Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1959-12-10

ΝΑ Ῥώμωωλανών νι ροκ νμν. σας εν. Θὰ γίνῃ ἢ ἔρευνα εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς Ἐυπρίους πατριώτας παὶ ὕστερα θὰ ἔλθουν οἳ προδότες διὰ νὰ ὑποδείξουν τὰ θύματά των. Πολλοὶ δυνάµει τοῦ Νόμου περὶ προσωποκρατήσεως θὰ κλεισθοῦν στὰ στρατύπεδα ἀπ ἀόριστον. ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΟΥ ΙΚΥΠΡΙΑΙΟΥ ΛΑΟΥ ϐν, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Το ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΕΡΤΟΝ Των ΕΙ» ΤΑ» ΚΤΗΣΕΙΣ Πῶς ζοῦν καὶ πῶς κινοῦνται τὰ ἀποβράσματα τῆς κυπριακῆς γῆς ΕΝΑ ΣΙΝΤΛΡΛΚΤΙΚΟ ΡΕΠΒΡΙΜ ΤΟΥ ΠΗΡΩΊΚΟΥ, ΝΙΚΟΥΙΣΛΝΨΗΝ Ὅπως τὰ σαλιγκάρια μετὰ τὴν θεο- µηνία θγαΐνουν ἀπὸ τὰ καθούκια τους, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον τώρα ποὺ τελεί- ωὧσεν ὁ ἀπελευθερωτικὸς ἀγώνας τῆς Κύπρου, ἄρχισαν νὰ ἐμφανίζωνται ἕνας - ἕνας καὶ οἳ προδότες τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, οἵ καταδότες, οἱ συνεργάτες τῶν Αγγλων, ποὺ δολοφόνησαν, εἴτε μὲ τὰ ὅπλα, εἴτε μὲ δασανιστήρια ἀγωνιζομέ- γους πατριώτας, ποὺ ἕστειλαν εἲς τὴν ἀγχόνην, τὶς φυλακὲς καὶ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἁγωνιστὲς μαχητὲς τῆς Κυπριακῆς ᾿ἘΕλευθερίας. Πληροφορίες ἀπὸ τὸ Λονδῖνον ἀναφέ- Ρρουν ὅτι οἱ ἑκεῖ εὑρισκόμενοι σιχαμεροὶ προδότες ζοῦν μαζὶ ὡς συµµορία καὶ κατήντησαν τώρα τὸ ἄγχος τῶν τιµίων θιοπαλαιστῶν Κυπρίων καὶ Ελλήνων. χουν ἀγοράσει ἕνα κέντρο διασκε- δάσεως, τὸ «Παριζιάνα», εἲς τὴν ὃδὸν Ντράµοντ ἀριθ. 121, ὅπου εἶναι τὸ ἄν- τρο τους καὶ ἀνήκει στὸν φοθερὸ προδό- τη ---- θασανιστὴν ᾿Ανδρέαν ᾽Αντωνιά- δην ἢ Φοινιώτη Ἠ Κεραυνὸν ἢ Λόντον. ᾽Αντωγιάδης διασκεδάξων εἰς ὅστις τρὸ δύο ἑθδομάδων κατεδικάσξη ὑπὸ τοῦ Κακουργιοδικείου τοῦ Λονδίνου εἷς τετραετῆ φυλάκισιν δι᾽ ἀπόπειραν Φόνου, ἐκθιασμοὺς κλπ. Έτερον μέλος τῆς συµµορίας τοῦ προαναφερθέντος προδότου, ὁὃ ᾽Αντώνης Παπᾶς κατεδικά- σθη εἲς τριετῆ Φφυλάκισιν μὲ τὶς ἴδιες κατηγορίες. Ἕνας Τοῦρκος Επίσης 6α- σανιστῆς κατεδικάσθη εἷς Φφυλάκισιν 18 μηνῶν. Ὁ διαδόητος ᾿Ανδρέας Αντωνιάδης μαζὶ μὲ τὸν μµικρότερόν του ἀδελφὸν Ἑρμῆν, ὑπῆρξαν ἀπὸ τοὺς χειροτέρους προδότες. ᾿Ιδιαιτέρως ὁ πρῶτος θαρύ- νεται μὲ Φόνους ὠγωνιστῶν, δασανιστή- ρια μέχρι θανάτου, καταδόσεις, Άεηλα- σίες, κλοπές, διασμούς καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα ἐγκλήματα. Κανεὶς χαρακτηρισμὸς διὰ τοὺς προ- δότας τοῦ τύπου Αντωνιάδη δὲν εἶναι Ἱκανὸς νὰ ἀποδώση τὴν πώρωσιν τῆς συνειδήσεώς των καὶ καµµία πέννα δὲν δύναται νὰ περιγράφη τὶς ζημίες ποὺ ὑπέστη ἡ πατρίς µας ἀπὸ τὰ ἀνθρωπό- µορφα αὐτὰ τέρατα. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις ποὺ προδότες ἔστειλαν στὸν θάνατον καὶ τοὺς στενω- τέρους των συγγενεῖς, γιὰ νὰ ἱκανοποιή- σουν τοὺς ἀφέντες τους Αγγλους ποὺ τοὺς καλοπλήρωναν. Ὁ ᾿Αντωνιάδης πῆρε τὸ ἀνεξίτηλο στίγµα τοῦ αἰσχροῦ προδότου δασανι- στοῦ. Τὸ ἴδιον ἰσχύει δι᾽ ὅλους τοὺς ἁπαρνητὲς τῆς πατρίδος τους. Ὁ ἕτερος καταδικασθεὶς εἰς φυλάκι- σιν ᾽Αντώνης Παπᾶς ὑπηρέτησε σὰν πι- στὸ σκυλὶ τοὺς ”Αγγλους καὶ ἦτο κάτω ἀπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ᾽Αντωνιάδη, ᾱἁρ- Χηγοῦ τοῦ σώματος προδοτῶν γνωστοῦ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Σῶμα ᾿Εσωτερικῆς Ασφαλείας» ποὺ εἶχε τὴν ἔδραν του στὶς Πλάτρες. “ο ᾽Αντωνιόδης δαρύνεται µε παξὺ ἄλλων καὶ μὲ τὴν δολοφονίαν τῶν Μιλτιάδη ὙΣτυλιανοῦ καὶ Χρήστου Μ. Γκέλη, Φωτογραφίας τῶν ὁποίων δηµο- σιεύοµεν {Αἴ Φφωτογραφίαι αὗται ἀνή- κουν εἷς τὰ Τὸπ-σήκρετ (ἀπόρρητα) τῶν ἀρχείων τοῦ Εἰδικοῦ Κλάδου. Δὲν εἶνσι δυνατὸν φυσικὰ νὰ ἁποκαλύψω πῶς διέ- Φυγον ἀπὸ τὸν Εἰδικὸν Κλάδον καὶ εὑρέ- θησαν εἷς χεῖρας µου). ᾿Επυροθόλησε ἃ Δεξιὰ ὁ διαδόητος Κεραυνὸς, καὶ ἑἐφόνευσεν ἐπίσης τὸν χωριαγόν του «μον Προδότου καὶ ἄλλους, ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ τΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ Μετὰ τὴν καταδίκην του εἷς τετρα- ετῆ φυλάκισιν ἠγέρθη ἐπερώτησις εἰς τῆν Ώουλην τῶν Κοινοτήτων, ἓν σχέσει μὲ τὶς ἁμοιθὲς ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ λαμθά- νη διὰ τὴν προδοτικήν του ὁνρᾶσιν. Ἔ- πίσης ἐλέχθη εἰς τὴν Βουλὴν ὅτι ἔλαδε τὸ ποσὸν τῶν εἴκασι χιλιάδων λιρῶν χαρ- τίνων Αγγλίας. (Τὸ μεγαλύτερον ποσὀὸν ποὺ ἐπληρώθη εἷς Κύπριον προδότην). Αἲ πληροφορίαι µου, ἁπόλυτα ἐξηκριδω- µέναι, ἀναθιθάζουν τὸ ποσὸν εἰς τρι- άκοντα χιλιάδας χαρτίνων λιρῶν ᾿Αγ- ᾿γλίας. Ο διαθόητος ἐπίσης Χάρης Καλαδα- ζίδης ἐργάζεται ὣς πωλητῆς εἴσιτη- Ρίων εἷς τὸν ὑπόγειον Σταθμὸν Σιδη- ροδρόµου Βικτωρίας ἐν Λονδίνῳ. Οὗτος κατέδωσε πολλοὺς συναγωνιστάς του καὶ ἁπεκήρυξε τὴν ΕΟΚΑ ἀπὸ ραδιοφώνου. ὌἜγινεν ἡ αἶτία νὰ ἀπαγχονισθῆ ὁ Ἐ- Ἑρμῆς καὶ ὃ ἀδελφός του ἕνα καμπαρὲ τοῦ {Πονδίνου. θνοµάρτυς Στέλιος Μαυρομμάτης, ποὺ ὑπηρέτησε εἲς τὴν ἴδιαν ὁμάδα. Ἑϊς ᾽Αγγλίαν εὑρίσκεται καὶ ἡ γνωστὴ προδότρια Αροσ. Δημητριάδου, ἀρραθω- νιαστικιὰ τοῦ ἐκτελεσθέντος Μαλτέζου βασανιστῆῃ Μπονίτζι, Εἶχε νυμφευθῆ μὲ κάποιον Αγγλον. Αλλος ἀπὸ τοὺς ἐπιζήσαντας σιχα- μεροὺς προδότες εἶναι ὃ ΡΒοδέρτος Σπυ- ρίδωνος, ὅστις δαρύνεται μὲ καταδόσεις, βασανιστήρια κλπ. ᾿Ἐνυμφεύθη εἲς Λον- δῖνον καὶ κυκλοφορεῖ μὲ τὸ ὄνομα «Σαδ- θάκης». Τελευταίως ἐξυλοκοπήθη ὑπὸ Κυπρίων διαµενόντων ἐν Λονδίνῳ, µετα- ξὺ τῶν ὅποίων ὑπῆρξε µία γυναίκα, ἡ ὁποία ἀφοῦ τὸν ἑχαστούκισε, τὸν ἕπτυ- σε δηµοσίως. 'Ο παραδόσας ἕν µέρος τῶν ἐμπιστευτικῶν σημειωμάτων τοῦ ἁρ- ΧηΥοῦ Διγενῆ, Πασχάλης, εὑρίσκεται εἷς Λονδῖνον μαζὶ μὲ τὴν σύζυγόν του καὶ κατασπαταλοῦν τὶς πέντε Χιλιάδες χάρτι- νες λίρες ᾽Αγγλίας, ποὺ πῆρε διὰ τὶς προδοσίες του. Βαρύνεται ἐπίσης, μαζὶ μὲ τὸν ἐκτελεσθέντα ἀρχιπροδότην ᾿Αν- δρέαν Λαζάρου, διὰ τῆν προδοσίαν τῶν ἁκαταδθλήτων ἀγωνιστριῶν ἀδελφῶν Κοκ- κίνου καὶ τὴν σύλληψιν (τὴν Ίην ᾽Ιουνίου 1956) τοῦ ἀγωνιστοῦ καὶ νῦν ὑπουργοῦ Ἐργασίας Πολυκάρπου Γιωρκάτζη. Εἰς ᾽Αγνλίαν εὑρίσκεται καὶ ὁ Κλέαρ- χος Σαδθδίδης ἐξ Εὐρύχου ὅστις κατὰ τὰ ἔτη 1955...56 ἐξήρθρωσε τὸν τοµέα Λάρνακος. Αλλος προδότης ποὺ εὑρίσκεται εἷς ᾿Αγγλίαν εἶναι ὃ Καστορῆς Ἡ Κοντεά- της. Οὗτος κατεδικάσθη τώρα εἷς φυλά- κισιν δύο ἐτῶν διὰ σωµατεμµπορίαν καὶ ἀποπλάνησιν ἀνηλίκου ᾿Αγγλίδος. Τὶς μεγαλύτερες ζημίες ἡ ΕΟΚΑ «ἕ- παθε ἀπὸ τοὺς προδότες. “Ὑπῆρξεν ὅ- ως ἔργον Θείας Δίκης ὅτι τὰ πλεῖστα ἀπὸ τὰ πουληµένα αὐτὰ ἀνθρωπάρια ἕ- πλήρωσαν τὶς προδοσίες των μὲ τὴν ζωήν των. Κόθε ἕνας προδότης ποὺ ἐξε- τελεῖτο ἥξιζε περισσότερον ἀπὸ μίαν εἰκυσόδα ”Αγγλους στρατιῶτες. Πολλάκις συνέθη, ὅταν ἀνηγγέλετο ἡ Ἐκτέλεσις ἑνὸς προδότου ὀλκῆς καὶ μά- λιστα δασανιστοῦ, ὡς τοῦ τεραστίων σωματικῶν διαστόσεων Παναγιώτη Στυ- λιανοῦ, Ὑγνωστοῦ ὡς «Κολώνα», τόσον οἱ πολιτικηὶ κατάδικοι τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν Λευκωσίας, ὅπαν καὶ οἱ κρα- τούµενοι εἷς τὰ στοστόπεδα συνκεντρώ- σεως Κσκκινοτριμηθιᾶς καὶ Πύλας καὶ εἷς τὸ Νταχάου τῆς Κύπρου «᾿Όμορφί- τα», νὰ πανηγυρίζουν ἐπὶ ὁλόκληρες ἡ- μέρες. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις οἱ ᾿Αγγλοι δυνάστες καὶ τὰ πιστά των σκυλιά, οἱ προδότες, ἀντιδροῦσαν μὲ τὰ πλέον θάρδαρα µέσα, ἅπως μὲ ὁμαδικοὺς ξυ- λοδαρμοὺς τοῦ ἐμάχου πληθνσμοῦ, κλεί- σιµον καταστημάτων, κέντρων ἀναψυχῆς καὶ ἑστιατορίων. ἛΑλλαι πληροφορίαι μοῦ ἀναφέρουν, ὅτι μερικοὶ ἔκ τῶν προδοτῶν εὑρίσκον- ται εἲς Αὐστραλίαν. Μεταξὺ αὐτῶν εἷ- γαι καὶ ὃ Γιαννάκης Λαζαρίδης, ὅστις | Θὔῦμα τῶν προὀοτῶν: Τρίτος ἁδελφός των ὁ Ζαχαρίας Καρα- Φωτιὰς ἐξετελέσθη ὑπὸ τῶν συγχωρια- νῶν του εἲς τὸ χωρίον Άγιος ᾽Αμθδρό- σιος, πρὸ πενταµήνου. Τὸν περιέλουσαν μὲ θενζίνην καὶ τὸν ἔκαυσαν ζωντανόν. Εἰς τὰς ἀγγλικὰς κτήσεις τῆς ᾿Α- φρικῆς οἱ ᾿Αγγλοι διασκορπίζουν τοὺς προδότας Κυπρίους διὰ νὰ συνεχίσουν καὶ ἐκεῖ τὸ ἁπαίσιον των ἔργον ὡς δασανισταὶ τῶν ἤδη ἀφυπνισθέντων δι’ ἐλευθερίαν λαῶν τῆς Μαύρης ᾿Ηπείρου. Τὸ ἴδιο συνέδη καὶ εἲς Κύπρον. Μετὰ τὴν ἔκρηξιν τῶν πρώτων δομδῶν, οἱ καὶ ἑτοποθέτησαν Άγγλο: µετέφεραν Ὁ ΠΜιχαὴλ Νικολάου ἐδολοφονήθη Ὁπὸ ς κα ο ος : ς πρακτόρων τοῦ ἐχθροῦ, οἱ ὁποῖοι τὸν παρέλαθον ἀπὸ καφενεῖον ὅπου ἐκάθητο. ὠδήγησε τοὺς Άγγλους εἰς τὸ χωρίον Δάλι καὶ ἐπετεύχθη ἡ σύλληψίς µου. Οὗὔτος κατέδωσε πολλοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ποµέως Λευκωσίας καὶ παρέδωσεν εἷς τὰς ᾽Αγγλικὰς ᾿Αρχὰς µεγάλον ἀριθμὸν πυρομαχικῶν ποὺ τοῦ ἔδωσα νὰ κρύψη εἲς τοὺς ἀγροὺς τῆς Μακεδονίτισσας. ᾿Ανεχώρησεν ἐκ Κύπρου πρὸ διμήνου περίπου. Εἰς τὴν ᾿Αϕρικὴν ἤρχισαν νὰ παρου- σιάζωνται ἀρκετοὶ προδότες, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο µέχρι πρό τινος εἷς τὸ ᾿Αν- τεν. Οἱ δύο 6ασανισταὶ ἁδελφοὶ Καρα- Φωτιᾶ εἶναι εἷς τὴν Κεντρικὴν ᾿Αφρικήν. ὡς ἀνακριτάς, δασανιστάς, προδότας ἐξ ᾿Ισραήλ, Ιρλανδίας, Μάλτας καὶ Τσεχοσλοδακίας. Τώρα γεννᾶται τὸ ἑἐρώτημα: Τὶ θὰ γίνη. μὲ τοὺς προδότες... Θὰ πληρώ- Ρρώσουν κάποια µέρα ὅπως τοὺς ἀξίζει Τὴν ἀπάντησιν, πιστεύω, θὰ δώση ἡ Κυπριακή Δημοκρατία, ὅταν ἑδραιωθῆ εἲς Κυρίαρχον Κράτος. Πάντως µόλις λάδω νεωτέρας πλη- Ροφορίας ἐπὶ τοῦ θέματος «τῶν προδο- τῶν {διότι ἁπάρχουν καὶ ἄλλοι) θὰ ἐ- πανέλθω, ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΨΩΗ βοςε ΗΟΤΕΙ, Τ ΞΕΝΟΛΕΧΕΙΟΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΠΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΝΑ ΓΙΜΟΥΝ ΠΕΛΑΤΑΙ ΜΑΣ ᾗ ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΤΗΛ. 2299 ον ον οσον ον ουν σσ ον σσ ον ον υσώωυυοώουσνων ον | : | | ΕΤΛΙΡΙΑ ΤΛΕΙ ΚΑΡΥΔΑΣ Ὅτο ΛΕΥΚΗΣΙΑ -- ΛΜΜΟΧΗΣΤΟΣ -- ΛΕΜΕΣΣ 2269-2408. 3943 2076. 2278 3484 -- 2061 ΛΕΥΚΗΣΙΛ -- ΑΜΜΟΧΙΣΤΙΣ σ ΛΕΥΚΗΣΙΑ -- ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΑΜΜΟΧΠΣΤΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑΝΛΠΑΛΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΕΙ ἐντὸς τῆς πόλεως, Διαθέτομεν πολυτελῆ αὐτοχίνητα, 4, 6 καὶ 10 Δβέσεων διὰ ἐχόρομάς, ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ -- ΤΑΧΥΤΗΣ - ΑΝΕΣΙΣ νε 90-90-00-00-990-909-40-90-49449-449-49--99--ὁ Κατσαντώνη. οσασακασσασωκκανς ΕΥ ΘΕΡΟΣ » ΤΩΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ ΛΑΟΣ ΣΤ ΠΕΡΙΘΗΡΙΔ ΤΗΣ ΕΛΛΙΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΜΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΙ ΚΑ ΜΟΥΣΟΙ ΚΛΙΑ. ΤΗΝ. ΕΠΛΝΛΣΙΛΣΙΝ ΤΗΣ κ. ΚΛΙΙΗΣ 1ΛΓΟΡΙΑΝΛΚΟΥ - ΚΛΡΑΜΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΙΣ 10 θΗΝΑΊΔΕΙΟΝ ΓΥΜΝΛΣΙΟΝ ΚΑΡΑ'ΙΓΣΚΑΚΗΣ, ὁ ἆρχι- στράτηγος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, εἶχεν ἀρχίσει τὸ πο- λαμικόν του στάδιον ἀπὸ ψυχογνιός. Ψυχογυιὸς πολλὰ χρόνια στὸν Ίζα- τσαντώνη. Καὶ οἳ περισσότεροι θα- λασσιγνοὶ ἤρωες τοῦ 1821 εἶχαν ἀρχί- σει καὶ αὐτοὶ ἀπὸ μοῦτσοι, Οἱ ψυχογυιοὶ στὴν στεριά, οἳ μοῦ- τσοι στὴν θάλασσα. Μεγάλη ἡ δρᾶ- συς των κατὰ τὴν ᾿Ἐπανάστασι τοῦ 1821 καὶ πρίν. Δὲν χατεδέχθησαν οἱ ἱστορικοὶ νὰ προσέξουν πολὺ αὐτὰ τὰ ἡρωϊκὰ παιδιά, ποὺ ἔσπευδαν στὴ φωνὴ τοῦ Ἓθθγους, εἷς ἡλιχίαν ποὺ ἄλλα παιδιὰ δὲν τολμοῦν νὰ χειοι- σδοῦν οὔτε σουγιᾶ. Τράφονται µελέται, ἄρθρα, περιγρα- φαί, ἵστορικαὶ ἀνασκοπήσεις γιὰ ὅ- λους. Γιὰ τοὺς μικροὺς δὲν ἀσχολεῖ- ται καγείς. Τοὺς ἔχομεν ὅλα τὰ χρό- για ξεχάσει. Ας ἀφιερωθῇ ἡ σελὶς αὐτὴ γιὰ τοὺς ψυχογυιοὺς καὶ γιὰ τοὺς µούτσους τῆς Ἑλληνικῆς Ἔπα- γαστάσεως καὶ τῆς πρὶν ἀπὸ τὴν Ἔ- πανάστασι ἐποχῆς. Ἕνας ψυχογνιὸς ὍὉ Βαλαωρίτης εἶχε γράψει ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα ποιήματά του μὲ ἤρωα ἕνα γέρον ἁρματωλὸ καὶ τὸν ψυχογυιό του. Ὅ γέρο ἁρματωλὸς εἶναι ὁ Α- στραπόγιανγος. ἔχει τραυματισὸῆ θανασίµως καὶ παρακαλεῖ τὸν ψυι- χογυιό του νὰ τοῦ πάρη τὸ κεφά- λι. Ὁ Λαμπέτης διστάξει, Πῶς νὰ σκοτώση τὸν πνευματικό του πα- τέρα, ἔστω καὶ ἑτοιμοθάνατο ὍὉ γέρω ἁρματωλὸς ἐπιμένει: «Λαμπέτη σφόγγισε τρίψε μὲ χῶμα τὸ γιαταγάνι σου κι εἶναι θολό. Πῶς κλαῖς, τὶ δέρνεσαι ΤἨρίψε το ἀἁκόμα. Μὴν τρέµεις, ζύγωσε δός µου νἁ ἰδῶ». ὍὉ ΔΛαμπέτης, ὕστερα ἀπὺ πολ- λοὺς δισταγμούς, κόδει τὸ κεφάλι τοῦ γέρου ἁρματωλοῦ µελλοθάνατου. «Ολόρθο πέταξε τ) ἄξιο Λεπίδι τ) ἁγέρι ἐξέσχισε παίρνει φτερό. Αστραψε, ἐσφύριξε }οργὸ σὰν φεῖδι, τὸ δένδρο ἐλύγισε στὴ γῆ νεκρό». Ὁ Λαμπέτης μὲ τὸ χεφάλι τοῦ γέρου ἁρματωλοῦ, διωκόµενος τρέ- Χει ἀνάμεσα στὸν ντορθᾶ καὶ λόγγους καὶ δουνά. Εϊναι χιογισµέ- νο τὸ µέρος. Ηερνᾶ ἡ ἡμέρα καὶ ἔρχεται ἡ νύχτα. Ἡ δίωξις εἶναι λωσσαλέα. Ὁ ψυχογυιὸς διψᾶ. πί- νει χιόνι καὶ θέλει νὰ δροσίση καὶ τὸ χεφάλι. Φθάνει στὸ παληό τους ιμέρι. Τότε ϐγάξει τὸ χεφάλι, τὸ χτεγίξει, δροσίδει τὰ χείλη μαὶ θγάξει καὶ τοῦ θάζει στὰ χείλη ἕνα χομµάτι ψωμί. Τοῦ λέγει: «Ἐὐπν) ᾽Αστραπόγιαννε καὶ κύτταξέ µε. Φάγε μὲ µένανε Λίγο Ψωμί. Φόρεσε τ) ἅρματα Χαιρέτισέ µε, ξύπνα, ζωντάνεψε μι’ ἦρθε ᾗ αὐγή. ᾿Σδῶ πρωτόρθαµε, μ᾿ ἀκοῦς πατέρα Εδῶ μ᾿ ἀνάστησες μικρὸ ὀρφανό. ᾿Εδῶ μὲ πότισες δρυσιὰ καὶ ἀέρα πρῶτος σὺ μ᾿ ἔμαθες νὰ πολεμῶ». Είναι συγχινητικωτάτη ἡ ἱστορία τοῦ ψυχογυιοῦ Λαμπέτη καὶ τοῦ κεφαλοῦ τοῦ γέρου ἁρματωλοῦ. Τὸ ποίηµᾳ αὐτὸ τοῦ Βα)αωρίτη εἶναι ἀπὺ τὰ πιὸ γνωστά. ᾽Αλλὰ συγκινηκωτάτη εἶναι καὶ ἡ ἱστορία τοῦ Ιαραϊσκάκη ὡς Ψψυχο- γυιοῦ. Αὐτὴν τὴν Ἱστορία δὲν τὴν ἔχουν γράψει ἀκόμη τὰ θιθλία. Τὴν ἀκούσαμε ὅμως στὺ χωριὸ Μαυροµ- μάτι τῆς Καρδίτσας, ὅπου ἐγεννή- δη σὲ μιὰ σπηλιὰ καὶ ὕπου ἐμεγά- λωσεν ὁ Καραϊσκάκης. Σὸ ἡλιχία δεκατεσσάρων χρόνων ἔφυγεν ἀπὸ τὸ χωριὸ του χαὶ ἐπῆγε στὰ θουνὰ τῶν ᾿Αγράφων. Συνήν- τησε τὸ σῶμα τοῦ Κατσαντώνη καὶ τὸν παρεχάλεσε νὰ τὸν πάρη ψΌυχο- γνιό. Ὁ ΙἸατσαντώνης τὸν ἐδέχθη. Τοῦ ἔδωσαν νὰ σηχώνη τὸ ἀσκὶ μὲ τὸ γερό. Αὐτῇ ἦτο ἡ χυριωτέρα δου- λειὰ τῶν ψυχογνιῶν στὰ διαρκῶς ἓν κινήσει σώματα τῶν χλεφτῶν. Οἱ ἄλλοι ἐπολεμοῦσαν, διεκρίνοντο. 0) Καραϊσκάκης διαρκῶς ἐσήχωνε τὸ ἀσχί. Μιὰ ἡμέρα τὸ παρατᾶ. «” Ας τὸ σηκώση ἄλλος». εἶπε. Τὰ παλληκάρια τὸ ἀγέφεραν στὸν . : ν ι . ὑπερασπίξεται τὸν Λλαδωμµένο του καπετάνιο. --Γιατὶ ἄφησες τὸ ἀσχί --“Καπετάνιε, θαρέῦηκα, ὅπλο νὰ πολεμήσω κι’ ἐγώ. -Ἠὴν τὸ παρατᾶς, τοῦ εἶπε ὁ Κατσαντώνης. Θὰ ἔρῦη ἡ µέρα καὶ µόγο του θὰ σὲ παρατήση. Ἔπειτα ἀπὸ λίγον καιρὺ σὲ μιὰ µάχη μὲ καταδιωκτικὰἁ ἀποσπάσμα- τα τοῦ ᾽Αλῆῃ Πασᾶ τὰ παλληκάρια τοῦ Κατσαντώνη εἶχαν ἀρχίσει νὰ πρέπωνται εἰς φυγήν. Ὁ Καραῖ- σκάκης μένει µόνος καὶ κατορθώνει νὰ σκοτώση δύο Τούρχους παίρνον- τας τὺ ὅπλο χάποιου Τούρκου φονευ- θέντος. Τὰ παλληκάρια τοῦ Κα- τσαντώνη παίρνουν θάρρος καὶ ἔπι- στρέφουν. Καὶ παίρνουν στὸ κυνῆγι τοὺς διώκτας των. 'Ο Κατσαντώνης τότε συγκινηµένος Θγάξει τὸ σπαῦί του καὶ τὸ περνᾶ στὸν Καραΐσκά- κη. Τὸν ὀνομάξει πρωτοπαλλήκαρο καὶ τοῦ λέγει: --λὲν στὸ εἶπα πὼς τὸ ἀσχὶ θὰ Θέλω ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (0Ιδ. Ὑπ.). ---30 Νομµθ6δρ. Οἱ Κύπριοι Φοιτηταὶ τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστηµίον θιεσσαλο- νίκης ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν διὰ τὴν ἀνά- δειξιν τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Κυ- πριακῆς Δημακρατίας συνῆλθον εἷς ἕ- κτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν καθ’ ἤν πα- νηγυρικῶς διεδήλωσαν τὴν ἀφοσίωσίν των πρὸς τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάριον. Ἡ Γεν. Συνέλευσίς των ἐνέκρυνεν παμψφηφεὶ ἆπο- στολὴν τοῦ κάτωθι ἐγγράφου πρὸς τὸν ᾿Εθνάρχην. Μακαριώτατε, Λαμθάνομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσω- μεν ὑμῖν τὰ ἀκόλουθα: “Απαντες οἱ Κύπριοι Φοιτηταὶ τοῦ ᾽Α- ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Βεσσαλονί- κης, συνελθόντες σήμερον εἷς Γενικὴν Συνέλευσιν ἀποφασίζομεν ὁμοφώνως δ- πως ἁποκηρύξωμεν τὰς διασπαστικὰς Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΛΙΗ ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΝ ΕΒΝΑΡΧΗΝ ΜΑΣ ᾿᾽Αγαπητέ µας κ. Κυρ. Καραμᾶνε, «Ἡ κοινότης τῶν Πάνω Κυδίδων δια- διθάζει διὰ τοῦ γραµµατέως τῆς ΑΤΕ ---- µέχοι σήµερα εἰς τὸ πολεμικό µας γαντικόν, ποὺ ἔχουμε τοὺς γαυτό- σὲ παρατήση µόνο του ᾽Απὸ τότε ἤθχισεν ὁ Καραϊσκά- πῆς νὰ παίρνη ὄνομα. Καὶ στὰ χωριὰ τῆς Τριπόλεως καὶ µέσα στὴν Τρίπολι διηγοῦνται ὅτι κατὰ τὸν ἴδιον περίπου τρόπο εἷ- χεν ἀρχίσει ὃ Θεόδωρος ᾖἸζολοκο- τοώνης, ποὺ ἦτο ἐν τούτοις ἀπὺ τὴν µεγαλειτέραν ἁρματωλικὴν οἰκογέ- γεια τῆς Πελοποννήσου. Δεκατεσ- παιδας καὶ τὰς σχολὰς ναντοπαί- δων. Καὶ ἄλλα πολεμικὰ ναυτικὰ ἔχουν τὸν θεσμὸν τῶν κναυτοπαί- δων, γιατὶ µεγάλη τέχνη εἶναι ἡ Βάλασσα, καὶ ἀπὸ μικρὺς πρέπει κχανεὶς νὰ εἰδικευθῃ. Τὰ ναυτόπαι- δα ὅμως ἔπαιξαν µμέγιστον όλον στὸ 1851, χαὶ ἐξετίθεντο εἷς µεγά- λους κινδύνους. ᾿Ενῶ ἡ ναυμαχία ἦτο εἷς τὸ ἄναμμά της αὐτὰ ἔπρεπε νὰ ἀνέδουν στὰ κατάρτια καὶ νὰ µαζεύσουν τὰ πανιά. Ὡς μικρὰ δὲ χαὶ μὴ εὐκόλως διακρινόµενα ἐστέλ- λοντο πολλάχις καὶ τὰ ναντόπαιδα καὶ οἳ ψΨυχογνοὶ πρὸς κατασχόπευ- σιν. Πολλὰ δὲ εἷς τὺ ἔργον των αὐτὸ τὸ ἐπικινδυνωδέστατο εἶχαν χανη. Εΐἶναι γνωστὸ αὐτὸ τὸ ποίηµά ποὺ δείχνει πῶς ἐξοῦσαν τὰ ναυτό- πουλα: «Μὲ καράδια στὰ ταξείδια τὸ ναυτόπουλο γυρνᾶ μὲ τῆς θάλασσας τὰ φείδια τὸν καιρό του τὸν περγνᾶ. 'Ο θορηᾶς δὲν τὸ πειράδει, οὔτε ἡ ἄπιστη νοτιά, ν , . , οὔτε χιόνι, οὔτε χαλάδε, οὔτε κύματα πλατειά. Αγνωστοι ἤρωες τοῦ ᾿Εδνικοῦ μας ᾽Αγῶνος, ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχει ἙΒλ- ληνικὴ φυλή, πρέπει νὰ µελετη- θοῦν. Ὑπῆρξαν οἳ πρόδροµοι τῆς σηµε- οινῆς Ἐθνικῆς Νεολαίας. Δὲν ἢ- σαν συντεταγμένοι. ᾽Αλλὰ πολλοὶ ἔνδοξοι στρατηγοὶ καὶ ναύαρχοι εἶχαν ἁἀογίσει ἀπὸ ψυχογυοὶ καὶ μοῦτσοι. ᾽Αλλὰ πότε ἀπὺ τοὺς ἑ- Ὀνικοὺς ἀγῶνας τῆς Ἑλλάδος ἕ- σάρων ἐτῶν ἔφυγεν ἀπὸ τὸ χωριό του τὸ Λυμποδῆσι καὶ ἐπήγε”. καὶ κατετάχθη ὡς ψυχογυιὸς στὸ σῶμα τοῦ περιφηµοτάτου ἁρματωλοῦ τῆς Πελοποννήσου, τοῦ Ζαχαριᾶ, Καὶ ὁ Διᾶκος παράτησε µμικρὺ παιδὶ τὰ ράσα καὶ ἔγινε κλέφτης καὶ ἁρματωλός, καὶ πολλοὶ Σουλιῶ- τες ἀπὸ 19 χρονῶν εἶχαν ἀρχίσει τὴν ὃδρᾶσι των. Κατετάσσοντο ὣς ψυχογυιοὶ στὰ κλέφτικα σώματα. Δὲν ὑπῆρχε σχεδὺν χλέφτικο σῶμα χωρὶς τὸν ψυχογυιό του. Ἰολλοὶ δὲ ψυχογυιοὶ ἐξειλίχθησαν εἷς µεγί- ὅτους ὀθνικοὺς ἥρωας. Πρέπει, λοι- πόν, νὰ μελετηδη ἡ Ἱστορία τῶν ἁρματωλιιῶν καὶ κλέφτικων ἁγώ- νων ἀπὺ τοὺς Ψψυχογυιούς. Καὶ εἰς τὸ ναντικὸ τὸ ἴδιο ἐγίνε- το μὲ τοὺς µούτσους. ᾿Απὺ δέκα χοονῶν παιδιὰ ἐπήγαιναν στὰ κχα- ράδια. ᾿Ανέδαιναν στοὺς κόντρα παπαφίγκους ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀγεθοῦν οἱ μεγάλοι. 'Ἡ δρᾶσις των ἦτο εὐρυτάτη. Ὅταν ἐξερράγη ἡ Ἐπανάστασις, οἱ μοῦτσοι µετέσχον εἰς τὸν ἀγῶνα χαὶ προσέφεραν µε- γίστας ὑπηρεσίας. Ὅλα τὰ καρά- θια εἶχαν τοὺς µούτσους των. Πολ- λοὶ μοῦτσοι ἔπεσαν στὺν κατὰ θά- λασσαν ἀγῶνα, ὅπως ἔπεσαν στὸν ἀγῶνα τῆς στεριᾶς οἱ ψυχογυοί. Ὁ θεσμὸς τῶν µούτσων διατηρεῖται λειψαν οἱ μικροὶ ἐδελονταί ΠΕΜΠΤΗ, 16 Δεκεμέρίου 1999 ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΦΠΙΤΗΤΕΝ [ΠρΣ ΤΟΝ ΛΡΧΙΗΙΙΣΚΟΠΔΝ ο ἐνεργείας ὠρισμένων προσώπων ἓν Κύ- πρῳ προκαλούντων τὴν διάσπασιν τοῦ Λαοῦ καὶ διαδηλοῦμεν ἅπαξ ἔτι τὴν ᾱ- µέριστον συμπαράστασίν µας πρὸς τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὡς τὸν μόνον ἐνδεδειγμένον ἐκπρόσωπον τοῦ Κυπρια- κοῦ Λαοῦ. Μακαριώτατε, Συνεχίσατε τὰς ἑνεργείας σας διὰ τὴν ἁλοκλήρωσιν τῆς ἀνεξαρτήτου Δη- µοκρατίας τῆς Κύπρου καὶ ἔσται δέδαιος πὼς ὅτι ἐμεῖς, τὰ Κυπριακὰ νειᾶτα, οἱ ἐπιστήμονες τῆς αὔριον, ἱστάμεθα παρὰ τὸ πλευρόν Σας ἔτοιμοι νὰ προσφέρο- µεν τὸ πᾶν εἰς τὸν 'Ελληνικὸν στοϊῖδον διὰ τὴν ἀναδημιουργίαν τῆς Νήσου µας. Μετὰ τοῦ δέοντος Σεδασμοῦ, ΑΝΔΡΕΑΣ Χ΄’ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ : Γραμματεύς ΠΕΚ Π. Κυδίδων πρὸς τὸν Μακαριώτα- τον ᾿Αρχισπίσκαπον τὴν ἔνθερμον δεδαί- ὠσίν της ὅτι οὑρίσκεται ὁλοψύχως παρὰ τὸ πλευρὸν Του, «καὶ ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν Κυδίδων ὅλοι ὁμολογήσαμεν ὅτι θὰ δαδίσωµεν μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιὰ µπρο- στὰ στὴν κάλπην τοῦ 'Ηρωϊσμοῦ καὶ τῶν Θυσιῶν διὰ νὰ δώσωμεν ὃ καθένας µας τὴν ψῆφον ἐμπιστοσύνης καὶ εὐγνωμοσύ- νης µας γιὰ νὰ ἀναδείξουμεν τὸν ἄξιον Πρόεδρον τῆς νεαρᾶς µας Δημοκρατίας, Τὸν ἅἄξιον πηδαλιοῦχον ποὺ ὡδήγησεν τὸ σκάφος τῆς Κυπριακῆς “Ὑποθέσεως εἰς τὴν ᾿ἘΕλευθέραν του ζωήν. Μὲ σθε- ναρὰν τὴν ἀπόφασίν µας καὶ μὲ καθαρὰν τὴν συνείδησιν θὰ δαδίσωµεν μπροστὰ στὴν κάλπην τῆς τιμῆς, Υιὰ νὰ ἀντα- µείψωμεν τὸν Ἠρωϊσμὸν καὶ τὲς Θυσίες καὶ νὰ ἁποθεώσωμεν στὸ τέλος τὸν Μαρ- τυρικὸν “Ἱεράρχην µας ΜΑΚΑΡΙΊΟΝ. Σύνθημά µας εἶναι ΜΑΚΑΡΙΟΝ καὶ µόνον ΜΑΚΑΡΙΟΝ. Αιὰ τὴν ΑΤΕ--ΠΕΚ Π. Κυδίδων :Ο Γραμματεὺς ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΗΡΗΘΗ ΜΕΣΌΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΛΑΣΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ (Μία εἰσήγησις τοῦ ἐκ Βαρω- σίων κ. Δουκῆ Α. Πιτσιλλίδη) »Αξιότιμε Κύριε, Πρώτιστον- καθῆκο µου νὰ ἐκφράσω πρὸς σᾶς τὰ θερμά µου συγχαρητήρια διὰ τὸ τόσον ἐκλεκτὸ περιεχόµενο τῆς ᾿Ἐφημερίδος σας καὶ ἐπίσης διὰ τὸ ἐ- κλεκτὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἔχετε δώση. Μία εἰσήγησι θέλω νὰ κάµω μέσον τῆς ἐφημερίδος µας καὶ ἂν νομίζετε ὅτι εἷ- ναι καλὴ δύνασθε νὰ τὴν δηµοσιεύσητε. Ιδού την: Ὅσοι τίµιοι ἀγωνισταὶ ἀνεχώρησαν στὸ ἐξωτερικὸ διὰ φοίτησιν, ἰδιαιτέρως στὴν «Ελλάδα --- καὶ δικαιοῦνται ψήφου --.. νὰ τοὺς παραχωρηθῆ μέσον µεταφο- ρᾶς νἄλθουν νὰ ψηφίσουν. Εἶναι ἀρκετὲς δεκάδες ἓξ ὅσων γνωρίζω καὶ εἶμαι 1004 6έδαιος ὅτι ἕνα καὶ µόνο θὰ ψη- Φίσουν ὅπως καὶ ὅλοι µας τὸν µόνο ἄξιο ἁγνὸ καὶ πολυπαθῆ Ἐλευθερωτή µας τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τὸν Γ΄’. Μετὰ τιμῆς Λ. Α. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΠΡΟΗΙΤΛ ριπνῶν σας δίδετε τους Π Π ΒΙΘΜΗΧΛΝΙΑ. ΣΥΝΘΕΤΗΝ ΙΠΙΤΡΟΦΩΝ Διὰ νὰ ἔχετε στὸ σπἰτι σας πάντοτε φρέσχα αὐγὰ δίδετε εἰς τὲς ὄρνιδες σας τροφην Λιὰ ν᾿ ἀποφεύγετε τὲς ἀρρώστιες τῶν πουλλε- ΑΙ ΤΡΟΦΑΙ περιέχουν δρεπτικὲς οὐσίες καὶ ἐπιπλέον ἀντιδιοτι- κὰ διὰ τὴν προστασίαν τῶν πουλλερικῶν ἀπὸ ἁρ- ῥρώστιες. ΛΙΜΙΤΕΗΑ 9ΙΤΑ 9ΙΤΑ 9ΙΤΑ ΚΟΝΨΩΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Τ0 ΚΛΥΧΗΝΛ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΦΕΑΚΑ ιο ο ίς Τὸ ὠρολόγιον τῆς γενιχῆς προτιµήσεως ᾽Απολύτως ἠγγυημένον δι’ ἕν ἔτος. Τηλ, 3Τ09.--Τ. κ. 302. πο ης ΠΟΙ0ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ ΡΕΝΟΣ Μ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΣ Ὁδὸς 'Αγίου ᾽Ανδρέου ἀρ. 33 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΥΘΥΝΤΙΣ: ΚΥΡ. Μ. ΚΛΡΑΜΛΙΝΣ κ.κ Γραφεῖα Λευκωσίας: » Λεμεσοῦ: Βασίλη Μιχαηλίδου Αρ. 28. ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Λεμεσοῦ: ἀρ. 2397 Λευκωσίας: ἀρ. 5113 ᾿Ισαακίου Κομνηνοῦ Αρ. 2. ς ψ ΕΥΟΕΡΟΓΣ 4 ΛΛΟΣ ων ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΝΛΑΧΗΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΊΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: όχΕλιΔδεΣ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΛΕΚΕΝΒΡΙΙΥ 1959 ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΜΙΛΑΣ «ΕΤΕΕΤΗΕΗΟΡ» 8 ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΚΥΠΡΟΣ ΕΤΟΣ Ίον Αρ. 5 13Η ΔΕΚΕΜΒΡ ονοσονσσστοσπρκκστανασ ΟΥ ΤΟΥ 1959 ΗΠΟΙΙΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΗΗΥΗΜΗΒΗΡΟΣΛΟΝΕΗΤΑΓΛΠΟ ΤΛΣ ΒΗΡΗΛΣ ΕΗΛΗΛΟΣΗΙΣ το 0 ΤΡ ΤΟΥ ΜΛΠΡΙΗ1 Πανικόβλητοι οἱ Λερβο-κληριδο-ακελικοὶ πρὸ τοῦ θγκουμένου ρεύµατος τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, µετέρχονται Κάθε μέσον ἀπελπισίας διὰ νά πέσουν εἰς τά μαλακά. Ἡ σημερινὴ παλλακὴ συγκέντρωσις τῆς Λεμεσοῦ. Η ΛΙΜΕΙΟ7 ΚΛΙ Η ΥΠΛΙΘΡΟΣ ΤΗ ΥΠΕΡΗΦΛΝΕΥΟΝΤΙΑΙ 0: 6Λ. ΕΛΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑΙ ΕΣ ΠΟΣΙΘΟΝ ΨΗΦΩΝ ΥΠΙΡ Τ0Υ ΙΟΝΛΡΧΟΥ ΜΛΚΛΡΙΘΥ Ἡ ἐπαρχία Λεμεσοῦ καὶ ἡ πόλις διεδήλωσαν τὴν Τοίτην, 8ην τρέχου- τος, τὴν πίστιν των ἐκ νέου αρὺς τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάριον, καθὼς καὶ τὴν ἀπόφασιν των νὰ τὺν ἀνα- δείξου διὰ σαρωτικῆς ἐπιτυχίας ὡς πρῶτον Ιρόεδρον τῆς ᾖΚυπριακῆς Δημοκρατίας. Ἐϊς τὴν ἑνορίαν 'Ἁγίου Ἰωάννου (Αεμεσοῦ) ὠμίλησαν οἱ ὁμιληταὶ τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου Γεώργι- ος Κουσουμίδης, ἈΝτῖνος Μιχαηλί- δης, Γιάγχος Βαρνάδας καὶ Φρύνη Μαρχίδου καταστάντες ἀντικείμενον ἐνθουσιωδεστάτων ἐκδηλώσεων ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ. τολαίµη, ἐπεφύλαξαν οἳ κάτοικοι ἐνορίας Αγίου Νικολάου (Λεμε- σοῦ) κατὰ τὴν ἰδίαν γύκταν. Βὶς τὺ χωρίον Παρεχχλησιὰ (Λε- μεσοῦ) ὕλοι οἳ κάτοικοι ἐδήλωσαν ὅτι δὰ ψηφίσουν παμψηφεὶ ὡς πρῶτον Ἰρόεδρον τὸν ᾿Αρχιεπίσχο- πον Μακάριον. Ἐϊς τὰ ἐργατικὰ χωρ'ὰ αμαγνίου καὶ «Ἁγίου ᾿Αδανασίνυ, ο ηησαν οἱ χ.κ. Κυριάκος Καραμᾶνος, Ἁγ- δρέας ΤΠ απαδόπουλος, Λεύκιος Ῥο- δοσθένους, καὶ ἀπεδεώθησαν κυριο- λεκτικῶς ὑπὸ τοῦ πυκνοῦ ἀκροατη- ρίου των, τὸ ὑποῖον καὶ ἤκουεν µε- τὰ προσοχῆς τὰ προθαλλόμενα ἔπι- γίδης, ἀπεθεώθησαν ψὲς εἲς .Αυ- σος---Πραιτῶρι ὅταν ἀνέλυσαν δι ἀδρᾶς ἐπιχειρηματολογίας τοὺς λό- γους οἱ ὑποῖοι καθιστοῦν ἐπιτακτικὴν τὴν ὑπερψήφισιν τοῦ ἘΕθνάρχου κατὰ τὰς προσεχεῖς ἐχλογάς. Ἠαρόμοιαι ἐνθδουσιώδεις παλλκαϊ- καὶ μαζξικαὶ συγκεντρώσεις ἐπραγμα- τοποιήθησαν προψὲς Τορίτην, δην τρέχοντος, ὑπὺ τοῦ Πατριωτικοῦ ἈΠετώπου εἰς τὰ κάτωδι χωρία τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ μὲ τοὺς ἑξῆς ὁ- μιλητάς: Μέσα Γειτονιάν μὲ τοὺς Δεύνιον Ῥοδοσθένους, Ἐάνθον Μακούγιαν- γην καὶ ᾿Αθηνούλλαν Οἰκονόμον. ΤἙὸν ἴδιον ἐκρηκτικὸν ἐνθουσια- σμὸν ὑπὲρ τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου καὶ τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου κ. Ὑπῦρον Κυπριανοῦ, Γιάννην ᾖΜιχαηλίδην, ᾿Ανδρέαν Κωνσταντίνου καὶ Γιαννούλας Κον- χειρήµατα τῶν ὁμιλητῶν. Ἐξ ἄλλου οἳ ὁμιληταὶ τοῦ Πατρι- ωτικοῦ Μετώπου, Κυριάκος Ἀάαρα- μᾶνος, Μάριος Τριτοφτίδης, Μάγδα ΤῬριτοφτίδου καὶ ΧἈριστάκης Τριφῶ- Η ΚΥΡΙΑΚΗ. Ί9ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ λα σμαν. πρὸς τῆν Κυριανὴν, τῆς Ίδης Δεχεμθρίου 599, Καὶ εἶναι ὡσὰν νὰ πλησιάζοµεν πρὸς τὸ τέρμα τῶν προκλήσεων χατὰ τῆς νοημοσύνης καὶ τῶν εὐγενῶν αἰἴσδι- µάτων τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Είναι ὧσὰν νὰ πλησιάζοµμεν πρὸς τὸν δρίαµόθον τῆς ᾿Αρετῆς καὶ τῆς Δικαιοσύνης. Μαὶ ἡ ψυχή µας χαίρεται. Καὶ εὐφραίνεται ἡ χαρδιά µας, διότι ἐπὶ τέλους, πλησιάζει ἡ ὅρα, ποὺ δὰ σταματήση ἡ χκακοποί- ησις τῆς ᾿Ἀληθείας καὶ τῆς ᾿Αρετῆς, καὶ θὰ ἀποδωθῇῃ ἡ εὖ- γνωμοσύνη τοῦ Λαοῦ µας πρὸς τὸν Εθνικόν του Ἠνέτην, τὸν Μακάριον τὸν Γ΄. ό Ευπριακὸς Ἀαός, ποὺ παλεῖται νὰ ἁπαντήσῃ μεθαύ- ριον, ἐὰν δέλῃ ἢ ὄχι, ὁ ᾿Εξνάρχης Μακάριες νὰ συνεχίση τὸ ἔργον του, τῆς πατοχυρώσεως καὶ πλήρους θεµελιώσεως τῶν ἐλευδεριῶν του, ποὺ κπατέκτησεν μὲ τόσας θυσίας αἵμα- τος, ξὰ πάµη, εἴμεξα πλέεν ἤ θέδαιοι, εἲς τὸ ἀχέραιον τὸ χρέος του. ΦΘὰ ἀπαντήσῃ εὐθαρσῶς καὶ ἐν μιᾶ φωνῆῇ-- Ναί! ῶ Μακάριος εἰς τὴν ἔδραν τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Ανε- ξαρτήτου Κυπριακῆς Δημοκρατίας µας. Διότι θέλεµεν νὰ ζή- σωμεν πράγματι ἐλεύθεροι. Διότι θέλοµεν νὰ προστατεύσω- μεν πράγματι τὴν ἘΕλευξερίαν µας, Διότι θέλομεν τὴν εὐτ- µερίαν τῆς νήσου µας. Διότι θέλοµεν νὰ ἐπικρατήσῃη και ἐδῶ ἐπὶ τέλους ἡ σοινωνιχἩ Δικαιοσύνη. Τὸ πνεῦμα τῆς προόδου. Καὶ θέλομεν νὰ ἀναπτυχθῆ εἰς µέγαν θσεμὸν ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑνὸς ἀνδρώπου πρὸς τὸν ἄλλον, καὶ νὰ ἑχκ- λείφη ἡ δημιουργηθεῖσα ὑπὸ τοῦ κατακτητοῦ ἐντέχνως κα” χυποφία ὁλοχλήρων τάξεων ἀνθρώπων µας, πρὸς ἄλλας τάξεις. Καὶ αὐτὰ ὅλα, µόνεν ὁ ὑαχάριος ὁ Γ΄, ἐγγυᾶται ὅτι ξὰἁ γίνουν. Καὶ µόνον ὁ Μοκάριὸς πιστεύοµεν ὅτι ἔχει τὰς δυνάµεις χαὶ τὴν θέλησιν νὰ τὰ πάµῃ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Κυπριακὸς (λαός, θὰ ἁπαντήσηῃ «τὴν προσεχῆ Μυριαχκὴν μὲ Εροντερὴν φωνήν, ὅτι ἀναθιθάξει διὰ τῆς ψήφου του εἰς τὴν θέσιν τοῦ Πρώτου Προέδρου τῆς Ευπριαχνῆς Δημοκρατίας τὸν Μχακάριον τὸν Γ΄’. 'Ὁ Κυπριακὸς (λαός, πιστεύοµεν ὅτι δὰά χάµῃ ἕνα πραγματικὸν Δημοψήφισμα διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ Μανκχρίου εἰς τὴν Προεδριχὴν δέσιν τῆς νεαρᾶς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Εχει, ὁ Κυπριακὸς λαός, θαθυτάτην τὴν συναίσθησιν τῶν μεγάλων στιγμῶν τῆς ἱστορίας του. Γνωὼ- ρίζουν αἱ σημεριναὶ γενεαὶ τῆς ἑλληνικῆς νήσου µας ὅτι κα- τέστησαν οὐσιαότικῶς προνομιοῦχοι ἔναντι τῶν γενεῶν ἑ- πείνων τῶν προγόνων µας, τόσων αἰώνων, ποὺ ἔξηόαν καὶ ἀπέθαναν µέσα εἰς τὰ σχότη τῆς δουλείας. Καὶ συναισδό- νονται τὰς εὐθύνας των ποὺ ἔχουν, ἔναντι τῶν γενεῶν ἐ- πείνων ποὺ ἔφυγαν τόσον, ὅσον καὶ ἕναντι τῶν γενεῶν αὖ- τῶν ποὺ ἕρχονται. Γνωρίζουν δὲ ὅτι αἱ εὐθύναι των εἶναι µέγισται καὶ θαρύταται. Διὰ τοῦτο καὶ μετροῦν τὸ θάρες τῆς μεθαυριανῆς ψήφου των μὲ τοὺς τόννους. Καὶ οὐχὶ μὲ τὶς ὀχάδες. Διότι γνωρίξουν τὴν ἀξίαν τῆς ψήφου των. Τὴν οὐσιαστικὴν δύναμίν της... Διὰ τοῦτο εἰς τὰς μεξαυριανὸις ἐκλογάς, οἳ Κύπριοι προσέρχονται, μὲ ξεκαδαρισµένες ἄντι- λήψεις καὶ σχέψεις γύρω ἀπὸ τὸ τὶ παὶ ὁποῖον χρέος ἐπιτε- λοῦν. Χρέος ἐθνικόν. Χρέος ἠθικέν. Χρέος ἱστορικέν. Χρέος μέγα. Μέγιστον χρέος. ος Οὔτε καὶ ἔδωσαν, οὔτε καὶ δὰ δώσουν προσοχήν, εἰς τας τρομαχτικὰς παραφωνίας ποὺ διέσχισαν καὶ ἐξοκολουθοῦν ἀχόμη νὰ διασχίζουν τοὺς πυπριαχοὺς αἰθέρας. Αἱ παράτονοι αὐταὶ κραυγαὶ προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὀποιοι ἀποδςξ- δειγµένως πλέον ὑπηρετοῦν ἄλλους, ξένους πρὸς ἡμᾶς τους Κυπρίους. Παντελῶς ξένους. Ἐν πολλοῖς δὲ χαὶ ἐχθροὺς τοῦ Κυπριακοῦ Ααοῦ. Ἐχθροὺς τῶν συμφερόντων τον. Εχεροὺς τῶν ἐλευθεριῶν του καὶ τῆς ᾿Ανεξαρτησίας του. ) «Ὁ Κυπριακὸς λαός, δὰ ὑπάγηῃ τὴν ἐρχομένην Μυριακην εἰς τὰς κάλπας. μὲ γνῶσιν ἀπόλυτον τοῦ τὶ ἐπιτελῇ φηφίδον- τας τὸν Μακάριον. Μὲ πίστιν θρησχευτικΏν ὅτι φηφίξοντας τὸν Μακάριον ἐνισχύει τὸν ᾿Ἀγθνα, ποὺ ἀνελάξομεν τὴν Ίην Απριλίου 1955 ὅλοι οἱ Κύπριοι, με ἐπιιεφαλῆς µας τὸν Μακάριον καὶ τὸν Διγενή. Μὲ πεποίθησιν ἀπαρασάλευτον ἔτι ἐνισχύει τὸν ᾽Αγῶνα τῆς πλήρους καὶ ἀσφαλοῦς θεµελιώ- σεως τῆς Ἐλευθερίας µας, ποὺ ἐνοσταλγοῦσαν καὶ ἐποβοῦσαιν οἱ περασµένες γενεές τῶν Κυπρίων, χῶβὶ5 ἐντούτοις νὰ εἱἰμπορέσουν νὰ τὴν δήσουν. Αὐτῆς τῆς Ελενξερίας ποὺ ἀνε- ζήτουν, ἐπὶ µαταίῳ, καὶ ἀγωνιωδῶς οἱ ὀκτὼ αἰῶνες τῆς κυ- πριακῆς δουλείας, χωρὶς νὰ δυνπβοῦν νὰ την ατενίσουν. Τῆς Ἐλευθερίας αὐτῆς, ποὺ κατ ἐντελῶς προνόμιακὲν τρόπον ἀπολαμθάνομεν σήµερον ἡμεῖς, χάρις εἰς τὸν δεόπνενστων Ἡγέτην τῆς Μυπριακῆς Επαναστάσεως, τον Μαγσριον Τὸν Γ΄, καὶ χάρις εἰς τὸν ᾿Αρχηνον µας καὶ ᾽Αρχηγὸν της ΕΟΚΑ, τὸν ὄτρατηγὸν Γεώρνιον Γρίδαν---ΔΙΓΕΝΗΝ. - Ἡ ἐρχομένη Κυριακή, 19 Δεκεμθρίου 1950, εἶναι ἡ ἡ»- µέρα πρὸς τὴν ὁποίαν ἀτενίζουν αἱ φυγαὶ τόσων ἑκατοντά- δων χιλιάδων Κυπρίων, ποὺ ἀπέδαναν μὲ τὸ ἀνεχπλήρωτον ὄνειρον τῆς χατακτήσεώς της, παὶ ἡ ημερα ἡ Μεγάλη, ποὺ ἐλεύθεροι πλέον ὅλοι ἡμεῖς οἱ Εὐπριοι τῶν σηµερινων νς: νεῶν ἀπολαμέάνομεν καὶ χαιρώμεβα, καὶ ζῶμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῶν πνευμόνων, τοῦ νου Χπὶ της ψυχῆς μος. Καὶ ὡς πρὸς τοιαύτην Ἡμέραν. ος πρὸς Ἡμέραν Εθνικῆς ᾽Αναστάσεως, ἅς πορευδῶμεν οἱ Κύπριοι ἕλοι. Καὶ µετὰ φό- 6ου Φεοῦ, Πίστεως καὶ ᾽Αγάπης πρὸς Αὐτὴν ἅς µεταλάέω- μεν τὸν ᾽Ἁγίων παρπῶν της... λο ΜΛΡΙΒΣ ΤΡΙΤΦΤΙΜΣ ----------σπππσππσπππσππσσσσσσ σιὰ μὲ τοὺς Χάρην Γιωογαλλίδην κολώνην καὶ ἝἛλλην Δἰακοίδου. χην ᾽Ἁγκαστινιώτην, Τρηγόρην Πα γαγιάτου καὶ 'ἩΗρὼ Μαχρίδον. Παπαδόπουλλον, δην, καὶ Αλκιστην Ποταμίτου, ΕΙΣ ΧΡΙΑ Πν ΕΠΛΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ζονται αἱ ἐξορμήσεις τοῦ ΠΤατριω- µόνον Μακάφριον. ΑΚΕΛΙΚΗΣ ΕΔΟΝ, κ. Π. Παι- ονίδη, κ. Κύπρος Παιογίδης, ὁ κ. Δρόσος Κληρίδης, ὁ κ. ᾿Αντωνάκῆς ακρη καὶ Λούλλα Πότσον. Ἐξ ἄλλου εἰς Πύργον Λεμεσοῦ ὠμίλησαν οἱ κ.Ἡ. Αἰμίλιος Φράγκος, Ανδοέας ᾽Αγγελόπουλος καὶ ἡ ὃ. Σοφία Ανδρέου. Παρουσιάξων τοὺς ὁμιλητὰς ποὺς τὴν συγκέντρω- συν, ὃ κ. Ἀρΐστιος Ἰξιαπούρας, ἕ- δήλωσεν ὅτι ὁ Πύργος δὰ ψηφίσῃ µέχρι καὶ τοῦ τελευταίου φηφοφό- ρου τὸ λευκὸν ψηφοδέλτιον τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου. “Ωσαύτως µεγάλαι συγκεντρὠσείς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου ὀργανώ- θησαν προψὲς εἷς Ἰζόρνον καὶ 1Πύ- λαν τῆς Επαρχίας Λάρνακος καὶ πατὰ τὺ τελευταῖον τριήµερον εἰς πλεῖστα χωρία τῆς Ἐπαρχίας Πά- φου. Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΑ ΤΙΝ ΠΡΗΤΗΝ ΘΕΣΙΝ Αν καὶ --- ὁμολογουμένως --- ὁ ὄγκος τῶν ψήφων ὑπὲρ τοῦ Ῥθνάρ- χου Μακαρίου εἰς τὰς ᾿Ἰπαρχίας Πάφο υκαὶ Κυρηνείας εἶναι χκατα- πληχτικός, ἡ Ἰπαρχία Δεμεσοῦ τρέφει τὴν φιλοδοξίαν ν᾿ ἀναδιεχὺῇ πρώτη κατὰ τὰς ἐπικειμένας ἔχ]λο- γάς. Πλειοψηφοῦν εἰς τὴν πόλιν, τὸ Πατριωτικὺν Μέτωπον, δὰ ἐνι- σχυθῇ τεραστίως ἀπὺ τὰς ψήφους τῆς “Υπαίθρου, καὶ ἰδίως τῶν ἂἆμ- πελοχωριῶν, προσδοκοῦν νὰ αλειυ- ψηφίσῃ τῆς Πάφου καὶ Κορηνείας εἰς ποσοστὸν ψήφων. Η ΌΧΕΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΏ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ «ηπὸ τοῦ Γεν. Γοαμµατέως τῆς ΟΧΕΝ Δεμεσοῦ ἀπεστάλη πρὺς τὸν λ{ακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον Ιύ- πρου τὸ ἀκόλουθδον τηλεγράφημα: «Απαντα µέλη τῆς ΟΝΕΝ Άεμε- σοῦ διαδηλοῦν ἀμέριστον καὶ ὑλόψυ- χον συµπαράστασιν εἷς τὸ ὑπὸ Υ- µετέρας Μακαριότητος ἐπιτελούμε- γον ἔργον εὐχόμενοι ὅπως Κύριος φρουρῇ μᾶς ἐπ' ἀγαθῷ Ἰυποια- πῆς Δημοκρατίας». ΔΡΑΚΟΣ (ΕΠ οαμματεύς) ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΝ Σήµερον Πέματην 10.12.58 γαὶ ὥραν 6.560 µ.µ. θὰ γίνῃ παλλαϊκῆ συγκέντρωσις εἰς τὴν Πλατεῖαν Δι- ουχητησίου, τὴν ἔναντι τῶν γραφεί- ων τοῦ Π[ατριωτικοῦ Μετώπου Λε- μεσοῦ, κατὰ τὴν ὁποίαν δὰ ὁὑμιλή- σουν πρὺς τὸν Λαὺν τῆς Λεμεσοῦ: Οἱ κ.κ. Ἀἰμίλιος Μιχαηλίδης, Δι: χηγόρος. ὡς εἰσαγωγεύς, ἡ κ. Τού- λα Χαραλάμπους, τοµεάοχης ΡΟΚ Άγιον Τούφωνα --- Παρεκκλη- Ζήνωνα ᾿Ἀλευρᾶν, Αἱμιλίαν Μαδη- Εϊς Κολόσσιν --- Ερήνην -- Ἡ- πισκοπῆν μὲ τοὺς ᾽Ανιωνάνην Δυ- σιώτην, Θέκλαν Λυσιώτου, λιχαλά- Ἠΐς ᾿᾽Απρωτήριν μὲ τοὺς ᾿Ανδρέαν Φώτιον ᾿ΙἸακωθί- Μὲ µεγαλειώδη ἐπιτυχίαν συνεχί- τικοῦ Μετώπου καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον τῆς Λεμεσοῦ, τῆς ὁπνίας 2Τ χωριά -- ὡς δηµοσιεύωμεν εἰς ἄλλην στή- λην --θὰ ψηφίσουν Μακάριον καὶ Εἰς Άγιον Θεόδωρον Τιτσιλιᾶς ὠμίλησαν ἓν µέσῳ φρενιτιωδῶν ἓκ- δηλώσεων ὑπὲρ τοῦ ᾿Βθνάρχου Μα- καρίου, ὃ πατὴρ τοῦ Γεν. Τραμ. τῆς ᾿Αναστασιάδης καὶ αἱ ΄Αγγη Μάρ- Λάρνακος, ὁ κ. Σταῦρος ἹΠοσκό- της τοµεάρχης ΕΟΚΑ Λάρναχος, ὁ κ, ᾿Ανδρέας ᾿Αξίνας 'Υφυπουργὸς Γεωργίας, ὁ κ. Κυριάκος Μ. Ἰα- ραμᾶνος Διευθυντὴς «Ελευθέρου Λαοῦ» καὶ ὃ χ. Δῆμος Χατζημιλτῆς τοµεάρχης ΕΟΚΑ Λεμεσοῦ. Λῦριον δὲ Παρασκευὴν 11.12.59 καὶ ὥραν 6.90 μ.μ. δὰ γίνῃ παλλα- ἵκὴ συγκέντρωσις εἰς τὴν πόλιν µας κατὰ τὴν ὁποίαν δὰ ὁμιλήστουν οἳ χ.κ. Κώστας Παπαδήμας (εἴοηγη- τής), ὃ κ. Πασχάλης Ἱ[ασχαλίδης, 'Υπουργὺς ὙἩμπορίου, ὁ κ. Τάσος Παπαδόπουλος 'Ὑπουργὺς ἜἘσώωτερι- χῶν, ὃ χ. ᾿Ανδρέας Παπαδόπουλος τοµεάρχης ΕΟΚΑ, ὁ κ. Χοιστάκης Τρυφωνίδης τοµεάρχης ΕΟΚΑ. ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΛΦΑΝΤΑΣΤΟΣ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ Πλεῖστα χωρία τῆς ἐπαρχίας Λεμς- σοῦ δὲν ἐπέτρεψαν εἲς ὁμιλητὰς τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ κ, Κληρίδη νὰ ἐ- πισκεφθοῦν τὰς κοινότητάς των καὶ ὁ- μιλήσουν διὰ τὸν ὑποψήφιόν των, Τουναντίον οἱ κάτοικοι ὅλων ἆνε- ξαιρέτως τῶν χωρίων τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ ὑποδέχονται ἐνθουσιωδέστατα τοὺ. ὁμιλητὰς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώ- που, εἰς πλείστας δὲ περιπτώσεις τοὺς μεταφέρουν ἀπὸ τὴν εἴσοδον τοῦ χω- ῥρίου µέχρι τοῦ τόπου τῆς συγκεντρώ- σεως εἰς τοὺς ὤμους των, ἐνδεικτικὸν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσιώσεως των ϱ κο τῆς Κάλπης. ἀχνυρώνεις τὴν φῆφον σου. εἰς τὴν µάλπην ὅτι ἐγράφετε τὸ - μ τῆς φωτογραφίας τοῦ ΜΑΚΑΡΙΟΥ µένον, Ἱ ΠΡΕΙΗ ΝΑ ΠΙΟΡΙΗ 0 ΚΘΕ ΨΗΦΟΦΟΡί 1. Όταν δὰ προσέλεης εἰς τὴν κάλπη πρέπει ἀποροιτήτως νὰ φέρης μαξύ σου τὴν Ἰ αυτότητά σου. ΄ Ἐὰν σοῦ ἐξέσογισαν ἤ ἔχλεφαν τὴν Ῥαυτότητά σου ἤ ὅν ὀρεθεῖ ὅτι κάποιος ἄλλος ἐψήφισξν διὰ σένα δὲν χάνεις τὰ δικαιώματά σου. Φὰ φῃη ποιηθεῖ ἡ ταυτότης σου ἀπὸ τὸν Ὑπεύξυνον Έφορον 3. Διὰ νὰ εἶναι ἔγχυρον τὸ Φπφεδέλτιέν σου, ὅτον δα φηφί- σης ὑπὲρ τοῦ Μακαρίου, πρέπει νὰ γράψης τὸ διακριτικὸ σημεῖον Χ. δίπλα εἰς τὴν φωτογραφίαν (ναὶ ὄχι πάνω στὴν φωτογραφία) τοῦ Μακαρίου. ώσης τίποτα εἰς τὴν φωτογραφίαν τοῦ Κληρίδη, ἆ,. Πρεσέξετε. Διὰ νὰ εἶσθε θέξαιοι ὅτι ἐφηφίσατε ὑπὲρ τοῦ ΜΑΚΑΡΙΟΥ νυτάξετε πρὶν ρίξετε τὸ φηφοδέλτιον σα: --- φίσῃς ὁπωσδήποτε ἀφοῦ πιστο- Δὲν πρέπει νὰ σημει- διότι σημεῖεν Χ παραπλεύρως ρω - Ο ΔΛΔΟΦΙΛΗΣ ΕΘΝΔΑΡΧΗΣ | προδαίνουν εἰς ὕθρεις ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο Τ Πρῶτος Πρόεδρος τῆς ᾽Ανεξαρτήτου Κυπριακῆς Δημοκρατίας. πρὸς τὸν τετιµηµένον Μακάριον, ᾿Αρχιεπίσκοπον Ομιληταὶ τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου συνεχίζοντες τὰς ἐἑξορμήσεις των εἰς τὴν. πατριωτικἠν ὕπαιθρον ἐἑκάλυψαν ὅλην τὴν ἐπαρχίαν Λεμεσοῦ, πολλάκις δὲ ἀντεπεκρίθησαν δὶς καὶ τρεῖς εἰς παρακλήσεις τῶν κοινοτήτων πλείστων χωρίων ὅπως ἐπισκεφθοῦν τὰ χωρία των καὶ ὁμιλήσουν ὑπὲρ τοῦ ἱνδάλμα. τός των τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Οὕτω, τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν ἐγένοντο ὁμιλίαι εἰς ᾽Αμίαντον ὅπου ἑἐ- νώπιον ὀγκωδεστάτης συγκεντρώσεως ὠμίλησαν ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρϊΐου οἱ κκ, ὠῆ- µος Χ΄΄’ Μιλτῆς, ΨΝεοκλῆς Παναγιώτου καὶ ἡ δ, Φρύνη Μαρκίδου, Τοὺς ὁμιλη- τὰς παρουσίασεν δι’ ἐνθουσιώδους Κι- ρετισμοῦ οἱ κ.κ. Τάκης ᾽Αλκιδιάδης καὶ Παναγιώτης ᾿Αριστείδου, Εἰς τὸ χὼ- ρίον Πελένδρι, ὅπου παρέστη σύσσώ- µος ἡ κοινότης ὠμίλησαν ὑπὲρ τοῦ Μα- καρίου ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας κ. Πο- λύκαρπος Γεωρκάτζης καὶ οἱ κ.κ, Λεύ- κιος Ροδοσθένους, καὶ Παναγιώτης ᾿Αριστείδου, πατὴρ τοῦ ἐκ Πελενδριοῦ ἥρωος Τσαγκάρη, Εἰς τὴν συγκέντρωσιν παρέστησαν καὶ ἀριστεροὶ τοῦ χωρίου, οἱ ὁποῖοι ἐχειροκροτοῦσαν μετὰ τῶν ἐθνικοφρόνων ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Μακαρίου, Εἰς τοὺς ἀριστεροὺς τοῦ Πελενδριοῦ ἑνεποίησεν ἐντύπωσιν ὁ πολιτισμένος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἐκθέτουν τὰς ἀπόψεις των ὑπὲρ τοῦ Μακαρίου οἱ ὁμιληταὶ τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ὑποστη- ρικτὰς τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ κ. ἄλη: ρίδη οἱ ὁποῖοι εἰς τὰς ὁμιλίας των ἐναντίον 1οῦ προσώπου τοῦ σεπτοῦ µας »Αρχιεπισκό- που, καὶ εἰς τραμπουκισμούς, Αλλαι ὁμιλίαι ἐγένοντο εἰς τὰ χωρία Κυπε: ροῦντα, Χανδριά, ᾿Αγρίδια, Δῆμες, Ποταµίτισσαν, Αρσος. Βάσα Κελλα- Κίου, Κολόσσι ᾿Ερήμην καὶ ᾽Αγρόν, Τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν ὠμίλησαν εἰς Άγιον ᾿Αθπνάσιον, Φασούλλα, παντοῦ δὲ οἱ ὁμιληταὶ γίνονται δε- κτοὶ μὲ ζητωκραυγὰς ὑπὲρ τοῦ ᾿Εθνάρ: χου Μακαρίου, τοῦ ὁποίου ἡ νίκη θεω ρεῖται πλήρως ἐξησφαλισμένη, Σήµερον, παραμονὴν τῆς ἡμέ- βας τερματισμοῦ τῆς προεκλο- γικῆς ἐκστρατείας διὰ τὴν ἀνά- δειξιν τοῦ πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὁ «Ελεύθερος Λαός» δύναται νὰ παράσχη πρὸς τοὺς ἀναγνώ- στας του τὴν διαθεθαίώσιν ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακα- ῥίου εἶναι ἐξησφαλισμένη, μὲ τὸ μµεγαλύτερον ποσοστὸν ψή- φων, τὸ ὁποῖον ἐπέτυχε ποτὲ ἡ- γέτης εἰς ἐκλογικὴν ἀναμέτρη- σιν πρὸς σωνασπισμὸν ἀντιπά- λών του. Ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος, ὁ ἄξιος τῆς Πατρίδος, ὁ ἀλύγι- στος καὶ κραταιὸς ἡγέτης κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἀγῶνος, ἡ ἐλπὶς προόδου καὶ εὐδοκίας τοῦ λαοῦ του ἐν Εἰρή- νῃ, κατὰ τοὺς µμετριοπαθεστέ- ρους ὑπολογισμοὺς θὰ συγκεν- τρώσῃ κατὰ τὰς ἐκλογὰς τῆς πεοσεχοῦς Κυριακῆς τὰ 8270 τῶν ψήφων, ἐὰν δὲ -- ὡς ἐλπί- ζεται -- συνεχιζοµένη στροφὴ πρὸς τὸ «Πατριωτικὸν Μέτω- 0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΗΡΝΗΘΗ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΠΑΠΑΦΩΤΗΝ Ὡς πληροφορούμεδα ἐκ θετικωτάτης πηγῆς, ὁ Στρατηγὸς Γεώργιος Τρὶ- θας Διγενῆς ἠρνήδη κατη- γορηματικῶς νὰ δεχθδῃ τὸν Ν. Παπαφώτην αχατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεφιν αὖ- τοῦ εἰς ᾿Ἀθήνας. Ἡ ἄρνησις τοῦ στρατηγοῦ νὰ δεχδῃ τὸν κ. Φώτην Παπαφώτην, κατὰ τὰς ἰδίας πληροφορί- ας, ὀφείλεται εἰς τὸ γεγο- νὸς ὅτι ὁ τελευταῖος παρή- φόουσε τὴν ρητὴν ἐντολὴν τοῦ θρυλικοῦ Διγενῆ, ὅπως ὁλόχληρος ὁ Ἑλληνιχκὸς Κυπριαχκὸς λαὸς παραμείνη συσπειρωµένος πέριξ τοῦ Ἐθνάρχου. έ πον» τῶν ἐντίμων ἀριστερῶν ψηφοφόρων συνεχισθῇ κατὰ τὸ ἐναπομένον διήµερον, τὸ ποσο: στὸν ἐνδέχεται νὰ ὑπερόῇ τὰ 85σο ὁπότε καὶ ὁ συναρχηγὸς τοῦ ξενοδούλου συνονθυλεύµα- τος τῆς «Δημοκρατικῆς ᾿Ενώσε- ὡς» θὰ χάσῃ καὶ τὸ παράθολον του. Τὴν προσδοκίαν μιᾶς τοιαύ: της ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐκλογι- κοῦ θριάµόθου τοῦ ᾿Εθνάρχου -- διὰ τῆς ἀπωλείας τοῦ Παρα θόλου τοῦ κ. Ἰ. Κληρίδη -- ἑνι- σχύουν αἱ τελευταῖαι συγκεν: τρώσεις τοῦ Πατριωτικοῦ Με: τώπου, εἰς τὰς ὁποίας οἱ ὁμι- ληταὶ ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακαρίου ἄπο: Δεοῦνται κυριολεκτικῶς ὑπὸ τῶν Ἐθνικοφρόνων καὶ ἀρκετῶν ὁ- παδῶν τῆς ἀριστερᾶς. ΜΠΟΘΕΠΤΙΚΗ ΥΠΩΛΟΧΗ Τ0Υ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΛΣΙΛΣ κ. ΠΘΛΥΚΛΡΠΟΥ ΓΙΠΡΚΑΤΗΗ Οὕτω, ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἐργατικὴ κοινό- της τῆς Καλαθασοῦ ἐπεφύλαξε προψὲς Δληθῶς ἀποθεωτικὴν ὑποδοχὴν εἲς τὸν βρυλικὸν µαχητὴν τῆς ΕΟΚΑ καὶ Ὕπουρ- γὸν Εργασίας κ. Πολύκαρπον Γιωρκόά- τζην καὶ τὴν δεδοκιµασμµένην ἀγωνίστριαν δ. Βάσω Λοϊζᾶ, οἵτινες ὠμίλησαν ἐνθέρ- µως ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς τοῦ ᾿Εθνάρχου. Ἐξαιρετικὴν αἴσθησιν προσκάλεσε ἡ ὁ- μιλία τῆς δ. Βάσως Λοϊζᾶ, ἀπευθυνθεῖ- σα ἰδιαιτέρως πρὸς τὰς γυναῖκας. Ἐν- τύπωσιν µεγίστην προεκάλεσε ὡσαύτως ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Γιωρκάτζιη, ἀπευθενθεῖ- πα κυρίως πρὸς τοὺς ἐργάτας, μὲ τὴν εἴλικρίνειαν ἀγνοῦ ἀγωνιστοῦν τῶν ἔθνι- κῶν καὶ λαϊκῶν δικαίων. «Ὁ ᾿Εθνάρχης ον διεκήουξεν ὁ “Ὑπουογὸς Ἐρ- θὰ δώση εἷς τὴν ἐρυατικὴν εἷς τὴν Κυ: τὴν ᾱ- πας γασίας .... τάξιν θέσιν προνομιοῦχον πηιακὴν Πολιτείαν͵ δελφὴν ταύτης ἀνροτικὴν τάξιν, μνήμην τᾶς συμβολᾶῆς ἀμφοτέρων εἲς τὸν ὑπὲς Ελευθερίας ἀνῶνα καὶ τῆς προσφορᾶς των εἷς ἐρνασίαν διὰ τὴν ἄνοδον καὶ τὴν οἰκονομικὴν εὐημερίαν τοῦ τόπου». λΑναφερθεὶς εἷς ἐπικρίσεις ἐναντίον του ἀπὸ τὸν Δήμαρχον Λάρνακος κ. Γ. Χριστοδουλίδην, ὅστις ὠμίλησε προηγου- µένως εἷς τὸ χωρίον, ὅ κ. Γιωρκάτζιης διεκήρυξεν: «᾿Ἠρώτησεν, ὃ κ. Δήμαρχος, ποῦ ᾗ το ὃ “Ὑπουργὸς Εργασίας τόσον και: ὧς καὶ εἷς ρόν Τοῦ ἀπαντῶ: Πμουν ἐκεῖ ὅπου τὸ ΙΗΤ8 0 ΜΕΛΕΙΒΕΡΤΗΣ «ΚΙ ΕΠΛΝΛΣΙΛΤΙΚΟΣ ΜΛΜΟΡΦΟΤΙΣ ΠΡ ΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΙΘΕΡΑΛΣ ΚΥΠΡΟΥ καθῆκον μὲ ἐκάλει, ἐκεῖ ὅπου αὐτὸς κλη- θεὶς ἠρνήθη νὰ ὑπηρετήσῃ. Τοὺς ἐργάτες καὶ τὴν Φτωχολογιά, ἁπαντῶ, τὴν θυμᾶ- μαι, Υιατὶ ἀπ᾿ τὰ σπλάχνα τους θγῆκα. Ἔζησα τὴ ζωὴ τοῦ ἐργάτη καὶ τῆς φτώ- χ-ιας, καὶ γι αὐτὸ τὴν νοιώθω πολὺ καλά. ᾿Απὸ τὴν πώφτωχη Πιτσιλιὰ κατά- γ.µαι, Γι’ αὐτὸ κ᾿ ἔταξα σὰν σκοπὸ τῆς ζωῆς µου, μετὰ τὸν ἀγῶνα, νὰ προσφέ- Ρω ὅ,τι περισσότερο µπορέσω στῆν Φτωχολογιά, καὶ ὄχι νὰ συνεργασθῶ μὲ κείνους ποὺ ξεσπίτωσαν τὸν ἐργάτη καὶ ξεκλήρωσαν τὸν. ἀγρότη, μὲ τοὺς ὁποί- ους συμμαχεῖ σήµερα ὁ ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ ὁ κ. Χριστοδουλίδης». ΛΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗΣΕΙΣ ΕἰΣ ΤΟΗ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΛΛΟΓΡΑΙΑΝ Στὸν Φαρμακᾶ, ἕξ ἄλλου ὠμίλησαν προψὲς ἐνώπιον παλλαϊκῆς συγκεντρώ- σεως ὑπὲρ τοῦ ἰνδάλματος τοῦ Ἓλληνι- κοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ ᾿Εθνάρχου Μακα- ρίου, ὁ τέως μαχητὴς τῆς ΕΟΚΑ Μα- κάριος Περικλέους καὶ ὁ κ. ᾿Ανδρέας Λοϊζίδης. Εἰς Καλογραίαν Κυρηνείας ἐπραγμα- τοποιήθη παλλαϊκὴ συγκέντρωσις ὑπὲρ τοῦ ᾿ἘΕθνάρχου, μὲ ὁμιλητὰς τοὺς κ.κ. Ανδρέαν Κατσελλῆν καὶ ᾿Ιωάννην Χαρ- μαντᾶν. Ὅλοι οἱ κάτοικοι διεδήλωσαν τὴν πρόθεσιν των νὰ ΨηΦίσουν Μακά- Ρριον καὶ µόνον Μακάριον, νὰ συμµπληρώ- σουν δὲ τὴν ψηφοφορίαν ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕ- ΣΗΜΒΡΙΑΣ. Εις Κάτω Ζώδιαν ὠμίλησεν ἐνώπιον ὀγκώδους συγκεντρώσεως ὑπερχιλίων προσώπων ὃ τοµεάρχης τῆς ΕΟΚΑ δικη- γόρος κ. Αντης Σωτηριάδης, εἷς παλ- λαϊκὴν δὲ συγκέντρωσιν εἷς Αὐλώναν ὅ κ. Μίκης Μιχαηλίδης. ᾿Ογκωδέσταται συγκεντρώσεις τοῦ Πα- τριωτικοῦ Μετώπου ἐγένοντο ὠσαύτως εἰς τὰς κοινότητας τῆς ᾿Επαρχίας Αμ µοχώστου: ἜὌγκωμην, Δαυλόν, Γέναγρα, Λευκόνοικον. Εἰς τὴν τελευταίαν αὐτην Κωμόπολιν ἡ συγκέντρωσις ἦτο ἡ ὀγκω- δεστέρα ποὺ ἐνθυμοῦνται οἱ κάτοιννι της, κατ αὐτὴν δὲ ὠμίλησαν ὁ ἀντήο- της ᾿Ανδρέας Θεοχαρίδης καὶ ὃ δικη ό- Ρος κ. Γεώργιος Σάντης. ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΗΙΛΡΧΙΑΙ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΕΚΛΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΠΤΗΝ ΘΕΣΙΝ Εἰς τὴν εὐγενῆ ἅμιλλαν διὰ τὴν κατά- ληψιν τῆς πρώτης θέσεως εἷς τὰ ὑπὲρ τοῦ Μακαρίου ποσοστὰ ψήφων εἰσέρχον- ται ἀποφασιστικώτατα καὶ αἵ ᾿Επαρχίαι Πάφου καὶ Κυρηνείας. Εὶς τὴν πρώτην, πλὴν τῆς γενετείρας τοῦ ᾿Εθνάρχου Πα- ναγιᾶς, θὰ δώσουν ὅλας ἀνεξαιρέτως τὰς ψήφους των εἰς τὸν ἄξιον τῆς Πα- τρίδος Μακάριον καὶ αἱ κοινότητες Κρή- του Μαρόττου, Λεμόνα, Χούλου, Λετύµ- που, Καλλέπια, Χόλι, Σκούλλι, Γουδί, ὌΊνια, Κρήτου Τέρρα, Δρούσια, Κούκλια, Νικόκλεια καὶ Πολέμι. Προθλέπεται ὅτι ἡ Επαρχία Πάφου θὰ δώση εἰς τὸν Μα- κάριον ϐ88-- 92 τοῦ συνόλου τῶν ψή- Φων της. 2Αλλὰ καὶ ἡ Κυρήνεια εἶναι ἐπίδοξος ἀνταγωνιστὴς τῆς Λεμεσοῦ καὶ Πάφου. Ἐκ τῶν 38 κοινοτήτων ταύτης οἵ 21 -- δηλαδὴ ἡ πλειοψηφία --- θὰ ψηφίσουν Μακάριον καὶ µόνον Μακάριον. Αἱ κοινό- τητες αὗται εἶναι: Καλογραία, Άγιος ᾽Αμδρόσιος, Κλεπίνη, Χάρισια, Καζά- Φανι, Μπέλλαπαϊς, Τριμίθι, Κάρμι, ἘΕλ- κά, Φτέρυκα, Πάναγρα, ἼὌργα, Λιδερά, Κορμµακίτης, Αγία Εἰρήνη, Αιόριος, »Ασώματος, Καρπάσια, Λάρνακας Λα- πήθου, Σύσκληπος καὶ ᾿Αγριδάκι. Τεραστία καὶ συντριπτικὴ θὰ εἶναι ᾠσαύτως ἡ πλειοψηφία τοῦ ψηφοδελτίου τοῦ ᾿ἘΕθνάρχου εἷς τὴν ᾿Επαρχίαν Λευ- κωσίας. ᾿Αξιοσημείωτον εἶναι τὸ γεγο- νὸς ὅτι 33 κοινότητες τῆς ᾿Επαρχίας θὰ ψηφίσουν Μακάριον καὶ µόνον Μα- κάριον. Αἴ κοινότητες αὗται εἶναι: Πε- δουλᾶς, Μάµµαρι, Μάσσαρι, Κυρᾶ, Κα- πούτι, Φιλιά, Αδλώνα, Άγιοι Τριμιθιᾶς, Πολιτικόν, ᾿Επισκοπειόν, Καπέδες, Γα- ληνή, Λουτρός, Γαλάτα, Σινᾶ ὌὌρος, Δένεια, Συριανοχώρι, Νικήτα, Μένοικον, Μηλικούριν, Τσακκίστρα, Περιστερώνα, Κάτω Μονή, Κουτραφᾶς, Πολύστυπος, Καννάθια, Λαγουδερά, Σαράντιν, Αλη- θινοῦ, Αλωνα, Πλατανιστᾶσα, Φτερι- κούδι καὶ ᾿Ασκᾶς. Σημαντικᾶῶς, ἐπίσης, θεωρεῖται θέδαι- ον ὅτι θὰ πλειοψηφήσῃ τὸ ψηφοδέλτιον : τοῦ ,Εθνάρχου Μακαρίου εἰς τὰς Ἐπαρ- χίας Λάρνακος καὶ ᾽Αμμοχώστου. Εἰς ᾽ Λάρνακα 13 κοινότητες θὰ µΦηφίσουν Μακάριον καὶ µόνον Μακάριον. Αὗται εἶναι: ᾿Αναφωτία, 'Τροῦλλοι, ᾿Αόδελλε- ρόν, Άγιοι Βαδατσινιᾶς, Βαδατσινιά, Βάθλα, Λάγια, Κάτω Δρῦς, Βασιλικόν, Σκαρίνου, Αγία ννα, ᾿Ορᾶ καὶ ἡ µε- γάλη κωµόπολις τῶν Λευκάρων. ΟΥΤΏ 0 κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΡΙΒΗ Οὕτω, ἄνευ καὶ τῆς ἐλαχίστης ἀμφι- θολίας, ὃ κ. Κληρίδης ὄχι µόνον θὰ ἡτ- τηθῇ ἀλλὰ καὶ θὰ κατασυντριθῇ ἔκλογι- κῶς. Ὡς δὲ ἀπεκάλυψε εἷς Φίλον του (συνέχεια στὴν θην σελίδα) ιὰ φορὰ ζοῦσε ἕνα Δασιλόπουλο ποὺ τὸ πρὀσωπὀ του ὃν. «ἔμοιαζε σὰν τὸ φεγγάρι καὶ ἡ καρδιά του ἥταν σὰν τὸ πρυσάφι. κ καγαποῦσε κι’ ἐλεοῦσε τοὺς φτώχοὺς ἀνθρώπους καὶ πολλὲς φορὲς παρουσιαζόταν ντυµένο μὲ παληὰ ροῦχα, γιά νὰ μὴ τὸ γνωρίζουν, καὶ καθόταν στὶς καλύδες τῶν φτώ- χῶν καὶ μοιραζόταν µαζί τους τὸ ξερὸ ψωμί τους και τὶς ἐἑληὲς ποὺ οἱ καλοὶ ἄνθρωποι τοῦ προσφέρανε. : Στὸ παλάτι τὸ χάνανε πολλὲς «φορὲς καὶ δὲν ξέρανε ποῦ πήγαινε. Μιὰ µέρα ἔγινε κάτι ποὺ ἀπεκάλυψε τὴν ταυ: τότητα τοῦ µμικροῦ ἆ- γνώστου, ποὺ καθόταν μαζὶ μὲ τοὺς φτωχοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς συμποενοῦσε καὶ τοὺς τΕ ΝΙΚΡΝ ΝΙΗΠΙΜΛΤΙ [θ ΒΛΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ο μπονος. τὰ χε: τὴν ἴδια: μὲ τὸ Δασιλόπουλο ἡλικία καὶ ῆταν ἀπὸ μιά αξ- γάλη κι ἐπίσημη οἰκογένεια, ἔκανς τὸν περίπωτό του σὲ μιά συνοικία ποὺ ζούσανε φτωχὲς οἰκογένειες, ποὺ τὶς ϐθοηθοῦσε ὁ μικρὸς πρίγκιπας. Κατὰ τύχη τὸν εἶδε τὴν ὥρα ποὔμπαινε ντυμένος µέ πα- ληὰ ροῦχα σὲ κάποιο σπίτι. Σταμάτησε καὶ τὸν προσκύνησε κι ἀπὸ τότε µάθανε ὅλοι πὼς ὁ μικρὸς ἄγνώστος ῆταν τὸ θασιλόπουλο. : Αὐτὸ διαδόθηκε σὰν ἀστραπὴ κι’ ὅλοι σὲ λίγο εὐλογού- σανε τὸ Θεὸ ποὺ τοὺς ἔστειλε ἕνα Βασιληᾶ, ποὺ εἶχε δώ- σει τέτοια ἠθικὴ ἀνατροφὴ στὸ γυιό του, ποὺ μιὰ µέρα θὰ κυθερνοῦσε τὸν τόπο. ὝὍλοι τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς μεγάλες γιορτὲς ποὺ δὲν εἴκανε δουλειὰ τρέχανε κάτω ἀπὸ τὸ πα- λάτι καὶ ζυτοῦσαν νἁ δοῦν τὸν Βασιλιᾶ καὶ τὸ θασιλόπουλο. Ὁ Βασιλιᾶς ἔθγαινε καὶ Χαιρετοῦσε τοὺς ὑπηκόους του καὶ Χαιρόνταν θαθειά, γιατὶ ἔθλεπε πὼς ἄρχισε νὰ ὅα- σιλεύη πραγματικά στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ του. Περάσανε χρόνια πολλὰ κι ὁ Βασιληᾶς πέθανε καὶ στὸ θρόνο Ἶρθε τὸ θασιλόπουλο μὲ τὴ χρυση: καρδιά. Τότε ἡ Χώρα ἄρχισε νὰ παίρνη μιά νέα μορφή. Ἔνας κίνδυνος µεγάλος κάποτε ἀπειλοῦσε τὴ Χώρα, ἐχθροί θέλανε νὰ πατήσουνε τὸ ἔδαφός της κι ὁ νέος Ρα- σιληᾶς ἔκανε μιὰᾶ προκήρυξι στὸ λαό του πὼς πρέπει νὰ μὴν ἀφήσουν τὸν ἐχθρὸ νά πατήση στὸ ἱερὸ ἔδαφος τῆς πα- τρίδος. Ὅλοι τότε τρέξανε καὶ πήρανε τὰ ὅπλα τους καὶ μὲ τὸν Βασιληᾶ μπροστὰ νικήσανε τὸν κατακτητή. Μὰ τὴν τελευταίαν στιγμὴ σὲ μιὰ µάχη σκοτώθηκε ὁ γέος Βασιληᾶς. Τὴ χαρὰ τῆς νίκης ἀμέσως σκέπασε μὲ τὸ μαῦρο της πέπλο ἡ λύπη. Όλη ἡ Χώρα ντύθηκε στὰ μαῦρα καὶ γιὰ χρόνια θρηνοῦσε τὸ θασιλόπουλο μὲ τὴ χρυσῆ καρδιά ποῦ- χε γίνει πιὰ ἕνας θρῦλος. ᾽Απάνω στὸ μνημεῖο τοῦ νέου Βασιληᾶ εἴχανε χαράξει τὰ πάρα κάτω λόγια: «Ὁ πιὸ γλυκὸς τὴν πατρίδα του». Καὶ οἱ µητέρες τοῦ λαοῦ ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ κεῖ Ὑονά- τιζαν μὲ συγκίνησι καὶ ρίχνοντας λίγα φρέσκα κι ὤμορφα λουλούδια, ὅπως ἦταν κι ἐκεῖνος, δείχνοντας τὸν τάφο τοῦ νέου Βασιληᾶ ποὺ πέθανε γιὰ τὴν πατρίδα του, λέγανε στὰ παιδιά τους: --Εδῶ κοιμᾶται ἕνας Βασιληᾶς, κοιμᾶται τὸν πιὸ γλυ- κὁὀ ὕπνο. Ἔδωσε τὴ ζωὴ του γιὰ τὴν Πατρίδα ποὺ εἶναι ἡ µεγάλη µας μάνα. θάνατος εἶναι νὰ πεθάνη κανεὶς γιὰ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΜΠΕΑΣ ΕΑ ΑΓΝΗ, ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΗΣΙΑ | Ἡ η ΚΕΑΝ ΔΡΟΣΙΖΕΙ, ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ. δ69ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ἷ ΐ ΐ », “φον ο ΛΙΑ:ΙΝΡΙΛ. ΙΝΤΕΝΝΛΤΟΝΛΙ ΜΡΟΠΟΡΙΚΩ} ΝΙ ΜΥΣΡΛΝΛΝ ΗΘΟΣ 2 ΗΜΕΡΩΝ Μὲ τὰ μεγαλύτερα τετρακινητήρια ἀεροσκάφη “ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΝΣΤΕΛΛΕΊΤΣΙΟΝ” ᾽Αναχώρησις ἐκ Λευκωσίας ἑκάστην ΚΥΡΙΑΚΗΝ διά ΣΥΔΝΕΥ’ (Αὐστραλίας) µέσῳ Βηρυτοῦ. Διὰ τὰ εἰσιτήριά σας ἀποταθῆτε εἷς τοὺς ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟ’ΖΙΔΗ Λεωφόρος Εὐαγόρου 3, Τηλ. 4213,-ΛΕΚΩΣΙΑ ἤ εἰς οἴονδήποτε Πράμτορα τῆς 1Ι.4.Τ.Α. ΛΕΥΘ μώεκοω: ΜΕΡΟΝΥΣΤΙΔΙ ΕΡΑ ΗΜΕΡ 0! ΓΕΛΝΟΙ Μὶ Τ Ὁ παρακάτω συμπόσιο ἔλαθε χώραν στὴν ΄Αθήνα τὰ παληἁ ἐκεῖνα χρόνια ὅταν ὑπῆρχαν διάφορες Φιλοσο:- φικὲς σχολές. Ὁ Διογένης, νέος ἀκόμα, εἷ- χε κι’ αὐτὸς ἱδρύσει τὴν Κυνική του σχολἠ, ποὺ εἶχε γιὰ θάσι τὴ θεωρία τῆς ἁπλῆς καὶ λιτῆς ζωῆς, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ Σωκρά: της ἀκολουθοῦσε τὸ δόγμα τοῦ µέτρου καὶ τῆς σωφροσυνης. «Ὁ. Σωκράτης ἤτανε σοφὸς ἄνθρωπος, κι’ ἀνωτέρας διανοί- ας, καὶ ἀγαποῦσε νἄχη πολ- λοὺς φίλους καὶ νὰ τοὺς διδά- σκη πράγματα χρήσιμα καὶ ή- θικἁ. Δὲν έμοιαζε μὲ τοὺς Φφιλο- σόφους ἐκείνους ποὺ καταπιά- νονταν μὲ δύσκολα θέµατα, ἀλ- λὰ συνήθιζε νὰ δίνη στὸ Φφαινό- µενο τοῦ κόσμου λύσι θετική, ὅπως θὰ δοῦμε μὲ τὸ παρακά- τω κωμικὸ ἐπεισόδιον. Ὁ Διογένης λοιπόν, σύμφώ- να μὲ τὶς ἀντιλήψεις του γύρω οτὸν περιορισμὸ τῶν ἀναγκῶν, εἶχε περιφρονήσει τὸ λαμπρὸ σπίτι ποὺ τοῦχε χαρίσει ὁ ᾿Αλ- κιθιάδης, καὶ ζητοῦσε νά θρῆ ἕνα πιθάρι, ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ ζήση πιὸ ἄνετα καὶ ἁπλᾶ σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχές του καὶ ὅπου δὲν θὰ τὸν ἐνωχλοῦσε κα- νείς. Ὁ. ᾽Αλκιδιάδης ἤτανε ἕνας γενναῖος καὶ εὐγενὴς εὐπατρί- δης κι εἶχε τὴ συνήθεια νὰ πη- γαίνη μὲ τοὺς φίλους του στὸ κυνήγι. Μιὰ µέρα λοιπὸν ἔπια- σε ἕνα γερανὸ παχὺ καὶ τρυφε: ρὸ καὶ τὸν ἔδωσε στὸ μάγειρο νὰ τὸν ψήση γιὰ τὸ δεῖπνο, κι) ἐκάλεσε τὸν Πλάτωνα, τὸν Σὠ- κράτη, τὸν Ξενοφῶντα καὶ ἄλ- λους φίλους. Όπου ἔτυχε να περνάη ἀπὸ τὴν κουζίνα ὁ Διο: γένης, ὁ ὁποῖος, σὰν αἰσθάνθη- κε τὴ μυρουδιὰ τοῦ ψητοῦ δὲν μπόρεσε ν' ἀνθέξη στὸν πειρα- σμὸ νὰ κόψῃ ἕνα μερὶ καὶ να τὸ φάη. Ἔτσι ὅλες οἱ κυνικὲς θεωρίες του πήγανε προσωρι: νῶς περίπατο. ὍὉ µάγειρος γυρίζοντας κα: τάλαθε ἀἁμέσως τὴν κλοπὴ καὶ ΨΥΒΥΜΗΣ ΠΛΛΗΗΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ἵθ ΕΝ. ΠθΛΙ μὴ μπορῶντας νὰ θρῆ τὸν κλέ- φτη δὲν ἤξευρε τὶ νὰ κάνη. “Ὁ- ταν τὸ ψητὸ ἤτανε ἔτοιμο, τὂ- θαλε στὸ δίσκο σὲ τρὀπο ποὺ νὰ μὴ Φαίνεται τὸ µέρος ποὺ τοῦ λείπει. Ὅταν τὸ 6ράδυ μαζεύτηκαν οἱ φιλόσοφοι στὸ τραπέζι, ὁ µά- γειρος μὲ λαχτάρα, τρέµοντας σερθίρησε τὸ γερανό. Μὰ ὁ ᾽Αλκιθιάδης κατάλαθε ἀμέσως ποὺ τοῦ λείπει τὸ ἕνα μερὶ καὶ ἀρχίνησε νὰ µαλώνη τὸ µάγει- ρο ποὺ τᾶχε κυριολεκτικῶς χα µένα καὶ δὲν ἤξευρε τὶ νὰ πῆ. Τὴ στιγμἠ ἐκείνη ὁ Διογένης, ποὺ τᾶχε κανονίσει ὅλα καὶ καρτεροῦσε τὴν κατάλληλη στι- γμὴ γιὰ νὰ πάρη τὸ λόγο, μπαίνει στὴν τραπεζαρία καὶ λέει στὸν ᾽Αλκιθιάδη ποὺ ἴσα ἴσα ἤτανε ἔξω φρενῶν. --Δὲν ξέρεις, ᾽Αλκιθιάδη, πως οἱ γερανοὶ ἔχουνε μονάχα ἕνα πόδι, κι ἕνα µερί Αν δὲν πι- στεύης πᾶμε αὔριο στὴν ἄκρο- ποταμιὰ καὶ θὰ δΏς πὼς εἶναι ἀληθινὸ αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω. Τότες ὅλοι οἱ καλεσμένοι φι- λόσοφοι ἀρχίσανε τὴ συζήτησι πάνω στὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Διογένης. --Θυμοῦμαι ἀλήθεια -- λέει ὁ Σωκράτης -- πὼς κάποτε εἶδα κι’ ἐγὼ γερανοὺς μὲ ἕνα µονά- χα ποδάρι. Μήπως λοιπὸν ὑπάρ:- χουν δυὸ φυλὲς γερανῶν, αὐὖ- τοὶ ποὺ ἔχουνε ἕνα ποδάρι κι ἄλλοι ποὺ ἔχουνε δυό --“Ορίστε, πᾶμε αὔριο στὴν ἀκροποταμιάἁ -- λέει ὁ ἸΑλκι- θιάδης -- κι ἂν μοῦ ἀποδείξης πὼς ἔχεις δίκηο θὰ σοῦ κάνώ ἕνα καλὸ δῶρο, εἰδεμή... Φάγανε λοιπὸν ὅλοι οἱ φιλό- σοφοι καὶ κουθέντιασαν γιὰ πολλὰ καὶ διάφορα ζητήματα καὶ τ) ἄλλο πρωῖ συναντηθήκα- νε ὅλοι καὶ ξεκίνησαν γιὰ τὴν ἀκροποταμιά. Καὶ σὰν φτάσανε κεῖ νάσου καὶ ὀλέπουνε δέκα σωστοὺς γερανοὺς ποὺ στηρι- ζόντανε στὸ ἕνα ποδάρι τους, ὅπως συνηθίζουν νὰ στέκωνται ὅταν ἀναπαύωνται. τὰ λοιπὸν ποὺ οἱ γερανοὶ ἔχουνε ἕνα μερὶ κι ἕνα µόνο ποδάρι -- λέει ἀμέσως ὁ Διο- γένης δείχνοντας τοὺς δέκα γε- ρανοὺς ποὺ ἀναπαύονταν. Ὁ ᾽Ακιθιάδης ὅμως ποὺ εἶχε κα- ταλάθει τὴ φάρσα τοῦ στωῖ- κο «Φιλόσοφου τοῦ ἀπάντησε ἀμέσως: -“Καρτέρα Διογένη νὰ σοῦ δείξω κι’ ἐγὼ πὼς οἱ γερανοὶ ἔχουνε δύο ποδάρια, ὅπως ὅλα τὰ πουλιὰ τοῦ κόσμου, Καὶ ὁ ᾽Αλκιόιάδης τότες σφυ- ρίζει καὶ θγάζει τὶς φωνές... Οἱ γερανοὶ ἀμέσως κατέδα- σαν καὶ τ) ἄλλο τους πόδι καὶ ἀφοῦ κάνανε δύο τρία θήματα πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἀρχίνησαν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλο κοντὰ νὰ πε- τᾶνε. --Βὰἁ λοιπὸν πὠς ἔχουνε δυὸ πόδια οἳ γερανοί, λέει ὁ ᾿Αλ- κιθιάδης μὲ ἱκανοποίησι. Μὰ ὁ στωϊκὸς Διογένης δὲν τᾶχασε διόλου καὶ ἀπαντόει. “Μάλιστα σύμφωνοι, ἀλλὰ δὲ σφύριξες καὶ στὸ δικό µας γερανὸ χτὲς τὸ θράδυ, γιατὶ κι αὐτὸς θὰ σήκωνε τὸ ἄλλο πόδι του καὶ θὰ πετοῦσε. Ἡ ἀπάντησι αὐτὴ ἥἤτανε πο- λὺ ἔξυπνη κι ἔκανε πολλοὺς νὰ γελάσουν μὲ τὴν καρδιά τους γιὰ τὴν ἔξυπνη ἀπάντηση τοῦ Διογένη. Καὶ ὁ Σωκράτης τέλος ἐπι- λέγει. -Καλύτερα θέθαια, ποὺ δὲ φώναξε ὁ ᾽Αλκιθίάδης, γιατὶ θὰ πετοῦσε ὁ γερανὸς µας καὶ ἄ- δικα θὰ χάναµε τὸ φαῖ. Προ- τιµότερο λοιπὸν ποὺ χάσαμε τὸ ἕνα µονάχα µερί. ΙΡΝΓΟΥΝΙΑ. ΓΙΑ. ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Για ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ- Σύ, Ἑλληνίδα ποὺ ἄναδες κερὶ στοῦ ἄγγλου τὸ μνῆμα --σὰν ὀόλι ἐχθροῦ τὸν εὕρισκε, στὸν τόπο σου, ὀρφανὸ δές, ποιοὶ εἶναι τὸ προσάναµµα ποὺ δῶκαν στὸν ἐχθρό σου καί, κάηκαν ἑκατὸ ἐκκλησιές, Ἕλληνα πατέρα, κι’ ἄδειαζε ἡ κάννη --τ' ἅγια σου! δές, ποὺ τᾶριχνες ποὺ ἔκρυθες τοῦ ἄγγελου ) γερμανοῦ στὸν ἐδικό σου γυιο τὰ, σπίτια, τῶν δικῶν σου. τὸ γυιὸ κοντά σου κι ἐρήμενες τὸ θιό σου... τῶν ἄγγλων οἱ κάννες στρέφονται ἐνάντια τῶν δικῶν σου. Καὶ σὺ Ἓλληνα στρατιώτη ποὺ Ποιᾶς Λευτεριᾶς θεμελιωτής --κένταυροι, µέσ᾽ στὴ χώρα σου. πατᾶ τῶν Κυπρίων τὸ ἄσυλο καὶ ἔστερξες τὴν κάθε Υῆς γιὰ τάφο Οἱ δυνάστες τῶν λαῶν- κι’ ἡ µολυσμένη ὁπλή τους λυώνει τὸ παιδί τους. λΑγγελικὴ Θ. ΙΚόντη- Ανδρέας Τσιριμπέας. ο «122... αμα ο η ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ «Ὁ κ. Νῖκος Θ. Πιλλάκουρος καὶ ἢ }λυλωμωνιθοῦυ, μμ αν υπν- ὄνις Φουλλα ἆᾱ- ροι ἐκ Λεµεσου εόοωσαν αμοίσασι σχεσιν Υάμου. ας Η2ΣὶΣ Η Παγκυπριός Ὄρ/α-ωνὶς Ελληνοων Διδασκάλων ϱ9ΕΔ) εδεξιώνη τὴν πορ” ελύουσαν Δέευτερον εις τειον εἰς τας υἱ- ὐνύσας τοῦ Σωματείου «ἴΤραστ» ἐν Λευ” κὠσίᾳ τὰ µέλη τοῦ Ελληνικοῦ Λαΐκου ὠεατρου. ΙΙαρέστησον ὁ Γἱρόεδρος τοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ Συµδουλίου ἂρ κ. Σπυ- ριδώκις μετά τῆς κ. Σπυριδάκι, ὁ Βοη- ὐὸς ᾿Επιθεωρητῆς τῶν Σχολείων κ. ΔΝ, ΩΠαπαξενοφῶντος, ἀρκετοὶ διδάσκαλοι καὶ διδασκάλισσαι. Πρὸς τὰ µέλη τοῦ θιά- σου ἀπηύθυνε θερμὸν χαιρετισμὸν ὃ Πρό- εδρος τῆς ΠΟΕΑ κ. 1. Παναγίδης ἀπήν- τησεν δὲ λίαν συγκινηµένος ὁ κ. Μάνος Κατράκης, ὅστις ἐξέφρασε τὸν θαυμα- σµόν του διὰ τὴν Κύπρον καὶ τὸν Κυ- πριακὸν λαό». Εἰς τὴν πρωταγωνίστριαν τοῦ θιάσου Εἰρήνην Παπᾶ προσεφέρθη ὑπὸ διδασκαλίσσης ἀνθοδέσμη. Ἡ ει ρήνη Παπᾶ ἐξέφρασε τὴν συγκἰνησίν της διότι εὑρέθη μεταξὺ διδασκάλων, διότι καὶ οἱ γονεῖς της καὶ ἄλλα µέλη τῆς οἵ- κογενείας της εἶναι διδάσκαλοι. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛλη ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ Τὸ παρελθὸν Σά6όατον συνῶλθεν εἷς τὴν πρώτην αὐτῆς συνεδρίαν ἡ Εφορεία τῆς ᾿Ανωτέρας ᾿Εμπορικῆς Σχολῆς Κυ- ρηνείας. 'Ἡ Εφορεία, τὴν ὁποίαν ἁπαρ- τίζουν ἡ κ. ᾿Αθηνᾶ Χατζηγαθριήλ καὶ οἱ κ. κ. Σπύρος Χαραλαμπίδης, Ίατρός, Βίας Αντωνιάδης καὶ Σωάννης Χρ. Φράγκος ὀφθαλμίατρος, ἐμελέτησε διά-- φορα ζητήματα ἀφορῶντα τὴν λειτουρ- γίαν τῆς Σχολῆς καὶ ἑνημερώθη ἐπὶ τῶν διαφόρων προθληµάτων αὐτῆς. Πρωτοθου- λία τῆς Ανωτέρας ᾿Ἐμπορικῆς Σχολῆς Κυρηνείας, ἑτελέσθη τὴν παρελθ. Κυρια- κὴν ἐν τῷ ἵ. ναῷ Αγίου Γεωργίου Ανω Κυρηνείας, μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσε- ὡς τῶν ψυχῶν τῶν ἀποθανόντων µαθη- τῶν καὶ μαθητριῶν τῆς Σχολῆς ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Εἰς τὸ μνημόσυνον παρέ- στησαν πάντες οἵ καθηγηταὶ καὶ μαθηταὶ τῆς σχολῆς. ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Οἱ ἀκόλουθοι ἁπόφοιτοι τοῦ Ἕλληνι- κοῦ Γυμνασίου Πάφου εἰσέφεραν ὑπὲρ ἀνεγέρσεως μνημείου πρὸς τιμὴν τῶν ὁ- πὲρ Πατρίδος πεσόντων μαθητῶν τοῦ σχολείου: Λάμπρος Χ. Νικολαΐδης 5 λ,, Στέ- Φανος Ιωαννίδης 2 λ., Χριστόδουλος Χ. Κουπᾶτος, ᾽Ανδρέας Σπύρου, Κίμων Μαραθεύτης, ᾿Ιωακεὶμ Μίκης, Μαλιεκίδης Νεόφυτος, Εὐάνθης Χατζημιτσῆς, Χρύ- σανθος Ιωάννου, ᾽Ιωάννης Κοῦρος, λό- ρης ᾿Ανδρέας, Χρῖστος Φιλίππου, Λάκης Κονιώτης καὶ Χαραλαμπίδης Ανδρέας ἂνὰ Ἱ λ., Χατζπηευσταθίου Νικόλαος, Παπαδόπουλος Αξελ, Χαρίτος Σπύρος, λΑρτέμης ᾽Αντώνιος, Κώστας Νεοκλέους, Δῆμος Παναγιώτου, Χριστοδούλου Χρύ- σανθος, Γεωργιάδης Κόκος, Νικολαΐδης Ρόης, Ἐγγλεζάκης Μόδεστος, Παπαδό- πουλος Μηνᾶς, Φουύτρίδης Γιάγκος, Κυ- ριακίδης Κορνήλιος, Γρηγορίου Γεώργι- ος, Βίκης Νικόλαος, Γεώργιος Μιχαη- λίδης, Στυλιανίδης ᾽Ιωάννης, Εὐστάθιος Ιωάννου, Χαραλαμπίδης Νεόφυτος, Χρυσταλλένη Παύλου καὶ ᾿Αγγελικὴ Πα- παδοπούλου ἀνὰ 500 µίλς. Παπαλᾶς Κό- κος 450 μµίλς, Χαραλαμπίδης Κώστας 300 μίλς, Φλεβοτομᾶς Κυριάκος, Θρα- συδουλίδης Φειδίας, Ηλία Γεώργιος, Μικολαΐδης Γεώργιος, Καμιναρᾶ Γλοῦ- κος 4540 μίλς, Χαραλαμπίδης Κώστας λαµπος Σπύοου, Χριστοδουλίδης ᾽Ιωάν- νης, Μανουὴλ Σάδό6ας, Παῦλος Λεριός, Ρουσῆς Νικόλαος, Ἅ᾿Αριστοδήμου Κώ- στας, Μιχαηλίδης Ανδρέας, ᾽Αντώνιος Αὐστραλός, Χριστόδουλος Μιχαήλ, ᾿Αν- δρέας Παπαντωνίου, Μακρίδης Χριστό- ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ. ο Υ κ 4» ΒΙ ΛΕΜΕΣΙΑΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙ’ ΑΥΤΟ... 4» ΘΛΗ Ἡ ΚΥΠΡΙΣ Τ ΠΕΡΙΝΕΙΕ 4» ΚΛΙ ΓΙΑ ΌΛΟΝ ΤΟΝ ΠΡΛΙΟΚΙΣΜΟ ΕΦΘΑΣΕ Ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡ το Ι9ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΝΙ ἔχαμε τὴν ἔναρξίν του τὴν παρελθοῦσαν ΔΕΥΤΕΡΑ Ἡ ὑπόσχεσι ποὺ μετὰ θεθαιότητος δώσαμε εἴνχι ὅτι χάδε γυναῖχα ποὺ περνᾶ ἀπὸ τὸ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΔΛΟΝΗΣ Μ | Ν | δὰ ὀγαΐνη πιὸ ΝΕΑ--πιδ ΟΜΟΡΦΗ, πιὸ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ, Καὶ τοῦτο θὰ ἐπιτυγχάνεται ἀποτελεσματικά, χάρις στὰ μοντέρνα µέσα ποὺ διαθέτει--ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣΣΑζ, ΑΤΜΟΔΟΥΤΡΑ, ΚΟΛΑΝΙΑ ΑΔὺΥ- ΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ κλπ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΙΛΠΛΝΝ. ΝΙΡΜΟΝΙ ΙΣΝΗΝΗ ΤΑΧΑΡΙΑΛΟΥ Ὁδὸς “Αγίου ᾽Ανδρέου--ΓΤηλέφωνον 2619 Διεύθυνσις: ΛΕΜΕΣΟΣ ων.” ΚΑΛΑΟΝΗΣ πιὸ ΔΡΟΣΕΡΗ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( / ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ Να 188 ΤΗΣ ΛΡΧΝΑΣ ΛΙΓΥΠΤΙΛΣ ΘΕΜΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΨΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΣ Ε- ΟΝΟΛΟΓΟΣ ΙΝΤΑ ΜΠΑΟΥΕΡ --- ΕἷΥ- ΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑ'Ι:ΡΟΝ ΜΕ ΑΛ: ΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΙ’ ΕΡΕΥ- ΝΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡ- ΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ κΚΑίι ΣΗΜΕΡΙ- ΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΑΣ. ΚΑ:Ι:ΡΟΝ, Δεκέμόριος (01δ. ὑπηρ.) -- Γερμανοὶ ἐθνολόγοι ἀφίκοντο εἷς Κάΐρον διὰ νὰ ἑνεργήσουν µελέτας περὶ τοῦ ἁρ- χαίου αἰγυπτιακοῦ πολιτισμοῦ. ᾿Αποσκο- ποῦν εἷς τὸ νὰ ἀγεύρουν νέα στοιχεῖα --- ἀρχαιολογικὰ, ἐθνολογικά -- τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς θοηθήσουν νὰ φωτίσουν πολλὰ σημεῖα τῆς ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς ζωῆς, περὶ τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίσταν- ται «ἀμφιθολίαι καὶ διϊστάμεναι ἕρμη- νεῖαι. Οἱ ἀφιχθέντες ἐπιστήμονες 2 τὸν ἆ- ριθμὸν ἐδέχθησαν ἐκπροσώπους τοῦ αἱ- γυπτιακοῦ καὶ ξένου τύπου πρὸς τοὺς ὁποίους ἀνέπτυξαν τοὺς ἐπὶ µέρους σκο- πούς τῆς ἀποστολῆς των, διὰ τὴν ἐπι- πυχίαν τῆς ἁποίας θὰ ζητήσουν τὴν Λβικὴν συµπαράστασιν τοῦ προέδρου τῆς εΗνωμένης ᾿Αραθικῆς Δημοκρατίας, Μεταξὺ τῶν ἐθνολόγων αὐτῶν συµπερι- λαμθάνεται καὶ µία γυναίκα, ἡ 2Τέτις »Ίντα Μπάουερ, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάθει τὸν ἐρευνητικόν τοµέα τὸν ἀναφερόμενον εἷς τὴν καθημερινὴν ζωὴν τῆς ἀρχαίας Αἰγυπτίας. Πρόκειται, ἔκ τῶν ἆποτελε- σµάτων τῆς μελέτης της, νὰ συγγράόψη καὶ θιθλίον μυθιστορηματικῆς ὑφῆς μὲ ἡρωΐδα µίαν ἄσημον ἀρχαίαν Αἰγυπτίαν, τῆς ὑποίας αἱ καθημεριναὶ ἀπασχολή- σεις --- ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς γεννήσεως µέχρι τοῦ θανάτου θὰ προθάλλωνται διὰ τῶν σελίδων τοῦ διδλίου. ᾽Αμερικανὸς δημοσιογράφος, ἠρώτησε κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συνεντεύξεως τὴν κ. Μπάουερ ἐὰν εἷς τὴν ζωὴν τῆς Αἰγυπτίας αὐτῆς ὁ γάμος εἶχε την θέσιν ποὺ ἔχει καὶ σήμερον εἰς τὴν ζωὴν τῆς µέσης ᾽Αμερικανίδος Ὦ τῆς μέσης Εὐρωπαίας. 'Ἡ Γερμανὶς ἐθνολόγος εἷ- πεν ὅτι θὰ ἑπροτίμα νὰ σχηµατίση κα- γεὶς σχετικὴν ἐντύπωσιν ἀναγινώσκων τὸ θιθλίον, ἀνέφερεν ὅμως ὅτι ἡ ἀρχαία Αἴγυπτία ἠσχολεῖτο πολὺ μὲ τὰς οἴἶκια- κὰς Φροντίδας, ὡς ἁπαραίτητον δὲ στοι- χεῖον τῆς ζωῆς της μὲ χαρακτῆρα ἄναψυ- χῆς εἶχε τὸ ποτὸν καὶ συγκεκριµένως τὴν µπύραν, ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο καὶ τὸ ποτὸν τῶν θεῶν, πρὸς τοὺς ὁποίους ἕ- γένοντο θυσίαι μὲ μπύραν. δουλος ἀνὰ 250 µίλς, Κουρτελλῆς ᾽Α- Χιλλεὺς καὶ Ν. Ν. Νικολαΐδης ἀνὰ 100 μίλς καὶ Χαράλαμπος ᾿Ιωσὴφ 2 λ. ΟΔΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ Αὔριον Παρασκευὴν θὰ διεξαχθῆ ὑπὸ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Λευκωσίας ὁδικὸς ἔρανος, τὸ προϊὸν τοῦ ὁποίου θὰ διατεθῃ ὑπὲρ τῶν ἁπόρων οἶκογενει- ὢν ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι- στουγέννων. ΜΙΚΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τῶν ἁπόρων παιδιῶν καὶ .τοῦ μαθητικοῦ συσσιτίου τοῦ σχο- λείου Παλουριωτίσσης οἱ ἀκόλουθοι: Συμθούλιον Βελτιώσεως Παλουριωτίσσης 20 λ., ᾿Εκκλησία τῆς κοινότητος Ἰ6 λ., ᾿Αναστάσιος ᾿Αγρότης 5 λ. εἷς µνήµην τῶν γονέων του, Τράπεζα Κύπρου 3 Ἀ., Εἰρήνη Πακούτα 2 λ. εἷς µνήµην τοῦ συζύγου της, Σταῦρος ᾿Εκτορίδης Ἰ λ. εἲς µνήµην τοῦ ἀδελφοῦ του Γεωργίου “Εκτορίδη, Γαλαταριώτης καὶ ΣΕΤΕ ἀνὰ µίαν λίραν, καὶ Κοινωνικὴ Πρόνοια Παλουριωτίσσης πέντε λίρας. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΥΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Εν Λευκωσία. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ᾿Ισαακίου Κομνηνοῦ ἀριθ. 2, . Τηλ. 5113. ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 28 Βασιλίου Μιχαηλίδου 28 Τηλέφωνον 2397. ΠΕΜΠΤΗ μοοκσααρ ΥΣ ΤΕ. Κάθε µέρα ἀκοῦμε τὸν ὅρο αὐτὸ ἀπὸ ὅλον πολλὲς Φφορὲς καὶ μεῖς ἀκόμη οἱ γιατροὶ δὲν ᾿Εμεῖς ὅμως ἐπιτύχαμε τὸν δισχω- ἔτσι θὰ µπορέσουμς νὰ Ι ΕΙΝΑΙ τά δρογχικό Τ σχεδὸν τὸν κόσµο καὶ ξέρουμε τὶ ἐννοοῦν μὲ τὴν ὀνομ ρισμὸ τοῦ ὅρου δρογχικὰ ἀπ᾿ δώσουμε στοὺς ἀναγνῶστες µας μι δρο θρογχικᾶ, προκειµένου γιά παι ρινοφαρυγχίτιδα, τὰ συχνὰ κρυολογήµατα καὶ τὴ µε πνευστικῶν ὀργόνω”- Οἳ ἄλλοι, προκειµένου γιὰ μεγάλους, } τὴν Φφυματίωσι Χρησιμαπσίιουν ἔκφρασιν τῆς συγχρόνου πολεμικῆς ἐποχῆς, δηλαδὴ καμουφλαρισμµένην. Ἡ- Ο ΙΑΤΡΟΣ σΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ µαῖς θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν 3. περώτη ἔννοια τοῦ ὅρου Αρογ- χικά, διότι αὐτὴ κυρίως μᾶς 1 ΕΙΝΛΙ ΤΑ ΒΡΟΓΧΙΚΑ να ον πο, ὅπως καὶ τόσους ἄλλους ἀκόμη. Τοὺς εἶπε γειτόνισσα ἀμέσως ασία αὐτή. τὴ θρογχίτιδα, κι ὰ ἐξήγησι τοῦ ζητήματος τούτου. διὰ, ἐννοοῦμε τῇ χρονία θρογχίτιδα, ῖ Υάλη εὐπάθεια τῶν ἄνα- λέγοντες ΕΡΟΥ- Μὲ τὸν τὴν χικά, ἐννοοῦν τοῦ πνεύµονος. μσθα µόνον μὲ τὴν πα'δικήν ἡλικίαν. Λοιπὸν τὰ δρογχικά στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ὄρος ἱατρικὸς. Τὸν ἔφκιασε ὁ λαός, ὁ γιατρὸς πὼς ἔχει ὃ μικὸς ὀξεῖαν θρογχίτιδα καὶ ἡ µετέστρεψε ᾿τὴν δρογχίτιδα σὲ δρογχικά. ΄ εἶναι μικρὸ 2---3 ἑτῶν παθαίνει μιὰ νριππώδη θρογχίτι- παραμένει ὅμως ὃ θῆχας καὶ ἕνας ῥΡόγ- τώρα τὸ παιδὶ αὐτὸ τὸ Υιατρέψουν ὅ- του τροφὴ καὶ δὲν τὸ ὑποδάλουν σὲ καταδικάσουν ὅλο τὸ ἐλαφρὰ γρπίπη, Τὸ παιδὶ ὅτσν δα, ἡ νόσος διαρκεῖ ἆ---ό ἡμέρας, χες μερικὲς ἀκόμη ἡμέρες. ᾿Εὰν τοῦ δώσουν τὴν κανονικὴ τὸ θυάλουν ἔξω ἑνωρὶς καὶ δὲν τὸ φόθον νέου κρυολονήµατος, τε θὰ νίνη καλὰ καὶ ἂν ξαναπάθη μιὰ ἀκι, δὲν θὰ εἶναι σπουδαῖο οὔτε πως πρέπει, ὄσκοπη δίαιτα, χειμῶνα φυλακὴ διὰ τὸν κρεμμυδοειδῶς, τό τὸ ντύνουν καὶ οὐχὶ ] πρᾶγμα συνηθισμένο γιὰ ἕνα παιδ' - ἀρκετό, ὥστε νὰ τὸ ὀνομάσουν δρουχικό. ᾿Εὰν ἕμως κάνουν τὰ ἀντίθετα, τότε ἆλ- λοίµενο στὸ παιδὶ µέχρι ποῦ θὰ γίνη 15 ἐτῶν. Θὰ κρυολογῆ εὔκολα, θὰ πα- ῥουσιάζη ἀκροαστικά θὰ θήχη συχνά, θὰ ἔχη συνεχῶς συνάχι, μὲ λίνα λόγια θὰ Υίνη θρονχιτικό. Θὰ παρουσιάζη ἐπιστημονικῶς μιὰ χρονία θρογχίτιδα καὶ μιὰ µεγάλη εὐπάθεια τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων. Τόσο ὅμως ἡ Ερογ- ἐμπάθεια, δὲν ἔχουν καμμιὰ σχέσι μὲ τὴν Φυματίωσι. Τοῦτο χῖτις ὅσο καὶ ἡ του παιδίστρος τόσο θέδαιον, ὥστε ὁ γνωρίζων καλὰ τὴν ἐπιστήμη θήχη συχνὰ καὶ ἔχη ἀποχρέμψεις. Μάλιστα ἡ Φυματίωσι στὰ παιδιὰ δὲν ἔχει θῆχα µεγάλο, οὔτε Φλέμματα. ἀντιθέτως πρὸς τοὺς μεγάλους, δὲν εἶναι θο- καὶ κατὰ περιόδους ἀπὸ τὶν εἶναι ἀποκλείει τὴν Φυματίωσι, ὅταν τὸ παιδὶ 'Ἡ φυματίωσις τοῦ παιδιοῦ, ρυδώδης. Εμφανίζεται ἕνας θῆχας μικρὸς πίεσι ποὺ κόνουν οἱ ἀδένες στὰ νεῦρα τοῦ λάρυγγος, δὲν ἔχει Φλέμματα καὶ τὸ σπουδαιότερο καὶ πλέον περίεργον δὲν ἔχει ἀκροαστικά. Μόνον ἡἃ ποὺ εἴπαμε ἄλλοτε, θάζου»ν διά- πλάκα καὶ ἢ δερµοαντίδρασις τοῦ Πίρκε, ἀποκλείομε τὴ ἀκροαστικὰ σὲ ἕνα παιδάκι ρονία θρογχίτιδα Ἡ. διάτασι τῶν θρόγχων Τώρα πῶς γιατρσύετοι Ἑπομένως ὅταν ἀκοῦμε καὶ λέμε ὅτι ἔχει ἢ χ ποτὲ ὅμως Φφυματίωσι. γνωσι. φυματίωσι ἡ ἁπλῆ χρονία συµφόρησι, ἡ κατάστασις αὐτή Πρῶτον ἐὰν ὥς αἰτία µία χρονία ἀμυνδαλίτιδα ἢ κρεα- τάκια, θὰ θεραπευθῆ ὅπως εἴπαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο µας. ᾿Εὰν ὀφείλε- ται σὲ κακὴ θεραπευτικὴ ἀγωγή, προερχοµένη ὑπὸ ὑπερθολικὴ ἀγάπη καὶ Φόδους τῆς οἰκογενείας, θὰ προσπαθήσωµεν νὰ πείσωµεν τοὺς Υονεῖς νὰ σκληραγωγηθῆ τὸ παιδί, νὰ τραφῆ ἐπαρκῶς καὶ νὰ τοῦ γίνουν ἑνέσεις ἅπα- ραίτητες καὶ φάρμακα κατάλληλα γιὰ τὴν ἀντισηψία τοῦ πνεύµονος. Γ. Μπαμπούρης. «19 Δεπεμόρίου 1953 9.1. ῤ ] «ΟΕΙΕΤΕ ΦΕΝΕΚΑΙ Ρουκ [ 5 ΙΑ ΝΑΝΙΟΑΤΙΟΝ 5.Α.Ε. ᾷ ΒΛΕΙ ΟΣΕ ΙΗΙΝΕ κά α “” “ κ «ΤΑ ΟΕ ΑΣΣ5υΑΝ ν κ Τὸ ὡς ἄνω ἀτμόπλοιον ἀναμένεται εἰς Δεμεσὸν 6 περὶ τὴν όην Δεκεμδρίου δεχόµενον ἐπιθάτας πρὼ ἡ της θέσεως καὶ ἐμπορεύματα διὰ Λίθερπουλ. ς Διὰ κράτησιν θέσεων παρακαλεῖσθε ὅπώς άπευ- ς θυνθῆτε εἰς οἰονδήποτε ἀνεγνωρισμένον Τουριστικὸν ν Γραφεῖον, διὰ φορτία καὶ ἄλλας πληροφορίας εἰς τοὺς ἐν Κύπρῳ Γενικοὺς Πράκτορας: ΛΕΜΕΣΟΝ: Ταχ. Κιθ. 196---Τηλ. 9099) 2094. ΑΕΥΚΩΣΙΑΝ: Ταχ. Κιθ. 211-- Τηλ. 4196 . Φ. Κυρίλλην. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ: Ταχ. Κι6. 141---Τηλ. 2149. -.ρ---ἵ-ἵ--ο--. ος πος ποσο ους } κ () ου () . σος-συ«Ἕδο«---ο-α-σο-Ἂ--οςἹ--00-, πο πο ΕΙΛΙΦΕΡΘΥΣΑ. ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΛΙ ΤΛΣ ΓΙΝΛΙΚΑΣ ΙΜΠΗΜΝΝ ΝΤΙΞΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ Παρελήφθησαν καὶ παραλαμθάνονται καθημερινῶς ὅλα τὰ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ εἰς διαφόρους χρωματισμοὺς μαὶ εἰς τὴν ἀρίστην πάντοτε ποιότητα, ἀπὸ τὰ καλύτερα καὶ μεγαλύτερα ᾿Εργοστάσια τῆς Εὐρώπης. ξαγ- Κάδε ΓΕΥΝΔΙΚΑ ποὺ θέλει νὰ ντυδῃ νομφὰ ο) ἃς ἐπισχεφθῇ τὸ χατάστηµα ΝΤΙΞΟΝ ΦΑΔ 85ΒΡΗ οἳ ΤΑ ΕΙΔΗ: ΕΣΠΡΩΥΧΑ, ΦΘΡΕΜΛΊΑ, ΤΛΓΙΕΡ, ΠΛΛΤΑ εἰς πλουσιωτάτην συλλογήν. « ϕ 4 6 4 4 4 6 ϕ 6 4 4 φ 6 -Επίσης παρελάδοµεν μεγάλην συλλογὴν ἀνδρικῶν καὶ παιδικῶν εἰδῶν. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, ΤΡΙΚΑ, ΕΘΙΜΑ ΣΛΚΚΛΚΙΑ ΣΠΗΡΙ, ΚΛΠΛΡΤΙΝΕΣ κλπ. Σπ Αἱ παραλαθαϊ µας συνεχίζονται τακτιλχῶς καὶ ἀνελλιπῶς. ο... 9. ιδ. ν.δ διΦιδιφΦι ο ΦΦΦΦΦ 99» ΠΜΙ(ΤΙ . ΤΗΝ, ΠΡΙ Τακτιχὴ Δεκαήμερος Γραμμὴ μεταξυ Κύπρου καὶ λιμένων ᾿Αδριατικῆς (ΒΕΝΕΤΙΑΣ -- «ΒΤΡΑΝΤΟ» ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ) διὰ τῶν ἀτμοπλοίων «ΜΟΥΓ ΛΑ» «ΚΛΡΣ0» κλπ. Τὰ ὡς ἄνω πλοῖα εἶναι κατάλληλα διὰ τὴν µεταφοράν ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ. Τὸ ἀτμόπλοιον «ΜΟΥΤΑΑ» δὰ εὑρίσχεται εἰς ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΝ τὴν 23ην Δεχεμθρίου, δεχόµενον ἑσπεριδοειδῆ διὰ τοὺς ὡς ἄνω λιμένας. ΑΠΟΤΕΙΜΕΣΘΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΕΜΙΚΟΥΣ ΑΝΜΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ: Γ. ΚΙΡΖΗΝ ΚΑΙ ΣΙΑΝ ΑΤδΔ. ΛΕΜΕΣΟΝ: ΑΜΜΜΟΧΩΣΤΟΗ: Τηλ. 2233-. Ταχ. Κιθ. 18. Τηλ. 2529. Ταχ. Κιθ. 60. β ὃς ανασα ώαζοσιώπσαῥωαος ΠΕΜΗΊΗ {ὁ Δεκεμθρίου 1936 ΦΟΝ) Εικ ΕΒΕΑΘΕΩΝ Τ0 ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΣΜΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΒΝΛΡΧΗΝ ΤΟΥ Τ0Υ κ. ΝΙΚ. Γ. ΧΛΠΙΗΕΝΓΓΕΛΟΥ Τ. ΤΕΝ. ΓΡΑΜΙΛΤΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΤΡΟΠ2Σ ΛΥΙΘΛΙΑΘΤΣΕΟ Σ ΚΥΠΡΟ Ὁ κ. Νῖκος Χατζηξυαγγέλου, Γραμματεὺς τῆς ΠΕΑΚ ἐπὶ δεκαετίαν͵, ἤτοι ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως της µέχρι τῆς διαλύσεως της ὑπῆρξεν ἕνας ἀκάματος καὶ ἀφανὴς ἐργάτης τοῦ Κυπριακοῦ ᾽᾿Αγῶνος ἐν Ἑλλάδι, εἲς ὅλας αὐτοῦ τὰς πτυχὰς καὶ ἐκδηλώσεις. ᾿Ακούραστος, ἄδολος, ἁγνὸς μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸν τοῦ πατριώτου, εἶχε καταστεῖ πολύτιμος συνεργάτης ὄχι µόνον τῆς ἡγεσίας τῆς ΠΕΑΚ, ἀλλὰ καὶ τῶν Κυπριακῶν ᾿Οργανώσεων καὶ παραγόντων. Μετ) ὀλίγας ἡμέρας ὁ Ελληνικὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Νέας Κυπριακὸς Λαὸς θὰ κληθῆ ἵνα ἐκλέξη ᾿Ανεξαρτήτου Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Ἡ ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς αὐτῆς ἀποτελεῖ τὸν µεγαλύτερον σταθμὸν τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ Κωπριακοῦ Λαοῦ πρὸς τὴν ᾿Ελευθβερίαν του, διότι εἶναι τὸ τέρμα τῆς δουλείας καὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς ᾿Ελευθερίας καὶ τῆς θεµελιώσεως τῆς Νέας Κυπρια- κῆς Δημοκρατίας. ᾿᾽Απὸ τῆς ἑπομένης τῆς ἐκλογῆς αὐτῆς ὁ Κυπριακὸς Λαὸς θὰ ἔχη νὰ δαδίση, ἐν µέσῳ δυσχερειῶν, πολὺ μεγάλην ὁδὸν μέχρις ὅτου φθάσει εἰς τὸν ἤρεμον λιμένα τῆς Εἰρηνικῆς δημιουρνικῆς ζωῆς, τῆς εὑημερίας, τῆς εὐτυχίας, Μία ἀπὸ τὰς πλέον κρισίµους καὶ ἀποφασιστικὰς περιόδους τῆς µα- κραίωνος ἱστορίας τοῦ Ελληνικοῦ Λαοῦ τῆς Κύπρου θὰ εἶναι καὶ ἡ περίοδος τῆς πορείας ἀπὸ τῆς ἑπομένης τῶν προσεχῶν μέχρι σεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τὸ παραμικρὸν σφάλμα, ἡ πλέον ἀσήμαν- τος ἀθλεψία Ἡ ἐσφαλμένη ἐκτίμησις γεγονότων, ἐκλογῶν τῆς ὁλοκληρώ- εἶναι δυνατὸν νὰ ϐΘλάψη πολὺ ἐπικινδύνως τὸν .Ελληνικὸν Κυπριακὸν Λαὸν καὶ νὰ κλονίση, ἴσως ἄνεπανορ- θώτως, αὐτὴν τὴν ὑπόστασίν του. ᾿Επιθάλλεται συνεπῶς σωφροσύνη, σύνεσις καὶ μεγίστη ἱκανότης τοῦ Προέδρου ὅστις θὰ ὁδηγήση τὸν Λαόν, τὸ Εθνος ὁλόκληρον εἷς τὴν νέαν αὐτοῦ πορείαν. Οἱ πάντες, τόσον εἷς τὸν κόσμον ὁλόκληρον ὅσον καὶ ἐν Κύπρῳ, ἐ- ξαΐρουν τὴν προσωπικότητα τοῦ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου καὶ ᾿Εθνάρχου Κύπρου κ.κ. Μακαρίου καὶ παραδέχονται ὅτι ἐπετέλεσεν ὡς Ηγέτης τὸ καθῆ- Κον Του καὶ ὅτι µέχρι σήμερον ᾠὡδήγησεν ἐπιτυχῶς τὸν Κυπριακὸν Λαὸν πρὸς τῆν Ελευθερίαν. «μωροὶ λυσσαλέοι» παραδέχονται --- καὶ εἷς πρόσφατα εἰσέτι ἄρθρα των --- ὅτι χάρις εἷς τῆν προσωπικότητά Του, Καὶ αὐτοὶ εἶσέτι οἳ ὅ Μακαριώτατος ᾿Εθνάρχης Μακάριος, ἐπέτυχεν ὅτι δὲν ἐπετεύχθη καθ ὅλην τὴν µακραίωνα περίοδον τῆς δουλείας τοῦ Κυπριακοῦ «Λαοῦ, Διὰ τὰς ἐκλογὰς ὅμως τοῦ Προέδρου ὑποστηρίζουν, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀναλάδη ὁ ᾿Εξνάρχης τὸ θαρὺ φορ- πίο τοῦ Προέδρου, ἀλλὰ νὰ παραμείνη Οὗτος «'Ὑπερπρόεδρος». 'Ο προσφυὴς οὗτος ἐλιγός των δὲν πρόκειται νὰ ἐξαπατήση τὸν ᾿Ελληνικὸν Κυπριακὸν Λαόν, ὅστις εἶναι πεπεισμένος ὅτι µόνον περὶ τὸν ᾿Εθνάρχην του συσπειρούµενος θὰ ὅδηγη- θῆ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ᾿Ελευθερίας καὶ τῆς Εὐημερίας. Διαισθάνεται ὁ “ἙΕλληνικὸς Κυπριακὸς Λαὸς ὅτι οἵοσὃδήποτε ᾶἄλλος δὲν ἔχει σήμερον τὰς ἵκανό- Ε. θνάρχου του. Γνωρίζει καλῶς ὁ Κυπριακὸς Λαὸς ὅτι ὃ ᾿Εθνάρκης τν ὃ5, ὁτν ὁ τητας νὰ κρατήση εἷς χείρας του τὰς τύχας καὶ τὸ µέλλον του, πλὴν τος µέγας ἐμπνευστῆς τῆς ἐνάρξεως τοῦ ᾽Αγῶνος καὶ ὁ µέγιστος ὁδηγὸς εἰς τὸν νικηφόρον αὐτὸν ᾽Αγῶνα. Γνωρίζει καλῶς ὁ Κυπριακὸς Λαὸς ὅτι µόνον ἡφωτεινπροσωπικότηςτοῦ Ἐθνάρχουτου κε- ναι ἡ µόνη ἱκανὴ διὰ νὰ Φφέρη ἐπαξίως τὸ 6άρο «τοῦ Πρώ του Προέδρου (καὶ ὄχι ἁπλῶς τοῦ Προέδρου) ὃ ὁποῖς θάθεμελειώση τὴν Νέαν ᾿Ανεξάρτητον Δημοκρατίαν. Καλαὶ εἶναι αἱ φιλοδοξίαι, ὅταν, Φυσικὰ, εἶναι εὐγενεῖς. )Αλλὰ σήμερον ΔΕΝ πρόκειται ἁπλῶς περὶ ἱκανοποιήσεως φιλοδοξιῶν: Πρόκειται Κυπριακοῦ Λαοῦ ὅστις εἶναι πανάξιος περὶ τῆς ὃ- πευθύνου διακυθερνήσεως τοῦ ἡἠρωϊκοῦ τῆς καλυτέρας δωνατῆς µεταχειρίσεως καὶ τῆς ἀσφαλεστέρας θεμελιώσεως τῆς ἘἘλευθερίας του καὶ τῆς Εὐτυχίας του. Καὶ αὐτὰ θὰ τοῦ τὰ ἐξασφαλίση ΜΟΝΟΝ ἸΕκεῖνος ποὺ ἠγάπησε καὶ ἐπόνεσε τὸν Λαὸν αὐτὸν περισσότερον παντὸς ἄλλου. Εκεῖνος ὃ Οποῖος ἑβυσίασε τὰ πάντα καὶ ἔθεσε τὸν ἑαυτόν του εἲς τὴν ὕπη- ρεσίαν τοῦ ἀξιογαπήτου αὐτοῦ Λαοῦ καὶ ἡγωνίσθη διὰ τὴν ᾿Ελευθερίαν του καὶ ἀγωνίζεται διὰ τὴν εὐτυχίαν του. Κοάζουν οἱ «μωροὶ λυσσαλέοι» καὶ ἁσεθοῦν καὶ κατὰ τοῦ ᾿Εθνάρχου των καὶ κατὰ τῆς Κύπρου. Βαυκαλίζονται ὅτι θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐξαπατήσουν τὸν Λαόν κα νὰ τὸν μετατρέψουν εἷς ἄμορφον ἐπαναστατικὴν µάζαν ἄνευ ἡγεσίας, ἄνευ σκοποῦ, μὲ µόνην ἐπιδίωξιν των νὰ καταστρέψουν ὅτι ἐπετεύχθη µέχρι σήμερον μὲ αἷμα καὶ πόνον καὶ θυσίας καὶ δάκρυα. Διατί Διὰ νά Ίκανοποιήσουν τὴν καταστροφήν. μωροφιλοδοξίαν των, ἁδιαφοροῦντες ἐὰν θὰ φέρουν τελικῶς τὴν Εὐτυχῶς ὅμως, ὁ Ελληνικὸς Κυπριακὸς Λαός, ὅστις ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἓ- κράτησε μὲ θυσίας τὸν ᾽Αγῶνα διὰ τὴν Ελευθερίαν του -- μὲ ᾿Αρχηγὸν του τὸν θρυλικὸν Διγενῆ --- ἔχει τεραστίαν πολιτικὴν διαίσθησιν καὶ Ὑγνωρίζει κα- λῶς, ὅτι ἤ ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς εἶναι ἀποφασισιτικὴ διὰ τὸ µέλλον του. Γνωρίζει καλῶς πῶς νὰ πράξη τὸ καβῆκον του. Καὶ θὰ τὸπρά ξη: Μεβαύριον σύσσωμος ὅ Λαός, τὸ Ἔθνος σύσσωμον θὰ συ- σπειρωθῆ περὶ τὸν θαρραλέον, τὸν ἀκάμαντον, τὸν Φωτεινὸν, τὸν µέόγαν Ἠγέτην του, ὅδτις ἔχει καθαγιασθῆ μὲ τοὺς ᾽Αγῶνας τού. Τὸν ἴδιον Ηγέτην του ποὺ τὸν ὡδήγησε μέχρις ἐδῶ. Τὸν ἴδιον Ἠγέτην του ὅστις μὲ τὴν διεθνᾶ ὠκτινο- Εολίαν τῆς προσωπικότητός του ἀπολαμθάνει τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ τοῦ σεδα- σμοῦ εἲς ὁλόκληρον τὸν κόσµον. Τὸν Ἡγέτην του ὅστις θὰ τὸν ὁδηγήση εἰς τὴν Ελευθερίαν, εἴς τὴν εὐτυχίαν...., καλύτερον παντὸς ἄλλου, Ομ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΛΟΣ» ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ: 5ον -“Μόλις τὴν ἴδανε µπήξανε ὅ- λες μιὰ φωνή: -“Ἡ Λασκαρίνα!.... -Ποῦσουνα μωρὴ θεοσκοτω- µένη Τῆς φώναξε ἡ µάνα της. Κι’ ἡ Λασκαρίνα ἱστόρησε µπρο- στὰ σ) ὅλους καὶ σ” ὅλες τὸ τκ- ξίδι της ὥς τὴν Ύδρα, τὸ µπου- ρίνι ποὺ τοὺς κάρφώσε κάµπο- σες ὧρες στὸ λιμάνι καὶ πρό- στεσε: --δυμπάθα µε µάνα ἀλλὰ δὲν εἶχα λογαριάσει τὸ µπου- ρίνι. Κὺ ἔλεγα πὼς θὰ γύριζα νωρὶς τ) ἀπογεματάκι. ...Τὅχε πεῖ κι ὁ καπετάνιος. ---Κι ἄν πνιγόσουνα, θεοσκοτωµένη τὴ ρώτησε. --Εδῶ ἡ θάλασσα πῆρε κι ἔπνιξε τόσους καὶ τόσους κα- πετανέους κι ἐγὼ θὰ νοιαστῶ γιὰ λόγου µου ἀποκρίθηκε. “Ἡ µόνη µου ἔγνοια ἅμα εἶδα τὸ μπουρίνι ἤτανε ἡ µάνα µου κι ἣ πίκρα ποὺ τὴν πότιζα. Μιλοῦσε μὲ σιγουριὰ καὶ σο- θαρότητα ἀσυνήθιστη σὲ ἄγου- ρο κορίτσι. Τὴν κυτούσανε ὅλοι παράέε- να κι ἡ µάνα της πιότερο ἀπ ὅλους. Σιγὰ- σιγὰἁ φύγανε οἱ γειτό- νοι κι ἔμεινε αὐτὴ κι ἡ µάνα της. Ἡ Λασκαρίνα δὲν εἶχε τὴ δύναµη νὰ σηκώσει τὰ μάτια: της, νὰ τὴν κυτάξει. Εἶχε ἄκοι)- σει τὴ Ὑρηὰ Ζερθὴ ποὺ τῆς εἴ-' χε πεῖ φεύγοντας: «Ρὰ τὴν κα- ταχερίσεις γιὰ νὰ Θάλει γνω- ση». Κι ἤξερε πὼς στ ἀλήθεια τῆς χρειάζονταν ἡ τιμωρία. Ἡ Σκεύω ὅμως τῆς εἶπε: --Δὲν ἀγαπᾶς Λαακαρίνα τὴ μάνα σου: -“Μὴν τὸ λὲς τοῦτο, μητέρα, εἶπε τὸ κορίτσι. Κι ἡ Σκεύω ἀντὶς νὰ τῆς πεῖ τίποτ ἄλλα πῆγε κοντὰ της καὶ τῆς εἶπε: --ΣΌρε νὰ πλαγιάσεις. ο τὴν ψυχἠὴ τοῦ παιδιοῦ δὲν ἔμενε πιὰ ἡ πρωτερνὴ λαχτά- ρα. δΔὲν κοιµότανε, μὰ ἤτανε ἡσυχασμένη. Γιά τοῦτο, σιγου- ρεµένη πιὰ γιὰ τὴ µάνα της, ὁ νοῦς της ἀρμένισε καὶ πάλι γιὰ τὸ πέλαγο. Τώρα ἄρχισε νὰ 9υ- μᾶται τὸ κάθε τί ἀπὸ τὸ ἄρ: µπουρο τοῦ καραθιοῦ ὡς τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὸν καπετάνιο. Καὶ συλλογιῶνταν τὴν κουθέν- τα τῆς μητέρας της, πὼς ἡ θά: λασσα εἶναι γιὰ τοὺς ἄντρες καὶ τὸ σπίτι γιὰ τὶς γυναῖκες κι ἔθρισκε πὠς δὲν τῆς λένε ἆ- λήθεια. Τὰ ὅσα εἶχε δεῖ, στι: µάριζε πὼς κι’ αὐτὴ θὰ μποροῦ- σε νὰ τὰ καταφέρει, φτάνει νὰ μωρή η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΚΑΝΕ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ Ἱστορημένη ἀπὸ τὸν ΚΩΣΤΗ ΜΠΑΣΤΙΑ κάθε τί. Πθελε λοιπὸν τοῦτο τὸ πρᾶμα νὰ τὸ κουθεντιάσει μ’ ἄλλους ἀνθρώπους, μ ἕνα κα: πετάνιο. Γιὰ τοῦτο τὸ γυρισμὸ τοῦ Δημητροῦ τοῦ Λαζάρου τὸν χάρηκε πιότερο ἀπ᾿ τὸν κα- θένα. Τὸν χαιρόταν καὶ σὰν ἄν- θρωπο. Τὸ σουλοῦπι του τὸ ἁ- δρὸ καὶ µελαψό του πρόσωπο, τὰ μεγάλα καὶ ροζιασµένα χέ- ρια του καὶ τ᾽ ἀγέρωχο 6λεμ- µα του τᾶδρισκε νὰ ταιριάζουν σ’᾿ ἕνα θαλασσινό. Ἔτσι λογά: ριαζε καὶ τὸ πατέρα της. Ἡ Σκεύω ἡ Πινότση δέχτη- κε πρὀόσχαρα τὸ Δημητρό. Λο: γάριαζε πὼς τὰ χρόνια ποὺ εἴ- χανε περάσει θὰ τοὔχανε για: τρέψει τὸ αἴστημα. Γιὰ τοῦτο λεύτερα τὸν ρώτησε γιὰ τὰ τα- ξίδια του, γιὰ τὸ καράθι του, γιὰ τὸ θιός του, μὲ τὴν ἔγνοια τοῦ Φίλου. ᾽Απὸ κοντὰ κι ἡ Λασκαρίνα ἄκουγε τοῦτες τὶς ὁμιλίες καὶ μάλιστα τὰ ταξί δια, τὴν χάρη τοῦ καραθιοῦ του καὶ τὴν ἁρματωσιά του. ΄Άκουσε μάλιστα κι’ ἕνα λόγο γιὰ γρήγορο πόλεμο. --Δὲν θ᾽ ἀργήσει ἡ µέρα ποὺ θά ξεσηκωθεῖ τὸ γένος γιὰ νὰ κτυπήσει τὸν ἀγαρηνό. Μπῆκε στὸ νόηµα ἡ Λασκαρί- να πὼς μιλοῦσε γιὰ τοὺς Τούρ: κους καὶ πὼς τὸ καινούργιο κα- ράθι τοῦ «Δημητροῦ θἄπαιρνε μέρος σὲ τοῦτο τὸν πόλεμο. Κι) ἡ φαντασία της ἁγνάντευε στὰ πιὸ ἀπίθανα καὶ τολμηρά. -Ἑὐλογημένη νᾶνε ἡ ὥρα. Θέλω νὰ ζῶ γιά νὰ χαρῶ. Για τὶ αὐτοὶ ἀδικοσκοτώσανε τὸν καλό µου τὸν ἄντρα. Τούτη τὴ φορὰ δὲν θάσταξε ἡ ᾿Λασκαρίνα. --Γιατὶ δὲ μοῦ λὲς µητέρα, πὼς πέθανε ὁ πατέρας µου Ἡ Σκεύω κύταξε τὴ μικρὴ θυγατέρα της καὶ τὸ Δημητρό. -Πρέπει νὰ ξέρεις Λασκαρίνα πὼς ὁ πατέρας σου πέθανε γιά τὸ Γένος. κὺ ἡ Σκεύω ἀφοῦ συλλογί- στηκε λίγο εἶπε: -ὍὉ πατέρας σου στάθηκε μεγάλος καπετάνιος καὶ γα τοῦτο θέλω καὶ σὺ νᾶσαι καλἡ καὶ φρόνιµη γιὰ νὰ σὲ θλέπει καὶ νὰ σὲ λογαριάζει ὁ καθέ: νας ἄξια κόρη τοῦ Σταυριανοῦ τοῦ Πινότση. ΄ --Καὶ δὲν εἶμαι ρώτησε σα- στισµένη ἡ µικρή. --Όχι ὅσο χρειάζεται... Λοι: πὸν ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια ξεσι- κώθηκεν ὁ Μορηᾶς κι ὁ πατέ- ρας σου ἤξερε τούτη τὴν ἀνταρ- σία. Κατέθαινε ἀπὸ τὴν Μαύρη μεγάλωνε καὶ νὰ σπούδαζε τὸ Θάλασσα, καµώθηκε τὸν ἀἁνή: ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΙΑ:ΠΑΣΑ4 κουννεςσς πο νΟΝΑΒΟΥΡΑΙΣ Ρεοιδῖ Ικαθδέ ΜΑΕΚ, Γ. ΧαραλαΜπουσ ΛΤτδ. ΛΗΔΡΑΣ {{8-ί[θα ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ξ ος »0« ο-ς---ὃ--- ου) ---Ὃ-- ΙΛΙΜΟΠΛΟΙΟΝ ΔΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΠΕΛΦΛΣΤ ΚΑΙ ΓΛΑΣΚΒΗ ΑΙΠ ΑΝΤΑΛΟΥΣΙΑΝ ἀναμένεται εἰς Κυπριανοὺς λιμένας περὶ τὴν Ίδην Δεκεμθρίου δεχόµενον φορτία διά: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΠΕΛΦΑΣΙ -- ΓΜΑΣΚΩΒΗ Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας εἰς τοὺς Εενι- γοὺς Πράκτορας εἰς Κύπρον: ΛΦΟΟΙΛΤΕΏ ΛΕΕΝΟΙΕ» ΙΤ. Τραφεῖα ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ ναὶ ΧΑλὰ ΜΠΛΑὙ.ὁ εἰς ἕλας τὰς πόλεις. Οσοι σπορ. ο πππὸ ΣΟΔΑΙΙ ολ ἲ : μ Ἡ ή η”. τττσποααακαπα-- τσι ἕερο ἔπιασε στὴν Πόλη, γιὰ νὰ ξεφορτώσει καὶ νὰ ἀνταμώσει κάτι δικούς µας προεστούς, ποὺ θὰ τοὔδιναν ὁδηγίες καὶ χρήματα, ἀλλὰ κάποιος τὸν πρόδωσε καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν πιάσανε. ᾽᾿Απὸ ἕνα γιατρὸ µπι- στεµένο τῶν Τούρκων, ποὺ πα’ ρακάλεσε νὰ μὴν τὸν κρεµά- σουν, ἔμαθα τὰ καθέκαστα “Α: μα τὸν πιάσανε τὸν κρέµµασαν ἀνάποδα καὶ τὸν µαστίγωσαν γιὰ νὰ τοὺς µαρτυρήση τὰ μυ- στικά. Θέλανε νὰ µάθουνε ποιοὶ ξεσηκώνουνε τὸ Ὑένος, ποιοὶ πο- λῖτες δώκανε χρήµατα καὶ ποιοὶ ξένοι εἶναι µπερδεµένοι στὴ δουλειά. Κι ἐπειδὴ ὁ Πινότσης ἔρχονταν ἀπὸ τὴν ᾿Οντέσσα, ὁ- ποψιάστηκαν πὼς τὸ ταξίδι ὣς ἐκεῖ τὄχει κάµει γιὰ νὰ πάρει χρήματα κι ἅρματα γιὰ τοὺς ἀντάρτες τοῦ Μωρηᾶ. Ὁ Θεὸς θοήθησε καὶ δὲν τοῦ θρῆκαν τί- ποτα. ᾽Αλλὰ σὲ τὶ ὠφέλησε. Δὲν τὸν µουσκετάσανε τὴν ἴδ'α ὥρα καὶ τὸν ἀποτέλειώσαν σι- γά, σιγἀ. Μὲ τὸ ξύλο καὶ τὰ μαρτύρια ποὺ τοῦ κάνανε ἔπε- σε στὸ στρῶμα µέσα στὸ µπουων- τροῦμι ποὺ τὸν εἴχανε κι ὅταν ἔφτασα γὼ στὴν πόλη νὰ τὸν δῶ, ἤτανε ἀργά. Μὲ τὴν κοιλιὰ στὸ στόμα μὲ κλείσανε σ᾿ ἕνα χαρέμι καὶ μοὔπανε πὼς ἂν γουστάριζα νὰ µείνω καὶ νὰ γεννήσω ἥμουνα καλοδεχούµε- νη. Είκοσι µέρες κάτι Τουρκά: λες μοῦ πιπίλιζαν τὸ μυαλό, εἴ- κοσι μέρες μὲ τριγυρνοῦσαν μὲ χάδια καὶ γαλιφιὲς ποὺ δὲν ταίριαζαν σὲ μένα. Εἶδαν κι ἁ- πόειδαν καὶ μ᾿ ἄφησαν καὶ πῆ- γα καὶ τὸν εἶδα. Ἠτανε σ)᾿ ᾱ- ξιοθρήνητα χάλια. ᾽Ανγνώριστος εἶχε γίνει καὶ δὲν τοῦχε μείνει δύναµη οὔτε γιά νὰ μιλήσει. Θέλησα νὰ τὸν λατρέψω, νὰ πασχίσω νὰ τὸν συνεφέρω, ι͵ιὰ δὲν τὰ κατάφερα. Οἱ πόνοι τῆς γέννας μὲ πιάσανε µέσα στὴ φυλακἡ καὶ δὲν πρόκαµα οὔτε νὰ Θγῶ. Γέννησα κάτου στοῦ ἄρρωστου τὸ στρῶμα τὴ Λα: σκαρίνα. Σὲ λίγες µέρες ὁ κα- πετάνιος πέθανε. Ἡ µόνη του κουθέντα ἤτανε: «Τὸ νοῦ σου στὸ παιδὶ» καὶ παράδωκε τὸ πνέµα. -“Εἶναι κακοὶ οἱ Τοῦρκοι µά- να....εἶπε ἡ Λασκαρία μὲ θουρκωµένα μάτια. --Εἶναι κακοί, θυγατέρα µου καὶ μᾶς τυραννᾶνε χρόνους τῷ χρονῶ. Κι ὁ Δημητρὸς ποὺ ἥξερε κάτι ἄκρες µέσες ἀπὸ τὴν ἴστο- ρία εἶπε: --Σώθηκε ἡ θασιλεία τους. Ὅπου καὶ νᾶνε θὰ σημάνει ἡ ὥρα τους καὶ τὰ ψωμιά τους εἶναι λιγοστά. Καὶ τούτη τὴ φορὰ δὲν θὰ μᾶς πνίξουνε κα τὰ πὼς ἔγινε στὸ Μωρηδ. Θὰ τὰ θγάλουµε πέρα ἢ θὰ πεθά- νουµε ὅλοι. Δίχως νὰ μείνει κανείς. Ἡ Λασκαρίνα ἄκουγε μ᾿᾽ ὁρ: ν Ἅ ο « κ μ ο. μα δ μὴ . βι . ” κ Ἔ Ἂ ἡ π : κ τας κ Β ο μ κ. Β αν κ Ξ Μ τα ᾶ., 1 - κ μ νο ε κ κ κ δ ω κ κ. μ ά κ μ ον « . 5 ΔΟΟΡΑ Ὁ ΣΟΔΑΠ δὰ δωρίζη καὶ ἐφέτος ἐπὶ τῇ εὖὓ- χαιρία τῶν Ἑορτῶν καὶ ἐπὶ ἕνα µῆνα, ἀπὸ τῆς 6ης Δεχεμθρίου 1959, µέχρι τῆς 6ης Ιανουαρίου 1960, μίαν φιάλην τῶν περιφήµων ἐμφιαλωμένων ποτῶν του, τοῦ ἰδίου εἴδους διὰ πάξε δώδεκα ποὺ δὰ ᾱ- γορόζη κάθε πελάτης. ”Πητήσατε ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους καὶ πρατή- ρια τοῦ ΣΟΔΑΠ νὰ σᾶς προμηθεύσουν κάθε ποτὸν τῆς καὶ ἀρεσκείας σας καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸ νὰ σδς δώσουν τὸ δῶρο σας. Τὰ προϊόντα ΣΟΔΛΠ ἔχουν ἐπιθληδῇ παντοῦ λόγω τῆς ἐξαιρετιχῆς ποιότητος παὶ γνησιότητός τον. Εὐχόμεθα τὰ προϊόντα ΣΟΔΑΠ νὰ σᾶς χαρί- σουν εὔθυμες χαὶ χαρούμενες γιορτές. (ὁ ΣΟΔΑΠ εὔχεται στὸν καθένα ὅπως ὁ πρῶ- τὸς ἐλεύδερες καινούργιος χρόνος ἀπυτελέσῃ ἅπαρ- χὴν χάδε εὐτυχίας. ΕΚ ΤΟΥ ΣΟΔΑΠ θάνοιχτα µάτια τὰ λόγια τοῦ Δημητροῦ. Τῆς ἄρεσε καθὼς µι- λοῦσε τοῦτος ὁ καπετάνιος. Καὶ κεῖ ποὺ κάθονταν κι’ οἱ τρεῖς τους θουθοὶ καὶ συλλογι σµένοι πετάχθηκε ἡ Λασκαρί να σὰν νὰ ξυπνοῦσε ἀπὸ ὄνειρο καὶ ρώτησε: ---Αντρας σὰν τὸν καπετά γιο θάτανε ὁ πατέρας µου. Κι ὁ Λαζάρου γύρισε καὶ κύταξε τὸ παιδὶ μὲ καλωσύνη καὶ τοῦπε: --Κανένας δὲν μοιάζει τοῦ πατέρα σου Λασκαρίνα. Γιατὶ ὁ καπετάνιος ἤτανε ἀσύγκρι- τος, : Πάλι σωπάσανε, μὰ ξαφνικὰ ἡ Λασκαρίνα ἄρχισε νὰ κλαίει μ᾿ ἀναφυλλητό- Ποτὲ δὲν τήν εἶχε δεῖ ἡ µάνα της νὰ κλαίε ἔτσι. Κάτι γινότανε µέσα στὴν ψυχἠ. αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ καὶ τὴν ἑτάραζε θαθειά. Ἡ μµάνσ της τὴν παρηγόρησε κι ὁ Δη: μητρὸς τῆς εἶπε: --ΣΌρε ὡς τ᾽ ἀκρογιάλι ἔμπα στὸ καράθι µου. Καὶ γὼ σὲ λίγο θἄρθω καὶ θὰ σὲ πάω σεργιάνι μὲ τὸ θαρκάκι τοῦ κα: ραθιοῦ. Ἡ Λασκαρίνα τὸν κὺ αυ ΚΡΕΜΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ “ΡΗΟΡΕΠΙ», Ν ή εν Ἡ μ Ἅ μ κ μ] . - μ Ἑ . ἁ Ἡ . ἃ . ο µ Ἡ ψ μ μ Ἡ κ κ π Μ Ἡ Ἂ µ µ . πί µ ῳ Ἡ κ µ « Ἡ κ Ξ μί . . κ να . πε π : κ Ἡ ' ο ο.” ισσσώοοσοοοουοσο Κος σα πο ο ο. ἄν, ΤΑΞΙΔΙΕΟΤΛΙ Ἐξασφαλίσατε τὰ ΔΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ἢ ΑΤΜΟΠΛΟΊΚΑ εἰσιτήρια σας δι ὅλα τὰ µέρη τοῦ κόσµου, ἀπὸ τὰ Πρακτορεῖα µας. ΤΛΕΙΗΛ ΣΜΕΤΛΝΛΣΤΕΥΣΗΙΣ πιειφο! πο ΤΙΠΗ Λεωφόρος Εὐαγόρου ἀρ. 3 ΤΗΛ. 4213 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ µ µ κ μ α Ἡ ὃς . π Β µ κ μ μ 9 - ες κ μ Ν οδ µ τι μ ας μδ - πο()----ο-()--υ----θ« νου -υ-υ-ὂ ο». 1ο πο οος πο ος ο ο-- σσ '“Ὕ ὝἛπώωωωσ ως ο ὃν να μα ο ο ο ο Εΐναι χρέµα ποὺ στιλ6δώὠ- νει ἀλλὰ συγχρόνως τρέ- φει χαὶ διατηρεῖ εἷς κα λὴν χατάστασιν τὸ δέρµα. Ποιότης ΑΣΥΓΗΡΙΤΗ. Πωλεῖται εἰς ὅλα τὰ κα- ταστήµατα τῆς εἲἷ λογικὠτάτας καὶ εἰς ὅλους τοὺς χρω: ματισμούς. ὍὍταν χρησιμοποιήσετε τὴν χκρέμαν ὑποδημάτων ΡΕΟΡΕΕΤ΄5 δὲν θὰ λησμµονήσετε ποτὲ οὔτε τὸ ὄνομα οὔτε τὴν ποιότητα. ) | | | | | | | | | | | | | | | μαμα ταξε στὰ µάτια. Κράτησε τ’ ἆ- ναφυλλητά της, Δοκίμασε νὰ γελάσει ἀλλά κλαμένη καθὼς ἥταν θγῆκε στὸ σοκκάκι καὶ πηρε τὴν κατηφοριὰ γιὰ τ' ἆ- κρογιάλι. Άμα μείνανε οἱ δυό τους µονάχοι, ὁ Δημητρὸς πῆρε ἕνα σκαμνὶ καὶ κάθησε κοντά της, --Ἀκουσέ µε. Δὲ γύρισα γιό δουλειά µου στὸ νησί. Γύρισα για ν᾿ ἀνταμώσω σένα καὶ νά δῶ τὸ παιδί σου, τὴ Λασκαρί να ποὺ τ) ἀγαπῶ σὰν νἄᾶτανε δικό µου. Χάρηκα ἐδῶ καὶ χρό για ποὺ ἀρνήθηκες νὰ μὲ ΄παν. τρευτεῖς. Χάρηκα ἐπειδὴ μπό ρεσα ἐπὶ χρόνους νὰ ξηγήσω τὶ λογῆς ἀγάπη εἶν αὐτὴ ποῦ νοιώθω γιὰ σένα, Τώρα στιµά- Ρισα καλά τί ἔχω µέσα µου καὶ σοῦ ξαναλέω τὴν κουθέντα ποὺ σοῦχα κάµει ἅμα προτόρθες στὸ νησί. Θέλω νὰ σὲ παντρευ τῶ. Αν καὶ τούτη τὴ φορὰ τ ἀρνηθεῖς, δὲ θὰ μὲ ξαναδεῖς πο- τὲ στὰ µάτια σου, οὔτε καὶ ϱ᾽ ἀκούσεις γιὰ μένα. Ἡ Σκεύω δὲν ἀποκρίθηκτ. Τὸν κύταξε στὰ µάτια. Κατά θάθος τὸν συμπαθοῦσε. Πολ- λὲς φορὲς τὸν εἶχε συλλογιστεῖ. κι ἄλλες τόσες εἶχε θυμηθεῖ τὴν κουθέντα ποὺ τῆς εἶχε µ:- λήσει, ἀλλὰ φοθόταν καὶ τ’ ἆ- ποφάσιζε. Ὕστερα ὁ μισεμὸς τοῦ Δημητροῦ τὴν εἶχε κάμει! νὰ πιστέψει πὼς τοῦτος ὁ ἄν- τρας θάχε γνωρίσει ἄλλες γυ: ναῖκες καὶ πὼς θᾶχε ξεχάσει τὴν κουθέντα ποὺ τῆς εἶχε κά- μει, Πὼς ἤτανε παραφορὰ τῆς στιγμῆς ποὺ πέρασε μόλις ὁ Δημητρὸς ἄλλαξε ἀγέρα. Γελάστηκε ὅμως ἡ Σκεύω. Γιατὶ ὁ Δημητρὸς οὐδὲ στιγµἠ ἐλησμόνησε τὴν καπετάνισσα καθώς τ᾽ ἄρεσε νὰ τὴν ὄνομα τίζει.. Οὐδὲ στιγμὴ κατάφερε νὰ µπάσει στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιά του ἄλλη γυναῖκα. Κι ἡ ἄρνησή της, ὄχι µονάχα δὲ λιγόστεψε τὴν ἀγάπη του γι αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὴν φούντωσε καὶ τὴν ρίζωσε θαθειὰ µέσα του. Τοῦ Δημητροῦ δὲν τ) ἀρέ: σανε οἱ γυναῖκες ποὺ ἀσυλλό- γιστα τραθᾶνε πότε δῶθε, πό- τε κεῖθε, σὰν νἄτανε ἀνεμοδοῦ: ΧΙΡΗΙΙΝ ΤΙΝ ““ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ λΛῦΝ’ ΤΡΗΣ ΠΛΛΗΟΙ ΛΙΩΝΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΛΚΗ] ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΤΡΗΙ ΕΛΛΗΝΕ ΒΟΥΛΕΙΝΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙΗΙΕ «.. Με τὴν αὐταπάρνησιν καὶ τὸν ἱερὸν φανατισµόν, ὁ ὁποῖος σᾶς συνεῖχε, διεξήγατε πάντοτε τοὺς ἀγῶνας σας διὰ τὸ Κυπριακὸν ὑπὸ πᾶσαν μορφὴν ναὶ χάθε ἔπαλ- ξιν.. χαίροµεν δὲ διότι εὑρέδημεν παράπλευροί σας...» Οἱ κ.κ. Πάρις Αιαροῦτσος, ΑΦ. Μίχας (πρώην Γεν. Διοικητῆς Θράκης, τ. Γεν. Γραμμ. Ὑπουργείου Παιδείας) καὶ κ, Νίκ. Ρηγό- πουλος, γνωστοὶ ἀγωνισταὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Ελληνικῆς ᾿Αντιστάσεως, ἀλλὰ καὶ πρωτεργάται εἰς τὸν ἂγῶνα τῶν Κυπρίων διὰ τὴν Ἔλευ- θερίαν των, σήμερον δὲ Βουλευταὶ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοδούλιον ἀπέστειλαν ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδόσεώς µας τὴν παρακάτω χαιρετι- στήριον ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Διευθωντήν µας: ᾿Επειδὴ ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι ἕνας ἐθνικὸς Χαιρετισμὸς τριῶν ἐθνικῶν ἀνδρῶν τοὺς ὁ- ποίους ἀνέβρεψεν ὃ ἀγὼν διὰ τὴν Κύπρον, πρὸς τῆν Κύπραν καὶ τὸν Κυπριακὸν Λαόν, τὴ δημοσιεύομεν εὐχαρίστως: ᾽Αγαπητέ µας κ. Διευθυντά, Μὲ ἰδιαέραν χαρὰν καὶ συγκίνησιν ἐλάξομεν τὸ πρῶ ῦ Λον τῆς ὄφ᾽ ὑμᾶς ἐφημερίδος πλεύθερος ων ον . Αὐτὸς καθ ἑαυτὸν ὃ τίτλος της πιστεύομεν ὅτι εἶναι ἄχρως ἐπιτυχής, διότι ἀνταποκρένεται ὄντως εἰς τὸν σήμερον ᾿Ελεύθερον πλέον 4αὸν τῆς ᾿Ηρωϊκῆς µας Κύπρου. ς - Ιδιαιτέρως ὅμως μᾶς συνεκίνησεν τὸ Όπεμνησεν ημέρας ἀγώνων, ὅτε, ὑπὸ τὸν μεθ) ὑμῶν ἡμερησίαν ἐφημερίδα εἰς καὶ τὸ 1944-. -5, ας 2εαἱ τότε, ἔτσι καὶ τώνα: Τὸ αὐτὸ ἀγωνιστικὸν σενεῦ- μα. Τὸ αὐτὸ αἴσθημα εὐθύνης. 1 αὐτὴ ἰδεολογικὴ γραµµή, τιοὺ ἀντικρύδει εὐθέως χαὶ τοποθετεῖ σινειδητῶς τὴν ἀξίαν τῆς Ἔλευ- θερίας, τῆς ὅπερτάτης ἐκείνης πολιτιστικῆς ἀξίας ἐπὶ τῆς ὁποίας ἑδράξεται ἥ Ἱστορία τῶν προηγμένων Δαῶν, ὡς ὃ θρυλικός Κν- πριακός 4αός. Τέλος, ᾗ αὐτὴ συγέπεια μεταξὺ τοῦ ἰδεολογικοῦ σας «πιστεύω» καὶ τῆς ἐφημερίδος σας, ἢ ὁποία σᾶς παρακολουθεῖ ἀπό τῶν φοιτητικῶν ἐδωλίων τοῦ 1990 -- 1, ὅπότε, ἐπ) εὐκαιρίᾳ τῆς τότε ἐθνικῆς ἐξεγέρσεως (ἐπὶ Στόρς), σεῖς συναγείρατε ὅλους μας, ὁλόνληρον τὴν σπουδάξουσαν γεότητά µας ὥστε ἀπὸ κοινοῦ καὶ διὰ πρώτην φορὰν νὰ θέσωµε», διὰ τῆς φοιτητικῆς καὶ σπου- δαστικῆς µάξης, τὸ ἅγιον κυπριακὸν θέμα ἐνώπιον τοῦ Ἓλληνι- κοῦ αοῦ. Ἀνθυμούμεθα, ἀκόμη, τοὺς ἕ-ποτε ἁδιαλείπτως διεξαχθέντας παρ ὑμῶν ἀγῶνας διὰ τὸ Κυπριακόν ὑπὸ πᾶσαν μορφρὴν καὶ ἀπό κάθε ἔπαλξιν, ποὺ σᾶς ἔδιδε τὴν εὐκαιρίαν νὰ τὸ προξάλλετε, μὲ τὴν αὐταπάρνησιν καὶ τὸν ἱερὸν φανατισµόν, ὃ ὁποῖος σᾶς συνεῖχε, χαίρομεν δέ, διότι εὑρέθημεν πάντετε παράπλευροί σας. . Ηδη τώρα, ἑντὸς τῶν πλαισίων τῆς νεοσυστάτου ἆνπρια- κῆς Δημοκρατίας καὶ πάλιν προξάἁλετε συνεχιστὴς τῆς ὡραίας μά- χης, ποὺ ὑπῆρξεν τὸ µεγάλον πάθος τῆς ξωῆς σας, τῆς µάχης διὰ τὴν ἀγαπημένην µας Κύπρον, ὑπὸ µίαν πλέον µορφήν, ἐκείνην ποὺ θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ δθοηθήσῃ ὥστε νὰ ἑναδειχθῇ ταχέως εἰς ἁρτίως ὃρ- γανωμµένην καὶ εὐνομουμένην Πολιτείαν ἢ ἐλευθέρα αὐτὴ ἄημο- κρατία τῆς Κύπρου. Β ἐθαιωθῆτε ὅτι καὶ εἷς τὸν τομέα αὐτόν, τόσον ὑμᾶς ὅσον καὶ τὴν λαμπρὰν ἐφημερίδα σας παρακολουθοῦν ἓκ θαθέων αἳ εὐχαί μας. γεγονὸς αὐτό, διότι μᾶς «τὸν αὐτὸν τίτλον, ἐξεδίδομεν Αθήνας τόσον τὸ 1936 ὅσον Φιλικώτατα Π. 4ΙΑΡΟΥΤΣΟΣ (Βουλευτὴς Κυκλάδων) π. ΡΗΓΟΠΟΥάΟΣ (Βουλυευτὴς “Ε6ρου) Α. ΜΙΧΑΣ (Βουλεντὴς ᾽᾿ Αρκαδίας) ρες. (Συνεχίζεται) Ὁ ποιητὴς στέκεται σὲ μιὰ ἀκρο- γιαλιὰ τῆς ΙΚύποου. Πότε ἥλιος, πὀτε ψιλὴ θροχή, εἶναι φθινόπωρο. Θρύψαλα ἀπὸ παλιὰ πυθάρια ὁλό- γνρα, μερικὲς ἀρχαῖες κολόνες χω- ρὶς σηµασία, χι ὕστερα τὸ Βυζάν- τιο: μιὰ ἐκκλησία, ὃ Άγιος Ἐπι- φάνιος, γιὰ νὰ θυμίζει ὅπως λέει ὁ ποιητῆς «χωµένη τὴ δύναμη τῆς πολύχρυσης αὐτοκρατορίας. Ἕνα ζευγάρι ἐρωτευμένων περνάει ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιά. Ἠΐναι τὸ ξέγνοια- στο πέρασμα τῆς δροσερῆς ζωῆς, ἴδιο πάντα, μ) ὅτι κι ἄν γίνεται στὴ σκηνὴ τῆς ἱστορίας. Μὰ ὁ ποιη- τὴς ἀκούει Ἑάφνου θήµατα στὰ χαλίκια. Γυρνᾶ, δὲ θλέπει τίποτε. Ὅμως ἀκούει μιὰ θαρειὰ φωνὴ νὰ μιλᾶ μὲ τρόπο ὑποθλητικὰ ἀποφθεγ- µατικό, χοησµοδοτικό, λαϊκὸ μαζὺ χαὶ θιθλικὺ καὶ νὰ δείχνει τὴν ὁρ- γή της, γιὰ τὴ σκληρότητα τῶν δυνατῶν, γιὰ τὴν ἁδιαφορία τοῦ δυ γάστη, χαὶ τέλος νὰ ὑπόσχεται καὶ γὰ προφητεύει τὸ μοιραῖο ξεσήχω- µα τῶν σχλάδων, ἕνα ῥῬεσήχωμα καὶ δὲν λογαριάξει οὔτε τὴν πολι- τικὴ οὔτε καταπίεση ἐλευδέρων ἀν- δρώπων. Λέει ἡ φωνή: Δὲν ἀργεῖ νὰ καρπίσει τ ἀστά ίχτυ Α δὲν χρειάζεται μακρὺ καιρὸ γιὰ νὰ φουσκώνει τῆς πικρας 4 . (τὸ προξύµι, ἑ χρειάζεται μακρύ Ἠαιρο κακὸ γιὰ νὰ σηκώσει τὸ (φάλι. ἄρρωστος νοῦς ποὺ ἀδειά- (δει « : δὲ χρειάζεται µακρυ καιρο γιὰ νὰ γεμίσει µε την τρέλα... 5 ο γι ο Καὶ ἡ φωνὴῆ, ἁλείνει τὴν προ Φυτειά της σειώντας προς του” , ον οι. κατακτητὲς τὴ φράση ἀπὸ τον: «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου, «νῆσος της ἔτσι».. Ῥΐναι περιττὸ νὰ ποῦμε, πὼς αὖ τὴ ἡ φωνὴ, θγαίνει ἀπὸ τὴ συνεί- δηση τοῦ ποιητή, πὼς εἶναι τὸ δε χείλισμα ἀπὸ τὸ φούσκωμα του προζυμιοῦ τῆς δικῆς του, πίχρας Κι’ ἄξαφνα-- πόσο φυσικό, ἄλλω: στε, τοῦτο, πόσο ταιριασµένο μὲ το ἐσωτερικὸ εἶρμὺ τοῦ ποιήµάατος--- ὃ γοῦς τοῦ ποιητή πηγαίνει ἐστου- φίλους τοῦ ἄλλου πολέμου». σὺ κεί νους ποὺ πολέμησαν γιὰ τὴ λευτε οιὰ στὶς ἑλληνικὲς στεριὲς καὶ θά- λασσες, καὶ ποὺ δείχναν τότες πὼς στὸ ἑξῆς θάταν ἀλληλέγγυοι σὲ νά δε ἀνάλογον ἀγῶνα. Θυμᾶμαι τήν ἐποχὴ τῶν ἀγώνων, τὶς θυσίες, τὸ χυμένο αἷμα, τὴν τοαγωδία. που προλόγισε τὸν ἐρχομὸ τῆς λευτε- ριᾶς. Κι’ ἕνα περιστατιχὸ Ἑανάργε' ται στὴ μνήμη του, μὲ τὸν τούσ. ἐκεῖνο τὸν ἁπροσδόκητο ποὺ ὃ «5ε ς ὃ : να φέρης ξέρει νὰ συνδυάξει μὲ τὴν χυρία ἰδέα του τὶς πιὸ ἀπίθανες ἡ9: πτοµέρειες. Ἡ λεπτομέρεια τούτο, ἔτσι μᾶς περιγράφεται ἀπὸ τὸν ἵ διο, σὲ μιὰ ἐπεξηγηματική του συ µείωση: «Σὲ μιὰ γοτιοαφοιχανικὴ ἐφημεοίδα εἶχα διαθάσει (δεπτέῃ- ϐρης 1941). τὴν προσενχὴ ποὺ εἶχε φτιάξει γιὰ τὸ χαοάθι του ὃ ἀντι- πλοίαρχος λόρδος Χάτξ Μπέρεσφσοτ. «Κύριε, θοήδα νὰ δυμώμαστε τὶς πραγματικὲς αἰτίες ἐτούτου τοῦ το- λέµου. Νὰ θυμώμµαστε τὴν ἁρπαγή, τὸ δόλο, τὴν ἰδιοτέλεια, τὸ στέγνω- ἵμα τῆς ἀγάπης καὶ νὰ τὰ διώξου- µε ἀπὺ τοῦτο τὸ καράθι, γιὰ ἁ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΒΑΝΤΩΝΗ παινούργιου κόσμου γιὰ τὸν ὁποῖο πολεμοῦμε». Σ᾽ αὐτὴ τὴ µνήµη ποὺ τὸν θασαγίξδεν τώρα, ἀπαντάει πάλι ὃ ἴδιος πὼς εἶναι «καλύτερα νὰ λη- κρὺς κι’ ἄν εἶναι ὁ δρόµος του, θὰ φέρει σ’ αὐτοὺς ποὺ γύρεναν ν᾿ ᾱ- λυσοδέσουν τὺν Ἑλλήσποντο, τὸ φοθερὸ μήνυμα τῆς Ἀαλαμίνας. σµονήσουµε πάνω σὲ τοῦτα τὰ χα- λίχια» γιατὶ «τὴ γνώµη τῶν δυνα- τῶν ποιὸς θὰ μπορέσει νὰ αἱ γυρο» σει» Κὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ δισταγμό, ἨΠοιοὶ εἶναι οἱ νέοι Πέρσες, εἶναι φοθερὸ νὰ τὺ ποῦμε. Καὶ τὸ ὡραῖο ποίηµα τελειώνει μὲ τὴ φωνὴ Ίκν- ρίου ποὺ ἁπλώνεται πάνω ἀπὺ τὰ | πρωτινῆ φωνή, ἀπαντάει χρησμοδυ τικά, προμηνῶντας πὼς «ἕνας µαντα- τοφόρος τρέχει, καὶ πῶς ὅσο µα- νερὰ φωνάξοντας ἀπειλητικὰ πὼς «νῆσος τις ἔστι»: Κάποτε ὃ ἥλιος τοῦ μεσημεριοῦ, κάποτε φοῦχτες ἡ ψιλἠ θροχη μαὶ τ’. ἀκρογιάλι γεμάτο θρύψαλα παλιὰ πιθάρια, ᾿Ασήμαντες οἳ κολόνες µονάχα ὁ Αγιος ᾿Επιφάνιος δείχνοντας µουντά, χωµένη τὴ δύναμη τῆς πολύχρυσης αὐτοκρατορίας. κο. ο. Τὰ νέα κορμιὰ περάσαν ἂἀπ᾿ ἐδῶ, τὰ ἐρωτεμένα᾽ παλμοὶ στοὺς κόλπους, ρόδινα κοψύλια καὶ τὰ σφυρὰ τρέχοντας ἄφοθα σιάνω στὸ γερὸ κι’ ἀγκάλες ἀνοιχτὲς γιὰ τὸ ζευγάρωμα τοῦ πόθου. Κύριος ἐπὶ ὑδάτων πιολλῶν, πάνω ο) αὐτὸ τὸ πέρασμα. Π'ότες ἄκουσα θήµατα στὰ χαλίκια. Δὲν εἶδα πρόσωπα, σὰ γύρισα εἶχαν φύγει. Ὅμως θαρειὰ ἢ φωνή σὰν τὸ περπάτημα καματεροῦ, ἔμεινε ἐκεῖ στὶς φλέθες τ᾽ οὐρανοῦ στὸ κύλισμα τῆς θάλασσας µέσα στὰ θότσαλα πάλι καὶ πάλι: Ἡ γῆς δὲν ἔχει κπρικέλια γιὰ νὰ τὴν πάρουν στὸν ὤμο καὶ νὰ φύγουν µήτε μποροῦ», ὅσο κι ἂν εἶναι ὃ-ψασμένοι νὰ γλυκάνουν τὸ πέἐέλαγο μὲ νερὸ μισὸ δράµι. Καὶ τοῦτα τὰ κορμιὰ πλασμένα ἀπὸ ἕνα χῶμα ποὺ δὲν ξέρουν ἔχουν ψυχές. . Παξεύουν σύνεργα γιὰ νὰ τὶς ἀλλάξουν, δὲ θὰ μπορέσουν µόνο θὰ τὶς ξεκάµουν ἂν ξεγένουνται οἳ ψυχές. Δὲν ἀργεῖ νὰ καρπίσει τ ἁστάχτυ ' δὲ χρειάζεται μακρὺ καιρὸ γιὰ νὰ γεμίσει μὲ τὴν τρέλα, «νῆσός τις ἔτοι.. .» Φίλοι τοῦ ἄλλου πολέμου, σ᾿ αὐτὴ τὴν ἔρημη συννεφιασµένη ἀπρογιαλιὰ σᾶς συλλογίξομαε κπαθὼς γυρίξει ἤ µέρα ---- ᾿Εκεῖνοι ποὺ ἔπεσαν πολεμώντας χι ἐκεῖνοι ποὺ ἔπεσαν χρόνια μετὰ τὴ µάχη᾿ ἐκεῖνοι ποὺ εἶδαν τὴν αὐγὴ μέσ ἂἀπ' τὴν πάχνη τοῦ θανάτου ἤ, μέσ) στὴν ἄγρια μοναξιὰ κάτω ἀπὸ τ) ἄστρα, νιώσανε πάνω τους θαθιὰ μεγάλα ἆ τὰ µάτια τῆς ὁλόκληρης καταστροφῆς' | κι ἁκόμα ἐκεῖνοι ποὺ προσεύχουνταν μ ἃ ὅταν τὸ φλογισμένο ἀτσάλι πριόνιξε τὰ καράδια: | «Κύριε θοήθα νὰ θυμόμαστε πῶς ἔγινε τοῦτο τὸ «φονικό. τὴν ἁρπαγὴ τὸ δόλο τὴν ἰδιοτέλεια, τὸ στέγνωµα τῆς ἀγάπης. Κύριε, θοήθα νὰ τὰ ξεριξώσουμε...» -- Τώρα καλύτερα νὰ λήησμονήσουμε πάνω σὲ τοῦτα τὰ χαλίµια δὲ φελᾶ νὰ μιλᾶμε. τὴ γνώµη τῶν δυνατῶν ποιὺς θὰ µπορέσει νὰ τὴ γυρίσει παιὸς θὰ μπορέσει ν᾿ ἀκουστεῖ Ιζαβένας χωριστὰ ὀνειρεύεται καὶ δὲν ἀκούει τὸ θραχνὰ τῶν ἄλλων. ---- Ναί, ὅμως ὁ µαγτατοφόρος τρέχει κι ὅσο μακρὺς κι ἄν εἶναι ὅ δρόµος του θὰ φέρει σ αὐτοὺς ποὺ γύρευαν νὰ ἁλυσοδέσουν τὸν Ελλήσποντο τὸ φοδερὸ μήνυμα τῆς Σαλαμίνας. Φωνὴ Ἐυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Νῆσός τις ἔτσι. παράπονο γιὰ Ἑεγέλασμά τους ᾱ- πὸ παλαιοὺς φίλους καὶ συμμά- χους, ἀπὺ τοὺς συντρόφους στὸν παγκόσμιο ἀγώνα γιὰ τὴν λευτεριά, γιὰ τὴν ἀνθδρωπιά, γιὰ τὴν αὖτο- διάθεση τῶν λαῶν. Τὺ δεύτερο θᾳσικὺ ποίημα τῆς συλλογῆς, ἡ «Ἑλένη», σὲ συγκρα- τηµένο δραματικὸ τόνο καὶ μὲ δά- ση μιὰ ἀρχαία μυθολογικἡ παραλ- λαγἡ γιὰ τὴν Ελένη τοῦ Μενελά- οἳ, ἐπφράσει τὴν ἀπογοήτευση, τὴν ὀδύνη τῶν Ἑλλήνων, τὺ θᾳ- νὰ κ τ : μπορέσει νὰ γίνει ὑπόδειγμα ἕνος (στο ΠΡΟΣΕΧΕΣ: 'Ἡ συνέχεια) δύτους ἀνθρώπινο καὶ φυλετικὸ Σελίδος 6 .Ελεύ θερ στο ος Λαὸς 10 Δεκεμβρίου 1955 | ππῃ ΠΠΠμπ Γ ΜμΙμας ΙΙ ΠΙΝΙΗΝΙΝΙ ΙΙΙ ΠΠ ΝΜΙΙΗΙ Παλλα καὶ ἐκδηλώσεις πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τὸν ᾿Ἐθνάρχην Μακάριον ΠΒΙΙΕΙΙΕΙΠΙΕΙΙΒΙΙΣΙΙΗ ΙΒ ΙΙ είσαι» ΠΕΙΙΒΙΕΙΕΙΙΒΙΙΕΙΙΣΙΙΒΙΙΕΙΙΙΙΣΙΙΒΙΙΙΙΕΙ 8) ΜΕ ΠΛΗΕΒΗ ΠΕΙΠΟΙΘΠΗΣΙΝ Ὁ πατριωτικὸς Κυπριαχὸς Ἀχὸς περιμένει μὲ φυχραιμίαν ναὶ θεθαιότητα τὴν Δευτέραν διὰ νὰ πανηγυρίση τὴν δριαµ- θευτιχὴν καὶ πανηγυρικὴν νίκην τοῦ λασφιλοῦς µας ᾿Εδνάρχου, τοῦ Ἰνδάλματος Αὐτοῦ τῶν πόθων παὶ τῶν ἐλπίδων του. Περιμένει ὁ Κυπριαχὸς λαὸς ἐναγωνίως ἀλλὰ καὶ μὲ πε- πρίθῃσιν νὰ πονηγυρίση τὴν ἐκλογήν, τοῦ ᾿Εκλεχτοῦ τῶν 'Ἔ- κλεχντῶν, εἰς τὸ Προεδρικὸν ἀξίωμα. Καὶ περιμένει νὰ ἠχήσουν αἱ φόρμιγγαι τῆς νίκης καὶ τοῦ δριάµόου, διὰ νὰ χυδη εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ νὰ γεµίση τὸν αἱδέραν καὶ τὴν ἀτμόσφαιραν μὲ µιάν µυριόστεµον ἰαχὴν πεὺ ξά συγχκλονίση τὸ Μυπριανὸν στερέω- «ΤΗΤῷ ὁ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΕΚΑΡΙΟΣ». μα ΤΑ ΑΜΙΜΗΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΛΗΡΙΔΗ ᾿.Εἴπε αὐτὰ τὰ ἁμίμητα ὁ κ, Κληρί- δης ὁ συναρχηγός, ἐν τῇ Διασπαστικῇ εΕνώσει, τοῦ κ, Δέρδθη: ο «Όταν διεκόπησαν αἱ συνομιλίαι Μακαρίου- Χάρτιγκ διεκόπησαν ἁμέ- σως καὶ οἱ συνοµιλίαι Κληρίδη--Χάρ- τιγκ». Καὶ εἶπεν αὐτὰ τὰ ἀμίμητα, ὁ κ. Κληρίδης, ἐν τῇ προσπαθείᾳ νὰ ἀποπλύνῃ τὸ αἰώνιον καὶ ἀνεξίτηλον στίγµα τῆς παραμονῆς του ὡς ἐκτε- λεστικοῦ συμφούλου καὶ συγκυφερνή- του τοῦ Χάρτιγκ καθ ὃν χρόνον εἰς τὴν Κύπρον ἐμαίνεο ἡ ἐπανάστασις τοῦ Διγενῆ καὶ τοῦ Μακαρίου, τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ λαοῦ, κατὰ τὸν ξένον κυρίαρχον, «Ὁ. κ. Ιωάννης Κληρίδης, εἰς τὴν προκειµένην περίπτωσιν ἔχασεν τὴν δί- κην μολονότι καλὸς δικηγόρος, Ἔπα- ρουσιάσθη ἸΧχείριστος συνήγορος τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ὑδριστὴς τοῦ ᾿Εθνάρ. χου Μακαρίου, Διότι: Πρῶτον, ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος τὸν ὁποῖον τοποθετεῖτε κ. Κληρίδη εἰς τὴν ἰδίαν θέσιν μὲ τὸν ἑαυτόν σας, συνΏ- μίλει καὶ διεπραγματεύετο μετὰ τοῦ Χάρτιγκ ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ, ὡς ἐπαναστάτης ἡγέτης! Ποίαν σχέσιν εἷ- χεν ὁ δικός σας ρόλος ὡς διορισµέ- νου ἐκτελεστικοῦὸ συμδούλου καί, αἱ συνομιλίαι σας μὲ τὴν Κυθέρνησιν τῆς ἀποικιοκρατίας -- ἐν τῷ µέσῳ τῶν Φλογῶν τῆς ἐπαναστάσεως -- μὲ τὸν ρόλον τοῦ ἐπαναστάτου ἡγέτου δια- πραγµατευοµένου μὲ τὸν ἀντίπαλον Συνομιλίας διεξήγατε ἢ σύμδουλος εἰς τὸ ᾿Εκτελεστικὸν Ἆσθο Δεύτερον, “Ὑπήρξατε διδάσκαλος, πρὶν γίνετε δικηγόρος, καὶ θὰ γνωρί- ζετε ἀσφαλῶς ὅτι ὁ Μωάμεθ ὁ κατα- κτητὴς ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Παλαιολόγον τὴν παράδοσιν τῆς δασιλίδος τῶν Πό- λεων, διὰἀ νἁ λάδῃ τὴν ἀπάντησιν: «οὐ παραδώσω τὴν πόλιν,,», καὶ ὁ Ἐέρξης ἐζήτησε ὁμοίως εἰς τὰς Θερ- μοπύλας τὰ ὅπλα τοῦ Λεωνίδα διὰ νὰ αἰώνων: ἀμολὼν λαδέ», 'Ὑπὸ τὸ αὐτὸ λάθη τὴν ἑλληνικὴν ἀπάντησιν τῶν πνεῦμα τῆς αἰωνίας Ἑλλάδος, κ, Κλη» ρίδη, διεπραγµατεύετο καὶ συνωμίλει ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος μὲ τὸν Χάρ- τιγκ, ὡς ἡγέτης τῆς ἑπαναστάσεως πρὸς τὸν ἡγέτην τῆς ξένης κυριαρχίας, τοῦ ὁποίου σεῖς ἤσθο σύμδουλος, Δὲν Θλέπετε ὁμοιότητα τῆς περιπτώσεως τοῦ ᾿Εθνάρχου μὲ τὴν περίπτωσιν τοῦ Σπαρτιάτου Λεωνίδα, τῆς περιπτώσεως τοῦ Χάρτιγκ μὲ τὴν περίπτωσιν τοῦ Ξέρξου, Δὲν τὴν θλέπετε Καὶ εἰπῆτε µας, “Ἡ Ιδική σας περίπτωσις, μὴ τ!- νος τὴν περίπτωσιν ἔχει ὁμοιότητα Μὲ τίνος Τρίτον, εἶναι καλῶς γνωστόν, ὅτι καὶ οἱ ἁπλοὶ χωρικοὶ µουκτάραι ἐγκα. τέλειψαν τὸν Χάρτιγκ ἐν τῷ µέσῳ τοῦ ὀρυμαγδοῦ τῆς µάχης, ᾿Επέταξαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ τὰς μουκταρικἁς σφρα- γίδας, Συνετάχθησαν μὲ τὴν ἐπανάστα- σιν καὶ τὸν λαόν, Καὶ τὸ ἰδικὸν των ἀξίωμα, εἶναι ἐπίσης καλῶς γνώστόν, ἑλαχίστην ἀπετέλει πρόκλησιν πρὸς τὴν ἐπανάστασιν, καὶ τὸν λαὸν καὶ τὴν τῆς ἀγωώνιζομένης Κύπρου, ἓν τιμὴν ουγκρίσει πρὸς τὸ ἰδικόν σας, τοῦ συμθούλου καὶ συγκυθερνήτου τοῦ Χάρτιγκ, Πῶς τολμᾶτε σήμερον νά ἁ ποπειρᾶσθε σύγχισιν τῆς κοινῆς λο-ί- ἀφ᾿ ἑνὸς ὅτι ὁπωσδήποτε δὲν δύνανται αἱ συνομιλίαι Μακαρίου--Κάρτιγκ διε. ἀμέσας καὶ αἱ συνομιλίαι κόπησαν Κληρίδη--Χάρτιγκ . . Τέταρτον, εἶναι ἐξ ἴσου καλῶς γνωστὸν --- καὶ τὸ διεκηρύξατε ὁ ἴδιος --. ὅτι ἐτάχθητε ἑναντίον τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ καὶ τοῦ λαοῦ, ᾿Απ’ αὐτῆς, λοιπόν, τῆς θέσεως ἐτάχθητε σύμδου- ΕΙΕΙΜΙΙΕΙΙΕΗΒΙΙΣΙΙΕΙΙΣΙΙΣΙΙΒΙΙΠ1Ι Τὰ Ἐλεύδερα πι απισ]ισι ΗΕ ΒΙΙΕΙΙΒΙΕΙΙΕΙΙΣΙΗΣΙΙΒΙΙ ΙΙΙ 8ΙΕΙΙΕΙΙΙΙ χαρμοσύνως αἱ σάλπιγγαι καὶ λος καὶ συνομιλητής τοῦ Χάρτιγκ, κ. Ιω Κληρίδη, καὶ οὐχὶ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ἑπαναστάτου ἡγέτου συνωμιλούσα- τε μετὰ τοῦ Χάρτιγκ, ὡς ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος, ᾽Αψευδεῖς μάρτυρες περὶ τούτου αἱ δηλώσεις σας κ. |, Κληρί- δη ὁ Αιγενῆς, ἡ ΕΟΚΑ, σύμπας ὁ Κυπριακὸς μαρτυρικὸς λαός, καὶ αὖ- τοὶ οἱ ᾿Επικουρικοὶ οἵτινες ἐτάχθησαν νὰ, φρουροῦν τὴν ζωήν σας, Πῶς λοι- πὸν ἀντιπαραθάλλετε τὸν ἑαυτόν σας μὲ τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάριον, εἰς τὸ θὲ- µα τῶν συνομιλιῶν μετὰ τοῦ Χάρτιγκ Ἡ Κύπρος ὅμως, δὲν εἶναι δι’ ἐμ- πτυσμὸν κ. Κληρίδη. Θὰ διαφυλάξη τὴν τιμήν της ὡς ἱερὰν παρακαταθή κην, Καὶ δι αὐτὸ θὰ ἀποστρέψη τὸ πρὀσωπὀν της ἀπὸ σὲ καὶ τοὺς φίλους σου, Θὰ σὲ καταψηφίση µεθαύριον, Καὶ θὰ προειδοποιήση ἔτσι τοὺς ὁμοίους σου νὰ μὴν ὀψώνουν ποτὲ τὸ ἀνάστημά των ἐνώπιον τῶν πραγματικῶν (ΠΗγετῶν της ΟΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ ΤΩΝ Οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ὑποψηφιότη- τα τοῦ κ. Κληρίδη, διαπιστώσαντες ἀφ᾿ ἑνὸς ὅτι ὁπωσδήποτε δὲν δύνανται νὰ συγκεντρώσουν τὴν πλειοψηφίαν καὶ ἀφ᾿ ἕτέρου ὅτι τὸ ρεῦμα ὑπὲρ τῆς ύ» ποφηφιότητος τοῦ Μακαρίου ὀγκοῦται συνεχῶς, κατέφυγον εἰς τὴν μέθοδον τῶν ἀπειλῶν, τῶν τραμπουκισμῶν καὶ τῆς καταστροφῆς ταυτοτήτων, ᾿Επὶ πλέον δὲ ἐκστομίζουν θαρυτάτας ὕ- θρεις διὰ τῶν μεγαφώνων των ἑνα: ντίον τοῦ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εναντίον τῶν ἀγωνιστῶν καὶ άγωνι- στριῶν τῆς ΕΟΚΑ, ἀσεθοῦντες καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν ἱερὰν µνήµην τῶν ἆθα- νάτων ἡρώων καὶ μαρτύρων τῆς Κυ. πριακῆς Ελευθερίας, 'Ἡ τοιαύτη δια- γωγή των ἐξηρέθισεν καὶ αὐτοὺς τοὺς ὁπαδούς των, πολλοὶ τῶν ὁποίων ἕ- στράφησαν ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Μακαρίου, Οὕτω ὁπαδοὶ τοῦ κ.. Κληρίδη ἐπε- τέθησαν ἐναντίον τῶν νεανίδων Φαντο- μᾶ καὶ «Ηλιάδας Κισσονέρνη, ἐνῶ αξ- | ταί εὑρίσκοντο ἔξωθι τοῦ κινηµατοθεά- ἰ τρου «Ριάλτο», τὴν παρελθοῦσαν Ἱἄν- ριακή, ἵὃ Ανδρέας Κυριάκου εἰς τὴν συνοικίαν Αγίου Ἠικολάου Λε- μεσοῦ ἐδέχθη ἐπίθεσιν ὑπὸ τραμπού- κὠν τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ κ, Κληρί- δη καὶ ἐτραυματίσθη εἰς τὴν κεφαλὴν διὰ λίθων, διεκοµίσθη δὲ εἷς τὸ νο- σοκομεῖον πρὸς νοσηλείαν,͵ Καὶ ὅμως Φφωνασκοῦν περὶ τρα- µπούκων ἐκ τῆς ἰδικῆς µας πλευρᾶς. τί νὰ εἰπῆς ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟΘΟΙ Οἱ ρήτορες τῆς διασπαστικῆς λεγο- µένης «Δηβόκρατικῆς “Ενώσεως» οἱ ὁ- ποῖοι γυρίζουν τὰ χωριά καὶ ἐκφωνοῦν λόγους, ἀποκοιμίζουν τοὺς ὀλίγους ἀκροατὰς ποὺ τοὺς ἁκούουν ὅτι ἡ νἱ- κη τῆς «Δημοκρατικῆς 'Ενώσεως» κατὰ τὰς Προεδρικάς ἐκλογάς θεωρεῖται περισσότερον ἀπὸ θεθαία͵ Ετσι ἐνθαρρήνουν τοὺς µκαὐμένους τοὺς ὁπαδούς των, Καὶ γεμίζουν τὰς στήλας τῶν ἐφημερίδων των μὲ θριαµ- θευτικἁς εἰδήσεις περὶ τῆς νίκης των, ᾽Ἀλλ” ἡ πραγµατικότης λέγει τὸ ἀντί θετον͵ ΄Ἡ λεγομένη Δημοκρατικὴ “Ε- γωσις, θὰ ἠττηθη κατὰ κράτος, Τὰ Ὑραφόμενά των ἀποτελοῦν µόνον εὖ- σεθεῖς πόθους, Καὶ τοῦτο θὰ τὸ ἀπο- δείξη: ἡ 13η Δεκεμδρίου, Ὑπεύθυνος --- Ιδιοκτήτης ΚΥΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Βασιλείου Μιχαηλίδου 28 Λεμεσὸς-- Κύπρου ΤΥΠΟΙΣ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» ᾿Ισαακίου Κομνηνοῦ ἀρ. 2 (συνέχεια ἀπὸ τὴν 1ην σελίδα) µέλος τοῦ ἐκλονικοῦ ἐπιτελείου τοῦ κ. Κληρίδη, ὁ κ. Πλουτῆς Σέρθας, µόνη ἐναπομένουσα ἐλπὶς εἶναι νὰ πεισθῃ ὁ ᾿Ἐθνάρχης ὅπως ἀποσύρῃ τὴν ὑποψηφιό- τητα του μετὰ τοῦ κ. Κληρίδη, ὑπὲρ... τρίτου! Ὡς λέγεται, μὲ αὐτὴν τὴν φρού- δαν ἐλπίδα, καὶ κατ ἔμπνευσιν τοῦ Πολυκάρπου, ἐπείσθη ὁ κ. Κληρίδης νὰ κατέλθῃ εἷς τὰς ἐκλογάς. ᾿Εμπλακεὶς δὲ εἰς τὸν ἄπελπιν δι᾽ αὐτὸν ἐκλογικὸν ἀγῶνα, καὶ μὴ διαθλέπων διέξοδον, φέ- Ρεται τόσον δυσανασχετῶν καὶ δυσφο- ρῶν, ὥστε πολλοὶ νὰ ἑρμηνεύουν ἓξ αὖ- τοῦ τὴν προχθεσινὴν ἀσθένειαν του, ἥτις δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ὠμιλήση εἷς ᾽Αμ- µόχωστον. ΛΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΛΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΛΙΒΡ)Υ Αἱ προεχλογικαὶ συγκεντρώσεις τοῦ. πατριωτικοῦ Μετώπου εἰς τὴν Κυπριακὴν ὕπαιθρον συνεχίζονται μετὰ τῆς ἰδίας, ὡς πάντοτε, ἔξαι- ρετικῆς ἐπιτυχίας. Τὴν παρελθοῦ- σαν Δευτέραν 1.129.059 ὁ κ. Σωκρά- της Εὐαγγελίδης Γραμματεὺς τῆς Σχολικῆς Εφορείας Λευκωσίας ὦ- µίλησεν εἰς συγκέντρωσιν εἰς τὴν ὑποίαν παρέστη σύµπασα ἡ κοινότης τῆς 'Αγίας Βαρδάρας ὑπὲρ τῆς ὃ- ποψηφιότητος τοῦ Ἠθνάρχου Μίακα- ρίου. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἐδονεῖτο ἀπὸ πατριωτικὸν ἐνθουσιασμόν. Εὶς τὴν συγκέντρωσιν ὠμίλησεν ἐπίσης ἡ ὃ. ᾿᾽Ανδούλα Παπαγεωργίου, ὁ κ. Κυ- Μουσιούττας. Πολλοὶ κάτοιχοι ἀγέ- µεναν τοὺς διμλητὰς ἕνα μίλι πεοί- που ἔξωδι τοῦ χωρίου. καὶ τοὺς ὗ- πεδέχἈησαν μὲ τὴν ἰαχὴν Μακάριος ριάκος Παπακυριακοῦ, ἐκποόσωπος τοῦ ΒΑΜΑ ᾿ἸΙδαλίου, γαὶ ὁ κ. Χα- ράλαμπος Εὐσταθίου. , Ἔξ ἄλλου εἷς Αγίους Τοιμιθιᾶς ὠμίλησαν τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὃ κ. Γεώργιος Ἀρ. Πελαγίας, ἡ χ. Λία Τσεριώτου καὶ ὃ ἀγωγνιστὴς Νῖκος τ-- Μακάριος. 'Ἡ ἀτμόσφαιρα ἤτο συγκγνητικωτάτη ὅταν ὃ γηραιὸς ἵ- ερεὺς τοῦ χωρίου ἐδήλωσεν ἀπὺ µι- χροφώνου τὰ ἀχόλουθα. «ΠΠαρακα- λῶ διαθιθάσατε εἰς τὸν σεπτόν, τὺν πολυθασανισμένον µας Ἐθνάοκην, πὼς ὕλη ἡ κοινότης µας, ἡ ὑποία παρευρίσχεται ἀπόψε ἐδῶ, παµψη- φεὶ, μηδενὸς ἐξαιρουμένου δὰ φηφί- ση Μαχάριον. ἘἙλπίξουμε ὅπως τὸ μήνυμά µας --- μήνυμα τιμῆς --- θὸ τὸ ἀγχαλιάσουν ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Ιύπρου. Ἐϊς Σιὰν οἳ ὁμιληταὶ τοῦ ἹΤατρι- ὠτικοῦ Μετώπου Χ.κ. Νῖκος Πελί- δης δικηγόρος, δ. Ῥίτα ζαλλινίκου και ὃ κ. Γιαννάκης ΠΤουρίχκκος ὦ- μίλησαν εἷς παλλαϊκὴν συγκέντρω- πιν τῆν παρελθοῦσαν Δευτορα Την ἑσέχεντος, ἐν µέσφ ἀτμοασφαίρας πατριωτικοῦ ἐνθουσιασμυῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν ἐδητήθη ἡ λύσις ἀποριῶν ἀλλ᾽ οὐδεὶς ὑπέδαλεν τοι- αύτας. Εἰς Πολιτικὸν εἷς. µίαν παλλαϊ- χὴν. συγκέντρωσιν εἰς τὴν ὁποίαν ἐπεκράτησεν ἐξαιρετικὺς ἐγδουσια- σμὺς ὧὠμίλησαν τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν οἱ ὑμιληταὶ τοῦ Πατριω- τικοῦ Μετώπου Χ.Χκ. Κωνσταντῖνος Οἰκονομίδης, Χαράλαμπος Παντελί- δής, καὶ ἡ δ. Κωνσταντία Σπύρου. Πιστεύεται ὅτι ὅλοι οἳἵ κάτοικοι τοῦ χωρίου πλὴν 2, δὰ ψηφίσουν τὸν ἘἨθνάρχην Μακάριον. Οὐδεμία ἐ- ρώτησις ὑπεθλήθη εἷς σχετικὴν ἔκ- Χλησιν τῶν ὁμιλητῶν. ) 'Ἡ κοινότης Ἔξω Μετοχίου ὕπε- δέχὃη μὲ ἐγθουσιασμὸν καὶ μὲ Όερ- μὰς ἐκδηλώσεις τοὺς ὁμιλητὰς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, Ὀπαρσῆν Μοδέστου, Βάσω Λοϊζᾶν καὶ ΤΠά- τροχλον ταύρου την νύκταν τῆς Της τρέχοντος. Ὅλοι οἱ ὁμιληταὶ τοῦ. Πατριωτικοῦ Μετώπου ἔγιναν ἀντικείμενον θερμῶν ἐκδηλώσεων. Εὶς Ἑσέρι ὠμίλησαν κατὰ τὴν ἵ- δίαν ἡμέραν ἡ ὃ. Μάρω Παιογίδου καὶ οἳ κ.κ. Ν. Βαρναθίδης, ᾖἸ. Ἠολυδώρου, Μ. ᾿Τωαννίδης καὶ Μ. Τισσᾶς. Βὶς τὴν συγκέντρωσιν ἔπε- κράτησεν µεγάλος ἐνθουσιασμὺς. Οὐδεμία ἐρώτησις ἠὑπεθλήδη εἰς σχετικὴν ἔκκλησιν τῶν ὁμιλητῶν. Ἠϊς ᾿Ορούνταν εἲς μίαν ἀτμόσφαι- ραν ἐξαιρετικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ὠμί- λησαν ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Ἐθνάρχου κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἡ κ. Μαρούλλα Μίτλεττον, ὃ κ. Νῖκος Θεμιστοκλῆς, ὃ κ. )Ανδρέας Πετρίδης καὶ ὁ χ. Ιούλιος Ἀταυρι- νίδης ἀδελφὺς τοῦ κ. Λώρη Ἄταυ- ριγίδη, ὅστις καὶ κατεδίκασεν σφο- δρῶς τὴν στάσιν τοῦ ἀδελφοῦ του. ὍὉ }. Πάτροκλος Σταύρου, Χοι- στάκης Γιωργάκης, καὶ Ἡάσω Λοῖ- ζα ὠμίλησαν τὴν παρελθοῦσαν Δευ- τέραν εἲς Ῥώνην ἐνώπιον μεγάλης συγκεντρώσεως ὑπὲρ τοῦ ᾿Βθνάρχου Μακαρίου. Τὺ ᾿Ἐπισκοπειὸν ἀναμένεται ὕτι δὰ ψηφίση παμψηφεὶ κατὰ τὰς ΞΥΛΕΙΑ πάρετε. ΔΙΟΤΙ: τὴν ΞΥΛΕΙΑΝ σας ἀπὸ γιὰ νὰ εἶσθε ὀέέαιοι ὅτι Λευκωσία -- Κύπρος ”Αν σκοπεύετε νὰ κτίσετε, νὰ ἐπιδιορθώσετε τὸ σπίτι σας καὶ γενικἀ ἂν πρόκειται νὰ χρεια- σθῆτε ΞΥΛΕΙΑ γιὰ ὁποιανδήποτε δουλειά, τὸ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ἐπιθάλλει πρὶν ἀποφα- σίσετε, νὰ σκεφθῆτε ἀπὸ πιὸ µέρος νὰ τὴν ᾿Αδίστακτα λοιπὸν πρέπει νὰ ἀποταθῆτε εἰς τοὺς ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΝ ΚΥΠΡΑΩ ΕΡΑΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΓΑΔΛΗΝ ΠΟΙΕΙΑΙΑΝ ΟὕκδνΝ Τ4ΣΝ ΕΙΔΚΣΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΥΛΕΙΑ Σ Τὴν προσφέρουν σ᾿ ἐφθηνοτέραν τιμὴν λόγῳ τῶν μεγάλων ποσοτήτων ποὺ εἰσάγουν. Τὸ συμφέρον σας λοιπὸν ἀπαιτεῖ νὰ προμηθεύεσθε τὸν «ΑΛΝΙΤΗ» δὲν γελαστήχατε στην ΤΙΜΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ. ΛΕΜΕΣΟΣ--ΛΕΥΜΚΩΣΙΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΑΡΝΑΞ- ΠΑΦΟΣ. προσεχεῖς ἐχλογὰς τὸν ᾿Αοχιεπίσκο- πον Μακάριον. Όλοι οἳ κάτοικοι τοῦ χωρίου ἐδήλωσαν εἷς τοὺς ὁμιλητὰς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου τὴν παθ- ελβοῦσαν Δευτέραν ὅτι εἶναι ταγµέ- νοι ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Ἐθνάρχον. Ἐξ ἄλλου τὴν παρελθοῦσαν ἅν- ριαχὴν ϐ6.19.59 οἳ ὁμιληταὶ τοῦ 11α- τριωτικοῦ Μετώπου κ. κ. Σόλων Δο- ἔζου καὶ Νῖκος Ἰωάννου ὠμίλησαν εἷς Άγιον Γεώργιον Σολέας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐνδουσιώδους σύυγκεν- τρώσεως ἐψάλη ὑφ) ὅλων τῶν χατοί- χων ὃ ᾿Εθνικὺς “Ύμνος. Σύσσωμος ἡ κοινότης Καλοῦ Χω- ρίου Λεύκας ἐπανεδιεδήλωσεν τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν ϐθην τρέχον- τος μηνὸς τὴν πίστιν της εἰς τὴν ἡγετικὴν μορφὴν τοῦ Εδνάρχου Μακαρίου εἰς µίαν µεγαλειώδη συγ- πέντρωσιν εἷς τὸ οἴκημα τοῦ Θρη- σκευτικοῦ 3Ῥυλλόγου τοῦ χωρίου, ὅταν οἱ ὁμιληταὶ τοῦ Μετώπου κ.κ. Σόλων καὶ Τεῦκρος Λοΐζου χαὶ ὁ κ. Νῖχος Ἰωάννου ἀνέλυωαν τὸ πρύ- γραµµα τοῦ Μετώπου. ᾿Αξιοσημείωτον εἶναι ὅτι εἰς τὴν ὁμιλίαν τῆς Δ.Ε. ἥτις ἔλαδθεν χώ- ραν εἰς “Αγ. Γεώργιον τὴν πρωίαν τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, παρέ- στησαν ἐλάχιστα ἄτομα, 20 περίπου. Αν καὶ τὸ πρόγραμμά των διελάµ- θανεν ὅτι θὰ ὠμίλουν καὶ εἰς Ἰζα- λὸν Χωρίον Λεύκας ἓν τούτοις μετὰ τὴν ἀποτυχίαν των εἰς “Αγ. Τεώρ- γιον, δέν ἐτόλμησαν νὰ μεταθοῦν καὶ στὸ δεύτερον χωρίον. Ὁμιληταὶ τοῦ Πατριωτικοῦ Με- τώπου ἐπεσκέφδησαν ἐπίσης τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν τὸ ΠΗυρόϊ ὅ- που μετὰ ἀπὺ Χαιρετισμὸν πρὸς τὴν συγκέντρωσιν ὑπὸ Ἐκπροσώπων τοῦ Χχωρίου ὠμίλησαν αρὺς τοὺς κατοίκους οἳ κ. Γεώργιος Χο. Πελαγίας καὶ Γρηγόριος Ἐαζαν- τξῆς. Εϊὶς Μιὰ Μηλιὰν ὠμίλησαν τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην, 8ην τρέχοντος, οἱ ὁμιληταὶ τοῦ ἹΤατριωτυιοῦ Με- τώπου χ.κ.Πάτροκλος Σταύρου, Α- γουστῆς Ἑθὐσταθίου, ᾽Αντωνάκης Νικολαΐδης καὶ Μαρούλλα Μαρκί- δου. Οἵ ὁμιληταὶ ἀφοῦ ἀνέπτυξαν τὸ πρὀγραμμα τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου καὶ τοῦ Ἠθνάρχου Μα- παρίου ἔδωσαν διαφωτιστικὰς ἀπαν- τήσεις εἷς ὑποθληδείσας ἐρωτή- σεις. Ἡ κοινότης Τύμδου Ἐπεφύλαξεν προψὲς Τρίτην, 8ην τρέχοντος, ἐν- θουσιώδη ὑποδοχὴν εἰς τοὺς ὁμιλη- τὰς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου κ.κ. Φειδίαν ὙΣυμεωνίδην, Ὀδυσσέαν Πατσαλίδην, Νῖκον Ἰαφίτην, Αν- ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΜΕΣΑΝΑ -- τοῦ ᾿Ανταποκριτοῦ μας, Σύσσωμος ἡ κοινότης Μεσάνων πιστὴ πάντοτε εἰς τὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰἁ ἰδεώδη θὰ ψηφίσῃ τὸν ὑπεράξιον Η- Ὑέτην τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ Μακάριον ἀποτελοῦσα οὕτω καθαρὸν Μακαριακὸν Μέτωπον, δρέαν Σεϊττάνη καὶ Ἀαρίαν ΔΜί- τλεττον. Ἡ ἐκλογικὴ ἐπιτυχία τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου θεωρεῖται θεδαία. Εἰς Καμπιὰ ἐν µέσῳ ἀκρατήτου ἐνθουσιασμοῦ οἳ ὁμιληταὶ τοῦ Ί]α- τριωτικοῦ Μετώπου Μίκης ἸΙωαννί- δης, Πέτρος Παπαλαμπριανοῦ καὶ ἡ δ. Α. Βλάμη, ἀνέπτυξαν εἲς τὸ ᾱ- κροατήριον προψὲς Τρίτην 8ην τρέ- χοντος τοὺς οὐσιαστικοὺς καὶ ἠθικοὺς λόγους ποὺ ἐπιθάλλουν τὴν ἀνάδει- Ἐιν τοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου ὡς πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ποὺ τῆς ὁμιλίας ἔτη- ρήθη µονόλεπτος σιγὴ εἰς μνήμην τῶν πεσόντων. 'Ἡ ἰαχὴ Μακάριον καὶ µόνον Μα- κάριον ἐδόνησεν προψὲς Τρίτην τὴν Πλατεῖαν Μακαρίου τοῦ Β΄ εἷς Χαρδαχιώτισσαν Ιζυδραίας, ὅταν τὰ πλήθη διέχοπτον ἐπανειλημμένως τοὺς ὁμιλητὰς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου Νῖκον Πελίδην δικηγόσον, τὺν ἀγωνιστὴν Αἰμίλιον Μακρίδην, τὺν ἰατοὺν κ. Φρῖξον Μιχαηλίδην καθ ὕλην τὴν καὶ τὴν δ. Μαρούλλα Βιολάρη. Την συγκέντρὠωσιν ἐχαιρέτησεν διὰ συν- τόμου προσφωνήσεως ὃ δήµαρχος κ. Γεώργιος Κυριακοῦ ὃ ὁποῖος ἐκά- λεσεν τὺν λαὺν νὰ ψηφίση Μακάρι- ον καὶ µόνον Μακάριο. Οἱ ὁμιληταὶ ἀνέλυσαν λεπτομερῶς καὶ μὲ σαφεῖς ἀποδείξεις εἰς τὰ πλήθη ὅτι τὸ ύπο- κειμενικὸν καὶ ἀντικειμενικὸν συµ- φέρον τοῦ λαοῦ εἶναι νὰ ἐκλεγη ὡς πρῶτος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁ ᾿Εθνάρχης Μακάριος. Αἱ ἕκατογ- τάδες τοῦ λαοῦ διελύθησαν ἀφοῦ ἐ- τήθη µονόλεπτος σιγἡ εἰς μνήμην τῶν πεσόντων καὶ ἐψάλη ὁ ᾿Εδνυκὺς Ὕμνος ὑφ) ὅλων τῶν παρευρισχο- μένων. Πῖς τὸν «Ἡρακλῆν» Γερολάμλου ” με .ς οἱ ὁμιληταὶ τοῦ Πατριωτικοῦ Αῑε- τώπου κ. ». Τεῦκρος Λοϊζου, Τίτος Φᾶνος, Σάόθας Δρουσιώτης καὶ Ρί- τα Ἰζαλλινίκου κατεχειροχροτήθησαν ὑπὸ τῆς λαοθαλάσσης ἡ ὁποία κατέ- Ύλυσεν τὺ οἴκημα καὶ τοὺς πέριξ χώρους. Πιστεύεται ὅτι ἡ ἐκλογικὴ Κύπρον. ἐπιτυχία τοῦ Πατριωτικοῦ λΜετώ- που εἷς Γερόλακκον θὰ εἶναι µε- γάλη. Μεγάλος ἐνθουσιασμὺς ἐπεκράτη- σεν εἷς τὸ χωρίον Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας τὴν παρελθοῦσαν Τοί- την, δην τρέχοντος, ὅταν οἱ ὅμιλη- ταὶ τοῦ ΠΤατφιωτικοῦ Ἀετώπου κ.χ. Μιχαἡλ Πιασᾶς, Δῶρος Σολωμοῦ καὶ Α]άρω Παιογίδου ἀνέπτυξαν τὴν σημερινὴν θέσιν τοῦ Ἐυπριακοῦ λαοῦ, ἔναντι τῶν προσεχῶν προε- δοικῶν ἐκλογῶν. Οἱ ὁμιληταὶ λα- θόντες ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν παρουσίαν ἀντιπροσωπείας Μαρωνιτῶν εἰς τὴν συγκέντρωσιν, ὑπεσχέθησαν ἁπόλυ- τον ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων τῆς Μαρώνιτικῆς κοινότητος καὶ ἐ- τόνισαν ὅτι ἡ συναδελφωσύνη µε- ταξὺ Ἑλλήνων καὶ Μαρωνιτῶν ὡς καὶ τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῶν ᾿Αραθι- κῶν χωρῶν, δὰ πρυτανεύση. Οἱ κά- τοιχοι διεδήλωώσαν ὅτι θὰ ψηφίσουν παμψηφεὶ ὥς πρῶτον Πρόεδρον τὸν Ἐθνάρχην Μακάριον. ΗΝ ΙΙ Τὴ ΠΜ η [ ΛΙΝ ΙΝ [ ΙΙΙ ΙΠΙΙΙ ΜΙΑ ΗΙΙΣΤΒΙΗ ΤΟΥ ΛΝΛΡΕΙ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕΟΣ -ΙΛΚΙΥ Κύριε Καραμᾶνε, Διακόσιαι καὶ πλέον χιλιά- δες λαοῦ ὑπεδέχθησαν τὸν λαο- φιλῆ µας ᾿Εθνάρχην Μακάριον μόλις ἐπανέκαμψεν ἐκ τῆς ἑ- ξορίας του καὶ ἐνῶ ἀκόμη ἐ- κρατοῦσε εἰς Χχείρας του τὴν πένναν μὲ τὴν δποίαν εἶχεν ὃ- πογράψει τὰς συμφωνίας τῆς Ζυρίχης καὶ τοῦ Λονδίνου. Οἱ πάντες τὸν ἐδέχθημεν ὡς Ἔλευ- θερωτήν. Τὸ σκότος τῆς δου- λείας αἰώνων διελύετο καὶ ἀνέ- τελλε λαμπρὸς ὁ ἥλιος τῆς Ἐ- λευθερίας. Αϊ ἀγχόναι κατε- κρηµνίζοντο, τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως κατηργοῦντο, αἱ φυλακαὶ ἄνοιγαν τὰς πύλας των, οἳ ὑἱρωϊκοὶ μαχηταὶ τῆς ΕΟΚΑ ἐγκατέλειπαν τὰ κρη- σφύγετα των καὶ οἱ πάντες εἰς µίαν ὄψιν πανηγυρικὴν ἐδεχό: µεθα μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἀνακουφίσεως τὴν ἀλλαγὴν τοῦ σκληροῦ καὶ ἀπανθρώπου κα- θεστῶτος τῆς ἀποικιοκρατίας. ᾽Αλλὰ ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἷ- ναι κακοµμαθηµένοι καὶ ἀχάρι- στοι, αἱ ἀφορμαὶ τῶν παραπόὀ: νων δὲν τοὺς λείπουν ποτέ. Αν- θρωποι µΦιλόδοξοι οἱ ὁποῖοι καµµίαν ὑπηρεσίαν δὲν προσέ- φεραν εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ οἱ ὁ- ποῖοι ἐποφθαλμιοῦσαν ὑπουργι κοὺς θώκους μὲ µόνον τίτλον τὰς πανεπιστηµιακάς των περ: γαμηνὰς ὅταν ἀντελήφθησαν νὰ ματαιοῦνται τὰ ὄνειρά των, ἤρ- Χισαν νὰ ἐπικρίνουν τὰς συµ- Φωνίας καὶ νὰ ὑποσκάπτουν τὸ Παγκόσμιον κΌρος τοῦ ᾿Εθνάρ: φ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ τῆς Δεμεσοῦ: Σπῦρος Κυπριανοῦ. Ι ΠΠ ΙΒ [ν ΠΠ ΗΡΙ ξὰ γίνῃ Πολλαϊχὴ Συγχέντρωσις εἲς τὴν Πλατεῖαν Διοικη- τηρίου, τὴν ἕναντι τῶν Γραφείων τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώ- που ἀεμεσοῦ, χατὰ τὴν ὁποίον ξὰ ὁμιλήσουν πρὸς τὸν Ααὸν Οἱ κ.κ. Αἰμίλιες Μιχαηλίδης, Δικηγόρος, ὡς εἰσηγητής, Τοῦλα Χαραλάμπους, τοµεάρχης ΕΟΚΑ Ἀάρνα- κος, Σταῦρος Ποσκώτης, τοµεάρχης ΕΟΚΑ Ἰάρνακος. ἸΑν- δρέας ᾿Αξίνας Ὑφυπουργὸς Τ εωργίας, Μυριόχος Μ. Καρα- μᾶνος, Διενδυντῆς «Ἐλευθέρου Δαοῦν γαὶ Δῆμος Χατζηµιλ- τῆς τοµεάρχης ΕΟΚΑ ἀεμεσοῦ. ΑΥΡΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11)14)59 χαὶ ὥραν 6.40 μ.μ. βὰ γίνη Παλλαϊκὴ Συγχέντρωσις κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ὁμι- λήσρυν οἳ κ.κ. Κώστας Παπαδήμας (εἴσηγητής), Πασχάλης Πασχαλίδης, ὑπουργὸς Εμπορίου, Τάσος Παπαδόπουλος, ὗ- πουργὸς ᾿Εσωτεριχῶν, ᾽᾿Ανδρέας Παπαδόπουλος. Τομεάρχης ΕΟΚΑ, Χριστάχης Τρυφωνίδης, Τομεάρχης ΕΟΒΑ, ναὶ ---- 10)12)59 γαὶ ὥραν 6.30 μ.μ. χου µας. ᾽Αλλὰ μήπως δὲν ἢ- σαν ἐπιστήμονες καὶ μάλιστα καθηγηταὶ πανεπιστηµίου αὐτοὶ ποὺ ἐξέδιδον εἲς Ἑλλάδα πρὸ μερικῶν ἐτῶν τὸ περιοδικὸν «Προμηθεὺς» καὶ ποὺ ὠνόμαζε δηµοσία τοὺς Χριστιανοὺς «λεί- Ψανα φυλῆς ἐγκληματικῆς» καὶ «προδότας τοῦ πνεύματος»! Με- ρικοὶ λοιπὸν ἐπιστήμονες μὲ ὦ ρισµένους χρυσοκανθάρους τοῦ πλούτου οἱ ὁποῖοι προηγουµέ- νως ἐκλιπαροῦσαν ἀπὸ τὸν Μακάριον εὑρισκόμενον εἰς ᾽Α- θήνας, τὸν τερματισμὸν τοῦ ἆ- γῶνος, διότι τὸ ἠθικὸν τοῦ κό- σµου ἐκάμφθη καὶ ἔτσι ὅπως πᾶμεν θὰ μᾶς φάγουν οἱ Τοῦρ- κοι, ἔγιναν τώρα ὑπὲρ πατριῶ- ται ἐπικρίνουν τὰς συμφωνίας καὶ ὁμιλοῦν περὶ συνεχίσεως τοῦ ἀγῶνος. ᾽Αγῶνα τὸν ὁποῖ- ον ἀναιδῶς κατεπρόδωσαν καὶ κατεσυκοφάντησαν. Καὶ ἀναγ- κάζεται ὁ πράος καὶ ἡρωϊκὸς µας ᾿Εθνάρχης νὰ ἁἀπαντήση «Τὶ ἤθελαν νὰ κάµωμµεν οἱ ἐπι- κριταὶ τῶν συμφωνιῶν. Νὰ συ- νεχίσωµεν τὸν ἀγῶνα. Αλλὰ οἱ ἀγῶνες δὲν ἔχουν διαζύγιον μὲ πάσαν λογικήν, Ἡ συνέχι- σις τοῦ ἀγῶνος δὲν σηµαίνει µόνον ἔλλειψιν εὐθύνης, ἀλλά καὶ ἔλλειψιν ἐκτιμήσεως πρὸς τὸ χυνόµενον αἷμα τοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ». Οἱ µόνοι ποὺ κατὰ τὴν ἀντί- ληψίν µας εἶχον δικαίωμα νὰ ἐπικρίνουν τὰς συμφωνίας ἦσαν οἱ μαχηταὶ τῆς θρυλικῆς Ε.Ο. Κ.Α. αὐτοὶ ποὺ ἐπολέμησαν τὸν ξένον δυνάστην χύσαντες ποτα- μοὺς αἱμάτων καὶ οἱ ὁποῖοι ἔ- δειξαν ἐμπράκτως τὸν πατριω- τισµόν των. ἘΕἶχαν δικαίωµα νὰ ἐπικρίνουν καὶ καταδικά- σουν τὰς συμφωνίας οἱ γονεῖς τῶν πεσόντων ὑπὲρ τῆς Κυπρι- ακῆς ᾿Ελευθερίας. ᾽Αλλ’ οἱ ἆ- νωτέρω προαναφερθέντες ἀπήν- τησαν διὰ τοῦ στόµατος τοῦ θρυλικόῦ καὶ ἀηττήτου λεθεν- τόγερου Διγενῆ ὡς ἀκολού- θως: «ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δὲν θὰ ἐδέχετο τὴν συμφωνίαν καὶ θὰ ἐσυνέχιζεν τὸν ἀγῶνα, θὰ ἐδί- χαζε ὄχι µόνον τὸν Κυπριακὸν λαόν, ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ὁλό- κληρον τὸ Ἓθνος, τὰ δὲ ἆἄπο- τελέσµατα τοῦ ᾿ΤΕθνικοῦ διχα- σμοῦ θὰ σαν ἀπείρως κατα- στρεπτικότερα ἀπὸ τὰ τοιαῦ- τα, τὰ ὁποῖα τινὲς νομίζουν ὅτι θά ἐπιφέρη ἡ δοθεῖσα λόσις». Ετσι κρίνουν τὰς συμφωνίας τὰ δύο σύμδολα τῆς µαρτυρι- κῆς µας µεγαλονήσου, Μακά- ριος -- Διγενῆς. Καὶ προσυπο-ἱ γράφουν οἱ γονεῖς τῶν ἁπαγχο- νισθέντων καὶ ὅλων τῶν πεσὀν- των. Διαφωνοῦν ὅμως μὲ τὴν δοθεῖσαν λύσιν ποῖοι Οἱ ἀξιό- τιµοι κύριοι παρασηµοφορημµέ- νοι τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρα- τορίας, οἱ ὁπλοφοροῦντες καὶ οἱ φρουρούμενοι ὑπ ἐπικουρι- κὠν. Διαφωνοῦν οἱ συμπύξαν- τες τὴν Δημοκρατικὴν Ένωσιν «ἐθνικόφρονες» συνοδοιπόροι ὑλισταὶ τῆς δεξιᾶς, ἀκελοπομ- ια ἐθνοπροδόται καὶ ία. Ὑμεῖς θὰ παρέλθωμεν ὡς ἡ χόρτος τοῦ ἀγροῦ καὶ ὁ ἁκά- µατος ἡἥλιος θὰ φωτίση ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς γενεὰς ἆἅλ- λας, ἀλλὰ εἴμεθα Θέθαιοι ὅτι οἱ μεταγενέστεροι θὰ ἀναφέρον- ται εἰς τὰ ὀνόματα τῆς δυάδος Διγενῆ- Μακαρίου µέσα εἰς τὸ κυκλυστρόφιµα τῶν αἰώνων, πάντοτε αἱ ψυχαὶ θὰ θερµαί- νονται καὶ τὰ µάτια θὰ ὑγραί- γονται ἀπὸ ᾿Εθνικὴν ὑπερηφά- νειαν. ᾽Αλλὰ ὅταν ἀναφέρονται εἰς τοὺς σημερινοὺς πολιτικάν- τηδας θὰ καλύπτουν τὸ πρό- σωπον ἀπὸ αἴσχος καὶ ἔντρο- πήν. Μέσα εἰς τὴν σκληρὰν θιοπά- λην ὅπου διανύοµεν τὰς ἡμέ- ρας συμµθαίνει ἴσως νὰ χαλα- ροῦται ἡ ψυχική µας ἔντασις ἀλλὰ τώρα ποὺ πρόκειται νὰ Ψηφίσωμεν τὸν ᾿Εθνάρχην Μα- κάριον ὡς πρῶτον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Πολιτείας, αἱ χορδαὶ τῆς ψυχῆς µας εὑρίσκον- ται εἰς τὴν πλέον μεγάλην τών ὑπερέντασιν ὥστε αἰσθανόμεθα πὼς θὰ σπάσουν. Ας ἀναδείξωμεν διὰ τῆς τι- µίας ψήφου µας τὸν µαρτυρι- κὸὀν µας ᾿Εθνάρχην πανηγυρι- κῶς ὡς πρῶτον Πρόεδρον. Αὐ- τὸν ποὺ ἐπολέμησε καὶ ἐπόνε- σε μαζὶ µας τὰς ἡμέρας τοῦ πόνου µας. Τὸν ἀγωνιστὴν καὶ συµπαραστάτην εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ ἀγῶνος ἂς ἐκλέξωμεν ἀρ- χηγὸν κατὰ τὴν εἰρηνικὴν πε: ρίοδον διὰ νὰ δυνάµεθα νὰ ᾱ- τενίζωµεν ἄφοθοι πρὸς ἓν κα: λύτερον µέλλον. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ὁ καταθασανισθεὶς Ἑλληνικὸς Κυπριακὸς λαός. ᾿Ανδρέας Παπα Μωὺσέως Ζάκος Πρόεδρος Θ.Ο.Ι. αγιος Εὐξίφιος ᾽Αστρομερίτου.ι ΠΕΜΠΤΗ, 1ὁ Δέκεμθρίου 1959 μας) σ---()ς..., λ... «ος ο ()« 0 -------υ-υ-υὂ---- ον ()ς »0ς ὉὋοΟς {0 σποτ ο σος « ος ο... κ οκ ς ο κο κο νος--ὔ--ος--οΟ κο) τς .. 6 '.-.-Ὅοο πο ος ο σππππνς «5 ο πο ()«ς αν ων οτε Ὁ------- ο ο -ᾱ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΝΤΙΕΞΟΝ ΚΑΡΡ 5ον --Εἶναι πολὺ σχολαστικοί, --Ποιοί --Οἶ Λώους Αν ὁ γέρος ἤξερε πὼς δέχεσαι στὸ δωµάτιὀ σου ἕναν πρόδη- λα εὐπρόσδεκτο ἐπισκέττη στὴ µία ἡ ὥρα τὸ πρωϊῖ,., ΤΗ Εὔα ἔκανε νὰ σηκωθῆ, μὰ ὅσα- γακάθησε, ΞΜὴν ἀνησυχῆς, πρόσθεσε ὁ ἢΝὲντ ξερά. ιλὲν εἶμαι τόσο παλιάνθρωπος ὅ- σο μὲ νομίζεις, --Τότε, μοῦ κάνεις τὴ χάρη νὰ μοῦ ἀδειάσης τὴ γωνιά «Ἡ φωώνὴ τοῦ Βὲντ εἶχε τώρα ἕνα τόνο ἀπελπισίας, «Τὸ µόνο ποὺ θέλω νὰ μάθω, ἐπέ- µεινε, εἶναι «γιατί» Γιατὶ παντρεύε- σαι αὐτὸ τὸ θλᾶκα -Επειδὴ συµθαίνει νὰ τὸν ἀγαπῶ. --)Ανοησίες! εἶπε ὁ Νὲντ αὐθάδικα, κουνώντας τὸ χέρι σὰν νὰ παραμέριζε τὴ δήλωση τῆς Εὔας σὰν κάτι ἐντε- λῶς ἀσήμαντο, --“Πόση ὥρα θὰ χρειαστῆς γιὰ νά τελειώσης αὐτὸ ποὺ ἔχεις νὰ μοῦ πῆς ρώτησε ἡ Ἐὔα, --Αποκλείεται νἁ τὸν παίρνης γιά τὰ λεφτά του, εἶπε ὁ Βὲντ μὲ ὕφος συλλογισμένο, Ἔχεις περισσότερα ἀπ' ὅσα μπορεῖς νὰ ξοδέψης. Οχι, γλυκό µου κορίτσι, δὲν τὸν παρίνεις γιὰ τὰ λεφτά του, Συµθαίνει τὸ ἀντίθετο, --Τί θέλεις νά πῆς,., τὸ ἀντίθετο Τούτη τὴ φορά ὁ ΠΒὲντ μίλησε ἔξω ἀπ᾿ τὰ δόντια, --Γιὰ ποιὸ λόγο Φφαντάζεσαι θέλει αὐτὸς ὁ γέρος ποὺ κάθεται ἀπέναντι νὰ σοῦ δώση τὸ γιό του Γιὰ τὰ Ἆε- φτά σου, χρωσό µου, Μόνο γιὰ τὰ λε- φτά σου. 'Ἡ Εὔα θὰ μποροῦσε ν᾿ ἁρπάξη τὴ Φοῦρτσα καὶ νὰ τοῦ τὴν πετάξη στὸ κεφάλι, Όπως τὸν παλιὸ καιρό, ὁ Νὲντ ἐμπόδιζε κάθε προσπάθειά της νὰ. δηµιουργήση κάτι, ἔτσι καὶ τώρα γνώριζε τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐλπίδες της. Καθισμένος ἀπέναντί της, μὲ τὴ γρα- θάτα ἔξω ἀπ᾿ τὸ σακκάκι τῆς σκοτει- νόχρωµης φορεσιᾶς του, εἶχε τὸ ἀνή- συχο ὕὄφος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγωνί- ζεται εἰλικρινὰ νὰ λύση ἕνα πρόόθλη- ἔ εἶπει μα. 'Η Εὔα ἔνοιωθε ἕναν πόνο στὴν καρδιά, τὴν ἐπιθυμία νἁ ξεφωνίση, --Καὶ ὑποθέτω, εἶπε, πὼς ἐσὺ ἐέ- ρεις πολὺ καλὰ τὴν οἰκογένεια Λώους! ᾿Εκεῖνος τῆς ἀποκρίθηκε σοδαρά, Δὲν ξέρω τοὺς Λώους, ὄχι, ᾽Αλλὰ Φρόντισα νὰ συγκεντρώσω ὅσο μποροῦ- σα περισσότερες πληροφορίες γι’ αὖ- τούς. Καὶ τὸ κλειδὶ τῆς ὑποθέσεως εἶναι..,, --Μιὰ κι’ ὁ λόγος εἶναι γιὰ κλειοί, τὸν ἔκοψε ἡ Εὖα, δὲν μοῦ ἐπιστρέφεις ἐκεῖνο τὸ κλειδί ---κλειδί -. --Τὸ κλειδί τοῦ σπιτιοῦ µου. Ἰὸ κλειδὶ ποὺ στριφογυρίζεις ἀνάμεσα στὰ δάχτυλά σου τώρα, Θέλω νὰ εἶμαι ἤ- συχη πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία φο: ρὰ ποὺ μὲ θάζεις σὲ δύσκολη θέση, --Ἔδα, γιὰ τὸ Θεό! --«Χαμήλωσε τὸν τόνο σου, σὲ παρακαλῶ. --θὰ ξαναρθῆς κοντά µου, εἶπε ὁ Μέντ. ᾿Ανακάθησε στὴν πολυθρόνα του καὶ συνέχισε θυμωμµένα Θλέποντας τὴν ἔκ- φραση τοῦ προσώπου της, -.Τὶ ἔπαθες Αλλαξες, -- Αλήθεια --Γιατὶ αὐτὸ τὸ ὄφος τῆς ὁσιομάρ- τύρος Αλλοτε εἶχες ἀνθρώπινα αἰσθή- µατα. Τώρα εἶσαι ἐντελῶς διαφορετι- κἡ, ᾿Απὸ τότε ποὺ ἔπιασες φιλίες μ᾿ αὐτοὺς τοὺς Λώους ἔχεις ἕνα ὕφος ἆᾱ- τῆς φωνῆς ΤΣΙΜΕΝΤΑ Διὰ τοῦ παρόντος µας πληροφοροῦμεν κάθε ἐνδιαφερόμενον ὅτι ἔχομεν προέθῆ μετὰ τῆς ΛΟΕΛ Λεμεσοῦ εἰς τὰς ἀναγκαίας διευθετήσεις διὰ τὴν Γενικὴν διανομὴν εἰς Κύπρον πελπιστικἁ ἐνάρετό καὶ σεμνότυφο, -- Αλήθεια Ὁ Νὲντ ξεπετάχτηκε ἀπ τὴ θέση του, Μιὰ 6αρειὰ καὶ ἀπειλητικὴ σιωὴ ἔπεσε στὸ δωμάτιο, --Πᾶψε νὰ λὲς «ἀλήθεια» καὶ νὰ μὲ κοιτάζης ἔτσι ἀγέρωχα. Μὴ μοῦ πῆς τώρα πὼς εἶσαι ἐρωτευμένη μ αὐτὸν τὸν Τόμπυ Λώους, Σὲ προκαλῶ νά μοῦ τὸ πῆς! --Τἱ ἀκριθῶς ἔχεις Τόμπυ Λώους, Νέντ: --Τίποτα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι ὤλοι λέ- νε πὼς εἶναι ἕνας ἠλίθιος. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἐν τάξει, ἀλλὰ δὲν σοῦ ταιριάζει, Ὅπως κι’ ἄν τὸ πάρης, ἐγὼ εἶμαι ὁ τύπος σου, (ΗἩ Εὔα ἀνατρίχιασε, --Α, στὸ καλό, ξεφώνισε ὁ Νὲντ µι- λώντας σ᾿ ἕνα καθρέφτη, πῶς μπορεῖ νὰ τὰ δγάλη κανεὶς πἐρα μ᾿ αὐτὴ τ] γυναΐῖκα Καὶ ὅστερα ἀπὸ μιὰ μικρὴ παύση πρόσθεσε μὲ μιὰ ἔκφραση ποὺ ἡ Εὔα τὴν ἤξερε πολὺ καλὰ ἀπ᾿ τὸ παρελθόν, ---“Ὑποθέτω πὼς µόνον ἕνα μοῦ µέ- γει νὰ κάνω, Πήδηξε καὶ ἡ Εὔα ἀπ᾿ τὴν καρέκλα της ἐναντίον τοῦ τὸ σὲξ- ἀπὴλ. σου, εἶπε ὁ Βέντ, πρὸ πάντων μ’ αὐτὸ τὸ «ντεγκλιζὲ» θὰ ἔδαζε κ᾿ ἕναν ἐρημίτ σὲ πειρασμό, Κ᾽ ἐγὼ δὲν εἶμαι ἐρημίτης, -λλὴν τολµήσης νᾶρθης κοντά μου! -“Αἰσθάνομαι, εἶπε ὁ Νὲντ ξαφνι- κά, πολὺ µελαγχολικός, σὰν νὰ εἶμαι ὁ τύπος τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου σ᾿ ἕνα μελόδραμα, .,, Μὲ τὴν ἡρωῖδα νὰ τρέµη µπροστά του καὶ νὰ φοθᾶται νὰ φώνάξη μὴν τόχη καί... Ἔδειξε τὸ παράθυρο, Επειτα ἡ ἔκ Φρασή του ἄλλαξε, --Ἐν τάξει, εἶπε μ’ ἕνα πονηρὸ χα- µόγελο, Γιατὶ τάχα νὰ μὴν παίξω τὸ Ρόλο τοῦ κακοῦ Γιατὶ νὰ μὴ φερθῶ σὰν παλιάνθρωπος Θὰ δῆς, εἶμαι Φέ- 6αιος πὼς δὲν θὰ σοῦ φανῆ διόλου δυ- σάρεστο, Κάθε ἄλλο, --θ'. ἀντισταθῶ, σὲ προειδοποιῶ! --Τόσο τὸ καλύτερο Τὸ προτιμῶ, --ΒΜέντ, δὲν ἀστειεύομαι, --Οὔτ᾽ ἐγώ, Θ) ἀντισιαθῆς Αλλά µόνο στὴν ἀρχή, δὲν μ’ ἐνοχλεῖ αὐτὸ, --Έλεγες πάντα πὼς σοῦ εἶναι ἆ- διάφορο ἄν εἶσαι τίµιος ἤ ὄχι, ἸΑλ- λὰ καμάρωνές πὼς δὲν τὰ ἔδαζες ποτὲ μ ἕναν πιὸ ἀδύνατο ἀπὸ σένα Αν... --Δὲν φαντάζομαι νὰ φοθᾶσαι τν ἀκούση τίποτα ὁ γέρος ἀπ᾿ ἀπέναντι, ΗἩ μήπως τὸ φοθᾶσαι --Νέντ, τὶ κάνεις ἐκεῖ ἐκεῖνο τὸ παράθυρο! (ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: ΦΌγε ἆἅπι) :Ἡ συνέχεια) ΕΤΛΙΡΙΛ ο ΛΕΜΕ Κρασιά ΕΤΛΙΡΙΛ αμ... οποιο μασ κ κκ σπα κ κ σσ συ σκι ιο. τοοοοοσοσοσοος ο ος τν ο απ πλ. ΕΟΛ Κονιὰκ Οὗζο ΕΟΛ ΛΕΜΕΣΟΥ Ὁπσοσ Ὑσσοσοσ κ σ ας [ΙΝΩΝ Σ0] ΠΙΝΗΝ πι σι ιο σσ σσ υμι σασαν ο π σὑποώπωπ ο οσοωώωωσώωώωσοσ σοι ὑὑὕὑσ σσοουυς απ ο υσσώο κα αμ Ρωσσικοῦ τσιμέντου ὁ ὁποῖος θὰ εἰσαχθῆ Κυπριακῆς Σταφίδος. Ἡ ὄνω ποσότης δὰ εἰσαχθῆ εἰς Κύπρον εἰς τὰς τμηµατιχός ἀποστόλας ἐντὸς τῶν προσεχῶν δώδεκα μηνῶν καὶ ἐχφόρτωσις θὰ γίνη εἰς ΧΕΜΕΣΟΝ σαὶ ΑΜΜΟΧΩΟΣ ΤΟΝ πιθανώτοτα σέ καὶ εἰς ΠΑΦφον. Παρακαλοῦνται τσιμέντου ὅπως ἀποταθοῦν πρὸς ἡμᾶς τὸ ἀργότερον µέχρι τῆς Ίδης Δεκει- 6ρίου 1959 διὰ νὰ τοὺς κρατήσωμεν τὰς ποσότητας ποὺ θέλουν. Τὸ πρῶτον Φφορτίον Τσιμέντου ἀναμένεαι εἰς ΛΕΜΕΣΟΝ καὶ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΗ διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου «ΔΩΡΟΘΕ Α: ἀρχὰς ᾿Ιανουαρίου 1960. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ἃ ΥΙΟΙ ΛΤΔ. ΛΕΜΕΣΟΣ . ΛΕΥΚΩΣΙΑ --- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι εἰσαγωγεῖς σώσω ού ας 20.000 τόνων ἀνταλλαγὴν μὲ καὶ πωληταὶ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ :ΛΛΟΣ» ὍὉ ᾿Ἐδνάρχης Μακάριος θὰ ὠἆνα- δειχθῇ κατὰ τὰς ἐκλογὰς τῆς πρυ- σεχοῦς Ἀυριακῆς Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, μὲ τὴν ἵ- δίαν θεθαιότητα μὲ τὴν ὁποίαν ὃ᾽ ἀνατείλῃ ὃ ἥλιο. ἸΚαὶ θὰ ἐχλεγῇ μάλιστα διὰ συντριπτυκῆς πλειοψη- φίας, προσεγγιξούσης τὰ ὅρια 1Ταγ- Ὑκυπρίου Παλλαϊκοῦ Δημοψηφί- αµατος. Ἰροθλέπεται μετὰ θεύαιό- τητος ὅτι εἰς ὑπερεκατὸν κοιγότη- τας τῆς ἁγνῆς Ιυπριακῆς Ὑπαί- θ0ου ὁ ἀνθυποψήφιος τοῦ ᾿Εθνάο- χου κ. Ἰωάννης Κληρίδης, δὲν δὰ ἐξασφαλίσῃ οὔτε µίαν ψῆφον, πα- ράδειγµα πρωτοφανὲς εἰς τὰ ἔχλο- γικὰ χοονικὰ ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμον. Ἐπὶ τοῦ προκειµένου, τὸ ἔχλογι- κὺν ἐπιτελεῖον τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου Λεμεσοῦ ἐξέδωσε χδὺς ος μα. : το κατάλογον τῶν ἀπολούθων 21 τω- ρίων τῆς ᾿Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ. τὰ ὁποῖα θὰ δώσουν ΟΛΑΣ ἀνεξαιοῦ- τως τὰς ψήφους τών εἰς τὸν ᾿Ὁ- Ὀνάρχην Μανάριον. Τὰ χωρία τοῦ- τα εἶναι: ἨΠαραμύδα, ΣἈπιτάλι, Πάνω Κυ- θίδες, Δορά, Όμοδος, Άγιος Θ5- ράπων, Άγιος ᾽Αμθρύσιος, Μαν- δριά, Λεμύθου, Πρόδρομος, Μονιά- της, Λωρός, Άγιος Γεώργιος, '- γιος Μάμας, ᾽”Αγοίδια, Ἀανδριά, Κυπερούντα, Δῦμες, Ποταμίτισσα, ζωοπηγή, Άγιος Παὔλος, Άγιος Κωνσταντῖνος, Γεράσα, ἨΜαθηνολόι- γη, Κορφή, Καπηλιὸ καὶ Πύργος. πόλοιπα χωριὰ τῆς Επαρχίας, τὸ ψηφοδέλτιον τοῦ ᾿Ἠθδνάρχου Ἀαχιι- ρίου θὰ ἐξασφαλίσῃ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν. Ἐν τῷ μεταξὺ κομπασμοὶ ἐκλογικῶν παραγόντων τῆς «Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως» γιιὶ τοῦ Τύπου ὅστις ὑποστηρίζει τὴν ὑποίγπιότητα τοῦ κ. Ἱ. Ἰζληρίδη, περὶ ἀναμενομένου ἐκλογικοῦ θιά:ι- δου τοῦ ἀνθυποψηφίου τοῦ Ἐδνόο- χου, µόνον θυμηδίαν προκαλοῦν εἰς τὸν Ἐυπριαχὺν λαόν. Πάντες οἱ διατηροῦντες τὴν μνήμην των ἓν- θυιοῦνται πόσον θέδαιον ἧτο τὸ ΑΚΕΛ διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν κ.κ. Ζιαρτίδη καὶ Παπαϊωάννου κατὰ τὰς Δημοτικὰς ἐκλογὰς Λεύκωσίας, ὕτε εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ὁ ὑποψήφιός του ἠττήδη μὲ διαφο- ρὰν 1900 ψήφων καὶ εἰς τὴν δευτέ- ραν περίπτωσιν μὲ διαφορὰν 2600 ψήφων των. Αλ)’ ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τῶν κομ- πασμῶν τῆς «ἈΧαραυγῆς», τῆς «)- Ὀγικῆς», τῶν «Νέων Καιρῶν» ναὶ τῆς «Αληθείας» δὲν εἶναι δύσκο- λον ν᾿ ἀναξητηδῃ. Ἡ Κυπριακὴ θυµοσοφία τοῦ λαοῦ ἔπλασε τὴν παροιµίαν: «εὔποιος δὲν φουµίσει τὸ σπίτιν του ππέφτει τσιὲ τσιλλᾶ τογ». Καὶ τὸ ἀφύσιχον χκατασκεύα- σµα τῆς «Δημοκρατικῆς Ενώσεως» ὡς χαὶ ἡ μετ αὐτοῦ ἀφυσικωτέρα πολιτικὴ συμμαχία τοῦ ΑΚΕΒΑ, ἀν- τικρύξοντας τὸ ἔδαφος νὰ σείεται ὑπὸ τοὺς πόδας των καὶ πλῆθος ὃ- παδῶν νὰ διαρρέουν πρὺς τὸ Τα- Ἡ ΚΛΛΟΨΙΛΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΦΠΣΙΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΛΚΑΡΙΟΝ ΚΑΛΟΨΙΔΑ, (ωλμμοχώστον}, (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).--- Σήμε- ρα τὴν ϐ.90’µ.µ. ἐπεσκέφὺη τὴν χοινότητά µας καὶ ὑμίλησε περ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς πρώτον Ἰροέδρου, ὁ ἐκ Δύσης ἀγωνιστῆὴς κ. Γιάγκος Παναγίδης. Τὴν ὁμιλίαν παρηκολούθησαν᾽ σχε- δὺν ἅπαντες οἳ κάτοικοι τοῦ χωρί- οὐ µας. ἘἨπὶ συνόλου 464 ψηφοφόρων ἡ- πολογίξεται ὅτι θὰ ψηφίσουν, ὑπὲρ τοῦ Μακαριωτάτου, πέραν τῶν 350. Κατὰ τὴν ὁμιλίαν, ἐνώπιον πε- γυχρᾶς συγκεντρώσεως, ὑπὲρ τοῦ 1. Ιληρίδη, ἥτις ἔλαθεν χώραν τὸ 6ράδυ τῆς 2ας τρέχοντος καὶ ἡ ὁὃ- ποία ἐξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ Ἠ. ᾗ. Τσιέττη, παρ ὀλίγον νὰ ἔχωμεν σοδαρὰ ἐπεισόδια, ὅτε ὁ ὁμιλητῆς, χαταφερόµενος πεισμώνως κατὰ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς ἀγωγιστρίας Λούλλας Ἰοκκίνου, ἀπεδοχιμάσθη δι’ ἑνὸς συριγμοῦ. ᾽᾿Αριστερὺς ὅμο- χώριος ἐξῆλθδε τοῦ χώρου τῆς ὅμι- λίας χαὶ ἴρχισε λιθοθολῶν 3 γέ- ροντας οἵτινες ἐκάδηντο ἀμέριμνοι ἐντὺς τοῦ παρακειµένου οἰκήματος τῶν Ἐθγικοφρόνων σωμµατείῶγ. Διὰ τῆς πράξεως αὐτῆς ἠπηλήθη σύρραξις ἥτις πεφεὐχῦη κατόπιν ἐπεμθάσεως ψυχραίµων Ἐθνικοφού- γων καὶ ἀφοῦ ὃ ἐκφωνητὴς τῆς διασπαστικῆς ὁμιλίας ἐγκατέλειψε τὸ χωρίου. Πλέον ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν προε- κάλεσεν ἕτερος ἀριστερὸς ὕὅστις ἕ- πετέθη ἐναντίον τῶν διδασκάλων τῆς κουνότητος οἵτινες παρηκολού- 8ουν ὡς ἐδικαιοῦντο τὴν ὁμιλίαν ἐντὺς τοῦ συλλόγου τῶν ἀριστε- ρῶν ὁμοχωρίων. ποπ ΘΕΠΡΕΙ ΛΕΙΝΗΝ ΥΒΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ βΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΕΛΡΟΝ ΤΟΝ ΜΑΚΛΡΙΟΝ (Μία ἐπιστολὴ τοῦ ἐκ Δάνιας κ. Νιωιολάου). ᾽Αγαπητὲ κύριε Καραμᾶνο ὌἜμαθα ὅτι κάποιος Φίλος(}) µου, μὲ κατηγόρησε κρυφά, ὅτι δὲν θὰ ᾠη- φίσω ὡς πρῶτον πρόεδρον τῆς Κυπρια- κῆς Δημοκρατίας τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον Μακάριον. “Ὁ φίλος µου αὐτός, ὅταν ἐγὼ ἤμουν ἀντιπρόσωπος τῶν 2 Μακαρια- κῶν Μετώπων ἑψήφιζε τοὺς ἀριστεροὺς ἀντιπροσώπους Φανερά. Ἐργάζωμαι εἲς Λεμεσὸν καὶ τὴν ἣ- µέραν τῆς ψηφοφορίας θὰ πληρώσω καὶ ἀγώγειον γιὰ νὰ ψηφίσω εἲς Λάνιαν καὶ μάλιστα φανερὰ τὴν ὑποψηφιότήητα Μακαριωτάτου. Καμμία δύναµις δὲν µπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἰδεολογίαν. του μοῦ Μετὰ τιμῆς {ἐκ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΜΙΚΟΛΑΟΥ Χάνιος Λεμεσοῦ). Το ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΕΥΓΕ ΗΡΟΙΚΗ ΥΠΗΙΘΡΗΣ ΤΗΣ ΕΠΗΡΧΙΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ. 37 χωριὰ τῆς Ἀεμεσοῦ δὰ δώσουν ὅλας τὰς φήφους των εἰς τὸν Ἐθνάρχην Μακάριον. Εὶς ὅὕλα ἐπίσης, σχεδόν, τὰ ἢ-- τριωτικὺν Μέτωπον, ἀγωνίζονται ἆ- πεγωσµένως γὰ συγκρατήσουν τὴν κατάστασιν, ἐπιστρατεύοντες καὶ ὅ νειρα θερινῆς νυκτὸς ἐν µέσω χει µώγι, περὶ ἐπικειμένης ἐν)ουγιχῆς νίκης των καὶ μάλιστα... Όριαμ- θευτικῆς ! ο ῦ ΛΡΧΗΓΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΥΓΧΝΡΕΙ ΘΕΡΜΙΣ ΤΟΥΣ ΜΛΘΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΟΚΛΡΠΑΣΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΝ, 5 (Τοῦ ἀν- ταποκριτοῦ µας).-- 'Ἠπὺ τῶν Μα- δητῶν καὶ Μαθητριῶν τοῦ Ἓλληνι- κοῦ Γυμνασίου µας ἐλήφὺη ἡ ὁγό- λουθος ἐπιστολὴ τοῦ ᾿Λογηγοῦ ἀἴ- ΓΕΝΗ ἡμερομηνίας 90)11)1 954: Ἀγαπημένα µου Ἑλληνόπουλα, Μὲ ἀνέκφραστον τὴν ἀγαλλίασιν τῆς φυχῆς ἀπὺ τὰ αἰαθήματι ταἱ τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἐπιστολῆς σας πρὸς µέ, σᾶς εὐχαριστῷ ὁλυψύόκως διὰ τὸν χαιρετισμόν σας. Ἠϊς τοὺς ψυχίους παλμούς σα- θλέπω τὸ φωτόλουστον χάλλος τοῦ ἘἨθνικοῦ μεγαλείου, τὸ πηγάζον ᾖ- πὸ τὴν πάναγνην ψυγήν σας, τὴν ἁγιαίαν Ψυχῆς τῆς Ελληνικῆς Νε- ύτητος, τῆς μοχβούσης εἲς τὰ σποὺ- δαστήρια, ἵνα πάνοπλος εἰς ὀφμετὰς Ἑλληνικὰς ἀποδυδῃ εἰς τὸν ὀγῶνι τῆς ξωῆς τοῦ γαλοῦ γαὶ ἆγαθυς Ἕλλληνος πολίτου καὶ Ἠλληνίδος πολίτιδος, Ἠεποιδὼς εἰς τὴν Ἑλληνικῆν οὁ- µην πνεύματος, σώματος καὶ υ- χῆς, τὴν ὑποίαν τώρα σφυρηλ- τεῖτε εἷς τὰ θρανία τῶν ἐγκυχλίων σποδῶν σας ὑπὸ τὴν φωτεινὴν χιι- δοδήγησιν τῶν Γονέων καὶ Λιδασνά- λων σας, ὑλοψύχως σᾶς χαιρετῷ ὡς τοὺς φορεῖς τοῦ κάλλους τῷ ϱο9δο- δακτύλου ἑλληνικῆς χαραυγῆς, πὲ τὴν πίστιν ἀκράδαντον ὅτι ἐπαξί- ως πρὺς τὰς παραδόσεις µας πφοε- τοιµάζεσθε πρὺς ἀνάληψιν καὶ ου- γέχισιν τῆς κληρονομίας τῶν ἔδυι- κχῶν µας παρακαταθηκῶν ἔμπλεοι ἀπὺ.: τὴν προγονικὴν ἀγωγιστικὴν ρῆΏσιν «ἁμὲς δὲ Υ᾽ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες». 8 ᾿Η ΑΘΑΝΑΤΗ ἑορτὴ Κοπέλλες 'Ελληνοποῦλες ἀπὸ ὅλα τὰ µέρη τῆς Ἑλλάδος σέρνουν τὸν χορὸ σὲ μιὰν Παναθηναϊκοῦ Σταδίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ τοῦ μὲ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ49 4 διὰ 9.4 9 ὁ 9.99 ο 4 9ο δ.9.ὀ.9.9 4 ὁ.οὁ. τ Τὸ νο τν τν σσ ντ στ το κο κο Φ κ 0: δν « α ά « « « 4 « « . « « « « « . άϕ 3 . « 8 « « « « « « 4 4 . 4 « 3 « 6 6 4 « « γ « « 4 . 4 . 4 « « « 4 « 4 « . 4 « 4 κοξδαρίζει καὶ Ἀ) Πατώµατα. ϱ) Επιπλα. ϱ) Οἰανδήποτε πογιατισµένην καὶ ξυλίνην ἐπιφάνειαν. 4 Παράθυρα καὶ Καθρέπτες. ϱἑ) Αὐτοκίνητα. ΞΗΤΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ϱ.. «ΕΡΑΣ Απο ΚΑΙ ΜΙΚΒΛΑΚΗΣ Σ.ΣΑΒΡΙΔΗΣΛ τὴν ἀἁπαράμιλλον ναὶ µεγίστην κπχθαριστικὴν δυναμικότητα! ] - 6ΕΌΑΗ ὀεσχονίδει, γυσλίσει: ΚΑΙ ΛΙΛΙΕΣ ΛΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ! ! οΕΙΡΑΗ: Κάτι τὸ ἐπκν κστητινὀνὁ] ΟΕΡΔΗ: Πάτι ποὺ σᾶς ποὺ δίδει εἲς 1 ο (ΕΡΑΗ: ΓΚαδαρίζει πασξαρώτερα χοὶ γρηνόρώτερ ἔχετε ποτὲ δοπιράσειτ) : Ἶν ὁπκόοτρύόπτουσκχν γναλλάδα ὀτιόηποτε γοήσιμοποιηπσῃς 1 ΟΕΡΑΗ: Ἐποαναφέρει ἔπείνην τὸν ἁρπικῆν οἱ ποινουργῇ ἐμφόνισιν εἰς τὰ ἔπιπλά σαςτ1 (ΕΡΑΗ: Διὰ τὴν ναταπςλέµησιν τος τον σκόέρου τοῦ ἔύλον. ΠΑΣ ΤςΠΟλΛΗΝ ΣΑΣ ᾽ π. -- Απο ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πε Εἐδκον. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝΗ ΑΥΠΡΟΗ: ο 'ΟὉδὸς Λυκούργου 5.7.9 Τηλ. ὁρ1ο. 'Οδὸς Ὀνασαγόρου 97 ταπσλν θρε ΛΕΥ Κο ΙΑ, οφφφοθθφοφοο ο οφ ο ο ο οφ θφφφοὴ ΦΦιΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΙΦΦΦΦΦΦΔΦΦΦΦΦΦΦΦ νδὁΦδὸδόοὀ Φδὁ99δὀδὸδδὸ ὁ ὁ δι ὁ 9 δι 9 99999499 9949999999... ον Ἡ συνώνυµος λέξις τοῦ Λαδιοῦ καὶ Κεριοῦ Πατώμµατος!! Χρησιμοποιεῖτε λάδικ καὶ Κεριὰ Πατώµατος ϱ - (ΕΟΑΡΝ’ ἆ νο φθοςς

Title Subject Page
ΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΩΜΕΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΨΗΦΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΜΑΣ ΩΣ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ 6p
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ 6p
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 5p
ΕΥΓΕ ΗΡΩΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5p
ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗ ΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4p
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΩΝ ΘΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΜΑΣ Πολιτισμός 4p
ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 4p
ΨΥΧΟΓΥΙΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 4p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΤΗΣΕΙΣ 4p
Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ 3p
ΤΡΕΙΣ ΠΑΛΗΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 3p
Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Ναυτιλία 3p
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΣΩΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΤΟΥ 3p
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΡΟΓΧΙΚΑ 2p
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΜΕΡΟΝΥΧΤΙΑ 2p
ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 2p
Η ΚΥΡΙΑΚΗ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1p
ΖΗΤΩ Η 13Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1959 Πολιτισμός 1,6p