Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-02

βιευθυντἠὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΩΣ --- Ἔτος Ιον. Αριθμ. φόλλου: 2 Τιμὴ φύλλου 1 γρόσι. -----ᾱ ΓΡΑΦΕΙΟΝ : «Οδὸς Λιπέρτη ἀριῦμ. {καὶ ὁ »Αριθµ. τηλεφώνου ϱ32 Λευκωσία-- Κύπρου πκσαασασαωσαπανσακααν ανω «πκκκιο. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΗΤΗΣΙΣ ἡ ΠΡΙ ΤΙ “ΙΡ ΠΠ’ Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι φικὴν µας σταδιοδρομία» μὲ Λυπούμεθα ἐὰν θὰ ἐνοχλήσωμεν οἰκογειειακὰς ὑποθέσεις, ἀλλὰ λόγοι τάξεως λουν νὰ πράξωµεν τοῦτο. ὍὉ «Κ. Τύπος» ἐξεδόθη ὁφ' ἡμῶν τὸν 1935. ᾿Επειδὴ δὲ τότε παιτουµένην ἡλικίαν πρὸς κος Ε ) νὰ ἀπευθωνθῶμεν πρὸς τὸ ἀναγνωστικὸν µας κοινόν καὶ νὰ ἐκθέσε αὐτὸ ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ τοὺς λόγους κασαν νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὴν ἐφημερίδα, τὴν µιουργήσαμεν κατόπιν μεγάλων θωσιῶν καὶ οὖμεν τὸν «Κ. Τόπον»--καὶ νὰ σωνεχίσῳ δὲν εἴχομεν τὴν ὑπὸ λτψιν εἶναι ὑπεύθυνος αὐτοδόὸ ἀδελφός τῆς σιζύγου µου κ. Ἰωαννίδης καὶ ἡ ἄδεια τυπικῶς ἐξεδόδη του. Ἔκτοτε οὔτε µίαν Ὑραμμὴν ἔσορε διὰ τὴν καὶ σήμερον ς ωὤμεν πρὸς ας οἵτινες μᾶς ἠνάγ- ὁποίαν ἔδη- µόχθων--ἔννο- μεν τὴν δηµοσιογρα- ΞΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΥΠΟΝ», τοὺς ἀναγνώστας µας μὲ μᾶς ἐπιβάλ- τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ , τοῦ νόµου ἆ- ἀξείας προσεφέρθη νὰ Γιάν - ἐπ᾽ ὁιὀματί εφημερίδα καὶ τὸ µόνον τὸ ὁποῖον ἔκαμνεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἦτο νὰ ζητῇ ὑποκινούμενος πάντοτε ἔξωθεν, νὰ ἀλλάξη τὴν πολιτικὴν νὰ. ἐπηρεάση καὶ τῆς ἐφημερίδος καί να τὴν. θέσῃ ὑποχείριον ἀλλοτρίων σι μφερόντων. Ἠδυνήθημεν ὅμως νὰ μεῖ- νωµεν πάντοτε ΚΑΘΑΡΟΙ καὶ ἔχομεν χον ὅτι οὐδέποτε παρεξεκλίναµεν τῆς μεγάλης ἐδνικῆς την συνείξησιν ἤσυ- καὶ λαϊκῆς ἰδεολογίας. τῆς ὁποίας ἐτάχθημεν πιστοὶ ὠπτρέται. Πρὸ δύο περίπου μηνῶν εἴχομεν ἐξηκριβωμένην πληρο: Φορίαν ὅτι ὁ κ. Γιάνκος ὡρισμένον κύκλον Ἰωαννίδης ια να καταστήσῃ διεπρανμµατεύετο τὸν μὲ «Ἀοπριακὸν Τύ- πον» ὄργρνον ἀντιλαϊκῶν συµφερόντων. Παρεκαλέσαιεν τότε σεβαστὸν φίλον καὶ ἔγκριτον νομικὸν νὰ διερευνήσ] τηµα. Καὶ πράγματι ὁ κ. Ἰωαννίδης εἴπῃ εἰς τὸν ἐν λόγῳ σεβαχστὸν Φ΄λον τὰ ἑξῆς: τὸ ζή- θράσος νὰ ΔΟΥ Ε- εἶχε τὸ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ΔΙΑ ΜΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΩ (ἠννόει ἡμᾶς). Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἐζητήσαμεν πρὸ μανὸς παρ’ αὐτοῦ νὰ μᾶς µεταβιβάσῃ τὸν τίτλον τῆς ἐφημερίδος τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἐδημιουογήσαμε.. ἔναντι σοβαροῦ οἰκονοιμικοῦ άνταλ- λάνματο . τὸ ὁποῖον δι᾽ ἡιᾶς θὰ ἀπετέκει ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς δυσβάστακτον οἰκονομικὸν βάρο:, ἀλλ᾽ οὗτος ἀπέοριψε κα- τηγορηματικῶς τὴν πρότασίν µας Δὲν ἔμενε, λοιπὸν. εἰς ἡμᾶς τίποτε ἄλλο παρἀ ἡ ἔκδοσις νέου τίτλου, τοῦ «ἛἜλευ- θἐρου Τύπου». Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερά ἱστορία του «Κυπρια- κοῦ Τύπου» καὶ οἱ ἀναγνῶσταί µας δύνανται τὰ κρίνουν. 4ς ἐξηγήσαμεν χδὲς, ὃλον τὸ συντακτικὸν προσω πικὸν καὶ οἱ συνεργάται τοῦ «πΑυπριακοῦ Τύ.: που» παραμένουν εἰς τὸν «ΕΔΕΥΘΣΡΟΝ ΤΥΠΟΝ». “Ο κ. Γιάγκος ᾿]ωαννίδης ἐξέδωσεν τὸ ἐπ᾽ ὀνόματί του φύλλον, δηλαδὴ τὴν µέχρι τοῦδε ἐφημερίδα µας «Κυπριαμὸν Τύπον» µε τοὺς κ.κ. Κόνωγναν συντάκτην τῆς «᾿Βσπερινῆς» καὶ Φιλῆν συντάκτην τῆς ᾽Αγγλικῆς ἐφημεορίδος «Σάιπρους Μέηλ». Τὸ γεγονὸς καὶ τοῦτο µόνον μµαταδεικνύει πλήρως τὴν ἀλήδειαν τῶν ὅσων ἀποκαλύπτομεν ἀνωτέρω. ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ν πε ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ Ν ΗΝΙΙ ΠΙΕΙ Αὲ τελευταῖαι πολιτικῆς καταστάσεως ἐν πρῳ ᾖἐπιβάλλουν τὴν ἓκ βά- Άρων ἀναδιοργάνωσιν τοῦ Ε. Ὀναρχικοῦ Συμβουλίου ἄν μὴ καὶ αὐτὴν τὴν διάλυσιν καὲ ἄν- τικατάσταπίν του δι᾽ ἄλλου σώ- µατος, ἑνὸς ὑπερτάτου τρόσον τινὰ Διευθυντηρίου. Εἰσήλθομεν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῶν περὶ Κύπρου ὑπουργινῶν ἀνακοινώσεων εἲς περίοδον ζω- τικῆς σημασίας διὰ τὸ µέλλον τοῦ τόπου, μαιὰ τὴν ὁποίαν χρειάζεται ἑνότης δράσεως, συ- φεννόησις ὅλων τῶν κοµμµατὶ- κῶν καὶ μὴ δυνάμεων καὶ ἔσει- στράτευσις τῶν ἱκανῶν στοι- χείων, τὰ ὅὃποῖα διαθέτοµεν. Ἐϊναι, λοισὸν, «φανερὸν ὅτι τὸ ᾿Εδναρχικὸν Συμβούλιον Δὲν εἶναι σιλέον εἰς δέσιν νὰ ἐκπληρώσῃ, μὲ τὴν σηµερινήν του συγκρότησιν καὶ ἀδράνειαν τὰ πολλασπλᾶ καθήκοντα, Τὰ ὁποῖα ἐκπηγάζουν ἔκ τῆς κα: ταστάσεως. Τὰ διάφορα ἓν µατα ἔχουν ὕψιστον ή νὰ καταβάλουν νέαν σεθοσσά- Θειαν σιρὸς συνεννόησιν, τότε δὲ µόνον νὰ παρουσιασδοῦν πρὸ τῆς ᾿Εὐθναρχίας, ὅταν ἔσει- τύχουν µίαν «συμφωνίαν κυρί- ὧν» μεταξύ των. Θὰ εἶναι κυ: θιολεκτικῶς ὀλέθριον, δὰ εἶναι µία περαγµατικὴ συμφορά, ἐὰν ἡ ἔλευσις τοῦ νέου Κυβερνήτου καὶ ἢ σύγκλησις τῆς ἀγγελαλεί- σης Συμβουλευτικῆς Συνελεύσε- ως μᾶς εὕρῃ χωρθισµένους και χωρὶς καδωρισµένην γθαμμην εἰς τὴν διεκδίκησιν τοῦ ἔθνι- ποῦ µας πόῦδου. ΦΘΑΣΗ ΛΜΕΣΩΣ τάξεων τοῦ ἐξελίξεις τῆς Κύ- Κύπρῳ κόμ- καθῆκον Μεταξὺ ὅλων τῶν . το Κυπριακοῦ Ἰαοῦ ἐκῳράζεται ἡ εὺ- χἠ ὅπως φὓάσῃ ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτθρον εἷς τὴν ἔδραν του }) 4,Π. ὃ ἠΜητροπολίτης ΓΚερυγείας τοῦ ὁποίου ἐλπίδεται ὅτι ὑγεία ἀπεκατεστάδη. Εἶναι ἀληθῶς ἄν ναγκαία ἡᾗ παρουσία του, διότι οἶναι γνωστὸν πόσον κακῶς ἔχουν τὰ πράγματα τῆς Μητροπόλεώς του. Αν ἡἢ ὄγεία καὶ ἡ ἡλικία του τοῦ ἐπιτρέιουν νὰ ἐλέγξῃ ἀεπτο: μερῶς τὴν κατάστασιν, τότε ὑπαρ: χει ἐλπὶς νὰ διαλυθοῦν τὰ μµυστηή- Οια τῶν κελλίων καὶ νὰ «ἴδωμεν φῶς». Εἰδε, Β ΛΙΦΘΕΡΙΤΙΣ : ͵ Βλ» ὠμιωίζωιςεν ών κωτή- τι τὸ ᾿στρικὸν τμῆμο ταρέ- Χει πρὸς τοὺς ἁσθενεῖς πα- λαιοὺς ἀντιδιφθεριτικοὺς ὁρ- ρούς, ἐδόθη ἐντολὴ ὅπως δί- δωνται φρέσκοι τοιοῦτοι. ὍὉ- μολογοῦμεν ὅτι δὲν δυνάµε- θα νὰ ἀντιληφθῶμεν τὴν κα- κῶς νοουµένην αὐτὴν οἰἴκονο- µίαν, τὴν στιγμὴν καθ’ ἥν ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τῆς νήσου ἀγγέλλονται καθημερινῶς καὶ γέα κρούσματα διφθερίτιδος, Τὶ εἶναι ἐπὶ τέλους µία ζη: µία ὀλίγων δεκάδων Λλιρῶν, προκειµένου νὰ ἐξασφαλισθῇ ἣ σύντομος θεραπεία τόσων παιδιῶν, προσβεβλημένων ὃ- πὸ τῆς ἀπαισίας ἁσθενείας Ἐλπίζομεν ὅτι οἱ διευθύνον- τες τὸ Ἰατρικὸν τμῆμµα νὰ ἕ- χουν ἤδη δώσει τὴν σχετικὴν ἐντολὴν πρὸς µμελλοντικὴν διόρθωσιν τοῦ κακοῦ. Τ0 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΩΝ Τὸ ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖον ὃ- πέβαλε προχθὲς πρὸς τὸν ᾽Α- ποικιακὸν Γραμματέα ἡ «“Ε- νώσις ᾽Αγροτῶν Κύπρου» εἷ- ναι ἕν καθ ὅλα ἐἔμπεριστα- τωµένον ἔγγραφον, καλῦπτον ὅλα σχεδὸν τὰ προβλήματα τῆς ὑπαίέερου, (διάθεσις προϊῖ- όντων, λιπάσματα, δασμὸς ἐξ- αγωγῆς, κτηνοτροφία, ἁπαλ. λοτρίωσις τσιφλικιῶν κ.λ.π) 'Π Κυβέρνησις ἔχει καθῆκον λὰ δώσῃ τὴν ἀναγκαίαν προ- σοχὴἠν εἰς ὅλας τὰς ὑποβαλ- λομµένας εἰσηγήσεις καὶ συγ- χρόνως νἁ ἐπιδείξῃ τὴν ἀνά- λογον στοργὴν καὶ ἐνδιαφέ- ρον διὰ τὴν ταχεῖαν λύσιν των, ἣτις ὄχι µόνον θὰ βελτι- ὥπῃ τὴν θέσιν τῶν ἀγροτῶν μας, ἀλλὰ συγχρόνως θὰ προ: ΟΥΣΥΠ καὶ τὴ» ἐθνικὴν οἶκο νﵴαν τοῦ τόπου, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΝ. Δύο ἔτη, ἕνδεκα μῆνας καὶ ἰσαρίθμους ἡμέρας -- ἐν ὅλῳ 1071 ἡμέρας-- ἐχρειάσθη διὰ νὰ φθάσῃ µία ἁπάντησις ἐκ τοῦ ἐν Λευκωσία Γραφείου τοῦ ᾿Αποικιακοῦ Γραμµατέως μέχρι τῆς ᾽Αρχιεπισκοπῆς, εἰς µίαν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς ἀπηύθυνε τὴν 17 Νοεμβρίου 1943, πρὸς τὴν Α.Ε. τὸν Μυβερνήτην, ζη- τῶν τὴν ἀκύρωσιν τῶν νόμων 33, 34 καὶ 35 τοῦ 19317, ποὺ ἀφεώρων τὴν ἐκλογὴν ᾿Αρχι- επισκόπου. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀπόστασις μεταξὺ ᾿Αρχιεπισκοπῆς καὶ κυβερνητικῶν υραφείων δὲν ὑπερβαίνει τὰ 1500 µέτρα, καὶ ὅτι ἡ ἀπόστασις, τὴν ὁποίαν καλύπτει ἡμερησίως µία χε- λώνη Φβάνει τὰ 150 έτος Ἡ | ή ΠΙΕΙ Τ] [μὴ ΠΡΙΝ Ν ΜΗ) ΤΙ ἠΜΜΙΡΙΝ ΠΛΝΤΙΜΗ ΠΠ. ΡΗΙΜΠΙΙΜΙ ΤΙ ΜΙΝΠΙΠΙΙΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 (5,.)--Ὁ Βασιλεὺς τῶν «Ελλήνων ἐκάλεσε τὸ πρωῦυπουργὸν κ. Ἰσαλδάρην ὅπως. τὸ ἀργότενον µέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς σήμερον σπερατώσῃ τὰς συ- νοµιλίας του μετὰ τῶν πολιτικῶν ἠἡγετῶν καὶ τερµατίσῃ. τὴν πολιτικὴν Ο πιολιτικὸς σύμβουλος τοῦ Βασιλέως κε. Πιπινέλλης, ὅστις διεβίβασε σιροφορικῶς τὸ μήνυμα τοῦτο τοῦ Βασιλέως σιρὸς τὸν κ. Ἰσαλδάρην ἐδήλωσε : «Τὸ ὑπέρτατον συμφέρον τῆς Ελλάδος ἐπιβάλλει τὸν τερματισμὸν τῆς παρούσης κρίσεως». Αἱ συνομιλίαι μεταξὺ τοῦ κ. Τσαλδάρη καὶ τῶν τεσσάρων κοινοβουλευτικῶν ἡγετῶν ἐσυνεχίσθησαν χθὲς καὶ ψές, Ὁ κ. Σοφούλης ἀπεχώρησεν ἐκ τῆς συσκέ- Ψεως δηλώσας ὅτι τὸ κόµµα του δὲν θά συνεργασθῇ ὁποίας δὲν ἤθελεν εἶναι ὁ ἴδιος πρωθυπουργός. Οἱ κ.κ. Παπανδρέου καὶ Ζέρβας ἐφάνησαν διαλλακτικώτεροι ὅλων καὶ ἐδέχθησαν ὅπως παραμείνη ὡς πρωθυπουρ γὸς ὃ κ. Τσαλδάρης. Οἱ κ.κ. Κανελλόπουλος καὶ Σοφ. Βενιζέλος ἐδήλωσαν ὅτι τότε µόνον θὰ µετάσχουν τῆς νέας Κυβερνήσεως ἐὰν συνεργασθῇ εἰς αὐτὴν καὶ ὁ κ. Σοφούλης μὲ τὸ κόμμα του. Ὁ κ. Σοφιανόπουλος, ὅστις εὑρίσκεται εἰσέτι ἐν Λονδίνῳ ἐδήλωσε πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴν τοῦ Ρέουτερ ὅτι ἡ µόνη ἐπιβαλλομένη λύσις εἶνε ὁ σχηµατι- σμὸς οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν ὁποίαν νὰ κληθοῦν νὰ λάβουν µέρος ὅ- λα τά κόμματα περιλσμβανομένων καί ἐκείνων τά ὁποῖα δὲν µετέσχον τῶν ἐ- κλογῶν. Ἑτόνισεν ὅτι οἰαδήποτε ἄλλη λύσις δὲν θὰ θἐσῃἑτέρμα εἰς λιον πόλεμον καὶ τελικῶς θὸ ὁδηγήσῃ εἰς ἔνοπλον σύρραξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λα- οὗ µετά τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀγγλικῶν στρατευμάτων--πρᾶγμα ποὺ θὰ᾽εῖνε ὀλέθριον διὰ τὴν χώραν. Σό0ὔχτον « Νοεμθρίου Τφλσς ΠΜΗΝ ΜΗΝ ΝΗΗ Τμ ΒΙΗΙ ΙΤ ΝΗίΗ ο] -7.Ἱ ο) Τι. Ν. Ὦ ΤΙΣ ΤΙ ΡΙΣΒΗΙ ΙΗΙΒΙΙΝΙ ΗΣ ΡΣΙΜ Ν. ΣΟΝΙΑ -- Οκ. δλλιοι [οδοῤελτ, ουἱώ: τοῦ προέδύυτ. { οδοῄελτ, ἆλαγα ο μιευ ἀξυοπουι- κῶς διὰ /Ωωσωίαν ὅπου ὑὰ στλλήη ζλικὸν διὰ σειυὰν ἄρθοων του εἷς διάφορα περιοδικά. (9ὰ τὸν συνοδεία ἡ αὐςυγός του ἥτις δὰ Λάῤῃ σχετικὰς (ωτοοαφία-. ΠΛΛΙΙΡΙΝ τα ΕΙ ἤ ΜΜΜΗΗ ΜΗ Μη ΜΙΝΗ - Κιουρὶ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 (Ρ.--Ὁ καθη- γητἠὴς Φρέτερικ Ζουλιὼ Κιου- ρὶ, ἀρχηγὸς τῆς Γαλλικῆς ἑ- πιτρεοπῆς ἐπὶ τῆς ἀτομικῆς ἐ- νεργείας, ὁμιλῶν χθὲς ἐπ᾽ εὐ- καιρίᾳ τῆς 520ῆς ἐπετείου τῆς ἀνακαλύψεως τῇ µῥραδιενερ- γείας ὑπὸ τοῦ Ενρὶ Μπεκερὲ ἑτόνισε «Πρέπει νὰ σταµα- τήσῃ ἡ κατασκευἠὴ ἀτομικῶν βομβῶν ἐν ᾽Αμερ.κῇ καὶ αἱ σχετικαὶ ἀναζητήσειι νὰ στρα φοῦν πρὸς πολιτικοὺς σκο- πούς. Τὸ στοιχεῖον τῆς ραδι- ενεργείας πολώνιον πρέπει. ἐν πάσῃ περιπτώσει, νὰ χρη- σιμοποιῆται ἀποκλειστικῶςδι) εἰρηνικὰς ἐρεύνας. 'Ἡ ἁἄτομµι- κἠ ἐνέργεια θὰ μεταμορφώσῃ τήν ζωὴν τῶν τέκνων µας ὅ- πως ἀκριβῶς ἡ ἀνακάλυψις τοῦ πυρὸς µετεµόρφωσε τὴν ζωήν τοῦ πρωτογόνου ἀνθρώ- που. Οὐχ” ἧττον θὰ Χρεια- σθοῦν 20 ἔτη ἐπιμόνων προσ- παθειῶν διὰ νὰ καταστῇ δυ- νατὴ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν σημερινῶν ἀνακαλύψε. ν διὰ χρισίµοὺς σκοποὺς». ἐ' ἐΗΝΡΧΗΛΙΝΙ ΠΕΛΜΙΗΙ ἐ ΛΙΙΝΙΝ κρίσιν. μὲ καµίαν Κυβέρνησιν τῆς τὸν ἐμφύ- ΝΙΗ ΕΠΙ ΙΙΝΙΙ {ΙΙ / [ΡΙΙΙΝ ΓΙΕΙΗΙΤΙΝ ΤΡΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 (Ρ.).-- Ἠρχισε χθὲς ἐνώπιον εἰδικοῦ Δικαστηρίου ἐνταῦθα ἡ δίκη δύο γερμανῶν κατηγο: ρουµένων ὡς ὑπευθόνων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν 3 χιλιά- δων κατοίκων. τῆς Κρήτης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Κατοχῆς. Οὗτοι εἶνε ὁ στρατηγὸς Μπράουερ, στρα- τιωτικὸς Κυβερνήτης τῆς Κρήτης ἀπὸ τοῦ 1942 μέχρι τοῦ Μαρτίου τοῦ 1944, καὶ ὁ οστρατηγὸς ΕΒιλχὲλμ Μύλλερ, βοηθὸς καὶ εἶτα διάδοχος τοῦ πρώτου. Πε: ριπλέον οὗτοι κατηγοροῦνται διά τροµοκρατίαν, λακίσεις καὶ βασανίσεις τῶν Κρητῶν πατριωτῶν. πΏῃς ΑΙΛΗΠΙ Ι εµετρ ἔ Πβὺς ΜΑΝ ΠΠΗ [δη ΙλΙΜΛΝ ΠΕΙ ΤΙ] ἠΡΛΝὴ Ν. ΥΟΡΚΗ, 2 (Ρ.)---Τὸ Βέλγιον, ἡ Ὀλλανδία καὶ τὸ Λουξεμβοῦργον ἐζήτησαν ὅπως κληθοῦν νὰ λάβουν µέρος εἰς τὴν διάσκεψιν τῶν 4 ὑπουργῶν κατὰ τὴν µελέτην τῆς συνθήκης μετὰ τῆς Γερμανίας. Ὁ κ. Τρίκβε Λῆ ἐδήλωσεν ὅτι ἀπόκειται εἰς τοὺς 4 ὕπουρ: γοὺς νἁἀ ἀποφασίσουν καϊὰ πόσον πρέπει νὰ καλέ σουν ἤ ὄχι τὰ ἐν λόγῷῳ τρία Κράτη. Ὁ κ. Τρίκβε Λῆ ἔλαβε παρὰ τοῦ Πολωνοῦ ἀντι- προσώπου σχέδιον ψηφίσματος διὰ τὴν διακοπἡν τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μετὰ τῆς Ἱσπανίας τοῦ Φράνκο. Συνεδρίαι ᾿ΑΜεΛ ᾿Αρραβῶνες Καλοῦνται εἷς συνεδοίαν ὅλοι οἱ Ὁ κ. ἈΧρῖστος ΠΠ. Νικολάου καὶ γοαμαατεῖς τῶν ὁμάδων ΑΚΕ4| ἡ δὶς Ἀίκη Π. Σπύρου ἁμφότεροι τῆς πόλεως καὶ ποοαστείων τὴν | ἐκ Βαρωσίων τελοῦν αὔριον ἕν- , ου 1910 καὶ αν ο α ανα 5. π. ἀευτέραν Νοεμβρίου 1946 καὶ ριακὴν τοὺς ἄρραβῶνας των. - ο ο οί . ος ος ο ὥραν τῷ µ.µ. εἲς τὸ οἵκημα τῆς] πισκέψεις δὰ δεχθοῦν αὐδημερὸν λέσχης. εἰς τὴν οἰμίαν τῆς µνηστῆς ὁδὸς Ἰδκ τῆς Ε.Π, Κοίτωνος ἄρ Βαρώσια, . - - : .1Γά θὰ µετέφερε τὴν ὡς ἄ- μου «0 κ. ᾽ Αντώνιος . Πογιωιζῆ καὶ ᾗ ὁδὶς Μαοιάννα {. Τύλληοου τελοῦν τοὺς γάμους τῶν, αὔνιον Κυοιακήν, ἓν τῷ ἕ. ναῷ 4). Βαο. ο κ ων , ο σον « βάρας Καϊμακλίου, εἰς τὰς ὃ μμ. καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ γω ἀπάντησιν εἰς 10 μόνον ἡμέρας καὶ ἀκόμη, ὅτι τὰ µε- ταφορικὰἀ µέσα τὰ ὁποῖα χρησιμωποιεῖ κάποτε ἡ ἐν Κύ- πρῳ ὑπηρεσία τῆς ᾿Ἐπισήμου ἀλληλογραφίας (ὅταν ἔχῃ λό- γους νὰ καθυστερῇ), εἶναι φίλους των, ὅπως παθαατοῦ». - ή ο , - 9 η Ίθθάκις...χελωνοειδέστερα τῆς | διαίτεραι προσκλήσεις δὲν ὑδὰ χελώνης ! σταλοῦν. ΜΗ ΙΠΡΙΝΙΝ ΜΙΝΙ Αἱ φθινοπωριναὶ συναντήσεις θὰ συνεχισθοῦν τὰς Μυριακὰς 3 καὶ 17 Νοεμβρίου. Ἡ πρώτη κούρσα ἀρχίζει εἰς τὰς 1.45 μ.μ. | Τιμαὶ εἰσόδου : Πρώτη θέσις: Δι ἄνδρας 4 σελ., διὰ γυναῖκας καὶ παιδία 2 σελ. Δευτέρα θέσις: Δι’ ἄνδρας 2 σελ., διὰ γυναῖ κας καὶ παιδία 1 σελ. Σημειώσατε παρακαλοῦμεν τὴν ἐλάτ- τωσιν τῶν τιμῶν εἰσόδου. Εἰσιτὴρια εἰσόδου πωλοῦνται εἰς τὴν ᾽Αγγλι- κὴν καὶ Τουρκικὴν Λέσχην καὶ τὰ Ἑλληνινικὰ σωώ- ματεῖα καὶ ἐπίσης ὑπὸ τοῦ οἴκου Σπίννεῦς, τῆς κας Ὀετιὰ Μπαρούτ, Πετὶτ Μπαζάρ, Μπρίτις Στό- 'Αἰγύπτου. φυ/| ΛΜΜΙΡΙΙ ΜΗ ΚΡΗΙ Η) Τῇ ΠΛΗ ΧΑΡΤΟΥΜ ϐ (ΕΡ.)-- Συνε- κροτήθησαν χδὲς εἰς Σουδὰν μαξικαὶ διαδηλώσεις ὑπὲρ τῆς ἐνώσεως τοῦ Σουδὰν μετὰ τῆς Εΐς τινας περισετώ- σεις προεκλήθησαν αἱματηραὶ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν ἄντι- σάλων σεολιτικῶν κομμάτων καὶ ἐτραυματίσθησαν 16 πρόσωσα. ΙΟΝάΙΔΟΝ 5 (Ρ.)--Ίὰ µέχρι τῆς οτιγιῆς γγωοῦθέντα ἀποτελέσματα τῶν ῥημαρχια- κῶν ἐκλογῶν ἔν Αγγλία δει- κγύουν ὅτι οἳ ᾿Εργατικοὶ ἕἓ- χέρδισαν 505 ἕδρας καὶ ἔχα- σαν δτ, οἱ δυγτηρητικοὶ ἐκέρ- δισαν 120 καὶ ἔχασαν 1951: οἱ Φιλελεύθεροι ἐκέρδισαν µίαν καὶ ἔχασαν Ἱ, οἳ Κομμουνι- σταὶ ἔχασαν ὅ γωρὶς νὰ κερδίσουν καµίαν καὶ οἵ ᾽4- γεξάρτήτοι ἐκέρδισαν 6 καὶ ἔχασαν 1:65 ἔδρας. ..αος. ᾿Αδελφῶν Μπέτεβη καὶ Καφὲ Μαζινό. ΝΙΚ ΓΦΙΜΙΙ ΜΙΚΗ ΠΝΕΙΙ ΠΠΤΝΗΗΝ) ΤΙ ΜΠΙΚΙΝΙ ΜΙΝΙ ΜΜΕ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 (Ρ.).--Ἡ ἐφημερὶς 'Ἡταίηλυ ᾿ἘΕξ- πρὲς᾽ δημοσιεύει σήμερον τὰς ἀκολούθους λεπτοµε- ρείας περὶ τῆς κατασκευῆς καὶ παραγωγῆς τῆς ἆμε- ρικανικῆς ἀτομικῆς βόμβας, αἱ ὁποῖαι λέγει εἶνε «αὐ- θεντικαἰ». «Αὖὗται εἶνε πελώριαι ἀεροπορικαὶ τορπίλ- λαι --Ὑράφει--βάρους 9 χιλ. λιπρῶν ἑκάστη. Παρ᾽ ὅ- λον ὅτι τὰ ἐργοστάσιά της ἐργάζονται ἀδιακόπως ἀφ᾿ ὅτου παρεδόθη ἡ Ιαπωνία, ἐν τούτοις ἡ ᾽Αμερι- κἡἠ μέχρι τοῦδε κατεσκεύασεν 96 ἀτομικὰς βόμβας µόνον. Πρὸ 15 μηνῶν ἡ παραγωγὴ ἦτο 6 κατὰ μῆνα. Ὅταν ἐρρίφθη ἡ πρώτη βόμβα εἰς Ναγκασάκι ἡ ᾽Α- µερικἡ εἶχε µόνον ἄλλας 8. Τὰ ἐργοστάσια κατα- σκευῆς βομβῶν εἰς Χάνφορδ τῆς πολιτείας τῆς Οὐα- σιγκτῶνος δέν ἐπεξετάθησαν καὶ δὲν ἐδημιουργήθη- σαν νέα. Ἡ ἀτομικὴ βόμβα ἔχει µῆκος 25 περίπου ποδῶν καὶ εἶνε ἐφωδιασμένη μὲ δύο ἀλεξίπτωτα. Ἕν ὑπερφρούριον διὰ νὰ µεταφέρῃ µίαν πρέπει νὰ νὰ ἔχῃ συνδεδεµένας τὰς δύο ἀποθήκας βομβῶν του. Τὸ µῆκος τοῦτο τῆς βόμβας εἶναι ἀναγκαῖον λόγῳ τοῦ μηχανισμοῦ ἐκπυρσοκροτήσεως-- ἑνὸς µα- κροῦ σωλῆνος τηλεβόλου διὰ µέσου τοῦ ὁποίου ἕν τεμάχιον ἐκρηκτικοῦ μετάλλου ἐκπυρσοκρότεῖται ἐναν- τίον ἄλλου τεµαχίου. Εἰς ὅλας τὰς κατασκευαζοµέ- νας τώρα ἁτομ. βόμβας χρησιμοποιεῖται τὸ πλουτό- νιον, πολὺ µεγαλυτέρας ἐκρηκτικῆς δυνάµεως παρὰ τὸ οὐράνιον. Δύο ὄγκοι πλουτονίου, 100 λιπρῶν ἕκα- στος, τοποθετοῦνται εἰς ἕκαστον ἄκρον τοῦ σωλῆνος τοῦ τηλεβόλου, χὠρισμένοι χάριν ἀσφαλείας, Ὅταν συνενωθοῦν οἱ δύο ὄγκοι τοῦ πλουτονίου ἐκρήγνυων- ται αὐτομάτως. Ἑκάστη βόμβα ἔχει βάρος ἄνω τῶν 4 τόνων καὶ ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ τὸν σωλῆνα καὶ δύο πυκνοὺς δακτυλίους µολυβδίνου σύρματος. Ἡ διάμετρός της εἶναι δύο πόδες». Ἡ ἐφημερὶς ἐπίσης δημοσιεύει διάγραµµα δεικνύον τὸν τρόπον κατα- σκευῆς τῆς ἀτομικῆς βόμβας. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΓΝΠΙΚΙ ΠΗΜΙ ΛΙ (ΤΙ. 18 ΙΕ ΤΗ ΜΕΝ ΤΗΝ ΗΛΙΝΙΝ 40ΟΝΔΑΙΝΟΝ. 2 (Ρ)- -᾿Εκυκλοφόρησεν ἐνταῦθα ᾗ εἴδῃησις ὅτι ἡ ᾽Αγγλιωὴ Κυβέρνησις ἐπίεσε τὸν Έα σιλέα τῶν Ελλήνων νὰ διαλύσῃ τὴν Βουλὴν καὶ νὰ προκηρύξῃ νέας ἐκλογὰς εἷς περίπτωσιν καθ ἥν ἤ- Όελον ἀποτύχῃ αἳ προσπάθειαι πρὸς σχηματισμὸν Κυβερνήσεως συνασπισμοῦ. 'Ἡ Βρειτανικὴ Κυβέρνη- σις διὰ ψεσινοῦ της ἀνακοινωθέντος διαψεύδει τὴν ἀνωτέρω εἴδησιν. ΑΘΗΝΑΙ, 6 (Ρ.)- Οἱ πολιτωιοὶ ἡγέται ἐδήλωσαν ὅτι αἱ διαπραγματεύσεις διεκόπησαν σήμερον τὴν σπρω- ἴαν καὶ ὃτι ἀπέτυχον διότι ὁ κ. Ἰσαλδάρης ἐπιμένει νὰ κπρατήσῃ τὴν πρωδυπουργίαν καὶ τὰ πυριώτερα Σάββατον 2 Νοεμβρίου 1946 ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερίς ελα Ισος ἨἙντΟΣ Τὶ Λέγουν οἱ ᾽Αμερικανοὶ ΝΙΚΗ ΠΛΗ) Π ΠΝΟΗ ΜΜΝΡΗΥ ΝΗΗ ἝἜνας ἄνευ οἴκτου πόλεμος ἐναντίον χιλιάδων γυναικοπαίδων Ἡ µεγάλη ἁμερικανικὴ ἐφημερὶς «Ἡταίηλυ Μιοὺς» δημοσιεύει ἀνταπόκρισιν ἐξ ᾿Αθηνῶν τοῦ ἀπεσταλ- µένου της κ. [ονγουαίη, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη ὁλό- Κληρον τὴν Θεσσαλίαν καὶ περιῆλθε προσωπικῶς μὲ τζίπ πλεῖστα χωριά καὶ πόλεις. Τὸ χαρακτηριστικὸν τῆς ἀνταποκρίσεως αὐτῆς εἶἷνε ὅτι, ὅπως τονὶζει ὁ ἴδιος ὁ ᾽Αμερικανὸς δηµοσιογρὰ» φος, τὰς πληροφορίας του ἔλαβεν ἀπὸ ἐπισήμους ἐκ- θέσεις ᾽Αμερικανῶν καὶ Αγγλων, οἱ ὁποῖοι προσ- φέρουν τὰς ὑπηρεσίας των εἰς τὴν Οὔνρα. Ὅ ᾽Αμερικανὸς δηµο- σιογράφος κ. Ρόμπερτ Κον: γουαίη εἰς τὴν ἀνταπόκρι- σἱἰ του ἀναφέρει τὰ ἑξῆς : ο «ὉΟ στρατὸς καὶ ἡ χῶ” ροφυλακὴ τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διεξάγουν ἕ- ναν ἀνοικτίρμονα ἀγῶνα ἐναντίον εἰκοσάδων χιλιά- δωών γυναικῶν καὶ παιδίων εἰς µίαν ἀπέλπιδα Άπρο- σπάθειαν νὰ καταπνίξουν µίαν δικαίώς ὀγκουμένην ἐπανάστασιν καὶ νὰ ἐξα- φανίσουν ὄχι 'μόνον τοὺς κομμουνιστάς ἀλλὰ καὶ ὅ- λα τὰ Δημοκρατικὰ καὶ Φιλελεύθερα στοιχεῖα.Τοῦ το ἀποδεικνύουν τόσον αἱ ἐνδείξεις ὅσον καὶ πολλαὶ ὁμολογίαι τὰς ὁποίας ἐπέ- τυχεν ὁ ὑποφαινόμενος διαρκοῦντος ἑνὸς ἑπταη- µέρου ταξιδίου μὲ τζὶπ ᾱ- πὸ τὰς ᾿Αθήνας μέχρι τῶν γιουγκοσλαυϊκῶν καὶ βουλ γαρικῶν συνὸρωών». ΞΑΠΛΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Πιὸ κάτω τονίζει ὅτι «οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Γεωργί- ου Β΄ διεξάγουν ὁλοκλη ρώτικὸν ἐμφύλιον πόλεμον τῆς πλέον ἀπανθρώπου μορφῆς καὶ ἐκ τῶν σκλη: ροτέρων. Ἐπαναλαμβάνει τὴν γνω- σιὴν πλέον πληροφορίαν ὅτι τὰ κρατικὰἁ ὄργανα, χωροφυλακῆς, πολιτικοὶ ὁ: πάλληλοι καὶ λοιποὶ χρη- σιμοποιοῦν τὰ εἴδη τῆς Οὔνρα σὲ ἐξαναγκασμὸν διἀ τῆς πείνης τῶν ἀντι- μοναρχικῶν. Τὰ ἴδια μέ- σα μµετέρχονται κοὶ οἱ µο- ναρχικὲς συμμορίες οἱ ὁ- ποῖες ἀποτελοῦνται ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τῶν ἸἨα- ζί. Χρησιμοποιοῦν ἀκόμα, τονίζει, γιὰ τοὺς σκοπούς τους καί τὰ ἀεροπλάνα τὰ προοριζόµενα γιὰ τὴν κα- ταπολέμησιν τῆς ἑλονοσί- ας ! «᾿Επιπροσθέτως-- συνε: νεχίζει- ἀπὸ ἐνδείξεις ἐκ τῶν ἐπανειλημμένων δη: λώσεων τῶν τοπικῶν εἰς Ἡ ᾽Αγγλία δὲν µενα Αγγλικά εἰσαγόμενα ἀλλά κατασκευάζει τὰ λεγό- «Ν]νοϊηία», Τὰ σιγαρέττα «ΦΟΙΡΕΝ ΙΕΑΕ) κατασκευάζονται στὴν Κύπρον ἀπὸ 10009)ο καπνὰ ΝΥΝΙΕΒΕΗΙΝΙΑ ᾽Αμερικῆς. 0 Κοι Κοι Καπνισταί σιγαρέττων Υἱταϊπία Δοκιμάσατε τά νέα “αοιΘΟΕΝ ΙΙ ΕΑΕΟ εἰς µικρἀ πακέττα τῶν 20 σιγαρέττων (8 δράµια) Γρ. 14. τὰς διαφόρους κοινότητας ἀρχῶν, ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ τελευταῖον δηµοψήφι- σµα, εἰς τὸ ὁποῖον οἱ µο” ---- . Διὰ τὴν ἑστορίαν Μία καταδίκη Κυπρίων δημοσιογράφων [4ιὰ τὸ ψωμὶ] Πολὺς λόγος γίνεται κατ’ αὐτὰς διὰ τὸ ἀκατάλληλον τῶν ἀλεύρων τῶν παρεχομέ- γών ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν ἀρτοποιῖαν. Χάριν τῆς Ἱστορίας ἀναφέρομεν παρό- µοιον γεγονὸς κατὰ τὸν προ- ηγούμενον πόλεμον. ναρχικοὶ ἐπέτυχον τὰ 66]. Ἡ Κυβέρνησις τότε ἔπρομη- ο)ο τῶν ψήφων δὲν διε:|οεύετο ἐκ. τοῦ ἐξωτερικοῦ εήχθ ο δῃς. ἄλευρον ἀραβοσίτου, τὸ ὁ- ηννῃ πονογικος, ποῖον διένεµεν εἰς τοὺς ἀρ- στερήθησαν τῶν πολιτι-|τοποιούς. ᾿Ἐπειδὴ δὲ κατε- κῶν τῶν δικαιωμάτων ὄχι] σκευάζετο ἐξ αὐτοῦ ἄρτος µόνον κομμουνισταὶ ἀλλὰ κακίστης ποιότητος ἐπιφέρων στομαχικὰς βλάβας, ὑπάλλη- καὶ δηµοκράται, σοσιαλι- λοι τοῦ. Δημαρχείου ἐξήτα- σταὶ καὶ λοιποὶ Φφιλελεύ-|σαν τὸ ἄλευρον τοῦτο καὶ θεροι. Τινὲς ἐξηναγκάσθη- εὗρον αὐτὸ πλῆρες σκωλή- σαν νὰ καταφύγουν εἰς κῶν Καὶ ἓν καταστασει σχξ- : 4 αφ γ' ἐχκλ 5 δὸν σήψεως. ᾿λµἘΕπειδὴ δὲ ὃ- τὰ βουνὰ πρὸ τῶν ἐἔκλο µως ἀνέγραψαν τὸ γεγονὸς γῶν ἐνῷ ἂλλοι διαμένουν εἰς µέρη εἰς τὰ ὁποῖα οὐ: δέποτε ἐνηργήθη ΨηΦοφο- ρία». Πιό κάτω ἀναφέρει ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς: «᾿Ανώτερος ἀξιωματι- κὸς τοῦ γραφείου πληρο- Φοριῶν εἶπεν εἰς τὸν ὑπο: Φφαινόμενον καὶ εἰς δύο ἄλλους ᾽Αμερικανοὺς ἀν- ταποκριτάς : «Ἡ κατάστασις αὐτὴ εἶναι ἀνυπόφορος καὶ ἐ- ξαναγκάζει ὅλους αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι διέφυγον εἰς τὰ ὅρη εἴτε εἶνε κοµµουνι- σταὶ εἴτε ὄχι νὰ πολεμοῦν διὰ τὴν αὐτοάμυνάν των, ἡ ὁποία καὶ διαρκῶς χει- ροτερεύει ἐκ τῶν σκληρῶν 2 λ µέτρων ποὺ ἐφαρμόζον- ται ἐπὶ τῶν γυναικοπαί- δων». Περιγράφει κατόπιν τὴν τραγικἡν κατάστασιν τῶν τοῦτο, ἐφιστῶσαι τὴν προσο- χὴν τῆς Κυβερνήσεως, ἡ «Φωνὴ τῆς Κύπρου» καὶ ἡ «Πατρὶς» τοῦ ἀειμνήστου Λιασίδου, ἐκλήθησαν ἀμέσως πρὸ τοῦ Στρατοδικείου- ἦτο κεκηρυγµένος τότε ὁ στρατι- ὠτικὸς νόµος-- οἱ διευθυνταὶ τῶν ἐφημερίδων ἑκείνων Αχ. Λιασίδης δήμαρχος καὶ Π. Παυλίδης καὶ κατόπιν συνο- πτικῆς διαδικασίας κατεδικά- σθησαν εἰς πρόὀστιµον 100 λι- ρῶν ἑκάτερος. “ὝὙπῆρχον σο- βορώτατοι φόβοι. ὅτι θὰ κα- τεδικάζοντο καὶ εἰς φυλάκι- σιν, ἀλλ ἡ παρασκηνιακὴ µεσολάβησις τοεῦ µακ. Μιοῦ- χαμ ἔσωσεν αὐτοὺς ἀντὶ σο- βαρωτάτου προστίµου µόνον. Ἠ κατὰ τὸν τελευταῖον πό- λεμον ἸΚυβέρνησις ἔχουσα ὑπ ὄψει τὰς ὑπερβολὰς τοῦ τότε Ἀτρατοδικείου, Φφρονί- µως ποιοῦσα. δὲν ἐκήρυξε καὶ κατ’ αὐτὸν τὲν στρατιω- τικὸν νόμον. Χ. Π. ο -- --- ϱ--- 5 ϱ-- --- ϱ-- οὐ ᾱ--- κομμουνιστῶν καὶ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εἶνε «ὑπόπτων» δημµοκρατικῶν τάσεων. Οἱ χώρικῶν ποὺ συλλαμβά:- ὑπάλληλοι τῆς Οὔνρα οἱ νονται καὶ ἐγκλείονται]όὁποῖοι μᾶς ἐδήλωσαν τὰ στὶς φυλακές μεταξὺ τῶν ἀνωτέρω εἶνε οἵἳ Τζώρτζ οποίων πολλοὶ Ὕέροι καὶ] Γκάρτνερ, διευθυντὴς τῆς γυναικες με τα μωρα|Οῦὔννα ἐν Θεσσαλία, στην ἀγκαλιὰ τθμρς» Τὴν Φρέντερικ Γουέστ, άρχη- αὐτὴν εἰκόνα δίνει γιὰ]|γὸς τῆς ὑπηρεσίας κατα- τὸν Τύρναβο καὶ Βόλο ὅ- που οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυ- ναῖκες ἐκρατοῦντο σὲ τό- σο στενὸ χῶρο ποὺ μόλις μποροῦσαν νὰ καθήσουν. «Οἱ Ἕλληνες ἀξιωμα- τικοὶ ὡμολόγουν εἰλικρινά ὅτι ἡ τακτικἡ αὐτὴ «θὰ ἐ- ξηκολούθει μέχρις ὅτου ἐξαναγκασθοῦν οἱ εἰς τὰ ὄρη καταφυγόντες ἄνδρες νὰ κατέλθουν νά παραδο: θοῦν διὰ νὰ μὴ βλέπουν τὰς συζύγους καὶ τὰ παι- διὰ τῶν νὰ ὑποφέρουν». Ὑπάλληλοι τῆς Οὔνρα μᾶς εἶπαν ὅτι τὰ 25 0)ο τῶν φορτηγῶν αὐτοκινή- των τῆς Οὔνρα ὑπάγον- ται ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῶν βασιλοφρόνων τροµο- κρατικῶν συμμοριῶν τῇ ἐγκρίσει τῆς Χαροφυλα- κῆς καὶ χρησιμοποιοῦνται εἴτε διὰ τὴν διακομιδὴν τῶν συλλαμβανομένων εἴ- τε διὰ τὴν ἐνέργειαν ἐπι δρομῶν, αἱ ὁποῖαι συχνά κις καταλήγουν εἰς δυλο-] κοπήµατα καὶ ἐκτελέσεις: παράγει καπνά σιγαρέττα ἀπό καπγἁ τύπου πολεμήσεως τῆς ἑλονο: σίας, καὶ Τζώρτζ Τσάμ- παν, Άγγλος ὑπάλληλος ἐπὶ τῶν διανομῶν». ᾿Ενῶ συνεδριάξουν Ἡ ᾽Αμερικὴ Στρατοκρατεῖται Συνεχίζεται ἡ παραγωγὴ ἀτομικῶν βομβῶν. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Βοέμβριος.-- Ποτὲ ἄλλοτε ἡ πολιτικὴ τῶν Ἠνωμ. Πολιτειῶν δὲν ἦταν τόσο πολεμικὴ ὅσο σήµερα. Τὴν πολιτικὴ αὐτὴ κατευθύ- νουν τὰ πιὸ ἀντιδραστικὰ στοιχεῖα. ᾿Απὸ τὸν πρώην πρὀεδρον Χοῦβερ, ποὺ ἀνή: κει στὴν ἄκρα δεξιὰ, μέχρι ὁριομένους βουλευτὲς καὶ ἡ- γέτες τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμ µατος. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἔχει καὶ στὸ ἐσωτερικὸ ιὰ ἐπακό- λουθά της. Στὴν ᾽Αμερικὴ συνεχίζεται ἡ παραγωνὴ ἆ- τομικῶν βομβῶν. 'Ο ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν Πάττερσον ἀινήγγειλε ὅτι ὁ στρατὸς ἐκ- παιδεύεται μὲ τὴν προῦὐπόθε ση ὅτι δὲν θὰ ἐπιτευχθεῖ συµ: φωνία γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἆ- τομικῆς βόμβας. ᾽Απὸ τὸν προὐπολογισμὸ τῶν 41.500.000.50Ο0 δολλορίων γιὰ τὸ χρόνο 1946--47,ὃ στρα- τὸς καὶ τὸ ιαυτικὸ θά δαπα:- νήσει πάνω ἀπὸ τὸ μισὸ πο: σὸ. δηλαδὴ 22.9000.00 δολλά- ρια. ΄Η ᾽Αμερικὴ σχεδιάζει νὰ διατηρήσει 100.000 στρα- τὸ, ἕκτες ἀπὸ τὴν ἐθι οδρουρἀ ποὺ ἀνέρχεται σὲ 400 050 ἄν- δρες. Τὸ ναυτικὸ θὰ ἔχει 302 πλοῖα µόχης. Ἐπὶ πλέον ἡ ᾽Αμερικὴ δαπανᾶ ἕ--9 ὃ σε: κατομμύρια δολλάρια γιά τὶς βάσεις ποὺ ἔχει σὲ ὅλυ τὸν κόσμο, ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες ὥς τὴν Τουρκία καὶ τὴ Σαουδι” κἡ ᾿Αραβία. Καὶ ἐπιδιώκει ἆ' κόμη νὰ ἐφοδιάσει μὲ ὅπλα τὶς 20 λατινοαμερικανικὲς δη: µοκρατίες. Φυσικά, ὅλη αὐτὴ Ἡ στρατιωτικοποίηση τῆς ᾿Α- μερικῆς ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τοὺς µεγαλοεπιχειργµατίες καὶ τὰ τρὰστ, ποὺ διαβλέ- πουν ἔτσι τὴν ἐξασφάλιση ᾱ- γορῶν γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν προϊόντων ἤ τῶν κεφα- λαίων τους, Οἱ «ἰδεολόγοι» αὐτῆς τῆς προσπαθείας εἶναι διάφοροι ρεπουπλικάνοι, ὅ- πως ὁ Αρθουρ ΒάντεμπερΥγκ, οὐσιαστικὲς πολιτικὸς ἐκπρό' σώπος τῆς μεγάλης ἑταιρείᾶς Μτυπὸν καὶ τῆς ἸΤζένεραλ Μότορς καὶ ὁ Τζὼν Φόστερ ΒΝτοῦλες, μεγαλοκληρικὸς. μέ: λος τῆς πανίοχυρης ἑταιρίας Σούλλιβαν καὶ Κρόμβελ τῆς Γουὼλ Στρὴτ. Ένας ἄλλος ὑπέρμαχος τῆς πολιτικῆς αὖ- τῆς εἶναι ὁ Οὐϊλλιαμ Μποῦλ- λιτ, ποὺ τὸ µῖσος του ἑναν- τίον τῆς Σοβιετικῆς Ενώσεως τὸν ἔκαμε διαβόητο. ᾿Ακο: λουθεῖ ὁ ὑφυπουργὸς τῶν Ἐ- ξωτερικῶν κ. Κλαίῦτον. σερἡ καὶ ὤμορφη ταινία ἀγωγνία καὶ σι κίνήσι Κινηματογράφος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φήμερον Σάββατον ὥρα 2:39. 2.45 καὶ 8.45 μ.μ. ἡ δρο: Η ΠΟΛΙΣ ΠΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΕΙ Μὲ τὴν ΠΜαίρη Δῆ, Τξὼν Αρτσερ καὶ ΠΜάρτξορυ 4όρτ. Αὖ Κ. ΔΝ ΄ 4 .» ὅριον Ευριακὴ ιέχοι καὶ τῆς ο ανω . : ᾿ λεται ὅ ἀσύγαριτος ὁραματικὸς καὶ ἀγωνιώδῆς κολοσσὸς κ εν Ἀ ΄ , 4 ποὺ ὑά συνγαρπάσῃ καὶ δὰ κάν) ὅλους νὰ τοέμουν ἀπὸ ΕΙ ΠΜΗΠΙΙΜΙ ΠΙΡΝΗΙΛ στὸ ὁποῖο πθωταωγιστοῦν τωεῖς έμαντες τῆς κιν μάτο ραρικῆς τέχνης, ὁ ἔνδοξος καὶ συμπαύέστατος Γκάρρυ Γκράντ, ᾗ ὤμιορφὴ καὶ }λυκειὰ Δωραὶν Νταὶν καὶ καὶ αλῆδος ἄλλων αἳ διαφόρους ούλους, Ἡ ὑπόθεσις του πραγματικῶς ὡραία καὶ συγκινητική, Τετάρτης προβά- ὁ ὑπέροχος Τσάρλες Πίέκφορὃὸ Ἡ μᾶς παρουσιάζει τὴν αὐτοθυσίαν καὶ Πατριωτικἡὴ Χειρο- νοµίαν ἑνὸς νεαροῦ, τοῦ ὁποίου παρ) ὅλον ποὺ ἡ ψυχἠξ εἶχε σκληρυνθῃ, ἀπὸ τὸν ἀτελείωτο ἀγῶνα γιὰ τὴν ζωὴπλ καὶ ὁ ὁποῖος ἐσφετερίσθη τὸ ὄνομα ἑνὸς γειναίου “Ἐλ- ληνος Ποντοπόρου, ποὺ ἀπέθανε ἀπὸ τὰς κακουχίας Ἱν καὶ παρ᾽ ὅλον ποὺ ἠγαπήθη τρελλὰ ἀπὸ μιὰ πλουσία { νέα, ἓν τούτοις κράτησε µέσα στὰ βάθη τῆς ψυχῆς του τὴν εὐγένεια. τὴν καλωσύνη καὶ τὴν τιµιότητα, τιµιότήτα ᾗ ποὺ τὸν ἔκανε νὰ παρεξηγηθῇ ἀπὸ τὴν τὸν ἐρωτευμένη νέα. Συχὲς στὸν ἨἩοῦρκο, ιρυχὲς ποὺ οτονοῦν, φψυχὲς τσιοὺ ε- ἢ ξαγνίξονται, ἔρωτας παραφόρους, μεγαλοπρεσεῖς γιορτές, συµ ο σιόνια γιὰ τοὺς δυστυχισµένους, ἀντιξηλίες, φόνοι. ἐπιδέ- ἓ σεις, δάκρυα, καρδιοκτύπια, ὅὃ ἔρως στοὺ κυριαρχεῖ οστὲς | µεγάλες καὶ εὐγενικὲς ψυχές..... τρελλά γι’ αὐ- Ἡ Ἕνα µεγάλο κινηματογθαφικὸ γεγονὸς. Τὴν προσεχῆ ΠΕΜΠΊΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καὶ ΣαΒΒΑ- ΤΟΒ θὰ προβληθῆ ἣ µεγάλη Ρωσικὴ ὑπερδημιουργία “Ὁ ΝΑΣΤΡΑΔΙΝ ΧΟΤΖΑΣ” Ἰαινία ὁμιλοῦσα Ρωσσιστὶ μὲ Ρώσσους καλλιτέχνας καὶ μὲ πλήρεις 'Ελληνικούς, Ῥουρκ. καὶ ᾿Αρμενιχ. τίτλους. Παρουσιάζει δὲ τὸν περίφημο καὶ θρυλικὸ Λαστραδέν Χότζα κατὰ τὰ νεανικά του χρόνια ὅταν ἀγάπησε τὴν ὅ- µορφη Φατμᾶ Ικουλτζιὰν τὴν µετέπειια γυναῖκα του. Ὁ πρῶτος φλογερὸς ἔρως τοῦ Μαστραδὶν Χότζα, ὁ τρομερὸς Εμίρης ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ δοκιµάσῃ τὲς ὦ' μορφιὲς τῆς ὡραίας Φατμὰς Γκουλτζιόν. περίεργες καὶ πρωτότυπες δίκες, ὁ Χρεώστης μὲ τὴν ὤμορφη κόρη, ὁ γαΐδαρος ποὺ λαμβάνει µέρος, ὁ ἄστρονόμος ἀπὸ τὴν Βαγδάτη, τὰ ἄστρα ποὺ μιλοῦν εἰς τὰς Φυλακάς, τὸ κόλπο τοῦ Βαστραδὶν Χότζα γιὰ νὰ δραπετεύσῃ ἀπὸ τὰς φυλακὰς και...... ) Γνωστοποίήσις πωλήσεως δυνάµει τοῦ ἄρθρου 335 τοῦ περὶ ἀλμινήτον περιου- σίας (διακατοχῆς, ἐγγοαφῆς καὶ ἐκτιμήσεως) Νόμου τοῦ 1948 { νωστοποιεῖται διὰ τῆς παρούσης, δει οἱ Αἴκος Π’. Οειμιστοῦ καὶ Θε- μεστοκλῆς 1, Θεμιστοῦ, ἆμηῳ ότεροι ἐκ 4ευκωσίας, ἔκαμαν δήλωσιν, ἐν ώ- ] Κοινονικη Ζοη | Θεῖον κήρυγμα «0. ἑεροᾖ, κ. Ιάκωβος Γαύλου, αὔριον Αυριακὴν δὰ κηούξ] “Αγιον. Οεόδωρον Καρπασίας. Γάμοι ε - . ο. Ἡ. Παῦλος Ἀυριάκου, ἐκ . : Παρωσίω», απράκτωο ἐφημερίδων, καὶ ἡ οἷς ααρίμα |οηγοοίου ἐξ ξπτακώμῆς τελοῦν τοὺς γάμους αὔριον Λοοιικὴν εἲς τὸν ἕ. γοὺν Αγ. 4ουκᾶ ἹΓατακώμης καὶ καλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ «φίλους ὅπως απαραστοῦν. δυγχαρητηοίους ὦ ὁ ὃν ς νο ον) ἐπισκέιρεις δὰ δεχδοῦν τὴν Ιἴδίαν ἡμέοαν εἰς τὴν οἰκίαν των, ὁδὺς Θεοκοπυλῶν ἀο. ὢ Βαρώσια. 2 εἰς πιον τοῦ Λτηματολογίου «ἱευκωσίας, ὅτι συνεφώχγῆσαν νὰ πωλήσουν τὸ συμφέρον των, ἐπὶ τοῦ κάτωῦι πε- οιραομένου τήκατος, εἲς τὸν [ε- ώὤσργιον ᾽Π]λία Ἱ ταλάσιη, ἓν τοῦ γω ρίου Έξω ΑΠετόχι, ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 4. {2.0.0 {άν ποόσωπον’ ῥικαιούμενον, όυ- γάµει τοῦ ἆοῦο. Ὁ τοῦ ρηΨέντος νόμου, τὰ ἀγοράσῃ τὸ ἐν λόγῳ συµ- φέρον ποέπει νὰ καιαῦέσῃ εἲς τὸ Ατηατολογικὸν { ραφεῖοι «Ἱευκῶ- σίας, τὸ οιδὲν τίμημα πώλήσεως, ὁμοῦ μετὰ τοῦ δικαιώματος ἐγγρά- τών ο οκ Οἵ ράπται λαλοῦνται εἰς συνέλευσιν ὅλα τὰ µέλη τοῦ κλάδου βαπτῶν «Ίευκω- σίας σήμερον δάῤῥατου καὶ ὥραν Φ.ὰ0 µ.μ. Θέμαια: ᾿Ανάλυσις ἓ- . ΄ -- π κ πε. .- .- -- - αἢς, ἐντὸς τοιάκοντα ἡμερῶν, ἀπὸ 2έγχου. ἐπὶ τῶν διανομῶν τῆς ᾗ. - : . 2 κά ον το 3 , τῆς παρούσης }γὠστοποιήσεως. Ε. ΓΠαπτῶν, ἀποφάσεις ονωτέοων ὀργανιαμῶν καὶ ἐκλογ νέας κλα- Περιγραφὴ τοῦ κτήματος μα σ δικῆς ἐπιτοοπῆς. λωρίον Έξω ἈἠΠετόχι, τοποῦε- σία «Σοχώθραφα» χωοάφι 13 σκά: 1 εν Ὁι ο 3 5 -- Λες καὶ 9060 τ'α. ὑπ ἀο. ἐγοαφῆς δ. 32 ἡμερομηνίας τ.19.99 τὰ 3/4 ἆ]ερ. ἀτὰ 1/4 1εο. ἑκάστου. Σημ. 'Η παρουσία ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἁπαραίτητος, ὅσα δὲ ἐν τῶν μελῶν προσέλύουν δὰ ἆπο- τελέσουν καγονικὴν συνέλευσιν. Εκ τῆς ἐπιτοοπῆς . Συνελεύσεις αλοῦνται εἰς συνέλευσιν ὅλα τὰ κ λος τρ : κ πχ µέλη τῶν κλάδων τῆς Ενώσεως ΛΓικοοκαταστηιαταρχῶν Πευκωσίας 2 -, 4 . ο ο: αὗριον Λυριακήν καὶ ὥσαν ϱ 50 ν ἡ ος 3 χε 5 πι. Οέμαια: ᾿Εξέτασις ὀογανωτι- κῶν. καὶ ἄλλων ζητημάτων. Ποδοσφαιρικὴ συνάντησις 15.0 ειεσοῦ δὰ μμ αὔσιον εἰς τᾶς ἆ γίΝΗ αὔριον εἰς τὰς ὁ μ.μ. ποδοσφαιρικὴ αυνάντησις μεταξὲ τῆς ὁμάδος 48.1 καὶ ἐπιχέκτου ὅ- µάλος τοῦ ᾿Α))λικοῦ στωατοῦ «1ευ- κὠσίας. Ὁ ἁγὼν προβλέπεται πολὺ Εἰς τὸ }ήπεδον ἐκδεκη ἐν ων μι ΗΕ συνέλευσις εἶνάι συ, ἐ- πο --υ--υ--υ-υ-υ-ὸυ- |χεια ἐκείνης τῆς παν. Κυριακῆς [καὶ θὰ εἶναι ἐν ἁπασρτίᾳ ὅσα κ { τῶν μελῶν παρευρεῦοῦν. Η σοβα- οότης τῶν ὑεμάτων ἐπιβάλλει ὕπο- χοεωτικὴν τὴν παρουσίαν τῶν στε- λεχῶν µας, τῶν κλαδικῶν ἐπιτου- πῶν καὶ ἐν ένει ὅλων τῶν µε- μας. Ἰ] τῆς ἐπιτοοπῆς τῆς Ενώσεως Σήμερον ἀἆάβῤῥατον ὥρα ϐ µ.μ | καὶ αὔριον Κυριακὴν ὥρα 6 καὶ 8 μ.μ. | αἱ τελευταῖαι παραστάσεις | «τῆς ὑπέροχης μουσ.κῆς κω- ! µωδίας [ΙΤ --Χαρῆτε τήν ἡ ταίαν φοράν. λῶν Φάρμακα Γαλλίας Πα Παρελήρθησαν καὶ θὰ πω- ληθοῦν μετὰ 4 ἡμέρας : ὰ λευ- - ὁ 9 πο Φίτορ ΓοᾶοίαππΙα ας ΘΙπ]- ρίο «Αιιζατᾶ». ΦΙ{οΡ Ιοᾷοίιαπμίατιε Ρρος- ΡΠαίό «Απιριατά». ΦΙτορ Ηαεπιοσ]οδρίπα, ἰ | | ἱ { ] ] 5 -- ς ! λεἰσιτήοια πωλοῦνται στὸ φ-4ὐ0- | Γµαλτῖο 1. Ἰωάννου τὴ). . { | Εντὸς τῶν ἡμερῶν / “Ἡ ὁραματικὴ ὀπεορέττα τοῦ αοτγ]. ἵ ΑΧΟΥ ΘΛΝΟΥ | Ριαδπιατίης, Ἱ [ΙΙΙ Ιψ ΜΙΝΙ | ΣΟΦΛΚΝΗΣ β. ΝΙΚΟΛΑ ΤΗΣ .. «Ένα ς. κα. | κοινωνικὸ ἀριστούρ Ταχ. Κιβ. Νο. 246 Δευκωσία. :Ὕημα ποὺ θ᾽ ἀφήσῃ ἐποχήν. | Π 999990 Φ099ΦΦ9Φ9Φ099999996969 0990600000 00000ς ΙΛΑΡΙΘ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΙΚΟΥΤΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 6 Τὸ ἄνδος τοῦ Νακεδονικοῦ καπνοῦ | φοὐφθροθοφοθθθΦὀφοοοοφοφθοοὐοοοοοοοδοθὀθόοὐφΦοὀ φ0οοφ0οφοοφοοοοοοφοοφοφοοφφοοφΦοΦθοοδθοςςΦοο Φφφοοο0φΦο6ΦθΦθφΦθοθθθοΦθθθθΦοδθφοφφΦθοθθοφοοο 9 Φφόφους ο θθθςφ Φ46φςθουο ΜΙΚΗ ΙΜΜΙΙ ΜΗΝ ΙΙ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΠΜ καὶ τὴν Δευτέραν, Τρίτην καὶ Τετάρτην µόνον εἰς ἀπογευματινὰς παραστά- σεις ὥρα 6 μμ. προβάλλεται τὸ μουσικὸ ἔγχρω- :μο μεγαλούργηµα ΤΙΞ Υ διάσοτο οἳ 6 ϱ ϱ δε τὸν Αποιιὸ τενόρο Πέγκ Ἰζρόσπυ--- τὸν ὀμσπα ἠτόροῦδυ Δαμούο-- κά τὴν ΙΠόοξορυ Ῥέννολτς 'Ἕνα πλούσιο καὶ φαντασμαγορικὸ μουσικὸ ἀριστούρ: γημα ποὺ θὰ ἐνθουσιάση καὶ θὰ γοητεύση. Οὐράνιες µελωδίες-- Εὔθυμα καὶ παθητικἁ τραγούδια. Γοητευτι- κα µπαλέττα-- Ἔρωτες-- Αντιζηλίες-- Αϕφθαστος µου: σικὸς θρίαµβος. ο... { Τὴν προσεχῆ Πέµπτην καὶ Παρασκευὴν προ- | βάλλεται ἡ δευτέρα ἐποχὴ τοῦ ἐπεισοδιακοῦ με. ' γαθηρίου ΚΛΒΛΛΛΑΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Λίαν προσεχῶς τὸ ἔγχρωμο μουσικὸ ὑπερμεγαλούργημα. -ῃ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΛΡΕΛΘΟΝΤΟΣ” Γ Με τοὺς : Τξίνξεο Ῥότξερς---Ρεὺ ἱ στα πο πα ἐθωπεκρρκν- ο αδν ὀνειρῶδες Μίλλαντ--- Τξὼν Χωλ

Title Subject Page
Μία καταδίκη Κυπρίων δημοσιογράφων 2p
ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΔΑΝ 1p
Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1p
ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ 1p
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ 1p
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ ΟΠΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 1p
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 1p
ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΔΙΚΗ 2 ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1p
ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ Γεωργία 1p
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1p