Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-20

ΤΡΙΤΗ ο0 Μαρτίου 1945 ΠΥΡΣΕΟΣ ᾽Απονευματινἠ ᾿Εφημερὶς ΕΚΕΙΝΟΙ, ΟΙ ΕΑΥΤΟΙ ΤΩΝΙ Οἱ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣΙ. ΑΙ ΘΗΕΙΟΛΙΑΙ θόρυβος τρομακτικὸς ἐδη- µιουργήθη καὶ ἐφέτος ὡς συνήθως διά τὴν ᾿Ἐθνικήν µας ἐπέτειον, ἀπὸ τὸ ᾿Αχέλ. Καὶ ἐστάλησαν προσκλήσεις παντοῦ (ἀφοῦ εἶδαν καὶ ἆ- πόειδαν οἱ ἄνθρωποι πὼς αἱ θύραι τοῦ ᾿ΕΒθνικοῦ Οἴκοι δὲν ἤνοιξαν δι αὐτούς πχρὸ τὸν θόρυβον, τὰς προκλήσεις καὶ τὰς ἀπειλὰς) εἰς ὅλα τὰ Κόμματα, τὰ δωματεῖαι, τὰς Λέσχας, τὰς ᾿Ενοριακὰς Ὦ.- πιτροπείας καἰ.....κάθε ἄλλην «ὀργάνωση», Ἑλληνικὴ ἢ Ῥωσσικὴ ἦ Παλαιστινιακή, ἢ καὶ Τουρκικὴ ἀκόμα, ἄν καμ- μιὰ συντεχνία τους ἔχῃ πε- ῥισσότερα ξένα µέλη. Καὶ μὲ πρωτοφανᾷ θρασύ- τῆτα καὶ ἀνυπόκριτον ψευΣο- λογίαν ἐδημοσίευσαν τὴν ἓ ποµένην τῆς συνεδρίας τῶν εἰς τὸ ᾿Ακὲλ ὑπαγομένων ἐγ- καθέτων, ὅτι ὁλόκληρος ἡ Λευκωσία μετὰ τῶν προαστεί- ων ἔλαδε µέρος, 55 ἐν λάγῳ ὀργανώσεις. Μάλιστα. ᾽Αλλὰ αὐτοὶ ὅλοι εἶναι οἱ ἄ/θρωποί των καὶ ἡ δύναμις των Τὰ ἄλλα τόσα 60 Σωματεῖα καὶ Ὀργανώσεις καὶ ᾿Επιτροπεῖαι, σκλησίν των, τὶ εἶναι ᾿Ανε- μοι ᾿Αγύπαρκται Οργανώσεις ᾿Ανυπόστατα Ῥωματεῖα Αὐὖ- τοὶ ἔμειναν μὲ ἐκείνους καὶ ἐκεῖνοι μὲ αὐτούς. Καὶ θὰ ἵ- δωμεν πάλιν τὸ ᾿Ακὲλ μὲ τὰ ὀργανά του νὰ παρασύρῃ τὸν ἁπλοῖκὸν κόσμον μετὰ τὴν μεγάλην ουγκέντρωσιν, τὴν ὁποίαν θὰ σχηματίσΏ αὔθορ- µήτως ὁ λαὸς εἷς τὴν πλατεῖ αν τῆς Εκκλησίας, νὰ ἆκο- λουθῇ µίαν παρέλασιν, τὴν ὃ- ποἰαν τὸ ᾿Ακὲλ θὰ παρουσι- άτῃ ὡς ἰδικήν του. Ας εὐχηθῶμεν νὰ μὴ ᾖἵ- ἐφέτος τὰ ξένα λάβαρα νὰ ἐκτοπίξουν τὰ ἐ- θνικὰ σύμβολά µας καὶ τὴν «σφιγμένην Υροθιὰ» νὰ γαι- ρειᾷ τὰ πλήθη ΆῬωσσοφασι- ἕωμεν καὶ στικά.., Καὶ ἐν ἀναμονῃ τῆς µεγά- λης ἡμέρας, ἄς ἐπαναλάβω- μεν εἷς τοὺς παραπλανηθέἑν- τας ὁπχλοὺς τοῦ ᾿Ακὲλ, τὰ μνημειώΣη λόγια τοῦ ᾿Ανδρέα Λασκαράτου : «Δυστυχῆ ὄχλε. ἼΑμποτε νὰ σὲ λυπηθῃ ὁ Θεὲς καὶ νὰ σοῦ ἀνοίξη τὰ ποὺ περιφρόνησαν τὴν πρό- μάτια». ᾽Αφδονία ποτ -. παραµένου . ΖΠΤΕΙΕ. ες. Ε. 'Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι σια πλουτισµένα μὲ σιῶν, κονιὰκ καὶ λικέρ λικοῦ Οἴκου τοῦ ρὰκ τολῆς. τολῆς κ.λ.π., κ.λ.π. κονιὰκ εἰς τὸ ὁποῖον Οἰνοπνευμάτων ΛΕΜΕ τὴν Κυπριακἠν ἀγοράν: ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣΤΑ ΠΟΤΑ ΤΗΣ κΕ. Ο. ν πάντοτε ἀπυναγώνιστα εἰς ποιότητα. ποιητικὸς καὶ οἰνοπνευματοποιητικὸς ὀργανι- σμὸς εἷς τὴν νῆσον καὶ ὁ μόνος μὲ ἑργοστά- σύγχρονα μηχανήματά, ἐγκαταστάσεις καὶ ἐργαστήρια διὰ τὴν ἐπιστη- μονικὴν παραγωγὴν καὶ παρακολούθησιν κρα- ΙΠ Κ.Β.Ο. εἶναι ἡ πρώτη παράξασα ἓν Κύ- πρῳ πλείστας ὅσας ποικιλίας ποὺ εὑρίσκονται τώ ραμεἷς τὴν ἀἆγορὰν καὶ ἡ µόνη ποὺ ἔχει πολλῶν ἓ- τῶν ἐπιστημονικὴν πεῖραν εἲς τὴν παρασκευήν τωγ. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτής τῶν Βρεττανι- πῶν καὶ Συμμαχικῶν δυνάμεων εἰς ὅλην τὴν Μέσην ᾿Αγατολήν. Ἡ Κ.Ε.Ο. εἶναι προμηθευτὴς τοῦ ΆΒασι- τοῦ Μεγαλειότητος εἰς χώρας τῆς Μέσης ἸΑνα- Ἡ Κ.Ε.Ο. προμηθεύει τὰ κονιάν, σιέρρυ κ.λ.π εἰς ὅλας τὰς Βρεττανικὰς Πρεσβείας καὶ ΓενικἀξΠροξενεῖα τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ανα- Τὸ κονιὰκ Κ.Ε.Ο. εἶναι τὸ µόνον Κυπριακὸν τικὸν ποιότητος, Υνησιότητος καὶ Ἰνστιτούτου “Ὑγιεινῆς τοῦ Λονδίνου, Κυπριακἠ ᾿Εταιρεία Οἴνων καὶ ὤν πλημμυρίζει ΠΑΝΤΟΤΕ Κονιάκ Σιέρρυ Βερμούτ Μοσχᾶτο Οὖζο κ.λ.π. ὁ μεγαλύτερος οἴνο- τω” καὶ τῆς Ν.Λ.Α.Φ.Ι. καὶ Ὑπουργνῶν τῆς Αὐ- ἀπενεμήθη τὲ πιστοποιη- ἀξίας τοῦ ΛΤδ. «Ψ.Ε.Ο.) Σο Σ ΔΕ ΟΙ αΜθΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ Δὲν παρέρχετῖαι ἡμέρα χω ρὶς νὰ ἔλθουν εἰς φῶς καὶ νέαι λεπτοµέρειαι τῶν ἀνα- τριχιαστικῶν ἐγκλη ἁτων, τὰ ὁποῖα διέπραξαν εἰς βά- ρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ αἱ ἔνοπλοι τρομοκρατικαὶ ὀργα νώσεις τοῦ ᾿Εὰμ- Ἔλας, διὰ νὰ τὸν ἐξαναγκάσουν νὰ ὑποταγῇ εἰς τὴν κομμοῦνι- στικἠν δικτατορίαν.Γράμμα- τα, ποὺ «φθάνουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, περιγράφουν μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν λακω- νικότητά των ὅλον τὸ µέγε- θος τῆς ᾿Ἐαμοελασιτικῆς θηριώδίας, ὁμοίαν τῆς ὁποί- ας δεν ἔχει ν᾿ ἀναφέρῃ ἡ Ἑλληνικὴ ἱστορία, Δημοσι” σιεύοµεν σήμερον ἁἀπόσπα- σµα ἀπὸ ἕνα τέτοιο γράμμα, διὰ νὰ κατανοήσουν οἱ ἆἁ- ναγνῶστσί µας τὴν βαρβα- ρότητα τῶν ἀνθρώπων ἐἑκεί- νων, οἱ ὁποῖοι ἤρχισαν τε- λευταίως, μειὰ τὴν άποκα: τάστασιν τοῦ Πράτους τοῦ νόµου, νὰ διαμαρτύρωνται καὶ νὰ θρηνωδοῦν, διότι δῆ: θεν ὑφίσοτανται... διώξεις | Ἡ κ.Α. (ἔχομεν πλῆρες τὸ ὄνομά της) γράφει ἓξδ α- θηνῶν ὑπὸ ἡμερ. 21 Ίσνουα- ρίου πρὸς τοὺς ἐν Λευκῶὠσίᾳ συγγενεῖς της { «Ἐλάβομεν τὲς κάρτες σας καὶ χαρήκαµεν ποὺ εἴσθε κα: λά. Εδῶ ὑποφέραμε πολὺ μὲ τὰ τελευταῖα γεγονότα, «Φό- βους, πεῖνα, ἀνατινάξεις σπι» τιῶν γιὰ νὰ κάµνουν ὁδο' φράνµατα,αί σφαῖρες ἔπεφταν σὰν βροχἡ µέσα στοὺς δρό- µους κι ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὲς στέγες τῶν σπιτιῶν, ἐἑπεριμέ: ναµεν τὸν θάνατόν µας ἀπὸ στιγµή σὲ στιγµή ΣΕἰς τὸ Περιστέρι εὑρῄκαν ἕνα τενεκὲ γεμᾶτο µάτια, ἅλ- λο τενεκὲ γεμᾶτο στήθη γυ: ναικῶν. Τοὺς ἔκοβαν τὴν μύτη, τ αὐτιά, τοὺς ἔβγαζαν τὰ μάτια, ἄνοιγαν ἕνα λάκκο, τοὺς ἔχώναν ὡς τὸν λαιμὸν καὶ μετὰ ἔκοβαν τὸ κεφάλι τους. Τέτοιες θηριωδίες ἔνι- ναν. Χιλιάδες πτώματα βρί- 6θκουν καθημερινῶς στὀν ᾿Αθή” να καὶ ἔξω τῶν ᾿Αθηνῶν. Τώ- ρα ἐρευνοῦν καὶ βρίσκουν τά πτώματα. Ὁ Βασιλικὸς Κῆπος, τὸ Πεδίον τοῦ Αρεως καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα µέρη ξεθάπτονται χιλιάδες πτωμάτων». ΠΥΡΣΟΣ ᾿ Γραφεῖον: 'Οδὸς ᾿Αρτέ. µιδος. ᾿Αριθ. 21 (᾿Ακίνη- τα Μπενᾶ). Ταχ. Κιβ. ᾿Αριθ. 370 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 18 σελλ. Ἑξάμηνος 10 σελλ. Τρίµηνος 6 σελλ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησία 24 σελλ. ἛἘξάμηνος 16 σελλ. Τρίμηνος 12 σελλ. “Ἡ συνδρομὴ εἶνε προ” πληρωτέα. Ἡ Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΠΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΑΣ ΤΡΙΙΟΥΝ᾽ 0 «Κυπριακὸς Τύπος», ἀποπειρώμενος νὰ δικοιολο- γήση τά ἀδικαιολόγητα, νευ- Ρριάζει, αυγχύζεται καὶ πελα- γοδρομεῖ. ᾿Ἐπιμένει εἰς τέν Εκδοσίν του τῆς 19 Φεβρουα: ρίου νὰ παρουσιάσῃ τοὺς Ἑαμοελασίτας Μητροπολίτας Κοζάνης, ᾿Ἠλείας καὶ Χίου, τοὺς ὁποίους ἡ |. Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος κατεδίκασεν εἰς διαθεσιμότητα, ὡς ἥρωας ἄν: ταξίους τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ. , Καὶ διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὰς βιαιοπραγίας των εἰς βά Ρος τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ, ᾱ- αμιγνύει ἁστόχως ζητήματα «ἐμφυλίου πολέμου». Οὕτω ακελικἡ δημοσιογραφικἡ ὁπι- σθοφυλακἡ περιπίπτει εἰς τε: ρατώδη γκάφαν, ὁμολογοῦσα, ὅτι ὁ «ἠρώϊκὸς» ἀγὼν του 'Εὰμ- Ἔλας δὲν εἶχε τὸν χα- ρακτῆρα ἐκδιώξεως τῶν Γερ: μανοϊταλοβουλγάρων κατα- κτητῶν, διὰ τὴν ὁποίαν οἱ Σύμμαχοι τοὺς ἐφωδίαζαν ἆ- φειδῶς μὲ ὅπλα, ἀλλά ἤτο πό- λεμος ἐσωτερικός, στρεφόµε” νος ἀέναντίον αὐτοῦ τουτου τοῦ 'Ελληνικοῦ λαοῦ. Εἰς τοι. ούτου δὲ εἴδους «πατοιωώτί- κἠν» δρᾶσιν «ἠνδραγάθησαν» καὶ οἱ ἐν λόγῳ τρεῖς Μητρο πολῖται, ᾿Γὰν οὕτώς ἔχου: τὰ πράγματα, οὐδεμίαν ἔνστα- σιν ἔχομεν νὰ «τρίζουν» τὰ δόντια τοῦ Κ. Τύπου» ἢ οἶου- δἠποτεᾶλλου,διότι ἡμεῖς-- κα: θὼς ἰσχυρίζεται-- «συχαινό: µεθα καὶ δὲν μποροῦμεν ν᾿άνε- χθῶμεν τὸν λαόν, δηλ.τὸ Ἐὰμ»ὶ Αἱ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΊΡΑΤΙΩΤΩΝ ΜΑΣ Αναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθω- μεν καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ δξητή- µατος τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατιωτῶν µας καὶ τῆς ἀγο: ρᾶς εἰδῶν ἀπὸ τὰ καταστή: µατα τῆς Βαάφι. Ἐγράψαμεν καὶ προηγουμένως, ὅτι δὲν εἴ- ναι ἱκανοποιητικὴ ἡ γενομένη διευθέτῃσις, καθ᾽ ἥν μόνον ἡ σύζυγος καὶ τὰ δύο τέκνα τοῦ στρατιώτου δικαιοῦνται νὰ ἀγοράζουν, καὶ αὐτοὶ εἰς περιωρισµένην κλίμακα, Χρει- ώδη ἀπὸ τὴν Βαάφι, Τὴν ἄποψιν αὐτὴν ὑποστη- ρίζουν τὰ ἐκφραζόμενα καθη- μερινῶς παράπονα ἐκ µέρους τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατι- ωτῶν µας, ὅτι ἡ Ὑενομένη διευθέτησις ἐλαχίστην ἀνα- κούφισιν παρέχει εἰς αὐτὰς καὶ ὅτι ἐξακολουθοῦν ν᾿ ἄν» τιµειωπίζουν τὰς ἰδίας οἶκο-: νομικὰς δυσχερείας. ᾿Εὰν αἱ πληροφορίαι µας εἶναι ἁκρι- βεῖς, εἰς τὸ ἐξωτεμικόν, τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Παλαιστί- νην, ἐπὶ παραδείγματι, λει- τουργοῦν τὰ «οἰκογενειοκά καταστήµατα»(Ε απ] 5Μοβ8). ἀπὸ τὰ ὁποῖα δχι µόνον ἡ σύζυγος καὶ τὰ τέκνα τοῦ στρατιώτου, ἀλλὰ καὶ οἱ Ύο- νεῖς, οἱ ἀδελφοὶ καὶ αἱ ἁδελ- φαὶ αὐτοῦ δικαιοῦνται νὰ ἆ- γοράσουν ὅ,τιδήποτε καὶ ὁσα- δήποτε χρειώδη. Ἐὰν λοιπόν, εἶναι ἀληθὲς αὐτό, διατὶ νὰ μὴ γίνεται καὶ ἐν Πύπρῳ Διατὶ νὰ ὑποφέρουν οἴκονο- μικῶς αἱ οἰκογένειαι ἐκείνων, οἵτινες θυσιάζουν τὴν ζωήν των εἰς τὸ µέτωπον {ζαὶ διατὶ νὰ βασανίζῃ τὸν ἐν τῷ έξω: τερικῷ στρατιώτην µας ἡ σκέ- ψις, ὅτι ἡ οἰκογένειά του ὁ- Φφίσταται στερήσεις Βομίζοµεν, ὅτι αἱ ἁρμόδιοι ᾿Αρχαὶ πρέπει νὰ ἐπανεξετά- σουν τὸ ζήτημα καὶ νὰ προ- Τύποις «ΖΑΒΑΛΛΗ»-- Λὶσία βοῦν εἰς πλέον γενναιοδώ ρους διευθετήσεις. δυνατὸν νὰ τοὺς ἀρκέσουν τερικοῦ. ρον. Ἡ «Παναγροτικὴ Εν συλλέξῃ τὸν πατατόσπορο ἡμερῶν. νὰ μὴν εἶναι βλαμμέναι. Τιμὴ 4 γρόσια καὶ 30 Ἡ συγκέντρωσις τοῦ γίνῃ µέσῳ τοῦ Σχεδίου τόπου. θηαίνου τὸ ποσὸν, τὸ ὁποῖ διὰ νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν ἀ ᾿Αθηαίνου 13/[3[45. Φθαρτῶν, ΠΛΙΛΤΟΣΠΩΡΩΣ ΛΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΙΑ Ἡ ἘΕλλάς ἔχει ἀπόλυτον ἀνάγκην ἀπὸ πατατόσπορον. Ἐὰν ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀρχίσῃ νὰ παρά- Υγῃ, οἱ Ἕλληνες θὰ ὑποσιτίζωντάι. διότι δὲν εἶναι αἱ προµήθειαι τοῦ ἐξω- Ἡ Κύπρος ἔστειλεν εἰς τὴν Ἑλλάδα 3.000 τό- νους. σιτάρι. Τώρα καλεῖται νό στείλῃ πατατόσπο- ὡὧσις Κύπρου» ἀνέλαβε νὰ ν αὐτὸν ἐντὸς 15 µόνον Ὁ πατατόσπορος αὐτὸς δύναται νὰ περιλαµβά- νῃ καὶ πατάτες ἄνω τῶν 50 δραμµἰωών, ἀρκεῖ µόνον παράδες τὴν ὀκᾶ μὲ δι- καίώμα μερίσματος ἐπὶ τῆς ἐξαγωγῆς. πατατοσπόρου τούτου θὰ Παράδοσις ἐπὶ Δηλώσατε ἀμέσως εἰς τὰ Γραφεῖα Π.Ε.Ι.---Α- ον δύνασθε νὰ διαθέσετε, µέσως σάκκοι, ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΡΟΤ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ἡ τριῶν εἰδῶν : ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΝΩΝ Κύριε Διευθυντὰ, ᾽ανέγνωσα εἰς τὰς ἐφημερί- δας, ὅτι παρελήφθησαν ἐκ Παλαιστίνης καὶ µετεφέρθη: σαν ἐντὸς µεταλλίνης στέρνας περὶ τὰς 4,000 κυπρίνων καὶ ἐτέθησαν εἰς δεξαμενἠν, κα» τασκευασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Γε: ωργικοῦ Τµήµατος ἐν Συργια: νοχωρίῳ διὰ τὴν καλλιέργειαν κυπρίνων. Τὶ εἴδους κυπρίνους µετέε:- Φερεν εἰς Κύπρον τὸ Γεωρνι- κὸν Τμῆμα Δὲν μᾶς ἐπληροφό- ρησεν. Ἐξ ὅσων ἀνέγνώσα εἴἷ- δον, ὅτι κυπρῖνοι ὑπάρχουν 1) κυπρῖνος ὁ γωβίων, 2) κυπρῖνος ὁ κοινὸς καὶ 3) κωπρῖνος ὁ χρυσόχρους. Ὁ κυπρῖνος εἶναι µαλακο: πτερύγιος τελεόστεος ἰχθὺς τῶν γλυκέων ὑδάτων (οἰκογ. κυπρινιδῶν), χρώματος συνή: θως τεφροκαστανοῦ κατὰ τὴν ράχιν, χρυσερύθρου κατὰ τὰς πλευράς καὶ κιτρινωποῦ κατά τὴν κοιλίαν. Ἐν ΄Ελλάδι ἆ- παντᾶ εἰς πολλὰς ποἰκ.λίας ἓν ταῖς λίμναις τῆς Μακεδο- νίας καὶ Θράκης καὶ εἶναι ἐδώδιμος (κοινῶς σαζάνι, λα- ζάνι, δροµίτσα, Ὑρεβάδι, υρι- βάδι, γριβαδέρι). Τὸ δὲ Κύπρις εἶναι ποιητι- κὸν ὄνομα τῆς Αφροδίτης, ἐξ οὗ, κατὰ τὰς νεώὠτέρας ἀἄντι λήψεις, ἔλαβε τὸ ὄνομα ἡ νῆ: σος Κύπρος καὶ οὐχὶ ἁντι- στρόφως. Επίσης Κυπρῖνος εἶναι ἕἓ- παρχία ᾿Ορεστιάδος τοῦ νοµ. ἛἜβρου μὲ 887 κατοίκους, ἕ- ὃρα κοινότητος. Τὸ δὲ κυπρί- της εἶναι ὀρυκτὸν ὑποξείδιον τοῦ χαλκοῦξ, χρώματος ἔρυ- θροῦ καὶ λάµψεωώς μεταλλικῆς, ἀπαντῶν καὶ ἐν 'Ελλάδι εἰς Λαύριον. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Λευκώσίᾳ τῇ 19)9)9ά45 Εἰδοποίησις Διὰ τοῦ παρόντος Φέρε- ται εἰς γνῶσιν ὅλων τῶν ὑφαντριῶν ὅτι τὰ ἐἔγκεκρι: μένα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ὑφαντικὰ δι ἕκαστον τόππι τῶν 20 πήχεων, ἔχουν ὡς ἀκολούθως : Τύπος 0 Πανιὰ ”Ασπρα 56 52)40. Τύπος 1 ᾽Αλαϊτζιά μονὴ 6]2 20)40. τη 717 26)40. Τύπος 3 Πανταλονίκια μονά 10|-. Τύπος 4 [Πανταλονίκια δίµιτα 16/-, Διὰ τὸ σύρμα, Ψίχιασμα, µίτωµα, κλπ. οἱ κοντρακτό ροι θἀ πληρώνουν ἔπιπρο: σθέτως. Δ μλΗ Τύπος 2 ᾽Αλατζιὰ δίµι:|. πο Νο σε ιν: πο διο». ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ! ᾿ὀζρραόώνες Ηὐλογήθησαν τὸ π. Σάββα: τον οἱ ἀρραβῶνες τοῦ κ. Κώ- στα Γεωργίου, ὑπαλλήλου τοῦ Κυβερνητικοῦ ΊἸυπογρα. φείου, μετὰ τῆς δ. Λλαρούλας Παπᾶ Αριστοτέλους, ἐκ ἵα- ραβᾶ., ύ άμοι Ἐτελέσθησαν τὴν προπα: ρελθοῦσαν Κυριακὴν ἓἔν Λε: μεσῷ οἱ γάμοι τοῦ κ. Μιχα- λάκη Χριστοδουλίδου μετά τῆς δ. Καίτης Π. Τσίρου. Τὴν Κυριακἠν, Την τρέχ., ξτιλέσθησαν ἐν Λεμεσῷ οἱ γά: μοι τοῦ κ. Ἐὐαγόρου Μαν- δρίδου μετὰ τῆς ὃ. Ελπίδας Χριστοφόρου. ᾽Αμϕότερα τὰ ζεύγη θερμῶς συγχαίροµεν. Τ. Οἳ ἐχαιρετισμοὶ τᾷς «9εο- τόκου Ὁ κ. Γ. Τέμπλαρ, ἐπίτρο- πος τοῦ Ι. ν.'ΑΥγ. Βάπας Λε- μεσοῦ, δι’ ἐπιστολῆς του πρὸς ἡμᾶς εἰσηγεῖται, ὅπως αἱ κυ- ρίαι ἀποφεύγουν νὰ διοργα- νώνουν «πάρτυ» ἑκάστην Πα- ρασκευήν, διὰ νὰ μὴ παρεμµ- ποδίζεται ἡ παρακολούθησις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτό- κου. Ὀργάνωσις ἑχκοινωγνικῆς ᾠζρονοίας εχμ)χώστου Τὸ νέον Δ. Συμµβούλιον τῆς ᾿Ὀργανώσεως Κοινωνικῆς Προνοίας ᾽Αμμοχώστου, ἆ- πηρτίσθη ἐκ τῶν ἀκολούθων: Ἱερολ. Κυπριανὸς Θ. Κυρι- σκίδης Πρόεδρος, Αἰδεσιμ. Π] Μιλτιάδης Χριστοδούλου Γραμμµατεύς, ᾿. µΛουϊζίδης Ταμίας, Ἡ. Στεφάνου, ᾖἆἹ. Χαιζηπιέρος, ἄ. Κώνσταντινί- δης, Ν. Σταύρου, Α. Σολουκ- κίδης, Γ. Χατζηαναστάση ἵο: γιώνης, Β. Μ. Μουζοὺρη, Μ΄ Κοντογιάννης, Χρ. Ἠλία, δ. Ἑλένη Χατζηπέτρου, κ. Κλειὼ Γιαννάκῃ καὶ δ. Πίνα Δημη” τρίου Σύμβουλοι. Ὡς Ἐλεγ κταὶ τῆς χρήσεως 1946 ἐξελέ- γησαν οἱ κ. κ. Κ. Οἰκονόμου καὶ . Ἰωαννίδης. Εἰσροραἳ Ὁ κ. ᾿Ἀλέκος Οἰκονόμου, Διευθυντὴς τῆς ἄ.Ε.Ο., εἰσέ- φερεν εἰς τὸ Ταμεῖον νέων στασιδίων Αγ. Πάπας Λεµε- σοῦ 1 λίραν, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του. Ἠ κ. Ὕβη Πανταζίδου εἷ- σέφερεν εἰς τὸ ταμεῖον “Αγ. Νάπας Αεμεσοῦ 1 λίσαν εἰς [ΛΙΠΗ ΛΙΜΕΝΑ: τ ΚΣΕ ΙΙ 1, ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ 3250 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ δἁά εὐτυχήσουν νἀ ἑορτάσουν ἐφέτος ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Λ. 18, συμπεριλαμβανομένων ὅλων τῶν ἐ- ξόδων συμφώνως πρὸς τὸ ἔντυπον πρόγραμμα. . .. “Ι1όγῳ τοῦ περιωρισµένου ἀριδμοῦ τῶν ἔκδρο- ΄ / 2 - µέων, προτεραιότης ἐγγραφῆς θὰ δίδεται κατὰ σειρὰν αἰτήσεων. Τράψατε ἤ ἀποταθῆτε ἀμέσως προφορικῶς πρὸς τόν Διευθυντὴν τοῦ Συλλόγου Κον ΝΙΚΟΝ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» εἰς Λευκωσίαν Τα Τηλέφωνο ἀρ, 233. «ΣΑΛΟΝ ΡΟ7» εἰς Λάρνακα Ταχ. ἀρ. 3 Τηλ. ἀρ. 23 «ΡΙΑΛΤΟ» εἰς Λεμεσὸν Ταχ. Κιβ. 9 Τηλ. 222 μνήμ.ν τῆς µητρός της. } ! ! ΙΛΙΜΗΙ Έτ ΕΕἰ τε Ξε δε Ξς Σε χ. Κιβ. ἀρ. 207 ὅπως ὑποβοπθήσωσι εἰδοποιος. ΗΝ ΜΠΠΙΜΙΠΠ ΕΞ ΣΗΜ. ΘερμΏς παρακαλοῦνται οἱ ρεῖς καὶ οἱ ἀξιότιμοι Διδάσκαλοι τῶν Χωρίων, , τοὺς γέροντας ἢἤ τυχὸν ἀγραμ- µότους συγχωρίοὺς των περὶ τῆς ἀποφασισθεί- σης θρησκευτικῆς ἐκδρομῆς, ΜΗ ΠΠ ΠΠ ΠΠ αἰδεσιμώτατοι ἹΊε- τὸ ἔργον τοῦ Συλλόγου, . ΛΠΟΚΛΛΥΠΙΙΚΗΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΙ ΠΙΡΙ ΤΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Τ0Υ ΜΕΛΛΟΝΙΟΣ ΤΗ “3 Βασιλεὺς καὶ ἡ ἈΚυβέρνησις Κορυζῆ εἶχον ζητήσῃ ἄδειαν παρὰ τῆς Εερετ- τανικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως έγκα- τασταθοῦν ἐν Κύπροῳ-- Η Δω- δεκάνησος καὶ ἡ Κύπρος πρέπει νὰ ὅοθοῦν εἰς τὴν Ῥλλάδα. «Ῥπὸ τοῦ “ΥὙποναυάρχου ᾿Αλεξάνδρου Σακελλαρίου, ὅστες ὑπῆρξεν ἀρχηγὸς τοῦ 'Ελληνικοῦ Γενικοῦ Ἐπσιτελείου τοῦ αν. τικοῦ, Αντιπρόεδρος τῆς Ελληνικῆς Ευβερνήσεως καὶ τελεν- ταῖος ὀἐγκαταλείψας τὴν Πατρίδα εἲς τὰς ' 27 ᾿Απριλίου 1941, ἐξεδόθη ἐν Ν. 'Σόρκῃ τὸ 1944 ἄκρως ἐνδιαφέρον βιβλί- ον, τιτλοφορούμµενον «Ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος εἷς τὸν δεύτερον παγκόσµιον -τόλεµον». Έν τῷ βιβλίῳ τούτῳ περιέχονται ναὶ αἲ ἀκόλουθοι ἀποκαλυπτικαὶ σιλήροφορίαι, ἀφορῶσαι τὴν Κύπρον παὶ τὸ µέλλον της: «Τὴν Ίην Απριλίου 1941 ὁ Πρωθυπουργὸς Κορυζῆς, κατόπιν συνενγοήσεως μὲ τὸν Βασιλέα, ἐτηλεγράφησε πρὸς τὴν ᾽Αγγλικὴν Κυβέρνησιν, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, λόνῳ τῆς τροπῆς τῆ στρατιωτικῆς καταστάσεως, το ὑπο- χρεωµένη νὰ μετακινηθῇ πρὸς νότον, Κρήτην ἢ Αἴγυπτον, διότι ἦτο ἀποφασισμένη ὁπωσδήποτε νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸν ἀγῶνα καὶ ἔξω τῶν ὁρίων τῆς χώρας. ᾿ Κητήθη μάλιστα ἡ ἄδεια τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ὃ Βασιλεὺς καὶ ἡ Κυθέρνησις µεταβον εἷς τὴν Κύπρον, ἐπὶ τμήματος τῆς ὅ- ποίας ἡ Ἑλληνικὴ Κυβόρνησις νὰ ἐξήσκει ἕν εἶδος κυριαρ- χίας, Φαίνεται, ὅτι ἡ ᾽Αγγλικὴ Κυβέρνησις ἀπήντησεν, ὅτι ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ µέρος τῆς Βρειτανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ συνεπῶς, δὲν δύναται ἡ Βρεττανικὴ Κυθέρνησις νὰ λά- ϐ6ή ἀπέφασιν νὰ ἐκχωρήση τμῆμα τῆς Κύπρου εἰς τὴν Βλ. λάδα, ὅτι ἐξ ἄλλου ἡ ἄμυνα τῆς Κύπρου ἀπήτει µεγάλας στρατιωτικὰς δυνάµεις καὶ ὅτι ἡ ἄμυνα τῆς Κρήτης διὰ τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας ἦτο πολὺ εὐχερεστέρ. Ὅπωσ- δίποτε ἐλήφθη τότε ἡ ἀπόφασις µετακινήσεως τῆς Ἐυβερ- νήσεως εἲς τὴν Κρήτην, μὲ τὴν ἰδέαν, ὅτι ἡ Κρήτη θὰ ἡδύ- γατο νὰ κρατηθῇ». | ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ «᾿Απὸ τὸν περασμένο πόλεμο µέχρι σήμερον ἀκούεται διαχηρυσσοµένη ἡ ἀρχὴ τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν. Καὶ ἐν τούτοις ἐξάφη, κατοικούµενα ὑπὸ ἀμιγῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἐξακολουθοῦν νὰ κατέχωνται καὶ ὑπὸ ἐχθρῶν καὶ ὑπὸ φίλων. Διὰ τοῦτο δὲν γρειάζεται νὰ τονίσω τὸ ζή- τηµα τῆς Δωδεκανήσου καὶ τῆς Κύπρου. Τὰ νησιὰ αὐτὰ ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἦσαν καὶ εἶναι 'Ἑλληνικά. Οὐδὲν διε- θνὲς συνέξριον, ποὺ θὰ κλείση τὴν ΕΒἰρήνην τοῦ παρόντος πολέμου, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀφίσῃ τὰ γησιὰ αὐτὰ ἔξω ἀπὸ τὴ) Πατρίδα µας ὅταν μὲ Ἱόσον πάθος ζητεί µτὴν Ἔλωσιν ὁλόκληρος ὁ ἁμιγῶς Ἑλληνικὸς πληθυσμός των. Ἕλλλωστε ὑπάρχειῷ πάντοτε ὁ τρόπος νὰ ἐξασφαλίσωμεν διὰ τοὺς Σωμμάχους µας τὴν στρατηγικὴν χρησιμσποἰησίν των εἰς οἰανδήποτε μελλοντικὴν ἀνωμαλίαν. Πάντως, ὁπωσδήποτε, καὶ ἡ Δωλεκάνησος καὶ ἡ Κύπρος πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν εἲς τὴν Ελλάδα». ΕΛΛΛΝΑ ΕΘΝΙΚΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΝ Ανεμος ἐλευθερίας ἥἤρχισε νὰ πνέῃ καὶ εἰς τὴν µαρτυρι” κὴν Δὠδεκάνησον. “Ὁ τηλέ- γραφος ἀνήγγειλε τὴν παρελ- θοῦσαν ἑβδομάδα, ὅτι αἱ νῆ- σοι Ηίσυρος, Σύμη καὶ 'Αστυ- πάλαια τοῦ Δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος ἀπηλευθερώ- θησαν ἄδη, εἰς παλλαϊκὰς δὲ καὶ Ἐν ας αγ κον ρώ σεις ἐκήρυξαν τὴν ἕνωσιν των ποτό, ος Μητρὸς Ἑλλάδος καὶ ἐνέκριναν ψηφίσματα πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν Γυβέρνησιν. δι’ ὧν ἐζήτησαν, ὅπως ἀντι- πρόσώποί της ἀποσταλοῦν εἰς τὰς νήσους, ἵνα ἀναλά- βουν τὴν διοἰκησίν των. Αί εὐφρόσυνοι αὗται ' εἰδή σεις ἐπλήρωσαν τὰς καρδίας τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων μὲ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν καὶ συγκίνγσιν. Διότι Ώρχισε νὰ πραγματοποιῆται πλέον τὸ ὄνειοον τῶν ἀδελφῶν µας Λω: δεκανησίων, ὅπως Επανέλθουν εἰς τοὺς στοργικοὺς µητρι κοὺς κόλπους, νὰ ἑνωθοῦν µε: τά τῆς χώρας ἐκείνης, μεθ’ ἃς τοὺς συνδέουν κοινὴ κατα: γωγή, κοινοὶ ἀγῶνες, παρα: δόσεις, Ὑλῶσσα, θρησκεία, ἤθη καὶ ἔθιμα. ΄Ἡ Ἰταλικὴ δολοπλοκία ἐκράτησε τὰ Δω δεκάνησα, τὸ γνήσιον. τοῦτο Ἑλληνικὸν τµῆμα, μακρὰν τῆς µητρικῆς ἀγκάλης καὶ τῷ ὁ- μαρτύρια. Σήµμερον ὅμως, μὲ τὴν συντριβὴν τοῦ Αξονος, ἀνατέλλει ἡ. πολυπόθητος ἡ- μέρα τῆς ἁπαλλαγῆς ἐκ τῆς δουλείας. Ἡ Δωδεκάνησος ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς 'Ελ- λάδος καὶ τοιοῦτο θὰ παρα: µείνῃ, ἔστώ καὶ ἂν καὶ ση» µερον ἀκόμη ὁ Φφαιδρὸς Κό: µης Σφόρτσα ἐπιμένει νὰ δι ατηρηθβ ἡ Ἰταλικὴ κυριαρ- χία, λησμονῶντας, ὅτι ἡ χώρα του ἠττήθη καὶ λησμονῶντας τοὺς σκοποὺς τοῦ Συµµαχι’ κοῦ ἀγῶνος, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ἡ Ελλάς ἔχυσε τὸ αἷμά της. Αλλ’ οὔτε καὶ οἰαδήπο- τε ἄλλοθεν προερχοµένη ἂν τίρρησις δύναται νὰ εὐστα- θήσῃ ἤ νἁ συζητηθῇ εἴτε τώ- ρα εἴτε ἀργότερον. Εὐχάρι στον δέ εἶναι, ὅτι ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις ἔσπευσεν ἤδη ἀπὸ πολλοῦ νὰ καταστήσῃ ἐπισή µως γνὠστόν, ὅτι δὲν διατρέ- Φει ἐδαφικὰς βλέψεις ἐπὶ τῆς Δωδεκανήσου. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἅπο: Βλέπει μὲ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν σύντομον ἐθνικὴν ὅλο- κλήρωσίν του, εἰς τὴν δηµι: ουργίαν µμιᾶς μεγάλης καὶ ἰσχυρᾶς Ἑλλάδος, περιλαμµ- βανούσης τὴν Β. Ππειρον, τὰ Δωδεκάνησα καί τἡἠν Κύπρον. Αἱ ἀρχαὶ τοῦ Χάρτου τοῦ ᾿Α- τλαντικοῦ καὶ σἱ διακηρύξεις πἑέβαλεν ἐπὶ ὁλόκληρα ἔτη εἰς ἀφανιάστους διώξεις καὶ τῆςΤεχεράνηςἐγγυῶνται΄τοῦτο. νο αν νο ον ιο σα». ϐΠΥΡΣΙΣ, δὰ ἐκχδοθῇ τὴν προσεχῆ Παρα- σχκευὴν ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΛΟΣ μὲ ἐκλεκτὴνκαὶ ἐπί κπαιρον ὕλην ἐπὶ τῇ 25πΜαρ- τίου. Τιμὴ ἆ 10. «νο ον «νο νι ο «ναι» ΛΡΚΕΤΑ ΥΠΕΦΕΡΕΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ Γράφει ἡ Ἰνωστὴ άπογευ: µατινὴ ἐφημερὶς τῆς Λευκώ- σίας, ἡ ὁποία ἐπελάγωσε τό σον τοὺς ἀναγνώστας της μὲ τὰς φανταχτερὰς καὶ µονοπω- λιακὰς εἰδήσεις της ἐπὶ τοῦ πιεστηρίου καὶ ἀλλαχοῦ, (ὥ- στε νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ ἐν ἰδιαιτέρῳ ἀἄρθρι δίᾠ τὰ διαδραματιζόµενα καὶ ἀπίστευτα: «Ἡ πολιτικὴ κατάστασις εἰς τὴν 'Ελλάδα τείνει δυστυ- χῶς νὰ ἐξελιχθῇ καὶ πάλιν εἰς ἀνώμαλον. Εἰς τοῦτο ὁδηγοῦν διάφοροι κατὰ καιροὺς ὑπερ- ασίαι καὶ παρεκτροπαὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐθνοφρουρᾶς, εἰς τὰς τάξεις τῆς ὁποίας[|. ἔχουν ἐνσωματωθῇ πολλά μµέ- λη τῶν περιωνύμῶν ταγµά- των ἀσφαλείας κλπ...» ΄ '-βρλλιὸ---ἡ---συνάδἔχφος δὲν σπεύδει νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ κατὰ πόσον εἶναι «ὑπερβασίαι καὶ παρεκτροπαἰ» τῆς ἐθνοφρου- ρᾶς: 1) ἡ ἐπίθεσις διὰ λίθων καὶ χειροβομβίδων ὑπὸ τῶν Ἑαμοκουκουέδων τῆς Θεσσα- λονίκης ἐἑναντίον τῆς Ἐθνο- Φυλακῆς. 2) 'Ἡ συνεχιζομένη παρουσία εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑαμοκουκουέδων Γερµανο: βουλγάρων. 3) 'Η ἐπανεμφά- αν ανν ον ον πο να ν«νοσια» «νοσνο αν νο νο «νο «νο πο ο ο αν σαχλῶν προκηρύξεων ἤ τοι μουντζουρώματος τῶν τοίχων κλπ. κλπ. Οἱ '᾿Εαμοκουκουέδες ἤρχι- σαν καὶ πάλιν νὰ «ρίπτουν ἄμμον εἰς τοὺς τροχοὺς τῆς Κυβερνητικῆς μηχανῆς», ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι βέβαιοι, ὅπως καὶ οἱ ἐδῶ ᾽Ακελικοὶ ὁπαδοί των, ὅτι τὸ Κράτος εἶναι ἆ- ποφασισµένον πλέον νὰ ἐφαρ: µόσῃ τὸν Ἡόμον, νὰ θέσῃ τέρ: μα εἰς τὰς προκλήσεις των ἀδιορθώτων ταραξιῶν καί, ὑπεράνω ὅλων, νὰ ἐκκαθαρί- αῃ τὸ ἔδαφος ἀπὸ τὰς ἀκάν- θας καὶ τοὺς Ἁτριβόλους. ᾽Αρκετὰ ὑπέφερεν ἕως τώρα ὁ Ἑλληνικός λαός. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε να θέσῃ έν ἐφαρμογῇ διὰ τὴν διανοµἠν εἰδῶν ἱματισροι τὸ σύστημα τῶν µμµονάδών. Εἴναι ἐὐχάριστον, διότι θὰ εἰσαχθῇ καὶ ἐδῶ ἕν σύστημα,τὸ ὁποῖον θέτει εἰς ἴσην μοῖραν ὅλους ιοὺς κατοίκους, εἴτε εἰς τὰςπόλεις εὑρίσκονται εἴτε εἰς τὰ χωρία. Τὸ σύστημα τοῦτο ἐφηρμόσθη ἐν ᾽Αγγλίᾳ εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ πολέ: µου μὲ θαυμάσια, ὡς δυνά- µεθα νὰ συμπεράνωμεν, ἀπο- τελέσµατα. Ἐν Κύπρῳ θὰ ἐφαρμοσθῇ τώρα τὸ ἴδιον αὐτὸ σύστημα μὲ µίαν µόνον οὐσιώδη δια- Φορᾶ» : Ότι εἰς τὴν Αγγλίαν ἐπάρχει µέγας ἀριθμὸς μονά- δων καὶ µέγα ἀπόθεµα χρει- ὡδῶν, ἐνῶ εἰς τὴν Πύπρον ϐ ὑπάρχῃ μέγας 'ἆ ιθµὸς µονάς δών καὶ ἐλάχιστον 'ἀπόθεμα χρειωδῶν. Καὶ ἐνῶ εἰς τήν ᾽Αγγλίαν τὸ σύστηµα τῶν µο- νάδων δίδει τὴν εὐκαιρίαν εἰς ὅλους τοὺς πολίτας νὰ κα. λύψουν τὰς ἀνάγκας των εἰς οἰανδήποτε οτιγµήν, εἰς τὴν Κύπρον τὸ ἴδιον σύστημα δί- δει τὴν εὐκαιρίαν εἰς ὅλους τοὺς κατοίκους ν᾿ ἀναμένουνὶ ἐπ᾽ ἁἀόριστον χρονικὸν διά- στηµα τὴν κάλυψιν τῶν ἆἁ- ναγκῶν των. Διότι, καθὼς ἐδηλώθη, τά Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Καΐτοι οὐδεμίαν διάθεσιν ἔχομεν ν΄ ἀναμιχίῶμεν εἰς τὴν μεταξὺ τοῦ «Παρατηρη- τοῦ» καὶ τοῦ κ. Αντ. Γεωρνι- άδου ἐξ ᾽Αμμοχώστον συζή- τησιν περὶ θεσμῶν, συμβόλων καὶ προσώπων, συζήτησιν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οἰκτροῦ ναυα- γίου τῶν ἀκροβασιῶν τοῦ Τοποτηρητοῦ καιὰ τὰς ὑπὸ τὴν προεδρίαν του ἐν τῇ ᾿Αρ- Χιεπισκοπῇ γενοµένας συσκέ- ψεις, δὲν δυνάµεθα ὅμως νὰ ἀφήσωμεν νὰ παρέλθῃ ἁπα- ρατήρητος µία Χχονδροειδἠς ἀνακρίβεια. Γράφει ὁ «Παρατηρητὴς» μὲ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ διευθυν- τοῦ του κ. ΠΠ. Φασουλιώτη, εἰς τὸ Φύλλον του τῆς 4)3)45 τὰ ἑξῆς: «Τὴν στιγμὴν ποὺ τὰ Κόμματα ἀπετείνοντο πρὸς τὸν Τοποτηρητήν, γιὰ νὰ µε»: σολαβήσῃ καὶ ἐνδιαφερθῇ γιὰ τὴν δηµιουργία ἑἐνιαίου µετώ- που, τὸν συντονισμὸν καὶ τὴν Ρρύθμισι τῶν ὑλικῶν καὶ ἠθι. κὢν τοῦ τόπου δυνάμεων πρὸς ἐπιτυχεστέραν διεκπε- ῥρσίωσι τοῦ ἀγῶνος καὶ ἐπι. τέλεσι τοῦ ῥἐπιδιωκομένου σκοποῦ ἤξαιραν ἐκ τῶν προ- τέρων εἰς ποῖον ἀπετείνοντο». Τὰ ἀνωτέρω εἶναι καθαρὸ ἀποκυήματα Φαντασίας. Τὰ Κόμματα δὲν ἀπετάθησαν πρὸς τὸν Τοποτηρητήν. Οὔ- τος ἀνέλαβε τὴν πρὠωτοβου- αν καὶ ἐκάλεσε ταῦτα διὰ τὴν δῇθεν ἐπίτευξιν ἐθνικῆς στοΧτ ως εἶχε διεξαγάγῃ (ἰδιαιτέρας συνεννοήσεις μὲ τὸ ᾿Ακέλ, τὸ ὁποῖον ὀλίγας ἡμέρας προη γουµένως εἶχεν ἀρχίσῃ μίαν θορυβώδη τυμµπανοκρουσίαν διὰ τῶν δημοσιογραφικῶν ὀργάνων του. Τὰ ἄλλα Κόμ- µατα ἐτήρφουν χΧαρακτηριστι- ὶκὴν σιγήν, διότι εἶχον µυρι-[ Πορτακάλια Γιαφίτικα σθῇ περί τινος ἑπρόκειτο. Καὶ αἱ ὁπόνοιαί των ἐδικαιώθησαν πληρέστατα ἀπὸ τὰς ἐἑπακο- νησις εἰς τὰς συγοικίας τῶν[]λουθησάσας εἰς τὴν 'Αρχιε- ᾿Αθηνῶν καὶ Πειραιῶς τῶν]πισκοπὴν συζητήσεις, Σιγὰ ἀηδῶν «χωνιῶν» καὶ των [σἰγά ἤρχισε νἁ Ἠίπτῃ ἡ προ: σωπὶς καὶ τῆς Τοποτηρητείας καὶ τοῦ Ακέλ. Καὶ άπεκα- λύφθησαν κατακάθαρα οἱ σκοποί των. Τὸ :᾿Ακέλ ἐπεδί- ὧκεν ἕνα ἐθνικὸν μµανδύαν διὰ νὰ σκεπάσῃ τὴν κοµµου.: νιστικἠν γυµνότητά του καὶ τὴν κατάφωρον του πρὸς τὴν Ἑλληνικήν Ἰδέ- αν. Ὁ Τοποτηρητής, ἐξ ἆἄλ- λου, ἐπόθει νὰ ἵδῃ τὴν κοινὴν γνώμην τῆς Κύπρου εὐλογοί- σαν, διὰ τῶν ἐν τῇ ΄Αρχιεπι- σκοπῇ συσκέψεων, τὴν συζυ- γίαν του μὲ τὸ “Ακέλ. ᾽Αλλὰ τὰ πράγματα δὲν ἕ- γιναν καθώς τὰ δύο µέρη ἐ- πιθυμοῦσαν. Ἕνας ξαφνικὸς ἄνεμος ἀνήρπασεν ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ Τοποτηρητοῦ τὸν μανδύαν, μὲ τὸν ὁποῖον ἡτοι- µάζετο νὰ καλύψῃ τὸ ΄Ακέλ, Τοιουτοτρόπως καὶ ἡ ποθητὴ συζυ ία δὲν ἐπραγματοποιή: θη εἰς τὸ Φφανερόν, τουλάχι- στον. ἐν τῇ νήσῳ ἀποθέματα εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος μικρά, ἆ- ναµένονται ὅμως νὰ φθάσουν κατὰ διαφόρους καιροὸς νέαι ποσότητες. Οὕτω τὸ σύστηµα τῶν μονάδων εἶναι µακροπρό: θεσµον καὶ ἑλαχίστην ἄμεσον ἀνακούφισιν δύναται νὰ πα- ράσχῃ, ἀποροῦμεν δὲ πῶς ἡ Κυβέρνησις ἀφῆκε νὰ παρέλ. θουν πέντε ὁλόκληρα πολεμι: κἁ ἔτη διὰ νὰ τὸ εφαρμόοῃ καὶ θὰ ἀναμένῃ ἴσως ἐπὶ ἅλ. λ9 τόσον χρονικὀν διάστηµα διά νὰ τὸ ἵδῃ ἐκπληρούμενον εἰς ὅλην αὐτοῦ τὴν ἕκτασιν. -...Θ6χ ἤττον δὲν δυνάµεθα γὰ ἀπορρίψώμεν, παρ᾽ ὅλα τὸ τεχνικά του μειονεκτήματα, τὸ νέον σχέδιον διανομῆς, τΊαυ- τοχρόνως ὅμως θὰ εἰσηγού- µεθα, ὅτι πρέπει νὰ καταβλη. θῇ προοπάθεια πρὸς ταχεῖαν αὔξησιν τῶν προμηθειῶν µας, Αν δὲν γίνῃ τοῦτο, τότε θὰ ἔχωμεν ἕν σύστημα «θεωρητι κῶς θαυμάσιον, ἀλλά πρακτι, κῶς ἀνέφικτον. Καὶ ὁ λαὸς προτιμᾷ περισσότερον τὴν πρᾶξιν παρὰ τὴν θεωρίαν. η κοινώνικων Μαέαρχωμ. Βρεττανικοῦ Προξενείου σταλὲν : ρας 19)2)45:-- διαφωνίαν[ Σαββάτου 17)3)45. ΤΡΙΤΗ 2Ο ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Ἔτος Α΄, Αρ. 67. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ἰ ΖΗΝΩΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ: ΠΗΣ. ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ κΚΑι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Γραφεῖον: 'Οδὸς Αρτέμιδος Αρ. ο]. (Ακίνητα Μπενᾶ) Τ.Κ. 270 ΛΕΥΚΩΣΙΑ... ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Γρ. 1 Π ΣΥΜΜ. ΛΕΡΟΠΟΡΙΛ. ΠΡΟΚΛΛΗ ΘΡΑΙΣΙΝ ΕΣ [07 ΠΕΡΜΛΝΔΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 20 (Ρέουτερ).--Ἡ Συμμαχικὴ ἀεροπορία, ὑποστηρίζουσα τάς προελαυνούσας εἰς τὸ Δυτικὸν µέτωπον Συμμαχικὰς δυνάμεις, σφυροκοπεῖ ἀκαταπαύστως Γερμανι. κἁς θέσεις, συγκεντρώσεις καὶ συγκοινωνιακὰς ὁδούς. Κα- ταστρέφασα ἧαν μον διενήργησεν 7,000 ἑξορμήσεων, κα- Ρρεψασα ἢ προξενήσασα ία ἰ ε ὃν ηλάτων, ρ ή ζημίας εἷς 6000 Γερμανικῶν Ἡ 2η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ προήλασε καὶ ἄλλα 15 μί- λια ἐντὸς τοῦ νοτίου θύλακος καὶ κατέλαβεν 20 ἀκόμη πό- λεις καὶ χωρία. Εὶς ἕν σημεῖον ἠχμαλωτίσθη ὁλόκληρον Γερμανικὸν σύνταγμα πυροβολικοῦ. Ἡ. 7η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ ἐκέρδισεν ἐπίσης καὶ ἅλ- λο «ἔδαφος. Αἵ Γαλλικαὶ δυνὰµεις διέβησαν τὰ σύνορα τῆς Αλσατίας καὶ εἰσῆλθον ἐντὸς τοῦ Γερμανικοῦ ἔδά- Φους. Ἡ Ίη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιἁ ἐπεξέτεινε τὸ. προγεφύ- Ρρωμά της εἰς βάθος 8 μιλίων καὶ πλάτος 1δ μιλίων. Εἰς τὴν ΔΑ. Πρωσσίαν οἱ Ρῶσσοι κατέλαβον χθὲς 30 πόλεις καὶ χωρία ν. δ. τῆς Καινιξβέργης. 'Ἡ Ρωσσικὴ ἀερο- πορία ἐβομβάρδισε καὶ πάλιν σφοδρῶς τὸ Δάντσιγκ. Αμερικανικὰ ὑπερφρούρια ἐβομβάρδισαν διά δευτέ- ῥραν κατὰ σὐνέχειαν ἡμέραν τὴν Ἰαπωνικὴν ναυτικὴν βάσιν τῆς Κόμπε. ᾽Αμερικανικαὶ δυνάμεις ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὴν νῆσον Πανάϊ τῶν κεντρικῶν Φιλιππινῶν, ὋὉ ᾽Αγγλικὸς τύπος σχολιάζει εὑρέως τὴν δήλωσιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾽Αποικιῶν ὅτι ἡ Μ. Βρεττανία δέν θὰ δεχθῇ συμμετοχὴν ἄλλων Δυνάμεων εἰς τὴν διακυβέρνησιν τῶν Βρεττανικῶν ᾽Αποικιῶν. ϱ. Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΕΗΙΑΣ ΥΠΙΛΙΝΗ Ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Μακάριος ἀπέ. στειλε τὸ ἀκόλουθον ἐξ 'Αθηνῶν τηλεγράφημα πρὸς τὴν Μη: τρόπολιν Κυρηνείας. ο «ἜἘχω καλῶς τὴν ὑγιείαν. ἝἜλαβον τὸ μέσον τοῦ ποσὀν. Τὰς εὐχάς µου πρὸς πάντας». 5 ΕΧΕΔΙΟΝ «ΘΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω μετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν ὡς ἀκολούθως: Σάββατον 17)9)4δ. Φθαρτῶν ᾿Απὸ τοῦ σε. ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Παραγ, Τιμὴ Καταναλ. ) Α΄ 5 3,144 1 υΥρ.ἆκασ. καὶ ᾿Ασήμικα τὰ 1000 Β) ὃ 2 10.0 0.96» » ΄Διὰ τὰ κατωτέρω εἴδῃ φθαρτῶν αἱ τιμαὶ ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν ἀπὸ τῆς παρελθ. Κυρια- κῆς 18)2)45, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς παρελθ. Δευτέ- Μαρούλια διπλά Α΄ 1.35)40 Ύρ. 2.1)2 Υρ. δέσµ ἄνω 250 δρ. 1 γρ- 1.1)2 γρ. δέσµ Κουνουππίδι καθαρισµένο Α’5 γρ. 7 » ὅκα » » Β΄ 9.1)2 Υρ. Ρ » ὁκά » ἀκαθάριστο Α΄ 3.1)04 Υρ. 5 » ὁκὰ » » Β’ 2.92 γρ. 4 » ὀκὰ ΣΏΜ:-Τὰ μῆλα ἐτέθησαν ἑκτὸς τοῦ Σχεδίου ἀπὸ τοῦ παρελθ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Σχέδιον Φδαρτῶν ΚΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΔΙΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΝ Εἰδοποιοῦνται οἱ Γραμµα- τεῖς τῶν Παραγωγικῶν ΠΜέν- τρων ὅπως Φροντίσουν καὶ ἐ- πιστρέψουν τὸ τἀαχύτερον εἰς ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΑΙΙ - τὰ Κεντρικὰ Γραφεῖα τῶν ἘΕ- παρχιῶν των τὰ περισοεύμα: τα τῶν κενῶν σάκκων οἱ ὁ- ποῖοι Επροορίζοντο διὰ τὸ σάκκιασµα τοῦ πατατοσπόρου καὶ ἔμεναν ἀχρησιμοποίητοι. Προσ. Ελεγκτὴς Μεταφορῶν καὶ ᾿Αγορῶν Λευκωσία 16)3)45. πκνο- 8 ΘΕΑΤΡΟΝ. ο νοκ πε Σήµερον καὶ αὔριον προβάἁλ- λεται τὸ συνιαρακτικὸὀ καὶ αγωνιῶδες ὁδραματικὸ ἀρι- στούργηµα Γιὰ τὴν ἀγάπη , της νεκρης Πρωταγωνιστοῦν : Γκρέῖαλ-- Βίκτωρ Ματοὺρ-- Κάρολ Λάντις. ᾽Αγωνιώδη ἐρωτηματικά, ἐκδικήσεις, ἀγνοὶ ἔρωτες, ὃρα ματικὲς συγκρούσεις, ψυχικὲς τρικυµίες... τὴν Πέµπτην: Περιπέτειες στά Τροπιχὰ τὴν Παρασκευὴν καὶ Σάββα- τον τὸ νἐο λαϊκὸ, ἀγωνιῶδες ἱδραματικὀ ὕπερ φίλμ ΙΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΡΙΤΣΙΑΡ ΑΡΛΕΛ --ΤΑΝΤΥ ΙΝΤΕΒΙΝ Καὶ τὴν Κυριακὴν ὁ νέος χαριτωµένος ὑπερ - θρίαμβος τῆς ΣΙΡΛΕΥ: ΤΕΜΠΛ Μπέττυ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήμερον Τρίτην καὶ αὔρι- Ῥιον Ἱετάρτην προβάλλεται τὸ Ρωσσικῆς παραγωγῆς µε- γαλούργηµα Οἱ ΜΟΣΧΟΒΙΠΤΑΙ Συνταρακτικὸ, µμεγαλειῶδες, ἱ πρωτότυπο. ' Μάχες ἔΕπὶ τῶν ἀπεράντων Χιονισμένων ἐκτάσεων, συγ- κρούσεις, ἀεροπλάνα, τᾶνκς, παρτιζάνοι, κατακτηταὶ, έλευ- θερωταὶ, παρελάσεις, ἐμβατή- Ρια, γιορτές,ὁ στρατηγὸςΤιµο- σένκο, ο Στρατάρχης Στάλιν, ο ὁ κόκκινος στρατός. Τὴν Πέμπτην καὶ Παρασκευὴν ΣΠΙΤΦΑ΄Ι ΑΡ Τὸ Σάββατον ΜΕΤΑΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ρώτα φορὰ στὴν Κύπρο) αί τὴν προσεχῆ Κυριακἡ ὁ νέος µας μουσικὲς κολοσ- σὸς ποὺ θὰ ἀφίσῃ ἐποχὴν Ο ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ μὲ τὸν ἔνδοξο ΒΜέλσων Ἔνιυ καὶ τὴν νέα σὀντροφόν του ράϊς Στῆρενς. Τραγούδια, μουσική, χοροί, γλέντι, ἀγάπες, παρεξηγήσεις, ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΛΙ φ νάζια, χάδια, τρυφερότητες.