Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-04-25

παν ΦΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1 (Περίοδος δευτέρα) ριδμ. φύλλου 166 Τιμή: 1 γο. ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 06. Λιπέρτη ἀρ. ἵ μαὶ 8 Αρ. τηλ. 655 Λενκωσία-- Ένπρου ο ΜΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ «ΚΟΝΙΟΡΤΟΛΗΣ ΘΟΡΥΒΟΣ Ἔχει δίκαιον ἡ «Ελευθερία» νὰ βλέπη «νεφώσει» εἰς τὸν ἐκκλησιαστικοπολιτικὸν ὀρίζοντα τῆς Κύπρου καὶ νὰ πλήττη τὰς ἀκοάς της «ὕποπτος καὶ κονιορτώδης θόρυβος». Μὲ μό- νην ὅμως τὴν διαφοράν, ὅτι αὖ- τὰ ἐγείρονται ἀπὸ τοὺς κύκλους της, διά τοῦτο κατορθώνει νὰ τὰ βλέῃη αὐτὴ καθαρώτε- ρα ὡς κείµενα πλησίον αὐτῆς καὶ παρ᾽ αὐτὴν καὶ περὶ ἑαυτήν. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον σεβόµεθα ἡμεῖς καὶ ὅταν δὲν κάμνῃ καὶ «ὅταν ἀκόμη µκάμνηῃ λάθη’ διότι τὰ λάθη αὐτὰ εἷ- ναι ἀκούσια καὶ ἐπιβαλλόμενα ἔξωθεν. ᾿Εὰν ὅμως τοῦτο µκάμνηῃ τοιαῦτα ἐξαναγκαστικὰ λάθη, δὲν ἔπεται ὅτι καὶ ἡμεῖς ἐδῶ, εὐρισκόμενοι ὑπὸ διαφόρους κα- ταστάσεις, εἴμεθα ὑπόχρεοι νὰ τὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τυφλῶς καὶ μεμεγεθυσμένα. Εὐχαριστοῦμεν υἱικῶς τὴν πρω τόθρονον Μεγάλην ᾿Εκκλησίαν διά τὴν φιλικὴν καὶ μµητρικὴν της παρέµβασιν πρὸς αἰσίαν λύσιν τοῦ ᾿Αρχιεπισκοπικοῦ µας ζητήματος. Πρέπει ὅμως ἡ λύσις αὕτη νὰ εἶναι καί κανονική᾽ διό- τι εἰς τὴν θέσιν τῶν ἱερῶν κανό- νων ἡ Κωνσταντινούπολις κυρί- ἐπρωτοστάτησε καὶ αὐτὴ πρώτη ὀφείλει νὰ τοὺς σέβεται. Δύναται λοιπὸν αὕτη διὰ τοῦ ἐντᾶύθα ἐκπροσώπου της, τοῦ ἁγ. Δέρκων, νὰ ὑποδείξῃ οἷον- δήποτε θέλει πρόσωώπον διὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικόν µας θρόνον, ἆλ- λὰ καὶ ὁ Κυπριακὸς λαὸς διὰ τῶν ἀντιπροσώπων του δύναν- ται καὶ δικαιοῦται νὰ τὸν ἆπο- δεχθῃ ἄἤ ὄχι. ᾿Εὰν οὗτος ἔχῃ τὴν ἱκανότητα νὰ ἀνορθώση τὴν χαμαὶ κεϊµένην ἐκκλησίαν µας καί νά ἐργασθῆῇ ἰσχυρῶς ὑπέρ εὖο- δώσεως τοῦ ἐθνικοῦ µας ἀγῶνος, εὐπρόσδεκτος. ᾿Εὰν δὲ ὅμως ὄχι, δὲν ὀφείλει ὁ Κυπριακὸς λαὸς νἁ τὸν δεχθῆ, «μόνον καὶ µόνον διότι τὸν θέλουν οἱ Μαῦροι τῆς Κερύνειας καὶ διότι τὸν ἐπιθυμεῖ ἡ ᾽Αγγλικὴ Κυβέρνησις καὶ ἡ Κυρὰ «Ἔλευ- θερία». Μὲ παρρησίαν καὶ σαφήνειαν ἐκθέτοµεν τὰς σκέψεις µας. Εκ µέρους µας λοιπὸν οὐδεμία «νέ- (ωσις» καὶ οὐδεὶς «ὕποπτος καὶ Ἁβοριώδης θόρυβος». ϱἱ ΣΥΝΟΜΟΤΑΙ ᾿Αφελεῖς, ὅσον ἀναιδεῖς καὶ ᾱ- νακόλουθοι ποὺ εἶναι οἱ περὶ τὸν Πορφύριον συνωµόται. Ὅ Κυπριακὸς λαὸς, λέγουν, δὲν πρέπει νὰ ριφθῃ εἷς ἀγῶνας διὰ τὴν ἐκλογὴν ᾿Αρχιεπισκόπου διότι οὗτοι «θὰ φέρουν διάσπα- σιν μεταξὺ τοῦ λαοῦ πρᾶγμα καταστρεττικὸν διὰ τὴν ἐθνικήν µας ὑπόθεσιν εἰς ἡμέρας καθ ἅς ἡ συμφιλίώσις, ἡ ἑνότης καὶ ἡ συνεργασία, εἶναι ἁπαραίτητοι.» Καὶ κατηγοροῦν τὸν Κυπρια- κὸν λαὸν ὅτι παρασκευάζει ϐθυ- έλλας διὰ τὸ ᾿Αρχιεπισκοπικὸν καὶ δημιουργε φανατισμούς :Αλλὰ τί θέλετε νὰ γίνη ὦ ἔθνο- κάπηλοι καὶ κρυπτοπροδόται Νά ἀφίσῃ ὁ λαὸς νὰ καθήση εἰς τὸ σβέρκον του ὡς ᾿Αρχιεπίσκο- πος ὁ ἄνθρωπος τὸν ὁποῖον διώρισαν οἱ ξένοι ) Πῶς τολμᾶτε νὰ ὁμιλεῖτε διὰ διάσπασιν, διὰ ἀνάγκην συµφι- Ἄνώσεως καὶ διὰ «ἐθνικὴν ὑπό- Ἀσιν», σεῖς οἱ ὁποῖοι καθηµερι- νῶς τορπιλλίζετε κάθε προσπά- θειαν συναδελφώσεως καὶ σήµε- ρὸν ἀκόμη κηρύσσεσθε ἀἄναφαν- δὸν κατὰ τῆς Ιδέας τῆς κοινῆς συσκέψεως ὅλων τῶν κομμάτων ᾽Αλλὰ ὁ λαός δὲν τρώγει κουτόχορτον. Καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐπιτρέψῃ ὅπως ὑπὸ τὸ σύνθημα δῆθεν ἀποφυγῆς φανατισμοῦ κτλ. ὑπηρετήσετε ἕένα συμφέ- Ροντα καὶ σκοπούς, προδίδοντες τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πατρί- δα σας. Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύ- λακες. Ν ΕΚΚΛΗΤΣΙΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ. Σύντομος, ἁπλῆ, θερμὴ καὶ ονγκινητικἡ ἡ ἔκκλησις τοῦ Ἡ- γουμένου Χρυσορρογιατίσσης κ. Κυρίλλου πρὸς τὴν Α. Σ. τὸν Οποτηρητὴν κ.κ. Λεόντιον. «Μετὰ σεβασμοῦ παρακαλῶ. καταλήγει ἡ ἔκκλησις, ὅπως μὴ παρίδητε λαϊκὸν αἴσθημα ἐκ- ἠραζόμενον Θεοῦ βουλήσει πρὸς τασφάλισιν Ἐκκλησίας, Πατρί- Φνῦ ὑποθέσεως». τοῦ α εἷς τὰς φράσεις αὐτὰς κοῦ διαπρεποῦς Κυπρίου κληρι- καὶ τς «λείεται. ὅλον τὸ βάθος τὸ ῆς ᾿Αρχιεπισκο- Ἐκκλησία, ἵπα- (0) ο π ᾽Απογενμαεινὴ ἐφημερὶς μα Παρασκενὴ 36 ᾿Απριλίον 194 7 ΥΠΟ Π ΛΙ ΑΙ ΚΕΨΝ ΤΗΣ ΜΙΣΧΑΣ ΕΛΗ:Ι ΧηΡΙΣ ΝΑ ΠΡΜΙΜΛΤΠΘΙΗΡΗ ΤΥΜΦΗΝΙ :Ὁ Μάρσαλ ἀναχωρεῖ σήμερον δι ᾽Αμερικήν- Εἰσήγησις τοῦ Μολότωφ περὶ διατηρήσεως 459 χιλ. ἀνδρῶν ἐν Γερμανία ΜΟΣΧΑ, 36 (Ρ.--'Ο κ. Λολόεωφ ἐπρότεινεν εἲς τὸ Συμβούλιον τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν ὅπως καθορισθοῦν ὡς ἑξῆς αἱ δυνάμεις κατοχῆς ἐν Γερµανίᾳ: Σοβ. Ἔνωσις 300 χιλ. Λ4. Βρεετανία καὶ ᾿Ηνωμ. Πολιτεῖαι ἀνὰ 100 χιλ. καὶ Γαλλία δ0 χιΛ. , Ὁ κ. Μολότωφ κατὰ τὴν ψεσινὴν συνεδρίασιν ἀπέρριψε τὴν εἰσήγησιν τοῦ κ. Μάρσαλ ὅπως τὸ Αὐστριακὸν ζήτημα παραπεμφὺῆῇ εἷς τὴν γενικὴν συγέλευσιν τῶν “Ην. ὑπαρχούσας διαφωνίας ἔπ᾽ αὐτοῦ. Ἐν σχέσει μὲ τὴν εἰσήγησιν τοῦ κ. Μολότωφ διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στρατευμάτων ἐν Γερµανίᾳ ὃ κ. Μπέβιν εἰσηγήθδη ὅπως παραμείνουν ἀνὰ 146 χιλ. Βρειτανικὰ καὶ ᾽Αμερικανικὰ πτρατεύµατα. Ὁ κ, Μαλότωφ ἑξέρρασε τὴν ἔκπληξίν του ἘΕδνῶν καὶ ἀντεπρότεινε τὴν ἐγκαδίδρυσιν διασυμμαχικῆς ἐπιτροπῆς ὅπως µελετήσῃ τὰς διότι αἱ ουμμαγικαὶ δινάµεις ἐπιθδυμοῦν νὰ διατηρήσουν τόσον μεγάλους ἀριῤμούς. Μειὰ τὴν τελενταίαν ψεσινὴν συνεδρίασιν ὅ κ. Μάρσαλ ἐξέρρασε τὴν δυσαρέ- στθιάν του διότι δὲν ἐσημειώνδη πρόοδος εἲ- τὴν ἐπίλυσιν τῶν ζητημάτων καὶ δὲν ἐπε- τεύχθη ἡ σύναψις τετραμεροῦς συνιήκης. Οὗτος θὰ ἀναχωρήσῃ σήμερον εἷς τὰς 9 π.μ. διὰ Βερολῖνον καὶ ἐχεῖθεν κας εὐδείαν δι’ ᾽Αμερικὴν, ὅπου καὶ δὰ προβῇ ἄμέσως εἲς δηµοσίαν ἀνακοίνωσιν. Πιθανῶς θὰ ὅμιλήσῃ ραδιοφωγικῶς τὴν νύχτα τοῦ Σαββάτου ἢ τὴν Κυριακὴν. 'Ὁκ. Μάρσαλ προσέδεσεν : 'Υπάρχουν πολλαὶ παρεξηγήσεις ἐπὶ ε)ῦ Γερμανικοῦ καὶ ἢ ἐπιτροπὴ τῶν ἐμπειρογνωμόνων δὰ χρειασῦῇ πολὺν χρόνον ὅπως λύσῃ τὰς δυσκολίας αὐιὰ.. θὰ φθάσῃ τὸ Ῥάββατον τρὶς καὶ ᾿Εθνικὴ ὑπόθεσις αὐτὰ τὰ τρία διακυβεύονται σήμερον εἰς τὴν ἐκλογὴν ᾽Αρχιεπισκόπου. Καὶ αὐτά τὰ τρία, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ὅ,τι ἱερὸν καὶ πολίτι- μον ὑπάρχει ἢ δύναται νὰ ὁ- πάρξῃη διὰ πάντα Ἕλληνα Κύ- πριον, εὑρίσκονται σήμερον ἐν κινδύνῳφ. ᾿Ἐχθροὶ τῆς ᾿Εκκλησίας, τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ ἐθνικοῦ µας ἀγῶνος, συνώµοσαν, ἐρήμην τοῦ λαοῦ, νὰ : ἀναδείξουν ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ ᾿Αποστόλου Βαρνάβα ἓν πρόσωπον ῥΚδενό- δουλον. ᾽Αλλὰ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς τῆς Νήσου, ἀνεξαρτήτως κομμάτων καὶ πεποιθήσεων, δὲν θὰ ἔπι- τρέψῃ τὴν προδοσίαν. Θὰ ὕπε- ρασπίσῃ τά ἱερὰ καὶ τὰ πάτρια. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Τὸ τμῆμα Προμηθειῶν προέ- βη προχθὲς εἰς µίαν ὁραματικἡὴν ἀνακοίνωσιν: «Έλαιολαδον γιὸν». Καὶ προσθέτει: «Παντοῦ ὅσας θύρας ἐκτυπήσαμεν, δὲν συνηντή- σαµμεν παρὰ τὴν ἀποτυχίαν. ζα τεβάλαμεν προσπαθείας διὰ τὴν εἰσαγωγὴν ἐλαιολάδου ἐξ 'Ελλά δος. ἁλλ᾽ ἀπετύχομεν λόγῳ τοῦ ὅτι «ἶἱ αὐτόθι ἐξαγωγεῖς προςι μοῦν ν΄ ἀποστέλλουν τὸ προϊόν των εἷς ᾽Αμερικὴν. Παρόμοιαν προσπ ἴθειαι κατεβλήθησαν καὶ πρὸς ἄλλας κατευθύνσεις, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. 'Ἡ παροῦσα ἔλλειψις δὲν φαίνεται ὅτι θὰ τερ: ματισθῇῃ συντόμως». Τὸ πρᾶγμα μᾶς φαίνεται ὁλί- γον περίεργον, ὧσον ἀφορᾷ τοῦ: λάχιστον τὸ Ελληνικὸν ἑλαιόλα- δυν. Διότι πρὸ ὀλίγων ἁκόμη µη» γῶν διάφοροι ἰδιοκτῆται Ελλη» νικῶν ἱστιοφόρων, ἐκόμιζον λα: θραίως εἰς Κύπρον ὁλόχληρα φορτία ἑλαιολάδου ἐν Κρήτης και γενικῶς ἐξ Ελλάδος. Καὶ διὰ νὰ κάµνουν τοῦτο, ἐκτιδέμε- γοι μάλιστα εἷς τόσον σοβαροὺς κινδύνους, σηµαίνει ἂν µὴ τὶ ἂλ.- λο, ὅτι τοῦτο τοὺς ἐξησφάλιζε σοβαρὰ κέρδη. ΚΑΤΕΨΥΓΗΕΝΑ Θάἀ ἔχωμεν λοιπὸν ἄφθονον µα- τεψυγµέιον κρέας Τὸ πρᾶγμα εἶναι ἁρπετὰ εὐχάριστον τώρα ποὺ εὑρισκόμεθα ἐν πλήπει Γέ σιῃ ναὶ αἱ τιμαὶ τοῦ πρέατος, ᾱ- κολουθοῦσαι τὴν θερμοκρασίαν τῆς ἀτμοσφαίρα., ἀνῆλθον εἰς στρατοσφαιρικἁ Όψη. Τὸ τοιοῦτον κρέας, ὦ ἄνε- ποίνωσε τὸ γυαφεῖον τού Ἔλεγ- κτοῦ Προμηθειῶν, θὰ πωλεῖταν εἰς ὅλας τὰς πόλεις, εἰς τὴν µε ταλλευτικὴν περιοχὴν Σκουριω: τίσσης, καθὼς καὶ εἰς τὰ διάφο- ρα ἐξοχικὰ Ἠέντρα. Φοβούμεθα ὅτι ες τὴν τελευ ταίαν περιπτώσιν ὑπάρχει ἕν µι- κρον λάδος, Τὶ χρειάζεται «κα τεψυγµένον» αρέας εἷς τὰ ἐξοχι» πὰ κέντρα Οἱ παραθερίζοντες ἔχουν µπόλικο φρέσκο, ὥστε νὰ μὴ Χχθειάξωνται κατεψυγμένα πρ Ίγματα, πολὺ δὲ περισσότερον, ἀρχετά λεφτά διὰ νὰ ἀγοράζουν ἄλλου εἴδους κρέας. , Εκτὸς ἐὰν ἡ ποόήλεψις Υίνε- ται διά τούς Ἑνυδόχους τῶν πο λυτελῶν ξενοδοχείων ὥστε οὗτοι νὰ εὑρίσχουν εὐδηνὸν κρέας καὶ ἔτσι νά. πραγματοποιοῦν περισ- σότερα κέρδη. | Εὐκαιρία Πωλεῖται κινητή παράγκα, κα: τάλληλη γιὰ κατσυλισμὸν εἰς τὴν ἔξοχὴν κλπ. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Πέτρῳ Πετρίδῃ, ὁδὸς ἆτα: σικράτους 19, Κουπάτι, Δευχωσία. 0 κ. ΧΡ, ΚΛΛΑΡΡΗΣ ΜΛ 10 ΛΡΧΙΗΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ «ὃ Σεβ. Λεόντιος βράχος ἀσάλευτὸς “Ο ἰατρὸς κ. Ἆρ. Καλαθρὲς προέδη χθὲς εἰς τὰς κά τωδι δηλώσεις ἐπὶ τοῦ ᾿Ἀρχιεπισκοπικοῦ : «Οὐδεμία ἀμφιβολία ὑπάρχει ὅτι ὁ µέλλων Αρχιε- πίσχοπος ὀφείλει προπαντὸς νὰ συγκεντρώνγ ὅλα ἐχεῖνα τὰ προσόντα καὶ τὸ ἠδικὸν σθένος, τὰ ὁποῖα χρειάζονται διὰ τὴν ἰδιότητά του χυρίως ὡς ᾿Βθνάρχου. “Ο Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης Πάφου, ἀνεξαρτήτως οἱασδήποτε ἐπιφυλάξεως ἡ ὁποίο. εἶναι πιθανὸν νὰ διατυ- πωθῇ ὅσον ἀφορᾶᾷ τὰς διοικητικάς του ἱκανότητας εἶναι ᾱ- ναιωρισβήτητον ὅτι διαὔΨέτει σπάνια ἐχχλησιαστικὰ καὶ πατριωτικὰ προσόντα : Ἔχει ἁρτιωτάτην Θεολογιχὴν μόρ φωσιν, εἶναι ἔξοχος ρήτωρ, διεκρίδη διὰ τὴν σταδερότητα του ὡς ἐθνιχὸς ἡγέτης χαὶ διᾶ τὸ ἀγων:στικόν του θάρρος εἷς τὸν χειρισμὸν τοῦ ἐθνικοῦ µας ζητήματος. Είναι πράγματι δράχος ἀσάλευτος ὡς ᾿Εθνάρχης καὶ δύναται ὁ εἰ τὸ πρὀσωπόν λαὸς νά ἀποβλέπι μετ) ἐμπιστοσύνης του ὅσον ἀφορᾷ τὸ μέλλον τοὺ ἐθνικοῦ µας ἀγῶνος. θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον ἄν ἐξελέγετο ὣς ᾿Αρχιεπίσκο- πος πρόσωπον τόσον σταδερὸν καὶ ἱκανὸν νὰ ἀνταποκριὺῃ χατὰ τὸν δέοντα τρόπον εἲς τὰ ἀπορρέοντα ἐκ τοῦ ἄξιώ- µατός του καθήκοντα». Ιλ ΠΡΙ ΚΙΚΚΟΤΗ ΚΛΘΛΡΛ ΣΥΚΦΛΝΤΙΛ Τὸ ᾿Ακὲλ ἐξέδωσε χθὲς ἀἆνα- κοινώθὲν εἷς τὸ ὁποῖον ἀποδει- κνύει ὡς συκοφαντικὸν τὸν ἴσχυ- ρισμὸν τοῦ «Ἔθνους» ὅτι δῆθεν προπαγανδίζεται ἡ ὑποψηφιό- της τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ διὰ νὰ ἐκλεγ ῆ ἐν τέλει ἄλλο πρόσώ- πον καὶ συγκεκριµένως ὁ ἐν Λονδίνῷφ ἱεροδιάκονος κ. ΄Ἱερόθεος Κυκκώτης. Ὁ κ. Κυκκώτης δὲν ἔχει τὰ προσόντα διὰ νὰ ἔκλε- ΥΠ πρώτίστως διότι στελεῖται πτυχίου θεολογικῆς σχολῆς. Τὸ ἀνακοινωθὲν καλεῖ ἐπίσης τοὺς ὑποστηρικτὰς τοῦ Σιναίου ὅπως ἐγκαταλείψουν τὴν ὑπο- Ψηφιότητά του καὶ παρασχε- θοῦν ἑκατέρωθεν ἐγγνήσεις πρὸς ἐκλογὴν τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ. Η ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΣΕ! Ἡ ἡγεσί« τῶν «ἐ- θνικὀφρόνὼν») προ- βάλλει τὸν Σιναίου 'Ἡ ἡγεσία τῶν «ἐθνικοφρόνων» δι ἀνακοινωθέντος της δηλοῖ ὅτι θὰ ὑποστηρίξῃ ὡς ᾿Αρχιεπί- σκοπον Κύπρου τὸν Σιναίου Πορ- φύριον. Τοιοὐτοτρόπως ἀποκα- λύπτεται εἷς τὰ ὄμματα καὶ τοῦ τελευταίου Κύπριου ἡ ἐξυφαν- θεῖσα συνωμοσία. Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος ἀνεξαρτήτως κοµ- µάτων, νὰ ἐκλέξῃ παμψηφεὶ τὸν Σεβ. Τοποτηρητὴν κ. Λε- ὀντιον. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΕΛΕΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τὴν πρωῖαν τῆς µμεθαύριον Κυριακῆς καὶ ὥραν 0.45 π.μ. λαμβάνει χώραν ἐν Λευκωσίᾳ καὶ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ «Νέ- ου Λυρικοῦ», ἕκτακτος παγκύ- πριος συνέλευσις τῶν κνβερνητι- κὦῶν ὑπαλλήλων. Κατ’ αὐτὴν θὰ συζητηθῆ τὸ ζήτημα τῆς ἐγγραφῆς ἡ ὄχι τοῦ Συνδέσμου Κυβερνητικῶν Ὑπαλλήλων, βάσει τοῦ περὶ συντεχνιῶν νόμου. 'ὡς ἀντιλαμ- βανόμεθα ἡ μεγίστη πλειοψηφία τῶν Κυβερνητικῶν ὑπαλλήλων εὐνοεῖ τὴν ἰδέαν τῆς ἐγγραφῆς τοῦ Συνδέσµου των εἷς συντε- χνίαν, ἀναμένεται δὲ ὅτι ἡ σχε- τικὴ ἀπόφασις θὰ ληφθῇ ὁμο- φώνως. ΟΡΑ ΘΤΊΙ. ΝΙ. ΑΝΕΚΛΗΘΗ 0 ΑΜΕΡΙΚΛΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ ος (Ρ)--'Ο ἐν Μόσχα ᾽Αμερικα- νὸς πρεσβευτὴς στρατηγὸς Μπέντελ ͵Σμὶθ ἀνε- κλήθη εἰς Οὐύασιγκτῶνα πρὸς διεξαγωγἠν σννο- μιλιῶν. ῇ (ΤΛΛΗΛΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΛΜΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΛΙΑΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΙΟΜΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 55 (Ρ.) --Ὁ ». Οὐάλλας ὁμιλῶν πρὸς τοὺς δηµοσιογράφρυς ἀντετάχθη εἰς τὴν χαταβολήν ἄπο' ζημιώσεων ἐκ τῆς τρεχούσης Γερμανικῆς παραγωγής καὶ ἐπρότεινεν ὅπως τὰ πετρέλαια τῆς ᾿Βγγὺς ᾿Ανατολῆς τε- θοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῶν ΗἩνωμ. Εδνῶν. «Ο ἐξαναγκασμὸς τῆς Γερμανίας, εἶπε, νά πληρώστῃ βαρείας ἐπανορθώσεις δὰ πτωχεύση αὐτὴν καὶ δὰ τὴν καταστήοῃ ἐπικίνδυνον. 'Ἡ ᾽Αμερικὴ εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἐγγὺς ᾽Ανατολήν διότι τὸ ᾽Αμερικανιχὸν ναυτικὸν εἶναι ἀποφασισμένον νὰ ἔχγ πετρέλαια ἐκ τῆς Σαουδικῆς Αρα- βίας. Ἐπιδυμῶ νὰ ἔχωμεν τὰ πετρέλαια αὗτά, ἀλλά πρέ- πει νὰ ἔχουν τὴν µερίδα των καὶ τὰ Ἠνωμ. Ἔθνη οὕτως ὥστε νὰ µῆ φαινώμµεῦδα ἁδιάλλακτοι ἱμπεριαλισταί.» ἡ ΓΛΛΛΙΑ ΠΛΡΛΜΕΝΕ ΑΝΕΗ ΛΑΡΙ Παρισίους.- ᾿Ηλαττώθησαν τὰ δελτία Πανικὸς εἰς ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 25 (Ρ.]---Τὸ ὑπουργικὸν συμθούλιον ἄπε- φάσισεν εἷς ἔχτακτον συνεδρίαν του ὅπως περικόψῃ τὸ δελ- τίον ἄρτου ἀπὸ 900 εἷς 950 γραμμάρια κατ ἄτομον, Κατά τὰς τελευταίας ἡμέρας ἐσημειώθη τόση ἕλλειψις ἄρτου 2ὅση καὶ ἐπὶ κατοχῆς. Μακριὶ οὐραὶ σχηματίζονται πρὸ Στῶν ἁρτοπλιείων πολὺ πρὶν ταῦτα ἄγοίξονν. | 'Ἡ κυβέρνησις ἄπεράσισεν ἐπίσης ὅπως χλείουν τὰ ἄρ- τοποιεῖα 2 ἡμέρας τὴν ἑδδομάδα καὶ ἀπαγορενῦδῃ ἡ κατα- σχευὴ γλυκισμµάτων. 'Ὁ ὑπουργὸς τῆς γεωργίας προέβλεψεν ὅτι ἦ ἕλλειψις ἄρτου θὰ συνεχισθῃ µέχρι τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1948, 'Ὁ ὑπουργὸς ἐπέκρινο τὸν δηµιουργηδένια ἓν Παρισίοις «ἡμιπανικόν», ᾽Απηγορεύδη ἡ πώλησις σάντουῖτς. ΚΟΓΟΚΡΙΣΙΛ ΚΛΙ ΒΟΜΡΝ ΕΙΣ ΙΝΛΙΛΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑ 2ὔ (Ρ.).--Ἡ κυβέρνησις τῆς Βεγγάλης ἐπέδαλε ψὲς λογοκρισίαν ἐπὶ ὅλων τῶν ἂρῦρων, τὰ ὅποῖα σχολιάζουν τὴν στάσιν τῆς ἀστυνομίας. Τοῦτο ἔγινε κατό: πιν δημοσιευμάτων τοῦ τύπου περὶ ἁπχήσεως ἀσχκόπου ϱΘί: ας χαὶ πακοµεταχειρίσεως γυναικῶν ὑπὸ τῆς ἅἄστυνομίας κατὰ τὴν διάρχειαν τῶν ταραχῶν. Ἀδὲς ἔλαδον χώραν εἷς Καλκούταν 10 ἐπεισόδια, μεταξὺ τῶν ὅποίων καὶ ὃ ἑχρή- ἔεις θομβῶν. Ἐφονεύθησαν ϱ πρόσωπα, ἐτραυματίσθησαν 14 καὶ συνελήφθησαν 165. ΠΙΥΓΚΙΣΛΛΕΙΝ ΙΝΤΕΗ ΤΙΝ ΠΑΜΙΣΑ Τς Ἡ ΠΑΜ ΜΑΜΑ Τη ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ ο5 (Ρ.).--“Ἡ ἐνταῦδα Βρεττανικὴ πρεσβεία ἔλαβε 9 διακοινώσεις τῆς Γιουγκοσλαβικῆς αυ: βερνήσεως διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖται ἣ ἄμεσος παράδοσις τῶν Γιουγκοσλάδων χουϊσλιγκς, οἵτινες εὑρίσκονται εἷς στρα- τόπεδα ἐν Ἱαλία. Μία ἔκ τῶν διακοινώσεων αὐτῶν ἀπε- στάλη ἐπίσης καὶ ποὺ τὰς Ἠνωμ. Πολιτείας. Δι αὐτῶν ζητεῖται ἐπίσης Ἡ ἅμεσος διάλυσις ὅλων τῶν Γιουγκοσλα- θικῶν στρατιωτικῶν, σχη εχτισμῶν, οἳ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν Ἰταλίᾳα, ἀναγέρεται δὲ ὅτι προστατεύονται εἷς τὰ ἐν λόγῳ στρατόπεδα χαὶ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατεδίχασεν εἷς 9άνα- τον καὶ αὐτὸς ὁ Μηχαήλοβιτς, ΠΏΣ ΕΣΤΛΜΛΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΡΕΥΜΛΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δὲν εἶχεν οὐδεμίαν προσβο λὴν ἀφ᾿ ὅτου ἤθχισε νά παίρνῃ 4λατα Κροῦσεν Κάποτε ἡ γυναῖκα αὐτῃ ὑπέ- φερε πολὺ ἀπὸ Ῥευμµατισμµούς. Ἑδοκίμασε διάφορα «φάρμακα, χωρὶς ὅμως κανὲν ἀποτέλεσμα. Τέλος εὑρῆκε τὸ µέσον νὰ τοὺς ἀναχαιτίσῃ καὶ γ' ἁπαλλαγῇ ἀπ᾿ αὐτούς. Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον γὰ πληροφορηῦῇ ὁ καθένας ὃν ἕνα φάρµακον τόσον ἁποτελεσμα: τικόν, ᾿Αναγνώσατε τὴν ἐπιστο- λὴν τῆς γυναικὸς αὐτῆς : «᾽Απὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν συνη- θίζω νὰ παιρνω τὴν μικρὰν ἡἤ- µερησίαν δόσιν 'Αλάτων Κροῦσεν καὶ μὲ τὸ φάρµαχον τοῦτο κα τώρθωσα ν᾿ ἁπαλλαγῶ ἀπὸ τοὺς θευματισμούς µου. Πρὶν ἀρχίσω νὰ παίρνω τὸ Κροῦσεν ὑπέφερα ἀπὸ ρευματισμοὺς καὶ εἶχον συ» χνἁ δριμεῖς πόνους, ᾿ΑΦφ᾿ ὅτου ὅμως ἤρχισα νὰ παίρνω Κροῦσεν δὲν εἶγα οὔδεμίαν ὀξεῖαν προσβο λήν. ᾿Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω ὅτι τὰ λλατα Κροῦσεν μὲ ἀπήλλα- ξαν ἀπὸ τοὺς Ρευματισμούς». (Κα Α. Π.) 'Ἡ ἀρχικὴ αἰτία τῶν Ῥευματι σμῶν εἶναι τὸ ὑπερθολικὸ Οὗὖρι κὸ 'Οξὺ τὺ ὁποῖον σχηματίζεται εἷς τὸ σῶμα. Εάν οἱ νεφροὶ καὶ τὰ ἔντερα ἀδρανῶσν, τότε τὸ οὐ- ρικὸ ὀξὺ ἀποθηκεύεται εἷς τάς Ἠλειδώσεις καὶ τοὺς μῦς καὶ τότε ἀρχίζωσι οἱ δριμεῖς ρευματικοὶ πόνοι. Όλο τὸ΄ μυστικὸ τῶν ΄Α. λάτων Κροῦσεν εἶναι ἡ διπλή ἐνέργειάτων Τὰ ἁλατα Εροῦσεν βοηθοῖσι τοὺς γεφροὺς καὶ τὰ ἔντερα νὰ ἐκβάλλουσι τὰ δηλητή- ρια καὶ τὰ βλαβερά ὀξέα, ταυτο- χρόγως δὲ τὰ ἐμποδίζωσι ἀπὸ τοῦ γἁ σχηματισθῶσι πάλιν. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ οὗ (Ρ.)--Ἡ ᾽Αμερικανικὴ ΄Όμοσπον- δία Εργασίας ἐξαπέλνσε καθ’ ὕλην τὴν χώραν διαφηµι- στικὴν ἑκατρατείαν ἔναντι δαπάνης 1 500.000. δολλαρίων πρὸς καταπολέμησιν τοῦ περιοριστικοῦ ἐργατικοῦ νοµοσχε- δίου, τοῦ ὁποίου Ώρχισεν ἢ συζήτησις εἷς τὸ Κογχρέσσον. Τὸ νοµοσχέδιον προνοεῖ μεταξὺ ἄλλων ἀἄπαγόρευσιν τῶν ἀπεργιῶν αἴἵτινες ἀπειλοῦν τὴν δηµοσίαν εὐημερίαν. ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΟΣΙΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Ν. ΥΟΡΚΗ ο5 (ϱ)-- Θ ἀρχηγὸς τοῦ Κογκῥσσου τῶν βιο- μηχανικῶν ὀργανώσεων κ. Μούρραιη ἐζήτησεν ὅπως συναντήση τὸν πρόεδρον τῆς ἀντιπάλου ᾿Εργατικῆς Ὁμοσπονδίας εἰς µίαν «διάσκεψιν εἱἰρήνης». Αὕτη θὰ λάβηῃ χώραν τὴν 1ην Μαΐου εἰς Οὐασιγκτῶνα. Θά συζητηθῇ ἡ δυνατότης συνενώσεως τῶν δύο ἐργατικῶν ὁμοσπονδιῶν. Ἡ ἕνωσις ἐργατῶν αὐτοκινήτων ἐκήρυξεν ἀπεργίαν 5 ὡρῶν διὰ νὰ δυνηθοῦν τὰ µέλη της νὰ συμμετάσχουν διαδηλώσεως διαμαρτυρίας διὰ τὴν ἐργατικὴν νοµοθεσίαν, τὴν ὁποίαν πρό- κειται νὰ Ψηφίσῃ τό Κογκρέσσον. Ἐπι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΒΟΜΒΟΝ ΕΝ ΙΝΔΙΛΙΣ ΚΑΛΚΟΥΤΑ 36 (Ρ.--Νέαι φυλετιαὶ ταραχαὶ ἐξερράγησαν ψὲς εἷς Καλκούταν κατὰ τάς ὁποίας ἐρρί- φύησαν καὶ βόμβαι. 'Επτά πρόσωπα ἐφονεύθησαν καὶ 42 ἐτραυματὶσθησαν. ᾿Επεβλήθδη κέρφιου ὦδ ὡρῶν. Κατά τὸ τελευταῖον 24ωρον συνελήφύησαν 445 πρό- σωπα. Εἰς Ν. Δελχὶ ἑπεβλήθη κέρφιον 24 ὡρῶν κατὰ τῆς ἐκρήξεως ταραχῶν καθ «ς ἐφανεύθησαν 4 πρόσωπα καὶ ἑτραυματίσθησαν Ὁ. Τὰ Μωαμεθανικὰ καταστήματα ἔκλεί- σθησαν πρὸς διαµαρτυρίαν δι Ἰσχυριζομένας ἀστυνομικᾶς ὑπερβασίας. Εἰς ᾿Ασσὰμ Μωαμεθανοὶ διαδηλωταὶ προσέβα: λον τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν. 'Η ἁστυνομία ἐπυροβόλησε καὶ ἐφόνευσεν ἔν πρόσωπον καὶ ἐἑτραυμάτισεν ϐ, Παβασκενὴ 9ὔ Απριλίου 1947 ΕΛΕΥΦΕΡΟΞΣ ΤΥΠΟΣ Έτ 0 ΠΠΟΨΗΦΙΟΣ {ΤΟΥ ΚΗΠΡΙΛΚΟΥ ΛΛΟΙ Συμβολικὴ ἐχλογὴ ᾿Αρχιεπισκόπου Μέσα εἰς τὴν δίνην, ἑντὸς τῆς ὅὁποίας ζητοῦν ἑντύχνως νὰ παρασύρουν τὸν Κυπρια κὸν λαὸν αἳ σκοτειναὶ δυνάµεις, προβάλλου» ὡς φωτεινὸς φάρος αἱ σεβάαμιοι μορφαὶ τῶν ὑπολειφθέντων δύο /“[εραρχῶν τον. Ες τὸ πρόσωπον αὐτῶν ἐνσαρκώνειαι ἡ ΊἹδία σκληρὰ μµυῖρα τῆς δουλείας, οἵ κοινοὶ ἆᾱ- γῶνες, οἳ κοινοὶ πόθοι. “Ἱεράρχαι καὶ λαός. Μία ψύχη, µία σκέψις, ἕνας' παλμός. Καὶ δὲν εἶναι µόνον ἡ ἱστορία ποὺ ἔζησαν μαζξὶ μὲ αὐτοὺς αἲ δύυ τελευταῖαι ζΚυπριακαὶ γε- νεαὶ ποὺ καθιστοῦν ἄρρηκτον τὸν δεσµόν Εΐναι καὶ ἡ ἱστορία τῶν αἰώνων ποὺ πέ- ρασαν, εἶναι τὰ µαθήµατα τῆς ἵστορίας, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν «ἀρίστην πυξίδα πλεύσεως τῶν ἑπομένων γενεῶν καὶ ποὺ βροντοφωνάζουν εἲς τὸν Κυπριαχὸν λαόν: Δὰν εἶναι ἕνα ἁπλοῦν θρησκευτικὸν ἀρχηγὸν ποὺ δὰ ἐκλέξς. ΘΑ ΕΚΛΕΞΗΣ ΤΑΥΤΟ ΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΘΝΑΡΧΗΝ. Καὶ χρειάζεσαι ἕνα δοκιµασµένον Ἐδθνάρχην, εἷς τὸν ὁποῖον νὰ ἔχῃς ἐμπιτοσύνην ὅτι ποτὲ δὲν θὰ σὺ προδώσῃ καὶ ποτὲ δὲν δὰ σὲ ἐγ καταλείψῃ. Ποῖος εἶναι, λοιπόν, ὅ δοκιµασμένος αὐτὸς 'Ἱεράρχης Μήπως εἶναι, ὁ ἔχλεττὸς ξένων συµφερόντων καὶ παραγόντων Μή- πως εἶναι ὃ ἐπιμελῶς ἐκλεγείς, κατόπιν ἵ- σως μελέτης ἑτῶν γνωστὸς ἂγνωστος Α- σφαλῶς ὄχι | ΛΜίαν τοιαύτην μοῖραν δὲν ἐπιφυλάσσει ὃ λαὸς διά τὸν Ὀρόνον τοῦ ᾿Αποσιόλου Βαρνάβα. Διότι Ίδη ἐμορφώ- ὃη µέσα εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τοῦ τελευταίου Κυπρίου ἡ σταθδερὰ πεποίθησις ὅτι πρέπει νὰ ἐχλέξῃ τὸν ἕνα ἐκ τῶν δύο εραρχῶν του, τιμῶν ταὐτοχρόνως καὶ τὸν ἕτερον. Καὶ προβάλλει οὕτω τὺὸ ἐρώτημα : Ποῖ- ον ἐκ τῶν δύο Τὸν Μητροπολίτην Κερυνείας Ἐκ. Μακάριον ἤ τὸν Μητροπολίτην Πάφου π.Χ. Λεόντιον Τὴν ἁπάντησιν δὲν πρόκει- ται νὰ τὴν δώσουν οὔτε αἵ ἐφημερίδες οὔτε αἳ παρατάξεις οὔτε τὰ κόμματα, ἀλλὰ δὰ τὴν δώσῃ εἷς καὶ µόνον, ὁ λαός. Καὶ ὁ λαός Άρχισεν ἤδη νὰ δίδῃ τὴν ἁπάντησιν, φωνὴ δὲ λαοῦ, φωνὴ Κυρίου. 'ϱ Κυπριακὸς λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ἐκλέτη ὥς ᾿Αρχιεπίσκοπον Κύπρου τὸν Σεβ. Μητροπο- λίτην Πάφου κ.κ. Λεόντιον, οὐχὶ διότι δὲν τιμᾷ ἐξ ἴσου τὸν 3ε6, Μητροπολίτην Κερυ- γείας κ.κ. Μακάριου, ἀλλὰ διότι οὗτος λόγῳ τῆς ἡλικίας καὶ λό(ῷ τῶν δεινοπαθηµάτων του πρέπει νὰ ἀναπανθδῃ, ἐνῷ ταυτοχρόνως δὰ ἵσταται παρὰ τὸ πλευρὸν τοῦ ἁἀδελφοῦ καὶ συναγωνιστοῦ του, Εἶναι μάλιστα ἀπαίτησις τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ νὰ τιµηθῇ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τοῦ ἀξίζει ὁ Μητροπολίτης Κερυνείας καὶ νά δοθῇ διὰ θοῆς εἷς αὐτὸν ὅ τίτλος τοῦ ΜΑ.- «ΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ὥς αυνέβη μὲ τὸν µειλίχιον Κύριλλον τὸν ἀπὺ Κερυνείας, ὅτε ἐξελέγη ὡς Αρχιεπίσκοπος ὃ ἀείμνηστος Κυριλλά- τσος. Ἔτσι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σεβ.κ. Δεοντίου δὰ πάρῃ πλήρη συμβολικὸν χαρακτῆρα, ὥς µία πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις ἑμμονῆς εἲς τὴν ἐθνικὴν πολιτικὴν μὸ προπύργχιον τὴν Ἑθναρχοῦσαν ᾿Εκκλησίαν. Αὐτή εἶναι ἡ θέλησις τῆς Κύπρου καὶ μὸ αὐτὸ τὸ σύνδημα δὰ ὁδηγηθδῇ εἲς τὸ δηµοψή Ρισµα τῆς μεταπροσεχοῦς Κυριακῆς μὲ τὴν ἀπόφασιν νὰ τιµήσῃ τὴν “Ἱεραρχίαν της καὶ νὰ ἀποδοχιμάσῃ τοὺς ἐπιβουλενομέ: γους τὴν ἐθνικὴν καὶ ἐκκλησιαστικήν της ὑπόστασιν. Θὰ εἴπαυν ὅμως μερικοὶ, οἳ ὁποῖοι πα: ρατηροῦν τὴν λεπτοµέρειαν καὶ οὐχὶ τὴν γε: γικότητα: Καὶ αἳ τυχὸν ἀποτυχίαι αἳ ὁποῖ- αι ἐσημειώθησαν εἰς τὸ παρελθὸν ᾿ἸΑπαν- τῶμεν: Λπροστὰ εἲς τὸ ἱστορικὸν κατόρ: θωμα τῆς Κυπριακῆς 'Γεραρχίας νὰ δια- φυλάξῃ καὶ νὰ σώσῃ τὸ Αὐτοκέφαλον τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπὸ πάσης ξένης ἐπιβον- λῆς, μπροστὰ εἷἲς τὸ ἱστορικὸν κατύρθωμα γὰ κρατήσῃ ἄσβεσιον τὴν ἐθνικὴν φλόγα κατά τὴν διάρκειαν τῶν μαχρῶν σκοτεινῶν νυκτῶν τοῦ προσφάτου παρελθόντης, µερικαὶ ἀποτυχίαι δὲν ἀξίζει νὰ ἀναφέρωνται οὔτε καὶ ὡς ἁπλῆ καλόπιστος κριτικὴ, Εἶναι δι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον ποὺ ὁ Κυπριακὸς λιὸς δὰ ἀναβιβάσῃ εἲς τὸν ᾿Αρχιεπισκοπι: κὸν θρόνον τὸν δοκιµασμµένον “Ἱεράρχην του Μητροπολίτην Πάφου, μὲ ἰσότιιον συµπα- ῥαστάτην τὸν Μητροπολίτην Κερυνείας. Υπάρχει ἀκόμη καὶ κάτι ἄλλο. 'Ὑπὸ τὴν παροῦσαν διοίπησίν της ἡ Κυπριαχὴ Ἐκκλησία παρέµεινεν ἡ ΚΟΙΝΗ ΜΗΤΗΡ ὕλων, ἓν τῷ µέσῳ τῶν παθῶν, τὰ ὁποῖα κλυδωνίζουν τὸν Κυπριακὸν λαὸν. Πολλάκις κατεβλήθησαν προσπάθειαι ὑπὸ διαφόρων ἀναξίων Κυπρίων ὅπως παρασύρουν αὐτὴν καὶ νὰ τὴν καταστήσουν ὄργανον τῶν ἄνο- µολογήτων σχοπῶν των διὰ νὰ πλήξουν τμῆ- μα τοῦ λαοῦ ἢ διὰ νὰ κρύψουν ὄπισθεν αὐτῆς τὴν καταχθόγνιον καὶ προδοτικὴν πο: λιτικήν των. ᾽Αλλ’ ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία παρέµειγνεν ὑπεράνω ἀνθρωπίνων παθῶν, ἂγ- γελος παρηγορίας καὶ ἣ µοναδικὴ ἑἐλπὶς συν- ενώσεως ὅλου τοῦ λαοῦ καὶ κατευνασμοῦ τῶν παθῶν. Αὐτὴν τὴν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ σιάσιν πρέπει ἡ Εκκλησία µας νὰ κρατήσῃ καὶ εἰς τὸ µέλλον. Τοῦτο ἄντιλαμβάνονται ἀσφαλῶς ὣς ὁρθδὸν καὶ ἐπιβεβλημένον ὅλοι οἳ Κύ- πριοι καὶ οἳ φανατικώτεροι ἁκόμη ὁπαδοὶ τῶν κομματικῶν παρατάξεων. Τοῦτο ὅμως δὰ πράξη καὶ ὅ ὑποψήφιος εῶν παρασκην(- ων, ὁ ὁποῖος εἶναι ἔτοιμος νὰ μᾶς σερθι- ρισθῃῇ εἷς τὴν κατάλληλον στιγμὴν Ὅχι | δη οἵ ἓν Κύπρῳ κράκται τον-- δαίμονες τοῦ σκότους---ἤρχισαν νὰ προλέγουν τὰ συµ βησόμενα. 'Ο γνωστὸς ἂγνωστος ὑποψήφιός των δὲν δὰ κρατῇ κλάδον χριστιανικῆς ἕ- λαίας, ἀλλά ῥομφαίαν καὶ ἔϊφος καὶ ὥς ἄλλος µαινόµενος δερβίσης θὰ ἐπικαθήσῃ ἐπὶ τοῦ Κυπριαιοῦ λαοῦ διὰ νὰ ἐἑκτελέσῃ τὰς ἐπιταγὰς τῶν χυρίων του. Καὶ θὰ εἶναι τότε µέγας ὁ θρῆνος καὶ µεγάλη ἤ συμφο- ρὰ, Καὶ δὲν ὃδὰ ὑπάρχουν δάκρυα διὰ νὰ Ὀρηνήσωμεν πρὸ τῶν ἐρειπίων τῆς ἱερᾶς Σιών. | ᾽Απόστολε Βαρνάβα, βοήθησε τὸν λαὸν τῆς Ἐκκλησίας σου νὰ ἐξέλθῃ νικηφόρος ᾱ- πὸ τὴν δοκιµασίαγ. Τοῦ ἀπεκάλυψες ἤδη τὰς συνωμοσίας καὶ τὰς σκευωρίας τῶν ἕ- χθρῶν του. Καθυδήγησέ τον εἷς τὸν µεγά- λον ἀγῶνά του γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ἵερὰν κλη- ρονοµίαν σου. Ἐθνομάρευς Κνυπριανέ, σῶσε' τὴν ᾿Εθναρχοῦσαν Ἐκκλησίαν σου καὶ τὸν λαὸν διὰ τὸν ὁποῖον ἔδωσες τὸ αἷμά σου. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙ ΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΙΜΟΛΟΣΙΑ ΣΤΗ ΚΙΠΡΟ Στὴν Κύπρο ὠργανωμένα ἡ αἱμοδοσία δὲ φάνηκε. Οἱ αἱμοδότες τοῦ τόπου µας µε τροῦνται στὰ δάκτυλα τῶν χεριῶν µας καὶ διαιροῦνται σὲ δυὸ κατηγορίες. 1, Εἶνε ἐκεῖνοι τῆς περί- σιασης ποὺ ᾖζητοῦν ἕνα ποσὸ καὶ ποὺ λέγει ὁ λόγος κάθουνται στὴν χλούβα καὶ δὲν τοὺς ῥἐνδιαφέρει ἄν ὁ χυμός τους ἀποφέρει τὸ πο Φητὸ ἀποτέλεσμά του. ᾿Αρχεῖ γὰ πάρουν τὸ χρήμα. ᾿Απὸ σχετικέ µας πληροφορίες δὲν ἀνέρχονται αὐτοὶ πάνω ἀπὸ ὅ--θ σ᾿ ὅλη τὴν Εύπρο, Αλλοίμονο σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τοὺς χρειάζεται, ϱ, Ἐκεῖνοι τῆς συµπόνοιας, Αὐτοὶ λόγφῳ τῶν οἴκονομι- χῶν συνθηκῶν εἶνε παραπο- λὺ ὀλίγοι καὶ δὲν ἐνδιαφέ- ῥονται γιὰ τὸ χρήμα . παρὰ γιὰ τὸν σχοπὸ καὶ ὃυσιά ζουνται. Τρανὸν παράδειγµα ἡ περίπτωση τοῦ Λευκονοί- που ποὺ οἱ αἱμοδότες, συντεχ- γιακὰ µέλη, ἔδωσαν τὸ αἷμα τους ἴσως ἔσωζαν τὸν ἀείμνη: στον ᾿Ανδρ. Κυπριανοῦ. Χαρα- κτηριστικὸ τῆς αὐτοδυσίας τους μόλις µάδανε τὸ θάνατό του χλαίανε σὰν μικρὰ παιδιά. Πρό τῆς καταδίκης τῆς ΠΣΕ, ὠργανώθηκε ἕνα αἷ- μοδοτικὸ ῥἐπιτελεῖο, τὸ ὁ- ποῖον γιὰ ἀρκετὸ χαιρὸ ἔδω- σε τὲς ποιὸ χαλὲς ἐκδουλεύ- σεις, εἰδιχὰ στοὺς φυματι- χούς, Στὲς ἀρχὲς κάποιος τοῦ Κυβερνητικοῦὸ Χημείου πρασφέρίηκε νὰ ἐξυπηρετήστῃ τὸ αἱμοδοτιχὸ ἐπιτελεῖο μὲ µαθήµατα, μὲ ὑποδείξεις κλπ. Δυστυχῶς ναυάγησε αὖ- τὴ ἡ ἐκστρατεία γιατὶ ὅ κ. Χρύσανθος Σαββίδης ὄντας µέλος τῆς ΠΣΕ φυλακίσνη” κε ἐν τῷ μεταξύ. Ὁ τόπος κατὰ τὴν γνώμη µας Χρειάζεται περὶ τοὺς 100 αἱμοδότες. Πολλὰ καλά παιδιὰ εἶναι διατεῦειμένα νὰ ἐξυπηρετή- σουν τὸν τόπο µας σ᾿'αὐτὸν τὸν τοµέα. Χρειάζεται ὅμως μιὰ χαλὴ προσπάὃεια καὶ ἐγεργη- τικότητα ἀπὸ τὰ Δημ. Συµ΄ ῥούλια καὶ νὰ σταῦή ἁρω: γὸς καὶ ἡ Κυβέρνηση. Πολὺ δύσκολο στὸν αἷμο: δότη μετὰ τὴν αἱμοδοσία νὰ πάη στὸ ἑἐργαστῆρι ἡ σ’ ὁ ποιανδήποτε δουλειὰ ἐξασκεῖ Οἱ ἐργοδότες δὲν πρέπει νὰ νοιάζουνται ἂν ἀπρυσιάση δυὸ τρεῖς µέρες ὁ αἰινοδότης γι ἂν) ἀναπαυθῃῇ καὶ νὰ μὴ φοβεῖται γιὰ τὴν δουλειά του ὁ ἐργάτης. ᾽Απὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ. ἐξάντληση του συνεπεία τῆς ἀφαιρέσεως αἵματος χρειάζε- ται ἀνάπαυση χαὶ γιὰ λίγες ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακὸν οἰκόπεδον, ἑπτάσεως ὃ περίπου προστα- θιῶν, πατάλληλον διὰ διπλοµατοικίαν εἰς τὴν περιοχὴν Χρνσουπό: λεως, ἐπὶ τῆς τομῆς τῆς ὁδοῦ Κορυτσᾶς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κόμπτον Μα. πένζν ἔναντι τῆς Δημοτινῆς ᾿Αγορᾶς. Τιμή Δ. 615. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οἰκόπεδον παρὰ τὴν ὁδὸν 'Ανίου Παύλον εἷς τὴν ἐγορίαν Άγιος ’᾿Ανγδρέας τῆς Δευπωσία ὁδὸς 'Αγίας Δαύρας. Λ.400. ΕΝΟΙΕΙΑΖΕΤΑΙ καινουργὴς μοντέρνα οἰχία ἐπὶ τὶς πμρίας ὁδοῦ πρὺς τὸν Τράχωνα. Περιλαμβάνει µπάγιο εὐρωπαϊκὸ κλπ. «ΜΚΑΔΗΣΠΕΗΡΑΣ» Ταχ. Κιβ. 111 Τηλ. 699 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΤΑΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΝΑΤΟΣ ΚΥΚΔΟΦΟΡΗΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΚΙΝΑΜΛΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΣ’ ᾿Εντὸς ὀλίγου ἀρχίζουν αἱ Μερικἁ ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ θὰ δεῖτε, Ο ΤΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Αν Μπάξτερ Γουῶλτερ Χοῦστον) Ρωσσικῆς ὑποθέσεως. ΚΑΡΑΒΑΝ (Στιούαρτ Γκρέῖντζερ, Ανν Κρῶφορτ). ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ (ἔγχρωμο) Μπὸτ Η ΠΡΙΓΚΗΤΙΣΣΑ ΚΑΙ Χόουπ, Βιρτζίνια Μάγιο. ΔΟΞΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ (Τουµάνοβα, Γκρέκορυ Πἐκ) Ρωσσικῆς ὑποθέσεως. ΣΑΧΑΡΑ (Χάμφρεύῦ Μπόγκαρτ). ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΟΡΙΛΛΑΣ (Ἐπεισοδιακό). Οἱ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΔΕΣ (Ντὸν Ρὲντ Μπάρρυ) ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ (Κἐῦ Φράνσις, Γουῶλτερ Χοῦστον). ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 0Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΒΑΔΑΣ .(Ρόῦ Ρότζερ ὁ Βασι- ληᾶς τῶν Κάου Μπόῦ, ΛΕΥΤΕΡΙΑ ἢἡ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ᾽ΤΙΓΡΕΙΣ (Τζών Γουέην, Τζὶν Κάρολ). ΔΙΠΛΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (Νίνα Φὸς) Τὸ καθ’ ἕνα καὶ καλλίτερο ἀπὸ τ᾽ ἄλλα !!! θεριναὶ Κινηματογραφικαὶ Παρα- στάσεις μὲ τὰς γνωστάς σας ὁμιλούσας ἐγκαταστάσεις. ΚΥΠΡΟΥ ΗΝΟΙΞΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΛΙΤΟ” Στὸ 3 µίλι Κυρηνείὰς- Αγ. Ἐπικτήτου Φὰ βρῆτε πάντοτε τὴν καλυτέραν περιποίησιν μὲ λαϊκὰς τιµάς. Επίσης ἑνοικιάζονται δωµάτια διαμονῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῆς γνωστῆς ΠΑΣΧΑΛΟΥΣ, νευραλγίας, Διὰ πονὀχεφάλους, χρυολογήµατα, Πάρτε ἀμέσως ἕνα χάπι ΚΗΤΛΣΦΕΝ (ϱ0)ΛΦΡΗΕΙ Ἡ ἀποτελεσματικότης του θὰ σᾶς εππλήξη. Ἐπιμέγετε εἷς τὸ ὄνομα ΚΟΤΓΑΣΦΕΝ. Γιὰ τὴν ὑγείαν σας τος θὰ 1ΗΣΕΤΡ ΕΚΛΙΟΝ ΧΡΟΝΙΑ Πρέπει νὰ ρίχνουμε πίσω τὶς ἔννοιες. “Ἡ εὐθυμὶα ἆ παραίτητη γιὰ μιὰ καλὴ ὑγεία. 'Ο φθόνος ὁ ἐχθρὸς τῆς ὀγείας µας. [Τοῦ διασήµου 'Ελβετοῦ Θον ἠ9τοοῦ ΝΤΟΖΙ Ὅσο γιὰ τὴ φυχικὴ σας ὑγεία καὶ ἀντοχὴ (τόσο συνδεδεμένη μὲ τὴν σωµατικἠ µας ὑγεία) νὰ σκέπτεσθε ὅτι κάθς ἐμπόδ.ο εἴ ναι γιά καλό, ποὺ λέει καὶ ὁ Λα ὃς, μαὶ ὅτι «εἶναι »αλὺς τρόπος γιὰ γὰ προοδεύουµε ἐσωτερινά. ᾿Βγὼὠ τοὐλάχιστο, πῆρα τὴ ζωὴ σᾶν ἕνα µεγάλο σχολεῖο. Πώς Ἡ ζωὴ µας πρέπει τοὐλάχιστο, νὰ εἶναι μιά. διαρκἠς ἐχμάθηση, ἕνα εἶδος θητείας γιομᾶτο δυσκολίες ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀγαγκαῖο νὰ περάσουμε. ᾿Βὰν ὃὁ ἄνθρωπος δὲν εἶχε νὰ παλαίψει μὲ έξωτε ρικὲς δυσκολίες καὶ μὲ ἐσώτερν ποὺς ἐχθραύς, ἡ ζωὴ δὲν θά εἴ- χε τὴν ἔννοια ποὺ ἔχει. ο Προσπάθησε γενικὰ νὰ ξεχνᾶς τὶς δικιὲς σου ἔννοιες. Ρίξε μιὰ ματιὰ συμ.κονετικὰ στοὺς γύρω ἀνθρώπους, προσπόθησε νὰ γιώ: σεις τὸ µεγάλο νόηµα τῆς ζωῆς καὶ νὰ τὸ ἀνακαλύψεις µόνος σου ὃσο ἀργὰ καὶ ἄν εἵνι. Κάνε τὸ καλὸ τριγύρω σου, ὔ- χι μὲ τὴν ἰδέα πὠς δὰ ἄνεαμεν φθεῖ, ἀλλά γιατὶ εἶναν τὸ πρῶτο ἀνθρώπινο καθῆκον. Πάντα ὁ πατέρας µου μᾶς ἕ λεγε μάτι ποὺ μοῦ ἔχκανε ἐντύ: πωση: Κανένας ἄνθρωπος δὲν εἴ ναι ἐχθρὸς σον. Ολοι εἶναι ὃρ- Ύάνα τῆς µοῖρας, τὰ ὁποῖα κάτι δὰ σὲ διδάξουν, ἔστω αι’ ἄν σε ἀδικοῦν. Ο μεγάλος νόµος τῆς ζωῆς εἶναι δῶ πέρα ἡ ἐκμάθηση. {1ολ λοί, οἱ περισσότεροι μάλιστα ἅἄγ- θρωποι, περνγᾶνε τὴ ζωὴ «τους, χωρὶς νγἁ μποροῦν νὰ συλλάβουν τὴν ἔννοια τῆς ζωῆς. Καὶ ὅμως, ἡ καλωσύνη, ἢ ἔπι. είπια, ἡ συμπόνια εἶναι οἱ µόγνες δετικὲς σοφίες, ποὺ πλουταίνουν τὴν ἀνθρώπινη ψυχή. Τὸ μῖσος εἶναι ὁ πλέον φοβε ρὺς ἐχθρὸς τῆς ψυχῆς καὶ τεῦ σώματός µας. Ἓνας ἄνθρωπος φθονερὸς εἶναι ἀδύνατο νὰ δεῖ ποτὲ καλό, γιατὶ γύρω δηµιουρ: γεῖ μιὰ ἀτμόσφαιρα ποὺ δὲν φέρ- γει παλὸ στὸ ἑαντὸ του οὔτε στὸν ἄλλο, Ὁ φθονερὸς ἔχει τὸ σῶμα του γεμᾶτο χολή. Τὸ µάτι του δὲν εἶναν καθαρὸ καὶ εἶναι ἐπιρρεπὴς στὶς ἀσθένενες τοῦ ἤπατος. Ἑλέπουμε λοιπὸν πόσο σννδε δεμένη εἶν,ι ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ὅμως, πό- σο λησμονοῦμε αὐτὴ τὴν ἁπλῆ ἀλήθεια., ΑΥΡΙΟΝ: ἡ συνέχεια. µέρες γερὸ φαγητό, Τὸ μικρὸ μεροκάματο κι’ ὁ., µεγαλειό- τατος τιμάριὺμος ἀπαγορεύ- ουν σ᾿ ὁποιονδήποτε νὰ γίνη αἱμοδότης τῆς συµπόνοιας... Τὰ λαϊκὰ Δημ. Συμβούλια μπορ2ῦν ν᾿ ἀναλάβουν τὴν ὀργάνωση τέτοιου ὀργανισμοῦ καὶ εἰσηγοῦμαι νὰ τὸ ἑξετά- σουνε προσεχτικά. Κατὰ τὴν ταπεινή µου ἆν- τίληφη ὁ ὀργαγιαμὸς αὐτὸς θ' ἀποφέρς σημαντικὲς ἐκ. δουλεύσεις στὲν τόπο μας. Οἵ ἐπιστήμονες τοῦ νησιοῦ µας ἔχουν ὑποχρέωση νὰ δι- αφωτίσουν τὸν λαὸ γιὰ τὰ χαλὰ ποὺ δὰ ἀποφέρῃ ἡ αἲ- µοδοσία καὶ ἡ ἀρθρογραφία ἀπὸ μέρους τους δὰ προτρέ- Ψῃ τὴν νεολαία νὰ πρεσφέρι τὴν ὑγεία στοὺς ἔτοιμοθανά- τους συνανθρώπους µας. Εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ νεολαία μας Υαλουχημένη μὲ συμπόνοια καὶ ἀλτρουϊσμὸ, θὰ προσφέ- ϱΏ τὸν ἑαυτό της ἐνθουσιω- δῶς. Α. Φ, ΔΥΣΤΗΝΟΣ Ρεσιτάλ ἀπαγγελὶας Ὃ ποιητὴς κ. Ανθος Ῥοδίνης δἀ δώσῃ μεβαύριον Κυριακὴν εἰς τὰς 11 πμ. ρεσιτὰλ άπαγγε- λίας εἰς τὴν ἐνταῦθα λέσχην τοῦ Κ.Β.8. ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς ποιες ον Ἰωάννου Πελο- πογγησου ὁσίας ἈΧἈριστοφόρας, Τὸ ρεσιτὰλ θὰ ππζτη ἅη ὁ ν δηναῖος καλλιτέχνης κ. Χάρης ασε έσκος, Βἰσιτῆρια προπω ὕνται ὃ ἱδρύ «Αγάπης ὃ. τοῦ ἱδρύματος /διοκτῆται αὐτοκινήτων Καλοῦνται εἷς γενικὴν συνέλευ- σιν τὰ µέλη τοῦ Κλάδου Μι. Ἠροϊδιοχτητῶν αὐτοπινήτων Λευ. Κὠσίας, τὴν προσεχῆ Ευριαχήν. παὶ ὥραν 10 αμ, έματα Α- γακοιγώῴσεις τοῦ ᾿Ἐλεγκτοῦ Μετα. φορῶν, σταµάτηµα αὐτοχι ήτ 9 9 Δ΄ . , Ωγ ἀπὸ τὴν ἐπίταξιν καὶ λσης, γέ, ας ἐπιτροπῆς. ἕ [. Κοινονικη ζαη | ᾿Αρραβῶνες Τὸν ἀγαπητὸυν Φφίλον κ. Γων. γην Ἀτυλιαγοῦ τελέσαγτα τοὺς ἀρθοβῶνής τον εἰς “Αγ. «Όμολο- γητάς µετά μι δ. Αὐγούστας ο, Γρηγορίου, θερμῶς σνυγχαίρο νεα ᾿Αγδρέα Πέρος Γάμοι Ο µ. Ζήνων Σ. Κωνσταντνί- δης μαὶ ἡ δ. Χρυσιάλλα κ. Κύρτα τελοῦν τοὺς Ὑάμους των τὴν π. Κυριανὴν ἐν τῷ ἶ. ναῷ Χαρδαπιωτίσσης Ἐνθραίας Προσκαλοῦ» τοὺς συγγενεῖς χαὶ φίλους ὅπως παρευρεθοῦν. Διαλέξεις Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 28)4)Α7 καὶ ὥραν ὅ. 50 μ.μ. δὰ δοθῇ διάλεξις εἷς τὸ οἴκημα τῶν Συν- τεχνιῶν Δευλωσίας μὲ θέµα: Σχέσεις ἐργατῶν παὶ μεσαίων μὲ ὁμιλητὴν τὸν α. Ῥ. Μαννούρην, Υγ.Υ. τῆς ΠΒΜ. Καλοῦνται” ὅλοι οἱ ἐργάται νὰ παρακολουθήσουν τὴν διάλεξεν. Περιοδικά Ἐκνκλοφόρησε τὸ τεὔχος Μαϊ ου τοῦ παιδιμοῦ πεῳιοδικοῦ «ζυ. πριόποι λο» μὲ ὕλην ὡς πάντο- τε ἐλλεκτήν, : Κλήρωσις ΤἸὴν 1 Μαΐου καὶ ὥραν 11 π.μ. θὰ λάβιΌ χώραν «αλήρωσις τῶν ὁμολογιῶν τοῦ Β΄ µέρους τοῦ δαγείου 1945. '“Ο πρῶτος λαχνὸς κερδίζει Λ. 400, δύο ἅλ- λοι ἀνά Δ, 100, 8 ἀνὰ Λ. 50 καὶ 80 ἀνὰ Λ. 25, Ράπται Θὰ συγκροτηθῇῃ γενικὴ συνές λενσις τῶν μελῶν τοῦ Κλάδου Ραπτῶν Λευκωσίας, σήμερον Πα- ρασκευὴν καὶ ὥραν 6.450’ μ.μ. δι’ ἐξέτασιν τῶν ἀπολούδων ὃε- µάτων: Ἐκθέσεις ἐπὶ τῶν ὄναιρ. μῶν ἐπαγγελματικῶν ὑλικῶν, ναὶ ἀρχαιρεσίαι. Κύπριοι ἐπιστήμονες ς ὍὉ ἐν Λονδίνῳ «εἰδικευόμενος ἃ εἰς τὴν παιδιατριχὴν Κύπριος ἵ- : ατρὸς η. Ὅμηρος Σ. Χατίπης ἕ- δωσε μετ ἐπιτυχίας τὰς εἰδικὰς ἐξετάσεις καὶ ἀπέχκτησε τὸ δίπλα- μα τῆς Παιδιατρικῆς τοῦ Βασι. λικοῦ Ἱατρικοῦ Κολλεγίο. Ὁ κ, Χαπίπης ὑπηρετεῖ ἤδη ὡς σωτερικὸς ἴατρὺς εἷς ἓν τῶν δη. μοτικῶν νοσοκομείων τοῦ Λογδί- νου, ἐξελέγη δὲ κατόπιν φηφο- φορίας, Ἑταῖρος τῆς Βασιλικῆς Ἰατρικῆς 'Βταιρείας. Προβολὴ ταινιῶν Εἰς τὸ ἐν Λάρνακι Βρειτανικὸν Ἰνστιτοῦτον θὰ προβληθοῦν αὖ. ριον εἰς τὰς Ἱ μ.μ. αἳ ταινίαν 1) Δύναμις εἷς τὴν γῆν 9) Ἐανά. ζησαν καὶ ὃ) Εἰδήσεις. ΝΛΓΙΚΟ ΠΛΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Παρασκενὴν ὃν καὶ Σάββατον προβάλλεται Ὕ. τὸ συνταρακτικὸ ὅραματι- ἑ ΄ κὸ ἀριστούργημα ΜΑΝΙΟΛΗΣ ΛΟΛΟΦΟΝΟΣ Πρωταγωνιστοῦν: 'Ἡ µεγά- λη Ἀαλλιτέχις ΜΕΡΑ ΟΠΕ: ΡΟΝ, ὁ ἄφῦαστος ΤΖΩΡΤΖ ΣΑΝΤΕΡΣ, ὅὃ ΑΕΡΤ κρε- ΚΑΡ η. ἅ 4 Ἓνας μυστηριώδης καὶ παράξενος δολοφόνος ποὺ γιὰ νὰ ἔκδιπηθῇ τὸν θάνα τον τοῦ ἀδελφοῦ του ἐσκό- ζωνε τὰ κπορίτσια τοῦ ὑδεά- τρου μαλὶ,.... Καὶ τὴν προσεχῆ ΚΥ- ΡΙΑΚΗ, µμιὰ ἀδάνατη συνταραατικὴ πολεμικὴ δη- μιουργία ΒΠΒΛΑΣΙΣ ΒΡΟΩΝ Πρωταγωγιστοῦν : ΡΑΝΤΟΛΦ ΣΚΩΤ--ΝΟΑΧ ΜΤΗΡΡΗ ᾖ(Σἱὸς)--ΑΑλαν ΚΟΥΡΤΙΣ--ΓκΡΕΊΙΣ Μακ- ΤΟΝΑΛΔ αἱ χιλιάδες ἄλλων. ν Μιὰ ἔνδοξη πολεμιχὴ ἕ- ποποιῖα γραμμένη μὲ αἵ- μα-- μάχες στὴν ἀχανῆ καὶ ἄγρια ζούγκλα --- ἄγριοι βομβαρδισμοὶ--- καχουχίες στερῄσεις---ἡρωϊιὲς ἕξορ' μῆσεις---μεγαλειώδης πο: λεμικὺς δρίαμθος, Αίαν πιροσεχῶς : Μιὰ μουσικὴ καλλιτεχνικὴ δηµιουργία ΚΑΛΑΜΑΖΟΥ Ὑπεύθυνος: Θ,. Παπαδόπονλος Τύποις: Θ. Παπαδοπούλου . παὶ Κ. Καχουλλῆ