Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ, 1960-01-14

ΠΕΜΠΤΗ 19 Ἱανοναρίο: 1960 | σ ο... ------ ο - ΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΝΑ ΤΙΝ ΓΕΡΠΚΙΝ ΜΑΙ ΛΗΛΛΙΜΙΟΥΡΠΛΗ ΧΡΗΛΤΕΙΝΙ ΡΙΤΙΝΗ ΡΩΡΙΙΣ Τ0Υ ΠΡΠΒΛΙΜΛΙΗΣ ΤΗΣ Ι0Υ νε. ΛΙΝ ΙΛΦΕΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Γεωπόνου). -- 9 Ἡ Κύπρος χωρα πατ ἐξοχὴν γεωργιχὴ ὥφειλε νὰ ἵ- στατο εἰς ἕνα ὑφηλὸ ἐπίπεδο ἀγροτικῆς ἀγωγής καὶ µορ- φώσξως πάι οἰκονομικῆς ἀχμῆς. “Ὁ πυπριακὸς τύπος πρὸς τιμήν του δὲν ἔπαυσε να ἀσχολεῖται διὰ τὴν προώθηῃσιν τῆς ΥΣΩΡΥΙΧΗς χαὶ πολιτικὸ- -θικονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς ή: σου. Καὶ απὸ τῆς πλευρᾶς αὑτῆς πᾶσα δυνατὴ προσπάθειοα μμ. Ὀὰ την διατήρησιν τῆς γεωργικῆς τοῦ τοπου ς στηρίξδεται ἡ ὅλη ἐν γέ ἰ μικὴ α- στασις τῶν «τα ϊκον. πο ὃσὶ Ἐν Ἀνάς ... Ἡ ἵδρυσις τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος πρὸ 60 περἰπὀυ ἕ- τῶν ὑπὸ τὴν ἑλιγόχρονον ἀλλὰ φωτεινὴν παθοδήγησιν τοῦ | πράγματι Μεγάλου «Πατρὸς τῆς Γεωργίας ἀειμνήστου Πα-- ναγιώτη Γενναδίου καὶ τῶν μετ ὄπειτα ἐμέριδῶν ἑλλήνών Γεωπόνων πατέδαλαν ἐπαινέτους προσπαθείας' διὰ την γεωργικὴν ἀγωγὴν Εἰς τὴν νῆσον µας. Δυστυχῶς ὅμως ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ὑψηλά ἱδρύματα κατὰ σειρὰν χαὶ τοῦτο πὰ- βελήφθη ὑπὸ Άγγλων Ὑπουργῶν τελείως ξένων καὶ ἄνευ των απαιτουµμένων προσόντων, ξένων δὲ παντελῶς. πρὸς την αριστοκρατικὴν μορφὴν τῆς γεωργικῆς ἐπιστήμης καὶ ἀνιδέων τῶν φυσιολογιχῶν καὶ γεωργικῶν διδαγµάτων ποὺ τόσον οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔσον γαὶ οἱ χλασσιχοὶ γεωργι- ἄοὶ συγγραφεῖς τῆς ροδότησαν. ῶ----- ς , . α λ ἳ Η Γεωργία µας ὡς πρωταρχιχὴ καὶ συντηρητικὴ πη- γἡ ὅλων τῶν κοινωνικῶν µας ἀξιῶν ὑπὸ τὴν ἐπιπόλαιον ἡ ἐπικίνδυνον πατεργασίαν νοσηρᾶς ἀντιλήφεως μὲ τας ἀνεκπληρώτους ὑποσχέσεις, τὰς μετονομασίας καὶ τὰς ἐπι- Ὃ ος ἁπηρεσίας, ἀπερροφήθη ὑπὸ μιᾶς τυχαρπάστου. ἐπέφερεν η γικὴ! αμ ς φερεν τῃν σημερινὴν γεωργιχὴν µας Μ μέχρι χθές γεωργιχὴ µετεκπαίδευσις τῶν διδασχκά- λων καὶ ἡ µόρφωσις τῶν ἀγροτοπαίδων ὑπὸ τὴν πενιχρὰν οὐστασιν τον γεωργικοῦ παραρτήματος Μόρφου μᾶς ππαρου- σιάξει τὴν «κατ εἰκόνα πι’ ὁμοίωσιν» τῆς ὑπὸ ἀγγλικῶν κα- τοχὴν γεωργικῆς δράσεὼς». το το , Σήµερον µία φτωχὴ ὅπως συνηθίζοµεν νὰ λέγομεν Ἑλ- λάδα Χέχτηται τὰ ἰδεώδη µέσα μιᾶς συγχρονισµένης γεωρ- γικῆς μετεκπαιδεύσεως. Ἐγκαταστάσεις ἀξιολόγου συστή- µατος ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν ἐν τῇ ᾿᾽Ανωτέρα Γεωργιχῆ Σχολῇ ἀναδεικνύει γεωπένους, ἐγκαθιστᾶ πειραματικοὺς σταθμούς, διαδίδει τὰς ἐπιστημονικὰς μεθόδους μεταξυ τῶν ΄ ἀγροτῶν παὶ γενικῶς ἀχολουθοῦσα τὸ γεωργιχὸν πρόγραµ- µα τῆς Αμερικῆς, εὑρίσκεται τώρα οὐχὶ εἰς τὸ στάδιον τῶν ἁπλῶν χειρονομιῶν ἀλλὰ εἰς τὴν λεωφόρον τῆς ἔφηρ- Μόσμµέενης ἐπιστημονικῆς Γεωργίας. Ἐν εἴδει παρενθέσεως ἂς ἄναφερωμεν ὅτι ἡ ᾽Αμερικὴ κατὰ τὸν ἐμφύλιον πόλε- ᾿ μον τοῦ 1562 ἐφήφισεν τὸ σύστηµα τῆς Κολλεγειακῆς γεωρ- γικῆς ἐχπαιδεύσεως, πατὸι δὲ τὸ 1917 καθ ἠν στιγμὴν -ᾱ- πεφάσιζεν νὰ εἰσέλθη εἰς τὸν µεγάλον πέλεμὀν υἱοθέτησεν τὸ ἐπαγγελματικὸν σύστημα τῆς τετραετοεῦς γεωργικῆς ἐκ- παιδεύσεως, ποὺ ὡς ἀποτέλεσμα κατ ἀχριθεῖς στατιστικας ἐξ ἑἕκάστης τῶν 4δ Πολιτειῶν τὰ 50--7556 ἐκ τῶν ἀποφοί- των τῶν σχολῶν τούτων, ἀνέλαξον τὸ γεωργικὸν ἐπάγ- γελµα ὡς πόρον ζωῆς. Ἱ Ἡ ἐπαγγελματικὴ γεωργιχὴ ἐκπαίδευσις εἶναι ἕνα ἆ-.] πὸ τὰ πλέον ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ἄἅτινα ἐγκλείουσι τὴν ᾱ- νωτεραν σηµασίαν τῆς γεωπονικῆς ἐπιστήμης, ὡς εἶναι ἡ γεωργικὴ προπαγάνδα, ἡ ἐγκυκλοπαιδικὴῆ µόρφωσις, ἡ ὕπαρξις εἰδικῶν. ἐργαστηρίων, ἡ ἐπιστημονιχὴ. ἔρευνα διά. συγχρόνων μεθόδων τῆς ἀναχαλύφεως καὶ πειραματικῆς θεθαιώσεως τῶν γεγονότων ὡς π.χ. τῆς χημικῆς συνθέσεως τῶν ἐδαφῶν εἰς τὰς. διαφόρους περιφερείας κλπ. : οἳ Μαξὶ ὅμως μὲ τὰ τεχνιχὰ αὐτὰ µέσα πρέπει νὰ ὑπάρ-. χουν καὶ τὰ ΥΛΙΚΑ. ΜΕΣΑ εἰς τὰ ὁποῖα ἐγκλείονται ὅλα γεννικῶς τὰ ἔξοδα τῶν γεωργικῶν σχολῶν, τῶν γεωρν. σταθμῶν, τὰ μεταφοριχὰ καὶ τὰ ἀνάλογα σχετιχὰ ἔξοδα τοῦ προσωπιποῦ τὰ ἀπαραιτήτως ἀναγχαῖα .διὰ τὴν παρα-. κθλούδησιν, μελέτην καὶ διδαχὴν τοῦ ἀγροτικοῦ. πνεύματος. Η παροχῆ τῶν πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον χρημάτων δὺύ- ναται κάλλιστα νὰ ἐξευρεδῆ ἐὰν τὸ «Ε11εδ» τὸ ὁποῖον διεξήγετο σήμερον ὑπὸ τῶν πλείστων πε- ριττῶν θέσεων γραφειοκρατείας περιορισθῆ εἰς τὰς ἀπολύ- τως ἀναγχαίοις, Διάφορα πειράµατα θεθαίως δὲν ἀρνούμεθα ὅτι ἔγιναν. ὑπὸ τῆς ἀγγλικῆς πυθερνήσεως ἐπὶ πολλῶν ψεῶργ. πλάδων { (ἐλαιουργίας, ἀμπελουργίας, δημητρίακῶν, λαχανόκομίας)' ἀλλὰ αὐτὰ ὅλα ἔγιναν διὰ τῆς ἐπιθαρύνσεως φόρων τοῦ πτωχοῦ ἀγροτικοῦ µας κόσμου ποὺ δίκαια ὡς οἰχτρὸ ἀπὲ- τέλεσµα ἔσχεν τὴν γεωργικὴν ἀποθάρυνσιν. Ἡ ὕπαρξις πειραματικῶν ἁρτίων ἱδρυμάτων καὶ μόνιμος ὑπὲρ τῆς Γεωργίας μέριμνα ἀφ᾿ ὅτου ἐξέλιπον, ἔμειναν κατ ἀνάγ- πην τὰ πλεῖστα γεωργικὰ ζητήματα ἄγνωστα ὑφίστης διὰ τὸν τόπον µας σημασίας. Σήμερον ὁπότε οὐσιώδης διαλογισμὸς χάξε Ἓθνους ἢ Κράτους εἶναι ἡ οἰχονομιχκὴ ἐπικράτησις, ὁλόχληρες ὁ κό- σµος τοῦ Νησιοῦ µας ἀτενίδει πρὸς νέες ἐλπιδοφόρες ἀχτί- ος πίστην πρὸς τοὺς ἡγέτας τοῦ νέου Κυπριακοῦ Κρά- ω ᾿Οφείλει ἡ νέα πλέον καὶ ἰδική µας Κυξέρνησις νὰ ἐ- νεργήση ἔρευναν ἐφ᾽ ὅλων τῶν γεωργιχῶν ζητημάτων μὲ ἀρχετὲς ὑλικὲς πεὶ πνευματικὲς θυσίες παὶ νὰ προθῆ εἰς την ΟΡΓΑΝΟΩΟΣΙΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εἰς τὰς ὁποίας νὰ παράσχη ὅλα τὰ µέσα ἐπὶ τῶν ὁποίων θὰ στηρι- χδῆ ἡ ἁρμονικὴ διεξαγωγὴ τῶν ἐργασιῶν μιᾶς πολλὰ ὑπο- σχοµένης γεωργικῆς ἀναδημιουργίας, Αἱ χπαθαρῶς τεχνιχαι ὑπηρεσίαι αἴτινες ἀσχολοῦνται κυρίως διὰ τὴν. µετάδοσιν τῶν πορισµάτων των διά πειραματισμῶν εἰς τοὺς διαφόρους µας γεωπόνους καὶ λοιποὺς γεωργοφίλους καὶ προπαγανδι- στὰς διὰ νὰ χαταστοῦν κατόπιν ἄνευ δυσκολιών νὰ ὑποδεί- ξουν παὶ πείσουν τὸν διχαίως δύσπιστον γεωργὸν µας διὰ τὴν μεγάλην καὶ ἔντιμον τοῦ ἐπαγγέλματος του ἀξίαν, αἲ τεχνικοὶ αὐταὶ ὑπηρεσίαι εἶναι οἱ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ο σοφή τῆς γεωργιχκῆς καὶ οἰκονομικῆς µας προό- ου. , Εἰς ἅλας τὰς προηγουµένας γεωργικὰς χώρας θλέπομεν σήμερον µέσῳ τῶν διαφόρων γεωργικῶν ἱνστιτούτων μίαν ταχεῖαν καὶ ἐντατικὴν ὁδρᾶσιν χι’ ἐνέργειαν τῶν χειμιχῶν } --μπχανινῶν παραγόντων, οὕτως ὥστε µεγάλαι. ἐχτάσεις πρατικῶν καὶ ἰδιωτικῶν γαιῶν νὰ δέχωνται πρωτοφανεῖς καὶ τολμηρὰς ἐφαρμογὰς καὶ ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε ὑπῆρχαν αἱ ἐφάλμυροι τοποβεσίαι, τὰ ἕλη καὶ γενικὰ τὰ ἐν διαφό- ρων συνδηκῶν ἀνεχμετάλλευτα ἑἐδάφη, νὰ µετατρέπωνται εἰς εὐφόρους πεδιάδας (σιτοθολῶνες, ὁριζῶνες κλπ.) Ἡ ιοµηχανία αὐτὴ τοῦ ἐδάφους διήνοιξεν νέους ὁρί- ξοντας πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς γεωργιχῆς προόδου καὶ ἐμποροδθιομηχανιχῆς ὑπεροχῆς τῶν χωρῶν τούτων ἕν- αντι τῶν καθυστερηµένων γεωργικῶς λαῶν. Ἡ Κύπρος, χώρα ὡς εἴπομεν γχατ᾽ ἐξοχὴν γεωργιχῆ μὲ τὸν ἄφθονον ὑπεδάφειον ὀργασμὸν της καὶ μὲ τὸ ἐξαί- σιο περιξάλλον της, ἔχει τὴν ἀξίωσιν (κι αὐτὸ θὰ κπάµη ἡ νέα µας Κυξέρνησις) ὅπως ἐξασχηθῆ ἔλεγχος ἐπὶ τῆς γεωρ- γικῆς---οἰκονομικῆς καταστάσεως χι ὅπως ἡ Κυδέρνησις ἔλθδη εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν ἀγροτικὴν µάξαν καὶ συστηµατς- ποιήση ΜΟΝΙΜΟΝ ὑπὲρ τῆς γεωργίας ΜΕΡΙΜΝΑΝ, εἰ- σάγουσα πρὸς τοῦτο προστατευτικἁ µέτρα διά νὰ µπορέση νὰ στηριχθῆ µία εὑρυτέρα ἀνάπτυξις γεωργιχῆς ἐρνασίας. Πρέπει ἡ Γεωργία µας νὰ φωτισθῃ ἀπὸ τὰς συγχρόνους ᾱ- νακαλύψεις καὶ προσαρμογάς τῶν ἐπιστημονιχῶν δεδομέ- νων μὲ ἕνα γεωργιχκὸ πρόγραµµα ποὺ νὰ στηρίξεται ἐπι τοῦ νόµου «Τον ΜΕΓΑΛΟΝ ΑΡΙΟΘΜΕέΣΝ», δηλαδη εἰς μίαν «Στατιστικὴν ὑπηρεσίαν» ἥτις σχοπὸν ἔχει τὴν ουγ- πέντρωσιν, συσχετισμὸν καὶ σύγκρισιν στατιστικοῦ ὑλιχοῦ θασιζοµένη ἐπὶ πολυµόρφου ἐρεύνης ἐγχλείουσα τὴν ἐξέτα- σιν Πεδολογικῶν ἐνεργειῶν ἤτοι, τὴν φυσιοχημινὴν σύν- βεσιν ἑκάστου τµήµατος τοῦ ακυπριακοῦ ἐδάφους εἰς τὰς διαφόρους περιφερείας, τὰς διομηχανικὰς μεταθολὰς τοῦ ἐδάφους, τὴν χλωρίδα τῆς Κυπριαχῆς Γῆς, τὴν µελέτην τῶν ἰστῶν ναὶ τοῦ χρωματισμοῦ τοῦ ἐδάφους εἰς τὸν ὁποίον (Χρωματισμὸν) ὁ Ῥῶσσος πεδολόγος ὨοκοπίοΏφβίετ ἔδωσεν μεγάλην μορφολογικὴν σηµασίαν εἰς τὴν γενετιχὴν ταξι- . νόμησιν καὶ χαρτογράφησιν τῶν ἐδαφῶν, τὰς θαθείας ᾱ- ρώσεις τὴν ἀμειφισπορὰν. τὴν παρασχευὴν ὀργανινῶν ο)- σιῶν (κόπρος, ἀποξηραμένο αἷμα, ὑπολείμματα διαφόρων θιομηχανιῶν ὡς εἶναι τὰ στέµφυλα κ.λ.π.), τὴν εἰσαγωγὴν πρὸς κπαλλιέργειαν χπτηνοτροφικῶν φυτῶν, νέων ποιπιλιῶν ὁπορωφόρων δένδρων, τὴν προστασίαν τῆς φρουτοπαρα- γωγῆς ἀπὸ τὰς διαφόρους ἀσθενείας ἐντομολογιχὰς καὶ πρυπτογονικάς, τὴν εὔκολον παροχὴν γεωρνικῶν φαρμµά- χων ΕΔΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ἵνα πἀαταχθῆβ ἡ ΦΑΡΜΑΚΟΕΚΑ- ΠΗΛΕΙΑ, τὸν περιορισμὸν τῆς ἀγραναπαύσεως, τὴν εἰσα γωγὴν- λιπασμάτων καταλλήλου τύπου μὲ γνήσιες µονάδες τοῦ ἀντιπροσωπευτιχοῦ λιπαντικοῦ στοιχείου χαὶ ἐν γένει τὴν ἐκ θάθρων ἀνασύστασιν «κι ἀναδημιουργίαν τῆς πασ- Ἕλληνο--Ῥωμαϊχῆς ἐποχῆς μᾶς ἐνλη { παραγάµισµα τῶν ἡ {τι Καμμιὰ Κλοπὴ δὲν ἔγινε, εἶπε 'ὁ κ. χούσης Γεωργίας µας. «ὔϱθρος-ρος-ρρς-σροςΞσρος--ρο0 α-ρ0Ἂ--σᾱ-«--θ με πάνω στὸ γβαφεῖο. παιος 0 πας σσ -πσπο-(ο ο ἈΣΤΥΝΟΜΙ 15ον --Τέλος! εἶπε. 'Η ᾿λαΐδη, Λώους δρί᾽ σκει τὸν ἄντρα της νεκρὸ μπροστὰ τὸ Ὑραφεῖο του. Κάποιος τὸν ᾿εἶχε Χτυπήσει στὸ κεφάλι ἐννιὰ ΄ φὀρὲς ᾿μὲ μιᾶ. μασιὰ ποὺ ταν πλάϊῖ στό τζάκι. Ὁ γέρο Λώους καθόταν μὲ ᾿τὴ ᾿ ράχη πρὸς τὸ δωμάτιο κ᾿ ᾿ἔγράφε' μιὰ “περί γραφἡ τῆς ταμπακέραξ ποὺ τὴν” δρήκᾶ λὸ: Ἕνα ἀπὸ τὰ χτυπήματα, εἴτε κατά /τόχη, ἐἴτε προµελετημένα Εἴχε 6ρῇ τὴν ταμπακιέρα κἀὶ τὴν’ εἶχε .κά- Νει. Κομμάτια. 'Ο “δράστης δὲν. θέλησε µονάχα νὰ σκοτώση τὸ γέρο, Αλλά νά καταστρέψη καὶ τὸ θἠὴσαυρό του. 'Ἔ- κτὸς. ἄν, τὸ ξαναλέω, τὸ ἕνα ἀπ': τὰ ἐννιᾶ χυπήµατα δρῆκε τὴν ταµπακέρα ἐντελῶς τυχαῖα. Ὁ ἨΝτέρμοτ. Έπεσε. σὲ συλλογή. -- Εϊναι μᾶλλον ἀπίθανο -- παρατή ρησε. -- νὰ σηµαβεύης τὸ κεφάλι τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ χτυπήσης μιά τα- µπακέρα. ποὺ θρίσκεται. μπροστά του. Ἑκτὸς, φυσικά... ο .. , --' Ναί, τὶ͵ θέλατε νὰ πῆτε γἰατρέ μου . | ο στ -- Τίποτα. Συνεχίστε παρακαλῶ. ᾿ -- Τὸ ἔγκλημα αὐτό ἐξακολούθησε }ὁ κ, Γκορόν, εἶναι ἄγριο. ΄ Καὶ δὲν ἔχει νόημα. Φαινομενικά, εἶναι ᾿ἔργο ἑνὸς παράφρονος.. -- Δὲν τὸ παραδέχοµαι διέκοψε ὁ Ἠτέρμοτ μὲ κἀποιὀν ἐκνεύρίαμό. ΄Α Ὑπεναντίας, εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό. --- Χαρακτηριστικό ) Ναὶ Χχαρακτηριστικὸὀ τοῦ τύ- } που του. Μὲ συγχωρῆτε ποὺ σᾶς διέ κοψα, ᾿Εξακολουθῆστε. , --- Τίποτα δὲν λείπει ἀπ᾿ τὸ ὁπί- Γκορόν. Δὲν ὑπάρχουν ἴχνη διαρ: ρήξεως, Τὸ ἔγκλημα αὐτὸ ἔγινε ἀπὸ κάποιον ποὺ ξέρει τὸ σπίτι ξέρει πὼς μτὰ- µασιᾶ. εἶναι- κρεµασμένη--πλάς } στὸ τζάκι καὶ. ξέρει ἁκόμη, πὼς ὁ, Ὑέρος εἶναι λιγάκι κουφὸς καὶ ὅτι μποροῦσε ψὰ τὸν' πλησιάση ἀπὸ πίσω χωρὶς νά “ἱ Ὑΐνη ἀντιληπτός., ͵ ἐ-- ΚΚ έπειτα εσα Ἡ πρῶτη σκέψη τοῦ Τόμπυ καὶ τῆς ἸΤζάνις μόλις ἀνακαλύπτουν τὸ Εγκλημα εἶναι νὰ τρέξουν στὴν κυ- ρία ΒΜέϊλ.΄ :«Ο ἀστυφύλακας ποὺ φρου- ρία. Μέϊλ. 'Ο ἀστυφύλακας ποὺ Φρου ροῦσε ἔξω-- ἀπ τὴν πόρτα -- πολὺ σωστὰ -- τοὺς ἐμπόδισε, Τοὺς εἶπε πὼς ἔπρεπε νὰ περιμένουν ὥσπου νᾶρ- θη ἕνας ἀνώτερος ἀστυνομικός. Άκου- σαν πὼς ἡ μὶς Τζάνις ξεγλίστρησε΄ ἔ- ξω ἀπ᾿ τὸ σπίτι ἄλλη μιὰ φορά. Εἶναι ἀναμφισθήτητο ὅμως ὅτι δὲν εἶδε τὴν κυρία Νέπλ.,. Ὁ ἀνώτερος ἁστυνομι- κὸς καταφθάνει Αρχίζει τὶς ἀνακρί- σεις. 'Ἡ λαίδη Λώους ὁ Τόμπυ ἡ Τζά νις ρωτοῦν ἂν ᾿μποροῦν νὰ δοῦν τὴν κυρία Νέϊλ᾽ Ὁ ἀστυνομικὸς προθυµο- ποιεῖται. νὰ στείλη κάποιον νὰ τὴν φω νάξη. Καὶ στέλνει τὸν ἴδιο τὸν ἁστυ- φύλακα ποὺ ἔδειξε ἤδη τόσο ζῆλο. Κατὰ καλὴ τύχη, ἔχει µαζύ του φανό. Τὰ σπίτια ὅπως θὰ ἔχετε ἀκούσει ἢἤ διαδάσει͵ εἶναι ἀκριδθῶς ἀπέναντι τὸ ἕνα ἀπ᾿ τ) ἄλλο,.. ο κα, Ναί παραδέχτηκε ὁ Ἠτέρμοτ. -- Ὁ ἀστυφύλακας συνέχισε ὁ. κ. Γκορόν, ἀνοίγει τὴν πόρτα τοῦ κή- που καὶ προχωρεῖ στὴν ἀλλέα, ᾿Εκεῖ ἀκριθῶς ἔξω ἀπ) τὴν πόρτα τῆς δίλ λας τῆς κυρίας ΒΜέϊλ, θρίσκει... ὮὉ. κ. Γκορὸν σώπασε, ἀφήνοντας 'τὴ φράση του µετέωρη. Βρίσκει τί ὁ Ἠτέρμοτ, ᾿ -- Μιὰ ρὀζ µεταξωτὴ ζώνη, ἀπ᾿ αὖ τὲς δοὺ φοροῦν οἱ γυναῖκες στὶς ρό- µπες τους- ἤ στἁ..νυχτικά .τους. Καὶ ἡ ζώνη λιγάκι πιτσιλισµένη μὲ αἷμα- τα, ΄ ο Α, ἔκανε ὁ. Ἠτέρμοτ. Ἐανὰ Έγινε σιωπή. ρώτησε 'ἀνυπόμονα Καὶ κάτι ἄλ-' αοιώς 4ΕΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΔΟΣ) μι τ στ νο προ ος α)ς------ (ο πὸ οο ) «ώμο ) βρω λ}ή κ ΄ ῥαλλά-ὁ ἀστυφύλακας, εἶναι τετρα-. πέρατος Βάζει τὴ µεταξωτὴ.. ζώνη. οτὴν. τσέπη του. καὶ δὲν λέει «τίποτα, Ἀτυπάει ..τὸ κουδούνι, Σὲ, λίγο, δυὰ τρομαγµένες. γυναῖκες τοῦ ναικῶν ----- ὁ, κ. Γκορὸν «ἔόγαλε . τὸ συμθουλεύτηκε --- 'Ὑδέτ. Δακούρ, προ σωπικἡ. καψαριέρα τῆς. “κυρίας ,. Νέρλ. καὶ Ι Οἱ’ δυὀ γυναῖκες.-κάναυν . νόηµα. τοῦ ἀστυφύλακα νὰ. 'μἡ -µιλήση... Τὸν ὅδη γοῦν αγ’ «ἕνα δωμάτιο, στὸ. ἰσόγειο. καὶ «τοῦ ἐξηγοῦν τὶ εἶδαν,. 'Η Ὑθὲτ Λα κούρ, «τοῦ “λέει: πὼς. «ξύπνησε, ἀπ᾿ .τὸ θόρυόο καὶ. τὴ Φφασαρία.. Βγῆκε ἀπ᾿] τὴν 'κάἀµαρά της καὶ εἶδε τὴν κυρία Νέϊλ νὰ µπαίνη κρυφά ὅτὸ σπίτι, ἸΑ γήσυχη (μολονότι εἶναι γυναίκα ψύ- |. χραιμη), ἡ Ὑδὲτ ξύπνησε τὴν Σελε στὶν Μπουσέρ, τὴ µαγείρισσα. Οἱ δυὸ τους. κἀτέθηκαν κ έρρῖξαν 'μιὰ ᾽ματιὰ ὁτὴν κρεθατοκάµαρα τῆς κυρίας. Νέϊλ. Στὸ θΘάθος τῆς κάµαρας ἅπ' τὴν -πόρτα «τοῦ μπάνιου ποὺ. οἱ τοῖχοι του εἶναι ὅλο' καθρέφτες, εἶδαό τὴν κυρία τους νὰ 'πλένη. τὰ χέρια έῆης καὶ νὰ προσπαθῆ βιαστικά νὰ ξε πλόνη μικρὲς πιτσιλιὲς ἀπὸ αἷμα ἀπ τὴν ἄσπρη ρόμπα της.. 'Ἡ ζώνη τῆς ρόμπας. -- πρόσεξαν͵ οἱ δυὀ᾽ γυναῖκες -- ἔλειπε.. , ο -- Κ᾿ ἔπεια ᾿ρώπησε ὁ Ἠτέρμοτ, -- Έπειτα ὁ -ἀστυφύλακάς µας δά ζει τὶς δυὀ γυναῖκες νά Ὀρκιστοῦν πὼς δὲν θὰ ποῦν λέξη: ᾿Ανεδαίνει: τὴ σκάλα καὶ χτυπάει τὴν. πόρτα τῆς κρεθατοκάµαρας τῆς κυρίας ΠΜεΙλ. --- «ὝἨταν στὸ κρεβάτι: της : --- “Απεναντίας, ντυνότανε, εἶπε ..ὁ κ, Γκορὂν' 'μ πρόδηλο΄ θαυμασμό.’ Ἐ Εῄγησε Ἰὼς .ὁ κ. Οράτιος Λώους τὴν εἴχε ἐυπνήσέι.΄μ’' ἕνα τηλεφώνημα. -- ἕνα δεύτερο τηλεφώνημα «προσέξτε πρὶν ἀπὸ: λίγα μόλις λεπτά -- γιὰ νὰ τῆς πῆ τὰ. φοδερὰ ..πράγµατα͵ ποὺ εἶχαν γίνει. Πρὶν ἀπ τὸ τηλεφώνημα δὲν εἴχε' ἀκαύσει.-τίποτα, -.εἶπε. .Οὔτε τὰ σφυρίγματα τῶν ἀστυνομικῶν, οὔτε τὶς φώνὲς' στὸ δρόµο. Τίποται.., τε πὼς ἔκανε ἀπ) τὴν λύπη .της γιά τὸ θάνατο τοῦ Μώρις Λώους! ᾿ἘΕκεῖνα τὰ δάκρυα στά μάτια Ἱτης!... Καὶ στὸ ἀναμεταξύ͵ ἡ ἄσπρη ρόμπα νὰ κρέ μέται στὴν ντουλάπα της!. Καὶ οἱ κα θρέφτες στὸ μπάνιο νὰ εἶναι ἄχνισμέ νοι ἀπ τὴν προσπάθειά νὰ ξεπλύνη ἀπ᾿ τὰ χέρια της τὸ αἷμα τοῦ γέρουἱ -- Κι ὁ ἁστυφύλακάς σας Τὶ 'ἕ- κανε σ -- Δὲν ἔδγαλε τσιμουδιὰ γι) αὐτὰ ποὺ εἶχε ἀνακαλύψει: Ῥώτησε μονάχα τὴν κυρία Μέῖλ ἂν θὰ εἶχε τὴν καλω σύνη νὰ πάη : στὸ ἀπέναντι σπίτι νὰ παρηγορήση τὴν οἰκογένεια. Ἔπειτα θρῆκε μιά δικαιολογία κ᾿. ἔμεινε ὁ ἵ- διος στὴ ὄιλλα. ) ἕτπ Γιὰ νά,ωι ᾿ '---᾽Ακριδῶς γιὰ νὰ πάρη. κρυφὰ τὴ ρόμπα. Ἰ Κλ ἔπειτα ' τε Ἔδαλε τὴν Ὑδὲτ νὰ 'ὁρκιστῆ πὼς ἄν τῆς ζητοῦσε ἡ κυρία της τὴ ρόµπα, θὰ τῆς «ἔλεχε. πὼς τὴν --«εἶχε στείλει στὸ καθαριστήριο. Γιὰ νὰ γίνη τὸ πρᾶγμα πιστευτὀ, ἔδαλε τὴν Ὑδέτ νὰ στείλη διάφορα. ἄλλα ροῦχα στὸ καθαριστήριο... Οἱ κηλῖδες. αἵματας. ὅ µως, ἀγαπητέ µου γιατρέ, δὲν εἶναι τὸ .πιὸ ἐνδιαφέρον σημεῖον τῆς ϱρό- μπας, εάν ἡΑλλά... --- Αλλά κάτι πολὺ πιὸ. ἐνοχοποιητικό ᾿Εξετάζοντας προσεχτικἁ τὴ ρόµπα κά τω ἀπ᾿ τὰ μάτια τοῦ ἀστυφύλακά' µας, ἡ Ὑδὲτ Λακούρ ἀνακάλυψε, σκαλωμέ νο στὴν νταντέλλα, ἕνα μικρὸ καμμα τάκι' ἀχάτη...' Χρειάστηκε: νὰ παιδευτοῦ µε μιά ὁλόκληρη ἑδδομάδα ἀλλά τε ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΝΤΙΞΟΝ ΚΑΡΡ΄ ἀνοίγουν, τὴν πόρτα.- Τὰ: ὀνόματα αὐτῶν τῶν γυ- ἕνα. σημειωματάριο -ἀπ᾿ «τὴν. τσέπη του καὶ. Σελεστὶν «Μπουσέρ. : µαγείρισσα. |. σθέση ὁ Μτέρμοτ: ἀνάμεσα |-- “οὔτε 'πονοκεφάλίασαί γιὰ νὰ νι ᾽Αλλά, | γίατρἐ µου τὶ ἠθοποιῖα! Μἀὰ τὴν θλέπα |. απνν μ. « ο. . δί( λε δα δρ “οσο ος ο κοπο ασ ο-απος Κο. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ --- λικὰ καταφέραμε νὰ: συγκολλήσουµε τη, θρυμμµατισµένη ταμπακέρα .καὶ-’ νὰ «θροῦμε τὴν ἀκριδῆ θέση αὐτοῦ τοῦ κομματιοῦ 'Η ἁπόδειξη εἶναι ἀναμφισθή τητη, “Ἡ. Εὔα σκότωσε τὸν Μώρις Λώ ους. : . αν 3Ο Μτέρμοτ. .ξερόθηξε. . ν’ ἴπο Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ- ἐξήγησὴ : τῆς κὑρίας ᾿Νέϊλ γιὰ ὅλ),' αὐτά,. ρώτησε: λα Μὲ, συγχωρῆτε. :ἔσπευσέ νὰ .τρο- Ἔέχασα, 'λὲν τῆς εἶ πατε ἀκόμη τίποτα: : ἡ - Στὸν. τόπο μας, γιατρέ µου -- εἶπειὁ κ Γκορὸν μὲ ὄφος σοθαρό --- τὸ θεωροῦμε ἄσκοπο ᾿νᾶ δείχνουµε΄ τὰ χαρτιά µας πρὶν τελειώση τὸ παιχνί- δι. Φυσιὰ ᾿ θά ζητήσουμε Σξηγήσεις ἀπ' τὴν Εὔα Μέϊλ. 'Αὐτὸ ὅμως θὰ 'γἱ- νη ἀργότερα, μετὰ τὴν σύλληψη ὅταν θὰ τὴν παραδώσουµε στὰ Χχέριἁ τοῦ ἀνακριτῆ. : ᾿ : ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΗΠ ως τον. 1δον -- --Μάθε το λοϊπόν, ξακολού- θησε ὁ Κώνσταντῆς, πὼς κάνει παρέα ἐμένα. γιατὶ εἶμαι.'' ἄν- θρώπος σου κι’ «εἶμαι. στὴ δού- λεψή σου, Διαφορετικά, τόσα χρόνια οὔτε νοιάστηκα ἄν ζῶ, τερέσα µου. --“Παραπονιέσαι, Κωνσταντῆ --Αὲν. παρἀπονιέµαι, γιατὶ ὁ κάθε ἄγθρωτος (ἔχει τὶς ἔγνοιες του καὶ µονάχα οἵ ἔγνοιες μᾶς οιμώνουνε στοὺς ἀνθρώπους καὶ μᾶς γνωρίζουνε . τοὺς φίλους, Κοντά στὸ’ θασιλικὸ ποτίζεται κι’ ἡ γλάστρα, κυρά µου. Γιατὶ δὲν μπορῶ νὰ «σοῦ κρύψω πὼς ὁ καπετάνιος ἢρθε «καὶ στὴν καλύδα µου,.καταδέχτηκε νὰ πιοῦμε καί... .νὰ κολατσίσου- µε µαζί, Κι ὅστερα τὶ νομίζεις γύρεψε γιὰ πλερωμµή --τΤί, Κώνσταντῆ --Νὰ {οῦ µιλάω γιὰ τὴν ᾱ- φεντιά σου. Νὰ τοῦ ἱστοράω τὴ ζωή σου. ἀπὸ τὰ. µικρά σου ὥς τὰ σήμµερα.. | ---καἱ «σύ»... : --Καὶ γὼ τοῦπα κυρά, σωρὸ κακά, ος Γελάσανε κι οἱ δυὸ,. κ ἡ Λασκαρίνα τοῦπε. πονηρά: --Μ᾽ ἄλλα λόγια, Κωνσταντῆ μ᾿ ἔχεις στὰ. χέρια:σου. --.Σειρά σου καὶ σειρά µου κυρά. Τυχαίΐνει κάποτε κι’ ὁ δοῦλος νὰ ὑπηρετάει -τὸν ἀφέν- τη. Καὶ τυχαίνεὶ νἄχει στὸ χέρι του τὴν τύχη τοῦ ἀφεντός. Ἡ Λασκαρίνα ἔκλεισε λίγο τὰ. µάτια καὶ τὸν Κοίταξε ὅλο ὑποψία, τι Τὶ θὲς νὰ. πεῖς Κώνσταντῆ τὸν ρώτησε. : : '--Πῶς ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔρ- χεται ἡ ὥρα. του νἁ κουµαντά- ρει. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν τὸν πἰάνει 'τὸ-μάτι σου. ---Δὲν εἶναι σωστὸ «νὰ μοῦ λὲς ἕνα ΟΠΟΥ ΚΑΛΟΦΑΓΙΑ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΔΡ] ΙΗΤΜΤΕ [ΠΛΝΤΟΤΕ ΔΩΡΙΤΗ ο ΕΙΣ ΠΑΚΕΤΑ ΜΟΚΙΜΛΣΛΤΕ ΤΑ ΜΙΚΛΡΟΝΙΛ ΜΑΣ ΕΙΣ ΣΕΛΛΟΦΛΗ ΤΥΠΟΙ “ο” ᾿ Κατασκευάζονται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ κεφεσκεκεκνακςσκσακτασκεκα επεσε» ΜΛΚΛΡΟΝΙΙ ..ο-- .ο-ς :ΗΡΩ. καὶ τὴν ἴδια. Ἔστρωσε λοιπὸν ΗΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΥΜΙΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ: Κάτω στὸ μῶλο ἀτενίζουσα μὲ εὐχαρίστησι το πὴν ἄγρια θάλασσα τοῦ νησιοῦ της. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τέτοιες κουθέντες, Γιατὶ ἐμένα, Κωνοταντῆ, δὲ μὲ νι όρ ρε, κάνείς. ᾽Ακοὺς τὶ σοῦ λέω κα- νείς. Ἐγὼ ὅ,τι κερδίζω, θέλω νὰ τὸ κερδίζω μὲ τὸ σπαθί µου. Μὴ μοῦ λὲς λὀϊιπὸν τέτοια λό- Ὑία, γιατὶ θὰ τὴν σκολάσουµε τὴν κουθέντα. κ ---Κωρατὸ ἤτανε, κυρά, χω: ρατὸ ἤτάνε, Κύ ἐγὼ δὲν ἔχω τὴν κυρά. µου γιὰ κακοκάρδια- σµα. Μὲ ὅλους κουράξεσαι τὸ λοιπόν. Κύ ἄν μὲ θαραίνει -μιά ἁμαρτία, εἶναι 'τούτη καὶ -μό- νο Πὼς. κάτι. φιλεύτηκε κι’ -ὃ Κωνσταντῆς ἀπὸ τὸ µεράκι τοῦ καπετάνιου. Μὲ φίλεψε, μὲ. τί- µησε καὶ μὲ τὴν κουβέντα του καὶ μὲ τὴν συντροφιά του, καὶ λογιάζω πὼς ὅλα ταῦτα εἶναι τυχερὰ τῆς δουλειᾶς µου, ἕνα µπαξίσι ποὺ μοῦ στέλνει ὁ Θε- ὃς. Εἶναι κακό, κυρά µου Ἡ. Λασκαρίνα ' χαμογέλασε, δίχως νὰ τοῦ πεῖ ἄλλη κουθέν- τα. ῤ 38 : Ἡ Λασκαρίνα ἔμεινε ἀκόμα συλλογισµένη. Πρὸς τὸ σού: ρουπο καταπιάστηκε μὲ τὴ λά- τρα τῶν παιδιῶν' καὶ τὰ ἔτοί- µασε νὰ φᾶνε καὶ νὰ πλαγιά- σουνε. Τὰ πιό μικρὰ μάλιστα τὰ κούνησε, τὰ τραγούδησε καὶ τὰ κοίµισε κι ὕστερα καταπιά- στηκε μὲ τὴν ΄ ἑτοιμασια ' τοῦ δείπνου. Κάποια . κάθε της κίνηση κεῖνο το 6ρά- δυ. -Λὲς- καὶ θιάζονταν νά τα τελέψει ὅλα τοῦτα γιὰ νὰ θά: λει μπροστὰ μιὰν ἄλλη δουλειᾶ καὶ τ' ἄρχιζε καὶ τὰ τέλειωνε ἡ ἴδια μὴ λάχει καὶ καθυστε- ρήσει κάτι καὶ ἀργοπορῆσει τὸ τραπέζι, ἑτοίμασε τὰ Φαγιά, ἔθαλε τὸ κρασὶ στὴ θέση του, κι ὅταν γύρισε ὁ πατρυιός της τὸ κάθε τι ἦταν ἔτοιμο καὶ τὸ τραπέζι στρὠμένο γιὰ τὸ δεῖ- πνο: Τοὺς κάλεσε λοιπὸν κι) ἤρ- θανε οἱ γονποί της καὶ κάθη- σαν. καὶ φάγανε καὶ τοὺς ἔτοί- µασε ὕστερα Φρασκόµηλο ποὺ πίνανε κι ὕστερα τοὺς ἀποχαι- ρέτησε. Ἔδαλε πρῶτα τὸ κάθε τι, σὲ τάξη. Σήκώσε τὸ τρα- πέζι, ταχτοποίησε τὰ πιάτα στὴν κουζίνα, σκούπισε τὰ τζά- κια κι ὕστερα ἀνέδθηκε στην µικρή της κάµαρη. Τότες πῆ- ρε μιά δαθειά ἀνάσα κι ἕνα χαμόγελο ἄνθισε. στὸ μελαψό της πρόσωπο. Λὲς καὶ τοῦτο περίµενε τόση ὥρα. ΠΏγε ὁλόϊῖσα στὸ παράθυρο. τ' ἄνοιξε διάπλατα καὶ πάσχι- σε νὰ σχίσει μὲ τὸ μάτι της τά σκοτάδια τῆς νύχτας, Νὰ ἐεδια- λύνει τὸ πέλαγος καὶ νὰ ξεχω- ρίσει µέσα στὸ λιμάνι τοῦ νη- σιοῦ τὸ καράθι τοῦ Δημήτρη τοῦ Γιαννούγα. Κι ἂν γίνεται καὶ τὸν ἴδιον. Τὸ λιγοστὸ ὅμως φῶς τοῦ φαναριοῦ ποὺ ἤτανε στηµένο στὴ γωνιά τοῦ σοκακι- οῦ, µόλις κατάφερνε νὰ χύσει ἕνα ἰσχνὸ κι ἀσθενικὸ Φφῶς στὸ σοκκάκι. Ποὺ νὰ ξεδιαλύ- νει τίποτε ἄλλο. Τοῦτο ὅμως γιὰ λίγο. Γιατὶ τὸ µάτι συνηθί- ζει καὶ στὸ σκοτάδι καὶ σιγά --διγὰ ἄρχισε νὰ ξεχωρίζει σὰν πελώριες σκίὲς τὰ καρά- “ θιασύνη :σφράγιζε ἃ 3 ΙΝΑΣΞΞ ΑΙΚΑ ΠΟΥΙΚΑΝΕ ΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΝΑ ΤΡΕΜΕΙ Ἱστορημένη ἀπὸ τὸν ΚΩΣΙΗ ΜΠΑΣΤΙΑ Στάθηκε ἔτσι πολλὴν ὥρα οτὸ παραθῦρι της, καὶ περίµενε. Ὕ- στερα σφάλιξε λίγὸ τὸ τζάμι, κι Ἶρθε καὶ στάθηκε στὴ μέση τῆς΄ κάµαρας κι’ ἀπὸ κεῖ πῆγε στὴν πόρτα της, Στήλωσε τ) αὐτί της κι ἀφουγκράστηκε. Πάσχιζε νὰ ἁκούσει τὶ θὰ κά- νανς οἱ γονέοι της. Κι ἀναρω- τιόταν ἄν πήγανε νὰ πλαγιά- σουν, Σιγὰ--σιγὰ. σήκωσε µάνταλο τῆς πόρτας καὶ θγῆκε στὸ κεφαλόσκαλο κι άφου- Ὑκράστηκε καλλίτερα. Κάτω ἡ τραπεζαρία ἤτανε σκοτεινή, καὶ τίποτα δὲν ἀκούγονταν, Κι) ῆ- ξερε πὼς ἡ µάνὰἁ της μετὰ τὸ δεῖπνο ἅμα ἔρθει ἡ ὥρα ᾿νὰ νὰ τραθηχτοῦνε στὴν κάµαρά τους, παίρνέῖ΄ μαζί της τὸ φῶς. Προχώρησε λοιπὸν στὸ διάδρε µο πασχίζοντας ν᾿ ἀκοῦει καλλίτερα. Δὲν τῆς ἔμενε ἡ παραμικρὴ ὑποψία πὼς οἱ Ὑονηοί της εἴχανε τραθηχτεῖ . στήν κάµαρά ἤ ΠΕΡΙΣ ΕΡΑΤΟΥΜΕΝ ΣΤΟΚ ο ΠΛΑΜΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝ σµα, μὲ ἕνα ἢ δύο μοτέρ, ἢ Χρι θάθους 15 πόντους. τροχαλίαν μὲ μοτὲρ ἢ μὲ νησιν. --- πλάτος. ΣΓΟΥΡΕΣ μὲ τραπέ ξεµορσαρίστραν. ΤΡΑΠΑΝΑ, Καδένας ρίλιο, ὡς ἐπίσης ἁκονισῖι ΙΚΟΜΠΡΕΣ ΣΟΡΟΙ, ἐπίπλων, μὲ «φίλτρον καὶ 2 Δι ὅλα τὰ ἀνωτέρω λα τὰ ἀνταλλακτικά των. Τιµαί: πολὺ τὶς τιµές .µας. ᾽Αποταθῆτε διὰ πληρο θια, νὰ θλέπει ἕνα φῶς, ν᾿ ἆᾱ- κούει μιὰ φωνὴ ἤ μιὰ ὁμιλία. ἁττα 3 | το ΞΥΛΏΥΡΓΟΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΠΌ ΣΤΟΚ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙ- ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΛΓΩΡΑ7ΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΛΗΡΗΝΕΤΕ ΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗ- ΜΑΤΑΛΕΜΕΣΟΥΠΚΑΙΛΕΥΚΟΣΙΑΣ. ἤτοι πλάνια. ξυχονδρηστήραν. σγούραν στητὴν ἤ πλα- γιαστήν, τράπανο, δίσκον καὶ συρτάρι διά ξεµορσάρι- ται μὲ δευτέραν κίνησιν, μὲ σγούραν στητήν. Διαθέτομεν δὲ δίσκους σγούραν εἰς ξεμορσαρίστραν διὰ ξεµορσάρισµα µμέ- Επίσης ΠΡΙΟΜΙΑ, 60.70, 15, 80, ΞΥχΧΟΝΔΡΗΣΤΗΡΕΣ 35 καθὼς καὶ διά στρογγύλεµα φυλλαρακιῶν. ΑΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, διὰ πριόνια μὲ ρινὶ ἢ μὲ σµυ- δπσ Μεγνάλαι εὐχολίαι εἰς τὴν πληρωμήν. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ. Δι’ ὅλα τὰ εἴδη τῶν ᾖηχανημάτων ἐρίξαμεν κατὰ ΦΙΛΙΟΝ ᾿ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΝ Τηλ. 2560, Ταχ. Κιθ. 223, 'Οδὸς 'Αν. ᾿Ανδρέου 152-160, ΔΕΜΕΣΟΝ. ΓΕΠΡΓΙΌΝ Π. ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΝ α. ΥΙΝ Ῥήγαινας 21 Λευκωσία, --- Τηλ. 72623. ΕΛΛΗΝΑ ἀ ΜΛΑΣΙΡΗ, Βαρᾶσι. ΜΛΙΘΑΙΌΝ ΧΛΡΑΛΑΜΠΙΛΗΝ, ἨΠόφον. τους, χωρὶς νὰ ξέρει ἄν κοιµή- θηκαν (κιόλας, ΙΠῆγε ὥς τὴν 'πόρτα τους κι ἀφουγκράστηκε. ᾽Απὸ τὴν χαραµάδα. κατἀλάδε πὼς τὄὂχουνε σθυσμένο τὸ φῶς κι’ ἀπὸ τὴν θαρειὰν ἀνάσα τοῦ Δημητροῦ -πὼς τὸν εἴχανε κιό- λας παρµένο τὸν. πρῶτο τους ὕπνο. Ἐαναγύρισε πάλι στὴν κάµα- ρή της, σφάλισε τὴν πόρτα της καὶ πῆγε ὁλόῖσα στὸ παράθυ- ρὀ. Τ’ ἄνοιξε πάλι καὶ πάσχισε ν’ ἀφουγκραστεῖ τὸ κάθε τι. Στὸ δρόµο τοῦ νησιοῦ καὶ σ ὅλο τὸ νησὶ καὶ στὸ περιθα- λάσσιο θασίλευε ἡσυχία. Ποῦ. καὶ ποῦ κανένα φῶς ἀπὸ κανέ- γα παραθῦρι κι ἀρεὰ κανένας καθυστερηµένος νησιώτης στὴν ταθέρνα ἀνέθαινε στὸ σπιτικό του. Κάθε φορὰ ποὺ ἄκουγε Γθήµατα, ἡ. καρδιά της φτερού- γιζε. Ἔσκυθε κρυφὰ καὶ προ- Φυλαχτικἁἀ καὶ κυτοῦσε, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Φῳό Ἱ ΠΙΙ ΣΤΕΡΑ ΔΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΞΥΔΟΥΡ.-. ΔΥΑΣΜΕΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, κατάλληλες διὰ νὰ κινοῦν- τὴν ποὺ μετατρέπουν 90 πόντους τροχαλίες διὰ δευτέραν κί- 40, ἢ 50 πόντους ζι διὰ νὰ μετατρέπεται εἰς Ρόπιτ, τράπανα διὰ Φέρμα, κὲς Λεπίδων Πλάνιας. εἰδικῶς διὰ λουστράρισµα Ρολόγια. μηχανήματα διαθέτοµεν ὅ- φορίας καὶ τιμὰς εἰς:-- ὁν και ὺ φύ : πῃ Τμ μάννα προ νατα στὴν ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ Πεδε. Περνοῦσαν θϐδομάδες ὁλόκλῃρες ωρὶ νὰ ἓς Ὃ ον Ὃ) ναπο, πιὰ κουθέντα μὲ ἄνθρωπο ζωντανό ὄ κ ἐν! θρις ἁ ασ μιά ) , . ὑπῆρχαν στιγμὲς ποὺ ξεχνοῦσα πῶς ν ἀρθρώσω μιὰ λέξη. πῶς νὰ μιλήσω πᾶῶ ὁ ν μιά κρηγορὰ κ ν ν ὦ πῶς νὰ θωνάξω καὶ δὲν μοῦὔμεναν σµατα τοω τ χάδια οἱ χαρὲς καὶ τὰ προστατεωτικᾶ γαυγί- μι 98 καλοῦ µου Γίγα ἑνὸς πελώριου σκύλου, ποὺ στὰ ἀφώσιωμένα μάτια τοῦ ἐμπιατεόμουνα σιωπηλὰ ὅλες τὶς κρυφές µου σκέψεις , Ποῦ καὶ ποῦ τὸ μάτι µου ἔπαιρνε ἀπὸ μακρυά κανέναν Ἐρημίτη ποὺ εἶχε περιπλανηθῆ κατὰ τὰ ληµέρια µου μαζεύοντας ἀγριολούλουδα ὑνν Ἀάαδοιἄρη τοῦ γειτονικοῦ δάσους, μὲ φάτσα κατάµαυρη. 2 τι νὰ πῆς, τὶ νὰ µιλήσῃς μ’ αὐτοὺς, . Ανθρωποι ποὺ ἡ μοναξιά τοὺς εἶχε κάνει στείρους καὶ Φθουξοὺς δὲν εἶχαν νὰ σοῦ διηγηθοῦν τίποτα ἀπὸ τὴν κίνησι τοῦ ζωντανοῦ κόσμου. Ὕστερα λοιπὸν ἀπ αὐτὰ Φφαντάζεσθε μὲ πόση λαχτάρα περίμενα ν) ἀκούσω κάθε δέκα πέντε μέρες, στὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τά κουδου. νάκια τῆς καρρότσας τοῦ κτήµατος ποὺ µοῦὔφερνε τὶς προμήθειες τοῦ δεκαπενθηµέρου καὶ νὰ διακρίνω λίγο.λίγο ἀπὸ πέρα τὸ γελαστὸ πρὀ σωπο τοῦ μικροῦ ἐπιστάτη ἤ τὸ κοκκινόµαλλο κεφάλι τῆς κυρά - Μαρι νας͵ ποὺ πότε ὁ ἕνας πότε ἡ ἄλλη τὴν ὡδηγοῦσαν χαρούμενα καὶ τρα γουδιστά, Ε, τὴν ὥρα ἐκείνη ἤμουνα ἀληθινὰ εὐτυχισμένος. Κι) :άρχι- ζαν τότε νὰ μοῦ λένε, νὰ μοῦ λένε. γιὰ κάθε τι ποὺ εἶχε γίνει στὴ χώρα ἀπὸ θαφτίσια, ἀρραθωνιάσματα, γάμους. Μά ἐμένα ἐκεῖνο ποὺ πρὶν ἀπ ὅλα μ᾿ ἐνδιέφρε ἤταν νὰ μάθω γιὰ τὴν κόρη τοῦ ἀφεντικοῦ µου τὸ ὡραιότερο κορίτσι ποὺ εἶχα ὥς τότε συναντήσει. Καὶ χωρὶς νά πολυδείχνω τὸ ἐνδιαφέρον µου -- πάει πολὺ ν᾿ ἀρέση σ᾿ ἕνα θοσκὸ ἡ κόρη τ) ἀφεντικοῦ του--προσπαθοῦσα μὲ τρόπο νὰ μαθαίνω ρωτῶντας κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς τηςτ Πῆγε σ᾿ ὅλες τὶς γιορτές Χόρεψει Μὲ ποιούς Ἔψαλε στὴ λειτουργία τῆς Κυριακῆς Ως ποιὰ ὥρα κάθησε στὸ πανηγύρι Τῆς προξένεψαν πολλοὺς γαμπρούς ᾿Αδυνάτισε Ψήλωσε Αλλά γιατὶ νὰ κρύδωμαι 'Η Στεφανέτα Ώταν ὅ,τι εἶχα δῆ πιὸ ὅμορφο στὴ ζωή µου, ἦταν γιὰ µένα ἡ Φφώτεινὴ ἀχτίδα ποὺ γλύκαινε τὴ μοναξιά µου. Ἔως ὅτου µια Κυριακὴ -- μοῦ Φαίνεται σὰν ὄνειρο--στάθηκε ἕ- ξαφνα ὁλοζώντανη µπροστά µου. Μοῦ ἔφερνε τὰ τρόφιµια ὍὉ μικρὸς ἐπιστάτης ταν ἄρρωστος 'Η κυρὰ Μαρίνα εἶχε δουλειά. Γι αὐτὸ ἢρθε αὐτή. Ποτὲ δὲν τὴν εἶχα δῆ ἀπὸ τόσο κοντὰ. Κάποτε τὸ χειμῶνα ὅταν κατέθαζα τὰ πρόδατα στὴ χώρα καὶ γύριζα τὸ ϐ6ράδυ στὸ κτῆμα γιὰ νὰ δειπνήσω, τὴν ἔδλεπα µόνο γιά μιά στιγμὴ νὰ περνάῃ διαστικἡ ἀπὸ µπρο στά µου ἀμίλητη, στολισμένη καὶ περήφανη, Καὶ τώρα ἤταν ἐκεῖ, ἕνα θῆμα κοντά µου, νὰ μοῦ χαμογελάῃ καταδεχτικἡ γλυκειά, ὁλόκληρη στὴ διάθεση τῶν ματιῶν µου. Μοῦ παρέδωσε τὸ τρόφιμα κουθέντιασε λίγο µαζί µου, χαμογελῶντας, ὕστερα ἀνέδηκε πάλι στὴ καρρόὀτσα καὶ ξεκίνη σε γιὰ τὴ χώρα... ὝὍταν χάθηκε στὸ κατηφο- Ρρικὀ μονοπάτι, εἶχα τὴν αἴσθη-, ση πὼς τὰ Χαλίκια, κυλῶν- τας κάτω ἀπ τὶς ῥόδες, ἔπε- φταν ἕνα--ἕνα µέσα µου καὶ μοῦ χτυποῦσαν τὴν καρδιά. Άκουσα καὶ τὸν τελευταῖο ἆ- μυδρὸ κρότο τῆς καρρότσας αἱ τὸ δειλινὸ μὲ θρῆκε ἀκί- νητο. Δὲν: τολμοῦσα οὔτε θέ- ση ν᾿ ἀλλάξω ἀπὸ φόδο µή- πως διώξω -ἂπ᾿ τὰ μάτια µου ΜΙΚΡΑ ΜΙΗΠΙΜΛΤΙ [0 Πἱ0 ΛΑΜΠΡΟ Α1Ρ0 Τ0Υ ΚΟΣΜΟΥ 3 τὸ γλυκὸ ὄνειρο ποὺ μ εἴχε, μαγέψει. ΄ Κατὰ τὸ 6ράδυ, ὅταν οἳ κοιλάδες τυλίχτηκαν στὸ σκο. τεινὸ πέπλο τῆς νύχτας καὶ τὰ πρόθατα ἄρχισαν νὰ γυρίζουν θελάζοντας στὴ στάνη μιὰ φωνὴ - ἡ φῶ- νἠ της|--μὲ ξάφνιασε. Τρέχω πρὸς τὸν κατήφορο καὶ ξαναθλέπω τὴ Στε φανέττα, μ) αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι πια γελαστὴ καὶ χαρούμενη σἀὰν πρίν, ἀλλά Φοθισμένη, µουσκεµένη στὸ νερὀ, σκυφτή µαζεµένη ἀπ᾿ τὸ κρύο. Τὴν εἰχε, ὡς φαίνεται, παρασύρει κανένας χείμαρρος τῆς µπόρας καὶ προσπα- θῶντας νὰ γλυτώσῃ κινδύνεψε νὰ πνιγῃ. 'Καὶ τὸ φοθερὸ γι’ αὐτὴν--μὰ γιὰ μένα τὶ καλὴ τύχη! ἤταν ὅτι σὲ κείνη τὴ νυχτερινὴ ὥρα δὲν μποροῦσε πιὰ οὔτε νὰ σκεφθῃ νὰ Ὑυρίσῃ πίσω στὸ κτῆμα Πῶς νά προχωρήσῃ σὲ κεῖνες τὶς κακοτοπιές ᾽Αλλὰ κι ἐγὼ πῶς νὰ τὴ συνοδέψῳ, ἀφήνοντας νύ- χτα ὁλομόναχο τὸ κοπάδι Τὶ θὰ κάνῃ λοιπὸν ἡ δύστυχη Πῆρε ξανὰ τὸ δρόμο πρὸς τὴ στάνη. 'Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὠς αὐτὴ ἡ ἰδέα νὰ περάσῃ ὁλό- κληρη νύχτα πάνω στὸ Θουνὸ τῆς θασάνιζε τὴ σκέψη ὅτι καὶ οἱ δικοί της--ἀγνοῶντας τὶ τῆς ἔτυχε--θ) ἀνησυχοῦσαν Φοδεράἀ. Μά ἐγώ ἔδρικα ἕνα σωρὸ λόγια νἁ τὴν καθησυχάζω: -Μὴν κάνετε ἔτσι,͵,, :κυρία.΄Οἱ νύχτες τοῦ κρές,.. Κακιὰ ὥρα εἶναι καὶ θά περάσῃ.. Καὶ τρέχω ἀμέσως κι’ ἀνάθωώ μιὰ µεγάλη φωτιά γιὰ νἁ στεγνώσῃ τὰ πόδια της καὶ τὸ φουστάνι της ποὺ εἶχε µουσκέψει ὁλόκληρο ἀπ᾿ τὸ νερὸ, Σὲ λίγο τῆς ἔφερα ἄφθονο γάλα καὶ τυρί. Μὰ ἡ φτωχἠ μικρούλα ποῦ νὰ σκεφθῃῇ νὰ ζεσταθῇ καὶ νὰ φάῃ,.., Καὶ ράγιζ ἡ καρδιά µου νὰ θλέπω ἐκεῖνα τὰ ὄμορφα µάτια της νὰ θουρκώνουν ἀπὸ χοντρά δάκρυα, τόσο ποὺ εἶχα κι’ ἐγὼ τὴν ἐπιθυμία νὰ κλάψω µαζί της,,.. Κι ἡ νύχτα δὲν ἄργησε νἀρθῇ... Οἱ τελευταῖες ἀχτῖδες τοῦ ἥλιου εἶχαν ρίξει μιὰ χρυσῆ σκόνη ὀνείρου στὶς γύρω Φουνοκορφὲς καὶ τὰ πρῶ- τα ἁστέρια ἄρχισαν νὰ στολίζουν τὸ θόλο τ οὐρανοῦ. ᾿Επρότεινα στὴν κοπέλλα νὰ περάσῃ µέσα στὴ σκηνἠὴ γιὰ νὰ ξεκουραστῃ. Μπῆκε καὶ ἔα- πλώθηκε πάνω σ’ ἕνα ὁλοκαίνουργιο ἀχυρόστρωμα. Τῆς εὐχήθηκα «καλὴ νύχτα» καὶ θγῆκα--ὅλος διάκριση- νά καθήσω Έξω στὴν πόρτα τῆς σκη- νῆς, Μάρτυς µου ὁ Θεὸς, ἄν, παρ᾽ ὅλη τὴν ἐρωτικὴ Φφωτιὰ ποὺ μὲ πυρπο- λοῦσε, πέρασε καμμιὰ σκέψη ὕπουλη ἀπ᾿ τὸ μυαλό µου. Μόνο ἕνα αἴσθη- µα ὑπερηφάνειας δοκίµαζα τὴ στιγμἡ ἐκείνη, στὴ σκέψη ὅτι σὲ µιά γωνιᾶ τῆς σκηνῆς µου, ἡ κόρη τ᾽ ἀφεντικοῦ µου- γιατὶ Όχι τῶν ὀνείρων µου-- σὰν ἕνα µανάρι πολύτιμο, ἀκριθὸ, κάτασπρο, πιὸ ἄσπρο ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἄλλα τῆς στάνης µου ἀναπαυότανε στὴν προστασία µου Καμμιὰ ἄλλη φορά ὁ οὐρανὸς δὲν μοῦχε φανῆ τόσο μεγάλος, τόσο ὑποθλητικός, καμμιὰ ἄλλη Φο: ρὰ τ᾽ ἁστέρια δὲν εἶχαν γιὰ µένα τόση γοητεία.,,, Ἐάφνου ἡ πορτούλα τῆς σκηνῆς ἄνοιξε καὶ πρόδαλε ἡ Στεφανέττα. Δὲν μποροῦσε νὰ κοιµηθῇ, Τὰ πρόθατα Φέλαζαν μέσ) στὸν ὕπνο της καὶ τὴν ἐνωχλοῦσαν. Προτιμοῦσε νάρθῃ νὰ καθήσῃ πλάϊ µου κοντὰ στὴ φωτιά. Σηκώθηκα στὴ στιγμὴ, ἔθγἁλα τὴν κάπα µου, τήν ἔρριξα στὶς πλάτες της ζωήρεψα τὴ φωτιά καὶ καθίσαµε οἱ δυὀ µας πλας--πλάϊῖ, χωρὶς νὰ μιλοῦμε. - Θὰ εέρετε ἴσως πὼς στὶς ἀστροφώτιστες νύχτες, τὴν ὥρα ποὺ ἕ- μεῖς κοιμώμαστε ἕνας ὁλόκληρος κόσμος μυστηριώδης ξυπνᾷ καὶ ζῇ µέσα στὴν ἡσυχία καὶ τὴ σιωπή, Τις ὧρες αὐτὲς τῆς νύχτας τὸ τραγοῦδι τῆς πηγῆς εἶναι πιὸ καθάριο, πιὸ µελωδικό, τὸ γερὸ τῆς λίμνης ἐξεπετάει κάτι δικές του μικρὲς Φλῤγες,... Ὅλα τὰ πνεύματα καὶ τ’ ἀερικὰ τοῦ θουνοῦ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, ,, . Κι εἶναι στὸν ἀέρα διάχυτοι κάτι ὑπο- θλητικοὶ ψίθυροι, κάτι ἁδιόρατοι θόρυδοι, κάτι σἀν μιὰ δύναμη θεϊκὴ ποὺ κάνει τὰ κλαδιὰ νὰ μεγαλώνουν, τὸ χορτάρι νὰ φυτρώνῃ.... Ἡ μέρα εἴ- ναι ἡ ζωὴ τῶν ὄντων κι ἡ νύχτα εἶναι ἡ ζωὴ τῶν πραγμάτων, , ..Μὰ ὅλ᾽ αὐτὰ πρέπει νὰ τἄᾶχῃ κανεὶς συνηθίσει, ἀλλοιώτικα τοῦ κάνουν φό6ο, τὸν τροµάζουν,,.. Ἔτσι κι’ ἡ κοπέλλα µας γεμάτη φόδο στὸν παραμικρὸ θόρυδο, ριγοῦσε καὶ µαζευότανε πλάξ µου. Κάποια ὥρα μιὰ κραυγὴ µα- κρόσυρτη, λυπητερή, μµελαγχολικἡ ποὺ θγῆκε, θάλεγες, ἀπὸ τὸ δυθὸ τῆς παρακάτω λίμνης Ίρθε νᾶ συγκλονίσῃ τὸ Φτωχὸ κορίτσι. Καὶ ΄ τὴν ἴδια στιγμὴ ἕνα φωτεινὸ ἁστέρι--λὲς κι’ ἡ φωνὴ ἐκείνη τοῦχε µιλήσει--διασχί- ζοντας τὸν οὐρανὸ γλύστρησε πάνω ἀπ᾿ τὰ κεφάλια µας: ««Τὶ ἦταν αὐτὸ πάλι ρώτησε ἡ Στεφανέττα χαμηλόφωνα. --Μιὰ ἀθώα ψυχἠ ποὺ μπαίνει στὸν παράδεισο... .τῆς ἀποκρίθηκα κι’ ἕκανα τὸ σταυρὀ µου, Μὲ µιµήθηκε κι’ αὐτὴ κι’ ἔμεινε συλλογισµένη. Καὶ σὲ λίγο -«Εἶναι λοιπὸν ἀλήθεια πῶς ὅλοι ἐσεῖς οἱ θοσκοὶ εἴσαστε μάγοι -«Κάθε ἄλλο... κυρία, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ζοῦμε ἐδῶ ψηλά καὶ Δρισκόµα- στε πιὸ κοντὰ στ’ ἀστέρια, ξέρουμε τὴ σημασία τους καλύτερα ἀπὸ σᾶς τοὺς ἄλλους. Τὴν ἔδθλεπα νὰ κυττιάῃ ἐκστατικὴ τὸν οὐρανὸ μὲ τὸ κεφάλι ἀκουμπι- σµένο στὶς παλάμες της καὶ μὰ τὴν ἀλήθεια εἶχα τὴν ἐντύπωση, ἔτσι κα- θὼς ἦταν κουκκουλωμένη μὲ τὴν κάπα, πὼς κάποιο θεῖο θοσκόπουλο τῆς Γραφῆς ἢλθε καὶ κάθησε κοντά µου. -- Πόσα ἁστέρια (Θεέ µου, καὶ τὶ ὡραῖα,. Τὰ µέτρησες ποτέ σου, 6οσκέ Ξέρεις νὰ μοῦ πῆς τὰ ὀνόματά τους --Μὰά τὶ δοσκὀς θἄμουνα ἄν δὲν τᾶξερα....Νά, γιὰ κυττάξτε,,.. Καὶ ἄρχισα νὰ τῆς ὀνομάζω τὰ διάφορα ἄστρα καὶ τῆς ἔδειξα καὶ τὀν Αὐγερινό, τὴν ὁλόλαμπρη Αφροδίτη ποὺ τρέχει πάντα πίσω ἀπό τὀν Κρόνο καὶ ποὺ τόν παντρεύεται κάθε ἑπτὰ Χρόνια,,,, --Πῶς Παντρεύονται λοιπόν καὶ τ᾽ ἀστέρια -Μὰ ναί, παντρεύονται κι αὐτά, ᾿ . Κι) ἐνῷ προσπαθοῦσα νὰ τῆς δώσω νὰ καταλάόῃ γι αὐτοὺς τοὺς περιέργους γάμους τῶν ἄστρων ἔνοιώσα ν᾿ ἀκουμπάῃ πάνω µου κάτι µυ- ῥρωμένο, λεπτό, δροσερό, Ηταν τὸ κεφάλι της ποὺ ὁ ὕπνος τῶχε κάνει ἀθέλητα νὰ γείρῃ στὀν ὤμο µου νὰ µείνῃ σ᾿ αὐτὴ τὴ θέσι ἤρεμη, χωρὶς πιὰ οὔτε λέξη νὰ προφέρῃ, ὥς τὴν ὥρα ποὺ τ᾽ ἁστέρια ἄρχισαν νὰ χλω- µιάζουν ἀπ τό φῶς τῆς ἡμέρας ποὺ ἀνέτελλε.... Εγώ τὴν κυττοῦσα, ὅλος θαυμασμό, μὲ κάποια ταραχἡ στὀ 6άθος τοῦ εἶναι µου, πάντα ὅμως μὲ καθαρὲς «ακέψεις στὀ μυαλό µου, ποὺ μοῦ τὶς γεννοῦσε ἡ ἀστροφώτιστη καὶ µαγικἡ ἐκείνη νύχτα,,, Γύρω µας Ὁ ἁστέρια συνέχιζαν τὴν σιωπηλή τους πορεία, πειθήνια, σὰν ἕνα µεγάλο κοπάδι, . Καὶ σκεπτόµουνα κάθε τόσο, πὼς ἕνα ἀπ αὐτὰ τά ἁστέρια τό πιό λαμπερό, ξεφεύγοντας ἀπ᾿ τὸ δρόμο του, Ίρθε νὰ γείρῃ στὀν ὤμο µου, γιὰ νὰ κοιµηθῇ.., ΑΔΟΛΦΟΣ ΝΤΩΝΤΕ Ἡ, Ιουλίου εἶναι τόσο µι- ΠΛΠΩΥΊΣΙ ΓΛΙΛΙΗ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ὝὍλα τὰ εἴδη καὶ μεγέθη Γυναικείων, ᾿Ανδρι- κῶν καὶ Παιδικῶν παπουτσιῶν. Ἐγγυημένο παποῦτσι ἀντοχῆς, κοµψότητος καὶ ἀνέσεως, σὲ σχὲδια ποὺ ἱκανοποιοῦν ὅλα τὰ γοῦστα, µέ τὰς χαμηλοτέρας τιμάς. Ἐπισκεφθῆτεμας διὰ τό συμφέρον σας εἰς τὸ κατάστημά µας ὁδὸς Λήδρας 174 Β ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυριολεκτικῶς, δὲν ταν ἐποχὴ πο- λέμου ἡ ἐποχὴ ἑκείνη, ταν ἐποχὴ προπολεμική Οἱ ἔφεδροι πλημμύριζαν τὴν πολι. τεία, ὁ οὐρανὸς ἔδρεχε καθημερινῶς καὶ ὅλα. εἶχαν πάρει ἕνα χρῶμα σκοῦρο καὶ κιτρινωπὸ ἀπὸ τὴν. ᾿λάσπη καὶ ἀπὸ τὸ χακὶ ποὺ «γέμίδε τὸν τόπο. : .. Μέρος δὲν εἶχε, κανένας, Ὑιὰ νὰ µείνῃ καὶ γιὰ τοῦτο καὶ. ἐγώ, ἄστε- γος δυὀ ὁλόκληρες ἡμέρες, κατέφυγα, τέλος, ὡς φιλοξενούμενος σὲ μιὰ κλί- νη τοῦ... .Δημοτικοῦ ἩὩἩοσοκομείου, σ᾿ ἕνα μικρὸ δωμάτιο, Χάρις στὴν καλωσύνη Φίλου µου γιατροῦ. Στὴν διπλανὴ τὴν κάµαρη ταν ἕ- νας «κουραμπιὲς ἐπῖστρατος. : γυιὸς πλουσίαυ ἐκ Πατρῶν, ὁ ὁποῖος φο- θούμενος τὸν πόλεμο, ποὺ ὅλοι προέ- θλεπαν ὣς θέθαιον -ἤταν κατὰ τὴν ἐ- πιστράτευσι τοῦ 1915-- ἀπεφάσισε νάἁ ἐναγκαλισθῇ ὅλας τὰς ὑπαρχούσας ἆ- σθενείας καὶ νὰ πέσῃ εἰς. τὸ κρεθθάτι διατεινόµενος πὼς πάσχει Χρονίως, μαρτυρικῶς καὶ ἀνιάτως Οἱ γιατροὶ θέλοντας καὶ μὴ θέλοντας καὶ πιεζό- µενοι ἀπὸ ἰσχυροὺς πολιτικοὺς ἠναγκά- ζοντο νὰ ἐνισχύουν τήν, ..ἀθεράπευ τη αὐτὴ κατάσταση. Ὅλοι ὅμως µέσα εἲς τὸ ΜΝοσοκομεῖο τὸν ἀποκαλοῦσαν «κουραμπιὲ», μὲ κάποια περιφρόνηση καὶ πιὸ πολὺ ἀπ ὅλους μιὰ νοσοκόμα ὤμορφη,, μὲ μάτια γαλανά, σὰν γαλη- νεµένη θάλασσα καὶ μὲ διαφανῆ ἐπι- δερµίδα, σἀν νὰ ἤτανε ἀπὸ νερό, σὰν να ἤτανε γυαλένια. Μιὰ ποὺ ἐγὼ Ίμουνα ὁ πιὸ ὑγιὴς, ὁ μόνος ὑγιής µέσα στὸ ἩΜοσοκομεῖο καὶ ὁ πιὸ ἐλεύθερος καὶ ἀσύδοτος καὶ μιά ποὺ δὲν εἶχα τὶ νά, κάµω, ἀπεφάσισα νὰ ἀναθέσω εἰς τὴν νοσοκόμον τὴ .θε- ῥαπεία τῆς καρδιᾶς εἰαισθήτου καὶ τρωθείσης κεραυνοθόλως καὶ ἀπροσδο- κήτως ἀπὸ τὰ θέλγητρά’ της καὶ τὰ κάλλη της, ᾿Ιδίως ἤταν ἀκαταγωνί- στως ἐπικίνδυνος ὁσάκις ἐρχότανε τὴ νύχτα μµἰσοντυµένη, ἀτημέλητη, μὲ κἆ- νοικτὰ τὰ Ὑαλακτώδη στήθη της καὶ γυµνὰ τὰ χιονάτα µπράτσα της, ὅταν, γιὰ, διαφόρους λόγους ἤ Ιδιοτροπίας τῶν ἀσθενῶν, πραγματικῶν καὶ µή, ἆᾱ- ναγκαζόµαστε νὰ χτυπᾶμε τὸ κουδοῦνι. Καὶ τὸ κουδοῦνι, ὅλη νύχτα, εἶναι ἡ ἀλήθεια, δὲν ἠσύχαζε. Σὰν καλἡ ποὺ ἦταν καὶ ἡ νοσοκό- µος, μᾶς ἔφερνε κανένα δροσερὸ νερό, μὲ γελαστὸ τὸ Φρέσκο πρόσωπό της, μᾶς ρωτοῦσε ἂν θέλουμε καὶ λίγο πα- γώμένο γάλα καὶ ἡμεῖς τῆς ἀπαντού σαµε ὅτι προτιμοῦμε τὸν γαλατένιο της λαιμό, ,,, Καθόταν, συχνά, σάὰν φίλη .στοργική, γιά νὰ μᾶς κάνῃ λίγη συντροφιά, Τρελλανόταν γιὰ ἀναμνήσεις ἀπὸ τοὺς πολέμους, καὶ γιά, ..κουραµ- πιέδες, ὅμως, ὄχι τοῦ στρατοῦ, ἀλλά τῶν ζαχαροπλαστείων. Κουραμπιέδες τῆς εἰρήνης καὶ ὄχι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατασκευάζουνε οἱ.... .πόλεμοι, κ Στὴν ἄλλη κάµαρα ἔχεις ἕναν.,. κουραμπιὲ, τῆς ἔλεγα. --Σὰν δὲν ντρέπεται͵ ὁ ἄνοστος!.,. ᾽Ακοῦς ἐκεῖ νἁ φοδᾶται τὸν πόλεμο, σὰν τὶς γυναῖκες, καὶ νὰ κάθεται κά- νοντας τὸν ἄρρώστον σάν λεχώνα στὸ κρεθδάτι!,,.. , Κι’ ἔπειτα ἐπρόσθεσε: --Δὲν ξέρεις πόσο συχαίνουµαι αὖ- τοὺς τοὺς κουραμπιέδες | ὂΕγὼ γινόµουνα ἄλλος τόσος, σἀν ἄκουγα τὰ λόγια αὐτὰ καὶ κάθε 6ρά. δυ, ὅταν γύριζα νὰ κοιμηθῶ εἰ τὸ Νο. σοκομεῖο, τῆς ἔφερνα καὶ κουραμπιέ- δες, ἀπὸ τοὺς ἄλλους ὅμως, τοὺς πραγματικούς, ἀπὸ τὸ ζαχαροπλα- 1 στεῖο. --᾽Αφοῦ μισεῖς τοὺς κουραμπιέδες, τῆς ἔλεγα ἀστειευόμενος, σοῦ ἔφερα καµπόσους νὰ τοὺς.., ιφᾶς! --'Ἐκεῖνος ἐκεῖ µέσα μοῦ ἁπαντοῦσε Ἡ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΜΗ ΠΛΕΥΡΑ ϱ ΚΜΙΑ. ΦΑΝΙΛΣΙΑΝ. ΜΘΕΝΗΣ Τοῦ κ. ΣΤΑΜ. ΣΤΑΝ - ἁ , -- 4 αὐτή, οὔτε τρώγεται, οὔτε χωνεύεταιτ:: Ανδρας εἶν αὐτός, µωρέ.... εστω ενα Πέρασεν ἔτσι κάµποσος καιρός. Ὁ. κουραμπιὲς τοῦ γειτονικοῦ δωµα- τίου, θέλεις ἀπὸ τὶς ἀρρώστειες τὶς πολλὲς ποὺ τόν.» «κατατρέχαν, θέ- λεις ἀπὸ τὸ ἄφθονο φαγὶ καὶ τὸ «ἔα- πλωταριό, ἐπάχυνε καὶ εἶχε γίνει σὰν θρεφτάρι, ἑνῷ ἡμεῖς ἀπὸ τὶς πορεῖες καὶ ἀπὸ τὰ «γὑμνάσια εἴχαμε ἀδυνατί- σει, εἴχαμε σουφρώσει. , Τὸ θηλυκό, ἡ νοσοκόμα δηλαδή, ὅσο πήγαινε «καὶ «γινότανε -πιὸ πρὀσχαρο καὶ θελκτικὀ, Λλιὰ δροσιὰ καὶ μιά λάμψις εἶχεν ἁπλωθῇ εἰς τὸ πρὀσωπό του καὶ ἀκτνοθολοῦσε. Οἱ κινήσεις του ἤσανε πιὸ σθέλτες, τὸ σῶμα του πιὸ πεταχτὸ καὶ ἡ φωνή του πιὸ παθητική, πιὸ ζεστὴ καὶ πιὸ χαδιάρικη, -- Τὴν τρέφει ὁ ἔρωτας διαλογιζό- µουν!,,..Τώρα ποὺ μ) ἀγαπόει, θά ξανανοίξῃ σὰν τριανταφυλλιά, ὅλα της τά κάλλη καὶ τὴν ὠμορφιά!.... Καὶ δόσ᾽ του κουραμπιέδες κάθε δράδυ, τοὺς ᾿ὁποίους τώρα παράγγελνα καὶ μὲ μύγδαλο καὶ μ’ ἕνα γαρυφαλ- λάκι, σὰν μαῦρο μάτι, εἰς τὴν κορυφή. Μιὰ µέρα ἡ νοσοκόμα ἥρθε γεμάτη μυρωδιές, --ΤΙ τὰ θὲς αὐτά τῆς λέω. Πιό πο- λὺ μ ἀρέσει τοῦ κορμιοῦ σου ἡ µοσχο. δολιάςς., --Βρῆκα, μοῦ ἀπήντησε, κάτι µυρώ- διές, στοῦ ᾿ἐκουραμπιὲ τὴ κάµαρη, καὶ ἔδαλα λιγάκι. ---“Πήγαινε, γρήγορα, τῆς ᾿εἶπα, νὰ κάνῃς μπάνιο, νὰ .πλυθῇς. οκ Πέρασεν ἀκόμα κάµποσος καιρός, Ἕνα 6ράδυ, καθὼς Υγύριζα, λίγο ἀργὰ στὸ ἩΜοσοκομεῖο, Φφορτωμένος κουραμπιέδες, ὅπως πάντοτε, εἶδα μιὰ ἀνησυχία ἐκεῖ µέσα καὶ τὸν γιατρὸ νὰ κάθεται δαρὺς καὶ συλλογισμένος στὸ γραφεῖο του. ---Τὶ ἔπαθες, τοῦ λέω, τὶ συµδαί- γει : -Ἄστα, μοῦ ἀπαντάει καὶ μὴν τὰ ρωτᾶς! ὍὉ «κουραμπιὲς ποὺ. ἤτανε ἆ- πάνω... Έτ µήπως τυχὸν τὸν πῆραν στὰ γυμνάσια καί... .τρίφτηκε --Ὄχι. Αλληλοκλέφτηκε μὲ τὴ νοσοκόμα τὴ Μαρία καὶ τώρα πᾶν νὰ παντρευτοῦνε, ---Ποῦ --πέρω κι ἐγὼ ποὺ πᾶνει.., Φαντάσου τὶ ντροπὴ γιὰ τὸ Ἀοσο- κομεῖοί,, 1. --Δὲν εἶναι ντροπὴ γιὰ τὸ Νοσοκο- μεῖο, τοῦ ἀπήντησα, ντροπὴ εἶναι γιά μένα καὶ τοὺς κουραμπιέδες µου]... Κι ἐμοίρασα τοὺς κουραμπιέδες, ποὺ θαστοῦσα, σ᾿ ὅλους .,. σὰν κὀλ- λυΦα εἰς τὸ μνημόσυνον ὄλίγων ὁὦ- ραίων ἡμερῶν καὶ μιᾶς παροδικῆς ἆ- γάπης, ποὺ πέθανε καὶ πάει.... Ὕστερα ἀνέδηκα στὴ: κἀμαρή µου, συγὰ- σιγὰ καὶ 'λυπηµένα μὲ σκυμμέ- νο τὸ κεφάλι καὶ Φαρειὰ καρδιά, Ἡ κάµαρα τοῦ «κουραμπιὲ» ἦταν ᾱ- νοιχτή. Τὰ πράγματά του ἄνω κάτω, Οἱ μυρωδιὲς του «ἁἀνοιχτέ, ξεθούλωτες σκὀρπιζαν τὶς εὐωδιὲς τους σ᾿ ὅλον τὸν διάδρομο. Στάθηκα λιγάκι καὶ κύταξα µέσα στὸ δωμάτιο. περίλυπος. Σκέφθηκα τὶς σκηνὲς τὶς: ἐρωτικὲς ποὺ θὰ γινόντου- σαν ἐκεῖ µέσα, τὶς ἡμέρες ποὺ ὁ ὕπο- φαινόµενος ἐπεστράτευε κουραμπιέδες τῶν ζαχαροπλαστείων, γιὰ νὰ πάρῃ τὸ... «πλάσμα τῶν ὀνείρων καὶ ἔπλα- θε νίκες γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴ φαντασία του. Κι’ Ἐνριωσα ὅτι στὸν ἔρωτα καὶ στὴ ζωὴ ὅπως καὶ στὴ περίστασι ἐ- κεἰνη, ὅ µόνος ποὺ ἦταν κουραμπιὲς ἁ- ληθινὸς, ἥμουνα ἐγὼ καὶ οἱ.., . κου- ῥαμπιέδες ὁποῦ κουδαλοῦσα! ως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΑΟΣ Ἐλενγθδερα ΠΜΕΡΟΝ ΝΜΡΟΤΙΚ ΕΙΒΥΜΟΓΡΑΦΗΝΛΙΑ το ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ Τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΗ Κάποτε σ᾿ ἕνα χωριὸ ζοῦσαν τρεῖς Φίλοι. Κι’ ἀπὸ τὴ Φιλία τους ἦσαν ἆ- κι’ ἀγαπημένοι, μὰ τοὺς εἶχε χώριστοι συνδέσει οτενώτερα ἕνα κοινὸ ἑλάττω- µά τους: πιὲς --- πιὲς εἶχαν καταντήσει μπεκρῆδες! Γι” αὐτὸν τὸ λόγο τοὺς περιφρονοῦ- σαν οἵ χωριανοί τους, Γιατὶ στὰ χω- ριά --- μὰ καὶ στὶς πολιτεῖες ἀκόμα ω-- τὸν Καθένα τὸν ζυγιάζουν καὶ τὸν ἐκτιμοῦν ἀνάλογα μὲ τὴν ἐργατικότητά του, ὀν Οἱ τρεῖς φίλοι ἔθλεπαν τὶς πέριφρο- γητικὲς ματιὲς τῶν συγχωριανῶν τους. Κι’ ἂν ἤσαν στὸ κἐφι ἔπιναν ἀκόμη πιὸ πολὺ ἔτσι «γιὰ τὸ ἵνάτι τους!» καθὼς Έλεγαν... ὅταν ὅμως ξεμεθοῦσαν τό- τε καταλάβαιναν πὼς εἶχαν δίκηο οἱ τους, Ενοιώθαν κακὸ δρόμο, ποὺ τοὺς ὡδηγοῦσε στὴν ταστροφὴ, κι’ ἔδαναν ὅλα τὰ δυνατά τους γιὰ νὰ κόψουνε τὸ ἑλάττωμά τους. Μὰ ποῦ νὰν τὸ καταφέρουν! Όσο εὔ- χολο εἶναι νὰ κυλήση κανεὶς στὸν κατή- Φορο, ᾿ἄλλο τόσο πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ ξαναφτάση ἀπάνου... Κείνη τὴ χρονιὰ ὅμως μόλις μπῆκαν στὸ καλοκαίρι ἀποφάσισαν νὰ δουλέ- ψουν ὅπως καὶ οἵ ἄλλοι ἀγρότες. ”ο- Χι µόνο δὲ θὰ πιοῦνε κρασί, μὰ οὔτε καὶ θὰ εἰποῦν τ) ὄνομά του! Μάλιστα γιὰ νὰ Ογῆ πέρα ἃ ἀπόφασή τους, ἔ- ϐαλαν στοίχηµα ὅποιος εἰπῆ τὴ λέξη «κρασὶ» νὰ δίνη στὸν ἄλλον δεκαπέντε σιταρένια δέµατα. -Μεγάλο στοίχημα! εἶπε ὁ.. ἕνας. ---ᾱς εἶναι! κάνει͵ὁ ἄλλος. Μόνο ἔτσι θὰ κόψουµε τὸ κακὸ συνήθειο. Μ” ἐπιμονὴ «κατάφεραν νὰ θερίσουν τὰ µγεννήµατά τους δίχως νὰ ϐάλουν κρασί στὸ στόμα! Κι εἶχαν δυὸ λό- γους νὰ εἶναι εὐχαριστημένοι οἱ τρεῖς Φίλοι: ἕμ δὲν πατήσανε τὴν ἀπόφασή τους, ἕμ εἴχανε στρωµένα στὰ θεµωνο- στάσια πολλὰ καρπερὰ δεµάτια ὁ καθέ- νας. Ὡς ποὺ νἁ θροῦν σειρὰ νὰ τ ἁλω- γίσουν, ἔμειναν χωρὶς ἐργασία στὰ µα- γαζιὰ τοῦ χωριοῦ τους. Καὶ τότε ἤρθε ἁκατανίκητη τοῦ κρασιαοῦ ἡ νοσταλγία. Γιατὶ ὅταν δουλεύη κανεὶς προσηλώνε- ται στὴν ἐργασία καὶ παραμερίζει κά- θε ἄλλη σκέψη. Μά σὰ σταμάτησαν οἱ δουλειὲς τότε θρίσκουν εὐκαιρία οἱ πα- Ραμερισµένες σκέψεις καὶ πλημμυρίζουν τὸ νοῦ µας, Ἔτσι πιὰ ἡ σκέψη τοῦ κρασιοῦ κυ- ῥίεψε τοὺς τρεῖς φίλους, τώρα ποὺ ἕ- λειψε τὸ κάστρο τῆς ἐργασίας. Μὰ δὲν. τολμοῦσε κανεὶς τους νὰ πῆ «κρασὶ» γιὰ νὰ μὴ χάση τὸ στοίχηµα ποὺ εἶχαν. Καὶ τριάντα δεµάτια θγάνουν τριακό- σιες ὀκάδες δὲν εἶναι παῖξε -- γέλα! Μιὰ κακὴ σκέψη ὅμως ἅμα δὲν τὴ διώξης μὲ τὸ σπαθὶ γίνεται τυραννικὴ καὶ σὲ τριδιλίζει ὅλη τὴν ὅρα, Ἔτσι καὶ ἡ σκέψη τοῦ πιοτοῦ δὲν ἄφηνε τοὺς τρεῖς Φίλους. Τοὺς τραδοῦσε δυνατὰ ἡ ἑλκυστική του ἡδονὴ, ὅπως τραδάει τὰ µικροσίδερα ἕνας μεγάλος μαγνήτης. Καὶ τοὺς νίκησε στὸ τέλος! χωριανοί τὸν κα» σιτάρι, Ν ---Αχ, δρὲ, ἄχι.. «ἀναστέναξε ὃ ἕ- νας, καθὼς κάθισαν νὰ Φφᾶνε μὲ πιοτὸ µόνο κρασάκι. «Ναί, θρὲ ναί.. κάνει ὃ ἄλλος, Κι ἀμέσως πετάχθηκε «ὃ τρίτος: --Αόστε µου λεφτὰ νὰ πάω νὰ φέ- ρω!1... { Ἔτσι κανένας τους δὲν εἶπε τὴ λέ- ξι κρασί, μὰ ἔγιναν πάλι στουπὶ στὸ μεθύσι. Τράδηξαν καὶ γιὰ τὶς ἡμέρες ΕΥΧΛΡΙΣΤΟΣ ΛΗΛΕ ΗΝ ΞΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΥΤΠΗΙΝΗΤΙΣΤΑΣ Π ΠΡΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΝ ΒΕΝΖΙΝΑΝ ΤΙΗΣ ΤΩΝ 84 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ οἡ ΟΚΙΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΠΕΝΣΥΛΡΑΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 Ιανουαρίου 1960 Υσπτιᾶδ] ποὺ εἶχαν νηστέψει!’.. Ὡς ἀργὰ τὴ νύχτα ἔπιναν στῆς Πα- ναγιᾶς τ) ἁλώνι, κάτω ἀπὸ τὰ δροσερὰ πλατάνια... Κάποτε σηκώθηκαν νὰ πᾶν γιὰ ὕπνο. Τότε θυμήθηκαν τὸ στοίχηµά . τους. 3 ---Εσὺ μᾶς παρακίνησες πρῶτος λέ- ει ὅὃ Ένας. --Οχι]. διαμαρτυρήθηκε ἐκεῖνος. ἛἜ- γὼ ἀναστέναξα ποὺ δὲν ἔχω ἁἀλεύρια στὸ σπίτι. Μὲ παρεξήγησε ὅμως ὁ Θά- νος, εἶπε τὸ «ναὶ» κἔτσι... -σΑ, μπὰϊ κάνει ὁ Θάνος μὲ τὴ σειρά του. Εγὼ ὀἑνόμισα πὼς ἔλεγες γιὰ τὸν καιρό, νὰ χαλάση καὶ δὲ θὰ μᾶς ἀφήση ν᾿ ἁλωνίσουμε τὸ σιτάρι. Ὁ Δημητρὸς ποὺ πῆγε καὶ τὸ- Φερε φταίει!.. --Καλὰ! λέει καὶ κεῖνς, Αὔριο θὰ ποιὸς φταίει. .. Καληνύχτα ποὺ πάει τὰ θροῦμε τώρα... «Καληνύχτα! εἶπαν καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ξεχώρισαν νὰ πᾶν νὰ κοιμηθοῦν. δν Ποῦ νὰ κοιμηθοῦν ὅμως! Οἱ Φφωτιὲς τοῦ κρασιοῦ ἀπὸ τὸ στομάχι χτυπᾶνε στὸ κεφάλι, Γι’ αὐτὸ κι ὁ μεθυσμένος ἔχει τοῦ μουλαριοῦ τὸ πεῖσμα. Οἱ τρεῖς φίλοι ὥρα πολλή στρυφογυ- ρίζανε στὸ στρωσίδι, δίχως νὰ κλείσου- νε µάτι. Ὁ λόγος ἤτανε ποὺ ὁ καθέ- Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ τῆς φυματιώδους ἀδενοπαθείας εἶναι, ἐφ᾽ ὅσον δέ: θαια θοηθήσουν τὸ γιατρὸ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἰδίως οἱ Υονεῖς, τὸ εὐκολώτερο πρᾶγμα, “Αμα φοθοῦνται νὰ κάµουν ἐνέσεις Υιά νὰ μὴ κλάψῃ ὁ Μίμης, τότε εἶναι ἑπόμενο νὰ κλάψῃ ἡ μαμά. Ας ἀκούσουμε ὅμως καλ.. λίτερα τὸ λαὸ ποὺ λέγει «κάλλιο νὰ κλάψῃ τὸ παιδὶ παρὰ ἡ μάνα». Τὸ παιδὶ λοιπὸν θὰ ὑποθληθῇ σὲ μιὰ ἔντονη θεραπεία καὶ ἀνάλογη μὲ τὰς δυνάµεις τῆς οἰκογενείας, Φαγητὸ ἄφθονο καὶ θρεπτικὀ. Οταν δὲν ἔχωμε τρῶμε φασόλια, ὅταν μᾶς λείπῃ τὸ ψάρι, θά τρῶμε µπακαλιάρο, ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ πάρῶμε ἀρνάκι ἤ κοτόπουλο, θά παίρνωµε΄ γίδα, µά- γουλο ἀπὸ μοσχάρι ἤ καὶ ποδαράκια. ᾿Εκεῖνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ τρῶμε καλά, δηλαδὴ νά δουλεύῃ κουτάλι καὶ ὄχι ξηροφαγία. Πρέπει νὰ ἐννοήσωμε καλὰ ὅλοι ὅτι στὴν Ἑλλάδα, οὔτε ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε ὀπάρχει φτώχεια, ἀλλὰ µόνον φτώχεια μυαλοῦ, Ὅταν μᾶς φέρνουν τὴν τελευταίαν στιγμὴ τὰ παιδιά τους στὸ νοσο- τήρησίν µας, μᾶς ἀπαντοῦν στερεωτύπως: «Τὶ νὰ κά φτώχεια θλέπεις», τὶ νὰ τοὺς πῆς, ὅταν ἡ ᾿Αθήνα εἷ- ᾿Επίσης ὅταν τοὺς συνιστᾷς νὰ τρῶνε τὰ παιδιὰ καλὰ σοῦ ἆ- παντοῦν: «δὲν ἔχωμε, τὶ νὰ κάμωμεν», κι ἐνῷ μποροῦν ἀξιόλογα νὰ ἁγοράσουν φτη- γὲς τροφὲς καὶ θρεπτικὲς, ὅ- πως ἡ παλαμµίδα, ὁ µπακαλιά. ῥρος, τὸ μάγουλο ἀπὸ κεφάλι θωδιοῦ, ποδαράκια, γίδα τράγο, ποὺ ὅπως ξέρουμε εἰ ναι φτηνότερα κατὰ πολὺ ἆ- πὸ τὶς ἐληὲς ἢἤ ἀπὸ τὸ τυρὶ καὶ κατὰ πολὺ θρεπτικώτερα, ἴσης σχεδὸν θρεπτικῆς ἀξίας μὲ τὸ καλὸ κρέας ἤ ψάρια. Ἔπειτα τὸ παιδὶ ἤ ὁ νέος πρέπει νὰ μπῇ σὲ τάξι, τόσον στὴ τροφή του, ὅσο καὶ στὴ ζωή του. Δὲν μπορεῖ ἕνα παι. δὶ νὰ µένῃ ἄθπνο µέχρι τῆς 11 τὸ 6ράδυ γιὰ νὰ περιµένῃ τὸν πατέρα του ὁ ὁποῖος ἤ ἔχει ἀνώμαλες ἐργασίες ἤ εἶναι ἄτακτος στὴ ζωή του, τὸ παιδὶ πρέπει καὶ ἴδίως ὅταν εἶναι ἄρρωστο νὰ κοιµηθῇ νωρὶς ἀφοῦ φάῃ καλά. Πρέπει νὰ σταµατήση τὸ κακὀὸ ποὺ θλέποµε καθημερινῶς καὶ ἰδίως τὸ καλοκαῖρι, ἐποχὴ ποὺ τὸ παιδὶ φθείρεται κυριολεκτικῶς ἀπὸ τὰ παι» χνίδια, νὰ πηγαίνουν τᾶ παιδιά τους στοὺς κινηματογράφους ἤ τὰ θέατρα, ἀκόμη δὲ καὶ θρέφη στὴν ἀγκαλιᾶ τῆς µάνας των, Ἔπειτα ἡ ἐκλογὴ τῆς ἐξοχῆς κατὰ τὸ καλοκαῖρι! Νὰ ἕνα ζήτημα ποὺ κατήντησε οπουδαῖο καὶ ἀπασχολεῖ συνεχῶς γιατροὺς καὶ κόσµο καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἔφθαναν νὰ γράψωμε ὅλες οἱ σελίδες τῆς «Πεολαίας» µας. Μὲ λίγα λόγια ἴδού τὸ ζήτημα τῆς ἐξοχῆς: Γιὰ μιᾶ οἰκογένεια πτωχή, ἡ καλλιτέρα ἐξοχὴ εἷ- ναι τὸ σπίτι της,δηλαδὴ ἡ τάξις καὶ ὁ ρυθμὸς, διότι αὐτὰ κυρίως για- τρεύουν τὸ παιδὶ καὶ ὄχι ἡ σκηνἠ, ἡ παράγκα, τὸ πεῦκο τὸ µπρίκι, οἳ ντομάτες καὶ οἳ μυῖγες. Οχι! τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ζῇ ἥσυχα καὶ νὰ τρώγῃ κρέας θά κομεῖο καὶ εἰς παρα νωµε, γιατρέ µου, ἡ ναι γιοµάτη ἀπὸ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΔΛΕΥΗ ΛΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΔΕΝΟΠΕΘΕΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ἴσιζαν οἳ αὔρες, ποὺ ΄ νας εὔρισκε δικαιολογητικἁ γιὰ τὸν ἑαυτό του κι’ ἔρριχνε ὅλα τὰ δάρη σὲ κάποιο σύντρφό του. Καὶ σὰ δὲν μποροῦσαν νὰ κοιμηθοῦν, σκέφθηκαν νὰ πᾶν στὶς θημωνιὲς νὰ πάρουν τὰ δεκαπὲντε δεµάτια, τὸ στοί- χηµά ῄτους. Ἔτσι θὰ ξεπληρωνόταν ἡ γτροπὴ ποὺ ξανάρχισαν νὰ πίνουν. Παραπατῶντας ἔφθασαν στὸ θεµωνο- στάσι κι’ ἄρχισαν νὰ παίρνουν ἕνα --. Ένα δεµάτι ἀπὸ τὴ θυμωνιὰ τοῦ ἅλ- λου καὶ νὰ τὸ προσθέτουν στὰ δικά τοὺς. Ὁ Θάνος «τὰ ἔπαιρνε ἀπὸ τὴ θυ-. μωνιὰ τοῦ πρώτου, ποὺ τὸ θυμήθηκε τὸ κρασί, ὃ Δημητρὸς ἀπὸ τὴ θυμωνιὰ τοῦ Θάνου ποὺ εἶπε ἁδιαμαρύρητα τὸ «ναὶ» κι ὁ ἄλλος ἁπὸ. τὸ σωρὸ τοῦ Δημητροῦ ποὺ πῆγε πρόθυμα κι ἔφερε νὰ πιοῦνεῖ Ὅσο σιμὰ κι ἂν σαν οἳ σωροὶ μὲ. τὰ δεµάτια, ἡ µεταφορά τους ἔφαγε πολλὴ ὥρα. Καθὼς σαν καὶ µεθυσµέ- γοι κιόλας ἀργοῦσαν ἀκόμα πιὸ πολύ, Έπεφταν καὶ σηκωνόντουσαν καὶ τὰ κα- τάφερναν ὅλα μὲ πολὺ κόπο. ᾿Απὸ τῆν κούραοη καὶ τὴ νύστα δὲ μποροῦσαν ν᾿ ἀλλάξουν οὔτε δῆμα. Γι’. αὐτὸ ξαπλώ- θηκε ὁ καθένας δίπλα στὸ δεματοσωρὸ τὸν γιὰ νὰ ξεκουραστῆῃ λίγο καὶ νὰ Φύγη κατόπι.... :Μὰ: τοὺς: πῆρε- ὁ ὕπνος. χωρὶς νὰ τὸ - καταλάθουν!. ᾿Εδεκεῖ στὸ ὕπαιθρο κοι- µήθηκαν μονορούφι ὣς τὴν ἄλλη μέρα, ποὺ πῆρε πλατειὰ ὁ ἥλιος. Τοὺς δρό- κατέδαινάν ᾿ἀπὸ ἀνακατεμένες μὲ τὰ Πανα- ποὺ τὶς θουνοκορφὲς μῦρα τοῦ θυμαριοῦ, τοῦ γιόχορτου καὶ τῆς µῥρἴγανης γιόµιζαν τὶς πλαγιὲς τῶν δουνῶν καὶ τοὺς λίκνιζαν τὰ ὄγειρα γιὰ τὸ σωρὸ τῶν δεματιῶν τους, ποὺ ἀκουμπούσανε στὸν οὗρανό --- τόσο ψηλὰ ἦσαν πυρ- γωµένοι µέσα στὰ ὄνειρά τους! Μὰ οἱ καυτορὲς ἀχτῖδες τοῦ ἥλιου, ποὺ τοὺς «Φλόγιζαν τὰ μοῦτρα, τοὺς ἔκοφαν τὰ ὄνειρα στὴ µέση καὶ τοὺς ἀνάγκασαν «νὰ : ξυπνήσουν- Πετάχτηκαν ἁπτάνου κι’ ἔτριψαν τὰ µάτια τους, χω- ρὶς νὰ «καταλαδαίνουν πῶς θρέθηκαν στὸ θεµονοστάσι. Ἔπειτα θυμήθηκαν ὅ- σα ἔγιναν τὴ νύχτα Τοὺς θοήθησαν καὶ τὰ ὄνειρα γιὰ τοὺς ψηλοὺς πύργους. Κοιτάξαν γύρω. Ἀλέπουνε τὴν θυµω- νιάἁ τους, ὃ καθένας, ρίχνουνε κλεφτὲς ματιὲς καὶ στὸ σωρὸ τοῦ γείτονά τους Περίµεναν νὰ ἰδοῦν τὸ δικό τους σωρὸ πιὸ µεγάλο καὶ τοῦ ἀλλουνοῦ λιγοστε- µένο. Μὰ οἱ σωροὶ δὲν εἶχαν ἀλλάξει. Τὸ μυαλό τους δὲ μποροῦσε νὰ ἑξη- γήση τὸ τὶ συµδαίνει. Θυμοῦνται καλὰ ὅτι ὅ καθένας πῆρε ἀπὸ τὴν ἄλλη ϐη- μωνιά δέκα πέντε δεµάτια καὶ τὰ πρό- σθεσε στὴ δική του. Δὲν Άταν ὄνειρο τοῦ μεθυσιοῦ ἃ τοῦ ὕπνου!. Κι᾽ ἔπειτα νά, ποὺ Βρέθηκαν κοιµισµένοι στὴ ϐ6ε- µωνιά τους. : Γιὰ νὰ΄ δεδαιωθοῦν πιὸ καλὰ Υυρί- ζουν ὀλόγυρα στὶς θυμωνιὲς τους παρα” ΄ ξενεμένοι. Κι’ ἄξαφνα σὰν εἶδαν ὁ ἕ- νας τὸν ἄλλο κατέδηκε τὸ φῶς στὸ μυαλό τους. Στέκαν ἀμίλητοι κάµποση ὥρα. Ἔπειτα κατέδασαν τὸ κεφάλι τους ντροπιασµένοι γιὰ τὸ διπλὸ τεζιλῆκι. ---Αχ, 6ρέ, ἄχι.. .ἀναστενάδει ὁ πρῶτος, ---Ναί, δρὲ ναί] λέει ὁ ἄλλος. «Ο Δημητρὸς δὲ μιλάει καθόλου ᾽Α- Κίνητος, κι ἀποσθολωμένος, σὰ µαρµα- ρωμένη κολώνα, σκέφτεται ὅτι τὸ πά- θος τους γιὰ τὸ κρασὶ ὅλο ἀπὸ κακὸ σὲ χειρότερο τοὺς µπάει. Ἔγιναν καὶ ψέφτες καὶ κλέφτες. - ---Θὰ, μᾶς κάνουμε τὰ παιδὰ παιχνί- δι! κάνει κάποια ὅὥρα... ”Αν πάρουμε χαμπάρι τὰ καμώματα τῆς νύχτας... Καὶ πλιὰ ποῦ μοῦτρα νὰ θγοῦμε στὴν κοινωνία!... --Δίκηο ἄλλοι. ----Δίκηο µά... ---Καλά, δὲ θὰ ξαναπιοῦμε, ἆδερφέ µου, μὴ Υκρινιάζης! ᾿Αποκεῖ ποὺ νὰ κάταντήσουµε κορόΐδα τοῦ χωριοῦ καὶ µπαίγνιο τῶν παιδιῶν, κάλλιο νὰ λείπη Καὶ τὶ δάλαμε ἔχεις 1 παραδέχτηκαν οἱ τὸ πιοτὸ καὶ τὸ καλό του... πάθαµε τόσες μέρες ποὺ δὲ σταλιὰ στὸ στόμα --Ὄρκο λοιπόν ρωτάει ὁ Δημητρὸς. ---Ναὶ, 6ρέ, ναί! κάνουν οἱ ἄλλοι γελῶντας. -«Ὄχι πάλι: «Ἀχ, 6ρέ, ἂχ» καὶ «ναί, δρέ, ναί!» τοὺς ἀντισκόδει ἐκεῖ- Μεκοµµένα κι ὥρισμέναί Ὄρκο καὶ σταυρό, ποὺ νὰ τὸν τηρήσουµε σὰν ὄντρεςὶ --Ναΐ, 6ρέ ναί... Πῶς νὰ στὸ εἷ- ποῦμε Οὕτε γιὰ µεταλάόωση δὲν θά δάλουµε στὸ στόμα! .. Καὶ κράτησαν τὸν ὄρκο τους ἀπὸ «πότε. 'Ἡ συναίσθηση τῆς: ντροπῆς γιὰ κεῖνο ποὺ πάθανε τὴ νύχτα τοῦ µεθυσι- οῦ τους, δυνάµωνε τὴν ἀπόφασή τους.. Ἔτσι κερδίσαµε ξανά τὴν ὑπόληψη τῶν χωριανῶν τους! ) νος, ΠΠΛΕΙΤΛΙ Πωλεῖται αὐτοχίνητον μάρ- χας ὉΣΤΙΝ Σόμερσετ, στὴν πληρωµήν. ᾽Αποταξθῆτε: Τηλ 4950 Λευκωσία. συστηματικἁ καὶ ἰδίως τὸ καλοκαῖρι παιχνίδια ἤ τὰ µπάνια, Πόσα παιδιὰᾶ ται χειρότερα τὸ Φθινόπωρο καὶ σοῦ βουνό. ᾿Απ᾿ αὐτὸ κυρίως προέρχεται ᾿Εὰν τὸ παιδὶ ἔχῃ ἀδενοπάθεια ποὺ ἀδένων. δἐν ξέρει, ὅσο καὶ πολλῶν γιατρῶν ποὺ δὲν δίνουν τὴν ἀπαιτουμένη προ: σοχή. Γιὰ ἕναν ποὺ μπορεῖ νὰ πάῃ ἐξοχὴ τὸ ζήτημα τῆς ἐξοχῆς εἶναι ἁπλῤ. τὴν ἀκτινογραφίαν, τὸ ὠφελεῖ τόσον ἡ θάλασσα ὅσο καὶ τὸ 6ουνό Εάν μαζὶ μὲ τὴν ἀδενοπάθεια ἔχῃ καὶ δρογχίτιδα, ἔστω καὶ χρονία καὶ εἶναι ἀδύνατο, τότε μακρυὰ ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἐνδείκνυται τὸ πεῦκο. ᾿Εὰν τώρα ἡ οἰκογένεια δὲν μπορῇ νὰ τρέχῃ στὸ γιατρὸ καὶ γιὰ τὴν ἐξοχὴ ἀκόμη, ἄν καὶ. εἶναι ζωτικὸν ζήτημα γιὰ τὸ παιδί, τότε τὸ θουνὸ θὰ ὠφελήσῃ 1005. Ελπίζω μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς τῆς ἐξοχῆς νὰ ἀσχοληθῶ πάλιν πρὸ τοῦ θέρους, ὁπότε καὶ θὰ ἐπεκταθῷ περισσότερον. ΤἩ φαρμακευτικὴ θεραπεία εἶναι ζήτημα καθαρῶς ἰατρικόν, θά ἑξαρ: τηθῇ δὲ ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀρρώστου. Τελειώνοντας ἔχομεν νὰ παρακαλέσωμεν θερμῶς τοὺς ἀναγνώστας µας νὰ διαθάσουν ἄλλην µίαν φορὰν καὶ προσεκτικά τὰ προηγούμενα ἄρθρα µας, ὥστε νὰ κατανοήσουν τελείως τὸ ζήτημα τῆς ἀδενοπαθείας ποὺ κουράζεται ὑπερδολικὰά ἀπὸ τά καὶ ἰδίως ἀδενοπαθῃ δὲν μᾶς ἔρχον- λένε ὅτι τὰ ἔθλαψε ἡ θάλασσα ἤ τό ἡ διχογνώµία τόσο τοῦ κόσμου ποὺ ἀπεδείχθη μὲ τὴν μέθοδο Πίρκε καὶ καὶ τῶν ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ Παιδίατρος, ΓΑΜΟΙ αν - : ᾿Ἐτελέσθησαν εἰς Όμοδος οἱ γάμοι τοῦ ἀγωνιοτοῦ κ. Χριστάκη ᾽Αντωνίου μετά τῆς δ. Σπυρούλας Κωνσταντίνου, Εἰς τοὺς γάμους παρέστησαν ὁ ὃρ Μ. Τριτοφτίδης, οἱ ἐκ τῶν ἡγετῶν :' τοῦ ΕΔΜΑ κ.κ. Σπ. Κυπριανῦ καὶ Δ. Ροδο- Χατζημιλτῆς, οἱ. ἀγωνισταὶ Λ. σθένους, Νεοκλῆς Παναγιώτου, Ἀτῖνος Μιχαηλίδης καὶ ἀντάρται καὶ ἀγωνί- στριαι τῆς περιοχῆς. Τὸ ζεῦγος τῶν νεονύµφων ἐξερχόμε- νον ἐκ τῆς ἐκκλησίας διῆλθεν ὑπὸ ἀψί δα, τὴν ὁποίαν ἐσχημάτισαν διὰ τῆς κάννης κυνηγετικῶν ὅπλων πρώην ἀν- τάρται, συναγωνισταὶ τοῦ γαμθροῦ. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ «Ὁ κ. .Χρῖστος Μάρκου καὶ ἡ ὃ, Αν δρούλα ᾽Αντωνίο, ἀμφότεροι ἐκ Πε- λενδρίου, νῶν Κάτοικοι Λεμεσοῦ, ἔδω- σαν ἁμοιδαίαν ὑπόσχεσιν γάμου, --ὍὉ κ. Μιχάλης Γιώργας, ἐκ Κάμ- που, νῦν κάτοικος Αγίων Όμολογη- τῶν καὶ ἡ δ. Γιαννούλα ᾿Ιωάννου, ἐκ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζωη Λεμεσοῦ, νῦν κάτοικος Λευκωσίας, ἔ- δώσαν ἁμοιθαίαν ὑπόσχεσιν γάμου. ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τοῦ ᾽Αντιφυματικοῦ Συνδέσμου Λεμεσοῦ: ᾿Αθηναϊδειον Γω- µνάσιον Λεμεσοῦ Λ, 12. Τεχνικἡ Σχο- λὴ Λ. 4.835 µ., ᾽Αρμενικὸν Σχολεῖον Λ. 3.578 µ., ᾿Εμπορικὴ ᾽Ακαδημία Λ. 3.447 µ., Ἑλληνικὸν Κολλέγιον 9306 µ., Προσωπικὸν Σόδαπ Λ. 1.250 µ., Δημοτικὸν σχολεῖον Κοιλανίου, Λ. Ἰ. Σχολὴ Ἱέρρα Σάντα 850 µ., Πρακτικὴ σχολἡ καὶ Γ΄ ᾽Αρρεναγωγεῖον ἀνά 150 µ., Δημοτικὸν σχολεῖον Κελλακίου 825 µ, καὶ Γ. Παναγίδης 250 µ. Αἱ εἰσφοραὶ συνεχίζονται. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ᾿ κυκλοφόρησε τὸ ὑπ ἀρ. 2 τεῦχος τοῦ διμηνιαίου παιδαγωγικοῦ περιοδι- κοῦ «Κυπριακἡ ᾿Εκπαίδευσιςο» το ὁποῖ ον ἐκδίδει τὸ Γραφεῖον «Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ ἐπιμελεῖται ὑπὸ τοῦ κ. Μιχ. Χ. Τροκούδη, ἐπιθεωρητοῦ Δημµο- τικῶν σχολείων. απ Ιώ ΚΕ ο οκ εἰς ἀρίστην χατάστασιν. Εὐκολίαι Ἐνοικιάζονται ΤΙΜΑΙ ὙὪσὈὺώιὈώι“ὙὩώσσυοοοοουοσουωσσοο οσο ας ο κο ” ΘΕΛΕΤΕ ΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΚΑληνΝ Θεσιν Μάθετε ΠΛΗΤΥΛΟΓΡΛΦΙΑΝ καινουρχεῖς Γραφομηχαναὶ ΕΛΛΙΗΝΙ(ΚΑΙά ΑΓΓΛΙΙ«ΑΙ ΛΟΓΙΑΙ ΜΕΝΕΛΛΟΣ Σ, ΚΥΡΙΛΚΙΜΗΣ Οδὸς Ἑλλάδος 71 (Πλησίον Εκκλ. Καθολικῆς), Ταχ. Κιβ. 290 --Τηλ. 3488 - ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΑΝ, ΚΙΒ. 237, ΛΕΜΕΣΟΣ ΕΝΗ ΘΛΥΜΗΣΙ0 Π0ρ0 ΓΙΑ ΤΟ Ἰοόο Ἕνα πολυτελέστατο αὐτοκίνητο μάρκας ΒΕ- ΟΟΛΟ ΟΡΕΙ, 171/2 ἁλόγων, ἐντελῶς καινουργὲς ἄνευ ἀριθμοῦ, ἀξίας 900λιρῶν. Πρόσωπα προτιθέ- µενα νὰ ἀγοράσουν γραμμάτια γιὰ τὸ αὐτοκίνητο ἄς ἀπευθύνονται πρὸς τὸν κ, ΚΑΝΑΡΗΝ Τιμὴ ἑκάστου Γραμματίου σελίνια ὅ )- Ἡ κλήρωσις θὰ λάβῃ χώραν στὴν Πλατεῖαν Ἡρώων, Αεμεσοοῦ, δηµοσίως τήν 25ην Μαρτίου 1960, ἡμέραν Παρασκευήν ὑπὸ τήν ἐπίβλεψιν εἶδι- κῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ τύπου. . Ν ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΥΡ. Ν, ΚΛΒΑΜΑΝΗΣ Εωππμααπικὸ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ᾿Ἰσαακίου Κομνηνοῦ, Αρ. 2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Σαλαμῖνος Αρ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Λευκωσίας ἀρ. 5183 Λεμεσοῦ ἀρ. 23 “ πω π Φ) - ν. ΛΑΟΣ ΜΕΓΑΛΙΗ ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΝΙΑΧΗΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑἸἹωΩ ΚΙΨΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΛΡΙΥ 1960 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 15 ΜΙΛΣ «ΕΙΒΕΤΗΕΒΟΡΘ» ΛΕΜΕΣΟΣ -- ΚΥΠΡΟΣ ΕΤΟΣ Ίον --- Αρ. 15 ᾿Ανωτέρω καὶ ἐξ ἀριστερῶν πρὸς τὰ δεξιά: 1) Ὁ Αρχιεπίσκοπος καὶ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ἐθνάρχης Μακάριος, ἀναχωρῶν Χθὲς ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιον Λευκωσίας εἰς τὸ Λονδῖνον ὅπου θὰ µετάσχῃ τῆς Πενταμεροῦς διὰ τὴν ρύθμισιν τοῦ θέματος τῶν βάσεων τῶν Βρετ- τανικῶν στρατευμάτων εἰς Κύπρον καὶ τῆς ἐντάξεως ἢ μὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Κοινοπολιτείαν. Εἰς τὴν φωτογραφίαν µας ὁ Μακά- ριος συνώδευόµενος ὑπὸ τοῦ Δρος Κουτσούκ ἀντιπροέδρου τῆς Δημοκρατίας. 2) ᾽Αντιπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Τουρκικοῦ στρατιωτικοῦ Κλιμακίου, συνωδευόµενοι ὑπὸ τοῦ πρεσβευτοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Χριστόπουλου καὶ τοῦ Τούρκου προξένου ἐν Λευκωσία, παρουσιαζόµενοι ἐνώπιον τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΗΛΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΛΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΛΞΕΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΛΚΟΥ ΣΥΝΤΛΓΜΛΤΟ) ϐΛΡΧΙΗΙΝΠΙΣ ΚΙΙ ΠΡΙΗΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΙΣ ΜΙΜΟΚΡΛΠΙΝ ΜΑΚΑΡΙ] ϱἡ ΛΟΠΙ ΛΠΙΦΝΙΠΙΚΙΝ ΜΛΧΙΝ ΗΣ ΤΗΝ ΠΗΜΛΜΙΗΙ ΤθΥ ΠΙΝΛΙΝΙΥ ΠΙΑ 10 ΠΠΗΜΑ ΤΗΝ ΕΝ ΚΗΠΟ ΝΕ ΤΩΝ ΗΓΗΤΛΝΙΝΝ ἩΡΛΗΝΛΙΟΝ Ὅ Κυπριακὸς Λαὺς προπέµψας τὸν Ἐθνάρχην του μὲ τὰς εὐχάς του διὰ τὴν ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον του, συµπαρίσταται ἀποφασιστικός εἰς πᾶσαν ἐνέργειάν του, ἕτοιμος νά Κάµῃ ὅτι αἱ στιγμαὶ ποὺ διανύοµεν τὸ ἐπιβάλουν. (ὢ Πρόεδρος τῆς Κυπριαχνῆς Δημοκρατίας ᾽Αρχιεπίσκόπος Μακάριος ἀνεχώρησε περὶ τὴν 10.30 π.μ, τῆς χδὲς εἰς ονδῖ- νον, διὰ τῶν ᾽Ὀλυμπιανῶν Ἀ- ερογραμμῶν, προπεμφθεὶς διὰ τῆς διαπύρου εὐχῆς καὶ προσ- δοχίας ὁλοχλήρου τοῦ Ἑλληνι- ποῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ὅπως «φέ- Ρη εἰς αἴσιον πέρας τὴν δύσχό- Ἆλον ἁποστολήν του, Τὸν Ἐ- δνάρχην συνωδεύουν ὁ Ὕπουρ- γὸς Δικαιοσύνης Ἁλ. Γλαῦχνος Κληρίδης, ὁ Ὑπουργὸς τῶν Οἰπονομιχῶν κ, Ῥηγῖνος Φεό- χάρης, ὁ διπλωματικὸς αὐτοῦ ἐχπρόσωπος παρὰ τῇ ἛἙλληνι- χῆ Κυθερνήσει κ. Νῖκος Έρα- νιδιώτης καὶ ὁ κ. Σπύρος Ἐν- πριανοῦ, Προσελθόντες ἐν τῷ ᾿Λερφ- δρομίφῳ «ευκωσίας πρθἔπεμ- φαν θερμῶς τὸν Πρόεδρον. τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὁ Αν- τιπρόεδρος τῆς Κυπρισχηῆς Δη- µοκρατίας ἂρ ουτσιούκ, ὁ Προσωρινὸς Κωυθερνήτης αχ. Ῥένταγουέη, ὁ Πρεσθευτῆς τῆς Ἑλλάδος κ. Γ. Χριστόπουλλες, ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος χ. Α. Φρυδᾶς, οἳ Ὑπουργοὶ χ.Χ. Π. Πασχαλίδης, Τ. Παπαδόπουλος καὶ Πολύκαρπος Γιωρκάτδιης. ὁ Ὑφυπουργὸς Γεωργίας χ. Α. ᾿Αζίνας, ὁ Τοῦρχος Ὑπουργὸς Γεωργίας χ, Πλουμέρ, οἱ ὙὝφν- πουργοὶ παρὰ τῷ Προέδρῳ καὶ ᾿Αντιπροέδρῳ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ῄἹ.κ. Α. Μοντὸς ναὶ Μουφτηξατέ, ὁ Διοικητῆς τῆς Κυπριαχῆς ᾿Αστυνομίας Χ. Χ. Χασάπης, ὁ Διοικητῆς τῆς Χωροφυλακῆς Χ. Ἀχμέτ Νις” ζη, οἳ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ελ- λαδιχῆς ἀντιπροσωπείας εἰς τὴν Μικτὴην Συνταγµατικην Ἐπιτροπὴν κ.κ. Χοϊδᾶς καὶ Λέκκας, οἱ ἐν τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνοχυπριακῆς ἀντιπρόσω- πεἰας εἰς τὴν Συνταγµατικην Ἐπιτροπὴν Χ.χ. Μ. Τριαντα- φυλλίδης καὶ Ερίτων Τοναρί- της, ὁ Πρόξενος τοῦ Διθάνου κ. Φάραχ. ὁ Χωρεπίσκοπος τῶν Μαρωνιτῶν κ. Φοραδάρης, ὁ Χ. Α. ᾿Αραοῦζος, ὁ χ. Δῆμος Χ Μιλτῆς, ὁ κ. Χριστάχης Ἰρυ- φωνίδης, ὁ Διοικητιχὸς Λει- τουργὸς τοῦ Ὑπουργείου ΣΥ- ποινωνιῶν χαὶ Εργων Ἡ. Π. Καζαμίας, ὁ Διευθυντῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου ἂρ Β. Ἡασιλόπουλλος, ὁ κ. ”Άντης Σωτηριάδης, ὁ κ. Ντῖνος Μι- χαηλίδης τοῦ ΕΔΜΑ ἠεμεσοῦ, ν ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΚΝ.Χ. Χ΄’ Χάρος, ὁ Ὀ. Γραμματεὺς τῆς ΠΕΙ κ. Ανδρέας Γιάγκου, ὁ Γ. Γραμματεὺς καὶ ὁ ᾽Ἀναπλη- ρωτὴς ΕΤ. Γραμματεὺς τῆς ΣΕΚ κκ. Μ. Πισσᾶς καὶ ἨΠέ- τρος Ῥτυλιανοῦ, ὁ Πρωτοσύγ- κΕλλος τῆς Ἱερᾶς 3Αρχιεπι- σχοπῆς αχ. Καλλίνικος, ὁ κ. Χρ, Καλόγηρος, ὁ ἰδιαίτερος Γραμματεὺς του ᾿Εδνάρχου κ. Πάτροκλος Σταύρου, ὁ Τραμµ- ματεὺς τῆς Ἐδναρχίας κ. Α. ᾿Αριστείδου, ὁ πατήρ τοῦ Μα- κπαριωτάτου, καὶ πλῆθος λαοῦ. ᾽Αποχαιρετῶν τοὺς πάντας, γαλήνιος καὶ σταθδερὸς, ἔμπλε- ος ἐμπιστοσύνης, ὁ Μ. Αρχιε- πίσχοπος προέθη εἰς τὴν ἁχό- λουθον δήλωσιν πρὸς τοὺς ἐχ- προσώπους τοῦ Τύπου ναὶ τὸ Ραδιοφωνικὸν Ίδρυμα ᾖΚύ- πρου: Ἡ ΔΗΛΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΕΡΑΤΙΑΣ «᾿Ανταποκρινόμενος εἰς πρόσχλησιν τῆς Βρεττανικῆς Κυθερνήσεως µεταδαίνω εἰς Δονδϊῖνον διαπνεόµενος ἀπὸ πνεῦμα χαλῆς ΔΒελήσεως καὶ νπαλῆς πίστεως, ἀλλὰ συγχρέ- νως χαὶ σταθερᾶς ἀποφασιστι- χκότητος διὰ τὴν ἐπιπχράτησιν τοῦ δικαίου. Μολονότι κατὰ τὸ διαρρεῦ- σαν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῶν Συμφωνιῶν διάστηµα ἐπετελέ- σδη σημαντικὴ πρόοδος εἰς τὸ προπαρασκευαστιχὸν διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἕἔργον, ὑφίσταν- ται ἐν τούτοις εἰσέτι ἀρκετὰ θέµατα πρὸς ρύθμισιν. Τὰ δέ- µατα ταῦτα πρέπει νὰ ἔπιλυ- δοῦν ἐν πνεύµατι εἱλικρινείας καὶ δικαιοσύνης, μὲ πλήρη χα- τανόησιν τῶν διπαιωμµάτων ναὶ τῶν συµφερόντων τοῦ Κυ- πριακοῦ λασῦ, Μία συμφωνία τότε µόνον ἕ- χει ἀξίαν καὶ διάρχειαν, ὅταν ἑδράξεται ἐπὶ τῆς ἁμοιθαίας ἐπτιμήσεως καὶ εἰλικρινείας, καὶ ἀνταποχρίνεται εἰς τὰ πρά- γματικὰ αἰἱσθήματα καὶ συμφέ- ῥρόντα πάντων τῶν ἐνδιαφερς- Μένων. Ἐλπίζω ὅτι εἰς τὴν Διάσχεφιν τοῦ Λονδίνου δὰ ἐπιχρατήσῃ τὸ πνεῦμα τοῦτο τῆς χατανοή- σεως, τῆς παλῆς θελήσεως καὶ τῆς δικαιοσύνης. Ὡς ἄλλωστε εἶναι σα- φές, µένον ἐπὶ τοῦ πνεύµα- τὸς τούτου δύνανται νὰ τεξοῦν αἱ θάσεις τῆς ὁμαλῆς λειτουρ- γίας τῆς Ευπριακῆς Πολιτείας καὶ νὰ ἐξασφαλισθοῦν ὅλα ἐ- χεῖνα τὰ ἀγαθὰ δεδοµένα, τὰ ὁποῖοα θὰ συντελέσουν εἰς τὴν ἁρμονικὴν καὶ ἁἀπρόσκοπτον συνεργασίαν πάντων τῶν Κυ- πρίων καὶ τῶν συμμάχων τὼν», ἡλ ΙΦΝΙΝΗ ΠΝΝΙΙ ΗΙ ΤΝ ΠΗΠΗΙ [] ΙΝΜΙ Τ’ ΛΙΑΝ [0] ΗΝ ΠΠΝΝΙ « ὁ ᾿᾽Αρχιεπίσχοπος Μακάρι- ος ἀναχωρήσας χθὲς μετὰ τῆς συνοδείας του εἰς λονδϊνον .εἷ- ναι θέόαιον ὅτι θὰ ὅώση εἰς τὴν Βρεττανικὴν Πρωτεύφυσαν ἀποχλειστικὴν µάχην στὴν πεν ταμερῇ διάσκεφιν σχετινχῶς μὲ τὴν ἔχτασιν τῶν θάσεων, ὃ ποστηριζόµενος ὑπὸ ὀλοχλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ πυπριακοῦ λα- οὗ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντύπωσις προσωπικοτήτων ποὺ συνωμµί- λησαν τελευταίως μὲ τὸν Κύ πριον ἡγέτην, 'ὁ ᾿Αρχιεπίσχο πος Μακάριος, ἐνεργῶν ἐντὸς τῶν πλαισίων τῶν συμφωνιῶν τοῦ Λονδίνου καὶ τῆς ᾖὄΖυρί- χης, θὰ ὑποστηρίδη” ὅτι αὗται δὲν παρέχουν εἰς τοὺς Βρετ- τανοὺς τὸ δικαίωμα νὰ χαδο ρίσουν, ὡς οἱ ἴδιοι ἐπιθδυμοῦν, τὰ ὅρια τῶν θάσεών τὼν καὶ δὰ ἐπιχαλεσθῃ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρώην ὑπουργὸς ᾽Αμύνης τῆς Ἡρεττανίας κ. Σάντς, να τὰ τὴν διάρχειαν ἐπισχκέφεώς του εἰς Κύπρον τὸ παρελθὸν θέρος, ἐπέδειξε τῶν ἀπόψφεων τὸν Ελλήνων Κυπρίων. Φὰ ὑποστηρίξη ἐπί σης ὅτι ἡ φιλία τοῦ ἑλληνιποῦ χπυπριακοῦ λαοῦ εἶναι ἀπαραί τητος προὐπόθεσις διὰ τὴν ᾱ- ποτελεσματιχὴν λειτουρνίαν τῶν ὀὁάσεων πρὸς τοῦτο ὅμως ἐπιδάλλεται ὅπως ἐπιδειχθῆ ἐκ µέρους τῶν Βρεττανῶν να λὴ θέλησις. Σχετικῶς μὲ τὰς διευκολύνσεις, ὑπάρχουν ἐν- δείξεις ὅτι οἱ Ἡρεττανοὶ ἐπέ δειξαν ιἑἐσχάτως ὑποχωρητικό τητα δικαιολογοῦσαν τὴν ἐλπί δα ἐπιτεύξεως συμφωνίας ἐπὶ τοῦ δέµατος αὐτοῦ. Σηµειωτέ- ον ὅτι αἱ διευκολύνσεις περι- λαμθάνουν τὴν Ἁκχρησιμοποίη σιν στρατιωτικῆς φύσεως ἔγχο ταστάσεων εἰς δέχα σημεῖοα τῆς νήσου, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ ἁἀεροδρόμιον ἀευχωσίας ναὶ σταθμοὶ ραντάρ, ἁσνρμά- κατανόησιν. των καὶ τηλεπικοινωνιῶν εἰς τὴν µπεριοχὴν τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Ἱροόδους. ᾿Ἐξυπακούεται, θεόαίως, ὅτι ἡ χρῆσις τῶν δι ευχολύνσεων αὐτῶν συνεπά- γεται ἀποξζημίωσιν πρὸς τοὺς Κυπρίους. Η ΑΝΕΥΦΥΝΟΣ΄ ΔΗΜΟΚΟΠΙΑ - Ἐν τῆς ὡς ἄνω ὅηλώσεως τοῦ ᾿Εθνάρχου Μακαρίου κά- ταφαίνεται ἡ στερρὰ ἀπόφασι- στικότης, μεθ ἧς µεταθαίνει εἰς τὴν διάσκεφιν τοῦ Ἀονδί- νου, διὰ τὴν σθεναρὰν ὑπερά- σπισιν τῶν Κυπριαχῶν διχαί- ὢν. Ἐν τούτοις δύο ἐφημερί- δες τῶν ᾿Αθηνῶν, ἀνέγραφαν προχδὲς καὶ ἀνεδημοσίευσε χδὲς ἡ «Χαραυγνὴ» ἐν Κύπρῳ, ὅτι τὰ πάντα διηυθετήδησαν εἰς τὰ παρασκήνια. καὶ ὅτι ἆ- πλῶς ὁ Μακάριος πορεύεται εἰς τὸ Δονδῖνον διὰ νὰ θέση τὴν ὑπογραφήν του εἰς συµ- Φφωνίαν ἀπεμπολοῦσαν τὰ ἕΚυ- πριαχκὰ δίκαια, ἕτοιμος νὰ δε- χθῆ πᾶσαν ὑποχώρησιν. Παρα- κληθεὶς ὅπως σχολιάσῃ τὰ ἆ- νωτέρω δημοσιεύματα ὁ σὺυνο- δεύων τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάρι- ον Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ, Γλαῦκος Εληρίδης, ἑἐδήλωσεν λοφχονικῶς: Πρέκειται περὶ δηµοσιευµά- των ἀνευδύνου δηµοχοπίας, ὁ ΕΦΝΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Τὸν ᾿ἘΕθνάρχην Μακάριον, διερχόµενον ἐκ τοῦ ᾿Αεροδρο- µίου τοῦ Ἑλληνικοῦ, προὔπήν- τησαν Ἕλληνες ἐπίσημοι, πλεῖστοι τῶν ἐν Ἑλλάδι ᾖἙν- πρίων, καὶ Ἕλληνες χαὶ ξένοι δημοσιογράφοι. ο Ἐὶς τὸ ᾿Αεροδρόμιον τοῦ Λονδίνου τὸν ᾿Εθνάρχην ὑπε- δέχθησαν, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Κυ- θερνήτης τῆς Νήσου Σὲρ Χιοῦ Φούτ, ἀντιπρόσωποι τῆς Ἑλ- ληνοχυπριαχῆς Παροικίας τοῦ Δονδίνου καὶ ἑππρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Τύπου, πρὸς τὀὺς ὁ- ποίους ὁ Μανκαριώτατος, προέ- 6η εἰς τὰς ἀχολούθους δηλώ- σεις: : ΔΗΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΕΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ Τ9νΝ ΑΕΡΟΔΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΟΝΔΙΝΟΥ ᾿Ἀνταποκρινόμενος εἰς τὴν πρόσχλησιν τῆς Ἡρεττανιχῆς Κυδερνήσεως ἦλθδα εἰς ΛἈονδὶ- νον μὲ χαλὴν θέλησιν καὶ ἆ- νοικχτὴν καρδίαν, διὰ νὰ µετά- σχω τῆς Πενταμεροῦς Διασχέ- φεως πρὸς ἐπιθδεώρησιν τοῦ ἑ- πιτελεσθέντος ὑπὸ τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἔργου διὰ τὴν κἑ- φαρμµογὴν τῶν Συμφωνιῶν Ζν- ρίχης--Ἀονδίνου, καὶ τὴν ἐπί- λυσιν τῶν ἐνπρεμούντων εἰσέ- τι διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Κυπριαχῆς Δημοκρατίας ἕπτη- µάτὼν. - : ΄ Εἶμαι Φέδαιος ὅτι θὰ ἔργα- σθῶμεν ὅλοι μὲ πνεῦμα ἆμοι- θαίας πατανοήσεως, ναὶ ἀντι- κειμενιχῆς ἐκτιμήσεως τῶν πρὀθληµάτων τὰ ὁποῖα σήμε- ρον μᾶς ἀπασχολοῦν, διά νὰ ἀἁπομακρύνωμεν ὁριστικῶς καὶ µΜονίμως πᾶν ἐμπόδιον, τὸ ὁ- ποῖον θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ δια- σαλεύση εἰς τὸ μέλλον τὴν ἆᾱ- πρόσκοπτον συνεργασίαν, τὴν φιλίαν καὶ τὴν συμµαχίαν ἡ- μῶν, Ἡ ἐπιτυχῆς ἐν Κύὐπρῳ συµ- πλήρωσις τοῦ ἔργου τῆς Συν- ταγματικῆς ᾿Επιτροπῆς ὡς καὶ ἡ ἐν γένει πρόοδος ἥτις ἔχει ἐπιτελεσθῃ εἰς τὸ χεφάλαιον τῆς µεταθιδάσεως τῶν ἐξου- σιῶν ἐν τῇ νήσῳ ἀποτελοῦν ἀπόδειξιν τοῦ τὶ δύναται νὰ ἐπιτευχδῆ ὅταν ὑπάρχη εἰλι- πρινῆς συνεργασία καὶ χαλὴ θέλησις. Ἐλπίζῳ ὅτι ἀνάλογον πνεῦ- μα θὰ ἐπιδειχθῇῃ καὶ κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Πενταμεροῦς Δι- ασχέφεως. Τὰ ἐκρεμοῦντα εἰσέτι ξητή- µατα-- ἅπτινα θὰ μᾶς ἀπασχολή- 69ουν χατὰ τὰς ὀλίγας προσε- χεῖς ἡμέρας-- δύναται νὰ λυ- δοῦν κατὰ τρόπον ὁ ὁποῖος εἰς ]νὰ μᾶς ΟΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σεβ ΧΙΟΥ ΦΟΥΤ ΕΙΦΡΜΗΙ -ΆΦΙΘΛΟΞΙΑΝ ΛΙΑ. 10. ΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΗΝΙΛΜΙΡΟΙΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ . ΔΙΓ ΕΝΗΣ, . ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19 Ἰανοναρίου.--- 0 ἀφιχθεὶς . ἐνταῦθα κυδερνήτης τῆς Κύπρου σὲρ Χιοῦ Φοὺτ ἐδήλω- σεν ὅτι εἶναι τώρα περισσότερον αἷ- σιόδοξος διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ Κυ- πριακοῦ. “Ὁ σὺρ Χιοῦ ἠρνήδη νὰ ἀπαντήσῃ εἰς ἐρώτησιν ποῖα θέμα- τα θὰ συζητήσῃ ἡ πενταμερὴς διά- σχεψις Ἰροσέδεσεν, ἐν τούτοις, ὅ- τι «ἐνώπιον µας ἔχομεν ὡρισμένα δυσχερῆ προθλήµατα ποὺ δὲν εἶναι τόσον δύσκολα ὅσον ἐκεῖνα ποὺ ἡὁ- περνικήσαμεν». Ὁμιλῶν, ἐξ ἄλλον, ἀπὸ τοῦ Ῥαδιαφωνικοῦ ἈῬταθμοῦ τῆς Λευκωσίας, πρὸ τῆς ἐχεῖθεν ᾱ- ναχωρήσεώς του, ὁ σὶρ Χιοῦ ὅπε- γοάµµισε τὴν σηµασίαν ποὺ δὰ ἕ- χουν αἱ θρεττανικαὶ δάσεις διὰ τοὺς Ἰζυπρίους ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, Κατὰ τὸν σὲρ Χιοῦ, ἡ πενταμερὴς διάσκεψις θὰ συµπλη- ρώσῃ τὸ ἔργον τῆς Μικτῆς Ἔπιτρο- πῆς τοῦ Λονδίνου. Τὴν ἑσπέραν τῆς Παρασκευῆς ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι εἷς τὴν διά- σχεψιν δὰ παρακαθήσουν εἰς γεῦμα τὸ μέλλον δὰ χπάµῃ ταῦτα νὰ μᾶς συνδέουν μᾶλλον, παρὰ χωρίζουν. Καὶ δὰ πραγµατοποιηθῆ τοῦτο ἐὰν ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ ἐπιλύσει των, ληφθοῦν σοθαρῶς ὑπ' ἕψιν τὰ ἀαἰσθήματα χαὶ τὰ συμφέροντα τοῦ ἀμέσως ἐνδιαφερομένου Κυπριακοῦ λαοῦ. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀμφισέη- τοῦμεν τὴν στιγμὴν ταύτην δὲν εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ, ἀλλ ἡ ἑρμηνεία τῶν Συμφωνιῶν. Φέ- λόμεν νὰ ἐλπίξωμεν ὅτι ἡ ἑρ- μηνεία αὕτη θὰ γίνῃ ἐν πνεύ- ατι εἰλικρινείας καὶ δικαιο- σύνης μὲ πλήρη πατανόησιν τῶν φυσιχῶν δικαιωμάτων πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ χύδιον γνώμονα τὴν εὐη- µερίαν καὶ τὴν πρόοδον Ὥτοῦ Κυπριαχοῦ λαοῦ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΙΓΕΝΗ ΠρΣ ΤΟΝ ΜΛΚΛΡΙΟΝ ᾿ΟὈλίγον μετὰ τὴν µεσηµόθρί- αν τῆς χθὲς ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχι- επίσκοπος Μακάριος, μετὰ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἀφίκετο εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνι- κοῦ, Εἰς τὸν Ἐθνάρχην ἐπεδόθη- σαν τιμαὶ ᾿Ἀρχηγοῦ Ἐράτους. Εἰς ὅπλώσεις του πρὸς τὸν ύ- πον, ὁ Μ. Αρχιεπίσκοπος, ἐ- πανέλαθεν ὅτι δὲν εἶναι διατε- θειµένος νὰ προθῇῃ εἰς ὑποχω- ρήσεις, καὶ µεταδξαίνει εἰς Λονδῖνον ἁἀποφασισμένος νὰ ὑπεραμυνδῆ μετὰ σθένους τῶν δικαίων τοῦ Κυπριαχοῦ λαοῦ. Εἰς' τὸν ᾿Εθνάρχην Μακάριον, ὁ παριστάµενος κατὰ τὴν ὑπο- δοχήν του κ. Σάόδας Δοϊξί- δης, ἐπέδωσεν ἐπιστολὴν τοῦ Ἁιγενῆ, εἰς τὴν ὁποίαν--ὡς εἰ- κάξεται-- περιέχονται αἱ ἀπέ- ψεις τοῦ στρατηγοῦ ἐπὶ τῶν ὑπὸ συζήτησιν Δεμάτων εἰς τὴν διάσχεψιν τοῦ Δονδίνου. παρατιθέµενον ὑπὸ τοῦ ὑφυπουργοῦ τῶν ᾽Αποικιῶν κ. Τζούλιαν Εϊμορυ, ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΙΒΑΣ: Συγεργάτης τοῦ ἩΒ Β.Ο. εἶπεν χδὲς ὅτι «ὑπάρχουν πληροφορίαι ἐξ Αδηνῶν ὅτι ὃ ᾿Δοχιεπίσχοπος Μα- κάριος ὑφίσταται πἰεσιν ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς τῆς νήσου καὶ τὸν στρα- τηγὺν Γοΐδαν, ὃ ὑποῖος, διὰ μηνύ- µατός του πρὺς τὸν Μακάριον, ἀν- τίθεται εἰς οἱονδήποτε συµθιθα- ιν καὶ ὅτι ὃ ᾿Αοχιεπίσκοπος δὲν πρέπει νὰ δεσμευθῇ ὅσον ἀφορᾷ οἳ- ανδήποτε πολιτικὴν σύνδεσιν τῆς νήσου μὲ τὴν Κοινοπολιτείαν». Κατὰ τὸν διπλωματικὸὺν συνεργά- την τοῇ «Ὁμπσέρθερ» κ. Ῥόμπερτ Στῆφενς, ὁ ᾽Αοχιεπίσκοπος Μακά- ριος δὰ δηλώση εἰς τὴν Διάσκεψιν ὅτι ἐπιθυμεῖ ὅπως ἡ Κύπρος γίνῃ πλῆρες µέλος τῆς Κοινοπολιτείας καὶ οὐχὶ νὰ ἔχῃ μετ αὐτῆς περιω- θἰσμένης μορφῆς σχέσεις. “Ἱπάρ- χουν πληροφορίαι, συνεχίξει ὃ κ. Στῆφενς, ὅτι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾱ- πὲρριψεν ἤδη προτάσεις διὰ τοιαύτης μορφῆς σχέσεις. ΛΝΗΘΥΝΛ ΚΛΙ ΛΝΛΚΡΙΒΗ ΤΑ ΛΗΜΟΣΙΕΙΘΕΝΙΛ [ἱ [0] ΝΙΠΙΝΙ 1 ἨΝΝΙΜΝΙΙ [ή ΤΙΜΗ ΠΝΗΤΙΗΤΗΙΜΙΡ , ος πληροφορούμεδκ« ἐξ ἐγ- πνρου πηγῆς, ὁ τελικὸς καταρ- τισμὸς τῶν ᾿Ἐπαρχιανῶν Συν- ὀνασμῶν τοῦ Πατριωτικχοῦ Με- τώπου, διὰ τὰς ἐπικειμένας ἑ- Χλογὰς δι’ ἀνάδειξιν Βουλῆς τῶν ᾿᾽Αντιπροσώπων, δὰ πραγ- µατοποιπθῃ, μετὰ τὴν ἐπάνο- ὅον τοῦ ᾿Αρχιεπισχόπου ἐν Δονδίνου. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅδιε- ξάγονται ἐνδοπαραταξιακαὶ ζν- µώσεις, αἴτινες εἰς οὐδὲν ἀσφα- λὲς ἀποτέλεσμα κατέληξαν. Πάντα δὲ τὰ ἀναγραφόμενα παὶ ἀναφερόμενα μέχρις ὀνο- µάτων ὑποφηφίων κατ’ ἑπαρ- χίας εἶναι πολὺ πρόωρα καὶ ἔν τινι µέτρῳ ὑποθολιμιαῖα διὰ νὰ δημιουργεῖται σύγχυσις εἰς τὰς τάξεις τοῦ Λαοῦ καὶ νὰ δη- μιουργοῦνται ἄσκοποι συζητή- σεις. ΕΠΕΙΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΡΧΙΗΙΙΣΚΟΠΟΝ ΜΑΚΛΡΙΟΝ πποζοσφατεκκασαειλανιοντωνανκζρκαάσκτνκα, 01 ΛΡΧΗΙΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟΝ ΚΛΙΜΛΚΙΟΝ ΙΩΝ ΣΙΡΛΙ. ΜΠΟΙΠΛΣΜΛΙΩΝ ΕΛΛΛΛΟΣ-ΊΘΥΡΚΙΛΣ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν προχεχω- ρημένων Χλιμαχίων, . τῶν στρατιωτικῶν ἁποσπασμάτων Ἑλλάδος καὶ Τουρχίας, ἅτι- να θὰ ἑδρεύουν δυνάµει τῶν συμφωνιῶν ἐν Κύπρῳ, Συν- ταγµατάρχαι κ.κ. Γεώργιος Κουµανάχος καὶ Τουργκοὺτ Σουνὰλπ, συνοδευόμενοι ὑπὸ τοῦ Πρεσθευτοῦ τῆς Ἑλλάδος ἐν Κύπρο κ. Γ. Χριστοπούλοῦ καὶ τοῦ Τούρχου Προξένου κ. Τουρέλ, ἐπεσχέφθησαν τὴν πρωῖαν τῆς χθὲς τὸν Μ. ΄Αρ- χιεπίσποπον, ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὑτοῦ εἰς Άον- δῖνον. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΑΟΥΝ ΕΔΑΗΝΙΚΟΝ το ΚΑΙΜΑΕΙΟΝ ως γνωστὸν τὸ Ἑλληνιχκὸν Ἀλιμάχιον, ἀφιχθὲν περὶ τὸ µε- σονύχτιον τῆς παρελθούσης Τρίτης, ἀπαρτίξεται ἐν τοῦ Ἑυνταγματάρχου ΓΡ. Κουμανά- χου, τοῦ ᾽Αντισυνταγματάρχου Π, Χριστοπούλου, τοῦ Ταγμα- τάρχου Κωνσταντίνου Μιχα- λάχη, τῶν Λοχαγῶν ᾿Αναστα- σίου Μιχκροθίλη, Παναγιώτη Χρυσομάλλη, Κωνσταντίνου Δινικούρη, ᾿Αδάνασίου Παπα- χπλία, Σερνίου Ῥιζάκη, Παναγιώτη ᾽Αποστόλου Γκρι- τζέλη, τὸν Δοχιῶν Α. Κού. 6λόγλου, Νικολάου ᾽Αρμένη καὶ Νικολάου Ζήκου χαὶ τῶν ὁπλιτῶν Μιχαὴλ Κοπάνου χαὶ Γεωργίου ᾿Ασλανίδη, Τὸ χλιµάχιον τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Πρεσθευτὴς τῆς Ἑλλάδος κ. Τ. Χριστόπουλος, ὁ Γεν. Πρόξενος κ. Α. Φρυδᾶς, τὸ προσωπιχὸν τοῦ Ἑλληνιχκοῦ Προξενείου, ὁ κ. Α. Κοντὸς ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Κυ- πριακῆς Δημοκρατίας ᾿Αρχιε- πισκόπου Μακαρίου, ὁ ν. Μου- φτηζαντὲ ἐν µέρους τοῦ ᾽Αντι- προέδρου ἄρος Κουτσιούκ, οἱ Ὑπουργοὶ ᾿ἘΕσωτερικῶν µτχαὶ Εργασίας κ.κ. Τάσος Παπαδό- πουλος καὶ Πολύκαρπος Γεωρ- χπάτζης, ὁ ἀναπληρῶν τὸν Ὑ- πουργὸν ᾽Αμύώνης κ. Οὐμὶτ Σουλεϊμὰν, κἄ. Οἱ τρεῖς ᾱ- νώτεροι ἀξιωματικοὶ τοῦ χλι- μοακίου χατέλυσαν εἰς τὸ ἔενο- δοχεῖον «Ἀήδρα Πάλας» οἱ δὲ λοιποὶ εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Α- τλάντο». Πρὸς τιμὴν τῶν µε- λῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ κπλιμακίου δὰ ὀργανώσῃ δεξίωσιν ὁ Πρεσ- θευτὴς τῆς Ἑλλάδες κ. Τ. παὶἰ Χριστόπουλος. ᾿Αριθμὸς Σελίδος 4 Ελεύθερος Αι ΣΟΒΙΕΤΙΙΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΙ Ι«ΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ πΠΑ ῬΩΣΣΠςΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΦΕΣΙΝ Ἡ ἐντολὴ πρὸς τὰ κομμουνιστικὰ Κόμματα ἰὅπως ἐντείνουν τὴν δρα- στηριότητά των συσχετίζεται πρὸς τὰς πυρηνικὰς δοκιµάς. ΛΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 13 ἸΊανουα ρίου. Τοῦ ἀνταποχκριτοῦ µας. -- Νέον στάδιον εἰς τὰς σχέ- σεις ᾿Ανατολῆᾶς καὶ Δύσεως προθλέπουν Ἔγχυροι κχύχλοι τῆς Οὐάσιγκπτων ναθὼς καὶ μερὶς τοῦ Τύπου. Πιστεύεται ὅτι ἡ περαιτέρω πρόοδος πρὸς τὴν διεθνῆ ὕφεσιν παρεμποδί ζεται ἤδη συνεπεία τῶν προ- σφάτων ἀποφάσεως τῆς Μό- σχας, δυναµένων νὰ δέσουν εἰς κίνδυνον τὴν πραγµατο- ποίησιν τῆς διασκέφεως- πορυ φῆς. Εὶς τὴν ἀπόφασιν περὶ δοκιμῆς πυραύλων εἰς τὸν Εἰ- ρηνικὸν προστίθεται ἡ σοδιε- τικὴ ἀπόφασις ὅπως ἐνταδη ἡ λειτουργία τοῦ διεθνοῦς κὸμ μουνιστικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ ποία δὲν θεωρεῖται ἄσχετος μὲ τὰς πυρηνικὰς ὄθχιμάς. Κα τὰ τὰς ἰδίας πηγάς, ἀναμένε- ται ὅτι τὴν ἀνωτέρω ἀπόφα σιν δὰ ἐπακολουθήσουν ὑποδεί ξεις τῆς Μόσχας ὅπως ἐνταβη ἡ ὁραστηριότης τῶν ἁπαντα- χοῦ κομμουνιστικῶν τκόµµά- των. Ἡ πρόθεσις ὁμάδος Α μερικανῶν γερουσιαστῶν, ἕ- πως τὸ ζήτημα τῶν σοξιετι- νῶν δοχιμῶν εἰς τὸν Εἰρηνι γὸν, ἔλδη ἐνώπιον τῶν Ἡνω Μένων ᾿Εθνῶν, δὲν φαίνεται νὰ κερδίζη ἔδαφος τοσούτῳ μᾶλλον καθ σον ἡ τοιαύτη ἐνέργεια θὰ ἔχη ἀσφαλῶς ὡς ἀποτέλεσμα νὰ φέρουν οἱ Ῥῶσοι ἐνώπιον τοῦ ΟΗΕ τὸ ζήτημα τῶν ἁμερικανικῶν ὅο πιμῶν ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριον Κα νάθεραλ ὑπεράνω τοῦ Εἱρη- νικοῦ, ΕΕΛΗΛΟΝ ΛΙΕΘΝΕΣ ΕΝΙΙΛΦΕΡΟΝ ουασιγκτοῦ, 13 ᾿Ιανουαρίου. ΣΙδιαιτέρα Ὑπηρεσία, -- Ἡ διεθνἠς κοινὴ γνώµη αρακολουθεῖ μὲ ἔκδη: λον ἐνδιαφέρον τὰς ἐξελίξεις ἐκ τῆς ἐπικειμένης ἐκτοξεύσεως σοφιετικῶν «ὑπερπυραύλων» πρὸς τὴν κατεύθυνὸ σιν τοῦ κεντρικοῦ Εἰρηνικοῦ. Αϊ σχἑ τικαὶ δοκιµαί, τὰς ὁποίας ἡ Μόσχα ἀνήγγειλε προσφάτως, εἰσέρχονται ἆ. πὸ τῆς προσεχοῦς Παρασκευῆς εἰς τὸ στάδιον τῇ πραγματοποιήσεώς των. Συμφώνως πρὸς ἐγκύρους πλη- ῥοφορίας οἱ Ρώσοι ἤρχισαν ἀπὸ ἡ μερῶν ἐντατικᾶς προετοιµασίας, αἱ ὁ- ποῖαι πλησιάζουν τώρα πρὸς τὸ τὲρ. µα των, διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν πει ῥαµάτων αὐτῶν. Λέγεται ὅτι σοθιε- τικὰ σκάφη, μὲ ἐπιστημονικὰ µηχα.- νήματα, εὑρίσκονται ἤδη εἲς τὴν πε ριοχὴν καὶ ὅτι δεκάδες Ρώσων ἐπι- στηµόνων κατέφθασαν εἰς τὰς σοθιε- τικὰς ἀκτὰς τοῦ Εἱἰρηνικοῦ. Μυστηρἰώδης παραμένει ὁ ἐκτοξεύσεως τῶν πυραύλων αὐτῶν. Πηγἡ τοῦ Πενταγώνου ἑδήλωσεν ὅτι ἡ ἑκτόξευσις τῶν σοθιετικῶν «ὑπερ- πυραύλων» πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τοῦ κεντρικοῦ Εἱρηνικοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῃ ἀπὸ δάσιν κειµέ νην εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Μαύρης θΘα- λάσσης. Προστίθεται ὅτι οἱ σοδιετι- κοὶ πύραυλοι θὰ καλύψουν ἀπόστασιν 10.000 χιλιομέτρων καὶ θά ἔχουν ὡς στόχον σημεῖον, εὑρισκόμενον εἰς τόπος ἀπόστασιν 650 χιλιομέτρων νοτίως τῆς νήσου Τζόνσον. ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΟΥΝ λΑμερικανοὶ ἐπίσημοι ἄφηνον σήμε- ρον νὰ ἐννοηθῃ ὅτι αἱ Ἠνωμέναί Πο- λιτεῖαι δὲν πρόκειται νὰ διαµαρτυρη- θοῦν διά τά ἐπικείμενα σοθιετικἁ πει ράµματα. Οἱ αὐτοὶ ἐπιστήμονες ὑπε- γράµµισαν ὅτι καὶ ἡ χώρα τῶν ἔχρη σιµοποίησε καὶ ἐξακολουθεῖ νἁ χρησι μοποιεῖ τᾶς ἀνοικτὰς θαλάσσας διά στρατιωτικἁὰς καὶ ἐπιστημονικὰς δοκι- μάς ὑπενθύμισαν δὲ ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον εὐνοεῖ ἐκ παραδόσεως τὴν ἐλευθέραν διεξαγωγὴν παντὸς εἴδους πειραμάτων εἰς τὰς περιοχὰς τῶν διεθνῶν ὑδάτων ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ ἔχουν ληφθῃ προ Πγουμένως ἐπαρκῆ ᾿ µέτρα διὰ τὴν προ- στασίαν τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν καὶ τοῦ ἐμπορίου. «Ὁ Επί τοῦ Τύπου ἐκπρόσωπος τοῦ Στεῖτ Ντιπάρτμεντ κ. Οὐάϊτ ἠρνήθη σή µερον ἐπιμόνως νὰ σχολιάση τὴν ἀξί- ωσιν τοῦ γερουσιαστοῦ κ. Μάνσφηλντ, τὴν διατυπωθεῖσαν εἰς τηλεγράφηµά του πρὸς τὸν ὑπουργὸν ᾿Εξωτερικῶν κ. Χέρτρ, ὅπως ἡ ἁμερικανικὴ Κυ Δέρνησις ἀπηευθύνη ἀμέσως πρὸς τὴν Μόσχαν ἔντονον διαµαρτυρίαν ἀξιοῦσα τὴν µαταίωσιν τῶν πειραµάτων αὐτῶν. Κατά τὸν κ, Μάνσφηλντ, ὁ ὁποῖος εἷ- 0 ΔΡ ΣΠΥΡΙΔΛΚΙΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΙΝ ΑΚΛΔΗΜΙΑΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Ἄθὲς τὴν πρωῖαν ἔπε- σκέφθη τὴν ᾿Εμπορικὴν ᾿Ανσ- δηµίαν Ἀεμεσοῦ ὁ Πρόεδρος ρὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἀυμθουλίου Λεμεσοῦ Δρ Β, 'ΑἐνἈπυριδάκης συνοδευόμενος ὃ- « Ἰπὴνπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ κ. ΕΚ, Πιλαξάκη καὶ τοῦ Ἔπι- Ὀτωθεωρητοῦ τῶν φυσικῶν κ. Συ- ρίμη. .. «Ὁ Δρ Κ. Σπυριδάκχης ἀφοῦ εϊυνεζήτησε μετὰ τοῦ Διευδυν- νο τῆς Σχολῆς κ. Δ. Πολυ- ἠ ς ἑωρίδη διάφορα ἐχπαιδευτικὰ ἕ ζητήματα ἀφορῶντα τὴν λει- τουργίαν τῆς Σχολῆς ἐξῆλθε μετ αὐτοῦ χαὶ τῶν ἄλλων κα: θηγητῶν τῆς ᾽Ακαδημίας εἰς τὸ προαύλιον τῆς Σχολῆς ὅ- που ὁ κ. Διευθυντὴς προσεφώ- νησε τὸν κ. Ἀπυριδάκην, μεθ’ ὅ ὁ τελευταῖος ὠμίλησε πρὸς τοὺς μαθητὰς, ἀναπτύξας µε- ταξὺ ἄλλων τὸν σπουδαῖον ρόλον τὸν ὁποῖον ἔχουν νὰ διαδραµατήσουν τὰ κοινωτικὰ καὶ ἰδιωτιχὰ Σχολεῖα διὰ την ἀνοικοδόμησιν τῆς Νέας ἕν- πριακῆς Δημοκρατίας. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘ᾽ ΟΛΙΝ ΤΙΝ ΝΙΣΝ ἸΕξηκολούθησαν καὶ καθ ὅλην τὴν διαρρεύσασαν ἑδδομάδα αἱ πτώσεις τῶν 6ροχῶν καθ ὅλην τὴν νῆσον. Ὑ- πῆρξαν πράγματι εὐεργετικώταται διὰ τὴν γεωργίαν µας. Οἱ δὲ χείµαρροι ἑ- πλημμύρισαν καὶ ἐπροξένησαν ζημίας εἲἷς διαφόρους περιουσίας, ἄτομα δὲ τινα παρεσύρθησαν ὑπὸ τῶν ὑδάτων καὶ ἐπνίγησαν Γενικῶς αἱ δροχοπτώσεις ᾱ- νυκούφισαν τοὺς ἀγρότας µας οἱ ὁ- προηγουμένως εἶχον Φθάσει εἶ σημεῖον ἀπογνώσεως.--- ' ι--ν ΘΑΝΑΤΗΦΙΡΟΝ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ὁ ἐκ Βουνίου Χαράλαμπος Τσιάκ- ποῖοι κας ἀπεδίωσεν τὴν νύκτα τοῦ παρελ.- | θόντος Σαδθάτου, κατόπιν ἀνατροπῆς τοῦ αὑτοκινήτου ἐπὶ τοῦ ὁποίου ῥἐπέ- 6αινεν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ μεταξὺ Ανω καὶ Κάτω Κυδίδων, τὸ δὲ αὐτοκίνητο εὖ- ρέθη ἑντὸς κρημνοῦ Φάθους 175 πο- δῶν. 'Ἡ σορὸς του µετεφέρθη εἰς τὸ . Νοσοκομεῖον Λεμεσοῦ ὅπου περὶ τὴν 2 ἀπογευματινὴν ὥραν τῆς Κυριακῆς ἕ- Ὑινεν ἡ νενοµισµένη νεκροψία, Οὗτος ἐγκαταλείπει σύζυγον καὶ πέντε τέκνα. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ αὐτοκινήτου ἐἔτραυμα- τίσθη ἑλαφρῶς, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀνατροπῆς, ναι µέλος τῆς ἐπὶ τῶν ᾿Εξωτερικῶν Ύ ποθέσεων ᾿Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας, οἱ Ρῶσοι καταλαμδάνουν αὐθαιρέτως πε- ριοχὴν 27.000 τετραγωνικῶν µμιλίων εἰς τὸν Εἰρηνικὸν, ἡ ὁποία πρέπει νά παραµείνη ἀνοικτὴ εἰ τὴν ναυσιπλοῖαν καὶ τὴν ἁλιείαν. Αντιθέτως, ὁ πρόεδρος τῆς ἐπὶ τοῦ Διαστήματος ᾿Επιτροπῆς τῆς Βουλῆς κ. Μπροὺκς ἐδήλωσε σήµερον ὅτι αἱ τἨνωμέναι Πολιτεῖαι οὐδὲν δικαίωµα Έχουν νὰ ἀντιταχθοῦν εἷς τὴν διεξα- γωγὴν τῶν σοθιετικῶν δοκιμῶν δεδο- µένου ὅτι καὶ ἡ ᾽Αμερικὴ ἐχρησιμο- ποίησε κατ ἐπανάληψιν περιοχάς τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ καὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ διὰ παρόμοια πειράµατα. ᾽Αμερικανοὶ διεθνολόγοι µμελετοῦν τώρα τὰς νομικὰς ἀπόψεις τῆς σοδιε- τικῆς πρωτοδξυυλίας, τὸ πόρισµά των δὲ ἀναμένεται μετ ἐνδιαφέροντος, καθ) ὅσον τοῦτο θὰ ἔχῃ τὴν ἐπίδρασίν του ἐπὶ τῆς στάσεως τῆς ἀμερικανικῆς Κυδερνήσεως ἔναντι τῶν δοκιμῶν αὖ- τῶν. ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ Ο κ. ΤΡΟΥΜΑΝ Κατὰ τοὺς ἐνταῦθα κύκλους, ἡ σο- θιετικἠ ἀπ Φασις ἀποθλέπει εἷς τὴν ὄψει τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Χρουστσὼφ εἰς Ινδίαν καὶ Ινδονησίαν καὶ ἐνδεχομένως εἰς νέαν σοδιετικἠν ἕ- πιτυχίαν εἰς τὸ τοµέα τοῦ Διαστήμα- τος κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς Διασκέ- Ψεως ἹΚορυφῆς μεταξὺ ᾿Ανατολῆς καὶ Δύσεως, «Ο πρώην Πρόεδρος κ. Τροῦµαν ἐχαρακτήρισε τὰς σοθιετικἁς δοκιμάς ὡς ἀποτελούσας χειρονοµίαν «αὐθαίρε- τον καὶ κυνικήν», ἐπιδεδαιοῦσαν, διά µίαν εἰσέτι φοράν, τὴν πρόθεσιν τῶν κομμουνιστῶν ὅπως ἐπιόληθοῦν διά τῆς θίας εἰς τὸν Κόσμον. Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Μόσχας ἐπανέ- λαθε σήμερον δήλωσιν τοῦ καθηγητοῦ κ. Ντομπρουράδωφ ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ κατασκευἠ δορυφόρου, ἐφωδιασμένου μὲ ἰσχυρότατον τηλεσκόπιον, διὰ τὴν µε: λέτην πλανητῶν ὥς ὁ Αρης καὶ ἡ ἐἑξύψωσιν τοῦ γοήτρου τῆς Μόσχας, ἐν. ᾿Αφϕροδίτη. Εἰς ἔκθεσιν, ὑποθληθεῖσαν προσφά- τως εἰς τὴν ἀμερικανικὴν Κυθέρνησιν͵ διατυποῦται ἡ πρόθλεψις ὅτι ἡ Κομ- μουνιστικὴ Κίνα θά δυνηθῇ, ἐντὸς δια- στήµατος δύο ἐτῶν, νὰ ἐκτοξεύσῃ -τε- χνητὸν δορυφόρον, ἐφ᾽ ὅσον συνεχισθῇ ἡ σοδιετικἠ τεχνικὴ Φοήθεια πρὸς αὖ- τήν. Εἰς τὴν Οὐάσιγκτον µκυκλοφοροῦν φῆμαι ὅτι ἕνας ἐκ τῶν κυριωτέρων Κι- νέζων ἐπιστημόνων εἶναι ὁ κ. Ἰσιέν, τέως καθηγητὴς εἰς ἀμερικανικὰ Πανε- πιστήµια, ὁ ὁποῖος ἀπηλάθη ἐξ Ηνω- µένων Πολιτειῶν πρὸ ἐτῶν, Ὁ κ. Τσιὲν εἶναι εἰδικὸς εἰς τὸ ζήτημα τῶν πυραύλων καὶ ἀπολαύει μεγάλης ἑκτι. µήσεως μεταξὺ τῶν ᾽Αμερικανῶν ἐπι» στηµόνων. Τὸ Φόρεῖν Όφφις ἀνεκοίνωσεν ὅτι εἰς τὴν ἓν Μόσχα δρεττανικἠν Ίρε: σδείαν ἐπεδόθη σήμερον τὸ κείµενον τῆς Σοβιετικῆς ἀνακοινώσεως περὶ τῶν ἐπικευμένων δοκιμῶν εἷς Εἱρηνικὸν. ῬΕντὸς τῆς αὔριον θἀ εἰδοποιηθοῦν τά ἀγγλικὰ σκάφη ὅπως ἀποφεύγουν τὴν καθορισθεῖσαν ζώνην, μεταξὺ 15η Τα- νουαρίου καὶ Ίδης Φεδρουαρίου. Οὐδὲν σχέδιον διετυπώθη ἐπισήμως ἐπὶ τῆς σοθιετικῆς ἀποφάσεως. Πάντως, τὸ Φὀρεῖν Όφφις προθαίνει εἰς ἀνάλυσιν τῆς σοδιετικῆς αὐτῆς «παρουσίας» εἰς τὸν Εἰρηνικὸν, Προστίθεται ὅμως ὅτι δὲν τίθεται ζήτημα διᾶ τὴν Βρεττανίαν νὰ δηµιουργήσῃ νοµικὀν θέµα ἐκ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ. Κατὰ πληροφορίας ἐξ ᾿Ανατολικοῦ Βερολίνου, ὁ «ἀτομικὸς κατάσκοπος, Κλάους Φούκς ἑδήλωσε σήμερον ὅτι τὰ σοθιετικἀ πειράµατα εἰς τὸν Εἰρη: νικὸν ἀποδεικνύουν τὴν πρωτοπορίαν τῆς Σοδιετικῆς Ενώσεως ἕναντι τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν, εἰς τὸν τοµέα τοῦ διαστήµατος. «Αἱ πιθανότητες, εἷ- πε, διὰ τὴν ἑδραίωσιν τῆς διεθνοῦς εἷ- ρήνης αὐξάνονται κατόπιν ἑκάστης σο- θιετικῆς ἐπιτυχίας εἰς τὰς πυραυλικἁς ἐρεύνας, Αἱ δοκιμαὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ ἆ- ποτελοῦν ἄριστον οἰώνὸν διὰ τὴν προ. σεχῆ διάσκεψιν ἐπὶ ἀνωτάτου ἐπιπέ- δου». / | σττπι ΣΧΕΣΕΙΣ ΛΓΚΥΡΑΣ τΕΛΙΓΡΛΙΌΥ ΒΕΛΤΙΘΥΝΤΛΙ ΤΟΝΙΖΕΙ ϐ κ. Τ0ΡΛΥ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, 12 νουαρίου. ᾿Αθηναϊκὸν Πρακτορεῖου. -- Κατὰ τὴν συζήτησιν τοῦ προὔπολογι- σμοῦ τοῦ Τουρκικοῦ ὑπουργείου τῶν ἛἘ- ξωτερικῶν, ἡ ὁποία ἔληξε χθὲς τὴν ἕ- σπέραν εἲς τὴν Μ. ᾿Ἐθνοσυνέλευσιν, ὁ ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν κ. Ζορλοῦ ἅπαν- τῶν εἰς διαφόρους ἐπερωτήσεις, εἶπε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ἡ Γιουγκο- σλαδία, σύμμαχος ἡμῶν ἓν τῷ Βαλκανι- κῷ Συμφώνῳ, διατηρεῖ μετὰ τῆς Τουρ- χίας σχὲσεις αἴἵτινες σήμερον ἐξελίσσον- ται περισότερον ἐν διμερεῖ πλαισίῳ. “Η διαφορὰ ποὺ εἶχεν ἀναφυῆ λόγῳ τοῦ Κυ- πριακοῦ μετὰ τὴν λύσιν τοῦ ζητήματος τούτου ἤρθη καὶ οὐδὲν ἑἐμπόδιον ὑφί- σταται ἔδη εἷς τὴν ἀνάπτυξιν τῶν σχὲ- σεων μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν µας». ία- ΠΑΤΗΡ ΕΞ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΕΘΑΝΗΙ ΕἰΣ ΤΗΝ ΛερΏν ΕΚ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΙΝ ΑΥΤΗΝ ΡΟΔΟΣ, 12, (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας) --- Μεταδίδεται ἐκ Καλύμνου, ὅτι σπαρακτικαὶ σκηναὶ ἐσημειώθησαν ἐκεῖ σήμερον, ὅταν τὰ 6 ἀνήλικα τέχνα τοῦ Σύτου [Παν. Μαστόρου εἶδον τὸ φέρετρον τοῦ πατρός των Φερόμενον ἐπὶ τῶν ὅ- µων συναδέλφων του. ὍὉ Μαστόρος, προσθληθεὶς ἀπὸ τὴν νόσον τῶν δυτῶν, ἓνῷ εἰργάζετο εἷς σπογγαλιευτικὸν πλη- σίον τῆς νησῖδος Κίναρος, ἀπέθανεν εἷς τὸ νοσοκομεῖον τῆς Λἐρου. ΣΤΛΕΕΡΛ ΠΟΕΙΓΤΗΣ ΣΙΓΛΡΕΤΤΗ ΕΞ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΕΣΑΝΣ ΚΑΙ ΣΕΟΝΗΣ .. «ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ» «ΧΛΡΙΣ» (ΒΙΡΤΤΙ ΝΙΛ) ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ΝΛΝΕΛΙΟΥ ΠΜΙΡΝΛΗΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ Τ0 Γ.Σ.0. ΜΠΟΛΛΟΚ --- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τὴν προσεχή Κυριακὴν δὰ λάδη χώραν εἷς τὸ Στάδιον ΤΣΟ ἡ ἐν- διαφέρουσα ποδοσφαιρικὴ συνάντη- σις μεταξὺ τῶν ὁμάδων ᾿Απόλλω- γος --- Ολυμπιακοῦ διὰ τὸν Β΄ Γὕὔρον τοῦ Παγκυπρίου Πρωταθλή- µατος Α΄’ Κατηγορίας. Μία Χριστουγεννιάτικη καλλιτεχνι- κἡ ἑορτὴ, ἐδόθη τὴν περασμένη Τρίτην ὑπὸ τοῦ ᾿Αθηναϊδείου Γυμνασίου Θελὲ- ὧν εἰς τὸ θέατρον Γιορδαμλῆ, Τὸ γνωστὸν παραμυθὀδραµα «ἡ Χιο: νάτη καὶ οἱ ἑπτά νάνου μὲ ἐπιτυχημὲ- να σκηνικά, παρουσιάσθη μὲ ἀρτίαν ἆ- πόδοσιν ἀπὸ τὶς μαθήτριες τῆς Σχο- λῆς. Τὸ ἔργον ἐδιδάχθη ὑπὸ τῆς δ)ίδος Λίλης Χούρη καθηγητρίας χοροῦ καὶ µπαλλέτου καὶ ὑπὸ τῆς κ. Ὑδόνης Χρυ. σοχοῦ καθηγητρίας τῆς Γυμναστικῆς καὶ διπλωματούχου τῆς '«Αραματικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, «Ἡ Χιονάτη καὶ οἱ ἑπτὰ νά- νοι» - Διδασκαλία - Σκηνοδεσία Λιλῆς Χούρη καὶ Ὑδόνης Χρυ- σοχοῦ. «᾿Επῆγα προχθὲς τὸ 6ράδυ στὸ θέα- τρο Γιορδαμλῆ γιὰ νά ἰδῷ τὴ «Χιονά- τη καὶ τοὺς ἑπτὰ νάνους, νὰ παίζεται ἀπ’ τὶς μαθήτριες τοῦ ᾿Αθηναϊδείου Γυ. µνασίου Λεμεσοῦ. Τὸ ἔχω Ιδῇ πολλὲς φορὲς στὴν ᾿Αθήνα ν ἀνεθάζεται στὴ σκηνἡὴ ἀπὸ καλλιτεχνικά συγκροτήµατα πλήρη. Τὸ εἶδα νὰ παίζεται ἀπὸ καλ- λιτέχνες φτασµένους, ᾿Απὸ κάλλιστους ἑρασιτέχνες. Καὶ πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι στοῦ Γιορδαμλῆ πήγαινα μὲ τὴν ἐκ τῶν προτέρων προκατάληψιν ὅτι θα ἔδλεπα μιάν Χιονάτη σὲ δεύτερο πλᾶνο ἐπιμελείας. Εἶμαι εὐτυχὴς νὰ ὁμολο- γήσω ὅτι τὸ ἀνέδασμα τῆς Χιονάτης καὶ τὴν κ. Χρυσοχοῦ δὲν ἔχει νὰ ζη- λέψῃ σὲ τίποτε τὶς ὡραῖες παραστάσεις της στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, Οὔτε σὲ σκηνικά. Οὔτε σὲ µουσικἡ ὑπόκρου- ση. Οὔτε σὲ ἠθοποιῖα. Οὔτε σὲ µπαλέτ- τα καὶ χορούς, Πουθενά. Πουθενὰ δὲν ὑστέρησαν οἱ διδάσκαλοι τοῦ ὡραίου αὐτοῦ ὀνειροδράματος. Οἱ νάνοι της περίφηµοι κι’ ἄς ἦταν ἀπὸ μικρὰ κο- Ριτσόπουλα τοῦ ᾿Αθηναϊδείου δοσμὲνοι. Τὰ µπαλέττα τῶν νερἀῖδων «κλπ. μὲ φροντίδα ζηλωτὴ κι’ ἐπιμέλεια σχολα- στικοῦ καλλιτέχνη ἀνεδασμένα. Πραγ- ματικἁἀ χαριτωµένη καὶ φυσικωτάτη ἡ µικρὰ Χριστοδούλου στὸ ρόλο τῆς µι- κρῆς Χιονάτης. ᾿Αληθινἡ καλλιτὲχνις μὲ ΣΥΝΕΧΙΙΕΤΛΙ Ι «ΕΠΙΔΗΝΙΑ» ΤΩΝ ΛΙΚΥΛΟΤΩΝ ΣΤΛΥΡΗΝ ΕΙΣ ΘΛΏΚΛΗΡΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 19. (δ. Ὕπηρ) -- Ἡ «ἐπιδημίω τῶν ἀγκυλωτῶν σταυρῶν ἐξακολουθεῖ εἰς ὅλας σχε- δὸν τὰς χώρας τοῦ χόσµου, ἔμφα- γισθεῖσα διὰ πρώτην φορὰν καὶ εἷς τὴν Κύπρον ἐνῷ τὸ Ἰσραὴλ διεµαρ- τυρήθη σήµερον ἐπισήμως ποὺς τὴν κυδέρνησιν τῆς δυτικῆς Γερμανίας καὶ ποὺς τὸν ΟΕ διὰ τὰς ἀντιση- μιτικὰς ἑκδηλώσεις. τὰ πρῶτα κρούσματα ἀντισημι- τισμοῦ εἰς τὴν Κύπρον ἐξεδηλώθη- ὅαν ὅταν τέσσαρες ἀἁγκυλωτοὶ σταυροὶ εὑρέθησαν σχεδιασµένοι εἷς τὴν λεωφόρον Ἠὐαγόρα τῆς ᾽Αμ- µοχώστου, µίαν ἐκ τῶν κεντρικώ- τέρων ἀρτηοιῶν τῆς πόλεως, ὅπου εὐρίσκονται τὰ γραφεῖα πρακτορεί ου Ἰσραηλινῆς ναντιλιαχῆς ἑταιρί- ας. ΨΙΓΗΑ 10ΡΡΗΣ ΠΝΝΤΗΡΙΛ αΛΝΗΥ τὴν κένωσιν θάρτου µνεροῦ. πωλεῖται στὴν τιμὴ τῶν Πλυντήρια ΑΝΡΥ Πλυντήρια μὲ αὐτόματο Ρολόϊ διά νὰ πλένῃ καὶ νὰ στεγνώνῃ μόνον του. Στεγνωτήριο, ζεσταίνει τὸ νερὀν, καὶ μὲ αὐτο- µάτους δύο πόµπας διά τοῦ ἆκα- Τώρα Χαμηλὴ δν ᾿Αποταθῆτε διἁ λιανικὰς πωλήσεις, ὡς καὶ χονδρικάς μὲ πολὺ συμφέροντας ὅρους διὰ μεταπωλητάς εἰς τὰ καταστήµατα: ΦΙΛΙΟΥ Τ. ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗ «Αγ. Ανδρέου 152, Τηλ. 2860 -- ΛΕΜΕΣΟΝ ΓΕΠΡΓΙΌΝ Π.. ΣΥΚΟΠΕΙΡΙΤΗΝ ε. ΥΙΟΥΣ, Ρήγαινας 21, -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ο. Ν. ΠΕΙΡΑΚΙΔΙΙΣ ἃ ΥΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ. Γ. Κ. ΑΧΝΙΤΗΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ. ΕΛΛΗΝΑΣ ἀ ΜΛΣΙΡΗΣ, ΒΑΡΑΩ Σ { Α. ΙΗΣΗΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Κουζίνα Γκαζιοῦ ΖΟΡΡΑΘ μὲ τρία μάτια, φοῦρνον, κρήλ, ἠλεκτρικὴν λάµπα στὸν φοῦρνον, θερµόµε- τρον. Ὁ περίφημος τύ- πος ἄδ, πὠλεῖται παν- τοῦ. ὤοθ.-- Ἐπίσης ὅλα µας τὰ µο- δέλλα καθ ον, τν 4 μάτια, ἠλεκτρικὲς κλπ. τὲς πωλοῦμεν σὲ κατα- πληκτικὰ χαμηλὲς τιµές. αὸς στὴ Λεμεσὸ ἀπὸ τὴ δεσποινίδα Χούρη! ΜΙΑ. ΟΡΛΙΝ. ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΝΙΛ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΙΝΙΚΗ ΠΛΡΜΙΙΣΙΣ ταλέντο σύνθετο ἡ μαθήτρια Μουτερῆ στὸ ρόλο τῆς Χιονάτης. Σὰν σύνολο τὰ κορίτσια τοῦ ᾿Αθηναϊδείου ποὺ μετὲ- σχον στὸ χορόδραµα τῆς Χιονάτης ἀπέ- δωσαν σὲ ἀξιοζήλευτο σημεῖο καὶ σὲ θαθμὸ θαυμαστό. Κρῖμα ποὺ αὐτὸ τὸ δεῖγμα καλλιτεχνικῆς ἀγωγῆς ποὺ παρουσίασαν οἱ δ)ἶδες Χούρη καὶ ἡ κ. Χρυσοχοῦ δὲν μπορεῖ νἁ γίνῃ γνωστὸ σ' ὅλην τὴν νῆσο. Θὰ ἔπρεπε., ᾿Αξίζει. Κάµνω μιὰν παρατήρηση. Συνιστῶ στοὺς νἑους ποὺ παρακολουθοῦν αὐτὲς τὶς ἄρτιες καὶ ζηλευτὲς καλλιτεχνικὲς ἐκδηλώσεις νὰ δείχνουν τὸν πρέποντα σεθασμὸ τὶς Ώρες τῆς ἀποδώσεώς των. Δὲν τοὺς χρωστάει τίποτε ὁ κυπριακὸς µας πολιτισμὸς νὰ τὸν στραπατσάρουν μὲ τὴ συμπεριφορά των, κ. Μ. Κ. οποιον ἡ ΚΙΝΗΣΙΣ Τῇ ΚΛΤΗΧΗΤΙΚΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Οδικὸς ἔρανος τῶν Κατηχ. Λεμεσοῦ. ᾿Εορτὴ Κατηχητ. Σχολείων Ὕψωνα). ο Τὰ Φῶτα διενεργήθη εἷς τὴν Λεμεσὸν ὁδικὸς ἔρανος ὑπὲρ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Λεμεσοῦ, ὅστις ἀπέφερεν τὸ σεβαστὸν ποσὸν Ε2632 Τὸ ἓν λόγῳ πο- σὺν διενεµήθη μεταξὺ τῶν 4 Κατηχητι- κῶν Σχολείων Λεμεσοῦ. Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων “Αγ. Ζώνης Λεμεσοῦ ἀμίλησεν ὁ Θεολόγος κ. Ἔταῦρος Ολύμπιος, ἀπηγγέλθησαν ποιήματα καὶ ἔψάλησαν ἄσματα. Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ τῶν ἓν λόγῳ Κα- τηχητικῶν παρέστη εἲς τὴν ξορτὴν τῶν Κατηχητικῶν τοῦ χωρίου Ὕψωνας καὶ προσέφερεν διάφορα δῶρα εἷς τὰ Κατη- χητόπαιδα, Τὴν ἐν λόγῳ βορτὴν ἑτίμη- σαν διὰ τῆς παρουσίας του ὃ πανοσιολ. ΣΑρχιμανδρίτης τῆς “Ιερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου κ. Νικόλαος Σιδερᾶς. Μετὰ τὴν δμιλίαν τοῦ Θεολόγου κ. Σταύρου .0- λυμπίου ἐγένετο τὸ «κόψιμον τῆς δασι- λόπηττας» ἐς τεµάχια ἔκ τῶν ὁποίων τὸ πρῶτον ἑκόπη διὰ τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον καὶ τὸ δεύτερον διὰ τὸν θρυλικὸν Δι- γενῆ. Ἡ ᾿ἸἘπιτροπὴ τῶν Κατηχητικῶν Ἔχο- λείων τοῦ χωρίου Ὕψωνα διὰ τῶν Παπα- Σπεφάνου Νεοκλέους, Παπα-Χαραλάμ- πους Π. ᾿Ιγνατίου, ᾿Ηλία Παπαδοπού- λου, Κυριάκου Π Χατζηνεοφύτου, Μι- χάλη Κατσουνωτοῦ, καὶ Δαμιανοῦ τα- χαρία δι’ ἐπιστολῆς της πρὸς τὴν ᾿Ἔπι- τροπὴν τῶν Κατηχητικῶν τῆς Αγίας Ζώνης Λομοσοῦ ἐκφράζει τὰς θερμὰς εὐχαριστίας διὰ τὴν συμμετοχὴν της εἲς τὸν ἑορτασμὸν καὶ διὰ τὰ προσφερθέντα δρα. ΑΓΚΥΛΩΤΟΙ ΣΤΛΥΡΟΙ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ Αγνώστοι, προφανῶς φαρσἑρ, ἀνέ- γραφαν τὴν σθάστικα εἰς τοὺς τοί- χους τῆς ἐκκλησίας τῶν Καθολικῶν τῆς πόλεώς µας καὶ τῶν γραφείων τῶν κ.κ. Μαντοθάνη. Πέμπτη, 14 Ἰανουαρίου 1960 | πιωποπαισπασαπωππυππαππὐπικ . 0 ΑΝΙΗΙΛΟΥΕΡ ΙΗΤΗ 0Π0Σ ΗΛ) ΜΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΒΝΛΝΤΙ ΤΗΣ ΡΟ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 12 (’Ιδ. Ὑπ.). Ὁ καγκελλάριος ἍΛ᾿Αντενάουερ ἐκάλεσε τὰς Δυτικὰς Δυνάμεις νὰ μὴ ἐπαναλά- δουν εἷς τὴν διάσκεψιν κορυφῆς τὰς παραχωρήσεις πρὸς τοὺς Ρώσους ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ Βερολίνου, εἰς τὰς ὁποίας προέδησαν εἷς τὴν διάσκεψιν τῶν ὑπουργῶν τῶν ᾿Εξωτερικῶν εἷς τὴν Γε- νεύην τὸ παρελθὸν ὅτος, 'Ὁ κ. Αντε- νάουερ ἐχαρακτήρισε τὴν δυτικὴν στά- σιν εἷς τὴν διάσκεψιν τῆς Γενεύης ὡς «τὸ ἔσχατον ὅριον τοῦ ἀνεκτοῦ». «9. κ. ᾽Αντενάουερ προέδη εἰς τὰς ἀνωτέρω δηλώσεις ἐἑνώπιον ἐκτάκτου συνοδριάσεως τῆς Βουλῆς τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου, ὅπου ἔφθασε σήμερον διὰ διήµερον ἐπίσημον ἐπίσκεψιν. Ὁ Γερμανὸς καγκελλάριος προειδοποί- ησε τὴν Δύσιν, ὅτι ἐὰν ἐπιτρέψη εἷς τὸν κ. Κροῦστσεφ νὰ περιορίση τὰ δι- καιώματά της εἲς τὸ Βερολῖνον, ἡ ὃ- ποχώρησις αὕτη θὰ ἀκολουθηθήῆ καὶ ἀπὸ ἄλλας σοδιετικὰς ἀξιώσεις καὶ «θὰ ὕ- πάρξουν καὶ ἄλλαι ὑποχωρήσεις μέχρι τῆς τελικῆς παραδόσεως». Συνεχίζων, εἶπε: «Σήμερον οἱ Γερμανοὶ εἶναι εἷς τὴν συντριπτικήν των πλειοψηφίαν κεκηρυ- γµένοι ὑπὲρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς ἔλευ- θερίας καὶ τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ημεῖς ἐγνωρίσαμεν κατὰ τὴν ἐποχην τοῦ ναζισμοῦ τὶ σηµαίνει ἕλλειψις ἐ- λευθερίας καὶ ποῖον κίνδυνον ἀντιπροσω- πεύει διὰ τὸν κόσμον εἷς λαὸς ποὺ δὲν εἶναι ἐλεύθερος». ᾿Ακολούθως εἶπεν ὅτι «τὸ νομικὸν κα- θεστὼς τοῦ Βερολίνου δὲν πρέπει νά θιγῆ. Τὸ ἔτος 1960 ἐγκυμονεῖ κινδύνους. Πρέπει νὰ παραµείνωμεν ἄγρυπνοι καὶ ἠνωμένοι, διὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσωμεν». ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ Τὸ «Τάς» µετεδωσεν ὅτι «ἡ ἔπιδει- κτικὴ ἄφιξις τοῦ καγκελλαρίου ΄᾿Αντε- νάουερ εἷς τὸ Δυτικὸν Βερολῖνον, τὸ ὁ- ποῖον δὲν ἀνήκει εἷς τὴν γερμανικὴν ὁμοσπονδιακὴν Δημοκρατίαν, ἀποσκοπεῖ εἷς τὴν ἐκτράχυνσιν τῆς καταστάσεως καὶ τὴν δηµιουργίαν προσθέτων ἐμποδί- ων εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐξομαλύνσεως τῆς καταστάσεως εἰς τὸ Δυτικὸν Βερολῖνον. ΣΟ καγκελλάριος οὐδεμίαν ἀμφιδο- λίαν ἀφῆκεν ὅτι ἡ γερμανικὴ ὁμοσπον- διακὴ κυδέρνησις θὰ πράξῃ πᾶν τὸ δυνα- τὸν διὰ νὰ µαταιώσῃ τὴν συζήτησιν τοῦ ζητήματος τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου κατὰ τὴν προσεχῆ διάσκεψιν ἀνωτάτου ἔπιπέ- δου». ΜΠΟΒΛΙΠΘΙΝ ΚΙΝ ΠΙΡΙΩΣ ΗΙΙ ΤΩΝ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 01 ΠΥΡΛΥΛΟΙ 10Υ ΗΡΗΝΙΚΟΥ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 12 .[Γιουνάῖτεντ --- Γαλλ. Πρακτ.). --- Μεταξὺ τῶν διπλω- ματικῶν κύκλων ἐπανελαμθάνετο καὶ σήμερον, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Σοδ. Ἔ- νώσεως, ὅπως προθῇ εἲς δοκιμὴν πυ- ῥραύλου εἷς τὸν Εἴρηνικόν, ἀποτελεῖ ἕ- νέργειαν ἀποθλέπουσαν εἷς ἄσκησιν πο- λιτικῆς πιέσεως ἐπὶ τῶν Ἠν. Πολιτει- ὤν νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς ρωσικοὺς ὄρους διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῶν πυρηνικῶν πει- Ρραμάτων καὶ τὸν ἀφοπλισμόν. Ἐπίσης ἐπανελαμδάνετο σήμερον ὅτι ἡ Σοδ. Ἔνωσις ἔχει πᾶν νομικὸν δι- καΐωμα ὅπως διεξάγη πειράµατα εἰς τὸν Εἱἰρηνικὸν καὶ ὣὥς ἐκ τούτου αἱ 'Ἡν. Πο- λιτεῖαι δὲν πρόκειται νὰ διαμαρτυρηθοῦν. Ἡ δήλωσις ἐγένετο ἓξ ἀφορμῆς αἷ- τήµατος τοῦ γερούσιαστοῦ κ. Μάνσφηλντ πρὸς τὸ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ὅπως προδῆ εἷς ἑκτοξεύσεις πυραύλων εἷς τὸν Εἰρηνικόν, Εναντίον τῶν σοθιετικῶν σχεδίων ἕ- κηρύχθη καὶ ὃ πρώην πρόεδρος Τροῦ- μαν, δηλώσας ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτὴ τῆς Σοδιετικῆς Ενώσεως ἀποτελεῖ χειρονο- μίαν «αὐθαίρετον ὅσον καὶ κυνικὴν» καὶ ἑσκομμένην εἱσθολὴν εἷς τὸν Εἰρηνικόν. Τ0 ΗΣΡΛΗΛ ΕΕΛΟΣΕ ΙΜΙΙΚΟΙΝΩΣΙΝ. ΛΙΛΜΛΡΤΙΡΙΙΣ ΠΡῃΣ ΤΙΝ ΛΥΤ. ΠΕΡΜΛΜΛΝ ΛΙ ΤΑ} ΛΝΤΕΒΡΑΤΚΑ ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ: «ΕΞΕΤΕΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ» ΒΟΝΝΗ, 12 ᾿Ιανουαρίου. (’Ιδ. Ὑπ.) -- Ὁ καγκελλάριος ᾿Αντενάουερ, ὁμι- λῶν ἀπὸ τοῦ ραδιοσταθμοῦ τοῦ Βερο- λίνου, ἕκαμεν ἔκκλησιν ὑπὲρ ταχείας καὶ δυναμικῆς ἐπεμδάσεως τῶν δικαστικῷῶν ἀρχῶν τῆς χώρας διὰ τὸν τερματισμὸν τῶν ἀντιεδραϊκῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ἑξέ- θισαν τὸ γερμανικὸν ὄνομα εἷς τὸ ἓ- ξωτερικόν. Εἰς παροµοίαν ἔκκλησιν προ- έδη εἲς ᾿Αμδοῦργον καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐ- ξωτερικῶν κ. Μπρεντάνο. Ἐξ ἄλλου, τὸ Ισραήλ ἐπέδωσε σήμερον, διακοΐνωσιν διαμαρτυρίας εἰς τὴν ὁποίαν ἐκφράζε- ται ἡ ἀνησυχία τοῦ λαοῦ καὶ τῆς κυ- Βερνήσεως τοῦ ᾿Ισραήλ διὰ τὰ προσφά- της ἁτδ. μένους. ὅλων σας, Λευκωσία 7)1)1960, ΒΙΜΗΧΙΝΙΛ ΓΕΟΡΙΚΟΝ ΛΡΗΛίΟΝ «ΛΛΕΥΡΑΣ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ , Διὰ τῆς παρούσης εἰδοποιῶ ὅλους τοὺς γεωργοὺς, ἀμπελουργούς, δενδροκαλλιέργητάς, Φηπουροὺς τῆς Κύπρου, χαθὼς καὶ πάντας ὅσους χρησιμοποιοῦν γε- ωργικὰ φάρμακα ὅ,τι ἀπὸ τῆς Ίης Ιανουαρίου 19660, ἵδρυσα ἰδικήν µου ξιοµηχανίαν γεωργιχῶν φαρμάκων ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΔΕἷΥΡΑΣ». Τεχνικὸς Διευθυντῆὴς τῆς ὣς ἄνω Ἠιομηχανίας µου ἐτοποδετήθη ὁ ἀδελφός µου κ. Ζήνων Χ. Άλευ- ρᾶς γνωστότατος εἰς τὸν γεωργιχὸν χόσμον ναὶ πολυετῆ δοχιµασµένην πεῖραν, εἰδικώτατος δὲ ἐπὶ τοῦ χλάδου αὐτοῦ, πρώην ὑπεύθυνος τοῦ Ἐμµήµατος γεωργινῶν φαρμάκων τῆς Εταιρείας Ν. Π. Δανί- “Ὁ κ, Ζήνων Χ. ᾿Ἀλευρᾶς, δὰ περιοδεύῃ χοαθ᾽ ὅ- λην τὴν Κύπρον, καὶ δὰ παρέχει μὲ τὴν διαχρίνου- σαν αὐτὸν προθυµίαν τὰς ὑπηρεσίας του καὶ τὰς συµ- θουλάς του, ἐφ᾽ ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν δεµάτων, ποὺ ἀναφέρονται εἰς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν γεωργικῶν φαρμάνχων, τῶν ἐντομοχτόνων φυτὀφαρµάνων, διαθέτει τὰ παντὸς εἴδους γεωργικὰ φάρμακα, τιμὰς πολὺ συμφερούσας εἰς ὅλους τοὺς ἐνδιαφερο- Ἐλπίζω ὅτι θὰ τύχω τῆς ὁμοδύμου ὑποστηρίξεως Εὐχαριστῶν δι’ ὑμᾶς ἐκ τῶν προτέρων. Σ. Χ. ΛΛΕΥΡΗΣ μὲ δὰ εἰς Μετὰ τιμῆς Ἡ Ὑποδηματοποιϊα Παποῦτσι τΙΚΩΝ: | Κεντρικἡὴ ᾿Αποθήκη ὅ ΑΙ Σ το Ν» σήµερα σᾶς προσφέρει, τὸ χαλύτερον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΠΟΥ- ΤΣΙ προϊὸν προσπαδείας πολλῶν ἑτῶν. ΠΛΙΛΙΚΑ --- ΛΝΛΡΙΚΛ --- ΓΠΝΛΙΚΕΙΑ, σὲ λογικὲς τιμὲς χαὶ σὲ ἐξαίρετα Εὐρωπαϊκὰ δέρµατα, «ΑΡΙΣ ΤΟΝ»: ΣΙ ὄλες τὶς πόλεις, κοµοπόλεις, καὶ στὰ πλεῖστα χωριά. ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΟΙ, ΥΠΕΥΦΥΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑ- Ἐπισχεφθῆτε τὸ «ΑΡΙΣΤΟΝ», ὅπου θὰ ὀρῆτε κάθε γοῦστο χαὶ χρωματισμό. τὸ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΘΙΣ το Νδ» ὃδὸς Λεύκονος ἀρ. 14--16--όὁδὸς ἙἜρμοῦ ἀρ. 58 ὁδὸς ᾽Ασκληπιοῦ ἀρ. 44, Λευκωσία, μὲ περιφάνεια Τὸ . ἀρίσκεται παντοῦ. πως ἐκδηλωθέντα ἀντιεθραϊκὰ ἐπεισόδια εἲἷς Γερμανίαν. 'Η αὐτὴ ἀνησυχία ἕξε- φράσθη καὶ πρὸς τὴν εἰδικὴν ἐπιτροπὴν τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν ἑναντίον τῶν Φφυ- λετικῶν διακρίσεων. Ἐν τῷ μεταξύ, τὰ ἐπεισόδια συνεχίζονται. Εἰς τὴν ᾿ΑΥγ- γλίαν, οἱ ᾿Εργατικο δουλευταὶ κ.κ, Κρῶσμαν καὶ Μπρόκγουαίη ἔλαδον σή- µερον ἀπειλητικὰς ἐπιστολάς, διὰ τῶν ἁποίων διατώσσονται νὰ θέσουν τέρμα εἰς τὴν Φιλοεδραϊκὴν δραστηριότητά των, διότι, ἄλλως, θὰ Φφονευθοῦν. μα Τ0 ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΘΑ ΥΠΟΛΕΧΘΗ ΑΥΡΙΟΝ ΤΟΝ κ. ΠΛ ΜΛΛΛΕ Τὸ Ἐλεύδερον Ἐργατικὸν Κέν- τρον Λεμεσοῦ ἀνακοινο ὅτι τὴν προσεχή Παρασχευὴν εἰς τὸ οἴκη- µά του ὁδὸς Ζήνωνος 35 δὰ γίνη ὑποδοχὴ εἰς τὸν Συνβικαλιστὴν }. Ἠπὼλ Μάλλες Βοηδὸν ᾿Οργανωτι- κὸν τῆς Διεθνοῦς Συνοµοσπονδίας Ἐλευδέρων ἘΕργατικῶν Συνδικά- των. Ἐκ µέρους τοῦ ᾿Επαρχιακοῦ Συμθουλίου Λεμεσοῦ θὰ ὑμιλήση ὁ Ἐπαρχιαχὸς Σύμθουλος 2. Πάμπος Λυμπουοίδης. Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τῶν Σω- µατείων ὡς καὶ οἱ φίλοι τοῦ Ἔ- λευδέρου Συνδικαλισμοῦ νὰ παρει- ρεθοῦν στὴν ὑποδοχήν. ΜΕΧΩΡΗΣΛΝ 0ἱ κ. κ. ΤΣΛΙΣΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΤΑΣ «Ο ᾽Αρχηγὺς τῆς Ἑλληνικῆς ᾿Αν- τιπροσωπείας εἷς τὴν Μικτὴν Σνν- ταγµατικὴν ᾿Επιτροπὴν κ. Θ. Τσά- τσος µετέδη τὴν πρωΐαν τῆς Τοΐτης ἀεροπορικῶς εἷς ᾿Αθήνας. Καθ) ὅ- λας τὰς ἐνδείξεις ὁ κ. Τσάτσος µε- τὰ παρέλευσιν ὀλίγων ἡμερῶν ὃ᾽ ᾱ- ναχωρήση εἰς 'Ελθετίαν. λΑνεχώρῃησε τὴν πρωίαν τῆς Τρίτης διὰ Βηουτὸν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Κάῑρον ὁ Γεν. Διευδυντῆς τῆς Ἠροεδρίας τῆς “Ἑλληνικῆς Ίνδεο- νήσεως κ. ᾿Ἰωάννης Μπέττος. Ἐξ ἄλλου ὁ εὑρισχόμενος ἐνταῦ- Φα Διευθυντὴς τῆς “Υπηρεσίας Συν- τονισμοῦ τῆς Προεδρίας τῆς Ἓζυθερ- νήσεως χ. ᾿Ανδρέας Κονιτόπουλος ἀνεχώρησεν χθὲς ἐπιστρέφων εἷς ᾿Αθήνας. ΠΡΩΒΑΤΙΝΑ ΕΓΕΝΝΙΣΕΝ ΤΕΣΣΛΡΑΣ ΑΜΝΟΥΣ Προδατίνα ἀνήκουσα εἰς τὸν ᾿Ανα- στάση Παντζιάρκα ἐκ Καλαδασοῦ ἐγέν- νησεν 4 ἀμνούς, πρᾶγμα σπανιώτατον. Τὸ µάξιµουμ μιᾶς προθατίνας εἶναι νὰ γεννήση µέχρι 3 ἁρνιά. θήἤπν------------- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΑ΄’Ι΄ΚΟΥ ΣΥΛΑΟΓΟΥ Ὁ ᾿Εθνικολαϊκὸς Σύλλογος τοῦ χω- ρίου Μέσα Γειτονιὰ συνεχίζων τὴν ἑ- θνικὴν καὶ κοινωνικὴν αὐτοῦ δρᾶσιν ἀπὸ δεκαετίας προέδη εἰς τὴν ἵδρυσιν Καλ- λιτεχνικοῦ Τµήµατος, τοῦ ἁποίου ἡ µέ- χρι σήμερον καρποφόρος δρᾶσις ὑπῆρ- ξεν ἀξιοσημείωτος. Τὸ παρελθὸν Σαό- δατοκυρίακον ἀνεδίδασε ἐπὶ σκηνῆς τοῦ κινηµατοθεάτρου α«Κατσαρᾶ» τοῦ χωρίου Μέσα ᾖἨΓειτονιὰ τὴν κωµωδίαν τοῦ Δ. ψαθᾶ «ἝἜνας θλάκᾶς καὶ µισός». Όλοι οἳ ἐρασιτέχναι ἠθοποιοὶ ἀπέδωσαν θαυ- µάσια τοὺς ὑοπδυθέντας ρόλους των καὶ ἀπέσπασαν τὰ θερμὰ συγχαρητήρια τῶν θεατῶν. Ὑπεόθυνος -- ᾿Ιδιοκτήτης ΚΥΡ. Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Βασιλείου Μιχαηλίδου 28 Λεμεοὸς-- Κύπρου ΤΥΠΟΙΣ:Ι «ΑΝΑΓΕΒΜΗΣΙΣ» Ισαακίου Κομνηνοῦ ἀρ. 2 Λευκωσία -- Κύπρος

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 4p
ΔΙΕΘΝΗ 1,4p
ΤΑ ΡΩΣΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΦΕΣΙΝ Κυπριακό 4p
Η ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Ναυτιλία 3p
Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΒΕΝΤΙΑ 3p
ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΜΑΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Γεωργία 3p
ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κυπριακό 2p
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΗΜΕΡΟΝΥΧΤΙΑ 2p
ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2p
ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1p
ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1p
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΡ ΧΙΟΥ ΦΟΥΤ ΕΞΕΦΡΑΣΕΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ 1p
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΜΑΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ 1p
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 1p