Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-08

Παρασκευὴ 8 Μοεμβρίου 1946 23 « πλαν σοσοΣς α υτοΣ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημεςι- σπαπαστσσοι ο ύσοως ο ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΡΘΡΗΒ ΠΗΓΓΛΙΠΚΒΙΟΚΟΣΝΟΣ Πολιτικὴ τῶν συµφερόντων ὠρισμένης τάξεως Ἡ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν συζήτησις ἐν τῇ Βουλῇ τῶν Κοινοτήτων οὐδὲν τὸ νἑον προσεκόµισεν. Οὔτε καὶ πρακτικὸν τι ὄφελος. ὍὉ λόγος τοῦ κ. Μπέβιν ἦταν μᾶλλον µία ἀάφηγη- ματικἡὴ ἀνασκόπησις παρὰ καθορισμὸς τῆς ᾿Αγγλι- κῆς πολιτικῆς. Ὁ κύριος Αττλυ ἀνήχθη εἰς γενι- κότητας καί ἡ ᾿Αντιπολί: τευσις κυρίως εἶπε τὸ γνωστὸν ὅτι ἐπικροτεῖ τὴν τηρουµένην ἐξωτερικὴν πο- λιτικήν. ᾿Αφ᾿ ἑτέρου καὶ αἱ διατυπωθεῖσαι ἐπικρί- σεις ἦσαν αἱ ἀπὸ πρὶν κατὰ καιροὺς στερεοτύ: πως διατυπωβεῖσαι, τὸ μόνον δὲ νέον ᾖἦτο καὶ ἡ ἐπισήμως τώρα βεβαιω- θεῖσα πρόθεσις τοῦ Τσῶρ- τσιλ νὰ συνενωθῇ ἡ ἀντι- πολίτευσις μὲ τὴν Κυβέρ- νησιν διὰ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἡ δήλωσις τοῦ ἰδίου ὅτι ἡ Ρώσία διατηρεῖ δια- κοσίας μεραρχίας στρα- τοῦ. Διὰ τὸ πρῶτον ῥἡ- κούσθη ἡ κραυγἡ «ἄν θὰ εἶναι προετοιμασία διὰ τὸν πόλεμον» καὶ διὰ τὸ δεύτερον ὁ κ. Μὰκ Νἠλ εἶπεν ὅτι ἡ ἀνησυχία δὲν εἶναι µεγάλη, διότι συν- τελεῖται ἡ Σοβιετικὴ ἀπο- στράτευσις. Τὸ πόρισμα εἶναι ὅτι θά συνεχισθῇ ἡ ἰδία τακτι- κὴἡ χωρἰς καµµίαν µεταλ- λαγήν. Αἱ γενόµεναι οσυ- ζητήσεις οὔτε προσέθεσαν οὔτε ἀφήρεσαν. Τὸ Ἔρ: γατικὸν Κόμμα μένει βα- ρυνόμενον μὲ τὴν πιστὴν ἀντιγραφὴν τῆς πολιτικῆς τῶν Τόρεων. Οὐδεμία ἆ- ποτελεσματικἡ ἐπέμβασις ἐγένετο ὑπὸ τῆς Βουλῆς διὰ νὰ ὑποχρεώσῃ εἰς κα- τευθύνσεις περισσότερον συμφώνους µέ τὴν σηµε- ρινὴν θέσιν τῆς Αγγλίας καὶ μὲ τὴν πολὺ ἀπὸ τὰ . προπολεμικἀ διαφέρουσαν “πραγματικότητα. Ἡ φανερά, ἐν τούτοις, ἀλήθεια εἶναι ἐκείνη, τὴν ὁποίαν καθώρισεν ὁ ἀνε- ξάρτητος ἑἐργατικὸς κ. Πρὶτ: «Ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἀρίστην ἐσωτερικὴν πολι: τικὴν ἀλλὰ χειρίστην ἐξω- τερικήν. Ἡ Μεγάλη Βρετ- τανία θὰ ἠδύνατο νἁ τε- θῇ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ εἰς ὅλας τὰς εὐρωπαϊκὰς χώ- ρας προοδευτικοῦ κινήµα τος. ᾽Αντὶ τούτου ὅμως ἐτάχθη παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν ΗἨνωμ. Πολιτειῶν καὶ ὅταν ἡ ἀναπόφευκτος κα- τάρρευσις θὰ ἐπέλθῃ εἰς τὴν χώραν αὐτὴν θὰ ἐξα- πολυθῇῃ καὶ εἰς τὴν Μεγά: λην Βρεττανίαν». Θὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ ἄλλοτε ὑφ᾽ ἡμῶν παρατη: ρηθὲν ὅτι ἡ πολιτικὴ τοῦ Τσῶρτσιλ- Μπέβιν τοπο- θετεῖ τὴν Μεγάλην Βρετ- τανίαν κατ’ ἀναλογίαν εὖ- θεῖαν εἰς θέσιν ἔναντι τῆς ᾽Αμερικῆς ἀπαράλλα- κτον πρὸς ἐκείνην εἰς ἥν εἶχε τοποθετήσει ὁ Μου- σολίνι τὴν Ἰταλίαν ἔναντι τῶν Γερμανῶν. Ἐν εἰρή- νῃ ἡ Μεγάλη Βρεττανία θὰ εἶναι ἀκόλουθος, καὶ ἄν ἐγίνετο πόλεμος, ἐν περιπτώσει μὲν ἥττης ἡ ᾽Αγγλία θὰ ὑφίστατο τὴν τρομερώὠτέραν καταστρο- φήν, ἐν περιπτώσει δὲ ν|- κης ϐΘ᾽ ἀνεκάλυπτεν ὅτι ἐνῷ θὰ εἶχε παράσχει µεγίστην συµβολήν, εἰς τὰ οὐσιαστικῶς τιµαλφέστε- ρα, ἁκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πρὶν κεκτημένα, θὰ ἐξε- τοπίζετο ἀπὸ τὸν πλειό- τερα µέσα διαθέτοντα Συννικητήν. Ἡ ᾿Αγγλία--διὰἁ τὸ ἐἑ- θνικόν της συμφέρον-- μίαν µόνον εἶχε, καὶ ἴσως δὲν εἶναι ἀκόμη πολύ ἀργὰ ος νε Φώτων δν ὡς ήν εν λνννατα Ὅπως τὸ λέγει ὁ Πρὶτ καὶ πολλάκις κατά και- ρούς, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς δὲ τοῦ Τσέρτσιλ τὸ ἐτονίσα- μεν, νὰ τεθῃ ἠθικὴ ἡγέτις ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Εὐρω: παϊκῶν Λαῶν ζητούντων τὰς καὶ ἀπὸ «τοῦ φόβου τῆς ἀνάγκης» λυτρώσεις των. ΄Ἠτο ὁ µόνος βατὸς καὶ ἀσφαλὴς δρόμος-- εὖ- καιρία ἱστορικὴ--νὰ εἶναι ἡ ᾽Αγγλία ἡγέτις, διὰ τοῦ Ἐργατισμοῦ της, ὑπερτέ- ρας δυνάµεως ἔναντι ὄ- λων τῶν ἄλλων ἰσχυρῶν. Τὸ πλέον δὲ παράδοξον εἶναι τοῦτο, τὸ πῶς δὲν καθίσταται νοητὸν ὅτι μὲ τὴν σημερινὴν «χειρίστην» --καὶ ὀλεθριωτάτην διὰ τὴν ἰδίαν-- πολιτικήν, ἀντὶ νὰ ἐπιτυγχάνῃ ν᾿ ἀνακό- πτῃ τὴν Ρωσοικὴν ἐπιβο- λἠν κατορθώνει τὸ ἐντε- λῶς ἀντίθετον. Καὶ αὐτὸ εἶναι πού ἀποδεικνύει ὅτι ἡ τηρουµένη πολιτικὴ δὲν εἶναι τοῦ πραγματικοῦ Ἐ- θνικοῦ Βρεττανικοῦ συµφε- ῥρόντος, ἀλλ᾽ εἶναι ἡ πο- λιτικὴ τῶν συμφερόντων ὡὠρισμένης τάξεως. Δὲν γνωριζοµεν τὶ θὰ ἀποφέρῃ ἡ πολιτικἡ αὐτή, ἡ καταφανῶς τείνουσα ὁ- πὸ τὴν ᾽Αμερικανικὴν ὤὅ: θησιν εἰς Φιλοπόλεμον ἔκ- βασιν. ᾽Αλλ᾽ οἱ καρποί της εἶναι ἤδη αἰσθητοὶ εἰς βά- ρος τῆς Μεγάλης Βρεττα- γίας, ἐνῷ τὸ ᾖἴδιον---τού- λάχιστον ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν Εὐρώπην- δέν ἔχει πά- θει τόσον ἡ ᾽Αμερική. Ὁ κ. Μπέβιν, δηλαδή, εἶπεν ὃτι ἡ πολιτική του ἐἑτόνω- σε τὸ Βρεττανικὸν γόητρον παντοῦ. Αν εἶναι παραί(- σθησις ἤ ἄν εἶχε θέσιν σκοπίµου συγκαλύψεως τῆς ἀντιθέτου πραγµατικότη- τος δὲν ἔχει σηµασίαν, τὸ γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι τὸ ἀνάστροφον εἶναι τὸ ἀληθές. Καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγ- μα τὸ ψηλαφοῦμεν περισ- σότερονἄλλουπαντὸςἡμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἰδόντες καὶ βλέποντες, ὑποστάντες καὶ ὑφιστάμενοι τὰς Φφρικτὰς διὰ τὸ Ἔθνος µας ἀπορ: ροίας τῆς σφαλερᾶς, 'Αν- τιβρεττανικοῦ δέ εἴδους καὶ ἀποτελέσματος, οστά- σεως καὶ τῶν Ἐργατικῶν. Ἐὸν τὸ Κόμμα, τὸ ὁποῖ- ον ἔχρισε διὰ τῆς ἐμπιστο- σύνης του ὁ Βρεττανικὸς Λαός, κάλλιστα αὐτὸς δι- αισθανθείς τὰ δέοντα, δὲν ἀνακόψῃ τὴν πλάνην τῆς ἄνευ ἐννοίας καὶ ἀσυγ- χρονίστου πολιτικῆς τοῦ ὑπουργοῦ του τῶν ἐξωτε- ρικῶν, ἡ ἀνάπτυξίς της καὶ περαιτέρω ὄχι µόνον εἰς τό ἐξωτερικὸν ϐθ᾽ ἀποφέρῃ ὀλεθρίους καρπούς, ἀλλὰ θὰ Ἰφθάσῃ νὰ ἀνατρέψῃ καὶ «τὴν ἀρίστην ἐἔσωτερι- κὴν πολιτικήν» τοῦ ἸΑγ- γλικοῦ ᾿Εργατισμοῦ. ΑΛΗΘΟΚΡΑΤΗ Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «Κόσμος», Λευκωσία. Αὔριον Πρόκειται περὶ ΦΦ9Φ 999999 99999999990 ϱ9Φ0φ6Φφ0Φφ6Φ0Φφ0ο 4 ἀρχίζει τὴν λειτουργίαν του τὸ νέον ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ Κατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ονασαγόρου ἀρ. 33 (Παραπλεύρως Χαλκούση) ΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ γεγονότος. Τὰ ποτὰ κατὰ τὸ γεῦμα θὰ προσφέρονται μὲ ἔκπτωσιν 25 ο)ο Διευδυνταί : Γ.ΣΟΥΓΛΙΔΗΣ --ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΝΗΣ Πετασιολεμικὲς φυσιογνωμίες Ντὲ Γκάσπερι Ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας καὶ ἡγέτης τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμ- µατος κ. ᾽Αλσίντε Ἠτὲ Γκα- σπέρι, εἶναι μιὰ χαρακτηρι- στικἡ φυσιογνωμία τῆς νέας ἰταλικῆς δημοκρατία. Γεννή- θηκε στὸ Πιέβρε Τεζίιο (στὴν περιοχἡ τοῦ Τρέντο) στὶς ᾿Απριλίου 1881. Εξήσκησε κατ᾽ ἐξοχὴν τὸ δημοσιογραφικὸν ἐπάγγελμα καὶ ἀνεδείχθη ἕ- νας ἀπὸ τοὺς καλούς δηµο: σιογρόφους τῆς Ἰταλίος. Ύ- πῆρξε ἐπὶ 24 χρόνια διευθυν- τὴς τῆς καθημερινῆς ἐφημε- ρίδος «Βουόβο Τρεντῖνο». Σὲ ἡλικία τριάντα ἐτῶν τὸ 1911 ἐξελέγη βουλευτὴς στἡὴ Βου- λὴ τῆς Βιέννης καὶ ὑπερά- σπισε ἀποφασιστικὰ τὰ δι- καιώµατα τῆς Ἰταλικῆς µειο- νότητας, ποὺ ζοῦσε. στὴν Λὐστρία. ᾿Απὸ τὰ ἀνώτερα στελέχη τοῦ Λαϊκοῦ κόμµα- τος θεωρήθηκε ἀργότερα ἑ- πικίνδυνος ἐχθρὸς τοῦ Φασι- σμοῦ. Ἡ ἐφημερίδα του κλεί- σθηκε. Ὁ ἴξιος συνελήφθη καὶ Φφυλακίσθηκε, ὀργότερα ὅμως ἀφέθηκε ἐλεύθερος.Αλ- λὰ πάνια τὸν κυνηγοῦσαν καὶ ἧταν ὑποχρεωμένος νὰ ζεῖ µισοπαράνοµα. τὴν :πε- ρίοδο αὐτὴ τῆς ζωῆς του ἕ- γραψε ἀρκετὲς πολιτικὲς µε- λέτες μὲ τὰ ψευδώνυμα «Γκά- σπαρ» «Ρέρουμ» Φκαὶ «Σκρί- πτορ» καὶ ἦταν συνεργάτη: στὴ παβάνοµμη ἐφημερίδα' «Γίιόπολο».. : Μετά τὴν πτώση τοῦ Μου- σολίνι ἀνέλαβε τὴν ἡγεσία τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος. Σιὴν πρώτη κυ- βέρνηση τοῦ Μπονόμι ἔγινε ὑπουργὸς ἄνευ Χαρτοφυλα: κίου καὶ στὴ δεύτερη κυβέρ: νηση συνασπισμοῦ ἀνέλαβε τὸ ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερι- κῶν. Παρ᾽ ὅλον ποὺ ἔχει συν τηρητικὲς πολιτικὲς πεποιθή- σεις: κατανοεῖ τὴν ἀνάγκην τῶν κοινωνικῶν µεταρρυθµί- σεων στὴν Ἰταλία. Τὸ ἐγγὺς μέλλον θά δείξει κατὰ πόσο ὁ κ. Ὠτὲ Γκάσπερι θὰ υἱο- θετήσει τὶς μεταρρυθμίσεις αὐτές, Στὸ παρελθόν του ὑπῆρξε ἕνας εἰλικρινῆὴς ἀντι: φασίστας. Καταδιώχθηκε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ κατέφυγε στὸ Βατικανό, ὅπου ἐργά- σθηκε ὣς βιβλιοθηκάριος. Με: λέτησε φιλοσοφία καὶ φιλολο γία καὶ ννώὠρίζει τὴ καλλι- τεχνικὴ καὶ πνευματικὴ ἵστο ρία τοῦ τόπου τοῦ. κ Ντὲ Γκάσπερι κατέχει τς πρωθυπουργικὸ ἀξίώμα σὲ μιὰ περίοδο πολὺ κρίσιμη καὶ ἀποφασιστικὴ γιὰ τὴ χώ- πα του. Ἡ Ἰταλία ἔχει νὰ ἐπιλύσει σοβαρὰ ἐξωτερικὰ καὶ ἐσωτερικὰ ζητήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα προέκυψαν σοβα- ρὲς διαφωνίες µέσα στὴν - ταλικἠ κυβέρνηση. Ὁ κ. Μτὲ Γκασπέρι ἐπικρίθηκε ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ τύπο ὅτι δὲν θὰ ἆ κολουθεῖ ἀνεξάρτητη καὶ ἴσό τιµη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ, ἆλ- λὰ ὅτι βαδίζει στὸ δρόµο ποὺ τοὺ ὑποδείχνουν οἱ ἸΑγ- γλοσάξωνες. Δριμύτατες ἐπι κρίσεις ἔγιιαν ἐπίσης ἆἔναν- τίον του, ἰδιαιτέρως στὸ κε- φάλαιο τὴς οἰκονομικῆς του πολιτικῆς ποὺ δὲν βοήθησε στὴν ἀνασυγκρότηση τῆς χώρας. Οἵ πληροφορίες ἀπὸ τὴ Ρώμη ἀναφέρουν ὅτι εἶνε ἐνδεχόμενο νὰ ξεσπάσει ἔνδο κυβερνητικἡ κρίση, ἐφ᾽ ὅσον ὁ κ. ΝἩτὲ Γκασπέρι καὶ τὸ κόμμα του ἀρνηθοῦν νὰ λά- βουν τὰ µέτρα ἐκεῖνα ποὺ ἐ- σωτερικὰ θὰ βελτίώναν τὸ ἐπίπεδο ζωῆς τοῦ λαοῦ καὶ ἐξωτερικὰ θὰ συντελοῦσαν στὸ ν᾿ ἀκολουθήσει ἡ Ἰταλία ἀνεξάρτητη πολιτική. Ὁ τε- λευταῖος λόγος τοῦ κ. Ἠτὲ Γκάσπερι στὴ διάσκεψη τῶν Παρισίων, προκάλεσε διαµαρ τυρίες ἀπὸ µέρους τῶν ἀντι- προσώπων γιατὶ ἔμοιαζε πε- ρισσότερο μὲ λόνο νικητοῦ ποὺ ἤθελε μονομιᾶς νὰ σκε- πάσει τὸ ἁμαρτωλὸ παρελ- θὸν τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας Τὴν ἴδια ἐντύπωση προκάλε- σε καὶ στὸν δημοκρατικὸ λαὸ τῆς ᾿Ἰταλίας. ΝΟ ΕΤΠΙΤΙΡΙΙΝ ἆ ΜΙΙΙ Σάθθατον καὶ ΜΠΑΡ )Φ060060999Φ0909 Φ096999φ99909ΦΦόθθΦ0θ90900ς ο ΗΗΗΗΗΤΗΗΙΙΗΗΙΠΗΗΙΠΗΠΗΠΗΗΗΠΗΠΙΤΗΙΗΠΙΠΗΗΙΗΙΗΙΗΠΗΙΗΗΙΙ ΙΙΗΙΚΗΙ ΡΗΙΡΙΝ [Σχόλια τοῦ τιµίου «Ελληνικοῦ τύπου] -ἷά τοι / Κυττάξτε τους - Νάτοι όλο: φάνεροι : Θὰ ζητήσουν τώρα ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλίαν τὴν [ΙΠύ- προν / . Πρὶν ἡ Κύπρος δὲν ἥταν «ἐθνική διεκδίκησις»/ Ηταν ζήτημα ἰδιαίτερον, οἰκογενεί- κὀν, μεταξὺ τῆς «Λαοπρο: βλήτου» καὶ τῆς Αγγλίας. Καὶ θὰ τὴν ζητήσουν, ἀφ' οὗ μέχρι τοῦδε τὴν ἀπηρνοῦντο... Εἴπομεν πρὸ καιροῦ ὅτι εἶναι εὐκαιρία νὰ ζητη βῇ ἡ Κύπρος. ἸΑλλ' οἱ «Αρ: χηγοὶ» δὲν θά τὴνζητήσουν ἆ- πὸ τὴν ᾽Αγγλίαν. Δὲν θὰ ἆ- νακινήσουν δηλαδὴ εἰς τὴν Διάσκεψιν. Εἶναι τρόπος διὰ νὰ δείξουν ὅτι φροντίζουν διὰ τὰ ἐθνικά δίκαια. Καὶ θὰ ζητήσουν τὴν Κύπρον καθ᾽ ὅν τρόπον καὶ δι᾽ ὅν λόγον εἷ- χαν ζητήσει νἁ.. ἀναγραφῇ τὸ Β. ᾿Ηπειρωτικὸν. Γνωρίζουν ὅτι ἡ ᾽Αγγλία θὰ τοὺς ἀποκρούσῃ μὲ τὴν ἐ- λαχίστην ἀπειλὴν ὅτι θὰ ἆ- ποσύρη τὸν στρατόν της, ὅτι θὰ δημοσιεύσῃ τὸ μὴ δηµοσι- ευθὲν µέρος τῆς ἐκθέσεως τῶν «παρατηρητῶν» καὶ ἀκό- µη τὴν ἔκθεσιν τῆς πρὀ τινος ἐπισκεφθείσης τὴν Ἑλλάδα Α γγλικῆς ποινοβουλευτικῆς Επιτροπᾶς (Κὸξ]. 'Οπότε θὰ τὰ κακαρώσουν. . Ἡ «Βομιµέτης» τοῦ κ. Τσαλδάρη ἀδυνατεῖ νὰ διεκ- δικήσῃ θετικῶς καὶ ἀποτελε- σματικῶς ὅ,τι δήποτε... Τὰ χοέη Ἡ. Κυθέρνησις Τσαλδάρη ἤρ- χισε νὰ πληρώνη τόκους τῶν πα- λαιῶν δανείων, ὅπως ἠξιώθη κ. ᾽Ανονκαξδ ξερό ρα Μία ἀποβολὴ Τὸ «ὡραῖον» ἐκηρύχθη ἐν διωνμῷ στὸ Κάῑρο. Αὐτο λέ: γει ἡ εἴδησις, κστά τή ὁποία µία μαθήτρια που ἦλθε πρώ: τη σὲ διαγωνιομὸ καλλονῆς, ἀπεβλήθη ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλογραιῶν ποὺ Φοιτοῦσε. Εὰν ζούσαμε στὴν ᾽Αμερικη ἡ ἐπιτυχία τῆς µαθητρίας αὖ- τῆς θά ἀποτελοῦσε την κα: λύτερη διαφήµησι γιᾷ τὸ σχο: λεῖο. Θὰ μετοχειριζόταν το βραβεῖο αὐτὸ οἱ διευθύνοντες τὸ σχολεῖο γιὰ νὰ συγκεν” τρώσουν πλῆθος μαθητριών. Καὶ ποιά γυναῖκα δὲν θά πή γαινε σ’ ἕνα σχολεῖο ποὺ θὰ εἶχε τὴν μαγικἡ ἰδιότητα να πέρνῃ ἀπὸ τὴ μιᾶ μεριά κα λαπόδια καὶ νὰ παραδίδῃ ἆ' πὸ τὴν ἄλλη... ᾽Αϕροδίτες τῆς Μήλου]! ᾽Αλλά ἀδιάφορο ἄν τὸ σχολεῖο ἔχασε ἤ ὄχι µία εὐκαιρία διαφηµίσεως. Ἐν τούτοις ἡ ἀπόφασίς του είνε ἄδικος. Ποτὲ ἡ ὡραιόιης δὲν χορακτηρίσθηκε ἀνήθικος. ᾿Α- πεναντίας μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ γυναῖκα τέρας ἀσχημίας καὶ νὰ ἀποτελῇ σκάνδαλο. Ἐξ ἄλλου εἶναι ἀποδεδειγ' µένον ἱστορικῶς ὃτι οἱ γυ: ναῖκες ποὺ ἕἔδρασαν δὲν ἡ' σαν κοτὰ κανόνα ὡραῖες, Ἐ- ἂὰν ἐσκέφθηκαν λοιπὸν μ αὖ- τὴν τὴν βόσιν οἱ καλόγρπες ἔπεσον ἔξω. Τὸ ὡὥραῖον Υυ- ναικεῖο σῶμα πέρνει τὸ ἠθι- κὀ περιεχόµενο ἀπὸ τὴν Ψψυ- χή, ἀπὸ τὴν διάθεσι. Μήπως δὲν ὑπάρχουν ὡραῖες γυναῖ- κες ποὺ σᾶς ἐπιβάλλουν τὸν σεβασμό ᾽Αναφϕέρειε ἕνας χρο- νικογράφος τῇῃς ἀρχαιότητος ὅτι ὅταν ὁ Φειδίᾶ6 ἁτέδιδε κάποτε στὸ μάρμαθο μ.ὰ γυ- μνἠ γυναῖκα, ἧταν τόσο σε- μνὴ ἡ στάσις της ὥστε ὁ βο: αὐτῆς. Τὸ λέγει τὸ ὄργανον τά ]ηθός του ἔλεγε ὅτι κατείχε- Σίτυ «᾿Ινθέστορς Κρόνικλ» : Ότι ἐλήφθηδαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὰ ἀναγκαῖα ποσὰ διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν τοκοµεριδίων τῶν Ἕλλην, δα- νείωὧν ἀπὸ- προσέξατε αὐτὸ--- τοῦ Απριλίου 1932 µέχρι τοῦ ἸΑ- πριλίου τοῦ 1941 ! Ἡ ἐφημερὶς αὐτὴ τῶν ὁμολογιούχων ἐκφράζει τὴν ἐλπίδα- κατὰ θετικάς της πληροφορίας-- ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυθέρνησις μελετᾶ σοθαρῶς νὰ ἐπαναρχίση µερικἠν καταθολἠν καὶ διὰ τὰ κουπόνια ἀπὸ τοῦ ᾽Α- πριλίου τοῦ 1941]. Φαρμακεῖον καὶ Φαρμακεμπορεῖον Διαμαντῆ ΠΜιχαηλίδηἳ Παρελήφθησαν καὶ ἀρχί- ζει ἡ πώλησις μετὰ 4 ἡμέ- ρας,τῶν κάτῶώθι Φφαρµα: κευτικῶν εἰδῶν: Μουρουνέλαια χῦμα΄ καὶ σὲ µπουκάλες μικρὲς {καὶ µεγάλες, Ἱμα. ναιετίβῃ. Απιποηΐαξ., { Π]οτποάγτθἙ., Ζοΐαὶ 1 πίσιεπε., Ὁ πάνειδα| Βπιοτοσβ{ίοµ., οοπιρ. Φίτορ οἳ Ἠδδ,, να Ότορρεις., Ηγάτατρόταπη., Βαἱςαπι ΊΈταπα., Καοζιουιιιοσς., ζαἰςΠ]οτιάς.,θοαϊ Βτοπιί- ἆς., ΔΙδαπαϊαπ Ταπμία., Ῥα- ρανετίπ Ἡγάἀτος]μ]οτ., Γαρς. ΑΡΙοΙ ο.29.,Ρ1ε ΟἰπίπιεΠί., Ρμεπασείϊπ ϱο. Τα8ςδ 255 Αερίτία ΤαῦῬ. 255... Αἱι- ππεπβα],, Βοταςχ Ρηῖν., ζ8- ]οιἱ(α]γοετορ]., Απρήτίπε Ῥα]νίς., ΡΠεπασετ Ρα]νίς., Ῥοΐίᾶξξα Εοττοσγαπ]ῖἆς., ΑΠ- αργτίπα., Οαἱοπιε]., θαδ]]- π]ο., ΚωτΠῃοίπι θα] Μοῃ- τοςς ΤήΠπΙπεΠῖ., ],αχαϊίνε Νεσείαδί]ες., Ταδι., Όαι- ιοπίπα., Διαμαντῆς ΠΜιχαηλίδης ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἐν Σκάλα κατώγειος οἰκία ἐκ τριῶν δωματίων, ἡλιακοῦ, κουζίνας, ἀποχωρητηρίου, νεροῦ καὶ αὐλῆς. Διά πληροφορίας ἁἀποταθῆῇ- τε πρὸς τὸν κ. Αντ. Κούρ- σαρον, πλανοδιοπώλην, Γωώ- γία Βασιλίσσης Βικτωρίας-- Ἑρμοῦ, Λάρνακα. ΞΕΠΠΗΠΗΙΙΠΗΠΙΗΗΗΗΗΛΗΠΗΠΗΗΠΗΗΙΗΙΙΗΙΙ ΛΓΓΛΙΚΗ το ἀπὸ τὰ αἰσθήματα προσ- κυνήµατος σὲ ναό. Αὐτὴν τὴν ἀπαίτησι δὰν ἔχει βέβαια ἡ μαθήτρια τοῦ Μαἴροῦυ. Εἶναι σκληρὸ ὅμως νά ἄποβάλλε- ται ἀπὸ τὸ οχολεῖο διότι ἔ- τυχε νὰ εἶναι ὡραία. Καὶ οἱ καλόγρηπες θά γνωρίζουν ἆᾱ- σφαλῶς ὅτι οἱ µαθήτριές τους δὲν εἶναι πρότυπα ἁγί- ων. Οὔτε περιµέλουν διαγω- νισμοὺς καλλονῆς γιὰ νὰ δεί- ἔουν τὴν σωματική τους διά- πλασι. τὶς πλὰζ δείχνουν καθημερινῶς πολὺ περισσό- τερα ἀπὸ ὅσα μπορεῖ νὰ ἴδῇ μιὰ ἐπιτροπὴ καλλιστείων. Πάντως ἡ μαθήτρια δὲν πι- στεύοµε νἁ πῆρε κατάκαρδα τὴν ἀποβολή.... Πολλὲς γυναῖ- κες θὰ εὔχωνται νὰ ἔχουν τὴν ὡραιόιητά της καὶ ἄς ἆ- ποβληθοῦν δέκα φορές... ΒΗΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΣ ᾽Αδηναϊκὴ σάτιρα Ἡ ἱστορία τῆς ἑβδομάδος Οἴκογενειακά... ᾿Γτσαχώθηκε ὃ Βόλλιγκς μὲ τὸν σὲο ΔΙαυρομιχάλη --στενοχώρια σας ἀλήδεια καὶ σκασίλα σας µεγάλη.--- Κι) ἄν δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ σήµασία αὐτὸ καμμία γιατὶ ἔχει γίνει µόδα στὸν χρυσὸν αὐτὸν αἰῶνα, ὅκως σοὔρχεται στὸ νοῦ σου ἄθείά σου ἡ παροιμία τῶν γαϊδάρων ποὺ μαλλώνουν σ᾿ ἕνα ξέγον ἀχυρῶνα, Διπλωματικὲς ἐπιτυχίες... ν 5 Εἴδατε ἐπιτυχίες . , νν στὶς διεκδικήσεις ὄλες ει ν ᾷ Όνι εἴχαμε ζητήσει αν ος Ιώ μᾶς ἐδόθηκε σὲ «όλες, Κω ἕ . : ε ετσι οπως παμε σέα : : δὰ ποοσαρτηῦῇ συντόμως : - ς ε στην Ελλάδα κι’... ᾿Αδήνα, Ἡ κυβερνητικὴ κρίση... - , --- ΛΔά κυβέρνηση καὶ πάλι Τσαλδαρο-- 1 σαλδαρικὴ) .Φ --- - κι’ ἔτι δὲν ὑπάρχει πλέον κρίση κυβεργητικὴ Αν μαὶ λένε μερικοὶ --ἀπὸ τῇ δοδεῖσα Λύση--- .., : , ὅτι ἔλειφε.ιᾗ κρίση. {αδάαοΣ ΠΗΠΕΗΗΗΗΗΗΠΗΗΗΗΠΗΗΠΕΙΗΗΗΗΗΙΙΙ ΠΟΛΗΣΙΣ Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν| «καί διακόσµησις εἰς ᾽Αναμείνατε ᾽Αφάνταστος καὶ ἐκδαμθωτικὴ πολυτέλεια. Ἡ πλουσιωτέρα ἐπίπλωσις ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΚΟΡΕΕΤ αὐΝΝΙΣ λεπτοµερείας τὴν διἀδεσίν σας. καὶ καταλόγους. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ μμ ΗΜΗΗΜΗΗΗΠΗΗΗΠΠΗΠΠΠΠΠΠΠΗΠΠΗ 1 4 ' ͵ αν Διάλυσις ἀρραβῶνος ας -.. {Παρεκλήὕημεν ὑπὸ τοῦ σε ιπολί. του (ας κ. Ἰ]ενέλαουι Αυριακίδου ρελαί ϱ ᾿ (κατασκευαστοῦ ἐξαρτημάτων πο- ὁμλάτων) νὰ δηλώσωμεν ὅτι ὁ ἆο- σαβών του μετὰ τῆς ὁος ᾽{νδριάνας Φυλακτίδου ὁιελύδη κατόπιν ἅπο- φ άσεως τοῦ ἸΕΗκκ/}ήσιαστικοῦ ικα. στηθίου. ᾽ τα Αγῶνες εω τν -- : ο Γ.5.Ο. ειεσοῦ µελετᾷ τὸ) διοργάγὠσιν ἐκτάκτων παγκυποίων ἀγώνων εἷς τὸ στάδιόν του ματὰ τὸν προσεγχῆ Ἰ]άοτιον ἐπ εὐκαιοία τῆς Ὀ0ετηοίδος του. Θὰ πουσκλη- δοῦν ὅπως µετάσχουν τῶν ἀνώνων να ον ανα καὶ οὐληταὶ ἐξ Ελλάδος. Δ ΄ Κοινωνικὴ Πρόνοια Εἰσέφερον εἰς τὸ ταμµεῖον τὴς Κοινωγικῆς Πἰρονοίας «Ίευκωσίας . . σος εἷς μνήμην Δαοαλάμπους Γωπανι- κολάου ἡ οἰκογένεια ΔΙ. ΠΙαπανικο. Ἰάου ἱἑατροῦ 1 λίραν καὶ ἡ οἰκο. γχέτεια Π, Χ. λωνσταντί ᾖ γέι Αν Δωγσταντίνου 14 σελ. » { Εκδόσεις πι δα Εκυκλοφόορησεν ἡᾗ ἔκδεσις τῆς ς ο : - ὑπεπιτροπῆς διά τὴν οογάνωσιν τῶν ο Ὃ - ΄ - ὑπηρεσιῶν τοῦ εήμου {ευκωσίας, ον ἃ Τιμη τ γρ. Εἰδοποίησις πρὀς τοὺς παντοπώλας Παρελήφβη ποσότης ῥουτυ- ροχάρτου, μιλοχάρτου καὶ ᾱ- χυροχάρτου εἷς τὸ Βιβλιοπω- λεῖον Φαίδωνος ΜΜ. Τσαγγα- ρίδου καὶ δὰ πωληὸθῇ ἀπὸ αὔριον εἷς τιμιὰς διατιµήσεως. ᾿Ἐπίσης παρελήφΨήσαν βι- βλία Λλογιστικῆς, εὑρετήρια, σημειωματάρια, κόλλες γρα- σης, τετράδια καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδῃ γοαφικῆς ὕλης καὶ δὰ πωληθοῦν εἷς τικιὰς ἄπιστεύ- τως γαμµήλάς. Δία ἐπίσκεψις θὰ σᾶς πείσῃ. ΑΦΙΞΙΣ ΦΑΡΜΛΚΩΝ Παρελήφδησαν κα. δὰ πω: ληδοῦν εἰς τιμὰς διατιμήσεως τὰ κάτωδι φάρμακα: ςαπιρῆοτ {π οἱ] Μιχεά Ῥοτειςαῖς ναχ]μο » «(αἴαττῃαί » » Ροετίιςςῖς (935 Απ Ἱπῇπεηζα] » Φίχγομηίπς 5η]ρ]ιαίο Ἐτοσαιπα Αάτοεπα]ϊπα ζαἰοία1ῃ. σ]σοπαίς Μ. Θ. ΤΣΙΑΠΠΑΣ Τηλ. 140, Λευκωσία. Μαγικὸ Παλάτι ὃἃ «Μπελὴκ Πασιᾶ» Σήµερον Παρασκευὴν καὶ αὕριον Σάββατον προβάλ- λεται ἡ δευτέρα ἐποχὴ τοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολοσσοῦ ΚΛΒΛΛΛΛΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΛΤΟΊΙ Ἠὲ τοὺς Λαοφιλεῖς ᾖρωας : ΤΙΚ ΦΟΡΑΝ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ ΛΕΟ ΚΑΡΙΛΛΟ κ. Νέες ἀγωνίες χαὶ καρδιοκτύπια στ λέες συνταρακτικὲς απεριπέ- τειες- ἔξυπνα τεχνάσµατα---μα- ταδιώξεις---μιάχες---ἄγρια γ0ον- δοκοπήµατα --- νέος παλλαϊ κὸς συναγερμός. Την σεροσεχῆ Κυριακὴν προβάλλεται Ἰ ἡ πιὸ µεγα- λειώδης καὶ φαντασµαγο- ρικὴ μουσικὴ ἔγχρωμος ἑημιουργία «Ἡ σκιὰ τοῦ Παρελθόντος» 1ρωταγωνιστοῦν : ΓΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ ΡΕΎὙ’ ΜΙΛΛΑΝΤ ΤΖΩΝ ΧΩΛ ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ Μιὰ ἀνηπέρβλητ, Καλλιτεχνιοὴ) δήιαουργία ιὲ ὀνειρώδη σχηνι- κὸν πλοῦτο καὶ γοήτευτικὴ ὃ. πόύεοε, λείμαορος ἠιουσικῆς- -ὀνειρώδη μποαλεττα-- γλυκὰ αἰσθήματα- ἡμυχικὲς τρικ ίες, πο Λίαν προσεχῶς | Η µεγαλυτέρα ἔκπληξις Εφθασεν / Έφίασεν / Ι ΜΗ ΜΡΙΙ Ἕνας μεγαλειώδης ἐξω- τικὸς ἔγχρωμος κολοσσός ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΖ ΊΖΩΝ ΧΩΛΛ 1ΟΥΡΧΑΝ ΜΠΕ Υ' σσ -ᾱ-ᾱ-ᾱὺ-1- Ἀ. 5, 3 » Αιευθοὐὴε--ΙΒιοκτήτης Απογευματινή ἐφημερθὲς Ἠδνθιςευὰ Ὁ Νοευμθδρίου το ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΩΠΟΥΛΟΣ ΟΣΑ ο ἳ ΤΝ. | Ἓεεος Ἆσς . Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ | ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΑἉΕά ΤΟΙ ΑΗ ο 1). Ὁ αμερικανὸς ἀντιποό- σωπος εἰς τὴν Αρδεμογευτικὴν ἐπιιροπὴν ἐήλωσεν ὅνι αἱ «ἠνωμ. ἰοζτεῖαι ὑὰ ἐξακολου ήσουν νὰ κυ- Ἂριθη, φύλλου: Έιμη φύλλου 1 γρόσι. ο---ο ΓΡΑΦΕΙΟΒ 3 «οδὸς Λιπέρτη ἀριὸμ Ὁ καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου. 032 η )} ὅλευνοῦν τὰς ᾿ἰαπωνικὰς νήσους τοῦ Πἱρηνικοῦ, ἔστω 2. 8 ὃν 1 . ” , ὅ Λευκωσία-- Κύπρου : ἕ καὶ αν τα ενωμ δδνη ἀποφοίφουν τὸ σχέδιον των ] ὅπως αὖὗται τεθοῦν ὑπὸ ᾿αμεοικανικὸν ἔλεγχον. ἱ ΠΠ ΙΗΙΝΕ ή Τ] ἡΝΡΙΙΝ ΕΙΠΙΜΙΝ ΙΙΙ ΤΕΙ ΙΗΤΙ ΤΤΤΝΝΝ ΜΜΗΝΝΗΝ 1] 1Η Νέαι διαφωνίαι εἰς τὴν συνέλευσιν τῆς Ὀργανώσεώς Ε. πε ττοσοττεκττσττ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ «0Ο Βρειτανὸς Ὀφυπουργὸς τῶν ᾽Αποικιῶ» κ. Ίόμας, ἐσεε- ξηγῶν προχθὲς, ἐνώσιον τῆς , ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 8 (Ρ.-Ο κ. Μολότωφ συνωµίλησε χθὲς ἐπὶ 10 λεπτὰ μετὰ τοῦ προέδρου Τροῦμαν. Μετὰ τὴν συνο- μιλίαν προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον δήλωσιν: «Εἶχα καλὴν συνοµιλίαν μετὰ τοῦ προέδρου». Τὸν κ. Μολότωφ συνώδευεν κω 2 ὧν ο [ε ΄ 9 -- - ν » κηδεμονευτικῆς εσπιτροτῆς της ν , ο. συνο ς ' Ῥυνελεύσεως τῶν Ην. ᾿Εδνῶν, Πνωμένων Εθνῶν διὰ την εγγραφην νεων μελῶν ο Ρῶσσος πρεσβευτὴς κ. ΒΜοβίκωφ, παρευρίσκετο δὲ καὶ ὁ τὴν ἀποικιακὴν πολιτικήν, ---------- προσωρινὸς ὕπουργος τῶν ἐξωτερικῶν κ. Ατχεσον. Ο γραμματεὺς τοῦ προέδρου ἐδήλωσεν ὅτι δὲν συνεζη- ο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 (Β) ᾿Εγνώσθη αὐθενιιιῶς ἐνταῦθα ὃτι αἱ Ἠνωμ. Ίο: λιτεῖαι δὰ ὑσιοβάλουν πρὸς τὴν πολιτικὴν Επιτροπεὶαν τῶν Ηνωμένων ᾿Εδνῶν, πιδανῶς αὔριον Σάββατον, συγκεκριµένην πθότασιν περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος βέτο τῶν ΠΜ. Δυνάμεων. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι αἱ ᾽Αμερικανικαὶ προτάσεις εἶναι αἱ ἑξῆς: 1) Τὸ Συμβούλιον Ασφαλείας πρέπει νὰ καθορίσῃ σαφῶς ἐπὶ ποίων θεμάτων πρέπει νὰ ἰσχύῃ τὸ βἐτο. 2) Ἡ ἀρνητικὴ ψῆφος ἤ ἡ ἀποχὴ δὲν πρέπει κατ ἀνάγκην νὰ θεωροῦνται ὡς βέτο καὶ 3) Οἱ Πέντε Μεγὰἁλοι πρέπει νὰ συζητήσουν τὴν δυ: νατότητα τροποποιήσεων τῶν κανονισμῶν τοῦ Σ. ᾿Ασφαλείας. ο ΒΕΑ ΥΟΡΚΗ, 8 (Ρέουτερ)--Ἡ ὀπεπιτροπεία τῶν ᾿ἩΗνώμ. Ἐθνῶν διεφώνησεν ἐκ νέου ἐπὶ τοῦ ψηφίσματος πρὸς ἐγγραφὴν τῆς Ὑπεριορδανίας, Ἰρλανδίας, Μογγολίας, ᾽Αλβανίας καὶ Πορτογαλίας εἰς τὰ Ἠνωμ. Ἔθνη. ᾿ , Ο ἀντιπρόσωπος τῶν Φιλιππίνων ὑπεστήριξε θερμῶς τὴν Ἰρλανδίαν καὶ Πορτογαλί- αν. Ὁ κ Γκρομίκο ἐκ μέρους τῆς Σοβ. Ενώσεως εἶπεν ὅτι ἐγκρίνει ὡς ὀρθὴν τὴν ἀπό- Φασιν περὶ ἐγκρίσεως τῶν αἰτήσεων Σουηδίας, ᾽Αϕγανιστὰν καὶ Ἴσλα.δίας, ἀλλὰ νοµί- ει ὅτι τὸ Συμβούλιον Ασφαλείας ἔκαμε λάθος ἀπορρῖψαν τὰς αἰτήσεα Αλβανίας καὶ Μογγολίας, αἳ ὁποῖαι συνέβαλον εἰς τὸν πόλεμον. Τουναντίον δὲν πρέπει νὰ γίνουν δε- εἶπε, μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «“Η ἀντίληψις ὅτι αἳ άποι- χίαι ἀποτελοῦν στηγὴν ἐσόδων διὰ τὸ 'Ἠνωμένον Βασίλειον, ἀποτελεῖ «ἐπίμονον μῦθον». «Ἡ Μ. Βρεττανία προτίθεται γὰ δαπανήση διὰ τὰς ἀποικίας της ἐντὸς τῶν σεροσεχῶν δέκα ἐτῶν 190 ἕἑκατομμύρια λιρῶν ἓν τῶν ἑυλακέων τῶν βρεττα: νῶν φορολογουμένων». Εἴμεθα βαθύτατα ὕποχρεω: µένοι µ. Ἱόμας διὰ τοὺς γό- πους καὶ τὰς Ἰδυσίας εἲς τὰς ὁποίας ὑποβάλλεσθε δι ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους καὶ ταπεινοὺς δούλους σας καὶ ζητοῦμεν συγ- γνώµην διὰ τὸ ἄδειασμα τῶν Ἀυλακέων τῶν ἀτυχῶν ᾿Αγ)λων τήθησαν πολιτικὰ ζητήματα κατὰ τὴν συνάντησιν, ἐπρόκειτο δὲ καθαρῶς περὶ ἐπισκέψεως φιλοφρονήσεως. “Ὁ κ. Μολό- τωφ διεβίβασε πρὸς τὸν Τροῦμαν τοὺς προσωπικοὺς χαιρε- τισμοὺς τοῦ Στάλιν. ) Π ΙΤΑΛΙΑ ΛΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΛΒΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΩΜΗ 8 (Ρ.)--᾿Ἐπίσημον ἀνακοινωθέν, ἐκδοθὲν κατόπιν συνεδρίας τοῦ Ἰταλικοῦ ὑπουργικοῦ συμβονλίου ἀναφέρει ὅτι δὲν γίνονται ἀποδεκταὶ αἱ προτάσεις τῆς Γιουγκοσλα: βίας πρὸς τὸν Τολιάτι περὶ ἀνταλλαγῆς τῆς Κορίτζια μὲ τὴν Γεργέστην. Τὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει ὃτι ἡ Κορίτζια εἶναι [ταλικὴ καὶ ἀνεγνωρίσθη τοῦτο ὑπὸ τῶν 2 μεγάλων. Κάθε σωνοριακὴ µεταλλαγὴ πρέπει νὰ ἀπολουθήσῃ τὴν ἐ» φορολογουμένων. ᾿Αλλὰ συγχρό: γως ἐκφράζομεν καὶ µίαν ᾱ- πορίαν: Διατὶ ἀφοῦ τὸ κεντρι- κὸν κατάστηµα τοῦ Λονδίνου ἀντιλαμβάνεται ὅτι ξημιώνει ἀπὸ τὰ κατὰ τόπους ὕντοκατα- στήματά του {τὰς ἀποιπίας) δὲν τὰ... διαλύει Βϊς τὸ ἐμ στόριον δὲν χωὠρεῖ... εὐσσιλαγχνία καὶ οἶκτος. Εμσιρὸς λοιπὸν κ. Τόμας. Ημεῖς τοὐλάχιστον δὲν δὰ ἕ- χωµεν κανὲν παράσονον. ΚΛΗΡΟΛΟΤΗΜΑΙΑ Ὡς ἀπεκάλυψε µία πραγ- ματικῶς ἐνδιαφέρουσα ἔρευ: να τοῦ υνωστοῦ οἰκονομολό: γου καὶ ἐλευκτοῦ κ, Β. Κου: ρέα, 16 ἐν ὅλῳ κληροδοτή: µατα ὃδι᾽ ἀγαθοεργοὺς σκο- πούώς, καλύπτοντα τὸ ποσὸν Λ. 100.000 καὶ περιπλέον, πα- ραμένουν ἁδρανῇ, ἄλλα μὲν διὰ καθαρῶς τεχνικοὺς ἢ νο: μικοὺς λόγους, ἄλλα δὲ λό- γῳ. ἁδιαφορίας ἤ ἀμελείας τῶν ἐνδιαφερομένων ἕκτελε- στῶν ἢ διαχειριστῶν. Νομίζοµεν ὅτι ὁ Σεβ. Τοπο- τηρητὴς ἔχει καθῆκον νὰ ἐν- διάφερθῇ διὰ τὴν τόχην τῶν κοινωφελῶν κληροδοτηµάιων καὶ ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν Δη- μοτικῶν ἀρχῶν, ὃσον καὶ ἄλ- λων ἐγκρίτων πολιτῶν, γὰ Εὕρῃ τὸν πρακτικώτερον καὶ συντομώτερον τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου θά ἐκπληρωθῇ ἡ ἐκ- τέλεσις καὶ ὁ προορισμὸς τούτων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ὠφελήσῃ τὰ μέγιστα τὴν εὐεργετουμενην κοινότητατῆς πρωτευούσης. Κάθε ἆ ράνεια εἶναι ἀσυγ: χώρητος καὶ καταδικαστέα. ΜΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ” “ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ” «Ὁ [νδὸς ἠγέτης ΛΙαχάτμα Γκάν: 4, ἀπειλεῖ ὅτι ὑὰ ἀθχίσῇ ἀπεογίαν πείνης, τὴν ὑποίαν δὰ συνεχἰσῇ κέχοι δανάτου, ἐὰν δὲν παὔσουν αἳ ταθαχαὶ εἰς τὰς ᾿[νδίας, αἱ ὁποῖαι, σημειωτέον καὶ ἐσιοίχισαν κατὰ τὸ τελευταῖον τοίημον 18 νεκροὺς καὶ 13.524 τοαυµατίας. Περίεογος ὅπου καὶ δυσγόητος διὰ τοὺς πολλοὺς μέθοδος βίας καὶ ἔκ- βιασμοῦ ποὸς Ματαστολὴν τῶν πα: θῶν καὶ κατάπαυσιν τῶν ταραχῶν. Διὰ παροµοίαν ἐογασίαν οἳ πολιτι- σµένοι τῆς Εὐρώπής θὰ ἐχοῃσιμο ποίουν δακοιγόνα ἀέρια, χεισοβοιι: βίδας, μυὸ οαλλιοῤόδλα, τάνας, ἆερο ποοίαν κτλ. καὶ θά κατέγευχον εἰς «ἐκκαθαριστικά: ἐπιχειοήσεις» μ- κοᾶς ἡ µεάλης κλίµακος. [ή εοιττὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι παου- μιοία. χειοονομία ἐκ μέρους οίουδη- ποτὲ ἡγέτου δὰ ἐγίνετο μᾶλλον ὅ- ποδεκτὴ μὲ ααωκαατικὰ μειδιάµατα καὶ τὴν ἐνκάολδιον εὐχήνι « Η ὥρα ᾗ καλή» : 121 ὁ [νδιμὸς λαός, ὑστεοῶν εἰς τοιούτου εἴδους πολιτιακὀν, ε- ναι ἁγνότερος καὶ πλονσιώτερος εἷς συναισθήματα. Λαὶ δὲν ὑπάρχει ἀαφιβολία ὅτι ἡ χειοονοµία τοῦ Ι κάντι, ὑὰ φέο τά ἁποτελέσιιατά τής, δὰ εἰοηνεύσῃ τὰ πάδη καὶ δὰ καταπραῦ») τὰ «πνεύματα εἰς τη μεγάλην ἀλλ ἀνήσυχου πατρίδα του. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΕΣ Γράφουν ἐκ Καραβᾶ ὅτι γνωὠστὸν ὄργανον τῶν κελ- λίων τῆς Μητροπόλεως Κε- ρυνείας ἔδειρε μικρά παιδιά διότι ἔψαλλον διάφορα ᾱ- σματα. Δὲν νομίζει ὁ κύριος αὐτὸς ὅτι εἶναι ἡ ἐσχάτη ἀνανδρία νὰ δέρνῃ κανεὶς μικρὰ παι δία Ἐάν- ὅπως κατὰ παρε: ξήγησιν φαντάζεται -- εἶναι παλληκαρᾶς, ὑπάρχουν εἰς Καραβᾶν πολλοὶ συνοµίληκοί του διὰ νὰ κάµῃ...τὰς πα- ανω ιν ἀπιλείσςειο το!) ρυακα------ωκας κταὶ αἱ αἰτήσεις τῆς Πορτογαλίας καὶ σιστικῶν κρατῶν. ᾿Ανηνγέλθη ἐπισήμως ὅτι κειτο νά γίνῃ οήμερον ἀνεβλή Ἰρλανδίας ἕνεκα τῶν σχἐσεών των µετφ τῶν φα” 3 « { 3 , ἡ πλήρης συνεδρίασις τῶν Ἠνωμ. Ἐθνῶν, ἡ ὁποία ἐπρο: θη διὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου. ΝΗΠΗΙΙ ΤΒ ΙΝΛΙΚΙΝ ΛΙΜΙΤΙΝΙΙΗΙ ΚΑΛΚΟΥΤΑ 8 (Ρ.)-Ἡ ἔπαρ χία Μπιχάρ καταμµαστίζεται ὑπὸ τῶν ταραχῶν. Οἱ νεκροὶ ἀνέρχονται εἷς 160 Αἱ ταρα: χαὶ ἐπεξετάθησαν ἐκ τῆς Βεγν γάλης κα Μπιχὰρ εἰς τὰς Ἠνωμ. Ἐπαρχίας, ὅπου ἡ ᾱ- στυνοµία ἐξηναγκάσθη νὰ πυροβολήσῃ. Ὁ Γκάντι ἔφθα: σε ψές εἰς Σαντπούρ, σκηνὴν τῶν χειροτέρων ταραχῶν. Ὁ πρωθυπουργὸς κ Περοῦ ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρὸς τοὺς Φοιτητάς ὅπως διακόψουν τᾶς σπουδάς των ἐ ὀλίγας ἡμε- ρας καὶ περιοδεύσουν εἰς τὰς ἀγροτικὰς περιοχὰς διὰ νὰ ἐπαναφέρουν τὸν πληθυσμὸν εἰς τὴν εἰρήνην καὶ ὀρθοφρο:- σύνην. «Καὶ ἐὰν μµερικοὶ ἀπὸ σᾶς, ἀνέφερεν, ἀποθάνουν εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτήν, ὁ σκοπὸς ἀξίζει τοιαύτην θυ- σίαν.» ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ Και ἐπίσημον ἀνακοίνωσιν ᾗ γέα ὑπὸ τὸν κ. Τσαλδάρην Ελλη: νικὴ Κυβέρνησις, συμφώνως πρὸς χαραχβεῖσαν ὑπ αὐτῆς πολιτικὴ]ν πατευνασμοῦ, θὰ ὑποβάλῃ ἐνώπιον τῆς Βουλῆς µέτρα ἐπιεικείας διὰ τοὺς «παρασυοθέντας» εἷς ἐνεργείας ἐναντίων τῆς δηµιοσίας τάξεως. Συγ- χηόνως ὅμως μέ τὰ ὡς ὄνω ἐξαγ- γελλόμενα ἀγεκοινώδη ὅτι ὁ στοα- τὸς «ἐξαπέλυσε γενικὴν ἐπίθεσιν κα: τὰ τῶν συµμοοιῶν καθ ἅπασαν τὴν ἠΜακεδογίαν» καὶ ὅτι «συντό- ιως αἴτη δὰ ἐκκαθαοισῦῇ πλή- θςῦ. --- κ Τώρα ποῖο» σκοπὸν ἔχουν αἱ ἐκκαδαριστικαὶ ἐπιχειρήσεις, δεδο- μένουν Ότι ἡ λαοπρόῤλητος δὰ υἱο- Ῥειήση συντόκως μέτρα ἐπιεικείας ΑΠ ἄλλως: Π]οὺς τὶ ὅλη αὐιὴῃ ἡᾗ φασαρία τῆς Ἱρηφίσεως µέτρων ἓ- πιεικείας διὰ τούς «παρασυρῦέντας» ἀφοῦ ὁ στρατὸς ἀνέλαβε νὰ πθαγ- ματοποιήσῃ τὴν πλήρη ἐξόγτωσίν των ὁ 21λλ” ἑλησμονήσαμεν ὅτι ὅλα αὖ- τὰ συμβαίνουν εἰς τὴν χώναν ὅπου τόσον ἡ κωμωδία Όσον καὶ ἡ τρα- γωδία, εἶδον τὸ πρῶτον τὸ φῶς, ἤνθησαν καὶ ἀπειέλεσαν µέρος αἆ- ναπόσπαστον τῆς ζωῆς. ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΗΝ Ἡ Βρεττ. Κυβέρνησις, ἀπε- κάλυψε προχθὲς ἡ ἐφημερὶς εΓιόρκσαϊίαρ Πόστ», ἄπεφά' σ σεν ὅπως μὴ ἀποσύρῃ τὰ Βρεττανικὰἁ στρατεύματα ἐξ Ἑλλάδος. λόγῳ τῆς τετα- ρανμένης εἰς τὰ Βαλκάνια καταστάσεως καὶ τῆς δράσε: ως τῶν συμμορ ὢν ἐν ἝἙλ- λάδι. Λέγεται ὅτι ἡ ἀνωτέρω δή: λωσις ᾖλθεν ὡς ἀπάντησις εἰς σχετικὴν ἔκκλησιν. ἥτις ἔ- κυκλοφόρησε τελευταίώς καὶ ἥτις ἐτελείωνε μὲ τὴν ἐπῶ- δόν : Μὴἠ Φὐγεις. ποὺ θὰ πᾶς Μονάχον ἄν μ᾿ ἀφίσεις τὶ θά κάνω Αν ἄλλον ἀγαπᾶς Δὲ μένει παρὰ μὀνον...νὰ τὸ σκάσω!» Πωλοῦνται ξύλα Εἰς τὸ ἐργοσιάσιον ΧΡ. ΚΥΡΜΙΤΣΗ, ὁδὸς Ὄνασα: γόρου ἀρ. 32. πωλοῦνται χονδρικῶς καυσόξυλα ἔυ- λοσχιστικῆς μηχανῆς πρὸς 30 παράδες ἡ ὀκᾶ. σον Όνκνον Ἰσυγχοόγους ἀνέσεις. ΠΙΝΗΝΗ ΙΜΗΣ ΤΙ. ΤΙ ΛΜ ς ΜΑΔΡΙΤΗ 8 (Ρ)--Δύο µέλη τῶν ἐργατικῶν νώσεων ἐφονεύθησαν καὶ εἷς συνελήφθη ὅταν ἡ ἑ- ᾱ- στυνοµία ἐπέδραμεν εἰς οἰκίαν τοῦ προαστείου Τε: τουὰν ὅπου ἐκρύπτοντο µέλη τῆς ἄκρας ἀρὶστερᾶς. Ἐφονεύθησαν ἐπίσης 2 πολιτοφύλακες. Εἷς ἐκ τῶν κρυπτοµένων ἐν τῇ οἰκίᾳ, ὅστις ὡς λέγεται, ἦτο Γάλλος, ἐδραπέτευσε. ψΨὲς ἐρρίφθη βόμβα εἰς ἀποθήκην τροφίμων τῆς Μαδρίτης. Τὰ παράθυρα συνετρίβησαν ἀλλὰ δὲν ἐ- σηµειώθησαν θύματα. Ἱ ΓΡ. ΚΙΝ ΚΙ «ΠΤΙ ἹΜΙΠΙΙΙΙΝ ἰ ΤΗΣ ΕΙ ΛΔΟΝΔΙΝΟΝ, ἃ (Ρ.)--Κατὰ πληροφορίας τοῦ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ ἀνταποκριτοῦ τοῦ Ρέουτερ ἑτοιμάζονται χειμερινὰ καταλύματα διὰ τοὺς Ἑβραίους µετανά- στας εἰς Ξυλοτύμβου καὶ τὸν ὅρμον Δεκελείας. Τὸ ἔργον ἀνοικοδομήσεως διεξάγεται ὡς ἐκ ὅτι ἀνεγείρετο ναυτικὴ βάσις. µένης περιοχῆς καὶ τελευταίως φῆμαι ΣΙΣ ΕΣ ΤΝ ΜΜ ΠΕΙΣ υμών ΜΝΗΙΛΗ ΗΛΕΨΙΣ ΠΑΛΙ (ΛΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 (Ρ.--Οἱ ἔμπει- ρογνώµονες κρίνουν τὴν τε: λευταίαν μεγάλην ἐλάττωσιν τῶν φαρτώσεων Γαλλικῶν κρασιῶν ὡς ὀφειλομένίβ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εἰς ἐξάντλησιν τῶν ἀποθεμάτων καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου εἰς τὴν ἀπροθυμίαν τῶν πα: ραγωγῶν νὰ πὠώλήσουν τὸ προϊόν των. Κατά τὸν Σε- πιέµβριον αἱ γενόµεναι φορ: τώσεις ἀνῆλθον µόνον εἰς 180545 ἑκατόλιτρα, ἐνῶ ἑ- χρειόζοντο 3.114.230 ἑκατόλι- τρα. Αἱ φορτώσεις κρασιῶν τοῦ ᾽Αλγερίου ἔπεσαν ἐπίσης µεγάλως. ΜΥΣΤΗΡΙΩΛΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑΝ ᾿Αγγλὶς ΠεΡΙΣΙΟΙ 8(Ρ..--Ἡ ἀστυνο- µία διερευνᾷ τὸ μµυστήριον τοῦ θανάτου μιᾶς ἀγνώστο' ᾽Αγγλίδος, ἡ ὁποία «ὑρέθη ψὲς στραγναλισµένη εἰς τὴν Γαλ: λικὴν Ριβιέραν. Ἡ Σκότλαντ Γιὰρντ καὶ οἱ Γάλλοι ντετε: κτιβς ἀνεκάλυψαν πολλὰ στοι: χεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν ἐξακρίβωσιν τῆς ταυ: τότητος τοῦ θύματος. Ἔγινεν ἐπιστημονικὴ ἐξέτασις τῶν ἐνδυμάτων τῆς Φονευθείσης καὶ ἔρεύνα διά τὸ ὅπλον, μὲ τὸ ὁποῖον ἐκοσκινίσθησαν κυ- ριολεκτικῶς τὰ ἐνδύματά της. Πλησίον τοῦ θύματος ἀνευ- ρέθῃη ζεῦνος ὀμματουνυαλιῶν. ΛΝΞΓΕΡΣΙΣ 100 ΘΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΞ 8 (Τοῦ ἀνταπο: κριτοῦ µας)--Πληροφορούμε: θα ὅτι 'Εβραϊκὴ ἑταιρεία θὰ οἰκοδομήσῃη συντόμως εἰς τὴν πόλιν µας ἑκατὸν κατοικίας, αἱ ὁποῖαι θὰ διατεθοῦν κατά προτεραιότητα εἰς Εβραίους διαµένοντας εἷς Λάρνακα. Αἱ οἰκίαι θὰ ἀνεγερθοῦν ἐκ τούβλων ἐκ τσιμέντου καὶ θὰ εἶναι τύπου «Φθηνοῦ λαϊ- κοῦ σπιτιοῦ» μὲ ὅλας τὰς «Ἡ ἄγνώστος ἐντὸς ἀπηγορευ: τούτου ἐκυκλοφόρησαν ΠΠ! ἡ ΜΗΝ Τὰ ΛΒΙΙΝΙΝ ΜΡΗΠΙΜΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 (ΛΡ.)-- Πέντε πιλότοι τῆς ὑπερατλαντικῆς ᾱ- εροπορικῆς ἑταιρείας τῶν «Ην. Πολιτειῶν ἐπανέλαβον σήμερον τὰς ἐργασίας των. Οὗτοι εὗρί- σκοντο εἰς Παρισίους ὅταν ἐ- κηρύχθη πρὸ 15 ἡμερῶν ἡ ἆᾱ- περγία τῶν ᾽Αμερικανῶν ἄερο- πόρων καὶ συμµετέσχον ἆμέ- σως εἰς αὐτήν. λύθη τῆς ᾽Αμερικανικῆς ΚΕυβερνήσε- “Ἡ ἀπεργία ἐ- κατόσιν µεσολαβήσεως Ως πρὸς αὔξησιν τῶν ἥμερομι- σδίων των. ΗΝ ΙμΝΙΝ - ΠΗΜΝΙΒΛΙΝΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 8 (Ῥ..--Ὁ ὁ- Φυπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν τῆς Τσεχοσλοβακίας κ. Κλη: µέντις εἰς δηλώσεις του πρὸς τὸ Ρέουτερ προέβλεψε τὴν ὃ- πογραφὴν συνθήκης συμμα Χίας μεταξὺ Πολωνίας καὶ Ὑσεχοσλοβακίας εἰς τὸ ἐγ- γὺς µέλλον. Αἱ σχέσες, εἶπε, μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν ἐβελ᾽ τιώθησαν µεγάλως κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνας. Ὁ κ. ἅλη- µέντις ἀνεχώρησεν ἐκ Λονδί- νουδιὰΒ.Ὑόρκην ὅπως συμµε: τάσχῃ τῆς συνελεύσεως Ἠνω µένων Ἔθι ὢν. ΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ὃἃ 1)2 σκαλῶν κατάλληλον δι΄ οἰκόπεδα, γεωργικοὺς ἢ ἄλλους σκοπούς, εἰς τὴν περιοχὴν Καϊμακλίου ἐπὶ τοῦ δρόµου πρὸς τὰ σφα- γεῖα Λευκωσίας παρά τὸ περβόλι κ. Πετρούτσιου. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ κα: τάστηµα Ναθαναἡλ Αἰσχύ- λου 19 Β (ἔναντι σχολῆς Σαμουἠλ) Λευκώσία, ἢ κ. Χαρ. Ἡράκλην Μέγαρον Παπαδοπούλου. σωπνκς ο σεσν τσ σι σσ. - πο ούτως “λσποᾶ, Ι | κορήασλννενὸ θνικἠν γραμμὴν καὶ τὰ διεξαχθῇ δηµεψήφισμα μεταξὺ τοῦ πληθυσμοῦ. ΤΕΡΓΕΣΤΗ 8 (Ρ]--Ἡ πρότασις τοῦ Τίτο πρὸς τὸν Τολιάτι ὅπως παραδώσῃ τὴν Τεργέστην εἰς τὴν Ἰταλίαν μὲ ἀντάλλαγμα τὴν Κορίτζια ἔγινε δεκτὴ μὲ ἀνάμικτα αἱ- σθήµατα. ο ἀρχηγὸς τοῦ ὑπὲρ τοῦΤίτο κόµµατος ἐδήλωσεν: «Ἐγκρίνομεν τὴν πρότασιν. Θά εἶναι πλῆγμα κατὰ τοῦ Αγγλοαμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ». 0 ΤΡΟΥΜΑΝ ΥΠΕΒΑΛΕΝ ΛΠ᾽ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ' ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ δ (Ρ.) -- Μεγάλην ἐντύπωσιν ἑπροκάλεσαν εἲς τοὺς διεθνεῖς κύκλους αἱ ἀποκαλύψεις τῆς δημοσιογράφου Ζε- νεβιὲβ Ταμπουϊ ὅτι ὃ πρόεδρος Τροῦμµμαν ὑπέβαλεν ἄπι᾽ εὐθείας σεροτάσεις πρὸς τὸν Στάλιν σχετικῶς μὲ τὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Τεργέστην. Εἰς περίπτωσιν, καθ’ ἥν ὃ Στάλιν δὰ ὑπεχώρει ὅσον ᾱ- φορᾷ τὸ ζήτημα τῆς Τεργέστης αἳ 'Ηνωμέναι Πολιτεῖαι δὰ ἄνε- γνώριξαν εἰς τὴν Σοβιετικὴν Ένωσιν προνομιοῦχον Ὀδέσιν εἲς τὰ Βαλκανικὰ κράτη. Καὶ ᾗ κα Ταμπουϊ ἀναφέρει:ι Ες τοιοῦ τος συμβιβασμὸς εὑρίσκεται ἐντελῶς µέσα εἰς τὴν γραμμὴν τῆς Αμερικανικῆς πολιτικῆς. Εἰς τὸς ΗἨνωμ. Ἰολιτείας, ὅπου ἔτει- κρατεῖ τὸ σερακτικὸν σπνεῦμα εὑρέσκουν ὅτι, ἐφ᾽ ὅσον κυριαρχεῖ ᾗ σημερινὴ τεταμµένιι ἀτμόσφαιρα μεταξὺ τῶν διαφόρων συνα- σπισμῶν Φὰ ἦτο πολὺ δύσκολον διὰ τοὺς ᾽Αμερικανοὺς νὰ ἔσιι- τύχουν ἀξιολόγους οἰκονομικὰς ἀγορὰς εἰς τὰ Βαλκάνια, ἐκτὸς ἂν δὰ κατέφευγαν εἰς τὴν βίαν διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν συμφερόν- των τῶν». ἡ ΙΕΚ ΙΗ ΠΡΙ ΜΜΙΙΠΗ 1 ΜΙΝΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ὃ (Ρ,)-- Ἡ Δευκορωσσία ὑπέβαλε σµα ἐνώσιιον τῆς συνελεύσεως τῶν Ηνωμ. ᾿Εὐθνῶν, διὰ ὁποίου ξητεῖ ὅπως ἕκαστον µέλος διακόψῃ δισλωματικὰς ψήφι- τοῦ 5 ν ΄ Δ -- ΄ καὶ ἐμσορικὰς σχέσεις μετὰ τοῦ Φράνκο. ᾿)Ἐπίσης ὅπως διακόψῃ τὰς ναυτικὰς, ἀεροσορικὰς, ταχυδρομικὰς, σιδηροδρομικὰς καὶ τηλεγραφικὰς ὑπιηρεσίας μετ) αὐτοῦ. [ΜΝΙΡΙΜΝΙ ΠΙΔΙΙ ΠΡΙΝ ΕΡΜΙΙΣ ΝΗΙΝΣΤΙΣ Εξ ΠΜ ΡΩΜΗ 8 (Ρ )|--Η Ιταλικὴ ἀστυνομία Φφρουρεῖ τὰς ἀκτὰάς πρὸς παρεμπόδισιν τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως Εβραίων. Εγνώσθη ὅτι παρατηρεῖται σημαντικἡ κίιησις πλοίων ἙΕ: βραίων μεταναστῶν κατὰ µῆκος τῶν Ν. Α. ἀκτῶν τῆς Ἱταλίος. ΗΒ ΠΛΡΑΓΟΓΗ ΖΑΧΛΡΕΟΣ θ) ΛΥΞΗΘΗ Μικρὰ βελτίωσις εἰς τὰ σιτηρὰ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 (Ρ.)- Ὁ κ. Ντένις Φίτζγκεραλδ, γραμ: ματεὺς τοῦ συμβουλίου τροφίμων τῶν 'Πνωμ. ᾿Εθνῶν ἀνε- κοίνώσε πρὸς τὴν Οἰκονομικὴν ἐπιτροπὴν ὅτι ἡ παγκόσμιος παραγωγὴ ζαχόρεως θὰ εἶναι 10ο)ο ἀνωτέρα κατὰ τὸ 1947. Ἠ παγκόσμιος παραγωγὴ σίτου θά αὐξηθῇ µόνον ἐλαφρῶς. Εν τούτοις ἡ ζήτησις ζαχάρεως θὰ ὑπερβαίιῃ κατὰ πολὺ τὴν προσφορἀν. 'Η παρανωνὴ λιπῶν καὶ ἐλαίών θὰ εἶναι µικροτέρα. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ [ὴ ΙΝ ΤΝ ΙΙ ΠΙΕΙ! ΠΠ ΤΗΝ ΤΗΡΛΙΙΛ Ὁλόκληρα χωρία ἐξολοθρεύονται-- Χι- λιάδες νεκροὶ καὶ τραυµατίαι ΝΕΑ ΔΕΛΧΙ 8 (Ρ.)--Αἱ ταραχαὶ καλύπτουν σή- µερον τὸ ἥμισυ καὶ πλέον τῶν Ἰνδιῶν καὶ ἐπεξετά- θησαν μέχρι τῶν γειτονικῶν πρὸς τὴν ἨΜέαν δΔελχὶ περιοχῶν. ὍὉ ἀντιβασιλεὺς λόρδος Γουέηβελ συνδιε- σκἐφθη ἐπὶ 45 λεπτὰ μετὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Νε- ροῦ. Εἰς Πάτνα, πρωτεύουσαν τῆς ἐπαρχίας Μπίρµμπα ἐφονεύθησαν 46 πρὀσωπα καὶ 39 ἐτραυματίσθησαν. Εἰς µίαν περιοχὴν τοῦ χωρίου Μεεροὺτ τῶν νωμ. Επαρχιῶν ἐφονεύθησαν 400---500 πρόσωπα, εἰς ἑτέ- ραν δὲ περιοχὴν τοῦ αὐτοῦ χωρίου ἀνευρέθησαν ἕἔτε: ρα 226 πτώματα. Τὸ σύνολον τῶν νεκρῶν ὑπολογὶ- ζεται εἷς 700 νεκροὺς καὶ 1000 τραυματίας. Εἰς τήν Καλκούταν πολυάριθµα καταστήματα ἐ- πυρπολήθησαν ψές εἰς διάφορα µέρη τῆς πόλεως, κα- θὼς καί εἰς τὴν περιοχήν τοῦ λιμένος, της τπτ ενώ ὥλῃν ντ σι ο .---. . ἳ ἐπν γνγνκτα, οἳ ἑπωνικνάνω- 3 --