Back

ΔΡΑΣΙΣ, 1947-09-01

ο ΔΡΑΣΙΣ” ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΛΑΧΑΝΙΕ/ ΠΠ [ΛΙ ΙΝ ΙΙ μα...» [ὶ ΠΙΠΙΜΙ ΙΗΠΗ Μόνο σκέψεις Όλιβο πας, δὲν παρήχὸ εσαν ἀ οὓς δὰ σγηματίσῃ κανεὶ: χύμα εἷς ποούτητ που Τὸν Αγροτικὸν κόσμων Ὀλίβει ἰδιαπέρως ἡ ἐ ᾿διαβάκοντυς τὰ διάφορ: νὰ δικαιολυγοῦν φθοντί- ἑαγγελθωῖσα ὑπὸ τῆς 4 κοῦ Κυβερνήτόυ εἰς τὸ κονδύλια τῶν εἰσαγωγῶν. δα διὰ τὴν ἐξεύρεσιν πορῶντοποθετήσεώ- των ο Αὐτὸ εἶναι παραμύθι ὁ γιὰ, μιχοὰ πυιδιὰ. Γκαὶ ὧν παραδεχδῶμεν ὅτι ἡ οανωνὴ ἡ πι χ. έξευ παγκύπριον πλήροφορία περὶ τῆς ἱπισιαμένῃς πωλιτι- κῆς τῆς Ἀεντρικῆς ΚΗβερνήσεως σχετικῶς μὲ τὴν ᾖν νωσιν τῆς Κύπρου αετὰ τῆς Αηιοὺς ἡιιῶν Ελλάδος. ρες. στέλονται ἔξω ἀπὸ Καὶ ᾗ στυγνἠ οὐ) πραγµατικόιης καὶ ὁ ῥα: τὸν τόπο κχάῦδε µῆνα, διὰ ἠὺς πόνος ιὲ τὸν ὁποῖων παρακολουδεῖ τοὺς εἰδεχδεῖς 'τὴν προµήβεια ἀπὸ µια: ὑπαιτίους καταστάσεως. ἱμρυνὶς ἤ καντινὲς χῶρες, Οἳ παράξενοι αὐτοὶ πολιτωιοὶ ἠγέιαι μὲ τὴν ἆ μαρμελ]άδων καὶ κονσέρ. κοὶ ἐξαγωνῶν µας. Ιώ... ΄ να Χιλιάδες Κυποιακὺς λί- κα. γενιομένί (ον τῆς δη μιουργουμένη]ς αρούτων δὲν -. αν ογυ ἶ συδυσίαν γἁ καταπατῦσι τὴν δεαμευμένην Κυπριακήνιβων φρούτων καὶ αμ: µέριμναν. διὰ τοποθέΏς, κοινωνίαν, ἀφοῦ κατεπογήκηοαν εἰς τὴν ἀθάπανον ἰνικῶν, Κα αὐτὰ ὅλα ποὺ αιν (ωῦ, τὶ αρέτει νὸ που πατριωτικὴν φλυαρίαν, αἳ τὰς ὑπόπτου περαχυµένου εἰσάγονται στὴν Κύπρο, με διὰ ὕτι φωνί ερὰ και ὐιαδόσεις ἀνυπάρκτων. εἰδι]οεων παρισταγομέτων ὡς σιὸ νη ἳ ποὺ ὅλα τὰ πα. παδαρὰ ὅμι μύνον δίκαιη ἐκ πηγῆς ἀθιαμφισβητήτου, μένουν τώρα ἐμβρόνιη: [ρόγει οἳ ἀφθονίων, στό υλογεῖ μὰ καὶ ἔπ τβάλλε: τοι. Καὶ εἰς τὰς ὤρας τῆς ὑπεριάνης ἐδνικῆς ἀνάγ- νισὶ ποὺ τὰ προϊόντα τοιαύτην µέριµναν:. Πο ες προσπάδνεες κατιβλή Άησαν διὰ τὴν τοποδέ τησιν κοινῶν μήλων ΓἹέριι-- Πελιοῦ, διὰ τὴ ᾿θσυμασίαν Κυπριακὴν Σουλτανίνην, ᾿Αιὰ, τὲς ντομάτες λοχανικά κας [του εἶναι σχεδὸν τὰ κα- λύτερα τοῦ κόσμου, στὸ παντὸς νησὶ ποὺ ὅλα γενικά εὖδο ἵκιμοῦν, ἀναπτύσσονται, Ελληνικοῦ Κυπριικοῦ «4αοῦ καὶ καρποφοροῦν. καὶ παρεξη}οὔσι τὴν πίστιν του πρὸς τὴν αἰωνιότητα, Εἰσάγομεν μαομελλά χαὶ τὴν σιμασίαν τῆς ἐθγικῆς του ἰδευλυγίας «ΙΙ ὁ δες καὶ κχομπΊστα Αὐστρα ποία πίοτις ἐξησφάλισε τὴν διὰ ιέσου τῶν αἰώνων συ-)λίας, Ἀοτίου. Αφοικῆς, νεχῆ διατήρῄσι», ἐπιῤίωσιν καὶ ἀναγέωσιν τῆς Ελλη καὶ Μαλιφορνίας, ἐνῶ τὰ κής χάνουν τὴν λαλιάν των εἷς ἀιελειώτους ὀμφαλο οκυπήσεις, Μακοράν τῆς πραγμλτικότήτος, κ ιχρᾶν τότου καὶ χρόνο, εἶναι ἀκατατόπισι ε εἰς τὸν ἀγωνι σιικὸν χαρακ'ἤρα τοῦ καὶ τὸ νικῆς φυλῆς. 'Ο Κυπριακὸς 4αἱς ἔχει περισσύτερον᾿ δικά μας ὡσαῖα μῆλα τρέπουν τοὺς παραγῷ 8 “- 5’ ω ῆ ἆλίοτε ἀνάγκην νὰἁ ἀποχτήσ]], τὰς πολιτικάς του ἐ-: (προσφέρονται στην άγο: υοὺς να πα: ραςουν. εώς ἐδῶ τελειώνει ἡ ἆπαστος λή των. λευδερίας σήμερον, χωρὶς νἁ φοβεῖται πωσῶς. ὅτι αἲ ον αποὸς τεία γρόσια ἡ πολιτικαί του ἐλευδερίαι δὰά αειώτουν τὴν ὄγωνεσιι ἠ τὰ, καὶ χιορὶς ἀνορ χατὲς, κήν του προσπὰθειαν. πρὸς τὴν μίαν, ἀθιαίρειον καὶ, Ρὰ ὡὠροῖι µας δαµ Ίσχη ἐγιαίαν πολιεικὴν τῆς Ἠνώσεως. (να, τὰ δωαυμάσια µας] Ὑφ ἅς εὑρισκόμεῦα συν δήκας, αἲ πολιτικαὶ ἑ χουσύμήηλα, τὰ ροδάκινα᾿ λευδερίαι καὶ τὸ ούνιαγμα εἶναι ἡ ἀπαραίτητος προῦ-|καὶ τὰ ἀχλάδια µας, ὃ πόϊθεσις τῆς ἀνορθωτικῆς προσπαῦείας τοῦ «{αοῦ. Θά ταν ἡ παραγωγὴ εἶναι τοῦ ἕξα. φαλίσουν τὴν πολιτικήν του σιαδιοδροµίαν]κάτι τι περισυότερον τῇ ͵ καὶ δὰ τοῦ παράσχουν τὰ µέσα νὰ ἐπιδυδῇ κύριος]μετρίας, τὰ πετῶμεν εἰςι τοῦ οἴκου του Ίσυχος εἷς τὴν προσπάδειαν τῆς βελιιώ]τοὺς χοίρους διὰ τροφὴν. | σεως τῶν βιωτικῶν του συνδηκῶν ὥστε νὰ ἀξιοποιήσῃ Τόνοι ὁλόκληροι ντοµά: | τὰς πνευματικάς του δυνατότητας, αἱ ὁποῖαι δὰ τοῦ]των καὶ λαχανικῶν προ-ισιά ζῶωα του. ἐπιτρέψουν νὰ ἐπιτύχη τὴν ἰδικήν του πρόοδον. σφέρηνται κάδε μέρα | Καὶ ἡ ἁἀπογοήτευσις! Αἱ πολιτικαὶ ἐλευδερίαι καὶ τὸ σύνταγμα, δὲν προ στὴν ἀγορὰ σὲ τιμὲ: ἐξευ τῶν παραγωγῶν δὲν βα! σφέρονται μὲ κανέντα ἀνιάλλαγμα ἁπδτὴν Κυβερνῷ. |τελιστικὲς καὶ στὸ τέλος [οι έσαι σκοτισδή» σμε σαν δύναμιν. Αν αἱ πολιτικαὶ ἐλευδοερίαι μᾶς προσε- |χαταντοῦν τροφὴ διὰ τὰς Καὶ ἡ ἐθνικὴ οἰχονομίας, φέροντο ὑπὸ τὴν προῦτόθεσιν νὰ γίνωμεν ἀρνηταὶ υἶγας καὶ τὰς ἀγελάδας. Ὅσο γι αὐιὴν, ὥσαι] τῶν ἐδνικῶν µας βλέψεων καὶ τῆς Ειωτικῆς µας ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰίτης κολὴ, ἱξεολογίας, δὲν ὑπάρχει Λέξις νοµίζοµεν ποὺ ὑδὰ ᾖτο]εἰσάγομεν χιλιάδων Λι | «Ἡ κατάστασις δυνατὸν ἀρκούντως ἱκανὴ νὰ χαρακτηρήσ]) δεόντως ,ρῶν κουτιὰ ἀπὸ πάστα βαρύνει ἀποκχλειατικῶς τὸ οὔτε τοὺς ἀπ)δεχοµένους οὔτε τὴν πρυσφορὰν ἀλλ ἓξ ντομάτας, ἀπὺ λαχανικὰ! Τμῆμα, Γεωργίας. ἴσου ἐπίσης καὶ τὰν προσφέρΏντα. ἀπὸ φασολάκια, μπιζέλια, σδὸ ἐτονίσαμεν καὶ ὅ).- Αἱ πολιικαὶ ἐλευδερίαι δὰ ἀποκτηδῶσυ καὶ ἡ |καὶ λογῆς λο] Ἰιῶν πίκλες. λοτε καὶ τὸ ἐπαναλαμβά: ἰδ, ιαιτέρα ἀξία τῆς προσφορᾶς ἔγχειται ἀχόμη εἷς τοδιο: Ντροπή μας, μὰ τὴν ἀλήτ, ἵνομεν καὶ τώρα. “Ὑπὸ, Ὅιι καλούµεδα νὰ ζητήσωμεν ἡμεῖς οἱ ἴθιοι ὡς ὢ- ὕεια γι αὐτό µας τὸ τάς συνθήκας παὺ ζῶμεν: θιµΏς πολιτικῶς «αὸς, ἐκει ο τὸ σύνταγμα τὸ ὁποῖον κατάντηµα. Πῶς νὰ τὸ | στὴν Κύπρον, αἱ ὑτηρο-| δὰ ἦρμοξεν εἰς ἕνα πολιτισµένον λαὺν ὅπυς ὁ ἰδνεός |χαρακτηρίογ κανεὶς αὐτὸ :) ἴσίαι τοῦ τμήματος τού µας Κυπριακὸς, χωρὶς περιορισμοὺς καὶ χωρὶς προῦ Ὑπερβολικὴν µαταιοδο ΄ του, δά ἦσαν ἐπωφελέστει ποδέσεις. ξίαν τῶν Κυπρίων κα ραι. διά τὸν ἀγρότην δάν' Ες τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας λοιπὸν ἀπόκχειται κύ: |ταναλωτῶν Ελλειψιν! παράλληλα μὲ τά Γ)εωρ-! ριον ἔργον νὰ ἀνεύρουν εἰς τὴν προσεκιικὴν µελέτην | Ίκυβ: ονητικῆς ἀντιλήψ»- γικά των καθήκοντα, ἔ-' τῆς ἰσιορίας τῆς φυλῆς τὰς χαρακτηριστιικἁς ἐκείνας|ως Βλλειψιν ἐπιχειρη [εελίσσετο ἐν συνεννοήσει͵ ἰδιότηιας αἱ ὁποῖαι δὰ καιασιήσωυν ἁληδῶς γόνιµον! ματικοῦ πνεύματος στὸν] καὶ συνεργασία µετά τοῦ τὴν προσπάύιιαν αὐτὴν τόπο µας Η ὁὐ. περβολν τμήματος Συνεργατισμοῦ, κὸν συντηριτισμὸν τῶν]|χαὶ μεταφορῶν ἀγορῶν Ῥὸ οὐ τιῶδες δηλαδὰ ἡ ν ι ! ὅπως τὸ φέρει ὁ ἄνεμος καὶ ὅτως τὸ πάρει ὁ νοῦς µας κατόὸ τὴν παροιµίαν 4 . έ ό 9 κ « 5 Τὸ χρονογράφχµα|᾿Αναγχαία διόρθ-σις| (ζεφαλμίων : καὶ προμηῦειῶν, ὡς ὁρ: « Ἀγαλματοποιὸ» δίδει ἩΗ εἰς τὴν πρώτην ἔχ Εαμμία μὰ ἀπολύτως, γανισμὸν διαθέσεως καὶ: μίιν παραστατικὴν εἰκύνα |ὗοσιν ἐπιστολὴ ο συ [μπμμέυ μυρφὴ δὲν εἶναι, (τοποετήσεως δενδροκο.΄ τοῦ φρικτοῦ ἀλληλοσπα- νεργάτου µας κ Σάββα: ἵκαιον νὰ Ἑοπσν ή μικῶν καὶ κηπονρικῶν ο ο κι. Ἡσ . . κε ἅ ας τες. βάρος τοῦ ρότ ραγιοῦ καὶ τῆς 'Ελληνικῆς Σεβέρη ή ἀπὸ βά γρότη προϊόντων, Ῥ μμ... . ὁ Πάνω Δίν ᾿παραγωγοῦ. Εὐσυνείδητο,. Αὐτὶ δά εἶναι ἡ ὔετι- Τραγωδίας ὁ ὁποία παίζε- | ανώ Οινωμον Χαὶ η τρ ἀναφέρεται εἰς ζητήμοστα, εκαὶ μεθοδικὰ ἑωγάζεται. κιοτέρα ἐξ Ξυπηρέτησις ποὺ ται εἲς βάρος - τοῦ 'Ελληνι α - . Ὁ ν --- τοῦ με /άλου αὐτοῦ χω: τὴν γῆν σύμφωνα μὲ τὲς ᾽μπορεῖ νά προσφέρῃ στοὺς κοῦ «Τιοῦ μὲ ὅλι τὰ ἀνεί- ρίου τῆς Επαρχίας Κυ-' ὑποδείξεις τοῦ. εωρνι παραγογοὺ:. Τὸ ἔνδια- ποτα ἀποτελέσματα τῆς ᾱ- ᾿ρηνείας. ἱκοῦ τμήματος, καὶ παρά- φέρο. τῶν. παραγωγῶν γεν ὅτι ἐκλεχτὸν μπορεῖ διά τὴν βελτίωσιν τῆς [νὰ παράξῃ. ᾽Αλλὰ ποῖον παραγωγῆς των. δά κεν. Ἱτὸ ἀποτέλεσμα διὰ τόνπα΄ πρισῦῇ, καὶ θά ἐτακολον- θαγω] Ὁ | ἀληδινὴ κα θήτῃ αὐτόματα, τῶν ἆ- (νοποίησις διὰ τὸν ἆν ού - ᾽μοιπτικῶν ἀπολαυήν. των δελφοκτόνου διαμάχης. ον ν : ε “0 ᾽Αγροιικὸς κό- Μος καὶ χωρὶς κανένα οἱ- ο ᾿ γἁ πι- χυνομικὸ µέλλο. σµες πρέπει στεύο), ὅτι δὲν δυνά” Αὐτὰ ὅμως παὐαίνουν ”- , εν . α ο ὃν . μεῖδα νὰ ζήσωμεν ἆ- την, δὲν εἶναι νὰ παρά | ἀπὸ τὴν εργασίαν τῶν. σοι σε πο α ὧδ -- 1κλὰ τὲ ο. /͵ ὶ ,. ο' Ἆσι . 5 στην . γεξάρτήητα οὔτε Ὡς ἅ- γῆν α. λα το παρο γομενυ Μά Χαν διά το ΓΚ υπρια η τῆς ἁτομικῆς, [ητοῦν νο ον ἵνα μετυτοέπεται εἷς γοῆῃ: νό κεφήλ, ὶ πε χ η , Βυνηεν ης ο 1{ τοµα, οὔιε Ως κο’ω- νά μ 3 .... ο πμ τι προ τει την ευτυχία τους µε τη κ ω , ρ μο. ἵνα ποῦμε Εἶναι. ντροπή ) τος 1{ γία, οὔτε βέβαια ὡς Μ' --- ο δν κά αλ 1) φωτογραφ΄α καὶ τὸ λύ. παραγωγοὶ ἁ τὰ δικά µας: µά τὴν ἀλήδεια Ἐένες ']ὸ- ν ον | τν τ ο ώ ν ό η. ο γα: ΄ σος ὃς 9 χνο, ποὺ ὑὲν φωτίζει! 3 παρα όµενα µετατρέπον:. ταιρεῖες ν Ἑητοῦν. νά ο . « | ᾿ : ται σὲ τροᾳῆν τῶν ζώων, ἑγκατασταθωῦν. στόν τό πειὰ οὔτε τὶς πιὸ σκυυ-] Αγροτικὸν ἕ τς εν των νωωνν ὃὶ ομως σαν αν , ἰδέ . | Προοδευ . χωρὶς τὴν ἀνάλυγων ἆ- πο µας-- ὅπως πρὶν λί. ιασμένες ἴδέες τῆς ας ἡρο Ἐν μπα 61491 ὁ Στη» με β ευτινον (πολαβὴν, θὰ παρατηρ! Ύες µέωυς ὁ τύπος ἔγθαφε δαιωνικῆς περιόδου. | Εόμμα τῇ. ἴσω:δτι τὸ ἐξευγενισμέ ὅτι ἀνκετὲς Ἴτυλικὲς ἐ Παντελῆς Γ, Μαπίσεηε! νων ποιχιλιῶν εννὰτι σος τοῖες Φράουλον.: ἱκαμμία, “Απλῶς οἱ ὑπεύσυνοι προ: διάδεσις τῆς παραγωγῆς Ας κτυτὰ τοῦ κεφαλιοῦ! του ὁ παραγωγὸς, καὶ ἄν. Ιδὲν βοίσχει τρόπον ἂς το] μετιχειρισὺῇ γιό τρυφῆν/ αὐτὴν. ττα του ἀπορθογῶν αι ᾱ- αροῦτα, ταιρεῖες ἐζήτησαν νά τοὺς μεση μα ῤ ον ζ». ή κ κ ΣΗΜΑΤΑ ' ε βνρα ε Εως το τρο: ΜΣΣΤΑ πο ΐ αν Μισιολόγου ἐνλ ΕΣ λς ονωσωκὸ πο / 1. ον ος - Πρώλόγος φιέμονα ἄνου. ὐεθιιπεῖᾶς Θα ρα α η απευύ ποπ νο ο ὃς ἁκωτολήαμιως Ὀεράπευυ Είναι γεγονός ΝΟΡΕΟΝ ρνο, ὄποέρουν σοράρο» έν πιά ἆ ερδοὶ Ὅ ἄνραανουθώ: ὅτι μία πο τὰς τέρας Αι ὂ : Ὀοωτότητας εἰν Αφροδίσια κδ: ο τὺν Πάνάτον τφ. αλα σος ο τα εἰ» Μὸν ὰ ἀοχοδη όµ: αι κυὶ ἐτὺ τῶν. στι ών τοὔὐτον τς .-- ο - ι ἳ να γενινῶς τὰ ὰ- ' δι ο Ἠνθι - ς ὃὰ εδ τοοδίσια νοσήἁυτὰ, 4 | οσο . - Ν κι ὁ - Σ ό για Ον ὶὰ κατ ἑσον ὃν Ὁν οτι : ) πο στ ἅ ) ͵ ο τασεασ πατ αἩ πιστή ουν τὸ ὁποῖα οχι μονον τὸ τη) λος ὃν ὁ ᾿ Ν -ᾱ φο ο έλ 5 : ζα κ» ὑπικὰς Ἡ ἐξωτορικὰς {α: : τα κ1τ τσ αλ}: . τς απ στή εσας πο αοον αλ αι ε. τν .ς πο ο τα δν ᾽ ῃ κ μεν, ἀλλ’ | μμ --- σ .. ὁ επ ος εβρι Γσλμεν εν τιτρ απ πι ἑνπαταστας ον τν : ὁ σου Β . νο πορτε ος δν. τόσον εθοῦν στὴν πόσον µὶ σκο : αν -- : σαι την ἰπὸν τά ἀσγολι οῦν µ: : δύω ξ ΄ εαν 1ο τὴν βιομηχα οπαίτιοε) ) με ατήτιην νη- τῶν Κυπιιακῶν προϊον τ : οκ Ὡς οὗσι των --καὶ τό Ἱκσεπριανὸ .. 2] , ἲ τς ον αβφαλαια να 3 ὃς λὸν µέσα στό ταμεῖη Ὢ -- ον . τῶν τριπεῶν, άν σύ Κυτοιατό κεφ άλσιον δὲν ἴρει τὴν διά σσιν νά κι: νυδῇ πούός τὸν κυτεύ: νυνσιν αὐτὴν δηλοδὴ την βιομηκανοποίησιν τῶν]υ ὅτΗΟ : - . πριακῶν δονδοοκομεῶον ... ν -- -- ο ᾗ ασ. καἱ κηπουοικῶν προῖ ὃν. έρας καὶ πα Επιστήσ 5 » . : -. μ ἔτων, τότε ἡ Ευβέρνησις τιν αὐσαγὴν τῶν ἀ” ” κ τν, (πιρακαλεῖται, ὅμι µόνον δά εἶναι ζ ὴ ἃ νὰ τ 2”. ἵνά δώτῃ τὸς ζητη δε ῖτες ατολλή- ἄλειες, ἀλλά καὶ νά πιο ἄφ' ἑγὺς ὃ ΄ Ν Φ 9 ἀς καλέ τῃ,. και ἓν ο κΗ τὸ τουτων πο» ινά ἐπιχορη γήση τένες ξ,- ἑτέσσν, ἱ ς ο ΔΝ δν ο λα ) . . παρα κα νὰ κ. τς Π, όπει έλοι αλέυν. νὰ « { ο τὸ κ.) νὰ ἀσχοληνοῦν μὲ τὰ ἄχυ πνρίσησν ὄχι μὴνον πῶς ἱπριακὰ προϊόντα. Τὸ ἆ- κ) ὁ ποσρυλάττωνται. ἀπὸ Γπαιτεῖ τὸ συμφέρ τῶν την κόλννοιν ἐξ Αφρος { » Μ : Γπαραγωγῶν, τὸ ἀπαιτεῖ δισίων νοσιωάτων ἀλλὰ ἐτὸ γαλὸ τῆς ἑθνικῆς οἱ μαὶ νὰ καὐθοδηγη οῦν δὲ- Γκονομίας τοῦ τύπου µας: . | με το η Ὁ Εν Ἐττόψτωττοεῖς περίπτωσεν | δνα μι.οὸ ΕΥ ασ αασμῃ, οὗ ὃν , «ωσδι- κ { Μ. αρμελλάδων στὴν Κε ο δαλλή- [ούνεια, κάμνει Ἰουσὲς ὄμις νὰ . 1.” δς χὶ τὰ ποτό γ- : , (δουλειὸς, καὶ τὰ ποοτόν ο) Πρίας πὺ τὴν ἐπιτόπιογ. Κατα, . Ἱνάλώσιν µέρρι τοῦ. ο- . σοι Ιβρουαρίου. Πυῖα κέρδη, Ὁ ... αὐτῆς ταύτης τῆς στι Ἡµ τδὰ μποροῦσε νὰ ἀποφέ-ιι.. τοῦ αμ: ται οἱ 0ῇ ἕνα Π, καὶ περισσύτε Γμαὶ αἲ αν πλ τστοι. ὅσοι ἵρα. μεγάλα ἐργοστάσια. ἀσθενεῖς ὁπθως μ Γσυγχρονισµένα, ὅταν βοί - νν ο -” Ν ΄ γλας » απο ἁ τα σκουν ὄφδὂονη τὴν πρώτο, ο ως .. ἡ ει 9 Ἡν Όνν Λ.Χ ἐς ἅτε! σοι τατοοΥητονυ την ὕλην, καὶ τὴν Οοίς, : Εν. Γπεμνοτοφθίυς των, ἆλ- Ίσκουν µέσα σὺ τόπον ποὺ. ) ο λοι. δὲ τὴ: αἰσιορᾶς χρημα ἧ παταναλωτικὴ δύναµις: ἵκαὶ ἡ ὄρεξις διὰ φρουτο:, πικής ὃ αεταλλεύσο ὡς Ἡ φαγίαν εἶναι ἀρχετὰ ᾱ- ΣΥΝ ας τν Ὀεφαπευτῶν , , .. 4 ον α ἐ . νεπτυγµένα:. Κήοιαι κει το ον ΤΗΕ απειοιή υἳ τυ μάνουν τὸ ειναι οὗτοι, φπλαιοῦχοι σχφθῆτεο το πε ενος ἔη ΣΤΕ, ραλιά, πάρτε παρήδεινασ ἀπὸ τὸ ἐὐγοστάσιον δπιρ Ὁὰ τῶν. ζητηπάτων μελλάδων Κερύνειας, λ{ην των τούτων ὃὰ ἄσγολη- εἶσθε τόσον ἔτι αντ. πτα τος πθη» κυὶ. Τοκογλυφία. δὲν Ὁ ἃν ἑξετά» πάρχει πλέον, υίνέτε απ/ξ- ωυλίστα νο ον προοδευτ'κοὶ. περισ. Ἀοινονικῆς σύτερον ἔπιγειρηματίαι, μας δα ἴδωμεν Ὑμπάρχει, εὐοὺ. στάδιον οι εἵται οἱ κύριοι. αἴ- ἐογασίας. Εργασθῆτο δι τον ιά ον τον ο ατα. τῆς τὸ συμ]έρον σης καὶ τὸ θεος τω τες ης ὑπείας τὸ συμφέρον χιὰ τὴν πο ο νε ος τῶν δ4σεὐ αδον τοῦ νησιοῦ µες. Ἡν τῶν ὁτν τον το εσμάτων κέτε σεβαστέ µου σὐθις πο ο ξνεν τον τος ον να Χ, Η. Δανίτήης Ατιὸ Ἐν ελλλεν εοόν ”-.. ἐπιχειοθηματικόν σας. ὅτι στα νο τος ἓκ τῶν µόνιον, κάτι αρόπο κο ἐνον ἄ νι νο ἐότίην περιμένουν οἱ ασρατῶώ τως «χω: οβαγμκακκνν πανκ μοῖ, ροζ Ἀριωης ἓ, ΗΠΑ ΛΕΤΑΣ Κώστας Νικολαϊδης ἓν «Παπατξιάνος» Γετς . η ε αδιοντητῆς πτ ΛΙΛΣ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡ ΧΠΣ ἩΣΕΗΛΛΡΩΛ ΕΜ ο δοι ας. ὁ ετων, μὴ ἕ νο Ἐποίων ἐστηρίχῦησον οἱ ρον, ΦΓ τὸ ὅποῖον ὀξεφώνησεν τὸν. απερασμένην Κυριακὴν εἰς εὖπτι τοῦ ἀνοίγματος τῆς Γε- ἑσφαλῶς πρέπει νὰ προσεχὺῇ αέοι ικὰς λύκο, ου. γενικοῦ. ποογράµµατος ὀἀναπτήξεως οἴκονομι- ὐνάπτεξις τοῦ ἔπι της γεωργικῆς ὡμοῦαον ἀπὸ τῆς Μὴ κ .λν Γυρερν ήσεως τότου α ν . τῆς ἸΚυβερνή: νωγῶν, ἀπὸ τῆ: χα: ίναι τὺ ζήτημα ὑπὸ 5 εἰδικῶς ἓν Αονδίνῳ. Ἀλλὰ, προσέῦ ἡ ΑΔ, Βξοχότης κάτι πμιοσύτερον, τὸ ὁποῖον αρέπε ι τὰ Ὀεωρηδῇ ὡς κή- υγμα. διὰ τὸν ἁγουτικὸν κόσμον, Εἶπε δη). «ὔ- τ' πρόπει νὰ κοτανοηῦῃ πὼς κανένα σχέδιον έξα- αφολίσεως δὲν δύναται νε απᾳαγμοτοπο. ηδῇ, ἄν δὸν χατανοηδῇ γενιρῶς, πὼς αὐτὸ συνεπάγεται ὃ ττάνην, ας πρέπει οἱ ἐνδιαι ερόµενοι νὰ εἶναι ἔτοιμοι νὰ πληοώσουν ὅλοι, ἔστω καὶ ἄν ἀπὸ τὴν γα αβολὺν αὐτῖν τῶν πυλλῶν δὰ καὶ ἅτι τοῦτο ἀπυιελεῖ τὴν. βασικὴν τῆς ὀπιτυγίας», ᾽Ααγγύὴ λοιπὸν καὶ συνεργασία, εἶνοι καὶ δὰ παυαμείνῃ τὸ εὐσγγέλιον τοῦ ἀγούτου εἷς ο{ῶ- να τὸν ἅπαντα, Οἱ µεγολείτεροι ἀγρόται, τὸ πι- στεύουν αὐτὸ, διότι τὸ εἶδαν πραγματοποιούµενον | ἀπὸ τοὺς πατέρας καὶ τοὺς πάπποις τῶν. Καὶ αὖ- τὸ ὑπῆρξε ἡ ἀσφολῆς ᾖόσις πάνω εἲς τὴν ὁ προσπάδειες τῶν πατέρων ͵ µας, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἆ «ήσωμεν μέχοι σήμερον | καὶ οὐτὸ πρέπει νὰ βήλη καλὰ εἰς τὴν ψυχήν του] ὁῥ Κύπριος ἀγρότης, ἄν Ὀέλῃ νὰ ξήσῃ ἐλεύδερος. γυὶ νὰ δῇ οὗ φώτισιν. Κάδε ἄλλη ἐκτυοπὴ ἆ- πιοτεῖλεῖ ἔγκλημα εἰς τὸν δαυτόν του καὶ τὴν οἶχο- λένειάν τον. , ἑωρτίας . αὸ το ο Γεωργινὴ ὄνόπτυξις “Η ΑΕ ὁ Κυβεονήτης ἀπροχώνησε περισσότε διὰ νὰ καθυρίσῃ τὰ περὶ γεωργινῆς ἀναπτύ: ἔεω: σχέδια τῆς Κυβερνήσεως καὶ τὸς ἰδικάς του ἀντιλή μεις. μα ]στησε τὴν προσοχὴν τοῦ. ἀγροτικοῦ κόσμο, ὅτι διὰ τὴν ἔ: φαρμογ]ιν οἱουδήποτε «ἴκονο μικοῦ πι ο0γο: Ίμματος, Ἰνειάζεται ἀπαραιτήτω: ἡ συν εργασία ζμοότου καὶ τεχνικ: Ὃν ὑπηρεσιῶν τῆς Κυ β: θιήσ: ως. ΓΤοῦτο χοειάς εται νὰ καταβλη»ῇ. περια- οωτί ο) προσοχὴ εἷς τὸς, διδοµένας ὁδηγίας, ἔπιμε» λὴς ἑφαρμονὴ τούτων καὶ ἐργασία ἀπὸ ὕλους τοὺς όποτ λούντας ἑκόστην οἰκονομικὴν µονάδα εἷς τὸν | γαλµάτων τῆς παλαιᾶς ἐ ᾿δρυμματίσης σὺ ὁ τύπον αὐτὸν. ἂν Υίνῃ τοῦτο ἀσφαλῶς Ὀὰ ἀπα)λαγῇ πι ο τὴν ε.. Ίστιν' . τῶν καφννοῦ (ήν, ὁ τό-ι πο. ἡ ΑΕ ὁ] ὠφεληθῶσιν Ίρης ἦσαν ἄπειρα πρ: ὑπόθεσιν / σµένα συντρίµµια ΒΝΠ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΠΜΔΤΟΣ ΟΡΙΕ ΝΟΝ ΤΟΥ ρότικος ΗΡΟΟΑΛΕΧΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝ ΤΑΤΟΣ ΙΒΠΛΑ. ΣΧΕΔΙΒΣΜΗΙΗ ο ΑΓΔΛΜΑΤΟΠΟΙΟΣ | Ἠταν ὁ πιὺὸ ξακουσμέ νος ᾽Αγαλμµατοποιὸς Τέ | τοιοι ἦσαν ὅ πατέρας καὶ ! Ί]ὅλοι του οἱ πρόγονοι, Πῆ. | ϱε ἕνα µεγάλο κομμάτι Πεν τελικοῦ µαρµάρου καὶ τὸ ξεγύρισε. Σύμφωνα μὲ τὸ πήλινο πρόπλασμα ἄρχισε )νὰ σναλἰζη στὸ µάοµαρο! μιὰ ὑπέρκαλλη καὶ δυνατὴ Κόρη στεφανωµένη μὲ δά Φνη, ποὺ κρατοῦσε στὸ ἕ να της χέρι σπαδὶ καὶ στὸ ἄλλο πυρσὸ. κι ἕνας Αη τὸς καθισμένος μ᾿ ἀν οικτὲς φτεροῦγες ἀπάνω στὸν ὦ ἵμο της ἐκότιαζε μαμρυὰ -- ἱσολὺ μαχρυὰ--ὅπου ἕἔφῦθα ἵνε ἡ παραδασιοκἡ δψεκδή (κηση τῶν :Ελληνικῶν ὃδι ἵμαίων. δτὴ λαβὴ τοῦ σπα Ιδιοῦ ποὺ κρατοῦσε ἦταν | γοαμμένη ἡ Λλέξις οτε .Χάμου στὰ πόδια τῆς Κό- σκορυει΄ ντουφέ μια, σπαδιὰ καὶ κανόνια. «| Παρίστανε τὴν Νίκη καὶ [τὸ Μεγαλεῖο μαζὺ. | Δούλεψε γερὰ ὁ τεχνί της, δούλεψε σιληρὰ γιὰ [πολὺ καιρὸ. Ββαλε όλη [του τὴν τέχνη νι ἀπὸ µέ ρα.σὲ µέρα ἐπρόβαλλε ὑπέ Ιροχη καὶ μεγαλόπρεπη ἡ Ἰμορφὴ τῆς Κάρης ὡς ὅδτου τὸ ἀσύγμριτο ἄγαλμα σπή ἴγαινε νὰ τελειώσῃ 'Ο κό ἴσασε ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς [οϊκουμένης ἐπερίμενε νὰ εὸ [θαυμάση τελειωμέκο: Οἱ ἱκανότεροι τεχνῖτες ὅλων τῶν λαῶν μόλις τ᾽ ἀντίκρυ ζαν καὶ μισοτελειωμένο ἆ Ἠόμα, ἔεριβαν τὰ μάτια κι᾿ ἀποροῦόαν σὼς καιόρθω σὲ ἄνδρώπινο χέρι νὰ σκα λίσῃ ἕνα τέτοιο Ὀαῦμα τέ- χνης. Φεπερνοῦσε τῆς Α᾿ δηνᾶς τοῦ Φειδία τὴν αἲ- γλη 'Ε Δίκη τοῦ {[αιω γίου δὲν μποροῦσε νὰ στα δῇ μπροστὰ σιὸ ἄναλμα τοῦ νέου Τεχνίτη. Αξιξε νὰ στηδῇ στὴν “Ἱερὰ Αλ .κάλλος Νὶν γιὰ νὰ στολίσῃ τὺν συλ] λογὴν ὅλων μαξὺ τῶν ᾿Α | ἱποχῆς καὶ νὰ ξεπεράσῃ σὲ τὸ ᾿Απεικόνισμα τῆς ᾿Αφραδίτης µέσα στῆς ΓΠάω υ τὸ ερὸ. Αιγάκι ἆ ἱμάμα καὶ τ᾽ ἀφθαστο ἄρι στούργηµα ὑδὰ ᾖτέἐλειωνε καὶ θὰ στηνόταν μὲ ποµ πὲς µέσα στὸ Ναὸ τῆς [αγ πόσµιας δόξας γιὰ προσκύ νῆμα τῶν Λαῶν ὅλης τῆς γῆς σιὴν Νίκη καὶ τὸ δε: ψαλεῖο. ᾿Ο ξακουσμένος τε χνίτης ἔφτιασε ὅλα στὴν ἐντέλεια, δὲν ἕἔμεινε παρὰ νὰ ξεχωρίσῃ μονάχα τοῦ ᾿Αητοῦ τὶς φτεροῦγες. 'Ε τοιμαξόνταν δνη καὶ Λλαοὶ εὐλαβηιικὰ νὰ παραστοῦν σι᾽ ἀποπαλυπιήρια. 1ὶ δαῦμα / Μ᾽ ἀλλοίμονο { 'Ο ὑπέ ϱσχος καλλιτέχνης ἕπασχε ἀπὸ μιὰ περίεογή κληοονο μικὴ ψυχασθένεια. Ηταν μιὰ φρικτὴ ἀρρώστεια ποὺ εἶχεν ὁ πατέρας καὶ οἱ πρόγονοί του,. ἀσύγκριτσοι κι αὐτοὶ ᾿Αγαλματοποιοὶ. Βταν μιὰ ἀθεράπευτη ἀρ ρώστεια ὁλάκερης τῆς οά τσας τους, τοῦ μόλις τέλει ὤναν τ᾽ ἀριστουργηματικνὰ ἀγάλματά τους, τοὺς ἔπια: νε ἕνα ντελίριουµ, ἕπαιρ ναν οἱ ἴδιοι τὴν ᾖβαρειὰ σφῦρα κι’ ἕκαναν Ὀρύμμα τα τὰ ἔργα τους. Έτσι κι᾿ ὁὅ σημεοινὸς ἀπόγονός των τεχνίτης πῆρε τὴν σφῦρα μι ἐκιύπησε τὸ ἄγναλμα τῆς Νίκης καί τοῦ ἨΜενα: ἀείαυ, ποὺ τόσο «ὑπέροχα ἐφιλοτέχνησε. Εὐευχῶ: τὸ πρῶτο κιύπηµα ἠἦρῦὺε ξώ- φαρσα κι ἕσπασε τὴν ἄ κρῃ µονάχα μιᾶς φτερού γας τοῦ ᾿Αητοῦ. Οἱ γύρω δαυμασταὶ ἔρριψαν κραυ: γὴν φρίκης. “0 ψυχασδε- νὴς καλλιτέχνης, στὴν μα γία του ἀπάνω, ξανασήκω: σε καὶ στάλι τὴ σφῦρα νὰ κτυπήσῃ. Οἱ φίλοι τ᾽ ἃρ' παξα» τὸ χέρι μὲ ξεφωνη τὰ, «Γιὰ τὸ Θεὸ σιαµάτα, τερελλὲ μεγάλε τεχνίτη. Εἶ ναι πρῖμα, ἕνα τόσο μεγάλο (ἀριστούργημά σου νὰ τὸ ἴδιος, σταµάτα/» Αὐτὸς ἁπὸ µα τῶν γα». πικινδύγων πειραματισμῶν, εἷς τὴν οἴκονομι: σον ρλδων, των πολ ιτικο].οἩ. εὐντωνι, τῶν χομματιζο |κὴν καὶ Χοινωνιχῆν ζωὴν τοῦ τόπου, Δὲν δυνάµεῦα μένων καὶ τῶν ματαιοπόγων ἐπικριτῶν κάῦε προ: νὰ ἐννοήσωμεν φερ' εἰπεῖν τὶ ὑκηρεσίας θὰ προ- σταδθείας͵, Αὐτὰ ὅλα τὰ κακὰ τὰ ὁποῖα τίποτε τερὸν ἡ ὀλιγώτερον, ἔμουν ἀπότοκον τὴν ἀπαισιο δοξίαν τοῦ ἀγωότου, ἡ ὅπυία μὲ τὴν σειράν ὑδὰ ἐκκυλάψη τὰ πΊθη ύδηηδΠ οὗτος. ποὺς μίαν πυρστάδειων σδως κιν ἀναπιύτω. δὸὰ ὁδηγηΤῃ νὰ µμισῇῃ καὶ να, μισῆται ἀπὸ τὸν πλησίον μαὶ τὸν γείτονή τον. , ια του , . ν λ - » 4 - ΄ . ... ξ Αλλ ἀπὸ τοῦ σηκοίου. ὀκοιρως τούτου ἀργίζει βοα. δωως ἁω.. ἅτῳ ελῶς { ἑξιφάνιαις κάθε ἰδέας κον νωγικῆς καὶ οἰκυνονριακῆς συπριώσεως καὶ ἀλλη- ενγύηής καὶ ἁγαὴς κυὶ ἡ βυχή του. γίνεται χα τοιχκία μίσους, ὄνον οὐδενὸς ασ ήπατος, Ῥὺ δημιο: οσον κήθυγμα τοῦ. Γυροονήτου συγεµίσδη ἀκόαη απεοισσότερον εἶς τᾶς γυς καλλιευγείος καὶ εἰς τὴν ποοσπάδειον τοῦ. συ γ” χωθνισμοῦ. νῶν αβόδων τοῦ Κυπρίου ἁγρύτου, ἐόν Ὀτλ νὰ κνατήση. µίων θέσιν µέσα εἲς τὸν σνναγώ γιόμὸν τῆς δι ὀνοῦς ἀγοσᾶς, ᾽Αποτελεϊ τοῦτο ἆἀνπδιοοάνωσιν τῆς 53 ο ης Οἱ ὠτομικῆς ας πολιτικῆς καὶ πιστεύοµεν ἀπολύτως᾽ ἐνν ἁχολονδηθῇ µία πραγματικὴ 3 Ν 3 ΄ ἐς την ἑπιτυγίαν, ἀνοφθωτικὴ τιοσπάθσια ἐκ πάσης πλευρᾶς, α , ἐξιλιγμέν, σφέρῃ μὲ ὅλην τὴν καλήν περισσό-,λὸς καὶ άγα δὸς Διευδυντῆς τῆς Γεωογίας, Γδιατριβὴν του. ἐπὶ τούτῳ του προσπάὔειαν ὅ πα- μὲ τὴν εἲς Λονδῖνον. Μονομε- της [οεῖ: ποοσπάδε αι οἰωυδήτοτε ἀτόμου, χωρὶς άμφι” τοῦ ἁποριρώτου καὶ ἀντὶ νὰ [ρυλίαν δὰ καταλήξουν εἰς πανηγυρινὴν ἀποτυχίαν. μορφώ-.Τὸ εἴπαμεν ἄλλοτε, ὅταν ἡ τὸν τὸτε διοικητὴν κ. ἆ κρίνιγκ διὰ νὰ ἐπιστρέφῃ δῆδεν μὲ σχέδιον... «ἤπεως καὶ τὸ ὁποῖον παρ ὅλην τὴν δηµοσίαν. δα- ΚΚυβέρνησις, ἀπέστελλε εἰς τὸ ἐξωτερικὸν. τοπικῆς, διοι- Γπήνην, διὰ τὸ ταξείδιον τοῦ κυρίου [κρίνιγα ὑπῆ ἑ ἴσθη ἓν λεατοµερίαις. Τὸ οἰκονυμικόν µας ἑξτασθῇ, ὑπὸ ὅλας αὐτοῦ μὲ τὸ δημοσιονοµικὸν μὸ ἵτε φροῦδον καὶ οὔτε ἐφηρμόσθη, οὔτε κάν ἐγνώ- πρόβλημα. χαειάξεται νὸ τὰς πλευρὰς. συσχετίζεται τὸ φορολογικὸν, μὸ γδ: Ὁκ ικὴν καὶ ἀγροεικὴν νοµοδεσίαν. ολα αὐτὰ ποοὐτοδέ (κῶν σμμβονλίων, τουν τὴν ὕπαρξιν Τεχνι τὰ ὑποῖα δὰ πυυῦ τολογίζουλ κ δὰ καθορίξαυν ἐν πάσῃ λεπτοµερείᾳ. μὸ πρό σεκτικὴν ἀλληλουχίαν ὅλους τοὺς ἀπαθαιτήτους σον: τελεστὸς διὸ τὶιν ἐπιτυγίαν σπαδείος ἐκ πάσης πλευρᾶ:. ιδὰ λείψουν οἱ ἐτικίνδυνοι τῆς ἀνορῦ ὠτικῆς προ- Μὸ τὸν τρότον αὐτὸν πειρα :οτιομοὶ, ἡ σπα: πω: οπως τι τας τὸ ζήτησαν νομίζοµεν, ὃ Ἱτάλη εἷς τὴν ἰδιωτικὴν καὶ τὴν δηµοσίαν ζωὴν δὰ τι ἀπομακουνότς ἣμ ταλὺ τῆς γαι εὐθείαν ὁδοῦ καὶ. σταματήσῃ καὶ κάδε διαῦέσιµος πύρος ὑδὰ διατεῦῇ ποὺ πορούμεε ηὖ εἰισοινεῖς προσπάῦτευι καὶ ἐκιδιὰ τὴν ἐπιτοχῆ οἰκονομικὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς τῶν ὄνω καὶ ες τῶν κάτα αξίνουν ἆτιλεσιῃ όρη τοι, πατρίδος μας, Τὺ θέμα ὅπως τῶν Τεγγικῶν δυμ- Ανν ο λνμον τὰ ο τε ω ὀνοννίον. Όλων τῶν ὃ εὐουλίων, εἶναι εὐούτατον κυὶ δὰ συνεχίσωμεγ., τίποτε δὲν. | δὲν πιστεύ ὌΑνευ πίάσεως καὶ βρησχκεία τὸ µέλλον τὼν, των, τοιθΦῦτοι λαςθὶ εἵναι ἀνά- οξιοι νὰ δήσρων, - 9 Ὕΐνεται, λαοὶ οἱ ὁποῖοι Φυν εἰς τὴν ἀξίαν ΄ Λασοὶ ἀπαισιοδεξοῦντες διὰ | ] ΕΡΩΤΑΣ..... ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ δτὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ὕλης, ποὺ μονάχα ὅτι εἶ ναι χειροπιαστόὸ ἔχει κά ποια ἀξία, δυὺ τρουφερὲς ὑπάρξεις ἀπὸ τὴ Λεμεσὺ, κορίτσια καλῶν οἰκογε: νειῶν, κατὰ τὴν εἴδηση ἀπογευματινῆς ἐφημερί- δας, ἐθωτεύτηκαν ἀπὸ φωτογραφίες δυὸ Κυ: πρίους, ποὺ ἦταν ἀπὸ χρόνια ἐγκατεστημένοι στὴν ᾿Αφρικὴ, ἁρραβώ- νιάστηκαν ἐξ ἀποστάσεως, διὰ τῆς μεθόδου τῆς φω- τογρσφίας, καὶ ἔφυγαν τε λευταίω-, γιὰ νὰ βροῦν τοὺς ἐκλεχτούς τους χαὶ νὰ τελέσουν τοὺς γάμους τους. ο Μὰ ἠεῖδηση τελειώνει ἀπογοητευτικὰ: «Τὰ κο- ρίτσια εὐνέθησαν πρὸ μιᾶς τραγικῆς ἐκπλήξεως ὕταν ἔφθασαν εἰς τὸν προ ορισµόν των. “Ο εἷ, τῶν ἀρραβωνιαστικῶν ἕ- χει τὸν ἕνα πύδα ξύλινον καὶ εἶναι ἡλικίας µεγαλυ- τέρας τῆς μνηστῆς κατὰ 16 ἔτη, ὁ δὲ ἕτερος εἶναι σχεδὸν νᾶνος καὶ εἶναι κα τὰ 20 ἔτη μεγαλύτερος τῆς μνηστῆς του» Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς οἱ οἱ δυὸ αὐτὲς ϱω: μαντικὸς ᾿Τουλιέιτες ποὺ (ήτησαν νὸ βροῦν τὸ ἴν δαλμα τους, τοὺς Ῥω µαίους τους, στὰ βάδη τῆς ζούγκλας, δὰ µετα- χειριστοῦν χάδε µέσο γιὰ νὰ ξεφύγουν μιᾶ ὥρα πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὸ κυ” κλῶνα µέσα στὸν ὁποῖα ἐπαγιδεύτηχκαν οἱ μικροῦ λες τους καρδιὸς. Δὲν εἶ- ναι πάντα ὡραῖο τὸ ἄ- γνωστο καί ἡ περιπέ- τεια. 'Δν τὰ δυὺ χορί- ἴσια, ποὺ ὑποφέρουν τώ- ρα, μὲ τὴν τραγικὴ ἄπο γοήτεψη τους, εἶχαν µπρο στάτους τὸ δράστη τοῦ τραγουδιοῦ: «Πδιε στὸ ἄγνωστο δὰ τὸν κατα- ξέσχιζαν μὲ τὰ νυχάκια τους, “Η περιπέτεια καὶ τὸ ἄγνωστο δὲν εἶναι πάντα ἡ εὐτυχία τοῦ ἀν- Βρώπου, Καμμιὰ άμφιβο λία δὸν ὑπάρχει γι’ αὖ- «Η πραγματική εὔευ χία, δὲν κρύβεται µέσα στὶς χίµαιρες καὶ τὰ τα- ξίδια τῆς φαντασίας στὰ ἀπροσπέλαστα ὕψη. “Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντα δίπλα του, νία σφαδάξει. Θέλει νὰ κά »ῃ κομμάτια τὸ ὅλο ἄγαλ μα. 'Ἡ κληρονομικὴ ἆἀρ οώστεια οὐρλιάξει µέσα του. Τρέχουν ἀφροὶ ἀπὸ τὸ στόµα του, τρέμει σύγ κορµος Θέλει νὰ καταχοµ µατιάσῃ τὸ ὡραῖο ἔργο ποὺ μὲ τόσο κόπο, μὲ τάση τέ χνη. ἐσνάλισε. ᾽᾿Αποβτοὺς γύρω Ὦἄλλοι εἶναι ὕπονλοι καὶ φίονε ροὶ ἐχδροὶ τοῦ τεχνίτη κι᾿ ἅλλοι εζλικοινεῖς φίλοι καὶ Δαμασεαί του. Οἱ πρῶτοι μὲ µεγάλη χαρὰ εὔχονται καὶ Δέλουν νὰ ὑδουμματί σῃ τὸ ἄγαλμα του καὶ μὲ χαμόγελο τὸν κυτᾶνε ποὺ Δέλει νά τὸ σπάσῃ ὃ ἴδιος. Οἳ δεύτεροι προσπαθοῦν νὰ τὸν ἀντικόψουν καὶ μὲ πολὺ κόπο συγκραιοῦν τὰ χέρια του. Θὰ συγηρατη: Ἁῇ ἆρά γε ὁ μανιακὸς γιὰ νὰ σωὺδῇ τὸ Αγαλμα τὸ ὁ πέρκαλλο, ἡ τελειότερη κπορῶγίδα τῆς σύγχρονης Τέχνης Τότε µόνο δὰ σωδῇ ὁρισεικὰ, ἅμα ὁ ἆ- γαλματοποιὸς γιάνῃ ῥιζικὰ ἀπὸ τὴν φοβερὺ αὐτὴ κλη ρονομικὴ ἀρρώστεια, ἅλ χως ὅπως, ὁ πατέρας καὶ οἳ πρόγονοί του κι αὐτὸς ὁ ἴδιος πολλὲς ἄλλες φορὲς ἕνρπασαν τὰ ἀριστουργήμα τά τους ἔεσι θὰ σπάσῃ καὶ πάλι μιὰ µέρα σιὴν µανία του τὸ δαυµάσιο τοῦτο ἅἄ ναλιιά του τῆς ἥΝίκης καὶ ιοῦ Μεγαλείου. Ελπίξου µε κι εὐχόμαυτε νὰ Όερα πευδῇ μιὰ γιὰ πάνια ὁ] μανιακὸς ὅσο παὶ ὕαυμα στὸς Καλλιτέννης ποὺ εἶ ναι σεροωλιεσµένος νὰ φιτά τῃ στὸ μέλλο πιὸ ὑπέραχα ἄκόμη ᾽᾿Αγάλματα οτὸν ᾖᾗζο ἀιτισμὸ, σιὴν Βλευδερία καὶ σιὴ Δόξα. ΕΥΣΕΙΟΣ πΕΣΕΕΣ 4 κονιά του, στὸν κήχλο του μέσα καὶ στὴ δική του ἀχτῖνα δράσεως. Για» τὶ, χι ὅταν ἁκόμα ἀπο- τύχει κανεὶς, ἀνάμεσα σὺ δικούς του, δὰ βρεῦῇῃ κά» ποιο χέρι νὰ τὸν βοηδή- σῃ, δὰ βρεῦῇ ἕνας φίλος νά τοῦ πῇ δυὸ καλὰ λό- για. Μὰ πολλὰ ἁπὸ τὰ κο- Οίτσια µος βερεσὺ τ᾽ ᾱ- κοῦν αὐτὰ. Μοιάζουν μὸ τὶς ἄμυαλες πεταλλουδί- τσες, ποὺ ἐνῶ βλέπουν τὸν κίνδυνο, πᾶνε καὶ πέφτουνε μόνες τους κατ᾽ εὐθεῖαν οτὴ φωτιὰ, Ε- τσ. καὶ οἱ μικροῦλες τῆς Δεμεσοῦ. Πῆγαν «στὸ ᾱ- γνωστο μὲ βάρχα τὴν ἑλ πίδα». Μὰ ἡ ἐλπίδα τὶς ἄφησε μισοτάξειδα κι’ βάρχα βούλιαξε στὸ βρα- χῶλες ἀκρογιάλι τῶν συ- νεχῶν καὶ ἀτελείωτων ᾱ- πυγοητεύσεων. ἂὰς ἔρ' Όωυν τώρα ὁ ὀνειροπό: λος ποιητὴ-, ὁ τρελλὸς τραγουδιστῆς, ὁ ἄκαρ' δος ὄρωτας, τὸ ἀνόητο αἴσθημα ποὺ ἀνάβουν [καρδιὸς καὶ ξεσηκώνουν τὰ μυσλὰ. τῶν ἀπονήρευ- των κοριτσιῶν νὸ δώσουν Γτὴν εὐτυχία στὰ δυὸ νε: [νητεμένα κορίτσια, στην ιἀγκαλιὰ ἑιὺς κατὰ 16 [κ χρόνια μεγαλυτέρου συ: [ζθόγου μὲ ξύλινο πόδι, χαὶ κυτὰ 20 χρόνια πιὸ γερα- σμένου ἀνδρὸς γιὰ τὴν ἄλλη κόρη, νάνου στὸ ὕ-

Title Subject Page
ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2p
ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2p
ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 2p
ΕΡΩΤΑΣ..... ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1-2p
Ο ΑΓΑΛΜΑΤΟΠΟΙΟΣ Πολιτισμός 1p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1p