Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-02-20

: οἳ ἐπιχειρηματίαι ἰδιῶται ΤΡΙΤΗ 20 Φεβρουάρίου 1945 | ΠΡΟΣ ΑΝΙΙΜΗΘΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΙΛΛΙΘΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Τὸ Κυβερνητικὸ σχέδιον ἀνεγέρσεως 10Ο κατοικιῶν προοριζοµένων διὰ τὴν στέγα- σιν ἐργατῶν τῆς περιοχῆς Λευ- χωσίας, εἶναι εὐχάριστον καὶ εὐπρόσδεχτον πρωτίστως χατὰ τοῦτο : ὅτι ἡ Κυθέρνησις κα- τεγόησεν ἐπὶ τέλους τὴν ὀξύ- τητα τοῦ προβλήματος τῆς στέγης καὶ τὴν ἀνάγκην τα- χείας ἀντιμετωπίσεώς, του. Οὐχ” ἧττον, ἐξετάζοντες τὰς λεπτοµερείας τοῦ προκειµένου σχεδίου, δὲν δυνάµεθα παρὰ νὰ ἐκφράσωμεν ἐπιφυλακτι- κότητα ὅσον ἀφορᾷ τὰ εὖερ- νετήµατα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχη τοῦτο διὰ τὴν ἐργατικὴν τάξιν. Ὡς ἐδημοσιεύθη Ίδη, τὸ σχέδιον προνοεῖ διὰ τὶν ἆᾱ- γέγερσιν 100 κατοικιῶν, ἑκά- στη τῶν ὁποίων ὑπολογίζεται, ὅτι θὰ στοιχίση 400 λέρας, ἦτοι θ) ἀπαιτηθῇ οσυνολικὴ δαπάνη «40.000 λιρῶν. Τὸ ὅλον ἔργον ᾿ θ᾽ ἀνατεῦῃ εἷς ἰδιώτας ἐπιχειρηματίας πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ Κυβέρνησις θὰ παραχωρήση οἰκοδομικὰ Οολικὰ εἰς τιμὰς διατιμήσεως καὶ ἐπιπροσθέτως θὰ τοῖς κα- ιαδάλῃ ὡς ἐπιχορήγησιν 100 λίρας δι᾽ ἑκάσιην κατοικίαν, ἦτοι ουνολικῶς ποσὲν 10,000 λιρῶν. Βναντι ὅλων τούτων 0’ ἀναλάβουν τὴν ὑποχρέωσιν γὰ ἐνοικιάπουν τὰς κατοικίας ἐπὶ µίαν Ἱριετίαν εἰς Ἐπιλε- -γομένας ὑπὸ εἰδκῆς ΄ ἔπιτρο- ιπριετίας οἱ ἐν λόγφ πῆς (διορισθησοµένης ὑπὸ τῆς Κιδερνήσεως) ἐργατικὰς οἶκο- γενείας ἀντὶ ἑνοικίου μὴ ῥὃ- περβα:νοντος τὴν 1 λίραν µη- ληξιν τῆς ἰξιῶται ἐπιχειρηματίαι θὰ κατασιοῦν ἰδιοκτῆται τῶν κατοικιῶν, τὰς ὁποίας καὶ θὰ δικαιοῦνται νὰ διαθέτουν κατὰ βούλησιν. γιαίως. Μετὰ τὴν Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ὅμως καθίσταται σαφές, ὅτι δὲν α εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπολογίσι Ν κις μετὰ βεβχιότητος ἐπὶ συ- γεχίσεως, μετὰ τὴν λῆξιν τῆς τριετίας, τῆς ἀνακουφίσεως τῶν ἀστέγων ἐργατικῶν οἶκο- γενειῶν. Δ.ότι, καθὼς παρε- τήρησε, κατὰ τὴν ἐπὶ τοῦ ζητήματες τούτου σ)γκροτη- θεῖσαν Συνδιάσκεφιν τοῦ Τύ- που, ὃ ἀντιπρόσωπος τοῦ «ΠΠυρσοῦ», ὑπάρχει κάθε λό- γος νὰ πιστεύεται, ὅτι οἱ ἐ- πιχειρηµατίαι --- ἰδιοντῆτα: θὰ χρησιμοποιήσουν τὸς κα τοικίας πρὸς ἐξασφάλισιν κέρ- ξους, ἐλάχισται δὲ ἐλπίδες ὗ- πάρχουν, ὅτι εὗτοι θὰ δελή- σουν νὰ τὰς διαθέσουν πρὸς ὄφελος τῶν ἐργατῶν. Καὶ ὁ λόγος εἶναι, κατὰ τὴν γνώμη» µας, ἁπλούστατο : Μετὰ τήν λῆξιν τῆς τριετίας ἕκά- στη κατοικία θά στοιχίζῃ εἷς τὸν ἐπιχειρηματίαν ἴδιο- τάξεωςα' ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ κτήτην, ἀφαιρουμένων τῶν θὰ τὴν ἐνοικιάζῃ πρὸς 50-40 σελλ. θὰ τοῦ, ἀποφέρῃ ἐτησί- ως 18-24 λίρας, τοι τὸ πεφάλαιόν του θὰ τοκίζεται σχεδὸν µέχρι 40 ο]. Πᾶῶς λοιπόν, θὰ θελήσχ νὰ ἔκποι- ἠσῃ κεφάλαιον ἀπολίδον τό- σον Ἰἵκανοποιῆτικὸν τάκον, τὸν ὅποῖον μετὰ δυσκολίας θὰ ἠδύνατο νὰ ἐξασφαλίσ Ὦ ἄλλοθεν Τὸ συμπέρασμα εἶναι τοῦ- το: Τὸ οσχέδιον µόνον διὰ µίαν Ώτριετίαν ἐγγυᾶται ἆ- νσκούφισιν εἰς τὰς ἁἀστέγους ἐργατικὰς οἰκογενείας. δι᾽ αὐτὸ καὶ εἰσηγούμεθα, ὅτι ἡ ἀνέγερσις τῶν ἐν λόγῳ κατοι- κιῶν εἶναι προτιµότερον ν' ἆ- νατεθῇ εἰς τὸ Δημαρχεῖον, τοῦ ἀναγκαιοῦντος ποσοῦ τιθεµένου εἰς τὴν , διάθεσίν του ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ὑπὸ τάπον δανείου. Ἐν. τοι- αύτῃ δὲ περιπτώσει τὸ δη: μαρχεῖον θ’ ἀναλάβῃ τὴν «ὁ- χρέωσιν νὰ παράσχῃ εἰς τὰς ἐργατικάς οἰκογενείας πᾶσαν εὐκαιρίαν νὰ καταστοῦν τε: λικῶς ἰδιοκτήτριαι τῶν κατοι- κιῶν, ἀποπληρώνουσαι τοκο- χρεωλυτικῶς ἢ ἄλλώς τὴν πραγµατικήν τών ἀξίαν, ἥτις, ὡς ἐξεθέσαμεν, µετά τὴν τρι: ετίαν δὲν θά ὑπερβαίνῃ κατὰ πολὺ τὰς 270 λίρας (ὑπολογνι: ζομένων τῶν φόρων καὶ τῶν ἐξόδων διατηρήσεώς). Ἡ εἰ- σήγησις αὕτη ἴσως νὰ μὴ στερῆται μειονεκτηµάτων, ἐΥ κλείει ὅμως τὰς ἐλαχίστας πιθανότητας νὰ ὁδηγήσῃ, ἑ- φαῤμοζομένη, εἰς κερδοσκο:| πίαν εἰς βάρος τῆς ἑρυφεηκῆςὰ Καὶ ταῦτα ὅσον ἀφορᾷ τὸ σχέδιον διὰ τὴν ἀνέγερσιν' τῶν 100 κατοικιῶν. ᾽Αλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς στέγης εἶναι πολὺ εὐρύτερον καὶ χρήζει ριζικωτέρας ἀντιμετωπίσεως, συνδεόµενον μὲ τὸ Υγενικώτε- ρον πρόβλημα τῆς ἀνεργίας. Τὸ τελευταῖον τοῦτο δὲν πρέ- πει νὰ τυγχάνῃ χειρισμοῦ ἕ- ξω ἀπὸ τὴν κατάστασιν τῆς ἀγροτικῆς τάξεως καὶ πᾶσα προσπάθεια ἐπιλύσεώς του πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἤ νὰ βαδί. σῃ παράλληλα μὲ τὴν βελτίὠ. σιν τῆς θέσεως τοῦ ἀγρότου. Διότι εἶναι ἀκριβῶςιἡ θλιβερὰ ἀνέχεια ἡ µαστίζουσα τὴν ὕ- ὕπαιθρον, ἥτις ἐξωθεῖ τοὺς νέους νὰ συρρέουν εἰς τὸ ἆἁ- στικὰ κέντρα πρὸς ἀναζήτη- σιν πόρου ζωῆς μὲ ἀποτέλε- σµα τὴν ὄξυνσιν τοῦ προβλή» µατος ιᾶς ἀνεργίας καὶ τῆς στέγης, Εὰν πράἀκειται ὅθεν ν᾿ ἀντιμετωπισθῆ ἄποτελεσμα- τικῶς τὸ πρόβλημα τοῦτο, ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει νὰ λάβῃ ριζικἀ µέτρα πρὸς βελτίώσιν τῆς οἰκονομικῆς καταστάσε- ως εἰς τὴν ὕπαιθρον, θέτουσα φραγμὸν εἰς τὸ Κξεκλήρισμα τῶν μικροκτηματιῶν ὑπὸ τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν πάσης ἄλλης φύσεως ἐκμεταλλευτῶν τοῦ ἀγρότου. 'Π γεωργικὴ παραγωγἠἡ πρέπει ἐπίσης νὰ προστατευθῇ καὶ ἐνθαρρυνθῇ διὰ τῆς ἐπεκτάσεως τῶν ἆἀρ- δευτικῶν ἔργων, τῆς βελτιώ- σεως τῶν καλλιεργητικῶν µε- θόδων καὶ τῆς ἐξασφαλίσεως ἀνγορῶν καὶ ἀμειπτικῶν τιμῶν διὰ τὰ γεωργικὰ προϊόντα. Μόνον διὰ μιᾶς τοιαύτης πο- λιτικῆς θὰ διευκολυνθῇ καὶ ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἀνεργίας, τῆς στεγάσεως καὶ τῶν ἄλ- λων συναφῶν προβλημάτων. ιανο νο νο «νο ον πο «πο πο Νο ο. οϱνοαν ο. Κυχκλοφορεῖ τὴν Ὁ ντ το. ντ ασ 1 1. δὲ. ο ὁ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Φεβρουαρίου το 5ον τεῦχος ΕΓΧΡΩΜΟΝ--ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ Μὲ πλουσίαν καὶ ἐκλεκτὴν κυκλοπαιδικὴν καὶ λογοτεχνικὴν συνεργασίαν. «᾿Εκυκλοφόρησε τὸ 4ον τεῦχος τοῦ µηνιαίου ἐγ: κυκλοπαιδικοῦ περιοδικοῦ περιέχον πληθώραν ὕλης ἱκανοποιούσης ὅλας τὰς τάξεις τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ...» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -- 6)2)45) Φυλάττετε τὰ τεύχη σας διὰ νὰ πλουτίσετε τὴν βιβλιοδήκην σας. Κυριαχὴν 225ην ἐπιστημογνικὴν, ἐγ- «Ελεύρερος Κόσμος» ΠΥΡΣΕΟΣ ΠΛΜΤΕΙΝΙ ΜΕΙΛΞΙ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) ᾽Αλλά καὶ µήπως ὁ Μέγας Βαπολέων δὲν ἠτο εἷς τῶν τ χέων αἱ μεγαλυτέρων δικτατόρων ὅ- εἰσπραχθέντων 10Η φ ὧν λων τῶν ἐποχῶν καὶ εἷς τῶν τῆς ἐπιχορηγήσεως, 264 μεγαλυτέρων «χασάπηδων» ρας. ᾿Βὰν δὲ ὑποτεθῃ, ὅτι|τῶν Εὐρώπαϊκῶν ἐθνοτήτων Καὶ ὅμως δὲν ὑπάρχει Πυ- βερνητικὸν µέγαρον ἤ πιωχὸν ἐνδιαίτημα οἱἰουδήποτε Γάλ- λου--ἔστωώ καὶ ἀναρχικοῦ ἢ κομμουνιστοῦ-- ποὺ νὰ μὴ ἕ- χει ἀνηρτημένην τὴν εἰκόνα τοῦ Μεγάλου ᾖΚορσικανοῦ. Μήπως δι’ αὐτὸ ἡ δημοκρα- τικἡ Γαλλία ἔπαυσε νὰ εἶναι δημµοκρατικἡ καὶ ἔγινε τὸ κέν- τρον «τῆς βίας, ἀτιμίας καὶ βαρβαρότητος» Ας τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ ὄψι- μοι ἐργατοπατέρες καὶ αἱ ἐἑ. φημερίδες των,δτι ἡ τιμὴ ποὺ γίνεται, διὰ τῆς ὀνομάσεως τῶν πλατειῶν διὰ τοῦ ὀνό- µατός του, δὲν ἦτο δι) ὅ,τι ἐπραγματοποίησε διὰ τῆς 4ης Αὐγούστου, ἀλλὰ δι’ ὃ,τι ἔπραξε βραδύτερον, διὰ τὴν ᾿Ελλάδα καὶ δι’ ὅλον τὸν φι- λελεύθερον κόσμον καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν Μπολσεβικικὴν Ρώὠσσίαν, κατὰ τὰ ψυχρὰ ἐ- κεῖνα ἐξημερώματα τῆς Όὅδης Ὀκτωβρίου. Καὶ ἀκόμη οἱ ψευδοαντι- φασίσται τοῦ γλυκοῦ νεροῦ ἃς τὸ καταλάβουν ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς, ὅτι ὅταν ὁ Ελ- λην δικτάτωρ Μεταξᾶς ἐέπῳ- λέμει µαζί μὲ τὴν δημµοκρ. ᾿Αγγλίαν, ἐναντίον τῶν δικτα- τόρων Χίτλερ καὶ Μουσσολίνι διὰ τὴν παγκόσµιον ἐλευθερί- αν καὶ τὰ δίκαιατῶν λαῶν, οἱ κο',μουνισταὶ ὅλου τοῦ κόσµου-- Ἡτορὲζ τῆς Γαλλίας, Γκάλλαχερ τῆς ᾽Αγγλίας, Τί- ριοὶ µας μαυραγορῖται ἐργατικῶν πέφευγον λαθραίως δικαστήρια σης. καὶ ἐμυκιήβιζ ἁπλούστατα διότι ἡ «γλυκειά των μητερθύλα» Ρωσσία καὶ Μπολσεβῖκος δικιάτωρ Φτάλιν ἦσαν σύμμαχοι καὶ ἔμπιστοι φίλοι τῶν βαναύσων ᾿Αξονικῶν δικτατόρων καὶ τῶν καθαρµάτων Βουλγαρι- κῶν λύκων. Τὸ ἐθνικόφρων καὶ δημο: κρατικὸν Παγκύπριον, τμῆμα τοῦ Πανελληνίου, γνωρίζει νὰ τιμᾷ καὶ νἁ σέβεται τὴν µνή- µην ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν καὶ ἀπέθαναν διὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς Δε- γάλης Ἑλλάδος ἕἔστω καὶ ἄν ριζικῶς διαφωνῇ μὲ τὰς πο: λιτικὰς καὶ πολιτειακὰς πε- ποιθήσεις τῶν μεγάλων αὐτῶν νεκρῶν. 9 Διανομὴ Εαυσοξύ- λων καὶ θυλανθδρά- κων εἰς Λευχωσίαν ναὶ τὰ Περίχωρα Οἱ οἰκοδεσπόται οἱ κατοι- κοῦντες εἰς τὰς κάτωώθι ἀνα- Φφερομένας ἑνορίας, δύνανται νὰ ἀγοράσωσι τὰ καυσόξυλα καὶ τοὺς ξυλάνθρακάς τῶν διά ιὸν μµῆνα Φεβρουάριον κατὰ τὰς ἀκολούθους ἡμερο: µηνίας: “Άγ. Δομέτιος, ᾿Αγλαντζιά, Ἐγκωμη, Μαχμοὺι Ππασιᾶ, ᾿Αρὰπ ᾿Αχμέτ, Καϊμακλί, Ὁ- µορφίτα, Τράχωώνας, ΆΥ. Αν- τώνιος, Ἐμεριὲ, “Αγ. Κασσι. ανός. 19 --24.2.10945. - Ολαι αἱ ἐνορίαι καὶ τὰ πε- ρίχωρα. 26--25.2.1945 ᾿Εξεδόθη ὑπὸ τοῦ Ἐλεγκτοῦ Καυσοξύλων καϊἰΞυλανθράκων 'Ἡ ἡμερομηνία ὁρίστηκε. Τὴν Κυριακὴν 25 Φεβρ. κυκλοφορεῖ θειαµβευτικά τὸ ΒΟσέλιδο πανηγυρικὸ τεῦχος τοῦ θεατρικοῦ καὶ λογοτεχνι- κοῦ περιοδικοῦ «Θέατρο» ΤΡΙΑΝΤΑ γνωστοὶ δηµοσιο- γράφοι, ποιητὲς, διηγηµατο- γράφουι, λόγιοι, ἐπιστήμονες, σατιρικογράφοι, χρονογράφοι, μειαφρσστὲς, συνεργάστηκαν γιὰ τὸ µεγάλο αὐτὸ σταθμὸ τῶν Κυπριακῶν ἐκδοτικῶν χρο νικῶν. 'Π πρώτη Κυπριακή αν ονο Σο. κ... Ρο ο «ο. -ο. Φιν «οσο. ο πο σεις σος ο ον ο σον! περιοδικἡ ἔκδοση ποὺ θὰ µπο «ροῦσε ν᾿ ἀντιμετωπίση τὶς ᾿Α- το τῆς Σερβίας καὶ οἱ έγχώ-[ τῶν [ ἰδεῶν-- ἀντέδρων |: εἰς τὸν πόλεμον τοῦτον, κα: [ἱ εἰς τὴν {: Ρωσσίαν, καταδικαζόµενοι εἰς [{ θάνατον ὡς προδόιαι ἀπὸ τὰ {ἰ πατρίδος τῶν [: τάς θυσίας ἰ τῆς ᾽Αγγλίας. “κάὶ Ἑλλάδος [ἰ διὰ τὰ δημοκρατικά Ἰδεώδη, [ἰ ΜΗ ΠΛΗΡΟΝΕΊΤΕ “ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ «Τιμαὶ λειανικῆς πωλήσεως ὁρισθεῖσσι ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ᾿᾽Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς νο σον. ου Ρο ος. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | ἐτελέσθησαν εἰς τὸν Μαθεδρι- κὸν Ψαὸν 'ΑΥγ. Βάπας Λεµε- σοῦ οἳ γάμοι τοῦ Λοχαγοῦ κ. Κόκου Κοννιώτη μετὰ τῆς χαριεστάτης δ. Ἔλσης ᾿Αντ. Ταλιαδώρου. Εἰς τὴν τελετὺν παρέστη- σον πολυάριθµοι Ταγματάρχαι Λοχαγοὶ καὶ 'Ὑπολοχανοὶ ἀπ᾿ ὅλας τὰς πόλεις τῆς Πήσου, οἵτινες παρετάχθησαν ἔξωθι τοῦ Ναοῦ εἰς δύο ζυγοὺς καὶ κάτωθι τῶν τεταµένων ἕξιφῶν των διῆλθε τὸ ζεῦγος, παια- νιξούσης στρατιωτικῆς µου- σικῆς. ” Άλλος ἀριθμὸς στρατιῳ.: τῶν τοὐΤάνματος τοῦ κ, Κον- νιώτη ἔσυρε τὸ αὐτοκίνητον ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΣ ΛΕΙΑΒΙΚΗ ΤΙΜΗ Σκαλιστήρια (πἐλια) ἕκαστον 256 Υρ. Πέταλα ἵππων » 8ὃ » βελόνες διὰ πέταλα 106 4 σελ. Πέταλα ἡμιόνων ἕκαστον 7. Υρ. βελόνες διά πέταλα βωδιῶν καὶ ΄ ὄνων 100 6 σελ. Ὑνιὰά διὰ σιδερένια ἄροτρα τὴν ὀκὰν 10. σελ. » διὰ ξύλινα ἄροτρα τὴν ὀκὰν 10 οελ. Βίδες διὰ σεδερένια ἄροτρα ἑκάστη 1)2 Υρ. σιδερένια φτυάρια ἕκαστον 31 12 γρ. ξύλινα φτιόρια » 7. σελ. μαχαίρια διἀ θεριστικὲς μηχανὲς ἕκαστον 30 Υρ. πέταλα ὄνων «κοπανισµένα» τὴν ὀκὰν 39 Υρ. πέταλα ὄνων «ἀκοπάνιστα» ᾿ » 30 Υρ. πέταλα βωδιῶν «κοπανισµένα» τὴν ὀκὰν 39 γο. πέταλα βωδιῶν «ἀκοπάνιστα» την ὀκὰν 30 Υρ. Περαστὲς Ἱά ἵντσες ἑκάστη 12 Υρ. Μεκαστῆρες (ΕΠίέ ριηηρε) ἕκαστος 6 σελ. Αἱ κατωτέρω -μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυβιακῆς, 18)2)45, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Δευτέρας, 19|2ἱ45: ΕΙΔΟΣ Τιμὴ τιμὴ : Παοαγωγοῦ Καταναλωτοῦ ᾽Αγκινάρες 13 Υρ. 16 1)2 Υρ. ὀκᾶ Σκουράνθες Α’. 1 » 1 12 » δέσµη » Β’. 0 3)4 1 » » ΕΛΕΓΕΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κα ΑΓΟΡΩΝ ᾿Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει ο. τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ (κ. Ε. Ο. παραμένουν πάντοτε ἀσυναγώνιστα εἰς ποιότητα. ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ. ιςζ Κονιάκ α Σιέρρυ - Βερμούτ 3 Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. Ἡ Κ.ΕΒ.Ο. εἶναι ὁ μεγαλύτερος οἴἵνο- ποιητικὸς καὶ οἰνοπνευματοποιητικὸς ὀργαγι- σμὸς εἷς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἐργοστά- σια πλουτισµένα μὲ σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούθησιν κρα- σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν ΄ Κύ- πρῷ πλείστας ὕσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται τώ- ρα εἷς τὴν ἀγορὰν καὶ ἣ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἐ τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἷς τὴν πορασκευήν των- Ἡ Κ.Β.Ο. εἶναι προµηθευτἠς τῶν Βρεττανι- κῶν καὶ Συμμαχικῶν δυνάµεων καὶ τῆς Ν.Α.Α.Φ.Ι. εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ ρὰκ καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης ᾿Ανα- τολῆς. ἨἩ Κ.Ε.Ο. προμηθεύει τὰ κονιάκ, σιέρρυ κ.λ.π ε. ὅλας τὰς Βρειτανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικὰ Προξενεῖα τῆς ᾿Εγγὺς καὶ Μέσης Ανα- τόὀλῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἀπενεμήθη τὲ πιστοποιη- τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ ἀξίας τοῦ Ἰνστιτούτου 'Ὑγιεινῆςμτοῦ Λονδίνου. Κυπριακἡ Εταιρεία Οἴνων καὶ Οἰνοπνευμάτων ΛΤδ. (Κ.Ε.Ο.) ΛΕΜΕΣΟΣ θηναϊκές. Κάτι γιὰ ὅλους. Πολύχρωμο ἐξώφυλλο μὲ τὴ Μερόπη, Χλόη, Ελίς, 'Ὑβέτ, Τιμὴ ἕνα σελίνι. Γράψατε τώ- ρα στὸν κ. Φοῖβο Μουσουλί- δη, ταχ. κιβ. 3868, Λευκωσία, 'Ὑπεύθυνος-- Ιδιοκτήτης ΖΗΠΗΒΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ νὰ σᾶς κρατήσῃ ἕνα ἀντίτυπο., Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»--Λὶσία :οὉ ὁποίου ἐπέβαινὸν οἱ νεό- νυμφοι μέχρι τοῦ «Μαξίμ», ἡγουμένης πάντοτε τῆς µου- σικῆς τοῦ στρατοῦ. Οἱ προ- σκεκληµένοι ἔτυχον θερµοτά- της περιποιήσεωὼς εἰς δεξίωσιν δοθεῖσαν εἰς τὴν αἴθουσαν «Μαξίμ». Τὸ εὐάρμοστον ζεῦγος συγ- χαίροµμεν θερμῶς. Ὁμι/ίαι Αὔριον, ὥρᾳα 6. 30 µ. µ. θὰ γίνῃ εἰς τὸ οἴκημα τῶν Νέων Συντεχνιῶν Λεμεσοῦ ὁμιλία μὲ θέµα: «Γιατὶ δὲν δεχόµα- στε ὡς ἀντιπροσώπους τῶν ἐργατῶν Κύπρου στὴν διά- σκεψη τοῦ Λονδίνου τοὺς κ.κ. Α. Ζιαρτίδη καὶ Πλ. Σέρβα». ΚαλοΏῶνται πάντα τὰ μέλη τῶν ὡς ἄνω Συντεχνιῶν, ὅ- πως παρακολουθήσουν τὴν ὁμιλίαν ταύτην. . ὅ). «ευντεγνίαι «πεμεσοῦ Καθίσταται γνώστὸν εἲς τὸ κοινὸν τῆς ΛἈεμεσοοῦ, ὅτι αἱ έαι Συντεχνίαι ἐγκατέστη- σαν εἰς τὸ οἴκημά τών τηλέ Φωνον, τὸ ὁποῖον ἔχεε- ἀριθ- μὸν 67. Ὅσοι ἔχουσιν ἀνάγ- κην ἐργατῶν παρακαλοῦνται, ὅπως ἀπευθύνωνται εἰς τὰς Ηέας Συντεχνίας ἀπὸ τῆς 10 π. µ. µέχρι τῆς 8 μ.µ. ὥρας. Εἰσροραὶ Μᾶς ἀνεκοινώθησαν αἱ κάτωθι δωρεαὶ πρὸς τὸ Πτω- Χοκο'.εἷον Λευκωσίας, αἱ ὁ- ποῖαι ἔγιναν κατὰ τὸ) 1964:--. ᾿Αδελφοὶ Παμπακιάν 21 Α., Δ. Οὐζουνιὰν καὶ Σία 1Λ,, Μαρία Μ. Πικῆ 5 Λ., Ἐκκλη- σία Φανερωμένης (Δωρεὰ Κ. Ποδαροπούλου) 3 Λ., Μ. Γ. Μακρῆς 2 Λ., Μαρία Φὸν Γκά- ἵτερ 5 Λ., Σάββας Θωμᾶ 10 σελ., ᾿Ανώνυμός 30 σελ., ᾿Ανώνυμος 10 σελ. Φεβρ. 1945: Παῦλος Κυθρε- ώτης ἐκ Πάφου 4{ Λ. ᾿Δκδόσεις Ἐξεδόθη τὸ ᾖΊ2ον τεῦχος τοῦ ἠθικοθρησκευτικοῦ περι. οδικοῦ «Χριστιανικὰ ᾿Αναγέν- νησις». Μεταξὺ ἄλλων δηµο- σιεύεται τὸ πρῶτον µέρος µε- λέτης τοῦ ᾿Αρχιμ. “Ἱππολύτου περὶ οἰκογενείας. --Ἐκυκλοφόρησε τὸ 9ον τεῦ- Χος τῆς δεκαπενθηµέρου πο- λιτικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς ἐ- πιθεωρήσεως «᾿Αγωνιοτὴς μὲ ποικήλην καὶ ἐκλεκτὴν πολι- τικήν, κοινωνικὴν καὶ λογο- τεχνικὴν ὕλην. Τιμὴ 4 1)2 γρ. ὥτένὃπ Ἀρηστὸν καὶ ἀγαπητὸν µέ- λος τῆς κοινότητος Αγ. Δο: µετου, ὁ ΚΧρῖστος Λε- αν τζῆς, ταχυδρομικὸς ὁ- πάλληλος,ἀπεβίωσε τὴν νύκτα τῆς παρελθούστς Πέμπτης εἰς ἡλικίαν 45 ἐτῶν. “Ἡ κηδείσ του ἐγένετο τὴν π Παρασκευὴν ἐν τῷ ἵ. ναῷ Αγ. Δομετίου μετὰ πάσης σεµνοπρεπείας. Κατάλληλον ἐπικήδειον ἐξε- Φώνησεν ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς ᾿Αρ- Χιεπισκοπῆς κ. Φρῖξος Κουμί- δης, ἐπὶ τῆς σοροῦ δὲ τοῦ µεταστάντος κατετέθησαν πολ. λοὶ στέφανοι. Πρὸς πάντας τοὺς οἰκείουςτου ἐκφράζομεν θερμὰ συλλυπητήρια. « ΙΡΟΧΙΣΜΛ ΞΥΡΛΦΙΘΝ Εἰς τὸ κουρεῖον τοῦ κ. ΨΟΔΕΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Λευ: ξυράγια, Ὅδες Ἕρμοῦ Χ2. 8ῦ, κωσία, τροχἰζονται Ἰ-.-..ιο«». ον ο «νι ε7άμοι Τὴν προπαρελθ. Κυριακὺν Ἂ-ασνωκαααααωσατασαανν-ααωνο» ἀλλ ωμή Βι Ιλ Βω θθι δι βλ Μ Π θἡθήήθν : -- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΛΙ ΣΧ0ΛΙ φσο αι ο νὸ . Ὁ Ἕλλην Ὑπουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Σοφιανόπου- λος, ὁμιλῶν τὴν 5. Παρασκευὴν πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ τύπο», ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὰς ἐθνικὰς διεκδικήσεις τῆς Ἑλλά- δος εἰπὼν σὺν ἄλλοις: «Χωρὶς νὰ ἐμπνεώμεθα ἀπὸ ἵμπερια- λιστικὰς διαθέσεις, ζητοῦμεν πλήρη ἐπανόρθωσιν τῶν Ύενο- µένων κακῶν εἷς βάρος καθαρῶς Ἐλληνικῶν πληθυσμῶν. ᾽Αναμένομεν, ὅτι οἱ Σύμμαχοι θὰ προβοῦν εἷς δικαίαν διαρ- ρύθμισιν τῶν συνόρων µας, εἰς τὰ σημεῖα ὁπόθεν ἡ Ἑλλὰς ὑτέστη ἐπανειλημμένως εἰσθολήν».. Αἱ σαφεῖς αὗται δηλώσεις τοῦ κ. Σοφιανοπούλου διερ- µηνεύουν τὰ αἰσθήμάτα ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σχε» τικῶς μὲ τὰς ἐθνικάς του διεκδικήσεις καὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας του. Ἡ “Βλλὰς οὐδέποτε ἐπεδίωξεν ἐδαφικὰς κα- τακτήσεις εἲς θάρος τῶν Υειτόνων της, δὲ θὰ παύση ὅμως ποτὲ νὰ ζητῇ ὅπως ἐπανέλθουν εἷς τοὺς κόλπους της ἐδάφη κατοικούµενα ὑπὸ Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἐδάφη καθαγιά- αθένι« ὑπὸ ἙΕλληνικοῦ αἵματος καὶ διατελοῦντα εἰσέτι ὑπὸ ξένον ζυγόν. Τοιαῦτα δὲ εἶναι πρωνίστως ἡ Β. Ἠπειρος, τὰ Δωδεκάνησα καὶ ᾗ Κύπρος, τὴν ἑνσωμάτωσιν τῶν ὁποίων εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἐπιβάλλουν τὸ δίκαιον τῆς ἐθνότητος καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὰς διακηρυχθείσας ἀρχὰς τῆς ἔλευθε- ρίας καὶ τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν, ᾽Αλλὰ πέραν τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς ὁλοκληρώσεως ἡ ἝἙλ- λὰς ἔχει καὶ µίαν ἄλλην δικαίαν καὶ: λογικὴν ἀξίωσιν: τὴν στρατηγικὴν διαρρύθμισιν τῶν βορείων συνόρων της. Ἡ ἐξί- ὡσις αὕτή δὲν εἶναι, χαθὼς ἑτόνισε καὶ ὁ κ. Σοφιανόπουλος, ἀποτέλεσμα ἰμπεριαλιστικῶν διαθέσεων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ φνᾶλλον προσπάθεια, ἐπιδαλλομένη ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ προ- σφάτων γεγονότων, πρὸὲς ἀντιμετώπισιν ἐμπα-ιαλιστικῶν δια- θέσεων ἕκ µέρους τῶν γειτόνων της. θὰ ἦτο ὄντως ἀστεῖον ἡ Ελλάς, ἧτις τόσας φορὰς ὑπέστη τὰ δεινὰ ἀπροκλήτου ἐπιθέσεως καὶ εἶδε τὰ τέκνα της, ἰδίως τῶν βορείων ἑπαρ- χιών, νὰ ὑποθάλλωνται εἰς κτηνώδη καὶ ἀπάνθρωπον ὃδου- λείαν, νὰ μὴ ἐπιδιώξῃ, ὕστερον ἀπὸ τὰς τόσας θυσίας της κατὰ τὸν παρόντα πόλεμον, νὰ περιφρουρήσῃ τὴν ἀσφάλειάν τῆς διὰ νὰ ἐπιδοθῇ πλέον ἄνευ φόβου εἲς τὰ εἴρηνικά της ἔρ- γα, Καὶ αὐτὸ µάλιστα καθ ἣν οστιγμὴν οἱ ἄλλοι ἐπεδίωξαν τὴν ἀσφάλειάν των καὶ διὰ τοῦ δόραῖος καὶ διὰ παντὸς ἆλ- λου θεμιτοῦ καὶ ἀθεμίτου µέτου, | ΛΙ ΕΡΓΛΙΙΚΝΙ ΕΚΛΟΙΛΙ ΕΝ. ΕΛΛΛΙΙ Ὡς ἀνηγγέλθη, ἀφίχθη εἰς ᾽Αθήνας Ὥτριμελὴς ᾿Αγγλικὴ ᾿Ἐργατικὴ ᾽Αντιπροσωπεία, ἥτς θὰ ἐποπτεύσῃ τῶν ἐκλογῶν δι’ ἀνάδειξιν ἀξιω: ματούχων τῶν Ἑλληνικῶν Ἐργατικῶν Σωματείων. Ὡς γνωστον τὴν 29ην Ἰανουαρίου εἶχε συγκροτηθῇ ὑπὸ τὴν προ: εδρίαν τοῦ .Σὲρ Γουῶλτερ Σιτρὶν κοινἠ σύσκεψις μεταξὺ τεσσάρων ἐργατικῶν ἡγετῶν τοῦ Ἐὰμ καὶ ἀντικροσώπών τῆς Γενικῆς Συνοµοσπυνδίας Ἐργατῶν τῆς Ἑλλάδος, καθ) ἥν ἀπεφασίσθη, ὅπως αἱ ἐκλο- γαὶ διεξαχθοῦν «συμφώνῶώς πρὸς τοὺς νόµους καὶ κανο- νισμοὺς τοὺς ἰσχόοννας πρὸ τῆς 4ης Αὐγούστου». Οἱ ἀντικρόσωποι τοῦ ᾿Εὰμ ἠρνήθησαν νὰ ὑπογράψουν τὴν σχετικὴν δήλωσιν, ἐπιμέ- νοντες, ὅπως αἴ ἐκλογαὶ ὅδιε- ξαχθοῦν μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν «τῶν Χιλιάδων ἐργατῶν, οἵ- τινες συνελήφθησαν ἢ ἐέγκα- τέλειψαν τὰς ἑστίας τῶν». Ὁ Σὲρ Γουῶλτερ Σιτρὶν άναφε- ρόμενος εἰς τὴν ἄρνησιν αὖ- τὴν εἶπε: «Θὰ ἦτο βλακῶδες ν᾿ ἀνσβληθοῦν αἱ ἐκλογαὶ µέχρι τῆς λύσεως τῶν πολι: τικῶν διαφορῶν». Πραγματι- κῶς ἡ στὀσις αὕτη τοῦ ᾿Ἐὰμ ἤτο ἀκατᾶνόητος. Διότι ἄν πράγματι αὐτὸ ἆ- ποτελοῖ τὴν πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λσοῦ- ὡς ἰσχυρί- ζεται-- διατὶ ἐφοβεῖτο νὰ προ: Χωρήσῃ εἰς τὴν ἄμεσον ὅδιε- νέργειαν τῶν ἐκλογῶν Πιθα- νώτερον εἶναι, ὅτι τοὺς Ἔα- μικοὺς τοὺς τρομάζει τὸ ῄπά. θηῆµα τοῦ π. Βοεμβρίου. Ὡς γνωστὸν εἰς διενεργηθείσας τότε ἀρχαιρεσίας τῶν Συλ- λόγων ὑπαλλήλων Ἐθνικῆς Τραπέζης, Τραπέζης τῆς Ἑλ. λάδος, Ι ενικοὈ Λογιστηρίου, Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονο- µίας, ᾿Οργανισμοῦ Λιμένος Πειωαιῶς, Οἰκονομικῆς Ἐφο- ρείας ΄Αθηνῶν,Δημοσίου Ἠυ- χιατρείου καὶ ἄλλων ἱδρυμά- Ἰων, ἀνεδείχθησαν διὰ πλειο- ψΨηφίας 709)ο ἅπαντες οἱ ἐθνικόφρονες ὑποψήφιοι, ὣς ἀποκαλοῦνται πάντες οἱ κα: τὰ τοῦ Κομμουνιστικοῦ [όμ- βατος ἀντιτιθέμενοι πολῖται. ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ Κατὸ τήν συνάντησιν τῆς π. Κυριακῆς ἐν τῷ Σταδίῳ Γ.Σ.Π. μεταξύ τᾶν ὁμάδων ᾽Αποέλ-- ᾿Ολυμπιακοῦ διὰ τὸ πρωτάθλημα «νὸκ ἄουτ», νι: κήτρια ἀνεδείχθη ἡ πρώτη διὰ τερμάτων 4--0. Τὴν πρωΐαν τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ἐν τῷ αὐτῷ Σταδίῳ συνηντήθησαν αἱ ὁμάδες ΣΕΑΑΣ καὶ Ὅλυμ πιακοῦ διὰ τὸ πρωτάθλημα β΄ κατηγορίας. Μικήτρια ἀγεδεί- χθη ἡ πρώτη διὰ τερμάτων 6--2. Ἑν Λεμεσῷ συνηντήθη- σαν τὴν ἠδίαν ἡμέραν αἱ ὁμά- δες 'Αξλ--Τ. Λέσχης. Νικήτρια ἀνεδείχθη ἡ πρὠτη διὰ τερµά: των 1--0. ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΦΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν τίθενται εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τοῦ µεσονυ- κτίου τῆςΔευτέρας 19)2)45, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς Τετάρτης 21)2)45. Τιμὴ Τιμ ΕΙΔΟΣ Παραγωγοῦ Καταναλωτοῦ Κουνουππίδι καθ«ρισµένο Α΄ 2. 34 4 γρ. ὀκὰ » » Β’ 1 92 γρ. 2Ώ2»5. » » ἀκαθάριστο Α’ 1 1)» 202» }» » » Β 1 » 2 » ὁ ΕΛΕΓΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ αΓΟΡΩΠΝ ΠΛΑΤΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ Ἡ ᾿ΕἘπαρχιακὴ Συντεχνιακἠἡ Ἐπιτροπεία Πάφου διὰ τῆς λΑκελικῆς ἐφημερίδος εαἴίά» Φος» σχίζει τὰ ἱμάτιά της, ὀδύρεται καὶ διαμαρτόρατα. διότι τὸ Δημοτικὸν Συμβούλι» ον Πάφου ὠνόμασε µίαν Πλα τεῖαν τῆς πὀλεώςτων ὡς «Πλα- τεῖαν Μεταξᾶ». ᾽Αλλὰ καὶ ἡ δῇθεν ἐργατικὴ ἐφημερὶς «᾿Α: νόρθωσις»--ἡ ἀπὸ πολλοῦ δε: σµία εἰς τὸ ἅρμα τοῦ ᾿Ακὲλ-- ἀκολουθοῦσα τοὺς ὁλοφυρ” μοὺς τῶν Παφίων «συντρόφων» ε«κατακεραυνώνει τὸ Δηµα” τικὀν Σιυμβούλιον Λευκώσίας, διότι ἐτόλμησε νὰ ὀνομάσῃ µίαν τῶν κεντρικῶν πλατειῶν τῆς Λευκωσίας μὲ τὸ ὄνομα τοῦ «λαομισήτου Ἕλληνος Δικτάτορος». «Αλλ οἱ κύριοι οὗτοι ἄς παύσουν νὰ θρηνωδοῦν καὶ ἀσχημονοῦν, διότι εὗρί- σκονται μακρὰν τῆς Ἐθνικῆς πραγµατικότητος. Ἡ Πλατεῖα τῆς Πρωτευούσης ἐπωνομά σθη οὕτω οὐχὶ ἀπὸ τὸ Δημο: τικὀν Συμβούλιον, ἀλλὰ ἀπὸ σύµπαντα τὸν Ελληνικὸν λα όν της, ὅταν μὲ τὰς Ύαλανο” λεύκους ἐνθουσιωδῶς ὥδευε πρὸς τὸ Γυμναστήριον, διὰ ν. ἀκούσῃ τὸν Δήμαρχον προσφωνοῦντα τὸν Ἐθνάρχ.ν καὶ τὸν τελευταῖον ἐκφωνοῦν» τα πατριωτικὠτατον λόγον-- ποὺ δὲν ἐλησμόνησεν οὔτε τὴν Αὐτοκρατορίαν τοῦ Βυζαντί- ου-- περὶ τῆς µεγά.ης σηµα” σίας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ἠτο ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ λαὸς καὶ οἱ µαθηταί, μακρὰν τῆς κομμουνιστικῆς χολέρας ἠνωμένοι ἐτραγουδοῦσαν τὸν ὕμνον «Γιὰ μιὰ Ἑλλάδα νέα». ΑΑλλ’ οἱ ἐργατοπατέρες καὶ ὄψιμοι ἀντιφασίσται καὶ ἀν- τιδικτάτορες τοῦ γλυκοῦ νε ροῦ ἦσαν τότε τυφλοί, κὠφοὶ καὶ ἄλαλοι, ἤ μᾶλλον Φαίνε- ται, ὅτι θὰ κατώκουν εἷς τὸν ΒὀρειονΠόλον καὶ ἦτο διαὐτὸ καὶ µόνον ποὺ δὲν ἀντελή- Φθησαν τὴν λαίλαπα ἐκείνην τοῦ λαϊκοὺ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τὴν γενικὴν πιδοκιµασίαν τῆς µετονομάσεως τῆς κεντρι- κῆς πλατείας τῆς Γιρωτευού σης ὡς «Πλαιείας Μεταξᾶ». Καὶ ἴσως ἡ ἀπουσία των ἐκ Κύπρου ἦτο ὁ λόγος ποὺ δὲν Πἐνεγράφησαν εἰς τοὺς κατα» λόγους ἐθελοντῶν τῶν Λη: τραπθλεων καὶ ἦτο δι’ αὐτὸ ποὺ δὲν προσέφεραν «δεκά- ρα τσακιστὴν» ἢ τοὺς δακτυ- Λίους ἀρραβῶνάς των διὰ τὸν ᾿Εθνικὸν Αγῶνα καὶ τὰ κλι- νοσκεπάσµατά των διὰ τοὺς παγωµένους τσολιάδες-- οὐχὶ ἀντάρτας --τῆς ᾽Αλβανίας. λΑλλά καὶ ὅταν ἀπέθανεν ὁ «Δικτάτωρ» Φαίνεται πὼς καὶ πάλιν οἱ λαλίστατοι ἀν- τιδικτάτορες θὰ ἔζων εἰς καµ- µίαν Βόρειον χώραν, διότι ἄλλως θά ἔβλεπον τοὺς Ίπο- λίτας ποὺ ἐν σώματι μετέ- βαινον κατηφεῖς εἰς τὰ πάν- δημα µνηµόσυνα ποὺ ἐτελέ- σθησαν εἰς τοὺς ναοὺς εἰς μνήμην του Μεταξᾶ. Διότι ἆἀ-: ναμφιβόλως ἐὰν ἦσαν ἐδῶ, θά ἐκαυτηρίαζον τὸν Τοποτηρη ποὺ «ἀδεήθη τρὶς ἐν κατανύ- ξει ὑπὲρ τῆς αἰωνίας µνήµης τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ» καὶ ἀναμφιβόλως θὰ τὸν ἆ- πεκήρυττον, διότι εἶχε τὸ «θράσος» νὰ τηλεγρσφήσῃ εἰς τὸν Βαδθιλέα «κατώδυνοι ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ μεγαλουργοῦ Ἰωάννου βΛεταξᾶ ἐκφράξομεν την βαθεῖαν θλῖψιν τοῦ Κυ πριακοῦ λαοῦ», ἤ θὰ τὸν {' µυκτήριζον, διότι ἀπέλυσεν ἐγκύκλιον τὴν 31)1)41 δι’ ἐρά- νους ὑπὲρ τοῦ ᾿Ἐθνικοῦ Ἀ- γῶνος, εἰς μνήμην Ἰώαν. Με: ταξᾶ. ᾽Αλλὰ µήπως οἱ πραγ- ματικῶς ἀντιφασίοται Αγ- γλοι δὲν ἐξετίμησαν τὸν Με- ταξᾶν, διὰ τὴν μεγάλην του συμβολὴν εἰς τὸν ἀγῶνα ἐ: ναντίον τῶν δωςκιατὀρων καὶ ἐτίμησαν τὸν θάνατόν του διὰ γενικοῦ δηµοσίρυ πένθους καὶ διὰ τῆς ἀνυψώσεως µεσι στίων σημαιῶν ἐφ᾽ ὅλων τῶν Κυβερνητικῶν ἱδρυμάτων, ὡς ἔπραξαν µόνον διὰ τὸν θά: νατον τοῦ Γάλλου Στρατάρ- Χου Φός ᾿Αλλὰ µήπως ὁ ΑΥ- γλος φιλέλλην Κόμπτον Μα- κένζυ---ὅστις ὠμίλησεν εἰς τὴν Πλατεῖαν Τραφάλγκαρ τοῦ ὑΝ ΚΑΙ τήν, τον ὄψιμον πότρωνά των, | ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ Ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ ἛἜθνι- κοῦ Κόμματος ἀπεστάλη πρὰς τὸν Πρώωθυπουργόν τῆς Ἑλ- λάδος τὸ κάτωθι τηλεγράφη- μα, µέσῳ τῆς Ἓλλην. Πρε: σβείας Καΐρου : «Τὸ Κυπριακὸν Ἐθνικὸν Κόμμα ἐπὶ τῇ ἐπιτεύξει πο θητῆς ἐθνικῆς ἑνότητος εὔχεται, ὅπως αὕτη εἶναι εἰλικρινὴς καὶ διαρκής, ἵνα ἀπερίσπαστος ἡ µήτηρ Ἑλ- λὰς ἐπιδιώξῃ τὴν πραγμα: τοποίησιν τῶν, ἐθνικῶν δι- εκδικήσεών της καὶ βαδίσῃ τὸν λαμπρὸν δρόμον τῶν μεγάλων πεπρωµένων τῆς Φυλῆς. ΘΕΜ. ΔΕΡΒΗΣ Γενικὸς Γραμματεύς». --Ὑπὸ τὸῦ Συλλόγου «΄Α: νορθώσεως» Βαρωσίών ἀἄπε- στάλη πρὸς τὸν ᾽᾿Αντιβασιλέα ᾽Αρχιεπίσκοπον κ. Δαμασκη: νὸν τηλεγράφημα δι᾽ οὗ ἐκ- Φράζει τὴν χαράν του διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἐθνικῆς εἰρ]: νεύσεως καὶ ἑνότητος καὶ δι: αδηλοῖ τὴν «ἀκράδαντον αὐ: τοῦ πεπο:θησιν, ὅτι ἡ Ἑλλη- νικὴ Πατρίς µας Κύπρος δὲν θὰ παραβλεφθῇ οὐδ' ἐπὶ στιγ- μἡν κατὰ τὴν διεκδίκησιν τῶν ἱερῶν καὶ ἀπαραγράπτων ἐ- θνικῶν δικαίων» ΟΜΙΛΙΛΙ ΚΥΠΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΜΛΙΘ} ᾿Ἐνώπιον μεγάλης σύγκεν- τρώσεως, μελῶν καὶ μἠ, ἐδόθη τὴν π. Κυριακἠὴν ἐν τῇ Λέσχῃ τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κό..- µατος Λευκωσίας, ἡ προα- ναγγελθεῖσα ὁμιλία τοῦ κ. Ζήνώνος Σώζου μέ θέµα: «67 ἔτη βιαιοπραγιῶν, :δολο πλοκιῶν καὶ ἁπληστιῶν τῶν Βουλγαρικῶν λύκων καὶ ἡ Μητέρα Ἑλλάς». Ο ὁμιλητὴς διεξῆλθε μὲ σα: φήνειαν τὸ θέµα του, ἀπέδει- ἒε δὲ μὲ :ἱστορικὰ γεγονότα τὴν βδελυρὰν καὶ αἱμοβόρον στάσιν τῆς Βουλγαρίας ἔναν- τι τῆς Πατρίδος µας Ἑλκά- δος. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν καὶ ἑνώ- πιον ἐξαιρετικῆς συγκεντρώ- σεως κόσµου ὁ κ. Βίας Μαρ- κίδης ὠμίλησεν εἰς τὸ ἐν Λάρ- νακι κινηµατοθέστρον Μακρί- δη μὲ θέµα: «Τὸ Ἑλληνικὸν ζήτημα καὶ τὰ ἐν Πύπρῳ κόμματα». Ὁ ὁμιλητὴς ἐέκαυ- τηρίασε τὴν ἀντεθνικὴν δρᾶ- σιν τοῦ ΕΑΜ--ΕΛΑΣ καὶ συ- νεταύτισε τὴν τόχην τοῦ ΑΚΕΛ μὲ τὴν τύχην τῶν τρο- μοκρατικῶν ἀνταρτικῶν τού: των ὁμάδων. ᾿Απόψε ὥρα 6.30 µ. µ. θὰ διδαχθῇ ἐν τῇ ἐν Λευκωσίᾳ Λέσχη τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνι- κοῦ Κόμματος µάθηµα μὲ θέ, μα: «Στὴν καρδιὰ τῆς κρίσης» καὶ παρακαλοῦνται τὰ µέλη ὅπως προσέλθουν, Λονδίνου καὶ ἐκαυτηρίασε τὴν ᾽Αγγλικὴν ἐπέμβασιν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ὁποῖον τὰ ἐδῶ κομμουνιστικἁ ὀόργα- νέττα τόσον ἐπήνεσαν-- δὲν ἀνέφερεν εἰς τὸν «᾿Αέρα Ἓ- λευθερίας», ὅτι ὁ Μεταξᾶς «ἦτο ἕνας πατριώτης» καὶ «μὲ ἐκεῖνον τὸ «ΟΧΙ» ὁ µι- κρόσωµος Μεταξᾶς συνήῄνωσε τὴν Ἑλλάδα πέραν καὶ τῶν μᾶλλον αἰσιοδόξων «ἀλπίδων του, ἐξήλειψε τό στῖγμα τῆς σταδιοδρομίας του καὶ προ- σέθεσεν εἰς τὸν πανάρχαιον καὶ πλουσιώτατον κώδικα τῆς Παγκοσμίου τιμῆς ἓν ἄλλο ἀθάνατο ὄνομα» (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελίδα) ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 τος Α΄, Αρ. 59 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ἰ ΖΗΝΩΝ ΧΡ, ΣΩΖΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ᾗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕπΙΤροΟ) ΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κΚΑι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, Ὁδὸς Αρτέμιδος ’Αρ. (Ακίνητα Μπενᾶ Τ.Κ. 370 ΛΕΥΚΟΣΙΑ. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 Γραφεῖον: 2]. ΝΕΟΣ ΣΦΟΛΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣΤΟΥ ΤΟΚΙΘ ΣΥΝΕΧΙΤΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΒΟΖΙΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 20 (Ρέουτερ).--᾽Αμερικανικἁ ὑπερφρούρια, ὁρμώμενα ἑ Μαρια”νῶν, ἔπληξαν καὶ πάλιν χθές, διὰ τρίτην φορὰν γιός αν ἕ ελευταίων ὀλίγων ἡμερῶν, τὸ Τ όκιο. Δὲν ἐγνώσθησαν εἰσέτι λεπτοµέρειαι, ἀναφέρεται ὅμως ὅτι ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ ὑπέστη σοβαρωτάτας ζημίας ἕν τῶν μεγαλυτέρων ἐρ. γοστασίων ἀπροπλάνων τῆς ππανικής πρωτευούσης, Κατερρίφθησαν 21 νικὰ ἀεροπλάνα καὶ ἄλλα 20 πιθανῶς κατεστραφησαν, Τρία ὁ ύ μμ ων η ρ ὑπερφρούρια δὲν [το ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ Ἰαπω- Περὶ τά 700 µίλια νοτίως τοῦ Τόκιο σ ί ᾽Αμερικανικαὶ ἀποβάσεις εἰς τὴν νῆσον Ἰβοξίμο τοὺς συ πλέγματος Βολκάνο. ᾿Ηγγέλθη σήμερον τὴν πρωῖαν ὅτι᾽ α- μερικανοὶ πεζοναῦται εἰσέδυσαν 600 ὑάρδας εἰς τὸ έσωτε- ρικὀν τῆς νήσου καὶ προελαύνουν πρὸς ἕν τῶν μεγαλυτέρων ἐν αὐτῇ ἀεροδρομίων. Βρετιανὸς ἀνταποκριτὴς μεταδίδει ο οῦ δω τας νηρδα καλύπτεται ὑπὸ πυκνῶν νεφῶν καὶ ἃ ρ τοῦ τριημέρου τρομεροῦ βομβαρδισμοῦ θαλάσσης καὶ ἀέρος, Οἱ Ἰάπωνές προβάλληον ρύραν ο τίστασιν ἐκ καλῶς ὠργανωμένων θέσεων, τὰ Αμερικανικά ὅ- µως ἀγήματα σημειώνουν ἱκανοποιητικὴν πρόοδον. το Λιμπερεΐτορς ἐπέδραμον ἐναντίον Ἰαπωνικῶν ξβάσεων καὶ σκαφῶν εἰς τὴν Φορμόζαν καὶ τὴν Ἱνδοκίναν. α 3 ᾿Ανατολικὸν µέτωπον | , Ἡ µεγαλυτέρα Ρωσσικὴ προέλασι τ ς σηµε τὴν Βαλτικήν. Ρωσσικὰ ἀεροπλάνα καὶ πολεμικὰ τοῦ Στόλος τῆς Βαλτικῆς ἐβύθισαν 5 Γερμανικὰ σκάφη ἀνεφοδιασμοῦ καὶ κατέριψαν 14 ἀεροπλάνα. Κατὰ ξηρὰν ὁ κλοιὸς πό ιξ τοῦ Δάντσιγκ κατστη στενώτευος, τῶν Ρὠώσσων καταλαβόν: των µίαν ὠχυρωμένην πόλιν ἐπὶ τῆς δ. ὄχθης τοῦμεβιστούλ καὶ ο μα ν. τοῦ Δάντσιγκ. 3 πα | ὥσσσι εἰς τὴν Σιλεσίαν διεξάγουν /λ Χας ἐντὸς τῶν ἐσωτερικῶν ὀχυρώσεων τῆς λκρεοααν, η. μετετράπη εἰς ἰσχυρότατον φρούριον. κ ἐ. ρει αν εν Γ ροή ἑξαπέλυσαν σφο ρου. Τοῦτο δὲν ἐπεβεβαιώθη ὑπὸ τῆς Μὀ ὅμως ὁμολογεῖ, ὅτι εἰς τὴν Τσεχοσλοβακίαν οἱ ρώσος δν χβεώθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν πολλὰς ἐκ τῶν θέσεών των πρός τὴν διεύθυνσιν τῆς Μπρατισλάβας καὶ Βιέννης, Δυτικὸν µέτωπον ο. ΄ Οἵ Σκῶτοι συνεχίζουν τὴν ἐκκαθά . ρισιν τῶν Γ ν τῆς πόλεως Γκόχ, β. α. τῆς ὁποίας ἀπεκόπη ἐκ νέου ἡ ὃν Ὃ ὰ κὸχ-Καλκὰρ εἰς ἀπόστασιν 2 μιλίων ἐκ τῆς τελευταίας Ὀτρατάρχης Μονιγκόµερυ καὶ ὁ Στρατηγὸς Μὰκ Γκρήα ᾿ Στρατιά προ ορ µέτωπον. ΠΜοτιώτερον ἡ Άη ᾽Αμερικανικὴ αν λων. ῥροήλασεν εἰς βάθος ἑνὸς μιλίου ἐπὶ μετώπου 56 -Κατὰ τὴν τριήµερον ἐπίσκεψίν των ἐ ϊ δει μαι εὺ Τὸ ντεν συνεξήτησαν µεταξὸ ἄλλων σι οχν- ὑ α ας, σ : Ωω, ς ναλιρόν σημα: ς, Φυρίας καί Λιβάνου καθὼς καὶ τὸ ’Α- οῦ Πάπας ἀσθενεῖ ἀπό τινων ἡμερῶν, τίον ἐκδοθέν ἐκτοῦ Ῥαδτικανοῦ μέν τι νο ας του παραμένει ἀμετάβλητος καὶ ὁ πυρετός του ἐξακολουθεῖ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ Όλοι . οἱ ἐγγεγραμμένοι εἰσανωγεῖς ἢ εἰσαγωγεῖς καὶ µειαπωληταί, οἵτινες δύναν- ται νὰ παρουσιάσουν ἀπο: ὃδρὰς ἀντεπιθέσεις ὃδ. εἰς τὸν ᾿ἘΕλεγκτὴν Π ὃν ἘἜ) ροµηθει- ὢν οὐχὶ βραδύτερον τῆς, Άθης Φεβρουαρίου Ί94ς:-- Χάρτης περιτυλίχγµατος ὅσπε Τὸ Βερολῖνον ἀναφέ- ποταθοῦν μέχρι τῆς 23ης Φε- Βρουαρίου εἰς τὸν Ἐλεγκτὴν Βρομηθειῶν, Τµῆμα εἰσαγο µένων εἰδῶν, ὅσιις θά τοὺς ἐφοδιάσῃ μὲ τοὺς ἀναγκαίους τύπους (φόρμας) πρὸς συμµ: πλήρωσιν καὶν ἐπιστροφὴν των δεικτικἁ ἔγγραφα, ὅτι εἰσῆ- Ἰν ο λογαριασμόν των καὶ ριδοειδῶν νόματί τῶν τὰ κατωτέ- έ ρῳ νο όμενα εἴδη κατὰ λνέλατον, τὰ ἔτη «1939, πρέπει ν᾿ ἁ- ρε ΠΕΝΘΗ Ἠγγέλθη μετὰ θλίψεως ἐξ Ἑλλάδος ὁ θάνατος, εἰς Σπερχιάδα τοῦ ᾿Ανδρέου Οἱ- κονόμοὺυ» πατρὸς τοῦ διευθυν- τοῦ τῆς ΚΕΟ κ. ᾿Αλέκου Οἱ- κονόµου. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον Τρίτὴν καὶ αὔριο Τετάρτην ,προβάλεται τὸ ση- μειῶσαν καταπληκτικήν ἐπι- τυχίαν, τὸ ὑπέροχο µεγαλούρ- ημα ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ Μὲ τούς : Εδουαρδ Ρόμπινσον, Μάρνα- ρετ Τσάπµαν καὶ Κλὶντ Φὸρδ. ᾿Αὐτοθυσίαι, πατριωτισμοὶ κ ἀεροναυμαχίες, ὑποβρύχια, ἀεροχπλάνα, πολεμικὰ μµίση, ἀγάπες. Τὴν Πέμπτην ΟΤΑΝ ΔΥΟ ΓΥΙΛΙΚΕΣ . ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ Τζόαν Πράουφορδ, Κρῆαρ Γκάρσον καὶ Ρόμπερτ Τέῦλορ Καὶ τὴν Παρασκευἠν καὶ Σάββατον ἡ τελευταία ἐποχὴ τοῦ ἐπεισοδιακοῦ ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Τὴν προσεχῆ Μυριακἠν τὸ πιὸ µεγάλο καλλιτεχνικὸ γεγονὸς, ὁ μουσικὸς ὑπερθρί- αμβος ΕΠΑΝΤΡΕΥΦΗΚΑ ΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟ Με τὴν Ζαννὲτ Μακιόνολντ ΜΛΙΙΚΘ. ΠΑΛΛΙΙ Σήμέρον μέχρι καὶ τῆςΠέμπτ προβάλλεται τὸ μεγαλειωδε στερο μουσικό ἀριστούργημα τῆς ἀηδονόλαλης ΝΤΙΝΑ ΒΤΕΡΠΙΝ ' Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ Δροσιαὶ καὶ νιάτα-- Νεανικά εἰδύλλια-- Θεσπέσιες µελωδί- ες--᾿Ὀνειρώδη βὰλς-- Μουσι:- κοὶ Ηχείµαρροι-- Μουσικὸ ᾽ µε- θύσι. Τὴν Παρασκευἡἠν καὶ Σάβ- βατον ἕνα νέο δραµατικὀ ἆ- ριστούργῃββα Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Καί τὴν προσεχή Κυριακὴν ἑτοιμοσθῆτε διὰ τὸν ὑπερθρί» αμβον τῶν Σὰρλ Μπουαγιὲ-- Ὀλίβια Ητὲ Χάβιλαντ. ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Λίαν προσεχῶς : ΛΟΞΛΣΜΗΙΟΙ ΛΙ Ρόμπερτ Στὰκ-- Τζὼν Χὼλλ-- ΠἨτιάνα κ Μπάρρυµορ-- Τζὼν καί Βέλσων ὌἜντυ. Λόντερς κ. ἄ. ᾗ συμπρωταγῶωνιστοῦν {: ὁ γόης : Ρόμπερτ Στὰκ καὶ Χέλεν Πάρρις.

Title Subject Page
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 2p
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ 1p
ΝΕΟΣ ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ 1p
ΠΛΑΤΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 1-2p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 1p