Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-02-23

ΑΝΟΙ«ΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΝΗΤΗΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ Α΄’, »ὀλεκρινῶς λυπούμεθα, ὃ:ότι ἡ -τάσς τῆς Κυβερνήσεως μᾶ, ἀιαγκάκει νὰ ἐπανέλθω- µε. ἐπὶ σέµατος μεγίστου δη- µοσίου ἐνδ.αφέροντος, τὸ ὁποῖ- ον πλειστάκις ἠγέρθη ἀπὸ σύµπαντα τὸν “Ελληνικὸν Κυ- πριακὸν λαὸν καὶ τὸ ὁποῖον πρὸ πολλοῦ ἔπρεπε νὰ ᾖτο λελυμένον. Πρόκειται περὶ τοῦ ζητήματος τῶν πολιτικῶν ἐξορύστων, ὅπερ θὰ ἐξετάσω-| μεν τώρα ἀπὸ τῆς νοµικῆς καὶ τῆς ἠθικῆς του πλευρᾶς. Βἶναι, ἴσως, Ὑνωστὸν εἷς τὴν ΔΑ. Β. τὸν ζΚωθερνήτην, ὅτι τὰ θλιβερὰ ἐκεῖνα Υεγονό- τα τῆς νυκτὸς τῆς αΊης Ὁ- πτωβρίου 1951 ἦσαν ὅλως τυχαῖα καὶ ἀπρομελέτητα ᾿Αρχεταὶ χιλιάδες λιρῶν ἐπλη- ρώθησαν ὥς ἀποζημιώσεις, ἕκατοντάδες πολιτῶν ἐτιμω- ρήθησαν διὰ φυλακίρεως ἢ προστίµω» καὶ θὰ ἀνέμενέ τις, ὅτι ὃ Ὑρόνος θὰ ἔρριπτεν εἰς τὴν λήθην τὰ γεγονότα ᾱ- κεῖνα, ᾿Ατυχῶς ὅμως ὑπάρ- χουν οἱ ἐξόριστοι ---οἵτινες ἡ- σαν ἀμέτοχοι τῆς πυρπολήσε- ως τοῦ Κυβερνείου--“χαὶ οἵτι- γες, λόγῳ τῶν τόσων θασάνων των καὶ τῆς γενικωτέρας ἠθι- : κῆς ἀπάφεως τοῦ ζητήματος, ἀποτελοῦν ἕν τῶν σπουδαιο- τέρων αἰτίων τοῦ νὰ μὴ ἐπα- γερχώµεθα εἷς πλήρως Ίρεμον πολιτικὸν δίουν, Τὸ Αὐτοκρατορικὸν «Διά: τάγμα ἐν Συμβουλίῳ (ἆφο- ρῶν Βρεττανικὰς τινας Ετή- σεις) 1928», ἐξεδόθη ἐν κρυ- πτῷ καὶ παραβύστῳ τὴν Την Μαΐου 1956 εἷς τὰ ᾿Ανάκτο- ρα τοῦ Μπάκιγχαμ, καὶ, ἐν δεδοµάνῃ στιγμῇ, θὰ ἐφηρμό- ζετο οἷς 2ἱ Αποικίας τοῦ Ἀτόμματος, εἷς ἅς συµπεριε- λαμβάνετο καὶ ἡ Κύπρος. Τὸ ἄρθρον ὃ τοῦ Διατάγματος προνοεῖ : «Αὀτὸ τὸ Διάταγμα ἀφορᾷ καὶ θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν εἰς ὅλας ἢ εἷς τινα Άρεττα- νικὰς ἑτήσεις περιεχοµένας ἐν τῷ παραρτήµατι.... εἷς ἅτ ἀπὸ χρόνον εἷς χρόνον, Τδε- λε προκηρυχθῇ ὑπὸ τοῦ Κυ- βερνήτου τῆς Κτήσεως ἐν πε- ριπτώσει ἐπειγούσης ἀνάγκης καὶ θὰ ἔχῃ ἰσχὺν, εἷς ἑκάστην τοιαύτην Κτήσιν, ἀπὸ τῆς τοιαύτης κοινοποιήσεως καὶ δη μοσιεύσεως....». Κατὰ δὲ τὸ ἄρθρον 4 «ὁ Γυβεριήτης δύναται νὰ ἐκδίδῃ χανονισμοὺς πρὸς ἐξκσφάλισιν τῆς Σηµοσίας τάξεως καὶ τῆς ἀμύνης τῆς (Κτήσεως....καὶ εἰδικώτερον.... β) διὰ τὴν σύλληψιν κατακρά- τήσιν. ἀπαγόρευσιν εἰσόδου καὶ ἀπέλασιν», Τὸ Αὐτοκρατορ.κὸν τοῦτο Διάταγμα ἐν Συμβουλίῳ ἧἦτο τελείως ἀπάρρητον, Ὑνωστὸν δὲ, ἐν Κύπρῳ, μόνον εἰς τὸν Κυβερνήτην. Ὅ Ευβερνήτης τὴν ἑπομένην τῶν Υεγονότων, 93 Οκτωβρίου, ἡμέραν Πέμ- πτην, ὑπάγραψε τὴν νενοµι- σµένην «προχήρυξιν». «... Ἑ- γώ, ὁ Ῥόναλντ «τὸρς.... ἓν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν, ἅς περιδέβληµαι, διὰ τοῦ πα- γῳ. Διάταγμα ἐν δομβουλίφ καὶ διὰ το] παρόντος, προσέτι͵ κοινοποιῶ, ὅτι τὸ ἐν λόγῳ Διά- τανµα θὰ ἐφαρμοσθῃ εἷς τὴν ἐν λόγφ ᾿Αποικίαν (Κύπρου) ἀπὸ σήμερον». Ἀογχρόνως ὁ Κυβερνήτης, τὴν αν Όκτω: βοίου, ὑπέγραφε τοὺς νενοµι- σµένους κανονισμοὺς, διά τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προνοιῶν τοῦ Διατάγματος, δυνάµει τοῦ ἀρ. 1, οἳ ὁποῖοι «9ά ἔχουν ἰσχὺν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς των. εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεω,». Τὸ δέ ἄρθρ. 3 (1) τῶν Κανονισμῶν προνο εἴ :«Ὁ Κυβερνήτης θὰ ἔχῃ τὸ δικαίωµα νὰ ἐκδίδῃ Δια- τάγματα, φέροντα τὴν ὑπο- γραφήν τοῦ, διατάσσων οἱονδή- ποτε πρόσωπον νὰ ἐγκαταλεί- πῃ καὶ νὰ παραµένῃ ἑκτὸς τῆς ἀποχίας Κύπρου». ὙΑΕπί- σης Σὲ κατὰ τὸ ἄρθρον ὃ «οἷο. δήποτε Ἡρβόσωπον, ἐν σχέσει μὲ τὸ ὁποῖον διάταγμα ἀπελάσεως ἐξεδόθη, δέον νὰ ἐγκαταλείφῃ τὴν ᾿Αποιχίαν τῆς Κύπρου, συμφώνως τῷ δι- α.άγµατι, καὶ νὰ παραμένῃ ἐκτὸς τῆς ᾿Αποικίας τῆς Κύ- πρου ἐφ᾽ ὅσον τὸ διάταγμα εὑρίσκεται ἐν ἰσχύξ.» “Απαντα τὰ ἀνωτέρω νοµο” θετήµατα ᾿ἐδημοσιεύθησαν εἰς Ἐκτακτον ἔκδοσιν τῆς Ἔφημε- ρίδος τῆς Κυβερνήσεως ἀρ': γὰ τὸ ἀπόγευμα ἤἢ τὸ βράδυ τῆς ρασκευῆς,25 Ὀκτω.: βρίου, ὑπ ἀρ. φύλλου 2166. Οὕτω τὸ Διάταγμα ἐν Συμβουλίῳ φέρει ἀριθμὸν 867, ἡ προκήρυξις ἀρ. 868 καὶ οἱ Νανονιομοί, ἀρ. 869. ΄Π Ἔφη- μερὶς δὲ τῆς Κυβερνήσεως ἐ- κυκλοφόρησεν εἰς το εὐὑρὺκοινὸν τὸ Σάββατον τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 19231. Καὶ ὅμως κατὰ τὰ ἐξημερώ µατα τῆς 24ης ᾿Ὀκτωβρίου ἆ: στυνομικοὶ συνέλαβον,ἀπὸ τάς Μητροπόλεις καί οἰκίας, τοὺς Ἱεράρχας καὶ λαϊκούς, τοὺς ὠᾠὠδήγησαν (μὲ τὴν νυκτερινὴν των ἀμφίεσιν)είς πολεμ.σκάφος καὶ τοὺς ἀπήλασαν τῆς Κύ- πρου, ἄνευ οἰαοδήποτε κατη- γορίας, ἄνευ ἀπολογίας, ἄνευ δίκης, ἄνευ δικαστικῆς ἁπο. φάσεως, ἄνευ τινος ἐφέσεως, ἄνευ γνώσεω- τῆς ὑπάρξεως τοῦ Διατάγματος ἐν Συµβου. λίῳ, καὶ τοὺς μετέφεραν εἰς Λονδῖνον. Οἱ χρόνοι παρήρχοντο καὶ οἱ Πανονισμοὶ έτροποποι: οῦντο μὲ αὔξουσαν σφοδρό- τητα. δε ᾿Εφημερὶς τῆς Κυ. βερνήσεως᾽Αρ. δ7] τῆς 24.10.31 Αρ. 873 τῆς 27.10.1931, Αρ. 874 τῆς 29.10.9331, ἰδίως Αρ. 908 τῆς 7.11.931, 'Αρ. 93Ι τῆς 16.11.1951, Αρ. 1021 τῆς 18.12.1931, Αρ. 847 τῆς 14.10.1939,Αρ. 139 τῆς 19.232, ᾽Αρ. 12386 τῆς 31.12.1936, διὰ νὰ καταργηθοῦν ἐν τέλει δι ἑτέρου Διατάγματος τῆς 28.2.1937. ᾽Αλλά κακῶς,κάκιστα, ἐφηρ: µόσθη διὰ τοὺς ἐξορίστους µας τὸ Διάταγμα ἐν ξυμβουλίῳ καὶ οἱ σχετικἁἀ Κανονισμοί, Εἶνσι ἀξιοδάκρυτον πῶς ὁ Κυβερ- νήτης ἐφήρμοσε τὰ ἐξημερώ- µατα τῆς 24ης ᾿Οκτωβρίου Διάταγμα, τὸ ὁποῖον ἧτο γνω στὀν µόνον εἰς αὐτὸν καὶ ᾱ- γνωστον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, μἡ δημοσιευθὲν εἰς τὴν ἜἘφη- μερίδα τῆς Κυβερνήσεως πρὸ ἤ κατὰ τὴν νύκτα τῆς 2]ης ᾿ὈὨκτωβρίου, ὅτε συνέβησαν τὰ θλιβερά γεγονότα τῆς πυρ- πολήσεως τοῦ Κυβερνείου εἰς ἥν, ἐν πάσῃ περιπτώσει, οἱ ἐξόριστοι οὐδόλως μετεῖ- χον. ᾽Αλλ᾽ ἐπίσης ἀξιοδάκρυ- τον ἦτο, ὅτι κακῶς ἐφηρμό- µόσθη δι’ αὐτοὺς τὸ δΔιάταγ- ῥόντος προχηρύσσω τὸ ἐν λό- μα, διότι ἀπὸ τῆς δηµοσιεύ- Π α-] ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΛΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ σεὼς του, ἀρ ἆ τὸ ἀπόγευμα ϐ τό βράδυ τῆς 23ης ὌΌὈκτω: βρίου, μέχρι τῆς συλλήψεώς των κατὰ τὰ ἐξημερώματα τῆς 24ης ᾿Οκτωβρίου, οὗτοι οὐδὲν ἔπραξαν ἵνα ὑπαχθοῦν εἰς τὰς προνοίας τοῦ Διατάγ- µατος. Συνεπῶς κακῶς ἐξω- ρίσθησαν. Διαιὶ ἡ ἀδικαιολόγητος αὖ: τὴ ἀναδρομικότης τοῦ Δια: τάγματος Διατὶ ἡ αὐσττρὰ αὐτὴ µεταχείρισις καὶ ἄρνη- σις δικαιοσόνης εἰς μερικοὺς Κυπρίους, -καθ’ ἤν στιγμὴν ἑκατοντάδες ἄλλων πολιτῶν εἰσήγοντο εἰς δίκην καὶ κατε- δικάζοντο ὑπὸ τῶν δικαστη ρίων τῆς ᾿Αποικίας ἐπὶ τῇ βά- σει τῶν κειµμνων ΠΒόμων / Διατὶ δύο µέτρα καὶ δύο σταθµά Δυστυχῶς ὅλαι αὐταὶ αἱ πα ῥρανομίαι ἠμνηστεύθησαν διὰ τοῦ πρὸς τοῦτο ἐκδοθέντος Νόμου 71 τοῦ 193 καὶ δηµο- σιευθέντος τὴν ὃ]ην Δεκεμ- βρίου 1932. Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ προ: βληθῇ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ Κυβερνήτης, ἐν πάσῃ Ἱπερι- πτώσει, εἶχε τὸ δικαίώμα, δυ- νάµει «περὶ εἰρήνης καὶ κα! λῆς τάξεως νόµου» 8 τοῦ 1879, νὰ ἐξορίσῃ τὰ ἐν λόγῳ πρόσωπα. Διότι, δυνάµει τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ νόµου, ὁ Κυ- βερνήτης, ἵνα πράξῃ τοῦτο, ἔπρεπε νὰ εἶχε τὴν προηγου” µένην συναίνεσιν τοῦ Ώομοθε: τικοῦ Συµβουλίου, τὴν ὁποίαν δέν εἶχε κατὰ τά ἐξημερώμα: τα τῆς 24ης Οκτωβρίου τοῦ 1931, Αξιο» δὲ παρἀατηρήσε- ὡς εἶναι, ὅτι τὸ «Διάταγμα ἐν Συµβουλίῷῳ (Βομοθετικὸν Συμβούλιον τῆς Κύπρου) 1925» κατηργήθη διὰ Λέττερς Πάτεντ τὴν 16.11.1931. Μόνον δὲ διὰ τοῦ μεταγενεστέρου Νόμου 3 τοῦ 1932 «περὶ Άπρο- σθέτων δυνάμεων, ἐξουσιῶν καὶ καθηκόντὠν», δηµοσιευ: θέντος τὴν Ίδην Ἰανουαρίου, ὁ Κυβερνήτης ἀπέκτησε τὸ δι. καίωμα νὰ ἐξασκῇ μόνος ἅ-: παντα τὰ καθήκοντα καὶ δι: καιώµατα τοῦ καταργηθέντος Νομοθετικοῦ Σὐμβουλίου τῆς Κύπρου. Γεννᾶται ὅθεν τὸ ἐρώτημα” ἀφοῦ οἱ κανονισμοὶ τοῦ 1931’ βάσει τῶν ὁποίων ἔγινεν ἡ ἁ- πέλασις, κατηργήθησαν τόν Μάϊον τοῦ 1937, διατὶ δὲν ἐ πετράπη εἰς τοὺς δυστυχεῖς συμπατριώτας ἡ ἐπάνοδος των εἰς τὴν Πατρίδα : Διότι ἐπὶ τῆς Κυβερνήσεως Πάλμερ ὁ νόμος «περὶ μεταναστεύσε:- ως» 16 τοῦ 1936 ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ ἀπὸ τῆς 1ΐης Δεκεμβρί: ου τοῦ ἰδίου ἔτους. Διά τοῦ ἄρθρου δὲ 6 (1) κατοχυ- ρώνεται µία προηγουµένη κα- τάφωρος ἀδικία εἰς βάρος τῶν ἐξορίστων. «Τὰ ἀκόλου- θα πρόσωπα θὰ θεώρῶνται ἀπηγορευμένοι µετανάσται..... (:) οἰἱονδήποτε πρόσωπον, ὅπερ ἔχει ἀπελαθῇ ἀπὸ τὴν ᾿Αποι- κίαν εἴτε δυνάµει αὐτοῦ τοῦ νόµου ἤ ἄλλου νοµοθετήµα- τος, ἰσχύοντος κατὰ τὸν χρό: νον τῆς ἀπελάσεως». Εἰδικώ- τερον δὲ ἡ περίπτωσις τοῦ κ. Π. Κλ. Λανίτου, ὅστις πολὺ µεταγενεστέρως τοῦ 1931 µετέ- βη εἰς ᾿Αθήνας, δυνάµει {[ἵυ- Βερνητικῆς ἀδείας μὲ προῦ- πόθεσιν ἐπιστροφῆς, ἐμπίπτει εἰς τά ἐδάφια (ζ) καὶ (η) τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου τοῦ νόµου ἀπαριθμοῦντος τοὺς ἀπηγο- ρευµένους µετανάστας. «Οἱον- δήποτε πρόσωπον, ὅπερ... ὄθε: λε θεωρηθῇ ὑπὸ τοῦ Κυβερ- νήτου ἀνεπιθύμητον πρόσω, πον», «οἰονδήποτε πρόσωπάὄν, ὅπερ.... πιθανῶς ἤθελε συµπε- ριφερθῇ ἐπικινδύνως διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν καλὴν τάξιν ἢ δυνατὀν νὰ διεγείρῃ τὸ μῖ- σος μειαξὺ τοῦ λαοῦ τῆς ᾿Α- ποικίας καὶτῆς Α Μ. ἤ νὰ μηχανορραφῇ ἑἐναντίον τῆς δυνάµεως τῆς Α. ΛΙ. καὶ τῆς ᾿Αρχῆς εἰς τὴν ᾽Αποικίαν», «Αλλ’ οὐδὲν κακὸὀν ἁμιγὲς καλοῦ. Αα ὐτὸς ὁ νόμος τῆς μεταναστεύσεως θεσμοθετεῖ τὸν τρόπον τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν ἐξορίστων, Ἡ ἐπάνοδός των εἶναι ἁπλουστάτη καὶ ΛΝΩ ΤΝ 10.900 ΛΡΟΙΠΘ ΙΩΝ ἉΟΡΙΝΟΝ ΠΠΛΡΟΜΩΝ ΚΙΛΑ ΤΗ) ΤΡΜΛΝΙΝ ψὲς ἐθομθαρδίσδη καὶ πάλιν τὸ Βερολῖνον 29 εἰ 51, ὼΝ -----------------ἷ παβαξκΕΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | |διευθυνεται Υπο πης και Γραφεῖον: Οδὸὲε Αρτέμιξος Αρ. (Ακίνητα ἁΜπενᾶ- Τ.Κ. 370 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1945 ΖΗΝΩΝ ΧΡ, ΣΩΖΟΣ “ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ- ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΕΙΤΗΝ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ.Ι ῥ 1ΙΜΗ«ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 ΑΝ ΜΕΙΟΝ 1.000 ἐκ τῆς Ἰταλίας. ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ Ἐν συνεδρίᾳ τῆς ᾿ἜΕπιτρο: πῆς τοῦ Γ,.Σ.ζ. ἐνεκρίθη ἡ προκήρυξις τῶν ΚΙ’. Παγκυ- πρίων ἀγώνων στίβου, οἵτι- γες θὰ τελεσθοῦν ἐν Λάρνακι κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς ΑΔια- καινησίµου. ᾿Ανετέθη εἰς τὸν γυμναστικὀν κ. Β. Χαχολιά: δην ἡ προπόιησις τῶν ἀθλη: τῶν τοῦ Γ.Σ.7. Απεφασίσθη ἐπίσης ὁ διορισμὸς βοηθητι- κῆς ᾿Επιτροπῆς ἐκ τῶν κ. κ. Γουῖαρ, Β. Χαχολιάδου, ἂΔ. Τσέπη, Σ. Δημητρίου, Ν Κού- τα καὶ Ν. Γ. Δημητρίου, ἥτις θὰ ἐπιληφθῇ ὠρισμένων τε- χνικῶν ζητημάτων οχετιξομέ- νων μὲ τὴν τέλεσιν τῶν ἆ- γώνων, --Τὴν π. Κυριακὴν συνῆλθον εἰς τὸ οἴκημα τῶν Νέων Συν’ τεχνιῶν Λεμεσοῦ περὶ τοὺς 20ἐργάται οἰνοπνευματοποιῖας καὶ ἀπεφάσισαν τὴν ἵδρυσιν «Νέας Συντεχνίας ἐργατῶν ἐργοστασίων οἰνοπνευματῶώ δῶν ποτῶν Λεμεσοῦ». ’ Ἐνεκρίθη οσχέδιον κα- ταστατικοῦ καὶ ἐξελέγη Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν κ.κ. Δ. Μακρᾶῆ, ἄ. Γαράκα, Σ. Πέτρου, Α. [ἱΚωνσταντίνου καὶ Σαλὶχ Μουσταφᾶ. Ὡς δι- αχειρισταὶ ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Στ. Λουκᾶ, Α. Νικολάου καὶ Κ. Καράκας, -ο κ. καὶ ἡ κ. ᾿Ανδρέου ᾿Αραούζου εἰσέφεραν ὑπὲρ τοῦ ταμείου Προνοίας τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εθνικοῦ ἸΚόμμα- τος Λ. 1 εἰς μνήμην ᾿Ανδρέου Οἰκονόμου. δὲν ἀπαιτεῖται οὔτε ἴδιαίτερος νόμος, οὔτε ἄρσις οἰοιδήποτε διατάγματος, ὡς ἐνομίζετο μέ χριτοῦδε. Απαιτεῖται ἁπλῆ ἄδεια,ίατ. τὸ Αρθ. 10 τοῦ Νόμου «ὁ Κυ- βερνήϊης ἤ, διὰ τῆς ἐξουσιο- δοτἠσεώς του, οἱοσδήποτε ὑπάλληλος ἐπὶ τῆς µετανα- στεύσεως, δύναται νὰ παρέχῃ ἄδειαν εἰς ἀπηγαρευμένον µετανάστην διὰ νὰ εἰσέλθῃ καὶ παραμείνῃ εἰς τὴν ᾿Αποι- κίαν διὰ τοιοῦτον χρόνον καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοιούτων ὅρων, τοὺς ὁποίους ὁ Κυβερνήτης ἤθελε θεωρήσῃ προσφόρους». Τὰ θλιβερὰ γεγονότα τοῦ 1931 σχεδὸν ἔλησμο- νήθησαν. Τὰ διατάγματα ᾽Αμύνης-- πάντοτε προσω- ρινοῦ χαρακτῆρος-- ἤρθη- σαν ἀπὸ τοῦ 1937. Ἡ ὁ- µαλότης ἀπὸ πολλοῦ ἐπα- νῆλθεν εἰς τὴν ῆσον. Οὐ- δέν πλέον δικαιολογεῖ τὴν παράτασιν τῆς ὑπερορίας τῶν ἐξορίστων. Ὁ Πυ- βερνήτης καλεῖται νὰ ἐ- Φαρµόσῃ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ Ἡόμου 16 τοῦ 19236, χάριν τῆς ἀποκαταστάσε: ως τῆς δικαιοσύνης καὶ χάριν τῶν ὁμαλῶν σχέσε- ὧν μεταξὺ Κυβερνήσεως καὶ κυβεονωμένων. Παρακαλοῦμεν τοὺς ἁρ- µοδίους νὰ µεταφράσουν ἐπὶ λέξει τὴν παροῦσαν ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν καὶ γἁ τὴν θέσουν ἐνώπιον τῆς Α. Ε. τοῦ Κυβερνήτου, τὴν δὲ Α. Ε. νὰ παρα: πέµψη τὸ ζήτημα πρὸς τὸ ΠΒομικὸν Τµμῆμα τῆς Κυβερνήσεως, ἵνα ἐλέγξῃ τὴν ἐν αὐτῷ ἐκτεθεῖσαν νομικὴν ἄποψιν. Θά συνεχἰσωμεν. Ἡ Συμμαχικἡ ἐναέριος Γερμανίας εἰς σχηματισμοὺς ἐνήργησαν τὰς ἐπιθέσεις τών τινες ἦσαν σιδηροδροµικοί κό Δυτικόν µέτωπον. Στρατάρχης Μοντγκόμερυ ἐπε ριοχἡν τῆς Γκόχ. βούργου. Οἱ Ρῶσσοι που 20 μιλίων, ἀπέχουν δὲ ἓν πολιορκοῦσαι βον χθὲς καὶ ἄλλα 4 προάστε αἱΓερπ' ἀπώλε 1 15 ἑκατομμύριον ἀνδρῶν, -Εἰς τὴν Κοπεγχάγην κατ’ οἶκον περιορισμύν ἀπό τ πιτροπὴ ἐξέδώκε µανιφέστον, σκέψεις Εἰρήνης, ἀρχῆς γινομ ἔφθασαν τὸν ποτα τὴν Μπρεσλάου Ρωσσικαὶ 4.500 τάνκς καὶ 12.000 πυροβόλων. ὁρίζεται διὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέµβριον, ἐπιδιωχθῇ ἐργατική ἀντιπροσώπευσις εἰς ὅλας ΛΟΒΝΔΙΝΟΝ, 23 (Ρέουτερ).--Σχηματισμοὶ Βρεττανικῶν µοσκίτος ἔκλει- σαν ψὲς τὴν γιγαντιαίαν Συμμαχικὴν ἀεροπορικὴν ἐπίθεσιν τῆς ἡμέρας ἐναντίον τῆς Γερμανίας δι’ ἐπιδρομῆς ἐναντίον τοῦ Βερολίνου. Εἰς τὰς χθεσινὰς ἐπιθέ- σεις µετέσχον 6.009 ἀεροπλάνων καὶ ἄνω τῶν 40.000 ἀεροπόρων, οἱ στόχοι δὲ ἐπεξετείνοντο εἰς περιοχὴν ἄνω τῶν 38.000 τετραγωνικῶν μιλίων. Πέντε χιλιά- δες ἀεροπλάνων ἀπεστάλησαν ἐξ ᾽Αγγλίας, Γαλλίας καὶ τῶν Κάτω Χωρῶν καὶ ἁρμάδα ἐχωρίσθη ὑπεράνω τῆς ἐκ 35-70 ἀεροπλάνων οἵτινες ἐκ Χαµηλοτάτου ὕψους,. Τὰ καταδιώκτικὰ κατῆλθον εἲἴς τινας περιπτώσεις μέχρι τῆς στέ- γης τῶν οἰκιῶν διὰ νὰ πολυβολήσουν τοὺς στόχους των, οἵ- μβοι” , Ἡ Άη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιά προήλασε Χχθὲς δύο μίλια ἐπὶ μετώπου 50 μιλίων καὶ ἐγκαθίδρυσε σημαντικὸν προγε- φύρωμα (ἐπὶ τοῦ ποϊαμοῦ Σάαρ. Οἵ ᾽Αμερικανοὶ κατέλαβον 5 Γερμανικὰς πόλεις καὶ εἰσεχώρισαν εἰς δύο ἄλλας.ἐἈΆνα. φέρεται, ὅτι αἱ πόλεις αὗται εἶχον ἐκκενωθῇ ἐκ τοῦ ἁστικοῦ πληθυσμοῦ. Εἰς τὴν ᾿Αλσατίαν ἡ 7η ρ ἐξεκαθάρισε τὸ πλεῖστον τμῆμα τῆς πόλεως Φώρμπαχ. Ὁ ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ σκέφθη τὸ µέτωπον εἰς τὴν πε. ᾿Ανγατολικόν µέτωπον. Αἱ δυνάµεις τοῦ Στρατηγοῦ Κονίεφ, αἴτινες ἐξαπέλυ- σαν νέαν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν ν.α, τοῦ Βερολίνου, αρα χθὲς 160 πόλεις καὶ χωρία εἰς τὴν ἐπαρχίαν το κατέλαβον ῦ Βραδεµ- μόν Βάῦσε ἐπὶ µετώ- ἐκ τῆς Γκοῦμπεν. Αἱ δυνάµεις κατέλα- μίλιον ιά της. “Ο Στάλιν ἀνήγγειλεν, ὅτι κατὰ τὰς τελευταίας ἄ0 ἡμέρας ίαι εἰς τὸ ᾿Ανατολικὀν Μέτωπον ἀνῆλθον εἰς 3.000. ἀεροπλάνων ἄνω τῶν ἐφήρμοσαν τὸν λόγῳ ἑντάσέως οἱ Γερμανοὶ ῆς 9 µ.µ. ὥρας, τῆς δράσεως τῶν Δανῶν σαµποτέρς. --Ἡ ἐκλεγεῖσα ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Συντεχν. Συνενεδρίου Ἐ.- δι οὗ τὸ προσεχὲς Συνέδριον Ἐν τῷ' μεταξὺ θὰ τὰς «Συνδια” ένης ὁπὸ τὴν Συνδιάσκεψιν τοῦ Άγ. Φρανγκίσκου τὸν προσεχῆ ᾽Απρίλιον. Δημητριάδην, ἀναφέρει : Βούλας, εἶναι δὲ εὐτυχῶς ϱ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ Δελτάριον, σταλὲν ἐξ ᾿Αθηνῶν ἀπὸ 4 Φεβρου- αρίου 1945, πρὸς τὸν Δήμαρχον Κυρηνείας κ. Χ. Δ ᾿ «Ὁ Άγιος Κυρηνείας εἶχεν ἀρρωστήσῃ τὸ ἀ1 ἀπὸ κακὴ διατροφἡ καὶ ἕκτοτε εἶναι : τοῦ ᾿Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Τώρα μένει στὸ ᾿Ασκληπιεῖον φιλοξενούμενος πολὺ καλά». ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ὅστις ἐπεσκέφθη τὰς ἐνταίθα μελετώμενα ἔργα ἐν τῇ πόλει ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΑΙΙ Σήἡµερον καὶ αΌριον χάριν τῶν θεατῶν µας ποὺ δέν κα- τώρθωσαν νὰ τὸ παρακολου:- θήσουν, ἐπαναλσμβάνεται τὸ μουσικὸὀ ἀριστούργημα ιῆς Βτίνα ΒΗτέρμπιν. .. 1 Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ Τὴν προσεχῆ Κυριακἠν ἐ- πιτέλους ἀρχίζει ἡ προβολὴ τοῦ πιὸ συνταρακτικοῦ αἰ- σθηματικοῦ καὶ δραματικοῦ κολοσσοῦ. : ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Μὲ τοὺς: Σάρλ Μπουαγνιὲ-- Ὀλιβία Ἠτὲ Χάβιλαντ--Πω- ολ ῥ-...... Φρανσὲν κ. ἄ. Ἕνα ᾖτιτάνιο δραματικὸ δηµιούργηµα-- Μιὰ συνταρα- κτικἡ καλλιεχνικἡ δηµιουργία Λίαν προσεχῶς : Ὁ µεγαλειώδέστερος πολε- μικὸς ἀεροπορικὸς κολοσσὸς ΛΟΞΛΣΜΙΝΟΙ ΛΕθΙ Ρόμπερτ Στὰκ-- Τζῶὼν Χάλλ-- Ντιάνα Μπάρρυµορ-- Τζὠν Λόντερ χθὲς τὴν πόλιν µας ὁ Ἐργατικὸς άφορα ζητήµατα ἐν οἷς ἡ εἰσαγωγὴ γεργία. Τὰ µέλη τῶν Νέων Συντεχνιῶν ἐζήτησαν, νανησις καὶ οὐχὶ τὸ Δημαρχεῖον, τους ἐργάτας του πιστοποιητικὀν, ὅτι ἀνήκουν εἰ ᾿ Ο ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων Λεμεσοῦ ἀνῆλθεν εἰς ον ὰ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΜΕΣΟΝΥ ἀνταποκριτοῦ µας)-- ᾿Αφϕίχθη Ἐπίτροπος κ. Γουέῦν, Συντεχνίας καὶ συνεζήτησε δι- πρώτων ὑλῶν καὶ ἡ ἆ- ὅπως τὰ διευθύνῃ ἡ µας ἀναλάβῃ καὶ τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖ ἀπὸ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον Παρασκευὴν καὶ αὔριον Σάββατον ἡ τελευ- ταία ἐποχή τοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολασσοῦ. Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ , Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν Επὶ τέλους θὰ προβληθῇ τὸ γλυκύτερο καὶ ὡραιότερο µου- σικὸ ὑπερδημιούργημα ΕΠΑΝΙΡΕΥΘΗΚΑ ΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟ ος τὴν η ιον δάση Ζαννὲτ ακιόναλντ καί τὸν ὑπέρο Βέλσων Εντῳ. ρλν Χείμαρρος µουσικῆς, χάρµα ὠμορφιᾶς, πλοῦτος ἁδανα. στος, γλυκὰ εἰδύλλια, γλυ- κὲς οτιγµές, γλυκὰ τραγού- δια, Φαντασμαγορικοὶ χοροί, πολυτέλεια ἀφάνταστος, ὑπό- θεσις ὁπέροχος, σκηνοθεσία καταπληκτική. Ἑτοιμασθῆτε, ἑτοιμασθῆτε νὰ ἀπολαύσετε τὸ µεγαλειώ- δέστερο καὶ εὐγενέστερο µου: οικὸ ἔργο µας. ᾿ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 Φεβρουαρίου 1945 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΛΠΑΤΟΓΗΣ ΤΗΣ Π.Λ.0. ἛἜχομεν καθορίσῃ ἤδη σα φῶς τὴν στάσιν µας ἔναντι τοῦ ζητήματος τῆς ἐγγραφῆς ἤ µη τῆς Παγκυπρίου Διδα- σκαλικῆς ᾿Οργανώσεως «ὡς Συντεχνίας. Καὶ ἐδηλώσαμεν, ὅτι τοῦτο εἶναι ζήτημα, ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἀποφασίσουν, δημοκρατικῶς καὶ ἀνεπηρεά. στως, αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ μέλη τῆς Ὀργανώσεως, ἀφοῦ ἑξε- τάόσουν ἐξονυχιστικῶς τὰ κα» τὰ καὶ τὰ ὑπέρ. Μὲ τὴν δημµοκρατικἠν αὖ- τὴν. διαδικασίαν φαίνεται ὅ- µως, ὅτι δὲν συμφωνοῦν ὡρι- σµένα µέλη τῆς ᾿Οργανώσεως, τὰ ὁποῖα ὑποκινούμενα προ: δήλως ὑπὸ κομματικῶν ὀργά: νων, ἐπιζητοῦν νὰ ἐκβιάσουν τὰ πράγματα. Οὕτω εἶδε τε λευταίως ιὸ φῶς τῆς δημµοσι: ότητος εἰς τὰ ᾽Ακελικὰ δηµο: σιογραφικἁ ὄργανα πρόσκλη- ἵδρυσιν διδασκαλικῆς Συντε: χνίας. ᾽Αλλὰ διατὶ βιάζονται οἱ κύριοι αὐτοί Πρωτίστως ὁὃ- πάρχει ἡ Διδασκαλικὴ Ὀρνά- χνώσις, ἥτις εἶναι ἡ ἁρμοδιω: τέρα νὰ λύσῃ, ἐν γενικῇ συ: νελεύσει, τὸ ζήτημα. ”ἜΕπειτα διατὶ αὐτὴ ἡ ἄνανδρος ἐπί- θεσις ἐκ τῶν νώτωὼν κατὰ τῆς πλειονότητος τῶν συναδέλ- Φων των Δὲν ἀποτελεῖ τοῦτο διασπαστικἠν ἐνέργειαν, ἥτις θὰ ἐξέτεθεν εἰς κίνδυνον αὐ: τὰ ταῦτα τὰ συμφέροντα τῆς διδασκαλικῆς τάξεως Τὸ ζή- τηµα εἶναι σαφές: Ἡ κίνησις ἀποτελεῖ καταφανῆ . προσπά” θειαν ἁλυσσοδέσεως τῶν δι- δασκάλων εἰς τὸ ᾿Ακελικὸν ἅρμα, ἀπόπειραν ἀπαγωγῆς τῆς ΠΔ.Ο. Έως τώρα τὰ σχέδια δὲν ἑβάδισαν κατ) εὖ- χὴν διὰ τοὺς Ακελικοὺς κοµ: ματικοὺς µπράβους, ἐμμί- σις, ὑπογραφομένη ὑπὸ δύο διδασκάλων καὶ μιᾶς διδα- σκαλίσοης, πρὸς συγκέντρώ- σιν μεθαύριον Κυριακὴν εἰς τὸ ἐν Λευκωσίᾳ Σωὠματεῖον «Παρνασσὸς» διὰ νὰ συξητή- σουν--λέγε ἀποφασίσουν ---τὴν ΟΙ ΠΕΡΙ Ι0Υ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ 10Υ . ΕΙΣΘΛΗΜΛΙΟΣ ΝΟΙΛΘΙ 1041 - 1944 Συμφώνως πρὸς τὸ Αρθρον 29 (1) τῶν ἄνω Νόμων κάθε, ὑποκείμενον εἰς φορολογίαν εἰσοδήματος, πρόσωπον ὀφείλει νὰ εἰδοποιήση μέχρις ὠρισμένης ἡμερομηνίας τὸν Ἔφορον ἐπὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος ὅτι ὑπόκειται εἰς τοι- αύτην Φορολογίαν, ἐξαιρέσει τῶν προσώπων ἐκείνών, ἅτινα κατὰ τὸ 944 ὑπέβαλον ἔκθεσιν τοῦ εἰσοδήματός τῶν τοῦ ἔτους 1943 πρὰς τὸν Εφορον. Συμφώνῶς πρὸς τοὺς κανονι- σμοὺς Φόρου Εἰσοδήματος 1941 ἕως 1944 ἡ ὡρισμένη ἡμερο- µηνία εἶναι ἡ 28η Φεβρουαρίου 1945. 2). Ἡ εἰδοποίησης πρέπει νὰ εἶναι καθαρογραμµένη καὶ εἰς τὸν ἀκόλουθον τύπου:-- Πρὸς τὸν Ἔφορον ἐπὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος. Ταχ. Κιβ. 410 -- Κτίρια ᾿Αρχιγραμματείας ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Δηλῶ διὰ τῆς παρούσης ὅτι ὑπόκειμαι εἰς Φόρον εἶἴσο- δήµατος διὰ τὸ εἰσόδημά µου τοῦ ἔτους 1944 καὶ δίδω τὰς ἀκολούθους λεπτοµερείας πρὸς πληροφορίαν σας. Πλῆρες ὄνομα . ... Πλήρης Διεύθυνσις Ίκατο σθους καὶ «ἀμίσθους. ᾽Αλλὰ διὰ τὸ «καλὸν τὸ παλληκάρι» ὑπάρχει καὶ ἄλλο μονοπάτι: ἡ «παντρειὰ μὲ τὸ στανιό». Δημοκρατία Κουρουφέξαλα | διὰ τοὺς ᾿Ακελικοὺς ποντί- Φηκας καὶ τὰ κοπέλια των. ικέίας . ὁ ὁ ο» » - 5 ν »Ασχολὶα (μὲ ὄνομα καὶ διεύθ. ἐργοδότου. . ,» »», Πλήρης ἐπαγγελματικὴ διεύθυνσις (ἐὰν ὑπάρχῃ) καὶ εἶδος ἀσχολίας ἤ ἐπαγγέλματος . α ἃ Ἠμερομηνία . « » Ὑπογραφή . «νε» ν - ὁ 3). Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 29 (3) κάθε ἐργοδότης ὑποχρεούμενος ὑπό τοῦ ἄρθμου (4) νὰ ὑποβάλη κατάλογον τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἁπασχολουμένων προσώπὠν ὀφείλει ὁμοίως νὰ εἰδοποιήση ἐκτὸς ἐὰν κατὰ τὁ 1944 ὑπέβαλε κατάλογον τῶν ὁπ αὐτοῦ ἀπασχολουμένων προσώπων πρὸς τὸν Ἔφο: ρον ἐπὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος. 4). Σημειωτέον ὃτι τὸ ὅριον ἁπαλλαγῆς ἰδιωτῶν ἀπὸ τοῦ φόρου ἔμεινεν ἀμετάβλητον εἰς τὸ ποσὸν τῶν ὃ 150. 5) Πᾶς, ὅστις ἤθελε παραλείφη ἀπὸ τοῦ νὰ εἰδοποιήση περὶ τῆς ὑποχρεώσεώς του εἰς φορολογίαν ἤ περὶ τῆς ὑποχρεώ- σεώς του εἰς ὑποβολὴν καταλόγου τῶν ὑπ αὐτοῦ ἀπασχολουμένων προσώπων, εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος ἔναντι τῶν ᾱ- νω νόμων, καὶ ὑπόκειται, ἐν περιπτώ- σει καταδέχης͵ εἰς πρόστιµον μὴ ὑπερ- βαῖνον τὰς ἑκατὸν λέρας. (Εξεδόθη ὑπὸ τοῦ. Εφόρου ἐπὶ τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος). ΈΧΕΔΙΟΝ ΦΟΑΕΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς «Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογήν διὰ μὲν τὸν παραγωὠγὸν ἀπὸ τῆς µεσημβρίας τῆς παρελθ. Τρίτης 20)2)45, διὰ δὲ τὸν Κατανα- , λωτὴ ἀπὸ τῆς παρελθ. Τετάρτης [22)2)245. ΕΙΔΟΣ . - ο ὁ- . Τιμὴ Παραγ, Τιμή Καταναλ. Σπανάχι Α᾿ 6.3)4 γρ. δέσµη » Β΄ 0.1)2 0 3)4 » δέσμη ΣΗΜ-- Τὰ Λεμόνια τίθενται ἐκτὸς τοῦ Σχεδίου ἀπὸ τῆς χθὲς Τετάρτης 2Ίης Φεβρουαρίου, 1945. ΕΛΕΓΗΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ νο νο νο νο νο «νο νο «νο ον νο σον ο «ννανοαςν «νο αν ο σνο αν... : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ραμ Κυχνλοφορεῖ τὴν Πυνοιαχὴν 2ἳδην Φεβρουαρίου το 5ον τεῦχος ΕΓΧΡΩΜΟΝ--ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΜΟΝ Μὲ πλουσίαν καὶ ἐκλεκτὴν ἐπιστημονικὴν, ἐγ- κυκλοπαιδικἠν καὶ λογοτεχνικὴν συνεργασίαν. «Ἐκυκλοφόρησε τὸ 4ον τεῦχος τοῦ µηνιαίου ἐγ- κυκλοπαιδικοῦ περιοδικοὸ «Ἐλεύθερος Κόσμος» περιέχον πληθώραν ὕλης ἱκανοποιούσης ὅλας τὰς τάξεις τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ...» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ --. θ)2)45) «ξυλάττετε τὰ τεύχη σας διὰ ὰ σλουτίσετε τὴν βιβλιοθήκην σας. Φον πο ο νο πο Φιν «νο συ πό σι» 9 9 9 9 - 9 9 4 9 9 φ 9 9 ου αι, νι σοι, νο πο «νο ο «ο ο «νο ο «νο «νο πο «ον ο--. .ἡ πρὸς τὴν ὁποίαν αΓκοινωνικὴ ΠΥΒΡΣΕΟΣ ΟΙ ΕΛΑΣΙΤΑΙ ΕΒΕΒΗΛΩΣΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΛΡΓΑ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ Τὰ ἐδῶ ὄργανα τῆς κοµ- µούνας, «᾿Ανεξάρτητος» καὶ «᾿Ανόρθωση», οτὴν ἔκδοσή των τῆς 9 Φεβρουαρίου Υγρά: Φοῦυν σχετικῶς μὲ τὸ Κυπρια» κὸν ζήτημα καὶ τὴν ἐπίσνε- ψιν τῶν συντρόφων Σέρβα καὶ Ζιαρτίδη εἰς τὸ Λονδῖνον, ὅτι «οὐδέποτε ἡ ὑπόθεσις τῆς Μύ: πρου εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εὑρέ- θη εἰς καλυτέρας χεῖρας». Καὶ ἐννοοῦν τὰ δύο αὐτὰ ὄργανα τὴν Εθνικὴν βεβαίως ὑπόθεσιν τῆς Κύπρου. Θὰ ἤτο γελοῖον καὶ νὰ ἀσχοληθῇ κανεὶς μὲ τὰ σχόλια τῶν ἀρθρογράφων τῶν ἐν λόγῳ έφημ ρίδων. ᾽Αλ- λὰ τὰ πράγματα πρέπει νὰ μπαίνουν εἰς τὴν θὲσιν των διὰ νὰ μὴ παραπλανᾶται ὁ λαός. Οἱ σύντροφοι Ζιαρτίδης καὶ Σέρβας οὐδεμίαν ἐντολὴν ἕ- χουν ἀπὸ τὸν Κυπριακὸν ]λα- ὁν ν᾿ ἀναμίξουν ἤ ἀναφέρουν κἄν ἐπισήμως τὴν ἱερὰν ὑπό- θεσιν τῆς Κύποου ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκονται. Καὶ ὁ μὲν σύν- τροφος Ζιαρτίδης µετέβη εἰς Λονδῖνον μὲ ἐντολὴν τῶν πα: λαιῶν Συντεχνιῶν, διά νἁ ἀν- τιπροσωπεύσῃ ταύτας εἰς τὸ Ἐργατικὸν Σωνέδριον, ἀλλ' ὁ σόντροφος Σέρβας διατὶ καὶ ὑπὸ ποίαν ἰδιότητα Εθεώρησε καλὸν νὰ φορτώσῃ τὸ πολυ- δάπανον τοῦτο ταξείδιόν του εἰς ἐργατικὰ ταµεῖα, τὰ ὁ- ποῖα σήμερον χρειάζονται καί τὴν τελευταίαν δεκάραν διὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀνερ: γίαν καὶ τὰ τόσα ἄλλα προ: βλήματα ποὺ ἤρχισαν ἤδη νὰ παρουσιάζωνται μὲ τὴν ἁἄπο: στράτευσιν κλπ. ᾽Αλλὰ ἡμεῖς διατὶ νὰ εἰσέλ- θωμεν εἰς τὰ οἰκογενειακά των Ας ἀσχοληθῶμεν καλύ, τερον μὲ τὸ Ἐθνικὸν ζήτημα: Πῶς τολμοῦν οἱ κεκηρυγµένοι αὐτοὶ διεθνισταὶ ποὺ δὲν πι’ νορα, νὰ ζητοῦν τὴν ἕνωσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας τὴν σηµαίαν κατε- πάτουν καὶ κατεξέσχιζον µό- λις χθὲς ἀκόμη, τὴν Ἑλλάδα ἠονήθησαν καὶ αὐτὸ τὸ γρόσι τῶν προ: τοῦ ἡ Ρωσσία εἰσέλθῃ εἰς τὸν πόλεµον, τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν ὁποίαν διαδίδουν, ὅτι ἡ ἐπανάστασίς της τοῦ 1821 ἦτο καὶ ὄχι ᾿ἘΕθνική Πῶς τολμοῦν ᾽Αλλ’ ὁ λαὸς 'Ιδὲν τοὺς πιστεύει πλέον. Καὶ «ἄν προσπαθοῦν νὰ περιβλη: θοῦν ὡς ἀσπίδα τώρα τὴν Γα- λανόλευκον, εἶναι πλέον ἆἁρ: Υά δι᾽ αὐτούς.' ΒΕΟΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Λεμεσιανοί, Ἡ µεγάλη ἑορτὴ τῆς Ν.Ε... Λευκωώσίας καὶ ᾽Αμμοχώστου δίδε- ται καὶ εἰς τὴν ΛΕ- ΜΕΣΟΙ, εἰς τὸ ΘΕΛΙΡΟΝ ΓΙΟΡΔΑΝΛΗ Χορωδίες Μανδολινάτες ᾽Απαγγελίες Αὔριον Σάββατον 24)2)45. ὥρᾳ 9 μ.μ. 10Ο ΜΑΡΤΙΟΥ Ἑτοιμᾶστε τὰ παιδά- κια σας γιὰ τὸν ΠΛΙΛΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ “ΑΠΟΕΛ, παν αρκσκλοο ο Κατὰ πᾶσααν πιδα- νότητα ΠΛΣΧΑ ΕΣ 1λ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ Θρησκευτικαὶ Ἐκδρομαὶ τοῦ συλλόγου «ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ» | Διεύθυνσις---᾿Οργάνωσις ] Ν. Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ : τ, κ. 207 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ Νεώτεραι εἰδήσεις ἐξ Ἑλλάδος ἀποχαλύπτουν καὶ μί- αν ἄλλην βάρβαρον πρᾶξιν τῶν “Ελασιτῶν. Οὕτω «ἄ»δρες τοῦ Ἔλας κατὰ τὴν Σιελευσίν των ἐκ Τατοῖου Ἰνοιξαν τοὺ: τάφους τῶν Βασιλέων Γεωργίου Α΄. καὶ Ὄλγας, Κωνσταντί- νου 1Π’. καὶ Σοφίας καὶ ἀφοῦ ἐξέβαλον τὰ ὁστᾶ των, ἔμᾶ- (άρισαν τὸ ἐσωτεριχὸν τῶν τάφων μὲ ἀκαθαρσίας, ΒἩ χυ- δαία καὶ ποταπὴ αὐτὴ πρᾶξις ἡ φρικιαστικὴ αὐτὴ σχύλευ οις προκαλεῖ τὴν φρίκην εἰς κάθε πολιτισμένον ἄνθρωπο καὶ δὲν ἀναφέρεται εἲς οὐδεμίαν σελίδα, οὔτε εἰς ἐκείνας ᾱ- κόμη ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰς ἐπιδρομὰς καὶ τῶν πέον βαρβάρων ὁρλῶν». Ἁπλώσεις Διὰ τῆς παρούσης µου ὅὃη- λῶ, ὃτι παύὐώ ἀπο τοῦ νὰ ἆ- ποτελῶ µέλος τῆς ᾿Ακελικῆς Ε. Παγκχύπριοι Πα- ναγροτικοὶ ᾽Αγῶνες Στιδου ἔν τῷ Στα- στεύουν εἰς Πατρίδα μὲ οὐ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ Παραλίμνι 16)2)45. Διὰ τῆς παρούσης µου δη- λῶ, ὅτι ἀπὸ σήμερον παύω νὰ ἀποτελῶ µέλος τῆς ΊΑκε- λικῆς Συντεχνίας τοῦ τοµέως Λευκονοίκου, καθ᾽ ὅτι αὕτη ἐξυπηρετεῖ µόνον τὰ συµφέ- ροντα τῶν ᾽Ακελικῶν της µα στόρων. ΣΩΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Λουκόνοικον 15)2)45 Οἱ ὑποφαινόμενοι ΠΜιανῆ Τσιακίρ, µέλος τῆς Ἔπιτρο: πῆς τῆς «᾿Ακελικῆς» Συντεχνί- ας Καρραγώγέων, καὶ Μουσᾶ Καλλικά, µέλος τῆς ὡς ἄνω ᾽Ακελικῆς Συντεχνίας, δηλοζ- μεν διὰ τῆς παρούσης µας, ὅ- τι ἐπαύσαμεν νὸ ἀνήκωμεν εἰς τὴν ὡς ἄνω οΣυντεχνίαν, καθ᾽ ὅτι δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ Συντεχνίας Ὃ ο ον μον δίω Γ.Σ, Ε. ᾽Αμμο- ραλιμνίου, καθότι ἀντελήφθην, ” ὅτι αὔτη δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ Χὼὠστου. , πραγματικά µας συμφέροντα. “Ὁ Γυμναστικὸς ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος Πραστειοῦ «ἲ Μεσαορία» προκηρύσσει τοὺς Ε΄’ Πανκυπρίους Παναγροτι- κοὺς ᾿Αγῶνας Στίβου, τελε' σθηοοµένους ἐν τῷ Σταδίῳ Γ.Σ. Ε. ᾽Αμμοχώστου κατὰ τὴν Ἱ]ην Μαρτίου 1945 καὶ καλεῖ εἰς συμμετοχὴν ὅλους τοὺς ᾿Αγροτικοὺς συλλόγους τῆς Κύπρου. Δηλώσεις συμ- μετοχῆς γίνονται δεκταὶ µέ- χρι τῆς 4ης Μαρτίου 1945’ ὅ Γραμματεὺς Κ. Χρ. Χ'' Πιέρα Πραστειὸν ᾽Αμμοχώστου τῇ 16.245. λὰ τὰ συμφέροντα τοῦ «᾿Ακὲλ». καὶ προσχωροῦμεν εἰς τὴν έ- αν Συντεχνίαν Καρραγώγέων Λεμεσοῦ. ΚΙΑΝΜΗ ΤΖΙΑΗΙΡ ΜΟΥΣΑ ΚΑΛΛΙάΑ Λεμεσὸς, 18.2.1945 5 συμφέροντα τῶν ἐργατῶν, ἆλ- μασ ον ώση ΖΗΠΤΕΙΤΕ. κ. Ἡ Κκ.Ε.Ο. εἶναι σια πλουτισµένα μὲ σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χ τολῆς. Ἡ Κ.Ε.Ο. προµηθ τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον Ἰνστιτούτου 'Ὑγιεινῆς ΛΕΜΕ ᾽Αφδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ Ε. Ο. παραμένουν πάντοτε ἀσυναγώνιστα εἰς ποιότητα. ποιητικὸς καὶ οἴνοπνευματοποιητικὸς ὄργανι- σμὸς εἰς τὴν νῆσον καὶ ὁ µόνος μὲ ἑργοστά- σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἑργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούδθησιν κρα- Ἡ Κ.Β.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ «πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται ρα εἰς τν ἀγορὰν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἐ- τῶν Επιστημονικὴν πεῖραν εἷς τὴν παρασκευήν των Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τῶν Βρεττανι- κῶν καὶ Συμμαχικῶν δυνάµεων εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ Βασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ ρὰκ καὶ Ὑπουργνῶν τῆς Αὐ- κ.λ.π εύ ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικὰἀ Προξενεῖα τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης ἸΑνα- Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. εἶναι τὸ μόνοι Κυπριακὸν τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ Κυπριακἠ ᾿Εταιρεῖα Οἴνων καὶ Οἰνοπνευμάτων ΛΤδ. (Κ.Ε.Ο.) ΠΑΝΤΟΤΕ Κονιάκ Σιέρρυ Βερμούτ Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. γρ οο” ὁ μεγαλύτερος τώ- καὶ τῇ Ν.Α Δ.Φ.Ι, ώρας τῆς Μέσης ᾿Ανα- εύει τὰ κονιά», σιέρρυ ἀπενεμήθη τὸ πιστοποιη- Γ] ἀξίας τοῦ τοῦ Λονδίνου. Σο Σ ᾽Απογευματινἠ ᾿Εφημερὶς ιο Φου σος ον ο ας». ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | Αεῖον κήρυγμα Ὁ ᾿Αρχιερατικὸς ” Επίτρο- πος ᾽Αμμοχώστου Ἱερολογ. κ. Κυπριανὸς Θ. Κυριακίδπς θὰ κηρύξῃ μεθαύριον Κυρια- κὴν τὴν πρωῖαν ἐν τῷ ἱ.ν. Καμπιῶν (0Ορεινῆς) καὶ τὴν ἑσπέραν «ἐν τῷ Ἱἵ. ν. Καπέδων.- --Ὁ Ἱερολ. Ικ. Ιάκωβος Παύλου θα κηρύξῃ μεθαύριον Κυριακἠν ἐν τῷ ἱ.ν. Παραλι- µνίου. .. -Μεθαύριον Κυριακήν θὰ κη- ρύξῃ κατὰ τὴν θείαν λειτουρ- γίαν εἰς τὸν Ἱ.ν. “Αγίου Γε: ωργίου Λάρνακος ὁ κ. Χαρά- λαµπος Γατσίδης. Α)ρπσκευζσικαὶ Ομῖ/ίαι Ὁ Ἱερολ. κ. Ἰάκωβος Παύ- λου, προσκληθεὶς θὰ ὁμιλήσῃ μεθαύριον Κυριακήν, ὅρᾳ 3 µ. µ. εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Χρι- στιανικἠν Αδελφότητα Βέων ΗΤ(Ε.Χ.Α.Ν.) Παραλιμνίου περὶ προσευχῆς. ὀπρραόώνες Ηὐλογήθησαν τὸ π. Σάββα- τον ἐν Στροβόλῳ οἱ ἀρραβᾶ- νες τοῦ κ. Πέτρου Κ. Μούζου- ρα |'ετὰ τῆς ὃ. Μαρούλας Π. ᾿Αγρότου. εάμοι Ἐτελέσθησαν τὴν π. Κυρια- κὴν ἐν τῷ ἵ, ν. Τρυπιώτου Λευκώσίας οἱ γάµοι τοῦ κ. Μενελάου Α. Φλωρίδου μετὰ τῆς δ. Γεωργίας , Παπαδο- πούλου. Ὁμι/ίαι ΄Ο κ. Ζήνων Σῶζος, προ- σκληθεὶς θὰ ὁμιλήσῃ τεὶς ᾽Αμ- µόχωστον εἰς τὴν Λέσχην «᾿Ανόρθωσις» τὴν Κυριακὴν 4ην Μαρτίου 1942 ὥρᾳ 11 π.μ. μὲ θέµα: «67 ἔτη βιαιοπραγι: ὢν, δολοπλοκιῶν καὶ ἁπλη- στιῶν τῶν Βουλγαρικῶν λύ- κων καὶ ἡ µητέρα Ελλάς». Μεθαύριον Κυριακήν, ὅρᾳ 10.30 π. µ., θὰ δοθῇ εἰς τὸ ἐν Μόρφου καφενεῖον αΠα. λιγγενεσία» τοῦ κ. Ν. Λεπτοῦ ὁμιλία ὑπὸ τοῦ κ. Κώστα Σ. Κόνωνα, μὲ θέµα: «Ἐργατικαὶ δργανώσεις καὶ γνήσιος Σοσι- αλισμός», «ξυντεγνιακὸν µάδημα Σήµερον, ὥρᾳ 6. 15 µ. μ., θὰ δοθῇ εἰς τὴν ἐν Λευκωσία Λέσλην τοῦ Κυπριακοῦ Ἔθνι- κοῦ Πόμματος τὸ 9ον Συντε- Χνιακὸν μορφωτικὸν µάθηµα µἐθέμα: «Ἡ ἐργατικὴ κίνησις εἰς τὴν Ρωσσίαν». Προσκα- λοῦνται πάντα τὰ µέλη τοῦ ὣς ἄνω κόμματος καὶ ἰδιαι- τέρως οἱ ἐργάται, ὅπως -πα- ῥρακολουθήσουν τὸ ά τοῦτο. Ἱ μάθημα όλ - “ρπσΝ. συγκεντρώσεις. Συνεχίζονται τακτικῶς αἱ ὁ- πὸ τῆς Ὀρθοδόξου ἉΧριστ, Αδελφότητος ὁ «Απόστολος Παῦλος» Λάρνακος διοργα- νούμεναι ἐν τῷ οἰκήματί της συγκεντρώσεις ἑκάστην Πέμµ- πτην, ὥρᾳ 7.50 Η, µ., κατὰ τὰς ὁποίας γίνεται ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ἑπομένης Κυριακῆς ὑπὸ τοῦκ. Χαραλάμπους Πατσί- δου. Εἴσοδος ἐλευθέρα. ᾿Ὀκόδόσεις Μεθαύριον Κυριακἠν κυκλο- φορεῖ τὸ τριακοντασέλιδον πανηγυρικὸν τεῦχος τοῦ θεα. τρικοῦ καὶ λογοτεχνικοῦ πε- ριοδικοῦ «Θέατρο» μὲ ποικί- λην καὶ ἐκλεκτὴν συνεργασίαν καὶ πολύχρωμον ἐξώφυλλον μὲ φωτογραφίας γνωατῶν ἡ- θοποιῶν τοῦ Κυπρισκοῦ Θεά- ἴρου, Τιμή 1 σελλ, - Ἐξεδόθη τὸ 4ον . 9 τεῦχος της µηνιαίας θεωρητικῆς «᾿Α- νορθώσεως». Εκόδρομικὰ Μεθαύριον Κυριακἠν τὰ µέ- λη. τοῦ Ἐκδρομικοῦ Συνδέ- σµου Λευκωοίας θὰ ἐκδρά- μουν δι’ αὐτοκινήτων εἰς Πρό- ὄρομον. Ἱ σορη ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 0. ΛΠΟΚΡΗΛΙΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Τῶν Νέων Συντεχνιῶν Λ)σοῦ Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ Τόποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λσία

Title Subject Page
ΟΙ ΕΛΑΣΙΤΑΙ ΕΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 2p
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΔΙ' ΑΥΤΟΥΣ 2p
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ο. 2p
ΑΝΩ ΤΩΝ 40.000 ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΕΤΕΣΧΟΝ ΤΩΝ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1p
ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ 1p
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ 1p