Back

ΔΡΑΣΙΣ, 1947-08-25

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓεΕωργιᾶ Α ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Τοῦ διαπρεποῦς Ἡ Κύπρος μὲ τὰς πλουσίας της πεδιάδας καὶ βουνοπλαγιὸς µέ τὰ ἄφῦὂονο νερά της, τὰ δά. ση της, τὸ εὔκρατον της κλῖμα μὺ τὴν µεγάλην του ποιχιλίαν ἀπὸ τὰ δέν. δρα, τὰ ἀκρογιάλια της µέχρι τῶν ὑψηλοτάιων χορυφῶν της ἦτο ἡ Ὅλ. βία τῆς ἐποχῆς τοῦ Στρά βωνος καὶ ἔφερε πληδυ- ομὸν πλέον τωῦ ἑνὸς ἕχα- τοµµυρίου. ἝἛνκτοτε αἱ πολλαὶ ἐπιδρομαὶ Ἑένων κατυκτητῶν καὶ ἕλλειψις ἑνδιαφέροντος ἐκ μέρους τῶν Κυβερνήσεων τῶν σχλάβων ᾿Χατοίχων της καιώρθωσαν ὥστε ἡ μὲν Νῆσος νὰ χάση τὰ νερά της μαὶ τὸ πλεῖστον τῶν δασῶν της, τὸ πλούσιον χῶμα της νὰ πορασυρῦῇ παὶ οἱ γεωργοί της οἱ ἓ χοντες γεωργικὴν παρά- δοσιν αἰώνων νὰ καταν: τήσουν µοιρολάτρες καὶ ἁμαθεῖς, ᾿Απὺ τῆς ᾿Αγγλικῆς κατοχῆς καὶ ἐντεῦθεν µία νέα πτωχὴ περίοδος ἤρχι- σε διὰ τὴν Κύπρον ὁπὸ πάσης ἀπύψεως. Αἱ συγκοινωνίαι ἑβελ- τιώθησαν καὶ οἱ Κύπριοι ἠδύναντο νὰ ταξειδεύουν ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ νὰ µε- λετοῦν τὴν πρόοδον τῶν γβιτονικῶν καὶ μακρυνῶν συναδέλφων τών. “Ἡ παιδεία ἀφέθη έλευ Ὀέρα καὶ προσιτὴ εἰς πάν τας. Τὰ ᾽ δάση ἔπροστα” τεύθησαν καὶ ἔπολλαπλα- σιάοῦησαν. 'Ἡ ἑξωτερικὴ συγκυινωνίά ἐβελτιώῦη καὶ εἰς τὰ πιὸ ἀπόμερα τῆς Νήσου καὶ ἡ ἔπικοι νωνία τῶν πιὸ ἄάπομµα-] κρυσµένων κατοίκων μὲ τὰς πόλεις καὶ τὰ πνευµα- τικὰ κέντρα κατέστη οὖ κολωιέρα καὶ τοιουτοτρό πως ἢ πρόοδος ἤρχισε νὰ προχωρῇ βραδαίως μὲν ἀλλ᾽ ἀσφαλὴς. «δρύθηόαν. Εεωργικὴ ὑπηρεσία, Γεωργικαὶ σχο: λαὶ καὶ Γεωργικοὶ στοαῦ- μοὶ εἰς τὰς διαφόρους ἑ- παρχίας καὶ οἱ Γεωργοὶ ἢρχισαν καὶ τὰς γνώσεις των τῆς γεωργίας νὰ αὖ- ξάνουν καὶ τὰ µέσα πρὸς βελτίωσιν τῆς ἐργασίας των νὰ τοὺς παράσχον- ται ἀφθονώτερα καὶ εἷς | τιμᾶς προσιτὰς εἰς τὰ πιωχά των βαλάντια, Εἶναι ἀναμφισβήτητον ὅτι ἐγένετο αἰσθητὴ ἡ πρόοδος εἰς ὅλους τοὺς κλάδους τῆς] Γεωργίας παὶ τῶν Γεωργικῶν βιο- μηχανιῶν ἀλλ᾽ ὄχι ἐχεῖ νον τὸ ὑποῖον ὄφειλε νὰ γίνῃ λόγφ τῶν ἡμιμέ τρων τῶν Κιβερνητικῶν κοὶ τῆς δικαιολογουµέ- Ίνης συντηρητικότητος τῶν Κυπρίων Γεωργῶν καὶ οὕτω εὑρέθημεν ἀντιμέ- τώποι τῆς μεγάλης Γεωρ γικῆς κρίσεως μετὰ τὸν πρῶτον παγκύσμιον πύ λεμον. Τ ώρα ποὺ εὑρισχόμε» συνεργάτου µας κ.Σ,. ΣΗΜΑΝ δα καὶ πάλιν εἰς περίο- δουν µμετὸ ἕνα [ταγκό- σµιον πάλεμαν ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ ἀκόμη ὑπὸ λανθάνουσαν κατάστασιν πρέπει νὰ προσπαθήσω: μεν νὰ μὴ περιπέσωμεν εἰς τὸ ἴδια λάθη ποὺ ἆ- σφαλῶς θὰ ὁδηγήαουν εἰς τὴν -ἰδίαν κρίσιν ἄν μὴ καὶ χειροτέραν τῆ. προηγουµένης. Ἔχουν χαθῆκον καὶ ἡ Κυβέρνησις ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ υἱ Γεωργοὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ὡς καὶ οἱ ἑνδιαφερόμενοι διὰ τὴν Γεωργίαν τῆς Νήσου νὰ «φροντίσουν νὰ ἐξ αντλήσωμεν κάδε µέ σον διὰ νὰ εὐεργετήσω- μεν τὴν χατάστασιν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς καὶ νά ἐ- νεργήσωµεν καταλλήλως ὄχι µόνον διά νά προλά- βωµεν τὴν µέλλουσαν κρί σιν ἀλλά καὶ νά βελτιώ- σωµεν τάς συνθή-ας τοῦ Γεωργοῦ καὶ ν᾿ ἀναπτύ- ξωμεν τὴν Γεωργίαν µας ἐπὶ προγραμματικῶν ὕ- γειῶν βάσεων, “Η Κυπριαχὴ γῆ πρέπει νά καλλιεργη- Ὀῇ ἐντονώτατα διά νά ἐξασφαλισῦῇ εἰς ὅλον τὸν λαὸν ἔπάρ κεια. Ὅλοι µας άποτε- λοῦμεν ἕνα σύνυλον καὶ κανεὶς δὲν µπο- οεῖ νά εἶναι εὐτυχῆς ὅταν οἱ πλαγινοὶ του δυστυχοῦν. Εὶς τά χέρια τῶν ἀγροτών εὑρίσκεται ᾗ τύχη καὶ τὸ µέλ- λον τῆς Κύπρου. Θὰ προσταθήσωμεν ἆ πὸ τῆς στήλης ταύτης νά κάµωώμεν ἕναρξιν μιᾶς μελέτης ἐπὶ τοῦ δέµατος τούτου. Καὶ ἐλπίζω ὅτι οἱ Γεωργοὶ καὶ γεωργόφι λοι τῆς Νήσου θά δελή- σουν νά ἐἑνδιαφερθοῦν καὶ δά γίνῃ ἀφορμὴ πα- ρατηρήσεων, ἔπικρίσεων καὶ ἀνταλλαγὴ γνωμῶν ἵνα κατορθωῦῇῃ ἐν τέλει νά ἐξευρεῦῇῃ τὸ τὶ πρέπει νά γίνῃ διά νά σωθδῇ ἡ Γεωργία τῆς Νήσου καὶ νά δυνηθῇ νά φὺάσῃ ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Θά ἀρχίσωμεν μελετῶν τες τᾶ ἀκόλουδα Ὀέματα κατά σειράν σπουδαιότη- τος: 1) 'Ὑδατυπρομήδεια, 9) Διάβνωσιςτοῦ ἑδάφους καὶ αὔξησις τῆς γονιµότη- τος αὐτοῦ. ὃ) Γεωργικαὶ ἐχπαιδεύσεις. 4) Γεωργικά συστήµατα. ὅ) Μέσα πρὸς αὔξησιν τῆς ἀποδόσεως τῶν σιτηρῶν. ϐ) ἔτηνο- τροφία, 7) Γεωργικαὶ βιο µηχανίαι, 8) Γεωργικοὶ Συνεταιρισμοὶ 9) Γεῶρ γικαὶ ἀσφαλίσεις. 140) Τε ωργιχὴ Νομοθεσία. γπεύθυνος: ]. ΠΕΛΔΓΙΑΣ Τύποις «Παπατζιάνος ΑλλΗλοΓΡΑΦΙ (Η ἔχδοτις µας λόγω τεχνικῶν δυσκυλιῶν αἱ ὁποῖαι διευθειοῦνται ἆ σφαλῶς λίαν προσεχῶς, περιρίζεται ἐπὶ τοῦ πα- ρόντος εἰς μίαν ἑκάστην δευτέραν διὰ τοῦ Γεν τρικοῦ πρακτορείου. -Μᾶς συγκινεῖ τὸ ἔν- διαφέρον ἀνὰ τὴν [ύ- προν συνεργατῶν µας, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν να μᾶς ἐνισχήσουν μὲ τὸ πολίτιµον ὑλικὸν τὸ ὁ- ποῖον τόσον προδύμως μᾶς ἁποοτέλλουν ἀπὸ ὅ λας τὰς διευθύνσεις. Με ρικαὶ ἑκατοντάδες συνερ' γατῶν προέρχονται ἀπὸ τὸν ἀγροτικὸν κόσμον καὶ τοῦτο εἶνσι ἐἑνδεικτι- κὺν τῆς ἀγάπης των πρὸς τὴν πρόοδον των ἥτις εἶ ναι καὶ πρόοδος τῆς πα τρίδος µας. Θὰ τοὺς πα- ρακαλέσωμεν ὅλους ὅτως μᾶς δώσουν μιχρὰν πί- στῶσιν χρόνου καὶ θὰ ἀνταποκρ:θῶμεν νἁ εἶναι βέβιιοι μὲ τὴν ἐπιθυμίαν των χαὶ τὰς προβλέψεις µας. Εἰὶς ὅλους διωβ βάζο: μεν τὰς Όερμάς µας εὖ χαριστίας. Ιδιαιτέρως εὖ χαριστοῦμεν τὸν Διευθυν τὴν τῆς Γεωργίας κ.Χξρσι διὰ τὰς εὐχάς του καὶ τὴν ἐνίσχυσιν του διὰ τὴν προσπάθειάν µας διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τοῦ ἀγρότου. Εὐχαριστοῦμεν ἐπίσης τοὺς κ.κ. Ἀημάρχους Κύ. πρου διὰ τὴν ἠδιχὴν των ἐνίσχυσιν εἰς τὸν τραχὺν ἀγῶνά µας, καὶ ὅλους ὅὗσοι εἶδον μετὰ συµπα- θείας τὴν προσπάδειάν μας, Λυπούμεῦα διότι ἡ ἐμ πορικὴ καὶ χοινωνικὴ στή λη καθὼς καὶ τὰ Ὀεάμα- τα καὶ ἡ κοινωνικὴ κίνη σις μαξὶ μὲ ἄλλην σοβα- ροτάτην συνεργασίαν ἕλ- λείψει χώρου δὲν πόριε- λήφῦὃησαν εἰς τὴν ἔκδο- σίν µας, ᾿Αγαπητὲ πύριε, Ἡ «Λρᾶσις» μὸ τὴν ἔκδοσίν της δημιουργεῖ διὰ τὸν χάδε ἕνα τὴν εὖ χαιρία νὰ παρακολυι δή- ση τὴν Κυπριακὴν πραγ µατικότητα καὶ ὁ χαδέ νας µας ἔχει χαθῆκον νὰ πυνεργασθῇ διὰ τὴν καλ- λιτέραν διαφώτισιν ἔπάς νω εἰς τὰ ζωτικὰ προ- βλήματα ποὺ ἀντιμετω:- πίζει μεταπυλεμικῶς καὶ ἡ πατρίδα µας, Θὰ ἐπωφεληθῶ τῆς εὖ καιρίας αὐτῆς καὶ δὰ ἐκ. δέτιυ ἀπὸ τῶν σιηλῶν τῆς ἀγροτικῆς µας αὖ τῆς ἐφημερίδος τὰ φλέ- γαντα ζητήματα τοῦ χωὠ- ρίου µου τὰ ὁποῖα δὲν ἀμφιβάλλω ἀπασχυλοῦν σοβαρῶς καὶ κάῦε ἄλλο πλησιέστερον ἢ ἀάπομα- κρυσµένο χωρίον, Ε' μετὰ τῆς µεγίστης µου εὖχα- ριστήώεως. Πυὸς τὸ παρὸν ἔχομεν δύο ζωτικὰ ζητήματα τυῦ χωρίου µου ποὺ ἀφοροῦν πραγματικῶς τὴν ἀνάπτυ ἕιν τῆς παραγωγῆς. Τὸ πρῶτον ζήτημα εἶναι τὸ ἑξῆς πρὸ τετραετίας ἅπε» ΔΑ τάδηιεν στὴν Κυβέονησιν, καὶ ζητούσαμεν νὰ μᾶς, εὕρη, νερὸν καὶ νά μᾶς: τὸ φέρη στὺ χωριὸν διύ, πόσιν τῶν κατοίκων και οἰκιαχῶν ἀναγκῶν διότι δὲν ἔχομεν νερὸν. Τὸ νε | οὸν ποὺ χρησιμοποιοῦμεν διὰ τοὺς ἄνω σκυπυὺς τὸ προμηθευόµεδω ἀπὸ τὴν πηγὴν τοῦ νεροῦ τὸ ὅποῖον εἶναι ἰδιοκτησία τῶν κατοίκων καὶ τῶν δύο χωρίων καὶ ἀπέχει περίπου ἕνα μίλ μακρὰν τοῦ χωυίου καὶ ἡ µεταφο” ρά του εἶνοι πολὺ δύσχο λη. «Ἡ Κυβεοτητικὴ ἀπάν τησις ἦτο πάντοτε ἀρνη- τικὴ, Τελευταίως, χατὰ τὸν ᾿ἹἸανουάριον 19456 μᾶς εἶπεν νὰ τῆς ὑτο- δείξωµεν νερὸν καὶ νὰ ἆ ναλάβῃ νᾶ μᾶς τὸ µετα φέρη στά χωριὸν καὶ νὰ τὸ διακλαδώση μὲ φουν- τάνας ἐντὸς τοῦ χωρίου. Νερὸν στὴν ἐπιφάνειαν δὲν εἴχαμεν νὰ ὑποδείξω: μεν καὶ σχεφθήκαμεν οἱ χωριανοὶ νὰ φέρώμεν πο: λιτικόν ραβδοσκόπον νὰ ἐξετάση καὶ νὰ μᾶς ὗ- ποδείξη τὰ µέρι ποὺ ὃὐ πάρχει νερὸν, ὅπως καὶ ἐπράξαμεν ᾖἸἱατότπιν ἐ- ζητήσαμεν ἀπὸ τὴν Κυ» βέρνησιν νὰ μᾶς προµη δεύση διαερητικὴν µηχα- νὴν διὰ διάτρησιν ἕξευ- ρέσεως νεροῦ διὰ πόσιν τῶν κατοίκων καὶ πότι- σµαν τῶν περβολιῶν καὶ δένδρων µας, καὶ ἐπήρα: μεν ἀἁπάντησιν νὰ κατα: δέσωμεν στὸ ἁρμόδιον Κυβερνητικὸν τμῆμα τὸ ποσὸν Λ. 90 διὰ κάὺδε διάτρησιν. ᾽Αμέσως ἐμαζεύδη ἆ πὸ τοὺς κατοίκους τὺ ἆ- παιτούµενον ποσὺν καὶ τὸ ἐμβάσαμεν στὸ ἁρμὺ- διον τμῆμα ᾖἔναντι ἀπο: δείξεως καὶ μᾶς ἀπεστά λη ἢ διατρητικὴ μηχανὴ. Ὑπεδείξαμεν τὸ µέρος στὸν ὑπεύθυνον καὶ ἄρ- χισε δουλειὰν ἀρχὰς Φε- βρουαρίου 1946. Στὰ 850 πόδια εὑρέθη ἀρκετὴ πο σότης νεροῦ, ἐξακολού- ὕησεν ἡ ἐργασία καὶ στὰ 190 πόδια εὐρέδη καὶ δεύτερον νερὸν ποὺ ὡς ἀπέδειξεν ἡ καταµέτρη- σι τοῦ ἨΝεροῦ ὑπάρ χει ἄφῦονον νερὸν ποὺ ὄχι µόνον διὰ πόσιν τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ δε καπλάσια περβόλια ἄν χάµωμεν Ὀὰ εἶναι ἔπαρ κὲς τὸ νερὸν ὃι ἄρδευ- σιν του. Μετὰ ἀπὸ τὴν καταµέ τρησιν τοῦ νεροῦ ἑζητή- σαμεν νὰ τὺ βγάλωμεν στὴν ἐπιφάνειαν διὰ ση- ραγγοποιήσεως περίπου 600 πόδια σήραγγαν. 'Ἡ Κυβέρνησις ἠονήδη πά- λιν νὰ μᾶς ἐπιτρέψη ἀλλά μόνοννὰ μᾶς προμηδεύση Μηχανὴν καὶ ἐμβολικὴν ἀντλίαν νὰ Ώγῃ στὴν ἑ- πιφάνειαν. Εμεῖς δὲν ἐδεχθήκαμεν κατ οὐδένα λόγον μὲ μηχανὴν διότι ὑὰ εἶναι πολὺ δαπανηρὰ καὶ δὲν θὰ ἀνταποχρίνε-- 1 / [[ [ΜΙΠΙ, ΙΙ ΔΙ ᾿Εξακοχουθοῦν αἱ συζητήσεις εἷς τὸν τύπον εἶναι μµμακραὶ καὶ : διαφόρων προσῶπικοτήτων, σεολιτικῶν όρχη πλοβατῶν τὤν ἐλευθεριῶν τοῦ τόπου καὶ ὅσων ἀντιποιουμένων ἀντιπροσοώπευτικὴν ἰδιότητα, Απὸ τὸ ἑήτημα τῆς παροχΏε πολιτικῶν ὀλευδε ἰς τὸν Κυπριακὸν ἀαὸν. ᾿ ξητήσεια ἐκτρέπονται ἀνόιέη εἷς πιροσω΄ {ηλαοσεῤασμοῦ, καὶ αἱ ἀρῦρογρα. ἀττλείωώτοι, µετα: φίαι ξὺ τῶν γῶν, στ ἅλίων γύρω ριῶνε Καὶ αἱ συ ἀκόε πικὰς ἀντεγκλήσεις καὶ μακρᾶν πάζε ἅ κ χαρακτηρίζονται ἐντεῦδεν οἱ μὲν ἀγνοὶ τεστριῶται μα δηµοκράται, ἐκεῖδεν δὲ φασίσται -αέ πρηδόταε. αἱ θε ορεῖται τοῦτο, ἄσκῆσις ἐβγικῆς πολιτικῆς ἐν Εὐ- ο αι ὁ λαὸς ἐν τῷ μεταξὺ μένει Μαπράὰν κοὶ ᾖησμο- νεῖται ἀπὸ τοὺς αὐτοκλήτους ἀνιτιπροσῶώπους του, οἱ ὅποῖοι σκοπίμως ἤ ἄλλως, πεοτὲ δὲν ἡ θέλησαν νὰ λά- βουν τὸ λαΐ κὸν χρῖσμα τῆς ἐξουσιοεδοτήοεὼς . , «Ο Δαὸς παραυσιάξεεαι ἐμμέσως ἤ ἀμέσως, ὣς ἐὰν ἔφθασεν εἷς τὸ τέρμα τοῦ βιολογικοῦ κύκλου τῆς έξε- Ἰίξεως καὶ τῆ: ἑστορίας του, διότι ἄλλως δὲν ἐξηγεῖται Διατὶ δὲν τίθεται ἀπ᾿ εὐθείας τό ἑρώτημα εἰς αὐτὸν κα τὰ πόσον ἐπιδοκιμάξει εὖν παροχὴὺν τῶν σπροσφερομµέ: νῶν εἰς αὐτὸν οεσλιτικῶν ἑλευδεσιῶν. Καὶ ἐν ἥ σεα- ροχἡ αὕτη εἶναι ἀνείθειος, ἢ ἐπηρεάσξι . ὁ τωοδήποτε τὴν µίαν, ἐνιαίαν καὶ ἀδιαίρετον ἀπὸ Σελεάδων ἑτῶν, νὰ ζήσῃ ἐλεύθερος καὶ νὰ σταδιοδροµήσἨ μέσα εἰς τὸ 'Εθνικὸν Περιβάλλον τῆς 'Ενώσεῶς. “ΑΛΛ’ ἐφόσον τοῦτο δὲν ἐγένειο, ἀομβάνσντες θέσιν εἷς τὸ ἐπίμαχον ζήτημα, μὲ τσ λήρὴ πεποίδησιν εἰς τὖν σταθερὰν πολιτικὴν τοῦ τόπου, ἡ ὁποίσ δι ἕνα ἐλεύδερον καὶ δηµοκρατικὸν Λαὸνι ὁεῶς ὁ Κυποια κὀς, δὲν δύναται νὰ νοηῇ ἄλλως παρὰ ἡ ΕΝΟΕΤΙΚΗ, διακήηρύτστοµεν ὅτι : , δὲν δί. Παροχὴ συνιαγματικῶν πεταρρυ δε έσεωα, : γει ποσῶς τὸ ἐθνικὸν αἴσδημα τῶν Κυπρίων, ὄφ᾽ ἄς διατελοῦμεν συνἠλήκας. Οὔτε δύναται νὰ ἐπηρεάσῃ τὸν [ερὸν καὶ ἀναλλοίωτον πόδον τοῦ ἁασῦ διὰ τὴν ὄνω οἱιν. Καὶ εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χθόνον οἱ ἀπαδίέδον- τες ἀντεθδνικοὺς σποποὺς εἷς τοὺς αυνηνόρους τῶν συν ταγματικῶν μεταρρυδµίσεων καὶ τῶν πολιιικῶν ἐλεν. δεριῶν, Τουναντίον, ἀναχὴ τῆς συγεχίσεως τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος, ἐπ᾽ ἀόριστον, ἑνὸς καθεστῶτος τὸ ὁποῖον ἐχαρακτηρίσθη γενικῶς καὶ χαρακτεθέξεται ὥς διντα: τορικὸν, ἀπολυταρχικὸν μαὶ ξένον σπβὸς τὰς σεσβαδόσεις καὶ τὰ αἰσδήμαια τὸῦ Κυπριακοῦ Δαοῦ, ἀποτελεῖ προοβολὴν τῶν δικαιωμάτων του. Πιστεύσµεν, ὅτι ἡ ἐγκαίίέδρυσις συστήµατος πολι τικῶν ἐλευδεριῶν, τῆς ἐκλογῆς ναὶ ἐγμρέσειας τοῦ Κυ. πριακοῦ Δαοῦ, καὶ διακυβερνήσεως τὸ ὁποῖσν νὰ κα- Βισιᾷ τοὺς Κυπρίους ῥυθμιστὰς τῆς οἰκονομέας τῆς πατρίδος καὶ τῆς πνευματικῆς ἐξελίξεώς τῆς, συστή: µατος καθιοεῶντος τὸν Αύτιριον σατριώῶτην κύριον τοῦ οἴκου του, δὲν εἶνε ἀσύμφωνον σερὸς τᾶς ἀἄκραι φνεῖς Κυπριακὰς ἀντιλήψεις τῆς ᾿Εὐνικῆς Πολιτικῆς. ᾽Ανήκοντες εἰς τὸν Δαὺν καὶ πφοερχόμενοι ἀπὸ αὐτὸν, δὲν ἐσκέφθημεν ποτὲ νὰ ἀπομακρυνῦ ὤμεν ἀπὸ τὸ πλαίσιον τῶν ἀγώνων, τῶν στενοχωαιῶν, τῶν ἆνη συχιῶν καὶ τῶν ἐλπίδων του, οὔτε νὰ ὁρρσδοῦμεν πρὸ οἰασδήποτε ὑδυσίας. Πιστεύοµεν ὅμως, ὅτι µένρι τῆς ἐπιιεύξεως τοῦ ἱεροθ τῆς ἑνώσεως πόθου, ὅλων ἡμῶν, εἶναι ἐγκλημα: τικὸν νἁ ἀφίσωμεν νὰ ἕῇ ὁ Δαὸς κάτω ἀπὸ ἕνα κατα: πιεστικὸν σύστημα, νὰ διέλθῃ μίαν περίοδον ἀδρανείας καὶ ληδάργου. Νὰ παραµείνῃ πτωχὸς καὶ ἐξουθενω' µένος ὑπὸ τὸ κράτος τῆς οἰπονομικῆς ἐξουδενώσεως, μὲ ἀνοργάνωτον καὶ ἀβοήῦδητον, τὴν οἰκονομίαν, τὴν βαρυτάτην καὶ διασπαθιστικὴν φορυλογίαν. τὴν ἐπφού λησιν τῆς παιδείας καὶ τὴν ουατάρρευσιν τῆς οἐκογε- νείας καὶ τὰ μύρια ἄλλα συμπαρομαρτοῦντα τῆς τοιαύ: της ἁδρανείας ἁμαρτιήματα. Πιστεύομεν εἰς τὸ σύστημα τῆς φανερᾶς πολιτικῆς, δὲν χρειαζξόµεθα τοὺς σκοιεινοὺς καὶ ἁπόκουφους δια δρόμους τῆς πολιτικῆς ἁμαρτίας τοῦ παρελθόντος, Πιστεύομεν ὅτι μὲ τὴν παροχὴν τῶν πολιτικῶν ἐλενθεριῶν, ὁ Κύπριος δὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ καλ λίτερος ἑρμηνευτὴς τῶν ἀπόψεων καὶ αἰσθημάτων τοῦ Δαοῦ καὶ δὰ δηµιουργήσῃ φραγμὸν ἀνυπέρβλητον διὰ κάθε εἴδους κατάχρησιν τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπον, Ας παραμερισθῶσιν αἱ ἀσύστατοι δικαιολογίαι περὶ ἀμβλύνσεως ἓν τοιαύτῃ περιπτώσει τοῦ ἐλνικοῦ αἰσίήματος τοῦ Δαοῦ. 'Ο Κυπριακὸς λαὺς ἀνδροῦται ἀναγεννώμενος διαρκῶς εἰς τὴν πυρὰν τῶν μεγάλων του ἀγώνων καὶ τῶν ὃ κιµασιῶν καὶ ἐγρηγορεῖ πρὸς πᾶ: σαν κατεύθυνοιν. τὰς ἀνάγκας ἀρνηθδήκαμεν καὶ ἔκτοτε - (ὅλον καὶ πιέζει τοὺς βο- Απὺ τότε τὸ ἔχλεισεν | σκούς µας μὲ ὑπέρογκα καὶ μένει κλειστὸν μέχρι (πουστήµατα ποὺ οἱ βο- το καὶ εἰς μας, τῆς ὥθρας ποὺ σᾶς γράφω, σκοὶ σήμερον ἦλδαν σὲ καὶ οἱ παραγῶγικοί µας, ἀπό/νωσιν καὶ στεροῦν: πόροι ἐμειώθησαν πάρα- εαι τὰ πάντα διὰ πληρω- Ν 9 ν , ! - Α υ πυλὺ καὶ τὰ δένδρα µας: μὴν τῶν ποωστίµων ποὺ |ῤ ” ἳ 3 ” .. ” , εὑρίσχονται στὰ πρόδυ-, ἐπηρεόζει 4ὗ οἴκογένειες . : -.. ος ς κκ Ἂ . ρα τῆ Εηράνσεως ἀπὸ μὲ πολλὰ παιδιὰ, Αν- ΔΝ Σ χο Δ Ών ἀνυδρίαν. ιπὶ ἡ. Κοθὂονησις νὰ ῥύη: , , γρ ΑγΙΑε δρ βσι Τὸ δεύτερον ζήτημα ει ἡ τή τὸν πολλαπ]-ασιι- ναι ἡ σκληρὴ πολιτικὴ σμὺν τὸν πο μι λῶν τῆ. Κυβερνήσεως διὰ τὴν πας προ. προοταδεῖ ἃ . ϱ - κος ο δὲ ος κ κ αὃ ω μον κατασιροφὴν τῶν αἰγῶν μὲ κάσοι ποιες την πρὸ διετίας ἡ [υβέρνη- σαν ο) τω”, σις μᾶς εἶτεν νὰ χατιφη- | Ανατολι σιλεκῶ φίσωμεν τὰς αἶγας. Ἐμεῖς, Ἠόάμβας Σεβέριο ..-- 2”. - Ξμμειοματὰ, λρίς τῶν ἀγῶνα τὸν ὁποῖον, ὡς ἐπανειλημμένως δι η ύσμεν ναὶ διὸ τῆς γθαφίδος καὶ ζώσης, ἔχει νὸ Ὀιεξαγόγη ὁ Γνπριακὸς λαὺς διὰ τὴν ἑξασφάλισιν τῆς ἐπιβιώσεώς του. ἔχει ἀνάγκην νὰ Ἀινητοποιήσῃ τὺ µέγιατον δυνατὸν τῆς κυπριακῆς ἐργασίας. σος Φιλοδοξοῦντες νὰ συντελέσωμεν εἰς τὴν ἔπιτυ- χίνν τῆς. πρυσπαδείας αὐτῆς, ἀπὸ τῆς ἰδιαιτέρας αὖ τῇ: δκοπιᾶς μὲ τὴν ἔκδυοσιν τῆς «Δράσεως» Όεω- Φοῦμεν ὗ ιοχρέωσιν. νὰ κατατοπίσῶμεν τοὺς συνα- μυγιστᾶς, ἐπάνω εἰς τὰ πλαίσια ἐχιῖνα εἰς τὰ ὁποῖσ ὑὰ εἴναι πάντοτε δυνατὸν νὰ μᾶς συναντήσουν ἆ Μονιζοµένους, Πιστεύομεν πὼς ἡ ἐπιτυχία τοῦ κυπριακοῦ. λαυῦ αρέπει νὰ ἕἔκη τὰς αλουινοπαραγωγικὰς πηγὰς καὶ τὴν γῆν μὲ τοὺς πλουσίους πὼς εἶναι δυνατή ἡ ταχεία ἀνασυγκρότησις, καὶ ἆ. νοικοδόµησις τῆς οἶκο γοµίας τῆς χώρας, ὑπάρξουν ἴσαν εὐκοιρίαι δι ὅλους εἷς τὴν ζωὴν. καὶ ἑπάρχεια δι ὕλον τὸν λαὸν. Πιστεύομεν ἀκό- μη, ὕτι ὁ ἀγωνιστιχὸς στφατὸς τῆς οἰκονομικῆς οἳς τῆς Κύπρου εἶναν ὁ ἀγροτικὸς Ἀόσμος καὶ ὅτι ἢ Κύπρος πρέπει νὰ μετο ληδῇ εἷς ἕνα ὧν γανωιένον τεράστιον ἀγροτικὸν στρατόπεδον. Πιστεύομεν ὅτι ὁ ἀγροτικὸς αὐτὸς στρατὸς μὲ τὰς ἑξαιρετικός πλουσίας ἐδαφικὰς πηγὰς τῆς Κυπριακῆς γῆς καὶ τὰς εὐνοϊκὰς κλιματολογικὰς συνζήκας εἶναι ὁ ἀπαραίτητος συντελεστὴς εἰς τὴν αὔξησιν τυῦ ἀγρυτικοῦ εἰσοδήματος, καὶ τὸν γενι: αλὸν οἰκυνυμικὸν συ! γχρογισμὺν. Οὰ καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν, διὰ τὴν ἐζάλειψιν τῆς σημερινής τρομαχτικῆς καδυστερή- σεως μὺ τὰς ἀρχεγόνους μεθόδους εἰς τὴν γεώργ!” κἢν µας οἰκονομίαν καὶ τὸ ἀνέβασμα τοῦ ἀγροτι- ποῦ κύσμου, σὺ ἀνώτερον βιωτικὸν, κυινωνικὸν καὶ ὑμπολιτιστικὸν ἐπίπεδον. Ὅλην αὐτὴν τὴν προστάῦδειαν τὴν ἀναλαμβάνομεν οιξ πλήρη συνείδησιν τῶν δυσκολιῶν ναὶ τῶν ἀντι. ἱζουτήτων ὥς δὰ συναντήσωμµεν, ἀλλὰ συγχρόνως μὲ ἁἀπόλντον πίστιν εἲς τὴν Ὀυνατότητα τῆς ἔπιτυ: λίας, Οὰ ἃ: εξ γάγωµεν τὸν ἀγῶνά µας αὐτὸν πάν- τοτε µέσα εἷς τὰ πλαίσια τῆς ἐθνικᾶς, δρη- σκευτικῆς χυὶ θἰκογενειακῆς παροδόσεως τῶν πριπαιόρων µας, ἔτοιμοι. νὰ ἀνταλλάξωμεν τὴν γοαφ(ὸν μὸ οἰυνδήποτε ἄλλο μέσον συντελεστικὸν τῶν προσπαῦὈειῶν µας διὰ τὸν ἁγροτικὸν κύσµον. Εὶς τὰ πλαίσια αὐτὰ δὰ μᾶς εὖρουν πάντοτε οἱ σιλοι καὶ. συναγωγισταί µας, διὰ τὸν µεγάλον αὖ- τὸν ἄν ὤνα, ἰ . τν εν μ. ἔ µπύόριον Νομίζομεν ὅτι εἶναι πλέον καιρὺς νὰ «τεὺῃ το: λ.ία καὶ παῖῦλα εἰ: τὸν ἐφιάλτην τοῦ ἐμποίου µας, τὸν καταστροφέα τῆς οἴκονο τικῆς µας ἱχμά- ἴδος καὶ κύριον αἴτιον τοῦ ὑψωμοῦ τοῦ βιωτικοῖ μυ τιµαρίθμου, . ὰς πρνυταγεύσουν ἔστω καὶ ἀργὰ δετικώτε- υι σκέψεις ες τὴν Ἰυβέρνησιν καὶ καταργήσῃ ὅπως καὶ διὰ παντὺς τὸν Ἐλεγκτὴν μεταφό- ρῶν, Αγορών, Προμηθειῶν χυὶ ἂς ἐνοιχιά- ση εἰς ὦ κους το γος «φεῖαν αὐτοῦ ἤ μᾶλλον τὰ ᾱ- πτιρα τοιαῦνα ἀνὰ τὴν Ἰνύπρον΄ ὅπου ὑπάρχει τύσιι ἕλλιψις στένης, 'Ὁ. τότος Χρειάζεται ῥιζικὰ µέτρα ἀναπρό- σαομογῆς τῆς χαταστάσ:ως διὰ νὰ ὑπυβοηῦῇ νὰ ζή- ση καὶ νὰ ἐξολιχὴῇ οἱ ιονομικῶς εἰς τὴν µείαπο- λεμικῆν ζωὴν. Οἱ ὑπάρχαντες περιορισμοὶ εἶναι. παράλογοι,1: ὁν νιοικυνυμικοὶ καὶ εἷς πλείστας περιπτώσεις καὶ ἀκατοτόηήτοι, Ἶὰς αυτυνυηδη ἐπίσης ὅτι ὑὲν εἶναι. µέσα, εἰς τοὺς. οκοπτοὺς τῆς κι βιρνήσεώς ἡ δη μιουυγία ἐπι. κινδύνων καταστόσνων. κ μέρους τι της μονγοπώ λες καὶ διεξανωνὴν ἑμπουίου, Ἀπούημεν φρικτὸ πυρόπυνα καὶ ἀπέλτιδας κραυγὰς τόσων ἀπὸ τὸν ι κ» τ ο ας 5 φ Ν , ο , ὰ ΄ Ἶ ἔμπυρικὺν κόσμον ὅσον καί ἀπὸ τυύς συμπατριώτας μας, οἵανες πληθώνυυν πάντοτε τὰ ἁποτελέσματα τῶν ουψυκινούνων Επιχειρήσεων τοῦ περιφήµου αὖ- τοῦ Καιάδα τῆς ἐμπυρικῆς ζωῆς τῆς Κύπρου παὶ τῆς γυνι ῆς οἰκονομίας. νο - --- { Ἠδιοκτήτης :-- ] ΔΕΥΤΕΡΑ Ἶ ΟΒΗΛΗΣ ΠΕΛΑΓΙΗΣ Ἱ, παπα ποστς 25 ΜΙΣΕΝΙΛΙΛΙΑ ΕΜΜ. ΑΥΡΟΥΣΤΟΥ μι ο ἃ 191 γ. Π. ΟΚΚΟΝΟΡΧΟΡΑ - - πα πΕεχος ὃ Βτος Τον Αρ. Φύλο Ἡ, Κ. απ, Τηλ, 906-149 μή ἆ 1 γρ. | πακβορρακοιοοοκακοοριρορα νν.»ς ο νο ϱΡ)Ε ἀγῶνος τοῦ] στερεά. θεμέλια |: πατρικὴν | ς ’ , | ὑησαυρυύς της. Πιοτεύομεν ὥστε νὰ { ὁ πρωτοπόρος Κύπριος τεωργὸς 222 .- ----μμμμμμμμμαμμμωμωμαμμωμωμ, Ανευ πίστεως καὶ τίποτε δὲν γίνεται. Λαοὶ ἀπαισιοῦ». τὸ μέλλον των ο η οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύσωζ ΔΟΝ ΤΟΥ ΑΗΡΟΤΙΠΟΥ ἨΡΘΘΔΕΥΤΙΚΘΥ ΚΟΗΜΑΤΟΣ | Ὁ κ. ΝΙΚΟΑΑΟΣ Π. ΔΑΝΙΤΗΣ | ««Ἡ Γεωργία ἀποτελεῖ τὸν σιηλοβάτην σῆς οἶχο νοµικῆς προόδου τῆς Νήσου µας. ὄφειλει νὰ τεθῆ ἐ- πὶ ἐπιστημονικῶν καὶ συγχρονισµένων βάσεων ἵνα έ- πιτευχθῆ τὸ ἐπιδιωκόμενον ἀποτέλεσμα», ωω, «ἠγάπησα τὴν Γεωργίαν μὲ πάθος καὶ τὴν θε ὠρῶ ὡς τὴν εὐγενεσιέραν ἐνασχόλησιν». Πρωτοπόρος Μὲ ἀληθινὴν χαρὰν ἡ «ΔΡΑΣΙΣ» παρουσιάζει τό. πρωτοπόρον γεωργόν τῆς Κύπρου κ. Νικόλαον Π. Λανίτην. Μὲ τὴν δηµοσίευσιν τῆς εἰκόνος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ κυπρἰοι καὶ εὐεργέτου τῆς Ἑλληναῆς παιδείας Βέλομεν νὰ παρά’ σχωµεν τὴν εὐχαιρίαν εἰς τοὺς συμπατριώτας µας πόσο πράγματα δύνανται νὰ γίνουν εἲς τόν τόπον µας, ὅταν µέσο εἷς τοὺς κόλπους ζοῦν προσωπικότητες ὅπως ὅ κ. Νικόλασ: ΠΠ. Λανίτης. Συγχρόνως ὅμως νὰ παράσχωµεν εἰς τὴν νεο λαἰαν µας ξεχωριστὸν παράδειγµα δυναμικότητος καὶ ἔργα αἷας. ᾿Αφοῦ ἀνῆλδε τὴν ἀνωτέραν κορυφὴν τῆς οἰκονομικὴ καὶ διομηχανιχῆς πυραμίδος τῆς Κύπρου, δὲν ἠθέλησε πο τὲ νὰ ἀναπαυδῇ σημειώσας ρεκόρ ἄνευ προηγουμένου, δα σιζέµενος εἷς τὰς ατηδείσας δάφνας, μὰ ἐπεδόθη εἰς τὴ γεωργίαν καὶ ἔγινε ἀνυπέρθλητος χαὶ πρωτοπόρος εώρνὃ παράδειγµα ἀνυπέρθλητον διὰ τὸν κάθε ἕνα. Ἑιμὴ εἰς τόν μεγάλον συμπατριώτην γεωργόν. Ἐγνειοβελτιωτικὰ καὶ παραγωγικὰ ἔργα Δὲν ἀντιμετωπίσθη μέχρι σήμερον ἐπαρκῶς οὔτε ἑὁ πωσδήπ-τε σοβορῶς τὸ ζήτημα τοῦτο τόσον σοβκρὸν διὰ τοῖ καφορισμοῦ ἑνὸς θασικοῦ προγράµµατος ὑδραυλικῶν ἕρ' γων. θὲ τὴν προσπάδεια αὐτὴ δὰ εἶχαμε τὴν λύσιν τά ἡδατικοῦ προβλήματος. ΘὰΧ προσεδέταμεν εἷς τὴν χαλλιέρ γειαν χιλιάδες πατιτιστικῶν στρεμμάτων, δὰ ἀποφεύγαμ. τὸ ἐξχκολουθητικὸ πλύσιμο τοῦ ἐδάφους µας καὶ τὴν µετα ρορὰν του εἷς τὴν δάλασσαν, 'Ἡ ταπεινή σημερινὴ στρεµ πατικὴ ἀπόδοσις δὰ ἐπολλαπλασιάζετο ἀνεσχομένη ἆποφας στικῶς. Ἡ πατρίς µας χρειάςεται ἀἁπαραιτήτως, σόγχρονον καὶ τεχνικὸν γεωλογικόν ἐζεπλισμὸν. Ἕνας μεγάλος Ῥλλην “ΗἩ Κύπρος ἔχει ἐφέτος τὴν ἐξαιρετιχὴν τιμὴν νὰ φι: λοξενῆ εἰς τὰς ἐξοχάς της ἕνα ὑπέροχον Ἓλληνα γαὶ πρι τοπόρον ἀμπελουργὸν καὶ βιομήχανον. ᾿Αγαπᾶ τὴν Ελ λάδα ὅπως ὁ χάθε ἁληδινὲς πατριώτης ααὶ ἐκπροσωπεῖ ἐ παξίως τὸ ὄνομα τοῦ Ἕλληνος εἷς τὴν διεθνἠ κοινωνίαν τὴ Αἰγύπτου. Τὀνσυνην .ήσαμεν ἐπάνω εἰς τὰς χορυφὰς τῶν Κυ πριακῶν βουνῶν μελετῶντα τὴν σύστασιν τοῦ ἕ.ὐπειακο' ἐλάγους καὶ τὰς δυνατότητας ἀναπτύζεως καὶ προαγωγή τῆς πατρίδος µας. Ἠλθεν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον μὲ τὴν άξιο σέβαστον σύζυγον του καὶ τὸν ἀντάξιον υἱόν του διὰ νἁ ζή σῃ ἤσυχος μακρὰν ἀπὸ τὴν τόρβιν τῶν πολλαπλῶν του ἑνα αχολήσεων, ἀὲν ἠδέλησεν νὰ ἡσυχάσῃ,, διότι θέλει νὰ µε λετήη στὸν τόπον µας κιὰ νὰ τὸν ὑποβοηθήσηῃ νὰ πάτ, ἐμπρὸς. ΟΧχ. Νικόλαος Πιερράχος, Ἡ κάριος Νικόλας ὅπως εἰ ναι γνωστός χωρὶς ὑπερβλλὶν σὲ ὁλόχληρον τὴν ἱκύπρο ἀπό τοὺς χωρικοὺς, εἶνε ἆ ἰλιακέήτης εῶν ἀμπελουργικῶν ἐ πεχεηρήσεων Ἑομηέλὴ ὁ » Αἰγύπτῳ καὶ πολλῶν ἄλλων. μὲ τὸ δαιµόνιον ὃ ῥμως τοῦ Ἕλληνος, ἀληδινός Μανιάτη. μαχητής εἰς τὸν πόλεμον καὶ τήν πολιτική, εἶναι ἆ ἀγω νιστῆς τής εἰρήνης. 'Η 'Ελλὰς πρέπει νὰ εἶναι ὦπερ ρῄφανο. Σιὰ τό µεγάλο της τέκνου, Βλῆρος ον .. ᾿ -. Μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρως ἡ Χαιαπιέζουυα τὸν κυπριακὸν χλῆρον, δυστυχία, καὶ τὸ ταπυινὸν ἐ πίπεδον εἷς ἅ ἀπὸ τοῦ κακοῦ εἰς τὸ χεῖραν φέρεται. 'Ἡ προσπάθεια τοῦ κατωτέρου κλήρου ἡ ὁποία ἀμ χίζει τώρα ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν ᾽ἁμμοχώσιου, νοµίζο μεν ὅτι πρέπει νὰ πείση ὅλους καὶ πρὸ παντὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἀρχὴν ὅτι τὸ πρᾶγιιαἔφθασε εἰς τι ἱμεπεραιτέρῳ ιαὶ παρίοταναιάνάγχη ἀμέμου χειρισμυῦ. ς Ἡ ς ϊ / τὼν, τοιοῦἑ ΒΝΤΙ ΚΡΟΝΟΓΡΗΦΗΜΡΤΟΣ ξιοι νὰ ζήσουν. | Ὀννιπκείας | κ ντες διὰ υτὴν ἀξίαν ! εἶναι ἀνά- ΚΟΥΡΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ Παγωνιὰ ἔξω χαὶ ἐγὼ κρυµ μένος Πίσω ἀπὸ τὰ διπλὰ Ί]τοἆμια τοῦ δωματίου μου πα ραχολουθῶ τὸ ᾿ἀνδρωπολέι, ποὺ περπατᾷ βιαστικὰ γιὰ γὰ προχάµηῃ νὰ μπῆῃ στὸ απὴ τι του, στὸ µαγαξὶ, στὸ κα φεγεῖον ἢ ὁπουδήποτε γιὰ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ τὸ τσου. χτερὸ χρύο. ' Μὰ ἐκεῖ ποὺ παραχολου θῶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κυ. η νηγοῦν μιὰ ζεστὴ γωνιὰ πὲ Φφτει ξαφνικὰ τὸ θλέμμα µου στὸ ἀντικρυνὸ παράῦυρο. ποὺ γίνεται μιᾶ μυστικὴ χουδέν τα καὶ μιά τραγιχὴ ταινία ξε τυλίγεται, να κλουβὶ ση ένο ἤ 'χρυσὸ ὅπως φαίνεται εἶναι πίσω ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ µέσα Βρίσκεται ἕνα πουλὶ περιωρισµένο---ἱδιοτροπία τοῦ ἀγθρώπου νὰ κρατᾶ µέσα στὸ σπῆτι του πουλιὰ περιω 2ισµένα͵ ἴσως καὶ συμφέρον γιὰ νὰ τὰ πουλᾶ καὶ νὰ τὸ µεταπράττεται.--- Έξω ἀπὸ τὲ ταράδυρο. ἕνα ἄλλο πουλὶ κάθεται καὶ μοῦ φαίνεται σὰν κάτι νὰ μουρμουρίζη στὸ βυλαχισμένο ἀδερφάχι του Καὶ εἶπα, ἃς μὲ βοηθήσει ἡ ραντασία καὶ ἡ λογικὴ νὸ μπορέσω νὰ καταλάδω τὴν «οὐθέντα, τῶν πουλιῶν αὖ τῶν. γιατὶ μὰ τὴν ἀλήδεια (άτι τὸ σπουδαϊο καὶ΄ σοβαρὸ ]ὰ Φιλοκουβεντιάζουν, Μιλᾶ τὸ που)ὶ ποὺ ῥρί Ίκεται ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυ ο ἐκτεθειμένο στὸ κρῦο χαὶ ἣν ὀργὴ τοῦ χειμῶνα: «Α δελφέ µου, βαρυχειμωνιὰ μᾶς τλάχωσε, τὸ χιόνι ὅλο καὶ «ἔφτει, ἔχει. σχεπάσει Χάθε αι ποὺ μποροῦσε νὰ μοῦ γΥἱ νε. τροφ], τὸ κρύο μᾶς δἑρ: γεν ἀλύπητα καὶ οἱ ἀδελφοί τας πεβα΄νουν ὁ ἕνας μετὰ ὃν ἆλλον κτυπηµένοι ἀπὸ ἣν ἄγρια φύση τὴν Όυμω μένη. [όσο εὐτυχιομένο εἰ ται σὺ ποὺ κάθεσαι στὸ κλου ὴὶ τὸ χρυσωµένο σὲ δωμάτιο Ἰερμὸ καὶ μὲ τροφὴν ἕτοιμη αἳ μπόλικη. Αν ἤδελες νὰ τῆς στὸν ἀφέντη σου νὰ μὲ τάρη καὶ μένα Χχοντά του λὰ μὲ εὐεργετοῦσες' ξέρω νὰ τρχγουδῶ θαυμάσια καὶ θὰ οῦ κρατῷ ὥμορφη παρέα» Κι’ ἀρχινᾶ τὸ πουλὶ µέσα ἀπὸ τὸ Χλουθὶ τὸ χρυσωμένο ὰ μιλᾶ καὶ νὰ λέη : «[]όσο ὠποῦμε ἀδελφέ µου ποὺ σ’ εκούω, ὄχι χιατὶ πεινᾶς καὶ (ρυώνεις μὰ τΥιαὶ ποθδεῖς ) ὅλην τὴν χηρδιά σου νὰ σκλαδωθῆς γιὰ νὰ χερτάσης 3 φαῖὶ καὶ τὴν καλοπέραση. Όρία χούνια κάθοµαι ἐδῶ µέ τα χαὶ εἶναι ἡ καρδιά µου λαύρη ἀπὸ τὰ βάσανα, πα σα. νὰ. νοµίζης πὼς ἡ κα μπορεῖ. γἀκάμη ἕνα πουλὶ εὖ τυχισμένο͵ Δεύτερό γιὰνὰ πετά ὅπου θέλει καὶ νὰ τραγουξᾶ ὁπέταν δέληγιὰ γ ἀχεύση τὴ Ῥωνή του τὸ ἴειο καὶ νὰ χαἰ ρεται, νὰ ξυπνά τὸ Υλυλο: χάραµα καὶ νἁ πετᾶ ἀπὸ κλαρὶ σὲ Ἁχλαρὶ νὰ τσιμπᾶ κἄτι ἀπεδῶ χᾶτι ἀπεχεῖ κι’ ἔπειτα νὰ κατεβαίνη στὴ βρύ ση νὰ βουφά κρύο καὶ χα: θαρὸ νερὲ, χεῖ ποὺ µμαζεύον- ται χατὰ τὸ μεσημέρι λογῆς λογῆς πουλιὰ χαὶ κάθονται στοὺς γύρω θάμνους καὶ ἀρ- χινᾶ ἡ Μελωδία ἡ ὥμορφη. καὶ ἡ ὑπέροχη ποὺ τὰ ᾱ- χούει ἡ φύση καὶ χαίρεται, Αχ) ζωὴ λεύτερη πόσον ἅ” ξίζεις ὅταν σὲ νοιάδη κανέ- νας, ὅταν ἔχη καρδιὰ ποὺ σὲ ποθεῖ καὶ σὲ θέλει «τοῦ ατὴ ζωὴ τὴν σχλαθωµένη, φτοῦ στὴν τροφὴ ποὺ σοῦ δί- νει ὁ δήµιος σᾶν ὅσο. μπόλι- κη καὶ διαλεκτὴ νάναι, µο”. λυσμένη ἀγορασμένη σὲ πα. κέττα ἀπό τὸ µμπαχκκάλιχο καὶ τὸ νερὰ αὐτὸ ποὺ περνά µέσα ἀπὸ ἁγιωμένες συλἠ- νες. Αὐτὴ ἡ ζωή μᾶς κά- μνει μαλθακοὺς, μᾶς ἐχνευ - οίσει, μᾶς κάµνει ἀλλοιώτι χους ἀγνώριστους στοὺς ἵ- διους τοὺς ἑαυτούς µας. Φίλε μου! ἀδελφέ μου πέτα µα- χρυὰ ἀπὸ μένα, ζήτησε τὴν εροφέ, σου μὲ τὸ χέρι σου πι’ ἂν δὲν τὴν βρῆς πέθανε' πέ- θανε ἀπὸ πεῖνα, πέθανε ἆ- πὸ κρύο μὰ ποτὲ μὴν ὀνει ρευθεὶς νἁ κατοικήσης µέσά σὲ κλουθὶ χρυσΣ, ἀσημένο ὅ, τι καὶ νἆάναι. Αν κατορθώ. σης νὰ δήσης µονάχος σου καὶ νὰ περάση. αὐτὴ Ἡ θα” 2υφουρτοῦνα χι ἀξιωδῆς νὰ τραγουδήσης τὴν ἄνοιξη κρυμμένος µέσα ατοὺς μυ ρωμένους ἀνδοὺς ἀπολαμβά ναντας τὴ γλὺκα τῆς λεύτε. ρης ζωῆς. Τότε τραγοῦδα, τραγοῦδα μὲ τὴν Χαρδιά σου θάλε τὴν τέχνη σρυ καὶ τὴ δύναμη σου, εὐχαρίστγσε τὴ φύση ποὺ σ᾿ ἔπλασε λεύτερο χαὶ μένα ποὺ δὲ :σὲ ἄφῃησα νὰ πουλήσης τὴν ἐλενδερία σου γιὰ τὴν παλοφαῖα χαὶ τὴ ζε στασιὰ τοῦ κλουθιοῦ». Καὶ μετὰ ἀπὸ τὰ λέγια τοῦτα τὰ δυνατὰ καὶ τὰ ὑπέ ροχα τὺ ἐλεύδερο πουλὶ ἐπέ- ταξε, ἔγυγε γιὰ νὰ ζητήση μὲ τὸ ἴδιο τὸ χέρι του νὰ δηµι” ουργήση τὴ µοῖρα του, ἐἑνῶ τὸ πουλὶ τὸ σχλαθωμένο µουρ Κουροῦσε πίσω του: εΚρίµα γὰ ὑπάρχουν τόσον ταπεινοὶ καὶ πρὀστυχοι ποὺ δὲν αἲ- αθάνονται τὸ ἀνεχτίμητο τῆς λεύτερης ζωῆς χι ἔρχονται νὰ σκλαβωὺδοὺν γιὰ τὸ φαῖ λοραΐα καὶ ἡ καλοπέραση καὶ τὴν καλοπέρασι! ΑΔ. Διαφώτισις Νὰ ἐπιδιώξη κάδε ὀργάνωσις γὰ προπαγαν” ίσῃ εἰς τὴν ὕπαιθυον διὰ τὸ πολιτικὸν ἢ οἶχονο- αικόν αὐτῆς πῳόγραμμα νωμίζομεν ὅτι περιλἀμβά- γεται µέσα εἷς τά δημωκρατικὰ πλαίσια τῶν σηµε- γινῶν ἀντιλήψεων. 'Νὰ ἐπιξητῆται ὅμως ἣ δηµι- υυυγία χάους µέσα εἰς τὰς ἀγροτικὰς κοινωνίας διὰ τῆς χηρύξεως ἀρνήσεωώς εἰς πάντα τὰ καθή- κοντα καὶ τὰς κοινώνικὰς καὶ πολιτικὰς ὑποχρεώ- τες τῶν ἁγορῶν, νοµίζομεν ὅτι ἐγγίζει τὰ ὅρια Ἰγυυτίας πολιτιχῆ: καὶ ταρτουφισμοῦ τοῦ κατωτέ- υου εἴδους, Μὲ λύπην µας παρσκολουῦοῦμεν τὰ καινυφανῆ κηρύγματα τῶν διαφόρων νεοαπυσιό- λων. Νομίζομεν ὅτι χρειάζεται ἀλλαγὴ πορείας, αἱ σοι ----

Title Subject Page
ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΝ 2p
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 2p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Γεωργία 2p
ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ Πολιτισμός 1p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Γεωργία 1p