Back

ΚΥΠΡΙΑΚΗ, 1982-10-30

Σάθόατο» 30 Οκτωθρίευ 1982 η Κυπριακή σελ. 4 Επιμέλεια: ΡΕΑ ΚΟΡΑΗ- ΛΙΑ ΡΟΜΑΝΟΥ ο π-- Κουλτούρα ----, ράμματα.--Ἰέχνες --Παιδεία ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΚ 4 ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Διαφημιστικές εμπνεύσεις Διαφήμιση θα πε! να προκαλέσεις Την προσοχή όσο το δυνατό πλατύτερου κοινού πάνω στο είδος που διαφημίζεις. Κ αυτο δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Καταβόλλουν µεγάλη προσπόθεια ο, διαφημιστές για να βρούν κότιτο συ- ναρπαστικό. Παρατηρούν έντονα την καθημερινή ζωή, για να πιάσουν µια εικόνα, µια Ιδέα, µια Φράση, που θα τους βοηθήσει να συγκινήσουν ἡ να εντυπωσιόσουν το κοινό. 3 Στρέφονται επίσης στην Τέχνη, στην Ιστορία, ακόµη και στη θρησκεία, για να τροφούοτήσουν Την έµπνευση τους. Το σπογέΛλεσµα δεν εινα! πάντα επιτυχημένο. Κάποτε εί- ναι άστοχο ή ξεκρέµαστο. Ἐαφνικά στη Γαλλία, διάβασα κά- που, πως µια βιομηχανία απορρυπαντικὠν χρησιμοποίησε για τη διαφήμιση Της ΤΟ δικό µας ΤΟ Σωκράτη. Τον παρου- σίασε να σὺν/στά στο κο!νό τα προϊόντα της σαν τα καλύτε- “Πρασίνσε η Ελλάδα... | στην Ελλάδα και Οἱ δυνάµεις της αλλσ- γής θριάµβευσαν και πόλι. Η παραδοσιακή δεξιά έπαθε πρω- τοφανή καθίζηση και 0) προοδευτικές δυνόμεις ἀαναδύθηνον. νικηφόρες και τροπαιούχες. «Εχει πρασινίσε! ο Χάρτης. της. Ελλάδος» διακήρυξε ο ίδιος 0 Πρωθυπουργός της Ελλάδας κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Και δεν έχει άδικο, γιατι η αι ποµόνωση και η συρρίκνωση Των δυνάμεων της δεξιός εἰ-, ναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. , Η Κύπρος πανηγυρίζει, µαζιµε όλες τις δυνάμεις τῆς σλλα-. γής στην Ελλάδα, γΙα τη συντριπτική νίκη τους κστα τῃς αντι-- ὁραστικής δεξιός. ΓΙαΤΙ! ελπίζει και σναµένει πολλό απο το ε: θνικό κἐντρο. Οπως έλπιζε και ανάµενε πάντα. Ασχετα αν 7ο εθνικο κέντρο, αποδεικνυόταν, Τις πιο πολλές Φορές Αν. τεθνικό Κέντρο κα! πρόσφερε στη δεινοπαθούσα Κύπρο αν- τι του μάννα χολήν!... , : Η ιστορική μνήμη βοηθά τους Ασούς να επιβιώσουν και να διατηρήσουν Την ταυτότητα τους. Και όσο και αν προσπα:: θούν οι διαστρεβλωτές και βιαστές τῆς να υποβαθµίσουν το' ρολο της θα απογοητευτούν. ΓΙατιη στορική μνήμη ειναι το: εθνικό πηδάλιο µε το οποίο Οἱ λαοί κατορθώνουν να βαδί’ σουν ανάμεσα σε σκοπέλους και υφάλους κα!να πραγµατώ-' σουν τον ιστορικό τους προορισμό. . Ο μετασχηματισμοί του εθνικου µας Κέντρου, στο πρό- σφστο παρελθὀν, ήταν πολλοί και πο!κίλο!. Χούντες, δντα- τορίες, ξενοκίνητες δεξιόφρονες κυβερνήσεις και βασιλοκί! νητα ανόρείκελα. πληγωμµένη και πικραµένη µας μνήμη: Τὸ Έπος του 1940 καὶ η Εθνική Αντίσταση Δημοτικές εκΛογες πτ Το ἔθνος σύσσωμο τα χαράματα της 28ης τ' Οχτώθρη αντέταξε στον κυνικὀ κατακτητή το θρυλικό ΟΧΙ. Και ὅμως οι διαστρεθλωτὲς και παραχαράχτες της Ἱστορίας σοφἰστηκαν και επινόησαν χίλιους δυὸ ερόπους και μεθόδους, για να μειώσουν τη σηµασἰα και να υποθαθµίσουν το νόηµα της ηρωικἠς ανάτασης, που συνεπἠρε ολόκληρο το Έθνος την οχτωθριανή εκείνη μέρα. Οραματίστηκαν Μεταξάδες και δικτάτορες και εγκάθετους ηγετίσκους να θροντοφωνάζουν το ελληνικὸ ΟΧΙ, στον ὁμοιό τους Μουσολίνι, που δικτατόρευε την Ιταλία. Γαλου- χοὺσαν τα Ελληνόπουλα εδώ κα 40 χρόνια µε τα νάµατα της δικτατορἰας του Μεταξά και τους εθόητιζαν στα ρείθρα της μοναρχίας. Μονοπωλούσαν τον πατριωτισμό και την αγωνιστικότητα, ενω ευνούχιζαν το ελληνικό ἔθνος απο τις αγνὲς δημοκρατικές και προοδευτικὲς δυνάμεις. Μεθόδευαν το περαιτέρω απο- δυνάµωμα του ἔθνους και την καθυπόταξή του στα λογῆς αφεντικἁ τους και τα΄ συμφἑροντά τοὺς. Και αυτά όλα συνέθαιναν στον εικοστὸ αιώνα εν ονόματι του έθνους και των πεπρωμένων της φυλῆς µας. Ἐν ονόματι τών ελληνοχριστιανικών : εδεωδών και της εθνικοφροσύνης. Ι Του κ. Χαράλαμπου Αναστασιάδη ---] ΑΑΛλλό τ σχέση έχει ο αρχαίος φιλόσοφος µε τα... απορρυ- παντικά Αυτος πήγαινε στον /λισό και έπλενε τα πόδια του -- ΓΡΑΦΕΙ Η ΡΕΑ ΚΟΡΑΗ ---- µε σκέτο νερό. Ίσως να χρησιμοποιούσε καί καµµιά πέτρα για να τα τρίβει, αλλα τ απορρυπαντικά, σίγουρα τ᾿ αγνοού- σε. ο 0Σ. ωκρότης θα ήταν κατάλληλος να διαφημίσει είδη για τα μωρό, δεδομένου 97Ι η µάνα τὸυ ήταν, ως γνωστό, µα[α. . Ανάπαυση στρατιωτών σε µια ανάπαυλα. Οἱ μαχητές της αντίστασης του 46 εἶναι ἑτοιμοι να αντιμετωπὶσούν νέες επιθὲσεις του ιταλού κατακτητή. Το έπος του 40 οπωσδἠποτε γράφτηκε µε το αδόλευτο αἷμα Αν, λοιπό, τόν έβαζαν να διαφημίζει... πάνες, ή τάΑκ, θα το καταλάβαινε κανείς. Το ίδιο άστοχη εἶναι η Ιδέα που είχε µια άλλη ευρωπαϊκή ε- πηχείρηση να βάλει τον Γκαίτε να διαφημίζει µεταλλικα νερά. Δεν έχουµε καμμιά πληροφορία 91! ο Γερμανός ποιητής έπι- νε Τέτοια νερό. Και ούτε ήταν βέβαια κανένας ποιητής του... γλυκου νερού για να δικαιολογείται Τουλάχιστον έτσι η ὅνα- φήμιση. Τον Γκαίτε θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει κάλλιστα μια βιομηχανία ηλεκτρικών λαμπτήρων, γΙστ! είναι πασίγνω- στη η Φράση που εἶπε, πεθαίνοντας, ο δημιουργός του Φά- ουστ: -- Περισσότερο Φως!... Ανάμεσα στους μεγάλους άντρες που παρέλαβαν οι Ευ- ῥρωπαίοι διαφηµιστές, είναι και ο Φρόυντ. Σχετικά, μ᾿ αυτόν δεν αστόχησαν. Ο μεγάλος αυτος επιστήμονας, στον οποίο οφείλετα! η ψυχανάλυση, εἶχε γενειάδα και ο) διαφημιστές τον έβαλαν να ὄναφημίζει ξυραφάκια. Θα πείτε 01! ένας άνθρωπος που έχει γένεια δεν ξυρ/ζε- παι, όραουτε ξυραφόκια χρειάζεται. Αλλα η διαφήμιση 6Ἴα- χυπώθηκε πολυ έξυπνα. Παρουσίασε τον Φρόυντ να λέει οη Τα ξυραφάκια της µάρκας τάδε ειναι Τόσο καλά, ώστε αν υπήρχαν στην εποχή Του δε θάφηνε γένεια, αλλο θᾳ ξυριζό- 7ανε κόθε μέρα. ς 3 Πρόσφατα, µια αμερικάνικη βιομηχανία που παράγει ξΣυ- ῥραφόκια, πρόσφερε ένα εκατομμύριο δολλάρια στον Πολω- νό Βαλέσα, να δεχτει να ξυρίσει, µε ξυραφάκι το µουστάκ! τον. Ο Βαλέσα.όµως δε δέχτηκε γη θᾷιάσει,τοιµουστάκι του. ω πα ο αυ ΜΗ λΧρησιμοποίηση Ιστορικών προσώπων σε εμπορικές ὅια- Φημίσεις, προκαλεί την αντίδραση πολλών, γΙαΤΙ τη θεω- ρούν ασέβεια. Όμως οἱ διαφηµιστές δεν πτοούντα! απο τέ- τοιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις. Ειναι τόση η λαχτάρα τους νᾳ πετύχουν κάτ το πρωτότυπο κ! εντυπωσιακό, ώστε δε διότάζουν να καταφύγουν κα στα ιερά κείµενα, για να δισφηµίσουν ένα σύγχρονο προϊόν. τών παιδιών τής Ελλάδας στα δο- ξασμένα θουνάἁ της Πίνδου. Οι στερήσεις, οι κακουχίες και Το τοουχτερὸ κρύο του χειμώνα θἐριζαν τα ανυπόταχτα νειάτα της Ελλάδας, που µάχουνταν ενάντια στο ναζισμὀ και το φασι- σµὀ. Τα πενιχρά πολεμικά µέσα, που διέθετε η Ελλάδα, δεν µπο- ρούσαν φυσικἀἆ µε κανένα τρόπο να συγκριθούν µε την άρτια πο- Ιλεµική μηχανή του αντιπἆλου: Καιοµως οι ηρωικοίµας μαχητές αφού περιφρόνησαν και χλεύα- σαν το θάνατο, καταξιὠθηκαν,να γράψουν µια απο τις πιο λαµπρες σελίδες της-Ελληνικἠς Ιστορίας. Και απἑσπασαν τους. επαΐνους καιτο θαυμασμότης παγκόσμιας κοινής γνώμης. Και ευτύχησαν να ακούσουν απο τα επίσημα χείλη της Αγγλικής Κυθἐρνησης το γνωστό απόφθεγμα του Τσώρ- τζιλ πως: «Ενώ μέχρι τώρα λέ- γαµε ὁτι οἱ Ελληνες πολεμοῦν σαν ήρωες, στο εξἠς θα λέµεπως οι ἡρώες πολεμούν ὅαν Ἐλλη- γες». το αν Αν οι Έλληνες οµως. έδωσαν ακόμα µια φορα εξετάσεις στο το θαθμό «Αριστα», τούτο δεν το ἀνᾶρριχήθηκε στην εξουσία και καταπίεζε τον ελληνικὸ Λαό, οὖτε στο φαύλο του καθεστώς, που κατάφερε σε µικρὀ χρονικό ΓΙ] διάστηµα να εξαρθρώσει την κρατική μηχανή, ουτε σε καμιά ἄλλη ξενοκίνητη δύναμη. Η πο- ἨἩ «ΦΑΥΣΤΑ» Του Μπόστ πἆᾶλι στη Λευκωσία ΘΕΑΤΡΟ ϐ1 ανακοινώνει ὅτι οι επόμενες παραστᾶσεις στη Λευ- κωσία θα δοθούν στις 2του Νιό- ϐρη στο Δημοτικό Θέατρο Λευ- κωσίας και στις 9 και 16 του Νιὸ- ϐρη στο Θεατρὰᾶκι του ΡΙΚ. Εξαιρετικἠ επιτυχία σηµεὶω- σαν οι μὲχρι τώὦρα παραστάσεις της κωμωδία - μιούζικαλ «ΦΑΥΣΤΑ» η «Η ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΚΟΡΗ» του γνωστού Ελληνα γε- λοιογράφου Μποστ που ανεθᾶ- ζειτο ΘΕΑΤΡΟ 81. , Σκηνὀθεσία: Μόνικα Βασι- Όπως εἶναι γνωστὸ το ἔργο᾽ λείου. παΐχτηκε σε πρεμιρα στα πλαί- Σκηνικἀ-Κοστούµια Νίκος σιατου Φεστιθάἀλ Λευκωσίας.Το Κουρούσιης. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΕΥΧΗ ο 3 Φὲ κΦ . Σ κνή μή Β «4ο ρροο (Θεό ον ὃν κ φας απ ἡ ἡ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 60 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 1200 μίλς λεμική ιαχἡ ΑΕΡΑ ανάθλυζε µέσα απο τις πάλλουσες απο ιερό ενθουσιασμὀ καρδιές και ψυχὲς των ακαταµάχήτων παλι- καριὼν του ἐπους της Αλθανίας. Τα ιδανικἀ της ελευθερίας και της δημοκρατίας ἦταν ο φάρος και ο καθοδηγητἠς της γενιάς του 1940. Δεν αγωνίστηκαν οι γενναίοι εκείνοι υπασπιστὲς της Ελλάδας για να ενισχύσουν και να εδραιώσουν το δικτατορικὀ φασιστικό καθεστὠς του Με- ταξἀ, αλλά πολέμησαν για την τιµή, την περιουσία και την αξιο- πρέπεια τους. Πολέμησαν για τα ἴδια εκείνα ιδανικἀ που αγωνί- στηκαν οι φοιτητές του Πολυτε- χνείου, που αγωνίζονται οι Πα- λαιστίνιοι και οι οπου γἠς κατα- πιεζὀµενοι απο φασιστικά και δι- κτατορικἀ καθεστώτα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι κάθε λογἠς δικτάτορες ὅπως και όλα τα αντιδραστικἀ καθει στώτα παρουσιάζονται πάντοτε µε ενδυµα εθνικό και μάλιστατις πιο πολλὲς φορὲς εθνικοθρη- σκευτικὀ, καπηλευόµενοι και εκμεταλλευόμενοι τα εθνικά και θρησκευτικἁ σύμθολα και ἴδα- νικά. Εἶναι οι λύκοι οι ἅρπαγες του Ευαγγελίου, που µας πα- ρουσιάζονται µε ένδυμα προθά- του, για να παραπλανήσουν τους πιστούς. Εἶναι οι καταστροφεὶς του ἔθνους και οι υπονομευτὲς του κράτους. Εἶναι οἱ ἐγκληµα- τίες καταπατητὲς τών δικάιωμά- των του λαού και οι αδίστακτοι καταδότες της πατριδας τους. Εἶναι οι πιο επικίνδυνοι και ὕπουλοι εχθροίτου έθνους, ποὺ του αποµυζουν την ικμάδα καιτο καταρρακώνουν και το εξευτελἰ- ζουν ενώπιον εχθρὼν και φίλων. Σε περιπτωση φυσικἀ εξωτερι- κής επιδροµἠς ἔχουν να παϊζουν και το τελευταίο χαρτί που τους απομένει. Την αντίσταση μὲχρι τέλους «υπὲρ θωμών και εστιών». Που δεν εἶναι τίποτε ἀλλο γι’ αυτούς παρά η αντί- στασ.] για τη διατήρηση του κα- θεστὠτος τους και Τη διασωη του τοµαρίου τους. Και Τα παρα- δείγματα εἶναι πολλά, ὀχι µονο απο την Ελληνική, αλλά και Την Παγκόσμιο Ιστορία. Το καθεστώς Γκαλτιέρι στην κρίση τῶν Φώ- κλαντ, Το οκταἡμερο καθεστώς στην Κύπρο, κατά την τουρκική εισθολή, και τελευταία το Θεο- κρατικὀ και παρανοϊκὸ καθεστώς του Χομεῖνι στην Περσία. Δεν µπορεί κανένας να ισχυριστεί, χωρίς να γελειοποιηθεί, πως τα καθεστὠτα αυτά αγωνίστηκαν ἡ αγωνιζονται για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δηµοκρα- τίας, τη στιγµή που η µόνη τους φροντίδα και μέριμνα εἶναι να καταπατούν τα ανθρώπινα δι- καιώματα τών πολιτών τους και να καταλύουν µέραμε τη µέρατα δηµοκρατικἀ θέσµια και να παραποιούν και διαστρεθλώ: νουν τις δημοκρατικές διαδικα- σίες στη χώρα τους. Ετσι, και στην Ελλάδα του 1940, δεν θα μπορούσε ο δικτά- Δ τορας Ιωάννης Μεταξας. που εἰχε αυθαίρετα διαλύσει την Ελ- ληνική ΄Βουλη και τα πολιτικἁ κόμματα της χώρας θιάζοντας µε τον τρόπο αυτό κατάφωρα τη δη- µοκρατία να µεταμορφωθει µέσα σε µια νύκτα, να μεταμορφωθεί σε υπέρµαχο των δημοκρατικών ελευθεἐριὠν και να θεωρείται πως ενσαρκώνει τους οραµατι- σμούς και τους πόθους του Ελ- ληνικού Έθνους και έχουν σαν µόνη επιδίωξη και σκοπὀ τους την παραπλάνηση και αποπρο- σανατωλισμὀ τών Ελλήνων, για την εξυπηρέτηση ἄλλων ξενων και. οπωσδήποτε, αντεθνικών' συμφερόντων. Εἰναι σίγουρο, πέρα απο κάθε αμϕιθολία, πως Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. στην Ελλάδα έθλεπε τον πὀλεμο που ἄρχισε µε το πανεθνικὀ ΟΧΙ τῃς 2δης Οχτώθρη. σαν ἑνα μισοπαζᾶ: ρεµα µε το «συγγενές καθε- στὠς» του Αξονα. Ο αρχιότράτη- γος Παπάγος, ὅταν ο συνταγµα- τάρχης Γεωργοῦλης αναχω- ρούσε για το µέτωπο, του ἐλεγε: - Πρέπει να ρἰξουμε μερικές τουφεκιές μονάχα εκεί πάνω... πεδίο της μάχης και πέτυχαν, με, χῤὼστᾶνε ούτε στὸ Μετὰξά, Μου” πνευματική λάδα Το θραθείο ανήκει σε ω ας ἕ κο τς λα να ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 22. «Το 6ρα- θεἰο που µου απονέμεται σήμερα, απονέµετα! ταυτό- χρονα σ’ όλους τους φίλους και τους συντρόφους µου εργάτες Του πνεύματος και της τέχνης στην Ελλάδα Ιδιαίτερα στους νέους καλ- λἈπέχνες και συγγραφείς». Αυτο τόνισε ο Αντώνης Σαµα- ράκης στην ομιλία του µετα την «τελετή της απονομἠς του 6ρα- θείου των «Ευὐυρωπαλίων». Ο τι- μώμενος συγγραφἑας ἔκλεισε την ομιλία του λέγοντας οτι «σαράντα χρόνια σχεδὸν µετα τη λῆξη του Β᾽ παγκοσμίου πο- λἔµου, τα ιδεώδη της ειρῆνης, της ελευθερίας και της κοινωνι- κς δικαιοσύνης περνᾶνε τρο- μερὴ κρίση». Και κάλεσε όλους, πολιτικοὺς και καλλιτέχνες, να καταθάλουν κἆθε προσπάθεια για την αποτροπῆ νέων ολοκαυ- τωµάτων. Η τελετή της απονομής ἔγινε στο μέγαρο των Καλὼν Τεχνών. ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Το θραθεῖο απένειμε η θασι- λισσατου Βελγίου Φαμπιόλα πα- ῥρουσία του Ελληνα πρωθυπουρ- γοῦ κ. Ανδρὲα Παπανδρἑου και του Βέλγου πρωθυπουργού κ. Μαρτὲνς. , Πρώὠτος µἰλησε ο θαρώνος ντε Μπαγκελ επικεφαλἠῆς της οργα- νωτικῆς επιτροπῆς των «Ευρω- παλίων». , Ο πρὀδεδρος της επιτροπής «Ευρωπαίων» Ελληνιστὠν γιατο λογοτεχνικὀ θραθεῖο Γἆλλος κ. Ζακ Λακαρριερ πἠρε τον λὀγο και ανήγγειλε επίσημα την απο- Σαµαράκη. Κατ αρχήν εξήγησε την ανὰ- Υκη να προθληθει και ο ελληνι- κὀὁς πεζὀς λόγος και οι Ελληνες πεζογράφοι, ἄφου ἤδη η ελλη- νικὴ ποίηση, µε τα δυο 6ραθεια Νόμπελ, στον Σεφἑρη και στον Ελύτη, ἔχει κατακτήσει την δόξα. Για τον κ. Λακαρριὲρ ο Α. Σαμαράκης εἶναι ο συγγραφεας της υπερηφάνειας και της ελπί- δας, µιας ελπίδας που ἦλθε να αναζοπυρώσει πριν ἕνα χρόνο η εκλογἡ του Α. Παπανδρέου ως πρωθυπουργού των Ελλήνων. Το ἔργο του Α. Σαµαράκη, ειπε ο κ. Λακαρριἑρ, µαρτυρει την τραγωδία του ολοκληρωτισμοῦὺ, νομἡ του θραθεῖου στον Αντώνη, ΛΕΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ. Αντώνης Σαμαράκης: Επικρά- τησε των συνυποφηφίων του Ανδρέὲα Φραγκιἀ, Αρη Αλεξάν- ὅρου και Βασίλη Βασιλικού. την απουσία ελευθερἰας και τη μάχη που δίνουν οι ἄνθρωποι για να την κατακτήσουν. Ειπε ακόµα οτι η θράθευση του Σαµαράκη ἤταν µία επιλογῆ δύσκολη για την επιτροπή, που ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ εἶχε να διαλέξει ανάµεσα σε πολλούς ισᾶξιους πεζογράφους, οπως ο Ανδρέας Φραγκιάᾶς, ο Αρης Αλεξάνδρου και ο Βασίλης Βασιλικός. Ο Γραμματέας της Επιτροπής του θραθεῖου κ. 8αν Ουέστ ἔκανε µια σύντομη ανάλυση του ἔργου του Α. Σαμαράκη. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο πρωθυπουργός κ. Παπαν- δρξου, που μίλησε τελευταίος, ευχαρίστησε θερμά όλους σοι συνἐθαλαν στην επιτυχημένη προθολῆ της Ελλάδας -- αρχαίας και σύγχρονης -µε τα «Ευρωπά- λια» σ’ αυτον τον τόπο, σὶο Βὲλ- γιο «σταυροδρόμι στην πολιτική και πολιτιστική πορεία των ευ- ρωπαϊκὼν εθνών». Ο κ. Παπαν- δρέου απευθυνόμενος στον Βέλγο πρωθυπουργὸ τον διαθε- θαἷωσε πως η Ελλάδα θα θρίσκε- ται πάντοτε στο πλευρὸ του Βελγίου καιθα υποστηρίζει κάθε αγῶνα του «για να σώθει ο πολι- τισμὸς µας». ΤΟΥ ΝΟΜΠΕΛ Μια µέρα πρὶν απο την απο- νομὴ του Νόμπελ, ο Γκαμπριέλ Γκαρσια Μάρκες δεν πίστευε πως ἔχει την παραμικρή πιθανὸ- τητανατο κερδίσει. «Δεν θαµμου το δώσουν, εἶπε σε ιταλικὴ εφη- μερίδα, γιατὶ τα κριτήρια τη Σουηδικὴς Ακαδημίας ἔχουν αλ- λάξει. Αρχικά το ἑδιναν για να καθαγιάσουν διάσημους συγ- γραφείς, κατόπιν σε συγγραφεὶς απο μακρινᾶ µέρη, και τώρα ψὰ- χνουν ἁγ/ωστουςπου δεν ἔχουν τύχει της αναγνώρισης που αξί- ζουν. Και ἂγνωστος δεν εἶμαι... Ολοιθέλουν το Νόμπελ, αλλᾶγια μένα θα ἤταν καταστροφῆ. Το μόνο που θἑέλω να μεγαλώσωτο χώρο της προσωπικῆς µου ζωῆς και το Νόμπελ αντιπροσωπεύει όλα εκεϊναπου σ᾿ αναγκάζουν να την εγκαταλεϊψεις, Οταν θα Ευ- πνῆσετε το φετινό νικητή γιανα του αναγγείλετε τη θρᾶθευση του, εγὼ θα κοιμᾶμαι ειρηνικά. Δώστε του τα συγχαρητήρια µου και πεῖτε του ὅτι γιατο µόνο που δεν τον ζηλεύω εἶναι που θα : πρέπεινα φορέσει φρᾶκο». Πως θα νιώθει τώρα ο ἴδιος στο Φφράκο Πάνω-κάτω ὅπως και οι πρὀγονοϊ του, ο πότης Ουλλιαμ Φώκνερ και ο κυνηγός Έρνεστ Χεμινγουαίη. Περιέργως, ως προς τον Μάρκες, δεν υπήρξε καμιὰ διάσταση ανάμεσα στα 18 ο μᾶλη της Σουηδικῆς Ακαδημίας. Οὗτε καν γιατις γυναίκες... Οταν ρωτήθηκε ο γραμματεὺς της Ακαδημίας, αν κανεις απο τους 18 ερριξε την ιδέα ὅτι εἶναι και- ρὸς να απονεµηθε!ὶ το θραθεὶο σε κάποια γυναἰκα (η τελευταία δραθευμὲένη ηταν η Νέλλυ Σαξ το 1966), απάντησε ὁτι θα ἤταν προσθλητικὀ να θραθευθεὶ µια γυναϊκα, επειδἠ εἶναι γυναίκα... Επικρατέστερες, πάντως εξακο- λουθοῦν να παραμένουν, η Νο- τιοαφρικανἠ Ναντίν Γκότιμερ, η Αγγλίδα Ντὸρις Λἑσσινγκ, η Αμερικανίδα Τζόυς ΚἀρολΟουτς και κἀποιος μυστηριώδης συγ- γραφεὺς µυστηριων... Ενὼ ο στρατηγός Πετρίτης. στη δίκη τῶν δοσἰλογων κατέθετε: -Πάντες αν αμέναμεν οτιο ελ- ληνικὸς στρατὸς θα πολεμούσε επίτινας ημέρας καιθα παρὲδιδε τα ὁπλα. Αυτή ἠἦτο και η γνώμη του Μεταξά... Και το αισχρὀτερο απ ὁλα. οταν στις 6 του Απρίλη 1941 ξὲ- σπασε η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας, ο Υφυπουργός των Στρατιωτικὠν, Παπαδήμας, εξὲ- δωσε διαταγή µε την οποιαν εν- τελόταν «την χορήγησιν 2µήνου κανονικής αδείας εις τους εφέ- δρους οπλίας, τους επιθυμού- ντας και δυναµένους να κἀμωσιν χρήσιν ταύτης...». Και στις 18 του Απρίλη ο αρχι στράτηγος Παπάγος απορεί: Γιατί δεν το κάμνουν ιδηλ. την παράδοση) μόνοι των οι εκεὶ Ιδηλ. στο µέτωπο στρατηγοί...» Αυτές ἦταν οι σκέψεις και οι εν- ἐργειες της ανώτατης πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. οταν εκεἰ πάνω στο µέτωπο οπως λέειο Σικελιανός, σηκωνόταν ὁλ' ηγηµετους αποθαµένους. Ωταν εκεί πάνω δὲ μέτωῆο «το µόνο] πὸυ προσἑχἀνέι ὅᾗως «λέει, οἱ νομπελἰὁτας ΄μαξ ποιητής Ελύ- της ἦταν εκείνες οι κραὐγές που ανέθαιναν µέσα στα σκοτεινά. Ο/ι, ὁῖ, µάνα µου, οἳ, ὁἵ, μάνᾶ µου! Και κάποτε πιο σπάνια ἑνα πνιχτό ροχαλητό, που ἠταν αυ- τός ο ρόλος του θανάτου. Και στο τέλος οι εθνοπατἑρες παραδώσανε την Ελλάδα στους Γερμανούς. Η αντίσταση, που για τους αρµοδίους τῶν Αθηνών ἦταν ρουκέτα δι’ εσωτερική κα- τανάλωση, μπορούσε να τερµα- τισθεί πιά. Εξάλλου η παράδοση εἶχε γινει µε τρόπο «κανονικό». Ετσι, «το λαϊκό θηρίο» θα περ- νούσε φυμωμένο και αλυσοδε- μἑνο απ᾿ τα χέρια του ελληνικού φασισμού στα χέρια του ξένου φασισμού. 3 Αλλά πέσανε ἑξω στους υπο- λογισμούς. Ο ανυπόταχτος Ελ- ληνικός Λαὸς διάψευσε τις ελπἰ- δες, τόσο του ντὀπιου φασισμού όσο και του γερμανικού ναζι- σμού. Τα κἀοτρα της αντίστασης ξαναστηθήκανε πᾶλι στις πόλεις και στα Χωριά, στα θουνἀ και στους κάμπους της γερµανο- κρατοὐμενης Ελλάδας. Οι εν φυχρώὠ εκτελέσεις τῶν κατακτη- τών και οι ακατονόµαστες θη- ριωδίες τους δεν τρομᾶξανε οὗτε λυγίσόανε τους ἑλληνες αντιστασιακούς. Αντίθετα, τους πεΐσµωναν και τους ενδυνἁμω- γαν σιονα αντιτάσσουν στον αι- µοθόρο και αδίσταχτο καταχτητὴ το ελληνικό ΟΧΙ. Και παρά τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες µε τις οποίες εἶχαν να παλαί- ψουν οι Ελληνες μαχητές, παρά το ότιη πεµπτη φάλαγγα δρούσε ύπουλα και αδίσταχτα. Παρά τα γερµανόφιλα αισθήµατα του τότε κατεστημένου και παρά τις Φανερες ἡ μυστικές συμμαχίες ενόπλων αντιδραστικὠν ομάδων µε τους Γερμανούς, στο τέλος η ελληνικἡ αντίσταση κατόρθωσε να γράψει σῖη σύγχρονη Ελλη- γικἡ ιστορία ἐἔπος αντάξιο του έπους του 1940. ᾿ Αυτή η εθνικἠ αντίσταση που δὀξασε την Ελλάδα και ντρο- πιασε τον ξενόφερτο κατακτητή. Αυτή η εθνικἠ αντίσταση που κράτησε την Ελλάδα όρθια στις δύσκολες εκείνες µέρες. Η εθνική αντίσταση που ἐδωκε µα- θἠµατα πατριωτισμού και αυτα- πάρνησης στους καταχτητὲς δεν εἶχε αναγνωριστεί απο καμιά ελ- ληνική κυθέρνηση μὲχρι τελευ- ταἰα. Και ἦλθε η κυθέρνηση τὴς Αλλαγής, η κυθέρνηση του Αντρέα Παπαντρέου, ἑστω και τώρα, σαν ελἀχισίο φόρο τιµής προς τους ηρωικούς εκείνους αγωνιστές, και αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Πρέπει να ευγνωμονούμε και να ευχαριστούμε την κυθἑρνηση Παπαντρέου για αυτήν της την ενέργεια, Οχιγια άλλους λόγους παρἀά για το ὅτι η πολιτικἠ αυτή πρἀξη αποτελεί εξόφληση ενός ιστορικού χρέους, αποτελεί αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και, το κυριότερο, εἶναι ο συνεκτικὸς κρίκος για την εθνικἠ συμφιλίωση και την εθνικἠ Ενότητα. Το εθνος τώρα μπορεὶ ενωμένο και απερἰσπα- στο απο τέτοιου εἴδους διχό- νοιες και διαμάχες να θαδίσει το δρόµο της προόδου και της δη- μιουργίας. διατηρεί ζωπρές τις εφιαλτικές παραστάσεις Των ὀισσυρμών και εξευτελισµών σε βάρος µας απο Τα λογής µασκαρεμένα:. εθνικα δήθεν κέντρα. 4 Και είνα! ένας λόγος παραπάνω στο να χαιρόµαστε και να πανηγυρίζουµε, εμεις εδώ στην Κ ύπρο, για τη ν/κή των ὅη- µοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων εκει στην Ελλάόδα.. Γιατι επιτέλους θα έχουµε πια µια Ελλάδα για τους Έλληνες. και ὀχ σµπελοχώραφο των ξένων. Γιατι επιτέλους Θα υπάρ- ξει πραγµατικό Εθνικο Κέντρο, όπως το Θέλουμε και όπως το έχουµε ανάγκη. Επιτέλους θα ξέρουμε πως συνεργαζόµα- στε πόνω σε επίπεδο εθνικο κα ΟΧΙ αντεθνικό αλλα και κα- ταλυτικό για την κρατική µας οντότητα και εθνική µας υπό- σταση. : Λωπές ειναι στη μνήμη µας Οἱ ενέργειες των φψευδοεθνι-- κών κέντρων για την κατάλυση της δημοκρατίας στο νησί µας. Ηχούν εφιαλτικά στ αυτιά µας τα ουρλιαχτά του δικτά- τορα /ωαννίδη, όταν ζητούσε επίµονα το κεφάλ του Μακα ρίου επι πίνακι. Δεν ξεχνούμµε την απροκάλυπτη επέμβαση της Χούντας των Αθηνών στα εσωτερικά της Κύπρου, ζη: τώντας απο Το Μακάριο την παραίτηση απο την Κυβέρνηση του δημοκρατικών υπουργών. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. πως γνήσιο παιδί της δεξιάς, ο πολύς Μητσοτάκης, χαρακτή”΄ ρίσε την Κύπρο «Πορνη της Μεσογείου». Δε µας διαφεύγεί “πως το εγκληµατικό πραξικόπημα, που Ταν η αφοῤμή της τούρκικης εισβολής, επινοήθηκε, σχεδιάστηκε και καθοόη’ γήθηκε απο το Αντεθνικό Κέντρο της Αθήνας. Τέλος, µας εἰἡ .. ναι αδήνστο νᾳ συγχωρέσουµε Τη σούπερ «εθνικόφρονο» ἑμκυβέργῃση ΡᾶΛλη γία την αντεθνικη καιαν Ἱκυηβῥιακή της “ Ξημονή, στο θέµα της παραίτησης 7ὅυ δηµοκράτη κα! προοὶ : δευτικου ύπούργου Δρ Σοφιανού. ) Λά, γιατ η χαρά και ο ενθουσιασμός µας για τη νικη των δυνάµεων της αλλαγής στην Ελλάδα, δεν περιγράφετα!. Εἰ- ναι πεποίθηση µας πως ανάτειλε η µέρα Της εθνΙκης όικαιο- σύνης γΙατην Κύπρο. Και πως έδωσε µια για πάντα 7Ο άστρο της ελληνικής δεξιάς. Και ας συνεορ”αζει δήθεν µαζίμας και -ἶ η δεξιό της Κύπρου για τη νίκη τῆς Αλλαγής στην Ελλάδα Εσσεται ήµαρ και γ/ αυτήν... ΄ Ε. ΝΙΚΙΑΣ : ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ : ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ Ανοΐγει την Δευτέρα Ίη του Νιόθρη ἔκθεση ζωγραφικῆς του αναπληρωτή Προδδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Χρὶ- στου Αρτεμἰΐδη. Η ἐκθεση οργανώνεται απο και υπὲρ της Σχολής Ασκησίμων Παιδιὼν «Ευαγγελισμός» στη γκαλερύτης Σχολῆς Τυφλώὼν στη Λευκωσίακαιθα εἶναι ανοικτή ως τις 8 του Νιόθρη. Τα εγκαϊνια θα γίνουν τη Δευ- τὲέρα Ίη του Νιόθρη απο τον Κλεῖτο Ιωαννίδη. Γιατη ζωγραφικήτου Χρήστου Αρτεμίδη ο Α. Χρυσοχός γράφει: Τη ζωγραφική του Χρήστου Αρτεμµίδη χαρακτηρϊζει το πιο σημαντικὀ συστατικό της τέχνης που εἶναι η χαρᾶ και απόλαυση της δημιουργικής πρᾶξης. Μια χαρὰ που συνοδεύει τη δη- μιουργικἡ πράξη ὅλων των γνη- σίων καλλιτεχνών. Σ᾽ ὄλες τις περιπτὠσεις ὅπου ο ἄνθρωπος δημιουργός και η ὑὕλῃ του δου- λεύουν σε µια συμφωνία και µια ενότητα. Ά Ο Χρήστος Αρτεµίδης. ενας «ζωγράφος της Κυριακῆς» κα- τορθώνει να ξεπεράσει τα πλαϊ- σια του ερασιτεχνισμού γιατί, αντί να προσπαθήσει ὅπως γὶνε- ται συνήθως, ν᾿ αντιγράψει κατὰ το δυνατό τη Φύση, χρησιμο- ποιεῖ το υλικό του για να δῶσει ἑνα κόσµο θαυμαστὸ. Το περιε- χόμενο των ἑργων του, µε τις παραμορφώσεις της φόρμας, αποκτὰ µια ιδιαϊτερη εκφραση που δεν στερείται μαγείας. Αντῖ- θετα ανοϊγει την πόρτα σε κὀ- σµους αγνωστους εντονα εκ- φραστικοὺς και παράδοξους. Ιδιαϊτερα αξιζει να προσεξει κανεὶς τις συνθὲσεις µε ανθρώ- πους. Εδώ πια οι μορφές, που εἰ- ναι γνῆσιες δημιουργίες του ζω- γράφου εχουν δική τους υπόὸ- σταση και καλλιτεχνική πλαστι- κότητα. Τα χρώματα, δι πινελιὲς και τα σχήµατα που δομούν τὶς ανθρώπινες φιγούρες τις μετα- ποιούν σε εξπρεσσιονιστικὰ συµθολα. ξ Στα τοπία κυριαρχεὶ το χρώμα που ἔχει µια ιδιαἵερη λαµψη. ο χῶρος µεταποιεῖται σε ανοιγµα προς κόσμους μαγικοὺς και παρᾶδοξους. : ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Α. ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΗΝ ΚΥΠΡο 4 Ο γνωστὸς συμπατριώτης µας Α. Νικόλας ετοιμᾶζει σε συνερ- γασὶία μεγάλου Οἰἴκου του Λονδι- νου µια ξεχωριστῆ εκδοση για την Κύπρο. Πρόκειται για ἑνα πολυτελὲς ιστορικὀ θιθλἰο που αναφἑρεται στην τοπογραφία της Κύπρου. Το θιθλὶο καλύπτει την πε- ρἱοδο 1780-1880 και θα περι- λαμθᾶνει ὅλες τις γνωστὲς γρα- θούὺρες και χάρτες που έχουν δημοσιευθεί για την Κύπρο στην περίοδο αυτῇ. Το θιθλῖο θα εἶναι ἕνα απο τα πολλά που ετοιμάζειο κ. Νίκολας Η Πανελλήνια Ἔκθεση Λογο- τεχνικού Βιθλίου στἠ Λεμεσό ΛΕΜΕΣΟΣ (Τού ανταποκριτὴ µας).-- Η Πανελλήνια Ἔκθεση Λογοτεχνικού Βιθλίου θὰ µετα- φερθεῖ καὶ στἠ Λεμεσό. Τὰ εγ- καΐϊνια θὰ γίνουν τὴν δρχόµενη σα, πας τη μ.μ. απὀ τὸν Δή- ε«Φ. Κολακὶδ 5 τικὀ Πολιτιστικὸ Μ γαρς 9ο για την τοπογραφία καιτην ισιο- ρία διαφόρων χωρῶν. , Ηδη ἔχει κυκλοφορῆσει µε µε- γόλη επιτυχία στη Μάλτα το πρὠτο θιθλἰογια τη χώρα αυτὴ και το οποίο καλύπτει γραθοὺ- ῥες της περιοδου 1842-1895. Ο κ. Νίκολας παρουσίασε το θιθλὶο του σε πρόσφατη ἐκθεση στη Μᾶλτα και ἔγινε δεκτὸς μὰ- λιστα απο την Πρόεδρο της χώ- ρας που τον συγχᾶρηκε για την τοσο επιμελημένη δουλειά του. Η πρὠτη ἔκδοση του θιθλίου ἔχει εξαντληθείὶ και τῶρα ετρι- µάζεται η δεύτερη. Η επιτυχία της εκδόσεως για τη Μάλτα εδωσε στον κ. Νικόλας που εἶναι ἑἕνας αποτους μεγαλύ- τερους συλλέκτες αρχαίων χαρ- τὼν και θιλίων ὡς και γραθούρων της Κύπρου, την ιδέα εκδόσεως παροµοϊου θιθλἰου και για την Κύπρο. Ηδη τα έγγραφα ἐχουν υπο- γραφεί µε ξἐνο Οἰἶκο και παράλ- ληλα προγραμματίζεται τώρα η ἔκδοση παρομοϊων θιθλίων για διάφορες αλλες χώρες της Ευ- ῥώπης, της Μεσης Ανατολῆς και της Αφρικῆς. 6ρίου 1961 η Κυπριακή σελ. 8 Σἀθθατο, 30 Οκτωῦρ 55 χιλιάδες συνέλαθε ο Εθρὲέν σε δυὀ χρόνια ΑΓΚΥΡΑ. - Σύμφωνα µε ἐκθεση των Τουρκι- κὠν στρατιωτικών αρχών, κατα την διάρκεια των 24 μηνών του στρατιωτικού καθεστώτος, συνε- λήφθησαν 54,486 ἆτομα. Σύμφωνα µε την έκθεση, πάνω απο 17.000 άτοµα πρὀκειται να δικαστούν, ενω άλλα 6,518 άτομα έχουν ήδη καταδικαστει. Στην έκθεση προστίθεται 9ΤΙ στα δυο χρόνια του στρατιωτι- κου καθεστώτος σκοτώθηκαν, σε συγκρούσεις µε τον στρατό και την αστυνομία, 581 άτομα και κατεσχέθηκαν 822.000 όπλα. Τὲλος,αναφέἑρεται οτι Τα στρατοδικεία έχουν καταδικάσει σε θά- νατο 149 άτομα απο τα οποία εκτελέστηκαν τα 21. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ γός Εθρὲν θα εκλεγεὶ αυτομάτως πρὀεδρος για εφτά χρόνια. ) Στο μεταξύ, ειδησεγραφικἁ πρακτορεῖα µε- τέδωσαν οτι εκατοντάδες χιλιάδες µαθητές σχολείων µέσης παιδείας στην Τουρκία, ἔχουν μεῖνει χωρις θιθλίασε ορισμένα µαθήµατα, γιατί, οι αρχὲς αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν λόγω «τυπογραφικών λαθών». Συγκεκριµένα οι αρχὲς απέσυραν 300,000 6ι- θλία οταν πρὀσεξαν οτιη ημισἔλινος της τουρκι- κἧς σηµαϊας ἦταν στραμμένη προς τα αριστερᾶ αντι στα δεξιἀ. Απέσυραν επίσης ἄλλες 175,000 θιθλία στα οποία το ὄνομα του Κεμάλ Ατατούρκ ἠταν γραμμένο λάθος. ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ . . άρνε, υπουργου Πληροφοριών του ΜΑΔΡΙΤΗ. Αυτοδύναµη κυθέρνηση ριµπαρνε, υπ ρδισε το 24.900 των ψή- Ο αρχηγός του στρατιωτικου καθεστὠτος | στρατηγὸς Εθρὲν απηύθυνε ἔκκληση για αθρὀα συμμετοχῆ των Τούρκων ψηφοφόρων στο δη- μοιψήφισμα της ερχόµενης Παρασκευῆς για την ἔγκριση του νξου «Συντάγματος», που ετοῖµασε τοκαθεστώς, καλώντας τους να ψηφίσουν «ναι», σύμφωνα µε την συνεΐδηση τους. Με την ἔγκριση του «Συντάγματος» ο στρατη- Φράνκο, που κε ἰ ' φων και 97 ἑδρες απο 9 ἑδρες που εἶχε. Κατακόρυφη πτώση σηµειωσε η «Ένωση Δημοκρατικου Κέντρου» που κυθερνά την Ισπανία σήµερα και οἱ κομμουνιστές, ενω το νέο σοσιαλδημδ- κρατικὀ κὀμμα του Αντόλφο Σουάρεθ περιορίστηκε στο 2.670 και 2 ἕδρες. σχηματίζουν στην Ισπανία οι Σοσιαλι- στὲς µετα απο µια σαρωτικἠ νίκη στις χτεσινές εκλογές που τους ἐδωσε το 45,706 των ψήφων και 194 απο τις 250 ἑδρες της θουλἠς. : Εντυπωσιακή άνοδο οµως σηµειωσε και το ακροδεξιό κὀμμα της «Λαϊκής Συμμετοχής» του Μανουἑλ Φράγκα ἱρ- Κινητοποίηση τῶν Αποζημων η τσ υπερ τῆς Κύπρου Μιλώντας σε μεγάλη συγκὲ- ντρωση που οργανώθηκε στο Σι- κάγο για εορτασμὀ της 60ης , επετείου της ιδρύσεως της Ελ- ληνορθοδόξου Αρχιεπισκοπης της Βορείου και Νοτίου Αµερι-, κἡς,ο Πρέσθης της Κύπρου στην Ουἁσιγκτων κ. Ανδρεας Ιακωθί- δης, αφου διαθίθασε τις ευχὲς της Κὐθερνήσεως και του λαού της Κύπρου προς την Αρχιεπι- σκὐπῆ, εἶπε: «Σαν Ελληνοκύ- πριοι χρωστούμε (διαΐτερη ευ- γνωμοσύνη προς την εκκλησία για την τεράστια συµθολή της στην ανακούφιση των θυμάτων του Τουρκικου Αττίλα και για το ᾿ σημαντικό της ρόλο στο συνεχι- ζόμενο αγώνα για αποκατὰ- σταση της δικαιοσύνης στην Κὺ- προ. Στη συγκέντρωση μίλησε µε- ταξὺ ἄλλων ο Γερουσιαστῆς Πὲρσυ που αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο και στην ανάγκη αποκα- ταστάσεως: της ενότητας της νήσου και τερµατισµου της στρατιωτικής κατοχῆς. Ο κ. Πέρσυ υπογράμμισε την ανάγκη να ξαναζήσει η Αμμόχωστος και γία µια δίκαιη λάση του προθλή- -ματος των προσφύγων και δια- κρίθωση της τύχης των αγνοου- μένων. Εξάλλου, μιλώντας στο ετήσιο δείπνο της Κυπριακής Αδελφό- τητας Σικάγου ο κ. Ιακωθίδης τὸ- νισε την ανάγκη εντατικοποιή- σεως της προσπάθειας διαφωτὶ- σεώς της αμερικανικῆς κοινῆς γνώμης για το κυπριακὀ πρό- ϐληµα. Επιδίδοντας αναμνη- στικῆ πλᾶκα προς ἵο Βουλευτῆ . Εντουαρντ Ντερθίνσκι σε ἐἓν- δειξη εκτιµήσεως για όλα ὅσα Ο Πρόεδρος συναντήθηκε µε Σοθιετικὀ Πρωθυπουργό Ο Πρόεδρος Κυπριανού συναντήθηκε νωρἰς χθές το απόγευμα µε τον Σοθιετικὀ Πρωθυπουργό κ. Τυχόνωφ και εἶχε µαζί του συνομιλίες για πολιτικἁ θέµατα αλλά και για την ανάπτυξη τών σχέ- σεων Κύπρου και Σοθιετικἠς Ένωσης στον εμπορικὀ και πολιτιστικὀ τοµέα. Οἱ συνομιλίες κράτησαν µια ὠρακαιστην αρχήτουςο Σοθιετικὀς Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μακρὲς και ενδιαφέρουσες, ὅπως εἶπε συνομιλίες που έγιναν προ- χθές μεταξύ τών Προέδρων Μπρέζνιεφ και Κυπριανού. ἔκαμε γιατον κωπῤακὸ λαό, οκ. Ιακωθίδης εξήρε Την προσωπι- κότητα του Βουλευτή. Παραλαμθάνοντας την ανα- µνηστική πλάκα, ο Βουλευτής κ. Ντερθίνσκι, ο οποίος οπως: ανάἄγγειλε την περασμένη 6δο- μᾶδα ο Πρόεδρος Ρῆγκαν διορὶ- στηκε απο τις αρχὲς του προσε- χους ἔτους σε µια απο τις υψη- λότερες θὲσεις στο Αµερικανικο Υπουργείο ἘΕξωτερικὼν, ὑύπο- ᾿σχέθηκε οτι θα συνεχίδει τις προσπᾶθειες του για µια δίκαιη και διαρκῆ λύση του κυπριακου προθλήµατος. Η Γερμανία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ΒΟΝΝΗ - Η νὲα κυθὲρ- ] νηση της Δ. Γερμανίας εχει αποφασίσει να αυξῆσει τις αμυντικὲς της δαπάνες για το 196859 κατα 505. Ο κ. Λυσσαρίδης για τη νίκη των σοσιαλιστών στην ἰσπανία ᾿.Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κ. Λυσ-. σαρΐδης ἔκαμε την ακόλουθη δήλωση για τη νίκη των σοσιαλἰ- στὠν στην Ισπανία: «Χαιρετίζουμε την νίκη των σοσιαλιστικών δυνάμεων στην Ισπανία σαν ἕνα ακόμα σηµα- ντικὸ θῆμα στην αλλαγῆ του πο- Άιτικου χάρτη της Μεσογεϊου.Ο σοσιαλισμὸς αποτελεϊ το μέλλον της ανθρωπότητας. Οι λαοϊί σ᾿ όλον τον κόσμο παίρνουν την τύχη τους στα χἑρια τους. Το μέλλον ανήκει στους λαοὺς. Το μέλλον ανήκει στο σοσιαλισµὀ. Αμέσως µετα τη γνωστο πρίηση των αποτελεσμάτων, ο -Δρ Λυσσαρίδης απέστειλε συγ- χαρητήριο τηλεγράφημα στο Σοσιαλιστικ Κόμμα της Ισπα- γίας και στον Φιλ. Γκονζάλεθ προσωπικάἁ. Στερήθηκαν την άδεια οδηγού Πέντε προσωπα στερήθηκαν απο τα Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας και Λεμεσού το ὅι- καΐωμα να ἔχουν ἡ να αποκτή- σουν ἁἄδεια οδηγοῦ για περιό- δους που κυμµαϊνονται απο µια θδομάᾶδα ως ἕνα χρόνο για διᾶ- Φορες σοθαρὲς παραθιάσεις τροχαϊίας. Συμφωνία στο αἸμήμµα Κοιν. Ασφαλίσεων Αναστολή των µέτρων, που εἷ- χαν εξαγγείλει για Την (ικανο- ποίηση των αιτημάτων τους, αποφάσισαν οι υπάλληλοι του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλι- σεων, ὕστερα απο κατ αρχ συμφωνία που επιτεύχθηκε σε χθεσινῆ συνᾶντηση στο Ύπουρ- γεῖο Εργασίας μεταξὺ της Κυ- θἔρνησης, της ΠΑΣΥΔΥ και της Κλαδικῆς Επιτροπής των Υπαλ- λήλων. Κατα την συνάντηση αποφα- σἱστηκεο οπως αρχίσουν απο µε- θαὗριο Δευτερα, μεταξύ της ΠΑΣΥΔΥ και του Υπουργείου. Κράτηση για πλαστογραφία το Επαρχιακὸ Δικαστῆριο Λευκωσίας εξέδωσε διάταγμα ϐηµερης κράτησης Δυτικογερ- μανού περιηγητή σχετικὰ µε διερευνώµενη υπόθεση πλα- στογραφίας. Η Αστυνομία διερευνὰ την υπόθεση. συνομιλίες για την εφαρµογή της συμφωνίας το ταχύτερο δυ- νατὸ. Κατα τη συνάντηση συμφωνή- θηκαν τα εξής: -Όλοιοι εργατικοἰ λειτουργοί᾽ δευτέρας και τρίτης τάξης που εργᾶζονται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις θα μετονομαστοὺν σε ασφαλιστικούς λειτουργοὺς τρίτης τᾶξης και η προαγωγή τους σε λειτουργούὺς ϐ᾽ τάξης θα πραγματοποιηθεἰ σύμφωνα µε το σχἑδιο υπηρεσίας του αναλο- γικούῦ σχεδίου. -Η ΠΑΣΥΔΥ καιτο Υπουργεῖο Εργασίας θα αρχίσουν, απο µε- θαύριο, συνεχεὶς επαφὲς για να μελετήσουν ἔκθεση που ετοί- µασε η Διεύθυνση του Ύπουρ- γείου σχετικἁ µε την προσληψη νξων υπαλλήλων στο Τµήµα Κοι- νωνικὠν Ασφαλίσεων. - Επαφὲς θα αρχίσει επίση η ΠΑΣΥΔΥ µετο Υπουργείο γιατην ἄμεση πλήρωση των ανώτερων «θἐσεων, που ἔχουν ἤδη προκη- ρυχθεί και εγκριθεὶ απο το Υπ. Οικονοµικών. Υποπτη προσπάθεια της «Σημερινής» για διώξεις δημοκρατικών καθηγητών Φαΐνεται ὅτι οι ανιστόρη- τοι σκοταδιστὲς της ΣΗΜΕ- ΡΙΝΗΣ ἄρχισαν πἆᾶλιν συστη- ματικὲς προσπάθειες για κα- τασυκοφάᾶντηση και διώξεις δημοκρατικὼν εκπαιδευτι- κὠν, εκμεταλλευόμενοι προφανώςτη σχετικἠ ἆγνοια του Υπουργού Παιδείας. Συγκεκριµένα η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ειφούλκησε προχθὲς εν- αντίον φιλολόγου του Παγ- κυπρίου Γυμνασίου, ὅδια- στρεθλώνοντας το κείμενο της ομιλίας του για την 28η Οκτωθρἰίου και την Εθνική Αντίσταση και προδἰκασε ὁτι το Υπουργείο Παιδείας «θα επιληφθεί» γιατί... «Θα γ]- γουν ἔντονες παραστάσεις εκ µἔρους γονέων μαθητών και ἄλλων ακροατώὠν»! Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ νομίζει ὁτι μπορεὶ να μιλὰ ακόμα αφ' υψηλού και να πλασάρει το σκοταδισμό και την πλαστο- γράᾶφηση της ιστορίας, ἔστω κι αν η Ελλἁδατης Αλλαγῆς, µη εξαιρουµένου και αυτού του δεξιοὺ Παναγιώτη Κα- νελλόπουλου, αποκατέστη- σαν την ιστορικἡ αλῄθεια για την ΕΑΜΙΚη Εθνική Αντ- στασηκαιτο ρόλοτης δεξιὰς και του Μεταξἁ πρῖν, κατὰ και μετά το Ὀχί του 1940. Εἶναι φανερὸ ὅτι η ΣΗΜΕ- ΡΙΝΗ προσπαθεἰ να συντη- ρῇσει το σκοταδισμὀ στα σχολεῖακαινα δημιουργήσει το απαραϊἰτητο κλίμα για διώ- ξεις δημοκρατικών εκπαι- δευτικὠν. Εἶναι ὅμως καιρός. να αντιληφθεί ότι ξεθὼρια- σαν τα φλάμπουρα της ψευ- τοεθνικοφροσύνης της μπροστά στην ιστορική αλή- θεια. Γιατί εἶναι αλήθεια ὅτι σήμερα σ’ ολόκληρη την Ελ- λᾶδα «μόνο ο Αθέρωφ πι- στεύει ὁτι ο Μεταξάς ἦταν εθνικὸς ἤρωας, οτι το ΕΑΜ δεν ἔκαμε αντίσταση και ότι οι ταγµατασφαλίτες και οι δοσἰλογοι «εθνικόφρονες» που παράᾶδωναν µε αποδεὶ- ξεις τους κομμουνιστὲς στους Γερμανούς και δόξα- Εκκληση υπὲρ των πυρηνικών απὀ τον Γουαϊνμπέργκερ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 29. Έκκληση στους Αμερικανούς ψηφοφὸ- ρους να απορρίψουν την πρὀ- ταση για πάγωμα των πυρηνικὠν ὁπλων, που τίθεται σε δημοψή- φισμα σε 9 Πολιτείες, ἔκανε ο υπουργὸς Αμύνης Γουάϊνμπὲρ- γκερ παϊρνοντας αφορμή απο την προχθεσινή ομιλία του Λεο- γῖντ Μπρὲζνιεφ. Μιλώντας στην ανώτατη ηγε- ΄ σὶα των ενόπλων δυνάμεων της Σοθιετικἠς Ένωσης, ο Μπρὲζ- νιεφ κατήγγειλε την αµερικα- γικῇ πολιτικἡ ὡς «τυχοδιωκτική, χυδαίά και εγωϊστική», προσθὲ- τοντας, ὅτι εκατοντάδες χιλιᾶ- δες ἄτομα σ' όλο τον κόσμο δια- μαρτύρονται πλέον για την επε- κτατικἠ πολιτικἠ της Ουάσιγ- κτον, που απειλεῖὶ να ρἶξει τον κόσμο σε πυρηνικό πόλεμο. Ο Σοθιετικὸς ηγότης κάλεσε Τό σχόλιο του «Νοθόστι» για το Κυπριακό» ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ αρχώντης ΕΣΣΔ οὲ οιιαφορᾶτο Κυπριακό. Η Σοθιετικἠ Ένωση ἔκφρασε επανειλημμένα την αλ- ληλεγγύη της µε το λαό της Κύ- πρου στην πάλη του για ανεξαρ- τησία, κυριαρχία και εδαφικῆ ακεραιότητα της χώρας του, εν- ἄντια στις υπονομευτικὲς ενἑρ- χειες των ιμπεριαλιστικὠν δυνἁ- µεων, που αποσκοπούν στη µε- τατροπή του νησιου σε ορµητή- ριο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ΕΣΣΔ υποστηρίζει σταθερὰ την επιθυμία της συν- τριπτικἠς πλειοψηφίας των Κυ- πρἰων ν᾿ ακολουθούν αδέσµευτη πολιτική, να εξασφαλίσουν την αποστρατικοποΐηση του νησιού και να διώξουν τις ξένες στρα- τιωτικὲς θάσεις απο το ἕδαφος του». ζαν το Θεὸ για τη διάσωδη του Φύρερ ἦταν αυτοί που ἔκαμαν εθνικἠ αντίσταση. ὅπως ψευδώς μέχρι σήµερα πρἀγµατι, ὅδϊδασκε στο στρατὸ και στα σχολεία η αμαρτωλῆ Ψευτοεθνικο- φροσύνη του Παπαδόπου- λου, του Πατακούῦ, του Ίωαν- νίδη και της ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ. Στο μεταξύ και στην Ἑλ- λαδα δόθηκε πλατιὰ ὅημο- σιότητα στο γεγονὸς ὅτι για πρὠτη 'φορὰ µπήκε φέτος. στα σχολεϊῖα η εθνικἠ αντί- σταση µαζι µε την 26η Οκτω- 6ρίου ὀπως φαϊνεταικαι απο το εὔὐγλωτο απόσπασμα της χθεσινῆς αθηναϊκής ΕΛΕΥ- ΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ που παραθέ- τουµε. :Ἡ Γαλλία δεν δέχεται γεγονότα πού επιθάλλονται με τη δύναμη τών ὀπλων Η Γαλλία δεν εἶναι διά- τεθειµένη να δεχθεὶ Τα τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία επιθάλλονται µε τη δύναμη των ὁπλων. Αυτὸ δήλωσε ο Ύπουρ- γὸς Εξωτερικών της χώ- ρας κ. Σιεσσόν στον Πρὀεδρο της Βουλής κ. Λαδά, ο οποίος επισκέ- Φθηκε τη Γαλλία επικε- φαλἠς διακοµµατικής κοινοθουλευτίκἠς απο- στολἠῆς. Σε σχετικὴ δήλωση του ο κ. Λαδάς εἶπε επίσης ὅτι σ᾿ ὁ,τι αφορά το θέμα των αγνοουμὲ- γων ο κ. Σιεὐσσόν εξέφρασε πλήρη συμπάθεια και εἶπε ὅτι εἰ- ναι καθήκον ὁὅλων των πολιτι- σµένων ανθρώπων να συνεργα-. στούν µε τους διεθνεὶς Όργανι- ᾽σμοὺς για τη διακρίθωση της τύ- χης των αγνοουμένων, δεδομέ- νου ὁτι η ζωὴ ἡ ο θάνατος ενὸς προσώπου ενέχει πολύ μεγάλη. σηµασίὶα, ὀχι µόνο συύναισθηµα- : τική, αλλά και λόγω των πολύ µε- γάλων οικονοµικών, κοινωνικὼν και νομικὠν συνεπειών. ᾽ Ο Πρόεδρος της Βουλῆς ανὲ- | φερε επίσης και τα εξῆς Υια την Ἐπισκεφη του στη Γαλλία και τις - εκεὶ επαφὲς του: «Εἶχα επίσης την ευκαιρία να συναντηθώ µε τον Πρόεδρο της Εθνοσυνελεύσεως κ. Μερμᾶζ στο γραφείο του. Η συνάντηση µου µε τον κ. Μερμᾶζ ἤταν φιλι- κὀτατη, ο ἴδιος δε φρόντισε ὥστε ολόκληρη η Κυπριακῆ τις ἔνοπλες δυνάμεις της χώρας του σε «επαγρύπνηση» και αφησε να εννοηθεἰ ὅτι η Μόσχα θα αναγκασθεὶ να εφαρμόσει ευρύ πρὀγραμμα εκσυγχρονι- σμού των ενόπλων δυνάμεων της. : Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μπρὲζνιεφ, ο Γουάϊνμπέργκερ θεθαΐωσε χθὲς, οτι η Σοθιετικἠ Ενωση πιστεύει οτι θα ἤταν σε θὲση να κερδίσει έναν πυρηνικὸ πόλεμο. «Ο λόγος του Μπρέζνιεφ δεν αποτελεὶ παρά συνέχεια αυτὼν που οι Σοθιετικοὶ δεν ἔπαυσαν να κάνουν κατά τα τελευταία εἶ- ΄ . . κοσι χρόνια, δηλαδή να αυξᾶ- νουν τῆν στρατιωτική δύναμη . τους». Αντιπροσωπεία να παραστεί στο πολιτικὀὸ μνημόσυνο του πρὠην Πρωθυπουργού της Γαλλίας Πιὲρ Μαντὲς-Φρἀνς, στο οποϊο μίλησε ο Πρόεδρος της Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. Μιττεράν. Εξάλ- λου µε τον Υπουργό Ευρωπαῖ- κὠν Ὑποθέσεων κ. Σιατερνακὸρ συζητήσαµε πολλᾶ και διάφορα προθλήµατα που αφορούν τις σχὲσεις της Κύπρου µε την ΕΟΚ καθὼς και τη θὲση µας στο Συµ- θούλιο της Ευρώπης. »Επίσης συναντῆθηκα µε τον προσωπικό σύμθουλο του Προὲ- ὅρου Μιττερὰν. κ. Βετρὶν στον οποίο εξξθεσα και πᾶλι τις θὲ- σεις της Κύπρου γιατο Κυπριακὸ πρὀθληµα. Οκ. Βετρίν µε διαθε- θαΐωσε ὅτι οι απόψεις µας θα διαθιθαστούν εγγρᾶφως στον κ. Μιττερᾶν το ταχύτερο δυνατό. Εξάλλου εἶχα συναντήσεις µε πολλὲς ἄἂλλες προσωπικότητες της Γαλλικῆς πολιτικῆς ζωής. Ολοι θλέπουν µε κατανόηση τα προθλῆματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος. Αναγκαἰα η επαρκἠς αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γεώργιος Πι- κής, απἑρριψε προσφυγή του Ανδρεστίνου Παπαδὸ- πουλο απὀ την Λευκωσία, εναντίον αποφάσεως της Επιτροπἠς Δημοσίας Υπη- ρεσἰας να προαγάγει στη θέση του Προξένου - Γενι- κού Σύµθουλου Β’, αντἰ του αιτητή, τους Φαίδωνα Βαντέ, Τεύκρο Λοΐζου, ἉΧρίστον Ιωάννου, Ανδρέα ἨΠιρίσιη, Γεώργιο Δ. Γεωργιάδη και Νικόλα Μακρή. Το Δικαστήριο έκρινε πως ο αιτητης απέτυχε να απο- δείξει εκδηλη υπεροχή ἐἑν- αντι των ενδιαφερομένων µερών, και το γεγονός ὅτι εἶχε υπέρι.',,α ακαδημαϊκά προσόντα σε σχέση µε µε- ρικἀ ενδιαφερόμενα µέρη δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, αφού τα προσόντα αυτά δεν απαιτού- νται απο τα σχέδια υπηρε- σίας. Ο Κ. Πικής αναφέρθηκε Απόπειρα εξαγωγής συναλλάγματος Κατατη διᾶρκεια ελέγχου επι- θατών που επρὀκειτο να αναχω- ρῆσουν απο το αεροδρόμιο Λάρ-. νακας, η Αστυνομία θρήκε στην κατοχή πέντε απο αυτους συνο- λικἁ 1.210 Λ.Κ., 300 Λ. Αγγλίας και 9.590 δολλάρια Αμερικῆς τα οποία προσπάθησαν να εξαγά- γουν χωρὶς ἄδεια. Τα τιοσᾶ κατα- σχἐθηκαν απο τις Τελωνειακὲς Αρχὲς. ιδιαἱτερα στὴν ανάγκη για σαφή και επαρκἠ αιτιολό- γηση των διοικητικών πρά- . ξεων, υπὀ την εννοια ὁτι η αιτιολογία δεν πρεπει µόνο να παραθέτει και να απαριθ- μεί, µα και να αναλύει τους παράγοντες που οδήγησαν στη λήψη της συγκεκριμένης αποφάσεως, και να παρέχει στον ενδιαφερόμενο και το δικαστήριο ολα τα απαραί- τητα στοιχεία για τη διακρί- ϐωση της νομιμότητας της πράξεως. Ο κ. Γλέζος επισκέφθηκε τον Προεδρεύοντα Ο Προεδρεύων της Δημο- κρατίας κ. Γεώργιος Λαδὰς δέχτηκε χθές τον Βουλευτὴ τῆς «Ε.Δ.Α. καὶ παλιὸ αντι- στασιακὀὸ κ. Μανώλη Γλέζο,ο οποῖος θρίσκεται στην Κὺ- προ για διαλέξεις σχετικἀ µε την 28η Οκτωθρίου. Μεταξύ τού Προεδρεύο- ντος και τού κ. Γλέζου ἔγινε ανασκόπηση πολλὼν ὅδιε- θνών ζητημάτων καθὼς κἀι τῆς παρούσας φάσεως του κυπριακού προθλῆµατος. Η ανταλλαγή απόψεων ἔγινε µέσα σε πνεύμα πολλῆς εγ- καρδιότητας. Ο Προε- δρεύων της. Δημοκρατίας ευχαρϊστῄῃσε τον κ. Γλὲζο για το ζωηρὸ ενδιαφἑρον του για την Κύπρο και εξέφρασε τη χαρά του γιατί τον συνὰ- ντησε ὕστερα απο πολλά χρόνια. Όροι τής Ελληνικής Κυθέρνησης γιά τις Αμερικανικές Βάσεις ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ στις Αμερικανικὲς Βάσεις θα περάσουν οι αρχηγοἰ Των δυο δια- πραγµατευτικών ομάδων, ουφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Καψής καιο Αμερικανός : ὅπιλωμάτης κ. Ρέτζιναλντ Μπαρθόλομιου. Οἱ κ.κ. Καψἠς και Μπαρθόλομιου θα μεταθούν αυριο στις Αμερικανικές Βάσεις που θρίσκονται στην Αττικἡ, και την Κυριακἡ στην Κρήτη. Τη Δευτέρα αρχίζουν οι επίσηµες διαπραγματεύσεις στο Υπουργεὶο Εξωτερικών. Η ελληνική κυθέρνηση δεν ει- ναι διατεθειµένη να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας µε τις ΗΠΑ για τις θάσεις, αν οι Αμε- ρικανοὶ δεν αποδεχθούν µια σειρά όρων που θα γνωστοποιἠ- σει γραπτά ο υφυπουργός Εξω- τερικὠών κ. Καψής, στον «ειδικὸ διαπραγµατευτή» κ. Μπαρϊὀλο- µιου τη Δευτέρα -- ηµέρα ἑναρ- ξης των ελληνοαμερικανικὠν διαπραγματεύσεων σε πολιτικὀ επίπεδο. Σύμφωνα µε έγκυρες πληρο- φορίες, αν οι ΗΠΑ αρνηθούν το πλέγμα Των ελληνικών προτά- σεων για το «πολιτικό πλαϊίσιο»,ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Πα- πανδρἑου θα καταστήσει σαφὲἑς το ενδεχόµενο της απομάκρυν- σης των θάσεων σε ἑνα χρὀνο. Στο μεταξὺ η εφημερίδα «Τάιμς» του Λονδίνου, σε αντα- πὀκριση της απο την Αθήνα, γράφει οτι «η απώλεια Ψήφων κατατις δημοτικὲς εκλογές ανα- µένεται να προκαλέσει σκλἠ- ρυνση της τακτικής της κυθἑρ- νησης στις διαπραγματεύσεις της µε την Αμερικανική Κκυθερ- νηση». Κατα τους «Τάιμς». ο κ. Πα- πανδρἑου θέλει σαν αντάλλαγμα για τις θάσεις εγγυήσεις έναντι οποιασδἠποτε στρατιωτικής απειλἠς εκµέρουςτης Τουρκίας, που θα πρέπει να δοθούν µε τη µορφἡ µτελειοποιηµένων και σύγχρονων ὁπλων ως επισης και της διατήρησης του 7 προς 10 στην αναλογία της στρατιωτικής θοήθειας προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Μεγάλη ήττα για του ηγέτη του Ίσπανικου Κομμουννιστικου Κύμ- µατος Σαντιάγο Καρίγιο αντιπρο- σωπεύει το 2,δύοπου συγκέντρωσε τοκὀμμµα του στις χτεσινὲς εκλογὲς και του δένει ό ἕδρες, ενω εἶχε 23 ἕδρες και στις τελενταίες δηµοτι- κὲς εκλογὲς εἰχε 1005. Εικόνα διάλνσης επίσης παρου- σιάζει οπως αναμενόταν και το κόμμα που κυθερνἀ σήµερα µε 7,20, και 13 ἕδρες απο τις 168 που εἶχε. Το Καταλάνικο Κόμμα παίρνει 4.5. και 12 ἕδρες ενω οι Βάσκοι Εθνικιστὲς 2,105 και ἃ ἕδρες. Δεκάδες χιλιάδες άτομα τρα- γονδούσαν και χόρευαν ως το πρωι στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης πανηγυρἰζοντας για το εκλογικὸ αποτέλεσµα. Ὡς το πρωι δεν υπήρχε καμμια πληροφορία για το ἄν οι καθα- υὀαιμοι φασίστες της «Φόρισα Νονέξῦα» τον Μπλὰς Πινάρ και της «Ισπανικής Αλληλεγγύης» τοι Τε- χὲρο Μολίνα κερδιζουν ἕδρες. Ἡ αριστερή «Λαϊκή Ένωση των Βά- σχων» ὄπεσε απο 3 σε ὃνο εδρες. Οι τεράστιες ανακατατάξειςπου ἔγιναν στο πολιτικὀ φάσμα της Ἱσπανίας µε τις χτεσινὲς εχλογὲς ἔχουν σαν κῦριο χαρακτηριστικὀ την πόλωση και παρα τη µετεχκλο- γυκὴ δήλωση του Φράγκα Ιρριµ- πᾶρνε οτι το ακροδεξιό κόμμα του «θα ασκήσει γοµιµόφρονα αλλα αποτελεσµατικἡ «αντιπολίτευση», η δεξιά που ἔχει συνηθίσει να µο- γοπωλει την εξουσία 46 χρόνια στην Ισπανία φαΐνεται να χει άγριες διαθέσεις. Άκομα και την ημἑὲρα των εκλο- γὠν εκατοντάδες τηλεφωνήματα ἔγιναν στην αστυνομία για τοπο- θετήσεις θομθών και στή συντρι- πτικἡ τοὺς πλειοψηφία ἦταν ψὲμ- µατα. αλλα εκρηκτικὸς µηχανι- σμός που εἶχε τοποθετηθει στην περιοχἡ που θρἰσκεται τοσπίἰτιτου Σαντιάγο Καρίγιο, αφοπλίστηκε λέγο πριν εκραγεὶ. Δυο νεοφασιστικὲς οµάδες που συνδεόντουσαν µε την τελευταια συνωμοσία για πραξικόπημα και σχεδἰαξαν πολιτικές δολοφονίες συνελήφθησαν αποτην αστυνομία και κατασχέθηκαν όπλα, πυροµα- χικάἀ και ἕντυπο υλικὸ µε φασι- στικὀ περιεχόµενο. Διαπραγματεύσεις ΣΕΚ -- Βάσεων Απο την Ομοσπονδία Κυ- θερύὐητικὠν και Στρατιωτι- κὠν Εργατοὐπαλλήλων Κύ- πρου ΣΕΚ, ανακοινώνεται οτι κατόπιν κοινής συνε- δρείας μεταξύ των Στρατιω- τικὠῶν Αρχων των Βρεττανι- κὠν Βάσεων και των Συντε- χνιὼν η οποία παραγµατο- ποιῆθηκε την 27η τρὲχο- ντος, στην Επισκοπῆ, υπο την προεδρία λειτουργού του Υπουργείου Εργασίας συζητήθηκε το πρὀθληµα τῆς εξασφάἄλισης της αξίας του Ταμείου Προνοΐας και των. φιλοδωρημάτων αφυ- πηρετήσεως. Κατα την εν λόγω συνά- ντηση, παρόλο οτικαιοιδύο πλευρὲς εμμένουν στις αρ- χικὲς τους θέσεις εντούτοις ο εκπρόσωπος του Υπουρ- γείου Εργασίας ἄναλαθε να ετοιμάσει ορισμένα στοιχεία τα οποἱα θα αποστε]λει προς τις Αρχὲς των Βάσεων σε µια θδομάᾶδα σε µια προσπάθεια του, να αποτρέψει τη δη- µιουργίια αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις. Δυναμικός αγώνας απὀ τοὺς σπουδαστὲς Παιδαγωγικἠς Η Σπουδαστικἠ Κοινότητα᾽ της Παιδαγωγικής Ακαδη-, µίας Κυπρου προσκάλεσε στην Παιδαγωγικἡ Ακαδημία τους αξιωματούχους της ΠΟΕΔ οι οποίοι και ανάἁλυ- σαν στους σπουδαστὲἑς τις συμφωνίες που υπογράφτη- καν μεταξύ ΠΟΕΔ καὶ κυ- θέρνησης το 1981. Στη ουζήτηση που ακο- λούθησε, οι σπουδαστές εξέφρασαν την πικρία και την απογοήτευση τους για τις συμφωνίες αυτες και απαίτησαν εντονατην άμεση αναθεώρηση Των συµφω- νιών ὅσον αφορά το διαχω- ρισμό σε δασκἁλους εν υπη- ρεσία καινεοδιοριζόµενους. Τονίστηκε επίσης απο τους σπουδαστές οτι θα αναλά- 6ουν δυναμικὀ αγώνα για να διεκδικήσουν το δίκαιο αἷ- τηµα τους και ζητήθηκε η συμπαράσταση του διδα- σκαλικού κόσμου. Ο θριαµθευτἠς των Ισπανικών εκλογὠν αρχηγός του Σόσιαλιστικου Κόμματος κ. Φ. Γκονζάλες Οι Εργατικοί εκκαθαρίζουν την Αριστερή πτέρυγα ΛΟΝΔΙΝΟ. Η δεξιὰ πτέρυγα των Εργατικὠν της Βρετανίας ανέκοψε την πορεία του κὀμµα- τος προς τ’ αριστερά, αποµα- κρύνοντας τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη της Τόνυ Μπέὲν απο επτὰ σημαντικὲς «επιτροπὲς και μειώ- νοντας µε το θεαματικὀ αυτό τρὀπο κἄθε επιρροὴ που ασκούσε στη χάραξη της πολιτι- κῆς του κόμματος. Ο πρὠην υπουργὸς Ενεργείας Μπὲν αρνῄθηκε να σχολιᾶσει χτὲς τη συντριπτική ἧττα που υπέστη η πτέρυγα του κατὰ τη - συνεδρϊαση του 29μελοὺς Εθνι- κοὺ Εκτελεστικοῦ ᾿Συµθουλίου του Εργατικοὺ Κόμματος τῃ Τετάρτη. Το Εκτελεστικὸ Συµ- θούλιο που σχηματίστηκε μετὰ το ετήσιο συνέδριο του κὀόμµα- τος τον περασμένο µῆνα στο Μπλάκπουλ αποτελεῖϊται κατᾶ δυό -- τρίτα απο μετριοπαθείς. Χάρις σ᾿ αυτή την πλειοψηφία επιτεύχθη ὄχι µόνο η πολιτικὴ εκμηδένιση του Μπεν, αλλά κιη απομάκρυνση τεσσᾶρων «υπαρ- χηγὼν» του απο θέσεις -- κλειδιά μέσα στο μηχανισμό του κόμµα- τος. Εϊναιεπίσης 6έθαιο ὁτιο Μπὲν θα χάσει την τελευταία σηµα- ντικὴ θέση που κατέχει ως πρὀεδρος της Επιτροπής Εσω- τερικῆς Πολιτικῆς των Εργατι- κὠν στην ψηφοφορία που θα γ]- γειστις 10 Νοεμθρίου. Ο Φογκελ στη θέση ΒΟΝΝΗ. Τον ὭἉΧανς-Γιόχεν Φόγκελ, τέως κυθερνήτη του Δυτικοῦ Βερολίνου, θα εκλὲ- ξουν σήμερα τα 40 μέλη της Αράφατ: Ο Ισραήλ ετοιμάζει μιά νέα επίθεση ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ- Ο αρχηγός της Οργάνωσης για την Απε- λευθέρωση της Παλαιστίνης κ. Αράφατ, ο οποῖος συµ- πλήρωσε την επίσημη επί- σκεψη του στην Γιουγκοσ- λαθία τόνισε οτι δεν πρὀκει- ταινα υπάρξει μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή οὖτε σταθερότητα στην περιοχἡ αν δεν αναγνωριστεί το ὅδι- καϊωµα αυτοδιαθεσης των Παλαιστινίιων και το ὃδι- καϊωμα να αποκτήσουν δικὸ τους κρᾶτος. Μιλώντας χθὲς σε επίσημο γεύμα, ο Παλαιστίνιος ηγέ- της προειδοπο]ησε οτι ο Ισ- ραἡλ, µε την υποστήριξη των ΗΠΑ, ετοιμᾶζει νέα επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάαρ και στον θόρειο ᾿Λίθανο. Εἴπε επίσης οτι η Ισραηλιτικὴ επὶ- θεση στο Λίθανο, το περα- σμὲνο καλοκαϊρι στοίχισε τη ζωῇ σε 78,000 ἄτομα. εκλέγεται του Σμίτ Εθνικής Εκτελεστικῆς Επιτρο- πὴς του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για υποψἠφιο καγκε- λάριοστις εκλογἑςτου Μαρτίου, δήλωσαν πηγές των Σοσιαλδη- μοκρατών κατὰ το Ρὠῦτερ. Εχθρός τους Πρόκειται για ἕνα προϊόν συµ- θιθασμοὺ ανάμεσα στην αρι- στερὴ και δεξιὰ πτέρυγα του κόμματος και ἤδη το Ρὠῦτερ λέει ότι «οι πολιτικοὶ σχολιαστὲς δινουν ελάχιστες πιθανότητες στον Φὀγκελνακερδίσειτη μάχη εναντίον του Κόλ στις ερχόµε- γες εκλογὲς». Ο Φόγκελ θα υποδειχθεῖὶ σαν υποψήφιος µε κοινἠ πρόταση του Χέλμουτ Σμῖτ που αποφᾶ- σισε να παραιτηθεί απο τη θέση αυτὴ και του Βἱλλυ Μπραντ που εἶναι πρὀεδρος του κόμματος και προκάτοχος του Σμὶτ στην καγκελαρία. Ο Χάνς-Γιόχεν Φόγκελ. καθο- λικὸς δικηγόρος που ἄρχισε την πολιτικῆ του καριέρα σαν φανα- τικὸς εχθρὸς της Αριστερᾶς απο το αξίωμα του δημάρχου του Μονάχου, «εδειξε αργότερα κα- τανόηση»-- σηµειώνειτο Ρὠῦτερ -για τα κινήματα διαμαρτυρὶἱας της δυτικογερµανικῆς νεολαϊας. Σαν υπουργὸς Δικαιοσύνης την εποχἠ της εξαρσης της δρἀ- σης των ανταρτὠν πόλεων, για ἄλλους -- ἤτανο υπουργός των “λευκὼν κελιών» και για ἄλλους εκεϊνος που αντιστάθηκε στις απαιτῆσεις της Δεξιὰς για πε- ρισσότερα κατασταλτικἁ μέτρα. Η Εκκλησία ζητεὶ ᾽απὸ τη Θάτσερ Αγγλικό αφοπλισμό ΚΟΛΑΦΟΣ για την κυθἔρνηση της κ. Θάτσερ εἶναι η θὲση που πΏρε τώρα η Εκκλησία της Αγ- γλίας στο θἐέμα των πυρηνικών οπλων. ΟΜΑΔΑ εργασίας απο 18 δια- κεκριµµένους Επισκόπους της Εκκλησίας της Αγγλίας που ἔκανε µελέτη πάνω σε αυτὸ το θέµα, χαρακτηρίζει ανῄῆθικο τον πυρηνικὸ εξοπλισμὸὀ τάσσεται υπέρ του μονομερούς αφοπιλι- σμοῦ και ζητᾶξει, εκτὸς απο την απομάκρυνση των. πυρηνικὼν Όπλων απο το αγγλικὸ ἑδαφος και την ἄμεση ακύρωση της ΄ παραγγελίας «Τράιντεντ». οι ΘΕΣΕΙΣ αυτὲς της Εκκλη- σίας της Αγγλίας οπῳς ἦταν φυ- σικὀ εξεσήκωσαν ενορχηστρω- µένες διαµαρτυριες απο την πλευρὰ των σκληρὼν μὲσα στο συντηρητικὀ κόμμα, µε πρὠτο τον εγγονὸ του Τσώρτσιλ, που εἶναι υπεύθυνος σε θέµατα αμὺ- νης, του κόμματος, και που δῆ- λωσε προκλητικἁ οτι «θα εἶναι ανῄῆθικο αν η κυθέρνηση ἀκο- λουθὴσει τις εισηγῆσεις που πε- ριλαμθᾶνονται σε αυτήν την ἐκ- θεση». των. πυραύλων Σἀθθατο, 250 Ὀκτωθρίον 1982 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ οικονοµικὴ κρἰση προκαλεὶ θᾶσιμα ερωτή- µατα για το μᾶλλον της υφηλίου. Γιατί η κρίση αυτή που δεν συνταρᾶζει µόνο τις καπιταλιστικὲς, αλλὰ καιτις σοσιαλιστι- κὲς χώρες, εμφανίζει ολοένα και περισσότερο τα χαρακτηρι- στικἁ µιας κρίσης πολιτισμού. Κάτω απ’ αυτὲς τις συνθήκες καθε πρόθλεψη, κάθε κρὶση για τις μελλοντικὲς εξελίξεις, δεν μπορούν παρά να αποτε- λοὺν υποθέσεις. Ανάμεσα στους φορεὶς π που θα επιδρἆσουν αποφασιστικἁ στην μελλοντικήοικονομία θα ἤθελα να αναφέρω: α) Τις τερᾶστιες προὀδους της επιστήµης και της τεχνο- λογίας. ϐ) Τη διαϊρεση ενὀς κοσµου πολυπολικού και αλληλλοε- ξαρτώμµενου σε αντίθετα οικονομικᾶ και κοινωνικἁ συστή- ματτα. Υ) Την εμφάνιση των νέων κρατὼν στη διεθνἠ σκηνή. δ) Την μεγάλη κοινωνικἠπίεσηπου ασκούν οιοργανωμένοι σεισχυράἁ συνδικάτα ΞΝΑΚΔβΡΗΟν οι διανοουµενοι και οι νὲοι. -- Τοῦ Αγγελου Αγγελόπουλου ------ Σύμφωνα µε τη σηµερινἠ κατάσταση της οικονμἰας και τις εκθέσεις διεθνών οργανισμὠν (ὅπως ο ΟΗΕ. η διεθνἠς Τρά- πεζα, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Αναπτυξη καιο ΟΟΣΑ) μπορούμε ναπροσδιορῖσουμε την κοινωνική και οικονομική εξελιξη κατὰ τη διάρκεια των προσεχὠν δεκαε- τιῶν και ὡς το ἔτος 2000 ως εξής: -Γιατις αναπτυγμένες χώρες µε οικονομία αγοράς Ποικο- νομική ανάπτυξη, ὡς το ἔτος 2000 θα εἶναι αισθητᾶ χαμηλὀ- τερα απ ὅ,τι ῆταν στις προηγούμενες δεκαετίες µε συντε- λεστὴ 2906 περίπου σε σχέση µε το 506 των δεκαετιών του 1950 και 1960. Η μόνη εκθιομηχανισμένη χώραπου θα εξακο- λουθῆσει να αναπτύσσεται µε διπλάσιο ρυθμό απ’ ό,τι οἱ ἂλλες εκθιομηχανισμένες χώρες θα εἶναι η ἰαπωνία. Με πε- ριορισμένη ανεργία (276 του ενεργού πληθυσμού σε σχέση µε το 1096 των υπολοϊπων) µε ελάχιστες αμυντικὲς δαπάνες (156 του ακαθῥιστου εθνικού προϊόντος) και συνεχώς αυξα- νόµενη παραγωγικότητα ( 506 εναντι 1,576) η Ιαπωνία θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά κατὰ τις επόμενες δε- καετίες. Στις σοσιαλιστικὲς χώρες ο αναπτυξιακός ρυθμός, που αναμεσα στο 1950 και στο 1979 σηµείωε αισθητὴ ανοδο, θα εἶναι πολύ θραδύτερος στις επόµενες δεκαετίες και συγκε- κριµένα της τάξεως του 3,506 εναντι του 706 των δεκαετιών του 1960 και του 1970 για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώ- πης. Η ανεργία θα φθάσει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. ἰσως το 1990 κιόλας να υπάρχουν στη Δύση τριάντα εκατομμύρια ανεργοι, διπλὰσιοι δηλαδἠ απο τον σημερινό αριθμὸ ανὲρ- γων. Η αὔξηση αυτή της ανεργίας εἶναι αποτέλεσµα της αυ- ξήσεως της παραγωγικότητας, που µε τη σειρά της εξαρρτά- ται απο την τεχνολογἰκἤ πρὀοδο. Ο πληθωρισμὸς θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Γι’ αωτό.. ο στασιμο-πληθωρισμὸς Θα εἶναι το κυριότερο χαρακτηρι- σττικὸ των εποµενων χρόνων. Ηνομισµατικἡ αταξία θα επιδεινωθεὶ καιυπάρχει κίνδυνος να φθάσουμε σε ἕνα χρηματιστηριακὀ κρᾶχ αν το πρὀθληµα της υπερχρεώσεως των χωρών του Τρίτου Κόσμου - µε ετῆ- σια εξυπηρέτηση χρέους ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολ- λαρϊων- δεν λυθεί κατά κἀποιο λογικό τρόπο. Τα υψηλᾶ επι- τόκια, που εἶναι αποτέλεσµα ὄχι µόνο της αμερικανικῆς πο- λιτικής, αλλά καιτης ανισορροπίας ανᾶμεσα στην προσφορὰ και στη ζήτηση κεφαλαῖων στη διεθνἠ αγορᾶ, θα εξακολου- θήσουν να αποτελούν σοθαρό εμπόδιο στην ανάκαμψη της διεθνούς οικονομικῆς ὁραστηριότητας. Το ενεργειακό πρὀθληµα -αν και θρίσκεται φαινομενικά σε υφεση μετά την πτώση της τιμῆς του πετρελαἰου - θα εξακο- λουθήσει να αποτελεὶ µια απο τις κυριότερες αιτίες των Ελλειμματικὠν προυπολογισµών, ιδιαιτερα στις αναπτυσσὀ- µενες χώρες. Οι προοπτικές λοιπόν για τη διεθνῆ οικονομία και ειδικό- τερα για εκεϊνη των εκθιομηχανισµένων Χωρών εξακολου- θοῦύν να εἶναι εξαιρετικἁ δυσοιωνες. Η συνεχιζόμενη αὐξηση της ανεργίας θα αποτελὲσει σοθαρή απειλή για την κοϊνω- νικὴ ειρῆνη κάθε χωρας και για την παγκόσμια ειρήνη. Οι σκοτεινὲς αυτὲς προοπτικὲἐς επιθάλλουν την αναζήτηση µιας νέας πολιτικῆς. Ο ἴδιος ο πρὀεῥρος τών ΗΠΑκ. Ρόνζλντ Ρήγκαν, ὁτανπαρουσίαζε το οικονομικό του πρόγραµµα εκανε την εξῆς ανησυχητική διαπίστωση: «Η οικονομικἡ κατάσταση των ΗΠΑ ποτὲ δεν υπῆρξε τόσο κακἠ απο την εποχἠ της μεγάλης κρίσης στη διάρκεια της δεκαετίας του 1930... Απειλούµμεθα απο µια ἄνευ προηγου- µένου οικονομική καταστροφῆ που δεν μπορούμε ν᾿ απο- τρέψουμε µε τις Παραδοσιακές μεθόδους». Επιθάλλεται, λοιπὀν, η υιοθέτηση σε παγκόσμια κλίμακα µιας νέας στρατηγικἠς που θα θασίζεταισε µια στενή συνέρ- γασία ανάμεσα στις χῶρες αν θέλουμε να θγεῖ η παγκόσμια οικονομία απο το σημερινό αδιέξοδο. -Σ.Σ.: Περίληψη αρθρου τού καθηγητή κ. ΑΥγελου ΑΥΥΕ- λόπουλου που δημοσιεύθηκε στην γαλλική «Επιθεώρηση των δυὸ Κόσμων». Σύνταγμα στα µέτρα του Ε0ρέν ΑΓΚΥΡΑ. Ρήγμα στις τάξεις τις τουρκικῆς χούντας ἔχει προκαλέσει η απὀφαση του στρατηγού Εθρὲν να εκλεγεῖ αυτόματα ως Πρδεδρος της Τουρκικῆς Δημοκρατίας για επτὰ χρόνια στην περίπτωση που εγκριθεὶ το νἑο Σχὲδιο Συντάγματος που θα υποθληθεὶ σε δημοψήφισμα στις 7 Νοεμθρίου. Το Σύνταγμα αυΚό ἔχει προκαλέσει την οργἢ κα των αρχη: γῶν των πολιτικὼν κομμάτων που καταργήθηκαν τον Οκτώ- 6ριοτου 19681 κα!που υποχρεὠνονταιτώρανα απὀσχουν απο την πολιτική ζωῇ της χώρας για δέκα χρὀνια! Η ἔκπληξη των. αρχηγὠν των κομμάτων εἶναι ακόµη μεγαλύτερη καθώς πὶ- στευαν ὁτιο αποκλεισµός!τους απο την πολιτικὴ ζωή της Ἓσας θα ἴσχυε µόνο για την πρὠτη κοινοθουλευτική πε- ρὶοδο Εκτὸς απο την αυτόματη εκλογήτου στρατηγού Εθρὲν για 7 χρόνια το νὲο Συνταγµα προθλὲπει ότι τα υπόλοιπα τὲσ- σερα μέλη του Στρατιωτικού Συµθουλίου που κυθερνά τη χώρα θα σχηματίσουν ἕνα «προεδρικὀ συμθούλιο» για µια περίοδο ἑξι ετώγ, μετὰ τις θουλευτικὲς εκλογές του 1983. , Ακόμη καιοιπιο ενθουσιώδεις υποστηρικτὲς της στρατιω- τικῆς χούντας επικρίνουν τῶρα τον στρατηγὀ Εθρὲν (ὄχι δημόσια θἐθαια) επειδή επέλεξε την οδὀὸ της αυτόματης εκλογἠς και δεν θέλησε να δεχθεί τη διεξαγωγή προεδρικὠν εκλογών αμέσως μετᾶ το δημοψήφισμα. Απο την ἄλλη πλευρά ἔχει απαγορευθεί κάθε κριτική του συντάγματος καθώς καιη προπαγάνδα γίατο «Οχι» µε ειδικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην τουρκικῆ Εφημερίδα της Κυθέρνησεως την περασμένη εθδομᾶδα. Ετσιοιεφημερίδες ΑΙ κυριολεκτικἀ σιωπῆσει ενώ η κρατικἠ τηλεόραση ορ- γιάζει διεδνἠς επικαιρότητα - παγκόσμια νέα - διεδνἠς επικαιρότητα η Κυπριακή σελ. 7 Επιμέλεια: Κουτα ΨΥΧΑΡΗ ΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναγνωριστική τακτική των ΗΠΑ για τις θάσεις ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Οι Αμερρικανοὶ θλέπουν την Ελλάδα περίπου σαν ἂγνωστο : εδαφος σε ὁ,τι αφορά τον τρόπο και τους στόχους των διαπραγ-. ματεύσεων που θέτουν οι Ελλη-- γες. Γι αυτὸ η τακτική που θα ακολουθήσουν θα εἶναι αναγνω- ριστικῆ, για να εξακριθώσουν ατι ' πραγματικἁ επιδιώκουν οι Ελλη- ΄ γες». Καιθεθαῖως θα αποφύγουν σ' αυτὸ το στᾶδιο την οποία δῆ- ποτε δέσμευση. Μάλιστα οιοδη- γίες που υπάρχουν εἶναι να απο- φευχθεὶ η συγκεκριµμενοποΐηση του οποιουδήποτε σημείου, να. τηρηθεί µια διφορούμενη στᾶση σε ἄλλα σηµεία ὥστε αργότερα | να μπορούν αυτὰ να ερµηνευ» θούν κατὰ. θούληση και ακόµη . και στα σηµεία που οι δυό πλευ- ρὲς συμφωνούν να υπάρξει µια σκοπιµη ασάφεια που θεθαῖως να εξυπηρετεὶ ανάλογα τα συµ.: φέροντα και των δυό ενδιαφε-.' ρομὲένων. Η αμερικανική πλευρά ανα-ι γνωρἱζοντας πάντα ὅτι η ελλη- . νικὴ κυθέρνηση ἔχει την πρωτο- ϐουλια θέτει τους ακόλουθους στόχους γιατον πρὠτο γύροτων διαπραγματεύσεων: 1, Να συγκεντρώσει πλήροφο- ρίεςκαινατις αξιολογήσειτο τα- χύτερο για τα ουσιαστικἁ ενδια- φέροντα της Ελλάδας σε οιτι αφορᾶ τις σχἑσεις της µε τις Ηνωμένες Πολιτείες τι πραγγµα- τικἁ θέλει τι εννοεί όταν λέει το αἱ ῆτο 6’. Γιατην Ουάσιγκτον και µόνο αυτὸ δικαιολογεί τον πρὠτο γύρο των συνομιλιὼν και΄ την αμερικανικὴ επιφυλακτικό- τητα. 2. Να πληροφορῆσει Αθήνα τι προσφἑρει, τι διαπραγ- ματεύεται, σέτι εἶναι ανυποχώ- : ρητη και’ως ποιὸ σημείο εἶναι ͵ διατεθειένη να υποχωρήσει... Μολονότι η τακτική του «αυτὸ : εἶναι -- θέλεις συμφωνείς θέλεις ὄχι» εγκαταλείφθηκε, οι οδηγίε ς μιλούν για επίδειξη αποφασι- στικότητας, σταθερότητας αλλά και πνεύματος συνεργασίας. . 3. Να προσφἑρει ορισμένα κὶν : νητρα οικονομικῆς ἄήμασῖας τα μεγέθη των οποἷων θα αναφερ- θούν σαν διαπραγματεύσιµα΄ χωρὶς ὅμως και να προσδιορἰζο- νται και 4. Να προωθηθειο καθορισμός των συγκεκριμένων διευκολύν. : σεών γιατις θάσεις, τη στρατιω- - τικἠ συνεργασία κλπ. χωρὶς ᾿]. ὅμως να καθοριστεὶ οτιδήποτε γραπτὠς και επίσης να διευκρυ. νισθεὶ κατὰ πὀσο η ελληνίκἡ πλευρὰ θα δεχόταν την «αρχή! της αµοιθαῖας διπλωματικῆς ουν ΄ αντιλήψεως» σύμφωνα µε την ' οποία η Αθήνα καιη Ουάσιγκτον. θα καθδριζαν τα εκάστοτε µέσω διπλωματικής οδού θέµατα ανα- γόµενα στο ευρύ πλαίσιο της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντι-' λαμθάνονται ὅτι πηγαϊνουν στις διαπραγματεύσεις µε την ἙἘλ- λᾶδα µε αρκετὰ παθητικὀ, ὁτιθα συνοµιλῆσουν απο µειονεκτικἠς θέσης και ότι γι αυτό θα πράσαι, να πληρώσουν Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντι- { λαμθάνονται ὅτι πηγαϊνουν στις , διαπραγματεώσεις µε την Ελ- λάδα µε αρκετὰ παθητικὀ, ὁτιθα συνομιλῆσουν απο µειονεκτικὴς θέσης και ότι γ αυτό θα πρέπει να πληρωδουν ἕνα τίμημα. Ανα- γνωρίζουν ὅτι οι υπάρχουσες συμφωνίε µε την Ελλάδα οι οποίες εἶναι πλέον ξεπερασμὲ- νες ὀχι µόνο τυπικά αλλά και νο- μικᾶ, αναγνωρϊζουν ὅτι στο εξω- - τερικὸ της Ελλάδας δεν ἔχουν πλέον οὖτε κἂν τη στοιχειώδη πολιτικὴ υποστῆριξη και το πολι-. τικὀ υπὀθαθρο στο οποίο ἄλλοτε, στηρἰζονταν και αντίθετα παρα-. δέχονται η κυθέρνηση Παπαν-. δρξου ἴσως εἶναι η τελευταία εμπειρία για µια αμοιθαϊως ικα- νοποιητική στρατιωτική σχὲση διμερούς θάσης. Και δεν εἶναι. διατέθειµένοι να χάσουν αυτήν : την ευκαιρία. ᾿.Εἶναι ασφαλὼς ενδεικτικὀ ὅτι απο καιρὸ θολιδοσκοποῦν την Αθήνα για µια «εκδήλωση καλῆς' θελήσεως» ὅπως την χαρακτηρί- ζουν που θα γινόταν ταυτόχρονα απο τις δυὀ πλευρὲς στην αρχή ΄ των συνομιλιὼν και θα αφό- ρούσε καποια αξιόλογη παρα: χώρση στη θάση της αμοιθαιό- τητας. Η Ουασιγκτον αφῆνει να εννοηθεὶ ότι απο της πλευράς της η παραχώρηση μπορούσενε ἔιχε χαρακττήρα παροχῆς πολε- μικού υλικού ἢ τεχνολογίας. Δεν φαΐνεται να υπήρξε ελληνική ανταπὀκριση. , Αντίθετα προς-ὅσι κατά- και - ροὺς η προπαγάνδα της Ουἁσιγ- κτον ισχυριζόταν για την δῆθεν περιορισμένη αξία των αµερικα- νικών θᾶσεων στην Ελλάδα η πραγγµατικότητα εἶναι ὁτι η κυ- θέρνηση Ρῆγκαν σε καμιά περὶ- πτωση δεν θα ἤθελε νατις χάσει. Διότι όπως ομολογούν ακόµη και στελέχη του Πενταγώνου αν η Ελλάδα κλεΐσειτις θάσεις υπὰρ- χει µεγάλη πιθανότητα να υπόρξη αλυσσιδωτὴ αντιδραη στην Ισπανία, Ιταλία και αλλού στη Δυτική Ευρώπη να κλείσουν δηλαδῆ και εκεῖ οι αμερικανικό θὰᾶσεις. Γι αυτὸ λἔγουν στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεῦ- σεις στην Αθήνα πρέπει να επι- τύχουν - και τοῦτο αντιλαμθά- γονται τους φέρνει σε θὲση τὲ- τοια που να εἶναι δυνατὸν να τους «εκθιάζει» η Αθήνα. Φυσικά αυτὸ δεν εἶναι ἑνα χο να Φυμπέρασμα στοοποἱο κατέλη- «αν τελευταια οι Αμερικανοὶ. Πῥροσδιόρισαν τη σχετικὰ µειο- νεκτίκή διαπραγµατευτική θέση τους -απο πἐρυσι ακόµα, και Ἰφβόντισαν να δημιουργήσουν ζαντισδώματα, δηλαδη καταστά- σεις ττοιες που θα περιορίσουν τή διαπραγµατευτική. ισχύ της Ελλᾶδος: Ἡ επιθετική ὅραστη- ριότητα. της Τουρκίας, οι προ- κλῆσεις. της στο Αιγαίο και η αμυντικὴ τάση της σε κἆθε ελ- ληνικἡ προσπάθεια να νικηθεῖτο Κυπριακὸὀ ώστε να θελτιωθεἰ το κλίμα των εληνοτουρκικὠν σχὲ- σεων ασφαλὼς οφείλονται στην παρακίνηση της Ουάσιγκτον ἢ οποία εκρινε ορθὰ ὀπως αποδει- κνύεται, ὅτι η κυθἔρνηση Πα- πανδρξου θα αναγνώριζε την ὑπαρξη Ἅµκινδυνου απο την πλευρᾶ τηςΤουρκἰασκι ἐτσι του- λάχιστον θα δεχόταν να δια- πραγματευθεὶ ὀχι το κλείσιμο. όπως απειλούσε, αλλᾶ τη συνέἑ- Χιση της λειτουργίας των αµερι- κανικὠν θάσεων. Τού Στάθη Ευσταθιᾶδη Ωστόσο η Ουάσιγκτον ανα- γνωρίζει ὁτι υπάρχει ενα εκ των προτέρων πρὀθλημα µε τις θά- σεις της στην Ελλάδα. Οι θάσει δημιουργήθηκαν στηδεκαετία του 50 µε αντικειμενικό σκοπὸ την εξυπηρέτηση των αµερικα- νικὠν σχεδίων που αφορούσαν τη Σοθειτικἠ Ενωση καιτην Ανα- τολικὴ Ευρώπη. Με την πάροδο του χρὀνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας ο στόχος αυτός ξεπεράστηκε και τουλᾶχιστον απο τις αρχὲς του 70 οι θὰσεις στην Ελλᾶδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικᾶ σχεδὀὸν για την στρατηγικὴ υποστήριξη των αμερικανικών συμφερόντων στη- Βόρειο Αφρική και Μέση Ανα- τολῇ. Η αμερικανική κυθέρνηση γνωρίζει - ακόµη και µε σχετικῆ Επιστολή του πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου στις αρχὲς του Φθινοπώρου το κείµενο της οποίας δεν εχει ανακοινωθεὶ - ότι η Ελλάδα «δεν πρὀκειται να ανεχθεὶ προηγούμενες κατα- στἆᾶσεις που ουσιασττικᾶ μετὲ- τρεπαν το ελληνικό ἐἔδαφος σε χώρο εξορµῆσεως και επιχειρή- σεως σε θάρος των συμφερό- ντὠων» των αραθικὠν και ἄλλων φιλικὼν χωρών της περιοχἠής μας. Εἶναι φυσικὰ θὲµα διαπραγ- ματεύσεων να εξευρεθεἰ και κα: θοριστεὶ ο ρόλος και το πεδὶο ὅραστηριότητος των θάσεων, ιδιαιτερα σ᾿ αυτό το σημεῖο.Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να αι- σιοδοξεἰ ὅτι θα θρεθεί µια ικα- νοποιητική για ὄλες τις πλευρὲς διατύπωση στη συμφωνία αλλὰ γνωρίζει ὅτι αυτό το σημεὶο εἶναι ἕνα «μεγᾶλο αγκᾶθι» που απαι- τεϊ υπομονῆ και θάρρος απο τις «δυό πλευρές. Οι εθδοµαδες που ακολουθοῦν θα δείξουν τι εν- νοεῖ µε τη λἐξηθάρρος καιποιος πρεπει να το δείξει... την. . ΒΟΝΝΗ. Οκτώθριος« ΣΤΟ νότο παρουσιάζεται µια συστηµατικἠ ανοδος του σοσιαλισμού, σε αντίθεση προς τον θορρἀ, που φαίνεται νά υπάρχει µια µεταθατικἡ καθίζηση -- δήλωσε προς το «Βήμα της Κυριακής» ο Βἰλυ Μπράντ αρχηγός των Γερ- μανών σοσιαλδηµοκρατών. Και πρόσθεσε: ἴη στιγµήπου ερχόταν ἑνα κλίμα συντηρητισμού στην Ευρώπη, µε τη νίκη των συντηρητικών στην Αγγλία, και ἐἔμπαιναν σε δο- κιµασία οι σχἑσεις Ανατολἠς και Δύσης, ἄρχισε η αντ!- ὄτροφη μέτρηση: η νίκη του Φρανσουά Μιττεράν στη Γαλλία, η νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα και η ανομµενόμενη ἄνοδος του Φελίππε Γκονζάλες στην ' Ισπανία, Στην κεντρική και τη θὀρεια Ευρώπη σημειώθηκε µια λιγό- τερο (κανοποιητικἠ εξέλιξη. Τη στιγµή αυτη ΄απο τις δεκα χώρες της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας Μπράντ: ΣΤοΝ ανθείο σο --- Τοῦ Β. Π.----- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ τηρητικό κύμα. Ως προς την σοµοσπονδιακἠ Γερμανία, κατὲ- 3.ληξε ο πρώην καγκελλάριος. οπως ειπα καιστη Βουλή, στόχος μαξ στις προσεχεἰς θουλευτικὲς εκλογες του Μαρτίου 83, ειναι να έρθει το κοµµα µας: η σο- σιαλδηµοκρατία Ππρὠτο κομμὰ στην προσεχη Ὁμοσπονδιακή µόνο η Γαλλία και η Ελλάδα ἔχουν σοσιαλιστικἠ κυθέρνηση. Άλλα η νίκητου Όλαφ Πάλμε στη Σουηδία ανέκοψε και στη θὀρεια περιφἑρειατης Ευρώπης το ουν- Βουλή». Η ανατροπἠ του καγκελάριου Χέλμουτ Σµα την Ίη Οκτωθρίου, απομάκρυνε τους σοσιαλδηµο- . κράτες απο την αρχή. ὕστερα απο δεκατρία χρονια συνεχούς ότο σιαλισµμός εξουσίας στη Βόννη. Η διακυ- ϐερνηση της χώρας αυτὴἠς απο το Βἶλυ Μπράντ καιτον Χέλμουτ Σμιτ ειχε για καρπούς την Οοτ- πολιτικ και την ύφεση στην Ευ- ρώπητου πρὠτου :1969- 1974) και την οικονοµικἠ σταθερότητα στο κέντρο της Ευρώπης του δεύτε- ρου : 1974-1989) Η ἀνοδος της σοσιαλδηµοκρα- τίας στη Γερμανία εσήµανε ου- σιαστικά το τέλος της ψυχρής ει- ρήνης που εγκαινιάστηκε στη διάσκεψη των τεσσάρων μµεγά- λων στη Γενεύη στα 1956, αλλα και την κωδικοποίηση της νέας πραγματικότητας στην Ευρώπη Μπράντ: τὸ ενδιαφερον προς τον νοτο. ν που ανέκυψε µετα το τέλος του. Δεύτερου Παγκοσµιου Πολέμου µε τη σχετικἠ διάσκεψη του Ελ- Ἑαναθερμένεται το ξεχασμένο Ἐσναδραστηριοποιῆθηκε το ξεχἀσμἑνο µἑτωήο της Κεντρι- κῆς ᾽Αμερικῆς που. για ἕνα διᾶ- «στὴμα τὸ επεσκῖασαν τα ὅραµα- τικἀ- γεγὀνότα του Λιθάνου. Άλλα στην πραγµατικοτήταπαρα τις ανἀπόφευκτες διακυμάνσεις τόν ἀνταβτόπόλεμου, τόσο στο Ελ Σαλθαντὸρ οσο και στη Γουα- τεμάλά, παρα τις εσωτερικές δυσκολίες πόὀυ προἐκυψαν στις γραμμδςτων Ἐπαναστατικών µε- τὠπων της Αριστεράς στις δυο αυτὲς χώρὲς και τον ολοένα µε- γαλύτερο φὂρο αιµατος που (ἅπαπει Π᾽ ουνἑχιόη της πόλης πους, η τελευταία τρέφεται διαρκὠς απο την απαράδεκτη ἄμεση ἡ ἔμμεση επἐµθαση της Ουἀἁσιγκτων. Η επέµθαση αυτη υποκριτικα διατείνεται οτι απο- σκοπει στὴν εξεύρεση ειρηνικής λύσης σε µια Χαρακτηριστικἁ Ιέἔτωπο της Αμερικής τερᾶστια κοινωνικοπολιτικῆ κριση ενω στην ουσία αποθλέπει να δημιουργῆσει ἑνα σύσχετι- σμὀ δυνάμεων αποφασιστικἁ ευνοϊκό για΄τις επι τόπου στρα- τιωτικὲς δικτατορίες στην υπη- ρεοῖα των κοινών συμφερόντων των ΗΠΑ και της ιθαγενούς ολι- γαρχίας. σ Πρέπει κανεὶς να ελπίζει οτι η αδιάλλακτη πτέρυγα των στρα- τιωτικών, που σταθερἆὰ αποθλὲ- πει σε ολοκληρωτική της νίκη πάνω στη μαχόμενη απο χρὀνια Αριστερᾶ, θα ἄναγκασθει τελικὰ να υποχωρήσει. Σαραντα περί- που χιλιᾶδες θύματα απ᾿ το 1979, εκατοντάδες χιλιάδες προσφύ- γων κι ολοένα και μεγαλύτερη οικονοµικἡ και γενικἠ κατὰρ- ρευση της μικρῆς χώρας του Ελ Σαλθαντὸρ, θα ἔπρεπε να πεὶ- σουν κατ᾿ αρχήν την Ουἄσιγκτων Σοαλθαντὸρ: Μάχες σώμα µε σώμα, ἆπο σπίτι σε σπἰτι. 4 να επισπεύσει τις προαπᾶθειες της για ἕνα δίκαιο συμθιθασμὸ αποδεκτὸ απο την Αριστερά. Ἑκτόὸς εν υπερισχύσουν και πἀλι στους κόλπους της οι οπα- δοῖ µιας γενικευσης των στρα- τιωτικὠν επιχειρήσεων σ᾿ ολόὸ- κληρη την Κεντρικἡ Αμερική µε μεγαλύτερη ἄμεση επέµθαση των ΗΠΑ. Τα γεγονότα στη γει- τονικῆ χώρα της Γουατεμᾶλα, δεν αποκλείουν τέτοια περὶ- πτωση. Τουλάχιστον δυο χιλιᾶ- δες εκατον ογδόντα, ἄτομα, δο- λοφονήθηκαν κατατον πιο ἂγριο τρὀπο, απο τότε που ανέλαθε την εξουσία στη Γουατεμάλα η γὲα κυθέρνηση του στρατηγού Εφρᾶν Ριος Μόντ. Στη µικρὴ αυτη χώρα απο 7.5 περίπου εκατομμύρια κατοίκους Επι το πλεῖστον Ίντιος. οι ΗΠΑ Απο την Εταιρεία ΘΕΒΕΝΡΙΡΙΤΥ Ι.ΤΟ: 1 ΟΝΡΑ ΒΕΑΟΗ 'Ὑπερσύγχρονο ξενοδοχειακὀ συγκρότηµα .- ι ΟΝΟΑ ΒΕΑΟΗ, που μόλις Τώρα αρχίζει τη Λει- τουργία Του ότη Λεμεσό, στο κατ᾽ εξοχἡ Τουριστικό αυτὸ «κέντρο τῆς Κύπρου, σκοπὀ έχει να ανταποκριθει στην «ανξανόµενη ζήτηση πολυ- τελοὺς διαµονής σε σουίτες για το ξένο διεθνἠ επισκἑ- πτη και στις ανάγκες Ανωτά- των Στελεχών Εταιρειών και επιχειρήσεων για Σεμινάρια- Συνἑδρια κλπ. Ιδιοκτήτης και διαχειρι- στής τὂυ ἱΙΔΟΝΔΑ ΒΕΑΨΗ, που ειναι κτισμένο σε ιδιω- τικἡ παβαλία και µε δικό του μικρο λιμανάκι, ειναι η Εται- Ρεια 9Ὀθγεπαίρίγ {ἰιᾶ.που αποτελεί Το ξενοδοχειακὀ κλάδο Η Ξενόδοχειακή μονάδα που στοἰχισε 5.5 εκατομμύ- τρια λίρες, αποτελείται απο 46 σοουἱτες συνολικής ὄυνα- µικότητας θ4 δωματίων και εκατόν οκτώ κλινών. Εκπρόσωπος της Εται- ῥείας εἶπε οχετικἀ «Ειμαστε πεπειομένοὶ οτι το Ι΄ΟΝΟΑ ΒΕΑΟΗ θα αποδειχθει ένα εξαιρετικο Και πολύτιμο τουρ!σοτικο κεφάλαιο για την Κύπρο. Ἐιναι µοναδικο για Η ιδιωτικἠ γραφική του ἰι ΟΝΌΑ ΒΕΑΟΗ και στην παραλία η σύγχρονη του πισἰνα. την Κύπρο και γενικά για τη Μέση Ανατολή το οτι έχουµε σκόπιµα περιορἰσει το µέγε- θος του ὡστε να προσφέ- ρουµε πολυτέλεια, αποκλει- στικὀτητα και (ιδιαίτερα Προσωπική υπηρεσία και εξυπηρέτηση σε ἑνα μικρο .αριθμὸ επισκεπτὠν. Επιπρὀσθετα, η νέα ξενο- δοχειακἠ αυτη µονάδα συµ- πληρώνει ἑνα κενο που υπήρχε για αρκετο καιρο τώρα, στον τοµέα της µικρὴς ξενοδοχειακἠς μονάδας υψηλοτάτου επιπἑδου σε τοπικη κλίµακα. Στη διακόσμηση των κοι- νόχρηστων χώρων δίἰεται έμφαση µε την πολυτελἠ χρήση (ταλικου Μαρμάρου - Ο4/Γ8{8 και τους κρυστάλλι- νους πολυελαίΐους - Μοτᾶπο Η ομάδα Διευθύνσεωςτου ΙΟΝΟΑ ΒΕΑΟΗ συγκεντρώ- γει ἑνα πλούτο ὅδιεθνους πεἰρας στο νἑο τουτο ειδος Ξενοδοχείου. Ο κ. Γεώργιος Μαρκίδης. που έχει προσ- φἑρειτις υπηρεσίες του απο την αρχἠ της ανεγέρσεως του Ξενοδοχειου, σαν σύμ- ϐουλος της Επιχειρήσεως, «συντονίζει σ᾿ ὀλους τους Το- μεὶς τις δραστηριότητες για την ἐναρξη της λειτουργίας του Ξενοδοχείου. Ο κ. Μαρ- κίδης, ειναι Κυπριος και ερ- γάζεται µε ἑδρα τη Λωζάνη της Ελθετίας, ειναι δε ένας ὄιεθνους υποστάσεως ἕξε- νοδόχος και εργάστηκε για Πολλά χρόνια σε Ανώτερες Διευθυντικες θέσεις σε πολλὰ µερη του κόσμου, Ιδιαίτερα οµως µε Τα Ξενο- δοχεια Ιωἰετοοη/πιεηία| ἄπά ΟαπᾶΟΙΔΠ ΡᾶδΗίο στο Λον- δἰνο και το Παρισι. Οι επισκἐπτὲς του ΟΝΟΑ ΒΕΑΟΗ θα μπορούν επιπρὀσθετα νο απολαμθά- νουν τις διευκολύνσεις του Ἀθλητικου Κέντρου ΛΑ- ΠΑΤΣΑ, κοντα στη Λευκω- σία, το οποίο ειναι διοκτησια της Ίδιας Επιχειρήσεως ελέγχουν τα 8876 της αγροθιο- µηχανίας. τα 8270 της χηµικο- φαρμακευτικής θιοµηχανίας, τα 7356 των τραπεζὼν τα 9026 των επιχειρήσεων συγκοινωνιὼν και τουρισμού. Πρόκειται γιά τυπική «δημοκρατία της µπανάνας», απόλυτα εξαρτώµενης απο τα συμφέροντα και τα καπρϊτσια του θείου Σαμ. Υπο την προστα- σία του µια ἀπλειστη ιθαγενῆς ολιγαρχία (τα 2356 του πληθυ- σμού), ἔχει μονοπωλῆσειτο 7076 της καλύτερης γῆς, οπου εργά- ζονται σαν εἴλωτες για 100 δρχ. την ημέρα, πεινασμένοι, ἀρρω- στοι, αναλφάθητοι Ίντιος. Το καθεστὼς του στρατηγοῦ΄ Ριος Μοντ, παραδέχθηκε ανοι- κτὰ οτι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει το αντάρτικο να θρἰ- σκει απῄχηση ανάμεσα στους Ίντιος, ειναι να εξοντὠνονται ομαδικὰ οι τελευταίοι. Η Ουἁ- σιγκτων χρησιµοποιει κυρἰως το καθεστὼς της Οντοὺρα για τη γενικότερη πίεση που ασκει σ᾿ ὁλόκληρη την Κεντρική Αμερική. Εγκατέστησε ναυτικὲς και αξ- ρσοπορικὲς θάσεις στο ἑδαφος της Οντούρακαιχρησιµοποιειτο στρατὀ της που ἡ ἴδια εξοπλίζει και χρηµατοδοτει, για κοινά γυ- μνᾶσια µε δικὲς της καθαρᾶ δυ- νάμεις στα σύνορα µε τη Νικα- ρᾶγουα. Αποτην Οντοὺρα δρούν οι Πραιτωριανοί, πρὠηήν οπαδοὶ του δικτάτορα Σομὸζα και ἄλλοι που η ΣΙΑ και το Πεντάγωνο σπρὠχνουν σε επιδρομὲς εν- αντιον τοσο της Νικαράγουα, οσο και του Ελ Σαλθαντὸρ. Παράταση τέτοιας πολιτικῆς κινδυνεύει να επιδεινώσει το χάος και την αστάθεια που επι- κρατεὶ στην Κεντρική Αμερική. τα διαδοχικἁ στρατιωτικά καθε- στὠτα που ανεθοκατεθάζει η Ουάἁσιγκτων ΄ επιδιώκοντας να επιθᾶλλει τις λύσεις της, δια- - τρχονται τα ἴδια απο θαθύτατη κρίση. Στη Γουατεμάλα η κυθἑρ- νηση του στρατηγού Ριος Μοντ, κινδυνεύει απο νεο στρατιωτικό πραξικόπημα. που ἴσως ανεθᾶσει στην εξουσἰα τον Αλένξανδρο Μαλντονάντο, πρὠην υποψήφιο για την προεδρὶἰα της Δημοκρα- τίας. υποστηριζόµενο απο τους Χριστιανοδημοκράτες. Στην Οντοῦρα ἔχει ξεσπᾶσει οξύτατη αντιθεση ανάμεσα στον στρατηγὸ Γκοσταῦο Αλθαρὲζ, που προήχθη πέρυσι απο αρχη- γὸς της στρατιωτικής αστυνο- μίας σε αρχηγό του στρατού, και τον πρὠην συνταγματᾶρχη Λεω- γίδα Τόρες Αρια. κύριο σύμ- ϐ6ουλο των δυο τελευταίων στρατιωτικὠν καθεστώτων της χώρας. Η διένεξη µπορειναοδη- γῆσει σε νὲο πραξικόπημα που καθόλου δεν επιθυµεὶ για την «ώρα η Ουάσιγκτων. Αλλα οπως στο Λίθανο, και τη Μέση Ανα- τολῆ. η πολιτικήτους κινδυνεύει να οδηγήσει και να οδηγηθει σ᾿ ἕνα ακόµα πιο εκρηκτικὀ αδιὲ- ξοδο, ἔτσι κινδυνεύει να συµθει και µε την περίπτωση της Κκε- ντρικῆς Αμερικῆς. Στην ανερχό- µενη εκει ακατάσχετα κοινωνική Επανᾶσταση µονο δημοκρατικἡ πολιτικὴ ριζικὼν μεταρρυθμί- σεων ειναι η απάντηση και Οχι αναχρονιστικἡ τρομοκρατία της κανονιέρας, οπωσδήποτε κατα- δικασμένη σε ιστορική αποτυχία. σινκι, τον Αυγουστο του 1975. Η χώρα που, επι Αντενάουερ. µε τη συμμαχία Βόννης -Ουᾱ- σιγκτων στις μέρες του Τζών Φο- στερ Ντάλλες ειχε Χαρακτηρι- σθει απο την έγκυρη παρισινἠ «Μοντ» σαν ο κυριώτερος µο- χλός του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη, εξελἰχθηκε στα χρόνια 1969- 1982 σε φορέα και συντε- λεστἡ της ύφεσης και της (σορ- ροπίας των δυο συνασπισμὠν. Όταν πἠρε το νομπέλτης ειρη- γης, στα 1971, ο Βιλλυ Μπράντ εἶπε: «Χαίρομαι µονο γιατι δίπλα στο γερμανικό ὀνομα θα: αναφέ- ρεται στο μέλλον και η ειρηνική προσπάθεια οτην Ευρώπη». Στο σοσιαλιστικὀ πεδίο, πριν ᾿ απο τη νίκη, του Μιτεράν, ο Μπράντ και σαν πρὀεδρος της σοσιαλιστικής διεθνους αποτέ- λεσε τον κύριο παράγοντα στην Ευρώπη µιας σοοιαλδηµοκρατι- κἡς πολιτικής, που έἔτινε στο ξε- πέρασμα της φρενίτιδας των εξοπλισμών, στον ἐλεγχο καιτον περιορισµό:τους. Και ο Σμῖ απο την πλευράτου συνέθαλε στονα ξαναρχίσει 0 διάλογος των δυο υπερδυνάµεων στη Γενεύη για τον περιορισμό των εξοπλισμών, δεδομένο που θα απέτρεπε την εγκατάσταση το φθινόπωρο του 1983 των ᾽αμερικανικῶών πυραὺ- λων πἑρσιγκ και κροὺζ στη Γερ-: μανία. Η απομάκρυνση των Γερμανών σοσιαλδημοκραιών απο την εξουσία θα ἔχει επιπτὠσέις στην όλη εξωτερικἠ πολιτικἡ των δυ- τικοευρωπαϊκών Χωρών, σε εποχἠ οξύτατης οικονοµικής κρίσης, αύξησης της ανεργίας -- µονο στις χώρες της ΕΟΚ πλη- σιάζουν οι άνεργοι τώρα τα 10 εκατομμύρια --καιτου πληθωρι- σμοὺ. Απο τη στιγµἠ της ἧττας των Βρετανών εργατικὠν στα 79, µονο η Βόννη ακολούθησε στα- θερἀ την πολιτική της ύφεσης. Τώρα η Γαλλία, Χωρις Τη γερµα- γικἡ οικονοµικἠή υποστήριξη που : επι Σμιτ ἦταν δεδομένη, αλλα επι Κοολ δεν ειναι αυτονόητη, ειναι αμϕίθολο µε τα δικἁ της προ- Ελήματα -- µεγάλο παθητικό στο ισοζύγιο πληρωμών --αν θα ειναι σε θέση να συνεχίσει την ανε- ξάρτητη εως τώρα εξωτερικήτης πολιτική. Και σαν κέντρο έλξης και ακτι- νοθολίας η γερμανική οοσιαλ- δημοκρατία διαδραμάτισε κἀθο- ριστικὀ ρόλο Οχι µονο µέσα στη Σοσιαλιστική Διεθνή, αλλα και στην Ευρώπη γενικότερα. Η . παράδοση της -- ιδρύθηκε στα 1863 -- µε ιστορία 120 χρόνων. που σημαδεύτηκαν µε αγώνες εναντίον του πολέμου και κατα του φασισμού, της παρεῖχε τις πῥοὐποθέσεις για να διαθέτει ενεργητικἡ παρουσία στα κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης. “Ισχυρότερη οικονομικἀ απο όλα τα δυτικοευρωπαϊκά σοσια- λιστικἀ και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, ενίσχυσε και ενισχύει α σοσιαλιστικά απελευθερωτικἀ νήματα του Τρίτου Κόσμου και τις αντιφασιστικἐς δυνάμεις στη γότια, τη Λατινική Αμερική. Στην Ευρώπη εξάλλου, συνεργάστηκε στενἁ µε τα σοσιαλιστικἁ κινἠ- µατα του νότου: µε το ΠΑΣΟΚ - ήδη στα χρόνια της δικτατορίας ἦταν στενὴ η συνεργασία του ΠΑΚτου Ανδρεα Παπανδρέου µε το 9.Ρ.Ὀ. -- τους ᾖαλούς σοσια- λιστές του Κρᾶξι, τους Ισπανυύς του Γκονζάλες και τους Πορτο- γάλους του Μάριο Σοἀρες. η Κυπριακή σελ. 6 Σἀθόατο, 30 Οκτωθρίου 1982. Αθλητικοἱ αντίλαλοι απὀ την Πάφο ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ο Ακης Χ᾽ Κυριάκου αναµενοµενη. ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΟΑΛΑ Στο παιγνἰδι του µε τον Πεζοπορικὀ, ο ΑΠΟΠ έπαιξε ἰσος προς ἰσον τον δυνατό αντίπαλο του και οπως εξελίχτηκε ο αγώνας μπορούσε να πἀρει τουλάχιστον την ισοπαλία που πραγματικἁ του ἀξιζε. Ευκαιρίες για να σκοράρουν έχασαν οι Χαλκίδης και Ευρυπίδης. Πά- ντως ο ΑΠΟΠ έδειξε οτι διαθέτει ἑνα αρτιο συγκρὀ- τηµα που στο φετεινὸό Πρωτάθλημα δεν θα ειναι καθὀ- «λου ευκολο «καρύδι» για τις µεγάλες ομάδες. ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΡΑΣΝΑΣ . Μεγἆᾶλο θραχνἁ αποτελει για μερικούς ποδοσφαιρι- στές του ΑΠΟΠ η επαγγελµατικῆτους αποκατάσταση. Για το πρὀθληµα αυτό, πρέπει να επιληφθει χωρὶς αναθολῆ το Διοικητικό Συμθούλιο του σωματείου. διότι, οταν ἑνας ποδοσφαιριστῆς εντοπίζει καθηµε- ρινἁ το ἄγχος της επαγγελματικής του αποκατᾶστα- σης, οπωσδήποτε και η απὀδοση του δεν θα ειναι η Ιπποδρομιακά Ίη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΑΡΚΑΤΣΙΤΙΣΣΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ 2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΖΙΝΕΣΚΟ ΓΚΕΡΛ ΛΟΥΖΙΝΙΑΝΟΣ { ΦΟΝΙΣΣΑ 8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΛΕΙΤΥ ΖΕΣΤΑ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚ ΜΠΕΡΤ 4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. ΔΥΣΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΙΣ ΒΙΚΥ ΛΕΙΤΥ ΩΡΟΡΑ . 5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΕΚΤΩ ΜΤΕΡΥΜΑΝ ΚΟΜΗΣΣΑ 6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΑΦΕΝΤΗΣ ! «ΤΡΟΜΕΡΟΣ το σ ΚΑΠΤΑΙΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ᾽ 7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΓΙΑΓΗΣ ΛΙΜΠΝ ΕΛ ΣΑΜΠΕΧ ΣΑΒΑΡΟΝΑΣ Για το 40ο Δελτίο ΠΡΟ-ΠΟ η «Αθλητικἡ Κυπριακή» σας προτεῖνει τα ακόλουθα προγνωστικὰ: 1. ΑΕΚ -- ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ.................. 2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.. 8. ΕΘΝΙΚΟΣ Π. -- ΚΑΣΤΟΡΙΑ................ 4. ΛΑΡΙΣΑ - Ο.Φ.Η πχ 5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Θ. - ΔΟΞΑ δρ. ανεννμανοα να ὴ τοσο 1 6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -- ΗΡΑΚΛΗΣ... 1 7. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ........-.ιιιιιιικιοοκκο, 1 8.ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ οωονο Ὦχ2 9. ΡΟΔΟΣ -- ΓΙΑΝΝΙΝΑ............ φνοσνικαρν ερ ασσσ νεο αλκοες 1 10. ΑΧΑΙΚΗ -- ΚΟΡΙΝΘΟΣ... 1Χ2 11. ΧΑΝΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.......ι. τοις. οστών 1Χ 12. ΑΒΕΛΛΙΝΟ -- ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ... Χὸ 13. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -- ΒΕΡΟΝΑ..............ιι οι. --- 1 Από τά μέχρι στιγ- μής αποτελέσµατα πού σημειώθηκαν και στἰς τέσσερις αγωνι- στικὲς τού Πρωταθλή- µατος Α᾿ Κατηγορίἰας, φαίνεται ότι η κούρσα για την κατάκτηση τού Πρωταθλήματος θα εἰ- ναι και δύσκολη και συναρπαστικἠ. Αν ο Αρης, η Ανόρωση, Πεζοπορικὀς, τό Παραλίμνι και η Αρα- δίππου, συνεχίσουν να αγωνίζονται µε τήν ίδια σταθερότητα, εἷ- ναι σίγουρο ότι το φε- τινὀ Πρωτάθλημα δὲν θα εἶναι υπόθεση µόνο μεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ ΑΠΟΕΛ όπως γίνε- ται συνήθως, αλλά προσιτὸς στόχος και γιά τίς πιὀ πάνω ομά- δες, πού στά προη- γούμενα πρωταθλη- ματα, µε εξαίρεση τον Πεζοπορικὀ, δὲν εἶχαν τίς δυνάμεις να διεκ- διχήσουν μέχρι το τέ- λος τον επἰζηλο τίτλο. Στῆν 5η αγωνιστικἠ θα διε- νες ΣΗΜΕΡΑ ΑΕΛ - ΑΛΚΗ Στὸ Τσΐρειο, η ΑΕΛ υποδὲ- χεται τὴν ΑΛΚΗ απὀ τὴν οποία θα επιδιώξει µε κάθε θυσία τήν νίκη και τοὺς δύο πολύτιμους θαθμούς, δια-᾽ ὀκεδᾶζοντας ετσι και τὶς δι- καιολογημένες ανησύχίες τῶν οπαδώὠν της για τὶς τε- λευταῖες της) ατυχῖες. Η ΑΛΚΗ µεταθαϊῖνει στὴ Λε- μεσὸ αποφασισμένη να δια- τηρήσει τα ὄϊκτυα της ανὲ- παφα΄ κτυπώὠντας και αυτή ακόμα την νίκη μὲσα στὸ αντρο του αντιπάλου της. ΕΠΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ Στὸ Γ.Σ.Ζ. η ΕΠΑ᾽ συγ- κρούεται µε τὴν ΟΜΟΝΟΙΑ, και εκμεταλλευόμενη ᾿τον παράγοντα ἕἔδρα και την αστάθεια που παρουσιᾶζει η αντίπαλος της θα κυνηγήσει απὸ τῆν αρχῆ τοῦ αγώνα την ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Αραδίππου -- - Αρης πόλλων - Ανόρθωση ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΛ- ΑΛΚΗ ΕΠΑ - ΑΥΡΙΟ: ΑΠΟΕΛ -- ΑΠΟΠ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΣΟΠΟΡΙΚΟΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΕΝΩΣΗ -- ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ -- ΑΡΗΣ νίκη και τοὺς δύο πολύτι- µους θαθμούς. Μὲ μοναδικό στόχο την νίκη θα αγωνισθεὶ και η ΟΜΟΝΟΙΑ, που οι τε- λευταϊες ασχηµες εμφανὶ- σεις της αρχισαν νὰ ανησυ- χοῦν τοὺς πολυπληθείς οπαδούς της. ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΠ Μὲ τὸν ΑΠΟΠ παῖζει το ΑΠΟΕΛ στὸ Μακάριο και αι- σιοδοξεῖ για μιά ευκολη νίκη. Ο ΑΠΟΠ πού εδειξε οτι δια-. θέτει ἕνα υπολογίσμο και σφιχτοδεμένο συγκρότημα, κατἐρχέται στὴ Λευκωσία αποφασισμένος να κάμει «ζημιάὰ» τού δυνατού αντι- πόλου του και να συνεχίσει την ανοδικἡ του πορεία. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ Στὸ ᾖἵΤσίρειο στάὰδιο ο Απόλλωνας πού Θθρϊσκεται στα τελευταία σκαλοπάτια τοῦ θαθμολογικού πίνακα παΐζει µε τὴν πρωτοπόρο Ανόρθωση σ᾿ ἕνα αμφίρροπο αγῶνα µε μοναδικὸ στὀχο τὴν επιτυχία και τοὺς δύο :θαθμοῦς. Η. Ανόρθωση µε «αέρα» τὼν τελευταίων επι- τυχίων της, µεταθαϊνει στήν Λεμεσὸ µε διπλὀ στόχο: Τἠν γΊκη και τη διατήρηση τῆς πρωτοπορἱας στὀν ϐαθμο- λογικό πίνακα. ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Στό Γ.Σ.Ζ. ο Πεζοπορικὸς παίζει ΄με την Σαλἀάμίνα η οποία ἔχει όλα τὰ φόντα να τὸν νικήσει και να καρπωθεὶ τούς δύο πολύτιμους 6αθ- μούὺς, Η Σαλαμίνα πού θρὶ- σκεται µόνο θαθμὸ, θα ρἰξει στὀν ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τελευταία µε ενα : αυριανὀ αγώνα οτικαλύτερο « διαθέτει για τὴν πρὠτη της νίκη και τὴν τόνωση τοῦ ηθι- κού τῶν οπαδὠν της ποὺ αρ- χισαν να ανησυχούν για τὶς κακὲς εμφανίσεις τὴς ομά- δας τους. ΕΝΩΣΗ -' ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ «. ᾿ Τὸ σίγουρο φαθορὶ τού αγώνα αυτού εἶναι η Ένωση όχι µόνο λόγω Έδρας αλλὰ και λόγω καλύτερης -αγώνι- στικῆς κατάστασης. Ο ουραγὸς Ολυμπιακός πρέπει να μεῖνει ἱκανοποιη- μένος και µε τὸν θαθμὸ τὴς ισοπαλίας, ὧν τελικὰ τὸν : κερδίσει, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΑΡΗΣ Στήν Αραδίππου τὸ τοπικὸ συγκροτηµα τῆς Ομόνοιας υποδέχεται τὸν Φφορμαρι- σμὲνο Αρη σ' ἕνα αμφίρροπο αγώνα, τού οποίου τὸ κἄθε προγνωστικὀ θα εἶναι επι- :. σφαλῆ. Η Ομόνοια ποὺ φὲ- τος εἶναι απὀφασισμένη να ' διαπρὲψει στὸ Πρωτάθλημα ᾿ εκμεταλλευόμενη τὸν : παρᾶγοντα ἔδρα θα επιδιὼ- ξει µε πείσμα τὴν νίκη απο τὸν πρωτοπὀρο ΑΡΗ καιτην προώθηση της στὸν ϐαθµο- λογικό πίνακα. Ο ΑΡΗΣ μετὰ τὶς τελευταίες του επιτυχίες , πού τὸν εφεραν στήν κο- ρυφὴ τὴς θαθµολογίας, µε- ταθαϊΐνει στὴν Αραδίππου αποφασισμένος να κερδίσει τοὺς δύο πολύτιμους ϐ6ᾳαθ- ᾽ μοὺς διατηρώντας ετσι και υπο προθᾶδισμα στὴν ϐ6αθµο-. :λογία. ξαχθούν οι Ἀκῤκαήησι αγώ- 'Νπήκαν οἱ θάσεις για εξυγίανση του Ελλην. αθ Η επἰλυση του ὀγκου των προ- θλημάτων, που υπήρχαν και υπάρχουν ἔπρεπε να ξεπεράσει µια σειρά απο εμπόδια, τα οποῖα γιά να υπερνικηθούν Χχρειάᾶζο- νται στελέχη µε πείρα, γνώσεις και αποφασιστικότητα. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ο μεγᾶλος άρρωστος ειναι ἦταν απαραϊτητες,. αγνοώντας πιθανό πολιτικὸ κόστος. Η κυθέρνηση διάλεξε τον δεύ- τερο δρόµο: «Για να εξυγιάνεις το ποδόσφαιρο πρὲπει να πλη- ρώσεις» -- τονίζει σε κάθε ευκαι- ρία ο Γ.Γ. Αθλητισµου κ. Κκ.Κου- λοῦρης. Κιξχει χαρᾶξει µια ατα- 'λάντευτη πορεία, η οποία δεν επηρεάζεται πια απο ομᾶδα πίεσης. καμια ἱ... Του Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | Φυσικά το ποδὀσφαιρο. Ο επαγ- γελματισμὸς δεν καῖαφερε να λύσεικανένα απ τα προθλήµατα του. Και τα κρούσματα θίας, δω- ροδοκιὼν και ἕλλειψης εµπιστο- σύνης του μέσου φιλάθλου στη γνησιότητα του πρωταθλήματος που παρακολουθούσε - παρου- σὶασαν ἔξαρση ακριθὼς την πε- ῥρασμὲνη περίοδο. «θύμα της νόθας αυτής κατᾶ- στασης η αθλητική ηγεσία, ἐμ- παινε µπροστα στο δίλημμα: - Ἡνα προσπαθήσει να συµθι- θᾶσειτα ασυµθίθαστα µε φύσιο-. λογικό επακόλουθο µια πρόωρη φθορᾶ. -Ἡ να προχωρῆσει στις 6α- θιὲς και αναγκαϊὶες τομὲς. που Κυνηγοή, Τά Φυσίγια ΓΙΟΥΡΟΠΑ καί ΒΙΚΤΟΡΥ τοῦ ἐργοστασίου ΨΗΜΟΛΟΦΙΤΗ ὁ δι |, (ΛΗΠΒΗΝΣ κατασκευάζονται, μέ ἠλεκτρο- νικούς ὑύπολογιστές καί μετρητές εἰδικά γιά τό κυνήγι τῆς πέρδικας καί τοῦ λαγοῦ. . Επιστημονικά πειράµατα ἀπέδειξαν ὅτι ειναι ἄριστα καί στίς πιό ἀντίξοες συνθῆκες. κλιματολογικές » Μέἠλεκτρονικά µηχανήµατα κατα- σκευάζοντα!ι ἐπίσης ὅλες οἱ σειρές ) Φυσιγγίων τῆς, δι [, (αἱ ρου» διΙ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΝΙΑ Αποτέλεσμα: “ Ξ- ΛΥΘΗΚΕ «με το µαχαῖρι» το θέμα Μπουμπλη. -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ το πρὀ- θχηµα της «Ελληνοποίησης» ὅλων των, ξένων ποδοσφαιρι- στὠν, που ἔπαιξαν κατα καιρούς σε συλλόγους Α΄ και Β' Εθνικὴς, µε την αφαίρεση της ιθαγένειας ΄ τους. -ΜΠΗΚΑΝ οι θάσεις για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου µε την αναδιάρθρωση των κατηγο- ριῶν --τη δηµιουργία δηλαδή Α΄ Εθνικής µε 16 ομᾶδες, Β᾽ Εθνι- κἡς µε 20 και νξας Γ Εθνικῆς. - ΓΙΝΟΝΤΑΙ προσπάθειες σα- φούς διαχωρισμού του επαγ- γελµατικου απ’ το ερασιτεχνικὀ ποδόσφαιρο. Ξ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘΗΚΕ η ἄθλη- τικὴ Δικαιοσύνη µε την κατάρ- γηση του θεσμού του ἄθλητικου δικαστή και τη σύσταση νέου οργάνου απο Ἐφέτες και Πρώ- τοδίκες. , ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ τα νέα συμθοῦλια επιλογὴς διαιτητών (ΣΕΔΕΠ και ΣΕΔΑΕΠ) µε στόχο την αποδέἑσµευσητης διαιτησίας -απ τα κυκλώματα. -- ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ενιαίο µι- σθολόγιο αµοιθἠς των επαγγελ- ματιών ποδοσφαιριστών µε ταυ- τὀχρονη αναδιάρθρωση του συ- στήµατος του υπερθολικών πριμ. Ξ ΑΛΛΑΞΕ ριζικά ο τρόπος µε- ταγραφῆς των επαγγελµατιὼν με την κατάργηση των αποδε- σμεύσεων που άφηνε πολλούς παΐκτες στο δρόµο. ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΕ Άλλα η εξυγίανση προχωρει και στο στἰθο. Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ, της ομοσπονδίας απ᾿ τα χξρια της οποίας πέρασαν εκα- τοντάδες εκατομμυρίων ὅραχ- μών, χωρις να καταφἑρει να δη- µιουργῆσει και την πιο στοι-΄ χειώδη υποδομή ἣ να εκπονῆσει κάποιο πρόγραµµα, εἶναι αυτη τη στιγµὴ υπόδικη για σειρᾶ ποινι- κὠν αδικημᾶτων - οπως πλαστο- γραφἰα και απιστία. Παρᾶλληλα στον εισαγγελέα Βρίσκεται και Πη υπόθεση του ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ κ Υ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ Πο «Κυπριακή» το προέδρου της ΕΠΑΕΨΑ Γ. Δὲδε. Αυτός, ὅπως ειναι γνωστὸ θὲλο- νταςνα εξασφαλίσει. την επανεξ κλογη που πἠρε... μεταγραφή απ᾿ τον Παναθηναϊκό, στον οποἱο ἦταν μέλος για τον Μακε- δονικὸ κατα. τρὀπο αντκανο. νικὸ. Άλλα το θέµα της κάθαρσης εἶναι τεράστιο. Γι’ αυτο θᾳγΐνει οικονομικός ἔλεγχος σ’ όλες τις ομοσπονδίες για να διαπιστωθει αν και πόσο σωστά λειτουργοῦ- .σαν τὸσο κατα τη «νεοδηµοκρα- τικῆ» περϊοδο, ὅσο και σήµερα. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το σύνθημα «αθλητισμός για ὅλους» 6ρισκόταν μόνιμα στα Χείλη όλων απ΄ την εποχή, που. εφευρέθηκαν οι προεκλογικὲς υποσχὲἑσεις. Μὲχρι τώρα η ἄθληση ἥταν αποτέλεσμα της Φιλοτιμίας κάποιου γυμναστὴ ἡ του πατριωτισμού ενος δεκανἑα στὸ στρατὀ. Σήμερα γίνεται η πρὠτη σο- θαρὴ πρὀσπάθεια ν ασχοληθειο λαός μαζικά µε τον αθλητισμὸ. Ηδη ἀμέσως αντικαταστάθηκαν οι διοικῆσεις 360 γυµναστηρίων,, και δημιούργησαν αμέσως «ωρα κοινού». Κόπηκαν τα .περιτὰ ἔξοδα των ομοσπονδιών και µπήκαν σε εφαρµογἡ πῥογῤἁμ- µατα ανάπτυξης σε θάθος των περισσοτερων αθλημάτων, ενω διπλασιάστηκαν, ἢ τριπλασιᾶ- στηκαν οι επιχορηγήσεις πολ- λῶν μικρών συλλόγων. Όλα αυτά΄ επιτεὔχθηκαν σε χρονιὰ Πανευρωπαϊκὼῶν Αγώνων --την ὥρα δηλαδη που η κυθὲἑρ- νηση εἶχε αναλάθει τη διοργᾶ- νωση της κορυφαίας ευρωπαῖ- κῆς εκδήλωσης στἰθου. Η τερᾶστια επιτυχία των αγώ- νων ειναι γνωστή σ’ όλους. Οι ξενοι ἄθλητες, φίλαθλοι, παρᾶ- γοντες και δημοσιογράφοι. ἔφυς γαν απ’ την Αθήνα με τις καλύ- τερες εντυπώσεις. Κι όλοι μίλη-. σαν µε θαυμασμό για το νὲο Ολυμπιακό Στάδιο -- κόσμημα, το πιο σύγχρονο του κόδμου. Για.) την αποπεράτωση του δαπανη- ΄ θηκαν απ᾿τις 16δΟκτώθρητου 61. μέχριτο τέλος Αυγούστου 19685, 2 δισεκατομμὺρια δραχμὲς. Κι ειναι οἴγουρο, οτι σύµφωνα µε την πορεία των ἐργῶν θα 9λο- κληρωνόταν το 1984. Αυτη τη στιγµη κατασκευᾶζε- ται σύγχρονο «παλαϊ ντε Σπόρ» στο Φάληρο, που θακοστίσει συ- νολικἁ 36 δισεκατομμύρια δραχμὲς, ενω υπάρχει γραμμµα ἔργων για όλους τους νομοὺς που ο προὔπολογισμὸς πρὸό- : του περνάει.το 1.5 δισεκατοµ- μύριο. Κύριος στόχος για το 1963 εὖ ναι η συνολική αναμόρφωση του νόµου 75/75 «περι εξωσχολικου Αθλητισμού» απο επιτροπή νο- ᾿ εμικών. και ἄλλων παραγόντων της Γ.Γ. Αθλητισμού., Τα πρόσωπα, που δούλεψαν' για την αναμόρφωση του αθλη- τισμού ειναι οι ὅμο υφυπουργοὶ κ.κ. Γ.. Κατσιφᾶρας (σημερα υπουργὸς Εμπορικής Ναυτι- λίας), Κ. Λαλιώτης καὶ φυσικἀ ο ! Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Κ: Κουλού- ρης, ο οποίος σήκωσε τοντελευ- ταϊο καιρὸ όλο το θάρος των µε- / ταρρυθµίσεων, με αποτέλεσμα ἕνα δεχτει ἔντονη κριτικῆ απ΄ τη : Δεξιά. τισμού ὅ Ο κ. Φιντικλἠς - ὁ δευθυντῆς του συγκροτήµατος.ΛΕ- ΠΤΟΣ ΕΣΤΕΙΤΣ µιλά στην δηµοσιογῥρ αφικἠ διάσκεψη. δε- ξιάτου οκ. Αλεξάνδρου -- «διευθυντής δηµοσίων σχέσεων της Εταιρείας. ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΠΤΟΣ ΕΣΤΕΙΤΣ Το Συγκρότημα Εταἰρειών Λεπτὸς διοργάνωσε, πρὀσ- φατα δηµοσιογραφικὴ διᾶ- σκεψη µε θέμα την οικονο- µική ενίσχυση των αθλητι- κὠν σωματείων, οµοσπον- διών και ομίλων της Πάφου. Στην διάσκεψη παρέστησαν οι Πρόεδροι ὅλων των αθλη- τικὼν σωματείων και Όμο- σπονδιὼν καθώὼς και οι εκ- πρὀσωποι του Τύπου. Πρίν τις εργασίες της δια- σκέψεως του Συγκροτήµα- τος παρετέθη δεΐπνο εις τους προσκεκλημένους. Εν συνεχεία ο διευθυντής του Συγκροτήµατος κ. Α. Φι- ντικλῆς, αναφἑέρθη στην ἱστορία και τις δραστηριότη- τες του Συγκροτήµατος Λε- πτὸς εις την οικοδοµικῆ και τουριστική θιοµηχανία, τὸ- σον εις την Κερύνεια και εις την Τζιέττα της Σαουδικῆς Αραθίας, ὅσον και τώρα εις την Πάφον. Στην ομιλία του ο κ. Φιντικλῆς τόνισε ὁτι το Συγκρότημα, Λεπτὸς ἔθεσε σαν στόχο του ὄχι µόνον την οικοδομικῆ και τουριστική ανάπτυξη της Πάφου, αλλά ότι θα ενισχύση και θοηθή- σει οικανομικά στην ανά- πτυξη των” Ἀθλητικῶν καλι- τεχνικὠὼν και πολἰτιστικὼν εκδηλώσεων. Εν συνεχεϊα ΠΟΝΡΑ. ο πκκαπααἕ, ομίλησεν ο Διευθυντής Δη- μοσίων Σχέσεων του Συγ: κροτήµατος κ. Σάκης Χ Αλεξάνδρου-ο οποϊος ανα- φέρθη εις το σχὲδιον το οποῖον ενέκρινε η διεύθυν- σις του Συγκροτήῆµατος για την οικονοµικἠὴ ενίσχυση, σαν πρὠτη φάση των ἄἆθλη- τικὼν σωματείων, ομίλων και ομοσπονδιών της Πάφου. Ανέφερε επίσης ὅτι το ΣυΥ-΄ κρὀτηµα Λεπτὸς θα 6ρα- θεύει απο φέτος τους καλὺ- τερους αθλητὲς, αθλήτριες και σωματεία της Πάφου σ᾿ όλα τα αθλήματα. Επακολούθησε συζήτηση εις την οποἱαν οι αντιπρὸ- σωποι του Τύπου και των αθλητικὠν σωματείων ευχα- ρἱστησαν θερμὼς το Συγ- κρότηµα Λεπτὸς για την πρωτοθουλία που εἶχε να εξαγγείἷλει τα κονδύλια για την ενίσχυση του ΄αθλητι- σμού στην Πᾶφον, υπἑθαλαν ερωτήσεις και οι αντιπρόὸ- σωποι του Συγκροτήματος τους εδωσαν την διαθε- θαϊωσιν ὁτι θα εἶναι πάντα στην διάθεση τους για οποιαδήποτε θόηθεια χρειαστούν και τους ευχη- θηκαν΄ καλὲς επιτυχίες στις. αθλητικὲς τους ὅραστηριό- τητες. ΕΤ ΟΝΡΑ ΡΕΙΑ(Η Μεγαλοπρεπές, σύγχρονο, µοναδικό δεῖγμα µοντέρνων ἀνέσεων, καί ὑψηλοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ γούστου, ἂρχισε τή λειτουργία του στή Λεμεσό, πάνω στή θάλασσα. Ἕνα ἐντυπωσιακό συγκρότηµα µέ φανερή τή σφραγίδα τῆς ὀμορφιᾶς, τῆς πολυτέλειας καί τῆς πρωτοτυπίας σέ ὅλους του τούς χώρους, εἶναι γιά τήν Κύπρο καί τή Μέση ᾿Ἀνατολή κάτι το ξεχωριστό. Τό | ΟΝΡΑ ΒΕΑΟΗ διαθέτει ἕνα µεγάλο ἀριθμό σουΐτες µέ θαυμάσια θέα πρόέ τή θάλασσα, ὡραίους κήπους, ἑστιατόρια, µπάρ, αἴθουσες συνεδριάσεων.. καθαρώτατη θάλασσα καί ἀμμουδιά, ἰδιαίτερη πισίνα καί ὅλες τίς εὐκολίες γιά σάουνα καί γυμναστική. ᾿ΛΕΩΦΟΡΟΣ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ (ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ/ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ) τ.κ. 2000, ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 05121821, ΤΕΛΕΞ: 4342 ΙΟΝΡΑ ΟΥ ' Σάδδατο, 30 Οκτωθρίου 1982 η Κυπριακή σελ. 5 Κόσμος - Επιστήµή καί Ζωή Τεχνολογία - Οικονομία Επιμέλεια: ΚΥΠρος ΡιΙΖ!ΤηΣ Νικη ΜΑκρη Η τραγωδία τού Σεθὲἑζ Όταν πριν έξη χρόνια µια ἐκρηξη στον πυρηνικὀ αντιδρα- στἠρα του εργοστασίου της ΙΟΜΕΦΑ - θυγατρικής της φαρμα- κευτικής εταιρείας Χόφμαν - Λα Ρος - τύλιγε µε τις τοξικἐς αναθυμιάσεις της διοξίνης µια ολόκληρη πὀλη, το Σεθέζο οι εφημερίδες εγραφαν για την «ιταλικἠ Χιροσίμα»: τα ζώα, γὰ- τες. σκύλοι, προθατα, ἆλογα που θρέθηκαν στην ακτίνα των αναθυµιάσεων πέθαναν κατα Χιλιάδες. Επτακόσιοι τουλάἀχι- στον κάτοικοι της µολυσμένης ζώνης, υποχρεώθηκαν να εγ- καταλείψουν τα σπίτια τους. Παιδικά προσωπα και κορμᾶκια σημαδεύτηκαν απαΐσια απο πελώριες φλύκταινες και εγκαύ- ματα. Εκατοντάδες έγκυες γυναϊκες υποχρεώθηκαν να κά- νουν ἔκτρωση. Στα Σεθέἑζο σήµερα, οπως τουλάχιστον λένε οι Αρχές, η ζωή ξαναθρἰσκειτον φυσιολογικότης ρυθμό. Ξαναχτίστηκε κιόλας το νηπιαγωγείο. Οι υγειονομικές Αρχές εχουν ἀρει τους πε- ᾿ριορισμούς για την καλλιέργεια ορισμένων γεωργικών Περιο- χών, εχουν διαλύσει τις ειδικὲς ιατρικὲς µονάδες και οπως υπολογιζουν σε δύο χρόνια θα ἐχειολοκληρωθείτοπρὀγραμ- µμα καθαρισμού απο τα τοξικά κατἁλοιπα. Ανάπηρα θρέφη Πολλοὶ, πάντως, κάτοικοι της περιοχής -- ανάµεσα τους και ειδικοί που γνωρίζουν καλά τις επιπτώσεις της διοξίνης στον ανθῥώπινο οργανισμὀὸ -- θεωρούν εξαιρετικἁ επικίνδυνη την απόφαση της (ταλικἠς κυθέρνησης να κλείσει µε τὀση σπουδἠή το κεφἀλαιο Σεθέζο. Οιδύο πλευρες εχουν πάντως, η κάθε µια τη δικἠ της ερµη- γεια µε στατιστικἁ στοιχεία και δεδοµένα που οµως, συχνά και ατελή και παρωχημένα μπορούν να θεωρηθούν. Οιυπεύθυνοι της υπηρεσίας που ασχολείται ειδικἁ µε το ατύχημα του 2ε- θέζο, ανακοινωσαν οτιτα μοναδικά δυσἀρεστα φαινόμενα απο Την έκρηξη της ΙΟΜΕΘΑ, ἦταν µερικές εκατοντάδες περιπτώ- σεις χλωρακμής - κάψιμο και κάποιος ακόµη πρὀσκαιρες δερ- µατικές παθήσεις - που διαγνώστηκαν το 1978. Οι επιτροπὲς των ακατοἶκων ὠστόσο και ἆλλες οργανώσεις παρουοιάζουν στοιχεία σύμφωνα µε τα οποία 0 αριθμὸς των θρεφών µε συγγενεὶς αναπηρἰες. στην περἰοδο 1975-1980 ἑφ- τασε τα 4.900. Απο άλλα επίσης στατιστικἁ στοιχεία προκύπτει οτι: α) Το ποσοστό των γυναικὠν που πέθαναν απο καρκίνο του μαστού στο Σεθέζο το 1979, ἦταν υπερδιπλάσιο του αντὶστοι- Ἴχου σε εθνικἠ κλίμακα. ϐ) οιθἀνατοι απο λευχαιμία αυξήθηκαν κατα 7136 την πενταετία 1979-1979. «Με θάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα απο το Σεθέζο, δεν είναι δυνατὀ να διαψεύσουµε τίποτε», λέει χαρακτηρι- στικἀ ο Δρ Φράνκο Μέρλοτου Αντικαρκινικού Ινστιτούτου της Γένοθας. Ο κίνδυνος δεν εχει εκλείψει Για πολλούς ωστόσο, τα δρακόντεια µέτρα προφύλαξης που ισχύουν μέχρι σήµερα στους χώρους που δεν εχει ολοκληρω- θείο καθαρισμὸς εἰναιμια ακόµη απόδειξη πως ο κίνδυνος δεν εχει ολότελα εκλείψει. Εδω και λίγο μονάχα καιρὀ, το ἰδιο το εργοστάσιο, που εἶχε θεωρηθεί χωρος θαριά µολυσμένος, ηταν κατακλειστο και απομονωμένο απο τη γύρω περιοχἠ, µε ενᾶν πανύψηλο µε- ταλλικό φρἀχτη. Φέτος το καλοκαίρι. οι Ελθετοί ιδιοκτήτες του έφεραν συ- νεργεία που άρχισαν το «ξήλωμα» των εγκαταστάσεων καιτου αντιδραστήρα. Όλα θα τοποθετηθούν σε πελώριες πλαστικές δεξαμενές ενισχυμένες µε µπετὀν και θα ταφούν θαθιἀ στη γή. Μια ἀλλη αιτία έντονης ανησυχίας για τους κατοίκους εἶναι το ώνοιγμα ενος μικρού δρόµου που οδηγεί απο το Σεθέζο στη γειτονική πὀλη Μέντα. Ο δρὀµος αυτός - κάπου 1.5 χιλιομ. µήκος - είχε θεωρηθεί περιοχή τόσο επικίνδυνη ὥστε έκλεισε αμέσως µετα το ατύχημα υποχρεώνοντας τους κατοίκους να ακολουθούν µια παρακαμπτήριο δρόµο σε απόσταση 10 περί- που χιλιομέτρων απο κείνο το σηµείο. Τα τελευταΐα δυο χρό- νια. εργάτες µε αεροστεγὠς κλεισµένες φόρμες, ἐθγαζαν διαρκώς και μετέφεραν μακριά, χώμα και αποτις δύο πλευρές του δρόµου. Οιεργασἰες αυτές θεωρούνται ακόµα και σήµερα ακρως επικίνδυνες. Οι εργάτες δεν μενουν στον «χώρο της δουλειάς του πάνω απο 4 ὧρες την ηµέρα και παρόλα αυτά οι κἰνδυνοιγιατην υγείατους εξακολουθούν να εἶναι αυξημὲνοι. Τα λαχανικά Οι αρμόδιοι πάντως, σκοπεύουν να αποδώσουν το δρὀμο στο κοινό ως τον ερχόμενο Δεκέθρη. Δεν εἶναι ωστόσο και λίγοι οι κἀτοικοι που πιστεύουν πως το μεγἆλο κακό εχει πια περάσει και πως τα λαχανικά λ.χ. απο τα χωράφια του Σεθεζο δεν περιέχουν κατάλοιπα διοξίνης. «Τρώω ωµα λαχανικά απο αυτή την περιφέρεια κάθε µέρα» λέειο Λουϊτζι Νοέ, του Ειδικού Γραφείου γἰατο Σεθέἐζο. Πολύς κόσμος πάντως επειδή η κυθέρνηση δεν εχει ανακοινώσει τίποτε σχετικἀ, πιστεύει πως τα προϊόντα της περιοχής εἶναι ἀθλαθή για την κατανάλωση. «Ξέρω πως εδώ και λίγα χρόνια ηταν επικίνδυνο να καλλιερ- γήσεις ἡ να φας λαχανικά απο την περιοχἠ -- λέει ο Δρ Νίνο Ρόσι, παθολὀγος στο Σεθέἐζο -- αλλα υποθετω πως τώρα εἶναι ολα εντάξει». Την ἴδια γνώμη Εχει και ο Τζώρτζιο Προσπἑρπιο Επιπλο- ποιὸς. «Τώρα που ἐκλεισε και το εργοστάσιο, το θέµα έληξε. Άφου τα λαχανικά στον κηπο µου αναπτύσσονται µια χαρά, αφου το σκυλἰ µου εἶναι ζωντανό, αφού ο ανιψιὸς µου --που γεννήθηκε την ἴδια µέρα µε ενα καθυστερημένο κοριτσάκι - εἶναι απὀλυτα φυσιολογικός, γιατι θα πρέπει εγω να ανη- συχώ,» Ίως δεν θάπρεπε γα ανησυχουν οι κάτοικοι του Σεθέζο. Αλλῃ Το γεγονός εἶναι οτι μέχρι τώρα η αισιοδοξἰα τους θασί- ζεῖαι στην καλή τους πίστη περισσότερο παρα σε στοιχεία και γεγονότα. “2δη Οκτωθρίου 1940- ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Εν τω μεταξύ στα Βαλκάνια γινόταν έντονα αι- σθητη η απειλἠ απο την Ιταλία. Απο το Φεθράρη του 1936 τα Βαλκανικά κράτη θρέθηκαν στην ανάγκη να συνάψουν σύμφωνο µη επιθέσεως ῥε- ταξύ τους και να υιοθετήσουν την αρχή της «συλ- λογικής ασφάλειας». Απο το 1937 οµως κυριὰρ- χησαν και στα Βαλκάνια δύο ρεύματα: στροφἠ των θαλκανικὠν κρατων προς τη Γερμανία και δη- µιουργία µιας σειρἀς διμερών συμφωνιών ασφα- λείας, οπως τις ονόμαζαν. Συγχρόνως προστέ- θηκε στην παραδοσιακή εξωτερική θαλκανική πολιτική ενα καινούργιο στοιχείο, ο φασισμός. Ετσι, κανένα απο τα Βαλκανικά κράτη δεν έμεινε απρὀσθλητο απο τη νὲα ιδεολογία. Σε κάθε 6αλ- κανικὀ κράτος δημιουργήθηκαν φασιστικἁ κινἠ- µατα που ασκούσαν αποφασιστικἠ επιρροἡ στην εξωτερική πολιτικἠ. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η επιθυµια για φασιστική αλληλεγγύη. Τα θαλκα- γικά κράτη ἐτρεφαν τη ψευδαΐσθηση ότι, µετονα αποδεχθούν τη φασιστική ιδεολογία, θᾳ κατά- φερναν να αποτρέψουν τις ιµπεριαλιστικἐς επε- κτατικἐς προσπάθειες της Ιταλίας. Παράθλεψαν έτσι τον ανταγωνισμὀ των μεγάλων δυνάμεων - ανταγωνισμό και στις επιδιώξεις αλλα και στην ιδεολογία - και φάνηκαν να ξεχνούν πως πάντα επιθἀάλλονται τελικά οιἰιμπεριαλιστικὲς δυνάμεις. Στο διάστηµα αυτό στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας παρέμεινε σταθερἠ η έχθρα προς την Ιταλία που ξεκίνησε αµέσως µετα απο τον πρὠτο παγκόσμιο πόλεμο. Συγκεκριμένα, στις 10 Αυ- γούότου του 1920 η /ταλία εἶχε κλείσει µια συµ- φωνία µε την Ελλάδα, µε θάση την οποία παραχώ- ρησε-τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Στις ὃ Οκτω- 6ρίου 1922 η Παλία καταπάτησε τη συμφωνία και τα Δωδεκάνησα έγιναν για την Ελλάδα «οι αλύ- τρωτοι». Σε συνάρτηση και µε ἆλλες παραμεθό- ριες αψιμαχίες. ο Μουσολὶνι κατἐλαθε την Κὲρ: κυρα στα 1923, αλλα αναγκάσθηκε να εκκενώσει το νησι έπειτα απο πιέσεις της Κοινωνίας των Εθνών. Στην Ελληνική πλευρά έμεινε η δυσπιστία αλλα } ο Μουσολίνι, δε συγχώρεσε ποτε στην Ελλάδα | αυτή την «ταπείνωση». Εν τω μεταξύ, ενω η ιταλική ἀπειλή ενάντια στην Ἑλλάδα ἄρχισε απο το 1937 να γίνεται ἕντονα αισθητή, ο Μεταξάς εξακολουθούσε να τρέφει φευδαπάτες οτιμπὀρούσενατην αποτρέψειµετη θοήθεα της Γερμανίας. Με την εκτίµηση αυτή ακολούθησε µια επικίνδυνη πολιτική ισορροπίας ανάμεσα στην ιδεολογικἡ του συμπάθεια για τη Γεμρανία καιτην ορθολογική εξασφαλιση των νώ- των του απο τη Μεγάλη Βρεττανία. Ο Χίτλερ ανα- γνώριζε στην Ιταλία µια πρωτοθουλία στα Βαλκά- νια και στη Μεσόγειο, απέκρουε οµως την ιδἐα, υπερθολικἠς ιταλικής κυριαρχίας, που θα διαδε- χόταν την προηγούμενη ισορροπία, ανάµεσα στα θρεττανικἀ και γαλλικά εδάφη και συμφέροντα. Πίστευε δηλαδή και ο ἴδιος ο Χίτλερ Οτι θα µπο- ρούσε να κρατήσει κάποιο ἔλεγχο στις επεκτατι- κὲς επιδιώξεις του Μουσολίνι. Όταν ο Χιτλερ Το Μάρτη του 1939, εισέδαλε στην Τσεχοσλοθακἰα. απεδέσµευσε και το Μου- σολἰνι απο οποιαδήποτε υποχρέωση να διαφυλα-’ χθείη ειρήνη στα Βαλκάνια. Στις 7 Απριλίου, του ἴδιου χρόνου, η Ιταλία καταλαμθάνει στρατιωτικά την Αλθανία και η Ελλάδα θρίσκεται ξαφνικά γεί- τονας µε τη µεγάλη αυτή δύναμη Ἠ. οποία ἦταν Φανερο πια πως δεν έτρεφε καθόλου φιλικὲς δια- θέσεις. Ταυτόχρονα ο Μουσολίνι άρχισε να προξ- τοιµάζει την κρίση µε την Ελλᾶδα. Στις αρχές Αυ- γὀύστου 1940 άρχισε στην ἰταλία µια κατευθυνό- µενη εκστρατεία στον τύπο και στο ραδιόφωνο εναντίον της Ελλάδας. Με αφορμή τη δολοφονία κάποιου αλθανού ζωοκλέφτη, ο (ταλικὸς τύπος ξἐκίνησε µια συκοφαντικἠ εκστρατεία για πιθα- γούς επεκτατικούς σκοπούς της Ελλάδας στη᾽ Βορεια Ηπειρο. Στις 15 Αυγούστου ενα υποθρύ- χιο άγνωστης εθνικότητας τορπίλλισε Το Ελλη- γικό καταδροµικὀ «Ελλη», που ἦταν αγκυροθολη- µένο στο λιμάνι της Τήνου και το θύθισε. Απο έρευνες που έγιναν ἀργότερα ὅτα θραύσματα µιας απὀ τις τορπϊλλες αποδείχτηκε η ιταλική τους προέλευση. Στὀχος στην ενέργεια αυτἡ ηταν να προκληθεἰ η αγανάκτηση των Ελλήνων, να αρχίσουν οἱ αντεγκλήσεις για να δικαιολογηθεί η επίθεση του Μουσολίνι. Απο ανεπίσηµες οµως πηγὲς ο Μετα- ξάς πληροφορήθηκε οτι η Γερμανία δεν ευ- νοούσε΄προς τα παρὀν ιταλικἠ επίθεση εναντίον τὴς Ελλάδας. Ετσι και έγινε. Η Ιταλία αναγκά- ὄθηκε να αποκλιµακώσειτην κρἰση καιµε γράμμα του ἰἴδιου του ἴδιου του Μουσολίνι προς τον Χἰ- τλερ, ισχυριζόταν οτι οι συγκεντρώσεις στρατευ- µάτων στην Αλθανία εἶχαν προληπτικὀ χαρα- κτήρα απέναντι στην ελληνικἡ εχθρότητα για τις δυνάμεις του Αξονα. Εκείνο που ενδιέφερε πε- ρισσότερο το Χίτλερ τη στιγµή εκείνη ηταν οι πε- τρελαιοπηγές της Ρουμανίας. Γι’ αυτό δεν ἦθελε µε κανένα τρόπο, πὀλεμο στα Βαλκάνια προτού εκπληρωθούν οι δικοί του στὀχοι. Η Ελλάδα δεν ἦταν θέθαια µε το µέρος του Αξονα, αλλα δεχόταν καιτη θρεττανική επιρροή. Ο Χίτλερ εκανε στρα- τηγικοὺς υπολογισμούς σχετικα µε την Ανατολικἠ Μεσόγειο και τις αγγλικὲς θέσεις σε αυτή κι εκτι- μούσε πως δεν έπρεπε να γἰνει καµια ενέργεια εναντίον της Ελλάδας, αν δεν προηγεϊΐτο προη- γουµένως αστραπιαία κατάληψη της Κρήτης. Αντίθετα, δηλαδή µε το Μουσολίνι. που µε την κατάκτηση της Ελλάδας ήθελε να εξυπηρετήσει «καθαρά» (μµπεριαλιστικοὺς σκοπούς, ο Χῖτλερ εἶχε µια στρατηγικἠ αντιληψη. Η κρήτη έπρεπε να αποτελἑσει απο ' στρατηγικἠ άποψη µια πολύ προωθηµένη αμυντική θέση στην Ανατολικἠ Με- σὀγειο εναντια στην Αγγλία. Η αποκοπή της Ελ: λάδας απο την Αγγλική επιρροή Θα την ἔφερνε δίχως αμφιθολία στο πλευρό του Αξονα. Όταν, οµως ο Χίτλερ µε πολεμική ενέργεια του στις ὃἃ Οκτωθρίου, ενάντια στη Ρουμανία δη- μιουργούσε κι ἄλλο τετελεσμένο και διατάρασσε την ειρήνη στα Βαλκάνια, αυτό δεν µπόρεσενατο αντέξει ο Μουσολίνι. Απο αρωστηµένη µαταιοδο- ξία και απο πεισµατικἠ αντίδραση, ο Μουσολίνι αποφάσισε να επιτεθεί κατα της Ελλάδας και μά- λιστα την εισθολἠ θα την πληροφορούνταν ο Χἰί- τλερ, οπως ἐλεγε, απο τις εφηµεριδες. Τα ιταλικά σχέδια ενατιον της Ελλάδας γνώαθηκαν στη Γερ- µανία μόλις στις 19 Οκτωθρίου. Στην φάση αυτἡ ο Χίτλερ αντιλήφθηκε τα κίνη- τρα και τη διάθεση του Μουσολίνι. Γι’ αυτό, η γερμανική πολιτική για την Ελλάδα τη στιγµή εκεινη ακολούθησε δύο διαφορετικὲς τάσεις: Απο τη µια προσπαθησε να µεσολαθήσει στη σὐγ- κρουση, αλλα ταυτόχρονα ετοἰµαζε σχέδια γιανα ενισχύσει τον εταἰρο της του Αξονα και να παρα- µερίἰσει τον αγγλικό κίνδυνο. Στις το πρωϊτης 28ης Οκτωθρίου 1940 οιταλὀς πρεσθευτἠς Γκράτσι εγχεἰρισε στο Μεταξά το τε- λεσίγραφο που ἑληγε στις 6 το πρωἰ της ἰδιας µἑρας και φυσικά το έγγραφο δεν άφηνε άλλη διέξοδο στους Ελληνες: ἡ θα δέχονταν την κα- τοχή ἡ θα γινόταν πόλεμος. Στην ιταµἠή αξίωση του Μουσολίνι δεν εἶχε πε- ριθώρια ελιγμών ο Μεταξάς. Παρόλο που καιµετα την εισθολἠ των ιταλών εξακολουθούσε να δια- πραγματεύεται γερµανικἠή µεσολάθηση, η απο- φασιστικἠ αντίσταση Του ελληνικού λαού τον ανάγκασε να ευθυγραμμιοθεἰ µε τη δικἠ του γραµµή. Αν λογαριάσουµε την κινητοποίηση του λαού, ο πόλεςμος εἶχε γίνει παλλαϊκός µε χαρα- κτήρα θρησκευτικὀ. Ο ἑλληνας στρατιωτης μαχό- ταν µε πἆθος για τη χώρα του και για την ελευθε- ρἱα του, επειδἠ οἱ εισθολεὶς ηταν φασίστες. Εν- οιώθε έτσιπως κάθε χτυπηµα στους ξενους φασί- στες θα αποτελούσε και χτύπηµς ενάντια στους φασίστες της χώρας του. ο ελληνικός λαός εἶναι ρομαντικὸς. Ενω εχει φρονιμᾶδα, εἶναι ἔτοιμος και για κάθε τρέλλα. Ενωγεννήθηκε τετραπέρατος καιξἐρεικαλἁ ποιο εἶναι το συμφἑρο του, εχει ψυχἠ που την καὶει η Φλόγα για θυσία. Τον θλέπεις στην ειρήνη και θαυμᾶζεις την ενεργητικότητα του. Τον Βλεπεις στη δυσκολία και διαπιστώνεις πως εἶναι πάντα ἐτοιμος. Ετσι το Μάρτη τα φυτά μοιάζουν, σα κοιµι- σµένα. Ωστόσο τα κατατρώὠει οργασμός. Να ξεπε- ταχτούν, κἱτρινη γὑρις και πούπουλα φτερωτά προσμένουν το αγερι που θα τα παρασύρει γε: μάτἁ παλμούς ζωής. δ δα - Περιφρονούν το θανατο, γιατὶ ξέρουν πως πολλά μέν πράγµατα αφανίζει, αλλα και πολύ φως ρἴχνει στη ζωή. Οδηγείτον ἀνθρωπο να καταλάθει το μάταιο κὀσμο. Του δίνει το σωστό μέτρο να κρίνει τα περιστατικἀ, κἀτιτο ψεύτικο που φαινό- ταν πελὠριο, το αποδεἰχνει τιποτένιο. Τιποτένια τα γλέντια, η άνεση κιο παράς. Αυτά δεν μπορούν να γεμίσουν ως απάνω τη ζωή ενὸς ανθρώπου. Εκείνο που συγκινεί και γοητεύει εἶναι τα ανεξἠ- γητα μυστήρια. Κι η πατρίδα ανήκει σε αυτά. Ο θάνατος,την υπηρετεί. Και στην περίπτωση αυτή η ορμή του Ελληνικού Έθνους εκδηλώθηκε σύσσωμη. Οχι στους φασϊ- στες εισθολείἰς. Κι εἶναι κι αυτό µια επιπρόσθετη απὀδειξη της φρονιμάδας και του πατριωτισμού του. Ηταν µια σωοτὴ τοποθέτηση απέναντι στις συνέπειες που δημιούργησε η πολιτική Μεταξά που: Στην εσωτερικἠ πολιτική, µαζι µε το θασιλιά, κατάστρεψε την ελάχιστη δημοκραῖία που εἶχε δημιουργηθεἰκι ἑστησε µια φασιστική δικτατορϊα. Στην εξωτερικἠ πολιτική, µε την αμφιταλαντευό- µενη γραµµή του απομόνωσε την Ελλάδα, ἔτσι που η χώρα θρέθηκε µονη της στη σύγκρουση με την Ιταλία. Υπονόμεψε συνειδητά την αμυντική ικανότητα της χώρας και τελικά, µε την απατηλή γερμανοφιλία του εμπόδισε τον ελληνικο στρατο να νικήσει. Τέλος κάνοντας θασικὀ λάθος της πολιτικής της ισορροπίας στην εξωτερική του πολιτική, προετοίμασε την ἦττα απο τη Γερμανία, αφού η Βρεττανικἠ θοήθεια έφτασε πολύ αργά. Η γερµα- νοφιλία του, φορτισμένη απο φασιστικὲς φιλοδο- ξίες, µονο κακὀ έκαμε στην Ελλάδα. Παρόλα οµως τα ενάντια αυτά, η συμμετοχή του ελληνικού λαού στον αγώνα ηταν καθολική. Οι ώριμοι ανδραγαθοὺν στις πρὠτες επάλξεις. Οι νέοι εκπαιδεύονται σε αρχοντικἁ και σε χαμό- σπιτα. Κάθε τόσο ετοιμάζεται καινούργια µαχη- τικἠ ομάδα απο παιδιἀ ολων των κοινωνικών τὰἀ- ξεων. Καθηγητές, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι, :.εργάτες, ξυπόλητοι φτωχαδάκια και παχουλἀ κα- λόπαιδα, Ενα αλλόκοτο μίγμα γεμάτο ενθουσια- σμὀ και θέληση να αγωνιστεί για τη λευτεριά της «πατρίδας. Και αυτά δεν ἐλειψαν. Η Κορυτσά, η Πρεμετή, η Μοσχόπολις, η Κλεισούρα, το ΑΡγυ- ρόκαστρο, εἶναι μνημεία αθάνατα της τόλμης και του θάρρους, εἶναι αιώνια σύμθολα αντίστασης του ελεύθερου ανθρώπου εναντιτης θίας καιτης επιδρομής. Λίγο ακόµα ο ελληνικός στρατός θα καταλάµθανε την Αυλώνα καιη Ιταλία θα οδηγεῖτο σε ταπεινωτικἠ ἧττα. Σε αυτή την κρἰσιµη στιγµή κι ενω ο Τσώρτσιλ πρὀτεινε στο Μεταξά να του δια-. θὲσει ειδικὲς ένοπλες δυνάμεις γιατην κατάληψη της Αυλώνας, ο Μεταξάς εξακολουθούσε να δια- πραγματεύεται µε το Χίτλερ ειρήνευση στο Αλθα- γικό µέτωπο, µε την υπόσχεση να µην πάθει η Ιαλία αποφασιστικἠ ἧττα καινα µη δεχθεί επίσης καµια Βρεττανική Βοήθεια. Όταν επιτέλους κατά- λαθε το παιγνίδι ἵων Γερμανὼν, που αποσκο- πούσε στο να κερδίἰσει χρὀνο γιανα προετοιµάσει καλύτερα την επιχείρηση «Μαρίτα», δηλαδή την επίθεση κατα της Ελλάδας, ηἲαν πια πολύ αργάἀ. Ενω η απειλἠ και η υποτέλεια, το αἶσχος και το ὀνειδος ενσαρκωμένα στην ωµἠ θία των φασι- στών Ιταλών κατανικἠήθηκαν και ποδοπατήθηκαν, ενω αέρας λευτεριάς θέρµαινε τις καρδιές των νικητὠν και πέταξε πἐρατις ελπίδες τους ν᾿ αγκα- λιάσουν την αγωνία του Εθνους για να τη µετα- τρέψεισε ελπίδα ζωής, το ὀνειρο δεν µπόρεσε να γἰνειπραγµατικότης. Στις 6 Απριλίου 1941 οισιδε- ρόφραχτες στρατιές του αρχικαγκελλάριου δι- χτατορίσκου Χίτλερ εισέθαλαν απο τα θόρια σὺ- νορα κι απο τρείς κατευθύνσεις στην Ελλάδα. Οι γερμανικὲς φάλαγγες που επιτέθηκαν στα ανα- τολικά και κεντρικἁ µέτωπα αν ἀγκασαν το στρατο της Ανατολικής Μακεδονίας να συνθηκολογήσει στις 9 Απριλίου. Αποφασιστικἠ ἦταν η διείσδυση της μεραρχίας τεθωρακισμένων διαμέσου της κοιλάδας του Αξιού προς τη Θεσσαλονίκη, στις 9 Απριλίου. Ετσι οι θέσειστων ελληνικών μονάδων σῖα οχυρά δεν μπορούσαν πια να κρατηθούν. ΟιΕλληνες, µετην ἔγκριση της κυθέρνησης, συνθηκολὀγησαν το θράδυ της 9ης Απριλίου. Στο μεταξύ, στο µέτωπο της Ηπείρου επικρατούσε µεγάλη ηττοπάθεια ανάμεσα στους ανώτατους αξιωματικούς. . Η καθυστερημένη υποχώρηση των στρατευµά-. των απο την Αλθανία, η ανεπαρκής υπεράσπιση ἡ η εγκατάλειψη φυσικών οχυρών, οπως του Με- τσόθου και της Καλαμπάκας εἶναι αδιάσειστα στοιχεία µιας σειρἀς προδοτικών ενέργειών -σε θάρος του ελληνικού λαού απο την πέμπτη φἀλ- λαγγα των ελλήνων κουἰσλιγκς. Ωστόσο η ἑσχατη προδοσία δεν αφορούσε µονο τα πιο πάνω περι- στατικα: Το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο κατ’ απαί- τηση των στρατηγών ευνοούσε συνθηκολόγηση µετους Γερμανούς. Κι ἁυτά συνέθαιναν πίσω απο τις πλάτες της ελληνικής κυθέρνησης. Όταν ο πρωθυπουργὸς Κορυζἠς- ο Μεταξάς πέθανε απο τις 29 Ιανουαρίου 1941 πληροφορήθηκε τις κινἠ- σεις των ανωτάτων αξιωματικὠν έκαμε αναφορά στο θασιλιά για τα τεκταινοµενα γύρισε στο σπίτι του κι αυτο κτόνησε. Δεν µπόρεσε, δηλαδἠ να αντέξειτην προδοσία του στενού του περιθἀλλο- ντος και των στρατηγών. Στο μεταξύ ο στρατηγός Τσολάκογλου, χωρίς την ἐγκριση της κυθέρνη- σης, συνθηκολόγησε µετους Γ Ἑρμανούς καιτους παράδωσε και Τυπικά στην Ελλάδα. Στις 27 Απρι- λίου τα Γερμανικά στρατεύματα µπήκαν στην Αθήνα. Στις 29 Απριλίου ανακοινώθηκε ο σχηµα- τισμόὸς της κατοχικἠς κυθέρνησης Τσολάκογλου. Τους επόμενους μήνες το καθεστώς λειτουργησε οπως κι επι Μεταξά. Κατοχή λοιπόν. Υστερα απο. την, θζάληψη και Ὅτης Κρητης τελευταίου προπύργιου της αντίστα- σης, ή κατοχή δημιούργησε µια παράδοξη συνὲ- πεια. Μόλο που επιφανειακά η Ελλάδα θεωρού- νταν σκαλαθωµένη, η κατοχή την ελευθέρωσε απο τα δεσμᾶ της δικτατορίας κι απο τις καταπιέ- σεις που χῥησίμοποιουσε το κατεστημένο για να κρατάει υποταγμέἑνο το λαό. Ἡ κατοχἠ ἐθαλε σε ενέργεια µια διαδικασία σταδιακής αφύπνισης που ἔκανε το λαό να συνειδητοποήσει την πραγ- µατική του ταυτότητα. Το κατεστημένο ξεσκεπάἀ- στηκε και φανερώθηκε. Τώρα που η συνεΐδηση ἀλλαξε, το κατεστημένο έχασε την παραδοσιακή του δύναμη. Η δύναμη και η αντοχή του λαού πέρασε μέσα απο ανείπωτες δυσκολίες. Οι Γερ- 'μανοἰ φασίστες συγκέντρωσαν για τον εαυτό του ς ολα τα προϊόντα. Δεν ἀφησαν σταγόνα λάδι δεν άφησαν καν αλάτι, και η και η μερίδα του ψωμιού περιορίστηκε σῖα 50 δράµια. Για λαό ψωμοφἀγο, αυτή ητραγικἀ µικρή ποσοτητα, σήμαινε καταδίκη σε θάνατο. Η λιτότητα του Ἓλληνας, που πάντα υποσιτιζόταν, τον έρριξε στα χὲἑρια του Αξονα ἁπαχο, εξαντλημένο. Νιώθεις πως κάποια σατα- νική ιδέα κατευθύνει τους φασίστες να αφανι- σουν τη φυλή που αντιστἐκεται στα σχἐδιατους. Η διατροφἠ των αρρώστων στα νοσοκομεία εἶναι τόσο ελεεινἠ ωστε για ἄλλη πάθηση γιατρεύονται και απο πείνα πεθαἰνουν. Μητέρες νεογέννητες δεν έχουν γἆλα. Στα σχολεία οι μαθητές κουνὰἀν το στόµα να απαντήσουν στο δάσκαλο, µα δεν ακούονται απο την ατονία. Η ψώρα, η θρώμα, η ψείρα δέρνουν τη Φτωχο- λογιὰά. Όσοι ἕπασχαν απο φθίσι ξεψυχάν, οσοι απο ελώδεις ξανακυλάν και καταντάνε φθυσικοἰ. ΜΕ την υγεἰα οµωδ του λαού ροκανίστηκε σιγἀ- σιγἁ καιτο ηθικό του. Οι Γερμανο-Ιταλοί φασίστες νίκησαν το σώμα. Ξἔχασαν οµως τη ψυχἠ, Το κυ- ριότερο οπλο που διαφυλάσσει την ανθρὠπινη αξιοπρέπεια. Ξέχασαν οτι η αρχή της εξασθένη- σης του σώματος θέτει αυτόματα σε κίνηση το τονωτικό της αντοχἠς του, τη δύναμη, τη θέληση. Οι ανθρώπινες αρετὲς φρόνηση, υπακοή, µετριο- πάθεια, χρήσιμες κατα την ειρηνική ζωή, ἄνα- στἐλλονται. Τωρα, μονο το θάρρος μετράει. Όσοι θγαίΐνουν στον αγώνα. εἶναι ψυχωμένοι. Η.ψυχἠ εκτείνεται µέσα τους και γίνονται τιτάνες. Ενα κυνηγητὀὸ ελπίδας και αγώνα, αγωνίας και ὑπομο- γής, ηρωισμού και θαυμασμού συνθέτουν ενα µε- γαλείο αντάξιο της ιστορίας και του παρελθόντος του ελληνισμού. Ο υπέροχος αυτὸς αγώνας αρ- χισε να ανησυχεί οχιµονο τους κατακτητές αλλα καιτους συμμάχους Αγγλους. Αυτοί ἠθελαν αντί- σταση, αλλα τοση και τέτοια που να μπορούν να την ελέγχουν καινα την κατευθύνουν. Ηθελαν να θαφτίσουν ήρωες εκείνους που θα προὀριζαν να διαδεχθούν την κατοχικἡ κυθέρνηση των Κουϊσ- λιγκς της Αθήνας. Πατριώτης κι εθνικόφρων γι αυτους ήταν οποιος υποστήριζε το θασιλιάκαιτην κλίκα του. Ολοιοι ἆλλοι θαφτίστηκαν προδότες κι ανθέλληνες. Σε ολα αυτά οµως ο λαός απα- ντούσε: Εθνικά σκεπτόμενος και πατριωτης εἶναι εκείνος µονο που επιδιώκειτην εθνικἠ ανεξαρτη- σία και τη δημοκρατία. Ετσι, στην αρχἡ δυσφημί- στηκε µε κάθε τρόπο η εθνικἠ αντίσταση καιο εμφύλιος, που προκλήθηκε στη συνἐχεια, πήρε µορφή ριζικότερη κι αιµατηρότερη, γιατι θασικἁ συγκρούὐσθηκαν δύο «εθνικισμοῦ: Απο τη µια η εθνικοφροσύνη της εξουσίας, που οι οπαδοί της ἠθελαν µε κἆθε τρόπο και µε τη θοῇθεια εἶτε των συμμάχων εἶτε των δυνάµεωῶν κατοχής, να ξανα- γυρίσει η χώρα στο προπολεμικὀ καθεστώς κιαπο την άλλη ο πατριωτισμὸς του λαού που ἧταν απο- φασισμένος να φἑρει σίην Ελλάδα µια αληθινή δημοκρατία που να σἐθεται παρά την οποιαδή- ποτε επέµθαση την εθνικἠ ανεξαρτησία και τη θέληση του λαού, που την εκφράζουν ελεύθερες και ανόθευτες εκλογές. Αντιµέτωπος οµως ο λαός µε΄την ελληνική «πεµπτη φάλαγγα» Το «μιλι- τάρισµό» του Χίτλερ καιτα «ιδεώδη» του Τσώρτσιλ δεν µπὀρεσε να δικαιώσει τον αγώνα του. Τις παραμονές της απελευθέρωσης, Το Μάιο του {944 κάθε λογἠς συνεργάτες κουίσλιγκς, προδό- τες και κἀιροσκόποι, υπο το μανδύα του «δημο: κράτη» καιτου «εθνικόφρονα», επιθλήθηκαν στην εξουσία απο τους. «δημοκρατικούς» συμμάχους. Μετα απο σαρἀντα σχεδὀν χρόνια η δημοκρατική κυθέρνηση της Αλλαγής του Πρωθυπουργού Αν- δρέα Παπανδρέου αναγνωρισε Επίσημα την . Ἐθνική Αντισταση και δικαίωσε ἐτοιτον αγώνατου ελληνικού 'λαού. Στο ἐπος της Ἀλθανίας και στον υπάλοιπο αγώνα του ελληνισμού ενάντια στο φασισμό, η Κύπρος ἐδωσε, κατα μεγαλειώδη τρόπο, το παρὀν της, Τριάντα χιλιάδες εθελοντὲς πύκνωσαν τις τᾶξεις του συμμαχικού στρατού. Πέρα απο την αναγκαιότητα της ενεργούς συµπαράταξης προς την Ελλαδα, πίστευαν ὁι Κύπριοι οἵι µια νίκη των συμμάχων θα ἄνοιγε ἴο δρόμο για µια δίκαιη διευθέτηση και Του Κυπριακού προθλήµατος. ο συνεχιζόµενος οµως εμφύλιος στη Ελλάδα, και µετα το τέλος του Β᾽ Παγκοσμίου΄ Πολέμου. δεν επέτρεψαν στην Ελλάδανα υποατηρϊίξει σθεναρά το Κυπριακό προθληµα. Ετσιο κύκλος των θὐσιὼν της Κύπρου συνεχίσθηκε στον αγώνα της ανε- ξαρτηρίας του 55-59 κι ακόµα να κλείσει. Σήµερα, µετά το προδοτικὀ πραξικόπημα καιτην Τουρκική εισθολἠ, που το παρὀν καίει ολοζώντανο, ο αγώ- νας του 1940 µας υποχρεὠνεινα γυρίσουμε πίσω. στα παλιά, Για να µας γίνουν οι αγωνίες που περά- σαμε, και που εξακολουθούν ακόµη να µας διακα- τέχουν δίδαγμα, για να µας εξαγνίσουν οι πὀναι της σκλαθιάς καιτου ξεριζωμού. Ας µη πιστεύουν μερικοί πως το κακό έρχεται µονο του. ἡ το ἐπι- θἀάλλει κάποια επίθουλη μοίρα.. : Αίματα χύνονται͵εκεί οπου ανάποδες περιστά- σεις συναντὰν θµόρφωτο λαό, εκεὶ που μέτριοι ηγέτες θάζουν ταταπεινάτους συμφέροντα πάνω απο τη δυστυχία Και Το µὀχθο΄του φουκαρὰἀ εκεί όπου ιδιοτελείς κι ευτελείς άνθρωποι μετατρέ- Ξ πουν την ιδέα του Έθνους σε εµπὀρευµα, εκεί οπου οιρήτορες της ηθικής, πέραν απο το θεαθἠ- ναι πουλούν το θεό µε το δράµι. Ο τίτλος του πατριώτη εἶναι πολύ θαρύς, τον φέρει οποιας ἐµαθε να σέθεται τις ακατάλυτες αρχές του κράτους, τους εκπροσώπους του, τα (ερα και τα ὁσια της φυλής, την ακεραιότητα της πατρίδας, τῇ γνώμη του λαού. Η προπαγάνδα. η κενἠ συνθηµατολογία, η χρησιμοποίηση ιδανικὠν προς ευτελεἰς σκοπούς καιη εν γένει διασάλευση του εσωτερικού μετώπου εἶναι η: χειρότερη µορφή πολέμου και οι καθοδηγητές του τη μόνη προσωνυμία που ἔχουν να κληρονοµήσουν εἶναι του Εφιάλτη. Σήµερα, περισσότερο απο κάθε ἄλλη φορά ' οποιος δε νοιώθει ευθύνη και υποχρέωση, ένοντι του κράτους, αυτός εἶναι πολίτης σκάρτος. Ο αγώνας για µας Βρίσκεται στην εξέλιξη του και εἶναι κρἰσιµες οι μέρες. Η ενεργός συμπαράταξη της Ελλάδας εἶναι η κυριότερη εγγύηδη του αγώνα µας. Κάθε σκἰρτηµα για σπάσιμο της αλυ- σἶδας που ενώνει το λαὀ, εἶναι και ἑνα Χαλίκι για γκρέµισµα. Ας κατανοήσουµε αυτή την αναγκαιό- τητα κιας συνδράµουµε ο καθένας µε το δικότου τρὀπο, εποικοδοµητικά την ὅλη προσπάθεια, για να κατἀλήξουμε σε ασφαλὲς τἐλος. Δε θέλουμε ν᾿ ανήκει σε εμάς το ανάθεµα της νέας γενιάς, δε θελουµε η νέα γενιά να ανασκἁ- Ψειτους τάφους των προγόνων µας, για να µη τους. μολύνει η δικἠ µας αναξιότης. Δε θέλουμε να είμαστε οι κληρονόμοι µιας κατάρας που δὲρ- νειτον Ελληνισμο. Θέλουμε να λαμπρύνουμε το ἐνδοξο ελληνικό γένος και να παρουσιαστούµε αντάξιοι των αγωνιστών του 40 για να αποδεἰ- ξουµε πως και εμείς μπορούμε να συνταιριά- σουµε το σώμα και τη ψυχή σε κοινὀ αγώνα, αγώνα της ορθής σκἑψῆς, του ελεύθερου συλλο- γισμού, της ιδἑας της πατρίδας και ναν τραγούδι μεθυστικὀὁ σε µας σύμθολο, σε µας λευτεριά. «Λευτεριά! να το φλάμπομρο σ«ισµενο, µα ψιλά! Σα κεραυνος τον εκάντιο μαστιγώνει τον άνεμο. Τρουμπέτα η φωνή σου, κι αν ραγισµένη τώρα και ξέ- ψυχη, ακόμα αντηχεὶ πιο δυνατή κι απο τη θύελλα. Έχασε τα ανθη το δενδρἰ, κιη πελεκηµένη φλούδα μοιάζει σκληρή, μαραγκιασμένη, μα υπάρχει πάντα ο χυμὸς - και πάντα υπάρχει σπὀρος, θαθειά σπαρµένος, ακόµα και στα στήθεια του Βορρά καιµια καλύτερη ΑΝΟΙΞΗ, πιο γλυκους καρπούς θα φὲ- ρει». Τ Απο πάνθηρας Φασίστας Πολλοί τον θυμούνται ακόµα απο τα θιθλία του και εκείνη την εποχἠἡ της μαύρης οργής στην Αµερικη της Δεκαετίας του 60. Λίγοιωστόσο θα αναγνωριζαν σήμερα τον Ελντρίτζ κλήθερ αν τον έθλεπαν. Ο θρησκὀληπτος αστος των 47 χρονὼν που προσπαθεί να πλασάρει οσο καλύτερα μπορεί µια φίρμα πα- ντελόνια τζήν σε τίποτε δεν θυμίζει τον ηγέτη των Μαύρων ' Πανθήρων, που εμψύχωνετους αδελφούς καιτις αδελφὲς στα γκέτο Του Οκλάντ. :Μια ζωή στις φυλακές των λευκών ο Ελντρίτζ Κλήθερ, στά- θηκε απο ἴα πιο μαχητικά στελέχη και υπουργος Πληροφο- ριών στη σκιώδη κυθέρνηση του κὀμματος των Μαύρων Παν- θήρων. Τέσσερις µήνες µετα το γάμο του το 1968 για να µη συλλη- φθεί σαν υποκινητἠς ταραχὠν στη διάρκεια Των οποίων τραυ- µατίσθηκαν θαριάἀ δυὀ αστυνομικοὶ εγκαταλείπειτην Αμερική. Εφτά χρόνια εξορία. Κούθα Αλγερία. Παρίσι, Κορέα. Ανόὸι... Επιστρέφειτο 1975 µε τη γυναΐκα του καιτα δὺο παιδιά που εἶχαν στο μεταξύ αποχτήσει. Τον κυνηγούν εντάλματα, προ- σωποκρατήσεις και χρέη. Και στις τάξεις ἵων Μαύρων Πανθή-΄ ρων οι ψίθυροι δυναμώὠνουν... τν ΠΑΓΕΚΥΠΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27 - 94 Οκτωβρίου Επισκεφθείτε την Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση, στο χώρο της Διεθνούς (Κρατικἠς) Εκθεσης Κύπρου. Ανοικτὴ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΟΝΟ ὄί Ο Ελντριτζ δεν εἶναι παρα µια «ψυχἠ στον πάγο»... Αφοοιω- μένος σήμερα στη θρησκευτικἠ αιρεση του Μεσσία Μούν, ο Κλήθερ γυρίζει απο πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και προπα- γανδίζει τις ιδέες της µετωπικἠς αυτἠς φασιστικής οργάνω- σης. Οι λευκοι δεν τον φοθούνταιπια. Τώρα στέκονται και τον ακούν: «Ο αιδεσιµότατος Μουν εχει κάνει για τα προθλήαμτα αυτού του κόσμου περισσότερα απο τον καθένα µας», ἦταν η φράση που ξεστόµισε προσφατα ο άνθρωπος που κάποτε τόσα προσφερε στο κἰνηµα της Μαύρης Αμερικής... Μια τελευταία ευκαιρἰα να δείτε: -- Τα τελευταία επιτεύγματα στη γεωργικἠ τεχνολογία. - Την πλούσια γεωργική παραγωγἠ του τόπου µας. -- Τις δραστηριότητες και σχέδια αναπτὐξέως του Υπουργείου Γεωργίας. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Σήµερα και αὐριο απο τις 10.00 π.μ. -- 10.00 μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ , Δὲ μπρος Αν ἁμαν, ο ας στοὺς κατοίκους Της...» ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄ αμ σέ] ιακε Σἀδδατο 30 Οκτωθρίου 1982 Κυπρ Κυκλοφορεί κάθε Σάββατο Αρ. Φύλλου 95 Τιμή φύλλου 100 μίλς | Γι] ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΠΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ Μοναδικἁ δυνατή επιλογή η δίκαιη και ειρηνικἡ λύση προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων µόνο µια μοναδικἁ δυνατή επιλογή -- η δικαιη και ειρηνική λύση του ᾿ Κυπριακού. Οπως εξηγεί, µια δίκαιη λύση σηµαίνει ότι πρὲπει να λη- φθοῦν αντικειμενικά υπ’ ὀψη τα συμφέροντα τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρἰων και ειρηνικά ὁτι θα επιτευχθει χωρις τη χρήση θίας. Για µια τέτοια ακριθὠώς λύση του Κυπριακού, τονίζει, µε θάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τάσσεται σαφώς η Σοθιετικἠ Ενωση. Το νησἰ Αγίου Γεωργίου στα χέρια ιδιώτη ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η «ΚΥΠΡΙΑΚΗ» κατάἆγγειλε απο πἐρσι ὅτι το ωραίο νησί κοντἀ στον Αγιο Γεώργιο Πέγειας Πάφου επρὀκειτο να παραχωρηθεὶ απο την Κυθέρνηση σε ιδιώτη, µε το επιχείρημα ότι θα αξιοποιείτο τουριστικἀ. Τα σχέδια μάλιστα, ὀπως κατάγγελλε η εφημερίδα µας, θα εκπονούνταν απο το αρμόδιο τµήµα της Κκυ- θέρνησης. .. | Ο Κυθερνητικὸς.εκπρόσωπος, κατά πυθιακὀ τρὀπο, διέψευσε ότιθα παραχω- ρείτο το νησίἰ σε ιδιώτη, παραδέχτηκε όμως τι εκπονούνται κάποια σχέδια για την «αξιοποίηση» του νησιού. Σήµερα οι φήμες δίδουν και παἰρνουν πἆλι ότι η παραχώρηση του νησιού σε ιδιώτη θρίσκεται στην τελική της φάση. Ρωτούμε την Κυθέρνηση: (α) Είναι αληθείς ή όχι οἱ φήμες για επικείμενη παραχώρηση του νησιού σε ιδιώτη (8) Αν ναι, ποιά εἶναιτα κριτήρια που επιτρέ- πουν τη σχεδιαζόμενη αυτή παραχώρηση Ο Κυπριακός λαός ἔχειτο δικαίωµα κι απαιτείαµεση καισωστή πληροφὀρηση. Μέχρι τότε Θα περιμένουμε. 2δήμερη πολυεθνική άσκηση στη Β. Ελλάδα ομένες φάσεις της ἁσκησης. Η «Η Κυπριακή Κυθέρνηση πιέζεται διαρκὠς απο τους κύκλους του ΝΑΤΟ κα!ιτων ΗΠΑ, γιανα υποχρεωθούν οι Κύπριοινα συμθιθαστούν µε τη ντὲ φάκτο διχοτόµιση του νησιού και να τη συμπεριλάθουν στην τροχιά της δυτικής επιρροἠς». Αυτὸ τονίζει σε νἑο σχόλιο του για το Κυπριακό το Σοθιετικὀ Πρακτορείο «Νοθόστι», το οποίο και προσθέτει ότι στην πρἀξη το πιο πάνω θα σήμαινε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του Κυπριακού εδάφους σαν διαμετακομιστικού σταθμού αποτις «δυ- νάµεις ταχείας ανάπτυξης» των ΗΠΑ . Οπως υπογραμμίζει το Πρακτο- ρείο, στα σχἑδια αυτά, όπως πιστεύουν στην ΕΣΣΔ, µπορεἰ ν᾿ αντιταχθεἰ ΚΑΣΤΩ (ΒΕΛΓΙΟ), 29. Περίπου συνεργασίας και θοηθητικἁ Πολυδιάστατη Πολιτική Στο σχόλιο του το «Νοθόστι» κάνει εκτενἠ αναφορά στις οι- κόνοµικες, επιστημονικὲς, πολι- τιστικὲς και ἄλλες σχέσεις µε- 28η Οκτωθρίου 1940 Οὗτε η Συνθήκη των Βερσαλλιών, που επισφρἀγισε τοτέλος του Α᾿ Παγκόσμιου Πολέμου, οὗτε η Κοινωνία των Εθνών µπορεσαν να επιθἆλουν την ειρήνη στην Ευρώπη. Γιατί, απο τη μιά στάθηκε περισσότερο δύσ- -:κολο να συμφωνήσουν οινικητὲς, παρά να υποκύψουν οι ηττηµένοι, κι απο την ἄλλη, πέρα απο την αδυναμία της Κ.Τ.Ε. να επιθληθεί πάνω στους ισχυρούς παρου- σιάσθηκε κρἰση ιδεολογικἠ. Δυο ιδεολογίες συγκραύῦ- νονται στον πόλεμο αυτο, ο ολοκληρωτισμός εναντίον . της δημοκρατίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε οτιο Β᾽ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεἰ συνέχεια του πρὠώ- του. αφού έχειτις ἴδιες αιτίες, µε µόνη διαφορά Ότιστα οικονομικά αἰἶτια προστέθηκαν και ιδεολογικά. Οι Χί- τλερ και Μουσολίνι, αντιπρόσωποι των δυο φασιστικὠν καθεστώτων της εποχής, εκμεταλλεύτηκαν το χρονο που µεσολάθησε απο τον Α΄ στο Β᾽ Παγκόσμιο Πόλεμο γιανα προετοιμάσουν ψυχολογικά καιυλικάτον κόσμο τους. , -----Του ΝΕΑΡΧΟΥ ΝΕΑΡΧΘΟΥ -----η ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ Το κατόρθωμα της µετατροπἠς του ανθρώπου σε πολεμικὀ ρομπὀτ επἑτρεψε στους δικτατορίσκους µη- δενιστές να εκφράσουν τα αληθινἁ τους σχέδια. Ο άνθρωπος μετατρέπεται, µε την ανἁἆλογη προπαγάνδα και αγωγή, σε ἀτομο αδύναμο, ακούσια δύναμη στα χέρια ανθρώπων φιλὀδοξων που έντεχνα συνέδεσαν τη δικήτους ματαιοδοξίἰα µε την ἐννοιατης πατρίδας. Η άρνηση του δικαιώματος της ανεξαρτησίας καιτης κυ- ριαρχίας στους λαούς, µε παράλληλη δική τους παγ- κόσµια κὐριαρχία, ηταν η ουσιώδης επιδίωξη τους. Η Ελλάδα ηταν ενα απο τα θύματα αυτής της πολιτικῆς. Απο το 1936 ως το 1941 κυθερνούσαν την Ελλάδα δυὀ δικτάτορες. Ο θασιλιάς Γεώργιος καιο στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς. Ο τελευταίος ακολουθούσε φιλο- φασιστική και γερµανόφιλη πολιτική. Ο άλλος δεν εν- αντιωνόταν καθόλου σ᾿ αυτἠ την αυταρχική γραμμή, αλλά διατηρούσε καιστενἠ επαφἠἡ µε τη Μεγάλη Βρετ- τανία. Και οι δύο δικτάτορες προσπαθούσαν να διατη- ρήσουν καθένας την ἐυνοια της δικιάς του προστάτι- δας δύναμης. Στη Μεγάλη Βρεττανία και στη Γερμανία παραχωρήθηκαν οικονομικά και στρατιωτικά πλεονε- κτήματα. Αυτο σήμαινε µια πολιτική ισορροπίας ανά- µεσα στις δύο δυνάμεις. Ωστόσο οι δύο δικτάτορες σε ενα ζήτημα της εξωτερικης πολιτικής συμφωνούσαν: κρατούσαν κι οι δύο αντι-ιταλική στάση. ΒΛΕΠΕ δη Σελιδα Είναι να οικτίρει κανείς τις απεγνωσµένες και Ιιλαροτραγικὲς προσπάθειες που κατέθα- λαν διάφοροι κύκλοι της αντίδρασης, για να περιορίσουν ἡ να υποθαθµἰσουν τη σημασία της επίσκεψης του Προέδρου Κυπριανού στη Μόσχα. Τα ελατήρια τους εἶναι διάφανα γ'᾿ αυτο και δεν µπὀρεσαν να φανούν πειστικοἰ οὖτε στους ἰἴδιους τους οπαδους τους. Ο ιδεολογικὸς δογµατισµός, οι πολιτικὲς προ- καταλήψεις, η µικροπολιτικἠ νοοτροπία και το πρόσκαιρο κομµατικὀ συμφέρον, τέθηκαν για άλλη µια φορά πάνω απο το εθνικὀ συµ- φἐρον αποτους ἴδιους εκείνους κύκλουςπου ευθύνονται θασικά για τά τόσα δεινά της Κύὐ- πρου. Για µας, εν πάση περιπτώσει και για τη συν- τριπτικἡ πλειοψηφία του Κυπριακού λαού, η επίσκεψη του Προέδρου Κυπριανού στη Μό- τς -Ὅ-λλυ ι Ι Ι | Ι Ι | Ι Ι | Ι Ι Ι Ι ι Ι ᾗ Ι Ι ! Ι Ι | Ι Ι ' Ι Ι ἔ δων χιλιάδων αγροτικών οικογε- ' Ι Ι Ι ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ι Ι Ι | Ι Ι ι ' Ι Ι ! Ι - ταξὺ Κύπρου και Σοθιετικῆς Ενωσης και τονίζει τη χρησιμό- τητα των σχέσεων αυτών. Ανα- φὲρει σχετικά: Ανάμεσα στα κρᾶτη µας ἔχουν υπογραφει και ισχύουν πάνω απο 20 διαφορετικές συμφωνίες, πρωτόκολλα και προγρᾶμματα. Μονο τον τελευταῖο χρὀνο µο- νογραφήθηκαν συμφωνίες για την αποφυγἠ της επιθολῆς δι- πλῆς φορολογίας, για σύνεργα- σία στον τομέα της τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, υπογράφτηκε συμφωνία για τις αρχὲς συνερ- γασίας ανᾶμεσα στους ἄαθλητι- κους οργανιδμούὺς, ανανεώθηκε α ιοχὺύς της µακροπρὀθεσµης εμπορικῆς συμφωνίας. Το ὄφελος πρέπει να ειναι αμοιθαῖο - αυτη εἶναι η αρχῆ, που τηρούν αυστηρᾶ και στα- θερὰ στις εμπορικο-οικονομικὲς: τους σχὲσεις οι χώρες µας: Παράδειγμα ειναι οι συνεχὼς αυξανόμενες εμπορικὲς ανταλ- λαγὲς ανάμεσα τους, που τό 1981 ξεπέρασαν τα 72 εκ. δολ- λάρια. Κατα την πρώτη ἄποψη ο αριθμός αυτος εἶναι μικρός, πἰίαω οµως απο αυτο 6ρίσκονται τα προϊόντα της δουλειᾶς δεκἀ- νειών κραοὶ, οἰνόπνευµα, σουλ- {ανινα, εσπεριδοειδῃ, µε ἄλλα λόγια: εκεινα τα προϊόντα, που αρνούνται να αγοράσουν στη Δύση. Σ᾽ αντάλλαγμα οι Κύπριοι αγορᾶζουν απο τη Σοθιετικἠ Ένωση τα αναγκαία προϊόντα για την ανάπτυξη της θιοµηχανίας τουὸ -- πετρελαιοειδῆ, μηχανῆ- µατα και εξοπλισμὀ. Αναπτύσοονται δραστήρια οι επιστημονικὲς και πολιτιστικὲς σχὲἑσεις ανάμεσα στη Σοθιετικἠ Ενωση και την Κυπριακἠ Δημο- κρατία µε θάση τη Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της επι- στήµης, παιδείας καιπολιτισμού, που κλείστηκε το 1972. , Οι πολιτικὲς επαφὲς σε ὅια- φορετικὰ επίπεδα συµθόλλουν στην ἂνοδο της αµοιθαϊας κατα- νόησης ανάμεσα στους λαοὺς των δυο χωρών.» ᾿ Η ΡΩΣΙΚΗ ΘΕΣΗ Τὲλος, το «Νοθόστω αναφὲ- ρεται στη στᾶση της ΕΣΣὰ στο Κυπριακό και τονίζει: «Καθοριστικὸς παράγοντας στην ανάπτυξη των διακρατικὼν σχέσεων ειναι η συνεπής θὲση ΒΛΕΠΕ δη ΣΕΛΙΔΑ Ο Λεονὶντ Μπρέζνιεφ µε τον Κύπριο πρόεδρο κ. Σπ. Κυπριανού στη Μόσχα. Η «ὑυπίνοιςαί» αρνήθηκε διαφήμιση στην «Κυπριακή» Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ «ΙΝΙΝΕΗΦΑΙ» πρὀσφατα έδωσε διαφη- µισεις της εταιρείας της σε όλες ανεξαίρετα τις κυπριακές εφημερίδες. Εξαϊρεση απετέλεσε και πάλιν η εφημερίδα µας. Εἶναι φανερά και πολύ γνωστά τα αισθή- µατα της εταιρείας «Ὀπίνθιδϐι» προς την εφημερίδα µας, γιατί και πέρσυ εἰχε αρνηθεὶ ὅια- φήμιση την οποία εἶχε δώσει παντού, λέγοντας ὀτιτης εἶχαν τελειώσειτα λεφτά για διαφημίσεις. Αφήνουμε λοιπὀν τα στελέχη, µέλη, οπαδούς και φίλους του ΠΑΜΕ να θγὰλουν τα ανάλογα συμπεράσµατα!. Δεν ξέρουμε αν η Εκθεση της Ερευνητικἠς Επιτροπής για το Συνεργατισμµό διανεμήθηκε σ᾿ όλες τις εφημερίδες. Η Κυ- πριακἠ πάντως δεν πήρε αντί- τυπο. Όταν συντάκτης της εφη- μερίδας ζητησε απο τηλεφώνου να σταλεί και σ᾿ αυτήν αντίτυπο, αφού παραπέμφθηκε διαδοχικἁ σε πέντε τουλάχιστο υπαλλή- λους του Γραφείου. Δημοσίων Πληροφοριών, που κανένας τους δεν εἶχε ιδέα για το ζήτημα, πτελικἁ µπόρεσε να μιλήσει µε την υποτιθέµενη υπεύθυνη που δήλωσε µε τρόὀπο που δεν επέ- τρεπε αμφισθήτηση πως ὁλα τα αντίτυπα στάληκαν στο υπουρ- γείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και πως χρειαζόταν ἄδεια του ἴδιου του Υπουργού για τη δια- νομµή τους. Ο αρμόδιος υπάλλη- λος του Υπουργείου µε ἴον οποίο επεκοινώνησε Ὁ ὠυντάκτης της Συνεδρία της ΜΕΠ . Συνἠήλθε.χθες. υπο την πρὸε- ὅρια του Υφυπουργου παρα τω Προέδρω κ. Πάτροκλου Σταὺ- ρου, η Μικτῆ Επιτροπἠὴ Προσω- πικου και εξξτασε διάφορα δη- μοσιοὐπαλληλικά ζητήματα. ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ---- ΚΑΙΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ -- Κυπριακής τον διαθεθαἰωσε πως επρὀκειτο για λάθος καιπως το Γ.Δ.Π. εἶχε την ευθύνη για τη διανοµή της ἔκθεσης. Τελικά ἑνας υπἆλληλος του Γ.Δ.Π. δια- θεθαίωσε τον συντάκτη µας πως σε πέντε λεπτά θα θρισκόταν αντίυπο της εκθεσης στη ϐ6υ- ρἶδα της Κυπριακής. Δυό ώρες αργότερα ο εκτελεστικὀς Γραμ- µατέας του ΠΑΜΕ ζήτησε το αντἰτύπο µα δεν το θρἠκε. Βρήκε τότε τον υπάλληλο που υποοχέ-. θηκε να το δώσει και µαζί του πἠγε στην υπεύθυνη υπάλληλο που µε φανερἠ δυσφορἰα και µε τον αγενέστερο τρὀπο ἀναγκά- στηκε τελικἀ να του το δώσει. Δεν ξέρουμε αν η κυθέρνηση άρχισε να εφαρμόζει µέτρα λιτό- τητας και για αυτό δεν τύπωσε αρκετά αντίτυπα, ἢ αν το Γ.Δ.Π έχει οδηγίες να παραγνωρίζει την Κυπριακἠ. ΤΟ πιο πιθανό εἷ- ναι πως η υπόθεση αυτἠ αποτε- λεί παράδειγµα ηγεμονισμού και αυταρχικότητας απο µέρους ορισμένων υπαλλήλων που δεν μπορούν να αγνοηθοὺν διαί- τερα όταν πρὀκειται για υπηρε- σία, ὁπως το Γ.Δ.Π που καθήκον του εἶναι να εξυπηρετεἰ αμερό- ληπτα τον τύπο και Το κοινὀ. Προειδοποιούμε πως δεν θα ανεχθούµε την διαιώνιση µιας τέτοιας κατάστασης. 9.000 άνδρες του στρατού και της αεροπορἱας 6 χωρών - µε- λών του ΝΑΤΟ θα πάρουν µέρος σε στρατηυτικὲς ασκήσεις που 6α γίνουν στη Βόρεια Ελλάδα ''απὀ τις 10 Νοεμθρίου ὡς τις 5 Δεκεμθρίου. Αὐτό ανακοϊνωσε τὀσο το κε- ντρικὀ- στρατηγείο του ΝΑΤΟ όσο και το στρατηγείο της νό- τιος πτέρυγας στη Νεάπολη. Οι ασκήσεις ἐχουν «καθαρώς αμυντικό χαρακτήρα και σκοπὸς εἶναι να µη δηµιουργθεὶ ένταση στην περιοχἠ αλλὰ να δείξει την αμυντικὴ ετοιμότητα των συµ- μαχικὠν δυνάµεων που μετὲ- χουν» αναφἑρει η επἰίσηµη ανα- κοϊνωση. Τα στρατεύματα που «μετέχουν ανήκουν στην πολυε- θνική χερσαία καί αεροπορική δύναμη της Συμμαχίας. Η ασκηση που εἰχε την ονοµα- :σἷα «ΑΠΕΞ ΕΞΠΡΕΣ ϐ2» θα τελεἰ υπὀ την αρχηγία του Αµερικα- νού ναυάρχου Γουϊλλιαμ Κρόου αρχηγού των συμμαχικών δυνά- μεων νοτίας Ευρώπης Οἱ χώρες που μετέχουν σ' αυτή εἶναι: Το Βέλγιο, η Ώρετα- γία, η Ελλάδα, η Ιταλία, οἱ ΗΠΑ και η Δυτική Γερμανία. Η πολυεθνική κινητή χερσαία και αεροπορική δύναμη που συγκροτήθηκε το 19860 προορἰ- ζεται να επεµθαἰνει σε οποιοδή- ποτε περιοχἠ του ΝΑΤΟ που απειλεΐται, ὑστερα απο πρὀσ- κληση της ενδιαφερόµενης χὠ- ρας. Ασκήσεις της κινητής δύ- ναµης διεξἀγούται κάθε χρόνο στη Δανία, την Ελλάδα, την Ιτα- λία, τη Νορθηγία και την Τουρ- -κία, - : ΜΙΚΡΗΣ κλίµακας πολυεθνική ναυτική ασκηση θα διεξαχθεί στο Αιγαίο, µε Την ονομασία «Νηρηϊς 82». Από την Ίη μὲχρι και τις 6 Νοεμθρίου 1982. Σύμ- Φωνα µε ανακοΐνωση Τόυ Γ.Ε.Ν. η ασκηση έχει σκοπό την εκπα- δευση του προσωπικού σε διά- Φορες μορφὲς ναυτικών επιχει- Ἰρήσεων καθώς και Τη µεγαλύ- τερη ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών δυνά- μεων. : ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ θα µετόσχουν αντιτορπιλλικἀ, πυραυλάκατοι, τορπιλλάκατοι, υποθρύχια, ελί- κὀπτερα, αεροπλάνα νοαυτικἠς Ο Μ. Γλέζος στον Αρχιεπίσκοπο Η΄’Α. Μ. ο Αρχιεπίσκοπος δέχθηκε χθὲς στο γραφεὶο του τον Ελληνα Βουλευτή κ. Μανώλη Γλὲζο. σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, καθως και αεροναυτικὲς μονά- δες της Γαλλίας και της Ιταλίας. Αεροσκάφη της Πολεμικής Αε- ῥροπορίας θα υποστηρἰξουν ορι- άσκηση θα θρἰσκεται κάτω απο Ελληνικἡ διοίκηση. Μετά το τέλος της τα πλοἰαθα επισκεφτούν Την Μήλο και την Καθάλα. Ο ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Μετα απο τα ἔντονα και επίμονα δηµο-΄ σιεύματα της «Κυπριακής» για διδασκαλἰα αντικομµουνισµου στα σχολεἰα Μέσης εκ- παϊδευσης της Κύπρου, ο Κυθερνητικὀς Ἐκπρόσωπος αναγκάστηκε να κάμει δἠ- λωση, µε την οποία ισχυρίστηκε πως ο Υπουργός Παιδείας κ. Κατσελλἠς, έδωσε οδηγίες να γίνει έρευνα, για να διαπιστωθει κατα πὀσο ευσταθούν ἡ ὀχι οι σχετικὲς κα-΄ ταγγελίες. Ως γνωστό οι καταγγελίες αφο- ρούν το θιθλἰο της Δ᾽ τάξης του Γυμνασίου «Στοιχεία Οικούομικὠν». Η εφημερίδα µας επανέρχεται και θέτει πιο έντονα και επιτακτικά το θέµα. Και ρω- τούµε τον κ. Κατσελλἠή να µας πληροφορή- σει σε ποιο στάδιο θρἰσκεται η έρευνα. Ει- ναι στην αρχή, στη µέση ἡ δεν άρχισε ακομη ΑΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ Μὲ ενθουσιασμὀὸ και κινητοποίηση όλων των στελεχὼν του κόμματος άρχισαν ὁι προετοιµασίἰες για Α᾿ Παγκύπριο Συνέδριο ΠΑΜΕ που θα πραγμµατοποιηθεὶ στη Δευ- κωσία την Κυριακή 12 Δεκεμθρίου 19692᾿ στὀν κινηματογράφο «Οθέλλος» στις 10.00 π.μ. σσ 8 Ηδη γίνονται οργανωτικὲς συγκεντρὠ- σεις και προετοιµασἰες απο τα στελέχη του κόμματος σε όλα Τα επίπεδα για τη σωστὴ οργάνωση και επιτυχἰα του συνεδρἰου κα- θώς και για τη σωστἠ και επαρκἠ αντιπρο- ᾿ σὠώπευση στο συνἑδριο. Κυρια εισήγηση στο συνἑδριο θα κάµειο Πρόεδρος του ΠΑΜΕ Δρ Χρ. Σοφιανὀς. σχα εἶναι υψίστης σημασίας για τον αντικατο- χικὸ αγώνα Του Κυπριακού λαού και την προὠθηση µιας εντιµης και θιώσιμης λύσης του Κυπριακού προθλήµατος. Η επαναθεθαίωση απο τον ἴδιο τον Πρόε- δρο Μπρέζνιεφ της σοθιετικἠς υποστήριξης για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας, της ανε- ξαρτησίας και τῆς κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποχελεἰ µεγάλη ενίσχυση του αγώνα µας, προσδίδει κύρος και ενίσχυση στην ανεξάρτητη κρατικἡ µας υπόσταση και συνάδει πλήρως µε τα εθνικἆ µας συµφέρο- ντα. Η φιλοκωπριακἡ αυτἠ στάση της Σοθιετικἠς Ενωσης δεν εἶναι ευκαιριακἠ και τυχαία. Εἶναι στάση συνέπειας και ειλικρινούς υποστήρι- ξης, που θασίζεται σε ρεαλιστικἠ εκτίµηση, τόσο των Κυπριακών, ὁσο και των διεθνών προθλημάτων και πηγάζει απο τους φιλειρη- νικούς οραματισμούς και επιδιώξεις της µε- γάλης φίλης χώρας. Έχουμε λοιπὸν την αποψη ὁτι η επίσκεψη Κυπριανού στη Μόσχα επρεπε να αντικρυ- στεἰ απο όλους χωρίς δογματισμούς, προκα- ταλήψεις και πάνω απο οποιοδήποτε µικρο- πολιτικὀ και κομματικό συμφἑρον. Γιατὶ στις κρἰσιµες στιγμὲς που διέρχεται η Κύπρος, σαν μµικρὀ και αδύναμο κράτος που έχει να αντιμετωπίσει πανίσχυρους εχθρούς, δεν έχει την πολυτέλεια της επιλογἠς ἡ απὀρρι- Ψης φίλων µε κριτήρια ασχετα ἡ αντίθετα προς το εθνικὸ συμφέρον. ᾿ Γιατί όσο εἶναι σφάλμα να παρασυρόµαστε απο την πικρή πείρα για τις ευθύνες του ΝΑΤΟ στην Κυπριακή τραγωδία και να παρα- γνωρίζουμε ἡ να υποθαθµίζουµε τον ρὀλο που μπορούν να διαδραματἰσουν αν θέλουν ἡ αν πεισθούν ἡἦ αν πιεσθούν οι ΗΠΑ στο Κυ- πριακὀ, αλλο τόσο εἶναι σφάλμα να δυσπι- στούμε ἡ να απὀλακτίζουµε το ρόλο και το ενδιαφέρον της Σοθιετικἠς Ένωσης, παρα- συρόµενοι απο ιδεολογικὀ πάθος ἡ µικροπο- λιτικὲς και κομματικὲς σκοπιμότητες. Οπως, εξάλλου, δεν εἶναι ορθὀ να ταυτίζουµε τις ᾿ χώρες της Δυτικής Ευρώπης µε την ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ, παραγνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη διαφοροποἱηση τους ἡ να εκµηδενίζουµε το ρόλο των αδεσμεύτων, μεγιστοποιώντας τις δυσκολἰες και αδυνα- μµίες που αντιμετωπίζει το κίνημα. «Άλλωστε δεν εἶναι τυχαἰσ που η σημερινή Ελλάδα της Αλλαγής, παρόλο που ανήκει ακόµα στο θορειοατλαντικὀ συνασπισμό ακολουθεί στην ουσία πολυδιάστατη και δυ- ναµικἡ εξωτερική πολιτική, γιατὶ αυτό ακρι- θὼς απαιτεὶ το Εθνικὀὸ συμφἑρον. Σήµερα ολοένα και πιο πολλές χώρες συ- γειδητοποιούν οτι τα καλως νοούµενα εθνικά τους συμφέροντα, η παγκόσμια ειρήνη και η ισότιμη ανάπτυξη της ανθρωπότητας εξα- σφαλίζονται και διασφαλἰζονται οχι µε τη δὲ- σµευση πολιτική, οικονοµικἠή, στρατιωτική, αλλα µε την αδέσµευτη και αυτοδύναμη πα- ρουσία στο διεθνἠ χώρο. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε οτι η Επἰ- σκεψη του Προέδρου Κυπριανού στη Μόσχα έγινε µέσα σ᾿ αυτά ακριθὠς τα πλαίσια και σαν τέτοια την επικροτούµε, γιατι προάγει τον αντικατοχικὀ αγώνα του Κυπριακού λαού και συνάδει µε τα εθνικἁ συμφέροντα της Κύ- πρου. κκκιώπππιὀππαπππκακκπππ η Κυπριακή σελ. 2 το περισκοπιο τς ο η Ενπριακή Παγκύπρια Εβδομαδιαία Δημοκρατική Εφημερίδα Κυκλοφορεί κάθε Σάββατο καί διευθύνεται από Ἑυντακτική Επιτροπή Γραφεία: Χρ. Σώζον 2 Μέγαρο Αιφελ Διαμ. 205. Τηλ 61600 Τηλ. Ἐνπογφαφείου 5. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σελήνη 13 ημ. Αν. ηλ. 6.06 Δ. 4.55 Ζηνοθίου και Ζηνοθίας µ. Κεντρίσµατα Η Τηλεόραση µας κατάντησεν μέσο προθολἠς και διαφήμισης των προεδρικών και υπουργικὠν ψηφοθη- ρικὠν εξορµήσεων. Και ἔρχεται ὕστερα το εργαῖοπα- τορικό ΑΚΕΛ να διαμαρτύρεται για τις ψηλὲς απολα- θὲς μερικών υπαλλήλων του ΡΙΚ. κκ 4 Ο Κεντρικός Οργανωτικὸς της ΠΕΟ κ. Π. Βαρνάθος σε πρόσφατη ομιλία του εἶπε οτι η συνεργασία ΔΗΚΟ- ΑΚΕΛ θα συνεχιστει και μετεκλογικἁ για την υλο- ποϊηση του µίνιµουµ προγράµµατος συνεργασίας. Εχ καημένε Κεντρικἑ! Του γρόνου έτσι τζαιρὀν, αν ειµα- ᾿ στεν καλά, θα εἰσαι πυρ και µανία εναντίον αυτού για τον οποίον κόπτεσαι σήμερα. κκ κ Αντίθεση στο ψηλὸ κρατικὀ µισθολόγιο εκφρᾶζει Καιη Χουντοθασιλική «Ελεύθερη Ωρα» άρχισε τώρα να δίδει έµφαση στις περιοδείες του Κυπριανού «ανα το εσωτερικὀ». Ετσι, την περασμένη Δευτέρα έγραψε οτι, «σε ογκώδη συγκέντρωση στον Αστροµερ᾽ η, ο Κυπριανού απἐρριψε τη διχοτόμηση». Αυτο µας έλειπε δηλαδή, να µην την απἑρριπτεΙ... ἁ κ Μετα τα καλοκαιριάτικα λαϊκἀ πανηγύρια, η ΠΟΓΟ οργανώνει αὗριο απο το Αγγλοκρατούµενο Κοῦριο στη Λεμεσὀ, εκδήλωση ειρήνης. Τι σου λέει µετα την εκδήλωση να κακοφανεὶ τους Εγγλέζους τζαι να πιᾶ- σουν τα ππουρτού τους τζαι να φύουν που τες θᾶ- σεις!... ΚΑ Πανδημµοκρατικὀ συλλαλητήριο αποφάσισε να ορ- γανώσει η Κοινοπραξία στις 28 Νοεμθρίου στη Λευκω- σία, σε αντιπερισπασμὀ προφανώς, για Το συλλαλητή- ῥριο που οργάνωσε πρόσφατα ο Συναγερμὀς. Καημέ- γες και ντοπαρισµένες μάζες! Θα σας κουθαλήἠσουν πάλι κάτω απο τα τείχη, µέσα στο κρύο και τα νερά για να χειροκροτήσετε αυτον που σας επέθαλαν εκ των ἄνω, σε αντίθεση προς τα πραγµατικἀ σας αισθή- Κλεόπα αποσι. µ. θεράποντος Παύλος Βασιλιᾶς... τώρα και η ΠΟΦΝΕ. Ετσι εἶναι! Αφου το εἶπε ο Εθνὰρ- χης, το εἶπε ο Παπάγος το εἶπαν ολ' οι Ελληνες κιο ματα... / κκ κ Η Ν.Δ. ψἠφισέ ΚΚΕ στον Β γύρο των δημοτικών εκλογὼν στην Ελλᾶδα... Μήπως αυτο έγινε σ' ἔνδειξη εκτίµησης προς το ΑΚΕΛ, για τη συµµαχια του µε την Ν.Δ. της Κύπρου!!... κκ Σε πρόσφατη σύσκεψῃ των συνδικαλιστικών οργα- νώσεων για την αναθεώρηση του φόρου εισοδήµατος, για πρώτη φορα πἠρε µέρος και η ΔΕΟΚ. Πληροφο- ρούμαστε οτι όλες οἱ συνδικαλιστικες οργανώσεις, Εκτός απο την ΣΕΚ και την ΠΕΟ, ήταν εναντίον της συµµετοχής της ΔΕΟΚ στην σύσκεψη αυτη. ο Ζιαρτ]- δης της ΠΕΟ μάλιστα, προειδοποίησε οτιθα κατέθαµε σε απεργία πείνας αν δεν καλούσαν την ΔΕΟΚ στην πιο πάνω σύσκεψη! Αυτο θα πει αλληλεγγύη. κά Για τις 5 Νοεμθρίου ανέθαλαν το συλλαλητήριο τους η ΕΚΑ και η ΠΕΚ όσον αφορά το αιτηµα τους για µείωση της τιμής των λιπασμάτων. Τελικὰ -- και εἶναι σχεδὀν σἴγουρο -- αντι για συλλαλητῆριο, οι δυο αγρο- τοµάνες, θα στείλουν στον Πρὀεδρο.Κυπριανού ευχα- ριστὴριο τηλεγράφημα, διότι συνέἐθαλε προσωπικὰ στο να µειωθει κατα μερικές δεκάρες η τιμῆ των λιπα- σμάτων... Εγίνηκεν τζαι το θέατρον περιπαϊξιμον πιον!... ἕωυ --ᾱ- απο πο απ ὅπαι απο αυ υπο αμα απο απ 0 Όπα 18 8 10 πο πα πι ΠΠ πα πα ἵη Πα Πα σα ἀπ ΠΕ Π8 ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Η ιστορἱα ενὸς χειροκροτήµατος (Β᾽ µέρος τελευταίο) Σήµερα το χάραµα, κτύπησε πάλι το τηλέφωνο. Ξύ- πνησα απο τον ύπνο µου και το απἀὀντησα. Ηταν το αφεντικὀ µου. ᾿ -᾿Λυπάμαι που σε ξυπνώ αλλά δεν γίνεται αλλοιώς. ’ -Λἐγε αφεντικὀ τι θέλεις και τέλειωννε. -Ακου δω. Σε ξύπνησα γιατί πρἐπέι να επαγρυπνούµε. Εἰσαι ἐτοιμος για την νἑα σου αποστολἠ. -Μάλιστα αφεντικὀ. -Λοιπόν ἀκουτις οδηγίες. Αύριο όπως ξέρεις, κάποιοι τρελλοί θα κάνουν πορεία προς την Μόρφου. Λέω τρελλοἰ γιατί αντί να πάνε προς την Μόρφου, δεν ἑρ- Χονται να γραφτούν στο «κόμμα µας να τους χορτά- «σουμε λόγια και υποσχέσεις για επιστροφή. Εν πάσει περιπτώσει, αφού αποφάσισαν να κάνουν την πορεία, πρέπει να το μελετήσουμε το θέµα. - Μάλιστα αφεντικὀ. Πού θέλεις να σταθώ. -Εσύ εἰσαι πιστὀ και καλό χειροκρότημα. Απ’ τα καλύ- τερα που διαθέτει το κὀμμµα. Γι’ αυτό λοιπὀν θα στα- θεἰς μερικά µέτρα µόνο μακρυά απο τον πρόεδρο όταν θα ρητορεύει και θα χειροκροτάς µε όλη σου την δύ- ναµη. Επι πλέον θα ζητωκραυγάζεις. -Μάλιστα αφεντικὀ. -Περίμενε. Μην τα κάνεις θάλασσα. θα ζητωκραυγά- ζεις τον πρὀεδρο, οχιτην Μόρφου. Και κάθε φοράπου θα ακούεις να λἐγεται η λέξη µακροχρόνιος να φωνά- ζεις ζἠτω. . -Με συγχωρεὶς αφεντικό αλλά αν εἶναι ἐχσι, δεν µε θλέπω να φωνάζω «ζήτω» ποτέ. -Μην εἶσαι θλάκας. Θα φωνάζεις «ζήτω» ἑστω κι αν δεν ακούεις για μακροχρόνιο. Έστω κι αν δεν πι- στεύεις πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα «ζήτω» να ακού- γονται, και για µας το ἴδιο εἶναι. Κατάλαθες Ἱ -Μα αφεντικό... -Με μά µε ξιμά. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέ- Κκλιση σου απο το µίνιµουµ πρὀγραµµα, θα απολύθούν ολοι σου οι συγγενείς απο τις σπἑσιαλ δουλειὲς που τους έχουμε τοποθετήσει. Και σένα θα σε πούμε µεσω του κυθερνητικού εκπροσώπου, εχθρὀ τὴς πατρίδος. Κατάλαθες -Μάλιστα αφεντικὸ. Και δεν µου λές θα χειροκροτώὠ και θαζητωκραυγάζω οταν θα προσφωνούν την πορεὶἰα και οἱ άλλοι αρχηγοὶ κομμάτων -Μην εἶσαι πιο ηλίθιος απο οτι επιτρέπει το µίνιµουμ. Κανένας άλλος εκτός απ’ τον δικό µας πρὀεδρο δεν θα απευθύνει προσφώνηση. Ξέχασες πως έχουµε δηµο- κρατία Ε λοιπὀν Την εφαρμόζουμε. Δεν αφήνουμε κανένα ἆλλο να μιλήσει, για να πούμε οτι θέλουμε εμείς, και ο λαός να ακούσει µόνο εμάς. Δεν παρακο- λουθείς τις εξελίξεις Το κάναµε ἠἧδη µετις συνεδριά- σεις τής θουλἠς. Κλείσαμε το μικρόφωνο του ΡΙΚ και ότι θέλουµε εμείς λἐµε στον λαό. (γέλιο τρανταχτόὀ). -Αφεντικὀ γιατὶ γελάς Αν εἶπες κανένα αστεἰο,πες το να γελάσω και γώ. --«Σκάσε θλόκα. Εμεὶς δεν λέμε αστεία. Εμείς εἶμαστε πάντα σοθαροἰ. Λοιπόν. Ακου τις τελευταίες οδηγίες. Θα παραταχθείτε. Ολα Τα χειροκροτήματα το ἑνα τρία µέτρα και πέντε εκατοστά απο Το ἆλλο. Ετσι ώστε να φαίνεται ότι κερδίζουμε ἐδαφος. Κατάλαθες -Δεν χρειάζεται αφεντικὀ. Αφού θακάνωοτιµουλες, γιατί δηλαδή χρειάζεται να καταλάθω κιόλας Μεθες τίποτε ἀλλο --Οχι. Μόνο να θυμάσαι, πως σ᾿ αυτόν τον τόπο έχουμε Δημοκρατία. Αυτό το κατάλαθες ᾿ -Γιατὶ µε ρωτάς αφεντικὀ. Το κατάλαθε κανένας ΠΕΡΠΑΤΗΣ Μάναµου Τα ρε! Αδετα, εν οπως τα φιλικουτούνια!... ποσα Σἀθόατο, 30 Οκτωθρἰου 1987 Επιμέλεια: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μὲχρι τις Προεδρικὲς θα καταργηθούν οι κορούες µε το δίσκο ὅπως αυτή της φωτογραφίας µας. Καιο λόγος, διότι, ο Πρόεδρος Κυπριανού αποφἀσισε να ἔχει µέσα στην πούγκαν του επι 24ωρης θάσης, ψαλλίδι, για τα εγκαϊνια που τελεί σχεδὸν καθημερινᾶ. Αυτο θα πει να καταργειο Πρόεδρος τις περιττὲς επισηµότητες... ε.α. α.. απο απο απο ο. απο αυ ο - 5.00 5.90 6.00 6.20 6.45 7.55 6.90 15 9.45 Τηλεόραση ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ { ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η ΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ «Κατασκευαστής ειδὠλών» Σε δυο μὲρη-Μέρος Ίον : , Πρωταγωνιστούν: Ροκ Χάντσον, Σούζαν Πλεσιἑέτ, Μέλανι Γκρὶίφιν κ.α. Η Μάρκο εἶναι µια εξαιρετικἀ επιτυχημένη ηθοποιὸς. Το ἴδιο επιτυχη- μένος ειναι και ϱ σκηνοθέτης σύζυγος της Ντάννυ. Στην µεγάλη δεξίωση που δίδεται ὕστερα απο Την πρεμιέρα ενος έργου τους, ο Ντάννυ συναντά την όμορφη Ντών. Εντυπωσιάζεται και θέλει να την κάνει ηθοποιό. Την ερωτεύεται και σε λίγο εγκαταλείπει τη Μάρκο που και αυτή αναζητά αλλού τον έρωτα. ΚΥΝΗΓΟΙ! -ΕΝΑΣ ΛΑΓΟΣ - ΕΝΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΝΑΣ. ΠΕΡΤΙΚΟΣ -ΠΕΝΤΕΞΗ ΑΡΚΟΠΕΖΟΥΝΑ Δεν έχουν τόση αξία οση η πατρίδα µας που κινδυνεύὺει απο τον ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ, τον ΣΟΦΙΑΝΟ τον ΙΩΑΝΝΙΔΗ... ΓΙ ΑΥΤΟ: Στις 28 Νοεμθρίου 1982, ηµέρα του Παγκύπριου Πανδηµοκβατικου Συλλαλητηρίου της Κοινο- πραξίας { ΜΗΝ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Ελάτε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσετε ΤΟ μεγάλο Συλλαλητήριο του οποίου θα προεδρεύσει ο κ. ΣΤ. ΠΩΣΚΩΤΗΣ. ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ:Με την κάθοδο σας στο Συλλαλητήριο προστατεύετε Οχι µονο την ΔΗ- ΜΟΚΡΑΤΙΑ αλλα και το ΘΗΡΑΜΑ! ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ η Ίΐη πρωινἠ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΦΙΤΗΣ ΛΤΔ Χαριλάου Τρικούπη 8 Τηλ. 33529 - Πάφος α Κατασκευές καί πωλήσεις Αλουμινίου 8 Ρόλεξ από Αλουμίνιο σέ διάφορους χρωματι σμούς. Η Βενίσιαν Μπλάϊντς 8 Όλων τών ειδών τζάμια. α Σιδηρουργικές καί υδραυλικές εργασίες. 11.90 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1195 ΑΡΓΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ : «Επιθεώρηση Μπένυ Χιλ» | ΕΙ ος πο πσσπαπώσαπασαπασαπαπασαπυπσσπώσσσα κινηκατογραφικη ΚΙγηση Κυπρου ὈΤΙΥΥΥΥΥΤΙΥΣΓΥΥΙΤΙΙΥΤΙΙ πσσσσπα σα Ι ο ο... Η κινηματογραφική Ἰκίνηση παρουσιάζει, στις 4 και 5 του Νοέμθρη την ταινία «Αλέξαν- δρος Νέφσκι» µε τους ΝΙΚΟΙ ΑΙ ΟΗΕΗΚΑΡΘΟΝ, ΝΙΚΟΙΑΙ Οκι ορκον, ΘΙΜΙΤΗΙ ΟΜΙ Ον. Ο Αλέξανδρος Νέφσκι ῆταν για τον Αϊζεστᾶιν µια κατάληξη ὁπου αναπτύχθηκαν οι τᾶσεις στην «αντίστιξη» που τον εἶχαν χαρακτηρίσει απο τις αρχὲς του. Οι προσπάθειες του ἑτειναν να δημιουργῆσουν ἕνα καινούργιο εἶδος αναλογο µε κεϊνο που συ- νιστὰ στο θέατρο η μεγάλη όπερα, που συνδιᾶζει την αφῆ- γηση, τη μουσικῆ, το τραγούδι, τους ηθοποιοὺς, τα ντεκὀρ... για ἕνα ευγενικὸ και µεγαλόπρεπο θέαμα. Μέσα τερᾶστια και εξα ρετοι ηθοποιοί εἶχαν µπεὶ στη διάθεση του Αἰζεστάϊν. Ενα λε- ΗΠ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ τής κας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΙΛΑΦΙ ΜΕ ΠΕΣΙΑΜΕΛ πτόλογο μοντάζ εξεζητημένα κάδρα, συνδιᾶστηκαν σε «ακου- στικὀ-οπτικἡ αντίστιξη» µε τη θαυμάσια σύνθεση του Προκό- πιεφ. Το κορύφωμα του θαυμᾶ- σιου αυτού ἔργου, η ἧττα των τευτόνων ιπποὶων στῃ λίμνη Πέϊίπους, εἶναι µια απο τις πιο τὲ- λειες περιόδους στην ιστορὶα του κινηματογράφου. Η αγάπη της πατρίδας δίνει φως στο µε- γαλύτερο µέρος της ταινίας, ὅπου η εκμηδένιση των τευτὸ- νων ἔχει πᾶρει ἑνα προφητικὸ νήμα. λικά ζωμὸ κότας. Σωτάρετε σε λίγο 2 ποτήρια ρύζι θούτυρο 2-3 λωρίδες μπεῖκον 5 φλυντζάνια ζωμό λεπιτὰ κομμένα λουκανικᾶκια κότας ' κομμένα, μανιταράᾶκια και λίγο 2-3 λωρίδες µπέικον μερικά λουκανικάκια μαϊντανό. ͵ Τα προσθἑτετε στο πιλᾶφι, τα μανιτάρια θάζετε σε τετράγωνο παῖρεξ και μαϊντανό τα πασπαλίζετε µε λἱγο τὺρι και 1)2 φλυνζτάνι τυρί παρµεζάνα ἡ λίγα μπαχαρικά. αλλο τυρὶ , διάφορα μπαχαρικά Ετοιμᾶζετε µια κρέμα πεσια- μἐλ και περιχύνετε την κρέμα πιλάφι και το πασπαλίζετε µε µπόλικο τυρὶ. Το θάζετε στον φούρνο για 30 λεπτά μέχρι να πάρει ενα καστανὸ χρώμα. Σερθΐρεται ζεστὸ σαν πρὠτο φαγητό. Υλικά για πεσιαμὲἑλ 1 κουταλιά θούτυρο 2 κουταλιὲς αλεύρι 3 ποτήρια γάλα Μέθοδος: Ετοιμάζετε το πιλᾶφι σας µε η Κυπριακή! ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Το αδύνατο Η νεαρή Φεύγει για τιν εξο- χἠ και η µητέρα της τής δίνει τις τελευταίες συμβουλές. Κοίΐταξε να διασκεδάσεις αλλά να εἶσαι Φρόνιµη. «Αυτό που µε συμβουλεύεις μαμά εἶναι αδύνατο. Η θα εἷ- μαι Φρόνιμη ἡ θα διασκεδά- σω. Υπο το άγρυπνο θλέμμα του Προέδρου της Κύπρου μιλά ο κ. Κυ- πριανού για να επαναλά- θει για πολλοστή φορά οτι «δεν θα απεµπολή- σουμε μας»... τα δικαιώµατα Το φίλμ του γάμου Ο γάμος εἶναι ἑνα Φίλμ ὁ- που ο σύζυγος εἶναι σεναρἱ- στας και σκηνοθέτης αλλά πάντοτε η σύζυγος ἔχει την ευθύνη τοῦ διαλόγου και ρυθ- μίζει τον ἠχο. Άδικα προσπαθούσε ὅικα- στἠς να συμφιλιώσει το αν- τρὀγυνο πού εἰχε παρουσια- στεὶ μπροστά του. -Τρία χρόνια κύριε δικαστή, Φώναζε η γυναΐκα µια χωριά- τισσα, ἆγρια και κακότροπη - τον πλένω τον αχαίρευτο κἀ- θε Σάββατο. -Μη Φωνᾶζεις κυρά µου, της συνέστησε ὁ δικαστής. Η παντρειά ἔχει καὶ υποχρώσεις. -Δεν το θέλω εξἀακολουθού- σε να φωνάζει η χωριάτισσα. -Δὲν ἔχει δίκιο τη μάλωσε πάλι το δικαστής. ᾿Αντρας του εἶναι και θα τον τρἰὶψεις και θα τον πλύνεις. Το πλύσιμο Ο κατηγορούμενος δεν έβγαζε μιλιά. Είχε μάλιστα σκυμμµένο το κεφἀἁλι., Ο δικαστής τον εἰχε λυπη- θεί και προσπαθούσε να βρεί τρόὀ- πο να τον δικαιολογήσει, -Παραδέχομαι κυρά µου, τής εἷ- πε, ότι τον πλένεις κάθε Σαββατὀ- βραδο, µα δεν εἶναι αυτός σοβα- ρὸς λόγος να θέλεις να τον χωρὶ- σεις. Εἶναι και παρά εἶναι κύριε δικα- στἠ, επἐµενε η χωριάτισσα και ξὲ- ρεις γιατί Γιατί το τελευταίο Σάβ- βατο πού κάθησα να τον πλύνω τον βρήκα πλυμένο. Κόρη σέ ώρα γάµου Οἱ γονείς συζητούν γιά τήν κόρη τους. Καί λέει ο πατέ- ρας. -- Ας µή βιαστούμε νά παν- τρέψουμµε τό κορίτσι µας. Κα- λύτερα νά περιμένουμε νά παρουσιαστεί ο κατάλληλος γαµπρός.... -- Γιατί ρωτά η σύζυγος. Ε- γώ περίµενα νά βρώ τόν κα- τάλληλο Εσύ παρουσιάστη- κες εσένα πήρα.... Τι ειρωνία πράγματι! Στην πλατεία Ελευθερίας, ο δεύτερος κατηγορούσε πρὀόπερσι τον πρώτο για ανι- κανότητα ενώπιον χιλιάδων λαού. Στις 28 Νοεμθρίου και ο πρώτος και ο δεύτερος θα ξεχάσουν την προ- πέρσυνη... παρεξήγηση, και µε «ομορφες» ομιλίες, θα πείσουν µε «μεγάλη ευκολία το «ντοπαρισμένο» ακροατήριο, οτι, ολα τα εκτὸς κοινοπραξίας κόμματα ειναι φασιστικἁ, μαυρομετωπικάἀ, μωσαϊκά κ.λ.π. Οἱ μάνα µου οἵ! Ο Θεός να µας ισσιέπει... .Ο κόσμος τὀχει τούμπανο... Υπάρχουν μηχανήματα για παρακολούθηση τωνν τηλεφώνων, αλλα δεν χρησιμοποιούνται, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών!... Η δήλωση δημιούργησε στη στήλη πολύ μεγάλη απορία, γιατί, οπως όλοι, νομίζαμε κι εμείς οἵ! τα µη” χανήµατα χρησιμοποιούνται! Και η απορία µας συνί- σταται στο εξἠς: Τι τα θἐλουν τα μηχανήματα αφου δεν τα χρησιμοποιούν Για ποιὀ σκοπό τα γυαλίζουν, τα λαδώνουν, τα κάνουν... τεκάλεμιτ Ψάχνοντας περισσότερο, θρήκαμε την απάντηση: Επειδή τα μηχανήματα αυτα ειναι ηλεκτρολογικής υφἠς και ηλεκτρονικής κατασκευῄς, το Υπουργείο Εσωτερικών τα χάρισε στο Υπουργείο Παιδείας µε ει- Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Αγλαντζιάς τιμά τα 4Ίχρονα ο υπού ΕΑΜ --ΕΛΑΣ Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝ-΄᾽ ΝΗΣΗ» Αγλατζιάς διοργανώνει αυριο Κυριακή στις 6 μ.µ. στο οἰκημα του εκδήλωση προς τιµή Των 41 χρο- νων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαμθάνει ομιλία απο τον κ. Τάκη Γεωργίου, απαγ- γελίες, αντάρτικα τραγούδια απο καλλιτέχνες του συλλόγου Και προθολή ταινίας Ἀικρου μήκους. δικἠ επιστολἠ στον κ. Κατσελλή! Αποτοτεπου ἑγινεη δωρεᾶ, θγήκε εγκύκλιος του κ. Κατσελλἠ και κάθε μέρα επισκέπτονται το γνωστό υπόγειο µε τα µηχανή- µατα δεκάδες μαθητές τών τεχνητὠν σχολών για εξἁ- σκηση στην ηλεκτρολογία και στην ηλεκτρονική... Ετσι τα µηχανήµατα παρακολούθησης επιτελούν... θεάρεστο έργο και εµεις μπορούμε στο εξής να λέμε οτιθέλουµε απο το τηλέφωνο. Κατα τα ἄλλα, οκόσµος τοχει τούμπανο οτι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα και ο κ. Βενιαμίν... κρυφό καμάρι! γ γ ἈΡίχουλα και κὀτες Ψίχουλα δίνει η ΕΟΚ στην Κύπρο και δεν δέχεται αύξηση του «κότα», γράφουν µε πηχυαίῖους τίτλους οι εφημερίδες! Ο κ. Ρολάνδης ἔγινε Τούρκος απο το θυμό του καιτα εἶπε ἔξω απο τα δόντια στους ευρω- παῖϊους συνεταίρους µας... Τι τα θέλετε οµως! Ο θυμµος και η οργἡ ἔρχονται κατὀπιν εορτῆς, γιατι ως τώρα τουλάχιστον η Κυ- ἩΑἉἉΑ ΧΑΑ ΑΧ Χ Ἀ μ, ΙΙ ΗΗΗΗΗ, ΑἉἈΑ ΧΑ ΧΧΧ ΧἉ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΗΜΕΡΑ α ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου -- 20 Απριλίου). Καλύτερα να απο- φύγετε σήµερα τις συζητ/σεις και τους διαπληκτισμοὺς για οικογενειακά θέµατα. Αποφύγε- τε τις έντονες συζητήσεις ιδιαί- τερα όταν οδηγείτε. Κάποια αᾱ- πρόὀοπτη επἰσκεψη θα.σας α- ναγκάσει να αναβαλετε τα σχέ- διὰ σας. Προγραμματίστε τα οικονομικά σας πα ΤΑΥΡΟΣ (21 Απριλίου -- 20 Μαΐου). Πρέπει να ξεκουρα- στείτε και να ηρεµήσετε. Όσοι έχετε τη δυνατότητα πηγαΐνετε µια εκδροµἠ, που θα σας βοη: θήσει να ζεχάσετε τα προβλή- µατά σας. Σε κάποιο ΟΙΚΟΥΕ- νειακό θέµα που σας απασχολεί απὀ καιρό θα υπάρξουν εξελί- ξεις. Τα αισθηµατικἁ σας είναι ευχάριστα. 'π. ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου -- 20 Ιουνίου). Δεν θα εἶναι πολὺ ευχάριστη η σημερινἠ μέρα για τά κοινωνικά και τα οικονομικά σας, Αποφύγετε τους καυγάδές µε συγγενικἀ ἡ και οιλικἀ σας πρὀσωπα. Οσοι ασχολείσθε µε καθιστικἡ δουλειά, πρέπει να κάνετε γυμναστικἡ α ΚΑΡΚΙΝΟΣ (21 Ιουνίου -- 20 Ιουλίου). Ασχοληθείτε µε τρν εαυτὸ σας και την υγεία σας που τον τελειταίο καιρό έχετε παραμελήσει. Ἡ διάθεσή σας είναι ευχάριστη. Αποούγε- τε τις συζητήσεις για θέµατα οικογενειακά, γιατι μπορεί να δημιουργηθοὺν παρεξηγήσεις. πα ΛΕΟΝ (21 Ιουλίου -- 21 Αυ- γούστου). Θα νιώσετε απογοή- τευση σήµερα εξαιτίας κάποιου κοινωνικού γεγονότος ἡ ατυχἠ- µατος. Ἡ µέρα προσοσέρεται για ξεκούραση και ηρεμία στο σπί- τι σας. Φροντίστε να απολαµ- βάνετε ό,τι έχετε και µην αγώ- νιάτε για να επιτύχετε κἀτι που προς το παρὀν δεν µπορείτε να το εξασφαλἰσετε. πα ΠΑΡΘΕΝΟΣ (22 Αυγουύ- στου -- 22 Σεπτεμβρίου). Θα σας καλέσουν σήµερα σε µια ενδιαφέρουσα κοινωνική εκδἠ- λωση. Αποφύγετε ὁσο γίνεται τα έξοδα. Μελετήστε τα Οικο- νομικά σας και ενεργήστε ανά- λογα. Θα συναντήσετε προβλή- µατα µε Το άμεσο οικογενειακό σας περιβάλλον. .στε τα ἐξοδἀ σας αλλά ΕΧΕΤΕ ΓΕΝΕΘΛΙΑ: Εωχάριστες καταστάσεις θα 6ας τονώσουν το ηθικό και θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε εμπιστοσύνη στον εαυτό ους. Τυχερή θα εἶναι ἡ φετινή χρονιά. α ΖΥΓΟΣ (23 Σεπτεμβρίου -- «23. Οκτωβρίου). Αποφύγετε κοινωνικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν ξαφνικά. Πρέπει να δουλέψετε για να προωθήσε- οτε κάποιο προσωπικὀὸ σας σχέ- διο. Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε καλή κατάσταση και µπορείτε να κάνετε άνετα τις αγορὲς σας. Όσοι ταξιδὲ- Ψουν να εἶναι προσεκτικοὶ. | α ΣΚΟΡΠΙΟΣ (23 Οκτωβρίου -- 22 Νοεμβρίου). Όσοι ταξιδέ- Ψετε σήµερα:να εἰστέ προσεκτι- κοί, για να µην σας συμβεί ατύχημα. Μην τρώτε και µην πίνετε σε µέρη που δεν ξέρετε καλά. Κάνετε προγράμματα για τις κινήσεις σας σήμερα. Θα δεχθείτε ξαφνικά µια ενδιαφὲ- ρουσα πρὀσκληση. α ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Ν ή --2! Δεκεμβρίου). Μη ον µια πρὀταση που θα σας κάνει κάποιος φίλος για συνεργασία οικονοµικής φύσης. Αποφύγετε να πάρετε βιαστικὲς αποφάσεις για σοβαρά θέµατα, γιατι αυτό θα εἶναι σε βάρος σας. Ξεκα- θαρίστε τη σχέση σας µε. κά- ποιο συγκεκριµένο άτομο. πα ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμ- βρίου -- Ι9 Ιανουαρίου). Ἡ συντηρητικότητα ποτὲ δεν ἑ- βλαψε κανένα. Χωρίς λοιπόν να φτάνετε στα ἀκρα, περιορὶ- «και τις απαιτήσεις σας. Μην αρνηθείτε τη συμβουλή ἡ τη βοήθειἁ σας σε κάποιο πρόσωπο που ἐχει ανάγκη. α ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίοι -ιβφ (ου). Όσοι τα- ξιδέψουν σήµερα να εἶναι ὁσο͵ γΐνεται προσεκτικοὶ. Συζητή- σεις µε φιλικἀ πρόσωπα θα γί- νουν αιτία να χαλάσει η διάθέ- σἠ σας. Έχετε την τάση να εξομολογείστε αυτὸ που σκέ- πτεστε, αλλά αυτὸ δεν επιτρὲ- πεται σε όλες τις περιπτώσεις, απ ΙΧΘΕΙΣ(Ι9 ίου -- 20 Μαρτίου). Οσοι δουλέψετε σήµερα να εἶστε προσεκτικοί, γιατι μπορεί να κάνετε λάθος µε σοβαρὲς επιπτώσεις. Ευχάρι- στα περάσουν ὁσοι κάνουν κάποιο κοντινὀ ταξίδι παρέα µε το πρόσωπο που τοὺς ενδιαφέ- ρει. Θα βρείτε τη λύση για κάποιο πρόβλημα που σας α- πασχολεί απὀ καιρὀ. πριακἡ Κυθέρνηση οδηγούσε την κυπριακἡ οικονομία µε ξἔφρενη ταχύτητα στις αγκἆᾶλες της ΕΟΚ, αγνοά- ντας τις προειδοποιῆσεις οτι οι εταϊροιτης Ευρώπης θα µας... στραγγαλίσουν. Το ΔΗΚΟ μᾶλιστα ψῆφισε εναντίον του ΑΚΕΛ στη Βουλή πάνω στο θέμα και οι θουλευτὲς του ξελαρυγγίστηκαν για να µας πείσουν οτιη ΕΟΚ ειναι... το λιμανάκι της ευτυχίας και ευημε- ερίας των Κυπρίων! Τώρα τι γινεται µε τα ψίχουλα Απλούστατα: Θα τα φάν οικότες που πὶστεψαν οτιη ΕΟΚ ειναιο... εθνικὸς μας ευεργέτης και ψήφισαν εκείνους που το διακή- κ ρυσσαν στη «διαπασώὠν»... Ετσι κκελὲ, ἔτσι ξιουράφι θέλει... Ανησυχἰες... Οι εργοδότες ανησυχούν για αυξήσεις μισθών και ηµερομισθἰων και θεωρούν οτι θρἰσκονται!σε πολυ ψηλά επίπεδα, γράφουν οἱ εφημερίδες... Η ειδηση µας σύγχισε κάπως, γιατι θγήκε λίγες µονο μέρες ὑστερα απο την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ που ἔλεγε πως για μερικούς εργαζόμενους δόθηκαν απα- ράδεκτα ψηλοί μισθοί! (Ειναι η ανακοίνωση που έκανε τη ΣΕΚ να θυμώσει και την ΠΕΟ να... σωπήσει!). ΤΙ στο καλὀ συµθαϊνει Ἡ οι εργοδότες διαθρώθη- καν αΠο το κοµµουνιστικο µικρόθιο ἡ μερικοὶ µέσα στο ΑΚΕΛ ξεχάστηκαν προς στιγµήν και μίλησαν ως... ερ- γοδότες! Ο συντάκτης της στήλης δεν μπόρεσε να ξεδιαλύνει το μυστἠριο! Ετσι οι ανησυχίες συνεχίζονται και κο- ρυφώνονται, γιατι εἰτε οἱ εργοδότες κάνουν λάθος ειτε το ΑΚΕΛ ξεχάστηκε, η... δαμόκλειος σπάθη ειναι πάνω απο τα κεφάλια των υπαλλήλων... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥ. Βασιλείου Στροθόὀλου ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4 ΑΒ (απέναντι απὀ το Γ΄ Δημοτικό Στροθόὀλου) ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ µ.µ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΜΠΟΛΑ .. ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ -. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΕΣ «ΝΕΦΤΑ» «Οδός Κολοκοτρώνη Νο 32 Άγιος Δομέτιος -- Λευκωσία ΤΗΛ. 61821 Σἀθθατο, 30 Οκτωθρίου 1982 Γ ο ----ᾱ------------- νο ο το νο ο λ τ λ 1 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ Το ὀργανο της ακροδεξιὰς καιτης αντίδρασης στην Κύπρο, η περιθόητη «Σημερινή», ξεσπά- θωσε εναντίον δηµοκράτη και Προοδευτικού Καθηγητἠ του Παγκυπρίου Γυμνασίου, γιατί εἰχε την τόλμη και την παρρησία να σταθεἰ ενώ- πιον των μαθητὠν του εν λόγω σχολείου, κατά το σχολικὀ εορτασμό της ὀδης Οκτωθρἰου και της Εθνικής Αντίστασης και «να πεὶ τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη». Και ενώ ὁλοι οι δημοκρατικοί καθηγητέὲς του Παγκυπρίου Γυμνασίου ἐσπευδαν µε συγκίνηση και ενθουσιασμό να δώσουν Τα θερμά τους συγ- χαρητήρια στον καθηγητἠ που τόλμησε, ἐστω και τώρα, να παρουσιάσει τα γεγονότα του Επους του 40 και της Εθνικἠς Αντίστασης στις ορθές τους και πραγματικὲς τους διαστάσεις, η «Σημερινή», η εφημερίδα που συλλογάται ελεύ- θερα και καλά, ωρύεται και ζητά την κεφαλή του καθηγητή επι πινάκι. Σε αντίθεση µε τη γενικἡ επιδοκιµασἰία και (κανοποἱηση, η εφημερίδα του κατεστημένου και της οπισθοδρόµησης «ανίχνευσε» πρωτο- φανὲές σκάνδαλο και «αλγεινές Καὶ εντονες αντιδράσεις σε προσκεκλημένους, καθηγητές και μαθητές»! Ειλικρινά, αὐτὸ που δεν µπορέσαµε να κατα- λάθουμµε εἶναι το τι επίµεπτο και αξιοκατάκριτο περιέχει η ομιλία σκάνδαλο κατά τη «Σημερινή». Η µήπως η «Σημερινή» Ηρωδιάδα μαίνεται, γιατί ο εν λόγω καθηγητής εµαστίγωσε ανηλεώς το δικτάτορα Μεταξά και Το φαυλο του καθεστώς της 4ης Αυγούστου Η ενοχλήθηκε και θίγηκε ἦ αµετρος εθνικοφροσύνη της απο την εξύμνηση της Εθνικής Αντἰστασης της Ελλάδας Αυτά όλα όμως, τόσο η καταδίκη του Μεταξά ως δικτάτορα όσο και η εξύμνηση και η αναγνώ- ριση της Εθνικής αντίστασης εἶναι θέσεις της «Ελληνικής Βουλής και της δηµοκρατικἠς σοσια- λιστικἠς Κυθέρνησης της Ελλάδας, καιτου ἴδιου του Πρωθυπουργούτης κ. Αντρέα Παπαντρέου. Εἰναι η ιστορική αλήθεια που καθιερώθηκε ὕστερα απο χρὀνια θιασμού της απο τις κυθερ- νήσεις της Δεξιάς. 3 Ἐεχνά, ὅπως φαΐνεται η «Σημερινή» πως η εποχήπου μπορούσε να ρἶχνει στάχτη στα µάτια (του κόσμου, Πέρασε ανεπιστρεπτί. Ξεχνάπως ο Λαός της Κύπρου, δοκιμάστηκε στο αμόνι µιας τουρκικἠς εισθολἠς και ενὸς παρανοϊκού και εγκληματικοὺ Πραξικοπήµατος. Και ανταριά- στηκε, γιατὶ τόλμησε ἑνας καθηγητής να πεἰ στους μαθητές πὠς οἱ δικτάτορες «εἶναι οι κα- ταστροφείὶς του έθνους και οι υπονομευτές του κράτους. Εἶναι οι εγκληματίες καταπατητὲς των δικαιωμάτων του λαού και οι αδἰστακτοι καταδό- τες της πατρίδας τους». | Αυτό που ενόχλησε την εν λόγω εφημερίδα, εἶναι οπὠσδήποτε η προσπάθεια κάποιου καθη-. γητἠ ν᾿ ανοἰξη τα μάτια των μαθητών του καινα τους ανασύρει απο τα μαύρα σκοτάδια, στα : οποία Τους΄ερίξαν εδὠ και Τόσα χρόνια η Αντὶ- ὅραση και η Διαστρέθλωση της Ιστορίας. Η ιστορικἠ δικαΐωση και η πολιτικοιδεολογικἠ υποστήριξη που επιχειρεἰ η «Σημερινή» για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, εἶναι ἑκδηλη όσο και αν προσπαθεἰ να κρυφτεί πίσω απο Το .δά- κτυλο της. Ενοχλήθηκε η εφημερίδα, γιατί ενας καθηγητής εἶπε στους μαθητές πως δεν µπορεὶ ο Ιωάννης Μεταξάς, που ἦταν δικτάτορας να θεωρείται ο ενσαρκωτής των οραματισμών και των πόθων του λαού. Ενοχλήθηκε η «Σημερινή» επειδἠ άναφερε ο Καθηγητής ὁτι «Ίσως εἶναι η πρὠτη φορά που τιμούμε τον τιτάνιο εκείνο αγώνα των Ελλήνων στις ορθὲς του διαστά- σεις». Ενοχλήθηκε, γιατἰ ανάφερε ο καθηγητἠς πως οἱ δικτότορες καπηλεύονται και εκµεταλ- λεύονται τα εθνικἁ και θρησκευτικἁά σύμθολα. Και μένει τώρα να θρεἰτε τι κανει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, για να θρείτε και τι πρεσθεύει η «Σημερινή». Την παραδίνουµε στο αλάθητο κρι- τὴριο του λαοῦ... ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Το µόνο σηµείο που θρἠκε για να επικρίνει η Ελευθεροτυπία απο την ομιλία του Γ.Γ. της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ειναι η δήλωση του πως το 1974 φυ- γαδεύτηκαν ποσά 800 εκατομμµυρἰων λιρών. Δεν ειµαστε σε θέση να κρίνουµε αν ο κ. Ιακώδου υπερθάἀλλει. Γι’ αυτο μπορούν να µας ενηµερώ- σουν οἱ αρμόδιες κυθερνητικὲς υπηρεσἰες. Αν οµως η Ελευθεροτυπία ειλικρινά πιστευει πως δεν φυγαδεύτηκαν τεράστια ποσά απο τους κε- φαλαιούχους, την εποχἠ που οἱ υπάλληλοι δέὲ- Χτηκαν πρόθυμα περικοπἠ των απολαθὠν τους κατα 2056, τοτε ζει στα σύννεφα. Δεν υπονο- μεύει την οικονομἰα αυτος που αποκαλύπτει την αλήθεια, αλλα αυτος που την αποκρύπτει. Στο μεταξύ περιμένουμε απο την εφημερίδα του ΔΗΚΟ απάντηση σ’ όλα τα σηµεία της οµι- λίας του κ. Ιακώθου και που αποκαλύπτουν την ανικανότητα της Κυθέρνησης του κ. Κυπριανου σ᾿ όλη της την μεγαλοπρέπεια.’ Θ'γίο απα Ριδοϊἱθίοη ΚΙΚΑ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ε.Α.Ὀ.Ο., Μ.Ε.Ὀ.Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Μέγαρον Καρίδερς Νικοδήμου Μυλωνά Νο 40 ΛΑΡΝΑΚΑ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ η Κυπριακή σελ. 3 Η τάξη των δημοσίων υπαλλήλων αντιμετωπίζει σήµερα µια χωρίς προηγούμενο επίθεση τόσο απο ΤΟ µεγάλο κεφάλαιο όσο κα! απο κύκλους της αρι- στερός, που ενώθηκαν σε µια αφύσικη συμμαχία γ/α να κτυπήσουν τις κστακτήσεις Της που δίκαια κέρδισε σε σκληρούς αγώνες και σε συνεργασίαµε τίς άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η τάξη αυτη ήταν πόντα ο στόχος µερικών που µε τη νοοτροπία κακού εργοδότη και γενικεύοντας μεμονωμένα πε- ριστατικἀ, κατηγορούν συλλήβδην πως «τους πλη- ῥρώνουμε χωρις να εργάζονται!» και άλλα παρόμοια! Αυτη τη Φορά οµως πρόκειται για µ!α συστηµατική εκστρατεία που σκοπό έχει να στρέψει Την κοινή στη ρόχη τους την ευθύνη για όλα Τα κακά Της ΟΙΚΟ- νοµίας και την ελαττωµατική Λειτουργία του κρατι- κού μηχανισμού. Δεν µας ξενίζει η επίθεση απο µέρους του ΚΕΒΕ που στο κάτω-κάτω υποστηρίζει Τα ὁικά του συμφέροντα. Όταν οµως επαναλαµβά- νει τα ἶδια κα! το κοµµα της εργατικής τάξης τότε δεν ξέρουμε ΤΙ να σκεφτούμε. Προβάλλονται σήµερα οἱ Ισχυρισµοί πως οἱ απο- λαβές των δηµόσιων υπαλλήλων είναι ηγεµονικές και δυσανάλογες προς Το εθνικό εισόόηµα καπως, ούτε Λ/γο ουτε πολύ, απ᾿ αυτό ξεκινούν τα ΟΙκΟνο- µικά µας προβλήµατα και η εΛΛλε/ψη κεφαλαίων για παραγωγικά έργα. Κατηγορείται η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. για ᾿ ἑλλειφη ευθύνης στις διεκδικήσεις της. Ο! ανεύθυ- νο! αυτοί Ισχυρισµοί συνοδεύονται µε διᾶστρέ: βλωση των γεγονότων κα δεν στηρίζονται σε µια λογική ανάλυση. Αποστομωγτική απάντηση έδωσε η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στα πρόσφατα σονοκο/νωθένγα και ψηφίσματα Της καθώς και στην ομιλία του Γενικού Γραμμστέα Της στη σύσκεψη στελεχών που έγινε στις 26. 10.82. Στο σημερινό και στο επόμενο άρ- θρο 6ᾳ. προσπαθήσουμε να δώσουμε µια εικόνα γνώμη εναντίον των υπαλλήλων, Φορτώνοντας της πραγματικής κατόστασης βασισµένης σε αρ!θ- µούς και γεγονότα που αντικρούουν τους ανεύθυ- νους Ισχυρισμούς. Μ Πιο χαμηλή θέση στη δημόσια υπηρεσία είναι αυτη του κλητήρα που αν ποτε πόρε! προαγωγή και φτάσει στο ανώτατο όριο της κλίµακας θα έχει συ- νολικές απολαβές ύστερα απο 20-30 χρόνια υπη- ρεσίας περ! τις 3200 Αίρες το χρόνο. Σ αυτές περι- λαμβάνεται το τιµαρ/θµ!κό επίδοµα και ο 13ος µι- σθός. Μετα την αφαίρεση του Φόρου εισοδήματος του µένουν περίπου 2800 λίρες. Η ανώτατη θέση είνα! αυτη του Διευθυντού Τµήµατος που θὰ πό- ῥρε!, ίσως στα 50 Του χρόνια ή κα! αργότερα, 11500 λίρες το χρόνο ή, αφού αφαιρεθε! ο Φόρος, 7000 Αίρες. Ο αριθµός των διευθυντών δεν ξε- περνά τους 40-50. ΓΙ αυτές τις θέσεις, οπως σε πολλές κατώτερες, απαιτείτα! δίπλωμα πανεπηστη- µίου κα πολλές Φορές δοκτορότο, δηλαδή σπαι- τούνται σπουδές διαρκείας 7-8 χρόνων. Εκτός απ᾿ αυτούς υπάρχουν κάπου 12 Γενικοί Διευθυντές που παίρνουν περι! τις 1000 Αίρες περισσότερα απο τους Διευθυντές και ο! θέσεις του Γενικου Ει- σαγγελέα κα Του Προέδρου και Των µελών του Α- νωτάτου Δικαστηρίου µε πολύ υψηλότερες απολα- βές. Ο µέσος όρος των ακαθάρ/ιστων απολαβών Των δημοσίων υπαλλήλων είναι 5500 Αἱίρες. Αρκε- τοί ειδικευμένο! τεχνίτες στον ͵ὅκυτικό τοµέσ παίρ- νουν τα ίδια κα! περισσότερα. Δεν πιστεύσυµε να υπάρχε! Λογικός κα! αµερόληπτος άνθρωπος που να ισχυριστεί πως οι απολαβές Των όημοσίων υ- παλλήλων απο τους κλητήρες ως τους ὁπευθυντές είναι υπερβολικο(. : Τι γίνετα! οµως µετις υπερωρίες γΙσ τις οποίες γί- νετα! τόσος θόρυβος καπου ανεβάζουν τις αποΛλα- βές ορισμένων υπαλλήλων σε 18-20, 000 Λίρες το χρόνο Ο Γ.Γ. της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. έδωσε ψια σαφή α- πόντηση. Η κυβέρνηση ωφελείτα! οΙκονοµικά απο τις υπερωρίες γΙάΤ/ κάµνε! τη δουλειά της µε Λιγό- τερο προσωπικό χωρις να επιβαρύνεται µε επιπρό- σθετες συντάξεις κΑπ και εισπράττει σπο αυτούς που εξυπηρετούνται, (π.χ. στα Λιμάνια, πολυ πε- ρισσότερα απ᾿ οΤ/ πληρώνει! ενω παίρνει πίσω απο Τον υπάλληλο σα Φόρο εισοδήματος τα 6096 των όσων πληρώνει. Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. επιμένει στην πρόσληψη περισσοτέρων υπαλλήλων για να µειω- θούν στο ελάχιστο Οἱ υπερωρίες και να µην αναγ- κάζοντα! µερικοί υπάλληλοι να εργάζονται 60-70 ώρες τη βδομάδα, αντι Τις κανονικές 35 ώρες. Σ᾽ αυτο, συμφωνούν και ο! υπάλληλο! που υποτίθεν- τα! πως ωυφελούνται απο τις υπερωρίες. Στην κυ- Αβέρνηση πρέπει νἀ αποταθούν όσοι ιαμαρτύρον- ΤΟ! γισ Τα υπέρογκα κέρόη Των υπαλλήλων απο τις υπερωρίες. Όσο οµως συτές συνεχίζονται είναι ε- ξωφρεν]ικό να διαμαρτύρεται ένα κόμμα της εργατι- κής τάξης γ/᾽ αυτο το θεσµό που αποτελεί αναφα(- ῥετο ὀικσίωμα όλων των εργατούὐπαλλήλων και όχι μονο Των όημοσίων υπαλλήλων. Γρόφουν επίσης πως ο! αυξήσεις που ὀόθηκαν στους δημόσιους υπαλλήλους στα τελευταία τρία χρόνια είναι αδικαιολόγητα ψηλές. Αυτές συμπο- σούντα! σε 14056 αύξηση στο βασικό µισθό λόγω της κατα κεφαλή αύξησης Του εθνικου εισοδήµα- τος κα! σε µια αύξηση 3096 λόγω του πληθωρι- σμµού. Ο: περισσότερο! εργατοὐπάλληλο! πήραν τήν ἴδια ή µεγαλύτερη αύξηση. Η πραγματική οµως αύξηση Της αγοραστικής δύναμης αποτο 1978 ως Το 1982 είναι µόνο 1 1356 αν υπολογιστούν ο κα- θαρές απολαβές σε σταθερές τιµές. Η ὀιαπίστωση του κ. Ισκώβου πως, παρα Το τιµαρ/θµικό επίδομα, ο πληθωρισμός επηρέασε τους όημόσιους υπαλλή- . Άους (κα! ὀχ' µόνο αυτούς) στο δυσμενέστερο εἰ- να! πέρα για πέρα σωστή, γιατι το επίδοµα αναθεω- ρείτα! κάθε έξη µήνες και οι Φορολογικοί συντεΛλε- στές σε πολυ πιο αραιό διαστήματα, ενω στο µετα- ξύ Το πραγµατικό εισόδημα μειώνεται. Η Χαραυγή - οµως προβάλλει αυτη τη διαπίστωση σαν απλό |- σχυρισµό του κ. Ιακώβου. Αν διαφωνεί ας µας πει τους λόγους. Για να στηριχθε! το επιχείρημα πως οἱ µισθοί των δημοσίων υπαλλήλων εινα! απαράδεκτα υψη- λοι γίνετα! σύγκριση µε τους μισθούς των Ιό(ωτι- κὠν υπαλλήλων. Η σύγκριση οµως δεν ευσταθει. Στις µεγόλες επιχειρήσεις ο) µισθοί του δ/οικηΤ/κου και ανωτέρου τεχν/ικου προσωπικου είναι κατά κα- νόνσ ανώτερο! απ᾿ αυτους που παίρνουν ο! ανώτα- ΤΟΙ κρατικοί λειτουργοί. Σε κατώτερες οµως θέσεις και σε µικρές επιχειρήσεις οι απολαβές των υπαλ- Λήλων ειναι γενικά πολυ χαμηλές. Αυτο οφείλεται στη µεγάλη σνερ/ῄία που επικρατε! Ιδιαίτερα ανάµε- σα στους επιστήμονες κα! που την εκµεταλλεύον- ται οἱ επιχειρηµστίες για να ρίξουν τους μισθούς. Η ανεργία ειναι ένα δοκιμασμένο όπλο στα χέρια του κεφαλαίου εναντίον της εργατοὐπαλληλικής τάξης, προβολή όµως αυτου του παράγοντα σπο µέρους του κοµµατος της εργατ/κης τάξης γ/α να κτυπήσει τους δημοσίους υπαλλήλους ειναι κάτι που δεν ξέ- ρουµε πως να το χαρακτηρίσουµε. Η ὁημοκοπία αυτη γίνεται ακόµα πιο απαράδεκτη οταν προσπα- θε! να εκµεταλλευθει το δράμα των ανέργων επι- στηµόνων κα! να Τους κάνει να πιστέφουν πως ον πέσουν οἱ μισθοί θα δημιουργηθούν πολλές και- νούργιες θέσεις στη δηµόσια υπηρεσία που θα α- παμβλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας! ΣΤο επόμενο µας άρβρο Θα επανέλδουµε σ᾽ αυτο ΤΟ θέµα µαζ! µε άλλα σοβαρό θέµατα που περιέ- χόνται στην απάντηση της ΓΠΑ.ΣΥ.Λ. Υ. και στην ο- µιλία του Γενικου Γραμμστέα της. :. Άνω: Αρµατα µάχης ΑΜΧ-30 σε εντυπωσιακό σχηματισμό κατά την παρέλαση στη Θἐσσαλονίκη. Κάτω αριστερά: Ο πρὀεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας . κ. Κ. Καραμανλής στην πα- ρέλαση της Θεσσαλονίκης. Κάτω δεξιά: Ο πρωθυπουρ- γόὸς κ. Α. Παπανδρέου κατα- θέτει, μετά τη δοξολογία, στεφάνι στον ΆΑγνωστο Στρατιώτη. ο ΗΒ μεγάλη γιορτή γιά -- τη νίκη κατά τού φασισµου ΟΦΕΛΙΠΕ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ Ο Φελίπε Γκονζάλες. που γῖνε- ται τῶρα ο νεότερος ηγέτης της Ευρώπης - ειναι μόλις 40 ετὼν -- : ειναιο μόνος απο τους ἰσπανοὺς πολιτικούς ηγέτες που γεννῆ- θηκε µετα τον εμφύλιο πόλεμο στην πατρὶδα του. Σε ὀσους του θυμίζουν οτι ει- ναι πολύ νὲος απαντὰ: «Μην ξε- χνᾶτε οτι ἤμουν στον αντιδικτα- τορικὸ αγώνα πριν απο εἶκοσι χρόνια, Εχω πεῖσμα δημοκρατίας ὅσο λίγοι», Απλὸς στους τρόπους και στο ντύσιμο, ο Γκονζάλες θα εγκαι- νιᾶσει ὅπως πιστεύεται ἑνα εν- τελὠς νὲο στύλ ἄσκησης της εξουσίας χωρις την αυστηρή τυ- πικότητα που χαρακτήριζε τις προηγούμενες κυθερνἠήσεις. Προσεκτικὸς στις διακηρύξεις και τις υποσχὲσεις του, ο «Φε- λίπε», οπως απλᾶτον αποκαλούν οι Ισπανοί δεν προτίθεται, σε πρὠτη φάση να προχωρήσει σε πολλὲς εθνικοποιῆσεις, και σκο- πεύει να τηρῆσει, τουλάχιστον αρχικᾶ, πολιτικἠ «θολιδοσκόπη- σης», ακόµη και σε πολλὰ απο τα εξωτερικᾶ θέµατα που απασχο- λοῦύν την Ισπανία. Ο Φελίπε Γκονζάλες δεν έχει υποσχεθει ρητά οτι θα εθνικο- ποιῆσει παρα µὸνο την ηλε- κτρικὴ εταιρεία, που σήµερα εἷ- ναι ουσιαστικἁ η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ισπανία και επηρεᾶζει θαθειὰ τη θιοµηχα- νικἡ της ανάπτυξη. Σε ερὠτηση αν θα θίξει τους πλούσιους, ο Γκονζᾶλες απᾶ- ντησε αυτες τις µέρες: «Οχι ακριθώς, εκεϊνο που επι- διώκουμε ειναι να «...απαλλα: γούμε απο τους φτωχούς». Γιὸς ενος γαλατἀ.ο Γκονζάλες γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1942 στη Σεθίἰλλη, και αρχικὰ σποῦ- δασε σε ἱερατικὴ Σχολῆ για να γίνει παπας, αλλα αργότερα με- ταπῄδησε στα νομικά. Στο παρᾶ- νοµο σοσιαλιστικὸὀὸ κίνημα της νεολαίας προσχώρησε το 1962 µετο ψευδώνυμο «Ισίδωρος».Οι προσπᾶθειες του για την ανα- ζωογόνηση του κόμματος τον ἔφεραν σε αντίθεση µε Την τότε εξδριστη (στη Γαλλία) ηγεσία των σοσιαλιστών, αλλα το 1974, το ἴδιο το κόμμα εξέλεξε αυτον ως αρχηγό. : Το κὀμμα νοµιµοποιήθηκε µετα το θάνατο του Φράνκο το 1975, και στο πρὠτο κομματικὸ συνἑδριο επικυρώθηκε η εκλογή του Γκονζᾶλες και το σοσιαλι- στικό κόμμα εξελίχθηκε στην υπ' αριθμὸν ἕνα αντιπολιτευτική Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ δύναμη στην ἰσπανία. Το 19798, επι τέσσερεις µῆνες µετα το συνέἑδριο του, το κόμμα κλυδωνίστηκε ἁσχημα λόγω της διαμάχης που ξέσπασε για το αν ἔπρεπε να διατηρηθει η «προσή- λωση στον μαρξισμό». Τελικα επικράτησε η ἄποψη του Γκον- ζάλες, και οι αναφορὲς στο µαρ- ξισμὸ εγκαταλεϊφθπκαν, αν µη τι ἄλλο, για να µην τρομᾶζουν οι αστοὶ που θᾳ ἤθελαν να υποστη- ρίξουν το πρὀγραμµα του κὀμ- ματος. Απο το το 1981 ο Γκονζᾶλες ασκούσε μετριοπαθή αλλα συ- νεπή αντιπολίτευση. Μόλιςομως αποσύρθηκαν οι κεντρῶοι απο την κυθέρνηση, καιο Κάλθο Σο- τέἐλο αδυνᾶτιζε πλὲον επικὶν- δυνα, ἦταν αυτος που ζήτησε να γίνουν πρόωρες εκλογὲς--γιανα γίνει τελικά και ο νικητῆς, µε τη ψήφο του λαοῦ Ο Συνεργατισμὸς καὶ οι ευθύνες τής Κυθέρνησης Απο τη μέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα ἔκθεση της Ἐρευνη- τικἠς Ἐπιτροπής για τον Συνεργα- τισµὀ ἄρχισε µια ἔντονη εκστρα- τεία ἆπτο τα ὀργανα της κοινοαπρα- ξίας µε σκοπὸ, οχι µόνο να απαλ- λάξει την κυθέρνηση αποτις ευθύ- νεςτης για την κατάσταση στο Συ- «νεργατισμὀ, αλλα ακόµα να την εξυµνήσει για τις ενέργειες που πἠρε για την εξυγίανση τους. Δυστυχώς για την κοινοπραξία τα γεγονδτα την διαφεύδουν.᾿ Δεν μπορεῖ να αρνηθεί εναςπως η κρίση του συνεργατισμού άρχισε απο τα μὲσα της δεκαετίας του '60 οταν µε την ανοχή της κυθέρνησης και ιδιαίτερα των Ὑπουθγών εµ- πορἰου και Βιομηχανίας αφέθηκε ο κ. Αξίνας που δεν ἦταν παρά απλὸς Τμηματάρχης του Ύπουρ- γείου, να ενεργε σαν Γενικὸς Διευθυντής ολων των Συνεργατι- κὠν Επιχειρήσεων και να παρα- θαΐνει συστηματικἁ τους νόμους και κανονισμούς που διἔπουν τον Συνεργατισμὀ. Ευθύνη γι αυτὸ φἑρουν και τα πρὀσώπα και οργα- γνώσεις που θοηθήθηκαν απο του κ. Αξίνα και ἔγιναν πιστοὶ υπο- στηρικτὲς τον. Όμως η μεγαλὺ- τέρη καταστροφή ἔγινε µετα το 1977 οταν πισ ἧταν πρὀεδρος ο κ. Κυπριανού. Ίο καὶριο πλήγμα κατα του συνεργατισμού ἦταν η ἵδρυση των Κεντρικών Βιοµηχα- νιών που οπως αναφἑρεται στην εχθεση της Ερευνητικής Επιτρο- πῆς «προχώρησαν µε ασυνήθιστη σπουδή», «με χρηματοδότηση ὁα- εσικά αποτην Σ.Κ.Τ.» και χωρὶςνα καμιά µελέτη θιωσηµότητας στην ανέγερση οκτὠ μεγάλων 6ιοµηχα- νικὠν μονάδων. Η ἱδρυση των Κε. υτρικώὠν Βιομηχανιών Ίχρονολο- γείται απο την 1.6.76, δηλαδή ενα χρόνο πριν γίνει πρὀεδρος ο κ. Κυπριανού. Όμως η χρηµατοδὺ- τηση τους συνεχίστηκε ως το 1980 ενώ αποτο 1978 εἶχαν δηµιουργη- θεἰ σοθαρὲς αμφιθολίες ως προς την θιωσιµότητα τους. Λόγω κυ- θίως των δανείων που εξέδωσε η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα στις Κεντρικὲς Βιομηχανίες και. σε μικρότερο θαθμὸ, σε ἄάλλους συνεργατικούς οργανισμούς, η Ἱράπεζα άρχισε να αντιμετωπίζει τεράστια προθλήµατα ρευστότη- τας. Στις 31.δ.78 ο Διοικητής τῃς Κεντρικής Τραπέζης κ. Χρ. Σέε- φανή προειδοποίησε την κυθὲρ- γηση γιατις δυσκολίεςτης Κ.Σ.Τ. και τις δ.11.78 ανάφερε πως υπήρχε πιθανότητα επικείµενης ατώχενσης της. Ενώ η αλόγιστη σπατάλη, οπως την χαρακτηρίδει η ἔκθεση, για της µη θιώσιµες Κεντρικές Βιοµη- χανἰες εἶναι η κυριώτερη αιτίατης κρίσης του συνεργατισμού, η κα- τασταση επεδεινώθηκε σημαντικά. απο τις συνεχιξόµενες δημιὲς των περισσοτέρων τριτοθάθµιων συ- γεργατικὠν εταιρειών. Αρκετὶς απ’ αὐτὲς χαρακτηρἰότηκαν αργὸ- τερα «πο την επιτροπή και απο ελεγκτὲς µη θιώσιμες ενω πολλές θευρήθηκαν θιώσιµες ὕστερα απο κατάλληλη αναδιοργάνωση και κάτω απο καλή διαχείρηση. Τρείς απ᾿ αυτὲς ιδρύθηκαν µέσα στο 1979, δύο χρθόνια µετα την εκλογή του κ. Κυπριανού. Ἡ δα- φειοδότηση αυτών των εταιρειών επεδείνωσε την κατάσταση της Κκ.Σ.Τ. Ἡ ἐκθεση αναφἑρει πως το 1980 τα επισφαλή χρέη για τα δά- γεια 8 εταιρειών απο την Κ.Σ.Τ. ἦταν 29.5 εκατομμύρια λίρες απο τα οποία 15.6 εκατομμύρια τα χρωστούσαν οι Κεντρικὲς διοµη- χανἰες. Στο μεταδὺ η κατάσταση συνέχισε και συνεχίζει να χειροτε- θεύει και κάθε µέρα.που περνά σηµαίνει ζημιά δεκαδων χιλάδων λιρών για τον Συνεργατισμὀὸ και την οικονομία του τότου. Αν η κυ- θέρνηση ενεργούσε ἐγκαιῤα και αποτελεσματικἁἀ μόλις πήρε τις προειδοποιήσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, οι ζημιὲςθα περιορίζονταν σημαντικἁ και ο συνεργατισμὸς µετην θοήθεια της κυθέρνησης θα εἰχε ορθοποδίσει. Μονο περι το τέλος του 1979 αφού διέρρενσαν οἱ εχθἑσεις της Κεντρικής Τράπεζας και ο κίνδυ- νος κατάρρευσης του συνεργατι- σμοὺ ἦταν πια κοινὸ μνυστικὸ, ἀναγκάστηκε ο κ. Κυπριανοὺ να πάρει ορισμένα ημµίµετρα. Το σ---- Τοῦ κ. Αντρέα Κωνσταντινίδη ----η Ὑπουργικὸ Συμύούλιο πὴρε τότε οµοφώνη απὀφαση να θὲσει τον κ. Αζἰνα σεδιαθεσιµότητα. Σύντομα Ἠ απόφαση ανατράπηκε απο τον ἰδιο του κ. Κυπριανού που ὕστερα απο σκανδαλώδη επἐµθαση του Αρχιεπισκόπου πέτυχε να θγεί νέα απύφαση απο το Υπουργικό Συµ- θούλιο, µε την οποἱα διορίζονταν τρία πρόσωπα για να ελέγχουν τις αυᾶξεις του κ. Αξίνα. Με την απόκαση αντῇ διαφώνησαν τρεὶς υπουργοί. Έπρεπε να περάσουν πολλοί µήνες για νατεθεί οκ. Αξί- νας σε διαθεσιμὀτητἁὰ και να δια- ταχθεὶ η διεξαγωγή έρευνας γιατο Συνεργατισμὀ. Ἡ ἔκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής που διο- οἶστηκε τον Ιούλιο του 1990 υΌπο- θλήθηκε τον Οκτώὠθρη του 1981 αλλα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα απο την κυθέρνηση παρὰ ενα χθόνο αργότερα. «Το ἔργο της επιτροπής ἤταν πο- λύτιμο. Η κυθέρνηση. οµως εἶχε μπροστά της αρκετά δεδοµέναπου της επέτρεπαν να πάρει, πολὺ πριν υποθληθεῖ η ἔκθεση, οριὀμὲνα μὲ- τρα που θα μετρίἰαζαν σηµαντικἁ τις ζημιές και θα επέτρεταν σε πολλὲς διώσιμες θιοµηχανἰες να ορθοποδήσουν. Αντί να το κάνει, αφήσε την υπόθεση να χρονίἰσει κα τις ζημιές να συσσωρεύονται ::ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΠΡΕΣΒΗ κ. Κ. ΛΕΒΕΝΤΗ. .... ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΟΥΝΕΣΚΟ Πρὲ- σθης κ. Κωνσταντίνος Λεθέντης εισέφερε ποσὸ Στ. Λ.6.000 για την ανανέωση της µόνιµης Κυ- πριακἠς Προθήκης στο Κοινο- πολιτειακὀ Ινστιτοὺτο του Λον- δίνου, Η ανανέωση της Κυπριακῆς Προθήκης κατέστη αναγκαῖα γιατί αποτελεί μόνιμη προθολἠῆ της Κύπρου στο Ινστιτούτο και πρῖπει να παρουσιάζει κατὰ τον καλύτερο δυνατὸ τρὀπο την ορθὴ εικόνα και το χαρακτήρα του νησιού. Οποιος πεἰ «ΟΧΙΗΓ αµέσως ᾿συλλαμθάνεται. στην Τουρκία ΑΓΚΥΡΑ. Το δημοψήφιομα γιὰ την επικύρωση του νξέου τουρκι- κοὺ Συντάγματος έχει οριστεὶϊ για τις 7 Νοεμθρίου. Ο αργηγὸς της χούντας στρατηγὸς Εθρὲέν, | περιοδεύει για να διαφημίσει τα «θετικὰ σηµεία» του νέου Συν- τάγματος που τον διορίζει πρὀε- δρο της Δημοκρατίας για εφτὰ χρὀνια, Καὶ οι τουρικικὲς αρχὲς συλλαμθάνουν ὀποιον διανοη- θεὶ να πει «ὄχι» στο Σύνταγμα της χούντας, Πενήντα ατομα - κι αιάμεσα του τρεις γυναίκες - συνελή- φθησαν στην Κωνσταντινοῦ- πολη, γιατί ταχυδρόµησαν προ- κηρύξεις µε τις οποίες καλούν το λαό να ψηφίσει «ὄχι» στο δη- μοψήφισμα, γιατο νὲο Σύνταγμα που προθλὲπει εξουσίες χωρὶς προηγούμενο για τον πρὀεδρο. και περιορἰζει στο ελαχιστο τις πολιτικὲς ελευθερἰες τα συνδι- καλιστικἁ δικαιώµατα και την ελεθερἰα του Τύπου. Και απαγο- ρεύει τη συμμετοχὴ στα κοινὰ στους πολιτικούς αρχηγούς για µια δεκαετία. Οι αντίπαλοι του νέου συν- τάγματος, κατα τον Εθρὲν, εἶναι ] «προδότες που αποθλέπουν στην διάλυση της χώρας» ἢ «ανησυχούν οτι τα προυωπικὰ τους συμφέροντα θά κινδυνὲ- ψουν». Απο την Κυπριακή Προθήκη παρελαύνουν στα μᾶτια χιλιᾶ- δων επισκεπτὠν κάθε χρὀνο η ιστορἰα, ο πολιτισμὸς και οι επι- τεύξεις της νήσου µας σ όλους τους τομεῖς της οικονομίας και γι αυτὸ ηεισφορᾶ του Πρέσθηκ. Λεθέντη για ανανέωση της προσλαμθᾶάνει ιδιαἵτερη σηµα- σία. Με την ευκαιρία της κατὰά- θεσης του πιο πάνω ποσού στο Κοινοπολιτειακὀ Ινστιτούτο ο Υπατος Αρμοστής της Δημοκρα- τίας στο Λονδίνο κ. Τ. Παναγίδης απὲοτειλε, επιστολὴ στον κ. Πρέσθη στην οποῖα εκφρᾶζει, εκ μέρους της Κυπριακῆς Κυθὲρ- νησης,. θερμὲς ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη εισφορὰ του. Οἱ εργασὶἰες για την ανακαὶ- νιση της Προθήκης αρχισαν ἤδη και αναμένεται να περατωθούν την ερχό!ιενη ἄνοιξη. Νέα νεκροψία ΜΙΛΑΝΟ. Νέα νεκροψία θα γί- νειστο πτὠματου τραπεζίτη της «Μπάνκο Αμπροζιάνο» ῥΡοµ- πἐρτο Κάλθι, τεσσερις µήνες μετά τον θάνατο του στο Λον- δίνο. Η οικογέἑνειατου Κάλθιδεν δέχεται οτι αυτοκτόνησε ὅπως υποστῆριξε η Βρετανική ανα- κριση γιατὶ δεν εἰχε- λόγους, ὅπως λέει. Η νεκροψὶα µε απόφαση της εισαγγελίας του Μιλάνου, θα γἱ- νει την ἄλλη εθδομᾶδα. Τὸ σκάνδαλο Κάλθι εἶχε αντῖ- κτυπο στο Βατικανό γιατὶ η Κα- θολικἡ Εκκλησὶα ἤταν απὀ τους μεγαλύτερους μετόχους της «Μπάνκο Αμπροζιάνο». Βδομάδα Ειρήνης ΖΥΡΙΧΗ. Οἱ Σοσιαλιστὲς της Ελθετίας οργανώνουν απὀ 2 ὡς 6 Νοεμθρίου «Εθδομάδα ειρήνης» στη Βασιλεία συνεργασία µε τη Σοσιαλιστικῆ Διεθνή και τα Ελ- θετικἀ εργατικἀ συνδικάτα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ τελούμεν αὗριον Κυριακἡ 31 Οκτωθρἰου εις την εκκλη- σίαν Κακοπετριάς μετὰ την θείαν λειτουργίαν, 9-μηνον μνημόσυνον υπἐρ αναπαύσεως της ψυχῆς της πολυαγα- πημένης µας συζύγου, μητρός, αδελφῆς και θυγατέρας, ΑΓΑΘΗΣ Α. ΧΗΡΑΤΗ και προσκαλούµε ὅσους τιμούν την μνήμη της να παρα- στοὺν. Ο σύζυγος. τέκνα, γονεὶς και αδὲλφια | ὥςτις μέρες µας. Αυτὲςθα συνεχι- στοῦν, ἄγγωστο γιά πὸσο καιρὸ σχκόμα. Εξ ἄλλου η επιταµτική ανάγκη κατάργησης Του ανελεύθερου αποικιακοῦ νόµου για τον συνερ- γατισμὀ και για εκδηµοκρατικο- ποἰηση του κινήματος, που εἶναι µια αποτις θασικὲς εισηγήσειςτης Επιτροπής, ἦταν αισθητὴ απο χρόνια. Ἡ κυθέρνηση εἶχε καθή- ον να ασχοληθεὶ ἔγκαιρα µε αυτὸ το θέμα ένω μόλις πρὀόφατα-κα- τατέθηκε σχετικὸ νομοσχἑδιο στη θουλἠ. Χωρίς εκδηµοκρατικο- ποἰση δεν μπορεὶ να προχόψει ο Συνεργατισμὀὸς. Σὲ ολους σχεδὀν τους συνεργα- τικόυς οργανισμούς η Ερευνητική Επιτροπή ανακάλυψε τέτοιες ατα- σθαλίες που κατα τῃ γνώµη της δυνατὸν γα δικαιολογήσουν ποι- νικὰ διωξη και πολιοκἠ αγωγή για αποδημιώσεις σε θάρος οχι μονο του κ. Αξίνα αλλα και κατά των μελών των επιτροπειὼν και τον Διευθυντών Γραμματέων των Οργανισμών. Η κυθἐρνήση οµως ἔχλεισε το θέµα δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να κινηθούν αγω- γὲς. Εξ ἄλλου τρείς απο τους διεν- θύντες για τους αποίους γίνεται εισηγηση να παυθούν παραμένουν στις θὲσεις τους ενω ενα ἆλλο πρὸ- σῶπο που για χρόνια πληρωνύταν απο τον συνεργατισμὀ χωρὶς να κάγει τίποτα εἶναι σηµερα σὺμ- ϐονλοςτον Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ὕστερα απο ολα αυτά απυτελεῖ μεγάλο θρᾶσος και πρόκληση ο εσχυρισμὸς πως η κυθέρνηση µπο- ρεἱ να ειναι περήφανη για τις εν- ἔργειες της για τον συνεργατισμὀὸ καιπως ο κ. Κυπριανού ξεσκεπά- ζει το σχάνδαλα και πμωρεί τους ενόχους. Όσο και για το θάρρος του κ. Κυπριανού να αντιμετωπὶ- σει «το πανίσχυρο κατεστημένο» ' του κ. Αξίνα που κανῖνας ἄλλος δεν τόλμησε να κάνει, αντὸ το κα- τεστηµένο αποδείχτηκε χάρτινος πύργος που κατάρρευσε µε µια καθυστερημένη απὀφαση του Ὑπονργικού Συµθουλἰου να τον θὲσει σε διαθεσιμότητα. Ο κ. Κυπριανού εμφανίζεται µπροστα στη κοινή γνώµη σαν κα- τηγορούμενος, γιατι καθυστέρησε κατα τρία τουλάχιστον χρόνια να πὰρει οτοιαδήποτε µετρα για να σώσει τον συνεργατισμὀ και γιατὶ τα µέτρα που πἠρε εἶναι αγεπαρχή και σφήνουν τις ζημιὲς γα συσσω- θεύονται σε θαθμό που κάμνει τιν εξυγίανση του κινήματος εξαιρε- τικἀ δύσκολη και πολυδάπανη. Παρουσιάζεται σαν κατηγορού- µενος και γιατι οἱ πράξεις του ἔδωσαν µια εντύπωση οτι προσ. παθούὺσε να συγκαλύψει τους κν- ρἷως υπεύθυνους και πως ἔσωσε- απο την τιμωρία πολλοὺς σνυνυ- πεύθυνους για τη κρίση του συ- γεργατισμού χαι τους επιτρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Απὸ το Υπουργεὶο Συγ- κοινων]ων ' και Εργων (Γραφεῖο Επαρχιακού Μηχανικού Δημ. Εργων Αμμοχώστου) ζητούνται προσφορὲς για την προ- µῆθεια 8,000 κ.µ. σύν, πλὴν 405ο χαθαροτσιακ- κἱλου 0-3 καταλλήλου για υποθεµελίωση για το δρόµο Καστάλιας στην Αγία Νάπα. Οι προσφορέὲς πρέπει να φθᾶσουν στο Γραφείο του Γενικού Λογιστῆ στη Λευκωσία ὀχι αργότερα απο τις 9.00 το πρωϊ του Σαθθάτου 27.11.198ο. Για περισσότερες πλη- ροφορὶες και ἕἔντυπα προσφορὠν οι ενδιαφε- ρόμενοι προσφοροδότες μποροὺν να αποταθούν στα κατὰ τόπους Επαρ- χιακά Γραφεία Δημοσίων Εργων.

Title Subject Page
Η Εκκλησία ζητεὶ απὀ τη Θάτσερ Αγγλικό αφοπλισμό 8p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p
Αναγκαία η επαρκής αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων 8p
Συμφωνία στο Τμήμα Κοιν. Ασφαλίσεων Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 8p
Ύποπτη προσπάθεια της «Σημµερινής» για διώξεις δημοκρατικών καθηγητών 8p
Κινητοποίηση των Αποδήμων στην Αμερική υπέρ της Κύπρου 8p
Σκοτεινές προοπτικές για το Αύριο Κυπριακό 7p
ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΠΤΟΣ ΕΣΤΕΪΤΣ Αθλητισμός 6p
Αραδίππου - Αρης Αθλητισμός 6p
Αθλητικοί αντίλαλοι από την Πάφο 6p
Το Επος του 1940 και η Εθνική Αντίσταση 4p
Πρασίνισε η Ελλάδα... 4p
Διαφημιστικές εμπνεύσεις Πολιτισμός 4p
Ο Συνεργατισμὸς και οι ευθύνες της Κυβέρνησης Πολιτισμός 3p
ΣΧΟΛΙΑ 3p
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
Διάφορα Πολιτική#Δημόσιος Τομέας#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Η ιστορἱα ενὸς χειροκροτήµατος 2p
Κεντρίσµατα Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 2p
Πολυδιάστατη Πολιτική 1p
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1p
Ο ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ Πολιτική#Δημόσιος Τομέας 1p
25ήµερη πολυεθνική άσκηση στη Β. Ελλάδα 1p
Το νησἰ Αγίου Γεωργίου στα χέρια ιδιώτη 1p
28η Οκτωβρίου 1940 Πολιτική#Ναυτιλία 1,5p
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ Κυπριακό 1p