Back

ΚΥΠΡΙΑΚΗ, 1954-03-07

2 ΠΛΡΕΒΙΛΙΕ Τῦ ΛΝΥΤΟΗ ΠΩΗΛΤΙΘΥ ΚΛΙΛΙΤΕΧΗΙΟΣ { 2 Ἐφόρησεν ἐσώρουχά ΑΟΝΑΙΝΟΝ. ὅ Ἰδιωτ, ἂν ταπόχκο σίς.. ἀευοποθικῶς) Αί κι) λιτέχνιδες τῆς ἐπιθεωωήοσως «Πειὸ θευμὰ ἀπὸ τὺ Παοίσ ο εἶναι συνηθισμέναι νὰ, λέπυνν γάμαες ἐπὶ σκηνής, ἀλλ φοφετικὰ, ὅταν μία ὑλέπῃ εἰς τὸ δωμάτιον τῆς τολν- λέττας της ἕνα Εύνον σεῦγος μνῶν γαμπῶν. Αὐτὸ λοιπόν ὑπῆο Ἐεν ὁ λόγοςν ὁποιαν Ίνι τῆς γεαρὸς προσήχθη ἠνώπιον χαστηουίου. ᾽Ανηλίκων, ἐν. «λονὸί γῷς κατηγουυύμενος ὅτι ἔχλειρε ἵ- ἀπὸ αὐτὰς ὃ: ἁ τ ὺ Ν µατισμὸν ἀξίας ν λ, ἓκ τοῦ θεά: τρου. Γκοάνύι κ. τοῦ Λονδίνου, Καταθέτυϊσια ἑνώπιον τοῦ ν΄ καστηρίου ἡ ἠθοπυιὼς ὃν Ἐτυῦ Κέννυ εἶπεν, ὅτι χε μετα ῇ εἰς τὸ. δωµάτιον τῆς τοναλέττας της τὴν 1, ον νι ὥσιαν, Παφετή η- σα, πωρσφέθεσεν, Ότι τὰ ἑνδύμας: τα ἐκινοῦντο ἐπάνω ες ην γος- µάστοαν. Ύστερα ἐπούοεξ γυμγὲς, γάμπες πίσω ἀπὺ μίαν «ισθάνυνται δισ] ε δυὺι “ΕΗΠΒΙΛΡΗΣΕΛΣ της κοὶ κοσμήματα: ο ἔφ σαν Κατήγγο ας τὸ πργονὸς εἲς τον δι υθήντην ον γῆσν νι το μετα ἠκαύοθσιον ς1 ναί ἅπα ἄλλο δωμάτιον, δαςὶ μὲ τὸν ὁ ο θντην Εισἡ 8: πο εἲς αὐτόν. Γδυ εν τὸν ΝεΝ αιιονις σαι νον πως. τωσπον λιὰ { ανονισμένην θ τμ καὶ τότε μἳ α ο ντις τὸν οτηθόθεσμόν Πο. παντελονόνι οι). μή μὲ, τὸ τστοηε κ ν τὸ γω σκουλαίντα γα σιτοωήν ο λα) ιέ πια. τὴ Ἑοωπιθεῖς ὑπὸ ἀστονοα κοῦ ὁ ψομοόσ, διὰ νε Δήσῃ εδ γησεις. ὑπήντησε Ἀτύνυμίοο, χαὶ ποοσέ θεσον ὅτι εἶχον εσύ λθῃ ος τὸ δι)- μάτιον ἀνόμη μίαν αοσὰν ποσο: “Ὁ. µικωός ἠωνήθη τὴν 'Ο. Δικαστής, εἶπεν: ὑπῆο μουνί πένωσ, κατοσίαν 2 λωπῃς. [ ἀποροίατονν τὴν ὑπύθεσιν, Δὲν εἴμεθα αεπεαµένοις ὅτι χε πῳωόθνας νὺ στευηιῇ μµως ἥ δεί κτήτυιιι τῶν ἐνουμάτιων επὴς αὐτῶνος ΙΡΓΛΛΟΗΙ ΤΛΥΡΗΤΙΑΛΗ ΕηΡΙΡΗ ΤΗ ΛΗΟΥΠΗΙΘΗ ΕΙ ΜΛΤΑΛΗΗΙΡΗΙ ΡΟΔΟΣ, 5 (Γον ἀντοπυχι - τοῦ µας). - '᾿Υπὴ τῆς Γενιλῆς οικήσεως μελειᾶται ἡ διουγάνω σις «Ῥοὺ αχοῦ ἂὲ μπενθημένον» χατὰ τὸν Αὔγουστον, πυὺς προσ ἐλκυσιν ἐπισκεπτῶν ἓκ τοῦ ἐξώτε- ρινοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ. Ἡ κοατοῦ- Ῥνρσααι κ ος ) ή ἱ . . . . --- ων ὕ ἐπαναργέτει τὰς ἐργγχσέχς του εἰς τὸ νέον ὴ ο Μι κ κατάστημό του εὲς την ὁδὸν Επλὲν σπν- ππωτ ωῳω τα ζὰρ ἀρ. «Σ55--.Σ7. «λος ν ὲ ͵ ο Γι -- Ἔφθασαν ᾗ ΒΑΦΛΙ [πιούία ϱ) εἰς Φόρμαν κρέµας. ΜΑΛΛΙΩΝ Ἄ Μὲ τὴν νέαν θαφὴν Ιπιεάϊᾳ Ότεπιε Ὠ” μπορεῖτε νὰ θάψετε τὰ µαλιά σας σὲ ὁποιονδήποτε χρωμµα- τισμὸν προτιμᾶτε, οἱοσδήποτε καὶ ἂν εἶναι ὁ Φυσι- κὀς των χρωματισμός, τελείως ἄσπρα. σσασοεν ο στ οσ 3 ατα ο πώ ον Χ Ἡ “ππεᾶία Ότεπιο ” σίους χρωματισμούς. ΤΡΩΜΕΝΗ (Ένα σωληνάριον (Βοϊήε “Ε”). Φημισμενα ἀπὸ τὸ Ξγλεια ͵ Δ ----ᾱἲ ---- πτο ----- νου ο ετ --- Ἕρυ ρου Ξε. πωσαᾷ νου ου» ο. ρυωσ κ ο ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΛΡΛΑΚΛΙΛΒΗΚΙΙ ΛΙΝ ΤΩΝ ΕΙΛΗΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ͵ Λευνηῆς -- Σουηῦεν ΥΓΑΙΒΟΑΕΒΩΣ θελόνων κλπ. Διεύθυνσις: Τ.Κ. 211, ΤΗΛ. Ἀ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ νά ἐξασπρίσε- , τε πρῶτα τὰ μαλλιά σας (νὰ κάµνετε ΒΕΟΟΙΟΚΑΤΙΟΝ) καὶ ὕστερα νὰ τὰ 6ά- { ψετε. Ἡ «ΙΜΕΡΙΑ» καὶ τὰ δύο συγχρόνως. Χπ ΕΙΝΑΙ σὲ φόρμαν κρέµας ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΝ- ΟΝΜςΕΝΤΕΑΤΕΡ ΓΟΡΗ), ΧΛΕΙΑΝΜΙΜΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 5)- Εἰς ὅλα τὰ καλὰ κομµωτήρια, καταστήµα- τα καλλυντικῶν καὶ φαρμακεῖα. Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος ὃς Διανομεὺς: κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ στον Τ0---ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ σι Ημ εἶνια, πας Ἠ τουσ ' ἵ αἩ αὕτῃ ἐκδήζωσις ἐπεχταθή καὶ εὶς τὰς ὑπολαίσυνυς, νήσους, τῆς Ἴ λωδεγανήσους ὅπου αἲ λέξεις εὔ- πισχόπται γαὶ πεωιηγητιά» εἶναι σγεδόν ὄγνωστωο. η { ω κ. Ἡ Ὡς --Εονυτροπλανξ | α 32940, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ν να ψ ο ἓς ἡ μή ΠΡΙ πι. ν οᾗ ή 6/9/ΠΕΡ Π' Ἱ Ἄ Μία νέα καὶ σπου:- ' δαία ἐφεύρεσις τῶν α Εργοστασίων ὅ κ Ἁξ ρε Ηήν ΡΛΗΙς Χ΄ Καθαρίζει καὶ θάφει τὰ μαλλιά. καὶ ἐὰν ἀκόμη ταῦτα εἶναι ΟΕΕΜΕ «Ώ» κάμνει προσφέρεται σὲ 27 θαυμα- μὲ δύο φιαλίδια ὑγρὸν 0 ΜΥΛΟΡΔΟΣ ΚΛΙ Η ΜΥΛΑΙΛΗ” Ἡ ἀπυνοηπὰ ἔδωσε ἕνα ἀπὸ τοὺς τὸ κέφι της. ασχεδάσεις. ως πονλοὺς παιδικοὺς χοροὺς σμένων ἔχωιε τὴν ἐμᾳάνισίν του καὶ τὸ χαριτωμένο αὐτὺ ας ος αν ος τς τοῦ Μυλόρδοι καὶ τῆς Μυλαίδης». κε ον ον ή ο η : / ... Ύστεοι ἀπὸ τὰς χαταστροφἁς τοῦ πολέμου Ἡ Γερμανία εὔρισχει ἀκόμη ἀφουρμὴν γιὰ δια- μετημφιε- κεῦγυς μίαν Τουριστικαὶ παραστάσεις ατρικὰ νέα. ΑΘΗΝΑΙ, 5 (Τοῦ ἆ,)ταποκρι- τοῦ µας) --- Ὁ κ. Κωστῆς Λει- θαδέας, ὁ ὁποῖος- ἡγεῖται, ὡς γνωστόν Ομίλου ᾿Αρχαίας Τρα- γωδίας ἐπρότεινε τὴν διοργάνω- σιν παραστάσεων ᾿Αρχαίου Δρά- µατος εἰς Κέρχυραν, ὅπου, ὡς γνωστὸν παραθερίζουν τὸ καλο- καῖρι πολλοὶ Εὐρωπαῖοι . τουρί- σται͵, καξὼς καὶ εἰς διαφόρους ἀρχαιολογικοὺς χώρους, εἰς τοὺς ὁποίους παρατηρεῖται τουριστικὴ κίνησις. Αἱ παραστάσεις αὐταὶ θὰ τελούν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Ορ γα, ισμοῦ Τουρισμοῦ, τοῦ ὁποίου ἀναμένεται ἡ ἀπάντησις. --- Τὸ νεοεκλεγὲν Διοικητικὸν Συμθούλιον τῆς Ενώσεως ΝΜου- σουργῶν ἀπεφάσισε κατὰ πρόσ- Φφατον συνεδρ΄ασίν του τὴν ὀργά- νωσι Πανελληνίου Μουσικοῦ συν- εδρίου, τὸ ὁποῖον ξὰ συνέλθη τὸ Φθινόπωρον καὶ θὰ συζητήση ὅλα τὰ θέµατα ποὺ ἐνδιαφέρου, τὸν μουσικὸν κόσμον τῆς χώρας, --- Ὁ θίασος Μάνου Κατράκη ἀφοῦ ἔπαιξεν εἰς τὸ θέατρον ᾿Ατ- ικὸν τῆς Καθάλλας τὸ ἔργο' «Ώαθειὲς εν) οἱ ρίζες», ἀνέδθασεν εἰς τὸ αὐτὸ θέατρον τὴν «Αννα Κρίστι» τεῦ Ο’ ΝΙλ. --- Ἡ κ. Κατερίνα Εὰ ἐπιστρέ- Ψῃ ἐξ Αιγύπτου περὶ τὰ τέλη τοῦ πρώτου ξεκαηµέρευ τοῦ Μαρ.ίου καὶ θὰ ἐμφανισίᾖῇ ἀπὸ τὰς 13 µέ- χρι τὰς 16 τοῦ ἰδίου μηνὸς εἰς τὴν Χαλκίδα. κ... Ὁ ἐκλεκτὸς ἠβοποιὸς τοῦ ζεάτρου «Μουσούρη» κ. δΔιεν. Παπαγια νόπουλος Εὰ ἐμφανισθῇ τὸ καλοκα]ΐρι εἰς τὸ θέατρον «Σα- οτζη», ε.ς τὸ ὁποῖον Εὰ έγκα- ασταδῆ ὡς γνωστὸ, ὁ θ.ασος Φωτοπεύλου --- ᾿Πλιοπούλου. κ... Περὶ τὰ µέσα ᾽Ιουνίου ὑπο- λογίζεται ὅτι ξὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν ἀνὰ τὴν ᾿Αφϕρικὴν ἐπιτυχῆ καλ λιτεχνικὴν περιοδείαν των αἱ ᾱ- δελφαὶ Καλουτᾶ. ---- Εἰ αι ἀξιέπαινον τὸ Ὕπουο γεῖο) Παιδείας διὰ τὴν ἀπόφασίν του νὰ παρασκευάσῃ τὴν ἔκδοσιν τῶν γνησίων κειμένων τῆς ἹΠΠα- λαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαξήκης ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν Ἑλλήνω», Βυζαντινῶν καὶ Λατίνων συγγρα- Φέων, εἰς στερεότυπον ἔκδοσιν, κατὰ τὸ πρότυπον τῶν ἀναλόγων ἐκδόσεω» τῆς Λειψίας. Καὶ αἱ δύο ἐκδόσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀνατεθοῦν εἰς τὸν «᾿Οργανισμὸ» Σχολικών Βιθλίων», θὰ πληρώσουν ἕνα ὌἜκδοσις τῶν γνησίων Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.--- ᾿Αρχαιολογικαὶ ἔρευ ναι. ΑΘΗΝΑΊ ΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 5 Πνευματικἡ κίνησις στὴν ᾽Αδήνα ᾿Αρχαίου Δράματος. --- Θε- κειμένων τῆς πραγματικὸν κενὸν. Τὸ Ὕπουρ- γεῖον Παιδείας, ὅμως, θὰ ἐπιδιώ- ξῃ καὶ τὴν µερίµ,ῃ τῆς ᾿Ακαδη- µίας συγγραφὴν τῆς Ιστορίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτά- των χρόνων µέχρι σήμερον, πλή- ρως ἐνημερωμένην, ἀλλὰ καὶ προ- σιτὴν εἰς τὸ εὑρύτατον κοινόν. --- Απὸ τὸ Παρίσι ἔρχεται ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Υγ.ωστὸς θεα- τρικὸς συγγραφεὺς κ. Λλαρσέλ ἸΑ- σάρ τελειώνει τὴν τρίτην πρᾶξιν ἑνὸς νέου θεατρικοῦ ἔργου του, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ πρωταγωνιστή- σουν ἡ κ. Μελίνα Μερκούρη καὶ ὁ Ζὰν Πιὲρ ὨὩμόν. Τὸ ζεύγος αὐτὸ τῶν ἠθοποιῶν χαρακτηρίζεται ὡς τὸ ὑπ ἀο. ]. Τώρα ὁ κ. ᾿Ασάρ εὑρίσκεται εἰό ἀ,αζήτησιν τοῦ ζεύγους ὑπ) ἀρ. 2, τὸ ὁποῖον πρέ- πει νὰ εἶναι ἕνα ζευγάρι «ρωμαν- τικῶν ἠθοποιώῶν». Ἐν ἀνάγκη θὰ τοὺς ἀναζητήσῃ καὶ εἰς τὴν έἐπαρ- χίαν. --- Νέα περίοδος ἐρευνῶν ἆρ- καὶ τῶν ἐκ- Ο ἐκλεκτὸς καλλιτέχνης δηµοφιλὴς «᾿Αγκόπ» πομπῶ, τοῦ Σταθμοῦ ᾿Ενόπλων Δυνάμεων κ. Φ. Φιλιππίδῃς, ὁ ὁποῖος ἀναχωρεῖ ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἲς Κύπρον, ὅπου ἐκλήθη διἁ σειρὰν ἐμφα. γίσεων. Ὅ κ. Φιλιππίδης θὰ μεταθῃ ἀργότερον καὶ εἰς Ἡ- νωµένας Πολιτείας. χίζει εἰς τὸ, χῶρον τῆς ᾿Αρχαίας ᾿Αθηναϊκῆς ᾽Αγορᾶς. Ἐπίκεντρον θὰ ἀποτελέσῃ αὐτὴν τὴν φορὰν ἡ θυζαντινὴ ἐκκλησία τῶν ᾿Αγίων ᾿Αποστόλων, τῆς ὁποίας θὰ κα- τεδαφισθῇ τὸ δυτικὸν τμῆμα, ποὺ εἶναι ὡς γνωστὸ, προσθήκη εἰς τὸ παλαιόν. Εἰς τὸ µέρος αὐτὸ θὰ γίνουν αἱ ἀπαοαίτηται ἔρευναι ὑπὸ τὴν ἐπίθλεψιν τῆς ἐκλεκτῆς θυζαντινολόγου Άλισον Φράνς καὶ ἐν συ.εχείᾳ τὸ τμῆμα αὐτὸ θὰ ἀνοικοδομηθῇ θάσει τῶν στοιχεί- ων (τῶν θεμελίων) ποὺ θὰ ἔλθουν εἰς φῶς, εἰς τὸ σχέδιον ἀκριθῶς ποὺ εἶχεν ἡ ἐκκλησία ὅταν κατὰ πρῶτον ἀνηγέρθη τὸν 1]]ον μ.Χ. αἰῶνα. “ΗἩ ἔρευνα προθλέπεται ἐἑ- ξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα, διότι δι᾽ αὐτῆς θὰ τεθῇ τέρµα εἰς τὰς πολλὰς δοξασίας καὶ φήµμας ποὺ κυκλοφοροῦν διὰ τὴν ἐκκλησίαν αὐτήν, ἡ ὁποία καθὼς θρυλεῖται, εἶναι κτισμένη ἐπὶ μιᾶς «ρύπτης τῶν πρωτοχριστιανικῶν χρόνων. Ἡ ὅλη ἐργασία, ἀνασκαφική καὶ ἀναστυλωτική, ἐλπίζεται, καθὼς εἶπε, ὁ ἐπιστρέψας τὴν παρελ- θοῦσαν ἑθδομάδα ἐξ ᾽Αμερικῆς Διευθυντὴς τῶν ᾿᾽Ανασκαφῶν κ. Ὅμηρος Τόμψον, ὅτι θὰ ἔ πχσυµ- πληρωθῃ ἐντὸς τοῦ ἔτους. - Τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας κ. Καλλίαν ἐπεσκέφθη ὁ Βραζιλια- νὸς καθηγητὴς κ. ᾿Ολιθέῖρα, ὁ ὁ- ποῖος ἐζήτησε πληροφορίας περὶ τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἐκπαιδευτικοῦ συ- στήµατος, 'Ο κ. ᾿Ολιθέῖρα περιο- δεύει εἰς διαφόρους χώρας διὰ νὰ µελετήσῃ τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστή- µατα αὐτῶ», τὰς ἐντυπώσεις του δὲ θὰ θέσῃ ὑπ) ὄψιν μεγάλης ἐ- πιτροπῆς ἐπιφορτισμένης νὰ συν- τάξῃ νέον ἐκπαιδευτικὸν πρόγραμ μα ἐν Βραζιλία. ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωµάτιον διὰ ἐργαζόμενα κορίτσια ἢ µαθητρίας παρὰ σοθαρᾷ οἰκο- γενείᾳ ἐν Λευκωσία. Πληροφορί- αι: Τεχνικὸν Γραφεῖον «Φωλιὰ», Στοὰ Παπαδοπούλλου, Λευκω- σία. Ἅχ ΞΗΤΗΣΑΤΕ ΝΑ ΔΗΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ Ν ΒΑΔΙΤΣΑΝ ΚΩΣΤΕΑ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ χ ΦΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΑΗΕΞΗ «ΚΥΠΡΙΑΚΗ» το ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Τὸ ΤΣΙΓΑΡΟ σπος-τποος Ολα τὰ ξέµατα, παγκόσμια καὶ ἐσω τερικά, ἐτέθησαν εἰς. τὸ περιξώριον. Ἓνα ε αι τὸ φλέγον και... καπἴζον ζήτημα. τὸ τσι- Υάρο εν σχέσει μὲ τὸν καρκίνο του πνεύµονος. Φαίνεται ὅτι τὸ θέµα ἐκρίξη ὁ- ριστικὠς. Ἔως τόρα ὑπῆρχαν ἐ πιφυλάξεις, διαφωνίες καὶ ἀἄντιρ αήσεις, ποὺ ἀπέδαινα πρὸ: ὄφε- λος το «ὀλεθο.ου πάὸς υς. τσ τῶν. θιοιηχανιῶν ποὺ τὸ συτὴ ροῦν καὶ συντηρεύνται κι αὐτές ᾽Αλλὰ ἐδῶ ἔρχεται ἐπισήμως πλέ ον ἡ ᾿Αγγλικὴ ΚυθέονΏσις κα͵, μὲ τὸ κύρος τῆς σεθαρότη ιός της ὑπογράφ-ι καὶ ἐπικυρώνει την σι Εν σχέσι ποὺ ὑπάρχει μεταξυ πακέττου καὶ καρκίνου. ο : Αγ γλος Ὑπουργὸς τῆς Ὑγιεινης ᾱ- νέρχεται στὸ ϐῆμα της Βουλῆς τῶν Κοινοτήτων καὶ λέγει περί- που: Η μι κὴ Κυθέρνησις πλη 2οφορεῖ ὑπευθύνως τὸ κοινόν ὅτι. κατὰ τὰ ἀσφαλή συμπεράσματα τῶν ειδικῶν ἐπιστημόναν, πὸ κά π ισµα δημιουργεῖ τὸν καρκίνο τοῦ πνεύµονος. Καὶ ἐπικροτεῖ καὶ ὁ γέρος Γευΐνστων, δαγκώνων τὸ ποῦρο του: , ᾿Αποτέλεσμα: Σύγχυσις καὶ τῶν πανικὸς στὶς πυκνὲς τάξεις καπνιστῶν. Αλλο δὲν ἀκούσι κα- νεὶς τώρα στὶς μεταξὺ φουμαδό- ρω, συζητήσεις, ποϊρή --:Θὰ τὸ κόψω! --- Θὰ τὸ φτάσω στὰ τέσσερα τσιγάρα τὴν ἡμέρα. ---- Θὰ τὸ φουμάρω μέ, δὲν ὰ καταπίνω τὸν καπνό. άκρες, ἀλλὰ καὶ συµθιθαστι- κὲς λύσεις. Ἡ ἐπίσημη δήλωσις τῆς Αγ: γλικῆς Κυδθερνήσεως ἔφερε τίς πρῶτες. ος καταστρεπτικὲς συν- έπειες. Τὶς τελευταῖες αὐτὲς ἡ- μέρες παρατηρεῖται σημαντικὴ καὶ θαθµιαία µείωσις τῆς κατα- ναλώσεῶς καπνεῦ σ]Ἱὴν ᾽Αγγλία καὶ στὴν ᾽Αμερική, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες. Αὐτὲς οἱ πληροφορίες ἔρχο,ται. Οἱ καπνι- σταὶ ἐτρομοκρατήθησαν καὶ πα- ραιτοῦνται τοῦ καπνίσματος καὶ τοῦ καρκίνου. Καὶ, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, έπα- νικεθλήθησαν καὶ οἱ καπνοδιοµη: χανίες, οἱ ὁπο-ες ἤρχισαν ἤδη νά : καρκινοθατοῦν οἶκο,ομικῶς. Πολὺ φυσικά, ὅλοι οἱ καπνοθιοµή- χανοι «διαφωνοῦν., ἐπιστημονι- κῶς μὲ τὶς διαπιστώσεις τῶν εἰἶδι- κὠν. Εὐθὺς τὴν ἑπομένη τῆς ἀνα- κοινώσεως τοῦ Αγγλου Ὕπουρ- γοῦ, οἱ ᾽Αγγλικὲς καπ. οθιοµηχα- νίες διέθεσαν 250 χιλιάδες λίρες, γιὰ νὰ χρηματοδοτηθούν πειράµα τα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκουν ν᾿ ᾱ- ποδειχθῆ ὅτι ὁ καρκί,ος τῶν πνευ- µόνων εἶναι ὑπόθεσις ἐντελώῶς ᾱ- σχετη μὲ τὸ τσιγάρο. Καὶ εἶπε κάποιος ποὺ διάδθασε τὴν ο, ---Μ ἕα τέτοιο ποσόν, δὲν θὰ εἶναι Εάσα δε, ν᾿ ἀποδειχθῃ ! ᾽Αλλὰ ἄν δὲν ἀποδειχθῆ ἀλλὰ Ὅσο νᾶναι, ἕως τότε μπορούμε νὰ κα- πνίζουµε. Οἱ θαρραλέοι, τοὐλάχι: στον! ΠΑΜ. ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σ ήµερον Κυριακὴν διηµερεύουν: Λευκωσία: Μ. Πύργος, ὁδὸς Λεύκω- νος ἆἀρ. 26, καὶ Μ. Τεουφίκ, ὁδὸς Μετζιτιὲ 2 ὅ. Λεμεσὸς: Π. Λ. Ιω. άννου (Λαϊκὸν Ατδ), ὁδὸς Σ αριπό- λου 62. Βαρώσια: Μ. ὙΨαθᾶς, ὁ- δὸς Παρθενῶνος. Λάρναξ: Δ. Κ. Βαγιανὸς, ὁδὸς ᾽Αγορᾶς 1. Σ ἤμερον Κυριακὴν διανυκτερεύ- ουν. Λευκωσία: Θαλῆς Παπαδόπου- λος, ὁδὸς Λιπέρτη 17--19, καὶ Σ. Χριστόπουλος «Σ υντεχνιακὸν Φαρ- µακεῖον Λτδ ἀρ. 2), ὁδὸς Λεύκωνος 32. Λεμεσὸς: Λ. Γ. Λοῖζου, ὁδὸς Ἁγ. ᾿Ανδρέου 117. Βαρώσια Δ. Σ. Βορκᾶς, ὁδὸ Εὐαγόρου δα. Λάρναξ: Ε. Γεωργιάδης, ὁδὸς ἛἜρ- μοῦ 113. Αὔριον Δευτέραν διανυκτερεύουν: Λευκωσία: Γ. Ιωάννου, ὁδὸς Λή- δρας 122, καὶ Γ. Μήτσοιγγα:, ὁδὸς 'Ἑρμοῦ 132. Λ:μεσὸς: Π. Λ. Ιωάν. νου, ὁδὸς Σ αρ:πόλου 62. Βαρώσια: Τ. Γ, Μαντζούρας, ὁδὸς ᾿Εδουάρδου Π΄ 42. Λάριαξ: Θ. ᾿Αργυροῦ, ὁ- δὸς Ζήνωνος Κιτιέως 19. Θεάματα Λευκωσία: Ρόγιαλ: Θίασος Μίμη Φωτοπούλου: ὥρα 3.30 μ.μ. « Α- γνὸς Γλεντζὲς». 6.30 μ.μ. «Τρεῖς μῆνες γυναῖκω». 9.30 µ.µ. «Καραν. τίνα στὸν ἔρωτα». Κινηματογράφοι «Γκλίνκα». Πέρωνο.». «Παλλὰς» Λουκοῦδι «Τὰ ὄργια τοῦ ᾽Απόλλων «Πάρε µε µαζί σοι... Παπαδοπούλου «Ἔτσι τιμωρῦῷ ἐγώ». Μαγικὸ Παλάτι «Τραγουδῶ γιὰ σένα». ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ Αὔριον Δευτέραν ἀναχωρεῖ «ερο- πορικὸν ταχυδρομεῖον δι᾽ Ἑλλάδα, Γερμανίαν, Ελθετίαν, Ἠνωμένας Πολιτείας, ᾽᾿Αγγλίαν, Γαλλίαν καὶ ᾿Ιταλίαν. Ἱῶραι κλεισίματος σάκ- κων 10 π.µ. δι ἠσφαλισμένας ἐπι- στολὰς καὶ 11 π.µ. διό συνήθεις. Οσαύτως ἀναχωρεῖ ἀεροπορικὸν τα- Χχυδρομεῖον δι’ Αἴγυπτον, ὥραι κλει. σίµατος σάκκων 8 π.µ. δι’ ἠσφαλι- σµένας καὶ 9.30 π.μ, διὰ συνήθεις. ενα κκκεεαμωκκρος » μα μιας ' ΜΝΙΗ Τλ ΜΗΛΙΗΝ αι τω} γουλ Περιτιὸν νὰ ψάχνετε τὸν τηλεφωνικὀν κατάλογον. ἐνεφανίσθη μὲ τὸν ἀριθμὸν τοῦ τηλεφώνου ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ. ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΠΝΗΣΕΙΕ Εἰς χορὸν µετημ: φιεσµένων ποὺ ἔγινεν εἰς τὴν Βιέννην͵ ἡ ὡραία αὐτὴ προσώὠπιδοφόρος της γραμμένον εἰς τὸ μά όν της. Σκεφθήκατε ποτὲ ἄν εἴσαστε εὐχάριστη ντάµα στὸ χορό Καὶ λέγοντας «εὐχάριστη ντά- μα» μὴ φαντασθῆτε πὼς ἐννοοῦμε περίφηµη χορεύτρια. ᾽Αλλὰ τὴν γλυκειὰ καὶ Χαριτωµένη κοπέλλα ποὺ σηκώνετσι νὰ χορέψη, χωρὶς ἀπαιτήσεις Τζί,τζερ Ρότζερς. Καὶ ὁ χορὸς ὅπως ξέρουμε προ- δίδει τὴν προσωπικότητα τῆς γυ- ναΐκας καὶ φανερώνει ἐπικινδύνως τὸν χαρακτῆρα της καὶ ἄλλα πολ- λά... Προσοχή λοιπόν... Τέσσερα εἶναι τὰ σημεῖα ποὺ πρέπει πολὺ νὰ προσέχουν οἱ γυναίκες, ἄν θέ- λουν νὰ εἶναι γοητευτικὲς ντάµες στὸ χορό. Πρῶτον, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁ- πο-ον στηρίζονται στὸν καθαλλιέ- ρο τους. Δὲν πρέπει νὰ κρεμιοῦνται ᾱ- πάνω του, σὰν περικοκλάδα. Οὔ- τε φυσικὰ νὰ τὸν κρατοῦν σὲ ἀπό- στασι καὶ νὰ χορε7ουν σὰν ρο- µπότ, ἀμίλητες, ἀγέλαστες, σκλη- ρὲς σὰν κοῦκλες διτρίνας. Οὔτε ὑπερθολικά... διαχυτικές καὶ νὰ χώνουν τὰ µαλλιά τους µέσα στὸ πρόσωπό του. Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι πολὺ ἐνοχλητικὸς καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, πὼς ἀκόμη Μεταξύ τῶν διπλωματῶν, οἱ ὁ- ποῖοι παρευρέθησαν εἰς τὸν χο- ρὸν τοῦ «Παρνασσοῦ» ῆτο καὶ ὁ ἐν ᾿Αθήναις Ρῶσσος Πρεσδευ. τῆς κ. Σεργκέγιεφ. Εἰς τὴν φωτογραφίαν ὁ κ. Σεργκέγιεφ εἰς ἕνα χορόὀν. κι’ ἕνα πέταλο τριανταφύλλου γἱ- νεται δυσάρεστο ὅταν... μᾶς µπαίνη στὸ μάτι]... Μπορεῖτε νὰ πατήσετε τὸν κα- θαλιέρο σας Ναί, ἀλλά... μὲ χάρι! Μἠ µεταχειρισθῆτε τὴν χι- κο αφ ----ἶ η Ν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΦΟΔΟΓΙΑ ος ή » ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΑΤΛΑΣ » ' ή ΑΦΑΔΙΟΙ » μ ' ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΦΟΔΟΓΙΑ Ἡ ο αΣΤΟΡΙΑ ΕΛΔΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ λ Γρ. 19)34 ἕκαστὸον τεῦχος. ἵ π ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ: μ ΑΓΓΛΟ--ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ { Διευθ. Α. Π. ΠΟΛΙΤΗΣ κ ΔΕΥΕΟΣΙΑ: 'Οδὸς ἀεύνωνος Νο. 208 π ΒΑΡΩΣΙΑ: Λεωφόρος ἘΕὐαγόρου περπάτηµα τὸ ἄνετο κ Φαρμακεῖα. Διαρκὴς π ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ποὺ θεραπεύει ὃ τὰ πόδια ἀπὸ τοὺς ΚΑΛΛΟΥΣ, διότι τοὺς κα- ᾖ ταστρέφει τελείως, καὶ διότι ἐξασφαλίζει τὸ ΤΟ ΚΑΛΛΟΚΤΟΗΝ θὰ τὸ θρῆτε σὲ ὅλα τὰ παρακαταθήκη: ΣΤΕΦΑΝΟΥ Χ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ Δημητρίου 34 --- Τηλεψ. εαν σας Νο. 6 αἱ ἀπολαυστικό. Φαρμακεῖον 187 --- ΛΑΡΝΑΚΑ ων κκμωσ ως 0,11 ΕΝΛΙΛΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΛΙΚΛ Προσέξετε, ὅταν χορεύετε... Τὰ καθήκοντα τῆς εὐχάριστης ντάµας. λιοειπωμένη δικαιολογία: «Ἔχει τὸσο κόσµο ποὺ δὲν μπορεῖ κα- νεὶς νὰ κουνηξΏ!» Τὸ καλύτερο εἶναι νὰ ζητήσετε συγγνώμη μ ἕνα γλυκὸ χαμόγελο. Εἴπαμε «χαμόγελο». παραίτητη προὐπόθεσις γιὰ νὰ χαμογελάσετε γοητευτικὰ εἶναι νὰ παράμαισθασν καθαρὰ ἄσπρα δόντια καί. ὑγιές στόμα. ”Αν αἰσθανθῆτε τὴν παραμικρὴ δυσο- σμία στὸ στόμα, συμθουλευθῆτε ἀμέσως τὸ γιατρό σας. Καμμιὰ φορὰ καὶ ἡ ἁπλούστερη στοµαχι κὴ ἀνωμαλία προκαλεῖ τὸ δυσά- ρεστο αὐτὸ φαινόμενο. Ὕστερα ὁ ἱδρῶτας εἶναι ἀποκρουστικὸς καὶ φοθερώτερο ἀκόμη ή μᾶλλον ᾱ- συγχώρητο, ἡ δυσοσµία αὐτοῦ. Γιατὶ ἄν τὸ ἵδρωμα εἶναι κάτι φυσικό, μποροῦμε μὲ ζεστὸ νερὸ καὶ σαποῦ.ι ν᾿ ἀποφύγουμε τὴν δυσοσµία του. Πολλὲς γυνα.κες παστώνονται μὲ μυρωδικὰ, γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἀπαισία ἐντύπωσι τῆς δυσοσµίας τοῦ ἱδρῶτος. Τίποτε χειρότερο ᾱ- πὸ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει καὶ τίποτε δὲν φέρνει ἀκριθῶς τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, ὅσο οἱ μυρωδιὲς ἆ- πάνω στὴν ἀπλυσιά. Ζεστὸ νερὸ καὶ σαποῦνι, έξα- σφαλίξουν τὴν πάστρα ποὺ εἶναι τὸ µεγαλύτερο θέλγητρο τῆς γυ- ναίκας. Καὶ τέλος τὰ Ἱδρωμένα χέρια. Ὅσες γυναῖκες ἔχουν αὐτὸ ήτὸ ἐλάττωμα ἔς φροντίζουν νὰ κρα- τοῦν κατὰ τὴν ρα τοῦ χοροῦ ἕνα μα τῆλι ἀπὸ µουσελ:να στὸ δεξὶ χέρι. Τὸ διακοσμητικὸ αὐτὸ µαν- τηλάκι, ποὺ γίνεται συνήξως στὸ χρῶμα τοῦ φορέµατος ἤ σὲ ἀντί- θετο χρωματισμό, καλύπτει κοκ- κέτικα τὴν ἀτέλεια καὶ τὸ ἐλάτ- τωµα περνιᾶ συ/ήξως ἀἁπαρατή- ρητο. “Οπως θλέπετε, μὲ λίγη προ: σοχή καὶ πολλὴ κοκκεταρία, µπο- ρεῖτε ἀσφαλῶς νὰ γίνετε μιὰ Υοη- τ.υτικὴ κι’ εὐχάριστη ντάμα. ᾽Αλλὰ ᾱ- ΑΡ. 14561803 ΕΠ ΕΙ] 1 ας πι ο] 18 ο ο ] πας Ἡ ΕΠ ΓΓΙΤ κ {1 ι1 -α μον τά [0 ΠΕ ΓΙ μπι ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 1. Ὁ πατέρας τοῦ Μιλτιάδου. 2. Ρωμαῖος. 3. Χρονικὸ ἐπίρρημα. Νησί τοῦ Αἰγαίου. 4) Ἐενικὴ ἄρνη- σις. -- Θεὸς τῶν ἀρχαίων. -- “Ο- μοια σύμφωνα. 5, Περίφηµη ὅπερα. 6: Δὲν κυριεύεται εὔκολα. Τ, «.«Σ Π- ρερ, στρ τοῦ κινηματογράφου. δ. Συνεχόµενα στὸ ἀλφάδητο. -- Δὲν ἔχουν πάθει τίποτα. --- 170. 9. Πε- ριοχὴ τῆς κεντρικῆς ᾿Αδξησσυνίας. --᾿Αρχικὰ ὀργανώσεως νέων. 10. 'Α- γιωσύνη. 11. 'Ο πατέρας τοῦ ᾿Ιά- σωνος. ΚΑΘΕΤΩΣ 1. Μυθολογικὸς γίγας φονευθεὶς ἀπὸ τὸν Ηρακλῃ. 2. Τὸ λιοντάρι τῆς Μέτρο-Γκόλντουϊν. -- Πρασινά. δα. 3. Συμπλεκτικὸς σύνδεσμος. -- Σινέ, κινηµατογρόφος τῆς πρω- τευούσης. -- Όνομα ἐπιγείου θεοῦ. 4. ᾿Ανεστραμµένο ἐρωτηματικὸ, -- Νησί τοῦ Αἰγαίου. -- ᾿Αριθμὸς όπτι- κῶς. 5. ᾿᾽Αποφεύγει τὶς συνανα- στροφὲς. 6. ᾿Αναφορικὴ ἀντωνυμία (πληθ.) -- Έννοια. -- Αρθρον. 7. Πρῶτο µέρος ἀθλητικοῦ ὅρου. Λέξις μὲ τὴν ὁποία «φοθερίζονται τὰ µωρά, -- Κατοικίδιο πτηνό. 8. Εὐρωπαϊκὸς τίτλος. ᾿Αφρικανὸς φύλαρχος. 9. Εὐχάριστον. Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ὀριζοντίως: 1) ΟΥΖΑ-- ΚΑΤΩ. 2) ΕΒΙΟΣ. 3) ὮΥΤ- ΜΜ. 4) ΕΔΣΑ-ΜΑΡΚ. 5) ΝΑ-ΥΜΑ-- ΕΗ. ϐ) ΠΑΓΩΤΟΝ. 7) ΦΑ--ΑΜΙ-- ΙΑ. ϐ) ΙΣΟΣ-- ΣΚΩΤ,. 9) ΝΤ. ΜΑ. 10) ΤΗΝΟΣ. 11) ΣΤΑΡ- ΣΑΜΗ. Καθδτως: 1) ΟΥΛΕΝ-. ΦΙΝΟΣ. 2) ΛΑΠΑΣ. 5) ζΕΥΣ. ΟΤΑ. 4) ΑΒΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡ. 65) ΜΩΜ. ϐ) ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ᾖ7) ΑΣΜΑ -- ΚΑΣΑ. ϐ) ΡΕΝΙΩ. 9)| ΩΔΙΚΗ -- ΑΤΥΧΗ. εν... ο. -ο---- Κυπριακὰ διηγήματα Ὁ πραματευτἠς χώρα µικου παι- Κωτὸ όηκε στὴ χυφίον δί. Δεν τὺν Ῥοοαλάς τὸ Ηθελε νὰ πετάξ Ί μὲ τὰ δικά του ἔτσι, ἄφισε τὸ οπι- χωοσιαδάκε τοῦ χώυα. Ἐενο μι) ἄπράγο ὁ ζήση αι ὠὐτό, τὰ ατεοσὰν χι. τιχό του. τους γι ἐπῆγε στη γαἱ (τωχό, α. ἐγύοεε ν ος αμ λιάδες ἄλλοιν κι) ης παραγνιὸς σ ἕνα πο α. δούλευε σκληρὰ χι) ἐζοῦσε σκὲ. η- ούτεφα» μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς τὸ αὔ- οιο θάταν καλύτευο, Είχε πίστι καὶ θέλησι γι Ἠταν ὑπλισμένο μὲ ὑπομονὴ ἀπίστευτη γιὰ τὴν ἡλιγία τον θάρρος χι’ ἐπιμονὴ. -- Θυμότανε κάποτε τὸ χωρ. ὁ τόῦ» τὸ, σπίτι του, τ ἀδελφάχιά του, τοὺς γοχιούς του, τοὺς χωριανούς, τὴν ἐκκλησοῦλα τους καὶ τὸν αἴν λόγυοό της» ἐχκεῖ ποὺ μαζευόντου: σαν χι) ἔπωςαν τὰ πωδιά, χι) -- καρδοῦλα του σπαοτάθουσε», 2 θούρχωναν τὰ μάτια του κ ἓ- σκούπισε πουᾳ ὰ ἕνα δάκρυ ποὺ ἂν γοκυλοῦσε σὰν διαμαντόπετρα ἀπ᾽ τὰ κατάθαθα τῆς ψυχῆς του, Ὁυ- μότανε ἀχόμα τὰ λόγια τῆς μα λ0 οὔλας του, ποὺ ἐπήγάνε Ῥοντά τοι τὴν ἀύχτα νὰ τὸ σκεπάσῃ καὶ τοῦ ἔλεγε μὲ λυγμούς: , -Μὴ φύγης, γνιόκα µου. Ἡ χώρα εἶναι μανουὰ γι εἶσαι ἄπρα- γο ἀχόμα νὰ ζήσῃς μοναχό. Τὸ ἴδιο χι’ ὁ Παπᾶς, ὁ Παπα- Σταῦρος, τοῦ χωριοῦ. Ἔτσι κι᾽ ἐχεῖνος, προσπάθησε νὰ τὸ «ἀντι- κόψῃ νὰ μείνῃ στὸ χωριό, νὰ «6ο: ηθάῃ τὸ γέρω στῆ δουλειά του, χι ἂς ἔλειπε ἣ χώρα καὶ τὰ κα- Κάντια της. Μὰ ἐχεῖνο ποῦ. Εθλε: πε ὁράματα. Μιὰ ζωη διαφορετι κη. Δύσκολη θέόθαια καὶ σκληρή, μὰ ὔχν ὑποδούλωσι καὶ σκλαδιά’ ὕπως ἐζοῦσε στὸ χωριό. Πρὸ πάν- των οἱ γυναῖχες. Οἱ δύστυχες γυ- γαῖχες τοῦ χωριοῦ. Οἱ σχλάθες. Οἱ ἀναμάρτητες! οἱ ὅγιες γυναῖ- κες, ποὺ δὲν εἶχαν Κανένα δικαίώ- μα στὴ ζωή, καμμιὰ ἰσότητα μὲ τὸν ἄντοα, χαμμιὰ ἐπιθλητικότη- τα, οὔτε σκέψι δική τους, οὔτε θέ- λησι, οὔτε γνώµη. Σὰν τὰ ἵᾶ. Σὰν τὰ πρόθατα, ποὺ τὰ ὁδηγοῦ- νε στὰ Ῥοσκοτόπια ἢ στὴ θάλάσ- σα ν᾿ ἁρμυρίσουν, καὶ πᾶνε πειθή- για, ἀδιαμαοστύρητα, αιλλημών μὲ τὰ κεφάλια σκυφτά. Ετσι κι) ἐχεῖνες, οἱἳ ᾿᾽σκλάθες τοῦ χωριοῦ, οἳ µάρτνρες. Ποιός θὰ τὶς νιώσῃ αὐτὲς ποτέ Βυμότανε ἀκόμα ἕνα διάλογο μεταξὺ τοῦ Δεσπότη καὶ τῶν συ- χωριανῶν, ὕταν ὁ πρῶτος ἐπῆγε κόποτε στὸ χωριό, στὴ γιορτὴ τ) “Αϊ -- Λιᾶ, γι’ ὁ ὁποῖος, θλέπον- τας τὰ πανύψηλα θουνὰ ποὺ πεοι- κύκλωναν τὸ χωριό, γιομᾶτά ᾱμ- πέλια καὶ δένδρα, σὰν δαντέλλες Χχρωματιστὲς μὲ κρόσια καὶ κεντή- µατα, ἐρώτησε τὸ χωφριανὸ καὶ τούπε: -Καλά, πῶς κατεθάξετε τὸν αρπό Ἔνκετε δα πολλά Κι ὁ χωριανὸς τ) ᾿ἀπάντησε μ’ ἀφέλεια: -Οἱ γυναῖκες µας τω ωνννν Σὸὰν νὰ τοῦ ἔλεγε -ΤῬὰ Στὺ Μελῆς. Μιὰ µέρα τὰ παράτησε κι᾽ πε στ ᾽Αφεντιχό: -Δὲν εἶμαι ἐγώ γιὰ φούρναρης» ᾽Αφέντη. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ σχοτώγει εἶναι ἡ σκλαθιά. Θέλω νὰ ζήσω ἐλείθερος, ἔστω κι’ ἄν πορὀχειται νὰ κάµω τὸν µεταπράτη. Κι’ ἔτσι ἔγινε. Την ἄλλη µέρα ἐγύριζε τὰ κάν- τούνια πουλῶντας γλωστές, καθ φίτσες, θελόνες, λάστιχα. Λίγο-λίγο ἐσυνήθισε. Τὸ καρθέ- λι εὔκολα ἔθγαινε εὔκολα καί, καμ μιὰ φορά, μὲ τὸ παραπάνω. Μὲ τὸν καιρό, τὸ ἐμπόριο ἐπλήῆ- θυνε. Ἐπουλοῦσε κορδέλλες, χτε- γιὲς, καθρεφτάνια. πειτα πιατι- χά, γυαλικὰ πηρουνοµάχαιρα, καλ- τσες καὶ ἀρώματα } Ἡ δουλειά του ἐξελίσονταν κά: θε µέρα καὶ πιὸ πολὺ κι ἔτσι ᾱ- ναγκάστηχε ν᾿ ἀγοράσῃ ἕνα Χαρο- τσάκι. Βορῆκε ἕνα μὲ τέσσαθες οόδες, τιμῆ εὐκαιοίας. -- τ ἀγόφα- σε, τὸ μπογιάτισε, τὸ ἀνακαίνισε χι) ἄρχισε πειὰ συστηματικὴ δου- λειά, ποὺ τοῦ ἔφερνε ἀπίστευτα χι’ ἀφάνταστα κέρδη. Μιὰ - δυὀὸ φορὲς πετάχτηκε στὸ χωριὸ νὰ δῇ τοὺς δικούς του, Τοὺς γέρους του, τοὺς πασαυσός καὶ σὰν τοὺς ἔλεγε τῇ σταδιοδρο- µία του. ἐμένανε ὅλοι μὲ τὸ στό- μα ἀνοιχτό. Ὥστε ἡ χώρα εἶχε τὸ φοῦρνο δὲν ἔμεινε πολὺ ὁ εἷ- ψωμί Οχι τὸ χωριόὲ Οχι Ἡ γῆς Οχι τ) ὄργωμα Οχι ἡ γε: ωργία Μὰ τότε ἐπενέθαινε ὁ Μελῆς χαὶ τοὺς ἔλεγε πὠς ἔχουν λάθος. Ἡ χώρα εἶχε ψωμί, μὰ τὸ ψωμὶ τῆς χώρας -- ἦταν μαῦρο, καὶ πι- χορό, καὶ γιομᾶτο ἱδρῶτα θρώμικο καὶ μουχλιασµένο. Ἡ χώρα ἀργό- λνωνε τὴ ζωή γι ὁ ἀγέρας της, ὃ µολυσμένος, ἐνάρκωνε κάθε χα- ρά καὶ κάθε ἄχνα ἀληθινῆς ζωῆς, ἔστω κι ἂν ἡ ζωὴ χαμογελοῦσε. Μὰ ὑπάργχουν θέθαια καὶ ἴδιοσυγ- κρασίες. Αὐτὸς, τουλάχιστο, ὁ Μελῆς, δὲν ἦταν Ὑεννημένος, γιὰ τὴ ζωή τοῦ χωοιοῦ, ὅσο κι ἂν ἦταν ἄδολη καὶ γλυχειά. Αὐτὸς, χαρακτῆρας ἀνέγγιχτος κι) ἀνυπό- ταχτος, δὲν ἀνεχότανε νὰ ὀργώνῃ τὴ γη καὶ νὰ τρώῃ πάντα ψωμὶ γι) ἐληές. Δὲν ἤθελε γάναι ὁ εἴ- λωτας κι’ ὁ σκλάθος. παρ) ὅλον ὅτι ἀναγνώριζε τὴν παντοδυναµία τῆς γῆς. Ἔτσι, ἀπολουθῶντας τὸ οιξικὀ του, ἐδούλενε σκληρά κι’ ἐκέρδιξε μὲ τὸν ἱδρῶτα του ποσὰ σεθαστά, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν καιρό, τοῦ ἐπέ- τρεψαν ν᾿ ἀνοίξῃ μαγαξὶ δικό του 3 κκ κκ κκ κκ κκ κκ κκκκκκ ρα ον ΜΜ Μμο [ΗΡΙ ΙΙΙ Τοῦ κ. ΜΙΓΕΛΟΥ ΑΝΙΙΠῃι ..... μὲ πραμµάτειες διάφορες, γιαὶ ἐ. γυώσιζε ἀπ] ύχα. Καὶ τί δὲν χάνει ᾗ πεῖρα κι ἡ θέλησι. Μιὰ μέρα, ἐκατεθήχκανε στὴ χώρα οἱ γέροι τοῦ. Σὰν ἐμπήνς νε στὸ μαγανὶ τοῦ παιδιοῦ τους, ἀρχίσανε τὰ χλάμματα ἀπὸ τὴ χαρὰ καὶ τοῦ. ἐδίνανε τὴν εὐχή τους, μιά εὐχὴ γονικιά, ποὺ ἦταν ἀνώτεοη ἀπὸ ὕλα τὰ κέρδη, τοῦ Μελῆ. Χαρά σ) ἐκείνους ποὺ ἀπρ. χτήσανε την εὐχῆ τοῦ Ὑογιοᾷ! Κ ὁ Θεὺς τὸν εὐλογοῦσε χω τὸν ὑδηγοῦσε στὸ Ὑαλό, παὶ τᾷ κι ποῦ ἐσώφριαζε στὸ σπίτν του, χιὰ στοὺς γογεῖς του, καὶ στὸ χω. ριό του, τοῦ τ ἀνωπλήρωνε ό κα λὸς Θεὺς μὲ κέρδη κι’ εὐτυχία, Τότε οἱ γονεῖς του, τοῦ εἴπαγε: -Νά παντρευτῇς. Θέλουμε νὰ σοῦ δώσουμε τὴν όρη τοῦ Πωτᾷ, Τη Μιλίτσα, ποῦναι ὤμορφη καὶ, προκομμένη καὶ γοικοκυρά, Ἔλα, γυιόκα μας, μὲ τὴν εὐχή: μας, Κι’ ὃ «Μελῆς, ποὺ ἐχτιμοῦσε τοὺς γέρους γογεῖς του κι’ ἐγνώ. ριζε λαλὰ τὸ χαρακτῆρα, τοῦ Πα. πᾶ καὶ τῆς Παπαδιᾶς καὶ τὴ φρο. Μιµάδα τῆς κόρης τους, ἐδέχτηχε τὴν πρότασι τοῦ πατέρα του, κι ἐπῆρε γιᾶ γυναῖκα του τὴν κόρη τοῦ Πωτᾶ, τὴ Μιλίτσα, χι’ ἔται ἐλευτέρωσε μιὰ σκλάδα τοῦ χω- ριοῦ, κ” ἐςήσανε κι οἱ δυὸ τους π). οὖσια χι ὤμορφα κι) ἁρμονικά, γιατὶ τοὺς σφιχταγκάλιασε ἤ ἥ εὐχὴ τοῦ γονιοῦ, τοῦ Παπᾶ κὰ τοῦ Θε. οὗ ἡ εὐλογία. Λευχωσία, Μάρτιος. ᾽ ---- ο. Κοινωνικἁ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Διά ᾿Αεροπλάνου τῆς ἸΑἴαρ Λιμπὰν ἀφίκοντο ἐκ Βηρυτοῦ ο κ.κ. Χ. Καλουτίιάν, Μαλαπόλια Μποτικιάν, Πώλλ Χεῖνξ, Μ. Ἑ, Φέλλ, Παναγιωτόπουλλος, Χ. Πάλµεο, Σ. Στρώμ, Ε. Φίτ, φι. λιπς, Σάντερς, Μόχαματ καὶ Σι. αμπάν, αἱ κυρίαι Μποτικιάν, Τε ὠργάτου καὶ Ἑ. Ἐλιάχου, ὁ ἰω τρὸς Κάνον μετὰ τῆς κυρίας τοι, κ.ᾱ. --᾿Ανεχώρησαν ἐκ. Λευκωσίας διά Βηρυτὸν δ:ἀ τοῦ ἰδίου ἀερο- πλάνου οἱ κ.:. Κοάµμε Ἑ. Μ, Μάκγκεφ, μετὰ τῆς συζύγου χὠ τοῦ τέχνου των, ὁ κ. . Τ. Πέ. οιχο, 1. Χουσάνη, Β. Χονάϊτ, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Χατζηματθαίαυ, µετά τοῦ τέκνου των κ. ἄ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νέου περιω- δικοῦ, τὸ ὁποίον ἐξεδόθη καὶ ἐκυ- κλοφόρησεν εἰς τὴν ᾽Αλεξάνδρει- αν ἀπὸ τῆς Ίης «Φεθδρουαρίου, Τοῦτο εἶναι μηνιαῖον καὶ ἐκδίδε- ται ὑπὸ τῶν κ.κ. Μιχαήλ Κ. Πα- παμιχαήλ καὶ Ἐλευθ. Κ. Μαμού- να. Τὸ νέον περιοδικὸν εἶναι πο- λυτελέστατον, πολυσέλιδον, ποι- κίλου περιεχοµένου καὶ εἰκονογρα Φημένου. Σκοπὸς του εἶναι ἡ πλήρης ἐνημέρωσις τόσο τῆς Αἰγύπτου, ὅσον καὶ τῶν λοιπών ᾿Αραθικῶν χωρῶν, τῆς Τουρκίας καὶ τῆς ᾿Αφϕρικῆς, Τὸ πλούσιον αὐτὸ περιοδικὀόν εἶναι ὄργανον ἀναπτύξεως τῆς Ἑλληνοαραθικῆς φιλίας. Ἐν ὀλίγοις οἱ «Ἑλληνικοὶ Ορίζοντες» εἶναι ἕν τῶν ἀντιω- τέρων εἰς τὸ εἶδος του 'Ελληνικὸν περιοδικόν, ἡ δὲ συµθολή του εἰς τὴν ἱκανοποιητικὴν ἐπίλυσιν τῶν ἀφορώ,των τὸν ᾽Απόδημον Ἕλλη- νισμὸν ζητημάτων προεξοφλεῖται σηµαντικωτάτη. Τὸ περιοδικὀν θὰ κυκλοφορήση ἐντὸς τῶν ἡμερῶν καὶ ἐν Κύπρῳ µέσῳ τοῦ «3 κοὸ Πρακτορείου Τύπου Ποδώη καὶ Κόνιαρη Λτδ» ἐν Λευκωσίᾳ. Σιυγχαίροµεν τοὺς ἐκδότας του καὶ τοὺς εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυ- χία, εἰς τὸ µέγα Ἐθνικόν ἔργο) των, ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν ὃι- εξήχθησαν εἰς τὸ γήπεδον τοῦ Γυμνασίοι Μόρφου ἀγῶνες πετο- σφαιρίσεως καὶ καλαθοσφαιρίσε ως διὰ τὸ παγλύπριον μαθητικὸν πρωτάθλημα μεταξὺ ὁμάδων µα: θητῶν τῶν Γυμνασίων Δαπήθοι καὶ Σολέας. Νικήτριαι καὶ εἲς τὰ δύο ἀγωνίσματα ἀνεδείχθησαν αἱ ὑμάδες τοῦ πρώτου Γυμνασίου. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ Ἡ Φιλόπτωχος )Αδελφότης Καραθᾶ διέθεσεν 25 λ. διὰ τὸ εἰ- σιτήριον ἀπόρων μαθητῶν ἐκ Κα: ραθᾶ τοῦ Γυμνασίου Δαπήθου, ΟΠΛΑ ΚΥΝΗΓΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΡΟΒΟΛΛ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΜΙΧ, Κ. ΣΤΛΥΡΙΝΙΣ Ἔξναντι ἐκκλησίας Φᾳ- τος ερωμένης 3 (µ1Παρὰ τὴν Σχολὴν ΣΑΜΟΤΗΛ) ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Μαρτίου 1954 Θὰ ἔλεγε κανεὶς λοῦν εἰς τοὺς ἐπιθάτες. ἁς ας ας Ας σας ΑΚΑς Ας κ ας κκαο» ΑΟΚ ΤΕΣΣΛΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάρτιος. -- Εἰς τὴν, Ρουέν τῆς Γαλλίας, τέσσαρες γυ’ ναῖκες ἔπεσαν κατ’ αὐτὰς θύματα ἐπιθέσεων ἐνῷ προσηύχοντο εἰς δύσ ἐκκλησίας. Αἱ ἐπιθέσεις αὐταὶ εἶναι πιβανῶς ἔργον ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀτόμου. 'Η πρώτη ἐπίθεσις ἐσημει- ώθη εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 'Αγίου Πατρικίου, ὅπου ᾖἕνας ἄγνωστος ο ΛΑ ΑΚΑΑΦΑΑΑ494 Ἐν συνεχείᾳ τῆς δηµοσιευθείσ φία ἀποτελεῖ µίαν συνηθισµένην ἐν Ρωσσίᾳ, ἀλλὰ ἄγνωστον μέχρι τοῦδε εἰς τὸ ἐξωτερικὸν σκηνήν. ὅτι ἡ φωτογραφία αὐτὴ ἀπομακρυσμένον Ρωσσικὸν χωρίον. Μπακοῦ, τὴν Ρωσσικὴν «πόλιν τῶν πετρελαίων». καταστηµατάρχης ἔχει κρεµασμένα µπροστά του τὰ εὐτελῆ μικροπράγµατα τοῦ ἐμπορίου του: Εὐθηνὰ µανδήλια καὶ κάλτσες. ᾽Αλλὰ ἔστω καὶ δι᾽ αὐτὰ Μία εἰκὼν ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸν τῶν Χριστουγέννων γωσιν. Τὸ Κρεμλῖνον ξέρει νὰ περιποιῆ Μία ἄλλη χαρακτηριστική Φώτογ μπολσεθικικὸν καθεστὼς εἰς τὴν τὴν ὈὉδησσὸν, στρατιωτικοὶ καὶ ἀπὸ κάποιο μακρινὸν κολχόζ ἔφεραν ἕ Εἶναι µικροπωλήτριαι, αἱ ὁποῖαι, των τὸ μετέφεραν εἰς τὴν πλάτην. Ανν νο οἱ ἀγορασταὶ λείπουν. , η ν ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ἐπλησίασε δύο γυναῖκας ποὺ προ- σηύχοντο καὶ τὰς ἐκτύπησεν ἀγρίως μὲ ἕνα σφυρί, τραπεὶς ἀκολούθως εἰς φυγήν. Μία ἀπὸ τὰς δύο γυναῖ- κας, ἡ ὁποία ὑπέστη κάταγμα εἰς τὴν κεφαλήν, µετεφέρθη εἰς τὸ Ἠο- σοκομεῖον εἰς σοδαρἀν κατάστασιν. Μόλις ἡ ᾿Αστυνομία εἶχεν ἀρχίσει τὰς πρώτας ἀνακρίσεις, ἐσημειώθη νο ον κκ κα κακά ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΙ ἐλήφξη πρὸ πενῆντα ἐτῶν εἰς κάποιο Καὶ ὅμως ἐλήφθη µέσα εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ἕνας ἀπαισιόδοξος μικρο: εἰς τὴν΄ Σοθιετικὴν Ἔ- ται καὶ νὰ ψυχαγωγῇ καλὰ τοὺς ξέ- νρυς του διὰ τῆν δημιουργίαν ἀγαθῶν καὶ εὐνοϊκῶν ἐντυπώσεων. Εἰς τὴν φα- τογραφίᾳν µας μιὰ ὁμὰς λῖνο νὰ ψυχαγωγήσουν ᾽Αμερικανοὺς Φοιτ γέννων τοῦ 1953. ᾿Αριστερὰ ἕνα τεράστιον σκηνοθεσία ὁμολογουμένως εἶναι ἀρίστη.... Ρώσσων καλλιτεχνῶν, ποὺ ἐκλήθησαν εἰς τὸ Κρεµ- ητὰς τὴν παραμονὴν τῶν Χριστουή Χριστουγεννιάτικον δένδρον. ῥραφία τῆς «θελτιώσεως» ποὺ ἐπέφερε τὸ θέσι τῆς γυναίκας. Εἰς ἕνα σταθμὸν πρὸς πολίῖται κολλατσίζουν προχείρως. Γυναῖκες ως ἐκεῖ τρόφιμα καὶ ποτὰ καὶ τὰ πω- ΦΩΤΟΓΡ Ας Ας Ας Ας Ας ος ος ος ολ ο ος ο οσα ΑΦ ΑΝΑΚ ςλο οὸ ΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΣΟΡΙΕΤΙΚΗΝ Ρ ν τον ΚΥΠΡΙΑΚΗ κομμουνιστικὸν παράδεισον. κ κκ κκ κκ κκ νο Ἡ ὅμως, τὸ ἐμπόρευμά ΕΝΩ ΠΡΗΣΗΥΧΟΝΤΟ νέα ἀνάλογος ἐπίθεσις εἰς τὴν ἐκ- κλησίαν τοῦ Σαίντ Οὐὲν, ὅπου δύο ἄλλαι γυναῖκες ὑπέστησαν ἐπίθεσιν ἀπὸ ἕνα ἄγνωστον, ὁ ὁποῖος τοὺς ἀπέσπασε τάς τσάντας ἀπὸ τὸ χέρι. Ἡ ᾿Αστυνομία πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ πρόκειται περὶ τοῦ αὐτοῦ ὁτό- μου, ο ας ο ον ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΥΠΡΙΑΚΗΣ» ϱ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΚΛΡΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΙ οἱ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΣΤΑΦΜΟΙ ΤΟΥ. -- Τὸ «Μ ΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ».- - Ἡ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΛΔΑΔΑ. -- Η ΕΝΩΣΙΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. -- Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΦΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δὲν εἶναι ἀσφαλῶς ὀλίγοι οἱ συμπατριῶται ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι εἴ- τε ὡς µέλη ἐκδρομικῶν σωματείων εἴτε προσκεκληµένοι, ἐγκαταλείπουν κάθε Κυριακὴν τὴν ρουτίναν τῆς πόλεως καὶ μὲ τὸ σακκίδιον εἰς τὸν ὤμον ἀναζητοῦν µέσα ἀπὸ τὸν µυρο” ξόλον ἀέρα τοῦ ὑπαίθρου, τὰ κα- ταπράσινα μονοπάτια τῶν ἁπαρα- μίλλων Κυπριακῶν Φουνῶν καὶ τὰ γραφικἀ τοπία τῆς ΒΠήσου μίαν 4λ- λαγήν. Τὴν ἀλλαγήν, ἡ ὁποία θά ξε- κουράσῃ τὸ µάτι, θὰ καθαρίσῃ τοὺς πνεύµονας, θὰ ἁπαλύνῃ τὴν σκέψιν καὶ ἐξευγενίσῃ τὸν ἐσωτερικὸν κό- σµον. Τὴν τόσον τονωτικὴν σώματος καὶ πνεύματος ἀλλαγὴν αὐτήν, ἡ ὁ- ποία αὐτομάτως χαρίζει νέαν δύνα- μιν διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ὅόλοσυ- ρᾶς καὶ καταθλιπτικῆς διοπάλης. Τὰ ἐκδρομικὰ σωματεῖα τῆς Κύ- πρου, τὰ ὁποῖα ὀλίγών µόνον ἐτῶν ἀριθμοῦν ζωήν, ἐπιτελοῦν εἰς τὸν το- µέα τοῦτον ἐξαίρετον ἔργον. ᾿Εντὸς ἐλαχίστου Χρόνου ἐπέδειξαν τόσην πρόοδον, ὥστε δικαίως ἀπέσπασαν τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἐκτίμησιν τῆς κοινωνίας. Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀνωτέρω ἡ «Κυ- πριακὴ» ἐθεώρησε σκόπιµον νὰ έξα- σφαλίσῃ τὴν κατωτέρω ἐνδιαφέρου- σαν συνέντευξιν μὲ ἀνώτερον στέ- λεχος τοῦ ὠργανωμένου Κυπριακοῦ ἐκδρομισμοῦ, χάριν τῶν ἀναγνωστῶν ς- ΕΡΩΤ.-- Ποῖος εἶναι ὁ πρῶτος σταθμὸς τοῦ Κυπριακοῦ ἐκδρομικοῦ κινήματος ΑΠΑΝΤ.-- Θὰ ἤμεθα ἀγνώμογες καὶ θὰ ἀπεδεικνυόμεθα ἀνιστόρη- τοι, ἐὰν ὡς πρῶτον σταθμὸν τῆς ὠργανωμένης ἐκδρομικῆς κινήσεως τῆς Κύπρου δὲν ἀνεγνωρίζομεν τὴν ἵδρυσιν τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Συνδέσμου Λευκωσίας, κατὰ τὸ 1943 ὑπὸ μιᾶς δρακὸς ἐνθουσιωδῶν νέων καὶ ἀγνῶν φυσιολατρῶν, τῆς ὁποίας τὸ πρῶτον παράδειγµα ἐπέπρωτο νὰ «ἀκολου- θήσουν μὲ τὸν ἴδιον ζῆλον καὶ φα- νατισμὸν νέοι εἰς τὰς ἄλλας πόλεις. Βεθαίως ὑπῆρχον καὶ πρὸ τῆς ᾖἹ: δρύσεως τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Λευκωσί- ας ἐκδρομικὰ σωματεῖα εἲς τὴν Νῆσον: Ἡ «Ὑπαίθριος ζωή» Βα. ρωσίων καὶ ὁ «᾿ὈΟρειδατικὸς» Λευ- κωσίας. Οὐδὲν ὅμως ἐκ τῶν δύο τούτων σωματείων διεδραµάτισε τοι. οὔτον ρόλον εἰς τὴν διάδοσιν τῆς φυσιολατρικῆς ἰδέας ἐν Κύπρῳ, ὤὥ- ἀποτελοῦσα σταθμὸν εἰς τὴν έκδρο- μικὴν µας Ἱστορίαν. ΕΡΩΤ.-- Ποίους ἄλλους σταθ” μούς ἔχει νὰ ἐπιδείξδῃ ἡ ὠργανω- µένη Φυσιολατρεία τῆς Κύπρου ΑΠΑΝΤ.-- «Δεύτερος σταθμὸς αὐτῆς ὑπῆρξεν ἀναμφισθητήτως ὁ ἁλησμόνητος εἰς πολλούς ἑορτα- σμὸς τῶν πενταχρόνων τοῦ ᾿Ἐκ- δρομικοῦ Λευκωσίας τὸν ᾿Απρίλιον τἀὰῦ 1948 εἰς Χαλεύκαν. Δὲν έννο- οὔμεν τὸν ἑορτασμὸν αὐτὸν καθ) ἓ- αυτὸν, παρ᾽ ὅλον ὅτι οὗτος ἀφῆκεν ἐποχὴν ὄχι µόνον διά τὴν ἀρτιότητα τῆς ὀργανώσεώς του, τὸ εὔστοχον πρόγραμμά του, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πρωτοτυπίαν τῆς πολυπροσώπου ὃ- παιθρίου ἐξορμήσεως καὶ µυστα- γωγίας. ᾿Εννοοῦμεν κυρίώς τὸ ὅτι ὁ ἑορτασμὸς οὗτος ἀπετέλεσε τὸ ἐπιστέγασμα τῶν ἐντατικῶν καὶ προ: σεκτικῶν προσπαθειῶν ὀργανωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ Συνδέσμου, (ὁ ὁ- ποῖος µέχρι τότε ἐξεπροσώπει τὸ Κυπριακὸν ἐκδρομικὸν κίνημα), τὰς πρώτας ἐπιτυχεῖς ἐξετάσεις ὄργα- νώσεως αὐτοῦ καὶ τὸ πρῶτον θῆμα διασαλπίσεως τῆς «Φυσιολατρικῆς ἰδέας εἰς κάθε γωὠνίαν τῆς Γήσου καὶ διαδόσεως τῶν ὑγιῶν ἐκπολι- τιστικῶν ἀρχῶν της. Τρίτος σταθμὸς τοῦ Κυπριακοῦ ἐκδρομισμοῦ ἀάναμ- Φισξήτως ὑπῆρξεν ἡ τολμηρὰ καὶ ἀξιόλογος πρωτοθουλίᾳ τοῦ ΄Εκδρο: μικοῦ Λευκωσίας νὰ ἐκδώσῃ πὸ πρῶτον Φυσιολατρικὸν περιοδικὸν ἐν Κύπρῳ, τὸ γνωστὸν εἰς πάντας διὰ τὴν καλλιτεχνικὴν ἐμφάνισίν του, καὶ σοξαρὰν ἀρθρογραφίαν του, τὴν πλουσίαν καὶ ἐκλεκτὴν συν- εργασίαν του καὶ τὸν ἄδολον ἴδεα- λισµόν του «Μηνιαῖον Δελτίον τοῦ ᾿Ἐκδρομικοῦ». Διὰ τοῦ περιοδικοῦ τούκου, τὸ ἁποῖον ἤρχισε νὰ ἐκδί- δεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τοῦ Σεπτεµ- 6ρίου 1941 ὑπὸ τὴν ἀξιέπαινον καὶ ἔμπειρον διεύθυνσιν τοῦ κ. Λοϊζου Μ. Κυθραιώτη (νῦῶν ᾿Αρχισυντά- κτου τῆς «Κυπριακῆς») μέχρι τοῦ λουνίου 1953, ἡ Φυσιολατρεία ἑ- καλλιεργήθη καὶ διεδόθη συστηµα» τικώτερον καθ᾽ ἅπασαν τὴν Πῆσον, ὁ δὲ Κυπριακὸς ἐκδρομισμὸς καὶ τὰ ἐπιτεύγματά του ἐγένοντο γνω- στὰ καὶ πέραν τῶν στενῶν ὁρίων αὐτῆς. Εἰς τὸ «Μηνιαῖοον ΑΔελτίον τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ», τὸ ὁποῖον ἐξεθειά. σθη τόσον ἐν Κὐπρῳ, ὅσον καὶ ἐν Ἑλλάδι, κατατασσόµενον µεταξύ τῶν στε ἡ ἵδρυσις του νὰ θεωρηθῃ ὡς καλυτέρων τοῦ εἴδους του περιοδι- ΤΟΥ κῶν τοῦ Ελληνισμοῦ, ὀφείλει ἀνυ- πολόγιστα τὸ Κυπριακὸν ἐκδρομικὸν κίνημα, Διὰ τοῦτο δικαίως ἡ ἔκδο- σίς του ἀποτελεὶ σταθμὸν λαμπρὀν εἰς τὰ φυσιολατρικἁ χρονικἁ τῆς Μεγαλονήσου. ΕΡΩΤ.-- ᾿Εὰν δὲν ἁπατώμεθα, ὑπάρχει στενή ἐπαφὴ τοῦ Κυπρια- κοῦ μὲ τὸν Ἑλληνικὸν ἐκδρομισμόν. ᾽᾿Απὸ πότε χρονολογεῖται αὕτη: ΑΠΑΝΤ:-Ἡ ἐπαφὴ αὕτη εἴναι ὅ- χι στενή, ἀλλὰ στενωτάτη, χρονολο- γεῖται δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Απριλίου τοῦ 1946, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ ᾿Εκδρομικός Λευκώσίας ἐγένετο ἐνθουσιωδῶς δε- κτὸς ὣς μέλος τῆς Ὁμασπωονδίας ᾿Ἐκδρομικῶν Σωματείων τῆς Ελλά- δος. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἀποτελεῖ ἕ- τερον φωτεινὸν σταθμὀν τοῦ Κυπρια- κοῦ ἐκδρομισμοῦ, δεδομένου ὅτι αἱ ἀναπτυχθεῖσαι ἕκτοτε σχέσεις ἀπέ- 64ησαν εὐεργετικώταται διὰ τὴν ἔτι καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἀνάπτυξιν αὐτοῦ. “Έτερος σταθμὸς τοῦ Φυσιο- λατρικοῦ µας κινήματος ὑπῆρξεν ἡ εἰς τὰς ὄλλας πόλεις Ίἵδρυσις ἐκδρομικῶν σωματείων, διὰ τῶν ὁ- ποίων ἡ ἰδέα κατέστη καὶ ἐν τῇ πράξει παγκύπριος. ΕΡΩΤ.-- Ποῖα ἄλλα ἐκδρομικὰ σωματεῖα ὑπάρχουν ἐν Κύπρῳ ΑΠΑΝΤ:-- Ἡ «Ὑπαίθριος Ζζωῇ» Βαρωσίων, ἥτις προὐπῆρχε τοῦ ᾿Ἐκ- δρομικοῦ Λευκωσίας, ὁ ΄Εκδρομικὸς Ὅμιλος ᾽Αμμοχώστου, ὁ ᾿Ορείδατι- κὸς Φυσιολατρικὸς Ὅμιλος ΆΛεµε- σοῦ, ὁ Φυσιολατρικὸς Ομιλος Πά- Φου, ὁ ᾿Εκδρομικὸς Σ ύνδεσμος Λάρνακος, ὁ ᾿Εκδρομικὸς Σύνδε- σµος Πάφου καὶ ὁ Φυσιολατρικὸς Ὅμιλος Χρυσοχοῦς. Εν ὄψει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν σωματείων τούτων καὶ τῆς ὑπαγορευθείσης ἀνάγκης συντο: νισμοῦ τῶν προσπαθειῶν καὶ κα- τευθύνσεων αὐτῶν, χάριν εὐπροσω- ποτέρας καὶ ἐνιαίας ἐμφανίσεως τοῦ ὠργανωμένου Κυπριακοῦ ἐκδρο- μισμοῦ, ἱδρύθη ἡ “Ένωσις ᾿ἜΕκδρο- μικῶν Σωματείων Κύπρου. 'ΗἩ σύμ- πηξις αὐτῆς, ἀποτελοῦσα τὸν τε: λευταῖον ἀξιόλογον σταθμὸν τοῦ φυ- σιολατρικοῦ κινήματος τῆς Κύπρου, ἐπραγματοποιήθη τὴν 20ὴν ἴσνου- αρίου 1952 ἐν τῇ |. Μονῃ Χρυσο- στόµου κατά τὴν διάρκείαν τοῦ πρώτου παγκυπρίου ἐκδρομικοῦ συν- εδρίου, τοῦ ὁποίου, ὡς γνωστόν, προηγήθη ἐπιθλητικὴ ἑορτή, τῆς (συνέχεια εἰς τὴν 4ην σελίδα) ΝΙ ΠΙΗΠΙ ΠΠ ΝΦΙΡΙΙΣ ΜΠΙΛΗΝ ΠΙΠΗΡΗΝΙΤΙΙΝ Δὲν ὑπέθαλον προσφορὰς δι ἔργα ἐν Αὐστραλία ἀξίοας πολ λῶν ἐἑκατομμυρίων λιρῶν.-- Απογοήτευσις τῆς Αὐστραλια- νῆς Κυθερνήσεως.--Ποῖοι ἀπασχολοῦνται εἰς τὰ ἔργα καὶ οἱ ἀπολαθαί των. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 5 (Ιδιαιτίρα ἆν. ταπόκρισις, ἀεροπορικῶς) Εἰς ἐφημερίδα τοῦ Λονδίνου ἐδημοσιεύθη κατ αὐτὰς ἄρθρον, δι’ οὃ καυτηρ!. άζεται ἡ ἀδιαφορία τῶν Αγγλων ἐπιχειρηματιῶν ἕναντι ὠρισμένων προσφορῶν, τὰς ὁποίας ἡ Κυδέρνη- σις τῆς Αὐστραλία”: ἐζήτησεν ἀπὸ ὂ- λας τᾶς χώρας τοῦ κόσμου διὰ τὴν κατασκευὴν μεγάλων ἔργων εἰς τὴν Αὐστραλιανὴν ἤπειρον. «Τί τὸ κακὀν συµθαίνει, λέγει ὁ ἀρθρογράφος, με τοὺς Βρεττανοὺς ἐπιχειρηματίας Τί συνέδη εἰς παλαιὸν ἐκεῖνο πνεὺ- µα πρωτοδουλίας, τὸ ὁποῖον ἐέδηµι- ούργησε τὴν Βρεττανικὴν Αὐτοκρα: τορίαν͵ ἕκτισε τὰς γεφύρας καὶ ἐν- κατέστησε τὰς σιδηροτροχιάς, διά νὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὴν Κοινοπολιτει- αν τῶν ᾿Εθνῶν» Ἡ. Αὐστραλία δαπανᾷ περισσότε- ρα τῶν 400 ἑκατομμυρίων λιρῶν εἰς τὰ ἀπρόοιτα ὄρη Σνόου τῆς ΒΜέας Νοτίου Οὐύαλλίας, τὰ ὁποῖα ἁπς- τελοῦν τμῆμα τῶν Αλπεων εἰς τὴν ν.α. Αὐσταλίαν. Δαπανᾷ τὸ ποσὸν τοῦτο διὰ νὰ µμµεταφέρῃ ὕδωρ εἰς τὰ ἐργοστάσιά της τοῦ μέλλοντος, Πρόκειται ἴόως περὶ τῶν σπουδαιο- τέρων ἔργων εἰς τὴν Βρεττανικὴν Κοινοπολιτείαν͵, τὰ ὁποῖα θὰ προσ- φέρουν νέας γεωργικὰς καὶ διοµη- χανικάς δυνατότητας εἰς τὴν Αὐ- στραλίαν. ἓἛν τούτους, ἡ Βρεττανία, κλη- θεῖσα προσφάτως νὰ ὑποδάλῃ προσ- φοράς δι’ οἰκοδομικὰ ἔργα ἀξίας 30 ἑκατομμυρίων λιρῶν, οὐδὲν ῥἕ- πραξεν. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἔχει προσκληθῇῃ νὰ ὑποδάλῃ προσφοράς. Πολλαὶ χῶραι ἀνταπεκρίθησαν, οὗ- δεµία ὅμως προσφορὰ ἐλήφθη ἐκ µέρους οἰουδήποτε Βρεττανικοῦ Οἴκου. Ἡ Αὐσταλιανὴ Κυδέρνησις, προσ- θέτει τὸ ἄρθρον, αἰσθάνεται πικράν ἀπογοήτευσιν ἐκ τῆς Βρεττανικῆς ἀπαθείας. ᾿Εννέα ἐκ τῶν µεγαλειτέ- ρων οἰκοδομικῶν ὀργανισμῶν τῆς ᾽Αμερικῆς ὑπέδαλον προσφοράς, Αλλαι προσφοραὶ προῆλθον ἐξ Εὐύ- Ρωπαϊκῶν χωρῶν. Τά συµθδόλαια ἆ- φεώρων τὴν κατασκευὴν σήραγγος μήκους 14 μιλίων, φράγµατος ὕψους 280 ποδῶν καὶ μεγάλου ἠλεκτροπα- ραγωγικοῦ σταθμοῦ. Είς τὸ μέλλον θὰ ζητηθοῦν ἐπίσης προσφοραὶ δι) ἄλλα ἔργα ἀξίας πολλῶν ἑκατομμυὺ- ρίων λιρῶν. Θὰ ἐξακολουθήσῃ µή- πως ἡ Βρεττανία νὰ ἀφίνῃ τοὺς ὐ- περποντίους συναγωνιστάς της νὰ τὴν κτυποῦν Σήµερον 21000 ἐργατῶν ἀσχο- λοῦνται μὲ τὰ ἀνωτέρῳ ἔργα εἰς ὐ- Ψος 5.000 ποδῶν. Οἱ ἡμίσεις τού- των εἶναι Τσεχοσλοθάκοι, ᾿Ιταλοί. Πολωνοί, Γερμανοί, ᾿Εσθονοί, Λετ- χονοί καὶ Λιθουανοί, Εἶναι οἱ νέοι Αὐστραλοί, ἡ ἀναλογία τῶν σκλη- ροτραχήλων ἀπὸ τὰς δ00,000 µι- ταναστῶν, οἱ ὁποῖοι εὗρον νέας ἐἑλ- πίδας ἐν Αὐστραλίᾳ ἀπὸ τοῦ πέἐρα- τος τοῦ πολέμου. Όταν τελειώνουν τὴν ἐργασίαν των, παρακολουθοῦν λΑγγλικἀ µαθήµατα. Λαμθάνουν κα- τά μέσον ὅρον 20 λίρα: ἑδδομαδι- αίως. Πληρώνουν 2 λίρας τὴν ἐδδο- µάδα διά διανομῆν καὶ τροφὴν καὶ ἐὰν εἶναι σώφρωνες -- ἀποταμιεύουν τὰ ὑπόλοιπα. Μεταξὺ ἐκείνων, τῶν ὁποίων ἐἑνς- κρίθησαν προσφοραί, περιλαμθάνον- ται ᾽Αμερικανοὶ καὶ Πορδθηγοὶ έπι- χειρημµατίαι. -------------ω | ΤΗΝ. ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ καὶ ἄλλαι ἔξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουόαι ἀλογό- πριτοι φωτογραφίαι ᾱ- σημερινὴν πὸ τὴν Ῥωσσίαν εἰς τὴν ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ν” ΠΕΝΤΕ ΠΛΙΛΙΛ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ! ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Μάρτιος. --- Τὸ ν᾿ ἀποκτήσῃ µία γυναΐκα πέντε παιδιὰ εἰς διάστηµα µικρότερον τοῦ ἔτους ἀποτελεῖ πράγματι ᾧ- ραῖον ῥεκόρ, ποὺ Φαίνεται ἐκ πρώ της ὄψεως ὡσὰν κάτι τὸ ἀδύνα- τον. Καὶ ὅμως αὐτὸ συνέδη εἰς τὴν κυρίαν ΛΑπάροφ, τῆς ὁποίας ὁ σύζυγος --- ὅπως ἄλλωστε καὶ ἡ ἰδία --- ἐργάζεται εἰς τὰ ἐρ- γοστάσια Φόρντ. Τὸν Φξθδρουάριον τοῦ 1953, ἡ κ. Μπάροφ ἔφερε εἰς τὸν κόσμον δίδυμα ἀγόρια καὶ τὸν ᾿Γανουά- ριον τοῦ 1954. τρίδυµα κορίτσια. Τὰ τελευταῖα αὐτά, μόλις ἐγεννή θησαν, παρέστη ᾱ.άγκη νὰ τύ- χουν ἐντελῶς ἰδιαιτέρων Φροντί- δων, τώρα ὅμως χαίρουν ἄκρας ὑγείας, καθὼς κ᾿ ἡ μητέρα των, ποὺ κατέκτησε, χάρις εἰς αὐτά, ἕνα ἰδιόρρυθμον ρεκόο, τὸ ρεκὸρ τῆς γυναίκας-- κουνέλας... ΕΛΛΗΝ ΕΚΛΤΟΜΝΥΡΙΘΥΧΙΣ ΛΟΒΔΙΒΜΟΝ, Μάρτιος. -- Ὁ Τθετὴς Ἔλλην ἑκατομμυριοῦχος Χριστόδουλος Γαλάνης ἀπεφάσισε νὰ µετατρέψῃ τὸ μικροσκοπικὸν χῶ: ρίον του εἰς τὴν Ελλάδα εἰς µίαν συγχρονισµένην θερινὴν διαµονήν. Ὁ φιλάνθρωπος κ. Γαλάνης θά δαπανήσῃ 2,5 ἑκατομμύρια λίρας διὰ τὸ ἔργον αὐτὸ καὶ θὰ κτίσῃ ἕ- να νέον σπίτι διὰ κάθε πτωχὴν οἱ- κογένειαν καὶ μερικά νέα ξενοδο- χεῖα, νέους δρόμους, χώρους διὰ παιγνίδια καὶ κάθε τι ποὺ θὰ ἁἆπο- Φασίσῃ ἡ κοινότης. Τέλος διὰ νὰ µετατρέψῃ τὸ χώ” ριό του, τὸ Βλάστι, τὸ ὁποῖον εὖ- ρίσκεται εἰς ὕψος 4.500 ποδῶν ἐπὶ τῆς κλιτύος τῶν ὀρέων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, εἰς τουριστικὸν κέν- τρον, ὁ κ. Γαλάνης θά κατασκευάσῃ δύο µεγάλας λεωφόρους ποὺ θά τὸ συνδέουν μὲ τὰς δύο πλησιεστέρας πόλεις. Ὁ Ἕλλην ἑκατομμυριοῦχος δὲν ἐλησμόνησεν, οὔτε τοὺς νεκρούς τὰς πλέον πρακτικὰς ἀνάγκας τῆς ζωῆς. Θὰ δελτιώσῃ τὸ ἐντόπιον κοι» µητήριον, θά κτίσῃ μίαν νέαν ἐκ- κλησίαν καὶ θὰ Φφέρῃ τὸ νερὸ εἰς τὰ σπίτια τῶν ὁμοχωρίων του μὲ δεξαμενὰς καὶ ὑδραγωγούς, Τὰ σχέ. δια τοῦ Γαλάνη κατέπληξαν ὄχι µό- νον τὸ Βλάστι, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα, ο. 4 . ὅ , ) ρ δν ᾿Ιδοὺ τώρα, καὶ ἡ... τεῖαν τῆς Μόσχας, ῤ Αἱ Σοθιετικαὶ πόλεις δὲν φημίζονται µων των. ᾿Ιδοὺ λ.χ. ἐν πλήρει µεσημθρίᾳ εἰς τὴν χιονισµένην Κόκκινην Πλα- ὁ ἐργάτης αἰσθάνεται τόσον ἄνετα, ὣστε νὰ χοροπη ὀχήματα, οὔτε ἄνθρωποι πολυπερνοῦν ἀπὸ ἐκεῖ. Δυὸ-τρεῖς ἄλλοι διαθάται Ἡ ἀπάθεια εἶναι ζωγραφισμένη εἰς ὅλα τὰ πρόσωπα προσπερνοῦν ἀδιάφοροι. διαθιοῦν κάτω ἀπὸ τὰ Σοθιετικὸν καθεστώς. τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ης τὴν παρελθούσαν Κυριακὴν πρώτης φωτογραφίας ἆ πὸ τὴν σημερ τὴν Ρωσσίαν, δημοσιεύοµεν σήψερον ἄλλας, χαρακτηριστικὰς τῶν ἀντιθέσεων, αἱ ὁπαίαι ὑπάρχουν εἰς τὸ κομμουνιστικὸν καθεστώς. Ἡ ἀνωτέρω φωτογρα- ο ι ᾿ μένη ἁ γνωστο ᾿ εἰς: ηνήν να καµιόνι φορτωμένο ἀάµθδακα διασχίζει ἕνα δρόµον τῆς Μόσχας. Εἰς τὸ «κασόνι» μιὰ φτωχοντυµένη γυναίκα. Αὐτὴ ἐφό ὁ ό ὶ ἡ ἵ ἁ τὸ Ὃ νι Ὃ ραίνον τι ς κάποιον στοθμόν ο τι Υπάρχουν ως καὶ οἱ προνομι οῦχοι εἰς τὴν Ρωσσίαν. Ὁ κο μμουνιστικὸς ὁδοστρωτήρ ἐφείσθη κάποιων. Εἶναι τὰ στελέχη τοῦ Κόμματος καὶ τς στρατιωτικοί, ᾿Ιδέτε τὰς τὰς δύο ὀμάδας ον ατὸ ε μόν µ ποκοῦ καὶ Τιφλίδος. 'Οποία διαφορὰ. ᾿Αριστερὰ οἱ πτωχοντυµένοι καὶ δεξιὰ οἱ καλοθρεμμµένοι καὶ τυλιγµένοι εἰς τὰς θερμὰς των χλαίνας στρατιωτικοί. ”Αλλο ἕνα χαρακτηριστικὸ καὶ αὐτὸ τῆς ζωῆς εἰς µηχανοποίησις τῆς γεωργίας, ὅπως τὴν ἀντιλαμθάνεται τὸ μπολσεθικικὸν καθεστώς. Ἡ... προησιόδειος αὐτὴ θοδάµαξα ἐφωτογρα- φήδη ὄχι θαθειὰ εἰς τὸ ἀνεξιχνίαστον ἐσωτερικὸν τῆς Ρωσσίας, ἀλλὰ ὀλίγον ἔξω ἀπὸ τὸ Γκόρι τῆς Γεωργίας, ποὺ εἶναι µία ἀπὸ τὰς πλέον «ἀνεπτυγμέὰ νας» σοσιαλιστικὰς»Σοθιετικὰς Δημοκρατίας. Βόδια καὶ ἄνθρωποι φαίνονται κουρασμένοι, ἀποκαμωμένοι. Καὶ ἡ ἐσοδεία πτωχή... Ἕνας σιδηροδρομικὸς σταθμὸς κοντὰ εἰς τὸ Ντνιπεροπετρόσκ: Πτωχοντυμέ- νοι ἄνθρωποι τοῦ λασῦ μὲ τραγιάσκες καὶ τὰ χέρια εἰς τὲς τσέπες τοῦ παν- ταλονιοῦ γυρίζουν ἀργόσχολα εἰς τὴν ἀποθάθρα. Θὰ ἔλεγε κανένας ὅτι πρό: κειται διὰ ἀνέργους ποὺ περιμένουν ἕνα µεροκάµατον. προπαγάνδα διακηρύσσει πομπωδῶς: Ρωσσίαν!....» «Δὲν ὑπάρχουν ἄνεργει ο Φ Ρώσσων, ποὺ ᾽Αλλὰ ἡ Σοδθιετικὴ εἰς τὴν δυὸ θήµατα ἀπὸ τὸ Μαυσωλεῖον Λένιν- Στάλιν, αὐτὸς δ6. διὰ νὰ ζεσταθῃ. Οὔτε διὰ τὴν ἔντονον κίνησιν τῶν δρό- σάς ας Ας ας ΑΚ Ας ΑΦ Ας ΑΟΚ ΑΦΜ ΚΔΟΧΧΦΦΧΝΚΧΝΝ ΑΦ ΑΦΧΦΥΥΜΥ ος 9 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΜΙΑΣ ΝΟΝΔΙΜΟΝ, 5 (Ιδιαιτέρα ἀάντα πὀκρισις, ἀεροπορικῶς). --- Κατεδι. κάσθη ὑπὸ Κακουργιοδικείου εἰς Βριστόλην εἰς τριετῆ φυλάκισιν ὁ Αγγλος ἐργάτης Γκόρντον Χέύγου- ωρντ, ἡλικίας 25 ἐτῶν, εὑρερεὶς ἔνοχος ἀδικήματος ἀφορῶντος 11ετὲς κοράσιον. ᾿Εκθέτων τὴν ὑπό- θεσιν ὁ Εἰσαγγελεὺς εἶπεν, ὅτι τὸ κορίτσι, ψάλλον Χριστουγεγνιότικα ἄσματα δύο ἡμέρας πρὸ τῶν Χρι- στουγέννων, ἐκτύπησε τὴν θύραν τῆς οἰκίας τοῦ κατηγορουμένου. Ὁ Γκόρντον ἤνοιξεν αὐτὴν καὶ εἶπεν: «Ἔχω τώρα µόνον µίαν πένναν. Ε- λα ἀργότερω». Τὸ κορίτσι ἐπανῆλθε ἁραδύτερον, ὅταν ἐνύκτωσε. Ο κα- τηγορούµενος τὸ προσεκάλεσε, διά νὰ ἵδῃ τὰ δύο τέκνα, καὶ διέπρα- ξεν ἐπίθεσιν κατ αὐτοῦ. ᾿Ακολού- Ι1ΕΤΙΔΟΣ ΑΓΓΛΙΔΟΣ θως τὸ κορίτσι ἐπανῆλθεν οἴκαδε τρέχον καὶ ἐν καταστάσει ὑστερίας, εἶπε δὲ τὰ ἑξῆς εἰς τὴν μητέρα του: «Ἠτο τρομερὺν. Μοῦ ἔκαμε τρομερὰ πράγματα. Οὐδέποτε αἰ- σθάνθηκα τόσον ὁλομόναχη. ᾿Ενό- µιζα ὅτι δὲν ἔχω πατέρα καὶ µη- τέρα. Δὲν ἡμπορῶ νὰ σοῦ τὰ διη- γηθῷ ὅλα, διότι μὲ παρεκάλεσε γὰ μὴ εἴπω τίποτε». -- Θρησκευτικὲς συμβουλὲς Ἡ γεωργία Οἱ μεγάλοι Πατριάρχες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔδιναν ἐξαιφε- τικὴ σημασία στὴ γεωργία. Γι) ὅ- ταν ἤθελαν νὰ εὐλογήσουν τὰ παι- διά τους, ἡ εὐλογία τους ἦταν πάντα μιὰ εὐχὴ γιὰ εὐδυχίμῆσι στὴ γεωργιχὴ ζωή, Αύγου χάφιν, ὁ Ἰσαάκ εὔχετωι στὸν Ἰακώό, τὺ γνιό του, νὰ τοῦ γαρίσῃ ὁ ΘΟεὺς «τὴ δροσιά τοῦ οὐφανοῦ καὶ τὴ γονιμότητα τῆς γῆς πι ἄφθονο σιτάρι καὶ κρασί». Πολὺ συχνὰ πάλι τονίσεται ἡ οἰκόνομινὴ ποὺ φέργει ἡ ἔντονη καὶ φοοντι- οµένη γαλλιέργεια τῆς γῆς. ᾿Ἔτσι οἱ «Παροιμίες Ἂ, θιθλίο συγχεν- τρωµένης πρακτικῆς αοφίας καὶ πείρας, λένε «κάπου: «Όποιος καλλιεργεῖ τὴ γῆ του θὰ χορτάσῃη Ψωμί, μά ἐχεῖνος ποὺ γνρεύει τὺ καθισιὸ θὰ Χχοοτάσηῃ Ἀτώχειά». Τι’ αὐτὸ οἱ παφοιµίες δὲν παρα- λείπουν νὰ δώσουν καὶ συμθοιλὲς στὸν ἀγοότη καὶ Ἠτηνοτούφο, Καὶ λένε: «ΒΝὰ παρακολουθῃῆς μ᾿ έπιμέλεια Κάθε πρόθατο τοῦ κοπαδιοῦ σου. Βάχῃς τὸ νοῦ σου στὰ κοπάδια (σου. Νὰ φυλᾶς τοὺς τόπου: τῆ ϐ6ο- (σκῆς στὸν κάμπο, νὰ κόέῃς γρασίδι καὶ νὰ μαζεύῃς χόρτο ἀπὸ το (θουνό. Γιὰ νάχῃς πρόθατα γιὰ ῥουχισμὸ κι ἀρνιὰ καὶ άφθονο γάλα ἀπ᾿ (τά γίδια σου, γιά νὰ τρέφεσαι κι’ ἐσὺ, νὰ τρέφεται καὶ τὸ σπίτι σου καὶ οἱ δοῦλες σου». ᾽Αλλὰ καὶ ἡ ἐμπνευσμένη μοῦ- σα τοῦ Δαθίδ, τοῦ μεγάλοι αὐτοῖ θασιληᾶ καὶ προφήτη καὶ ποιητῆ, ἔχει τραγουδήσει μὲ ἰδιαίτερη χά- οη τὴ γεωργικἡὴ καὶ ποιµενι ική , στὴ 1 φαφὶ ἐπάργεια βλ, νὝνννν στῆ [ραφὴ ζωή, Έτσι αἱ ἔνιν ἅπ' τοὺς φαλ- μούς των έει πρὸς τὸν Δημιους: ρυς «Ἐπεανέφθης τὴ γἢ, ἐμέθυσες, Έὴν καταπλούτισες μὲ τοὺς παρπούς πυὶ Ετυίμασες γιὰ τυθ: φἡ τοῦ λαοῦ. Ἠμέθυσες τὰ αὐλά- γε της μὲ (ροχὴ ποτιστική, Ῥ- πλ ήθυνες τὰ γεννήματά της) ποὺ ἔξει ὑτοωσαν ἀπὶ τὴ γΥῆ μόλις αὖ- τὴ εὐφφάνθηνε ἀπ' τὶς γλυκές σταγύνες τῆς θᾳογῆς. Εὐλόγησες τὸν νύγχλα τῶν τεσσάρων ἐποχθοιν μὲ τὴν εὐεργητικὴ σον Καλωσύνη. Οἵ κάμποι ἐγέμισαν ἀπὺ γόνιμη δύναμι, τὰ θουνὰ εἐκώστηκων δλό- γνρα ὁμουφιὰ χα χαρά, οἳ ποι- λάδες ἔχονν πλῆθος σιτάρι. Γι) (ἠτὸ χυάζουν γαὶ στέλνουν εὖγα- ριστήριο ὕμνο», Ἡ Γραφῇ δίνει καὶ πνευματικὸ πεφιεχόµενυ στὴ γεωργία. Τονίσει πὼς ἡ γεωργία συμθάλλει πολὺ ατὴν φυχικὴ καλλιέργεια τοῦ ἆν- θυώπαυ χὰ τοῦ δίνει πολλὰὲς φο- οἷς τὴν εὐκαιρία νὰ ἀντλήσῃ ἡ- θινὰ διδάγματα µέσα ἀπὺ τὴ φὖσι: «Πήγαινε νι τὴν - λέγουν οἱ Παροιµίες--, (τεμπέλη, στὸ μυρμήγκι καὶ παρατήρησε καὶ ζήλιψέ το καὶ γίνε πιὸ σοφὺς ἀπ αὐτό, Γιατὶ ἐκεῖνο, Χχωρὶς νάχη χωράφι, καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἀναγκάζῃ κανείς, καὶ χωρὶς νὰ παίρνῃ διαταγὲς ἀπὸ (ἀφεντικό, ἐτοιμάζει ἀπ τὸ θέρος τὴν τροφή (του καὶ κάνει µεγάλη ἀποθήκευσι τὸν καιρὸ τοῦ θερισμοῦ. ”Η πήγαινε στὴ μέλισσα καὶ µάθε πόσον εἶναι ἐργατική. καὶ τοὺς κόπους της κι᾿ οἱ θασιληά- (δες κι’ ὁ κόσμος γιὰ τροφὴ ὑγιεινὴ χρησιμοποιοῦν». ΛΟΎ:Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ .. ᾽Ατμόπλοια δι ᾿Αφϕρικὴν Τὰ κάτωθι πολυτελῆ καὶ νεότευχτα ὑπερωνεά- νεια ἀνοχωροῦν διὰ ῬΜοπιβαςα, Ο8Ρρε Τονη Χαὶ Ῥοτί ΕΙζ8ῦεῖΗ ὡς ἀνολούδως: Ῥεϊτα, ΌὈωτραη, 4ΑΕΒΙΟΑ” ἐν Πόρτ Σάϊδ τὴν -34.1954 5, ΕῦὉΕΚΟΡΑ» ἐν Πόρτ Σάἵδ τὴν ᾖ{1.5.1954 Ώ.ς. “ΑΕΕΙΟΑ’ ἔκ Πόρτ Σάϊδ τὴν 29.5.1954 ς, “ΕΙΓΕΡΟΡΑ” ἐν Πόρτ Σάϊδ τὴν 3.7.1954 κ ἆ ῴ ..- δεχόμενα ἐπιθάτας. ν 1 Προτρέπονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐπιθάται, Μανννᾶ’ ὅπως κρατήσουν ἐγκαίρως τὰς θέσεις των, ᾱ- πευθυνόµενοι πρὀς τοὺς κ.κ. ἡ. Α. ΝΝΝΤΛΝΙΝ ἐ ΙΙΙ λΤἱ. Γενικοὺς Πράκτορας τῆς ΛΟΎ:Δ ΤΡΙΕΣΤΙΝΟ ΛΑΡΝΑΚΑ --- ΛΕΜΕΣΟΝ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ Πόφον, ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ 6 ΥΙΟΥΣ νυν τ στΤΟΝΥ ΝΟΝ. τὸν ΚΕΡΑΥΝΟΝ. ΤΑΧ. ΚΙΠ. Διὰ ἕνα πρφσκύνηµα (ἀρχίζομεἓν ἀπὸ τὸ ἅγιον --Θέλεις ἄδειαν μοτοσυκλέττας : --Μικρὸν αὐτοχίνητον καὶ « πτερ πάλιν εἰ «τὸν ΜΕΡΑΥΝΟΝ. 198 --- Τηλ. ΣΧΟΛΗΣ 59172. Φδηνὴ καὶ σίγουρη δουλειά ΚΕΡΑΥΝΟΝ --“δέλεις ἄδειαν ὀδηγοῦ: Τρέξε εἰς τὸν ΚΕΡΑΥ- ᾿Αμέσως εἰς φορτηγὸν καὶ τρά- εἰς ᾿Απόστολον ᾿Ανδρέαν. Σάθέατον), φυσικὰ πάλιν μὲ τὸν ΚΕΡΑΥΝΟΝ. ΤΗΑΕΦΟΩΟΝΟΝ 2356, ΧΡ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ννν ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ, ΤΟΥΡΕΙΑΝ, ΔΙΒΑΝΟΝ, Ι9ΦΡΔΑΝΙΑΝ, 1ΣΡΑΗΛ, ΣΟΥΔΑΝ, ΤΡΙΠΟΛΙΝ, ΒΕΓΓΑΖΗΝ, ΠΕΡΣΙΚΟΝ ΚΟΑΠΟΝ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑΝ καὶ ᾖἐκεῖθεν διὰ τῆς Β. Ε. Α. εἷς Μ. Βρεττα- γίαν καὶ ὅλα τὰ μέρη τῆς Εδρώπης διὰ τῆς Οὗνρειις Ἀϊχιναγς Ἕναστον ᾿ΑΔεροσχά- φος της Οὗρτις Αἰτήανς Διαθέτει δύο πεπειρα- µένους Βρεττανοὺς «ἀε: « ροπόρους, μὲ πεῖραν πολ- λῶν ἐτῶν. Συντηρεῖται καὶ ἐ- λέγχεέται εἰς ἀσυναγώνι- στον ἐπίπεδον άἀσφαλείας. '᾿Εκτελεῖ ταξίδια συμφώ- γως πρὸς τακτικὸν καὶ αὐστηρῶς τηρούµενον Ρρομολόγιον. Μεταφέρει τοὺς ἐπιδά- τας του μὲ τὴν µεγίστην ἄνεσιν καὶ προσφέρει ἐ- κλεκτὰ φσγητὰ καὶ άνα- ψυκτικὰ κατὰ τὴν διάρ- κειαν τῆς πτῄσεως. ἡ Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας καὶ κρα- τήσεις θέσεων ἀπευθύνεσθε εἰς τοὺς κ.κ. ΜΗ, ΒΗΤΗ ἐ μὴ [ΗΟ) [ΤΠ Ἡ εἰς οἱονδήποτε Ταξιδιωτικὸν Πράκτορα τῆς Ι. Α. Τ. Α. οὗΥΡρ.εῦς ΑΙΕΝΙΑΥΣ5 ἐν συνεργασία μετὰ τῆς ΒΕΙΤΙΡΗ ΕΏΌΚΟΡΕΑΝ ΔΙΕΥΝΑΥΡ καὶ τῆς ΒΕΙΤΙΣΗ ΟΝΕΒΘΕΑΡ ΑΙΚ ΑΥ5 6ΟΚΡΟΣΞΑΤΙΟΝ 0 ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΚΛΡΟΜΙΣΜΟΣ «Συνέχεια ἐκ τῆς 2ης σελίδος) ὁποίας µετέσχον πέραν τῶν 500 ἐκδρομέων ἐξ ὅλης τῆς Πήσου. ΕΡΩΤ: Ἡ ὑπὸ τῆς Ενώσεως ᾿Εκδρομικῶν Σωματείων Κύπρου ἔκδοσις διµηνιαίου περιοδικοῦ. τοῦ ὁποίου τὸ πρῶτον τεῦχος ἐκυκλοφό- ρησεν ἤδη ἀπὸ τινων ἡμερῶν, δὲν θεωρείται σταθμὸς εἰς τά φυσιολα- τρικα χρονικά τή: Πήσου ΑΠΑΝΤ:-- Νομίζω, ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν, Τοιαύτη σκέψις θὰ Ἠτο πο- λὺ τολμηρὰ καὶ μᾶλλον ἁἀδασάνι- στος. Διόιι τὸ περιοδικὸν τοῦτο ἀποτελεί κατ’ οὐσίαν συνέχισιν τῆς ἐκδόσεως τοῦ «Μηνιαίου Δελτίου τοῦ Ἐκδρομικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶχεν ἤδη καταστῃ μὲ τὴν ἔξοχον ἐπιμέλειαν καὶ ὕλην του ὄχι µόνον παγκύπριον, ἀλλά καὶ πανελλήνιον Φφυσιολατρικὸν ὄργανον. ᾿Εξ ἄλλου τὸ Δελτίον τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ διὰ λόγους κυρίως τυ- πικούς ἀπεφασίσθη νὰ διακόψῃ τὴν κυκλοφορίαν του. ᾿Ετέθη, δὲ εἰς τὴν διάθεσιν τῆς ᾿Ενώσεως, ἡ ὁποία κατ’ ἀρχὰς ἐδέχθη μάλιστα νὰ τὸ 6έσῃ ὑπὸ τὴν αἰγίδα της καὶ νἀ ἀναλάέῃ ἡ ἰδία τὴν ἔκδοσίν του. Βραδύτερον ὅμως ἡ Ένωσις ὅδιά λόγους καὶ πάλιν ιυπικούς ἀπεφά.ι σισε νἁ ἐκδώσῃ περιοδικὸν μὲ ἆἅλ- λον τίτλον, καθότι ὡς Πτο ὁ ἡᾖτί- πλος τοῦ προσφερθέντος περιοδικοῦ τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ δὲν ἔπαυε νὰ ὑπο- δηλοί, ὅτι τοῦιο άνηκεν εἰς ἕνα µόνον σωματεῖον ἀντὶ εἰς τὴν “Ενω- σιν. Ὡς ἀντιλαμθάνεσθε δὲν πρό- κειται περὶ πρωτοθουλίας τόσον Ἰ- στορικῆς, ἥτις δύναται να χαρακτηρισθῃ ὡς σταθμὸς, ἸΑ- ποτελεῖ ἁπλῶς συνέχισιν προηγουµέ- νης πρωτοθουλίας καὶ προηγουμένου σταθμοῦ. Εξ ἄλλου, εἶναι εἰσέτι ἄγνωστα τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ ἐν λό- γῷ περιοδικοῦ. Δὲν θὰ ἢτο δὲ λογι- κὸν νὰ προδαίνῃ τις εἰς χαρακτηρι- σµούς διά κάτι, χωρὶς νὰ ἔχῃ έἑ- νὠώπιόν του ἁπτὰ ἀποτελέσματα. Πάντως, ὅλοι εὐχόμεθα, ὅπως τὸ νέον φυσιολατρικὸν περιοδικὀν µας ἀποδειχθῃ ἀντάξιον τῶν προσδοκιῶν µας καὶ συντόμως ἀποκτήσῃ τὴν αἴγλην καὶ τὸ κΌρος τοῦ προκατό- χου του. ΕΡΩΤ.-- Ποία εἶναι ἡ σημµερινὴ θέσις, ἀπὸ ἀπόψεως προόδου, τοῦ Κυπριακοῦ ἐκδρομισμοῦ ΑΠΑΜΤ:--- Εἶναι γεγονὸς, ὅτι οῦ- τος, παρὰ τὴν νεαρὰν ἡλικίαν του, ἔχει φθάσῃ εἰς ἐξαιρετικὸν σημεῖον ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον δικαίως εἶχεν ἐπισύρῃ τὸν ἔπαινον καὶ τὸν θαυµμα- σμὀν. Χωρὶς ὅμως νὰ παρασυρώμεθα ἀπὸ τυφλὸν ἐνθουσιασμὸν ἢ ἆλ- λους ὑπολογισμοὺς, μετὰ λύπης δι- απιστοῦμεν --- χωρὶς νὰ θέλωµεν νά θίξωµμεν πρόσωπα ἢ πράγματα -- ὡς πραγματικοὶ Φυσιολάτραι, ἐκ καλῆς θελήσεως ἀσκοῦντες κριτικήν, ὅτι ἀπὸ ἑνὸς περίπου ἔτους τὰ φυ- σιολατρικἁ πράγµατά µας παραµε- νουν μᾶλλον σιάσιµα, ἐκτὸς ἐλαχί- στων ἐξαιρέσεων. ΕΡΩΤ.-- Ποῦ ἀποδίδετε τοῦτο ΑΠΑΜΝΤ:-- Εἶναι πράγματι δύσκο- λον γὰ προσδιορίσῃ τις ἐπακριθῶς. Ἡ παρατηρουµένη στασιµότης δυ- νατὸν νὰ ὀφείλεται, κατὰ τὴν γνώ- µην µας, πρωτίστως εἰς κάἄποιαν χαλάρωσιν τῆς πνευματικῆς πλαισι- ώσεως τοῦ κινήματος, ἥτις εἰς δὸ παρελθὸν ἐπετέλεσε θαύματα «εἰς τὸν τοµέα τῆς τονώσεως τοῦ φυσιο- λατρικοῦ Φρονήµατος, τῆς ἀνυψώ- σεώς του καὶ τοῦ ἐμπλουτισμοῦ του δι᾽ ὑψηλοτέρου νοήµατος. ΐσως πά- λιν νὰ ὀφείλεται εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐντωπωσιακῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁ- ποῖαι συνήθως ἡἠλεκτρίζουν καὶ προσθέτουν νέους ὀπαδούς καὶ γόη- τρον. Δυνατὸν ἐπίσης ἡ παρατη. Ρρουμένη στασιµότης νὰ ὀφείλεται εἰς τυχὸν ἀπουσίαν νέου αἵματος, ὑγιοῦς καὶ ζωντανοῦ. Πιθανὸν νᾶ μὴ ἐπεδείχθη εἰς πλείστας περι- ψυχραίµως |’ πιώσεις ἣ ἀπαιτουμένη ἐκλεκτικότης εἰς τὴν ἐγγραφὴν νέων μελῶν είς πὰ ἐκδρομικὰ σωματεῖα ἡ νὰ μὴ κατεθλήθη ἡ δέουσα προσπάθεια προσθήκης νέων μελῶν εἰς ἀντικα- τάστασιν ἄλλων, περιελθόντων εἰς ἀδράνειαν. ἴσως πάλιν, κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, νὰ ἐπῆλθε κάποιος κόρος μεταξὺ τῶν παλαιῶν μελῶν, χὰ ὁποῖα δὲν ἀποκλείεται κάποτε να ἐπανέλθουν δριμύτερα, ἣἢ. κατ ἄλλους, νὰ μὴ ὑπάρχῃ εἴς τινας πε: ριπτώσεις ἱκανὴ διοίκησις, διαθέτου- σα τὴν ἀπαιτουμένην πεῖραν, κρίσιν καὶ προοπτικήν, τοῦθ) ὅπερ ἡμεῖς προσωπικῶς ἀμφισθητοῦμεν. ΕΡΩΤ.-- Φρονεῖτε, ὅτι ἡ κατά- στασις αὕτη θὰ ἐξακολουθήσῃ, ὡς ἔχει σήμερον ΑΠΑΝΤ.-- ᾿Ασφαλῶς ὄχι. ᾿Αντι- λαμθανόµεθα, ὅτι αὕτη ἀποτελεῖ ἀν- τικείµενον σοβαρᾶς μελέτης τόσον ἐκ µέρους τῆς ἀνωτάτης ἐν Κύπρῳ ἐκδροµικής ᾿Αρχῆς -- τῆς ᾿Ενώσεως ᾿Εκδρομικῶν Σωματείων Κύπρου-- ὅσον καὶ τῶν ἐπὶ μέρους διοικήσε- ὧν τῶν σωματείων. ᾿Ελπίζεται πάν- πως ὅτι πρόκειτσι περὶ παροδικῆς ὑφέσέως τῆς ἐκδρομικῆς κινήσεώς µας, ἥτις μετ οὗ πολύ, συνεχίζουσα τὸν διὰ πολλῶν θυσιών καὶ µόχθων ἀνοιγέντα λαμπρὸν δὈρόμον της, θὰ φθάσῃ εἰς νέους ἀνταξίους τῆς φή- µης της σταθµού”. 0 ΜΙΜΙΣ ΦΤΟΠΟΥΛΗΣ ΔΑ “ΠΡΙΣΗ” ο ΤΟΝ ΚΛΡΛΓΚΙΟΖΗΝ ΑΘΗΝΑΙ, 5 (᾿Αεροπερικῶς).--- Νά. καὶ κάτι ποὺ θυμίζει-’ Χόλλυγουντ. Αρχισε νὰ ἰσχύῃ καὶ στὸν Ἑλλη,ικὸ κινηματογρά- Φο τό... «κόπυραϊτ» τῶν ἠθοποι- ὢν τῆς ὀθόνης. Τὴν ἀρχὴ ἔκανε ἡ «Φίνος --- Φίλμ» ἡ ὁποία θὰ ἔχη στὸ µέλλον τὴν ἀποκλειστικὴ.. χρησιµοποίησι τοῦ Μίμη Φωτο- πούλου. Τὰ συµδόλαια ---- πρό- κειται γιὰ τὰ πρῶτα συµθόλαια τοῦ εἴδους αὐτοῦ στὴν χώρα µας --“ὑπεγράφησαν τὴν προπαρελθοῦ σαν Κυριακήν, λίγες στιγμὶς προ: τοῦ ἐπιθιόασθῆ ὁ Φωτόπουλος το2 πλοίου ποὺ θὰ τὸ, μετέφερε στὴν Κύπρο. 'Ο Φωτόπουλος ἐφεξῆς καὶ γιὰ πάντα θὰ «ἀνήκῃ» ἀποκλειστικῶς στὴν «Φίνος» καὶ θὰ γυρίζη ται- νίες γιὰ λογαριασμὸ της μὲ ρυ9- μὸ δύο τουλάχιστον κατ᾽ ἔτος. «Ὁ δηµοφιλὴς πρωταγωνιστὴς ἐκτὸς τῶ, παγ΄ων ἀποδοχῶν του, Εὰ εἰσπράττη ἰδιαιτέρως γιὰ κά- θε φίλμ ποὺ Υυρίζει καὶ ἕνα πο σοστὸ ἐφ᾽ ἅπαξ, Τὸ πρῶτο φίλμ ποὺ θὰ γυρ΄ση ὁ Φωτόπουλος, ὑπὸ νέαν μορφὴν συ.εργασίας του μὲ τὴν «Φίνος», θὰ εἶναι, κατὰ πᾶσαν πιθανότη: τα, ὁ «Γάμος τοῦ Καραγκιόζη». ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΣΚΛΛΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΙΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διπλοκατοικία μὲ ἕνα µεγάλο κατάστηµα κατὰ τὴν ὁδὸν Κωνσταντίνου Κολογερᾶ, ἀρ. 66, ό8 καὶ 70, πλησίον τῆς Δη- µοτικῆς ᾽Αγορᾶς, Πληροφορίαι ἆᾱ- πὸ τὸν κ. Χαράλαμπον ᾿Ανδρέου, Δικηγορικὸν Πετροπούλου, ἐν Λάρνακι. Γραφεῖον κ. Π. Ν. ἱ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ἘΕξωτικὲς “1 Γαλλὶς τοαγουδίστοια } Ντανὶ Ντωμπερσὰν ποὺ Ὡμορφιές' 3 ο. ) Δ ἀρνήθηχε νὸ τοαγουδήσῃ τὰ «Τραγούδια τῆς Ἠιλιτὼ» τοῦ 1:ὲο Λου διότι ἆ πευθύνονται εἰς γυναῖνες. έν ε εἶναι Εξωτικό Χιονισιιένο σουνὸ στὴν μανοινὴ Ἐλ. θετία, γοαφικἡ εἰκόνα τῶν ᾽Αγοάφων, ὕπου οἱ λευκοὶ ὄγκοι τοῦ πάνω στὰ πανύψηλα ἔλατα δίδουν στὶς πολιποΐχιλες μορφὲς σχήµατα τὸ μυστικὺ διάλογο τῆς φύσεως. Ἐναι χιονιοῦ καὶ Ἕνα, διάλογο ποὺ τὸν αἰσθάνεται ὁ ὀρειθάτης στὴν ἀπέραντὴ σιωπὴ καὶ στὴ λευκή ὤμορ- φιὰ τοῦ Ἑλληνωοῦ θουνοῦ. ΒΥΕΛΛΗΛΕΣ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ ΕΛΛΗΜΙΔΟΣ ΜΕΙ’ ΑΓΓΛΟΥ Μ’ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Μάρτιος, Ὕστε- ρα ἀπὸ μίαν θυελλώδη αἰσθηματικὴν ἱστορίαν, µία γεαρὰ Ελληνις καὶ ἕνας θερμαστὴς σιδηροδρόµου ἀπὸ τὸ Μίντλσµπραφ τῆς ᾽Αγγλίας, οἱ ὁποῖοι ἐγνωρίσθησαν μόλις πρὸ τρι- ὢῶν ἑθδομάδων κατόπιν μακρᾶς ἆλ- ληλογραφίας, ἠνώθησαν διὰ τῶν ὃε- σμῶν τοῦ γάμου. Τὴν άπησα ἀπὸ τὴν πρώτην ον τοῦ τὴν εἶδα», εἶπεν ὁ θερ- μαστῆς κ. τζώρτς Σ ουέϊλς. Οὗτος ἤρχισε νὰ ἀλληλογραφῇ μὲ τὴν ἤδη σύζυγόν του Λάουραν Λουκάτου, ἀπὸ τὰς ᾿Αθήνας, τὸν παρελθόντα Νοέμ. 6ριον. «Μέσῳ ἑνὸς Ομίλου ᾿Αλληλογρα- φίας͵, ἔλαδα τὰ ὀνόματα καὶ τὰς δι- ευθύνσεις τριῶν κοριτσιῶν εἰς ΑΥ- γλίαν διὰ νά ἀλληλογραφήσω μαξί των, εἶπεν ὁ κ. Σ ουέϊλς. ᾿Αφοῦ ἔ» γραψα καὶ εἰς τὰς τρεῖς, ἕλαθα ἆ- πάντησιν ἀπὸ τὰς δύο, αἱ ὁποῖαι μοῦ ἔλεγαν ὅτι ἀλληλογραφοῦν. ἤδη μὲ ἀρκετοὺς καὶ δὲν προφθαίνουν γὰ ἀπαντοῦν καὶ εἰς ἐμὲ. ᾿Απὸ τὴν τρίτην δὲν ἔλαέα ἀπόντησιν». Μετ ὀλίγας ἑδδομάδας, ἐν τού: τοις ὁ κ. Σ ουέϊλς κατεπλάγη, ὅταν ἔλαδε µίαν ἐπιστολὴν ἀπὸ τὴν Ελ. λάδα, ἀπό τὴν δεπσοινίδα Λουκάτου, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε δοθῃ ἡ διεύ- θυνσίς του. «Αὐτὸ ῆτο ἡ ἀρχὴ τῆς φιλίας µας, εἶπεν ὁ κ. Σουέζλς. ᾿Ἐγράφαμεν ὁ ἕνας εἰς τὸν ἄλλον σχεδὸν καθηµε- ρινῶ: καὶ κατόπιν ἐκάλεσα τὴν Λά- ουραν ἐδῶ διά τὰς διακοπάς». Ἡ δεσποινὶς Λουκάτου, ἡ ὁποία εἶναι ἡλικίας 30΄ ἐτῶν, το ὑπάλλη- λος εἰς τὸ Ελληνικὸν Ὑπουργεῖον Ὑγιεινῆς τὰ τελευταῖα ἑννέα ἔτη. «Όταν ἔφυγα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἲ- πεν, εἶχα τὸ συναίσθηµα ὅτι τὸ τα- ξίδι µου θό ἀπέληγεν εἰς αἴσθημα- τικὴν ἱστορίαν καὶ μόλις εἶδα τὸν Τζώρτζ, ἐἑκατάλαδα ὅτι ἤτο ὁ ἄν- θρωπός µου». Ἡ δεσποινὶς Λουκάτου, ἔχει σπου- δάσῃ εἰς τὸ κολλέγιον καὶ ὁμιλεῖ ᾽Αγγχικά, ᾿ταλικά καὶ Γαλλικά. ΧΠΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΙΗ ΚΑΤΕΣΤΗ ΠΛΟΥΣΙΠΤΑΤΟΣ ΛΠΏ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΑΟΝΔΙΝΟΝ,. 5 (Α.). --Κα- τὰ τηλεγραφήµατα ἐκ Κέϊπτάουν ἕνας ὑπάλληλος καταστήματος, ὀνόματι Πρήγκλ ἡλικίας ό4 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε εἰς τὴν ζωὴν του ἐκέρδισε πλέον τῶν 8 λιρῶν στερλινῶν τὴν ἑδδομάδα, θὰ κα- ταστῇ ἐντὸς ὀλίγου ἕνας τῶν π)ουσιωτέρων κατοίκων τῆς ΝΟ- τίου ᾿Αφρικῆς. 'Ο Πρήγκλ ἔλαθεν ἐπιστολὴν ἑνὲς ἀνεψιοῦ του ἀπὸ τὴν Σκωτίαν, ὁ ὁποῖος τὸν πλη- ροφορεῖ ὅτι εἶναι κληρονόμος ἑ- νὸς κτήµατος ἀξίας 4.000.000 λιρῶν στερλινῶν, ποὺ κατέλειπεν ὁ θεῖος του μετὰ τοῦ ὁποίου οὐ- δέποτε εἶχε συναντηθῆ. ο Πρήγκλ, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν µελισσοκﵴαν καὶ ζῆ µό- νος εἰς ἕνα ἐξοχικὸν οἰκίσκον ἐ- δήλωσεν, ὅτι κληρονομεῖ τὸ 1)3 τῆς περιουσίας αὐτῆς καὶ ὅτι θὰ ἔχῃ ὅλον τὸν καιρὸν νὰ ἀπολαύ- ση τὴν περιουσίαν του. Ἡ µή- τηρ του εἶναι σήμερον 103 ἐτῶν, ὁ δὲ πάππος του εἶχεν ἀποθάνει εἰς ἡλικίαν 12] ἐτῶν. «Θὰ ἀγο- ῥράσω, εἶπεν, ἕνα αὐτοκίνητον καὶ θὰ περιέλθω τὸν κόσμον». Μιἁ ἁγνὴ ἀγάπη, ἕνας μονος .. . ου μμ. ΖΕΙ ον ο” Ιβον Ἔφτασε μπροστὰ στὴν πύρτα τοῦ σπιτιοῦ του καὶ πήδηξε κἐ- λαφρειά ἀπὸ τὸ ἄλογο. Ἡ καρδιά τῆς χτιποῦσε δυνατά, μὲ τὴ Ύοη- τευτική ἰδέα ὅτι θὰ θρισχότανε σὲ λίγο µποοστά του... Μὲ τὸ χέοι της ποὔτρεμε λίγο χτύπησε τὸ ρόπτρο τῆς ἐξώπορ- τας, Στὺ δεύτερο χτύπημα κἆ- κπούστηχκε ἀπὸ µέσα ἡ φωνὴ τοῦ Παναγή λίγο παράξενη: --Ποιὺς εἶναι με » ᾽Αμέσως.., Ἔρχουμαι ν ἀνοίξω,.. Ὅμως ἀνοίγοντας τὴν πόρτα, ὃ ὑπηρέτης τοῦ Κατσάκου ἔμεινε μὲ τὸ στόµα ἀνοιχτό! Μπροστά του. θρισκύταν ἡ εὐγενσιά καὶ γενναιόδωρη ἀριστοχράτισσα, ποὺ τοῦχε δώσει τὸ ἴδιο ἐκεῖνο πρωῖ ἕνα. ῥλόκληοο ναπολεόνι ἡ --Κυρία Δούκισσα {.., Ἐσεῖς |... Ἡ Ἐλίζα δὲν κατάλαδε λόγια τον, ἀπὸ τὸ γοητευµένο ὕφος, του ὕμως, μπύρεσε νὰ κα- ταλάθῃ ὅτι τὸ ναπολεόνι της εἷ- χε πιάσει τόπο... Προχώφησε καὶ µπῆγε. -Ὅ κάριος Μαυρομιχάλης ρώτησε τὸν Παναγῆ μ’ ἕνα χατα- δεχτι»ὺ χαμόγελο. Αχουσε πὺ ὄνομα τοῦ κυοίου του ὁ ἀγαθὸς ὑπηρέτης καὶ ματά- λαθε τὶ τοῦ εἶχε πῆ γαλλικὰ ἢ ἐπίσημη αὐτὴ ἐπισχέπτρια, -“ΘΟέλετε τὸν κύριο µου,ιτῆς εἶπε. Ἑάπλωσε, ὁ γαὔμένος, νὰ σᾶς χαρῶ, γιατὶ γύρισε κουφασμέ- νος ἀθγὰ μετὰ τὸ μεσημέρι ἀπὺ τὸν περίπατόὀ του... Πάω νὰ τὸν υπνήσω» ὅμως, ἐξαιρετινὰ γιὰ σᾶς,,, ὝἜκανε μιὰ θαθειὰ ὑπόχλισι μπροστὰ στὴν ἸἨλίζα ὁ ἀφελῆς Κορωπιώτης καὶ μπῆχε σ᾿ ἕνα δωμάτιο. Μένοντας πόνη της ἢ Ἀύττανε Ὑόοω γύρω. μὲ οον χαὶ περιέργεια τὺ λον Όπου ζοΐσε ἐκεῖνος σάρχωνε ὅλα τὰ ὄνειρά Τὸ σαλόνι οάσει ὃ ἥτανε ψέλισε, τὰ ἘἨλίζα, ἐνδιαφό- περιθάλ- ποὺ ἐγ- τῆς... : εἶχε πε Δωτσάνου ὅπου. τὴν ὑπηρέτης τοῦ στωασιένο χι) ἐπιπλυμένο μὲ ἁπλῆ κι) ἀπέριττη ἆρχογ- τιά, τὴ μέση ἑνὸς τοίχων ὄρις σχόταν ἡ προσωποαγωαφία, ἑνὺς ὦ ραΐου. ἄντοα οιὲ περήη ανω θέμ- μα) ἀπὸ τὴ αμ: γάλη ὑμυιύτητα τῶν χρακτηριατικῶν τον μὲ τὺν Κατσάγο Ἡ Ἐλίκα ἔθγαλε τὸ σομ- πέρασμα ὅτι ὁ ἄντρας τῆς εἰκόνος ἧταν ὁ πατέρας τον, ὗ Ῥζανῆς Μανοομιγάλης, αὐτὸς πα λεγότα- γε « Ἀρχοντας τῆς Ἑπάοτης». Τη ἔπιπλα ἥτανε παλιά μὲ τὴ σφραγίδα τῆς ἀφχοντιᾶς. Ένα παγὺ ἀνατολίτινο γαλὶ οπασε τὸ πάτωμα, Ὅλα δείχνανε ἐκεῖ μέσα ἄνε- σι ἀφχετὴ, ἀλλὰ γαὶ ἀναμφισθή: τήητη κάλαισθησία, Ετανε νοιχο- χυρεμένα μὲ τάξι καὶ μὲ γοῦστο. σὰ νὰ τάχε ταχτοποιήσει ἕνα ἐπι- ῥάξιο γέρι γυναίκας... χείνη τὴ στιγµή, ἡ πώρτα ᾱ- γοισε καὶ μπουστὰ στὴν Ἠλίζα ποὺ γύρισε ἀμέσως, ἐμφανίστηνε ὁ Κωτσάκος! Μ᾽ ἕνα πιὺ δυνατὸ πορδιοχτῦπι, ἡ ἐρωτευμένη κόρη τῆς Δούκισσας ἔκανε ἕνα ὀῆμα πρὸς τὸ µέρος του. -Κύριε Μαυρομιχάλη... τοῦ ψι θύρισε μὲ τὴ σιγανή μελωδικὴ φωνή της, Σᾶς Γητῶῷ Χίλιες Φφο: ος συγγνώμη ποὺ σᾶς Ἐύπνησα, ἦταν ὅμως ἐπιταχτικὸ κι’ ἄμεσα ἀναγκαῖο τὸ νὰ σᾶς δᾷ.., Μὲ ὕφος συγκρατηµένο, ὁ Κα τσάκος τῆς ἔδειξε μιὰ πολνθού- γα: -Κάνατε πολὺ καλὰ νάρθῆτε ανν μου... τῆς εἶπε. Καὶ. θάµαι ἐξαιρετικά εὐτυχῆς, ἄν µπο- ρέσω νὰ σᾶς φανῶ μ’ ὁποιοδήποτε τρύπο χρήσιμος... Ἡ Ἐλίία τὸν κύτταξε μὲ κά: ποιαν ἔκπληξι στὰ μάτια: -Χρήῆσιμος»,.. ἔκανε. Χαμογέλασε ὕστερα, καὶ πού: σθεσε σηκώνοντας τοὺς ὤμους της: -“Χρήσιμος μοῦ εἴσαστε πάντα... Ψυχικὰ χρήσιμος, ἀπαραίτητος τε Ἡσδήμα περίεργο χι’ ὀδυνηρὰ ἀνεξήγητο γιὰ τὴν ἘἨλία: Ὁ ἀγαπημένος της ἔμενε φυχοὸς χι ἀνέκφραστος μπροστά της... ᾿Αν- τὶ νὰ χαρῃ» ἀντὶ νὰ τρέξῃ, νὰ τῆ σφίξῃ στὴν ἀγχαλιά του, στε- κότανε ἀχίνητος, χωρὶς οὔτε νύ τὴν κυττάζῃ στὰ µάτια.,. Μέσα στὴν Ἰωχή τοῦ Κατσά- κου, ἕνα πλῆθας ἀπὸ ἀντίθετα συναισθήματα τοῦ δημιουργοίσα- γε μιά σειρὰ ἀπὸ σκληρά διλήµ- µατα: Τῆ λυπότανε αὐτὴ τὴ φτω χιὰ ἄρρωστη χοπέλλα, ποὶ τοῦγχε τύσο φαγερὰ χαρίσει μὲ τόσο ἆ- γεπιφύλαχτη λατρεία τὴν καρδιά τῆς... Έπρεπε ὅμως νὰ τῆς φερ- θῇ μὲ ψεύτικη κι’ ὑποκοιτικὴ τοι- φερότητα, ποὺ θὰ τῆς δημιουργοῦ- σε τὴν ἀπατηλὴ ἐντύπωσι ὅτι ἵ σως στὴν καρδιά τοῦ ὠρωοι. αὐ- τοῦ. ἀξιωματικοῦ κλεινόταν ἕνας ἀνύπαφκτος ἔρως γι’ αὐτήν»... Η τὸ απιὸ καλό, τὺ πιὸ ἀνθρώπινο. τὸ πιὰ εὐεωγετικὸ γιὰ κείνην καὶ τὸ προτιμύτεμο γι. αὐτὸν, ἥτανε γὰ τῆς μιλήσῃ μὲ σκληθῇ. μὲ Χοφ- τερῇ εἰλικοίνεια, ποὺ θά τῆς ἔχο- 6ε σὰ χειθουργικὺ γυστέρι ὄλες τὶς αὐταπάτες, ὅλα τὰ ὄνειοα ποὺ στηριζύντουσαν στὰ ψέμα.., 'Ο. Κατσάχος ἔνοιωσε ὅτι δὲν ἥτανε ὀυνατὸ νὰ πάρῃ τόσυ γρή- γοφα ἀπόφασι, σ᾿ ἕνα ξήτημα ποὺ αιπυφοῦσε νάγη ἄπο ασιστικἡ Σι ἴσως ὀλεθοίαά ἐπίδρασι στὴν ἡγεία τῆς ἄρρωστης, ἀφοῦ µπο- ροῦσε Υ᾿ ἀπειλήσῃ ἁγύμα γαὶ τὴ ζωή τῆς... Κι’ ἔτσι ἀπὸ καθαρό ἄνθοωπι- σµό, ὁ εὐγενικὸς Μανιάτης ἄπυ (άσισε νὰ κούφῃ τὰ ποαγματικἁ του. αἰσθήμωτα καὶ νὰ γερδίσῃ Μια ο... -Δεσπανὶς µου, τῆς εἶπε μ’ ἕνα. στενογωρηµένο χαμόγελο, ῥἷμαι. πολὺ εὐτυγχισμένος ποὺ σᾶς ὑλέπω στὸ ή τωχικύ μου, Ηῶς εἶναι ἡ νυοία μητέφα σας “Ρὸν κύττωξε στὰ μάτια ἡ Τι λα: -δᾶς ἔνδιαῃ έρει πυλὶν { µητέ: φαά μου' δὲν εἶν᾽ ἔτσι, χύριε Μαν- φομιχόλη: ἰ ᾿ Ο τύνος της ἥτανε ξερὸς, σχε- δόν ἐχθρικὸς,, 'Ὁ Κατσάκος φο- σει μεταξύ ΖζζζζχιζΖσμο ΙΑ ος ἔᾷ θήθημε μήπως ποοδοθῇ τὸ µεγά- λο μυστικό τῆς καοδιᾶς τοι, ποὺ τοῦ ἤτανε τόσο ἀκριθὸ κά πολί- τισ... Γιὰ ν ᾱ κούψηῃ τὸν ἔρωτά του, ἀπεφάσισε νὰ τὸν ἀπαρνηθῇ: --Ἡ μητέρα σάς εἶναι μιά πολὺ σεθαστὴ πυρία, ποὺ τὴν ἐχτιμῶ όαθειά... Ἡ εὐγενικιά φιλοξενία της θὰ μοῦ µείνῃ ἁλησμόνητη.., Σταμάτησε γιὰ λίγο χι) ὕστε- ρα πρόσθεσε ι’ ἕνα ὑποχφεωτικὸ χαμόγελο: - Ὅπως καὶ ἡ δική σας, λῶστε, δεσποινίς µου... Ἡ Ἐλζα ὅμως δὲν «φάνηκε ἱκανοποιημένη ἀπὺ τὰ λόγια του... Τὸν ἤθελε πιὸ θερµόν, πιὸ ἀσυγμοάτητον ἀπέναντί της... “Ὕ- στερα ἀπὺ ὕσα εἴχανε µεσολαθή- τους, ἡ πρώτη τους ἰδιαίτερη συνάντησι ἔπρεπε νἆναι ἄλλη.,. Καὶ σὰν ἄλλη τὴν πεοί- μενε,.. ἄλ- Θαοραλέα θέλησε νὰ ποοχωρή- σῃ στην ἐξήγησι µας του μὲ ἆ γοιχτά χαρτιά: Κύριε... τοῦ εἶπε. ΙΤήοατε τὸ γοάµµα μοι Δὲν εἶναι ἔτσι -Τὸ γράμμα σας»... τὴ οώτη- σε, γιὰ νὰ κερδίσῃ χαιοὀ. --δΝαΐ: ἐκεῖνο ποὺ. ἔθαλα στὸ χέρι σας Χτὲς τὸ ὀράδι, την ὤ- ο ποὺ σᾶς συνώδεφα ὣς τὴν σνάλα. δῆθεν γιὰ νὰ σᾶς «φω- τίσω,.. Δάγχκασε νευρικά τὰ γείλια τοι ὁ Κατσάχος. -Μάλιστα... Τὸ πῆρα.,. -Τὸ διαθάσατε, φυσικά. ΞΤόὸ διάθασα,.. -Κα σήµερα τὸ πρωῖ μοῦ στεί- λατε μὲ τὺν ὑπηρέτη σας Ἰουλοί- δια... Δὲν εν” ἔτσιο.., Αὐτὴ τὴ φορὰ δὲ μίλησε ὃ ζα: τσάκος, σὰἁ νὰ μὴν ἤθελε νὰ ὅμο- λογήσῃ αὐτὸ ποὔχε πράγματι -κά- νείνες --Δὲν ἀπαντᾶτες... τὸν ἐρώτῆσε πιὸ δυνατὰ ἡ Ἑλίζα, ὑψώγοντας τὴ φωνή της, Δὲν ἤτανε δικά σας τῆς ἀποκρίθηχε, τὰ λουλούδια ποὺ φτάσανε στὸ σπίτι µοις... Δικά µου ἤτανε., τῆς ἀπάν- τῆσε μὲ Ὑύπο ὁ ἘΚατσάχος. -Μήπως, τότε, θέλετε νὰ πῆτε ὅτι δὲν ἤτανε γιὰ µένατι, τὸν πδτιρε Χλωμιάζοντας φοθερά. «Πάλι εἶδε τὸ τοομερὸ μµιυστικό του νὰ Ἀνδυνεύῃ ὁ ἄρχοντας τῆς Μάνης καὶ Ἑαναπροσπάθησε νὰ ΔΕλΗΙ ΚΠΙΛΙΤΕΧΗΙΠΕΙ ΕΣ ΤΗ ΧΡΟΗ ΤΙΝ ΕΛΛΗΝΟΗ ΒΕΙΤΡΙΚΙΗ ΣΤΡΙΦΕΡΗ Γὶς τὸ απλούσιον καλλιτεγνικὺν πούγραµµα. τοῦ ἐς ετεινοῦ γοροῦ τῆς τιωωοείας Ἓλλ ων Οεατοικῶν Σπ γγρίά ἑῶνν εκτὺς τῶν ἓ- λλεντῶν λίνων πω λαλτεγνῶν μετέσχον παὶ οἱ γωώιύτεροι. Ἐένοι καλλατέχναι, ποὺ εὑρίσκονται σήμερον εἰς τὴν Ἑλλάδα. Μεταξ ξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ τὸ ἔξαιρετιχὸν Ἰτωλικὸν ντουέττο, τοῦ κοσμικοῦ κέντρου «ΦΙινουί», αἱ ἀδελφαὶ ἼΑλμπα γαὶ ᾽Αμέλια Παλομπίνι, πού, ἐτραγούδησαν γαὶ Ἑλληνικὰὸ τραγούδια, χΡΚ. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ. ᾽Αδηναϊκὸ Ἱἱστορικὸ ἀνάγνωσμα ἔρωτος καὶ πάθους τὸ σχάσῃ μὲ τὴ διπλωματική ὗ- πεκφυγή: - Ἵγας κύριος ποὺ δὲν ἀγνοεῖ κάπως τούς τρόπους, εἶπε, ὅταν συμθῇ νὰ προσκληθῇ σὲ γεῦμα, στέλνει τὴν ἄλλη μέρα λουλούδια στὴν κυρία ποὺ τὸν πφοσκαλεῖ... -Ἑπομένως στείλατε τὰ λοι- λούδια στὴ ... µήτέρα µου»! οώ: τησε ἡ Ἐλίζα, μὲ τὴ φωνή της ποὔτρεμε τόσο πολύ, ποὺ μόλις ἔφθασε σὰ σιγκεχυµένο ψιθύρισµά στά, αὐτιά τοῦ... -Καὶ στὴν κυρία μητέρα σας καὶ σὲ σᾶς]., θιάστηκε νὰ τὴν θεθαιώσῃ. Καὶ οἱ δυὸ σας μὲ ὁ- ποχοεώσατε μὲ τὴν εὐγενιχιά σας πρόσγλησι καὶ τὶς δυό σας ἥμουν ὑποχρεωμένος νὰ εὐχαριστήσῳ... Κατάχλωμη, μὲ τὰ μάτια της καρφωμένα στὰ διά του, ἡ Ἐκ λίζα ἔμανε ἕνα θῆμα ποὺς τὸ µέ- ϱος του: -Καὶ αὐτὸ, τοῦ εἶπε σιγά, θγά: ζοντας ἀπὸ τὸ τσαντάκι της ἕνα χαοτί, γιὰ πέστε µου, τὸ Ἰθάα- τε καὶ γιὰ τὶς δυό μας στων Μὲ γέρια ποὺ τρέµαγε, ὁ Κα: τσάκος πῆρε τὸ µπιλλιτάκι ποῦὖχε γοάφει ὁ ἴδιος, καὶ διάθασε |η- χανικὰ τὰ λίγα γαλλικά τοι μα ννακινωννωα. ποὺ μεταφραζόντουσαν ἔτοι: «Α- Χόμα λίγα λουλούδια, γιὰ τὰ ἑλέ- γινα μαλλιά σας.,.». - Ἑτὰ λόγια σας αὐτά, συνέχισε ᾗ Ἠλίαν μιλῶντας μὲ πυρετό, ὑπάφχει µόνο κάτι ποὺ δὲ μπορῶ. ἡ πιό καλά, δὲ θέλω νὰ ἐξηγήσω: Γράφετε « ᾿Ακόμα., » Τὶ σημαίνει αὐτός... Ὅτι χαθρίσατε στὰ αλ: λιά μου κι’ ἄλλα λουλούδια, ἐκτὸς ἀπὺ τὰ σηµερινά.. ἛἩ Υοητευτικὴ σκηνὴ μποοστὰ στὸ τζάκι ἀνάμεσα σ᾽ «ὑὐτὸν καὶ στὴ Δούκισσα μὲ τὰ μαλλιά της στολισµένα τριαντάφυλλα ἀπὸ τὰ χέρια. του, πρόθαλε ὁλοζώντανη μπροστά τοῦ... Πάλι ὅμως δὲ θέ- 2 ησε νὰ ὑμολογήσῃ τὸν ἔρωτά τοῦ. νὰ τὸν ἀπίσῃ νά γίνῃ κοινὸ μυστικό: “Δεσποινίς µοῦ,, τῆς εἶπε μ ἕνα χάπως στενοχωρημόνο χα- πόγελο.. Ξεγνᾶτε ὅτι σᾶς ἔφερα λίγα λουλούδια γαὶ τὴν ὥρα ποὺ ἦσθα γιὰ νὰ δειπνήσω στὸ σπίτι σας», .. τὸ ξεχνάω Ἠαθόλονυ,,, Τὸ θυμᾶμα ἴσα-- ἴσα πολύ καλά γαὶ μὲ συμφέρει ἀπολύήτως νὰ τὸ θι- μάμιανν Φέρατε λουλούδια ατάνοντας τὸ θράδυ στὸ μίας, καὶ σπίτι ε Λοιπόν, μὲ τὺ Ὑοάμμα σας αὐτὸ ποὺ γοατᾶτε αὐτὴ τὴ στιγ- πι ὑμολογεῖτε ὅτι ναὶ τὰ χτε- αινὰ. καὶ τὰ σημερινά λουλούδια σας τὰ στείλατε ἀπολλειστικὰ γιὰ μένα καὶ γιὰ τὰ μαλλιά μοι (Σονεχίζετιι) κκ κας ὔ ΤΣΑΝΤΕΣ τελευταῖα σχέδια ᾿Αθηνῶν, Παρισίων, στοῦ ΚΟΜΝΗΝΟΥ Λεύκωνος 39, Τηλ. 4486 ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Μαρτίου 1954 ΑΘΗΝ ΔΙ, ἳ μας) τρις τὰ ᾽Ανάντορα τῶν Αθηνών ἣ ᾽Αμερικανικὴ χινηματογραφινη ἑτωρεία «Τουέντιθ Σέντσιουον' Φός» ἤρχισε τὸ γύρισμα μιᾶς ταινίας σινεµασκόπ έθρωγέ ας δι- αωγείας» μέ θέµα τὴν καθημερι: γὴν ζωήν τῆς Βλληνινῆς θάσια- κῆς οἰκογεντίας Τὸ ἄίλμ θά. εἶἷ- γαι ἔγχοωμον, τελειοτάτης λήψε” ὡς, μόλις δὲ τελειώσῃ τὸ γύοι- σµά του πρόκειται ἀμέσως γά πθο- 0ληθῇ εἰς ὑλόκληρον τὴν ᾿Αμεοι- κήν. «Ὁ Βασιλεὺς Παῦλος μαι Ἡ Ῥα- σίχισσα Φρειδερίκη. ἔπειτα ἀπὸ τὴν πρόσᾳ ατον περιοδείαν των εἷς τὰς Ἠν. Πολιτείας, ἔγουν τόσην δημοτικότητά εἰς τὸν Νέων Κόσμου, ὥστε ἡ Ἑταιρεία «Φόξ» ἀπεφάσισε τὸ γύρισμα τῆς ταινί- ας, ἀνριθῶς διά νά ἀνταποκριθῇ εν (εύπριος ἐκπεσμένας τιµάς: πωλήσεις. ΣνυτσΑδνΙΑα” «ΨΓζΑΝΙΑ” .ΟΡΘΑΤΠΙΕΝΙΑ” Ώ].9. “ΡΘΑΤΟΙΕΝΙΑ” πνΙ ΟΑΝΙΑ”’ ΜΝΌΕΟΑΝΙΑ” ΘΑΤΌΕΝΙΑ” τὴν. “ΘΑΤΌΡΝΙΑ” ἀτμόπλοια, ρίαν ἀπευθύνεσθε.- Πάφον: Σήµερον ΚΥΡΙΑΕΗΝ, 7.9.1054 « σημαντικώτερον. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ τῆ περιόδου. πανίσχυρα ποδεσφαιρικὰ συγκροτήματα τ- Βενται ἀντιμέτωπα ΛΕΕΙ Έα τό σεις νυν εςΝΕΕΙΣΣ ΕΣΙΕΣΑΛΙΛ « Ἡ συνάν τησις ἡ ὁποία θὰ ἀφήσῃ ἐποχὴν ναὶ δὰ συναρπάσῃη καὶ ναταγθητεύση κάθε Ἠύπριον φίλαθλον. Τίμημα εἰσόδου: Καρέκλες ἐντὸς στίθου /- : Κεντρικὴ κερκὶς 5/- Κυκλικαὶ κερκίδες 3/-. Φος γ τν Εν ννννὺ Ζητᾶτε πάντοτε ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΡΟΝΙΟΡ Θὰ τὰ θρῆτε καθ ἅπασαν τὴν Νῆσον, εἰς τὰς κάτωθι ΝΤΑΝΑΟΠ ΡΟΟΥΔΣΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 9)- ἕκαστων, ΝΤΑΝΑΟΠ ΤΣΙΑΜΠΙΟΝ 8)- ἕκαστον, ΝΤΑΝΑΟΠ ΤΣ ΙΑΜΠΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ κπόχχινα 4)- ἕχαστον,. Γίνονται «ἱκανοποιητικαὶ ἐκπτώσεις διὰ χονδρικὰς ΙΤΑΛΙΑΝ ΛΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ ναὶ ΧΑΛΙΦΑΞ (ΚΑΝΑΔΑ) ν «ΑΝΡΕΕΑ ΓΟΕΙΑ” Ἡν. πω ΕΟΕΙΑ” ἐν. ΑΝΡΕΕΑ ΡΟΚΕΙΑ” ἓν. ο ανα ὈΟΚΙΑ” Προτιμᾶτε νὰ ταξιδεύετε μὲ τὰ μεγαλύτερα Μεσογείου καὶ ᾽Αμερικῆς. Ἀ Διὰ πράτησιν θέσεων γαὶ πᾶσαν ἄλλην πληρὀφό- Ἀ. Λ. ΜΑΝΤΟΒΑΝΗΝ ΚΛΙ ΥΙΟΥΣ ΛΙΝ. Γενικοὺς Πράκτορας τῆς «ΙΤΑΛΙΑΝ» ΛΑ-Ι.Ν Λάρνακα--Λεμεσὸν--᾽ Αμμόχώστον--Λευκωσίαν ΣΤΕΦΑΝΟΝ ννννσννννννννννοννι φαν ον καὶ ΥΤΟΥΣ μμ. ϱἩ ΤΝ ΕΛΙΙΛΕΡΗ ΓΡΙΤΕΤΗΙ ε [ΧΗΗΡΗ ΤΛΙΠΙΛΗ ἨΠΕΠΛΙΝΙ 5 (ΤΓοῦ ἀνταποχοι- [ες εἲς τὴν ἔκδηλον ἐπιθυμίαν τοῦ 'Α. | μεοικανικοῦ λαοῦ νὰ μάθῃ γεώτε. ρα ἀπὸ τοῖς κἀγαπητοὺς του Ἕ]. Ίηνας Βα: αιλεῖς» - μὲ τὰς λὲ. Έρις αὐτὰς ὀἀνηγγέλθη τὸ γύρισμα τῆς ταινίας εἲς τὴν ᾽Αμεϕικὴν - καὶ ἰδίως νὰ ἰδῇ πῶς περνοῆν τὰς ἡμέρας των οἱ Βασιλεῖς εἰς τάς ᾿Αθήνας, “Ἡ ταινία θὰ πφο/ιάλλεται ὡς ζουρνά). ὅλων τῶν μεγάλων φίλµς σινεμασκέπ ποὺ θά ἰδοῦν προσε- χῶς οἳ ᾽Αμεοικανοί. θνυητόν εἷ. γα πόσον εὐεργετικὸς διὰ τὴν Ἑλλάδα θὰ εἶναι ὁ ἀντίμτυπος τοῦ φίλμ. Ἡ ταινία θά προθληθῇ φνσικὰ καὶ εἲς τὰς ᾿Αθήνας, Ἐξ ἄλλου, ὅπως ἐπίσης πληρο- α ορούµεθα, φθάγει εἲς τν προ. τεύουσάν ὁ πρύεδρος τῆς «Φίξ α, προς Σκούρας διά. νὰ παρα. πολουθήσῃ τὸ γύρισμα τῆς ται- γίας τῶν Βασιλέων, Ώνννννννννννννννννννννννννν ΣΤΑΔΙΟΝ Γ.Σ. Π. Σον Εμάς. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. ννυννννννννι 9 « ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ἐκ Νεαπόλεως τὴν 18.3.54 ἐκ Γενούης τὴν 19.93.54 ἐκ. Γενούης τὴν 6.4.54 ἐκ Νεαπόλεως τὴν ᾖ7.4.54 ἐκ Νεαπόλεως τὴν 10.4.54 ἐκ Γενούης τὴν 12.454 ς ἐκ. Γενούης τὴν 25,4.54 ἐκ. Νεαπόλεως τὴν 26.454 ἐκ Γενούης τὴν 4.5.54 τς ἐκ Νεαπόλεως τὴν 55.54 6 ἐκ Νεαπόλεως τὴν 15.554 9 ἐκ Γευούης τὴν 17.5.54 « 6 « τὰ ἐκτελοῦντα ταξίδια μεταξὺ 4 6 6 6 6 « 6 « 6 ὀ 6 : [1 4 9 Ἡ ΚΥΠΡΙΑΚΗ” 0 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 0 ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΌΣ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .... -- ἐν 4 3 ΕΞΑΣΕΛΙΔΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ «κ λΕΠΕΙΕΑ Εέ Ε ὁ ΦΕΣΜΟΣ τῆς ἀποικιακῆς ἐχμεταλλεύσεως εἶναι ἀναχρονιστικὸς ἐν µέσῳ εἰκοστῷ αἰῶνι, Η ΕΛΕΥΦΕΡΙΑ εἶναι ἀναφαίρετον θεῖον δῶρον, τὰ δὲ ἀγαθδά της ἀπεριόριστα. Ιδοὺ διατὶ σήµερον οἱ ἀδελφοὶ Δωδεχανήσιοι πανηγυρίζουν τὴν ἕ- ἀὀδόμην ἐπέτειον τῆς ἀπελευθερώσεώς των. ᾽Αλλ᾽ ἐγγίζει καὶ τῆς Κύπρου ἡ ἡμέρα τοῦ πα- νηγυρισμοῦ τῶν ἰδιιῶν της ἐλευθερίων. ΓΡΑΦΕΙΑ -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΟΔΟΣ ΦΑΒΕΡΩΜΕΒΗΣ 63 τΗΛ. Δ/ΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΕΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΚΙΝ ΜΗΝ [1 ΠΠ] Ἱ 10) ΠΜΠΙ Π Τἡ (ΚΙ ΤΙ Σκοπὸς ἡ γνωριμία τοῦ Κυθερνήτου.--Εἶχον σταλῆ ὀνομα- στικαὶ προσκλήσεις. -- Οἱ ἐκ τῶν Ἑλλήνων προσχληθέντες ἑαυτοὺς µόνον καὶ οὐδένα ἄλλον ἐξεπβοσώπησαν. Ἐπὶ τῇ ἀφίξει τοῦ νέου Κυ- θερνήτου, ὠργανώθη τὴν ἑσπέραν τῆς προπαρελθούσης Δευτέρας, ὡς πληροφορούμεθα, δεξίωσις ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Διοικητοῦ Λευκωσι- ας. Παρέστησαν περὶ τὰ 200 πρόσωπα, προσκληθέντα δι᾽ ἰδι- αιτέρων ὀνομαστικῶν προσκλήσε- ὦ. Μεταξὺ τούτων περιλαµδά- νώντο Βρεττανοὶ ὙΤμηµατάρχαι, ἀνώτεροι δηµόσιοι ὑπάλληλοι, ἐκ- πρόσωποι τῶν ἐν Κύπρῳ µειονο- τήτων καὶ ὡρισμένοι Ἕλληνες συμπολῖται. Κατὰ τὰς αὐτὰς πληροφορίας, σκοπὸς τῆς δεξιώ- σεως ᾖτο, ὅπως δοθῆ εἰς τὸν νέ- ο Κυδερνήτην ἡ εὐκαιρα νὰ γνωρισθῇ καὶ συνοµιλήστ, μὲ εὐρύτερον κοινωνικὸν κύκλον τῆς πρωτευούσης. Ὡς ἀντιλαμδανό- µεθα, οἱ ἐκ τῶν Ἑλλήνων συµπο- λιτῶν, τοὐλάχιστον, προσκληθέν- τες εἶχον λάδη ὀνομαστικὰς προσκλήσεις καὶ οὐδεμίαν ὀργά- νώσιν ἢ ἄλλο σῶμα ἐξεπροσώπη- σαν κατὰ τὴν ὡς ἄνω μυστικὴν ἄχρι τοῦδε τηρηθεῖσαν ως δεξίωσιν, εἰμὴ ἑαυτοὺς µόνον. --ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΔΑΙΑΣ ΚΥΦΡΑΙΑΙΣ Ὑπὸ τοῦ ἐν Κυθραίᾳ τομέως τῆς Παγκυπρίου ᾿Εθνικῆς ᾿Οργανώσεως Νεολαίας ἀπεστάλη ἀπὸ 24 παρελθ. Φεδρουαρίου πρὸς τὸ Δημοτικὸν Σ υμθξούλιον τῆς κωμµοπόλεως έπιστο- λή, δι’ ἃς διατυποῦται διαμαρτυρία διὰ τὴν παρουσίἰαν τοῦ Δημάρχου Κυθραίας κ. Γ. Κυριακοῦ εἰς τὴν ὡς ἄνω δεξίωσιν καὶ τονίζονται σὺν ἄλλοις τὰ ἑξῆς: «Καθ᾽ ἥν στγμὴν σύσσωμος ὁ Κυπριακὸς λαὸς ἀάγω- νίζεται μετὰ τοῦ ἀκουράστου ᾿ΑΡρχι- επισκόπου καὶ ᾿Εθνάρχου µας, ὁ ὁ- ποῖος αὐτὴν τὴν στιγμὴν εὑρίσκεται εἰς τὰς ᾿Αθήνας πρὸς καταρτισμὀν τοῦ σχεδίου μετὰ τῆς Ελληνικῆς Κυθδερνήσεως διὰ τὴν τελικὴν φάσιν τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ µας ἀγῶνος, ὁ Δήμαρχος Κυθραίας, ἀποτελῶν θλιδερὰν παραφωνίαν, παρακάθηται εἰς απάρτυ», παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ ξέ. νου δυνάστου». ππῃ ΙΙΙΤΙΡΙΝ λι ΤΠ 1ΠΛΙΑΝ ΙΗΝ ΜΗΚΗ Ἡ πρωτεύουσα διηρέθη εἰς ζώνας.-- Ἡ πορεία τῶν ἐργασι- ὂν.--Δὲν δὰ ἐπιταχθῃ τὸ ὕδωρ τῆς Μονῆς Κύχκεν.-- Μία ἐπιτυχῆς διάτρησις παρὰ τὸ Τσέρι. Πλήροφορούμεθα, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ. ἀφορῶντος τὴν Λευκωσίαν σχε-( δίου ὑδατοκρομηθείας δὲν θὰ ἀχθῃ) εἰς πέρας πρὸ τῆς παρελεύσεως 18 μηνῶν. Ὡς γνωστόν, αἱ ἐργασίαι ἤρχισαν ἀπὸ τοῦ 6΄ ἐξαμήνου τοῦ παρελθόντος ἔτους. Διὰ τοὺς σκοπούς τοῦ σχεδίου ἡ ύουσα ἔχει διαιρεθῇ εἰς πέντε τοὐλάχίστον ζώνας. Αἱ ἐργασίαι µε- ταφορᾶς τοῦ ὕδατος ἤρχισαν καὶ ονἐχίζονται εἰς τὰς ἐκτὸς τῶν τει- ὃν ζώνας τῆς πόλεως. Εχουν σχε- δὸν ἀποπερατωθῇ αἱ ἐργασίαι εἰς ὃν 0) Αγίους Ὁμολογητάς καὶ Λυκαόη- τὸν, προχωροῦν δὲ αὗται πρὸς τὴν περιοχὴν τοῦ τέως σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ. Κατ’ ἄλλα: πληροφορίας µας, ἔ- χει ἐξαιρεθῇ τοῦ σχεδίου ἐπιτάξεως τὸ ὕδωρ τῆς |. Μονῆς Κύκκου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντικατάστασις φαίνεται ὅτι εἶναι δυνατὴ διὰ τοῦ ὕδατος, τὸ ὁποῖον ἔχει προσφάτως ἐέξευρε- 6ῇ δι’ ἐπιτυχοῦς διατρήσεως τῆς Κυδερνήσεως εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Χωρ:ου Τσερίου. Ἱν ΛΙΝ) . Έϊμεθα Κύπριοι καὶ εἴμεθα ὑπερήφανοι, ΄ διότι ὁ «Θεὸς πηὐδόλησε νὰ γεννηθῶμεν. Ἕλληνες. Δικαίΐως εἴμεθα ὑπερή- φανδι διότι ἀνήκομεν εἰς τὴν τιμιωτέραν καὶ ἐνδοξδοτόρον φυλὴν, ἡ ὁποία ὑπῆρξεν ἡ χοιτὶς τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἰδέας τῆς Ελευθερίας καὶ τῆς της Δημοκρατίας. Τὸ νὰ ἐπιδιώχουν οἱ Αγγλοι νὰ μᾶς διαφθείρουν καὶ νὰ 'μᾶς ἐξανογκάσουν νὰ ἀρνηδῶμεν τὸν ἐδνισμόν µας εἷ- ναι πρᾶξις όίας, ἀσυμέίθαστος πρὸς τὰς ἀρχάς, τὰς ὁποίας διοὐιηῥύττουν ὅτι ἁπολουθοῦν καὶ πιστεύουν. “Εθδομήκοντα χαὶ πέντε ἐνιαυτοὶ ᾽Αγγλικῆς χατοχῆς τῆς Νήσου θὰ ἔχουν ἤδη πείσῃ τοὺς Αὖγγλους ὅτι ἡ προσ- πάδειά των ὄχι µόνον εἶναι µατοαία, ἀλλά καὶ λίαν ἐπιξή- µιος διὰ τὸ Ἡρεττανικὸν γόητρον καὶ Ἡρεττανιυιὰ συμφέροντα. τὰ πραγµατικὰἁ Εἶναι χιλιάκις προτιµότερον νὰ ἔχουν φίλους καὶ συµ- ἆχους, παρὰ νὰ ὅδηµιουργουν δυσηρέστηµένους καὶ διε- φθαῤμένους ἐθνικῶς λαούς, εἰς τοὺς ὁποίους δέν δὰ εἶναι δυνατὸν νὰ δασισθοῦν εἰς περιπτώσεις ἐχτάχκτου ἀνάγνχης. Οἱ ἐθνικῶς διεφθαρμᾶνοι λαοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι οὐχὶ µόνον διὰ τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους λαούς καὶ ἐν Ψένει διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ἠθικοχοινωνικὴν ἀσφά- λειαν τοῦ κόσμον. Ἡ ἐθνικὴ πόρωσις τοῦ Κυπριαχκοῦ λαοῦ, τὴν ὁποίαν ἑ- πιδιώκουν καὶ ἐπιθυμοῦν οἱ Αγγλοι, εἶναι πολὺ ταπεινὸν µέσὀν, διὰ νὰ παρατείνουν τὴν διὰ τῆς θίας των. Ὁ καρτερικὸς Κυπριακὸς καταπιεστικὰ µέτρα τῆς Κυριάρχου δυνάμεως χυριαρχίαν λαὸς ἀνέχεται εἰρηνικῶς τὰ χαὶ περι- φρονεῖ καὶ δὰ περιφρονή μέχρι τέλους τὸν τρόπὀν, μὲ τὸν ὁποῖον προσπαθοῦν οἱ ξένοι νὰ τὸν ὑποδουλώσουν, διὰ νὰ τὸν ἐχμεταλλεύωνται ὡς λαὸν χατώτερον καὶ ὑποδεέστε- ρον καὶ ὡς εἴλωτα τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν «Ἀόρδων, οἱ ὁποῖοι μὲ τόσην ὑποχρισίαν παρουσιάζονται ὡς φιλελεύθε- Ρον καὶ δημµοχρατικοί. Δὲν ἐπαιτοῦμεν τὴν ἑἐλευθερίαν µας, ἀλλὰ διεκδιχοῦ- μεν. τὰ ἀναφαίρετα µας δικαιώµατα, τὰ ὁποῖα χαταπατοῦν διὰ τῆς δίας καὶ κατὰ Χιτλερικὸν τρόπον οἱ ὁῆδεν φιλοδί- κοαιοι καὶ φιλελεύδέεροι Άγγλοι. Ὅπως ἡ ὑπομονή µας δὲν ἔχει ὅρια, ἔτσι καὶ ἡ ἔπιμο- νή µας θὰ εἶναι ἰσχυρὰ παὶ ἀλύγιστος. Ἐπιμέ νόµεν καὶ δὰ ἐπιμένωμεν εἰς τὴν πλήρη ἰπανοποίησιν τῆς Ἐθνικῆς µας ἀξιώσεως μὲ ὑπομονήν, ἐπιμονὴν καὶ χυπριακὸν πεῖσμα. .Ὅ κλάδος τῆς ξηρᾶς ἐλαίας, τὸν ὁποῖον σείουν Άγγλοι, κρατοῦντες τὴν προσφορὰν οἱ συντάγματος ὁὀἀνὰ χεῖρας, εἶναι µία εἰρωνεία, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ οἱ ἴδιοι ᾱ- σφαλῶς θὰ γελάσουν, ὅταν σχκεφθοῦν εἰς ποῖον σημεῖον κα- τήντησαν µόνον χαὶ µόνον, διὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸν µι”- κροεγωϊσμέν των καὶ τὰ μικροσυμφέροντά των. Εἰς τὴν Κυπριακὴν γῆν ὑπάρχουν χιλιάδες ἐλαιοδένδρων εἰς τρό- πον ὥστε νὰ μὴ μᾶς χρειάζεται ὁ ξηρὸς Χλάδος ἑνὸς ὅθυλι- χοῦ ἀποιχκιακοῦ συντάγµατος. ΦΘέλομεν τὴν φιλίαν καὶ τὴν συµμµαχίαν τῶν Άγγλων, οὐχὶ ὅμως καὶ τὴν χκυριαρχίαν των, ἡ ὁποία εἶναι ἀστήρι- πτος καὶ ἁπαράδεχτος. ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡ ΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Τ0 ΞΕΝΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ Χάριν τοῦ ἐμπορικοῦ κόσµου τῆς Νήσου παραθέτοµεν κατω- τέρω πίνακα τῆς ἔναντι τῆς λίρας στερλίνας συναλλαγματικῆς ᾱ- ξίας τῶν ξένων νομισμάτων συµφώ-ως πρὸς τελευταίαν ἀνακοί- νωσιν τῆς Τραπέζης τῆς Αγγλίας: Χώρα Οἰκεῖου νόµισµα Συναλλαγματικἡ ἀξία ἔναντι λίρας στερλίνας Αὐστρία Σελίνιον 72.58 --- 73.02 Καναδᾶς Δολλάριον 2.73 --- 2.799 Τσεχοσλοδακία Κορώνα 20.10 --- 20.22 Αἴγυπτος Γρόσιον ο7γ --- 9734 ᾿Ιταλία Λιρέττα 1749.58 ᾿Ισραήλ Λίρα 2.80 (ἐπίσημος) ) 5.04 (τουριστικὴ) Ιαπωνία Γὲν 100577 1010. 235 Τουρκία Λίρα 7.64 --- 7.9ὶ Ρωσσία Ρούδλιον 11.20 Συρία Λίρα ϱ91 --- 10.0 Πώλησις ᾿᾽Αγορὰ Βέλγιον Φράγκον 138.95 141.05 Δανία Κορώνα 19.199 19.48Υ2 Γαλλία Φράγκο 972.65 987.35 Ολλανδία Φλωρίνιον 10.56 10.72 Ὁλλ. Δυτ. ᾿Ινδίαι Φλωρίνιον 5,24 5.32 Νορθηγία Κορώνα 19.85 20.15 Πορτογαλλία Σκοῦδον 79.90 81.10 Σουηδία Κορώνα 14.37 95)8 14.59 3)8 Ἐλδετία Φράγκον 12.15 3)]ό 12.33 9) ]ό Ἠνωμ. (Πολιτεῖαι Δολλάριον 2.78 2.62 Δυή. Γερμανία Μάρκον [1:67 3)16 11.84 13)1ό Ἑλλὰς Δραχμὴ 82.000 περίπου. ἁρμοδί- ΒΏΡΗΙΕΚΕΣΡΕΙΑ ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 2120--ΤΥΠΟΓΡ. 42351 Χ. Η ΔΟΛΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ ἤμµερον ἡ Δωδεκάνησος ἑορτά- ζει τὴν ἑθδόμην ἐπέτειον τῆς άπε- λευθερώσεώς της ἀπὸ τὸν ᾿Ιταλικὸν ζυγόν καὶ τῆς ἑνώσεώς της μὲ τὴν μητέρα Ελλάδα. Σχολιάζουσα τὸ γεγονὸς ἡ ᾿Αθηναικὴ συνάδελφος «Εμπρὸς», ἔγραψε χθὲς τὰ ἑξῆς «Οἱ Δωώδεκανήσιοι καὶ µαζί των ὅλοι οἱ Ἓλληνες, θὰ ἑορτάσουν αὔ- Ρριον (σήμερον) τὴν ἐθδόμην ἐπέτει- ον τῆς ἀπελευθερώσεώς των ἀπὸ τὸν ᾿Ιπαλικόν ζυγόν. στὴν ἰδίαν στιγμήν, οἱ Κύπριοι μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ᾿Εθνάρχην και ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Μακάριον, καὶ μὲ τὴν συµπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀγωνίζονται διὰ νὰ ἐπιτύχουν καὶ τὴν ἰδικήν των ἑ- θνικὴν ἀποκατάστασιν. Εϊναι οἱ µό- νοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἐξακολου- θοῦν ἀκόμη νὰ ζοῦν ὑπὸ ξένην κα- ποχήν καὶ νά στεροῦνται τοῦ πολυ- τιµοτέρου διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀγαθοῦ, τῆς ἐλευθερίας των. Αἱ προσπάθειαί των καὶ οἱ ἀγῶνες των δὲν ἔχουν ἀποθῃ, ἐν τούτοις, ἐπὶ µαταίῳ. Αἱ πελευταῖαι συζητήσεις εἰς τὴν Βου- λὴν τῶν Λόρδων, δὲν εἶχον ἄλλο ἁ- ποτέλεσµα, παρὰ νὰ ἀναγνωρισθῃ ἡ ἀπόλυτος ἑλληνικότης τῆς Κύπρου καὶ ὁ ἕντονος πόθος της διὰ τὴν ἔνωσιν μὲ τὴν Ελλάδα. “Ὑπὸ τὴν πίεσιν αὐτῆς τῆς πραγµατικότητος,. ἢμπορεῖ θασίµως νἁ προσδοκᾶται, ὅτι τελικῶς θὰ ὑπάρξῃ µία εἰλικρι- γῆς καὶ πλήρης Φιλικὴ συνεννόησις μετὰ τῆς συμμάχου Μεγ. Βρεττανί- ας, διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς µεγαλο- νήσου εἰς τὴν Ελλάδα». ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ Σ υνεπείαᾳ προψεσινῶν καταρρα- ριοχὰς τῆς ΠΝήσου, ὁ ἔξωθι τοῦ χω- ρίου ᾽Ακακίου χείμαρρος ἔρρευσε τὴν πρωῖαν τῆς χθὲς ὀρμητικὸς. Διά πρώτην φορὰν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν οὗ- τος ὑπερεξεχείλισεν, ἰδιαιτέρως εἰς ἤν περιοχὴν διέρχεται κάτωθι τῆς παρὰ τὸ κοιµητήριον τῆς ρηθείσης κοινότητος γεφύρας. Εἰς ἕν μάλιστα σημεῖον τὸ ὕδωρ ἐκάλυψε τὴν κἆ- σφαλτοστρωμένην ὁδόν, τοῦθ) ὅπερ παρεκώλυσε τὴν χθεσινὴν πρωϊνὴν συγκοινωνίαν μετὰ τῆς Λευκωσίας. Περὶ τὴν 11 π.μ. ὥραν τῆς χθὲς ἔρρευσεν ἐπίσης ὁρμητικὸς διὰ τῆς γεφύρας τῆς πρωτευούσης ὁ Πεδιαῖ. ο:. Καθ’ ἅ πληροφορούµεθα, ἡ συγ- κοινωνία Λευκωσίας -- Παλαιχωρίου ᾿Ορεινῆς διεκόπη χθὲς, κατόπιν κα- ταστροφῆς γεφύρας ὑπὸ πλημμυρισ. σάντων ὑδάτων ρύακος. ΛΙΑΝΟΜΗ ΒΗΘΗΜΛΑΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΗΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΗΚΟΔΥΣ ΚΤΗΜΑ, ό (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). --- Τὴν παρελθ. Πέμπτην ἐπεσκέφθη τὴν πόλιν µας ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς ὮἘπι- τροπῆς Ἐράνων ὑπὲρ τῶν σει- σµοπλήκτων Πάφου κ. Γ. Πού- λιας ὅστις, κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Ἕλ- ληνικοῦ Προξενείου διένειµεν εἰς Ἕλληνας ὑπηκόους σεισµοπλή- κτους συµπολίτας µας διάφορα θοηθήµατα χορηγηθέντα εἰς αὐτοὺς ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυδερνήσεως, ἥτις µτοιουτοτρό- πως ἐξεδήλωσε καὶ ἐμπράκτως τὴν συµπάθειάν της πρὸς τοὺς πληγέντας σεισµοπλήκτους Πα- φίους. ΔΙΑ Τ0Η ΕΡΡΤΑΣΜΗΟΗ ΤΗΣ 281ἱΣ ΜΛΡΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, ό (Τεῦ ἁταπο- κριτοῦ µας) --- Ἰὴν προσεχή Τρίτην (μεθαύριον) θὰ συνέλβθη ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ κτωδῶν θροχῶν εἰς τὰς ὁρεινὰς πε- |΄ Χ- τοῦ µας, ἀεροπορικῶς).--- «Ἐθνικοῦ Κήρυκος» ᾽Αθηνῶν τη- λεγραφεῖ, ὅτι κατὰ τὴν διάρκει- αν συνεντεύξεως του μὲ ἔγκριτον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤἸ Μαρτίου 195 1 ΜΙΝΙ ΠΛ ΝΩΙ Ν ΙΓΙΙΙΓΙΝ Ι ΜΠΗΙΝΙ ϐι ΠΡΙ ΙΙ ΤΝ ΝΤ) Δηλώσεις διαπρεποῦς ᾽Αμερικανοῦ διπλωμάτου.-- Ὁ κ. Κα- νελλόπφυλος ἁπαντᾷ ἐν Οὐασιγκτῶνι εἰς ἐρώτηῆσιν περὶ Κύπρου. ΑΘΗΝΑΙ, ό (Τοῦ ἀνταποκρι-εἰς Οὐασιγκτῶνα Ἕλλην Υ. ὍὉ πουργὸς Ἐθνικῆς ᾽Αμύνη: κ. [Παν, ἐν Οὐασιγκτῶνι ἀνταποκριτὴς τοῦ Κανελλόπουλος, ἀπαντῶν εἰς ἐ- ρώτησιν δημοσιογράφου ἐὰν ἡ Ἑλλὰς προτίθεται νὰ παραχωρή- σῃ θάσεις ἐπὶ τῆς Κύπρου εἰς ᾽Αμερικανικὴν διπλωμµατικὴν προ: σωπικότητα καὶ εἰς ἐρώτησίν του περὶ τῆς στάσεως τῶν ΠἨνωμέ- νων Πολιτειῶν ἔναντι τῆς Ἕλλη- νοαγγλικῆς διαφορᾶς εἰς τὸ ζήτη- µα τῆς Κύπρου αὕτη τῷ ἐδήλω- σεν, ὅτι ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυθέρ- νησις δὲν ἔλαδεν εἰσέτι θέσιν ἔ- ναντι τοῦ ζητήματος τούτου. Προσέθεσεν ὅμως, ὅτι ἐνδιαφέρε- ται ἀπολύτως ὅπως μὴ διαταρα- χθοῦν αἱ ὑφιστάμεναι φιλικαὶ σχέσεις μεταξὺ Ἑλλάδος ἀφ᾿ ἑ- νὸς καὶ Μεγάλης Βρεττανίας καὶ Τουρκίας ἀφ᾿ ἑτέρου. Εἰς περαιτέρω ἐρώτησιν τοῦ ἀνταποκριτοῦ, ἐὰν τοῦτο ἰσχύῃ καὶ μετὰ τὴν ραδιοφωνικὴν δήλω- σιν τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλ- λάδος παρὰ τῷ ΟΗΕ, κ. Κύρου, ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ προσφύγῃ τὴν Ίην Σεπτεµθρίου εἰς τὸν ᾿Όργα- νισμὸν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, ὁ δια- πρεπὴς ᾽Αμερικανὸς διπλωμάτης ἀπήντησεν ὅτι ἡ ᾽Αμερική, παρα- κολουθοῦσα τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ζητή µατος θὰ ρυθµίσῃ τὴν στάσιν της ἀναλόγως τῶν ἐξελίξεων τού- του. Ο κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ἐξ ἄλλου ὁ ἀφικόμενος χθὲς “Ὁ Ὑπουργὸς τῆς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύνης κ. Κανελλόπου- λος εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του εἰς Ἠνωμένας Πολιτείας. ᾽Α- ριστερὰ ὁ ᾽Αμερικανὸς Πρεσθευτὴς κ. Κάννον. τὸ ΝΑΤΟ, εἰς ἤν περίπτωσιν θὰ ἐπετυγχάνετο ἡ ἕνωσις τῆς Νή- σου μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐδήλωσεν ὅ- τι τοῦτο εἶναι ἁρμοδιότης τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν ᾿Ἐξωτερικῶν. Ὁ κ. Κανελλόπουλος, ὁ ῥὁ- ποῖος θὰ ἔχῃ συνομιλίας μετὰ ᾽Αμερικανικῶν στρατιωτικῶν ᾿Αρ- χῶν, θὰ συναντηθῇ πρῶτον μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸν Ὑπουργὸν ᾽Αμύνης κ. Γουῖλσων καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ κοινοῦ ἸΑμερικανικοῦ Ἐπιτε- λείου ναύαρχον Ράντονφορντ. ᾿Αναμένεται ὅτι ὁ Ἕλλην Ὑ- πουργὲς ᾽Αμύνης θὰ συζητήση μετὰ τῶν ᾽Αμερικανῶν ἐπισήμων τὸν ρόλον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ σχέδια διὰ τὴν δυτικὴν ἄμυναν καὶ τὴν στρατιωτικὴν δοήθειαν πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὸ πλαίσιον τῶν συζητή- σεων αὐτῶν ὁ Ἕλλην Ὑπουργὸς ᾽Αμύνης θὰ ἔχη συνομιλίας κυρί- ως ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἐνισχύ- σεως τῆς µαχητικῆς ἵἱκανότητος τῶν Ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάµε- ὧν, ἐνισχύσεως διὰ τὴν ἀνεύρεσιν τρόπου πρὸς ἐνδεχομένην µείωσιν τῆς ἀριθμητικῆς ἰσχύος Τῶν ἐν -ἐ- νεργείᾳ στρατιωτικῶν δυνάµεων τῆς Ἑλλάδος. εἰς τὸ κεντρικὸν οἵκηιια τῶν Ἓ- θνικολαϊκῶν Συλλόγων ες συνς- δρίαν ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπ/, ἥτις θὰ ἐπιληφθῇ, μεταξὺ ἀλλώ» θεμάτων τοῦ λαμπροτέρου ἕορτα- σμοῦ τῆς «2δης Μαρτίου» εἰς τὴν ὕπαιβρον, ὡς καὶ τῶν ἐνδοσωμα- τειακῶν ἑορτασμῶν εἰς τὰ οἰκή- µατα τῶν ᾿Εθνικολαϊκῶν Συλλό- γων. Ἐπίσης θὰ ἐπιληφθήὴ τοῦ ζητήματος τῆς εἰς Νόμο, θεσπί- σεως τοῦ Νομοσχεδίου διὰ τὸ ἐ- νοικιοστάσιον. ΛΙΛΛΕΞΙΣ ΕΝ ΚΥΡΗΝΗΛ ι Κατὰ τὴν σήμερον Κυριακὴν καὶ ὥραν 11 π.μ. θὰ κάμµῃ διάλεξιν. ἐν τῷ οἰκήματι τοῦ Συλλόγου Α΄: ποφοίτων Γυμνασίου Κυρηνείας, προσκλήσει τῶν ἐθνικοφρόνων σωμα» τείων, ἡ κ. Καλλιόπη Καραγιώργη, καθηγήτρια, µέ θέµα «Ελληνίδες ποιήτριες». ποτ 0 ΑΓΙΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Ὁ Σ. Μητροπολίτης ὡ οι ὠρὶ οροστατήσῃ αὔριον Δευτέραν Κατ: Ἡ ἄκακουδιαν ποῦ ΜΕΥ. Αποδεί» πνου ἐν τῷ καθεδρικῷ να Αγ. Θεοδώρου Κτήµατος. Τὴν Παρασκευ- ἣν θὰ ἀναγνώσῃ τὴν πρώτην στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν καὶ θὰ ὁμιλήσῃ ἐν τῷ αὐτῷ νσῷ. 10 ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ ----------- ΚΕΡΥΜΕΙΑ, 6 Τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ µας). ' πτην καὶ ὥραν 10 π.µ. συνεκροτήθη τὸ ὑπὸ τοῦ Αγίου Κυρηνείας συγ: Ἰκληθὲν ἱερατικὸν συνέδριον ἓν τῇ Ι. Μητροπόλει Κυρηνείας. Προσῆλ- θον ἅπαντες οἱ ἱερεῖς τῆς Μητροπο- λιτικῆς περιφερείας Κυρηνείας. Πρὸς τοὺς συγκεντρωθέντας ὠμίλησαν ὁ Σ εὐασμιώτατος, ὁ Πανοσιολ. ᾿Αρχι- µανδρίτης κ. ᾿Ιάκωδξος ᾿Αρνόπουλος, ὁ Πανοσιολ. ᾽Αρχιμανδρίτης κ. ἸΑ- νάργ. Σ ταµατόπουλος καὶ ὁ ἱερο- κηρυξ τῆς Μητροπόλεως κ. Λ. Κο- κολιός, ἐπὶ διαφόρων ἐκκλησιαστι- κῶν καὶ ἄλλων ζητημάτων, Διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν ποῦ κλήρου ὁ Σ. Μητροπολίτης ὥ- Ρισεν ὡς κατώτατον ὅριον μισθοῦ ἀντὶ τῶν 9 λ. τὸ ποσὸν 10 λ. µη- γιαίως ἀπὸ 1.1.1954. Διὰ τῆς νέας διευθετήσεως κατ οὐδὲν θὰ ἐέπιδα. ρύνωνται ἐπὶ πλέον οἱ πιστοί. ΔΙΛΜΛΡΤΙΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΘΗΝ ΚΤΗΜΑ, 6 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). -- Τὴν παρελθοῦσαν Κυρια- κὴν συνεκροτήθη ἡ προαγγελθεῖσα σύσκεψις τῶν σεισµοπλήκτων εἰς τὸ Θέατρον «Τιτάνια». Παρέστησαν πλεῖστοι ἀντιπρόσωποι ἐκ τῆς ὑπαί- θρου. Ὁμιληταὶ καὶ ἀντιπρόσωποι περιέγραψαν τὴν οἰκτράν κατάστα- σιν τῶν σεισµοπλήκτων καὶ τὴν ἕ- ναντι αὐτῶν ἁδιαφορίαν τῆς Κυδερ- νήσεως. Ἐν τέλει ἐνεκρίθη ψήφισμα διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Κυδέρνησιν. Καθ’ ἁρμοδίαν ἀνακοίνωσιν, αἱ µέσῳ τοῦ ἐν Λονδίνῳ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Κυδερνήσεως γενόµεναι ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν Πάφου εἰσ- φοραὶ ἀνῆλθον εἰς λ. 6.811.11.0. Παρεχωρήθη ἁρμοδίως δάνειον τῶν ἁἀρδευτικῶν ἔργων του, πλη: ρωτέον ἐντὸς ἔξ ἐτῶν πρὸς 3σο. . -- Τὴν παρελθ. πέμ.| 466 λ. εἰς Μιτσερόν πρὸς δελτίωσιν|. ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 5 Μαρτίου. -- , Ἑλληνικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμὰς άπε-͵ Φασίσθη, ὅπως ἀγωνισθῃ τὴν Δευτέραν (Αὔριον) ὑπὸ τὴν κάτωθι σύνθεσιν. ἸΤαουξῆς -- Ρωσσίδης, Λινοξυλάκης, Κουρτξζίδης -- Ξανθό- πουλος, Κοτρίδης -- Κοκκινάκης, Παπαντωνίου, Σταματιάδης, Καμά- ρας καὶ Πανάκης. Σήµερον τὸ πρωῖ οἱ Ἕλληνες παῖκται ἐπροπονήθησαν εἰς τὸ γήπεδον τοῦ συλλόγου «Μα. καμπί», αὔριον δὲ θὰ προπονηθοῦν εἰς τὸ στάδιον «Ραματγκάν», ὅπου τὴν Δευτέραν θὰ διεξαχθῃ ἡ συνάν- τησις τῶν ἐθνικῶν ὁμάδων Ελλάδος καὶ ᾿Ισραήλ. Οἱ ἛἜλληνες ἀθληταὶ ἐπεσκέφθη- σαν σήµερον τὰ “Ἱεροσόλυμα. Χα- ρακτηριστικὸν τοῦ ἐνδιαφέροντος, τὸ ὁποῖον ἔχει ἀναπτυχθῃ ἐξ άφορ- μῆς τοῦ ἀγῶγος, εἶναι καὶ τὸ ὅτι τὴν Δευτέραν φθάνουν τρία ἀερο- σκάφη μὲ Ἓλληνας φιλάθλους ἐκ Κύπρου. Σημειωτέον, ὅτι οἱ Ἴσρα- ηλῖται ἐξ Ελλάδος στοιχηµατίζουν ὑπὲρ τῶν Ελλήνων παικτῶν. Τὰ εἰ- σιτήρια τοῦ ἀγῶνος, τιµωµένα πρὸς τρεῖς λίρας ᾿Ισραήλ, ἤτοι 54.000 δραχµάς, ἐξηντλήθησαν ἤδη. Ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας συνελήφθη σπεῖρα ἡ ὁποία ἐκυκλοφόρησε πλαστὰ εἰ- σιτήρια τοῦ ἀγῶνος! [ΜΑΙ ΝΗΙΙ ΤΗ ΠΛ Π) [ υΡΗΙ ὋΦ. αὐριανὸς ποδοσφαιρικὸς ἆ γὼν καὶ τὸ ἐκ Κύπρου ἐνδια- φέρον.--Ἡ σύνθεσις τῆς Ἐθνικῆς λ βυσίαι τῶν Ἑλλήνων ὑπέρ τῶν Ἰσραηλιτῶν. ὁμάδος Ἑλλάδες-- Αἱ Ἐν µέσῳ συγκινητικῆς ἀτμοσφαί- ρας ἐδόθη χθὲς δεξίωσις πρὸς τι- μὴν τῆς Ελληνικῆς ὁμάδος ἐκ µέ- ρους τῶν ἐξ Ελλάδος ᾿Ισραηλιτῶν. Χορωδία ἔψαλε τοὺς ἐθνικούς ὕμνους τῶν δύο χωρῶν, ὠμίλησαν δὲ διά. φοροι ᾿Ισραηλῖται ἐπίσημοι, τονίσαν- τες τοὺς στενούς δεσμούς τούς συν- δέοντας τὰς δύο χώρας. Οἱ ὁμιλη- ταὶ ὑπεγράμμισαν τὰ κοινὰ ἰδανικά τῶν δύο φίλων Κρατῶν, τὰ ὁποία ἀγωνίζονται διά τὴν ἐλευθερίαν. Ὅ ἀρχηγὸς τῆς Ελληνικῆς ἀποστολῆς Δήμαρχος Πειραιῶς κ. ᾿Ανδριανό- πουλος ἀπήντησεν, εὐχαριστήσας διὰ τὰς σηµειωθείσας θερμὰς καὶ ἐγ- καρδίους ἐκδηλώσεὶς, ὑπέμνησε δὲ τὰς θυσίας τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν κατὰ τὴν κατοχήν, κα- θὼς καὶ τὴν παρασχεθεῖσαν συνδρο- μὴν ἐκ μέρους τοῦ στόλου τοῦ Ισ. ραήλ κατὰ τοὺς σεισμούς τῶν ᾿Ιονί- ὧν γήσων. στ ΘΑ ΠΛΡΛΙΤΗΘΗ 0 ΠΑΠΑΣ ΠΙΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ, 6 {(Ρ.). -- Πι- στεύεται, ὅτι εἰς ἥν περίπτωσιν ἡ ἀνάρρωσις τοῦ Πάπα παραταθῇῃ, οὗ. τος θὰ παραιτηθῇῃ. Ὃ Ὑπουργὸς τοῦ. δενόµενος ὑπὸ τοῦ ροῦ, ἐπεσκέφθη τὴν πλατε-αν ᾽᾿Αττικῆς, λετήση ἐπὶ τόπου τὴν προέκτασιν τοῦ σιδηροδρόµου µέχρι Νέας ᾽Ιωνίας. Εἰς τὴν Φωτο γραφίαν οἱ τρεις Ὑπουργοί, ἀνταλλάσσοντες τὰς ἆᾱ- πόψεις των. Συντονισμοῦ κ. Μαρκεζίνης, συνο- ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ κ. Κα- ψάλη καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν κ. ἵΨαρ- διὰ νὰ µε- ἠλεκτρικοῦ Εἰς χθεσινὴν ἐν ᾿Αθήναις συνέντευξίν του πρὸς τούς δημοσιογράφους ὁ κ. Μαρκεζίνης ἀνέπτυξε τὰς λεπτοµερείας τοῦ ὑπὸ ἔκδοσιν ἐσωτερικοῦ προαιρετικοῦ δανείου 300 δισεκατοµ. ὃραχμῶν καὶ τὴν εὐεργετικὴν αὐτοῦ ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ προγράµµατος οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς Ελ: λάδος. Θὰ ἀρχίσουν δηµόσιαι ἐγγραφαὶ ἀπὸ τῆς 3--19 προσεχοῦς |- ουνίου. Τὸ δάνειον θἀ εἶναι ὅ'ῃρημένον εἰς μονὰς ὁμολογίας, θὰ ἆπο- πληρωθῇῃ δὲ ἐντὸς ἑπτά ἐτῶν. Θὰ εἶναι προσέτι λαχειοφόρον. ᾿Εκτὸς τῶν χρηματικῶν ποσῶν θὰ παραχωροῦνται τράκτορς καὶ αὐτοκίνητα, κ. ΕΤΟΣ Ιον ΑἴΡΙώ. 15 ᾿Ντυκλὸ κατηγόρησε τὸν Λεκὲρ ὡς ἀκολουθοὐύτα «τυχοδιωκτικὴ» πο- « ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟΝ ΜΑΡΑΚΕΣ 6 (Ρ.). -- Ὁ Γάλ. λος Ὑπουργὸ» τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Μπιντώ διὰ σημερινοῦ συγχαρητηρί: ου μηνύματος πρὸς τὸν Σουλτάνον τοῦ Μαρόκου, ὅστις εἶχε διασωθῇ χθὲς ἐκ δολοφονικῆς ἀποπείρας, ὃ- πόσχεται σαρωτικὰ µέτρα πρὸς τερ: Ματισμόν τῆς τρομοκρατίας ἐν Μα. Ρρόκῳ. Ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας συνελή- Φφθησαν σήμερον 100 πρόσωπα, τὰ ὁποῖα Χθὲς εὑρίσκοντο εἰς τὸ τέμε. νος τοῦ Μαρακὲς, ὅταν ὁ Σουλτά- νος Μωχάμεντ Στ΄ καὶ τρεῖς ὐ- πασπισταί του εἶχον τραυμµατισθῃ ὁ- πὸ τρομοκρατικῆς θόµδας. ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΓΛΛΛΩΝ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΣΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 6 (Ρ.) -- Ὁ προσωρινὸς Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλ- λίας Τζὰκ Ντυκλὸ ἐξαπέλυσε 6ι- αίαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ συνα- δέλφου του Ὠγκὺστ Λεκέρ, κα- τηγορήσας τοῦτον, ὅτι προσπα- θεῖ νὰ ὑφαρπάσηῃ τὴ» ἡγεσίαν τοῦ Κόμματος. 'Η ἐπίθεσις διενεργή- θη κατὰ τὴν χθεσινὴν συνεδρίαν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κόμματος, ἐδημοσιεύθη δὲ εἰς τὸ ὄργανον αὐτοῦ «Οὐματινὲ». Ὁ λιτικὴν» καὶ πιωοσπαθούτα νὰ κάµη τὸ ὀργανωτικὸν τμῆμα, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ὑποκατάστατον τῆς ἡγεσίας τοῦ Κόμματος. 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΠΙΚΙΗΝ ΚΛΙ 01 ΜΛΟΥ ΜΛΟΥ ΜΑΙ ΡΟΜΠΙ, 6 (Ρ.).. -ὺὶ Ὁ Βρεττανὸς 'Ὑπουργὸς τῶν ᾿Αποικιῶν κ. Όλιδερ Λίττελτον ἤκουσε σήµε- ῥρον ἐνταῦθα τάς ἀπόψεις Εὐρωπαίων ἡγετῶν ἐπὶ τῆς ἀποφάσεώς, ὅπως χρησιμοποιηθῇ ὁ αἰχμαλωτισθεὶς ἀρ- χηγὸς τῶν Μάου- Μάου «Σ τρατηγὸς Κίνα» διὰ διαπραγματεύσεις πρὸς ὁλοσχερῃ παράδοσιν τῶν τροµοκρα- τικῶν δυνάμεων. ΟΙ ΒΛΣΙΛΕΙΣ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ, ὁ (Ε. Ι. Ρ.) -- Οἱ Βασιλεῖς μετὰ τοῦ Διαδόχου, ἐπιθαίνοντες τοῦ πολεμικοῦ «Ναυ- αρῖνον» ἀφίκοντο σήμερον εἰς Θεσσαλονίκην, ὁπόθεν θὰ µετα- 6οῦν εἰς Βέρμιον διὰ νὰ παρα- στοῦν εἰς τοὺς τελουμένους εἰς Σέλι Πανελληνίους ᾽Αγῶνας Χιό- νοδροµίας. 0 ΔΡ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ ΛΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ, 6ό (Ε. Ι. Ρ.) --- Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς δΔυτικῆς Γερμανίας Δρ. ᾿᾽Αντενάουερ ἀἆνα- µένεται ἐνταῦθα τὴν Τρίτην ἀε- ρὐπορικῶς µέσω Παρισίων. Οὗ- τος, ὡς γνωστόν, πρόκειται νὰ παραμείνη ἐπὶ δεκαήµερον ὡς φιλοξενούμενος τῆς Κυθερνήσεως. Πρὸς τιµήν του πρόκειται νὰ ὁρ- γανωθοῦν δεξιώσεις καὶ ἐκδρομαὶ, ὅπως εἰς ᾿Ολυμπίαν καὶ «Φήραν. Ὡς ἀνεκοινώθη, ἡ ἐκδρομὴ εἰς Θήραν θὰ πραγμµατοποιηθῇ διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «Αγαμέμνων» τῆς ἑταιρίας Π. Νομικοῦ, τὸ ὁ- ποῖον ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Κυθερνήσεως. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΓΡ. ΚΑ:Ι'ΡΟΝ ό (Ρέουτερ).---Εἰς σημερινὰς δηλώσεις του πρὸς δημοσιογράφους. ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου Στρατηγὸς Ναγκίμτ ὅστις ἀντικατέστησεν ἤδη τὸ χά- κινον πηλήκιόν του μὲ τὸ κυανοῦν μπερὲ τοῦ πεζικοῦ, δὲν ἀπέ- κλεισε «περαιτέρω ᾿Αγγλοαιγυ- πτιακὰς δ.απραγματεύσεις πρὸς διευθέτησιν τοῦ ζητήματος τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ. Πρόκειται περὶ τῆς πρώτης δηµοσιογραφι- κῆς διασκέψεως τοῦ Προέδρου ἆ- πὸ τῶν δραματικῶν Υεγονότων τῆς παραιτήσεώς του. «Κἄποιαν εὔθετον ἡμέραν, προσέθεσεν ὁ Στρατηγὸς ΝαΥ- κίµπ, θὰ λεχθῆ εἰς τὸν κόσμον ἡ ὅλη ἱστορία τῶν προσφάτων ἐν Καΐρῳ γεγονότων» Ο Στρατη- γὸς ἀπηύθυνεν ἀκολούθως ἔκκλη- σιν πρὸς τὸν Αἰγυπτιακὸν λαόν, ὅπως «ἀναχαιτίση, προστατεύ- ση καὶ ἀντιπαρέλθη οἱουσδήπο- τε καὶ ὅλους τοὺς παράγοντας, οἱ ὁποῖοι δυνατὸν νὰ διαταρά- ἔουν ἢ Φφράξουν τὴν ὁδὸν πρὸς νέον συνταγματικὸν κοινοθουλευ- τικὸν τρόπον ζωῆς, ἀνεξαρτήτως τῶν συνεπειῶν. Ζητῷ ἀπὸ τὸν Αἰγυπτιακὲν λαόν, ὅπως θεωρή- σι τὴν συμμετοχὴν του ὡς κἆ- κρογωνιαῖον λίθον μιᾶς ἐλευθέ- ρας συνταγματικῆς ζωῆς. Ὑπό- αποσταση ϐ ΣΚΩΤΗΣ” ΚΑΙ Τ0 ΕΣΧΑΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ Ἡ ᾿Αθηναϊκὴ συνάδελφος «Ἔλευ- θερία» ἐδημοσίευσε χθὲς τὸ ἀκόλου» θον σημείωμα «Τὸ ἔσχατον ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ελλά. δα -- μετὰ τὴν κατάρρευσιν ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ κατὰ καιρούς προ- εθλήθησαν ἀπὸ ᾽Αγγλικῆς πλευρᾶς --εἶναι τώρα οἱ Τοῦρκοι... «Ἡ ὕ- παρξις μεγάλης τουρκικῆς µειονό- πητος εἰς τὴν Κύπρον -- γράφει ἡ ἔγκριτος ἐφημερὶς τοῦ ᾿ΤἘΕδιμόούρ. γου «Σκῶτος» -- ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν λόγων, διὰ τοὺς ὁποιους ἢ ᾽Αγγλικὴ Κυδέρνησις δυσχεραίνεται νὰ προθῇ εἰς οἱανδήποτε παραχώρη- σιν ἔναντι τῆς Ελλάδος, καθ) ὅσον οἱ Τοῦρκοι θὰ ἀντιταχθοῦν σφορδῶς εἰς τοῦτο. Αλλά, πρῶτον, ἡ Τουρ- κικὴ µειονότης δὲν εἶναι καθόλου µεγάλη. Καΐ, δεύτερον, ἀνεξαρτή- τως τοῦ μεγέθους της, ἡμπορεῖ ν΄ ἀποτελέσῃ δικαιολογίαν στερήσεως τῆς ἐλευθερίας τῶν δ2ὔ0 τοῦ πλη- θυσμοῦ ἐκ μέρους ἑνὸς τρίτου Ε- θνους:» Ι ΠΑΡΑΓΙΓΗ ΤΙΒΑΝΙΛΣ ἡ -ω-ορρωωα Ὑπὸ τοῦ Τελωνείου Λευκωσίας ἀνεκαλύφθησαν προσφάτως, ὡς ἆ- ναφέρει ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν, πε: ριπτώσεις διὑλίσεως ζιδανίας ἐκ σύ- κων Ἡ ἄλλων ἀπηγορευμένων ὑλῶν. Ὅλαι αἱ περιπτώσεις αὗται συνε- διδάσθησαν, ἡ δὲ οὕτω παραχθεῖσα ζιβθανία κατεστράφη. Ὑπομιμνήσκε- ται, ὅτι εἶναι παράνομος ἡ παραγω- γὴ διδανίας, ἄλλως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρωταρχικὴν διύλισιν οἵνου, οἰνικὴν τρύγα, σταφυλάς έν ζυµώσει ἢ στα- φίδας ἢ οἰαδήποτε παράγωγά των, περιέχοντα οὐχὶ περισσότερα τῶν ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η/Σ “ΜΠΛΙΣΟΥ” ΛΗΝΤΣ (Αγγλία), ό (Ρέου- τερ) --- ὍὉ 2]ετὴς γεωργικὸς ἐρ- γάτης Ἔρνεστ Χέύμαν δὲν εὐρέ- ϐθη χθὲς ἔνοχος' ἀναιρέσεως τῆς ἀπὸ Ἰ2ημέρου συζύγου του, ἡ ὁποία ἀπεδίωσεν, ἀφοῦ ἐκτυπήθη ὑπ αὐτοῦ εἰς τὸ πρόσωπον. Κα- τετέθη εἰς τὸ Δικαστήριον, ὅτι ὁ Χέύμαν «ἐμπάτσισευ τὴν ΙΦέτιδα σύζυγόν του ΔΛαρίναν, κατόπιν φιλονεικίας ἐν σχέσει μὲ σπασμέ- νο) ὡρολόγιον. 'Ο θάνατος ὠφεί- λετο εἰς προσωρινὴν µετατόπι- σιν ὁστοῦ, ἥτις προεκάλεσεν ἆᾱ- σφυξίαν. ΤΟ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΟΝ τὴν 3.30 μ.μ. ὥραν τῆς σήμερον ἡ Μικτή Κύπρου ἀντιμετωπίζει τὴν Ἐθνικὴν ᾿Ισραήλ Β΄ εἰς τὸ Στάδι- ον ΓΣΠ. Διαιτητὴς ὁ διεθνὴς τῆς ΦΙΦΑ κ. Φφαῖκ Κιοκάη, Λάϊσμεν οἱ κ.κ. Σιὲρ (Διεθνὴς διαιτητὴς τῆς Φφίφα) καὶ Φ. Μουφτιζατέ. Ὁ ὣς ἄνω ἀγὼν ἢ- θλοθετήθη διὰ ὀαρυτίμου κυπέλλου ὑπὸ τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Κατ’ ἀνακοίνωσίν της, τὰ τα: μεῖα τοῦ Σταδίου Γ.Σ .Π. θὰ ἀνοί. ἔουν τὴν Ίην μ.μ. Οἱ κάτοχοι τιμητικῶν προσκλήσε- ὧν «ἄσπραι κάρται» θὰ προσέρχων- ται εἰς τὸ στάδιον διὰ τῆς πύλης τῶν κεντρικῶν κερκίδων, οἱ κάτοχοι τιμητικῶν προσκλήσεων (μπλέ κάρ- ται) διὰ τῆς πλησιεστέρας πρὸς τὸ θέατρον «Ελλάς» πύλης καὶ κότοχοι εἰσιτηρίων ἐλευθέρας εἰσόδου --πο- δοσφαιρισταὶ -- (κίτριναι κάρται) διὰ τῆς πύλης τῶν κεντρικῶν κερκί- δων. Προπωλοῦνται εἰσιτήρια διὰ τὸνσημερινὸν ἀγῶνα εἰς τὰ οἰκήματα τῶν σωματείων ᾿Αποὲλ, Αύμα ’Ο- λυμπιακοῦ, Ὁμονοίας καὶ Τσεττὶν Καγιά. Οἱ ποδοσφαιρισταὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Ισραήλ. θὰ κατέλθουν μὲ ἄσπρες φανέλλες καὶ δαθὺ κυανόχρουν παν. τελονάκι καὶ ἡ Μικτὴ Κύπρου μὲ ἄσπρο παντελονάκι καὶ φανέλλες οὐ- ρανιές. ᾽Αλλαγὴ παικτῶν: Διὰ τὸν τερματοφύλακα ἐπιτρέπεται εἰς οἱἷου- δήποτε στάδιον τοῦ ἀγῶνος καὶ ἐπὶ πλέον τρεῖς παῖκται, νοουµένου, ὅ- µως, ὅτι μετὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ Β΄ ἡμιχρόνου θὰ ἐπιτρέπετι ἀλλαγὴ µόνον ἑνὸς παίκτου (ἑνὸς δηλ. ἐκ τῶν τριῶν). Πρὸ τῆς ἐνάρξεωξ τοῦ σημερινοῦ ἀγῶνος θὰ τηρηθῃ µονόλεπτος σιγὴ εἰς μνήμην τοῦ ποδοσφαιριστοῦ τῆς ΕΠΑ Παπιὲν. Ἐν περιπτώσει θροχῆς ἢ ἀκαταλληλότητος τοῦ γηπέδου ὁ ἀγὼν θὰ γίνῃ τὴν ἐπαύριον Δευτέ. ραν. Χθὲς ἐδόθη δεξίωσις εἰς τὸ Προ- γεῖον ᾿Ισραήλ πρὸς τιμὴν τῶν ποδο- σφαιριστῶν τῆς Β΄ ᾿Εθνικῆς ’Ισρα- ἠλ. Παρέστησαν ἐπίλεκτα µέλη τῆς ᾿Εδραϊκῆς κοινότητος, αἱ ποδοσφαι. ρικαὶ ᾿Αρχαὶ, ἀντιπρόσωποι τῶν εἰς τὴν ΚΟΠ ὑπαγομένων σωματείων καὶ οἱ δημοσιογράφοι. Αὔριον Δευτέραν ἡ ὁμάς ᾿Ισραήλ θά ἐκδράμῃ εἰς Κυρήνειαν µμµέσῳ Αγίου “Ἱλαρίωνος, Μπέλλαπαϊς καὶ θὰ καταλήξῃ εἰς τὸ κέντρον αζέ- φυρος). πτΣ ἥμερον Κυριακή, ὥρᾳ 10 π.µ., συναντῶνται εἰς φιλικὸν ποδοσφαι. ρικὸν ἀγῶνα ὁμάδες τοῦ Ταχυδρο- µείου Λευκωσίας καὶ τῆς «Γεγὶ Τζα- μο. Λευκωσίας εἰς τὸ γήπεδον τῆς Τάφρου. 10650 οἰνόπνευμα, προελθὸν ἀποκλει- στικῶς ἐκ τῆς πρώτης ταύτης ἀπο. στάξεως. Ἡ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ὍὉ ἐκ Βώνης Κώστας Σάθδα ᾿Ιατρὸς κατεδικάσθη χθὲς ἐν Λευ- κωσίᾳ εἰς φυλάκισιν 12 μηνῶν ἐ- πὶ κλοπῇ ἱματισμοῦ καὶ ὧποδη- µάτων, ἀνηκόντων εἰς τὸ, ἐκ Λευκωσίας ΄Ιω. Φιλιππίδην. Κατεδικάσθη ἐπίσης εἰς τρίµη- νον Φφυλάκισιν ὁ ἐκ Λευκωσίας Λλουσταφά Χασὶμ «᾿Ανάμισης» ἑ- ἱ πὶ µαχαιροφορίᾳ. ΕΚΛΡΟΜΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, ό (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας)-- Αφ ἧς ἡμέρας ἆ- πεφασίσθη ὑπὸ τῶν ᾿ἸΕθνικολαϊ- κὠν Συλλόγων ἡ διοργάνωσις µε- Υάλης ἐκδρομῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν προσεχῆ Σεπτέµόριον καθ’ ἥν θὰ γίνῃ ἐπίσκεψις καὶ τῆς διεθνοῦς ἐκθέσεως τῆς Θεσσαλ- λονίκης, ἀρκετὰ µέλη ἐνεγράφη- σαν, καὶ καταθάλλουν τµηµατι- κῶς ἔναντι τῶν ἐξόδων πρὸς εὖκο- λίαν των. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Β, ΛΙΟΙΚΗΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 6 (Τοῦ ἀνταπο- κηταὶ Λεμεσοῦ κ.κ. Κώστας Σω- τηριάδης, Χαρ. ᾽Αρτέμης ἐπεσκέ- Φθησαν χθὲς τὰ χωρία τῆς ἐπαρ- χίας των Μλονήν, Αοναγροῦλλι, ᾿Ασγάταν, Βάσαν καὶ σεις καὶ ἀνάγκας των. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΒΑΡΩΣΙΑ, ό (Τοῦ ἀνταποκρι- τόριαν» μὲ Φορτίον πατατῶν καὶ πορτοκαλίων. ᾿Αναμένονται µε τώσῃ λαχανικὰ διὰ Σουὲζ καὶ «Χέλιας» μὲ γενικὸν» φορτίον Ολλανδίας. 0 ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ τὸ Τρόοδος ὁδοὶ ἦσαν χθὲς ἀνοι- κταί, Καιρικαὶ συνθῆκαι ἀθέδαι- [ΗΙ ΕΝΠΛΙΔΕΙ κριτοῦ µας) --- Οἱ Βοηθοὶ Διοι- Σανίδα καὶ ἐξήτασαν τὰ αἰτήματα τῶν χωρικῶν, τὰς διαφόρους εἰσηγή- τοῦ µας). --- ᾽Απέπλευσαν ἐν- τεῦθεν δι᾽ ᾽Αγγλίαν τὰ ἀτμό- πλοία «᾿Αράμπιαν Πρὶνο» μὲ Φορτίον πορτοκαλίων καὶ «[]αν- θαύριον Δευτέρα» (αὔριον) τὰ ᾱ- ᾽τμόπλοια «Σαντέρνο» μὲ Φφορτίον σίτου, «Σπολάντα» διὰ νὰ Φορ- ἐξ Κατὰ τὴν Μετεωρολογικἠὴν Ὑ- πηρεσίαν, ὁ καιρὸς σήμερον ἆνα- µένεται κατ᾿ ἀρχὰς ὀλίγον νεφε- λώδης μὲ σποραδικὰς, θροχὰς| τοῦ κομμουνισμοῦ ἐπὶ τῆς ῥράχεως την µεσημθρίαν. Ορατότης κα: τῆς Γουατεμάλα». Προσέθεσεν, ὅτι λή. Ανεμοι εὐμετάθλητοι. Θερ-| µερικοὶ άνθρωποι ἐπαναλαμθάνουν µοκρασία κανονικἡ διὰ τὴν ἐπο- χήν. , Χθεσινὴ ἐπίσημος ἀνακοίνω- σις ἀνέφερεν, ὅτι ὅλαι αἱ πρὸς αι. Συνθῆκαι Χιονοδρομιῶν λο-| θως εἰς «ἐπεμθατικὸν» σχέδιον ἀάνα. γικαί. Βάθος χιόνος παρὰ τὸ| καλυφθὲν ὑπὸ τῶν ᾽Αρχῶν τῆς Γου- Ταχυδρομεῖον Τροόδους Ἅτρεῖς] ατεµάλας, πρὸς ἀπόδειξιν μιᾶς οὕτω πόδες. θεωρουµένης συνωμοσίας κατὰ τῆς ΙΔΡΥΤΗΣ Ἂ- ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Ὁ Στρατηγὸς Ναγχίμπ σχοµαι νὰ πράξω τὸ πᾶν, διὰ νὰ ὁδηγήσω τὴν χώραν πρὸς τοὺς προκειµένους μεγάλους σκοποὺς καὶ νὰ προστατεύσω τὴν συν- ταγµατικὴν ζωὴν τῆς χώρας τῇ ὑποστηρίξει καὶ ἐμπιστοσύνῃ τοῦ λαοῦ». Ὁ Πρωθυπουργὸς Νάσσερ ἆ- νεκοίνωσε τὴν ἀπελευθέρωσιν ση- µαινόντων πολιτικῶν κρατουµέ- νων, συμπεριλαμθανομένων τοῦ ὴΝΝ ὑὐ ΣΑΝ ΖΟΥΑΝ «(Πόρτο Ρίκο), (Ρέουτερ) - Πορτορικανοὶ ἐθνικι- σταὶ ἤνοιξαν σήμερον ἐνταῦθα ἐπὶ δίωρον πρ ἐκ τοῦ ᾿Αρχηγείου των, διὰ νὰ ἀντισταθοῦν κατά τῆς ᾿Αστυ- ναµίας, ἡ ὁποία εἶχεν συλλάόῃ 38 ἐξ αὐτῶν ἐπὶ παραξιάσει τοῦ Νόμου τῆς χώρας περὶ ἀνατρεπτικῶν ἑνερ- γειῶν. Ἡ ᾿Αστυνομία μετεχειρίσόθη δακρυγόνους θόμέας, διὰ νὰ έξα- ναγκάσῃ τοὺς ἐθνικιστὰς εἰς παρά- δοσιν. Οὐδεὶς ἐτραυματίσθη ἐκ τῶν πυροδολισμῶν. Μεταξὺ τῶν συλλη- φθέντων περιλαμδάνονται ὁ ἐθνικι- στὶς ἡγέτης Πέντροο Κάμπος, ἡ γραμματεὺς του καὶ τέσσαρες ἄλλαι γυναῖκες. -- ϱ. ΧΡ. ΤΣΑΙΓΑΡΙΔΑΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΜΤΑΚΤΗΣ : ΑΔ. Μ. ΚΥΦΡΑΙΩΤΗΣ 0 ΝΑΓΚΙΜΠ ΛΕΝ ΛΠΕΚΛΕΙΣΕ ΝΕΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑ Τ0 ΣΟΥΕ7 ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΕΣ ΛΙΓΥΠΤΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ. -- ΘΑ ΔΙ- ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΣΥΝ- ᾽Αντισυνταγματάρχου Ῥάσαντ Μλεχάννα, τοῦ Σεράγκ Ἐλ Νὲτὶν καὶ τοῦ Δρος Χουσεῖν Χοντέῖμπυ, ὑπάτου καθοδηγητοὐ τῆς ΑΛου- σουλµανικῆς ᾿Αδελφότηφος. ΚΑ:Ι'ΡΟΝ, 6 (Ρέουτερϱ). -υὺ) Ὅ Αἰγύπτιος Πρωθυπουργὸς κ. Αὐδελ Νάσσερ ἀνεκοίνωσεν, ὅτι τὸ Ἔπα. ναστατικὸν Συμθούλιον ἀπεφάσισε νὰ διεξαγάγῃ γενικὰς ἐκλογὰς, δι΄ ὢν θὰ καταστῃ δυνατὴ σύνοδος μιᾶς ἐκλελεγμένηις Συντακτικῆς Σ υνελεύσεως τὴν 23ην προσεχοῦς Σλουλίου. Κατὰ τὸν µμεσολαξοῦντα µέχρι τῶν ἐκλογῶν χρόνον τὸ Έπα: ναστατικὸν Σ υμθούλιον θά έξακο» λουθήσῃ νὰ διακυθερνᾷ τὴν χώραν. θοηθούµενον ὅμως ὑπὸ Συντακτι. κῆς Συνελεύσεως, διορισθησοµένης ὑπὸ τῆς Κυδερνήσεως. ε ᾿Εγνώσθη, ὅτι ὁ κ. ΝΜάσσερ ἔσχε ψὲς σειράν συζητήσεων μετ (ἴθυ- γόντων πολιτικῶν τῆς Αἰγύπτου, συµ- περιλαμδανομένων τῶν Αλυ Μάχερ καὶ Αόδελ Ράχμαν ᾽Αζάμ, ἐπὶ τοῦ σχηματισμοῦ Σ υνελεύσεως. 'Ο. Αλυ Μάχερ εἶναι Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτρο- πῆς συντάξεως τοῦ Συντάγματος. Οὔὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι αἱ ἐκλογαὶ θἀ διεξαχθοῦν τὸν ᾿Τούνιον ἢ ᾿Ιού- λιον. Ὁ Στρατιωτικὸς Μόμος θά καταργηθῃ πρὸ αὐτῶν. Αἱ ἔδραι τῆς Σ υνελεύσεως θὰ εἶναι αἱ αὐταὶ μὲ τῆς διαλυθείσης τῷ 1954. θὰ καταργηθῃ ἐπίσης ἡ ἐπὶ τοῦ τύπου λογοκρισία, ἐκτὸς ἐπὶ ζητηµότων ἁ- φορούντων τὴν ἐθνικὴν ἄμυναν. ΠΠΙΤΠΠΗ [ΚΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 6 (Ρ.). -- οἱ τέσσαρες Πορτορικανοὶ τροµακρά- ται, οἱ ὁποῖοι ἐνήργησαν δολοφονι. κὴν ἀπόπειρραν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Αντιπροσώπων, προσαχθέντες χθὲς ἐνώπιον τοῦ Δικαστοῦ κ. Τζέϊμς Μόρ- ρις, ἰσχυρίσθησαν ὅτι εἷ τν πρᾶξιν των πρρέδησαν χάριν τῆς μύνης τῆς πατρίδος των. Ὁ Δικα- στὶς ὥρισεν ὡς δικάσιµον τῶν τεσ. σάρων τρομοκρατῶν τὴν δην ᾿Απρι: λίου. Δέκα καὶ τέσσαρες ἀστυνομικοξ προστατεύουν τὸν ἐπισκεπτόμεγον τὴν Βέαν Ὑόρκην τέως Πρόεδρον Τροῦμαν ἐναντον τυχὸν ἐπιθέσεως Πορτορικανῶν ἐθνικιστῶν. Η ΚΕΕΡΝΗΙΙΙ ϐῇ ΕΚΛΙΛΗ ΤΝ ΠΕΡΙΔΛΙΚΟΝ : Ἡ ἁἀποφασισθεῖσα ἔχδοσις παιδικοῦ περιοδικοῦ δὰ πυκλοφο- ᾿Εκτὸς τοῦ παιδικοῦ περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπεφασίσθη, ὅπως ἐκδίδε- ται ὑπὸ τοῦ Γραφείου τῆς Παιδείας καὶ περὶ τοῦ ὁποίου ἐγράψαμεν «ν παρελθ. Κυριακὴν, ἐπικρατεῖ, ὣς ἀντιλαμθανόμεθα, παρὰ τῷ µρηθέντι Γραφείῳ σκέψις, ὅπως ἐκδοθῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐκπαιδευτικὸν περιοδικόν. Δὲν ἐγνώσθη ποῖα πρόσωπα νο] Πληροφορούμεθα, ὅτι τὸ Ὕπουρ- γεῖον ᾿Αποικιῶν δὲν ἔχει κατ ἀρ- χὴν ἔνστασιν, ὅπως ὁ θεσμὸς τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων διά τοὺς ῦ- γειονομικούς (ἰατρούς, Φαρµακοποι- ούς κλπ.) υἱοθετηθῃῇ καὶ ἐν Κύπρῳ. ᾿Απὸ καιροῦ, ὡς γνωστὸν, ὁ ἰατρι- κὸς κόσμος τῆς ΒΠήσου καὶ ἰδιαι. τέρως ὁ ᾿Ιατρικός Σύλλογος Λευ- κὠσίας «᾿Ιπποκράτης «ἀνεκίνησεν ἐπανειλημμένως τὸ ζήτημα τοῦτο φαίνεται δὲ ὅτι τελικῶς ἡ τοπικὴ Κυθδέρνησις ἔχει τείνῃ εὐήκοον οὕς εἰς τάς ὑποθληθείσας σχετικῶς εἰσ- ηγήσεις. Ἐν τῷ μεταξύ, κατὰ τὰς αὐτὰς πληροφορίας, δὲν ἔχει συμπληρωθῇ εἰσέτι ἡ ὑπὸ τοῦ ΒΜομικοῦ Τµήµα. ρῇ καὶ Τουρχιστὶ. ν ρίζει ἡ Κυθδέρνησις ὡς συντάκτας καὶ συγεργάτας τοῦ τελευταίου πε- ριοδικοῦ. Ὡς πρὸς τὸ µπαιδικόν, πληροφορούμεθα, ὅτι τοῦτο θὰ κυ- κλοφορῇῃ καὶ Τουρκιστί, ἀνετέθη δὲ ἐν τῷ µεταξύ ἡ συγγραφὴ ὥρισμέ- γων ἄρθρων εἰς Τούρκους, διατρί- όοντας περὶ τὰ ἐκπαιδευτικά. [ ΠΠΗΙΝ ΜΙΛΙΝΟΝ ΧΙΙ 0 ΜΟΝΗ ΙΤ ΚΙΝ. ΜΦΙΙΜΙΟΝ ΙΙ 107 ΤΠ ΛΙΝΚ Μελετᾶται εἰσέτι ἡ νομικὴ πλευρὰ τοῦ δητήµατος. -- Τό ἰατρόσημον καὶ ὁ τύπος τῶν ἐτησίων συνδρομῶν. θέµατος, διά τὴν ὁποίαν τοῦτο ἔχει 'ἐφοδιασθῇ μὲ τὴν σχετικὴν ἐν Ἐλ. λάδι, Σκωτία καὶ Βοτίῳ Εὐρώπῃ ἰσχύουσαν νοµοθεσίαν. Εἰς τὴν Ελ- λάδα ἰσχύει ἀπὸ ἐτῶν ὁ θεσμὸς τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων τῶν ὁ. γειονομικῶν. Συμφώνως πρὸς αὖὐ- τόν, διατελεῖ ἐν χρήσει τὸ ἰατρό- σηµον καὶ ὁ τύπος τῶν ἐτησίων συνδρομῶν. Τὸ ἰατρόσημον ἐπικολ. λᾶται ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ ἐπὶ τῶν ὑπ αὐτοῦ ἐκδιδομένων συνταγῶν καὶ ὑπὸ τοῦ φαρμακοποιοῦ ἐπὶ τῶν ὑπ αὐτοῦ παρασκευαζοµένων φαρμάκων. Ἡ δαπάνη τοῦ ἰατροσήμου οὔτε εἰς τὴν µίαν οὔτε εἰς τὴν ἄλλην περί- πτωσιν ἐπιδαρύνει καθ᾽ οἱονδήποτα τος µελέτη τῆς νομικῆς πλευρᾶς τοῦ Ρέουτερ, 6 Μαρτίου ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ -- Περὶ τοὺς 30 ᾽Αμερικανοὶ δημοσιογράφοι καὶ ρα- διοεκφωνηταὶ ἀφίκαντο ψὲς εἰς Ζάγκρεμπ,, ἐκτελοῦντες περιοδείαν ἀνά τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Μέσην )Ανατολήν. Θά ἐπισκεφθοῦν τὸ Βελι- γράδιον, τὰς ᾿Αθήνας καὶ τὴν Κων- σταντινούπολιν. ΤΑ: ΓΠΕΧ -- 'Ὁ Ὑπουργὸς Εξω. τερικῶν τῆς ἐθνικιστικῆς Κίνας κ. τζώρτζ Γιέχ ἑδήλωσεν, ὅτι τὰ δι- καιώµατα καὶ ἡ περιουσία ὅλων τῶν ᾿Εθνῶν, συμπεριλαμδανομένων κομμουνιστικῶν ᾿Εθνῶν ἐν Κίνα, θὰ προστατευθοῦν «ὅταν οἱ ἐθνικισταὶ ἀνακαταλάδουν τὴν Πατρίδα». ΠΑΡΙΣ ΙΟ] -- Γάλλοι ναυτικοὶ τεχνικοὶ σχεδιάζουν νέον ὑποθρύχιον σκάφος, ἱκανὸν νὰ καταδυθῇῃ εἰς 6ά- τρόπον τὸν ἀσθενῆ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ ψη τὴν παγκόσµιον ἐπίδοσιν κατα: δύσεως Γάλλων εἰς Φάθος 4.050 µέ- τρων. ΜΠΟΥΡ ΜΕΜΑΟΥΘ -- ᾿Απεδίωσε εν πρτρεν ἐνταῦθα ἐν ἡλικίᾳ 71 ἐτῶν, Βρεττανὸς μεγιστὰν τῆς ζαχάρεως. Λόρδος Λάὺλ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 (8.8Β.0.). -- Στρατάρχης Τίτο ἐδήλωσε σήμερον εἰς ᾽Αμερικανοὺς δημοσιογράφους ἐν Βελιγραδίῳ, ὅτι ἀπὸ τοῦ 1948 ἐγένοντο ἀρκεταὶ προσπάθειαι ἐν μέρους δορυφόρων χωρῶν νἁ «ἁπο- σπασθοῦν ἐκ τῆς Ρωσσίας, ἀλλ’ ἅ- πασαι κατεπνίγησαν. Περὶ τὰς 100 000 προσώπων κατέφυγον εἰς Γιουγ: κοσλαυῖαν ἐκ τῆς ἀνατολ. Εὐρώπης κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον, ἐξ ὃν θος 11.000 µέτρων καὶ γὰ καταρρί- τἀρκετὰά µετέόησαν εἰς χώρας τῆς Δύσεως. ΚΑΡΑΚΑΣ, 6 (Ρέουτερ). -- Ὅ Ὑπουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν τῆς Γου- ατεµάλας κ. Γκουιλέρμο Τοριέλλο, προσφωνήσας χθὲς ἐνταῦθα τὴν Πα- ναμερικανικὴν Διάσκεψιν, ἐἑτόνισεν ὅτι ἡ Γουατεμάλα οὐδέποτε θὰ δε- χθῃ τὸν ἀκρωτηριασμὸν τοῦ ἐδάφους της, ὅστις διεπράχθη διὰ τῆς κατο- χῆς τῆς Μπελίτζε-- (Βρεττανικῆς Χονδούρας) ὑπὸ τῆς Βρεττονίας. Ὁ κ. Τοριέλλο ἐπέκριν τά ξένα συμφέροντα ὡς «ἐπικολλοῦντα σῆμα τὸν γελοῖον ἰσχυρισμὸν, ὅτι ἡ Γου. ατεµάλα ἀποτελεῖ προφεγύρωμα τού κομμουνισμοῦ εἰς τὴν ᾽Αμερικήν, ἐἑν- θαρρυνοµένης οὕτω ἀνοικτῆς ἐπεμ- δάσεως κατὰ τῆς Κυθερνήσεως τῆς Γουατεμάλας. Ὁ κ. Τοριέλλο ἀνεφέρθη ἀκολού- ΠΠ ΜΠΗΙΝΙ ΝΝΝΠΙΠΗΜΙΝΜ ΠΠ Τμ ΙΠΠΝΝὺ λΝΗΝ, ΙΠμΝΗΝ,:. ΜΗΝ Τμ Γουατεμάλας, Εἶναι φανερόν, ὅτι ὅ: ταν κατὰ τὴν ὁμιλίαν του ὁ κ. Τοριέλλο ἀνεφέρετο εἰς ξένα συµφέ- Ρροντα, ἠννόει τὰς Ἠνωμένας Πολι. τείας͵. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 (Α.). -- Τηλε- γραφήματα ἐκ Καρακὰς ἀναφέρουν ὅτι ἡ διατήρησις «ἀποικιακῶν καθε. στώτων» ἐν ᾽Αμερικῃ, ἀπετέλεσεν ἀντικείμενον ζωηρῶν ἐπιθέσεων ἐκ μέρους τῶν Ὑποργῶν τῶν ᾿Εξωτερι- κῶν τῆς ᾽Αργεντινῆς καὶ τῆς Γουα- τεµάλας κ.κ. Πτὲ Μορῖνο καὶ Τορι- ἑλλο, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν λό. γων, τοὺς ὁποίους ἐξεφώνησαν κα- τὰ τὴν τρίτην ἐν ὁλομελείᾳ συνεδρί- ασιν τῆς Παναμερικανικῆς Διασκέ. Ψεως. Ὁ ᾿Αργεντινς Ὑπουργὸς ῥὑπε. γράµµισεν ὅτι ἡ διατήρησις ἀποικι- ασκῶν καθεστώτων ἐν ᾽Αμερικὴ ὑπὸ ἐξωαμερικανικῶν Δυνάμεων εἶναι ό- γεξήγητος, ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἐκκαθάρισις ἑνὸς παρομοίου συστήµατος-πραγµα: τοποιεῖται εἰς ἄλλας περιοχὰς τοῦ Κόσμου. ο - ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Μαρτίου 1954 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΝ ΥΤΕ μετὰ τὴν φυγή ἀπὸ Ον Κύπρο δὲν μᾶς ξεχνᾶ ὁ Λόρδος Γουΐῖνστερ. Οἱ πικρίες ποὺ ἐπότισε τοὺς Κυπρίους ἐδῶ μὲ τὴν διοίκησίν του καὶ τὴν πλήρη περιφρόνησίν του πρὸς τὰ αἰσθή- µατά των δὲν ἦσαι ἀρκεταί. Με- τέφερε τὸν συστηματικὸν πόλεμο, κατὰ τῆς Κυπριακῆς ἀξιώσεως καὶ ἔξω. Καὶ συνιστᾷ ὑπομονὴν καὶ ἀντοχὴν εἰς τὴν διαχείρησιν μιᾶς τόσον δυσκόλου ὑποθέσεως, ὡς τὸ Κυπριακόν. ΓΡΙΦΟΙ |. θεατρκαὶ παραστάσεις Α. ποὺ ἐνεκαινίασεν ὁ Λόρδος Γουῖνστερ μὲ τὰ Κυπριακὰ φε- στιδάλ, ἐσυνεχίσθησα, καὶ εἰς τὴν Βουλὴν τῶ, Λόοδων. ᾿ἘΕκεῖ κατέθεσε ψήφισμα ἐπισύρον τὴν προσοχὴν τῆς Βουλῆς ἐπὶ τῆς σο- θαρόΐητος τοῦ Κυπριακοῦ, ἀκο- λούθως δὲ τὸ ἀπέσυρεν, ἐκφρά- σας τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Ὑφυπουργὸν τῶν ᾿Αποικιών, Λόρδο» Μάνστερ, διότι δέν ἔλα- 6εν ὑπὸ σοθαρὰν ἔποψιν τὸ περι- εχόμενον τοῦ ψηφίσματος, ἀλλ᾽ ἀπεφάσισε νὰ συνεχίση τὴν προ- γενεστέραν πολιτικὴν ἔ αντι τοῦ Κυπριακοῦ. Αν μὲν τὸ Κυπρι- ακὸν δὲν εἶναι σοδαρόν, διατὶ ὁ Λόρδος ὑπέθαλε τοιοῦτο ψήφισμα, ἄν δὲ εἶναι σοδαρὀν, διατὶ ἐκ- φράζει τὴν εὐγ»ὠμοσύνην του, διότι δὲν ἐκρίθη τοιοῦτο «Γία- αλῶ, ἀκοῦστέ µε, Λόρδοι», εἷ- πεν ὁ Λόρδος Γουΐνστερ. Καὶ μετ᾽ ὀλίγον «Εἰὐχαριστῶ, Λόρδοι, ποὺ δὲν μὲ ἠκούσατεν. Εἶναι ἡἤ δὲν εἶναι γρίφοι αὐτά ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΕΣΣΑΡΑΣ φάσεις ἔχει πε- ράση ἕως τώρα τὸ Κυπρια- κὀν. Οἱ Αγγλοι κατ᾽ ἀρχὰς δὲν μᾶς ἤκουαν. Ἔπειτα μᾶς ήκου- αν καὶ μᾶς ἐκοροίΐδευαν, ᾿Ακολού- θως μᾶς ἤκουαν καὶ μᾶς ἠρνοῦν- το. Τώρα μᾶς ἀκούουν καὶ συζη- τοῦν μεταξύ των. «Τὸ Κυπριακὸν εἶναι σοθαρὸν, δὲν ες Ἡ τν περιφρονῶμεν τὰ αἰσθήματα | 00 ἀνθρώπων, ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὁ καλύτεός µας σύμμαχος, ἡ στρατηγικὴ σηµασία τῆς Κύπρου δὲν εἶναι σοδαρά...» καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα. Εἶναι πολὺ καλὰ ση- μεῖα τῶν καιρῶ» τὰ τελενταῖα, Πολὺ σύντομα ἐλπίζομεν νὰ ἀρχί- σαὺν νὰ τσακώνωνται μεταξύ των, ὁπότε τὰ σημεῖα θὰ εἶναι καλύτε- ρα. Θὰ νοιώσουν ὡς ἰδικήν τω» ἐντροπὴν τὴν συνέχισιν τῆς κατα- στασεως. Καΐ, ὅπως λέγει καὶ ἡ Κυπριακὴ παροιμία, «Ολα ἡ ἀν- τροπή τὰ κουµαντάρενψ.. ΑΙ ΣΗΜΑΙΑΙ ἀριθμὸς τῶν Ἑλληνικῶν ση- μαιῶ, ποὺ ἀναρτῶνται σὲ κάθε εὐκαιρίαν εἰς τὴν Κύπρον εἷ- ναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερος ἆᾱ- πὸ τὸν ἀριθμὸν τῶν ᾿᾽Αγγλικῶν σημαιῶν, παρατηρεῖ ὁ ᾿Αγγλος ἀνταποκριτὴς τοῦ «᾿Ομπσέρθερ». Πολὺ σωστὴ παρατήρησις, ποὺ δὲν χρειάζεται μαντικἡ ἱκα.ότης, διὰ νὰ ἑρμηνευθῆ. Ἐφ᾽ ὅσον Ἔλ- ληνες κατοικοῦν τὴν Νῆσον, ἐπό- µενον εἶναι καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ση- μαία νὰ κυριαρχῇ παντοῦ. Ἐκεῖ- νο ποὺ Χρειάζεται ἑρμηνίαν, εἶναι που ευρίσκονται αἱ ᾽Αγγλικαὶ ση- µαΐῖαι. ᾽Αλλὰ καὶ αὐτὸ εὔκολα ἑρ- µηνεύεται, Εἶναι αἱ σηµαῖαι τῶν Κυθερνητικῶν ἱδρυμάτων, τῶν ἱ- δρυµάτων τῆς Λατινικῆς µειονότη- τος, καὶ τῶν καταστημάτων τῶν Κυπρίων ἀποζοῦν κυρως ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλικὴν πελατείαν. Ἔπο- µένως λόγοι συμφέροντος, ὄχι ἰ- δεολογικοί, οὔτε ἐθνικοί ὑψώνουν τὰς ᾽Αγγλικὰς σηµαίας εἰς τὴν Κύπρον. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ διορισμὸς, ἡ µετάθεσις καὶ ἡ παῦσις τῶν διδασκάλων ἐμπίπτουν εἰς : τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Γραφείου τῆς Παιδείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπίπτει καὶ ἡ διενέρ- γεια διαλέξεων διὰ τοὺς διδασκά- λους, Οχι ὅμως καὶ ἡ ἄμεσος διδασκαλία τῶν παιδιῶν, ἔστω καὶ διὰ περιοδικοῦ. Σχολεία, ἑνώ- σεις, ὀργανισμοί, ἄτομα ἐκδίδουν περιοδικὰ διὰ τὴν µόρφωσιν τῶν μελῶν των, ὄχι ὅμως καὶ Κυ- δερνητικὰἁ Γραφεῖα. Εκτὸς ἄν τὸ προορίζουν διὰ τὰ µέλη των, δηλ. τοὺς Ὑπαλλήλους τοῦ Γραφείου Παιδείας καί, ἔστω, τοὺς διδα- σκάλους. Τὸ περιοδικὸν αὐτὸ θὰ ἠμποροῦσε νὰ τὸ ἐκδώσῃ ἡ Ένω- σις τῶν Διδασκάλων δι᾽ ὑπευθί- νου συντακτικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς. Η συμπληρωματικὴ µόρφωσις τῶν Ἑλληνόπουλων τῆς Κύπρου οὔτε ὀρθὸν οὔτε δυ-ατὸν εἶναι νὰ γΥί- νεται διὰ περιοδικοῦ, ἐκδιδο- µένου ἀπὸ τὸ ᾽Αγγλικὸν Γραφεῖ- ον Παιδείας, |: ΚΥΠΡΙΟ Σ [ΜΠΕΗ ΠΠ ὑἳ ΠΝΙΙΙ 1 ΛΟΝΔΙΠΟΝ, 5 ϱΙδιαιτ. ἀνταπό- κρισις, ἀεροπορικῶς) -- Ὁ 26δετὴς ἄνεργος Τζεϊμς Γουϊτλεῦ κατεδικά- στη: ἒίς Μπράιτον εἰς τρίµηνον Φυ- λάκίσιν ἐπὶ τῷ ὅτι ἐπροξένησε σω- ματικὴν θλάθην εἰς τὴν σπιτονυκο- κυράν του κ. Κλάρις Μίγκ. Κατὰ τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσε- ως, ἡ παραπονουµένη κατέβεσε τὰ ἑξῆδ: Ὁ Γουϊτλεύ ἐκτύπησε τὴν θὐρὰν τοῦ ὑπνοδωματίου µου εἰς τὰς 11.30 μ.μ., καθ ὅν χρόνον ὁ σὐζώγός µου ἀπουσίαζε, καὶ εἶπεν ὅτι ΄Ἴθελε νὰ μὲ Τδῃ. Τοῦ εἶπα νό κατέέῃ εἰς τὸ κάτω. πάτωμα. ᾿Εφό- ῥρεσα τὴν ρόμπαν µου καὶ τὸν ἠκο- λούθησα εἰς τὸ σαλόνι. Ὁ Γουῖν. τλεὺ ἐφαίνετο «μᾶλλων ἄγριος». Μέ ἤρπασε καὶ μὲ ἐφίλησε, ἀλλὰ διέ- φυγα καὶ ἐπέστρεψα εἰς τὸ δωµάτι- ὁν µου. Βραδύτερον οὔτος εἰσῆλθεν εἰς τὸ ὑπνοδωμάτιόν µου. Τὸ παιδὶ ἐξύπνησε καὶ ἤρχισε νὰ φωνάζῃ. Ὁ Γουῖτλεῦ μὲ ἐκτύπησεν εἰς τὸ πρό. σωπον μὲ τὸ χέρι του. Κάτω ἀπὸ τὸ κρεθέάτι εἶχα µίαν παλαιὰν ράδδον. Τὴν: ἅρπαξα, ἀλλά δὲν ἐπρόλαδα νὰ : ΜΕ ΠΑ ΜΟΝΟΝ Γενικὸς ᾽Αντιπρόσωπος Λήδρας 70, Τηλέφ. : . ΝΕΑ ΠΛΡΛΛΑΒΙΗ τὸν κτυπήσω, διότι μοῦ τὴν ἅρπα. ξε. Μὲ ἐκτύπησεν εἰς τὸ σῶμα καὶ τὰ πόδια μὲ τὴν ράΐδδον καὶ μὲ ἑ- λάκτισεν. 'Η κόρη µου, ἐξηκολού- θηήσεν ἡ κ. ΚίΥΚκ, ἐφώναξε πάλιν, ὁ δὲ Γουϊντλεῦ ἥρπασε τὸ ξυπνητήρι καὶ τὸ ἐπέταξεν εἰς τὸ Ἠπρόσωπόν της. Ἐν τέλει οὗτος ἔφυγε τρέχων ἀπὸ τὸ σπίτι. ᾽Αντεξεταζομένη ἡ παραπονουµέ- νη, εἶπεν, ὅτι εἶχε προέλθῃ εἰς σε- ξουαλικὴν πρᾶξιν μὲ τὸν Γουϊτλεῦ. Οὔὗτος κατέθεσεν εἰς τὸ Δικαστήρι. ον εἶχε συνευρεθῇ µέ τὴν κ. Κίνυκ ἀρκετὰς φοράς. ᾿Εφιλονείκησαν ὅ- µως, ὅταν ἡ κ. Κὶγκ παρξδέχθη, ὅτι εἶχε σχέσεις μὲ κάποιον κ. Χ. Γουῖτλεῦ προσέθεσεν, ὅτι ἡ κ. Κἰγκ ἠπείλησε νἁ τὸν πλήξῃ διἁ µαχαί- ρας, ἥρπασε δὲ τὴν ρά6δον, ἀλλὰ δὲν τὴν ἐκτύπησε. Εὐρέθη ἐν ἁμύ. νῃ. ᾿Εκδίδων τὴν ἀπόφασιν ὁ Δικα- στὴα παρετήρησει πρὸς τὸν Γου- Ἰντλεῦ: «Σ υμµπεριεφέρθης κατό κτη- γώδη τρόπον». ΡΑΜΟΩΦΩΝΗΝ νυνυννυν ΤΑΡΙΑΝ ε 8--0--ὂ : ΒΑΧΕ ΝΙΚΟΚΟΣΙΑΝ 2995-. ΛΕΥΚΩΣΙΑ : Οἱσμα 100 ὑαρδῶν. Προσωπικῶς ὁ 0 ΠΕΓΡΡΙ ΙΙ ΒΟΝΝΗ, Μάρτιο». -- ἐντύπωσι προεκάλεσε σὲ τὴ Δυτικὴ Γερμανία ἡ δολοφονία δύο ΒΝέγρων τῶν ᾿᾽Αμερικανικῶν στρατιωτικῶν δυνάµεων καὶ δύο νεαρῶν Γερμανίδων στὸ Γκερστχό- Φεν, προάστιο τῆς πόλεως Ὦ᾿Αουγ- κσμπουργκ. 'Η ἀνακόλυψις τοῦ τρο- μεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος ἔγινε πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ κάποιον ᾽Αμερικανὸ ὑ. παξιωματικό. Ὁ ὑπαξιωματικὸς αὐτὸς ὅταν εἴ- δε ὅτι οἱ δύο Βέγροι δὲ γύρισαν τὴ νύκτα στὸν στρατῶνα, θγῆκε τὸ πρωῖ πρὸς ἀναζήτησί τους. ᾿Επειδὴ δὲ ἤξερε τὶς συνήθειὲς τους, κατηυ- θύνθη ἀμέσως πρὸς ἕνα μικρὸ σπίτι ὅπου κατοικοῦσαν δύο Γερμανίδες κοπέλλες, ἡ Αννα Βάμγκελ, 26 ἐ- τῶν καὶ ἡ Βαλπούργκα Βέντεροθ 29 ἐτῶν. 'Ἡ πόρτα τῆς εἰσόδου Π: ταν µισοανοικτὴ καὶ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο δωμάτια τῆς κατοικίας͵ ὁ 'Αμε- ρικανὸς ὑπαξιωματικὸς ἀνεκάλυψε τὰ πτώματα τῶν τεσσάρων θυμάτων μέσα σὲ μιὰ λίμνη αἵματος. Καὶ οἱ τέσσαρες ἤταν κατακρεουργηµένοι ἀπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ ἀγνώστου δο λοφόχου, ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ τοὺς ἆἁπο- τελειώσῃ, εἴχε χρησιμοποιήση καὶ ἕνα ἀμδλὺ ἀντικείμενο. Ὕστερα ἀπὸ τὴν µακάδρια αὐτὴ ἀνακάλυψι, ἔφθασαν ἐπὶ τόπου ἡ Α- µερικανικὴ Σ τρατιωτικὴ ᾿Αστυνομία καὶ ἀρκετοὶ ὑπάλληλοι τῆς ἔγκλη. ματολογικῆς ᾿Αστυνοµίας τῆς 4. Γερμανίας. Οἱ πρῶτοι φυσικἀ ποὺ ἀνακρίθηκαν Ίταν οἱ διάφοροι γεί- τογες ποὺ δὲν μπόρεσαν ὅμως νά δώσουν καὶ πολλὰ διαφωτιστικἁἀ στοιχεία, Μέσα στὴ νύκτα δὲν εἶχαν ἀκούση παρὰ μερικὲς πνιγμένες κραυγές, ἀλλὰ κανέναν πυροδολι- σµό. Καὶ ἡ ἰδιοκτήτρια, τοῦ σπιτιοῦ ἐδήλωσε ὅτι οἱ δύο κοπέλλες εἶχαν στενὸ σύνδεσμο μὲ Βέγρους στρα. τιῶτες. Ἡ Γερμανικὴ ᾽Αστυνομία ἰσχυρί- Μεγάλη ὁλόκληρη Εἰς ἕνα πρυάστειο τοῦ Αφυγκόμπουργκ ΕΛΡΕΡΥΡΓΗΘΗΣΛΗ ΜΕ ΚΤΒΗΘΛΗ ΒΙΛἠ ΝΤΕ ΓΕΡΗΛΛΙΛΕΙ ᾿Ὁ δολοφόνος, Γερμανὸς ἀντίζηλος ἥ κάποιος ἄλλος Νέγρος στρατιώτης: ζεται ὅτι ὁ ἔνοχος τοῦ τετραπλοῦ ἐγκλήματος βὰ εἶναι κάποιος ἀπὸ τοὺς πολλοὺς φίλους τῆς Βέντεροθ. Ὁπωσδήποτε, δὲν εἶναι ἀπορριπτέα ἡ ἄποψις, ὅτι ὁ δολοφόνος ἐπεσκέ- Φθη ἐκείνη τὴ νύκτα τὴν ἐρωμενη του καὶ ὅταν θρῆκε στὸ δωμάτιό της τοὺ δύο ἨΜέγρους, τὴν πυρο6ό. λῃησε ἀπὸ τὴ ζήλεια του. Ύστερα δὲ γιὰ νὰ ἐξαφανίσῃ τοὺς μάρτυρες τοῦ ἐγκλήματος σκότωσε καὶ τοὺς ἄλλους τρεῖς. Πρέπει νὰ σηµειωθῇῃ δὲ, ὅτι τὸ κρανίο τῆς Βέντεροθ ἑ- πολτοποιήθη κατὰ τραγικώτατο τρό- πο. ᾿Ἡ γενοµένη νεκροψία, ἐξ ἄλλου, ἀπέδειξε ὅτι οἱ δύο Ηέγροι στρατιῶ. τες καὶ ἡ Βάϊγκε. ἐφονεύθησαν μὲ πέντε πυροδθολισμοὺς καὶ ὅτι ὁ δολοφόνος εἶχε χρησιµοποιήση ᾽Αμε- Ρῥικανικὸ τυφέκιον, ἑνῷ τὸ κεφάλι τῆς Βέντεροθ ἐπολτοποιήθη μὲ τὸν ὑποκόπανο τοῦ ἴδιου ὅπλου. Τὸ γε- γονὸς λοιπόν ὅτι ἐχρησιμοποιήθη γιὰ τὴν δολοφονία τῶν τεσσάρων θυμάτων ᾽Αμερικανικὸ ὅπλο, ὡδήγη- σε ἐπίσης στὴν ὑπόθεσι ὅτι ὁ ἔνο- Χο» δὲν εἶναι Γερμανὸς, ἀλλὰ ἕνας ἄλλος ΠΜέγρος στρατιώτης πού, κα. θὼς ἐδήλωσε ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ σπι- τιοῦ, εἶχε ἐρωτικὲς σχέσεις μὲ τὴν Βάϊήγκελ ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν καιρό, Πάντως, ὁ δολοφόνος ἔπρεπε νὰ ἤταν πολὺ γνωστὸς στὰ θύματά του. Πράγματι, ὁ μεγάλος σκύλος τοῦ σπιτιοῦ δὲν διεµαρτυρήθη καθόλου κατά τοῦ ἐγκληματία, ποὺ μπῆκε τὴ νύκτα στὴ κατοικία τῶν δύο Γερμανίδων. Αρα, ὁ σκύλος Πξερε πολὺ καλὰ τὸν ἄγνωστο δολοφόνο ! Τὴν τελευταία στιγμὴ ἐγνώσθη ὅ- τι ἡ ᾽Αμερικανικὴ ᾿Αστυνομία συνέ- λαξθε ὣς ἔνοχο ἕναν ἄλλον μαῦρον ᾽Αμερικανὸ στρατιώτη, ἀλλὰ δὲν ἔ. γινε ἀκόμη καμμιὰ ἐπίσημη ἀνακοί- νωώσι. Κατὰ τοὺς ἁρμοδίους τῆς Γερμανικῆς ᾿Αστυνομίας, αἴτια τοῦ ἐγκλήματος Ίταν ἡ ζήλεια. ΥΦΙΣΤΛΤΛΙ ΕΙΔΟΣ 74/5 ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΛΕΓΕΙ ΜΙΓΛΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΝΜΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 25 (Αεροπορι- κῶς). --- Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖ- ος ἀνεκάλιωψε «φυσικὴν γέφυραν μήκους 20 μιλίων ἐπὶ τῆς σελή- νης, ὁ Αρ Χ. Πέρσυ Γουῖλκινς, ἱ- σχυρίζεται, ὅτι κατόπιν ἐντατικῶν παρατηρήσεων κατὰ τὰ προσεχῆ δύο ἢ τρία ἔτη θὰ ἐξακριόωθῇ ἐὰν ὑπάρχη ἢ ὄχι ζωὴ ἐπὶ τῆς σελήνης. «᾿Αλλὰ, προσθέτει, δὲν θὰ ὑπάρξη ἀπόλυτος ἀπόδειξις, μέχρις ὅτου κάποιος προσγειώ- θῆ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας της. Χρησιμοποιῶν µεγάλα τηλε- σκόπια, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ ᾿Αστε- ροσκοπείου Μεντόν, πλησίον τῶν Παρισίων, ὁ Δρ Γουΐλκινς δύνα- ται νὰ φέρῃ τὴν σελήνην εἰς ἀπό- στασιν ὀλίγων ἑκατοντάδων µι- λίων, Εἰς τὴν ἀπόστασιν αὐτήν, Φρονεῖ, ὅτι θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἴδῃ συστάδα δένδρων ἢ ἀγέλην ζώων. ᾽Αλλὰ τὸ µικρότερον ἂἀν- τικείµενον, τὸ ὁποῖον ὁ ρηθεὶς ᾱ- στρολόγος κατώρθωσε µέχρι τοῦ- δε νὰ διακρίνη ἐπὶ τοῦ δορυφό- ρου τῆς γῆς, εἶναι ἄψυχον: χά- Δρ Γουΐλκινς φρονεῖ, ὅτι ὑφίστα- ται ἐπὶ τῆς σελήνης κἄποιο εἶδος ζωῆς «εἰς πολὺ ἀραιὰν ἀτμό- ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΩΝ ΒΥΘΟΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ! ΡΩΜΗ, Μάρτιος, --- Ἕνα πα- ρεκκλήσιον---μ)ημεῖον εἰς τὸν 6υ- θὸν τῆς θαλάσσης, τὸ πρῶτον εἰς τὴν “Ἱστορίαν, θ) ἀνεγερθὴ εἰς τὴν Μεσόγειον, χάρις εἰς ἔμπνευσιν “Ἱσπανικῶν ναυτικῶν κύκλω: Τὸ «ὑποθρύχιον παρεκκλήσι- ον», ἡ κατασκευὴ τοῦ ὁποίου θ᾽ ἀρχίση συντοµώτατα, ἀλλὰ τη- ροῦνται μυστικαὶ αἱ λετπομέρει- αί της, θὰ τιμᾶται ἐπ) ὀνόματι τῆς «Παναγίας τοῦ Μόντσερρατ», τοῦ περιφήµου ἱεροῦ, ποὺ εὗρί- ὅκεται ὑπεράνω τῆς Βαρκελώνης. Θὰ ἀνεγερθῇ παρὰ τὸ ἔναντι τῆς ἀκτῆς Πιντσοντέλλα Φαλκονέρα σημεῖον τοῦ θαλασσίου θυθοῦ, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται «Σπήλαιον τοῦ Γκαρράφ». Πρόκειται περὶ ἑνὸς ὑποθρυχίου σπηλαίου, τὰ τοιχώ- µατα τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπὸ φύκη καὶ διάφοοα θαλάσσια Φυτά, ποὺ συνδυάζουν ὅλας τὰς ἀποχρώσεις τοῦ πρασίνου. Ὑπεράνω τοῦ παρεκκλησίου θὰ στηθῆ ἕ.α ὀρειχάλκινον άγαλ- µα τῆς «Παναγίας τοῦ Μοντσερ: ρατ». Τοῦτο θὰ περιέχη, εἰς τὴν ἐξωτερικὴν του ἐπιφάνειαν, μῖγμα ἀπὸ φώσφορούχους οὐσίας, εἰς τρόπον ὣστε, κατὰ τὴν νύκτα, νὰ εἶναι ὁρατὸν εἰς τοὺς ναυτιλ- λομένους, ἀπὸ μακρᾶς ἀποστά- σεως. Τὸ φαντασμαγορικὸν θέα- σφαιραν». Ποῖος ὅμως γνωρίζει Δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν δένδρα ἢ ζῶα ἃ ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς σελήνης. 2000,000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΙΑ το:ὶ ΡΟΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Ἰιιὁ ΤΡΟΙΑΣ Σέ µεγάλο δίλημμα θοίσκεται τὸν τελευταῖο αιρὺ ἡ Ίνγκριντ Μπέργκμαν. ᾿Απὺ τὸ Χόλ)9γουντ τῆς ἐγένετο ἐπιομός πἈροτοοςς νὰ, μεταθῃ ἐχεῖ για να παιξῃ τον ρόλο τῆς Ἑλένης τῆς Τφοίας στὸ ὁμώνυμο φίλμ. ποὺ πρὀκενται γὸ γυρισθῇ προσεχῶς. Ἡ ἁἆμοι- θὴ ποὺ ὑπόσχεται τὸ Χόλλυγουντ στὴν Ίνγκριντ εἶναι διακόσιες χιλιάδες δολλάρια καὶ τὸ τεράστιο αὐτὸ ποσὸὺν τὴν φέρνει σὲ πολὺ δύσκολη θέσι γιατὶ κανονικὰ θὰ ποέπῃ νὰ τὸ ἀρνηθῇ, ἐφόσον ἡ ἴδια ἔχει διανηρύξῃη ὅτι δὲν ποό- κειται ποτέ νὰ γυρίσῃ ταινία ποὺ δὲν θὰ σκηνοθετήσῃ ὁ Ῥοσ- σελίνι. Πάντως, σὲ περίπτωσι ποὺ ἡ Μπέργκμαν θὰ ἀρνηθῇ νὰ ὕπο- δυθῇ τὸν ρόλο τῆς µπεριφήµου συζύγου τοῦ Μενελάου, ὁ ρόλος αὐτὸς θὰ ἀνατεθῇ μᾶλλον στὴν Βιρτζίνια Μάγιο. ΓΘΗΝΝΗΗΙΝΙΗΙΝΙΗΗΝΗΗΗΙΝΗΗΗΙΝΙΝΗΝΗΗΗΙΝΗΝΙΗΙ ΠΠ ΑΜΕΒΙςΑΝ ΕΧΡΟΕΤ ΙΝΕ» κακο απορώ Φ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΕΗΝ Νεάπολις Γένουα Κάννες Γιθραλτὰρ Ν. Ὑόρκη ξ » . 38 ΏΕΝΟΕΙ| Απρ. 24 Απρ. 25 Απρ 25 Ἄπρ. 27 Μαΐἴου ΟΝΕ ΤΙΣΟΤΙΟΝ λαο ]. Μαΐου 2 Μαΐου 2 Μα ἴου 4 Μα ου ὃς ΙΚΟΕΡΕΝΡΕΝΟΕ Μαΐου ἍᾖΙό Μαΐου 17 ]Μαῖου 17 Μαῖυ 19 Μαΐου α ΟΟΝΕΦΤΙΤΟΤΙΟΝ ]Μαΐου 22 ]Μαΐου 23 ἴου 23 Μαΐου 25 Μαΐου ἳ ΙΝΟΕΡΕΝΩΕΝΟΕ Ιουν. 7 ουν. 8 Ιουν. 8 Ιου. 10 ουν. .- ΟΟΝΕΤΙΤΙΤΙΟΝ ον. Ἱά ου. 15 ου. 15 Ιου. 17 Ιουν. ΓΡΑΜΜΗ ΕΟῦΕ ΑΟΕΘ ΔΙΑ ΒΟΣΤΟΝΗΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝ ΥΟΡΕΚΗΝ Βυρητὸς ᾽Αλεξάν. Πειραιεὺς Νεάπολις Ν. Ὑόρκη ᾿Απρ. 5 πρ 6 ᾿Απρ. 8 Απρ. 1] ᾿Απρ. 28 ολ Ἔυπ Απρ. 19 ᾿Απρ. 20 ᾿Απρ. 22 Απρ. 25 ο ας ΕΧΟΑΜΒΙΟΝ Μαΐου 3 Μαῖου 4 Μαιου ο Μαΐου 9 |Μαΐου 6 ΕΧΟΟΗΟΕΡΑ Μαΐου 7 |Μαῖου 18 Μαΐου 20 Μαΐου 23 Ιουν. αἳ ΕΧΕΤΕΕ Μαΐου 3 ᾿ίουν. 1. ουν. 3 Ἴουν. ό ουν. ᾽ ΕΧΟΑΙΙΒΟΕ ουν. 14 Ιουν. 15 ου. 17 Ιου. 20 Ιουλ. ΙΘΙΝΜΙΝΗΝΗΙΝΝΗΙΗΜΗΙΚΗΗΜΗΙΠΗΜΗΗΗΗΠΠΠΗΠΑΠΠΗΙΝΗΗΗΜΗΝΛΗΗΗΗΗΗΚΗΗΙΗΜΗΙ ΕΡΑΤΗΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΦΕΣΕΙΣ ᾿Απευθύνεσθε : Α. Λ. ΜΑΝΤΟΒΑΝΗΝ ἁ ἨΘΥΣ ΛΤΑ. Πράκτορες τῆς ΑΛΛΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΛΑΤ ΝΣ ΛΑΡΝΑΚΑ --ΔΕΜΕΣΟΝ -- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ -- ΔΕΥΚΩΣΙΑΝ ΠΑΦΟΝ: Ἀτέφανον Ἰωαννίδην ὅ Ὑἱούς, ὡς καὶ πρὸς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμένα Τουριστικὰ Ἑραφεῖα. ιο) ον ο. ο) 4, ΠΠ ΝΙΗΗΝΗΗΝΝΗΗΠΗΝΗΗΙΗΝΗΝΝΗΝΝΗΝΝΝΗΝΝΙΗΗΙΝΝΗΙΝΗΙ ΙΙΙ) [ΦΙΗΙΙΙΗΝΙΙΜΗΙΙΙ4 μα, ποὺ θὰ δηµιουργῆται ἀπὸ τοὺς φΦωσφορισμοὺς καὶ τὴν ἀν- ταύγειαν τῶν χρωμάτων τῆς θα- λασσίας θλαστήσεως, θὰ εἶναι ἐ- ξόχως ὑποθλητικόν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εὐρύχώ ρον δωµάτιον εἰς τὴν ὁδὸν Λήδρας. Δυνατὸν νὰ χρησιµο- ποιηθῇ καὶ ὡς Γραφεῖον. Πλη- Ροφορίαι ἀπὸ τὰ γραφεία τῆς «Κυπριακῆς». . αμα »» . 4 5 ἁλόγων 13) 10 ἀλόγων 12) 18 ἁλόγων Ὅλα τὰ ἐξαρτήματα ΓΕΟΡΓΟΙ, μηχανὰς ΠΕΤΤΕΡ. Θὰ σᾶς καλύτεραι. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΦΙΠΙΙΗΝΙΝΝΛΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΜΜΙΙΙΙΝΙΙΙΝΙΙΙΙΙΗΙΝΗΙΙΙΗΙΝΜΗΙΙΝΙΗΗΙΙΗΙΙΗΗΝΗΙΙΙΙΙΗΗΙΙΗΙΙΙΙ «ΒΑΙΤΙΗ ΡΑΤΕΝΤ βΕοισΤβατιοῦ ρΕΝΌιΝΟ” ΙΝΙΝΙΝΙΝΝΗΙΝΙΝΙΝΗΗΗΗΗΗΗΗΗΝΝΗΙΗΙΙΙ ΙΗΝΝΗΝΗΝΗΝΝΝΗΝΝΝΗΝΗΝΝΗΝΗΝΗΝΝΝΝΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΗΝΗΙΙ) κ. σ ΒΑΝΗΝΗΗΝΙΗΝΗΝΗΝΗΗΗΝΗΗΝΗΝΗΗΗΝΗΝΗΗΝΙΗΝΗΝΗΗΝΗΝΗΝΝΙΗΝΗΝΗΠΙΗΝΙΝΗΝΙΗΝΗΝΕΗΝΗΝΗΝΗΝΗΗΝΝΗΗΝΝΗΗΙΣΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ Ὦᾖ| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, 6 (Τοῦ ἀνταπο- κριτοῦ µας). -- Ὑπὸ τῆς ΄Αστυνο- µίας διενεργήθη, ὡς πληροφορούμε: θα, ἔρευνα εἰς τὴν οἰκίαν καὶ τὸ αὐτοκίνητον τοῦ ὁμοχωρίου µας Κωστάκη Κωνσταντίνου τὴν 24ην λήξαντος µηνός. Τὴν νύκτα τῆς προηγουµένης ἄγνωστοι ἔγραψαν ἐπὶ τῶν τοίχων τῆς οἰκίας τοῦ διδασκά- λου κ. ᾿ΙἸώάννου Μουρτζη ἑνωτικά συνθήµατα. Ξ κκ «ΜΛΗΠΓΕΕΙΤΕ” ΟΗΕΕΡΕ, ΒΡΕΕΑΓΗΓ (Μαργαρίτας) Μῖγμα 557 μαλακοῦ τυ- ριοῦ καὶ 453 θουτύρου. {Τὸ δρεπτικώτερο τυρὶ γιὰ τὰ παιδιά σας. ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΓΡ. το ΚΟΥΤΙ κ ΜΠΠΒΕΝΡΟΠ(Η) ΒΡΌΕ ΟΗΕΕΘΕ Τὸ ἄριστον Ῥοκφόρ. 4 ΜΑΗ ΝΛΙ/) ΟΕΌΥΕΕΡΕ ΟΗΕΕΡΕ, Τὰ εὑρίσχετε εἰς ὅλα τὰ χαλὰ παντοπωλεῖα. Χ. ᾽Αντιπρόσώποι ΦῃΤΟΣ ΦΠΤΙΛΛΗΣ ὃς, ΣΑ ΗΝ» ΜΗΧΑΝΑΙ ΝΤΙΖΕΛ »ΠΕΤΤΕΡ« ΕΥΚΟΔΛΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΙ ΦΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΝ ΥΔΗΝ {ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΚΑ ΠόοΥ ΕΠΕΒΛΗΦΗ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΕΧΟΜΕΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΦΗΚΗΝ 16 ἁλόγων πλαγιασταί. 27 ἁλόγων πλαγιασταί. 36 ἁλόγων εἲς χαμηλὰς τιµάς. Οσοι πρόκειται ν ἀγοράσετε μηχανὴν συμθουλευθήτε τοὺς 1500 περίπου συναδέλφους σας που µεταχειρίζονται εἰποῦν ὡρισμένως ὅτι εἶναι αἱ Γενικοὶ ᾿Αντιπρόσωποι: ΤΖΕΝΕΡΑΑ ΕΝΤΖΙΝΙΛΡΙΝΓΚ ΚΟ. ΛΤΑ. Τηλέφ. 3083,-- Ταχ. Κι6. 208 , 'Οδὸς Ρηγαίνης 1], ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ἐν ᾽Αμμοχώστῳ: Αδαμαντ Εὸ ἀἈτδ. Ἐν Ἀεμεσῷ: Ε. Μ. Παντελίδης Ἑν Πάφῳ: Γιάγχος Νικολαϊδης Ἐν Ἀάρνανι ᾿Αδελφοὶ (ευκαρίτη. ΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ᾿Εδημοσιεύθη εἰς τὴν ᾿Εφημερίδα τῆς Κυθερνήσεως ὑπὸ μορφὴν Βό- µου, μὲ μερικὰς τροποποιήσεις, τὸ ἀπὸ 4 «Φεθρουαρίου ΠΒομοσχέδιον περὶ ἐνοικίων, ἐξώσεων κλπ. Οὗτος θὰ τεθῃ εἰς ἐφαρμογὴν ἀπὸ τῆς Ίδης τρέχοντος. Η ἐπιτρεπομένη γενικὴ αὔξησις ἐνοικίου ὠρίσθη εἰς 10050 διὰ τὰς οἰκίας καὶ 21550 διὰ τὰ καταστήματα. --Επαναδιωρίσθησαν µέχρι τέ- λους τρέχοντος αἱ ὑφιστάμεναι Σ χο- λικαὶ ᾿Εφορεῖαι καὶ τὸ ᾿Εκπαιδευ- τικὸν Συμδούλιον. --'Ανεκοινώθη ἐπισήμως, ὅτι ἡ Κυθέρνησις δὲν θεωρεῖ ἀναγκαῖον νὰ ἀναλάδῃ τὴν καταπολέμήησιν τοῦ σιριδιδίου, δεδομένου ὅτι ἡ κατα- πολέμησίς του δύναται νὰ γίνῃ ἆπο- τελεσματικῶς μὲ ἁπλῆν χρῆσιν Β. Η.ς. καὶ Δ.Δ.Τ. ὑπὸ τοῦ γεώργοῦ ἀντὶ πολὺ χαμηλῆς δαπάνης. --Τὴν παρελθ. Τετάρτην ὁ νέος Κυδερνήτης καὶ ἡ κ. “Αρμιτεϊς ἐπε- σκέφθησαν τὴν Λάρνακα. Την ἐσπέ- ραν ὁ Διοικητὴς ἐφιλοξένησε τού- τους εἰς κοκτέϊλ πάρτυ μαδὶ μὲ ἆλ- λα 50 πρόσωπα ἐκ Λάρνακος. --ὍὉ εἰδικὸς µισθολόγος Σ ὲρ Ρὲξ Σ ἀρριτζ ἀνεχώρησε τῆν παρ. Πέμπτην. Αἱ εἰσηγήσεις του περὶ τῶν μισθολογικῶν κλιμάκων τῶν κυθερ- νητικῶν ὑπαλλήλων θὰ τεθοῦν ἑνώ- πιον τοῦ πρώτου ᾿Εκτελεστικοῦ Συµθδουλίου, -Εἰς ποδοσφαιρικὸν ἀγῶνα προ- πονήσεως ἐν τῷ σταδίῳ Γ.Σ.Π. τὴν παρελθ. Τετάρτην ἡ μικτὴ Κύπρου ἠττήθη ὑπὸ τῆς Τσεττὶν -- Τουρκι- κῆς Λέσχης διὰ τερμάτων 4-1. --ὍὉ κ. Δ. Ν. Δημητρίου παρητή- θη τῆς προεδρίας τοῦ Κυπριακοῦ Ἐμπορικοῦ ᾿Επιμελητηρίου διὰ λό- γους ὑγείας. Τὸ Προεδρεῖον τοῦ ἱ- δρύματος ἀπήρτισαν οἱ κ.κ. Γ. Μ. Σχίζας ὡς Πρῤφεδρος, Αἰμ. Παντε- λίδης Αντιπρόεδρος, καὶ Χρ. ᾖΠ. Μιχαηλίδης ᾿Επίτιμος Ταμίας. Εἰς τὴν διὰ τῆς παραιτήσεως τοῦ κ. Δη- µητρίου κενοθεῖσαν θέσιν τὸ Συµ- θούλιον ἐξέλεξεν ὡς µέλος διὰ τὴν Λάρνακα διὰ τὸ 1954 τὸν κ. Μιχ 1. Χαχολιάδην. ᾿Ὡσαύτως συνεπλή- Ρρώσε τὰς θέσεις τοῦ Συµβουλίου διὰ τὸ 1954 διὰ τῆς ἐπανεκλογῆς τῶν κ.κ. Ο. Σακαριάν, ᾿Ιμ. ᾿Ὀρχὰν καὶ Πίκου Ρώσσου. Αἱ λοιπαὶ ἀν- τιπροσωπεῖαι τοῦ Συµθουλίου κα- τηρτίσθησαν ὥς ἑξῆς: Συµθουλευ- τικὸν Σῶμα ᾿Εμπορίο: Ὁ Πρόε- δρος κ. Γ. Σχίζας καὶ ὁ κ. Χρ. Π. Μιχαηλίδης. Συμδουλευτικὸν ΣΌμα ᾿Ἐργασίας. Ὁ κ. Φαίδων. Κωνσταντινίδης. Κυδερνητικὸν Συμδούλιον διὰ µπροσφορὰς: Ὁ Γεν. Γραμματεὺς. --Σ υνεκροτήθη τὴν παρελθ. Κυ- Ριακὴν ἡ ἐτησία γενικὴ συνέλευσις τῶν μελῶν τοῦ Γ.Σ.Ο., καθ ἤν ἀπεφασίσθη ἡ ἐπέκτασις τοῦ ὁμωνύ- µου σταδίου. Ὁ κ. Χρ. Χατζηπαύ. λου ἀνεκηρύχθη ᾿Επίτιμος Πρόεδρος τοῦ Γ.Σ.Ο. Τὴν νέαν ᾿Επιτροπὴν αὐτοῦ ἀπήρτισαν οἱ κ.κ. Μ. Τριτοφ- τίδης, Κ. Πολυδωρίδης, Μ. Φοιτίδης, Αλ. Μικολάου, ΙΓ. Περικλέους, Α. Ψυλλίδης, Τ. Μιχαηλίδης, Σ. Σχί- ζας καὶ Η. ᾿Αργύρης. --Ἠρχισαν ὑπὸ τῆς Κυδερνήσεως δολιδοσκοπήσεις διαφόρων προσώ. πων πρὸς διορισμὸν των ὡς μελῶν τῶν νέων Σχολικῶν Ἐφορειῶν. --Τὸν παρελθ. ᾿Ιανουάριον ὁ πλη- θυσμὸς τῆς Κύπρου ἀνήρχετο εἰς 511.006, τὸ δὲ ἐν κυκλοφορίᾳ χαρ- τονόµισµα εἰς 6.265.009 λ. -“Εξελέγησαν ἐκ τῶν ἐπισήμων ὡς Κλαδικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Συνδέ. σµου Κυδερνητικῶν Ὑπαλλήλων Λε- μεσοῦ οἱ κ.κ. Κυριάκος ᾿Ἄγκα- στινιώτης πρόεδρος, Περικλῆς Μαρ. κουλῆς ἀντιπρόεδρος, Κυριάκος ᾽Αντωνιάδης γραμματεὺς, Σ (αὂρος Παθαναήλ. ταμίας, ᾿Ισμαήλ Καρά- κιοσλου µέλος. Ἐκ τῶν προσωρινῶν ὡς µέλη τῆς Κλαδικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Λουκᾶς Σάέέα καὶ Στέλιος Κωνσταντινίδης. Ὡς µέλη εἰς τὸ Συνέδριον τῶν ᾿Αντιπροσώπων ἐξε- λέγησαν ἐκ τῶν ἐπισήμων οἱ κ.κ. ᾿Ανδρέας ἍἠἨικολαῖδης, Περικλῆς Μαρκουλῆς, ᾿Ανδρέας Σεργίδης, ᾿Ανδρέας Χριστοφίδης, Μενέλαος ’Α. γαθαγγέλου, ΒΝῖκος Χριστοφίδης, ᾿Ηλίας Μιλτιάδου καὶ Μῖκος Χαρα- λάμπους. Εκ τῶν προσωρινῶν ἐξε- λέγησαν οἱ κ.κ. Λουκᾶς Σά6δα, ᾽Αντωνάκης Πλέύπελ καὶ Σ ακίρ Κιανῆ. Ὡς µέλη εἰς τὸ Ἔκτελεστι. κὸν Συμθούλιον ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Χρ. Φυσεντζίδης καὶ Κυριάκος ᾿Αν- τωνιάδης. -Ἡ νέα ᾿Επιτροπὴ τοῦ ἐν Λάρ- νακι Ἰλάδου τοῦ Συνδέσμου Κυ. δερνητικῶν Ὑπαλλήλων ἀπετελέσθη ἐκ τῶν κ.κ. Ν. Οἰκονομίδη προέ- ὅρου, Γιάγκου Κυριαζῆ γραμµατέ- ως, Χριστάκη Κουλουμᾶ Ἅταµίου, Φοίόου Μιλτιάδου, Τ. Σεμῆ, Γ. Γεωργιάδη καὶ Γ. ᾽Αντωνίου μελῶν Ἑδθδοσμαδιαίο Ἐἰδησεολογιχὴ Ἐπιθεώρησις Ξ[Ε[ΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΡΒΔΟΜΑΔΟΣ:Ξ «δυσκολιῶν, προσέθεσεν, αἴἵτινες ἐμ- εΤουρκικὸν στοιχεῖον τῆς Κύπρου. (λήν, ἐλήφθησαν ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ὁ Ἡ ᾽Αγγλικὴ ἐφημερὶς Σ κῶτς ἠσχολήθη μὲ τὸ Κυπριακόν, ἔγραψε δὲ ὅτι ἡ Ελλὰς υἱοθέησε τώρα γέαν στάσιν ἐπὶ τοῦ ζητήµατος τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου. Μεταξύ -τῶν ποδίζουν τὴν Βρεττανικὴν Κυθέρ- νησιν νὰ προθῇ εἰς οἰανδήποτε ὑπο- χώρησιν, εἶναι τὸ πολυπληθὲς --Κατόπιν τῶν προσφάτων ἐπει- σοδίων εἰς τὴν ᾽Αμερικανικὴν Βου- ἕκτακτα µέτρα Φφρουρήσεως τῶν Ανακτόρων Μπά- κιγχαµ, τοῦ Βρεττανικοῦ Κοινοθου- λίου καὶ τῆς ἐπισήμου κατοικίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Σὲρ ᾖΓουῖνστον Τσέρτσιλλ. -Ὁ Στρατηγὸς Παγκίμπ ἐδήλω- σεν, ὅτι δὲν ὑφίσταται πλέον οἰαδή- ποτε παρεξήγησις μεταξύ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τοῦ ᾿Επαναστατι- κοῦ Συµδουλίου τῆς Αἰγύπτου. --Εἷς συνέντευξίν του πρὸς τὸν ραδιοσταβμὸν ᾿Αθηνῶν ὁ Γεν, Δι. ευθυντὴς τοῦ Ελληνικοῦ Ὑπουργεί- ου ᾿Εξώτερικῶν κ. Αλ. Κύρου ἐ- δήλωσε, σύν ἄλλοις ὅτι ἡ Ελλάς θὰ προσφύγῃ εἰς τὸν Ο.Η.Ε., ἐὰν µέχρι τῆς Ίης προσεχοῦς Σεπτεµ- δρίου δὲν ἐπιτευχθοῦν διμερεῖς συν- οµιλίαι διἁ τὸ Κυπριακόν. --Ἠἢρχισαν διαπραγματεύσεις µε- ταξὺ Αγγλων καὶ Μάου.Μάου τῆς Κένυας πρὸς τερματισμὸν τῶν ἐχ- θροπραξιῶν. --Τὸ Βρεττανικὸν Ὑπουργικὸν Σ υμθούλιον ἐπελήφθη τὴν παρελθ. Τετάρτην τῶν προσφάτων γεγονό- των τοῦ Καΐρου καὶ τοῦ Σουδάν. Πιθανολογεῖται, ὅτι ἡ ᾿᾽Αγγλία θὰ υἱοθετήσῃ περισσότερον ἁδιάλλακτον στάσιν ἔναντι τῆς Αἰγύπτου. --Τὸ νέον Διοικ. Συμδούλιον τῆς ᾿Εθνικῆς Φοιτητικῆς Ενώσεως Κυ. πρίων ἀπήρτισαν οἱ ἀκόλουθοι. Πέ- τρος Στυλιανοῦ Πρόεδρος, Ἠῖκος Γεωργίου ᾿Αντιπρόεδρος, Μοδέστος Πετρίδης Γεν. Γραμματεὺς, Γεώργιος Προδρόμου Ταμίας καὶ Ρένος Κυ- ῥιακίδης µέλος. Συνελήφθη 24ετὴς Πορτορικανὸς, κατηγορούμενος ὅτι ἠπείλησε νὰ φονεύσῃ τὸν Πρόεδρον ᾿Αιζενχάουερ. ἘΕλήφθησαν ἕκτακτα µέτρα φρουρή- σεως τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καὶ τοῦ Μογκρέσσου. --Εἷς ἐπιστολήν του πρὸς τοὺς Λονδινίους «Τάϊΐμς» ὁ πρώην Ὕπουρ- γὸς τῶν ᾿Αποικιῶν κ. Κρήητς Τζό- ουνς ἀναφέρει, ὅτι «αἱ οσημερινοὶ θεσμοὶ τῆς Κύπρου δὲν εἶναι κα. νοποιητικοί, καίτοι ὑπεύθυνοι διὰ τοῦτο δὲν εἶναι οἱ Κυθδερνῆται αὐ- τῆς... Πρόκειται περὶ μιᾶς πολιτικῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία δὲν προσφέ- Ρρει εὔκολον διέξοδον». τι Ὁ Ἕλλην Ὑπουργὸς ᾿Εθνικῆς ᾽Αμύώνης κ. Κανελλόπουλος ἀνεχώ- ρησεν εἰς ᾽Αμερικὴν µέσῳ Παρισίων. --ὍὉ Πάπας Πῖος 1Β’΄ ἑώρτασε τὴν παρελθ. Τρίτην τὴν Ἴδην ἐπέ- τειον τῶν γενεθλίων του. --Οκτώ ἀξιωματικοὶ τοῦ ἰππικοῦ εἶναι κομμουνισταὶ, θὰ δικασθοῦν ὑπὸ Στρατοδικείου, κατηγορούµε- νοι, ὅτι ἀπεπειράθησαν νὰ ἀνατρέ. Ψουν τὸ ᾿Επαναστατικὸν Συμδούλι- ον. -Δἱματηρά σύρραξις εἰς Χαρτούμ ἐματαίωσε τὴν παρελθ. Δευτέραν γικοῦ Κοινοδουλίου. Στοιχεῖα ἁάντι. τιθέµενα εἰς τὴν ἕνωσιν τοῦ Σουδάν μὲ τὴν Αἴγυπτον ὑπῆρξαν ὑπεύθυνα τῶν ταραχῶν. ᾿Εκηρύχθη ὁ Στρα- τιωτικὸς Μόμος. --Τὸν ᾿Εθνάρχην Κύπρου ἐδεξιώ- θησαν τὴν παρελθ. Δυετέραν αἱ Πει. Ραϊκαὶ ὀργανώσεις, Τὴν µπαρελθ. Τρίτην οὗτος συνηντήθη μετὰ τῶν μελῶν τῆς Διοικούσης Ἅ᾿Επιτροπῇῆ τῆς ᾿Επέκ. μα -- Πορτορικανοὶ ἤνοιξαν τὴν παρελθ. Δευτέραν πῦρ εἰς τὴν ᾿Α- µερικανικὴν Βουλήν. ᾿Ετραυματί. σθησαν πέντε Βουλευταὶ, ἐξ ὢὤν δύο σοξαρῶς. Οἱ δράσται ἠκούσθησαν κραυγάζοντες «Ἡ πατρίς µας δὲν εἶναι ἐλευθέρα». ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, ό (Τ.).--Εἰς τὸ Κυθερνητικὀν Νοσοκομεῖον τῆς πόλεως µας ἐξητάσθησαν ἐντὸς 40 ἡμερῶν µπερισσότεροι τῶν 7.500 ἐξωτερικοὶ ἀσθενεῖς, ἐκτὸς ἐννοεῖται τῶν ἐσωτερικῶν. Εἰς τὸ Νοσοκρμεῖον µας ἐργά- ζονται τρεῖς φαρμακοποιοὶ, εἷς γραμμµατεύς, 4 παθολόγοι ἰατροὶ, εἷς χειρουργὸς, εἷς ὀδοντίατρος, εἷς ὀφθαλμολόγος καὶ 20 περί- που νοσοκόµοι. Πάντες ἐργάζον- --Ὁ Παναθηναικὸς θὰ κατέλθῃ εἰς Κύπρον διὰ τέσσαρας ποδοσφαι- Ρῥικὰς συναντήσεις ἀπὸ 10--23 τρέ- χουντος Μαρτίου. ται μὲ ζῆλον, ἰδιαιτέρως δὲ ὁ ἰα- τρὸς κ. Πᾶνος Ζήνωνος, ὅσατις ἆ- ποτελεῖ φαινόµενον ἐργατικότη- τῆς Αἰγύπτου, οἵτινες λέγεται ὅτι! ὁ τὴν πρώτην συνεδρίαν τοῦ Σουδα-[ λ Γ, Σ, ΓΑΛΑΙΑΡΙΠΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙ0Ι ΛΤΛ. ΛΕΜΕΣΟΣ --- ΛΕύκωσια ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 5 «Ιδιαιτρα ἀν. ταπόκρισις, ἀεροπορικῶς). . Πα- ρεπέµφθη, ὅπως δικασθῇ ὑπὸ Κα- κουργιοδικείου εἰς Μέϊντστοουν ὁ 24ετὴς Αγγλος ἐπιστάτης ὁδικῶν Έργων Τζέϊμς Ητοῦχαν, κατηγορου- µενος ἐπὶ δολοφονίᾳ τοῦ ΑΤετοῦς Χέρμπερ Κέτλεῦ καὶ ἐγκληματικῇ ἐ- πιθέσει κατὰ τῆς θετῆς ἍΊ1δέτιδος θυγατρὸς τούτου Ὑδόννης Πτέῖτον. Κατὰ τὴν προανάκρισιν ὁ κατη- γορούµενος εἶπε: «Μάλιστα. Εἶμαι Ένοχος φόνου. Τίποτε δὲν φοθοῦμαι. ᾿Εσκότωσα τὸν Χέρμπερτ ᾖΚέτλεὺ. 3Η Ὑθόννη καὶ ἐγὼ εἶμεθα συνένο- οι». ΛΠΟΚΡΟΥΣ Ι1Σ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ Ἐκθέτων τὴν ὑπόθεσιν ὁ Εἰσαγ- γελεὺς εἶπε σὺν ἄλλοις τὰ ἑξῆς, Ὁ Βτοῦχαν καὶ ἡ δ. Ὑδόννη ἨΜτέ- ἔτον Ίσαν φίλοι ἀπὸ τινων ἐτῶν, {- διαιτέρως δὲ κατὰ τοὺς τελευταίους δώδεκα μῆνας. Ὁ Ντοῦχαν ἤθελε νὰ συνεχίσῃ τὴν φιλίαν καὶ τὴν 8ην παρελθ. Φεδρουαρίου εἶπεν εἰς τὸ κορίτσι, ὅτι τὴν ἀγάπα. 'Η Ὑδόννη ἀπέχρουσε τὸ αἴσθημα καὶ εἰσηγήθη διακοπήν του. Τὴν ἑπομένην πρωῖαν ὁ Βτοῦχαν ἐδανείσθη δίκαννον ῥὅ- πλον, τὸ ὁποῖον εἶχε χρησιµοποιήσῃ προηγουμένως. Τὴν ἑσπέραν ἐπεσκέ» Φθη τὴν οἰκίαν τῆς Ὑθόννης, ὅπου αὕτη διέµενε μὲ τὸν θετὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα της. Ο Ντοῦχαν τοὺς εἶπεν, ὅτι εἶχε συμόῇ εἰς φίλον του δυστύχηµα εἰς τὰ παρακείµενα ἔλη. Οὔτος είχε τραυματισθῃ εἰς τὸν πόδα ὑπὸ σφαί- ῥρας καὶ ἐχρειάζετο δοήθειαν. Ὁ Κέτλεῦ ἐδέχθη νὰ προσφέρῃ τὴν 6ο. ἠθειαν του καὶ ἠκολούθησε τὸν κατηγορούμενον. Ητο ἡ τελευταἰα φορἀ ποὺ ὁ Κέτλεύ ἐθεάτο ζῶν. Μετὰ ἡμίσειαν ὥραν ὁ ἨΝτοῦχαν ἐπανῆλθε μόνος καὶ παρεκάλεσε τὴν Ὕθουνην νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ, διὰ νά μεταφέρουν μερικὰἀ ἀπὸ τά ἐν- δύµατα τοῦ τραυµατισθέντος φίλου του. Αὕτη ἐδέχθη καὶ ἐξῆλθε μαζὶ μὲ τὸν κατηγορούμενον. Μετὰ τὴν 9 μ.μ. ὥραν ὁ Βτοῦχαν µετέξη εἰς ἀστυνομικὸν σταθμὸν, ὅπου κατέθε- σεν, ὅτι εἶχε φονεύσῃ ἕνα ἄνδρα, ΟΜΙΛΕΙ Η ΥΒΟΝΜΝΗ Καταθέτουσα ἡ Ὑθόννη εἶπε σύν ἄλλοις τὰ ἑξῆς: ᾿Εγνώρισα τὸν Μτοῦχαν, ὅταν ἥμην 15 ἐτῶν καὶ ἐγίναμεν φίλοι. Τούς Ὦτελευταίους τρεῖς µῆνας συνηντώμεθα καθηµερι. νῶς. Πολλάκις ὁ Μτοῦχαν ἔλεγεν, ὅτι ὁ θετὸς πατὴρ µου δὲν τὸν ἤ- θελε, ἀλλὰ παρετήρουν εἰς αὐτὸν νὰ μὴ εἶναι ἀνόητος. Εἰς τὰς ϐ Φεδρουαρίου εἶπα εἰς τὸν Πτοῦχαν, ὅτι δὲν ἤθελα πλέον νὰ ὀγαίνω µα- μὰς ἀσυναγωνίστους. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Διενδ. Α. Π. τῆς Ἑλλάδος, λογοτεχνίαν. δόσεων ὅλων τῶν λάδος, ἁπ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ τος, καλωσύνης καὶ εὐγενείας. ΤΠΠΠΠΡΛ ΜΗ ΜΠΙΗ ΝΙ ΜΗΝΗ ΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗ Κατηγορεῖται ὀβετὴς ἐπιστάτης. --- Ἡ προανάκρισις τῆς ὃ- ποθέσεως. -- Όλαι αἱ ἀνατριχιαστικχαὶ λεπτομέρειαί της, συμφώνως πρὸς κατάθεσιν τῆς θιασθείσης. --- Αἱ χκτηνώδεις ὀρέξεις τοῦ πατηγορουµένου. Ὁ του ἔξω. Τὴν ἑπομένην νύκτα, ὅταν ἐθγήκαμεν μαζί διὰ νὰ µετα- θῶμεν εἰς τὰ ἕλη, ἐσταμάτησεν εἰς | μίαν στιγμήν, ἕστριψε τὸ χέρι µου καὶ μοῦ εἶπε νὰ τὸν φιλήσω. Τοῦ ὑπέδειξα νὰ μὴ εἶναι ἀνόητος καὶ ὅτι το καλύτερα νὰ σπεύσωμµεν εἰς Δοήθειαν τοῦ τραυµατίου, ποὺ δυ- γατὸν νἁ διέτρεχε κίνδυνον. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΑΙ Εἶχα, ἐξηκολούθησεν ἡ Ὑδθόννη, τὴν ράχιν ἐἑστραμμένην εἰς τὸν Ντοῦχκαν, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ δεξὶ χέ- ρι του γύρω ἀπὸ τὸν λαιμόν µου καὶ κάτω ἀπὸ τὸ μάγουλόν µου. Δὲν ἠμπορῶ νὰ εὔπω τὰς λέδεις ποὺ ἐχρησιμοποίησε. Μὲ ἠνάγκασε νὰ πέ. σω χαμαὶ καὶ εἶχε τὰ. χέρια του γύρω «ἀπὸ τὸν λαιµόν. µου. δὲν ἢ- ξέρα τὶ συνέδαινεν. 'Ὁ Ψτοῦχαν μοῦ εἶπεν, ὅτι ἐὰν. ἐφώναζα ἢ ἕκαμνα θόρυδον, θὰ μὲ ἐσκότωνε. ᾿Αφϕήρε- σεν ἀκολούθως μερικἁ ἀπὸ τὰ Φφο. Ρρέµατά µου καὶ µέ ἐδίασε. Τίποτε δὲν ἡμποροῦσα νὰ κάµω. Ητο σκό- τος καὶ δὲν ὑπῆρχον σπίτια πλησίον. ᾿Ἠρώτησα τὸν Ντοῦχαν δύσ ἡ τρεῖς φορὰς ποῦ εὑρίσκετο ὁ θετὸς πατήρ µου. ᾽Απήντησεν, ὅτι ἐπρόκει- το περὶ τεχνάσµατος, διά νἁ μὲ ὁ- δηγἠσῃ ἕἔξω. Τοῦ εἶπα, ὅτι ἤθελα γὰ ἐπιστρέψω εἰς τὸ σπίτι µου. Μοῦ ἀπήντησεν ὅτι ἐπρόκειτο νἁ κάµῃ περίπατον µέχρι τῶν ἑλῶν. Δὲν ἐἑ- γνώριζα ποῦ ἐπηγαίναμεν. ᾿Εκράτει τὸ χέρι µου καὶ συχνὰ μὲ ἔπιανεν ἀπὸ τὸν λαιμόν πάλιν. Εἰς µίαν στιγ- μὴν ἐσταμότησα διὰ νὰ ἀνοπαυθῶ. Ὁ Ντοῦχαν, ἔθγαλεν ἀπὸ τὴν τσέ. πην του ἕνα κορδόνι, ποὺ εἶχεν εἰς τὸ μέσον κόμόον, καὶ ἕνα μαχαῖρι καὶ μὲ ἠπείλησεν ὅτι, ἐὰν ἕἔκαμνα θόρυξον, θὰ μὲ ἑστραγγάλιζε ἢ θὰ μοῦ ἐκάρφωνε τὸ μαχαῖρι, το ΟΠΛΟΝ Μετ ὀλίγον ἠρέμησε καὶ ἐπέτα- ξεν ὅσα ἐκράτει. Τότε μοῦ ἀπεκάλυ. φεν ὅτι Ἠτο δολοφόνος. Παρετήρησα εἰς αὐτὸν νὰ µεταθῇ εἰς τὴν ᾿Ασιυ- νοµίαν καὶ νὰ μὲ ἀφήσῃ νἁ ἐπιστρέ- Ψω εἰς τὸ σπίτι μόνη. Ὁ Μτοῦχαν ἀπήντησεν, ὅτι ἐσκόπευε νὰ ἀνεύρῃ ἕνα ὅπλον. ᾿Ανεθήκαμεν μαζὶ µέχρι τῆς κορυφῆς λόφου, ὅπου ὁ Ἡτοῦχαν ἀνεὈρεν ἑἐντὸς παλαιοῦ ἀντιαεροπο. ρικοῦ καταφυγίου τὸ ὅπλον του. “Ο- ταν ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ᾿ ἁμαξιτὸν, μὲ διέταξε νὰ σταματήσω ἐκεῖ, διὰ νὰ τοῦ δώσω καιρὸν νἁ μεταθῇ εἰς τὴν ᾽Αστυνομίαν. Ὁ θετὸς πατήρ τῆς Ὑδόννης άνευ- ῥρέθη νεκρὸς, πληγεὶς διὰ σφαίρας εἰς τὴν ὀπισθίαν χώραν τοῦ κρα- ΘΒΗΑΦΙ Παραλαμθάνομεν σνντόµως ᾿Ιταλικὸ θειάφι ἀρίστης Ἡ ποιότητος διπλοραφιναρισµένον καὶ θὰ πωλήσωμεν εἰς τι- ΑΓΓΛΟ -- ΕΛΛΗΝΙΚΙΣ ΕΝΠΟΡΙΚΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ αΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ τῶν μεγαλυτέρων ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ἀφίξεις ὅλων τῶν νεωτέρων Ἑλληνικῶν ἐκδόσεων. ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ εἰς τὴν ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ τῶν σπουδαιοτέρων Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙ- ΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΠΟΤΕ Η ΚΥΠΡΟΣ 4 Ἁκ ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΚΩΣΙΑ: 'Οδὸς Λεύχωνος ἀρ. 20Α. ΒΑΡΟΣ1ΙΑ: Λεωφόρος Εὐαγόρου ἀρ. 6. « οκ νο να σα οσα ιο κα ο γίου. -- ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ ΠΟΔΙΤΗΣ Ἐκδοτικῶν Οἴκων Ἑλληνικὴν καὶ ξένην ἐκ-᾽ Ἐκδοτικῶν Οἴκων τῆς Ἑλ- ΜΑΣ διὰ τὸ συμφέρον σας. Δ «πολλοις 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΝΗΛΙΛ | ΕΝ εἶναι δυνατὸν ὁ πανδαµά- τωρ χρόνος νὸ φεισθῇ τῶν ἐν ἐγκαταλελειμμένων ἀνὰ τὴν Βῆσον πολυαρίθµων θυζαντινων κειμηλίων. ᾿Απὸ ἔτους εἰς ἔτος ταῦ. τα φθείρανται κατα πολὺ ὄυσα,α- { ἱ Ι ς λόγω»: τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδηλουμέ- Ἓννου, ἄν καὶ σπανως, συµπτωματι.- κοῦ ἐνδιαφέρο,ῖρς. Κατεσπαρµένα εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς ἱστορικῆ: κυ- πρου τὰ ἐν λόγῳ κειμήλια, τινὰ τῶν ὁποίων ἔχουν καλλιτεχνικήν καὶ ἀρχαιολογικὴν σηµασίαν μοναδικὴν καθ’ ἅπασαν τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, ἀπο- τελοῦν άψευδεις μάρτυρας περασμέ- νου ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἐθνικοῦ με: γαλείου. Διεσώθησαν μέχρις ἡμῶν καὶ ἀντεπεξῆλθον τὴν μῆνιν τόσων κατακτητῶν, χάρις εἰς τὴν χαρα κτηριστικὴν στοργὴν καὶ παραδειγ- µατικὴν φροντίδα τῶν προπατόρων µας, θὰ ἤτο δὲ ἀσυν.πεια πρὸς τὴν. Ἱστορίαν καὶ τᾶς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ προσθολή κατὰ τοῦ ἀγωνιστικοῦ ἡμῶν πνευµατος, πασα περαιτέρω ἐγκατάλεψις της ἀτιμή- του ταύτης προγονικῆ κληρονοµίας εἰς τὸ ἔλεο, τοῦ χρόνου καὶ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν. κ 4 κ νὰ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΡΑΨΑΜΕΝ καὶ ἄλλοτε, ἐπα- Γ ναλαμδάνομεν δὲ καὶ σήμερον: Δεν εἶναι µόνον ζήτημα «ἀξιοπρε: πειας καὶ ἐκδήλωσις πνεύματος Φι- λοξενίας, ἀλλά καὶ ἐπιθεθλημένη πρᾶξις ἐθνικῆς τιμῆς ἡ ἐκ μέρους τῶν Κυπριακῶν Δήμων δεξίωσις τῶν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν ἀφικνουμε- γων καὶ Ὀιατρισόνίων, ἀθιάφορον ἐπὶ πόσον χρονικὸν διάστηµα, εἰς τὰ οἰκεῖα δημοτικὰ ὅρια ἐκλεκτῶν εκ- προσώπων τοῦ Ελληνικοῦ δημοσίου 6ίου, τῆς Ἑλληνικῆς διανοήσεως, τῆς Ελληνικῆς τέχνης κλπ. Π θλιδερὰ αὕτη παράλειψις µόνον αἰ- σθήµατα πικρίας καὶ Ψψυχρότητος προκαλεί ἀσφαλῶς εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἐκλεκτῶν Ελλήνων ἐπισκεπτῶν, προδίδει δὲ πνεῦμα ἀδιαφορίας, τὸ ὁποιον ἀσφαλῶς δὲν ὑφίσταται ὡς ποιοῦτο. ᾿Επὶ πλέον ἡ δυσεξήγητος αὕτη παράλειψις τῶν Δήμων ῥὃ- πάρχει φόδος, ὅτι δυνατὸν νά προ- καλῃ παρὰ τῷ λαῷ τάσιν μµειώσε- ὡς τῆς σημασίας τῶν τοιούτων ἐ- πισκέψεων καὶ τῆς προσωπικῆς ἆ- ξίας τῶν ἐν λόγῳ ἐπισκεπτῶν, τουθ᾽ ὅπερ δέον νὰ μὴ παρορᾶται. Είναι δύσκολον νὰ ἐνθυμηθῇ τις περίπτω- σιν, καθ᾽ ἤἥν Κυπριακὸς Δῆμος έἑ- δεξιώθη ποτὲ ἐκλεκτὸν ἐξ Ελλάδος ἐπισκέπτην ἢ ἀξιόλογον συγκρότηµα καλλιτεχνῶν ἢ ἐκδρομέων. Εἶναι ὅ- µως δύσκολον νὰ ἐνθυμηθῇ τις πε- ρίπτωσιν, καθ᾽ ἤν Δῆμος τῆς ἐλευ. θέρας Μητρὸς Πατρίδος δὲν ἔσπευ- σεν ἀσμένως καὶ ἐνθουσιωδῶς νὰ ὑποδεχθῃ εἴτε εἰς ἀεροδρόμια εἶτε εἰς λιμένας καὶ δεξιωβῃ εἴτε εἰς τὸ µέγαρόν του εἴτε ἀλλαχοῦ έκλε- κτὰ τῆς Κύπρου τέκνα -- πρόσωπα ἢ συγκροτήµατα. Ὑπάρχει μήπως κανεὶς, ὁ ὁποῖο: τοὺς μὲν ἐν Ελ. λάδι Δήμους ὑποχρεώγνει νὰ πράξουν τοῦτο, τοὺς δὲ ἐν Κύπρῳ ἀγρούς νὰ ἀγοράζουν ᾿᾿Επὶ πόσον χρόνον Κυπρἰακὰ σωµατεῖα θὰ ἀναπληροῦν εἰς τὸ ἐθνικὸν τοῦτο ἔργον τοὺς Δήμους καὶ παρέχουν είς αὐτοὺς παραδείγµατα πρὸς µίµησιν Πάν- τως, ὅ,τι καὶ ἄν συµδαίνῃ, ἡ παρά. λειψις αὕτη τῶν Δήμων: µας δὲν ἡμ- πορεῖ παρὰ νὰ προκαλῃ δυσάρεστα αἰσθήματα. Ορθὸν λοιπόν εἶναι ὅπως τὸ. ὅλον θέµα τύχῃ τῆς προ. . σηκούσης μελέτης καὶ κατανοήσεως. κκ κκ κκκκκ 4 ο ον ΒΥΖΑΝΙΛΡΙΚΛ ΑΚΗ, πολὺ κακὴ ἡ συνήθεια κ νὰ µεταφἑρωνται εἰς τοὺς κι- νηµατογράφους καὶ τὰ θέατρα 6ρέ. φη καὶ δὴ δυζανιάρικα. Οχι δέδαια διότι ὑπάρχει Φφόδος νὰ ἐπιδράσουν τὰ θεάµατα δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ χα- ῥρακτῆρός των, ἄν καὶ ἡ ταιδαγω. γικὴ δὲν δύναται νὰ ἀποκλείσῃ τοῦτο. ᾽Αλλὰ κυρίως διότι, ἐνῷ εἰς τὸ κάτω κάτω τῆς γραφῆς τίποτε δὲν ἠμποροῦν νὰ καταλάθουν, ἓν τούτοις εἶναι καταδικασµένα νὰ ἀνα- πνέουν ὅλους τοὺς καπνούς καὶ τὰς ἀναθυμιάσεις τῶν κλεὶστῶν αἰθου. σῶν πρὸς δόξαν τῶν φιλοθεαμόνων γονέων καὶ τῆς ὑγιεινῆς. ᾿Επὶ πλέον », ζητεῖται ᾿ταχ. πιό. 2ἱ6. Δεμεσόν, λεπτομερειῶν πείρας. τὰ θρέφη καὶ τὰ δυζανιάρικα εἰ- χαι πρόξ.νυι ἐνοχλήνεως, µέσα εἰς τα ϐ σιρα, τοσον διά τους γθγεις των ὅσον καὶ διά τους ἄλλους θεα- τά . Πάντως κάτι πρίπει νά γίνη μὲ τὸ ζήτηµα τούτο. Το ἐπιῤαλλυυν ὁ πολιτιομὸς µας και ἡ ὑγιεινη. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΛΒΤΙΚΟΒ ρόλον δύνανται » ἀναμφιθόλως νὰ διαυραμστι- ουν οἱ προσ Δήμοι διὰ τὴν ἑργάνώσιν τουρὶστικῶν ἑδρτων καὶ περιόδων πρὸς προσέλευσιν καὶ 1- κα. οποίησιν περισσοτέρων ἐπισκε- πτῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Αἱ προσπά- θτιαι τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοδουλ΄ας εἰς τὸν τοµέα τῆς Όημιουργιας του: ρ στικοῦ ρεύµατος πρὸς τὴν Κύπρον εἶναι λίαν ἀξιέπαινοι καὶ ἀξιοπρό: οεκτοι. Δὲν δύναται ὅμως αὕτη, ᾱ- θοῄθητος καὶ μόνη ὅπω: διατελεὶ σήμερον. νὰ ἐπιτύχῇῃ συμπλήρωσιν τῶν προσπαθειών της, ὃημιουργουαα τὸ. ἁπαραίτητων το.ριστικον κλίμα δι ἐκδηλώσεων ποπικοῦ κρώματος, χὺ. ὅποιον ὑφίσταται εἰς τὰς ἄλλας τουριστι -ὰς καὶ συναγωνιστικάς τή: Κύπρου χώρας. Εἰς τὸν τοµέα του: 1ῶν πολλα δύνανται νἁ προσφέρουν οἱ Δήμοι εἴτε μόνοι, είτε ὅπερ καὶ τὸ καλύτερον -΄ συνεργαζοµένοι μὲ ἀναλόγους ταοπικὰς ὀργανώσεις. Πάντως ἡ ὅλη πρωτοθουλία σκόπι- μον εἶναι να προέρχεται ἐκ τῶν Δήμων, αἱ δὲ ποικίλαι τουριστικαι ἐκδηλώσεις νά τελοῦν, ὑπὸ την αἰ- γίδα τούτων. Ίσως νὰ προταχύῃ, εν προκειµένῳ, ὅτι οἱ Δήμοι είναι θεδαρυμένοι μὲ τόσας ἄλλας ὑπο- χρεώσεις καὶ καθήκοντα. Οὐδεί περὶ τούτου ἀντιλέγει. Άλλα δὲν ἀποτελεί µόνον καθῆκον τῶν Δήμων ἤ φροντίς περὶ τήν καθαριότητα, τὴν ἀσφαλτόστρωσιν, τὴν εἴσπραξιν φό- βΡων κλπ. Είναι καιρὸς πλέον νὰ εὐρύνουν οὔτοι τὰ πλαίσια τῆς ὅρα- στηριότητός τῶν, ὅπως συµέαινει και ἀλλαχοῦ τοῦ κόσμου. Καὶ πρω- πίστως νὰ ἐπιδείξουν ἔμπρακτον ἑν- διαφέρον καὶ διά τὴν πνευματικὴν καὶ καινωνικὴν προαγωγὴν καὶ προ- δολήν τοῦ τοπου. Επί τοῦ θέματος πολλαὶ εἰσηγήσεις θὰ ἠδύνάντο νὰ διατυπωθοῦν. ἀλλὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος. Θέμα µας σήμερον εἶναι ἡ τουριστικὴ συμθολῆ τῶν Δήμων. Ἡ. ὀργάνωσις τουριστικῶν ἑορτῶν καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων εἰς μίαν χώραν δὲν ὠφελεῖ µόνον την προ- σέλευσιν Εένων τουριστῶν. Δημιουρ- γεῖ καὶ προάγει πρωτίστως τὸν ἐσω- τερικὀν τουρισμὸν αὐτῆς, τοῦ ὁποί- ου ἡ σηµασ.α δὲν εἶναι εὐκαταφρό- νητος. Καὶ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὴ ἡ εὐεργετικὴ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας κυρίως ἑνὸς τόπου ἐπίδρασις ἑνὸς καλῶς ὠργανωμένου ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ τουρισμοῦ. Εκ τούτου δὲ δὲν ὠφελοῦνται µόνον οἱ πολίται, ὡς ἰδιῶται ἐπιχειρηματίαι ἢ ἐπαγ- γελµατίαι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οὔτοι οἱ Δῆμοι, ὡς δηµόσια σώματα. Αλλά καὶ ἀπὸ ἐθνικῆς πλευρᾶς ἡ προαγώ- γὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ τουρισμοῦ µας θὰ ἠδύνατο νὰ προσ- κοµίσῃ ἀνυπολόγιστα ὀφέλη. Αἱ δα- ψιλεῖς ἀρχαιότητὲς µας, τὰ γραφι- κἁἀ ἤθη και ἔθιμά µας, ἡ ἀξιόλογος λαΐκη τέχνη µας, αἱ ἀπαράμιλλοι φυσικαὶ καλλοναί µας καὶ ὅλαι αἱ λοιπαὶ ὁκδηλώσεις τοῦ αἰωνοθίου πολιτισμοῦ µας, ποὺ ὁμιλοῦν εὖ- γλώττως περὶ τῆς “Ελληνικῆς κατα- γωγῆς µας καὶ τῇ ἐν γένει Ἕλλη- νικότητος τῆς Μεγαλονήσου, άναμ. φισδητήτως θὰ ὑπέθαλλον τὸ δἰκαιον τοῦ ἑνωτικοῦ µας ἀγῶνος εἰς ταὺς ξένους ἐπιακέπτας, οἱ ὁποῖοι διὰ μιᾶς καλῶς ὠργανωμένης διαφηµι- στικῆς ἐκστρατεία περὶ τῶν ἑτοι- µαζομένων ἓν Κύπρῳ τουριστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡς καὶ τῶν ἐξαίρέτων αὐτῆς πλεονεκτημάτων ἀσφαλῶς θὰ συνέρρεον εἰς µεγαλύτερον ἢ µέχρι τοῦδε ἀριθμὸν καὶ θὰ ἀπέδαινον οὕτω ζωντανοὶ µυριόστοµοι κήρυκες καὶ συνῄήγοροι τῶν προαιωνίων ἐθνι. κῶν πόθων µας. Δι’ ὅλους αὐτοὺς, ἔπομένως, τοὺς λόγους τὸ θιγόµενον ζήτηµα τῆς ἐπιδαλλομένης συμθο- λῆς τῶν Κυπριακῶν Δήμων εἰς τὴν τουριστικὴν ἀξιοποίησιν τῆς Νήσου, δἐέον νὰ τύχῃ τῆς ἐνδελεχοῦς καὶ δὴ ταχείας ὑπ αὐτῶν μελέτης, ἐν ὄψει μάλιστα τοῦ ἐν προκειμένῳ ἐθμρυωδῶς ἢ σπασμωδικῶς ἐκδηλου- µένου, διά τοὺς γνωστοὺς προφα. νῶς λόγους, ὑπὲρ τοῦ Κυπριακοῦ τουρισμοῦ κυθερνητικοῦ ἐγδιαφέρυν- τος. Γεωπόνος μὲ τεχνικὰς γνώσεις χαὶ πραχκτιχὴν πεῖραν διὰ µεγάλας φυτείας ἐν Κὐπρῳ. ᾽Απαραίτητος ἡ γνᾶ- σις τῆς Ἑλληνικῆς. Μισθὸς καλός. ᾽Απευθυντέον ἀμέοως δι Ἰδιοχείρου ἐπιοτολῆς πρὸς «Γεωπόνόν» παρεχοµένων πλήρων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ δὲ κακο Πππππηπῃ 9 Ι ΔΩΜΑΤΙΟΝ ἐπιπλωμένον ἢ μὴ, μὲ χρῆσιν µπάνιου, εἰς τὴν ὁδὸν ΄ἉΑΥ. Παύλου ἀρ. 61, ἐν Λευκωσίᾳ. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Λογιστήριον τῆς «ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ», τηλ. 2120. Ταξιδεύετε εἰς ΕΥΡΩΠΗΝ καὶ ΙΣΡΑΗΛ μὲ τὸ ὑπερωκεάνειον Ὅαοξ” Ἐκτοπίσματος δ000 τόνων) (Ταχύτητος νννννννννυννυννυνν {7 χπόμθων ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΕΛΕΙΟΥ - ΜΛΗΛΗΙΛΙ -ΓΕΗΡΤΗΣ (μέσον ΒΕΑΠΟΛΕΟΣ) ΕΣ ἵνενται δεχτοὶ ἐπιθάται ἀπὸ | ΛΕΜΕΣΟΝ εἰς ΛΟΝΔΙΝΟΝ (μέσον Μασσαλίας) νὍνννυνννυνννν ΛΕΜΕΣΟΝ Λευκωσία α τ. Κ. 18--Τηλ. 2533 Μὲ ναῦλα Τουριστικῆς ἅ, », ο 6 . Ὀ Προσεχεῖς ἀναχωρήσεις Ί{ Μαρτίου ὃὅ ᾽Απριλίου καὶ 2Ί ᾿Απριλίου Προσεχεῖς ἀναχωρήσεις διὰ Χάϊΐφαν : 9 Μαρτίου, Φ{ Καρτίου καὶ Ι4 ᾿Απριλίου Διὰ κράτησιν θέσεων καὶ περαιτέρω πληροφορίας παραχαλεῖσθε νὰ ἀπευθύνεσνε πρὸς ὅλα τὰ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ἢ τοὺς Γενικοὺς Πράχτόρας ἐν Κύπρῳ χ.λ. Γ, ΚΙΡΤΗΝ 8 ΣΑ ΛΊΛ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ . 60---Τηλ. 2529 . ΑΔλΕΔΦΟΙ ΠΕΛΕΝΤΡΙΔΗ, ᾿Αριστοτέλους ἀρ. 2, Τηλ. 2723 τ. κ Οὐδεὶς: Επιστοελαὶ πρὸς την «Πυπριαχὴν» Τ0 ΤΛΜΕΙΟΝ ΠΑΠΙΠΝ ΠΡΙΝ ΠΑΙΚ. ΙΥΜΝΛΣΙΟΥ΄ θὌἜῬθο Κρις Διευθοντά, ᾽Ανέγνωυα εις 1ας ἐφημεριδα» εξ πολλην προσοχην καὶ υυμπονειάν» τά Δεχθεκά Όμο τοῦ Ἀ. Γυμνάασισρ χουν εις πρὀσφαχον ὁμιλιασν του Άμος ποως Ὑόονεις τῶν µανητων. του ἰαγκοπριου Γυμνασίου. ο υπενθυμίζει, τὸ ἀτυχὲς «Ταμειον ΙἸαγίων όρων αὶ, Γυμνα- σ.ου», που μὲ τόσον ἐνθουσιασμὸν καὶ πολλὰς ἐλπιδας Ίδρυσαν τῷ 1949 οἱ ἀπόφοιιοι τοῦ Ι1. Γομµνασιου του ἔτους 1923, -πὶ Ἡ συμπληρώσει 23 ἐιών ἀπὸ τής ἀποφς:τησεώς των ᾱ- τὸ τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον. ᾿ Ἠρχισε τελεω, αὐθόρμητα διά νὰ κατακήξῃ εἰς µίαν θετικην προ- σπάθε:α,, ποὺ ἔκλειε µ-σα της ὅλην την ἀγάπην καὶ στοργὴν προ» το ὀχολειον, ποὺ τοὺς ἐμόρφωσεν. Εἴ- γαµε τότε (13949), στὴν Λευκωσια, ων παληό µας συμμαθητὴ κ. Ἀλέ: η Λιάτη Γ. ΗἩρρδε-ο της Ελλάδος, οτιν Ἀυπρο. Σκ.φθήκαμε να κα. µωμεν ἵνα νήμα γιά τὰ ἑανασυναν- τηθωῦν ὅλοι οἱ ἀποφουιοι του 1924 ςικοσιπεντάχρονα) καὶ νὰ τὰ ποῦ- μεν ἀπὸ κοντᾶ. Ἔπισης καλό νά κάµωμεν κάτι γιά τὸ Γυ- µνάσιο, ποὺ διαρκῶς προσέκρουε σὲ οἰκονομικὲς δυσκολίες, καὶ ἔτσι σκε- Φφθήκαμε πὠὼς οικονομική θοήθεια µονίµου χαρακτήρος θὰ ἤτο ἢ καλ- ἁύτερη χειρονομία. Εἰκοσιδύο πρόσωπα συγεισεφεραν συνολικῶς (πολλοὶ μὲ στερήσεις) πέραν τῶν 500 λιρῶν καὶ ἔτσι ἱδρύ- θηκε τὸ «Ταμεῖον Παγίων Πόρων Π. Γι». Τὸ ποσὸν εἰναι κατατε(ηµένο” στὴν Τράπεζαν Κύπρου. πὐξημένο συμαντικῶς ἀπὸ προσφορὰς καὶ πα- λαιοτέρων τροφίμων τοῦ Π. Γ. Μὲ τὴν θοῇθειαν φίλων Βομικῶν, ΄τρο- Φιμων επίσης τοῦ {Π. Γ.,συνετάχθη καταστατικὸ,/ καὶ τὸ ταμεῖον αὐτο εἶναι σήμερον «Πομικὸν Πρόσωπον», μὲ. διαχειριστικὴν ἐπιτροπὴν ύπο τν προεδρείαν τοῦ ἑκάστοτε Αρ] χιεπισκόπου. Οἱ ἱδρυταὶ τοῦ ταμείου αὐτοῦ εἰ. χαν ἐνδείξεις καὶ ἤλπιζαν, πὼς λαί οἱ ἀπόφοιτοι τοῦ 1925, 195256 κλπ. θὰ ἔκαμναν μὲ τὴν σειρά τους τὸ «Γεῦμα» τους κάθε χρόνο καὶ πὼς μὲ τὴν σειρά τους θα συνεισέφεραν ἀπὸ τὰ περισσεύµατα ἡ τὰς στερή- σεις των. Εἴμαι θέθαιος πῶς θα μποροῦσε σιγὰ σιγὰ νὰ εἰσπράττε- ται ἕνα ποσὸν ἐτησιως 500 λ, καὶ πλέον. Σὲ δέκα χρόνια τὸ ταμεῖον θά εἴχε πλεον τῶν πέντε χιλιάδων λιρῶν καὶ θἀ μεγάλωνε διαρκῶς. Θὰ ἐγίνετο μιά παράδοσις κι ἕνα προσκύνημα. Δὲν εἶναι ὀρθόν, οὔτε καὶ θέλοµεν νὰ ἐπ ρρίψωµεν εὐθύνα: γιὰ τὴν μὴ ουνέχισιν καὶ ἰἀποτυχίαν μεχρι σήµε- ρον τῆς καλῆς αὐτῆς ἐργασίας. Σκο πὸς τοῦ ταμείου εἶναι νὰ θοηθῇ τὸ Γυμνάσιον οἰκονομικῶς, ἀπόρους µα- θητὰς καὶ καθηγητὰς (μετεκπαιδεύ- σεις, ὑποτροφίαι, εἰσιτήρια κλπ.). Νομίζω, πὼς η κατάστασις µπο- ρεῖ νὰ διορθωθῃ, ἐὰν ὁ Καθηνη- τικὸς Σύλλογος, μὲ τὴ σοφῆ καθο- δήγηση τοῦ κ. Γυμµνασιάρχου, φρον- τίσῃ καὶ θάλη «νερὸ στ αὐλάκι». Καλὸν θά εἶναι, ἂν ἐκλεγὴ µια ἐέπι- τροπὴ ἀπὸ τρεῖς καθηγητάς, ποὺ θὰ: ἡ ἔχῃ τὴν φροντίδα νὰ καλῇ κάθε᾽ χρονο καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ τοὺς ἁπο-᾿ ἐκρίναμε φοίτους τοῦ Π. Γ., ποὺ συνεπλήρω-! η σαν 25 χρόνια ἀπὸ τῆς ἀποφοιτήσε.. ὡς των νὰ συνέλθουν στὸ «Γεῦμα» τους καὶ νὰ συνεισφέρουν συνεισφέρουν δὲν ἔχει τόση σηµασία, ὅσην ἡ ἰδέα καὶ ἡ καλὴ διάθεσις (καὶ ἡ καλὴ διάθεσις δὲν θὰ λείψῃη ἀπὸ κανένα). Φτάνει νὰ γίνῃ αὐτὸ τιµία καὶ ὁ ζῆλος θά ἀκολουθήσουν. Μοῦ φαίνεται, πῶς ἀκούω τοὺς τρο- Ἡ «αβι ἐτήσιον ὃν μεν τς { τὸ κατὰ δύναμιν. Τὸ ποσὸν ποὺ θὰ γιὰ τρία : τέσσερα χρόνια καὶ ἔπει- ! τα τὸ αρεῦμα θὰ ὀγκωθῇ». 'Ἡ φιλο-| γ . οῦ Φαίνεται, ἀκούω τοὺς | φίµους τοῦ Π. Γ. νὰ λένε κάθε χρό- ὃ ες : Τὴν ἑσπέραν τῆς παρελθ. Τετάρ- της τὸ Διοικητικὸν Συμφούλιον τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ παρέθεσεν εἰς τὸ «Μπάρ ᾽Αντωνάκη» γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ ἀπὸ 50 πε- ρίπου ἡμερῶν διατρίψαντος ἐν Κύ- πρῳ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Γεωργίας παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ Συντονισμοῦ Ἑλλάδος ἀνεχώρησε τὴν παρελθ. Πέµπτην, ἐ-] πανερχόµενος εἰ: Ελλάδα. ῦ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΗΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΞΕΝΟΛΟΌΧΕΙΑ Πληροφορούμεθα, ὅτι τῆς εἰς Νόμον θεσπίσεως γνωστοῦ περὶ ἐνοικίων Νοµοσχε- δίου, ρίως τάξεως ἠξ ώσαν παοὰ τῶν πελατῶν των πηὐξημένα δικαιώµα- τα διανυκτερεύσεως, τονλάχιστον ὑψηλότετα χρι τοῦδε ἰσχυόντων. Τὴν αὔξη- σιν ταύτην ἄλλα μὲν ξενοδοχεια ἐζήτηιαν ἀπὸ τῆς αὔνιο , λα δὲ τος, ὅτε ὁ ρηθεὶς Νόμος τίθεται εἰς ἐφαρμογήν. κε η ν ο ἤ ή 7 νο μὲ τὴ σειρά τους. «Παιδιὰ, φέτος ην εἶναι τὰ εἰκοσιπεντάχρονά µας, τὶ ὑ λέτε Δὲν πρέπει νὰ µείνωµε πίσω. ) Πρέπει νὰ σκεφθοῦμε καὶ τοὺς ἄλ.[) { Λοιπόν, τί λέει ὁ λους, ποὺ θὰ μᾶς ἀκολουθήσουν». ' Καθηγητικὸς Σύλλογος Δὲν εἶναι ἀργά, Ποτέ] δὲν εἶναι ἀργά, φθάνει νὰ πιστεύω- µε σε κάτι. “Άλλωστε ἐμεῖς εἵμαστε στε ἐν τάξει μὲ τὸν ἑαυτό ἱ ι μὲ. μας καὶ κείνους, ποὺ μᾶς ἀκολουθοῦν, δν ανν ι μόνο σημερινοί, ἀλλὰ δὲν θὰ εἴμα- Ψ, ν ἂν] ην ς ἥ πα, ο ἱ δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε, εἰλικρινά, ᾷ ὅτι ἐκάμαμε μιά προσπάθεια καὶ Μ ν τὸ καθῆκον µας. Μὲ πολλὴν ἐκτίμησιν ᾗ Μ. Α. Μ. Λευκωσία, 5.3,1954 σποτ... ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ἀξυχωσίας. Ἐνοίχιον συγκα- ταθατικὸν. Πληροφορίαι: Ἱπποκράτευς ἀρ. 40, Ἀευκω- ἳ σις. ΖΗΤΕΙ ΘΕΣΙΝ Νέος ἀπόφοιτος ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς Μέσης Παιδείας, μὲ ἀνωτέρας γνώσεις Ἀλόγιστι- νῆς, ᾽Αγγλικῶν, ολληλογρα- φίας καὶ δακτυλογραφίας, καὶ μὲ πενταετῃῆ πεῖραν τῆς ἆ- γορᾶς, διαθέτει τὰ ἁἀπογεύ- µατα, ἢ ἀναλαμέάνει τὴν κατ οἶπὸν “χράτησιν οἱδυδή- ποτε σὲτ λογιστικῶν θιέλίων Ἡ ἄλλης τινὸς γραφινῆς ἑρ- γασίας. . Πληροφορίαι παρ) ἡμῖν.. η δωμάτιον ἡ εἲς χπεντριχὴν τοποθεσίαν τῆς). ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ο: φ κ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑ ΡΙΠΤΕΤΑΛΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟΝ Ὁ Μπενζαμὶν Ράκεσταϊν, ὑπάλληλος εἰς Ψεν ἀπὸ τὴν ἐργασίαν εἰς τὸ σπίτι του, α: ΄ . ν 2 να ρ:πτεται εἰς το δύο του πόδια. Στῆὴν φωτογραφίαν µας, ὀλίγα λεπτὰ μετὰ τὸ δραματικὸν ἐπει- σόδιον, ἡ ᾽Αστυνομ:α ἀπομακρύνει τοὺς περιέργους, ἐν ἀναµονη του νοσοκοµεια κοῦ αὐτοκινήτου. ------ ΤΟΥ κ. Π. ΛΟΒΑ ΚΑΙ Συνδέσμου Λευκωσίας οις τοῦ κ. Μίμη Φωτοπούλου. ΛΕΜΕΣΟΣ, 6 (Τ.). -- Μὲ ἐξαι- ρετικὴν εὐθυμίαν συνεχίζονται ῥἑν- ταῦθα τὰ καρναθάλια, Μέχρι σήμε- ρον ἐδόθησαν ἄνευ, εὐτυχῶς, έπει» σοδίου περὶ τοὺς 40 ἐπίσημοι χοροὶ, ἐκτὸς τῶν ἀπογευματινῶν καὶ τῶν χορῶν τῶν καμπαρέ. Ἡ ἄφιξις τῶν ξένων, τοὺς ὁποί- ους μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας ὑποδέχε- ται ἡ φιλόξενη πόλι- µα-, ἠρχισεν ἀπὸ τῆς παρελθ. Πέμπτης. Ολα τὰ ξενοδοχεῖα ἐγέμισαν. Ὁ χορὸς τῆς παρελθ. Τρίτης, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ «Ριάλτο» κ. Μαλα- κάσα ἀφῆκεν ἐφέτος ἐποχήν. Ὁ κ. Μαλακάσας, ἐπιθυμῶν νὰ κάµῃ ἔκ- πληξιν εἰς τοὺς συµπολίτας του, ἕ- κάλεσε τὴν νύκτα τῆς παρελθ. Πα- ρασκευῆ: τὸν κ. Μίµην Φωτόπουλον καὶ ἄλλους καλλιτέχνας τοῦ Θιάσου του. Οὔὗτοι ἀνεμένοντο τὸ ἑσπέρας, ἅλλ᾽ ἔφθασαν κατὰ τὰς Ἠπρώτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς σήμερον, Τὸ θέ- ατρον ἐσείσθη ἀπὸ τὰ χειροκροτή- µατα, ὅταν ὁ ἐκλεκτὸς θιασάρχης κ. Πέτρου Λόδα. Οὔὗτος κατόπιν τοῦ ξενοδοχεῖα κατωτέρας κυ- κατὰ 5056 τῶν µε- ἅλ- ἀπὸ τῆς Ίδης τρέχον- ο συν -ο α μ | Ἡ Ἡ . | ὰ . 5 “ΤλΕΝΤΙΝΙ” 10.1951 Τὸ ὡς ἄνω ἀτμόπλοιον ἀναμένεται εἰς Ἀεμεσὸν καὶ ᾽Αμμόχωστον περὶ τὴν ὡς ἄνω ἡμερομηνίαν καὶ ν πάθος δὰ δεχθῆ ἑσπεριδοειδῆ καὶ γενικὸν φορτίον διὰ ἴ ͵ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Οἱ ἐνδιαφερόμενοι φορτωταὶ παρακαλοῦνται, ὅ- πως ἀποταθοῦν τὸ συντομώτερον διὰ χράτησιν χώρου Ἰ. πρὸς τοὺς κ.κ. ᾗ. |. ΙΙΛΗν ἆ ο) |Τῇ, ο-« «στεριδοειδή δ κ.κ. 0ΜΙΛΤΗΙ ΜΕΡΙ ΠΤῆ, ον ειν κορνον (Γραφεῖα ΗΔΙ1, ΒΙΥΤΗ ἃ ΜΑΝΤΟΝΑΝΙ) αν . - - - ΄ -- ᾗ ἢ πρὸς οἰονδήποτε ἀντιπρόσωπεν τῆς Ἶ ΛΙ] ὑΝΗΠΗ ΙΝΕ, (ν Κίτο Ελληγικαὶ Τουρπί ναι ΤΟΠ Τ ΥΙΩΝ 1. ΚΑΖΑΖΗ ἅ Ἡ. Ν. ΚΑΖΗ ᾿Αθῆναι --Σ τὰ περισσότερα ἀγροτικὰ κέντρα τῆς Ἐύπρου ἐργά- ζονται Τουρπίναι Ἕλληνι- καὶ. --Ἐπεέλήθησαν παντοῦ διό- τι εἶναι αἱ φθηνότεραι ἆλ- λὰ καὶ ἀνώτεραι ὅλων. --Μὲ λίγα ἀπόδοσις. --Μὲ στέϊἵνλες στὴλ ἄξονες. --ᾱ00 Τουρπίναι Ἑλληνικαὶ εἶναι ἑτοιμοπαράδοτοι διὰ τὸν Εύπριον ᾽Αγρότην τοῦ αὐτοῦ ἐργοστασίου: --ΠΟΜΠΕΣ µπεριστροφικὲς καὶ ἐμθολικές, ὅλα τὰ µε- γέθη. --ὰ0.000 Ἕλληνες ᾿Αγρόται ἐπρομηθεύθησαον Ἑλληνι- κὲς Τουρπίνες καὶ ἀντλίες Τοττεηί, κ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΣΤΗ ΠΛΗ- ΡΩΜΗ κ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΚ. κ Γενικὸς ᾿Αντιπρόσωπος: ΧΡΥΣΗΛΙΘΣ ΜΑΥΡΝΜΑΤΗΣ ΟΡΧΑΝΙΕ 14 (ὄπισθεν ᾿Ἠλεκτρικῆς) Λευκωσία --- Τηλ. 3685 ἄλογα µεγάλη Ε Λ Λ Η Ν ! κ Α ' κατάστηµα τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐπέστρε: ὅταν εἶδεν αἰφνιδίως τὴν γυναῖκα του, κενὸν ἀπὸ τὸ παράθυραν τοῦ πέµπτου πατώµατος, Ὃ Ράκεν- στά.ν ἔκαμε τότε μιὰ ἀπέλπιδα προσπάθειαν νὰ σώσῃ την γυναίϊκα του. Άνοι- ξε τὰ χέρια του διὰ νὰ τὴν κρατήσῃ. Τὸ σῶμα ὅμως τῆς γυναίκας, μὲ τὴν ὁρμήν τῆς πτώσεως, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συγκρατηθῃ καὶ τὸ ϐθαάρος της τς.) ἔστασε τα Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΔΙΑΣΚΕΙΔΑΣΕ.Ι,. Τὰ ξενεδοχεῖα ἐγέμισαν.--Οἱ δοθέντες χδροἰ.-Ἡ ἐμφάνι- -- Παρέλασις κανταδόρων. ἐνεφανίσθη εἰς ιὴν σκηνὴν μετὰ τοῦ κ. Γσαγανέα, τοῦ κ. Α. Λουκά καὶ τοῦ κ. Μαρακάσα. Τότε µόνον ἡσύ- χασε τὸ πλῆθος, ὅταν ἀπὸ τῆς σκη- νης ὁ κ. Φωτόπουλο: ἐπανέλαέε τὰς δύο χαρακτηριστικἁς καὶ ἀμιμῆτους Φράσεις του: α«᾿Ετοῦτο» καὶ «Στοῦ πρύφωνα».., Την 6.30 μ.μ. τῆς σήμερον µε- πτημφιεσμένοι κανταδόροι ἐπὶ ἁρμά- των, ἐξεκίνησαν ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖ- ον, συνοδευόµενοι ὑπὸ πλήθους κό- σµου. ᾿Ετραγούδησαν εἰς διάφορα σημεῖα τῆς πόλεως, καταχειροκρο- το-µενοι συνεχῶς. Ψὲς ἐδόθησαν μὲ ἐξαιρετικὴν ἑ- πιτυχίαν οἱ ἑξῆς χοροί. θΘέατρον «ΓιορδαμλΏι χορὸς τοῦ «Αρεως» «Ριάλτο» γορὸς τοῦ θεάτρου. «Ελ- λὰς» τῶν ᾿Εθνικολαϊκῶν Συλλόγων. «Μετροπόλ» τῆς Πατριωτικῆς Ενώ. σεως Λεμεσοῦ. ᾿Επιπροσθέτως ἐδόθησαν χοροὶ εἰς καμπαρὲ καὶ ἄλλα μικρὰ χορευτι- κἁ κέντρα τῶν συνοικιῶν. Αὔριον (σήμερον) Κυριακὴν ὥρα 5 μ.μ., θά γίνῃ ἡ ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Αημαρχείου τῆς άτελευτήτου παρε- λάσεως, ἑνὸς περίπου ᾽Αγγλικοῦ µι- λίου, ἁρμάτων, ὁμάδων, µετηµφιε. σµένων καὶ ἀτόμων, Θὰ δοθοῦν 6ρα- θεῖα ἀνερχόμενα εἰς 300 περίπου λίρα. 0. ΘΙΑΣΟΣ | ΜΙΜΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | Τὴ» ἑσπέραν τῆξδ πα2ρελθ. [Πα- ῥρασκευῆς ὁ Ἐκλαμπρ. Γ. Πρόξε- νος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ κ. Παπ- πᾶ ἐδεξιώθησαν τὰ µέλη τοῦ ἐ- κλεκτοῦ θιάσου Μίμη Φωτοποῦ- λου. Σήµερον Κυριακὴν' καὶ αὔριον Δευτέραν ὁ μεγάλος θίασος κὠ- µωδίας Μίµη Φωτοπούλου δίδει εἰς τὸ «Ρόγιαλ» τὰς τελευταίας παραστάσεις του, Σήµερον, ὅρα 3.30 µνμ., παρουσιάζει τὴν ἐξω- φρενικὴν Γερμανικὴν Φάρσαν «᾿Α- γνὸς Γλεντζὲς», εἰς τὰς 6.30 τὴν σπαρταρισιὴν κωμωδίαν τοῦ Λε- τρὰζ «Τρεῖς μῆνες Γυναῖκα» καὶ εἰς τὰς 9.90 µ.µ. τὴν περίφηµην κωμµωώδίαν τοῦ Νίκου Τσεκούρα «Καραντινα στὸν ἔρωτα». , Αὔριον δίδει 3 ἀποχαιρετιστη- ρίους παραστάσεις: 3.30 τὴν κὠ- µωδίαν τῶν Σακελλαρίου - Γιανα- κοπούλου, «Οὔτε Γάτα, οὔτε ζη- μιά», 6.30 τὴν «Καραντίνα στὸν ἔρωτα» καὶ 9.30 τὴν κωμµωδίαν ποὺ ἄφισεν ἐποχὴν, «Ο Φαταού- λας». Τὴν Τρίτην ὁ θίασος ἀνα- χωρεῖ διὰ Λάρνακα, ὅπου θὰ πα- ραμείνῃ 3 ἡμέρες μὲ ό πρεµιέρες, 3. ἀπογευματινὰς καὶ ἃ ἑσπερι- νάς, ὍὉ Φωτόπουλος πλαισιώνεται ἀπὸ καλὰ καὶ ἄξια στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Σκηνῆςιὡς εἶναι οἱ Βίλμα Κύρου, Γ. Λουκάκης, Χρῖ- στος καὶ Νίτσα Τσαγα,έα, Ράνια Λάσκαρη, ᾿Ιωαννίδης κ.ᾶ. Ἡ Κύπρος κατεχώοισεν εἰς τὴν καλλιτεχ.,ικήν της κίνησιν καὶ τὴν διέλευσιν τοῦ ἀρίστου αὐτοῦ ϐθι- ο- - ἤτοι: ---Κοκκινάδι --- χρῶμα τῆς ἕνα Κλεφτοφάναρον ΒΕΕΒΕΟ, μεταξωτὲς μάρκας Ττιπι{ψ. 5) 300 Κενὰ κουτιὰ θὰ ΡΟΜΡΕΟΡΒ ἢ ὠρολόγι τσέπης τοῦ προμηθευτοῦ σας ΣΠΕΛ προειδοποίησιν τριῶν μηνῶν νης ἡμερομηνίας, Τ ο. παάμςςς ο μπέά ΔΩΡΑ ί ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΙΤΑΝΑΛΩΤΑΣ ΣΠΕΛ - ΘΡΕΙ. ἝἜνα µεγάλο χουτὶ Ἰόοδυναμεῖ μὲ δύο µιχρά. ν] ΣΙΔΟΣ Ώς Ίχα τῆς ἀρεσκείας σας, ἢ μὲ ἢ ἕνα τενεκὲ πισκόττα ΕΙ/ΝΕ5Β ἃ μάρκας ΒΜΠΙΤΗΡ, . 6). Όσοι μᾶς ἐπιστρέφουν μµεγαλύτε να τῆς ἀρεσκείας των ἀναλόγου ἀξίας, ικῆς ἐπὶ τοῦτο συμφωνίας ὅλα τὰ εἴδη ποὺ σᾶς προσφέραµεν ὡς δῶ λογί ἰ τιμὰς κόστους, ἄρα παίρνετε δῶρα µεγαλυτέρας ἀξίας. ἳ ρᾳ λογίζονται εἰς } Η. ἐπιστροφὴ τῶν κενῶν κουτιῶν καὶ ἡ παραλαθή τῶν δώρων σας θὰ γίνεται ταν μᾶς εἰδοποιήσετε γραπτῶς θὰ κανονιζωµεν παραλαθ σας καὶ ἀπονομὴν τοῦ δώρου σας Εἶναι ἡ πρόθεσίς µας νὰ συνεχίσωµεν τὸ σύστ ὑτὸ τῶν δώρω - ” Ν Ν΄ » ημα πυτο των προσεχῆ ἔτη, ἀλλὰ θὰ δικαιούµεθα ἐν ἀνά . σας κενὰ κουτιὰ μὲ ἀνάλογα δῶρα ὡς ἄνω ἀναφέρομεν, (ἔναντι Τραπέζης Κύπρου Ατδ.) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ ἐκ Βαρωσίῶν κ. Νῖκος Πρω: τοπαπᾶς καὶ ἡ ἐκ Ά:,εσου, ν.ν δὲ κάτοικος Βαρωσίῶν, δ. Ολγα Μιλτιάδου ἔδωκαν ἀμοιθαίαν υ- πέσχεσιν γάμου. ΑΛΛΟΙ , Ὁ κ. Γεώργιος Μιχαήλ Δρί- τσας καὶ ἡ δ. Λυγία Ι. Τσιγα: είδευ ἐτέλεσαν τοὺς γάµους τω» τὴν παρελθ. Πέμπτι,»' 4)3)94, εἰς ᾿Αθήνας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ τὸν κ, Νίκον Πρωτεπαπᾶ καὶ τὴν δ. ὌὌλγαν Μιλτιάδου, δώσαν- τας ἀμειθαίαν ὑπόσχεσιν γάμου, βε-μῶ: σωγχαίροµε . Μ. Σ. ΑΦΙΞΕΙΣ Διὰ τοῦ ἀτμοπλο΄ου «Μεσσά- πια» ἐπανέκαμψαν ἐξ ᾿Αθηνῶν αἱ κ.κ. Πολυξένη Χρ. Χριστοφίδου, Δήμητρα Σκούταρῃ καὶ ᾿Ηλέκτρα Μανδρίτη. Διὰ τῆς ἰδίας εὐκαι- ᾳ΄ας ἐπανέκαμψεν εξ ᾿Αγγλίας ὁ κ... Κώστας Χατζητσαγγάρης, ποιητής. ΠΑ/ΔΙΚΟΙ ΧοΡροι Ὁ Σύνδεσμος Κυθερνητικῶν Ὑπαλλήλω, Λευκωσια δίδει σή- µερον Κυριακήν, ὥρᾳ 3---.30 μ.µ., παιδικὸν ἀποκρηάτικον χο- ρὸν εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Συνδέ- σµου. Εἴσοδος διὰ παιδιὰ ἐλευ- θέρα καὶ διὰ τοὺς συνοδούς των ἕν σελίνιον. Θὰ ἐπακολουθήση νυκτερινὸς χορὸς διὰ τοὺς μεγά- λους. Εἴσοδος δι΄ ἄνδρας 2 σελ. καὶ διὰ κυρίας καὶ δεσποινίδας ἕν σελίνιον. Ὑπενθυμίζεται ὁ παιδικὸς χορός, τὸν ὁποῖον θά δώσῃ τὸ Λύκειον Ἑλληνίδων ᾽Αμμοχώστου εἰς τὸ ἐν Βαρωσίοις µκέντρον «Ντόμινο» σήμερον Κυριακἠν, ὢ- ρᾳ ἃ---6ό μ.μ. Μουσικὴ ἡ ὀρχή: στρα τοῦ κέντρου. Κατὰ τὸν χο- ρὸ, θὰ γίνουν ἐπιδείξεις τοῦ τµή- µατος χοροῦ τοῦ Λ.Ε.Α. ΕΛΛΗΝΙΥΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Τὸ προσεχὲς Σάθόδατον, 13. 3.1954, καὶ ὥραν 3 μ.μ. καὶ ὥραν ἃ µ.µ. καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τῆς Ἑλληνικῆς Χορωδίας Λευκωσίας εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Ἐκδρομικοῦ Συνδέσμου Λευκώ- σίας δι’ ἀνταλλαγὴν γνωμῶν ἐπὶ διαφόρων θεμάτων. Ο καλλιτεχνικὸς Διευθυντὴς Φρῖξος Μικελλίδης. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Ἡ κ. Ἑλέν ᾿Οδυσσέως ἐκ Παλλουριωτίσσης κεἰσέφερε δύο λίρας ὑπὲρ τοῦ μαθητικοῦ συσσι- του Παλλουριωτίσσης. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ὍὉ κ. Ἰ0δ. Τσαγγαρίδης εἰσέ- Φερεν εἰς τὸ µαθητικὲν συσσίτι- ον Γυμνασίου Λαπήθου ] λ. εἰς µνήµην Χρ. Κωνσταντινίδη καὶ 10 σελ. εἰς µνήµην Χρ. Ταλια- δώρου. ΠΕΝΘΗ ᾿Απεδίωσε τὴν παρελθοῦ- σαν ἑδδομάδα χρηστὸν καὶ ἐν- άρετον µέλος τῆς κοινότητος ᾿ΑΥ. ᾽Αμθροσίου. ὁ Σάδδας Κυρατ- ζῆς. Τὴν κηδείαν του παρηκολού- θησεν ὁλόκληρος ἡ κοινότης. ΝΙΝΝΙΙΜΙΜΙΝΙΝΝΜΗ, ΛΙΚΙΕΕΟΙΛΕΕΙ ΤΑΛΗΣΗΛΗΙΗ )ς «Ο0Ν/Α» 212.54 ς)ς «ΒΕ(ΚΥ» Τὰ ὡς ἄνω ἀτμόπλοια ἀναμένονται εἰς Ἠνπρια- κτορας : κ.κ. ΠΜ, ΜΙΤ ἐ ο. (ΟΙ) ΙΤ. εἰς ὅλας τὰς πόλεις. εν ος ο” ας. τα : ΠΠΙΠΗΙΗ ΜΗ ν σαν κου πω ο ως , Μἠ πετᾶτε τὰ κενὰ κουτιὰ ΣΠΕΛ μικρὰ ἢ μεγάλα τὰ ἀνταλλάσσομεν μὲ ὡραῖα καὶ χρήσιµα δῶρα ἀνάλογα μὲ τὴν ποσότητα ὅπου μᾶς ἐπιστρέφετε. Χάριν εὐκολίας, ἀποκό- πτετε καὶ φυλάγετε µόνον τὴν ἐμπρόσθιον πλευρὰ τοῦ κενοῦ κουτιοῦ, μικροῦ ἢ μεγάλου. ὕ Σύμφω,α μὲ τὴν ποσότητα ὅπου μᾶς ἐπιστρέφετε μπορεῖτε νὰ πάρετε ἀνάλογα δῶρα, κ - 1) 25 Κενὰ κουτιὰ ΣΠΕΛ μικροῦ µεγέθους θὰ ἀνταλλάσσωνται μὲ ἕνα γεμᾶτο τοῦ ψ ἰδίου μεγέθους ἢ μὲ ἕνα καλλυντικὸ ΚΟΡΑΣΙΔΟΣ Οπίάοος αἰτ--Ποῦδραν ---- Κρέµαν τν - κ ἢ ἕνα σακκουλάκι Ἰήφμοιίθο ΑΠ εογία--- ἢ µίαν δωδεκάδα µαστίχια, 2) 50 Κενὰ κουτιὰ θὰ ἀνταλλάσσώνται μὲ δύο γεμᾶτα ἢ μὲ ἕνα καλλυντικὸ ΚΟΡΑ- ὃ ] Ῥο Ίμαχο τῆς ὁ ί ς τρία σαπούνια μπάνιου σὲ κουτὶ πολυτελεία ἀ μάρκας ΟΡΒΡΟΝΕ, ἢ ἕνα ζεῦγος κάλτσες γυναικεῖες φιλτικὸς ἢ ἀπὸ τεχνητὴν µέταξαν. Σε 9) 100 Κενὰ κουτιὰ θὰ ἀνταλλάσσωνται μὲ µίαν µαθητικὴν ΜΑΤΑΡΟΕ, ἢ μὲ ἕνα κουτὶ µαστίχια (Οµενίηρ βαπ1) τῶν 75 τεµαχίων---4 κουφέττων,ῆ λ ἀρεσκείας σας, Ἂ ἢ ἕνα ζεῦγος κάλτσες Ἀαγίοπ, ἢ 4) 200 Κενὰ κουτιὰ θὰ ἀνταλλάσσωνται μὲ μίαν καλὴ ἡν ΜΑΤΑΡΟΝΒ μὲ τὸ μαγικὸ ΟΤΙΟΕ. μεγάλης θαρετό, ἢ ἕνα ἀνδρικὸ ὁλόμαλλο τρικὸ χωρὶς μανίκια µάρκας ΡΙΟΙς ἢ ρολόγι ΒΜΙΤΗΒ, ἢ µίαν δωδεκάδα Ῥοήἡκαίπς ο]οίμ», ἀνταλλάσσωνται ΙΣ1ΙΡΜΑΗ τὰ ἀνώτερα τῆς ἀγορᾶς, ἢ μὲ ἕνα πρό ό ᾿ ἢ ἰ ὴ [ τερα . ρώτης ποιότητ Αναπτ' (τσακµάκι) Αγγλικῆς κατασκευῆς, ἢ ἕνα ἀνδρικὸ ὁλόμαλλο (πτάβραν μὲ αι ηασεοα. ἳ πες----κουμπιὰ μπροστὰ µάρκας ΓΙΟ, ἢ ἕνα καλὸ Ῥα]ονετ ΡΙΟΚ, ἢ ἕνα ξυπνητῆρι ΒΜΙΤΑ ἕνα τενεκὲ κουφέττα ᾽Αγγλικὰ ΡΕΤΑΝ τῶν : ς τῆς πόλεως ἢ τοῦ χωρίου σας ἢ ἐπὶ τόπου. ραφεῖον: ΕΗΥΡ. ΠΑΠΑΡΑΣ ποὺς λιμένας περὶ τὰς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας δεχόµενα γενικὸν φορτίον καὶ ἐπιθάτας διὰ Κοϊϊογάαπι, Ηαπηριια, Απίώθειρ καὶ ἐνδιαμέσους λιμένας. -- ἌἍ Οἱ ἐνδιαφερόμενοι φορτωταὶ παρακαλοῦν- ται, ὅπως ἀποταθοῦν τὸ συντοµώτερον κράτησιν χώρου πρὸς τοὺς Γενικοὺς Πρά- 3. Δ 9 / Φ ὁ « ΄ Ἰ :ἀντοχῆς καὶ διαρκείας, ἢ ἕνα ὑποκάμισο λευκὸ ν ρ ἕνα ἐπιτραπέζιο ὁ- ἵἩ Ἱς ἢ ἕνα παιδικὸ Οτι 1αἀγθῖνά εν μὲ ἕνα γυναικεῖο Ἐν]η-κοί ὁλόμαλλο μάρκας μ Ρον ἀριθμὸν κενῶν κουτιῶν θὰ πέρνουν ἀνάλογα ᾗ ἰδικῆς µας πάντοτε εἰσαγωγῆς καὶ ἣν κενῶν κουτιῶν ἀπὸ τὸ σπίτι ύμεθα άγκη νὰ τερµατίσωµεν τὸ σύστημα µε τὴν ὑποχρέώσιν ὅμως νὰ ἀνταλλάξωμεν ὅλα τὰ εἰς χεῖρας πρὸ τῆς λήξεως τῆς καθωρισµέ- ΙΔΕΙΟΥ Λευκωσία τηὰ. 2682 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 Μαρτίου 1954 ᾽ -----ας α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΕΩΡΗΣΗ | ΤΕΧΝΗΣ τοπ Κ. Προυσῆ, χος εἰκοσάχρονων.-- Η Κα ἡ Κύπρος.---«ἩΗ Πάπισσα ληνας ποιητῆς Ἱ,. Ὁ «Κυπριακὰ Γράμματα» καὶ θηγήτρια Σοφία Αντωνιάδη καὶ ᾿]ωάνναν τοῦ Ροΐδη καὶ ὁ φιλέλ. εαστο]1, καθηγητὴς στὸ Παγκ. Γυμνάσιο, εἰδικὸ τεῦ- ὤθ---. Τοῦ συνεργάτου µας κ. ΤΑ «Κυποιακὰ Γράμματα», » τεῦχος Μαρτίου, ὁ κ. αν. Κρανιδιώτης Υράφει μὲ. ἀγάπη µερικὰ χαρακτηριστικὰ ἑένος ξε- χωριστοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κ. Πρου- σῆ, στὸν ὁποῖο πολλὰ ὀφείλει ἡ νεώτερη λογοτεχνικὴ γενιὰ τῆς Κύπρου (γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρω ᾱ- κόµα τὰ πάµπολα ἀπὸ ἐκπαιδευ- τικῆς ἀπόψεως). Αποσπῶ κύρια σηµεία γιὰ τεὺς ἀναγνῶστες τῆς στήλης αὐτῆς μὲ λίγα δικά µου: Ὁ κ. Προυσῆς ὑπῆρξε ὁ κυρι- ὡς ἱδρυτὴς τῶν «Κυπριακῶν Γραμ µάτων» καὶ καλύτερα ὁ πνευμα” τικὸς ἱδρυτῆς (χωρίς µε αὖτο νὰ ὑποτιμῶ τὴ συµθολὴ (ντιάνου καὶ Κρανιδιώτη). Οταν ἦταν φοιτητὴς εἶχε ἀναλάδη τὴ διεύ- θυνση τῆς συντάξεως του μηνιαι- ου περιοδικοῦ ὀργάνου του Ακα- δημαϊκοῦ Ομίλου, «Μελέτη ο Κριτική». Ἔχει τυπώσει ἕνα ἀπὸ καιρὰ ἐδαντλημένο θοηθητικὸ τὴν «Γραμματικὴ τῆς Δημοτικης». Συμμετέχει εἰς τὴν ἵδρυση τῶν «Κυπριακῶν Σπουδῶν», καὶ του «Ἑλληνικοῦ Πνευματικοῦ Ομί- λου Κύπρου» (ΕΠΟΚ) ὅπου δού- λεψε καὶ ὡς διοικητικὸς σύμθου- λος. Δημοσιογραφει γιὰ ἀρκετὰ χρόνια γύρω σὲ πνευματικὰ ζη: τήµατα. Σπουδάζει ἔα ὰ φιλολο- γία στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Σικά- γου καὶ ἀνακηρύσσετε διδάκτωρ (πρῶτος Ἕλληνας διδάκτωο τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Σικάγου), Συνεργάζεται τακτικὰ στὸ «Θατυτάαν Εενίον» τοῦ Σικά- γου καὶ τὸ «ΑἴπεπεΣ. Προε- δρεύει τῆς ᾿Επιτροπῆς Κυπρια- κοῦ ᾽Αγῶνος τοῦ Σικάγου. ἛἜτοι- µάζει στὰ ἀγγλικὰ μιὰ ἀναλυτι- κἡ ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς λο- γοτεχνίας. Καὶ ἄλλα, ἰδίως στὸ τοµέα τῆς Κριτικῆς. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ δίνω καὶ μιὰ πληροφορία. Τὰ «Κυπριακὰ Γράμματα» ἐνῶ εἴχα.ε πρωτοεκ- δοθῆ τὸ 1934 διέκοψαν γιὰ ἕνα χρόνο, ἔτσι ποὺ τὸν ἑπόμενο χρό νο θὰ μποῦν στὸ εἰκοστὸ ἔτος ζωῆς ἐνεργοῦ. Γιὰ νὰ ἐκτεθῆ κα- λύτερα ἡ συμδολὴ τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς Κύπρου, ἡ διεύθυνση σκοπεύει να ἐκδώση εἰδικὸ πολυσέλιδο τεῦ- χος, στὸ ὁποῖο θὰ συµπεριλαµ- θάνονται καὶ ἐπιλογὲς παλαιῶν συνεργασιῶν, διογραφικὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο ἀμέσως ἤ ἐμμέσως σχετίζε- ται μὲ τὸ περιοδικό. δ.4.54 Β/επιεη, διὰ ατα κουφέττα ἸΑγγλικὰ ἢ / ὕ ἀπορροφητικὴν πένναν ἕνα ζεῦγος κάλτσες ἀνδρικὲς ἀπορροφητικὴν πένναν ϱὰ 8 10. ἢ ἕνα κατόπιν εἰ- ων σε μέσῳ ἀπὸ ἡμᾶς ἐν Λευκωσία, “Ο- διὰ τὰ ὀλίγα τοῦτο μὲ Κ. ΛΗΔΡΑΙΟΥ ΝΑ. γράµµα τῆς καθηγητρί- Ε ας δρος Σοφίας ᾽Αντωνιάδη, ἀπὸ τὴν Ολλανδία, μ᾿ ἔχει κάνει νὰ σκεφθῶ πόσο ἐλαττωματικά ἐ- μεῖς οἱ Κύπριοι προθάλλουµε (ἤ καλύτερα δὲν προθάλλουμε) τὴ, Κύπρο στὸν ἔξω κόσμο. ΄Άσφα- λῶς τὰ τρία τέταρτα τῆς εὐθύνης φέρουν καὶ οἱ ὑπεύθυνοι πνευμα: τικοὶ ἡγέται τοῦ Ἑλληνικοῦ µας Κέντρου, ποὺ συνήθως θλέπουν τὴν Κύπρο καὶ τὰ τῆς Κύπρου μὲ τὸ, φακὸ τῆς ἐπικαιρότητος καὶ τῆς πολιτικῆς (ἤ καλύτερα κομματικῆς) σκοπιµότητος. Οἱ λίγες φωτεινὲς ἐξαιρέσεις δὲν κα- ταργοῦν τὸ» κανόνα, ἀλλά τὸν δείχνουν πιὸ χτυπητά, Μεταφέρω ἐδῶ τὸ σχετικὸ κοµ- µάτι τῆς ἐπιστολῆς: «... «Φέτο, μιλῶντας στοὺς Φοιτητές µου γιὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνες τοῦ Βυ- ζαντίου, ἀνάφερα καὶ τὰ πάθη τῆς Κύπροι. Τὰ παιδιὰ μ’. ἐκοί- ταζαν μὲ τόσο ἀθώα μάτια! ᾿|- δέαν δὲν εἶχαν γιὰ ὅσα εἶναι ἡ ζωή µας. Ἡ Ἑλλάδα καὶ τὰ προ: ὀλήματά της, μένουν πάντα τόσο μακρυὰ ἀπ᾿ τὴ Δύση κι’ ἀπ᾿ τὸ Βορρᾶ. . .». ἀ. 3 δν .. (Υνὠστὸς Φίλος τῆς Νέας Ἑλλά δος καὶ τῆς νεοελληνικῆς λογο τεχνίας ποιητής Ἱ, Ὀωττεί]! ἔχει μεταφράσει στὰ ἀγγλικὰ ἆ- πὸ καιρὸ τὴν «Πάπισσα ᾿Ιωάν- να», τοῦ δαιµόνιου Ροΐδη καὶ ἐἑ- φέτος τὴν ἔχει θγάλει σὲ κομψὸ θιθλίο (ἔκδοση Ὑετδεπογ]ε). «Οταν τὸ µετέφραζα εόθλεπα στὸ Ροΐδη ἕναν ἝἛλληνα Βολταῖρο». Μλοῦ ἄρεσε ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ µεταφραστῆ ποιητῆ καὶ τὸν µετα- φέρω καὶ ἐδῶ. Ενδιαφέρον ἔχει ὁ πρόλογος τοῦ θιθλίου. 'Ο κ. Ὀιττε] το- νιζει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ δυτικοῦ κόσμου γιὰ τὴ νεοελληνικἡ λογο- τεχνία ---ἀποδειξη ἡ μετάφραση καὶ καλὴ ὑποδοχὴ του «Ζορτα» (Καζαντζάκη) καὶ τῆς «Αἰολικῆς Γῆς» (Αἰολία τοῦ Βενέζη). Ἐε ἄλλου τὸ ἔργο τοῦ Καθάφη ὄγαλ. µένο ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα ἄρχισε νὰ ἐπηρεάζῃ τὸ εὐρωπαῖ- κὀ πνεῦμα. Ἕνα θιθλίο ἀσφαλῶς πολὺ ἐνδιαφέρο εἶναι καὶ ἡ «Πά- πισσα ᾿Ιωάννο τοῦ Ροΐδη («Ρο- Ῥ6ο Ίοαωπ» ὡς εἶναι ὁ ἀγγλικὸς τίτλος), Υ) αὐτὸ ὁ κ. Ὀυττε]] τὸ ἔδωσε στὸ ἀγγλόφωνο κοινὀ μὲ ἕνα πολὺ ὃ αφωτιστικὸ γιὰ τὸ ἔργο πρόλογο. ΄ Θεωρῶ σκόπιμο νὰ ἐπαναφέ- ρω στὴ µνήµη τοῦ ἀναγνωστικοῦ µας κοινοῦ τὰ σπουδαιότερα ἔρ- γα τοῦ φιλέλληνα ποιητῆ ΄ κ. Ὀυιττε]!, Υιὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἀγγλι- κἡὴ κριτικἠὴ ἔγραψε εὐνοϊκότατα. Το «Ῥτοδρετο,ς ΟΕΙ]Σ εἶναι ἕνα ἔργο του ποὺ ἀφορᾶ τὴν Κέρκι- ρα. Τὸ «ΕεεςΏίοι5δ οι ϐ ἹΜατίπε Ἠεπις» εἶναι ἀπὸ τὰ τε: λευταῖα του ἔργα ποὺ ζῆ καὶ κι- νεται µέσα στὴ Ρόδο. 'Ἡ «ΦαΡΡΙΟ» μιὰ τρίπρακτλ σὲ στί- χους τραγωδία μαζὶ μὲ δύο ἄλλες συλλογὲς τὶς «Α ρτὶναίε οοἵη- {ΥΣ κοὶ «Οἶᾷες Ρ]αΐπς απά Ῥεορ]ε» ἀποτελεῖ τὸ ὣς τὸ τώ- ρα τυπωμένο σὲ θιθλίο ποιητικό ἔργο. Νὰ εὐχηθοῦμε νὰ περιληφθῇ καὶ ἡ Κύπρος σ᾿ ἕνα ἐμπνευσμέ- νο καὶ φιλελληνικό τόμο του ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Θεωροῦμεν καθῆκον, ὅπως καὶ διµοσίᾳ εὐχαριστήσωμεν ὅλους τους καταθέσαντας στεφάνους, τοὺς συλλυπηθέντας ἡμᾶς καὶ κ } τοὺς καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπον συµ µετασχόντας εἰς τὸ ἐκ τοῦ θα- νάτου τοῦ προσφιλοῦς µας συζύ- γου καὶ πατρὸς Παναγιώτη Νέ- µιτσα, πένθος µας. Ἡ χήρα, τὰ τέκνα καὶ ᾿λΦιποὶ συγγενεῖς. Λεμεσὲς 6ό)3)54. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Δημοπρασία Γνωστοποιεῖται ὅτι κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς θ᾽ ἀρχίσουν νὰ δη- μοπρατοῦνται ἐν Κτήματι τὰ ἆ- Κόλουθα κτήµατα τοῦ ἐν Αὐστρα- λίᾳ κ. Κωνσταντίνου Στεφανο- πούλου, τὰ εὑρισκόμενα ἐν Κτή- ματι -α) ἝἛνα χωράφι ἐκ 3 στρεµ- µάτων κείµενον εἰς Κτῆμα, εἰς τοπ. «Κάτω ἜΑλετρον, Αης Γε ώρκης» ὑπὸ ὅρια Μεχμὲτ ᾿᾽Αλῆ Χότζα, Νεόφυτος Μιχαὴλ καὶ δρόμος περιγραφόµενον εἰς τὸν τίτλον ὑπ᾿ ἀρ. 12642 ἡμ. 7)9) 1920. ϐ) Ἕνας περθολότοπος ἐκ 2 προσταθιῶν κείµενος εἰς Κτῆμα εἰς τοπ. «Σιήρδαλος» ὑπὸ ὅρια Ἑλένη Γιαννῆ, Μαγδαληνή, καὶ Ἱεόφυτος, περιγραφόμενον εἰς τὸν τίτλον ὑπ᾿ ἀρ. 12645 ἡμ. ]) 9) 1920. Υ) Ἕνας περθολότοπος ἐκ 2 προσταθιῶν κείµενος εἰς Κτῆμα εἰς τοπ. «Σιήρδαλος» ὑπὸ ὅρια Γιαννῆς, Αλουλλᾶ Χασάν, δρόμος καὶ Νεόφυτος, περιγραφόμενος στὸν τίτλον ὑπ ἀρ. 126643 ἡμ. 7)9)1920. :δ) Διάφορα δένδρα καὶ κάθε δέκα µέρες 12 ὧρες νερόν, ἀπὸ τὴν πηγὴν ὰ «Σιήρδαλλος» κατά τὴν. νύκτα κείµενα εἰς Κτῆμα εἰς τοπ. «Σιήρθαλο» ὑπὸ ὅρία Σταυρινή, Μουλλᾶ Χασὰν, δρό- μος καὶ Νεόφυτος, περιγραφόµε΄ να εἰς τὸν τίτλον ὑπ᾿ ἀρ. 12641 ἡμ. 7)9)1920. , ε) Τέσσαρες χρυσοµηλιές, δέ κα συκαµινιές, τέσσαρες τρεµιδί΄ ἐς, καὶ ό Ώρες νερὸ κάθε 5 μέ- ρες, κείµενα εἰς Κτῆμα «τοπ. «Σιήρδαλλος» ὑπὸ ὅρια Χατζή μαρικκοῦς, 2 µέρη Νεόφυτος Καὶ Νεόφυτος, περιγραφόµενα εἰς 1 τλον ὑπ ἁρ. 12644, ἡμ. 9) 1920. Ἡ παράδοσις θὰ Υίνη, ἐὰν ἡ τιμὴ εἶναι συμφέρουσα τὴν Κυρ ακὴν 14)3)54, ὥρα 12.30 μ.. εἰς τὴν Πλατεῖαν Δικαστηρίὼ Πάφου. ΄ Διὰ περισσοτέρας πληροφορί΄ ας ἀποτείνεσθε πρὸς τὸν κ. πα δρον Γαλατόπουλον, Δικηγόρο ἐν Κτήµατι, Πληρεξούσιον Α΄ τιπρόσωπον τοῦ ἰδιοκτήτου. Ὑπούθυνος -- Ιδιοκτήτης Τόποις: «Κέομὲρ Ατὸ. ᾿Οδυσσωὼς Ἰσαγγαείθης, τοις ο Αενλάδα

Title Subject Page
ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 6p
ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΝΑ ΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΟΝ 6p
Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ 6p
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΓΚ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6p
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Πολιτισμός 6p
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 5p
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 5p
Εξωτικές Ωμορφιές! 4p
Η γεωργία στη Γραφή Γεωργία 4p
Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ 3-4p
ΑΛΟΓΟΚΡΙΤΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑΝ Πολιτισμός 3p
Ο πραματευτής 2p
Προσέξετε, όταν χορεύετε... 2p
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ 2p
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ Κυπριακό 1p
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 1p
Ο Υπουργός του Συντονισμού κ. Μαρκεζίνης, συνοδευόμενος υπο του αναπληρωτού. 1p
ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ 1p
Η ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΧΟΝΔΟΥΡΑΣ, ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΗΣ ΕΞ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 1p
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΠΟΚΙΩΝ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΗΚΟΥΣ Ιατρική 1p
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΕΚΔΙΔΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 1p
ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ 1p
Ο ΝΑΓΚΙΜΠ ΔΕΝ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΝΕΑΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΟΥΕΖ 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Αθλητισμός 1p
ΚΛΑΔΟΣ ΞΗΡΑΣ ΕΛΑΙΑΣ 1p
ΠΟΤΕ ΠΕΡΑΤΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΔΕΞΙΩΘΗ ΠΕΡΙ ΤΑ 200 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ 1p