Back

ΔΡΑΣΙΣ, 1947-11-17

ο ᾗ Ἠδιοκτήτης,-- : ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟΒΝΝΗΣ ΠΕΛΑΓΙΗΣ/ ΗΝ ΙΦΙΝΟΙΣ/ νοκνβριοΥ } ο. ἃ πε ασν 06». --ᾱ ] 19347 Γυωφεῖα: . νο, -- Γτ. Π. ΟΚΚΟΝΟΡ Νο 9 νο ων Λ 7 αμ. ΑΛΜΕΣΟΣ ἕ ο ν ος πο Ἡ, τ κ. αἲτ, ηλ. ὀ0ὔ-- 49 | Τιμὺ ἵ γο, υΡΙΛΝΟΝ Το µεσος τοΣ ρονως ΤΡΩΙΚΟΥ ΗΡΟΘΑΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑ τοσο σιαομαακώ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ “Η Μετανάστευσις σπσιπαοακωπακοπαινηιοιρακνοπ Ἡ µετανάστευσις ἐκ Κύπρου μὲ τὸν ουῦμὸν ποὺ ἢρ- χισε καὶ μὲ τὴν ἀνυπόμονον τάσιν τῶν γέων νὰ ἀναχωρή ροῦν ἐκ Κύπρου πρὸς διευθέτησεν καλλιτέρας τύχης, δη γεῖ εἰς. θλιβερὰ πράγματι συμπεράσματα, Οἱ. νέοι. τὸ παρὸν καὶ τὸ ἄμεσον μέλλον τῆς πατρίδος µας, ἐγκυταλείπουν τὸ χωράφι των οἱ περισσότεροι, τῖν γῆν τῶν πατέρων των καὶ πηγαίνυυν εἰς τὴν ξένην, ὅπου τοὺς ἀναμένει ἡ πλέον σχληρὰ βιοπάλη μὲ εὰς ἀφαντάστους οχλημὰς συνθήκας. ᾿Ὠκεῖ πλέον θὰ ἔρχάσουν τὸ ἄθοτρον καὶ τὴν σχαπάνην καὶ δὰ προσσρμοσθῶσι πρὸς νέας ἔντε- λῶς δήδεις πρὸς αὐτοὺς συνοήχας. - Εχεῖ Ὀὰ ἀντιμειωπίσουν τὴν ἀφόρητον ἔχμετάλλευσιν τοῦ ξένου ἀνθρώπον πρὸν τὸν ἑαυτὸν των, χωρὶς νὰ ἔχουν δικαίωµα νὰ θεωρῶνται κἂν ἄνθρωποι, Θὰ περάσουν ἆ- ληδεινὴν δουλείαν καὶ οἱ πλεῖστοι δὰ σχέπτωνται καὶ τὰ χωράφια των ἤ τῶν γερόντων ψονέων των, ποὺ πυέπει νὰ ἐλευθεμωθοῦν ἀπὸ τὸ βαρὺ δάνειον ποὺ συνήφθη κατὰ τὴν διαμονή των εἰς Κύπρον, διὰ νά πληρωθδοῦν οἱ διάφοροι πράκτορες μµεταναστεύσεως, τὰ διαβατήρια, αἱ δεωρήσεις (των, τὰ ναῦλα καὶ χύριως οἶδε πόσα ἄλλα ἁπαραίτητα, Οχι νέοι τὸς Κύπρου, ἡ µετανάστευσις δὲν πάει γιὰ οᾶς, οὔτε ἐπιβάλλεται ἀπὸ οἱονδήποτε δημογυαφικὺ ζήτημα, τὸ ὁποῖον εὐτυχῶς διὰ τὴν πυτρίδα µας, κατὰ τὺ παρὸν καὶ ἀνεξακρίβωτον καὶ ἀνύπαρκτον εἶνε, Εΐοθε ἀπαραίτητοι διά τὸν τόπον, καθ ἢν ατιγμὴν µάλιδτα πρέπει ὅλαι αἲ προσπάδειαι τῶν πατριωτῶν συν φιονισµέναι νὰ ἐπιδιώξουν τὴν ἄναδιοργάνωσιν τῆς οἰκονο- ἁιίας καὶ νἠν ἀνόρθωσιν τοῦ λαοῦ. (Ο λαὺς ἐπῆρεν εὐτυχῶς τὴν πρὸς τὰ ἄνω ὁδὸν καὶ οὐδεὶς θὰ δυνηθῇ νὰ τὸν ἀντικό- ψη. ᾿Ενίσχυσιν χρειάζεται ἀπὸ τοὺς ἀγαπῶντας τὴν πατρίδα τών, διὰ νὰ φάσῃ τὸ ταχύτερον εἰς τὸν προυορισµόν του. Μείναιε εἴς τὸν τόπο σας, ὕπου καὶ ἀπαραίτιητοι. εἶσθε καὶ εὐτυχέστεροι δὰ γίνεται, Ἡ Διεθνὴς ὑγιειονομικὴ σύμβασις, τὴν ὁποίαν ἔπανει χίατρος τῆς πατρίδος µας, ὥς ῃ ἀνοικτὴ ἡ Κύπρος, ὡς ἡ ἐ- λήξει ΝΤΑΝΣΤ Η εἷς τοὺς τουλάχιστον πα λημμένως ἀπεκαλέσθη ὁ Αρ ικαιολυγίαν διὰ νὰ παραμείν λευθέρα πόλις, τοῦ µακαρία τῇ διαφόρους ἐξ Αἰγύπτου φιλοκυπρίους τονρίστας, μᾶς προξενεῖ κατάπληξιν, Απὸ τὸ διεΏνὲς δίκαιον γνωρίζοµεν καλῶς, ὅτι διὰ νά πμροστατευθῇ ἕνας τόπος, ἓν καιρῷ ἐπιδημίας, εἶνε ἕνας ἐκ τῶν λόγων τοὺς ὁποίους ρητῶς ἀναφέρει, ὡς δικαιολογίαν διὰ µίαν ἐπικράτειαν νὰ χλείσῃ τὰ σύνορα καὶ νὰ μὴ δεχὈῇ κανένα οἴοσδήποτε καὶ ἄν εἶνε ὁ ἐπισκέπτης, 'Εδῷ ἔχομεν πρωτοφανοῦς ἐντάσεως ἐπιδημίον εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἔχομεν τύσας ἄλλας ἐπιδημίας εἰς τὰς ἄλλας ὑὁμόρους χώρας καὶ ἐμ- φάνισιν εὐλογιᾶς τόρα εἰς τὴν Περσίαν καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπομακρύνωμε τὸν ἄμεσον χινδυ χει δικαιολογία... ἡ ὑγιειονομικὴ σύµβασις. Νὰ μᾶς συγχώ- ϱήοῃ ὁ κ. ἀρχίατρυς, ἀλλὰ δὲν παραδεχόµτεθα τὴν νομικὴν του ἱκανότητα καὶ δὴ εἷς τὴν διεὈνολογίαν. Αν ὑπόρχει κανένας ἂλλος φερ εἰπεῖν λόγος νὰ μείνι ἀνοικιὴ ἡ Κύπρος εἰς ὅλας τὰς ἐπιδημοπλήκτους χώρας, ἄς τὺ χιδορίαῃ καλλίτερον διὰ νὰ εἶνε πλέον ἐντάξει, πάντῶς ἡ δικαιολογία εἶνε ἀπαράδεκτος ἀπὸ τὸ κοινὸν τὸ ὁποῖον μένει ἀρκειά ἐκτεδειμένον καὶ τὸ ὁποῖον δικαιολυγηιένως ζητεῖ καὶ δὰ ζητήσῃ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους διὰ τὴν: γενικὴν ὑγιεινῆν χατάστασιν τοῦ τόπου εὐθύνας, Ἐλενκτᾶς Προμηθειών κ.λ.π ΠΠαρηκολουῦήσαµεν εἰς τὰ ἓν γλιὰ- ἐφημερίδας, τὸ ζήτημα ἐχείνων οἱ ὑποῖοι. μικρὸν πυυτυῦ δημιοσιευὺοῦν οἱ νέυι ἁπαγορευτικοὶ. τῆς. εἰσογωγῆς κανονισμοὶ, ἐμονούβοαραν καὶ ἐπῆραν ἀδείας εἰσαγωγῆς διά πράγµατα, τὰ ὁμοῖα ἀπιαλῶς ἐνυπνιάο Ὀησαν, ὕτι ὃα ἁπηγομεύονιο καὶ ἐπωφελήθησαν ..-οἱ ἄν Όρωποι. Ἠπίοης ἐγνωρίσαμεν ὅτι ὄγιναν ὑπηρεσιυκαὶ ἀνακρίοενς πρὸς, ἕξα- κρίβωσιν ὑπευύνων καὶ καταμεσισμὸν. τοχὸν χοι οήμεμον οὐδὲν ἄνακοιν οὐ ἓν ἐπίσημον περὶ τῶν ομάτων ἑδημοσιείδη διὰ νὰ µάδῃ καὶ ὁ ΄ ἑνδιαφερόύμενος λαὺς τὴν πραγματικότητα. (ὔνς ἀνεκοινώδα τίποτε σρονικῶς διαδίδεται -- αἴνιγες ὕλαβον' ἀδείας. Εἰσαγωγῆς τοῦ. λγκτοῦ. καὶ τὸ µέτρα ὑαύυλω αούβλανας εἲς τοὺς ν νά - τν Κὐύπρῳ ἐκδιδομένας Αγ μὲ ὠφρισμένους-- ὣς ἄνευ ἕπαυ- κοὺῦς δικαιολογίας ἐλήφθησαν, Ὀυδαίως νονιομοὺς νὰ, δικαιοῦτας ὁ ἐλεγκτὶις ρώνῃ ἐκδεδωμύνας ἀδείας, ἀλλὰ ἄναγε λης Όλοι δι ολας τὰ 7 ἀνωτέρω. τοιαῦτα μέτριες, Εἰοηγήθημιν καὶ εἰσηγούμεῦυ ιοοπο οι] γον θάνατον, διότι ὑπάρ: εὐθυνῶν. Μέ- ἄποτελε] τὰ, ὁποῖυι δαιότατον ἔργον έους κα: ἡ ὄχι: ἑλήφθησαν ἡ δή ριακ νὰ ὑιοταχῦῃ έξονυχι: τοῦ α µήματος αὖ λένες ποὺ διοχετεύ: αὴ αὐτὴ ἡ αἷ- στικὴ διερεύνησις τῆς ὅλης καταστάσεως τοῦ, διότι εἶνε ἕκατομύρια οἱ χυπριακὲς ονται διαφουοτρόπως καὶ πρέπει, νὰ σταματή µάσσουσα πληγἡ διὰ τὸν τόπον, Διανομὴ Νὰ πιστεύσωµεν ὅτι κἄτι θὰ γίνῃ μὲ τὴν διανομὴν τῶν ὑφαντῶν, ὥστε νὰ λείφῃ αὐτὴ ἡ μάχη καὶ ἡ ἀγωνία τοῖ καινοῦ διὰ τὴν προµήδειαν τῶν εἰδῶν δίὰ τὰ ὁτοῖα μάλιστα ἐξεδύδησαν καὶ σχειικαὶ µονάδες Διατὶ δὲν ρυθμίζεται τὸ ζήτημα αὐτὸ ὡς' τὰ δελτία, ὥσιε ὃ κάθε κάτυχος δελτίω νὰ γνωρίζῃ ὠρισμένυν µέρυς καὶ ὠρισμένην ἡμέραν, ὅτε ἆ νενοχλήτως δὰ κόμνῃ τὰς προμηθείας του Οπως γίνεται σήμερον, φανταζόμεθα µόνον Ένας καλὺς ταυρομάχος..μπο ρεῖ νὰ προμηδευῦῇ μὲ τὲς περίφηµες µονάδες, τὰς ὁποίως καλὰ κάµνει τὸ Τμήμα νὰ μὴ τὰς ἐκδίδῃ ἐφόσον καλῶς ἑ χόντων τῶν πραγμάτων εἰς τοὺς περισαοτέχους δὰ παρα- μείνουν ἀχρησιμοποίητοι, Κτηνοτρόφοι -- 'Ἀγελαδοτρόφοι Παρόλη τὴν σηµασία ποὺ ἔχει ὁ χλάδος τῆς ατηνύυτρο: φίας µας στὴ δηµιουργία ἐθνικοῦ πλούτου, καὶ μὲ τὸν ὁποῖον σχετίζεται ὁλόκληρος σχεδὸν ὁ γεωργικὸς µας κόσμος, ἄν' τιµετωπίζει τὴν αὐτὴν ἁδιαφορίαν τῶν ἀρχῶν, καὶ καμμία σοβαρὴ προσπάθεια δὲν γίνεται διὰ τὴν προαγωγὴ αὐτῆς, Είνε καὶ τὸ ζήτημα αὐτὸ τῆς κτηνοτροφίας τῆς χώρας ἕ- να ἀπὸ τὰ αοβαρότερα τὸ ὁπαῖον πρέπει νά ἐξειασῦῇ καὶ νά ἀντιμειωπισθῇ ἐν συνδυασμῷ μὲ τά ἄλλα προβλήματα ποὺ ἐνδιαφέρουν καὶ ἀπασχολοῦν τὸν χυπριαχκὺ λαὺ, ὅπως τὸ βιομηχανιχὸν, τὰ ἀποξηραντιχνα, τὰ ἀντιδια- βρωτικὰ, ἀντιπλημμυρινὰ, ἐγγειφβελτιωτιχὰ καὶ Βελτιωτικὰ τῶν ἐπιφανειακόν παὶ ὑπογείων νε ρῶν, καὶ τόσα ἄλλα. “Αν ἐλύοντο τά ἀνωτέρω προβλήματα μὸ τὴν ἁπαραί Γτητην ἀλληλοσυσχέτισιν, θά εἴχαμεν ἀσφαλῶς εἰς τὸ κεφά- Ίλαιον αὐτὸ, καὶ τὴν καλλιέργειον ἀφθόνων κτηνοτροφικῶν φυτῶν καὶ δά ἐπετυγχάνετο μὲ τήν ἐξελιγμένην γεωργικὴν πρόοδον, µία ἀνεπτυγμένη, βελτιωμένη χαὶ παραγωγικοτέρα κτηνοτροφία, Βἰς τὴν ἰδικὴ µας τόρα περίπτωσιν, κατόπιν τῶν µα κρῶν προσπαδειῶν τῆς Κυβερνήσεως νά περιορίσῃ τὴν ἐκιροφὴν τῶν μικρῶν ζώων, ἤτοι προβάτων καὶ αἰγῶν ἀρ: κετοὶ ἰδιῶται ἐφρόντισαν νά ἐπιδοθοῦν εἰς τῆν άγελαδο τροφίαν. Ἑφάνη ἀρκετά προσοδοφόρος, ἰδίως διαρκοῦντος τοῦ πυλέμου καὶ τά ζῶα ταῦτα ἀνετιμήθησάν καὶ µέχρι 160- 900 καὶ πλέον λιρῶν δι᾽ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν. «) πόλεμος ὅμως εἶχε καὶ τά κακά του, καὶ ὃ µοιραῖος τόπος µας, περιέπεσεν εἷς τάς χεῖρας τοῦ Ελεγκτοῦ Προμη θειῶν, καὶ κατ ἀχολονθίαν ἡ χτηνοτροφικὴ ναμή, Τὶ γίνε- ται ὅμως σήμερον δύο ἔτη µετά τὸ τέρµα τοῦ πολέμου Οἱ ἀγελαδοτρόφοι εἰς ἀπόγνωσιν. Τροφὴ διά τά ζῶα των δὲν ὑπάρχει' ἡ ἐξασφαλιζομένη ἁρμοδίως εἶναι πτωχοτάτη, ἢ ἀπόδωτις τοῦ γάλακτος πενιχρά καὶ ἀσύμφορος, Καὶ τὸ ζήτημα περιπλέκετια εἰς τραγικότητα. Οἱ ἀγελαδοτρόφοι ἆ : προστάτευτοι---γνωρίζοµεν δηλώσεις ὑπευθύνων, ὅτι δὲν τοὺς ἑνδιαφέρει ἡ τύχη τῶν ἀγελαδοτρόφων---»ητοῦν ἢ τοο φὴν κατάλληλον ἢ νά ἔπιτραπῇῃ νά ἐξαγάγουν τά µισά ζῶα των εἰς τὴν Πυλαιστίνην ὕπου αἱ τιμαὶ εἶνε πλέον ἢ συμφέρούσαι διά νά ἀνταποκριθῶσι εἰς τά ἔξοδα τῆς συντή υἠσεώς των. 'Ἡ ἀπάντῆσις εἶνε ἀρνητικὴ δι ἐξαγωγὴν μαἱ ἔτσι ἐφθάσαμεν νά ἀναγινώσκομεν εἰς τὸν τύπον ἄγγε- λίας πολλῶν ἀγελαδοτρόφων, διά νὰ πωλήσουν τά ζῶα των. Τὸ χείριστον δὲ ὅτι ἐαφάγησαν ἀγελάδες γαλακτοφόροι καὶ ἄν συνεχισῦῇῃ αὐτὴ ἡ κατάστασις πολλαὶ πρώτης τά- εως δὰ εὕρουν τὴν ἰδίαν τύχην. Καὶ ὅμως πόσα ἠδύναντο νὰ γίνουν Διατὶ λ.χ. ἐπετράπη καὶ ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Βιο” µηχανίαν ΣΧΙΖΑ νὸ αυνεχίζῃ ἀνενοχλήτως τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ ΓΚΙΕΡΜ εἰς τὸ ἑζωτερικὸν, μιᾶς ἐκ τῶν ἀρίσιων τρο: πῶν ἀγελάδων καὶ ἄλλων ζώων ἡ ὁποία εἶνε ἀπαρυίτητος διὰ τὸν τόπον αὐτὸν, εἶνε ἄγνωστον. ἕνα µόνον γνωρίζω» µεν, ὗτι οἱ ἀγελαδοτρόφοι εὑρίσκονται εἰς δεινή Ὀέσιν καὶ μὲ αὐτοὺς ὁ σοβιρότερος πλουτοπαραγωγικὺς πύρος τοῦ τόπου. “. Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του. » πιερὰ Σύνόδες Φαντυξόμεθα ὅτι ἡ ἱερὰ ούνυδυς ἔχει ἀρκενὸν ὄγκον ἱἐργασίας νὰ φέρῃ εἰς πέρας διὰ τὴν ὑπαβοήθησιν τῆς ἆρχιε (πισχυπικῆς ἐκλογῆς. Πάντως δά μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἐπιστή 'σωμο τὴν πρυσυχὴν τῆς ἱερᾶς συνόδου εἰς ἕνα ἄλλο οπου- . τὸ ὁποῖον χρήζει ἀμέρου. χειρισμοῦ, Οἑ εἰσηγούμεῦα νὰ ὀσταματοῦσε μάλιστα ἔστω καὶ τὴν σημερινὴν ἔπης ἐργασίαν. διὰ τὺ ζήτημα τοῦτο. Ἑὴν τελευταίαν ἵι ἡν εἷς τν ἐκκλησίαν ᾽Ἁγία Νώτα τῆς Δεμεσοῦ. ἔγινε φαλμωδικὴ μάχη καὶ συναγωνιομὸς εἰς τὸ λεπτότερον οἩ- ᾽μεῖον τῆς. Μνινουργίας. Οἱ ψάλναι τῆς ἑκκλησίας, ἐφιλονεί / { 9 «ωμά μην. οσα «Ὁ Κύπριος ἀγρότης τότε μό νον δὰ σῳθῆ, ὅταν ὁ γίνη ὁ ἄποφασιστιικὺς ρυὐμιστὴς τῆς παραγωγῆς του. Ετπιβάλλειαι ἡ, ἃ ' ρων βιομηχανιῶν τῶν οὐσιωδῶν γε- | ωργυιῶν πριϊόνιων.- .Η σωτηρία ΙΓ τῆς πα.ρίδος ὑπέρτατος νόμος. | (Ανο. Ιρουδ. Κόμμα αμ (ισπεύσουν ννσν-τνρν τας κος 3) παραγωγὸς | κρατικοποίήσις τῶν κυριοτέ- Κύπρου) ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ ὃ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ᾿Αξιότιμε κ. Διευδυντιὰ τῆς ἐφημερίδος «4ΡΑΣΙΣ» Ὀψφείλω νὰ σᾶς εὐχαριστήοω διὰ τὴν τερὶ «Κερχμοπδι- είου» Λεμεσυῦ δηµοσίευσιν τῆς σχετικῆς πραγµατείας µου. Παραλλήλως ὀφείλω νὰ σᾶς συγχαρῶ, διότι χάριν τοῦ κοι νοῦ καλοῦ, μὲ θάρρος καὶ εὖ- τολµίαν, Ὀίγετε κάθε ζήτημα χωμὶς νὰ λαμβάνετε ὑπ' ὄψιν, ἐὰν θὰ δυσαρεστηθοῦν ἐναντί» ον σας τὰ κεφαλαιοκρατικἁ ἐκεῖνα πρόσωπο, τῶν ὑποίων θὰ ὑκοβιβασθοῦν τὰ ἁμύδητα κέρδη, ἐὰν ἡ ἐπιχείρησίς ετων κρατικοποιηθῇ. Ἠπαναλαμβάνω καὶ πάλιν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει νά ἐπέμβῃ εἴς τὸ ζήιημα τοῦ Κεραμοποιείου ἍἈΑΛεμεοοῦ καὶ ἤ νὰ τὸ κρατικοποιή- ση ἤ νὰ διατιµήσῃ τὰ προϊόντα του ἐπὶ διχαίας βά- σεως οὕτως ὥσιεή τιμὴ των νὰ εἶναι προσιτὴ διὰ τὸ κοι” νὸν, τὸ ὁποῖον παραμένει ἅ- στεγον εἰς μεγάλην κλίμακα, διότι ή τιμὴ τῶν κεραμιδιῶν καὶ τούβλων ἀνῆβδεν εἷς ὕψη δυσθεώρητα. Νομίζω ᾖἔἐπίσης ὃτι ἡ Κυβέρνησις ὀφείλει νὰ. ἐπιτρέψῃ ἀτελῶς τὴν εἰσογω- γὴν εἰς Κύπρον τῶν Ἑένων κεραμιδιῶν, ὁτότε δὰ ἔχωμεν Βαυμάσια { αλλικὰ καὶ Ιταλικὰ τοιαῦτα εἰς πολὺ χαμηλὴν τι- μὴν. Εἶναι ἄδικον-- πολὺ ἅδι- κον-- νὰ δημιοὐργῆται διὰ τὸ Κεραμοποιεῖον ἀΔεμεσοῦ µμθ: νθπώλιον καὶ ν᾿ ἀφίνεται αὐτὸ ἐλεύδερον νὰ πωλῇ τό προϊόντο τοὺ εἰς οἰανδήποτε μὴν θέλει. Αὐτὸς ὁ οἶπονό μιχὸς δικτατορισμὸς τῆς βιομηχανίας αὐτῆς εἶναι ἄνεξή γητος. Διατὶ ἡ Γζυβέρνησις δὲν καλεῖ τοὺς διαφόρους ἐργολά- βους καὶ ἀρχιτέκτονας ὡς καὶ τοὺς Διευδυντὰς τοῦ Κεραμυ- ποιείου καὶ νὰ προβῇ εἰς ἕνδε λεχεῖς ἐρεύνας,πόσα στοιχίζουν εἰς τὸ ᾿Βργοστάσιαον κατὰ, χι- λιάδας τὰ τοῦβλα καὶ κεραµί- δια καὶ ἐπὶ τῆς βάσεως αὖ- τῆς νὰ κανονίσῃ τὸ κέρδος τοῦ ᾿Βργοστασίου λογικὰ ΄Α- ποτεινόµεῦδα εἷς τὴν ΔΑ. Ἔξο» χότητα τὸν Κυβερνήτην καὶ εἰσηγυύμεδα εἰς Αὐτὸν νὰ ὁ πέµβῃ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τού- του, ἐὰν δὲν δέλη νὰ µαστί- κησαν ποῖος ἔχει τὸ δ,ναίώμα νὰ ψάλλῃ τὸ «δὸ ὑμνοῦμεν...» καὶ ἐπειδὴ δὲν ὑπεχώρει οὔτε ὁ δεξιὸς οὔτε ὁ ἀριστορὸς τὸ ἔψαλλον συγχρὸνως...κοὶ οἱ δύο, ἐντελῶς διαφορετικὰ βέ βαια ὁ καδένας, διὰ νὰ δια- κρίνεναι καὶ τὸ ἐκκλησίασμα ἐπέρασε τὴν ὥραν τῆς προσευ χῆς του....ὅσον καλὰ ἠδύνατο τὰ περάσῃ, ἐγκαταλεῖψαν τὶιν [ἐκκλησίαν. Αν τοῦτο εἶνα ζή- ἵτημα ἁμέσου χειρισμοῦ δὰ τὸ ἱμάθωμεν τόρά ἀπὸ τοὺς ἁγί: ἴου: συνοδικοὺς. οἴἵτινες δά | φανταζόμεῦὃα νὰ ἱσταματήσουν τοὺς περιβυήτοις αὐτοὺς ψάλτας µέχοι διωχανό [νισμοῦ τῶν εὐθυγῶγ, ΔΑΡΣΙΣ. 1Ο ΑΓΡΟΤΠΚΟΝ ΗΠΡΟΒΔΗΜΑ Βἰς τὴν προσπάθειαν µας διὰ τὸ ξύπνημα τοῦ ἀγρότου καὶ τὴν κοθυδήγησίν του πρὸς τὴν µίαν καὶ ἑνιπίαν χατευ- Ψυντήριον. γραμμὴν, ἥτις ἐπιβάλλεται ὑπὸ τῶν πραγμάτων νὰ ἀκολουδηδῇ διά νά ὀργανωδῇ καὶ ὡς ὁλότης νά λάβι την συγκρότησιν καὶ διαµόρφωσιν, ἥτις ἀπαιτεῖται ὑπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν τεχνικῶν προύδων, ὃά ἀνοίξωμεν σήµε 0ὸν µίαν παρένδεσιν. Τοῦτο μὸς εἶνε ἁπαραίτηταν διά νά κατατωπίσωµεν περισσότερον εοὺς ἀναγνώστας µας κοὶ διά νά δυνηθῶμεν νά ἁπαντήσωμεν εἰς τοὺς πολλοὺς ποὺ μᾶς ἐρωτοῦν: Τέλος πάντων καλὰ καὶ ἅγια, ε πάσης ἄλλης ἑνεργείας Ἴσις τῶν βασικῶν ἐν Κύ ἴνε ἁπαραίτητος πρὺ γὰ γίνῃ ἡ εἰσηγουμένη κρατικοποίη- πρῳφ [Πιομηχανιῶν. ᾿Μπιβάλλεται αί ἐπιχειρήσεις αὐταὶ αἱ ὁποῖαι χατεργάζονται πρώτας ὕλας, γεωθγικὰ προϊόντα, παραγόμενα ἐν ύπρῳφ ὑπὸ τῶν ἀγρο- τῶν, νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν δικαιοδοσίαν τῆς πιχειρήσεως, Θὰ ἐκλείψῃ ἀσφαλῶς λῶν χιλιάδων ἄγρωτων-- παραγωγῶ ἐχμεταλλευτὰς των. ᾿Ἐκμετάλλευσις οἱ σήμερον, νὰ δηµιουργήσῃ καὶ εἰς ὅσυυς εἴχομεν ἤδη ἐν. Κύπρῳ. ἀτομικιστικῆς ἐ- ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν πολ- ν, ἀπὺ τοὺς ἑλαχίστους μάλιστα, ἡ ὁποία ἔφθα γέους φεουδάρχας Πρέπει δὲ νὰ ὁμολογηθδῇ, ὅτι οἱ ὀλίγοι αὐτοὶ φεουδόρ: χαι ἀπολαμβάνουν ὅλο τὰ ἀγαθὰ τῆς Κυπριακῆς. γῆς ἑλεύ. Όεροι καὶ ἀνεπηρέαστοι δὲν ἐπεβωρύνδησαν κἄν μὲ φυυολο γίαν εἰς προοδευτικὴν χλίμακτ (81ρ6 {αχ) ἀλλ οὔτε μὲ φορολογίαν ἐκιάκτων κερδῶν τοῦ πολέμου. Εἶνε οἱ καθη- μερινοὶ συναγωνισταὶ τοῦ ἡμεροβίου ἀνθδρώπου καὶ εἶνε σχεδὸν τοιοῦτοι οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων τῆς ταλαίνης αὐτῆς νήσου, εἷς τὴν πρυµήθειαν τῶν ἀναγκοιούντων εἰς τὴν ζωὴν, οἱ ὕψωτυὶ νὰ ποῦμεν εἰς τὴν ἀγορὰν τῶν διαφόρων τροφί- µων, καὶ οἱ νύριοι συντελεσταὶ τῆς δημιουργίας ἀφορήτου τι: μαρίῦμου. Καὶ ἂς καταγίνεται εἲς ἀλγεβρικὰς ἐξισώσεις ἢ ἁρμοδία ὑπηρεσία, ἡ ὁποία εἰς είποτε θὰ καταλήξµ, ἐὰν δὺν ἔχει τὺ Ὀάρυυς νὰ ἀντιμιτωπίοῃ μὺ Οιζικὸς εἰοηγήοεις τὴν Χαιάστασιν, Καὶ συνεχίζεται ἡ ἐρώτησις, ταυτόσηµος ἀπὸ τοὺς πυλλοὺς οἱ ἀπευδύνουν τὸν ἰδίαν ἐρώτησιν: Φε , 9 , ἡ ὁποία. ἐπαναλαμβάνεναι ὑποῖον ἁπαράλλαχκτα μᾶς Προτιμᾶτε, τὸν πρατικοποιηµένον βιοµμηχανι- σµὀὸν, τοῦ ὅτο μιχιστικοῦ τοιούτου Καὶ ἰσχυρίζεσῦε, ὅτι δὰ ἐξαφανιοῦῇ ἡ κατάστασις τῆς σχληρᾶς ἐκμεταλλεύσεως, ἡ ὁποία ὅπως ἀντιλαμβανόμεῦα ὗ- φίσταται ὡς πραγματικότης Θὰ ἀπανιήσωμεν ἀδιστάκτως ὅτι µία τοιαήτη παραδοχὴ ἓκ µέρου: µας, δὰ ἰσοδυνάμει μὲ καθαρὰν ἀπεμπόλησιν τῆς ἀγροτικῆς µας ἰδεολογίας. Δὲν εἴμεθα ἡμεῖς οἱ ὁποῖα ὑὰ ἔδες χόµεθα τὴν ἀνταλλαγὴν αὐτὴν, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ὠὡδήγει τὸν ἀγρότην µας, ἀργὰ ἤ γρήγορα εἰς τὴν ἰδίαν ἢ σχεδὸν ἰδίαν ἀφόρητον δι’ αὐτὸν ἐκμετάλλευσιν. Φρονοῦῖμεν ἀσφαλῶς, ὅτι ὑὰ τὸν ὡδηγούσαμεν, ἀπὸ τὴν σκύλλα στὴν ἸΧάρυβδιν καὶ ἡμεῖς κάθο ἄλλο ἀπὺ τὴν τύχην αὐτὴν ἐπιδυμοῦμεν καὶ εὐχό μεῦα διὰ τὸν βασανισµένον ἀγρότην---παραγωγὸν, τὸν νοικο ποῖον ἑλσιέίζομεν εἷς τὸ μέλλον νὰ τοῦ παράσχωµεν ὃλα τὰ στοι χεῖα πρὸς ἀναθεώρησιν ταύτῃς, ἐπιδυμοῦμεν νὰ συμφωνήσωμεν μαξὶ του διὰ τὸ ἐπεῖγον τῆς ρυὺ µίσεως τῆς βιομηχανίας Κερα- µείου Δεμεσοῦ καὶ τὴν ἀνάγνην νὰ τύχη ἀμέσου χειρισμσῦ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως. Εἰς τὸ ξήτηνα τοῦτο, ἐγένετο ἤδη νομοδετικὴ πρόθλεψις διὰ τοῦ ᾿ὁημοσιευθέντος ἤδη ὑπὸ τοῦ εὐρυμαὺδοῦς Γεγικοῦ Εἰσαν γελέως, σχεδίου νόµου ἀφορῶν: τος, «τὸν ἔἶεγχον ἐγχωρίων βιο μηχανιῶν» ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ ᾿Ιουλίου. {Ο ἔλεγχος δύναται νά ἔπιτεν χὺῇ καὶ πλήρης καὶ ἄμεσος, διὰ τοῦ μηχανισμοῦ τοῦ μέλλοντος νόµου Εἰς τὸ ἄρῦρον δὲ 7 δ(. δεται τὸ διπαίωµα εἰς τὸν Κυβεο νήτην νὰ δεσπίζῃ κανονισμοὺς τοῦ τοιούτου ἐλέγχου καὶ εἰἶδι κῶς: (α) διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν τιμῶν -ἄς δέον νὰ σιληρώνῃ διὰ τὰς πρώτας ὕλας, διὰ τὴν δια: ἵνομὴν τῶν βιομηχανυιῶν προῖ Ἱόντων (8) διὰ τὰς τιµάς εἰς ἅς, [δέον νὰ πωλοῦνται τὰ προϊόντα ταῦτα, διὰ τὴν ποιότητα (γ) διά τὴν ποσότητα {ὁ) καὶ µπσολλὰς ἄλλας σοφὰς προβλέψεις Φαν. ταζόμεῦα ὅτι δὰ ληφὺῇ κάδε ἕπ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐὺν δὲν δέλῃ νὰ µαστίζῃ τὸν τόπον ἕλλειψις στέγης. [καὶ τώρά, κ. Διευδυντὸ, ἕ- πιιρέψειέ µου νὰ διαφωνήσω μιξὺ σας εἷς τὸ ζήτημα τῆς δημοτικχοποιήσεως κυὶ νά ἐπιμένω εἰς τὴν χρατιχόποί Πσιν τοῦ Κεραμµοποιείου, διό- τι ἡ βιομηχανία αὐιὴ ἀφορῷ ὁλόκληρον τὴν Κύπρον καὶ ὅμι ὠφισμένον Δῆμον, Επίσης διότι ἡ προμήθεια στέγης δὲν ἀφορᾷ µόνον τὸν πληθ υσμὸν ὠριομένου Δήμου, ἀλλὰ ὅλο- κλήρου τῆς Νήσου. [Καὶ πάλιν εὐχαρισιῶν διὰ τὴν φιλοξενεί» αν, Διατελῶ. µετά τιιιῆς ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΣ Λευκωσία 19)11)194Τ Δίδεται ὄνομα καὶ Διεύδυνσις, Σ.Σ. Μετ) εὐχαρισιήσεως δη. µοοιεύοµεν τὴν ἀνωτέρω ἔπι: στοὶὴν ἑνὸς ἀναγνώστου κας ὁ ὁποῖος διαπνέεται ἀπὸ πραγμα τικὸ δηµόσιον πνεῦμα, ἔνδιιφε ῥόμενος διὰ ἕνα ζήεημα τόσον ζωτικῆς σημασίας, ὅπως ἡ ϱρύδ- µισις ες βιομ]χανίας ἐν Κύπρῳ ᾽Αφίνονεες ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν δίων, ὥστε καὶ τὸ κοινὸν νὰ διαφωνίαν τοῦ ἐπιστολογράφον διευκολυνθῇ καὶ ἡ ΜΟΝΟΠΩ πρὸς τὰς Καρατηρήσεις μας τῆς 4ΙΑΚΗ αὐτὴ ἑμετάλλευσις νὰ περασμένης ἐνδόσεως, διὰ τὸ ὁ | ὀταματήσῃ. ζρόνοια ἀμέσως ὑπὸ τῶν άρµο | ΓΙΑΡΜΕΝΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ | ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΦΑΝΑΤΗ ΡΕΛΗΑ ΤΕΜΠΛΑΝ «τοῦ γέλιου καὶ Αν ἡ φήμη Τοῦ συνεργάτη µας κ. Εἰς τὴν «Ελευθερίαν», γοά: κι ἡ ὁμορφιὰ τῆς φει ὁ ἀγ. συγάδεΊφος µου κ. άσσο ὅτι «εἰς τὸ χωρίον Πυργὰ τῆς «{άρνακος µία Ἱ- δείχνανε τὸ σημεῖο λαΐία ἀπέδωκεν ἐφέτος ἑλαιόκαρ: -- - ο η] ή Γ ὁ τ ο ον ο πον συνολικῆς ἀξίας Ιὸ λ. Εὶς πλείστους ἀγρότας τῆς περιοχής Ἶ χ προσεφέρῦθη τιμὴ 90 Άιρ. δι θά ταν ὁυσβάστακτη ἕκαστον ἐἑλαιόδενδρον». Αὐιάἁ γράφει ὁ ἆγ. συνάδελ» φος διὰ τὴν ἐπαρχίαν του. Φαί- Λευχωσία- ΕΥΠΡΟΣ - . 4 νεται νὰ ἀγαπᾶ καὶ αὐξὸς, οὰν νΝὸ κι ἀμεῖς τὴν ἑληὰν καὶ δὰ εὖχα ο ς ο ο - Αν ὁ ΦΘεὸς Κυβερνοῦσε στὰ Οὐράνια ὅπως ὁ ἄνθρωπος κυβερνάει στὴ Γῆ, καὶ τὸ μῖσος ἧταν τ᾽ ἀπάνθισμα της χαρῃης. ὡδηγοῦσε στὸ δρόμο τῆς ἀδιχίας κι’ αἁπληστίας ”Ανοιξης ἦταν τ’ ἀγκάθι καὶ τ᾽ ἀγριοβοτάνι, ἕι) ἡ πρασιὲς τῶν ἅλιχνὼων ρόδων ἑνὸς τάφου Ἡ καταχνιὰ ὅλης τῆς ζωῆς πάλι. Κι’ ὁ ἄνθρωπος ἀδύναμος νὰ ζήσει, πι’ ὁ ΦΘεὸς ἀδύναμος νὰ κυβερνήσει,... ΥΜΠΑΡ ΜΑΞΟΥΝΤΙΙΗ’ ριστηδῆ νἁ µάθη δει ἑληὲς εἷς τὰ χωριἀ τῆς ἐπαρχίας µας, -4- |καὶ περισσότερα κοµµάτια γῆς. ᾿ 3 3 κά ϕ γιον Γεώργλιον, «Συλίκου, 4ω: |τὶ οἰκονομικάἀ Ναῦματα κάμνι ΄ ς σα, ς ς ᾽ . ϱὸν, ἀπέδωκαν 10 Άίτρες Λάδι] ᾗ ἀθάνατη, ἡ ὑπέροχή καὶ τοι σευλογήµένή ἐληὰ καὶ γύρω, γύ ἄς ῤ . 4 3 φυτεύσουν ἐληὲς, ποὺ εἶναι μιὰ ἑκάστη. Πρὸς 0 σελ. ἢ ὄχι 6 σελ. ποὺ ἔφύασε νὰ πωλῆται ἐ-]θω ἀπὸ τὰ χωράφια των Φέτος ἢ Λίερα τό λάδι, ὁ ἴδιο- κιήτης της ἐπῆρε 90 λίρες. 4ν δὲ τοῦ δώσης τοῦ ἰδιοκτήτου αὐτοῦ 40 Λίρες δὲν δὰ σοῦ δώ ση τὸ ἐλαιόδενδρό του. ”4ς δυῦν ὅσοι ἔχουν ἕνα ἢ βεβαία γι’ αὐτοὺς πηγἡ πλούτου Μπορεῖ ὅμως κανένας ποὺ ἐνδιαφέρεται καὶ ἀγαπᾶ τὴν ἓν . Π «φ οδ 4 7 , ληάν νὰ μᾶς πῆ: Νὰ φυτεύσω: τὰ γι 41, 4 3 λ ιεν ὄχι µόνον γύρω αἀπὶ χωράφια µας ἑληὲς, ἀλλὰ χαὶ Τὶς ευπογραφικές σας ἔργα ΄ |. 8 4 4 ισα ο αὐτὰ τὰ βουνά µας σίες στὰ Τυπογραφεῖα «ΠΑΠΑΤΖΙΑΚΟΣ, σα δα η ο 3. Ἡ ον . ὅλα νὰ τὰ γεµίσωµεν ἀπὸ ἑληές, Τὸ ἀποιέλεσμα Νά μᾶς τὲς φᾷ κύρη, τὸν οἰκογενειάρχην, τὸ ἁληθινὸ σιήριγµα τῆς Γένπρια- κῆς κοινωνίας, Εἶνε γεγονός, ὅτι διαρκοῦντος τοῦ πρώτου καὶ τοῦ δευ τέρου πολέμου ---ποὺ εἶχε τὴν δυσέυχίαν ἡ γενεά µας νὰ ζήτη ---τὸ Κράτος ἔλαβε µίαν μεγάλην ἐξέλεξιν εἰς τὴν συγκρότησιν καὶ διαμόρφωσιν αὐτοῦ καὶ ἐμπεριέκλεισε ἐν τῇ ἁομηδιότητι αὐτοῦ. σπουδαίους κλάδους παραγωγῆς, ἐμφανιζόμενον ὦ: ἐπιχειοηματίας δημοσίων ἔργων, ὡς βιομήχανος, Ἐνεφανὶοθη τὸ Κράτος ὡς ὀργανωτὴς δημοσίων ὐ πηρεσιῶν. Εἰς τὴν Γαλλίαν μάλιστα διετηρήθησον ὡς κρατικαὶ Βιομηχανὶαι, τὸ ἐργοστᾶσιον τῶν Σεβρῶν δι᾽ ἔργα πορσελά- νης, τὸ ἐργοστάσιον [οπλὲν διὰ τάπητας, ἐργοστάσια βιοµη- χυνοποιήσεως καπνοῦ, κατασκευῆς πυρείων καὶ πολλὰ ἄλλα. ᾿Εδημιουργήδη μάλιστα καὶ ὁλόκληους ἐπιστῆμη, ἡ ὁ- παία ἀσχολεῖται μὲ τὴν τοιαύτην ἐπέμβασιν ἡ παρέμβασιν τοῦ Κράτους, εἰς τήν οἰκονομικὴν ὃρᾶσιν τῶν ἁτόμων καὶ ἐξετάζει τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπεμβάσεω: ταύτης ἐπὶ τῆς ἐν γένει οἰκονομικῆς ἐξελίξεως, ἡ ἐφηυμοσμένη πολιτικὴ οἶκο- νομὶα, ᾽Αλλὰ τὸ δέμα µας εἶνε εὐωὺ καὶ ἔπαγω ὁν, καὶ διὰ νὰ δώσωμεν μίαν ἔσιω καὶ σύντομον ἀπάντησιν σήμερον, εἰς τοὺς ἀναγνώστας µος, οἵτινες ἐπείγονται νὰ λάβουν τὴν ἀπάντησιν ἀμέσως, δὰ τοὺς εἴπωμεν: | Πιστεύομεν ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ ἀωχὴ τοῦ. 1ηἱκκο [α1νο, Ιαἱμμδῦ. ῥδος δέον νὰ, δεωρηῦῇ ὅτι ὁριστικῶς ἐχρεωκὺ- πησεν᾽ ἡ ἀυμονὶα ἐν τῇ οἰκονυμία, δὲν ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ἀπολύτου οἰκονομικῆς ἐλευδερίας τοῦ. ἁτόμου, ουναντίον πιστεύοµεν ὃτι ἡ ἁρμονία αὕεη δὰ πρὀζλΏῃ ἀπὸ τὴν λελογι- σµένην κατεύθυνσιν τοῦ Κράτους---τὴν Χατευδυνοµένην οἶκω - νομίαν---ᾗ ὁποὶα ἐπιδιώκει ὄχι µόνον υἰκονομικοὺς ἀλλὰ καὶ εὐρυτέρους κοινωνικοὺς σκοποὺς. νε ᾗ ἀσθένειες «άχος, Φὤλοιὴ ερίβη, ΠΠυρηνοτρίης, Βαμβῳ' κίαση κλπ. τη Δὰ χαὺδ,ῦν ὅλοι οἱ κόπά: καὶ ιόχὃοι µας ἀπὸ τὴν ἁδια: φορίαν καὶ ἁἀστοργίαν τῆς Κν'. βερνήσεως καὶ τοῦ Γεωργικοῦ- Πμήματος, τῶν δύο αὐτῶν µεγά λῶν ἐνόχων γιὰ τὴν μὴ κατα πολέια]σιν τῶν ἀσθενειῶν τῶν ἐλαιῶν µας. Τῶν ἀσθενεμῶν ποὺ ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ ὀμισιήμα ἱ τος δὰ καταστρέψουν καὶ κατα φάγουν τὸ ἕνα ἑκατομμύριο ον ἑλαιῶν τῆς Κύπρου. «ήμερα ποὺ γράφω τὰ ἄνω: τέρω εἶχα τὴν εὐτυχίι νὰ συ: νομιλῶ μὲ δυό ἐμπόρους λαδιοῦ καὶ ἐληῶν, 'Βλληνας ἐκ Χίου, Ἡ κουβέντα µας γύρω ἀπὸ τὴν ἐληὰν καὶ τὰ κέρδη της. ψε στὴν κουβέντα µας ἀπάνω μοῦ ς λέγουν οἱ ἐκ Χίου ἀδελφοὶ µας Πύσα συνεργεῖα ἔχειε γιὰ τὴν καταπολέμµησιν τοῦ δάκου --Οὐδένα, τοῦ ἁπαντοῦμε καὶ τοῦτο πρὸς δόξαν τοῦ Γεωργι: κοῦ µας Τμήματος καὶ τῆς πο Λιτισμένης ᾿Αγγλικῆς Κυβερή: σεως ποὺ παρὰ τὴν Φέλισίν µας μιᾶς κρατᾶ δούλους Τ0 χρόνια, --Οὐδένα, μιᾶς λέγουν, μὲ με: γίσιην τὴν ἀπορίαν. Καὶ σιὴν “Ελλάδα ὑπάρχουν ἄνω τῶν 40 συνεργείων πρὸς κατατολέμησιν τοῦ 4άκου, ὡς καὶ ἄλλων ἆσθδε γνειῶν τῶν ἑληῶν! Λὐιά καὶ πολλὰ ἄλλα ἤδιλα νά ἔφριαναν στ αὐτιὰ τοῦ νῦν Κυβερνήτου. δτυὺς προκατοχους Διοι» χηιὰς ας τοὺς τὰ εἴπαμε καὶ του καὶ στοὺς διαφόρους φράλλαμε σὲ διαφόρους ἤχους. Φαίνεται τ. ἄφιιὰ των δὲν ἕ- παιρναν καλὰ τοὺς ἤἴχους καὶ πή γαιναν τὰ λόγια µας στὸν ἄέρα. 4ς ἐλπίσωμε ὅτι ὁ νέυς Κυ βερνήτης καὶ οἱ πυνεργάται του πρὶν μᾶς ἀφήκουν καὶ ἐγκατα- Αλλ᾽ ἡμεῖς ἐπιδιώκομεν νὰ ἀξιοποιῆσωμε τὴν παρα ῶ- γἡν χωρὶς τοὺς ἐμπορικῶς ἤ βιομηχανικῶς ἐκμεταλλευυμένους τά γεωργικά αροϊόντα, τά ὁποῖα εἶνυι ἀνάγχη να τε)ῶσι. ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν παραγωγῶν, καὶ ἐπιδιώκυντες τὴν πρατικοποίησιν ἡ ὁημοσιοπ τῶν σχετικῶν βιομηχανιῶν, ζητοῦμεν τὸ μέοον διά τοῦ ὁ ποὶου 9ά ἀποχτηθῶσιν αἱ βιομηχανὶαι αὗτοι, αἱ ὁπαῖαι νά ἱπαραδοδῶσιν εἰς χεῖρις τῶν ὑπευθύνων συνεταιρισμῶν :τῶν παραγωγῶν.ι ἵτινες ἄνευ κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ, νὰ Γἐλέγχουν την παραγωγὴν καὶ τὴν κατανύλωσιν. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἰφανικόν μιᾶς ὑγιειοῦς ἁγωοιικῆς καὶ κυινωνικῆς κής, Σὸ πραγμαιφάδι]σιµυν κα ος τκκο θίι]σιεν | πολιιι-) τούτου δά ἑξωιάυωμεν πρυυεχῶς,] πι Έτ λήωυν τὴν «Ἀῆσον µας νὰ ἆ. νοίξουν καλὰ ιὰ «φιὰ των εἷς (τὴν δικαία φωνή τοῦ γεωυγικυῦ ἵμας κόσμου, ποὺ ἄν τὸν πλευρί ἴσουν μὲ καλὰς καὶ ἁγαὺ ἷς δια» } ᾿δέσεις χουν γὰ μµάδωυν πυλλὲς (καὶ µεγ έλος ἀλήδειες. . 1 ΠΕΛΑΓΙΑΣ Τυπογραφεία: «Παπατξιᾶνος» | { . | Υπεύβυνος: | :

Title Subject Page
ΑΝ.... 2p
ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΗΑ 2p
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2p
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΝ & ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ 1-2p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Γεωργία 1p