Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-07

Δύο στιγμιότυπα ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισχόπου ναὶ προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, κα: τὰ τὰς ἕορτάς. ᾿Αριστερά: Ένας τυφλὸς διαθάζξει κάτι γιὰ τὸν Μακαριώτατον, Δεξιά: Ὁ Μακαριώτατος μαζὶ μὲ ἕνα 7 ἄρρωστο ποριτσάχι. ΗΡΩΊ ΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΞΞΕΙ ΜΙΠΙΟΥΝΙΗΙΟΥΛΙΝΑΞΞ η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΙΑΝΕ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ Ἱστορημένη ἀπὸ τὸν ΚΩΣΙΗ ΜΠΑΣΤΙΑ 13ον Κοντολογῆς χαίρονταν κι ἡ σκέψη της χωρὶς νὰ πολυκα” ταλαμθαίνει γιατί, ἁρμένιζε κατὰ τὸ µόλο ὅπου ἦταν κἆ- ραγμένο τὸ µπρίκη τοῦ καπε- τὰν Γιαννούγα. Καὶ θυµόντανε τότες, τῆς ἔρ- χονταν δηλαδὴ στὸ μυαλὸ δίχως νὰ πολυσκαλίσει τὰ λόγια ποὺ εἶχε ξεστοµίσει γιὰ χάρη της, ἝἜνα-- ἕνα τὰ λόγια κύ ἔθλεπε ὁλοζώντανο τὸν ἄνθρωπο, κι’ ἔτοιμον νὰ πολεμήσει ὅλο τὸ νησὶ γιὰ χάρη της. Τοῦ χρω στοῦσε λοιπὸν µεγάλη χαρά, ξένος αὐτὸς νὰ τὴ νοιαστεῖ τό- σο πολὺ καὶ νὰ προσέξει τὸ πόνο της. Καὶ γιὰ τοῦτο ἡ σκέ- Ψη της ἁρμενίζει κοντά του καὶ γιὰ τοῦτο µρώτησε τὸν Κωνσταντῆ καὶ τὴ µάνα της καὶ τὸ Δημητρὸ τοῦ Λαζάρου, --Καλὰ καὶ ἅγια, τῆς εἶπε ὁ Δημητρός, μὰ κάθε µέρα δὲν θᾶναι ὁ Γιαννούγας νὰ σὲ δια- φεντεύει. Μάζεψε τοὺς θυμοὺς καὶ τὰ νεῦρα σου καὶ μάδε πὼς καὶ δίκηο νᾶχει ὁ ρώπος πρέπει νὰ προσµένει νὰ τὸ θρεῖ, Ἡ Λασκαρίνα τ) ἄκουγε ὅ- .λα τοῦτα, μὰ δὲν ἔδινε καμιά προσοχὴ ἂν εἶχε δίκηο ἢ ἄδικο. Προτιμοῦσε μάλιστα ποὺ εἶχε ἄδικο νὰ θυµώσει, γιατὶ τὸ ᾱ- δικο ξεσήκωσε «τὶς γυναῖκες, οἱ γυναῖκες τοὺς ἄντρες κι ὅ- λοι μαζὶ σκαρώσανε τὸ πατιρ- ντὶ ποὺ παίχθηκε κείνη τὴ µέρα κι ἀνάγκασε τὸ Δημήτρη τὸ Γιαννούγα νὰ φανερωθεῖ. αν ας δε Τὴ νύχτα κείνη δὲν κοιµή- θηκε διόλου. Τὰ νεῦρα της ἤ- τανε τσιτωµένα κι’ ὕπνος δὲ σφαλοῦσε τὰ µάτια της. Ἔμει- νε καθιστὴ στὸ στρῶμα ὥς ποὺ χάραξε ἡ αὐγή. Τότες σηκώ- θηκε καὶ πῆγε στὴν καλύθα τοῦ Κωνσταντῆ. Τὸν θρῆκε νὰ συγυρνάεἰ τὸ φτωχικό του. --Πᾶμε, τοῦπε, νὰ συγυρί- σουµε τὴ θάρκα καὶ νὰ δροῦ- με κουπιά. -Κουπιὰ θρήκαμε, τῆς εἶπε: Ἠρτε καὶ μὲ θρῆκε ὁ καπε- τὰν Γιαννούγας καὶ μοῦπε πὼς τοῦ περσεύει ἕνα ζευγάρι καὶ πὼς καλλίτερα νὰ δουλεύεται σὲ μᾶς παρὰ νὰ σαπίζει ἄνερ- Ύο στὸ καράθι του. Καὶ μοῦ τὄδωσε. Μι ἐπειδὴς µατίζει πανιὰά κι’ αὐτὸς κι’ ἔχει ἀνθρώ- πους ποὺ δουλεύουνε, μοῦπε καὶ πῆγα τὸ λατίνι µας καὶ σὲ λίγο θὰ πάω νὰ τὸ πάρω, Μο- νάχα τιµόνι παράγγειλα στὸν Ταρσανᾶ καὶ θὰ τὄχουμε αὔριο. Ἡ Λασκαρίνα δὲν ἤξερε τὶ ν᾿ ἀποκριθε. Τῆς Φαινόνταν πὼς ἡ καλύθα , τὰ χαμόδενδρα, ἡ γῆς, ὁ Κωνσταντῆς, ὅλα γυ- ρίζανε στὰ µάτια της, Κάτι εἷ- χε θαμπώσει τὸ φῶς της, Μέσα της ἔννοιωσε νὰ φωληάζουν καὶ ν᾿ ἀναπαύουνται τὰ πιὸ παρά- ξενα αἰστήματα. Χαρά, Φφόθος, ντροπὴ, --Γιατὶ πῆρες τὰ κουπιὰ κι ἔδωκες τὸ λατίνι δίχως νὰ μ᾿ ἀρωτήσεις -“Τῶπα καὶ ἐγὼ τοῦτο ποὺ λές, Μὰ ὁ καπετάνιος μοῦπε ἂν μὲ τὴ σειρά του χρειαστεῖ τίποτα, λεύτερα θὰ τὸ ζητήσει, Καὶ πὼς γιὰ τέτοια µικροπρά- µατα δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ γίνεται κουθέντα͵,.. “Ἡ Λασκαρίνα δίχως ν᾿ ἄπο- κριθεῖ, τράθηξε πρὸς τὴ θάρκα, πήδηξε µέσα καὶ κοίταξε τὰ κουπιὰ καὶ τοὺς καινούργιους σκαρµούς, Καὶ θδέθαια ἤτανε καλλίτερα ἀπὸ τὰ δικὰἁ της, Εἶχε κοκκινήσει ὅταν τὰ πέρα- σε στοὺς σκαρμούς κι’ ἄρχισε νὰ τραθάει κουπί. Τράθηξε κι’ ἄθελά της νὰ ποῦμε, πλεύρισε κατὰ τὸ µόλο ποὺ ἦταν τὸ κα- ράδι τοῦ καπετὰν Δημήτρη τοῦ Γιαννούγα, Δὲν εἶχε θέθαια δουλειὰ νὰ πάει κατὰ κεῖ ἡ Λασκαρίνα κι οὔτε εἴτανε ἡ ρότα της κατὰ κεῖνο τὸ µέρος, ΔΛλὰ οὔτε κι’ ἡ ἴδια ἤξερε κεῖνο τὸ πρωϊῖ κατὰ πού ν᾿ ἁρμενίσει Κάθησε στὸ κουπὶ κι’ ἣρθε κοντὰ στὴν πρύ- µη τοῦ καραθιοῦ, Ὁ Γιαννού- γας τὴν εἶδε καὶ στάθηκε στὴν κουπαστή. Αμα ζύγωσε τὴν χαιρέτησε, «Καλή σου µέρα καπετά- νισσα, -Μὲ περγελᾶς καπετάνιε, τ ἀποκρίθηκε κοκκινίζοντας ἡ Λασκαρίνα. -Καλή µου κοπέλλα, τῆς εἷ- πε ὁ Γιαννούγας, Τοῦτο δὲν τὄπραξα γιὰ κανέναν, πὼς θὰ τὸ κάµω γιὰ σένα -Μὰ γὼ δὲν εἶμαι τίποτα, τ' ἀποκρίθηκε,. ---Τὸ τὶ εἶσαι τὸ ξέρω γώ. -Εἶσαι ἕνας µμοναχὸς ἐσύ καπετάνιε κι’ ἐγὼ ἔχω τὴν κα- τοφορὰ ὅλου τοῦ νησιοῦ. Καὶ γιά νὰ μ’ ὀχτρεύουνται ὅλοι, πάει νὰ πεῖ τὰ κουσούρια µου εἶναι πολλά, ' Ὁ Γιαννούγας πήῄήδηξε τότε στὸ θαρκάκι τοῦ καραθιοῦ ποὺ ἥἤτανε ἀραγμένο δίπλα στὴ δάρ- κα τῆς Λασκαρίνας καὶ καθί- ζοντας στὴν πλώρη κι’ ἔχοντας τὸ χέρι του στὸν καθρέφτη τῆς θάρκας τῆς Λασκαρίνας, τῆς εἶπε: ’ . --Δὲν πάει νὰ πεῖ ΄ πῶς τὰ κουσούρια σου εἶναι πολλὰ κι’ οἱ χάρες σου λιγοστὲς γιὰ νἄχεις τὴν καταφορά. Σ᾽ ὀχ- τρεύουνται γιατὶ εἶσαι καλλί- τερη ἀπ᾿ ὅλες, Σ᾽ ὀχτρεύονται γιατὶ εἶσαι ἀσόγκριτη. ώοσσσοοσοοοοοοσωσο οὑ ο ο ο στ ο ο ων ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΚΑΛΗΝ ΘΕΣΙΝ Μάθετε ΛΛΗΤΥΛΟΓΡΑΛΦΙΑΝ Ἐνοικιάζονται ΤΙΜΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Σ, “Οδὸς Ἑλλάδος 71 (Πλησίον Ἐκκλ. Καθολικῆς). Ταχ. Κιβ.290 --Τηλ. «οκ κκ Ἡ Λασκαρίνα εἶχε κοκκινί- δει, Πρώτη θολὰ ἄκουγε ἕναν ἄντρα νὰ τῆς μιλᾶ ἔτσι, πρώ- τη θολὰ ἔνοιωθε τὴ μιλιὰ νὰ κοµπιάζει στὸ λαρύγγι της, Δὲν ἤξερε τὶ ν᾿ ἀποκριθεῖ. Ὁ Γιαννούγας εἶχε καρφώσει τὰ µάτια του πάνω. της κι αὐτὴ τάχε χαµηλώσει, Όσο καὶ νὰ μὴν τὸν ἔθλεπε, ἔνοιώθε πυρὸ τὸ θλέμμα του νὰ τὴν τρυπᾶ, Κι ἡ ντροπὴ φούντωνε ροδαλἠ στὸ μάγουλό της, Καὶ µελαψὴ καθὼς ἤτανε ἔπαιρνε μιὰ ἆ- σύγκριτη ὁμορφιά. Προσπάθησε ὅμως νὰ µιλή- σει καὶ εἶπε: , --Σ᾽ εὐχαριστῷῶ καπετάνιο γιὰ ὅσα ἔκαμες γιὰ μένα, Δὲν εἶναι ὁ φόθος ποὺ μὲ συνεπῆρε ἀλλὰ ἡ ντροπή. Δὲν µποράγα- νε τ) αὗτιά µου ν’᾿ ἀκοῦνε τὰ ὅσα μοῦ σέρνανε, --Γιὰ σένα θἄπρεπε νἄκανα περισσότερα, γιατὶ τ᾽ ἀξίζεις, Καὶ μοῦρθε στὸ νοῦ κείνη τὴν ὥρα νὰ πιάσω κεῖνον ποὺ μὲ σίµωσε καὶ νὰ τὸν κτυπήσω σὰν τὸ Χταπόδι στὶς πλάκες. Αμα τὸν εἶδα ὅμως κρατήθη- --Μά... «γιατὶ ἡ πᾶσα μιὰ δὲν εἶναι γιὰ τὴ θάλασσα, 'Ἑτὸ σπίτι ἔχουμε συνηθίσει νὰ Δλέπουμε τὶς γυναῖκες κι ὄχι “στὸ διάκι καὶ στ ἄρμπουρα. Δὲ Φαστάει τὸ θηλυκὸ ν᾿ ἀν- τιπαλέψει μὲ τοῦτο τὸ στοιχειὸ γιατὶ εἶναι πολὺ σκληρὸ καὶ κακοτράχαλο. ο Καὶ δὲ γίνεται νὰ θρερεῖ Ὑυναῖκα ποὺ ν᾿ ἀντιπαλαίψει “Γίνεται, Μὰ τοῦτο δὲν ση- µαίνει πὼς πρέπει νὰ πέρνουµε ηπτὰ τσοῦρμα µας γυναῖκες, Ποιὸς θ’) ἀναθρέψει τὰ παιδιά Εἶναι καὶ τούτη μιὰ φροντίδα ποὺ δὲν γίνεται νὰ τὴν ἀψηφή- σει κανείς͵ -- --Σὠστὰ μιλᾶς, τοῦπε ἡ Λασκαρίνα, Μὰ γὼ νοιώθω πὼς τὰ μπορῶ ὅλα, Τόσα παι- διὰ ἔχει ἡ µάνα µου, Ὅλα τὰ λάτρεψα, κι ὅμως µέρα δὲν ἀπαράτησα τοῦτο τὸ ξύλο, Μὲ µπουνάτσες καὶ μὲ φουρτοῦνες ἁρμένισα καὶ ψάρεψα κι’ ἐκα- μα τὸ γύρο µου τὸ θαλασσι- νό -Τὸ ξέρω.... . ---Μὰ τοῦ λόγου σου ἔλειπες, κα, Δὲν ἄξιζε τὀσο θυμὸ καὶ τέτοια τιμωρία. Βρῆκα πὼς τὰ λόγια ποὺ εἶπα φτάνανε καὶ περσεύανε καὶ γιὰ τοῦτο δὲν ἔκαμα τίποτα περσότερο. --Καὶ θέθαια φτάνανε τὰ λόγια, καθὼς ἔφτανε µονάχα ποὺ φάνηκες, τὴν ὄψη σου καπετάνιο µμµου-διάσᾶνε καὶ τραθήχτηκαν, Καὶ στὸ λόγο σου σκόρπισαν στοὺς τέσσερις ἀνέμους, Χά, χά, χά. Κυ ἡ Λασκαρίνα γέλασε μὲ τὴν καρδιά της, --Καὶ θὲς νὰ σοῦ πῶ 'τὸ μυ- στικὀό, τῆς εἶπε ὁ Γιανούγας, γιατὶ τὸ σκάσανε καὶ μµουγγα- θήκανε --Γιατὶ τὸν ρώτησε σκαρίνα, -Γιατὶ τὸ δίκηο ἔχει µεγάλη καὶ δική του ἁρματωσιά, Τὸ δίκηο εἶναι πανίσχυρο, Ὅσο καὶ νὰ τὸ κτυπόει κανεὶς θὰ πεῖ τὸ λόγο του καὶ θὰ τὸν πεῖ τὴν ὥρα ποὺ πρέπει, Τὸ δίκηο λοιπὸν τὸ δικό σου τοὺς ἔκοψε τὴ μιλιὰ κι ὄχι ἐγώ. Αν λάχαινε νὰ διαφεντεύω ἄλλον ἄνθρωπον κι ὄχι τὴν κοπέλλα ποὺ ἡ ζωή της εἶναι σὰν τὸν καθάριο οὐρανὸ καὶ τὸ χαμόγελό της σὰν τ' ἀνοι- ξιάτικα πρωϊνά, οὔτε θὰ σώ- παιναν͵ ---Μὲ ξέρεις καιρὸ καπετά- νιε τὸν ρώτησε ντροπαλὰἁ ἡ Λασκαρίνα. --Δὲν χρειάζεται καιρὸς γιὰ νὰ γνωρίσει κανεὶς καὶ νὰ χα- ρεῖ τὴν ὄψη τ) οὐρανοῦ. -“Μὴν λὲς µεγάλο λόγο, τὸν διάκοψε ἡ Λασκαρίνα, Μπορεῖ νὰ μὴν ἀξίζω τίποτα, ἨΝᾶμαι μιὰ πεισµατάρα ποὺ ξεγελιέ- μαι κὺὐ ἐγὼ ἡ ἴδια, ---᾽Αγαπᾶς τὴ θάλασσα, δὲν εἶν' ἀλήθεια --Ὅσο γι’ αὐτό. Καὶ θέλω ἡ Λα- καινουργεῖς Γραφομηχαναὶ ΕΛΛΗΝΙΙςΑΙ6ά. ΑΓΓΛΙΙΑΙ ΛΟΓΙΙΚΑΙ ΚΙΡΙΛΝΛΗ) 3488 - ΛΕΜΕΣΟΣ νὰ τὴ δουλέψω. Ἡ µάνα µου [λέει πὼς ἡ γυναῖκα εἶναι κα- μωμένη γιὰ τὸ σπίτι κι ὁ ἄν- τρας γιὰ τὸ νερό, Τὸ σπίτι τὸ πονάω, μὰ τὴ θάλασσα τὴν ᾱ- γαπῶ, --Καὶ φαίνεται πὼς τὴν ξέ- ρεις.... -Μονάχα τοῦτα τὰ κοντινὰ νερά, εἶπε ἡ Λασκαρίνα... Σωπάσανε καὶ οἱ δυὸ καὶ κυταχτήκανε. Ἡ Λασκαρίνα ὅ- µως τὸν ρώτησε: --Δὲν μοῦπες ἐσὺ ἄν συµφω- γᾶς μὲ τὴ µάνα µου ὍὉ Γιαννούγας τὴν κύταξε, Τὴν κύταξε καλὰ στὰ μεγάλα της μάτια καὶ χαμογέλασε. -Πρὶν σὲ γνωρίσω θὰ συµ- φωνοῦσα μὲ τὴ µάνα σου... Τώρα συμφωνάω µαζί σου, ---Καὶ γιατί τοῦπε ἡ Λασκαρίνα, --κι ἄν ἔλειπα ἀπὸ τὸ νη- σί, τὶ μὲ τοῦτο, τῆς εἶπε ὁ Γιαννούγας. Ἔφταξε ἡ. Ὑνωρι- µία, ὁ λίγος καιρὸς ποὺ εἶμαι δῶ γιὰ νὰ ξεχωρίσω ὅ,τι πιὸ καλὸ ἔχει τὸ νησί µου, Καὶ τὸν κύτταξε πάλι μὲ τὸ ἴδιο ἐπίμονο θλέμμα καὶ σὰ νὰ φοθόταν νὰ κρατήσει περισσό- τερο τὴν κουθέντα σήκωσε τὰ κουπιά καὶ τοῦπε, -Σ᾽ εὐχαριστῶ καπετάνιο, μὰ πρέπει νἁ γυρνῶ, Μὴν ἐε- χνᾶς πὼς σὰ γυναῖκα ἔχω κι) ἄλλες «φροντίδες ἑξὸν ἀπ τὴ θάλασσα, --ΣὅΌρε στὸ καλό, Καὶ τῆς χαμογέλασε ἀφοῦ στάθηκε ὀλόρθος στὴν πλώρη τῆς θάρκας του, Ἡ Λασκαρίνα ξεµάκρυνε καὶ τράθηξε στὴν ἁἀμμουδιὰ ας . Οανύτητα, τὸ Όεῖο τὸ ταλὰν ποὺ - οίτσι.. . Ἔπρεπε νὰ ἐπιδοθῇ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ) Ο ΜΑΙΚΑΡΙΟΣ ΑΝΑΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Η ΜΗΛΛΗ ΣΙΙΓΜΗ ΕΦΘΜΙ --Άκουσες Καὶ ν᾿ ἀλλάξῃς τοὺς λαμπτῆρας. Νὰ θάλῃς δυὸ τῶν ἑχατό: Ὁ κ. Μιξομάντυλος συγεµορφώ- Ἰη μὲ ὅλα. Ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἦταν ἔξαιρετι- (ή. Ἡ δὶς Ῥιρῆ --- ᾿Αργυρούλα μν εἶχε θαφτίσει ὁ νουνός της --- πρεπε νὰ δείξῃ τὴ μουσική της Ὡς ἐχάρισεν ἡ φύσις καὶ Ἡ... φαν- ζωσία τῆς μαμᾶς. --Καλέ, γιὰ μουσικὴ μιλᾶτε:... Θ᾽ ἀκοῦστε τὴν Ριρίκα µας --- εἴ- παμε πὼς ᾿Αργυρούλα τὴν εἶχε 6α- Φτίσει ὃ νουγός τῆς --- καὶ νὰ ἰδῆ- τε τί θὰ πῇ πιάνο χαὶ τί εἶναι µου- σική 1 -“Χείμαρρος σωστὸς τὰ χέρια τῆς, ἔλεγε καὶ ὁ γοαιματεὺς τοῦ Πρωτοδικείου γνώστης θαθὺς τῆς αουσικῆς διότι ἐγοίκιαζεν ἐπὶ ἑπτὰ α1ῆνας δωµάτιον, σὰν ἦταν φοιτη- τής, εἰς τὴν ὁδὸν Πειραιῶς εἰς τὴν ᾿Αθήνα, στὸ ἸΩδεῖον ἀντικρύ, καὶ ξέρει ἀπὺ τέτοια:... ---ἷκαὶ τὶ τραγοῦδι θέλεις καὶ δὲν περνάει ἀπ᾿ τὰ χέρια της!.... Συμφωνία τῶν ἀγγέλων. ---Κρῖμα, ἔλεγε ἄλλος συγγενής, τὸ ἀδικήσατε, Χοιστιανοί µου τὸ κο- στὴ Τοῦ ΣΤΑΝ. ΣΤΑΜ. σιογράφο: Νὰ ἰδη, ν᾿ ἀκούση νὰ δαυµάση: Οὰ Ίδελα νὰ γραφῃ κάτι σὰν αὐτό. Καὶ τοῦ ἔτεινε ἕνα καρτὶ. «Ἀθὲς κοροεσπερὶς παρὰ τῇ κ. καὶ τῷ κ. Μιξομανδύλῳ, Προέ- δρῳ κτλ. ολυάριῦμοι κεχληµένοι, ἓκ τῆς ἀριστοκρατίας, ἐπέρασαν µέ- χοι πρωΐας, ἀλησμονήτους ὥφας. Τοὺς κεκληµένους ἐπεριποιεῖτο ἡ χ. Μιξομανδύλου, Ἱροέδρου κτλ. θοηθουµένη ὑπὸ τῆς νεωτέρας κχὀ- ης της δίδος Θέμιδος, Διότι ἡ µεγαλυτέρα κόρη της, κατ ἁπαίτησιν τῶν κεκληµένων, δὲν ἀπεμακρύνθη οὐδ' ἐπὶ στιγμὴν τοῦ πιάνου της, κατακυλοῦσα τὰ ὧτα τῶν κεχληµένων της μὲ ὅ,τι γέον ἔχει ἡ μουσιχκὴ «τὸ ταλάντον τῆς δίδος Ῥιρῆς...» --“Νὰ σοῦ πῶ κνρία Ἰροέδρου, εἶπεν ὃ κ. δημόσιος κατήγορος, διακόπτοντας αὐτὴν καὶ ἁἀπωὺῶν καὶ τὸ χαρτάκι, γνωρίξω ἔναν δη- µοσιογράφο, ποὺ γοµίζω ὅτι γρά- μουσική. Θαύματα δὰ ἔκανε. -“Μήπως δὲν χάνει θαύματα καὶ τώρα, ἀπαντοῦσεν ἡ µαµά. Ὅ κ. Μιξομάντυλος ἐναδρυνότα- νε γιὰ ὅλα αὐτὰ καὶ ἁπλωγότανε πιὸ πλατὺς στὴ πολυθρόνα. Ἠαθάνετο ὅτι ἦταν πλέον εὐτυ- χής. Δὲν εἶχε τίποτε νὰ ξηλέψῃ πιὰ στὸν κόσµο!.... Παλαιὸς δικαστι- χὺς τὴν πολιτεία τὴν ἐξυπηρέτησε καὶ ἔσώσε τὴν κοινωνία! ᾿Ἐπάταξε πᾶσαν κακίαν, πᾶσαν ἀνομίαν, πᾶν πλημμέλημα ἐκούσιόν τε καὶ ἀκού- σιον. Όπου ὑπηρέτησεν αὐτὸς, οἳ φυλακὲς εἶχαν γεμίσει. Δὲν ἔχαοι- ζόταν καγεγός! Ἠΐσαι κατηγορούμε- γος στὴ φυλακή! Μὰ καὶ ξεμὰ δὲν ἔχει... «Δὲν ἔχει ἑλαφουντικό!.... Τὶ θὰ πῇ εσκοπιµότης». Τὶ δὰ πῇ ωΔὲν δὰ ἔκανε ἐξαίρεσι οὔτε γιά τὸ Ἀριστό.. ο ο νι : σα- ος α. σσ κα τή «Εἶνοι ἕνα δοῦμα νὰ κάθεται στὸ πιάνο. ἀνάγκη καὶ ἀνωτέρα δία, τὶ δὰ πῇ, περικαλῶ Πεινᾶς καὶ ἁρπάξεις ἕνα καρδέλι Μέσα!.... Ἐὰν δὲν µπο- οὓς νὰ ζήσῃς, αὐτοκτόνησε, ἀλλοι- | ὥς δὰ πᾷς στὴ φυλακή!ϊ.... Ὁ ἸΤη- σοῦς Χοιστὸς νὰ ἤτανε κατηγορού- µενος, δὲν δὰ τοῦ γλύτωνε! ---«Κατηγορεῖσαι Κύριε ἡμῶν Ἰη- σοῦ Χριστέ, ὅτι συνήγειρες τὰ πλήθη καὶ προὐκάλεσες συλλαλητήριο, ἐπὶ παραθάσει τῶν ἀστυνομικῶν διατά- Έεων Στὴ φυλακή, νὰ µάθῃς γνώ- ση.... Αντίρρησι δὲν ἔχει. ᾿Αφϕοῦ εἶσαι καὶ Θεός, ἕνας λόγος περισ- σότερο νὰ σέθεσαι τοῦ γόµους»!.... Ἔτσι ἀφοῦ τὸν ἔτρεμε δεκάδες χούνια ἡ 'Ελλὰς, καὶ ἀφοῦ γέμισαν οἵἳ φυλακὲς τῆς χώρας ἀπὸ τὸ προῖ- ὃν τῶν κρίσεων καὶ τῶν ἀποφάσεών του, πῆρεν, ἐπὶ τέλους, τὴ σύνταξίν του, ὅ κ. Μιξομάνδυλος καὶ χάδησε ν᾿ ἀναπανὺῇῃ σεθαστὸς ἀπὸ ὅλους | τοὺς ἓν τέλει καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνία προσκυνούµεγος. ἸΑλλὰ καὶ στὴν ἠσυχία του, νέα εὐτυχία. 'Ἡ κόρη του ἀπεδείχθη μουσικός, ταλάν, δαῦμα τῶν θαυ- µάτωγν. ---Ν ἀκοῦς τραγούδια τῶν... «Παναθηναίων» καὶ νὰ μὴ τὰ γνω- ρίξης::.. Έλεγε συχνὰ ἐπαιρόμε- γος ὃ κ. Μιξομάνδυλος. Μὰ ἐχεῖνο τὸ «Γιαροῦμπι» τ᾽ ἀκοῦς ἀπὸ τὰ χέ- ρία της καὶ σοῦ ἔογεται νὰ πάρης δια - γιὰ ν᾿ ἀνασύρει τὴ θάρκα της, Σὲ λίγο ἔπαιρνε τὴν ἆνηφο- ριὰ γιὰ τὸ σπίτι της, Κοντοζύ- γωνε μεσημέρι κι ὁ Λαζάρου γυρνοῦσε νωρὶς γιατὶ εἶχε νταλαθέρια μὲ τὸν νταρσανᾶ καὶ τὸ τραπέζι ἦταν ἔτοιμο, Κάθησε κι’ ἡ Λοσκαρίνα, ἆλ- λὰ ἥτανε διαφορετικἡ κι ἁμί- λητη. Τὴν πρόσεξε ὁ Δημητρὸς καὶ κύταξε τὴ µάνα της. ---Ῥὶ ἔχει ἡ Λασκαρίνα τῆς εἶπε. --[κλαίει τὰ κουπιά της, --Λυπᾶμαι γιὰ τὴν κακία τοῦ κόσμου. Μὰ θρίσκουνται καὶ καλοί, Γιατὶ σήµερα ὁ κα- πετὰν Γιαννούγας ἔδωκε δυὸ κουπιὰ στὸν Κώνσταντ ποὺ τοῦ περσεύανε καὶ ἔτσι ἔχω κουπιά, Ὁ Δημητρὸς κι’ ἡ Σκεύω δὲν εἴπανε λέξη. Τὶ πάγαινε νὰ πεῖ «κουπιὰ ποὺ περσεύανε» δὲν τὸ καταλάθαιναν, Κι’ ἄν ἀκόμα᾽ πέρσευαν, γιατὶ νὰ μὴ τὰ Θαστάξει γιὰ ὥρα ἀνά- κης, -Καὶ σὺ τὰ πῆρες τῆς πε ἡ µάνα της, --Θὲς νὰ τὰ γυρίσω τὴ ρώ- τησε ἡ Λασκαρίνα, Ἡ Σκεύω κύταξε τὸ Δημη- τρὸ καὶ κεῖνος εἶπε: --Σὲ ἄνθρωπο σὰν τὸν Γιαν- νούγα δὲν γυρίζουνε πίσω χά- ρισμα. --Σ᾽ ἄλλον θἄπρεπε νὰ τὸ γυρίσω -“Οδὗλα τὰ δάχτυλα τοῦ χε- ριοῦ δὲν εἶναι ἴδια, ἀποκρίθη- κε ὁ Δημητρός, Κι) ἄλλο πρᾶ- μα ὁ ἕνας κι’ ἄλλο πρᾶμα ὁ ἄλλος ἄντρας. Στὸ Γιαννούγα δὲν τὸ γυρίζουνε, Εἶναι πα- στρικὸς ἄντρας, εἷ- --Μὲ ρωτᾶς -δαί, (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ). Δὲν ἔχει πιὰ νὰ ζητήση τίποτε ἄλλο. Εἶναι εὐτυχής, τὰ πόδια σου καὶ νὰ τὸ χορέψης: Νομίξεις ὅτι δὲν δὰ χαρέψης µο- νάχα ἐσὺ, ἀλλὰ καὶ τὰ τραπέξια καὶ οἱ καρέκλες καὶ χάθε τι ποὺ ἕ- χει πόδια, ἔστω καὶ ἂν εἶναι... :ξὺ- λινα! Ἕγα µόνο στενοχωροῦσε τὴν µακαρίαν οἰκογένειαν. Τὰ τόσα χα- ρίσµατα τῆς χόρης των, ἔπρεπε νὰ γνωσδοῦν σ᾿ ὅλον τὸν χὀσμο! .. --Αχ. Θὰ ἔδινα ὅτι νὰ μοῦ πῆς, ἂν μποροῦσε νὰ ἔγραφε χαµ- μιὰ ἐφημερίδα δυὺὸ λέξεις γιὰ, τὴ χόρη µας. ---Βῦκολο εἶναι, τῆς εἶπε μιὰ ἡ- µέρα ὃ κ. δημόσιως κατήγορος, μὲ ἃ- -ᾱ- δραχμὲς, μποροῦμε νὰ θάλου- µε εἷς τὰ «Κοινωνικὰ» μιᾶς ἔφη- µερίδος δυὸ λέξες χαὶ γιὰ τῇ Ῥιοί- χα µας --- ᾿Αργυρούλα τὴ θάφτι- σεν ὁ γουγός της. ---Καλὲ δὲν θέλω στὰ «Κοινω- γικὰ». Ἠθελα νὰ γοαφῃ κανένα ἄρθρο, κανένα χρονογράφηµα, χαμ- Φει κάτι τέτοια καὶ χοονογραφή- µατα. Νὰ τὸν καλέσουµε ἕνα θ6ρά- ὃν, νὰ καλέσουµε καὶ ἄλλους πολ- λούς, νὰ παίξη ἡ Ῥιρίκα καὶ τότε θέδαια «Ὁ' ἀκούση, θὰ Φαυμάση, ἂν ἐνθονσιασθῆ καὶ θὰ γράψη ἄο- οο:.. Γιὰ αὐτὸ λοωτὸν οἱ µεγάλες ἕ- τουµασίες γιὰ τὸ ὠρισμένο ῥἐκεῖνο 6ράδυ καὶ γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ προστα- γὴ τῆς χ. Μιξομανδύλου πρὸς τὸν σύξυγον αὐτῆς καὶ τέως ΤΠρόεδρον τῆς Δικαιοσύνης. ---'Ακουσες ζζαὶ ν᾿ ἀλλάξης τοὺς λαματῆθας. Νὰ θάλης δυὸ τῶν ἕ- κατό. Ὅλος ὁ ἐκλεκτὸς χόσµος, ὅλο τὸ Χάϊ- λάϊφ τῆς ἐπαρχιακῆς ἑἐκείνης πόλεως, ὅλη ἡ κρέμα τῆς χρέμας τῆς κοινωνίας, ἐκεῖνο τὸ θράδυ παρὰ τῷ χ. καὶ τῇ κ. Μιξομανδύλῳ, Ο κ. Φουσκανέμης καλτσοθιομή- χαγος ὁ κ. καὶ ἡ κ. Καραναξάκη συµδολαιογράφου, ὃ κ. χαὶ ἡ κ. Ἡαρασημοαπούλου δικηγόρου, τὸ δι- καστικὸν σῶμα, αἱ ἀρχαί, ὁ κλῆ- ρος, ἡ χωροφυλακή, ἡ ἀγορανομία ὁ δηµόσιος κατήγορος, αἳ ἔποιχι- στικαὶ ὑπηρεσίαι καὶ ὃ δηµοσιογρά- φος. Διὰ τὸν τελευταῖον μάλιστα ἰδιαί- τεραι περιποιήσεις. ---Απ΄ ἐδῶ, κύριε, ἀπ᾿ ἐδῶ. Κα. δῆστε ἀπ᾿ ἐδῶ διὰ ν᾿ ἀκούσετε καλ- λτερα. , Καὶ τὸν τοποθετήσαγε δίπλα εἰς τὸ πιάνο. --Ἕνα κρασί ἀἁκόμα, κύριε δη- μοσιογράφε --Ἕνα λικέρ ---Βὐχαριστῶ. . --Καὶ μιὰ λεµονάδα Δὲν ξέρε- τε πὼς πάει μὲ τὸ παληπὸ κρασί. -- Αφοῦ ᾖἔπιμένετε. Βὐχαριστῶ, --Καὶ ἕνα κρύο γάλα ΟΤΙ ΕΠΕΤΕΛΕΣΑΝ ΟΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ({)Ιδιαιτέρα Ὕπη- ρεσία). --- Οἱ ᾽Αμερικανοὶ τεχνικοὶ καὶ ἐπιστήμονες συνέδαλον ποικιλοτρόπως κατὰ τὸ λῆγον ἔτος εἷς τὴν διεύρυνσιν τῶν ἀνθρωπίνων γνώσεων. Μεταξὺ τῶν ἐπιτευγμάτων των ᾿συγκταλέγεται ἡ κα- τασκευὴ μικροσκοπικοῦ ραδιοφωνικοῦ δέ- κτου, ἡ πραγµατοποίησις ἐπαφῆς μετὰ τῆς ᾿Αφροδίτης μέσω ραντάρ, ἡ ἀνακάλυψις νέου σωματιδίου ὕλης καὶ ἡ ἐπισήμανσις ὁροσειρᾶς εἷς τὴν ᾽Ανταρκτικὴν. Πάντως, τὰ ἐπιτεύγματα ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν παρὰ σταχυολό- γησιν ἐκ τοῦ συνόλου τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπιστημονικῆς Ππροσπαθείας τῆς κα- ταθληθείσης κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος. ᾿Ιδού, κατὰ κατηγορίας, μερικαὶ ἐκ τῶν σηµαντικωτέρων ἐπιστημονικῶν 1 προόδων τοῦ ἔτους: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κατεσκευάώσθη ραδιόφωνον ὄχι µεγα- λύτερον τεµαχίου ζακχάρεως. Τὸ ἓν λό- Υῳ ραδιόφωνον λειτουργεῖ διὰ µικροσκο- πικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα πραγµατο- ποιοῦν τὰς αὑτὰς λειτουργίας ὡς αἳ ἠλεκρονικαὶ λυχνίαι καὶ οἱ µετασχηµα- τιστοαί. Ἔτερον κατόρθωμα ἤτο ἡ παραγωγὴ ἠχητικῶν κυμάτων συχνότητος 10 δισεκα- τομμµυρίων διακυµάνσεων κατὰ δευτερό- λεττον. Ὑπολογίζεται ὅτι τὰ κύματα ταῦτα «εἶναι τὰ ὑψηλότερα τὰ ὁποῖα παρήχθησαν ποτέ ὑπερδαίνοντα τὸν ὁ- ψηλότερον συριγµόν, τὸν ὁποῖον δύνα- ται νὰ συλλάδη τὸ ἀνθρώπινον οὓς κα- τὰ 500.000 φοράς. Κατεσκευάσθη ἕνα νέον ραντάρ τὸ ὁ- ποῖον εἶναι τόσον εὐαίσθητο, ὥστε δύ- ναται νὰ καθορίση τὴν διαφορὰν ἀνδρός καὶ γυναικὸς περιπατοῦντος εἷς ἀπό- στασιν 326 χιλιομέτρων εἷς τὸ σκότος. Εἰς τὸν χειριστὴην τοῦ ἓν λόγῳ ραν- τὰρ διατίθεται ταμπλὼ ἐπὶ τοῦ ὁποίου δύναται νὰ παρατηρήση καὶ τὴν πα- ῥραμικροτέραν κίνησιν ἕἔκ σχετικῶς µε- γάλης ἁποστάσεως καὶ νὰ παρακολου- θήση τὸν παραμικρὸν θόρυδον µέσῳ εἰ- δικοῦ συστήµατος μικροσκοπικῶν µεγα- φώνων, ἸἘτελειοποιήθη ἐἑφέτος εἶδικὸν σύ- στηµα φωτισμοῦ, θερµάνσεως Ἡ ψήξεως δωματίων διὰ τῶν τοίχων. Τὸ ἐν λόγῳ σύστημα λειτουργεῖ δάσει ἀρχῆς γνω- στῆς ὡς ἠλεκροφυσικὴ ἀκτινοδολία. ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ :᾽Αμερικανικὸν ἀεριωθούμενον κατέρ- Ριψεν τὸ παγκόσµιον ρεκόρ ὕψους, ἆ- νελθὸν εἷς 31.015 µέτρα ὑπεράνω τῆς ἐπιφανείας τῆς Γῆς. Τὸ ἓν λόγῳ ἆε- ῥιωθούµενον ὑπερέδη ἐπίσης τὸ ρεκόρ ὕψους τῶν ἀεροστάτων κατὰ 600 περί- που µέτρα.' ἝἜτερον ἁμερικανικὸν ἆε- ριωθούμενον κατέρριψεν τὸ ρεκόρ ταχύ- τητος, ἀναπτύξαν ταχύτητα 1.946 χι- λιομέτρων ὅὥριαίως εἴς κυκλικὴν τροχιάν. Διὰ νὰ δοκιµάση σύστημα ἐπιδιώσε- ὡς καὶ διασώσεως ἀεροπόρων εἷς ᾿Α- μερικανὸς, ἐπήδησεν ἐξ ἀεροστάτου ἀπὸ ὕψους 22.920 µέτρων. Κατὰ τὴν πτᾶ- σιν του καὶ πρὶν ἀνοίξη τὸ ἁλεξίπτω- τόν του ὁ ἓν λόγῳ ᾽Αμερικανὸς «ἀνέ- πτυξεν ταχύτητα 720 χιλιομέτρων τὴν ὅραν. Τὸ ἀλεξίπτωτόν του ἥνοιξεν εἰς ὕψους 3.600 µέτρων. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Δύο ἐπιστήμονες ἐπιδαίνοντες εἰδι- κοῦ ἀεροστάτου, µετέφερον τηλεσκόπιον διαμέτρου 40 ἑκατοστῶν εἷς ὕψους 24. 200 µέτρων καὶ ἐξετέλεσαν τὴν πρώτην παρατήρησιν ἐξατμίσεως ὕδατος ἐκ τοῦ ἀχανοῦς νέφους τὸ ὁποῖον περιθάλλει τὸν πλανήτην ᾿Αφροδίτη. 'Η ἀνακάλυ- ΠΕΜΠΤΗ 7 ᾿Ιανοναρίου 1960 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΟΦΟΙ [ἱ «ΜΙΙ» [ῇ] 108 Ῥαδιόφωνον ὡς σβῶλος ζαχάρεως.-- Επικοινω- νία μὲ τὴν ᾿Αϕροδίτην.- Ἕνας ἀστὴρ ἐξερράγη στὰ βάθη τοῦ διαστήματος. Ἡ πρώτη συνθετι- κὴ πενικιλίνη.--Μετεωρῖται «ρέροντες ἴχνη ζωῆς. ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΙΗ ΣΥΓΚΒΟΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΓΗΣ ΜΕ ΚΟΜΗΤΑΣ ΠΡΟ 100.00ΟΟ ΕΤΩΝ ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου ὑπάρξεως ὥρισμέ- γων μορφῶν ζωῆς ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ πλα- νήτου. Εξ ἄλλου, ἡ ᾿Αφροδίτη ὑπῆρξεν καὶ ὅ στόχος κύματος ῥραντάρ, τὸ ὁ- ποῖον ἐκπεμθὲν ὑπὸ τῆς Γῆς, ἀντανεκλά- σθη ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ ἐπέστρεψεν εἲς τὴν Γῆν ἐντὸς 5 λεπτῶν περίπου. Ὡς γνω- στόν, ἡ μεταξὺ τῶν δύο πλανητῶν ἁπό- στασις εἶναι 89.600.000 µἉχιλιόμετρα. Τὸ ἓν λόγῳ κατόρθωμα ἐπραγματοποιή- 6η πέρυσιν, ἆλλ᾽ ἀνεκοινώθη µόνον ἐφέ- τος, κατόπιν τῆς πλήρους ἑρμηνείας τοῦ σχετικοῦ πειράματος. “Ολόκληρον σμῆνος ἐξ 80 ἁἀεροσιά- των διεπίστωσε στοιχεῖα, δάσει τῶν ὅὁ- ποίων αἳ μυστηριώδεις κοσμικαὶ ἀκτῖ- γες δὲν προέρχονται ἐκ τοῦ Ηλίου, ἆλ- λὰ ἐξ ἐκρηγνυομένων ἁστέρων εἷς τε- ῥραστίους γαλαξίας, ἀπέχοντας τρισεκα- τομμύρια ἐτῶν φωτὸς ἀπὸ τὴν Γῆν. Εἰὶς λίαν ἀπομεμακρυσμένον γαλαξίαν παρετηρήθη ὅτι ἀστὴρ αἰφνιδίως ἀπέ- κτησε λάμψιν ἀρκετὰ ἑκατομμύρια Φο- ρὰς ἰσχυροτέραν τῆς συνήθους λάμψεώς του. Πιστεύεται ὅτι ὁ ἀστὴρ οὗτος θὰ ἐξερράγη. ἐκρήξεων εἷς τὸ Σύμπαν καὶ συγκεκρι- μένα εἰς γαλαξίας περιέχοντας περὶ τοὺς 100 δισεκατομμύρια ἁστέρας, πραγματοποιοῦνται µίαν φορὰν ἀνὰ τέσσαρας αἰῶνας. Τοιαῦτα Φαινόμενα διαΐίων Τὰ μαγνητικὰ πεδία τοῦ Ηλίου διε- πιστώθη ὅτι ἤλλαξαν τελείως κατευ- θύνσεις. Συγκεκριµένως ὁ δόρειος καὶ ὃ νότιος μαγνητικὸς πόλος τοῦ Ηλίου ἤλλαξαν ἁμοιδαίως θέσεις. ΓΕΩΛΟΓΙΑ --- ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ᾽Ωκεανογράφοι ἀπεκάλυψαν πλεῖστα στοιχεῖα ζωῆς ἐπὶ θυθισµένης νήσου εἲς τὸν ᾿)Αρκτικὸν ὠκεανόν. Μέχρι σή- μερον ἐπιστεύετο ὅτι δὲν ὑπῆρχον ζῶν- τες ὀργανισμοὶ εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχήν. ᾿Επίσης ἀνεκαλόφθησαν καὶ διάφορα νέ- α, ἄγνωστα µέχρι τοῦδε ζῶα, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμθάνεται καὶ ἕνα διαμέτρου 5 ἑκατοστομέτρων µπερίπου μὲ γαλανοὺς ὀφθολμούς. Μία χαμένη ἀνταρκτικὴ ὀροσειρά, ἆᾱ- νακαλυφθεῖσα τὸ πρῶτον πρὸ 32θετίας͵ Ἀρευνήθη ἐπισταμένως. Ἡ ὑψηλοτέρα κορυφὴ τῆς ἐν λόγῳ δὁροσειρᾶς ἔχει ὕ- Ψος 4.200 µέτρων ὑπεράνω τῆς θαλάσ- σης. ΧΗΜΕΙΑ Μετὰ ἁπὸ κοπιώδεις ἐρεύνας ἕξ ἐτῶν κατεσκευάσθη τὸ μεγαλύτερον μέχρι τοῦδε µόριον πρωτεΐνης, τὸ ἁποῖον συ- νετέθη ἓξ ὁλοκλήρου ἐντὸς χημικοῦ ἐρ- Υαστηρίου. Πρόκειται περὶ ὁρμόνης, ἡ ὁποία ἐπιφέρει τὸ «μαύρισμα» τοῦ δέρ- µατος τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζώων. Κατεσκευάσθη ἡ πρώτη συνθετικἠ πε- νικιλλίνη, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι εἶναι κατὰ πολὺ ἀσφαλεστέρα τῆς φυσικῆς τοιαύτης. Διὰ πρώτην φορᾶν διεπιστώθη πέραν οἱωσδήποτε ἀμφισθητήσεως ἡ ὕπαρξις ὀργανικῶν μορίων εἰς µετεωβίτας εἰσδα- λόντας εἷς τὴν ἀτμόσφαιραν τῆς Γῆς ἐκ τοῦ Διαστήματος. Ἡ ἓν λόγῳ ἆνα- κάλυψις ἀφήνει νὰ ἐννοηθήη ὅτι ἑνδέχε- ται κάλλιστα ὅπως ὑπάρχη ζωὴ καὶ εἷς ὑτέρους τομεῖς τοῦ σύμπαντος. Ἡ ἀνακάλυψις στρώματος καθαρᾶς λευκῆς στώκτης ὑπὸ τὸν 6υθὸν τοῦ Εἰ- ρηνικοῦ ὠκεανοῦ ἤγαγεν Φρισμένους ἐπιστήμονας εἷς τὴν σκέψιν ὅτι ἐἑνδέ- χεται ὅπως κατὰ τὰ τελευταῖα 100.000 ἔτη νὰ ἐπραγματοποιήθη σύγκρουσις μεταξὺ τοῦ πλανήτου µας καὶ κοµήτου ψις αὕτη ὡδήγησεν εἲς πολλὰς εἰκασίας τινός, ---Μὰ ἴπια ἀρκετά. --Α, δὲν μᾶς καταδέχεσδε. --ὍΜά: ᾿Αφοῦ ἐπιμένετε, φέρτε ᾿ καὶ τὸ γάλα. ---᾽ Ακόμα ἕνα τσάϊ --“Βὐχαριστῶ. --Καλὲ μὴ μᾶς λυπᾶσθε! χουμε ἀπὸ ὅλα. Ρ. -Ἠὐχαριστῶ πάρα πολὺ κυρία µου. Ἐφούσχωσα. Θὰ μὲ χαλάσουν ἀνακάτεψα πολλὰ διάφορα χαὶ ἀγ- τίθετα ποτά. --Μὰ εἶναι τῆς µόδας τώρα, αὖ- τὸ τὸ ἀνακάτωμα τῶν ποτῶν:... Αὐτό, τὸ πῶς τὸ λὲν καλέ Α, ναὶ Τὸ Κοκοτέγι. --Κοκτέῖϊλ. --Ναὶ κοκτέῖλ: Θὰ πάρετε λοι- πὸν καὶ ἕνα τσάϊ μὲ πολὺ κονιάκ ---Εὐχαριστῶ κυρία μοῦ, σᾶς εἶπα ὅτι φούσκωσα, νι ο άσε, Τώρα ϐ) ἀχούσε- τε τὴ Ῥιρή µας εἰς τὸ δάλς-- Μπι ὑν, ἀλὰ Φόξ- Τρότ. Εΐναι, ἣ τλέον νουθωτέ. . Ἡ μεγάλη στιγμὴ ἐπὶ τέλους ἔφδασε. ρα .. ΚΑΙ ΤΗΝ κορδε ΠΟΤΕΙ. Το ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΝ ΚΔΑΥΤΕΡΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥ ΠΑ ΓΙΜΟΥΠΗ ΠΕΛΑΤΑΙ ΜΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΤΗΛ. 2299 ΦὁὀΦὀ.ὀ.ὁ..α. ΦΦΦ Μὲ προτεταµένο τὸ σαγόνι καὶ γλαρωμένα µάτια ἡ δὶς ῬΡιρίκα ἕ- προχώρησε, Καὶ ἄρχισεν ὅ σπαρα- σμὸς τοῦ πιάνου καὶ ὁ μεγάλος θρῇνος. Τότε ὁ κ. Χασολορυδόπουλος, δ) τρίτος θεῖος τῆς Ριρῆς πλησιάσας ἔπιασε σιγὰ πκουδέντα μὲ τὸν δη-ι µοσιογράφον γιὰ νὰ τὸν ἐπηρεάση: | «Ξέρει ἀπὸ τέτοια αὐτόςν καὶ εξν- γοια σου καὶ εἶναι ἔνας:ν Εἴχοσι χρόνια εἶχεν ὑπομοίραρχος. δηµοσιογράφε, ἡ Ῥιρίκα µας Τα- λέντο Ἡ: Ταλέντο πρώτης τάξε- σὺη μόλις δυὸ χρόνια... -“ἨἩερίεργονί ἀπήντησεν ὁ κ. δημοσιογράφος σκεπτικὸς. --“Μάλνστα, ἐπανέλαδεν ὁ τρίτος δεῖος, ὁριαμδευτικῶς, μόλις δυὸ χοόνια, χύριε]!.. ---Δυὸ µόνον χρόνια, γιὰ νὰ µά- δη τὸ πιάνο, ἐπανέλαθεν ὁ δηµο- σιογράφος, πάντα σχεπτικὺὸς, σὰν νὰ μιλοῦσε μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ πόσο ἔκαμε γιὰ γὰ τὸ:,.λησμονή- ση!-... μιὰ µελέτη! Αν ἦταν δυνγατὸν νὰ προσελκύσουµε ἐδῶ, κανέναν δηµο- ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ. -ἜΚαὶ πῶς σᾶς φαίνεται κύριε: ᾧ ως. Καὶ νὰ σοῦ πῶ καὶ τὸ περύερ- Ύο, γιὰ γὰ µάθη τὸ πιάνο ἐχρειά- | ᾧ ολ .4.ς...4...9.9.9.9.9.99.9.Α. φ Φ μα ΣΤΕΡΕΟΤΗΣ -- ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4 ΘΑ ΤΑ ΒΡΗΤΕ ΕΙΣ (ΛΑ Φ.9. δα... ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΜΗΣ ΟΙΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣ Το 1454 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ: Ὁδὸς Θέμιδος ᾽Απίνητα Μητροπόλεως.ό ΛΕΜΕΣ{Σ ΤΗΛ. 3809 -- 3626. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Θ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ᾽ Φ ΚΛΗΛΡΤΙΝΕΣ -- ΕΙΟΙΜΕΣ ΕΝΛΥΜΛΣΙΕΣ ὦ ΣΑΚΑΚΙΑ ΣΠΡ -- ΠΑΝΙΛΛΟΝΙΛ Φ ΦΠΥΣΤΕΣ -- 1ΛΚΕΙΤΕΣ μ ᾽Ανδρικαὶ ἐνδυμασίαι ΤΙΜΗ ε 8- ΕΩΣ ε9- ΕΚΑΣΤΗ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΜΤΑΣΤΗΝΝΤΑ | Φὁ.διθὀ9.8.9.9.94.9.9.9. πφιότης ΑΡΙΣΤΗ -- ΚΟΜΨΟΤΗΣ -- ΦΘΗΒΕΙΑ ἨΗΕΜΗΠΤΗ Ἰ.Ἱσνεναρίευ 1960 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΔΟΣ» ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΡΟΝΟ [ἳ ΙΙ [ ΤΝΙΙΝΝ ΙΙΙ ΙΗΠΙΝ Τμ ΠΝΜ ΜΗ! ΝΤΕ ΤΕΚΟΛΛ: ᾿Απειλούμενος ἀλλ᾽ ἄκαμπτος.- ΕΡΟΥΣΤΣΕΦ: Μινδυνεύει ἀπὸ τὸ ἄμεσον περι- βάλλον του.-ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ: ᾽Ακλόνητος.-Α.Ι-- ΖΕΝΧΑΟΥΕΡ: Συνετός.-ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ. θὰ ὀξυνθῇ ἡ ἀντίθεσίς τουμὲ τὸν Κροῦστσεφ.-Ὁ ΣΑΧΗΣ θὰ ἀποκτήσῃ... κόρηνΙ.. Ὅπως κάθε χρόνον, τὰς ἡ- μέρας αὐτὰς μάγοι, προφῆται μάντεις καὶ ἀστρολόγοι εὑρί- σκόνται εἰς πλήρη δραστηριό- τητα. Κατωτέρω παραθέτοµεν, διὰ τὸ 1960, τὰ ᾠὠροσκόπια τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν ποὺ διευθύ- νουν τὸν κόσμον, ὡς τὰ θλέπει ὁ εἰδικὸς συνεργάτης τῆς γερ: μανικῆς ἐφημερίδος «Εχονο- γραφηµένη τοῦ Βερολίνου»: ΣΑΡΑ ΝΤΕ ΓΚΟΛΑ (γεν- νηδεὶς εἰς τὰς 23 ἩΝοεμέρίου 1590). Αἱ Εετικχαὶ καὶ ἄρνητικαι ἑ- πιρροαὶ ἐξουδετεροῦνται ἁμοι- θαΐως εἰς τὸ ὠροσχόπιον τοῦ ὀἀρχηγ οῦ τοῦ γαλλικοῦ κράτους. Τὸ 19060 θὰ εἶναι δι’ αὐτὸν ἕ- τος ἀγώνων καὶ µόχθων. Αἱ συγχινήσεις δὲν θὰ τὸν ἀφή- σουν,ἤσυχον. Ἡ ἐπιμονή, ἡ ἄκαμπτος ἀποφασιστικότης του παὶ ἡ τάσις του πρὸς τὴν ὑπερ: ῥολὴν τοῦ δημιουργοῦν ἐχ- δρούς, παρὰ τὴν εἱλιχρίνειαν, μὲ τὴν ὁποίαν προσπαθεῖ νὰ πρδασπίση τὰ µγαλλικὰ συµ- φέροντα, Ἐν τοσούτῳ οὗτος θὰ ἀχνολουθήση τὸν ἸΊδικόν του δρόμον καὶ ξὰ ἐπιδιώξη νὰ χα: παστήση ἀχπόμη στενωτέρους τοὺς οἰχονομικούς δεσμοὺς τῆς Γαλλίας μὲ τὴν ὮΓερµανίαν. Ὑπάρχουν πολλὰ κοινὰ σημεῖα εἰς τὰ ὠροσκόπια τοῦ Σάρλ ντὲ ΣκΦλλ καὶ τοῦ χαγκελλαρίου ᾿Αντενάουερ. ' Ἡ χρίσιµος πε- ῥίόδος διὰ τὸν πρόεδρον ντὲ Σκώλλ, μὲ σοθαρὰν ἀπειλὴν διὰ τὴν ἐξουσίαν του, τοποθε- τεῖται γύρω ἀπὸ πὰ µέσα Ἰ- ουλίου µέχρι τῶν µέσων Αύὺ: γούστου τοῦ 1960. ΝΙΚΗΤΑ ΚΡΟΥΣΤΣΕΟΦ (γεννηθεὶς εἰς τὰς 17 ᾿Απρι- λίου 1594). ᾽Απὸ διετίας ὁ ἄρχων τοῦ Ερεμλίνου ἐπιτυγχάνει νὰ ἑ- ξουδετερώνη ἀποτελεσματικῶς τὰς καταθλιπτικὰς ἁστρικὰς ἔ- πιρροὰς τοῦ ὠροσχοπίου του. Αὐτὸ τὸ ἔτος ἀχόμη οἱ ἀντίθε- τοι ἀστέρες δὰ ἐπηρεάσουν τὸ σῆμα τῆς γεννήσεώς του. 'ὃ Ἰρόνος, ὃ ὁποῖος κατέχει τὴν αὐτὴν δέσιν τὴν ὁποίαν χκατεῖ- χεν εἰς τὸ ὡροσχόπιον τοῦ ᾽Α- δόλφου Χίτλερ, δὰ ὑποστῃ ἱ- σχυρᾶς ἐπιθέσεις ἀπὸ ἀντίθε- θετα ἄστρα, Ἡ ἀρνητικὴ κο: σμικὴ ἐπιρροὴ θὰ αὐξηδῃῆ στο- δερῶς αὕτη δὰ φβάση εἰς τὸ ναταχόρυφέν της τὸν Σεµτέμ- 6ριον --- ᾿ΟὈκτώδριον. Ἡ διάτα- ξις Οὐρανοῦ-- Άρεως πρὀσιὼ- νίζεται ὅτι ὁ κ. «Κο δὲν δὰ ὀρρωδήσῃ ἐνώπιον τῆς χρήσε- ως ἀπειλῶν καὶ ἀποπειρῶν ἐκ: θιασμοῦ. Γεγονότα ἀπροσὸς: νητα, δυνάµεθα νὰ ὁδηγήσουν εἰς ρῆξιν τὰς πολιτικὰς μὲ τὰς στρατιωτικὰς δυνάμεις, εἶναι πιθανὸν νὰ σημειωθοῦν περὶ τὰ τέλη ᾿ἸἹοδυνίου, ἘΤέλος, ὁ χ. «ΕΜ θὰ ἀντιμετωπίση τὸν µεγα λύτερον κίνδυνον ἐντὸς τοῦ ἀμέσου µπεριθάλλοντος του. ΚΟΝΡΑΝΤ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ (γεννηθεις εἰς τὰς 5 Ἰανουακ ρίου 1876). Μία σιδηρᾶ δέλησις καὶ Ἡἃ τάσις ὅπως μὴ παρεχχλίνη ἆ- πὸ ἀρχάς, ποὺ ἔχουν πρὸ µα προῦ ὠριμάσει καὶ ποὺ διαθά- ζονται ἤδη εἰς τὸ σῆμα τῆς ψεννήσεως τοῦ παγκελλαρίου, ἐμφανίζονται ἐνισχυμέναι εἰς τὸ ὠροσχόπιον τοῦ 1960. Ἡ ἀποφασιστικότης αὐτὴ δυνατὸν νὰ τοῦ δηµιθυργήση δυσχερεί- ας ἐντὸς τῆς ἰδίας του παρα” τάξεως. ᾽Αλλὰ ἡ δηµοτικότης του δὲν θὰ διγῆ ἐν τούτου. Ὕστερα ἀπὸ µίαν µεγάλην ἐπιτυχίαν εἰς τὴν σφαῖραν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, οἱ ἀντί- παλοί του θὰ προθοῦν εἰς ἔντι- Μον ὁμολογίαν τοῦ σφάλµατός των. Τὸ θαθὺ αἴσδθημα τοῦ κο θήχοντος, ποὺ τὸν ἐμφυχώνει, θὰ παρανιχήση τὸν κπαγκελλά: ριον ὅπως ἐχβέση εἰς κινδύ: νους τὴν ὑγείαν του, πρᾶγμα ποὺ θὰ τὸν ὑπεχρέωνεν εἰς μαχκρὰν ἀνάπαυσιν. Ἡ ἀπειλῆ τοῦ κινδύνου αὐτοῦ δὰ ἔκδη: λωθδῆ εἰς τὰς ἀρχὰς ὤεθρουα: ρίου καὶ περὶ τὰ µέσα Νοεμ 6ρίου, Ἡμέραι πολὺ φορτισμέὴ ναι, αἳ ὁποῖαι δὰ ὁδηγήσουν πιθανώτατα εἰς ἐπιτυχίαν, δὰ εἶναι αἱ ἡμέραι τὸῦ δευτέρου δεχαπενδηµέρου τοῦ ᾿Απριλί- ου, ΝΤΟΥΑ΄Ι Τ ΑΙ ΖΕΝΧΑ- ΘΥΕΡ (γεννηθεὶς τὴν Ι4ην ᾽Ὀκτωθρίου 1820). Ἡ ἰσχυρὰ δέσις τοῦ προέ- δρου τῶν Ἡν. Πολιτειῶν εἶναι ἐγγεγραμμένη εἰς τὸ ὠροσχο: πιον τοῦ ἔτους αὐτοῦ ᾿Εκτὲς τῶν εὐνοικῶν ἐνδείξεων ὡρισμένοι ἀστερισμοὶ ὑποδει: χνύουν τὴν σύνεσιν. Ἡ ὑποχώ: ρησις ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ πεδίου δὰ ἰσοδυναμοῦσε πρὸς µείωσιν τῆς ἐπιτυχίας. Αϊ ἀρχαὶ Φεθρουαρίου πιθα- νὸν νὰ εὐνοήσουν µίαν ἐσπευ: μένην ἀπάφασιν. ᾽Αλλὰ οἱ πλέον εὖνο'χοὶ μῆνες θὰ εἷ- ναι ὁ Απρίλιος ναὶ ὁ Μάιος, ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΕ (γεν νηθεὶς εἰς τὰς 26 Δεκεμέρίου 1590). Εϊναι τὸ ὡροσλόπιον ἕἑνὸς φανατικοῦ ποὺ ἐπιζητεῖ διὰ παντὸς µέσου νὰ πραγµατο: ποιήση τοὺς ἰδεολογικοὺς του σχοπούς. Αἱ ἀντιδέσεις μὲ τὸ ὠροσχκόπιον τοῦ Προῦστσεφ εἶαι τόσον κπτυπηταί, ὥστε οἱ δύ9 δικτάτορες εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ ἔλθουν εἰς σύγχκρουσιν, Οἱ ἁστερισμοὶ τοῦ νάου ἔτους ὁρίζουν ὅτι ἡ ἔντασις αὐτῃ μετάξὺ τοῦ ἄρχοντος τῆς Σο6, Ἑνώσεως καὶ τοῦ αὐθέντου τῆς Ερυθρᾶς Κίνας θὰ φθάσῃ εἰς τὸ ὀξύτερον της σημεῖον γατὰ τὸν Ἰούνιον - Ἰούλιον. “Ὁ- Ἄφι οἱ οἰωνοὶ προλέγουν ὅτι ὁ Μάο θὰ ἐπιδιώξη τότε νὰ κα: ταστῃ περισσότερον ἀνεξάρτη: τὸς ἀπὸ τοὺς σοθιετικοὺς χοµ: μουνιστὰς, συγκροτῶν ἕνα χοµ: μουνιστιχκὸν κράτος συμφώνως πρὸς τὰς ἰδίας του ἀντιλήψεις, Κατὰ τὸ δεύτερον ἑξάμηνον τοῦ νέου ἔτους, ὁ Μάο εἶναι πιθανὸν νὰ παραιτηθῆ τῶν ἆᾱ- ξιωµάτων του, ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ οἱ ΙΤΑΑΛΟΙ.. ᾿Απὸ µέρους των, οἱ ἸΙταλοὶ προφῆται δὲν παραμένουν ἆ- δρανεῖς τὰς πελευταίας αὐτὰς ἡμέρας τοῦ 1959, Ὁ «μάγος τῆς Ῥώμης», Δί- λιο ᾽Αλμπέρτ «Φαμπριάνι, προαναγγέλλει διὰ τὸ 1960: 1) Δὲν θὰ γίνη παγχόσµιος πόλεμος. 2) Αἱ ρωσοαμερικα: νικαὶ σχέσεις δὰ θελτιωθοῦν. 7) ΦΘὰ ὑπάρξουν ἡμέραι δυσχε- ρειῶν διὰ τὸν ντὲ Εχὼλλ καὶ διά τὴν ἨἩΜέσην ᾿Ανατολὴν, 4) Δὲν θὰ ὑπανδρευδη ἡ Σο: ράγια. Ὁ «μάγος τοῦ Μιλάνου», ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται Εμίλιο Σκαππίνι, ἀλλὰ εἶναι γνωστό- τερος ὡς «Μαστράφα», προλέ- γει ὅτι ὁ Σάχης θὰ ἀποχτήση πόρην, Άλλα προαναγγελλό: µενα γεγονότα: συνέχισις τῆς διαστάσεως τῆς Μαρίας Κάλ- λας μὲ τὸν σύὐζυγόν της. Οἱ λοιποὶ ᾿Ιταλοὶ ἀστρολόγοι προὀλέπουν τὰ ἀκόλουθα διὰ τὸ 1960: 1) Περίοδον δυσκολιῶν διὰ τὸν στρατηγὸν ντὲ Γχὼὠλλ. 2) ΦΘαυμασίαν ἁμερικανιχὴν ἀναχκάλυψιν εἰς τὸ τοµέα τῶν πυραύλων, ἡ ὁποία θά ἐξαναν- χάση τὴν Σο Ἕνωσιν ὅπως ἐπιδητήση νὰ συμφιλιωξῆ μέ τὰς Ἡν Πολιτείας, 3) Ἡ νέρ αὐτοχράτειρα τῆς Περσίας θὰ φέρη εἰς τὸν κόσμον μίαν κό: ρην, τὸν ᾿Οπτώόριον. 4) δΔὲν θὰ γίνη παγκόσμµἰὸς πόλεμος. θο ΚΥΠΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ, 2 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). --- Ὁ συμπατριώτης µας κ. Χά- ρης Α. Γαδριηλίδης, καθηγητῆς Διοική- σεως ᾿Επιχειρήσεων εἰς ξένα Πανεπι- στήµια καὶ τὴν ᾿Ανωτάτην Βιοµηχανι- κὴν Σχολήν, ἀναλαμθάνει ὑπηρεσίαν ὥς σύμδουλος τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας ἐπὶ θεμάτων ἁναδιοργανώσεως τῶν ὐ- πηρεσιῶν τοῦ ὑπουργείου κληθεὶς πρὸς ποῦτο ὑπὸ τοῦ ὁπουργοῦ κ. Ν. Μάρτη. ο Ὁ καθηγητὴς κ. Γαδριηλίδης, διατε- λέσας, ὣς γνωστόν, καθηγτὴς εἰς ᾿Α- μερικανικἁ Πανεπιστήµια (Η.Π.Α. καὶ Βραζιλίας), διατηρεῖ εἲς ᾽᾿Αθήνας γρα- φεῖον ὀργανώσεως καὶ διοικήσεως δηµο- σίων Ὦ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, τὸ ὃ- ποῖον εἶναι τὸ µόνον λειτουργοῦν ἓν Ἑλλάδι, ἔχει δὲ συγγράψει εἰδικὰς µε- λέτας ὀργανώσεως ἐπιχειρήσεων, ὡς καὶ πολλὰ σχετικά ἄρθρα, εἷς Ἕλληνι- κἁ καὶ ξένα περιοδικά, 110 ΠΕΡΙΘΩΡΙΘ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΡΓΙΔΣ ΚΛΡΛΙΣΚΛΚΙΙ ΙΗΣ κ. ΚΑΙΤΗΣ ΙΛΓΟΡΙΛΝΛΚΟΥ - ΚΑΡΛΜΛΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΙΣ Τ0 ΑΘΗΝΛΓΛΕΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙ0, Τὸ Μεσολόγγι ἔπεσε... 'Ὁ Κιου- ταχῆς ξαναγύρισε στὴν ᾿Ανατολι- χὴ Ἑλλάδα ποὺ εἰγε γονατίσει ᾱ- πὺ τὴν πεῖνα καὶ τὴ στέρησι..... Μονάχα ἡ ᾿Ακρόπολι κρατοῦσε ᾱ- Ἄᾶυμα, μὰ ὡς πότε Ἱ ἐπανάστασι πάνω ἀπὸ τὸν 'Ισὺμὸ καὶ γιὰ τοὺς πιὸ αἰσιόδαξους, ἦταν χαμένη ὑπό: δεσι.. - ο Καραϊσκάκης αὐτὴν τὴν ὥρα διάλεξε ἀχριθῶς γιὰ νὰ κρατήση στοὺς ὤμους του ὁλόκληρη τὴν εἲ- θύνη ζήτησε ἀπὸ τὴν Κυθέρνησι, ποὖταν κλεισµένη στὸ Θαλασσό- πυργο, νὰ τὸν διορίση ἀρχιστρά- τηγο στὴ Ῥούμελη. Τὰ σπάνιἁ προ- τερήµατα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ Βαρρεῖς πὼς περίμεναν κρυμμένα µέσα του γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν τὴν κρυσιμµώτερη στιγμὴ σὰν ἆπρο- σδόχητη εὐχαιρία... Ἠολλοὶ κατακρίνουν τὸν Ἐαραί- σκάκη γιὰ τὴν προηγούµενη ζωή του... χωρὶς γὰ πολυσκοτίζωνται νὰ ἐξετάσουν ποιὸς φταίει... Οἱ ἀρετὲς τοῦ κοινωνικοῦ ἀνδρώ- που φανερώνονται, Ὀρέφονται καὶ μεγαλώνουν, φροντισµένες ἀπὸ γο- γεῖς καὶ δασκάλους κι ἀπὸ τὸ ζωντανὺ παράδειγµα κχείνων ποὺ τὸν τριγνρίξουν. Κι ἕνα δέντρο γιὰ νὰ τραθήξη ἴσα πρὸς τὰ πάνω χθειάζεται παραστάτη... καὶ γιὲ γὰ δώση γλυκοὺς καρποὺς καλλιέρ γεια... Μὰ ὃ μέγας ἀρχηγὸς τῆς Ῥούμελης πέρασε νειᾶτα πικρά.. Ἠταν ἕνα ἀπόπαιδο τῆς τύχης κι ἴσως ἡ µόνη στοργὴ ποὺ γγώρισι ἀπὸ Ἀένο, τὸν ᾽Αλῃ Πασᾶ, στρέ ϐλωσε περισσότερο τὰ γενναῖα του φυσικὰ ἀντὶ νὰ τὰ ἰσιώση., ᾿Αξιοθαύμαστο εἶναι πὼς μόλις κατάφερε νὰ νοιώση τὴν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνα, καὶ πὀσο ἡ µεγάλη ἵ- δέα ἔπρεπε νὰ στέκη πάνω ἀπὸ προσωπικὲς διαφορές, τοπιχισμοὺς χαὶ φιλοδοξίες, τοὺς) Ἐεπέρασε ὅ- λους ἡ ἀφοσίωσί του ἔφτασε τὴν αὐτοθυσία...Ἡδάμασε µέσα του τὶς δυνάµεις ποὺ τὸν ἔφεραν πρὸς τὸ κακό, τὶς συσσωµάτωσε σὲ μιὰ κα- τεύθυνσι, καὶ δημιούργησε τὸν ἄξι- ον ἄντρα, ποὺ ζητοῦσε μὲ ἀγῶνία ἡ Πατρίδα: Ἠταν ὁρμητικὸς καὶ ἀτίδασος τὴν ἐποχὴ ποὺ ὑπηρετοῦσε τσοχαν- τάρης τοῦ ᾽Αλῆ Πασᾶ... Ἡ ἀναί- δειά του δὲν. εἶχε ὅρια «καὶ πολλὲς φορὲς παρασυρµένος ἀπὸ τὴ ζωηρὴ του ἰδιοσυγκρασία ἔκανε πράξεις ᾱ- σχκεπτες, χωρὶς νὰ πολυσκοτίζεται γιὰ τὰ ἐπακόλουθα. Καὶ νὰ ποὺ γίνεται καὶ ὑπαλογιστικός. Ἡ τακτική του εἶναι σοφώτατη αἩ µόγη ποὺ ἐπιθάλλουν οἳ περι- στάσεις. Νὰ κουράση τὸν ἐχθρὸ μὲ πλάγια χτυπήματα, νὰ τὸν. ἕ- Ἑαντλήση μὲ διαρκεῖς ἐπιθέσεις, γὰ τοῦ κόψη τὶς συγκοινωνίες σὲ τρόπο ποὺ ἀπὸ πολιορκητὴ τῆς ᾿Α- κχρόπολης νὰ τὸν. κάµη πολιορχοῦ- μενο... ᾿ «τἨταν ἀρχομανής... Αητοῦσε πρωτεῖα καὶ καπετανᾶτα καὶ ἦταν ἔτοιμος νὰ ὑπηρετήση καὶ τοὺς Τούρκους, Φτάνει νὰ ἱκανοποιήση αὐτή του τὴν ἀδυναμία... Τὸ ἀτο- μιχὺ συμφέρον πάνω ἀπ' ὅλα... Καὶ νὰ ποὺ γίνεται µετρηµένος, ὑποχωρητικὸς ἀκόμα καὶ ὅταν ἀδι- κῆται... Ἡ Κυθέρνησι γιὰ νὰ ἐξευρωπαί- ση τὸν ἀγῶνα, γιὰ νὰ χάµη πολι τική, ὅπως λέμε, διώρισε ἀνώτερό του τὸν Ἰξούρτξ καὶ μάλιστα σὲ στυγμὴ ποὺ ἡ τακτικὴ τοῦ Καραῖ- σκάκη εἶχε δικαιωθῆ καὶ ἡ στρα- φρόγιµος τιωτική του ᾖἰδιοφυία ΄ ἔλαμπε ο ἀναμφισθήτητα... Τιαὶ ἔσχη- ο ἡ µάτισε στρατὸ ἀπὸ τὸ τίποτα, Γιατὶ ἐγίκησε στὴν ᾿Αράχωδα, ἑ ὑριάμόευσε στὸ Τουρκοχώρι, ἄναψε πάλι τὴ φωτιὰ τῆς ᾿πάνάσταάσης σ'ὅλη τὴν ᾿Ανατολικὴ λλάδα, ἔ- φερε σὲ ἀπελπισία τὸν περήφανο ἁιουταχῆ... 1 ικραίνεται δέδαια ποὺ τὸν πα- ραμερίζουν, μὰ περισσότερο ἄνη- συχεῖ μήπως οἱ νεοδιωρισµένοι ἀρ- χηγοὶ φέρουν ἀντιρρήσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ πολεμικοῦ του σχεοί- ου χι ἔτσι δὲν ὁλοκληρωθῆ, ὅπως καὶ συνέθη... Οἱ Ἰοσῦρκοι τοῦ πφρο- τείνουν γὰ τοῦ δώσουν τὸ ἁἆρματο- λίκι τῆς Λειθαδιᾶς, ὁλόκληρη Ῥη- λαδὴ τὴν ᾿Ανατολικὴ Ἑλλάδα, φθάνει νὰ καταθέση τὰ ὅπλα. ᾽Απαντᾶ: «Δὲν µμπορῶ τίποτα ἄλλο νὰ δεχθῶ παρὰ τὴν Ἐλευθε- ρία. . . .». Εΐναι γνωστὰ τὰ περιστατικὰ ποὺ προκάλεσαν τὸν ἡρωϊκὸ του θάνατο. Τὸ Ἔθνος θυθίστηκε σὲ θαρὺ πέν- θος. 'Ό Κολοκοτρώνης «τὸν ἐμοι- ρολόγησε σὰ γυναῖκα» χαὶ ὁ Βιον- ταχῆς ἔστειλε μὲ ἕκτακτους ἄγγε- λιαφόρους τὸ χαρούμενο μήνυμα στὴν Πόλι. 'Ο Καραϊσκάκης εἶναι μιὰ ἔμφυ- τη στρατιωτικὴ ἰδιοφυΐα. 'Ἡ πολύ- τιµη πεῖρα ποὺ ἀπόχτησε σὰν ἆἀρ- ματωλὺς συνδυασμένη μὲ τὴ φυσι- κή του ἐξυπνάδα, τὴ γοργὴ σχέψι καὶ ἀπόφασι χαὶ πρὸ πάντων τὴ σωστὴ ἀξιλόγησι τῶν διαφόρων συνθηκῶν, τὸν ἀποδείχνει ἀνώτερο ἀπὸ κχείνους ποὺ εἶχαν τὸ «κεφάλι γεμᾶτο ἀπὸ δεωρίες ἀπροσάρμοστες στὴν Ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Εΐναι αὐτοδημιούργητος... Δὲν εἶχε µεγάλο ὄνομα ποὺ νὰ τὸν θοηθήση στὸ στάδιο του’ δὲν εἶχε κἂν ὄνο- μα, γιατὶ ἦταν νόθος κι ὅσοι ἤθε- λαν νὰ τὺν θρίσουν τὸν φώναζαν περιπαικτικὰ «ὃ γυιός τῆς Ἰαλό- γρηας». Μὲ µόνη τὴν προσωπική του ἀξία ἀνεθαίνει στὸ ἀνώτατο ἀξίωμα καὶ τὸ τιμᾶ. ΝΙὰ πιμισσότερο ἀπ᾿ ὅλα πρέπει γὰ τονιαθῆ τὸ ἠδικό του μεγαλεῖο ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνέλαθε τὴν ᾱ- γώτατη εὐθύνη στοὺς ὤμους του καὶ ἀποφάσισε, ὕπως ὃ ἴδιος ἔλεγε γελῶντας, νὰ γίνη Άγγελος... ο ΠΙΝΛΞ ΠΑΛΙΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΤΗΓΡΑΦΟΥ. ΘΕΙΡΟΥΜΕΝΟΣ {5 ΧΛΜΕΝΟΣ. ΕΥΡΕΘΗ ΕἰΣ Τ8 ΜΟΥΣΕΙΌΝ ΕΡΜΙΤΑΙ- Εἶναι µία «Αγία: Οἰπκογένειαν τοῦ Γάλλου ζωγράφου τὸῦ 17ου αἰῶνος Νικολὰ. Δουάρ. ΜΟΣΧΑ, Δεκέμόριος. {’ἱδ. ὑπ,)].--- Τὸ σοθιετικὸν πρακτορεῖον πληροφορι- ὤν Τὰςς ἀνεκοίνωσε κατ αὐτὰς ὅτι µία ἀπὸ τὰς ἐπιμελητρίας τοῦ Μουσείου αἙρμιτὰζ τοῦ Λένινγκραντ ἀνεκάλυψεν ἕνα «χαμένον» πίνακα τῆς “Αγίας Οἱ- κογενείας, ἔργον τοῦ Γάλλου ζωγράφου τοῦ Ίου αἰῶνος Νικολὰ Λουάρ. Ἡ ἀνακάλυψις ἐπετεύχθη χάρις εἰς ἕνα ἄρθρον δημοσιευθὲν τὸν Μάρτιον τοῦ 1959 εἲς τὸ γαλλικὸν περιοδικὸν «Ἔ- Φημερὶς τῶν Καλῶν Τεχνῶν». Τὸ ἄρ- βρον ὑπογραφόμενον ἀπὸ τὸν Φιλόλογον Γεώργιον Βίλντενσταϊν, το εἶκονογρα- Φημένον μὲ πλακογραφίας τῶν «χαμέ- νων» πινάκων τοῦ Αουάρ. Τὸ πρακτορεῖον «Τὰςς» λέγει ὅτι αἱ εἰκόνες ἐμελετήθησαν ἀπὸ τὴν ᾿Ίννα Νι- µίλοθα, ἡ ὁποία ἐπρόσεξεν ὅτι µία ἀπὸ αὐτὰς το ὁμοία πρὸς τὴν εἰκόνα ποὺ ἐφυλάσσετσ εἷς τὴν πινακοθήκην τοῦ ἑἙρμιτὰζ καὶ ἀπεδίδετο εἲς τὸν Σεµ- παστιὰν Μπουρντόν. : Ἡ Νιμίλοθα λέγει ὅτι ὅ πίναξ πε- ριελαμθάνετο ἄλλοτε εἰς τὴν συλλογὴν τῆς Αἰκατερίνης τῆς Μεγάλης. ν ΕΥΧΛΡΙΣΤΟΣ ΛΗΛ ΝΗΣΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΥΤΡΠΙΝΗΤΙΣΤΑΣ Η ΠΠ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΥΓΙΝ ΕΕΝΖΙΝΑΝ ΤΗΣ ΤΩΝ 84 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ οά ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ΩΣ ΕΚΑΒΗ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΗΝΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ Φ ε. { 5 ως ὰ ή ν «Ἡ Τελεταία µας ἄνοιξις» τοῦ Μιχάλη Κακογιάννη Ὁ νεαρὸς Π. Μερκάτης καὶ ἡ μικρή Ἰρλανδέζα Ἰζένυ Ἱαά:- σελ ὑποδύονται τοὺς δυὀ θασι κποὺς χαρακτῆρες, ποὺ ὁ νεφξ- λώδης, ἁπροσδιόριστος. ἀλλὰ τόσο ἀποκλειστιχὸς ἔρωτάς τους δημιουργεῖ τὴν μοναδικὴ ποιητικἡ ἀτμόσφαιρα στὶς ση: νὲς τῆς «ἙἜρό ικα». παν πας Ἕνα ἁχόμη µεγάλο ἑῆμα γίνεται στὸν ἑλληνικὸ κινη: μαχτογράφο: ἡ συνεργασία μὲ τοὺς ξένους. Έτσι, ὁ Μιχάλης Κακογιάννης, ποὺ ἀνέέασε τὴν ἐγχώρια ταινία στὴν χαλ: λιτεχνικὴ ποιότητα τῆς διεθνοῦς παραγωγῆς ἀνέλαέθε νὰ γυρίση γιὰ λογαριασμὸ τῆς μεγάλης ἀμερικανιπῆς ἑταιρίας «Γουῶρνερ Μπρὸς» τὸ ἑξαίρετο µυθιστόρηµα τοῦ Κοσμᾶ Πο: λίτη «ἹἙρόι κα». Στὸ ἔργο αὐτό, ποὺ χαρακτηρίζεται «ποίημα τῆς ἔφη: θείας» καὶ οἳ Ἡρωές του εἶναι παιδιά, ὁ Κακογιάννης χρη: αιμοποιεῖ γιὰ ἠθοποιοὺς ἄγνωστους νεαροὺς ἐρασιτέχνες. Γιὰ τὴν καλύτερη ἀπόδοσή τους παραχφλουξεῖ ἄγρυπνα κά: θε τὶ σχετικὸ μὲ αὐτοὺς καὶ δὲν παύει πρὶν ἀπὸ τὸ γύρισμα νὰ ἐπιμελῆται ὁ ἴδιος καὶ τὸ χτένισμα ἀχόμη τῆς πρωταγὼ: νἰστριάς του, τῆς μικρῆς Ἰρλανδέζας ἘΤζένυ Ῥάσελ, πὸὺ κάνει τὸ πινηµατογραφινὸ ντεμποῦτο της, , . Ἡ ταινία αὐτή, ποὺ ὑπολογίζεται ὅτι δὰ στδιχίση 50, 000. δολλάρια, γυρίζεται στὴν Μηφισιὰ ναὶ θὰ πάρη τὸν τί- τλς οσα τελειντνί µας Ανοιξην. Παιδιά, στὸ πρῶτο ξύπνημα τῆς ἔφηθιας τους, ξιναὶ οι κεν τρικοὶ ἥρωες τοῦ πολνδιαθασμένου µνθιστορήµατος τοῦ Κο: σμᾶ Πολίτη «Ἑρόι κα». Μὲ παιδιά, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ βὰ οταβοῦν μπροστὰ ότὸ φακό, ἀνέλαξε νὰ τὸ µεταγράφη σὲ ταινία ὁ σκηνοβέτης Μιχ. Κακογιάννης. Αὐτοκαταστρεφόμενος ὁ Νῖκος (Ιούρτης) καταστρέφει καί... «Ὁ σκηνοθέτης ἐπιμελεῖται αὖ- τοπροσώπως τὰ πάντα. ᾿Αχόμοα ναὶ τὸ πτένισµα τῶν πρωταγω΄ ψιστῶν. Δυὸ στιγμιότυπα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ ινηµατογράφο. ἵ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΡῃΣΟΣ ΑΣΙΡΙΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΙΙΕΙ ΔΙΑ ιυ 1960 ΣύΒΑΝΑ ΕΙΗΤΕΥΙ ΜΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΙΗΝΑΊΤΘΣ ᾽Αλλὰ δὲν εἶναι ξέβαιος ὅτι θ᾽ ἀποσταλῇ πύραυλος εἰς τὸν Αρην ἢ τὴν «Αφροδίτην. ΜΟΣΧΑ, ᾿Ἰανουάρ. (’Ιδ. ὑπ.). Ὁ Σοθδιετικὸς ἀστρονόμος καθηγητὴς Μπόρις Κουκάρκιν διετύπωσε τὴν πρό- Θλεψιν ὅτι κατὰ τὸ 1960 θὰ σηµειω- θοῦν νέα σοδαρὰ ἐπιτεύγματα εἷς τὸν τοµέα τῆς κατακτήσεως τοῦ κοσμικοῦ χώρου. ΊὉ καθηγητὴς Κουκάρκιν, ἆπα,ντῶν εἷς ἐρωτήσεις δημοσιογράφων, ἐν σχέ- σει μὲ τὴν προοπτικὴν διὰ τὴν σοδιε- τικὴν ἐπιστήμην κατὰ τὸ ἐπερχόμενον ἔτος, εἶπεν ὅτι εἶναι δύσκολον νὰ προ- δλέψη τις ἂν θὰ καταστῆ δυνατὸν νὰ σταλῆ κατὰ τὸ ἔτος αὐτὸ ὃὁ πρῶτος κοσμικὸς πύραυλος πρὸς τὸν Αρην ἃ τὴν ᾿Αφϕροδίτην. Ὁ Ρῶσος ἐπιστήμων προσέθεσεν ἓν τούτοις, ὅτι τὸν ᾿Οκτώθριον ἡ ἀπόστα- σις μεταξὺ τῆς Γῆς καὶ τοῦ Αρεως θὰ εἶναι µικροτέρα ἀπό τινων ἐτῶν. -----αα 10. ΛΙΛΗΜΗΛ ΜΙΑΣ ΝΕΛΡΑΣ ΙΠΝΤΟΧΗΡΛΣ: ΕΝΑ ΛΑΚΤΥΛΙΔΙ Ἡ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΤΟΧΙΝ δν : Ἆ . Ύστερα ἀπὸ μικρὰν ἀμφι- ταλάντευσιν ἐπροτίμησε τὸν πλούσιο» ὑπέργηρον µνη- στῆρα. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ᾿Ιανουάρ. -- 'Η εἶκο- σαέτις ζωντοχήρα Χριστῖνα Ἔρντλεν, ἣ ὁποία θὰ καταστῆ εἷς τὰς 14 ᾿Ιανου- αρίου ἡ ἐνδεκάτη σύζυγος τοῦ γηραιοῦ πολυεκατομμυριούχου κ. Τόμμυ Μάνδιλ, εὑρέθη ἐνώπιον σπουδαίου διλήμματος. Ὁ µνηστήρ της τῆς ἐζήτησε νὰ ἐκλέ- ξη μεταξὺ ἑνὸς πατροπαραδότου ὅδα- κτυλίου ἀρραδῶνος καὶ ἑνὸς σοδαροῦ ποσοστοῦ μετοχῶν τῆς ἁμερικανικῆς ἕ- ταιρείας Τηλεφώνου καὶ ὙΤηλεγράφου, αἳ ὁποῖαι θὰ τὴν καθίστων πλουσίαν εἷς χαρτιά. ν Ὁ κ. Μάνδιλ, ὁ ὁποῖος εἶναι κάτο- χος 18.336 μετοχῶν τῆς ὡς ἄνω ἔται- ρίας καὶ εἶναι ὃ μεγαλύτερος µέτοχός της, ἔπεισε τὴν Χριστῖνα νὰ δεχθῆ τὰς µετοχάς. Ἡ Χριστῖνα εἶπε σχετικῶς: «Ἔρω- τεύθηκα τὸν Τόμμυ ὅταν ἐπρόσεξα ὅτι εἶχε πάντοτε συντροφιὰν μίαν ἁραίαν γυναῖκα. Κανένα κορίτσι δὲν ἡμπορεῖ νὰ, µείνη ἀδιάφορο ἐμπρὸς εἲς ἕναν ἄν- δρα ποὺ ἀποδίδει μεγάλην σηµασίαν στὶς ὣραῖες γυναῖκες». 3Αλλ’᾽ ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρωτοτυπίαν εἰς τὴν ἔκλογὴν ἑνὸς δώρου, πᾶν προη- γούμενον ρεκὸρ κατερρίφθη τὰς ἡμέρας αὐτάς, ὑπὸ τῆς κυρίας Στάνφορντ Ντάρτζερ, ἁπὸ τὴν Σώλτ Λαίΐηκ Σίτυ. Αὕτη ἐδώρισεν εἷς τὸν σύζυγόν της, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, µίαν πραγμᾶτι- κὴν πυροσθεστικὴν µηχανήν, μαζὶ μὲ τοὺς σωλῆνας, τὰ κράνη καὶ τὶς σκά- λες, διότι «εἶχα πάντοτε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι Επεθύμει ἕνα τοιοῦτον δῶρον», ἐ- ξήγησεν ἡ κυρία Ντάρτζερ: ΔΥΟ ΡΩΣΟΙ ΕΝΕΦΑΝΙΙΟΝ ΨΕΥΛΩΣ ΟΜΛΛΑ ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΟΥ ῃΣ ΤΙΝ ΠΕΡΙΦΗΜΙΝ «ΛΥΝΛΜΟ» ΤΗΣ ΜΟΣΧΛΣ Καὶ ἐπὶ µῆνας περιώδευον εἰς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ τὴν χώραν εἰσπράττοντες τὰ χέρδη ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας. ΜΟΣΧΑ, 28. (’Ιδ. ὑπηρ.). -- Δύο ἀπατεῶνες Μοσχοθῖται περιηγήθησαν διαφόρους σοδιετικἁς πόλεις ὣὥς συνο- δοὶ ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, τὴν ὁποίαν ἐνεφάνιζον ὡς τὴν περίφηµον «Ντυνα- μὸ» τῆς Μόσχας. Αν καὶ ἡ ὁμὰς αὖ- τὴ ἠἡττᾶτο κατὰ κανόνα ἀπὸ τὰς τοπι- κἁὰς ὁμάδας, οἱ δύο ἁπατεῶνες συνέχι- σαν τὴν περιοδείαν των μὲ τὴν ὁμάδα των καθ) ὅλον τὸ θέρος, ἀποκομίσαντες πολλὰ κέρδη ἁπὸ τὰς εἰσπράξεις τῶν ἀγῶνων. Τελικῶς ἀνεκαλύφθησαν καὶ α συνελήφθησαν. Σημειωτέον, ὅτι ὁ ἕνας τῶν δύο ἁπατεώνων εἶχε τὸ ἴδιον ὄνομα μὲ ἡγετικὸν στέλεχος τῆς διοικήσεως τῆς «Ντυναμὸ» τῆς Μόσχας καὶ ἔπωφε- λήθη τούτου διὰ νὰ κανονίζη μὲ εὖχέ- ρειαν τὰς λεπτομερείας τῶν διαφόρων ἀγώνων τῆς «ψευδοντυναμµό». ---- ο κ. ΣΕΓΚΗΝ δὲν στάθηκε ποτὲ τυχερὸς μὲ τὶς κατσίκες του. Τὶς ἔχανε ὅλες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Ἕνα καλὸ πρωῖ, χόθανε τὸ σχοινί τους, πηγαίνανε στὸ θουνό, χαὶ ἐχεῖ πάνω ὃ λύχος τὶς ἔτρωγε. Δὲν ἀπογοητεύθηκε ὅμως καὶ ἀφοῦ ἔχασε ἕξη καταίκες μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀγόρασε μιὰ ἑθδόμη. Μόνον, αὐτὴ τὴ φορὰ, φρόντισε νὰ τὴν διαλέξη πολὺ νέα, γιὰ νὰ σσυνηδίσῃ, καλύτερα, νὰ µένῃ στὺ σπίτι του. Ἡ χατσίκα φαινόταν εὐτυχὴς καὶ ἔτρωγε τὸ χόρτο μὲ τόσην ὕρεξη, ποὺ ὁ κ. Σεγκὲν ἦταν ἐνθονσιασμένος. --Ἐπὶ τέλους, ἐσχέπτετο, ὃ καδμένος, νὰ καὶ μιὰ χατσίκα ποὺ θὰ. πλήξῃ στὸ σπίτι µου. Ὁ κ. Σεγκὲν γελάσθηκε. Ἡ κατσίκα του ἔπληξε: δὲν ἀ 4 Μιὰ μέρα, κυττάζοντας χατὰ τὸ θουνό, ἡ κατσίκα σκέφθηκε: --«ΤἘὶ ὡραῖα ποὺ εἶναι ᾿χεῖ πάνω] Τὶ χαρὰ γὰ πηδᾷ καγεὶς μέ σα στὰ θυµάρια, χωρὶς αὐτὸ τὸ καταραµένο σχοινὶ ποὺ σοῦ κόθε τὸ λαιμό: Εἶναι καλὰ γιὰ τὸ γαϊδοῦρι καὶ γιὰ τὴ γελάδα γὰ θόσκουν µέσα σ᾿ ἕνα κη: πάκι. Οἱ κατσίκες θέλουν ἐ- λευθερία. ᾿Απὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη τὸ χορτάρι τοῦ κήπου τῆς φάνη- χε ἄνοστο ἡ πλῆξις τὴν ἕ- πιασε. ᾿Αδυνάτισε, τὸ γάλα της λιγόστεψε. ἵὉ κ, Σεγκὲν παρετήρησε ὅτι ἡ κατσίκα του κάτι εἶχε, ἀλλὰ δὲν ἤξερε τί. Ἕνα πρωΐ, ἐνῷ τὴν ἄρμεγε, ἡ κα: τσίκα γύρισε καὶ τοῦ εἶπει: --λκουσε, κ. Σεγκὲν, µαραίνοµαι στὸ σπίτι σου. Αφησέ µε γὸ πάω στὸ θουνό. --Αλλά, δυστυχισμένη, δὲν Ἑέρεις ὅτι εἶναι ὁ λύκος στὸ θουνό Τὶ θὰ κάµῃς ὅταν δὰ τὸν ὃῆς --Θὰ τὸν χτυπήσω μὲ τὰ χέρατά µου, χ. Σεγκέν. --0 λύκος γελάει μὲ τὰ κρατά σου, Μοῦχει φάει κατσίκες πολὺ πιὸ δυνατὲς ἀπὸ σένα, ὅπως αὐτὴ ποὺ εἶχα πέρυσι, μιὰ κατσίκα γεοὴ καὶ χαχιὰ σὰν ἕνας τράγος. Ἐπάλαιψε μὲ τὸ λύχο ὅλη τὴ νύκτα᾽ χι) ἔπευτα, τὸ πρωὶ ὁ λύκος τὴν ἔφαγε. --λὲν πειράξει, κ. Σεγχέν. Αφησέ µε νὰ πάω στὸ δουνό. -“Μεγάλε Θεέ: λέει ὁ κ. Σεγκέν. Μὰ τὶ ἔχουν, λοιπόν, οἳ κατοί- χες µου Νὰ ἀκόμη ἄλλη μιὰ ποὺ θὰ μοῦ τὴ φάῃ ὁ λύκος. ᾿Β, λοιπόν, ὄχι. Θὰ σὲ σώσω χωρὶς νὰ δέλῃς, καὶ ἀπὸ Φόθο μὴ κόψῃς τὸ σχοινί σου, θὰ σὲ κλείσω µέσα στὸ σταῦλο, ὅπου θὰ µείνῃς γιὰ πάντα. ΝΕ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ κ. Σεγκὲν ἔδαλε τὴν κατσίκα του µέσα σ ἕνα σταῦλο, σκοτεινὀ, χαὶ ἔκλεισε τῆν πόρτα μὲ τὸ κλειδί. Δυστυχῶς ὅμως Ἐέχασε τὸ παράδυρο ἀνοικτὸ καὶ μόλις ἀπεμακρύνθη λίγο ἡ ωι- κοὴ ἔφυγε. ΜΙΚΡΛ ΝΗΓΗΜΛΙΛ ο------------------ Π ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ 3 34 “Ὅταν ἡ ἄσπρη κατσιχούλα ἔφθασε στὸ θουνὸ, ἔκαμε µεγάλη ἐν- τύπωσι. Ποτὲ τὰ γέρικα ἔλατα δὲν εἶχαν ἰδῃ τόσον ὤμοοφο ξῶο, Τὴν δεχτήκανε σὰ μιὰ μικρὴ δασίλισσα. Οἱ καστανιὲς γέρνανε τὰ Χλαδιά τους γιὰ νὰ τὴ χαϊδέψουν. Τὰ ἀγριολούλουδα, ἀνοίγανε στὸ πέρασμά της, καὶ µύριζαν ὅσο καλύτερα μποροῦσαν. Ὅλο τὸ δάσος γιόρταζε. Αὐτὴ ἦταν εὐτυχής. Δὲν εἶχε πιὰ οὔτε σκοινί, οὔτε παλοῦχι. Τί- ποτε δὲν τὴν ἐμπόδιξε νὰ πηδᾷ καὶ νὰ θόσκῃ ὅπως τῆς ἄρεσε. ᾿Εκεὶ τὸ χόρτο ἦταν νόστιμο, λεπτό! Ηταν ἄλλο πρᾶγμα ἀπὸ τὴ χλόη τοῦ χήπου.. ᾿Αφοῦ χόρτασε καλά, ἄρχισε νὰ τρέχῃ ἐδῶ καὶ κεῖ, πότε µέ- σα στὸ λόγκο, πότε σὲ μιὰ κορυφή, πότε στὸ θάδος μιᾶς χαράδρας, πάνω, κάτω, παντοῦ, ποὺ δὰ ἔλεγε καγεὶς πὼς ἦταν δέκα Χατσίκες τοῦ χ. Σεγκὲν στὺ θουνὀ. Κατὰ τὸ μεσημέρι, ὅπως ἔτρεχε, δεξιὰ καὶ ἀριστερά, ἔπεσε πάνω σὲ ἕνα κοπάδι μαῦρα ἀγριοκάτσικα ποὺ τρελλάθηκαν μὲ τὴν ὠμορφιά της. Ἕνα μάλιστα ἀπ᾿ αὐτὰ εἶχε τὴν καλὴ τύχη ν᾿ ἀρέσῃ στὴ Λευκή, χι’ οἳ δυὸ ἐρωτευμέγοι κρύφὃηκαν μιά, δυὸ ὧρες µέσα στὸ δάσος καὶ εἶπαν. πολλὰ πράγματα. » κά . ἛἜξαφνα ἄρχισε τὸ κρύο, τὸ θουνὸ ἔγινε γαλάζιο χι ἡ νύκτα ἔπεσε. --Απὸ τώρα εἶπε ἡ κατσικούλα καὶ στάθηκε σαστισµένη. Κάτω τὰ χωράφια ἦταν σκεπασµένα μὲ καταχνιά. Τὸ κηπάκι τοῦ χ. Σεγκὲν δὲν φαινόταν πιά, καὶ ἀπὺ τὸ σπιτάκι µόνο ἔθγαινε λίγος καπγός. , ΄Ακουσε τὰ κουδούγια μιᾶς στάνης, ποὺ πήγαινε στὸ µαντρί, καὶ ξήλεψε. Ἕνα πουλί, ποὺ πήγαινε στὴ φωληά του, χαθὼς περγοῦσε. Βσχίρτησε. Ἠπειτα ἀκούσθηκε ἕνα οὔρλιασμα στὸ δουνό Οὐ, οὐ οὔ. - Η Δευκὴ δυµήδηκε τὸ λύκο ποὺ ὅλη τὴν ἡμέρα εἶχε ξεχάσει ἐνῷ συγχρόνως ἄχουσε τὴ σφυρίκτρα τοῦ κ. Σεγκὲν ποὺ προσπαδοῦσε γιὰ τελευταία φορὰ νὰ τὴν µαζέψῃ. 'Η Λευκὴ Ίδελε νὰ πάῃ ἀλλὰ ἐσκέδη πὼς δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ ζήσῃ μὲ τὸ σκοινί, τὸ παλοῦχι καὶ τὸ φράκτη τοῦ κήπου καὶ ἐπροτίμῃσε νὰ µείνῃ. Ἡνας θόρυθος, πίσω της, τὴν ἔκαμε γὰ γυρίσῃ. δε δυὸ μάτια λαμπερὰ καὶ δυὸ κοντά κοντὰ αὐτιά. Ἠταν ὁ λύκος. ᾿Εκαθόταν στὰ πισινά του καὶ τὴν ἔόλε- πε ἀχίνητος. Καθὼς ἦταν θέθαιος πὼς θὰ τὴν φάῃ δὲν ἐθιαξόταν καθόλου. Μόνον ὅταν ἐγύρισε καὶ τὸν εἶδε ἐγέλασε μὲ καχία: τὰ ἡ χατσικούλα τοῦ κ. Σεγκὲνι!! χαὶ ἄρχισε νὰ γλείφεται. ο Ἡ Λευκὴ κατάλαθε πὼς εἶναι χαμένη. Θυμήθηκε τὴν Ἱστορία τῆς ἄλλης, ποὺ πάλαιψε ὕλη τὴ νύκτα γιὰ νὰ φαγωὺῇ τὸ πρωΐ, δὲ Μέ- λησε νὰ φανῇ κατώτερη, καὶ ἐπετέθη στὸ λύκο, μὲ τὸ κεφάλι κάτω, καὶ τὰ κέρατα μπροστά. Οχι πὼς ἤλπυξε νὰ σκοτώσῃ τὸ λύκο, ἁλλὰ ἤθελε νὰ ἰδῃ ἄν 9’ ἀνθέξῃ ἕως τὸ πρωῖ. Τότε ὁ ὃ λύκος προχώρησε καὶ ἄρχισε ἡ πάλη. Περισσότερες ἀπὸ δέκα φορὲς ἀνάγχκασε τὸ λύκο νὰ ὑποχωρήσῃ γιὰ νὰ Ἐεκουρασθῇ. Κα- τὰ τὰ διαλείμματα, αὐτὰ τοῦ ἑγὸς λεπτοῦ, ἅρπαζε θιαστικὰ λίγο ἀπὸ τὸ ἀγαπημένο της χόρτο, καὶ ξαναγύριδε στὴ µάχη μὲ γεμᾶτο τὸ στόμα, Αὐτὸ διήρκεσε ὅλη τὴ νύκτα, καὶ ἀπὸ καιρὺ σὲ καιρὸ ἡ κατσικού- λα τοῦ κ. Σεγκὲν ἐκύτταζε τὰ ἄστρα στὸν οὐρανὸ χαὶ ἔλεγε. --Φθάνει νὰ θαστάξω ὥς τὸ πρωῖ.... ἝἛνα-- ἕνα τὰ ἄστρα αθύσανε, ἡ Λευκὴ ἐδιπλασίασε τὰ κτυπή- µατά της, ὃ λύκος τὶς δαγκωµατιές του-... Ἕνα ὠχρὸ φῶς φάνηχε στὸν ὁρίζοντα.... Τὸ ὀραχνιασμένο λάλημα ἑνὸς κόκορα ἔφθασε ἀπὸ ἕνα χωριατόσπιτο. --ομμπὶ τέλους! εἶπε τὸ φτωχὸ ζῶο, ποὺ δὲν περίμενε πιὰ παρὰ τὴν αὐγὴ γιὰ νὰ πεθάνῃ, καὶ «Εαπλώθηκε στὸ χῶμα, ἐνῷ ἡ ἄσπρη γούνα του ἦταν καταματωµένη. ἳ Τότε ὁ λύκος ρίχθηκε πάνω της χαὶ τὴν ἔφαγε. Α. ΝΤΩΝΤΕ ΕΤΛΙΡΙΑ ΟΙΝΩΝ ΜΕΜΕΟΙ. Κρασιἁ Κονιὰκ Οὖζο ΕΟΛ ΕΤΛΙΡΙΛ. ΙΝΩΝ ΜΕΜΕΕΥ ΧΧΧΓΧΧΧΟΟΧ ΚΟΚ χ 4. Σά καὶ πάντα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΔΒΟΣ» ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΓΜΑΙΑ Ἐσένα ποὺ σὲ φίλησε τῆς Λευτεριᾶς ἡ αὕρα περίφανη πρώτη φορὰ πάνω στὴν Αγια--Λλαύρα, ᾿Εσὲ ποὺ χέρι ἀτρόμητο σ᾿ ὕψωσε καὶ 6ροντήσαν ὄχι φωνὲς μὰ ντουφεκιὲς ὅταν σὲ Χαιρετήσαν, οἱ ντουφεκιὲς παληκαριῶν ποὺ µπρός σὀυ ἀντρειωμένα γονάτισαν κι’ ὁρκίστηκαν νὰ πέσουνε γιὰ σένα, Ἐσένα ποὺ σὲ κοίταξαν µάνες ποὺ στὄνα χέρι θαστοῦσαν θυζανιάρικα καὶ στ’ ἄλλο τὸ μαχαίρι, ᾿Ἐσὲ ποὺ ὅταν σ᾿ ἀντίκρυσαν οἱ γέροι ξανανιώσαν καὶ μ’ ἅρματα τὴ µέση τους τὴν κουρασμένη ζώσαν, ᾿Εσὲ ποιὰ ἀνθρώπινη φωνὴ μπορεῖ νὰ ἱστορήσει τὴν ξακουσµένη δόξα σου καὶ νὰ τὴν τραγουδήσει ᾿Εσὺ δὲν εἶσαι ἀπὸ πανιοῦ λωρίδα καμωμένη , Ἐσύ σαι ἀπ᾿ αἷμα, ἀπὸ καπνοὺς κι’ ἀπὸ φωτιὰ θγαλμµένη, Ἐσὺ πετοῦσες σὰν ἀητὸς πάνω ἀπὸ ἡρώωών κεφάλια, κυµάτισες σὲ πέλαγα, σὲ κάµπους, σ᾿ ἀκρογιάλια, φέρετρα τόσα σκέπασες τρισένδοξων νεκρῶν, . δρόµο σ’ ἄνοιγαν στὰ πλήθη τῶν ἐχθρῶν τὰ χέρια ποὺ σὲ θάσταγαν, τὰ σιδερένια χέρια, γιὰ νὰ σὲ στήσουν σὲ κορφὲς, σ τ λημµέρι γιὰ νὰ σὲ δοῦν ὅλοι ψηλά, πολὺ ψηλὰ ἀπ᾿ τὸ χῶμα, τόσο ψηλὰ ποὺ τ’ οὐρανοῦ ἐπῆρες πια το χρῶμαι ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ς, σ’ ἁπάτητά ληµέρια, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ «Ὁ κ. Στέλιος 1. Τσολάκης καὶ ἡ δ. Ντίνα Ν. Βρυωνίδου, ἁμφό- τερον ἐκ Λεμεσοῦ, ἔδωκαν ἁμοι- θαίαν ὠὑπόσχεσιν γάμου, --“Ὁ ἐκ Πέρα Πεδίου κ. Σωτη” ράκης Χο. Σωτηριάδης καὶ ἢ ἐξ ὉὩμόδους δ. Φωτεινίτσα Χο. Τρύ- Φωνος ἔδωκαν ἁμοιθαίαν ὑπό- σχεσιν γάμου. ο Ὁ κ. Ανδρέας Νεοφύτου καὶ ἡ δ. Μαρούλα Χο. Παπαϊωάννου. ἀμφότεροι ἐκ Λεμεσοῦ, ἔδωκαν ἆᾱ- αοιθαίαν ὑπόσχεσιν γάμου. ΑΡΡΑΒΩΝΗΕΣ «Ο ἐκ Μεσάνων Πάφου καὶ νῦν ἓν Ἱίτήματι κ. Γζοίτων ' Σωκράτους καὶ ἡ ἐκ Λευκωσίας δ. ἝἜλενα ᾿Ανδρέου, ἐτέλεσαν τοὺς ἀρραθῷ- γας των προχθὲς Κυριαχὴν ὃ ἸΊα- γοναρίου. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ἡ ἐν Λεμεσῷ κ. Τούλα Τ. Συ- κοπετρίτου ἑορτάξει καὶ δέχεται ἕ- πισκέψεις μεδαύριον Πέμπτην καὶ τὴν προσεχῆ Παρασκευὴν Ἱ ναὶ δ Ἰανοναρίου, ἐπὶ τῇ ὀνομαστιχῇ ἑορτῇ τοῦ συζύγου της. ΤΑΜΟΙ Ἐτελέσθησαν τὴν παρελδοῦσαν [ζυριακὴν ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Αρχιεπισχόπου Ἰύπρου οἱ γάμοι τοῦ ἀγωνιστοῦ ᾖτκ. Αὐγουστῃ Εὺ- αταδίου μετὰ τῆς δ. Παναγιώταέ Ῥῶριπίδου. --Ἠπὸ τοῦ Σε6. Μητοοπολίτου Κιτίου κ. ᾿Ανθίμου ἐτελέσθησαν τὴν παρελθοῦσαν Κυριακὴν κεἲς τὸν ερὺν γαὺν Φανερωμένης Λάο- νακος οἱ γάμοι τοῦ κ. Κωώνσταν- τίνου Θ. Λοΐζου καὶ τῆς ὃ. Ἔλε- γίτσας Σεραφείμ. Συγχαρητηρίους ἐπισχέψεις δὰ δεχθοῦν εἰς τὴν ἓν ΚοΙΝωμικΗ ΖΩΗ Λάρνακν οἰχίαν των σήµερον Ἠέμ- « ν πτην καὶ αὔριον Ἡαρασχευὴν Ἱ καὶ 8 Ἰανοναρίου. ΠΕΝΘΗ ᾿Απέβανε καὶ ἐκηδεύδη ἐν Λε- μεσῷ εἰς ἡλικίαν 84 ἐτῶν σεθαστῆ Φέσποινα τῆς πόλεως, ἡ Κατίνα ΤΠ. Σταυρινίδου. Ἡ κηδεία της ἔ- τελέσνη εἰς τὸν ἶ. ναὸὺν Αγίας Τριάδος Λεμεσοῦ. Τὴν θυγατέρα της χ. Ζωὴν Στρίγγου, τοὺς υἱοὺς της κ.κ. Μιχαλάχην, Τότην καὶ Στέλιον, τὴν ἁδελφήν της κ. Χου- στάλλαν Χ. Εὐαγγελίδου καὶ τὴν λοιπὴν συγγένειαν συλλυπούμεθα ἐγκαρδίως. -“Μετέστη πρὸς Κύριον τὴν π. Κυριακὴν καὶ ἐκηδεύθη εἷς τὸν ἵ. γαὺν Αγίου Λαξάρου Λάρνακος ὁ ἓκ τῶν παλαιῶν ἀθλητῶν τοῦ Γ.Σ.7. Νικόλαος Α. Ἁμένης. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΊΝΤΗΣ ΚΥΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Ἐν Λευκώσία. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ᾿Ισαακίου Πομνηνοῦ ἀριθ. 2, Τηλ. 3113. ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 28 Βασιλείου Μιχαηλίδου 28 Τηλέφωνον 2597. ΕἘλΕΥΦΘΕΡΑ ΠΜΕΡΟΝΥΣΤΙΑΙ ΙΕΥΡΥΙΙΙΣ ΠΛΛΗΙΣ ΤΣΤΠΡΙΗΣ --Αν δὲν 6αριέσαι τὸ 6ράδυ, ἕ- λα ἴσα κάτοὺ ποὺ θὰ θαφτίσουμε τὸ παιδί. Οὔὕτω διετύπωσε πρόσχλησιν διὰ τὴν ἑσπέραν τῆς Ίάης Αὐγούστου µελαψός τις χωρικός, πρόσχλησιν, ἥν λαν εὐαρέστως ἀπεδέχθην. Ζη- τήσας δὲ συμπληρωματικὰς πληρο- φορίας περὶ τῆς ὥρας χαὶ τοῦ τύ- που, ἐν ὦ γενήσεται ἡ θάπτισις, ἕ- µαδον ὅτι πρέπει νὰ ὑπάγω εἰς τὴν ἐκκλησίαν ὅταν ἰδῶ ἀναμμένα τὰ φῶτα, διότι τὸ µυστήριον θὰ ἐτε- λεῖτο ἐχκεῖ περὶ ὥραν δεκάτην ἴσως, μὴ εὐκαιροῦντος ἄλλοτε τοῦ ἱερέως, Ἐἰσερχόμεγος εἰς τὸν ναὺν κατὰ τὴν ὁρισδεῖσαν ὥραν εὑρίσχω. µόνον τὸν ἱερέα ἀναγινώσκοντα τὰς εὐχὰς, τὸν κουμπάρον καὶ τὴν κουμπάραν, τὴν μάμμην καὶ τὴν προμάμμην τοῦ νη- πίου καὶ δεκάδα παίδων καὶ χορα- σίδων. Οὐδεὶς συγγενής, οὐὖδεὶς φί- λος παὶ αὐτοὶ δ᾽ οἱ γονεῖς ἀπομένου- σιν εἷς τὸν οἶκον κατ ἔθδος. 'Ἡ ὥρα τοῦ θαπτίσµατος φθάνει, ἡ κολυμθήὃρα ἀχνίδει καὶ ἡ ὀγδοη- κοντοῦτις προμάµμμη καθηµένη κατὰ γῆς λύει τὸ θρέφος ἀποθέτουσα αὖ- τὸ ἐπὶ τῶν ποδῶν οὕς ἐκτείνει εὖ- δεῖς πρὸς τὰ ἐμπρός. Τὸ θρέφος εἷ- ναι περιτετυλιγµένον ἐντὸς λευκῶν σπαργάνων, ἔξωθεν δὲ διὰ κοκκίνου µαλλίνου ὑφάσματος πκεκαλυμμένον καὶ συνεσφιγµένον διὰ πλεκτοῦ σχοινίου ἀντὶ τῆς κοινῆς φασκιᾶς. Ἡ ἀνάδοχος χαρίξει τὸ ὄνομα Νι- χολάκης, σπεύδουσι ὃδ᾽ εὐδὺς οἱ παρ- ιστάµεγοι παῖδες ν ἀναγγείλωσιν αὐτὸ εἷς τοὺς γονεῖς καὶ λάθωσι τὰ συχαρίκια- --λεπτὰ πέντε. Δωρεῖται δ) ἔτι ἡ ἀνάδοχος εἰς τὸν μικρὺν κατακόχκινην σκουφίτσαν, Λλευκὸν ὑποκάμισον καὶ «κἰτρινόν τι µαντή- λιον. Νόστυμος εἶν ἐπίσης ἡ λαμ- πὰς ἤν κρατεῖ ἁπλοῦν πκιτρινωπὸν κηοίον περιδεδεµένον ἐντὸς κλάδων ἐλαίας καὶ σχίνου. Τὸ µυστήριον ἕ- τελείωσε, τὰ µαοτυριάτικα- -μονόλε- πτα χαὶ δίλεπτα-- διενεμήθησαν τώ- ρα θὰ μεταδῶμεν εἷς τὸν οἶκον τοῦ πατρός. Ἡ ἀνάδοχος κρατοῦσα τὸ θρέφος καὶ τὴν λαμπάδα καίουσαν προηγεῖται φθάνουσα δ᾽ εἰς τὴν ᾱ- γοικτὴν δύραν τοῦ οἴκου ἵσταται καὶ προσφωγεῖ οὕτω τὴν παρὰ τὸν οὐ- δὸν ἱσταμένην μητέρα: ---Σοῦ χαρίξω τὸν Νικολάκη. Νὰ μοῦ τονε φυλᾷς ἀπὸ φωτιά, ἀπ᾿ ἆρ- θώστεινα καὶ χάθε καχὺ ἴσα' μὲ τὰ δώδεκα χρόνια ἀπὺ κεῖ χι’ ἀπάνω θὰ φυλάγεται µονάχος του. Τὰς λεξεις ταύτας ἐπαναλαμθάνει τοῖς, ἐνῷ ἡ µήτηρ σταυροκοπιέταν, χλίνει γονυπετὴς κατὰ γῆς κι ἓν τέλει παραλαμθάνει τὸ τέκνον. Με- τὰ τὰς συνήθεις εὐχὰς καθήμεῦα περὶ τὴν χαμηλὴν τοάπεξαν, καὶ πα- ρατίθεται γεῦμα συγκείµενον κατὰ σειρὰν ἐκ πέπονος, ὀρύξης, χουκκί- ὧν ξηρῶν καὶ ἄρτου ἀλειμμένου διὰ μέλιτος, ὅν φέρεν ἡ ἀνάδοχος. Α0- χοµένου δ᾽ αὐτοῦ θλέπω μετ ἐκπλή- Έεως τὴν οἰκοδέσποιναν ἐξάγουσαν ἀπό τινος χαοτίου ἐρυῦοὸν μαντήλι- πι ὰ πω π ΤΙΑΝτΤιΙς - ων παπι Πμπππιά 1 ΑΤ.ΑΝΜΤΙς ιτ μι «4ς.α Ιωή μμ στ κος Εξ κ λο λος πολ ΗΗ ο η Τὸ καλύτερον δῶρον εἰς τὴν οἰκογένειάν σας διὰ τὰς ΕΟΡΤΑΣ εἶναι ἕνα ψυγεῖον ΑΤΙΑΝΤΙς Παίρνετε μὲ μικρὰν προκαταβολὴν καὶ τὸ ἀποπληρώνετε μὲ µηνιαίας δόσεις. Γενικοὶ ᾽Αντιπρόσωποι ἐν Κύόπρῳ: ΒΥΡΩΝ Ν. ΠΟΤΙΣΟΣ Τηλέφ. 2216---ΔΕΜΕΣΟΣ ΑΙΠΙΟ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ τΆ ΒδΦΤΙΦΙΔ Τοῦ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ ον καὶ ἀπαθέτουσαν αὐτὸ εἰς λωρίδα δεδιπλωµένον ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου τοῦ παρακαθηµένου ἱερέως. Ἠρὶν δ) ἐρωτήσω τὴν σηµασίαν τοῦ χαρί- σµατος τούτου, θλέπω αὐτὴν πάλιν ἀσπαξομένην τὴν χεῖρα µου χαὶ ᾱ- ποθέτουσαν ὅμοιον µαντήλιον καὶ ἕ- πὶ τοῦ ἰδικοῦ µου ὤμου, ἁμοίως καὶ εἲς τοῦ κουµπάρου χλπ. Ἑΐς ἀπόδο- σιν δίδει ἕκαστος ὅ,τι θέλει: γιὰ τὸ παιδί:.. «εἷς χαλκονομίσματα. ᾽Αφελὴς χαὶ θελκτικὴ ἡ ἑορτὴ διήρχεσεν οὕτως ἐν ἡσυχίᾳ µμµέχρ' τοῦ µεσονυκτίου, ὁπότε ἀνῆλθον πά- ιν ὑπὸ λαμσπρὸν σεληναῖον φῶς εἷς τὸν γηραιὸν πύργον τῶν Γουθῶν. Ὁ ἱερεὺς ἀπερχόμενος μετὰ δάπτισιν εἶπε: -λὲν θὰ ἕλθετε αὔριον τὸ πρωῖΐ ποὺ θὰ λειτουργήσω στὸ ϱημοχκκλή- σι τῆς Μαυρομαντήλας Δέχα λεπτὰ εἶν) ἀπὺ δῶ, θὰ µάδετε καὶ κάτν πα- ράξενο περὶ τοῦ τόπου, --θΘὰ ἔλθω χωρὶς ἄλλο: ἀπεχρί- δην. Τὸ ἐκκλησίδιον, πλὴν τῆς ὡραίας θέσεως ἐπὶ λόφου, ἀπὸ τοῦ ὁποίου ραίγεται εὐρεῖα ἡ θάλασσα, οὐδὲν ἔχει ἀξιοσημείωτον. Περνεργοτάτη Ἅμως εἶναι ἡ παράδοσις περὶ τοῦ πῶς ὃ τόπος ἐκεῖνος ὠνομάσθη Μαυ- αομαντήλα: Ἠτον ἐκεῖ τὸν παληὺ καιρὸ µε- Ἰάλη πολιτεία. Γιὰ παλλὰ χοόνια ξοῦσαν εὐτυχισμένοι οἱ ἄνδρωποι. Μὰ Ἑάφνου ἔπεσε µεγάλη καὶ κακὴ ἀρρώστεια καὶ τόσος κόσμος πέδανε, ποὺ ὅλες οἳ γυναῖκες ποιὰ γιὰ τὰ γονικά της, ποιὰ γιὰ τὸν ἄντρα της, ποιὰ γιὰ τ ἀδέρφια της, φορέσαν στὸ κεφάλι µαντήλια μαῦρα-- γι) αὐτὸ ὅ τόπος ἀπὸ τότες πῆρε κι’ ἕ- χει τὄνομα: Μουρομαντήλα. ἸῬὰν δ᾽ ἔχετε τὴν ὑπομονὴν διὰ µέσου ἀκανθῶν καὶ τριθόλων ν᾿ ᾱ- χολουθήσητε γέροντά τινα χωρικόν, θὰ σᾶς φέοῃ ὑπὸ μεγάλην Ύκορι- τζάν, δηλαδῆ ἁγοιαχλαδιάν, καὶ δειχνύων μετὰ θαυμασμοῦ ὀγκώδη λίθον ὅστις εἶναι εἰς τὸ μέσον κανο- γικώτατα ἐσκαμμένος δὰ σᾶς εἴπῃ: --ὝἈντρες, μωρέ, μιὰ φορά! πα- τοῦσαν καὶ τρύπαε Ἠἡ πέτρα--ἐδῶ εἶναι τὸ ποδάρι τοῦ “Ἑλληνα! τὴν ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΛΙΛ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΑΘΗΝΑΙ, 2 (Τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ 'µας). -- Πληροφοροῦμαι θετικῶς ὅτι κατὰ τὰς τελευταί- ας ἡμέρας ὁ Στρατηγὸς Γρί- θας ἔχει συμληρώσει τὴν συγ- γραφὴν τῶν ᾽Απομνημονευμά- των τοῦ Διγενῆ, πρόκειται δὲ ν᾿ ἀρχίσῃ εὐθὺς ἁμέσως τὴν τε- λικὴν ἐπεξεργασίαν, Ὑπολογί- ζεται ὅτι ἡ ἐπεξεργασία αὐτὴ ϱ᾽ ἀπαιτήσ δύο περίπου μῆ- νας, καὶ ἑπομένως τὰ ᾽Απομνη: μονεύματα θὰ εἶναι κατὰ πᾶ- σαν πιθανότητα ἔτοιμα πρὸς ὃδη- µοσίευσιν τὸν προσεχή Μάρτι- ϱν. ποσο) ΚΑΤΑΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ 0 κ. ΜΙΛΛΙΕΞ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ, 2 «(Ε.Γ.Τ.) -- 'Ὁ εὗρι- σκόµενος εἷς ᾿Αθήνας Μορφωτικὸς .Α- κόλουθος τοῦ Γαλλικοῦ ἐν Κύπρω Γενι- κοῦ Προξενείου κ. Ῥοζὲ Μιλλιέξ, εἰς συ- γέντευξίν του ἑδήλωσε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ηλθα ἐδῶ διὰ νὰ περάσω τὸ δω- δεκαήµερον τῶν ἑορτῶν κοντὰ στοὺς ᾱ- γαπηµένους µου ᾿Αθηναίου, ὮΕἰς τὴν Κύπρον ἔμεινα 8 ἑόδομάδας καὶ μπορῦ νὰ σᾶς πῶ ὅτι ἔχω καταγοητευθῆ ἀπὸ τῶν πρώτων ἤδη ἑξορμήσεών µου εἷς τὴν ὕπαιθρο. Ἡ Κύπρος ὅπως καὶ ἡ Κρήτη εἶναι κόσμος ὁλάκληρος». ᾿Αναφερόμενος εἰς τὴν ἐν Κύπρῳ ᾱ- ποστολήν του, ὁ κ. Μιλλιὲξ εἶπεν ὅτι θλέπει τὴν ἀποστολήν του μὲ πνεῦμα Φιλικῆς ἀνταλλαγῆς καὶ αὐστηρᾶς Ισο- τιµίας μεταξὺ τῶν δύο πολιτισμῶν. Α- ναφερόµενος εἷς τὸν Κυπριακὸν Τύπον, ὁ Γάλλος Μορφωτικὸς ᾿Ακόλουθος εὗρε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκφράση τὰς εὐχαρι- στίας του πρὸς τὰς ἐφημερίδας τῆς Κύπρου διὰ τὴν ἠθικὴν συµπαράστασιν των εἷς τὴν ἁἀποστολήν του. ος ο ο ---------- ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ 0 ΖΑΚ ΣΑΡΙΕ ο ΕΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΔΙΟΤΙ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟΝ ΤΟΥ Δὲν ἤθελε νὰ τὴν ἐμφανίσουν εἰς κατάστασιν προχωρηµένης ἐγκυμοσύνης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 2 (01δ. ὑπηρ.). Χθὲς ἐσημειώθη ἔπεισδδιον πρὸ τῆς εἷ- σόδου τοῦ ἐνταῦθα διαμερίσματος τῆς κ. Ζὰκ Σαριέ, ἡ δποία εἶναι περισσό- τερον γνωστή ὡς Μπριζὶτ Μπαρντό. Δύο δημοσιογράφοι ἐξ ὧν ὅ εἷς ἦτο ἕ- Φωδιασμένος μὲ φωτογραφικὴν µηχανήν, µετέδησαν εἲς τὴν οἰκίαν τῆς μελλού- σης μητρὸς διὰ νὰ ἐνημερωθοῦν ἐπὶ τῆς καταστάσεώς της. ᾿Επηκολούθησε Φιλι- κ ἀρχικῶς συνομιλία μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ 7ὰκ Σαριὲ πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ διαμερίσματος. Τὴν στιγμὴν ὅμως καθ᾽ ἣν ὃ φωτορεπόρτερ ἔλαθε φωτογραφίαν ὁ νεαρὸς ἠθοποιός, ἐἑκμανείς, ἐπετέθη κατ αὐτοῦ καὶ θοηθούµενος ὑπὸ τοῦ παλαιστοῦ τὸν ὁποῖον ἡ οἰκογένεια Σα- ριξ ἔχει προσλάδει ὡς σωματοφύλακα, ὑπεχρέωσε τὸν δηµοσιογράφον νὰ τοῦ παραδώση τὸ φίλμ. Οἱ δύο δημοσιογράφοι κατέφυγον εἷς τὸν ἀστυνόμον τῆς συνοικίας, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν κατάσχεσιν τοῦ Φίλη. ΠΕΜΠΤΗ, 7 Ιανουαρίου 1960 Η ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ἀἁδενοπάδεια δὲν εἶναι ἀρρώστεια ποὺ. ποέ- πει νὰ μᾶς τροµάζῃ, ἀλλ’ οὔτε παὶ γὰ ἀδιαφοροῦμει διότι ἐ- νῷ γιατρεύεται τελείως, εἶναι δυνατὸν ἅμα δὲν προσέξουμε νὰ Ύίνῃ ἀρχὴ πολλῶν κανῶν γιὰ τὸ γέο. Μόλις ὁ νέος ἔλλη σὲ ἐπαφὴ μὲ φυ- ματικὸ ἤ μὲ σχόγη γεμάτη µικρόδια φυματικοῦ. μολύνεται ἀμέσως. Αὐτὸ γίνεται κατὰ κανόνα ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ γεννηῦῇ τὸ παιδὶ µέχρι 20. ἐτῶν. Σήµερα εἶναι γνωστὸν καὶ τελείως ἀποδεδειγμένον ὅτι δὲν ὑπάρχει πολιτιαµένος ἄνθρωπος ποὺ νά μτ ἐπιστημονικῶς ο στη : ὅτι ὅ µολυσµέ- ἔχῃ μολυνῦῃ ἀπὺ τὴ φυµατίωσι. Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ πῃ τι ὃ µ γος εἶναι καὶ φυµατικός, ἀλλὰ ὅτι εἶναι μπολιασμένος ἀπὸ τὴ φυμα- τίῶσι. Αὐτὸ δὲ ἔκάμε καὶ τὸν Μαλμὲτ νὰ κάµῃ τὸ ἐμθόλιον, ποὺ προλαμθάγει σήµερα τόσες χιλιάδες παιδάκια ἀπὸ τὴ φυματίωσι... ο Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐμόόλιον τοῦ Καλμέτ, ἀλλὰ τὸ ἴδιο εἶναι καὶ Ἡ ἀδενοπάβεια. Μὲ τὴν διαφορὰν ὔτι ἐνῷ τὸ ἐμθόλιον τοῦ Καλμὲτ ἄνο- σοποιεῖ τὸν ὀργανισμὸ καὶ τὸν ὀμποδίδει ἀργότερα νὰ γίνῃ φυμά τν Χός, τοὐναντίον ἡ φυματικὴ ἀδενοπάδεια, ποὺ Ύίνεταν ἀπὸ μεν φυματικοῦ ἤ ἀπὸ τὴ σκόνη τοῦ δρόµου, ἄν δὲν γιατρευτῇ τδενας εἶναι φόθος ἀργότερα γὰ γίνῃ φυματίώσι, Άλλως τε ἡ φομ αι ς ἔται γίνεται στοὺς μεγάλους δηλαδὴ ἡ παληὰ ἀδενοπά- θεια ἐπειδὴ δὲν γιατοεύτηκε χαλά, ἐρεθίξεται ἀπὸ διά- φορες αἶτίες, ὅπως λύπες, κούρασι, ἀρρώστειες διάφο- ρες κλπ. καὶ ἐπεχτείνεται στὸν πνεύμονα καὶ ἔτσι γί- γεται ἡ πνευμονικὴ φυματί- ωσι, Γι αὐτὸ τὸ λόγο οἱ νέοι πρέπει νὰ προσέχουν πάντοτε ἄν θέλουν νὰ μὴ γί- γουν ποτὲ φυματικο. Τὴ φυµατίωσι τὴ δημιουργοῦμε µόγοι µας, δὲν εἶναι σὰν τὸ τύφο, ποὺ πίνουμε µἉκωρὶς νὰ Ἑέρουμε ἕνα ποτήρι νεοὺ μολυσμένο καὶ παθαίνουµε τύφο. “Ὅ- ποιος παθαίνει φυµατίωσι τὸ θέλει καὶ παθαίνει καὶ ὄχι ὅπως λένε ἤτανε ὁ ἀδελφός του καὶ κόλλησε, ἤ νοίκνασαν ἕνα σπίτι ποὺ ἔμεναν φυματικοὶ κτλ. Τὰ γλέντια, τὰ Σενύχτια, οἳ διάφορες ἀνόητες στε- :γοχώριες, ἡ δίαιτα γιὰ σιλουέττα, τὰ κρυολογήµατα ἀπὸ ἀπροσεξίες, ἡ μανία τοῦ καπνίσματος γιὰ γὰ δείξουν πὼς ἔγιναν ἄντρες καὶ τό- σα ἄλλα εἶναι οἳ μόνες αἰτίες ποὺ κάνουν τοὺς φυματικούς. Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ξέρουν καλὰ οἱ νέοι µας ἄν θέλουν νὰ περιορίσουµε τὴ φυματίωσι στὸ τόπο µας, εἶναι ὁ μόνος καὶ εὔκολος τρόπος γὰ θοηθήσουµε ὅλοι στὴν γενικὴ προσπάθεια ποὺ καταθάλλει τὸ Κράτος µας γιὰ τὴ περιστολή τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ ποὺ φθείρει τὴ γενηά µας. Αλλως τε στὴν προσπάθεια αὐτὴ δὰ θγοῦν κερδισμένοι οἳ ἴδιοι οἱ νέοι, γιατὶ δὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ἀροώστεια. Γιὰ γὰ σᾶς δείξω δὲ πὀσο φταῖνε οἱ νέοι στὴν ἑξά ο ΙΑΊΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΛΔΕΝΕΣ. ΚΑΙ ΔΔΕΝΟΠΑΕΘΕΙΕΣ ἐξάπλωσι τῆς φυματιώσεως δὰ σᾶς πῶ τὶ μοῦ ἔλεγε κάποτε χαρακτηριστικὰ ἕνας δάσκαλός µου στὸ ἹΤαρίσι: «Ὁ μόνος τρόπος, φίλε µου, γιὰ νὰ περιορισθῆ ἡ φυµατίωσι εἶναι νὰ γίνη μὰ ἐπανάστασι ἀπὸ γνατροὺς καὶ ἡ πρώτη των ἐνέργεια νὰ εἶναι τὸ χρέµασµα ὃ φυματικῶν νέων, ποὺ ἔγιναν φυματικοὶ ἀπὸ γλέντια κλπ. καὶ θὰ ἱδῆς ἀμέσως πῶς θὰ περιορισθῇ τὸ κακό». Αὐτὸ θέθαια εἶναι ἀπαίσιο καὶ νὰ τὸ σκέπτεται χαγείς, ἀλλὰ χαρακτηριστικὸ γιὰ νὰ δείξῃ ὅτι ἡ φυματίωσις ἅμα Ἐέλουμε ἐξαφανίξεται. Ας προσέξουμε λοιπὸν τώρα νὰ μάθουμε πῶς γίνεται ἡ ἄδενο- πάδεια καὶ κατόπιν πῶς γίνεται ἡ φυματίωσι. “Όταν ἀναπνεύσωμεν µικρόδια φυματικὰ πᾶνε στὸν πνεύμονα, ἐκεῖ κάνουν μιὰ ἑστία µι- χρὴ σὰν φαχῆ καὶ κατόπιν διὰ τῆς λεμφικῆς κυκλοφορίας πᾶνε στοὺς ἀδέγες τοῦ πνεύµονος, τοὺς διογκώνουν καὶ ἀρχίζουν τὰ συµπτώµα- τα. Όταν τὸ παιδὶ εἶναι γερό, δῇ καλά, τρώγῃ ἐπαρκῶς, ὁ ὀργανι- σμὺς γιατρεύεται µόγος του. Ιαίργει τὸ ἀσθέστιον ἀπὸ τὶς τροφές, τὸ μαζεύει στοὺς ἀδένες, ὅπως λέμε ἀποτιτανοῦνται, δηλ. ἀσθεστο- ποιοῦνται, ἐὰν δὲ ζοῦμε καὶ στὴ µεγάλη ἡλικία µας Φφρόνιµα, τότε μὲ τὸν καιρὸ ἐξαφανίζεται τελείως. Ποτὲ δὲ δὲν μπορεῖ νὰ Ἑαναμο- λυνθῇ ὃ ὀργανισμὸς, διότι ἀποκτᾷ ἀἄνοσία, ὅπως μὸ τὸ ἐμθόλιο τοῦ Καλμέτ. Κατὰ τὸ διάστηµα δέ, ἀπὸ τὴ µόλυνσι µέχοι ποὺ νὰ για- τρευτῇ τὸ παιδί, ποὺ διαρχκεῖ ὃ-- 10 χρόνια, δὲν παρουσιάζεται κα- νένα σύμπτωμα ποὺ νὰ φανερώνῃ ὅτι ὃ ὀργανισμὸς ἐδίχθδηκε ἀπὸ τὸν φοθερὸ ἐχδρό. Τὸ ἀντίθετον ὅμως συµθαίνει στὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ζοῦν ὅπως πρέπει, δηλαδὴ ποὺ δὲν τρῶνε καλά, ποὺ δὲν εἶναι σκλη- ραγωγημένα, ἢ ποὺ κάνουν ὑπερθολὲς στὴ ζωή τωγ, ὅπως στὸν ἆ- Ὀλητισμό, στὸ διάθασµα, ἤ ποὺ ἔχουν διάφορα ἑλαττώματα, κακὲς συγήβδειες καὶ γενυκῶς ζοῦν ἀνθυγνεινά. Αὐτὰ ἀμέσως ἀδυνατίζουν, παρουσιάξουν ἕνα μικρὸ πυρετὸ, ἀνορεξία, ὀχνησία, ἱδρώνουν εὔκολα δένας. καὶ ὄχουν ὄχι πάντοτε, ἕνα Ἑερόθηχα ποὺ δὲν προέρχεται ἀπὸ , σος πνεύμονα, διότι εἴπαμε ὅτι ὁ πνεύµονας εἶναι «τελείως γερός, ἡ ον α ἴ ἀπὸ ἐρεθισμὺ τῶν νεύρων τοῦ λάρυγγος ἀπὸ τοὺς διωγκωµένους ἆ- τὸν ἀλλὰ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑ΄’Ι΄ΡΟΝ, 2 αν. (Τοῦ ἀντα- ποκριτοῦ µας), -- Ὁ πάµπλουτος Α- ραψ Ιδιοκτήτης πετρελαιοπηγῶν τοῦ Κουθέῖτ ᾽Αμὶρ Ελ Καγιάτ Σαϊντ Σάλµπετ, παρ᾽ ὀλίγον νὰ τελέση τὸν πέμπτον Ὑάμον του ὑπὸ τοὺς ἥχους τοῦ ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ «Γαρύφαλ- λο στ’ αὐτί», τὸ ὁποῖον ᾿Ιταλὸς ἆπα- τεὼν τοῦ ἐπαρουσίασεν ὡς, . Ὑαμήλι- ον ἐμθατήριον(!) ἰδικῆς του συνθέσε- ὡς! Τὴν πληροφορίαν αὐτὴν μεταδίδει εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος του. τὸ αἰ- γυπτιακὸν περιοδικὀὸν «Σαμπάχ», τὸ ὁποῖον παρέχει τὰς ἑξῆς λεπτοµερείας: Ὁ μµεγαλέμπορος κΣαῖντ Σάλµπετ, γνωστὸς εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς χώρας τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς ἀπὸ τοὺς ἆλ- λεπαλλήλους γάμους του, ἐτέλεσε πρὸ ἑδδομάδος τὸν πέµπτον κατὰ σειρὰν Υάμον του. ᾿Εκάλεσε, λοιπὸν, τὸν ἐργαζόμε- νον εἷς ἕνα Ἅνυκτερινὸ κέντρο τοῦ Κουθεῖτ ᾿Ιταλὸν τραγουδιστὴν Ρικάρν- τι, φημιζόµμενον ὡς συνθέτην τραγου- διῶν κατὰ παραγγελίαν καὶ ἔναντι ἡ- γεμονικῆς πράγματι ἁμοιθῆς τοῦ ἐ- ζήτησε νὰ ἐμπνευσθῃ, ὣς εἶναι τελευ- ταίως τῆς µόδας μεταξὺ τῶν πλουσί- ὧν Σεΐχηδων, ἕνα γαµήλιον ἐμδατή- ριον εἰδικῶς διὰ τοὺς γάμους του. Ὁ ταλὸς «ἐτσέπωσε» τὴν ἁμοιδὴν καὶ τὴν ἡμέραν τῶν γάμων ἢλθε καὶ κατὰ τὴν είσοδον τῆς νύμφης ἤρχισε, μὲ τὸ ἀκκορτεόν του, νὰ παίζη τὸ «ἐμθατή ριον» ποὺ συνέθεσε. Δὲν εἶχε παίξει ὅμως τὰς πρώτας στροφὰς τῆς Ύαμη- λίου «συνθέσεως» του ὅταν ὁ µάγειρος τοῦ Ὑαμθροῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι Λιδάνιος ἐκ μητρὸς Ελληνίδος, ἐξῆλθεν ἀπ᾿ τὴν κουζίναν κραυγάζων: «Αἶσχος ! Αἴσχος! Αὐτὸ εἶναι τὸ «Γαρύφαλλο στ’ αὐτὶ»! “ο γαμθρὸς ἐ- πενέδη καὶ ὅταν ἐπληροφορήθη τὴν εἰς θάρος του ἁπάτην, διέταξε τοὺς γι- γαντοσώµους σωματοφύλακάς του, οἱ ΓΝΩΣΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΤΡΛΙΟΥΛΙΑ. ΕΠΩΛΟΥΝΙΘ ϱ) ΧΟΡΟΙ ΔΙ ΟΝΑΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ϱ)... ΓΛΜΗΝΙΛ ΕΜΒΛΤΗΡΙΛ ΑΠΘ ΕΝΑ ΙΤλλΟΝ ΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΙ ΧΗΛΕΗ ΟΠ0Υ 10 «ΓΛΡΥΦΛΛΛΟ ΣΙ’ ΛΥΠΗ) ΣΥΝΗΕΘΗ ΚΑΙΛ... ΠΡΛΙΓΕΛΙΑΝ ὁποῖοι «περιποιήθησαν» δεόντως τὸν |- ταλὸν «συνθέτην»͵ Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι ὁ ᾿Ιταλὸς «συνθέτης», ὁ ὁποῖος ἔπαιζε τὸ ἕλλη- νικὸν τραγουδάκι εἰς, . ἀνατολίτικον ρυθµόν, ἔχει κερδίσει πολλὰ χρήματα ἐμπνεόμενος τραγούδια ποὺ τοῦ πα- ρήγγειλαν κατὰ πκαιροὺς οἱ πλουτί- σαντες ἐκ τῶν Ἠπετρελαίων Αραθες ἄρχοντες. Αλλ᾽ ὡς ἀποδεικνύεται τώ- ρα ὁ-: «συνθέτης ᾖτο συστημαχικὸς ἀντιγραφεὺς καὶ διασκευαστὴς ἑλληνι- κῶν τραγουδιῶν ποὺ ἐπαίχθησαν κατὰ καιροὺς εἰς τὰ χαρέµια καὶ εἰς ἀάνα- τολικὰἁ συμπόσια ὡς ἀκριθοπληρωμέ- ναι μουσικαὶ ἐμπνεύσεις τοῦ ἁπατεῶ- νος. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑΙ ΦΗΜΛΙ 0ΤΙ Η ΣΟΡΑΓΙΑ ΘΑ ΜΝΗΣΤΕΥΘΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΕ ΓΟΝΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΟΥΠ Ἔδωσε μεγάλην ἑορτὴν εἰς τὴν ὁποίαν παρέστη ὁ ἑαρῶνος Χά- ραλντ Ιάήπόλεν φὸν Κρούπ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΣ, 2 (015. ὑπ.)--- Ἡ. πριγκίπισσα Σοράγια ἔδωσε χθὲς τὴν νύχτα μεγάλην ἑορτὴν εἷς τι κέν- τρον τοῦ σταθμοῦ αὐτοῦ χειμερινῶν σπὀρ. Μεταξὺ τῶν προσκεκληµένων πες» ριελαμδάνετο καὶ ὁ Γερμανὸς θαρῶνος Χάραλντ Μπόλεν, µέλος τῆς οἰκογενείας Κραύπ. ' Συνεχίζονται ἐνταῦθα μετ ἐπιτάσε- ως αἱ φῆμαι σχετικῶς μὲ προσεχῆ ἄναγ- γελίαν τῶν ἀρραδώνων μεταξὺ τῆς πριγ- κιπίσσης Σοράγιας καὶ τοῦ Γερμανοῦ 6δαρώνου. Οἱ δύο νέοι εὑρίσκονται εἲς Σαὶν Μόριτς μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των. να ΚΟΥΡΙΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ Χρ -ὁ Μ, σα Γη 2 Κρατήσατε τὸ τραπεζάκι πι κ ΠΕΜΠΤΗΝ 7 Ιανουαρίου 1960 ΠΛΙΛΙΚΟΣ ΜΙΒΛΣΙΜΛΤΙΚΟΣ ΛΠΟΓΕΥΜΛΤΙΝΟΣ Ψ. - 6 Μ. . ᾿ Θἀρθῆ ὁ Αγιος Βασίλης ὁ ἴδιος νἁ σᾶς φέ- ρῃτὰ δῶρα του ἀπὸ τὴν ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ σας ἀμέσως, Τηλ. 3121 ο---µ------ἵ---- μας Ν ΙΒΕΗ : ΚΥΡ. Ν. ΚΑΡΑΜΛΝΕΣ ζ ” ζ, ”. -υ-υ-υ-] Γραφεῖα Λευκωσίας: Ἱσαακίου Κομνηνοῦ Αρ. 2. Γραφεῖα Λεμεσοῦ: ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ ΛΑΟΣ 6ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΕΥΛΡΙΟΥ 1960 ο αν 5 ι ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΜΙΛΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ο ἂν Λευκωσίας ἀρ. 113 παν ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: «ΕΙΕΕΤΗΕΒΟΡΣ μπας ὁρ. ἆ965 ϊ ΜΕΓΑΛΕΙ ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΙΗΜΕΡΙΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΥΗΡΟΣ ο. ο: ΜΑΧΗΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΊΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επ Ίο δρ 5 ΕΕ Ἡ συζήτησις µέσα εἰς τὸ καφενεῖον τοῦ Χωριοῦ.. Καὶ τὸ θέµα Ποιὸς θᾶν᾽ ὁ Βου- λευτὴς Τὶ δουλειὲς θὰ κάµνη Ποιὰ θὰ εἶναι τὰ καθήκοντά του Ποιὲς οἱ ὑπο- Χρεώσεις του Ποιὰ τὰ δικαιώματά του Καὶ τὶ εἴδους ἄνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι ὁ θουλευτής µας.. Τὸ θέµα σοθαρώτα- τον αὐτὸ καθ’ ἑαυτό ἐγέμιζεν μὲ ἐνδια- φέρον ὅλους ὅσους τὸ παρακολουθοῦσαν ἐξελισσόμενον καὶ ἀναπτυσσόμενον. --Τὶ δηλαδή “Ὁ θουλευτὴς θὰ τὰ φροντίζῃ ὅλ᾽ αὐτά -- Καὶ θέδαια. Εἶν) ὁ ἐκπρόσωπός µας. Ὅ ἐκπρόσωπος τοῦ Λαοῦ τῆς περιφερεί- ας του. Ιαὶ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ Σέρῃ ὅλα τὰ ζητήματα, ποὺ ἀπασχολοῦν ὅλες τις κοινωνικὲς τάξεις τοῦ Λαοῦ... Γεωρ- γικά. ᾽Αμπελουργικά. Κηπουρικά. Δεν- δροκοµικά. Κτηνοτροφικά. ᾿Αλιευτικά, Ἐργατικά. Μεταλλευτικά. Οἰκοδομικά. Υπαλληλικά. Λιμενικά. Ἐμπορικά. Βι- οµηχανικά. Κι᾽ ἕνα σωρὸ ἄλλα... -- Σὰ νὰ λέμε δὲν πρέπει νὰ τοῦ φεύγη τίποτε. - Τίποτε. Τίποτε ἀπολύτως... Καὶ ὄχι μόνον αὐτὸ. ᾽Αλλὰ καὶ πρέπει νὰ εἶναι μελετημένος εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήµατα. Πολὺ µελετημένος. Καὶ ἔτοιμος πάντοτε να ὑποδεικνύει μιὰν κάποιαν λύσιν εἰς ὅσα θέµατα χρειάζουνται λύσιν. Μιὰν λύσιν Βοµοθετικήν. Μιὰν λύσιν ἀποφάσε- ὡς, ὅποιας μορφῆς. Μιὰν θετικήν. Μιὰν πραγματικὴν λύσιν. Μιὰν λύσιν, ποὺ ἐνῶ θὰ ἱκανοποιεῖ τὸν πολίτην δὲν θά στρα- πατσαάρη τὸ Κράτος. Δὲν θὰ ζηµιώνει τὴν Πολιτείαν. .. :Μιὰν λύσιν, ποὺ θὰ κατα- τείνει πάντοτε νὰ ἐμφανίζεται ἡ Πολιτεία ὡς πραγματικὰ στοργικἡ µητέρα τοῦ πολίτου καὶ οὐχὶ ὡς ἀντιπαλαίουσα καὶ µαχομένη τὸν πολίτην καὶ τὴν προκοπήν του... «Αὐτά.... αὐτὰ καὶ ἀκόμη πολλὰ ἄλλα... Δηλαδή. Ὁ θουλευτὴς ὁ ἰδικός μας, δὲν εἰμπορεῖ νὰ νομίζει ὅτι ἄποστο- λή του θὰ εἶναι νὰ µετέχῃ µόνον στὶς συ- νεδριάσεις τοῦ Σώματος, ποὺ θὰ γίνουν- ται δὲν ξαίρω καὶ ἐγὼ πόσες φορὲς τὴ θδομάδα...Δὲν σηµαίνει τίποτε αὐτό. Ὁ θουλευτὴς ὁ ἰδικός µας, πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι δημιουργικός. Πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ ὁποδεικνύει τρόπους θεµμελιώσεως Νομοθετικῆς τοῦ Νέου Κυ- πριακοῦ Κράτους. Τρόπους θεραπείας καὶ παραγωγῆς τῆς Νέας Πολιτείας µας. Αν ἤταν δυνατὸν ὁ θουλευτής µας θὰ ἔ- πρεπε νὰ ἦταν ἕνας πραγματικὸς σοφὸς ἐπάνω εἰς ὅλα τὰ κοινωνικὰ ζητήματα, ποὺ ἀπασχολοῦν ἕνα προοδευτικὸν καὶ πραγματικὸν Κράτος Δικαίου. Νὰ τοῦ λεει ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς πὼς θὰ πρέ- πει, φερ᾽ εἰπεῖν νὰ συζητηθεῖ τὸ θέµα τῶν Κοινωνικῶν ᾿᾽Ασφαλίσεων καὶ ἐκεῖνος νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ ἀναπτύξῃ τὸ ζήτημα ἐν πλάτει, καὶ εἰς τὴν πλευρὰν τῶν ἐπιδο- µάτων καὶ τῶν συντάξεων, τοῦ ἐργάτου. Τοῦ ἐργατοὐπαλλήλου. Τοῦ ὑπαλλήλου. Καὶ τῶν ᾽Αγροτῶν. Καὶ εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ ἐξοπλισμοῦ εἰς ἐργαλεῖα καὶ µέσα, καὶ τῆς συστάσεως τῶν Εἰδικῶν Ταμείων Οργανώσεως τῆς Κοινωνικῆς ᾿Ασφαλί- σεως κλπ. Τὶ εἶναι ἐπιδόματα ἀσθενεί- ας, µητρότητος, ἀτυχημάτων, ἀνεργίας, χηρείας, θανάτου, Θιοτεχνικῶν ἀτυχημά- των, τέκνων Τὶ εἶναι συντάξεις ἀνικανό- τητος, γήρατος, θανάτου, ἀποχωρήσεως ἐκ τῆς ἐργασίας κλπ. Ὁ θουλευτὴς ἰ- δικός µας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἕτοιμος νὰ καθορίζῃ ἐπακριθῶς καὶ νὰ γνωρίζῃ τοὺς τρόπους τῆς Ἡομµο- θετικῆς ἐκφράσεώς των. Ὁ τόπος µας. Ἡ μικρὰ νῆσος µας. Ὁ Λαός της, ἦτο τό- σον ἐγκληματικῶς ἐγκαταλελειμμένος, ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ αἰσθανθῇ ἀμέσως, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν ἐξουσιῶν ἀπὸ ἡμᾶς, τὴν ΑΛΛΑΓΗΝ. ᾽Αλλὰ τὴν ἐπὶ τὰ θελτίῳ ΑΛΛΑΓΗΜΝ. Τὴν οὐσιαστικὴν ΑΛΛΑΓΗΜ. Πρέπει, πράγµατι, ὁ Λαός μας νὰ αἰσθανθῇ ὅτι εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. ἐν παντί. Ψυχικῶς. Διανοητικῶς. Ὑλι- κῶς. Οἰκονομικῶς. Ελεύθερος ἐν παντὶ. Καὶ εἰς αὐτό, σοθαρώτατον ῥρόλον θὰ διαδραμµατίση καὶ ὁ θουλευτής µας. Μὲ τὴν σοθαρὰν καὶ µελετηµένην ὁρᾶσιν του. Μὲ τὴν ἔκφρασιν τῆς θελήσεώς του νὰ σταθῇ δίπλα στὸ Λαό. Σωστὸς µαχη- τὴς τῆς προόδου καὶ τῆς ἀναπτύξεως του. Ὁ σημερινὸς θουλευτὴς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Αὐτὸς ποὺ θὰ μπῇ πρῶτος καὶ θὰ ἀνοίξῃ πρῶτος τὰς αἰθούσας τῶν συνεδριάσεων τοῦ Σώματος, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζῃ ὅτι θὰ θέσῃ τὰ θεμέλια τοῦ Κοινοθουλευτικοῦ Θίου τοῦ μικροῦ κρά- τους µας. ᾿Ενὸς δημιουργικοῦ κοινο- θουλευτικοῦ Θίου. Οὔτε καὶ εἶἴμπο- ρεῖ. Οὔτε καὶ πρέπει νὰ ξεχνάει ἐπὶ στιγ- μὴν ἔστω, τὴν ἀποστολήν του αὐτήν. Ἡ ΕΟΚΑ ἔκαμεν τὸν ἔνοπλον ἀγῶνα. Καὶ τὸν διεξήγαγεν μὲ τὴν ἀπόφασιν καὶ τὴν θέλησιν νὰ τὸν κερδίση. Καὶ νὰ δώσῃ τὴν Ἐλευθερίαν εἰς τὸν τόπον αὐτόν. Καὶ τὸ ἐπέτυχεν... . Καὶ ἤδη δηµιουργούµεθα εἰς Κράτος Ἐλεύθερον. Μὲ Βουλήν. Μὲ ΜΝομοθετικὸν Σὤμα. Μὲ Ὑπηρεσίες. Μὲ Κρατικὴν Μηχανήν. Μὲ Ταμεῖα ἰδικά μας. Μὲ Ταμεῖα ἰδικά µας κενά, ποὺ πρέ- πει νὰ γεμίσουν ἀπὸ χρήματα. Μὲ ἀνάγ- κες τοῦ Λαδῦ µεγάλες, ποὺ ἔχουν θίαν θεραπείας. Καὶ ὅλα αὐτά. Καὶ ἕκατον- τάδες. Καὶ ἴσως καὶ χιλιάδες ἄλλα πράγ- µατα ποὺ περιμένουν τὴν λύσιν των. ᾱ- ναµένουν τὸ θουλευτήν µας νὰ τὰ πιάσῃ στὰ χέρια του. Νὰ τὰ θάλῃ κάτω. ΒΝὰ τὰ µελετήσῃ. Νὰ τὰ ἰδῇ μὲ µάτι ὀρθὸ καὶ ἀποφασιστικό. ΒΝὰ τὰ παρουσιάσῃ στὸ Σῶμα. Καὶ νὰ εἰσηγηθῇ τοὺς τρόπους καὶ τὰς µεθόδους τῆς Μομοθετικῆς των ἐπι- λύσεως. Ὁ θουλευτὴς µας. Δὲν εἰμπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας ἀριθμὸς µέσα εἰς τοὺς πεν- τήκοντα τοῦ Σώματος. ἛἝνας ἀριθμὸς σκέτος. Δὲν εἰμπορεῖ νὰ λέει:- - ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ... Καλὰ µπῆκα στὴ Βουλή. Καλά παίρνω τὶς πενῆντα--ἑξῆντα λίρες τὸν μῆνα. Κα- λὰ ἔχω τὰ μεταφορικά µου δωρεάν. Κά- τσε νὰ κάνουμε κανένα μµικρορουσφέττι τοῦ ᾽Αντώνη, τοῦ Νικόλα. ᾿Ιδού.... Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ Βουλευτής! !..᾽Αλλοί- µονο! Οὐδέποτε πρέπει νὰ τὸν σκεφτῇ ἔ- τσι τὸν προορισμό του ὁ Βουλευτὴς ὁ ἰδι- κὀς µας. Οὐδέποτε πρέπει νὰ εἰπῃ.-Νὰ τετ Εδῶ. εν. ὁ Μακάριος, ἄς τὰ λύσῃ τὰ ζητήματα. Διότι ὁ Μακάριος ἔχει ἀπό- λυτην ἀνάγκην τῆς ἐνισχύσεως ὅλων µας. Καὶ κυρίως. Ἔχει ἀπόλυτην ἀνάγκην τῆς ἐνισχύσεως εἰς τὸ δηµιουργικόν του ἔρ- γον, τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Λαοῦ. Τῶν Βουλευτῶν τοῦ τόπου. Καὶ 6ουλ-ευ - τὴ ς σηµαίνει τὸν ἄνθρωπον ποὺ 6ου- λεύεται. Δηλαδή ! Τὸν ἄνθρωπον ποὺ σκέ- πτεται, µελετᾷ, σχεδιάζει. Τὸν ἄνθρωπον, ποὺ ἀποφασίζει κατόπιν σκέψεων, ἤ ἐν συσκέψει μαζὺ μὲ ἄλλους. Καὶ Βουλὴ ση- μαίνει τὸν ὑπέρτατον ἀντιπρόσωπον τοῦ Λαοῦ. Ἡ Βουλὴ, διὰ τὰ Δημοκρατικὰά καθεστῶτα, εἶναι τὸ κυριώτερον ὄργανον τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς Πολιτείας, εἰς τὸ ὁποῖ- ον συγκεντρώνονται οἱ σπουδαιότερες ἐ- ξουσίες. Εἰς αὐτὴν τὴν Βουλὴν εἰσέρχε- ται ὁ θουλευτής µας. ”Π καλύτερα. Αὐὖ- τὴν τὴν Βουλὴν πάει νὰ ἀνοίξη μεθαύρι- ον ὁ θουλευτής µας. Καὶ αὐτὴν τὴν ἀπο- στολὴν ἔχει ἐκεῖ µέσα. Οὔτε καὶ πρέπει νὰ νοµίσῃ ὁ κάθε ὑποψήφιος ὅτι, μὲ τὴν ὕπαρξιν τῆς Βουλῆς, εὑρῆκεν ἁκόμη µίαν λέσχην ἤ εὑρῆκεν ἀκόμη ἕνα κέντρον φιλικῶν συγκεντρώσεων, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ εἰμπορεῖ, νὰ ψιλοκουθεντιάζῃ τοὺς µι- κροκαυγάδες τῆς γειτονιᾶς, καὶ τοῦ µα- Καλλᾶ τὶς ὑποθέσεις. Ἐὰν αἰσθάνεται ὅ,τι δι) αὐτὸ ἤ καὶ ἄλλα παρεμφερῆ εἰσ- έρχεται εἰς τὸ Βουλευτικὸν Σῶμα, ἄς ᾱ- ποσυρθῇ ἀπὸ τώρα. Ας ἀφήσῃ τὴν θέσιν του εἰς ἐκείνους ποὺ αἰσθάνουνται ὅτι ἔ- χουν καὶ τὶς δυνάµεις, καί τὴν θέλησιν νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν θεµελίώσιν καὶ τὴν στήριξιν τῆς ΚΝυπριακῆς Πολιτείας. Διότι εἴπαμεν πιὸ µπροστά. Ἡ ΕΟΚΑ ἔ- καμµεν τὸν ἔνοπλον ἀγῶνα. Καὶ τὸν διε- ξήγαγεν μὲ τὴν θέλησιν νὰ τὸν κερδίσῃ. Καί νὰ δώσῃ τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὸν τό- πον αὐτόν! Καὶ τὸ ἐπέτυχεν....Τώρα. Ἡ Βουλὴ τῶν ᾽Αντιπροσώπων τοῦ Λαοῦ, παίρνει αὐτὴν τὴν Ἐλευθερίαν ποὺ μὲ 6υ- σίες αἱμάτων ἐκερδήσαμεν. Καὶ ἔχει ὑπο- χρέωσιν νὰ τὴν θεμελιώση καί νὰ τὴν στηρίξῃ καλά. Καὶ πρέπει νὰ τὸ ἐπιτύχῃ. Ἐμπρὸς λοιπόν!....Μετὰ φόθου Θεοῦ καὶ Πίστεως....Ας προσέλθουν ὅσοι νομίζουν ὅτι εἰμποροῦν νὰ ἀναλώσουν τοὺς ἑαυτούς των εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐ- τήν....Τοὺς ἀναμένομεν. ᾿Αναμένομεν νὰ τοὺς ἰδοῦμεν νὰ τοὺς κρίνοµεν...καὶ νὰ τοὺς χειροκροτήσωµεν..:..ὍὉ Λαὸς εἶναι πάντοτε πρόθυμος καὶ ἄγρυπνος... ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΚΛΡΛΜΛΝΟΣ ΑἈΘΗΝΑΙ 5 (Τεῦ ἀντοποχριτοῦ µας).--- Διπλωματικοὶ παράγοντες τῶν ᾿Αθηνῶν ἀναφερόμενοι Καῑ’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΝ ΟὐΦ9ΙΣ ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΡΕΡΛΝΗΣΕΩΣ ΔΗΛΟΥΤΑ/ Σ/Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΕ/Ι ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΠΑΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΘΙδΑΣ6ΟΥΝ 4 ΕΞΟΥΣΙ/4/ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤ/4ΑΝ Ἐν τούτοις οἱ βρεττανοὶ δὲν ὑποχωροῦν εἰς τὸ ζήτηµα τῶν βάσεων καὶ ἐνδεχομέγως νὰ ἀναβληθῇ ἡ ἀνακήρυξις τῆς ἀγεξαρτησίας τῆς Κύπρου ΙΙ Τὲ ΜΙΠΙΝ ΠΠ Τή || ΠΙΗ Ἰανοναρίου, ιτιωτιχῶν θάσεων χθές .. Ἡ φύσις τῶν δυσχερειῶν εἶναί τοιαύτη ὅ στε νὰ μὴ ἀποχλείεται τελικῶς νὰ ἀχδοῦν εἰς ἀδιέξοδον καὶ ἐν µέρους τῶν ἐκπροσω: πων τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων, οἱ Ἡρεττανοὶ ἐδέχδησαν ὅπως ἡ συνολικὴ ἕχπτασις περιορισθῃ ὥ- αἱ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ἄνεξαρ' τησίας τῆς Κύπρον. μὲ τὸ θέμα τῶν θάσεων ἡ πραγµατοποιηθεῖσα τὸ παρ- ἔλθὸν Σάξέατον Σχετικὴ ἧτο μα τῆς ἐδαφικῆς τῶν ἀρεττανιχῶν συνάντησις ἱ ΠΝΙΝ ΙΙ Τὸ ΠΙΝ ΙΝΗ Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ζήτη: ἐντάσεως θάσεων, πληροφορούμεθα ὅτι τὸ καθε. στὼς ὑπὸ τὸ ὁποῖον θὰ τελῆ εἰς τὰς µεταδιδοµένας ἐκ Κύ- πρου πληροφορίας περὶ ὄυσχε- ρειῶν αἱ ὁποῖαι ἐμφανίξονται ἐνταθεῖσαι εἰς ὅλα σχεδὸν τὰ ὑπὸ διαπραγµάτευσιν θέµατα, τὰ σχετιζόµενα μὲ τὴν δηµι- ουργίαν τῆς νέας «αυπριακῆς πολιτείας, διπυκρίνιζον ὅτι εἰς τὰ ἑητήµατα τὰ σχετιδό: µενα μὲ τὸν καταρτισμὸν τοῦ συντάγματος τῆς νέας πολι- τείας, αἱ ὑφιστάμεναι δυσχέ- ῥειαι δὲν εἶναι φύσεως τοιαύ- της ὥστε νὰ ὑπάρχῃ κίνδυ- νος ὅπως αἱ σχέτικαὶ διαπρα- γµατεύσεις καταλήξουν εἰς ᾱ- διέξοδον. ᾽Αντιδέτως ἕχ τῆς µέχρι τοῦδε ἐξελίξεως τὼν σχετικῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπι- τροπῆς ἄευχκωσίας δικαιολο: ψεῖται πλήρης αἰσιθδοξία διὰ τὴν ἐπίτευξιν τελικῆς συμφὼ- νίας, δοθέντος ὅτι, ὅσον ᾱ- φορᾷᾶ τὸ σύνταγμα τῆς Κύ- πρου, ἔχει ἐπέλθει συμφωνίο ἐπὶ ἐπιμάχων οὐσιωδῶν δια: τάξεων του. Ηδη ἀπομένει ἡ ρύθμισις λεπτομερειαχκῶν δε- μάτων. ᾽Αντιθέτως δυσχέρειαι καὶ Φὴ σημαντικαὶ ἐξακολουθοῦν ὁφιστάμεναι διὰ τὸ θέµα τῶν διαπραγματεύσεις ἐπὶ τοῦ ζη: πήµατος τούτου. Τὸ ἐνδεχόμε- νον αὐτὸ πιθανῶς, ἐπανελαμ- άνετο ὑπὸ τῶν αὐτῶν παρα- γόντων, νὰ ὁδηγήσῃ εἰς ἆνα: θολὴν τῆς ἀναχηρύξεως τῆς ἆ- νεξαρτησίας τῆς Κύπρου νχαὶ ἑ- ξακολούθησιν τῆς διατηρήσεως τῆς δρεττανικῆς κυριαρχίας καὶ διοικήσεως ἐπὶ τῆς νήσου. Αἱ δυσχέρειαι εἰς τὸ θέµα τῶν ἑάσεων ἑντοπίξδονται ὡς πληροφορούµμεθα ἀποχλειστι- κῶς σχεδὸν εἰς τὸ γεγονὸς ὅ- τι οἱ Ἡρεττανοὶ ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν µπεραιτέρω Ἠπεριορι- σμοὺς τῆς ἐδαφιχῆς ἑχτάσεως τῶν Φάσεων. έὸς γνωστὸν, κατ) ἐφαρμογὴν τῶν συμφωνι- ὢν τοῦ ᾖἈονδίνου, ἀνεγνωρί- σθη εἰς τὴν Βρεττανίαν τὸ δι: καίωμα νὰ διατηρήσηῃ τὴν χυ- ριαρχίαν ἐπὶ ἑχτάσεως 142 πε- ρίπου τετραγωνιχῶν μιλίων ἐν τῇ νήσῳ διὰ θάσεις τῶν στρα- τιωτικῶν δυνάμεών της Εἰς τὴν ἔχτασιν αὐτὴν περιελαμ- θάνοντο καὶ χατωχκηµέναι πε- ριοχαὶ μὲ σύνολον πληδυσμοῦ 16.000 κατοίκων περίπου. Με- τὰ τὰς διατυπωθείσας ὅμως ἄν- κατὰ 2070 τῆς ἀρχιχῶς ὁρισξεί- σης ἡ δὲ χάραξις τῶν ἐδαφι- κχῶν ὁρίων τῶν περιοχῶν τῶν ῥάσεων γίνη χπατὰ τρόπον ὅ- στε ἀντὶ τῶν ἀρχικῶν 16.000 κατοίκων, νὰ περιληφθοῦν µό- νον 4 500 καὶ τελικῶς µόνον 1.000 κάτοικοι. ᾿Απὸ ὀρεττανι- κπῆς πλευρᾶς ὁ περιορισμὸς αὖ- τὸς τῶν ἀπαιτήσεων, ἀπὸ ἀπό- φεως ἐδαφιχῆς ἐχτάσεως καὶ περιλαμθδανοµένου εἰς τὰς 6ά- σεὶς ἐντοπίου πληθυσμοῦ, προ- θάλλεται ὡς τὸ ὅριον τῶν ὅυ- νατῶν παραχωρήσεων, ᾿ἸἎΑντι- θέτως ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν Ἑλλήνων Κυπρίων προθάλλε- ται ὡς ἀνώτατον ὅριον τῆς ἐκτάσεως τοῦ παραχωρηθησο- µένου κπυπριακοῦ ἐδάφους διὰ θρεττανικὰς στρατιωτιχὰς θά- σεις, 42 τετραγωνιχὰ μίλια, Ἑάσει τῶν µέχρι τοῦδε γε- νοµένων ἕχατέρωθεν διπλωµα- τιιῶν ἐνεργειῶν, προκύπτει ὅτι οἱ Βρεττανοὶ δὲν δέχον- ται µέχρι στιγμῆς τὰς ἀπό- φεις τῶν Ἑλλήνων Ἠυπρίων. Ἡ ἕχατέρωδεν δὲ παρατηρου- µένη ἀκαμφία δημιουργεῖ τὸ ἐνδεχόμενον ἀδιεξόδου τῶν μεταξὺ τῶν κ.κ. ᾿Αθέρωφ ποιὶ Ζήνωνος Ῥωσσίδη, ἐππρόσω- που τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μα- καρίου εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ Δονδίνου, ὅστις ἐπιστρέφων ἐν Λευκωσίας εἰς Αονδῖνον διΠλ- δεν ἐξ ᾿Αθηνῶν. Κατὰ τὰς πληροφορίας µας, εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ Ἀονδί- νου διὰ τὰς ῥάσεις δὲν ποχλεί- εται νὰ ἐξετασθῇ πρότασις ὅδυ- νάµει τῆς ὁποίας οἱ Κύπριοι θὰ ἦσαν διατεθειμένοι πέραν τῆς ἐπτάσεως τῶν 45 τετραγω: νιχῶν μιλίων ἡ ὁποία θὰ παρε- χωρεῖτὸ κατὰ νυριαρχίαν εἰς τοὺς Ἡρεττανούς, νὰ ἐχμισθώ- σουν καὶ περαιτέρω ἕχτασιν πρὸς χρῆσιν τῶν ἀἐρεττανιχῶν στρατιωτικῶν δυνάµέεων αἱ ὁ- ποῖαι δὰ σταθμεύοφυν εἰς τὰς θάσεις. Ἡ χατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν ὅμως παραχωρηθησοµέ: νη ἕχτασις δὲν πρόκειται νὰ κπαλύφη τὴν διαφορὰν μεταξὺ τῶν 42 τετραγωνιχῶν μιλίων ποὺ ἀποτελοῦν τὸ τιθέμενον σήμερον ἀπὸ Ἑλληνικῆς αΧυ- πριαχνῆς πλευρᾶς ἐδαφιχὸν ἕὅ- ριον καὶ τῶν 115 περίπου ποὺ προδάλλονται ὡς ἐλάχιστον ὅ- τιρρήσεις, τόσον ἑκ Μέρους τῆς «δ Ἑόσρῳ ὀρεττανικῶν στρα- ἑλληνικῆς Κυδεέρνήσεως ὅσον σχετικῶν διαπραγματεύσεων καὶ ἑπομένως ναὶ ἀναδολῆς ριον ἀπὸ ὀρεττανιχῆς πλευρᾶς. ἡ διατηρουµένη ὑπὸ όρεττανι- νὴν χυριαρχίαν ἔπτασις, παρέ- χει εἰς τοὺς κατοίχους τῆς πε- ριοχῆς τῶν Φάσεων πλήρη ἐ- λευθερίαν ἠἐπιχοινωνίας, καὶ διαπινήσεως τῶν πρ. όντων των, ᾿Ἐπίσης θὰ ἔχουν τὴν χυ- πριαχὴν καὶ µόνον ὑπηκοότη- τὰ καὶ θὰ ὑπάγωνται ἀποχλει- στικῶς εἰς τὸ φορολογικὸν χα. θεστὼς τῆς νέας πολιτείας τῆς Κύπρου. ΑΦΗΝΑΙ, 5. (Τοῦ ἄνταπο- κριτοῦ µας).--Καθ᾽ ἅ ἐξ ἅλ- λου μεταδίδει σήμερον ἐνταῦ- θα ὁ «Διεθνῆς Ἡνωμένος Τύ. πὸς, ἐχπρόσωπος τοῦ Φόρειν ”Όψφις σχολιάζων χθὲς προσ- φάτους δημοσιογραφιχὰς πλη- βόφορίας, καθ ἄς ἐνδεχομένως δὰ ἐσημειοῦτο καδυστέρησις εἰς τὴν µετάδασιν τῶν ἔξου- σιῶν εἰς τὴν νέαν Κυπριακὴν Δημοκρατίαν, ἐδήλωσεν ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς: «Πρόθεσις τῆς ἐρεττανικῆς κυθερνήσεως πα- ραμένει νὰ πράξη πᾶν τὸ ὅυ- νατὸν πρὸς ἀἐπιτυχίαν τοῦ σχοποῦ της μέχρι τοῦ Φεέρου- αρίου, μηνὸς ἐνάρξεως ἐἔφαρ: μογῆς τοῦ νέου Συντάγματος Συνέχεια στὴ δη σελίδα) 9.999 9999999 δδοδοοας ΦΦΦΦιδ ιδ δοὁ ὁ δδὁ 8. 4 δ.ὁ ὁ δ.ὀὁὁ ὁδ...ο. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΙΦΦΦΦΦ άν οφοφοφφφΦθφφφφν. Ὅλως ἀπροσδόχητοι γαὶ ὁραματιχκαὶ ἐξελίξεις ἐσημειώ- θησαν Χθές, ἐν σχέσει μὲ τὸ ἀπομένον πρὸς συµπλήρωσιν ἔργον τῆς Μιχκτῆς ᾿Επιτροπῆς Λονδίνου ἀναφοριχῶς πρὸς τὰς Ἡρεττανιχὰς θάσεις ἐν Κὺ- πρῳ. Μετὰ τὴν δήλωσιν 6ρετ- τανοῦ ἐχπροσώπου, ὅτι ἡ χώρα του δὲν δὰ ὑστερήσηῃ εἰς προσ- παθείἰᾶς ὅπως ἡ Κυπιαχνὴ Δη- µόκατία ἐγχαθιδρυδῇ ἄνυπερ- θέτως κατὰ τὴν Ίθην προσε- χοῦς Φεθρουαρίου, καὶ ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι µόνον 45 ἤ- µέραι μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης, κατέστη πρόδηλον ὅτι ἔδει ν᾿ ἀντιμξ- τωὠπισθῃ τάχυστα τὸ σοθαρώτε- Ρον τῶν ἀἁπομενόντων πρὸς ἕ- πίλυσιν θεμάτων, τὸ τῶν έρετ- τανιιῶν θάσεων ἐν Κύπρο, Πρὸς τοῦτο Κυέέρνησις, ἡ Βρεττανιχη χωλυσιεργοῦσα ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΙΦΦ ΦΙΦΑ, Φ9 9 94ο 9 9.999 διὰ δὀ.δ4 .Α νννυνοσωο οσο σσ Ἠΐϊς τὴν ἀνακτοριχὴν Φρουρὰν ὅπου ἔκοψαν τὴν πήτταν. µέχρι σήμερον καὶ φέρουσα ἆ- ποχλειστικὴν εὐθύνην διὰ τὴν καθυστέρησιν τῆς συµπληρώ- σεως τοῦ ἔργου τῆς Μιπτῆς Ἐπιτροπῆς Ἀονδίνου ναὶ πιε- ζομένη ἐκ τῆς ἀδηρίτου ἀνάγ- χῆς, προέτεινε χθβὲς πρὸς τὰς Κυξερνήσεις Ελλάδος ναὶ Τουρχίας καὶ τὴν ἡγεσίαν τῆς Ἑλληνοκυπριακῆς κποινότητος, ὅπως συγκροτηθῃ εἰς Δονξῖνον διάσκεψις στρογγύλης τραπέ: δης, περὶ τὰ µέσα Ιανουαρίου, πρὸς τελιχὴν συζήτησιν καὶ ρύθμισιν τοῦ θέματος τῶν θ6ά- σεων. ἵὸς λέγεται, ἤδη, ὁ Πρόε- ὄρος τῆς ΕΠυπριανῆς Δημοχρα- τίας Μ, ᾿Αρχιεπίσκοπος κ. Μα- πάριος παὶ ὁ ᾿Αντιπρόεδρος τῆς ΕΚυπριακῆς Δημοκρατίας Δρ Φαξὶλ Κουτοιοὺχν ἀπεδέ- χθησαν ἤδη τὰς προσκλήσεις καὶ πατὰ πᾶσαν πιθανότητα δὰ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΙΙ ΠΠΙΠυ ΙΗΙ [ἡ ΛΝΙΝΙΙΗΙΙΝΗΙ Γ Ἐνδέχεαι εἰς ταύτην νὰ παραστοῦν αὐτοπροσώπως ὁ Πρύεδρος καὶ ᾿Αντιπρύεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας παραστοῦν αὐτοπροσώπως εἰς τὴν Πενταμερῃ διάσκεφιν στρογγύλης τραπέζης τοῦ Ἆον- δίνου. Αἱ προσκλήσεις πρὸς τὰς Ενθερνήσεις Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας διεξιθάσθησαν διὰ τῶν ἐν ᾿ΑἈθήναις καὶ ᾽Αγκύρα Ῥρεττανῶν Πρεσξευτῶν, ἄνα- µένεται δὲ νὰ γίνουν ἀποδε- πταὶ ὑπὸ τῶν δύο Κυέερνή- σεων. ᾿Αναμένεται ὅτι εἲς τὴν Πεν- Γταμερῃ τοῦ Λονδίνου, ἐπὶ τοῦ 'θέματος τῶν Ἡρεττανιχῶν θά- σεων ἓν Εύὐπρῳ, αἱ Κυθερνή- σεις Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας ὡς παὶ ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ καὶ Τουρκοχυπριαχὴ πλευρὰ θὰ ἐργασθοῦν ἐν συµπνοίᾳ καὶ πνεύµατι καλῆς δθελήσεως, προς περιφρούρησιν τῶν Κυ- πριαχκῶν δικαίων. ΑΦΗΝΑΙ, 5 (Τοῦ ἀἄνταπο- πριτοῦ µας).-- 'Ἡ ἐπίσχεψις τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρ: πίας κ. Μεντερὲς εἰς ᾿ΑἈδή- νας, ἡ ὁποία εἶχεν δρισδῃ διὰ τὴν δίην ἸἹανουαρίου, ἆἄνε- ὀλήδη, χωρὶς νὰ προσδιορι: σθῃ ὁ χρόνος τῆς πραγµατο- ποιήσεώς της. Ἡ ἀνοθολὴ, ὡς ἀπὸ διαφόρους δὲν προῆλθεν ἐξ ἑλληνιχνῆς πλευρᾶς ᾿Οφείλεται μᾶλλον εἰς ἐσωτεριχοὺς τουρχιχοὺς λό- Ὕους. Δὲν συνδέεται χαθόλου μὲ τὰς Ἑλληνοτουρπικὰς σχέ- σεις, αἱ ὁποῖαι, πατὰ τὰς 6ε- θαιώσεις ἀμφοτέρων τῶν µε- ρῶν, εἶναι πολὺ χκαλαί, οὔτε σχετίξεται μὲ τὰς ἑξελίξεις τῶν διαφόρων θεμάτων τῶν ἀφορώντων τὴν Κύπρον καὶ τὴν συγχρότησιν τῆς νέας Δη- µοχρατίας. Ἀνυνάντησις τῶν ὑπουργῶν τῶν ᾿ἸἘξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν κ.κ, ᾽Αθέρωφ καὶ ὤορλοῦ, ἀντὶ τῆς ἀναθλη- προχύπτει πληροφορίας, θείσης τοιαύτης τῶν πρωθυ- πουργῶν Καραμανλῆ καὶ Μεν τερὲς δὲν προθλέπεται. 'Ὁ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερι- νῶν κ, ᾿Αθέρωφ ἐρωτηθεὶς ἐπὶ τῶν πληροφοριῶν περὶ ἀναθο- λῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Τούρ- κόου πρωθυπουργοῦ κ. Μεντε- ρὲς εἰς ᾿Ἀθήνας, ἐδήλωσεν ὅ- τι εἶναι πιθανὴ ἡ ἀναξολὴ. Ὁ κ. ᾿Ἀθέρωφ προσέθεσεν ὅτι ἡ ἀναθολὴ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὰς Ἑλληνοτουρχικὰς σχέ- σεις, αἱ ὁποῖαι ἐξαχολουθοῦν νὰ εἶναι ἄρισται εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς. “Ὁ κ. ᾿᾽Αθέρωφ ἐδέχθη χδὲς τὸν ἐνταῦθα πρεσδευτὴν τῆς Τουρχίας κ. Βεργχίν, µε- τὰ τοῦ ὁποίου εἶχε συνοµιλίαν διαρκέσασαν ἐπ᾽ ἀρχετόν Ἡ συνομιλία ἀνεφέρετο προφα- νῶς εἰς τὴν ἀναθολὴν τῆς ἐ- πισκέφεως τοῦ κ. Μεντερὲς. Ἐνχκπρόσωπος τῆς ἐνταῦθα τουρ νικῆς πρεσθείας ἐρωτηθεὶς πε- ρὶ τῆς ἀναθξολῆς τῆς ἐπισχκέ- Ψεως τοῦ χ. Μεντερὲς, ἑδήλω- σεν ὅτι δὲν γνωρίζει ἀνκόμη ΕΝ{ὲ ΑΝΑΜΕΝΕΤΟ ΤΗΝ ὀ21ην ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο κ. ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΑΝΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Οἱ Τοῦρκοι τὴν ἀποδίδουν εἰς ὑφισταμένας ἐκκρεμότητας τίποτε περὶ τοῦ δέµατος τού- του. Τί ΔΕΓΟΥΝ ϱ1ἱ ΤΟΥΡΚΟΙ ὉὍ ἐνταῦθα ἀνταποκριτὴς τοῦ Πραχτορείου « Ασσοσιένι:- τεντ Πρὲςο μεταδίδει ὅτι ἡ ἐ- πίσχεψις τοῦ κ. Μεντερὲς εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία προε- θλέπετο διὰ τὸν μῆνα αὐτόν, ἐνδέχεται νὰ ἀναθληξῃ. Πη: Υγἡ τοῦ τουρχικοῦ ὑπουργείου τῶν ἸἘξωτερικῶν ἐδήλωσε σχετικῶς ὅτι ἡ ἀναθολὴ αὐτή, ἅν τελικῶς ἀποφασισθῆ, δὲν ὀφείλεται εἰς ἐσωτερικὰ προ- θλήµατα τῆς χώρας ἤ εἰς τὸ Κυπριακόν. Ἱρισμέναι ἀπό- Ψεις τῆς Ελληνοτουρχικῆς συνεργασίας ἐπὶ τῶν διεθνῶν προθληµάτων, αἳ ὁποῖαι συζη- τοῦνται ἤδη, δὲν ἔχουν ἄποσα- φηνισθῷ εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύνανται νὰ τεθοῦν ὑπ ὄψιν τῶν πρωθυπουργῶν τῶν δύο χωρῶν. ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΔΛΑΣ ἡρο ΠΕΜΠΤΗ, 7 ἹΠοανευκρίςυ 1960 4 ---ᾱ) ---υ ου -υ-----υ-ὃὂ-----Ὅσοςο Ίροςπ ο σπα νο) () ---- (λος) αν () ο ππω»ζ) «πτοσο» (ο σας ο) οσο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΔΟΣ» ν 0-0 --υ-ᾱ--- . βοος-π--ο---π-ο-Ὕ-πο--ππεοςς ος ο) υπο ο ο σσ ο-ᾱ--- ραπ πο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΝΤΙΕΟΝ ΚΔΡΡ 13ον --Περίμενε, νεαρέ! Τί κάνεις ἐκεῖ ] Πᾶς νὰ τὸ σκάσης, ἕ εἶπε ἡ φωνή γαλλικά, Βήματα διαστικἁ ἀκούστηκαν. ἵὉ ἹΤόμπυ Ὑύρισε, ἁπλώνοντας τὰ χέρια του καὶ ἀπάντησε κι’ αὐτὸς γαλ- λικά. Μιλοῦσε τὰ γαλλικά μ' εὐχέρεια, ἀλλά μὲ ἀπαίσια προφορά, --Πηγαίνω, φώναξε ὁ Τόμπυ, σπίτι τῆς κυρίας Μέτλ. 'Εδῶ. Ἀπύπησε μὲ τὴ Ὑροθιά του τὴν πορ- Γούλα, --Όχι, κύριε. ᾽Απαγορεύεται νὰ θγῆτε ἀπ᾿ τὸ σπίτι Νὰ γυρίσετε ἐκεῖ ἀμέσως. Γρήγορα, Ὑρήγορα, γρήγορα! --“Μὰ σᾶς λέω... ---Πηγαίνετε πίσω!ι ᾿Αφῆστε κατὰ µέρος τὶς ἀντιρρήσεις, παρακαλῶ. ἵΟ Τόμπυ ἔκανε μιὰ κίνηση ἕκνευ- Ρρισμοῦ καὶ ἀπελπισίας. Ἡ Εὔα τὸν εἶδε, κάτω ἀπ᾿ τὸ φῶς τοῦ φαναριοῦ νὰ κάνη µεταθολἡ καὶ νά κατευθύνε- ται πρὸς τὸ σπίτι του. Εἶδε τὴν πονε- µένη καὶ σαστισµένη ἔκφραση τοῦ προ- σώπου του, Ηταν φανερὸ πὼς ὑπέ- φερε ἀφάνταστα, --᾽Ακοῦστε -- ἔκανε μιά τελευταία ἀπόπειρα ὁ Τόμπυ -- ἡ µητέρα δρί σκεται σὲ κατάσταση ὑστερισμοῦ ἐκεῖ ἁπάνω, Τὴν εἴδατε καὶ σεῖς. --“Α, ἔκανε τὸ ὄργανο τῆς τάξεως, στὸ ---᾿Εκείνη μ᾿ ἔστειλε νὰ καλέσω τὴν κυρία Νέῖλ, Ἡ κυρία Νέϊλ εἶναι τὸ µόνο πρόσωπο ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς ὄοη- θήση. ᾿Εξάλλου, κάνετε λάθος, δὲν εἷ- χα κανένα σκοπὸ νὰ τὸ σκάσω, Πη- γαίΐνω ἁπλούστατα σ᾿ αὐτὸ τὸ σπίτι͵᾽ εἶπε ὁ Τόμπυ. Καὶ ξαναγύρισε πρὸς τήν πόρτα τοῦ κήπου, --Δὲν πρὀκειται νὰ πᾶτε πουθενά, κύριε, -ἵὉ πατέρας μού πέθανε... --καὶ φταίω ἐγώ, τὸν ἔκοψε αὐστη- ρὰ ὁ ἀστυφύλακας, ἂν ἔγινε ἕνας φό- νος ἐδῶ, Μιὰ δολοφονία στὴν Λά Μπα- ντελέτὶ Αὐτὸ εἶναι κάτι τρομερό! δὲν τολμῶ οὔτε νὰ σκεφτῶ τὶ θὰ πῆ ὁ κύ- Ριος Γκορόν. Σὰν νὰ μὴ μᾶς ἕφταναν οἱ αὐτοκτονίες στὸ Καζῖνοι!,.. Σώπασε καὶ τέντώσε τ᾽ αὖὐτί. -Αχ, Θεέ µου, κι ἄλλος ἕνας θγῆκε ἀπ᾿ τὸ σπίτι͵ Πραγµατικἀ, μέσ᾽ ἀπ᾿ τὸ σκοτάδι φάνηκε ἡ σιλουέτα τῆς Τζάνις Λώους. Πλησίαζε μὲ ἀνάλαφρα, Ὑρήγορα δή- µατα τοὺς δύο ἄντρες ποὺ στέκονταν μπροστά στὴν πόρτα τοῦ κήπου. Φο- ροῦσε κατακόκκινες πυτζάµες καὶ κά- τώ ἀπ᾿ τὰ σγουρἁ, πυρρόξανθα µαλ- λιά της τὸ πρὀσωπό της ἦταν κατά- Χχλωμο. Φαινόταν σἁἀν νὰ τά εἶχε χα- μένα κ᾿ ἕτοιμηῃ νὰ θγάλη ὑστερικὲς κραυγές, --Τἱ τρέχει φώναξε στὸν Τόμπυ. Ποῦ εἶναι ἡ Εὔα Γιατὶ στέκεσαι ἐκεῖ --Γιατὶ αὐτὸς ὁ ἠλίθιος.., --Καὶ τὸν ἀφήνεις νὰ σ᾿ ἐμποδίση Αν ἤμουνα ἐγὼ στὴ θέση σου.,. Ἠταν φανερὸ πὼς ὁ ἀστυφύλακας καταλάδαινε ἐγγλέζικα, Καθὼς ἡ Τζά- γις κοίταζε ἀνάμεσα ἀπ τὰ κάγκελλα τῆς πόρτας -- πρὸς τὸ µέρος τῆς Εὔας χωρὶς νὰ τὴν θλέπη -- ἕνα ἄλλο σφύ- ριγµα ἀκούστηκε. --Αὐτὸ εἶναι γιὰ τοὺς συναδέλφους µου, εἶπε τὸ ὄργανο τῆς τάξεως ὅλο- συρά, ᾿Ελᾶτε τώρα, κύριε! ᾿Ελᾶτε, δεσποινίς! Θαρθῆτε µαζί µου μὲ τὸ καλὸ ἢ θέλετε νὰ σᾶς πάω πίσω στὸ σπίτι διὰ τῆς δίας Προχώρησε λίγα θήµατα κ᾿ ἔπιασε τὸν Τόμπυ, ἀπ᾿ τὸ µπράτσο, Ἔδγαλε κάτω ἀπ᾿ τὸ μανδύα του ἕνα κλόμπ. --Λυποῦμαι, κύριε, πρόσθεσε. φωνή του ἔδειχνε τώρα κατανόηση καὶ καλωσύνη). ᾿Ελᾶτε, δὲν εἶναι καὶ τό- σο τροµερὀ, Πᾶμει Θά περιμένετε ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας ὥσπου νάρθη ὁ δι ευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας. Ἓνα τεταρ- τάκι! Ἔπειτα, ἀσφαλῶς θὰ µπορέσε- τε νὰ δῆτε τὴν κυρία Βέϊλ. ᾿Ελᾶτε, πᾶμε, παρακαλῶ.,. --“Σύμφωνοι, εἶπε ὁ Τόμπυ δ6αρυξ- στηµένα. Ἔρριξε ἕνα θλέμμα στὴ θίλλα Μι- ραμὰρ πρὶν φύγη, 'Ἡ ταραχή του Ἡ- ταν τόσο µεγάλη ποὺ εἶχε χάσει ὁλό- τελα τὴν αὐτοκυριαρχία του. 'ΗἩ φωνή του ὑψώθηκε μὲ τόνο µελοδραματικό: --ἕὉ πιὸ ἑξαιρετικός, ὁ καλύτερος ἄνθρωπος ποὺ γνώρισα στὴ ζωή µου! --Τί ἀπόρησε ὁ ἁἀστυφύλακας, --Ἡ κυρία Μέῖλ, ἐξήγησε ὁ Τόμπυ. --Α! ἔκανε ὁ ἀστυφύλακας, --Δὲν ὑπάρχει ἄλλη γυναίκα ποὺ να μπορῆ νὰ συγκριθῆ µαζί της͵, εἶπε ὁ Τόμπυ, Οὔτε ὑπῆρξε ποτἐ. Έξυπνη, ἀνώτερη, ἁγνή, γλυκεια καί,.. Ξεροκατάπιε, ἕἔκανε μιά ἀπεγνωώσμέ- νη προσπάθεια νὰ ἐπιθληθῇ στὸν ἔαυ- τό του. --'Αφοῦ δὲν μ’ τὴν δῶ, πρόσθεσε θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε τηλεφωνήσω --Οἱ διαταγὲς ποὺ ἔχω λάδει, εἶπε ὁ ἀστυφύλακας ὕστερ᾽ ἀπὸ μιά μικρή παύση, δὲν ἀναφέροων τίποτα γιὰ τη- ἀφήνετε νὰ πάω να μιλώντας γαλλικά, τοὐλάχιστον νἁ τῆς μέ στυφύλακα νά µείνη ἔξω ἀπὸ τὴν καγ- κελόπορτα τοῦ κήπου, Ηταν ἀνάγκη, ἀπόλυτη ἀνάγκη, νὰ προλάδη νὰ μπῆ στὸ σπίτι καὶ νὰ θρεθῆ κοντἀ στὸ τη- λέφωνο ὅταν ὁ Τόμπυ θὰ τὴν καλοῦ- σε. Δὲν εἶχε ἀντιληφθῆ ποτὲ ὣς ἐκεί- νη τὴ στιγµἡ πόσο πολὺ τὴν εἶχε ἑξι- δανικεύσει ὁ Τόμπυ, Αν οἱ συνθῆκες ἦταν διαφορετικές, θὰ τὸν πείραζε γιὰ τὴν ἄμετρη λατρεία ποὺ τῆς εἶχε, Τώ- ρα ὅμως τὰ λόγια του τὴν συ γκινοῦ- σαν, ἔκαναν τὴν καρδιά της νὰ πονᾶ μ’. ἕνα πρωτόγνωρο, παράξενο τρόπο. Ὡρκίστηκε ξανὰ στὸν ἑαυτό της πὠς δὲν Θ᾽ ἄφηνε μὲ κανένα τρόπο τὸν Τόμµπυ νὰ µάθη τὸ ἐφιαλτικὸ ἐπεισό- διο ἐκείνης τῆς νύχτας, ΙΟ ἁἀστυφύλακας ἄνοιξε τὴν καγ- κελόπορτα, ἔσκυψε τὸ κεφάλι, ἔρριξε μιά ματιὰ στὸ σκοτάδι τοῦ κήπου, κά- νοντας τὴν καρδιὰ τῆς Εὔας νά στα- µατήση γιὰ λίγα δευτερόλεπτα, καὶ φάνηκε ἱκανοποιημένος, 'Ἡ Εὔα ἄκου- σε τὰ δήµατά του νὰ ξεμακρύνουν πρὸς τὴν ἀπέναντι πλευρά τοῦ δρόμου, 'Η πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τῶν Λώους ἔκλεισε μ’ ἕνα θρόντο “Η Εὔα ζάρωσε τοὺς ὤμους κ᾿ ἔτρεξε στὴ δική της ἑξώ- πορτα, Καταλάδαινε ἁόριστα πὠς ἡ ζώνη τῆς ρόμπας της εἶχε λυθη ξανά καὶ σερνότανε πίσω της, ᾿Αδιαφόρησε. Λί- γα ἀκόμη θήµατα τὴν χώριζαν ἀπ᾿ τὴν ἐξώπορτα. Εἶχε τὴν ἐντύπωση πὼς ἔτρεχε ἀτέλειωτα µέσα σ᾿ ἕνα κενό, κινδυνεύοντας ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγµἠή νὰ σωριαστῇ χάµω, νεκρή. πῶς ἕνας γμὴ ποὺ ἔδαλε μὲ τρεµάµενα χέρια τὸ κλειδὶ στὴν κλειδαρότρυπα ὣς τὴν στι- γμὴ ποὺ ἡ πόρτα ἐπὶ τέλους ἄνοιξε, Κι’ ἔπειτα δρέθηκε µέσα, στὸ ζε- στὸ κ᾿ εὐπρόσδεκτο σκοτάδι. 'Ἡ πόρ- τα κλείνοντας μ᾿ ἕνα ἁπαλὸ κρὀτο ἔ- διωξε μακρυά τὰ κακὰ πνεύματα. Ο- λα εἴχανε πάει καλά κι’ ἡ Εὔα πίστευε -- πρᾶγμα ποὺ ἤταν ἀλήθεια -- πὼς κανεὶς δὲν τὴν εἶχε δῆ, ἹἩ καρδιά της πήγαινε νὰ σπάση’ ἔνοιωθε ξανὰ νωπὸ τὸ αἷμα στὰ χέρια της' οἱ σκέ- ψεις της ἔμοιαζαν νὰ κλωθογυρίζουν. Καθὼς στεκόταν ζαρωμένη µέσα στὸ σκοτάδι, προσπαθώντας νὰ ἠρεμήση γιὰ νὰ µπορέση να µιλήση λογικἀ στὸν Τόμπυ, τὸ τηλέφωνο ἄρχισε νὰ κου- δουνίζη στὸ ἀπάνώ πάτωμα. Δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ φοθᾶται τώρα, Όλα -- θΘεθαίώσε τὸν ἑαυτό της -- θὰ πήγαιναν καλά, Φυσικά, ὅ- λα θὰ πήγαιναν καλά, Ἔπρεπε να πᾶνε καλά. Τυλίχτηκε πιὸ σφιχτα μὲ τὴ ρόμπα της κι’ ἀνέδηκε νὰ πά- ρη τὸ τηλέφωνο, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ θδοµάδα ἁργότερα -- τὴν Δευτέρα, Ίη Σεπτεµθρίου -- ὁ κύριος Ζαν Γκορὸν καθόταν τ' ἀπό- γευµα στὴ Θθεράντα τοῦ ξενοδοχείου «Βτανζὸν» μὲ τὸ Φίλο του, τὸν για- τρὸ Ητέρμοτ Μίνρος, - ΗἩ προανάκριση τελείωσε, εἶπε ὁ κ. Γκορὸν ἀνακατεύοντας τὸν καφέ του, Θὰ συλλάδωμε τὴν κυρία Εὔα ΒΝἐϊλ γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μώρις ᾿Ακριθδῶς μιά ὁλόκληρος αἰώνας πέρασε ἀπ᾿ τὴ στι-. Ἡ Εὔα ἔκανε µέσα της μιὰ προὀ- Λώους, σευχἠὴ στὸ Θεὸ νὰ μὴν ἀφήση τὸν ἀ- ---Δὲν ὑπάρχει για τὴν ἐνοχή της --“Δυστυχῶς, καµµιά. Ὁ ἥἨΗτέρμοτ Κίνρος ἀνατρίχιασε. --Καὶ θὰ καταδικασθῆ σέ. καμμιὰ ἀμφιδθολία Ὁ Γκορὸν σκέφτηκε πρὶν ἁπαντή- ση, --Ὄχι, εἶπε τέλος µισοκλείνοντας τὰ μάτια σά νάδλεπε μὲ τὴν Φφαντα- σίαν του τὴν ἀγχόνην, τὸ θεωρῶ ἁπί- θανο, Ὁ λαιμός της εἶναι πολὺ τρυ- φερός, πολὺ ὡραῖος. --Τότε --“Δεκαπέντε Χρόνια φυλακή, αὐτὰ Εἶναι τὸ πιθανώτερο. Μπορεῖ καὶ δέ- κα, ἀκόμη καὶ πέντε, ἂν ἔχη ἕναν κα- λὸ δικηγόρο καὶ ἂν ἐκμεταλλευτῆ τὴν ἔμφυτη Ὑοητεία της, Φυσικά, καταλα- θαΐνετε, πέντε χρόνια φυλακή, δὲν εἷ- ναι λίγο. -Τὸ φαντάζομαι, Καὶ πῶς τὸ πῆ- ρε τὸ πρᾶγμα ἡ κυρία Νεῖλ Ὁ κύριος Γκορὸν ἕἔκανε μιὰ νευρι- κἡ κίνηση, -πΑὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἀπ᾿ ὅλα, γιατρέ µου, εἶπε θγάζοντας τὸ κου- ταλάκι ἀπ τὸ φλυντζάνι του, 'Ἡ χα- ῥριτωµένη αὐτὴ κυρία νοµίζει πὼς τὴ γλύτωσε. Δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἵ- δέα οὔτε κἄν πὼς ἡ ἀστυνομία τὴν ὗ- ποψιάζεται͵ Ὅσο σκέπτοµαι τὴ στιγμὴ ποὺ θ᾽ ἀναγκαστῶ να τῆς τὸ πῶ... Κοίταξε τὸν Ντέρμοτ Κίνρος κα: τάµατα, -Τὸ θέδαιο πάντως εἶναι, συνέχι- σε, πὼς κάτι τὴ δασανίζει, κάτι τὴν τρομοκρατεῖ. Πρόσεξα τὴν ἔκφρασή της ὅταν δρίσκεται μὲ τὴν οἰκογένεια Λό- ους. Γίνεται ἄλλος ἄνθρωπος. Τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν δασανίζει Τύψεις Ὁ- πως σοῦ εἶπα, οἱ ἀποδείξεις ἐναντίον πης εἶναι ἀναμφισδήτητες,... -- καὶ ὅμως, τὸν ἔκοψε ὁ ΓΒτέρμοτ Κίνρος μὲ ἀρκετὰ καλά γαλλικά, δὲν εἴσαστε ἱκανοποιημένος, Ὁ κ. Γκορὸν σούφρωσε τὰ φρύδια, --Πολὺ ὀρθὴ ἡ παρατήρησή σας, ὦ. µολόγησε, Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, ὄχι, δὲν εἶμαι ἁπόλυτα ἵἱκανοποιημέ- νος... Καὶ ἀκριθῶς γι αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ζητήσω μιὰἀ χάρη. Ὁ ΒΜτέρµοτ χαμογέλασε εὐγενικά. Θὰ ἦταν δύσκολο να πῆ κανεὶς τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε τὸν Βτέρμοτ Κίνρος νὰ Εεχωρίζη ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, Ίσως νὰ ἧταν κάτι στὴν ἔκφραση τοῦ προσώπου του ποὺ σοῦ- δινε τὴν ἐντύπώση ὅτι ἦταν πάντοτε ἕτοιμος κἄὶ πρόθυμος νἁ σὲ καταλά- 6η, Ἠταν ἕνα πρόσωπο ἡἠλιοκαμένο, γε- μᾶτο καλωσύνη, λιγάκι µρυτιδωμένο ἀπ᾿ τὴν πολλὴ µελέτη, μὲ µάτια μαῦ- ρα, στοχαστικἀ. Τὰ πυκνά καστανά μαλλιά του δὲν εἶχαν ἀρχίσει ν᾿ ἁσπρίζουν. Λὲν θὰ τὄλεγες-- ἑκτὸς ἄν τὸν κοίταζες ἀπὸ μιὰ ὡρισμένη πλευρα --πὼς τὸ ἕνα µέρος τοῦ προσώπου του εἶχε ξαναφτιαχτῆ μὲ πλαστικἡ ἐγχείρη- ση ὕστερ ἀπὸ ἕνα τραῦµα στὸν πό- λεμο. Εόλεπες σ᾿ αὐτὸ τὸ πρόσωπο φι- λοσοφικὴ διάθεση, Χιοῦμορ καὶ σοφία χωρὶς ἐπιτήδευση. Δυναμικὸ χαρακτῆ- ρα ὅμως δὲν ἔθλεπες παρὰ µόνον ὅταν ἦταν ἀνάγκη. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ). ΠΑΝΙΚΟΥ χ, λεφωνήματα. Ἠαί. Μπορεῖτε νὰ τη- λεφωνήσετε. Ψυχραιμία τώρα, δὲν ὃ- πάρχει λόγος νὰ τρέχετε! Πάλι τηλεφωνήματα, ΧΡΟΝΙΑ ὃ--οὂ-----υ----υ--οὂ---- πο ο-----ο---υ-ὂ---- | ) σ--)()---()ςς--Ὁ-() οκ) ους | ο] ΜΟΝΘ. 110 ΚΑΙΜΙΤΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ἹΜπορεῖτε νὰ βρῆτε ὃτι ζητήσετε, μὲ τὶς πιὸ ΛΑΊ΄ΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. σᾶς εἶναι χρήσιμη. ΟΔΟΣ ΣΕΡ ΓΟΥΩΛΤΕΡ ΣΕΝΤΑΛ 14 ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΗΛ. 8501 Τὸ Κατάστημα Κολοκασίδη σᾶς εὔχεται ΚΟΛΟΚΛΣΙΝΗ Μιὰ ἐπίσκεψις θὰ Ἴ | | | | ΠΟΛΛΑ ο ο σος απο σποσπποςπο σπορους ἀκόμα, ΦΑ ΦΥΜΗΦΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΛΦΟΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 0 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΑ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999 Πῶς ἔχει τὸ πρόόληµα εἰς τὴν ᾿Αγγλίαν, τὴν ἸἹΙαπωνί- αν, τὰς ᾿Ινδίας χαὶ τὴν Κί- ναν. ΔΟΝΑΙΝΟΝ, Ἰανουάριος. (15. ὑπ. «Τάΐμου- -««Καθημερινῆς)).--- Μὲ τὸν σημερινὸν ουθμὸν τῆς αὖ- Ξήσεώς του, προθλέπεται ὅτι ὁ πλη- θυσμὸς τοῦ χόσµου θὰ διπλασιασδή ἐντὸς 40 ἐτῶν, λέγει ὃ δόκτωρ Μπλάκερ, σύμθουλος ἐπὶ τοῦ πλη- θυσμοῦ εἰς τὸ ὑπουργεῖον Υγιεινῆς καὶ ἐπίτιμος γραμματεὺς τῆς ἙἛ- ταιρίας Εὐγενικῆς καὶ τῆς Ἔπιτρυ- πῆς Μελέτης τοῦ Πληδυσμοῦ, εἰς διάλεξίν του εἷς τὸ Λονδίνον. Ἐϊς τὴν Μ. Ἠρεττανίαν ἡ αὔξη- σις τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι σχετικῶς θραδεῖα. Παρὰ τὰ χαταστρωνόµενα σχέδια σχετικῶς μὲ τὸν ἔλεγχον τῶν γεννήσεων, αἱ ᾿Ινδίαι δὲν εἶχον πολλὴν ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἐἑλαττώσεως τοῦ πληδυσμοῦ. Ἠδη, αἱ ἰνδικαὶ ἀρχαὶ σκέπτονται «νὰ χοησιµοποιήσουν τὸ μέσον τῆς ἐδελοντικῆς στειρώσεως τῶν γυναι- κῶν, ποὺ ἔχουν ὃ ἢ 4 παιδιά. Ἡ ᾿Ἰαπωνία κατώρθωσε τὸ «δαζ- μα» νὰ ἑλαττώση εἰς τὸ ἥμισν τὸ ποσθστὸν τῶν γεννήσεων κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν, ἤτοι ἀπὸ 34 εἰς 3Ί τοῖς χιλίοις, ἀλλὰ ἐπέτυχε τοῦτο χατὰ ἕνα τρόπον, ὁ ὁποῖος ἐπικρίνεται ἀπὸ πολλοὺς λαοὺς --- διὰ τῆς νομίμου ἀμθλώσεως. Τὰ νωμ. Εδνη ἠναγκάσθησαν νὰ ἀναθεωρήσουν τοὺς παγκοσµίους ὑπολογισμούς των τελείως, ὅταν Ἡἢ Ἐίνα ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὁ πληθυσμός της εἶναι κατὰ 100 ἑκατομμύρια μεγαλύτερος τοῦ µέχοι τοῦδε Ύγνω- στοῦ. -οοσππ---------- ΑΙΤΙΑ ο ΕΡΟΥΣΤΣΕΦ ΕΙΙΤΟΝΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ᾽ «Ὅταν οἱ Ῥῶσοι φιλοῦν στὸ στόμα τὸ χάνουν ἀπὸ- ἀγάπην ἢ γιὰ νὰ μεταδώσουν... μι κρόθια»» «ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ἰανονάριος.-- «Μὲ στὸ ταξίδιόν του ὁ Ιἀροῦστσεφ δὰ αεγαλώση τὴν γοητείαν του. ᾽Αλλ᾽ ἵταν οἱ Ῥῶσοι φιλοῦν εἰς τὸ στό- ια, τὸ κάνουν, ἆραγε, ἀπὸ ἔρωτα Ἀ διὰ νὰ... μεταδώσουν µικρόδια:» εἶπεν ὃ Γάλλος θουλευτῆς κ. Μαχιὰ (ατὰ τὴν συξήτησιν ἐπὶ τῆς ἔξω- τερικῆς πολιτικῆς εἷς τὴν ᾿Ἔδνο- συνέλευσιν. Ἡ φράσις του ἀπετέ- λεσεν ἐπὶ ἀρκετὴν ὥραν τὸ θέμα συξητήσεως μεταξὺ τῶν θουλευτῶν. Ἡ συξήτησις ἐπὶ τοῦ ταξβδίου τοῦ Ῥώσου πρωθυπουργοῦ εἷς Ταλλίαν ἤρχισε μὲ µίαν δήλωσιν τοῦ κ. Κοὺδ ντὸ Μυρθδίλλ, ὁ ὁποῖος ἑτόνι- σε χυρίως τὰ ἑξῆς: «Χάρις εἰς τὴν σταδερότητα τῆς Δύσεως, ἡ διάσχεψις ἐπὶ ὑψηλοῦ ἐ- πιπέδου ἠἡμπορεῖ νὰ συγκληδῆη ἄνευ ἀπροόπτου». Ὁ κ. Μωρὶς Φὼρ ἑδήλωσεν ὅτι ἀντντίθεται εἰς επᾶσαν πρωτοθουλί- αν, ἡ ὑποία δὰ ὑποτιμήση τὸν πα- ράγοντα Ἑὐρώπην εἲς τὰ µάτια τῶν ᾽Αμερικανῶν». ἵὉ πρόεδρος τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς Ἐ- Ἑωτερικῶν “Ὑποδέσεων κ. Μωρὶς Σουμὰν ἐξέφρασεν ἐξ ἄλλου τὰς ἐπιφυλάξεις ὠρισμένων ἔκ τῶν συναδέλφων του «Ὁ Ἀροῦστσεφ ξητεῖ ἁπλούστατα νὰ ἀποχοιμίση τὴν Δύσινλ. Πλέον δίαιος, ἀναμφιθόλως, ὡς ἕνας τῶν ὑποχινητῶν τῆς ὀργανώ- σεως τοῦ. ᾽Ατλαντικοῦ Συμφώγου, ὃ κ. Ζὼοξ ἨΜπιντὼ διεδήλωσεν εἰς τὸ τέλος τῆς συζητήσεως, δι᾽ ἑνὺς ἀνακοινωβέντος τὴν ἀντίδεσίν του πρὸς «μίαν πολιτικὴν καταστροφὴν τοῦ. ᾽Ατλαντικοῦ Συμφώνου, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν εἴμεδα οἱ µόγοι ὕ- πεύθυνοι, ἆλλ᾽ εἰς τὴν ὁποίαν ἔχο- μεν ἀρκετὸν µέρος εὐθύγης». «αν ὁ ΝΕΟΣ ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΑΤΗΣ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΠΛΡΛΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΗ 0 ΣΤΥΓΕΡΟΣ ΛΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΛΡΑΣ ΛΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ος Ἡ Σκότλαντ Γυὰρντ ἐρευνᾶ δραστπηρίως διὰ τὴν ἀνακάλυ: φίν τον. ΔΟΝΔΙΝΟΝ, ἸΙανονάριος.--- Πε- οισσότεροι ἀπὸ 1.000 ἄνδρας --- ὅ- Ίο ἐκεῖνοι, οἳ ὁποῖοι, κατὰ τὴν τε- λευταίαν δεκαετίαν εἰς ᾽Αγγλίαν ἔ- πετέθησαν ἐναντίον γυναικῶν χω- αὶς συνοδόν, θὰ ὑποθληθοῦν εἰς ἀνάκρισιν διὰ τὸ πῶς ἐπέρασαν τὸν καιρόν των τὴν παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων. Ἡ Σχότλαντ Γυὰρντ καταθάλλει κάθε προσπάθειαν. διὰ ν᾿ ἀνεύρῃ τὸν «Τζὰκ τὸν ᾽Αντεροθγάλτην τοῦ 1960», τὸν ἄνδρωπον ποὺ ἀπεκεφά- Άνσε μὲ ἕνα µαχαίρν τῆς κουξίνας τὴν νεαρὰν δακτυλαγράφον Στεφα- γίαν Μπαρίντ, τὴν περασµένην Τε- τάρτην, εἰς τὸ οἴκημα τῆς Χριστια- γικῆς Ἑνώσεως Νεανίδων τοῦ Μπιρ- ιγχαμ. . ὰν ἕνα ἄλλοθι παρούσιάξζῃ κε- γά, ὃ ὕποπτος δὰ ἀποστέλλεται ᾱ- µέσως εἰς τὴν ἀστυνομίαν τοῦ Μπίρμιγχαμ, ἡ ὁποία φοθεῖται ὅτι ὁ δαλοφόνος τῆς Στεφανίας δὲν ἡ- το «πρωτάρης». Ὁ δολοφόνος εἶχε τὰ χέρια τὰ ροῦχα του θαμμένα μὲ αἵμα. πρεπε, λουπόν, νὰ ὑποπέσῃ εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν ταξιδιωτῶν. Δύο ἄν- Όρωποι ἀνέθησαν εἰς τὺ λεωφορεῖον ὑπ ἀριθμὸν 8 μαξὶ μὲ τὸν δολοφό- νον καὶ κατέθησαν ἐπίσης μαζί. Οὗτοι παραμένουν ἄγνωστοι, πι- στεύεται δὲ ὅτι καθὼς εὑρίσκοντο εἷς τὸν ἑἐξώστην τοῦ λεωφορείου κατ ἀνάγκην δὰ εἶδαν τὸν δολο- φόνον. . καν Ἔ. ΕΠΙ κ ΕΙΗ Ἱ. Ἡ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ ο ϱ ΜΙΗΡΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ: δραίος καὶ ἕνας Σκωτσέζος τρῶνς µα ζὲ, Στὶς τρει τὸ ἀπόγευμα, κανεἰς ἀπὸ τοὺς δυὸ δὲν ἔχει ἀκόμη ζητήσει τὸν Ἔνδες λωγαρ.ωσιό, Στὶς πέντε, τίποτε Στὸ τέλος, ἀκούγεται µιὰ δειλὴ φω νίτσα καὶ ζητᾶ πράγματι τὸ λογαρια- σµό. Τὴν ἑπομένη, οἱ ἐφημερίδες του ᾿Εδιμόούργου δηµοσίευαν µέ μεγάλα γράµµατα: «᾿Εδραῖος ἐγγαστρίμυθος δολοφονεῖται ὑπὸ Σκωτσέζου». 9 Ο ΜΙΣΕΛ ΕΜΕΡ, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν μουσικὴ τόσων ταινιῶν, διηγεῖται ὅτι κάποτε ἕνας παραγωγὸς τοῦ ἕκα νε τὴν παρατήρηαι: «Δέν εἶναι ἐν τά- ξει, στὴν δουλειά τους, οἱ ἐκτελεσταί σας, ᾿Εμέρ Εἶδα πολλοὺς ποὺ σταµα- τοῦσαν κάθε τόσο. ϱ Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΡΑΙΝΙΕ τοῦ Μονακὸ σώθηκε ὡς ἐκ θαύματος ἀπὸ µία σύγ- κρουσι ποὺ συνέτριψε τὸ αὐτοκίνητό του στὸν δρόμο τῆς Μικαίας, Τὰ νέα προκάλεσαν µεγάλη ταραχἡὴ στὸ πριγ- κιπᾶτο γιατί, ὅπως στὰ Χιουµοριστι- κἁ φίλµς, ὑπάρχει μιὰ ἀπειλὴ ποὺ κρέ µεται ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν κα- τοίκων τοῦ Μονακό. Αν ὁ πρὶγκιψ πεθάνη χωρὶς ν᾿ ἀφήση κληρονόμους, τὸ Μονακὸ θὰ γίνη γαλλικὸ προτεκτο- ρᾶτο καὶ -- ὅπερ σοδθαρώτερον -- οἱ εὐτυχισμένοι. του κάτοικοι Θ᾽ ἀρχίσουν, γιὰ πρὠτη φορά στὴν ἱστορία τους, νὰ πληρώνουν φόρους, ΦΣΚΩΤΣΕΖΙΚΟ: Ὁ γέρο Μὰκ Κάρραν μπαίνει στὸ μαγαζὶ ἑνὸς ράφτη, --Εἶμαι ὁ πατέρας τοῦ Τζὰκ Μὰκ Κάρραν, λέει, Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ γιός µου σᾶς ὀφείλει, ἐδῶ καὶ τέσσε- ρα χρόνια, τὰ ραφτικὰ μιᾶς φορεσιᾶς --Παί, ἁπαντάει ὁ ράφτης καταχα- ῥρούμενος, Θὰ ἤρθατε ἀσφαλῶς νὰ κα- νονίσετε τὸ χρέος τοῦ γιοῦ σας. --Κάθε ἄλλο, κάθε ἄλλοί διαµαρ- τύρεται ὁ γέρο Μὰκ Κάρραν, ΄Πρθα νὰ σᾶς ρωτήσω ἂν μπορῆτε νἁ μοῦ ρά- Ψετε ἕνα σµόκιν ὑπὸ τοὺς ἰδίους ὅ- ρους! 9 Η ΚΥΡΙΑ θγῆκε μὲ τὸ αὐτοκίνητο, --Ἔκανες ὡραῖο περίπατο, ἀγάπη µου τὴ ρώτάει ὁ κύριος, --Θαυμάσιο, χρυσό µου. --Κ' ἔδαλες τ' ἁμάξι στὸ γκαράζ --μαί,,. δηλαδή.,, ἐν μέρει, , ϱ ΤΡΕΛΛΟΚΟΥΒΕΒΝΤΕΣ: Ἕνας κύ- Ριος φέρνει σ᾿ ἕναν φίλο του ἕναν ἆ- στακὸ γιὰ δῶρο. --Εὐχαριστῶ, λέει ὁ φίλος, Θά τὸν κρατήσω γιά τὸ δεῖπνο. --Όχι, ἀπαντᾶ ὁ κύριος, Ἔχει ἤ- δη δειπνήσει. Πήγαινέ τον καλύτερα στὸν κινηματογράφο, { π ἒνς Τη ΣΤΙΛΦΥΛΟΝΕΙΙ Τὸ σταφυλόμελι εἶναι ἕνα - δύο Χρόνια ποὺ παρουσιάστηκε στὴν ἆᾱ- γορά. Έϊναυ προϊὸν τῆέ σταφίδας ἀπὸ- τὴν ὁποία ἐξάγεται δι ἀποφλυιά- σεως καὶ κατεργασίας ὥστε νὰ γί- γη ὑγρὸ πυκνόρρευστο. Εΐναι δηλαδὴ ἡ Ψίχα τῆς στα- φίδας καταλλήλως δουλευµένη. Εἷ- ναν γνωστότατο χωρὶς τὴ δερειὰ μυρωδιά τῆς σταφίδας, μὲ τὴν ὃρε- πιιχὴ ἀξία της καὶ φτηνὸ (15---1ὅ δυαχ. ἡ ὁκᾶ). Μπορεῖ κι αὖτ., καλλίτερα μάλιστα ἀπὸ τὸ πετωνέδι νά ἀντικαταστήση τὴ ζάχαοι. Η ΜΠΛΝΑΝΑ Τὸ φυτὸ αὐτὸ θέλει ζέστη, ἄτμο- σφαιρικὴ ὑγρασία καὶ εὔφορο ἔδα- Φος. Είναι πολὺ ἀπαιτητικὴ εἷς τά- Ἆν πρῶτον, καὶ εἷς ἄξωτον κατόπιν. Αοχιμάσετε ἐὰν πωλῆται αὐτοῦ τὸ ψιτρικὸν κάλι. Ῥέδαια κοντὰ εἰς τοὺς τοίχους πρὸς νότον ἔπιτυγχά- γὸν πολὺ καλύτερα, διότι ἡ προπτα- σία τοῦ τοίχου ἀπὸ τὸν θορηᾶ καὶ ἡ ἀντανάκλασις τῆς δερμότητος 6ο- ηθοῦν τὴν ἀνάπτυξιν. Τὸ ἴδιο συι.- θαΐνει καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα εὐπαδῆ φυτά. Τ0 ΣΚΟΡΛΟ ΚΛΙ Τ0 ΚΡΕΜΝΥΛΙ Ὅσοι κρατοῦν τὶς παληὲς παρα- δόσεις συνηθίζουν χατὰ τὸν Μάϊο νὰ «καθαρίζουν τὰ αἵματα» τρώγων- τες σχάρδο. Ἡ συνήδεια εἶναι σο- φῄ, ὅπως καὶ τόσες ἄλλες συνή: θειες τοῦ λαοῦ. Τὸ σκόρδο ἔλατ- τώνει τὴν πίεσι τοῦ αἵματος, ποὺ εἶναι µεγάλη κατὰ τὴν ἐποχη αὖ- τή. Ἡ σχορδαλιὰ εἶναι τὸ κατ ἓ- Ἑοχὴν φαγητὸ τοῦ Μαΐου. Καὶ ὄχι µόνο τὸ σκόρδο ἀλὶ καὶ τὸ κρεμμύδι εἶναι ἀπὸ τὶς σπου- δαιότερες τροφὲς τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ὁποίων ἡ ὑγιεινὴ ἀξία εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχαιοτάτους χούνους. Ἡ ὑγιεινὴ δὲ ἀξία τοῦ κρεμμυδιοῦ καὶ τοῦ σκόρδου ἧἦτάν πολὺ πρωτήτερα γνωστὴ στὸν λαὺ παρὰ στὴν ἐπιστήμη. “Ο Διοσκουρίδης, διάσηµος “Ελ λην δοτανολόγος τῆς ἀρχαιότητος, γοάφει ὅτι τὸ συνάχι θεραπεύεται ἅμα ἀλείψη κανεὶς τὴν μύτη του μὲ χυλὸ χρεμμυδιοῦ, ὅτι οἱ λεθίθες πλ ν κε. πα... ων ον ος σος φεύγουν ἅμα τρώγει σκόρδο, ὅτι ἆ- κόμη λυωμένα σκόρδα, ἅμα ἔπιτε- δοῦν σὲ πληγὴ ἀπὸ δάγκωµα λυσ- σασµέγνου σκύλου, ἀμέσως πρυλαµ.- θάνεται ἡ λύσσα. Τὸ κρεμμυδ. ἔ- χει ἀναγραφῆ ὅτι θεραπεύει τὸ σκορθοῦτο καὶ πολὺ φυσικὰ ἀφοῦ περιέχει τὶς κατάλληλες θιταμῖνες. Εΐναι ἐπίσης διαυρητικὸ καὶ σκωλη- ποκτόνο, κάμνει πολὺ χαλὺ ὡς κα- τάπλασμα στοὺς δοθῆνας (καλογή- ρους), στοὺς µώλωπας, τὶς σὺν- θλάσεις κλα, , Πολὺ περισσότερες ὅμως εἶναι οἱ θεραπευτικὲς ἰδιότητες τοῦ σκὀν- δου. Σκόρδο ψιλοκομμένο µέσα σὲ γάλα δίδεται κατὰ τὰς ταινίας τοῦ ἐντέρου, λαμθανόμενο δὲ τακτικά προλαμόδάνει καὶ θεραπεύει πολ)ὲς καχεξίες χαὶ ἀσθένειες τοῦ ὀργανι- σμοῦ.. Τὸ σκορδέλαιο καὶ κρειμν- δέλανο ἐχορηγήθησαν ἀκόμη καὶ ἕ- ναντίον τῆς φυματιώσεως. Ἕνα ἆ- γέχδοτο ἀναφέρει ὅτι ὅταν τὰ Ἱ- δραίῖκα καὶ Ψαριανὰ καράδια πρω- τοπῆγαν σ᾿ εὐρωπαϊκὰ λιμάνια, οἳ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς ἀνέγραψιν ὡς γεγονὸς παράδοξο ὅτι τὰ Ἕλλη- γικὰ καράδια ἐδρωμοῦσαν κφρεμμυ- ΕΑ ΑΓΝΗ, ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΝΗΣΙΑ ΔΡΟΣΙΖΕΙ, ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ, Τὁ Ἀναψοήχμιὸ σι, Ἠόπρωυ. η ΚΕΑΝ ᾿δίλα καὶ σκορδίλα. Τόσο πολυ ἓ- χοησιμαποιουσαν τὸ ακὀρδο χαὶ τὺ κρεμμύδι 9ἱ Ἕλληνες ναυτικοί. Καὶ ναν πολὺ καλά, γιατὶ ἆ ὼ δὲν θὰ ἐπάθαιναν πυτὰ μα θοῦτο, ποὺ ἐδέριξε τοὺς ἄλλους γαντικοὺς, λόγῳ τοῦ ὅτι ταξιδεύ- οντες ἐπὶ ὁλόχληρους μῆνες, χω- ους Ὑά προσεγγίζουν πολλὲς φορὲς σὲ λιμάνι, δὲν μποροῦσαν νὰ τρώ- Ύουν νωπὲς τροφές. Τὸ σκόρδο καὶ τὸ κρεμμύδι ἀντικαθιστοῦν κατὰ μέγα μερος τὴν ἔλλειψι τῶν νωπῶν τροφῶν, ᾱ- φοῦ εἶναι, μπορεῖ νὰ πῆ κανείς, μονίμως νωπὲς τροφές, ποὺ διωτη- ροῦν τὶς διταμῖνες των, τῶν ὁποίων ἡ ἕλλειψις προχαλεῖ τὸ σχορθοῦ-ο, . Δὲν ἀξίξει νὰ τὰ στερῆται καγεὶς ἐξ αἰτίας τῆς μυρωδιάς των. ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΛΜΠΟΥ Τὰ μπαμποῦ εἶναι πολλὰ χαὶ διά- φορα, δὲν εἶναι δὲ τόσον εὐταθῆ ὅσον γοµίξετε. Τὰ µπερισσότιρα μποροῦν γὰ ἐπιτύχουν εἰς τὸ κλτ- μα τῶν ᾿Αθηνῶν. Τὸ εἶδος Μα- οτοσι1πηῖς εἶναι ἕνα ἀπὸ τᾶ µε- Ὑαλύτερα. Τὸ πάχος του φθάνει τὸν μηρὺν ἀγθρώπου. Δὲν εἶναι ὅ- µως πολὺ ἀνθεκτικὸν εἷς τὺ κ«ιῦο καὶ καλλιεργεῖται εἷς τὴν Μεσύγει- Ον μᾶλλον ὥς καλλωπιστικόν, διότι εἶναι ὡραῖον χαὶ ἀειθαλέστατον. Πολὺ περισσότερον χρήσιμον διὰ τὴν Μεσόγειον εἶναι τὸ εἶδος ΜΙ{15 χονδρὺν ὡς ὁ θραχίων, εἶναι ἅμως πολὺ ἀνδεκτιιὸν καὶ εὔφορον. Βὶς τὰ ὑγρὰ ἑδάφη ἀντέχει µέχοι ὃ---Ἱ ὑπὸ τὸ μηδὸν καὶ πρὺ πάντων εἶναι ἐξαιρετικὰ στερεόγ. Τὸ Όψος του περίπου ὅ---Ἱ µέτρα. Χρησιμοποιεῖ- ται διὰ χίλιες δυὺ δουλειὲς χαι δύ- ναται νὰ θεωρηθῆ ὡς στερεώτερον ἀπὸ οἱογδήποτε ἄλλον Ἐύλον ἴσου πάχους. 0 ΣΚΑΝΙΖΩΧΟΙΡΟΣ Ὁ σκαντξόχοιρος κατοιχεὶ σὲ φωληὰ ποὺ σκάδει σὲ μικρὺ δά- θος στὴ γῆ τὴν ὑποία κρύδει μὲ σωροὺς φύλλων. Εὔκολα ἀναγνωρί- ξεταν. Τὸ τρίχωμα τῆς ράχης του καὶ τῶν πλευρῶν του μετατρέπεται σὺ αἰχμηρὲς θελόνες. Ὅταν ἄπει-- λῆται ἀπὸ κάποιον κίνδυνο γίνεται στρογγυλὴ σφαῖρα καὶ γίνεται ᾱ- κατανίκητος, Εΐναι μεγάλος καια- ατροφεὺς τῶν ἐχιδνῶν, τῶν ἄκοι- ραίων τῶν ἐντόμων καὶ τῶν ἔμ- θρύων των. Ποτέ, λοιπόν, δὲν ποέ- πει νὰ σχοτώνουµε τὸν σύμμαχο αὐτὸν τοῦ ἀνθρώπου. Β ΥΕΛΩΝΗ Ἡ χελώνη ἀνοίγει δαβειὲς τοῦ- πες στὴ γῆ, ὅπου στεγάζεται κατὰ τὴν διάρχεια τοῦ γειιῶνος. Τὸ σῶ- µα της εἶναι σχεπααμένο ἀπὸ ὅ- στρακο καὶ ὃ κοοµός της στὸ κλζ- μα µας δὲν ὑπερδαίνει ποτὲ τὰ δε- καπέντε ἕχατοστὰ τοῦ μέτρου. Κα- τὰ τὴν ἄγοιξι καὶ ὅσο διαρκοῦν αἳ βεομὲς ὡοαῖρς ἡιέοεςς χάιινει μτγά- λπΑ κατανάλωσιν χόἎς εἴλοωις σε... ληχιῶν., καταστοπφέων τῶν διαωό- οων οιξῶν καὶ βολών, Είναι λοι- πὴν καὶ ἡ γελώνη ἕνα ἀπὸ τὰ πωλ- λᾶ ζῶα ποὺ ποοσφέοσυν τὶς ὑπη- ρεσίες τους στοὺς ἀγρούς µας, : 9 » ᾿Αριθμὸς Σελίδος 6 :Ἐλεύθερος Λαὸς ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΔΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΝΙΛΙΕ) ΠΛΥ ΗΙΗΦΙΝΜΙΣΛΗΝ ΠΙΘΟΥΣΙΟΛΩΣ ΤΝ ΠΡΙΝ ΠΡηΕΗΙΡΟΝ ΤΙ} ΚΥΠΡ. ΝΙΜΟΚΡΙΙ ΛΣ ΕΡΝΛΓΧΙΝ ΜΑΚΡΟΝ ΜΙΝΙ ΠΜ ΙΝΝΙΙΙΗ ΤΝΗΙΙΤ ΙΠΙ [ΜΗ Ρήή ὍὉ Ἐπαρχιακὸς Γραμματεὺς τοῦ ΕΔΜΑ Λεμεσοῦ δι ἐμπνεσμένης προσφωνήσεως ταυ διεδέχθη ἐκ µέρους τοῦ Λαοῦ τὸν Μακαριώτατον ΄Ἡ πόλις τῆς Ἀεμεσοῦ ἔπε- φύλαξε προχδὲς ἀποδεωτιχὴν ὑποδοχὴν εἰς τὸν ᾿Εδνάρχην Μαχκάριον καὶ Πρῶτον Πρόε- ὅρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρα- τίας, ὅστις ἔφθασεν εἰς αὐτὴν κατὰ τὸ ἀπόγευμα διὰ νὰ λει- τουργήση τὴν ἐπαύριον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν 'ΑἉγίας Νά: πας Αὐτοχινητοπομπὴ ὑπερε- κατὸν αὐτοπινήτων ἐξῆλθεν εἰς προὐπάντησιν τοῦ Ἐθνάρ- χου, ἀρχετὰ ἔξω τῆς πόλεως, ἐνῷ Χιλιάδες λαοῦ συνεχεν- τροῦντο εἰς τὸν πέριξ τοῦ Μη- τροπολιτικοῦ Μεγάρου χώρου διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν προ- καθήµενον τῆς Ευπριακῆς Ἐκ. Ἀλησίας καὶ Πρόεδρον τῆς Ἡν- πριακῆς Δημοκρατίας. Κατὰ τὴν εἴόοδον τοῦ ἙἘ- θνάρχου εἰς τὴν πόλιν, νεάνι- δες ἱστάμεναι ἕκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ ἔρραινον τοῦτον δι᾽ ἂἀν- θέων, ἐνῷ προσχοπικὰ σώμα- τα παρατεταγµένα πρὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου ἀπέ διδον τὰς νενοµισµένας τι μάς, . - - . Χιλιάδες λαοῦ ἔπευφημησαν ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΙΩΣΙΝ ἐνξουσιωδῶς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυπριαχῆς Δημοκρατίας διὰ ξητωκρανγῶν μγαὶ τῆς ἰαχῆς Μα--χά---ρι---ος, ἵα---κά---ρι --ος, ἥτις ἐδόνει ἐπ᾽ ἀρχετὸν τοὺς φὐρανοὺς τῆς δευτέρας ΕΚυπριακῆς πόλεως. Τὸν Ἐθνάρχην, ὅστις χατέ- λυσεν εἰς τὸ Μητροπολιτικὸν Μέγαρον τῆς πόλεως, προσε: φώνησαν θερμῶς ὁ ᾿Αρχιμαν- δρίτης τῆς ἹἹερᾶς Μητροπόλε- ως Κιτίου κ, Νικόλαος Σιδε- ρᾶς καὶ ὁ ᾿Επαρχιακὸς Γραμ- ματεὺς τοῦ ΕΔΜΑ Λεμεσοῦ κ. ᾽Ανδρέας Παπαδόπουλος, δια- δηλώσαντες τὴν χαρὰν τῆς Λεμεσοῦ ἐπὶ τῇ ἀφίξει τοῦ Ἐ- θνάρχου εἰς ταύτην, καὶ τὴν πίστιν του εἰς τὸ μέλλον ὑπὸ τὴν ἠγεσίαν τοῦ σεπτοῦ Ἐ- θνάρχου καὶ Προέδρου τῆς ν: πριαχῆς Δημοχρατίας κ. Μα- παρίου. ᾽Απαντῶν ὁ Ἐθνάρχης ἔχαι: ρέτησε τὸν ἡρω'ι νὸν καὶ πα- τριωτικὸν λαὸν τῆς Δεμεσοῦ, μετὰ τοῦ ὁποίου τὸν συνδέει τΟΥ ΑΠΙΑΘΡΩΠΟΥ ----------κν--ι τὸ παρελθὸν Ποιμενάρχου καὶ Ποιμνίου, καδ ὅτι διετέλεσε Μητροπολίτης Κιτίου, ἐξῆρε τὴν συμθολήν του εἰς τὸν ἘἜ- Δνικὸν ᾽Απελευθδερωτιχὸν κἆ- γῶνα, ἀνεμνήσθη τοῦ άνυπερ: ὀλήτου τετραετοῦς ἔπους, καὶ κατέληξε μὲ τὴν ὑπογράμμι- σιν τῆς ἁδιασείστου πίστεως του εἰς τὸ ἐλπιδοφόρον καὶ ᾱ- ναδημιουργικὸν µέλλον τῆς Κυπριακῆς Δημοχρατίας. Τὴν ἐπαύριον, Χθές, ἡ Α. Μ. ὁ ᾿Αρχιεπίσχοπος ἐἑτέλεσε τὴν δείαν λειτουργίαν ἐν τῷ ερῷ Ναῷ Ἁγίας Νάπας, ἐπὶ τῇ µεγάλη ἑορτῇ τὸν Ἁγίων Θεοφανείων. Πλήθη λαοῦ παρ: Πκολούθησαν τὴν δείαν λει- τουργίαν ἐν ΜΕγάλῃ πατανν: ἕει. ᾽Ακολούθως ἡ λαθθάλασσο κατηυθύνδη πρὸς τὴν παραλί- αν τῆς πόλεως, μ᾿ ἐπὶ πεφαλῆς τὸν Μ. ᾽Αρχιεπίσχοπον καὶ τὸ Ἱτερατεῖον τῆς πόλεως, ὅπου ἔγινεν ἡ πατροπαράδοτος τε λετὴ τῆς θαπτίσεως τοῦ Τιμί- ου Σταυροῦ εἰς τὴν θάλασσαν. Εἰς τὴν τελετὴν παρέστη: ΑντισΗμΜιτισΜΟΥ’ 10 ΚΜΑ. ΝΤΙΣΙΜΙΤΙΚΩΝ ΚΝΙ ΝΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΙΜΛΤΗΝ ΝΠΛΩΒΙΗ ΕΣ 0Λ0Ν ΤΟΝ ΚΟΣΜύΝ ΡΕΥΝΛ ΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΛΙΝ ΠΡΟΣ 18 ΙΣΡΛΙΛ γνωστος ἀγγλικὴ ὀργάνωσι δη) ἐπιφανεῖς Εβραίους. Καὶ εἰς αὐτθ τὸ αἰφνιδίως ναζιστικαὶ ἐπιγραφαί ς δηλοῖ ὅτι ἔχει προγράψει Ἰσραὴλ ἐνεφανίσθησαν . ΚΛΙ ΕΙΣ ΜΘΗΝΛΣ ΛΓΚΥΛΩΤΟΙΣ ἍΥΡΘΙ ΕΣΧΕΛΙΛΣΘΗΣΛΝ ΕΙΣ ΙΣΡΜΗΛΙΤΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΕΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ, 5 1960. {Τοῦ ανταποκριτοῦ µας). --- ᾽Απὸ ὀλίγων ἣ- μερῶν, ἕνα ἀπροσδόκητον καὶ παράδο- εον κῦμα ἀντιθραϊκῶν καὶ ναζιστικῶν συνθηµάτων ἐνεφανίσθη, ἀρχικῶς εἷς τὴν Δυτικὴν Γερμανίαν, τὸ ὁποῖον ἡἠπλώθη ἤδη εἷς ὅλον τὸν κόσμον. ᾽Αγκυλωτοὶ σιαυροὶ μὲ ἐπιγραφὰς ἀπειλητικὰς κα- τὰ τῶν “Ἑθραίων καὶ ἄλλαι ἐκδηλώσεις ειναι εἷς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν, Χθὲς δὲ ἐνεφανίσθησαν καὶ εἷς τὰς ᾿ Αθήνας, ἔπου «σθάστικαι» ἐσχεδιάσθησαν εἷς τοὺς τοίχους τοῦ ἰσραηλιτικοῦ Ἰατρείου τοῦ εὑρισκομένου πρὸ τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἑθραϊκῆς Συναγωγῆς. Ἠδη τὰ ἑδραϊκὰ κτίρια εἷς τὴν ἑλληνικὴν Πρωτεύουσαν φρουροῦνται. Κατωτέρω δίδοµεν τὰ τε- λευταῖα τηλεγραφήματα ἐξ ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ κόσμου ὅπου ἐκδηλοῦται τὸ ἀντισημιτικὸν καὶ ναζιστικὸν κῦμα, τὸ προφανὲς ὅτι ὀφείλεται ]ανουαρ. ὁποῖον εἶναι εἰς διεθνῶς ὠργανωμένην κίνησιν. Τηλεγραφήματα ἐκ Παρισίων, παρου- σιάζουν τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς ὡς νέον τεράστιον διεθνὲς πρόθληµα, ἀπροθλέ- πτων ἐξελίξεων, ἀντικτύπων καὶ συνε- πειῶν, προκαλέσαν γενικὴν ἀνησυχίαν καὶ συγκίνησιν εἷς ὅλον τὸν κόσμον. τὰ ἀντισημιτικὰ ἐπεισόδια τῆς Δυτικῆς Γερμανίας ἐχρησιμοποιήθησαν χθὲς καὶ προχθὲς ὡς σπινθήρ, ἐκ τοῦ ἁποίου µε- τεδόθησαν ἄστραπιαίως αἱ φλόγες τοῦ ἀντισιωνισμοῦ εἷς Ηνωμένας Πολιτείας, Αὐστραλίαν, ᾿Ιταλίαν, Ὀλλανδίαν, Νορ. θηγίαν, Σουηδίαν, Αὐστρίαν, Δανία», Μεγάλην Βρεττανίαν καὶ Δυτικὸν Βε- ρολῖνον! Οὕτω, τὸ ἀρχικὸν πρόδληµα περιπλέκεται καθ ὅσον προκαλεῖται µε- ταξὺ τῶν ἓν διασπορᾶ 2Ιουδαϊκῶν κοι- γοτήτων νέον ρεῦμα φυγῆς καὶ συγκεν- τρώσεως ὅλων τῶν «Ἑδραίων εἷς τὸ ᾿Ισ- ραήλ. Τοῦτο ὅμως συναντᾶ ἤδη τὴν. ἀντί- δρασιν τῶν γειτονικῶν ᾿Αραθικῶν Κρα- τῶν, μὲ κίνδυνον τοπικῶν πολέμων καὶ γενικωτέρας ἀναφλέξεως. Χθές, πράγματι, ὃὁ πρωθυπουργὸς τοῦ ᾿Ιρὰκ στρατηγὸς Κασέµ, εἷς µή- νυµά του πρὸς τὸ τρίτον Συνέδριον τῶν Φοιτητῶν τοῦ ᾿]ράκ, ἐπεθεθαίωσε τὴν ἀπόφαωσίν του γὰ καταδθάλη πᾶσαν προσπάθειαν ὑπὲρ τοῦ σχηματισμοῦ «ᾱ- νεξαρτήτου» κυθερνήσεως τῆς Παλαιστί- νης (ἀντὶ τοῦ σημερινοῦ δηλονότι ἄνε- ξαρτήτου Κράτους τοῦ ᾿Ισραήλ), τονί- σας τὰ ἑξῆς: «ζητοῦμεν ἀπὸ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς χώρας αὐτῆς νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν Παλαιστίνην. Θὰ τοὺς θοηθήσωµεν μὲ ἄνδρας, ὅπλα καὶ χρῆμα». Ὁ στρατηγὸς Κασὲμ ἐχαρακτήρισεν ὡς «κλοπὴν» τὴν διαίρεσιν τοῦ παλαι- στινιακοῦ ἐδάφους, προσθέσας, ὅτι «οἱ κλέπται θέλουν νὰ ἀπαλείψουν τὸ ὄνο- µα τῆς Παλαιστίνης ἀπὸ τὸν Υεωγραφι- κὸν χάρτην, ὅπως ἀπηλείφθη τὸ ὄνομα τῆς ᾿Ανδαλουσίας εἷς τὴν Ισπανίαν». Σηµειώτέον, ὅδτι ἐπὶ τοῦ ὅλου θέ- µατος ἐφημερίδες τῆς Κοπεγχάγης ἐκ- φράζουν τὴν γνώµη», δτι οἵ ὑποκινηταὶ τῶν ἐπεισοδίων αὐτῶν δὲν εὑρίσκονται εἰς τὴν Γερμανίαν, ἀλλὰ εἷς τὸ Κάῑρον, συγκεκριµένως δὲ ὅτι ἡ ἀντισημιτικὴ προπαγάνδα διευθύνεται ἐκεῖ ὑπὸ τοῦ πρώην ναζιστοῦ ἡγέτου Γιοχάνες Βὰν Λήηρ, ὃ ὁποῖος ἔχει εὕρει ἄσυλον πλη- Νάσερ. εἷς ὅλας τὰς χώρας ὅπου ἐπεισόδια σίον τοῦ κ. Πάντως, ἐσημειώθησαν ἀντισημιτικὰ ἡ κοινή γνώµη εὑρίσκεται ἐνώπιον τῶν ἴδίων ἐρωτημάτων καὶ ἀμφιθολιῶν, δια- ποροῦσα ἐὰν πρόκειται περὶ ὁμαδικῆς ψυχώσεως, περὶ ἀναθιώσεως τοῦ ναζι- . σμοῦ, περὶ ὀξυτάτης μορφῆς ἔπαγγελ- ματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, Ὦ περὶ ὠργανω- µένου πολιτικοῦ κινήματος πρὸς δηµι- ουὐργίαν ζητημάτων εἰς τὸν κ. ᾿Αντενά- ουερ καὶ ἄλλους δυτικοὺς ἡγέτας. Ἐν τῷ μεταξύ, αἱ κομμουνιστικαὶ χῶραι, ἐπιδιώκουσαι ὡς Υγνωστὸν νά δυσφηµή- σουν τὸ Φφιλοδυτικὸν καθεστώς τῆς ἐ- λευθέρας Γερμανίας, νὰ διασπάσουν τὸ µέτωπον τοῦ ΝΑΤΟ καὶ γ᾿ ἀποδείξουν ὅτι δὲν ἐξερριζώθη ὁ ναζισμὸς εἷς τὴν Κεντρικὴν Εὐρώπην, ἐκμεταλλεύονται τὸ θέµα ἐντατικῶς μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἆνα- πρέψουν τὸν καγκελλάριον ᾿Αντενάουερ. Ὑπενθυμίζεται, τέλος ὅτι τὸ πρόσφα- τον ἀντισημιτικὸν ρεῦμα ἐνεφανίσθη τὸ πρῶτον εἷς τὴν Σοθιετικὴν Ἓνωσιν, ὅ- που (Σημ. Συντ.: ὡς ἀνέγραψαν αἲ ἑλληνικαὶ ἐφημερίδες τῆς 24ς Δεκεμ” ρίου], διετάχθη ἡ ἀνασκαφὴ ἰουδαϊκῶν κοιµητηρίων καὶ τὸ κλείσιµον πολλῶν Συναγωγῶν. Ὡς γνωστόν, ὁ ἀντισημι- τισμὸς τῶν νεωτέρων χρόνων, πρὸς πε- ριορισμὸν τῆς οἰκονομικῆς δυνάµεως τῶν Εβραίων συναντᾶται κατ’ ἑἐξοχὴν ὡς ἐνδημικὸν πολιτικὸν Φαινόμενον εἰς τὴν Τσαρικὴν Ρωσίαν τοῦ Ί9ου αἰῶνος μὲ τὰ παροιµιώδη «πογκρὸμ» (διωγμὸς τῶν Εδραίων). ΣΑναλυτικῶς τὰ σηµειωθέντα χθὲς εἷς τὰς διαφόρους χώρας ἀντισημιτικὰ ἐ- πεισόδια ἔχουν ὡς ἑξῆς: ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ --Αστυνομικαὶ περίπολοι τῆς Νέας Ὕδρκης προστατεύουν ὁπὸ χθὲς τοὺς «Ἑθραϊκοὺς ναοὺς καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ κτίρια τὰ ἀνήκοντα εἷς τοὺς “Εθόραίους. Τὸ ᾿Αρχηγεῖον τῆς ᾿Αστυνομίας εὑρί- σκεται εἷς συνεχῆ ἐπαφὴν διὰ τοῦ ᾱ- συρµάτου μὲ ὅλας τὰς ἀστυνομικὰς πε- Ριπολίας διὰ τὴν πρόληψιν νέων ϐθανδα- λισμῶν. Τὸ πρῶτον ἐκ τῶν ἀντισημιτικῶν αὖ- τῶν κρουσμάτων ἐσημειώθη τὴν ἑσπέραν τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἰς Μιούαρκ τῆς Νέ- ας Ὑερσέης, ὅπου ὁ κρεοπώλης Σάΐμον Φίσερ ἀνεκάλυψε μεγάλων διαστάσεων ἀγκυλωτὸγ σταυρὸν ἐρυθροῦ χρώματος ἀγκυλωτὸν σταυρὸν ἐρυθροῦ χρώματος σχεδιασµένον ἐπὶ τῆς προθήκης τοῦ κα- ταστήµατος του καὶ συνοδευόµενον ἀπὸ τὴν λέξιν «θρωμοεθραῖε». θῖνος τῆς Συναγωγῆς Εμάνυου--- Ελ, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐσχεδιάσθη ἀγκυλωτὸς σταυρός, ἑδήλωσεν ὅτι πρόκειται περὶ ἐνεργειῶν «μεμονωμένων ἀτόμων μὲ δια- στρεθλοµένην σκέψιν» καὶ τὰς συνεσχέ- τισε μὲ τὸ ἐκδηλωθὲν προσφάτως κῦμα παροµοίων ἐκδηλώσεων εἷς Γερμανίαν. «Επίσης ὁ ραβθῖνος Μὰξ Μέγιερ τῆς Συναγωγῆς τῆς συνοικίας Κουὶνς ἀπέ- δωσε τὰς ἐκδηλώσεις αὐτὰς εἷς «άνευ- θύνους ἁλητόπαιδας». Παρὰ τὴν ἀνωτέρω δήλωσιν τοῦ ἀρ- χιρραθδίνου ὁ δήµαρχος τῆς Νέας ἹὙ- όρκης κ. Ρόμπερτ Βάγκνερ ἐδήλωσεν ὅτι πρόκειται περὶ ἐνεργειῶν ναζιστι- κοῦ χαρακτῆρος καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραπῆ ἡ ἀναδίωσις τῶν χιτλερικῶν ἰδεῶν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ουθορν τῆς Μελθούρνης εὑρέθησαν σχε- διασµένοι λευκοὶ ἀγκυλωτοὶ σταυροί, συνοδευόµενοι ἀπὸ τὰς λέξεις «ἔξω οἱ “Εδθραῖοι». Ώσαύτως τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὅ- ρας λίθος ἐρρίφθη κατὰ παραθύρου τοῦ «Ὁ δόκτορ Τζούλιους Μάρκ, ἀρχιραθ- λ Εἰς τρία σημεῖα τῆς συνοικίας Χό-, δευτέρου ὀρόφου Συναγωγῆς τῆς συ- γοικίας Κίλντα τῆς Μελθούρνης. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ᾽Αγκυλωτοὶ σταυροὶ ἐνεφανίσθησαν ἀπίσης καὶ εἲἷς τὴν Ἰπαλικὴν πρωτεύου- σαν. Δύο ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ ἐμθλήματα χαραχθέντα διὰ κιµωλίας, εὑρέθησαν ἐπὶ τῶν ὑαλοπινάκων τῆς ναυτικῆς σχο- λῆς, ἡ ὁποία εὑρίσκεται πλησίον τῆς παλαιᾶς ἑδραϊκῆς συνοικίας. Δράστης τῆς πράξεως αὐτῆς εἶναι εἷς σπουδα- στἠς. Διετάχθη ἡ διενέργεια ἀνακρί- σεως. ' «Ώσαύτως ἡ ἀστυνομία τοῦ Μιλάνου ἐπύκνωσε χθὲς τὰς περιπολίας εἰς τὴν ἑδραϊκὴν συνοικίαν τῆς πόλεως κατό- πιν τῆς λήψεως ἐκ µέρους τοῦ ἀρχιρ- Ραθθίνου τῆς πόλεως ἐπιστολῆς, ἄφε- θείσης εἰς τὸ κατώφλιον τῆς κατοικίας του, εἲς τὴν ὁποίαν διατυποῦται ἡ ἄπει- λὴ ὅτι θὰ ἀνατιναχθῃη τὸ κτίριον τῆς Συναγωγῆς. Επίσης ἐπυκνώθησαν τῆς ἀστυνομίας εἷς τὴν Πάρµαν, κειµέ- νην εἲς ἀπόστασιν 74 μιλλίων ἀπὸ τοῦ Μιλάνου, κατόπιν τῆς σχεδιάσεως, τὴν παρελθοῦσαν Παρασκευήν, ἐπὶ τοῦ τοί- χου κτιρίου τῆς πόλεως ταύτης, ἄγκυ- λωτοῦ σταυροῦ, συνοδευοµένου ἀπὸ τὴν λέξιν «θάνατος». αἱ περιπολίαι ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ Τὸ ναζιστικἐὸν ἔμόλημα καθὼς καὶ ἀντισημιτικὰ συνθήµατα ἀνεγράφησαν ἐπὶ τοῦ τοίχου τοῦ κτιρίου τῆς ἑνώσε- ως τῶν “Ἑθραίων θουλευτῶν, ἐπὶ τῆς ἐξωθύρας τοῦ ἑδραϊκοῦ µουσείου τοῦ Λονδίνου, εἰς τὸ µέγαρον, ὅπου στεγά- ζονται τὰ Υραφεῖα τῆς ἐφημερίδος «Τζιούῖς Κρόνικλ», ἐπὶ τῶν τοίχων µε- γάλου Ξενοδοχείου τοῦ Μπουργκνεµάουθ καὶ ἐπὶ τῶν προθηκῶν καταστημάτων Ισραηλιτῶν εἷς τὴν συνοικίαν τοῦ Λήνις, ᾽ΑφΦ᾿ ἑτέρου ἄγνωστος ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι εἶναι ἐπὶ τοῦ «δρεττανι- κινήματος» εἰδοποίησε εἰδήσεων, κοῦ ναζιστικοῦ τηλεφωνικῶς τὸ πρακτορεῖον «Πρὶς ᾿Ασσοσιέῖσον» ὅτι τὸ ναζιστικὸν κίνημα ἐξέλεξεν διακεκριµµένους τινας Ἑδραίους τῆς Βρεττανίας ὥς «ὁμή- ρους». ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΙΚΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Κρούσµατα ἀντισηματισμοῦ καὶ νεο- ναζισμοῦ ἐσημειώθησαν χθές καὶ εἷς τὸ δυτικὸν Βερολῖνον, ὅπου, κατ᾽ ἀνακοί- γωσιν ἐκπροσώπου τῆς ἁστυνομίας, ἕ- χουν τοποθετηθῆ ἀστυφύλακες εἷς τὰς Συναγωγάς, εἲς τὰς κατοικίας τῶν µε- λῶν τῆς ἑδραϊκῆς κοινότητος καὶ εἷς τὰ ἑθ6ραϊκὰ νεκροταφεῖα. Χθὲς τὴν πρωΐαν λευκοὶ ἀγκυλωτοὶ σταυροὶ εἶχον ἀνα- καλυφθῆ ἐπὶ διαφόρων κτιρίων εἷς Βε- ρολῖνον --- Σαρλότενεμπουργκ. ᾿Ολίγον ἀργότερον συνελήφθη ὥς δράστης ὁ 25ετὴς ἐμποροὐπάλληλος Ρόλφ Βόλλιν. ΙΣΡΑΗΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ το Τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐξ “Ιερουσα- λὴμ. μεταδίδει ὅτι ναζιστικὰἁ συνθήµατα ἔκαμαν τὴν ἐμφάνισίν των καὶ εἲς αὖ- τὸ τὸ ᾿Ισραὴλ. Ως ἀναφέρεται, ἆγκυ- λωτοὶ σταυροὶ ἐσχεδιάσθησαν ἐπὶ τῶν τοίχων τοῦ Δημαρχείου τῆς πόλεως ᾽Α- σκελόν, νοτίως τοῦ Τὲλ ᾿Αδί6δ. Τὸ κόµµα τῆς ἀντιπολιτεύσεως Χέ- [ ρουθ ἐξήτησε ὅπως τὸ ἴσραηλικὸν κοι- σαν ὁ Πρεσέευτὴς τῆς 'ἙΕλλά- δος χ. Τ. Χριστόπουλος, αἱ Ἑλ- ληνιχαὶ Προξενικαὶ ἀρχαί, οἱ Ὑπουργοὶ κ. Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, Ὑάσος Παπαδό- πουλος, ὁ Ὑφυπουργὸς Γεωρ: γίας κ. Α. ᾿Αζίνας. Ὁ Μ. Αρ: χιεπίσχοπος ἐπιθαίνων ἀἄτμα: κάτου ἔρριφε τὸν Τίμιον Σταυ ρὸν εἰς τὴν θάλασσαν τρὶς, ἕ- νῷ Ναυτοπρόσκοποι πατεδύον- το καὶ τὸν ἀνέσυρον. Τὰ ναυ- λοχοῦντα εἰς τὸν λιμένα πλοῖα ἐσύριζαν χαρμµοσύνως καθ ὅ- λην τὴν διάρχειαν τῆς τελε- τῆς. -------ὴνν 0! ΝΕΓΡΟΙ ΓΙΝΙΝΤΛΙ 0ΡΟ0ΛΙΞΟΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΛΕΜ Ν. ΥΟΡΚΗ, ᾿Ιανουάριος. Ἡ ἵ Ἂρυσις ἑ”ὸς ἀγγλογλώσσου κλάδου τῆς Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἐπροχώρησε κα- τὰ τὰς τελευταίας ἑθδομάδας πρὸς τὴν πραγµατοποίησιν της. Μὲ µίαν οὐσιώδη διαφοράν, ὅμως: τὸ ποίµνιον τῆς «πρω- της» αὐτῆς ἐκκλησίας ἀποτελοῦν Νε- γρο---᾽Αμερικανοί. 'Ἡ ἑνορία εὑρίσκεται εἰς τὸ Χάρλεμ, µία συνοικία ἡ ὅὁποία κατοικεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ Νέγρους. ᾿Εκεῖ πρόκειται ν᾿ ἀνεγερθῇ καὶ ὁ ναὸς διὰ τὸν ὁποῖον συλλέγονται τώρα χρήματα, Ἡ προτίµησις πολλῶν Νέγρων πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν εἶναι γνωστὴ ἀπὸ πολ- λῶν ἐτῶν. Τώρα, ὅμως, προσλαμθάνει ὄχι µόνον πλέόν ὠργανωμένην μορφὴν ἀλλὰ καὶ τὸν χαρακτῆρα θρησκευτικῆς «ἁποστολῆς», κατὰ τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον κ. Θεόφιλον τῆς Αἰθιοπικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. «Μεγάλον ρόλον πρόκειται νὰ διαδραµατίσωµεν εἷς τὴν ζωήν τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν», ἑδήλωσεν ὅ Αἰ- θίοψ ἱεράρχης κατὰ τὴν πρὸ ἡμερῶν ἄφιξίν του ἐνταῦθα. Καὶ κατὰ τὰς ὁ- λίγας ἡμέρας τῆς παραμονῆς του ἵδρυ- σε τὴν «πρώτην» ἑνορίαν Μέγρων ὄρθο- δόξων, πρὸς τὴν ὁποίαν ὑπεσχέθη ὄχι µόνον τὴν θοήθειαν τῆς «ἀρχαίας αὖ- τῆς ἐκκλησίας» ἀλλὰ καὶ τὴν ἄποστο- λὴν ἱερέως. Κατὰ καιροὺς ἱδρύθησαν εἷς περιο- χὰς ὅπου κατοικοῦν Νέγροι πολλαὶ ὁρ- θόδοξοι ἐκκλησίαι μὲ ποικίλα ὀνόματα, ἤτοι ᾿Αδησσινιακή, Κοπτικὴ ἢ Αἴθιοπι- κή, αἳ ὁποῖαι ὅμως παρέμειναν ἄνε- ξάρτητοι καὶ ἀπ᾿ ἀλλήλων καὶ ἀπὸ τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν. Τὸν συντονι- σμὸν καὶ ἑνοποίησιν ὅλων αὐτῶν τῶν κινήσεων ἦλθε νὰ ἐπιτελέση ὁ κ. Θεόφι- λος, ᾿Ηρνήθη νὰ ἱερουργήση εἲς οἰανδή- ποτε ἓκ τῶν ὑπαρχουσῶν ἐκκλησιῶν --- διὰ νὰ μῆ θεωρηθῆ τοῦτο ὡς προτίµη- σις --- καὶ προσεκάλεσε τὸ ποίµνιον εἲς τὴν ᾿Ἐπισκοπικὴν (διαμαρτυρομένην) ἐκκλησίαν τοῦ Αγίου ᾿Ανδρέου, ΜΙΑ ΕΝΛΙΛΦΕΡΩΥΣΑ ΕΚΘΕΣΙΣ 7ΤΠΓΡΑΦΙΚΗΣ (Δέσχη Ένωσις Δεμεσὸς) Ἡ ἔκθεσις ζωγραφικῆς νέων Κυπρί- ὧν ζωγράφων ἡ ὁποία ἤνοιξε τὴν Κυ- Ριακὴν ὅην ᾿Ιανουαρίου 1960 θὰ συνε- Χισθῆ µέχρι καὶ τῆς Ί]ης συµπεριλαμ- θανομένης. 'ἩΗ ἔκθεσις περιλαμθάνει γνωστὰ ὀνόματα τοῦ ὁμίλου φιλοτέχνων Λευκωσίας μὲ μερικὲς νέες ἐμφανίσεις Καλλιτεχνῶν ποὺ τελευταίως ἔφθασαν στὴν Κύπρο ἀπὸ τὰς σπουδάς των στὴν Εὐρώπη. “Ἡ συµµασία τῆς: ἐκθέσεως εἶναι, ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ νέοι καλλιτέ- Χναι τῆς Κύπρου συνεργάζονται εἷἲς τᾶς ἑκάστοτε καλλιτεχνικὰς ἐκδηλώσεις των. Δὲν ὑπάρχει καμμία ἀμφιθολία πὼς ἡ ὁμάδα αὐτὴ θὰ ἐξακολουθεῖ ψὰ προ- σφέρη στὴν Κυπριακὴ κοινωνία ὅτι ἕκ- λεκτότερον θὰ ἔχη δηµιουργήση. Ὥραι ἐπισκέψεως 10-12 π.μ. 3--Ἱ. μ.μ. Λαμθάνουν µέρος οἱ κάτωθι καλλιτέ- Χρυσοχός, Σάδδα, Βότσης, Φι- λιππίδης, Στεφανίδης, Φάνος, Γαδριη- λίδου, Ιωάννου, Θεμιστόκλέους, Εὐὔστα- θίου, Οἰκονόμου, [απαδόπουλος, στοφόρου, Σαθθίδης, Μπουαρός, στοφίδης,, Ιωακείμ, ᾿Ιωσηφείδης. καὶ χναι: Χρι- Χρι- νοθούλιον ἐξετάση ἐπειγόντως τὰ προ- θλήματα, ποὺ τίθενται ἀπὸ τὴν ἕντασιν τοῦ ἀντισημιτισμοῦ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'Ο ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. ΄Α- δθέρωφ ἐδέχθη χθὲς τὴν πρωίαν τὸν ἓν ᾿Αθήναις πρεσθευτὴν τῆς Δυτικῆς Γερ- µανίας κ. Ζέελος. Ὡς πληροφορούμεθα ὅ κ. ζΖέελος ᾱ- νεκοίνωσε τὴν ἁπόφασιν τῆς Κυθερνή- σεώς του, ὅπως ἁποδοκιμάση ἐμπρά- κτως τὰς ἀντισημιτικὰς ἐκδηλώσεις ἐν Αυτικῇ Γερμανία, ὡς καὶ τὰ ληφθέντα µέτρα πρὸς πάταξιν τούτων. Ὡς γνωστόν, ἀντισημιτικαὶ ἐκδηλώ- σεις ἐσημειώθησαν καὶ εἷς ἄλλας χώ- ῥρας καὶ δὴ εἰς Ἠνωμένας ᾽Αγγλίαν, Δανίαν κ.α. Μεταξὺ τῶν ἐν- ταῦθα διπλωματικῶν κύκλων τὸ θέµα τῶν ἀντισημιτικῶν ἐκδηλώσεων, παγκόσµιον κλίµακα, ἐγείρει ὑπονοίας, ὅτι ἐνδέχεται νὰ ἐσημειώθησαν ἐκ µέ- ρους τοῦ διεθνοῦς κομμουνισμοῦ, πρὸς δυσφήµησιν τῆς Δυτικῆς Γερμανίας, διὰ τῆς δημιουργίας τῆς ἐντυπώσεως, ὅτι εἷς τὴν χώραν αὐτὴν ἑδρεύει διε- θνὴς ὀργάνωσις, πρὸς ναζισμοῦ. Δὲον νἁ σημειωθῆ, ὅτι κροῦσμα ἀντι- σημιτικῶν ἐκδηλώσεων ἐσημειώθη καὶ εἷς ᾿Αθήνας. Συγκεκριµένως προχθὲς ἄγνωστοι ἐσχεδίασαν τὸν ἀγκυλωτὸν σταυρὸν εἷς τοὺς τοίχους ἰσραηλητικοῦ ἰατρείου, γὴν. σις, Πολιτείας͵ εἷς ἀναδίωσιν τοῦ παρὰ τὴν ἑθδραϊκὴν Συναγω- ἡ ἐντύπω- ἐκδηλώσεις Ἐκ τούτου ἐνισχύεται ὅτι αἲ ὠργανώθησαν κατὰ τρόπον συντονισµέ- νον εἷἲς διεθνῆ κλίµακα. ἀντισημιτικαὶ ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ Πέμπτη, Ἰ Ιανουαρίου 1960 | Συνῆλθε προχθὲς τὸ Ὕπουρ- γικὸν Συμθούλιον, μετὰ τὴν συνεδρίαν τοῦ ὁποίου ἄνεχοι- νώθδη ὅτι αἳ ἐχλογαὶ δι’ ἀνά- δειδιν ἨῬουλῆς τῶν ᾿Αντιπρο- σώπων δξὰ διεξαχθδοῦν κατὰ τὴν Ίην Φεόρουαρίου, καὶ αἱ ἐχλο- γαὶ διὰ τὴν ἀνάδειξιν Κοινο- τικῶν Βουλῶν τὴν Ίθ0ην «ὧε- θρουαρίου. Ἡ ἐξαγγελία µπερὶ διενερ: γείας τῶν ἐχλογῶν δι ἀνά- δειξιν Κοινοτικῶν Βουλῶν εἰς πἐργάσιµμον ἡμέραν, τὴν Ιθην Φεθρουαρίου, Τετάρτην, ἑξέ- νισε τὸν λαόν, ὁ ὁποῖος διαπο: ρεῖ διατὶ δὲν καθωρίσθη ὡς ἡμέρα ἐχλογῶν ἡ Κυριακή, 14η Φεέρουαρίου. .Ἐν τῷ μεταξὺ δὲν ἔχει Εἰσέτι διευκρινισξῇῃ πλήρως τὸ θέμα προεχλογιχῆς συνεννοή- σεως Πατριωτικοῦ Μετώπου-- ΑΚΕΛ, διὰ τὴν ἀποχοπὴν τοῦ ἀνεπιθυμήτου πρφεχκλογιχκοῦ σάλου. Ἡ ἁἀπάντησις τοῦ Πατριωτι- κποῦ Μετώπου πρὸς τὰς προτά- σεις τοῦ ἈΕΕΑΛ, ἥτις ἐπρόχει- το νὰ δοθῇ κατὰ τὸ τελευταῖ- ον διήµερον, κκαθυστέρησεν ἐν ἀναμονῆῇ περαιτέρῳ διευ- πρινίσεως τῆς γαταστάσεως. ΦΛΟΓΕΡΟΙ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΙ 150 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΕΜΒΛΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΥΝΛΣΜΙΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΌΥ ΒΕΑΤΩΝ «21ΡΗΠ --- ΤΗ7» Διότι ἡ νεαρὰ καλλιτέχνις ἠρνήθη ν᾿ ἀφαιρέσῃ καὶ τὸ φύλλον συκῆς. ΝΕΑΠΟΛΙΣ, 28. (0ἱδ. ὑπ.). -- ἙἜ- κατὸν πεντήκοντα ἀστυνομικοὶ ἔσπευσαν χθὲς εἷς τὸ «Θέατρον τοῦ 2.000 μ.Χ.» διὰ νὰ προστατεύσουν νεαρᾶν ἀἁρτίσταν ἣ ὁποία. ἐκτελεῖ ἐκεῖ «νούμερο» στρὴπ- τήζ. Τὸ σχετικὸν ἐπεισόδιον ἤρχισεν ὅ- ταν, εἷς τὸ τέλος τῆς ἐμφανίσεώς της, ἡ νεαρὰ ἀρτίστα ἀπέδαλεν, ἐνώπιον τῶν θεατῶν, καὶ τὸ τελευταῖον ἕνδυμά της, ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς μουσικῆς. Τὸ πλῆ- θος τῶν θεατῶν, ὅμως, παρασυρθὲν ὅ- πὸ ἐνβουσιασμοῦ ἀπήτησεν ὅπως ἡ καλ- λιτέχνης ἀποθάλη καὶ τὸ μικροσκοπικὸν ἐπίχρυσον φύλλον συκῆς, ποὺ ἀπετέλει τὸ μοναδικὸὀὗ πλέον κάλυµµα τοῦ σώ- µατός της. Όταν ἡ ἀρτίστα ἠρνήθη νὰ συμμορφωθῆ πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν αὐτήν, οἳ θεαταὶ ἐξεμάνησαν καὶ οἳ καθήµενοι εἷς τὰς πρώτας σειρὰς τῆς αἰθούσης ὅρμησαν εἷς τὴν σκηνὴν διὰ νὰ ἔἐπιθά- λουν διὰ τῆς θίας τὴν ἐπιθυμίαν των. Ἡ χορεύτρια Κατώρθωσε νὰ καταφύγη εἷς τὰ παρασκήνια, ἐἑνῶ ὁ διευθυντὴς τοῦ θεάτρου κατεδίδαζεν ἓν σπουδῆ τὴν αὐλαίαν, τὴν προοριζοµένην' διὰ τὴν περίπτωσιν, πυρκαῖᾶς, διὰ νὰ προφυλα- Χθοῦν οἳ εὑρισκόμενοι εἲς τὰ παρασκή- για ἀπὸ τὰς Φιάλας καὶ τὰ παντὸς εἴ- δους ἄλλα ἀντικείμενα ποὺ ἔρριπτον οἱ ἀπογοητευμένοι θεαταί. Τελικῶς ἡ τά- ξις ἀποκατεστάθη τῇ ἐπεμθάσει τῶν 150 δπαθμικῶν, ποὺ κατέφθασὰν ἓν σπου- δ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΑ Μὲ τὶς ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΚΩΣΤΕΑ τὰ ροῦχα σας εἶναι ἀ- σφαλισμένα γιὰ τὰπιὸ μακρυνὰ ταξίδια. τω ὸ---Ὃ---οςς ΑΠ τὴν Κύπρον: πωο()« ς------υὸυ-Ὅ Ὑες » ΛΙΑ τὴν Κύπρου: ΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ», τὴνπρωτοτυπίαν, τὴν μας, Τιμαὶ λογικα ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ Υ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠ 10 ΦΙΒΡΠΥΛΡΙΒΙ ΚΙΘΙΡΙΣΘΗ ϱ5 ΗΜΙΡΙ ΕΛΙΙΝ [θὰ ΚΒΙΝΜΊΙΚΟΙ ΒΟΥΛΟΝ ᾿Ακαθύριστον παραμένει τὸ θέµα τῆς προεκλογικῆς συνεννοήσεως Π. Μετώπου - ΑΚΕΛ ᾿ , ν δ. -ὃ Αναθέσατέ µας τὰς ὑποθέσει “Ὅ,τι ἀπομένει, πρὸς πληρε- στέραν διευχρίνισιν τῆς γνπατα- στάσεως, εἶναι νὰ κπαταφανῇ νπατὰ πόσον δὲν θὰ παρουσια: σθοῦν παράγοντες τῆς «Δημο- πρατικχῆς Ενώσεως» εἰς τὰς ἐχλογὰς διὰ Φφηφοδελτίου «Ανεξαρτήτων» ὑποφηφίων. Γίνεται ἀντιληπτόν, ὡσαῦ- τως, ὅτι πρὸ τῆς ἁπαντήσεως του τὸ Πατριωτινὸν Μέτωπον ἐπείγεται νὰ ρυθµίσῃ καὶ τὸ θέμα τῶν ἰδικῶν του ὕποψη- φίων κατ) ᾿Ἐπαρχίας, συνεχι- ζομένων πρὸς τοῦτὸ δραστηρί- ὢν ἐνδοπαραταξιακῶν δυμῶ- σεων. ΤΑ ΕΛΕΥΦΕΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΡΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΓΑΙ Συνῆλθε προχθὲς τὸ Γενι- χὸν Συϊἱθούλιον τῶν ᾿Ελευθέ: ρων Ἐρνατικῶν Συνδικάτων Κύπρου (ΣΕΕ) καὶ ἐμελέτησε τὴν δέσιν -παὶ τὴν συµόολήν ΠΟΥΡΓ. ΣΥΜΒΟΥΛ/ΙΟΝ Ν ΤΗΝ 7ΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ Α ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΡΟΣΩΠΟΝ των ἥν πρέπει νὰ ἔχουν οἱ ἐργαζόμενοι κατὰ τὰς ἔπιχει- ένας Βουλευτικὰς ἐχλογάς, Τὸ Εενινὸν Σδυμθούλιον τῆς ΣΕΙΚ ἀπεφάσισεν ὅπως ἄνα- πτύξηῃ εἰς τὸ Πατριωτικὸν Μέ- τωπον τὰς ἀπόψεις τῶν ἔργα- ζομένων ὅσον ἀφορᾶᾷ τὸν ἆπο- τελεσματικχώτερον τρόπον ἂν τιπροσωπεύσεως τῆς Ἐργατι- χῆς Τάξεως εἰς τὴν Ῥουλὴν τῶν ἀντιπροσώπων διὰ τὴν δε- τικχωτέραν προώθησιν τῶν ἑρ' γατιχῶν δεµάτων. Καθ) ὅλην τὴν Κύπρον ΛΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΛΙ ΒΡΟΧΛΙ Πλήμμυραι καὶ καταστροφαὶ εἰς Ἀευκωσίαν. Αἱ καταπεσοῦσαι, κατὰ τὰς τε- λευταίας ἡμέρας, δαψιλεῖς θροχαὶ εἰς πλεῖστας ὅσας περιοχὰς τῆς νή- σου δεωροῦνται παρὰ τῶν ἔμπειρο- γνωµόνων ὡς ἄκρως εὔὐεργετικαὶ διὰ τὴν Κυπριακὴν Γεωργίαν. ᾿1δι- αιτέρως διὰ τοὺς κατοίκους χωρίων τῆς Μεσαορίας, ἢ κάθοδος τοῦ [Πε- διαίου ὑπῆσβεν ἀληθὴς πακτωλὸς διὰ τοὺς ἀγρούς των. Ἠλήν, οὐδὲν καλὺὸν ἁμιγὲς κα- χοῦ! Αἱ καταρρακτώδεις θροχαὶ εἲς τὴν περιοχὴν Λευκωσίας καὶ προα- στείων προεκάλεσαν νέας πλημμύ- ρας χαὶ καταστροφὰς εἰς στέγην, καὶ οἰκιαχὴν περιουσίαν. Αἱ συνο- λικαὶ ξηµίαι τῶν πλημμυροπαθῶν ὁ- πολογίξονται εἲς ἑκατοντάδας χιλι- άδας λιρῶν, παρέστη δὲ ἀνάγκη γὰ συντρέξῃ τούτους ὁὃ ᾿Εφυθρὸς Σταυρὺς, πρὸς τὸν ὁποῖον οἳ δυνά- µενου ἔχουν χαθῆκον νὰ συνευσφέ- ϱουν γενναιοδώρως. ΗἨδη ἡ ἝἜται- ρεία Μπάτα προσέφερε 100 ζεύγη ὑποδημάτωγ, (Ἀυνέχεια ἀπὸ τὴν 1ην σελίδα). καὶ τῶν συνξηκῶν θάσει τῆς συμφωνίας τοῦ Λονδίνου τῆς συναφθείσης τὴν Ίδην Φεέρου- αρίου 1956». Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἐπιτροπὴ ἐργασίας τοῦ ΔἈονδίνου διὰ τὴν Κύπρον ἐπανέλαξε αχθὲς ἐνταῦθα τὴν τελιχὴν ναὶ ση- μαντικωτέραν Φάσιν τῶν ἔρ- γασιῶν της (μετὰ δεπαπενθή- μερον διακοπὴν) ἐπὶ τῆς' ἐκ. τάσεως δύςδ στρατιωτικῶν θΘά- σεων, τὰς ὁποίας δὰ διατηρή- σῃ ἡ Ἡρεττανία ὑπὸ τὴν χυ- βῥιαρχίαν της ὅταν ἡ Εύπρος κπαταστῃ Δημοκρατία τὴν Ίθ9ην Φεθρουαρίου. 'Ἡ ὁμὰς ἐργασί- ας διεξήγαγε γενικὴν συζήτη- σιν χδὲς τὴν πρωῖΐαν χαὶ συν- Πλθεν ἐν νέου τὸ ἀπόγευμα, ᾿Αργότερον ἀνενοινώθη ὅτι τὸ ξήτημα τῶν ὑπὸ τὴν όρεττανι- πὴν κυριαρχίαν θάσεων εἰς τὴν μελλοντικὴν ἀνεξάρτητον Κυπριακχὴν Δημοκρατίαν θὰ ἑ- ξετασθῇ ἐν νέου ἐντὸς τῆς ἀρ- ἑαμένης ἕἑέδομάδος ἐνώπιον τῆς ὁμάδος ἐργασίας τοῦ Άον- ῥίνου διὰ τὴν Κύπρον. Ἡ ΠΡΟΤΑΣΙ]ΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΦΩΣΕΩΣ κατὰ τὰς πληροφορίας µας ος ος)«ς ος κ Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἢ εἰς οἰανδήποτε ἄλλην χώραν τοῦ κό: σµου, ἀναλαμθάνομεν τὴν διεἈπεραίωσιν πάσης φύσεως Διοικητικῆς ὑποθέσεως ἢ ἐμπορικῆς ἐργασίας ἢ οἰασδήπο: τε παραγγελίας ἢ διαφηµίσεως ἢ τοποθετήσεως Κυπριαχῶν προϊόντων ἢἣ διαφηµίσεως ειενοδοχείων, ουρισμοῦ, Γε. ὠργικῶν ἤ θιομηχανιχῶν προιόντων ἤ εἰδῶν καὶ ἐν γέ- νει διαφημιστικῶν ἐργασιῶν διὰ πᾶσαν περίπτωσιν εἶδος, ὡς καὶ πᾶσαν οἰασδήποτε φύσεως ἐρνασίαν Ἡ ἐξν- πηρέτησιν. ᾽᾿Απὸ τὴν Ἑλλάδα ἢ ἀπὸ οἰανδήποτε ἄλλην χώραν τοῦ πόσμου, ἀναλαμθάνομεν τὴν διεκπεραίωσιν διὰ λογαρια- σμὸν οἱουδήποτε Κυπρίου παντὸς εἴδους ὑποθέσεων καὶ ἐρ- γασιῶν ἓν γένει. Τὴν ἐχτέλεσιν πάσης ἐχν Κύπρου παραγ- γελίας δι’ οἰονδήποτε θέµα: ἀποστολῆν σφραγίδων, χλι. σέ, φωτογραφιῶν, θιόλίων, τὴν ἐχτύπωσιν χαὶ ἀποστολὴν γραμματοσήμων, ἐνσήμων, παρασήµων, παπύρων, τὴν ἆᾱ- ποστολὴν τυπὀγραφιχῶν στοιχείων, μηχανημάτων τυπο- χραφιίας, τυπὀγραφιχκῶν πιεστιρίων χ.λιπ., ὡς καὶ τὴν δι Εππεραίΐωσιν ἐμπορικῶν ὑποθέσεων, 6θιομηχανικῶν προϊὀν- των, διαφημιστικῶν ἐργασιῶν θἰασδήποτε φύσεως ἐργασίαν ἢ ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΦΗΝΑΙΣ.: Οδὸς Σταδίου 51, Τηλέφωνον 24.746 καὶ 31.478 (5.0. ΒΟΧ 596) ΑΦΗΝΑΙ Ἱδρυτὴῆς- Διευθυντ ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΑΛΟΥ, ἐπὶ δεχαετίαν Γραμματεὺς τῆς «ΠΑΝΕΑΛ πρώην Ανώτατος Διοικητικὸς Ὑπάλληλος. {. Παρέχοµεν πᾶσαν δι) ἀλληλογραφίας πληροφορίαν ἐπὶ λογικῆ ἀμοιθῆ, ἧς: ν 5 ΔΗΝΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΦΕ. ἅ εις σας ἤ τὰς ἐργασίας ὅας καὶ δὰ ἐκπλανῆ απὸ ᾗ ταχυτητα καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν Ἐν περηειῶν Ἡ ο ᾗ ελ »0) | | | | | | | Ἡ καλλιέργεια τῆς ΜουσικΏς ΙΛΡΥΣΙΣ ΕΠΙ ΠΛΓΚ. ΚΛΙΜΛΚΟΣ «ΣΥΝ. ΣΥΝΛΥΜΕΝ ΚΥΠΡΟΥ» Ἐπίτιμος Πρόεδρος ὁ γ. Κ. Σπυριδάχις, Π]λεῖστοι. ὅσοι παράγοντες τῆς μουσικῆς χινήσεως ἓν Μύπρῳ, ξτ σχον κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας τὴν φιλοπρόοδον πρωτοθουλίαν καλ- λιεργείας τῆς μουσικῆς ἓν Κὐποφ διὰ συναυλιῶν, διαλέξεώς, ἀπροά- σεων, ἀναλύσεων κ.ᾶ., ἐπιστέγα- σµα δὲ τῶν ἀλλεπαλλήλων συνε: δοιῶν των ὑπῆρξεν ἢ ἀπόφασις πρὸς ἴδρυσιν---ἐπὶ Παγκυποίου κλί- µαχος---«Συλλόγου Συνανλιῶν Κύ- πρου}. Τὴν ἐπίτιμον Ποροεδοίαν, τοῦ ἓν λόγῳ Συλλόγου, οἳ παράγοντες. τῆς μουσιχῆς πινήσεως Ίἵδρυταί του προσέφερον εἰς τὸν Ἡρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ ᾿Εκπαιδευτικοῦ Συµδου- λου Δοα Κ. Ἀπυριδάκιν, ὅστις καὶ τὴν ἀπεδέχθη. Φ ΠΡΠΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙ ΓΛΙΚΙΣ ΚΥΠΕΡΜΙΙΣΕΟΣ ΕΙΝΔΙ ΑΙ ΜΕΤΠΒΙΒΛΣΗ ΤΗΝ ΕΞΘΥΣΙΛΝ εἰς τὴν ᾿Επιτροπὴν τοῦ ᾖἈονδί- νου, διὰ τὰς θάσεις δὲν ἀἄπο- Ἀλείεται νὰ ἐξετασθδῇ πρόὀτασις περὶ ἐχμισθώσεως εἰς τοὺς ”ΆἈγγλους τοῦ χώρου πέραν τῆς ἐκτάσεως τῶν 42 τετραγω- νιχῶν μιλίων, ποὺ τοὺς παρα- χωροῦν πρὸς χρῇσιν των, διὰ τὰς θάσεις. Πάντως ἡ ἔχμι- σθωθησοµμένη ἔχτασις μετὰ τῆς παραχωρηθησοµένης τῶν 4, δὲν πρέχειται νὰ φθδάσῃ εἰς τὸ ὄψφος τῶν 142, ποὺ ζητοῦν οἱ Άγγλοι, Κατ᾽ ἄλλας πληροφορίας, ἡ τουρχινὴ δέσις εἰς τὀθέμα τῶν δάσεων ἐμφανίζεται εὐθυγραμ µισµένη πρὸς τὴν ἀγγλικήν. κας πρὸς τὸ χαθεστὼς ὑπὸ τὸ ὁποῖον θὰ τελῃ ἡ διατηρουµέ- νη ὑπὸ ἁγγλιχὴν κυριαρχίαν ἔχτασις ἐγνώσθη ὅτι παρέχε- ται εἰς τοὺς κατοίκους τῆς πε- ριοχῆς τῶν θάσεων πλήρης ἐ- λευδερία ἐπιχοινωνίας καὶ «δι- αχινήσεως τῶν προιόντων των, δὰ ἔχουν κπυπριαχὴν καὶ Μόνον ὑπηκθότητα καὶ δὰ κα- ταθάλλουν τοὺς «φόρους των εἰς τὸ Κυπριακὸν Δημέσιον, καθ) ὅσον δὰ ὑπάγωνται ἆἄπο: κλειστικῶς εἰς τὸ φορολογικὸν παθεστὼς τῆς πυπριαχῆς πολι- τείας. ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ο») »0-ς »ς)« ος 2 » ναὶ εν γένει, ὡς καὶ πᾶσαν Εξυπηρέτησιν. ο σι οο-α-ο.. νο συ. ος π-Ὅοοςρο πο ο σος ΠΥΡΚΑΊΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΚΤΙΝΑ «Ὁ ἰδιοχτήτης τοῦ καταστήµα- τος συνελήφθη καὶ ἀναχρίνεται Κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς παρελδού- σης Ἱρίτης ἐγένετο ἀντιληπτῆ µε- γάλη πυρκαϊὰ εἰς τὸ χατάστηµα τοῦ παντοπώλου Γεωργίου Ελαδι- µήρου, ἐκ Κτήµατος, τὸ ὁποῖον ἡἢ- το ἠσφαλισμένον ἀντὶ ποσοῦ ὄ.000 λιρῶν. Μετὰ τὴν κατάσθεσιν τῆς πυρκαϊᾶς, ἥτις ἐπροξένησε Σηµίαν 100. περίπου λιρῶν, ἣ ἀστυγομία ἕ- θεσεν ὑπὸ κχράτησιν τὸν Γεώργιον Ἡλαδιμήρου, καὶ ἤρχισε διεξαγῶ- γὴν ἐρευνῶν καὶ ἀνακρίσεων ἐἓν σχέσει μὲ τὰ αἴτια τῆς πυρχαϊᾶς ταύτης. ----νν Ο ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΓΕΤΗΣ ΕΥΛΕΜΙΛΝ ΜΕΤΛΒΟΛΗΝ ΕΣΗΜΕΙΙΣΕΝ Η ΚΛΙΑΣΙΛΣΙΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΕΒΑΝ Διῆλθεν ἡμέραν ὁλιγώτερον ἤρεμον ἀπὸ προχθές. ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Ἰανουάριος.--1 αλ- λικὺν Πρακτορεῖον.- Ὡς ἀνεκοινώθη σήµερον τὴν πορωΐαν, ἔκ τῶν γρα- φείων τοῦ, Ῥογατικοῦ Κόμματος, οὐδεμία µεταθολὴ ἐσημειώδη εἰς τὴν πατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ κ. Μπέ- θαν. Τὸ ἰατριχὸν δελτίον, ποὺ δη- µοσιεύδη χθὲς τὴν νύκτα, ἀνέφερεν ὅτι ὃ ὑπαρχηγὸς τοῦ ᾿Εργατικοῦ Κόμματος εἶχε διέλθει ἡμέραν ὅλι- γώτερον ἤρεμον ἀπὺ τὴν προηγουµέ- γην. Ὁ κ. Μπέδαν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡλικίας 62 ἐτῶν, ὑπέστη τὴν παρ- ελθοῦσαν Τοΐτην χειρουργιχκὴν κἕ- πέµδασιν, ἢ ὁποία ἐχαρακτηρίσδη ὡς σοθαρά. ---------- 0 ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΠΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΧΑΡΟΛΝΙ ΜΑΚΜΙΛΛΛΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΚΑΝΑ “Ο Βρεττανὸς πρωθδυπουργὸς κ. Χάρολντ Μακμίλλαν ἀφίκετο χδὲς ἀεροπορικῶς εἰς Άκκρα, πρωτεύ- οὐσαν τῆς Γκάνας, πρῶτον σταθ- μὸν τῆς μεγάλης περιοδείας του ἀνὰ τὴν ᾿Αφοικανικὴν Ἠπειρον. Τὸ ταξίδιὀν τοῦ κ. Μακμίλλαν ἐνέχει μεγάλην πολιτικὴν σπουδαιότητα, καθύτι ἐπιχειρεῖται εἲς µίαν πε- ρίοδον ἀφυπνίσεως τῶν λαῶν τῆς Μαύρης ᾿ΗἨπείρου, σκοπεῖ δὺ εἰἷς τὴν διατήρησιν τῆς ὑέσεως τῆς Μ. Ῥρεττανίας εἷς τὴν τεταραγµένην ταύτην ζώνην τοῦ κόσμου. -----. 0 ΠΙΚΑΣΣΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΗ 78 ΕΙΩΝ, ΛΕΕΙ 0ΤΙ ϐΑ ΤΟΥ ΛΡΕΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΝΛΙ ΠΤΩΧΟΣ ΚΙ᾽ ΟΧΙ ΠΛΩΥΣΙΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, Ἰανουάριος.---«Χρει- άξεται πολὐςκαιρὺς γιὰ νὰ γίνη κα- γεὶς νέος» λέγει ὃ Ἡάμπλο ΠἨικάσ- σο, ὃ ὁποῖος εἷς ἡλιχίαν 18 ἐτῶν, ζη ὅπως ἕνας νεαρὸς μποέμ. Διὰ γ᾿ ἀποφύγῃ τὴν δημοσιότητα, ὃ Πικάσσο παίζει «τὸ χρυφτούλι» µε- ταξὺ τῶν δύο σπιτιῶν του εἰς Ἱζάν- νας καὶ εἰς Ἑωθνάργκ. Εἰς ἕνα ἀπὸ τοὺς φίλους του ἐδήλωσεν, ὅτι δὰ ἤθελε νὰ εἶναι πτωχός. «Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ χαρίζω ἕνα ροὔχο, ἀλλὰ δὰ μοῦ ἄρεσεν ἀντιδέ- τως, νὰ μοῦ ἐχάριξαν. Αὐτὸ δὲν θὰ μὲ ἐταπείνωνε. ᾽Αλλὰ τὸ νὰ. δίνω, μὲ ταπεινωνώνει. Θὰ μοῦ ἄρεσε τὸ χωριὸ ὅπου µένω, ἄν ἥμουν ὁ πιὸ φτωχὸς τοῦ χωριοῦ. ᾽Αλλὰ εἶμαι ὁ πιὸ πλούσιος. Αὐτὸ μὲ τρομάζει, ὅ- ταν περνῶ ἀπὸ τοὺς δρόμους του». . “Ὁ διάσηµος ζωγράφος δὲν ἔχει ὑπηρέτας, παρὰ µόνον ἕνα ὁδηγὺν αὐτοχινήτου. Συνήθως, τρώγει εἷς τὴν κουξίναν τὰ φαγητὰ ποὺ τοῦ ἑτουμάζει ἣ σύντροφός του Ζαχε- λιν Ῥόκ. Πρὶν ἀπὸ μερικὰς ἡμέρας τὴν στιγμὴν ποὺ ἔδαξε τραπέζι, ἡἃ Ζαχελίν παρετήρησεν, ὅτι δὲν ὑπῆρ- χε πλέον οὔτε ἕνα πιάτο εἷς τὴν πιατοθήκην. Τὰ εἶχε πάρει ὕλα ὁ Πάμπλο, διὰ νὰ τά... .ζωγραφίσῃ. Ὑπεύθυνος -- Ιδιοκτήτης ΚΥΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΒΝΟΣ Βασιλείου Μιχαηλίδου 28 Λεμεσὸς- Κύπρου ΤΥΠΟΙΣ: «ΑΒΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» ᾿Ισαακίου Κομνηνοῦ ἀρ. 2 Λευκωσία -- Κύπρος

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 2-3,5-6p
ΟΙ ΝΕΓΡΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 6p
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ 6p
ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΘΩΡΙΣΕΝ ΤΗΝ 7ΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 6p
ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΗΠΛΩΘΗ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΡΕΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 6p
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΕΠΕΥΦΗΜΗΣΑΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ 6p
Χίλιες δυο γεωργικές και πρακτικές γνώσεις Ναυτιλία 5p
ΕΔΩ κι' ΕΚΕΙ 5p
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 5p
ΤΑ «ΘΑΥΜΑΤΑ» ΤΟΥ 1959 4p
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΘΑΣΕ Πολιτισμός 4p
Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 4p
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3p
ΓΝΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΠΩΛΟΥΝΤΟ ΩΣ ΧΟΡΟΙ ΔΙ' ΟΔΑΛΙΣΚΑΣ ΚΑΙ ΩΣ... ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΤΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΪΧΗΔΕΣ 2p
ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 2p
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΜΕΡΟΝΥΧΤΙΑ 2p
Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ 2p
Ο κ. ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΑΝΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ 1p
ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 1p
ΟΙ ΛΑΟΦΙΛΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΜΑΣ 1p
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΠΑΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ 1p
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΣ... 1p