Back

ΔΡΑΣΙΣ, 1948-02-12

δ. ο ιω-α δν τῶν Μητροπολιτῶν τῶν 8 περιφερειῶν καὶ νὰ διεξαχὺῇῃ ὅ- νας ἄσκοπος ἀγὼν μὲ ὅλα τὰ κακὰ καὶ ἐνδεχόμενα ἁπρόο: πτα διὰ τὴν γαλήνην καὶ ἠσυχίαν τοῦ τόπου. Καὶ ὅμως 4 ”, ” 5 - ἦτο τόσον εὔκολον νὰ ὑποστηριχθῶσιν ἀπὸ κοινοῦ οἱ χαλ- λίτεροι καὶ ἐνδεδειγμένοι διὰ τὰς ὃ περιφερείας [εράρχαι. Καὶ ἦτο ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία διὰ τὴν Κυπριακὴν ᾿Εκκλη σίαν νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἱερὰν της Σύνοδον κατὰ πάντα ἆ- Φατρίαστον καὶ ἀχομμάτιστον. [Πλαισιουμένης δὲ τῆς άνεπι- λήπτου αὐτῆς ἱεραρχίας μὲ τοὺς νέους µας {ἱερωμένουε ὡς Χωροεπισκόπους, θὰ ἐκερδίζετο ὁριστικῶς ἡ γαλήνη καὶ ἡ εἰρήνη ποὺ ἡ μακρὰ ὀρφανία της ἐξανέμισε. Ὅλα ὅμως αὐτὰ δὲν ἔσχον καµµίαν ἀπήχησιν εἰς τὴν ψυχὴν 4--δ αὐτοκαλουμένων αὐτοκαυδάλων ἡγετῶν. Δι) αὐτοὺς τὸ πᾶν, ἦτο καὶ εἶνε ἡ ΒΗΚΔΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙ- «ΜΟΤΗΣ τὴν ὁποίαν δι ἀνοκοινωθέντο: των---τοῦ τελευ. ταίου τῶν ---κατὰ τὴν προχθεσινὴν ἐκλογὴν, ἔθεσαν ὑπεράνὼ ὅλων. Νὰ καμαρώσῃ λοιπὸν ὁ ΛΑΟΣ τοὺ ἀλλοπροσάλ- λους αὐτοὺς ἡγέτας, ποὺ μὲ τὴν καταστρεπτικήν των πο: λιτικὴν ἐζήτησαν νὰ ὁδηγήτουν εἰ τὸν ὄλεῦρον καὶ τὴν ἁ- δελφοκτόνον διαµάχην των, ᾿Ασφαλῶς ὄχι' κἄτι ὅμως πρέπει νὰ γίνῃ καὶ αὐτὸ ἆ- σφαλῶς θὰ γίνη, διότι ὅ Λαὸς ἐπῆρε στὸ χέρι του τὰς Ἄ- ποθέσεις του καὶ εὰς χειρίζεται καὶ θὰ τὰ χειρισὺῇ κατὰ τὸν πλέων προσήκοντα τρόπον. 'Ἡ ἐχλογικὴ ἐπιτυχία τῶν ἔκλε κτῶν τοῦ Λαοῦ, εἶναι ἡ ἁἀπαρχὴ μιᾶς λαμπρᾶς σταδιοᾶρο- μίας, . . Πιοστεύοµεν ὅτι οἴέπιτυχόντες Μητροπολῖται, ᾿Ανδρόνι- κυς καὶ. Φώτιος εἶναι οἱ ἀπαράμιλλοι ἰἱεγάρχαι ποὺ δὰ ὅδη- γήσουν τὸν ζυπριακὸν λαὸν εἰς τὰ πειρωμένα του. Υπεύδυνον 1. ΠΒΛΑΙΊΑΣ, Ἐ, Π. Ὀκκόνορ Νο 9 Λεμεσὸς Πὖποις «ΠδΙαΑΤΛΙΑΚΟΣ» Ελλάδος 86 Λεμεσὸς ΜΗΧΛΝΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΥΤΗΡΙΟΝ Λευκωσία, ὁδός Καρὰ Πουπᾶ ἀρ. 15--ιδ Τηλ. 79ο Παρελήφῦησαν καὶ πωλοῦνται εἰς τιμὰς διατιµήσεως Κινητήριοι μηχαναὶ 5--το Η.Β. Παλάγκα Βελγικὰ 1)2-2 τόννων ωρακρασηριρκκινσιαααώναπαιν ποὺ μᾶς παρέχει τὸ ἔδαφος. ΚΛΕΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓεοργικΗ ΣΤΗΛΗ | Κανόνες Λιπάνσεως Γιὰ κάθε στρέμμα ποὺ δὰ καλλιεργήσετε μὲ σιτηρᾶ, πρέπει νὰ ρίξετελιπασματικὲς µονάδες ᾿Αζώτου ὃ, διαλυτοβ” ὑπερφωσφορικοῦ µονάδες ὃ καὶ Καλίου τίποι, Αὐτὸ σηµαί- γει τύπον : ὃ --ὂ ---θ. Γιὰ κάδε στρέμμα ὁσπρίων, µονάδες ᾿Αζώτου !, 6: περφωσφορικοῦ (πάντοτε διαλυτοῦ) ὅ καὶ Θ,ιϊκοῦ Μαλίου Αρα τύπου γιὰ τὸ στρέμμα, 1--ὔ--θ. . 1 ιὰ κάθε στρέµµα Λαχανικῶν--Πωτάτες κλπ τὸν πυ μονάδων, 10--6 -132. Τὰ νούμερα τὰ πρῶτα σηµαίναυν τὰς µονάδας } περιέχονται ᾿Αζώτου, τὰ δεύτερα Φωσφορικοῦ καὶ τὰ τρῖ Καλίου. Γιὰ κάθε στρέµµα ἀμπελιῶν ἤ σταφίδος μονάδ λιπάνσεως κατὰ στρέμμα, ὅ --4---θ. Γιὰ κάδε στρέµµα ἐλαιώνων 4---ᾱ---ᾱ γαὶ Γιὰ κάθε στρέμμα Ὁπωρώνων ϐ --θ--θ Ὁ κάθε Γεωργὸς πρέπει νὰ ἀντιληφδῆ δει τὸ Αἰπὰο εἶνε τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει τὴν πόρτα τῆς εὐτυχίας οτοὺ φέψ τὰ μεγάλα καὶ σταθερὰ εἰσοδήματα. Πρέπει νὰ προσφέσαονα ὁ γῆ ἕεοιμα διαλυτὰ στοιχεῖα εἰς τὰς ἀναλογίας ποὺ χθειάξονι νὰ παραχθῆ τὸ τόσο .εἰσόδημα μὲ τυνδυασμὸ τῶν ὄννατονήε ΤΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ. Δυνάμει τοῦ Αρ8ρου 99 τοῦ Νόι 96]945 δει ὁ Νικόλαος Γιάγκου Κωσεανιῇ ἐκ Κάτω Πο δίὼν συνεφώνησε νὰ πωλήση χὠράφι 9 σκάλες ὦὃ προσιτά κος τῆς Μαύρης ὑπ ἀριδ. ἐγγραφῆς Νο 931801 ἡμ. 86)6} τὰ 4)6 μερίδια ες τὴν ᾿Αρειὴν ᾿]ωάννου Χρήστου ἔν ΚάτἸω λεμιδίων διὰ 4. 10--0--Ο0 ὑπ ἀριδ. 9 105]468. ΛΕΜΕΣΟΥ το Γνωστοποιεῖ, ὅτι κατόπιν τῆς αὐξήσεως Ἵῃ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Δασμοῦ Γωτανα, -: λώσεως, ὤψισε ἀπὸ τῆς ὃας Ἰανουαρίου Ἡ 1948 τὰς τιμὰς τῶν σιγαρέττων της ὡς ἑξῆς ι Κολάνια Χρωμίου 'Ὀλλανδικῆς κπατασχευῆς ῇ | Είδη Ποσότῃς Τιμή Β ὃρ)Τιμὴ « ὃο Τιμὴ ΒΤΟΙΨΗ ΠΡΟΣ ΠΒΡΒΗ ΔΟΣΙΝ σιγαρέττων σιγαρέτ. πακέττου ! πακέττου ο ας - Τροχαλίες διαφόρων μεγεθῶν Δ 9 Ν ᾿ φ , | 9 «2 ΓΠ . ) ὈἼἼἼἼπ. ἲ ι ᾽λλωνιστικὲς Μηχανὲς μὲ ἀπόδόσιν 1δ--20 | ΙΝΗΙ . 0.34 Γο.10 ο, : πιλῶν τὴν ὅραν καὶ μὲ ἄχυρόν χανόγικὸν. ΜΙΣ ὀ)δάἱ» Ιδ) -- αὖθ | . ᾽Αναλαμβάνομεν τὴν κατασκενὴν κοὶ ἐγκατάστασιν παντὸς | ΜΗΝ ΕΡΙΝΙΙ 20.101» {919151 δ00,: εἴδους μηχἀνημάτων (ἀντλίαι περιστροτικαὶ ἐμβολικαὶ, ᾱ- | αρ. ι ο. ο. ἳ λευρόμυλοι, γυψόµυλοι, Ζυμωτήρια, ὄνγανο µεταδόσεως | η ... ου) κινήσεων κλπ. «ΤΙΣ ΜΗ 92-61» 91909 Ἐπισχκεφθῆτε µας διὰ τὸ συμφέρὀν ὅας ΗΝ ΗΝ Ἠδιοκτήτης:-- ! ΠΕΜΠΤΤΗ ΙΟΗΗΣ ΠΕΛΗΓΙΗΣ σπωααάστας--κασπεο-σσε-«κσατε | ΙΗΙΛΝΛΛΙΙΙ ΙΦΙΜΙΡΙΣ ' ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | η . .. κο κ ματ ας νο 19 4δ Γρεφ.ἴα: ο πο. ο | τα. ο Η Νοὺ | Ετος 1ον Αρ. φύλ.11 | . Τ. κ, ἀτ, Τηλ. 900-- 149 | ΘΡΕΛΝΟΝ ΤΟΥ ΑΕΡΡυΤΙΚΟΥ ΠΡΟΘΙΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τιμ 1 νο. | ο. Ὃ ος ος κ ανα κκ λάκωκα- χα εας - κ. Σημειο. [ο Μεταλλωρύχοι | ᾿Τοὺς εἴδαμε στὴν πύόλι µας τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς «προχθὺς. ᾿Αλοίμονον δυσκολεύεται νὰ τοὺς ἀναγνω- Ὡφίαῃ κανεὶς μὸ τὴν καθ΄ ὁμυίωσιν πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην, ἡμορφή τους. τς Ἡ ἐπίσκεψίς των στὴ Λεμεσὸν, δὲν ἦταν διὰ νὰ περά- Ἴσουν ὀλίγας ἡμέρας εἰς τὴν πόλι µας, κατόπιν μιᾶς µι- «κρᾶς ἀδείας. ποὺ εἶχον δικσίωµα νὰ λάβουν, ἔπειτα ἀπὸ πὴν΄ σκληρή ἐργασία τους τόσα χρόνια’ τοιαύτη πολυτέλεια δὲν μποριῖ. νὰ νοηῦῇ διὰ τοὺς δυστυχισµένους αὐτοὺς ἆ- πυκλήρους τῆς ζωῆς, Ἠλθον στὴν πόλι µας διὰ νὰ ἀπευθυνθοῦν μὲ τὸ κου: υαἱ νοῦ ἐράνου, πρὸς τοὺς πολίτας Λεμεσοῖ, νὰ ζητήσουν (τὴν προαιρετικἠν των εἰσφορὰ, διὰ νὰ μπορέσουν νὰ ζή σουν τὸς ἡμέθας αὐτῆς τῆς σιωπηλῆς των διαμαρτυρίας, ἐ ναντίον τῆς τυρανικῆς ἐκμεταλλεύσεώς τὴν ὁποίαν τόσον φρικτὰ αἰσθάνονται ἐχεῖ κάτω υτὴν περιοχὴν τοῦ Μαυρο ᾿βουνίου καὶ τῆς Φοι κάσας. Οἱ ἂνθρωποι αὐτοὶ ἄς τοὺς ὀνομάσώμεν αρὺς στιγμῖν «ἀνθρώπους, μὲ τὰ χαραπτηθιστικά των βιισικὰ ἠλλοιωμένα, ἀὔγοπεθαίνουν κάτω στὰ ἀνήλια βάδη τῶν ὑπογείων στοῶν μιᾶς ξένης Μεταλλευτικῆς “Εταιρείας ζητοῦν ἀπὸ τὴν Γταιρείαν ἀνθρωπίνην µεταχείρησιν τούὐλάχιστον' ζητοῦν χυὶ «Απειδὴ δὲν βωίσκουν µίαν ἀνθρωπίνην µεταχείρησιν Κατα” ᾿Φεύγουν στὴν ἀπεργίαν. Μία ἀδύναμος διαμαρτυρία πρὸς ᾿ πὺ παρὸν μὰ συγχρόνως ἀποτείνονται εἷς τὴν Κυπρισκὴν κοινωνίαν διὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸν. ἀγώνα των καὶ νὰ δυνη- θῶαι νὰ ζήσουν ἔστω καὶ ὁπωσδήπυτε μέχρις ὅτου ἡ Ἔ- { ταρεία εὐδοχήση νὸ λόβῃ ὑπ ὄψιν μερικὸ αἰτήματά των { διὰ τὴν καλλιτέρευσιν τῆς τύχης ιὠγ. η] μεῖς ἀπὸ ζήτημα ἀρχῆς, δὲν δεωροῦμεν {κανοποιητικὶν τὴν λύσιν αὐτὴν ὁσονδήποτε καλλιτέρα καὶ ἂν εἶναι, ἀλλὴ φρο νοῦμεν ὅτι τὸ ζήτημα αὐτὸ παίρνει τὴν ἰδίαν προτεραιότητα, ὅπως τόσα ἄλλα βασικὰ΄ ζητήματα εἰς τὴν πατρίδα. µος. Εἴναι ἀνάγκη νὰ ἀντιμετωπισθῇ καὶ αὐτὸ μὲ τὴν ἰδίον οοβαρότητα, ὅπως ὅὕλα τὰ λοιπὰ. Τὸ ζήτημα ὕμως τοῦτο ἐμφανίζεται ἀπὸ δύο ἀπόψεις, . Πρῶτον, ὡ- ζήτημα συμπεριφορᾶς Ἑένων ἐπιχεινημα” τιῶν πρὸς τὸ µέρος µας καὶ τὰς βασικὸς µας ἐπιχειρήσεις καὶ Δεύτερον, ὡ: ζήτημα ζωτικῆς σημασίας διὰ τὴν Κιυπριαχὴν οἰκυνομίαν διότι παρέχει τὸ μέσον ἐκμετολλεύ- σεως τῆς ὀργυσίας ὑπὸ τοῦ κεφιλαίου καὶ ὄχει ἀνάγκην γομοθετικῆς ἐπεμβάσεως καὶ ουτικῆς ουθμίσεως, «Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἀνεπτύξαμεν, οἱ ἀπόψεις µας παραµέ- νουν ἀσάλεντοι καὶ δὲν δεωροῦμεν ὅτι μπορεῖ νὰ χωρίσῃ ἄλλη λύσις παρὰ ἡ κρατικοποίηοις καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν βιισικῶν ὀτεχειφήστων ὑπὸρ τοῦ τόπου, μὲ” ἱἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς ἐπιχειρήτεως εἰς τὰ κέρδη τῆς ἱεπιχειρήσεως. Ὅλαι αἱ ἄλλαι είναι λεπτοµέρειαι καὶ παρο- νυχίδες. Φανταζόμεῦα ὅμως ὅτι καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο θὰ ἀναμείνη τὴν Βαρραλέαν -ἀντιπροσωπείαν τοῦ λαοῦ διὰ τὸν αἴσιον χειρισμὸν, Ας ἀναβείνομεν λοιπὸν καὶ δι ὀλίγον ἁκόμη εὐτυχῶ: χρόνον ὅτε τὸ δύνταγμα δὰ ἁτυχαταστήυῇῃ τὴν εάξιν εἰς τὴν γενικὴν οἰκονομίαν τῆς Πατρίδυς µας, Ἐλεγχτὴς Προμηδειῶν Επὶ τέλους γῆν ὁρῶμεν' ὁ διαβόητος αὐτὸς δράκοντας τῆς οἰκονομίας τῆς πατρίδος µας ἄρχίζει νὰ μᾶς ἀφίνει τὰ δεσµά µας περισσότερον καὶ περισσότερον χαλαρὸ. Νὰ πι- στέψμεν ὅτι ἡ Γζυβέρνησις δὰ ἀντιληφθῆ ἐπὶ τέλους ὅτι τὴν µεγαλειτέραν οἰκονομικὴν ἀποστράγγισιν τῆς Κύπρου τὴν ἔψερε ὁ ἀῑαίσιος αὐτός δεσμὸς τοῦ ΕΔΛΕΓΚΤΟΥ Προμ ιθειῶν Θι ἀντιληφὺῇ ἆραγε ὅτι δὲν χωρεῖ πλέον καμμία ἅπο- λύτως ἀναβυλὴ καὶ πρέπει ταχέως νὰ διαλύσῃ τὸ ΚΑΤΑΡ διαχειρίσέως τοῦ Τμήματος αὐτοῦ ᾿Ιμελετήσομεν ἐπισταμένως τὴν ὕλην πολιτείαν τοῦ Τµήµατος τοῦ ᾿Ελεγκτοῦ. Δὲν δέχωμεν νὰ ματαϊοπονήσωμεν ὑποδεικνύοντες καὶ εἰσηγούμενοι, διότι τίποτε ἀπολύτως τί- ποτε δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ οἰανδήποτε ἀπήχησιν ἤ νὰ φέοῃ οἱονδήποτε ἀποτέλεσμα. Τὸ συμπέρασμα εἰς τὸ ὁποῖον κα ταλήγομεν ὁδενδήποτε καὶ ἄν ἐκκινήσωμεν εἶνε ἕνα καὶ µοναδιχκὸν. 'Ε κατάργησις τοῦ Τµήµατος ᾿Ιόλεγκτοῦ Προ- μηθειῶν ἡ ἄμεσυς καὶ ὁ αὑστηρὺς ἔλεγχος διὰ νὰ χατανδ- μηθοῦν αἱ εὐθύναι. Δὲν ἠωποροῦμε νὰ βλέπωμεν διασπαῦν ζόμενον τὸν τίµιον ἱδρῶτα τοῦ Λαόῦ εἲς τοὺς τέσσαρας ἀἄνέ- μοὺυς' δὲν εἶνε ἀνεκτὸν νὰ βλέπωμεν νὰ πετοῦνται εἰς ἅμφι ανμεγάλην ουμμετοχὴν τῶνεδην. βόλου σκοπιμύτηιος ὑπηρεσίαν ὁ ἐκαιομμύρια Λίρες, ὅταν ἡ τοκτικὴ ὑπηρεσία καταπονουµένη ἀπὸ μακροῦ διὰ νὰ συν” (τηρήση τὴν Κυβερνητικὴν μηκανὴν ἰκικοποιεῖται μὲ τὸ ἡ: µισυ πυσὸν. Δὲν ἠμποροῦμεν νὰ-ἀνεχώμεῦα τὴν ἀπειρίαν τὰ χειρίζε ται ζητήματα ῥασικῆς σημασίας τοῦ τόπου, ἀπαιτοῦντα ἅμε σον, μετρηµένην, συνετιν καὶ ῥλοχληρωμένην ἀντιμειώπιπιν. ᾽Λοκετὰ δεινὰ ἐπεοώρευσε τὸ Ἑμῆμα τοῦτο εἰς τὸν ταλαί πωρον αὐτὸν Τόπον µας. ἱζάμτομεν ἔκκλησιν εἰς τὴν [υ-- Ἰβέωνησιν νὰ 'μᾶς ἁπαλλάξῃ, νὰ ἁπαλλάξμ τὸν Τόπυν αὐτὸν [ἀπὸ τὴν πληγὴν αὐτὴν τοῦ Φαραὸ. Κάδε χαῦοτέρησις, κάθε ἀναβολὴ, ἐγκυμονεῖ κινδύνους κοὶ πακὰ ἀνεπανόρὺ οτα. [Ας ὀτικρατήθ] καὶ τὴν τελευταία στιγμὴν ἡ ούνεσις καὶ ιᾶς βαρέση διάλυσιν, ὁριοτικὴν διάλυοιν τοῦ Ἠμήμαιος υὐ: Γτοῦ, πλέον ἡ Κυβέρνησις. ΓΜητροπολιτικαὶ ᾿Εκλογαὶ | Ἅβγινε καὶ πᾶλιν ἀνάγκη νὰ χωριοῦῇ ὁ Χόομος. τὴν Φιβρουμρίου οὗ διαφόρους παρατάξεις διὰ τήν ἀνάδειξεν θουυς μα νυν | ωαςὸ ΣΤΙΙΜΛ αὐτὸ καὶ νὰ διατάξῃ ἕνα. λεπτομερή ἔλεγχον τῆς. .,

Title Subject Page
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 2p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 1-2p