Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-11

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 1946 ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΦΩΝΗ ΘΑ ΕΙΝΗΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ὡραίαν φιγούραν κάµνει εἰς τὴν διε- θνῆ κίνησιν τῶν ᾽Αποκαταστάσεώων Ἡ Κύπρος λἀμπουσα διὰ τὴςἀπουσίας της » Αρδρον τοῦ διευδυντοῦ τοῦ «Κήρυκμος» Καΐρου κ. Ε.Λ. ΣΑΜΙΟΥ «Μετὰ τὸ Συμβούλιον τῶν 4 ὡρίσθη ἡ ἀναχώρη- σις τῆς Κυπριακῆς ἸΑντι- προσωπείας διὰ τὸ ἐξωτε- ρικὀόν. Δὲν διευκρινίζεται ἐὰν ὁ ὅρος ἀφορᾷ εἰς τὸ Συμβούλιον τὸ ὁποῖον θὰ συνέἐλθῃ ἐν Ν. Ὑόρκῃ καὶ μετὰ κάπου τῆς Εὐρώπης διὰ νὰ ἐξετάσῃ τὸ Γερμα- νικόν. Ὁπότε εἶναι «ζῆσε, µαῦρε µου» | ᾽Αλλὰ κατά τὰ µεταδι δόµενα, ἐκρίθη καὶ πάλιν νὰ τηρηθῇ τὸ πρὶν πρό- γραµµα τῆς Τσαλδαρικῆς μάρκας, σημαῖνον τίποτε ἄλλο παρὰ νωχελεῖς καὶ σπασμωδικὰς ἐνεργείας, ἐ- κεῖ ὅπου τοὐναντίον χρει- άζεται ἐπιτακτικῶς ἄμε- σον καὶ ἀκούραστον εἰρη γικὸν ξεσπάθωµα. Παρὰ τὴν διαμαρτυρίαν τοῦ Δη: µάρχου Λευκωώσίας διὰ τὰ ἀνούσια καὶ χελωνοειδῆ, ὑπερίσχυσε καὶ πάλιν ἡ ἀντίληψις στάσεως τοῦ «πέσε πῆττα νἀ σὲ φάω» τῆς Τσαλδαρικῆς τακτικῆς. Εἶναι ἀκατανόητον τὸ πῶς δὲν κατέστη ἀντιλη: πτὸν ὅτι ἀπὸ τὴν σηµερι- νὴν Τάξιν τῆς Ἑλλάδος οὐδὲν ἔχουν νὰ ἐλπίσουν διὰ τὸ ἐθνικόν των ζήτημα οἱ Κύπριοι. Ἡ Τάξις αὐτὴ εἶναι καθ᾽ ὁλοκληρίαν ᾽ΑΥγ- γλοκίνητος καὶ ἀδυνατεῖ νὰ παρεκκλίνῃ κατὰ ἰῶτα ἕν τῆς εἰς αὐτὴν ἐπιτασ- σοµένης τροχιᾶς. Εἶναι ά- δύνατον νὰ κάµῃ διὰ τὸν Κυπριακὸν Λαὸν τὴν ἠθι- κἡν προάσπισιν τὴν ὁποίαν θὰ εἶχεν ἀπὸ τὰ κεφαλαι- ώδη της µελήματα ἡ οἱα- δήποτε « Ἑλληνικὴ» ἀνε- ξάρτητος Κυβέρνησις. Ἔ- ποµένως οἱ Πύπριοι {θύ- νοντες, οἱ ὁποῖοιδὲν σπεύ- δουν νὰ ἐνεργήσουν ἆδε- σμεύτως κατὰ τοὺς πό- θους τοῦ Μυπριακοῦ Λαοῦ, ἐπώμίζονται διὰ τὸ τε- χνουργούµενον Χχαντάκώ- μα καὶ τοῦ Κυπριακοῦ ζη- τήµατος, τὴν ἰδίαν εὐθύ: νην, ἡ ὁποία ἔχει βαρύνει εἰς ᾿τὴν συνείδησιν ὅλου τοῦ Ἔθνους τοὺς ἔενοκι- νήτους τῆς Ἑλληνικῆς Κυ- βερνήσεως διὰ τὸν ἆθλον τών τῆς ἐξανεμίσεως τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων. Λὲν θὰ εἶναι δυνατὸν νἁ ὃ- «πάρξῃ διὰ τοὺς ὑπευθύ νους τῶν κωλυσιεργιῶν πρόσχηµα δικαιολογίας ὅ- τι τάχα θὰ εἶναι ἐν τάξει διότι ὑπήκουσαν καὶ ἐξε- τέλεσαν τὰς ἐξ ᾽᾿Αθηνῶν συµβουλάς. Ἡ εὐθύνη των θὰ εἶναι ἀκεραία ἐνώπιον τῆς ἱστορίας καὶ ἐνώπιον τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, Εἶναι ὁλοφάνερον ὅτι οἱ Κύπριοι πρέπει νὰ ἐ- νεργήσουν ἀνεξάρτητοι ἀπὸ πάσης δεσμεύσεως ὡς ἕνας ὑπόδουλος Λαός, ὁ ὁποῖος διεκδικεῖ τὴν ἑ- λευθερίαν του καὶ ζητεῖ νὰ αὐτοδιατεθῃ. Τὸ νὰ συνδέουν οἱ Κύπριοι τὸ εἶδος καὶ [τὸ εὗρος τῆς προσπαθείας τών ἀπὸ τὰς εἰδικὰς συνθήκας τοῦ Τσαλδαρισμοῦ σἰδηροδε- σµίου εἰς τὴν πολιτικὴν ποὺ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ τὴν ἐ- λευθέρωσιν τῆς Κύπρου, εἶναι αὐτόχρημα ἐγκλη- µατικἡ ἀπεμπόλησις τῆς ἐθνικῆς τύχης των. ᾿Ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἡ διατύπωσις τῆς δικαίας τῶν ἀπαιτή- σεως, δύναται νὰ συσχε- τισθῇ μὲ τὰ Τσαλδαρικἁ κομματικἀ ἢ νὰ θεωρηθῇ ὅτι θὰ ἐδυσχέρανε τὴν θέσιν τῆς σημερινῆς «ἝἙλ- ληνικῆς» Κυβερνήσεως. Διότι καὶ ἄν ἀκόμη ὑπετί- θετ ύ ὅ θὰ τὴν «ἐδυσχέραινε, διὰ τὸ ἐξαιρετικὸν εἶδός της, δὲν ἠμποροῦν νὰ θυσιά- σουν εἰς αὐτὸ τὸ ᾿Αγγλο- κομματικὸν κέρδος τοῦ Τσαλδάρη, τὸ ἐθνικὸν Δί- καιον τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. ”Ας προσμµετρήσουν οἱ ὁ- πεύθυνοι Κύπριοι πόσον θὰ ἦτο τὸ κρῖμα των αὔ- ριον, ἐὰν καλούμενοι εἰς ἀπολογίαν θὰ ἔλεγαν ὅτι ἐχάθη μὲν ἡ ἕνωσις μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐπετεύχθη ὅμως ἀντ᾽ αὐτοῦ... νὰ μὴ πορεμβληθοῦν πράγματα εἰς µίαν περαστικὴν ἀνώ- µαλον Ἑλληνικὴν Κυβέρ- νησιν ! ὍὉ καιρὸς δὲν ἐπιτρέπει χρονοτριβάς. Δὲν σηκώνει δισταγµούς. Δὲν ἔχει πε- ριθώρια ἀναβολῶν. Ζεστὸ χτυπιέται τὸ σίδερο ! Καὶ ὅταν ὅλοι οἱ Λαοὶ εἶναι στὸ πόδι καὶ ζητοῦν ἐέλευ- θερίαν καὶ δικαιοσύνην͵ ὡραίαν Φφιγούραν κάμνει εἰς τὴν Διεθνῆ αὐτὴν κί- νησιν τῶν ᾽Αποκαταστάσε” ὧν ἡ Κύπρος λάμπουσα διὰ τῆς ἀπουσίας της! Μη- δὲ κἄν ἀκόμη διετυπώθη τὸ αἴτημα κατὰ τρόπον ἐπίσημον δὲν ἐτέθη τὸ ζήτημα ἐπὶ τάπητος καὶ αἑ]τὰς ὀλιγωρίας, τὰς πα- ῥρελκύσεις ἤ καὶ τὰς µέσῳ] τῶν κωλυσιεργιῶν ἔμπνευ- σµένας ἤ μὴ ἀντιδραστι- κἁς σκοπιµότητας, συµβαί- νει ὅτι, ἐν ᾧ ἀνακινοῦν- ται ὅλα τὰ ζητήματα τῶν ἀπαιτουμένων διακανονι- σμῶν, τὸ Κυπριακὸν ᾖζή- τηµα εἶναι μέχρι τῆς στιγ- μῆς εἰς τὴν παγκοσµίαν γνώµην, ἀλλὰ καὶ εἰς αὖ- τὴν ἀκόμη τὴν Βρεττανι- κὴν Κυβέρνησιν τυπικῶς ἀνύπαρκτον | ᾿Αποροῦμεν διατὶ τὸ Ἐ- θναρχικὸν Συνέδριον τῆς Κυπριακῆς ᾿Ἐκπροσωπήσε- ὡς δὲν διετύπωώσεν εἰσέτι τὰς ἀξιώσεις τοῦ Λαοῦ εἰς ἐπίσημον διακοίνωσιν πρὸς τὸν ὑπουργὸν τῶν ᾿Αποι- κιῶν. Θὰ ἦτο αὐτὴ ἡ πρώ: τη βάσις καὶ ἡ ἀφετηρία τῶν ἐνεργειῶν, διὰ νὰ µε- ταβῃ ἡ ᾿᾽Αντιπροσωπεία καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ εἰς ᾽Αμερικὴν ἵνα θέσῃ ἑ- νώπιον τῶν ὀμμάτων |'τοῦ κόσμου τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῷ ἠλευθερώθη ἡ Δωδεκάνη- σος, ἐνῷ ἐκκενοῦται ἡ Αἴγυπτος, ἐνῷ ἆχειραφε- τοῦνται αἱ Ἰνδίαι, ἀκόμη ἡ Ἰνδονησία, καὶ ὑψώνον': ται τόσαι φωναὶ διὰ τὴν Τριπολίτιδα καὶ Κυρηναϊ- κήν, ἐνῷ δὲ παρόµοιαι συ- νηγορίαι ἀκούονται καὶ διὰ τοὺς λαοὺς τῆς Βορει- οτέρας ᾽Αφϕρικῆς δὲν ἦμ- πορεῖ νὰ μµείνῃ στραγγα- λισµένη µόνον ἡ Ἔλευθε- ρία τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Καὶ τὸ μὲν ὁλοφάνερον δίκαιον τῆς Πύπρου, ὅσον καὶ ἡ ὑποχρέωσις τιμῆς τῆς Μ. Βρεττανίας νὰ σε- βασθῇ πρωτίστως ἑαυτήν, εἶναι ἠθικαὶ δυνάµεις, ποὺ θἀ μείνουν ἀναλλοιώτως ἰσχύουσαι. ᾿Αλλά θά εἶναι δυσχερεστέρα ἡ κατάστα- σις ὅταν παρέλθῃ ὁ πρόσ- Φατος καιρός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ σημερινἡ περίοδος τῆς γενικῆς ἀνασυστάσε- ως. Θὰ ἐκινδύνευον νὰ συ- κοφαντηθοῦν καὶ ὡς ταρα- ξίαι οἱ Κύπριοι, ἐὰν θὰ ἔ- θετον τὸ ζήτημά των, εἰς ἣν ἐποχὴν θὰ ἔχῃ ἀρχίσει ὁ κόσμος, μετὰ τοὺς δια: κανονισμούς, νὰ βαρύνε- ται ὀκούων διεκδικήσεις εἰς χρόνον παράκαιρον. Οἱ Κύπριοι ὀπεύθυνοι, οἱ ἐκπρόσώποι ἂς σκεφθοῦν. πλαν σος ἘἙ νκΟοΣ ᾿ ς Αντικατοσττρισμοὶ ΘΟυσίαι Συγκίνησις µεγάλη στὴν ἸΑ θήνα γύρω ἀπὸ τὸν νέον ΄Α: στικὸ Κώδικα. Ἕνα του ἄρ θρο ἐπιβάλλει στοὺς µελλο- νύμµφους νὰ κοινοποιοῦν ἀπὸ τὶς στῆλες τῶν ἐφημερίδων ὅτι πρόκειται νὰ παντρευ- θοῦν. Μέχρι τώρα, οἱ γάμοι ἐγένοντο μὲ κἄποια μµυστι- κότητα. “Ὁ γαμβρὸς κατέβαι: νε μὲ τὸ ἀλεξίπτωτο στὴν αὐλὴ τῆς νύμφης. Διαδικα: σία µεγάλη γιὰ τὴν ἐκλογὴ του δὲν ὑφίστατο. ᾿Εγένοντο βεβαίως αἱ κλασσικαὶ βολι- δοσκοπήσεις τῶν γνὠστῶν καὶ προσήγοντο ἀπὸ τὰ πε: θερικὰἀ τά σχετικὰ ἄγραφα πιστοποιητικἁὰ τῆς καλῆς δια γωγῆς. ᾿λλλὰ ὁ νόμος ἐκ φύ: σεώς καχύποπτος, δὲν µπο- ροῦσε νὰ ἀρκεσθῇ σ’ αὗτά. Ἠθέλησε νὰ δώση στὴ νύφη περισσότερη ἀσφάλεια. Ἐθέ: σπισε λοιπὸν τὸν ἐμπορικὸν τρόπον τῆς δημοσιεύσεως. ᾽Ακριβῶς ὅπως γίνεται μὲ ἕνα μαγαζὶ ποὺ πρὀκειται νὰ πωληθῃ. Καλοῦνται διὰ τῶν ἐφημερίδων οἱ ἔχοντες λαμβάνειν νἁ προσέλθουν. Καλοῦνται, λοιπόν, αἱ ῥἕ- χουσαι σχέσεις μὲ τὸν γαμ- βρὸν, νὰ σπεύσουν. Πάει ἡ ἐποχὴ, ποὺ μερικοὶ ἔξυωπνοι ἐγκαθιστοῦσαν εἰς κάθε συ- νοικίαν καὶ μίαν µμµνηστήν. ὍὉ νέος νόμος θέλει νὰ ἀνοί- γώνται καθαροὶ λογαριασμοὶ μὲωτὸν γάµον. Δὲν εὐνοεῖ τὸ παλαιὸ σύστημα, ποὺ ὁ ὑπο- ψήφιος εἶχε τὴν εὐκολία νὰ τοποθετῇ τὴν καρδιά του σὲ μιὰ μνηστὴ καὶ τὸ πορτοφό: λι του σὲ ἄλλη. Τώρα ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ἀποφασί- σῃ ὁ γαμβρὸς νὰ δηµοσιεύ- σῃ τὴν προαναγνελίαν, πρέ- πει νὰ ἔχῃ Φροντίσῃ νὰ κλείσῃ τοὺς λογαριασμούς του μὲ τὸ παρελθόν. Καὶ νὰ τοὺς ἔχει κλείσει ᾖτί- µια καὶ κανονικά., διότι ἓν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ κινὸὃν νεύῃ νὰ ἴδῃ, ἀντὶ τοῦ Ἡσαϊυ νὰ σύρῃη τὸν χερὸν, κἄποιοα ἀστυφύλακα νἀἁ τὸν σύρῃ εἰς τὸ Τμῆµα. Ἔχει, ὅμως, τὸ σύστημα αὐτὸ καὶ τὸ κακόν του: Μαὶ ὑπόθεσις τελείως οἰκογενεια- κή, γίνεται ἔτσι ἀνάγνώσμα εἰς τις ἐφημερίδες. 'Ἠλικία, ἐπάγγελμα, ὄνομα πατρὀς, διεύθυνσις. Κατάδικος εἶναι ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁδηγεῖται στὴν ἐκτέλεσι ᾽Αλλὰά, εἶπαν ὁ γάμος δὲν εἶνε παρὰ µία συλλογὴ θυσιῶν. Αν ἐγνώρι- ζαν οἱ μελλόνυμφοι τὶ τοὺς περιμένει, θὰ ηὔχοντο ἆσφα- λῶς νὰ ἦταν αὐιὴ ἡ θυσία ὅλη καὶ ὅλη... Πτῖνος Κουτισούμης ξαναδηµιουργήσουν τὰς καταλλήλους στιγµάς. Τώ- ρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς ὑπε- ρασπίσεως τοῦ δικαίου των καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ σπεύσουν, πρὶν καταστῇ πολὺ ἀργά, ἀφ᾿ οὗ ἤδη ἔ- χασαν δύο περίπου ἑτῶν χρόνον πολύτιμον καὶ ἁ- γύριστον. Ἡ εὐθύνη τῶν εἶναι τεραστία ἐνώπιον ἑ αυτῶν, τῶν νέων Κυπρια: κῶν Γενεῶν, ὁλοκλήρου τοῦ Ελληνισμοῦ, ΦΙΡΝΙΚΗΙΗ ἐ ΦΙΡΝΙΗΠΙΡΗΙΛΙ ΜΙΝΙ ΝΙΝΗΝΙΗ Παρελήφθησαν: Βιτορ [οάοίαππίαας Φἰπαρ]ε. ΦΙΤΟΡ Ιοάσοιαππίαιαε ΡΠΟς- Ρ]αίές. ΦΙΤτΟΡ Ηαεπιορ]ορίη. Απρ, ζαπιρῃοτ Οἶἵ]ο,2οτος. Απιρ. (απιρβοτΟ!] ο,49 256. Διαμαντῆς Μιχαηλίδης Εἰς τὸ κατάστημα ΝΠΠΗ ΝΗΠΙΦΙ ὁδὸς ᾿Αραστᾶ ἆρ. 76--78 Ἔφδασαν : φρέσκα κά- στανα, χαλεπιανά, καρύδια καὶ ττόφις. Πωλοῦνται : εἷς τιμὰς χονδρικὰς καὶ λειανικὰς ἐχτὸς συγαγωνισμοῦ. Συνέπειαι τοῦ πολέμου υγεπειαι ο ὋὉ Αγγλος δὲν εἶναι πια ὁ «ἰδεώδης πολίτης» ᾽Αλλαγὴ καὶ στὰ ἤδη ΔΛΟΝΔΙΝΟΝ ἨΝοέμµβριος.-- Αν ὑπάρχει ἕνας λαός, τὸν ὁποῖον οἱ ἠθικολόγοι εἰς ὁ- λόκληρον τὸν κόσμον ἔφερ- γαν ὡς παράδειγµα, καὶ δι- καίως, αὐτὸς εἶναι ὁ ἆγγλι- κὀς. «Ἡ διαφορά- ἔλεγαν-- μεταξὺ τῶν Αγγλων ἀφ' ἑ- νὸς καὶ τῶν Γάλλων, 'Ελλή- νων, Ἰταλῶν κλπ. ἀφ᾽ ἑτέ- ρου, εἶναι ὅτι οἱ Αγγλοι εἶἰ- νε πρὶν ἀπὸ ὅλα ἰδεώδεις πολῖται καὶ πανομοιοτύπως σχεδὸν σᾶς ὁμιλοῦν περὶ τοῦ φόρου εἰσοδήματος, τὸν ὁ- ποῖον κανεὶς εἰς τὴν ᾽Αγγλί- αν δὲν προσπαθεῖ νὰ ἀποφύ- γη καὶ περὶ τοῦ στωϊκισμοῦ, τὸν ὁποῖον ὁ ἀγγλικὸς λαὸς ἐπέδειξε κατὰ τὸν πόλεμον». Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ φτώ: χεια ἀποτελεῖ πάντοτε κακὸν σύμβουλον. Καὶ ἡ φτώχεια, ὡς γνωστόν, εἰσέδυσε μαξὶ μὲ τὴν νίκην εἰς τὰς ἀγγλι: κἁὰς νήσους μὲ τὸ τέλος τοῦ πολέμου. --Ποῦ εἶναι ἡ µητέρα σου ἐρωτᾷ ἕνας συντάκτης τῆς γνωστῆς ἐπιθεωρήσεως «Βέ: ος Πολιτικός» τὸ παιδάκι του. --Εἰς τὴν μµαύρην ἀγοράνι ἀπαντᾷ ὁ μικρὸς μὲ τὴν µε: γαλειτέραν ἀφέλειαν. 'Ο ἴδιος δημοσιογράφος δι- ηγεῖται ὅτι μπαίνοντας ο ἕ- να ἀρτοποιεῖο, ἄκουσεν ἕνα πιτσιρῖκο 12 χρονῶν νὰ λέῃ σιὸν ὑπάλληλο: --Θέλω ἕνα ψωμὶ τῶν τεσ- σάρων λιβρῶν, ἡ µητέρα µου ὅμως μὲ παρεκάλεσε νὰ σᾶς ἐρωτήσω πόσον ἀκριβῶς δυ- γίζει. Θὰ ὁμολογήσετε ὅτι τὰ δύο ἀνέκδοτα εἶναι χαρακτηρι- στικἁ τοῦ ἀγγλικοῦ πνεύμα- τος. Δὲν ὑπογραμίζουν ὅμως καὶ τὴν ὕπαρξιν μιᾶς ὥρισμε- νης καταστάσεως ] Μιὰ ἄλλη ἀγγλικὴ ἔφημε- ρὶς δημοσιεύει τὴν ἑξῆς πρὀσ- Κλησιν ἑνὸς βιοµηχάνου πρὸς τὴν φίλην του: «Αγαπημένη µου. Σᾶς πα- ρακαλῶ νἀρθῆτε νὰ πάρουμε μαζὺ τὸ ἁπόγευμα τὸ τσάϊ μας, Φέρτε ὅμως μαζὺ σας τὸ τσἀϊ, τὸ γάλα, τὴ ζάχα- ρη, τὸ Ψωμὶ, τὸ γλύκισμα καὶ τὸ κέικ. Ἐγὼ θὰ προσφέρω τὸ σερβίτσιο. Πάρτε μαζὺ σας ἐπίσης κοὶ μερικὰ τσιγάρα, γιατὶ δὲν ἔχω. Φυσικὰ θα σᾶς προσφέρω τὰ σπίρτα. Πλύνε- τε τὰ χέρια σας προτοῦ ἔλθε- τε, γιατὶ δυστυχῶς δὲν ἔχω οὔτε σαποῦνι, οὔτε πετσέτα. Θὰ ἀκούσουμε µῥραδιόφώωνο, γιὰ λίγην ὥρα ὅμως δυστυ- χῶς, γιατὶ πρέπει νὰ πάω στὸν µπακάλη μου νὰ πιάσω οὐρὰ γιὰ τὴν νέα διανοµή» Ἡ μαύρη ἆἀγορά, ἐξ ἄλ- λου, ὁ κακὸς αὐτὸς δαίµών ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν χώ- ρῶν, ἔχει λάβει τεραστίας διαστάσεις εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν. Κρατεῖ εἰς χεῖρας της τὸ µο- νοπώλιον ὠὡρισμένων εἰδῶν, ὅπως τὰ πουλερικὰ, τὰ λου- κάνικα, τὶς ντομάτες, τὰ πορτοκάλλια, τὶς μπανάνες κλπ. Παντοῦ κυκλοφορεῖ τὸ σύνθημα «χωρὶς πουρμπουὰρ δὲν γίνονται ἀγορές». Οἱ ἐν- διάµεσοι ἔχουν πολλαπλασια- σθῃ. ΄Ὅπως καὶ εἰς πολλὲς χῶρες, κατηνοροῦν τοὺς ἐέ- νους ὅτι εἰσήγαγον τὰ νέα αὐτὰ ἔθιμα εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν. Ἡ πραγµατικότης ὅμως εἶναι ἄλλη. Μόνος καὶ ἀποκλει- στικὸς ὑπεύθυνος τῆς ἀἆλλα- γῆς αὐτῆς εἶναι ἡ φτώχεια. Ἕνα ἄλλο παράδειγµα: Ἡ ἔλλειψις καυσίμων ὑλῶν γιὰ τὴν θέρµανσιν, ἡ ὁποία ὅμως εἲς τὴν ᾽Αγγλίαν εἶναι ἴσως περισσότερον ἀπαραίτητη ἆ- πὸ τὸ ψωμί, ἔχει φθάσει εἰς τὸ κατακέρυφόν της, 'Ο ὑπεύ- θυνος ὑπουργὸς, ὁ κ. ἜἘμμα- νουὲλ Σίνγκουελ, εἶναι ἔργα- τικὸς μὲ μεγάλην ἐπιρροὴν, τὸν ὁποῖον τόσον κριτικάρει ὁ Τσέρτσιλ, ὥστε ἀναγκάστη- κε τελευταίως νὰ ὁμολογήσῃ τὴν πλήρη ἀδυναμίαν του νὰ φέρῃ εἷς πέρας τὸ ἔργον ποὺ ἀνέλαβεν. «᾽Αποτελεῖ σκάνδαλον ἐτό- νισεν, ὅτι τὰς ἡμέρας ποὺ διεξάγονται μεγάλοι ἀγῶνες φοὺτ μπώλ, ἢ ἱπποδρομίες, οἱ ἀνθρακωρύχοι δὲν πηγαίνουν εἲς τὰς ἐργασίας τῶν.» Ἡ κρίσις ἐν τούτοις τῶν καυσίµων ὑλῶν εἶναι ὁὀλιγώ- τερον σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἆγρο- τικἠν τοιαύτην. Εξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεως ἐργατικῶν χειρῶν, παρὰ τὴν ἐντατικὴν χρησιµο- ποίησιν δεκάδων χιλιάδων Γερμανῶν αἰχμαλώτων, κα- τὰ τὸν προσεχῆ χειμῶνα εἶναι ζήτημα ἂν εἰς ὁλόκληρον τὴν ᾽Αγγλίαν θὰ σπαροῦν περισ- σότερα ἀπὸ 150.000 ἑκτάρια. Ὀξεῖα ἐπίσης εἶναι ἡ κρίσις τῆς κατοικίας. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Το γαι». «δινω. Α..... 'ἩΠ τρομοκρατία Ἐξεγείρεται καὶ ἡ «Καδημερινἠ»' 4ιὰ τὴν σύλλιψιν τῆς ὃι δαᾳσκαλίσοις Καραγιάννη ὑπὸ τῆς Στρ. Αστυνομίας τὸ «Βῆ- κα» ἄπυκαλῦπτον ὅτι ἔφυλα- κίσθη στὸ λαϊδάρι, λέγει : «Λατὰ τὰς βεβαιώσεις δὲ αὐτοπτῶν μαρτύρων ἐδάρη ἀγηλεῶς καὶ ὑπέστη ἅφάντα- στα μαρτύρια. ἔπανειλημμέ- γαι παρακλήσεις καὶ Ἱκεσίαι τῆς μητρός τὴς ὅπως τὴν ἔωῇ ἢ τῆς ἀποστείὰχῃ φάρμακα, συγήντήσαν τὴν σκληρὰν ἄρ: μησιν τῶν ἁρμοδίων τοῦ λαἴδαρίου». ᾿Ακοιῤῶς δηλαδὴ ὅπως ἕ- χαμιαν καὶ οἱ ΓΓεομανοί... Αἳ κακουργίαι αὐταὶ ἐξε- γείρου» καὶ αὐτὴν τὴν «Λα: βημερινήν» { Μαστιγώνει τοὺς ἁρμοδίους τοῦ Χαϊδαριοῦ καὶ λέγει ὅτι «ἑκακοποίησαν τὴν Μαραγιάγνη εἷς βαὺμὸν ὥστε νὰ εἶναι ἤδη κατάκοιτος μὲ πληγὰς πυορροούσας»] Λαἱ ἡ «Καθημερινή» θέλει νὰ ἕλ- πίζῃ-- ὡσεὶ τάχα νὰ μὴ ἢ- ξεύρῃ τὶ γίνεται--- ὅτι «οἱ δρᾶ- σται τῆς περιέργου ἁπαγωγῆς θὰ ἀποβλιδοῦν τοῦ Σώματος τὸ ὁποῖον κατεξηυτέλισαν καὶ ἐνεφάνισαν τὸ Λράτος μιμού- µενον, ἕν ἁγνοίᾳ του, μεδό- δους τὰς ὑποίας ἀἄγωγίξεται νὰ ἐξοστρακίσῇ ἀπὸ τὸν κοι- γωγικὸν βίον τῆς χώρας». Καταλήγουσα ἡ «Καδημερι- νὴ» καταφέρεται ἐναντίον «τῆς δράσεως ἄγευθύνων φα }ατικῶν», οἳ ὁποῖοι φιλοδο- ἐοῦν νὰ ὑποκαταστήσονυν τὴν Δικαιοσύνην... Εἰδοποίησις πρὸς τοὺς παντοπώλας Παρελήφὺη ποσότης βουτυ ροχάρτου, φιλοχάρτου καὶ ᾱ- γυροχάρτου εἷς τὸ Βιβλιοπω- λεῖον Φαίδωνος ΜΜ. Ίσαγγα- ρίδου καὶ δὰ πωληῦῇ ἅπὸ αὔριον εἷς τιμὰς διατιµήσεως. ᾿Επίσης παρελήφθησαν ῥι- βλία Λλογιστικῆς, εἐρετήρια, σημειωματάρια, κόλλες γρα- ᾳῆς, τετράδια καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδη γραφικῆς ὕλης καὶ δὰ πωληδοῦν εἷς τιμὰς ἀπιστεύ- τως χαιήλάς. Μία ἐπίσκεψις θὰ σᾶς πείσῃ. Πώλησις τόρνου Πωλεῖται τόρνος µετα- χειρισµένος, καλῆς κατα στάσεως, 8΄'Χ6΄ μὲ ὅλα τὰ χρειώδη του. Διὰ πληροφορίας ἀπευθυν- θῆτε : Μηχανουργεῖον Γεωργίου Κ. Κουμίδη Πλατεῖα Δημαρχείου Λευκωσία. Καθρέπτες Ἔφθασαν εἰς τὸ κατά- στηµα τοῦ κ. 1. Κ. Σολο- µωνίδη ἐν Λεμεσῷ Βελγι κοὶ καθρέπτες καὶ θὰ πω- ληθοῦν εἰς καθωρισµένας τιμὰς 4 ἡμέρας ἀπὸ τῆς παρούσης δημοσιεύσεως. ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωράφι 3 1)2 σκαλῶν κατάλληλον δι᾽ οἰκόπεδα, γεωργικοὺς Ὦἢ ἄλλους σκοπούς, εἰς τὴν περιοχἠν Καϊμακλίου ἐπὶ τοῦ δρόµου πρὸς τὰ σφα- γεῖα Λευκωσίας παρὰ τὸ περβόλι κ. Πετρούτσιου. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ κα- τάστηµα Ναθαναἡλ Αἰσχύ- λου 19 Β (ἔναντι σχολῆς Σαμουἡλ) Λευκωσία, ἢ κ. Χαρ. Ἡράκλην Μέγαρον Παπαδοπούλου, Εἰς τὸ κατάστημα τοῦ κ, ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερί: | Κοιµονικη Ζωη | ᾿Αρραβῶνες Ὁ κ, Ἀταῦουυς «Ἀτεφανῇ ἓκ Πέρα καὶ ἡ δις Παρασκευοῦ ᾿4οι- ρισοτείδου ἐκ «Αευκωσίας ἐτέλεσαν Ἱ “ | α τὸ π. άῤῥατον ἀοραῤ ὤνας των. , Γάμοι ., ᾿ - 'Ὁ κ. Σάῤῥας ἡ]ηνίδης καὶ ἡ Ελ Μα. : κα ᾽ Αλίκη ᾿ Πογυοίδου ἐτέλεσαν τὸ π. δάῤῥατον τοὺς γάμους τῶν. - Χοροί ΄ -- Ὁ Σύνδεσμος Κυβεονητικῶν ὅ-: παλλήλων δίδει τὴν νύκτα τῆς Ἄθης Ἀοεμβοίου εἰς τὸ ἡ]αγικὸ ἷ . ς ) Παλάτι τὸν µμεγαλοπρεπῇ ἐτήσιον χορὀν του ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν προ- ον » -- σὲ -- ΄ στασίαν τῆς ἄ. Ἡ. τοῦ Κυβερνή- του. Μεγάλη ὑπεπιτοοπὶ περιλαμ- βάνουσα κυρίας, δεσποινίδας καὶ εἰδικοὺς ἐογάξεται πυρειωδῶς διὰ τὴν πλήρη ἐπιτυχίαν τοῦ χοροῦ. 5 3 3 Ο αὐριανὸς «᾿ Αθλητισμός» Κυκλοφοφεῖ αὖθιον ὃ «άὔλη- τισµός» μὲ ἐκλεκιὴν ὡς πάντοτε ͵ ν ο : συνεργασία». «Σοβιετικὰ ἀθλητικὰ νέα, ἐξδαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος ὃη- µοσιεύονται εἷς τὴν δυσιν. ς ο Κλάδος ἹΜαννάβηδων Καλοῦνται εἷς αυνέλευσιν ὅλα ν ας ο . τὰ µέλη τοῦ κλάδου Λίαννάβηδων 4ευμωσίας αὔριο» Τρίτην καὶ ὦ- ραν ὅ, ὅ0' µ. µ. Θέματα: Κυβερνητικὸν θιον διανοµῆς φθαοτῶν καὶ νομ) πατατῶν. ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσμον Ὑπεβλήθη ἔκθεσις ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς σχετικῶς πρὸς τὴν ἔκδοσιν τῶν διαζυγίων ἐν ᾽Αγγλίαᾳα. Ἡ ἐπιτροπὴ προ- βαίνει εἰς συστάσεις, διὰ τῶν ὁποίων ἡ ἔκδοσις τῶν διαζυ- γίὠν θὰ καταστῇ εὐκολωτέρα καὶ εὐθηνοτέρα. Σήµερον ἡ ἔκδοσις ἑνὸς διαζυγίου στοι- χίζει τὸ ὀλιγώτερον Τ0 λίρας. Μ 'Ο ραδιοσταθμὸς τῆς Λυὼν ἐβλάβη σοβαρῶς καὶ διέκοψε τὰς ἐκπομπάς του ὅταν ἕν φΦορτηνὸν αὐτοκίνητον ὑπέστη ἔκρηξιν, ἐνῶ διήρχετο ἔμπρο- σθεν τοῦ κτιρίου. Τοῦτο µε- τέβαινεν εἰς τὴν πλησίον εὑ- ρισκοµένην ἀποθήκην πολε- µεφοδίων. 'Ο ὁδηγὸς ἐτρου- µα«κίσθη σοβαρῶς, καθὼς καὶ πολλοὶ διαβάται. 'Η αἰτία τῆς ἐκρήξεως τοι ἄγνωστος. τοὺς . ιν 3 αὐοιανήν ἕπκ- ποατή- δια- ᾿Ανεβασμένος σ’ ἕνα βαρέ- λι στὸ πάρκο μιᾶς ἐπαρχια- κῆς πόλης, ὁ Μπέρναρ σΣῶ ἔκανε ἕνα ἀπὸ τὰ συνηθι- σµένα του κηρύγματα. Έα- φνικὰ οἱ ἀκροατές του τὸν ἔχασαν καὶ ὁ Σῶ βρέθηκε μὲς τὸ βαρέλι. Βγαίνοντας ἐσυνέχιόε ψύ- χραιµα τὸ λόγο του, ἀρχί- ζοντας ἔτσι : -Εἴχατε μιὰ ἀκόμη ἀπό- δειξη τῆς βαρύτητας τῶν ἐ- πιχε ρημάτων µου... Ὁ στρατηγὸς ᾿Αϊζενχάουερ διηγεῖται τὸ παρακάτω ἔπει- σόδιο: Μιὰ µέρα περιέγραφε μὲ ὑπερηφάνεια στὸν κ. Τσῶρτσιλ πόσο πειθαρχικοὶ εἶχαν γίνει κάτω ἀπὸ τὴν διοίκησή του οἳ Βρεττανοὶ «Τόμμηδες», ἘΞαφνικὰ ἕνας Τόμμυ ὥρμησε στὸ Υραφεῖο καὶ ρώτησε τὸν στρατηγὸ βιαστικά: --δτρατηγέ, τζὶπ σας Ὁ κ. Τσῶρτσιλ ἐθορυβήθη- κε, ἀλλὰ ὁ στρατηγὸς τὸν καθησύχασε: --Δὲν σᾶς τἄλεγα τοῦ εἴἶπε, Πρὶν ἕνα χρόνο, οὔτε θὰ ρω- τουσε., ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ἐν Σκάλα κατώγειος οἰκία ἐκ τριῶν δωματίων, ἡλιακοῦ, κουζίνας, ἀποχωρητηρίου, νεροῦ καὶ αὐλῆς. Διὰ πληροφορίας ἀποταθῆ- τεπρὸς τὸν κ. Αντ. Κούρ- σαρον, πλανοδιοπώλην, Γω- γία Βασιλίσσης Βικτωρίας-- Ερμοῦ, Λάρνακα. ελ Λευκωσιάτες, Ὅ ΛΟΥΗΣ ΡεΝΩ (Αθηνῶν- Παρισίων], ὃ Χοροδιδάσκαλος τῆς Κυπριακῆς νεολαίας, ὁ δημιουργὸς κάθε καλοῦ χο- ρευτοῦ, ἄρχισε µαθήµατα χο- ροῦ. Οἱ μαθηταὶ θὰ ἐξασκοῦν- ται μὲ ντάµες. 'Επίσης πα- ραδίδει µαθήµατα κατ᾽ οἶκον. ᾽Αποταθῆτε εἰς τὸν ἴδιον, ὁδὸς Βασιλείου Βουλγαροκτό- νου ἀρ. 29 (πλησίον Ἐλευθε- ρίου Πέππου), τηλέφ. 3486. νὰ πάρω τὸ Λεωνίδα Σταυράκη ἔφθασαν ΠΗΤΗ ΠΙΕΙ ΙΛΙΙΝΕ Τιμαὶ διατιµήσεως Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ----ο Ἔτος 1ον. ᾿Αριθ.. φύλλου: 11 Τιμὴ φύλλου { γρόσι. -”---- ΓΡΑΦΕΙΟΝ « Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ 8 ΣΆριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκώσία-- Κύπρου κ η περσκοπιση ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΟΛΗΝ “Η ἀναχώρησις τῆς ᾿Εδνικῆς Πρεσβείας µας, διὰ τὴν ὅποίαν τόσοι ὑπῆρξαν δισταγμοὶ καὶ ἀμφιταλαντεύσεις, ἀναβολαὶ καὶ σαλινωδίαι, ουκοφαντίαι καὶ τορσιλλισμοέ, ἔγινεν ἤδη στραγ- µατικότης. Μίαν καί µόνον ἐντολὴν ἆνα- θέτει ὁ ζυπριακὸς λαὸς πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς ἐκπροσώσους του: Νὰ διακηρύξουν μετὰ σεαθ: θήσίας ἐνώσιον τῶν ”Αγγλων κυβερνητῶν, τοῦ ᾽Αγγλικοῦ λα- οὗ καὶ τῶν λαῶν ὅλης τῆς γῆς τὸν ἀκοίμητον σπόθον του, δι) ἔνωσιν μετὰ τῆς μητρὸς 'Ἑλλά- δος καὶ νὰ ζητήσουν δικαιοσύ: νην διὰ τὴν νῆσον αὐτὴν, τὴν πάντοτε δουλωµένην, ἀλλὰ καὶ πάντοτε ἐλευδέραν τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχήν. Τὴν ἐπίσημον αὐτὴν ὥραν, καῦθ ἥν ὃ Κυπριακὸς λαὸς ἵὃ- σιοβάλλει ἠνωμένος, ἀνεξαρτή- τως ἰδεολογίας καὶ κομματικῆς σταρατάξεως, τὸν ἕνα καὶ µο ναδικόν του πόθον, ἔρχονται εἲς τὴν σκέψιν αἳ ἀμέτρητοι Κυπριακαὶ γενεαὶ, ποὺ ἔξησαν καὶ ἀπέδανον μὲ τὸν πόδον τῆς ἐλευδερίας, ἔρχονται κεἷς τὴν μνήμην οἳ νεκροὶ σπολεµι- σταὲ τῆς ἐλευδερίας καὲ τὰ δύ: µατα τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος. Θὰἀ περιφρογηδῇ καὶ πάλιν ἤ ἁυσία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου Θὰ ἀποδειχδῇ ἁκόμη µίαν φορὰν ὅτι αἱ µεγαλόστο- µοι ἐπαγγελίαι δὲν ἦσαν παρὰ κφεναὲ λέξεις σερὸς ἐξαστιάτησιν “ΗΕ μικρὰ καὶ ἀδύνατος Κύ προς ὑποβάλλει ἅπαξ ἔτι κατὰ τὸν πλέον ἐπίσημον τρόπον τὸ µοναδικόν τής αἴτημα πρὸς τὴν Μ. Βρεττανίαν καὶ σρὸς ὅλον τὸν κόσμον. Καὶ µαξί της ὅλό- κληθος ὃ 'Ἑλληνιομὸς διαδηλοῖ ὅτι τὸ Κυπριακὸν εὑρίσκεται εἲς τὴν περώτην γραμμὴν τῶν ἐδνικῶν διεµδικήσεων. Ποία θὰ εἶναι ῇ ἀπάντησις ΥΠΕΡΑΝΩ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αξία προσοχῆς ἡ δήλωσις τοῦ νέου Γωμνασιάρχου Λε- μεσοῦ κ. Γερακάρη, ὅτι «θὰ ἵσταται ὑπεράνω κομμάτων ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν καθη- κόντων του». Ἐὐχδόμεθα εἰλικρινῶς ὅπως οὗτος κατορθώσῃ νὰ τηρήσῃ τὴν ὑπόσχεσίν του καὶ ὅπως, χάριν πρωτίστως τῆς παιδεί- ας µας, μιμηθοῦν, τὸ παρά: δειγµά του µμερικοὶ ἄλλοι Γυμνασιάρχαι, οἱ ὁποῖοι µε: ταβληθέντες εἰς ρομπὸτ τῶν ὑφισταμένων διωρισµένών Ἓ- φορειῶν μετέτρεψαν τὰ σχο” λεῖα εἰς φυτώρια κοµµατι- σμοῦ καὶ ἀντιδράσεως. Βεβαίως θὰ το εὐχῆς ἔρ- γον ἄν, παραλλήλως πρὸς τὴν οὐδετερότητα καὶ τὴν ᾱ- νεξαρτησίαν τοῦ κ. Γερακάρη ἢ τῶν τυχὸν ἄλλων διευθυν” τῶν σχολῶν Μέσης Παιδείας, καὶ αἱἵ κατὰ τόπους ἐφορεῖαι ἀπεφάσιζον νὰ ἐγκαταλεί- Ψουν τὴν πολιτικὴν τοῦ κομ: ματισμοῦ. Τοῦτο θὰ ἤτο µία ὑψίστη ὑπηρεσία πρὸς τὴν παιδείαν τ.Ὀ τόπου ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ πραγματοποιηθῆῇ ἐφ᾽ ὅσον αὗται διορίζονται ἄνώθεν, οὐ- δένα ἄνιιπροσωπείουν καὶ οὐδὲν λαϊκὸν ἔρεισμα ἔχουν ΚΥΜΑ ΝΟΘΕΙΑΣ Κῦμα νοθειῶν ἐνέσκηψεν εἰς Κύπρον. Ἰοθεία εἰς τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον. ὅστις ἐμφανίζεται ἄλλοτε μὲν μὲ ἄμμον, ἄλλοτε δὲ μὲ πίτυρα, εἰς τὴν ζάχαριν, τὸ γάλα, τὸν καφέν, εἰς τὰ κα- σµίρια κτλ. , Ἡ τελευταία γίνεται--εν ἀγνοίᾳ βεβαίως-- ὑπὸ τὴν αἰ- γίδα τοῦ τμήματος Προμηθει ὢν. Κάθε μαλτᾶς ἢἤ κασμίρι τῆς χειροτέρας ποιότητος, λαμβάνει τὸ χρῖσμα τοῦ Κυ: Βερνητικοῦ κασµιρίου και προσφέρεται ἀντὶ μµόνον...23 σελινίων τὸν πῆχυν. , Δὲν ὑπάρχει καµµία ὅπη: ρτσία δι ἔλεγχον τῆς νοθεί- ας ταύτης ᾿Επὶ πόσον και ρὸν ὁ λαὸς θὰ πληρώνῃ μὲ τὴν ὑγείαν καὶ τὸ ἰσχνόν του βαλάντιον τὴν ἔλλειψιν ἀπο' τελεσματικοῦ ἐλέγχου: 0 ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Ὁ καδμένος ὁ Κολόιβος! «ἐν ΄ ος -- -- Ν .. ... 3 φθάνει ὅτι ζῶν δὲν ἀπήλαυσε τὰ ο ας ., ἀγαθὰ τῆς ὑπ αὐτοῦ ἀνακαλύγεως µ . ὃ τῆς ᾽Αμεοικῆς. Οἵ διάφοροι ἔφευ γήταὶ ἐννοοῦν γὰ τὸν καταδιώκουν μαὶ νεκρό». - . 5 : Εἰς ἐκ τῶν τελευταίων εἶναι καὶ -.. | ϊ ΣΑ. 8 ΝΔ - Ξ «ἲ 3 ] [ πογεὈμιατενη ἐφημερὲς ἱ Δευτέρο ἃ 3 Νοεμθρίου χΦθθ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ [ΜΗ ΓΡΙΙΝΤΗΙ ΠΡΙΤΗ 1 11] ΠΡΙΝ) ΒΛΙΛΕΗΤΙΚΙΙ ΗΛΙΙΝΙ ΕΙ [ΛΛΛΙΙ Οἱ σοσιαλισταὶ καὶ Λαϊκοὶ δημοκρατικοὶ ἔχασαν ἕδρας «Τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα ἔτοιμον νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύ- νην διακυβερνήσεως τῆς Γαλλίας» ΗΑΡΙΣΙΟΙ 11 (,)-- Μέχρι τῆς 4ης πρωϊνῆς ὥρας τῆς σήμερον εἶχον γνω. σθῆ τὰ τρία-- τέταρτα τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἓν ΓΓαλλίᾳ- Ταῦτα δεικνύουν ὅτι ἔρχονται πρῶτοι οἱ Κομμουνισταὶ μὲ 144 ἔδρας καὶ ἆκολου- σικὸν γόητρον τοῦ κ. Ντεγκώλ 4. εἶνε ἔτοιμον νὰ ἀναλάβῃ ἀρχηγὸς τοῦ κομμουνιστικ δὲν ἐσημειώθησαν. ΙΡΗΠΜΗΙΚΝ ΛΗΤΙΝ ΜΝΗΝΒΗ ΗΣ ΤΝ 4Ο0ΟΝΔΙΝΟΝ 11 (2Ρ.)-- Βρετ- τανικὸν ἁλιευτικόν, τὸ ὁσποῖον ἠσχολεῖτο εἲς ἐπιχειρήσεις ἆνα- τινάξεως ναυαγίων, ἀνετινάχὺδη εἰς τὸν ἀέρα μετὰ τοῦ πληρώ- µατός του χθὲς ἀπόγευμα. ᾿Π- κούὐσδησαν δύο ἔκκωφαντικαὲ ἐπρήξεις. ᾿Εφονεύθησαν 4 ἄν- δρες τοῦ πληρώματος καὶ ἕτε- θοι ὃ ἐτραυματέσθησαν σοβα:- ρῶς. Τὸ σκάφος διελύδη τελείως καὶ ἀνετινάχθη. Οἱ ὑπόλοιποι 4 ἄνδρες τοῦ πληρώματος ἑἔξη- Φανίσύησαν. ΤΟ ΠΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Ο ἠλεκτρολόγος τῆς Κυβεονή- σεως κ. Κάπνερ ἠτοίμασε τὴν ἕἔκ- Θεσέν του διὰ τὸ κόστος τοῦ ἡ- λεκτρικοῦ ρεύματος ἓν «ευκωσίᾳ. Συμφώνως ποὺς γεωτέρας ἑξηκρι- . : ς βωμένας πληροφορίας οὗτος συνι- σιᾷ ὅπως διατιµηδῇ τὸ φῶώτιστι- . : νο 2 κὀν ρεῦμα εἰς ὃ γο. κατὰ κιλοβάτ, τὸ κινητήοιον εἲς 1 1) γρ. καὶ ς κ. ο τὸ βιομήχανικὸν εἷς 1 γο. ΕΒὶς τὴν ν 4 . ο τα ἔκθεσιν ἀναφέοεται ὅτι ἡ ᾿Ηλεχτρι- κἢἡ ἑταιρεία θὰ κεοδἰζη 16 ο]ο μὲ τὰς ἀνγωτέρω τιµάς. ἐνδείξεις καὶ Λείψαγα καταδεικνύ: οντα ὅτι κάποιος ᾿Εοΐχος ὁ ἄρυ- ὑρὸς εἶχεν ἀνακαλύιῃ τὴν ᾿4μεοι- μὴν καὶ παρέμεινεν ἐπὶ μακοὺν εἰς αὐτήν, μεταξὺ τῶν ἐτῶν Οῥ0 καὶ 19560 μ.Χ. ΤΗ φήμη, λοιπὺν, τοῦ Κολόμβου διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν κινδυνεύει. ἸΑΛλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ὀποδειχδῃῇ ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι οὗτος «ᾖλδε δεύτερος» ὅσον ἀφορῷᾷ τὴν ἀνακά- χυ1ριν τῆς ᾽άμερικῆς, δὲν ὑπάρχει Φόβος νὰ λησμονηὑῇ τὸ ὄνομα τοῦ µε ἆλου δαλασσοπόρου. «[ιότι ὁ Λο: Ἰόμβος δὲν εἶναι μόνον γνωστὸς διὰ τὴν ἀγεύρεσιν τῆς ᾽Αμεοικῆς, εἶναι γνωστότερος διὰ Ἠάτι ἄλλο : λιὰ τὸ περέφήµον αὐγὸν τοῦ Αοζόμβου, τὸ ὀποῖον καὶ µόνον τοῦ ἐξασφα- λέζεε.. ἑωὴν αἰώνιον « ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ: ὉΟ ᾽Αμερικανός ἀντιπρόσω: πος εἰς τὴν Κηδεμονευτικὴν Ἐπιτροπὴν ἐδήλωώσε προχθὲς ὅτι «αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι θἀ ἐξακολουθήσουν νἁ κυβερ: νοῦν τὰς Ἰαπωνικάς νήσους τοῦ Εἰρηνικοῦ, ἔστω καὶ ἄν τὰ ΗἩνωμ. Έθνη ἀπορρίφουν τὸ σχέδιόν των ὅπως αὔὗται τεθοῦν ὑπὸ ᾽Αμερικανικὸν ἔ: λεγχον». Τὶ πέραν τούτου ἔκαμεν ὁ Χίτλερ ὅταν... ἐπεθύμησε τὸ Μτάντσιγκ Ἐν πάσῃ περι- πτώσει ἄς εὐχηθῶμεν ὅπως ἡ ὑπάρχουσα διαφωνία διὰ τὰς νήσους τοῦ Εἱἰρηνικοῦ λυθῄ..,ιεἰρηνικά! ΦΡΕΝΟΒΛΛΡΒΩΝ Ες τὸ ἄπυλον φρενοπαδῶν ἀνε- γεέρεται ὁλοταχῶς μεγάλη αἴδουσα, εις, ὡς ἀνεκοινώδη, δὰ χρήσιπεύ- σῃ ὡς εἶδος οχολῆς διὰ τὴν τεχνι- κὴν μόρφωσιν τῶν ἀσθενῶν, Αιὰ τὴν. ἐογασίαν ταύτην προσελήφθη ἤδη καὶ τὸ κατάλληλον διδακτικὸν ποοσωπικόν. ἴεΗ ἰδέα εἶναι ἀξιέπταινος καὶ εὐχόμεῦα ἐπιτυχίαν. Γὸ μόνο» ὅ- µως, τὸ ὅὁποῖον παρέλειιαν οἱ ἀρ- µόδιοι νὰ ἀνακοινώσουν εἶναι ἄν ἡ ὡς ἄντω σχολὴ δὰ παρὲἑχῃ διπλώ: µατα εἷς τοὺς μµαδητάς της καὶ κατὰ πόσον ταῦτα δὰ ἀναγνωρί- ζωμται ὑπὸ τῶν φρονίµων εἷς τὸν - / δοῦν οἳ Λαϊκοὶ Δημοκρατικοὶ μὲ 1950 ἕδρας. Οἱ Σοσιαλισταὶ ἔσχον µεγάλας ἀπω- λείας καὶ ἔρχονται τοίτοι μὲ 76 ἕδμας. Τὸ ἀριστερὸν ριξοσπαστυκὸν κόμμμα ἐκέρδι- σε ὦ θ ἕδρας, ἤτοι ηὔξησεν αὐτὰς κατὰ ὃἙ τοῦτο δὲ ἁποδίδεται εἲς τὸ προσω: ᾿Βρριώ. Οἳἵ ἀνεξάρτητοι ἐκέρδισαν 435 καὶ οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Ἐκπρόσωπος τοῦ Κουμμουνιστικοῦ κόμματος ἐδήλωσεν ὅτι τὸ κόμμα του τὴν εὐθύνην τῆς διακυβερνήσεως τῆς Γαλλίας. 'Ο οῦ κόµµατος κ. Τορὲζ εἶνε μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐπι- τυχόντων ἡγετῶν τοῦ κόμματος. Καθ᾽ ὅλην τὴν νύκτα πανηγυρίζοντα πλήθη | ῆσαν συγκεντρωμένα ἔξωθεν τῶν γραφείων τῆς ἐφημερίδος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος «Οὐμανιτὲ» ζητωκραυγάζοντα κάθε γέα ἀποτελέσματα. Σιωπηλὰ πλήθη συνεκεντρώθησαν εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν γρα- Φείων τῶν ἐφημερίδων τῶν ἄλλων κομμάτων ὅπου τὰ ἀποτελέσματα ἀνηγ: γέλλοντο διὰ µεγαφώνων. Τὰ περισσότερα πλήθη συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν πλατεῖαν ἔμπροσθεν τῆς ὅπερας τῶν Παρισίων ὅπου κεῖνται τὰ γραφεῖα τῆς «ὋὪπ» ὀργάνου τοῦ Λαϊκοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος. Διαδηλώσεις ἤ ἐπεισόδια φορὰν καθ᾽ ἥν ἀνηγγέλλοντο λα Ὅ κ. Μπιτώ, ὃ τέως πρωθυπουργὸς κ. Ρεὐνὼ καὶ ὁ κ. Μισὲλ Κλεμανσὼ ἐπέτυχον. Οἱ Λαϊκοὶ Δημοκρατικοὶ οἵτι- νες εἶνε ἀπογοητευμένοι ,ἀποδίδουν τὰς ἀπωλείας των εἰς τὴν σύγχυσιν ἥτις ἐδημιουργήθη ἐκ τῆς καταδίκης τοῦ Συντάγματος ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ Ντεγκὠλ τὸ ὁποῖον ὡς γνωστὸν ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ κόμματος, Ἐκ τῶν καταμετρηθεισῶν µέχρι τοῦ μεσονυκτίου 10 ἑ- κατομμυρίων ψήφων, οἱ κομμουνισταὶ ἔλαβον τὰ 30 οἱο, οἱ Λαϊκοὶ Δημοκρατικοὶ τὰ 23 οἱο, οἳ σοσιαλισταὶ τὰ 17 ο|ο, οἱ συντηρητικοὶ τὰ 15 9ο οἱ ριζοσπάσται τὰ 11 οἱο καὶ τὰ λοιπὰ κόµµατα 3 ο|ο. ΚΝΗΠΝΠΙΝ ΠΡΙ ΕΙ ΕΙΝΜΙΙ ΛΟΒΔΙΝΟΝ 11 (Ρ.)--Τὸ ραδιόφώνον τῆς Σό- φίας µετέδωσεν ὅτι ὁ νέος Πρωθυπουργὸς τῆς Βουλ- γαρίας θὰ ἐκλεγῇ ἐκ τοῦ Κομμουνιστικοῦ κόμματος τὸ ὁποῖον κατήγαγε συντριπτικὴν νίκην κατὰ τὰς προσφάτους ἐκλογάς. Τὸ ὄνομα τοῦ πρὠθυπουργοῦ θὰ ἀναγγελθῇ συντόμως. 'Ἡ νέα Κυβέρνηοις θὰ σχη- ματισθῇ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος. ΤΙΗΤΝΙ ΚΔὲ ΗΗΙΜ) ΠΠ! ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΙΝΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 11 (Ρ)--Τὸ κόµµα τῶνρεπουμπλι- κάνων κατήρτισε σχέδια ὁλοκληρωτικῆς σχεδὸν κα- ταργήσεως τοῦ ἐλέγχου ἐπὶ τῶν τιμῶν. Γίνεται ἀν- τιληπτὸν ὅτι γίνονται παρασκευαὶ διὰ τὴν κατάργη- σιν ὅλων τῶν περιορισμῶν ἐπὶ τῶν τιμῶν μὲ πιθα- νὰς ἐξαιρέσεις τὰ ἐνοίκια καὶ τὰ ἡμερομίσθια. Ανα- µένεται ὅτι ὁ πρόεδρος Τροῦμµαν θὰ λάβῃ ἐπίσημον ἀπόφασιν κατὰ τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα. ΚΤΜΙΡΜΠΙΙΝΙ ΙΙΙ ΕΤ ΕΙΝ ΤΠ ΜΙΝ ΖΕΝΤΑΝΧ 11 (Ρ)--᾽Απὸ τῆς χθὲς μαίνεται τρομερά θύελ. λα εἰς τὸς ἀκτὰς τῆς Σαουδικῆς ᾿Αραβίας. Πέντε πλοῖα ἐλλιμενισμένα εἰς Ζεντὰχ παρεσύρθησαν καὶ ἐκτωπησαν ἐπ' ὑφάλων. Τὸ ἕν ἐξ αὐτῶν θὰ ρυμουλκηθῇ εἰς Σουὲζ πρὸς ἐ- πισκευὴν, τὰ ἄλλα ὅμως δὲν ὑπέστησαν σοβσρὰς ζημίας, Πολλά ἱστιοφόρα ἐβυθίσθησαν καὶ οἰκίαι ἐβλάβησαν. Ὑπάρ- χουν θύματα, [ΩΜΗ ΚΙΝ ΗΝ ΗΣ ΠΤΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 11 (Ρ.--Π Γαλλικἡὴ ἔνοπλος ἀστυνομία προ- βαίνει εἰς πλέον τῶν 100 συλλήψεων ἡμερησίως κατὰ τὸν ἀγῶνα της ἐναντίον τοῦ τεραστίου κύματος ἐγκλήματος. Μετὰ τὸ μεσονύκτιον οἱ Παρίσιοι ὁμοιάζουν μὲ «κατε- χομένην πόλιν». Ἔνοπλοι περίπολοι σταθµεύουν πα: τοῦ. Καθημερινῶς ἐρευνῶνται περιπτώσεις φόνου ἢ ἐπιβέσεως. Μέχρι σήμερον ἡ ἀστωνομία συνέτριψε δύο διεθνεῖς συμμο ρίας ναρκωτεμµπόρων, µίαν διεθνῆ συµµορίαν κοσµηµατο: κλεπτῶν. µίαν συμμµορίαν πρὸς διεξαγωγἠν ἐκτρώσεων κα 4 συμμορίας κλεπτῶν αὐτοκινήτων. Ἐκ τῶν τελευταίων φόνων δύο ἐγένοιτο ὑπὸ ἀσυνήθεις συνθήκας. ΟΩΡΑ 9 ΤΊΙ.ΜΙ. ΜΕΓΑΛΑΙ ΘΥΕΛΛΑΙ ΕΙΣ ΛΓΓΛΙΑΝ ΛΟΒΔΙΝΟΝ 11 (Ρ.).--Μεγάλαι θύελλαι µ νονται εἰς τὰς νοτίους ἀκτὰς τῆς ᾽Αγγλὶς Βουνὰ κυμάτων ἐπροξένησαν πολλὰς κατ στροφὰς εἰς τάς παραλίους ἐγκαταστάσει Αἱ συγκοι: ωνίαι μεταξὺ Γαλλίας καὶ ᾽ΑΥΥ) ας διεκόπησαν. Ἔπεσαν Χχιόνες ὕψους πο λῶν ποδῶν. ΜΗΝ Τ18 ΓΒ) ΛΙ) ΤΡΙΝΙΝΡΙΙΙ Οἱ ἀγγλικοί λιμένες φρουροῦνται ἀγρύπγι ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 1 (Ρ.--Ἡ 'Εβραϊκὴ τρομοκρατικὴ ὀργάι σις «Ἰργοὺν Σβάϊ Λεουμίο ἀνήγγειλε διὰ τοῦ μυστικοῦ ’ ραδιοσταθμοῦ ὅτι «οὐδὲν μµέτρον ἀσφαλείας εἰς ᾽Αγγλί ἢ τὰς ᾽Αγγλικὰς Πρεσβείας τοῦ ἐξωτερικοῦ θὰ ἐμποδί τοὺς στρατιώτας τῆς Ἰργοὺν νὰ φθάσουν εἰς τὸν σι πόν των.» Ὁ ὁμιλητὴς παρεδέχθη ὅτι ἡ χθεσινὴ ἀνατίναξις τ σιδηροδρομικσῦ σταθμοῦ τῆς Λὐδδας ἐγένετο ὑπὸ µελ τὴς Ἰργούν καὶ ἐτόνισε: «Ἐπετύχομεν τὴν ἀποκοπὴν τ συγκοινωνίας μεταξύ Παλαιστίνης καί Αἰγύπτου.» .. Εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν ἐνισχύθησαν τὰ µέτρα περιφρουρήσει τῶν Κυβερνητικῶν κτιρίων καὶ ὅλοι Ὦᾖἵ λιμένες καὶ τῆς ᾽Αγγλίας διά τῶν ὁποίων εἶνε δυνατὸν νὰ ἀἄποβιβ σθοῦν 'Εβραῖοι τροµοκράται φρουροῦνται ἀγρύπνως. Οἱ ὁ δρ τῆς Σκώτλαντ Γιὰρὃ ἐφωδιάσθησαν' μὲ αὐτόματα Ἰ στόλια. ἡΠΙ ΠΙΝΗ ΗΝΗΙ [ἳ ΜΗΝΠΙΜΝ. ΙΝΕΙΝΝ [7 ΤΗΝ ΙΙΙ ΜΙΝΝΕΑΠΟΛΙΣ 11 (Ρ)-“Ὁ κ.Χένρυ Οὐάλλας εἰς λόγο του ἐνταῦθα εἶπεν: Ὁ κ. Μπὲρνς δὲν εἶναι βεβαίως ἱ πεύθυνος διὰ τὴν φαντασιοπληξίαν τῶν ἁἀεροπόρων τς ναυτικοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐσχημάτισαν τὰ ἀρχικὰ γράµµατα τς Ροῦσβελτ εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς Βασιλικῆς Ἑλλάδος. Οὔι ἐπεφόρτισε τὸν ναύαρχον Χέλσυ νὰ εἴπῃ ὅτι τὸ ναυτικὰ μας μπορεῖ νὰ µεταβῇ ὅπου θέλει. Εἶναι δύσκολον νὰ π στεύῃ κανεὶς ὅτι ὁ Μπέρνς ζητεῖ τὴν προσάρτησιν τῶν ν} σων Ριούκυ, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν τὴν ἐλευθέραν ἔξοδον τῷ Ρώσσων εἰς τὰς θαλάσσας μέσον τοῦ μοναδικοῦ των λι μένος εἰς τὸν Εἰρηνικόν. ΄᾿Αρνοῦμαι νὰ πιστεύσω ὅτι τὸ ὑπουργεῖον τῶν ἔξωτε ρικῶν θά ἐπροχώρει τόσον πολὺ εἷς τὴν ὁδὸν πολέμου πρό, τὴν Βωσσίαν, ἄν δὲν τὸ ἐξώθουν ὁ Βάντεμπεργκ καὶ « στρατιωτικοἰ, ἄκτ ΠΟΛΥΛΡΙΘΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΟΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 (9)-- Τρεῖς ἄνδρες τοῦ “Ελληνικοῦ οτρατοί Ματεδικάσίλησαν ὑσιὸ στρατοδικείου εἲς φυλάνισιν διὰ βίου κα τηγορούμενοι διὰ κομμουνιστικὴν συνωµοσίαν. “Έτεροι 60 στερα τιῶται δικάζονται διὰ παροµοίαν κπατηγορίαν. Φιλελευθέρα ἐφημερὶς ἀνέγραιφε χδὲς ὅτι αἳ ἕνοπλοι ὁμά δες τῆς ἄρισιερᾶς ἐλέγχουν ὁλόκληρον τὴν δυτικἠν Ἰακεδονίαν. ΝΙΣ ΚΝΙΝΟ] ΕΜήΙΛΙΗ ΠΙΙΗΝΗΙ ΜΗ ΠΗ] ΤΕΧΕΡΑΝΗ 11 Ρ.--Ὁ οΤετὴς ᾿Σάχης τῆς Περσίας Ραζᾶ Παχλεβὲ διέταξεν ἐν ἀνάγκῃ τὴν χρῆσιν βίας πρὸς ἀάνα: κατάληψιν τῆς πόλεως ᾖΖενζάρ, 1860 μίλια Β. Δ. τῆς Τεχε- ράνης Ἡ πόλις αὕτη κατέχεται ἀπὸ τοῦ ᾿Απριλίου ὑπὸ τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος τοῦ ᾿Αζερμπαϊτζάν. Ἡ Ζενζάρ εὑρίσκεται πλησίον τῶν συνόρων τοῦ αὐτονόμου Αζερ: μπαϊτζάν. | Ν.Π ΜΜΛΛΝΤΙΙ ΕΣ ΜΚΜΙΛΗ ΔΑΡΝΑΞ, 11 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).- -Αἱ οἰκοδομικαὶ ἔρ- γασίαι εἲς Δεκέλειαν καὶ εἲς τὸ δάσος «Ξνλοτύμβου σπροχωροῦν ἁλμαιωδῶς. ᾿Απιασχολοῦνται εἰς αὐτὰς τώρα ὑπὲρ τὰς 4 χιλιά- δας πρόσωπα, ἐνῶ ἔχουν ἐπιταχὺδῇ αὐτοκίνήητα διὰ τὰς µεταφο- θιιὰς ἀνάγκας καὶ ἀπὸ τὰ σιλέον ἀπομεμακρυσμένα µέρη τῆς νήσου. Θὰ κατασκευασθδοῦν ἐν ὅλῳ πέντε στρατόσεδα συγκεν- τρώσεως δι) ἐγκατάστασιν Εβραίων Λλαδρομεταναστῶν, καθὼς ἐπίσης διάφοροι ἄλλαι οἰκίαι προοριξόμεναι διὰ τὴν στρατιω- τικὴν φρουρὰν τῶν καταυλισμῶν. Ἡ πιαράδοσις ὅλων τῶν κατασκευαζοµένων κτιρέων καὶ στα- θαγκῶν ἐπρόκειτο νὰ γένῃ τὴν Ίην ᾿Ιανουαρίου, ἀλλὰ ἐδόθη σαρήάτασις ἐπὶ ἕνα µῆνα. Τοιουτοτρόσπως ὅλαι αἳ ἐργασίαι εἰς Δεκέλειαν δὰ Λήξουν τὴν Ίην Φεβρουαρίου. ΙΚΝΠΝΤΙΜΙ ἱ ΜΕΣ ΜΙΝΙ Συμφώνως πργὲς διαφόρους ὑπολογισμοὺς, τὸ ἄνευρε- θὲν εἰς Λατσιὰ πόσιµον ὕδωρ ἀνέρχεται εἰς 300 χιλ. γαλό- για ἡμερησίως. Ὁ διευθύνων τὸς ἐργασίας κυβερνητικὸς ὃ- ὁραυλικὸς δρ. Ραΐμπερν εἶναι ἱκανοποιημένος ἐκ τοῦ ἀπο- τελέσματος, πρὀκειται δὲ νὰ ἐκτελέσῃ καὶ ἄλλας διατρή- σεις εἰς τὴν ἰδίαν περιοχήν. Ὁ Δῆμος Λευκωσίας μελετᾷ σχέδιον συγκεντρώσεως ὅλων τῶν ὑδάτων τῆς πόλεως ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν του. σχετικὸν δὲ σχέδιον θά καταρτίσῃ ὁ δρ. Ραΐμπερν. Εἰς πε- ρίπτωσιν. καθ’ ἥν θὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ σχέδιον τοῦτο, θὰ ἵδρυ- θοῦν εἰς Άγ. Παρχσκευἠν καὶ Αγ, Ὁμολογητὰς δύο µε- γάλα ὑξραγωγεῖα. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΙΚ ΗΗΙ ΜΕ ΚΝΗΝ | ΠΡΙΝ ΚΛΠ ΣΙ ΙΙΜΙΝΙΙΜΙΣ Τη ΠΟΙΝΗ ΟΥΑΣΙΓΚΑΤΩΝ 11 (Ρ..--Τὸ{ ΛΟΒΔΙΝΟΝ 11 (ϱΡ)- Πλοῖα ᾽Αμερικανικὸν ὑπουργεῖον πο:| πλήρη τροφίμων πιθανῶς θὰ λέμου ἀνήγγειλε σχέδια κα:|άποσταλοῦν ἐκ Βρεττανίας τασκευῆς ἐργαστηρίου δι ἐ- εἰς Γερμανίαν πρὸς ἀἄντιμε- ρεύνας πρὸς Χχρησιµοποίησιν τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας δι’ εἰ- ρηνικοὺς σκοπούς. Τοῦτο θὰ στοιχίοῃ 25 ἑκατομμύρια δολ- λάρια. 535 ΟΒΙΛΔΕΣ ΕΙΣ ΛΠΟΘΗΚΗΝ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΤΕΡΓΕΣΤΗ, 11 (Ρ.--Αἱ ᾽Αγ- γλοαμερικανικαὶ στρατιώτι- καὶ ἀρχαὶ τῆς Βενέτζια Τζού λια λαμβάνουν µέτρα ὅπως παρεµποδίσουν τοὺς Γιουγκο- σλάβους ἀπὸ τοῦ νὰ πωλή- σουν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Τεργέστης πολεμικὸν ὑλικόν. Τὸ µέτρον τοῦτο ἐλήφθη κ α- ο ο λος αλ... 4... “Ὁ τώπισιν τῆς ἐπισιτιστικῆς κρί- σεως, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ εἰς τὴν Βρεττ. ζώνην. Ἡ κατά- στασις χαρακτηρίζεται ὡς πολὺ σοβαρά. Οἱ ἐνταῦθα ἐ- πίσηµοι κώκλοι ἐξετάζουν τὴν κατάστασιν, φαίνεται δὲ ὅτι ἡ λιµοκτονία τοῦ Γερμα- νικοῦ πληθυσμοῦ θὰ ἀποφευ- χθᾷῇ µόνον μὲ τὴν ἄμεσον ἆᾱ- ποστολὴν πλοίων μὲ τρόφιμα ἐξ ᾽Αγγλίας. ὀβίδων πυροβόλων ἑἐντὸς ἆ- ποθήκης, διὰ τὰς ὁποίας ῥἌ- πάρχει ἰσχυρισμὸς ὅτι ἐπω- λήθησαν ὑπὸ τῆς Γιουγκο- σλαβικῆς ἀποστολῆς ὡς ἄ- δεν λεν ώλν 20ΛΕΠΗΠΤΟΣ ΜΑΧΗ ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 4Ο0ΟΝΔΙΝΟΝ 41 (Β)-- Τὸ ραδιόφωνον τῶν Τιράνων µετέ- δωσε ψὲς ὅτι ἔλαβε χώραν παρὰ τὰ Ελληνικὰ σύνορα σύγκρου- σις μεταξὺ Ἑλληνικῶν στρατευμάτων καὶ ᾿Αλβανῶν. Κατὰ τὴν µάχην ταύτην ἡ ὁποία ἐσυνεχίσθη ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν ἔχθρησι- µοσιοιήθησαν χειροβομβίδες καὶ μυδραλλιοβόλα. Τὸ ᾽Αλβανινκὸν Πρακτορεῖον ἀνέφερεν ὅτι εἷς Ἕλλην ἄξιω- ματικὸς καὶ 4 στρατιῶται διέβησαν τὰ σύνορα ἐντὸς τῆς ᾿4λβα- βανίας. Οὗτοι ἐπυροβολήδησαν, ἀἁμέσως δεμετὰ ταῦτα ἔδωσαν τὸ σύνθημα Ἠαὶ τότε Ἓλληνες στρατιῶται διέβησαν τὰ σύνορα σπεύσαντες εἰς βοήθειάν των. Κατόσπιν μάχης 0 λεπτῶν οἱ Ἓλληνες στρατιῶται ἀπεσύρθησαν. ΕΜΙΡ ΠΠ! ἡΗΙΜΜΦΟΗ ΛΙ ΜΗΙΝΙ ΤΝ) ΤΙΓΡΜΙΜΙ ΚΙ ΤΡΙ ΟΥΑΣΙΓΕΚΤΩΝ 11 (8)- Ἐμπρόσωπος τοῦ ὃ- σουργείου ναυτικῶν ἀνήγγειλεν ὅτι ὁ ἀμερωιανὸς στό- λος τῆς Μεσογείου δὰ ἐπισκεφθῇ κατ αὐτὰς διαφὸ- ΩΏσ11ς λιμένπς τῶς Τωηονίην νοὶ δηλίας