Back

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, 1980-01-01

2ΣΕΑΙ44 8 ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Δεν υπάρχει πια καμιά αμφιθολία πως οἱ µέχρι τώρα ενέργειες της Κυθέρνησης για επίλυση των προσφυγικών προθλημά- των ήταν σπασµωδικές, ανεπαργείς οιαι α” προγραµµάτιστες. Ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις, που η κυθέργηση πήρε κα: ποιες αποφάσεις, παρατηρήθηκε ασυνέπεια στην υλοποίησή-τους. Διμαιολογήμένα το Δ. Συμθούλιο της Οργάνωσής-μας αποφάσισε να απευθυν- θούμε απ᾿ ευθείας στον Πρόεδρο της Δη- µοκρατίας, σαν µια τελευταία προσπάθεια προώθησης και επίλυσης των σοδαρώ» προσφυγυκών προθληµάτων. Αναμένουμε ό- τι η παρέµέαση του Προέδρου της Δηµο- κρατίας Θα εἶναι άµεση και απστελεσµα- τική. Ἡ υπομονή και η καλή-μας θέληση έχουν εξαντληθεί. Ἡ ανοχή-µας έχει φτά- σει ὅτο απρογώρητο. Ἐξωθούμαστε σε δυ- ναµικό ανῶνα και δε θα φτοίµε εμείς για τις οποιεσδήποτε συνέπειες. Την ευθύνη θα την φέρει ακέραια η Κνυθέρνηση. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Το οσγύον Αναλυτικὀ της Λημοτικής Ἐλνπαίδευσης συντάκτηκε το 1960 Από τότε σημειώθηκαν ραγδαίες εξε- λίξεις στην επιστήμη και την πεγνολογία που ἐπηηέησαν τους πφοπηνατολ,«μούς και την παιδονωγικἡ υυγολανία. Στον Κυ: πρισκό γώρο δισληαματίστηκαν συνταρα- κτὺμά γενονύήτα Γ{προδοσία, πραξικόπημα, εισθολή, ξεριζωµός). Για όλους αυτούς τους λόγους η ΠΟΕΑ τα πελευταία χρόνια υποστήριξε τή σύντα- ἔη ενός νέου δυναμικού αναλυτικού προ- γράμματος. Το 1977 κληθήκαµε επίσηµα από το Υπουργείο Παιδείας να συμμετάσχουµε σε ε»δοτµηµατικές «απιτροπές σκοπός των - ποίων ἦταν η σύνταξη ενός γέου Αναλυ- τικού. Είναι ή πρώτη φορά στα Κυπρια: κά εκπαιδευτικά χρονικά πουν η Κνυδέρνη- ση καλεί εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη σύνταξη αναλυτικού προγράµµατος. Πιούτο ουνυστά δημοκρατική διαδικασία για: τι ο δάσκαλος, ὡς Φοθέας της εππαιδευ- τικής πράξης, που θα κληθεί να το εφαρ: µόσει, πρέπει να έχει και λόγο στη σύντα: ξή-του. Ἡ ΠΟΕΔ εἶναι πρόθυμη να συνεργα- στεί µε το Υπουργείο Παιδείας καὶ για τη δοκιμαστική εφαρµογή του Νέου Αναλυτι- κού Ἰρογράμματος. Γι αυτό και έκαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις η εφαρµογή τω αποίων, πιστεύουμε, θα θοηθήσει στην ε- πιτυχή εφαρµογή-τον. α) Ίρέπει να γίνει λεπτομερής ενη- µέρωση των δασκάλων πάνω στις αρχές και τους στόχους του Πέου Αναλυτικού ἀρογράµµατος. β) Να διατεθεί χρόνος για επιµόρφω- ση των επηρεαξοµένων δασκάλων και γ) ὕα παρασχεθούν θοηθητικά µέσα. Ἡ ικανοποίηση των πιο πάνω εισηγή- σεων θα διασφαλίσει την επιτυχή εφαρµο- Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ « γή-τονυ, υπό την έννοια ότι η αξιολόγηση που θα ακολουθήσει τη δοκιμαστική εφαρ- µογή-του θα αποδείξει αν το ἰδιο το Ανα- Άυτικό αξίζει να εφαρµοσθεί καθολικά. Είναι γι’ αυτό το λόγο που το Διοικη- τικό Συμέούλιο αποφάσισε κατά την τελευ: ταία-του συνεδρία ότι στο παρόν στάδιο ενδείκνυται να δοθεί σημασία στην ενηµέ- ϱωση και επιμόρφωση Των δασκάλων. ΠΡΟΛΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΑΘΕΣΕΙΣ Πέρασαν δυο ολόκληροι µήνες από τό- τε που τέλειωσαν οι συνεντεύξεις για τις προαγωγές σε Βοηθούς Διευθυντές κι α- κόμα να ανακοινωθούν τ) αποτελέσματα. Οι δάσκαλοι που κλήθηκαν στις συνεντεύ- ἒεις διαρκώς διερωτούνται, και µε πο δί- καιό-τους, πότε θα ϐγουν οι προαγωγές. Αναμένουμε ὅτι η Ἐπιτροπή Ἑκπαιδευτι- μής Υπηρεσίας θα ανακοινώσει τις προα- γωγές το ταχύτερο, για να εκλείψει η αθε- ξαιότητα και ή αγωνία που νιώθουν οι εν- διαφερόµενοι συνάδελφοι. ΄Ἔγα θέµα πολυσυζητηµένο εἶναι και οἱ µεταθέσεις. Για το σιρὀθληµα αυτό γρά- ψαμε αρκετές φορές, χωρίς δυστυχώς οι αρµόδιοι να του δώσουν κάποια Λύση. Ἑ- µείς εκφέραµε τις απόψεις µας φαι µιλή- σαµε για τις αρχές που πρέπει να τηρούν- ται προκειµένου οι μεταθέσεις να είναι δί- καιες και αποδεκτές. ΄Όταν ο δάσκαλος γνωρίζει πως κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας-του θα εργαστεί σε μακρινές θέσεις καὶ µετά από ορισμένα χρόνια θο µοτατεθεί πιο κοντά προς την κατοικία”τοι δε θα αντιδράσει στη µετάθεσή-του. Το {- διο και ο δάσκαλος που υπηρετεί σ᾿ ένο σχολείο ορυσµένα χρόνια και μετατίθεται σ᾿ άλλο δε θα ὁυσανασχετήσει αν τούτο γί: νεται µε ϐΕάση ΚΝαθολωά κριτήρια. Ἡ έγκαιρη ανακοίνωση των µεταθέσεων ϐοη: θά -στον προγραμματισμό της εργασίας και στην απαλλαγή του δασκάλου από το άγχος που πον διακατέχει κάθε χρόνο. Ο καιρός των µεταθέσεων δεν είναι µακριά. Ελπί. ἔουμε πως οἱ αρμόδιες υπηρεσίες θα λά. έουν σοδαρά υπόψή-τους τις απόψεις των δασκάλων, γία να µῆ δουν πάλι τους δια: δρόμους των γθαφείων-τους γεµάτους απὲ παραπονούµενους συναδέλφους. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ Τα γεγονότα που συνέθηκαν πρόσφα- τα σε σχολεια τῆς «άργακας και «Ίεμεσον, όπου φασισευκά σζοιχεια προκαλεσαν επει- σοοια που θυμιςουν προπραξικοπήµατικες καταστάσεις, µας προκαλουν εγαλη ανη: συχυα. ΄ Οχι µονο σαν εκπαιδευτικοί αλλα αι σαν Ἀύπριοι πολίτες που σιονούµε αυ- τό τον τόπο ὃεν μπορούμε ν᾿ ανεχθούµε την αναδίωση του «φασισμού. Καταθικαζουµε τις φασιστικές αυτές πράξεις -αι καλούμε την Κυδέρνηση να Ἀτυπήσει το κακό στη ρἰζα-του προτού είναι αργά. Ὁ αγώνας που πρέπει να διεξάγουµε είναι η απελευθέρω- ση της σ,λαδωµένης-µας Ἀύπρου και όχι η ολοκλήρωση της καταστροφἠς της. 4εν πρέσει ν’᾿ αφεθεί η γεολαία-μας να παρα: συρθεί από τους εχθρούς της πατρίδας-μας που συνεχώς απεργάζονται τον αφανισµό- µας. Οι δάσκαλοι εἶναι έτοιμοι ν᾿ αγωνι- στούν εναντίον των θέθηλων εχθρών του νήησισύ-μας. Δεν έχουµε περυθώρια για τέ- τοια ανοχή. Ἀαλούμε τους νέους-μας να συσοπειρωθούν γύρω από την εκλελεγµένη πολιτική-μας ηγεσία και να στρατευθούν για τη σωτηρία της πατρίδας που την πρόδωσε ο φασισμός. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Με την ευκαιρία του συνεδρίου της Ὁμοσπονδίας Εθνικής Εκπαίδευσης της Γαλ- λίας που πραγματοποιήθηκε απὀ τις 27 του Γενάρη ώς την 1.2.80 η ΠΟΕΔ απέστειλε το Πιο κάτω τηλεγράφημα: «Ἡ Παγκύπρια Οργάνωση Ἑλλήνων Δα- σκάλων εύχεται πλήρη επιτυχία στο συνέ- δριό-σας. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα παραθιά- ζονται θάναυσα στην Κύπρο κατόπιν της Τουρκικής εισθολής το 1974. Ζητούμε την αλληλεγγύη και υποστήριξή-σας για Την απο- κατάσταση τῶν ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρήνη στην Κύπρο». ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΟΓΙΑΣ Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Λήμνου, που ως γνωστό ἐχει υιοθετήσει εδώ και δύο χρόνια, µαζί µε το Δήμο Λήμνου το Προ- σφυγικὀ σχολείο Μενόγιας Λάρνακας εισέ- Φερε µε την ευκαιρία των Χριστουγέννων το ποσὀ των Ε86 για τα παιδιά του Σχο- λείου, Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Στυ- λιανός Πέτρου ευχαριστεἰ και µέσω του «Εκπαιδευτικού» το Δ. Σ. Λήμνου για την ευγενική προσφορά-του. ΓΕΝΑΡΗΣ 1960 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΡΙΠΝ ΕΚΠΛΙΝΕΥΤΙΚΙΝ ΣΤΗΝ ΚΙΠΡΟ Στις 21 του Γενάρη έφθασαν στην Κύπρο δυο ομάδες εκπαιδευτικών απὀ τη Συρία για επταήµερη εκδρομή στο ελεύθερο τµήµα του νησιού-μας. Οι δυο οµάδες αποτελούνταν απὀ 69 δων -- Δημοτικής, Μέσης, Ανωτέρας και Συρίας. Η ΠΟΕΔ, απὀ την οποία οι Σύριοι εἰ: χαν ζητήσει σχετικές διευκολύνσεις για ξε- νάγηση, διαµονή και διακίνηση, µε τη ου: νεργασία των άλλων εκπαιδευτικών ορύα- νώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και της Συ- ριακής Πρεσθείας κατάρτισαν γι΄ αυτούς πλήρες πρόγραµµα που περιλάµθανε επισκέ- Ψεις σε Δημοτικά Σχολεία της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Πάφου καθὼς και επι- σκέψεις σε οχολεία Μέσης Παιδείας στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Περιλάµθανε επίσης επισκέψεις σε Προ- οφυγικούς καταυλισμούς, σε μουσεία, 'σε αρ” χαιολογικούσο χώρους και σε αξιοθέατα μέ- ρή στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στο Τρόοδος, στη Λάρνακα και στην ελεύ- θερη Αμμόχωστο. Κατά τη διάρκεια της εδώ παραµονής- τους οι Σύριοι εκπαιδευτικοί έτυχαν κάθε δυνατής διευκολύνσεως απὀ στελέχη της οργανώσεώς µας. Το θ6ράδυ της 24ης |α- νουαρίου οἱ τρεις εκπαιδευτικές Οργανώ- σεις ΠΟΕΔ - ΟΕΛΜΕΚ -- ΟΛΤΕΚ παρά» θεσαν δείπνο προς τιµή των φιλοξενουμέ- Η ΠΟΕΑΔ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΝΤΕΚΤΑΣ ΝΑ ΕΠΟΙΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΟ Μετά την εξαγγελία της απειλής του Τουρκοκυπρίου ηγέτη κ. Ντεκτάς να εποικἰ- σει την τουρκοκατεχόµενη πόλη της Αμµο- χώστου και να θέσει σε παράνοµη Άειτουρ- γία τα ξενοδοχεία-ης η ΠΟΕΑ απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Ε- θνών την πιο κάτω διαμαρτυρία: «Η Παγκύπρια Όργάνωση Ελλήνων Δα- σκόλων (ΠΟΕΔ) καταδικάζει έντονα την πρόθεση του Τουρκοκυπρίου ηγέτη κ. Ντε- κτάς να εποικίσει την πόλη της Αμμοχώ- στου. Σας καλούμε να πάρετε τα κατάλληλα µέτρα για παρεμπόδιση της πραγµατοποίη- σης αυτής της απειλής η οποία παραθιάζει τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό πρόθληµα». εκπαιδευτικούς όλων των θαθμί- Ανωτάτης εκπαίδευσης της γων σε νυκτερινό κέντρο της Λευκωσίας. Οι Σύριοι εκπαιδευτικοἰ επεσκέφθησαν το θρονί και κατάθεσαν στεφάνι στον τἆφο του Εθνάρχη Μακαρίου, τον οποίο η χώρα- τους εκτιμά ιδιαίτερα για τους αγώνες-του για την ελευθερία της πατρίδας-του και για την επικράτηση Των αρχών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης σ᾿ όλο τον κόσμο. Αντιπροσωπεία-τους επισκέφθηκε φιλο: Φφρονητικά τον Ὑπουργό Παιδείας Δρα Χρυ. σόστοµο Σοφιανό προς τον οποίο εκφράσα- νε την εκτίµησή-τους για το Επίπεδο των σχολείων-µαα. Ἐκφράσανε την πλήρη αλλη- λεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών και του λαού της Συρίας στον αγώνα του Κυπριακού λαού και τόνι- σαν πως ο αγώνας για απελευθέρωση και δικαίωση τόσο της Κύπρου όσο και της Συρίας είναι ταυτόσηµος γιατι ο εχθρός εἰ- ναι ο ἴδιος και έχει τους ἴδιους στόχους. Τέλος τόνισαν την ωφελιµότητα της ανταλ- λαγής επισκέψεών μεταξύ των εκπαιδευτι- κών Κύπρου και Συρίας, πράγµα που συµ- θάλλει τα μέγιστα στην περαιτέρω σύσφιγξη των φιλικών δεσμών ανάµεσα στις δυο χώ- ρες. Οι Σύριοι εκπαιδευτικοί αναχώρησαν επιστρέφοντες στη χώρα-τους στις 28 του Γενάρη αποκοµίζοντες, όπως τόνισαν, τις καλύτερες εντυπώσεις απὀ την Κύπρο για τη θερµή υποδοχή και τη φιλοξενία που εἶχαν και Ιδιαίτερα για τα φιλικά αισθήματα και την εγκάρδια ατμόσφαιρα που συνάν- τησαν παντού κατά τη διόῤκεια της επταή- µερης παραµονήςσ-τους στο νησί-μας. 0 κ. Ἀ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΒΑ Κατά τη συνεδρία του στις 18.1.80 το Διοικητικό Συμθούλιο της ΠΟΕΔ εξέλεξε στη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Αργυρό Κωνσταντίνου. Τη θέση αυτή κατείχε. προη- γουµένως ο κ. Ανδρέας Τσιντής ο οποίος ζήτησε να απαλλαγεί απὀ τα καθήκοντά-του για προσωπικούς λόγους, ΚΛΙΛΚΙ ΠΡΙΡΓΗΝ ΤΥΤΗΤΗΣΕ ΝΕ ΤΙΣ ΓΛΙΣΕΡ ΣΥΛΛΑ ΝΙΤΗΙΛΙΛΤΟΙ Πραγματοποιήθηκε στις 16 του Γενάρη σύσκεψη εκπροσώπων συνδικαλιστικὠν ορ- γανώσεων µε αρµοδίους Ὑπουργούς και υ- πηρεσιακούς παράγοντες και συζήτησαν τα αιτήµατα των οργανώσεων που υποθλήθη- καν σ5 κοινό υπόµνηµα τον περασμένο Δε- κέµθρη. Στη σύσκεψη πήραν µέρος οι Ὑπουργοί Οικονοµικών κ. Αυξεντίου, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Θεοδούλου, Ε- µπορίου και Βιοµηµανίας κ. Παπαγεωργίου, Υγείας Δρ Μικελλίδης και Δικαιοσύνης κ. Μιχαηλίδης καθώς και υπηρεσιακοί παρά- γοντες. Από συνδικαλιστικής πλευράς πήραν µέρος εκπρὀσώποι των ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, Συνδέσμου Α- στυνοµίας και των Επιθεωρητών Μέσης και Δημοτικής εκπαίδευσης. Οἱ εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ορ- γανώσεων επανατόνισαν την ανάγκη για τα- χεία επίλυση των προθληµάτων των εργα- ζοµένων για να ενισχυθεί το οικονομικό µέ- τωπο προς το ουμφέρον του αγώνα για τη σωτηρία και τη δικαίωση της πατρίδας-μας. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ δόθηκε η διαθε- θαίωση ὁτι επίκειται η εισαγωγή-του και ότι οπωσδήποτε θα εφαριοσθεί µέσα στο 1980. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Δηλώθηκε ὅτι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην επε- ξεργασία του σχεδίου. Το σχέδιο θα συμ- πληρωθεί ώς το φθινόπωρο και θα παρου- σιασθεί στο Ὑπουργικό Συμθούλιο για συζή- τηση. Δόθηκε η υπόσχεση ότι-οι οργανώσεις θα ενημερώνονται για την πορεία της εργα- σίας ανἀὀ τρίμηνο. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ: Η Κιυθέρνηση ανόάλαθε να προθεἰ σε διαθήµατα στη Βουλή ώστε να επισπευσθεί η ψήφιση των νοµοσχεδίων για δηµιουργία Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης και Ανάπτυξης Γης. ᾿΄Όσον αφορά τα ενοίκια ο αρμόδιος Υπουργός ανάφερε ότι µέχρι το τέλος Μαρτίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο ώστε να καλύπτονται και οἱ µη πρόσφυγες ενοικιαστές. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Θα αναθεωρηθούν τα κριτήρια ώστε μεγαλύτερος αριθµός παν διών δυσπραγούντων προσφύγων και µη να απολαμθάνουν τη δωρεάν παιδεία ώς Την Στ᾿ τάξη των Γυμνασίων. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Τονίστηκε ότι επαν- δρώνεται το τµήµα που χειρίζεται τα θέµα- τα των τιμών και όπου είναι αναγκαίο θα γίνει επέκταση του ελέγχου εμπορευμάτων. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Η Κυθέρνηση προσδί δει προτεραιότητα στην πάταξη της φοροδια” φυγής και θα προωθήσει θέσπιση νοµοθεσί- ας για τη φορολογία των κεφαλαιουχικών κερδών. Θα διατηρήσει, επίσης, την ἑκτα κτη εισφορά. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ τόνισαν την ανάγκη δίκαιης κατανοµής τών φορολογικών θαρών και ζήτησαν θέσπιση νομοθεσίας για Φορο- λογία του πλούτου. Ζήτησαν, επίσης, να .ε- πανεξετασθεί ο Νόμος για το Φόρο Εισοδή- µατος. Σύντομα θα υποθάλουν και σχετικό υπόμνημα πάνω στο θέµα τούτο. Οι οργανώσεις θα συνέλθουν και πάλι για να μελετήσουν την πορεία επίλυσης των προθλημµάτων. Δεν θα επιτρέψουν τη δηµιουρ” γία στασιμότητας γύρω απὀ τα σοθαρά οἱ- κονοµικο-κοινωνικἀ προθλήµατα που πλήτ- τουν Ιδιαίτερα τις τάξεις των µελώντους. 24144 3 ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙς«Α ΘΕΜΑΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μια σειρἀ απὀ φροντισµένες εκδόσεις ήρθαν τον τελευταίο καιρό να καλύψουν ένα µέρος του µεγόλου κενού που τόσο εμείς όσο και ἀλ- λοι πιὸ υπεύθυνοι παράγοντες επισηµάναµε απὀ καιρό ότι υπάρχει στο χώρο του σχολικού αναγνωστικού θιθλίου. Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πήραμε τελευταία το λεύκωμα «Ο Μα- κάριος µε τα μάτια των παιδιών», που εκ δόθηκε απὀ το Τµήµα Δημοτικής Εκπαίδευ- σης του Υπουργείου Παιδείας τον Απρίλη του 1979. Είναι ἑνα μικρό θιθλιαρόκι, θ/9Χθίῷ Ἰν. Το προλογίζει κατάλληλα ο Υπουργός Παι- δείας, Δραςο Χρυσόστομος Σοφιανός. Στις 50 οελίδες-του, περιέχει 87 έργα ζωγραφ!- κής, λινοτυπικής και µε μελάνι (41 έγχρω- μα και 486 µονόχρωμµα), που έγιναν στο μό- θηµα της Τέχνης απὀ παιδιά των Δηµοτι- Κών-μας Σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 4977 --78. Το λεύκωμα αυτό, µε τα έργα που πα- ρουσιάζει, δείχνει, από τη µια, τη μεγάλη συγκίνηση, που προκάλεσε στις παιδικές ψυ- χὲο ο θάνατος του µεγάλου-μας ηγέτη Αρ- χιεπισκόπου Μακαρίου κι απὀ την άλλη το Ψηλό επίπεδο της τέχνης στα Δημοτικά-μας σχολεία. Τα όργα που περιέχει το λεύκωμα, πα: ρουσιάζουν µε τα µάτια των παιδιών όλες τις πτυχές της πολυκύμαντης ζωής Εκείνου «που ταυτίστηκε µε την Κύπρο και τον α- γώνα-της για λευτεριά κι επιθίωση». Ο Μα- κάριος και τα παιδιά, ο Μακάριος θοσκός, στον Κύκκο, Αρχιεπίσκοπος, στις Σεϊχέλ- λες, επιστροφή, εν µέσῳ του λαού-του. ο Μακάριος στα θρησκευτικά και κοινωνικά- του καθήκοντα -- θαπτίσεις, λειτουργίες, επισκέψεις, οµιλίεςο. Ο Μακάριος γλυτώνει απὀ τις δολοφονικές απόπειρες και το πρα- Εικόπηµα. Ἡ Τούρκικη εισθολή µε τα επα- κὀλουθά-τηςο. Ο Μακάριος ξανά στην Κύ- προ -- υποδοχή-του, σε προσφυγικούς κα: ταυλισμούς, µε τους συγγενείς των αὖγνοου- µένων. Ο σταυρός του μαρτυρίου. Ο Μα- κάριος πεθαίνει -- προσκύνημα της σορού, ο λαός τον αποχαιρετἀ, η νεκρική πομπή, προς το Θρονί. Στο Θρονί -- ο κόσμος δεν ξεχνά τον ηγέτη-του, Χίλιοι Μακάριοι συνε- χίζουν τον αγώνα. Μας θλέπει από ψηλά. Ο Μακάριος ζει. Μαζί-Του για πάντα. Είναι ἄξιοι συγχαρητηρίων, όσοι εργά- στηκαν για να παρουσιαστούν τα έργα των παιδιών στο λεύκωμα «Ὁ Μακάριος µε τα µότια των παιδιών», Ιδιαίτερα ο επιθεωρη- τής Τέχνης κ. Κώστας Οικονόμου. Περιµέ- νοµε κι άλλα παρόμοια λευκώματα, που να δείχνουν µε τα μάτια των παιδιών τις διά- φορες ήλευρές της ζωής του λαού-μας -- κοινωνικές, θρησκευτικές εκδηλώσεις, αγρο- τικήἠ ζωή καθώς και απὀ την ιστορία-μας και απὀ την πολιτιστική-μας παράδοση. Τέ- ποια έργα ἆμα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, προθάλλουν τον πολιτισµό-μας στους ξένους και συμθάλλουν στον αγώνα-μας για λευτε- ριά. Γ. ΒΕΛΑΖΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ἛἜχουμε σήµερα στα χἑρια-μας το «Κυ- πριακὀ Ανθολόγιο» για παιδιά του δηµοτι- κού σχολείου που µια ομάδα εκλεκτών εκ- παιδευτικών και πνευματικών ανθρώπων του τόπου-µας κυκλοφόρησαν µε σκοπό να µυή- σουν τα παιδιὰ των πιο μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου στην Κυπριακή λο- γοτεχνία και να τα φέρουν πιο κοντά στις πηγές και τις ρίζες της φυλής και του τό’ που-τους. Στο θιθλίο αυτὸ ανθολογούνται πάνω απὀ 190 Κύπριο! συγγραφείς και λογοτέ- χνες µε ένα κατά κανόνα «αντιπροσωπευτι- κὀ» έργο ἡ απόσπασμα απὀ έργο-τους. Το αντιπροσωπευτικό το γράφωώ΄ µε ε- πιφύλαξη γιατί εἰμαι θάέδαιος πως εκείνοι που ἑκαµαν την ανθολόγηση χρειάστηκαν πολλή σκέψη και προθληµατισμό ώσπου να αποφασίσουν τἱ θα έπαιρναν απὀ τον κάθε συγγραφέα. Τα κείµενα αντιπροσωπεύουν µια πλα- τειἁ χρονική περίοδο και µια µεγάλη ποικι- λία θεμάτων ὀχι µόνον όσον αφορά στο εἰ- δος της λογοτεχνίας αλλά και στο περιεχό- μενο. Ἡ ποίηση, κλασσική και μοντέρνα, η σάτιρα, ο διάλογος, το δραµατάκι, το χΧρο- νογράφηµα, το διήγηµα, το αφήγημα, η λαο- γραφία κλπ. είναι µερικά απὀ τα είδη που εκπροσωπούνται στο «Κυπριακό Ανθολόγιο». 'Οσον φορά στο περιεχόµενο των κέι- µένων τα περισσότερα αναφέρονται στους αγώνες και τις θυσίες του λαού-μας για ελευθερία και δικαιοσύνη και άλλα στην κοινωνική, τη θρησκευτική και την αὗροτι- κή ζωή του τόπου-µας. Την ἐκδοση που εἶναι αφιερωμένη στη μνήμη του Εθνάρχη Μακαρίου επιμελήθηκε ο τµηµατάρχης Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως κ. Νίκος Παπαξενοφώντος και την ΠΡΟΛΟ- γίζει ο Ὑπουργός Παιδείας Δρ Χρυσόστομος Σοφιανόο. Το ανθολόγιο εἶναι ὠωραιότατα διακοσμημένο µε µοτίθα Βασισµένα πάνω στην Κυπριακή λαϊκή τέχνη. Παρόλο που οι άνθρωποι που έφεραν σε πέρας το κατά τα άλλα ὀχι και τόσο εὐκολο έργο της ανθολόγησης των Κυπρί- ὧν λογοτεχνών τονίζουν ότι το ανθολόγιό- τους δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα αναγνωστικἀ θιθλία του σχολείου, εμείς ει- σηγούµαστε ὁπως το «Κυπριακό Ανθολόγιο» χρησιµοποιείται συχνά απὀ τους δασκάλους- µας σαν υποκατάστατο του αναγνωστικού- τους Ιδιαίτερα στις µεγάλες τάξεις γιατι το περιεχόµενο των ᾿κειμένων-του ανταποκρί- νεται πλήρως στους σκοπούς και τιο επι- διώξεις του σχολικού αναγνωστικού. Το «Κυπριακό Ανθολόγιο» δεν εἶναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, πιστεύουμε, προσπάθεια ανθολόγησης των Κυπρίων λο- γοτεχνών. Η Κυπριακή λογοτεχνία και η εισαγωγή-της στα σχολεία-μας παραμένει α- κόµα ένα καφτό πρόθληµα στους κόλπους της Κυπριακής εκπαίδευσης, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Ἓνδοση: Υπηρεσία Ἐκπαιδευτικής Ῥαδιοφωνίας. Η οσυµθολή της υπηρεσίας Εκπαιδευτι- κής Ραδιοφωνίας στην Κυπριακή εκπαίδευ- ση είναι γνωστή και αδιαµφισθήτητη. Με ποικίλα προγράµµατα τόσο απὀ το ραδιό- Φωνο όσο και απὀ την τηλεόραση αλλά και µε διάφορες εκδόσεις, η υπηρεσία εκπα!δευ- τικής ραδιοφωνίας 6άζει καθημερινά όχι το λιθάρι-της αλλά το αγκωνάριτης στο ΟΙΚο- δόµηµα της Κυπριακής εκπαίδευσης. ᾿ Το θιθλίο «Όι προθολείς» εἶναι ο τε- λευταίος κρίκος της αλυσιδωτής και εξελισ- σόµενης προσφοράς της υπηρεσίας. ΓΕΝΑΡΗΣ 19860 σὅσο Γιέλλα--Γ]αῖϊῖς Πάει καιρός που άθελα ζω μόνος, µακρυά-σου. Γλυκειά µου μένει ανάµνηση η δροσερή οµορφιά-σου. Κατατρεγµένος έφευγα νόμιζα θα γυρίσω Θα μ᾿ ἁρπαζες αν µπόραγες να µε τραθήξεις πίσω. Γιατι είχα μπλέξει εγώ για σε ονείρατα χιλιάδες. Χαράς τραγούδια ν᾿ αντηχείς κι αγάπης μαντινάδες. Στέρεψαν ὁμώς οι πηγές µαδήσαν τα φτερά-σου. Στάκτη σκεπάζει τα όνειρα και λάσπη τα νερά-σου. Με αἱμα πολύ ποτίστηκαν οι κάµποι-σου κι οἱ λόγγοι χωριό-µου κοσμοξακουστό θυµίζεις Μεσολόγγι. Του Αθθαείου-σου οἱ πλατειές δαντελωτές καµάρες έχουνε γίνει απὀ χαράς ..μοιρολογιού κιθάρες. Στους τοίχους τους πανύψηλους στις πέτρες-του τις όγιες σέρνονται οχιές φαρμακερές φωλιάζουν κουκουθάγιες. Κι από το τετρακάµαρο καμπαναριό η καμπάνα θουθάθηκε κι ηρωικό δεν τραγουδάει παιάνα. Του ϐθάρθαρου κατακτητή σαν άκουσε την µπάντα το «ράλω η πόλις» σήμανε και σώπασε για πάντα. Να πέσω στην αγκάλη-σου γαλήνη να µεθύσω κι ας είνα! και στον ύπνο-μου χΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Και το γλυκό χαμόγελο και το καλωσυνάτο του φύλακα, το σάρωσε του Αττίλα το φουσάτο. Κι η Παναγία τ᾽ άσπρα-της µε τη λευκή-τους λάμψη δε θέλει πια να τα φορεί και μαύρα τάχει θάψει. Βλέπω γρηές, µεσόκοπες γυναίκες νηές να σιούνται να θγάζουν τις µαντήλεςσ-τους και να μοιρολογιούνται. Και τα παιγνίδια των παιδιών στην κεντρική Πλατεῖα | γινήκαν αναστεναγµοί κλάμα και δυστυχία. Σθήσαν και τα κελαρυστά των τουριστών τα γέλια. Κλείσαν τους δρόμούς της χαράς τ᾽ αγκαθωτά τα τέλια. Και οι εκατοντάρηδες οἱ γέροι που στον ώμο σέρνανε χρόνια Εκατό πέθαναν µε τον τρόμο. Νοσταλγικά θα τρίζουνε τα ἁγια κὀκκαλά-τους που κλείσανε τα µάτια-τους µακρυἁ από τα παιδιά-τους. 'Ἠθελα νάµουνα αετός ναρχόµουνα κοντά-σου να σούλεγα τον πόνο-µμου και συ τα θἀάσανά-σου. Ναρθώ ένα θράδυ απὀ ψηλά απ᾿ του θουνού τη στράτα να σου φιλήσω τα µαλιά τα χείλη τα δροσάτα. µέσα να ξεψυχήσω. ] απααακααα. Η εποπτεία εἶναι ένας σημαντικός, ο σημαντικότερος ἴσως παράγοντας για τη γνώση και τη µάθηση. Και όπου η εκ του φυσικού εποπτεία των πραγματικών αντικει- µένων ἡ καταστάσεων είναι αδύνατη ο προ- θολέας έρχεται να την αντικαταστήσει µε την εικόνα. Προθολείς υπάρχουν πολλοί. ΄Ολα σχε- δὁὀν τα µεγάλα σχολεία εἶναι εφοδιασμένα µε κάποιου είδους προθολέα. ᾽Αλλα πάλιν σχολεία έχουν την ευχέρεια του δανεισμού ενός προθολέα. Πόσοι όµως απὀ τούς δα- σκἀάλους-μας μπορούν να χειριστούν ένα προθολέα για να κάνουν το µάθηµά-τους πιο ζωντανό, πιο παραστατικὀ, ποιο εποητι- κὀ: Ἡ απάντηση εἶναι, δυστυχώς, πολύ λί- Υοι. Ο υποφαινόμενος εἶναι ἑνας απὀ αυ- τούς. Εδώ ακριθώς εἶναι που παρεμθαίνει το θιδλίο «οι Προθολείς» και εδώ εἶναι που στοχεύει. Να διδάξει, να µάθει το δάσκαλο πώς να χειρίζεται ένα προθολέα με σκοπὀ να απλουστεύσει αλλά και να κάμει το ἑρ- γο του ΠΙΟ καρποφόρο. Το στὀχο αυτό τον πετυχαίνει πέρα για πέρα. Με απλές οδηγίες, µε διάφορες φωτογραφίες και σχεδιαγράµµατα, µε καθα- ρότατες περιγραφές και υποδείξει οι συγ- γραφείς του θιθλίου πετυχαΐνουν να µυή- σουν στα μυστικά του προθολέα και τον πλέον αδαή περί τα μηχανήματα. «Οι προθολείς» είναι ἑνα εξαιρετικό ΘΙΘλίο και χρήσιμο, όχι µόνο για τις σχο- λικές θιθλιοθήκες αλλά και για τον καθένα- µας αφού οι προθολείς έχουν εισχωρήσει τελευταία και στην ατοµική και οἰκογενεια- κή-μας ζωή. Είμαι θέθαιος πως «Οι Προδολείς» δε θα εἶναι το τελευταίο θιθλίο στο εἶδος-του. Αναμµένομε απὀ την Ὑπηρεσία Ἐκπαιδευτι- κής Βαδιοφωνίας και άλλα παρόμοια θιθλία που να µας καθοδηγούν στην ορθή χρήση και άλλων εποπτικών µέσων που πολλές φορές ενώ τα έχουμε στις θπρίνες των σχολείων-μας αδυνατούµε να τα χρησιµο- ποιήσουμε. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1980 ΄Ἡδοση ΠΟΕΔ ἹἩόρφου Κάτω απὀ ομαλές συνθήκες ζωής, αν οι δασκἆλοι αποφάσιζαν να εκδώσουν ημε- ρολόγιο θά 'θαζαν σαν Φφόντο πάνω οπὀ τον ηµεροδείκτη την εικόνα των Τριών |ε- ῥραρχών ἡ τη φωτογραφία ενός ἡ περισσό- τερων δασκάλων του Γένους ἡ κανενός ἡ- Ρωα δασκάλου απὀ τη σύγχρονη ιστορία-μας, ἡ τελοσπάντων µια φωτογραφία µιαν εικόνα που να έχει σχέση µε το σχολείο και την εκπαίδευση. Όταν όμως ο τόπος που γεννήθηκες και µεγόλωσες εἶναι σκλαθωµένος και συ πρόσφυγας στο ἆλλο µέρος της πατρίδας- (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. ϐ) ΓΕΝΑΡΗΣ 1980 ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕΡΟΣΟΟΥΓΙ«Α ΠΕΡΟΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕΔΛΙά4Α ἃ ΄ Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΛΛΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ Ζητείται η παρέμβαση σου Γιροέδρου σης Δημιοκρασίας Έφυγε και το 1979 και τίποτε ουσιαστικό δεν έχει γίνει για τους πρόὀ- σφυγες κρατικούς υπαλλήλους. Το θέμα απασχόλησε ήδη το Δ. Συμθού- λιο της οργάνωσής-µας, που σε µακρά συνεδρίασή-του στις 25.1.80 ενηµε- ρώθηκε σχετικά και πήρε διάφορες αποφάσεις. Επειδή τα προθλήµατα που εκκρεμούν είναι τόσα πολλά και για την προώθηση και επἰλυσή-τους χρειά- ζονται τολμηρές και υπεύθυνες αποφάσεις, ζητήθηκε ήδη συνάντηση µε Συνεδρίαση των Γραμματειών Προσφύγων των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και της Αστυνομίας. Με πρωτοθουλία της ΠΟΕΔ, συνήλθαν στις 4.1.1980, σε συνεδρίαση οι Γραμμα- τείες Προσφύγων των Εκπαιδευτικών Όργα: νώσεων και της Αστυνομίας, οι οποίες πή- ραν τις πιο κάτω αποφάσεις: 6 Να ζητήσουν συνάντηση µε τον Πρόε- δρο της Δημοκρατίας για συζήτηση των προσφυγικών προθληµάτων. ϐ Να υποθάλουν στον Πρόεδρο εκτενές υπόµνηµα µε όλα τα προθλήµατα που απασχολούν τους πρόσφυγες. 4 Να εκδώσουν ανακοίνωση στον τύπο στην οποία να διαμαρτύρονται για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που σηµει- ώνεται στην επίλυση των προθληµότων- τουο. 4 Να διερευνήσουν τη δυνατότητα αγο- ράς από κοινού οικοπέδων στη Λόρνα- κα για τη στέγαση των δικαιούχων του στεγαστικού, λόγω της ακαταλληλότη- τας του χώρου που όχει παραχωρηθεί στη Ριζοελιά. : Το υπόμνημα των οργανώσεων ({δηµο- σιεύεται σε άλλη στήλη), υποθλήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις 9.1.1980. Χορηγία της Ευθέρνησης για το 2 πεγαστικό Οπως είναι γνωστό παραχωρήθηκε μέ- χρι στιγμής στην Οργάνωσή-μας το ποσό των Ε100,000, Που αποτελεί µέρος µόνο του ποσού που δικαιούµαστε για το 1978. Ὑπολείπονται ακόµα 580,000 για να συµ- πληρωθεί το ποσὀ του 1978 και ολόκληρο το ποσό που δικαιοὐμαότε για το 1979. Οι 5100,000 έχουν ήδη δοθεί σε 46 συνολικά δικαιούχους. Από αυτούς 38 είναι της κατηγορίας Α (Επιδότηση Επιτοκίου) και οι 11 των κατηγοριών Β και Δ (αγορά ἑτοιµης κατοικίας και ανέγερση σε ιδιόκτη- το οικόπεδο) µε θάση τον κατάλογο προτε- ροιότητας. Τα ονόματα των δικαιούχων πὲ- ῥριλαμθάνονται στο υπόμνημα για το στεγα- στικὀ που δημοσιεύεται στη σελίδα 6 του «Ε», ΄Ἠδη η οργἀνωσή-μας υπέθαλε στην Κυδθέρνηση νέους καταλόγους των δικαιού- χων, στους οποίους αναφέρονται οι δικαιού- χοι κατά κατηγορία. Την ενημέρωσε επίσης για τον τρόπο που διατέθηκαν οι 5100,000 και ζήτησε το υπόλοιπο ποσὀ της χορηγίας του 1978 και εκείνο του 1979. Ταυτόχρονη 2τέγαση των Προσφύγων Εἶναι γνωστό το σοθαρότερο του στεγαστικούὐ σχεδίου της Κυθέρνησης εἶναι ότι θα χρειαστούν ἴσως περισσότερα απὀ 10 χρόνια για τη στέγα- ση όλων των δικαιούχων, αν το ποσό της χορηγίας της ΓΚυθέρνησης δεν αυξηθεί. ΄Όπως μειονέκτημα Οι οργανώσεις έκαµαν πολλές σκέψεις και εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Μια εισήγηση που έγινε στο Τµήµα Προγραμματισμού απὀ την ΟΕΛΜΕΚ και που δεν απαρρίφθηκε ήταν να Χαρα- κτηριστεί το σχέδιο στεγἀσεώς-μας σαν ἑρ- γο προτεραιότητας, οπότε θα μπορούσαν να γίνουν δάνεια χωρίς περιοριομούς και θα επέτρεπαν την ταυτόχρονη, ἡ έστω σύντομη, στέγαση όλων των δικαιούχων. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών όπου εκκρεμεί. ΕἘπανακοστολόγηση των Οωιστωιών Μονάδων Συνδεδεμένο µε το πιο πάνω θέµα .εἰ- ναι και το παλαιό και επίµονο αἰτημα των προσφύγων για επανακοστολόγηση των οικι- στικών μονάδων και προσαρµογή-τους στα σημερινά δεδοµένα. Ώς γνωστό η Κυθέρ- γηση, στα άλλα στεγαστικἀ σχέδια {αυτο- στέγαση κλπ.) αναπροσαρµόζει απὀ καιρού εις καιρό τα ποσά που διαθέτει για στεγα- στικούς σκοπούς και τα προσαρμόζει στα τρόχοντα κόστα και τιµές. Για τους κρατι- κούς όμως υπαλλήλους δεν έχει κάµει το ἴδιο και εξακολουθεί να λαμθάνει υπόψη τα δεδοµένα του 1977--768. Εξεύρεση ναι παραχώρηση γης για το στεγαστικό Λευκωσία: Διαχωρίστηκαν και δια- μοιράστηκαν ἠδη τα οικόπεδα στις περιοχές Πλατύ και ΡΙΚ. Η ΠΟΕΔ πήρε 24 οικόπεδα στους χώρους αυτούς. Εκκρεµεί ακόµα η παραχώρηση και διαχωρισμός της γης που εξεθρέθηκε στα Λατσιά, που έχει έκταση 60 σκαλών. Λάρνακα: Ἡ γη που παραχωρήθηκε στη ΡΒιζοελιά κρίθηκε απὀ τους δικαιούχους σαν ακατάλληλη. Γι΄ αυτό αρκετοί απὀ αυ- τοὺς έκαµαν ἠδη δικές τους διευθετήσεις µε την αγορά διαμερίσματος ἡ οικοπέδου. Οἱ υπόλοιποι έχουν δείξει ενδιαφέρον ..για την αγορά οικοπέδων µέσα στην πόλη και τη στἐγασή-τους σε πολυκατοικίες. Κοκκινοχώρια: Ενώ το θέµα της εξεύρεσης γης στην περιοχή αυτή αντιμε- τωπίστηκε µε κατανόηση στο επίπεδο της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας-- Αμμοχώ- στου, παρουσιάστηκαν δυσκολίες στη Λευ- κωσία. Το θέµα αναμένεται να θιγεί κατά τη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Δημµο- κρατίας. Λεμεσός: Μετά την αλλαγή του χώρου που µας παραχωρήθηκε στα Πολε- µίδια, εκκρεμεί το θέμα του διαμοιρασμού- του μεταξύ της ΠΑΣΥΔΥ και των Εκπαι- δευτικών Οργανώσεων καὶ της Αστυνομίας, που αποφασίστηκε να γίνει µετά το διαχώ- ρισµό του σε οικόπεδα. Σχετική αίτηση στο Τµήµα Πολεοδομίας για να αναλάθει το διαχωρισμό δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Συνάντηση της Γραμματείας µε το Σύν- δεσµο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεµτόνων. Για υλοποίηση των σχεδίων για ανέ- γερση απὀ την οργάνωση οικιστικών μονά- δων για τους δικαιούχους της κατηγορίας Γ, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ συναντήθηκε µε τον κ. Ν. Πρωτοπαπά, Πρόεδρο του Συν- δέσµου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτε- κτόνων Κύπρου. Κατά τη συνάντηση συζη- τήθηκαν οἱ διάφοροι τρόποι προκηρύξεως αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, απὀ τους ο- ποίους ο πιο δίκαιος και ενδεδειγµένος για την περίπτωσή-μας φαΐνεται να εἶναι ο α- νοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Οριστική θέθαια απόφαση θα ληφθεί αργότερα αφού ληφθούν υπ όψη και οι σ- πόψεις Των ενδιαφερομένων µελών-μας. Μη αναγνωρισθέντες πρόσφυγες. Το θέµα τούτο, που απασχολεί 66 πε- ρίπου συναδέλφους, θρίσκεται και πάλι σε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συζήτηση του όλου θέµατος των προσφύγων εκπαιδευτικών και αστυνομικών. Στο μεταξύ έγιναν απὀ την οργἀάνωσή-μας αρκετές ενέργειες και πάρ- θηκαν από της πλευράς της Κυθέρύησης µερικές αποφάσεις που διαφορο- ποίησαν τα διάφορα επἰ µέρους προθλήµατα των προσφύγων όπως πιο κάτω: στασιμότητα, µετά τις ελπίδες που διαφά- νηκαν για επἰλυσή-του κατά το χρόνο που πέρασε. Ἡ πρόταση που εἶχε προωθηθεί προς το Υπουργικό, µετά απὀ το προσωπικό Ενδιαφέρον που εἰχε επιδείξει ο Ὑφυπουρ- γόςο Εσωτερικών «κ. Κατσελλής, έχει επι- στρέψει στο Ὑπουργείο Εσωτερικών, Χωρίς να εγκριθεἰ. ΄Ηδη στην τελευταία συνεδρίαση του Δ. Συμθουλίου αποφασίστηκε η υποθολή νέου υπομνήµατος γία το θέµα αυτό, το ο” ποίο αναμένεται να συζητηθεί επίσης και κατά την επικείμενη συνάντηση µε τον Πρό- εδρο της Δημοκρατίας. Ἐνυθερνητυκές αποφάσεις για θέµατα προσφύγων». Με οπιστολή-της προς τις εκπαίδευτι- κές οργανώσεις κἀι την αστυνοµία η Κυ- θἐρνηόη τις πληροφορεί ότι απὀ τούδε και εις το εξής τα προσφυγικά προθλήµατα θα τα χειρίζεται το Γενικὸ Λογιστήριο της Δη- µοκρατίας. ” Ανακοινώθηκε επίσης στις οργανώσεις ότι την επιδότηση του επιτοκίου για τους δικαιούχους της κατηγορίας Α, θα την κά- µνει η: ἴδια η Κυθέρνηση, και τις πληροφό- ρησε ότι θα τις καλέσει σύντομα για ανταλ- λαγή απόψεων για τη δηµιουργία του Ανα: πληρούμµενου Ταμείου. Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος για την Παγοποίηση που δεν έγινε Χωρίς ακόµα να εφαρμοστεί ο Νόμος για την Παγοποίηση των χρεών το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος ζήτησε απὀ όσους θα ' ευεργετηθούν απὀ την παγοποίηση να πλη- ρώσουν Φόρο για δόσεις και τόκους που δεν τους επιστράφηκαν. Διαθήματα στο Γρα- φείο Φόρου Εισοδήματος πήραν την απάντη- ση ότι, αφού ο Νόμος έχει ψηφιστεί προ πολλού, το Γραφείο θα ζητήσει τους φό- ρους ανεξάρτητα απὀ το αν ἐχει εφαρµο- στεί ο Νόμος ἡ ὀχι. Το θέµα εἶναι πολύ .σοθαρὀ και επείγον και αναμένεται να ζη- τηθεί η παρέµθαση του Προέδρου της Δη- µοκρατίας. --. Χ-- Το υπόµνηµα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Λευκώὠσία, 9 Ιανουαρίου 1980 Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο Κυπριανού Λευκωσία. Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, Οἱ συνεργαζόμενες για προσφυγικά θέ- µατα ὈΌὈργανώσει ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ, ΣΕΜΕΚ, ΟΕΔΕ και Συνδ. Αστυνοµί- ας επιθυμούν να θέσουν υπ όψη-Σας για µια ακόµη φορά τα προθλήµατα που απασχο- λούν τους πρὀσφυγες µέλη-μας κα! να Σας παρακαλέσουµε να µας ορίσετε συνάντη- ση το συντομότερο δυνατό για να Σας εκθέσουµε και προφορικά τις απόψεις-μαςο. Εισηγούμαστε στη σύσκεψη να παρευρίσκον- ται οἱ αρμόδιοι Υπουργοί και αρμόδιοι υπη- ρεσιακοί παράγοντες για να ληφθούν απο- φάσεις. Και τούτο, Κύριε Πρόεδρε, γίατι τα θέµατα αυτά εἶναι πολύ σοθαρά και παρα- μένουν ἅλυτα απὀ τη στιγµή της δηµιουρ- γίας-τους δηλ. απὀ την εισθολἠή. Τα προ- θλήματα των προσφύγων µελών-μας εἶναι: 1. Στεγαστικό. Το Σχέδιο στέγασης που εγκρίθηκε α- πὀ το Ὑπουργικό Συμθούλιο στις 26.10.78 δεν εφαρμόστηκε γιατι η παραχώρηση του δανείου που συμφωνήθηκε να δίνεται κάθε χρόνο στις Οργανώσεις δεν πραγµατοποιή- θηκε. Πήραμε µόνο ἑνα ποσό απέναντι για το 1978. Επιθάλλεται όπως: α) Παραχωρηθεί : ολόκληρο το ποσό του 49768 και εκείνο του 1979 και 1980. β) Αυξηθεί το ποσὀ στο διπλάσιο τουλά- χιστον. | γ) Παραχωρηθεί και η υπόλοιπη γη που συμφωνήθηκε στη Λευκωσία. δ) Να χαρακτηρισθεί το στεγαστικό σχέ- Β σαν έργο προτεραιότητας. 3. Κοστολόγηση των οικιστικών μονάδων. Ἐπιθάλλεται να γίνει αναθεώρηση του ποσού που ορίστηκε για κάθε άτομο. Σήµμε- ρα οµολογείται ότι οι Ε9.000 εἶναι ποσό ασήμαντο γι απόκτηση στέγης. 8. Ἐπιδότηση επιτοκίου. , Ζητούμε να σταματήσει η αδικία σε θάρος μερίδας συναδέλφων προσφύγων που δανεἰστηκαν απὀ άλλες πηγἑς και απόκτη- σαν στέγη και προνοείται η επιδότηση του επιτοκίου-τους κατά 31ο. Η αδικία σταµα- τά αν η επιδότηση αυξηθεί σε 51200. Παράλληλα ζητούμε η επιδότηση να κἂ- λύπτει και όσους συνάπτουν δάνεια απὀ ἆλ- λους Οργανισμούς και μετά το 1978 για λύση του στεγαστικού-τους προθλήµατος. 4. Παραχωρηθείσα γη. ᾿Ἐπιθόάλλεται: α) να συμφωνηθεί η τιµή της γής που µας παραχωρήθηκε και ο τρόπος α ποπληρωμµήσ-της και - β) να γίνουν τα έργα υποδομής για να αξιοποιηθεί. 6. Αυτοστέγαση. ω - Ἡ τροποποίηση των κριτηρίων για αυ- τοστέγαση θα θοηθήσει πολύ στην αντιµε- τώπιση του στεγαστικού προθλήµατος των προσφύγων µμελών-μας. Πολλοί επιθυμούν να περιληφθούν στο σχέδιο αυτοστέγασης που ισχύει για άλλους πρόσφυγες, αλλά εµποδίζονται απὀ τα κριτήρια. 6. Μέτρα ανακούφισης των προσφύγων. Με τη ψήφιση του νόµου για το φόρο εισοδήματος και παρἀ τα έντονα διαθήµα- τά-μας ουδεμία ειδική πρόνοια περιελήφθη για. τους πρόσφυγες µέλη-µας. Αντί τούτου ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε τότε ότι θα εξαγγελθούν ἀλλα µέτρα για ανακούφι- ση τὠν προσφύγων. Δυστυχώς τέτοια µέτρα μέχρι σήµερα δεν εξαγγέλθηκαν κι τοι οι πρόσφυγες έχουν τις ἴδιεςο υποχρεώσεις (φορολογία, δίδακτρα κλπ.) µε τους µη πρόσφυγες, επιπρόσθετα µε τα θάρη που τους δημιούργησε η εισδολἠ. 7. Επέκταση στεγαστικού σχεδίου. Το στεγαστικὀ σχέδιο πρέπει να διευ- ρυνθεί και να καλύψει όλους τους πρόσφυ- γες µέλη-μας, άσχετα αν εἶχαν ἡ όχι σπίτι στα κατεχόμενα ἡ αν διορίστηκαν ἡ παν- τρεύτηκαν πριν ἡ µετά την εισθολή. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. ϐ) ΖΕΑ4144 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 1980 Β΄’ ΠΑΝΕΛΛΙΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΕΙΟ ΓΙΔΙΔΑΓΟΓΙΚΩΝ ΑΙςΑΔΙΗΜΙΟΩΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΕΙΟΥ ΠΡΟΡΛΗΜΛΙΜΜΟΙ ΠΛΝΩ Ην ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΛΣΕΣ ΠΛ. ΤΗΝ ΕΚΠΛΙΝΕΥΣΗ ΤΕΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ πε ΣΥΣΧΕΙΜΘ ΜΕ ΤΘ ΥΠΛΡΧΟΝ ΕΚΠΛΙΝΕΥΤΙΚΟ ΧΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΛ | ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΜΕΘΟΛΟΛΟΓΙΑ -ΑΙΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΕΛΙΣΑΒΕΙ ΔΟΥΚΛΑ---ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ/ΝΤΙΡΙΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΛΙΛΛΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 4. Το ἐργο του δασκάλου έχει Ιδιο|- τερη σηµασία, όχι µόνο γιατι συνενώνει δύο αποστολές, την παιδευτική και τήν, γενικό: τερα, πολιτιστική, αλλά και γιατι η προοπά- θειά-του αποτείνεται σε άτοµα κρίσιµης απὀ παιδευτικἠ άποψη, ηλικίας. Ἐΐναι επομένως εὐνόητο ότι η µόρφω: ση του δασκάλου και η συνεχἠς θελτἰωσή- της οποτελε( σοθαρὀ πρόθληµα, που επιτεί- νεται µε Την πρὀοδο που παρατηρείται στις επιστήμες της αγωγής. , Στην Ἑλλάδα η πολιτεία αντιμετώπισε το πρόθληµα αυτό µε Βραδύ ρυθυό. Βέῆαια το 1834 κιόλας Ιδρύθηκε Το πρώτο διδα- οκαλείο, µα παρ᾽ όλο που παρουσίαζε σοθα- ρὲς ελλείψεις σε πολλούς τοµείς, μόνο το 48864 καταρνήθηκε και μόλις το 18768. ιδού- θηκαν διδασκαλεἰα διαφόρων θαθυΐδων {τρι- τάξια, πεντατάξια κλπ.) και όρχισε να γίνε- ται σὐστηυατική προσπάθεια για τῆ µόρφω- ση των δασκάλων. Το 1933 ιδρύονται τέλος οἱ Παιδαγω- γικές Ακαδημίες, που αποτελούν πρόοδο σε σχέση µε τα Λιδασκαλεία. Ο. εισηνητής του θεοιού Γ. Παλαιολόγος πίστευε πως τα [- δρύµστα αυτά έπρεπε και μπορούσαν ν᾿ ᾱ- ναπτυχθηὀν σε ανώτατεο σχολές ισότµες µε τα Πανεπιστήμια, µια και Οἱ σπουδαστές ήταν απὀφοιτοι Γυμνασίου και ὄχι πια των Ελληνικών Σχολείων. Οι Παιδαγωγικὲς Ακαδημίες σκοπὀ εἷ- χαν να ἁρουν τα μειονεκτήματα των Διδα- Οκαλείων και ν᾿ αποκαταστἠσουν µια ΟµΟΙΟ: µορφία στην μόρφωση των υποψηφίων ὅδα- σκόλων. Ο ιδρυτικός-τους νόμος θεσµοθέ- τησε οργανικέα θέσεις για το διδακτικό- τους προσωπικὀ, καθώρισε τον τρόπο εισα- γωγἠς των οπουδαστών, το αναλυτικό πρὀ- γραµµα διδασκαλίας κλπ. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες επιδιώκουν το οκοπό-τους, δηλ. την αρτιότερη εΠαγ- γελµατική κατάρτιση των υποψηφίων δασκά- λων, µε το συνδυασμό θεωρίας και πρά- ξεως, όχι µόνο µε τη θεωρητική διδασκα- λία των µαθηµάτων µα και µε την πρακτική εξάσκηση Των σπουδαστών, την εξοικεἰωσή- τους µε τις νέες μεθόδους διδασκαλίαα και τέλος µε την καθοδἠγησἠ-τους στο να ανα: Πτύσσουν τόσο σχολικές ὁσο και εξωσχολι- κέο ὅραστηριότητες. - Εκτός απ᾿ αυτά παρέχουν στους σπου- δαστὲςο και στοιχεία κλασσικής µορφώσεως, τους ενημερώνουν στις προόδους των φυ- σικὠν επιστημών, φροντίζουν για την καλ- λιτεχνική και αισθητική-τους μύηση και τους εισάγουν στη Φιλοσοφική σκέψη και στοχασμό. ) Όλα αυτά κρίθηκαν αναγκαία για να ολοκληρωθεί η αποστολή των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, που αποθλέπουν τόσο στην ε- πιστηµονική και επαγγελματική κατάρτιση που δασκὀλου, όσο και στην ηθικἡ και πυευ» µατική-του καλλιέργεια και τελείωση. Το σχέδιο και το πρόγραµµα των Παι- δαγωγικών Ακαδημιών Θθασίστηκε στο Γερ- µανικὀ σύστημα, που, όμως, πρέπει να ση- μειωθεί, ακόµη και στην Γερμανία δεν απέ- δωσε τόσο, όσο περίµεναν, παρ᾽ όλες τις πολὐ ανώτερες κοινωνικές πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας αυτής. να μεγάλο εγγενὲς μειονέκτημα των Παιδαγωγικών Ακαδημιών ήταν ότι επεδίω- ξαν να επιτύχουν όλα όσα αναφέραμε στα πλαίσια διετούς µόνο µεταγυµνασιακής εκ- παιδεύσεωςο. Το µειονέκτηµα τούτο διαπι- στώθηκε ήδη το 1937 οπότε και διατυπώ- θηκε η ευχή να γίνουν οι Παιδαγωγικές Α- καδηµίες τριετία. Γενικότερες αδυναμίες του εκπαιδευτικού-μας συστήµατος, δυσκο- λίες του κρατικού προὔπολογισμού και γε- νικἀ η ανικανότητα για λήψη γενναίων µε- ταρρυθµιστικώὠν µέτρων δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση της ευχής αυτής και δεν ὀφησαν τον θεσμό των Παιδαγωγικών Άκα- δηµιών να ουσιαστικοποιηθεί. Οἱ Παιδαγωγικές Ακαδημίες εργάστη- καν επί 40 περίπου Χρόνια χωρίς καμιά οὐσιαστική µεταθολἠ. Το 1964 αυξήθηκαν τα έτη φοιτήσεως σε τρία, αλλά µόνο µια σειρά πτυχιούχων κατόρθωσε να διανύσει τριετή φοίτηση, στην πραγματικότητα μάλι- στα διόµισυ χρόνια: η δικτατορία µε τον Α.Ν. 129/1967 περιόρισε και πάλι τα έτη φοιτήσεως σε δύο. ͵ Ἱ Με το Ν. δ42/7Ί, που ουσιαστικά |- σχύει και σήµερα, η δικτατορία επεχείρησε αναδιοργάνωση, επιφανειακή θδέθδαια, των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Όι Ακαδημίες ᾱα- πομµακρύνθηκαν απὀ τα μεγάλα κέντρα, ο αριθµός-τους περιορίστηκε και άλλες µικρές καινοτομίες εισήχθησαν όλα αυτά όµως αντί να θελτιώσουν το θεσµό αυτό, τον καθή- λωσαν σε χαμηλώτρρο επίπεδο, µε αποτέ- λεσμα µια οπισθοδοόµηση στην ουσιαστική αποστολή των Ακαδημιών. ΄Ἔπριτα απὀ τη μεταπολίτευση το θέµα της αναδιορνανώσεως των Παιδανωνικών Ακαδηυιών έργρται και πάλι στο προσκήνιο. Τα σχρτικά αιτήματα και προτάσεις έοχον- ται απὀ όλες τις πλριιοές: απὀ το διδακτικό προσωπικό των Ακαδηυιών. από τη Δ.Ο.Ε. απὀ τους ἴδιους τοις σπουδαστές. Το µόνο θετικὀ απὀ την όλη αωτή κίνηση εἶναι η αναδιαωρνάνωση της Σχολής Νηπιανωνών και η πρόταση για ἑνα κοινό φορέα μορφώσεως Νηπιανωνών και Δασκάλων. Ουωάδα εργασίας συγκροτημένη απὀ κυ- θεονητικούς εκποοσώπους, διοικητικούς υ- ποαλλήλους του Ὑπουργείου Παιδείας και εκ- προσώπους του διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών ανέλαθε την επεξεργασία και υ- ποθολἠή στο Ὑπουργείο Παιδείας νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των Ακαδημιών. Το Νομοσχέδιο αυτό μέχρι σήµερα δεν υποθλή- θηκε στη Βουλή και φυσικά δεν ψηφίστηκε ακόµη και δεν έγινε νόμος του κράτους. Μόνο µε Προεδρικἀ Διατόγματα έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις. Αλλά αυτό ' δεν αρκεί. Το όλο θέωα εἶναι σοθαρό και χρειά- ζεται ριζική νομοθετική ρύθμιση. 2. Με τις ιαχύουσες διατάξεις λει- τουργούν σήµερα 12 δηµόσιεο Παιδαγωγι- κές Ακαδημίες. Απ᾿ αυτέο η Ράλλειος Πει- ραιώς και οι δυο της Φιλεκπαιδευτικής Ε- ταιρείας εἶναι θηλέων, ενώ οι υπόλοιπες εἶναι μικτές. Για την κατάρτιση εκπαιδευτι- κών-- ιερέων λἈριτουργούν επί πλέον το Ιε- ροδιδασκαλείο Βρλλάς και η ανωτέρα ΕἙκ- κλησιαστικἠ Σνωλἠ Θεσσαλονίκης. Επίσης λειτουργεί η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηυία Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση Μου- σουλιηάνων δασκάλων. Τα τρία αυτά ιδρύµα- τα διέπονται και απὀ ειδικότερους νόμους. Η φοίτηση των σπουδαστών στις Παι- δαγωγικές Ακαδημίες εἶναι υποχρεωτική. Ἡ διδασκαλία διακρίνεται σε προφορικές πα- ραδόσεις, φροντιστηριακές ἡ εργαστηριακές ασκήσεις και Ππροκτικές διδασκαλίες, Στους σπουδαστές παρέχονται οικονοµι- κές διευκολύνσεις: λαµμθάνουν δωρεάν 6ι- θλία, οιτίζονται σε εστιατόρια των Ακαδηµι- ών ἡ σε άλλα συµθεθληµένα, µε οικονομική ενίσχυση που χορηγεί το Ὑπουργείο Παι- δείας, έχουν υγειονομική περίθαλψη. Ακό- µη οι σπουδαστές λαμθάνουν άτοκα δάνεια, υποτροφίες, του ιδρύματος κρατικών υπο- τροφιών, της Εργατικής Εστίας κἀπ. 3. Η ἵδρυση των Παιδαγωγικών Άκα- δηµιών το 1933 αποτέλεσε χωρίς αμϕιθο- λία, σηµαντικὀ σταθμό στη µόρφωση των υποψηφίων δασκάλων. Και µόνο το γεγονός ότι οἱ σπουδαστές-τους είχαν αποπερατώσει τον κύκλο της γενικής γυµνασιακής εκπαι- δεύσεως σήμαινε σπουδαία θελτίωση στὴν ποιοτική στάθµη των σπουδών-τους. Ἓνας νόμος όμως µπορεἰ δέδαια ν᾿ αποτελεί ένα σταθµὀ, αλλά όχι και ἑνα μό- νιµο και διαρκώς αμετάθλητο μνημείο: πρέ- πει να προσαρμόζεται διαρκώς για ν αντα- ποκρίνεται στις ανάγκες της διαρκώς µετα- θαλλομένης πραγματικότητας. Οἱ σπουδές πρέπει να έχουν αντιστοιχία και ανταπόκριση προς τις πνευματικές, πολι- τιστικές και κοινωνικές πλευρές της ζωής και οι νόμοι που τις ρυθµίζουν πρέπει να λαμθάνουν υπ᾿ ὄψη τις εκάστοτε διαµορ- φούµενες συνθήκες. Μόνο μ᾿᾽ αυτόν τον τρό- πο ένα μορφωτικό ἵδρυμα σαν τις Ακαδη- µίεο θα μπορέσει ν᾿ ανταποκριθεί στο σκο- πὀ-του και να φέρει σε πέρας την απο: στολή-του. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ανταποκρί- θηκαν πράγματι στην αποστολή-τους κατά το παρελθὀν. Σήµερα ὁόμως µε τις τόσες νέες απαιτήσεις, ανάγκες και πνευματικούς προθληματιομούς δεν εἶναι δυνατόν να επι- τελέσουν ικανοποιητικά το σκόπο-τους, αφού λειτουργούν μ’ ένα νόμο που καταρτίστηκε πριν απὀ μισό αιώνα περίπου. Η πρόοδος που έχει ουντελεσθεί σ᾿ όλους τους κλά- δους της επιστήµης, η νέα τεχνολογία, η ᾿άνοδος του θιοτικού επιπέδου του λαού, η τεράστια επίδραση που ασκούν τα μαζικά µέσα ενημερώσεως, όλα αυτά έχουν σαν α- ποτέλεσµα θαθειές αλλαγές στις αντιλήψειο- µας για τον κόσµσ. Επομένως και οι παρε” χόµενεα απὀ το σχολείο γνώσεις καθώς και το όλο πρὀγραμµά-του οφείλουν αναγκαστι- κά να λάδουν υπ' όψη-τους τις αλλαγές αυ- τὲς στο κοσµοείδωλο και ν᾿ ανταποκριθούν σ᾿ αυτές. Το παιδἰ του δημοτικού σχολείου που θρίσκεται µπροστά στο νέο αυτό κόσµο έχει δικαιολογημένα την απαίτηση από το δἀσκαλό-του να το θοηθήσει ν᾿ αποκτήσει το εννοιολογικὀ ὀργανο που θα του επιτρέ- Ψει να πλησιάσει τον κόσμο αυτό και να συλλάθει και κατανοήσει ὠρισμένες θασικές συναρτήσεις-του. Είναι φανερό απ᾿ όλα αυτά πως η εκ- παΐδευση του δασκάλου δεν µπορεί πια να Βασίζεται σε τρόπους και µέσα αγωγής και σε επίπεδο γνώσεων παρωχηµένης εποχής. Δεν µπορεί ακόµη ν᾿ αποτελεί απλή συρ- ραφή γνώσεων, όπως τούτο προθλέπεται και δυστυχώς γίνεται, παρά τις φιλότιµες προσπόθειες πολλών εκπαιδευτικών. Απὸ το ισχύον στις Παιδαγωγικές Α- καδηµίες εκπαιδευτικὀ σύστημα. Δεν µπο: ρεί τέλος να αποθλέπει σε ένα ρηχό εγκυ- κλοπαιδισµό. Οι απουδέο πρέπει να εδράζονται σ᾿ ένα. συσχετισμό επιστημών και ν΄ αναφέρον- ται ὀχι µόνο σε δεδοµένα γεγονότων, αλ- λά σο έννοιες, αρχές, θασικές δοµές, έτσι ώστε να παρέχεται στους υποψήφιους ὅδα- σκάλους σύνολο αλληλοερμηνευομένων και αλληλοσυμπληρουμένων διεπιστηµονικών γνώ σεων, στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούν να συνεχίσουν να µορφώνονται σ᾿ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής-τους ζωής, λαμθάνοντας υπ᾿ όψη τις πιο πρόσφατες προόδους που σημειώνονται στον τοµέα της ειδικὀτητάς-τους. Μόνο μ᾿ αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρξουν ευρείες δυνατότητες επαγγελματικής θελτιώσεως, τόσο θεωρητι- κής όσο και πρακτικής. Ειδικότερα, και αυτό θέθαια αφορά ὁ- λους τους εκπαιδευτικούς, πρέπει να επι- τυγχάνεται θαθειά μύηση στα προθλήµατα της παιδαγωγικής έρευνας και των εφαρµο- γών-της καθώς και στην πειραματική τεχνι- κή της εκπαιδεύσεως. Μ᾽ αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαι!δευ- τικών στις διαδικασίες της παιδαγωγικής ἑ- ρευνας και θα ενισχυθούν οἱ δεσμοί και οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις θεωρητικές προὔποθέσεις της µορφώσεώς-τους και στην έρευνα. 4. Δε φτάνουν ὅμως µόνο αυτά. Στο δηµοτικὀ σχολείο δεν δίνονται µόνο γνώ- σειο. Σ᾽ αυτό πρέπει ακόµη να καλλιεργεί- ται η θρησκευτική, εθνική, ηθική, ψυχική και φυσική αγωγή των παιδιών, πράγµατα δηλ. µεγίστης σηµασίας, µια που τα παιδιά απο- τελούν τις ρίζες της σημερινής και τον κορμό της αυριανής κοινωνίας. Ο εξοπλισμός όµως των νέων παιδιών στους τοµείς που αναφέραμε στηρίζεται κα- τά µέγα µέρος και σ᾿ αυτό που θα τους δώσει ο πρωταρχικός παράγοντας αγωγής, δηλ. το σχολείο, µε τον κύριο φορέα-του, το δάσκαλο. Εἶναι αυτονόητο πως ο δάσκαλος κα- λείται να διαδραματίσει τον πιο σημµαντικὀ ρόλο στη διάπλαση των παιδιών και η απο- στολή-του επομένως εἶναι πολλαπλής σηµα- σίας για την όλη πνευματική µα και κοινω- νική ζωή του τόπου. Για το λόγο αυτό ο δάσκαλος πρέπει να µπορεί να εἶναι συγχρόνως σύμθουλος και οδηγός: να µη καταγίνεται µε την α- πλή πληροφοριοδότηση των µαθητών-του σε ζητήματα γνώσεων µα και να τους θοηθάει να εξελίξουν τι ικανότητες και κλίσεις- τους. Ξεκινώντας απὀ την αρχή πως το σχο- λείο δεν περιορίζεται µόνο στη μετάδοση γνώσεων ο δάσκαλος εκτός απὀ τη διδα- σκαλία οφείλει ν᾿ αναλάθει και ευρύτερες ευθύνες, µε τη συνδροµή θέθαια και άλλων παιδευτικών παραγόντων της κοινότητας, για την προπαρασκευή των νέων παιδιών έτσι ώστε ν᾿ αποθούν παραγωγικά µέλη της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Ο εκπαιδευτικός γενικά, και φυσικά και ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει πιο συ- Χνές αφορμές και ευκαιρίεο συµθουλευτι- κὠν παρεµθάσεων στις παρασχολικἐς και Εξωσχολικές δραστηριότητες, στα ζητήματα επαγγελιατικού προσανατολισμού και γενι- κά σ᾿ όλες εκείνες τις περιπτώσεις που νο- γείς και παιδιά έχουν ανάγκη των συµθου- λών και της γνώµης-του. , Για να µπορεί όμως ν΄ ανταποκριθεί οἱ όλα αυτά ο δάσκαλος πρέπει να κάνει θίωµά-του και συνρίδηση την ιδιαίτερη ποιό- τητα της αποστολής-του, και τις Ιδιαίτροες και απαραίτητες προὐποθέσεισο-της. Πρέπει να νοιώσει και να πιστέψει θαθήτατα, πως το ἠθος και η ανάπη εἶναι τα θᾳασικά εφὀό- δια µα και κἈητρα της δουλειάο-µαο. ᾿Ο:- πως λέει ο Πλότων στο περίφημο προοίμιο του Πρωταγόρα «δίνουμε όχι το σώμα, µα την ἴδια την ψυχή-μας». Για να το πετύχει αυτὸ ο δάσκαλος πρέπει να έρθει να πλησιάσει και να μείνει κοντά στο παιδί. Πρέπει να γίνει ο ἴδιος παιδί στην ψυχή, να ξεπεράσει την ηλικία- του και να µόθει να μιλάει στη γλὠσσα των νέων παιδιών. Το πραγμα δεν είναι εὐκολο. Στη σηµερινή μάλιστα εποχἠ το γεφυρωμα τὴς αποστασεως ανάµεσα στο νἑο Παιοι και τον ενήλικο ὁάσκαλα εἶναι ακόµα πιο δύ- σκολο, σε µια. εποχή που οἱ κοινωνικές δια- δικασίες μεταθάλλονται µε ιλιγγιώδη ταχύ- τητα και ρυθμό και προκαλοὺν ψυχικές α- ναστολές που οδηγούν στην ψυχική ἐνδεια και απομόνωση. Τέλος ο δάσκαλος πρέπει να συνείδη- τοποιήσει πως πρέπει ν᾿ αφιερωθεί στο ἑρ- Υο της τελειώσεως του παιδιού, πως πρέ- πει να ξεχάσει τον εαυτό-του για να µΠΟ- ρέσει να κάνει ώριμο το µαθητή-του, χωρίς όμως παράλληλα να πάψει να παρέχει στο παιδἰ, όχι κραυγαλέο και επιδειχτικὀ, µα πραγµατικὀ και άξιο πρότυπο τον εαυτό- του. ΄Ετσι και µόνο έτσι ο δάσκαλος θα μπορέσει θοηθώντας, όπως ο Σωκράτης µε τη Μαιαυτική-του, το νἐο παιδί ν᾿ ανακαλύ- Ψει την αληθινή-του φύση και την Ιδιοτυπία- του, να το οδηγήσει στο να γίνει ανεξάρτη- το ψυχικά και Ππνευµατικἁ άτοµο, που να μή έχει διαρκώς ανάγκη χειραγωγίας, να το καταστήσει τέλος ελεύθερο, δημοκρατικό και υπεύθυνο πολίτη. 5. Είναι σε θέση οι Παιδαγωγικές Α- καδηµίες, όπως εἶναι σήµερα, να ανταποκρι- θούν οτις απαιτήσεις αυτές: Απ᾿ όσα είπαμε µέχρι τώρα τούτο δε φαίνεται να είναι σε όλη-του τουλάχιστο την έκταση, δυνατό. Για- τί άραγε: Ἐπισημάναμε ἠδη µια εγγενή-τους δυσκολία: την περιορισμένη σε δυο χρόνια φοίτηση. Ὑπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Εν πρώτοις πρέπει να οµολογηθεί, ότι και στην ἴδια τη Γερμανία, τη χώρα που πρω- τοστάτησε στην Ιδρυση του 'θεσμού αυτού, οι Παιδαγωγικὲές Ακαδημίες δε λειτούργη- σαν ὅπως ονειρεύτηκε ο εισηγητής-τους Ἑ. Ῥρσβηβοτ, και δεν απέδωσαν τα αναμενόμε- να αποτελέσματα. (Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ) ΓΕΝΑΡΗΣ 19860 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ) ΠΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Η Τροία έπεσε. Δέκα χρόνια την προ- στάτεψαν τα τείχη-της και τα παιδιά-της᾽ δέκα χρόνια θάσταξε, περισσότερο δὲ µπό- ρεσε να δαστάξει. Ὁ Έκτορας το πρώτο απὀ τα παλληκάρια-της, εἰχε σκοτωθεί, και : μολονότι ἐπειτ᾽ απ᾿ αυτόν σκοτώθηκε και ο πιο αντρειωµένος απὀ τους Αχαιούς, ο Α- χιλλέας, οι πολιορκητές-της κατόρθωσαν να την πάρουν αφού πέρασαν µε δόλο απὀ τις πύλες-της το ξύλινο άλογο τον περίφημο δούρειο (ίππο. Οἱ νικητές µάζεψαν πλήθος λάφυρα κι έκαψαν την πόλη. Ετοίμασαν τα καρόθια- τους, για να γυρίσουν στὴν πατρίδα, και τώ- ρα περιμένουν να φυσήξει ευνοϊκός άνε- µος, για να σηκώσουν τις άγκυρες. Στην παραλία έχουν συγκεντρωμένες πολλές σιχ- μαλωτισμένες Τρωαδίτισσες, που θα τις πά- ρουν µαζῖ-τους. Ανάμεσά-τους εἶναι η ἘΕκάθη η γριά χήρα του Πριάμου. Η περήφανη θα- σίἰλισσα, δυστυχιαµένη σκλάθα τώρα, θρη- γεί: «Το χρόνια της ευτυχίας πέταξαν. ᾿Ε- ζησα µέσα στ αγαθά και τώρα που γέρασα πηγαΐνω σκλάθα στα ξένα, έρημη, χήρα, χωρίς παιδιά. Τούς γιούς-μου τους σκότω- σαν, τις κόρες-µου, όσες σώθηκαν, τις παίρ- νουν σκλάθες κι αυτές. Τι τραθήξαµε ὡς τώρα και τι θα πάθοµε ακόμαὶ Η Μοίρα µας κέρασε να ρουφήξομεο όλο το πικρό: κρασί Ετσι θεοί! Δία, γιατί µας απαρνήθηκες ΄Έφταιξε ο Πάρις, ναί, που πλάνεσε την ξένη γυνα[- κα και την έφερε απὀ τη. Σπάρτη στην Τροία αλλά ὄπρεπε να τιμωρηθεί όλος ο λαόο για το φταϊξιμό-του Σε πιστέψαμε για προστάτη-µας, εἶχαμε κρεμάσει απὀ σέ- να όλες τις ελπίδες-μας, σου προσφέρναµε τόσες θυσίες, εσύ όμως τα ξέχασες όλα αυτά και µας παράδοσες στους εχθρούς. Ἔκλαψα, έκλαψα, Τα µάτια-μου στέγνωσαν και άλλα πια δάκρυα δεν έχω να χύσω. Μεγόάλε Θεέ, συγχώρεσέ-με για τα πικρά- μου παράπονα, µα ο πόνος-ου Έξεχείλισε. Σε λίγο θα καλέσει η σάλπιγγα τις δύστυ- χες Τρωαδίτισσες να µπουν στα καράθια. Ω, να µας εἶχες καλύτερα κάψει κι εµάς στη φωτιά που έκαψε τη χώρα-μας!» της συμφοράς. θέλησαν οι Α. 1. Ὑπογράμμισε µόνο τις Λέξεις που σχετίζεται µὲ το Κείμενο που ἀκου- σεςἹ- Λέξεις: Τα τείχη, οι τοίχοι, ᾿Εκ- τορας, Πάτροκλος, Αχιλλέας, αλεξιπτωτι- στές, «πολιορκητές, λάφυρα, Κυπριώτισσες, Τρωαδίτισσες, Πρίαμος, Αγαμέμνονας, Κλυ- ταιµνήστρα, Ἐκάδη, Πάρης, Ορέστης, Μυ- κήνα, Σπάρτη, Δίας, ᾿Αρης. 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΚΡΟΛΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 8. Όι ακόλουθες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν µέσα στο κείµενο μεταφορικά. 1ροσ- πάθησε να θυµηθείς τις σχετικές πτρο- πάσεις που τις έχουν: ο υ-υ- ου --υᾱ-- α) έπεσε β) πέταξαν Υ) κἑρασε: δ) είχαμε κρεμάσει: Β. Πιο κάτω δίδονται ορὐσµοί λέξεων που ακούστηκαν «στο κείµενο. Δώσε για πάθε ορυσµό τὴν κατάλληλη ἐννοια, όπως στο κείµενο: α) το πρώτο παλληκάρι της Τροίας: β) ο πιο αντρειωµένος απὀ τους Αχαι- οὖς: γ) αυτοί που πολιορκούν: δ) εκείνος που χάνει την ελευθερία-του: ϱ) πράγματα που κυριεύονται στον πό- λεμο: Γ. Βάλε Χ μπροστά -στην πρόταση ή τις προτάσεις που δεν συμφωνεί ή ὅδεν συμφωνούν µε το πείµενο που ἁκου- σες: α) Η Τροία έπεσε αφού την πολιόρκησαν οἱ Αχαιοί δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Ββ) Οι Αχαιοί κυρίεψαν την Τροία αφού πέρασαν µε δόλο µέσα απὀ τις πύλες- της το δούρειο Ιππο. γ) Ανάμεσα στις αιχµαλωτισμµένες Τρωα- δίτισσες ήταν και η χήρα του Πάρη. δ) Ο θεός Δίας αγαπούσε τους Τρώες . και στο τέλος τους γλύτωσε απὀ τη συμφορά που τους περίµενε. ϱ) Ο πόνος της χαροκαµένης Εκάθης ξε- χείλησε κι ἐκλαψε απαρηγόρητα. 4. Σε καθεμιά από τις παρακάτω προ- τάσεις ν᾿ αντικαταστήσει µόνο µία Λέξη ώστε πο νόηµα της Κάθε πρότα- σης να συμφωνεί µε το κείµενο: α) Ο Πάρης, το πρώτο απὀ τα παλληκά- ρια της Τροίας εἶχε σκοτωθεί. .β) Οι Αχαιοί κατόρθωσαν να πάρουν την Τροία αφού πέρασαν µε γρηγοράδα µέσα απὀ τις Ππύλες-της το δούρειο ίππο. γ) Οἱ νικηµένοι µάζεψαν ἠλήθος λάφυρα κι ἔκαψαν την πόλη. δ) Οι Αχαιοί περιμένουν να φυσήξει ευ- νοϊκός άνεµος, για να ρίξουν τις άγ- κυρες. ωφέας. Ὀπεριοδικά. εθρει ένα τἐλὀς για µια Ιστορία που έγρα- Ἓφε. Καθόταν µε τη γραφομηχανή μπροστά- Ἕτου, αλλά δεν τούρχονταν ιδέες. ΄Ετσι α- «ποφάσισε να τα παρατήσει και να πάει σι- νεμά. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟοΕαΔ 1. Οἱ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 2. ΟΙ ΑΥΚΟΙ ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ Ἱο ΜΑΡΙΑΣ ΠΥΛΙΩΤΟΥ ο 4. Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΓΑΝΟΣ θιθλιοθήκες. ο ΚΩΣΤΑ Π. ΣΑΡΡΗ Εγκεκριµένα απὀ το Ὑπουργείο Παιδείας για τις σχολικές 4. ΔΥΟ ΣΗΡΕΣ ΣΙΡΑΤΙΟΤΑΚΙΑ ΚΙΚΑΣ ΠΟΥΛΧΕΡΙΟΥ Εγκεκριµένο ὡς προαιρετικό για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε’. Συνάδελφοι, µη παραλείψετε να περιλάθετε στις παραγγελίες των Βιθλίων για το Σχολείο-σας και τις εκδόσεις της ΠΟΕΔ. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου ε) Η Μοίρα κέρασε τους Τρώες να ρου- φήξουν όλο το γλυκό κρασί της συµ- φοράς. Ε. Δώσε συνώνυµες λέξεις ἡ φράσεις α- πό το κείµενο. Ν᾿᾽ αλλάξεις µόνο το υπογραμμισµένο µέρος της πρότασης: α) Η Τροία κυριεύθηκε: Ββ) Πέρασαν µε πανουργία απὀ τις πύλες-της το ξύλινο ἆάλογο: Υ) Στην ακρογιαλιά ἐέχουν µαζεε μένες πολλές Τρωαδίτισσες: δ) Τα χρόνια της ευτυχίας έφυγαν: ε) Η Εκάθη έκλαψε ασταμάτητα Στ. Όνόμασε πους παράγοντες που έκα- ναν ὥστε η Τροία ν᾿ αντέξει τη» πολιορκία γυα χρόνια: ᾽ 2. Βάλε ν Ἱόνον μπροστά στις προτάσεις που χρήσιµοποίησε ή Ἐκάδη στο θρήνο της: α) 'Εζησα µέσα στ αγαθά και τώρα που γέρασα πηγαΐνω σκλάθα στα ξένα. β) Τους γιούς-μου τους σεθάστηκαν, τις κόρες-µου όµως τις παίρνουν σκλάθες. γ) Σ᾽ ευχαριστώ, Δία, που δε µας απαρ- νήθηκες, δ) ΄Εφταιξε ο Πάρης που πλάνεσε τη ξέ- νη γυναίκα, όμως έπρεπε να τιμωρη- θεί όλος ο λαός, για το φταίξιμό-του ε) ΄Εκλαψα, ἐκλαψα, τα µάτια-μου στέ- γνωσαν. Ἡ. Δώσε προτάσεις απὀ το θρήνο της ἕ- κάθης που να εκφράξου»: α) Παράπονο:...».ν «νε ωω ων κο νος αι ο ----Ἂ- .9.. δα ο 6 45.ος δ) θεοσέθεια : Δ.δ ονορο.5οο ες οο.ρες ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Θωμάς Χριστοφίδης ήταν συγγρα- ᾿Εγράφε αστυνομικές ιστορίες για Ἓνα θράδυ, δεν μπορούσε να Οταν γύρισε απὀ το σινεµά, ανακά- :λυψε ότι εἶχε ένα επισκέπτη. Κάποιος εἶχε διαρρήξει το διαµέρισμά-του. Ο διαρρήκτης ήπιε ένα ποτὀ, κἀπνίσε αρκετά από τα τοι- γάρα του Θωμά και διάθασε την ιστορία- Ὅτου. ὉΌ διαρρήκτης άφησε µια σημείωση: Λιάθασα την ιστορία-σου αλλά δεν µε ενθουσίασε. Παρακαλώ διάθασε τις εισηγή- σεις-μµου και τότε µπορείς να την τελειώ- σεις. Στο μεταξύ µάθε ότι είμαι κλέφτης. Απόψε δεν σκοπεύω να κλέψω τίποτα. .Αλ- Τυπογραφεῖα - Διθογραφεῖα ΤηθΘοργΓγΘΞ585 σα ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Μενάνδρου 67 -6ἩΗ Τηλ. 44940 4ΕΥΧΚ ϱ 21 4 ΣΕΔΙΔΑ ὃ λά αν γίνεις επιτυχεοµένος συγγραφέας, θα ξανάρθω Ο Θωμάς διάθασε τις εισηγήσεις του διαρρήκτη. Μετά κάθησε και έγραψε την υπόλοιπη ιστορία. Δεν πέτυχε ακόµα σαν συγγραφέας, αλλά περιμένει τον διαρρήκτη- του να επιστρέψει. Προτού ϐγει το 6ράδυ, πάντοτε αφήνει στη γραφομηχανή µια µι- σοτελειωµένη ιστορία. ΑΣΚΗΣΗ 3 Α. Πολλαπλή επιλογή: 1. Ο Θωμάς έγραφε ιστορίες: Α. για ζώα Β. για αστυνομικούς Γ. για παιδιά Δ. για στρατιώτες, 2. Ο Θωμάς πήγε σινεμά διότι: Α. πίστευε πως θα τούδινε ιδέες Β. ἠθελε ν᾿ αποφύγει έναν επισκέπτη Γ. ένιωθε τεµπελιά Δ. δεν μπορούσε να τελειώσει την ιστο- ρία. 4. Ο επισκέπτης µπήκε στο διαμέρισμα του Θωμά για να: . κλέψει ο πιει κάτι δει τον Θωμά ». διαθάσει την ιστορία του Θωμά. διαρρήκτης: » ξέχασε τὸν σἀάκκο-του . ἄφησε µια συµδουλή στον Θωμά . πλήρωσε για τα τσιγάρα που ἠπιξ άφησε στον Θωμά χρήματα. δν ο ΡπαδΟ ΡΤΠΙΩΣ διαρρήκτης σκέφτηκε ότι η ιστορία του Θωμά ἧταν: . φτωχή καλή πολύ σύντομη . χωρίς ενδιαφἑρον. διαρρήκτης απείλησε να: κλέψει τις ιστορίες του Θωμά : γράψει περισσότερες Ιστορίες έρχεται κάθε θ6ράδυ , . ξανάρθει να ληστέψει το Θωμά. 5» Ρπωδο Ρπςὸ}» 7. Ο Θωμάς θρήκε τις εισηγήσεις του ὄναρ- ρήκτη: » ανησυχητικές » διασκεδαστικές » ανόητες . χρήσιμες. Θωμάς θα ήθελε να: . συναντήσει τον επισκέπτη » πὀρει περισσότερες ιδἑες απ᾿ αυτόν του κλέψουν τις ιστορἰες-του . ληστεύεται πιο. συχνά. ο ΡΠπσΡοΟ Ρπο» «8. Δώσε περισσότερες Λεπτομέρειες για. φαθεµιά από τις ακόλουθες προτάσεις: {. Ο Θωμάς Χριοτοφίδηςο ήταν ένας σὺγ» γραφέας. 2. Ο Θωμάς αποφἁσισο να πάει στο σινεμά 3. Ο Θωμάς εἶχε ένα επισκέπτη καθώς απουσίαζε. 4. Ο επισκέπτης άφησε στο Θωμά µια ση- μείωση. 5. Ο επισκέπτης απείλησε ότι θα Έαναρ- χόταν. 6. Ο Θωμάς κάθησε και έγραψε την υπό- λοιπη ιστορία. 7. Ο Θωμάς πάντοτε αφήνει µια µισοτο- λειωμένη ιστορία κοντά στη γραφομη: χανή. Φ. Πές ποια απὀ τα παβακάτω γεγονότα είναι ουσιώδη στην ιστορία: 1. Ὁ Θωμάς δεν μπορούσε να τελειώσει την ιστορία. 2. Ὁ Θωμάς εἶχε ἑνα επισκέπτη. 3. Ο επισκέπτης του Θωμά ήπιε ένα ποτό. 4. Ο επισκέπτης του Θωμά του άφησε µια σημείωση. 5δ. Ο επισκέπτης του Θωμά δεν ἐκλεψε τίποτα, 6. Ο Θωμάς διάθασε τις εισηγήσεις του διαρρήκτη. . Δ. Διηγήσου τη» ιστορία: 1. σαν να ἧἠσουν ο Θωμάς 2. σαν να ἧσουν ο επισκέπτης. ΣΚΑΙ4Α 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 19860 ΑΝ ΚΡΙΝΟΠΗΛΙΤΕΙΛΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΛΡΙΘ ΕΚΠΛΙΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΙΚΗΣΗ) Κυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΕΜΟΚ, ΠΟΛΤΕ, Με συµµετοχή 150 περίπου συνέδρων απὀ 16 χώρες της Κοινοπολ:- τείαο πραγματοποιήθηκε απὀ τις 3 ώς τις 8 του Γενάρη στην Αίθουσα Συ- γεδρίων του ξενοδοχείου ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ το 4ο Κοινοπολιτειακό Περιφερεια- κό Συνέδριο Εκπαιδευτικής Διοίκησης. Το Συνέδριο οργανώθηκε απὀ το Κοινοπολιτειακόὀ Συμθούλιο Ἐκπαι- δευτικής Διοίκησης (Ο0ΕΔ) σε συνεργασία µε τον Κυπριακό ΄Οµιλο Εκπαι- δευτικἠής Διοίκησης (ΚΟΕΔ). Με τον ΄Όμιλο συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση του Σύνεδρίου οι - Τους Εένους συνέδρους καλωσόρισε στην Κύπρο ο Πρόεδρος του ΚΟΕΔ κ. Α. Αναστασιάδης, Γενικός Επιθεωρητής Δημο- τικής Εκπαΐδευσης. Τέτοιου εἶδους ουνέδρια, τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, συµθάλλουν στη οὐσφιγξη των δεσμών της Κύπρου µε τις χώρες της Κοινοπολιτείας και ενισχύουν τον κοινό α- γώνα για πρὀοδο και δημοκρατία. Από πλευράς των ξένων συνέδρων αν- ταπάντησε ο Αντιπρόεδρος του ΟΟΕΑ κ. Ἡ. Εατααίατ ο οποίος αφού εξέφρασε ευ-] ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3) 8. Ἐπιτροπὴ για τα προσφυγικά προθλή- µατα των Ερατυιών Υπαλλήλων. Ἡ πείρα µας οδηγεί στην εισήγηση προς Σας να διορίσετε μόνιμη επιτροπή υπό την προεδρία αρµοδίου Υπουργού ή Υπηρε- σιακού Παράγοντα που να επιλαμθάνεται αυ- τών των θεμάτων και Ιδιαίτερα του στεγα” στικού. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ὁότι η εηιτροπἡ που συστήθηκε στη συνάντηση που είχομε µαζί-Σαο το Μάρτη του 1978 λειτούργησε μὲἐχρι τον Αύγουστο του ἴδιου χρόνου. ΄Ἐκτοτε οι συνεχείς αλλαγές του Προέδρου-της και η περιορισμένη δικαιοδο- οἰα-της ουσιαστικά την αχρήστευσαν. Κύριε Πρόέδρε, Η πικρία κι η απογοήτευση των Προ- σφύγων µελών-μας έφτασε στο αποκορύφω- µά-της. Απευθύνουμε ύστατη έκκληση να ἐπέμθετε και να δώόετε λύσεις. Είναι αδύ- νατο οι πρόσφυγες µέλη-µας ν᾿ αντέξουν τα τόσα δθάρη που τους επεσώρευσε η εισθολή χωρίς την κρατική θοήθεια. Διστελούμε µε τιµή | Για τις Οργανώσεις Α. ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ Για τις επιτροπές προσφύγων ΧΑΡ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ο ωπ ' 'Ὑπόμνημα για το στεχαστικὸ Αρ. Αν. 180/79 20 Δεκεμθρίου, 1979 Ἔντιμο Κύριο Γενικὸ Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο Ὑπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία. Ἔντιε Κύριε, Σε απάντηση επιστολών σας ηµ/νιών 14.979, 15.10.79 καὶ 14.11.79 σᾶς Πλη- ροφορούµε ῥὁτι, ολόκληρο Το ποσό των ϱ100,000.-- που έχει παραχωρηθεί από την Κυθέρνηση σαν προκαταθολή προς την Ορ- γἀὀνωσή-μας, για το Στεγαστικὀ Σχέδιο Εκ- τοπιοθέντων, ἐχει παραχωρηθεί σε δικαιούχα µέλη-μας για ανέγερση οικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα, αγορά ετοίµων οικιών και διαµε- ρισµάτων και επιδότηση όπως αναφέρομε πιο κάτω: 1. Κατηγορία Α. Επιδότηση επιτοκίου: 14842 Ανδρέας Παπαθεοχόάρους 5212 14142 Γεώργιος Χαραλαμπίδης 280 264707 Γεώργιος Χ΄ ΄Γεωργίου 17 . 127896 Χήσπανθος Ζωγράφος 173 448926 Σόθδος Καλησπερίδης 183 13104 Θεοδόσιος Πυργώτης 214 ο 4917 Γεώργιος Λουκά 142 10434 Γεώργιος Κυριακίδης 226 10884 Γεώργιος Μαούρης 280 4120 Μιιπηφόρα Χέπη 37 14828 Ανδρέας Ιωάννου 280 114185 Γεωργία Ηρακλέους 97 12761 Ανδρέας Ιακώδου 218 14175 Νέστωρ Γεωργίου 106 194265 Θεανώ Πυρκεττή 265 14172 Ανδρέας ἨΗλία 276 348983 Ανορέας Κανάρης 25/ 144405 Δημητρης Νεοφυτου 204 445920 Ανορέας Σπανός 2980 64008 Ανορέας Κωνσταντινίδης 5υ 08669 Ελένη Σωὠτηριάδου 18ο 11150 Θεοδοσία Κούρρη 140 106504 Ανορέας ἰώαννιοης 28υ 12255 Ανδρέας Κυριακίδης 220 4419563 Γεώργιος Χάματσος 28υ 11008 Μελανή Ματίσοου 18υ 194222 ἡΓιάννης Παπαγιάννης 1ὰν 208100 Ανδρέας Θεμιστοκλέους 15ο 10979 Μιχαλακης Σταυρινού 3ν 14057 Κυριακος Σάθθα 3ο 1484Ί Παναγιώτης Ιασχαλίδης 4ν 10525 Βάσος ’΄Αππιος 2δυ 10607 Ανδρέας Πολυδώρου 25ὃν 11091 ἡΓιαννούλα Πυρίσιη 1ο Ε 6190 2. Κατηγορία Β. Δάνειο για ἀγορά ἔτοιμης οατοωίας: 10485 Ανδρέας Ιακωθίδης 56,006 10684 Χρυσόστομος Ποζάτος 8,000 516.006 Ά. Κατηγορία ἵ. Δάνεο για ανέγερση σε οικόπεδο που παραχωρείται απο την Κνδέρνηση: 103686 Γεώργιος Μίνως ϱ8,000 10415 Ανδρέας Θεοδώρου 8,000 516,000 4. Κατηγορία 4. Δάνειο για ανέγερση σε ιδιόκτητο οµωκόπεδο: 10650 Ανδρέας Αντωνιάδης ε8,000 10399 Κυριάκος Λαμπρίας - 8,000 40436 Κώστας Γεωργίου 6,000 105067 Χρίστος Κάκος 8,000 10687 Παύλος Προύντζος 8.006 10506 Κύπρος Μιχαηλίδης 86,006 12789 Αντώνης Χρ. Νικολάου 8,006 107380 Χριστάκης Χριστοδουλίδης ϐ6,006 564,00ς Με την παραχώρηση ων πιο πάνω ποσών ἐχει υπέρκαλυφθεί τὸ ποσὀ των Σ100,000.-- ποὺ µας έχει παραχωρηθεί κα παρακαλούμε να γίνουν οι απαιτούμενες διευθετήσεις ώστε να µας παραχωρηθεί, τς συντομότερο δυνατό το ποσὀ που αναλογεί στην ΌὈργάνωσή-μας για το 1978 καθώς και εκείνο του 1979. Σας συναποστέλλομε ..α) κεχωριοµένα καταλόγους ,όλων των δι- καιουµένων μελών-μας σύμφωνα µε εγ- κριθἐν απὀ την Κωθέρνηση σχέδιο στε- γάσεως και µε θάση τιο προτιμήσεις του καθένα. β) Αντίγραφο κριτηρίων προτεραιοτήτων κα κανονισμών της Οργανώσεώσ-μας που διέπουν τη λειτουργία του σχεδίου και γ) Δείγμα του εντύπου των αιτήσεων που συμπληρώθηκαν απὀ τους ενδιαφερομέ- νους. Με τιµή, Ο Πρόεδρος, Ο Γ,. Γραμματέας, Μ. Ταπακούδης. Α. Π. Πολυδώρου. οι Συντεχνίες Επιθεωρητών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης και η ΠΟΕΔ. Στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου διαθάστηκε απὀ τον Υφυπουρ- γὀ παρά τω Προέδρω κ. Πάτροκλο Σταύρου µήνυµα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Σπύρου Κυπριανού. Την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου έκαμε ο Υπουργός Παιδείας Δρ Χρ. Σοφιανός. Χαριστίες για τη φιλοξενία και ικανοποίηση για την ἁρτια οργάνωση του Συνεδρίου, συμφώνησε µε τον Ὑπουργό Παιδείας στο ὁ- τι η εκπαίδευση των Ὑπευθύνων για τη διοί- κηση Των σχολείων θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία πνεύματος κατανοήσεως που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση πολ- λών κοινωνικών, οικονοµικών, εθνικών και διεθνών προθληµάτων. Αναφερόμενος στην Κύπρο ο κ. Εβταυ]λαϊ διαθεθαίωσε ότι όλοι αναγνωρίζουν την Κύ- προ σαν χώρα φιλοξενίας, µε πλούσια ιστο- ρικἡ και πολιτιστική παράδοση, καθώς επί- σης και σαν σηµαντικὀ σύνδεσμο μεταξύ ανατολής και δύσης. Δε θεωρούμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ἑαταυμαςτ την Κύπρο σαν απομακρυσμένη απὀ την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αμερική ἡ απὀ οποιεσδήποτε χώρες της Κοινοπολιτείας γι᾽ αυτὸ Θθρίσκουµε πολύ συµθολική την επιλογή της Κύπρου σαν χώ- ρας πραγματοποίησης του Συνεδρίου. Στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου παραθρέθηκαν εκτος απὀ τους προαναφερ- θέντες επισήμους ο Ὑπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αιµ. Θεοδούλου, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδης, ἐκπρόσωποι τοῦ Διπλωματικού Σώματος, Βουλευτές, Γενικοί Διευθυντές Ὑπουργείων και άλλοι επίσημοι, Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου έγιναν οἱ πιο κάτω εισηγήσεις: 1... «Ὑπόδαθρο της Διοίκησης Σχολείων στην Κύπρο», απὀ τον κ. Α. Αναστασιάδη, Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κύ- πρου. 2. «Νέο κρασί σε πολιἁ μπουκάλια: Αλ- λαγή στη Διοίκηση» παό το Ὀεαν Ε, Εαται- πας, Ὀπίνειςίο οἱ δαδκαϊςΠδναη. 3. «Το κοινωνικό Περιεχόμενο της Διοί- κησης Σχολείὼων: Νέες απαιτήσεις σε µια Νέα ᾖἈΚοινωώνία απὀ τον ῥῬΡτοίεςο: Ῥεπ ὈΚε]ε, Ἐεοῖοι, Ανίκα «οίΐερε, Νὶροτία. 4. «Το παρὀν δεν µπορεί να περιμένει: ἱκανότητες που χρειάζονται τώρα απὀ το Διευθυντή» απὀ τον Ὁτ Ἐταποὶς ΟΠεῖσιεί Διευθυντή Εκπαιδεύσεως στη Μάλτα 5. «Ο Διευθυντής του μέλλοντος» απὀ το Ὦτ ]. Βοπε Διευθυντή του ]οτάαπϊ] Οοἵἵερε, (ἱαερονν. 6. «Κατευθύνοντας τη λειτουργία των σχολείων του μέλλοντος» απὀ τον κ. Ἱ. ΝΙσμοίροΏ, Ὀπίνειείν οἱ Ίπεσι Ιπάίσο, Ῥατ. Ραάος. 7. Εισηγήσεις στις οµάδες ενδιαφερόν- των: α. «Ο Διευθυντής στις [νδίες» απὀ τον Ὃς . Ολαιτακία. β. «Η Τεχνολογία του μέλλοντος, κίν- δυνος ή ενίσχυση» απὀ τον Ὁς Ἱ, Με]ος, Μοπαςὰ Ὀαίνειείτγ. γ. «Ἡ Σχολή Κωφών Λευκωσίας» από τον κ. Μάρκου, Διρυθυντή της Σχο- λής. δ. «Καλυτέρευση της αποτελεσµαγτικότη- τας διοικήσεως του Διευθύντή σχο- λείων» από τον κ. (α. Ἰή]]απις, οεξίί- εἰά Οἱ Ρο]γιεσ]αῖς, Ε. «Επιδοµατικἡ κλίµακα ηγετικής ικανό- τητας» απὀ το Ὡς 1, Μπες, Ὀπίνειείσ οἱ Οιεεπε]απά, Ῥτίσσαης, στ. «Διοικητική διακριτικότητα -- καίρια έννοια για το Διευθυντή» απὀ τον κ. 1... Ὑαϊδοη, οἩοβΙε]ά Ον Ῥο]γιεσμπίς, ο ζ. «Διοικητικές ἱκανότητες που απαιτούν- ται απὀ το Διευθυντή και τους Επι- θεωρητές -- Γνώμη δασκάλων της Κύπρου» απὀ το Δρα Α. Παπαδόπουλο, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κύ- πρου. η. «Όρθολογιστικός προγραμματισμός Α- ναλυτικού προγράµµατος για τη Δη- µοτική Εκπαίδευση στην Κύπρο, απὀ τον κ. Μ. Θεοδώρου, Διευθυντή Δη- μοτικού Σχολείου, Κύπρος. θ. «Στρατηγικές αυτοαξιολόγησης για τα σχολεία» απὀ τον κ. (α, 17οη5, Αηρίΐαη Κερῖοπαὶ Μαπαρεπιεπε Ορηΐτς, Γαπῦυσν. .. «“Ὁ διευθυντής και η επαγγελματική εξέλιξη του δασκάλου -- Μερικές στρατηγικές» απὀ το τ Κ. Βιανης, Οοοτάϊπαϊος, Νο Ύαποοινες Φ6,οοὶ Ρ!ςετοε, δ. Ανακεφαλαίωση των εργασιών του Συνεδρίου έκαμε ο. Ῥιοΐβςος ἸΜετεάνάά Ἠιρλες του Πανεπιστηµίου του Β]τππίπρ]ναπη, Τους συνέδρους δεξιώθηκαν ο ΥΎπουρ- γὁς Παιδείας Δρ Χρ. Σοφιανόςο, ὁ Δήμαρ- Χος Λευκωσίας.κ, Λ. Δημητριάδης και ο Κυ- πριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 198 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2) σου, ε, τότε δεν µπορείς, δε σου επιτρέπε- ται να αδιαφορείς και να αφήνεις τη μνή- µη να αδυνατίζει ἡ και να πεθαίνει ακόµα µέσα στις φουρτούνες της νέας ζωής. Και οι δάσκαλοϊί-µμας που στάθηκαν -- με μερικές µόνον εξαιρέσεις -- πρωτοπό- ροι στους αγώνες για ελευθερία και αντί- σταση, δε συνθηκολόγησαν και οὖτε πρό: κειται ποτὲ να συνθηκολογήσουν με τον Τούρκο εισθολέα. Από τον Ιούλιο του 1974, απὀ τότε που το Προδοτικό πραξικόπημα και η θάρ- 6αρη Τουρκική εισθολἠ έφεραν την κατα- στροφή και τον ξεριζωμὀ στο νησί-μας η ζωή των δασκάλων-μας ζυμώνεται µε ένα ᾽αγώνα µνήµης και αντίστασης Ακριθώς, µέσα στα Πλαίσια αυτού του αγώνα εἶναι που οι συνάδελφοι του Μόρφου αποφάσισαν νο εκδώσουν το ημερολόγιο του 1980. Τις έξι µεγάλες σελίδες του ηµερολο- γίου κοσμούν ισάριθμες Φωτογραφίες παρ- µένες απὀ τη ζωή και την ιστορία της πε- ριοχής. ΟΙ φωτογραφίες παριστάνουν: Ί. Το αρχαίο θέατρο των Σόλων, 2. Το Βυζαντι- νό Ναό του Αγίου Μάµαντα πολιούχου α- γίου της Μόρφου, 3. Το αρχαίο παλάτι της Αίπειας στο Βουνί. 4. Το συσκευαστήριο πορτοκαλιών ΣΟΔΕΜ Μόρφου. 5. Τη συλ- λογή πορτοκαλιών σε κἠπο της Μόρφου και 6. Μια παρέλαση ἁρματος στη γιορτή του πορτοκαλιού. Ἰαι στο απάνω µέρος κάθε εικόνας «Δεν ξεχνώ τα μοοχομύριστα µέρη της σκλαδωµένης περιοχής Μόρφου», μια πραγματική πρόκληση για ζωντάνεμα της µνήµης. Οἱ συνάδελφοι της ΠΟΕΔ Μόρφου εἰ- ναι ἀξιοι θερμών συγχαρητηρἰων. Αναμένο- με απὀ τους υπόλοιπους συναδέλφους να αξιοποιήσουν την προσφορά αυτή. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 1980 ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αρ. Αν. 129/79 Πρόεδρο Μ.Ε.Π.Ε.Υ., Μέσω Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Λευκωσία. 19 Οκτωθρίου 1979 Ἔντιμε Κύριε, Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διά- ταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν προ- σεχώς απὀ τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Ὑπηρεσίας περιληφθεί και το θέµα. «Σχέδιο Ὑπηρεσίας του διδακτικού προσωπικού των Ειδικών Σχολών». Μετά την ψήφιση απὀ τη Βουλή του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμου, αριθµός 47 του 1979 και µε τον Ἠτλο «Νόμος ρυθ- µίζων τα της ιδούσρως και λειτουρνίας Σχο- λών Ειδικής Εκπαιδεύσεως» η Οργόνωσή- µας επανέρχεται για να τονίσει ότι επείγει η κατάρτιση του σχετικού Σχεδίου Ύπηρε- σίας µε θάση τους όρους ΄του οποίου θα προσλαμθάνεται το διδακτικό ποοσωπικό των πιο πάνω αναφεροµένων Σχολών. Με την ευκαιοία αυτή απ'θυμούμε να επαναλάθουµε τη θέση της ΠΟΕΔ πάνω στο θέµα τούτο. : Ί. Διορισμός προσωπικού: Οι θέσεις στις Ειδικές Σχολές θα προ- κηρύσσοντα!ι και ὁσοι επιλένονται θα διοοῖ- ζονται «επί δοκιμασία» για περίοδο δύο χρό- νων. 9. ἹΜισθοδοσία: Κατά τη διάρκεια της «υπό δοκιμασία» υπηρεσίας να παραχωρείται ειδικό επίδομα. Η µόνιµη υπηρεσία να µισθοδοτείται µε θ6ά- ση τις κλίάακες των άλλων Ειδικών Σχο- λών (τυφλών και κωφών). 8. Ἐπιμόρφωση προσωπικού: Η επιμόρφωση του προσωπικού για ᾱ- νανέωση και στελέχωση του Κλάδου να γ|- νεται µε υποτροφίες και σεμινάρια στο εξω- τερικὀ και να συμπληρώνεται µε ειδικές σειρές µαθηµάτων στην Κύπρο απὀ Κυπρί- ους ἡ ξένους ειδικούς. 4. ΙΠροαγωγές: Πρέπει να παρέχεται η ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη σε κάθε ικανό δά- σκαλο µέσα στον ἴδιο τον κλάδο, µε θάση το σύστηµα που ισχύει στις άλλες Ειδικές Σχολές και διαλαμθάνει τις θέσεις του Διευ- θυντή και των Ανωτέρων Δασκάλων και τη δηµιουργία θέσης Ὑποδιευθυντή. 6. Διακοπή Ὑπηρεσίας: Να κατοχυρωθεί το δικαίωµα του µο- γίµου προσωπικού να διακόπτει την υπηρε- σἰα-του στα ειδικώ οχολεία όταν υπάρχουν λόγοι. 6. Ασφάλεια: . Να κατοχυρωθεί η προσωπική ασφ λεια, τόσο των μαθητών ὁσο και του προ- σωπικού των Ειδικών Σχολών. 7, ᾿Αναλντικό Πρόγραμμα και Βοηθήματα: Να καταρτισθούν και σταλούν στα σχο- λεία αναλυτικά προγράµµατα και να εξοπλι- σθούν τούτα µε τα κατάλληλα εποπτικά μµέ- σα και θοηθήµατα. Με τιµή, Ο Γ. Γραμματέας Α. Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Ο Πρόεδρος Μ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ .. Αρ. Αν. 157/79 Λευκωσία, 28 Νοεμθρίου, 1979 Ἐξοχότατον Πρέσθυ της Ελλάδας, Πρεοθεία της Ελλάδας, Λευκωσία. Θέμα: Αναθίωση θεσμού εκδρομών Κωπρίων δασκάλων στην ΕἘλ- λάδα. Ἐξοχότατε, Κατά το διάστηµα μετά την εγκαθίδρυ- ση της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέχρὶ το 1974 εἰχε καταστεἰ θεσμός όπως αριθµός δασκάλων --μελών της ΠΟΕΔ και παραγόν- των πολιτιστικής αναπτύξεως φιλοξενούνται και επιοκέπτονται χώρους αρχαιολογικού, |- στορικού ἡ πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των θερινών µη- γών. Όι εκδρομές αυτές οργανώνονταν Χάρι στη γενναιόφρονα φιλοξενία του Ε- θνικού Ιδρύματος και του Υπουργείου Εθνι- κής Παιδείας Ελλάδας και την ευγενή συµ- παράσταση της Πρεσθείας της Ἑλλάδας ατην Κύπρο. Επειδή πιστεύοµε πως ο θεσμός αυτός υπήρξε πάντα -- απὀ εθνική κυρίως άποψη -- ωφέόλιμος, παρακαλούμε να έχουμε τη συµπαράστασή-σας για αναθἰωσή-του, ώστε .. :Ἔντμιο Κήπιο να καταστεί δυνατὀ όπως το ερχόμενο κα- λοκαίρι, παρασχεθεί φιλοξενία στην Εθνική Εστία «Βασιλεύς Παύλος» σε µια κοινή σει- ρά για 100 περίπου δασκάλους και παρά- γοντες πολιτιστικής αναπτύξεως {για να μπορούν να φιλοξενηθούν και οι σύζυγοι των δασκάλων εκδρομέων), όπως γινόταν και κατά τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε. Με εκτίµηση, Ο Γ, Γραμματέας Α. Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Ο Πρόεδρος Μ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Κοινοποίηση: 1. Ὑπουργείο Παιδείας Ελλάδας. 2. Εθνικό ’Ίδρυμα, Φιλελλήνων 9, Αθήνα 118. 3. Ὑπουργείο Παιδείας Κύπρου. 4. Πρεσθεία Κύπρου, Ζαλοκώστα 4, Α- θήνα. 5, Διευθυντήν Εθνικής Ἑστίας «Βασιλεύς Παύλος». α Αρ. Αν. 1959/79 . : 7 Δεκεμθρίου, 1979 'Εντιμο Κύριο Ὑπουργό Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία. Εντιμε Κύριε, Μο θάση τη συμφωνία μεταξύ της Κυ- Βέρνησης και της Γραμματείας της ΠΟΕΔ για το θέµα της αξιολόγησης των δασκά- λων, που έγινε στις 27 και 30.14.79, οι δάσκαλοι θα φθάνουν στην κορυφή της κλί- µακας Α8 -- δύο προσαυξήσεισ σε 20 χρό- για. Παρακαλούμε ὅπως ορίσετε το συντο- µότερο δυνατό συνάντησή-μας για διευθέτη- ση του τρόπου εφαριωνής της συιφωνίας προκειηένου να ενταχθεί στο µνημόνιο. το οποίο θα τεθεί ενώπιο της Πανκύπριας Συν- διάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων για τελική επικύρωση. Με τιµή, Ο Γ. Γραμματέας Α. Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ο Πρόεδρος Μ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Ακ Αρ. Αν. 160/79 7 Δεκεμθρίου, 1979 Ἔντιμο Κύριο Πρόεδρο ΜΕΠΕΥ, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία. ἛἜντιμε Κύριε, Στην κατ αρχή συμφωνία μεταξύ της Κυθέρνησης και της Γραμματείας της ΠΟΕΔ για το θέµα της αξιολόγησησ των δασκά- λων, που έγινε στις 27.11.79 αποφασίστηκε όπως: α) το θέµα των δασκάλων µε προσόντα πέρα απὀ το πτυχίο της Παιδαγωγι- κής Ακαδημίας και β) το θέα του επιδόιιατος υπηρεσίας σε µονοδιδάσκολα ἡ διδ'δάσκαλα σχολεία πασωαπεμφθούν στη Μ.Ε.Π.ΕΥ. για ε- παεξερνασία και τελική διειθέτηση. Παρακαλούιε όπως σινκληθεί η Μ.Ε. Π.ΕΥ., το συντομότερο δυνατό, νια Ολο- κλήρωση της συμφωνίας ποοκειένου να ενταχθούν τα πιο πάνω θέµατα στο μνηιό- ΝΙΟ το οπωί θα τεθεί ενώπιο της Πανκύ- πριας Συνδιάσκουψης των Γενικών Αντιπρο- σώπων για τελική επικύρωση. Μὲ τιµή, Ο Παήῤοδσας Ο Γ. Γπαιπιστέσς Μ. ΤΑΠΑΚΟΥΛΗΣ Κοινοποίηση: ᾖΓενικ Ἀιευθυντή Υ- πουργείου Παιδείας. κ Αρ. Αν. 179/79 ο 29 Δεκεμθρίου, 1979 Ποωόεδρο ΜΕΠΕΥ, Ὑπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία. Ἔντιμε Κύριε, Σας αποστέλλομε τις θέσεις της Όρνα- νώσεώσ-υας πάνω στα πιο κάτω θέµατα που περιλαιιθάνονται στην ημερήσια διάταξη τη ΜΕΠΕΥ. . 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.4. Δάσκαλοι µε σύμθαση: Σημαντικός αριθµός δασκάλων υπηοε- τούν µε σύμθαση αναπληρώνοντας συναδέλ- Α. Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ. ΣΕΔΙ4Α 7 τα Φφους που απουσιάζουν στο εξὠτερικό, µε- τεκπαιδεύονται ή εἶναι αποσπασµένοι σε ἀλ- λες υπηρεσίες. Η θέση της ΠΟΕΔ είναι ὁ- σοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα είτε πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά-τους είτε να χάσουν τις οργανικές-τους θέσεις που πρέ- πει να ουμπληρωθούν απὀ τους υπηρετούν- τες µε σύμθαση. 1.9. Αναπληρωματικοί διορισµοί Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών: Θεωρούμε το θεσμό των αναπληρωμα- τικὠν διορισμών αναγκαίο στια περιπτώσεις που αναπληρώνονται οργανικές θέσεις Β. Διευθυντών ἡ Διευθυντών που απουσιάζουν προσωρινά απὀ τη θέση-τους ἡ σε περίπτω- ση ασθενείας. Πιστεύοµε ὁτι οι αναπληρωματικοί διο- Ρισµοί πρέπει να γίνονται απὀ τον κατόλο- γο των συναδέλφων που έχουν σειρἆ για προαγωγή ὡώστε εκείνοι που τοποθετούνται σ’ αυτές τις θέσεις δικαιολογημένα να τις θεωρούν ως πρὀστάδιο προαγωγής. 3. ΑΔΕΙΑ 4ΟΧΕΙΑΣ Σύμφωνα µε τη Σύμθαση 103 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας Περί Προστα- σίας της Μητρότητας (Αναθρωρητική 1952) άρθρο 3, παράγραφος 2. «Η διάρκεια της εν λόγω αδείας (τοκετού) ανέρχεται στις 12 τουλάχιστο εθδοµάδες, µέρος δε αυτής πρέπει να λαμθάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό». Η ΓΙΟΕΔ απαιτεί την εφαρµογή συτού του άρθρου στην περίπτωση των διδασκα- λισσών µε την πωόνοια ότι η άδεια απου- σίας των επηρεαζοµένων θα εἶναι µε πλή- ρεις απολαθές. δ. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Σχετικά µε το θέµα τούτο εισηγούµα- στε τα πιο κάτω: 9.4. Έτος αφυπηρέτησης: Να παραμείνει το 60ό. Ο δάσκαλος ὁ- µως να δικαιούται να αφυπηρετήσει οικειο- θελώο οποτεδήποτε μεταξύ του Όδου και του θ0ού έτους νοουµένου ότι θα δηλώσει τούτο πέντε χρόνια ενωρίτερα. Να δικαιού- ται, επίσης να παρατείνει την υπηρεσία-του μέχρι το 65ο έτος. 89.8. Πλήρης σύνταξη: Ο δάσκαλος να παίρνει πλήρη σύντα- ξη αφού συμπληρώσει 30 χρόνια υπποεσίας αν ἔχει δηλώσει το 85ο έτος και 33 χρό- νια αν ἑνει δηλώσει το 606 έτος σαν έτος αφυπηρέτησης. 89.8. Ἰοσοστό σύνταξης Ἠαι φιλοδωρήµα- τος: Ἡ σύνταξη να ισοδυναμεί µε τα 4/5 του τελευταίου μισθού και το φιλοδώρηµα µε το 1/4 του μισθού Χ 15. 9.4. Αναπροσαρμογή σύνταξης: Η οὐνταξη να αναπροσαρµόζεται µε θάση το εκάστοτε παραχωρούµενο τιµαρίθµι- κὀ επίδομα και τις εκάστοτε πραγµατοποιού- µενες γενικὲς αναπροσαρμογές του µισθολο- γίου. 8.6. Ἐισφορά για µεταθίθαση της σύντα- ξης: Η µεταθίθαση της σύνταξης στη χήρα και τα ορφανά αποτελεί ευθύνη του κρά- τους ὡς εργοδότη και γι΄ αυτό η εισφορά του ποσοστού 13406 του μισθού που κατα- θάλλεται για το σκοπό τούτο πρέπει να κα- ταργηθεί. 9.6. Πρόωρηή οικειοθελής αφυπηρέτηση: 3.6.1. Για υπηρεσία Ί ώς 20 χρόνων να καταθάλλεται ὡς φιλοδώρηµα ο µηνιαίος μισθός επἰ τα χρόνια υπηρεσίας. 3.6.2. Για υπηρεσία 20 χρόνων και ἆ- νω να καταθάλλεται ανάλογο εφ᾽ ἁπαξ και σύνταξη απὀ το 50ό έτος αν έχει δηλώσει το 55ο έτος σαν έτος αφυπηρέτησης και ᾱα- να. το 95ο έτος αν ἔχει δηλώσει το θ0ό τος. 9.7. Υποχρεωτική αφυπηρέτηση για Λό- γους υγείας: Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής αφυπη- ρέτησης για λόγους υγείας να λογίζονται σαν ουντάξιμα τα ἑτη υπηρεσίας αφού προ- στεθούν τα 2/3 των υπολοίπων ετών. 8.8. Τα δικαιώµατα µεταθίθασης της ούντα- ξης να ισχύουν και για τους συζύγους στην περίπτωση που πεθαίνει η σύζυγος. 9.9. ΠΜκεταθίδαση της σύνταξης σε παιδιά Η µεταθίθαση της σύνταξης στιο ανύ- πανδρες θυγατέρες να συνεχίζεται άσχετα απὀ την ηλικία-τουςο. Η µεταθίθαση της σύν- ταξης να παραχωρείται και στους υιούς κα- τά τη διάρκεια των σπουδών-τουςο σε ανώ- τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. ὃ.1Ο. Μιοθολογική τοποθέτηση κατά την αφυπηρέτηση: Με την αφυπηρέτησή-του ο δάσκαλος να μπαίνει στην κορυφή της κλίµακας στην οποία ευρίσκεται. Με τιµή, Ο Γ. Γραμματέας Α. Π. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Ο Πρόεδρος Μ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Κοινοποίηση: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας. «κ ο Αρ. Αν. 1/80 2 Ιανουαρίου, 80. Ἔντιμο Κύριο Τμημµατάρχη Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Λευκωσία. ή Ἔντιμε Κύριε, α. , Ἡ ΠΟΕΔ υποστήριζε κατά τα Τελευ- ταία χρόνια τη σύνταξη νέου Αναλυτικόύ Προγράµµατος για τα Δημοτικά Σχολεία, που να στηρίζεται στη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα και στις νὲςς αντιλήψεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας για την ανάπτυξη και τη μάθηση του παιδιού. Παρόλληλα ζητούσαµε την επιμόρφωση των δασκάλων και τη συγγραφή καταλλήλων θοηθητικών Θθ'ΘΒλίων που να βασίζονται στις αρχές του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος. Χαιρετίσαμε με Ιδιαίτερη Ἱκανοποίηση την αποφαση του Τµήµατος Δημοτικής Εκ- παίδεωσης να προχωρήσει στη σύνταξη του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος και µε προ- θυμµία ανταποκριθήκαµε στην Πρόσκληση να συμμετάσχουμε µε εκπροσώπουσ-μας στις ειδικές ενδοτµηµατικὲς επιτροπές, που συ- στήθηκαν για το σκοπό αυτό. | .. ΠΟΕΔ εἶναι πρόθυµη να συνεργα- σθεί και για τη δοκιμαστική εφαρµογή του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος, γιατί θε- ὠρε! το οτάδιο τούτο όχι µόνο απαραίτητο ολλά ιεφαλριώδους σηµασίας, προτού σπο: ρε η καθολική εφαρµογή-του στα σχο- Επιθυμούμε να υποθόλουµε ' εισηγήσεις, η προγµατοποίηση των. αποίως πιστεύοµε ὁτι θα συµθάλει στην επιτυχία της δοκιµαστικής εφαρµογής. 1. Νὰ διατεθεί περισσότε ρος Χρόνος ν Σνημέρωση των επηρεαζοµένων δασκὰ ων για τη φιλοσοφία και τις αρχές του νέου Αναλυτικού Προγράµµατος. Να διοτεθεἰ χρόνος για επι ὀ επηρεαζοµένων δασκόλων πάνω σι Ἴδα. σικές πτυχές του νέου Αναλυτικού Προ- γράμματος µε Προτεραιότητα στα θέµα- τα της διδασκαλίας µε στόχους, τη δια- θεματική προσέγγιση και την αξιολόγη- ση, προτού αρχίσει δοκιµα - μήνα, η µαστική εφαρ. 3. Αν η δοκιμαστική εφαρµογή του Ανα- λυτικού Προγράµµατος για τα Ελληνικά και τα Κοινωνικά θέµατα περιορισθεί κατά το αρχικό στάδιο στὰ μεγάλα σχο- λεία όπου ο διδακτικός χρόνος των επη- Ρεαζοµένων δασκάλων µπορεί να µειω- θεί για λάγους συντονισμού, προγραµ:- ματισμού και συνεργασίας µε τους Διευ- θυντὲς και τους επιθεωρητές πιοτεύοµε ότι η εφαρµογή θα εἶναι πιο αποτελε- σµατική. 4. Να παρασχεθούν στους επηρεαζοµένους δασκάλους καθοδηγητικἀ θοηθητικά μέσα για προγραμματισμό και εφαρµογή. Δεν παραγνωρίζοµε την Πρόοδο που έχει επιτελεσθεί όσον αφορά τις εκδόσεις θοηθητικών θιθλίων, απὀ το Τµήµα Δη- µοτικής Εκπαίδευσης κατά τα τελευταία Χρόνια, για τα Μαθηματικά, την Όρθο- γραφία, τη Γεωγραφία και άλλα θέµατα που καλύπτονται απὀ την Ὑπηρεσία Εκ- παιδευτικής Ραδιοφωνίας, Θεωρούμε ση- μαντικότατη προσφορά την πρόσφατη ἑκ- δοση του «Κυπριακού Ανθολογίου». Πιστεύοµε όμως ότι στο στάδιο δοκι- μαστικής εφαρµογής του προγράµµατος και μέχρις ότου ετοιμασθούν θοηθητικἀ θιθλία και για άλλα θασικά θόµατα θα πρέπει να αποστέλλεται στους δασκάλους καθοδηγητι- κὀ θοηθητικό υλικό. Με τιµή, Ο Γ. Γραμματέας, Α: Π. Πολυδώρου. Ο Πρόεδρος, Μ. Ταπακούδης. κλς-----------------ο ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Απο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΑΡΗΣ 1980 ΑΡ. ΦΥΛ. 106 ακισσάναπαας ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΛΙΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ 18, ΤΗΛ. 42638, ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡ ΣΤΜΣΙΠΤΗΤΑ ΣΤ ΠΡΗΙΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΜΗΙΙΛΙΛ ΔΕΝ 8Λ ΠΙΝΕΙ ΛΙΙΕΚΤΗ Σε δυό συνεδρίες-του, που πραγµατοποιήθηκαν στις 1ὃ και ᾷο.ι.195060, το Διοικητικό Συμ- θούλιο της ἩΟΕΔ ασχολήύηκε µε τα πιο κατω θέµατα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το Συμθούλιο συξήτησε διε- ξοδικά το θέµα της ανέλιξης των απλών δασκάλων. Θεωρεί σαν ενδεδειγµένη τη διατήρηση του θεσμού του Δασκά- λου Α΄ µε τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας. Με απόφαση του Διοι- κητικού Συµθουλίου η Γ ραμμα- τεία θα προτείνει στην επίσημη πλευρά ο δάσκαλος Α΄ µε την προαγωγή-του να μεταφέρεται α- πό την κλίµακα ΑΦ στην αντίστοι- χη κλίµακα Α7, παίρνοντας ταυ- τόχρονα και µια επιπρόσθετη προ- σαύξηση. Ο Δάσκαλος Α΄ µετά τη συµ- πλήρωση υπηρεσίας 4 χρόνων στη θέση του Δασκάλου Α΄ να παίρ- γει 2 επιπρόσθετες προσαυξήσεις πάνω στην κλίµακα Αύ και αφου εξαντλήσει την Α7 να ουνεχιέει στη συνουασµένη κλίµακα Α8 συν δύο προσαυξήσεις. ΗΒ οποιαδήποτε κατ αρχή συμφωνία πάνω στο θέµα θα τε- θεί ενώπιον των επαρχιακών συ- νελεύσεων για ενηµέρωση των µε- λών και ακολούθως θα συγκληθεί η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων, που απο- τελεί το ανώτατο σώμα της Ο6- γάνωσης, για τελική επικύρωση. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚ4Α ΠΡΟΒ4ΑΗΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε ότι τα προσφυ- γωιά προθλήματα και ιδιαίτερα τε στεγαστικό θρίσκονται σε σιλήρη στασιμότητα. Ἡ ἐἑλλειψη κινητι- κότητας προκαλεί πικρία και απο γοήτευση. Ἡ ειδική κυθερνητική επιτροπή ποὺ έχει συσταθεί για προώθηση των στεγαστικών και ἄλλων προθληµάτων των εκτοπι- σµένων µελών-μας ουσιαστικά δε λειτουργεί. Επανειλημμένα υστο- µνήµατα και παραστάσεις για σύγ- κλησή-της απέθησαν άκαρστα. Συµφωνήθηκε να παραχωρείται ε- τησίως στα εκτοπισµένα µέλη των Οονανώσεων των κρατικών υΌπαλ- ᾿λήλων ορισμένο ποσό για απόκτη- ση ιδιόκτήητης στέγης. ἩΒ ρισκόµα- στε στο 1980 και ὡς τη στιγµή παραχωρήθηκε µέρος µόνο της οό- σεως για το 19/5. Προειδοποι- ούμε την επίσηµη πλευρά πως ἡ κατάσταση έφτασε στο απροχώρη- το Ἡ ΠΟΕ 4 µαξί µε τις άλλες Ἐκπαιδευτικές Οργανώσεις και το 2ύνδεσμο Αστυνομίας έχουν απο- στείλει από τις αρχές του Γενάρη λεπτομερές υπόμνημα πάνω στα προθλήµατα των προσφύγων µε- λών-τους στον Πρόεδρο της Δη- µοµρατίας κ. Κυπριανού ζητών- τας ταυτόχρονα και συνάντηση µα- ξί-του. Αναμένομε τη συνάντηση, το αποτέλεσµα της οποίας θα εἷ- ναι καθοριστικό των περαιτέρω ε- νεργειών-μας. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΕΚΟΚΥΠΡΙΩΝ Ἡ ΠΟΣΑ χαιρετίδξει την ε- ξαγγελία των µέτρων προσέγγι- σης µε τους Τουρκοκυπρίους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πι- στεύοµε ὅτι µε την υλοποίηση των µέτρων δημιουργούνται οι κατάλ- ληλες συνθήκες για επανασύνδεση και συνεργασία των δύο κοινοτή- των γεγονός που θα συµθάλει στην εξεύρεση δίκαιης και θιώσιµης Λύ- σης του Κυπριακού προθλήµατος µε θάση το ενιαίο κράτος. Ἡ Ορ- γάνωσή-μας έχει από καιρό επιδι- ὧξει την επαφή και συνεργασία µε την αντίστοιχη τουρκοκυπρια- ή εκπαιδευτική οργάνωση. Ἐλαπί- ξομε ότι σύντομα θα δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για επαφή και καρποφόρα συνεργασία για το κα- Λό της κοινής πατρίδας Κύπρου. 4444 ΘΕΜΑΤΑ Το Διοικητικό Συμέούλιο µε- λέτησε το θέµα της ὁοκιμαστικής εφαρµογής του νέου Αναλυτικού Π{ρογραµµατος και κατέληξε σε ο- ρισµένες αποφάσεις οι οποίες θα υποθληθούν στον Ίμηματάρχη Δη- µοτικής Εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο εκφράδει την ανησυχία-του για την καθυστέρη- ση της ανακοινώσεως των προα- γωγών. Γ΄ ΠΛΠΥΠΡΙΑ ΠΙΡΗΛ ΛΙΛΠΙΣ ΛΡΧΙΕΙΙΟΠΙΗ ΜΛΚΛΡΙΙΥ Μεγαλειώδης και επιθλητική υπήρξε και φέτος η Παγκύπρια Πορεία Αγάπης Αρχιε- πισκόπου Μακαρίου. Εθδομήντα πέντε περί- που Χιλιάδες λαού µε επί κεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Σπύρο Κυ- πριανού, τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυσόστο- μο και την πολιτική ηγεσία του τόπου τί- µησαν µεγαλόπρεπα στις 19 του Γενάρη, με εκδηλώσεις θαθιάς εκτίµησης και αγἁ- πης τον αείµνηστο ηγέτη-µας Αρχιεπίσκοπο ή [ΕΛ ΛΕΥΚΙΣΑΣ ΤΜΙΗΣ ΤΠΥΣ ΛΦΊΠΗΡΕΗΣΛΝΤΕΣ ΣΝΛΛΕΛΦΔΥΣ Στις 30 του Γενάρη η ΠΟΕΔ Λευκωσίας παράθεσε τιμητικό δείπνο ΄Οπως δήλωσε κατά την προσοφώνησή- του ο πρόεδρος της Ε.Ε. ΠΟΕΔ Λευκω- σίας κ. Αργυρός Κωνσταντίνου, από φέτος καθιερώνεται η µέρα των Γραμμάτων, σαν η µέρα των εκπαιδευτικών και η ΠΟΕΔ θα τιμά κάθε Χρόνο τους συναδέλφους που ο χρόνος τους έφερε στο τέρμα της σταδιο- δρομίας-τους. Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθη- κε στην οµιλία-του στο δύσκολο έργο των τιµωµένων εκπαιδευτικών, καθώς και οτην πλούσια προσφορά-τοις στην παιδεία και στις κοινότητες ὅπου υπηρέτησαν. Προς τους τιµωµένους απηύθυνε χαιρετισμό και ο Τμηματάρχης Δημοτικής Εκπαιδεύσεως κ. Νίκος Παπαξενοφώντος. Ἐκ µέρους των ᾱ- φυπηρετούντων απάντησε η ουνάξδελφος κ. Μαρία Μαυρικίου. Τέλος, ο Ὑπουργόο Παι- δείας Αρ Χρυσόστομος Σοφιανός, πρόσφερε προς τους τιμωµένους αναμνηστικά δώρα, εκ µέρους της Ε.Ε. ΠΟΕΔ Λευκωσίας, Στη δεξίωση παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας, η Ἐπιτροπή Εκπαιδευτικής Ύπηρε- προς τους αφυπηρετήσαντες κατά την τελευταία τριετία συναδέλφους της επαρχίας Λευκωσίας. σίας, ο Γενικός Διευθυντής του Ὑπουργείου Παιδείας, η Γραμματεία της ΠΟΕΔ, ο Τµη- µατάρχης Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο Γενι- κὀς Επιθεωρητής, ο πρόεδρος της ΟΕΔΕ, οι επιθεωρητές Λευκωσίας και πολλοί συνά- δελφοι. Οι αφυπηρετήσαντες δάσκαλοι Λευκω- σίας κατά την τελευταία τριετία εἶναι οἱ ακόλουθοι: 1977: Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Μα- ρία Αναστασίου, Ελένη Μούσκου, Ελένη Πα- ρασκευοπούλου, Μαρία Μαυρικίου, Ελένη Σαθθίΐδου, Αναστασία Καραμµανή, Μαρία [Πα- παδοπούλου, Ελένη Πέτρου. 1978: Νίκος Συμεωνίδης, Ελλη Γρύ- σπη, Θεσσαλία Ταπακούδη, Αντιγόνη Έενο- Φφώντος, Ειρήνη Ταλιαδώρου, Λάϊζα Ανδρο- νίκου. 1979: Παύλος Κάννας, Νίκος Μάν- της, Ἡρώ Ταλαντίνη και οἱ επιθεωρητές Πέ- τος Κουρτελάρης, Θεόδοτος Κάνθος, Σταυ- ρούλα [ακώθου. και Πρόεδρο Μακάριο και διαδήλωσαν για µια ακόμα φορά την αποφασιστικότητό-τους να συνεχίσουν τον αγώνα ώς την τελική δι- καίωση. ͵ Για µια ακόµα φορά ο Κυπριακός λαός | απέδειξε, µε τις µεγαλειώδεις εκδηλώσεις του στην Τρίτη Παγκύπρια [Πορεία Αγάπης, που καθιερώθηκε ἠήδη σαν ηµέρα Μνήμης και Τιμής προς τον Εθνάρχη Μακάριο, ότι παραμένει πιστός οδοιπόρος στη µεγάλη πορεία που χάραξε Εκείνος για µια Κύπρο Ελεύθερη, ακέἑραιη, ανεξάρτητη, αδέσµευτη κι ευτυχισμένη για όλο το λαό-της, Ιδιαίτερα έντονη οτη φετινή πορεία υ- πήρξε η παρουσία της μαθητικής νεολαίας, που µε τη συμμµετοχή-της διετράνωσε την αποφασιστικότητά-της να συνεχίσει τον α- γώνα του Μακαρίου για τη σωτηρία της Κύπρου, για κοινωνική δικαιοσύνη και για ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Σ᾽ ὁλο. το μήκος της διαδρομής των 19 πορειών που πραγµατοποιήθηκαν εἶχαν αναρτηθεί µεγάλες φωτογραφίες του Εθνόάρ- χη Μακαρίου ανάµεσα δε στα πλήθη των οδοιπόρων δέσποζαν πανώ και πλακάτ με συνθήματα απὀ τις υποθήκες του σείµνη- στου Εθνάρχη. Πριν απὀ την έναρξη της πορείας στη Λευκωσία προσφώνησαν -τους πεζοπόρους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκο- πος, ο Δήμαρχος Λευκωσίας και αναγνῶ- σθηκε µήνυµα του ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Τους πεζοπόρους στη Λεμεσό προσφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Μητρο- πολίτης Λεμεσού, το δε µήνυµα του Γιάν. νη Ρίτσου διαθάστηκε απὀ το δήµαρχο Λε- μεσού. Σ᾽ όλους τους πεζοπόρους που ἐέφθα- σον στο τέρμα της Πορείας απονεμήθηκαν αναμνηστικἀ δελτάρια που έφεραν Την Προ- σωπογραφία του Εθνόρχη και µερικέο από τις υποθήκες-του. Η ΠΟΕΔ εισέφερε στο ταμείο της Πο- ρείας Αγάπης το ποσὀ των 6100.

Title Subject Page
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΤΟΥΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
ΣΧΟΛΙΑ Κυπριακό#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 7p
Δ' ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 6p
ΑΚΡΟΑΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5p
Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Κυπριακό 4p
Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Γεωργία 3,6p
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 2,6p
Στο Πέλλα - Παΐς 2p
Γ' ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Η ΠΟΕΔ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p