Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-06

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 1946 Τὰ ζητήματα τοῦ Λλαοῦ [ΜΙΝΙ ΠΡΙ ΠΛΗ ΛΤΗΤΗΤΗΝ Μερικαὶ ἐκ τῶν ἑλλείψεών του [Αρθρον τοῦ κ. 4ΝΔΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ] Εἶναι γνωστὸ πῶς ἀπὸ τὸν ΜΝιόβρη τοῦ 194» ἔχει θεσπισθῆ ἕνας νόμος ποὺ προνοεῖ γιὰ τὸν διακανο- νισμὸ τῶν ὡρῶν ἐργασίσς τῶν ὑπαλλήλων καταστη: μάτων. Οἱ ἐργατικὲς ὀργανώ: σεις Κύπρου, καὶ ἰδιαίτε: ρα οἱ τότε Ἑνώσεις τῶν ἐμπορικῶν ὑπαλλήλων, εἶ- χαν ἀποδείξει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ, ἕνα σωρὸ ἑλλείψεις τοῦ νόµου αὐ τοῦ μαζὶ μὲ ἀρκετὲς πε” ριπτώσεις ἀδίκων προνοι- ὢν. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν πρόκειται ν᾿ ἀναφερτοῦμε στὸ σύνολο τῶν ἐλλείψεων τοῦ νόµου. Θ᾽ ἀναφερτοῦ: µε μονάχα σὲ µιάν, σ᾿ ἐ- κείνην ποὺ κάνει τὸν νό- μον δῶρον ἄδωρον γιὰ τοὺς ὑπαλλήλους. Ἔννο- οὓμε τὴν ἔλλειψη ἑνὸς ἂρ: θρου ποὺ νὰ προνοεῖ γιὰ μηχανισμὸν ἐφαρμογῆς τοῦ νόµου. , Ἐπανειλημμένα εἴχαμε τονίσει πῶς τὸ προσώπι- κὀν ποὺ διατίθεται σήµε ρα ἀπὸ τὸ γραφεῖον ἐρ: γασίἰας εἶναι ἀνεπαρκές καὶ ὅτι δὲν κατορθώνει νἀἁ ἐξασφαλίζει τὴν πλήρη ἤ σχεδὸν πλήρη ἐφαρμογὴν τοῦ νόµου. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Νόμου περὶ ὑπαλλήλων καταστημάτων δικαίώμα εἰσόδου στὰ κα: ταστήµατα μὲ σκοπὸ τὸν ἔλεγχο γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Ἡόμου ἔχουν µόνον ἀστυνομιυιοὶ ποὺ δὲν εἶναι κάτω ἂπ᾿ τὸν βαὺμὸ τοῦ λοχία. 'Ο περιορισμὸς αὖ- τὸς δὲν δικαιολογεῖται καὶ νοµίζουµε πὼς μέχρις ὅ- του αὐξηθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιθεωρητῶν Ἐργασίαςτοῦ Γραφείου τοῦ κ. Γουέην, μέχρις ὅτου γίνει τοῦτο, δικαίωµα ἐλέγχου γιὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ ἨΠΒόμου πρέπει νὰ δοθῇ σὲ ἕνα µε- γάλον ἀριθμὸν ἀστυνομι κῶν-- ἄν ὄχι σὲ ὅλους-- σὲ κάθε πόλιν. Ὁ Διοικητής τῆς ᾿Αστυ- νοµίας μ᾿ ἐπιστολὴ του 30)10)46 ἐπληροφόρησε τὴν Συντεχνίαν ὑπαλλή: λών δημοσίων κέντρων Λεμεσοῦ ὅτι «ὑφίστανται ἤδη διαταγαί πρὸς τὴν ᾿4- στυνοµίαν διὰ τὴν ἔφαρ- μογὴν τοῦ ἓν λόγῳ Νόμου» καὶ ὅτι «νέαι ὁδηγίαι ἕ- χουν δοὺδῇ καὶ πάλιν σερὸς τὴν ᾿Αστυνομίαν ἐπὶ τοῦ δέματος τούτου. Ας μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ παρατηρή- σουµε πῶς οἱ ὁδηγίες ποὺ ὑφίσταντο καὶ οἱ νέες ποὺ δόβηκαν δὲν θὰ ἔχουν τὰ ἀποτελέσματα ποὺ οἱ ἐν- διαφερόµενοι ἐργάτες καὶ ὑπάλληλοι περιμένουν, ἐφ᾽ ὕσον οἱ ὁδηγίες αὐτὲς ἆ- πευθύνονται πρὸς τὸν πε ριορισµένον ἀριθμὸν τῶν λοχιῶν καὶ γενικὰ τῶν ἆᾱ- νωτέρων ἀξιώματικῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστὸν ὅτι εἶναι βαρυμένοι μὲ πλῆ- θος ἀπὸ ἄλλα καθήκοντα. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν αὐτὴν θὰ ἐπαναλάβουμε μιὰ πα: λαιὰν εἰσήγησιν τῶν Συν- τεχνιῶν ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ ἐν λόγῳ νόµου. Τίποτε τὸ κακὸ δὲν μπορεῖ νὰ προ- κύψει, ἄν ἕνα ἤ δύο πρό: σωπα ποὺ νὰ ὑποδεικνύ- ουνται ἀπὸ τὲς Συντεχνί- ες τῆς κάθε πόλεως περι- βληθοῦν µέ τὰ δικαιώµα- τα τοῦ ἐπιθεωρητοῦ ὡς προνοεῖ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ Μόμου. Οἱ Συντεχνίες εἷ- ναι σὲ θέση νὰ προμηθεύ- σουν ἁμισθεῖ τέτοιους ἐ- πιθεωρητές. Μομίζουµε, πῶς τὸ Γρα- φεῖο Εργασίας ἔχει κα- θῆκον νἁἀ ἐξετάσει :τές ποιὸ πινω ἀπόψεις, σὲ συνδυασμὸ μὲ μιάν γενι- κὴν τροποποίησιν τοῦ Νό- µου, βάσει τῶν εἰσηγήσε- ὧν τῶν ἐργατῶν. Γιὰ τὸ ζήτημα ὅμως τοῦτο, θὰ ἐπανέλθουμε σὲ λίγες µέ ρες. ᾿Ελπὶς τοῦ κόσμου Αἱ προοδευτικαὶ δυνάµεις τῆς ᾽Αμερικῆς Ἡ πολεμµικἠ ὑστερία τῶν κεφαλαιοκρατῶν ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Μοέμβριος.-- Στὸν ἔξω κόσµο ἡ σημερινἠὴ πολιτικἡ τῆς ᾽Αμερικῆς προ- κάλεσε ζωρὴ ἐντύπωση. ἆ- κριβῶς γιατὶ εἶναι ἀντίθετη ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοῦ Ροῦζ- βελτ. “Οπως ἀπέδειξε καὶ ὁ τελευταῖος λόγος τοῦ κ. Οὐάλλας, ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ ἰσχυρὲς δυνάµεις στὴν ᾽Αμερικὴ ποὺ κατανοοῦν ὅτι ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ νὰ ἐπι- ζήσει ὁ κόσμος εἶνε ἡ δια- τήρηση τῆς εἰρήνης τοῦ κό- σµου. Ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ δυνάμεις Καὶ τὶ ἀντιπροσω- πεύουν Στὶς Ἠνωμένες ΓΠολιτεῖες ὑπάρχουν 14.000:000 συνδικα- λισμένοι ἐργάτες. Ἡ ἛΣυνο:- µοσπονδία Ἐργατῶν ΆΒιοµη- χανίας (2. Ι. Ο.) ἔχει 4.500.000 µέλη καὶ εἶνε τὸ πιὸ προο δευτικὸ µμαζικὸ σῶμα στὴ χώρα. Ἡ ᾽Αμερικὴ δὲν ἔχει συγ- κροτηµένο µπολιτικὸ κόμμα τῆς ᾿Αριστερᾶς. Οχι πρὶν ἀπὸ πολὺ», καιρό, σχιµατί- σθηκε ἡ Ἐθνικὴ ᾿Επιτροπὴ γιὰ τὴν Εἰρήνη, ποὺ τὴν ὃ: ποστηρἰζουν 20 γερουσιαστὲς καὶ 955 ὀογανώσεις διαφόρων εἰδῶν. Ἡγέτης της εἶνε ὁ ἀντιστράτηγος Φόρντυς Κάρλ: σον, ἥρωας στὸν πόλεμο τῆς Απω ᾽Ανατολῆς, καὶ ὁ Πώλ Ρόμπεζον. Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Εἱἰρήνη ζήτησε μὲ ὑπό µνηµά της τὴν ἀποχώρηση τῶν ἁμερικανισῶν στρατευ: µάτων ἀπὸ τὴν Κίνα, τὸν ᾱ- ποτελεσματικὸ ἔλεγχο τῆς ἀτομικῆς βόμβας καὶ ριζικὴ µεταβολἡ τῆς ἐξωτερικῆς πο λιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολι- τειῶν. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ ἵομ- μουνιστικὸ κόµµα, ποὺ ἡγέ- της του εἷνς ὁ Ωὐῖλλιαυι Φό- στερ, ὑπάρχουν προοδευτικἁ στοιχεῖα καὶ στὸ Δημοκρατι: κὸ καὶ στὸ Ρεπουμπλικανικὸ Κόμμα. Κυρίως ὅμως στὸ πρῶτο. ᾽Ατομικά, ἑργάζονται ἱκανοποιητικὰ µέσα στὸ ΚΟογ- κρέσσο, στὶς τοπικὲς πολιτι- κὲς ἐπιτροπὲς καὶ στὶς διά- φορες διοικήσεις. “Ὁ γερου- σιαστὴς [λὼῶιτ Πέππερ στὸ Κογκρέσσο, ὁ Λαγκουάρντια, ποὺ εἶνε σήµερα γενικὸς δι- ευθυντὴς τῆς Οὔνρα, ὁ Σίντ- νεῦ Χίλμαν, πρώην ἡγέτης τῆς Ἐπιτροπῆς πολιτικῆς ὁδράσεως, ποὺ πέθανε τελευ ταῖα, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀἆγω- νίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ γιὰ νὰ μπεῖ κάποιος ἔλεγ- χος στὴν οἰκονομία τῆς ἸΑμε- ρικῆς. Πολλοὶ ἀκόμη ἐπιστή- µονες τῆς ἀτομικῆς βόμβας διαμαρτυρήθηκαν ἐναντίον τῶν ὑστερικῶν δηλώσεων τῶν μανιακῶν τῆς βόμβας ποὺ ἐκφράζει ὁ τύπος τοῦ Χἡρστ καὶ ποὺ θέλουν νὰ ριχθεῖ μιὰ ἀτομικὴ βόμβα στὴ Γιου- γκοσλαβία. ὍὉ κ. Μπάρτλεῦ Προὺύμ, ποὺ εἶνε στενὸς φίλος τοῦ προέ- ὅρου Τροῦμαν, ἀπεκάλυψε τελευταῖα πῶς ὁ πρόεδρος καὶ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φίλους του ἀντιστέκονται στὴν πίε- ση τῶν φιλοπολέμων. Εἶνε δύσκολο ὅμως νἁ πεῖ κανεὶς ὡς ποιὸ σημεῖο ἐπιτυγχάνει νὰ σταµατήσῃ τὰ σχέδια τῶν Βάντερμπεργκ καὶ Χήρστ. ᾽Αλλὰ πολλοὶ ἐκπρόσωποι Φιλελευθέρων ἰδεῶν, ὅπως ὁ κ. Χένρυ Οὐύάλλας καὶ ὁ ῥὃ- πουργὸς τῆς δικαιοσύνης κ. Οὗγκο Μπλὰκ, δὲν ἐπιθυιοῦν τὸν πόλεμο καὶ καταβάλλουν ὅλες τὶς προσπάθειές τους γιὰ τὴ διατήρηση τῆς εἰρή- νης. Ἡ µεγάλη ἐλπίδα γιὰ τὴν ᾽Αμερικὴ καὶ γιὰ ὁλό- κληρο τὸν κόσµο εἶνε τὸ ἆ- διαμφισβήτητο γεγονὸς, ὅτι ὁ ἁἀμερικανικὸς λαὸς ἐπιθυμεῖ τὴν εἰρήνη. Εκατομμύρια ἄν- ϐρωποι δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ᾿ τὴν πολεμικὴ ὑστερία ποὺ ἔχει καταλάρει μιὰ µε ρίδα τοῦ ἁμερικανικοῦ τύπου. 0 ᾽Αμερικανικὸς λαὸς ἔπιθυ- μεῖ µόνο τὴν εἰρήνη. ΝΤΕΡΕΚ ΚΑΡΤΩΝ πλαν σασοΣ Ἑν ποΣ ἸΜορφὲς τῆς νέας Ἠθρώσης Λεὸν Μπλοὺμ 'Ο ἔκπτωτος ἀρχηγὸς Λεὸν Μπλούμ: Ὁ ἀρχηγὸς ποὺ ἐπὶ εἴκοσι χρόνια κυριο λεκτικὰ κυβερνοῦσε τὸ σο- σιαλιστικὸ κόμμα καὶ μέσον αὐτοῦ τὴν πλειοψηφία τοῦ Γαλλικοῦ προλεταριάτου πα- ρουσιάζει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ φαινόμενα τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ρόλου τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Εὐρώπης, Ἕνας ἄνθρωπος μὲ τὸ µου στάκι ἀπεριποίητο, τὴ γρα- βάτα δεμένη μὲ ἀφέλεια καὶ τὸ χαμηλὸ γιακκά, ἀνέβαινε στὸ βῆμα στὰ ἐργατικὰ συλ- λαλητήρια τῆς Μπελβίλ, καὶ τῶν ἄλλων προλεταριακῶν συνοικιῶν τοῦ Παρισιοῦ, ἄρ- χιζε τὶς ὡραῖες φράσεις, τοὺς «ρητορικοὺς ἐξορκισμούς» ξε- σχιζόταν σὲ ἉΧχειρονομµίες-- καὶ οἱ µόζες συγκλονίζον- ταν. Ἠταν ὁ Λεὸν Μπλούμ, ὁ προλετάριος, ” 3 Ἕνας χρυσὸς πολυέλαιος συμπληρώνει τὴν ἐπίπλωσιν τοῦ μεγαλοπρεποῦς δα µατίου. Γύρω στὸ πράσινο τραπέζι ὁ καθένας τῶν παρακαθηµένων ζυγίζει πολλἀἁ ἑκατομμύρια χρυσᾶ φράγκα. Συνεδριάζει ἡ ὁμάδα ποὺ διευθύνει τὸ συγκρότηµα τῶν μεγάλων τραπεζῶν μὲ τὴν τράπεζα «Παιὐ Μπὰ» ἐπὶ κεφαλῆς, Ὅλοι τους προσέχουν τὸν ἀπεριποίητο κύριο. Ὕφος ἆ- τηµέλητο. χαμόγελο ἢρεμο καὶ ρεμβῶδες βλέμμα διανο- ουµένου Ί00ο]ο. Μιλεῖ θαυμά: σια καὶ τὸν ἀκοῦνε μὲ πβῥο- σοχή. Εἶναι ὁ Λεὸν Μπλοὺύμ ὁ τραπεζίτης! “Ὁ µέτοχος τοῦ τραπεζικοῦ συγκροτήµα- τος, συνεταῖρος μεγάλων κα τασιηµάτων τοῦ Παοισιοῦ ποὺ ἐθησαύρισε μὲ τὴν ὕπο: πτη πελατεία καὶ τὶς παχειὲς διαιτησίες. Παραδίπλα του βρίσκεται πάντα κάποιος ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς παράγοντες τῆς τράπεζας «Κρεντὶ Λυον- ναί». Ἠταν ἡ τράπεζα ποὺ μαζί μὲ μιὰ µεγάλη Ἓ- ταιρεία Λικὲρ ὑποστήριζε τὴ µεγάλη «προλεταριακή» ἐφημερίδα «Ποπυλαίρ»! κ Αὐτὴ ταν ἡ διπλῆ ὑπόστα- ση τοῦ Λεὸν Μπλούμ. Ὁ Χί- τλερ τὸν ἔστειλε σὲ σῖτρατό- πεδο ἀλλὰ δὲν τὸν σκότωσε µολοιότι ἐπρόκειτο περὶ ἝἜ- βραίου Ἰ00οίο. Γύρισε στὸ [Παρίσι μὲ τὸ φωτοστέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ἔπρετπε νὰ γίνει ἀντικείμενο ἀποθεώ- σεως καὶ εἴδωλο λατρείας. Καὶ ὅμως....ιπαραµερίστηκε ἀπὸ τὴν πρώτη στιυμἡ, για- τὶ στὸ μεταξὺ ἡ κοσµογονία τοῦ πολέμου ἀποκάλυψε τὸ ἆληθινὸ πρόσωπο του στὸ Γαλλικὸ προλεταριάτο ποὺ ἄρχισε νὰ βλέπει τὰ πράγ- µατα μὲ ἄλλα µάτια. Θυμή- θηκε καὶ ἐκτίμησε μὲ τὸ νέο πρῖσμα ὅλη του τὴ σταδιο- δρομία. Ἡ πολιτικἡ του δράση ἄρ- χισε κυρίως τὸ 1919 ὅταν τὸν ἐξέλεξαν γιὰ πρώτη φορὰ σοσιαλιστὴ βουλευτή. Τὸ 1920 στὸ σοσιαλιστικὸ συνέδριο τοῦ Τοὺρ ξεσπάθωσε καὶ πέ- τυχε τὸ σχίσμα. Κομμάτιασε τὸ προλεταριακὸ κόμμα σὲ σοσιαλιστὲς καὶ κομμµουνι- στές. Τὸ 1924 διηύθυνε ὁλό- κληρο τὸ συνασπισμὸ τῆς ἀριστερᾶς. Ἡ µεγάλη του ὅμως δόξα ἄρχισε κυρίως τὸ 1935 ὅταν ὁλόκληρος ὁ ἀγγλικὸς τύπος τὸν ἀνέβασε στὸν ἕβδομο οὐρανό, σὰν τὸν μεγαλύτερο πολιτικὸ τῆς Γαλλίας! Πταν ἡ ἐποχὴ ὅταν ὁ Μπλοὺμ, ἄν καὶ πρωθυπουργὸς μὲ μµεγά- λη ἀριστερὴ πλειοψηφία χαν τάκωσε τὸν ἀγῶνα τῆς δη- µοκρατικῆς κυβἐρνήσεως τῆς Ἱσπανίας. ᾿Αρνήθηκε νὰ τῆς παραδώσει ἀκόμη καὶ τς πα ληὲς κυβερνητικὲς παραγγε: λίες ὅπλων, ποὺ ἡ ὅημοκρα- τικὴ κυβέρνηση τῆς Μαδρί- της ἔκαμε πρίν ἀπὸ τὴν ἔκρη- ἔη τοῦ κινήματος Φράνκο. Στὸ συνέδριο τοῦ σοσιαλι στικοῦ κόμματος ποὺ συνῆλ- θε τώρα στὸ Παρίσι, κατα- Ψηφίστηκε ἡ ἔκθεση ποὺ ὁ- πόβαλε ἡ δεξιὰ παράταξη τοῦ Μπλούμ. Κάτι ἀντίθετο ἀπὸ κεῖνο ποὺ ἔγινε 26 χρό- νια πρὶν στὸ συνέδριο τοῦ Τούρ. ΄Ο Μπλούμ καὶ πάλι ἔβγαλε Φφλογεροὺς λόγους κι ἔκανε τὶς παληὲς παραι- νέσεις, ἀλλὰ ὁ πολιτικὸς ξε- πεσµός του φαίνεται νὰ εἶἷνε τελειωτικός. Καὶ τὸ σοβαρό- τερο, ὅτι τὴν πολυτελῆ αἴ- θουσα ὅπου συνεδρίαζε ἅλ- λοτε μὲ τοὺς τραπεζίτες τὴν ἔχει κλείσει κι’ αὐτὴν ὁ Γαλ- λικὸς λαός. Μὲ μιὰ ἀσήκωτη ἀμπάρα-- ΕΘΝΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗΙ! ᾿Εκυκλοφόρησεν ᾗ ἔκθεσις τῆς ὀπεπιτροπῆς διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῶν ὕπη- ρεσιῶν τοῦ Δήμου 4Αευκω- σίας. Εἰς τὴν “Ἑλληνικὴν ὕπαιθρον Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἐπεκτείνεται ΑΘΗΝΑΙ τέλη Ὀκτωθρίου. ---Τὸ ὑπουργεῖον Δημοσίας Τάξεως ἀνακοίνωσε τὰ ἑξῆς τηλεγραφήματα : ΦΛΩΡΙΝΑ. -- Πολυμελὴς ὁμάδα ἀνταρτῶν (ὁ ἀριθμὲς δὲν ἐξηκριδώθηκε) ἐπετέθηχε ἀπὸ δυὸ σημεῖα μὲ αὐτόματα ὁπλοπολυβόλα καὶ χειροδοµ- βίδες κατὰ μιχροῦ τμήματος ατρατοῦ στὸ χωριὸ Αὐλώνα 10 χλμ. δυτικὰ τῆς Φλώρι- νας, ἀφοῦ πρῶτα κατέστρεψε ἕνα τηλεγραφικχὸ στΌλο καὶ 500 --θ00 µέτρα σύρμα τῆς γραμμῆς Φλώρινας-- Δὐλώ- νας. Οὲ στρατιῶτες «ἀντιμε- τώπισαν φυχραίµως» τὴν ἐ- πίθεση. Στὸ μεταξὺ κατέφθα- σαν δυνάµεις στρατοῦ καὶ χωροφυλακῆς ἀπὸ τὴ Φλώρι- να καὶ οἱ ἀντάρτε ἀποχώ: ρησαν στὶς χοντινὲς δασώδεις καὶ ὀρεινὲς ἐπαρχίες. ΑΡΓΟΣΤΟΛΔΙ. -- Δύναμις τοῦ οταθμοῦ χωροφυλαχκῆς Δειλινάτων ποὺ ἐνέδρευε στὰ ὑφώματα πάνω ἀπὸ τὸ χωριὸ Διαυγάτα συνεπλάκη μὲ 4μελῆ ὁμάδα ἀνταρτῶν ᾱ- πὸ τὴν ὁπεία σκοτώθηκαν ὁ Π. Νικολάτος καὶ ἄλλος ἕνχς ἀγνώστου ταυτότητος». ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Οἵ ἐπιθέ- σεις τῶν ἀνταρτῶν καὶ αἱ συγκρούσεις κατὰ τὸ τελευ- ταζο τριήμερο, ἰδιαίτερα στὴν Κεντρικὴ καὶ Δυτικὴ Μακε- δονία χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες σὰν ἔνταση τῆς δράσης τῶν ἀνταρτῶν στὴ Βόρειον Ελλάδα. Σύµφωνα μὲ δηµοσιογραφι- κχὰ τηλεγραφήματα σηµειώ- θηχκαν τὰ ἑξῆς γεγονότα : Ῥτρατιωτικὲς δυνάµεις ᾱ- νεκατέλαβαν τὴν κωμόπολη ΚΏπουργιό τῶν Γρεθενῶν πού εἶχε πκαταληφθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες, ὕστερα ἀπὸ μάχη καὶ «σύμπτυξη» τῆς φρουρᾶς. Οἱ ἀγνοούμενοι 11 χωροφύλακες ἐπέστρεφαν σῶ- οι. Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας ἆ- χούονταν στη Βέρροιχ τκρό- τοι ὄλμων καὶ πολυβόλων ποὺ προέρχονταν ἀπὸ τὴν κατεύθυνση μεταξὺ Ἀάουσας καὶ Κουτσουρλιάνης, [ληρο- φορίες ἀναφξέρουν ὅτι γίνετα: μεγάλη μάχη κοντὰ στὴ Νά- ουσα Διακόπηκε ἡ τηλεγω: νικὴ ἐπικοιγωνία Ῥέρροιας--- Νάουσαν. ᾿Ἰσχυρὴ δύναμη χωρορυλακῆς ἔφυγε ἀπὸ τὴ Βέρροια γιὰ τὲν τόπο τῆς σύγκρουσης. Ηολυμελῆς ὁμάδα ἄνταρ- τῶν ὑπὸ τὸν χαπετὰν ὈἈκοτί- δα ἐπετέβῃκε κατὰ τῶν σταθ- μῶν χωροφυλαχῆς Καλλονῆς καὶ Μεγάρου. Ἡ δύναμη τῶν στακθμῶν---30 χωροφύλαχες--- «συνεπτύχθη» στὰ Γρεβενά. “Ὁ διευθυντὴς τῆς ᾿Αγρο- τικῆς Τραπέκης ΙΚατερίνης κ. Κ. Κονιολιάγκας πυροβολή: θηκε ἀπὸ ὃ ἀγίώστους ἑνῷ κάθονταν σὲ καφενεῖο τῆς πὀ- λης καὶ τραυματίσθηκε. 20 ἔφιπποι ἀντάρτες μπῆ- καὶ στὸ χωριὸ Μετόχι τῆς Βέρροιας. Βνοπλοι µοναρχι- κοὶ ἀμύνθηκαν, ἀλλὰ τελικὰ οἳ ἀντάρτες κατέλαδαν τὸ χω- ριὸ καὶ πῆραν τρέφιµα καὶ εἴδη. Νύμφωνα μὲ π)ηροφορίες ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Μακελονία παντοῦ σημειώνεται ἐμφάνιση ἰσχυρῶν ὁμάδων ἀνταρτῶν. δὲ ὁρισμένα τμήματα τῆς Δυ- τικῆς θεσσαλίας Δυτ. Μακεδονίας πλευρὰ τῆς χαὶ πρὸς Ἠπείρου καὶ δυνάμεις τοῦ Α΄ ὼ. τοῦ. Πρέπει νὰ τῆς τὴν δροῦν Ἠτρα- περιµένεται δράσης ἐδιαίτερα σὲ φρουροῦνται γέα ἔνταση τῆς ἀνταρτῶν καὶ σηµεῖα ποὺ δὲν «ἐπαρχῶς». τῶν Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «Κόσμος» Λειμωωσία ᾽Αντικατοπετρισμοὶ Διαζύγια Μιὰ ἀναγνώστοια μᾶς διηγεῖται τὴν πεοιπέτειά της. Ὕστερα ἀπὸ τριῶν ἐεῶν κακὴ συµβίωσι ἀπεφά- σισε νὰ χωὠρίσῃ. δτὴν ἀπόφασί τής ὅμως αὐτὴ νὰ σπάσῃ τὰ δεσμὰ ἕ- νὸς ἀτυχοῦς γάμου, συναντᾶ τὴν ἄρνησιν τοῦ συζύγου: 4ὲν τῆς δίνει τὸ διαζύγιο, ᾿Απὸ κακία, ᾱ- πὸ πεῖσμα, ἀπὸ µικρότητα, στέκε- ται ἐμποὸς στὸν δρόµο τῆς ζωῆς τῆς νέας γυναίκας μὲ τὸ γέοι ᾱ- γοικτὸ: Δὲν ὑὰ περάσῃς. «Παίδει καὶ ἐδῶ ὁ ἀνδρικὸς ἐγωϊσμὸς δί- χως ἔξοδα τὸ παιγνίδι του. 4 ὐτός, σὰν ἄνδρας, ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ κινηδῃ καὶ νὰ χαοῇ τὴν ζωήνι ἠΜποοεῖ νὰ ἀντικαταστήσ] τὶς ᾱ- πολαύσεις τῆς συζυγικῆς συμµβιώ- σεως, δίχως νὰ τοῦ προσάψ]] κα- νεὶς τὴν κατηγορία τῆς ἀτιμίας. Συγχοόνως, ὅμως, γίνεται δικτά- τωορ στὴ ζωὴ τῆς γυναικός του. Μήμιος γίνεται καὶ τὴν καταδικά- δει σὲ μµαρασμὀ. ᾿Αφοῦ τὸ σπίτι ὄχει διαλυῦῇ στὴ» πραγματικότητα : ἀπὸ καιρό, ἐν τούτοις δὲν ἐννοεῖ νὰ ὑπογοάφῃ τὴν διάλυσι. Ξένοι μπαίνουν καὶ οἳ δυὸ στὸ σπίτι. Οὔτε τὸ σῶμα οὔτε ἡ τρυχὴ συνεννοοῦνται πλέον. [Καὶ ἐκείνη παίρνει ὑδαρραλέα τὴν ἀπόφασι νὰ προχωρήσῄ ποὸς τὸν ἀντίδετο δοό- µο. ᾿Ελᾶτε στὴ δέσι της. Ἀέα κο: πέλλα ἀκόμη καὶ ἐβαρέθηκε νὰ πεοιµένη τὸν νυµφίο της, ποὺ τὴν περιφρονεῖ καὶ τὴν βάζει στὸ πε- οιδώοιο. ᾿Επανάστασις κατὰ τοῦ μαρασμοῦ εἶναι ᾗ χειοονοµία τῆς νὰ κόψῃ τὰ νήµατα τοῦ γάμου. 4ὲν τῆς ἄσπορισε ὃ χοόνος τὰ µαλ- λιά. Ἰόνο πικοίες τῆς ἐπότισε τὴν ψυχή ᾗ ζωή. Εξ, αὐτὲς αἰσθάνε- ται τὴν δύναμι νὰ τὶς απνίξῃ µέσα της, Θέλει δηλαδὴ νὰ Κξαναρχίσῃ τὴν ζωή τῆς. Γελεία καὶ παῦλα βάζδει στὸ πρῶτο µέρος τοῦ γάμου. ᾗλαὶ δέλει νὰ γυρίσει τὸ φύλλο καὶ ν᾿ ἀοχίσῃ τὸ καινούργιο της κεφάλαιο, ᾿Εδῶ, ὅμως, ἐπεμβαίνει ὃ ἀδιάλ- λαχτος, ἐγωϊσμὸς τοῦ ἀνδρός. «4ὲν δένει τὸ διαζύγιο. ΓΓαντζώνει τὸ πεῖσμα του σὲ κάποίιαν παράγραφο τοῦ νόµου καὶ ταμπουρώνεται ἐκεῖ. Δὰ βλέπῃ μιὰ ζωὴ νὰ οφδίνῃ µποοστά του, µόνο καὶ µόνο ἀπὸ ζήλεια, νὰ μὴν τὴν ἴδῇ νὰ στη- οίξεται στὸ μπράτσο κάποιου τοί- του. Αήμιοι, δίχως ἀγχόνη κυκλο- φοροῦν μεταξύ µας, τοὺς βγάξομε τὸ καπέλο µας, τοὺς περιβάλουμε ειὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τιμὲς ποὺ διεκδικεῖ καὶ ὁ πιὸ εἰρηνικὸς συ- νάνθρωπός µας. Εΐναι ἀπὸ τὰ κα: τὰ συνθήκη» ψεύδη τῆς κοινωνίας µας» 3ΛΜὲ τὴν προστασίαν τοῦ νό- µου κρατᾶ στὰ χέρια του μιὰ ζωὴ καὶ τὴν καταδικάζει στὸ περιδώ- οιο... Ντῖνος Κουτσούμηής Ιλ ΠΗΠΠ ΙΙΙ Στὶς 13 τοῦ Νιόβρη κυκλο- φορεῖ σὲ μπροσοῦρα ἡ ὁμιλία τοῦ Στάλιν γιὰ τὸ ΣΤΑΧΛΝΟΒΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ ἀντι- τύπών. Εἶναι μεταφρασμένο ἀπὸ τοὺς συναδέλφους ᾿Ανδρέα Ζιαρτίδη καὶ Γεώργιο Χριστο- Φόρου. Τιμὴ 4 112 γρόσια, Τὰ ἔσοδα θά διατεθοῦν γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ οἰκήμα- τος τῶν Συντεχνιῶν Λεμεσοῦ. Ἡ 7η Νοεµθρίου Κολοῦνται ὅλα τὰ κοµ- ματικἁὰ µέλη καὶ ὅλος ὁ ἑογαζόμενος λαὸς Λευκωώ- σίας καὶ προαστείων στὴν συγκέντρωση ποὺ ὄρνα ὦώ: τει ἡ Ε.Ε. ΑΚΕΛ στὸ οἵ- κηµα τῆς λέσχης ΑΚΕΛ ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς 29ης ἐπετείου τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανα- στάσεως αὔριον Πέμµπτην καὶ ὥραν 62320 μ.μ. Ὁμιλητής: Ε. Παπαϊω- άννου. ΑΠΟ. ΙΣΟ εἰς Λακοπετοιὰν ἕνα «ππέη-ιιποὺκ» στρατιώτου. ἐπ ἀρ. Ον 20ο. Ὁ εὗρὼν παρακα- λεῖται νὰ τὸ ἀποστείχὴ ΛΠιχ. οκίαι, ἐν φεῖα Λέημαπλ έντ δὰ ἀμειφῦῇ. ”.”- εἰς τὸν κ, «Ιευκωσία γρα- {ουάιασλες καὶ έππην καὶ στέσιον.) ἐκεῖθεν Τιμαὶ εἰσιτηρίων ς ἃ ἀχδοφορικὰ καὶ βαρκαδιάτικα. Σπεύσατε ἐξαντληθοῦν, ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη Ί ᾿ Αφίξεις ᾿Επανῆλδεν ἐκ «ονδίνου ὁ κ. Α. ὃ. Αναστασιάδης ἀνώτερος ὃ- πάλληλος ες τὸ γοαφεῖο» τοῦ ᾽4- ποικιακοῦ { οαμματέως καὶ τέως βοηδὸς διευθυντής τοῦ 1] ραφείου Πληοοφοριῶν. “0Ο κ. ᾽Αναστασιά- δης παοηκο]ούθησεν ἓν «{ονδίνῳ πολιτικὰς καὶ οἰκονομικὰς ἐπιστή- µιας καὶ νομικά. ᾿ . Αναχωρήσεις ᾿Ανεχώρησε σήμεοον ὃν Αἴγυ- στο» ὁ κ. Μάοιος Παρτελίδης, Γεννήσεις «0 κ. καὶ ἡ κα ἢοδῆ Μιχαηλίδη ἀπέμτησαν δυγάτριον. Διαλέξεις Τήν ποοσεχῆ Κυριακὴν 10.11.40 καὶ ὧὤραν 10 π.μ. δὰ δοῦῇ διάλε- ξις εἲς Κόρνον μὲ Ῥέμα : «Τὰ 1κα- κἀ ἀποτελέσματα τοῦ} χαρτοπαιγνίου καὶ τῶν ἄλλων παθῶν» καὶ μὲ ὅ- μιλητὴν τὸν α. Κυριάκον [Πετοίδην. Συνεδρίαι ᾿ Απὲλ Λαλοῦνται ὅλαι αἱ ὁμάδες ᾿Ακὲλ πόλεως καὶ προαστείων εἷς τὴν τακτικήν των συνεδρίαν σήμερον Τετάρτην. Ἐκ τῆς Ε, Π, 5 Εκδόσεις ᾿Εκυκλοφόρησεν ὁ «᾿4 δλητισμὸς» μὲ Βαυμασίαν ἐμφάνισιν καὶ ἔκλε- χτὴν ὕλην ὑπὸ τὴν διεύθυνοιν τοῦ συναδέλφου Σ. ᾿Ανδοέα Γάβρη. -᾿Επκυκλοφόρησεν ἡ «Κυποιακὴ ΜΙέλισσα» ὄργανον τοῦ ᾖΠελισσοκο- μικοῦ συνδέσμου. 5 , Αρχαιρεσίαι Η νέα ἐπιτροπὴ τοῦ κλάδου βα- πτῶν τῆς Ενώσεως Ἰωεροχατα- στηματαογῶν ευκωσίας ἀπηοτί- σθη ὡς ἀκολούδως : ᾿ Αντώνης ΓΓε- ωργίου, γραμματεῦς, Μιχ. ᾿4δα- µέδης, ταμίας, καὶ 4. Ιωάννου, 4. Κακουλλῆς καὶ ἹΠιερῆς Κ. Πιερίδης, σύμβουλοι. ᾿Εκ τῆς ἐπιτροπῆς }νωστοποίησις πωλήσεως δυνάµει τοῦ Αρθρου 39256 τοῦ περὶ ἀκινήτου περιου- σίας (διακατοχῆς, ἔγγρα- φῆς καὶ ἐκτιμήσεως) Νόμου τοῦ 1946 1 νωστοποιεῖται διὰ τῆς πα- ρούσης ὅτι ὁ «Δημήτριος ἶ]α- παδόπουλος ἐξ Αγίου ἄομε- τίου ἔκαμε δήῄλωσιν ὑπ᾽ ἀρ. 5 4946/40 ἐνώπιον τοῦ Κτη- µατολογίου «ευκωσίας ὅψ. συγεφώγησε νὰ πωλήσῃ τὸ συμφέρον του ἐπὶ τοῦ κάτω- δι πεοιγραφοµένου κτήματος ες τὸν Αρῖστον ᾖωνσταντῆ Ράφτην ἐξ ' Αγ. {ομετίου ἀντὶ 4. 900.0.0. Πᾶν πρόσωπον δικαιούµε- γοΥ δυνάµει τοῦ ἄρθρου 958 τοῦ ρηδέντος όμου νὰ ἀἄγο- ράσῃ τὸ ἓν λόγῳ συμφέρον πρέπει νὰ καταθέσῃ εἷς τὸ Ατηματολογικὸν 1ραφεῖον “ευκωσίας τὸ ρηδὲν τίµημα πωλήσεως διιοῦ μετὰ τοῦ δι» Καιώματος ἐγγραφῆς ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς παρούσης γνωὠστοποιήῄσεως. Περιγραφἡὴ µτηµάτων : 1) “Άγιος ομέτιος τοπο- δεσίαν «αγιος Παῦλος» χω- ράφι ὃ σκάλες ὑσ᾽ ἀρ. ἐγγο. Η. 114, βερομιηγίας 2.1. 194 1 τὸ ὅλον ἀντὶ 4. 100.00. 2) ᾽Εντὸς τοῦ ἄνω κτήματος ὅθ) ἐλαιόδενδρα ὑπ) ἀρ. ἐγγο. Η. 11 ᾖαεροιηγίας 9.5.1941 τὸ ὅλον ἀγτὶ .{. 10000 Πωλοῦνται ξύλα Εἰς τὸ ἐργοσιάσιον ΧΡ. ΚΥΡΜΙΤΣΗ, ὁδὸς Ὄνασα- γόρου ἀρ. 32, πωλοῦνται χονδρικῶς καυσόξυλα ἕξυ- λοσχιστικῆς μηχανῆς πρὸς 30 παράδες ἡ ὁκᾶ. ΚΥΠΡΟΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ Τὸ πολυτελὲς ὑπερωκεάινειον σατζερῆ Μαριτὶμ θὰ προσεγγίσῃ πάλιν εἷς Λ ἆ ἤ 1 ἴ ς άρνακα ὰ Μοεμβρίου διὰ νὰ παραλάβῃ ἐπιβάτας διὰ ο πο Τελεία ὀργάνῶσις παραλαβῆς πιβατῶν δι’ εἰδικῆς ἁμαξοστοιχίας ἀπὸ Μασσαλίαν εἰς Ντι- εἰς Πιουχάβεν- Λονδῖνον «ΡΕΟΥΙΤΑΝΕς» τῆς Μεσ- Λονδῖνον. καὶ μεταφορᾶς τῶν ἐ- (Βικτώρια Ίη θέσις Λ. 85 (καμπίνα καὶ τροφὴ) 2α » » 68 » Ἄη » » 48 . αν 4η » ». 38 (κλίνη » ) Αἱ τιμαὶ τῶν ἀνωτέρω θέσεω ον βν ος ν περιλαμβάν τροφὴν ἐπὶ τοῦ σελοίου καὶ τῶν ν µβάνουν κλίνην εραίνων µέχρι τοῦ Αονδίνου Ἠρχισεν ἤδη ἡ ἔκδοσις εἰσιτηρίωών. νά ἐξασφαλίσετε τὰς θΒέσεις σας πρὶν «Ὁλόκληρον τὸ ταξείδιον ἀπὸ Λάρνακος µέχρι Λονδίνου - ----ἴὓἓὣἓὂδϱρσΗἶἕῶἓὃϱ)429)5ϱ)0ϱ)ϱ. ”. Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θρεσασς Ἔτος ον. ᾿Αριθμ. φύλλου: 6 Τιμή φύλλου 1 Υρόσι. ᾿Απονγευματινὴ ἐφημερὶς σρ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ο. Ἐετάρ Νοξμθρίου ε9θαο ΩΡΑ 9 Τ.Μ. {ΤΗΡΕΙ ΣΗΜΗΤΙ ΗΙ 1ήβ. ΗΝ ταστωῦ μάς βπ-- ος Αι ο 1). /-- 0 οαδιυαταἡμὼς τῆς ἠ]όσχας ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 { «ειόδώσεν ὅτι σοασαὶ Σαταστουι αἱ καὶ ἀπώλειαι Οδὸς Λιπέρτη ἀριθµ 7 καὶ 8 | Αεωυξερή σαν Γιὸ ἱογυνοῦ ακισωῦ εἰς πυλλὰς ἔπαυ- παριθµ. τηλεφώνου 632 χίας τῆς δοῤιετικῆς Δεγτοικῆς ᾿«ἰσίας, ο ἐπαοχίαι Λευκωσία-- Κύπρου | Οὐομπὲς κα Κος ὑπέστησαν τὰς συβαρωτέοας κα. πεΠΕΡΙΣΤΚΟΠΙΟΝ ΛΥΣΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ Ὁ Κυπριακὸς λαὸς ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται πάντοτε ἐν ἐπι- φυλακῇ καὶ νὰ δυσπιστῇ τσερὸς τοὺς ἑλιγμοὺς τῶν ἀνδρώσεων ἐκείνων, οἳ ὁντοῖοι δὲν ἐδίστα- σαν νὰ διακηρύξουν τὴν προ: τέµησίν των διὰ παράτασιν τῆς δουλείας τῆς πατρίδος των ἐν ἀνάγκῃ οεαὶ ἐσὲ ἑκατὸν ἔτη. Οὲ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἐνδύονται δια- φορετικὸν ἔνδυμα ἑκάστοτε, ᾱ- ναλόγως στρὸς τὰς περιστάσεις καὶ τὰ ἄτομικὰ των συµφέρον- τα καὶ προσπαθοῦν νὰ παρα- σύρουν τὸν λαὸν μµακρὰν τῆς ἀκραιφνοῦς ἐδθνικῆς γραμμῆς καὶ τῶν καλῶς νοουµένων συµ- φερόντων τοῦ τόπου. Οἱ ἄνδρωποι αὐτοὶ δὲν σι- στεύουν εἰς τὴν ἕνώσιν ἑνῶ προσποιοῦνται ὅτι ασπιστεύουν εἰς αὐτὴν περισσότερον ἀπὸ οἵ- ονδήποτε ἄλλον. Δὲν ἐπιδυμοῦν τέσοτε ἄλλο παρὰ τὴν συνέχι- σιν ἐπ) ἄπειρον τοῦ σημερινοῦ ἀνελευθέρου καὺθεστῶτος τῆς πατρέδος των, διότι ἄντιλαμ- βάνονταε ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι δι αὐτοὺς ὅὁ πολιτικὸς των Θάνατος Καὶ διὰ νὰ ἐπιτύ- χουν τοῦτο ποφέξονται μύρια τεχνάσματα καὶ ἑλιγμούς. Εἶναι οἳ καταχἑόνιοι καὶ οὗ νεκροῦάσπται τῆς ὑποδέσεως τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. Προσοχὴ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ δυσπιστία εἰς τὰς διακηρύξεις των. ϱΙ{ ΤΑΡΤΟΥΦΟΙ «Ἐξέπεσε τὸ γόητρον καὶ τὸ κΌρος τῆς ἐκκλησίας µας» διακηρύσσουν οἱ μαῦροι ἄν- θρωποι. Ποῖοι ὅμως εἶναι οἱ ὑπεύθυνοι δι’ αὐτό Μήπως δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ μαῦ- ροι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κατὰ καιροὺς ἐχρησιμοποίησαν κά- θε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέ: σον διὰ νὰ διαβάλουν, νὰ συ- κοφαντήσουν καὶ νὰ ἐκθέσουν εἶς περιφρόνησιν καὶ ἀἄνωπο- ΦὈδλίαν τὸν ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας Μήπως τελευταίως ἀκόμη δὲν ἐπεσκέφθη τὰς ᾿Αθήνας ὁ ἀρχιπράκτωρ τῶν μαύρων, φέρων ὑπὸ µάλης ὀγκώδη χαρ: τοσακκούλαν καὶ περιῆλθεν ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ δηµοσιο- γραφικἁ γραφεῖα καὶ πᾶν γνωστὸν ἢ ἄγνωστον πρὀσω: πον, εἲς τὰ ὁποῖα περιέγραφε τοὺς ἀνωτάτους ἐκκλησιαστι- κοὺς ἀξιωματούχους τῆς Κύ- πρου ὡς ἀνθρώπους τῆς κα- τώτάτης ὑποστάθμης , Ἰδοὺ ποῖοι ἔγιναν. ἀφορμὴ γὰ «ἐκπέσῃ» τὸ γόητρον τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἴδιοι μαῦροι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μαδοῦν σήμερον ταρτουφικώτατα τὸς τρίχας τῆς κεφολῆς τῶν. ΟΧΙ ΛΛΙΚΙΑΣ 'Ὑπεβλήδησαν τελευταίως ξενογλώσσου ἐφημεοίδος παράπονα διὰ τὴν ἐπιβράδυνσιν τῆς ἐκδόσε ὡς διαβατηρίων. Νομίζομεν ὅτι πρέπει νὰ ἀποδίδωνται τὰ τοῦ Καΐσαρος τῷ Καΐσαρι. Τὸ προσω- πικὸν τοῦ τμήματος διαβατηρίων, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀξίους καὶ πεπειραµένους ὑπαλλήλους, μὲ συνείδησιν τῶν καθηκόντων τῶν», εἶναι βεβαοημένον μὲ ἕνα τρομεφὸν φόρτον ἐργασίας, πρωτοφανῆ εἰς τὰ χοονικὰ τῆς νήσου. «ὲν εἶναι ἑκατοντάδες τὰ διαβατήοια ποὺ πρέπει νὰ ἐκδοθοῦν ἀλλὰ χιλιάδες, ὁ ἀριῤμός των δὲ αὐξάνει καδηµε- οινῶς, ὅσον αὐξάνει καὶ τὸ οεῦμα τῆς µειαναστεύσεως. Προχῦὲς ἀκόμη καὶ ἀνεγώρήσαν 320 Κὔπριοι οἳ Αγγλία», χάρις δὲ εἰς τὰς φοοντί- ὃας τοῦ πυοσωπικοῦ τοῦ τμήματος, ἔφυγαν ἐξήσφαλισμένοι ἀπὸ κάθε ἐκμετάλλευσιν. Μὲ πὀνον βλέπομεν τὰ παιδιὰ τῆς Κύποου νὰ φεύγουν ἀφοῦ ὅμως οὕτως ἤ ἄλλως ἥ γεο- λαία µας φεύγει, ἄς μὴ ὑφίσταται τὰς τρομερὰς κακουλχίας πα τους Μινδύνους τοῦ ταξιδίου. Προσοχή, Λοιπὸν, ἀπὸ τὰς ἆἄδι- μίας, ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΑΙ Μᾶς γράφουν ἀπὸ τὸ χωρίον Βουνὶ ὅτι κατὰ τὴν δΟοξολο- γίαν τῆς 28ης Οκτωβρίου, οἱ ψάλται καὶ οἱ κανδηλανάπται, παρέλειψαν νὰ προσέλθουν, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δὲν... εἶχον γραπτὴν ἐντολὴν τῆς ἐκκλη: σιαστικῆς ἀρχῆς. Ἐπίσης μᾶς καταγγέλλουν ὅτι κατὰ τὴν ὥραν τῆς δοξο- λογίας ὁ ἆἀστυνομικος του χώρίου. ἐπενέβη διὰ νὰ ἔμπο- δίσῃ τὴν κωδωνοκρουσίαν διὰ τὴν προσέλευσιν τοῦ κοινοῦ. Νομίζομεν ὅτι τόσον αἱ ἐκ- κλησιαστικαὶ ἀρχαὶ ὅσον καὶ «ἡ ἀστυνομία ὀφείλουν νά ἐ- πέμβουν καὶ νὰ τιμωρήσουν μέσον ἠτοιμάσθήσαν ἲ εἷς [ὰ [ΗΝ ΜΙΤΗΗΙΙΙ ΤΗΝ ΜΗΙΚΙΝΙΚΙΝ [ΝΙΚ ΤΙΝ ΙΝΙΝ ΠΙΣΤΙΙΡΗΠΙΙ ΜΙΝΙ] Μεγάλη προσέλευσις ψηφοφόρων. -- Διακυβεύεται τὸ πολιτικὸν µέλλον τοῦ Τροῦμαν ΟΥΑΣΙΓΚΤΙΩΝ 6 (Ῥέουτερ).-- Τριάκοντα πέντε ἑκατομμύρια ᾽Αμεοικανῶν μετέβησαν χθὲς εἲς τὰς κάλπας διὰ νὰ ἀποφασίσουν τὴν μελλοντικὴν σύνῦθεσιν τοῦ ᾽Αμεριμανικοῦ Κογκρέσσου. Ἐξέλεξαν νέαν βουλὴν τῶν ἀντιπροσώπων, τὸ 13 τῆς γερουσίας καὶ 33 κυβερνήτας πολιτειῶν. Τὸ πολιτικὸν µέλλον τοῦ προέδρου Τροῦµαν εὑρίσκεται εἰς τὴν πλάστιγγα. Πρόκειται νὰ ἐκλεγοῦν τὸ ὅλον 30 γερουσιασταὶ διἀἁ πε- ρίοδον 6 ἐτῶν καὶ πλήρης βουλἡ ἐκ 435 ἀντιπροσώπων ἐπὶ 2 ἔτη. Οἱ Δημοκρατικοὶ, οἱ ὁποῖοι μεχρι τοῦδε εἶχον τὴν πλειοψηφίαν, εἶχον 55 γερουσιαστὰς ἐπὶ συνόλου 96 καὶ 236 βουλευτάς. Οἱ ρεπουμπλικάνοι εἶχον 39 γερουσιαστὰς καὶ 190 βουλευτάς. Ὑπεβλήθησαν 1065 ὑποψηφιότητες περι- λαμβανομένων καὶ 200 ἀποστράτων. Οἱ ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται διὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν πλειοψηφίαν 10 ἆ- κόµη ἕδρας εἰς τὴν γερουσίαν καὶ 26 εἰς τὴν βουλήν. Οἱ δημοκρατικοὶ δύνανται νὰ χάσουν 7 ἕδρας εἰς τὴν γερουσίαν καὶ 17 εἰς τὴν βουλἠν καὶ νὰ διαοτηροῦν τὸν ἔλεγχον των. Τὰ πρῶτα γνωσθέντα ἀποτελέσματα προέρχονται ἀπὸ χωρίον τῆς Μίχιγ- γαν, ὅπου 12 ἐκ τῶν 13 ψήφων ἐψήφισαν τὸν ρεπουμπλικάνον. Εἰς τὰς μεγάλας λαϊκὰς ἀνατολικὰς πολιτεἰας ἀγγέλλεται µεγάλη προσέλευσις ψηφοφόρων. | ΝΗΙΗΗ [ΕΛΛΛΗΙΙ [ΗΜΩΝ ΡΗΤΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΜ, 6 (Ρ.)--Τὸ Δι- ασυμμαχικὸν εσυμβούλιον Ἐ- λέγχου ἐξήτασε τὸ ζήτημα τῆς ἀποστολῆς Γερμανῶν τεχνικῶν εἰς Σοβ. “Ενωσιν. Ὁ Ρῶσσος ἀντιπρόσωπος ἆ- νέφερεν ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἐρ- γάται µεταβαίνουν εἰς Ρωσ- σίαν μὲ τὴν θέλησίν των καὶ ἑτόνισεν ὅτι θὰ ὑποβάλῃ προ- σεχῶς στοιχεῖα ἀποδεικνύον- τα τὸν ἰσχυρισμόν του. ΕΜΜ ΗΙθΝ ΠΜΗΗΣ ΗΣ ΜΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6(Ρ.)--Ἡ Βρετ- τανικὴ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ δώσῃ ἀδείας εἰσαγωγῆς εἰς ᾽Αγγλίαν εἰδῶν πολυτε- λείας ἐκ Γαλλίας, Ἑλλάδος, Αὐστρίας, Τσεχοσλοβακίας κ.λ.π. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὁ- Φφείλεται εἰς τὴν ἐπιθυμίαν ὅπως δοθῇ ἐνίσχυσις εἰς τὸ ἐμπόριον τῶν χωρῶν αὐτῶν. Αἱ ἐξαγωγαὶ ἐξ ᾽Αγγλίας κατὰ τὸν ᾿Ὀκτώβειον θὰ ὁ- περβοῦν τὰς προπολεμικὰς κατὰ 120 ο)ο. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΛ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΓΚΩΜΗΣ Ὑπὸ τῶν κατοίκων ᾿Εγκω- µης ὑπεβλήθη τελευταίως πρὸς τὴν Α. Ε. τὸν Κυβερνή- την μακρὸν ὑπόμνημα, διὰ τοῦ ὁποίου οὗτοι διαμαρτύ: ρονται κατὰ ληφθείσης ἆἄπο- φάσεως ὑπὸ τοῦ Γραφείου Παιδείας δι’ ἐπέκτασιν τοῦ σχολείου τῆς κοινότητος,ἰσχυ- ριζόµενοι ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τοιούτου ἔργου ὄχι µόνον ἐπὶ τοῦ παρόνιος ἄσκοπος εἶναι ἀλλὰ καὶ θὰ ἁποτελέσῃ δυσ- βάστακτον φορτίον διὰ τοὺς κατοίκους τοῦ χωρίου, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων εἶναι πτωχοὶ ἄϊθρωποι. Θεώρεῖται σκόπιµον ὅπως, προτοῦ ληφθῇ οἰαδήποτε ὁριστικὴ ἀπόφασις, τὸ ὅλον ζήτημα ἐξετασθῇ ἐκ νέου καὶ ἐξ ὅλων τῶν πλευ- ρῶν. ΠΕΡΙ ΜΙΑΝ ΛΠΟΡΡΙΨΙΝ Αὲν γνωοίζοµεν πῶς ἐδημιουρ- γήθη τὸ μυτήριον, τὸ ὁποῖον πε οιβάλλει τὸ βιῤλίον «ἡ Ελληνικό τῆς τῆς Κύπρου» τοῦ κ. Αχ. Αἳ- ἁιλιανίδη, τὸ ὅποῖον ἐξεδόδη ὅδα- πάναις τοῦ ᾿Εὐναρχικοῦ Συµβου- λίου καὶ τοῦ ὁποίου τὴν ἀγορὰν τοιῶν ἀντιτύπω» ἀπέροιφε παµ- ο) Ν 5 3 , αι φηφεὶ ἡ ἐπιτροπεία Βιβλιοθήκης Φανεοωμένης. - Ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐδεὶς δύ- γαται γὰ ἀδικήσῃ τὴν ἐπιτοοπείαν διὰ τὴν ἀπόφασίν της. Θὰ ἦτο πάντως κπαλύτερον νὰ ἐδέχετο τα βιβλία καὶ νὰ ἀπέστελλε τὸ ἀντί- τιιόν των ποὺς τὸ ᾿Εὐναρχικὸν Συμβούλιον, εἷς τὸ ὁποῖον καὶ ὅ- ποτίδεται ὅτι ἀνήχει ἡᾗ ἔκδοσις. ΒΟΡΒΟΡΟΣ «Πλαστογράφοι, ἄνανδροι, διαστρεβλωταὶ καὶ παραχα- ράκται τῆς ἀληθείας, ἀγύρται, ἀπατεῶνες, βλάκες, κακοή- θεις, κορόϊῖδα, ἐαμοκυνάρια», οΟλαι αὐταὶ αἱ βρωμεραὶ ὕβρεις περιέχονται εἰς ἕν µι- κρὸν σημείωμα τοῦ ἐντύπου, τὸ ὁποῖον ἐκδίδουν τὰ χρι- στιανικἁ κελλία τῆς Μητρο- πόλεως Κερυνείας. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 6 [Ρ.|--Ο Τροῦμαν μόλις ἐψήφισεν ἐδήλω- σε τὰ ἑξῆς: «Οἱ δημοκρατικοὶ βεβαίως θὰ κερδίσουν». Εἰς τὴν πολιτείαν τῆς Νέας 'Ὑόρκης μετέβησαν εἰς τὰς κάλπας πλέον τῶν 3 ἕκατομ. ψηφοφόρων. ᾿ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 6 [Ρ.|--Νεώτερον:- Τὰ πρῶτα γνωσθέντα ἀποτελέσματα ᾿ἐπιβεβαιοῦν τὰς προβλέψεις περὶ νίκης τῶν ρεπουμπλικάνων. ᾽Απὸ δύο πατροπαράδοτα δηµοκρατι κἁ κέντρα, τὸ Κενιάκυ καὶ τὸ Νέον Μεξικὸν, ἀγγέλεται ὅτι προηγοῦνται οἱ ρεπουμπλικάνοι. Ν. ΥΟΡΚΗ, 6 [Ρ.Ι ρα 7 πμ.:--Οἱ ρεπουμπλικάνοι ἐ- ξελέγησαν εἰς Νέαν Ὑόρκην καὶ Κοννεκτικούτην. Ὡς κυ- βερνήτης τῆς Ν. Υόρκης ἐξελέγη ὁ ρεπουμπλ.κάνος κ. Ντι- ούη. Εἰς ἄλλας πολιτείας οἱ δημοκρατικοὶ διετήρησαν τὴν ΗΝ των. Δὲν κατεµετρήθησαν εἰσέτι ἑκατομμύρια φων. ε Ι ψΗ ΠΗΠΙΡΛΨΙ ΤΗΣ ΚΙΜΜΗ) [δὴ ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΛΙΜ ΜΙΚΗ Τὶ εἴδεν Αγγλος δημοσιογράφος ΛΟΝΔΙΜΟΝ 6 ΜΝοεμβρίου.--Τὸ «Ἠιοὺς Κρόνικλ» δηµοσι- 'εὖει συγκλονιστικἠν περιγραφὴν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀντα- ποκριτοῦ του διὰ τὰς συνθήκας, ὑπὸ τὰς ὁποίας ζοῦν οἱ δημοκρατικοὶ κρατούμενοι εἰς τὰς φυλακάς. ο ἀνταποκριρὴς γράφει : Εἰς τὰς φυλακὰς τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἐπικρατεῖ τοιοῦτος συνωστισμὸς ὥστε οἳ κατηγο- ρούμειοι δὲν ἔχουν χῶρον νὰ ξαπλώθοῦν. Τὸ πρωτοφανὲς κύμα συλλήψεων ἔχει ὡς συνέπειαν νὰ μεταβληθοῦν εἰς φυ- λακὰς τὰ σχολεῖα, ἀποθῆκαι καὶ ἄλλα τελείως ἀκατάλλη- λα κτίρια. Εἰς τὴν Κοζάνην κρατοῦνται 9532 φυλακισμένοι ἐντὸς τοῦ οχολείου. Τἠν νύκτα προσπαθοῦν νὰ κοιμηθοῦν διπλώνοντες ὁ εἷς τὰ πόδια γύρω ἀπὸ τὴν κεφαλήν καὶ τοὺ: ὤμους τοῦ ἄλλου. .. Μόνον 3 ὥρας ἡμερησίως ἐπιτρέπεται εἰς αὐτοὺς νὰ ἐξέρχωνται εἰς τὸ προαύλιον. Εἰς τὸ σχολεῖον αὐτὸ Α}- γλος ἀξιωματικὸς εὗρεν 100 φυλακισμένους νἁ κοιμῶνται εἰς τὸ ὑπόγειον. Τρεῖς ἀπὸ τὰς κρατουµένας 86 γυναῖκας ἔχουν βρέφη. Τὰ θηλάζουν χωρὶς νὰ δίδεται εἰς αὐτὰς πε- ρισσοτέρα τροφή. Τὸ παρεχόµενον πρὸς αὐτοὺς ἐπίδομα δι ἀγορὰν τροφῆς ἀνέρχεται εἰς 5 γρ. ἡμερησίως. ΟΙ ΒΕΡΟΛΙΝΕΖΟΙ ΑΝΕΥ ΗΛΕΚΊΡΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 (Ρ.-- Τὰ ἡ- λεκτρικὰ ἐργοστάσια τοῦ Βε- ρολίνου ἀνεκοίνωσαν ὃτι δὲν θὰ παρέχουν ρεῦμα πλέον τῆς μιᾶς ὥρας ἡμερησίως, συνε- πείᾳ τῆς ἑλλείψεως ἄνθρα- κος. Αἱ ὑπηρεσίαι τῶν τρὰμ καὶ τοῦ ὠὀπογείου σιδηροδρό- µου θὰ περιορισθοῦν μέχρι καταστροφικοῦ βαθμοῦ. Ἡ συμλαχικὴ διοίκησις μελετᾷ τὴν κατάστασιν. ἡ ΡΡΙΙ δλ ΙΝΕ Τῆ ΙΗΙΝΙΡΙΝ ΝΕ ΤΗΝ ΛΡΙΜΤΙΝΙΙ ΛΟΒΔΙΝΟΝ, 6(Ρ.)--Κατ’ ἐγ- κύρους πληροφορίας ἡ Ρωσ- σία µελετᾷ νὰ συνδέσῃ τὸν Δούναβιν μὲ τὴν ᾿Αδριατικὴν διὰ μιᾶς διώρυγος. Δι’ αὐτῆς ΕΝΤΟΣ 6! 98Ρ0ΩΝ ΛΟΜΔΙΝΟΝ 6 (Ρ)-- ρχισε τακτικἡ τρισεβδοµαδιαία ἆἀε- ροπορικἡ συγκοινωνία µετα- ξὺ ᾽Αγγλίας καὶ Αὐστραλίας διὰ τῶν μεγάλων ἀεροπλά- νων Λανκάστριαν τῆς βΒΟες, Τὸ ταξίδιον ἐκτελεῖται ἐντὸς 61 ὡρῶν μὲ σταθμοὺς Παλαι- στίνην, Ἰνδίας, Σιγκαπούρην καὶ Βιάρβιν. Εἰς Ἰνδίας τὰ ἀεροπλάνα ἀλλάσσονται. διὰ γὰ μὴ χάνεται χρόνος κατὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν μηχανῶν των. Ἡ διανυοµένη ἀπόστα- σις εἶναι 12 χιλ. μίλια. ὴ' ΙΠΠΙΙ ΤΝ ΕΠΙ ΜΕΑ ΥΟΡΚΗ ϐ6 (Ρ.)-- Τὸ συμβούλιον τῶν 4 ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν συνῆλθε καὶ ν ΄ - 'λ]πόλιν εἰς συνεδρίασιν χθὲ θὰ ἐξασφαλίση ἔξοδον εἲς ἀπόγευμα, Αναμένεται ὅτι τὴν Μεσόγειον χώρὶς νὰ Χρη-|βὰ συνεχίσῃ τὴν συζήτησιν σιμοποιῇ τὰ Δαρδανέλλια, ϐ ΜΟΙΦΤΗΣ ΛΕΗ ΕΤΗΡΗΣΕ ΤΚ ΛΔΙ0Η Τ0Ί ΛΟΝΔΙΜΟΝ 6 (Ρ.--“Ο ὄφυ- ἐπὶ τῆς Ἱταλογιουγκοσλαβι- κῆς συνθήκης. Σήµερυν τὴν πρωῖαν θὰ ἀκούσῃ τὰς ἀπό- Ψεις τῆς Γιουγκςσλαβίας καὶ πουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἐἑ- τὸ ἀπόγευμα τῆς Ἰταλίας, δήλωσεν ὅτι ὁ Μουφτῆς τῶν Ἱεροσολύμων δὲν ἐτήρησε ΕΠΕΡΩΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ τὴν ὑπόσχεσίν του πρὸς τὸν ΚΟΜΠΤΟΝ ΜΑΚΕΝΖΙ Αἰγύπτιον πρωθυπουργόὀν, ὅ- πως ἁἀπόσχῃ πολιτικῆς δρα- στηριότητος. Ὁ ἐν Καΐϊρῳ Βρεττανὸς πρεσβευτὴς ἐφείλ- κυσε τὴν προσοχἠν τοῦ Σίδκυ πασᾶ. ΓΥΝΛΙΚΕΣ ΛΗΣΤΑΙ ! ΡΩΜΗ 6 (Ρ.) -- Συνελήφθη- σαν χθὲς τὴν νύκτα εἰς Σικε- λίαν 20 λησταὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πολλαὶ γυναῖκες. Προηγήθησαν πολυήµεροι συγ- κρούσεις μεταξὺ τῶν ληστῶν καὶ 1000 χωροφυλάκων καὶ 40Ν4ΙΝΟΝ 6 (ΡΒ) 'Η ἔκλο- συγγραφέως κ. Κόμ- σετον Μακένζι ὅπως συγγράψῃ βραχείαν λαϊκὴν ἑστορίαν τῆς ']νδικῆς πολεμικῆς προσπαῦθεί- Βουλὴν γὴ τοῦ - 2 ν ας ἐπεκρίδη εἷς τὴν ον ὃ κ α ἃ ὑπὸ ἐργατικοῦ βουλευτοῦ, ἴσχυ- ρισθέντος ὅτι τὸ ἔργον τοῦτο ἔπρεπε νὰ ἀνατεδῇ εἲς ᾿]νδόν. «Ο ὑφυπουργὸς τῶν ᾿Ινδιῶν ἐ- δήλωσεν ὅτι τὸ ζήτημα εὑρίσκε- ται εἰς χεῖρας τῆς ᾿Ινδικῆς -'” , ΑΓΓΛΙΑ -- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ λ ΗΙΗΝΛ ΙΙ ΒΗΠΙ τὸ] ΜΜ ΠΗἡ ΠΤΗΝΟ: ια µπρο ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 (Ρ.).--Ὁ τέως ἀρχηγὸς τοῦ Βρεττ. Αὐτο- κρατορικοῦ Επιτελείου στρατάρχης Αλαν Μπροὺκ εἰσηγή- θη τήν ἐφαρμογήν σχεδίου ἀμύνης τῆς Αὐτοκρατορίας, ᾱ- ναλόγου πρὸς τὸ ἐφαρμεσθὲν κατὰ τὸν πόλεμον. «Ἔκα- στον µέλος τῆς Αὐτοκρατορίας, λέγει, πρέπει νὰ εἶναι ἕ- τοιµον νὰ παίξῃ τὸν ρόλον τοῦ καὶ νὰ µή ἀναμένῃ τήν µη: τέρα χώραν νὰ ἀναλάβῃ τὸ βαρὺ Φφορτίον. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τὰ σύγχρονα ὅπλα, ὡς αἱ ροκέται, τὰ βελ- τιωµένα ὑποβρ. χια καὶ ἡ ἀτομικὴ βόμβα κεἐξησθένησαν ση- μαντικῶς τὴν ἀσφάλειαν τῆς Κοινοπολιτείας καὶ ηῦξησαν σημαντικῶς τὸ εὐπρόσβλητον τῆς καρδίας αὐτῆς. Αἱ πηγαὶ ἁμυντικοῦ ἐφοδιασμοῦ µας εἶναι πολὺ συγ«ενιρωµέναι εἰς τὸ Ηνωμ.: Βασίλειον καὶ σοβαρῶς ἐκτεθειμέναι.» ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 6 (Ρ.).--ΌὉ Ὑραμματεὺς τοῦ ᾿Οργανισμοῦ Ἡνωμ. Ἐθνῶν καὶ Τρύκβε Λῆ ἀνήγγειλεν ὅτι ἡ Λευκορώσ: σία ἐζήτησεν ὅπως συζητηθῇ ἡ δυνατότης ἐκλογῆς τῆς Εὖ: ρώπης ὡς µονίµου ἤ προσαρινῆς ἕδρας τοῦ Ὀργανισμοῦ. Συγκεκριµένως ἡ Λευκορώσσία ἐπρότεινεν ὡς τοιαύτην ἕ- ὃραν τὴν Γενεύην. Ἡ Ἐκτελεστικὴ ἐπιτροπὴ ἀπέρριψε τὴν πρότασιν καὶ ἐνέκριιεν ὅπως παραμείνουν ἡ Ν. 'Ὑόρκη καὶ ὁ “Αγ. Φραγκίσκος ὡς ὀποψήφιοι πόλεις. ΣΥΝΕΧΙΖΟ0ΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΙΝΔΙΑΣ 5 χιλ. ΒΟΜΒΑΗ 6 (ΕΡ.).-- Αἐματηρὰ ἐπεισόδια συνεχίζονται εἲς Βομβάην. Εἷς διαβάτης ἐλιδοβολήδη µέχρι Δανάτου. ᾿Εγένοντο 17 ἐπιθέσεις διὰ μαχαιρῶν εἲς διάφορα µέρή τῆς πόλεως. Εἰς ᾿Αχμεταπὰδ ἐσημειώθησαν 4 περιπτώσεις µαχαιρώματος. Ε- πτακτα µέτρα ἐλήφύησαν εἰς πολλὰς ᾿Ινδικὰς πόλεις ἐπὶ τῇ προόψει τῆς μωαμεδανικῆς ἑορτῆς τοῦ ἨἩπάκρ Ιντ. Εὶς τὰ χουσωρυχεῖα τοῦ ΠΜπαγκαλόρ ἕν σερόσωπον ἐφονεύθη καὶ 4 ἐ- τραυµατίσδησαν κατὰ τὴν διάρκειαν συγκρούσεως μετὰ τῶν κοµ- μουνιστῶν. 4Ο ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν φονευδέντων κατὰ τὰς ταραχὰς ᾱ- σὸ τῆς Ίης ᾿Ιουλίου µέχρι τῆς Άθης ᾿Οκτωβρίου ὑπολογίζεται εἰς 56018 καὶ τῶν τραυµατισθέντων εἷς 19.990. ΕΠΙ ΜΜ ΕΣ ΤΗΗ ΠΕΙΙΧΗΗ ΤΗΣ ΤΗΙΡΤΗ ΠΙΜΗΗΙ ἰἱὰ. ΙΗΜΒΝΗΝΗΝ ΚΑΙ ΠΜ ΤΕΡΓΕΣΤΗ 6 (Ρ.)--Αἱ ἀρχαὶ εἰς τὸν ᾿Αδριατικὸν λιμένα Μονφαλκόνε, βορείως τῆς Τεργέσ΄ης, ἐζήτη- σαν ἐνισχύσεις συνεπείᾳ τῆς ἐπικρατούστς τεταµένης καταστάσεως. Οἱ ἐργάται τῶν ναυπηγείων εὑρίσκον- ται ἐν ἀπεργίᾳ καὶ ἐνετάθη ἡ τρομοκρατικἡ δὁδρᾶσις. Κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας ἐγένοντο 5 ἐπιθέσεις κατὰ ἀστυνομικῶν σταθμῶν καὶ περιπόλων μὲ ὁπλο- πολυβόλα, χειροβομβίδας καὶ ἀντιτανκικὰάς ὀβίδας. ΜΠΗΤΕΕΕΙΣΗ {ΙΕΡΗ ΠΤΙ Συνεχίζονται αἱ ἐκρήξεις γαρκῶν ΙΕΡΟΥΣΑΛΜ, 6 [Ρ.|--Εβραϊκὸν αὐτοκίνητον ἀνετινά- χθη καὶ ὁ ὁδηγός του ἐτραυματίσθη ὑπὸ νάρκης ψὲς νοτί- ως τοῦ Τὲλ ᾿Αβίβ. Προφανῶς οἱ τροµοκράται δὲν εἶχον πληροφορηθῇ ἐγκαίρως ὅτι ἤρθη ἡ ἀπαγόρευσις τῆς κυκλο: φορίας εἰς τὰς ὁδοὺς κατὰ τὰς νύκτας καὶ τὸ πρῶτον θῦμα των το εἷς Εβραϊος. Ἠλευθερώθησαν ψὲς 8 ἡγέται τοῦ 'Εβραϊκοῦ πρακτο- ρείου καὶ 500 ἄλλοι “Εβραῖοι κρατούμενοι. Ὁ ἀρχηγός των Σέρτοκ ἑμιλῶν πρὸς αὐτοὺς εἶπεν: «Εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον μακροῦ καὶ σκληροῦ ἀγῶιος. Ἡ Βρεττανικἡὴ Κυβέρ- νησις ἀπεπειράθη να ἐπιβάλῃ δικτατορίαν ἐπὶ τοῦ 'Εβραϊκοῦ λαοῦ. ἀπέτυχε καὶ τόρα εὑρίσκεται ἐν ὑποχωρήσει». ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 6 [Ρ.|-- Τραϊῖνον ἀνετινάχθη σήμερον τὴν πρωῖαν ἔξω τοῦ Τὲλ ᾿Αβίβ. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΜΛΤΗ ΔΙΚΗ. ΜΙΝΙ Αἰτία ἡ πτῶσις τῆς ἀξίας τοῦ γοµίσµατος γεκροὶ καὶ 12 χιλ. τραυµατίαι ΛΟΡΔΙΝΟΝ 6 (Ρ.)--'Ο ὑπουργὸς τοῦ ὑπερθαλασ- σίου ἐμπορίου καθηγητὴς Χίλαρυ ἀνεφέρθη ψὲς ἐν τῇ Βουλῇ εἰς τὴν «ἐξαιρετικὴν σοβαρότητα τῆς κα- ταστάσεώς µας» συνεπείᾳ τῆς πτώσεως τῆς ἀξίας τοῦ νομίσματος, ἀφ᾽ ὅτου ἡ Βρεττανία συνῆψε τὸ δά- νειον εἰς τὰς Ηνωμ. Πολιτείας. 'Ἡ κατάστασις κα- τέστη σοβαρωτέρα παρὰ πρὸ τῆς συνάψεως τοῦ δα- νείου ἕνεκα τοῦ ὑψωμοῦ τῶν τιμῶν ἐν ᾽Αμερικῇ. «Ἡ θέσις µας, ἐτόνισεν, εἶναι πολὺ σοβαρά ἀληθῶς, Τὸ µόνον πρᾶγμα ποὺ ἔχομεν νὰ κάµῶώμεν εἶναι νὰ ἐν- τείνωµεν τὰς ἐξαγωγάς. ᾿Ἐλπίζω ὅτι ἡ Βρεττανικὴ οἰκονομία θὰ δυνηθῇ νὰ ἀντεπεξέλθῃ.» ΕΠΑΝΕΣΤΑΤΗΣΑΝ 0Ι1ΚΘΥΡΛΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ-ΛΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΤΑΝΚΣ ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 6 (Ρ.)--᾿Εξερράγη ἐπανάστασις τῶν Κούρδων τῆς Περσίας. Οὗτοι ἐνεφανίσθησαν εἰς συγ- κροτηµένας στρατιωτικὰς µονάδας, αἲ ἁποῖαι διαδέτουν τὰνκς καὶ πλήρη ὁσιλισμόν. ᾿Αποστέλλονται Περσικαὶ δυνάµεις πρὸς ἀντιμετώπισέν των. ἡΡΗΠΛΙΚΙΗΙΙ ΤΞ ΛΙΝ ΠΗΙΨΙΨΙΙΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 6 (Ρ.) ὃ π.μ.--Οἳ ρεπουμπλικάνοι ἐξησφά- λεσαν πλειοψηφίαν εἲς τὴν Βουλή». Ο Τροῦμαν δὰ ἄντιμετω- πέδῃη εἰς τὸ μέλλον ἐχδρικὴν βουλήν. “Ο ρεπουμπλικάνος γε-

Title Subject Page
ΔΙΕΘΝΗ 1p
Διαζύγια 2p
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2p
ΕΠΕΡΩΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΠΤΟΝ ΜΑΚΕΝΖΙ 1p
ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΑΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ 1p
ΕΠΑΝΕΣΤΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑΝΚΣ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
ΑΠΗΛΕΥΘΕΡΩΘΗΣΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΗΓΕΤΑΙ 1p
ΕΝΟΠΛΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΙΝΔΙΑΣ 1p
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ: ΑΛΑΝ ΜΠΡΟΥΚ 1p
ΖΟΦΕΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 1p
Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ 1p
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΛΟΓΩΝ ΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΥΣ 1p
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΓΚΩΜΗΣ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p