Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-12

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 1946 ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧ0 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Σ᾽ ΑΥΤΟ ΤΟΝ τοπ Αρθρον τοῦ κ. ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ Θέλουμε µόνο νὰ Κξαίΐρουμε: Διατηροῦν ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο τὸ πνεῦμα τῆς ὑπευθυνότητος, αἱ Κυβερνητικὲς µας ἀρχὲς ἤ φαντάζουνται ὃτι σ᾿ αὖ- τές πρέπει νὰ καταλογίζουµε τόση εὐθύνη γιὰ τά Κυπριακά, ὅση πρέπει νὰ καταλογίζουµε στοὺς κα: Φενόβιους τῆς Ὁμονοίας γιὰ τὸ Παλαιστινιακὸ καὶ στοὺς κατοίκους τοῦ Χόλλυγουντ γιὰ τὸ ΠΚινεζικὸ πρόβλημα Σὲ ποιὰ συνομοταξία Κυβερνητικῶν ὑπευ- θύνων, μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς κἀτατάξει Τοὺς εἴπαμε μιά, δυό, τρεῖς, πέντε, δέκα, ἕκα: τόν: Κύριοι, μᾶς τὰ κάµετε θάλασσα στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἐλεγκτοῦ τῶν Προμηθειῶν. Θέλουμε νὰ δοῦμε τὶ γίνεται ἐκεῖ µέσα. Θέλουμε νὰ πληροφορηθοῦμε πὼς δουλεύετε. Εἶναι δικαίωμά µας νὰ τὰ µάθουµε ὅλα. Αν μὴ τὶ ἄλλο εἶναι δικἡ µας ἡ περιουσία ποὺ διαχειρίζεσθε. Κι’ ὅμως σιωποῦν, χώρὶς νὰ ἀναλογίζονται πὼς μπροστὰ στὶς ἀπαιτὴσεις τοῦ λαοῦ, σιωποῦν µόνον οἱ ἔνοχοι. Καὶ τὸ χειρότερο: Σιωποῦν καὶ συνεχίζουν ἀπὸ κακὸ σὲ χειρότερο. ὠτάσαμε ἐκεῖ ποὺ τρέμει νὰ μπεῖ κανεὶς στὴ Δημοτικὴ ᾿Αγορά ἡἤ νὰ κάνει δυὸ βήματα μὲ τὴ γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιὰ του ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι του. Τὸ ψωμὶ µας ἀποδείχτηκε νοθευµένο. Πότε Ὅταν τὰ Δημαρχεῖα κατέφυγαν στὰ χημεῖα. Πι’ ὅ: µως τὰ χημεῖα εἶναι κυρίως κυβερνητικἁἀ καὶ οἱ χη- μικοὶ τῆς Κυβερνήσεως ὄχι ὀλίγοι. Τὸ σαποῦνι βρώ: µάει κυριολεκτικά, ἐνῶ ταυτόχρονα εἶναι λειψό. Για” τὶ βρωμᾶ Τὸ χημεῖο ἀκόμη δὲν μίλησε. ᾽Αλοίμονο σὰν θελήσει νὰ μιλήσει. Τὸ κασµίρι µας ἐπιπόλαια τὸ φυγάδευαν. Πι᾽ ὅμως ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν θαυμάσιες τελωνειακὲς ἀρχές. Γι ἔπρεπε οἱ ἐφημερίδες νὰ γράψουν καὶ νὰ ξαναγράψουν γιὰ νὰ μποῦν οἱ ψύλλοι στοὺς κόρφους τους καὶ νὰ διατάξουν σήµερα (μόλις σήμερα): Μά: τια τέσσερα στὴν ἐξαγωγὴ τοῦ κασμιριοῦ. ᾿Απὸ χρόνια τώρα βροντοφωνάζουν ὅλοι, οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ ὅλες οἱ Λαϊκὲς ᾿Οργανώ: σεις: Κάνετε ἔτσι ποὺ ἡ παραγωγἠ µας ν᾿ αὐξηθεῖ. Κάνετε ἔτσι ποὺ τὰ πλούσια χωράφια µας νὰ μᾶς δώ- σουν πλούσιο καρπὸ. Κάνετε ἔτσι ποὺ «νὰ αὐξηθεῖ ἡ κτηνοτροφἰα µας. Μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε περισσότερα ζῶα. Μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε περισσότερο σιτάρι, περισσότερες ντομάτες, περισσό: αοκοαι οἷς τερα λαχανικά, περισσσότερο γάλα, τυρί, χαλλοῦμι. Εἴπαμε ἀκόμη: Τέλειωσε ἑ πόλεμος. ᾿Ανοῖξτε τὶς πόρτες µας, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πσὺ ἔχουν ἆ- νάψει τὰ φῶτα πάνω στὰ ἐμπορικὰ σκάφη. ᾽Αϕίσατε τὸ κάθε εἰσαγωγέα νὰ εἰσαγάγει ὅ,τι θέλει καὶ ὅ,τι μπορεῖ. Μἡ φράσσετε τὴν εἰσαγωγή. Ὅσο πιὸ πολ- λὰ ἐμπορεύματα πάρουμε, τόσο πιὸ καλά θᾶμαστε, τόσο Φτηνότερα θὰ ἀγοράσουμε καὶ τὰ ροῦχα µας καὶ τὰ παπούτσια µας καὶ τὸ γάλα µας καὶ τὶς κον- σέρβες µας καὶ,τὸ βούτυρό µας. Καὶ δὲν θὰ κυνη- γοῦμε τὲςϊτιμὲς ὀρθώνοντας σὲ δυσθεώρητα ὄψη τοὺς προὔπολογισμούς. ᾽Αντὶ αὐτοῦ, ἀνοίγουμε Φαρδειὰ πλατειὰ τὶς πόρτες µας γιά αἰχμαλώτους τοῦ πολέμου (ποὺ θὰ ἔπρεπε πρὸ καιροῦ νὰ ἔχουν ξεχασθεῖ) γιὰ ἙἜβραί- ους, ποὺ ποτὲς δὲν θέλησαν καὶ δὲν θέλουν νὰ ζή: σουν στὴ δική µας χώρα κ.τ.λ. Μᾶς αὐξάνουν τὴν κα: τανάλωση, ἐνῷ καμμιά φροντίδα δὲν λαμβάνεται γιὰ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς κι ἐνῷ ὑπάρχουν ἀκό- µη τόσοι περιορισμοὶ στὴν εἰσαγωγή. Κι’ ἀκόμη: Ἔχουμε κἄποια ψευδοβιοιηχανία. Τὰ τσιγάρα µας. Τὰ σπίρτα µας. Κάθε προσοχἡ ἔπρεπε γὰ στραφεῖ πρὸς αὐτὴ τὴ βιομηχανία. ΒΝά βελτιωθεῖ ἡ παραγωγή. Βὰ κοντρολαρισθοῦν τὰ κέρδη. Νὰ πέ- σουν οἱ τιµές. ᾿Αντ᾽ αὐτοῦ: ᾽᾿Αποφεύγουμε κάθε ἔλεγχο στὴ βιομηχανία κι᾿ ἀφίνουμε τὰ ξένα τσιγάρα νὰ μᾶς κα- τακλύζουν. Φτάσαμε, δόξα τῷ Θεῷ, σὲ κεῖνο τὸ ση: μεῖο ποὺ στὴν Αὐδήμου ἤ στὴν ᾿Αραδίππου, γιὰ πα- ράδειγµα, συναντᾶς 99 καπνιστὲς νὰ καπνίζουν Ἐγγλέζικα τσιγἀρα καὶ ἕνα µόνο Κυπριακά, παραγωγῆς καὶ τῆς καπνοβιοµηχανίας. Ποῦ πᾶμε λοιπόν : Τὶ λένε οἱ ὑπεύθυνοι Ὑπάρ- ὑπεύθυνοι Κι ἄν χουν γενικἁἀ σ᾿ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπάρχουν γιατὶ σιωποῦν Γιατὶ δὲν ἀπαντοῦν στὴν ἀπαίτηση τοῦ δεφτέρια Εἰδοποίησις πρὀς τοὺς παγτοπώλας Παρελήφθη ποσότης βουτυ οογάρτου, «ηιλοχάρτου παὶ ᾱ- ΄ ἐν 3 ῶ » χυροχάρτου εἲς τὸ Βιῤλιοπω- λεῖον Φαίδωνος Μ. Ἰσαγγα: Εἰς τὸ κατάστηµα ρίδου χκαὶ ὑὰ πωληὺῇ ἀπὸ ΙΕΠΙΙ ΠΤΙ ὁδὸς ᾿Αραστᾶ ἀρ. 76--18 αὔοιον εἲς τικὰς διατιµήσεώως. ᾿Γαίΐσης παρελήφὕησαν βι- βλία: λογιστικῆς, εὑρετήοια, σηκειωματάρια, κόλλες γοᾶ- ᾳῆς, τετράδια καὶ πολλὰ ἄλλα εἴδη γοαφικῆς ὕλης καὶ ὑὰ πωληθοῦν εἰς τικὰς ἀπιστεύ- τως Ἰαμιηλάς, Μία, ἐπίσκειρις ὑὰ σᾶς πείσῃ]]. Εφδασαν : φρέσκα κά- στανα, χάλεπιανά, καοθύδια καὶ ττόφις. Πωλοῦνται : εἰς τιμὰς χονδρικὰς καὶ Λλειανικὰς ἐκτὸς συναγωγισμοῦ. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τύποις: «Ἰζόσμος», Λευκωσία. ἐνῷ ἡ κρίση κρέμεται ἀπάνῶώ ἀπὸ τὸ κεφάλι καὶ τῆς καπνο- λαοῦ, τὴ γενικἠἡ ἀπαίτηση : Ν᾽ ἀρχίσουμε ἀμέσως ἕνα πλή- ρη ἔλεγχο, μ ἀνοιχτὲς ὅλες τὶς πόρτες κι᾿ ὅλα τὰ ΡΛΕΝΦΕΡΟΣ Ἐ νΙΟΣ ς 4 ο Ἡ τραγωδία τῶν σνευματικῶν ἀνθρώπων ο ΙΟ Δημοσδένης Βουτυρᾶς πάει νἀ θρεῖ... πατρίδα | ΑΘΗΝΑΙ Μοέµβριος: Τὸν συγγραφέα τοῦ «Λαγ κά» καὶ τῶν «Αλανιάρηδων» τὸν µεγάλο µας διηγηµατο- γράφο, τὸν Δημοσθένη Βου: τυρᾶᾷ τὸν ἀνταμώσαμε τὸ προχθεσινὸ βράδω κοντά στὴ Στοά Πεσματζόγλου. Εἴκαμε καιρὸ νὰ τὸν δοῦμε κι’ ὅταν πέσαµε ἁπάνω του μᾶς φά- νηκε ἀγνώριστος. ᾽Αδύνατος ρουφηγµένος, ἀλλαγμένος πολύ: Τὰ σκοῦρα ρούχα του --κρέμονταν πάνω του. Περ: πάταγε γρήγορο, σᾶν νὰ τὸν κυνηγοῦσαν ἤ νᾶθελε νὰ ἐξαφανισθεῖ τὸ γρηγορώτερο ἀπ᾿ τὴ κεντρικἡ αὐτὴ ἀθηναῖ- κἡ ἀρτηρία. -“Δημοσθένη, τοῦ φωνάξα” µε Δημοσθένη. Ποὺ τρέχεις. Στάθηκε ξαφνιασμένος.Μᾶς κύτταξε καὶ σὰ νᾶταν Φου- σκωµένη ἡ ψυχή του ἀπό κά- τι ποὺ τὴ βασάνιζε μυστικά μᾶς πέταξε κατὰ πρόσωπο --Ποῦ πάω ΠΑΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΑΤΡΙΔΑ ! Καὶ κεῖ σιὸ µισόφωτο τῆς Στοᾶς σὲ μιὰ ἐρημικὴ γωνιὰ ἄφησε τὸν πόνο του νὰ ξε: χειλίσει, νὰ βγῆ ποτάµι ἀπὸ ἁβάστακτη πίκρα. --δαί τ) ἀκοῦς Πόω βρῶ πατρίδα ! --᾽Αναρωτιόμαστε τὶ θέλει νὰ πεῖ, Κεῖνος σκύβει καὶ μᾶς λέει μὲ τόνο μυστικὸ σἁ νὰ τὸ μελετάει σοβαρὰ ὁ νοῦς του γιὰ τὴ γενιὰ τῶν προ- γόνων του ποὺ βαστάει ἀπ τὴ τάδε φυλή. --Ἔέρεις ὁ παποῦς µου ποὺ πολέμησε στὸ Μεσολόνχι ἢ- ταν σωστὸς ᾿Αρβανίτης. Καὶ προσθέτει : --Δὲν γίνεται ἀλλιῶς. Σα- ρανταέξη ὁλάκαιρα χρόνια δουλεύω γι’ αὐτὸ τὸν τόπο. Όμως μοῦ κάψανε καὶ τὸ χαρτί. Πάσχιζα νὰ πάρω χαρτί, νὰ βγάλω ἕνα μµυθι- στόρηµα (σωρὸς εἶναι τὰ ἆᾱ:- νέκδοτά µου ἔρυα) καὶ μοῦ- παν «δὲ σοὺ δίνουμε». Γιατί «Γιατὶ ὑπόγραψες τὴ διαµαρ- τυρἰία γιὰ τὰ ἕκτακτα μέ- τρα». Μοὺ γυρίσανε τὶς πλά- τες. Ἡ Δημαρχία ᾖ(ὑὐπονοεῖ τὸ ἐπίδομα ποὔχε Ψτφισθεῖ ἀπ᾿ τὸν Δῆμο ᾿Αθηνῶν «Τι- μῆς Ἔνεκεν») ἔχει νὰ μοῦ δώσει καιροὺς καὶ ζαμάνια δραγµή....... [αἱ σὲ τόνο ἐξομολογητικὸ «Αν δὲν εἶχα τὴ Βαυσικᾶ. (Ἠ κόρη του, ἡ ἐξαιρετικὴ καλλιτέχνιδα τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ δὲν τὸν ἁἀποχωρίζεται), θὰ εἶχα πεθάνει. Ἡ γυναῖκα µου, εἶχε πάει κοντὰ στὴ Θεώνη (τὴν ἄλλη τὴν κόρη νὰ τὴ ζωγράφο). Καὶ ἐγὼ, τρέχω νὰ δώσω πουθενὰ κανένα διήγηµα.....» Ὃ- Ὅστε χαρτὶ δὲν σοὺ δίνουνε νὰ βγάλης τὸ βι- βλίο σου: -- Οχι. --Ποῦ νὰ σοῦ δόσουνε Δη- µοσθένη µου Αὐτοὶ ποὺ σὰν πέθαινε ὁ λαὸς ἤ τουφεκίζο- ταν ἀπ᾿ τοὺς Γερμανοὺς κερ- δοσκοπούσαν μὲ τας λίρες τοῦ Τσιρονίκου καὶ τοῦ Βοῦ- µπάχερ καὶ τώρα κάνουνε τὸν «Εθνικόφρονα» μὲ τὶς φυλλάδες τους καὶ δηµοσιεύ- ουν καὶ «μαύρους πίνακες» ὅπου μᾶς ἀποκαλοῦν...προδό: τες --Τὸν Δημοσθένη τὸν νει τὸ µενάλὸο παράπονο. --Καὶ ξέρεις ὁ ᾿ἘΕσσελὶνκ ὁ Ητίτριχ (μοὺ ἀναφέρει τοὺς σπουδαιοτέρους ξένους ἙἛλ- ληνιστὲς ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ ἔργον του) ἔγραψεν τοῦτα καὶ ταῦτα. Στὴν Πορ: τογαλλία ἀκόμη μµετεφράστη- καν διηγήματά µου καὶ γρά- Φτηκαν μελέτες. Ὅλα αὐτὰ εἶναι πιά- γνωστὰ στὸ πνευματικό µας κόσμο. Μὰ ὁ Δημοσθένης ὁ Εουτυ- ρᾶς µέσα στὸ πόνο του, γιὰ τὴ παραγνώριση τῆς ξεχωρι- στῆς προσφορᾶς του στὸ νεο- ελληνικὸ πεζὸ λόγο τ) ἀάνα- θυμᾶτα: καὶ τὰ ἱστοράει γιὰ νὰ δείξει τὸ πόση ἀδικία τοῦ γίνεται ἀπ τοὺς ἐπίσημους ἐκπρόσωπους τῆς πατρίδος του ποὺ γιὰ τὸν πολιτισμό της ἔδωκε τὸ καλλίτερο», αἷ- μα τῆς καρδιᾶς του. Προσπαθοῦμε νὰ τοῦ µα- λακώσουμε τὸν πόνο. Τοῦ μιλᾶμε γιἁ τὴ Εξεχωριστὴ θέση ποῦχει στὴ καρδιά τοῦ λαοῦ µας καὶ τοῦ νεοελληνι- κοῦ κόσμου ποὺ ξέρει τὰ τιμό τοὺς πνευματικούς του ἀγω- νιστὲς καὶ οἰκοδόμους. γιὰ τὴ γρήγορη καὶ ῥέβαιη ἁπαλ- λαγὴ τοῦ Ἓθνους, ἀπ᾿ τοὺς γεκροθάφτες του. Γιὰ μιὰ στιγμὴ κἄποια λάµ- Ψη πέρνουν τὰ µάτια του. Ὕ: στερα ὅμως πάλι ἀνασηκώνε- ται µέσα του ἡ φουρτούνα... Μᾶς σφίγγει τὸ χέρι. -Τίποτα.. Τίποτα.. πρέπει Μεταπολεμικὲς φυσιογνωμίες ”Αβερελ Χάρρίμαν ΄Ο νἐέος ᾽Αμερικανὸς ὑπουρ- γὸς τοῦ Ἐμπορίου ποὺ δια: δέχθηκε τὸν κ. Χένρυ Οὐάλ- λας μετὰ τὴν παραίτησή του εἶναι ἀπὸ τοὺς διπλωμάτες τῶν Ἡνωμένων «Πολιτειῶν ποὺ ἔχει ἀξιόλογη πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ δράση. Στε- νὸς συνεργάτης τοῦ Ροζ ζβελι πῆρε µέρος σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς διεθνεῖς διασκέψεις. Θεω: ρεῖται ἀπὸ τοὺς πιὸ ἱκανοὺς καὶ ἔμπειρους διπλωµατικοὺς ἀπεσταλμένους καὶ ὁ Ροῦζ: βελτ τὸν προτιμοῦσε γιὰ πολ- λές σημαντικὲς ἀποστολές. Γεννήθηκε τὸ 1891, ὃ πατέ- ρας του ἦταν ἀπὸ τοὺς µε: γαλύτερους μηχανικοὺς σιδη- ροδρομικῶν γραμμῶν καὶ τραπεζίτης. Ἡ μητέρα του ῆταν ἕνας καλλιεργηµένος ἄνθρωπος. μὲ µεγάλη µόρ: φωση καὶ συνετέλεσε πολὺ στὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ της. Σπούδασε στὸ Πανεπιστήµιο Γέϊλ τὸ 1913. ᾿Αργότερα ἐργάσθηκε σὰν ἐ- πιθεωρητὴς καὶ ἐφωδιαστὴς ἀτμομηχανῶν. Ἕνα χρόνο ἀργότερα δούλεψε σὰν ὑπάλ- ληλος στὰ καταστήµατα.᾽Απὸ νεαρὴ ἡλικία ἔγινε γνωστὸς σὰν καλὸς οἰκονομολόγος. Διορίσθηκε σύντομα παπρόε: ὃρος τοῦ γραφείου τῆς Ενώ- σεως Σιδηροδρόµων τοῦ Εἰ- ρηνικοῦ, ἔπειτα πρόεδρος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τῶν κεντρικῶν σιδηροδρόμων τοῦ Ἰλλινόϊῖς καὶ διευθυντὴς σὲ διάφορες ἐπιχειρήσεις. Ταυ: τοχρόνως σπούδαζε τὰ ἔργα- τικἀ προβλήματα καὶ τὶς σων- θῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ἐργά- ζονταν οἱ ἐργατοὐπάλληλοι. Ἡ πεῖρα ποὺ ἀπεκόμισε, κα- τὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς ζω- ῆς του, ἦταν ἀξιόλογη. 0 Χάρριμαν µπῆκε στὴν πολιτικἠ ζωὴ λίγες μέρες μόλις μετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ροῦζβελτ στὴ θέση τοῦ προ” ἕδρου τῶν ἨἩνωμένων Πολι- τειῶν. Παρέμεινε ὡστόσο ὃ- περασπιστὴς τῶν δικαιωµά- των τῶν σιδηροδρομικῶν. Ὁ Ροῦζβελτ τὸν χρησιμοποίησε τότε (1930) στὸ πρὀγραμμά του γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἆ κολούθησε «ἀπέναντι στοὺς σιδηροδρομικοὺς καὶ στὰ προβλήματά τους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἆ- νόδου τοῦ Χίτλερ στὴν ἔξου- σία γίνεται ἄμεσος συνεργά: της καὶ σύμβουλος τοῦ Ροῦζ- βελτ. ᾽Απὸ τὸ 1941-45 διετέ- λεσε πρεσβευτὴς στὴ Μόσχα καὶ εἶχε συνδεθεῖ προσωπι- κῶς μὲ τὸν Ἐτάλιν, τὸν ΛΛο- λότωφ καὶ τοὺς ἄλλους σο- βιετικοὺς ἡγέτες, Μειτὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴ Μόσχα 1942 ἐργάσθηκε σφιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν. Παρασηµοφορήθηκε γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του μὲ τὸ µετάλ- λιο ἀξίας, τὸ ἀνώτατο δηλα- δὴ παράσημο. Μετὰ τὴ λήξη τοῦ πολέμου διορίσθηκε πρεσ- βευτὴς στὴ Μ. Βρεττανία. ᾽Απὸ τότε παρέμεινε σ᾿ αὐτὴ τὴ θέση μέχρις ὅτου ὁ πρὀε- δρος Τροῦμαν τὸν κάλεσε ν᾿ ἀναλάβει τὸ ὑπουργεῖο Ἐμπορίου. ----- Φε ---ὃ ----ᾱ Φ-- οσο 4» νὰ βρῶ πατρίδα!. Καὶ φεύγει. Χάνεται στὸ σκότος. Ἐμεῖς µένουµε ἐκεῖ μὲ τὸ µάτι µας πάνω στὴ σκοτεινὴ σιλουέττα του--τὴ σιλουέττα ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ θὰ τιμοῦσε κάθε χώρα-- καὶ ἡ σκέψη µας πετάει κάπου μακρυά. Στὴ Πράγα, ὅπου καθὼς μᾶς εἶπε ἕνα τελευ- ιαῖο τηλεγράφημα, τὸ λαϊκο- δημοκρατικὸ κράτος πῆρε τοὺς πνευματικούς του δηµι- ουργοὺς, τοὺς συγγραφεῖς καὶ τοὺς ἐγκατέστησε στὶς βίλλες τῶν «εὐγενῶν» γιὰ νὰ δουλέψουνε ἐκεῖ λευτερωμέ- νοι ἀπὸ κάθε β.ωτικὴ ἔγνοια γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὸ µέλ- λον τοῦ λαοῦ τους. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ γιὰ τὴ σύ-| ᾽᾿Απὸ ὅλον τὸν Κόσμο -- Νέος τύπος αὐτοκινήτου. Στὸ Λονδῖνο ἔκαμε τελευ: ταῖα τὴν ἐμφάνισή του ἕνα νέο μοντέλο αὐτοκινήτου ὄχι καὶ τόσο συνηθισμένο. Ίο αὐτοκίνητο οὐτὸ εἶναι μονο: θέσιο, καταναλίοκει ἕνα Υά: λόνι βενζίνη σὲ 65 μίλια καὶ τρέχει 35 µίλια τὴν ὥρα. Ἡ μηχανὴ του ἔχει δύναμη ὅ ἵππων. Τὸ αὐτοκίνητο αὐτὸ στοιχίζει 198 λίρες. Ὅπως εἷ- ναι φυσικό, κεῖνοι ποὺ διαθέ- τουν τὸ ποσὸ αὐτὸ θὰ τὸ ἀγορασουν γιὰ ν᾿ ἀἄντικατα- στήσουν τὸ ποδήλατό τους, --Αγνώριστήη καὶ ἡ Σιβη- ρία. Ὅσοι ἐννοοῦσαν τὴ Σιβη: ρία σὰν παγωμένη καὶ ἆκα- τοίκητη ἐρημιά, καλοῦνται ν᾿ ἀναθεωρήσουν τὴ γνώμη τοὺς. Στίς ἀχανεῖς σιβηρ:ιανὲς ἐκτάσεις ξεφυτρώνουν σ᾽με- ρα μὲ ταχύτητα καταπληκτι- κἡ σὰν μανιτάρια, οἱ μοντερ: νες πολιτεῖες. Ν᾽ ἀπαριθµή- σουµε μερικές, Ἡ Γκρεμιάντσισκ μὲ τὰ πλούσια ἀνθρακωρυχεῖα της, ἡ Μιὰς τὸ σπουδιχιότερο κεν- τρο παραγωγῆς αὐτοκινήτων τῆς Σιβηρίας, τὸ Ρουμπισόβκ μὲ τὰ γιγαντιαῖα ἐργοστάσια ἀγροτικῶν μηχανῶν ἡ Ἰγκόσκ, ἡ Νορὶσκ, ἡ Οὔχτα, ἡ Μποργ- κούτε σπουδαῖα ἁλιευτικὰ καὶ βιομηχαιικἁ κέντρα τοῦ ὑπεραρκτικοῦ κύκλου, ἡ Ταγ- κούὐπολη στὸ κέντοο τῆς Σι- βηρίας μὲ τὰ ἐργοστάσια τσόχας. “Ολες οἱ πολιτεῖες αὐτὲς κτίσβηκαν στἁ τελευταῖα πέν- τε χρόνια. Καὶ τώρα κτίζε- ται τὸ Ρουστόβι στὸν Καύ- κασο, μὲ τό γιγαντιαῖο µε: ταλλουργικὸ ἐργοστάσιο στὸ κέντρο τὲς πόλεως. ᾿Αληθινὰ ἡ Σιβηρία γίνεται ἀγνώριστη καὶ παύει νὰ τροφοδοτεῖ τὴν ἀνθρωπίνη φαντασία μὲ τοὺς καταπληκτικοὺς θρεύλευς τῆς ἐρημιᾶς της, --« Εὸῶ μιλοῦνται ὃλες οἱ γλῶσσες» Κεντρικὸ κατάστηµα στὴν πόλη τοῦ Μεξιξοῦ κρέμασε στὴν προθήκη του µία ταµ- πέλλα ποὺ ἔγραφε-: «Εδῶ µι- λοῦνται ὅλες οἱ γλῶσσες». --Κάποιος περίεργος πελά- της ὅταν εἶδε τὴν ταμπέλλα ρώτησε τὸν καταστηµατάρχη: --θὰ ἔχετε στρατιὰ ὅδιερ- µηνέων: --Δὲν ἔχω οὔτε ἔταν,. ἀπήν- τησεν ὃ καταστηµατάρχης. --Μὰ τότε ποιὸς μιλᾶ ὅλες τὶς γλῶσσες -.Τὶ ἀνέητη ἐρώτηση ἆἀπο- κρίθηκε ὁ πονηρὸς Μεξικανός, Οἱ ξένοι πελάτες τοῦ κατα: στήµατές µουιἰ -Θεωρεῖα γιὰ τοὺς πενῦοῦντας Ὅλα τὰ μεγάλα θέατρα τῶν ἱσπανοφώιωών χωρῶν τῆς ΜΜ, ᾽Αμερικῆς ἔχουν πρὠτοτυ- πία ποὺ δὲν συναντᾶται που- θενά, Τὰ θέατρα εἶναι ἐφοδι- ασµένα μὲ εἰδικὰ θεωρεῖα γιὰ τοὺς πειθοῦντας, ποὺ ἐξ αἰτίας τοῦ πένθους των δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐμφανίζονται σὲ δηµόσια θεάµατα. ᾽Απὸ τὰ θεωρεῖα αὐτὰ μποροῦν νὰ παρακολουξοῦν τὶς παραστά- σεις χ.ρὶς νὰ φαίνονται. Φυ- σικὰ ἡ εἴσοδις στὰ θεωρεῖα εἶναι ἰδιαίτερη καὶ ἡ διεύ- θυνση τῶν θεαµάτων πέρνει τέτοια µέτρα ποὺ εἶναι ἁδύ- γνατο νὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἡ παρουσία των. --ᾖπὸ ὀρυχεῖο «Γίγας» Οταν οἱ Γερμανοὶ ἑξεκέ νωσαν τὸ Κριβοῖρογκ, ἀφοῦ ξεγύµνωσαν μὲ ὅτι φορητὸ μποροῦσαν νὰ ἀκοκομή- σουν ἀπὸ τὸ ὀρυχεῖο «Γί- γας», ἀνατίναξαον τῆς ἐγ: καταστάσεις του καὶ πλημµ- µύρισαν μὲ χιλιάδες τέννους νερὸ τὶς στοές του. Οἱ σοβιε ! / | | ! 'Ὁ κόσμος χειροκροτεῖ! 'Ὁ κόσμος ἐνδουσιάζεται | Ὁ κόσμος ἀπολαμθάνει | τὴ περίφημη δραματική ὀπερέττα | τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ ΜΗ Ίϊ Σήµερον Τρίτην ὥρα ϐ μ.μ. προμηνύεται νέα | Εἰοιτήρια πωλοῦνται σιὸ Φαρμακείο Γ. Ἰωάννου. τηλ.402 Αὔριον Τετάρτην στήν Λεμεσὸ Τὴν Παρασκευῆ στὸ Βαρῶσι ο ΙΙΙ) κοσμοπλήμμυρα. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | Κοιμωνικη Ζοη | | Γάμοι 0) κ. Παῦλος λΛυριάκου ἐκ ὕα- οωσίωχ, πράκτωο ἐφημερίδων, μαὶ ᾗ δις Α]αρίκα ᾗολοοέίου ἐξ πτα- Κωώιιής, ἠτέλεσαν τοὺς γάμους τῶνα διγχαίροκεν ὑευιῶς. Π. διὰ εριοδ ωιὰ Εκυκζοφόρήσε τὸ ὑπ αυ. 6 τεῦ- - -”--- ο γος τοῦ Αυπριακοῦ ᾿{ μποοικοῦ δν στεμελητηοίσι' μὲ πλήρη ἐπιδεώσησι» τῆς νήσθυ. Φατιρικὴ ἐφημεοὶς Λυκλοφορεῖ πφοσεχῶς ὁ «᾿.1οι- στυφάνης», ἑβδομαδιαία σιτίσι2ὴ) ἐπιδεώθήσις, ἡ ὁποία ὑὰ ἀφίομ ἐποχὴν. θὰ συγεράζωναι οἱ καλύ- Κύποιοι χιουμιουισταί. ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΠΟΝΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΕΟΣ ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ, 12 (Ρ.--Ἡ ἀστυνομία τοῦ Βερολίνου ἐ- ρευνᾷ διὰ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ Φρὶτς Χάρτμαν, προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς ἀποναζικοποιήσε- ἐμποοικὴν τεροι }ελοιογράφοι καὶ ως. Ὅ Χόρτμαν ἐξηφανίσθη μετὰ τῆς συζύγου του ἀπὸ μιᾶς ἑβδομάδος. ΑΜΒΟΥΡΓΟΜ. 12 (Ρ.)--Οἱ ἀρτοποιοὶ τῆς πόλεως ἔχουν ἄλευρον µόνον διὰ μίαν ἑ- βδομάδα. συνεπεία τῆς μὴ ᾱ- φίξεως σιτοφόρων πλοίων ἐξ ᾽Αμερικῆς. Ηδη ἀριθμὸς ἀρ: τοποιείων ἔκλεισαν. --Εἰς Νυρεμβέργην ἀἆνευ- ρέθησαν ἐντὸς ὑπογείου τὰ πτώματα ἑνὸς ᾽Αμερικανοῦ στρατιώτου μετά τῆς 3δέτιδος Γερμανίδος φίλης του. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΚ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 ΕΡ.)- Τὸ ἆς- ροδρόµιον τοῦ Ὁρλύ, τὸ μµό- γον κατεχόµενον ὑπὸ τῶν Α μερικανῶν ἐν Γαλλία, παρε: δόθη ἐπισήμως εἰς τὴν Γαλ- λικἠν Κυβέρνησιν. Αἱ ᾽Αμερι- κανικαὶ ἀρχαὶ θὰ ΄ διατηρή- σουν τὸ δικαίώµα νὰ ἈΧχρήῆσι- μοποιοῦν αὐτὸ διὰ στρατιωὼ- τικὰ ἀεροπλάνα καὶ νὰ κα- τέχουν τὰ κτίριά του. 01 ΠΟΛΩΝΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΘΥΝ ΠΙΑΡΙΣΙΟΙ 19 (5. --- Κατὰ τὸ 10160 ἐπανεπατρίσθησαν ἐκ ᾖ αλλίας εἷς Πολωνίαν πλέον τῶν ! χιλ. Πο- λωνγῶν, ου μᾳ ώνως σχετικὴν συμφωγνίαν μεταξὺ τῶν δίο ω- .-. αν, Ν΄ . 0 - Ν η , τ οῶν. λατὰ τὸ 194: δὰ ἐπιστρέφου» ἔτεοαι Ἱ χιλ. ποὺς --..” Ε]ρχισεν εἰς Κόσιτσε τῆς λο- ῥακίας ἡ δίκη 19] Οὔγγοων κα- τηνορουμέγων ὁι ἐκτέλεσιν λοβά- ων. Οὗτοι σαν «ἐλῃ τοῦ Οὐγ- μρικοῦ φασιστικοῦ κόωμµατος, Ὦ ΣΙ δὲ ΜΚΣΕΗ ἴΚ ΜΗΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 (Ρ.)--Ο ὑπὸ Σοβιετικὸν ἔλεγχον ρᾶδιο- σταθμὸς τῆς Λειψίας µετέδω σεν ὅτι ὁ Σὰχτ θὰ παρου: σιασθῇ ἐνώπιον τοῦ δικαστη ρίου ἀποναζικοποιήσεως τῆς Στουντγάρδης. Δὲν ὑπάρχει ἐπιβεβαίώσις τούτου ἐκ τῆς ᾽Αμερικανικῆς ζώνης ὅπου ὁ Σάχτ κρατεῖται εἰς τὰς φυ: λακάς. [ΠΛΛΠΙΘΙΝΗ ΠΗΠΙΣ ΤλΦΙΙ ΜΙΛΝΟΝ 19 (Ρ).--Ανευρέ- Ψήσαν ἐντὸς τάφου εἰς νεκροταφεἴον τοῦ Ἰ]ι]άνου 300 χειροβομβίδες, πολυβόλα, { ὁπλοπολυβόλα καὶ 1040 κιβώτια ῥληάτων, η τοῦ ὀνακάλυ- Ὄρίς των. ἔγχιαεν ὑπὸ ἰδιοκτή- του τοῦ τάφου, ὅστις ἠσγολεῖτο εἰς τὸν καδοφισιὀν αὐτοῦ. «έχοις ὅ- του εἰδοποιιὴὴῇ] ᾗ ἀστονομία ἐξη: φΦανίσύησα» κστηριωδῶς τὰ ϐϱ ὅ- πλοπολυβόλα. .--.. ϱ----- ϱ--- ο--- ο--- --- Φα Φκο0 ϱ--ᾱ ο--- τικὲς ἀρχὲς μόλις ἀνακατέ- λαβαν τὴν περιοχὴν ἄρχισαν τὴν ἀνοστήλωσή του. ᾿Απο- ξήραναν μιὰ ὑπόγειο λίμνη χωρητικότητος 320 000 κυβι- κῶν νεροῦ, ἀπομάκρυναν 26. 200 κυβικἀ ἀχρήστων εἰδῶν καὶ 2.000 κυβικὰ κατεστραμ- µένων μπετόν. Ταὐτόχρονα κτίσανε 000 κυβικὰ πλινθο: δοµές καὶ ἐπανορθώσανε τὰ τσιµεντενια ὑποστηρίγματα. Τώρα ὁ «γίγας» τροφοδοτεῖ καὶ πάλι τὴ βαρειὰ µεταλλο- Βιομηχανία τῆς Σεβ. 'Ενώσε ως μὲ 3.000 τόννους ὁρυ- κτῶν μὲ περιεκτικότητα 65ο]ο σιδήρου, 'Η σοσιαλιστικἡ ὁρ- γάνωση τῆς παραγωγῆς θριάµβευσε γιἁ μιὰ ἀκέμη φορά. ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωράφι 3 1)2 σκαλῶν κατάλληλον δι΄ οἰκόπεδα, γεωργικοὺς ἢ ἄλλους σκοπούς, εἰς τὴν περιοχἠν Καϊμακλίου ἐπὶ τοῦ δρόμου πρὸς τὰ σφα- γεῖα Λευκωσίας παρὰ τὸ περβόλι κ, Πετρούτσιου. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ κα- τάστηµα Μαθαναἡλ Αἰσχύ- λου 19 Β (ἔναντι σχολᾶῆς Σαμουὴλ) Λευκωσία, ἢ κ. Χαρ. Ἡράκλην Μέγαρον Παπαδοπούλου. οι δν πο νε υμκώτινὴ ἐφημερὶς Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φ-- Ἔτος ον. Αριθμ. φύλλου: 12 Τιμὴ φύλλου 1 Υρόσι. Φρα, ΓΡΑΦΕΙΟΝ : «Οδὸς Λιπέρτη ἄριθµ, 7 καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου 632 Αευκωσία-- Κύπρου το περιεκόπιος ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΙΝ Αὲ ουμβουλαὶ τῆς Α. 2. τοῦ Τοποτηρητοῦ, τὰς ὁπιοίας οὗτος ὀλίγας ὥρας πρὸ τῆς ἀναχω: ρήσεώς του, ἀπηύθδυνε σιρὸς τὸ ποέµνιόν του, ὀφείλουν νὰ χα- ῥραχθδοῦν βαθειὰ εἰς τὰς καρδίας ὅλων καὶ νὰ ἀποτελέσουν τὸ σύνθημα διὰ κάνε τίµιον Κύ- πριον Ἓλληνα πατριώτην. «Πίστις, ἀγάπη, συνεογασία καὶ ὁμόνοια, εἶπεν, εἶναι τὰ ὅτιλα μὲ τὰ ὁποῖα ὃ ἐδνικός µας ἀγὼν δὰ ὁριαμβεύσῃ καὶ ὁ σκοπός µας ὑδὰ εὐοδωὺῇ πλήρως. “ΗΒ διαίρεσις, ὁ διχα- σμὸς, τὸ ἀλληλοφάγωμα, δὰ µαταιώσουν κάθε ἐθνικὴν δρᾶ- σίν µας καὶ ὑὰ διαιωνίσουν τὴν δουλείαν µας.» Καὶ ὁ 2εβ. συνεπλήρωσε τὰς πατρικὰς νουθεσίας του μὲ τὴν κατωτέρω ἔκκλησιν: «Κάμνω ἔχκλησιν εἰς τὸν τίµιον καὶ πατριώτην Ευπριακὸν Ἕλληνι- ρεὸν λαὸὀν, ὅπως κλείση τὰ ὦτα εἰς κάθε κήρυγμα διαιρέσεως καὶ µέσους καὶ συνεχίσῃη στε- νωτέραν τὴν παροῦσαν συνερ- γασίαν καὲ ὁμόνοιαν.» Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι ὃ Κυ: πριακὸς λαὸς {δὰ ἁρθῇ εἰς τὸ ὄψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅτι Φὰ ἐπιδείξη σιειθαρχίαν καὶ σύνεσιν, ὣς Λλαὸς μὲ ἐθνικὴν παράδοσιν καὶ πολιτικὴν ὥρι- µότητα. ΕΙΡΩΝΙΑ Χαρᾶς εὐαγγέλια ! Ὁ τιµά’ ριθµος ἔπεσεν ! Αὐτὴν τὴν χσρμµόσυνον εἴδησιν µετέδώ: σαν προχθὲς τὰ Χετκουῶρ- τερς τοῦ κατασκευαστοῦ τοῦ τιμαριθμικοῦ δείκτου κ. Γου- έιν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀνηγγέλ- θη ὅτι ὁ βιωτικὸς τιµάριθμος κατὰ τὴν Ίην Νοεμβρίου τοῦ 1946 ἐδείκνυε µόνον 245 µο- γάδας, ἤτοι ἑπτὰ ὁλοκλήρους µονάδας ὀλιγώτερον, ἓν συγ: κρίσει μὲ τὸν προηγούµενον μῆνα. Νὰ γελάσωμεν ἤ νὰ κλσύ: σώμεν : Διότι τὸ πρᾶγμα ἐξ- ειλίχθη εἰς ἱλαροτραγωδίαν. Ὁ δείκτης σημειώνει εἰς τὸ κονδύλιον τῶν τροφίμων 240 µονάδας ἕναντι 250 τοῦ προ: ηγουμένου μηνὸς- τοι πτῶ: σιν 10 µονάδων- καθ᾽ ἥν στι: γμὴν ὅλα τὰ τρόφιμα εἰς τὴν ἀγοράν ἐσημείώσαν σοβαρώ: τατον ὑψωμόν. ᾽᾿Αλλὰ ἁἀρκεῖ πλέον. Παύσα- τε νὰ εἰρωνεύεσθε τὸν πόνον τοῦ πτωχοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἐκ- δίδετε στατιστικἁὰς καὶ Φιρ- µάνια. Κάµετε κάτι ὀρθότε- ρον καὶ πρακτικώτερον: Πά- ρετε εἰς τὸ χέρι ἕνα καλάθι καὶ ἐπισκεφθῆτε τὴν ἀγοράν. Θὰ εὕρετε τὸ κρέας 12 καὶ 14 σελίνια ἡ ὀκᾶ. Τὸ λάδι 12 σελ. Τὲς ντομάτες 24 γρόσια. Τὸ ψάρι 10 καὶ 12 σελ. Τὰ σταφύλια 10 καὶ 12 Υρ. Τὰ χόρτα 2 καὶ 3 Ὑρόσια. , Θὰ ἰδῆτε ἀκόμη πολλὰ καὶ θὰ µάθετε περισσότερα.’Ίσως ἀκόμη νὰ ἀντιληφθῆτε ἰδίοις ὄμμασιν ὅτι αἳ περίφηµοι δια- τιµήσεις εἶναι γράµµα νεκροὀν. Τότε ἀσφαλῶς θὰ ἐννοήσετε τὴν πραγματικότητα καὶ ἴσως ἴσως θὰ παύσετε νά μµαγει- ρεύετε ἐκπτώσεις καὶ πτώσεις τιµαρίθµου εἰρωνευόμενοι τὴν δυστυχίαν µας. ΠΕΡΙ ΑΓΛΠΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ο να. ᾿Αναγινώσκοµεν εἷς τὸ κἰτρυον ἔντυπον, τὸ ὁποῖον ἐκδίδουν τὰ χριστιανικἀ κελλία τῆς Ἀ]ητοοπό- Ίεως Κεουνείας, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου». «Ζητεῖ ὁ Θεὺς ἀγάπη πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικήν. ᾽Αγάπην ἀπόλυτον καὶ συμμόοφωσιν» καὶ ὑπακοῆν ες τὰς ἐντολάς τοι. «Λλὰ ἐκτὸς τῆς ἀγάπης αρὺς τὸν Θεὺν εἶναι ἆπα ραίτητος καὶ ἐπιταμτικὴ ἡ ἀγάπη ποὸς τὸν πλησίον, δη). ποὺς κπάδε ἄνδρωστον. {]οοστά-ει ὁ Θεός: ΑΔ’ ἀγαπήσεις τοὺς ἀγδρώπους ὅπως ἀγαπᾶς καὶ τὸν ξαυτόν σου, Όπως ἐνδιαφερόμεύα διὰ τὸν ἑαυτόν µας νὰ τὸν δρέφώμεν, νὰ τὸν ἐνδύσω- μεν κτλ. κατὰ τὸν ἴδιον τούπον ποέπει νὰ ὑθέμωμεν }1]στι- κοὺς, νὰ ἐνδύσωκεν τοὺς γυια ος, γὰ συγχωρήσωμιεν ἑκείνους ποὺ ἕ- τους σφαλαν..ι». , , Αὐτὰ τὰ ἰἱεοὰ λόγπα άφει τὸ χίτοινον ἔντυπον. ᾿ακοιβῶς ὅμως παραπλεύοως καὶ μὲ στοιχεῖα -ᾱ- ὁοότερα καὶ κατάµαυσρα- -καάτάμιαυ- οα ὅπως ἡ υχὴ. τῶν κελλίών-- 2 : αγαμινώσκομξ)! : Ἅ «Ὁ ἐσωτερικὸς ἐχδοὺς (311. ὡς τοιοῦτον ἀποκαλεῖ τοὺς µοφη ὠτι- κοὺς καὶ ἀγροτικοὺς ουλλόγους τῆς ὑπαίθρου) ὑποχωρεῖ ἀτάκτως. ΜΗ τὸν ἀφήσετε νὰ ἠσυχάσῃ. Καταδιώ ξατέ τον κατὰ πόδας καὶ ἐπιμόνως τῶν συμμαχικῶν ἡ ρο Πο} ἕτδα εἶνε λίαν τεταµένη κατόπιν τῶν χθεσινῶν | ὸ : συγκρούσεων μεταξὺ δημογρατικῶν καὶ ὁπαδῶν Ἐξητάσθη νέον ὑπέμνημα τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰ μετὰ τῆς Βουλγαρίας ἀλλ᾽ οὐδεμία ἀπόφασις σύνορα ἐλήφθη Ὁ Μπέβιν θὰ ἐγείρῃ τὸ ζήτημα τῆς ἁἀποχωρήσεως στρατευμάτων ἐκ τῶν Βαλκανίων Ν. ΥΟΡΚΗ 123 (Ρ.)--Οἱ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνῆλδον χθδὲς εἰς δύο συνεδρίας καὶ ἐξήτασαν ἐκ νέου τὰ σημεῖα διαφωνίας ἐπὶ τῶν συνδηκῶν εἴ- ορήνης μετὰ τῆς Ῥουμανίας, Οὐγγαρίας, Βουλγαρίας καὶ Φιλλανδίας. Οἱ 4 ὑπουρ- γοὶ δὰ συνέλθουν ἐν νέου σήμερον ὁπότε {ὰ ἀποφασισθῇ κατὰ πόσον ὃδὰ ὕπο γραφοῦν ἤ ὄχι αἳ ἐν Λλόγῳ συνὺῆκαι. Κατὰ τὴν ἀπογευματινὴν συνεδρίαν ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ «Γάλλου ἀντι προσώπου κ. Ντὲ Μουρβὶλ συνεζητήθησαν αἱ συστάσεις τῆς Συνδιασκέψεωώς τῶν Παρισίων διὰ τὴν Οὐγγαρίαν ἀλλὰ δὲν ἐπετεύχθη συμφωνία. 'Ο κ. Μπέρνς ἀνήγγειλεν ὃτι αἱ Ἡν. Πολιτεῖαι θά ἐπιστρέψουν τὰ Οὐγγρικὰ πλοῖα τὰ ὁποῖα κατεσχέθησαν εἰς Γερμανίαν καὶ Αὐστρίαν. ὍὉ κ. Μπέβιν ἐδήλωσεν ὅτι εἰς μελλοντικὴν συνεδρίαν θὰ ἐγείρῃ τὸ ζήτημα τῆς ἀποχωρήσεως τῶν συμμαχικῶν στρατευμάτων ἐκ τὴν συζήτησιν τῆς συνθήκης εἰρήνης µετὰ τῆς Φιλλανδίας τῶν ΕΒΕαλκανίών. [ατὰ οἱ ὑπουργοὶ συνε: φώνησαν ὅπως ἡ χώρα αὕτη πληρώσῃ ὡς ἐπανορθώσεις πρὸς τὴν Ρωσσίαν 300 ἑκατομμύρια δολλάρια, ϐι ΕΛΙΤ Ν ΠΗΙΠΗΡΡΗΙ Ε ΚΙ: ΜΑΓΚΙΓΚ 12 (Ρ.--Ἐκπρό- σωπος τῶν Κινέζων κοµµου- νιστῶν ἐδήλωσε ψὲς ὅτι, πα- ρὰ τὴν ἐιαταγὴν τοῦ στρα- νάρχου Τσὰάγκ Κάι Σὲκ περὶ καταπαύσεως τοῦ πυρὸς ἡ θύρα παραμένει εἰσέτι ἆνοι- κτὴ διὰ παντὸς εἴδους στρα- τιωτικὰς ἐπιχειρήσεις.Ὡς γε- γονὸς ὁ Τσὰγκ Κάι Σὲκ εἰς τὴν διαταγήν του περὶ κατα- παύσεως τοῦ πυρὸς κάμνει τὴν ἐπιφύλαξιν ὅπως τὰ κυ- βερνητικὰ στρατεύματα, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη, ὑπερασπί- σουν τὰς παρούσας θέσειςτων. ΛΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 1ΕΡΟΥ Σ4.1Η11 13 (0.) --Πλέ- Ξ - ε « . ον τῶν 1500 εἰδικευμένων ἔργα τῶν ἀδαμάντων ἀσχολουμένων εἷς 11 ἐργοστάσια ἀπήογησαν εἷς ἕν- δειξιν διαµαοτυρίας διὰ τὴν ἀπό- φασιν τῶν ἑογοδοτῶν ὅπως περι- κόψουν τὴν ἠἐργάσιμον ἑβῤδομάδα πό ϐ) ῥωέοας εἷς ὃὶ Ώὸ ἀπὸ ϐϱ ἠμέοας εἰς ὃ 1)5. μέχοι διαλύσεως τοῦ στρατοπέδου του», τον κ. Μρή ο. Αὐτὰ καὶ ἄλλα ὑπὲρ τῆς ., πής τοῦ πλησίον γοάφει πον τῶν κελλίω». ΠΠολύκαρπε ποὺ ὁίδασκες καὶ νό- ον δεν ἐκράτεις { ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ Συμφώνως πρὸς µίαν ἔγκυ- ρον πληροφορίαν, 200 Κύ- πριοι µετηνάστευσαν εἰς ᾿ΑΥγ- γλίαν ἆπο τῆς Ίης Ἴανουα: ρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, ἕ- τεροι δὲ 3000 ἑτοιμάζονται ν᾿ ἀναχωρήσουν λίαν προσε' χῶς, ἑνῷ ἄλλοι 200 καὶ πλέ- ον ἑτοιμάζονται νὰ µετανα- στεύσουν εἰς 'Ην. Πολιτείας͵ Αὐστραλίαν καὶ Βότιον Αφρι” κήν. Τὸ κῦµα αὐτὸ τῆς µετανα- στεύσεως εἶναι ὁ πλέον ἆᾱ- Ψευδὴς καθρέπτης τῆς κακο- δαιµονίας αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὁ ὁποῖος βλέπει καθημερινῶς τὰ καλύτερα παιδιὰ του νὰ Φεύγουν πρὸς τὸ ἄγνωστον δι᾽ ἐξασφάλισιν μιᾶς καλυτέ- ρας καὶ ἀνθρωπινωτέρας ζω: ο ἀγά- εν τὸ ἕντυ- ῆς. Τὸ δρᾶμα τῆς φυγῆς, εἶναι ἁπλῶς µία πρᾶξις τῆς τρα: γωδίας, ἡ ὁποία παίζεται σή- µερα εἰς αὐτὴν τὴν Χχώραν, μὲ ἥρωας καὶ θύματα τὸν λα- ὁν της. ΕΡΥΡΙΣΕ | ᾿Εχολώθη τὰ μέγιστα τὸ ἔν- τυπον τῶν κελλίων δι᾽ ὅσα ἀληθῆ ἐγράψαμεν, καυτή: ριάσαντες τὴν προσπάθειαν μερικῶν ψευδοπατριωτῶν νά χρησιμοποιήσουν μερικοὺς ἐκ τῶν ἐξορίστων ὥς Φφλάμπου- ρο δι᾽ εὐτελεῖς σκοποὺς καὶ σπεύδει νὰ ὑπεραμυνθῇ ἕἑνὸς ἐκ τούτων, τοῦ κ. Γ. Χατζη- παύλου. .Αλλ᾽ ἡμεῖς ὡὠμιλήσαμεν γε- νικῶς καὶ οὐδεμίαν µνείαν ὀιόματος ἐκάμαμεν. Περιτ: τὸν, λοιπὸν. ἡ ὑπεράσπίσις, πολὺ περισσότερον μάλιστα ἐφ᾽ ὅσον αὕτη προέρχεται ἆᾱ- πὸ τὸν Πολύκαρπον. Διότι καὶ οἱ ἔχοντες καὶ ὀλίνην ἔστω µνήµην ἐνθυμοῦν- ται ὅτι ὁ Πολύκαρπος, ὅστις ἧτο ἀρχιμπράβος, τοῦ κ. Χατζηπαύλου κατά τὰς βου: λευτικὰς ἐκλογάς τοῦ 1925. μετετράπη εἰς τὸν λυσσωδέ- στερον τῶν ἐχθρῶν του κατὰ τὸ 1930. Μήπως καὶ πάλιν ὁ Πολύκαρπος ἐγύρισε --Ἑλ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΛΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ Κατά τὴν συζήτησιν ἐπὶ τῶν Ἑλληνοβουλγαρικῶν συνό- ρων οἱ ὑὁπουργοί ἐμελέτησαν νέον ὑπόμνημα τῆς Ελλάδος ἐπιδοθὲν πρὀ ὀλίγων ἡμερῶν. Δι αὐτοῦ ἡ 'Ελλὰς ζητεῖ τὸ ἕν--δέκατον περίπου τῶν ἀρχικῶν της ἀξιώσεων τας ὁποί ας εἶχεν ὑποβάλῃ εἰς τὴν Συνδιάσκεψιν τῶν Παρισίων, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνουν 350 τετραγωνικὰ µίλια ἐδάφους καὶ 45 χιλ. κατοίκους. Ὁ κ. Μπέβιν ὑπεστήριξε τὰς νέας ἝἛλλη- νικὰς ἀξιώσεις εἰπὼν ὃτι αὗται εἶνε «μετριοπαθεῖς καὶ ἆ- γάλογοι μὲ τὰς παρούσας περιστάσεις», Ἐὰν-- εἶπε-- ὑπάρχῃ οἰαδήποτε ἀντίρρησις δι᾽ ἐθνι- κοὺς λόγους εἰς τὴν παραχώρησιν βουλγαρικοῦ πληθυσμοῦ, ἐπιθυμῶ νὰ ὑπενθυμίσω τὸ Συμβούλιον ὅτι περισσότεροι πληθυσμοὶ µετεβιβάσθησαν εἰς ξένην χώραν ὅταν κατηρτί- ζοντο τά νέα Πολωνικά σύνορα». Τὸ ζήτημα τοῦτο ἀνεβλήθη χωρὶς νὰ ληφθῇ οἰαδήποτε ἀπόφασις. Εἰς τὸ τέλος τῆς συνεδρίας ὁ κ. Μπὲρνς ἀνήγγειλεν : «Αὔριον πρέπει νὰ ἀποφασίσωμεν κατὰ πόσον προτιθέµεθα νὰ ὑπογράψωμεν ἤ ὄχι τάς συνθήκας εἰρήνης µετά τῆς Οὐγγαρίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Φιλλανδίας». ἩΡΜΙΤΙΛΛΛΛΡΗ ΕΠΙ! [ΙΡ ΧΜΛ: ΠΠ) ΛΟΒΔΙΝΟΜ. Βοέμβριος.--ΟὉ κ. Ι. Σοφιανόπουλος προέ- βη εἰς τὰς ἀκολούθους δηλώσεις σχετικῶς μὲ τὸν «ἀἄνα- σχηματισμὸν τῆς Ελληνικῆς ΝΜυβερνήσεως: «Ἡ σημερινὴ Κυβέρνησις, σηµειώσασα πλήρη χρεώκοπίαν εἰς τὴν ἆπο κατάστασιν τῆς ἐσωτερικῆς τάξεως καὶ εἰς τὴν ἱκανοποίη- σιν τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων, ὀφείλει χάριν αὐτοῦ τούτου να συμφέροντος τοῦ ἔθνους νά ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως τῆς ρχῆς. Μόνον Κυβέρνησις εὐρυτάτου συνασπισμοῦ, ἡ ὁποία νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὰς ἐκτὸς τῆς Βουλῆς πολιτικὰς δυνάµεις θὰ εἶναι εἰς θέσιν καὶ τὴν ἐσωτερικὴν τάξιν νὰ ἐξασφαλίση καὶ τὰς σχέσεις µας μὲ τὴν Σοβιετικὴν Ἔνωσιν καὶ τὰς γειτονικὰς δημοκρατίας νὰ ἁποκαταστήσῃ. Τὴν λύσιν αὖ: τὴν ὑπεστήριξα εἰς ὅλας τὰς μέχρι τοῦδε συνομιλίας µου μὲ Αγγλους ἐπισήμους, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν πλήρη κατα- νόησιν.» : : Ὁ κ. Σοφιανόπουλος παρεκάθησεν εἰς γεῦµα ἐν τῇ Βουλῇ, τὸ ὁποῖον τοῦ παρέθεσαν οἱ βουλευταὶ κ.κ. Γουῖλκις, Ἔντελμαν καὶ Κὸξ. Ἱ ΠΠΗ ΤΕ ΜΗΝ ΜΠΙΝ ΤΣΗ. Ἡ ᾽Αμερικὴ δὲν δἀ ἐπιμείγηῃ εἰς τὴν ἄμεσον λῆψιν οἰωνδήποτε µέτρων κατά τοῦ Φράγκο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1. (Ρ.).- Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι µετά τὴν χθεσινἠὴν συζήτησιν τοῦ ζητήματος τοῦ στρατὴγοῦ Φράνκο ἐνώπιον τῆς συνελεύσεως τῶν Ἡν. Ἐθνῶν, ἡ ᾽Αμερικανικὴ ἀντιπροσωπεία”δὲν θά ἐπιμείνῃ ὅπως ληφθοῦν ἀμέσως οἱα- δήποτε µέτρα. Αἱ Ἡν, Πολιτεῖαι θά ἀποφύγουν οἰανδήποτε ἐνέργειαν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐνισχύσῃ τὴν θέσιν τοῦ Φράνκο ἤ νὰ ὁδηγήσῃ εἰς ἐμφύλιον πόλεμον ἐν “Ισπανία. Θὰ ἀναμείνουν μέχρις ὅτου τὸ Συμβούλιον Α σφαλείας διαπιστώσῃ ὅτι τὸ καθεστὼς τοῦ Φράνκο ἀπειλεῖ τὴν παγκόσµιον εἰρήνην. Ἐν τούτοις ἡ ᾽Αμερικανικὴ ἁντι προσωπεία΄ καταδικάζει ἀνενδοιάστως τὸ καθεστὼς τοῦ Φράνκο καὶ θὰ συμφωνήσῃ εἰς οἰανδήποτε ἐνέργειαν ἡ ὁ- ποία θὰ κρατήσῃ τὴν “Ἱσπανικὴν Κυβέρνησιν ἔξω τῶν 'Ἡν. Ἐθνῶν, πιρίτη Ἡδ ποεμδρίου 1926 ἥ [ΙΙ ΙΠΗ ΜΗΝ ΠΜ ΤΡ] [ΕΝΛΗΧΙΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 (Ρ.--Ἡ Γαλ- λικὴ Κυβέρνησις θὰ ζητήσῃ ὅ- πως ἀναβληθῇ ἡ συζήτησις τοῦ Γερμανικοῦ προβλήματος µέχρι τοῦ προσεχοῦς Ἰανουα: ρίου. Τοῦτο δὲ διότι ὁπρωθυ- πουργὸς δὲν δύναται νὰ ἐγ- καταλείψῃ ἐνωρίτερον τὴν Γαλλίαν λόγῳ τῆς σειρᾶς τῶν ἐπερχομένῶν ἐκλογῶν. Κατὰ τὰς ἀρχὰς Δεκεμβρίου θὰ γίνουν αἱ ἐκλογαὶ τῆς Γερουσίας καὶ κατὰ τὰς ἀρ: χὰς Ἰανουαρίου αἱ ἐκλογαὶ προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ι7 ΧΙΛ. ΔΛΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΛΘΗΝΑΣ 4ΑΘΠΛΑΙ 19 Νοεμβρίου. -- Ὁ ἀριὑμὸς τῶν συρρευσάντων εἷς ᾿4- Ὀήνας δημοκρατικῶν ποοσφύγων, διὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰς μοναρχικὰς ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΛΡΑΜΑΤΑ ΝΕΑ ΣΚ(ΟΤΙΑ 15 (2Ρ.)-- Αἳ ναυτικαὶ ἀρχαὶ ἔλαβον ἄσυρ- µατογράφηµα ἐκ τοῦ φορτηγοῦ πλοίου «᾿'Εμπάιαρ Βάλορ» 3, ΟΟΟ τόνων, τὸ ὁστοῖον ἀνέφε ϱεν ὅτι τὸ κατάστρωμά του κα: τεστράφη ὑπὸ τῶν κυμάτων καὶ εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν βυ- Φίσεως. Εν νορβηγικὸν ἀτμό- σιλοιον καὶ ἕν ἀγγλικὸν σπεύ- δουν πρὸς βοήδειάν του. Τὸ Ἠυδιξόμενον ἀτμόπιλοιον εὗρί- σκεται εἰς ἀπόστασιν δΟὈ µι- λίων ἀπὸ τῶν ἅἄμερικανικῶν ἀκτῶν. πο 3 ΄ 3 - συµµοθίας ἀνέρχεται εἲς {τ χιλ. ξ αὐτῶν αἳ 19 χι. πφοέοχονται ἐκ Πελοποννήσου. Η κατάστασίς των εἶναι ἀξιοδρήνητος καὶ οὐδὲν μέτρον πεοιδάλῳεώςτων λαμβάνεται. ᾿γανάκτησιν ἐπροκάλεσει. ᾗ εἰς τὰς ᾿4δήνας κακοποίησις τοῦ }η- ραιοῦ ἢΛενιζελικοῦ τέως βουλευτοῦ καὶ στρατηγοῦ τοῦ {445 ᾿Ραορῇ. Δύο τέως ταγµατασφαλίται ἐπετέ- Ψησαν κατ αὐτοῦ καὶ τὸν ἐκτύ- πησα» ἀγρίως, ΩΡΑ 9 Τ.Μ. ΠΗΙΜΙΝΗ (ΤΙΣ ΙΙ ΤΗΡΙΝΙΙ ΤΕΧΕΡΑΝΗ 15 (25.).--'Ἡ κατάστασις ἐνταῦ' τοῦ κόμματος Τουιέχ. Δύο πρόσωπα ἐφονεύθη- σαν καὶ 4 ἐτραυματίσθησαν». [ΤΗΛΙΙΚΙΠΜΗΗΙΝΝΗΛΜΠΙΝ ΠΠ 0Η ΤΗ ΜΗΝ ΝΕ Πρέπει νὰ δοθῇ ἀνεξαρτησία εἰς τὴν Παλαιστίνην ἤ νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν ἐντο- λὴν τῆς Ὀργανώσεως Ἡν. Εθνῶν --Π Η΄ Ν. ΥΟΡΚΗ 15 (Ρ.- Κατὰ τὴν Χθεσινήν συνεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἡνωμ. Ἐθνῶν ἐπὶ τῶν ἐντολῶν ὁ- Ρῶσσως ἀντιπρόσωπος Βοβίκωφ προέβη εἰς μακρὰν ἀνακοίνωφιν,. κατηγορήσας τὴν ᾿Αγγλίαν, ᾽Αμερικὴν, Ὀλλανδίαν, καὶ Π. ᾿Αφρικὴν, ὃτι ἐπιδιώκουν νὰ προσαρτήσουν εἰς τὰς αὐτοκρατο: ρίας των τὰς εὑρ':σκομένας ὑπὸ τὴν ἐντολὴν αὐτῶν χώρας. Ἐμέμφθη τὰς ἐντολοδόχους Δυνάμεις ὡς ὑπαιτίους. διὰ τὸ ὅτι δὲν συνεστήθη εἰσέτι Συμβόύλιον ᾿Εντολῶν καίτοι παρῆλθεν ἕν ἔτος ἀφ᾿ ὅτου ἀπεφασίσθη τοῦτο ὑπὸ τῆς Συνδιασκέψεως τοῦ Αγ. Φραγκίσκου. «Ἡ Σοβιετική ᾽Αντιπροσωπεία-- ἑτόνισεν ὁ κ. Ποβίκωφ--θὰ ἐπιμείνῃ ὅπως ἐγκαθιδρυθῇ κατὰ τὴν παροῦσαν σύνοδον τῆς γενικῆς συνε- λεύσεως τῆς Ο. Η. ΒὉ. ἕν Συμβούλιον Ἐντολῶν. Ἐπέκρινεν ἀκολούθως τὴν ᾿᾽Αγγλίαν διότι ὑποβάλλει σχέδιον συμφωνιῶν διὰ τὴν Ταγκανίκαν καὶ Τογκολάνδην. ὄχι ὅμως καὶ διὰ τὴν Παλαιστίνην καὶ ἑτόνισε: «Ἡ' τύχη τῆς Παλαιστίνης δὲν δύνταται νὰ ἀφεθῃῇ ἐν ἐκκρεμότητι. Π πρέπει νὰ δοθῇ ἀνεξαρτησία εἰς τὴν Παλαιατίνην ἤ νὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν ἐντολὴν τῶν Ηνωμ. Ἐθνῶν. Τρίτη λύσις δὲν ὑπάρχει. “Ἐν πρᾶγμα ὅμως εἶνε σαφὲς, ὅτι ἡ Αγγλία ἀποπειρᾶται νὰ λύσῃ τὸ Παλαιστινιακὸν διὰ διαπραγµα”- τεύσεων μετὰ τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ τῶν 'Εβραϊκῶν καὶ ΄Αρα- βικῶν ὁμάδων ἐκτὲς τοῦ πλαισίου τῶν Ἠνωμ. Ἐθνῶν. Τοῦ- το δὲν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ο.Η.Ε.» Ὁμοίως ὁ κ. ΠΒοβίκωφ ἐπέκρινε τὴν. Κυβέρνησιν τῆς' Βοτιοαφρικανικῆς 'Ενώσεώς ἡ ὁποία εζητεῖ νὰ προσαρτήσῃ τὴν Ν, Δ. ᾽Αϕρικήν. ΛΠΟΤΡΟΠΑΙΑ ΛΟΛΟΦΟΝΙΑ. 72 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ, 15 ἨΝοεμβρίου.--Οἱ Ελληνικοὶ δημµονρατικοὲ πύκλοι εἶναι ἀνάστατοι ἐκ τῆς φρικαλέας δολοφονίας 73 τολι- τῶν ὑπὸ τοῦ συµµορίτου τῆς δεξιᾶς καὶ τέως ἄρχηγοῦ τῶν ταγ- µάτων ἀσφαλείας Μάνης, Κατσαρέα. “Ἡ συµµορθία Κατσαρέα συνεκρούσθη εἲς τὸ χωρίον Βαμῄβα- κοῦ μὲ ὁμάδα ενόπλων καὶ συνετρίβη. ος ἀντέσποινα ὁ Έατσα- θέας συνεκέντρωσεν εἷς τὸ χωρίον αὐτὸ ὅλους τοὺς κατοέπους, ἐξέλεξε ὅ58 ἄνδρας, γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ τοὺς ἐξντέλεσε κα. τὰ τὸν ἀγριώτερον τρόπον. Κατόπιν µετέβη εἷς τὸ χωρίον Ῥαρβέτσα καὶ κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐξετέλεσεν ἄλλα 18 ἄτομα. Ο αἱμοβόρος ὅμως κακοῦργος δὲν ἐχόρτασεν οὔτε μὲ τὸ. αἷμα αὐτό. ᾿Εσπεξέτεινε τὴν ὁρᾶσιν του καὶ εἷς ἄλλα χωρία. ὅπον κατέσφαξεν ἄλλους 33. Ὁλόκληροι οἰκογένειαι ἐξεκληθίσθησαν. ϱ ΤΙΤΟ ΛΕΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Η ΓΚΟΡΙΤΖΙΛ ΚΑΙ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΠΛΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΛΝΙΛΝ ΡΩΜΗ 19 (Ῥ). 'Ο στρατάρχης Τΐτο προέβη εἲς νέας παραχόν- θήσεις ἔναντι τῆς ᾿Ιταλίας. 'Ἡ ἐφημερὶς «Ἰέμπο» γράφει ὅτι ᾗ Γιουγκοσλαβία δὲν ἐπιμένει σλέον ὅπως τῆς σιαραχωρηθῇ ἡ Σκορίτξια καὶ δέχεται ὅπως παραμµείνῃ αὕτη εἲς τὴν ᾿Γταλίαν ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ἤ Τεργέστη νὰ µείνῃ ὑπὸ τὴν ἄποκλειστι- κὴν κυριαρχίαν τῆς ᾿Ιταλίας ἄνευ οἱασδήστοτε ξένης δεσποτείας ἢ ἐλέγχου. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ, 12 (Ρ.)- Κατὰ τὰς προχθεσινὰς βουλευ- τικὰς ἐκλογὰς εἰς τὴν Κροατίαν καὶ Σλοβενίαν ἐθριάμβευσε ἡ παράταξις τοῦ ᾿ἘΕθνικοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου ὑπὸ τὴν ἡγεφίαν τοῦ στρατάρχου Τίτο. ΨΕΙ φΙΒΙ ΠΕ ΦΙΙΙ ΤἸὰς μεσονυμτίους ὤφθας τῆς ψὲς ἕλαβε χώραν εἲς τὸ χωρίον Φιλιὰ κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς Ύγαμη- Λίου διασκεδάσεως, σοβαρὰ συμπλοκή, καθ ἥν ὁ ἓκ τοῦ χωρίου τούτου Γιαννῆς Δονῆ, ἑεῶν 40, ἔκεν- πῄθδη σοβαρῶς διὰ Λίδου εἲς τὴν κεφαλήν. Θὔὗτος µε- τεφέρῦη εἰς τὸ Ἀοσοκομεῖον Ἰόρφου, ἀθγότερον δὲ ὑπέκυψεν εἷς τὸ τραῦμα του. ας ὕποπτος συνελήφθη Καὶ ἑτέδη ὑπὸ κπράτησιν, ὃ συγχὠριός του Γεώργιος Στυλλῆ, ἐτῶν ὃΟ. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ [| ΤΙΝΙΚΗΝ [μΗΠΙΝΝΝ [ΤΙ 81 ΛΙΝ ΙΕ ΙΝΗΝΙ ΡΕΡΗΙ ΤΗ [ΡΙέ ᾽Απειλὴ κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Μπέθιν, Μοντ- γκόµερυ καὶ ἄλλων Ιἐξεχόντων Αγγλων. 40ΟΝΔΙΝΟΝ 1232 (Ρ.)--Καὺθ’ ἅ ἀναγράφει σήμερον ὁ «Ημερήσιος Τηλέγθαφος», ἡ ἓν Δονδίνῳ Πρεσβεία τοῦ ᾿]ρὰκ ἔλαβε προειδοποίησιν ὅτι τὸ κτίριόν της δὰ ἀνατιναχὺῇ ὑπὸ 'βραίων τρομοκρατῶν. “Ἡ µπροειδο- ποίήσις ἦτο γραπτὴ καὶ ἐτοποδετήδη εἰς τὴν κεντρι κὴν θύραν τοῦ µτιρίου. Εΐναι ἡ πρώτη ἄμεσος ἄπει- Λλὴ ἡ ὁποία ἐγένετο ἀφ᾿ ὅτου ἡ Σκώτλανι ᾖ}Γιάρὸ ἄνε- κάλυψε σιρὸ 6 ἑβδομάδων ὅτι οἱ 'Ἑβραῖΐοι τροµοκρά- ται σχεδιάξουν τοιαύτας ἀἁποπείρας. 'Εν τῶ μεταξὺ τὰ προλησπτικὰ µέτρα εἰς τὸ Λονδίνον καὶ καθ’ ἅπασαν τὴν ᾿Αγγλίαν ἐντείνονται. “Ἡ « Ηβνιγκ Νιούςν γράφει ὅτι αἱ τρομοκρατικαὶ ὀργανώσεις τῆς ᾿Ιργοὺν καὶ τῆς Στὲρν ἠτοίμασαν κατάλογον προοώσπων τὰ ὁποῖα δὰ ἐκτελέ- σουν. Εἰς τὸν κατάλογον τοῦτον ἐτοποθετήθησαν πρῶτοι ὅ κ. Ππέβιν, ὃ στρατάρχης Ἱονιγκόμμερυ, ὁ τέως ὑπουργὸς τῶν ἀποικιῶν κ. Χώλλ, ὃ τέος ἀρχιγραμματεὺς τῆς Παλαιστίνης κ. 2ῶ καὶ ὁ στρατηγός Πάρκερ, διοικητὴς τῶν ἓν Παλαιστίνη ἀγγλικῶν δυνάμεων. Αὲ ἓν λόγῳ τρομοκρατικαὶ ὀργανώσεις δια- κήθύσσουν ὅτι δὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς ᾽ Αγγλίας μέχρις ἐσχάτων. Ὅλαι αἳ ἀγγλικαὶ ἐφημερέδες ἀσχολοῦνται σήμερον μὲ τὰς ἔν λΛόγῳ ἀπειλάς καὶ χαρακτηρίζουν τὰ λαμβανόμενα προληᾶτι- κὰ µέτρα ὡς αυνετά.