Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-09

Σάββατον 9 Μοεμβρίου 1946 ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΡΘΡΒ Τ0 ΛΙΚΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Δὲν ἔχει ἅδικον ὁ Το- ποτηρητὴς Λεόντιος Φο- Βούμενος µΛβιαίας λαϊκὰς ἐκδηλώσεις μὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ νέου Κυβερνήτου τῆς Νήσου, ἐὰν δὲν παρασχε: θῇ ἡ βεβαίώσις ὅτι θὰ δι- καϊώθῇ ἡ ἐθνικὴ διεκδίκη- σις τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Θὰ ἦτο Φενακισμὸς τοῦ ἱερωτάτου του αἰσθήμα: τος τῆς ἐλευδερίας πᾶσα ἀντίληψις ὅτι θ' ἀπετέλει δι᾽ αὐτὸν ἱκανοποίησιν ἡ ἐπανίδρυσις τοῦ Ἰοµοθε- τικοῦ Συµβουλίου καὶ ἡ κατάργησις τῶν δικτατο: ρικῶν νόμων. Εϊναι ἤδη βαρὺ διὰ τὴν Φιλοδικαιο- σύνην καὶ , φιλελευθερίαν τῆς «Βρεττανικῆς στάσεως τὸ ὅτι οἱ νόμοι αὐτοὶ δὲν κατηργήθησαν μόλις ἐξερ- ράγη ὃ πὀλεμος, ὁπότε οἱ Κύπριοι αὐθόρμητοι εἶχον σπεύσει νὰ τεθοῦν ἀλλη- λέγγυοι παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν Βρεττανῶν εἰς τὸν ᾽Αντιφασιστικὸν ἀγῶνά τῶν. Ὑπάρχουν ἀκόμη Κύπριοι πολιτικοὶ ἐξόρι- στοι καὶ παρηµποδίσθη ἡ διευθέτησις τοῦ ᾿Αρχιεπι- σκοπικοῦ ζητήματος διότι διετηρἠθησαν οἱ νόμοι κα- ταργοῦντες τὴν Ἐκλη- σιαστικὴν αὐτοδιάθεσιν. [Σημ. «Ἐ. Τύπου»:- Τὸ ἄρ- θρον ἐγγράφη πρὸ τῆς ᾱ- κυρῶσεως τών σχετικῶὼν νόμων]. Ἡ ἀποκατάστασις τῶν ἐλευθεριῶν αὐτῶν ἔπρεπε νὰ εἶχεν αὐτομάτως συν- τελεσθῇ πρὸ ἕξ ἤδη ἐτῶν. Ἐπ᾽ οὐδενὶ λὀγῳ δύναται γὰ θεωρηθῇ ὡς λύσις τὸ ὅτι θὰ ἐγίνετο τώρα ἡ φυ- σικὴ αὐτὴ τακτοποίησις. Θὰ ἦτο ἕνα εἶδος τῆς χει- ρἰστης προσβολῆς καὶ πρός τὸν Μυπριακὸὀν Λαὸν καὶ πρὸς τὸ Πανελλήνιον. Ἡ Κύπρος εἶναι Ἕλλη- γικἡ ἱστορικῶς καὶ ἐθνο- λογικῶς. Δὲν ἠμπορεῖ νὰ µείνῃ σήµερον ἡ µόνη κατ᾽ ἐξαίρεσιν ὑπόδουλος Ἓλ- ληνικὴἡ νῆσος εἰς τὴν Αν. Μεσόγειον. Ἐκεῖνο ποὺ ἐ- νέκρινεν ἡ Μ. Βρεττανία διὰ τοὺς Δώδεκανησίους ἔχει ἐπιτακτικήν ὑποχρέω- σιν νὰ ἐγκρίνῃ καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸν Κυπριακὸν Λα: όν. Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη συνηγοριῶν διὰ τὴν δικαί αν του ἀπαίτησιν. Εἶναι τόσον ὁλοφάνερον τὸ ζη- τούμενον Δίκαιον, ὥστε νὰ εἶναι ζήτημα τιμῆς διὰ τὴν ᾽Αγγλίαν νὰ τὸ σε: βασθῄῃ. Ἡ Κύπρος πρέπει νὰ ἐλευθερωθῇ καὶ νὰ εἰ- σέλθῃ εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἑλλάδος ἄνευ τῆς ἐ- λαχίστης ἐπιφυλάξεως. Εἷ- ναι Ἑλληνικὴ καὶ ἡ ἕνω- σις εἶναι προαιώνιος καὶ ἀναλλοίώτος πὀθος καὶ θέλησις τοῦ Λαοῦ της. Οὐδὲν πρόσχηµα καὶ οὐ- δεµία σκοπιµότης δύναται νὰ ἰσχύσῃ ἔναντι τῆς ἆλη- θείας αὐτῆς. Καὶ ὅσῳ τα- χύτερον ἱκανοποιηθῇ ἡ ἆ- λήθεια αὐτή, τόσῳ µεγα: λύτερον θὰ εἶναι τὸ ἠθι- κὸν κέρδος τῆς Βρεττ. Κυ- βερνήσεως, ἐνῷ κάθε ἄλ- λη κατεύθυνσις θὰ ἦτο ἆ- δύνατον νὰ διακανονίσῃ τὴν ἱερὰν ὑπόθεσιν τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, άποφα- σισµένου νὰ μὴν παρα- µείνῃ ὑπόδουλος ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Χάρτου τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ. ΑΔΗΘΟΗΡΑΤΗΣ. «ΠΚήρυξ» Μαγικὸ Παλάτι ὃ Μπελὴκ Πασσᾶ Αὔριον Κυριακὴν μέχρι καὶ τῆς Τρίτης προβάλ- νοκ” λεται ἡ µεγαλειώδης καὶ φαντασμαγορικἡ µουσι- κἡ δηµιουργία Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ (ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμος) Πρωταγωνιστοῦν Ἰξίνιξερ Ῥότξερς, Ῥέὺ Πέλλαντ, Τξὼν χΧώλλ, Γουῶρνερ Ἰπάξτερ, κ.ᾱ. ρόῃ σοκηνικὸν πλοῦτον καὶ βάλλεται ἡ τρίτη ἐποχὴ Μὲ τοὺς λασφιλεῖς ἥρωας Αέο Καρίλλο. χρώμος κολοσσὸς . Κυριακὰς ὥρα 1 μ.μ. Μιὰ ἀνυπέρβλητη καλλιτεχνικὴ δηµιουργία μὲ ὄνει- Τὴν προσεχῆ Τετάρτην καὶ Πέμπτην προβάλλε- ται τὸ μυστηριῶδες ἀνιχνευτικὸ φρικιαστικὸ καὶ συγχρόνως κωὠμικὸ ὑπερφὶλμ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ» Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴν καὶ Σάββατον προ- ΚΛΒΛΛΛΛΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ” Ντὶκ Φόραν, Ἱποὺκ Ίξόουνς, Αίαν σροσεχῶς ἕνας µεγαλειώδης ἐξωτικὸς ἔγ- Η ΛΕΥΙΚΗ ΑΓΡΙΑ Μαρία ἹἩοντέξ, Τξὼν Χώλλ, Τούρχαν Μπέὺ, Σασοῦ. Σηµμ.--Τὰ ἔργα τοῦ ΜΑΓΙΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ προ- βάλλονται συγχρόνως καὶ στὸ ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ κατὰ τὰς ἀκολούθους ὥρας : Καδημερινὰς 7 1)8 μ.μ. γοητευτικὴ ὑπόνδεσι, τοῦ ἐπεισοδ. µεγαθηρίου 6 μ.μ. καὶ 7 μμ. ΜΗ ΕΤΙΜΤΠΡΙΙΝ ὁ ΜΙΙ Σήµερον ρ ἀρχίζει τὴν λειτουργίαν του τὸ νέον ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ Κατὰ τὴν ὁξὸν Ὀνασαγόρου ἀρ. 33 (Παραπλεύρως Χαλκούση) Πρόκειται περὶ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ γεγονότος. Τὰ ποτὰ κατὰ τὸ γεῦμα θὰ προσφέρονται μὲ ἔκπτωσιν 25 ο)ο Διευδυνταί : Γ.ΣΟΥΓΛΙΔΗΣ--ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΝΗΣ Σάθθατον καὶ ΜΠΑΡ Ρ0φ0ο0Φ0Φ0οοοφοδοθοφθοφΘθΦθθθθθθθ900ς τοσο. “8 Διάσκεψις Ἠἰρήνης Ὁ κ. Τσαλδάρης ὑπ ἀριδ. Ί ἀντιπαδής Διασπιστώσεις τῶν δημοσιογράφων Ἡ ἐφημερὶς «ΑΝ ὀντ» τῶν[Πα- ρισίων σημειώνει τὰ ἀποτε- λέσματα μιᾶς ἐρεύνης ποὺ ἔκαμεν ὁ ἀνταποκριτὴς τῆς Κολούμπια κ. Πράϊορ, διά τὰς ἐκ τῆς Διασκέψεως ἐἑν- τυπώσεις τῶν δηµοσιογρά- φων. ἜἜδωκεν ἕνα ἐρωτημα- τολόγιον εἰς τοὺς τακτικῶς παρακολουθήσαντας τὰς συ νεδρίας δημοσιογράφους. “Ο. λους ἐπαγγελματίας. Ἠσαν 120 ἀπὸ 27 χώρας.Σηµειωτέον ὅτι οἱ δημοσιογράφοι Ρωσσί- ας, Γιουγκοσλαβίας, Τσεχο- σλοβακίας, ᾽Αρμενίας, Άλβα- γίας, ᾽Αργεντινῆς, Χιλῆς, Λου- ξεµβούργου, Συρίας, Παρα- γουάης, ρὰν, Ν. ᾽Αφϕρικῆς καὶ Βραζιλίας ἀπέσχον τοῦ νὰ ἁπαντήσουν. 50 οἷο τῶν δημοσιογράφων εἶπαν ὅτι ἡ Διάσκεψις ἀπέ- τυχεν. 28 οἱο εἶπαν ὅτι ἧτο κωμµφῴδία. Οἱ ἄλλοι 22 ο]ο ὅτι ἐπέτυχε. Μεταξὺ τῶν τελευ- ταίων ἦσαν οἵ 3 Κινέζοι, ὁ Βούλγαρος καὶ ὁ Φιλλανδός. Περὶ τοῦ ἄν ὁ πόλεμος εἶναι ἀναπόφευκτος τὰ 70 οἱο τῶν δημοσιογράφων ἁἀπήντησαν ἀρνητικῶς, Δύο Αὖγγλοι, ἕνας Παλαιστινὸς, ἕνας Αὐστρια- κὸς καὶ ἕνας Οὗγγρος εἶπαν «᾿Αδύνατος!». Ἕνας Καναδὸς, 3 Γάλλοι, 2 ᾿Αγγλοι καὶ 4 ᾽Αμερικάνοι εἶπαν ὅτι ὁ πό- λεµος εἶναι «ἀναπόφευκτος!», 15 9ἱο εἶπαν «πιθανός». Εἰς τὸ ἐρώτημα ἂν ἔπικρο- τοῦν τὴν ᾽Αμερικανικὴν το- λιτικὴν, οἱ δημοσιογράφοι διηρέθησαν εἰς δύο µπλόκα: 19 Γάλλοι τὴν ἐπεκρότησαν καὶ 18 τὴν ἀπεδοκίμασαν. Ὁ Καναδᾶς, ἡ Νορβηγία, τὸ Περοῦ, ἡ Ἱσπανία, ἡ [Πορτο- γαλία, ἡ Τουρκία, Σουηδία καὶ Ρουμανία ἐπικροτοῦν, ἐν ὁμοφωνίᾳ τῶν δηµοσιογρά- φωὼν των. Αντιθέτως ἡ Ἑλλὰς ἡ Παλαιστίνη, Ἰταλία, Δανία, Λίβανος, Φιλλανδία, Πολωνία, Οὐγγαρία ἀποδοκιμάζουν ἐ- πίσης ἓν ὁμοφωνίᾳ. Εἰς κάθε διάσκεψιν ὑπάρ- χουν οἵἳ ἱκανοὶ καὶ µή, οἱ συμπαθεῖς καὶ ἀντιπαθεῖς. Εἰς αὐτὸ οἱ δημοσιογράφοι σαν οἱ ἐνδεδειγμένοι διὰ νὰ ἀποφανθοῦν ποῖοι πληρε- ξούσιοι διεκρίθησαν. Πρῶτος διακριθεὶς καὶ συµ- παθὴς ἔρχεται ὁ Σπάακ, ὕ- περτερῶν τοῦ κ. Μπιντὼ κα- τὰ µίαν Ψψῆφον. Ὁ Σπάακ εἶχε 39 ψήφους ὑπὲρ, χωρὶς καµµίαν ἀντίθεσιν. Ὁ Μπιντὼ εἶχε μὲν 42 ὑπὲρ ἀλλὰ καὶ 7 ἀντιθέτους, Ὁ Βισίνσκυ ἔλα- βε 40 ὑπὲρ καὶ 12 κατά. ὍὉ στρατάρχης Σμὰτς 17 χωρὶς ἀντιθέτους. Ὁ κ. ᾿Εζελανδ 22 χωρὶς ἀντιθέτους. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι 5 ἐκ τῶν τιµωμένωγ. Ἰδοὺ τώρα καὶ οἱ «πιλορὶ», οἳ καταδικα- σµένοι ἀπὸ τοὺς δηµοσιογρά φους, οἱ ἀντιπαθεῖς: «Ἐπὶ κεφαλῆς ἔρχεται ὁ Τσαλδά- ρης--ρεκὸρ--μὲ 2Ί ψήφους κατά, χωρὶς καµµίαν ὑπέρὶ ὍὉ Ἱάρντελζ--τῆς Γιουγκο- σλαβίας ἔλαβε μὲν κατὰ 35 ψήφους, ἀλλὰ εἶχε 17 θαυμα- στάς. Ο Τσαλδάρης κανέναἱ ᾿Ακολουθοῦν ὕστερα στὴ σει- ρὰ ὁ Κόνναλυ, ὁ Μανουϊλσκυ καὶ Πιζάντα. Καὶ οἱ 3 ἔχουν ἀπὸ 10 ψήφους ἑναντίας. Ἐρώτημα: Ἐπέδρασεν ἡ Διάσκεψις εἰς τὰς σχέσεις Δύσεως καὶ ᾿Ανατολῆς: Αἱ Εἰς τὸ κατάστηµα ΝΠΠΙ ΠΜ ὁδὸς ᾿Αραστᾶ ἀρ. 76--τ8 Εφδασαν : φρέσκα κά- σταγα, χαλεπιανά, καρύδια μαὶ ττόφις. Πωλοῦνται : εἰς τιμιὰς χονδρικὰςε καὶ λειανικὰς ἐκτὸς συναγωνισμοῦ. ΠΛΟΝΦΕΡΟΣ ἘκΕοΟοΣ Μεταπολεμικὲς φυσιογνωμίας Μακένζι Κἰγκ ο πρωθυσεουργὸς τοῦ Καναδᾶ Ἡ πολιτικὴ ἱστορία τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ ἵΚα- ναδᾶ συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ὄνοιμά του. Σχεδὸν µονίµως ἀντιπροσωπεύει τὴ χώρα του στὶς διεθνεῖς διασκέψεις καὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν κατέχει τὸ ἀξίωμα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξω- τερικῶν τοῦ Καναδᾶ. Κληρο- νόµησε ἕνα ὄνομα μὲ μµεγά- λη πολιτικὴ παράδοση. ὍὉ παπποῦς τοῦ Οὐϊλλιαμ Λάϊ- ον Μακένζι ποὺ ἐπονομάζον- ταν «ὁ μικρὸς ἐπαναστάτης», διηύθυνε τὸ 1837 τὴν ἐπανά- σταση ἐναντίον τῆς Μ. Βρετ- τανίας. Καὶ ὁ ἄλλος παποῦς του ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἆ- γὠνίσθηκε ἐπὶ κεφαλῆς ἐἑνό- πλων ἐπαναστατῶν ἐἑναντίον τῆς ὀλιγαρχίας ποὺ καταπίε- ζε τὸν Καναδᾶ. Ἡ πολιτική του δράση ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1908 ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ ἐκλέγεται βουλευτής. Ένα χρόνο ἀργότἐέρα ἀναλαμβάνει τό ὑπουργεῖο Εργασίας. “Υ- στερα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ σὲρ Γουϊλφριντ Λωριὲ ποὺ ὁ Μακένζι Κἰγκ ὑπῆρξε τὸ δεξί του χέρι, ἀναλαμβάνει τὴν προεδρία τοῦ κόµµατος τῶν Φιλελευθέρων. Σὲ ἡλικία «47 ἐτῶν τὸ 1921 γίνεται πρὠθυ- πουργὸς τοῦ Καναδᾶ, Εἶν᾽ ὁ πιὸ νέος πρωθυπουργὸς ποὺ γνώρισε ἡ χώρα. ᾽Ακόμη καὶ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1930, ποὺ κέρδισαν οἱ συντηρητικοὶ ὃ Μακένζι Κἰγκ ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ τὴν πρωθυπουργία, χωρὶς οἱ πολιτικοί του ἀντί- παλοι νά ἐπιζητοῦν τὴν πα- ραίτησή του. ᾿Απὸ τὸ 1928 μέχρι τὸ 1936 εἶνε µέλος τοῦ συμβουλίου τῆς Κοινωνίας τῶν ᾿Εθνῶν. Στὰ χρόνια αὐτὰ ἕ- πέρχεται μιὰ ἀλλαγὴ στὴν πολιτική του. ᾿Ἐνῷ χαρακτη- ρίζεται ὁὀπαδὸς τοῦ ἀπομο- νωτισμοῦ ὑποστήριξε ἔντονα τὶς κυρώσεις ἐναντίον τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, ὅταν αὐ- τὴ εἰσέβαλε στὴν Αἰθιοπία, Πραγματικὰ σταμάτησε ἡ ἆᾱ- ποστολὴ καναδικοῦ πετρε- λαίου στὴν Ἰταλία, Ἡ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀπὸ τότε βγάζει τὸν Καναδᾶ ἀπὸ τὴν ἀτομονωτικὴ θέση του. Καὶ εἶνε πιὰ καιρὸς νἁ ἐπιβληθεῖ ἡ «ἀνοικτὴ πολιτι- κἠ» γιατὶ ὁ Καναδᾶς ἔχει ἆ- ναπτύξει τὶς βιομηχανικὲς καὶ οἰκονομικὲς δυνατότητές του. Ὁ Μακένζι Κἰγκ θεωρεῖ- ται εἰρηνόφιλος, Ωστόσο ἡ χώρα του κήρυξε ἀμέσως τὸν πόλεμο ἐναντίον τῆς Γερμανί ας μόλις ἡ Μ. Βρεττανία “βρέθηκε σὲ -ἐμπόλεμη κατά- σταση. Οἱ ὁπαδοὶ τοῦ ἁπομονωτι- σμοῦ ἐπετέθησαν τότε ἐἔναγ- τίον του. Τὸν ἀπεκάλεσαν δι- κτάτορα. Καὶ εἶνε γνωστὴ ἡ ἀπάντησή του σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀπομονωτικοὺς τὸν δρα Μανιόν: «Γιατὶ νὰ μὴν ἀγω- νισθοῦµε γιὰ τὴ δημοκρατία στὴν Εὐρώπη ὅταν κινδυνεύ- ουμε νὰ χάσουμε τὴ δηµοκρα- τία µας ἐδῶ :» Οἱ ἀπόψεις τοῦ Μακένζι Κἰγκ ἐπεκράτησαν. Ὁ Κανα- δᾶς πῆρε ἐνεργὸ µέρος στὸν πόλεμο. Ἔστειλε τὰ παιδιά του στὰ κυριώτερα θέατρα τοῦ πολέμου ὅπου ἀγωνίσθη- καν καὶ ὑπέστησαν καὶ σο- βαρὲς ἀπώλειες.᾽Αποτέλεσμα τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἦταν νὰ αὐξήσει τὸ γόητρο τοῦ Κα: ναδᾶ στὸν κόσμο καὶ νὰ στε- ρεωθεῖ ἡ θέση του ἀνάμεσα στὰ Ἠνωμένα Ἔθνη, Παρ’ ὅλα αὐτά, μόλις ἔγιναν ἐκλογὲς μετὰ τὸν πόλεμο, ὁ ἴδιος ὁ Μακένζι Κὶἰγκ ἠττήδηκε καὶ τὸ κόμμα του ἔχασε πολλοὺς ψήφους. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν αὐτῶν εἶνε χα- βρακτηριστικἁ τῶν νέων προ- οδευτικῶν τάσεων, ποὺ ἄνα- πτύσσονται στὸν Καναδᾶ, “ὉΟ- σο κι ἂν τὸ πολιτικὸὀ μέλ- λον τοῦ Καναδᾶ παραμένει πρὸς τὸ παρὸν λίγο ἀκαθό- ριστο, ἐν τούτοις ὁ κ. Μα- κένζι Κὶγκ θὰ παραμείνει μιὰ χαρακτηριστικἡὴ φυσιογνωμία μιᾶς περιόδου, ποὺ τὸ τέρμα τηςᾶν δὲν ἔχει ἐπέλθει ἀκόμη. ἐπέρχεται ἤδη, πο ο μας φ--τὸ φωαῷ φπσῷ ᾧυωφ ια ῥῷ ῥπαφ, ἀπαντήσεις σαν δύο κατὰ πλειοψηφίαν. 'Η µία ὅτι ἐπέ- ὃρασε κακῶς ἡ ἄλλη ὅτι ἡ ἐπίδρασις ἦτο ἀσήμαντος. Τὸ ἴδιον ῆτο καὶ ἡ ἀπάντησις 40 μὲ 40 οἱο περὶ τοῦ ἄν ἐ- νετάθησαν ἡ ὄχι αἱ διαφωνίαι τῶν 4 Μεγάλων. «ΥΠΡΟΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ἐπὶ τέλους τὸ ὑπερωκεάνειον «ΠΡΟΒΙΤΑΝΣ» τῆς Μεσσατζιερῆ Μαριτὶμ φθάνει δριστικῶς τὴν ὅ Οἡν Νοεμβρίου καὶ δέχεται ἐπιβάτας δι’ ᾽Αλεξάνδρειαν, Μασσαλίαν καὶ Δονδῖνον. Τὸ ταξείδιον ἀπὸ Λάρνακος μέχρι Μασσαλίας εἰς 6 µόνον ἡμέρας. Καὶ ἀπὸ Μασσαλίας εἰς Λονδτ. γον (διά ξηρᾶς) εἰς µόνον δύο ἡμέρας. Εξοπηωλίπητς τὴν «όποια πω» Άικ {- ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ Ὁ ἐν ᾿Αθήναις Κύπριος ἐ- ξόριστος κ. Θεόδωρος [ολο- κασίδης δι’ ἐπιστολῆς πρὸς τοὺς ἐνταῦθα οἰκείους του κα” θιστᾷ γνωστὸν ὅτι καταβάλ- λει προσπαθείας διὰ τὴν ἐκ- πλήρωσιν τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἀναχώρησίν του δια- τυπώσεων. Ὁ κ. Κολοκασίδης θὰ ταξιδεύσῃ μὲ 'Ελληνικὸν διαβατήριον, ἐλπίζεται δὲ ὅτι κατά τὰς ἑορτὰς τῶν Χρι- στουγέννων θὰ εὑρίσκεται ἐν τῷ µέσῳφ τῶν προσφιλῶν του οἰκείων. Σημειωτέον ὅτι ὁ κ. Κρλοκασίδης ἐπὶ τοῦ παρόν: τος δὲν σκέπτεται νὰ ἐγκα- τασταθῇ ἐν Κύπρῳ. Πληραφορούμεθα ἐπίσης ὅ- τι μετὰ τοῦ κ. Κολοκασίδη θὰ ἀφιχθῇ πιθανῶς καὶ ὁ ἕ- τερος τῶν ἐν ᾿Αθήναις Κυ πρίων ἐξορίστων κ.Θεοφάνης Τσαγγαρίδης. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἐν Σκάλα κατώγειος οἰκία ἐκ τριῶν δωματίων, ἡλιακοῦ, κουζίνας, ἀποχωρητηρίου, νεροῦ καὶ αὐλῆς. Διὰ πληροφορίας ἀποταθῆ- τεπρὸς τὸν κ. Αντ. Κούρ- σαρον, πλανοδιοπώλην, . Γω- γία Βασιλίσσης Βικτωρίας-- Ἑρμοῦ, Λάρνακα. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερίς | ΚΟΙΝωμΙικΗ Ζοη | ο) σος Θεἴον κήρυγμα Αὔριον Ανοιακὴν ὁ ἱερολ. κ. Ἰ]- άκωβος «Παύλου δὰ κηούξῃ εἰς Αέον Δωθίον Κυδοέας. Εὶς μνήμην τῶν νεκρῶν Αὔριον εἷς τὰς 1050 π.μ, θὰ έν) εἷἲς τοὺς στρατῶνας ᾖούλολεῦ ἓν 4ευκωσίᾳ δρησκευτικὴ τελειὴ εἲς μνήμην τῶν νεκρῶν τῶν δέο πολέκων. ᾿ Αναχωρήσεις ᾽Ανγαχωρεῖ αὔθιον εἷς Γαρισίους καὶ «Ίονδῖνον πρὸς τελειοποίησιν τῆς τέχνης του ὃ γνωστὸς ἔμπορφρ- οάπτής κ. Ἀ κος Στράτος, Περιοδικὰ ᾿Εκυκλοφόρησε τὸ ὑπ' ἄριθμ. 38 τεῦχος τοῦ ὑρησκευτικοῦ περιφδι- χοῦ «Ἁλπίς», Πώλησις τόρνου Πωλεῖται τόρνος µετα- Χειρισµένος, καλῆς κατα- στάσεως, δ8''Χ6΄ μὲ ὅλα τὰ χρειώδη του. Διά πληροφορίας ἀπευθυν« θῆτε : Μηχανουργεῖον Γεωργίου Κ. Κουμίδη Πλατεῖα Δημαρχείου Λευκωσία, Κινηματογράφος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ Σάββατον ὥρα 2.30, ὅρα 5.45 καὶ 8.45 μ.μ. προβάλλεται γιὰ τελευταία φορὰ ὁ Ρὠσσικὸς κολοσσὸς ΝΑΣΤΡΕΔΙΝ ΧΟΤΖΑΣ “ΗἩ πιὸ Ἀπέροχη µέχρι σήμερον χινηµμ. δηµιουργία. Τὸ πιὸ γλυκό, τὸ πιὸ τρυφερὸ καὶ πιὸ συναρπαστικὸ ἀριστούργημα. διὰ ὀνειρώδης ἸΓουσικὴ ὑπερταινία ποὺ θὰ γοήτεύσῃ καὶ δὰ ἐνδουσιάσῃ ὅλους Γμὲ τὴν] ὦμορφιά της, τὸν πλοῦτον τὴς καὶ τὴν χάρι΄ τῆς, προβαλλομένη. πανηγυρικὰ αὔριον Κυριακὴ µέχρι καὶ τῆς Γετάρτης Η ΜΑΝΙΑΝ ΝΤΟΥΠΛΡΥ (Ταινία ἐξ ὁλακλήρουὰἔγχρωμος) Μὲ πρωταγωνιστὰς τρεῖς ἀπὸ τοὺς πιὸ λαμπροὺς ἁ- στερας,που καταυγάζουν μὲ τὴν ὠμορφιὰ καὶ τὴν τέ- Χνη τους τὸν Κινηματογραφικὸ οὐρανὸ τοῦ Χόλλυγουντ: Πρώτη ἡ ἀπαράμιλλος καὶ ἐξαισία εἰς ὠμορφιὰ καὶ χάρη ΛΟΥΣΙΛ ΜΠΩΛ. Ἔπειτα ἔρχεται ὁ γλυκὺς καὶ συμπαθέστατος«α ἙΖΕΝΕἘΚΕΛΛΥ καὶ κατόπιν ὁ ὑπέρο- χος, ὁ ἀμίμητος, ὁ ἄφθαστος ΡΕΛΊΣΚΕΛΤΟΝ, ὁ ὁποῖος θά κάνῃ ὅλους νὰ δακρύσουν ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλοια, Συμμετέχουν ἡ περίφηκη Βιργίνια ἸΟμπριὲν, ὃ Ῥάης Τάγκλαν καὶ ὁ ἔνδοξος ΤΟΜΙΜΥ ΝΤΟΡΣΕ.Υ. μὲ τὴν περίφη- µη ΟΡΧΗΣΤΡΑ του, καδὼς καὶ τὰ πεοιφήηκότεοα ΜΙΑ 4ΕΤΤΑ τῆς ᾽Αμεοικῆς, , ὀνειρεύετο νὰ φανταζοµένη ὅτι γρήγορα κατάλαβε΄ ὅτι... 1 λυκὰ τραγούδια, γλυκὲς καὶ Ἡ ὑπόθεσις ὡὠραία καὶ χαρούμενη ἀφηγεῖται μὲ τὸν πιο Ὀπεροχο τρόπο, τὸν ιρυφερὸ ἔρωτα δυὸὀ εὐγενικῶν ὑπάρξεων μιᾶς πολὺ ὤὥμορφης καλλιτέχνιδος καὶ ἑνὸς πτωχοῦ γλυκόφωνου καλλιτέχνη. Ἡ νεαρὰ καλλιτέχνις γίνη σύζυγος κανενὸς ἑκατομμυριούχου, θὰ ἐγίνετο εὐτυχῆς,.,γρήγορα, πολὺ εὐτυχισμένες στιγμὲς, τὰ κ σε . Φερμοὶ ἔρωτες, ὁ πλοῦτος μονάχα δὲν φέρει τὴν εὖτυ- 1). Ἀ. , .” ο αχία, Ἀορίτοια ὤμορφα, µπαλέιτα ὀνειρώδη χείμαρρος Ν Ν ΄ 5 3 αξτ. Ὄ Ῥώτος παι χρωμάτων», ὅ ἔρως ἑνὸς ἐρωτευμένου..... ς . τοσα Τὴν προσεχῆ ΠΕΜΠΤΗΝ τὸ νέο τρομακτικὸ ἔργο “Ὁ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ” Μὲ τὴν Ντόλορες Νεὲλ Ρίο, Τξόσεφ Κόττον καὶ Ροὺ Γουώρρικ Τὴν προσεχῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ γιὰ τελευταία φορὰ ἡ ἐξωφρενικὴ κωμωδία τοῦ ΧΟΜΤΡΟΥ καὶ ΛΙΓΝΟΥ “ΟΙ ΛΕΡΑΜΥΝΙΤΕΣ” Δ .ὰ ΄ σ Τὸ προσεχὲς Σάββατο ἕνα πραγματικὰ ὑπέροχο δη- μιούργήημα ΠΠ ΕΙΠΙΣΤΡΟΟΦΡΙΗ δὲ τὸν Γουϊλλιαμ Δάντιγκαν καὶ Βιργινία Νταίηλ Απίστευταν καὶ ὅμως ἀληθές / σι - 3 1ὸ ιμεγαλειῶδες ἀριστούργήημα τοῦ Ἀαγου συγγραφέως Βὐγενίου ᾿Ονήλ 10 ΑΝΘΡΟΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ Καιωρὐώδη νὰ κιν ν δῇ Ἰ ὃ Σαιως ώδη νο πιγηματονραφηθῇ :ἔπὸ τοῦ Αλφϕρετ εγτάλ κατὰ τρόπο ἄρι στουογαατικό, ιιὲ ἑομηγευτὰς Ζ ο ο 4 7 5 τρεῖς γίγαντες τῆς Τέχνης σσ Γουϊλλιαμ ΠΗπέντιξ- Σουξὰν Χαίηγονωρῦ- Τξὼν Λῶτεν ἐνδόξου ᾿Αμεοι- ΠΗΗΗΗΙΗΠΙΗΠΗΕΗΗΗΠΗΗΗΜΗΝΗΗΕΗΠΗΗΗΠΗΜΗΗΕΗΗΜΗΜΗ Ἐντὸς τῶν ἡμερῶν| ον ᾽Αφάνταστος καὶ ἐκδα 6 , μθωτικ πολυτέλεια, Η πλουσιωτέρα ἁπίαλωσιε Κα διακόσµησις εἰς τὴν διάδεσίν σας. ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΚΟΒΕΚΤ αὐννις Ἀναμείνατε λεπτομµερείας καὶ καταλόγους. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ κε. ΙΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙΗΗΗΗΗΗΗΗΠΠΗΗΗΙΙΗΙΗΗΙΤΗΙΗΠΗΗΠΗΠΗΙΗΙΗΗΙΗΙΗΙ ΗΗΗΜΗΗΗΜΙΗΙΗΗΗΗΗΗΙΤΗΗΠΙΗΙΠΙΠΙΗΠΙΗΗΗΠΙΗΙΙ ως νι Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ---υ Ἔτος 1ον. ᾿Αριθµ. φύλλου: 9 Τιμὴ φύλλου 4 γρόσι, θ--ρ ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθµ. 7 καὶ ὃ ΣΑριθµ. τηλεφώνου 632 Λευκωσία-- Κύπρου -υμ͵Ἓψ-..- κ ὃς περισκοπῖοκ ΚΑΚΟΙ ΕΦΙΑΛΤΑΙ Έντυπον τῆς μαύρης ἄντι- ὁράσεως ἤθρχισε νά σελέκῃ τό ἐγκώμιον ἑνὸς ἐκ τῶν Κυπρίων ἐξορέστων-- διατὲ ἄραγε Λησμο- γεῖ τελείως τοὺς κ.κ. ἆολοκα- σίδην καὶ Τσαγγαρίδην --καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀναξέσῃ τὴν μνήμην πέριξ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ἓν τῇ µαταία «προσπα: δείᾳ νὰ ἀνεύρῃ κάποιαν σανίδα σωτηρίας δι’ ἑαυτὸ καὶ τὴν στα ράταξέν του. Τὸ ἔντυσπον ὅμως δὲν κάμνει τίποτε ἄλλο παρὰ ἁσπλῆν τυµβωρυχίαν. “δρισμένα ἐκ τῶν προσώπων τῆς φρικτῆς διὰ τὸν Ευπριακὸν λαὸν ἐκείνης περιόδου δὲν δὰ δυνηδοῦν ποτέ των νὰ ἔπικα' ήσουν ἓκ νέου ἐπὶ τοῦ στή- ους τοῦ λαοῦ καὶ µῥρίπτοντα τὰ λαοσλάνα συνθήματά τῶὼν νὰ παρασύρουν αὐτὸν μακρὰν τῆς γραμμῆς,τὴν ὁποίαν βαδίζει ἄκαμπτος καὶ ἀγέρωχος. Διὰ τὸν ἁπλούστατον λόγον ὅτι µε- ρικὰ ἓκ τῶν σεροσώσπων ἐκεί- νων οὐδέποτε ἠσδάνῦθησαν εἴ- λικροινῶς τὸν ἐνδνικὸν καὶ λαϊ- κὸν παλμὸν καὶ ἀπέδειξαν μὲ τὴν µετέσειτα στάσιν των ὅτι ἀδιαφοροῦν τελείως διὰ τὴν πατρίδα των. ᾿Αλλ᾽ ὑπάρχει καὶ ἕτερος ἔτι σπουδαιότερος λόγος. ΕΟ λαὸς καδοδηγεῖται «πλέον ἀφ᾽ ἑαυτοῦ διὰ τῶν ἰδικῶν του ὀργανώσεων, ἔχων ὥς συµ- παραστάτας ᾖτιµίους συμμά- χους. Ας μὴ οχίζουν τὰ ἵμάτιά των οἳ διάφοροι µανιακοί. Τὰ «ἰνδάλματα λατρείας», των δὰ μεταβληθοῦν ἀμέσως εἰἷς κα: κοὺς ἐφιάλτας ἐὰν ἢ ἀξίνη τῆς Ἐυπριακῆς ἀντιδράσεως δελήσῃ νὰ τὰ ξεθάψῃ διὰ νὰ τὰ χρήσι: µοποιήσῃ ὡς ὄργανα τῶν ὑσιό- στων σκοσιῶν της. ΔΙΚΛΙΘΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΑΡΑΧΗ Ἑταράχθησαν τὰ ὄργανα τοῦ χρεωκοπήσαντος κόμµα- τος, ἀπὸ τὴν κυκλοφορήσα- σαν εἰς βιβλιάριον ἔκθεσιν τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν κατάστασιν τοῦ Δήμου Λευκωσίας. Καὶ προσπαθοῦν νὰ µετριάσουν τὴν βαθείαν ἐντύπωσιν, τὴν ὁποίαν θὰ προκαλέσῃ ἡ ἀνάγνωσίς της εἰς κάθε ἕνα πολίτην οἱασδή- ποτε παρατάξεως. Διότι ἡ τριµελὴς ἐπιτροπὴ εἰργάσθη ὑπεράνω κομμάτων καὶ προ: σωπικῶν συμπαθειῶν, ἐμελέ- τησε τὴν ὅλην κατάστασιν τοῦ Δήμου ἄνευ ἐπηρεασμοῦ καὶ ἠδυνήθη νὰ ἐγείρῃ τὸν πέ πλον, ὁ ὁποῖος ἐσκέπαζεν ἐπὶ µίαν 17ετίαν τὸν Δῆμον Λευ- κὠσίας καὶ νἁ προβῇ εἰς ἐπω- φελεῖς εἰσηγήσεις πρὸς τὸ Δημ. Συμβούλιον. ἸΑλλ’ εἶναι φυσικὸν νὰ δυσ- φοροῦν τὰ ὄργανα τῆς χολῆς. Δὲν δύνανται οἱ ἄνθρωποι νὰ βλέπουν τυπωμένα τὰ ἔργα των, τὰ ὁποῖα ὡδήγησαν αὖ- τοὺς πρὸς τὴν καταστροφήν ! ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΤΛΙΡΕΙΛΙ Μᾶς γράφει ὁ ἓν Λάρνακι ἀνταποκριτής µας : Κατὰ µί- αν χθεσινὴν εἴδησίν µας, µία ἑβραϊκὴ ἑταιρεία θὰ προβῇ συντόμως εἰς ἀνέγερσιν ἕκα: τὸν κατοικιῶν, ποὺ θὰ διατε- θοῦν κυρίως εἰς Εβραίους, διαµένοντας ἐν Λάρνόκε. Ἡ εἴδησις αὕτη φανερώνει δύο πράγματα. Πρῶτον ὅτι τὸ 'Εβραϊκὸν στοιχεῖον εὑρί- σκει κατάλληλον τὸν τόπον µας διὰ µόνιµον καὶ οὐχὶ προσωρινὴν ἐγκατάστασιν, ὡς ἐξήγγειλε πρὸ καιροῦ ἡ Κυ- «βέρνησις. Δεύτερον ὅτι οἱ Ἑ: βραῖοι ἐπιχειρηματίαι διεῖδον εἰς τὸ πρόβλημα τῆς στέγης µίαν ἐπιχείρησιν ἐπικερδῆ διὰ τοποθέτησὶιν τῶν κεφσολαίων τών. Τὶ κάµνουν οἱ Κύπριοι κε- φαλαιοῦχοι καὶ ἔπιχερηματί- αι Διατὶ δὲν ἱδρύουν οἶκο- δοµικάς ἑταιρείας, αἱ ὁποῖαι νγ’ ἀναλάβουν τὴν ἀνέγερσιν εὐθηνῶν οἰκιῶν, οὕτως ὥστε νὰ βοηθήσουν τοὺς συµπατρι- ὦτας των εἰς τὴν λύώσιν ἑνὸς δυσκόλου προβλήματος «αἱ ταὐτοχρόνως νὰ ἐπενδύσουν τὰ κεφάλαιά τών κατὰ τρό- ποι, ποὺ νὰ τοὺς ἀποδίδῃ πολὺ περισσότερα ἑκείνων, ποὺ ἀποκομίζουν σήμερον Εἶναι ἕκατοντάδες αἱ χιλιά- δες λιρῶν, ποὺ παραμένουν νεκραὶ εἰς τὰ χρηµατοκιβώτια τῶν Τραπεζῶν. ϱ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ Κύριε Διευθυντά, Παρακολουθῶ εἰς µίαν ἔφη- γνεξαρτήτως ρου ᾽Απονευὑματινη ἐφημερὶς τοῦ Ἀόμματος, τημμ ΤΗ ΜΗΙΡΙΚΝΙΝΗ ΙΕΡΗ [ΙΠΙΙΙ Ἐπίσημοι διαβεβαιώσεις πρὸς τὸν Μολότωφ ἐκ µέ- ρους εκπροσώπων ἀάμφοτέρων τῶν παρατάξεων ΝΕΑ ΥΟΕΚΗ 9 (2Ρ.)- “Ο ᾽Αμερικανὸς ἀντιπρόσωπος καὶ ἀρχηγὸς τοῦ μόμ- µατος τῶν ρεπουμπλικάνων κ. Βάντερμπεργ: ὁμιλῶν ἐνώσιον τῆς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς τῶν ᾿Ηνωμένων ᾽᾿Εὺδνῶν εἶπεν ὅτι αἱ 'Ἠνωμ. Πολιτεῖαι ὑδλὰ ὑποστη- ρίξουν τὸ σύστηµα ἁμοιβαίας ἀμύνης ἑναντίον ἐπιδρομέως καὶ τὴν ὀργάνωσιν δι- παίΐας εἰρήνης εἷς καλὗτερον, ἀσφαλέστερον καὶ εὐτυχέστερον κόσμον. Τοῦτο δὲ ᾱ- α τὸ ὁποῖον κυβερνᾷ εἲς Οὐασιγμτῶνα. Η δήλωσις αὕτη εἶναι ἡ πρώτη μετὰ τὰς ἐκλογὰς καὶ ἐχαιρετίσθη μετ ἐπευφημιῶν. ᾿Ἐγνώσθη ἐπίσης αὐθεντικῶς ὅτι ὁ κ. Μολοτὼφ ἔλαβεν ἐπισήμως διαβεβαιώσεις ἐξ ἀνωτάτων ᾽Αμερικανικῶν πολιτικῶν κύκλων ὅτι ἁμικρὰ ἤ τί. ποτε» μεταβολὴ εἰς τὴν σημερινὴν ᾽Αμερικανικὴν πολιτικὴν θὰ γίνῃ συνεπείᾳ τῆς νίκης τῶν Ρεπουμπλικάνων. ὍὉ κ. Μολότωφ συνωμίλησε μετὰ πολλῶν ᾽Αμερικανικῶν προσωπικοτήτων ..- Ἡ προς τση πάδδατον 9 ἹἈδεμδρίου 196 | ΥΠΟΣ ἡ ῃ/ εἰς τὴν δεξίωσιν τῆς Σοβιετικῆς πρεσβείας, ἐπὶ τῇ ἐπετείῷῳ τῆς ᾿Οκτώωβριανῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἠρώτησε ποία θὰ εἶναι ἡ συνέπεια ἐκ τῶν ἐκλογῶν. Μεταξὺ τῶν ἐρωτηθέντων εἶναι ὁ ὑπουργὸς τοῦ ἐμπορίου κ. Χάρριμαν, ὁ προσωρι- γὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Κλαίητον καὶ ὁ τέως ἐν Μόσχα Αμερικανὸς πρεσβευτὴς κ. Ζοζὲφ Μταίηβις, Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ὁ κ. Μολότωφ ἔλαβε διαβεβαιώσεις καὶ ἀπὸ πολλοὺς ρεπουμπλικάνους ἡγέτας ὅτι ἡ παροῦσα ἐξω- τερικὴ πολιτικὴ θὰ συνεχισθῇ ἀμετάβλητος. ποίαν συντάσσει ὁ γνωστὸς κο 'ματικὸς πράκτωρ Κώστας Κόνωνας καὶ ἡ ὁποία δὲν ἆᾱ- ποτελεῖ τίποτε ἄλλο παρὰ κάψιμο λιβανωτοῦ πρὸς ἕνα τῶν Κυπρίων ἐξορίστων, τὸν ὁποῖον ζητεῖ νὰ παρουσιάσῃ ὡς τὸν ἀναμενόμενον....Μεσ- σίαν τῆς Κύπρου. Δι᾽ ἐκείνου», οἳ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν τὰ παλαιά ἔχω νὰ εἴπω ὅτι ὃ κ. Κόνωνας ἕξε- πληρώνει μὲ αὐτὰ ποὺ γρά- Φφει ἕνα παλαιὸν χρέος εὖ- γνωμοσύνης πρὸς τὸν ἐν λό- γῳ ἐξόριστον. Διόχι εἶναι αὖ- τὸς ὁ ἐξόριστος ποὺ κατὰ τὴν πρώτηι --καὶ ὄχι τὴν τε: λευταίαν]- ἁποστασίαν τοῦ κ. Κόνωνα ἐχειροτόνησεν αὖ- τὸν µέγαν σεβάσμιον τοῦ ἐρ- γατοπατερισμοῦ. Ἐνθυμοῦμαι τὴν σκηνὴν ἐκείνην εἰς κά- ποιο σωματεῖον. Ἐξόριστος καὶ Κόνωνας ἐνηγκαλίσθη: σαν δακρύοντες ἐπὶ τοῦ βή- µατος καὶ ὡὠρκίσθησαν πίστιν πρὸς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους. ᾿Αργότερον ὁ κ. Κόνώνας ἆ- πηρνήθη καὶ πάλιν τὸν άρχη- γὸν του διά νὰ ἀράξῃ ἔτι ἀρνδτερον εἰς τὴν ἰδεολογίαν ἐκείνευ διὰ παντός. Τὶ δά- κρυα καὶ τὶ συγκίνησις ὅταν θὰ συναντηθοῦν καὶ πάλιν τὰ καλὰ παιδιά! Μετὰ τιμῆς ΠΑΛΑΙΟΣ Η ΚΑΘΑΡΣΙΣ Ο λαὸς τῆς ἐκκλησιαστι- κῆς περιφερείας Κερυνείας ἑ- τοιµάζεται νὰ ὑποδεχθῇ τὸν ἐπονακάμπτοντα ἑξόριστον Μητροπολίτην του. Μέσα εἰς τὰς ἐκδηλώσεις διά τὴν ἔπι- στροφὴν τοῦ δεινοπαθήσαντος ἱεράρχου, ἄς μὴ λησμονηθοῦν καὶ τὰ κατὰ τὴν μακράν ἆ- πουσίαν του δεινοπαθήµατα τοῦ ποιμνίου του ἐκ μέρους τῶν ἀντιπροσώπωγ. τοὺς ὁποί- ους οὗτος ἀφῆκε Φφεύγων διὰ νὰ διευθύνουν τὸν θρόνον του. Μαζὶ μὲ τὰς χαρµοσύνους κὠδωνοκρουσίας, τοὺς πανη- ψυρικοὺς καὶ τά «καλῶς ὥρι- σες», ἄς «φθάσῃ μέχρι τῶν των τῆς Α. Πανιερότητος καὶ ἡ ἀξίωσις τοῦ ποιμνίου του πρὸς κάθαρσιν τῶν κελ- λίων ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ µίσους, τοῦ κιτρινισμοῦ καὶ τοῦ διχασμοῦ. Ας ἐξερευνηθῇ ἡ κατά- στασις διὰ νὰ ληφθοῦν τὸ τα- χύτερον τὰ κατάλληλα ἆπο: λυμαντικἀ µέτρα διὰ τὴν κα- ταπολέμ]σιν τῶν μικροβίων! ΕΙΣ ΕΧΑΣΕ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΕΚΕΡΔΛΙΣΕ «Ἡ διεθνὴς προπαγάνδα ἔσπευσε νὰ Ἰαθακτηοίσῃ τὰ ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων ἐκλογῶν ἐν άμε- ρικῇ ὧς γίκην τῆς δεξιᾶς, Εἰς τὴν πραγματικότητα δὲν συμβαίνει τοι: οὗτοι τι. Τὰ δύο μεγάλα κόμματα τῆς ᾽Αμευικῆ»ς εἶναι σχεδὸν ἓν καὶ . ι / τὸ αὐτό. Τὁὀ δημοκθατικὺν κόμμα . , µόνον ἔχει µίων ποοοδευτικην πτε- ου}α. Δὲν πρόκειται Λοιπὺν περὶ νίκης ᾗ ἥιτης τῆς δεξιᾶς διότι... ἀλλάξει ἁπλῶς ὁ ᾖΜανωλιὸς καὶ βάσει τὰ ροῦγα ἀλλοιῶς: Εἰς τὴν δέσιν τοῦ δεξιοῦ Τροῦμαν πιδανὸν νὰ ἔλδῃ αὔθιον ὁ ἐπίσης δεξιὸς Ατιούη. Οὐ- δεαία ἆἀλλαγὴ τοσούτῳ μᾶλλον καθ ὅσον αἱ ὡς ἄνω ἐκλογαὶ δὲν δὰ ἔχουν χανένα ἀντίκτυπον εἰς τήν» ἔξωτερι- κὴν πολιτικὴν τῶν Ἠνωμ. Πολι- τειῶν. 4ς Λείφουν λοιπὸν οἳ φέ- σε: καὶ οἱ πανηγυρισμοὶ τῶν δε- ξιῶν. Ες ἰδικός τῶν ἕτερως ἐμέοδισε, ᾖηδὲν εἲς τὸ πη: κ στα» 6ρ.συυ.υ...ἈἍὈ...... ΔΕΝ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΛ Οἵ ἑργολάβοι τοῦ στρατοῦ πληρώνουν ΦΟ σελ. εἷς τοὺς Ἠτίστας Αἱ οἰκοδομικαὶ ἑἐργασίαι ἐν Λευκωσίᾳ κατὰ τὸ τρέχον ἔ- τος παρουσιάζουν σοβαρὰν ὕφεσιν. οΣυγκεκριµένως ἄν ἐξαιρέσῃ κανεὶς τὴν ἀνέγερ σιν δύο κινηματογράφων, καθ᾽ ὅλον τὸ τρέχον ἔτος ἐκτίσθη: σαν µόνον δ0 νέα απίτια, Χαρακτηριστικὸν εἶναι ἆᾱ- κόμη τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ µη’ νὸς κοὶ πλέον οὐδεμία νέα οἰκοδομικὴ ἐργασία διεξά- γεται πλὴν τῆς ἀνεγέρσεως μερικῶν καταστημάτων παρὰ τὴν πύλην Κερυνείας. Οἱ λόγοι τῆς τοιαύτης χα- λαρᾶς οἰκοδομικῆς κινήσεως ὀφείλονται ὄχι τόσον εἰς τὴν ἔλλειψιν ὑλικῶν καὶ εἰς τὰ ὑψηλά ἡμερομίσθια, ὅσον εἰς τὰς παντοειδεῖς δυσκολίας τὰς ὁποίας συναντοῦν οἱ βουλόμενοι νὰ κτίσουν ἐκ µέ- ρους τῶν διαφόρων Κυβερνη- τικῶν τμημάτων μὲ τὴν ὕ- παρξιν πολλῶν καὶ ὀχληρῶν κανονισμῶν. ᾿Εκτὸς ὅμως τῆς Λευκωσίας, ΣΧΕΔΙΟΝ ἀπὸ ΕΙΔΟΣ Σταφύλι ὄφθαλμο Τιμὴ Πσραγωγοῦ 6. 3)4 Υρ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΒΝ ΗΘΥΓΑΤΗΡ ΤΟΥΤΣΕΡΤΣΙΑ ΔΟΝΔΙΠΟΝ, 9 (Ρ.--Ἡ νεὼ- τέρα θυγάτηρ τοῦ κ. Τσέρτσιλ Μαρία ἔδωσεν ὑπόσχεσιν γά: µου μετὰ τοῦ λοχαγοῦ κ. Χρίστοφερ Σόαμς, βοηθοῦ τοῦ ἐν Παρισίοις Βρεττανοῦ στρατιωτικοῦ ἀκολούθου. Ὁ γάμος θὰ γίνῃ πιθανῶς τὸν Ἰανουάριον. παρατηρεῖται οἰκοδομικὸς ὁρ- γασμὸς καὶ ἡ ζήτησις ἑργα- τικῶν χειρῶν καὶ κτιστῶν εἶναι ζωηροτάτη, μὲ ἀποτέ- λεσµα τὸν ὑψωμὸν τῶν ἡμε- ροµισθίων. Σχετικῶς τὰ ἡμε- ροµίσθια ἐν Λευκωσίᾳ κυµαί- νονται σήμερον μεταξὺ τῶν 8 1]9--1ὲ σελ. διὰ τοὺς ἑργά- τας καὶ 12--20 σελ. τὴν ἡ- µέραν διὰ τοὺς κτίστας, Ἐκ- τὸς τῆς Λευκωσίας ὅμως ταῦ: τα καὶ ἰδιαιτέρως εἲς τὰς διαφόρους στρατιωτικάς ἐρ- γασίας, εἶναι κατὰ πολὺ ὃ- ψηλότερα. Εἰς τὰς παρὰ τὸ Δον μίλι Βαβρωσιοῦ--Λάρνα- κος στρατιωτικἁς ἐργασίας, ὅπου ἐργάζονται περὶ τοὺς 120 ἐργάται καὶ κτίσται, ἅ- παντες ἐκ Λευκωσίας, τά ἡ- µεροµίσθια διἁ τοὺς πρώτους κυμαίνονται μεταξὺ 10--15 σελ. καὶ διὰ τοὺς δευτέρους ἀπὸ 16--30 σελίνια. ΦΘΑΡΤΩΝ Αἱ κατωτέρω µετατροπαί εἰς τὰς τιμὰς Φθαρ- τῶν τίθενται εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μὲν τὸν παραγωγὸν τῆς αὔριον Κυριακῆς 10)11)46, τὸν κατανα- λωτὴν δὲ ἀπὸ τῆς προσ. Δευτέρας 11)11)46: Τιμὴ Καταναλωτοῦ 9, 1)2 Υρ. ὁὀκ. ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Εἰς τὸ κατάστηµα τοῦ κ, Λεωνίδα Σταυρ ἔφθασαν ΚΡΡΤΕΙ [ΝΕ ΛΙΛΝΗ Τιμαὶ διοτιµήσεως άκη ν ἃ ἔχασε και... τοῦ ΝΕΟΥ τηλ. 435. Σήµερον ὥρα ὃ μ.μ. τὴν ὑπέροχην ὁδραματικὴν ὀπερέτταν τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΜΟΥ [β ΠΝΙΙ ΤΙ ΜΗ! Σήμερον Σάββατον ὥρα ϐ μ.μ. μαὶ αὔριον Κυριακὴν ὥρα 6 καὶ 9 μ.μ. προμηνύεται ἐξαιρετικὴ κοσµοσυρροή. Εἰσιτήρια πωλοῦνται στὸ φαρμακεῖο Γ, Ἰωάννου Μαδητικἡ παράστασις μα σα ατομα κοκ σ. πι επε κ πιο ντ ποπ ον φοπυποσοποσσονο ραπ ο ο ρα νοννας Ὁλόκληρος ἡ Λευκωσία μιλᾶ γιὰ τὴν τεραστίαν ἐπιτυχίαν ΛΥΡΙΚΟΥ ΟΟΡΟΑ 9 ΤΊ.Μ. ΔΙΚΔΙ ΕΙΣ ΛΛΒΑΝΙΑΝ ΠΙΡάΝ νά ὁ (0. -- ΠΗοχισεν ἡ δίκη 4 ᾿[ταλῶν εἠγαγικῶν κατηγορουμένων διὰ σαμποτάζ, στεγὴν : ν κ : | ἑπαιρην μετὰ ξένων πρακτόρων καὶ ὅτι ἐλάμβανον ταν, ς εσος ο ς χοήµιάΤά παρὰ τῶν ᾽ἡμεοικανῶν αοὺς παρεμπάόδισιν ος / . : τῆς ἀγοικοδομήσεως τῆς χώρας, ΑΙ ΙΝΛΙΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 9 (Ρ]- Ἡ πολιτικὴ ὑπεπιτροπεία συνέστη- σεν ὅπως ἡ συνέλευσις Ἠιωμ. ᾿Εθνῶν συστήσῃ ὅπως ἑπα νεξετασθοῦν ἐκ νέου ὑπὸ τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας αἱ ίσες ση Αλῥανίας, ανν Ὑπεριορδανίας, Ἴρλαν ας καὶ ορτογαλία ιὰ νὰ υί έ Ώς - Ὃ σεως, ρ ς γίνουν µέλη τῆς Ὄργα Ἡ ᾿Ἰνδὴ ἀντιπρόσωπος κα Λασκμὶ Παντὶτ ὑπεστήριξε τᾶς αἰτῆσεις ᾽Αλβανίας καὶ “Ὑπεριορδανίας, τονίσασα ὅτι μεταξὺ τῶν αἰτητῶν ὑπάρχει µόνον μιὰ χώρα, ἡ ὁποία τε- λικῶς δὲν πρέπει νὰ γΏΌῃ µέλος καὶ αὕτη εἶναι ἡ Πορτο- γαλία. «Ἡ χώρα αὕτη, εἴπεν, ἔχει ὁλοκληρωτικὸν καθεστὼς και συνεργάζεται στενῶς μετὰ τοῦ Φράνκο. Περαιτέρως ἡ ἀποικιακὴ πολιτική της εἶναι ἐντελῶς ἀντιδραστική.» ... Έλλην ἀνιιπρόσωπος κ. Β. Δενδραμῆς ἀντετάχθη εἰς τὴν ᾽Αλβανικὴν αἴτησιν εἰπὼν ὅτι ἡ ᾽Αλβανία ἐτάχθη μετα τῶν Ἰταλῶν κατὰ τὸν πόλεμον. «Ἡ ἀποδοχὴ τῆς Αλβανίας, εἶπε, θὰ ἦτο ἄρνησις δικαιοσύνης». ΣΥΝΗΦΘΗ ΑΝΑΚΩΧΗ ΕΝ ΚΙΝΑ ΒΑΓΜΙΓΕ, 9 (Ρ.--Ὁ στρατάρχης Τσὰγκ Κάῑ Σὲκ ἐξέ- δώσε διαταγὴν καταπαύσεως τοῦ πυρὸς πρὸς ὅλας τὰς ἐθνικιστικὰς, δυνάμεις τῆς Κίνας καὶ Μανιζουρίας. Ἡ ἆ- νακωχἠ ἀρχίζει ἀπὸ τῆς Ί]ης ΒἩοεμβρίου. Ολα τὰ κυβερ: γητικἁ στρατεύματα πρέπει νὰ παύσουν τὸ πῦρ καὶ νὰ παρομείνουν εἰς τὰς δέσεις των. ΕΝΕΤΑΘΗ Η ΛΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ᾽Αλλεπάλληλοι ἐπιδρομαὶ τοῦ Ὑψηλάντη ΑΘΗΝΑΙ Θ (Ε)-- Παρὰ τοὺς ἀντιθέτους ἰσχυρισμοὺς τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν ἐνετάδη, ἡ δρᾶσις τῶν ἀνταρτῶν. “Ὁ τοΛ- µηθότερος ἐκ τῶν ἀρχηγῶν των Ὑψηλάντης ἔκαμε χθὲς σει- ρὰν ἐπιδρομῶν εἰς τὴν 4. Ἱακεδονίαν. Ἰ]ροσέβαλε σταθμοὺς χωροφυλακῆς ἔξωθι τῆς Ναούσσης καὶ ἠρεύνησε τὰ σεροάστειά της. Παρὰ τὴν Έδεσσαν 300 ἀντάρται κατέχουν λόφον ἐναντί- ον τοῦ ὁποίου ἐπιτίθενται στρατιωτικὰ ἄποσπάσματα. ΗΠΙΜΙ ΠΛΗ ΜΠΙ:Ι ΤΙ ΗΡΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 9 (Ρ.)--'Ὁ μυστικὸς Εβραϊκὸς ραδιοσταθμὸς «Φωνὴ τοῦ ᾿Ισραὴλ» ἀνήγγειλεν ὅτι ἡ ὀργάνωσις «Χαγκάνα» ἤρχισε τὸν πόλεμον ἐναν- τίον τῆς «Ἰργκοὺν Σβάϊ Λεοῦμι» καὶ τῆς «Στὲρν Γκὰγκ». ὍὉ ὁμιλητὴς δὲν ἀπεκάλυψε τὶ εἴδους ἀντι- τρομοκροτικὴ δρᾶσις γίνεται καὶ προσέθεσε: «Δὲν θὰ γίνωµεν πληροφορητα(ί.» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΣΥΝΤΟΝΩΣ ΛΙΛ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΛ «Μεγάλη ᾿ Αγγλικἡὴ ἔταιρεία ἐπιδεικνύει ἑνδιαφέρον Κατά τινος πληροφορίας ἡ Κυβέρνησις θὰ δημοσιεύσῃ προσεχῶς διάταγμα ἑλαττώσεως τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρι- κου ρεύµατος. ὁ Ἡ σχετικὴ ἔκθεσις τοῦ κυβερνητικοῦ ἠλεκτρολόνου κ. Κάπνερ ὑποβάλλεται ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν, γίνεται δὲ ἀν- τιληπτὸν ὅτι οὗτος θὰ προτείνῃ τὰς ἀκολούθους τιµάς: Ἐν γρέσιον κατὰ κιλοβάτ διὰ κινητήριον οἰκιακὴν χρῆσιν. Τρία Υρ. διὰ τὸ φωτιστικὸν ἔξω τῶν δημοτικῶν ὁρίων καὶ 7 Υρ. ἐντὸς αὐτῶν. , Ταὐτοχρόνως ἡ Κυβέρνησις φαίνεται ἀποφασισμένη νὰ ἐγκαθιδρύσῃ ἕν καὶ µόνον ἠλεκτρικὸν ἑργοστάσιον εἰς ὁ- λόκληρον τὴν Κύπρον. Προσφάτως ἐπεσκέφθη τὴν Κύπρον ἀντιπρόσωπος τῆς ᾽Αγγλικῆς ᾿Ἠλεκτρικῆς ἑταιρείας Βίκερς κ. Χέντερσον, ὁ ὁποῖος συνωµίλησε μετά ὃ αφόρων ἐπισή- µων ἐπὶ τῆς ἠλεκτρικῆς καταστάσεως τῆς νήσου, προσέ- φερε δὲ. τὰς ὑπηρεσίας τῶν τεχνικῶν τῆς ἑταιρείας του πρὸς µελέτην καὶ ὑποβολήν εἰσηγήσεων. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΓΤΗΠΗΤΗ ἡ ΕΜΜ Η ΕΝ ΙΙΙ ΗΙΜΙΜΙΙ Δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ιταλοσλοβένων ΤΕΡΓΕΡΤΗ 9 (Ρ.).--«Ο ἄρχηγὸς τῆς ὑπὲρ τοῦ Τίτο Ενώσεως τῶν ᾿Ἱταλοσλοβένων ἀντιφασιστῶν κ. Πράνκο ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Μ. Ἡρεττανία καὶ ᾽Αμερικὴ σκοπεύουν νὰ μετατρέψουν τὴν Τεργέστην εἷἲς βάσιν ἰμπεριαλιστυκῆς ἐπιδρομῆς. «“Ἡ προσφορὰ τοῦ Τίτο, εἶπεν, ὅπως ἀφίσῃ τὴν Τεργέστην εἷς τὴν ᾿Ιταλίαν μὲ ἀντάλλαγμα τὴν Γκορί- τζια ὑὰ καταστήσῃ ἀδύνατον εἰς τὸν ᾿ Αγγλοαµερικα- γικὸν ἐμπεριαλισμόν νὰ προσκομισθῇ κέρδη ἀπὸ σύρ- ραξιν μεταξὺ ᾿Ιταλίας καὶ Γιουγκοσλαβίας. Οἱ ᾿Αγ- γλοαμερικανοὶ σκοπεύουν νὰ κάµουν ἰμπεριαλιστικὴν ἐπιδρομὴν ἐκ τῆς Τεργέστης κατὰ τῶν ἀνατολικῶν δη- μομρατικῶν δυνάμεων καδὼς καὶ τῶν ᾿Ιταλυιῶν τοι- ούτων». Τὸ ἀνωτέρω σχόλιον καδιστᾷ σαφὲς ὅτι ὁ Τίτο προτιμᾷ νὰ ἀφίσῃ τὴν Τεργέσσην εἲς τὴν ᾿ἶτα- λίαν παρὰ ὑπὸ ᾿ Αγγλοαμερικανικὸν ἔλεγχον. “Η Ιταλικὴ Κυβέρνησις εἲς ὑπόμνημά της πρὸς τοὺς Πέντε Μεγάλους ἀναφέρει ὅτι ἡ πιροσφορὰ τοῦ Τίτο διὰ τὴν Τεργέστην ἀποτελεῖ βάσιν συνεννοήσεως. ΓΗΤΗΡΙ ΠΝΙΕΙΜΗ ΤΙ ΠΠ ΒΜ. ΥΟΡΚΗ 9(Ρ)--Οἱ ὑπουρνοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνεδρία. σαν χθὲς ἐπὶ 3 ὥρας. Συνεζήτησαν ὥρισμένα ἄρθρα τῆς συνθήκης μετὰ τῆς Ρουμανίας καὶ Ἰταλίας χωρὶς νὰ κατα- λήξουν ὅμως εἰς συμφωνίαν. Τὸ ζήτηµα τῆς Τεργέστης δὲν ͵ συνεζητήθη. Οἱ ὑπουργοὶ θά συνεδριάσουν ἐκ νέου τὴν [κρούσθησαν. ων νννανανκαζας αὐτε-