Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-16

ΟΡΓΑΝΟΝ Των ΥΓ ὢΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ κοινώνικων μαξαρχώμ. σπεκαοπασννες αρ) 2]. ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ᾗ ΕΣ ἀΡαΤΙὰ μΠΛΡΜΜΙΠΑ Ιὰ Τὰ ΜΑΛΙ ή ΣΙ ΠΙῶς σκέπτονται οἳ Γάλλοι Κομ- μουνισταὶ κουκουέδες] Ὁ ἐκ συμφεροντολο- γίας καὶ οὐχὶ ἐξ ἰδεολογί- ας κομμουνιστικὸς τύπος τῆς Κύπρου ὑπῆρξεν, ὡς συνήθως, πολὺ καθυστε- ρηµένος καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀναδημοσίευσιν τῆς ὁμι- λίας τοῦ µκομμουνιστοῦ Τορὲζ ἐν σχέσει μὲ τὴν δηµιουρνίαν Γαλλικοῦ ἐ- θνικοῦ στρατοῦ. Διότι ὁ Γραμματεὺς τοῦ Κομμου: γιστικοῦ [Κόμματος τῆς Γαλλίας ἀπὸ τῆς ὁ2ας Ἰανουαρίου ἐδήλωσεν, ὅτι «οὐδεμίαν θέσιν ἔχουν πλέον τὰ ἄτακτα Γαλλικὰ στρατεύματα. Ἡ δημοσία ἀσφάλεια πρέπει νὰ ἀἆνα- τεθῇ εἰς τακτικὰς ἁάστυνο- μικάς δυνάµεις, συγκρο- τουµένας ἐπὶ τούτῳ. Ἡ Κυβέρνησις διέταξε τὴν στρατολόγησιν ὅλων τῶν Γαλλικῶν ἡλικιῶν 18--40 ἐτῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἆπα- ραιτήτων ἔργων εἰς τὰ χω: ρία». Τὴν δὲ 6ην Φεβρου: αρίου ἐπανέλαβε τὰ ἴδια: «Αἱ ἀνταρτικαὶ ὁμάδες δὲν πρέπει νὰ διατηρηθοῦν ἔπὶ μακρότερον». Καὶ δὲν εἶχεν ἄδικον ὁ Τορέζ. Διότι οὗτος κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀναγκα- στικἠς[του διαμονῆς εἰς τὴν θετήν του Πατρίδα ῬΡωώσ- σίαν, ὅταν ἡ Φυσική του Πατρὶς Γαλλία τὸν κατε- δίκαζεν ἐρήμην εἰς θάνα- τον ὡς λιποτάκτην, κα- τενόησε πλήρως τὴν σηµα- σίαν, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῶν συνόρων, ποὺ ἔχει εἷς καλῶς ἐξωπλισμέ- νος καὶ ἰσχυρὸς στρατός, ὑπακούων οὐχὶ εἰς τὰ νεύ- µατα τοῦ κάθε σατραπί- σκου ἤ πολιτικάντη, ἀλλὰ εἰς τὰς διαταγὰς τοῦ Κράτους καὶ τῶν πεπρω- µένων τοῦ Ἔθνους. ἜΕ- πρεπεν ὁ Τορὲζ νὰ αὐτο: εξορισθῇ εἰς Ρώσσίαν διὰ νὰ µάθῃ κάτι ποὺ ἐπὶ δεκαετηρίδας δὲν ἔμαθεν εἰς τὴν Πατρίδα του! ᾽Αλλ” οἱ ἁδιάλλακτοι τῶν ἰδικῶν µας βουνῶν ἦσαν πολὺ βαρύκοοι διά νά ἀκούσουν πῶς οσκέ- πτονται οἱ ξένοι κοµµου- νισταὶ περὶ Ἐθνικοῦ στρα- τοῦ. Καὶ οἱ ἰδικοί µας βά- τραχοι ἐκόαζον ὑπὸ τὰ πρασινόχροα ἕλη των διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς παρατά- σεως τῆς ὑπάρξεως τῶν ἀνταρτικῶν δυνάμεων. Δι- ότι οὔτε ἐπίστευον, οὔτα πιστεύουν εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ ᾿ἘΕθνικοῦ στρατοῦ. Μόνον δι’ ἐρυθροὺς στρα- τοὺς ἤ κομματικὰ μπαῖ- ῥράκκια ἐνδιαφέρονται. Καὶ διατὶ νά ἐνδιαφερθοῦν δι’ Ἐθνικὸν Στρατόν ᾽Αλλὰ χάριν τῆς ἀσφαλείας τῶν συνόρων µας. Περιττόν, μᾶς λέγουν, τὰ βόρειά µας σύνορα εἶναι ἠσφα- λισµένα δυνάμει τῆς ρῇ- ξικελεύθου συνθήκης τοῦ Πετριτσίου ἀπὸ τοὺς ἆ- δελφοὺς Βουλγάρους, ᾿᾽Αρβανίτας καὶ Σέρβους, οἵτινες ἔχυσαν τὸ αἷμά τῶν χάριν τῆς λαοκρατί- καὶ οἳ Ἕλληνες ᾿Εαμο- ας τῶν ἀνοήτων καὶ ἆχα- ρίστων Ἑλλήνων. Οἱ ἁδιάλλακτοι τῶν Ἑλληνικῶν ὀρέων καὶ οἱ πιθηκίζοντες παπαγάλοι τῶν Κυπριακῶν σοκκα- κιῶν τότε ἐνδιεφέροντο µόνον διὰ τὴν παράτασιν τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἀν- ταρτικῶν ὁμάδων διὰ τὴν ἐπιβολὴν εἰς τὸν κατάλ- ληλον τόπον καὶ χρόνον τῆς ἐρυθρᾶς δικτατορίας. Καὶ αὐτὸς ἦτο ὁ λόγος ποὺ πέρυσιν «ἐσίγουν τά βουνὰ» καὶ οὔτε κατήρ- χοντο οἱ ἀριστεροὶ ἀάρχη- γοὶ διά ν᾿ ἀναλάβουν τὰ χαρτοφυλάκιά των καὶ νὰ τιμήσουν τάς ὑπογραφάς των -τοῦ Συμφώνου τοῦ Λιβάνου καὶ νὰ ἐνταχθοῦν εἷς τὴν Ἐθνικήνκυβέρνησιν. ᾿Ενθυμούμεθα τήν ἆληθι- γὴν ἐξήγησιν ποὺ ἔδωκε τὸ Ρέουτερ τῆς 30 ἸΠουλί- ου 1944: «Οἳξ ἀρτμφοὶ τοῦ ἐκομμοῦνιστεκοῦ Κόμ- µατος δὲν ἆέ[ουν νὰ συγ- 1ωνευῤῃ ὃ ὅ/ας μὲ τὸν ὁδνινὸν «ερατόν, ροδού- πενοε, ὅτι Ὦ τοιαύσπ ουγ- Τώνευσις δὰ συνειφήγετο σοδαρὰν µείωσι» τῆς «ο: {ιτεκῆς ἐαφιροοῆς τού Κόμματός των». Καὶ ἦτο δι’ αὐτὸν τὸν λό- Υον ποὺ ἠρνήθησαν οἱ Σαρά- φηδες νἁ τιµήσουν τὴν ὑπο. γραφήν των τῆς συμφωνίας τῆς Γκαζέρτας καὶ οἱ ἀρι- στεροὶ ἀρχηγοὶ νὰ τιμήσουν τὰς ὑπογραφάς των τῆς 30 Ὀκτωβρίου, καθ’ ἅς αἱ ἀν- ταρτικαὶ ὁμάδες ἔπρεπε ν’ ἆ- ποστρατευθοῦν μέχρι τῆς Ίθης Δεκεμβρίου 1944. Καὶ ἤτο δι’ αὐτὸν καὶ µόνον τὸν λόγον ποὺ ἐκήρυξαν τὴν 3ην Δεκεμ- βρίου ιὸν πόλεμον ἐναντίον τοῦ Κράτους, τοῦ λαοῦ καὶ τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν, συμμάχους ἔχοντες τοὺς ἀνέ- καθεν ἐχθροὺς τῆς “Ελληνικῆς Φυλῆς καὶ ὅλα τὰ ἐσωτερικὰ ἐγκληματικὰ ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας. Ἔπρεπε νὰ παρέλθουν 6 αἱματοβαμμέναι ἑβδομάδες καθ᾽ ἅς, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς λαοκρατίας, αἱ περιουσί- αι τοῦ δυστυχοῦς λαοῦ ἡρπά- γησαν, ἐπυρπολήθησαν ᾖ ἀνε- τινάχθησαν, αἱ τιμαὶ τῶν γυ- ναικῶν ἐβεβηλώθησαν, ὁ ϐθε- σμὸς τῆς ὁμηρίας ἀνῆλθεν εἰς πολιτικὸν δόγµα καὶ αἱ ζωαὶ τῶν χιλιάδων ἀντιπάλων ἀφῃ ρέθησαν μὲ τὸν ἀτιμότερον καὶ βδελυρότερον τρόπον ἔ πρεπε τὸ παγκόσµιον νὰ γνω- ρίσῃ τὸ ποιὸν τῶν Ἐαμοκου- κουέδων ἀπὸ ὅλας του τὰς Φφανερὰς καὶ ἀφανεῖς πλειρὰς, ἔπρεπε νὰ ἐπέμβῃ ὁ Βρεττα- νικὸς Στρατός, διὰ νὰ ἀάνα- υνκασθοῦν οἱ ἁἀδιάλλακτοι νὰ ζητήσουν ἀνακωχὴν καὶ τὴν μελλοντικὴν ἀποστράτευσιν τῶν ἀνταρτῶν των. Ἔπρεπε, λέγομεν, νὰ γίνουν ὅλαι αὐταὶ αἱ προδοσίαι εἰς βάρος τοῦ Κράτους καὶ ὅλα τὰ ἐγκλήματα εἰς βάρος το λαοῦ διὰ νὰ ὑπογράψουν τήν 12ην Φεβρουαρίου 1945 οἱ ἀν- τιπρόσωποι τοῦ Ἑὰμ μὲ τοὺς Κυβερνητικοὺς ἀντιπροσώ:- πους εἰς τὸ 'Ὑπουργεῖον τῶν ᾿Εξωτερικῶν (ὡς ὑπήκοοι Σῆ- θεν, ξένου Κράτους, ὡς ἐν τῇ πραγµατικότητι ἤσαν) τὴν ἀἁ- ναλυτικἠὴν Συνθήκην τοῦ προ- συμφώνου τῆς Βάρκιζας, τῆς. ὁποίας τὸ ἄρθρον 5 προνοεῖ περὶ τῆς δημιουργίας τοῦ Ἑ- θνικοῦ Στρατοῦ τῆς Ελλά- δος καὶ τὸ ἄρθρον 6 περὶ ἆ- ποστρατεύσεως τῶν ἀνταρτι- κῶν ὁμάδων. Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑ- ΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Ο ᾿᾽Ακελικὸς τύπος, ὑπείκων εἰς τὰς δισταγὰς τῶν πατρώ- νων του,ἐξακολουθεῖ ν᾿ἀποκρύ πτῃ ἀπὸ τοὺς ἐργάτας τὴν έκρα γεῖσαν εἰς τοὺς κόλπους τοί ᾿Ακὲλ κρίσιν, κατόπιν τῆς ἐ- ξεγέρσεως τῶν μετριοπαθῶν δημοκρατικῶν στοιχείων ἐ- ναντίον τῆς δικ-ατορίας τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς. : Λεπτομερείας περὶ τῶν δια- δραματιζοµένωῶν καὶ τῆς δια- σπάσεως τοῦ ᾿Ακὲλ εἰς τέσ- σαρα ἀντίπαλα στρατόπεδα ἐδημοσιεύσαμεν εἰς τὴν ἔκδο- σίν µας τῆς π. Τρίτης. Βεώ- τεραι πληροφορίαι, δηµοσιευ- θεῖσαι εἰς τὸ «Σάϊΐπρους Πὸστ», σταλεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἐν Λεμεσῷ ἀνταποκριτοῦ του, ἀναφέρουν, ὅτι αἱ ὁλονύκτιοι καὶ θορυβώδεις συνεδριάσεις ἐν Λεμεσῷ, αἴτινες παρετά- θησαν ἐπὶ ὁλόκληρον ἑβδομά- δα, ἀπέληξαν εἰς ἧτταν τῆς Ἐπαρχιακῆς ᾿Ἐπιτροπῆς τοῦ ᾽Ακὲλ Λεμεσοῦ. 'Η συνέλευσις ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐπαρχιακῆς Ἐπ.τροπῆς Λε- μεσοῦ, διὰ τῆς ὁποίας καθώ- ριζε πρόσωπα τῆς ἐκλογῆς της ὡς µέλη τῆς 'Επιτροπῆς τῆς Ἑνώσεως Μικροκαταστη- ματαρχῶν Λεμεσοῦ. Οὕτω ὁ νΌν γραμματεὺς κ. Χρ. Βική- τας καὶ ἄλλα µέλη τῆς Ἐπι- τροπῆς, ἀποβληθέντα ἐκ τοῦ ᾿᾽Ακὲλ, θὰ ἔξακολουθήσουν γὰ διευθύνουν τὴν ἝἜνωσιν Μικροκαταστηματαρχῶν Λε- μεσοῦ. Τά δικτατορικἁ στοιχεῖα τοῦ ᾿Ακέλ, τὰ ὁποῖα προσπαθοίΐν παντὶ τρὀπῳ νὰ ἐπιβάλουν τὴν θέλησίν των ἑπὶ τῶν κομματικῶν των ὀργανώσεων, ἁδιαφόρως πρὸς τὴν γνώµην τῆς Ἠπλειοψηφίας, ὑπέεστη- σαν ἧτταν, ἥτις προώρισται νὰ Εχῃ σοβαρὸν ἑνδοκομματι”- κὸν ἀντίκτυπον. Τὰ συνειδη- τὰ δημοκρατικά στοιχεῖα τοῦ κόμματος φαίνονται ἄποφα: σισµένα ν΄ ἀποτινάξουν τὴν δικτατορίαν τῆς κοµµουνι: στικῆς µειονότητος. ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ πράγματι ν᾿ ἀναφανῇ εἰς τὸ Ρημοσιογραφικὀν στερέωμα ἡ ἐφημερὶς αὐτὴ διὰ νὰ διαφω. τίσῃ διὰ τῶν βαθυστοχάστων ἄρθρων καί Επιστολῶν τοῦ διδασκάλου κ. Μ. 1. (ἀδικεῖ, πράγματι, αὐτὸς τὸν ἑαυτόν του μὴ δίδοντας εἰς τὴν ἁἆθα” νασίαν ὁλόκληρον τὸ ὄνομά του) τὴν καθυστερηµένην (!) δι- δασκαλικὴν τάξιν καὶ νὰ τὴν ἐκβάλῃ ἐκ τοῦ σκότους καὶ τῆς ἁμωαθείας. Καὶ ἰδοὺ ἐνσκήπτει ὁ κ. Μ. Ι. εἰς τὴν «᾿Ανόρθωση» τῆς 8ης Μαρτίου διὰ νὰ μᾶς εἴπῃ, ὅτι «ὁμόφωνα οἱ ᾿ συνελεύσεις τῆς Π.Δ.Ο. ἐπανειλημένα ἆ- πεφάσισαν ὣς τὰ σήµερα τὴν ἐγγραφή» της ὡς Συντεχνίας. Αλλά ἤ ὁ κ. Μ. ]. ἀεροβατεῖ ἥτοὺς ἀναγνώσταςτου έκλαμ βάνει ὡς κουτοὺς καὶ εὐαλώ τους.Διότι ἡμεῖς τοὐλάχιστον δὲν γνωρίζοµεν ἐὰν ποτέ συν εκλήθη γεν. συνέλευσις τῶν µε λῶν τῆς Π. Δ. Ο. καθ’ ἥν ἐιέθη ἐνώπιόν των, συνεζητή- η καὶ ἐνεκρίθη τὸ καταστατι- κὸν βάσει τοῦ ὁποίου θὰ ἕνε γθάφετο ἡ ὀργάνωσίς των ὥς Συντεχνία, πρᾶγμα δηµοκρα- κρατικῶς καὶ βασικῶς ἁἆπα- ραίτητον. Τὸ µόνον, τὸ ὁποῖον γνω ρίζοµεν, εἶναι, ὅτι τὸ παλαιὸν Δ. Συμβούλιον ἀντέγραψεν ἕν καταστατικὸν ἄλλης Συν τεχνίας (ἀχθοφόρων,ώς λέγε- ται) καὶ τὸ ὑπέβαλεν ἐν πάσῃ µυστικότητι πρὸς τὸν Ἔφορον (συνέχεια εἰς τὴν 2αν σελίδα) τῶν Συντεχνιῶν διὰ νὰ ἔγ- ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ “Ο τιμαριθμικὸς δείκτης κα- τὰ τὴν Ίην Μαρτίου 1945 ἤῆτο 93» µονάδες, ᾖἤτοι τρόφιμα 218.66, ἑνοίκια 121.85, ἱματι- σμὸς 344.35. καύσιµος ὕλη καὶ Φφωτισμὸς 239.20, διάφορα 311.5 Ὁ ᾿Ἐλεγκτὴς ἔξύλων καὶ ξυλανθράκων ἀνακοινοὶ, ὅτι ἡ ἀνέγερσις, χρησιµοποίησις ἤ λειτουργία δημοσίων τουρ- κικῶν λουτρῶν, καιόντων ξύ- λα, θ' ἀπαγορεύεται μετὰ τὴν 2)4)1945, Ἐκτὸς κατόπιν εἴδι- κῆς ἀδείας, Ὑπὸ ἀἂνδρῶν µΚυπριακῆς στρατιωτικῆς µονάδος ἓν Λι- βάνῳ ἀπεστάλη ποσὸν ΑΛ 54-3 «0 διὰ τὴν κ. Ἑλένην Κουζά- ρη, ἔκ Λεμεσοῦ, σύζυγον τοῦ ὁπλίτου Κώστα Κουζάρη, ὅ- στις ἀπέθανεν ἓν ἐνεργῷ ὅπη- ρεσίᾳ τὴν 26)12)44 Καθ’ ἅ μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἓν Λεμεσῷ ἀνταποκριτής µας, πρόκειται νὰ ἱδρυθῇ ἐκεῖ ἑ- ταιρία διὰ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ χυμοῦ ὀξύνων καὶ πορ- τοκαλίών, Πληροφορούμεθα, ὅτι ἐν Λεμεσῷ καὶ ᾽Αμμοχώστῳ ὑπο- γράφεται αἴτησις πρὸς τοὺς οἰκείους Διοικητάς, ὅπως τὰ εἴδη ἱματισμοῦ διανέµωνται εἰς τὸ ἑξῆς µέσῳ τῶν ὑφασμα- τοπωλῶν Αντὶ τῶν Δηµμαρ- χείων. Ἐξεδόθη ὀπὸ τοῦ ἑλλογ' κ. Κ. Σπυριδάκι, Γυμµνασιάρ- χου τοῦ Παγκυπρίου Γυμνα- σίου, «Ἡ ἱστορία τοῦ [Ιαγ. κυπρίου Γυμνασίου» (ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ τὸ 1893 µέ- χρι τῆς συμπληρώσεώως πεν:- τηκονταετίας τό 1963). Τὸ βι- βλίον ἀποτελεῖ ἀνατύπωσιν ἐκ τοῦ ἀναμνηστικοῦ λευκώ: µατος τοῦ Παγκυπρίου Γυ- µνασίου ἐπὶ τῇ πεντηκονταε- τηρίδι του. 5 Πρωτοφανῆ ἐπιτυχίαν προ-ἱ βλέπεται, ὅτι θὰ σηµειώσῃ ὁ ἐφετεινὸς χορὸς τοῦ «Μπὰλ- Ροὺζ» τῆς 'Ενώσεως Βὲων Τράστ, ὅστις δίδεται εἰς τὸ Μαγικὸ Παλάτι αὔριον Σάβ- βατον, ὥραᾳ 9 μ.μ -άπ.μ. Τὸ θεωρεῖα καὶ αἱ ἕδραι ἐ- τῶν εἰσπράξεων τοῦ περυσι: νοῦ «Μπὰλ Ροὺζ» 500 περί- που Ἀλίραι διετέθησαν ὑπὲρ Λονδίνου, ὥρᾳ ξηντλήθησαν ἀπὸ πολλοῦ. Ἐκ[ἐπὶ κυμάτων μήκους 31.32 καὶ 24.92 µέτρων. ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Υπο ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, ᾿Αρ. 66. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ἰ ΖΗΝΩΝ ΧΒ, ΣΩΖΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: 'Οδὸς Αρτέμιδος Αρ. (Ακίνητα Μπενᾶ) Τ. κ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.Ι ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. Ί ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΜΙΛΙΩΝ 'Ἡ Εερεττανικὴ ᾿Αεροπορία ρέπτει κατὰ τῆς Γερµανέας βόμβας τῶν 19 τόνων ἱκανοποιητικὴν «πρόοδον, Ἡ ἐπίθεσις ἐξαπελύβη τὴν προηγήθη δὲ αὐτῆς τροµα ἀντίστασιν, ἀνατολάς. ἨἩ Τη ᾽Αμερικανικὴ ρρόνη τὸ προγεφύρωμά της ἔ Φραγκφούρτης πρὸς τὸ Ρούρ. λιν ψὲς ἔναντίον Χθὲς ἓν καιρῷ ἡμέρ ἐπετέθησαν κατά τ τίως τοῦ Βερολίνο ας βαρέα Οἱ Ρῶσσοι ἀπέκοψαν εἰς εἰς τὴν ᾽Ανατολικὴν Πρωσσίαν τῆς ἀεροπορίας καὶ τοῦ πυροβολικοῦ. τερον αἱ ᾽Αμερικανικαὶ δυνάµεις συγαντοῦν φανατικὴν . Ἡ 8η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ διέβη τὸν ποταμὸν ζέλλα εἰς τρία σημεῖα. Ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ Β.Β6. µεταδί- δει, ὅτι ἡ Γερμανικἡ ἀντίστασις ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἐλα- φρά, φάλαγγες δὲ Γερμανῶν προσφύγων κατευθύνονται πρὸς ήνου, ἀπέχει δὲ ἕν µίλιον ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἥτις ἄγει ἐκ κἠν ἐπὶ εὐρέος μετώπου. Μία ἓκ τῶν πόλεων κεῖται εἰς ἀπόστασιν 5 μιλίων ἐκ. τῆς Καινιξβέργης Ἐντὸς τῆς Κόλμπεργ διεξάγονται λυσσώδεις ὁδομάαχίαι, τὸ Στεττῖνον δὲ βάλλεται ὑπὸ τοῦ Ρωσσικοῦ πυροβολικοῦ. ρ ᾳ ο αθα Παρῃτήδη ὁ Δοὺξ τοῦ Γουῖνδσορ ὍὉ Δοὺξ τοῦ Γουΐϊνδσορ ὑπέβαλε παραίτησιν ἔκ τῆς θέσεως του ὡς Κυβερνήτου καὶ ᾿Αρχιστρατήνου -ὢν νήσων Βαχώμας. “Ο Βασιλεὺς Ενέκρινεν, ὅπως ὁ ᾿Αποικιακὸς Γραμ- |ματεὺς τῶν νήσων διαδεχθῇ τὸν «Δοῦκα. τοῦ Γουῖνδσορ. ΟΔΟΝΔΙΝΜΟΝ, 16 (Ρέουτερ-- Ἡ νὲα ἐπίθεσις τῆς 7ης ᾽Αμερικανικῆς Στρατιᾶς ἐξακολουθεῖ νὰ σημειοῖ πρωϊναὶ δὲ πληροφορίαι ἀναφέρουν, ὅτι συνελήφθησαν Άδη 1,000 Γερμανοὶ αἰχμάλωτοι καὶ τὰ ᾽Αμερικανικὰ στρατεύματα ἔφθα- σαν εἰς ἀπόστασιν 1)2 μιλίου ἐκ τῆς Σααρμπρύκεν. πρωῖαν ἐπὶ μετώπου 50 μιλίων μεταξὑχντῆς Σααρμπρύκεν καὶ τῆς Χαγκενάου, κτικὸς βομβαρδισμὸς ὑπὸ ᾿Ανατολικώ- Μο” Στρατιὰ ἐξακολουθεῖ νὰ πὶ τῆς ἄνατολικῆς ὄχθης τοῦ τῆς Βρεττανικὰ βομβαρδιστικὰ νυκτὸς Επέδραµον καὶ πά, τοῦ Ροὺρ μὲ κύριον στόχον τὴν Χάγκεν ᾽Αμερικανικὰ βομβαρδιστικὰ οῦ Γερμανικοῦ Στρατηγείου 20 µίλια νο- : υ, ἡ Ρὰφ δὲ ἔρριψε χθὲς ἔναντίον τῆς Γερ- μανίας μερικὰς ἔκ τῶν βομβῶν τῶν 10 τόνων. ᾿Ανατολικὸν µέτωπον δύο τὸν Γερμανικὸν θύλακα καὶ ἔφθασαν εἰς τὴν Βαλτι- καταληφθεισῶν Χθὲς Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΚΥΠΡ. ΕΚΠΟΜΠΗ ἐκ τοῦ σταθμοῦ τοῦ 8.30 μμ, Ὁμιλία ὑπὸ τοῦ κ. Λευ- ΣΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΤΟΝ ᾽Απὸ τῆς σήμερον Πα- ῥρασκευῆς 16)3)45 τὰ πορ- τοκάλια τίθενται ἑἐντὸς τοῦ Σχεδίου, μὲ τὰς (ἰδί- ας τιμὰς παραγωγοῦ καὶ καταναλωτοῦ ὡς καὶ πρό: ρας καὶ ἐκ τοῦ μπουφὲ εἰς 170 λίρας περίπου. Ἱδρύθη ἐν Λευκωσίᾳ σώµα: τεῖον ὑπὸ τὴν ἔπωνυμίαν «Ἔνωσις Νεανίδων ἡΠαλλάς», ἀποσκοποῖν εἰς τὴν «πνευματι κήν, ἠθικὴν καὶ κοινωνικὴν ἀνάπτυξιν τῆς ΄Ελληνίδος γυ- ναικεἰας νεότητος». Ἑκυκλοφόρησε Χθὲς τὸ πρῶτον Φφύλλον τῆς ἀθλητικῆς ἐπιθεωρήσεώς «᾿Αθλητισμὸς», ἐκδιδομένης ὑπὸ τοῦ Αιε- θνοίς Βιβλιοπωλείου καὶ Πρακτορείου Τύπου. Περιλαμ- βάνει λεπτομερῇ περιγραφὴν τῆς τελευταίας ποδοσφαιρικῆς συναντήσεως Επα-΄Αέλ, πλῆ- ρες ἀθλητικὸν ρεπορτὰζ ἐξ ὅ- λης τῆς Ὠήσου, ὁδηγίας διὰ τὴν σώματικἠν ἐκγύμνασιν καὶ ἐπίκαιρον εἰκονογράφησιν. Μὲ τὴν ἔκδοσιν τοῦ «᾿Αθλητισμοῦ» πληροῦται πράγματι ἕνα κε- νόν. Τιμὴ 3 γρόσια. γράψῃ τὴν Π.Δ.Ο. ὡς Συντε- λνίαν. 'Ο κ. Μ.Ι. καὶ ἡ παρέα του λοιπόν, διὰ νὰ μὴ γελοι- οποιῶνται ὀφείλουν νὰ μᾶς εἴπουν, ἐὰν γνωρίζουν (καὶ πρέπει νὰ γνωρίζουν ἀφοῦ εἶναι ζυμωμένοι µέσα εἰς τὰ Συντεχνιακὰ) περίπτωσιν, καθ ἥν ὑπεβλήθη εἰς τὸν Ἔφορον τῶν Συντεχνιῶν καταστατι- κὀνμὴἠἐγκριθένπρο- ηυΥο υμένως ὑπὸ τῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως, δι’ ἥν ὑποβάλλεται αἴτησις ἐγγρα- τοῦ Ρωσσικοῦ κολοσσοῦ Μὲ τὸ ἀγαπημένο ζευγάρι: ο υἵλλιαμ Πάουελ-- Μύρνα Γὸι. ΛΑὕριο Σάββατον Ἡ ξεκαρδιπτικἡὴ κωμωδία ΓΟΥΊ.Κ« ΕΝΤ ΔΙΑ ΤΡΕΙΣ (Πρώτη Φφορὰ στὴ Κύπρο) Μὲ τοὺς: Ἔδουαρ Ἔβερετ Χόρτον, τένις Οκκηφ, Τζαίην Γούηατ Τὴν προσεχῆ Κυριακἡ: Τέσσαρες πανηγυρικαὶ πα- ῥραστάσεις ὥρᾳ 11 πμ, 2,20, 6 καὶ 8,45 μμ. μὲ τὴν προβολἠὴν Οι ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΙ Ταινία ποὺ θὰ κάνῃ αἰσθη: σιν μὲ τὶς ὑπέροχες καὶ ρεα- λιστικὲς σκηνές της, ταινία ποὺ παρουσιάζει τὸν ἡρωί- σµόν, τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν Φιλανθρωπικῶν σκοπῶν. Ἐφέ τέρη Γιαννίδη. Κυριακὴ( Ἱερον. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ τος θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ τοιού-1]8η Μαρτίου, ᾿Επιθεώρη- ᾿Ελεγκτὴς Μεταφορῶν ναὶ ο των σκοπῶν 309)ο ἐκ τῶν[σις Καρνάβαλου νορς Ἡ ἑἐργατικὴ «᾿Ανόρθωση», /εἰσπράξεων. ᾿ γορῶν µεθυσµένη ἀπὸ τὰς όριαµβευ-{ Ἑξαιρετικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἐπιτυ- τικάς της ἐπιτυχίας (|) εἰς]χία τοῦ χοροῦ τῶν Βέων ΘΕΑΤΡΟΝ | ΜΛΠΚ0 ΠλΛΛΙΙ τὴν Ἐν όν ο σμαλτν αι Συντεχνιῶν Λσοῦ, τοῦ δοθέν.ᾗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ µας προς Ενασφαλισιν καλυ Ίτοςτὸ ἑσπέρας τοῦ π. Σαββά: ) τέρων ὅρων ἐργασίας καὶ ᾱ-]του εἰς τὸ ατρονΓιορδαμλή. Σήμερον Παρασκευὴν τὸ « εν ουν προβάλλεται τὸ µοιβῆς, ἀνέλαβε τελευταίως Τὸ θἐατρον ἥτο ἀσφυκτικῶς 1ΧάΡΥμενο καὶ ὑπέροχο ἔργο ΡΟχΧο καὶ ρώμαντικὸ νὰ νουθετήσῃ καὶ ὑποδείξῃ γεμᾶτον,µεγίστη δὲ εὐθυμία ἑ- ποὺ ϱ ην πρ χαρὰν μα ον ἀριστούρ- τὸν ὀρθὸν Ὀρόμον καὶ εἰς πεκράτησε µέχρι τῶν πρωϊνῶν ν εὐσυμίαν τοὺς ἀπαιδεύτους (1) διδασκά- ]ὡρῶν. Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῆς. ΤΡΕΛΛΟΣ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ λους µας. Καὶ ἐχρειάζετο[είσόδου ἀνῆλθον εἰς 200 λί- ΑΠΟ ΕΡΩΤΑ Μὲ τοὺς ΠΕΓΚΥ ΜΟΡΑΝ ΤΟΜ ΜΠΡΑΟΥΝ. Ἕνας ἔρως ἀνάμεσα στοὺ ληστὰς-- Παρεξηγήσεις-- Χα” ριτώµένα ἐπεισόδια-- Ρώμαντι- κὰ τραγούδια-- Δυὸ ὢρες χα- ρᾶς καὶ εὐθυμίας. Αὔριον Σάββατον τὸ ΡΑΙ.- πΟΙΕ Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ἕνας ἄφθαστος συνταρακτικὸς καὶ δραματικὸς κολοσσὸς Γιὰ τὴν ἀγάπη . | της γεκρης Πρωτσγωνιστοῦν Μπέττυ Γκρέῖαλ-- Βίκτωρ Ματοὺρ-- Κάρολ Λάντις. ᾽Αγωνιώδη ἐρωτηματικὰ, Φλογεροὶ ἔρωτες, τραγικὲς σκηνὲς, δραματικὲς συγκρού) ἀγάπη τῶν Μοσχοβιτῶν γιὰ τὴν Ελευθερία. σεις, Εἐκδικήσεις, ἀντιζηλίες, ψυχικὲς τρικυµίες καὶ... Ἡ ἱπποδρομία δι᾽ φῆς ὡς Συντεχνίας. Τὰ πολ- λὰ λόγια δὲν χρειάζονται. ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΛΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ Αἱ δηλώσεις συμμετοχῆς διἀὰ τὰς ἱπποδρομίας τῆς Ίης ᾿Απριλίου θὰ κλείσουν τὴν προσεχῆ Δευ- τέραν, 19ην Μαρτίου, ὥρᾳ 5 µμ, εἰς τὸ Γραφεῖ- ον τοῦ ἐπιτ. Βοηθοῦ Ταμίου. ἄλογα Ίης τάξεως κατὰ τὴν Ίην ᾿Απριλίουβθὰ γίνῃ διὰ τὸ Κύπελλον ᾿ωβιλαίου (ἀπόστασις 1 μιλίου), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Μαρτίου 1945 Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΞΝΠΛΠΘΥΝΙΛΙ ΡΙΙΙΚΑ. ΜΕΡΑ ΚΛΙ ΟΥΧΙ ΑΙΚΟΠΘΙ ΠΗΡΛΜΛΙΝΜΘΙ Ἡ ἀνάγεροι ὅρν πιῶν ορέσποενν σος σωὶ οὐφὶ ξ ματίας | Τὸ δημοσιευθὲν τὴν προπα: ρελθοῦσαν Πέµπτην Κυύβερ- νητικὸν ἀνακοινωδὲν σχετι- κῶς μὲ τὸ σχέδιον τῆς ἄνε- γέρσεως ἓν Λευκωσία 100 ἐργαιικῶν κατοικιῶν, ἀφοῦ ἀσχολεῖται μὲ τὰς γενοµέ- νας ἓν τῷ τύπφ εἰσηγήσεις, δηλοῖ κατηγορηματικῶς, ὅτι «ἓν τῇ ἀνεγέρσει κατοικιῶν ἡ Κυβέρνησις δὰ εἶναι λίαν ᾱ- πρόθυμος ν᾿ ἀντικαταστήσῃ τοὺς ἴδιώτας οἰκοδόμου,». ᾽Αλλὰ ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ σημείου τούτον, τῆς ἀναδέ- σεως δηλαδὴ τοῦ ὕλου ἔργου εἲς ἰδιώτας-- ἐπιχειρηματίας, διετυπώδησαν δηµοσίως οἱ σοβαρώτεροι ἑνδοιασμοὶ καὶ αἵ σφοδρότεραι ἐπικοίσεις. Διότι, ὡς ἐγράψαμεν καὶ εἰς τὴν ἔκδοσίν µας τῆς ο20ῇς Φεβρουαρίου, µία. τοιαύτη πορεία δὲν προώρισται νά λύσῃ τὸ πρόβλημα τῆς στεγά- σεως τῶν ἐργατῶν πιιὶ ἔγγυ- ἅται µόνον διὰ περιωρισµέ- νην περίοδον (ἐπὶ τριετίαν) µίαν ὁπωσδήποτε ἀνακούφι' σιν εἷς τὰς ἐργατικὰς οἴκογε- γείας. Μετὰ τὴν περίοδον .. αὐτὴν, αἳ οἰκίαι δὰ περιέλ- θουν ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον χυ- θιότητα τοῦ ἰδιώτου---ἔπιχει- ρηµατίου, ὅστις θὰ δύναται γὰ: ἐξώσῃ τοὺς ἔνοικιαστάς του, νὰ ἀπαιτήσῃ, µεγαλύτε- τερον ἐνοίκιον ἤ νὰ πωλήσῃ τὰς οἰκίας. Δυστυχῶς ἢἡ Κυβέρνησις ἓ- ξακολουθεῖ νὰ ἐπιμένῃ εἷς τὰ σχέδιά της, τὰ ὁποῖα, πρό πει νὰ εἴπωμεν καὶ πάλιν, δὰ ἀποβοῦν, ἐφαρμοζόμενα, πλέον ἐξυπηρετικὰ διὰ τὰ συμφέροντα τοῦ κεφαλαίου παρὰ διὰ τὰ συμφέροντα τῶν ἐργατῶν, διὰ τοὺς ὁποί- ους λέγεται, ὅτι καταβάλλον- ται ὅλαι αὐταὶ αἳ πρ σπά- δειαι. Σήµερον ἀδρανοῦν εἰς αν ας ᾿ πο. .. τὰς Τραπέζας µας τεράστια κεφόλαια, ἀπυδίδοντα ἑλά. χιστον ἤ οὐδένα τόκον. Καὶ, δεδομένου, ὅτι τό ἐλεύθερον ἐμπόριον ἓν τῇ Νήσῳ µας δὲν θὰ ἐπαναληφθῃ πρὸ τῆς παρελεύσεως ἔτῶν τινων, λό- γφῳ τῆς ἑλλείψεως πρώτων ὑλῶν διὰ τὰς βιομηχανίας καὶ τῶν ἀναγκῶν τῶν ἄπε- λευθερουμένων χωρῶν τῆς Εὐρώκης, τὰ κεφάλαια αὐτὰ δά παραμείνουν ἐπὶ πολὺ ᾱ- κόµη ἀδρανοῦντα ἐχεῖ ὅπου σήμερον εὑρίσκανιαι, Μόνον ἐπιχειρηματικὴ μυωπία δὰ παρημπόδιζε τοὺς κατόχυυς τοιούτων κεφαλαίων ἀπὸ τοῦ νὰ σπεύσουν νὰ ἐπενδύσουν μονίμως µέρος το-των κεἷς κατοικίας, αἴτινες ἐπί τριετίαν τοὺς ἐγγυῶνται τότον µέχρι ὅ 0)ο ἔπὶ τοῦ κεφαλαιου των κ.ιὶ μελιοντικῶς µέχρι τοῦ ἐπιζήλου ποσοῦ τῶν 10 ο)ο. ᾽Ανεξαρτήτως τῶν μµεἰλογ- τικῶν σχεδίων, περὶ τῶν ὅ- ποίῶν κάµνει λόγον τὸ ἵυ: βερνητικὸν ἄνακοινω λέν, πρέ- πει νὰ ἀπαναλάβωμεν ἅπαξ ἔτι τοῦτο: Ἡ ἰζυβέρνησις ὁ- φείλει νὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ προ- σωρινὰ µέτρα καὶ τοὺς πει- ῥαματισμοὺς καὶ ν᾿ ἀντιμε τωπίσῃ ριζικώτερον τὸ πρό- ϐληµα τῆς στεγάσεως τῶν ἐρ: γατικῶν οἰκογενειῶν. Καὶ εἰς τὴν προκειµένην περίπτω” σιν τῶν 100 κατοικῶν, πρέ- πει νὰ ἐμπιστευὺῃ τὸ ὅλον ἔργον εἷς τὸν Δῆμον. Αλ. λως, µόνον τὸ ἰδιωτικὸν κε: φάλαιον δὰ ἔξυπηρείη ὃῇ καὶ οἳ ἐργάται ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ εὑρεθοῦν καὶ πάλιν εἷς τὸν δρόµουν ἄστεγοι ἤ συνω- στιζόµενοι εἲς τρώγλας καὶ ριπαρὰ πανδοχεῖα, φθισιῶν- τες καὶ φθειριῶντες, εἶναι ὃ χορός ποὺ ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ νὰ ΜΟΝΟ κάθεἰχρόνο ΑΝΔΡΕΣ 10)- ΕΔΡΑΙ 5)- ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ πλησιάζει καὶ μαζὶ μ᾿ αὐτὸ καὶ τὸ : 13 λ {9 ΠΠ χλΟ .) Ὄῴ στ. ὅπου κάθεχρόνο δὰ βρῇς ζωή, χαρά, γιὰ μιὰ φορά, τὴ σκοτεινιὰ τῆς ζωῆς. Γλέντι, τραγοῦδι, ζωὴ καὶ πιοτό. μέσ” τὸ ΒΔΙ-- Πήρε θὰ βρῆτε τὴν χαρὰ 56 ϱ)ο τῶν καθαρῶν εἰσπράξεων θὰ δοθῇ εἰς Φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. ΕΝΛΥΜΑ ΠΡΟΛΙΡΕΤΙΚΟ Εναρξις 9 μ.μ. ἀχριβῶς. ΧΡΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΣ εἰς τὴν ΤΥΧΕΡΗΝ τοῦ ΒΑΙ- ΚΟυΟΕ τοῦ 1945. Οἱ λαχνοὶ σφέρωνται δωρεάἀν εἰς τὴν εἴσοδον Κυρίας καὶ Δεσποινίδας, Διόχκοσμος ὀνειρώδης -Ἔραγούδια, | Μουσιχκὴ πλήρης-- Τὸ Μπουφὲ θὰ θερμαίνεται δι’ ἐπι- προσθέτου θερµάνσεως. ΘΕΩΡΕΙΑ Λ. 2. ΣΗΜ. Τὰ ΘΕΩΡΕΊΙΑ καὶ αἱ Ε4ΡΑΙ ἐξηνιλήδησαν, σατε ἐγκαίρως τὰς δέσεις σας. ξεχνάει κανεὶς ριχθῆτε στὸν χορὸ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ. θὰ προ- εἰς τὰς Μπουφὲ τέλειο. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5)- ᾿ , γι αὐτὸ ἐξασφαλί- ΠΥΡΣΕΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συνέχεια ἐκ τῆς Ίης σελίδος) ᾽Αλλὰ πολὺ πρὶν τῆς συµ.- Φωνίας ταύτης ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδος ἦτο ὑπὲρ τῆς δηµι- 5 ἑρφωτιμῶν Λατοι- θωρσήας Ἐθνικοῦ 2 1ρατος, ος 3 π ἁ - Ίνέεθεσς ξὲ ἁπὸ τοῦ Ἰανουασ- αρθος πι αλ ὉἩ οσγα { -. . ς .. Υυοςς ποσο λος ΔΑ ὐναου εἰς τη Ε εττανικὴν Κυ- 3 Μ κ . . ὁ ἱδιώτως-- επικ ξεερἩ- Ὁ ονηοιν, ἥτις καὶ ἀπεξέχθη, ἑτὴν ἀναδιοργάνωσιν τοῦ στρατοῦ µας ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Βρειτανικοῦ ουστήµστος. Τε- λευταῖαι πληροφορίαι ἀναφΣ- ρουὺν, ὅτι ὁ στρατὸς οὗτος θὰ ἀνέλθῃ εἰς 100.000 ἀνδρῶν, κατὰ τηλενραφήματα δέ τῆς 2ας Μαρτίου, «τακτικὸς Ελ- ληνικὸς στρατὸς κατέλαβε διὰ πρώτην Φφοράν ἀπὸ τοῦ 194] θέσεις εἰς τά μετὰ τῆς Βουλγαρὶας σύνορα». Ἐὰν ὁ' '᾿Εθνικὸς Στρατὸς εἶναι ἀναγκαῖος διὰ τὴν Γαλ- λίαν, κατὰ τὴν ὁμολογίαν τοῦ κομμουνιστοῦ Τορέζ, εἷ- ναι πολὺ περισσότερον ἆ- ναγκαῖος δι ἡμᾶς, ἵνα προ- φυλάξωμεν τὰ βόρεια ούνορα ἀπὸ τοὺς Βουλγαρικοὺς λύ- κους, τοὺς φίλους καὶ παρα- φίλους τῶν λώκων, ἵνα ἀπελευθερώσωμεν τὴν Δώδεκά- νησον καὶ τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα τῆς Κρήνης ἀπὸ τὰς ἄΧιτλερι- κἁς στρατιὰς καὶ ἵνα περι- Φρουρήρωμεν τὴν ἐσωτερικὴν ἡσυχίαν καὶ ἀσφάλειαν τοῦ Άαου ἀπὸ τοὺς ποικιλωνύ- µους καὶ αὐτοχειροτονήτους προστάτας του. Δὲν ἔχει καμµίαν σηµασίαν, ὅτι, κατ ἀνακοίνώσιν τῆς Ῥης Μαρτίου, «ὁ Ἔλας παρέ: δωκεν εἰς τὰς Ἑλληνικὰς δυ νάµεις 61 χιλ. ὅπλα ἀντὶ 4] Χιλ., ὡς καθωρίζετο ὑπὸ τῆς ἄῦνθηκης τῆς Βάρκιζας, 1,050 ὁπλοπολυβόλα ἀντί 650 καὶ 100 πυροβόλα ἀν ἱ 32». Οὔτε ἆ- ποδίδοµεν μεγάλην σηµασίαν εἰς τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν κύ- κλων τῆς δεξιᾶς, ὅτι ὁ Ἔλας ἐξακολουθεῖ νά ἔχῃ εἷς τὴν κατοχήν του 60-- 100 χιλ.ὅπλα. Σπουδαιότατον εἶναι, ὅτι τὰ Βουλγαρικἀ καὶ Γιουγκοσλαυ- ϊκὰ ὁπλοστάσια εἷ- ναι ὑπερπλήρη και πάντοτε εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ληστο- συμμοριτῶν, ἀξ ἐέραστον τμῆ: µα τῶν ὁποίῶν ἀνῆλθεν ἤδη εἰς τὰ βουνά, ἐπὶ κεφαλῆς ἕ- Χον τὸν µέγα Φφιλάνθρωπον καὶ ἀλτρουΐστὴν Κλάρα.Μεγά: λης ἐπίσης σημασίας εἶναι, ὅτι ὡρισμέναι τελευταῖαι κι- νήσεις τῶν Λεηλασιτῶν ἐμ- Φφαίνουν τὴν πρόθεσίν΄ των νὰ ἐξακολουθήσουν τὸ παιγνίδι εἰς βάρος τοῦ Κράτους καὶ τοῦ λαοῦ, ὅταν ἡ περίστασις φωνῇ κατάλληλος. Εξ’ ἄλλου οἵ Λεηλασῖται δὲν ἀπεκήρυξαν τὰς παλαιάς τῶν Φιλίας. Τη- λεγράφηµα τῆς 8ης τρέχοντος ἀναφέρεν, ὅτι εἰς τὰς αἷμα- τηρὰς διαδηλώσεις τῆς Θεσ- σαλονίνης µετέσχον καὶ 7 Γερμανοἱ. 'Ο στρατὸς πρέπει νὰ ἄάνα- δηµιουργηθῇ καὶ νὰ ἀάνασυν- ταχθῇ ταχέως ἐπὶ ἰσχυρῶν ἐἑ- θνικῶν βάσεων διὰ νά εἶναι ἔτοιμος νὰ ὑπερασπίσῃ τὰ σύνορα καὶ τὴν τιμὴν τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς. Μόνον ἱ- σχυρὸς στρατός δύναται νὰ φέρῃ εἰς θεογνωσίαν τοὺς όμο σπονδιακοὺς πειραματισμοὺς τῶν Σλαυϊκῶν γειτόνων µας καὶ τοὺς ἀκκισμοὺς µβιαίας κατσλήψεως τῆς ἀρχῆς ὑπὸ τῆς μικρᾶς µειονότητος τῶν Σλαυογραικύλων κουκουέδων. Κυπριακὸν Εθνικὸν Κόμμα ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ὑπὸ τῆς εἰδικῆς Ἔπιτρο πῆς κατηρτίσθη τελικῶς τὸ πρόγραµιια τοῦ. ἕορτασμοῦ της ὄρης ἑλαρτίου, ὡς ἑξδής : ϱ Νὰ ἄντιπροσωπεοθῇ τὸ Κόμμα εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Ἑκ- κλησίας τελεσθησομένην Δο- ξολογίαν, διὰ τῶν ἐν Λευκω- σίᾳ μελῶν τῆς Γενικῆς Γραμ- µατείας, τῆς ᾿Επαρχιακῆς Ἐ.- πιτροπείας καὶ τῆς Ἔπιτρο: πῆς τῆς Ἠεολαίας. 2) Νὰ ἆ- ποσταλοῦν τηλεγραφήμµατα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ἛΕλ- ληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τὸν ᾿Αντιβασιλέα. 3) ᾽Αντιπροσώ- πεία τοῦ Κόμματος νὰ ἐπι- σκεφθῇ καὶ συγχαρῇ τὸν “Ελ ληνα Πρόξενον. “δορτασμὸς εἰς σὺν ἓν ὀθευκῶωσίᾳ ᾖ/έσγην τοῦ «κόμματος, ὥρᾳ 6 πμµ., ἀπριθώς: 1) Νὰ ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυ- ρικὲς τῆς ἡμέρας ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ κ. Βενιζέλου Σωὠ:- τηρίου: (Ἡ ὁμιλία θὰ µεταδί- δεται διὰ μεγαφώνων). 2) Νὸ ἀκολουθήσουν ἀπαγγελίαι καὶ πατριωτικὰ ἄσματα ὑπὸ τῆς χορωδίας τῆς Βεολαίας τοῦ Κόμματος. ΣΗΜ. Τὸ οἴκημα θὰ δια- κοσµηθῇ καταλλήλως καὶ θὰ Φωώταγωγηθῇ τὸ ἑσπέρας τῆς 2δης Μαρτίου. Εἴσοδος ἐλευθέραεἰίς πάντας Ἔνσ τῆς ᾿Επιτροπῆς ἕἔορτα. σμοῦ τοῦ δυποιακοῦ ΤΕ ὄνι- κοῦ «ζόμματος, ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΗ«ΘΝ Παγκύπριος Ἵνωσις Ἴδιοπτ. Αὐτοκινήτων Πρὸς ὅλους τοὺς ἐπαγγελματίας ἰδιοκτήτας αὐτοκινήτων. Μετὰ χαρᾶς πληροφοροῦμεν τοὺς ἀγαπητοὺς συναδέλφους µέλη τῆς Παγκυπρίου Ενώσε- ὡς Ἱδιοκτητῶν Αὐτοκινήτων ὅτι συμφώνως πρὸς ἐπιστολὴν τοῦ Ἐλεγκτοῦ Μεταφορῶν ἆ- πὸ τῆς Ίρης Μαρτίου 1945 καταργεῖ΄αι τὸ τεπόζιτον ἔλα στικῶν καὶ τίθεται τέρμα εἰς µίαν ἀδικαιολόγητον καὶ δε σμευτικὴν κατάθεσιν. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρία ταύτῃ συ- νιστῶμεν καί πάλιν εἰς ὅλους τοὺς συναδέλφους ὅπως λά.: βουν ὑπ ὄψει ὅτι αἱ δυσκολί αι προµηθείας ἑλαστικῶν δὲν' ἔχουν ἐκλείψει καὶ ὅτι πρέπει νὰ μὴ τρέχουν μὲ ταχύτητα ὑπὲρ τὰ 25 µίλια τὰ φορτηγὰ καὶ 35 τὰ ταξὶ καὶ νὰ ἔχουν ὑπ ὄψει των ὅτι κακὴ χεῆσις τῶν ἑλαστικῶν ἐκτὸς τῆς ἀφαιρέ- σεωώς τῆς ἀδείας των ζημιώ- γει καὶ τήν κοινωνίαν ὁλόκλη- ρον. 'Ο Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ραδιόφωνον «Φίλιπς» τῶν 6 λαμπῶν, συνεχοῦς. ρεύµατος, μὲ µε- σαῖα καὶ μακρὰ κύματα. ᾿Αποταθῆτε Κατάστημα (.Ε.Ο.,ὁδὸς Λήδρας, Αριθ. 132, Λευκωσία. τερικοῦ. ἡμερῶν. νὰ μὴν εἶναι βλαμμέναι. γίνη µέσῳ τοῦ Σχεδίου τόπου. ᾿Αθηαίνου 13545. Τιμὴ 4 Ὑρόσια καὶ 30 παράδες τὴν καίωμα μερίσματος ἐπὶ τῆς ἐξαγωγῆς. Ἡ συγκέντρωσις τοῦ πατατοσπόρΌυ τούτου θὰ Φθαρτῶν. ΠΛΙΛΤΗΣΠΟΡΕΣ ΛΙΛ ΤΗΝ ΕΛΛΛΙΛ Ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀπόλυτον ἀνάγκην ἀπὸ πατατόσπορον. Ἐὰν ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀρχίσῃ νὰ παρά- Υῃ, οἱ Ἕλληνες θὰ ὑποσιτίζωνται., δυνατὸν νὰ τοὺς ἀρκέσουν αἱ διότι δὲν εἶναι προµήθειαι τοῦ ἐξωώ- Ἡ Ἰύπρος ἔστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα 3.000 τό- νους σιτάρι. Τώρα καλεῖται νὰ “στελῃ πατατόσπο- ρον. Ἡ «Παναγροτικὴ Ἕνωσις Κύπρου» ἀνέλαβε νὰ συλλέξῃ τὸν πατατόσπορον αὐτὸν ἐντὸς 15 µόνον Ὃ πατατόσπορος αὐτὸς δύναται νὰ περιλαμβά- νῃ καὶ πατάτες ἄνω τῶν 50 δραμίων, ἀρκεῖ µόνον ὀκᾶ μὲ δι- Παράδοσις ἐπὶ Δηλώσατε ἀμέσως εἰς τὰ Γραφεῖα Π.Ε.Κ.---'Α- θηαίνου τὸ ποσὀν, τὸ ὁποῖον δύνασθε νὰ διαθέσετε, διὰ νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν ἀμέσως σάκκοι, ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΜΑΓΡΟΤ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ᾽Απογευματινἠ Ἐφημερὶς Ευπριακὸν ᾿Ἐθνικὸν Κόμμα. ᾿Επαρχιαχὴ ᾿Οργά» νωσις (ευκὼσέας ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοῆῦνται τὰ µέλη τοῦ Κυποιακοῦ Εθνικοῦ Κὸμ: µατος, ὅπως προσέλθωσιν εἰς την Ἆεσς πι μιας ἕἔτ νσλόγως τὃς ἐνορίας εἰς τὴν ὁποίαν κατοικοῦν, καϊὰ τόὸς ἀκολόοςὂους ἡμέρας καὶ ὥρας, πρὸς ἀνάδειξιν τῆς Τομεακῆς των Ἐπιτροπείαςιτ- ια Παρασκευή, 16)3)945 6 μμ. Χρυσαλινιώτισσα:-- Σάββατον, 17)3)45 5 μμ. “Α: ιος Κασσιανός-- Σάββατον, 179)9ά5 6 μμ. Διὰ τὴν ᾿Ἐπαρχιακὴν Ἐπι- τροπείαν τοῦ Κυωπριακοῦ Ἐθνικοῦ [όμματος. “Ο Γραμματεὺς Α. ΑΡΑΟΥΖΟΣ. ᾽᾿Αποκήρυξις «Ακὲλ» Ὁ ῥὑπαφαινόμενος ᾿Ανδρέα, Χαραλαμπίδης ἐκ Λεμεσοῦ ξηλῶ Σιά τῆς παρούσης µου, ὅτι ἔπαυσα νὰ εἶμαι µέλος τοῦ πρ νε ιο οσο. ο Ρο ..ςςι ὁ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | πο διςι να». σον σος» ο] α Α΄ τ ωοσχέσεις 2άμου ΄Οκ.Χρύσανθος ].Παπαπέτρου, ἐξ 'Αγ. Ἰωάννου Μαλοῦντας, καὶ ἡ δ. Θεοδοσία Χ. Κου» νούπια, ἐκ Κλήρου, ἔδωκαάν ἁμοιῤσίαν ὑπόσχεσιν άρμου, Ὁ κ. Γεώργιος ὁ]. Όικονο- µίδης, ςαρῃσκοποιὸς, ἐξ ἸΑ- κανθοῦς, καὶ ἡ δὃ. Λούλλα Χ. Κουνούπια, ἐκ ἸΚλήρου, ἔδω- καν ἁμοιβαίαν ὑπόσχεσιν Υά: μου. Ἔδωκαν ἁμοιβαίαν ὑπόσχε- σιν γά ου ό κ. Δημήτριος Κούμας, ἰυβερνητικὸς φαρ: µακοποιός, ἐκ Βαρωσίων, καὶ ἡ δ. Μαροῦλα Μ. Κώνσταν- τινίδου, ἐκ Λευκωσίας. ᾿ὀἹρραθῶνες Τὴν π. Κυριακὴν ἐν τῇ οἱ, κίᾳ τοῦ κ.Σωκρ. Γεώρνιάδου- εἰς Φλάσουν, καὶ ἐν µέσῳ ἐκλεκτῆς καὶ πολυπληθοῦς συγκεντρώσεως ἐτελέσθησαν οἱ ἀρραβῶνες τῆς θυγατρός του δ. Λήδας μετὰ τοῦ ἐξ Εὐρύχους κ. Χριστάκη, οἱοῦ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ᾿Αρρενα- γωὠγείου Εὐρύχους κ. Βασι- ΑΚΕΛ καθώς καὶ τῆς Ακελι- γοστασἰυ Ἀαμέίων Λεμεσοῦ τῶν ἑλγατῶν, ἀλλὰ µόνον τὰ συμφέροντα μερικῶ. ἐργατο- πατέρων ποὺ διευθύνουν τὸ ΑΚΕΛ. Ὑπέβαλα δὲ αἴτησιν νὰ ἐγγραφῶ εἰς τὴν ἈΝέαν Ἑοντεχνίαν Ἐργατῶν Ἔργο- στασίου Κομβίων Λεμεσοῦ. ΑΝΑΡ. ΚΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Δεμεσὸς 26)9)1945. 'Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΗ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ κῆς υντεχνίας ᾿Εργατῶν Ἂρ-. ῖ Ἐύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»Σ--Λ]σία λάκη Πετρίδου. Συγχαρητηρίους ἐπισκέφεις θὰ δεχρῶσιν εἰς Φλάσουν µε- θαύριον Κυριακὴν 1δην στ. καθότι ἀντελήφθην, ὅτι τὸ ὧς! καὶ καθ’ ὅλην τὴν ἑβεομαξα ἄνω Ἱνέμμα καὶ ἡ Μοντεγνία: τῆς 3 πλ, 2ξ ο ας μξ | αρίτης του Πάσχα μέχρι δὲν ἐξυπηρετοῦν τὸ συμφέροντα τῆς Διακαινησίμου ἀπὸ ο. ͵ : 4 αης Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ. «όάμοι Ἐτελέοθησάαν τὴν π. Κυρια- κὴν οἱ γάμοι τοῦ κ. Δήμου ᾿Αντωνίου μετὰ τῆς ὃ. Ἐμμέ- λειας {. Δρουσιώτου. ᾿Ελόόσεις Ὑπὸ τοῦ κ. Κ. Μ. ᾿Ακαθιώ- του ἐξεδόθη εἰς εἰδικὴν ἔκδο- σιν διὰ τὴν Κύπρον συλλογὴ ποιημάτων του, ἀἄντιπροσω- πευόντων, ὡς γράφει, τὸ µε- γαλύτερον µέρος τῆς ὅλης πνευματικῆς του παραγωγῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πεν- ταετοῖς στρατιωτικῆς του ὁ- πηρεσίας εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Τιμὴ 3 σελ. ΓΗ ΙΙΙ ΙΙΙΜΜΙΜΗΙΙΙΙΙ » 6 Υρ. ΣΗΜ:-- Τὰ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ τίθενται ἐκτὸς τοῦ χθὲς Δευτέραν 12)3)45. 4όγῳ τοῦ περιωρισµένου ἀριθμοῦ τῶν ἐκδρο- µέων, προτεραιότης, ἐγγραφῆς δὰ δίδεται κατὰ σειρὰν αἰτήσεων. Γράψατε ἤ ἀποταθῆτε ἀμέσως πρὸς τόν Διευθυντὴν τοῦ Συλλόγου Κον ΝΙΚΟΝ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» εἰς Λευκωσίαν Τα Τηλέφωνο ἀρ, 233, «ΣΑΛΟΝ ΡΟ7» εἲς Λάρνακα Ταχ. ἀρ. 3 Τηλ. ἀρ. 23 «ΡΙΑΛΤΟ» εἰς Λεμεσὸν Ταχ. Κιβ. 9 Τηλ. 222 ΣΧΕΔΑΙΟΝ ΦΘΑΡΒΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τῆς µεσπμβρίας τῆς παρελθ. Τρίτης 13)3)45, διὰ δὲ τὸν καταναλω- εἰς τὰς τιμὰς «Φθαρτῶν τὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Τετάρτης 14)3)45:-- ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Παραγ, Τιμµὴ Καταναλ, ΚΟΥΜΙΑ φρέσκα 6 1)2 Υρ. 9 Υρ. ὁκά ΣΠΑΝΑΧΙ Α΄ 1 γρ. 1.192» δέσμη » Β΄ ϱ0.3)4 Υρ. 1 » δέσμη ΤΟΜΑΤΕΣ αἱ 9 γρ. 12 » ὀκά. Β) 8.102» ὁκά. Σχεδίου ἁπὸ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΡΟΩΝ ΤΗΝ ΜΗ ὄ ΙΙΙ ΠΜΣ ΜΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ 250 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ δά ευτψχήσουν νἀ ἑορτάσουν ἐφέτος ΤΝΛΗΠΗΗΜΙΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Λ. 18, συμπεριλαμβανομένων ὅλων τῶν ἐἑ- ξόδων συμφώνως πρὸς τὸ ἔντυπον πρόγραμμα. ΜΜ, προφορικῶς Χ. Κιβ. ἀρ..207 ΕΠΙ! ή ΣΗΜ. Θερμῆς παρακαλοῦνται οἱ αἰδεσιμώτατοι Ιε- ρεῖς καὶ οἱ ἀδιότιμοι Διδάσκαλοι τῶν χωρίων ὅπως ὑποβοηθήσωσι εἰδοποιοῦντες τοὺς γέροντας ἤ τυχὸν ἀγραμ- µάτους συγχωρίους των περὶ τῆς ᾿ἀποφασιαθεῖ, σης θρησκευτικῆς ἐκδρομῆς, ΙΜΗΠΗΠΗΠΗΠΗΠΗΠΗΠΠΠΗΠΠΙΠΠΙΗΜΠΗΗΠΗΗΠΠΗΠΙΠΙ ΠΠ ΗΝ (ΠΜ ΙΜΙΗΙΗΙΗΙΙΒΙΗΙΗΙΙ τὸ ἔργον τοῦ Συλλόγου, 55