Back

ΠΥΡΣΟΣ, 1945-03-27

ἆ Διευθυντής καὶ ᾿Ιδιοκτέτις ΖΗΝΩΗ ΧΡ. ΣΟΖΟΣ ᾿Εκδίδοτοεει ἑκάστην ΤΡΙΤΗΝ Κάι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ἀπόγευμα ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1 Υρ. ΠΥΡΣςΟςΣ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΡΧΩΝ πι ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945 Λευκωσία (Κύπρου) «Οδὸς Αρτέμιδος Αρ. 2] Τ. ΓΚ. 370 Ἔτος Ίον ᾿Αρ. 69 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΙΜΜΟΣ ΤΗ) ΤΘΝΙΚΗ) ΜΙΝ ΠΙΕΠΕΙΘΥ Ἡ ᾿Ἐθνκή µας ἐπέτιος ἑωρτάσθη μετὰ µεγάλης λαμ- πρότητος καὶ τάξεως ἐν Λευ- κωσίᾳ τὴν π. Κυριακήν. Αί δδοὶ καὶ αἱ οἴκίαι τὴς πόλε- ως διεκοσμήθησάν δ᾽ ἝἛλ- ληνοκῶν σημαιῶν καὶ χρωμµά- των, ἄπειρα δὲ πλήθη κατὲ- χλυσαν τὸν ἓ. ναὸν ΘΦανερω- µένης καὶ τὸν πέριξ χῶρον, .Ἡαρακολουθήσαντα τὴν τελε- αθεῖσαν ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας Κύπρον δοξολογίαν, καθ Ίν τὸν πανηγυρικὸν Ἐξερώνησεν ὁ Δήμαρχος Λευκωσίας Χ. Θεµ. Δῄρδης. Τὸ ΙΚυπριακὸν Ἐθνικὸν Κόμμα ἀντεπροσω- πεύθη εἰς τὴν δοξολογίαν ὑπὸ τῶν ἐν Λευκωσίᾳ µελών τοῦ Δ. Συµβουλίου του, τῆς ἙἘ- παρχιακῆς ᾿Επιτρπῆς ΆΛευ- κωσίας, γῆς ᾿Βπιτροπῆς τῆς Λέσχης τοῦ Κόμματος καὶ τῆς ᾿Βφιτροπῆς τῆς Νεολαίας τοῦ Κόμματος. Μετά τὴν δο- ξολογίαν οἱ ὡς ἄνω ἆτιπρόσω- ποι τοῦ. Κόμματος μετέβησαν | εἷς τὸ Προξενεῖον. Τὸ Έλλη: νικὸν Προτενεῖον ἐπεσκέ- φθησαν ἐπίσης τὸ Δημοτ.Συµ- δούλιον Λευκωσίας καὶ ἀντι- προσωπβίαι τῶν διαφόρων σω- µατείων καὶ ὀργανώσεων τῆς πρωτευφύσῃς. Τήν 4 μ.μ. ὥραν τῆς π. Κυ- ριακῆς ἐτελέσθη ἐν τῇ ἐν Λευ- κωσίᾳ Λέοχῃ του Κόμματος ἡ προαναγγεαθεῖσα ἑορτὴ τοῦ Κόμματος. Πολὺ πρὸ τῆς κα- θορισθείσης ὥρας τὸ οἴκημα/ τῆς Λέσχης ἐΕπληρώθη κόσμου, ἡ δὲ ὁδος Λήδρας καὶ αἱ πέ- Ριξ ὁδοὶ καὶ οἱ εξῶσται τῶν οἰκιῶν ἦσαν κατάµεστοι ἀπὸ τὰ συγκεντρώὠθέντα πλήθη. Κατόπιν συντόµου εἰσαγω' γικῆς ὁμιλίας, ὁ ᾿Ἐπαρχιακὸος Γραμματευς κ. ᾿Ανδρέας ή: ῥαούζος ἀνέγνωσε συγχαρη τήρια τηλεγραφήματα, προερ Χόμενα ἀπὸ τὸ Τουρκικὸν ΄ θνικὸν Κόμμα Πύπρου καὶ τὴν Ἔνω σιν ᾽Αρμενίων. 'Ακο λούθως ἡ Χορῴδία τῆς Ἠεο: λαίας τοῦ Κόμματος ἤνοιξδε τὴν ἑορτὴν μὲ τὸ ἐμβατηριον «Μαύὐρ’ εἶν' ἠ νύκα». 'Ο ἐκ τῶν Καθηγητῶν του Παγκυ- πρίου { υµνασὶου κ.Θεν. Σώτη: ῥίου ἐξεφώνησεν ἐμπνευσμένον καὶ πληρη λυρικῶν ἐξάρσεων πανηγυρικὀν, κατασυγκινήσας τό πολυπληθὲς ἀκροατήριον, τὸ ὁποῖον καὶ τὸν κατεχειρο- κρότησεν. Ὑπὸ τῆς Χορῳδίας ἐξετελέσθησαν το «Ἡ 25η Μαρτίου» καὶ «Στὴ Σημαία», ὁ δὲ κ. Λέανδρος Χατζημάρ κου ἀπήγγειλε τὸν «Βούλγα: ῥον» του [Παλαμᾶ. Τὴν σεμνὴν καὶ Επιβλητικὴν ἑοριὴν ἐπέ ατεψεν ὁ Εθ»ικὸς Ὕμνος, Το οἴκημα τοῦ ᾿ἘΕθνικοῦ Κόμματος εἶχε διακοσµηθῇ μεγαλοπρεπῶς ἀπὸ τὸ π. 2άβ: βαιον ὑπο τοῦ καλλιτέχνου κ. Φώτη Τσακκίρη, καθ’ ὅλην δὲ τὴν νύκτα του Σαββάτου καὶ τῆς Κυριακῆς ἤτο πανη γυρικῶς Φωταγωγημένον. Πρωτοφανὴς εἰς συγκέντρῶ- αιν κόσμου ὑπῆρδεν ἡ ἔσπε- ρίς, ἡ διοργανωθεῖσα ὑπο του Γ.Σ Π, τῇ συμπράξει τῶν 'Ελ- ληνικῶν. Εκπαιδευτηρίων καὶ Σωματείων τῆς πόλεως καὶ δοθεῖσα εἰς τὸ Μαγικὸ Παλα- τι το ἑοπέρας τῆς π. Πυρια- κῆς. Τὸν πανη υρικὸν ἐξεφώ νηοεν ὁ Καθηγητής τοῦ Παγ- κυπρίου Γυμνασίου κ. Χρ. Πα: παχρυσοστόµευ, μὲ θέµα «'Π ἰδιαιτέρα σημασία του ἑορτα: σμούὺ τὴς ἐφετεινῆς ἐπετείου». Αἱ χορωδίαι καὶ ὀρχῆστροι τοῦ Παγκυπρίου Γυµνσσίου (αµήµατα ὀρρέγων και θηλέ- ὧν) ὑπὸ την. διε-θυνσιν τῶν κ. κ. Φρίξου Μικελλίδου καὶ Γιάγκου Μιχαηλίδου ἐξετέλε- σαν ἐπιτυχώς τὸ μουσικόν πρόγραωμµα, εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τυῦ ὁποίου συνέβαλον ἐπίσης καὶ ὁ Μουσικὸς Σύλλογος Μόζαρτ καὶ ἡ χορῴδία του ΕΣ. Ε.Α.Α.Σ, Τὴν πρωῖαν τῆς π. Κυρια- κῆς ἡ χορῳῴδία τοῦ Π. Γυμνα- σίου, ἀπαρτιζαμένη ἐξ 85 µα: Φητῶν, παρήλασε διὰ τὼν ὁ- δῶν τῆς πόλεως, φάλλουσα τὸ ᾿Εώθιγών. Την 9 πμ, οἱ μαθηταὶ καὶ µαθήτριαι τοῦ Π. Γυμνασίανυ, συνοδευόμενοι ὁ- πὸ ὅλων τῶν Καθηγητῶν των, παρήλασαν διὰ τῶν ὁδῶν τῆς Λευκωσίας καὶ Ψψάλλοντες διάφορα πατριωτικἀ ἄσματα κατηυθόνχβησαν εἰς τὸ Έλλην. Προξενεῖαον, ὅπου ὁ Γυμµνασι- άρχης καὶ οἰκαθηγηταὶ ἐν σώ- ματι ὑπέβαλον τὰ συγχαρητή- ριά των Εἰς τὸν ἀντιπροσω. πεύοντα -τὸν ἀπουσιάζοντα Ἓλληνα Πρόξενον, ᾽Ακολού. θως οἱ µαβηταὶ καὶ αἱ µαθή- τριαι προφῆλθον εἰς τὴν ἐν τῷί. ναῷ Φανερωμένης ἐπί. σηµον δοξολογίαν, μετὰ τὴν ὁποίαν ἐπέστρεψαν εἰς τὸ Π. Γυμνάᾳιον, ὅπου ἐδιδάχθη τὸ πατριῳτικὀν ὃρᾶμα «Παῦ- λος Μελᾶς». Ὑπὸ τῆς Π.0.Θ.Ο.Ι. ἀπε- στάλησαν, ἐπὶ τῇ 25ῃ Μαρ: τίου, συγχαρητήρια τήηλεγρα- Φφήματα προς τὴν Α. Μ. τὸν Βασιλέα ἵ τῶν Ἑλλήνων Γεώργιον' Β΄, τόν ΆΑντι- βασιλέα Ἅ΄Αρχιεπίσκοπον κ. Δαμασκηνὸν καὶ τὸν Πρω- θυπουργὸν κ. Πλαστήραν. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΛΑΡΝΑΞ, 26 (τοῦ ἄνταπο- κριτοῦ 'µας).--Ἡ Ἐθνικὴ ἐπέ τείος ἑώρτάσθη ἐν τῇ πόλει µας μὲ ἐνθουσιασμόὸν καὶ λαμ: πριακοῦ ᾿Εθνικοῦ Κόμματος, ἐθνικῶς καὶ ἐπιβλητικῶς δια- ΑΝΟΗΤΟΝ τὴ ν ἔκδοσίν του τῆς Ίδης Μαρτίου μὲ τὸν πλέον ἀνόη- τον τρόπον εἰρωνεύετο ἕνα τῶν Παθηγητῶν τοῦ Παγκα, πρίου Γυμνασίου, τὸν κ. Βε- νιζέλον Σωτηρίου, διότι θὰ ἐξεφώνει τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας εἰς τὴν ἐν ἑ Λευκωσίᾳ Λέσχην τοῦ Κυπριακοῦ ἙΕ. θνικοῦ Ἱόμματος κατὰ τὴν ὀΡην Μαρτίου καὶ δι]ρωτᾶτο τὶ θά ἔκαμνεν ἡ Σχολικὴ Ἑ- Φορεία, ἓὰν Καθηγητής τις ἐτόλμα νὰ ἐκφωνήσῃ παρέ- µοιον πανηγυρικὸν εἰς τὸ οἵ- κηµα λ. χ. τοῦ ᾿Ακὲλ ἢ τῶν Συντεχνιῶν. Ἡ ἀπάνιησις εἶναι µία: Θὰ Επρεπεοῦτος τὰ παυθῄάμέσως. Καὶ ἐξηνούμεθα. 'Ὁ κ. Σῶ- τηρίου, ὁμιλων ἀπὸ τοῦ Βή- µατος τοῦ Ἔθνικοῦ Κόμμα: τος, δὲν θὰ ἔλεγε τίποτε πε: ρισσότερον ἢ ὀλιγώτερον ἀπὸ ὅσα ὁ ἴδιος πιστεύει καί διδά- σκει εἰς τὸ Ἔθνικόν µας Φυ- τώριον, τὸ [αγεύπριον Γυ- µνάσιον, καὶ πρὸς τὸ πρό: γραμµα του ὁποίου εἶναι ἁ- πολύτως συµφωνος. 'Ο Κα: θηγητής, ἢ οἱ ΓΚαθηγηταὶ µως, οἱ ὁπωυῖοι ἐπεθύμουν, ἀλλὰ δὲν το:μοῦν νἁἀ ἀνέλ. θοὺν εἰς τὸ βηµα τοῦ 'Ακέλ, δὲν θὰ ἔκαμναν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τοῦ νὰ πλέξουν καὶ Φανε- ρὰ τὸν ὕμνον τῆς κομμούνας, νὰ κοτηγορήσουν τὴν Ἐθνι- κἠν ᾿Επανάστασιν ὡς κοινώ- νικἠν καὶ νὰ προτρέψουν τὸν λαόν νὰ ὑψώσῃ τὰ κὀκκίνα Φλάμπουρα εἰς τὴν θέσιν τοῦ χρεωκοπηµένου «κουρελλόπα- νου» τῆς γαλανῆς σηµαίας μὲ τὸν λευκὸν σταυρόν. ᾽Αλλά καὶ ἄν δὲν τολμοῦν πρότητα. Τὸ οἴκημα τοῦ Κυ. [οἱ κύριὀι αὐτοὶ ν᾿ ἀνέλθουν]Μώστας Πικῆς ἀνά 1ο λ: κομμούνας, έπι- τό Βῆμα τῆς σύμφωνα μὲ τὴν εὑσεβῆ ὍὉ «Κυπριακὸς Τύπος» εἰς κοσμημένον, κατεκλύσθη ὑπὸ |θυμίαν καὶ τὸ σφαδρὀν πάθος, πλήθους κόσμου ἀπὸ τῶν [τοῦ «Κυπριακοῦ Τύπου», δὲν πρώτων ἑσπερινῶν ὡρῶν τοῦ [σημµαίνει, ὅτι ἡ ἐν τῷ κρυπιῷ Σαββάτου. Μετὰ τὴν ἑορτὴν Ιδιδασκαλία των μᾶς εἶναι ἐν τῇ Λέσχη τοῦ Κόμματος, [ἂγνωστος. Εὐτόχῶς, ὅμως, οἵ] καθ' ἥν εἶπε τὸν πανηγυρικὀν Ταἰ θαλάσσιοι ὁδοὶ μὲ τὸ ὁ κ. Μ. Γ. Νικολαΐδης καὶ ᾳπνευµατικὀν µας κέντρον τὴν λνανσα Ὃ ολοσὃ Εθνικῶν Ἑλλάδα ἀνοίγουν ὁσονούπω ποιημάτων, ἠκολούθησε µε- : : γαλ, παρέλασις καὶι λαμπα: καὶ ἡ Σχοχικὴ 'Ἐφορεία θὰ δηφορία ὑπὸ τοῦ συγκεντρω- πρέπῃ νὰ μἡ διστάσῃ νὰ άνα- κα ραρους, κ η λάβῇῃ ὑπευθόνως νὰ Επιτελέσῃ ν πρωῖαν τῆς Μυριακῆς : ἀνυψώθη ἐν τῷ Ἑ μιαν ηρίῳ τὸ ἐπιβαλλόμενον αιρερῆν ᾗ κυανόλευκος, χαιρετισθεῖσα |Εθνικὸν καθῆκον, καὶ νὰ κα: ὑπὸ 21 ὀλμοβολῶν ἐνῷ ἐπσιό- θαρίσῃ τὸ Γυμνάσιον ἀπὸ τὸ νιζεν ἡ Φιλαρμονικὴ τῆς Πα- µίασµα τῆς κρυπτοµένης κοµ: ἐιώωκής Ἑλάσιων Ἐν τν]μούνας τοῦ ἠλοχεόει ἀλάν σθη δοξολογία, καθ ἥν ὠμί- Ίδρως µέσα εἰς τοὺς κόλπους λησεν ὁ κ. Χ. Πατοίδης, ἐπη- Ιτοῦ Καθηγητικοῦ ΙΣυλλόγου. κολούθησε δὲ εἰς τὴν αἴθου- σαν Μακρίδου ἡ διοργανωθεῖ σα ὑπὸ τῆς Πατριωτικῆς Ἑ- Ἱτὰ αἰτιατὰ τῆς Ἑλληνικῆς νώσεως ἑορτή, καθ᾽ ἥν ὠμί. Επανάστασης δὲν εἶναι µό- λησεν ὁ Καθηγητής κ. λ.[νον ἐθνικὰ, ἀλλὰ καὶ οἰκονο- Παπακυριακοῦ. µικά, δηλ. οἱ βαρεῖς φόροι κλπ. Πάντως δὲν εἶναι ἡ κα- ΕΝ ΚΥΡΗΝΕΙΛ τάλληλη ὥρά διὰ νὰ οσᾶς τὰ ὀναπτύξω τώ-α ὅλα αὐτά ΚΥΡΗΜΕΙΑ, 26 (τοῦ ἀἄντα-|Ἡ Ιδέα τῆς μεγάλης 'Ελλά:- ποκριτοῦ µας).-- Ἡ πόλις µας /δος εἶναι νοσηρός ἐθνικισμός. Δώρτασε τὴν Ἐθνικὴν ἐπέ ΠΣυνεχιστὲς τῶν ἠρώων τοῦ τειον µμεγαλοπρεπῶς. Τὴν [1821 εἶναι οἱ ἀντάρτες τοῦ δην π..µ. ὥραν τῆς Κυριακῆς ΙΕΑΜ. Εἶναι γελοῖοι ὅσοι δὲν οἱ μαθηταὶ τοῦ ἐνταῦθα Γυ-παραδέχονται τοὺς ἀγῶνας µνασίου παρήλασαν διὰ τῶν {τοῦ ΕΑΜ καὶ ΕΛΑΣ διὰ τὴν ὁδῶν τῆς πόλεως ἄδοντες τὸ {ἀπελευθέρωσιν τῆς Ελλάδος». ᾿Εωθινόν. Τὴν 6π. µ. ἐγένετο] Πατόπιν τῶν δηλώσεων τού: ἡ ἔπαρσις τῆς Ἕλλην. σηµαί- [των, εὑρισκομένων εἰς ἀντί- ας ἐπὶ τοῦ ἰσιοῦ τῆς ἠητρο-Ίθεσιν πρός τὴν διαβεβαἰω- πόλεως ὑπὸ μαδητῶν τοῦ Γυ-[σιν τοῦ Δημοτικοῦ Συµβου: µνασίου. Ἐν τῷ |. ναῷ ᾿Αρ:[λίου Λεμεσοῦ, ὅτι δὲν θὰ ἐἑ- Χαγγέλου ἐτελέσθη τὴν 10:50 1ψίνετο κομματικὴ ἐκμετάλλευ: π. µ. δοξολογία, καθ ἤν ὡὥ-][σις τῆς μεγάλης ταύτης ἡμέ: µίλησεν ὁ δικηγόρος κ. }.Ἶρας ὁπό τῶν ὁμιλητῶν οἶασ-: Χρίστης, ἐπηκολούθησε δὲπα- δήποτε παρατάξεως, αἱ ΛΝέαι ρέλασις καιαλήξασα πρὸ τῆς |Συντεχνίαι, εἰς ἔνδειξιν δια: Μητροπόλεως ὅπου προσε-]µαρτυρίας, ἀπεχώρησαν καὶ Φώνησε Τὰ πλήθη ὁ ” Αρχιμ. [μετέβησαν µόναι εἰς την ἑἐκ- κ. ᾿Αρνόπουλος. κλησίαν. τὸ ἀπόγευμα ἐπελέπθησαν ο Τὴν ἑσπέραν ἑτελέσθη εἰς εορται Όπα του Συλλόγου Α- τὸ οἵκημα τῶν Νέων Συντε- ποφοίιων Γυμνασίου [κνυρη: ἳ ας, καθ ἥν ὠμίλησεν ὁ )χνιῶν ἑορτὴ μὲ ὁμιλητὴν τὸν κ. Δῆμον Ἡλιάδην. Παρο- Γυμµνασιάρχης κ. Πλ. Γεώργι ἀδης,καὶ ὑπὸ τοῦ θρησκ. σωλ- λόνου «Μιχαήλ Αρχάγγελος», καθ ἥν εἶπε τὸν πανηνορικὸν ὁ Καθηνητης κ. ΛΜ. Τσικκίνης: Τὴν 7 µ. ι. διωργανώθη ὑπὸ του Γυμνσσίου λαμµπαδηκο: ρία. ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ ΛΕΜΕΣΟΣ 26 (τοῦ ἀντα- πωκριτο- µας). Όμις ὃν τοῦ Δημοτικοῦ Μεγάρου Λε: μεσοῦ κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς 25ηςΜορτίου ὁ ἀντιδήμαρ- χος κ. Βάσος Παπαδόπου- Ἆος εἶπε, μεταξύ ἄλλων, καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Τὰ οἵτια καὶ ὀπὸ , µοία ἑορτή ἐγένετο εἰς τὰς αἰθούσας τῆς Πατριωτικῆς Ενώσεως, ὁμιλήσαντος τοί Δικηγόρου κ. Εὐέλθ. Πιτσιλ λίξου. Ἠ Σχολικἡ Εφορεία θὰ λά- βη αὐστηρά πειθαρχικὰ μέ τρά. ἐναντίον μερικῶν µαθη: τῶν τοῦ ἑνταίβα Γυμνασίου, εἴτινες, παρά την ἀπόφασίν της, ὅπως τὰ ἐκπαιδευτήρια ἀπόσχουν, ἕ αβον τὸ λάβα- 'ρον καὶ μµετέβΊσαν εἰς τὴν ᾿ἐκκλησίαν. ἡ Ο ΑΚΕΛΙΚΟΣ ΜΟΥΚΤΑΡΗΣ Ὁ ᾿Ακελικὸς Μουκτάρης Λευκωσίας κ. Μιλτιάδης Κο- λιανδρῆς ἐθεώρησε καλὸν νὰ ἀνταποκριθῆ προθύµμως εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ 'Ακὲλ σχετικῶς μὲ τὴν ἑορτὴν τῆς ὀρης Μαρτίου, ᾿εὐχαρίστως δὲ ἀφῆκε νὰ νοηθῇ, ὅτι’ μετέβη ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκ- κλησιαστικοῦ Επιτρόπου, ἂν: τιπροσωπεύοντος τὴν ἐπιτρὸ- πὴν τοῦ Ἱ. ναοῦ Αγ. ΄Αν- τωνίου, Εἰς δὲ τὴν θορυβώδη δηµοσίευσίν του τὸ ᾿Ακὲλ ἆἀ- γέφερεν, ὃτι ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ἵ. ναοῦ Αγ. ᾽Αντωνίου Έλαβε µέρος κλπ. .. Τὰ πρακτικὰ ὅ ως τῆς σχε- ἵτικῆς σωνεδρίας 'τῶν ἐπιτρό- πων τοῦ ἱ. ναοῦ Αγ. ᾽Αντω- γίου, παραδόξως, ἀναφέρουν ὕλως τὰ ἀντίθετα πράγματα, αἱ οἱ συνάδελφοι ἐπίτροποι πικράνθησαν μὲ τὴν Ἱτόσην ἐμμονὴν καὶ τὴν τοιαύτην στάσιν αὐτοῦ τοῦ κυρίου, ὁ ὁποῖος σώνει καὶ καλὰ νὰ κά- μῃ τοῦ κεφαλιοῦ του. Ἑν πάσῃ περιπτώσει ὁ ᾿Α- κελικὸς Μουκτάρης και ἐπί τροπος κ. Μιλτιάδης Κολιαν. δρῆς ἐπῆγεν εἰς τὴν συνεδρί- αν ἀντιπροσωπεύων μονάχα τὸν ἑαυτούλη του. ΜΙΚΡΑ΄ΝΕΑ Διά τοῦ Γ. Σ. «Παγ- κύπρια» εἰσέφερον ὑπὲρ τῶν ἁπόρων µμαθητῶν τῆς Ἑλλάδος, οἱ κ.κ. Στυ- λιανός, Α. Μιχαηλίδης καὶ καὶ ὁ Α. Χ. Κραμβῆς 5 λ. Συνεκροτήθη τὴν π. ἑβδομάδα ἡ ἐτησία γενικἡὴ συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Λαϊκῆς Τρα- πέζης Λεμεσοῦ. Κατ αὐτὴν ὁ Πρόεδρος κ. ὠμίλησεν ἐπὶ τῶν παπραγµέ- νων. τονίσας, ὅτι παρὰ τὴν πολἐμικἠν περίοδον αἱ έργα- σίαι τῆς Τραπέζης βαίνουν λίαν καλῶς. 'ΗἩ Τράπεζα ϐ0ά διανείµῃ μέρισμα 6 σελ. καὶ Υρ. δι ἑκάστην πεντάλιρον ματοχήν. Εἰδοποιοίΐνται πάντα τὰ µέλη τοῦ Κυπριακοῦ Ἐθνικοῦ Κόμμμστος Λευκωσίας, καὶ Ν. Π: ΛανίτηςτἙ Οἱ ΣΥΜΙΧΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΗΝ ΠρΏΣ ΤΗΝ ΚΑΡΝΙΛΝ ΤΗΣ ΠΡΝΜΑΝΙΝ Οἱ Ρῶσσοι ἀπέχουν 52 μίλια ἐκ τῶν Αὐστριακῶν συνόρων ΄ ΛΟΝΔΙΝΟΜΝ, 27 (Ρέουτερ). ᾿Επὶ τῆς προόδου τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Στρα- τάρχου Μοντγκόμερυ ἐπεβλήθη «μυστικότης ἁσφαλεί- ας», ὁ ἀνταποκριτὴς ὅμως τοῦ Β.Β.Ο. µετέδωκε σἠ. µερον τὴν πρωῖαν, ὅτι αἱ δυνάµεις τοῦ 2Ίου συγκρο- τήµατος στρατοῦ εὑρίσκονται 11 1)2 μίλια άνατολι- κῶς τοῦ Ρήνου. “Ἡ 6η μεραρχία ἀεραγημάτων ἐἔπα- νέλοβε τὴν ἐπίθεσίν της εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Βέζελ, ουναντῶσα μέχρι τοῦδε µετρίαν ἀντίστασιν. Ἡ Συμμοχικὴ ἀεροπορία ἐξακολουθεῖ νὰ παρέχῃ {- σχυρὰν ὑποστήριξιν εἰς τὰς προελαυνούσας δυνάμεις. Χθὲς ξιενήρνησεν ἄνω τῶν 5 Χιλιάδων ἑξορμήσεων καταστρέ- ψασα ἤ προξενήσασα ζημίας εἰς 800 σιδηροδρομικὰ βαγόνια καὶ πλέον τῶν Χιλίων μηχανοκινήτων ὀχημάτων. Ἡ Ίη ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ ἐξακολουθεῖ νὰ διευρύνῃ τὸ προγεφύρωμά της ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς ὀχθης τοῦ Ρήνου, ἔφθασε δὲ εἰς ἀπόστασιν 20 µιλίῶν β,α. τῆς Κόμπλεντς. Τάνκς τῆς Ίης ᾽Αμερικανικῆς Στρατιᾶς προήλασαν μέχρις ἀποστά- ' σεως 23 μιλίων ἀνατολικῶς τῆς Μπόνν. Ἡ δη Αμερικανικἡ Στρατιὰ μάχεται εἰς τὰ προάστεια τῆς Φραγκφούρτης ἐπὶ τοῦ ΛΜΛάϊν, ἐγκαθίδρυσε δὲ προγεφύ- ρωώμα ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς ὄχθης τοῦ Ρήνου πλάτους 20 µιλί- ὧν καὶ βάθους 30 μιλίων. 'Η 7η ᾽Αμερικανικὴ Στρατιὰ διέβη ἐπίσης τὸν Ρῇνον, αἱ Συμμαχικαὶ δὲ δυνάµεις ἔχουν τώρα 6 προγεφυρώµαιτα ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ. Ἡ Α. Μ. ὁ Βασιλεὺς ἆ- πέστειλε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πρός τόν ᾿Αἰζενχά- ουερ καὶ τὸν Μοντγκόμερυ διὰ τὴν διάβασ.ν τοῦ Ρήνου, τὴν ὁποίαν χαρακτηρίζει ὡς στρατιωτικόν κατόρθωμα τεραστίας σηµασίας διὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἴ Ανατολικὀν µέτωπον. Αἱ Ρωσσικαὶ δυνάμεις, αἱ προελαύνουσαι ἐκ τῆς Οὑγ- γαρίας, ἔφθασαν εἰς ἀπόστασιν 32 μιλίων ἐκ τῶν Αὐστρισ- κΏν συνόρων. Διεσπάσθη καὶ ἡ 2α ἁμυντικὴ γραµµή τῶν Γερμανῶν εἰς τὸ Δάντσιγκ, εἰς δὲ τὴν Α. Πρωσσίαν ἠχμα- λωτίσθησαν Χθὲς καὶ ἄλλαι 21,000 Γερμανῶν, : ΤΑ ΤΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ Ἐξεδόθη ψὲς ὑπὸ τοῦ Γραφείου Δημοφίων Πληροφοριῶν τὸ ἀκόλουθον ἀνακοινωώθὲν σχετικῶς μὲ τά γαγονότα ἐν. Λευκονοίκῳ κατὰ ',τὴν 25ην. Μαρ”. τίου: «Γίνεται ἀντιληπτόν, ὅτι ᾽᾿Ανακριτικὴ ᾿Επιτροπὴ θὰ διορισθῇ ἀμέσως δυνάµει τοῦ περὶ ᾿Ανακριτικῶν Ἐπιτροπῶν Πόμου ὃ τοῦ 1942. ΣΜέχρι τοῦ πέρατος τῶν ἀνακρίσεων ὅλαι αἱ ἐφημερίδες παρεκλήθησαν ν᾿ ἀπόσχουν ἀπὸ τοῦ νἁ δηµοσιεόσουν εἰδήσεις καὶ σχόλια ἐπὶ τοῦ ἐν -λόγῳ ζητήματος». Χθὲς μµετὲβησάν εἰς Λευκόνοικον οἱ κ.κ, Θ Δέρβης, ἐκ. δὴ τὰ ἐργατικά, ὅτι τὰ συν τεχνιακὰ µαθήµατα θά διδό- σκωνται ἐφεξῆς ἑκάστην Πέμ: πτην ἀντὶ τῆς Παρασκευῆς, μέχρι νεωτέρας εἰδοποίήσεώς. Ἡ ὅρα παραμένει ἡ αὐτή, ἤτοι 7 µ. µ. Μεθαύριον Πέμπτην θὰ δο- θῇ ἡ συνέχεια τοῦ 11ου µαθή»! µατος, μὲ θέµα: «Ἡ ἑέρνατι- κἡ κίνησις εἰς τὴν Κύπρον». , 8 Ἡ ιακτική 'Επιτροπὴ τῆς Βέας Συντεχνίας ἐργατῶν ἔυ- λουργῶν τῆς πόλεως καὶ ἓ- παρχίας Λευκώσίας ἀπηρτί- σθη ἐκ τῶν κ.κ. Ἰωάννου Λε- κοὺ γραµµατέως, -Γεωργίου Τελεβάντου ταµίου, ᾿Ἰωάννου Κυπραίου, εἰσπράκτορος καὶ Χαρ. Κωνσταντίνου καὶ Μιχ. Κυπραίου συμβούλων. Ἡ τακτικἡ ᾿Επιιροπὴ τῆς Νέας Συνιεχνίας ὀδοκαθα: ριστῶν Λευκωσίας ἀπηριίσθη ἐκ τῶν κ.κ. Ἰωάννου Λιά- τσου γραμμµατέως, Νίκου Κυ ριάκου ταµίου, Πεμάαλ ᾿Ομὲρ εἰσπράκτορος καὶ Ἆριστ. Γε: ωργίου καὶ Σατϊκ Μεριζὰν συμβούλων. Ἐκυκλοφόρησε δεκαεξασέ- λιδον τὸ πονηγυρικὀν τεῦχος τῆς πολιτικῆς καὶ λογοτεχνι- κῆς᾽ ἀπιθεωρήσεως «᾿Αγὠνι- στἠς» μὲ ἐκλεκτὴν καὶ ποικί- λην ἐθνικὴν καὶ ἄλλην ἀρ- θῥρογραφίαν. ᾿Εκυκλοφόρησε τὸ πανηγυ- ρικὀν τεῦχος τοῦ ἐγκυκλο- παιδικοῦ καί περιοξικοῦ «Ἔλευθερος Κό- σµος», ἔγχρωμον, μὲ πλουσίαν κοὶ ἐπίκαιρον ὕλην καὶ μὲ εἰκόνας ἀπὸ τὴν ἀπελευθερω- θιῖσαν 'Ελλάδα. ᾿Εκυκλοφόρησε Ἰθσέλιδον τὸ τεῦχος Μαρτίου τοῦ θρησµευτι- κοῦ περιοδικοῦ «Ἐλπὶς», τοῦ ἐκδιδοµένου ὑπὸ τῆς Ε.Χ Ε.Β Λευκωσίας καὶ τοῦ «Είαγγε- λισμοῦ» Παλλουριωτίσσης, Περιέχ»ι ἄρθρα ἐπὶ τῇ 25ῃ Μαρτίου ὑπὸ τοῦ ἱερολ. Ἶα: κώβου Παύλου καὶ τοῦ κ. Δ. Φυσενιζίδου καὶ ἄλλην ἐέθνι- λογοιεχνικοῦ Πικῆς, Α. ᾿Αραοΐζος καὶ Ζ. Χρ. Σῶζος ἐκ Λευκώσίας καὶ οἱ κ.κ Γ. Μυλωνᾶς καὶ Α. Γαβριηλίδης ἐξ ΄᾽Αμμοχώσιου, ἄντι προσωπεύοντες τὸ Κυπριακὸν Ἐθνικὸν Κόμμα. Τὴν παρελθ. Κυριακἠν ὁ κ. Θ. Δέρβης ἐπεσκέφθη τὸν Διοικητὴν Λευκώ- σία. ' ΧΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΡΒΤΩΝ Αἱ κατωτέρω µμετατροπαὶ εἰς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τόν παραγωγόν ἀπό τῆς παρελθ. Κυριακῆς 25)3)42, διὰ δὲ τόν καταναλωτὴν ἀπό τῆς Γπαρελθ. Δευτέρας 26)2)45. ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Παραγ, Τιμὴ Καταναλ, Πιζέλια 11 12 Υρ. 15 γρ. ἡ ὀκᾶ Κουκκιὰ Φρέσκα 514 υ στ 102 . Σκουράνθες Α΄ 1 . 1 1)2 δέσµη » Β΄’ ϱ 5)4 » { γρ. » ΣΗΜ. Τὰ κορέηπ φροὺτ ἑτέθησαν ὀἑκτός ἀπό τῆς παρελθ. Δευτέρας. 26)3)45, ΕΛΕΓΚΤΗ’ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΑΤΡΟΠ᾽ ΜΛΙΙΚΟ ΠΑΛΑΙΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σἡμερον καὶ αὔριον προ- Σήμερον Τρίτην μέχρι καὶ τῆς Πέμπτης συμπεριλαμβανομᾶ. βάλλεται τό ὀνειρῶδες Φαν- ἵασμαγορικό καὶ ἔγχρωμο : νης, προβάλλεται τό συναρ- πασεικὀ ὑπέροχο μουσικό µε] δραματικὸὀ ἀριστ. ύόργημα. τοῦ Σχεδίου γαλούρνηµα, ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΛΙ 0 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟΣ | Μὲ τὴν ἀγαπημένη ὅλου τοῦ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ κόσμου ΣΙΡΛΕ.Υ: ΤΕΠΜΛ. Χαριτώμένα ἐπειοόδια, ὃρα- Ἔνευ ματικὸς περιπέτειες, πλούσιοι μὲ τὸν ἔνδοξο Μέλσων καὶ τὴν θελτικἡ Ράϊς Στή καὶ φτωχοί, ἀγωνίες καὶ χά- βενς. ρὲς, ὀνειρώδεις κόσμοι, µά- Θαῦμα ὠμορφιᾶς, κχ΄ακλυ- 1γισσες, καταιγίδες καίἰ.... σµός µελωδιῶν, στρόβιλος! Τὴν Πέμπτην (µόνον ὥρᾳ 6 χορευτικός, θέαμα µεγαλο:[μμ,) Παρασκειὴν καὶ Σάββα- πρεπέσιατον, ὑπόθεσις ἀρι-[ῖον, τὸ νέο ἀεροπορικὸ καὶ σιουργηµα]ικἠ, ὅραμα ἔκ-|κἀτιασκοπικὸ δραμµατικὀ ἀρι- παγλον, γλυκὰ φιλιά, υλυκὰ στούργηµα τραγούδια, τρυφερὰὸ ὀγκαλιά- ατα, γλυκὰ εἰδύλλια, µου: ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ σπικἡὴ κ.ᾱἄ. Ἰὴν Παρασκευὴν ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ Φαίη Ραΐηζ καὶ Πώλ Κέλλυ Τὸ Σάββατον ΣΙΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΡΙΤΣΙΑΡ ΑΡΛΕΝ--Εγα Γκα- ΠΟΡ-- ΒΙΑΣ ΑΣΘΕΡ Καὶ τήν προσεχῇ Κυριακὴν, ὁ νέος συνταρακιικὸς καὶ ἆ- γὠνιωώδέστατος Ιθρίαμβος Η ΚΡΑΥΓΗ κὴν καὶ θρησκευτικἠν Όλην. Η. ΜΑΓΙΣΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ορέντερικ Μὰρς Βερόνικα! ΑΛΜΠΕΡΤ ΝΤΕΚΕΡ- ΣΟΥ- Λαίην. ΖΑΒ ΧΕΥΤΓΟΥΩΡΤ - ΤΡΙΤΗ 27 Μαρτίου 1945 ΠΥΡΣΕΟΣ . ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΤΟΥ Τ0 ΒΟΥΛΓΑΡ Τὰ αἴτια αὐτοῦ, τὰ προηγηδέντα τῆς κηρύξεως 2 -- Ν « αὐτοῦ και ἤ Α’. Ὑπὸ ΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ κήρυξις αὐτοῦ. Τὸ Βουλγαρικὸν Σχίσμα ὃ- φίστατο ἀπὸ τῆς ἵ6δ Σεπτεµ:- βρίου τοῦ 1872 δι’ ἀποφάσε- ως Μεγάλης Τοπικῆς Συνό- δου, συγκληθείσης ἐν Κων- σταντινουπόλει καὶ ἁάπαρτι- θείσης ἐκ τῶν Πατριαρχῶν καὶ ᾿Ἐκκλησιαστικῶν Προέ- ὅραων τῆς Ανατολῆς καὶ ἐκ τῆς Ἱεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κὠνσταντινουπόλεως. ᾿Αφοῦ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη: σία ἐξήντλησε πᾶν μέσον, ἁ- Φοῦ ἔκαμεν εἰς τοὺς Βουλγά- ρους πᾶσαν δυνατὴν παρα χώρήῆσιν, εΦρέθη εἰς τὴν ἀνάγ- κην νὰ προσφόΦΥῃ εἰς τὸ αἵ- σχατον τοῦτο µέτρον, διὰ νὰ θέσῃ τέρμα εἰς κατάστασιν πραγμάτων ἀφόρητον. »Απὸ τᾶν µέσων τοῦ 19 αἱ- Ώνος, πρὸ τῆς Εθνικῆς τῶν 4- πελευθερώσεας, οἱ Βούλγαροι, σκοποὺς πολιτικοὺς ἔξυπηρε- τοῦντες καὶ εἰς ἐδαφικὰς ἐ- πεκτάσεις ἀποβλέποντες, διε- ξεδίκουν τὴν Ἱδρ'σιν ἰδίας ἀνέξαρτήτου ἐθνικῆς ἔκκλησί- ας. Ἠταν µόνον προφάσεις καὶ ὀπερβολαὶ οἱ ἰσχυρισμοί των περὶ πιέσεων ᾿καὶ κατα” χρήσεων τοῦ Ελληνικοῦ κλή: ρου εἰς τὰς Βουλγαρικὰς ἐἑ- παρχίας. Ως τὰ πράγματα κατέδειξαν, ᾖἔΕκίνουν αυτοὺς µόνον: κατακτητικαὶ βλέψεις καὶ πολιτικοὶ σκοποί, τῶν ὁ- ποίων τὴν ἐπιτυχίαν ἐπεδίώ: κον,χωρὶς νὰ δίδουν καμμίαν προσοχἠν εἰς ὅ,τι σχετικῶς διέτασσον καὶ ἐδίδασκον οἱ ἱεροὶ κανόνες καὶ ἡ μακρὰ {- στορία τῆς ᾿Εκκλησίας. Ἐν, συμφώνως πρὲς τὴν ἀποστολικὴν καὶ τὴν διηνεκῆ πρᾶξιν τῆς ἐκκλησίας, συµ ᾽φώνως πρὸς τοὺς ἱεροὺς «κα: νόνας, πᾶσα ἐκκλησία εἴναι τοπικἡ μὲ ὡρισμένα γεώγρα: φικὰ ὅρια, ἔχουσα ὡς μέλη της ὅλους τούς ἐντὸς τῶν ῥὁ- ρίων τούτων ζῶντας Χριστια: νοὺς, ἀνεξαρτήτως ἐθνότητος καὶ γλώσσης, οἱ Βούλγαροι, ἀντιθέτως, ἐπεζήτουν τὴν δη: µιουργίαν ἐκκλησίας Χωρις ὡρισμένα γεωγραφικὰ ὅδρια. Τὰς σκέψεις ΄ τών καὶ τὰς Ενεργείας διηύθυνε µία νέα ἀρχή, µία νέα. θεώ- ρία, ὅλως ξένη πρὸς τοὺς Γε- ροὺς κανόνας καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς ἐκκλησίας. ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐθνισμοῦ ἤ ἐθνοφυλετισμοῦ. κατὰ τὴν ὁποίαν τοὺς Χριστι- ανούς, ὡς μέλι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας, ουνδέει ὄχι ἡ κοινἠ ὀρθόδοξος πίστις ἀλλ’ ἡ ταυτότης τῆς φυλῆς καὶ τής γλὠώσσης. Συμφώνως πρὸς τὴν θεωρίαν ταύτην Εζήτουν οὗτοι νὰ Εγκαθιδρύσουν καθ) ὅλην τὴν εὐρωπϊκὴν Τουρκίαν, ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν Ἑλλη- νικήν, καὶ ἐκκλησίαν Βουλ- Υαρικήν, μὲ κέντρον ἐπίσης τὴν Κωνσταντινούπολιν. Τοῦ- του δοθέντος, ὤφειλον νὰ συ- νυπάρχουν δύο ὀρθόδοξοι ἐἑ- πίσκοποι εἰς µίαν καὶ τὴν αὐὖ- τὴν ἐπισκοπικὴν περιφέρείαν, ἄσκοῦντες ἐξουσίας ἑἐντελῶς ἀνεξαρίήτους ἀπ᾿ ἀλλήλων-- πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον ρητῶς ᾱ- παγορεύεται ὑπὸ τῶν Ἱἱερῶν κανόνων καὶ εἰς καµµίαν ἅλ- λην Χριστιανικἠν ἐκκλησίαν ἐπίσης δὲν ἐπιτρέπεται. Ἔ- Φαρµόζοντες τὴν παράλογον ἀρχήν των, προέβησαν οὗτοι εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν ἰδιαιτέ- ρας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ἆἁ- νεξαρτήτου, καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα- τριαρχείου. Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἔκαμνεν ὅ,τι ἔπεβαλ λετο εἰς αὐτὴν νὰ κάµη. Ὕ- Ψωνε τὴν φώνήν της ὑπὲρ τῶν ἱερῶν κανόνων, ὑπερήσπιζε τὴν θέσιν της ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν, προέβαιναν εἰς πᾶσαν δυνατὴν παραχώρησιν πρὸς τοὺς Βουλγάρους, ἐπληροφό- ρξι τὴν Τουρκικὴν Κυβέρνησιν καὶ ἐζήτει τὴν προσυτασίαν της καὶ ταυτοχρόνῶς διεµαρ- τύρετο πρὸς αὐτὴν διὰ τὰς αὐθαιρέτους «καὶ παρανόµους ἀποφάσεις καὶ διαταγάας της. Θὁὰ θίξωµεν συντόμως τὰ κυ. ριώτερα σημεῖα τῆς ἱστορίας τοῦ ζητήματος. «Ἡ Τουρκικὴ Ἰυβέρνησις κατ’ ἀρχὰς ἐδίσιαζε νάἀ λάβῃ µέτρα δριστικἁ πρὸς διευθέ: τησιν τοῦ ζητήματος. Αλλά τέλος ἐπὶ τοῦ Μεγάλου Βε- ἕθρου ᾽Αλῆ Πασᾶ ὑπεχώρη- σεν εἰς τἁὰς ἀπαιτήσεις τῶν Βουλγάρων. Τὴν 28ην Φεβρου: αρίου τοῦ 1870 ἐξεδόθη αὐτο- κρατορικὀν Φιρμάνιον, τὸ ὅ- ποῖον ἀινεγνώριζε Βουλγαρι- κὴν ἐκκλησίαν ἐν Βουλγαρίφ, καὶ εἴς τινας ἐπαρχίας τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Στ΄ ἐκήρυξεν ἀντικανονικὴν τὴν πρᾶξιν ταύτην καὶ διε- µαρτυρήθη πρὸς τὴν 'Ὑψηλὴν Πύλην, προοέτεινε δὲ τὴν συγ- κλησιν οἰκουμενικῆς συνόδου πρὸς λύσιν τοῦ ζητήματος. αλλ’ ἡ Ὑψηλὴ Πύλη δὲν ἔ- λαβε ὑπ' ὄψει τὴν «πρότασιν ταύτην. Διὰ τοῦτο παρῃτήθη ὁ Γρηγόριος ὁ Στ΄ καὶ διεδέ: Χθη αὐτὸν Ανθιμος ὁΣτ'. Ἐ- πὶ τοῦ Πατριάρχου τούτου, τὸ 1872 ὅλως «ὐθαιρέτως καὶ παρανόμως συνέστη δι’ αὐτο- κρατορικοῦ διατάγµατος, ἐπι τῇ βάσει τοῦ Φφιρµμανίου τοῦ 1870, ἀνεξάρατητος Βουλγα- ρικὴ ᾿ἘΕξαρχία καὶ πρῶτος Ἔξαρχος Βούλγαρος ἐγκαθι- δρύθη ἓν Κώνσταντινουπόλει ὁ πρώην Βυδίνης Ανθιμος. Ὁ Πατριάρχης Ανθιμος ἆ- φώρισε τοῦτον καὶ τοὺς συ. νεργάτας αὐτοῦ καὶ συνεκά- λεσεν εἰς Κωνσταντινούπολιν Μεγάλην Τοπικὴν Σύνοδον, ἡ ὁποία ἀπηρτίσθη ἐκ τῆς Ἱ- εραρχίας τῆς ἍΕκκλησίσς Κωὠνσταντινουπόλεως,.. τῶν πρώην Οἰκουμενικῶν Πατρι- αρχῶν, τῶν «Πατριαρχῶν τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τοῦ ᾿Αρχιεπι- σκόπου Κύπρου. Ἡ Σύνοδος αὕτη ἐκήρυξε τὴν 16θηνΣεπτεμ- βρίου τὸν ΄Εξαρχον τῶν Βουλ” γάρων Δνθιμον καὶ τοὺς ἁ: κφλουθοῦντας αὖτὸν σχισµα τικούς, κατεδίκασε δὲ τὴν Εφαρμογὴν τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ διοικήσει ὡς ξένης πρὸς τοὺς ἀρχαίους κανόνας, ὡς ἀγνώστου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὡς ἀἄνατρε- πούσης τὸ πολίτευμα αὐτῆς, Ἐκ τῶν Πατριαρχῶν τῆς Α- νατολῆς µόνον ὁ Ἱεροσολύμων Κύριλλος ὁ Β΄ εἶχε διάφορον γνώµην. Αν καὶ εὑρίσκετο οὗτος ἐν Κώνσταντινουπόλει κατὰ τὸν χρόνον τῆς συνγκλή- σεας τῆς Μεγάλης Τοπικῆς Συνάδου ἀπέφυγε νὰ λάβῃ µέρος εἰς τὰς ἐργασίας αὐτῆς καὶ ἀνεχώρησεν ἐκ Κωνσταν- τινουπόλεως, ἐνῶ συνεδρίαζεν αὕιη. ᾽Αλλ᾽ ἀπεκηρύχθη οὗτος ὑπὸ τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη σίας ᾿Ἱεροσολύμων, πλήρως συμφωνούσης πρὸς τὰς ἆἀπο- φάσεις τῆς Μεγάλης Τοπικῆς Συνόδου. Ὁ ὄἄροςς, δηλαδὴ ἡ ἀπόφασις, τῆς Μεγάλης Το- πικῆς Συνόδου ἀπεστάλη πρὸς ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους τῇ κυρίως τοῦ ᾿Αρχιμ. ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ἐπεκτεινομένην εἰς τὴν Κυβερνητικὴν ᾿Απο θήκην Λεμεσοῦ 24 κύβο λῶν) καὶ στύλω’. Τὰ ἀνωτέρω καυσέξυλα χα στύλοι βων ἑκάστη καὶ θὰ εἶναι τοῖς μετρητοῖς. 'Η Κωβέρνησις δὲν εἶνα ἐὰν αἱ πλειοδοσίαι . δὲν εἶνα [κανοποιητικαί. Υπ.) Μ. ΤΙΤΓΙΡΙΔΗΣ Ελεγκτὶς Καυσοξύλων κα Βυλανθράκων. Πώλησις Καυσο- Ἑὖλων καὶ Στύλων. Ο Π. Τοποτηρητὴς κ. Λε: αὐίσταται Ὑνωστὸν, ὅτι[όντιος ἀπέστειλεν ἐπὶ τῇ Ἐ. τὴν Πέμπτην ὀ9ην Μαρτίου 1945 καὶ ὥραν 10. π.μ. θὰ πωληθῶσι διὰ πλειστηριασμοῦ πευκένων καυσοξύλων (φτελ- βὰ πωληθῶσιν εἷς µι- κρὰς παρτίδας ἑνὸς-τριῶν κύ- ἡ πώλησις ὑπόχρεως νὰ παραλώσῃ οἷα- δήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἰδῶν, ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗ 25ῃ ΜΑΡΤΙΟΥ θνικῇ ἐπετείῳῷ, τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφημα πρὸς τὴν Α. Μ τὸν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Γεώργιον τὸν Β: «Ὁ Ἑλληνικὸς Μυπριακὸς λαὸς ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ἡμῶν Ἑ: ορτῇ ὑποβάλλει ᾿τῇ Ὑμετέρα Μεγαλειότητι εὐλαβῆ συγχα- ρητήρια ἐναγωνίως ἀναμένων ἐπίσιεψιν τῶν Βασιλικῶν Αὐ- τῆς µόχθων πρὸς ὁλοκλήρω- σιν τῶν Πανελληνίων ἐθνικῶν πόθων, ἐνσωματουμένης καὶ τῆς Ἑλληνικωτάτης Κύπρου εἰς τὴν Μεγάλην Ἑλλάδα». Πρὸς τόν ᾽Αντιβασιλέα ὁ Π. Τοποτηρητὴς ἀπέστειλε τὸ ἑξῆς ιτηλεγράφηµα: «Ο ἙΕλληνικὸς Κυπριακὸς λαὸς ἀποβλέπων σταθερῶς εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν προ- αιωνίων αὐτοῦ ἐθνικῶν πό- θων εὔχεται ἐπὶ τῇ ᾿Ἐθνικῇ ἡμῶν 'Ἑορτῇ ταχεῖαν ἐνσω- µάτωσιν τῆς Ἑλληνικῆς Κύ- πρου εἰς τὴν Μητέρα αὐτοῦ Πατρίδα Ελλάδα, ἀγωνισθεῖ- 6 ἲ ι ι ὶ τους. ταξὺ Βουλγάρων καὶ Ἓλλη- λιτικοὶ σκοποὶ ρών. Ἓϐνεκα των ταύτης ἐξήγειραν οὗτοι τὴν Επανάστασιν τοῦ Τατὰρ Παζαρτζίκ, προκαλέσασαν τὰς φοβερὰς σφαγὰς τοῦ Βα- τάκ, συνεπεία τῶν ὁποίων ἐξερράᾶγη ὁ Ρωσσστουρκικός πόλεμος του 18977--786. Μετὰ τὸν πόλεμον τοῦτον, διά τῆς συνθήκης τοῦ Βερολίνου ἵἱ- δρυθείσης ἀνεξαρτήτου σχε- ὁὸν βουλγαρικῆς ἡγεμονίας, ἐδικαιολογεῖτο πλέον ἡ Ἱδρυ. σις ἀνεξαριήτου βούλγαρι- κῆς ἐκκλησίας ἑντὸς τῶν ὁ. ρίων τῆς ἡγεμονίας καὶ ἡλ- πίζετο, ὅτι ἤθελεν ἀρθῇ τὸ σχίσμα. Μαΐτοι τὸ 18/6 ἐἔκη- ρύχθη ὑπὸ τῆς βουλγαρικῆς συντακτικῆς συνελείσεως ἡ ἀνεξαρτησία τῆς ἐθνικῆς βουλ- γαρικῆς ἐκκλησίας, ὅμως τὸ σχίσμα δὲν ἤρθη οὐδὲ ἡἠδύ- νατο νἁ ἀρθῇ, διότι οἱ Βούλ- γαοοι πσρέµεινάν ἀμειανόη- τοι καὶ ἐξηκολούθουν καὶ κα- τόπιν νὰ ἀξιοῦν, ὅπως ἡ Βουλγαρικἡ ἐξαρχία ἐκτείνε- ται καὶ ἐκτὸς τῆς Βουλγαρι: κῆς ἡγεμονίας. Διετήροιν ἀν- τικανονικῶς τὸν ἜΕξαρχον τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ δὲν ἔπαυον νά παρέχουν διαρκῶς πράγματα καὶ πι κρίας εἰς τὴν γαλουχήσασαν καὶ ἐκθρέψασαν αὐτοὺς ἐν Χριστῷ Μητερα ᾿Εκκλησίαν, νὰ καθυβρίζουν αὐτὴν ἆσε- βῶς καὶ ἀχαρίστως, νά ζη- τοῦν τὴν διαρπαγἠν τῶν ἐ- παρχιῶν αὐτῆς καὶ νὰ συν- τῶν Βουλγά: κλησίας καὶ ἔγινε δεκτὸς ὑπὸ ΙΙΙ ΙΙΗΝΗΝΙΗΙΜΙΙΙΠΙΙΜΗΗΙΙΗΜΙΗΙΝΠΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ δἀ εὐτυχήσουν ΗΝ ΜΙΙΙΜΗ ΝΙΜΙΙΙΙΙΜΝΙΗΙΝΙΙΜΝΙΙΗΗΙΙΗ! ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜ ξόδων συμφώνως , - ό 4όγῳ τοῦ περιωρισµέν «ΡΙΑΛΤΟ» εἰς Λεμεσὸν Τ α, νεἰδοποιοῦντες τοὺς µάτους συγχωρίους Ξτ ΠΙΝΗΗΗΗΙΥΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟΝ 250 ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ἐφέτος ΠΝΗΜΙ | συμπεριλαμβανομένων ὅλων τῶν ἐ- πρόγραµµα. µέων, προτεραιότης ἐγγραφῆς δὰ δίδεται κατὰ σειρὰν αἰτήσεων. Γράψατε ἤ ἀποταθῆτε ἀμέσως προφορικῶς πρὸς τόν Διευθυντὴν τοῦ Συλλόγου Κον ΝΙΚΟΝ Μ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» εἰς Λευκωσίαν Ταχ. Κιβ. ἀρ.,207 Τηλέφωνο ἀρ. 233. «ΣΑΛΟΝ ΡΟ7» εἰς Λάρνακα Ταχ. ἀρ. 3 Τηλ. ἀρ. 23. ΣΗΜ. Θερµ΄”ς παρακαλοῦνται οἱ αἰδεσιμώτατοι Ίε- ρεῖς καὶ οἱ ἀξιότιμοι Διδάσκαλοι τῶν ὅπως ὑποβοηθήσωσι τὸ ἔργον τοῦ Συλλόγου, σης θρησκευτικῆς ἐκδρομῆς. ταράττουν τὴν ἀναστολικὴν ἐκκλησίαν. (ἀκολουθεῖ). ΟΛΜΕ . Ξ γἀ ἑορτάσουν Ξ ΜΕΤΟΧΗΣ Λ. 18, πρὸς τὸ ἔντυπον Ξ ου ἀριδμοῦ τῶν ἔκδρο- αχ. Κιβ. 9 Τηλ. 222. χωρίων, γέροντας ἤ τυχὸν ἀάγραμ- των περὶ τῆς ἀποφασισθεί- Ἱ ΜΗΗΠΠΗΗΗΜΗΙΜΠΛΙΗΝΗΗΗΠΠΗΗΠΗ ΗΠΠΠΙΗΠΠΙΠΙΠΙΗΠΗΗΗΠΙΙΗΞΞ τούτων, πλὴν τῆς ΄Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας διὰ λόγους εὐνοή- Διὰ τῆς ᾿κηρύξεως τοῦ σχί- σµατος ἐτίθετο φρανμὸς µε- νων καὶ ἐματαιοῦντο οἱ πο- τῆς ἀποτυχίας ΤΙ ΗΗΙΙΗΜΙΗΙΙΙΗΙΙΜΙΙΗΙΙΙ ο] Ὁ --ύ-πωποππααααασασκσνω{) 1ψ] ο---ο ῄ ο σαν ὑπὲρ τῶν ὑψηλῶν ἀρχῶν τοῦ διεξαγοµένου παγκοσµ(. ου πολέμου». Ο Π. Τοποτηρητὴς ἀπέστει- λεν ἐπίσης τὸ ἀκόλουθον πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Πλαστήραν τηλεγράφημα: ΄ «Ὁ Ελληνικὸς Πυπριακὸς λαὸς ἐπὶ τῇ ᾿Εθνικῇ ἡμῶν ΈἙΕ- ορτῇ εὔχεται εὐόδωσιν τῶν προσπαθειῶν τῆς Βασιλικῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς πλήρωσιν τῶν ἐθνικῶν διεκ. δικήσεων, συμπεριλαμβανο- µένης καὶ τῆς Ελληνικῆς Κύ- πρου, ὁδρῶς συμβαλούσης εἰς τὸν Συμμαχικὸν ἀγῶνα ὑπὲρ ἐλευθερίας καὶ δικαιο- σύνης». τὰ ἀκόλουθα τηλεγραφήµατα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν “Εορτῆς: «Μακαριώτατον Δαμασκηνόν, ᾽Αντιβασιλέα Τὸ Κυπριακὸν ᾿Εθνικὸν όμ- μα ἐπί τῇ ἐπετείῷ τῆς Ἔθνι- κῆς ἡμῶν ορτῆς, 'Επιστὸν εἰς τὰς πατροπαραδότους τοῦ Ἔθνους ἀρχάς, ὁλοψύχως εὔ- χεῖαι ἔκπληρωσιν ([ανελλη- νίων ὁραματισμῶν εἰς τοὺς κόλπους τῆς κραταιᾶς Πα τρίδος. «Πλαστήραν Πρωθυπουργὀν Ἑλλάδος, ᾿Επὶ τῇ εὐκαιρίᾳα τῆς ἔπε- τείου τῆς μεγάλης ἡμῶν ἑορ- τῆς τὸ Κυπριακὸν Εθνικὸν Κόμμα, πιστὸν εἰς τὰς προ: αιώνίους παραδόσεις τῆς Φφυ- λῆς, εὔχεται ἐκπλήρωσιν τῶν πανελληνίων πόθων εἰς µεγά- λην καὶ κραταιὰν Πατρίδα. ΘΕΜ. ΔΕΡΒΗΣ Γενικὸς Γραμματεύς.» Ὑπὸ τῆς Ενώσεως Νέων Τρὰστ Λευκώσίας ἀπεστάλη τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφημα πρὸς τὸν, Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Πλαστήραν : «ἝἜνωσις Νέων Τρὰστ ἐγ: καρδίως Χαιρετίζει μεγάλην ἡμέραν Ἐθνικῆς Παλιγγενε- σίας, εὐχόμενον ἀποβῇ αὗτη ἀφετηρία νέων ἐξορμήσεων πρὸς ἐκπλήρωσιν ἐθνικῶν ἰδανικῶν καὶ δικαίωσιν τῶν πεπρωµένων τῆς φὺλῆς». Ὑπῥ τῆς ΕΧΕΝ Λεικωσί. ας ἀπεστάλησαν συγχαρητή: ρια τηλεγραφήµατα πρὸς τὸν ᾽Αντιβασιλέα καὶ τὸν Πρωθυ: πουργὸν κ. Πλαστήραν. 'Ὑπεύθυνος-- Ἰδιοκτήτης ΖΗΝΩΜΝ ΧΡ. ΣΩΖΟΣ 'Ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ ἜἘθνι- κοῦ Ἱόμματος ἀπεστάλησαν σ οιιο ᾿Ανατολήν. Τόποις ᾿Απογευματινὴ ᾿ἘΕφημερὶς νο τν ντ 1 ο ΣΣ Ὑς ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ | τσοςσο«ας. ᾿Φκόόοεις ᾿ΕἘκυκλοφόρησε τὸ ἍᾖΊΙ4ον τεῦχος τοῦ ἠθικοθρησκευτι. κοῦ περιοδικοῦ αΧριστιανικὴ ᾽Αναγέννησις», ὀργάνου τῆς Π.0.Θ.Ο.Ι. Περιέχει. µμεταξὸ ἄλλων, ἄρθρον τοῦ ᾿Αρχιμ. ππολύτου περὶ τοῦ Εὐαγγε- λισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἄρ: θρον τοῦ “Ἱερολ. Κυπριανοῦ Θ. Κυριακίδου περὶ τῆς 25ης Μαρτίου. Εὐγαριστίαι Ἡ ᾿Εκκλησιαστικὴ Ἐπιτρο- πὴ τοῦ 'ΑΥ. Δομετίου ἐκφρά- ζει καὶ δημοσίως τὰς θερµάς της εὐχαριστίας πρὸς τὸν κ. Κώσταν ᾖἡΓιωργαλλίδην διὰ τὴν ἐκ δύο καλλιτεχνικῶν θρόνων καὶ εἰκόνων τοῦ Αγ. Δομετίου καὶ τοῦ “Αν. Χαρα- λάμπους δωρεάν του πρὸς τὸν ἵ. ναὸν τοῦ “ΑΥγ, Γεωρ- γίου. ὤτένὸπ Μετὰ βαθυιτᾶτης λύπης ἠγ- γέλθη ὁ θάνατος ἓν Ενεργῷ στρατιωτικῇ ὑπηρεσίᾳ ἐν Ἑλ. λάδι κατὰ τὴν Ίδην ὌὈκτο- βρίου 1944 τοῦ ἠἡρωϊκοῦ τέ- κνου τῆς Κύπρου Α νδρέ- ου Α. Δρουσιώτου. Οὔὗτος ἦτο υἱὸς τοῦ πρώην Γυμνασιόρχου Λεμεσοῦ καὶ πολεμιστοῦ τοῦ 1912-15 κ. ᾽αργυροῦ Δρουσιώτου καὶ ἐγ- γονὸς τοῦ Μεγάλου Διδασκά- λου τῆς νήσου Ανδρέου ϐΘε- µιστοκλέους, ἔσπευσε δὲ ἐκ τῶν πρώτων ἐν Ελλάδι Κυ- πρίων νὰ καταταχθῇ εἰς τὰς Ελληνικὰς δυνάµεις τοῦ 'Αλ- βανικοῦ μετώπου. Πρὸς τὸν σεβαστόν µας πατέρα του καὶ τοὺς λοιποὺς οἰκείους ἐκφράζομεν βαθύτα- . 9 ρανο«-σιςς, «ΖΑΒΑΛΛΗ»Σ-- Λ)σία. .. Πολλά ποτά, ἐμφιαλωμέγνα καὶ µή, κυκλοφο- ρουν στην αγορά τοῦ Νησιοῦ µας. Μεταξύ των ἐλαχίστην διαφορὰν ἔχουν ὡς πρὸς τὴν ποιότη- Τα, Καµίαν ὅμως σχέσιν ἔχουν μὲ τὰ ἀπὸ | 1971 κατασκευαζόµενα φημισμένα ποτά 9 ἷ Π ο ΑΔ κονιακ ΣΤΕΛΛΑ 19 | ῶ Τ ΟΥΖΟ ΣΤΕΛΛΑ Γλυκὺ . τ ]Ζ ΤΖΙΝ ΣΙΕΡΡΥ (Ραἱο αιιἀ (οἰάθι) 6] ΕΙ ΟΚΑΝΟΕ ΒΙΤΤΕΗς ΒΕΡΜΟΥΓ ο ἷ ττ ΡΟΥΜΙ ΜΟΣΧΑΤΟ | 9 π Α μουευμς ΟΛΥΜΠΟΣ ιό] | ΖΑΝΑΤΖΙΑ ΠΟΡΤ η ο | Λ ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΟΥΜΑΝΔΑΡΙΑ ο ς ς ο καὶ ποικιλία ΚΟΜΙΑΚ καὶ ΚΡΑΣΙΩΝ Υ εἰς χῦμα Τὰ προ'ᾳόντα ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ εἶναι τὰ μόνα ποτὰ εἰς τὰ ὁποῖα ἐπιμένει μὲ φανατισμ.ὸ κᾶθε μερακλῆς καὶ φέλος τοῦ καλοῦ ποτοῦ. Ίὰ προϊόνια Χ412ΗΙΠΑΥ ΔΟΥ κατασκευάζονται ἀπὸ τὸν ἄρχαι- 4 ρ 4 3 - - ότερο στήν Ἀύπρο κατασκευαστὴν Οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν, τὸν Οἶκον ΧΗΕΣΙ. ΧάΊΖΗΠΑΥ4ΟΥ ὁὰ ΥΙΟΙ «τὸ. Ὁ Οἶκος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ἱδρόθη τὸ 1844, καί ἀπὸ τοῦ 1871 µετωνομάσθη ΧΡΙΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ 4 ΥΙΟΙ Λτδ., Τὰ ΚΟΒΙΑΚ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ἐβραβεύθησ διά ΧΡ ” ΑΡΓΥΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Νεὶς ὅλας τὰς Ἐκδεσεις ποὺ ἔλαβαν µέρος. Ὁ Οἴἶκος ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ εἶναι Προµηθευτἠς τῆς Ν.Α.Α.Φ.Ι. διὰ Ὁ Οἶκος ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ διαθέτει τὴν μεγαλυτέραν θήκην παλαιῶν ΚΟΒΙΑΚ ἐν τῇ Διαμετακομιστικῇ ᾿Αποθήκῃ του, τὰ κλειδιὰ Ιποίας κρατοῦν αἱ Τελωνειακαὶ ᾿Αρχαί, ὡς καὶ ἐν ταῖς Κεντρικαῖς Αποθήκαι Απὸ τὰ Κονιὰκ αὐτὰ προμηθεύονται τὰ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ α. Μ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ. ΣΤ’, διότι οὕτω ἐξασφαλίζουν ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ Καὶ ΠαλΑίΟτΗτος. “Ο Οἶκος ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΝΥ εἶναι Τι ΠΟΛΩΠΜΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ. ᾽Αντιπροσωπεῖαι καὶ παρακαταθῆκαι εἰς ὅλας τᾶς πόλ πλεῖστα χωρία τῆς ΚΥΠΡΟΥ, 5 ς εις, ΧΡΙΣΤ, ΧΑΙΖΗΠΑΥΛΟΥ ἆ ΥΙΟΙ Λτδ. ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ τόν ἐν τῇ Μέσῃ ᾿Ανατολῇ τα συλλυπητήρια. ασε ε[σερτο-----ιεξεεσίσξ»-- | τοῦ ο]ιο ο]ιο τὴν Μέσην δέν Κύπρῳ παρακατα τῆς ὁ- ςτου.-- κωμοπόλεις καὶ ο][ο----οιίο-----οἷιο εα [ο--ο][ο--ο]ίςο---ο][ςο--ο][ο---------ο]ίσοτε--' Ππά [σ)

Title Subject Page
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1p
ΑΝΟΗΤΟΝ 1p
Ο ΑΚΕΛΙΚΟΣ ΜΟΥΚΤΑΡΗΣ 1p
ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ 1p
ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 1p
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 1p
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2p