Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1950-07-25

Ἐκ ΜΙΚΗ σι ἀθ. ο λνησεκκοσοπκν ο ο ο σεν. ο αι τος ν - ο οωκω ιο πονφόαρς σα” ος ὀ στ κρκκ σεφνασν στ μμ, αν ἱραανττς αοκάροσοκ ση ο εκ ωμος μα πολ νο τον. : τς με ννοη - λα κας οδού μα σας αρα πκιλβμἍν βω- δν. ο νο . Ἡν ο) πιο δανκάλ κάν δω ρνι ας σα σνν κώνο ων. ο να ο κό Ἂθνίκν”Αλιρν γης πω Μπωίοα”.' ΔΕΟΣ ΑΔΗ ΝΕΟΙ ΡΑΛΛΗΣ» ΤΙ 0, 30 τος ΙΟΧᾷΗ. 1δος σπορ δα Χελέδο ΤΟ ΕΚΑΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣΠΑΦΗΣΕ ὅσο μπορεῦσε ὁ μοναρχοφασισμὸς νὰ εὐνουχίσει τὸ τελευταῖο πανελλήνιο συλλαλητήριο γιὰ τὴν ἔνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Προσπάθησε νὰ τὸ ἐχ- αυλίσει σὲ δεήσεις καὶ προσευχές, ἀπαγορεύοντας κι’ αὐτὰ ὀχόμα τὰ συνθήματα. Μὰ ὁ ἑλληνιχὸς λαὸς, ἰδιαίτερα ὁ λχὸς τῆς ᾽Αθήνας χαὶ τοῦ Πειραιᾶ, ματαίωσε αὐτὰ τὰ ἀντεθνικὰ λακεδίστιχα σχέδια χ᾿ ἔδωσε ζωή, ἀγωνιστινὸ πνεῦμα κ᾿ ἕ- Βνιχὸ παλμὸ στὸ µεγάλο συλλαλητήριο τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίευ. Καὶ ἑνάντια στὴν ἀπαγόρευση, ὁ ἑἙλληνιχὸς λαὸς ὄβρχισε νὰ φωνάζει τὰ ἑθνιχὸ ἑνωτιχὰ συνοδήµατα του καὶ νὰ διαδηλώνει τὴν ΑΠΑΙΤΗΣΗ του, ὄχι τὴν ΕΥΧΗ του, γιὰ τὴν ἔνωση τῆς Κύπρευ: «Οἱ Ἕλληνες δὲν ἐπαιτοῦν τὴν Πὐ- προ, τὴν ἀπαιτοῦν» -- φώναξε ὁ λαός. ἔ᾽ οἳ φοφοδεεῖς γραι- πύλοι τῆς φευτοεθνικοφροσύνης πάγωναν ἀπὸ τὴν τρομάρα γαὶ τὸ μίσος τους. «Ἔχευμε αἷμα στὶς φλέθες µας ναὶ ὄχι μπύρα» ---φώναςε ὁ λαός. Κ᾿ οἱ ἀγγλόδουλοι γραικύλοι δάγ. χωναν σἰδερα ἀπὸ τὸ χκχχό τους πχὶ μὲ χραυγαλέους ὑστε: ρισμοὺς προσπαθεῦσαν νὰ πνίξουν αὐτῃῆ τὴ φωνὴῆ τεῦ λαοῦ Μὰ τὸ ρεῦμα τοῦ ὠχεανοῦ δὲ φράσσεται μὲ ἄχυρα. Αὐτὰ τὲ σάπια ἄχυρα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ δοχίμασαν νὰ ὅημιευρ: γήσουν φασαρίες χχὶ ταραχὲς γιὰ νὰ ἑἐξουδετερώσουν τῆι ἐντύπωση ποὺ προχάλεσε ἡ οαγωνιστιχὴ διάθεση τοῦ λαοῦ υὰ παρασύρδηχαν ἀπὸ τὸ ἁχνατανίχητο φαξαν., ρεῦμα καὶ λού Διππιθλογημένη λοιπὸν ἡ µανία τοῦ μοναρχοφασιστι. κποῦ τύπευ ποὺ θγῆχε τὴν ἄλλη µέρα χι’ ἄρχισε τὰ γνωστέ σκλιαρίσµατα, προσφέροεντος τὴ µπαγιάτιχη καραμέλα... «περὶ κομμουνιστικῶν ἀσχημιῶν» ., «περὶ κομμουνιστικῆς ἀποπείρας προχλήσεως ταραχῶν»... χτλ. Δικαιολογημένη κ η ἀγανάχτηση του γιατὶ οἳ χομμουνιστὲς ὕψωσαν καὶ μιὰ πιναχίδα «ἐπὶ τῆς ὁποίας ἧἦτο ἀναγεγραμμένη μὲ πέχινα γράµµατα ἤ λέδις «Ἐνωσις»..». Ποῦ ξαναχούστηνε ἡ λέξη «ἝἜνωσην νὰ εἶναι γραμμένη μὲ κόκκινα γράµµατα καὶ μάλιστα ἀνάμεσα στοὺς μοναρχοφασιστικοὺς ταύρους : Μὰ ὅσο πι’ ἂν λυσσεµανάει ὁ μοναρχοφασισμὸς δὲν ἆλ- λάζει τὴν χατάσταση. Ἡ᾽ ἡ χατάσταση εἶναι τούτη: 'ὁ ἕλ- ληνιχκὸς λαὸς χπαταπατώντας χάθε σχέδιο καὶ ὑπόδειξη ἕκ- φυλισμοῦ καὶ εὐνουχισμοῦ τοῦ πανελλήνιου ἑνωτικοῦ συλ- λαλητηρίου ἔχαμε τὴ συγκέντρωση δική του καὶ τῆς ἔδωσε περιεχόµενο δετικό, ἀγωνιστιχό. Χαραχτηριστικὸ εἶναι τὸ γψεγονὸς πὼς ὅλη ἡ ἐπίσημη κλίχα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ -- νυθέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση --- ἔλειψε ἀπὸ τὸ συλλαλητή- ριο αὐτό. Μόνο λίγοι ἀὀφυλευτὲς παρευρέθηκαν! Καλύτερα ἔτσι. Τί γυρεύει ἡ κλίχα τῶν λακέδων σ ἕνα τέτιο συλ- λαλητήριο Αὐτὴ κάνει ὅτι τῆς πεῖ τὸ ἀφεντιχό. Καὶ ὁ λα- ὃς δὲ θέλει ἀφεντικά. Ἑεὺς τὸ φώναξε προχτὲς στὸ συλλα- λητήριο: «Έξω οἱ ξένου, «Ἔξω οἱ ᾽Αμεριχάνοι». Δὲν χκόνει ποτὸὲ τὸ χαλὸ ὁ λαὺς μὲ τοὺς λαχέδες τῶν χ. ξένων... ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ἐφημερίδα αΣικάγο Τρίπιουν» πάδαλε μὲ τὰ µέλη τοῦ ΟΗΕ ποὺ «κλείουν τ᾽ αὐ- τιά τους» στὴν ἔκκληση τοῦ κ. Τρίγ- κθε Λῆ, νὰ στείλουν στρατεύµοτα στὴν Κορέα γιὰ νἁ 6οηθήσουν τὴν ἀμερικάνικη ἐπιδρομικὴ ἐκστρατεία. ᾽Αλλὰ τὸ μεγαλύτερο παράπονο τοῦ ἀμερικάνικου ἱμπεριαλισμοῦ, ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Σι- κάγο Τρίπιουν»εῖνε κάτιποὺ προκαλεῖ οπαρταριστὰ γέλοια: «Τοὺς πληρώ- νουµε κι’ ὅμως δὲν πολεμοῦν» θρηνολογεῖ ν ἐφημερίδα κκι᾽ ὁ Τρού- μαν µαζί της. ᾿Ακοῦς ἐκεῖ νὰ τοὺς πληρώνουν καὶ αὐτοὶ νὰ μὴ πολε- μοῦν! Ποῦ ξανακούστηκε Κ᾿ οἱ... καηµένοι οἱ ᾽Αμερικάνοι νόμιζαν, πὼς ὅλα ἀγοράζονται μὲ τὰ δολλά- ρια τους. Καὶ κυθερνήσεις καὶ ἑ- θνικὲς συνειδήσεις καὶ λαοί! Κυ- Φερνήσεις μποροῦν ν᾿ ἀγοράζουν οἱ ᾽Αμερικάνοι μὲ τὰ δολλάρια τους, Μὰ λαοὺς καὶ ἐθνικὲς συνειδήσεις δὲ θὰ μπορέσουν ποτὲ ν᾿ ἀγοράσουν. κι θὰ γίνει ὁ τάφος τους. κ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΙΑ καὶ θὰ ἐρίσκεται στὴν Α- θήνα μὲ άδεια, ὁ πρῶτος γραμµατέ- ας τοῦ Γραφείου τῆς Παιδείας πῆρε ἐντολὴ νὰ φροντίσει γιὰ τὴν ἁπο- στολὴ τῶν ἀναγνωστικῶν διθλίων, γιὰ τὰ δηµοτικἀ σχολεῖα -- λέει ἡ εἴδηση. - . ᾿Απὸ καταθολῆς... τῶν σχολείων μας, τὰ παιδιά χρησιμοποιοῦν τὰ ἴδια καὶ ἀπαράλλαχτα ἀναγνωστικά, ποὺ χρησιμοποιοῦν τ’ ἀδέλφια τους Ἑλληνόπουλα,. Γιὰ δεκάδες χρόνια ἡ κυξέρνηση δεχόταν χωρὶς λογοκρισία πὰ ἀναγνωστικά. Μὰ ὃ... συγχρο- νισµένος παιδαγωγὸς ντόχτορ Σλά- ἴτ ποὺ θέλει νὰ... συγχρονίσει καὶ τοὺς δασκάλους καὶ τὴν παιδεία μας, σύµφωνα μὲ τὸ σχέδιο «ἀποικια κῆς πες, πῆρε τὸ τσεκούρι καὶ τσεκούρεψε τὰ ἀναγνωστικά, ἆ- φαιρώντας ὅσα μιλοῦσαν γιὰ τὸν θνισµό µας. 'ΗἩ ἑνέργεια αὐτὴ τοῦ ντόχτορ Σλάϊτ ἀντίθετη πρὸς τὶς πεποιθήσεις τῶν γονιῶν, ἀντίθετη ς διακηρύξεις ΟΥΝΕ- πρὸς τ ῆς Σ ΚΟ (ὁ ντόχτορ ἔστειλε καὶ δυὸ ἀντιπρόσωπους στὸ περσινὸ συγέ- δριο) εἶναι δεῖγμα τῆς «δημοκρα- τικῆς» συμπεριφορᾶς τῆς «Δυτικῆς Δημοκρατίας» |! πορεῖ ὁ δόχτορ Σλάϊτ νὰ σκέ- Φτεται καὶ νὰ ἐνεργεῖ ὅπως θέλει. Μὰ τὸν τελευταῖο λόγο τὸν ἔχει ὁ λαὸς ποὺ πληρώνει καὶ τοὺς δασκά- λους καὶ τὸν ἴδιο. Ἀόνο δὲν ἔαί- ρουμε τί θὰ ὀγεῖ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τοῦ «ἐπ ἀδείᾳ γραµµατέως του» στὴν ᾿Αθήνα. χ. ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ “ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ! Ἡ ΑΝΕΡΓΙΑ ποὺ ὅσο πόει ξα- πλώνεται καὶ περισσότερο στὸν τόπο μας Χχτυπᾶ σοθαρἀ καὶ τὸν ὑπαλλη- ικὸ κόσµο. Ἐαίρουμε ὅλο τὸ... συγ- ᾿Επέσης μχνικύφοδρες τῆς ὀνΆς. -Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΟ ΛΙΔ.-- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΠΠΗΠΗΙΒΙΝΙΗΒΗΙΙΝΙΝΗΝΙΠΙΠΗΠΙΠΙΗΙΝΗΗΗΝΙΝ ή ΙΙ ΜΙΚΗ ΜΗΗΙΗΙΜΙΗΗΗΗΗΝΗΠΙΗΜΙΠΙΗΙΠΙΕ’ κινητικὸ «ἐνδιαφέρον» τῆς κυδέρνη- σης καὶ τὶς «φροντίδες της γιὰ τοὺς ἄνεργους! Ὡστόσο δίνουμε ἆ- κόµα ἕνα παράδειγµα ποὺ φανερώ- νει πιὸ ξεκάθαρα αὐτὸ τὸ κύδερνη: τικὸ ἐνδιαφέρον. Κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ ρου στὴν αλοσείνη τὸ κεντρικὸ διαχειριστικὸ γραφεῖο τῆς τράπεζας «Μπάρκλεῦς» μεταφέρθηκε στὴν Κύπρο. Μαξὶ μεταφέρθηκε καὶ τὸ προσωπικὸ αὐτοῦ τοῦ γραφείου. Όταν ἡ κατάσταση ἠρέμησε, τὸ τρα- πεζιτικὸ αὐτὸ γραφείο μεταφέρθηκε πάλι στὴν Παλαιστίνη.᾽Αντὶ ὅμως κα- νονικὰ νὰ μεταφερθοῦν καὶ οἱ Πα- λαιστίνιοι ὑπάλληλοι, ἀφέθηκαν ἐδῶ στὴν Κύπρο καὶ μὲ τὴ κυδέρνησης ἀπορρσφήθηκαν ὅλοι σὲ διάφορα ὑποκαταστήματα Ίτραπε- ζῶν σὲ θάρος θέδαια τῶν Κυπρίων ὑπαλλήλων. Καὶ ὅμως τὸ ὑπαλληλικὸ πρόδλη- α εἶναι τόσο ὀξὺ στὴν Κύπρο. Μι’ ως ὑπάρχουν τόσοι ως ὑπάλ- ληλοι μὲ προσόντα καὶ ἱκανότητες. Αὐτὸ δὲν ο τὴν... εἰσαγωγὴ ξένων ὑπαλλήλων! Εΐναι ἀλήθεια ἀξιοθαύμαστο τὸ κυθερνητικὸ ἐνδιαφέρον γι’ αὐτὸ τὸ σοθαρὸ ζήτημα. Τί λένε οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι ὑπάλληλοι κ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ποὺ ὁρ- γανώνει ἡ ΕΑΚ ἀπὸ τὶς 6 ὥς τὶς 20 Αὐγούστου, πρέπει νὰ γίνει ἕνας σταθμὸς τῆς παναγροτικῆς κινητοποί- ησης ἐνάντια στοὺς ἀνελεύθερους νὀ. µους τοῦ ἀποικιακοῦ καθεστῶτος, ἑ- νάντια στὴν άντι-ἀγροτικὴ πολιτικὴ τῆς ἀποικιακῆς δακυθέρνησης, γιὰ τὴ θελτίωση τῆς ζωῆς τῶν ἀάγρο- τικῶν στρωμάτων, τν τὴ λευτεριὰ τοῦ λαοῦ µας, τὴν ἐθνική του ἀποκα- τάσταση -- τὴν ἕνωσή του μὲ τὴ µη- τέρα πατρίδα Ελλάδα. 'Η ἀγροτιά μας, φυσικὸς σύμμαχος τῆς έργατι- κῆς τάξης στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, θὰ διαδηλώσει µέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ δεκαπενθήµερο τὴν ἀπόφα- σή της νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν ἀδελφῶν της ἐργατῶν, γιὰ ν᾿ ἁγωνι- στεῖ κι’ αὐτὴ ἐνάντια στὸν ἐπερχό- µενο παλμερισµό. Μαζὶ μὲ τοὺς ἐρ γάτες τῆς Κύπρου, καὶ οἱ ἀγρότες µας εἶναι κεῖνοι ποὺ δέχονται τὰ ἄμεσα καὶ τὰ πιὸ θαριὰ Χτυπήµατα τοῦ ἀνελεύθερου ἀποικιακοῦ καθεστῶ τος. Εἶναι οἱ ἀγρότες µας ποὺ δο- κιµάζουν καθημερινὰ τὸ φαρμάκι τῆς ἀποικιακῆς διοίκησης μὲ τὴν κατρακύλα τῶν ροκ προϊόν- των, μὲ τὴν ἀζητησία τους, μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν ξένων ἀγορῶν, μὲ τὰ μµονοπωλιακὰ σχέδια κλπ. Εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀγρότες µας ποὺ ἀντιμε- τωπίζουν καθημερινὰ τὸ φάσμα τῆς χρεοκοπίας καὶ τῆς πείνας. Κ᾽ εἶνι αὐτοὶ οἱ ἀγρότες µας ποὺ θὰ κινητοποιήσουν ὅλες τὶς δυνά- μεις τους στὸ δεκαπενθήµερο 6--20 Αὐγούστου σ᾿ ἕνα παναγροτικὸ συ- ναγερμὸ μὲ συνθήµατα «Κάτω οἱ ἀνελεύθεροι νόμοι», α«Γιὰ μιὰ καλί- τερη ζωή», ιὰ τὴ λευτεριὰ τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ», «ΕΜΕΗΜΝΜΗΝΗΗΗΗΗΜΗΠΜΙΜΗΛΗΜΗΗΙΗ π ΜΜΝΗΙΝΕΜΜΗΝΙΝΝΗΜΝΗΙΜΙΣΗ ΕΙΛΟΠΘΙΗΣΗ ΛΙΛ ΡΛΗΤΑΣ Εὔορελάθαμ.εν τέπετ τῆς ὀνᾶς πρᾶΆ για εκλεκτό. Ἡ ΖΤΧΟ-Ζ»Σ Μ- π ῬηΤήο-οπἹ-Ῥα ΗζΑΝΕΙ-ΘΑΥΜΑΤΑ-ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗΝ καβιποιοτΗτα Ε 1ΔΡΥΘ ἔπιμένετε σιὸ σαποῦνι νΝ 1993686 ΝΥΜΦΗ Τύποις ΖΑΒΑΛΛΗ, Λήδοας Ἱάά Ὑπεύθυνος ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ, ὁδὸς Περικλέους ἀρ. 5 ν ἀνοχὴ τῆς] Ψε α Κξἂὰ δ.ν: το ΛΛΙΝΙΕ ΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24 (ἀεροπορικῶς). Ὁ ἀθηναϊκὸς τύπος ἀσχολεῖται πλα- πειὰ μὲ τὸ συλλαλητήριο τοῦ Στα- δίου τῆς π. Παρασκευῆς, κατὰ τὸ ὁποῖο ἑκατὸ καὶ πλέον χιλιάδες λαοῦ διαδήλωσαν τὴν πανενονικὴ ἀξίωση γιὰ ἄμεση ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴ µητέρα Ἑλλάδα. ς ͵ 'Η ἐφημερίδα «Δημοκρατικὸς Τύ: πος» δημοσιεύει τὰ ἀκόλουθα: «Πάν- δηµος ὁ λαὸς τῆς ᾿Αθήνας πλημμύ- Ρρίσε τὸ Στάδιο γιὰ νὰ διαδηλώσει πὸν Πανελλήνιο πόθο τῆς 'Ενώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ λαὸς πῆγε στὴ συγκέντρωση γεμᾶ- τος πατριωτισμό, γεμᾶτος λαχτάρα, ἕτοιμος καὶ ἀποφασισμένος νἁ δια- κηρύξει μ᾿ ὅλη του τὴ δύναμη τὸ µεγάλο ἐθνικὸ αἴτημα: 'Ἡ Κύπρος πρέπει νὰ ἑνωθεῖ ἐπὶ τέλους μὲ τὴν Ελλάδα. Ὁ λαὸς πῆγε, ᾽Αλλὰά δὲν ὑπο- πτεύθηκε ὅτι ὁ κόσμος ποὺ μᾶς κυ- θερνᾶ, ὁ κόσμος ποὺ καπηλεύεται τὰ πάντα, Ίταν δυνατὸ νὰ µετατρέ- ι σὲ ἀντιλαϊκὴ συνωμοσία τὸν Γ]α- γελλήνιο πόθο. ᾽Απὸ νωρὶς τὰ ἁστυ- νομικὰ µέτρα ἔδιναν στὴ συγκένρτω- ση ἕνα χαραχτήρα τρομοκρατικό, ἸΑ παγόρευαν τὴν εἴσοδο στὸ στῖέο καὶ στοίθαζαν τὸν κόσµο στὶς κερκῖδες, παραγνωρίζοντας ὅτι ἀπ᾿ ἔξω εἶχαν συγκεντρωθεῖ µεγάλες λαϊκὲς μᾶζες. »Ἡ ὀργάνωση τῆς συγκεντρώ- σεως ταν γνησίως λαοπροδξλητική. Ἡ «κλίκα» ἐγκατεστημένη στὸ µι- κρόφωνο ὑμνολογοῦσε τὴν προσέλευ- ση τῶν Τσαλδάρηδων, τῶν Παπαν- η νι ο ουδ ἐν ρησε σιγὴν ἰχθύος ὅταν µπῆκαν ο ἡγέτες καὶ οἱ θουλευτὲς τῆς «Θη- μοκρατικῆς Παρατάξεως». ᾿Απὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁμάδες ἐγκαθέτων ἐπέ- θλεπαν ὁλοσυρῶς τὸν κόσμο μὴ τυ- χὸν καὶ κάνει «ὑπὲρ τὸ δέον» ζωηρὲς ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῆς “Ενώσεως! αΜοναδικὸς ὁμιλητὴς ταν ὁ Μακα ριώτατος. ᾿Αφοῦ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμι- ον τῶν ΔΥΝΑΣ ΤΩΝ τῆς Κύπρου το- ποθέτησε τὸ Κυπριακὸ σὰν ζήτημα «καλῶν έσεων» μεταξὺ Ελλάδας καὶ Αγγλίας καὶ ὄχι σὰν ζήτημα ΑΓΩΝΟΣ ἐλευθέρων “Ελλήνων καὶ Κυπρίων ἑνωμένων. ον »Τὸ ἀποκορύφωμα ὅλης αὐτῆς τῆς σκηνοθεσίας Ίταν τὰ ἐπεισόδια τά ὁποῖα δημιούργησαν οἱ ἐγκάθετοι σὲ Βάρος τῶν νέων ποὺ εἶχαν τὴν πρω- τοθουλία ν᾿ ἁπλώσουν ἕνα πανὼ, στὸ ὁποῖο ἐγράφετο ὁ πόθος τῆς νεολαί- ας γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ ἑνωτικοῦ ἀγῶνος ἐκ µέρους τῶν Κυπρίων μὲ τὴ συνένωση τῶν δυὸ παρατάξεων καὶ ἑναποίηση τῶν ἀντιπροσωπειῶν, τοῦ ΑΚΕΛ τος δὲν ἐπετράπη ἡ εἴσοδός ς στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος) καὶ τῆς Πρεσθείας ποὺ φιλοξενοῦ- µε. Οἱ συλλήψεις, οἱ ξυλοδαρμµοί, οἱ τραυματισμοί, καὶ οἱ φωνὲς α« Σ ό- φια -- Μόσχα»! δείχνουν τὸ ποιὸν τῶν ἀνθρώπων ποὺ δημιούργησαν τὰ ἐπεισόδια. ͵ Σ)Αλλὰ ὁ λαὸς τῆς ᾿Αθήνας Ἔξαί- ρει νὰ ἐκδικεῖται: Μόλις εἶδε αὖ- τὴν τὴν κατάσταση, ἀηδιασμένος, ἄρ- χισε νὰ φεύγει, ἐνῶ οἱ ὀργανωτές τῆς «παραστάσεώς» δυσανασχέτησαν µέχρι σηµείου νὰ δώσουν ἐντολὴ την ἀστυνομία ν᾿ ἀρχίσει τὸν ἔλεγ- χο τῶν ταυτοτήτων τῶν ἀποχωρούν- των πολιτῶν! »Κι’ ὕστερα ἔχουν τὸ θράσος νἁ μιλᾶνε γιὰ ἐθνικοὺς ἀγῶνες, ποι- οἱ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν θάλει γιά σκοπό τους τὴν ὑποδούλωσῃ ὁλόκλη- ρης τῆς Ελλάδας στοὺς ξένους κυ- ίους των. Ο ἑλληνικὸς ὅμως λαὸς ξαίρει πὼς µόνο ἡ Ενωση ὅλων τῶν ἐθνικῶν δυνάµεων εἶναι δυνατὸ γὰ Φέρει στὴν Κύπρο τὴ λευτεριά. Ἔνωση ἐδῶ. Ενωση καὶ στὴν Κύ- προ. Καὶ ἀγώνας, ᾽Αγώνας χωρὶς τεµενάδες καὶ συµδιθασµμούς, ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὴν Κύπρο στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ελλάδας». Ἡ «Ελευθερία» δημοσιεύει τὸ ἀκόλουθο σχόλιο «Δὲν θὰν εἶναι κα- θόλου εὔκολον εἰς οἰανδήποτε δύνα- μιν νὰ παραγνωρίσῃ τὴν πανδήµως ἐκδηλωθεῖσαν χθὲς εἰς τὸ Στάδιον θέλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν 'Ελλά- δα. ᾿Απὸ χθές, πράγματι, ὁ λαὸς τῆς ἐλευθέρας πατρίδος ἐπεσφράγι- σε τὴν ἐνεργὸν συιμετοχήν του εἰς τὸν ἀγώνα τῶν Κυπρίων, Καὶ ὃ- πῆρξε τόσον ἐπιθλητικὴ ἡ ἐκδήλω- σίς του, ὥστε νὰ κινδυνεύῃ νὰ πλη- ρώσῃ ἀκριξἀ τὰς συνεπείας οἰἱοσδή- ε ΠΠ απΗμΗμμδυΠΙΗΙΛΗΗΠΠΒΝΙΠΙΗΙΣΠΙΠΕ θυνσή κου. ΑΝΝΑ ΛΑΛΑΛΧΧΑΧΧΝΑΝΝΧΑ βαν εως) «σου: «ϱµ60ι) «- -υ ΞΠΙΜΗΗΙΝΗΗΙΜΗΗΙΗΗΜΙΗΜΗΗΙΜΗΙΗΠΝΜΗΙ ΙΜΗΠΝΙΗΠΗΠΙΜΙΝΙΗΙΠΙΗΗΙΗΙΗΗΙΗΠΗΙΠΝΙΗ απ σοΣτας {5 κ α «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ) Ἀδηνιάτενον περιοδινὺν τῆς ἃ..Ν. ΓΝΟΣΤΟΠΟ 0 ὑποφχινόμενος ' Ἀνδρέας Ε'. Νξέος Ἀπθιστῶὼ γνωπστὺ στην ἂξ. πε χτείνν µοὺ ὅτε τὺ νατάστηρα στνν ὁδὺν Σόλωνος «εδ ἐξχκοληυθεῖ νὰ ἐργάσεται ὡς φεξον καὶ ὑπονκμκεσυποτεξεξον ὑτ ΑΕΕ ΣΠ. ΡΣΗΣ1Σ ονκνσνννκ ννι νκνκκκακνκν να κνκκσν κκκννν. ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ Εἰδοποιοῦνται οἱ προσκυνηταὶ τοῦ Αγίου Παντελεήμονα ὅτι αὔριον Τετάρτην καὶ μεθαύ- ριον Πέµπτην τὰ λεωφορεῖα ᾽Αγίου. Δομετίου καὶ ὌἜγκωμης θὰ ἐκτελοῦν τὴν Υραμμὴν διά τὴν πανήγυριν ἀπὸ Λευκωσίας εἰς Μύρτου. Ἐ ξασφαλίσατε θέσεις ἀπὸ τὸ γραφεῖον µας πλησίον τοῦ Οἴκου Χατζηκυριάκου. ΧΡ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ καὶ ΓΩΓΟΣ σαν αασςοσω) σου ως ας ὃν ας αφου κ ω. αν ν ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΔΑΑΔΔΗ εῦ τηρΙο ΣΤό ΠΑΝΑΘΗΝΑΤΙ Κο ΣΤΑΔΙΟ πω” ο ωἩ . ας κ. μα. μ μον. σι ΙΙΚΟΦΡΕΙΙΟΝ ΤΡΛΜΙΟΥΚΩΝ ΣΤ ΠΛΝΛΘΗΝΜ ΚΚ ΣΛΛΛΛΙΤΗΡΙΟϐ Π ΤΙΝ Πρι Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ! -- ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕ- ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΓΡΗ ΓΟΡΩΤΕΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ποτε ἤθελε νὰ τὴν παραγνωρίσῃ. Ἡ Ἔνωσις τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα γίνεται ὁλονὲν περισσότερον θέµα ἑνὸς λαϊκοῦ κινήματος, τὸ ὁ- ποῖον πρέπει νὰ ἐμδάλῃ εἰς σοδα- ρὰς σκέψεις καὶ τὴν κυθέρνησιν καὶ τοὺς φίλους καὶ συμμάχους µας Αγ- γλους, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς ἔχουν νὰ κερδίσουν καὶ ὄχι νὰ χάσουν ἀπὸ τῆν ἕνωσιν αὐτήν». Τὰ «Ἠέαν γράφουν: «Σ υγκινητικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἀθρόα προσέλευσις κατὰ τὴν χθεσινὴν συγκέντρωσιν ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου τῶν προσφύ- γων τῶν ᾿Αθηνῶν καὶ τῶν Περιχώ- Ρων. ᾿᾽Αλύτρωτοι, γνωρίσαντες τὸν πόνον τῆς δουλείας καὶ ζήσαντες καὶ αὐτοὶ μὲ τὸ ἰδανικὸν τῆς ἐλευθερίας, εἶχαν αἰσθανθῇῃ περισσότερον ἀπὸ τοὺς ἄλλους Έλληνας ἴσως τὸ δί- καιον τῶν ἀγωνιζομένων Κυπρίωγ. Ἡ φωνή των ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώ- σεως τῆς Κύπρου καὶ τῆς ἑνώσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἤτο µία ἁπλῆ πηγαία ἔκρηξις ἀδελφικῆς άλληλεγ: ύης ἀλλ’ ἔκλειε µέσα της καὶ ἕνα ὃς ωριστὸν συγκινητικὸν παλμόν. ς µόνην ἐξαίρεσιν εἰς τὸν παναθη:- ναϊκὸν συναγερμὸν ἀπετέλεσαν µερι- κοὶ κοσμικοὶ ἀμφοτέρων τῶν φύλων ποὺ τὴν ὥραν τῆς πανελληνίου ἐκ- δηλώσεως ἐκάθηντο µακάριοι εἰς τὰ κοσμικὰ κέντρα». ο Ἡ. «Ἑστία γράφει τὰ ἑξῆς «Οἱ ξένοι παρατηρηταί καὶ ἰδί- ὡς οἱ ἐνταῦθα Βρεττανοί, εἶναι εἲς θέσιν νὰ ἐκτιμήσουν καλλίτερον ἆ- κόµη καὶ ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς ἰδίους τὴν ἀναμφισθήτητον σηµασίαν τῆς πραγ ματικῆς πολιτικῆς πράξεως, τὴν ὁ- ποίαν ἀπετέλεσαν αἱ χθεσιναὶ πάν- δηµοι ἐκδηλώσεις τοῦ Ελληνικοῦ Λλαοῦ διὰ τὴν “Ενωσιν τῆς Κύπρου. Ὅταν ἕνας λαός, ὑπερήφανος καὶ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΛΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩ- ΤΙΚΟΥ ΕΜΛΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ Μὲ τὴ διάόαση τοῦ Κοὺμ ἀπὸ τὸ στρατὸ τῶν Βορείων ἄρχισε ἢ τέταρτη ἑθδομάδα τοῦ πολέμου. Π γραμμὴ τοῦ Κούμ, ποὺ γιὰ μιά στιγμὴ ἔτεινε νὰ θεωρηθεῖ σὰν Ἡἡ γραμμὴ τῆς «μὴ περαιτέρω ὑποχωρή: σεως», δὲ µπόρεσε νά κραιῆσει, Μὲ δυὸ ρήγματα καὶ τὴ δηµιουργία ἀντίστοιχων προγεφυρωµάτων, τὸ ἕ- να πρὸς τὰ δυτικά, στὸ Κόγκ--Γιοῦ, 35 χιλ. Β.Δ. τῆς Ταεζόν, καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὰ ἀνατολικά, στὸ Σαμ- γιό, 20 χιλ. Β. Δ. τῆς ἰδίας πόλε- ὡς, ἀνάγκασαν οἱ ἐπιτιθέμεγνοι τοὺς ᾽Αμερικάνους, ποὺ δέχονταν σύγχρο- γα καὶ ἰσχυρὴ µετωπικὴ πίεση, νἁ ἐγκαταλείψουν ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἐ- σπευσµένα τὴ νότια ὄχθη τοῦ Κοὺμ καὶ νὰ συμπτυχθοῦν νοτιοδυτικώτε- ρα σὲ μιὰ γραµµή, ποὺ ἐκάλυπτε τὴν πόλη τῆς Ταεζόν. . ᾿Εκεῖ δοκίµασε τὸ ᾽Αμερικάνικο ᾿Αρχηγεῖο νὰ ὀργανώσει ἰσχυρότε- ρη γραµµή, ἐκμεταλλευόμενο τὰ πλε- ονεκτήµατα ποὺ τοῦ παρεῖχε ἡ 6ρά- Χυνση τοῦ τοπικοῦ μετώπου σὲ σύγκριση μὲ τὸ μέτωπο τοῦ Κούμ, ἡ σχετικὴ σμίκρυνση τῆς γραμμῆς τῶν συγκοινωνιῶν του κα ἡ ὀρει- νὴ διαµόρφωση τοῦ ἐδάφους πρὸς τὰ νοτιοδυτικά. ᾿Ακόμη προφανῶς ὑπελόγιζε καὶ σὲ καινούργιες ἐνι- σχύσεις, στὴν ἀπόφασή του ὅμως θὰ ἐπηρεάσθηκε σοθαρά καὶ ἀπὸ ἠθι- κοὺς λόγους, δηλαδὴ τὸν ἠθικὸ ἀν- τίκτυπο,ποὺ θὰ εἶχε γιὰ τοὺς Βο- πίους ἡ πτώση τῆς Ταεζόν. Εξ ἄλλου ἡ καθυστέρηση τοῦ ἀν- τιπάλου, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότε- ῥρο σὲ ἀλλεπάλληλες γραμμὲς ἁμύ- νης, Ίταν µέσα στὸ γενικὸ στρατη- γικὀ σκοπὸ τῶν ᾽Αμερικάνων, νὰ κερδίσουν δηλ. μὲ ἀποφασιστικὸ ὁ- ποχωρητικὸ ἀγώνα ὅσο μποροῦν πε- ρισσάτερο Χρόνο, προτοῦ φθάσουν ὡς τὴν περἰοχἡὴ τοῦ Πουσὰν καὶ τοῦ Ποχάγκ. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ Ταεζὸν δὲ μπόρεσε γὰ κρατηθεῖ, “Ὕστερα ἀπὸ ἀνάπαυ- λα δυὸ-τριῶν ἡμερῶν, ἀπαραίτητη γιὰ τὴν διαπεραίώση ἀπὸ τὸν Κοὺμ καὶ τὴν προώθηση περαιτέρω τοῦ πυ- ροθολικοῦ καὶ τῶν ἀπαιτουμένων δυ- νάµεων σὲ πεζικὸ καὶ ἅρματα μάχης δὺ ἀφοῦ ὑπερφαλαγγίστηκε ἡ πόλη ὁὃ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ ἰδιαίτερα τὰ νρτιοδυτικά, ἐκδηλώθηκε ἡ ἐπί- θεση ποὺ κατέληξε στὴν ἅλωση τῆς προσωρινῆς πρωτεύουσας τῶν ΜΝοτί- ὧν καὶ τὴν ὑποχώρηση τῶν ᾿”Αμεοι- κάνων πρὸς τὰ νοτιοανατολικά. ᾿Α- ξιόλογο ρόλο στὴν ἐξέλιξη τῆς µά- χης αὐτῆς ἔπαιξαν τὰ τμήματα τῶν παρτιζάνων ποὺ εἰσέδυσαν στὰ ϐ6ο- ρειοδυτικἁ καὶ δυτικἁ προάστεια καὶ χτύπησαν τοὺς ἀάμυνομενους εκ τῶν νώτων καὶ ἁπο µεσα ἀπὸ τὴν πόλη, συντονίζοντας τὴ ὁοράση τους μὲ Ία ἅρματα μάχης καὶ τὶς ὀυνάμεις του τακτικοῦ στρατοῦ. οτί καταρρευση ὅμως τῆς γραμμῆς τοῦ Κοὺμ εἴχε σὰν συνέπεια, εκτος ἀπὸ τὴν πτωυη της Ταεζόν, καὶ τὸ ἄνοιγμα τοῦ δρόμου πρὸς τὸ Μότο καὶ τις ΠΜοτιοουτικὲς ακτές. Πράγ- ματι, οἱ φάλαγγες τῶν ἑορείων κυ- ρίευσαν τὶς πόλεις Τρί, Σ ου-ζὸν καὶ κοὺμ-ζὲ ᾿ὑπὲρ τὰ 62 χιλιόμετρα γο- τιοδυτικῶς τῆς Ταεζὸν καὶ προχω- ροῦν πρὸς Νότο μὲ προφανῆ ἀἁντι- κειμενικὸ σκοπὸ ὅλη τὴ νοτιοδυτικὴ περιοχὴ καὶ ἰδιαίτρα τοὺς λιμένες Κουσάν καὶ Μόπ-κο, ὥστε νὰ κατα- στήσουν ἀδύνατες ἐνδεχάμενες µελ- λοντικὲς ἀποθάσεις τῶν ᾽Αμερικά- νων στοὺς λιμένες αὐτούς, Καὶ πρὸς τὴν κατεύνθυνση αὐτὴ δὲ φαίνεται γα ὑπάρχει, ἐπὶ τοῦ παρόντος του- λάχιστο σοξθαρὴ ἀντίσταση, καθὼς δὲν ὑπάρχουν ᾽Αμερικάνικες δυνά- μεις. Ἡ μόνη ἀντίδραση, ποὺ ἐκ- δηλώθηκε ταν μὲ θομδαρδισμοὺς τῆς ἀεροπορίας. Παρὰ τὴν ἀπόθαση ὅμως τῶν 'Α- µερικάνων στὸ Ποχάγκ, ἡ προέλα- ση τῶν Βορείων στὴν ἀνατολικὴ ἆ- κτὴ ποὺ µόνο προσωρινὰ εἶχε ἀάνα- κοπεῖ, ἐπανήρχισε καὶ μὲ πολλὴ ὁρ- μή. Ηδη κατελήφθη τὸ Πιῤγκ-Ντόκ, 40 χιλ. δορείως τοῦ κανα. καὶ ἡ φάλαγξ προχωρεῖ πρὸς Βότο. 4 1 Τὸ κεντρικὸ μέτωπο. εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ σηµαντικώτερο. ᾿Απὸ τοὺς δυὀ παράλληλους ὁρεινοὺς δρό- μους κατεθαίνουν οἱ Βόρειοι. πρὸς Πότον, ἡ Ίδη µεραρχία ἀπὸ τὸ Τσουγκσοῦ περαν τοῦ Σ ἀγκ-γιοῦ πλησιάζει τὸ Κουμσόν, ἐνῶ ἡ 5η µε- ραρχία ἀπὸ Γιὸγκ.γιοῦ ἔφθασε στὸ ΄Αντιογκ μὲ κατεύθυνση τὸ Ταεγκοῦ. Τὸ Τσεγιὸν πάνω στὸν ἐγκάρσιο δρό- µο ποὺ ἑνώνει τοὺς δυὸ παράλλη- λους τῆς προελάσεως, κατελήφθη ἐ- πίσης. Μιὰ θωρακισμένη µεβαρχία ἐνισχύει τὴν προέλαση στὸ µέτώπο αὐτό, μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ φτάσει γρήγορα στὴ γραμμὴ Πουσὰν -- Τα- εξόν, ὥστε νὰ ἀποκοποῦν τὰ ἁμερι- κάγυκα τμήματα ποὺ θὰ θρίσκονται ἀκόμα στὴν περιοχὴ ἀνατολικῶς τῆς Τοεζόν. αἲς .᾿Ανακεφαλαιώνοντας τὰ συµθάντα τῆς ἐδοομασος στὸ θέατρο τοὺ ΙΚορε- αιικοῦ πολέμου, σημειώνουμε παλι πὼς ἡ ἄφιζη τῶν ουὸ μεραρχιῶν ηταν ιὺ σημαντικώτερο γεγονὸς ἀπὸ της πλευρας τῶν ᾽Αμερικάνων. Αφ’ ἕτερου ἡ συνέχιση τὴς προελάσεως, Ἡ ἐπανεμφάνιση τῆς ὁοριεοκορεατι- κής ἀρεοπορίας, καὶ ἡ ὀλοένα µε- γαλύτέερη δράση καὶ πολεμικὴ ἀπό- ὃοση τῶν ἁτάκτων, καθὼς τὸ µέτω- πο θρίσκεται τώρα κονιά στὶς περιο- χὲς τους, περιονὲς ὀρεινὲς εὐνοικὲς για ἀνταρτοπόλεμο, εἶναι τὰ σοξα. ππαηπ ΠΙΜΙΜΠ. Ἱ ΕΠΠΙΠΠΙΜΙΗΙΝΙΜΗΠΜΙΗΜΙΝΕΗΗΠΙΠΗΗΙΗΗΙΙΙ ΠΠ ΠΠ. ΠΜΝΗΗΝΗΙΗΗΠΗΠΙΜΗΙΗΠΙΗΙΗΗΙΠΙΗΙΣ ᾖ ΄ { ΙΗΣΗ. άθ. ϱ.- την διςύ- - ζ ἷ { - ί Φ ᾖ α . - ᾖ 2 ἠ Ἀ - | 3 β . ᾗ ῶ ᾗ - μ.ο Φοσην( «σπν) θννὅρου Ρώτερα ενεργητικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς Βορείους, “Ω στρατηγὸς ΜΑκ Αρθουρ ἑδή- λωσε, ὅτι ἄφιξη τῶν δυὸ µεραρ- χιῶν, σηµαίνει ότι χάθηκε γιὰ πάν- τα ἣ εὐκαιρία γιὰ τοὺς Ἡορείους νὰ φτάσουν στὶς ἀκτὲς τῆς Μοτίου Κορέας. Οἱ προσεχεῖς δέκα-δεκαπέν- τε μέρες θὰ δείξουν ἂν οἱ µεραχίες αὐτὲς ἢ καὶ ἄλλες δυνάµεις ποὺ ἕ- φθασαν καὶ δὲν ἀνακοινώθηκαν ἢ καὶ ὅσες φθάνουν ἐν τῷ μεταξὺ θὰ ἐπαρκέσουν ν ἀποστολή τους, νὰ συγκρατήσουν δηλ. τοὺς οβρείους καὶ νὰ κρατήσουν ἰσχυρὰ προγεφυρώ µατα γύρω ἀπὸ τὰ δυὸ λιμάνια Που. σὰν καὶ Ποχάγκ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ Ἑλλοντικῶν ἐνισχύσεων οἱ ἀντί- παλοί τους θὰ ἐπιτύχουν στὴν ἀντί- θετη ἀποστολή τους, ᾿Εκεῖνο ποὺ απμειαναμμς µόνο εἷ- ναι ὅτι ἡ περιοχὴπου ἐλέγχουν οἱ Αμερικάνοι καὶ οἱ ΝΜότιοι ὁλοένα καὶ περιορίζεται ἐνῶ ἡ ὁρμὴ τῆς ἐ- πίθεσης τῶν Βορειοκορεατῶν εὗρί- σκεται στὸ ἴδιο ὑψηλὸ σημεῖο. Αὐ- τη τὴ στιγμὴ οἱ Βόρειοι ἀπὸ τρία σημεῖα ἀπέχουν 120 ἕως 200 χι. λιόµετρα ἀπὸ τὸν ἀκρότατο λιμένα τοῦ Πουσὰν καὶ δυὸ ᾽Αμερικάνικες μεραρχίες (γιατὶ ἡ 24η, ἑξηντλη- µένη καὶ πολὺ μειωμένη ἀπὸ τὸν συνεχῆ ἀγώνα δὲν πρέπει νὰ ὑπο- λογίζεται γιὰ τὶς πρῶτες ἡμέρες τουλάχιστο) δὲν ἐπαρκοῦν νὰ κρατή- σουν µεγάλα προγεφυρώματα ἕναν- τι τοῦ κατὰ πολὺ ἰσχυρότερου, κα- τερχόµενου νικηφόρου στρατοῦ τῶν Βορείων καὶ τῶν τμημάτων τῶν ἆ- τάκτων. Αν πάλι περιοριστοῦν σὲ μικρά προγεφυρώμστα -- περιχαρα- κωµένα στρατόπεδα -- ποὺ εἶναι ζή- τηµα ἂν προφταίνουν νὰ ὀργανώ- σουν καὶ ὀχυρώσουν, ἡ θέση τῶν ἀμυνομένων, ὅπως καὶ τῶν ἐνισχύσε- ὧν ποὺ θὰ φτάσουν, ὥσπου νὰ µπο- ροῦν νὰ ἀρχίσουν ἀντεπίθεση, θὰ εἶναι πάρα πολὺ δυσχερής, µέσα στὸ στενὸ χῶρο ποὺ θὰ διαθέτουν, κάτω ἀπὸ τὰ συγκεντρωτικὰ πυρὰ τοῦ ἰσχυρότατου πιροθολικοῦ τῶν Βορείων καὶ τῆς ἀεροπορίας. 'Η κατάσταση δηλαδὴ τῶν ᾽Αμερικάνων ἐξακολουθεῖ πάντοτε γὰ εἶναι κρί- σιμη. ἀποδείξας ὅτι γνωρίζει νὰ μάχεται ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, ἐκδηλώνει μὲ «τόσον ἐπιθλητικὴν µεγαλοπρέπειαν τὴν ἐμμονήν του εἰς ἕνα σημαντικὀν ἐθνικὸν αἴτημα, χάνουν πλέον τὴν σοθαρότητά των οἰαιδήποτε ἀπόπει- ραι ἄλλων ὅπως ἐμφανίσουν τὸ ζή- τηµα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀνάγεται τὸ αἴτημα αὐτὸ ὡς «κλειστόν». 'Ἡ 2Ίη ᾿ουλίου 1950, συμπληρώσασα τὴν 1δηὴν ᾿Ιανουαρίου 1950, κατέστησε τὸ Δημοψήφισμα τοῦ Κυπριακοῦ λα- οὉ ὑπόθεσιν ὁλοκλήρου τοῦ Ελληνι- κοῦ λαοῦ, Καὶ ὅπως ὀρθῶς ἑτόνι- σεν ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος, ἡ ἐμμονὴ τῶν Αγγλων φίλων µας εἰς τὴν ἀψυ- χολόγητον πολιτικὴν τοῦ «κλειστοῦ ζητήματος» θίγει καιρίως τὰ αἰσθή- µατα ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ». ο Ἡ «Κασθημερινὴ» θέλει τὴν Κύ- προ θάση τῶν Αγγλων. Καὶ τὸ λέει ξεκάθαρα, ἀσχολουμένη μὲ τὸ συλ- λαλητήριο, Νὰ τὶ γράφει: «Αἱ πε: γῆντα χιλιάδες ἀνθρώπων ποὺ ἐξε- προσώπευσαν χθὲς τὸν ἑλληνικὸν λα- ὁν εἰς τὸ Στάδιον μὲ τὸν Κλῆρον ἐπὶ κεφαλῆς, ἐπανέλαθον διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὸ δίκαιον αἴτημα: :. ΗκΚύπρος, ἑλληνικὴ νῆσος ἀπὸ τρι-Ἱ. άντα ἤδη αἰώνων, δίκαιον εἶναι, συμφέρον εἰς τὴν φίλην καὶ σύμ- μαχον ᾽Αγγλίαν εἶναι, λογικὸν εἷ- ναι νὰ ξαναγίνῃ ἑλληνική, Δὲν ὠθεὶ τοὺς Κυπρίους τὸ ὑλικὸν κέρδος διὰ νὰ ζητοῦν τὴν µετάστασίν των εἰς τὴν ἑλληνικὴν πατρίδα. Τοὺς ὧὠθεί ἡ ἠθικὴ ἀρχή, ἡ ἀρχὴ τῆς αὐτοδια- θέσεώς τῶν λαῶν, διὰ τὴν ὁποίαν τόσας ὡραίας καὶ µεγάλας χειρονο- µίας ἔχει κάµει ἑκάστοτε ἡ Μεγάλη Βρετανία εἰς τὴν Κοινοπολιτείαν της. Οἱ Αγγλοι ποὺ θά παρακολού- θησαν τὰς χθεσινὰς ἐκδηλώσεις, θὰ ἔλαξον τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ ἀπόδοσις τῆς νήσου εἰς τὴν Ἑλλάδα ὄχι µόνον δὲν θὰ φθείρῃ ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ ἑδραιώσῃ τὴν στρατηγικὴν θέσιν τῆς ᾽Αγγλίας εἰς ν ᾿Ανατολήν, Οἱ Ψυχικοὶ δεσμοὶ τῶν δύο λαῶν θὰ γένουν στενώτε- ροι καὶ ἡ συνεργασία των διὰ τὴν ἄμυναν τοῦ πολιτισμοῦ θὰ γίνῃ ἀρ- ραγής. 'Η ἀγγλικὴ φρουρὰ ἐπὶ τῶν στρατηγικῶν σημείων τῆς νήσου θὰ ζῃ ἐν μέσῳ Φίλων καὶ συμμάχων ποὺ θὰ τοὺς συνδέῃ ἕνας αἰώνιος ἁρ- ῥραθών. ἡ Κύπρος». Σὲ ἄλλο σημείωμα της ἡ «Κα: θημερινὴ» σπεύδει νὰ ὑποδείξει στὴν Πρεσδεία τῆς ᾿Εθναρχίας ὅτι καιρὸς εἶναι γὰ ἀδειάσει τὴ γωνιά, καὶ τὴ συµθουλεύει νὰ πάει στὸ Λονδίνο γιὰ γὰ διαθεθαιώσει τοὺς Αγγλους, πὼς ἢ Κύπρος... «ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τὴν Αγ- γλία ζητεῖ δικαιοσύνη», δηλαδὴ πὼς δὲν πρόκειται νὰ διεξάγει κανένα ἆ- γώνα γιὰ τὴν ἐθνική της ἀποκατά- σταση. ᾿Ιδοὺ αὐτούσιο τὸ περιθόητο σχόλιο τῆς «Καθημερινῆς»: «Τώρα λοιπὸν ποὺ ὁ κύκλος τῶν ἐδῶ ἐκδη- λώσεώων ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τῆς Κύὐ- πρου μὲ τὴν “Ελλάδα ἔκλεισε μὲ τὸν συγκινητικὸν λαϊκὸν συναγερμὸν τοῦ Παναθηναϊκοῦ Σταδίου, καθΏκον τῆς Κυπριακῆς Πρεσθβείας εἶναι νὰ εὑρεθῃῇ τάχιστα εἰς τὸ Λονδῖνον. Νὰ µεταφέρῃ ἐκεῖ τὸν παλμὸν τοῦ πανελ ληνίου καὶ νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὰς μὲ τοὺς ἁρμόδιους παράγοντες τῆς ἀγ- γιλκῆς δηµοσίας γνώμης διὰ νὰ δι- αφωτίσῃ καὶ νὰ προπαγανδίσῃη. Νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ἐνωτικοῦ πόθου θὰ ἀποτελέσῃ τὸν ἰσχυρότερον κρίκον εἰς τὴν ἤδη στε- ρε ν ἅλυσιν τῆς ἑλληνοαγγλικῆς φι- ίας καὶ νὰ δηλώσῃ ὅτι ἡ Κύπρος ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΗ καὶ ἀπὸ τὸν εὐγενῆ λαόν της ζητεῖ δι- καιοσύνην. Καὶ δὲν εἶναι δυγατὸν παρὰ νὰ τὴν εὕρῃ». Οἱ ΑΓΓΛΟΙ ΑΘΗΝΑ, 24 (ἀεροπορικῶς). Τὸ ἀθηναικὸ «Βῆμα» δημοσιεύει τὸ ἀκόλουθο τηλεγράφημα τοῦ ἁάντα- ποκριτῃ του στὸ Λονδῖνο σχετικα μὲ τὸ κυπριακό - «ΛΟΝΔΙΒΝΟΝ᾽ 22 Ιουλίου. Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας). -- 'Η μόνη δή- λώσις ἡ γενοµένη ὑπὸ Αγγλων ἁρ- µοδίων σχετικῶς μὲ τὰς συγκεντρώ- σεις εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπὲρ τῆς Ενώ σεως τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἐπικειμέ- νην, κατὰ τὰς ἐξ ᾿Αθηνῶν πληροφο- ρῥίας, ἄφιξιν ἐνταῦθα τὴς Κυπριακῆς Πρεσθξείας, εἶναι ἡ ἐπανάληψις τῆς δεθαιώσεως, ὅτι οὐδὲν στοιχεῖον ἑ- µεσολάδησε τὸ ὁποῖον νὰ µεταθάλῃ τὰς γνωστὰς ἐπισήμους μα λικος ἀντιλήψεις ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ. ἸΑν- τιθέτως ἐὰν ἐχρειάζονιο πρόσθετα Επιχειρήματα ὑπὲρ τῶν ἀπόψεών των πιστεύουν ὅτι δύνανται νὰ ἀρυσθοῦν ταῦτα ἀπὸ τὴν παροῦσαν διεθνη κρί- σιν, ἡ ὁποία προσδίδει ἐναργεστέραν ὄψιν εἰς τὸ πρόδθληµα τῆς παγιώσεως |4{ τῶν Δυτικῶν θέσεων εἰς τὴν περιο- χὴν τῆς Μεσογείου καὶ Μέσης ᾿Α- νατολῆς, : 3ΝΕξ ἄλλου τονίζεται ἐντεῦθεν πε- ῥισσότερον παρὰ ἄλλοτε ὅτι ἡ κοµ.- μουνιστικὴ προπαγάνδα ἐν Κὐύπρῳ, Ελλάδι καὶ ἀλλαχοῦ ὑπὲρ τῆς ἑνώ- σεώς ὁλανὲν ἐντεινομένη δικαιολογεὶ τὰς ἐκφρασθείσας ἐντεῦθεν ἐπανει- λημµένως ἀνηαυχίας καὶ ος σπονν ἧᾖσεις ὅτι τὸ Κυπριακὸν θὰ ἁἆποτε. λέσῃ µίαν ἀπὸ τὰς σταθερὰς ἐπω- δοὺς τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάν- δας ἐν τῇ προσπαθείαᾳα αὐτῆς ὅπως δηµιουργήσῃ περιπλοκὰς εἰς τὴν ᾿Αγ- γλίαν καὶ κρίσιν εἰς τὰς ἀγγλοελ- ληνικὰς σχέσεις, Κατόπιν τῶν ἀνω- τέρω ἐπιχειρημάτώων οὐδεμία ἑἐλπὶς ἀφήνεται ὑπὸ τῶν Αγγλων ἁρμοδί- ὧν, ὅτι ἡ ἔλευσις τῆς Ἠρεσθείας εἰς τὸ Λονδῖνον πρόκειται ὁπωσδήποτε νὰ προαγάγη τὴν Κυπριακὴν ὑπόθεσιν. Σ,.Εξ ἁρμοδίων πηγῶν ὑπενθυμίζε- ται ὅτι ἡ Αντιπροσωπεία τῶν Κυ- πρίων κομμουνιστῶν εἰς οὐδεμίαν κα- τώρθωσε νὰ ἔλθῃ ἐπαφὴν μὲ τοὺς Αγγλους ἐπισήμους κατά τὴν πρόσ- Φατον ἐπίσκεψίν της ἐνταῦθα, 'Ομοί- σν στάσιν ἀφήνεται νὰ νοπθῃ ὅτι αἱ ἀγγλικαὶ ᾿Αρχαὶ θὰ τηρήσουν καὶ ἕἔ- ναντι τῆς ᾿Εθνικῆς Πρεσξείας τῶν Κυπρίων. Ἡ συμμετοχὴ ὅμως εἰς αὐτὴν τοῦ ᾿Επισκόπου Κυρηνείας θἀ παράσχῃ πιθανῶς εἰς τοὺς ἀρμοδί- ους τὴν εὐκαιρίαν ὅπως δεχθοῦν αὖὐ- τὸν μόνον προσωπικῶς, οὐχὶ ὡς ἀρ- χηγὸν τῆς Πρεσθείας, ἀλλὰ λόνῳ τοῦ ἀνωτέσπου ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώ- µατος τὸ ὁποῖον κατέχει εἰς τὴν ἀγ- γλικὴν ἀποικίαν». ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Μὲ τὸ ἀτμόπλοιον «ΣΑΛΕΝΤΟ» τὸ ὁποῖον φθάνει περὶ τὰ τέλη | ἸΙουλίου ἀναμένο μεν φορτίον | τσιµέντων ᾿Ιταλικῶν μάρκας | «ΡΙΑΜΟΝΕΡ») καὶ ὅσοι ἐνδιαφέ- ρονται παρακαλοῦνται νὰ μᾶς πλησιάσουν. ΔΑΦΝΗΣ ΘΩΜΑ:Ι:ΔΗΣ κοὶ ΣΙΑ ΛΤΔ, Λεμεσὸς 1] ΜΠΝΛΙΠΙΙ τΏΥ ΕΡΗΝΙΤΗ ΤΗΣ ΣΛΝΤΟΡΙΝΗΣ ΤΡΙΛ ΓΙΑ. ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ '-.--- (20) . “Ἡ ἐξόρμηση τοῦ γερμανικου ἶμ- περιαλισμοῦ, ποὺ τραθόει γιά τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ὑποδούλω: ση τῶν χωρῶν τῆς κεντρικής καὶ τῆς νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης καὶ ποὺ θέλησε νὰ συντρίψει τὸ πρῶώτο µεγάλο ἐμπόδιο, τὴν Τσεχοσλοθα- κία, ἔφερε τὸν κόσµο τὶς ἡμέρες ἐ- τοῦτες μπροστὰ στὸν πόλεμο. Ἡ Γερμανία ὅμως νίκησε πέρα γιὰ πέρα, πέτυχε ὁλοκληρωτικὰ τοὺς σκοπούς της χωρὶς νὰ γίνει πόλε- μος. 'Η Τσεχοσλοδακία θυσιάστηκε παρ᾽ ὅλες της τὶς «συμμαχίες» καὶ τὰ ει ιμκανας γαλλοτσεχικὀ, σοθιε- τοτσεχικό, ρουμανογιουγκοσλαξέοτσε- κικό, ποὺ την ἐπροστάτευαν. Κολο- οώθηκε. ἐκμηδενίστηκε, οἰκονομικὰ αἱ πολιτικά, ἀποροφήθηκε ἀπὸ τὴ εἙρμανία. Γιατὶ ὁ αμ ἴμ εριαλισµός, ἐπειδὴ δὲν ἐχτίμησε τὸν εἴντυνο τόσο μεγάλο ὥστε νὰ κιντυ- έψει ἕναν πόλεμο, ποὺ θὰ εἶχε γιὰ ιολὺ πιθανὸ ἐπακόλουθο τὴν ἔκρη- η κομμουνιστικῆς ἐπανάστσοσης, του- λάχιστο στὶς νικηµένες χῶρες, ὑπο- ώρηοεν ὁλοκληρωτικά, χωρὶς κἀν ἆ σώσει τὰ προσχήµατα καὶ μὲ ἣν καλοπρόσδεκτη, ἀπὸ τὰ πλήθη αἰ- τιολογία, πὼς τὸ ἔκαμε τᾶχα γιά νὰ «σώσει τὴν εἰρήνη», ἀπὸ λόγους φι- λανθρωπικούς. Ἐτούτη ἐδῶ εἶναι ἡ θεωρία, ποὺ μᾶς δίνει ὁ διαλεχτικὸς ὑλισμὸς καὶ γιὰ τὸν πόλεμο γεγικὰ καὶ εἰδικότε- ρα γιὰ τὸν πόλεμο ποὺ σήµερα Φφο- δει τὴν ἀνθρωπότητα. Η θεωρία τούτη ἔχει τὴν ἀξίωση, πὼς θρίσκει τὰ ἀληθινὰ αἴτια τῶν πολέμων, πὼς δὲ σταµατόει στὰ διά- μεσα, στὰ προσχήματα, στὰ συνθή- µατα, στοὺς δευτερογενεῖς σχηµατι- σµούς, ποὺ παρουσιάζουνται στὸ ὁρ- γανωτικὸ καὶ πνευματικὸ ἐποικοδόμη μα τῆς κοινωνίας. Εχει τὴν ἀξίωση πὼς ἐξηγάει ἐπιστημονικὰ ὅλους τοὺς πολέμους, ποὺ ἔγιναν ὡς τόρα μέ ὁποιεσδήποτε μορφές καὶ ὁποιεσδή- ποτε αἰτίες καὶ ἀφορμές. Δὲν ἀρνιέται, πὼς οἱ δευτερογς- νεῖς σχηματισμοὶ παίζουνε πολλὲς φορὲς ἕνα σπουδαῖο ρόλο στὸν ἆἀν- ταγωνισμὸ ἣἢ σ᾿ ἕναν πόλεμο. Ὕποστη νὰ ὅμως, πὼς πάντα τὸ ἁπώτατο καὶ τὸ πρωταρχικὸ αἴτιο εἶναι ἡ ἆ- ναζήτηση, ἡ διατήρηση, ἐξασφά- λιση ἢ ἡ αὔξηση τῆς νομῆς ὑλικῶν ἀγαθῶν. Κι᾽ αὐτὸ τὸ αἴτιο εἶναι ἆ- ληθινὰ ἕνα ἔσχατο αἴτιο συνυφασµέ- νο μὲ αὐτὴ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώ- που, τὸ φυσικό του ὁὀρμέμφυτο γιὰ τὴ συντήρηση καὶ τὴν καλυτέρεψη τῆς ζωῆς, Καὶ φτάνοντας σ᾿ αὐτό, ἔχουμε μιὰν ἐπιστημονικὰ ἱκανοποι- ητικὴ ἐξήγηση, ποὺ δὲν ἀφήνει ἀάνερ- µήνευτο κανένα φαινόμενο καὶ μᾶς άνάγει στὸ πρωταρχικὸ αἴτιο, Ταυτόχρονα ὅμως γεννιέται τὸ ἑ- βώτημα: Μήπως καὶ μὲ τούτη τὴ θεωρία Φτάνουμε στὸ πόρισμα, πὼς ὁ πόλεμος εἶναι κάτι αἰώνιο, ἀφοῦ τὸ ἐασικὸ ὁρμέμφυτο γιὰ τὴ διατή- Ρρῃση καὶ τὴν καλυτέρέψη τῆς ζωῆς δὲν πρόκειται ποτὲς νὰ πάψει νὰ ἐ- νεργεῖ καὶ θὰ ἔχει γιὰ ἑπακόλουθό του τὸν πόλεμο Σὲ τοῦτο τὸ ἐρώτημα τί ἔχει ν᾿ ἀπαντήσει τούτη ἡ θεωρία “Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολὺ καθαρή. Τὸ φυσικὸ γιὰ τὴ συντήρηση καὶ τὴν καλυτέρεψη τῆς ζωῆς δὲν πρό- κειται ποτὲ ν᾿ ἀδυνατίσει ἡ νὰ πά- ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ πώλησις παρὰ τὰς ἀποδήκας ἀριδμὸς 1, δρόμες Κερύνειας, Δευχωσία, τὴν 27) 7)50, ὥρα δ.20᾽ π.μ. 'Ἡ πώλησις περιλαµθάνει περί- που 188 τόνους τσιμέντου Ροτί- Ίαπά, εἰς 833 θαρέλια, µίαν µη- χανὴν κουγκριου, µίαν μηχανὴν διὰ σπάσιµον πέτρων, ἕνα κύλιν- δρο δρόµου τῶν 8 τόνων, κάσιες ξύλινες, ποπριονίδι εἰς σάκκους, σόπες μαγειρικῆς, σιδερικὰ εἰς Τὸ Χρυσόμαλλο Δέρας 0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΙΙ ει, ἐξέλιξη ὅμως τῆς ἀνθρώπινης νέας μπορεῖ νὰ καταργήσει τὸν πόλεμο σὰν µέσο γιὰ τὴν ἱκανοποίη- ση τούτου τοῦ ὁρμέμφυτου. , Τὸ κύριο µέσο γιὰ τὴ διατήρηση καὶ καλυτέρεψη τῆς ζωῆς εἶναι νὰ ἱκανοποιοῦνται γιὰ ὅλα τὰ ἄτομα, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν κοινωνία καὶ οἱ πρωταρχικὲς ἀνάγκες (ὑγεία, τροφή, κατοικία, ντύσιμο, ἀναπαραγωγὴ τῆς ζωῆς) καὶ οἱ παράγωγες, πνευματι- κὲς καὶ ἠθικές. 'Ὁ ἄνθρωπος προ- σπαθώντας νὰ ἱκανοποιήσεί τὶς ἀνάγ- χες αὐτὲς καὶ μάλιστα τὶς πρωταρ χικές, στὴν ἀρχὴ-ἀρχὴ τῆς ὕπαρ: ξής του ἀπάνω στὴ ΥΠ, ποὺ οἱ ἀνάγ- κες αὐτὲς εἴχανε τὴν ἁπλούστερη µορφή τους, τὶς ἱκανοποιούσε ϐ τὰ ἔτοιμα µέσα ποὺ τοῦ ἔδινε τὸ φυσικὸ περίγυρο. Καὶ ὅσο τὰ μέσα αὐτὰ ἐπαρκούσανε, γιατὶ η φύσῃ τά ἔδινε πλούσια στὴν ἀκατέργαστη µορφή τους (καρποί, θλαστοί, κρέ- ας ζώων) στοὺς λιγοστοὺς ἀνθρώ- πους, ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε σὲ μιὰ πρω- τόγονη κοινοχτημοσύνη και πάλευε µόνο μὲ τὰ φυσικὰ ἐμπόδια. Οταν τὰ µέσα αὐτὰ λιγόστεψαν εἴτε ἀπὸ φυσικὰ αἴτια, εἴτε γιατὶ οἱ ἄνθρω- ποι πλήθυναν, ἄρχισαν οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀπόχτηση τῶν µέσων, ἡ ἕ- γνοια γιὰ τὴν ἀποθήκεψή τους, γιὰ τὸν πολλαπλασιασμό τους μὲ τὴν ἂν- θρώπινη δουλειὰ καὶ γιό τὴν ἔπε- ξεργασία τους, γιὰ γα προσαρµό- ζουνται καλύτερα στὶς ἀνάγκες τους. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ τε νικὴ κι αὐτὴ ἔφερε σινὰ--σιγὰ τὴ διαφορο: ποίηση τῆς δουλειάς. Σ΄’ αὐτὸ τὸ στάδιο δημιουργήθηκε ἡ ἰδιοχτησία τῶν µέσων τῆς παραγωγῆς και ἣ ἰδιοποίηση τῶν µέσων τῆς κατανά- λωσης καὶ ἡ κοινωνικὴ διαφοροποί- ηση. , Οἱ δυνατότεροι, οἱ ἀρχηγοί, πή- ρανε τὴν ἰδιοχτησία καὶ ξεχώρι- σαν ἀπὸ τοὺς χειρώναχτες. 'Ἡ οἱ- κονομικὴ καὶ ἢ κοινωνικὴ δισφορο- ποίηση δημιούργησαν τοὺς ἀνταγω- νισμούς. ᾿Απὸ κείνη τὴ στιγμὴ ἁρ- ζει ὁ πόλεμος ἀνάμεσα στὶς φυ- Χες καὶ τὰ γένη, ἀργότερα ὀνάμε- σα στὶς ἐγκαθιδρυμένες μόνιμα γε: ὠωργοποιμενικὲς ὁλότητες, ἀργότερα ἀνάμεσα στὶς πολιτικές. .. Ἡ ἐξέλιξη τῆς τεχνικῆς καὶ ἡ δηµιουργία αὐτῶν τῶν παραγωγικῶν σχέσεων δημιούργησε τὶς ὀργανωμέ- γες ὁλότητες καὶ τὶς μορφὲς τῆς ὀρνανωμένης οἰκονομίας καὶ κοινο- γίας. Αὐτὲς οἱ μορφὲς πέρασαν ὡς τόρα τρία µεγάλα στάδια: τὸ δουλο- χτητικὀ, τὸ φεουδαρχικὸ καὶ τὸ καπι- ταλιστικὸ ποὺ µέσα του ζουμε ὅ- κόμη. , ΗἩ µετάξαση ἀπὸ τὴ μιά μορφη στὴν ἄλλη ἔγινε ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις, ποὺ διαμορφώνουνται ἀνάμεσα στὸν τρόπο τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς κα- τανομῆς τῶν ἀγαθῶν, ἀνάμεσα στὶς παραγωγικὲς δυνάµεις καὶ στὶς πα. ραγωγικὲς σχέσεις. Οἱ μεταέολὲς αὐτὲς σ᾿ ὅλη τὴν πορεία τους καὶ τὴν ἱστορικὴ διαδρομή, συνοδεύουν- ται ἀπὸ ἀγῶνες καὶ πολέμους τα- ξικοὺς ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικούς. Καὶ οἱ ἀγῶνες καὶ πόλεμοι γίνουν: ται, γιατὶ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡἤ ἐγ- καθίδρυση τῆς ἁἀτομικῆς ἰδιοχτησί- ας τῶν µέσων τῆς παραγωγῆς καὶ ἡ ἰδιοποίηση τῶν προϊόντων τῆς ἑρ- γασίας ἀπὸ τοὺς κατόχους τῶν µέ- σων τῆς παραγωγῆς, στερεῖ τὸ µέ- γιστο µέρος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ προϊόντα τοῦ µόχτου των καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑπάρχει ἀνισότητα καὶ διαφορὰ στὴν κατοχὴ τῶν µέ- σων τῆς ζωῆς ἀπὸ τὴν ἄνιση κατα- νοµή των ἁπάνω στὴ γῆῃ καὶ τὴ ο ο-φ-ν---- -- θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λουκούδι: Γκίλντα. Παλλάς: Τούλσα. ᾿Ακρόπολις. Πρωϊκὴ λεγεών. Ν Παλάτι: Ὁ Κυρίαρχος. τεμάχια, διάφορα τεμάχια µηχα- νῶν κ.λ.π. Περισσότεραι πληρο- φορίαι παρὰ τῶν ἀξιωματικῶν τῆς ἀποθήκης κατὰ τὰς ἐργασίμους ἡμέρας, ἀπὸ 7.30΄ π.μ. ἕως Ἱ μ.µ., ἢ ἀπὸ τὸν κ. Ε. Αντωνιάδη, δηµοπράτην στρατοῦ, 18ό Λή- δρας, Λευκωσία. ΕΝΟΙΕΙΑΞΖΕΤΥΑΙ ΕΞΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ἐνοικιάζεται τὸ ἐξοχικὸ κέν- τρο Βενιζέλου 'Ἠρακλέους μὲ ὅ- λα τὰ χρειώδη του, εὑρισκόμενς ἔναντι τοῦ Κάμπου 695, στὴν ὁ. δὸ Λάρνακας-- Βαρωσιοῦ. ᾿Αποταθεῖτε στὸν ἰδιοκτήτη Βενιζέλο Ἡρακλέους, Βαρώσι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ἡ ἐπιχείρσις τοῦ Κέντρου Κολοκάση, μὲ ἀξιόλογον πελατείαν καὶ ὅλς, τὰ χρειώδη. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸν κ. Γεώρ- γιον Παντελίδη ὁδός 'Αγίου Αν- Πάνθεον: 'Ὁ ἀγαπητικὸς τῆς Βοσκο- πούλας. ΛΕΜΕΣΟΣ Παλλάς. Τὸ ἀνήλικο παρεκτράπη. ΒΑΡΟΣΙ Ἡραῖον. 'Ἡ Διεφθαρμένη, απο Ἱκαμπη: ᾿Απάχηδες τῶν ᾿Αθη- ν. ᾿Ολύμπια: Τὸ μήνυμα τῆς ἑτοιμοθά. νατης. Ίντεαλ: Οἱ δυὸ σαλταδόροι. ΛΑΡΝΑΚΑ Μ, Κῆπος: Μιὰ νύκτα ατὸν παράδει- σο Παλλάς: Δύο Κόσμοι. , ΠΑΦΟΣ Τιτάνια: 'Ἡ ἁμαρτωλή. Καζαμπλάνκα. οἩ εσΕΡΕΜΕΙΑ γγξλοι ἐν διωγμῶῷ. ΓΙΑΛΟΥ ΣΑ Εὐαγόρας: Εἶμαι ἀθώα. ᾿Ακρόπολ Διαγωνὴ κρόπολις: Διαγω δὲν. κ ὴ ἡ Μορδου)Ἡ αγικ ἣ τοῦ Ταρζάν. Πάνθεον. Ματωμένα να. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Διεφθαρμένη γυναῖκα. ΓΑΛΑΤΑ Φωνὴ τῆς καρδιάς. ΔΑΛΙ γτωνίου 22, Λευκωσία, Ζήνων ᾽Αλευρᾶς έπαυσε θήκοντα πλασιὲ τῆς ΗΜΙΔΙΗΜΗΝΗΗΗΙΗΙΗΗΙΙΗΗΗΗΔΗΜΙΗ ΗΝ ΠΕΠ ΝΝΙΝΝΙΜΙΜΗΗΗΣΟΝΝΗΕΗΜΟΜΗΙ οἱ ΗΠΗΙΙ 9, ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ Διὰ ταύτης εἰδοποιοῦμεν τὸ κοινὸν ὅτι ὁ κ. Ἑταιρείας µας ἀπὸ τῇ 247.50 καὶ καμί τις ας πα τῆς «3. 209 καὶ καµία του πρᾶξις ἀναγνωρίζεται ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας µας. Ξ ΓΕΩΡΓΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αι». Ἐ ᾿Οδὸς Λυκούργου, 8-10 Ξ Ξ Λευκωσία. ξ ΜΗΝ αν ΙΗΗ ΜΗΝ ΡΗΗ ΜΜ μῶ Πανόραμα: Εἵμαστε ὁ ἕνας γιὰ τὸτ ἄλλα µ ς γιὰ τὸ ο ΗΗΗΗΗΙΒΙΗΗΗΕΙΜΙΕΙΡΝώΚΕ ΕΡΙΗΜΗΗ 1] ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκτελῇ κα- διαφορὰ στὸ στάδιο τῆς έεέ ποὺ διατρέχουν οἱ βδορω, δαν, Εἶναι λοιπὸν φανερό, πὼς γιὰ νὰ σταματήσουν οἱ ἀνταγωνισμαὶ χαὶ αν εμαι ἐσωτερικοὶ καὶ ἔξωτερι- κοί, πρέπει νὰ πραγµατοπι δυὸ ὧροι αδικο ο ο ηθρόνε Ὁ πρῶτος εἶναι. νὰ πάψει ἡ ἀ. τοµικὴ ἰδιοχτησία τῶν µέσων τῆς παραγωγῆς καὶ ἡ οἰκειοποίηση ἀπὸ τοὺς καποομς ἑγὸς μεγάλου μέρους ἀπὸ τὴν ἐργασία τῶν ἄλλων ἆν θρώπών, νά πάψει δηλαδὴ τὸ ἐκ. μεταλλευτικὸ σύστημα, ἡ ἐκμετάλλε. Ψη ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο μὲ όποια, δήποτε µορφή. Κι ὁ δεύτερος εἶναι νὰ πε ὅλοι οἳ λαοὶ σὲ τοῦτο τὸ ον ξέλιξης, τὸ σοσιαλιστικὸ οἰκονομικο. κοινωνικὸ σύστημα καὶ νὰ γίνει μιά παγκόσμια κατανομὴ τῶν πρώτων ὑλῶν. ἔτσι, ποὺ ὅλοι οἱ λαοὶ γὰ ἔχουν ἐκεῖνο ποὺ τοὺς λείπει καὶ νὰ δίνουν ἐκεῖνο ποὺ τοὺς περισσεύει, Μόνο ἂν ἡ ἀνθρωπότητα φτάσει σἱ κεῖνο τὸ σημεῖο τῆς ἐξέλιξης βὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι, Γιατὶ ἀλλι. ὥς οἱ ἀντίθεσες καὶ οἱ ἀνταγων. σμοὶ δὲ μποροῦν νὰ σταµατήσουνε, Κάθε ἄλλη διαρύθµιση ἢ συμφωνία ποὺ διατηρεῖ ἀνεξέλεγκτο τὸ ἐκμε. ταλλευτικὸ σύστημα καὶ τὴν οἰκονο. µία τοῦ κέρδους, τῆς οἰκειοποίη τῆς ὑπεραξίας, τὴ σκλαδιά τῶν πε. ῥισσότερων ἀνθρώπων μὲ ὁποιαδήπο. τε µορφή, διατηρεῖ τὰ σπέρματα τῶν ἀνταγωνισμῶν καὶ τῶν πολέμων, τῆς θίας καὶ τῆς ἁρπαγῆς, τῆς τυραγ. νίας καὶ τῆς δαρδόαρότητας. Κάθε ἄλλη διαρρύθμιση ἢ συμφω. γία ἁπάνω στὴ θάση τῆς ἐκμεταλ. λευτικῆς οἰκονομίας δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι προσωρινὴ ἀνακωχή, προ παρασκευὴ νέων πολέμων καὶ ἀγώ. νων. µος καὶ προετοιμασία πολέμου, πό- λεμος μὲ κανόνια καὶ πόλεμος οἱ- κονομµικός, πόλεμος κηρυγµένος καὶ πόλειος ἀκήρυχτος. Τὰ ὄνειρα τῶν εἰρηνιστῶν θὰ µεί. νουν ὄνειρα ὅσο δὲν προσανατο. λιστοῦν σὲ τούτη τὴν ἀνηλέητη πραγ µατικότητα καὶ οἱ λαοὶ ποὺ δὲ θἐ. λουν ν᾿ ἀλληλοσφάγζουνται, ποὺ ἀ. Ψαποῦνε τὴ ζωὴ καὶ θέλουν νὰ τὴ χαίρουνται σὰν τὸ ὕψιστο ἀγαθό, ποέπει νὰ ξαΐρουνε. πρέπει νὰ |. δεῦν καθαύώά, ποιὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος τῆς σώὠτηρίας καὶ νὰ μὴν παραπλανιοῦνται ἀπὸ καμμιὰ πλευ. ρα, (ΔΑὕῦριο ιὺ τέλος). ΑΧΤΙΒ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ἐσλατιαι τὸ ᾿Αχτὶό τῆς Συντε- χνίας Οἰκοδόμων ᾽Αμμοχώστου σὲ ουνεδρίαση αήμεσα ΤΡΙΤΗ 25. 7.50 ὥρα 7.160 μ.μ. ΘΕΜΑ: 'Ε ἀγοοὰ οἰκοπέδου. Ἡ παρουσία ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἁπαρςώτητη. ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΛΤΡΩΝ. “ΕΛΛΙΣ’ ΘΙΑΣΟΣ Τ. ΚΟΙΚΟΥΜΗ Σήµερον ΤΡΙΤΗΝ ὥρα 9.45 µ.µ. σὲ μιὰ καὶ µόνη παράσταση. ἡ ᾿Ἐπιθεώρησις ΚΟΚΤΕΙΛ σὲ 2 µέγάλα µέρη Αὔριον ὁ Θίασος στὴν ΛΑΡΝΑΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ὍὉ ὑποφαινόμενος Κώστας Ἰωάννου ὑποπαμισοποιὸς εἰ- ῥοποιῶ τὴν ἂδξ. πελατείαν µου ὅτι τὸ Ματάστηµά µου µετε- φέρδη οπὺ τὴν ὁδὸ Σόλωνος 45 εἰς τὴν ὁδὸν ᾿Αριατοτέλους αρ. 9, ἕναντι «Ν. Δυριχοῦ», (πρώην σχολν χοροῦ Κω- σταγνη). ΕΝΟΙΚΙΑΖΗΕΗΤΔΙ τὸ εοναδι- κὸν καςενεῖον τὸν ΤΠ ολυκατοι- χιῶν. ΤΠ ληροςορ ἀπὸ τὸν ». Μι- γα). Χ Ταδθριῇ, ὑδὸς Ναούσης 45, ΕΝΟΙΝΙΑῆΟΝΈΤΑΙ ἀγγιναὶ Ἡοσάοιήκανόι Ἠ λπηοσφορίαι Π{αοιόκή ἁπαητοιάδην, Τηλ, 83, ὑπέφτωε μὲ ἀπηωσνελλεκίν δρ -- δὲν Ἡμποσρήσε νό μενε νὰ ἀποθόνη. Ρὸ τησε τοὺς απασιοὺς αυκτὸς καὶ ἔκτοτο - ΠΛΕΟΝ ΕΤΩΝ - οἐνεμία ἔχει Τὸ Λεντάκο εἶναι τόπον ἅπ σματικὸν ὥστε σᾶς ἑυᾶται ἀναπνοὴν ἐντὸς θ4ώρου καὶ σταµάτηµα τοῦ ἄσθματας ὠντὸ ἡ ἐπιστροφὴν τοῦ ἀντιτηίου ο ΘΕΑΛΑΠΤΕ ΤΗΝ. ΥΓΕΙΑΝ ας Ἓνας η δρόµας, υπάρχει ΚΛΟΑΡΙΟΤΗΣΙ Δοκιμάσατε ὅλοι πὸ νξον προϊόν ΜΛΙΦΛ ἡΙΝΕθ] Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αρίοιης, πφιότητος κα - ο { ΤΕΛΕΗΤΛΙΑ ΔΡΛ ΜΟΛΙΣ παφελήφθησαν σὲτ πιάτα καὶ κ. οἷτ τσαγιοῦ ἐχ πορσελάνης, τὰ ἀνγώτερα καὶ καλύτερα τῆς παγνο- σµίου παρανιωγῆς, καὶ ἕνα ἑκατυμμύριον ἄλλα εἴδη, ΔΗΔ, 1. ΤΣΔΟΊΥΣΗΣ Διπέρτη καὶ Τοικούπη δ4--«δῖ Λευκωσία. Φφν ον ον ου Φνο--ο- οκ} κ οκ. ια χαή πω ολ κ ώς . ,- μην : η “ο σσ κο ο μω λ.. νου Εἰρήνη δὲ θὰ ὑπάρχει παρὰ πόλε. ῬἩ Ἔ ἃ Ὦ, Ἕ Ἕλε Αν να ΑΜΑ ἓξ .μ 5.5 τς ΑΔ κκ Φ ὅ ”έ ᾱ- . νὅμῥ ον ασ ώρες ο. αν”, λ- ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ακίνητα Μπενα | | Γραφεῖα µ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : / Ὑπεύθυνος --- Δικυθυντὴς | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Τ. Κ. 560 --- Λευκωσία. τησ 63», 257, 837, ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΓΙΟ.---ΚΛΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΞΛΙΡΕΣΕΙΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ. 24 (τοῦ ἀντα- ποκριτῆ µας). -- Οἱ παπάδες τοῦ ιοῦ µας δὲν ἔγραψαν στοὺς ἐκ- κλησιαστικοὺς καταλό ους 50 ὁόπα- δοὺς τῆς Λαικῆς Παρ ταξης. Μετα- ἓν αὐτῶν εἶναι κι ὁ Γεώργιος Πε- ῥατικός, Ψάλτης στὴν ἐκκλησιὰ τοῦ χωριοῦ ἀπὸ πολλὰ Χρόνια. Ὑποδλή- θηκαν ἤδη 35 ἐνστάσεις. ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ 24 (τοῦ ντα ποκριτῃ µας). ᾿Απὸ τοὺς 460 ψηφοφόρους τοῦ χωριοῦ µας οἳ πα- πάδες ρᾶναν στοὺς ἐκλογικοὺς κα παλόγους µόνο τοὺς 254. ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας). -- Μέλη τῆς λαϊκῆς παρά- ταξης τοῦ χωριοῦ Φασούλλα πλησί- ασαν τὸν παπᾶ τοῦ χωριοῦ, τὸν ὁ- ποῖο ρώτησαν, ἂν θὰ ἐγγράψει ὅ- λους τοὺς χωριανοὺς στοὺς ἐκλογι- χοὺς Κατάρ γασα, Ο παπᾶς τοὺς ἆ- πάντησε: «Εγὼ ἔκαμα τοὺς κατα- λόγους καὶ ἔγραψα σ᾿ αὐτοὺς ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς συγχωριανοὺς µου, γΥιατὶ τοὺς ἀναγνωρίζω ὅλους χριστι- ανοὺς ὀρθόδοξους καὶ ἄξιους νὰ συμ. περιληφθοῦν στοὺς ἐκλογικοὺς κατα- λόγους», «ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι. τῃ µας). --- ᾿Αξιέπαινη εἶναι ἡ στά- ση τοῦ παπᾶ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Σπιτροπῆς τοῦ χωριοῦ µας, ποὺ χω- ρὶς καμμιὰ ἐξαίρεση, ἔγραψαν ὅλους τους ψηφοφόρους στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους, δηλώνοντας ὅτι ὅλοι εἶναι χριστιανοί. «ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τη µας).--Πληροφοροῦμαι, ὅτι στὸ χωριὸ Μοναγροῦλλι, δὲν ἐνεγράφη- σαν, ὁ τὸν παπᾶ τοῦ χωριοῦ, στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους γιὰ τὴν ἐκλογὴ ᾿Αρχιεπισκόπου, 35 κά- τοικοι τοῦ χωριοῦ, μεταξὺ τῶν ὁ- ποίων εἶναι καὶ ὁ ἀριστερὸς ψάλτης. κ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 20.008 ΛΙΡΕΣ Η ΑΞΙΑ ΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΧΘΗΚΑΝΕ ΛΑΘΡΑΛΙΑ ας, 24 ερ] ἀνταποκριτῃ ας). -- Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ο πήραμε χθὲς ἀπὸ τὸν ἀξιωματι- κὸ τῆς ἀστυνομίας κ. Αλέξη ᾿Ιω- άννου, ἡ ἀστυνομία ᾽Αμμοχώστου, Λάρνακας καὶ Λευκωσίας κατέσχε 10 μπάλες τουμπεκιοῦ (400 ὁκάδες) καὶ Τὶ πακέττα τσιγαροχάρτου, δηλαδή συνολικὰἁ 21.284.000 φύλ- λα τσιγαροχάρτου. Ἡ ἀξία τοῦ τουμπεκιοῦ καὶ τοῦ τσιγαροχάρτου ποὺ κατασχέθηκαν ὑπολογίζεται σὲ 920.000. Ἡ ἀστυνομία τῆς πόλης μας ἔθεσε ἀπὸ προχθὲς ὑπὸ ἐπιτή- ρήση ἕνα ἐενζινόπλοιο. Μέχρι τῆς στιγμῆς συνελήφθηκαν πέντε πρόσω- πα, πρὸς ἐξακρίδωση τῶν ἵἴσχυρι- σμῶν τῆς ἀστυνομίας ὅτι πρόκειται περὶ λαθρεμπορίου. ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῇῃ μας).--Τὸ δικαστήριο τῆς πόλης µας ἐξέδωκε σήµερα διάταγμα πεν- θηµέ ρου προσωποκράτησης ἕντεκα προσώπων γιὰ νὰ διευκολυν- θεῖ ἡ ἀστυνομία στὴν ἔρευνά της, σχετικὰ μὲ μιὰ ὑπόθεση λαθραίας εἰσαγωγῆς μεγάλης ποσότητας τσι- Ὑαροχάρτων καὶ τουμπεκιοῦ. Ένα αὐὑτοκίνητο κρατεῖται στὸν ἁστυνο- μικὸ σταθμὸ ᾽Αμμοχώστου. Ὅπως πληροφορούμαστε, τὰ τσοιγαρόχαρτα Δρέθηκαν στὸ σπίτι ἑνὸς προσώπου, ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο. ἌἍ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἄνταποκρι- τῆ µας).- Τὸ περ. Σάθέατο, ἔγινε στὸ γραφεῖο ἐξεύρεσης ἐργασίας συ- νεδρίαση τῆς συµόαρλευτικής έπιτρο- πῆς τοῦ γραφείου ἐξεύρεσης έργα- σίας. Στὴ συνεδρίαση τούτη παρευ- ῥέθηκαν ἀπὸ µέρους τῶν ἐργοδοτῶν οἱ κικ. Εὐαγόρας Κ. Δανίτς, Κλ. Χριστοφόρου καὶ Σοφ. Σχίζας καὶ ἀπουσίαζε ὁ κ. Γιάγκος Λοϊζίδης, Τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἀντικατέστησαν τά προηγούμενα µέλη τῶν ἐργοδοτῶν ης συμόουλευτικῆς ἀπὺ τὶς 22)5) 1950. Ἔκ µέρους τῶν ἐργατῶν παρευ- ῥέθηκαν οἱ φ. Γ. Χριστοφόρου, ποὺ ἀντιπροσώπευσε τὸ τμηματικὸ συµ- βούλιο τῆς ΠΕΟ Λεμεσοῦ καὶ ὁ Νια- ζῆ ᾿Αλῃ, ἀντιπρόσωπος τῶν τούρκι- κων συντεχνιῶν Λεμεσοῦ, Δὲν πα- ρευρέθηκαν ὁ κ. Θωμᾶς Λαμάρης, γιὰ τοὺς ἀνοργάνωτους έργάτες καὶ ὁ κ. Θεόδ. Θεοδωρίδης, ἀντιπρόσω- πος τῶν νέων συντεχνιῶν Λεμεσοῦ. Στ συνεδρίαση παρευρίσκονταν ὁ κ. Ἡ. Ροῦσος, πρόεδρος τῆς έπι- τροπῆς, ὁ ἐπιθεωρητὴς ἐργασίας κ. Ἰ Σουλεϊμὰν καὶ ὁ κ. Α. Κον- τογιάννης, ποὺ ἀντιπροσώπευε τὸ δι- ευθυντὴ τῆς Παιδείας, σχετικἁ μὲ τὴ δουλειὰ τῶν ἀνηλίκων, 'Ο γραμ- ο µατέας τῆς συμδουλευτικῆς έπιτρο- πῆς κ. ᾿Ὀνησίφορος Αντωνίου ἀνέ- φερε τοὺς σκοποὺς τοῦ διορισμοῦ τῶν μελῶν σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιτροπὴ καὶ τὰ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐπι- φορτισμένα νὰ φέρουν σὲ πέρας. Τε- λικἁ εἶπε, ὅτι ἡ παροῦσα συνεδρία- ση εἶναι πυπικὴ καὶ σκοπός της ἢ- ταν νὰ γνωρισθοῦν τὰ µέλη τῆς ἐἑ- πιτροπῆς µεταξύ τους, Τέλος, κάλεσε τὰ µέλη νὰ ὑπο- ξάλουν θέµατα, ποὺ τυχὸν ἔχουν ὐ- πόψη τους γιὰ τὴν προσςχῆ συνεδρί- αυη τῆς ἐπιτροπῆς. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐργοδότες εἰσηγήθηκαν τὴ µε- λέτη τῶν ὡρῶν δουλειᾶς τῶν ἀνηλί- Κων ὑπηρετριῶν καὶ παιδιῶν, καθὼς καὶ τῆς τοποθέτησης ἀνικάνων ἢ πρώην φυματικῶν ἐργατῶν σ᾿ ἐλα- φρὲς δουλειές. 'Ο ἀντιπρόσωπος τοῦ τμημµατικοῦ συµθξουλίου Φ. Γ. Χριστο- φόρου, εἰσηγήθηκε νὰ κληθεῖ ἕκτα- κτη συνεδρίαση τῆς συμδουλευτικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὅποία νὰ μελετήσει τὸ πρόθληµα τῶν λιμενεργατῶν, ποὺ παρόλο ὅτι συζητεῖται ἀπὸ ἕνα χρό- νο ὑπὸ τῆς προηγούμενης ἐπιτροπῆς, ἐν τούτοις παραμένει μέχρι σήμερα ἅλυτο. 'Η εἰσήγηση αὐτὴ ἐγκρίθηκε ἀπ᾿ ὅλα τὰ µέλη τῆ τς συμδουλευτικῆς καὶ ἀποφασίστηκε ὅπως συνέλθει ἕἔκ- τακτα γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό, ο. ΙΛΡΥΕΤΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΑΡΟΥΠΟΠΑΡΛΙΩΓΩΝ οΟΕΣΣΩ ΛΝΛΓΝΗ ΝΙ ε ΜΟΣΧΑ, 24. 'Η ἐφημερίδα «Πράθδα» «δημοσιεύει άμερις, πα σκόπηση τῶν διεθνῶν γεγονότων, Η «Πράέδα» ἀνάμεσα α᾿ ἄλλα ἆνα- Φέρει καὶ τ ἀκόλουθα . «Ἡ δηµο- σιευθεῖσα στὶς 18 τοῦ ᾿Ιούλη ἀπάν. τηση τοῦ Στάλιν στὸ μήνυμα τοῦ κ. «Περοῦ δρῆκε θαθειὰ ἀπήχηση σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. 'Η ἀπάντηση τοῦ Στάλιν γιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῆς. Κορέας δικαιολογη- μένα χαρακτηρίζεται σὰν πολιτικὴ ὑὈπερόσπισης ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κὀ- σµου. «Χαιρετίζω τὴν εἰρηνική σας πρὠτοθουλία- γράφει ὁ Στάλιν ν ἀπάντησή του πρὸς τὸν κ. Νεροῦ. Απόλυτα συμμερίζοµαι τὴν ἄποψή σας γιὰ εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ ζη- τήµατος µέσον τοῦ Συµέουλίου 'Α. σφαλείας μὲ τὴ συμμετοχὴ καὶ τῶν 5 μεγάλων δυνάµεων, συμπεριλαμ- δανοµένης καὶ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρα- τίας τῆς Κίνας». Συνεχίζοντας ὁ Στάλιν ὑπόδειξε στὴν ἀπαάντησή του καὶ τὸν τρόπο, ποὺ ὁ ᾿Οργανισμὸς Ενωμένων ᾿Εθνῶν θὰ ἐξυπηρετήσει τοὺς σκοπούς, γιὰ τοὺς ὁποίους Ἱ- δρύθηκε. «Γιὰ διευθέτηση τοῦ ζη- µατος-- προσθέτει ὁ Στάλιν--ὑπο- θέτω πὼς εἶναι σκόπιμο νὰ παρα- στοῦν σὲ συνεδρία τοῦ Συµβουλίου Ασφαλείας καὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τῆς Κορέας», Η ὑπόδειξη αὐ- τὴ ἀνταποκρίνεται ἀπόλύυτα στοὺς ΤΟΚΙΟ, 24 (Ρ.).--Τὰ 6ορειοκο- ρεατικἀ στρατεύματα σὲ σαρωτική τους προέλαση καὶ χωρὶς νὰ συναν- τοῦν σχεδὸν καμμιὰ ἁἀντίσταση ἕ- Φθασαν στὸ νοτιώτατο ἄκρο τῆς χερ- σονήσου τῆς Κορέας. Τοῦτο ἀνάγ- γειλε τὸ μµεσονύχτιο (ὥρα Τόκιο) ἀνακοινωθὲν τοῦ στρατηγοῦ Μὰκ Αρθουρ. Τὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει, ὅτι µονάδες θωρακισμένων καὶ πε- ζικοῦ τῶν Βορειοκορεατῶν ἔφθασαν στὴ ναυτικὴ δάση τῆς ΝΜΝ. Κορέας Μοκπό, κοντὰ στὸν παράκτιο δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Πουσάν. 'Ο ραδιο- σταθμὸς τοῦ Πυὸγκ Γιὰγκ µετάδωσε ὅτι ἡ ναυτικὴ θάση τοῦ Μοκπὸ δρί- σκεται κιόλας στὰ χέρια τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ. Μεταδίδεται ἀπὸ τὸ µέτω- πο, ὅτι ἀεροπορικὴ ἀναγνώριση ἆ- ποκάλυψε, ὅτι ξορειοκορεατικὲς δυ- ᾿νάμεις συγκεντρώνονται σὲ σηµαντι- κὲς δυνάµεις γιὰ μιὰ ἐπίθεση κατὰ τῆς Ταεγκοῦ, προσωρινῆς πρωτεύου- σας τῶν Βοτιοκορεατῶν. ΚΕΡΥΠΜΕΙΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).-- Σύμφωνα μὲ θετικὲς πλη- ῥοφορίες µας ὅλες οἱ Σ υνεργατικὲς Ἑνώσεις Χαρουποπαραγωγῶν Κύ- πρου ἱδρύουν Παγκύπρια ΌὍμοσπουν- δία Χαρουποπαραγωγῶν, ἡ ὁποία ϐ᾽ ἀναλάδει καὶ τὴν ἐξεύρεση ἀγορῶν γιὰ τὴ διάθεση τῶν προϊόντων της στὸ ἑξωτερικό. Όλες οἱ Ενώσεις Χαρουποπαραγωγῶν τοῦ νησιοῦ µας, ἐχτὸς τῆς Ένωσης Λάρνακας, δια- τουν δικούς τους χαρουπομύλους γιὰ τὸ ἄλεσμα χαρουπιῶν καὶ χώ- Ρρισµα τοῦ χαρουποπυρήνα. 'Η Ε- πωσηιΧαρουποπαραγωγῶν Κερύνειας παρέλαέε ἀπὸ μέρες τὰ µμηχανήµατά της, τὰ ὁποῖα θὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ ἐδιόκτητο κτίριό της πρὶν τῆς ἡμέρας τῆς συλλογῆς χαρουπιῶν. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ μᾶς ἔδωσαν µέ- Ἄπ τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς Ἔνωσης, τά ρήματα αὐτὰ στοίχισαν περὶ τὶς 5100, Ἡ δοκιµὴ τῶν μηχανημάτων τῆς Ἔνωσης θὰ γίνει ἀμέσως μὲ τὸ πρῶτο κατέδασµα χαρουπιῶν στὶς ἅ- ποθῆκες της κατὰ τὴν προσεχῆ περίο- δο συλλογῆς χαρουπιῶν. Οἱ χαρου- ποπαραγωγοὶ τῆς πόλης καὶ ἐπαρχί- ας Κερύνειας ἔχουν ὠφεληθεῖ πολὺ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς “Ενωσης τόσο γιὰ. τὴ σταθεροποίηση τῶν τιμῶν τῶν προϊόντων τους, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν συμφερόντων τους ἀπὸ τοὺς µεγαλεμπόρους τοκι- στές, οἱ ὁποῖοι, γιὰ νὰ χτυπήσουν ἄμεσα τὴν Ένωση ἀποφεύγουν νὰ καθορίσουν τιμὴ ἀγορᾶς χαρουπιῶν κατὰ τὴν περίοδο τῆς συλλογῆς, ὅπ- λώνοντας ὅτι δὰ προσφέρουν ὁ2)- κατὰ καντάρι περισσότερο ἀπὸ ὅτι θὰ πληρώσει ἡ Συνεργατικὴ πρὸς τὰ µέλη της, Κάθε δὲ ἕμδασμα ἀπέ- ναντι τῆς ποσότητας ποὺ παραδί- δουν σ᾿ αὐτοὺς οἱ παραγωγοὶ τοκί- ζεται σ᾿ αὐτοὺς μὲ ψηλοὺς τόκους. Ὅπως μᾶς πληροφοροῦν ἀπὸ τὰ χω- ριὰ τῆς ἀνατολικῆς περιοχῆς τῆς ἑ- παρχίας µας, ἡ φετεινὴ παραγωγὴ χαρουπιῶν θάναι ἐξαιρετικὰ ἱκανο- ποιητική, ἐνῶ στὴ δυτικὴ περιοχὴ συμθαίνει κ μιά συλλογὴ αρουπιῶν ν ἐπαρχία µας ὑπο- κ ξεται, ὅτι ϐθ’ ἀρχίσει τὴν 21η Αὐγούστου. ΜΙΑ ΑΝΤΙΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Κ. ΚΤΗΜΑ, 24 (ποῦ ἀνταποκριτῆ μας).-Ἡ ΠΕΚ τοῦ χωριοῦ Χλώρα- κα, ἀπάντησε ἀρνητικὰ σ᾿ ἐπιστο- λὴ τῆς ΕΑΚ τοῦ χωριοῦ, ποὺ τὴν καλοῦσε σὲ κοινὴ σύσκεψη, γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ ζήτηµα τῶν χωραφιῶν τῆς Μητρόπολης Πάφου, τά ὁποῖα ἡ μητρόπολη ἀποφάσισε νἀὰ πουλήσει μὲ πλειστηριασμό. 'Η ΠΕΚ στὴν ἐ- πιστολή της ἀναφέρει, ὅτι δὲ χρειά- σοι σύσκεψη, ἐφόσο τὰ κτήµατα πουληθοῦν σὲ πλειστηριασμό. 'Η ἀρνητικὴ σίάση τῆς ΠΕΚ ἐξυπηρε- τει τὰ συμφέροντα τῶν µεγαλοκτη- ματιῶν τῆς ΠΕΚΚ, οἱ ὁποῖοι περι- μένουν τέτιους πλειστηριασμούς. “Ὁ- λοι οἱ ἀκτήμονες Χλώρακας μαζὶ καὶ ἡ ωνερνοτικὴ ποῦ χωριοῦ θὰ συγέλθουν σὲ κοινἠ σύσχεψη γιὰ νὰ μελετήσουν τὸ ζήτημα. 0 ΑΚΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ, ὁ4 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Μὲ πρὠτοθουλία τῆς Ε.Α.Κ. Πάφου, 273 κάτοικοι τῶν χωριῶν Πέγεια καὶ Μέο Χωριό. ἔστειλαν ὐ- πόµνηµα στὸ Συντηρητὴ τῶν Δασῶν σχετικὰ μὲ τὶς δυσκολίες, ποὺ πα- ρεµθάλλει τὸ Δασονομεῖο στὴ θΘό- σκηση καὶ τὴν ξύλευση στὴν περιο” χἠὴ τοῦ ᾿Ακάμα. ᾿Αν συνεχισθει ἡ σημερινή κωθερνητικὴ τακτικὴ---τονί- ζει τὸ ὑπόμνημα--ἄλλα χωριά τῆς περιοχῆς θὰ ἐξολοθρευθοῦν κι’ ἆλ- λα θὰ θυθιστοῦν στὸ μαρασμό. Οἱ κάτοικοι τῆς Πέγειας καὶ τοῦ Πέου Χωριοῦ ζητοῦν νὰ διαχωριστεί ἡ πε- ριοχὴ σὲ τρία τμήματα α) Σ᾽ ἕ- να τμῆμα, ὅπου μπορεῖ ν᾿ ἁναπτυ- χθεῖ δάσος. ϐ) Σὲ τμῆμα ξόσκη- σης καὶ ξύλευσης καὶ Υγ) Σὲ τμῆ- µα καλλιέργειας καὶ δενδροκαλλι- έργειας. --ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ Σ τὸ μεταξὺ ἡ σαρωτικὴ προέλα- ΤΟΚΙΟ, 24 (Ρέουτερ). -- τΤ Ραδιόφωνο τοῦ Πιὸγκ Γιὰγκ ἀνάγ- Ύειλε χθὲς τὸ πρωϊῖ, πὼς οἱ δυνά- µεις τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ καταδιώκον- τας τὰ ἁμερικάνικα στρατεύματα τῆς περιοχῆς τῆς Ταεζὸν ἀπελευθέ- ῥρωώωσαν τὶς πόλεις ᾿Οκτσὸν καὶ Γιὸγκ ἨἩτόγκ, συγκοινωνιακἀ καὶ σίιδηρο- δρομικἁ κέντρα 152 καὶ 40 Χχιλιό- μετρα νοτιοανατολικά τῆς Ταεζὸν ἀντιστοίχως, Οἱ δυνάµεις τοῦ λαϊ- κοῦ στρατοῦ ἐξολοθρεύοντας τὰ ὑπο- λείμματα τῆς 24ης ἁἀμερικάνικης μεραρχίας, σκότωσαν 1200 ᾿Αμερι- κάνους στρατιῶτες καὶ πῆραν αἰχ- µαλώτους 100, Στὶς ἁμερικάνικες ἀπώλειες πολεμεφοδίων μάχη τῆς Ταεζὸν περιλαμδάνονταν 499 ὀχή- µατα, ϐ τάνκς, ἕνα στρατιωτικὸ τραΐῖνο καὶ 4 ἀποθῆκες γεμάτες ἐφό- δια. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (Β.Β.0) -- Τὰ δορειοκορεατικὰ στρατεύματα πραν- µατοποίήσαν σήµερα µεγάλη προέλα- ση στὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Κορέας κ᾿ ἔφθασαν σὲ σημεῖο 25 χιλιόμε- τ ἀπὸ τὴν ἀκτή, ἀφοῦ κατέλαέαν η πόλη Κομτζοῦ. Βοτιοδυτικἁ τῆς Ταεζὸν οἱ ᾽Αμερικάνοι ὑποχώρησαν πάλι σὲ γέες θέσεις. Τὸ πρωϊνὸ άνα- κοινώωθὲν τοῦ στρατηγείου τοῦ Μὰκ Αρθουρ ἀναφέρει, ὅχι οἱ Βορειοκο: ῥεάτες μεταφέρουν ἐνισχύσεις στὴν ἀνοτολικὴ ἀκτή. Ὁ Βρεττανὸς αμ σθευτὴς στὴ Σεοὺλ καὶ δυὸ µέλη τῆς ἐκεῖ δρεττανικῆς πρεσθείας ἕ- στειλαν σήµερα ραδιοτηλε ράφημα στὸ Λονδῖνο, ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς. “Ο- πως εἶναι γνωστὸ ὁ Βρεττανὸς πρε- σἐευτὴς ἐξαφανίστηκε ὅταν ὁ Λαϊκὸς Σ τρατὸς κατέλαθε τὴ Σεούλ. ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῃ τοῦ Ρέουτερ Εν- τουαρτ Γουΐλσον). -- Όπως ἰσχυρί- ζονται οἱ ᾽Αμερικάνοι, πυροξολικὸ τῆς 25ης ἀμερικόνικης μεραρχίας ἆ- ἢ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΛΙΣ ΛΚΛΜΙΤΟΣ ΣΝΕΧΙΤΕΙ ΤΟΝ ΛΓΠΝΛΤΙΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΛ ΛΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΙΛ ΤΗ ΛΕΙΤΕΡΙΛΤΟΙ Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Πράγας µε- τάδωσε τὸ ἀκόλουθο σχόλιο γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Κύπρο καὶ τὸ δη- ο ακον ονο ὅπως μάς τὸ μεσα δωσε κει ἀνταποκριτή . Κ. ΣΤΑ: δλτό . : ριτής µας «Σ τὶς τοῦ Ιούλη, ὁ κυπριακὸς λαὸς πέτυχε τὴν πμτη μεγαλει- ώδη νίκη στὴ µάχη, ποὺ ἔδωκε μὲ τὸν ἐγγλέζικο ἰμπεριαλισμό. Ύστε- Ρα ἀπὸ τοὺς ἐπίμονους καὶ ἁδιάκο- λως ἀγῶνες του πέτυχε τὴν άποφυ- ἄκιση τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Δη- Μοτικοῦ Συµθουλίου Λεμεσοῦ, ποὺ εἶχαν συρθεῖ στὶς φυλακὲς πρὶν ἕνα µῆνα, γιατὶ ἀρνήθηκαν ν᾿ ἀναρτή- σουν σ᾿ ἕνα δρόμο τῆς πόλης τὴν πινακίδα μὲ τὄνομα τοῦ τυράννου τῆς Κύπρου Πάλμερ. Θάφτηκε ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς θρειτανικῆς κυδέρνησης κάτω ἀπὸ τὴ λαικἡ θύελλα. Θάφτηκε κάτω ἀπὸ τὸ παλλαϊκὸ δημοψήφισμα ποὺ ἔγινε Ότη Λεμεσὸ γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Δημοτικοῦ Συµδουλίου καὶ ποὺ Ωιωγκέντρωσε πάνω ἀπὸ 7 χιλιάδες υπογραφές. Εσπασε ἢ πολιτικὴ τοῦ γέου κυθερνήτη τῆς Κύπρου ὅσον ἆ- Φορᾷ τὸ ζήτημα αὐτὸ πάνω στὸ µα- (ΚΟ παλλαϊκὸ ξεσήκωµα καὶ στὴ έληση τοῦ λαοῦ νὰ ὑπερασπίσει τὶς κατακτήσεις του. Όσο φουντώνει ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώνας τοῦ πυπριακοῦ λαοῦ, τόσο θά δυναμώνει κτυπήµατά του ὁ ἐγγλέζικος ἰμ- Περιαλισμός, Αλλά, ὅσο θὰ δένει τὴν ξνότητά του καὶ θὰ σηκώνει τὴν πάλη του σὲ ἀνώτερα επίπεδα ὁ κυ- πριακὸς λαὸς τόσο καὶ θ᾽ ἁποτυ- Χαίνουν οἱ προσπάθειςς τοῦ ἱμπερια- ισμοῦ, “Ὁ κυπριακὸς λαὸς ὄσχτηκε με µεγάλο ἐνθουσιασµμο τὺ δηµοτι- κὀ του συμξούλιο, Ὁ κυπριακὸς λα: ὃς κάνει τὸ δεύτερο ἐῆμα τὸυ γιᾶμια ση ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ τὴν ἁποκατάσταση τοῦ δημοτικοῦ συμδουλίου στὴ θέση του που του τῇ οτέρησε ὁ ἐγγλέζικος ἵμπερια- λισµός. “Ὁ κυπριακὸς λαὸς θὰ νική- σει καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴ μάχη. , ὍὉ δήµαρχος καὶ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο Λεμεσοῦ, µετὰ την ἀπο- φυλάκισή τους ἔστειλαν τὸν παρα- κάτω Χαιρετισμὀ πρὸς τὸ λαὸ τῆς Κύπρου : , . «Χάρη στοὺς δικούς σου ἀγῶνες θγήκαµε σήµερα ἀπὸ τὶς φυλακές. ποὺ μᾶς εἶχε ρίξει ὁ ξένος ἱμπερια- λισµός, γιατὶ πιστοὶ στὰ στοιχειώδη καθήκοντά µας σταθήκαµε ἄκαμπτοι ὑπερασπιστὲς τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέ- πειας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Σήµερα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά ὁ κυπριακὸς λαὺς πρέπει ἔνώμενος καὶ ἀδιάσπαστος νἁ συνεχίσει τὸν ᾱ- γώνα του ἑνάντια στὰ ἀνελεύθερα µέτρα τῆς κυθέρνησης. ἐνάντια στὸν ἐπερχόμενο παλμερισµό. καὶ γιὰ την ἔνωσή µας μὲ τη µπτέρα Ελλάδα, Σ' αὐτὸ τὸν ἀγώνα ὅλοι µας ἕνω- µέγνοι πρέπει νὰ δώσουμε ὅλες µας τὶς δυνάµεις παραμερίζοντας κάθε ἐμπόδιο, ἔτοιμοι γιά κάθε θυσία». 'ΗἩ ἐκστρατεία, ὅμως, τῆς ἰμπε- ριαλιστικῆς κυδέρνησης͵ στὰ δίκαια τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, που ἀγωνίδεται ψιὰ τὴν ἐθνική του λευτεριά. συνξ: χίζεται, Τὴν ἴδια µέρα, ποὺ ἡ 6ρετ- τανική κυδέρνηση. κάτω ἀπὸ τῇ λαῖ- κἡ πίεση, ἀναγκαζόταν ν ἀπολύσει ἀπὸ τὶς φυλακὲς τὸ δήμαρχο, καὶ τὸ δημοτικὀ συμθούλιο Λεμεσου επανξ ἀπὸ τὶς θέσεις τους δασκάλοις, µέλη τοῦ διοικητικοῦ συμθουλίου τῆς Παγκύπριας Διδασκαλικῆς Οργάνω: σης. Γι αὑτη τὴν πράξη τῆς ὄρετ- τανικῆς κυθέρνησης ὁ ΕΑΣ Κώπρου ἐξέδωκε στὶς ὁ τοῦ Ιούλη 1920 ἀνακοίνωση, μὲ τὴν. όπυια καταδικάζεται ἡ κυθερνητικὴ πολι- τική. Ὁ ΕΑΣ ζητεῖ «Β΄ ἀποκατα- σταθοῦν ἀμέσως οἱ παυθέντες δα: σκάλοι στὶς θέσεις τους. Νὰ σταµα- τήσει κάθε δίωξη τῆς ἑλληνικῆς µας παιδείας. Νὰ καταργηθοῦν ὅλοι οἱ ἀνελεύθεροι νόμοι. Καὶ ὅλα αὐτὰ µέχρι τῆς Ένωσης, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνικὸς κυπριακὸς λαὸς συνεχί- ε τὸν ἀγώνα του». ὅτι ξαΣ ἔστειλε σας ἐπισοὰ ὃν κυδερνήτη τῆς Κύπρου, καὶ τη: στον λες, τν ἀγγλικὸ ὑπουργεῖο τῶν ᾿Αποικιῶν, στὸ ὁποῖο δια αρτύ- Ρρεται γιὰ τὴν παύση τῶν Ελ- λήνων δασκάλων. «Οἱ ἀπολύσεις αὖ- τές, ὑπογραμμίζεται στὸ τηλεγρά- φηµα, ἀποθλέπουν στὸ νὰ καταπνί- ἔουν τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης τῶν δασκάλων. ᾿Απαιτοῦμε τὴν κατάργη- διατάγματος τοῦ κυθερνήτη οῦ Δ νι. ἀποκατάσταση τῶν δασκά- καὶ τὴν γ», . η ἰμπεριαλιστικὴ κυθέρνηση τῆς Κύπρου, σαστισµένη ἀπὸ τὴν πρώτη ηττα στὴν ἀναμέτρησή της μὲ τὶς λαϊκὲς δυνάµεις, ἔσπευσε νὰ παὐσει τοὺς 4 Ἕλληνες δασκάλους. τὸ ἆ- πόγευµα τῆς ἴδιας μέρας, που άναγ: κάστηκε νὰ θγάλει ο τς φυλακὲς τὸ δήμαρχο καὶ τὸ ὃημοτι μ- ο ος Ας κκσοῦ, Τόκαµε αὐτὸ ἥ κυ- θέρνηση τῆς Κύπρου ἀπάνω στην ά- ποτυχία ποὺ εἶχε στὴ μάχη ποὺ ἔ- δωσε στὴν ὑπόθεση του δημοτικοῦ συµδουλίου Λεμεσοῦ. Όμως θάχει νὰ δοκιμάσει κι’ ἄλλες πίκρες ὁ κυ- θερνήτης τῆς Κύπρου. Καὶ στὴν πε- ρίπτωση τῶν δασκάλων, ὁ κυπριακὸς λαὸς καὶ ἡ παΥκοσµια δημοκρατικὴ γνώµη θὰ Κινητοποιηθοῦν γιά ν᾿ ᾱ- ποκαταστήσουν τοὺς πατριῶτες δα- σκάλοις ποὺ ἕκαμαν το καθῆκον τους πρὸς τὴν πατρίδα». ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΕΝΑ Επλ Ἑο σε τέλνε Ελ Έα ΛΗΕΚΤΡΙΑ Ἐ ΕΣ ἔς.Ε. 91. νο Ενα» Εες)λὸ ΕέΟΔΕΛΕΑΤΟΣ το. ΕΕΕΖΟΝΕΕΝΟΩΙ: Ἡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΚΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ κΥπρό Τῷ ΜΗΝΥΝ ΤΟΥ ΤΡΟΥΜΝΝ ΠΡΙΣ Τὸ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΛΕΙΝΕΙ ΠηΣ. Ὁ[ ΑΜΕΡΙΚΛΝΟΙ ΙΜΠΕΡΙΛΛΙΣΤΕ ΘΑ. ΗΙΗΚΤΕΗΝΟΙΙ ΤΠ} ΕΠΙΛΡΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΕΣ ΚΛΙ Σ ΛΛΛΕΣ ΧΙΡΕΙ ΝΤΙΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ. ΤΟΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΖΑΣ. -- Η ΠΟΛΕΜΟΚΛΠΗΛΕΙΑ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΝΤΛΟΕΙ Τῆ κ Αλ (ΑΕςΕΛ) ᾿Εξωτερικοῦ ᾿Εσωτερικοῦ ϊ ΓΕ ΧΡΟΝΟΣ 2ος -- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 388 Τιμ ῆ 1 γρόσι Δευχωσία, τοὗΥ ΙΟΥΑΔΗ ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 43.10.09 52. 8.0 µ τ ΤΡΙΤΗ, 25 | 0 ΤΡΟΥΜΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑ- ΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΝΗΜΙ ΤΗΝ ΙΠΗΛΠΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ σκοποὺς τοῦ ᾿Οργανισμοῦ 'Ενωμένων Εθνῶν γιὰ ἀνάπτυξη φιλικῶν σχέ- σεων μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐθνῶν μὲ δάση τὴν ἰσοτιμία καὶ τὸ σεδασμὸ γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ τὴν ἀάνεξαρ. τησία τῶν λαῶν. 'Η ση τοῦ Στάλιν εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς φιλει- ρηνικὲς ἐπιδιώξεις τῶν λαῶν. ἩΗ πρόταση τοῦ κ. Μεροῦ ἀνταποκρί- γεται στοὺς κανονισμοὺς τοῦ ΟΗΕ καὶ μαρτυρᾶ τὴν πλήρη ία τῆς κυβέρνησης τῶν '᾿Ενωμένων []ο- λιτειῶν νὰ καλύψει τὴν ἐπίθεσή της ἐνάντια στὴ Φορμ α μὲ τὴ σημαία τοῦ Οργανισμόὀῦ Ενωμένων ᾿Εθνῶν. Οἱ παράνομες πράξεις τῶν ᾽Αμερικά- νων ἱμπεριαλιστῶν δὲν ἐξαπάτησαν κανένα. 'Ἡ ἐπέμδασή τους στὴν Κο- Ρέα φάνηκε σὰν προσπάθεια γιὰ ὁ- ποδούλωση τῶν λαῶν τῆς ᾽Ασίας. Οἱ ᾽Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστὲς 6οέ- θηκαν μπροστὰ στὸ δίληµµα - Νὰ δεχτοῦν τὴν εἰρηνικὴ πρωτοδουλία τοῦ κ. Ἠεροῦ καὶ ν᾿ ἀποκηρύξουν τὶς ἐπιδρομικές τους ἐνέργειες ἢ νὰ συνεχίσουν τὴν ἐπιδρομή. Τὸ ζήτη- μα ὅπως ἔγραψαν οἱ ἀμερικάνικες ἐφημερίδες ἦταν λεπτό. Οἱ κυθερ- γητικοὶ κύκλοι τῶν Ενωμένων Πολι- τειῶν δρέθηκαν σὲ δύσκολη θέση. Τὸ ἀμερικάνικο ὑπουργεῖο τῶν ἘΕ- ξωτερικῶν ἐπίμονα καθυστέρησε νὰ συντάξει τὴν ἀπι σή του πρὸς τὸν κ. Ἠεροῦ. Όπως ἔγραψαν οἱ έφη- μερίδες, χρειάστηκε νὰ τροποποιη- θει τρεῖς φορὲς τὸ κείµενο τῆς ἆ- πάντησης τοῦ κ. Ατσεσον πρὸς τὸν κ. Νεροῦ. Τελικά, ἡ κυθέρνηση τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν ἀπέρριψε τὴν πρόταση τοῦ κ. Νεροῦ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι κατάδηλη ἀπόδειξη πὼς ἡ βυδέρνα τῶν Ενωμένων Πολι- τειῶν δὲ θέλει νἁ συνεχίσει τὴ ρση του τὸ Συμθούλιο ΄Ασφα- είας. ΣΤαυτόχρονα, τὸ µήνυµα Ὥτοῦ Τρούμαν πρὸς τὸ ἁμερικάνικο κογ- κρέσσο ἐνισχύει τὶς ἀπόψεις αὐτές. 0 Τρούμαν μάταια προσπάθησε, χρη- σιµοποιώντας ὅλες τὶς διανοητικές του ἱκανότητες, νὰ δώσει στὸ ζή- τηµα διπλωματικὸ Χαραχτήρα. Τὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν δείχνει πὠς ἡ ἀμερικάνικη ἐπέμθαση στὴν Κορέα εἶναι µόνο ἕνα 'μέρος τῶν ἐπιθετι- κῶν σχεδίων τῶν ᾽Αμερικάνων ἵμπε- Ριολιοῶν, Στὸ μήνυμά του, ὁ ρούμαν ζήτησε τὴν ἔγκριση ποσοῦ 10, δισεκατομμυρίών δολλαρίων γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπιδρομῆς τους μην Κορέα. Όπως εἶναι γνωστό, ὁλόκληρος ὁ προὐπολογισμὸς τῶν Ἓ. νωµένων Πολιτειῶν τῆς ᾽Αμερικῆς εἷ- ναι µόνο 42 δισεκατομμύρια δολ. ΛΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΠΡΛΒΛΑ” λάρια. Σ τὸ μήνυμά του, ὁ Τρούμαν ζήτησε ἀκόμα ἀπὸ τὸ κογκρέσσο τὴν ἔγκριση τῆς αὔξησης τῶν ἐἑνό- πλων δυνάµεων τῆς χώρας του, ᾿Α- πὸ τὸ µήνυµα φάνηκε, ἐπίσης, πὼς δὲ ϐ’ ἀρκέσουν τὰ 10 δισεκατομμύ- ῥισ δολλάρια γιὰ τὰ καταχτητικἁ σχέδια τῶν ᾽Αμερικάνων ἵμπεριαλι- στῶν. Στὸ μήνυμά του, ὁ Τρούμαν ἀνάγγειλε ἀκόμα, πὼς ἐπίκειται νέα Φορολογία. Ετσι, πάνω στὶς πλά- τες τῶν μαζῶν θὰ πέσουν τὰ δάρη τῆς γέας φορολογίας γιὰ τὴν κάλυ- ψη τῶν εκ δαπανῶν τῆς 'Α- μερικῆς. Στὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν φαίνεται, πὼς ἡ ἁἀμερικάνικη ἐπι- δρομὴ ἐνάντια στὸ λαὸ τῆς Κορέ- ας θά ἐπεκταθεῖ καὶ ἐνάντια στοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς νοτιοανατολικῆς ᾿Ασίας. «Ἔδωσα--λέει ὁ Τρούµαν-- διαταγἡ στὸ ἀμερικάνικο ναυτικὸ νὰ προστατεύσει τὴ Φορμόζα. Διέταξα, ἐπίσης, νὰ σταλεῖ ἄμεση θοήθεια στὶς Φιλιππίνς καὶ στὰ ἑνωμένα κράτη τῆς Ινδοκίνας. Εδωσε, δηλαδή, ἐντολὴ στὶς ἔνοπλες δυνά- μεις τῶν Ενωμένων ἡ πατοη νὰ νεργήσουν οὐσιαστικὴ κατοχὴ τῆς ομιόρας, Τὸ μήνυμα δείχνει ἀκόμα πῶς ὁ Τρούμαν δὲν ἀρκεῖται ε ση τῶν Βορειοκορεατῶν πρὸς νοτιο- δυτικὴ κατεύθυνση ἀπειλεῖ ἀπὸ τὰ νοτιοδυτικἀἁ τὸ ἁμυντικὸ τρίγωνο τῶν ᾽Αμερικάνων στὴ Ν. Κορέα, ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ τὴν πρροσωρινὴ Ὃ οκορρὴ πρωτεύουσα Ταεγκοῦ, τὸ λιμάνι τοῦ Πουσὰν καὶ τὸ ἁμερι- κάγικο προφεγύρωμα Γιὸγκ. Ντόκ, --ΤὉΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΜΑΚ ΑΡΘΟΥΡ κοντὰ σιὸ Τὸ σημερινὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ στρα- τηγοῦ Μ Άρθουρ ἀναφέρει, ὅτι οἱ νοτιοκορεατικὲς μεραρχίες ἁπο» σύρθηκαν σὲ ααὸ «εὐνοϊκὲς θέσεις», δυὸ μίλια στὰ νότια. τοῦ Γιογκζοῦ, ἀνατολικὴ ἀκτή. Τὸ ἀνακοινωθὲν ἱ- σχυρίζεται, ὅτι τὰ ἁμερικανικὰ καὶ νοτιοκορεατικἁ στρατεύµατα «ἀπέ- κρουσαν ἐπανειλημμένες ἐπιθέσεις τῶν Βορειοκορεατῶν σ᾿ ὁλόκληρο τὸ µέτώπο ἀπὸ τὰ οτιδανἀτολις τῆς Ταεζὸν μέχρι τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ ποὺ ἀπέχει 70 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν | άναγν. νοτίως τοῦ Γιογκντόκ. Τὸ ἀνακοινω- θὲν προσθέτει, ὅτι τὸ Γιὸγκ Ντὸκ παραμένει στὰ χέρια τῶν Βορείωγ. --ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτὴ τοῦ Ρέουτερ, Ἠτέρεκ ρυς Βοσεερεαικὰ στρατεύ- µατα, ποὺ διεξῆγαν ἐπίθεση κοντὰ στὸ Γιὸγκ Μτόκ, στὴν ἀνατολικὴ ἆ- κτη, ὑού]καν» σήμερα ἀπὸ ρικανικὴ ίστα- η τακτικὴ τῶν Βο- Ὀ στὰ μονή τῶν ᾽Αμερικανῶν «ἀπέτυχε», γιατὶ στε- νὴ συνεργασία ἀνάμεσα στὰ στρα- πεύµατα ξηρᾶς κὀὶ στὴν ἀεροπορικὴ ώριση κράτησε συνεχῶς ἑνή- µερο τὸ ἁμερικανικὸ στ εἴο γι τὶς κινήσεις τῶν Βορείων. Τῆς νέας ἐπίθεσης τῶν Βορείων στὴν περιοχή Γιὸγκ Πόγκ, 40 Χιλιόμετρα νοτιο- ανατολικἁ τῆς Ταεζὸν κε ἌΔωρος κανονιοξολισμὸς ἀπὸ τό δαρὺ πυροξολικὸ καὶ τοὺς ὄλμους κατὰ τῶν ἁμερικανικῶν γραμμῶν, «ἘΕπιδεδαι- ώθηκε», ὅτι τὰ 5 ἀπὸ τὰ 6 6ορειο- κορεατικἀ τἆάνκς ποὺ χρησιµοποιή- θηκαν γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴ ση- μερινὴ ἐπίθεση να αἐκτὸς µά- Χης». Ἡ σημερινὴ ἐπίθεση τῶν Βο- ρειοκορεατῶν διεξήχθηκε ἀπὸ μιὰ µεγάλη δύναμη, ποὺ πιστεύεται, ὅτι εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐκπόρθησε τὴν Τα. εζόν. Ἡ δύναμη αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀντάρτες καὶ καλὰ ἐξωπλισμέ- να μὲ αὐτόματα ὅπλα τμήματα ἵπ- πικοῦ. 'Η ἐπίθεση ἤταν καλὰ προε- τοιµασµένη ὅπως πάντα. Καὶ τὴν προηγούμενη γύκτα περίπολοι ἐπεση- µαναν τὶς ἁμερικανικὲς θέσεις καὶ ἐξοκρίέωσαν κν δύναμη τῶν ἁἆμε. ῥρικανικῶν στρατευμάτων. Οἱ ᾿”Αμερι- κανοὶ ἰσχυρίόοντοι ὅτι οἱ γραμμὲς τους μειναν ἀνέπαφες, παρὰ τὶς πλευρικές ἐπιθέσεις ἀπὸ δυὸ κατευ- θύνσειο. ΜΕΤΩΠΟ ΚΟΡΕΑΣ, 24 (τοῦ Β, Πόουπ, ἀνταποκριτῆῃ «τοῦ «Σικάγο Τρίµπιουν» στὴν Κορέα). --- Ανδρες ς πρώτης ἀμερικάνικης μεραρχίας ΜΕΓΛΛΕΣ ΛΠΠΛΗΙΣ ΤΝ ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ὁ] χρήστευσε χθὲς ὃ ἀπὸ τὰ 11 ὅδο- ρειοκορεατικἁ τάνκς ποὺ δἐρίσκον- ταν ἐπικεφαλῆς τῶν προελαυνουσῶν θορειοκορεατικῶν δυνάµεων. ᾿΄Αμερι- κάνικα καὶ αὐστραλιανὰ ἆε άνα τύπου αΜάσταγκ» κτύπησαν, ἐπίσης, τὶς δυνάµεις τῶν Βὀρείων ἐνῶ προ- σπαθοῦσαν νὰ διασπάσουν τὴν ἅμυ- να τῶν ἀντιπάλων τους καὶ νὰ προ- ελάσουν νοτιοανατολικά. 'Ἡ 25η ά- µερικάνικη μεραρχία δρισκόταν ἐπί- σης σ᾿ ἐπαφὴ μ. τὶς δυνάµεις τῶν Βορείων 15 Χιλιόμετρα θορεισανα. τολικἁ τοῦ Γιὸγκ ἨἩτόγκ, ποὺ δρί- σκεται στὴ σιδηροδροµικὴ γραμμὴ Ταεζὸν --- πεχιοῦ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 24 (Ρέουτερ)-- Τὸ ὄνομα τοῦ ὑποστράτηγου Ὃυ- ἵλλιαμ Πτίν, ποὺ νοείται ἡ τύχη του ἐμφανίστηκε χθὲς σὲ κατάλογο ἀπωλειῶν τοῦ ἁμερικάνικου ὑπουρ- γείου ἄμυνας ἀνάμεσα στοὺς ἑλλεί- ποντες. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (Ρέουτερ). -- “ο. πως ἀναφέρεται στὰ τελευταῖα ψε- σινἁ τηλεγραφήµατα τοῦ Ρέουτερ, στὸ νοτιοδυτικὸ τοµέα, ἁμερικάνικα ἀεροπλάνα κτύπησαν συγκεγτρώσεις τῶν δυνάµεων τῶν Βορείων κοντὰ στὸ Γιὸγκ Γουὰγκ, 80 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴ νότια ἀκτὴ τῆς χώρας. Σ τὸν ἴδιο τοµέα, οἱ ἐμ' υλακὲς τῶν Βορείων, συναντώντας λίγη ἢ κα- θόλου ἀντίσταση, ος σὲ σημεῖο ποὺ ἀπέχει μόλις 55 χιλιόμετρα ἀπὸ τἡ νότια ἀκτή. ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣ ΜΟΙ ιόννο η όσχας μτεβφι --Τὸ Ραδιόφωνο τῆς ας µετώδωσε τὸ ἀκόλουθο χθεσινοδραδυνὸ ἀνακοινω- θὲν τοῦ ἀρχηγείου τοῦ λαϊκοῦ στρα- τοῦ τῆς Βόρειας Καρέας «Μονάδες τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ καταφέροντας πλήγματα κατὰ τῶν ἁἀμερικάνικων ἐπιδρομικῶν δυνάµεων συνεχίζουν τὴν ἐπίθεσή τους. Στὸ θόρειο τμῆ- μα τῆς δημοκρατίας καὶ στὶς ἀπε- λευθερωμένες περιοχὲς τοῦ γότιου τμήματος, ἁἀμερικάνικη ἀεροπορία ἐνήργησε θάρόαρους δομδορθισμούς, ᾽Αμερικάνικα ἀεροπλάνα δομδάρδι- σαν τὸ Πιόγκ Γιὰγκ ρίχνοντας ἕκα- τοντάδες θΦόμέες δάρους ἀπὸ 500 χιλιόγραµµα μέχρι ἑνὸς τόνου. Κα: ταστράφηκαν πολλὰ σπίτι καὶ ἐκπο- λιτιστικὰἀ Ἱἱδρύματα». Προηγούμενο ἀνακοινωθὲν τοῦ ἀρχηγείου τοῦ λαϊ- κοῦ στρατοῦ ἀνάφερε πὼς τὰ ἀντι- αεροπορικἁ πυρά τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ κατέρριψαν 8 ἀμερικάνικα ἀεροπλά- γα στὶς 18 καὶ 19 τοῦ ᾿Ιούλη στὶς περιοχὲς Βονσὰν καὶ Πιὸγκ Τιάγκ. ᾿Επίσης, ἀεροπλάνα τῆς λατκῆς ἁε- ῥοπορίας, κατέρριψαν στὶς 20 τοῦ Ιούλη, 2 ἀμερικάνικα δοµδαρδιστι- κά, Ταυτόχρονα, µονάδες τοῦ λαϊκοῦ κακο ποὺ προέλαυναν πρὸς τὴν πόλη Τσουζοῦ, ἀπελευθέρωσαν τελεί- ὡς τὴν πόλη στὶς 20 τοῦ ᾿Ιούλη καὶ συνέχισαν τὴν π ροέλασή τους. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΘΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ τοῦ Ρέουτερ Ἠτέ- Ρρεκ Πήρσυ). Οἱ ἁμερικάνικες ἀρχὲς όρευσαν χθὲς τὴν κίνηση τῶν προσφύγων πρὸς ιότο, διασαφη- νίζοντας πὼς ὅσοι κινοῦνται στὶς μὲ τὴ Φορμόζα. Θέλει νὰ ὕποδου- λώσει καὶ τὶς Φιλιππίνε καὶ τὴν ᾿Ἰνδοκίνα, Παράλληλα, τὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν καθρεφτίζει τὴν προ- σοπάθεια τῶν ᾽Αμερικάνων νὰ σώ- σουν τὴν οἰκονομία τῆς χώρας τους ἀπὸ τὴ θέδαιη κρίση καὶ χρεωκο- πία, ποὺ ν περιμένει μὲ τὴν ἕν- ταση τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ σὲ θάρος τοῦ διωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀμερικά- γικου λαοῦ. Όσον ἀφορᾶ τώρα τὶς πομπώδεις ἐκφράσεις ποὺ περιέχον. τοι στὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν, αὖὐ- τες εἶναι γιὰ νὰ καλύπτουν τὶς τυ- χοδιωκτικὲς ἐνέργειες τῶν ᾿Αμερι- κΚάνων ἱμπεριαλιστῶν, Ο Τρούμαν στὸ μήνυμά του δήλωσε ἀκόμα πὼς των ἀἐπίκειται ἐπίδεση ἑνάντια στὶς Χδρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου» γιὰ ν᾿ ναγκάσει τὶς χῶρες αὐτὲς νὰ ἑν- τείνουν τοὺς ἐξοπλισμούς τους. Τὸ μήνυμα τοῦ Τρούμαν δείχνει, πὼς οἱ ᾽Αμερικάνοι ἐμπρηστὲς τοῦ πο- λέμου θὰ ἐπεκτείνουν τὴν ἐπίθεσή τους κι ἀλλοῦ. Μπροστὰ σ᾿ ὅλους τοὺς ὁπαδοὺς τῆς εἰρήνης μπαίνει τὸ καθῆκον νὰ ἐντείνουν τὸν ἀγώνα ιὰ τὴν εἰρήνη ἑνάντια στοὺς ἁπο- ὑρασωνομένους ᾽Αμερικάνους ἵμπερι- ιστὲς---ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου». Με ΣΛΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΜΗ, ϐ ΛΜΙΚΣ ΣΤΡΛΤΟΣ ΛΠΕΛΕΙΘΕΡΗΣΕ ΧΒΕΣ ή ΝΛΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΚΠΙ, στῦ ΝΤΙΤΙΤΟ ΚΕ) ΤΗΣ ΚΟΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΛ.ΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΛΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΝΟ- ΤΙΟΚΟΡΕΑΤΩΝ. --- ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΙΟΛΥΤΙΚΑ. πῆραν χθὲς τὸ ἀπόγευμα µέρος σὲ ὅ,τι φαινόταν ἡ µεγαλύτερη µάχη ποὺ ἔγινε στὴν κδρία, Κατέχοντας θέσεις κοντὰ στὸ σπουδαῖο συγκοι- γωνιακὺ κέντρο Γιὸγκ Ἠτὸγκ ἔφρα- ξαν τὸ δρόµο πρὸς τοὺς προελαύ- νοντες Βορείους ποὺ ἀπελευθέρωσαν τὴν Ταεζὸν Καὶ ποὺ ξεχύθηκαν πρὸς τὰ μπρὸς μὲ δυτικὴ κατεύθυνση μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη τῆς νότιας κεν- τρικῆς Κορέας, τῆς πιὸ σημµαντικῆς Ἱεριοχῆς τῆς κατεχόμενης Μότιας ορέας. ᾿ Ἂ ερικάνικα ἀεροπλάνα μυδραλ- λιοδόλησαν τοὺς ἐπιτιθεμένους. Οἱ ΟΥΑΣ ΙΓΚΤΩΝ, 24 (Ρ.). -- Τὸ ἁἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο τῶν Έξωτε- ρικῶν ἀνακοίνωσε σήµερα, ὅτι τὰ γησιὰ Πεσκαντόρες, στ’ ἀνοικτὰ τῆς νοτιοδυτικῆς ἀκτῆς τῆς Φορμόζας θὰ «προστατευθοῦν» ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ ναυτικό, ἂν οἱ Κινεζοι κομμουνιστὲς ἐπιτεθοῦν ἐναντίον τους. Σ ε διάσκε- ΨῃΠ Τύπου, ἐκπρόσωπος τοῦ Στέητ Βτιπάρτµεντ δήλωσε, ὅτι οἱ Πεσκαν. τόρες «περιλαμθάνονται στὴν γενικὴ ἰδέα τῆς Φορμόζας», ποὺ δήλωσε ὁ πρόεδρος Τρούμαν κατὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου στὴν Κορέα, ὅτι θά πια ἀπὸ τὸν ἁἀμερικανικὰ στόλο. θὰ συνέλθει σὲ συνεδρίαση τὸ Συµ- δούλιο ᾿Ασφαλείας κατὰ παράκληση τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν, γιὰ νὰ ἐ- ξετάσει ἔκθεση τοῦ στρατηγοῦ Μὰκ ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (8.Β.5,).--Αὔριο. ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Άρθουρ γιὰ τὴν στρατιωτικὴ κατά- σταση στὴν Κορέα. ΛΕΠΚ ΣΑΞΕΣ, 24 (Ρ.).-- ἸΑ: ποκαλύφθηκε σήµερα ἐδῶ, ὅτι ὁ ἀρ- χηγὸς τῆς ὀλλανδικῆς ἀντιπροσωπεί- ας σιὰ ᾿Ενωμένα ἜἛἜθνη σὲ γράμ- µα του πρὸς τὸν κ. Τρίγκόε Λῆ λέ- γει, ὅτι ἤ κυδέρνησή του ἀποφάσισε ὅτι δὲν ἔχει ἀρκετὰ στρατεύματα γιὰ νὰ στείλει στὴν Κορέα καὶ ὅτι ὁ ὀλλανδικὸς στρατὸς εἶναι ἁπαραί- τητος γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια. Τὰ ὀὁλλανδικά στρατεύματα στὴν ᾿!ν- δονησία, πληροφόρησε ὁ Ολλανδὸς ἀντιπρόσωπος τὸν κ. Λῆ, πρὀκειται νὰ ο αρι δη ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 24 (Ρ.). -- Ὁ πρόεδρος Τρούμαν διέταξε σήµερα τὴν ἁμερικανικὴ ὑπηρεσία ἀντικατα- σκοπείας νὰ ἐντείνει τὴ δράση της κατὰ τῶν ἑκατασκοπευτικῶν καὶ σαµ- ποταριστικῶν ἐνεργειῶν». ΠΡΟΕΤΘΙΜΑΣΙΕΣ ΑΝΛΜΕΝΕΤΑΙ Η ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 24. -- Τὸ πρα- κτορεῖο «Ελεύθερη Ελλάδα» κατάγ- γειλε σήµερα, ὅτι ἐπισπεύδονται οἱ πολεμικὲς προετοιμασίες στὴν 'Ελλά- δα καὶ ὅτι συνεχίζονται μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα διαπραγματεύσεις µετα. ξὺ τῶν Ἑλλήνων μοναρχοφασιστῶν καὶ τοῦ Τίτο γιὰ τὴ μις τοῦ ἄξονα ᾿Αθήνα--Βελιγράδι. Τὸ σχό- λιο ἀναφέρεται νο στὸ χθε- σινὸ ἐμπρηστικὸ λ. τοῦ Ἓλληνα ὑπουργοῦ τῶν Ναυτικῶν, Μακκᾶ, οτὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ ἑρμηνεύεται σὰν ἕνδειξη, ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ναυτι- κὸ τίθεται ἐπὶ ποδὸς πολέμου. «“Ο- σο πληθαίνουν οἱ καρπαζιὲς κατὰ τῶν ᾽Αμερικανῶν στὴν Κορέα--συνε- χίζει «Ἐλεύθερη Ελλάδα»-- τόσο θὰ αὐξαίνουν οἱ Αμερικανοὶ τὶς προκλήσεις τους στὰ Βαλκάνια. Τὶς τελευταῖες µέρες γνώστηκε στὴν ᾿᾽Α- θήνα, ὅτι συνεχίζονται μὲ ἀπόλυτη μυστικότητα δίαπι ματεύσεις γιὰ τὸν ἄξονα ᾿Αθήνα-- Βελιγράδι, ποὺ σκαρώνουν νὰ οἱ ᾽Αμερικα- νοί, γιατὶ δὲ θέλουν νά ἐκθέσουν τὸν Τίτο οὔτε νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο µαταίωσης ἕνα ἀποτέλεσμα, ποὺ πε- ριµένουν νὰ τοὺς δώσει ἐξαιρετικὰ στρατιωτικἀὰ πλεονεχτήµατα». Σ υγεχίζοντας, τὸ σχόλιο τῆς «Ἐξ- λεύθερης Ἑλλάδος» ἀποκαλύπτει, ὅ- τι σὲ τελευταία συνεδρίαση τοῦ Γε- νικοῦ ᾿Επιτελείου, ὁ Παπάγος, προ- εἰδοποίησε τοὺς ἀξιωματικοὺς του, κ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 01 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΑ ὅτι ἀπὸ µέρα σὲ µέρα ἀναμένεται διατ. τῶν ᾽Αμερικανῶν γιὰ γε- νικὴ ἐπιστράτευση στὴν Ελλάδα. «Στὸ μεταξὺ συνεχίζεται σ᾿ ὁλόκλη- ρη τὴν 'Ελλάδα μερικἡὴ ἐπιστράτευ- ση μὲ ἀτομικὲς προσκλήσεις. Παρα- τηρήβηκαν, ἐπίσης, τελευταῖα στρα- τιώτικες μετακινήσεις στὴ καὶ κ ων ν ἀνατολικὴ Μακεδονία. Στὴν ᾿Α- θήνα παίρνονται στρατιωτικἁ µέτρα γύρω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ ἰδιαίτερα στ’ ἀεροδρόμια, ὅπου παρατηροῦνται πο- λεμικὲς προετοιμασίες». Τὸ σχόλιο τῆς «Ελεύθερης Ἑλ- λάδας» ἀναφέρεται σὲ συνέχεια στὴν Ένταση τῆς τρομοκρατίας στὴ χώρα, ὅπου τὰ στρατοδικεῖα ἐκδίδουν συνε- χῶς θανατικὲς καταδίκες, καταγγέλ. ει, ὅτι ἑτοιμάζουν τὸν ἑλληνικὸ γιὰ τὸ σφαγεῖο καὶ καταλήγει τονί- ζοντας, ὅτι ὁ λαὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ φέρει σὲ θεογνωσία ὅλους τοὺς µακελλάρηδες. ΑΘΗΝΑ, 24 (Ραδ.).-'Ὁ στρα- τηγὸς Πλαστήρας δήλωσε αάμε μις σὲ συνεδρία τῶν δουλευτῶν τῆς ΕΠΕΚ, ὅτι ἡ ακυθέρνηση λαμέάνουσα ὑπ ὄψιν τὴν διεθνὴῆ κατάστασιν λόγῳ τοῦ πολέμου εἰς τὴν Κορέαν, θὰ εὖὐ- θυγραμµμίσῃ τὴν πολιτικήν της μὲ τὴν πολιτικὴν τῶν συμμάχων» καὶ ὅτι ἡ ἐπέκταση τῶν µέτρων έπιει- γιά εὐθετώτερο κίας ἀναθάλλεται χρόνο. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (Β.8.0.).- Ὁ κ. Αττλη ἀνακοίνωσε σήµερα στὴ Βου. λή, ὅτι στὴ Βρεττανία ἐρίσκονται συνολικἀ 11.500 ᾽Αμερικανοὶ στρα- τιῶτες καὶ 180 περίπου λάνα, ᾿Απὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν 11.500 στρα- τιωτῶν, οἱ 1.500 ἀνήκουν στὸ προ- σωπικὸ τοῦ ἁμερικανικοῦ στόλου καὶ οἱ ὑπόλοιποι τῆς ἁμερικανικῆς ἆε- Βόρειοι ἀπάντησαν μὲ ἡ ὀλμο- {ροπορίας. θολῶν. Στὴν ἀριστερῃῇ πτέρυγα, λόνδϊνο, 24 (Ρ.).-Ὁ Βρετ- 400 ἄνδρες τοῦ στρατοῦ τῶν Βο- τανὸς ρω κ. ΄Αττλη δή- ρείων εἰσέδυσαν πίσω ἀπὸ τὶς γραμ-ὶ λωσε πρὸς τὴ Βουλὴ τῶν Κοινοτή- ἐς τῶν ᾽Αμερικάνων χαὶ τοὺς ἔφρα.[ των ερα, ὅτι ἀνατίναξη 9 αν τὸ δρόµο ὑποχώρησής τους. 'Ἡ φορτηγίλων μὲ πυρομαχικἀἁ στὸ Πόρ- ἐπίθεση ἄρχισε χθὲς τὸ πρωῖ στὶς[ τσµουθ σεις 14 ᾿Ιουλίου ὀφείλεται Ἰ.45 π. µ. μὲ ἢ πυρο-| σὲ σαμποτ Ὁ κ. Ατιλη πρὀ- ν προπαρασκευ Βολικοῦ καὶ ὄλμων τῶν Βορείων. ᾿Αχρηστεύθηκαν 6 πυροδύόλα καὶ ἕνα τὰνκ τῶν Βορείων. ΤΗΣ ΤΛΕΙΗΝ ζῶνες τῶν ἐπιχειρήσεων θά θεωροῦν- ταν σὰν ἐχθρικὰ στρατεύματα καὶ θὰ πυροθολοῦνταν, Τὸ μέτρο αὐτὸ. πάρ- θηκε γιὰ τὴν ἀναχαίτιση τοῦ σαµπο» τὰς καὶ τῆς χομμουνιστικῆς διείσδυ- σης στὰ μετόπισθεν τῶν ἀμερικάνι- Κων γραμμῶν. Αφ ὅτου ἄρχισαν οἱ ἐχθροπραξίες, ἡ µεγαλύτερη δυ- σκολία ποὺ συναντοῦσαν οἱ ᾽Αμερι- κάνοι ταν ἡ διείσδυση στὶς γραµ- µές τους στρατευμάτων τῶν Βορεί- ὧν μετεμφιεσμένων σὲ πρόσφυγες καὶ ἀγρότες τῆς Νότιας Κορέας. Ὅχοι οἱ πολίτες ποὺ παραμένουν στὶς ζῶνες τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ πε- ριορίδονται στὰ σπίτια τους ὅλη τὴν ἡμέρα. Θὰ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ Θγαίνουν δυὸ ὧρες τὴν μέρα γιὰ γὰ φροντίζουν γιὰ τὰ τρόφιμα καὶ τὸ οι ποὺ χρειάζονται. ΚυΚλοφο- ρία τὶς άλλες 22 Ώρες τῆς ἡμέρας θὰ ἐπιτρέπεται µόνο στὴν ἀστυνο- µία, τὶς δημοτικὲς ἀρχές, τοὺς για- τρούς, τοὺς ἐργάτες τηλεφώνων καὶ ἐργοστασίων ποὺ παράγουν ἐφόδια νιὰ τὸ στρατό. Τὰ πρόσωπα οὗτὰ θὰ φέρουν διακριτικἁ σήματα. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ 'Ο διευθυντὴς τοῦ γραφείου δη- µοσίου πληροφοριῶν κ. Χουάϊτ, μὲ προφανῃῆ ἐντολὴ τοῦ προϊσταμένου του ἀποπειρᾶται μὲ χτεσινό του ἀἆνα- κοινωθὲν νά...ἑλαττώσει τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀπεργῶν τῆς Ί9ης τοῦ ᾿Ιούλη. Ἔτσι τὸ χτεσινό του ἀνακοινωθὲν Νο 5 γράφει : «Ἐν ὄψει ἐξογκωμέ- νων ἐκθέσεων γιὰ τὴν ἀπεργία τῆς 19ης Ιουλίου, ἔγιναν ἔρευνες, ποὺ δείχνουν, πὼς δὲν ἀναμίχθηκαν στὴν ἀπεργία πάνω ἀπὸ 4.000 (σὶκ) ἑρ- γάτες». μμ ο... 0 ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῇ μας).- Ὅπως πληροφορούμαστε, τὰ κρούσματα τυφοειδοῦς πυρετοῦ αὖ- ξάνονται συνεχῶς στὴν πόλη µας. Τὸ δημοτικὸ συμθούλιο ᾽Αμμοχώστου γιὰ ν᾿ ἀντιμετωπίσει τὴν κατάσταση ἀποφάσισε νὰ θοηθήσει τὸ κυδερνη- πικὸ ὑγειονομικὸ τμῆμα στὸν προλη: πτικὸ κατὰ τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ ἐμδολιασμό. 'Ο ἐμξολιασμὸς θά γἱ- γεται δωρεὰν ἀπὸ τὸ δημοτικὸ για- τρὸ κ. Μ. Μιχαηλίδη, στὸ ἰατρεῖο του, στὴν ὁδὸ ᾿Αρχιμήδους, ἀρ. 4, γιὰ τρεῖς µόνο µέρες, δηλαδὴ ἀπὸ αὔριον Τετάρτη, 26 τοῦ ᾿Ιούλη µέ- Χχρι τῆς Παρασκευῆς, 28 τοῦ Ιούλη, μεταξὺ τῶν ὡρῶν 8ης π.μ. μέχρι τῆς Ί2ης μεσημδρινῆς καὶ 3ης μ.μ. μέχρι τῆς δης μ.μ. “Ὁ δεύτερος ἐµ- 6Φολιασµς θὰ γίνει 21 ἡμέρες μετὰ τὸν πρῶτο, δηλαδὴ στὶς 16, 17, καὶ 18)8)50. Τὸ κοινὸ συμδουλεύεται νὰ ἐμδολιασθεῖ ἀμέσως. 2}. ------------- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζ0Η ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ φ. Χριστόφορος Παπαντωνίου, µέλος τῆς Κολλεκτίδας «᾿Ονήσιας» καὶ ἡ δ. Θεονίσα Βικόλα, ἀπὸ τὸ Κάτω Δίκωμο, ἔδωσαν ἁμοιδαία ὃ. πόσχεση γάμου. Α.Ε Ἅ. ΑΜΜΟΧΩ ΣΤΟΥ Σήµερα Τρίτη, στὶς 7.30΄ μ.µ., καλοῦνται σὲ συνεδρίαση ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες τοῦ ΑΚΕΛ ᾽Αμμοχώστου, Αὔριον Τετάρτη, καλοῦνται σὲ συ- νεδρίαση ὅλες οἱ ὁμάδες τοῦ ΑΚΕΛ ᾽Αμμοχώστου καὶ προαστείων στὸν καθορισμένο χρόνο καὶ Ἰόπο. ΑΚΤΙΒ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ ᾱ- κτὶδ τῆς συντεχνίας ἐργατῶν ἐπέν- δυσης (τμῆμα Λευκωσίας) σ᾽ ἕκτα- κτη συνεδρία αὔριον Τετάρτη, 26) 750, στὶς 1.45΄ μ.µ., μὲ θέµατα: 1) ᾿Οργανωτικό. 2) Διάφορα. Ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τῆς συν- τεχνίας ἐργατῶν ἐπένδυσης (τμήμα Λευκωσίας) σ᾿ ἕκτακτη γενικὴ συ- εως μεθαύριο Πέμπτη, 27)7)50 στὶς 1.30’ µ.µ., μὲ θέµατα: 1) Ἑ- ξάµηνη ἔκθεση δράσης τῆς ἐπιτρο- πῆς. 2) ᾿Εκλογὴ νέας ἐπιτροπῆς. Ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ΤΑ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Μ’ ἐπιστολή της πρὸς τὸν ᾿Αποι- κιακὸ Γραμισς ἡ Συντεχνία Ερ- Ὑατῶν καὶ Ὑπαλλήλων ᾽Αμιάντου δι- α τρται γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς χυξέρνησης, ὅσον ἀφορᾶ τὴ λή: Ψη µέτρων πρὸς προστασία τῶν ἑρ- γατῶν ἀπὸ τὰ δυστυχήµατα. Αν παίρνονταν τὰ ξέτρα, ποὺ εἰσηγή- θηκε τόσες φορὲς συντεχνία--το- νίζει ἡ κ τω δὲ θὰ σηµειώνον- ταν τόσα ἐργατικὰἀ δυστυχήµστα, ὅ- πως τὸν τελευταῖο καιρό. Οἱ ἁμιαν. τωρύ οι διαμαρτύρονται, ἐπίσης, γι- ατ ἕ κυδέρνηση δὲ θέτει σ᾿ έφαρ- μογὴ ὡς νάμο τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐργατικὲς ἀποζημιώσεις, ποὺ δη- µοσιεύθηκε τελευταῖα στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα, κ -ὔθι ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ ας).- ο ᾿Αθανάσης Σ. Χριστοφί- ης, ἀπὸ τὸν Πεδουλά καὶ τώρα κά- τοικος στὸ Κάτω Βαρώσι, παρα- “μας σήµερα ἀπὸ τὸ δικαστὴ κ. Χ. Πιερίδη γιὰ ἐκδίκαση στὸ κα- κουργιοδικεῖο, κατηγορούμενος, ὅτι στὶς 13 τοῦ π. Μάη, ἀποπειράθηκε νὰ σκοτώσει στὴν τοποθεσία αΛλάξης» Κάτω Βαρωσιοῦ, τὸν Αγγλο στρα- τιώτη Ραμὸν ᾿Ισκούδτ. κ κ ΔΙΑΜΛΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτὴῆ µας).--Οἱ λαϊικὲς ὀργανώσεις Φρενά- ρου, μὲ ὑπόμνημά τους πρὸς τὴ θέρνηση διαμαρτύρονται γιὰ τὴν πσἩ τῶν 4 μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς ΔΟ. ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).-- Σὲ ποδοσφαιρικὴ συνάν- τηση, ποὺ ἔγινε χτὲς στὸ γήπεδο Ὕ- Ψωνα, μεταξὺ τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων «Κεραυνοῦ» Ὕψωνα καὶ ἆ- θλητικοῦ ὁμίλου Ερήμης, νικήτρια ἀναδείχτηκε ἡ πρώτη, μὲ 2--0, --Ἔγινε ἐπίσης χτὲς ποδοσφαιρι- κἡ συνάντηση στὸ γήπεδο Κολοσ- σιοῦ, μεταξὺ τῶν ὁμάδων «Κούλας» Κολοσσιοῦ καὶ ΕΝΑΦ 'Αγ. Φύλα- ξης. Νικήτρια ἀναδείχθηκε ἡ ὁμάδα «Κούλας» μὲ 2--0. 'Η συνάντηση ἆ- θλοθετήθηκε ἀπὸ τὴν ὁμάδα «Κού- λας» Κολοσσιοῦ διά κυπέλλου. Ελα 24 νά, Ὃαζόκται }.--ᾶτὲς Κυριακή, αυναντήθηκαν ο ὸ γήπεδο Βατυλῆς, σὲ φιλικὴ πο- δοσφαιρικἠὴ συνάντηση οἱ ὁμάδες Αὐγόρου καὶ Βατυλῆς. 'Ἡ ὁμάδα Αὐγόρου νίκησε τὴν ὁμάδα Βατυ- λῆς, μὲ τέρματα ἀ--δ, --'Επίσης σὲ ποδοσφαιρικὴ συνάν- ση τῶν 6᾽ ὁμάδων Βατυλῆς--Αὐ- ία. νικήτρια ὀγῆκε ἡ ὁμάδα Βα- τυλῆς, μὲ τέρματα ὁ--ἶ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αὔριον Τετάρτη, 26)7)50, στὶς 8 μ.μ. θὰ γίνε πανεργατικὴ συνέ- λευση στὸ οἴκημα τῶν συντεχνιῶν Λεμεσοῦ, στὴν ὁποία θὰ μιλήσει ὁ γραμματέας τοῦ τμηματικοῦ συµόου- λίου τῆς ΠΕΟ Λεμεσοῦ, μὲ θέμα .: «Τὸ συντεχνιακὸ κίνηµα τῆς Μορέ- ας». Κανένας ἐργάτης δὲν πρέπει γ) ἀπουσιάζει. μμπώο μυ ΛΠΕΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΝΑΑΦΙ ΠΛΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΡΕΣ 24 (τοῦ ἀνταποκριτῇ µας).--Δώδεκα ἐργάτες, ποὺ ἐ ά- οι ἐδῶ σὲ ρεστωράντ τῆς ΛΑΑ- Ι κατέδηκαν ἀπόψε σὲ ἀἁπεργία, δι- εκδικώντας δωρο καὶ αὔξηση τῶν µεροκαµάτων κατὰ 5056. ᾿Οκτώ ἆἅλ- λοι ἐργάτες τῆς ΝΑΑΦΙ κατέέηκαν σὲ ἀπεργία ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς 12 συναδέλφους τους. Οἱ ἀπεργοὶ ο σε 18 Όρες τὴν ἡμέρα καὶ πληρώνονταν μὲ 3)- μεροκάματο. φο. ϱ ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Ὅπως δημοσιεύεται σ᾿ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ὁ δείκτης λειανικῶν τι- μῶν στὶς 13 τοῦ ᾿Ιούλη ἔδειχνε 101 ἔναντι 103 τοῦ προηγούμενου µήνα. Ἡ πτώση--καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση --ὀφείλεται σὲ ἀπότομη ἐλάττωση τῶν τιμῶν τῶν φρέσκων λαχανικῶν καὶ τῶν φρούτων. ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτὴ µας).--Τὸ π. Σάδόατο, 22 τοῦ Ὁ]- ούλη, δόθηκε στὸ μορφωτικὸ σύλλο- γο «᾿Ὁμόιαν ΕΑΚ Δερύνειας διά- λεξη μὲ θέµα: «Ὁ ἀγώνας τοῦ κο- ῥρεάτικου λαοῦ»ν ἀπὸ τὸ Ὑραμµατέα ποῦ συλλόγου, Φφ. Κ. Δ. ᾽᾿Αδάµαντο. Τὴ διάλεξη παρακολούθησε ὁλόκληρη πε η ἡ κοινότητα Δερύνειας. Σ τὸ τέλος ἐγκρίθηκε ψήφισμα ἀλληλεγ- ως πρὸς τὸν ἠἡρωϊκὸ λαὸ τῆς Κο- Ρέας. ο .. ας .. Τ0 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΝΤΕΑ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).-- Ἔγινε χθὲς στὸ χωριό µας παγκοινοτικὴ συγκέντρωση, στὴν ὁ- ποία ἀναλύθηκε ἡ σημασία τοῦ Παγ- κυπρίου Συνεδρίου Εἰρήνης. ᾿Εκλέ- χτηκαν ἀντιπρόσωποι καὶ ἐκτελέσθη- κε καλλιτεχνικὸ πρόγραµµα. 'ΗἩ συγ- κέντρωση ἔληξε μὲ τὸν ἐθνικὸ µας ὄμνο, ο αχ... . ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΒΑΡΩΣΙ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτὴ µας).--Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ περα- σμένου μηνα γεννήθηκαν στὴν πόλη καὶ τὴν ἐπαρχία µας ὁ3] καὶ πέ- θαναν 56 πρόσωπα. 0 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ., 24 (τοῦ άνταποκρι- τῇ µας).- Τὸ π. Σάδδατο ἔγινε ἡ κηδεία τοῦ ἐργάτη Προκόπη Χαρα- λάμπου, ἀπὸ τὰ Χαντριά, που δρῆκε οἰκτρὸ θάνατο στὸ μεταλλεῖο. Σ ἑ ἕν- δειξη πένθους οἱ ἐργάτες σταµάτη- σαν τὶς ἐργασίες τους. 'Ἡ κηδεία ἕ- γινε στὰ Χαντριά, ο ησνα δὲ πε ρισσότεροι ἀπὸ 300 ἐργάτες. ᾿Επι- κήδειο εἶπε ὁ γραμματέας τῆς συν- τεχνίας Φ. Χρ. Λασέττας. Σὲ γΥε- νὰ συνέλευση οἱ ἐργάτες ἑνέκρι- ναν ὑπόμνημα πρὸς τὴν κυδέρνηση καὶ τὴν ἑταιρεία, μὲ τὸ ὁποῖο ζη- τοῦν θελτίωση τῶν ὅρων ἐργασίας καὶ τὴ λήψη µέτρων γιὰ τὴν ἆ- σφάλειά τους, νὰ χωριστοῦν οἱ µί- γιες σὲ πατώματα Όψους ὄχι περισ- σότερο ἀπὸ 30 πόδια, κ.λ.π. ᾿Απὸ τὴν κυδέρνηση ἰἴδιαίτερα, οἱ ἐργάτες ζητοῦν νὰ γίνει ἔρευνα στὰ µεταλ- λεῖα μὲ συμμετοχὴ ἀντιπροσώπων τους, γιὰ νὰ ὑποδειχθοῦν καὶ διορ- θωθοῦν οἱ ἐλλείψεις, γιὰ τὴν ἀσφά- λεια τῶν ἐργατῶν. Τελικἀ ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεση ψήφιση σὲ νόµο τοῦ νο- µοσχεδίου γιὰ τὶς ἐργατικὲς ἁπο- ζημιώσεις καὶ τὴν υἱοθέτηση ὅλων τῶν εἰσηγήσεων τοῦ Κεντρικοῦ Γρα- φείου Μεταλλωρύχων. . Η ΥΔΛΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 24 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Ὁ μουχτάρης κι’ οἱ ἀζά- δες τοῦ χωριοῦ Φασούλλα, ἐπέδω- σαν τὴν π. Πέµπτη, πρὸς τὸ διοικητὴ Λεμεσόῦ ὑπόμνημα, ὑπογραμμένο ἀπ᾿ ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, σχετικὰ μὲ τὴν ὑδατοπρομήθεια. Στὸ πόμνημα τους οἱ κάτοικοι τῆς Φα- σούλλας τονίζουν τὴν τραγικὴ κα- τάστασή τους λόγῳ τῆς ἀνεπαρκοῦς ποσότητας καὶ τῆς κακῆς ποιότητας τοῦ νεροῦ. 'Ὁ διοικητὴς ὑποσχέθηκε, ὅτι θὰ ἐξετασει τὸ ζήτηµα σύντομα. -ᾱ---ὃ------------------ ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ Ὅπως δημοσιεύεται σ᾿ ἐπίσημη ἀνακοίνωση, τὸ πρῶτο µέρος τῶν κυδερνητικῶν ἐξετάσεων «Σίδιλ Σέρθις» θὰ γίνει στὶς 47 καὶ 28 τοῦ Ιούλη 19256, στὴν ᾿Αγγλικὴ Σ χολὴ Λευκωσίας. Οἱ ἐξετάσεις ϐ᾽ ἀρχίζουν ατὶς 8 π.μ. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐξετάσεων εἶναι τὸ ἀκόλουθο: Πέμπτη, 27)7)50. 8--θ π.µ.. Εκ. θεση. 9.15--11.360 π.µ,: ᾿Αριθμητι- κὴ καὶ 4--6δ µ.μ.:. Γενικὲς Γνώσεις. Παρασκευἡ, 28)7)50: 8--10.30 π.μ. Γεωγραφία καὶ 10.45 π.μ.--Ί μ.μ. Ἱστορία. -'Ὁ Σάδδας Μάρκου, ἀπὸ τὸ Παλαιχώρι, κατη ορούμενος, ὅτι ἕ- ΚλεΨε τσιγάρα, ἀξίας 16)3, ἀπὸ τὸν ᾿Αλη Μεχμέτ, ἀπὸ τὴν ᾽Αμμόχωστο, καταδικάστηκε σήµερα σὲ ΕΞ10 πρόὀ- στιµο, σθεσε, ὅτι δνν ἔγινε ἀκόμη δυνατὸ γ’ ἀνακαλυφθοῦν οἱ δράστες «ἀλλὰ γνώστηκαν ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ µέσα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ νὰ δείξουν, κ . Ἡ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΙΤΑΝΙΑ ὅτι αὐτὰ θασίστηκαν σὲ σημαντικὴ ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ ῆταν προσε- κτικὰ ὑπολογισμένα γιὰ νὰ προκα- λέσουν ὅ,τι προκάλεσαν». Συνεχί- ἔοντας ὁ Βρεττανὸς πρώθυπου εἶπε, ὅτι εἶναι θαῦμα ποὺ δὲν προ- κλήθηκε σοξαρὴ ἀπώλεια ζωῆς ἀνά. μεσα στοὺς ἐργάτες. 'Η ἔκρηξη προ- ξένησε ζημιὲς κ. ν σὲ κάθε κτίριο σὲ ἀπόσταση ἑνὸς μιλίου, 'Ὁ ὑπαρ- χηγὸς τῆς ἀντιπολίτευσης κ. Ηντεν δη ος τὴν κ ώση οόαρ κ. ΆΑττλη απράγµατι πολὺ σι 9, ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (8.8.9:). ορ Βρεττανὸς ὑπουργὸς τῶν Ἔξωτερι- κῶν κ. Μπέδιν ἐπαναλαμθδάνει τὰ κα. θήκοντά του τὴν προσεχῃ Πέμπτη, ὕ- στερα ἀπὸ ἀπουσία δυὸ περίπου µη- νῶν ἀπὸ τὸ Φόρεῖν Ὄψφφις, λόγῳ ἀσθενείας. ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 24 (Ρ.).--Τὸ συνέ- δριο τοῦ ἐνιαίου σοσιαλιστικοῦ κόμ- µατος τῆς Γερμανίας περάτωσε σή- μερα τὶς κας του μὲ ἔκκληση στοὺς κατοίκους τῆς ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς Γερμανίας νὰ µαταιώσουν ὅλες αἰς πολεμικὲς προπαρασκευὲς. «Τὸ κόµµα ϐ’ ἀποδείξει στὴ δυτικὴ Γερμανία--λέγει ἡ ἔκκληση- πῶς κτί- ζεται ἕνα ἀνεξάρτητο κράτος, χωρὶς οἰκονομικὴ τρισι καὶ ἀνεργία». ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 24 (Ρ.).-- Αστυ- νομικὲς ἐνισχύσεις στάλθηκαν χτὲς τὸ 6δράδυ στὶς Βρυξέλλες γιὰ νὰ δια- λύσουν μιὰ ἀντιλεοπολδικὴ διαδήλω- ση. Οἱ διαδηλωτὲς πέρασαν ἀπὸ τὶς κυριώτερες ὁδοὺς τῆς πόλης καὶ φώ- ναζαν συνθήµατα σὰν αὐτά - «ΒΝὰ παραιτηθεῖ», «Ἔξω ὁ Λεοπόλδος». Ομάδες ἀστυνομικῶν ἀφοῦ ἁἀπότυ: χαν νὰ διαλύσουν τὰ πλήθη, συνό- δευαν τὶς φάλαγγες τῶν διαδηλωτῶν γιὰ νὰ μὴ πάρει διαστάσεις δια- δήλωση. “Ορισμένοι διαδηλωτές ἆ- γέβθηκαν στοὺς ὤμους ἄλλων διαδη- λωτῶν καὶ προσφώνησαν τὰ πλήθη. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (Β.Β.5.).--Αρ- Χισαν σήµερα στὴν περιοχὴ τῶν ᾿Λ- πεννίνων, κοντὰ στὴ Φλωρεντία, µε- γάλα γυμνάσια τοῦ ἰταλικοῦ στρα- τοῦ, σιὰ ὁποῖα παίρνουν µέρος 20 χιλ. ἄνδρες, Μιά καϊνοτοµία τῶν γυ. µνασίων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀπόκρουση ἀνταρτικῶν ἐπιθέσεων στὰ νῶτα τοῦ στρατοῦ. Τὰ γυμνάσια παρακολου- θοῦν ἀντιπρόσωποι τς Αγγλίας, Γιος, ᾽Αμερικῆς, Ελλάδας καὶ Ἵσπαν ας. ΤΟΚΙΟ, 24 (Ρ.).- Ὁ γενικὸς κ ΣΥΝΙΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ εἰσαγγελέας τῆς ᾿Ιαπωνίας διάταξε σήµερα τὴ διακοπὴ τῆς ἔκδοσης ἐπ᾽ ἀόριστο 107 ἐφημερίδων, ποὺ ἐκδί- δονται σὲ ἕξη νομοὺς τῆς Δυτ. Ια- πωνίας σὲ ἀντικατάσταση τῆς έφη- μερίδας τοῦ γιαπωνέζικου κοµµου- νιατικοῦ κόµµατος «Κόκκινη σημαία» ποὺ κλείστηκε ἀπὸ καιρὸ μὲ διαταγὴ τοῦ Μὰκ Άρθουρ. ΟΥΑΣΊΙΓΚΤΩΝ, 24 (Ρ.).- “Ὁ- πως ἀνακοίνωσε τὸ ἁμερικάνικο ὐ- πουργεῖο ᾿Εμπορίου, ἡ παραγωγὴ καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ἔπεσε στὰ 1949 κατὰ 3.500.000.000 δολλάρια, σὲ σύγκριση μὲ τὴν παραγωγὴ τοῦ 1948. ᾿Επίσης, στὰ 1949 τὸ ἐθνικὸ εἰσόδημα ἔπεσε κατά 6.500.000.000 δολλάρια, σὲ σύγκριση μὲ τὸ 1948. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (Β.Β.6.).- Ὁ Βρεττανὸς υπουργὸς τῶν Ἔσωτε- ρικῶν ἀνακοίνωσε σήµερα, ὅτι σύν- τοµα θά ἐκδοθεῖ ἐγκόλπιο γιἁ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀτομικῶν ἐπιθέσε- ὧν, μὲ θάση τὰ συμπεράσματα τῆς θρεττανικῆς ἐπιτροπῆς, ποὺ μελέτησε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀτομικῶν ἐπι- θέσεων στὴν ᾿Ιαπωνία. ΒΙΕΝΝΗ. 24 (Ρ.).-- Ἕνα νεαρὸ ζευγάρι ἀρραθώνιασμένων, ποὺ ἕἔκα» νε τὸ μπάνιο του κοντὰ στὴν πρω- τεύουσα τῆς ᾿Ἱστρίας, Γκράτς, πυρο- δολήθηκε καὶ τὸ κορίτσι θιάστηκε ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο ποὺ Καιροφυλα- κτοῦσε µέσα στοὺς θάμνους. Όταν ὁ γεαρὸς ἀρνήθηκε νά ὑπακούσει στὴ διατ τοῦ ἄγνωστου νὰ Υγδυ- θεῖ, πυροθολήθηκε στὸ στῆθος καὶ τὸ κορίτσι στὸ κεφάλι. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ 'Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει, ὅ- τι στὶς 20 Ιουλίου σημειώθηκε σο- δαρὴ πυρκαγιὰ στὸ δάσος ᾿Ορείτης, ποὺ διάρκεσε γιά 11 Ώρες καὶ κατά- στρεψε µεγάλο µέρος τοῦ κυδερνητι- κοὈ δάσους καὶ προξένησε ζημιὲς σὲ ἰδιωτικὸ δάσος. Εἶναι ἡ τρίτη πυρκαγιὰ ποὺ σημειώθηκε φέτος στὴν ἴδια περιοχή. αἱ στὶς τρεῖς πε- ριπτώσεις δὲν ἀποκλείεται ἡ πιθανό- τητα κακόδουλης πυρκαγιᾶς. ο--Φ----------------- ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΑΝ 'Ο Θεοφάνης 'Ηρακλέους ἀπὸ τὸν Πύργο κι' ὁ Παγκράτης ᾿Ιωάννου ἀπὸ τὸν ᾿Αγρό, δραπέτευσαν προχτὲς ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ σταθμὸ τῆς ᾽Αγύρτας, ὅπου δρίσκονταν ὑπὸ νό- µιµη κράτηση. Ἡ ἀστυνομία τοὺς συνέλαθε χθὲς στὶς 8.30 π. µ. στὴν τοποθεσία αΚολοκόσιη», ἀφοῦ τοὺς κατεδίωξε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν ἱπ- ποδροµίων, --Τρεῖς Τοῦρκοι κρατούμενοι δρα- πέτευσαν προψὲς ἀπὸ τὴν ᾿Αναμορ: χ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΝΑ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, 24 (τοῦ ἀἄνταπο- κριτῃ µας).- Τὴν περασμένη Τετάρ- τη, πέθανε συνεπείᾳ µοτοσυκλεττιστι- κοῦ. δυστυχήµατος, ὁ συγχωριανός µας Γιάγκος Α. Χάΐρος, σὲ ἡλικία 31 χρόνων. 'Ὁ ἀποθανὼν ἤταν ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ δραστήρια µέλη τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου. ᾿Εγκατέλει- ψε ο να καὶ τρία παιδιά. Ὁ ορ. Φωώτικ σύλλογος ἔκλεισε γιἀ 3 μέρες σ᾿ ἕἔνδειξη πένθους. κ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, ὁ4 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).--Μὲ τὸ ταχυδρομικὸ ἀτμό- πλοιο «Φουατιὲ» ἔφθασαν χτὲς 190 ἐπιδθάτες καὶ μὲ τὸ ἑλληνικὸ έπιδα. τικὸ «ἰΚορίνθια» ἔφθασαν 297. οἵ πλεῖστοι ξένοι παραθεριστές. Μὲ τὸ «Κορίνθια» ἀνεχώρησαν 30 περίπου ἐπιδάτες. η ΣΣ 24 (τοῦ ἀνταποκρι- τ ας).--Μὲ τὸ ἰταλικὸ ἐπιδατικὸ ἀτμόπλοιο «Καπιτόλιο» ἔφθασαν σή- ωτικὴ Σ χολὴ Λαπήθου, Μέχρι τώρα ἐ συνελήφθηκαν, ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (8.Β.5,). -- Με- ταδίδεται ἀπόψε ἀπὸ τὸ Τόκιο, ὅτι οἱ ἁμερικανικὲς δυνάµεις, ποὺ κρατοῦν τὴ Υραμμὴ ἀπὸ τὴν περιο- χὴ ἀνατολικὰ τῆς Ταεζὸν πρὸς τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ νοτίως τοῦ Γιὸγκ Ντόκ, ἀπειλοῦνται ἀπὸ εὐὑρεία κυ- κλωτικὴ κίνηση, ποὺ πιστεύεται, ὅτι ἀποθλέπει στὴν κατάληψη τοῦ λιµα- νιοῦ Πουσάν, ᾿Επείγοντα τηλεγραφή- µατα ἀπὸ τὸ μέτωπο ἀναφέρουν, ὅτι ἐνῶ οἱ ἁμερικανικὲς δυνάµεις ἀπέ- κρουσαν ἐπανειλημμένες κατά µέτῳ- πο ἐπιθέσεις οἱ Βορειοκορεάτες ἐπέ- τυχαν νὰ προωθηθοῦν στὰ πλευρά τους, τοκ!οΟ͵, 24 (Ρ.).-ἵὉ ραδιοσταθ- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΛΠΤΥΣΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΚΛΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΤ0ΟχΧ0 Τ0 ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΥΣΑΝ µερα 96 ἐπιδάτες καὶ ἀνεχώρησαν περὶ τοὺς 90. ᾖὃὔμυ μερα, ὅτι ἀπὸ τὸ ἀντιαεροπορικὸ πυ- ῥροδθολικὸ τοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ καταρ- ρίφθηκε δρὲς ἁμερικανικὸ ὑπερφρού- ριο Ἡ--ὸ9 στὸ Χαεγιοῦ, 105 χιλιό- µετρα νοτίως τοῦ Πυόγκ Γιάγκ. ΛΟΝΔΙΝΟ, 24 (8.8Β.ς.).--Μετα- δίδεται ἀπὸ τὸ Τόκιο, ὅτι ἡ ἁμερι- κανικὴ ἀεροπορία ”Απω ᾿Ανατολῆς µετάφερε τὴ Φάση της ἀπὸ τὴν ᾿ία- πωγία στὴν Κορέα, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 24 (Ρ.).- Γνώ- στηκε σήµερα ἐδῶ, ὅτι ὁ ᾿Ινδὸς πρωθυπουργὸς κ. Περοῦ ἔστειλε µυ- στικὴ προσωπικὴ ἔκκληση στὸν κ. ὝΑτσεσον σὲ μιὰ περαιτέρω προσπά- θεια νὰ εἰσέλθει ἡ Λαϊκὴ Κίνα στά μὸς τῆς Πυὸνκ Γιὰγκ µετάδωσε σή-' ᾿Ενωμένα ἜἛθνη,

Title Subject Page
ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2p
Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πολιτισμός 2p
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 2p
Δημοκρατικά Κυπριακό 2p
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 1p
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΕΖΟΝ 1p
ΝΕΑ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΣΗ, Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΧΘΕΣ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΚΠΟ, ΣΤΟ ΝΟΤΙΩΤΑΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ Ναυτιλία 1p
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Κυπριακό 1p
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1p
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ 1p
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1p
ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΟΥ 1p
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΑΡΟΥΠΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1p
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 20.000 ΛΙΡΕΣ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΧΘΗΚΑΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ 1p
Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ 1p