Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-05-08

Διευδυντὴς---Ἴδιο |. ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟ: Ἔτος 1(Περίοδος ὃ «. Αριθμ. φύλλου τά μής 1 γρ. ΣΕΑΦΕΙΟΝ : Λευκω. ία-- Κύπρου τω ας ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΣ Οἱ Πορφυρικοὶ ἀπώλεσαν τε- λείως κάθε αἴσθησιν γελοίου ἢ σοέαροῦ κατόπιν τῆς φοθερᾶς πανωλεθρίας των. ἸἹΚλασσικὸν παράδειγµα τούτου εἶναι ἤ πορ- φυριζουσα εἶσέτι συνάδελφος «Ἔθνος «τὸ», ἡ ὁποία ἔνεφα- ἁ ση τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην μὲ τὴν ἑξῆς ἀμίμητον «φρᾶσιν: «Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν δι’ εἰδικοὺς ἀντιπροσώπους δὲν εἶναι ἀκόμη σαφὲς καὶ ἁμοότε- ραι αἳ παρατάξεις ὑπολογίζουν ὅτι θὰ συγκεντρώσουν πλειοφη- φίαν κατὰ τὴν ἐπλογὴν γενι- κῶὤῶν ἀντιιροσώσων». Νὰ γελάσωµεν ἢἤ νὰ ἔλεεινο- λογήσωµεν τοὺς ἓν Λλόγῳ 1ΊΤορ- φυρῆδες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν φᾶν τὸ σθένος νὰ ὁμολογήσουν ἀξιοπρεπῶς ὅτι αἳ κατ’ αὐτῶν... ἐκκαθαριστικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἐστέφθησαν ἡὃ- πὸ πλήρους ἐπιτυχίας Διότι καὶ τὰ νήπια γνωρίξουν ὅτι οἳ [Πορ- φυρικοὶ ἀνέδειξαν ἐκ τῶν 66 µόνον ἕνα (ἀρ. 1} γενικὸν εἰς ἸΜαραθάσαν, διεκδικοῦν ἁπλῶς ἄλλους ὃ εἰς Δευκωσίαν καὶ ὃ εἷς Κερύνεια». τοὺς ὁποίους ὃ- µως ἀσφαλῶς θὰ χάσουν κατὰ ἁτὴν ἐπαναληπτικὴν ἐνπλογὴν Κα- φαθᾶ. Τὸ γὰ ἰσχυρίξεται, «λοιπόν, κανείς, μὲ ΕΝΑ γενικὸν εἰς τὸ χέρι καὶ ὃ ἁμφιθόλους ἔναντι τοῦ ὄγκου τῶν 67 ὅτι «τὸ ἅπο- «άέλεσμα δὲν εἶναι σαφές» καὶ ἔ- ᾿ ας , ν 9 , 2 3 τε περωτλέον νὰ ἐλπίζη εἰς. . πλειοψηφίαν εἶναι κάτι ποὺ δε- περᾶ τὰ ὅρια τῆς Λογικῆς. ᾽ Ἡ µεγάλη ὅμως στενοχωρία προ Καλεῖ κάποτε σκοτοδίένην εἷς τὸν ι ἐγκέφαλον. ΕΜΜΕΙΠΟΥΝ. Μέσα εἲς τὴν ἀπελπισίαν του | τὸ «ὝἜθθνος, ἐγαντξώθη πάνω | σὲ μερικοὺς ἁκατανοήτους ἁρι- | ,- »μοὺς καὶ προσπαθεῖ μὲ αὐτοὺς σηµοι συστάσεις αἳ ὅ- - ῥὰ δώσῃ ψευδῆ εἰκόνα τῆς πραγ- µατικότητος. ᾿Ιδοὺ ἕνα πρόχει- ϱον παρᾶδειγμα ἐν τῆς εἴδησε- ολογίας του ἐπὶ τῶν ἐκλογῶν: «Ὑποδιαμέρισμα ΧἈρυσοχοῦς: θικοὶ εἰς ἵ. Χωρίον -Ἡ, 1Όλιν 2, Γουδὶ 1, Χούλου καὶ Σκούλλην 1. Λεοντιμποί: ᾿Ελ- λείπουν». «Ὑποδ. Αὐδήμους: Πορφυρικοὶ εἷς Αρσος δ. Λεοντικοὶ ἑλλεί- πουν». Καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς. :.Ἡ συνάδελφος ἀνεκάλυψε τὴν Λέξιν «ἑλλείπουν» διὰ νὰ ᾱ- ποκρύψῃ ἀπὸ τοὺς ἀναγνώστας της τὴν ἀλήθειαν. Αὐτοὶ ὅμως ποὺ «ἐλλείπουν» θὰ δώσουν συν- τόµως τὸ παρὸν των. Ἐν τῷ µε- Σαξὺ εὐχόμεθα καλὴν χώνευσιν εἲς τοὺς ἀναγνώστας τοῦ κ. Δέρθη ἀπὸ τὰ ποὺ τοὺς σερΒίἰρει οὗτος. «ΚῃΡΙΣ ΕΛΝΙ {04 ΤΡΕΛΛΌΝ’ Γράφει ὅ διευθυντὴς τοῦ «Ν. Κ. Φύλακος» εἷς προχθεσινὸν του ἄρθρον: «᾿ Απέναντι τοῦ εἴ- δώλου εοντίου τὶ εὑρίσκετο εἷς τὴν ἀντίθετον παράταξιν Οχι ΑΦὸν ἕνα πρόσωσπον ἄγνωστον εἰς τὸν Λαὸν ἐντελῶς, «ἀλλὰ καὶ ὡς ὄνομα ἄγνωστον, χωρὶς ἐκ- πλησιαστικὸν καὶ ἐθνικὸν παρεΛ- θὸν καὶ παρόν». “Ὥστε κ. ΚΑ ὅ. ὑποψήφιος τῶν «ἐθνικοφρό- νων» εἶναι πρόσωπον χωρὶς ἐκ: πλησιαστικὸν καὶ πρὸ παντὸς ἐθνικὸν παρελθόν Διατὶ ἄπε- πρύψατε αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν ᾱ- πὸ τὸν Κυπριακὸν Λαὸν καὶ τοὺς ἀναγνώστας κ. συνάδελφε: 4ὲν ἦτο καθῆκόν σας ἐθνικὸν νὰ κατατοπίσετι -ὂν λαόν Δὲν εἶναι ἔνοχος ἡ- σιωπὴ σας ἤ μᾶλλον ᾗ μετ’ εὐμενοῦς οὔδετε- ρότητος συνηγορία σας ὑπὲρ ἕ- γός τοιούτου προσώπου, ὅπως δηλ. τὸ ζωγραφίζετε ἀνωτέρω Τῃ «ΚΟΛΗΝΑΚΙ» οΕὶς τὰς συξητήσεις ποὺ προ- Ἠγήθησαν τῆς ἐκλογῆς οἳ «1αρ- ακες Πορφυρικοί, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἓν Λάρνακε συ»ερ- γάτης µας, παραδέχοντο ὅτι ἡ 1Λλοιὰ Δάρναξ θὰ ἑψήφιξε 4ε- ὄντιον, ἡ Ἄκάλα ὅμως ἰσχυρί- «χαππούδκµια» ᾿πόδειξις ᾽Απογενμαεινὴ ἐφημερὶς ο”... Πέμπτη 8 Μαΐον 1947 τς ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΠΟΣ ἡ ΕΠΙΤΡΠΗ ΤΥ ΛΕΟΝΤΙΑΚΟΥ ΙΕΤΠΠΔΥ ΚΛΙΕΙ [0 ΚΥΠΡΙΝΚΟΝ ΛΛΟΝ. ΝΑ ΚΤΙΧΥΡΗΣΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ Τ0Υ δὰ κπτυπηθῇ κάθε χαταχθόνιος ἐνέργεια-- Οἱ εἰδικοὶ πρέ- πει νὰ προσέξουν ἀπὸ τὰ τεχνάσματα τῶν ἐπιτηδείων 'Η Κενιρικη Αιιιεροπὴ τοὶ /Ιαγκυπρίου Δεοντιακοῦ Μετώπου, ᾗ ὁποία κα- Ῥωδηγηοε τὸν ν κηφορον ἀγῶνα τῆς παρελδούσης Κυριακῆς, συνῆλδε χὺδὲς καὶ ἀφοῦ ἐξήτασε εὖ ἑοντο ὅτι θὰ ἦτο ἰδικὴ των. Ἡ Σκάλα, ἔλεγον, εἶναι τὸ «Κολω- φάκι» καὶ θὰ µείνῃ ἀπόρθητον ! ᾽Αλλὰ καὶ τὸ «Κολωνάκι» τῆς 2κάλας ἀπεδείχθη Αεοντικόν. Απλούστατα διότι ἡἢ ἐκλογὴ τοῦ Σε6. κ. Δεοντίου ἦτο θέλη- σις ὅλου τοῦ λαοῦ, πλὴν µερι- κῶν. . Πορφυρήδων. Τ0 ΦΛΓΗΤΟΝ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ᾶς γράφουν ἐκ Ἰόρφου: Ὁ δδετὴς γέρων Γιαννῆς Βα- θέλια µετέθη τὴν ἔπαύριον τῆς ἐκλογῆς εἷς τὸν θοησκευτικὸν σύλλογον διὰ νὰ πάρῃ τὸ συσσί- τιόν του ὣς συνήθως. Παρ) ὅ- Λον ὅτι ἦἧτο ὃ πρῶτος εἰς τὴν σειρὰν τὸν ἄφισαν τελευταῖον. Κάποτε κατεδέχθησαν οἳ καλοὶ χοθιστιανοὶ τοῦ συλλόγου νὰ τὸν ἐρωτήσουν τὶ θέλει καὶ οὗτος ᾱ- πήντησεν ὅτι ᾖλθε γὰ πάρῃ τὸ φαῖ του. Τότε εἷς ἐκ τῶν κα- λῶν χθιστιανῶν τοῦ συλλόγου τοῦ λέγει: «Γιὰ σένα ἔχει...» Καὶ ὅ γέρων ἔφυγε χωρὶς φαγη- τόν. Εαὶ πολλοὶ Ἱορφίτες ἐ- ρωτοῦν: ἸἹΜήτως τὸ συσσίτιον τοῦ ἓν λόγῳ συλλόγου δὲν συν- τηρεῖται ἀπὸ ἐπιδόματα καὶ συ- νεισφορὰς τῶν κατοίκων καὶ ὃ- χι ἀπὸ τὸ προσωπικὸν ταμεῖον μερικῶν κομµαταρχίσκων 'Οο γέρων Βαρέλιας, θλέπετε, ἑψή- Φισε τὸν Δεσπότην Πεόντιον καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ᾖἦτο ἀρεστὸς εἲς μερικοὺς θεοσεθεῖς. ΣΥΣΤΑΣΕΩΝΙ ᾿]δοὺ ἤ καθαρὰ ἀλήθεια. Ἱᾶς τὴν ἀποκαλύπτει ὃ «Ν.Κ. Φύ- λαξ». «Πρωτίστως δὲν ἦσαν ἐπ ί- ποῖαι νὰ ἐδόθησαν ἐπισήμως. ᾿Η σαν πρῶτον συστάσεις, ἐγράφη, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. )Αλλὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι- ἄρχου ἤ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, Τοῦ [α- τριάρχου ἀποκλείεται, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι γνωστὴ ἡἤ τόσον λυπηρὰ κατάστασις τοῦ Πατριάρχου Μα- ξίµου. Τῆς ἹἹερᾶς Συνόδου ᾽Αλλὰ χωρὶς τὸν Πατριάρχην---- Ηρόεδρον Καὶ ἔπειτα, ἐὰν ἡ- σαν τῆς Συνόδου, διατὶ νὰ μὴ δηµοσιευθῇ τὸ σχετικὸν ἔγγρα- Φον, ἀπὸ τὸ ὅποῖον νὰ «φαΐνε- ται, ὅτι ὑπευθύνως ἤ ΠΜεγάλη ᾿Εκκλήσία «ἐσύστησε» τὸν -ι- ναίου ὡς ᾿ Αρχιεπίσκοπον Ἔπει τα ἄλλο «συστατικὰ» ἄλλο πόδειδις» ὑποψη- φίου μὲ ἀνάληψιν εὐθύνης. 'Υ- ὅμως δὲν ἐδημοσιεύθη ὅτι ἔγινε ἀλλὰ µόνον «ἐνστάσεις» διὰ τρίτου προσώπου. μήπως ἡ σύστασις ἔγινε διὰ τοῦ Αγίου Θυατείρων µόνον, ὅστις, γνωστόν, εὑρίσκεται εἰς ἐπαφὴν πρὸς τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον ἕαν- ταθρυγίας καὶ τὴν ᾿Αγγλικὴν Κυέέρνησιν». στ Λοιπὸν τὸ Οἰκουμεγικὸ» Ποτριαρχεῖον δὲν ὑπέδὸδει- ξε τὸν Αγιον Σιναίου Αὐτὸ εἴπομεν πρῶτοι καὶ ἡμεῖς. Αὐτὸ ὁμολογοῦν σήμερον καὶ ἐκεῖνοι. ἍΑς τὸ ἴδουν οἱ τυχὸν παραπλα: γήθέντες καὶ οἳ κ.κ. τῆς Φανε- Εὐτυχῶς δι αὐτοὺς, καὶ ς «Ό : ὥς θωμένης. δὲν εἶναι ἀκόμη πολὺ ἀργᾶ. ϱΛΟΝΤΟΘΊ ΛΤΡΙΚΑ-ΧΡΥΣ0Σ Παρελήφβησαν καὶ ἀργί- ζει ἡ πώλησις μετὰ 4 ἡμέ- ρας ἀπὸ σήμερον: Χρυσὲς σὲ δίσκους καὶ φύλλοι Κόλλησις χρυσοῦ 18 καὶ 16 καρατίων. Καΐϊοάεπί ΡίΠΚ (Αετγ!) Καιιοάεπί ΟΙεατ (Λοἵγῃ Καιιοάοαπίίπε Β45ε Φ]αάες Καἰϊοάεπίπε Ργε-ΡΙεπάεά 6οαὔπρ Φοἱμίίοπ Τήοε Ογριις Ὀεπία] ΒΏεροίς Διαµαντῆς Μιχαηλίδης 14 ὁδός Λιπέρτη, Λενκωσία ζΠεημα τῆς κατοχυρώσεως τοῦ ἐπιτελεσθένεος ἔργου ἀνακοινοῖ : α) Συγχαίρει ιὸν Ἑ)λληνικὸν Κυπριαχὸν Λαὸν καὶ τὸν ἱερὸν Κλῆρον, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς πανηγυρικῆς του ἕ- τυµηγορίας κατεΓράκωσε κάθε πλεκιάνην τῶν ἰσχυρῶν, ᾖ 'νόησεν ὡς προσβλητικὴν καὶ παντελῶς ἁπαράδεκτον κάθε παρέµβασιν, ἐπροστάτευσεν, ὡς εἶχε καδῆκον, τὸ Αὐτοχέφαλον τῆς ᾿κκλησίας του καὶ σκησεν ἀδέσμευτα τὰ ἵσιορικά του δικαιώµατα καὶ τὰ ἔθνικά του καθήκοντα, ϐ) Ὑποβάλλει τὰ σέβη της καὶ συγχαίρει ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας τὴν ΑΔ. Σεβασμιότητα τὸν Γοποτηρητὴν Χ.Χ, Λεόντιον διὰ τῶν µέχρι σήµερον ᾿ἸἘΕκκλησιαστικὴν καὶ Εθνικήν του. δρᾶσιν, τὴν ὁποίαν ὅμόδυμος ὁ ΕΚυπριακὸς λαὸς τοῦ. Ἀνεγιώρι-ε καὶ διὰ τὴν ὁποίαν τὸν ἐτίμησε, μὲ τόσον ὑπέροχον καὶ παγηγυρικὸν τρόπον. Υ) ᾿Ἠπισύρει τὴν προσοχὴν ὅλων τῶν ἐκλελεγμένων ἄντιπρο τώπων εἲς τὴν προσπάθειαν μερικῶν ἐπιιηδείων νὰ διεισδύσουν ἐντὸς τοῦ Λεοντιακοί Λετώπον, μὲ τὴν φρού Ίην ἐλπίδα. νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ἀποτέλε]μα τῆς πανηγυρικῆς γίκης, ὃ) λίδει ἐντολὴν εἰς τὰς ᾿Επαρχιακὰς ᾿Βπιιροπὰς νὰ ἑργασθοῦν διὰ τὴν κατοχύρωσιν τῆς νίκης καὶ τὴν διατή- ῥ1ειν. τοῖ γνησίου χαρακιῆρυς τῆς Γενικῆς ᾿Εκλογικῆς Στνελεήσεας ἢ ὁποία τοιουτοτρόπως θὰ ὀυνηῦῇῃ ἂνευ ξέ νων ἐπεμβάσεων καὶ ἀπηλλαγμένη οἴωνδήποιε σκανδαλω- δν ἐνεργειῶν καταχθονίων ἀνθρώπων νὰ πραγµατοποιή σῃ τὴν ἐντολήν τοῦ λαοῦ, φηφίζωυσα µέχρι τέλους οὔὐύμ- Φωνα μὲ τὸ σύνθημα, μὲ τὸ ὁποῖον ἡ Κενιρικὴ Ἔπιτμο- πὴ ἔκάλεσε τὸν 'Βλληνικὸν Κυπριακὸν λαὸν εἷς τὸν ἀγῶνα «Λεόντιον καὶ µόνον Λεόντιον καὶ παλιν Δεόντιον». “Ηγούμενος ἸΜαχαιρᾶ Γρηγόριος, 'Ἠγούμενος Ἀρυσορρογια. τίσσης Κύριλλος, 'Ηγούμενος «Στανροβουνίου Βαρνάβας, Πνγ. γαλίων ᾿[ωαννίδης ἹΜατθδαῖος Ἱζασπασπέτρου, 4. ᾿Αδάμαντος, -ἕ. Σαβεριάδης, 4. Σανταμᾶς, Θ. ἹΠΜαρσέλλος, Φ. Κυριακίδης, Θεοχ. Παπιαδόσιονλος, 4. Φιλίπσου, Σωτ. Μαρμίδης. ΘΕΡΜΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ “Ο «Πανοσ. Ἡγούμενο Χρυσορρογιατίσσης κ. Κώριλλος ἀ- πέστειλε πρὸς τὸν 2εβ. κ.κ. Λεόντιον τὸ ἀκόλουθον τηλεγράφη- μα: Μετὰ σεβασμοῦ ὑποβάλλω εὐλαβῃ συγχαρητήρια ἐπὶ πα- νηγυρικῆ ἐκδηλώσει ὑπερηφάνου Κυπριακοῦ λαοῦ ἀκολουθήσαν- τος φώτεινόν δρὀµον τιμῆς καὶ καθήκοντος. “Ο ἀρχιμανδρίτης Χρυσορρογιατίσσης κ. Ἐπιφάνειος ἀπέστει- λε τὸ ἀκόλουθον: Εὐλαβῶς συγχαίρω τιµίαν θρησκευτικἡν ἐθνι- κὴν νίκην. Ὁ κ. Λ. Φιλίππου ἀπέστειλε τὸ ἀκόλουθον: Λεοντικὴ Ἔκλο- γικὴ ᾿Επιτροπὴ Πάφου συγχαίρουσα ἐγκαρδίως ἐπὶ θριαµβευτι- κΠ ἐπιτυχίαᾳ Χαιρετίζει τιμηµένον ᾿Εθνάρχην Κυπριακοῦ λαοῦ, εὐχομένη ἔνδοξον ᾿Αρχιεπισκοπικὴν σταδιοδροµίαν, λαμπρυνομένην μὲ ἐθνικήν µας ἀποκατάστασιν. Ιω ΧΙλ. ΒΙΜΒΛΙ Εν ΠΑΛΑΙΣΤΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 8 (Ρ.).---Κατὰ τὸ τελευταῖον ἔτος κατεσχέθησαν παρὰ τῶν Εβραίων ἓν Π.,λαιστίνη 19 χιλ. ἑομθῶν καὶ χειροδοµβίδων καθὼς καὶ 500 χιλ. σφιιρῶν μικρῶν ὅπλων. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίοδον κατραχέθησαν παρὰ τῶν ᾿Αράβων 19 ἐόμβαι καὶ 40 χιλ. σφαῖραι μικρῶν ὅπλων. -“Άρραμωνες ΕΒΓΛΛΕ ΤΟΚ ΛΓΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ο Ὁ κ. Θεοφάνης Φελλᾶς καὶ ἡ ΝΡΓΟΤΕΡΟΝ ΕΠΑΒΕ Αθ ΝΕΥΡΙΤΙΔΕ {5 Λούλα Ἡρακλείδου, ἀμφότε- γα . ε α ροι ἐκ Διορίου, ἐτέλεσαν τοὺς «ἐν µμπεοροῦσε νὰ τεντώσ ἀρραβῶνάς των. Ἐπισκέψεις θά τὸν βραχίονά της. δεχθοῦν τὴν π., Κυριακήν. Πρὰ τεσσάρην μηνῶν ἡ Υν- νοῖκα αὐτὴ ἔβγαλε τὸν ἀριστε- ρέν της ἀγκῶναχ. Παρ᾽ ὅλον ποὺ ὁ ἀγνών της μπῆκε στὴν κανο- Εὐκαιρίοι Πωλεῖται μηχανή χκαινουρ: γικῆν του θέσιν, ἐν τούτοις ἔπα [γής, τύπο ΞΤΓΑΝΤ 10 4 δεν ὀπὸ νευρὶτιδα καὶ ος μπα λόγων ὁ:' Ἀλέτου πετρελαί ροῦσε νὰ τε τώσῃ τὸν βοαχίονά ---.. ή της. Διετάχθη νὰ πάρῃ Κροῦσεν. 8. ο ναος Έσε ͵ Κίς τὸ παρακήτω γράμμα της Απευδυντέον : Μιχαλάχην περιγράφει τὰ ἀποτελέσματα : Ἰωσηφίδην .Α βηαίνου, »Πρὸ τεσσάρων µμηνῶν μοῦ - ανγέβη ἕνα δυστύχημα καὶ ἔβ-[λιγώτειος ναὶ μπορΏ εὐκολώτε γάλα τὸν ἁγκῶνά µου. ὭὨταν [ρα νὰ τενιώσω τὸν βοσχίονά ἠργήτεοον απῆκε στὺν θὲσιν του {μοῦ»” (ἷα Π.. ΑἱΡευματιν αἱ καταστάσεις εἶναι τὸ ἀποτέλεσια τοῦ ὕπερβο: λινοῦ Οὐρικοῦ ᾿Οξέος εἰς τὸ απῶμα µας. Δύο τῶν συστατικῶν τῶν ᾿᾽Αλάτων Κροῦσεν ἔχουν τὴν δύναµιν νὰ διαλύουν τοὺς αρυ: απτάλλους τοῦ ΟΩὐρικοῦ ᾿Οξέος, Αλλα συστατικἁ βοηδοῦν τὴν Φύσιν νά ἐκβάλλῃ αὐτοὺς τοὺς διαλελυµένους κρυστάλλους διὰ µέσου τῶν φυσικῶν ἐξάδων. δὲν μποροῖ α νά τεντώσῳ τὸν Βραχιονά µου. Μοῦ ἔγινε ἁκτι νοσκόπησις ναἱ ὁ ἱἰἱατρὺς μοῦ εἶπε ὅτι ἐπρέκειτο περὶ Ῥευμα» τικῆς κατοστόσεως, Ἀιετάχθην νὰ παἰρνω Κροῦσεν, ἕνα Ἠουτα- λάκι τοῦ γλυκοῦ τὸ πρωί µό- λις ξυπνήσω µέσα σὲ μισὸ πο. τῆρι ζεστοῦ νεροῦ. Τόρα πηγαί- νω δανυµάσια. 'Ὁ πόνος ποὺ νοιώδω στὸν ἀγιῶνα µου εἶναι ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ- ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεγάλη πέτρινη μοντέρνα οἰκία ἐπὶ μεγάλου γῶνι- ακοῦ οἰποπέδλοι:, εἰς τὴν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Μακεδονίας μαὶ Κό. µπτον Μοκένζι (Χρυσούπολις-- πάροδος ἁδοῦ Τέννυσον--Φυλακῶν) διηρηµένη εἰς δύο κατοικίας μιᾶς ἀποτελουμένης ἐν πέντε κυρίως δωματίων, Υώλ, κουξίνας, εὐρωπαϊκοῦ µπήνιου καὶ ἀποχωρητηρίου, βεράντας, διαδρόµου, τῆς δὲ ἄλλης ἕν τριῶν κυρίως δωµατίών, χώλ, θεράντας, ἀποχωρητηρίου, πλυσταριοῦ καὶ πουξίνας. ᾿Αμϕό- τεραι αἱ κατοιχίαι περιλαμβάνουν ἠλεντρικὴν καὶ ὑδραυλικὴν ἐγ- µατάστασιν μὲ ἕνα σακκοράφι νερὸ «Περνέρας. καὶ κλειστὴν δε. ξαμενήν. ἜἙμβαδὸν οἰκοπέδου περίπου ὃ 13 προστάθια. ὃ βητήσατε κατάλογον τῶν πρὸς πώλησιν κτημάτων ἀπὸ τὸ γραφεῖόν µας. Παρέχεται δωρεάν. «ΚΑΛΗΣΠΗΡΑΣ» ος Πλατεῖα ᾿Ατατοὺρκ-- Δικαστηρίων Τηλ. 599--ΔΕΥΚΩΣΙΑ-- Ταχ. Κιβ. 111 Ίτάξεις αμφοτένων τῶν κομμάτων. ΩΡΑ 98 ΤΙ. ΛΛ. ΜΕΓΛΛΑΙ ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΚΙ ΕΞΑΓΗΓΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 8 (Ρ.)--Τὸ ὑπουργεῖον γεὼρ- γίας τῶν 'Ηνωώμ. Πολιτειῶν ἀνεκοίνωσεν ὅτι κατὰ τὸν ᾿Απρίλιον ἐξήχθησαν 1.5900.00Ο τόνοι σίτου καὶ ἀλεύρου, Ἡ ΠΛΡΕΜΙΙΨΑΝ ΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΛΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΠΘ ΤΑΣ ΜΗΛΑΣΗΙΣ 10 ΠΡΦΙΡΙ(Η Εἰς τὴν ἔκλοσιν Όρης ᾽Απριλίου τῦ ᾿Αλεξανλριανοῦ «Ταχυδρόµου» δημοσιεύονται αἱ γνωασταὶ δηλώσεις τοῦ Πορφυρίου, αἱ ὁποῖαι ἀνεδημοσιεύθησαν πὸ τῆς ἐχλογῆς ὑπὸ τῶν Κωπριακῶν δεξιῶν ἐφημερίδων. ᾿Απὸ τὰς δηλώ- σεις αὐτὰς τοῦ Πορφυρίου, ὣς ραΐνεται ἐκ τοῦ Σηµοσιεύ- µατος τοῦ «Ί]αχυλρόμου», παρελήφῦη τὸ ἀχόλουθδον χα βαχκτηριστικὸν ἀπέσπασμα : «Λόγῳ τῶν ἄνυπολογὶστων ὑπηρεσιῶν, ἅς οἱ ἐξαίρετοι ᾽Αρχιερεῖς Δεόντιος καὶ Μακά- ριος προσέφερον εἰς τὴν Ἐκχλησίαν αὗτοὶ περισσότερον ἐμοῦ δικαιοῦνται τὴς μεγάλης τιµῆς, ὅπως ἐκλεγῆ εἷς ἐξ αὐτῶν εἷς τὲν ᾿Αρχιεπισκοπικὸν θρόνον.» ΔΙΕΛΥΘΗ Τ0 ΚΟΝΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΗ ΒΡΙΤΙΝΙΙΣ ΡΙΟ ΝΤΕ ΖΑΝΕ:Ι ΡΟ 8 (Ρ.)---Τὸ Ανώτατον Άικα στήριον τῆς Βραζιλίας ἐξέδωσε σήμερον διάταγµα διαλύ σεως τοῦ κομμουνιστικοῦ κόµµατης διὰ ὃ ψήφων ἔναντι 2. Ἡ ὑπόδεσις ἤρχισεν ἐκδικαζόμενη ἀπὸ 10 ἡιερῶν. Μέχρι τῆς µεσηµέρίας εἶχων δώσει γνώµην ᾖἰγανιίον τῆς διαλύ- σεως τοῦ κόμματος 2 δικασταὶ κα εἷς ὑπὸρ. Τὸ ἀπόγευμα καὶ οἱ ὑπόλοιποι 2 δικασταὶ ἐτάχδησαν ὑπὲρ τῆς διαλύσεως, Τὸ κομμουνιστικὀν κόμμα τῆς Βραζιλίας ἔχει 60ο χ{λ. µέλη. ᾿Εκπρόσωπος αὐτοῦ, σχολιάζων τὴν ἀπόφασιν, εἶπεν ὅτι ἡ δη- µοκρατία ἐν Βραζιλίᾳ ὑπέστη σοβαρὸν πλῆγμα καὶ κατηγόρησε τὴν Κυβέρνησιν ὅτι εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν διάλυσιν τοῦ κὀμ- µατος, «Πάντως τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα, εἶπε, δὲν πρόκειται νὰ προκαλέστ ταραχάς. Εἴμεθα εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ο δικαστᾶς, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τὴν δηµοκρατίαν.» 'Ἡ ἀπόφασις τῆς διαλύ- σεως θεωρεῖται ὣς νίκη τῶν ἀρχηγῶν τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας. 0ἱ ΓΑΛΛΟΙ ΚΡΙΛΡΧΙΗΝ ΕΝ ΙΝΛΟΚΙΝΛ ΠΑΕΙΣΙΟΙ ὁ (ϐ)-- Ο Γάλλος ὑπουργὸς τῶν στρα. τιοτικῶ», ὅστις ἐπέστρενεν ἐξ Ἰνλοκίνας, ἐδήλωσεν ὅτι τὰ Γαλλικὰ στρατεύματα ἔχουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν των ὅλας τὰς συγκοινωνἰας καὶ ὅτι ὅλαι αἱ µεγάλαι πόλεις ἐξεκαθα ρἰσθγσαν. Τὰ Βιετναμικὰ στρατε΄µατα ἀπεσύρῦησαν εἰς περιογὰς ὅπου οἱ Γάλλοι Σὲν πρόγχειται νὰ τὰ καταδιώξουν διότι σκοπὲὸς των εἶναι νὰ φέρουν εἰ ἠνην εἰς τήν χώραν καὶ ὄχι τὰς καταστροφὰς τοῦ ἑλοκληρωτικοῦ πολέμου. ϱ ΤΡΟΥΜΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΔΗΓΕΙΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΠΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΟΝ ΟΥΑΣΙΓΕΚΤΩΝ 6 (Ρ..--οἵ ἀντίπιλοι τοῦ νομυ χε- δίου παροχῆς βοηθείας εἷς τὴν Ελλάδι καὶ Ῥουρκίαν δί- δουν τὴν τελευταίαν χαµένην µάγην των. Ὀὗτοι κατὰ τὴν ψεσινὴν αυζήτησιν κατηγόρησαν τὸν πρόεδρον Τροῦμαν ὅει συνωμοιεῖ δι νὰ περιπλέξῃ τὸς Μνωμ. Πολιτείας, εἲς φανερόὸν πόλεμον παρὰ τὸ πλευρὸν κάθε ἀντιδραστικῆς κιιβερνήσεως εἷς ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Τὸ νοµοσχέδιον, ὥς φαίνεται, τελικῶς δα ἐγκριθῇ, ἀλλ᾽ ἡ συζήτη τις ἀτεκάλυ- αν ὅτι ὑπά)χνον αοβαραὶ ἐπιφυλάξεις ἐπ᾽ αὐτοῦ εἴς τὰς ΠΠ0 ΒΟΙΜΗΤΟ ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΙΝΕΙΡΛΣΗ ᾿ ΟΚΛΑΧΟΜΑ, ὃ (Ρ.)--Ὁ γερουσιαστὴς Τὰν βολήθη κατὰ τὴν διάρκειαν συνεδριάσεως τῆς γερουσίας. “ὺς δράστης θεωρεῖται εἷς βουλευτής, 'Ὁ γεροισιαστὴς ὅστις εἶναι 6ᾳ ἐτῶν, παρέμεινε μετὰ τὸν κατ αὐτοῦ πυροβολισμὀν ὄρθιος εἰπὼν: «Επυροβολήθην εἰς τήν ράχιν», ᾿Ετραυματίσθη ἐλαφρῶς. ᾿Αργότερον συνελήφθη ὁ βουλευτής Τζίμις Σκὸτ, ὅστις ἐδή- λωσεν, ἑνῶ µετεφέρετο εἰς τὴν ἀστυνομίαν: «Ὁ Αγκλιν ἧἦτο ἕνας Ισχυρὸς ἄνθρωπος καὶ τό δυνατόν του χέρι πάντοτε μὲ ἐπίεζε, Μοῦ εἶχεν εἴπει ὅτι ἐὰν δὲν μείνω μακρὰν ἀπὸ τὸν δρόµον του θὰ μὲ ἐφόνευε.» ΠΡΟΣ ΠΡΕΡΝΗΊΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΤΝ ΙΙΝΙ ΡΩΜΗ 8 (Ρ)--Βγνώσλη ὅτι οἳ σοσιαλιαταὶ καὶ κοι- μουνισταὶ ὑπουργοὶ δό ητήσαινν παρὰ τοῦ. πρωθυπουργοῖ Ντὲ Γκασπέρι ἐξηγήσεις γετὰ πόσον μελετᾷ διεύρύνοιν τῆς Κυβεργήσεώς ται, Ταυτοχρόνως ὁ Ντὲ Γκασπέρι δὲ ζητήσῃ καθορισμὸν τῶν οκοπῶν τῆς ἁμιστερᾶς. ἘΕὰν αἲ ἐξηγήσεις δὲν φανοῦν ἵκανοποι ητικαὶ εἷς ἑκάαστην τῶν δύο παρατόξεων, τότε θεωρεῖτα. ἄναπόφευχτος ἡ ἔκρηξις αή- µερον κυβερνητικῆς κρίσεως. ὢν τῷ μεταξὺ αἲ ἐπιτροπεῖαι τοῦ κυμμουνιστικοῦ αἱ σοσναλ:στικαῦ κόμματος ἐτάχθησαν ὑπὲρ διατηρήσεως τῆς παρούσης Κτυθερνήσεως. ΠΑΡΙΣΊΟΙ ἃ (Ρ.--Ο Μαχμοὺτ Μπέη Σωώδ, τέως πρόξενος τῆς Τομρκίιις εἲς Ν. ᾿Αφϕριχὴν καὶ Ἰνδίας συνε- λήφδη σήμερον ὑπὸ τῆς Γαλλικῆς ἀστυναμίας κατηγορούµε- γος ἐπὶ κατασκοπείᾳ, 'Ἡ ἄστυνομίχ Ἰσχυρίζεται ὅτι οὗτος κατὰ τὸ 1941 ἀνέλαθε μυστικὴν ἁποστ)λὴν ὅπως παρέχῃ πληροφορίας εἲς τοὺς Γερμανοὺς διὰ τοὺς ἓν Γαλλίᾳ Α ραβας. Έπι Του ΤΠΕΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΡΟΣΣΙΚΟΙ ΔΙΠΛΟΜΛΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΜΟΣΧΑ 8 (Ρ)--Τὸ πρακτορεῖον «Τάς» µεταδί- δει δει ὅ διπλωματικοὶ σάκκοι͵ ἀποστελλόμενοι πρὸς τοὺς Σοβιετικούς ἀντιπροσώπους εἷς τὰς 'Ινωμ. Πολι- τείας ἀπωλέσθησαν εἰς τὸν λιμένα τῆς Ν. 'Σόρκης. Αἱ ἔρευναι πρὸς ἀνεύρεσίν των ἀπέβησαν µάταιαι. Τὸ «Τὰς» ἀναφέρει ἐπίσης ὃτι εἷς µίαν προηγουµένην πε.. ῥίπτωσιν ἐπί 19 κιβωτίῶν, ἀποστελλομένων πρὸς τὸν ἐν Οὐασυκτῶνι φενικὸν πρόξενον τῆς ῬΡωσσίας, παρε: δόδησαν µόνον 16. Αγκλιν ἔτιυρο- Ἠόμτω 8 Μαΐου 1947 ο ΜΕΝΙΝΕΝΙ «ΙΡΟΣΗΛΘΕΙΑ ΠΝΙΓΙΜΙΝΙΙ ϱ 02 ΛΛΙΛΣΠΛΣΤΟΣ, ΛΛΙΦΡΟΡΟΣ, ΤΜΙ0Σ θι ΕΚΤΕΕΣΗ ΤΗΝ ΛΠΟΦΛΣΙΝ ΤΙ Τοῦ κ. Κ. ΣΙΑΚΑΔΛΗ ο Εἴδετε ποτέ σας ἄνθρωπον, ποὺ πνίγεται: Εἶναι θέα- μα ἀλήθεια δλιβερὸν.. (Αρπάζει τὰ μαλλιά του γιὰ νὰ βΥῇ στὴν ἔπιφάνεια, Τοῦ πετᾶς ἕνα κομμάτι σίδερο καὶ τὸ, ἀγκαλιάζει γιὰ νὰ πάῃ γρηγορώτερα στὸν πάτο ’... Κάτι τέτοιο ἔχει πάβῃ μετὰ τὰς ἐκλογὸς καὶ ἡ λεγο- µένη κατ εὐφημισμὸν «ἐθνικὴ παράταξις», Εμπρὸς εἲς τὴν διάτορων κραυγὴν, ποὺ ὑψώθι ἀτὸ παντοῦ, ἄπ' ὅλα τὰ στόµιτα ὅλο«λήρου τοῦ Κυπριαχκοῦ λαοῖ, ἤσπασεν ἀμελέ τητα, πρόχειρα ὡς «σανίδα σωτηρίας» καὶ «σύμβολον» τοῦ ἄντιλαϊκοῦ ἀγῶνός της ἕνα ξένον καὶ ἄγνωστον, τὸν ὅ ποῖον ἠθέλησε νὰ παρουσιάόῃ ὣς τὸ πρότωπον, ποὺ δὸ ἠδύνατο νὰ ἐπωμισθῇ τὰς εὐθύνας καὶ τὰ βίρη τοῦ ἄνω- τάτου ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἐθνικοῦ µας ἡγέτου. Διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ἀγῶνός της, τοῦ παναθλίου ἆ- λήθεια ἀγῶνός της, δὲν ἔμεινε ψέμα, δὲν ἔμρινε συκοφαν. τία, ποὺ νὰ μὴ τὴν ἐπιστρατεήσουν διὰ νὰ δυσφημήσουν, νὰ λερώσουν τὸν τίµιον καὶ ἄδολον ἀγῶνά µας, ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ὡς μοναδικὸν σκοπὸν νὰ ἀνελάσῃ ἐπὶ τοῦ ἐνδό- ἔου θρόνου τοῦ ᾿Αποστόλου Βιιρνάβα τὸν δοκιιασµένον πατριώτην, τὸν ὑπέρόχον ἂν λρωπον, τὸν ἁληθῆ χοι τειανὸν, τὸν ἐψηφισμένον ἤδη ὑπὸ τῆς παμψηφίας σχεδὸν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ “Ἱεράρχην µας κ.κ. Δεόντιον. » Τὴν ἔπαδαν, ὅμως. Καὶ τὸ πάθηµά των εἶναι φο3- όν. 'Ἡ ᾿πανωλεθρία των εἶναι πλήοης, Τέτοιαν παταγώ- δη ἁποδοκιμασὶαν δὲν τὴν ἑτερίμρναν. “Ο λαὸς ὁ παντρ- δύναμος τοὺς ἔδωσεν ἕνα µάδημα, ποὺ θά τοὺς µείνῃ ἄλη: σµόνητον, Έτσι λιβελλογραφοῦν σήμερον ἔναντίον τοῦ λα οὔ. Τὸν ὑβρίξουν, διότι δὲν τοὺ- Ἠκουσε. Γὸν «φιύνουν, διότι τοὺς ἔπεριρρόνησεν, Αλλοι πάλιν προσπαθοῦν νὰ μειώσουν τὴν σηἁατίαν τῆς ἤττης των. Καὶ µε΄έρχ.νται µέσα ποταπὰ καὶ βλακώδη. Προσπαθοῦν νὰ διαχωρίσουν τοὺς ἐχλεγέντας Λθοντικοὺς εἷς «Εβνικόφρονας Λεοντικούς» καὶ εἷς εκομμουνιστὸς Λεον- τικούς». Εΐναι γιὰ κλάματα ! Προσπαθοῦν νὰ ἀνέλθουν ἅπ᾽ ἐχεῖ, ποὺ τοὺς ἐξαπέστειλεν ὁ λαός, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἀντιπάλων των. Θέλουν νὰ τοὺς σώτωμεν ἐμεῖς | Όμολο γουµένως ἡ ἀναίδειά των «δὲν ἔχει ὅρια... Ἡ π άθειά των, ἀλήθεια, ὅμοιάζει πολὺ μὲ τὴν οοσπάθειά των, ἀλήδεια, ὅμ ! η προ Ιπάθειαν τοῦ πνιγοµένου. Ζητοῖν ἕνα κομμάτι σίδερο, ποὺ δὰ τοὺς πάῃ πιὸ γρήγορα στὸν πάτο! Αὐτὸ ζητοῦν, ὅταν προσπαθοῦν νὰ διασπάσουν τὸ γρανιτῶδες Παγκύ: πριον Μέτωπον τῆς Λεοντιακῆς Παρατάξεως, ὑηλαδὴ ὁλό- κληρον. τὸν Κυπριακὸν λαόν, Ἰδέστε τους, λοιπόν. Καμαρῶστε τους. Οὐδέποτε ἔπο λιτεύθησαν μὲ εὐθύτητα, “Ἡ συνέπεια δὲν εἶχε ποτὰ µαχέσιν μὰ͵ τὰς πράξεις καὶ ἀποφάσεις των. Όλι τὰ ὕτοπτα καὶ ὅ- πουλα µέσα ἔθεταν πάντα εἷς ἐφαομογὴν διὰ νὰ ἐπιτύ- χουν τοὺς ἀνομολογήτους σκοπούς των. [Πάντοτε ἔψάρευσαν µέσα εἷς θυλὰ νἐρά.,. ᾽Αλλὰ µάθετέ το, Κύριοι. Καταλάβετά το ὅτι ματαιο- πογεῖτε, Δὲν ὑπάρχουν ἐδνικόφρονες καὶ κομμουνισταὶ Δε οντικοὶ ἀνειπρόσωποι, 'Ὑπάρχουν µόνον Δεοντικοί, ἄπο- Φασισμένοι ὁπωσδήποτε νὰ ἐχλέξουν ὥς ᾿Αρχιεπίσκοπον καὶ ἘἙθνάρχην Λεόνειον καὶ µόνον Δεόντιον. Λεόντιον καὶ πά- ᾗιν Λεόντιον | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΛΥΛΟΥ Τέως Εἰσαγγελεὺς τοῦ ἐν Μεγάλη Βρετττανίᾳ 'Ἑλληνικοῦ Ναυτοδικείου Βαγηςίοι---αί---ἶ νν ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφεῖον παρὰ τὴν πλατεῖαν τῶν Δικαστηρίων, ἐν Λευκωσίᾳ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ϐ. Α. ΦΟΚΑ Ὁδὸς Τουτζιάρπαση 7--Β, Τηλ. 867, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ἔφδασαν καὶ πωλοῦνται : 1) ΠΑΤΑΡΙΒΣ 6 βὸλτς 100 ᾿Αμπὲρ μάρκας ΕΧΙΏΕ 3) ΑΡΟΤΡΑ σιδερένια μονόῦνα διὰ γεωργοὺς ὃ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ σίδερα μὲ ρυνμιστὴν καὶ ἁπλᾶ 4) ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ διὰ καπῆρες σσ ϐ) ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ διὰ µαγειρικἠν, διπλὲς ϐ) ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ µάρχας ΧΡΥΣΗ ΦΩΝΗ (4ΟΓΡΕΝ ΝΟΙΟΕ) Α.Ο. ) Ἱ) ΠΑΤΑΡΙΕΣ ξηρὲς διὰ ραδιόφωνα, 150 βὸλτς καὶ διὰ χλεφτοράναρα. Εἰς τὰ ἐργαστήριά λεχτρικὰ εἴδη : Μοτέρ, δερµάστρες. Ἐπίσης γεμίζονῖαι καὶ ἐπιδιερίώνονται παταρίες αὐτοκινήτων καὶ ραδιὀφώνων, Ὑπεύθννος: θ. Παπαδόπουλος το πδτος: Παπαδοπούλου καὶ Κ. Καμουλλῆ μας ἐπιδιορθώνονται ὅλα τὰ ἡ- ἀγεμιστῆρες, ἠλεκτρικὰ σίδερα, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ . ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ. Ἐπωφεληθῆτε ἀπὸ τὴν τελευταίαν µας παραλαβὴν 90ἱ πιβωτίὼν : ΒΓΑΟΚ 8 ΚΗΙΤΕ (ΜατοονίίσΠ} ΚΕΥΣ5 Ο6ΟΚΚ ΤΙΡΡΕΡ ΡΑΥΜΑΡΤΕΚ «ΟΕΚ ΤΙΡΡΕΕΟ Κοι Καπνοπῶλαι, καλύψατε τὰς ἀνάγκας σας διὰ τὴν δερινὴν περίοδον. ἀπὸ φρέσ) ον ἐμιεόρευμα. Σράφατε ἢ ἀποταῦῆτε ἀμέσως : Κ.ΜΟΥΡΤΟΥΒΑΝΗΝ Μπρίτις Πρότακτς Ἔτζενον, Ταχ. Κιβ. 11, Τηλ. 939, 'Οδὸς Φανερωμένης ᾿Αρ. 5Η, / Λευκωσία. ! ΚΥΠΡΟΣ- ΛΟΝΔΙΝΟΝ ᾱ)π ΕΦΡΙΝΦΘΙΑ Τ5ΟΟ τόνων ᾿Αναχώρησις ἀπὸ τὴν Λεμεσὸν τὸ ἀπόγευμα τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 18ης Μαΐου 1941. ὅ)π ΕΥΡΗΝΕΙΑ 19.800 τόνων ᾿Αναχώρησις ἀπὸ τὴν Λεμεσὸν τὸ ἀπόγευμα τῆς ΕΥΡΙΑΚΗΣ, ὀδης Μαΐου 1941. ᾽Αμϕόέτερα τὰ ἄνω πλοῖα ἐκτελοῦν τὲ ἴδιον δροµολόγιον. ᾿Εκδίδομεν εἰσιτήρια διὰ Βηρυτόν, Χάΐφαν, 'ΑΛε- ξάνδρειαν, Πειραιᾶ, Γένουαν, ΛΙασσαλίαν καὶ 40Ν- ΔΙΝΟΝ ἂνευ προιεραιότητος. ΝΑΥΛΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ Τετάρτη ὑδέσις µετά τροφῆς Λ. ὃδ Τρίτη δέσις Δ. 46 Ἐπίβλεψις ἐπὶ τοῦ πλοίου κατά τὴν ἀναχώρησιν καὶ τε- λεία τουριστικἡ ὀργάνωσις καθ᾽ ὅλον τὸ ταξίδι µέχρι τοῦ Λονδίνου (Σταθμὸς Βικτωρίας). Ἑφυριστικὸν Γραφεῖον ΑΔΕΛΦΟΝ ᾖΛΟ:Ι:ΖΙΛΗ Πλατεῖα Δικαστηρίων, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΞΟΧΙΚΙΝ ΚΕΝΤΡ( ΑΝΕΜΝΟΜΝΥΛΟΣ, ΛΕΥΙΚΩΟΣΙΑ Τὸ ρωμαντιχὸν κέντρον Λευκωσίας “ΑΝΕΜΟΝΜΥΛΟΣ”’ Τελείως ἀνακαινισθὲν θὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας του σήμερον ΠΕΜΠΤΗΝ δ)5)ι947, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τῶν γνωστῶν ἀνὰ τὴν Κύπρον ρεκτῶν τοῦ «᾿Αθηναϊκοῦ µπάρ», κ.κ. Κυρ. Σταν. θινίδη καὶ Καρ. 4ειβαδιώτη. Ἡ νέα διεύθυνσι, τοῦ μαγεντικοῦ κέντρου ὑπόσχεται νὰ παρουσιάσῃ ἐκπλήξεις εἰς τὸ κοινὸν τῆς πρωτευούσης. Εἰς τὸ ἄνω κέντρον θὰ σερβίρωνται ὅλα τὰ εἴδηποτῶν μὲ ἄφθονους καὶ ἐκλεκτούς μεζέδες καὶ ὅλα τὰ εἴδη ἀναψυκτικῶν. Ἐπίσης θὰ λειτουργήση ἑστιατόριον ὑπὸ τὴν αὐτὴν διεύ- θυνσιν μὲ πεπειραμένον µάγειρον, μὲ ὅλα τὰ εἴδη φαγητῶν, κατασκευασµένων μὲ τὰ πιὸ ἁγναά ὑλικά. Ἡ νέα διεύθυνσις τοῦ ἐξοχικοῦ «ΑΝΗΜΟΜΥΛΟΥ»Σ δὲν ἐφείσθη ἐξόδων διὰ νὰ παρουσιάση εἰς τὸ κοινὸὀν τῆς Λευ- κωσίας, ἕνα κέντρον εὐρωπαϊκὸν καθ’ ὅλα,. Ὅλοι λοιπὸν σήμερον Πέμπτην εἰς τὸν χορὸν τοῦ «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ». Αθηναϊκή χρονογοαφία ϱΞΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΤΙΣ Εἰσερχόμεθα εἷς τὴν σφαῖραν τῶν ᾽Αμερικανικῶν ἐξωφρενισμῶν, παμφίλτατοι, μᾶς εἶπε ὁ Κλεό- βουλος. Ἠγουν προσβαλλόµεθα ὑπὸ ὀξείας ἀμερικανίτιδος. Άντε- λήφθητε τὰ πρῶτα κρούσματα --Ὄχι, τοῦ ἀπαντήσαμε. Ποιά κρούσματα ἐννοεῖς --Πρῶτον: Τὰς ἑαρινὰς ἐπιχερή- σεις ἐπὶ τῶν ὁρέ- ὧν τὰς παρακο- λουθεῖ ᾽Αμερικα- νὸς., ναύαρχος} Τὸ τοιοῦτον ἐστ]ὶ ὑπερβασία. μη - -Διότι μέχρι οι τοῦδε ἐγνωρίζαμεν ναύαρχον εἰς τὰ κάρρα. Αλλ᾽ ὄχι καὶ ναύαρχον εἰς τὰ ὅρη! Μὴ Χειροτέρως, δηλα- δή. Μ”’ ἐννοεῖτε . ---Τί ἄλλον ἐξωφρενισμὸ παρε: τήρησες Κλεόβουλε . --᾽Αρχηγὸς τῆς ᾽Αμερικανικῆς ἀποστολῆς διὰ τὴν οἰκονομικὴν βοήθειαν θὰ κεἶνε, λέγονσιν, ὁ διευθυντής... Κήπων καὶ Δενδρο- στοιχιῶν. ᾿Αντιλαμβάνεσθε τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ --Νὰ ξεκασθεῖ διὰ µίαν στιγμὴν καὶ ν᾿ ἀρχίσει νὰ μᾶς.. .κλαδεύει! ὪΗ ἀντὶ νὰ μᾶς δώσει τροφὴν νὰ διατάξει νὰ μᾶς.., ποτίζωσιν δι ἀφθόνου ὕδατος Οὔλεν. Καὶ ὀσφραίνομαι ὅτι κάτι τοιοῦτον συνέβη τὸ Πάσχα, --ἩΠροβλέπεις καὶ κεντρικότητες ---Λίαν πολλὰς, παμφίλτατοι. Αὔριον ἐνδέχεται ν᾿ ἀκούσωμεν ὅτι διὰ τὴν διοργάνωσιν τῆς Ἑλληνικῆς ᾿Αεροπορίας ἆπο- στέλλεται ὁ παλαιστὴς Κάρτερ ἄλλες ἐκ- εἰδικὸς εἰς τὰ... ἀεροπλανικὰ κόλπα. --Τί ἄλλο ---᾽Αναμµένω ν᾿ ἁποσταλεῖ διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῶν ἐγχωρίων βιομηχάνων ὁ Χον- δ ρὸς τοῦ κινηματογράφου καὶ διὰ τοὺς δηµοσίους. ὑπαλλή- λους καὶ μισθωτοὺς ἐν γένει ὁι.. Λιγνόὁς | Η ΠΕΝΝΑ ΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΛΕΦΤΟΦΑΝΑΡΑ Παταρίες κλεφτοφάναρα φρέσκες ἔφθασαν καὶ πω- λοῦνται χονδρικῶς καὶ λια- νικῶς εἷς τὸ κατάοτηµα τοῦ κ. ΧΡ. ΚΙΡΜΙΤΡΗ, ὁδὸς Διπέρτη. ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΑΦΣ ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Σήμερον ΠΕΜΠΤΗΝ καὶ αὔριο Παρασκευὴ ἕνα νεώτατη καὶ πράγματι πέροχο ἀριστούργημα ΜΙΛΜΚΕΣ ΦΙΜΣΕΣ Μὲ τούς ΣΟΥΣΑΝ πΗΤΤεΡ, ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ, ΡΙΤΣΑΡΔ ΚΑΡΛΣΟΝ καὶ ΜΑΙΡΗ ΑΣΤΟΡ Τὸ προσεχὲς ΣΑΒΒΑ ΤΟΝ τὸ χαρούμενο καὶ ἔξυπνο μουσικὸ ἔργο ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΣΟΥΊ1:ΝΓΚ ΚΑΙΗ ΚΊΖΕΡ, ΜΛΡΙΛΥΝ ΝΑΞΟΙΕΛ καὶ ΓΟΥ ΤΓΛΛΙΑΝ ΓΚΛΡΚΑΝ Παγχκύπριος εἰδοποίησις ΕΛΑΤΤΟΣΙΣ ΤΙΜΟΝ Φέρεται εἰς γνῶσιν ἐχείνων οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν νὰ ὅὁδη. γοῦν αὐτοχίνητον καὶ θέλουν νά ἀποχτήσουν ἄδειαν ὅτι : 1) “Αναλαμθδάνομεν τὴν ἐκμάθησιν σιωφὲρ µέχρι ἀδείας διὰ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ εἰς διάστηµα 10 ἕως 16 ἡμερῶν μὲ µόνον Λ. 12--0--0 καὶ 9) διὰ ΜΙΚΡΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ εἰς δι. άστηµα 10 ἡμερῶν μὲ µόνον Λ. 10--0-.0, Ῥϊδοποιοῦνταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἀποκτήσουν ἄδειαν μοτοσυκλέττα. ὅτι : 1) ᾿Αναλαμ ἑάνομ:ν τὴν ἐπμάθησιν µέχοι ἀδείας τε]είως ἆ ρίων εἷς δμίστημα ὃ ἕως ὅ ἡμερῶν μὲ µόγον Λ. ἃ ος κας) ὃν' ὅτους χρειάζονται µίαν-- δνὸ πρ βες μὲ µόνον Ἀ. 1: 0. ὁ , Σημµειωιέον ὅτι καὶ εἰς τὰς ὦ: ἄνω δύο περιπτώσεις οἱ μαθη ταὶ δὲν ὑποχρεοῦνται εἷς τὴν πληρωμὴν οἰουδήποτε ποσοῦ ἄν δὲν μπορέσουν γὰ ἀποκτήσουν ἄδειαν δι οἴονδηποτε λόγον, Τὰ ὡς ἄνω γίνονται κατόπιν ἐγγράφου συμφωνίας. Ὁ Πληροφοροῦνται ἐπίσης οἵ µμαθηταὶ τῆς σχολῆς µας οἱ κατα. Ἱόμειοι ἀπὸ ἄλλην ἐπαρχίαν ὅτι δύνανται νά ἐξετασθῶσι καὶ νὰ πάρουν τὴν ἄδειάν των ἐν Λευκωσίᾳ. Πάντοτε πρόθυμος ΧΡ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ τευθυντῆς Παγκνπρίου Σχολῆς Σιωφὲρ Λενκωσίας. Τὴν ΠΡΩΣΕΧΗ Κι. ριακὴ 11 Μαΐου 1941, ἕνα ἀπτὰ πιὸ συγκλονι στικὰ Ἰριστουργήματα ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΑΠΟΨΕ Μιὰ σκληρὴ πάλη µε- ταξὺ τῶν Γάλλων, ἕἑκεί. γων ποὺ ἀγαποῦσαν τὴν ἐλενδερίαν των μὲ τοὺς ερομεροὺς Ναζξὶ χατακτη- τὰς, Μὲ τοὺς: ΜΔΝΤΕΛΕΝ 7Λ0 ΝΥ, ΜΙΣΕΛ ΣΙΜΟΝ ΠΠ ΜΠΕΡΝΕΡ. καὶ Μιὰ ταινία ποὺ θὰ οημειῶσῃ ἀφάνταστον δρίαµβον, | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη Ι Γάμοι - Ο κ. Πιερῆς ΑΛ. Πιστόλας κα. ἡ δ. Θεοδώρα Κ. Καζαμία ἂμ- φότεροι ἐν Λευκογοίκον, τελοῦν τοὺς γάμους των τὴν π. Κνρια - κὴν 11 Μαΐου καὶ προσκαλοῇν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους τῶν ὅπως παραστοῖν. ᾿Αφίξεις ᾿Απὸ τῆς πἀρελθούσης Κυρια μῆς εὑρίσκεται ἐνταῦθα ὅ , Ὦρ. ώργιος Γεωργιάδης Καλλιτεχν- κος δν υθυντὴς τοῦ 'Ἠλληνηπῃ Ὡδείου ᾿Αδηνῶν, διὰ τὰς ἐξετά- σεις τοῦ ἐν Γίπῳῷ παραρτήμα τός του. Ὁ Ἠ. Ὁ. Γεωργιάδης εἴπα μουσικοσυνθέτης διακεκριμένος, εἶναι µέλος τοῦ Δ.Σ. καὶ εἰδικὸς γραμματεὺς τῆς ᾿Βνώσεως Ἕλλι. Μουσουργῶν κοὶ πρώην μουσικός διευθυντής. τοῦ. ρϱαδιαφωνιμοῦ στα μοῦ ᾿Αθηνῶν. Διαλέξεις Ἡροσκληδεὶς θὰ ὁμιλήαῃ σή µεέρον Πέμπτην καὶ περὶ ὥραν 1.30 μ.μ. εἲς τὴν Λέσχην Α.ΟΝ., ---᾽Αποστράτων Λενκωώσιας ὁ δη µοσιογράφος 'μ. ᾿Ανδρέας Γάβρης μὲ θέµα. «Τὰ δάση τῆς Κύπρου ἀπὸ ἀφχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμεμυν». Βολοῦνταν τὰ µέλη τῶν ὦ- ἄνω ὀργανώσεων ὅπως παραστοῦν, Σύλλογος «Αναγέννησις» Ο ἔρανος τὸν ὁποῖον διενερ γεῖ ὁ σύλλογος «᾿Ανογέννησις. Παλλουριώὠτίσσης μεταξὺ τῶν με λῶν αἱ φίλων του πρὸς ἀπόν τη- οιν ἰδιομπτήτου οἰκήματος ἀπέῳς- ϱε µέχοι σήµερον 62 Ίέρας. Τοῦ τοχρύνως τά µέλη τοῦ σώματεῖ: ου. ἑτοιμαζουν δεμτρικὰς παρα στάσεις, πολλὰ δὲ ἐξ αὐτῶν -ἔνε.- γράφησαν μὲ μηνιαῖα ποσὰ ἘἙλ. πίξζεται ὅτι χάρις εἲς τὴν ἀξιά- παινον αὐτὴν προσπάδθειον ὁ σύλ λογος «Αναγέννησις» συντόμως: δἀὰ ἀποκτιήσῃ τὸ ἰδιόκτητον κηµά του. Λέα βιβλἰα Διατίθεναι ἀκόμη ὄλίγα ἀνή,. τυπα τοῦ βιβλίου τοῦ ποιητοῦ κ, Γιώργου Κωνστάντη Σεμνοὶ Στίχοι», τὸ ὁποῖον περιλο μβάνει ζωντανὰ ποιήµατα γραφέντι εἰς τὰς φυλακὰς ᾿Αβέρωφ καὶ «Βκ. ρολῖνον, κατά τὴν διόρνειαν τῆς αἰχμα:ὠσιας τοῦ πο-ητοῦ. Οἱ ἐν διιφερόµενοι παρα α) οὔνται γὰ ἀπευθύνοινται πρὸς τὸν ἴδιον,. ὁ- δὺς Τεβερτοιλὲρ 19, Λευκωσία. Τιμὴ 9 σελίνια : Δ΄ ΠΑΓΚ. ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ. ΜΙΚΡΩΚΑΤΑΣ ΤΗΜΛΤΑΡΧΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ τι Μαϊου αφ) - Στὸ οἴκημα τῆς Ενώσιή ιεροκαταστηματαρχῶν Δευκωσίας Ἡμερησίαδιάταξις: : 1) .Ανοιγμα Συνεδρίου, ὑπὲς Χρ. Κατσιαούνη. ϱ) Χαιρετισμσβ. (Δημ. Συμβουλίου Λευκωσί ᾿Ακὲλ, Π.Ε.Ο, ᾿Αὸν, Π.Ε.Α. καὶ Ε.Α.Κ.). 8) Ἔκθεση ἐφορευτικῆς ἐπιτροπῆς, ὑπὸ Γ, Κακουλλᾶ. 4) Ἔκθεση δράσης τῆς ΤΠ.Ε.Μ., ὑπὸ Γ. Μαννούρη, ϱ) Ταμειάκὴ ἔκθεση, ὑπὸ Β. Γαβριηον Ὁ Ἔκθεση δράσης τῆς Π.Ε.Ε.Μ. ὑπὸ Σ. Σαββίδη. 7) Ἐκλο νέας Π.Ε.Ε Μ. 8) ᾿Ἐκλογὴ Π.Ε.Μ. ϱ) Κλείσιμο τοῦ Συµε- δρίου ὑπὸ Χρ. Σαββίδη. ΑΙ ἐργασία τοῦ Συνεδρίου θὰ ἀρχίσουν στὲς ϱ π.μ. ἀκριβῶς, ὅλοι δὲ οἱ σύνεδροι πρέπει νὰ προσέλθουν ἐγκραίρως, ΠΡΟΦΛΑΒΕΤΊΕΙ.. Παρελάδομεν δύο εἴδη γυ- ναικείων καλτσῶν ἀσυνήθους ὡραιότητος, χρωματισμοῦ καὶ κομφότητος, Ἡ πρώτη ποιότης τιμδὰ ται πρὸς 25] 1 1)9 τὸ ζεῦγΦ 'Ἡ ἄλλη ποιότης, ἡ ὁποία προηγουμένως ἐπωλεῖτο ἀναά 90 σελινίων τὸ ζεῦγος, πιδ». λεῖται τώρα μὲ μεγάλην ἕκ- πτωσιν, πρὸς ΙΤ]4 1)9 3 ζεῦγος. ᾽Αμϕότεραι αἱ ὡς ἄνω ποι- ότητες ἀποτελοῦν πολὺ λε- πτὲς κάλτσες, μὲ σκούραν ραφὴν, ἐντελῶς ἑξαιρετικῆς ἐμφανίσεως. Ἐπισκεφδὸεῖτε ἐγκαίρως τὰ καταστήματά µας διὰ νὰ ἀγοράσετε ἀπό ιὲς κάλτσες αὐτὲς διὰ τήν καλοχαιρινὴν ἑξυχήν σας, - Επίσης ἔχομεν φουμὲ καὶ µαῦρες χάλτσες. Θυμᾶστε : “Η ποσότης ποὺ παρελὰθομεν εἶναι περιωρί- σμένη. ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗ ΕΙ ν ..-. Οδὲς Μιλήτου ἆρ. 294 Λευχωσία,