Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-01

νι αι σλοςν σπορ Διευθυντὴς-- Σδιοκτήτης ΘΑΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φασὸ Ἔτος ον. Αριθμ. φύλλου : Τιμή φύλλου 1 οι αυ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1: Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου ϱ32 Λευκωσία-- Κύπρου Γ] ΤΥΠΟΣ», καὶ διατηρεῖ καὶ τοὺς συνεργάτας τοῦ Τύπου» Φὰ ἀνεξαρτησίαν γνώμης. ἀγωνιστὴς τῶν δικαίων του, ὁ «Ευπριακὸς Τύπος», δω ο ϱ--- μμ ωβυὕ”μ”μα, κ ΝΕ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΙΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗΝ ΓΗΝ Δι ἑκτάκτου κυβερνητικοῦ διατάγματος ἠκυρώδησαν σρο- χθὲς οἳ ὑπάρχοντες σεριορισμοὶ περὶ ἐπανόδου τῶν ἐξορίστων τοῦ 19691. ᾿Επίσημον, ἀνακοινω- δὲν, ἐκδοθὲν τὴν αὐτὴν ἥμερο- μηνίαν καὸ ἀναφερόμενον εἲς τὴν ἄρσιν τῶν ὥς ἄνω σπεριορι σμῶν,προσέδετεν «ὅτι ἦ Κυβερ- νῆσις προβαίνει εἰς ἐνεργείας ὅπως πληροφορήσῃ ὅλους τοὺς ἐξορίστους, ὅτι ἦ εἰδικὴ ἁσταγό- θευσις ἐπιστροφῆς των ἠκυρώ: δη». Πολὺ φοβούμεθα ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν δὰ τὰ παταφέρῃ νὰ σεληροφορήσῃ «ὅλους τοὺς ἐν: διαφερομένουο» καὶ τοῦτο διότι οἱ 6 ἐκ τῶν 10 ἐξορίστων µας δὲν εὑρέσνκονται, δυστυχῶς, στλέ- ο» εἰς τὴν ζωήν. ᾿Εκεῖνο ὅμως στοὺ δὲν {λὰ δυ- νηθῇ νὰ κάμῃ. ῆ Κυβέρνησις ὁ- φείλομεν νὰ τὸ κάµωμεν ἡμεῖς. οἱ νεκροί µας ἐξόριστος, οἳ ὅ- ποῖοι ἀπέδανον μακρὰν τῆς στα- τρίδος των, πρέπει νὰ ἐπιστρέ- φουν εἰς τὴν πατρικὴν γῆν. Φὰ τοὺς κηδεύσωµεν μὲ συγκένησιν, κὰ, ἑπεοηάνσινν ήν οἱ πα αδο ο πὲ ἡ ἓν τῷ µέσῳ µας παρουσία των θὰ μᾶς εἶναι ζωντανὸν στα- θάδειγµα καὶ διαρκὴς ἕμσενευσις καὶ ὑπόμνησις ὅτι διὰ κάθε ᾱ- γῶνα χρειάζονται Ὀυσίαι. Οἶ τά- φοι των ὃδὰ καθοδηγοῦν τοὺς µεταγενεστέρους καὶ δὰ ἄποτε λοῦν στηγὴν ἐμπινεύσεως δι’ αὐ: τούς. Ἡ ΠΟΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ Ἡ ἀνάλυσις τῶν ψωμιῶν στάνταρτ, τὰ ὁποῖα μέχρι τῆς προχθὲς διετίθεντο πρὸς τὸ κοινὸν, ἀπέδειξεν ὅτι ταῦτα περιεῖχον 2--4 δράµια ἄμμευ κατ’ ὀκᾶν. Εὐτυχῶς χάρις εἰς τὸν κε: ραυνοβόλον τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον ἐνήργησαν τὰ λαϊκὰ Δημαρχεῖα Λευκωσίας καὶ Λάρνακος καὶ τὴν ἐπιδειχθεῖ σαν ἐκ μέρους τοῦ λειτουργοῦ τοῦ τµήµατος Προμηθειῶν κ. Κύρου Κυριακίδη ἀξιέπαινον προθυµίαν καὶ ὁδραστηριότη- τα, τὸ ζήτημα διηυθετήθη τε- λικῶς καὶ ἡ ποιότης τῶν ψω:- μιῶν στάνταρτ ἐβελτιώθη εἰς τρόπον ὥστε τὸ κοινὸν δύνα- ται νὰ παραμένῃ ἥσυχον. Παρ) ὅλον ὅμως τοῦτο. νο- µίζοµεν, ὅτι µία ἐπίσημος ἕἔ- ρευνα ἐπὶ τοῦ ὅλου ζητήµα- τος, δὲν εἶναι ἄσκοπος. τοῦ- ταντίον μάλιστα, φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβάλλεται. Διότι αὕτη θὰ ὁδηγήση εἰς ἀνακάλοψιν τῆς πηγῆς τοῦ κακοῦ καὶ θά ἐμποδίσῃ τὴν ἐπανάληψίν του. ΝΑ ΜΗ ΛΙΕΥΡΥΝΘΗ ᾿Αξία πάσης σις τοῦ κ. Ζήνωνος πρὸς τὸ ᾿Εὐναρχικὸν ὅπως εἷς τὴν Κυποιακῆν ΗΠοεσβείαν συμπεριληφύῇ καὶ εἷς ἐ» τῶν ἐςο: οίστων μάς, ᾿Ασφαλῶς δὲ ἡ εἶσή- )ῆσις αὕτη δὰ ἔπρεπε νὰ οξοί)ετη)ῇ ἀσυξητητὶ ἐὰν δὲν ιετεῖχε τῆς Πρεσβείας ὁ Ἰ[ητροο: πολίτης Κεου- γείας Ἀ. ἠακάριος ὅστις τούτο) τινα εἶναι καὶ ὁ γη λὰ τῆς ὁικά- δος ἐξορίστων, Εφ όπον, ἀθιπόνη ἀντιπροσωπεύ ονταί αἱ οἱ ἐξόοι- στοι δὰ ἦτο σκοπιμώτεθον γὰ μᾗ διευρυνῦῇ αὔτη καὶ διὰ λόγους οὐ: Χονομίας καὶ δι ἄλλους λόγους, προσοχγῆς ἡ εἴσής η: οι. δώ-ου Συμβούλιο οἵτινες θὰ παρεκώλτον τὴν σὔντο- μον ἀναχώοησίν της. Ας μὴ λησιονῶμεν δὲ τὰς τε: θαστίας δαπάχας. τὰς ὁποίας εἴχεν ἡ Κυπριακὴ [Ποεοῤεία τοῦ 119 - 98, ἔνεκα τοῦ αὐτῆς } ότε μετέβησαν εἷς «λονδζνι » ἅπαξά- παντες οἳ ῥουλευταί, παοὰ τὴν αυ: βουλὴν» τοῦ Γὐρείου Ζήνωνος καὶ αἲ ῥαπάναι τοῦ τάςι- ὁΐου των κατηοείπωσαν κύὐθιολε- ατικῶς τὸ ταμεῖον τοῦ ἐθνικοῦ ᾱ- ο πολυ ο ου ἀδιμνῄστου Πρ τῇ ΜΝΗΤΙΚΙΗ Ν ΚΙΝ Εΐναι ἀναγκαία μία ἐξήγησις πρὸς τὸ ἀναγνωστικόν μας κοιγόν, τὸ ὁποῖον δὰ προσέξῃ τὴν σημερινὴν ἄλλα- γὴν τοῦ τίτλον τῆς ἐφημερίδος μας, ὅστις ἐκδίδεται ὑπὸ δότου τοῦ «Κυπριακοῦ Πύπου» κ. Θαλῆ Παπαδοπούλου | ὁλόκληρον τὸ δευτέρου, ἀποτελεῖ τῆς ἰδεολογικῆς γθαμμῆς, τὴν ὅυιοίαν ἐκρατήσαμεν καῦ᾽ ὅλην τὴν μακρὰν δηµοσιογραφικήν µας Οἳ ἐθνικοὶ καὶ ποινωνικοὶ ἀγῶνες τοῦ «ζζυστριακοῦ συνεχισθοῦν εἷς ἐπὶ τῆς ἰδίας γραμμῆς καὶ μὲ τὴν αὐτὴν ἐλευθερίαν καὶ ὍὉ «᾿Ελεύθδερος Σύπος» δὰ εἶναι ἕνας πιστὸς στρατιώτης τοῦ Κυπριακοῦ Λλαοῦ καὶ ἕνας τοῦ ὅποίου ἄλλωστε ἀποτελεῖ καὶ κ. ἲ « τὴν ἐδεολογικὴν φυσικὴν συνέχειαν. ᾿Απουγευματινη ἑφημερὶς Ἐκετοςρ -ϱϱ--ᾱ σον ῥ----ᾱ 9---ὐ ἁμαϕ ῥρῷ φ-..0 3” ὙἊ |. Ὁ «Ε4ΕΥΘΕΡΟΣ τοῦ µέχρι σήμερον ἐκ- συντακτικὸν σιροσωπσικὸν συνέχειαν σταδιοδροµίαν. τὸν «᾿ Ελεύθερον ΊΤύσον» ] ὅπως ἀκριβῶς ὑπῆρξε, καὶ --- ΜΕΝ ΗΙΠΗ ΜΗ! ΜΗΝ ΕΙ ΜΙΡΙ Ὡς πληροφορούμεθα. ἱδρύθη κατ᾽ αὐτὰς ἐν Λεμεσῷ µετο- χικἡ ἑταιρεία, ἔργον τῆς ὁ: ποίας θὰ εἶναι τὸ ἐμπόριον τῆς ἁλιείας. ΄Ἡ ἑταιρεία εἰσή- γαγεν ἤδη ἐξ ᾿Αγγλίας, ἐκ τῶν ἐργοστασίων «Πλάκ- στονς». μηχανὴν δυνάµεως 120 ἵππων διὰ τὴν χρῆσιν τράτας διὰ ψάρευμα, συνολικῆς ἀξίας Λ. 8.000. Ἡ ὡς ἄνω μηχανὴἡ εἶναι ἡ ἰσχυροτέρα τοῦ εἴδους της ἐξ ὅσων χρησιμοποιοῦνται ἐν Κύπρῳ διὰ τοιούτους σκο- πούς, τοῦτο δὲ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἐξασφάλισιν δικτύων, δυναµένων νὰ φθάσουν μέ- χρι βάθους 23500 ποδῶν, πι- στεύεται ὅτι θὰ καταστήσῃ δυνατὴν τὴν ἁλιείαν μεγάλων ψαριῶν εἰς μεγάλα | βάθη, κά- τι δηλ. ποὺ πρώτην φορὰν ἐ- πιχειρεῖται ἐν Κύπρῳ. Σηµει- ὠτέον ὅτι κατὰ τὴν γνώμην τῶν εἰδικῶν εἰς τὰ Κυπριακὰ ὕδατα ὑπάρχει µεγάλη ἀφθο- νία μεγάλων ψαριῶν. ἙἩ ἑταιρεία, ἥτις πρόκειται ν᾿ ἀρχ᾽ σῃ τὰς ἐργασίας της, τὸ ἀργότερον ἐντὸς τοῦ προ: σεχοῦς μηνός, θὰ διαθέτῃ καὶ ἄλλα μικρότερα ἁλιευτικά πλοιάρια, παρήγγειλε δὲ καὶ ἀναμένει εἰδικὰά ψυγεῖα, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ προμηθεύῃ πάντοτε τὸ κοινὸν μὲ φρέσκα ψάρια. ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΛΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, 1 (Ρ.)--Γιου- γκοσλαβικὸν στρατοδικεῖον κατεδίκασεν εἷς θάνατον διὰ τυφεκισμοῦ 23 Γερμανοὺς ος ξιωματικυὺς καὶ στρατιώτας διὰ τὴν δολοφονίαν 1200 Γιουγκοσλάβων αἰχμαλώτων εἰς στρατόπεδα ἐν Μορβηγίᾳ καὶ τὴν κακομεταχείρισιν χι- λιάδων ἄλλων. ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΣ «Ὁ ᾿Ἰταλὸς φασιστὴς Μά- ριο Πασσαλάκουα κατεδικά- σθη ὑπὸ τοῦ δικαστηρίου τῆς Σπέτσια εἰς θάνατον. Δὲν ἐ- πρόφθασεν ὅμως νὰ χαρῇ τὴι :«ἡδονὴν τῆς ἁγχόνης, Μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἀποφάσεως τὸ πλῆθος παρέλαβε τὸν Πασ- σαλάκουα καὶ ἂρχισε νἁ κτυ- πᾶ τοῦτον διὰ... πασσάλων, καρεκλῶν καὶ τέλος μὲ πᾶν προστυχόν, εἰς τρόπον ὥστε, ὅταν οἱ φρουροὶ και ώρθωσαν νὰ ἀνοίξουν δίοδον καὶ νὰ τὸν ἀποσπάσουν ἐκ τῶν χει: ρῶν τοῦ λαοῦ, τὸν εὗρον μὲ τὸ κρανίον πολτοποιηµένον. Ατοχε Πασσαλάκουα, ποι- ὁς σοῦ εἶπε νὰ μὴ γεννηθῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. ᾿Εκεῖ θά ἆ- πελάμβανες τιμῶν καὶ δια- κρίσεων, ὄχι Εδνον ζῶν ἆλ- λά... καὶ νεκρὸς ! ΚΑΘΑΡΣΙΣ Κατὰ πληροφορίας τοῦ ἐν ᾿Αθήναις ἀνταποκριτοῦ πρωϊῖ- γῆς συναδέλφου σοβαρὰ κρί- σις σοβεῖ εἰς τὰς τάζεις τοῦ κοβερνῶντος σήμερον τὴν Ελ- λάδα Λαϊκοῦ κόμματος. Πολ- λοὶ ἐκ τῶν νεωτέρων βουλευ: τῶν αὐτοῦ ἀποβλέπουν πρὸς κάποιον νέον πολιτευτὴν κ. Σπ. Μαρκεζίνην. ὡς τὴν πιθα- γὴν σανίδα σωτηρίας. ᾽Αλλ’ ἡ κρίσις τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος δὲν εἶναι κομματι: κή. Εἶναι κρίσις πρὸ παντὸς ἐδνική. Διότι ἐκ τῶν κόλπων αὐτοῦ ἐξεπήδησαν οἱ κουῖ- σλινκς καὶ ἐκ τῶν κόλπων αὐτοῦ ἐξῆλθον σήμερον οἱ ὅτ ποδουλώσαντες καὶ πάλιν τὴν Ἑλλάδα εἰς ξενας ἐπιρροάς. Θὰ εἶναι εὐχάριστον ἐὰν ἐκ τῶν τάξεων τοῦ τόσον δο- σιλόγου κόμματος αὐτοῦ ἑκ- πηδήσῃ κάποια κίνησις καξάρ: σεως. . ΙΙ ΗΜΙΜΙ 181 ΠΕ [ΜΜΕ δὰ ΜΝΙΣΙΕΓΡΗΙΗ ΒΕΡΟΛΙΠΟΝ 1 (Ρ.--Τὸ Δι- ασυμμαχικὸν Συμβούλιον ᾱ- πεφάσισε χθὲς ὅπως αἱ τρεῖς ἐπιστολαὶ, τὰς ὁποίας ἔγρα- Ψε ὀλίγον πρὸ τῆς αὐτοκτο- νίας του ὁ Γκαῖριγκ, μὴ δη- μοσιευθοῦν ποτέ. Αὗται θὰ φυλαχθοῦν εἰς τὰ μυστικἀ ἆρ- χεῖα καὶ θὰ παραμείνουν ὑπὸ τὴν φρούρησιν τοῦ Συµβου: λίου Ελέγχου. Ἡ µία τούτων ἀπευθύνεται πρὸς τὴν σύὀζυ γὀν του καὶ ἡ δευτέρα πρὸς τοὺς ᾽Αμερικανούς, οἵτινες ἢ- σαν ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν φρούρησίν του.Δὲν εἶναι γνώ- στὸν κατὰ πόσον ἡ τρίτη ἐ- πιστολὴ ἀπευθύνεται πρὸς τὸ Διεθνὲς στρατοδικεῖον, τὸ ὁ- ποῖον κατεδίκασε τοὺς Βαζὶ ἡγέτας ἤ πρὸς τὸν Γερμανι- κὸν λαόν. ΜΜΙΙ ΤΗΣ ΜΙΗΣΙΙΗΙΣ ΙΠΙΝΙΙΣ τΟςΙΟ, 1 (2Ρ.).-- Μεγάλη συγκένησις ἠγέρδη ἐν τῆς ἅπα- γωγῆς μιᾶς ἓκ τῶν ᾖτσιλουσιωτέ- θων κληρονόμων τῆς ᾿Ιασπωνίας, τῆς δος ἈΚουνίκο, Ῥυγατρὸς τοῦ βαρώνου «δουμιτόμο, ἀρ' χηγοῦ ἑνὸς τῶν πέντε γιγαντι- αίων Ιαπωνικῶν τρὰστ Ζαἳ- μπάτσου. “ο ἀπαγωγεὺς κατώρ- Όωσε νὰ πείσῃ τὴν ὅα Κουνί- κο ὅτι εἶναι ἀστυνομικὸς καὶ ὤφειλε νὰ τὸν ἀπολουθήσῃ. ΟΡΑ 9 Τ.Μ. ΜΣΠΝΟΜ. ΕΡΕΙΜΙ ΕΝ ΜΛΣΣΛΛΙΛ ΠΡΟΣ ΣΙΛΛΙΙΨΙΝ ΜΠΙΤΜΙΟΝ Η4ΡΙΣΙΟΙ 1 (Β.)--' Εκατοντάδες γάλλων ἆστυ- τομικῶν ἐνήργήσαν ἐκτεταιένας ἐρεύνας εἷς Ἰήασσα- λίαν πρὸς ἀνεύρεσιν Άγγλων, ᾽Αμερικανῶν καὶ Γάλ- λων λιποτακτῶ». ᾿Εγένοντο πολλαὶ συ]λήψεις καὶ κα- τεσχέδησαν μµεγάλαι ποσότητες]αδραίων ἐμπορευμάτων. ᾽Αγεκαλύφῦη ἐπίσης σημαντικὴ ποσότης αφκαϊνης, ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΗΝ. ΕΘΝΩΝ Θὰ συζητηθοῦν τὰ ζητήματα τοῦ βέτο, τοῦ ἀφοπλισμοῦ, τῆς παρουσίας στρατευµάτών εἰς ξένας χώρας καὶ τῶν σχέσεών τῶν μελῶν ἐθνῶν μετὰ τοῦ Φράνκο Ν. ΥΟΡΚΗ 1 (Ρ.) --«Η γενικὴ συνέλευσις τῆς Ο.Η.Ε. ἐνέκρινε ψὲς ὁμοφάώ- νως ὅπως περιληφοῦν εἷς τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως σροὸς συζήτησιν ὅλα τὰ ὑποβληδέντα θέµατα. Ταῦτα εἶναι 1) τὸ Σήτηµα τοῦ βέτο, 3) ἡ σοβιετικὴ πρότασις περὶ ἀφοπλισμοῦ, ὦὃ) τὸ ζήτημα τῆς παρουσίας συμμαχικῶν στρατευµά- των εἷς ἑένας χώρας, γίας τοῦ Φράνκο καὶ ϐ) τὸ 4) αἳ σχέσεις τῶν μελῶν ἐδνῶν μετὰ τῆς !ἵσπα- παράπονον τῶν ᾿Ινδιῶν ἓν σχέσει μὲ τὴν µεταχείρισιν τῶν ᾿Ινδῶν εἰς τὴν Νότιον ᾿Αφροικὴν. Τ0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Ὑπὸ τῆς ᾿Ηλεκτρικῆς ἑται- ρείας Λεμεσοῦ παρηγγέλθη πρὸ πολλοῦ καὶ ἀναμένεται νὰ φθάσῃ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν ἐξ ᾽Αγγλίας νήα ἠλεκτρικὴ μηχανὴ δυνάµεως 200 ἵππων. Ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἑταιρείας πα- ρηγγέλθησαν ὁμοίως καὶ ᾱ- ναµένονται νὰ φθάσουν συν- τόµως ἄλλαι δύο μηχανᾶ(,δ00 ἵππων δυνάµεως ἑκάστη. Εὖ- θὺς ὡς φθάσουν αὗται ἡ ἑ- ταιρεία θὰ προβῇ εἰς τὴν ἆλ- λαγὴν τοῦ παρόντος ρεύμα- τος εἴς τριφασικὸν καὶ εἰ τὴν ἑλάττῶσιν τῶν τιμῶν τοῦ ρεύ µατος, «όσον τοῦ φωτιστικοῦ ὅσον καὶ τοῦ διὰ βιοµηχανι- κοὺς σκοποὺς καταναλισκο- µένου τοιούτευ. ἱ ΜΙΤ ΠΕΙ ΤΗ ΜΗ [Ν ΗΝ. ΠΡΤΗΗ ΗΝ ΚΙ ΤΗ ΜΙΝΙ ΤΗ ΛΝΕΕΛΡΤΗΙΙΣ ΤΗ ΒΙΕΝΝΗ 1 (Ρ.)---Ἡ Αὐστριακὴ Βουλὴ κατόπιν διηµέρου μυστικῆς συνεδρίας ἐνέκρινε ψές ὁμοφώνως ψήφισμα διὰ τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ ἀποχώρησις τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων κατοχῆς ἐκ τῆς Λὐστρίας. Τὸ ψήφισμα ἐπίσης ζπτει ἕτως ἀποκατασταθῇ Ἡ ἑνό- στριακἡ ἀνεξαρτησία, ὡς ὁρίζεται εἰς τὴν διακήρυ- ξιν τῆς ΛΑόσχας, ὅπως ἀποδοθοῦν ὅλα τὰ ἐργοστάσια τὰ ὁποῖα ἐπὶ τοῦ παρόντος εὑρίσκονται εἰς χεῖρας τῶν δυνάµεων κατοχῆς, ὅπως οἱ καρποὶ τῆς Αὐστρια- κῆς ποραγωγῆς διατίθενται διὰ τὴν ἐπιτόπιον κατα- γάλωσιν, ὅπως ἐπιστραφῇ ὁ Αὐστριακὸς χρυσὸς ὁ κλαπεὶς ὑπὸ τῶν Ὑερμανῶν, ὅπως ἐπιστρέψουν τὸ ταχύτερον ὅλοι οἱ Αὐστριακοὶ αἰχμάλωτοι πολέμου καὶ ὅπως ἡ Αὐστρία γίνῃ δεκιἠ ὡς µέλος τῆς Ο.Η.Ε. ἱ ΨΗΝΗ ΜΙΙ ΤΗ ΠΡΙΧΙΙ ΤΙΤῆ Ἱδ ΜΙΛΙΕΝ ΤΗΣ ΠΚ ϐἱ ΝΕ ΡΟΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 1 (Ρ.).--Ὁ στρατάρχης Τίτο ὁ μιλῶν ψὲς εἰς Ζάγκρεπ ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων : «Ἡ φιλία µας μετὰ τῆς Ρωσσίας ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς Γιουγκοσλαβίας πρὸς τὸ μέλλον τὸ ὁποῖον θὰ εἶνε σκληρόν». “Ο Τίτο, ὅστις εἶνε ὑποψήφιος τοῦ «πΠροατικοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου» εἰς Ζάγκρεπ κατά τὰς προσεχεῖς ἐκλογάς, ἔκαμεν ἔκκλησιν πρὸς τοὺς ἀκροατάς του ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς ἑνότητος τοῦ Γιουγκο- σλαβικοῦ ἔθνους πάσῃ θυσίᾳ. η ΠΕΡΣΙΑ 2ΗΤΕΙ ΛΑΝΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΙΓΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΥΑΣΙΙΚΤΩΝ 1 (Ρ.)-- “Ἡ Περσία ἐζήτη- σε παοὰ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης δάνειον 250 ἑκα: τομμυρίων δολλαρίων. Τοῦτο θὰ δαπανηθῇ εἰς περί- οδον 5--7 ἐτῶν διὰ σκοποὺς σχετιζοµένους μὲ τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς χώρας, ἀνύψωσιν τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ καὶ βελτίώσιν τῶν ὑπηρεσιῶν εὐ- ημερίας καὶ ὑγείας. Ἡ Ολλανδία ἐπίσης ἐζήτησε δάνειον 500 ἑκατομμ. δολλαρίών. [ ΜΠΜΡΙΜΙΙΚΗΝ ΗΠΙΡΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 (ϱ)--ΟὉ Αγγλος ὑπουργὸς τῶν τροφίµων κ. Ἐν πράπον ὁμιλῶν χθὲς ἐν Λονδίνῳ ἐν σχέσει μὲ τὴν ἀναγγελίαν τῆς ᾽Αμερικανικῆς Κυβερ- νήσεωώς ὃτι «ἡ᾽ Αγγλία ὀφείλει πλέον νὰ ἀγοράζῃ ἐμ- πορεύµατα ἀπὸ ἄτομα καὶ οὐχὶ ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικανι- κἠν Κυβέρνησιν» εἶπεν: Ἡ ἀναγγελία αὕτη δὲν εἶνε ἀπροοδόκητος. Η µεταβολἡ αὕτη εἰς τὰς ἀγορὰς τείνει νὰ καταστήσῃ τὰ ἀγοραζόμενα ὑφ᾽ ἡμῶν εἴδη ἀκριβώτερα καὶ νἁ μᾶς δώσῃ μικροτέραν ἀξίαν διὰ τὰ δολλάρια τὰ ὁποῖα διαθέτοµεν. ᾽Απὸ τῆς ἀπό- Ψεως αὐτῆς ἡ ἐξέλιξις αὕτη εἶνε δυσάρεστος. Εἰς τὸ μέλλον θὰ ἔχωμεν νἀἁ΄ διευθετήσωµεν τὴν πολιτικὴν τῶν ποοιηθειῶν µας. Νὰ δίδωιεν εἴδῃ ἕναντι εἰδῶν».. ἆπιαοιν. τώθα οἷς τὸν ἸΜάάτηων. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ζήτημα θὰ παραπεμφθῇ πρῶτον πρὸς συζἤτησιν εἰστὴν πολιτικὴν Ἐπιτροπήν. ᾿Απεφασίσθη ὅπως ἡ γενικὴ συνέλευσις κάµνῃη 4 συ. γεδριάσεις καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. το ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΛΒΕΩΣ Ἡ Ρωσσία, Τσεχοσλοβακία καὶ Γιουγκοσλαβία ἆ- πέρριψαν ἐπισήμως πρόσκλησιν τῶν Ἡν. ᾿Εθνῶν ὅ- πως λάβουν µέρος εἰς συνδιάσκεψιν διὰ τὸ ζήτημα τοῦ Δουνάβεως. Ἡ ᾿᾽Αγγλία, ᾽Αμερικὴ καὶ Ελλάς ἀπεδέχθησαν τὴν πρόσκλησιν. Ἡ Γαλλία ἀπεδέχθη, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως συμφωνήσουν καὶ αἱ παρα- δουνάβιοι χῶραι. 'Ο Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ο.Η.Ε. ἐκάλεσε τώρα τὰς ἀντιπροσώπείας τῶν ἐἔνδιαφερο- µένων χωρῶν νὰ δηλώσουν ἐάν, ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας, ἐπιθυμοῦν νὰ συγληθῇ ἡ συνδιάσκεψις. Ὁ Πολωνὸς ἀντιπρόσωπος ἐδήλωσεν ὅτι θὰ ὑπο- βληθῇ πιθανῶς πρὸς τὴν Γενικὴν συνέλευσιν ψήφισμα διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ζητεῖται ὅπως τὰ µέλη τῆς ΟΗΕ διακόψουν τὰς διπλωματικάς τὼν σχέσεις μετὰ τῆς Ἱσπανίας τοῦ Φράνκο. ΤΙΝΙΝΡΛΙΙΝΕΗΙΤΗΝ ΠΜΗΠΙΝΙΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 1 (0)-- 'Εσημειώδη φὲς σφοδρὰ ἔκρηξις πλησίον τῆς Πετατικβάχ, «βορείως τοῦ Τὲλ-᾿ Αβίβ. Γίνεται ἂν- τιληστὸν ὅτι ὃ σιλησίον εὑρισκόμενος ἀερολιμὴν ὑπέστη ἔετί- Όεσιν. ᾿Αντηλλάγησαν πυροβολισμοὶ καὶ ἐξερράγη µία πυρκαϊά. Δύο ἄγγλοι στρατιῶται ἐφονεύθησαν καὲ ἕτεροι δύο ἑτρανυ- µατίσθησαν ψὲς στλησίον τῆς Τὲλ---'Αβὶβ ὅταν τὸ αὐτοκίγητόν των ἀγετινάχθη τροσκροῦσαν ἐπὲ νάρκης. ἙΠΕΝΠΠΠΕΠΠΗ ΜΗ ΝΜΗΙ Ιλ ΤΝ ΜΜ 1 ΜΙΚΗΡΙΙΙ ΙΤ ΛΟΒΝΔΙΠΟΝ, 1! (Ρ)- Κατά τὴν ψεσινὴν σιζήτησιν ἐν τῇ Βουλῇ τῶν Κοινοτήτων ἐπὶ τῶν ἵΚυβερνητικῶν προτάσεὼν περὶ δημιουργίας κεντρικοῦ ὀργανισμοῦ ἀμύνης τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας ὁ κ. ᾿Αλε- ξάντερ ἐδήλωσεν: «Ἡ Μυβέρνησις ἐπιδιώκει τὴν συγ- κρότησιν ἰἱκανῆς μαχητικῆς δυνάµεως ἡ ὁποία εἰς οἰανδήποτε στιγμὴν νὰ δύναναι νὰ ἀνταποκριθῇ πάραυτα εἰς τὰς ἀνάγκας ἁμύνης τῆς χώρας. Ἡ ᾽Αγγλία θὰ συνεχίσῃ τὰς ἐπιμόνους προσπαθείας της ἵνα τὰ Ἡν. Ἔθνη καταστοῦν ὀργανισμὸς ἱκανὸς νὰ προλαμβάνῃ τὴν [ἐξέλιξιν τῶν ἐρίδων εἰς πόλεμον. Πρέπει νὰ καταστήσωµεν τὰς δυνάμεις µας Τοι- αύτας ὥστε νἀ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐκπληράσουν τὰς ὑποχρεώσεις µας τὰς ἀπορρεούσας ἐκ τοῦ Καταστα- τικοῦ τῶν ἨἩνωμ. Ἐθνῶν μέχρις ὅτου ἡ Ο.Η.Ε. θὰ ἔχῃ εἰς τήν διάθεσίν της τὰς ἰδικάς της δυνάµεις αἱ ὁποῖαι θὰ δύνανται νὰ σπεύδουν εἰς βοήθειαν τῶν Κτήσεων καὶ ᾽Αποικιῶν µας εἰς περίπτωσιν καθ) ἥν αὗται θὰ ὑφίσταντο ἐπίθεσιν». ὍὉ κ. Ἠντεν ἐδήλωσεν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς κ. ᾽Αττλη ἔχει ἤδη συσκεφθῇ μετὰ τῶν μελῶν τῆς ἀντι: πολιτεύσεως ἐπὶ τῶν προτάσεων καὶ ὅτι ἐπῆλθε συμ- Φωνία. Αἱ προτάσεις ἐνεκρίθησαν ἄνευ ψηφοφορίας. ΤΟ ΕΞΛΤΩΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1 (Ρ.-- Τὸ ὑπουργεῖον ἐμπορίου ἀνεκοί- νωσεν ὅτι συνεχίζεται ἡ αὔξησις τοῦ ἀμερικανικοῦ ἑδωτε- ρικοῦ ἐμπορίου. Τὸν Αὔγουστον αἱ συνολικαὶ ἐξαγωγαὶ ἕἔ- φθασαν τὸ ὑψηλὸν προπολεμικὸν ἐπίπεδον ἀντιπροσωπεύ- ουσαι ἀξίαν 881 ἑκατομ. δολλαρίων. Κατὰ τὸν ἴδιον μῆνα αἱ εἰσαγωγαὶ εἰς ᾽Αμερικὴν ἔπεσαν. ΕΘΕΛΘΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΒΡΟΜΕΤΑΝΛΣΤΑΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 1 (9)--᾽Ανηγγέλθη ἐπισήμως ἐν: ταῦθα ὅτι ἕν πλοῖον μὲ πολυαρίθµους Εβραίους λα- θροµετανάστας ἐθεάθη ἔξωθεν τῶν ἀκτῶν τῆς Κύ- πρου. Τὸ ἐν λογῳῷ πλοῖον ἐπλησίασε ψὲς τὰ Παλαι- στινιακὰἁ ὕδατα συνοδευόµενον ὑπὸ μονάδων τοῦ ἀγγλικοῦ στόλου. Εαπι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἡΠΝΝ ΠΗΙ ΤΝ ΙΡΙΠΗΙΙ ΠΜΡΦΗ {) ΤΗ ΜΗ 4Ο0ΟΝΔΙΝΟΝ 1 (2Ρ.).--Τὰ γυμνάσια τοῦ µεγάλου ἀγγλιμοῦ στόλου τῆς Μεσογείου, τὰ ὁποῖα ἤρχισαν πρὸ 6 ἑβδομάδων, ἐπερατώθησαν χδὲς εἷς ᾿ Αργοστό- λιον τῆς “Ελλάδος καὶ αἳ μονάδες : τοῦ στόλου σον. Παρασκευὴ Ί Ἡοεμβρίου 1946 σπορ Διδάγµατα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν | ΗΝΝΙ ΟΙ ΤΙ ΙΝΛΡΙΙΙ ΗΝ τ |. ΜΗΝ Τὰ θασικἀ µας σφάλµατα-- Ἐξεδόδη καταδι- καστικἠ ἀπόφασις ἐναντίον µας χωρὶς νά ἐ- ρωτηδῶμεν-- Ὁ λαὸς πρέπει νὰ ἀγωνισδῇ ἡνωμέγνος μὲ στρ [4ημοσιεύοµεν κατωτέρω τὸ ὀκότερο» µέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. 1. Κληρίδη κατὰ τὴν συγκέγτρώσιν τῆς Άδης ᾿Ο- κτοβρίου]. ον (τελευταῖο») τὴν σηµερινή µας γιορ- τὴ πρέπει νὰ δοῦμε ὅτι παρ᾽ ὅλας τάς θυσίας εἰς τὰς ὁποίας ὑπεβλήθημεν ὥς ἔθνος αἱ ἐθνικαί µας διε: κδικήσεις μένουν ἀνικανο- ποίητοι. 'Ἡ ἀπεγνωσμένη ἀντίστασις τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς Γερμανικὰς ὀρδάς ἔδωκε καιρὸ εἰς τὴν Σο- βιετικὴν Ένωσι νὰ παρα” σκευασθῇ καλύτερα καὶ στὸ τέλος νὰ µπορέσῃ νάἁ ἀντιμετωπίσῃ ἀποτελεσμα” τικώτερα τὴν Γερμανικὴ εἰσβολὴ καὶ νὰ κατορθώ: σῃ τελικὰἀ νὰ εἰσβάλῃ ἡ ἰδία στὸ Γερμανικὸν ἕἔ- ὄαφος. Καὶ ἡ ἡρωϊκὴ ἀν- τίστασις στὴν Κρήτην, μὲ τὲς τρομακτικὲς ἀπώλειες τὶς. ὁποίες ὑπέστησαν αἱ χιλιάδες τῶν Γερμανῶν ἁλεξιπτωτιστῶν καὶ τὰ ἅλ- λα ἀποβατικὰ στρατεύµα- τα κατετρόµαξε τὸν Χί- τλερ καὶ τὸν ἐξηνάγκασε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ σχεδι- ον τοῦ ἐπιτελείου του δι εἰσβολὴν εἰς τὴν Γύπρον. Ἐὰν οἱ Γερμανοὶ δὲν ὁ- φίσταντο τὰς ἀπωλείας τὰς ὁποίας ὑπέστησαν εἰς τὴν Κρὴτην, ἡ εἰσβολὴ εἰς τὴν Κύπρον δι’ αὐτοὺς θά ἦτο ὁὀλιγοήμερος περίπα- τος. Ἡ μάχη τῆς Γρήτης ὑπῆρξεν ἡ κριτήριος καμπὴ ἡ ὁποία διέγραψε τήν Γερ- μανικὴν κατάρρευσιν. Διό- τι ἐὰν ἡ Γερμανία μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κρήτης ἐσυνέχιζε τὴν πορείαν της πρὸς τἠν Κύπρον, ἡ ὁποία ἦτο τελείως ἀνοχύρωτος καὶ ἀνυπεράσπιστος, θὰ τὴν κατελάµβανε ὁριστι- κῶς, ἐξασφαλίζουσα δὲ βάσιν ἐδῶ θὰ ἐκυριάρχει τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστί- νης καὶ τῆς Αἰγύπτου, ὁ δὲ ᾽Αγγλικὸς στόλος θὰ ἐξη- Φφανίζετο ἐκ τῆς Μεσογείου καὶ ὁ Ρόμμελ δὲν θὰ εἶχε νὰ. κάµῃ τὴν ἀποτυχοῦσαν εἰς τὸ τέλος ἐκστρατείαν τῆς ἐρήμου διὰ νὰ εἰσβά- λῃ εἰς τὴν Αἴγυπτον. “ο δρόμος πρὸς τὰς Ἰνδίας θά ἠνοίγετο σύντομος καὶ ὄχι διά τῶν ἀχανῶν Ρωσ': σικῶν στεππῶν καὶ τοῦ Καυκάσου, ὁ ὁποῖος ἐσή: µανε τὸ τέλος τοῦ ἀηττή: του τῶν Γερμανικῶνόρδῶν,. Οὕτω ἐνῷ χάρις εἰς τὴν ἡρωϊκὴν Ἑλληνικήν ᾿ἀντί. στασιν ἐσώθη ἡ ἀνθρω: πότης ἀπὸ τὴν νέαν τάξιν ] τοῦ Χίτλερ, ὅλαι αἱ Ἑλ- ληνικαὶ ᾿Εθνικαὶ διεκδική- σεις παρηγκώὠνίσθησαν, συ- μπεριλαμβανομένηςκαὶ τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία μόλις τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἔ- λαβε γνῶσιν τῆς κατα- δικαστικῆς της ἀποφάσεως χωρὶς κἄν νὰ ἐρωτηθῇ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σταµατήσωμε γιὰ νὰ σκεφθοῦμε ψύχραιμα γιατὶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα. Πρέπει νἁ δοῦμε τὰ σφάλ- µατά µας ὄχι γιά νὰ βροῦ- µε τοὺς ὑπεύθυνους, διότι ἀπ᾿ αὐτὸ καμιά ὠφέλεια δὲν μπορεῖ νὰ προκύψῃ. ᾽Αλλὰ γιὰ νὰ βροῦμε τὸ σώὠστὸ δρόµο τῆς ἐθνικῆς µας πορείας. Ἕνα βασι- κό µας σφάλμα εἶναι ὅτι δεχθήκαµε νὰ περιορίσωµε τὸν ἀγῶνα µας εἰς τὸ στε- νὸ πλαίσιο τῆς Ἓλληνο- βρεττανικῆς φιλίας καὶ συ- νεργασίας εἰς τὴν Ανα: ατηγικὀν σχέδιον Σ᾽ αὐτὸ εἶμαι συνυπεύ, θυνος ἐὰν δὲν εἶμαι κα ὁ κυρίως ὑπεύθυνος. Διότι μοῦ φαίνεται πῶς θᾶμαι ὁ πρῶτος ποὺ ἔθεσα αὐτὸ τὸ πλαίσιο. ᾽Απὸ μηνῶν ὅμως ἐπείσθην ὅτι τὸ πλαί- σιον αὐτὸ ἦτο λανθασμέ νον. Τὸ εἶχα ἐξαλείψει ᾱ- πὸ τὸ πρόγραµµα τῆς Παγκύπριας ᾿Οργάνωσης Ἐθνικῆς Συνεργασίας. Μὰά εἶχε πλέον γίνει τῆς µό- δας. Τὸ ἐπῆρεν ἡ ἀντι- κομμουνιστικἡ προπαγάν- δα «καὶ ἐκόλλησε πάνω του σὰν στρεῖδι. Τόρα ἐ- φάνη καθαρὰ ὅτι αὐτὸ τὸ πλαίσιον ἔθαψεν ὄχι µό- νον ὅλες τὲς ἄλλες ἐθνι- κὲς µας διεκδικήσεις, ἆλ- λὰ καὶ τὴν Κύπρον. Ἓνα ἄλλο βασικὀὸ σφάλ- µα µας ὑπῆρξε τὸ ὅτι ὁ ἑνωτικὸς µας ἀγὼν ἔξε- φυλἰσθη σὲ ἀντικομμουὺνί- στικὴν προπαγάνδαν. Ἔ» πιτηδείως διεκηρύχθη ὅτι τὸν θόρυβον διὰ τὴν ἕνω- σιν τὸν ὑποθάλπτει ἡ Μό- σχα διὰ νὰ παράσχει πράγματα εἰς τὴν Βρετ- τανικἠν Αὐτοκρατορίαν. Ἐπειδὴ δὲ ἔπρεπε νὰ πε- ριορίσώµεν τὴν δρᾶσιν µας ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς Ἑλληνοβρεττανικῆς Φιλίας, μᾶς ἐπεβλήθη-- καὶ ἐδέχθημεν κατὰ πλειοψη: φίαν τοῦ Ἐθναρχικοῦ Συµ- βουλίου--νὰ μὴ κινηθῶ- μεν διὰ νὰ μὴ σκανδαλί- σωμεν τὴν Ἕλληνοβρετ- τανικὴν Φφιλίαν καὶ νὰ χά- σῶώμεν τὴν ὑποστήριξιν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας εἰς τὰς ἄλλας 'Εθνικὰς διεκδικήσεις. Ἐκ τῶν ὃ- στέρων βλέπομεν ὅτι ἐ- πλανήθημεν. Καὶ εἶναι ὀρθὸν καὶ τίµιον νὰ ἀνα: γνωρίσωμεν τὴν πλάνην μας, γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ βροῦμε τὸν ὀρθὸ δρόµο. Ἓνα ἄλλοβασικὸ σφάλ- μα εἶναι τὸ ὅτι ἡ ἐθνικὴ µας πνοὴ δὲν ὑπῆρξεν ὅ- σον ἔπρεπε ἰσχυρὰ ὥστε νὰ µπορέσῃ νὰ πνίξῃ κά- θε ἄλλο αἴσθημα ποὺ ἐμ- πόδιζεν ὥστε ὁ λαὸς νὰ μπῇ ὠργανώμένος σὲ ὁ- λόπλευρη ἐθνικὴ συνερ- γασία ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐθναρχίας. Γι΄ αὐτὸ ἐφῶ- νάξαμεν. Μὰ δὲν ἠκούσθη- μεν δυστυχῶς. Τὸ ἀποτέ- λεσµα εἶναι ὅτι ἐξεδόθη ἤδη καταδικαστικἡ ἀπό- φασις ἐναντίον µας πρὶν ἀρχίσωμεν τὴν εἰς τὸ έ- ξωτερικὸν δρᾶσιν µας, καὶ ἡ καταδικαστικἡ αὐτὴ ἆ- πόφασις μᾶς εὑρίσκει ἆ- κόμη διηρηµένους καὶ ἆ- νοργανώτους. Πρέπει νο- κυκλοφοροῦν τὰ τολικἡ Μεδόγειο, ΑΠΟ ἛΓΜΕΕΒΟΝ δΟΒΕΟΟ 6 ΙΛΑΡΒΡΙΩΝ ΦΙΛΑΡΒΙΩΝ Α σὲ ποιότητα καὶ ἐμφάνισιν ποὺ θὰ σᾶς ἐνθουσιάσουγν. δι ον Όσοι καπγίζετε σιγαρέττα ΥΙΚΙΝΜΑ. δοκιµάσετε τἀ νέα αΟιΙ ΌὈΕΝ | ΕΑΕ εἰς μικρὰ κυτία τῶν ὃ δραµίων ΦΘθΦΦΦ δωφθοσώαώφΦφώώ ώς κώώκκκαα-- 5 . . . πλ οσον Εν πεοΣ ὶ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς κ σσ µίζω νὰ παραδεχθῶμεν | Μεταπολεμικὲς φυσιογνωμίες ΤΑΒΕΡΝΑ ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη ὅτι καὶ εἰς τὸ σημεῖον ΝΕΡΑΚΛΗ - τοῦτο ἐπολιτεύθημεν χῶώ- ρί πολιτικἠν διορατικό- τητος καὶ χωρὶς προοπτι- κὴν καὶ ἐσκέφθημεν πε: ρισσότερον πῶς νἀ πολε:- μήσωμεν τὸν κομµουνι- σμὸν παρὰ πῶς νὰ ἐπιτύ' χωμεν τὴν ἕνωσιν. Ἐλπί, ζω ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁ- ποῖοι ἐπίστευσαν καὶ διε- κήρυττον ὅτι ἡ φιλελευθέ: ρα ᾽Αγγλία οἰκειοθελῶς θὰ παρεχώρει τὴν Κύπρον εἰς τὴν δικαιοῦχον Ελλά: δα λόγῳ τῆς Ἕλληνοβρετ: τανικῆς φιλίας, ἤ ὅτι θὰ ἔδιδε ταύτην ὡς δῶρον ες τὸν ἐπανερχόμενον βασιλέα ἀντελήφθησαν τὴν πλάνην των, καὶ ὅτι γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ένωσις χρειάζεται νὰ ἀγωνισθῇ ὅλος ὁ Λαὸς ἡ- νώμµένος κάτω ἀπὸ μίαν πειθαρχοῦσαν ᾿ΟὈργάνω: σιν, ἣ ὁποία νὰ ἐπιβάλῃ τὸ δίκαιον τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ διὰ τοῦ ἠθικοῦ ὄγ- κου της. Αὐτὲς τὲς σκέψεις ἡ σηµε- ρινὴ γιορτὴ προκαλεῖ ὅλους µας καὶ τὸν καθένα χωριστὰ νὰ κάµωμεν. Καὶ τὸ συμπέ- ρασμα εἶναι ὅτι μὲ τὴν διαί- ρεσιν καὶ τὸν ἐσωτερικὸν διαπληκτισμὸν ἐχάσαμεν τὴν καλυτέραν εὐκαιρίαν. ᾿Εχά’ σαµε πολύτιμον χρόνον σκε- πτόµενοι ὄχι πῶς νὰ προωώ- θήσωμεν τὸν ἑνωτικόν µας ἀγῶνα, ἀλλά πῶς νὰ μὴ ὃδυ- σαρεστήσωμεν τὴν κρατοῦσαν δύναμιν, κακῶς πἰστεύσαντες ὅτι θὰ ἐχάναμεν τὴν ὑποστή ριξίν της διὰ τὰς ἄλλας ἐθνι: κἁς διεκδικήσεις. Τὸ ἀποτέ- λεσµα εἶναι ὅτι τὰ ἐχάσαμεν ὅλα. Καὶ τόρα ἀνοίγεται µπρο στἁ µας ἕνας νέος ἀγώνας. Αν μποῦμε στὸν ἀγώνα αὐ- τὸν διχασµένοι θὰ ἀποτύχω: μεν ὅπως ἕως τόρα ἀπετύ- χαμεν. Γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ ξεκιιήσωμµε γιὰ τὸν νέον ἀγῶνα ἠνωμένοι καὶ ὠργα- νωµένοι ἀφοῦ πρῶτα κατά- στρώσωμε τὸ στρατηγικὸ σχέδιο τοῦ ἀγῶνα καὶ βροῦμε τρόπο νὰ ἀποκλείσωμε κάθε Σιαρροὴ δυνάμεων ἀπὸ τὴν ἐθνικήν µας πορεία, ἡ ὁποία βλέπω πῶς θάναι πολὺ µα- κρἀ. ᾽Αποφασισμένοι εἴμεθα ὅλοι γιὰ τὴν Ενωσι. Αὐτὸ ὅμως δὲν μπορεῖ νἁ εἶναι τὸ ὅλον. Θὰ χρειασθῇ σκληρὴ ὠργανωμένη δουλειά, θὰ χρειασθῇ ἠνωμένη προσπά- θεια, θὰ χρειασθοῖν θυσίες γιά τὲς ὁποῖες πρέπει νὰ εἴ- µεθα πάντοτε ἕἔτοιμοι. Βλέπω καθαρὰ ὅτι µόνον ὅταν δη- µιουργήσωμεν πέριξ τοῦ ἑνω- τικοῦ µας ἀγῶνα ἕνα πανἰ- σχυρον συμπαγῆ ἠθικὸν ὄγ- κον, κινούµενον μονολιθικἁ στὸν δρόμον τῆς ἐθνικῆς µας πορείας καὶ ἐπιβλητικὸ εἰς τὴν διεθνη δηµοσία γνώµη θὰ µπορέσουµε νὰ Φφθάσωμε στὸ ποθητὸ τέρμα τοῦ ἀγῶνα μας. Γι αὐτὸ τὸ ποθητὸ τέρμα ἄς παραμερίσωμεν τὲς προ- σωπικὲς µας φιλοδοξίες, τὰ κομματικὰ συμφέροντα, τὲς κοινωνιολογικὲς ἀντιλήψεις καὶ ὅλοι ἠνώμένοι ἄς μποῦ- µε σιὸν ἀγῶνα ἕως ὅτου ἆ- ξιωθοῦμε νὰ ἀναπνεύσουμε ἐλεύθερη ἐθνικὴ ζωὴ στὲς ἆγ- κάλες τῆς ἐλεύθερης µας πατρίδος. Γένοιτο. 4ΠΩΔΛΕΣΘΗ ἕνα παποῦτσι κα- φὲ ἀνδρικὸν εἰς τὴν ὁδὺν «1ήδρας μὲ κολανάκι καὶ ὃὁ εὐρὼν παρα- καλεῖται νὰ τὸ παραδώσῃ εἲς τὸν κ. ᾿Ανδυέαν ᾿4ργυοοῦ, ράπτην, ἔ- ναντι παλαιοῦ 4ημαοχείου καὶ δὰ ἀμειφῦῇ. γέα σιγαρέττα: ΙΠΙΣΙΠΗΙ Ἡ «πρώτη κυρία» τῶν Ἡν. Πολιτειῶν ᾿Απὸ ἕνα μοναχικὀ ἐξοχικὸ σπιτάκι στὸ κτῆμα τῶν Ροῦζ- βελι στὸ Χάῦντ Πάρκ τῆς Πολιτείας τῆς ἴέας Ὑόρκης μιὰ ἀπὸ τὶς περιφηµόοτερες γυναῖκες τῆς ᾽Αμερικῆς ἐξα- κολουθεῖ νά δείχνει τὸ ἴδιο θερμὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ δη: µόσια πράγματα ὅπως καὶ στὸ διάστηµα | ς χρόνων ἀπὸ τὸ Λευκὸ Οἶκο ὅταν ἦταν ἡ «πρώτη κυρία» τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν. ὍὍταν στὶς 12 ᾿Απριλίου 1945, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Προέδρου, ἐγκατέλειψε τὸν Λευκὸ Οἶκο, δὲ ζήτησε νὰ ἆ- ποτραβηχθῃ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἐνδιαφερόντων ποὺ χα- ρακτήριζαν τὴν πολυπράγµο- νη ζωή της. Αντίθετα ἁπλώ- θηκε σὲ πλατύτερους ὁρίζον- τες ἀφιέρωσε περισσότερο καιρὸ στὸ διάβασμα, τὸ γρά- ψιμο καὶ ἀσχολήθηκε ἔντατι- κώτερα μὲ τὰ θέµατα ποὺ τό- σο σοβαρὰ τὴν εἶχαν ἄπορ: ροφήσει τόσα χρόνια: Ρά κα- λυτερέψει ἡ κοινωνικἡὴ θέση ὅλων τῶν τάξεων καὶ ὅλων τῶν φυλῶν. Οἱ ἀδικημένοι νά τραφοῦν καὶ νὰ στεγασθοῦν καλύτερα. Συχνὰ γιὰ νὰ ἀναπτύξει καὶ νὰ ὑποστηρίξει τὶς ἀπό- Ψεις ποὺ τῆς ἤταν προσφι- λεῖς, διέσχιζε ἀπὸ τὴ μιά ἄκρη ὡς τὴν ἄλλη τὶς Ἠνω: µένες Πολιτεῖες, προσκαλε- σµένη ἀπὸ ἑκατοντάδες ὁρ- γανώσεις ἢ ὁμάδες. Διέσχισε ταξιδεύοντας 280.000 μίλια δηλαδὴ «448.00 χιλιόμετρα! µέσα στὰ ἑπτὰ προπολεμικά χρόνια γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ὑποχρεώσεις της αὐτές. Καμμιὰ γυναῖκα δὲν βρέθηκε σὲ τέσο ἀντίθετα µέρῃ, µέσο σὲ ἐξαιρετικὸ πλοῦτο ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ µέσα στὴ µαύρη ἁἀθλιότητα ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἡ πέννα της ἔχει µε- γάλη ἀπήχηση. Ἡ στήλη της «ἡ ἡμέρα µου» ἔχει ἕκατομ- μύρια ἀναγνῶστες. Πλατύτα- τη εἶνε ἡ ἐπαφή της μὲ τὶ γυ- ναῖκες τῆς ᾽Αμερικῆς. Συχνὰ τὰ γράµµατα ποὺ ἔπαιρνε ἔ. φθασαν τὰ Ε0θ τὴν ἡμέραι! Τὴ συμφορὰ τοῦ θανάτου τοῦ Προέδρου ἡ κ. Ροῦζβελτ τὴ δέχθηκε μὲ τὸ ἀκατάβλη- το πνεῦμα καὶ τὸ θάρρος ποὺ τῆς εἶχαν χαρίσει ἡ πεῖ- ρα καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπισε σὲ ἄπειρες πε- ριστάσεις ποὺ δὲν ἦταν ὅλες εὐτυχισμένες. Πέρασε τὶς πρῶ- τες θλιβερὲς µέρες μὲ ἠρε: µία καὶ ἀσχολήθηκε στὴν πε- ρισυλλογὴ τῶν ἀτομικῶν πραγμάτων τοῦ Ροῦζβελτ ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἰἶκο. ὍὍταν ἡ κ. Μπέσυ Τροῦμαν ἀνέλαβε σὰν οἰκοδέσποινα ἐπίσημα τά κα θήκοντά της στὸ Λευκὸ Οἶκο, τὴ συνόδευσε σ᾿ ὅλα τὰ δια- μερίσματα τοὺς ἐντεταλμένους στὶς δι- άφορες ὑπηρεσίες. ᾿Αποχαι- ρέτησε τότε τοὺς 200 ὑπαλ- λήλους ποὺ οἱ πιὸ πολλοὶ µέ- σα στὰ 12 χρόνια τῆς Ἆταν τόσο οἰκεῖοι ὅσο καὶ τὰ μµέ- λη τῆς οἰκογενείας της. Σήμερα κινεῖται σ᾿ ἕνα πλατὺ καὶ πολυάσχολο κύκλο γεμᾶτο ἀνθρώπους καὶ γεγο: νότα. Δέχεται ἄπειρες προ: τάσεις γιὰ ὁμιλίες γράφει τὴν καθημερινή της στήλη «ἡ ἡμέρα µου» καὶ πάµπολλα ἄρθρα. Ομως πιὸ κοντὰ στὴν καρδιά της εἶνε ἡ ἔνεργητι- κἡὴ συμμετοχή της στὸν ΟΠΕ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ σοβαρὴ καὶ μακρόχρονη προσπάθειά της γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρή- νη καὶ τὴν πλατειὰ ἐνημερό- τητά της στὰ διεθνῆ ζητήµα- τα. Ὁ πρόεδρος Τροῦμαν τὴν ἐξέλεξε τὸν περασμένο Γενά- ρη σὰν µμµοναδικἡ γυναῖκα ἀντιπρόσωπο τῶν ᾿ΗἩνωμένων Πολιτειῶν στὴν πρώτη σύνο- δο τῶν Ἡνωμένων ᾿ἘΕθνῶν στὸ Λονδῖνο. Ταξιδεύοντας γιὰ τὴ συνδιάσκεψη ἔγραψε στὴ στήλη της: «᾿Απὸ τὴν ἐπιτυχία ἤ τὴν ἁποτυχία τοῦ ΟΗΕ. θὰ ἐξαρτηθῇ ἡ διατή- ρηση καὶ ἡ ἁἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ µας... Μπροστά µας βρίσκεται ὁ δρόμος γιὰ τὸ χτίσιμο τοῦ ΟΗΕ. Μόνο ἡ ἀσφάλεια γιὰ τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ ὁδη- γήσῃ στὴ λύτρωση ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν καταστροφή». Ἐξελέγη σὰν ἡ µόνη γυναῖκα --μέλος τῆς ᾿Επιτροπῆς γιὰ τὰ δικαιώµατα τοῦ ᾿Ανθρώ- που ποὺ λειτουργεῖ δίπλα στὸ σπουδαῖο Οἰκονομικὸ καὶ Κοινωνικὸ συμβούλιο τοῦ ΟΠΕ. ποὺ θὰ καταπιαστεῖ μὲ τὸν καταρτισμὸ ἑνός προ γράμματος δικαιωμάτων τῶν λαῶν, μὲ τὶς ἀτομικὲς ἔλευ- θερίες, μὲ τὸν ὀργανισμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναί- κας, τὴν. ἐλευθεροτυπία, τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων, τὶς φυλετικὲς διακρίσεις, τὶς διακρίσεις γλώσσας καὶ θρη- πνείο” τῶν δώδεκα! παρουσιάζοντας |: Ἠρχισε τὴν λειτουργίαν της ἡ χειμερινὴ ταβέρνα τοῦ γνὠωστοῦ σας ΣΑΒΒΑ ΓΥΝΑΤΙΟΥ ΜΕΡΑΚΛΗ) παρὰ τὴν ὁδὸν Ελένης Παλαιολόγης 13 Α. Ποτὰ Ὑνήσια, μεζέδες ἄφθονοι, περιποίησις πρό- θυµος, καθαριότης ἄμεμ- πτος. Μία µόνον ἐπίσκε- ψις θὰ σᾶς κάµῃ τακτι- κοὺς πελάτας. Πωλοῦνται ξύλα Εἰς τὸ ἐργοσιάσιον ΧΡ. ΚΥΡΜΙΤΣΗ, ὁδὸς Ὄνασα- γόρου ἀρ. 32, πωλοῦνται χονδρικῶς καυσόξυλα ἕυ” λοσχιστικῆς μηχανῆς πρὸς 30 παράδες ἡ ὀκᾶ. Παρελήφθησαν Δεπίδες ᾽Αγγλικὲς ΚΙΑΙ ΤΟ καὶ προλάβετε προτοῦ ἐξαντλή- ὑὼοῦν. Κάδε διαφήµισις περιττεύει γιατὶ εἶναι γγω- στὸν ὅτι εἶναι αἵ εὐθηνό- τεραι καὶ καλλίτεραι 4ε- πίδες ποὺ εἰσήχδησαν µε: ταπολεμικῶς ἓν Αύπρῳ. Διὰ μεγάλην ποσότητα γί: νεται εἰδικὴ ἕκπτωσις. Εἰσαγωγεὺς καὶ Παρακαταθήκη: Κυρ. Παπαβασιλείου ὁδὸς Φανερωμένης 14 Λευκωσία. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία Γάμοι ο κ. Παναγιώτης ΝΑ. {Ιαναγίδης καὶ ἡ δις Μέλπω Χο. Κώνοταν- τιρίδου τελοῦν τοὺς άμους των τὴν πο. Κυριακὴν καὶ ὥραν ὁὶ µ.μ. ἓν τῷ {. γαῷ «Ἀουσελεούσης Στροβόλου καὶ μαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φί- Ίους ὅπως παραστοῦν. -Ὁ κ. Παῦλος Κυριάκου, ἐκ Βαρωσίων, απράκτωρ ἐφημεοίδων, καὶ { δὶς Μαρίκα | ρηγορίου ἓξ “Επτακώμης τελοῦν τοὺς γάκους των τὴν πρ, Κυριακὴν εἷς τὸν ἓ, ναὀν Αγ. 4ουκᾶ Επιακώμης δαὶ καλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους ὅπως παραστοῦν.. Συγχαθητηοίους ἐπισκέψεις δὰ δεχθοῦν τὴν ἴδίαν ἡμέραν εἰς τὴν οἰκίαν των, ὁδὸς Θερμοπυ]λῶν ἀο. ὃ Βαρώσια. -- Ὁ κ. Παντελῆς Ν΄ Τσαγκάρης καὶ ἡ δις Γιαννούλα «Χ. Γσιτσεκλῆ, ἀμφότεροι ἐκ ἸΜόοφου, τελοῦν τοὺς 2άμους των τὴν πρ. Κυριακὴν καὶ ὥραν ἆ µ.α. ἓν τῷ Ἱἵ, ναῷ' 4}. Πα- οασκενῆς Ἰόρφου καὶ ποοσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ «φίλους των ὃ- πως παραστοῦν., Εἰσφοραὶ ο Αγγλία ἐγκατεστημένος συμπατριώτης µας κ. ᾿Αριστος Π{λά- των εἰσέφερε ὃ έρας ὅπως παρα- τεῦῇ γεῦμα εἲς τοὺς τοοφίµους τοῦ ΠἩτωχοκομείου «Ίευκωσιας εἰς µνή- µην τῆς µητοός του. ᾿Εκθέσεις «0Ο Κύπριος καλλιτέχνης κ. Κώ- ” Ν 3 , στας ὁτάδης δὰ ἐκθέσῃ ποοσεχῶς εἷς τὴν αἴδουσαν τοῦ Φιλοδασικοῦ Συνδέσμου μερικὰ ἔργα του χαφᾶ- χτικῆς καὶ ζωγραφικῆς, 3 εν Πανεργατωἡ συνέλευσις Καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τῶν συντεχνιῶν «Πευμωώσίας καὶ περι- χώρων εἰς πανεργατικὴν συνέλευ. σιν τὴν προσεχῆ Τρίτην ὅῇ11)460 (ἀντὶ τῆς Δευτέρας ὥς συνήθως) χαὶ ὥραν ὅ.δ0 μ.μ. μὲ δέμα: «Η κατάστασις στην Ελλάδα», . «Οµιλητὴς ὅ . Μ. Μαοκουλλῆς. Ἐκ τῆς ΕΣΕάΚ. ΙΙΙ Εἰσαγωγεύς : ΙΙΙ Ἔφθασε περιωρισµένη ποσότης καουτσιοὺκ ὁ- ποδηµάτων καὶ πωλοῦνται ἐλευθέρως εἰς τιµάς διατιµήσεως, χονδρικῶς καὶ λειανικῶς, εἰς τὸ κα”: τάστηµα τοῦ κ. ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ, δερµατεµ- πόρου, ὁδὸς Λιπέρτη ἀρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΔΥΔΩΡΟΥ Ταχ. Κιβ. 231, Λευκωσία. 17, Λευκωσία. απαρακααταζκακεα ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ |! ΕΙ καὶ ὅμως ΓΕΓΟΝΟΣ Ολα ! Μὰ ὅλαι! τὰ ἀθάνατα Κυπριακὰ λαϊκά µας τραγούδια, τὰ ὁποῖα ἔψαλλον εἰς τὴν χα- Λεβεντοχόρευτοι ρὰν καὶ τὴν λύπην των οἱ πρόγονοι µας, οἱ Καρσιλαμόάδες καὶ Συρτοί, οἱ χαριτωµένοι Μπάλοι μὲ τὰ περιπαθῆ µακρό- συρτα τραγούδια των, οἱ λυγεροὶ τραγούδια τῶν τὰ βουνίσια ᾽Αμανέξες, ἀνοικτόκαρδων βοσκῶν µας κ.λ.π. γραμμένα εἰς τὴν Βυζαντι- νὴν Μουσικήν, ἐκδίδονται σύντομα εἰς ἕνα ὁγ- κώδη ΤΟΜΟΝ μὲ τίτλον «ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΛΑΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» Θεόδουλος Καλλίνικος Πρωτοιράλτης ᾿Αρχιεπισκοπῆς. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΛΕΣ ΗΠρωταγωκιστοῦν οἱ ο ΜΙΝΙ ΠΤΙ ὁ ΙΜΙΗΙΝ ΙΙ Σήµερον Παρασκευὴν καὶ ἀρχίζει ἡ προβολὴ τοῦ πιὸ µεγαλειώδους καὶ συντα” ρακτικοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολοσσοῦ λαοφιλεῖς Ντὶν Φοράν--Ηποὺκ Τξόουνς 4έο Καρίλλο-- Τὲὶν Κέλλυ κ.ᾱ. Τὸ πιὸ θυελλῶδες ἐπεισοδιακὸ ἀριστούργημα ποὺ χετε δεῖ. Καταδιώξεις--μάχες--πάλες-- ἡρωϊκά κατορ- θώματα-ἄγρια γρονθοκοπήµατα-Βέος λαϊκὸς συναγερμός Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν νέος θρίαμβος ! Προβάλ- λεται ὁ νέος μουσικὸς ἔγχρωμος κολοσσός ΝΤΙΓΥ τὸν διάσημο Λλυρικὸ τενόρο Πίγκ Ἐρόσπυ--τὴν γόήσσα Μτόροῦυ Δαμούρ-- καὶ τὴν Πάρξορυ Ῥέύνολτς Ἓνα πλούσιο καὶ φαντασμαγορικὸ μουσικὸ ἀριστούρ- γηµα ποὺ θὰ ἐνθουσιάση καὶ θὰ γοητεύση. µελωδίες--Εὔθυμα καὶ παθητικὰ τραγούδια. Γοητευτι- κἁ µπαλέττα-- Ἔρωτες---᾽Αντιζηλίες--Αφθαστος µου- σικὸς θρίαμβος. αὔριον Σάββατον ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ .” ξ- Οὐράνιες Λίαν προσεχῶς τὸ Μὲ τούς : Γουώρνερ . ἔγχρωμο ὑπερμεγαλούργημα. “Ἡ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ” Τξίνξεο Ῥότξερς- ΡῬἐῦ ΠΜίλλανι-- Τξὼν μουσικὸ ὀνειρῶδες Κώλ Μπάξτερ

Title Subject Page
ΔΙΕΘΝΗ 1p
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κ. Ι. ΚΛΗΡΙΔΗ 2p
ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ 1p
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΗΝ. ΕΘΝΩΝ Κυπριακό 1p
Ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ 1p
Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΚΑΝΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1p
ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1p
ΕΘΕΑΘΗ ΠΛΟΙΟΝ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1p
Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΛΤΑΝ 1p
ΤΟ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 1p
Η ΠΕΡΣΙΑ ΖΗΤΕΙ ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 1p
ΟΙ ΨΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΤΙΤΟ 1p
Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜ. ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ 1p
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p