Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-13

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΛΣ ΝΛ ΛΙΛΠΛΙΛΑΙΩΙΗΘΗ ΚΙΛΑ ΙΡΟΠΟΝ ΑΚΡΛΙΦΝΩΣ ΕΛΛΗΝΟΠΡΗΙΗ -- [Ας ὑπαχούσωμεν εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Μακαριωτ. ᾿Ἀντιβασιλέως Δα- μασκηνοῦ/ Εἰς τὸ ἱστορικὸν καὶ έθνε- γερτήριον κήρυγµά του ἐν Θεσσαλονίκῃ κατὰ τὴν 27ην Φεβρουαρίου, ὁ ᾽Αντιβασιλεὺς Αρχιεπίσκοπος κ. Δαμµασκη- νὸς εἶπε καὶ αὐτὰ τὰ ἀναμφι- σβήτητα : «Πιστεύω, ὅτι ἔχομεν καθῆ: κον νὰ διαπαιδαγωγήσωμεν τὴν νεότητα κατὰ τρόπον ἀπραιφνῶς Ελληνοπρεπῇ καὶ ἐπὶ τῇ ᾖβάσει τῶν ἀρχῶν τῆς Χρισειανικῆς ἀγωγῆς. Μόνον οὕτως ἡ νέα 'Ελληνικἡ γενεὰ θὰ δυνηθῇ νὰ κατανο- ήσῃ διατὶ τὸ ὄνομα τῆς 'Ελ- λάδος ἔχει καταστῇ σύµβολον αἰώνιον τῆς εὐγενεστέρας ἀν- θρωπίνης ἰδεολογίας. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ ἡγέτις λεγοµένη τάξις Εχει καθῆκον ν᾿ ἀρθῇ εἰς τὸ ὕψος τῶν νέων καθηκόντων». ,Απὸ τὸ ἁπόσπασμα τοῦτο τῆς ὁμιλίας τοῦ 'Αντιβασιλέ- ὡς κ. Δαμασκηνοῦ καταφαί- νεται ἡ σπουδαιότης τῆς δη- µιουργίας μιᾶς νέας καὶ ὑγι- οὓς γενεᾶς,ἐμπεποτισμένης μὲ τὰς πεποιθήσεις τῆς Φυλῆς µας, ἱκανῆς νὰ συνεχίσῃ τὸ τίµιον καὶ ἐκπολιτιστικόν της ἔργον. Καὶ εἶναι πράγματι οὐ σιώδης ἡ δηµιουργία µμιᾶς τοιαύτης γενεᾶς, διότι, ὅπως ὀρθότατα παρετήρησεν ὁ Αν: τιβασιλεύς, «ἡ πλήρης ἀνοικο- δόµησις τοῦ νέου ἐθνικοῦ οἵ- κου δὲν 39’ ἀποτελέσῃ καθῆ: κον µόνον τῆς ἐν δράσει ἙΕλ- ληνικῆς γενεᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν διαπλάσει τοιαύτης διὰ τῆς Κκαιαλλλήλου διαπαιδαγωγή- σεώς της». Καὶ ὁ ᾿Αντιβα. σιλεὺς ὑπεγράμμισεν ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου τοὺς κινδύ: νους, τοὺς ὁποίους συνεπά- γεται «ἡ αὐθαίρετος µεταχεί- ρισις τῆς νεότητος». Ὅσον ἀληθεῖς εἶναι αἱ πα- ρατηρήσεις αὗται, τόσον θλι- βεραὶ εἶναι καὶ αἱ σκέψεις, τὰς ὁποίας αὗται ἐγείρουν μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κυπρι” ακοῦ λαοῦ, τοῦ ἁἀλυτρώτου αὐτοῦ Ελληνισμοῦ, διὰ τὴν στάσιν ὡρισμένων ἀνθρώπων, εἰς τοὺς ὁποίους ἐνεπιστεύθη ἱ τὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν τέκνων του. Δυστυχῶς αὐτοὶ παρεσύρθησαν ὑπὸ τοῦ κομ- ματισμοῦ καὶ ἀντὶ νὰ διαπαι- δαγωγοῦν τὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν κατὰ τρόπον «ᾱ- κραιφνῶς 'Ελληνοπρεπῇ καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς Χτιστιανικῆς ἀγωγῆς», προ: σπαθοῦν διὰ τῶν πράξεων καὶ τῆς διδασκαλίας των νὰ τῆς ἐνσταλάξουν ἰδέας Κξένας, ἄντικρυς ἀντιθέτους πρὸς τὰς παραδόσεις καὶ πεποιθήσεις τῆς Φυλῆς της. Τὸ ἀποτέλε- σµα εἶναι θλιβερὸν καί, ἐὰν ἡ κατάστασις ἀφεθῇ νὰ συ- νεχισθῇ, θὰ θρηνήσωµεν συν τόµως ἀνεπανορθώτους ἠθι- κὀἀς καὶ ἐθνικὰς καταστρο- φάς. ᾽Αλλ' εἶναι πλέον και- ρὸς διὰ τοὺς ἰθύνοντας τὰ ἐκπαιδευτικά µας πράγματα νὰ σκεφθοῦν τὴν εὐθύνην Ίων ἀπέναντι τῆς ἀλυτρώτου αὖ- τῆς Ἑλληνικῆς γωνίας καὶ νὰ «ἀρθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν καθηκόντων τών». Καὶ οὔτε πρέπει νὰ τοὺς ἀφίσῃ ἆσυγ- κινήτους καὶ ἡ πρόσφατος πατριωτικἡ πρᾶξις τοῦ “Ελ- ληνος Ὑπουργοῦ τῆς Παιδεί- ας κ. Αμαντος, ὅστις ἔθεσεν εἷς διαθεσιµότητα ἐπ᾽ ἰδίᾳ εὐθύνῃ τοὺς Ἑαμικοὺς κα- θηγητὰς τοῦ Ἐθνικοῦ [ανε- πιστηµίου καὶ τοῦ Πολυτε: χνείου. Ημεῖς, οἱ γονεῖς µα: θητῶν, καὶ μαξζὶ μὲ ἡμᾶς ὁ- λόκληρος ὁ ᾿Ελληνικὸς Κυ- πριακὸς λαός, ἀπαιτοῦμεν νὰ ἐκκαθαρισθοῦν τὰ σεσηπότα ἐκ τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῶν τέκνων µας. ᾽᾿Απαιτοῦμεν καὶ ἡμεῖς, ὅπως ὁ ᾿Αντιβασιλεὺς κ. Δαμασκηνός, ὅπως τὰ τέ- κνα µας διαπαιδαγωγῶνται Ἑλληνοπρεπῶς καὶ συμφώ- νως πρὸς τὰς ἀρχὰς τῆς ΧἎρι- στιανικῆς ἀγωγῆς. Οὐδεμίαν ἄλλην πορείαν ϐ) ἀνεχθῶμεν καὶ θὰ ζητήσωμµεν εὐθύνας. Φθάνει πλέον, ἡ κωμωδία ἐ- συνεχίσθη ἐπὶ μακρόν. ΓΟΝΜΕΥΣ ΜΑΘΗΤΟΥ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Ανακοινωθὲν τοῦ Κυπρ. ᾿Εδνικοῦ Κόμματος Τὸ Κυπριακὀν ἘΕθνικὸν Κόμμα μετὰ λύπης παρατηρεῖ τὴν ἀνάμιξιν τοῦ ὀνόμοτός του καὶ πάλιν εἰς τὸ ζήτημα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ᾿ΤΕθνικῆς µας ἐπετείου καὶ τοῦτο διότι ὑπάρχουν πάντοτε οἱ ἄνθρω: ποι, ποὺ καὶ αὐτὰ τὰ καὶ τὰ ὅσια εἶναι ἕἔτοιμοι ντ τὰ θυοιάσουν χάριν τῶν κοµ- ματικῶν των συμφερόντων. Καὶ ἐὰν μὲν τὸ Κυπριακὸν Ἐθνικὸν «Κόμμα εἶναι µία «δρὸξ ἀνθρώπων», ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ τορπιλλίσῃ τὴν ᾿Εθνικὴν ᾖΝορτὴν, ὡς Υρά- Φουν αἲ ᾿Ακελικαὶ ἐφημερίδες, τότε διατὶ τόσος θόρυβος διά µίαν ἀσήμαντον ὃδράκα ἀν- θρώπων : 'Εὰν ὅμως πρόκειται περὶ ὄγκου συμπαγοῦς, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πραγµατικότης διὰ τὸ Κυπριακὀν ᾿ἘΕθνικὸν Κόμμα --πρᾶγμα ποὺ πειράζει τοὺς Φίλους µας--τότε ἄς ἴδωμεν ἐὰν ἡμεῖς εἴμεθα οἱ τορπιλλι- σταὶ τῆς μεγάλης ἑορτῆς. Πρωτοβουλίᾳ τῆς 'Εκκλησί- ας, ἐγένετο πάντοτε ὁ ἐπίση- µος ἑορτασμὸς τῆς 22ης Μαρ: τίου καὶ οὐδεὶς-- εἴτε ἄτομον, εἴτε Σωματεῖον. εἴτε ᾿Οργά- νωσις, εἴτε Ἰίόμμα,-- εἶχε ποτὲ τὸ δικαίωµα νὰ ἀπαγορεύσῃ εἰς οἷον δήποτε ἄτομον, ὌὈρ- γάνωσιν, ἢ Κόμμα νὰ προσέλ- θῃ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ πα ρασ:ῇ εἰς τύν δοξολογίαν. Υπενθυμίζοµεν τοὺς καλοθε λητάς, ὅτι τοῦτο ἔγινε καὶ πέ- Ρρυσιν ἀκριβῶς καὶ ἕκαστον Σωματεῖον ἢ Ὀργάνωσις ἀφέ: θη ἐλεύθερον νὰ ἑορτάσῃ μὲ οἰονδήποτε τρόπον ἤθελε κρί- νῃ καλύτερον ἑνδοσωματει- ακῶς ἤ καί ἐκτὸς τοῦ Σωμα: τείου του. Μήπως τὸ Ἐθνικὸν ἱερὰ . Κόμμα διενοήθη ποτὲ τὴν ἆ παγόρευσιν τῆς ἐλεύσεως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οἰουδήποτε ἤ µπόδισε ποτέ τὴν ὀργάνωώσιν οἰασδήποτε ἑορτῆς ἀπό οἷον δήποτεξδωματεῖον, Ὀργάνωσιν ἢ Κόμμα λΑντιθέτως, πειθαρχοῦν εἰς τὴν φωνὴν τῆς ᾿ἘΕκκλησίας, θά παραστῇ καί ἐφέτος εἰς τὴν δοξολογίαν διὰ νὰ τιµήσῃ τὴν Ἐθνικήν του ἑορτήν. Τώ- ρα ἄν τὸ Κόμμα διὰ γνωστοὺς λόγους, δὲν θέλει νὰ συνεορ- τάσῃ μέ τὸ ᾿Ακὲλ καὶ νὰ κά: µῃ «κοινὲς γιορτές καὶ πανη- γύρια», αὐτὸ εἶναι δικαίωμά του καί µόνον ἀπὸ κακοπί- στους ἀνθρώπους δύναται νὰ Χαρακτηρισθῇ ὡς διασπαστική Ἡ ἐνέργειά του αὐτή. Αλ- λωστε, πῶς, ἡμεῖς, οἱ ἕώς Χθὲς.... πατριδοκάπηλοι καί προδότες, κατὰ τὸ ᾿Ακέλ καὶ τὰ Εντυπά του, θὰ τολµήσω- μεν νὰ συμβαδίσωμεν μὲ τοὺς ἥρωας καὶ τοὺς ὑπερπατριώ» τας τῆς ἀντιθέου Ἱπαρστά ξεως Δὲν ὠφελεῖ εἰς τίποτε πλέον νὰ ὑποκρινώμεθα μεταξύ µας καὶ νὰ ἐμπαίζωμεν τὸν δυ στυχῆ αὐτὸν λαὀν, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐννοήσῃ καλῶς, ὅτι μὲ τὸ ᾿Ακὲλ οὐδὲν κοινὸν σημεῖ- ον συναντήσεως δύναται νὰ ὁ- πάρξῃ καὶ ὅτι ἐπὶ τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς μᾶς χωρίζουν ὅδια- Φοραὶ τεράστιαι καὶ παμμµέ: γισται. Οἱ ἡγέται τοῦ ᾿Ακὲλ ἁκο- λουθοῦν τὸν ον τῆς Μό- σχας καὶ τοῦ ρεμλίνου, ὡς οἱ ἴδιοι ὑπερηφάνωώς πλειστά. κις διεκήρυξαν, ἡμεῖς δὲ τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῆς , Ακροπόλε- ὡς. Ἐκεῖνοι τὸ διεκήρυξαν µυριάκις, ὅτι οὐδεμίαν αἴγλην ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΞΕΙΑΝ ΕΝΔΟΚΟΜΜΑΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ Ἑχωρέσθη εἰς 4 ἀντίπαλα στρατόπεδα, ἀλληλθοκατηγορθύμενα καὶ διαπλη- πτιζόµενα-- Ολθνύχτιοι θορυδώ- δεις συνεδριάσεις ἐν Άεμεσξ. ᾽Αποβολαὶ στελεχῶν τοῦ Κόμματος’ Οἱ ᾿Ακελικοὶ τῆς Λεμεσοῦ Φαίνεται, ὅτι ἔγιναν «μαλιὰ κουβάρι». Κατὰ τὰς τελευ- ταίας ἡμέρας σοβαραὶ διενέ- ξεις ἀνεφύησαν μεταξύ των, συγκαλοῦνται ἐπανειλημμ:ναι καί ὁλονύκτιοι συσκέψεις, κατά τὰς ὁποίας ἀλληλοκα- τηγορίαι ἐκτοξεύονται καὶ σφοδραὶ ἀντεγκλήσεις δηµι ουργοῦνται, Πλήρης «μυστι κότης ἀσφαλείας» ἐπεβλήθη ὑπὸ τῶν ᾿Ακελαρχῶν ἐπὶ τῶν διαδραματιζοµένων, ἀπὸ τὰς ἐλαχίστας ὅμως πληροφορίας, αἵτινες διέφυγον τὰν «ἀπο- κλεισμὸν» καὶ ἐδημοσιεύθη: σαν εἰς τὸ «Σάϊπρους Πόστ», σταλεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτοῦ του, καταφαί(- γεται ἡ «κρισιµότης» τῆς κα- ταστάσεωώς. ! Κατὰ τὰς πληροφορίας αὐ-] τάς, ἡ διένεξις, ἥτις ἐμαίνε: το ἀπό τινων μηνῶν παρα: σκηνιακῶς εἰς τὰς τάξεις τοῦ ᾽Ακέλ, ἐξέσπασε κατόπιν τῆς. ἀποφάσεως τῆς Ἐπαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ᾿Ακὲλ Λεμε: σοῦ ν᾿ ἀπτοβάλῃ μερικὰ ἠγε- τικἁ στελέχη, κατέχοντα ση- μαντικὰς θέσεις ἑντὸς τοῦ Κόμματος. ΛΛέλη τῆς ᾿Ἐπαρχ. Ἐπιτροπῆς τοῦ ᾿Ακὲλ κατη- γοροῦνται, ὅτι συνειργάσθη- σαν μὲ «ἀντιδραστικοὺς»κατὰ τὸς τελευιαίας ἐκλογὰς τῆς Ἑνώσεως Μικροκαταστηµα» ταρχῶν Λεμεσοῦ παρὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κόμματος. ) Εἰς τὰς συζητήσεις παρί- στανται, ἀφιχθέντες ἐπὶ τού- τῷ εἰς Λεμεσόν, ὁ προσωρι: νὸς Γεν. Γραμματεὺς τοῦ '᾿Ακέλ, ὁ Γραμματεὺς τῆς Παγ κυπρίου ΄᾿Ενώσεως Μικροκα- ταστηματαρχῶν, ὁ δημοσιο: γραφικὸς διευθυντὴς τοῦ ᾿Α: κἐλ Μηνᾶς Περδίος καὶ ἄλλα αέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ᾽Ακὲλ.Οἱ ὑπὸ κατηγορίαν Ακελικοὶ ἔχουν ἰσχυρὰν ὃ- ποστήριξιν, κατὰ τὰς συζητή- σεις δὲ σημειοῦνται συχναὶ ἐπεμβάσεις καὶ διακοπαἰ καὶ ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ ᾿Ακὲλ βάλ- λεται ὁμαδὸν δι’ ἐρώτήσε- ὧν ἐξ ὅλων τῶν πλευρῶν. Οἱ κατηγορούμενοι φέρονται ὡς συνεργασθέντες μετὰ τοῦ κ. Δ. Στεφανίδη (κουνιάδου τοῦ Πλ. Σέρβα), ἔδώσαν πρὸς δη- µοσίευσιν κομματικὰς ἀποφά- σεις κλπ., οὗτοι ὅμως ἠρνή- θησαν, ὅτι ἡ ᾿Επαρχ. ΄Επι- τροπἡ τοῦ ᾿Ακὲλ εἶχε δικαίω- μα νὰ ὑποδείξη Γραμματέα τῆς Ἑνώσεώς Μικροκαταστη- ματαρχῶν πρόσωπον.(τὸν κ. Χαράλαμπον Σολομωνίδηγ), τὸ ὁποῖον δὲν ἀπήλαυε τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειοψηφί- ας. ᾿Επίσης κατηγοροῦν τὴν Ε.Ε. ᾽Ακὲλ, ὅτι παρέλειψε νὰ ὁποβάλῃ παραίτησιν πρὸ 6 περίπου μηνῶν, ὅτε ἔπρεπε νὰ γίνουν νέαι ἐκλογαί. 'Ἡ Ἐπιτροπὴ κατηγορεῖται, ὅτι ἔχουν πλέον δι αὐτοὺς «τὰ σπασμένα μάρμαρα τοῦ Παρ: θενῶνα» καὶ καμμία δύναμις εἶναι ἱκανὴ νὰ τοὺς κάµῃ νὰ πιστέψουν πλέον εἰς «τὰ μου: χλιασμένα κόκκαλα τῶν προ: γόνων µας». Πρὸς τὶ λοιπόν, κοινὸς ἔορ τασμὸς μιᾶς ἑορτῆς ποὺ δὲν τὴν πιστεύουν Πρὸς τὶ κοι: νὸς ἑορτασμὸς μιᾶς ἡμέρας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἐθνικὸν περιεχόµενον », δι’ αὐτούς Πρὸς τὶ ἡ δισκώμώδησις τῆς Ἑλληνικῆς Σηµαίας, εἰς ὃ τὴν θέσιν τῆς ὁποίας οἱ «σύν- τροφοι» προτιμοῦν νὰ άναπε: τάσουν τὰ σφυροδρέπανα καὶ τὴν παντιέρα τῆς ἐρυθρᾶς ἰδεολογίας των Πρὸς τὶ ἡ πε: ραιτέρω ὑποκριτικὴ συνερ- γασία Πρὸς τὶ ἀφοῦ γνωρί(-1γ ζομεν, ὅτι μετὰ τὴν συναδέλ- Φώσιν καὶ τὴν ἑορτὴν μᾶς περιμένει καὶ πάλιν ἡ προδο σία Ἐκ τῆς Γενικῆς Γραμματείας τοῦ.Κυπρ. Εθνικοῦ Κόμματος. ὃρᾷ ὡς «φράξια», διὰ νὰ κρατήσῃ δι ἑαυτὴν τὰς καλῶς πληρωνομένας θέσεις, Αἱ αὐταὶ πληροφορίαι άνα- φέρουν, ὅτι ὁ κ. Σάββας Μα- Χαιρᾶς, ΔημοτικὸςΣύμβουλος ἀπεβλήθη ἐκ τῆς Ἑνώσεως Μικροκαταστηματαρχῶν, ἀπο- Φφάσει τοῦ κλάδου ὑποδημα- τοποιῶν, ἐπὶ τῷ ὅτι οὗτος, ἐν τῇ ἰδιότητί του ὡς Δημοτι- κοῦ Συµβοόλου, δὲν ἐπιδει- κνύει τὸ ἁρμόξον ἐνδιαφέρον διὰ τὰ ζητήµατα τῶν ὑποδη- ματοποιῶν. Αλλαι πληροφο- ρίαι ἐκ Λεμεσοῦ ἀναφέρουν, ὅτι οἱ ᾽Ακελικοὶ ἐχωρίσθησαν εἰς 4 κόμματα: 1) τῶν ἰατρῶν κ.κ. Μάρκου Μαρκουλλῆ καὶ Β. Βασιλείου, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ ἰσχυρότερον. 2) τοῦ κ. Πλ. Σέρβα, ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν µειοψηφίαν καὶ περιλαμβάνει ὑπαλλήλους τῶν Δημοτικῶν Πρατηρίων καὶ ἄλλους Δηµμο- τικοὺς ἐργάτας. 3) τοῦ καθη- γητοῦ κ, Β, Ξιούτα καὶ 4) τῶν νέων, μὲ τοὺς περὶ τοὺς κ.κ. Γ Σιάντον καὶ Γ.Μηνᾶν. Ὑπάρ. χει καὶ πέµμπτον κόμμα, τῶν Τροσκιστῶν, τὸ ὁποῖον ἀν- τιδρᾷ ἐναντίον ὅλων τῶν ἄλ- λων κομμάτων. Ἡ διένεξις ὀγκοῦται συνε- χῶς, τείνουσα νὰ ἐπεκταθῇ μεταξὺ ὁλοκλήρου τοῦ κε λικοῦ κόμματος. 'Π πάλη φαίνεται, ὅτι διεξάγεται µε- ταξὺ τῆς µερίδος τῶν πλέον εὐσυνειδήτων καὶ συντηρητι- κῶν στοιχείων ἀφ᾿ ἑνὸς, καὶ τὴς µερίδος τῶν δικτατορικῶν στοιχείων τῆς ἄκρας ἀριστε: ρᾶς ἀφ' ἑτέρου. ᾽Αναμένονται σοβαραὶ ἐνδοκομματικαὶ ἐξε- λίξεις, ὁ ᾽Ακελικὸς δὲ τύπος διετάχθη νὰ τηρήσῃ αὐστηρὰν σιγήν. Ἐν τῷ μειαξὺ ὁ ᾿Α. κελάρχης κ. Σέρβας εὑρίσκε ται ἀκόμη μακρὰν τῆς Κύπρου. ΧΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΛΥΝΑΜΙΤΙΛΟΣ Μᾶς γράφει ὁ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτής µας, ὅτι 200 πε. ρίπου ᾽Ακελικοὶ, ἐκ τῶν δυ: σηρεστηµένων καὶ διασπα- σθέντων τελευταίως ἐκ τοῦ κόμματος, διῆλθον τὴν ἑσπέ ραντῆς π. Κυριακῆς ἔξωθεν τοῦ θεάτρου Γιορδαμλῆ, ὅπου ἐδίδετο ὁ χορὸς τοῦ Ακὲλ, καί διεμαρτύροντο καὶ ἐφώνα- ζον: «Βὰ σταµατήσῃ ὁ χορὸς. Δὲν σᾶς ἀξίζει,παλ ηοτόµαρα!» Περὶ τὴν 1 πμ. ὥραν ἰσχυρὰ ἔκρηξις δυναµίτιδος πλησίον τῆς ὀπισθίας θύρας τοῦ θεά- τρου ἀνεστάτωσε τοὺς χορευ- τάς. Ἡ Αστυνομία διεξάγει ἀνακρίσεις. Κυπριακὸν ᾿Ἐθνικὸν Κόμμα. Ἐπαρχιακὴ ᾿Οργά- νωσις Αευχωσέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοῦνται τὰ µέλη τοῦ Κυπριακοῦ 'Εθνικοῦ [ὸμ: µατος, ὅπως προσέλθωσιν εἰς τὴν Λέσχην τοῦ Κόμματος ᾱ- ναλόγως τῆς ἑνορίας εἰς τὴν ὁποίαν κατοικοῦν, κατὰ τὰς ἀκολούθους ἡμέρας καὶ ὥρας, πρὸς ἀνάδειξιν τῆς Τομεακῆς των Ἐπιτροπείας-- Τρυπιώτης:-- Τρίτη, 13)3)945 ρᾳ 6 μμ. Ανιος Σάββας-- Τετάρτη, 14)3)945, 6 μμ. ΙΑ: γιος ᾽Αντώνιος:-- Πέμπτη, 15) 3945, 6 μµµ. Άγιος Ἰωάν- νης:”-- Παρασκευή, 16)3)945 6 Χρυσαλινιώτισσα:-- Σάββατον, 173)45 5 μμ. “Α- ιος Κασσιανός--Σάββατον, 17)3)945 6 μμ. Διὰ τὴν ᾿Επαρχιακὴν Ἐπι. τροπείαν τοῦ ΚΜυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος. Ο Γραμματεὺς Α. ΑΡΑΟΥΖΟΣ κοινώνμκών Μαέ Αρχώμ.. 2]. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ! ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΠΗΣ ΚΑὶ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κΑ! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: 'Οδὸε ᾿Αρτέμιδος Αρ. (Ακίνητα Μπενᾶ) ΊΤ. Κ. 370 ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 652 ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ.Ι ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 3000 ΣΥΜΜ. ΛΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΕΣΦΥΡΟΚΟΠΗΣΛΝ ΧθΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ᾿Επὶ τῆς Ντόρντμουντ ἐρρίφδησαν 5.000 τόνοι θομθῶν τρωτικὴν ἐπίθεσιν ἐναντίον στόχων ἐν Γαρμανίᾳ. --Μὲ τὴν κατάληψιν τῆς δεις µάχαι Οἱ πέκρουσαν Χθὲς δύο τοιαύτας ᾽αμερικανικὰ βομβαρδιστικὰἁ ἐβομβάρδισαν χθὲς καὶ στρατιωτικοὺς στόχους εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Βαλτικῆς Γερμα- νικὸν λιμένα Σβαϊνεμύντε, 35 µίλια βορείως τοῦ Στεττίνου. ΛΟΝΔΙΜΟΝ, 13 (Ρέουτερ). Ἡ µεγάλη ἐπίθεσις τῆς Συμμαχικῆς ἀέροπορί- ας ἐναντίον τῆς Γερμανίας ἐσυναχίσθη καὶ χθὲς ὑπὸ 15.000 Βρεττανικῶν καὶ ᾽Αμερικανικῶν ἀεροπλάνων, ἐκ τῶν ὁποίων 2.500 περίπου ἦσαν βαρέα βοµβαρδι- στικἀ. Ανω τῶν 1,000 βαρέων Βρεττανικῶν βαρδιστικῶν διενήργησαν χθὲς τὸ ἀπόγευμα συγκεν- βομ” τῆς πόλεως ΠΒΜτόρντμµουντ, 30 µίλια ἀνατολικῶς τοῦ Ρήνου, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔρ- ριψαν 5.000 τόνους βομβῶν. Περὶ τὰ 1.350 Αμερι- κανικἁ βομβαρδιστικἀ ἐπετέθησαν ἐναντίον ἄλλων Ἠ Ἱη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ ἐξαπέλυσε χθὲς νέαν ἐπί- θεσιν καὶ προήλασε κατὰ ἕν µίλιον ἐκ τοῦ προγεφυρώματός της ἐπὶ τοῦ Ρήνου, ἔναντι τῆς Ρεμάγκεν. Τὸ ᾽Αμερικανικὸν προγεφύρωμα ἔχει τώρα βάθος 4 1)2 μιλίων καὶ πλάτος 9 µιλίών καὶ ἡ Ίη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ κατέχει 23 πόλεις καὶ χωρία ἐν τῷ προγεφυρώματι. Τὸ Γερ: μαγικὸν πυροβολικὸν βάλλει ἐναντίον τῶν ᾽Αμερικανικῶν θέ- σεων, ἐνισχύσεις ὅμως ἐξακολουθοῦν νὰ διαβαίνουν τὸν ῬΡῇ- νον. Ἡ 53η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ κατέλαβε καὶ ἄλλας 10 Γερ- μανικὰς πόλεις καὶ χωρία καὶ περιώρισε τὸν Γεομανικὀν δι άδροµον διαφυγῆς ἐπὶ τοῦ Μοζέλλα εἰς 10 μίλια. Κουστρὶν οἱ Ρῶσσοι ἐξεκαθά- ρισαν καὶ τὸ τελευταῖον ἰσχυρὸν Γερμανικὸν ὀχυρὸν ἀνατο- λικῶς τοῦ ᾿Οδέρου, ἔναντι τοῦ Βερολίνου. Ὁ κλδιὸς πέριξ τοῦ Δάντσιγκ καὶ τῆς Γδύνιας κατέστη στενώτερος. Δυνάμεις τοῦ Ροκοσσόφσκυ ἀπέχουν 8 μίλια ἐκτοῦ λιμένος τοῦ Δάν- τσιγκ. Βοτιοδυτικῶς τῆς Βουδαπέστης διεξάγονται Γερμανοὶ διενεργοῦν χρησιμοποιοῦντες δύο νέας μεραρχίας τάνκς. Οἱ Ρῶσσοι λυσσώ- ἰσχυρὰς ἀντεπιθέσεις ἀ- Περὶ τὰ 650 βαρέα ναυτικοὺς ἐπιθέσεις. Ὑπὸ τοῦ Δ. Συµβουλίου τῆς Παγκυπρίου Διδασκαλι- κῆς Ὀργανῶσεως ἐξεδόθη ἔκκλησις πρὸς τοὺς διδασκά- λους, καταδικάζουσα τὴν δια- σπαστικὴν προκήρυξιν τῶν 199 διδασκάλών, τῶν συνελ- θόντων εἰς τὸν «Παρνασσόν», ἥτις «καὶ τὸ διδασκαλικὸν γόητρον µεγάλως μειώνει καὶ τὰ διδασκαλικἁ συμφέροντα σημαντικῶς ζημιοῖ»,. 'Ο δι. δασκαλικὸς κόσμος καλεῖται νὰ µείνῃ πιστὸς εἰς τὸ νόµι: μον Συμβούλιον τῆς Π.Δ.Ο. «Ὑπὸ τοῦ Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ἐξεδόθη Χχθὲς ἡ ἐπιφυλαχθεῖσα ἀπόφασίς του ἐπὶ τῆς ὀποθέσεως ἀποπείρας διαρρήξεώς τῆς ᾿Οθωμανικῆς Τραπέζης Λευκωσίας. Ἑκ τῶν κατηγορουμένων ὁ Πάολο Πατιτοῦτσι κατεδικάσθη εἰς 4 ἐτῶν φυλάκισιν, ὁ Σ. Σαρρῆ εἰς ὃ ἐτῶν Φφυλάκισιν, καί ὁ Σαλὶχ Ἑκτογροὺλ εἰς 2 ἐτῶν Φφυλάκισιν, Σήἠµερον, ὥρα 7 μ.μ, θὰ δι- δαχθῇ ἐν τῇ ἐν Λευκωσίᾳ Λέ- σχῃ τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμματος τὸ ἀναβληθὲν 232ον µάθηµα μὲ θέµα «Οἱ πολιτι- ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΛΗ Σήµερον καὶ αΌριον προ- βάλλεται τὸ ἐξωτικὸ καὶ γοηή- τευτικὸὀ ΜΟΥΣΙΚΟ ἀριστούρ- γημα. ΡΩΜΑΝΤΖΟ ΣΤΗ ΧΑΒΑΝΑ Μὲ τὸν ἔνδοξο τενόρο: ΑΛΛΑΝ τΖΟΟΥΝΣ καὶ τὴν ἄφθαστη: ΤΖΕΊΝ ΦΡΕΊ:ΖΥ Ἕνα μουσικὸ μεθῦσι στὸ πιὸ ὀνειρῶδες Ὑγραφικὸ καὶ μαγευτικὸ περιβάλλον. Τὴν Πέμπτην καὶ Παρα- σκευὴν τὸ νἑἐο᾿ εὔθυμο ΜΟΥ- ΣΙΚΟ ἀριστούργημα. ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Μὲ τοὺς ΠΕΓΚΥ ΜΟΡΑΝ τΟΜ ΜΠΡΑΟΥΜ. Φάβ-ατον: ΒΑΙ κουσΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ κοί µας ἑξόριότοι». Μᾶς ἀνεκοινώθη ἐκ τῆς ᾽Αρχιεπισκοπῆς, ὅτι δὲν εἶναι ἀκριβὴς ἡ δημοσιευθεῖσα πλη- ροφορία, ὅτι ὑπὸ τῆς Ἐκκλη- σίας Κύπρου ὡρίσθη ὡς ἐπί- σηµος ρήτωρ κατὰ τὴν ἐν Λε- μεσῷ δοξολογίαν τῆς 25η5 Μαρτίου ὁ κ. Ζήνων Ρωσοί- δης, ᾿Ανέλαβε τὰ καθήκοντά του ὁ νέος Πρωτοκολλητὴς τῶν Δικαστηρίων Λεμεσοῦ Βεκπῆ Βέης. Τὴν π. Κυριακήν διεξήχθη ἐνώπιον πολυπληθῶν θεατῶν ἐν τῷΣδταδίῳ Γ.Σ.Π ὁ ἡμιτελι- κὸς ποδοσφαιρικὸς ἀγὼν διὰ τὸ πρωτάοληµα κυπέλλου Κύ- πρου μεταξύ τῶν ὁμάδων Ἔπα καὶ ᾿Αἐλ. Νικήτρια ἆ- νεδείχθη ἡ Ἔπα διά τερµά- των 2--]Ι. Τὸν ἀγῶνα παρηκο- λούθησε καὶ ὁ ἔντ. ᾿Αποικια- κὁς Γραμμµατεύς. “Ο τελικὸς ἀγὼν διὰ τὸ πρωτάθλημα θὰ διεξαχθῇ τὴν Ίδην ᾽Απριλίου ἐν Λευκωσία μεταξὺ τῶν ὁμάδων ἼὌἜπα καὶ ᾿Αποέλ. | ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σἡμερον Τρίτην καὶ αὔριον Τετάρτην ΤΟ ΙΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ Τὴν ΠΕΜΠΤΗΗ καὶ Παρα- σκευὴν τὸ χαρούμενο ἔργο ΤΡΕΛΛΟΣ ΔΠΘ ΕΡΟΤΛ (Διὰ πρώτην Φφορὰν) ΓΟΥΤΓΛΛΙΑΜ ΠΑΟΥΕΛ ΜΥΡΝΑ ΛΟΥ.: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΓΟΥ:ΙΚ ΕΝΤ ΔΙΑ ΤΡΕΙΣ Τὴν προσεχῆ Κυριακἡ: Ὅλως ἐξαπιρετικῶς τέσσα- ρες παραστάσβις ὥρα 1] πμ, ὥρα 2:30, 6 καὶ 8,45 μμ. Μὲ τἠνπροβολὴν τοῦ Ρώωσσι- κοῦ κολοσσοῦ ΟΙ ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΙ Παρελάσεις, ἐμβατήρια, ἓ- ορτές, τρομερὸς κατακτητὴς, ὁ γενναῖος λαὸς τῆς Μόσχας, τρομακτικαὶ συγκρούσεις. ὁ Κόκκινος Στρατὸς. ὁ Στάλιν, ὁ Τιµοσένκο, ἀεροπλάνα, τάνες, ΚΛΠ..Ιο , ΤΡΙΤΗ 13 Μαρτίου 1945 Η ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ ΤΩΝ Χ ΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΕΣ ΚΑι Η ΥΨΗΛΗ Α ΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ [Ποῦ ἀποβλέπουν αἳ ἐπιδέσεις τοῦ Κομμουνιστικοῦ τύπου] Εἰς τὰ τελευταῖα τεύχη τῶν θρησκευτικῶν περιοδικῶν πα- ρετηρήσαµεν µμετ' εὐχαριστή- σεως, ὅτι μερικοὶ θεολόγοι καὶ ἱεροκήρυκες ἀνέλαβον νὰ διαφωτίσουν τὸν Χριστίανι- κὸν κόσμον τῆς νήσου µας, περὶ τῶν σχέσεὠν Χριστ.ανι: αμοῦ-- κομμουνισμοῦ. Εἴναι ἀληθές, ὅτι ἀπὸ τῆς ἱστορικῆς συνεδρίας τῆς Ίρης Βοεμβρίου 1944 εἰς τὸ ΄Λρχι: επισκοπικὸν ἠΛέγαρον, ὅτετὸ µέχρι τότε καμουφλαρισμένον κόµµα ᾖἕἔρριψε τὴν µάσκαν καὶ διεκἠρυξεν, ὅτι εἶναι κομ 'μουνιστικόν, ὁ δὲ Τοποῖηρη: τὴς ἐδήλωςεν, ὅτι δὲν δύνα- ται νὰ ἀποκηρύξῃ τὸν κοµ- μουνισμὀν, διότι δὲν εἶναι χριστιανικἡ αἴρεσις, ἐγεννή- θησαν εἰς τὴν ψυχὴν μέρους τοῦ χριστιανικοῦ ποιμνίου µε- γάλα ἐρωτηματικὰ καὶ ἑτέθη- σαν ἐνώπιον]αὐτοῦ σοβαρὰ διλήμματα, ὥστε νὰ ταλαν- τεύεται νὰ προσδιορίσῃ πλέ- ον τὸν ὀρθὸν ὀρόμον, τὸν ὁ ποῖον ἔπρεπε νὰ ,ἀκολουθήσῃ Δυστυχῶς ἕκτοτε ὁ Τοποτη- ρητής τηρεῖ σιγἠν, εὐτυχῶς ὅμως ἡ ἕνωσις τῶν θεολόγων καὶ ἱεροκηρύκων Ώρχισε νὰ κατεδίκαζε τὸ στασιαστικὀν κίνηµα τοῦ ᾿Εὰι' καὶ ἀπέκο- πτε ἀπὸ τὸ σῶμά της ὡς σε- σηπότα µέλη τοὺς τρεῖς Ἐα μικοὺς Μητροπολίτας. Εἶναι λοιπόν, κομματισμὸς ἡ ἐκτέλεσις ἑνὸς ἐπιβεβλημέ- νου θρησκευιικοῦ καθήκοντος Ποίαν ἔννοιαν θά εἶχεν ἡ ἆ- ποστολἡ τοῦ θεολόγου ἤ κλη: ρικοῦ, ὅταν θὰ ἔβλεπεν οὗτος τὸ ποίµνιον, τὸ ὁποῖον ἑτά- χθη νὰ φυλάττῃ, νὰ προσβἀλ- Χεται ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ αὐτὸς νὰ ἵσταται ἀπαθὴς ϐε ατής πΠοῖον λόγον θὰ εἶχεν ἡ ὑπαρξίς του, ἐὰν δὲν ἐπροστά- τευε τὴν ἐκκλησίαν ἑἀπὸ ἐκεί- γους ποῴ θέλουν νὰ τὴν Υκρέ µίσουν ᾽Αλλὰ καὶ ἀντιθέτως. Τὰ θρησκευτικὰ περιοδικἀ δια τῶν ἄρθρων τῶν καταδικά: ζουν τὸν ἄθεον κομμουνισμὸν ὅπου καὶ ἄν εὑρίσκεται, χὠ: ρὶς νὰ ἀναφέρωνται εἰς ὡρι- σµένα κόµµατα ἤ ὀργανώσεις. Διατὶ λοιπόν, ἐχολώθη ὧὣὠρι- σµένη μερὶς τοῦ τύπου, ὣρι σµένον κόμμα καὶ ὠρισμέναι ὀργανώσεις Δὲν σηµαίνει τοῦτο, ὅτι ἀντιλαμβάνονται, ὅτι ἡ ἰδεολογία τών εὑρίσκε- ται εἰς τοὺς κόλπους τοῦ ἆ- δημοσιεύῃ διαφωτιστικὰἁ ἄρ- Θρα,τὰ ὁποῖα δὲν ἀμφιβάλλο- μεν, ὅτι θά λύσωσιν ὅλας τὰς γεννηθείσας ἀπορίας τῶν χριστιανῶν τούτων καὶ ϐ τοὺς δώσωσι τὴν ὀρθὴν κα- τεύθυνσιν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὁ ἄθεος κομμουνισμὸς ζητεῖ νὰ τοὺς ἀποσπάσῃ καὶ παραστρα τηµένους νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ µέσα εἰς τὸ χάος τῆς ὑλιστι- κῆς ζωῆς, ἡ ὁποία προσχηµα.: τικῶς διακηρύσσει ἀἄνθρωτι- στικά ἰδεώδη, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα Τίποτε ἄλλο δὲν εἶναι παρὰ μῖσος, χολὴ καὶ αἷμα. ἨἩ παράταξις τοῦ τύπου, ἡ ὁποία ἐκδηλώνει κομμοῦνι στικὰς τάσεις, ἐθορυβήθη ἀπὸ τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν τῶν θεο λόγων καὶ διὰ νὰ τορπιλλίσῃ τὴν προσπάθειάν των ἢρχισε νὰ τοὺς κατηγορῇ, ὅτι κομµα”’ τίζονται καὶ νὰ ἐπαναλαμβά: νῃ τὸ παλαιόν του τροπάριον, διι ἡ Εκκλησία πρέπει νὰ ἵσιαται ὑπεράνω κομμάτων καὶ ὀργανώσεων. Τοῦτο εἶναι ἀληθές, προκειµένου περὶ κομμάτων καὶ ὀργανώσεων, αἱ ὁποῖαι κινοῦνται µέσα εἰς τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ πλαίσια. Ὅταν ἔρχωνται ὅ- µώς ὀργανώσεις καὶ κόμματα, τὰ ὁποῖα ζητοῦν νὰ ὑποσκά: φουν τὴν ὑπόστασιν τοῦ χρι. στιανικοῦ οἰκοδομήματος καὶ νὰ διακωµῳδήσουν τὴν ἔννοι- αν τῆς πατρίδος, τότε ὄχι µό: νον τοὺς εἶναι ἐπιτετραμμέ- νον, ἀλλά ἔχουν καὶ ἱερὰν ὁ- ποχρέωσιν νὰ ἐπέμβουν καί νὰ ἀποτρέψουν τὸ µέγα κακόν. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀἆναν τρέξώµεν εἰς τὸ παρελθὀὸν διὰ νὰ ἀποδείξωμεν τὴν στάσι- τῆς Ἐκκλησίας ἕἔναντι τοῦ κομμουνισμοῦ. Εἶναι τόσον πρόσφατον τὸ γεγονὸς τῆς ἀποκηρύξεως τῶν τριῶν Μη: τροπολιτῶν Κοζάνης, Ἠλείας καὶ Χίου ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ὑπεστή: ριξαν τὸ Εὰμ, µίαν κοµµου- νιστικὴν δηλ, ὀργάνωσιν τῆς ἐλευθέρας πατρίδος. Ἡ “Ἱεραρχία τῆξ Ελλάδος πρὸ ὀλίγου καιροῦ ἐξέδώκεν ἐγκύκλιον διὰ τῆς ὁποίας ἐ- καλοῦσε τὸν κλβῆρον νὰ ἀπέ- Χῃ ἀπὸ τὰ κόμματα. Καὶ ἡ ἰδία “Ἱεραρχία ἀκολούθως υπνο νο ον ο ο νο οσο «δι. ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος ἡ / | | / ἱ α ἱ 4 ἐ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ὁ Συνεργάζονται οἵ καλύτεροι Κύπριοι ἀθλη: | ᾿ τικογράφοι καὶ γυμναστικοὶ ἱ Παγκόσμιον ἀθλητικὸν µρεπορτάζ. ἱ ἱ { ο ΒΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | : θὰ εἶναι ὁἁπαραίτητος ούντροφος τῆς φιλάθλου ) ῃ γεολαίας. ! ἱ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ--ΤΕΊΡΑΣΕΛΙΛΟΣ | ’ ’ ἰ ΚΥΚΛΔΟΦΟΡΕΙ θέου κομμουνισμοῦ ᾿Εὰν ὄχι, τὰ ἄρθρα δὲν ἀφοροῦν αὖ- τούς. ἘΕὰν ναί, ἐννοῦν νὰ κηρύττουν τὴν ἀθεῖαν καὶ οἱ ἱεροκήρυκες νὰ τοὺς καµα- ῥρώνουν μὲ σταυρωµένα τὰ χέρια ᾽Αλλὰ ἡ ἰδία μερὶς τοῦ τύπου κατηγορεῖ τοὺς ἱεροκή- Ρρυκας, ὅτι κάμνοὺν ἀντιλαϊ- κἁ κηρύγματα. Δὲν ὑπάρχουν πλέον ἐσφαλμέναι πληροφορί- αι, Οἱ ἱεροκήρυκες, διερµηνεύ» οντες πιστῶς τὰς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, καταφέρονται ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι παραβαίνουσι τὰς διδασκα- λίας αὐτάὰς καὶ γίνονται κακὰ παραδείγµατα εἰς τοὺς ἅλ- λους, Ὁ γράφων παρηκολού- θησε σειρὀὸν κηρυγµάτων κατὰ τούς θερινοὺς μῆνας εἰς τὰ ἐἑ- ξοχικὰ χωρία τῆς νήσου ΄ καὶ ἀντελήφθη, ὅτι περισσότερον παντὸς ἄλλου ἐμαστιγώθήσαν τὸ χαρτιοπαίγνιον, ἡ μόδα, οἱ εὐρωπαϊκοί Χοροί, τὰ θέα. τρα καὶ οἱ κινηματογράφοι μὲ ἀκατάλληλα ἔργα, τὰ κα- παρὲ καὶ γενικὰ ὅλα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν ἀκολα- σίαν. ᾽Αντιθέτως οἱ οἰκονομι: κοὶ ἀγῶνες καὶ τὰ δίκαια τῶν πτωχῶν βιοπαλσιστῶν εὗρον πάντοτε συµπάθειαν, θερμὸν ἐνδιαφέρον καὶ σθεναρὰν ὁ- περάοπισιν εἰς τοὺς ἄμβωνας των ἐκκλησιῶν, ἀρκεῖ οἱ ἀγῶ- νες αὐτοὶ νὰ διεξάγωνται μὲ ὁδηγητὴν τὸ πνεῦμα τῆς χΧρι- στιανικῆς ἀγάπης καὶ ὄχι τὸ σατανικὸν μῖσος καὶ τὴν λύσ- σαν. Ποῦ λοιπόν, εὑρίσκει ὁ ἀντιδρῶν τύπος, ὅτι οἱ ἱερο- κήρυκες κομµατίζονται καὶ κάµνουν ἀντιλαϊκὰ κηρύγμα: τα Διατὶ ἡ μερὶς αὐτὴ τοῦ τύπου ἐπιτίθεται ἐναντίον τῶν ἱεροκηρύκων Μήπως διὰ νὰ κλονίσῃ τὸ κΌρος τῆς Ἓκκλη- σίας κσὶ μετὰ νὰ βάλῃ τὰ πυρά της ἐναντίον τῆς ϐθρη- σκείας ᾽Αλλ’ ἐὰν αὐτὸ συµ- βαίνῃ, ἄς ἔχῃ ὑπ' ὄψιν της, ὅτι ἀπὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν ἡ χριστιανικἡ θρησκεία διώ- κεται. Καὶ ἐν δσῳ διώκεται, ἐξαπλοῦται. ΕΠΑΡΧΙΩΤΗΣ οσον ο «νο πο πο ο ο οανι». ἀθλητικὴ ἐπιδεώςῆσις | ΠΥΣΡΟΣ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΛΙ 70Η» Ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τίτλον θά ἐκδίδεται μηνιαίως σειρὰ βι- βλίων θρησκευτικοῦ, ἠθικοῦ καὶ κοινώωνικοῦ περιεχοµένου ὑπὸ τοῦ ἱερολ. κ. Παρθενίου Κιρµίτση, καθηγητοῦ τῆς 6Θε: ολογίας ἐν τῷ Παγκυπρίῳ Γυμναδίῳ. Τὰ θέµατα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναπτύσοωνται εἰς τὰ βι- βλία αὐτὰ, θὰ εἶναι τοιαῦτα, ὥστε νὰ ἐνδιαφέρωσι κάθε ἄνθρωπον τῆς ἐποχῆς µας καὶ συνεπῶς δὲν πρέπει νὰ µείνῃ κανεὶς ὁ ὁποῖος, νὰ μἡὴ τὰ ἀποκτήσῃ καὶ ἀφοῦ τὰ διαβάσῃ νὰ τὰ δώσῃ νὰ τὰ διαβάσουν καὶ τὰ παιδιά του. Ἐξεδόθη ἤδη τὸ πρῶτον βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄθεοι», ἐντὸς τοῦ μηνὸς δὲ θὰ κυκλοφορήση τὸ δεύτερον μὲ θέµα «Ἠτο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σοσιαλι- στής » Οἱ ἁἀγορασταὶ τῶν βιβλίων τούτων δικαιοῦνται διὰ δελ- τίὼν νὰ ἀποκτήσωσι δωρεάν διάφορα θρησκευτικὰ, ἴστο- ρικὰ καὶ ἄλλα ὠφέλιμα βι: βλία, συμφώνως πρὸς ὅρους, οἱ ὁποῖοι ἀναγράφονται λε- πιομερῶς εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐκδοθέντος πρώτου βιβλίου. Οἱ θέλοντες νὰ ἀναλάβωσι τὴν διάδοσιν τῶν χρησίµων τούτων βιβλίων μειαξὺ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν] τῶν πό- λεών, κὠμοπόλεων καὶ χωρί- ὧν δύνανται νἁ ἀπευθυνθῶσι πρὸς τὀν ἐκδότην σημειοῦν- τες καὶ πόσα ἁἀντίινπα θέ- λωσι διὰ νὰ τοὺς ἀποσταλῶ- σιν ἀμέσως. ' Ἡ τιμὴ ἑκάστου βιβλίου ᾧ- ρίσθη εἰς ἕν (1) σελλίνιον. ᾿Αποστέλλεται ἀμέσως εἷς τοὺς ἐμβάζοντας ταχυδρομι: κῶς τὸ ἀντίτιμον. Διεύθυνσις ἐκδότου ΠΑΡΘΕΒΝΙΟΣ ΚΙΡΜΙΤΣΗΣ Καθηγττὴς Θεολογίας ἐν τῷ Παγκυπρίῳ Γυμνασίῷ ᾿Αρχιεπισκοπἡ-- Κύπρου. Δήλωσις Ὁ ὑποφαινόμενος δηλῶ, ὅτι ἀποσύρομαι ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου «᾿Ανορθώσεως» τοῦ χωρί- ου µου, καθότι ἀντελή- φθην, ὅτι οὗτος δὲν ἐξυπη- ρετεῖ τὰ συμφέροντά µας, ἀλλὰ τείνει νὰ διασαλεύσῃ τὰς περὶ Θρησκείας καὶ Πατρίδος πεποιθήσεις µας. Α. Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Δι ὅσους ἔχουν τὸν καιρὸν καὶ τὸ χρῆμα, ἡ ζωὴ ἐθελ- ταχύτητα ὅσην προελαύνει ὁ Ἐρυθρὸς Στρατὸς εἰς τὸ μέ- Ῥῶσσοι. Αἱ νέα. ἀποθῆχαι φἰσταται τὸ σύστημα σχηματίζονται ἔξωθεν καταστημάτων τούτων, μακραί, Πρὸ τοῦ τέλους τοῦ πολέ µου θὰ παταργηῦῇ καὶ γματικότης, Αἱ τιμαὶ τῶν ἐ ξαιρουµένων τῆς διὰ δελτίω διανομῆς εἰδῶν τόν ἐμποδί ζουν ἀπὸ τοῦ πλεόνασμα των ἄνευ Κρατικοῦ ἐλέγχου περίπου) : Λευχὸς ἄρτος 25 οπήλια, 21)2)1945 τὴ σκοτεινιὰ τῆς ΧΡΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ Μουσιχὴ πλήρης ΑΝΔΡΕΣ 10)- ΕΔΡΑΙ 5)- [ἐν [ζλω ([θι[ἱι (ἐν ἱ1ω [11 (1 (ινα (ναι δν ((Ἴιωτ νι [1 (ἔλι ι ἱ να Πιια ζνἵἱιι ]ι (1 ἴχι [1 [1 ]λἱθλι (Εθν [ἱἱνι( ]λι( []θι((1]1 πστυνονουσς μπΕ πμα μν νην ὅπου κάθε χρόνο δὰ βρῇς ζωή, χαρά, γιὰ μιὰ φορᾶ, εἶναι ὁ χορός ποὺ ξεχνόει κανεὶς Γλέντι. τραγοῦδι, ζωὴ καὶ πιοτό. ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ νὰ ριχθῆτε στὸν { χορὸ, µέσ᾽ τὸ ΒΙ-- ΛΙΙΒΙ θὰ βρῆτε τὴν χαρὰ ΜΟΝΟ κάθε χρόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 96 ο)ο τῶν καθαρῶν εἰσπράξεων θἀάᾷδοθῇῃ εἰς Φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. ΕΝΔΥΜΑ ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΟ ἛἜναρξις 9 μ.μ. ἀχριβῶς. ΒΑΙ- ΕΟυΘΟΕ τοῦ 1945. Οἱ λαχνοὶ Εθὰ προ: σφέρωνται δωρεάν εἰς τὴν εἴσοδον εἰς τὰς ἱΚυρίας καὶ Δεσποινίδας. Διάχοσμ.ος ὀνειρώδης -Ἔραγούδια, Τὸ Μπουφὲἑ θὰ θερμαίνεται δι’ ἐπι- προσθέτου θερµάνσεως. ΘΕΩΡΕΙΑ Λ. 2. ΣΗΜ. Τὰ ΘΕΩΡΗΙΑ καὶ αἱ Ε4ΡΑΙ Ξξ ἐξηντλήθησαν, σατε ἐγκαίρως τὰς δέσεις σας. ζωῆς. εἲἷς τὴν ΤΥΧΕΡΗΝ τοῦ --Μπουφὲ . τέλειο. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 9)- γι αὐτὸ ἐἑξασφαλί- τιώθη ἐν Μόσχᾳ μὲ τόσην τωπον. ᾽Δλλὰ δὲν ἔχουν τὰ ἀπαιτούμενα ρούθλια ὅλοι οἱ τοῦ Σοβιετικοῦ Εμπορικοῦ μή- µατος, διὰ τὰς ὁποίας δὲν ὅ- τῶν δελτίων, τὰ καϊαστήµατα τρο- φίµων καὶ τὰ ἑστιατόρια πε- ριέχουν κάθε εἶδος ἱματισμοῦ, τροφῆς καὶ ποτοῦ. Αἱ τιμαὶ ὅμως εἶναι πολὺ ὑψηλαὶ καὶ αἱ οὐραὶ τῶν πολιτῶν, αἴτινες τῶν είναι τὸ σύστημα τῶν δελτίων διὰ τὰς φθηνὰς Κρατικὰς ἀποθήκας, ᾽Αλλὰ διὰ τὸν κοινὸν Ῥῶσαον τὸ σύστημα τῆς διὰ δελτίων διανομῆς παραμένει µία πρα- ν᾿ ἀγοράσῃ περισσότερα ἀπὸ μίαν µηδα- µινὴν ποσότητα εἶδῶν πολυ- Μόσχα τὸν παρσλθόντα Μάρ- νιον, αἱ τιµαί των δὲ εἶναι τόσον ὑψηλαὶ ὅσον περίπου καὶ αἱ τιμαὶ τῆς ἐλευθέρας ἀγορᾶς, εἰς τὴν ὁποίαν οἱ χω: ρικοὶ δύνανται νὰ πωλοῦν τὸ τῆς παραγωγῆς βλιον ἰσοῦται μὲ 1 σελλίνιον θούτυρος φωμιοῦ 800, αὐγὰ ΠΠ ΠΤΙ, πμ μμ σα ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ πλησιάζει καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτὸ καὶ τὸ 13 γὰν 19 ΨΝΙΗΙ 1Ο ο) Ο σ. τ ΠΠ ΤΤΕΗΙΗΝΗΙΗΗΙΝΙΗΗ ΠΠ! [ΙΙΙ ΤΙ ΠΗ αν Α πογευματινὴ ᾿Ἐφημερὶς Πως ΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ μ 19Η ΗΣ ΤΗΝ ΝΜΟΣΧΛΝ ΙΙΝΝ ΚΑΛΗ ΕΑΝ ΕΧΗΣ ΚΑΙΡΟΝ ΚΑΙ ΡΟΥΒΛΙΑ [Εντυπώσεις Ανγλου ἀἄντα. ποκριτοῦ ἐν Μόσχα]. 15 ρούθλια ἕκαστον, βωδινὸν 8σ0, ζάχαρις 650. «) κοινὸς ἐν καιρῷ πολέ- µου ἐργάτης λαμθάνει περὶ τὰ 600 ρούβλια μηνιαίως. Μὲ ἐργασίαν ῥἑνὲς μηνὸς ϐ ἀγοράσῃ περὶ τὰς δύο λίπρας ζαχάρεως, Μία ἀνδρικὴ µάλλινος ἐν- δυµασία ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴν ἀποθήκην στοιχίζει 4,500 ρούβλια, τὰ ἀνδρικὰ ὑποδή- µατα 1,600 -- 5,700 ρούβλια, αἱ γυναικεῖαι κάλτσαι 280 ρούθλια, ὁ σάπων τουαλέττας 86150 ρούθλια. Ὅ µηνι- αἴος μισθὸς ἑνὸς ἐργάτου µό- λις ἐπαρκεῖ διὰ τὴν ἀγορὰν ἑγός ζεύγους παιδικών ὑποδη- µάτων. Αλλ᾽ οἱ μισθοὶ τῶν διευθυντῶ» ἐργοστασίων καὶ ἄλλων ἀνωτέ- ῥωνξρατικῶν ὑπαλλήλων φθά- νει µέχρι 10,00 0ρούβλια µην: αἰως μὲ πληρωμὰς ὑπερωριῶν καὶ ἐπιδόματα. Αὐτοὶ δύναν- ται ν᾿ ἀγοράσουν π.χ. ἕνα πιἆνον πρὸς 20.900 ρούβλια ἢ ἕνα γυναικεῖον ἐπανωφό- ριον πρὸς 12.000 ρούόλια, Τὰ ἑνοίχια, ἐν συγκρίσει μὲ τὰς τιμὰς τῶν ἐμπορικῶν ἀποθηκῶν, εἴναι χαμηλά. ἝἜνα διαμέρισμα μὲ τρία δω- γ τελείας. µάτια στοιχίζει 488 ρούβλια Αἱ ἐμπορικαὶ ἀποθῆκαι [περίπου μηνιαίως, ἀλλ᾽ ὁ κοι- τροφίμων συγεστήθησαν ἐν Ινὸς ἐργάτης θεωρεῖ ἑαυτὸν εὐτυχῆ νὰ ἐξασφαλίοῃ ἕνα δωμάτιο δι᾽ οἰκονένεαν ἐκ Ἀ---4 μελῶν ἀντὶ πολὺ µι- κροτέρου ἑνοικίου. Αἱ σχηματιζόµεναι ἔξωθεν τῶν ἐμπορικῶν ἀποθηκῶν οὐραὶ πολιτῶν ἐμποδίζουν εἷς τὴν ἀγορὰν τόσον ὅἔσον καὶ δοῦ μερικαὶ τιμαὶ τῆς ἐ- [αἱ τιµαἰ. ᾿Εντὸς τῶν ἀποθη λευθέρας ἀγορᾶς (εἷς ρούδλια κῶν ὑπάρχοιν ἄλλοι τέσοι κατὰ χιλιόγραμμον. Τὸ ρού- Γπολῖται. Πολὺ συχνὰ ἀπαιτεῖ- ται µία ὁλόκληρος ἡμέρα δι᾽ ἀγορὰν ἑνὲς µόνον εἴδους. η ποσο συ συ συσ οσ «σα. 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ! σος λπδνσια, “οζρραόώνες , Ἔδωκαν ἁμοιβαίαν ὑπό- σχεσιν γάμου ὁ κ. Χριστό- δούλος Χ΄΄ Ἰωάννου Πλαστή- ρας ἐκ Λεμεσοῦ, ἀνώτερος ὑπάλληλος τοῦ Οἴκου Χατζη- παύλου, καὶ ἡ δ. Βίνα Πα- πακώστα, ἐκ Λάρνακος, προ- σφιλἠς θυγάτηρ τοῦ ἐφημερίου Αγ. Λαζάρου. ὍὉ κ. Νεοπτόλεμος Ἔρωτο- κρίτου καὶ ἡ δ. Βαθοΐλα Π. Μεοφυτίδου ἐτέλεσαν τούς ἀρ- ραβῶνάς των τὸ π. Σάββατον. σς «ὀζκρόωο /1ς» Ἑξ ἀβλεψίας ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ τελευταῖον φύλλον µας τὸ ὄνομα τοῦ [διοκτήτου-- ἐκ: δότου τῆς συναδἐλφου «᾿Ακρο- πόλεως» ὡς Αναστ. Χ. [α- Βριηλίδου ἀντὶ Αναστ. Χ. Οἱ- κονοµίδου. ἀχοροἳ Ὑπὸ τῆς «᾿Ανορθώσεως» Βαρωσίων διοργανοῦται ἆ- ποκρηάτικος χορός δοθησό- µενος ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Σωματείου τὸ ἑφπέρας τοῦ προσεχοῦς Σαββάτου. 'Ῥήμερον, ὥρα δ-30 µμµ., δί- δεται εἰς τὴν ἐν Λεμεσῷ αἴ- θουσαν «Μαξιμ» µέγας χορὸς ὑπὲρ τοῦ Δημοτικοῦ Πτωχο- κοµείου Λεμεσοῦ. Τὸ ἑσπέρας τοῦ προσεχοῦς Σοββάτου θὰ δοθῇ εἰς τὸ «Μαξίμ» ἀποκρηάτικος χορὸς ὑπὸ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Λεμεσοῦ. Ἐπίσης τὸ προυεχὲς Σάβ- βατον θὰ δοθῇ εἰς τὴν αἴθου' σαν «Βίκτορυ» Λάρνακος ὑπὸ τοῦ Πεζοπορικοῦ 9 χορὸς τοῦ «Γέρικου Φφεγγαριοῦ». Οἱ δοθέντες τὸ π. Σάββα- τον εἷς τὸ Μανγικὸ Παλάτι Λευκωσίας δύο Χοροὶ τοῦ ᾽Αποὲλ ἐσημείωσαν ἐξαιρετι- κὴν ἐπιτυχίαν. Αἱ συνολικαὶ εἰσπράξεις ἐκ τῆς εἰσόδου καὶ τοῦ κυλικείου ὑπερέβη- σαν τὰς 1.000 λίρας. Φίσροραὲ Ὁ κ. Κώστας Πικῆς εἰσέφε- ρεν εἰς τὸ Ταμεῖον προνοίας τοῦ Κυπριακοῦ 'Ἐθνικοῦ ἵόμ- µατος Λ. 3 εἰς µνήµην τῆς ἀδελφῆς του Ἑλένης Π. Δη- μµητριάδου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ραδιόφωνον «Φίλιπς» τῶν 6 λαμπᾶν, συνεχοῦς ρεύµατος, μὲ µε- σαῖα καὶ μακρὰ κύματα. ᾿Αποταθῆτε: Κατάστημα α.Ε.Ο.,ὁδὸς Λήδρας, ᾿Αριθ. 1325, Λευκωσία. 'Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΜ ΧΡ, ΣΩ2Ο0ΟΣ (Μετάφρ. ἐκ τοῦ ᾽Αγγλικοῦ) μμ] [ΛΙΝ ΜΙΙΙΙΠΙΗΗΝΙΙΗΙΝΙΙΙΙΗΠΝΙΗΤΠΙΙΙΙΙΝΙΙΙΗΙΙΙΠΙΗΙΠΙΙΙ ξόδων συμφώνως ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛ. 18, συμπεριλαμβανομένων ὅλὼων τῶν - πρόγραµµα. «4όγῳ τοῦ περιωρισµένου ἀριδμοῦ τῶν ἔκδρο- µέων, προτεραιότης ἐγγραφῆς δὰ δίδεται κατὰ σειρὰν αἰτήσεων. Γράψατε ἤ ἀποταθῆτε ἀμέσως προφορικῶς ἱπρὸς τόν Διευθυντὴν τοῦ Συλλόγου Κον ΝΙΚΟΝ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» εἰς Λευκωσίαν Ταχ. Κιβ. ἀρ. 207 Τηλέφωνο ἀρ. 233. : «ΣΑΛΟΝ ΡΟ7» εἰς Λάρνακα Ταχ. ἀρ. 3 Τηλ. ἀρ. 23. «ΡΙΑΛΤΟ» εἰς Λεμεσὸν Ταχ. Κιβ. 9 Τηλ. 222. Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λσία ΞΕΠΠΗΗΗΗΙΠΙΗΗΙΠΙΠΠΙΗΝΙΔΙΠΙΠΠΙΗΠΠΗΠΠΠΠΠΠΠΠΙΕΠΗΠΗΠΗΠΗΠΗΠΠΗΗΠΠΙΠΠΗΠΗΠΙΠΗΠΙΙ ΑΙ ΝΗΝΗ ΤΗ ΜΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ. 250 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ δἀ εὐτυχήσουν νἁ ἑέο ἐφέτος ΝΝΗΙΝΙΠΗΙ ΕΜΛΙΝΗΙΙΙΠΗΗΙΙΙΝΙΙΙΙ ρτάσουν ΛΙΝ πρὸς τὸ ἔντυπον ἹΙΙΙΗΠΙΠΠΗΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΜΗΝΙΗ µάτους συγχωρίους ΣΗΜ. Θερμᾶς παρακαλοῦνται οἱ αἰδεσιμώτατοι Ἱε- ρεῖς καὶ οἱ ἀξιότιμοι Διδάσκαλοι τῶν χωρίων, ὅπως ὑποβοηθήσωσι τὸ ἔργον τοῦ Συλλόγου, εἰδοποιοῦντες τοὺς γέροντας ἤ τυχὸν ἀγραμ- σης θρησκευτικῆς ἐκδρομῆς. των περὶ τῆς ἀποφασισθεί- ΒΙΝΙΜΝΝΙΜΙΙΝΝΗΗΗΙΗΙΗΙΜΝΜΙΙΙΙ μηνα!