Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-06

ΟΡΓΑΝΟΝ τών ΥΓΙΦΝ εΘοΝ ΠΗ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΛΠΕΓΥΜΝΟΘΗ 0 ΛΛΟΣ ΑΡΝΗΙΑΙ ΝΑ ΣΥΝΙΡΙΜΘΗ ΜΕ ΛΠΛΙΡΙΛΑΣ ΚΑΙ ΛΙΕΘΝΙΑ) «᾿Εσεῖς ξεκινᾶτε ἀπὸ τὸ αἰσχρὸν δόγµα : ὅ σκο:. πὸς ἅγιάξει τὰ µέσα. Δὲν διστάζετε νὰ μιλᾶτε γιὰ πατρίδα καί παράλληλα νὰ τὴν µεταβάλλετε εἴς σωντρίµια, δέν δε- στάξετε καὶ ράσο νὰ φορέσετε γιὰ νὰ φτύσετε κοντὰ στὴν «Αγ. Τράπεξα, ἀπ ὅπου δὰ κλέψετε τὰ τιμαλφή σοὺ Φὰ χυθοῦν σὲ καμμιὰ ᾿χύτρα γιὰ νὰ γίνουν τ' ἀργύρια σοὺ θὰ πληρωθοῦν γιὰ τὴν «ἀθεϊστικὴν ἐκστρατείαν». Α’. Τὰ πυρὰ τῶν ἐμμίσθων ῥ- παλλήλων τοῦ ᾿Αχὲλ καὶ τῶν κομμουνιστικῶν δηµοσιογρα- φικῶν ὀργάνων Ίρχισαν νὰ βάλλουν κατ αὐτάς, χάριν δῆνεν τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος τοῦ τόπου. «Τὸ ᾿Ανὲλ --υρά- φουν--- δὲν υἱοθέτησε ποτὲ τὴν ἄποφι πὼς τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα μπ.ροῦν καὶ πρέπει νὰ ἐπηρεάζουν τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ µας». ᾿ΔΑληθῶς πε- εἵεργα πράγματα μᾶς διδά- σκοὺν. Ἰαὶ νομίζουν πὼς ὁ δυστοχὴς αὐτὸς λαὸς τρώγει χουτόχαρτο. ᾽Αλλὰ Σὲν ἦτο ἡ Κομμούνα τῆς Ἑλλάδος, ἀγαλλομένων τῶν ἐδῶ συντρόφων, ποὺ ἕ- καμε τὸ καἰνηµα τῆς ἀέσης ᾿Ανατολῆς ἐναντίον τῶν Κυ- βερνήσεων ΤἘσουδεροῦ καὶ Βε- νιζέλου, χάριν τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας» Δὲν εἶναι αὐτὴν τὴν ἄπυψιν ποὺ υἱοθέτησεν ἡ Κυπριακὴ ἄἀσχημονοῦσα πα- ρέα Καὶ ὅταν ἡ ἐθνικὴ ἕἑνό- της συνετελέσθη ἐν Λιβά-ῳ, ὑπὸ τὴν πνοὴν τοῦ χ. Πκ- πανδρέαυ, δὲν ἦτο Ἡἡ ἴδία Κομμούνα ποὺ κατ᾽ ἀρχὰς ἠρνήθη νὰ κατέλθῃ ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν βουνῶν, διὰ ν᾿ ᾱ- ναλάξῃ τὰ ἄνατεθέντα εἷς αὖ- τὴν Ὑπουργικὰ χαρτοφυλάκια καὶ ὅταν, τέλος, ἡ ἐθνικὴ ἕ- νότης συνετελέσθη δὲν ἦτο ἡ ἰδία Κομμούνα ποὺ ακροφίως ὑπέσκαπτε τὴν θέσιν τῆς Ἡλ ληνικῆς Κυβερνήσεως ἵνα δι- απράξη, ὥς τὸ ἔπρατεν Ίδη, τὸ ἀτιμότερον καὶ ἀντεθνικώ τερον ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ κράτους, τοῦ λαοῦ καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς ἐθνικῆς ἑνότητοι Καὶ δὲν ἦτο τὴν φαινομενικὴν ἐκείνην ἐθνικὴν ἑνότητα τοῦ Ἀιβάνου, ποὺ εἶχον ὡς πρὀ- τυπον οἱ θορυβοποιοῦντες τα- ραξίαι τοῦ ᾿Αχὲλ ὅταν μᾶς ἐκάλουν νὰ τὴν ἀκολουθήσω μεν Διατὶ τώρα ἡἢλλαξα τὴν «πλάκα» τοῦ Ύραμμ”- φώνου των καὶ ἀρχίκουν νέο «χαβᾶ»», τοῦ νὰ μὴ λάδωμε- ὑπ' ὄψι τὴν Ἑλληνικὴν πραγματικότητα Πότε λέγουν ἡ ὁμιλοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἰότε ἢ τώρα Μήπως τὸ ἄλλαγμα τῆς «πλάκας» ὀφεί- λεται εἷς τὸ ὅτι οὐδείς Ελλην Ῥέχεται οἰανδήποτε συνεργα- σίαν μὲ τὴν ἐγκληματήσασαν ἀπάτριρα Κομμούναν Ἀ{ήπως διότι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς µετα χειρίζεται τὰ ὑπολείμματα τῆς αὐτοδιαλυθείσης ᾿Ῥαμικῆς Κομμούνας ὡς χολερικὰ καὶ διότι ἐντὲς ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος θὰ τοὺς δώσῃ ἕν μοναδικὸν καὶ ἀξέχαστον µά θηµα, θέτοντας τους ὁριστι- κῶς εἷς τὸ πολιτικὸν περιθώ- ριον Ας τὸ κατανοήσῃ ἡ ἐδῶ φαρισα.κὴ παρέα, ὅτι ἄν τὸ κράτος κατεδέχθη νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μαδὶ μὲ τοὺς ἐκεῖ συντρόφους των εἷς τὴν Βάρ- κιζαν καὶ νὰ ἀμνηστεύσῃ ῥὅ- λους ἐκείνους, οἵτινες τόσον προδοτικῶς ἐδιαιοπράγησαν ἓ- ναντίον /του, μονχδικὴ αἶτία ἦτο τὸ δυσχερέσιατον ζήτή- μα τῶν κατακρατουµένων χι- λιάδων δυσιυχῶν ὁμήρων, ἡ ἀνάγκη τῆς ταχείας ἐπαγόδου τῆς εἰρήνης χάριν τῆς ἑξα- αφαλίσεως τῶν βορείων συ- γόρων καὶ κυρίως -Ἡ ἀφαέρε- σις τῶν ὅπλων, τὰ ὁποῖα τό- σον ἐγκληματικῶς οἱ λεηλα- σῖται μετεχειρίσθησαν ἔναν- τίον τοῦ κράτους καὶ τοῦ λα- οῦ. ᾽Δλλ᾽ εἷἲς τὴν Βάρκιζαν δὲν προσἢλθε τὸ κράτος ὥς ἴσον πρὸς τοὺς Ελασίτας. Προσῆλθεν ὥς νικητὴς πρὺς ἠττημένον ἀντίπαλον, ὅστις ἐπιμόνως ἐπήτει ἀνακωχὴν ᾱ- πὸ τοῦ παρελθόντος Ἴανου- αρίου. Καὶ ὀφείλομεν νὰ ὁ- µολογήσωμεν, ὅιι τὸ κράτος συμπεριερέρηη ὡς ὑψηλό- φρων καὶ µεγάθυμος ἁἀντίπα- λος. Μήπως εἶναι τὰ ἀνωτέρω γεγονότα ποὺ ἔχουν εἷς τὸν νοῦν των οἳ ἐγχώριοι ἰλιότυ- ποι κομμουνισταί, ὅταν ἀρχί- τουν νὰ διῥάσκουν, ὅνι τὰ Βλληνικὰ ζητήματα εἶναι ἄχχετα μὲ τὴν Κυπριακὴν πραγματικότητα ᾽Αλλ᾽ ἄς τὸ καταλάβουν, ὅτι οὐδεὶς Ελ- «ην Κὐπριας ἔχων σώας τὰς Ῥρένας δύναται νὰ ἔλεῃ ἁμέ- σως ἢἡ ἐμμέρως εἲς οἴχνδή- ποτε πολιτικἠν ἐπαφὴν ἡ συν εργασίαν μὲ τὴν ἐγχώριον Κοαμρύναν ἐπὶ ἐθνικῶν ζη- Ἡμάτων, Πολλάκις ἐγράψαμεν, ὅτι έθνιν ἡ ἑνότης ὑπάρχει, μεταξὺ τῆς µεγίστης πλειονότητος τοῦ Κυπωιακοῦ λαοῦ, τῆς ὁποίας τὰ βλέμματα στρέφονται πρὸς µίαν σταθερἀν, ὁμαλὴν καὶ δικαίαν οἰκονομικὴν καὶ κοι νωνικἠν ἐξέλιξιν. Μοναδικἡ ἐ-: ξαΐρεσις τῆς Κυπριακῆς αὐτῆς πρανµατικότητως εἶναι ἡ ἀπο: σχισθεῖσα Κωμμουνιστικὴ ὁλι γαρχία, ἥτις ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς Τρίτης Διεθνοῦς ἐπιζητεῖ κοινωνικὰς ἄνατρο- πὰς καὶ ταξικὰς διαιρέσεις, πρὸς ἐπιβολὴν τῆς δικτατορί- ας τοῦ προλεταριάτου, παρ᾽ ὅλας τὰς φευδολογίας πρὸς, τὰ ἀθῶα θύματά της, ὅτι µά- χεται «ἐνάντια» τοῦ Φασισμοῦ καὶ ὅτι εἶναι ὑπέρμαχος τῆς λαοκρατλίας, διασφαλίζουσα οὕτω διὰ τοῦ θορύβου της τούς ὑπερόγκους μισθοὺς τῶν ἀρχηγῶν καὶ ἀρχηγίσκων της, οἵτινες ὡς εὐτραφεῖς βδέλλαι ἀπομυζωῦν 'ὁ αἷμα τῶν δυ- στυχῶν ἀφελῶν θυμάτων. ”Ας καανοηθῇ ἅπαξ καὶ διὰ πα.τ-ς, ὅτι ἐπ᾽ οὐδενὶ λό- γῳ δύναται νὰ ὑπάρξῃ οἰαδή- ποτε ἐθνικὴ ἤ πολιτικὴ συνερ- γασία μὲ τὸ ΄Ακὲλ διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: Ἡ πολιτικὴ τοῦ Κόμματος αὐτοῦ ἀνιιβαίνει ριζικῶς πρὸς τὴν Κυπριακἠν ἐθνικὴν συνεί: δὅπσιν. ᾿Απόδειξις εἶναι ἡ πα- γερὰ καὶ ἐγκληματική ἁδια- Φφορία τῶν ἀρχηγῶν του κατὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ᾽Αλβανικοῦ πολέμου. δὲν ἔχει καμµίαν σαπο. ων ΜΑ! μοικνώκικῶν Μαξ αρχῶ ο ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Ἔτος Α’, ᾿Αρ. 63 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ’ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕπΙΤΡΟ- ΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΚΑι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: 'Οδὸς ᾿Αρτέμιδος Αρ. 21. (Ακίνητα Μπενᾶ) Τ.Κ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.! ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 Ν. ατα) ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΙ Συνῆλθον λοιπόν, τὴν 25ην Φεβρουαρίου εἰς τὸ ἐν Λευ- κὠσίᾳ Σωματεῖον «Παρνασ- σὸς» µία δρὰξ διδασκάλων, οἵτινες ἀπεφάσισαν τὴν ἐγ- γραφὴν τῆς Παγκυπρίου δΔι- δασκαλικῆς Ὀργανώσεως ὡς Συντεχνίας. Τὰ ἐκδοθέντα µανιφέστα τῶν ἐπιδρομέων κατὰ τῆς [Π.Δ.Ο. μᾶς ἀπεκά- λυψαν, ὅτι εἰς τὴν ἱστορικὴν καὶ ἀνεκδιήγητον δικτατορι: κὴν συνέλευσιν παρέστησαν εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε διὰ πληρεξουσίων 139 διδάσκαλοι καὶ διδασκάλισσαι! μἩΠρωτίστως τὸ γεγονὸς κα. ταντᾷ γελοῖον διὰ δύο λό- λους: 1) Διότι οἱ παρευρε- θέντες ἀποτελοῦν ἐλαχίστην µειοψηφίαν καὶ 2) διότι ἐἑ- γένετο χρῆσις «πληρεξουσίῶν» ᾽Αλλὰ οἱ ἐπιδρομεῖς ὢφειλον νὰ γνωρίζουν, ὅτι τὸ ζήτημα διὰ νὰ λυθῇ δημοκρατικῶς καὶ αἱ ἀποφάσεις νὰ ἔχουν κΌρος, ἔπρεπε νὰ παραπεµ- φθῇ ἐνώπιον γενικῆς συνελεύ: σεως τῆς Π.Δ.Ο. καὶ οὐχὶ νὰ δημιουργῆται τετελεσμένον γεγονὸς ὑπὸ μιᾶς δρακὸς «φίλων» καὶ «μεμυημένων». ἜἜπειτα, ποίαν σηµασίαν ἔ- Χουν ἐπὶ τοῦ προκειµένου τὰ «πληρεξούσια», τὰ ὁποῖα ἐν- θυμίζουν τὸ μάζεμα ὑπογρα- φῶν πρὸς διορισμὸν ἤ ἀλλα- γὴν ἀγροφυλάκων Αὐτὰ εἴ- ναι πολὺ γνωσίὰ ᾿Ακελικὰ ντερτίπια. ᾽Αλλὰ ἡ ὀργανωθεῖσα ἀπό- φασις ἐλήφθη καὶ ἐξελέγη Ἐ. πιτροπή, εἰς τὴν ὁποίαν µετα- ξὺ ἄλλων ἀνετέθη ἡ σύνταξις καταστατικοῦ καὶ ἡ ἐγγραφὴ τῆς Π.Δ.Ο. ὡς Συντεχνίης. Καὶ ἐδῶ τὸ πρᾶγμα εἶναι ἐξ' ἴσου κωμικὸν καὶ γελοῖογν. Διότι τὸ καταστατικὀν ἔχει ἀπὸ πολλοῦ συνταχθῇ (ἤ μᾶλ- λον ἀντιγραφῇ) καὶ ὑποβλη- θῇ ὑπὸ τῆς «παρέας» ἐν πά- σγ μ»οστικότητι καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Π.Α.Ο. εἰς τὸν Ἔφορον τῶν Συντεχνιῶν. 'Ἐπομένως διατὶ αὐτὸς ὁ θεατρινισμὸς κσὶ διατὶ νὰ γίνῃ περαιτέρω σπατάλη ἐγκεφαλικῶν κυττά: Ρων καὶ σοφίας ᾽᾿Ατοπώτερον ὅμως εἶναι νὰ ὁμιλοῦν περὶ ἐγγραφῆς τῆς [Π.Δ.Ὀ. ὡς Σὺν- τεχνίας, διότι οἱ κύριοι αὑτοὶ οὐδὲν δικαίωµα ἔχουν νὰ ἆ ποφασἰζουν ἐπὶ τῆς τύχης ὁ- Φισταµένης ὀργανώσεως. ο νόμος λέγει, ὅτι 8 ἅτομα τοῦ ἰδίου ἐπαγγέλματος δύνανται νὰ ὑποβάλουν αἴτησιν καὶ νά ἐγγραφοῦν ὡς Συντεχνία. Ἡμ» ποροῦν ὅθεν οἱ συγκεντρωθέν: τες ἢ ὑπογράψαντες πληρε- ξούσια διδάσκαλοι να ἱδρύ- σουν Συντεχνίαν ἰδικήν τών, ὄχι ὅμως καὶ νὰ ἐγγράψουν ὡς Συντεχνίαν τὴν Π.Δ.Ο. Ἡ Π.Δ.Ο. θὰ ἐγγραφῇ ὡς Συν: τεχνία µόνον ἐὰν τὸ ἀποφα- σίσῃ ἡ πλειοψηφία τῶν µε: λῶν της. Αὐτὸ λέγει ἡ λαγικὴ καὶ ἡ δηµοκρατία. “Ας παύ: σουν λοιπόν, νὰ παρουσιά- ζωνται τόσον γελοῖοι. σηµασίαν, ἅν τελευταίως ὑπε- χρεώθησαν ὑπὸ τοῦ Κνυπρια- κοῦ λαοῦ νὰ ξελαρυγγίζώνται καὶ νὰ θορυβοποιοῦν ὑπὲρ της ἑνώσεως, τὴν ὁποίαν πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐμυκτήριζον ὡς ἀστικὴν οὐτοπίαν καὶ κεφα- λαιοκρατικὴν ἐπινόησιν. Ση- µασίαν ἔχει ἄν οἱ κύριοι οὗ τοι σκέπτωνται Ελληνιστί. ᾽Αλλ αὐτοὶ εἶναι ὡσὰν τὰ στρείδια στερρῶς προσκεκολ: Ἀημένοι εἰς τὴν Ρωὠσθοικὴν Σοβιετικὴν πατρίδα, παράδο- σιν καὶ Φιλολογίαν. Λαμβά- νουν τὰ φῶτα καὶ τὰ κηρύγ- µατά των ἀπὸ τὴν Μόσχαν. Μόνον διὰ τήν Ρωσσίαν πά- σχουν, µόνον δι αὐτὴν υγρά- Φουν καὶ ὁμιλοῦν, µόνον Ῥωσ. σικἁὰς εἰκόνας ἔχουν ἀνηρτημέ- νας εἰς τὰς ΔΛέσχας καὶ τὰ γραφεῖά των. ΛΛόνον τὸν Ρωσ- σικὸν κὀκκινον στρατὸν ἐξυ- μνοῦν, παραγνωρίζοντες τε- λείως τὴν μεγίστην συμβολὴν τῶν λοιπῶν Συμμαχικῶν στρατῶν, ἄνευ τῶν ἀρχικῶν θυσιῶν τῶν ὁποίων αἱ κόκκι- ναι στρατιαὶ θὰ ἦσαν τελείως ἀνίσχυροι ν᾿ ἀνακόψουν τὴν Γερμανικήν λαίλαπα. (συνέχεια εἰς τὸ προσεχές). «1 Λεμεσῷ τὴν λειτουργίαν του ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ µετωπίζουν τὸν κ η ΠΤΩΣΙΣτΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΗΝΟΝ 500.000 Γερμανῶν εἰς τὸ ᾿Ανατολικὸὀν µέτωπον ἀντι- ἴγδυγον παραδόσεως ἤ ἐξοντώσεως. λαβον ἤδη ρεῖται ἐπικειμένη. εἰς 1.000 περίπου ἄνδρας, ἡ Ίη ᾽Αμερικανικὴ Στρατι τοὐλάχιστον ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ δυμφώνως πρὸς ἄνακοινω- βὲν τοῦ Γραφείου ᾿Εθναρχίας Κύπρου, «ὁ ἐπίσημος ἕορτα- σμὸς ἐπὶ τῇ Ἐθνικῇ ἡμῶν 'Ε- ορτῇ θὰ τελεσθῇ ἐπ ἜἘκκλη- σίας τῇ Κυριακῇ, 25Γ Μαρτίου 1945, ξιὰ Δοξολογίας μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν, συμ- µετέχον ος σύμπαντος τοῦ Λαοῦ ἐν ἐθνικῇῃ ἀγάπῃ” καὶ ὁμονοία». Σήµερον, ὥρᾳ 6.30 μμ, θὰ διδαχθῇ εἰς τὴν ἐν Λευκωσία Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ Ἓθνι- κοῦ Κόμματος τὸ 23ον µάθη: μα μὲ θέµα «Οἱ πολιτικοί µας ἐξόριστοι». Προσκαλοῦνται τὰ µέλη τοῦ Κόμματος, ὅπως πα- ρακολουθήσωσι τὸ µάθηµα τοῦτο, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐξαι: ρετικοῦ ἐνδιαφέροντος. ᾿Ενεγράφησαν ὑπὸ τοῦ Ἐ- Φόρου Συντεχνιῶν ἡ «Βέα Συντεχνία ὁδοκαθαριστῶν Λευκωσίας» καὶ ἡ «Βέα Συντεχνία Κτιστῶν καὶ ἐργα τῶν κτιστῶν ἠἸόρφου». ΄ Καθ ἅ πληροφορεῖται « ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτὴς µας, ἱδρύεται συντόμως ὑπὸ τῆς ΚΕΟ ἑργοστάσιον παραγω- γῆς μπύρας. Μεταξύ τῶν ἐγ- καταστάσεων, αἴτινες θὰ γΥί- νουν, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐπέκτασις τοῦ νέου ἐργοστα- σίου της καὶ τοῦ βαρελλοποι- είου. Ἡ ἑταιρία ἑψήφισε διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον κονδύλιον 15.000 λιρῶν περίπου. Τὴν π. Κυριακὴν σύυνεκρο- τήθη ἡ ἐτησία γενικὴ συνέ- λευσις τοῦ Γ.Σ.Ο., καθ) ἥν ὠμίλησεν ἐπὶ τῶν πεπραγμέ- γνών τοῦ λήξαντος ἀἔτους ὁ γραμματεὺς κ. Χρ. Μιχαηλί- δης. Ἐνεκρίθη ὁ προῦπολο- γισμὸς τοῦ 1945, ἐξελέγησαν δὲ ὡς ἑλεγκταὶ οἱ κ. κ. Δ Πολυδωρίδης καὶ Μλ. Χριστο- Φόρου. Μᾶς γράφει ὁ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτής µας, ὅτι ἡ δο- θεῖσα τὴν ἑσπέραν τῆς π. Πα- ρασκευῆς εἰς τὸ «Ριάλτο» συναυλία τοῦ κ. Σόλωνος Μι- Χαηλίδου ἐσημείώσε µμµεγά- λην ἐπιτυχίαν. Ἡ χορωδία καὶ ἡ ὀρχήστρα τοῦ «Αρ:ος» κατεχειροκροτήθησαν. Προσεχῶς ἐπαναρχίζει ἐἓν ὁ Βηπιοκομικὸς Σταθμός. Κατὰ πληροφορίας τοῦ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτοῦ µας, θὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν νησόν µας τὸ προοεχὲς καλοκαῖρι εἲς ἤ δύο ΄Ἑλληνικοὶ θίασοι. Τὰ παρὰ τόν ποταμὸν Γερ- µασόγειας Λεμεσοῦ ἀντιπλημ- μυρικὰ ἔργα συνεχίζονται ἐν: τατικῶς, καθημερινῶς προ: σλαμβανομένων νέων ἐργατῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίῶν ἀνῆλ- δεν ἤδη εἰς 120. Ἐν τῇ πόλει καὶ ἐπαρχίᾳ Λεμεσοῦ, µεταδίδει ὁ ἐκεῖ ἀνταποκριτής µας, παρατη- ρεῖται ἀπό τινος µεγάλη αὔ- ξησις τῆς δενδροκαλλιεργείας, φυτευθέντων ἐφέτος ἄνω τῶν 150.000 δενδρυλλίων. 'δρύθη ἐν Βαρώσίοις νὲἑος Σύλλογος ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σύλλογος Αποφοίτων Ἔμπο- ρικῆς Σχολῆς Βαρωσίών». Τὸ Δ. Συμβούλιον αὐτοῦ ἀἄπηρ- τίσθη ἐκ τῶν κ. κ. Γ. Μοκρῇ προέδρου, Ζ. Νληρίδου γραμ’ µατέως, ᾿Αντ. Χριστοφόρου ταµίου, [’. Βασιλείου εἰσπρά- κτορος καὶ Χρ. 'Αναστασιά δου, Λ. Γιαλούρου καὶ Δ. Δη: Ἡ Γερμανικὴ φρουρὰ τῆς πόλεως, ΛΟΝΔΙΜΟΝ, 6 (Ρέουτερ, Β.Ο.Ρ. καὶ Β.Β.Ο). . ᾿Ανηγγέλθη σήμερον τὴν πρωῖαν, ὅτι τὰνκς καὶ πεζικὸν τῆς Ίης ᾽Αμερι- κανικῆς Στρατιᾶς. διανοίγοντα τὴν ὁδὸν πρὸς τὸ κέντρον τῆς Κολωνίας, κατέ- 112 τῆς πόλεως, ἡ πτῶσις τῆς ὁποίας ϐθεωώ- ἥτις ὑπολογίζεται ἀποσύρεται βραδέως πρὸς τὸν Ρῆνον. Ἐν τῷ μεταξὺ ἁ ἔφθασε τὸν Ρῆνον εἰς ἄλλα δύο σημεῖα. Τὸ Γερ- τὸ μανικὸν προγεφύρωμα εἰς τὸ Βέσελ ἠλαττώθη κατά τὸ ἥμισυ. Βορειότερον δυνάµει τῆς Ίης Καναδικῆς Στρατιᾶς εἰσέδυσαν εἰς τὴν Ζάντε, 7 µίλια δυτικῶς τῆς Βέσελ, 'ΗἩ ἁμυστικότης ἀσφαλαίας» ἐπὶ τῶν κινήσεων τῆς 2ης Αμερικα- νικῆς Στρατιᾶς ἤρθη σήμερον τὴν πρωΐῖαν διὰ τῆς ἀάναγγε- λίας, ὅτι αὕτη διέβη τὸν ποταμὸν Κήηλ βορείως τῆς Κλήβς καὶ εἰς δεύτερον σοημεῖον. Ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν κατέλαβεν 3 πόλεις καὶ ἠχμαλώτισε 3,500 Γερμανῶν. Η Τη ᾽Αμερικανι- κἡ Στρατιὰ ἐξεκαθάρισε τὴν Φόρμπαχ. Εἰς τὸ ἀνατολικὸν µέτωπον, 300.000 περίπου Γερμα- νῶν ἑντός τοῦ θύλακος, τὸν ὁποῖον ἐσχημάτισαν αἱ δυνά- μεις τοῦ Ροκοσσόφσκυ διὰ τῆς προελάσεως των µέχρι τῆς Βαλτικῆς, ἀντιμετωπίζουν τὸν κίνδυνον παραδόσεως ἢ ἐξον- τῴσεως. Αἱ Γερμανικαὶ δυνάµεις ὑποχωροῦν ὑφιστάμεναι τεραστίας ἀπωλείας. Εἰς τὴν κεντρικὴν Βιρµανίαν ἡ Ἰάη Βρεττανικἡ Στρα- τιὰ προήλασεν 85 μίλια, διέβη τὸν ποταμὸν Ἱρραβάτην, ἡνώ- θη μὲ Βρεττανικὰ ἀεραγήματα καὶ ἀπέκοψε τὰς ἸἸαπωνικὰς συγκοινωνίας μετὰ τῆς Μανταλεῦ. Εντὸς δύο ἡμερῶν ἡ πε- ῥρίφηµος αὕτη Βρεττανικἡὴ Στρατιὰ προήλασε 32 μίλια. Ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ β.β.0. µετέδωώσεν, ὅτι αἱ Ἰαπωνικαὶ δυνά- μεις ἐν Βιρµανίᾳ ἀπεκόπησαν εἰς δύο καὶ ἀντιμετωπίζουν τεραστίαν καταστροφήν. Αἱ ἐν Ἑλλάδι Βρεττανικαὶ ᾿Αρχαὶ ἀνεκοίνωσαν, ὅτι ἢρχισεν ἡ ἀπόλυσις τῶν ὁμήρων τοῦ Ἔλας, τῶν κρατουμένων ἐν Θεσσαλίᾳ. ᾽Αμϕότεραι αἱ /ΙΚυβερνήσεις Σουπάσιτς καὶ Τίτο παρῃ- τήθησαν. Τὸ Γιουγκοσλαυϊκὸν Συμβούλ.ον Αντιβασιλείας ἀνέθεσεν εἰς εἰς τὸν Στρατάρχην Τίτο τὸν σχηματισμὀν νέας Κυβερνήσεως. ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΛΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Ὑπὸ τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Βοηθείας τῶν ἐν Ελλάδι Κυπρίων ἐλήφθη ἐξ ᾿Αθηνῶν κατάλογος ὀνομάτων 515 προσώπων, τὰ ὁποῖα ἑδήλωσαν, ὅτι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν εἷς Κύπρον. ᾿Εκτὸς τούτων ὑπάρχουν περὶ τοὺς 100 Μόπριοι, οἵτινες δὲν καιώρθωσαν νὰ παρουσιάσουν Βρεττανικὴν ὑπηκοότητα, καταβάλλονται δὲ ὑπὸ τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐνέργειαι, ὅπως ἐπι- τραπῇ καὶ εἰς αὐτοὺς νὰ ἐπανέλθουν εἰς Γύπρον. ᾿Ἐπίσης ὑπάρχουν πολλοὶ Ἕλληνες ὑπήκοοι, ἔχοντες συγγενεὶς ἐν Κὐύπρῳ καὶ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἠῆσον. Ἡ Ἐπιτρο- πὴ καταβάλλει προσοπαθείας, ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς αὐτοὺς νὰ ἔλρουν πλησίον τῶν συγγενῶν των. Μέχρι τῆς στιγμῆς οὐδεμία πληροφορία ἐλήφθη περὶ τοῦ ἀκριβοῦς χρόνου τῆς ἀναχωρήσεώς ἡἤ ἀφίξεως εἰς Κύ- προν τῶν ἐν Ελλάδι Κυπρίων. Οἱ ἐν Κύπρῳ συγγενεῖς τῶν ἀκολούθων προσώπων, εὑρισκομένων ἐν Ελλάδι, παρακα- λοῦνται νὰ ἐπικοινωνήσουν μετὰ τοῦ γραμµατέως τῆς ἘἜπι- τροπῆς Βοηθείας τῶν ἐν Ελλάδι Κυπρίων κ. Μίκη Μιχαη- λίδου, Τ.Κ. 57, Λευκωσία, καθ) ὅσον ὑπάρχουν πληροφορία νὰ δοθοῦν εἰς αὐτούς: Σταύρου Σταυρινοῦ ἐκ Σιᾶς, ᾿Ανδρέου καὶ Παναγῆ ἐκ Μόρφου, Γαβριέλλας ΄'Πλιάδου ἐκ Λεμεσοῦ, ὌὌλγας Πασχαλίδου ἐις Λεμεσοῦ καὶ ἐγγονῆς τοῦ Χριστοφόρου Πασχαλίδου ἐξ Αἰγιαλούσης, Ἓ- λένης Τηλεγράφου ἐξ Ανω Λευκάρων, ᾿Ανδρομάχης Γεωρ- γαλλᾶ ἐκ Λεοναρίσσου, ᾿Αθανασίου Προνίδου ἐξ Αγ. Θεο- δώρου ᾿Αγροῦ, Δημητρίου Στυλιανοῦ ἐκ Στρουμπίου, Βασι- λείου Σολομοῦ καὶ Λλάγδας Σολομοῦ ἐκ Δεμεσοῦ, Αννας Παπαπέτρου ἐκ Κυρηνείας καὶ συζύγου Σ. Παπαπέτρου. Μαρίας ΟΕΓΑΤΡΟΝ ΜΛΠΚΟ ΠΛΛΛΙΙ πλῤλλοποχλου ὃ µερον καὶ αὔριον έπανα:- τομής προβάλει, αὕριο ναλαμ[| άνεται τὸ μεγαλειῶ- δε. ἀεροπορικὸ πολεμικὸ ἀρι πἐροχο ρωμαντικὸ ἀριστούρ- Ξτούργημα ΕΛΑ: ΗΣΟΥΜΕ ΜΑΤΙ - ᾿ . ΛΟΞΛΙΜΙΝΟΙ ΛΕΠΟΙ Χέντι Λάμπαρ καὶ Τζαίηνς Στίγουωρτ. Μὲ τοὺς ᾽Αγάπες, γλυκές στιγμὲς, Ρόμπερτ Στὰκ-- Τζὼν Χὼλλ-- τρυφερὰ ἀγκαλιάσματα, ἐξο- Ἠτιάνα ἨΜπάρρυμµορ-- Τζὼν µολογήσεις, ὁ ἄσημος συγ- Λόντερ, Λέϊφ Ἔρικσον γραφέας κ. ἄ. - : Τὴν προσεχῆ Πέμµπτην καὶ : : αἱ Παρασκευὴν Βομβαρδισμοὶ θύματα τοῦ πολέμου, ἠρωϊσμοὶ, αὐτοῦυ- ΝΑΤΑΣΑ σίες, θυελλώδεις µάχες ἡ ἡρωϊκὴ κόρη τοῦ Λένινγκραδ Ζούίΐα Φεϊδορόβα καὶ Α. ᾽Απρικόσωφ. Τὸ προσεχὲς Σάββατο Τὸ ἔγχρωμο μεγαλούργημα ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ Μὲτὴν Κρῇαρ Γκάρσον καὶ Γουῶλτερ Πιτσιὸν Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακἠν τὸ μεγαλειῶδες ἔργο τοῦ Σώ- µιρσετ Μόγκαν Τ0 ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ Μὲ τοὺς Τζώρτζ Σάνδερς Τὴν Πέµπτην καὶ Παρασκευὴν ἕνα νέο Χαριτώµένο κὠμικὸ ὑπερ φὶλμ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΡΒΟΛΟΙ Μέ τὴν μικρούλλα Φαινόμενο : δάντυ καὶ τοὺς Μπάτς καὶ Μπάτυ-- Μίσια Αουερ κ. ἄ. λίαν προσεχῶς ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Μὲ τὴν διάσημο τραγωδό: µητριάδου συμβούλων. Χέρμπερτ Μάρσαλ καὶ Βτόρι, ὸ ΣΙΓΚΡΙΤ ΚΙΟΥΡΥ Μάνλεῦ. ΡΤΡΙΤΗ 6 Μαρτίου 1945 ΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΡΟλίΣ Τὰ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΛΙΛΛΣΚΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [ Β οἰκονομικὴ Κατάστασις τῶν διδασκάλων πρέπει νὰ βελτιωθῇ,ὥστε νὰ μὴ παρασύρωνται ὑπὸ ξένων καὶ ὅλε- δρίων ρευμάτων]. Β΄. (τελευταῖον) Ἡ κατάντια ποὺ θλέπουμε σήµερα στὴν ὕπαιθρο ὀφείλε- ται πάτὰ µέγα µέρος στὸ δάσκαλο. Αὐτός ἀφοῦ δηλη- τηριάσῃ προηγουμένως τὸν ἕ- αυτό του, ἀρχίζει νὰ χύνη τὸ δηλητήριὁ του καὶ στὰ πέριξ, μὲ τέχνη καὶ κατὰ δόσεις, ποὺ σιγὰ-σιγὰ νὰ φέ- 0υν τὸ ἐπιδιωκόμενο ἀποτέ- λεσμα. Καὶ ἔτσι ὅταν θὰ ἔρ- ϐ6ῃ ὁ κομμουνιστικὸς πρά- κτωρ τῆς Λεμεσοῦ θὰ βοῇ πὸ ἔλαφος προκαλλιεργημένο καὶ ὁ σπόρος ποὺ θὰ ρίψη θὰ ριζοβολήςῃ ἀμέοως. Ἑέρω ἕνα χωριὸ ποὺ ἐθὲ- ωρεῖτο τὸ προπύργιο τῶ) ἐ- θνικῶν ἐλεῶν καὶ δὲν ἄφίνε εὐκαιρία ποὺ νὰ μὴ τὶς ἐχδη: λώσῃ. Τὸ χωριὸ αὐτὸ το ἡ Ὑενέτειρα πέντε ἀκραιφνῶν πατριω ὤν δασκάλων, οἱ ὃ- ποῖοι ἐκαλλιεργοῦσαν τὶς ἓ- θνικὲς ἴδέες μὲ πίστι καὶ φα- νατισµό καὶ τὸ χωριὸ διεκρί- νετο πάντοτε γιὰ τήν ἔπιμο- γή του, μὲ ἔμπρακιο τρόπο στὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικὲς τῆς Φυλῆς µας παραδόσεις. Τᾶρερε ὅμως ἡ τύχη καὶ οἱ τέσσαρες δασκάλοι παντρεύ πηκαν σὲ ξένα µέρη ὁ ἕνας πέθανε, καὶ στὸ χωριό τους διωρίσθη ἕνας ἀπὸ τοὺς Τα- λαγάνηδες τῆς Κύπρου. Ἡ διδασκαλία ἔγινε μὲ μέθοδο. Τό δηλητήριο, λιγοστὸ στὴν ἀρχή, ἐχύθη ἀργότερα ἄφθο- γο. ΗΒ ἀρρώστια τώρα εἶναι θαρειά, Τὸ προπύργιο τῶν ἐθνικῶν καὶ χριστιανικών ἰδεῶν ἔγινεν ἡ ἀκρόπολις τῆς κομμουνιστικῆς σαπίλλας. Αρ- γότερα µετετέθη καὶ ὁ δά- σχαλος τῶν καινούργιων ἴδε- ὢν. Όταν ἔφθασε στὸ Χωριὸ ὁ ἀντικαταστάτης του τὸν ἐ- πλησίασε ἕνας χωρικὸς καὶ τοῦ ἐζήτησε μιὰ χάρι. ΓΠοιὰ νομίζετε Τὸ φαντιάςεσθε Ποτέ ! Τοῦ ἐζήτησε τὴν χάρι νὰ μὴ κάνη στὸ παιδί του θρησκευτικά, γιατὶ τὸ µάθη- μα αὐτὸ ἀποχοιμίζει -- λέγει --- τὰ παιδιὰ καὶ αὐτὸς ἤθελε τὸ παιδί του ξυπνηµένο..., Ἡ ἀρρώστια λοιπόν, ποὺ ξαπλώνεται στὴν ὅπαιθρο εἷ- ναι ἐπικίνδυνη. Καὶ φορεῖς τῆς ἀρρώστιας αὐτῆς εἶναι µε- ρικοὶ δασκάλοι. Αν φροντί- σωμε νὰ ἐξυγιάνωμε τοὺς µι- προβιοφορεῖς, θὰ σώσουμε τὴν ὕπαιθρο. Ἡ πάρχει ἄκό- µη καιρές. Ύστερα ἀπὸ λί- γο ἴσως θὰ εἶναι ἄργά. Όταν πιὰ ἡ φωτιὰ ξαπλωθῇ καὶ στὶς τέσσερις πάντες τοῦ σπι: τιοῦ, δὲν σθύνει. Καὶ στὴν περίπτωσι αὐτὴ θεράπων ἴα- τρὲς εἶναι ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία.' Αγ δὲν ἔγεργήσουν ὅμως ἄμεσα καὶ οταθερὰ, ἀλλὰ περιμένουν µοιρολατρι- κὰἁ τὴν ἐξέλιξι τῆς καταστά σεως δὲν θὰ περάσῃ πολὺς καιρὸς καὶ ὅλα θὰ. εἶναι χα- μένα. Καὶ ποιὰ θὰ εἶναι τὰ µέ- τρα ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά Φανερό : Ἆὰ κτυπηθοῦν οἱ εὖνο'ι'χὲς συνθῆκες γιὰ τὴν παλλιέργεια τῶν νοσογόνων μικροβίων. Τότε καὶ µόνον τέτε, βὰ ἔχωμε ἐλπίδες πὼς τὸ «εκακὸ θὰ σταµατήσῃ καὶ σιγὰ-σιγά θὰ λείψῃ. Καἱ γιὰ γὰ εἴμεθᾳ πιὸ θετικοὶ πρέπει νὰ µιλήσωμε συγκεκριµένα. (α) Ὁ μισθὸς τοῦ δασκά- λου πρέπει ν᾿ αὐξηθῇ. Νὰ ἑ- ξισωθῇ, ἄν δὲν εἶναι ἄλλο, μὲ τὸν µισθὀ τῶν ἄλλων Κυβερ: νητικῶν ὑπολλήλων. Γιὰ νὰ παύσῃ ὁ κόσμος νὰ τὸν βλέπῃ μὲ περιφρόνησι καὶ νὰ μιλᾷ εἰρωνικὰ γι’ αὐτόν καὶ νὰ πεισθῇ κι' ὁ ἴδιος, πὼς τὰ πνευματικά του προσόντα δὲν εἶναι κατώτερα τοὐλάχιστον, ἀπὸ τὰ προσόντα τῶν ἄλλων ὑπαλλήλων, Ἔχσι θἄχῃ τὴν αὐτοπεποίθησι, πὼς κἄτι εἴ. ναι κι’ αὐτὸς στὴν κοινωνία, ἐνῷ σήµερα τοῦ μένουν τερά- ἁπλοῖ δασοφύλακες, κευµένοι ἐργάτες κλπ. (0) Νὰ διαρρυθµισθῇ τὸ σύ στηµα τῶν µεταθέσεων. Πρέ πει νὰ μένῃ τοῦ δίδεται. κατορθωθῇ αὐτό, ἐν πάρχουν μὲ Ἀύσκολες ουγκοινωνίες μὲ ἔλλειψι καὶ τῶν. στοιχειώ δεστέρων γιὰ τὶς ἄμεσες ὅσφῳ ὁ ἀπὸ θὰ ἀρχίσῃ ἀμέσοως τὰ παρά ἀντικαταστήσῃ δὲν θὰ εἶναι καὶ πάλιν λος Καὶ ὅμως ὑπάρχει, φαυ κα τὸν ἑξῆς τρόπο Ὅλα τὰ ἆ χωριὰ νὰ ἐπιχορηγηθοῦν. ἅα ὅσον πιὸ δύσκολο εἶναι εἶναι καὶ ἡ ἐπιχορήγησι. ἥα ἀκόμη : Κάθε εἰκοσιδυὸ μέ αὐτοῦ νὰ ἔχῃ καὶ τὴ Δουτέρα στὴ διάθεσ του γιὰ τοὐλάχιστῳ καὶ κόπτῃ τὴν ἐξο ία του ἐκεῖ πως ἔλεγε. Ετσι λοιπόν, ὅταν θὰ λοι κινοῦν γῆν καὶ διώκουν. Βέβαια δὲν θὰ θεωροῦνται µαντα. λήλως τὸ πρόγραµµα τοῦ σχο λείου,ἀπὸ τὸ ὁποῖον βγαίνουν οἱ δασκάλοι καὶ νὰ ὑπόρχῃ αὐστηρὰ παρακολούθησι τῶν τροφίμων τοῦ σχολείου αὐτοῦ. ”Αν ἐξετάσουμε καλά, θὰ βροῦμε πὼς ἀνάμεσα στοὺς κλίνοντας πρὸς τὶς μοντέρνες ἰδέες δασκάλους τῆς Κόπρου, εἶναι πολλοὶ Κολλεγῖτες. Αὐ- τὸ σηµαίνει, πὼς στὸ σχολεῖο αὐτὸ δὲν διαπλάσσεται γερὸς χαρακτῆρας καὶ εὔκολα ἐπι- δροῦν ἐπάνω τους ξένοι ἄνε- μοι. Καὶ βέβαια. Πῶς μπορεῖ νὰ Ὑίνῃ ἀλλοιώτικα, ἀφοῦ, ὅπως γράφτηκε, τὴν ἱστορία των οἱ Ελληνόπαιδες τήν µαν- θάνουν ἀπὸ Τοῦρκο καθηγη- τὴ, στὴν ᾽Αγγλικὴ γλῶσσα, σὲ 2-3 µαθήµατα Γι’ αὐτὸ ἡ διαπαιδαγώγησι τῶν ὑὕποψη» στιες ἀμφιβολίες. Σήµερα οἱ οἱ εἶδι- άμεί: βονται καλύτερα ἀπ᾿ αὐτόν. Κπὶ ἡ ἀπογοήτευσί 1ου γιὰ (ἣν ἀδικία ποὺ τοῦ γίνεται καὶ ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὴν καὶ οἰκτείρουν τὴν κακοπι κοινωνική του ὑπόστασι τὸν/στίο τῶν «᾿Ακελιστῶν» ἆἀρ: ὁδηγεῖ εἰς τοὺς.... ἐπιγείους θρογράφών, παραδείσους τοῦ κομμοὺνι| Όσο γιὰ τὸ ἄλλαγμα «ἰδε- σμοῦ. ὢν» ὁ ἀρθρογράφος τοῦ «Κ. (β) Νὰ ἱκανοποιηθοῦν µε Τύπου» ἔχει τὸν λόγοΙ.... ρικὰ ἄλλα ᾽µικρότερα, ἀλλὰ] Λευκωσία, 2872745 δίκαια, αἰτήματά του Τέτοια εἶναι ἡ ἀναγνώρισι τῶν ἐτῶν κ. Σ. ΚΟΝΩΝΑΣ τῆς ὑπηρεσίας, ἡ ἀναγνώρισις . τῶν διευθυντῶν τῶν µονοτα . Τ ξίων καὶ διταξίων ο ομαὸν, Αναχοίΐίνωσις κατάργησι τῶν ἑβδομαδι- ρ Ἐν χεδίων ἐργασίας κλπ. Π.Διδ. ᾿Ὀργανώσεως ἱκανοποιημένος ὁ δάσκαλος ἀπὸ τὴν θέσι ποὺ Σαλλὰ πῶς θὰ ἀπόκεντρα Χωριά ἁ- νάγκες ἑνὸς δασκάλου ἘΕὰν µετατεθῇ ὁ ἕνας δάσκαλος ἕνα τέτοιο χωριὸ καὶ παύσῃ νὰ παραπονῆται, δὲν πονα ὁ ἄλλος ποὺ θὰ τὸν Ὁ κύκλος τὰ µέγα µέρος τούλόχιστον, ἡ θεραπεία τοῦ κακοῦ κατὰ πομακρυσµένα καὶ ἀπόκεντρα τὸ χωριό, τόσον πιὸ γενναία νὰ ρες ὁ δάσκαλος τοῦ χωριοῦ τὸ Σάββατο νὰ κατεβαίνῃ στἠν ἐριψοκινδό- νευε τή θέσι του γιὰ νὰ δια: στὴν Σιβηρία τῆς Κύπρου, ὅ- 1) - πάρχῃ ἐπιπρόσθετος μισθὸς γιὰ ἐπιπρόσθετα ταξίδια καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ περιβάλλον τῶν πόλεων, θὰ συµβῇ, ὥστε θέσεις ποὺ σήµερα οἱ δασκά- οὐρανὸν νὰ τὶς ἀποφύγουν, αὔριον νὰ τὶς κυνηγοῦν καὶ νὰ τὶς ἐπι- λέγω πὼς τὸ κακὸ θὰ θεραπευθῇ ὁλότελα, μὰ θὰ µετριασθῇ τό- σον πολὺ ὥστε τὰ παράπονα τελείως ἀσή- (δ) Νὰ διαρρυθµισθῇ καταλ ΠΥΡΣΟΣ ΕΙΣΑΙ ΠΔΣ ΤΝ «ΠΠ» ΠΕΡΙ ΜΙΛΑΝ ΟΜΙΛΙΑΝ Κύριε Διευθυντά, Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ ἀσχολοῦ- μαι μὲ τοὺς γελοίους ἰσχυρι: σμοὺς τοῦ «Κυπριακοῦ Τύ: που» Τὲς ἁποδοκιμασίες ποὺ ἀναφέρει γιὰ µένα καὶ γιὰ τὴν ὁμιλία µου στοῦ Μόρφου τὴν περασμένη Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, τὲς ἤκουσε στὸν ὕπνο του ὁ γνὠστὸς Υγελοιόο- γράφος τοῦ ἐντύπου αὐτοῦ. Τὸ κοινὸ τοῦ ἠλόρφου μὲ ἤ: κουσε μὲ µεγάλη καὶ δὲν ἤμουν καθόλου ὑπο- χρεωμένος νὰ συνεχίσω, ὕστε- ρα ἀπὸ δίωρη συζήτηση, νά ὁπαντῶ σὲ μερικοὺς Φανατι- κοὺς «᾿Ακελιστές», µέχρι τοῦ µεσονυκιίου. Δὲν μὲ ἀποδοκίμασαν λοι- πὀν, στοῦ Μόρφου, οὔτε μὲ διέκοψαν. Οἱ «᾿Ακελιστὲς» ἆ- ναγκάστηκαν νὰ μὲ ἁκούσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος. Τώρα, ἄν νομίζῃ ὁ «Κ. Τύ- πος» πὼς πρέπει νὰ ἐπιδιώκῃ τὰ «ρεζιλίκια», εἶναι δικαίω: µά του. διὸ κάτω-κάτω τὰ διαβάζουν κι’ ἐκεῖνοι ποὺ μὲ παρηκολούθησαν στὴν ὁμιλία µου στοὺ Μόρφου καὶ γελοῦν Τὸ Ἐκπαιδευτικὸν Συνέδρι ον μὲ θέµα: «Εἶναι τὸ ἝἙλλη: νησιοῦ µας σύγχρονο Αν δ. τέτοιο» θὰ γίνη προσεχεῖς θερινὰς διακοπὰς ὡς ἐζ τήθη ὑπὸ πολλῶν διδα- σκάλων, ἵνα δυνηθῶσι νὰ τὸ παρακολουθήσωσιν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότεροι διδά- σκαλοι. Δύνανται νὰ λάβωσι µέρος εἰς αὐτὸ καὶ μὴ διδά- σκαλοι. Ὅσοι κατὰ τὸ ἐν ᾽ ἰ οισθησοµένην ἀργότερον. Παρακαλοῦνται οἱ σκαλοι, θεσιν Χειροτεχνίας, λάβῃ χώραν ἐπίσης κατά τὰς προσεχεῖς θερινὰς διακοπάς. Ὑπενθυμίζομεν τοὺς ἐπιθῦ» μοῦντας νὰ λάβωσι µέρος εἰς τὸν προκἍρυχθέντα διαγῶνι- σμὸν παιδικοῦ θεάτρου, ἱ ἰ ΐ πόλι νὰ κάνῃ τὶς προμήθειές .Πρόεδρον τῆς Π.Δ.Ο., εἰς [ἰ του καὶ νὰ ξεκουράζεται ἀπό Μόρφου. τὸ ότονο περιβάλλο , τοῦ χώριοῦ. περιβ κ τοῦ Διοικ. Συμβονλίου Ἐγνώρισα κἄποτε ἕνα δά- τῆς Π.4.0. σκαλο ποὺ ἐργαζόταν στὴν Συκόπετρα, Ετρωγε τὸν µι ) σθό του γιὰ νὰ κατεβαίνῃ [φίων δασκάλων πιέπει νὰ κρυφὰ στὴν πόλι κάθε µῆνα πάῃ πίσω στὸ Παγκύπριο Δι δασκαλεῖο. Ἔως τότε ὅμως, μιὰ πολὺ προσεκτικἡ ἐπίβλεψι τῶν τροφίµων τοῦ Κολλεγίου ἐπιβάλλεται. Γενικὸν λοιπόν, συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ Ταλαγάνηδες δὲν γενιοῦνται. Γίνονται. Γαὶ εὖ- νοϊκὲς συνθῆκες γιὰ νὰ γΥί- νουν, δυστυχῶς ὑπάρχουν. Πρέπει λοιπόν, νὰ τὶς κτυπή- σωµε ὅσο μποροῦμε πιὸ γερά καὶ πιὸ γρήγορα. Ας μἡ ἀρ: γοποροῦμε. Κάθε ἀργοπορία µας θὰ δίνῃ καιρὸ νὰ ξεφυ- τρώνῃ κι ἕνας Ταλαγάνης, ὅπως οἱ κεφαλὲς τῆς Λερναί- ας. Καὶ τὸ γκρέµισµα τοῦ πολιτισμοῦ µας, ποὺ στηρίζε- ται ἐπάνω σὲ ἠθικὲς βάσεις, (θρησκείας, οἰκογενείας, πα- τρίδας) θὰ εἶναι τότε βέβαιο. Τίποτε δὲν θὰ µπορέσῃ νὰ σταθῇ μπροστὰ στὴ λύσσα τοῦ θηρίου. Όλα θὰ γίνουν ρηµαδιό. Καὶ µέσα ἀπὸ τὰ χαλάσματα µόνο Ἱερεμιάδες θ' ἀντηχοῦνε..... ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ τὸ Σάθθατο 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 0 ΜΠΟΚΡΗΛΙΙΚΟ) ΧΟΡΟΣ προσοχἡ ) νικὸ Δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ{: χι, τἱ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ γίνῃ : κατὰ τὰςε θὰ ὁμιλήσωσι{ί λόγῳ οσυνέδριον : ὀφείλουσι νὰ δηλώσωσι τοῦτο { εἰς ὡρισμένην ἡμερομηνίαν ὁ-{ διδά-[/ ὅπως προετοιµάσωσι[: τὰ σχολεῖά των διὰ τὴν ἛἜκ-[ ἥτις θά 1 ὅτι οὗτος λήγει τὴν 20.445 καὶ ὅτι τὰ ὑπςβληθησόμενα ἔργα, πρέπει νὰ στὰλῶσιν εἰς τὸν ος, ου, ο... ο... πο πο. νο. οσο ανι --θοι-» ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμονὴν διὰ µ καὶ ᾿Ασήμικα 1000 ) Β΄ πο ον ο ο Λ. ᾷὐ θᾷὰ ος ἘΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς ἐν τὸν παραγώγ Φθαρτῶν ὃν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυριακῆς 4)3)45, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Δευτέρας, 9)3)345. : ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Παραγ. Τιμὴ Καταναλ. ὀκᾶ Κουκκιὰ φρέσκα ϱ Υρ. 12 Υρ. Σκουράνθες Α΄. 0 3)4 » 1 Σ δέσμη » Β’. 0 192» 3)» » Κόλιανδρος καὶ ) Αν μι » Ἶ 1292 μα ᾿ σα .ατικἀ διάφορα η 5» ᾿ ί α΄ Λ. 3---ὐ0 2 1)2 » τρία Πορτοκάλια Γιαφίτικα) ὃν βαση 1} ο τέσσ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ων ον ιο Ρος νο. ο ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ! Καὶ σήμερον, ὡς καὶ προπολεμικῶς, εἴμεθα ἀσυναγώνιστοι εἰς τά εἴδη ποὺ εἰδικευόμεθα. Ὅταν ἔχετε ἄδειαν εἰσαγωγῆς διὰ Χάρτην ὅλων τῶν ποιοτήτων Χαρτόνια » » » Ῥουτυρόχαρτον, ἀχυρόχαρτον καὶ τουαλέττας Σίδποον, σωλῆνες, λαμαρίνες Ελειδαριὲς ὅλων τῶν εἰδῶν Ναπάνια, νιπτΏρες κ.τ.λ. Σόµπες μαγειριχῆς Εργαλεῖα τὰ γνωστὰ τῶν ατ]2΄ «3 Δεόντων» ζητήσατε τὰς τιµάς µας. ᾿Αγγλικῆς ἤ ᾽ Αμερικανικῆς προελεύσεως. Γράψατε: Ν. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Ἑ, ΚΚ. 97, «ευκωσία. («νο πο πο ο «νο πο Νο πο «νο ος «νο «νο «νο «νο «νο ον «νο ανα». πο πο ο ο ρμυ ο ο --.----.ωωωὰ Τῶν Νέων «Συντεχνιῶν Λ)σοῦ ᾽Αφϕδονία ποτῶν πλημμυρίζει τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κ. Ε.Ο. παραμένουν πάντοτε δάαυνογώνιστα εἰς ποιότητα. ΖΗΤΕΙΙΕ. ΠΑΝΤΟΤΕ. Κονιάκ Σιέρρυ Βερμούτ Μοσχᾶτο Οὗὖζο κ.λ.π. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι ὁ μεγαλύτερος οἵνο- ποιητικὸς καὶ οἴνοπνευματοποιητικὸς ὀργανι- σμὸς εἷς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἑργοστά- σια πλουτισµένα μὲ σύγχρονα μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούῦθησιν κρα- σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται τώ”- ρα, εἲς τὴν ἀγορὰν καὶ ἢ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἔἓ- τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἷς τὴν παρασκευήν των, Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τῶν Έρεττανι- κῶν καὶ Συμμαχιχκῶν δυνάµεων καὶ τῆς Ν.Α Α.Φ.[. εἰς ὅλην τὴν Μέσην Ανατολή». Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ ἈΒασι- λικοῦ Οἴκου τοῦ ρὰκ καὶ Ὑπουργῶν τῆς Αὐ- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης ᾿Ανα- τολῆς. Ἡ Κ.Ε.Ο. προμηθεύει τὰ κονιάκ, σιέρρυ κ.λ.π εἰς ὅλας τὰς Βρειτανικὰς Πρεσβείας καὶ Γενικὰ Προξενεῖα τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης 'Ανα- τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον ἀπενεμήθη τὲ πιστοποιη- τικὸν ποιότητος, γνησιότητος καὶ ἀξίας τοῦ Ἱνστιτούτου «Ὑγιεινῆς τοῦ Λονδίνου. | Κυπριακἡ '᾿Εταιρεῖα Οἴνων καὶ ΟΙνοπνευμάτων ΛΤδ. (Κ.Ε.Ο.) ΛΕΜΕΣΟΣ ᾽Απογευματινἠ ᾿Ἐφημερὶς ιο πι ου ον ο. ους». ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | .ο«σοςι δν... εάμοι ἹΕτελέσθησαν τὴν π. ἵυρι- ακὴν ἐν τῷ {. ναῷ Άγ. Νι' κολάου Λιμνιῶν οἱ γάμοι τοῦ κ. Μάρκου ἵἅ. Χατζηπιέρα, ἐκ Πραστειοῦ Μεσαορίας, μετὰ τῆς ὃ. Μαρούλας Ζυμεοῦ, ἐκ Λιμνιῶν. -«-Τελοῦνται τὴν προσεχῆ Κυριακήν, ὥρα 4 μμ, ἐν τῷ Ἱ. ναῷ ΄ΑΥγ. Σάββα Λευκωσίας οἱ Ὑάμοι τοῦ κ. Πραξιιέλους Γεωργίου μετὰ τῆς δ. Μαρού- λας Δ. Κωνσταντινίδου. «έα «ἑοντεχνία «Ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου τῶν Σοὸν- τεχνιῶν ἐνεγράφη ἐπὶ τῇ βά: σει τοῦ περὶ Συντεχνιῶν Πό- µου, ἡ «Βέα Συντεχνία ἐρ- γατῶν ξυλουργῶν Λευκωσίας» Ἀἀχόόσεις -Εξεδόθη ὑπὸ τοῦ ἵερολ. Παρθενίου Κιρµίση, καθη: γητοῦ τῆς θεολογίας έν τῷ Π. Γυμνασίω, «Ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἂΆθεοι». Τὸ βιβλίον τοῦτο εἶναι τὸ πρῶτον σειρᾶς ϐρη- σκευτικῶν καὶ ἠθικοκοινωνι: κῶν συγγραμμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐκδοθοῦν μηνιαίως ὑπὸ τοῦ ἰδίου. Προσεχῶς θὰ κυ- κλοφορήσῃ τὸ δεύτερον βιβλί- ον ὑπὸ τὸν τίτλον «΄Ἠτο ὁ Ιησοῦς ἉΧριστὸς Ισοσιαλι- στής». Τὰ βιβλία τιμῶνται πρὸς 1 σελ. Ἑκαστον, ϐ΄ ἀπο- στέλλωνται δὲ καὶ ταχυδρο μικῶς πρὸς τοὺς ἐμβάζοντας τὸ ἀντίτιμον,πρὸς τὸν ἐκδότην εἰς ᾿Αρχιεπισκοπὴν Κύπρου., 'Εξεδόθη τὸ ᾖ125ον τεῦχος τοῦ ἠθικοθρποκευτικοῦ περι- οδικοῦ «Χριστιανικὴ ᾿Αναγέν- γησις». Μεταξὺ ἄλλων περι- λαμβάνει ἄρθρον «Ἡ ἜἘκκλη- σία καὶ ὁ Κομμουνισμὸς» ὑπὸ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπείας, Εὐαγγελικην ἑρμηνείαν ὑπὸ τοῦ ᾿Αρχιµ. Ιππολύτου, 'Απο- λογητικἠν µελέτην «Ἱστορικαὶ µαρτυρίαι περὶ τῆς Θεότητος του Ἰησοῦ Χριστοῦ» ὁπὸ τοῦ Ἱερολογ. Κυπριανοῦ Θ. ἵυ: ριακίδου, ἄρθρον «Ἡ Ἠπίστις εἰς τὴν ζωήν µαςν ὑπὸ τοῦ Ἱερολ. Ἰακώβου Παύλου κλπ. -Ἐξεδόθη τὸ -6ον τεῦχος τοῦ Θρησκευτικοῦ καὶ ἠθικο- κοινωνικοῦ περιοδικοῦ «΄Αγά- πΏ» μὲ µελέτην περὶ τῆς ϐΘευ- λογικῆς 2χολῆς τῆς Χάλκης ὑπο τοῦ κ. Φρίξου Ιουμίδου, ἄρθρον «ὁ Χριστὸς καὶ τὰ σύγχρονα ἠθικὰ προβλιµατα» ὑπὸ τοῦ κ ΠΜ. Ανδρέου, -θεο- λόγου καθηγητοί, καὶ ἄλλην θρησκευτικἠν συνεργασίαν. --Εκυκλοφόρησε τὸ ὑπ άριθ- μον 16 θρησκευτικὀν φυλλά- διον «Ἐλπίς», τὸ ἐκδιδομε: νον ὑπὸ τῆς ΕΧΕΝ Λευκωσίας καὶ του «Εὐαγγελισμοῦ» Παλ- λουριωτίσσης. --Εκυκλοφόρησε τὸ ὑπ᾿ ἀρ. 2 θρησκευτικὀν Φφυλλάδιον, «Φῶι», τὸ ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Λαπήθου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ θεολόγου κ. Γ. ἄουρ: σουμπᾶ. --ἘΕκυκλοφόρησε τὸ Ί0ον τεῦχος τῆς δεκαπενθηµέρου πολιτικῆς καὶ λογοτεχνικῆς ἐπιθεωρησεως «᾿Αγωνιστὴς» μὲ ἐκλεκτὴν ὡς πάντοτε ἀρ- θρογραφίαν καὶ λογοτεχνικὴν συνεργασίαν. Δήῆμ.ος Ἀευκωσέας Εἰδοποιοῦνται οἳ κάτοχοι σκύλλων, ὅπως προσέλθωσιν ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ σήμε- ρον καὶ ἐφοδιασθῶσι μὲ τὴν σχετικὴν ἄδειαν, ἥτις ἠλατ- τώθη ἀπὸ ὅ 4 1)2 εἰς 9 ἆ 1)2 σελίνια. ἆ Οἱοσδήποτε σκύλλος ἄνευ ἀξείας θὰ συλλαμβάνεται καὶ θὰ κινῆται ἀγωγὴ ἐναντίον τοῦ κατόγου. Αἱ ἄδειαι ποδηλάτων κα- ταργοῦνται. Εἰδοποιοῦνται ἐπίοης οἱ διευθυνταὶ τῶν ξενοδοχείων καὶ «πανοιὸν», ὅπως μὴ εἷ- σπράττουν πλέον δικαίωµα ὕ-' νου, διότι ὁ σχετικὸς κανο- νισμὸς ἠκυρώθη. ΘΕΝΜ. ΔΕΡΒΗΣ Δήμαρχος 118145 Ὑπεύθυνος-- Ιδιοκτήτης ΖΠΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λ)σία

Title Subject Page
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πολιτισμός 2p
ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ 1p
ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ 1p
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΠΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1p
ΑΣ ΠΑΥΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΙ 1p
Ο ΛΑΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ ΜΕ ΑΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΑΣ 1p