Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-09

Α. Π ΚΟΜΜΟΥΜΝΜΑ ΑΠΕΓΥΜΝΩΘΗ 0 ΛΑΟΣ ΑΡΝΗΙΛΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΙΓΑΙΘΗ ΜΙ ΛΠΛΊΡΙΛΑ) ΚΑΙ ΜΕΘΝΙΣΤΑΣ [«Μοῦ εἶναι µισητός ὅσο τοῦ Αδ᾽ 5 ᾳ πύλαις, κεῖνος ποὺ κρύβει ἄλλο᾽ς τὸν νοῦν καὶ ἄλλο᾽ς τὸ χεῖλος ἔχει». 141444, Ι., 931 2-51 ὅὃ]. Β΄. (τελευταῖον) Βἴπομεν εἷς τὸ προηγού- μένον ἄρθρον µας, ὅτι ἡ πολι- τικὴ τῆς ἐδῶ ᾿Αχελικῆς Κομ- μούνας ἀἄντιτίθεται ριζικῶς πρὸς τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν τοῦ Ελληνικοῦ Κωπριακοῦ λαοῦ καὶ ὅτι αὕτη, ἡἩ Κομ- µούνα, ἐπέδειξε τελείαν καὶ ἐγκληματικὴν ἁδιαφορίαν ἕ- ναντι τοῦ ᾽Αλβανικοῦ πολέ- µου, ᾽Αλλὰ τώρα αὕτη Ίρχι- σε νὰ ξελαρυγγίζεται διὰ τὸν πόλεμον χαὶ διὰ τὸ ἄντιφα- αιστικόν της µένος. Αλλ᾽ ἀπὸ πότε Ίρχισαν νὰ φωνά- ζουν ᾿Αφ᾿ ἧς ἐπογῆς ἡ ἡ Ῥωσσία ἐκήρυξε τὸν πόλε- μον κατὰ τῆς Γερμανίας, ᾱ- φοῦ ἡ τελευταία ἓν τῷ µετα ξὺ κατέφαγε τὴν Μητέρα Ἑλλάδα, ἐν µέσῳ τῆς παγε- ρᾶς ἁδιαφορίας τόσον τῆς Ῥωσσίας ὅσον καὶ τῶν ἰδικῶν µας «πανανθρώπινων» ὑπερ- µάχων. Αὐταὶ αὗται αἱ µπολ- σεθικικαὶ ἰδέαι τῶν. ᾿Δκελικῶν ἡγετῶν ὠλήγησαν τὴν θορὺ- θοποιοῦσαν ἐγχώριον Κομ- μούναν εἷς τὰς γνωστὰς ἆσχη- µονίας !ἐναντίον τῆς «ἶμπερι- αλιστικῆς» Μεγάλης Ῥρεττα: νίας, ἡἥτις ὡς ἐντολοδόχος τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ τῆς «μῃ- τερούλαςν των Ῥωσσίας κα- τέστειλε τὴν ᾖτελευταίαν ἐγ- Χληματικὴν ἀνταρσίαν τῶν ἁδιαλλάκτων τῶν Ελληνικῶν θουνῶν. Ἐπὶ ποίων βάσεω,. δύνα- ται νὰ ὑπάρξῃ συνεργασία ὅταν οἳ Κύπριοι ὁπαδοὶ τῆς ἐρυθροκυάνου ἰδεολογίας ἆνα- κηρύττουν τοὺς Κλάρηδες ὥς μυθικοὺς Ἴἤρωας, ῥδιενεργοῦν ἐράνους διὰ τοὺς λῃστοσυµµο- ρίτας τοῦ ᾿Εὰμ καὶ συνταυτί- ζονται μὲ τοὺς Σιάντους καὶ Ζεύγους Ἀύναται ὑπόδουλος ἡ ἐλεύθερος Ἕλλην νὰ σ)γχω- ρήσῃ τοὺς Κουκουέδες διὰ τὴν προδοτικὴν συνθήκην τοῦ ἨΠετριτσίου καὶ τὴν σωνεργασίαν μὲ τοὺς Γερ- μανοὺς, ἨῬουλγάρους καὶ Ἰταλοὺς ἐγθρούς Δύναταί τις νὰ συγχωρήσῃ τὸ ᾿Αχὲλ διὰ τὴν συγκλήρωσιν τοῦ .πολιτι- κοῦ του Λβίου μὲ τοὺς ἐν Ἑλλάδι κλέπτας, Σολοφόνους, προδότας καὶ ἐμπρηστάς ᾿Επὶ ποίων βάσεων ῥδύνα- ται νὰ ὑπάρξῃ συνεργασία μὲ τοὺς μικροὺς ἀντιπάλους, εἴτινες προπαγανδίκρυν, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς Βλλάδες ἀρχί- ζε, ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴν Ῥωσσικὴν ᾿Επανάστασιν καὶ οὐχὶ ἀπὸ τήν ᾿Βπανάστασιν το 1831, τὴν ὁποίαν χαρα- τηρίζὸυν ὡς κοινωνιχἠν καὶ οὐχὶ ἐθνικήν ΗΒ μὲ ἐκεί- νους, οἱ ὁποῖοι διαδίλαυν, ὅτι ἡ πολιτικὴ ἱστορία τῆς Κύ- πρου ἀργχίτει ἀπὸ τὸ Ῥαγοπέτι τῆς Σκαρίνου Είναι Ῥωνατὸν ἡμεῖς ν᾿ ἀπορρίψωμεν τὰς πα- λαιάς µας Σοζασίας, ἐθνικὰς Ω ἐργασία:, ὄνειρα, λάβαρα, δά- κρυα, αἵματα, τάφους, θρή- γους Πῶς δυνάµεθα νὰ συνεργα- σθῶμεν μὲ ἄθεον κόµµα, ὃπερ μυκτηρίζει τὴν ἔννοιαν τῆς Θρησκείας καὶ Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τοὺὸ Λλειτουργούς της. καὶ δἠ ᾽ἡμεῖς, τέκνα τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐδῶ ὅπου ᾿Εθνισμὸς καὶ Θρησκεία ἀνέκαθεν εἶναι ἰδέαι ἀλληλένδετοι, ὁμσοι,σιοι καὶ ἀλληλούποστηριζόμεναι Πῶς δυνάµεθα νὰ ἔλθωμεν εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸ κόµµα, ιοῦ ὁποίου πρωταρχικὸν πρόγραμ: μα εἶναι ἡ κοινωνικἡ άνατρο: πὴ καὶ τὸ μῖσος τῶν τάξεων καὶ ἡ ἐξύβρισοις παντὸς ἄλ λου ὀργαγισμοῦ ἢ προσώπου μἡ ὑπακούοντος τυφλῶ. εἰς αὐτὸ-- ἑπαμένως αὐτῶν τού. των τῶν πολιτικῶν κομμάτων, τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάγονται εἰἲς αὐτό Αλλ’ ἀπὸ τότε ἡ ἀνει- λικρίνεια, τὸ μῖσος καὶ αἱἵ ὕ βρεις ἀποτελοῦν βάσεις δι’ ἐθνικὰς' καὶ ἠθικὰς ἐξορμή- σεις μεταξὺ εὐγενῶν καὶ τέ- πολιτισµένγων ἀνθρώπων Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω µριζι- κῶν διαφορῶν, ποὺ μᾶς΄ χω- ρίζουν μὲ τὴν Κομμούναν, εἶναι καὶ τὸ ζήτημα τοῦ έπι- ζητουµένου Συµβθυλίου, ᾿ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Π. τοῦ Τοποτηρηιοῦ. Ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ δυνάµεθα νὰ ὀυγχωρή- σωμ»ν τὸν “Αγιον Πάφου διὰ τὰ ἑπαναστατικά του κη- ρύγματα, καλοῦντα ἑαυτὸν «Χχριστιανὸν κομμουνιστήν», καὶ ὅστις, ἐλαφρᾷ τῇ συνειδή: νοµίων, ἁπλῶς καὶ µόνον διά νὰ ἐξυπηρετήοῃ τὸ κόμμα ποὺ τοῦ ὑπεσχέθη νὰ τὸν Φφέρῃ εἰς τὸν Θρόνον, καὶ ὅστις ἐχαρακτή- ρισε τὴν «ἰδιότυπον» Κυπρια- κἠν Κεμμούναν ὡς τὸ ἐθνικώ τερον, πατριωτικώτερον καὶ ἁγνότερον- τμῆμα τοῦ Ἓλλη- νικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, Αλ: λὰ πῶς τὰ τρία ἄλλα ἐθνικὰ κόμματα καὶ ὁ ἐπίλοιπος ἆ- νοργάνωτος λαὸς δύνανται κατόπιν ὅλων αὐτῶν νὰ ἔχουν τὴν παραμικροτέραν ἐμπιστο- σύνην πρὸς τὸ πρόσωώπον τοῦ Τοποτηρητοῦ δι᾽ ἀμεροληψίαν κοὶ σταθερότητα Ὡς πολλάκις ἐνγράψαμεν, τὰ ἐθνικὰ κόμματα πρέπει νὰ ἐπιδιώξουν κοινὴν συνεργα:- σίαν, Ἆτις θὰ εἶναι συµφέρου- σα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως εἰς τὴν Κύποον. Τοιαύτη συνερ: γασία εἶναι ἐφικτή, διότι ὅ- λων οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ αἱ σκέ: Ψόεις στρέφονται σταθερῶς πρὸς τὰς ᾿Αθήνας καὶ πρὸς τὸς θρησκευτικὸς παραδόσεις τῆς Νήσου, ἀκριβῶς ὡς ἔπρατ- τον ἐπὶ χιλιετηρίδας οἱ πρό: γονοι ἡμῶν, ἄνευ «μιισοκαμ- μημάτων» προς ἄλλας βορεί: ους χώρας. Δήλωσις “0 ὑποφαινόμενος Ηλίας Κωστανιίνου ἐκ «λεμεσοῦ, δηλῶ, ὅτι παύω νὰ εἶμαι µέ- λος τῆς ᾿Ακελικὴς Ἀυντεχνί- ας σιωφὲρ Λεμεσοῦ, καθότι ἡ δυντεχνία αὕτη οὐλόλων ἐξυπηρετεῖ τὰ αυμφέοοντα τῶν μελῶν της, ἀλλὰ µόνον τὰ συμφέροντα ὠρισμένω» ἐρ γατοπλτέρων. Απὸ σήμερον δὲ π27σγωρῶ εἰς τὰς λἐ” τεγνίας, α βάγουν Ύνη ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΤΓΝΟΙ ς Ἀτμεσδς, ο)2)19 ὅ ᾽Αρχιεπισκοπικόν Άθως ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΘΥΝ Οι ΑΝΗΛΙΚΟΙ ᾽Αλγεινὴν ἐντύπωσιν προ- καλεῖ ἡ ἐμφάνισις ἑντός καὶ πέριξ τῶν λαϊκῶν καμπαρὲ καὶ ἄλλων νυκτερινῶν κέν- τρων διαφόρων, ἀπροστατεύ- των κατὰ τὸ πλεῖστον, ἀνηλί- κὠν. Καὶ τοὺς βλέπει κανεὶς νὰ καπνίζουν, ν᾿ ἀσχημονοῦν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν ὁδὸν, ἣ ὁποία θὰ τοὺς φέρῃ ἀργὰ ἢ γρήγορα εἰς τὸν ἐκφυλι- σμὸν καὶ τὴν καταστροφήν. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει καθῆ- κον ἀπέναντι τῆς κοινωνίας νὰ λάβῃ µέτρα, ἔστω καὶ διὰ νομοθεσίας, ὅπως προστατευ- θοῦν οἱ ἀνήλικοι ἐκ τοῦ ἠθι- κοῦ κατρακυλίσματος. Πολλὰ ἐλέχθησαν καὶ ἐγράφησαν πε: ρὶ τῆς προσπαθείας πρός πρόληψιν καὶ µείωσιν τοῦ ἐγκλήματος. ᾽Αλλὰ τὸ κακὸν πρέπει νὰ κτυπηθῇ εἰς τὴν ρίζαν του, νὰ καταστραφοῦν οἳ σπόροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους αὔριον θὰ βλαστήσῃ τοῦτο. Κοντὰ δὲ εὶς τὰ τόσα ἄλλα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ γίνουν, εἶναι καὶ ἡ προστατευτικἡ ἐ- ποπτεία ἐπὶ τῶν ἀνηλίκων, οἱ ὁποῖοι δὲν πρέπει ν' ἀφεθοῦν νὰ παρασυρθοῦν ὑπὸ τοῦ ἆ- νἐµου τῆς διαφθορᾶς. ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ Καθ ἁρμοδίαν ἀνακοίνω: σιν, κατά τοὺς τελευταίους τέσσαρας µῆνας ἡ ᾿Ἐπιτροπή εὐημερίας τῶν Κυπρίων Στρα- τιωτῶν ἀπέστειλε τὰ ἀκόλου- θα εἴδη πρὸς τὰ ὑπηρετοῦντα ἐν Ἰταλίᾳ Κυπριακὰ Στρα- τεύµατα: παιγνίδια ἀξίας 200 λ., μάλλινα ἤδη, ἀγορασθέν- τα ἐν Αἰγόπτῳ, ἀξίας 700 λ., μάλλινα εἴδη, ἁγορασθέντα ἐν Κύπρῳ, ἀξίας 400.λ.,, Χρι- στουγενιάτικα δέµατα ἀξίας 350 λ., βιβλία καὶ ἄλλα Κυ- πριακὰ ἔνιυπα ἀξίας 45 λ. Ἐπιπροσθέτως ἐδόθησαν εἰς τὸ Ρ.Α.Α.Ο6.,Α.Ε.Η.Ο., 150 λ., πρὸς ἀγορὰν ἐν Ἰταλίᾳ εἰδῶν ἀνέσεως, Κατὰ τὴν τελευταίαν ἑτη- σίας ἑἐνεκρίθη ὁ ἰσολογισμὸς τοῦ 1944 καὶ κατενεμήθησαν διάφοροι δωώρεαί. ᾿Ακολού- ἐξελέγη Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ διὰ τὸ 1945 ἐκτῶν ἀκολούθων: Δρ. Τσέβερτον πρόεδρος, Μουνἠρ Βέης, Γ. Πούλιας, Γ. Χρυσαφίνης, Γ. Κέννυ,Γ. ἈΣτράθαιρν καὶ ἉΧ. Οὐζουνιάν. 'Ο κ. Κέννυ διω ρίσθη γραμματεὺς ἐπὶ τῶν ἱπποδρομιῶν, ὁ κ. Α. Μπέῖτς ἐπίτιμος ταμίας καὶ ὁ κ. Χ. Χάρρις ἐπίτιμος γραμματεύς. Μᾶς γράφει ὁ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκνριτής µας, ὅτι ἀφί- κετο ἐκεῖ ὁ γενικ, διευθυντἠς τοῦ Κτηµατολογίουκ. Ωστεν, ὅστις παρεκάθησεν εἰς συνε- δρίαν ἐν τῷ Διοικητηρίῳ -ῆς Ἐπιτροπῆς Οἰκοδομῶν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ὑποδιοικη- τοῦ κ. Μ. Σώτηριάδου. ΓΚατὰ τὴν συνεδρίαν ταύτην συνε- ζητήθη τὸ ζήτημα τῆς ἀνεγέρ: σεως ἐργατικῶν κατοικιῶν. Μᾶς ἁνακοινοῦται, ὅτι κα- τὰ τὴν συγκροτηθεῖσαν τὴν π. Κυριακὴν ἐν Λευκώσίᾳ παγ- κύόπριον σύσκεψιν τῶν ἀντι- προσώπων τῶν ὀργανωτικήὴ: ἐπιτροπειῶν τῶν προσωρινῶν Κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων ἆ πεφασίσθη, µμεταξὺ ἄλλων, ἡ ὑποβολὴ ὑπομνήματος πρὲς τὴν Ἰυβέρνησιν, µέσω τοῦ Συνδέσµου [Κυβερνητικῶν ὁ: παλλήλων, οσχετικῶς μὲ ἁἀἃ βασικώτερα αἰτηματα τῶν προσωρινῶν Κυβερν. ὑπαλλή λων (ἐπισημοποίησις, σύνταξις παροχἡ φ.λοδωρήµατος κλπ.) Ὁ κ. Φρῖξος Πουμίδης θὰ κηρύξη μεθαύριον τὴν μὲι πρωΐαν ἐν τῷ ἵ. νσῷ Αγ. Γεωργίου ἸἜἘξωρινοῦ ”Αμμο- χώστου, τὸ δὲ ἀπόγευμα εἰς τὸν ἱ. ναὸν ᾿Εγκώμης ᾽Αμμο- χώστου. Ὁ κ.ΕΓ. Κουρσουιιπᾶς θὰ κπ. ρύξη μεθαύριον Κυρισκὴν εἰς τὸν ἱ. ναὸν Αν. ᾿Ανασιασίας (καπήθου. 'Ὑπὸ τῆς ΄Εταιρίας Θετικῶν Ἐπιστημῶν Μύπρου διοργα: νοῦται Πανκύπριος βιοµηχα” νικὴ καὶ βιο εχνικἡ ἔκέεσις ἐν Λευκωσίᾳ ἀπὸ τῆς 26 Αὐ: μοινώνΙκών ὄχθης τοῦ Ρήνου. Η «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Κατόπιν τῆς παραχωρήσεως ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως μικρᾶς ποσότητος χάρτου, ἤρχισεν ἀπὸ τῆς π. Κυριακῆς τὰς τα- κτικάς της ἐκδόσεις ἐν Βα: ῥρωσίοις ἡ δισεβδομαδιαία συνάδελφος «᾿Ακρόπολις» μὲ ἰδιοκτήτην-- ἐκδότην τὸν κα- θηγητὴν τῆς Γυμναστικῆς κ. Αναστ. Χ. Γαβριηλίδην καὶ μὲ πολιτικὸν διεθυντὴν τὸν δι- κηγόρον κ.᾿Ανδρέαν Χ. Γαβρι- ηλίδην. Τὰ Βαρώσια ἀποκτοῦν μὲ τὴν ἔκδοσιν τῆς «᾿Ακροπόλε- ως» τὴν ἰδικήν των ἐφημερί- δα, τὴν ὁποίαν οὐδεμία ἆμ- φιβολία ὑπάρχει, ὅτι θὰ πε- ριβάλουν, ὅπως καὶ ὁλόκλη- ρος ἡ νΆσος, μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐνίσχυσίν των. 'Ημεῖς ἀπευθύνομεν πρὸς τὴν νέαν συνάδελφον τὰς καλλιτέρας µας εὐχὰς δι᾽ εὐτυχῆ σταδιο- δρομίαν καὶ ἐκπλήρωσιν τῶν σκοπῶν, τοὺς ὁποίους ἔταξε νὰ ἐξυπηρετήσῃ,ῆτοι τὰςέθνικ. λαϊκὰς, δημοκρατικὰς ἀρχάς. γούστου μέχρι τῆς 9 Σεπτεµ: Βρίου 1965. Ἡ ἔκθεσις θὰ πε- Ρριλαμβάνῃ Μεταλλοτεχνικά, Μηχανολογικἁ καὶ Κλωστούῦ- Φαντουργικὰ προϊόντα, εἴδη οἰκοδομικῆς, διατροφῆς, ἵμα- τισμοῦ καὶ ὑποδήσεως, ἆχημι- σει, ἀπεπειράθη νὰ παραιτη:]σίαν γενικὴν συνέλευσιν τῆς] κῆς βιομηχανίας, βιομηχανίας θῇ τῶν ἐθναρχικῶν του προ: Λέσχης Ἱπποδρομιῶν Λευκωώ-[χάρτου καὶ ἐκτυπώσεως, ἐκ- παιδευτικά, Καλῶν Τεχνῶν, ἐπαγγυελματικά, ὀρυκτὰ καὶ μεταλλεύματα, προϊόντα ἐκ ξύλου ἤ ἄλλων φυτικῶν ὑλῶν, προϊόντα Παπνοβιομηχανίας. Δηλώσεις συμμετοχῆς δέον νὰ ὑποβληθοῦν πρὸς τοὺς διοργανωτάς «τῆς ἐκθέσεως µέχρι τῆς δΙης Μαΐου. ᾿Ανεκοινώθησαν διάφοροι νέαι εἰσφοραὶ ὑπὲρ τοῦ κεν- τρικοῦ ταμείου αἰχμαλώτων πολέμου τοῦ ΒΠρεττανικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, συνολικοῦ ποσοῦ Λ. 141-12-0. Ἡ Αα ᾿Αστικὴ Σχολὴ Λεµε: σοῦ εἰσέφερεν ὑπὲρ τοῦ Ἐ- θνικοῦ Ἐράνου Λ. 395-10-0 ὡς β΄ αὐτῆς δόσιν. Μεθαύριον,ὥρᾳ 3 μμ, ἡ «ΑΓΑ: ΠΗ» δίδει τὴν Θην αὐτῆς διά: λεξιν μὲ ὁμιλητὴν τὸν κ. Β. Παπαδόπουλων καὶ θέµα «Ἡ στάσις τῆς νεολαίας µας ᾱ- πέναντι τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκίησίας µας εἰδικώτε: Ρον». Ἐκυκλοφόρησε τὸ ὑπ' ἆ: ριθµὸν 34 τε! χος τοῦ Φεβρου- αρίου τῆς «Κυπριακῆς ΄Επι- θεωρήσεως», ἔγχρώμον καὶ μὲ ἐκλεκτήν πολεμικἠν καὶ ἄλλην ὕλην καὶ ἐπίκαιρον εἰκονο: γράφησιν. Τιμὴ 32 γρόσια. Ἡ νέα Ἐπιτροπήὴ τοῦ Λυ- κείου “Ελληνίδων Λεμεσο' ἆ πηριίσθη ἐκ τῶν ἀκολούθων: ἩΠρούλας όφτου, Μαρούλας Α, Ζήνωνος, “βόνης Σολέα, ἸΑννίτσας Φρανκεσκίδου, Λου: κίας Πελαγίοι, ᾿Αορΐίστης Χρή- στου καὶ Ἠλεκτρας Μιχαη: λίδου. Ἐν Καρσβᾶ ἱδρύθη ἀγροτι- κὸς σύνδεσμος ὑπὸ τὴν ἐἔπω- νωμίαν «Ένωσις γεωργῶν καὶ κηπουρῶν ΙΚαραβᾶ» Ἐπιτροπὴ τοῦ συνδέσμου ἆ- πηρτίσθη ἐκ τῶν κ. κ. Ἰωάν νου Χαιζηλουκᾶ, Πέτρου ε- οφύτου, Δημητρίου Νιτρομίλη Ν, Κουτσοκοόμνη καὶ 1. ἸΚα- ραβία. Τὴν π. Κυριακἠν ὡὠμί- λησεν ἐν τῷ οἰκήματι τοῦ συνδέσμου ὁ κ. Ι. Κσαραβίας μὲ θέµα «᾿Αγροτικοὶ Σύνδε- σµοι, σκοποὶ καὶ ὀργάνωσις τούτων». μας ΑΡχώµΝ.. -------ὖ ΙΣΧΥΡΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΛΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ ΛΟΝΔΙΗΝΟΝ' 9 /(Ρέουτερ, Β.0.Ρ. καί ΕΒ.Ρ.0.). ΗΠρωϊνὰ τηλεγραφήµατα ἐκ τοῦ Δυτικοῦ μετώπου ἁἀναφέρουν, ὅτι ἰσχυραὶ Συμμαχικαὶ δυνάµεις διέρχονται τὸν Ρῆνον πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ προγεφυρώµματος, τὸ ὁποῖον ἐγκαθίδρυσεν ἡ Ίη ᾽Αμεοικ, Στρατιά ἐπὶ τῆς ἀνατολ. ὄχθης τοῦ ποτα- μοῦ, νοτίως τῆς Κολωνίας. Τὰ ᾽Αμερικανικὰ στρατεύματα διέβησαν τὸν Ρῆνον τὴν 4.30 μ.μ. ὥραν τῆς παρελθούσης Τετάρτης, ἔκτοτε δὲ αἱ ἐπιχειρήσεις των ἐξελίσσονται εὐνοϊκῶς, δὲν ἀνεκοινώθησαν ὅμως περισσότεραι πληροφορίαι διά λόγους ἀσφαλείας. Ἐν τῷ μεταξὺ δυνάµεις τῆς Ἄης ᾿᾽Αμερικανικῆς προελαύνουν πρὸς τὴν Κομπλὲντς διὰ νὰ συνενωθοῦν μὲ τὴν Ίην ᾽Αμερικανικὴν Στρατιάν. Περίπολοι τῆς 3ης ᾽Αμερικανικῆς Στρατιᾶς ὃροῦν ἤδη ἐπὶ τῆς δυτικῆς 2]. ΔΙΞΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΠΗΣ καὶ Γραφεῖον: (Ακίνητα Μπενᾶ) Τ. κ. 370 πασραἙκεΥυμ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 64 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ἱ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ- ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κΑι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, 'Οδὸς ᾿Αρτέμιδος Αρ. ΛΕΥΚΟΣΙΑ.Ι ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 Ρήνου. Τὸ σιρογεφύρωμά των µενοι Περμανοὶ αἰγμάλωτοι εἶναι νατος ταχεῖα καταμέτρῇσίς των. νικοῦ προγεφυρώµατος τῆς Βέ δοὶ εὑρίσκονται εἰς ἁπόστασιν Ἠεώτεραε πληροφορίαι ἀναφέρουν», δυνάµεις προήλασαν βαθύτερον πέραν τῆς ἀνατθλικῆς ὄχθης τοῦ Στρατιᾶς ὅτι αἳ ᾽Αμερικανικαὲ εὑρίσκεται πλέον ἐκτὸς βολῆς, τουλάχιστον ἐλαφροῦ Γερμανικοῦ πυροβολικοῦ. Οἳ συλλαμβανό- τόσον πολλοί, ὥστε εἶναι ἆἀδύ- Εἰς τὸν βόρειον τοµέα Βρεττανικαὶ καὶ Καναδικαὶ δυ- νόµεις μάχονται ἐντὸς τοῦ ὀχυροῦ Ξὰάντε ἔναντι τοῦ Γερμα- σελ. Οἱ Βρεττανοὶ καὶ ἵανα- ἑνὸς μιλίου ν.δ. τῆς Βέσελ. Ψὲς Βρεττανικὰ µοσκίτος. ἐπέδραμον καὶ πάλιν κατὰ τοῦ Βερολίνου διὰ 17ην κατὰ σὐνέχειαν νύκτα. ΛΟΝΔΙΜΟΜΝ, 9 (Ρέουτερ) 300 πόλεις καὶ χωρία καἰ ἔφθα ἐκ τοῦ Δάντσιγκ. Αἱ δυνάμεις πόλεις καὶ χωρία καὶ ἀπεῖχον Οἱ Γερμανοὶ ἀνήγγειλαν, ὅτι ὁ τοῦ Βερολίνου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πρὸς συμμετοχήν ε Ὅο τς Αντιπροσώπεία τσὸὃ Ἐόδμ ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Δαμασκηνὸν Τὸ ραδιόφωνον τῶν μέχρι τοῦδε γεγονότων δὲν δὺν Κυβέρνησιν. ᾿Αθηνῶν µετέδωκεν, ὅτι ἐκ ΑΥΞΑΝ Ρ ΚΑΤΑ: ΤΟΥ, Σ1εικΟΣ ΧΛΙ1ό ΜΜΙΛΗ --Εἰς τὸ Ανατολικὸν µέτώ- πον, αἱ Ρωσσοικαὶ δυνάµεις πλησιάζουν τὸ Στεττῖνον καὶ τὸ Δάντσιγκ. Αἱ δυνάμεις τοῦ Ροκοσσόφσκυ κατέλαβον δρὲς σαν εἰς ἀπόστασιν 135 μιλίων τοῦ Ζοὐκώφ κατέλαβον 60 ψὲς 8 µίλια ἐκ τοῦ Στεττίνου. Ζούὐκωώφ ἐπανέλαβε τὴν ἐπί- θεσίν του εἲς τὸν κεντρικὸὀν Όδερον καὶ προωθεῖται πρὸς σημεῖον, κείµενον 50 µίλια ἐκ τῶν ἀνατολικῶν προαστείων Κουστρὶν--Βερολίνου. ᾽Απορρίπτεται ἀξίωσις τοῦ ᾿Εάμ 9 Να μ ις τὴν Κυθέρνησιν ἐπεσκέφθή τὸν Αντιβασιχέα” και ἐζήτησεν, ὅπως ὅδιευρυν- ον Κυβέρνησις, ὥστε νἀἁ περιλάβῃ καὶ ἀντιπροσώπους τοῦ μ. τῶν αται νά ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ἡ ἆ- ξίωσις τῆς ἄκρας ᾿Αριστερᾶς περὶ συμμετοχῆς της εἰς τὴν Στρατολογία διὰ τὰς Κυπρ. Δυνάμεις Ανδρες ἐκ τῶν κατωτέρω ἀναφερομένων Χχωρίων θὰ ἕ- χουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἔγγρα- φοῦν εἰς τὰς Κωπριακὰς Δυνά- µεις ὅταν ᾿Αξιωματικοὶ ἐπὶ τῆς στρατολογίας τοὺς ἔπισκε- φθοῦν ὡς ἀχαλούθως : ᾽ Επαρχία 4 ευκωσίας: Σόββατον, ᾖ10)3)45 : Πρα- στειὸν (Μόρφου), Μαζιβερά, Κατύδστα, Λινοῦ, Φλάσου, Κοράκου, Τεμπριόὀ. Κυριακἡ, 1113)45 : ᾽ανάγια 10 πμ, ᾿Αρ- γάτες 10.30 πμ, “Α»γ. Ἱωάννης 11πμ, - ᾿Αρεδιοῦ 11.30 π.μ., Μαλοόύντα 129 µεσηµβρία, ᾽Αγροκηπιὰ 0.30 µ. µ, Μι: Πρατήρια 4ερμάτων Τὸ κοινὸν εἰδοποιεῖται διὰ τοῦ παρόντος, ὅτι τὰ Κυβερ- νητικὰἁ Πρατήρια Δερμάτων θὰ ἐπανανοίξουν διὸ πῳ- λήσεις δερμάτων πρὸς τὸ. κοινὸν κατὰ τὰς ἀκολούθους ἡμερομηνίας: . Ἑν Λευκωσίᾳ τὴν 12)3)45, ὅλα δὲ τὰ ἄλλα κέντρα τὴν 7)3)4». Ἐκ τοῦ Ἐλεγκτοῦ Προμηθειῶν τσερὸν 2.30 µ.µ, Κλήρου 3 30 μμ. Καλὸν Χωρίον 4 μμ. ᾿Επαρχία ᾽ Αμμοχώστου : Σάββατον, 10)3]45 : Έγκωμη, Στύλλοι, Γαϊδουρᾶ, Πρα- στειὸν, Πέρναμον, Πύλα, Κυ- ριακὴν, 11)3)45:. ὑΤρίκώμον, Σύγκρασις, Λάπαθος, Γύψου, Λευκόνοικον. ” ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον Παρασκευὴ τὸ Ρὠσσικὸ μεναλούρνημα. ΝΑΤΑΣΑ Ἡ ἡρωϊκὴ κόρη τοῦ Λένιν- κρατ Ρωσσικῆς ὑποθέσεως, Ρωσσικῆς παραγωγῆς, μέ Ρώσ- σους π:' ωταγωνιστάς Τὴν Ζουΐδα Φεϊδόροβα καὶ Α. ᾿Απρικόσωφ. Αὔριο. Σάββατο Τὸ ἔγχρωμο µεγαλούργημα ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ Μὲ τὴν Κρβαρ Γκάρσον καὶ Γουῶλτερ Πιτσιὸν Καὶ τὴν Κυριακἡ ἕνας ἀφάνταστος καλλιτε- Χνικὸς κολοσσὸς ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ Παρµένο ἀπὸ τὸ ἀριστούργη- μα τοῦ ἐνδόξου συγγραφέως Σόμερσετ Μώνκαμ. Πρωταγωνιστοῦν : Τζεώρτς ΜΛΓΙΚΟ ΠΑΛΑΙΙ Σήμερον Παρασκευὴν προ- βάλλεται τὸ ὑπέροχο καὶ καλ λιτεχνικὸ κωμικὸ ὑπερ'φίλμ ΟΙ ΜΗΚ«ΡΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ Μὲ τὴν μικρούλλα Φαινόμενο: ΣαΝΤΥ Τοὺς μικροὺς : ΜΠΑΤΣ καὶ ΜΠΑΤΥ Καὶ τοὺς ΜΙΣΙΑ ΑΟΥΕΡ.- Ναδ ΓΚΡΕ.Υ: Εξυπνα καὶ Φφαιδρὰὸ ἐπει- σόδια -- Κωμικὰ εὑρήματα-- Σκάνδαλα -- Παρεξηνήσεις-- Γέλοια µέχρι δακρύων. Αὔριον Σόββατον ὁ ᾿Αποκρη- άτικος χορὸς τοῦ ΑΠΟΕΛ Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν. Μιὰ νέα καλλιτεχνικἡ μουσικἡ δηι ιουργία ΡΩΜΑΝΤΖΟ ΣΤΗ ΧΑΡΒΑΝΑ Μὲ τὸν διάσημο τενόρο: ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ καὶ τὴν Χαριτωμένη: ΤΖΕΊΙ Ν ΦΡΕ:Ι:ΖΥ Ἐξωτικοί χοροὶ--Μπαλέτα --Φαντασμµαγορία -- Πλοῦτος Σόάντερ, Χέρμπερτ Μαρσάλ, Βτόρις Ἠτάνλεῦ. --Αφθαστιη καλλιτεχνικἡ δη- µιουργία. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Μαρτίου ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1945 ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΟΚΛΛΨΗΣ ΛΑ ΤΑ ΛΝΗΚΟΥΣΙΛ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ Σράµµατα, ποὺ φθάνουν εἷς τὴν «ἴγωπτον ἀπὸ τὴν «Ἠλλάδα, ἀποκαλύπτουν μὲ α ο σος ν τὴν λιτότητα τοῦ ἀτέχνου καὶ ἀνεπιτηδεύτου ὕφους των τὰ συγκλονιστικώτερα σιράγματα μέ ὀλίγας ξηρὰς λέξεις, μὲ ἕνα ἐπιφώνημα, μὲ κάποιαν εὐχὴν πρὸς τὸν Θεόν, βρεγµένην μὲ δάκρυα....Σήμερα ἆἄνα- δημοσιεύουμε ἀπὸ Αἴγυπτι α)) συνάδελφο δυὸ τέτοιες ἔπι- στολὲς γιὰ νὰ κατατοπιστοῦν οἵ ἀναγνῶστές µας ποιοί εἶναι οἱ ἄνδρωποι τοῦ ᾿Εὰμ.Ελ στάση ἔναντι αὐτῶν καὶ τῶν ἐδῶ ὁπαδῶν των κῆς Κομμούνας. Ἡ Θωμαἲς ᾿Αρ. ἀπό τὲς Λεῦκες τῆς Πάρου γράψει : «᾿Αγαπητή µου ἀλελφή, Πήραμε τὸ γρᾶάμμα σου καὶ ἐχαρήκαμε ὅπου εἴχαμε νὰ ἀκούσωμε τέσσερα χρό- για ἀπὸ σένα. Τώρα θέλεις γὰ µάθης τὰ νέα ᾿Αγ! ἀξελ φή µου, µάθε ὅτι τὸν πατέρα µας τὸν σκότωσαν ὕστερα ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, δὲ λίγο τὴν Αργυρὼ τὴν ἐσκό- τωσαν μὲ ξάσανα καὶ τυραν- νίες.Τ ἣν ἐπήρανε, τὴν διαχόρε» Ἴσαν καὶ κατόπιν τῆς ἔκοψαν ὅλα τὰ µέλη τοῦ σώματός της ἕνα πρὸς ἕνα, ἕως ποὺ πα- ρέδωσε τό πνεῦμα. Αχ! καὶ πάλιν καῦμοὶ ἀπερίγρα- πτοι. Τὴ. θεία Βλένη τῆς ἔθγαλαν τὰ μάτια καὶ τὴν ᾱ- γάγκασαν νὰ τὰ φάῃ. Καὶ αὐτὴ ἀπέθανε μὲ βάσανα φρι- πτά. Ἡ μανοῦλά µας, βλέπου- τας ὅλα αὐτὰ, ἔπαθε μὲ τὴν παρδιά της καὶ πέθανε καὶ αὐτή, Τοὺς ἔχασα ὅλους καὶ εἶμαι µόνη µόνο μὲ τὴ νύφη µας τὴν Κούλα. Ἡ μάνα βάσταγε καλά, μὰ δὲν βρί- ὅκαμε οὖτε φάρμακα, οὔτε ἐνέσεις, οὔτε τίποτε νὰ τὴν ἐσώσωμε. Ὅμως ἀπέθανε καὶ μὲ τὸν δικό σου καυ'μό. 'Ἡ τελευταία της λέξι ἦταν. «Δέ- σποινα» καὶ πέθανε. ᾿Αχ! τὶ καυ'μοί ἀτέλειωτοι. Τώρα εὐχαριστοῦμε τοὺς ᾿Αγγλους ποὺ ἦρθαν νὰ μᾶς σώσουν. Ζήτω ἡ ᾽Αγγλία ! Καὶ τώρα σὲ ἀφίνω, Δέ- σποινα, διότι ἡ καρδιά µου εἶναι μαύρη. Δὲν ἕπαυσα ἆ- κόμη νὰ κλαἰωε...». Δεύτερο γράμμα, αὐτὸ μιᾶς κυρίας ἐξ ᾿Αθηνῶν πρὸς τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ συγγενεῖς της: «᾿Αγαπητά µου ἀδέλφια, Ἐπεράσαμεν ἡμέρες τραγι- κες, ἡμέρες φρίκης, ἡμέρες ἀ- περιγράπσου ἀγωνίας. Ὅπως σᾶς ἔγραψα εἰς τὴν προηνου- µένην µου ἐπιστολὴν, τὸν Βῖ- κο ἀπὸ τὸν ᾿Ἰούνιον τὸν εἶχα ἐγὼ στὸ σπίτι διότι τὸν κυ νηγοῦσαν νὰ τὸν σκοτώσουν οἱ κομμµουνισταί, ἐπειδὴ ἤτο θερμὸς ἐθνικιστής. Τοῦ ἔγι- ναν καὶ δύο ἀπόπειρες δολο» φονίας. Πέντε ἡμέρες πρὸ τῆς ας καὶ νὰ πάρουν τὴν ἁρμόζουσα τῆς Ακελι ἐπαναστάσεως εἶχα στείλε ἐκαὶ τὸν Αντώνη μαζύ του εἰς τὴν Χρυσούλαν, διότι κα- τόπιν τῆς ἀπαγωγῆς τοῦ ᾿Αν- τώνη ἥμουνα πολὺ ἀνήσυχη, ἐφοβόμουνα μήπως τὸν ξανα- πιάσουν. Τὴν παραμονὴν τῆς ἐπανα- στάσεως τὸ βράδυ εἶπα εἰς τὸν Χρῆστον ὅτι πιοαισθάνο- μαι κάτι κακὸ καὶ τὸν ἐπῆρα, καθὼς κοὶ τὴν Εὐτυχία καὶ ἐπήγαμε γιὰ ὕπνο σ᾿ ἕνα φι: λικὸ σπίτι γειτονικό, μὲ τὴν προῦὔπόθεσιν τὸ πρωῖ νὰ φύ- γουµε νὰ συναντήσουμε τὰ παιδιά. Δυστυχῶς ἐξερράγη τὴν ἐπαύριον ἡ ἐπαάνάστασις καὶ ἦτο ἀδύνατος κάθε µετα- κίνησίς µας. Τὴν δευτέραν ἡμέραν τῆς ἐπαναστάσεως ἐπῆγε τὸ ἐκτε- λεστικὸν ἀπόσπασμα σπίτι νὰ μᾶς συλλάβη γιὰ ἐκτέλεσιν. Εἰς τὸ σπίτι ἦτο ὁ γαμβρὸς τοῦ Χρήστου μὲ τὴν γυναῖκα του. Τοῦ εἶπαν «ἐὰν μᾶς κρὀ βῃ, πρῶτα θὰ σφάξουν αὐτὸν καὶ μετὰ ἐμᾶς». Εψαξαν ὅλο τὸ σπίτι, ἐπῆραν τὰ κλειδιὰ ἀπὸ τὰ ἔπιπλα καὶ τὴν ἄλλην ἡμέραν ἐγκατεστάθηκαν σπίτι µου. Δὲν μᾶς ἄφησαν ροῦχο. Ἐμείναμε μὲ αὐτὰ ποὺ φορᾶ- με. Ἐὰν δὲν ἦταν ὁ γαμβρὸς τοῦ Χρήστου µέσα θἀ ἔπερναν καὶ τὰ ἔπιπλα. Εἴκοσι πέντε μέρες, ἀδέλ. φια µου, τὶς ἐπεράσαμε µέσα στὸ ἀποχωρητήριο τοῦ σπι- τιοῦ. Στὸ σπίτι ποὺ µέναμµε εἴχανε οἱ Ἑλασῖτες ἐγκαταστή- σει στὴν ταράτσα πολυβόλον, ὁπότε οἱ Αγγλοι ἄρχισαν μὲ τὰνκς νὰ ρίχνουν ὀβίδες. “Αρ- χισε νὰ γκρεµίζεται τὸ τελευ- ταῖο πάτωμα καὶ στὸ ἐἑπόμενο εἴμεύα ἐμεῖς. Όλη ἡ πολυκα- τοικία ἐπήγαινε εἰς τὸ κατα: φύγιον. Μόνον ἐγὼ μὲ τὸν Χρῆστο καὶ τὴν Εὐτυχία ἐμέ- ναµε ἀπάνω περιµενοντας ἆ- πὸ ὥρα σὲ ὥρα τὸ µμοιραῖον: ΣἨτο ἀδύνατο νὰ κατεβοῦμε στὸ καταφύγιο, διότι θὰ μᾶς ἐπιόδιδαν οἱ Πουκουέδες. “Ἡ θέσις µας ἦτο τραγική. ᾿Απὸ τὴ μιά µεριά κινδυνεύα: µε νὰ σκοτωθοίµε ἀπὸ τὶς ὁ- βίδες καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ μᾶς πιάσουν οἱ Ελασῖτες καὶ νὰ μᾶς/ἐκτελέσουν.[ ονεῖς έθνι- κιστῶν, ποὺ τοὺς συνέλαβαν, τοὺς ἔβγαζαν τὰ µάτια, τοὺς ἔκοβαν τὰ χέρια.Τῶν γυναικῶν ἔκοβαν τοὺς μαστοὺς τῶν δὲ ἀνδρῶν τὰ γεννητικὰ ὄργανα. Ὅταν δὲν εὕρισκαν μαχαῖρι γὰ σφᾶξουν, ἔσφαζαν μὲ τε- νεκέδες ἀπὸ κονσέρβες.... Μόνο γιατὶ Ώθελε ὁ Θεὸς σωθήκαμε.... Ἡ ἁἀδελφὰ σας Μ.» ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΙΩΝ Αἱ κατὠτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμᾶς Φθαρτῶν ἐ- ΠΥΣΕΟΣ ΗΙΣΟΛΑΙ ΙΡῖΣ τὰ Πρ» ΑΚΕΛΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΑ Κύριε Διευθυντά, Πέρυσιν ὁ ’Αρχίατρος ἐπε- σκἐέφθη τὸ χωρίον µας Ἰδά- λιον καὶ μᾶς εἶπεν, ὅτι ἐπρό- κειτο νὰ ἱδρυθῇ Βοσοκομεῖον καὶ ἐχρειάζετο καὶ ἡ οἰκονο- μικὴ βοήθεια τοῦ χωρίου µας. Τότε μαζὶ μὲ τοὺς ᾽Ακελικοὺς συνεσκέφθηµεν καὶ ἀπεφασί- σαμεν νὰ γίνη μιὰ κοινἠ ἛἘ- πιτροπή, ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Μουκτάρην, ὡς ταμίαν, ἕν µέλος τοῦ Μορφωτικοῦ Φυλλόγου, ἕν µέλος τοῦ Γεωρ γικοῦ δυλλόγου, ἕν µέλος τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Ἐπιτρο- πῆς καὶ ἕν µέλος τοῦ Ἐθνι- κοῦ ΄Αυροτικοῦ Συλλόγου. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὔὕτιη θὰ ἐφρόν- τιζεν, ὥστε δι ἐράνων, θεα- τρικῶν παραστάσεων κλπ. νὰ συλλέξῃ ἕν ποσόν, τὸ ὁποῖων νὰ χρησιμοποιηθῇ διὰ τὸν ὡς ἄνω οσκοπὸν ἤ, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, νὰ διατεθῇ δι’ ἕν φΦιλανθρωπικὸν σκοπόν. Αἱ ἐργαζόμεναι γυναῖκες, αἵτινες ἀνήκουν εἰς τὸν ᾿Ακε- λικὸν Σύλλογον, ἔδωσαν µίαν θεατρικἠὴν παράστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν συνεισέφερεν ὁλό- κληρος ἡ κοινότης. ᾿Επίσης διενηρΥήθη ἔρανος εἰς μίαν τοπικὴν πανήγυριν καὶ εἰσε- πράχθη ποσὸν 12 λιρῶν περί που, τὸ ὁποῖον παρεδόθ” εἰς τὸν Μουκτάρην. 3 ἝἜνως ἐδῶ καλὰ καὶ ἅγια. Τὶ ἔκαμαν ὅμως αὐτοί, οἱ ὁ- ποῖοι καθημερινῶς ξελαρυγ- γίζονται διὰ τὴν «ἐθνικὴν ἑ- νότητα» καὶ κόπτονται διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ τόπου τών καὶ πρωτίστως διὰ τοὺς πτὼ- χούς Ἔστειλαν εἰς τὸν Μου- κτάρην εἰδοποίησιν µέσῳ Δι: κηγόρου καὶ ἀπήτησαν τὰ χρήματα αὐτά, διότι, λέγουν εἶναι ἰδικά των! Εἰς ἀπάντη» σίν µας δέ, ὅτι τὸ ποσὸν αὖ. (ὁ πρέπει νἁ διατεθῇ διά τοὺς σκοπούς, τοὺς ὁποίους καθώρισεν ἡ ἐκλεγεῖσα ἘἜπι- τροπή, μᾶς ἐδήλώσαν, ὅτι οὔτε ᾿Ἐπιτροπὴν ἀναγνωρί- ζουν οὔτε τίποτα. Αὐτοί, κύριοι, εἶναι οἱ ᾽Α- κελικοὶ καὶ ἅς τοὺς µάθῃ ὅ- λος ὁ κόσμος. Σ. ΣΟΔΟΜΩΝΤΟΣ Γραμματεὺς ᾿Ελνικοῦ ᾽Αγροτικοῦ Συλλόγου ΄]δαλίου ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΔΗΛΩΣΙΝ Κύριε Διευθυντά, Τὸ «τσιράκι» τῆς ᾽Ακελικῆς παρέας, διοπτροφόρος ὁΦαρ- µακίδης, ὅδι᾽ ἐπιστολῆς του πρὸς ἐμὲ γράφει: «Κύριε Ροδί- νη, νομίζω ὅτι εἶναι τώρα καιρὸς νὰ δημοσιεύσω τὴν δήλωσή σου, ποὺ ἔχω στά χέ- ρια µου, ποὺ ἀποκηρύττεις τοὺς Κέκκους, Ἔτσι θὁὸ γίνῃς ρεζίλι. Συμφωνεῖς γιὰ τὴ δη- µοσίευση» Δὲν γνωὠρίζω ἄν ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα µί- σους ἐναντίον μου, διότι κα- τακρίνω τὴν διαγωγἠν τῶν κομμουνιστῶν ὁμοϊδεατῶν του, μίσους, τὸ ὁποῖον τὸν ἔσπρω- ξε νὰ μηχανευθῇ τὴν δηµοσί- ιν ευσιν δῆθεν δηλώσεώς µου τέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Τετάρτης 7ης Μαρ. [ἀπὸ τὰς συχνὰς ἐκείνος ποὺ τίου, 1945: δημοσιεύουν τά Ακελικὰά δη: ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓ. ήΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ |μοσιογραφικἁ ὄργανα. Ο: ο πωσδήποτε προκαλῶ τὸν κύ- Κουκκιὰ Φρέσκα 8 Υρ. Ἡ Ὑρ. ὀκδ ἾΊριον αὐτὸν νὰ δημοσιεύσῃ τὴν Κουνουππίδι Καθαρισµένο ὁ:' η : 5 ».. ]δῇθεν αὐτὴν δήλωσίν µου διὰ Σ » ͵ » » ὰ , ͵ Κουνουππίδι ᾿Ακαθάριστο Α΄. 2 1)2 4 » » κας θηαας ο πνηαίρς » » Β’. 2 γρ. 9 14 » ΑΝΘΟΣ ΡΟΔΙΝΗΣ Ε ΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ! ᾗΜόρφουβθ)2)45 86οο.οοο,----.--....-. μ.χ Αἱ πωλήσεις Ευπριακχκῶν Χρεωγράφων καὶ Πιστοποιη- αιχκῶν ᾿Αποταμιεύσεως ὑπερβαένουν τώρα τὸ ΗΜΙΣΞΥ ΕΚΑΤΟΝΜΙΝΜΥΕΒΡΙΟΝ ΛΙΡΩΝ Ζητήσατε ἀπὸ τὴν Τράπεζάν σας πλήρεις λεπτομερείας περὶ τῶν ἑλχυστικωτάτων τούτων Χρεωγράφων. (Ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν). ιτ (Μι ἐιω (ἱἱλιμ Πω Μι ἰἱλω( [έν ο τ]κ ἐἡίιν 1 Πἱἔχι (ἐν ἐἱε] ἐ(θν {ἐι ἐν (ἐν ἐἔι [τε ]1να{ἱμ 111 [να ἱίν (ἱἐ]ιω (ζει [νι [ἱἐν 18η Μη {έ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (0. Τυµναστικὸς Ἀύλλογος Λευκωσίας «Τὰ Παγκύπρια», συναισθανόµενος πλήρως τὴν ὑψηλήν του ἀποσιολὴν, προ: κηρύσσει ἐπαρχιακοὺς καὶ μαθη εικοὺς ἀγῶνας στίβ20, ἐν τῷ ταδίῳ τῆς πρωτευούσης, κατὰ τὴν 91ην, 29αν καὶ «ην ᾿Απριλίου 1945 καὶ καλεῖ πάντας τοὺς ἀθλητικοὺς συλλό- γους τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας καὶ τὰ σχολεῖα µέσης Ίππαι- Σείας τῶν ἐπαρχιῶ, Λευκωσίας--- Κυρηνείας εἲς συμμετοχήν. Ὁ δ.5.Π. ἔχει τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ πρὀσκλησίς του θέλει γίνῃ ἐνθουσιωλῶς ὑφ᾽ ὅλων τῶν ἐνΣιαφερρμένων ἀπο- Ῥεκτή, διατρανουµένης οὕτω τῆς ἐμπράχτου ἐξυπηρετήσεως τῆς ἀθλητικῆς ἰδεολονίας, ἡ ὁποία συνεχίζει ὡραίας Ελλη- νικὰς παραδόσεις καὶ δημιουργεῖ σώματα ἰσχυρὰ μὲ φυχὰᾶς εὐγενεῖς. Δηλώσεις συμμετοχῆς πρέπει νὰ φθάσουν οὐχὶ βραδύ- τερον τῆς ὄης Απριλίου 1940 καὶ νὰ ἀπευθυνβοῦν πρὸς τὸν Γεν. Γραμματέα τοῦ Τ,3.Π., ταχ. κιδ. 69, Λευκωσίαν. Ὅ Μεν Ρραμματεὺς ὍὉ Πρόεδρος Β, ΔΑ. ΚΡΑΜΒΡΒΗΣ Θ. ΔΕΑΡΒΗΣ 6 (μμ ΠΗΠινή [μι Π[Βιν([ Τεν ΤΠινι ΠΠ τν Πεν ΜΜ (ΠΠ ΕΠ] [τι Ην ἱμ{[[ῆ]ν ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ πλησιάζει καὶ μαζί μ᾿ αὐτὸ καὶ τὸ 1-3 ῥὰ τα ΙΙ τΟ .) ς, ΓΕ ωωωϱβϱμ.).ρϱρσα ο ὅπου κάθε χθόνο θὰ βρῇς ζωή, χαρά, γιὰ μιὰ φορά, εἶναι ὁ χορός ποὺ ξεχνόει κανεὶς τὴ σκοτεινιὰ τῆς ζωῆς. Γλέντι, τραγοῦδι, ζωὴ καὶ πιοτό. ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ νὰ ριχθῆτε στὸν χορὸ, μέσ᾽ τὸ ΒΛ-- ΛΟΙΕΙ θὰ βρῆτε τὴν χαρά ΜΟΝΟ κάθε χρόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ὦ0 ο9)ο τῶν καθαρῶν εἰσπράξεων θὰ δοθῇ εἰς Φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΟ Ἓναρξις 9 μ.μ. ἄχριβῶς. ΧΡΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ εἰς τὴν ΤΥΧΕΡΗΝ τοῦ ΒΑΙ- ΚΟυΟΕ τοῦ 1945. Οἱ λαχνοὶ θὰ: προ- σφέρωνται δωρεὰν εἰς τὴν εἴσοδον εἰς τὰς Κυρίας μκαὶ Δεσποινίδας. Διάκοσμος ὀνειρώδης-- Ἐραγούδια, Μουσικὴ πλήρης-- Μπουφὲ τέλειο. Τὸ Μπουφὲ θὰ θερμαίνεται δι’ ἐπι- προσθέτου θερµάνσεως. ΑΝΔΡΕΣ 10)- ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5)- ΕΔΡΑΙ 9) ΘΕΩΡΕΙΑ Λ. 2. ΣΗΜ. Τὰ ΘΕΩΡΕΙΑ καὶ αἱ Ε4ΡΑΙ ἐξηνιλήθησαν, γι’ αὐτὸ ἑξασφαλί- σατε ἐγκαίρως τὰς θέσεις σας. ΓΗ ΗΠΛΙΙ ΠΙΝΕΙ ΜΙΝΙ ΗΙΙΙ ΙΙΙ ΙΝΕ ΕΜΜ ΗΝΗΜΙΗΗΙΗΙΠΙΗΗΗ ΙΕ ΕΙΤΕ ΝΙΙΝΙΗΙΗΗΙΠΙΜ ΙΙΙ ου ΡΗΝΟ μή ο ο ος ινε μννάμν αν σανεανως ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα ἡᾗ ἀθλητωκὴ ἐπιδεώρήῆσις Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ἀνυνεργάζονται οἱ καλύτεροι Κύπριοι ἀθλη- τικογράφοι καὶ γυμναστικοὶ Παγχκόσμιον ἀθλητικὸν ρεπορτάζ. ο ᾳΘΛΗΤΙΣΜΟΣ θὰ εἶναι ὁ ἀπαραίτητος ούνέροφος τῆς φιλάθλου γεολαίας. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ --ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΛΟΣ Αὔριο Σάθθατο 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 0 ΑΠΟΚΡΗΛΊΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ “νο ο «νο νο «νο ον «νο «νο νο νο «νο «νο νο νο «ο Φ«νω νο 5. ον ο νο πν «νο νο ο ο νο ο ον αν «συν. ον Κατὰ πᾶσαν πιβα- νότητα ΠΛΣΧΑ ΕΙΣ ΙΛ ΙΕΡΟΣΟΛΥΝΛ Θρησκευτικαὶ Ἐκδρομαὶ τοῦ συλλόγου τῶν Νέων «Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ο. ο, Ταῶος, Συντεχνιῶν Λ)σοῦ Διεύθυνσις--΄᾿Οργάνωσις Ν. Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ττ. κ. 207 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΒΩΝ ΧΡ, ΣΩΖΟΣ Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ» --Λ)σία ᾿Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς νο σοι ου. ο ο» νι» ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | σσεμοι Ἐτελέσθησαν τὴν π. Κυρισ. κὴν ἐν τῷ ἱ. ναῷ τΤρυ πιώτου Λευκωσίας οἱ γάμοι τοῦ κ. Κωστάκη Ι. Κωνσταντινίδου µετχ τής δ. Ἑλένης Καρατζᾶ. Τὴν π. Κυριακὴν ἐτελέσθη- σαν ἐν Λεμεσῷ οἱ γάµοι τοῦ κ. Χριστάκη Σαββίδου, ἄντα- ποκριτοῦ τοῦ «ΠΒ. ΠΜ. Φύλα- κος», μετὰ τῆς ὅ. Μα ρούλας Κ. Μιχαηλίδου. Ἐπίσης ἐτελέσθησαν οἱ γά- μοι τοῦ κ. Βίκου Ι. Τριτοφτί- δου μετὰ τῆς δ. Βίκης Δημη: τρίου. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐτελέσθη- σαν οἱ γάμοι τοῦ κ. ᾿Αριστο- δήµου Δ. Αρσιώτου μετὰ τῆς δ. Αριάδνης Πολεμίτου, “Απαντα τὰ ζεύγη θερμῶ συγχαίροµεν. τ. Ὁ ἐξ Ἰδαλίου κ. Φίλιππος Πέτρου, ζυγιστὴς τοῦ Λήµμου Λευκωσίας,καὶ ἡ ἐκλευκωώσίας, κ. Ὄλγα Πανταζίδού τελοῦν τοὺς Ὑάμους των μεθαύριον Πυριακήν, ὥραᾳ 3 μμ, ἐν τῷ |. ναῷ ΄Αγ. Σάββα καὶ προσκα- λοιν τοὺς συνγενεῖς καὶ φί- λους των, ὅπως παρσστοῦν. Οἱ νεόνυµφοι ἀφοῦ δεχθοῦν αὐθημερὸν συγχαρητηρίους ἐἑ- πισκέψεις εἰς τὴν ἐν τῇ ἐνο- ρίᾳ 'ΑΥγ. Σάββα καὶ κατὸ τὴν ὁδὸν Αριστείδου ΒΜ. 7 οἰκίαν των, θὰ ἀναχωρήσουν. Ἰδιαί- τεραι προσκλήσεις δὲν θὰ σταλοῦν. «)ιορισποὶ Μειὰ µεγάλης εὐχαριστή: σεως ἠκούσθη ὁ διορισμὸς ἀπὸ τῆς Ίης Μαρτίου ὥς βο- ηθοῦ ΄Ελεγκτοῦ Προμηθειῶν τοῦ κ. Ἰωάννου 'Αργυρίδου, 'Ο κ. Αργυρίδης, ὅστις ἐξε- τέλεσεν ἐπὶ µμακρὸν χρέη Πρώτου Γραμμµατέώς τοῦ Δι- οικητηρίου Λευκωσίας, ἆπεο- λαύει μεγάλης ἐκτιμήσεως διὰ τὴν εὐορκίαν καὶ ἱκανότητά του κασὼς καὶ τὴν μεγάλην προθυµίαν, τὴν ὁποίαν ἐπε- δείκνυε πάντοτε διὰ τὴν ἐέξυ- πηρέτησιν τοῦ κοινοῦ. «ἑυντεχγνιακὸν µάδηµα Σήμερον, ὅραᾳ 7. μμ, θὰ δοθῇ εἰς τὴν ἐν Λευκωώσίᾳ Λέσχην τοῦ Ηυπριακοῦ Ἐθνι- κοῦ Κόμματος ἡ συνέχεια τοῦ 10ου συντεχν. μορφωτικοῦ µαθήµατος περὶ τοῦ ΈἙλληνι- κοῦ ἐργατικοῦ µκινήµατος. Προσκαλοῦνται πάντα τὰ µέ- λη τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος καὶ ἰδιαιτέρως οἱ ἐργάται, ὅπως παρακολουθήσουν τὸ µάθηµα τοῦτο. ᾿δργατσιλαὶ συνε]εύσεις Μεθαύριον Κυριακήν, ὅρᾳ 10 π.µ, θὰ .συγκροτηθῇ εἰς τὸ κατὰ τὴν ὁδὸν Φανερωμένης, ἀρ.23, οἴκημα τῶν ΝΜέωνΣυντε- Χνιῶν Λευκωσίας, ἡ πρώτη τακτικὴ γενικἡ συνέλευσις τῶν μελῶν τῆς Νέας Συντεχνίας ἐργατῶν ξυλουργῶν τῆς πό- λεως καὶ ἐπαρχίας Λευκωσίας. Θέματα: 1) Ἑκλογὴ νέας τα- κπκῆς ος τῆς Συντε- Χνίας. ᾽Ανεργιακὸν ζήτημα. 3) Διάφορα. Ῥγ Ἡ Τὴν αὐτὴν ἡμέραν, ὥρα 2 μ.μ» θὰ συγκροτηθῇ εἰς τὸ οἴκημα τῶν Νέων ΄ Συντεχνιῶν Λευκωσίας, ἡ πρώτη τακτικὴ γενικὴ συνέλευσις τῶν μελῶν τῆς ΒΜέας Συντεχνίας ὁὀδοκα- θαριστῶν Λευκωσίας. Θέματα: 1) Ἐκλογὴ νέας τακτικῆς Ἑ- πιτροπῆς 2) Διάφορα. έχ οροὲ Αὔριον, ὥρᾳ 2--θμμ., δίδεται εἰς τὸ Μαγικὸ ταλάτι Λευκωσίας ὁ παιδι κὸς χορὸς µετηµφιε- σµέάνων τοῦ ᾿Αποέλ. Θὰ βρα- βευθοῦν τὰ ὡραιότερα κο' στοῦµια, θὰ δοθοῦν δὲ δῶρα καὶ παιγνίδια. Θὰ ἀκολου- θήσῃ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἀπὸ τῆς 9 μμ. ὁ μεγάλος ἀποκρη- άτικος Χορὸς τοῦ ᾽Αποέλ, ὑπὸ τοὺς χους τῆς ἐκ ἸἹΙά ὀργά- νῶων ὀρχήστρας χοροῦ τῆς Αστυνομίας. ὌἜνδυμα προαι- ρετικὀν. “ . Ἐν Λεμεσῷ θὰ δοθῇ αὔριον, ώρα 8.30 µμ, εἰς τὸ θέατρον Γιορδαμλῆ ὁ ἀποκρηάτικος Χορὸς τῶν Νέων Συντεχνιῶν Δεμεσοῦ. Θὰ εἶναι µία ἀξέ- Χαστος νύκτα γλεντιοῦ καὶ χα ρᾶς. Ἐ κδρομικὰ Μεθαύριον Κυριακὴν τὰ µέ- λη τοῦ Ἑκδρομικοῦ Συνδέ- Όμου Λευκωσίας θὰ ἐἑκδρά- μουν δι αὐτοκινήτων εἰς τὸν Χιονοσκεπῆ Πρόδρομον.