καὶ αὔριον προ. |Σήµερον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ὥρᾳ βάλλεται τὸ ὑπέροχο δρα-[6 καὶ 8.45 µ. µ. καὶ αὔριο ματικὸ ὑπερ-φὶλμ ο ΡΑΤΗ ὥρᾳ 2.30, 6, καὶ 45 μ.μ. προβάλλεται ἡ ΤΡΙ- ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗ ΕΠΟΧΗ τοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολοσσοῦ : Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ἡ ταινία ποὺ θὰ ἁναστατώ- ΄ σῃ τὴν Κύπρο μὲ τὴν ἀφάν- ταστη δραματικότητα κάὶ τὰς γεµάτας ἀπὸ γενναιότητα καὶ Φιλοπατρίαν σκηνάς της ΣὶΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ Μὲ τοὺς Χέρμπερτ Μαρσᾶλ, Βιριζίνια Μπρούς Τζὶν Ρέὺ: νολτ κ. ἄ. Πολιτικά παρασκήνια, ᾗµε- γαλοψυχίές, καθῆκον καὶ ἔ- ρώς, αὐτοθυσίες ... Καὶ τὴν προσεχῆ ἕυρια- κὴν ἐπιτέλους προβάλλεται ὁ µεγαλειωδέστερος χαριτωμµέ- ΔΡΑΣΙΣ νος μουσικὸς καλουσὸς ΑΜΝΊΤΙΤΟΡΓΗΛΛΙΚΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ| στον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ὅπου ἀποθεώνεται ἡ «ἀηδονό. Μὲ τούς: λαλη ΝΤΙΝΑ ΒΤΕΡΠΙΗ καὶ[Εδ : . οἳ γόητες Ρό.ιπερτ Στὰκ, Χέ.: ππσρ, μπιν ιγα ρει Τσάπµαν καὶ Κλὶντ Φὸρδ. τορπιλλι- ζή- λεν ΠΠάρρις κ. ἄ. Λίαν προσεχῶς οἱ κολοσσοί µας ποὺ ϐ᾽ ἀφήσουν ἐποχὴν ΟΙ ΔΥΟ. ΜΑΣ. .. ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ᾿Αεροναυμαχίες, σμοὶ, ἡρωϊσμοί, ἔρωτες, χειες, αὐταπαρνήσεις.. Επίσης ἀπὸ τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς θὰ προβάλλώνται τὰ νέα µας Αμερικανικά πο- Σὰρλ Μπουανιὲ Ὀλίβια ἥτὲ λεμικὰ ζουρνὰλ τῆς Μέτρο- ' Χάβιλαντ. Γκόλντουϊν. ΠΡΟΣΕΧΩΣ. τριῶν. Εἴσοδος 2 σελ. Αἱ. εἷ- ΛΟΞΜΣΜΙΝΟΙ ΛΗΘΙ Ρόμπερτ Στὰκ-- Τζὼν Χώλλ-- ὁ μουσικὸς ὑπερθρίαμβος ΕΠΑΝΤΡΕΥΘΗΚΑ Ντιάνα Μπάρρυμορ--.Τζὼν αΛλόντερς κ. ἄ. ΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟ ΄

Title Subject Page
ΔΙΑΤΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ 2p
ΔΙΑΤΙ ΘΑ ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 2p
ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
1300 ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΚΙΟ 1p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p
ΔΙΑΤΙ ΤΟ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ 1p
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΝΕΕΙ ΕΚ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 1-2p