Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-04

--μ-ἓμααα... ή Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης” ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ἔτος Ίου. Αριθμ. φύλλου : 4 Τιμη φύλλου 1 γρύσι. ΓγΡρκώσιΟος 1 ««δὸς Λιπέρ ἄριθμ ὁ καὶ ὃ αριθμ. τηλεφώνου. 632 Αευκωσία-- Κύπρος ον --- 5 τη ο περι ΚκΟΠΙΟΝ ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύντομον ἀλλὰ συγχρόνως ἐμπεριστατωμένο) τὸ ὑπόμνη: µα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λεμεσοῦ πρός τὴν Α.Ε. τὸν Κυβερνήτην διὰ τὸ ξήτημα τοῦ τιμαρίθµου. ᾿Βνδιαφέρουσαι αἳ εἰσηγήσεις του ὅπως ὅδιε- ἑαχδῇ ἔλεγχος τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ίμήματος Προμηδειῶν καὶ γενικώτερα τῆς ὅλης οἴκονομι- κῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσε- ως, νὰ κτυιηδῇῃ ἡ μαύρη ἆγο- ρὰ εἰς τά ἐνοίκια, νὰ σταμα: τήσῃ κάθε περιορισαὸς ἐοτὶ τῆς εἰσαγωγῆς κτλ. «Ο τιμάριθμος καδημερινῶς ἀνέρχεται εἰς γέα ὕψη, ἤ οἴκο- νομικὴ κατάστασις τοῦ λαοῦ διαρκῶς χειροτερεύει καὶ ἡ ὅλη κατάστασις καδθέσταται ἀπὸ ἡ- µέρας εἰς ἡμέραν καὶ σελέον ᾱ- πελσιστική. Είναι λοιπὸν και- οός, ἔστω καὶ ἀργά, νὶ ἄναζη τηθοῦν τὰ αἴτια τῆς νταρούσης ἐπέσης καὶ κρίσεως καὶ νὰ σωδῇ ὅτι δύ: γαται ἀκόμη νὰ σωῦὺῇ. ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 'Ἡ ἔρευνα εἰς τὴ» ὁποίαν προέβησαν προχθὲς οἱ Δημο- τικοὶ Σύμβουλοι Λευκωσίας κ.κ. Μ. Π- παπέτρου καὶ ΜιΑτ. Χριστοδούλου εἰς μερινιά ἆρ- τοποιεῖα τῆς Λευκωσίας. ἔφ-- ρεν εἰς φῶς κάτι τὸ καταπλη: κτικὸν καὶ τὸ ἆληθόος ἀπί. στευτον. Ότι διὰ τὴν κα- κἠν ποιότητα τοῦ ψωμιοῦ εὖ- θύνεται κυρίως τὸ τμῆμα Προ- μηθειῶν. Αὐτὸ τοὐλάχισιον ἰσχωρί- ζονται οἱ ὁρτοποιοί. οἱ ὁποῖοι καὶ ἀπεκάλυψαν ὅ ι ἔχουν διαταγὰς καὶ ὁδηγίας νὰ μὴ ἀφαιροῦν ὅλας τὰς ἀκαθαρ- σίας διὰ νὰ μὴ ὑπάρχῃ--με: γάλη φύρα. ἀνέφερον δὲ καὶ σωγκεκριµένας περιπτώσεις. Μομίζ0µεν ὅτι κατόπ ν τῶν ἁἀποκαλύψεων αὐτῶν τὸ Ἰα τρικὸν τμῆμα καὶ τὸ Δημοτι- κὀν Συμβούλιον πρέπει νὰ ἐ- -πεωβσον αρᾶὸς “ τοῦ κοινοῦ. Εἶναι ἀχαρακτή: ριστον νὰ τρεφώμεθα μὲ «ᾱ- καθαρσίας» διὰ...λόγους οἶκο- γοµίας ἀλεύρου. Μὴ χειρότερα! ΝΟΘΕΙΛ Μᾶὰς καταγγέλλουν ἀπὸ τὸ χωρίον Παλαίκυθρον ὅτι ἡ ἐ- κεῖ διανεµοµέιη ζάχαρις πε- ριέχει ξένας οὐσίας. . Οἱ ἴδιοι μᾶς πληροφοροῦ» ὅτι δείγµατα τοιαύτης ζαχέ ρεώς ἐστάλησα» πρὸς τὸ τµ]]: μα Προμηθειῶν διὰ νὰ δο: ᾿θοῦν προς ἀνάλυσιν, ἀλλ” ὅτι ϱἳ ἔνδιαφερόμενοι οὐδεμίαν μέχρι σήμερον σχειικἠὴν ἁπάν: Ίησιν ἔλαβον. ο. ᾿ Νὰ πρόκειται ἄραγε περὶ ἵ- στορίας παροµοίας ἐκείνης τοῦ ἄρτου : Διόλου ἀπίθανον. 'Ἡ νοθεία ἔγινε τώρα τελευ- ταίως τόσον τῆς μόδας! ΜΙΑ ΑΤΟΠΟΣ ΔΑΤΛΤΗ Ἠέον πάλιν κοοῦσμα ποὺ χεται ἀπὸ τά... ὅρια τῆς πατροπα- ῥαδότου {,λλήνο-Βοειτανικῆς Φι- λίας, «Η Κυβέονήσις, ἀπε-άλυιρεν ὁ γραμματεὺς τῆς ιοικήσεως «1ειιε- σοῦ, ἔδωσεν ἐγγράφους ὁδιαταγὰς ὅ- πως μὴ γίνωνται δεκτὰ ιρήφίσιια- τα ἤ ὑπομνήματα εἰς τὰ ὅποῖα ὃι- ατυπώνεται ἡ ἐπιδυμία καὶ ἤ ὕέ- λησις τοῦ αοῦ διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῆς Ελλάδος». Ελαβεν ὅπως ἡ Κυβέρνησις, τὴν. πρέπουσα ἀπάντησιν: «ΙΙ ἔνωσις, ἔσπευσε νὰ εἴπιῃ ὅὃ Ἓλλην ἀντιποόσωπος τοῦ χωρίου {ἱεομιασόγειας, ὅστις εἶχεν ἐπισκεφὺῇ τὸ «Ιιοικητ]θιον διὰ νὰ ὑποβάλῃ ἕν ἐθνικὸν ιρήφι- σµα, δὲν πρόκειται νὰ σβύση ἀπὸ τὴν ιρυχήν µας. «Ἠάλιστα, δὲν σθύ- γει μὲ τοιαύτας διαταγάς». Δὰ ἐλπίσωκεν ὅτι κάποτε ἡ᾽ ἀἆν- τιληφῦῇ αὐτὴν τὴν ἀλήδεια καὶ ἡ Κυβέρνησις Όσον τὸ γοηγοφώ: τερον τὸ κατανοήσ] τόσον τὸ κα: λύτερον, θὰ παύσῃ νὰ ἐκτίδεται μὲ τὴν ἔκδοσιν διαταγῶν ποὺ -τ0ο- καλοῦν (ιόνον δυμηδίαν καὶ ἴλα- ρότητα. ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΛΟΣ κκ καλα Δὲν ἔχομεν παρά νὰ ἐκφρα- σωμεν την ἱκανοποίησίν µας διὰ τὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα ἐλή- Φθησαν καί λαμβάνονται τό: σον ὑπὸ τοῦ Ἰατρικοῦ Τµμήµα- τος ὅσον καὶ ὑπὸ τοῦ Δη: µαρχείου Λευκωσίας διὰ τὴν πρόληψιν καί καταπολέμησιν τῆς ἐπιδημίας τῆς διφθερίτι- δος. Ἰδιαιτέρως, νοµίζοµεν ὅτι ὀφείλομεν νὰ συγχαρῶμεν τὸ προστασιαν ο ἐσδο: Μάήά/ υοτικὸν Συμβούλιον διὰ ᾿Ἀπογευματενὴ, ἑφιμλερὶς ΕΛΕΥΟΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣΤΟΥΝ.ΖΑΧΑΡΙΑΛΗ ΠΡΟΣ Τ0 “ΝΙΟΥΣ ΚΡΟΝΙΚΛ”’ Βὰ γίνῃ Οἰκουμενικὴ Κυβέρνησις-- «Θέλομεν τὴν φιλί- αν τῶν ΔΑ. Δυνάμεων καὶ τῆς Σοβ. Ἑνώσεως»-- Τὶ εἶπε διὰ τὰς ἐνόπλους ὁμαάδας 4Ο0ΟΝΔΑΙΝΟΝ 4 τὴν ὁποίαν νὰ µετάσχῃ καὶ ὁ (Ρ.--- “Ο ἀρχηγὸς τοῦ Ελληνικοῦ καμμουνιστικοῦ πόμματ η. Ν. Ζαχαριάδης εἲς δηλώσεις του ο5 πρὸς τὸν ἐν ᾿Αδθήναις ἀνταποκριτὴν τῆς «Νιοὺς ΚοόνικΛ» εἶπεν ὅτι πρέπει νὰ σχηματισθῇ (ΟΑἰμουμενικὴ κυβέρνησις, εἰς ὃ συνασπισμὸς τοῦ ᾿Εὰμ καὶ ἅλλαι ὁμάδες, ὅπως οἱ διεξαχδοῦν προοδευτικοὶ τοῦ κ. Τσουδεροῦ, νὰ δοὺῇ γενικὴ ἀμνηστεία καὶ νὰ γενιμαὶ ἐκλογαί. Ὁ Αγγλος ἀνταποκριτὴς ἠρώτησε τὸν κ. Ζαχαριάδῃην ἄν οἱ κομμουνισταὶ θὰ καταλάβουν διὰ τῆς βίας τὴν ἀρχὴν, ἄν φύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὰ Βρεττ. στρατεύματα. Οὗτος διέψευσε κατηγορηματικῶς τοῦτο. «ΘΟέλομεν, εἶπε, τὴν Φιλίαν τῆς Μ. Βρεττανίας καὶ ᾽Αμερικῆς, ὅσον καὶ τῆς Σοβ. Ενώσεως. Κωρὶς τὴν Φιλίαν τῶν Δ. Δυνάμεων θὰ καταστρεφόµεθα οἰκονομικῶς. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπισκεφθῶ ὁ ἴδιος τὴν Μ. Βρεττανίαν καὶ νὰ καταστήσω σαφὲς εἰς τὸν ᾽Αγγλι: κὸν λαὸν ὋὉ ἀντάρται ὅτι ἐπιθυμοῦμεν τὴν φιλίαν τῆς ᾽Αγγλίας». ἀνταποκριτής προσθέτει ὅτι ὁ κ. Ζαχαριάδης διέψευσεν ἐντόνως ὅτι οἱ εἰς τὴν Β. Ἑλλάδα λαμβάνουν βοήθειαν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν. «Εἶπα, ἀναφέρει, εἰς τὸν κ. Ζαχαριάδην ὅτι ἡ Ἰντέλλιτζενς Σέρβις εἶναι βεβαία ὅτι πα- ρέχεται αὐτὴ ἡ βοήθεια ἀπὸ τό ἐξωτερικὸν.» Οὗτος ἀπήντησεν: Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις δὲν κατώρθωσε μέχρι τοῦδε νὰ παράσχῃ οἰονδήποτε συγκεκριµένον σιοιχεῖον». μ.ὁ κ ΠΜΜΕΗΜ ΜΣΙΝΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 4 (Ρ.) Ἐφονεί- ἔησον 328 πρόσωπα καὶ ἐτραυ- αατίσθησαν 18 κατόπιν συγκρού- σεως τραίνων εἰς τὴν Σοθιετικἠν ζώνην κατοχῆς τῆς Γερμανίας, Κατεστράφγσαν τελείως τρία 6α- όνια. τὸ ἕν ἐκ τῶν τραίνων µε- τέφερε Γερμανοὺς ἐκ τῆς Σουδη- τοχώρας, ΛΠΕΡΡΙΦΘΗ ΠΑΜΨΗΦΕΙ Η ἐπιτροπεία Βιθλιοθήκης Φα- νερωµένης ἀπέρριψε παμψηφεὶ πρότασιν ὅπως ἀγορασθοῦν 3 ἀν- τίτυπα τοῦ θιθλίου τοῦ κ. Αχιλ- λέως Αἰμιλιανίδη «Ἡ ᾿Ελληνικό- της τῆς Κύπρου» πρὸς 10 σελ. ἕκαστον. Τὸ δικαιολογητικὸν τῆς ἀπορρίψεως ἀναφέρει ὅτι τὸ 6ι- Ολίον τούτο ἐξεδόθῃη δαπάναις τοῦ ᾿Εθναρχικοῦ Συµθουλίου καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν πρέπει νὰ πω- λεῖται ὑπὸ τοῦ συγγραφέως. περίπτωσιν καθὼ καὶ διὰ τὴν πρωτοβουλίαν υ ἀναλάβῃ τὸν ἐμβο͵,... σμὸν διὰ τῶν δημοτικῶν ἰατρῶν καὶ τον ὑπαλλήλων τοῦ ὑγειονο- .ικοῦ τµήµατος Ἡ ἐνέργεια αὕτη καταδει- ενύει ὅτι τὸ Δημοτικὸν Συµ- Βούλιον ἔχει βαθεῖαν ἐπίγνω- σιν τῶν κα: ηκόντων του ἔναν: τι τῆς πόλεως. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΛΑΤΟΣ Ὁ προὐπολονισμὸς τῆς ὌὈρ- γα ώσεως ἨἩνωμένων Ἐθνῶν --Οῆε-- δεικνύει ἔξοδα 19.627 964 δολλάρια διὰ τὸ 1946 καὶ 23.790.000 διὰ τὸ προσεχὲς ἕ- τος 1947. Οὐδεὶς ὅμως λόγος γίνεται διὰ τὰ κοιδύλια τῶν ἐσόδων, τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι θὰ εἶναι ἡ παγκόσμιος εἰρήνη καὶ ἡ διεθνὴς ἀσφάλεια. Ὅ- σως διότι ὃ συντάξας τὸν ὡς ἄνω προὐπολογισμὸν ἀντιλαμ- βάνεται καὶ ὁ ἴδιος ὅτι ἡ «ὈῆΠε» εἶναι... χαρτονόμισμα χωρὶς ἀντίκρυσμα ! ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ Ἓνας συμπατριώτης ͵ μα. πειήσας προσφάτως Ἱἱερόν προσκύνημα εἰς τὴν μονὴν Αγίου Ἡεοφύτου, ἐθεώρῆσε καθῆκόν του νὰ ἀποθανατίσῃ τὴν ἐπίσκεψίν του. Ἐκλαβὼν λοιπὸν τὰς τοιχογραφίας τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὣς βιβλίον ξεν»- δοχείου, ἔσπευσε νὰ σηµειώ: σῃ ἐπ᾽ αὐτῶν τὴν... ὑὕπογρα- φήν του. . ' ᾽Αλλ’ ἡ πρᾶξίς του εἶχε δι αὐτὸν µίαν ἀπρόβλεπτον συν- έχεαν καὶ λύσιν ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου Λευκωσίας, ὑπὸ τοῦ ὁποίο: καὶ κατεδι- κάσθη εἰς πρόστιµον. Ας ἐλπίσωμεν ὃτι τὸ πά- θηµά του θὰ χρησιμεύσῃ ὡς µάθηµα δι ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐννοοῦν νὰ λερώ- νουν ἱερὰ ἀντικείμενα καὶ ἀρχαῖα μνημεῖα μὲ τὰς ὑπο- γραφᾶς καὶ τὰς... ἐντυπώσεις των! Καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς, δὲν εἶναι ὀλίγοι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ--ΚΥΠΡΟΣ. Νυμφώνως αποὺὸς προχθεσινὸν τηλεγραφήµα τοῦ ἢΒέουτερ εἰς τὸ 4ο) δνον μὲ ϱ ἕκατομ. πᾖηδυσιιὸν ἐκδίδονται σήμεοον (ιόνον 139 ἡμε- οήσιαι ἐφιμερίδες. Εὶς τὴν «Ίευ- κωσίαν μέ τὰς -{ χιλιάδας φψυχῶν τῆς ἐκδίδονται 10 ἡμερήσιαι ἔφη: μερίδες καὶ ἐντὸς ὀλίγου 11, ᾖἴτοι ϱ Ἑλληνικαί, µία Αγγλική καὶ ὃ Γουοκικαί. ὅπως. ἡ ΜΜΕ ΗΜΙ ΠΗΡΗΙΙ Ν ΠΠΝΙΙΙΙΜΙ ΤΝ ΙΠΗΙ Δηλώσεις τοῦ κ. Τέρνμπουλ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 4 (Ρ.).-- Ὁ ἀποικιακὸς γραμματεὺς κ. Ρόλαντ Τέρνμπουλ ἐδήλωσε χθὲς ὅτι ὁ τέως Ῥου- µάνος πρωθυπουργὸς κ. Η. Ραντέσκου, ὅστις εὑρίσκε- ται ἐν Κύπρῳ, εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν νῆσον δι᾽ οἰδανήποτε χώραν, ἥτις, θὰ τοῦ παρεῖχε τὴν ἀπαιτουμένην ἄδειαν. Ὁ Ραντέσκου ἐφέρετο προ ηγουµένως ὡς δηλώσας ὅτι ἐκρατεῖτο εἰς Κύπρον παρὰ τὴν θέλησίν του. 'Ο κ. Τέρνμπουλ προσέθεσεν ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς. Κύπρου δὲν γνωρίζει οἱονδήπο- τε σχέδιον τοῦ Ραντέσκου νἁὰ µεταβῇ δι ἱστιοφόρου εἰς Ἱταλίαν. Ὁ πρώιν Ρουμάνος πρωθυπουργὸς πα: ραμένει εἰς µέτριον ξενοδοχεῖον ἐν Λευκωσία ὑπέ- στη δὲ μικρὰν ἐγχείρησιν. ἱ ΙΡΙΙΝΙ ΜΗΠΙ ΙΕΡΡΕΙΤΕΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4 (Ρ)-- Ἡ ἀπεργία τῶν ἙἜβραί(- ὧν καθ᾽ ὅλην τὴν Παλαιστίνην, ἡ ὁποία ἐκηρύχθη χθὲς εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διὰ τὸν ’ ἐκτοπισμὸν τῶν 1279 μεταναστῶν τοῦ πλοίου «Αγ Δημήτριος» διῆλθεν ἡσύχως. Εἰς Τὲλ ᾿Αβὶβ ἔλαβον χώραν μικρὰ ἐπεισόδια. Ὁ γραμματεὺς τῆς ᾽Ανώτάτης ᾿Αραβικῆς Ἐπι: τροπῆς ὃρ. Χουσεῖνι ἐδήλωσεν ὅτι ἡ ἀγγελθεῖσα σύγ- Κρουσις μεταξὺ Εβραίων καὶ ᾿Αράβων εἰς τὴν Β. Παλαιστίνην ἐπροκάλεσεν ἔκπληξιν μεταξὺ τῶν ᾿Α- Ρράβων καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀπορίαν του διατὶ τὸ ἐἔπει- σόδιον ἐθεωρήθη ὡς τοπικὸν καί δὲν ἔλαβε πανεθνι- κἡν σηµασίαν. Κατὰ τὴν σύγκρουσιν ἐφονεύθησαν δύο Ἑβραῖοι καὶ ἐτραυματίσθησαν 9. ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΓ. ΗΝΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΟΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 4 (Ρ.)--Ὁ Σοβιετικὸς ΄ ἀντιπρόσω- πος κ. Γκοῦσεφ ἐπέκρινε ψὲς τὸν πολυτελῆ µηχανι- σμὸν τῆς γραμματείας τῶν ' Ἠνωμ. Ἐθνῶν καὶ ἐζή- τησε μεγάλην ἐλάττωσιν τοῦ προσωὠωπικοῦ καὶ τῶν ἐξόδων. «᾿Απὸ τοῦ Ἰουνίου, εἶπε, τὸ προσωπικὸν ηὐξήθη ἀπὸ 1420 εἰς 2990 ἤτοι κατὰ 15 ἡμερησίως. Εἰς τὸ Λονδῖνον ὑπάρχει γραφεῖον μὲ προσωπικὸν ἐκ 365 προσώπων, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ διαλυθῇ καὶ νὰ γΐνῃ οὕτω οἰκονομία 900 χιλ. δολλαρίων». 'Ο κ. Γκοῦσεφ ἐπέκρινεν ἐπίσης τὰς προτάσεις περὶ ἱδρύ: σεως γραφείων προπαγάνδας εἰς διαφόρους χώρας. ΑΥΡΙΟΝ ΤΡΙΤΗΝ Πανηγυρικὴ πρεμιέρα τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ μὲ τὴν ὑπέροχην δραματικἠν ὀπερέτταν τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ [ ΝΙΙ ΤΙ ΜΙΝΙ] --Ἕνα κοινωνικὸ ἀριστούργημα ποὺ ὃ ἀφήσῃ ἐποχήν. Μιὰ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία ὁλοκλήρου τοῦ διάσου. ᾿Εξασφαλίσατε ἐγκαίρως τὰς δέσεις σας ἀπὸ τὸ φαοιμακεῖο ᾗ. Θ ο Νοεμδρίου οσα ο 9 Τ.Μ. ὑὑ«ὓ σσ ΐ ἡ Τον ΝΟ ὁ ελλ, ) ἑ µ ᾗ ΓΙ ΡΗττΑ παν : λρηνς πθας ο ρεας κα, Ἰωμακηρής τς ῥρρτις 1 εδαρι νι ης ΑΟΤΗΗ ην ο πε κ ας οταν ης η) Τις ἁσαι νι δι , . αλ ωμετε ας ΟΙ ο. πο... κάῑ πῆς | ωῤέ ες Γωορίας, 4 ω ”-- ἔχει αλά’ οστό ου εἰς τν άκασυαν πα εωέκη ρα ἔχ ἔλεγον ἐπὶ τῶν ἱαολανελλέωχ. [η Μετα τὴν διακοπἠν σχέσεων δά ἐπιβληδῆ καὶ οἰκογόομινες ἀποκ-ειυμος ΒΕΑ ΥΟΡΚΗ, 4 (Ρ.--Τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφο- λείας θὰ ἀποφασίσῃ οήμερον κατὰ πόσον θὰ κατα- στῇ δυνατὸν εἰς τὴν σωνέλευσιν τῶν ΗἩνωμ. Ἐθνῶν νὰ ἀναλάρμῃ ὃδρᾶσιν ἐπὶ τῆς Πολωνικῆς προτάσεως ὅπας δισκοποῦν αἱ σχέσεις τῶν Ηνωμ. Ἐθνῶν μετὰ τῆς, Ἱσπανίας. ᾽Αναμένεται ακτορβωμρε οταν κ. ἡ ΜΗ | ὃν δη ἡδ] ὅτι τὸ Συμβούλιον θὰ ἁἀποφασίσῃ νὰ διαγράψῃ τὸ, Ἱσπονικὸν ἐκ τῆς ἡμερησίας διατά- ξεώς του διὰ νά δυνηθῆ ἡ συνέλευσις νὰ προβῇ εἰς γενικὰς συστάσεις. Εγνώσθη αὐθεντικῶς ὅτι ἡ Βοετ- τανία καὶ αἱ Ἠνωμ. Πολιτεῖαι δὲν φέρουν ἔνστασιν ὅπως συζηνηξθῇ τὸ Ἱσπανικὸν, δεδομένου ὅτι εἰς τοῦτο ἐπιμένουν ἐπίσης καὶ πολλά κράτη τῆς Ν. ᾽Αμερικῆς. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι, ἐὰν ἀποφασισθῃ ἡ διακοπὴ διπλωματικῶν σχέσεων μετὰ τοῦ Φράνκο, θὰ ἐπα- κολουθήσῃ καὶ ἐπιβολὴ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ κατὰ τῆς Ἱσπανίας. Ἡ Σοβ. Ἕνωσις ἀνομένεται ὅτι θὰ ἀντιταχθῇ εἰς τὴν αἴτησιν τῆς Ν. ᾿Αφϕρικῆς ὅπως ἐνσωματώσῃ τὴν Ν. Δ. ᾿Αϕρικήν. Ε ΛΡΙΙΠΙΙΙ 1 ΤΗΜΙΝΡΜΜΗΙ (ΙΙ ΤΝ ΠΜ Τὸ ΙΝΕ Προέθη εἰς καταπληκτικάς ἀποκαλύψεις ΠΑΕΙ2ΣΙΟΙ, 4 (Ρ.)--Γαλλικὴ ἐφημερὶς ἐδημοσίευσε συνέντευξιν ἑνὸς ἡγέτου τῆς 'Εβραϊκῆς τοομοκρατικῆς ὀργανώ- σεως «Στὲρν» πρὸς ἀνταποκριτήν της. Ἡ ουνέντευξις ἐδό έλη σιλησίων τῶν ΠἩαρισίων ὑπὸ μυστηριώδεις συνθήκας. ’Ο ἀνταποκριτὴς δὲν εἶδε τὸν 'Εβραῖον ἡγέτην διότι οὗτος ἐκρύβετο ὄπισδεν παροσετάσµατος. Ὁ ἐκσιοόσωστος οὗτος τῆς Στὲρν ἐδήλωσεν ὅτι ἢ τρομοκρατία ἐναντίον τῶν ”Αγγλων ἐν Παλαιστίνῃ δὰ ἔνταδῇ καὶ ὅτι δὰ σχηματισδῇ «διεθνὴς ταξι- αρχία» ἥτις θὰ ῥβοηθήσῃ «εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν ἀπελευθέρω: σιν τῆς Παλαιστίνης ἔκ τῆς κοταπιέσεως τοῦ Βρεττανικοῦ ἐμπιεριαλισμοῦ». Εἶσπεν ἐπίσης ὅτι ἡ «Στὲρν: εὑρέσκεται εἷς ἐπαφὴν μὲ ὅ- λους ἐκείνους οἳ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τῶν Αγγλων. Εἴ- µεθα σύμμαχοι, ἐτόνισε, μὲ ὅλους ἐκείνους οἱ σου, ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπελευθδερωθοῦν ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸν τοῦτο -τοὺς ᾿]ν. δοὺς, ᾿Ιρλανδοὺς, Ἓλληνας, Αἰγυπτίους, Συρίους μὲ ἼΊΙνδονη- σίους. 'Ἡ ὀργάνωσές µας Διαθέτει πρώτης τάξεως µι τεικηὴν στη ρεσίον, τὰ µέλν τῷᾷς δποίας ἐξεγυμνάσδησαν ὑπὸ τ ος σεραλτό- θων τῆς ἀμερικανικῆς οεαὲ ἀγγλικῆς « Σητέλλτεξενς ««έρβις' καὶ τῆς Σοβιετικῆς µυστικῆς ἀστυνομίας. Αὕτη ἔχει τὸ δίκτυόν της ἀκόμη καὶ ἐντὸς αὐτῆς τῆς Βρεττανικῆς μµυστικῆς ὑσε]ρεσίας, ἔχει σύνδεσιν μὲ τὰς ἐπισήμους τηλεφωνικὰς γραμμὰς καὶ τὰ μικρόφωνα τῶν ᾽Αγγλικῶν γραφείων καὶ γενικῶς γνωρίδει ἐκ τῶν σεροτέρων τὲὶ σχεδιάζουν νὰ κάµουν οἳ Αγγλοι. Διαθέτει ἐπιί- σης μερικὰς στολὺ ἑλκυστικὰς γυναῖκας, αξ ὅποῖαι μᾶς σπροσέφε- ϱον σιολυτέµους ὑπηρεσίας». Περαιτέρω ὁ ἡγέτης τῆς «Στὲρν» ἀναφερθεὶς εἰς τὸν Ιέγαν Μουφτῆν, ἐχαρακτήρισε τοῦτον ὡς πράκτορα τῶν ᾿Αγγλω» καὶ εἶπεν ὅτι οὗτος παρακο]ουθεῖται διαρχῶς ὑπὸ τῶν πρακτόρων τῆς «Στὲρν». ἡ ΗΝ ΠΠΙΜΡΙΜΗ ΤΗ ΙΤΛΙΝΙΝ ΤΙΝΙΜ ΗΡΗΝ ΡΩΜΗ 4 (Ρ)--'Ο Ἱπαλὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτε- ρικῶν κ. Βέννι εἰς χθεσινὰς αὐτοῦ δηλώσεις πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴν ξένου πρακτορείου εἶπεν ὅτι ἡ προτεινοµένη ὑπὸ τῶν συμμάχων συνθήκη εἰρήνης διὰ τὴν Ἰταλίαν δὲν συμβιβάζεται μὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ Χάρτου τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ. Ἡ Ἰταλικὴ Κυβέρνησις θὰ στείλῃ σχετικἠν δια- κοίνώσιν πρὸς τοὺς 4 ὑπουργοὺς τῶν ἐξώτερικῶν εἰς Ν. Ὑόρκην. Ἱταλικὴ ἀντιπροσωπεία θὰ φθάσῃ αὔριον εἰς . Ὑόρκην διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὴν Ἰταλικὴν ἄποψιν ἐπί τοῦ ζητήματος τοῦ καθεστῶτος τῆς Τερ- γέστης. 'Ο κ. Βένννι ἐδήλωσεν ἐπίσης ὅτι ἐπὶ τοῦ, παρόντος δὲν διεξάγονται ἀπ᾿ αὐθείας διαπραγµα- τεύσεις μετὰ τῆς Γιουγκοσλαβίας. ΜΗ ΙΚΝΝΗΜΕΙΛΗΗ ΠΡΙΝ ΚΛΙΠ ΤΕΡΓΕΣΤΗ 4 (Ρ.)--Ὁ κυβερνήτης τοῦ Βρεττανι- κοῦ καταδρομικοῦ «Λέανδρος» διέψευσε ψὲς κατηγο- ρηματικῶς τὰς πληροφορίας ὅτι τὸ πλοῖόν του ἐκανο- νιοβολήθη καὶ ἐβλάβη ὑπὸ ᾽Αλβανικῶν πυροβολαρ- χιῶν, ἐνῶ διἠρχετο διὰ τοῦ πορθμοῦ τῆς Κερκύρας. Τὸ «Λέανδρος» κατέπλευσεν εἰς Τεργέστην διὰ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ἀναχωροῦν ᾽Αμερικανικὸν κατα- δρομικὸν «Φάργκο». χδὲς - μα Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΝΛΙ ΠΛΗΝ ΚΡΗΙ ΤΛΡΙΝΙΙ ΕΙ ΙΝΙΙΝΙ ΒΟΜΡΑΗ 4 (Ρ.)--ΗἩ ἀστυνομία ἤνοιξε πῦο εἲς ϐ πεμιπτώσεις κατὰ τὴν διΊρκειαν ταραχῶν. ᾿Έτραυ- µατίσθησαν 8 πρόσωπα. ᾿Εφονεύθησαν ἐπίσης 5 πρόσωπα καὶ ἐτραυματίσθησαν 16 κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν συγκρούσεων μεταξὺ ἀντιπάλων µερίδων. Εὶς τὴν ἐπαρχίαν Ἠπινὰρ ἐφονεύθησαν µέχριτοῦδε 100-- 400 πρόσωπα, πολλοὶ δὲ Βάνατοι ἐσημειώδησαν εἰς Πά- τνα συνεπείᾳ πανικοῦ. ΜΗΝ ΠΙΡΑΛΙΙΝ 7 ΝΙΝΤΙΕΙΤΗ ΛΟΝΔΙΜΟΝ 4 (Ρ.).--Μεγάλη πυρκαϊά μαίνεται ἀπὸ τοῦ Σαββάτου εἰς ἀποθήκας τοῦ Μάντσεστερ. Αἱ Φλόνερ καλήώττοιιν τωλλ τοταωνγνν-ν 9 οι κοι Σο Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1946 «Ἡ ἄνάπτυξις τῶν δήμων μας ΠΠ Η{ΝΜΗΙ ΙΙ ΜΕΡΙ! Π.Ε ΠΡΙ ΤΙ ΕΒΕ ΤΠ Ποῖαι αἱ προοπτικα τοῦ Δημοτικο ὶ καὶ τὰ καθήκοντα ὃ Συµβουλίου «ΒΗ ἐκτέλεσις δημοτικῶν ἔργων ᾽Αντιπρόσωπος τοῦ «Ἐ. λευθέρου Τύπου» ἐπεσκέ- φθη τὸ Δήμαρχον Λεμε σοῦ κ. Πλουτῆν Σέρβαν καὶ ἐζήτησε παρ) αὐτοῦ τὰς ἀπόψεις του, ἐπὶ τῆς δράσεως καὶ τῶν προο: πτικῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συµβουλίου Λεμεσοῦ. ὍὉ κ. Σέρβας ἐν πρώ- τοις ἐξέφρασε τὴν εὖχα- ρίστησιν του, διότι διὰ πρώτην φοράν, ἔστω καὶ ἀργὰ, παρουσιάσθη ΚΠυ- πριακἡ ἐφημερὶς ζητοῦσα νὰ ἔχῃ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυ νον ἀρχὴν ἀπαντήσεις, σχετικῶς μὲ τὰ δημοτικά ζητήματα. ᾽Αμέσως κατό: πιν ὁ κ. Δήμαρχος ἐτέθη εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ συν- τάκτου µας. ᾿Ἐρώτησις: Μπορῶ νὰ ἔχω ἐν συντοµίᾳ κ. δΔή- µαρχε μερικὰς βασικάς πληροφορίας, σχετικῶς μέ τὴν δρᾶσιν τοῦ Δηµμοτι- κοῦ Συµβουλίου ᾿Απάντιησις: Πρὶν νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ τὴ δρά- ση πρέπει νὰ μιλήσει γιὰ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ ἐμ- πόδια. Καὶ δύσκολος εἷ- ναι σήµερα ἡ ὅλη κατά- σταση. Ὅλη δὲ ἡ σχετικὴ περὶ Δήμων νοµοθεσία εἷ- ναι μιὰ συνισταμένη ἐμ- ποδίων. Καὶ ἐξηγοῦμαι: Μετα- πολεμικἡ δηµοτικὴ δράση σηµαίνει κυρίως ἀνοικοδό- µηση καὶ γι αὐτὸ τὸν σκοπὸ χρειαζόμαστε πρῶ: τα ἀπ᾿ ὅλα᾽ Κυβερνητικὴ Φροντίδα καὶ μέριμνα τὴν ὁποίαν δὲν ἔχομεν. Χρει- αζόμαστε πρῶτες ὕλες, στὶς ὁποῖες παρατηρεῖται ἐξαιρετικὴ ἔλλειψη. Χρει- αζόμαστε χρήµατα, ποὺ σὲ καμιὰν περίπτωση δὲν μπορεῖς νἁἀ τὰ ἔχεις μὲ βάση τὴ σημερινὴ Φορολο- γικἡ πολιτική. Καὶ χρεια: ζόμαστε πρὶν καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἕνα Σχέδιο Ιό- λεως, πάνω στὴ βάση τοῦ ὁποίου θὰ πρέπει ν᾿ ἀρχίσουμε νὰ κτίζουµε. Εμεῖς οἱ Λεμεσιανοὶ τολ- µήσαμε νὰ τὸ προετοιµά: σωμε, μὰ ἡ Πυβέρνηση δὲν προτίθεται νὰ τὸ ἐγ- κρίνει, παρὰ μονάχα ὕ- στερα ἀπὸ τὴν παρέλευση μιᾶς τριετίας γιατὶ τὰ Βρεττανικὰἀ πανεπιστήμια, δὲν εἶναι ἀκόμη ἔτοιμα νὰ θέσουν στὴ διάθεση τῆς Κυβέρνησης.....ἕνα πολεο- δόµο, ᾿Απ᾿ ἐδῶ μπορεῖτε νἁ φαντασθεῖτε τὸ μέγεθος τῆς τραγωδίας µας. Βὰ μὴν μπορεῖς νὰ κτίσεις, ἐνῶ πρέπει νὰ μπεῖς σὲ περίοδο οἰκοδομικοῦ ὁρ- γασμοῦ, γιατὶ ἡ Κυβέρνη: ση καθόλου δὲν βοηθᾶ. Καὶ νὰ προβάλλεις σἀὰν Δημοτικἡ ἀρχὴ ἕνα σωρὸ δυσκολίες στὸν κόσµο ποὺ θέλει νὰ χτίσει, γιατὶ τὰ οἰκόπεδα τους βρίσκουν- ται ἐκεῖ ποὺ ἡ μµελλοντι- κἡ µας πόλη θέλει ἕνα κῄῇπο ἤ μιὰ .πλατεῖα, ἕνα δημοτικὸ ἵδρυμα ἡἤ μιὰ λεώφόρο. Δηλαδὴ, χάρις τὴν προ: νοητικότητα τῆς σεβαστῆς µας Κυβέρνησης, σάν Δη μοτικὴ ἀρχὴ βρισκόμαστε στὴ θέση τοῦ καπετάνιου ποὺ διευθύνει ἕνα παληὸ καράβι χωρὶς πυξίδα καὶ προσανατολισμό. Φτάσα- µε σὲ κεῖνο τὸ σημεῖο ποὺ ἤ θὰ ἀπαγορεύσουμε κάθε ἀνοικοδόμηση, ἔστω, καὶ μιᾶς καλύβας ἤ ϐ᾽ δη Α[ωνκνιες πα πιο ο τί μποροῦσαν νὰ κτίζουν πρὶν 200 καὶ 100 χρόνια χα ρὶς νὰ ξέρουν ἄν ϱθᾶ- χουμε στὸ τέλος πόλη ἡἤή χωριό. Δὲν γνωρίζω, κατὰ πό- σο ξέρετε τὴν πόλη µας. Πάντως θὰ σᾶς. συμβού- λευα μιὰ ἐπίσκεψη. Κεῖνο ποὺ θὰ προσέξετε εἶναι ὅτι ὑπάρχουν µέρη ποὺ τὰ κενὰ εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὶς οἰκοδομές. Δηλα- δή, ἐνῷ ὑπάρχει στὸ κέν- τρο τῆς πόλεως ἕνα κενὸ στὸ ὁποῖο ἄν χτίζαµε θὰ μπορούσαμε νὰ στεγάσου- με κατὰ τὸν πιὸ ἄνετο τρόπο καὶ χίλιους καὶ δυὸ χιλιάδες ἀνθρώπους, βλέ- πεις ἀνθρώπους νὰ ὑπο χρεώνουνται νἁ βγάζουν θεµέλια 3 μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλεως, γιὰ νὰ φτιάξουν ἕνα σπι- τάκι τῶν δύο δωµατίών. Ἠ ρῖξτε μιά ματιὰ στὴν προκυμαία µας, ἐκεῖ ποὺ ἔχομεν τοποθετήσει τοὺς ὡραίους Εὐρωπαϊκοὺς συγ χρονισµένους φανούς, φῶ- τίζουµε 10 καλὰ σπίτια καὶ 20 χαλαμάντουρα. Κι’ ὅμως τὸ ζήτημα µπο- ροῦσε νὰ διευθετηθεῖ μέ ἕνα ἁπλὸ νόµο δεῖγμα πο: λιτισμοῦ καὶ νοικοκυροσύ: νης. 'Απλᾶ καὶ παστρικἁ μποροῦσε νά πεῖ αὐτὸς ὁ νόμος: ᾿”Η χτίζεις κύριε, γιατὶ ἡ πόλη δὲν εἶναι διατεθειµένη νὰ ἀνέχεται τὶς βρωμιές σου. ᾿Η ἄν θέλεις σὲ δυὸ χρόνια θὰ πουληθεῖ τὸ χαλαμάντου- ρό σου ἤ τὸ οἰκόπεδό σου γιὰ νὰ χτίσουν ἄλλοι, ποὺ θέτουν πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν ἰδιοτροπία καὶ τὴ τσιγκου- νιά τους, τὸ συμφέρο τους δίπλα στὸ συμφέρο τῆς πόλεως. ᾽Αλλὰ σᾶν νὰ προχω- ροῦμε πολὺ ἀγαπητέ µου καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ σᾶς βγάλω ἔξω ἀπὸ τὸ σκοπὸ τῆς συνέντευξης σας: Λοιπὸν ποιὰ ἡ δράση µας Η μᾶλλον τὶ χρειά- ζεται ἡ Λεμεσός µας Τὅπαμε: πρῶτα ἀπ᾿ ὅ- λα ἕνα σχέδιο, Ὕστερα νερό. Ἑέρετε πὼς στὶς 17 Βοεμβρίου θἄᾶχουμε τὴ συνδιάσκεψη τοῦ νεροῦ, Τραβήξαμε τόσο δηµοκρα- τικἁ στὴ λύση αὐτοῦ τοῦ προβλήμστος, ὥστε ἴσως μερικοὶ νὰ μᾶς ποῦν πα- ράξενους. Προτιμοῦμε ἐν τούτοις αὐτό : Νὰ κάνου- µε καλὰ τὴ δουλειά µας κι ἄς λὲν πὠς εἴμαστε παράξενοι ἤ πὼς δὲν εἴ- μαστε γενναῖοι. Ὕστερα ἀπὸ τὸ νερὸ κανονικἁἀ θᾶπρεπε νὰ ἆ- κολουθήσουν τέτοια ἔργα, ὅπως ἑἐἶναι οἱ ὑπόνομοι, ἡ διεύρυνση δρόμων, οἱ πλατεῖες μὲ τὰ μικρὰ πάρ- κα κλπ. Μὰ ὅλα αὐτά δὲν εἶναι ἔργα τοῦ παρόντος παρὰ ἔργα προοπτικῆς, καλὰ χαραγμένα στὸ πρό- γραμµα καὶ τὸ γενικὸ σχέ- διο τῆς πόλεως, μὰ δυστυ- χῶς ἐκτὸς τῶν ὑλικῶν δυ- νάµεων τῆς τριετοῦς ϐη- τείας. ᾿Ερώτησις: Καὶ ποιὰ συγκεκριµµένα ἔργα ἔχετε ὑπ ὄψιν σας κατὰ τὰ τρία προσεχῆ ἔτη ᾿Απάντησις : Δὲν δυσκο- λεύομαι νὰ ἀπαντήσω. Ἡ- δη τὰ ἔχουμε μελετήσει ἐν Συμβουλίῳ : 1) ᾽Ανέγερση Πλατείας νου ΕΛΠ ΦΠΕΡΟΣ ΓΝΟΣ ΕΝ ΦΛΕΓΟΝΒ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τί λέγουν οἱ ἔμποροι διὰ τὴν ἔλλειφιν κασµιρίων Φρονοῦν ὅτι ἡ παροῦσα κρίσις εἶναι προσωρινὴ καὶ θὰ παρέλθῃ ταχέως. ΝΕΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ / ἱζατ ἐξηκριδωμένας πλη-ι παρούσης σχετικῆς ἐλλείψεως ραφορίας µας ἡ Κυξέρνησις μελετᾶ σοθαρῶς τὸ ζήτημα τῆς εἰσαγωγῆς καὶ τῆς δια- θέσεως κασμιριῶν, καθὼς καὶ τῆς παρατηρουµένης σήμερον ἐλλείψεως τοῦ εἴδους τούτου εἰς τὴν ἐντόπιον ἀγοράν. «Ἡ ἕἔλλειψις αὕτη, ἥτις ση- μειωτέον εἶναι πλέον σοθαρὰ διὰ κασμίρια καλής ποιότη- τος, εἶναι ἀδικαιολόγητος καὶ τεχυητή, ὀφείλεται δὲ κατὰ τὸν γυώµην πολλῶν εἰσαγω- γέων καὶ ἐμπόρων εἷς καθα- ρῶς κερδ»σκοπικοὺς λόγους. Ὁ κ. Ἡλιέδωρος Φιλίπ- που, εἷς ἐκ τῶν κυριωτέρων ἐν Κύπρῳ εἰσαγωγέων κασμι- ριῶν, ἀναφερόμενος εἷς τὴν Σημιουργηθεῖσαν κατάστασιν, παρέσχε χθὲς εἲς συντάκτην µας τὰς ἀχολούθους ἐνριαφε- ρούσας πληροφορίας : Ἡ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος, τὸ ὁποῖον εἰσήχθη ἐν τῃ νη- σῳ κατὰ τὸν παρελθόντὰα ὍὉ- Ἀτώθριον ἀνέρχετοι εἰς Λ, 60 χιλ. Ες τι ῦτο δέον νὰ προσ- τεθῇ ἐμπόρευμα ἀξίας ἄλ)ων ΔΑ. 0θ χιλ., τὸ ἑποῖον ὑπῆρ- χεν εἰς χεῖρας τοῦ Τμήματος Προμηθειῶν καὶ ἐπωλήθη τε λευταίως εἷς τοὺς ἐμπέρους. Τὸ ὡς ἄνω στὸκ καλύπτει τὰς ἀνάγκας τῆς νφσου διὰ περίοδον ϐ νῶν. ᾽Αγεξαρτήτως ὅμως τού- του αἱ εἰσαγωγαὶ συνεχίζον- ται τακτικὰ καὶ χατὰ μέσον Ἆρον εἰσάγονται εἰς τὴν νῆ- σον κασµίρια ἀξίας 18-20 χι- λιόδων λιρῶν, ὑπερθαίνει τὸν μέσον ὅρον τῆς προπολεμικής τοιαύτης. ἀὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ὑπάρξη οἵ- αδήποτε ἀνησυχία ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ. ὍὉ κ. Ἡ. Φιλίππου τώµενος ποῖα κατὰ τὴν µην του εἶναι έρω- γνώ τὰ αἴτια τῆς τρῶν. 3) ᾿Ανακαίνιση τῆς Δη- μοτικῆς ἀγορᾶς καὶ συγ- χρονισµένος χώρισµός της στὰ 4 βασικά της τµήµα: τα (λαχαναγορά, κρεοπω- λεῖο, χοιροπωλεῖο, ἴχθυο- πωλεῖο) βελτιώσεις στὴν πλατείαν Δημ. ἀγορᾶς. 4) ᾿Ανέγεροις δύο Δη μοτικῶν ἀγορῶν μιὰ στὸν “Αγ. Μικόλα καὶ μιὰ στὴν ᾿Αγ. Ζώνη. 5) Μετατροπἠὴ τοῦ Δη- µοσίου κήπου σὲ πραγµα- τικὸ κέντρο ψυχαγωγίας, ἐκπολιτισμοῦ καὶ ἀνάπαυ- σης. . ϐ) Δημιούργία Δηµμοτι- κῶν πάρκων στὴ Δηµοτι- κἡ ἀγορά, στὴ Τσαμεύδα, στὴ διασταύρωση τῶν ὁ- δῶν Ναυαρίνου, Βικτωρί- ας, στὴν περιοχὴ τοῦ Α.Μ.Ο.Λ. στὸν “Αγ. ἵΝι- κόλα, στὴν Αγὐ. Ζώνη, στὴν ὁδὸ Πάφου. 7) ᾽Ανέγερση 30 περί. που περιπτέρων. ϐ) Δημιουργία κῆς Φφιλαρμονικῆς. 9) Πλῆρες σύστηµα πυ ροσβεστικῆς ὑπηρεσίας. 10) Δημοτικὸς σταθμὸς ἐπιδιόρθώσης καὶ συντήρη- σης αὐτοκινήτων τοῦ Δή: µου καὶ 11) Ζωαγορά. Γι αὐτὸ τὸ σκοπὸ τὸ Δ. Συμβούλιο κατέληξε στήν ἀπόφαση νὰ συνά: Ψει πρωταρχικὸ δάνειο Λ. 20.000. Θὰ ἠθέλατε τώρα καὶ μερικὲς ἐπεξηγήσεις γιατὶ καθορίστηκαν αὐτὰ τὰ ἔρ- γα καὶ ὄχι ἄλλα. Φοβᾶ- μαι, ὅμως, πὼς θὰ ἆπα- σχολοῦσα, πάρα πολὺ χῶ- ρο τῆς ἐφημερίδας σας, ᾿ - εκ ἃ αν νὰ. θθνεσ-ω Δημοτι- »» ναι 4 τοὐλάχιστον µη-' ποσέτης ἥτιςι| κασμιριῶν εἰς τὴν ἀγαρά), ἐ- ξήγησεν ὅτι ἕν ἐκ τούτων εἴ- ναι καὶ τὸ γεγογὸς ὅτι διά- φοροι ἔμποροι ἔχουν εἷς χεῖ- ράς των ἰταλικὰ χασμµίρια--- ἡ συγολιχὴ ἀξία τούτων ἀνέρ- χετχι εἰς 60,000 λίρας καὶ πλέον---καὶ χρύβου) σκαπί- µως τὸ στὸὲκ τῶν ἀγγλικῶν κασμιριῶν διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ διαθέσουν πρῶτον τὰ ἴἔτκ- λικὰ τοιαῦτα. Εΐς ἄλλος λό- γος---προσέθεσεν--- εἶναι ὁ τε’ λευταῖος ὑψωμὸς, 10---10 ο)ο, ἔστις ἐσημειώθησείς τὴν ἆγ- γλικὴν ἀγοράν. Ὅ τρίτος καὶ τελευτχῖος λόγος εἶνε ἡ ἐμπο- εευματοχρυφία. 'Ὁ ἴδιος ἐπώ- λησα, εἶπεν, εἰς γνωστότατον ἔμπορον ἐνλευκωσίᾳ ἐμπόρευ- μα ἀξίας Λ. 500 τὴν ἑσπέραν τῆς Δευτέρας. τὴν δὲ ἐπαύρι- ον πρωΐαν οὗτος Ἠρνήθη νὰ πωλήσγ χασμίρι, προφασισβεὶς ὃτι τὸ ἐπώλησε {ν Ἔτερος γνωστὲς εἴσαγω: γεὺς, ὁ κ. Κώστας ἠΙουρτου- βάνης, ἐξηιῶν τοὺς λόγους τῆς παρατγρουµένης ἐλλείψε- ως κασμιριῶν, συνεφώνητε μὲ τοὺς ἀνωτέρω λέγους καὶ πρεσέθεσεν. Ὁ ὑψωώμὲς ὃστις ἐσημειώθη τελευταίως εἷς τὴν ᾽Αγγλίαν, εἶναι κατ ἐμὲ ὁ κυριώτερος λόγος, ἔστις ἐ- Σημιούργησε τὴν σημερινην χατάστασιν. Ηολλοὶ ἔμποροι Χρατοῦν τὸ εἰς χεῖρας των ἐμπόρευμα διᾶ νὰ ἐπωφελη- θοῦν τοῦ ὡς ἄνω ὑψωομοῦ. Εἰς ἄλλος σοβαρὸς λέγος εἶναι χαὶ ἡ φυγάδευσις τοῦ κασμιριοῦ εἰς τὲ ἐξωτερ[χόν. ᾿Αναφορικῶς μὲ τὴν σηµε- ρινην τιμήν τῶν χασμιριῶν εἰς τὸν ἀγορὰν,ιὁ κ. Μουρτευ- θάνης παρετήρησεν ἔτι ἡ τιμὴ τούτων εἶναι σήµερον ὑψηλή, πρῶτον διότι ἡ Κυβέρνησις ἐπώληῃσε πρὸς τοὺς «ἐμπόρους καὶ ὑφασματεμπέρους εἰς ὅ- ψηλὰς τιµάς καὶ δεύτερον διότι πολλοὶ ἐκ τῶν τελευ- ταίων ἐμιμήθγσαν τὴν Ικυδέρ- νησιν καὶ ὕψωσαν τὰς τιμὰς τῶν εἰς χεῖράς των Χασμι- ριῶν... ἐμφανίζοντες ταῦτα ὡς Κυβερνητικής προελεύ σεως Ὅσου ἀφορᾷ τὴν φήμη» περὶ ἐπεμβάσεως τῆς Νυδερ γήσεως, Υράψει συντάκτης μας, τόσον αἱ κ. Ηλ. ᾧι- λίππου καὶ Κ.Μουρτουδάνης. ὅσον καὶ πολλαοὶ ἄλλοι, ἐνδι- αφερόµενοι ἔμποροι καὶ εἰ- σαγωγεῖς, ἔχουν τὴν γνώµη» ὅτι µία τοιαύτη ἐνέργεια θὰ Σημιουργήσῃ µίαν ἀτμόσφαι- ϱαν σοθαρᾶς ἀνωμαλίας, ἄν ὄχι καὶ πανιχοῦ. ἡ ὁποία ἐνῶ εἰς τίποτε δὲν θὰ ὠφε)ήσῃ τὸ κοινόν. θὰ παράσχι, ἄντι- θέτως ἔδαφος μαυραγοριτι: σμοῦ εἷς τοὺς διαφόρους κες- δοσχόπους, αἴτινες σήμερον ἀποχρύπτουν τὰ χασµίρια ἐλ- πίζοντες νὰ ἐπωφεληθεῦν τυ- χούσης εὐκαιρίας. Τί δὲν δικαιολογεῖ ς ο Ἀ. ποτε --λέγουν οἱ ἔμποροι καὶ εἰ- σχγωγεῖς- μίαν τοιαύτην ἐ- υέρχειαν. 'Ἡ παροῦσα σχετι- κὴ ἔλλειφις προ:-θέτουν εἶναι προσωρινὴ καὶ θὰ παρέἐλθη ἀναιμάχκτως καὶ ταχέως, το- σοῦτο μᾶλλον καθόσον αἱ ᾱ- γάγκαι τοῦ κοινοῦ ἔχουν σή- µερον αχεδὸν καλυφθῇ καὶ ἡ ζήτησις ἔπαυσε πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι ζωηρά. Πωλοῦνται ξύλα Εἰς τὸ ἐργοσιάσιον ΧΡ. ΚΥΡΜΙΤΣΗ, ὁδὸς Ὄνασα- γόρου ἀρ. 35, πωλοῦνται χονδρικῶς καυσόξυλα ἔξυ- λοσχιστικῆς μηχανῆς πρὸς 30 παράδες ἡ ὀκᾶ. Μορφὲς τῆς νέας Εὐθώπης Βζυμόθοκι Ο Πολωνὸς ἀντιπρόσωπος Ἡ νέα δηµοκρατικὴ Εὐρώπη ἀνέδειξε νέους ἄνδρες. 'Θ Βισέν- τυ Ρζυμόσκι εἶναι ἕνας ἀπ᾿ αὖ- τούς, 'Εἶνε ἀληθινὰ ἕνας νέος τύ- πος διπλωμάτη. Οπως ὅλοι οἱ νέ- οι διπλωµάται τῆς Εὐρώπης, δια- κρίνεται γιὰ τὴν πολυµάθειά του. :Ὁ Ρζυμόδσκι εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς ζωντανῆς Εὐ- ρώπης, ποὺ ἐργάσθηκε ἀμέσως μετὰ τὴν ἄνοδον τοῦ χιτλερισμοῦ στὴ Γερμανία, ἐναντίον του, γιὰ- τὴν ἀποκατάσταση τῆς δηµοκρα- τίας. Ἔχει περάσει χρόνια στὴ φυλακή ἔχει κλεισθεῖ σὲ στρατό- πεδα συγκεντρώσεως κατόρθωσε τέλος νὰ διαφύγει καὶ νὰ συνε- νώσει τὶς προσπάθειες μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς δημοκρατίας. Γεννήθηκε τὸ 1883. Τότε ἡ Πολωνία περνούσε δύσκολα χρόνια καὶ οἱ νέοι της ἀγωνίζονταν σὲ μυστικὲς πατριωτικὲς ὀργανώ- σεις γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ. Ὅ Ρζυμµόθσκι ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρί- δα του καὶ πῆγε στὴ Γαλλία ὅ- που καὶ σπούδασε. Μετὰ τὴν ᾱ- πελευθέρωση τῆς Πολωνίας ἐμφα- νίζεται ἀρθρογράφος σὲ δηµοκρα- τικὲς ἐφημερίδες. Τὰ ἄρθρα του εἶναι προοδευτικὰ, μιλούν γιὰ τὶς νέες ἰδέες καὶ καταδικάζουν τὸ φασισμό. Όταν πάει στὴν ᾽Ιπαλία, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἀντιφασιστικὴ δράση του συλ- λαμθάνεται ἀπὸ τὸ Μουσσολίνι καὶ φυλακίζεται, Δὲν εἶναι οὔτε ἡ πρώτη οὔτε ἡ τελευταία φορά. Οἵ Γερμανοὶ ἀμέσως μόλις κατέ- λαθαν τὴν ΓΠολωνίαν τὸν συνέλα- δαν καὶ τὸν φυλάκισαν. ᾿Απελευ- ξερώθηκε τελικὰ ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τοῦ Ἐρυθροῦ Στρατοῦ. ΛΑπαίνει τότε στὴν ἐπιτροπὴ τῆς ᾿Απελευ- θερώσεως τοῦ Λοῦμπλιν καὶ ἡγεῖ- ται τοῦ δημµοκρατικοῦ κόμματος. Στὸν κυθερνητικὸ συνασπισμὸ µε- τέχουν ἐπίσης οἱ σοσιαλιστὲς οἱ ἀγροτικοί, οἱ ἐργατικοὶ καὶ οἱ κομμουνιστές. Ἡ συµθολή του εἶναι σηµαντική. Μεγάλος ἀριθ- μὸς διανοουμένων συγκεντρώνε- ται γύρω του καὶ συνεργάζονται στὸ πλατὺ ἀντιφασιστικὸ κίνη- μα, ποὺ ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τὴν Πολωνία, Ἡ προσωρινὴ πολωνι- κἡὴ κυθύρνηση τοῦ ἀναθέτει τὸ ὑπουργεῖο Ἐκπαιδεύσεως καὶ Καλών Τεχνῶν. Τὸ ἔργο εἶναι δύ- σκολο : ὅλα τὰ θέατρα, τὰ µνη- µεῖα, οἱ ἀκαδημίες ἔχουν κατα- στραφεῖι. 'Ο ΡΒζυμόθσκι µέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἐργάζεται ἵ- κανοποιητικὰἁ καὶ κατορθώνει νὰ δημιουργήσει καλλιτεχνικὴ ζωὴ καὶ κίνηση πλάϊ στὰ ἐρείπια. 'Ἡ κυθέρνηση τὸν ὀνομάζει ἀργό- τερα ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν. 'Ο Ρζωμόόσκι γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Πολωνίας θέτει τέρμα στὴν ἀντιδραστικὴ πολιτι- κἠ τῆς Πολωνίας καὶ χαράζει νέ- ους δρόμους, “ο ΡΒζυµόθσκι γί- νεται ὁ πρῶτος ὑπουργὸς τῶν Ἐ- ξωτερικῶν ποὺ ἀκολουθεῖ δηµο- κρατική, ἀνεξάρτητη πολιτική. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἐξασφαλίζει τὴν Πολωνία ἀπὸ τὴν ἀναθίωση τῆς γερµανικῆς ἀπειλῆς καὶ ἀποκαθι- στᾶ στενές, ἀδελφικὲς σχέσεις μὲ τὴ. Σοθιετικἠ Ένωση. 'Ο καιρὸς τοῦ Μπὲκ, πρώην ὑπουργοῦ Ἐξω- ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶ: [- ΚοινωνικΗ Ζοη | ᾿Αναχωρήσεις Αγεγώρησεν εἷς «Ἱονδῖνων, ράπτῆς κ. Δημητοάκης᾽ Αντωνιάδη Βἰσφοραὶ Εἰσέφεοον τῶν ς παθητριῶν τοῦ παρθεναγωγείου Φανερωμένης αἱ µαδήτριαι «ίλια Τξιρκαλλῆ «1.5, Κορίνα Δημητρίου, 1Ανὺὴ Κολοκάσίδου καὶ Νίκη Φο: δινοῦ ἀνὰ ὅ σελ. «Αιάνα Βασιλει- άδου καὶ Αἴγλη «οϊζίδου ἀνὰ 3 σελ. Πανεργατικὴ συνέλευσις καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τῶν συντεχνιῶν «Ἱευκωσίας εἷς πανερ γατικὴν συνέλ-υσιν αὔθιον Τοίτην καὶ ὥραν 5.089 μ.μ. Θέμα: «Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Ελλάδα» μὲ ὁ- μιλητὴν τὸν κ. Μ. Μαρκουλλῆν, ἵ- ΕΙΧΕ ΧΟΛΗΝ ΚΔΙ ΛΥΣΚΟΙΜΟΤΗΤΑ Ἱητέρα τῶν 10 παιδιῶν συνιστᾷ μικρὰν δόσιν κπαδημερινῶς. . ο 6, - 9, ὑπδο ἀπόρων Παθήσεις τῆς Χοληδόχου κύ- στεως, κεφαλόπονοι καὶ δυσκοι- λιότης ἔκαμναν ἀφόρητον τὴν ζωὴν αὐτῆς τῆς µητέρας 10 παι- διῶν. Τότε ἀπέκτησε μίαν ἁπλῆν φυ- νήδειαν, διὰ τὴν ὁποίαν οὐδέ- ποτε τὸ µετάνοιωσε: Εἰς μίαν ἐπιστολὴν της γράφει τὰ ἑξῆς : Παίρνω ἅλατα Κροῦσεν ἀπὸ 10 τοὐλάχιστον ἐτῶν καὶ δὲν τολμῶ νὰ μείνω χωρὶς αὐτά. Ὑ- πέφερα εἰς τὴν χοληδόχον κύστιν, εἶχα κεφαλοπόνούς καὶ δυσκοιλι- ότητα. Μακάρι νὰ ἔπαιρνα Κροῦ- σεν ἐνωρίτερα. Εἶμαι τώρα 46 έ- τῶν καὶ ἔχω 10 παιδιὰ. Χάρις εἰς τὴν μικρὰν ἡμερησίαν δόσιν Κροῦ- σεν, αἱ κενώσεις µου εἶναι κανο- νικαὶ καὶ αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ἐν- τελῶς καλά. Οταν ἡ οἰκία µου ἐδομθαρδίσθη, ἐσκέφθηκα νὰ στα- µατήσω τὰ Κροῦσεν, ἀλλ᾽ ὁ ἰα- τρὸς που μοῦ εἶπεν : «Οχι ! νὰ ἐξακολουθήσης νὰ παίρνπο». Ἔ- τσι ἔκαμα καὶ αἰσθάνομαι θαυ- μάσια». . Κα Κ. Χ. ἀπὸ τὸ Κάθεντρυ. Εἴνε Φφυσικὸν νὰ θέλωμεν νὰ µάθωμεν διατὶ οἱ κεφαλόπονοι ἡ δυσκοιλιότης καὶ ἡ πάθησις τῆς χοληδόχου τῆς γυναικὸς αὖὐ- τῆς ἐθεραπεύθησαν τόσον πλή- ρως μὲ τὸ Κροῦσεν. Τὸ μυστικὸ ἀποκαλύπτεται μὲ τὴν ἀνάλυσιν μιᾶς Φιάλής Κροῦσεν, Μέσα εἰς αὐτὴν περιέχονται ό ζωτικὰ ὀρυ- κτά ἅλατα. ἝἜκαστον ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ό ἅλατα ἔχει τὴν ἰδικήν του ἐνέργειαν. ΄Οπου τὸ ἕν ἐξ αὐτῶν δὲν δύναται νὰ διεισδύση, τὸ ἄλ- λο δύναται καὶ τὸ κάανει ο στόµαχος, τὸ ἧπαρ, οἱ νεφροὶ καὶ τὸ πεπτικὸν σύστημα εὖερ- γετεῦνται μὲ τὰ Κροῦσεν. Ἡ υὐ- γεία σας ταχέως θελτιώνεται. τερικῶν ἔχει περάσει πιὰ γιὰ τὴν Πολωνία. Σ᾽ ἕνα λόγο του στὶς 14 Ιουλίου ὁ ΡΒζυμόδσκι, καθο- ρίζοντας τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας του, ἔλεγε : «Εἴμαστε οἱ Φρουροὶ τῆς Εὐρώπης ἐναντίον τοῦ γερμανικοῦ κινδύνου». Ἐπιβεθλημένη ἀπάντησις Ἀναφορικῶς μὲ τὰς δημοσιεύσεις τῶν ἐφημερίδων «Α- γεξάρτητος» καὶ «Ἀημοκράτης» ὅτι διεξάγονται διαπραγ- ματεύσεις μεταξὺ τῶν Ἑταιρειῶν «Ἠμπιστοσύνη», «Καλόγη- 005» καὶ «Αδελφότης» ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν Ν. Δ. Σολωμονίδη καὶ Σία ἀφ᾽ ἑτέρου πρὸς ἐξαγορὰν τῆς ἐπιχειρήσέεως «ἰκόμ- µερ». ὡς ἐπίσης καὶ τὴν δηµοσὶευσιν εἲς τὴν «Ἐλευδερίαν» καὶ «Ἀέον Κυπριακὸν Φίλαχα» τῶν Ν. Δ. Σολωμονίδη καὶ Σία. διὰ τοῦ παρόντος δηλοῦμεν ὅτι δὲν ἔχομεν ποσῶς σκε- φδῆ οὔτε καὶ σκεπτόµεδα νὰ ἐξαγοράσωμεν τὴν ἐπιχείρησιν αὐτοχινήτων «Ικόμμερ» καὶ δὴ εἲς τὴν ἀναφερομένην φαν- ταστικὴν τηιὴν τῶν Α. 60.000. ο Δραττόμεῦα τῆς εὐκαιρίας ὅπως ἱπενδυμίσωμεν τοὺς ακοθελητὰς ὅτι αἳ µεταφοριμαί µας ἐπιχειρήσεις εἶναι κα- λῶς ὠογανωιέναι καὶ ἐφωδιασμέναι μὲ ἐπαρκῆ ἀριθμὸν συγ- Ἀφύνων αὐτοκινήτων καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει κανεὶς λόγος ἐεξαγορᾶς ἄλλων ἐπιχειρήσεωνποὺς ἐνίσχυσιν τῶν ἰδικῶν µας. ΥΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΛΟΡΗΡΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ | το | Μεγάλη καθηµερινὴ ΠΡΟ: ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «ΑΔΕΑΦΟΤΗΣ» ως ροκ σοτεσ στ '

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΙΧΕ ΧΟΛΗΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ 2p
Τι λέγουν οι έμποροι διά την έλλειψιν κασμιρίων 2p
ΟΜΙΛΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΠΛ. ΣΕΡΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΥΠΟΝ 2p
ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 1p
ΝΕΑΙ ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΙΝΔΙΑΣ 1p
ΔΕΝ ΕΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΗΘΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ 1p
Ο ΝΕΜΙ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗΒΝ ΕΙΡΗΝΗΣ 1p
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΤΕΡΝ ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ 1p
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ 1p
ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΓ. ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 1p
Η ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΕΡΡΕΥΣΕΝ ΗΣΥΧΩΣ 1p
Ο ΡΑΝΤΕΣΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ 1p
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΙΟΥΣ ΚΡΟΝΙΚΛ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p