Back

ΔΡΑΣΙΣ, 1947-09-22

| ἒ Ἠδιοκκήτης ε-- ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΓΙΒΣ ο. 26 : ΗΣΕΗΝΝΙΝ ἵΦΑΜΗΙΣ ΣΡΙ ΤΕΜΗΡΙΟΥ | κό | ἲ 1 Γραφεία : :ὰ, Ἡ. ΟΚΚΟΝΟΡ Να 3 ΑΕΜΕΣΟΝ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ . π ΄ κ ος ο - - Η Γεωυγία καὶ οἱ ἀπυζῶντιες γενιχκῶς ἁμέσω: ἓν τῆς γῆς τυγχάνουυιν ἀναμφ.βόλως τῆς µεγαλυτέ- θας προσοχῆς ἔχ μέρους τῆς Κυβευνήτεώς. Αν Ὅ κυίν) κανεὶς ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν γενοµένων Γρωργικῶν ἑκίέσέεων κατὰ τὴν περίοδαν ταύτην καὶ ἀπὸ ὅσα ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τούτῃ ἐλέχθησαν ἐπισή- µως ἀπὸ τὴν Λ.Ι, τὸν προσῳρινὺν Κυβερνήτην ἀναμφιβόλως ἐξακοιβώνῃ ὅτι µία νέα. δημιουργικὴ περίοδος συντελεῖται ἐν [ύπρῳ. Μὲ τὰς µεγάλας ἐπαγγελίας τοῦ. Κυβερνήτου καὶ τὰς συφὰς ουμβουλάς -ᾱς Ίκουσεν παρά τῆς αὐτοῦ ἑξοχότητος, μετὰ τὸ Πέρα Πεδὶ, εἰς αν Λύ- σιν καὶ τὴν Μύρτου, ὁ Ιζύπριος παραγωγὸς πρέπει “νά ἑντείνῃ τὰς προσπαθείας του χαὶ νὰ ἀπυβλέψῃ εἰς τάς νέας κατευθύνσεις αἱ ὁποῖαι κατὰ τόσον λαμπρὸν τρόπον διανοίγοντοι ὀμπρὸς του. Πρὸς τοῦτο ἐθεωρήσυμέν σκόπιμον νὰ δημοσιεύσωμεν τοὺς δύο µνημειώδεις διὰ τὸν πιιραγωγὸν τῆς Κύ- πρου λόγους τὴς αὐτοῦ ἐξοχότητας, τούς ὁποίους συνιστῶμεν ἰδιαιτέρώς νὰ μµελετήσῃ καὶ νά προσέξη καὶ νὰ κάµῃ κτῆμᾳ του τὰς ἐν οὐτῷ διαλαµβανο- µένας ὑποδήκας, ἂν Βέλῃ νὰ πόῃ ἐμπρὸς καὶ νὰ ζήσῃ. Εἰς προσεχῆ φύλλα θὰ ἀσχοληθῶμεν εἰδικῶς μὲ τὸ κάθε ζήτημα ποὺ θίγεται ξεχωριστὰ κοὶ δὰ χάμώμεν τάς ἀναγκαίας εἰσηγήσεις, ᾿Επιθυμοῦῖμεν Όμως ἀπὸ τόρα νὰ ὑπογραμμίσωμεν τὴν σηµασίαν τὴν ὁπυίον ἔχει διὰ τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν ἑνὸς]. συγχρονισμένου προγράµµατος διὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἱΚυπριακῆς οἰκωνόμίος ἡ παρουσία ἐν Κύπρῳ, «ἐπὶ χεφυλῆς ἁρμυδίων ὑπηρεσιῶν, ὀπιστημόνων καὶ ὁ προσωπικοτήτων, ὅπως ὁ πρ. Διευθωντὴς τῆς Γεωρ γίας κ. Χδρσς, ὁ ᾿Αρχιδασονόμος κ. [ουώτερερ καὶ οἱ διακεκριμένοι συνεογάται του κ.κ. [άπιν, Δάβι ταυν καὶ Γκόρτον, Ἀυγχαίραμεν τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν πολυτίµων ὑπηρεσιῶν των καὶ τὐχόμεῦα ὕπως ἡ Κύπρος ἐπωφεληθῇ ὅσον τὸ δυνατὺν περισαόύτερον τούτων χατὰ τὴν ἐνταῦθα ἳ διαμονὴν των. «όρος Εἰσοδήματος ᾿Αγνοοῦμεν πῶς νά ἐξηγήσωμεν τὴν νέαν τα κτιχἠν τοῦ Διωικητοῦ Φάρου [ἰσοδήματας καὶ ἡ ἀνησνχία τοῦ κοινοῦ εἶναι µεγάλη καὶ δικαιολογη µένη μὸ τά µέτρα τὰ ἁποῖα λαμβάνονται ὑπ σὐτοῦ τὰ ὁποῖα δύναντσι κάλλιστα νὰ χαράκτηρισθῶσιν ὦ ἐπίθεσις καὶ ἔφυδος κατὰ παντὸς πολίτου πρὸς ἐξασφάλισιν ὅσον τὸ δυνατὸν ὑψηλοτέρας κλίµακο: φόρον εἰσυδήμωμτος. ᾿Ανίδεοι πολῖται, γέωργοὶ ἢ ἆλ- λοι κάτοικοι τῆς Κύπρου ἐβομβαρδίοῦ ]σ.ν μὸ εἷ- δυποιήσεις τοῦ Δ οικ. Φύρου εἰσοδήματος καὶ κα λοῦντοι ἂλλυι μὲν μὴ πληρώσαντες µέχρι σήμερον νὰ χατυβάλωσιν πολλᾶν περασμένῶν ἐιτῶν Φφορο εελογίαν, ἄλλοι δὲ φορολογούμµενοι κατὰ τὰ διαρρεύ σαντα ἔτη ἁπὸ τής ἑφαρμογῆς τοῦ νόµου μὲ ὡρι- ομένων ποσοστὸν, νὰ πληρώσιωσιν τουλάχιστον τὸ :δεκαπλάσιον τοῦ ποσυστοῦ τούτου κοτὰ τὸ τρέχον ο ξιος. ο Εἶνε µία αὐθαιρεσία ἄνευ παοηγουμένου ἡ τοι αύτη τοκτικὴ καὶ κάµνοµεν ἐκκλησιν ὅκι πλέον πρὺς τὸν κ. Διοικητὴν ἀλλ ἀπευδείας πρὸς τὴν ᾿Ανωτά- την ἐν ΓΚύπρῳ ᾿Αρχὴν καὶ ἐξαιτούμεθα τὴν ἄμεσον λῆψιν µέτρων, διότι τὸ Ιζυπριακὸν κοινὸν ὑπέοτη ἀνύποπτον µίαν ἐπίδεσιν καὶ χφειάκεται πραγµατι- κὴν προοτασίαν. Θὰ ἀντείπῃ τις, ὅτι ὑπάρχει ἡ ἀναθεώρησις εἷς τὸν ἴδιον τόν κ. Διοικητὴν καὶ ἡ ἔφεσις ες τὸν Δι- χαστὴν οἱ ὁτοῖαι δύνανται νὰ ἑξασφιαλίσωσι τὸν πολίτην. ᾿ΗΕμπυρεῖ ὅμως νὰ ὑπολογίοῃ τὶ δὰ στοι χίσῃ εἰς τὸν χυινὸν πυλίτην ὅλη οὐτὴ ἡ ἀδικαιολό- Ύητος τοντική κοὶ ὁ ἱπερβυλικός ῆλος τῆς ὑπηρε- οίας τοῦ φόρου τἰσοδήµατοςς Οὐδεὶς πρέπει νὰ ᾱ- ποφύγῃ τὰ φορολογικὰ βάρρ διά νὰ ἑξυπηυετιῦ ὥοιν αἱ διάφοφοι ὑπηρεσίαι, ἀλλ᾽ εἰς τὴν αροκέιμένην πιρίπιώοιν λισμονι ἶται ἀοφαλῶς, ὅτι ἕνας «όρος Ἀθέπει νὰ ἔχῃ ὡὠωρισμένα προοόντα, αρώτιστα τῶν ὁποίων νὰ εἶνε ἴσος, δίκαιος καὶ ὕχι ἀντιδημοτικὸς, Φανταζόμεῦα ὅτι εἶνε ἀνάγκη νὰ λειτουργήσουν ἁμέ πρκας ροκ ΄ ο) ΓΑΝΟΝ ΤΟΥ λΗΡΟΤΙΚΟΥ ΗΡΟΘΑΡΧΤΙΚΟΥ κΟΝΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ τΗΣ ΒΥΤΟούΥ ΕΞΟΧΩΤΗΤΟΣ ΚΙ Τἳ ΜΙΝή Τμ ΠΗΙΝΝ ΠΙΡΗΙ ΗΡΙ! ΤΗΝ ΚΥΡΙΒΚΗΝ, 1 ΣΕΠΤ. 98, Άνευ πίστεως καὶ δρησκείας λος δὲν γίνεται. τί Λιοὶ ἀπαισιοδοξοῦντες διὰ τὸ μέλλον τὼν, λαοὶ οἱ ὁποῖοι ! δὲν πιστεύουν εἰς τὴν ἀξίαν των, τοιοῦτοι λαοἱ εἶναι ἀνά: ξιθι νὰ ζήσουν. Μεγάλως ἐκτιμῶ τὴν εὐγενῆ σας ὑτοδυχὴν, πα: ρηκολούθησα µετ᾽ εὐχαριστήσρως τὴ» ἀξιόλογον καὶ ἐνδιαφέρουσαν ὅμιλίαν σας. Ιδιαιτέρως ηὐχαριστή:͵ ην διὰ τοὺς ἐποίνους σας διὰ τὸν Λιευδυντὴν τῆς Γεωθγίας καὶ τὸ προσώτικὸν τοῦ ραφείου του. Εῖναι ἔνδειξις γενναιοφροσύνης καὶ εὐθδύτητος ἔκ µέρους σας νὰ ὁμιλήσητε οὕτω, διότι ἐδῶ καὶ εἷς τὴν ᾽Αγγλίαν---καὶ φαντάζομαι εἷς ὅλον τὸν κόσμον ---εἶναι πάντοτε εὔκολον νὰ εὑρίσχη τις λάθη εἷς ἐκείνους οἱ ὅὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ διευδύνουν τὰς γεωργικὰς ὑτοθέσεις. ᾿ὠχεῖ νοι οἵτινες ἐπικρίνουν τὸ Γεωργικὸν Τμήμα εὑρίσκω ὗτι πάντοτε οχέπτονται ὅτι ἡ Κυβέρνησις πρέπει νὰ πάµῃ δι᾽ αὐτοὺς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὤρειλον οἱ ἴδιοι νὰ κάμνουν. Εναν πάντοτε εὔκολον νὰ κατηγορῆτε τὴν Κυ βέρνησιν διὰ τὰ διχὰ σας λάδη, ᾽Αλλὰ ὁ πρΊοδευ. τικὸς Γεωργὸς, ὁ ἐργαζόµενοας σκληθὰ, γνωρίζει ὅτι ἔχει καλὸν φίλον τὸν Διευδυντὴν τῆς Γεωργίας, πρό Όυμαν καὶ ἱκανὸν νὰ τὸν ἐνδαρρύνη εἷς τὰς προ- σπαδείας του καὶ νὰ τὸν βοηθήσῃ μὲ τὰς πλέον συγχοονισµένας γνώσεις καὶ πυμβυμλὸς, Ὅπως εἴπατε, ἥ Κύπρος δὲν εἴναι χώρα αὖ- τάρκης καὶ τὸ ἐπίπεδον τῆς ζωῆς σας δύναται µό | νον νὰ β:λειωθδῇ, ὅταν τὸ ἐπίπεδον τῆς [ωργίας σταδερῶς βελτιοῦται, Ἔχειε δίκαιον ὅταν λέγετε ὅτι ἡ γεωργία εἶναι ἡ µήτηρ σας. Ὅταν αἱ πυθή: σεις εἶναι πολλαὶ καὶ δὲν βρέχει ἢ βρέχει πολὺ, δυνα. τὸν νὰ νομίζετε ὅτι δὲν εἶντι φυσικὴ μητέρα. Μετὰ χαρᾶς παρετήρησα πολλὰς ἐνδείξεις ὅτι οἵ γεώργοὶ ἀντιλαμβάνονται τὴν. ἀναησίαν τῆς ἐπιμονῆς εἰς τὰς παλαιὰς μεθόδους. Είναι παλά νὰ λέγρ τις «ὅ,τι ἦτο ἀρχετὰ καλὸν διὰ τὸν πάππον µου εἶναι ἄρχε- τὸ καλὸν χαὶ γιὰ μένα», ἀλλ᾽ ὅμτι ἦτο ἀρχετὰ κα- λὸν διὸ τὸν πάππον σου δὲν εἶναι ἀρχετὸν διὰ τὸν σύγχρονον κόσμων. 'Ὁ γεωργὸ:, ὅπως καὶ κάθε ἕνας ποὺ ζῇ ἀπὸ τὴν βιοµηχανίαν πρέπει νὰ αυµ- βιδίζῃ μὲ τὴν ἐπυχὴν. “Ἡ Μηχανοποίητις εἲς τὴν Γεωργίαν κατέκτησεν ἔδαφος καὶ ἐξαπλοῦται τα” γέως.. Τὸ διαμέρισμα σας δὸν εἶναι διὰ μηχανικὴν καλλιέργειαν εἰς μεγάλην κλίμακα, ἀλλὰ οἳ γεωργοὶ πρέπει νὰ μελετήσουν τὸν σχηματισμὸν Σήνεργατι: κῶν 'Βταιρειῶν διὰ μηχανήματα καὶ διὰ τοῦ τρό- που τούτου νὰ γίνουν ἱκανοὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ κατάλληλα συγχρονισµένα μηχανήματα διὰ τὴν πεοριοχὴν των. ο) Επίσης κατηυχαριστήθην ἀκούσας ὅτι εἴπετε τόσον εἰλικρινῶς καὶ τόσων εὐγλώττως διὰ τὰ δένδρα καὶ τὴν δενδροκαλλιέργειαν. Ὅταν λέγω, ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Νήσου αὐτῆς δὲν ἔχουν καλλιτέρυυς φίλους ἁπὺ τὸν ᾿Αρχιδασρνύμον κοὶ τὸ προσωπικὸν του, λέγω τὴν χαδαρὰν ἀλήδειαν. Τὰ δάση σας εἴἷ- ναι ἀπὸ τοὺς δησαυροὺς τῆς Κύπρου. Πρέπει ν᾿ ἀπασχολοῦν πολλὰς ἐργατικὰς χεῖρας κοὶ κρέπει ν᾿ ἀντιπροσωπεύουν γιὰ ας χεφάλαιον πολλῶν ἕκα- (ομμυρίων λιρῶν. Ταξειδεύων ἀνὰ τὴν Ἀύπρον βλέπω χιλιάδας σκαλῶν γῆ: γυμνῆς, ἡ ὁποία δὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁλοπράσινη καὶ εὔφορος καὶ νὰ πα- ράγῃ ἀφδόνους ἐσοδείας καὶ καλοζωῖαν, ἐάν µόνον τά δάση, τά ὁποῖα παρέχουν τὸ νερὸν, καὶ τὴν ὃ- γρασίαν εἷς τὴν γῆν, δὲν παραμελοῦντο καὶ δὲν χατεστρέφοντ», Νιλιάδες σκαλῶν γῆς ἔγειναν διά τῆς διοβρώσεω: ἀκατάλληλοι διά καλλιέργείαν, ὅ- περ καὶ πάλιν ὀφείλεται εἰς τὴν παραμέλησιν καὶ καταστροφὴν τῶν δασῶν, “Π διατήρησις τοῦ. ἐδά φου: δά αὐξήπη πολὺ τὴν εὐημερίαν τῆς γεωργίας σας, [ρέπει νά πᾶτε νά δῆτε τάς ὑποδειγματικάς δανείσω ὑπαλλήλαυς τοῦ Ἑμήματος τούτσυ διὰ νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ συμβουλεύσουν αδεὺς διὰ τὰ δάση των. Ἡ Κυβέρνησις κατέχει καὶ διατηρεῖ τὰ δάση ὄχι δι αὐτὴν ἀλλὰ διὰ σᾶ- καὶ τὰ τέκνα σας εἶναι ἡ χληρονοµία σας καὶ ὁ ᾿Αρχιδασονόμος ὁ φύλαξ ὁ ὁποῖος εἶναι ἔεοιμος νά σῶς βοηθήση νὰ ἐπωφεληθῆιε ὅσον τὸ δυνοτὸν περισσύτερον τῆς» κληλονοµίας ταύτης. Θιρμῶς σᾶς παρακαλῶ πρὸς τὸ συμφέρον σας, ν᾿ ἀχούετε τὰς συμβουλὰς τοῦ Τμήματος καὶ νά ὄνισχύετε τὸν ᾿᾽Αρχιδασονόμον εἷς τὴν. προσπάθειάν του γιά σᾶς, ᾿Ἠκεῖναοι οἱ ὁποῖοι δὲν συμμορφώνονται κλέπτουν τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Ἐφ᾽ ὅσον ὁμιλῶ διά τὰ Δένδυα . ἐπιτρέφατέ που νὰ στρέψῳ τὸν λόγον µου ἀπὸ τά δάση καὶ νά. σᾶς πᾶ ὅτι δύνασῦὃε νὰ καλλιεργήσητε περισσότερα ἑλαιόδενδρα ἐδῶ, ώς Επίσης ὅτι πρέπει νὰ δώσητε μεγαλητέραν προσοχήν εἲ- τὸ κλάδευµα τῶν ἔλαιο- δένδρων συς καὶ εἷς τὰς μεθόδους τῆς συλλογῆς τοῦ καρποῦ. Δύνασθε νὰ µάδετε πολλὰ ἐκ τοῦ Κω βερνητικοῦ ὑποδειγματικοῦ ἑλαιῶνος ἐδῶ καὶ ἡ Κυ βέρνησις ἱδρύει πολλά φυτώρια ἑλοιῶν. Σεῖς θὰ δύ νασΏε νὰ ποομηθευθῆτε ὅτες χρειάζεσθε ἆἁτὺ τὸ Φυτώριον Μόρφου. Γνωρίζω πολὺ καλὰ τὶ σηµαί- νουν γιὰ σᾶς τὰ ἐδώδιμα ἔλαια καὶ ἐκεῖνο ποὺ πολὺ μὲ ἀπασχυλεῖ τώρα εἶναι ἡ ἕλλειψις ἐλαιολάδου, Κουκκιὰ χωρὶς λάδι δὲν ἀξζουν. Γι’ αὐιὸ δέλω νὰ φυτεύτητε περισσότερες ἑληξς, ὥς ἐπίσης ἅμυγ- δαλιὲς καὶ χαρουπιὲς καδὼς “χαὶ ἀμπέλία τὰ ὑποῖα εὐδοχιμοῦν τόσον πολὺ εἲς τὴν Κυμπυλὴν. Ὅταν ᾿ φυτεύετε ἀμπέλια πρέπει ἁπαραιτήτως νᾶ συµβον- λευθῆτε εὺν Γεωργικὺν Βοηδὸν καὶ νὰ ὄχητε τὴν γνώµην του διὰ τὰ καλύτεψα εἴδη. Εφ᾽ σον αἱ φν- . τεῖαι τῶν ἑλαιῶν αὐξάναυν οἵ χαλλιεργηταὶ πρέπει νὰ σχηματίσουν Συνεργατικῆν “Ἑταιρείων διά νὰ ἐγκαταστήσουν ἐλαιουργεῖον σόγχρονον, Γνωρίζω ὅτι ἐδῶ ἔκετε δυσκολίες Διά πότισμα καὶ ἅπως συμβαίνει καὶ εἷς τόσα ἄλλα µέρη τῆς Νήσου ἔχετε ἀγῶνα διὰ νεοὺν. ν τούτοις τὸ κλῖμα εἶναι καλούτσικα καὶ αἱ χημεριναὶ βροχαὶ ἀρκετά ἄφθοναι ὥστε νὰ δύνασθε νὰ καλλιεργῆτα ποικι- λίαν πρὀϊόγτων. Θά ἐπεθύμουν νὰ σᾶς πἀροτρύνω ἓν τούτοις νὰ ἐξετάσητε κατὰ πόσον χρησιμοποιεῖτε πολλὴν γῆν διὰ σιτηρὰ καὶ ἐὰν δὲν ἦτο προτιµότε- ϱον νὰ χρησιμοποιῆτε τοιαύτην διὰ τὴν παραγῶγὴν κτηνοτροφικῶν φυτῶν διά μικρά ζῶα.., Μοῦ εἶπαν ὅτι μερικοὶ ἀπὸ σας οἱ ὁποῖοι ἔπι» δυμοῦν νὰ διατηρήσουν αἶγας τοῦ σχοινιοῦ εὗρί- σκοὺν δυσκολίαν διὰ νὰ προμηδευθῶσι τοιαύτας. 1 ΓΚυβέρνησις ἐπιθυμεῖ νὰ ἑνδαρρύνη τὶν διατήρη ρησιν αἰγῶν τοῦ οχοινιοῦ, διότι καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἀντιληφδῆτε, ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου, τὰ ἑλενδέ- ρας βοσκῆς κοπάδια θὰ ἀντικατασταῦοῦν. Τὸ Γεωρ- γιχόν' Τμῆμα δὰ σᾶς βοηθήση εἰς τοῦτο, καὶ άγο- ράζει τώρα καταλλήλους αἴγας, τὰς ὁποίας θά πω- λή ἔπειτα εἰςλογιχάς τιµάς. ᾿Ιδάν ἐκεῖνοι ἀπό ὑμᾶς οἱ ὁποῖοι δέλουν νά διατηρήσουν οἶγας τοῦ σχοι- νιοῦ ἀποταῦυῦν πρὸς τὸν Γεωργικὸν Βοηδὸν. τῆς ᾿ Μύρτονυ ἢ ἐπισχεφθοῦν τὴν Κτηνυτροφικὴν Ἔπαι» γιν ᾿Αδολάσσης δά δυνηθοῦν νά ἰκανοπωιηδοῦν, Επίσης σᾶς εἰσηγοῦμαι νά δώσητε περισσοτί- θαν προσοχὴν εἷς τὴν ὀρνιδοτροφίαν ἡ ὁποία εὖδι - κιμεῖ εἷς τὴν περιρχὴν οὐτὴν. 'Ὑπάρχει τώρα Πτη- νοτρόφος εἰς τὴν ᾽Αὐιαλάσσαν καὶ δύνασδε νά τὶν συμβουλευδῆτε. Προπορασκχευάζει ὃ νεαρὰς Κν- πρίας οἱ ὁποῖαι ἀργότερον δὰ χρησιμοποιηθοῦν ἆς ὁδηγοὶ εἰς τὴν ὕταιῦρον. Ἡ μελισσοκομία ἐπίσης εἶναι τοῦ μέλλοντος, Χαίρω διότι 60 πρύσωπα παρηκολούῦησαν τά τε- ἐργασίας τάς ὁποίας ἐξετέλεσε τὸ 1 ἑωργικὸν Ἰμῆμα εἷς τὴν περιοχὴν ὅας καὶ νά ζητήσετε συµβουλάς, Εἶοῦε εὐνυχὴς εἰς τὸ ζήτημα τοῦτο. διότι δύνασθςι νὰ ἔχητε τὰς ὁδηγίας τοῦ κ. Φυγκριωίδη ὁ ὁποῖος! γνωρίζει πολλὰ διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ. ἑδάφους. Δράττομαι τῆς εὐχαιρίας νὰ τόν συγχαρῶ διὰ τῆν ἱπρόυφατον προαγωγὴν του ἡ ὑποία τοῦ ἀξίζει πυ- λευταῖα µαθήµατα εἷς Μόρφου, 1 ἁγοία εουτικὴ βλάστησις τῆς περιοχῆς σας εἶναι κατάλληλος διὰ Ιτὴν µελισσσκωµίαν ἡ ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ μεγάλην πεῖραν. χρήµατα ἤ γῆν, ἀλλὰ πρέπει νὰ χρησιµοποι- ᾿ ήσετε την σύγχυόνον Κυψέλην, μεγάλοι ἀριθμοὶ τῆς ὑποίας ἐλπίζομεν νά εἶναι διαθέσιμοι ἐντὸς ὁ- σως αἱ εἰδικαὶ ἐπιτροποὶ αἱ πρυβλεπόμενωι ὑπὸ τοῦ λὺ. Λύναμαι νὰ οᾱς ἀναφέρω τὸ ἑξῆς: ἄλλαι χῶραι λίγου, “11 παλαιοῦ συστήµατος Κυψέλη τοῦ τόπου νόμων καὶ νὰ παθαπεμᾳ Όῷσιν οἱ σχετικαὶ ὑποθέσεις αἱ ὁποῖαι εἶναι ἄπειροι σήμερον. πρὸς ἀνακούψτοιν τῶν πιεζομένων ὑαπερβυλιλὰ πυλινῶν, τοῦ κόσμου παριπολουθοῦν μετὰ δαυμασμοῦ ἐκεῖνοι τὸ ὁτοῖον τὸ μῆία τῶν Δασῶν κχάμνει } 9 5 -ν -. ες ὰ ο. Πυλὺ πρυοφάτως δύο χῶραι μοῦ ἐξήτησαν νά τους δὲν εἶναι καλῆ διότι δὲν δύνααῦς νά πάρετε τὸ ἐδῶ. μέλι χωρὶς νά καταστρέψετε τάς γηρύθφας. Τελενιῶν τὸν λόγον μου, ἐπιθυμῶ νὰ συγχαρῶ κ. - «Ρα ΣΣ”: Ξ5Έξς:: Επιστολα!. ) Η ΚΥΠΡΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ/Φ ΡΟΗ. ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ’’ Αν. Διευδυν τὰ Πρὶν σχολιάσω τὸ ἆἄρ- Όρο σας μὲ τίτιλον «'[- Λαιοπαραγωγὶ» ὀφείλω νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ἆρ- τίαν ἐμφάνησιν τῆς νεοφω πίστου ἐφημερίδος σας «4ρᾶσις» καὶ νὰ σᾶς εὖ- χηδῶ πλήρη ὁδρᾶσιν καὶ ἐπιτυχίαν σ᾿ ὅλα σας.΄ 'Η ἁγάπη γιὰ τὴν µη: τέρα γῆν, τὰ δένδρα τής, καὶ τὰ δάση εἶναι γνωστο: τάτ. 'Ο προσωρινός 4ιευ- Φύντής τῆς Γεωρνίας κ. «Χέροτ δι ἐπισιο]ῆς του ἡμερ. 14 9)935 μᾶς το- γέδει ὅιι «ἀπό τὰ συνεχῆ ἄρδρα σας γίνεται φανερὸν δει ἔχει µεγάλο ἑνδιαφέρο σιὰ ἀγροτικὰ καὶ γεωργι- κὰ δητήµατα, ὅτι μοῦ στέ- Λή τόν Ἐπιδεωρητὴν τῆς Γεωργίας κ. ᾿Αλλαν νὰ ἐπικοινωνίση μαζὶ µας καὶ ιμᾶς ζητᾶ ἄρδρο «ἐποικό: δὀμητικῆς φύσεως» γιὰ τὸν «᾿Λγρότην». Αν εἶδετε ἐσεῖς τὸν κ. ”λλαν ἢ τόν κ. Χάλλαν τόν εἶδα κι ἐγὼ µπροσιά μον. Εὐτυχῶς γιὰ ὅλους µας ὁ κ Αλλαν ἑγκατέ- λειψε διὰ πανιός τὴν Κύ- πφρον΄ Λς ἔρδωμε τώρα στὴν Εληὰ μας τὴν µτρισευλο- γηµένη καὶ ἀθιίνωτή 'Εληᾶ χαὶ στό ἄρῦρο σας « Ἔλαι- παραγωγή». Πληροφορού µεδα ἅπ αὐτὸ δει κατόπιν προσπαδειῶν τοῦ κ. Χέρὸτ ἑνὸς ἀνωιέρου ὑπαλλήλου τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος καὶ ἑνὸς ξεχωριστοῦ Ἕλλη να: ἐξ Αἰγύπιου τοῦ κ ἀΠιερράκου, ἑνιός ὀλίγων ἡμερῶν φδάνη εἷς Κύπρον ἕνας τόνός σπόρων γέας ποικιλέας ἑλαιοδένδρου,έξαι ρειικῆς ποιότητος ἑλαιοκάρ που καὶ ὅτι ἐνιὸς τριῶν ἤ τεσσάρων ἐτῶν εἶναι ἕ- τοιµη. ἡ παραγωγὴ». Παράξενα γιὰ μᾶς πράγ ματα ποὺ ἀσχολούμηδα ᾱ- πό πολλῶν ἑιῶν γιὰ τὴν Ελγὰν. Οἱ ἀνωιέρω Κήριοι τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ὁποίων δὲν διαμφιοβητῶ, ξέχασαν δι ἡ Κύπρος µας ὄχει οἡ µερον Ένοι ἑκατομμύ” Ριθν ἑληὲς καὶ δει κατ ἔτος φυτεύονιαι 20 -- 25 χιλιάδες γέα φυτὰ ἑληῶν. Ἐέχασαν προπαντὸς δει τὰ ἀνωτέοω ἑλαιόδενδρα, μα στίζονται, καίονται κυριο: λεκτικῶς ἀπὸ τάς τρομερᾶς καὶ καταστρεπιικὰς ἆσδε- νείας: Φλοιοτρίβη, Ὑ λέξινὀ, Πυρηνοτρή- βη, Βαμβαλχίασιν καὶ ἀπὸ τὸν τρομερὸν καὶ ᾱ- παίιον Δά ον ὁ ἐλαιό- /καρπος. Καὶ ἀντὶ νὰ ἀσχολοῦν: ται οἱ ἀνωτέρω Κύριοι γιὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν νέων ποικιλιῶν, ἄς λάβουν ὅλα των τὰ. ἑρακόντια µέτρα, πρὲς καιαπολέμησιν τῶν ἀνωτέρω καταστρεπτικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἄν γι αὐτά δὲν ἱδρυδοῦν εἰδικὰ συνερ: γεῖα γιὰ εὖν συστηματικὴν Μιπαπολέμησιν των ὄχι μό νον τό ὑπάρχων ἕνα ἑ- ποτομμύριὀν ἔλαιο δένδρων ἀσφαλῶς θὰ ποαιτοστραφΏῆ, ἀλλὰ καὶ ὁ τόνος καὶ πολλωὶ ἄλλοι σπόρων γέων ποικιλιῶν δὰ πᾶνε ' χαμένοι, Σκοπός µας δὲν πρέπει νἁ εἶναι τόσον ἡ εἴοαγω: γἡ ποικιλιῶν, ὅσον ἡ βελ- τίωση τῶν ὑπαρχουσῶν πολλῶν ποικιλιῶν ἐν Κύ: πρω καὶ προπαντὸς ᾗ κατα πολέμησις τόσον ἀοθενειῶν πωῦ µασιίζουν τὰ ῥἐἑλαιό Ἴδενδρα µας, ἰδίως ἡ κατα πυλέμησις τοῦ δάκου πυὺ δὰ γένη αἰκία οὔτε Λάδι. οὔτε ἑληές τῆς πφροκυπῆς δὰ ἔχομε. Ετσι δὰ χαδῆ μιὰ µε }ἱστη πηγἡ πλούτου ὅπως εἶναι ἡᾗ ἑλαιοκαλλιέργεια. “ΠΠ ἐδῶ Κυβέρνηση ας μιμηδῆ καὶ ἄς ἀκολουδή σή ἐκεῖνο τὸ σύοτήμα ποὺ ἀκολουθῆτε σχετικὰ γιὰ τὴν ἐληάν, στήν Ελλάδα. Ας μἡ Λήσμονοῦν οἱ ἆρμ'ίδιοι δι ᾗ Κρήτη καὶ Μυτιλή γή, νῆσοι µικρότεαι ἀπὸ τὴν Ἀύπρον, ὄχι µόνον εἶναι αὐιάρκεις εἰς τὴν πα ραγωγὴν ἑληΏν καὶ λαδιοῦ ἀλλὰ κάνουν καὶ ἐξαγωγήν ἐνῶ ἐμεῖς ἐδιῶ μὲ τὴν Κυ βερνηνικὴν ἀδιαφ ρρίαν συ νεχῶς κάνωιεν εἰσαγωγὴν λαδιοῦ καὶ ἐλήηῶν. Αλλά δὰ συνεχίσωμεν κατύπι». Μὲ ἁγάπη Τέμπλαρ ἐχείνους οἱ ὁποῖοι ὀργά- γὠσαν τὴν λαμπρὰν -ταύ: την ᾿Εκδθεσιν ὡς ἐπίοις χοὶ ὅλους τοὺς ᾿Εκδέτας, Δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ κευ δίσουν βρυβεῖα, ἀλλ᾽ ὅ- λοι ὅσοι ἐξέθεσαν τὰ πρυ όντα των, συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἐκ Ψέσεως. Εὔχομαι εἷς ὅλους καλὴν τύχην καὶ εὖδαι- μονίαν «ἓν τῇ ουνεργασίᾳ σας εἷς τὴν γῆν, ση. [:βαιῶ ὅτι τύυον ἑνὼ ὅ σον λοὶ ἡ νβῥα ντε ῦα] λομβάνωμεν πάντυτε ἆλη ϐ:νὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν γεωυγίαν τῆς Νήσου καὶ πυοσπάῦειαν ἵνα σᾶς ἐν- δαρρύνωμεν καὶ ἐνισχύ- ὕωμεν εἰς τὸν ἀγῶνα σας, Ἐμπορικὴ στήλη Ερασὶ μαῦρον ἕη- ρὸν ἆ5.ο.9 τὸ γομάρι Πρασὶ μοῦρο Ελυ- πὶ {6.9.ο. Ζυβανία γρ. 35 ἡ ὀχκὰ. Χαρούπια {1.ί5.ο τὸ καντάᾶρι, Τομάτες γρ. 13 ἡ ὀχκχκδ. Σταφύλια µμαῦρα ἢ ἄσπρα 6 |)2 γρ. ἡ ὀχχὰ. Ὑπεύῦθννος: 1. ΠΕΛΔΙΕΙΑΣ Τύποις: «Παιτατζιά] ος: 1. Ῥυνέχειι ἐκ τοῦ. προηγουμένου) Μία ἄλλη ἄπόψις σεβαρὰ τοῦ ζητήμα- τος εἶναι ἡ καταλ- ληλοτέρα διευθέτη- σις τῶν ὑπαρχόντων νερῶν διὰ πότισμα. ἕάτὰ τοὺς μετριω͵ τέρους ὑπολογισμοὺς ὑπάρχει νερὸν διὰ πότισµα 69.969 σχα- λῶν κπκαλθκαιρινῶν καὶ εἰς χρονιὲς µι- Χρᾶς ὀχβρήσεως. Ἡ ἕχτασις αὐτὴ ὀύνα. ται εὔκολα νὰ αὖ- ξἕηθᾷ εἰς 199.990 σχα λῶν καὶ τοῦτο οἱ εἰ δικοὶ δύνανται εὔκο λα νὰ ὑπολογίσουν τὶ σηµαίνει διὰ τὴν Κύπρον. Εἶναι ζήτημα πο λὺ σφβαρὸν διὰ τὸν τόπον ναὶ πρέπει παὶ ἡ ἸΚυβέρνησις καὶ οἳ ἑνδιαφερόμε- νοι διὰ τὸν τόπὀν τοῦτον νὰ λάβουν ἐνεργὸν µέρος νὰ µε λετήσουν τὸ ζήτημα παὶ νὰ ἑἐνεργήσουν ἄμέσως, διότι εἴμεθοι βέβαιοι ὅτι μεγάλην βελτίὼσιν ἅμεσον θά φέρη εἰς τὴν γενι κὴν οἰκθόνομίαν τοῦ τόπου. Ἰδοῦ τὶ φρονοῦμε γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ: τό καὶ ς τὸ µελετή σουν οἱ ἑνδιαφερό' µενοι. “Απασαι αἱ πηγαὶ ἀρδευτικῶν ῥάτων πρέπει διὰ νό µου ν᾿ ἁπαλλοτριὼ Βοῦν καὶ νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἑνιαίαν διοχεί- θῃσιν ἑνὸς ὀργανι- σμοῦ ἀρδεύσεως ῥἆἅἄς τὸν ὀνομάσωμεν. 'ὢ ὀρνανισμὸς ὅστις δύ ναται νὰ εἶναι ἵυ βερνητικὸς ἤ ἡμιε- πίσόηµος καὶ θὰ ἔχῃ ἀπόλυτοων ἐξουσίαν 9 νὰ ἀγοράσηῃη ὅλα ὰ ἀρδεύσιμα νερὰ, τν νὰ παάµῃ ὅλας τὰς Ιδιευθετήσειςποὺ χρει ἄζονται διὰ τὴν βελ τίωσιν τῶν πηγῶν καὶ αὔξησιν τοῦ νε- ροῦ. 1) Νὰ διορθώση ὅ- λα τὰ πεντρικὰ μα: νάλια τοῦ νεροῦ οὗ: τως ὥστε καὶ ταχύ- τερον τὸ νερὸν νὰ φθάνη καὶ τὸν προ Φρισμὸν του καὶ μὲ τὴν ἐλάχιστην ὄυνα τὴν ἀπώλειαν διὰ τῆς ἐπιφρουρήσεως ὑπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ τῆς ἐξατμίσεωζ του. 4) δὰ μµελετήση τὴν τοῦ νεροῦ καὶ τὸν α ριθμὸν τῶν σναλῶν]| ποὺ θὰ δύναται νὰ ποτίση κατὰ τας δισ φόρους ἐποχὰς καὶ- νὰ πανὀνίσητὼν τρό πὸν τῆς διανομῆς! τὀυ χαὶ τοὺς γεωρ' Ἰγοὺς. ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ! ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τοῦ διαπρεποῦς συνεργάτου µας κ νο ΙΜΟΝ ] 5) Κάδε γεωργὸς' θὰ ὑποχρεφῦται νᾶ͵ διορθώνει τὰ αὐλά, χια τοῦ νεροῦ διὰ τὰ χωράφια του σύμφω να μὲ τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ὀρνανισμοῦ, ό ὁποῖος θ) ἀρνεῖται νερὸν εἰς κάθε γεωρ γὸν παραβαίνόοντα τοὺς κανόνιομοὺς ποὺ θὰ διέπουν τὴν ἄρδευσιν. “ῷ ὀργανισμὸς οὗ τος ὅπωςεῖπαμε θᾶνε ἐπίσημος ἤ ἡμιεπί σπµοός θὰ ἐξαρτᾶται δηλ. ἀπὸ τὸν πρεῦ πολογισμὲν παὶ δὰ εἶναι ἀνεξάρτητος): οἰχονομικῶς ἀλλ ὁ πὸ Κυβερνητικὸν ἕ λεγχὸν. Θὰ συνάψ δάνειον µα ᾿ ε - κροχρόνιον τὸ ὁποῖον δὰ - 3 ᾿ 3 ΄ καλυφβῇ ἀπὸ τὰ δικαιώ μαΐῖα ἀρδεύσεως τὰ ὁποῖα δά κανονισθωῦν ἠναλόγως ὥστε τὰ ἔξυδα τῆς διαχει ϱήσεως νἁ καλύπτωνται | καὶ τό τοκοχρευλύσιον νὰ καλύπτεται καὶ ὁρισμένον ἀποδεμαιικόν νὰ σχηωατί ζεῖαι. Εἰμεδα πεπεισμένοι ὅτι διὰ τοῦ τρόπου τούτου 1) µεγάλη οἰκονομία τοῦ γεροῦ δὰ γίνῃ τόση ποὺ δὲν δισιάζωµεν νὰ ποῦμεν ὅτι δὰ διπλασιασθῇ ἡ ἆρ δευοµένη ἔκτασις. ) Θὰ λείψουν ὅλοι οἱ διαπληκτισμοὶ κωτὰ τὸ πὀ τισµα καὶ οἱ σκοτωμοὶ καὶ αἲ πολλαὶ χιλιάδες ποὺ ἐξοω δεύονῖαι κάθε χρόνων εἷς τὰ δικαστήρια κλπ. ὃ) Θὰ ἀπαλλαγῇ καὶ τὸ ἀρδεντικόν Ἐμῆμα ἀπὸ τοῦ νὰ κάμν] πειραµατι σμοὺς ες διάφορα µέρη 3 ο 5 ΄ Φ οβ και νἁ ἐξοδεύῃ ἑκατοντά δες χιλιάδες Λιρῶν ὃδι ἂρ δευτικὰ ἔργα τὰ πλεῖστα τῶν ὁποίων κατέστησαν ἄχοήστα λόγω ἑλλείψεως - 3 . ” δαπανῶν διὰ τὴν συντήρη σιν τούϊων. Ἠἶναι πολὺ . ΄ 4 ΄ εὐχάριοῖον νὰ διαβάζωμεν κάδε χρόνον πόσα ἀἄρδευτι κἁ ἔργα ἔγειναν καὶ πόσα ἐδαπαγήδήσαν καὶ ὅτι τά σᾶς χιλιάδες σκάλες ἔγειναν ἀρδεύσιμες. ἀλλὰ πόσον Λη πηρόν εἶναι νἁ μαν δάνμ τις ἀργότερα ὅτι δαπόναι χάσιµον. « αἱ γιὰ ὅλαι πηγαίνουν Πολὺ δὰ εὐχαριστηδῶ! μεν νὰ ἔχωμεν μιὰ δήλωση. δυναμικότητα τοῦ ἀρδευτικοῦ τρήματος , πόσες οκάλες πυτίζονταε σή, Ίμερον ἀπό τὰ µέχρι τοῦ δδα έ Γἐκτελεοθέντα ἔργα καὶ πό] σαι σκάλες ὑπκλ.. «οίδησαν | τι δὰ ἑποτίζοντο. Θα ἐπανέλδωμεν πρυσε᾽ χῆς η ἄλλην ἆ ἄπογιν τοῦ: Ομ τήματος, ------- ΚΗΛΟΝ ΔΙΑ ΛΙ Ἐχρειαζόμουνα κάποτι χρήματα’ μοῦ ἦσαν πε- Γρισσότερον άναγκαῖα ἀπὸ ἱτὸ ψωμὶ καὶ τὸ νερὸ' ἐ πρόχειτυ διὰ λόγους τι: μῆς. Οἱ δικοὶ µου πρὸς τοὺς ὑποίους ἀπετάδηκα. μοῦ εἶπαν λυπούμεθα πο λὺ καὶ οἱ φίλοι µου, ἄν Ἔτσι δὲν ἔμενε τίποτε ἄλλο νὰ ἐκλέξω παρὰ ὁ τοκογλύφος ἢ ἠδικὴ ἐν- µηδένησις, Μὲ τὴ συντροφιὰ κἄ: ποιου πυὺ ἤξερε τὸν δρύ- μο, δεὸς γνωρίζει πύσοι ἀκριβὰ ἐπλήρωσε ες γνώ σεις του, ἐπροχωρήσαμεν. Φιάξαμµε: μπροστὰ ἀπὸ ἕνα σπίτι, ἑκτύπησεν ἐχεῖ νος καὶ ἐγὼ ἑστάθηκα δίπλα. Ἐιφνικὸ, Ίνοιξε ἕνα παράδθυρο στὸν πρῶ- τον ὄροφο καὶ κἄποιος μᾶς ἠρώτησεν εἰ ζητού:΄ σαµεν. ὍὉ γνὠστὸς μου εἶπεν ὅκι θέλει νὰ µιλήσῃ μὲ τὸν κύριο της καὶ ἔτσι αἳ λίγα λεπτὰ ἀνεβαίνα- ἐνῶ ἡ μᾶς ἄνοι µε τὴν κλίμακα, ὑπηρέτρία ποὺ ἔε τὴν πύρτια μηδιοῦσε παράξενα. Ὅταν βρεδήκαμε ἓμ- πηὸς εἰς τὸν ἔντιμον κύ- ριο, μᾶς ὑπεδέχθη φιλο- φρυνέστεωτα, μᾶς παρεκά- λεσε νὰ καθήσωμεν κοὶ ὄπειτα μᾶς ἠώτησεν εὖ- γενέστατα εἷς τὶ μποροῦ- σε νὰ μᾶς φανῇ χρήσιμος “Ο φίλος νου ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ μὲ ἔδειξιν ἐμένα. χυειάζεται μερικᾶ χρήµα- τα καὶ ἤλδαμε σὲ σᾶς μὲ τἣν ἑλπίδα ὅτι δὰ µπο: ρούσατε νὰ τὸν εὐκολύνη- τε. Ἁμί ἔχαμεν ὁ ἔντιμος κύριο:, τὰ χρήματα τόρα, ἤωχισαν νὰ γίνωνται ὃυ- σκυλυεύρητα, δὲν τόρα 15 λνατά ποὺ ἔδιω- ξα κάποιον, ὁ ὁποῖος μοῖ ἐπρότεινε μάλιστα 19 ο)ο. Φτὸ ἄκυνσμα αὐτὸ τῆς εἰσαγωγῆς, μὲ περιέλουσεν. Δὲν ἤξερα βλέπεις τὰ τυχυγλυφικά ἱτερτίπια. τότε πουν βλέ εἶνε κρύος ἱδρὼς πἒτε πρωτάρης, ἀρχάνιος, αά τόρα εἶμαι. πειά κυ: ἵουφή. μικρά ἐσυνέχισεν: (Καὶ χυήµατα ὃ χυειασθῇ ὁ φίλος σας: 1 Γκοσιάζεται τριάντα λίρες ᾿Επηκολούῦθησε νσιγὴ, ὅτειτα , ποιά α μοῦ τὸ ἔλεγες ἐνωρίτερον ἐδῶ μὲ ἐπρύλαβεν. ΡΑΣ ΛΓΓΛΙΑΣ.. -τἐδηκολούδησεν ὁ εὖγα. νέστατος κύριος τ- γά μὴ ἀρνοῦμαι σὲ ἀνθρώπους κοντά μου. Τά χρήματα ὑά τά ἔκετε πύριε καὶ µά - καταβατικὸ, ὅτι δὲ θά κάµετε χρῆσιν- τοῦ τυιούτου σὲ κανένα... τοὺς τοκογλύφους, ὡς Ὀρώπους τῆς κοινωνίας, [αὐτοὺς ποὺ μὲ τὸν εὖγε- - γενέστερον τρόπον ἀνόί- ᾿ γουν τὴν κάσα τους καὶ σοῦ μετροῦν τά χρήματα των. Ἓνοιξε τὺ γραφεῖο' του καὶ ἀνέσνυρε ἕνα τυ- πωμένο χαρτὶ εἰς τὸ ὁν. ποῖον- ὑπῆρχον μερικά κενά, τά ὁποῖα μὲ χπατα- πληκτικήν ταχύτητα ἐπλη- ρώδθησαν. Εὶς ᾖτὺ κάτω µέρος ἔκολλήδη ἕνα γραμ ᾿ µατόσημµο καὶ προσεκλή- Όην νά βάλω τὴν ..τιµίαν µου, ἤνοιξε τὸ βαλάντι- ον του καὶ μοῦ ἐμέτρησε τά χρήματα τά ὁποῖα ὅ- µῳς πρὸς μεγάλην ἔκπληξιν δὲν ἀνήρχοντο εἰς τὸ ποσὸν εὐῦ γθαμµα- τίου ποὺ ὑπέγραψα, Ε- χαµα νά ἐρωτήσω, ἆλλ᾽ ὁ καλότατος ἄνθρωτος καὶ ᾿ ᾽Αϕή φεσα εἶπε. τὸν τόκον καὶ λαχτα ὅπως κάµνουν καὶ οἱ τράπεζες, Τὶ νά πῆ: νά ἀρνηθής, νά πάρης αὗτά τά χρήματα ἁπὸ τὸν - µόνον ἄνθρωπον στὸν κό σµο ποὺ σοῦ βυίσκεέαι . στὴν πειὸ δύσκολη σου ΄ περίστασι, Όχι βέβαια! Τὸν ηὐχαρίστησα δερμῶς καὶ ἀπήλθαμεν, τα Ε λοιπόν φίλοι μου, παρῆλδον ἀπὸ τότε δύο ΄ καὶ ἐπέκεινα ἐνιαυτοὶ, καὶ μ᾿ ὅλον ὅτι πληφώνω τα- κτικά οχειικῶς, δὲν κα: τώρθωσα νά ἑξοφλήσω... τὸ καλὸν διά λίρας ᾽ΑΥ- : γλίας Τά μµοηματικά ποὺ ὑιδασκόμεῦα στὺ σχόλι ἵον εἶνε ἕνα εἶδος, ἀριθμητι. - κῆς ἀνατομίας, οἱ Όμοὶ εἶνε νεχροὶ, στεῖ- ροι’ ἑνῶ οἱ ἀφιῤμοὶ τοῦ. τοχογλύφου εἶνρ ζωντα» νοὶ- ἐγκυμωνοῦν καὶ κτονν εἰς τὸ εἰκοσιτετρά- ὠρον. Εὐτυχισμένος νά: εἶσαι ἄνδρωπε ὅταν δὲν ΄ εἶσαι οἱ ὁποῖες δά πληρωῦοῦν (εἰς 19 µηνιαίας δύσσις, πρὸς Ὁ 1/2 λίρες ἑκάστη. 1) τοκογλύφος μοῦ. ἐχ. 1 ἕνα ἵρισεν καλοκάγαῦο! μειδίαµα. τοἱ βομλαὶ τῶν άν Ὀρώπων͵ ἐσκέφδηκα. Ῥὺὸ ἔχω ὡς ἀρχὴν µου Άγεξε πήνητοι) ἳ ϱ τρέφῃς τά νόθα τέκνατου, . ἤγουν τούς Νδυνλκυμέ” . ἴνους τόκους καὶ πᾶν δις. (κηγορικὺν καὶ δικαστικὸν ἔξυδον, ἐν ποριπτώυει ᾱ--- ὠγῆς....Οὐναμοῖνο, σίες σεὰ Τυπογραφεῖα ο «ΠΑΠΑΤΦΙΑΚΟΣ, ἔρχονται πῥώτην φοράν λιστα μὲ ἕνα τόκο ουγ. 3 νουυμένου Ὁ δὲν μποροῦσα νά πιστέ ψῶ σὲ ὅτι ἤχουα᾽ ἄρχισα. Ἡ ὑμολογουμένως, νά κατα- - φέρωμαι ἐναντίον ὅλων ο ἐχείνων ποὺ κατηγόρουν ᾖ ἁρι-. Τὶς ευπογραφικές σας ἔργα : τοὺς πλέον ἀἁπαισίους ἂν - μου |] / τὴν πρυμήὔειαν, ἁπαράλι, Ἱ , τ τι. ὗ τοχρεωµένος νά--

Title Subject Page
ΚΑΛΟΝ ΔΙΑ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ... 2p
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 2p
ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2p
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΜΥΡΤΟΥ Γεωργία 1-2p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1p