Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-14

Πέμπτη 14 Ἡοεμβρίου 1946 «ΘΜΙΛΕΙ ϱ κ. ΤΣΟΥΛΕΡΟΣ ΙΛ Τ [ή ΛΙΝ ΤΠ ΗΡΙ ΚΕΦΛΗΚΕΗΤΙΗ «Ἡ Κυβέρνησις Τσαλδάρη εἶναι λαϊκὴ ἀγορά !» ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ, Βοέμµβριος.-- Δὲν ξέρω πὼς, ἀλλὰ ὁ µακαρίτης Βιδάλης ἦταν ἡ πρώτη µας κουβέντα προχθὲς μὲ τὸν κ. Ἐμμα- νουὴλ Τσουδερό, προτοῦ ἀκόμη θίξουµε τὰ πολιτι- κά θέµατα τῆς συνομιλίας μας. Τόν θυμήθηκε ἀληθι- νὰ μὲ σωγκίνηση. --Ἠταν ἀπώλεια ὁ θά: νατός του γιὰ τὴν ἑλληνι- κὴἡ δημοσιογραφία... Καὶ μοῦ διηγήθηκε γε: λώντας ἕνα «φιάσκο» ποὺ τοῦ εἶχε σαρκώσει ὁ Βιδά- λης κάποτε πρὶν ἀπὸ τὸ 19356, ὅταν ὁ κ. Τσουδερὸς ὑπουργὸς τότε τῶν οἰἶκο- νομικῶν ἑτοίμαζε νὰ δώσῃ στὸν Τύπο δηλώσεις γιὰ τὸ οἰκονομικό του πρό: γραμµα. ὍὉ Βιδάλης εἶχε κατορθώσει νὰ διαλύσει τὴν αὐστηρὴ «μυστικότη- τα» τοῦ ὑπουργοῦ καὶ ἄ- γνώστο πῶς, ἀλλὰ καὶ µόνον αὐτὸς δηµοσίευε τὸ περἰφημο οἰκονομικὸ πρό- γραμµα πβοτοῦ ὁ ὑπουρ- γὸς προβεῖ στὶς δηλώσεις του, ποὺ ἔγιναν φΦυσικὰ κατόπιν ἑορτῆς. ᾽Απὸ τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ γνώρίστη: καν καὶ ἔγιναν οἱ καλύτε- ροι Φίλοι. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Βιδά- λη ὁδηγεῖ τὴ συζήτηση στὴ σημερινὴ κατάσταση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, στὴν ἁ- θλιότητα τῶν σημερινῶν κυβερνώντων αλλὰ καὶ στὰ γενικώτερα µεταπολε- μικὰ χάλια τῆς χώρας µας. --Οὐδέποιε θά μποροῦ- σα νὰ Φφαντασθῶ ὅτι ἡ Ἑλλὰς μετὰ τὴν ἀπελευ: θέρώσίν της, θὰ ἔπεφτε στὰ νύχια τῆς κεφαλαιο- κρατίας καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν εἰδεχθεστέραν της ὄ- ψιν. Αν μοῦ τὸ ἔλεγε κανεὶς τότε, ὅταν ἤΆμουν δηλ. κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου στὴ Μέση ᾿Ανατολή, δὲ θὰ τὸ ἐπί- στευα. Τώρα... ᾿Αληθινά, τότε θά ἦταν δύσκολο νά κανεὶς ἐνῷ τώρα ζοῦμε τὴ στυγνὴ πραγµατικότη- τα τῆς μεταδεκεμβριανῆς ζωῆς στὴν ἀθλιώτερη ὄψη της, μὲ τὴ µοιραία Κυβέρ- νηση τῆς χρεωκοπίας καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ. --Δὲν εἶνε Κυβέρνησις αὐτή, μοῦ λέει, εἶναι Λαὶ- κἡ ᾿Αγορά... Ὁ χαρακτηρισμὸς θὰ ἡ- ταν εὐτράπελος ἄν δὲν ἦταν τραγικός. Ἡ μοῖρα τῆς χώρας ἔγινε ἀληθινὰ τραγικἡ κάτω ἀπὸ εὐτρά- πελους κυβερνῆτες. Ἔρω- τῶ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ νέου Δημοκρατικοῦ -- Προοδευ- τικοῦ Κόμματος ἄν ὁ κα- τευνασμὸς ἀποτελεῖ κατά τή γνώµη του τὸ πρῶτο αἴτημα σήµερα τῆς ἔλλη- νικῆς ζωῆς. --ΚΧωρὶς τὸν κατευνα- σμὸν εἶνε ἀδύνατον ὶνὰ προχωρήσει ὁ τόπος µά- λιστα ὅπως διεμορφώθη ἡ κατάστασις. ᾿Αποτελεῖ ὁπωσδήποτε κίνδυνον ἡ παράτασις τῆς σημερινῆς ἀνωμαλίας... --Τἱ προτείνετε σεῖς, κ. Πρόεδρε --Ἡ σημερινὴ Κυβέρνη- σις δἐν εἶνε δυνατὸν νὰ συνεχίσῃ παραµένουσα εἰς τὴν ἀρχήν. ᾿ἘΕχρεωκόπη- σεν εἰς ὅλα τὰ σημεῖα καὶ παταγωδῶς. [Καὶ πρέ- πει εἰς τὴν θέσιν της νἀ ἔλθῃ ἄλλη Κυβέρνησις μὲ πρόγραµµα τὸν κατευνα- σµόν. ᾿᾽Ακριβῶς µάλιστα θὰ πρέπει νὰ ὀνομασθῇ «πΠυβέρνησις Κατευνα- σμοῦ». Τὸ σύνθημά µας τὸ πιστέψει σήµερα Ιὀφείλει νἁ εἶἷνε κατευνοσμὸς καὶ Λαϊκὴ Ἑνότης. Δὲν ὑπάρχει ἄλ- λη λύσις... --ἷαὶ µετά --“Μετά, ὅταν ἐπιτευχθῇ ὁ κατευνασμὸς καὶ συνε- πῶς ὑπάρξουν οἱ στοιχει- δεις προῦποθέσεις, καὶ ἐγγυήσεις ὁμαλότητος, ὁ- Φφείλομεν νὰ βαδίσώμεν τὸ ταχύτερον εἰς ἐκλογάς. Τὸ σημερινὸν κοινοβούλι- ον εἶναι ἀπαράδεκτον. Ὁ τρὸπος ποὺ ἐξεκολάφθη καὶ ἡ σύὐνθεσίς του ἆπο- τελοῦν πηγὴν ἀνωμαλίας.. Εἰς τὸ νέον κοινοβούλιον πρέπει νὰ ἀντιπροσωπεύ: ὤνται ὅλαι αἱ πολιτικαὶ παρατάξεις καὶ ὁ τόπος νὰ εἰσέλθῃ ὁριστικὰ πλέ- ον εἰς τὸν ὁμαλὸν πολι- τικὸν βίον... --“Ὀλέπετε σεῖς, κ. Πρό- εδρε, τὸν ἐρωτῶ, ὡς δυνα- τὴ τὴ συνεργασία τῆς Δε- ξιᾶς, τοῦ Κέντρου καὶ τῆς ᾿Αριστερᾶς μὲ πρόγραµµα τὸν κατευνασμὸ ἤ ἀκόμη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν γενικὠτέρων προβληµά: των τῆς χώρας ' ---Ἐπὶ τοῦ παρόντος ὄ- χι. Μόνον ὅταν γίνουν ἐκλογαί, ἡσυχάσῃ ὁ Ἅτό- πος, ὑπάρχῃ κοινοβούλιον μὲ ὅλας τὰὸς µπολιτικἁς παρατάξεις ὅπως σᾶς εἲ- πα, εἶνε δυνατὸν νὰ ἆν- τιμετώπισθῇ τὸ πρόβλημα τῆς συνεργασὶἰας αὐτῆς, ἢ καὶ ἄλλης στενοτέρας, δυναµένης ὅμως νὰ ἐξα- σφαλίσῃ τὴν κυβερνητικὴν σταθερότητα καὶ τὴν πο: λιτικὴν τῆς ἀναδιοργανώ- σεως τῆς χώρας. Τὸ ἐπεῖ γον ζήτημα πάντως εἶνε ἡ ὁμαλότης τοῦ τόπου διὰ µέσου τῶν ἐκλογῶν. Δη: λαδὴ κατευνασμὸς διὰ τὰς ἐκλογὰς καὶ ἐκλογαὶ διὰ τὸν κατευνασμµόν... ὍὉ κ. Ἐμμ. Τσουδερὸς εἶνε ἐξομολογήσεις καὶ στὶς δηλώσεις του. Ἡ συζήτη- ση μᾶς ὡδήγησε καὶ σὲ ἄλλα θέµατα συγγενικἀ πάντοτε, ποὺ καθορὶζουν σαφέστερα τὶς ἐκτιμήσεις καί τὶς προοπτικὲς του, ἆλ- λὰ δὲν νομίζει πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ διατυπωθοῦν ἀ- νοικτὰ σήµερα ἀπὸ τὸν τύπο. ᾿Οπωσδήποτε ὅμως μὲ τὶς προγραμµατικές ἀρχὲς τοῦ κόμματός του καταδικάζει μιὰν ἁπαρά- δεκτη καταστροφική πο- λιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ «Λαϊκὴ ἀγορὰ» τῶν κυβερ- γώντὠν καὶ διακηρύσσει τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη τοῦ κατευνασμοῦ καὶ τοῦ ὁ- μαλοῦ δημοκρατικοῦ βίου τῆς χώρας. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΜΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ὑπηρέτρια. ι- σθὸς ἑκανοποιητικός. Πλήηροφο- ρέαι ὁδὸς 'Ιπσοκράτους ἀρ. 96. ἐπιφυλακτικὸς στὶς |β στ δ αλα ἘἙ νΙΟΣ ΙΜορφὲς τῆς νέας Εὐρώπης Λάγκε ἝἜγας ἥρωας τῆς ᾿Αντιστάσεως, Ὁ δρ. Χόρβαντ Λάγκε εἶ ναι 40 χρονῶν καὶ ἔχει ἐν τούτοις πίσω μιὰ ἐνδιαφέρου σα πολιτικἡ ζωὴ τόσο µέσα στὴ Νορβηγία, ὅσο καὶ στὸ διεθνῆ διπλωματικὸ στίβο. Ὁ δρ. Λάγκε εἶναι θερμὸς ὑπο: στηρικτὴς τῆς εἰρήντης. Τὰ συγγράµµατά του, ἡ πολιτι- κἡ ὁραστηριότητά του, ὅλες του οἱ ἐνέργειες, διαπνέονται ἀπὸ φιλειρηνικὸ πνεῦμα. Γιά τὴ δράση του αὐτὴ τιμήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ τῆς εἰρήνης. Ἡ ἐκπαίδευσή του εἶναι διεθνής : σπούδασε στὶς Βρυξέλλες. στὴ Γενεύη, στὸ Λονδῖνο. Ἔχει βαθειὰ γνώση τῶν διεθνῶν προβλημάτων καὶ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πιό διαβασμµένους διπλωμάτες. ᾿Α- πὸ τὸ 1923--26 διετέλεσε γραμματέας μιᾶς ὀργανώσε- ως γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης ποὺ εἶχε τὴν ἔδρα της στὸ Λονδῖνο. Διοργάνο σε δυὸ διασκέψεις στὴ Δανία καὶ στὴ Γερμανία γιὰ νὰ ὃ' περασπίσει τὸ ἴδανικό του. Σὲ ἡλικία 27 χρονῶν, ἣ μόρ- φωσή του καὶ ἡ µαχητικὴ Του δράση τὸν ἀνέδειξαν σὲ διε- θνη πολιτικὴ φυσιογνωμία: Ἔγραψε διάφορα βιβλία γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Νορβηγι- κοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καὶ γιά τὴν ὀργάνώση τῶν συν- δικάτων ποὺ κίνησαν τὸ γενι- κὁὀ ἐνδιαφέρον. Τὸ 1935 δη- μοσίευσε τὴν ἱστορία τῶν νορ- βηνικῶν συνδικάτων, Τὸ 1934 ἕνα ἄλλο βιβλίο του μὲ τὸν τίτλο «Ὁ ναζισμὸς στὴ Νορ: βηγία», καταδικάζει τὸ χιτλε- ρισμὸ καὶ τὶς προσπάθειές του νὰ ἐπεκταθεῖ ὁ πρῶτος ἀνοικτὸς πόλεμος τοῦ φα- σισμοῦ. Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς χώ ρας του ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τὸ 1940, ὁ Λάγκε καταφεύγει στὴ Στοκχόλμη, ἀπ᾿ ὅπου διοργανώνει ἐθελοντικὲς ὁ- µάδες ᾽Αντιστάσεως, ποὺ µά- χονται στὸ Βορρᾶ ἑἐναντίον τῶν κατακτητῶν. Ἐπιστρέφει κρυφὰ στὸ Όσλο καὶ πέρνει µέρος στὸ κίνηµα ᾿Αντιστάσε- ως. Τὸν πιάνουν καὶ τὸν Φυ- λακίζουν. ᾽Απελευθερώνεται ἀργότε- ρα καξ µπένει ἐπικεφαλῆς τοῦ κινήµατος.«Ξαναπιάνεται. Ἀτέλνεται στὸ στρατόπεδο τοῦ Σαξεχάουζεν. Ἐκεῖ συ- ναντᾶται μὲ πολιτικοὺς ἄν- δρες τῆς ᾽Αντιστάσεως. Λίγες ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἀἆπελευ: θέρωση τῆς Βορβηγίας ἆπε- λευθερώνεται μὲ ἐπέμβαση τοῦ Σουηδικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ ροῦ. Πέρνει µέρος στὴν πολι- τικὴ κίνηση. Ἡ πρώτη κυ- έρνηση ποὺ σχηματίζεται, μὲ εὑρεῖα συμμετοχὴ τοῦ κινή- µατος ᾿Αντιστάσεωώς ἔχει τὸν ὃρ. Λάγκε ὑπουργὸ ᾿ΓΕθνικῆς ᾽Αμύνης, Αλλοι τρεῖς πρώην κρατούμενοι τῶν Γερμανῶν στὸ στρατόπεδο τοῦ Σαξεν- χάουζεν ἀναλαμβάνουν ὑπουρ γεῖα. ὍὉ κ. ὍΤρύγκβε Λῆ γίνεται ὑπουργὸς τῶν ᾿ἘΕξωτερικῶν. Κι’ ὅταν ἀναλαμβάνει γενι- κὸς γραμματεύς ὁ δρ. Λάγκε πέρνει τὴ θέση του. ὍὉ ἠθικὸς χαρακτῆρας του τὸν ἔχει κάµει δηµοφι- λέστατο στὴ Νορβηγία. Στὴ διάσκεψη τῶν Παρισίων ἡ Μορβηγία σὰν χώρα μὲ ἀἆνε- πτυγµένο κίνηµα ᾿Αντιστάσε- ως παίζει σημαντικὸ ρόλο. “Η πολιτική της εἶνε ἐναντίον τῆς δημιουργίας δυτικοῦ μπλὸκ καὶ ὁ δρ. Λάγκε εἶναι ὁ φο: ρεὺς τῆς πολιτικῆς αὐτῆς. Ὑποστηρίζει ὅτι γιὰ τὴν ἐ- ξασφάλιση τῆς εἰρήνης εἶναι ἀναγκαία ἡ συνεργασία τῶν Τεσσάρων Μεγάλων καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη. τῶν Φιλι- κῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὶς χῶρες καὶ τὴν διεθνῆ συνερ- γασία, ΛΓΓΛΙΚΗ ΠΟΩΛΗΣΙΣ ἐν τῃ οἰκία τοῦ κ. ΕΙΡΒΕΚΤ αὐννις Ἡ πώλησις θὰ λάβῃ χώραν κατὰ τὰς ἀκολού- θους ἡμέρας : Σάββατον 16 ΒΜοεμβ. 1946 ὥρᾳ » » » » » » » » Κυριακὴν 17 Δευτέραν 18 Τρίτην 19 Τετάρτην 20 Ἠ πώλησις θὰ διεξαχθῇ ἐν 1. --- ο ᾱ 215 μ.μ. » » » » 2.1 9.3 2.1 στο ὧ ἝἙ ἃ τπτ τ τ τ 2.15 µ. 9.15 μ.μ. τῇ οἰκίᾳ τοῦ κ. (απηῖς, ὁδὸς ΘΠαζεδρεατε ἀρ. 11, ὁδηγοῦσαν ἀπὸ τὸ παλαιὸν ᾽Αρμενικὸν κσιµητήριον, ἀπέναντι Γραφείων Ἐλεγκτοῦ Μεταφορῶν καὶ μετὰ τὸ (μΗττίςοη Οδ. Λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντικειμένων ἐξεδόθησαν κατάλογοι, Τὰ ἀντικείμενα θὰ εἶναι ἐκτεθειμένα πρὸς ἐξέτα- σιν τὴν προσεχῆ Πέµπτην καὶ Παρασκευήν, ὥρᾳ 10 π.μ.--θ.30 μ.μ. καὶ 2.90---5 μ.μ. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Λήδρας 186 τοῦ Ο.Η.Ε. ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τ0 ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ [᾿Αρθρον τοῦ Σα. Γ. ΜΑΝΝΟΥΡΗ] Πάνω ἀπὸ 100 ἐνοικιασταὶ ἑνὸς καὶ τοῦ ἰδίου ἰδιοκτή- του ἀκινήτων διέρχονται ἡμέ- ρας ἐξαιρετικῆς δοκιµασίας. Χάρις σὲ μιὰν εἰδικὴν πρό- νοιαν τῶν τροποποιήσεων τοῦ νόµου ποὺ ἔγιναν στὲς θ)6)46, ἕνας ἰδιοκτήτης ἀκινήτων τοῦ ὁποίου τὰ εἰσοδήματα ἀπὸ ἐ- νοίκια καταστημάτων καὶ οἱ- κιῶν ὑπερβαίνουν τὶς Λ. 500 κατὰ µῆνα, καλεῖ τοὺς ἐνοι- κιαστάς του ὅπως ὑπογρά- ψουν νέας συμφωνίας μὲ αὖ-: ξήσεις 200--Ἰ00ο)ο ἐπὶ τῶν σημερινῶν ἐνοικίων του ἄλ- λως.. ἀρχίζει ὁ πόλεμος ἕναν- τίον των |! Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐνοικια- στὰς ποὺ ἠρνήθησαν νὰ ὃδε- χθοῦν τόσον µεγάλας αὐξή: σεις, εἰδοποιήθησαν ἤδη ὅ- πως ἐμφανισθοῦν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου καθορισμοῦ ἐνοι- κίων, «διὰ νὰ ἀκούσουν ἆ- παίτησιν τοῦ ἰδιοκτήτου τοῦ ἀκινήτου των ἐναντίον τών». Εἶναι βέβαιον ὅμως ὅτι αἱ δυσκολίαι τῶν ἐνοικιαστῶν αὐτῶν δὲν πρόκειται νὰ τε: λειώσουν μὲ τὴν παραπομπἠὴν τῆς ὑποθέσεώς Ίων ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου καθορισμοῦ ἐνοικίων. Διότι ὁ ἰδιοκτήτης τονίζει καθαρὰ: «Ἐὰν δὲν μοῦ πληρώσετε τὸ ζητούμενον ποσὸν μόλις ϐ᾽ ἀρθῃῇ ὁ σχετι- κὸς νόμος πρέπει νὰ ἀδειάσε- τε τὸ μαγαζί µου καὶ δὲν θὰ δεχθῶ νὰ συζητήσω τὸ ζήτη- μα µαζί σας, ὅσα καὶ ἄν 6ε- λήσετε νὰ μοῦ προσφέρετε δι᾽ ἐνοίκιον». Ἡ ἀπειλὴ εἶναι σαφὴς ἔστω καὶ ἄν χρησιμοποιεῖται ὣς ἕ- να συνηθισµένον μέσον διὰ τὴν ἔξασφάλισιν µεγαλυτέρου ἐνοικίου. Καὶ ἐὰὰν ἀκόμη τὸ ὅλον ζή- τηµα περιωρίζετο εἰς τὸν ᾱ- ριθμὸν τῶν 100 αὐτῶν ἔνοι: κιαστῶν, ἡ κατόστασις πιθα- νὸν νὰ μὴ ἧτο τόσον δύσκο- λος. Εἶναι ὅμως τόσον γενικὸν τὸ κακὸ καὶ τόσον µεγάλη ἡ ἕκτασις ποὺ ἐπῆρε, ὥστε εἷ- ναι ἀνάγκη νὰ ἀσχοληθῇ μὲ αὐτὸ κάθε ἕνας ποὺ ἐνδια- φέρεται διὰ τὴν τύχην τῶν Π Κινηματογράφος ΣΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Σήµερον ΠΕΜΠΤΗΝ ὅρα 545 καὶ 8,45 μ.μ. θὰ µπρο- βληθῆ τὸ ἐντελῶς νεώτα- το τρομακτικὸ ἔργο ἡ ΜΜ Μὲ τούς : ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΝΤΕΛΡΙΟ ΤΖΟΣΑΝ ΚΟΤΤΕΝ ἠΜνυστήρια, στὴν Κων)πολι, οἱ Ναξζὲὶ πράκτορες, ἀπαγωγές, φό- νοι, τὸ πλοῖα μὲ τὸν Έλληνα Καπετάνιο καί... Αὔριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ὅρα 545 καὶ 8.45 μμ. γιὰ τε- λευταῖα φορὰ ἡ ἔξωφρε- νικὴ κωμωδία τοῦ ΧΟΝΤΡΟΥ καὶ ΛΙΓΝΟΥ ΕΙ ΡΗΤΗ Τὸ ΣΑΒΒΑΤΟ ὅρα 2230, 5.45 καὶ 8,45 µ μ. ἕνα πραγ- ματικὸ ὑπέροχο ἀριστούρ- γηµα ποὺ θὰ ἐνθουσιάση ὅλους ΠπΠ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μὲ τούς : ΓΟΛΤΕΛΛΙΑΜ ΛΑΝΜΤΙΓΚΑΝ ΒΙΡΓΙΒΙΑ ΝΤΑΙΗΛ Τὴν ΚΥΡΙΑΚΗΝ ὁ κολοσσὸς ποὺ θὰ ση- µειώση ἀφάνταστον θρίαµβον [ῦ ΡΜ ΚΙΝ (ΤΠο Παϊιςγ ΑΡε) Τὸ περίφημο ἁἀρισταύργη: μα τοῦ ΕΥΓΕΜΙΟΥ ΟΝΗΛ Μὲ ἑρμηνευτὰς τούς: ΓΟΥ ΕΛΛΙΑΜΝ ΜΠΕΝΤΙΞ ΣΟΥΣΑΝ ΧΑΙΗΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ ΛΟΔΕΡ Πολὺ συντόμως ἡ ὀδόνη τοῦ Ἀιηματογοάφου µας δὰ φιλο- . ο - ξεγήσῃ τὰ ἀθιστουργήματα τῆς Μεγάλης Κινηματογραφικῆς ἕ- ταιρείας {ΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ Βτοιμασθῆτε / “Ετοιμασθῆτε { Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τόποις : «Κ69ΣΛΦΣ» Λοὐκωσία ἐργαζομένων τοῦ τόπου µας Στὴν ἀρχὴν οἱ ΄ ἰδιοκτῆται ἠρκέσθησαν µόνον μὲ τὴν αὔ: ἔησιν 25ο)ο ποὺ τοὺς ἐδόθη ὃ πὸ τῆς Κυβερνήσεως. Σιγὰ-- σιγὰ ὅμως ὅταν εἶδον τὴν λαϊκὴν ἀντίδρασιν πάνω στὶς τροποποιήσεις νἁ κοπάζει κά- πως ἤρχισαν νὰ Εξεπροβάλ- λουν μὲ ἀπαιτήσεις «μικρᾶς ἐπὶ πλέον αὐξήσεως», διὰ νὰ Φθάσωμεν μέχρι τῶν σηµερι- νῶν ὑπερόγκων καὶ ἁπαρα- δέκτων ζητουµένων αὐξήσε- ων. Ἡ τάσις πρὸς γειικἠν αὖ- ἔησιν τῶν ἐνοικίῶν δὲν µπο- ρεῖ νὰ χαλιναγωγηθῇ ὅταν δὲν καθορίζεται τὸ ἀνώτερον ὅριον νοµίµου ἐνοικίου, μπορεῖ νὰ ζητηθῇ δι’ ἕνα κτί ριον, μὲ βάσιν τὴν ἐκτιμημέ- νην ἀξίαν του. Ἡ Κυβέρνησις προχώρησε πολὺ πάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ καὶ ἐδημιούργησε, χωρὶς κα- νένα λόγο. ἐξαιρετικὰς δυσ- κολίας στὸν κόσµο τῶν ἔνοι- κιαστῶν. Τὸ ὅλον πρέβλημα ἐξακο- λουθεῖ νά παραμένῃ τὸ ἴδιον, μὲ τὴν ἰδίαν ὀξύτητα καὶ τό- ρα ποὺ ἐπέρασαν 5 ὁλόκλη- ροι μῆνες ἀπὸ τῆς ἐπιβολῆς τῶν τροποποιήσεων τὸ µόνον ποὺ ἐπετεύχθη εἶναι νὰ γίνῃ πλέον δύσκολος ἡ ζωὴ µεγά- λου ἀριθμοῦ βιοπαλαιστῶν μὲ τὰς αὐξήσεις ποὺ ἐκλήθη- σαν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ πλη ρώσουν. Εἶναι ὅμως δίκαιον νὰ πα. ραμένῃ ἡ Κιβέρνησις ἁδιάφο- ρος μπροστὰ στὲς τόσες δυσ- κολίες τῶν ἐνοικιαστῶν : Τί λέγουν αἱ ἰδιαίτεραι πληρο- φορίαι τῆς Κυβερνήσεως ἐπὶ τοῦ ζητήµατος: Δὲν συμµφώ- νοῦν εἰς ὅλην των τὴν γραμ- μὴν μὲ ὅσα ἐκθέτουν αἱ ὁρ- γανώσεις τοῦ λαοῦ Αν ναὶ διατὶ δὲν γίνονται δεκταὶ αἱ ἰδικαί µας εἰσηγήσεις, ποὺ εἶναι βασισµέναι ἐπὶ τῆς ᾧ- μῆς πραγµατικότητος : ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωµάειον. Π]ζη- θοφορίαι ὁδὸς Αἰσχύλου ἀο. 99. ποὺ: ᾽Απογευματινὴ ᾿Εφημερὶς | ΚοιΝοΜΙΚκΗ Ζοη | 'Ὑπόσχεσις γάμου ο κ. Εὐγένιος ἠΠιχαηλίδης, πα- ραγγελιοδόχος ἐκ ευκωσίας καὶ ἡ : ρα 5 ν ια ὀγὶς Οεανὼ ΔΑυομίτση, ἀδελφὴ τοῦ ἐεοοκή]ουκος ἰεοολ. Παρθενίου Αυρ- µίτση, ἔδωσαν ἁμοιβαίαν ὑπόσχεσιν γάμου, ᾿Αφίξεις ᾽ὑπανέκαμιρεν ἐξ Αγγλίας καιό- πιν απολυιάρου πορακονῆς ἐκεῖ καὶ ἀφοῦ ἐπεσκέη δή χάριν ἐμποοικῶν σκο.ιῶν πλείστας ΕΠ ὐοωπαϊκὰς χώ- ρας ὁ ἔωπορος κ. Ίοης Λίουσου- λίδης. Ὁ κ. Μουσουλίδης δὰ πνοσφέρῃ συντόμως εἷς τὴν Αυποιακὴν ἆγο- ρὰν τὰ τελευταῖα εἴδῃ τῆς µετα: πολει ικῆς βιομ]χαγίας. Ἐνόμισε πώς θὰ ἀπέθνησκε 3“ - ᾿ Έμεινε πέντε μῆνες στὸ - Ἀ 3 στρῶμα μὲ ρϱευματισμοὺς κ... : : α δω. ΜΠία γυναῖκα γράφει τὰ ἑτῆς : «Ποὶν δέκα χρόνια ἥμουν δῦμα τόν ρευματισμῶν. ὔμεινα πέντε μῆνες στὸ στοῶμα γωρὶς νὰ μπορῶ νὰ κοιμηύῶ. ᾿Εξώδευσα πολλές Λί- ας : ι - οὓς στὰ φάρμακα χωοὶς νὰ βρῶ Ὃ μή καμμµίαν ὠφέλειαν. Απ ἐναντίας ζ , πο δν ο, ἆ ἐχειοοτέρευσα ἨΜίαν ἡμέοα εἶδα τὰ “λατα Αροῦσεν καὶ ἀπεφάσισα νὰ τὰ δομιµάσω. Ἔκαμαν δαύματα. ΠΗὲ ἀνεκούφισαν καὶ μπορῶ πάλιν » ἀσγοληδῶ μὲ τὸ οἰκοκυριό µου. κΗ)ρῖν ν᾿ ἀρχίσω τὰ Αλατα Κοοῦ- 3 ” Ἕ τ ο Γό πν Ν σεν, εγοµμισα πως τὰ έἑχανα τη ο ὃν μι ο αι ὦ ἲ ζωήν µου. Τόρα ποὺ ἐπῆρα μερικὰ μπουκάλια τοῦ ὑαυματουργοῦ τού- ͵ : μα του φαομάκου, δὲν νοιώθω καμ- μίαν ἐνόχλησιν». (Να Α. Ἡ).] Οἱ ρευματισμοὶ ἔχουν μίαν ἄρχι- κ ο νο μυ κὴν αἰτίαν-- τὸ οὐρικὸ ὀξὺ εἰς τὰς ἀρθοώσεις παὶ τοὺς μῦς Τὰ συνει- δισιένα καδάρσια, τὰ ὁποῖα. ἐνεο- }οῦν µόνον ἐπὶ τῶν ἐντέρων, δὲν αποροῦν νὰ ἐκδιώξου» τὸ οὐρικὸ ὀξύ, Ἔνας μόνος τρόπος ὑπάρχει 3. .. Ν ο νὰ ἐκβάλειε τὸ ὑσιερβολικὸ οὐρικὸ ο ος πν ὃς ὀξὺ ἀπὸ τὸ σῶμα σας καὶ ὃ τρό- . κα ον αν ορ) πος αὐτὸς εἶναι γὰ τὸ ἀποβάλετε : ος ος διὰ μέσου τῶν νεφρῶ». ο -..- Ολο τὸ μµυστικὸ τοῦ Κωροῦσεν εἶναι ἡᾗὶ διπλῆ ἐνέργειά του. ᾿Ένερ- γεῖ ταὐτοχρόνως ἐπὶ τῶν νεφρῶν καὶ τῶν ἐντέρων, ἐκδιώκει τὰ ἅπο θέματα τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος καὶ ἑι- ποδίξει αὐτὰ ἀπὸ τοῦ νὰ σχηµατι- σὺῶσι πάλιν. ΧΧΕΔΙΟΝ ΦΘΑΒΡΤΟΝ Αἵ. κατωτέρω μετατροποὴ εἲς τὰς τιμὰς Φθαρτῶν ἐτέ-- Όησαν εἰς ἐφαρμογὴν διὰ μεντὸν Παραγωγὸν ἀπὸ τῆς µε- σηµθρίας τῆς χθὲς 15)11)46, διὰ δὲ τὸν καταναλωτὴν ἀπὸ τῆς σήμερον Πέμπτης 14)1111946 :--- ΕΙΔΟΣ Τιμὴ Τιμή ΠΤαραγωγοῦ Καταναλωτοῦ ΣΤΑΦΥΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟ τ 1)2 1ο, 10 1)9 γο. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΓΙΤΟΥΝΛ ΤΑΙ ΑΓΟΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ζητοῦνται κορίτσια ἡλικίας 16--18 ἐτῶν διὰ τὰ κλωστήρια τῆς Εταιρείας ῥατααο! Βιιςμέοτε]α Τ,τά., ζαπαὶ Κοαά, Βγαδεοτᾶα, ᾿Αγγλίας. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ὅσον ἀφορᾶ τὴν µισθοδοσίαν, µετάβασιν εἰς ᾽Αγγλίαν καὶ ἄλλας λε- πτοµερείας ἀποταθῆτε εἰς τὸν ἐν Κύπρῳ ἀντιπρόσω- πον τῆς Ἑταιρείας. ΚΩΣΤΑΝ ΜΟΥΡΤΟΥΒΑΝΗΝ 'Οδὸς Φανερωμένης ἀρ. 51, Τ. Κ. ἀρ. 113 Λευκωσία. Καργιόλες Κομπινέῖσιον . Εἰς τὸ Κατάστημα τοῦ κ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ἔφθασαν 72 τεμάχια Καργιόλες Κομπινέΐσιον, αἱ ὁ- ποῖαι θὰ πωληθοῦν μετὰ 4 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον ὑπὸ τοῦ κ. {εωνίδα δΣταυράκή ὁδὸς Μιλήτου Νο. 17--19 εἰς τιμάς διατιµήσεως, Λευκωσία τῇ 14.11.1946. ΣΗΠΜΕΡΟΝ 9ΦΦ690φ0οφθοθθοφο ΦΦΦΦθφοΦφ00ΦφθθφοοοφθθΦθΦΦθοθφοος ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ [ ΠΡΙΝ ΤΙ ΙΙΙ ΤΩΝ Πλ ΙΜΛΝΤΙΗ ΣΤΟ ΙΕΝΗΡΠΗΓΕ. ΠΕΜΠΤΗΝ 9 9999999999 9999909999 9999099990 2909990900 Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ .- Ἔτος ον, Αριθμ. φύλλου: 14 Τιμὴ φύλλου 1 Υράσι, πο ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 Οδὸς Λιπέρτη ἄριομ 7 καὶ ὃ λΑριθµ. τηλεφώνου ϱ32 Λευκωσία-- Κύπρου .ΙΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΛ 0Ο προβληθεὶς ὑσό τινων ἓ σχυρισμὸς ὅτι δῆθεν ἡ λαϊκὴ παράταξις μὲ τὸ νὰ εἴπῃ µερι- κὰς ἀληθδείας ἔθιξε μερικοὺς ἐκ τῶν Κυπρίων ἐξορέστων, ἐ- πιβάλλει νὰ διγῇ τὸ ζήτημα ἐξ ὅλων του τῶν πλευρῶν. Ποία ὑσῆρξεν ἤ στάσις τῶν ἐκσιροσώπων τῆς δεξιᾶς παρα- τάξεως ἔναντι τῶν ἑξορίστων “Υπῆρξεν ἄραγε ἤ ἁρμόζουσα 0Ο λαὸς ἄς κρίνη ἕν τῶν κα- τωτέρω : Πρὸ μηνῶν τὸ ᾿Εβναρ: χικὸν «δλυμβούλιον ἀπέστειλε πρὸς τὴν Συντονιστικὴν ᾿Εσει- τροπὴν ᾿Αδηνῶν, τῆς ὁποίας συμμετεῖχον οἳ ἐξόριστοι η. κ. Θ. Κολοκασίδῃης μαὶ Θεοφάνης Τσαγγαρίλής, καδὼς καὲ ὃ κ. Ν. Κλ. Δανίτης, τὸ ποσὸν τῶν Α. 500 διὰ τὰ ἔξοδα τοῦ ἐθνι- κοῦ µας ἀγῶνος. Όταν ὅ κ. Ν. Κλ. Δανίτης διεφώνησε καὶ ἆ- πεχώρησε τῆς ἐσιτροστῆς ἡ δε: ξιὰ πλειοψηφία τοῦ ᾿Εθναρχι κοῦ Συμβουλίου, ἐκήρυξεν ἁμέ- σως τοὺς ἐξορίστους κ.κ. Θ. Κολοκασίδην καὶ Θεοφάνην Τσαγγαρέδην ὡς ἄποσυναγώγους καὶ σερόσωστα ἀνάξια οἱασδήστο- τε ἐμπιστοσύγης καὶ ἔδωσεν ἔν- τολὴν εἷς τὸν η. ἵΝ. Κλ. Λανί- την νὰ παραλάβῃ μεθ ἑαυτοῦ τὰς 600 λίρας. ὅπερ καὶ ῥἐγέ- νετο. Εἰρήσθω ἓν παρόδῳ ὅτι σοβαρὸν µέρος τοῦ ποσοῦ αὖ τοῦ διετέδη ἀργότερον διὰ τὴν ἀγορὰν ζκάμνομεν ἐθνικὸν ἆ γῶνα βλέπετε /) πολλῶν δεκά- δων ἀντιτύπων τοῦ βιβλίου τοῦ :. Ν. Ελ. Δανίτη «ὃ ᾿ Ακρίτας τοῦ ᾿Ελληνικοῦ νότου». Καὶ ἐρωτῶμεν : ΗΒ οστάσις τῶν κ.κ. Κολρκασίδη καὶ Τσαγ- γαρίδη ἔπαυσε σποτὲ νὰ εἶναι ἐθνικὴ ὥστε νὰ τοὺς γίνη ἡἢ βαρυτάτη πιροσβολὴ ὅτι ἡἢ σεα- τρές των δὲν τοὺς ἐμσιστεύεται τὴν διαχθίρισιν ἑγὸς μικροῦ ποσοῦ διὰ τὸν ἐδνικὸν ἀγῶνα διατὲ κόσεεονται οἱ Πύ- πριοι «ἐθνικόφρονες» ὅτι ὅδῆ- εν προσβάλλομεν μερικοὺς ἐ- ξορίστους ιιὲ τὸ νὰ τονέζωμεν ὅτι δὲν εἶναι ὁρδὸν νὰ Χχθήσι- μοποιηθδοῦν οὗτοι ὣς κπομμµατι- κὰ φλάμπουρα, ἐνῷ οἳ ἴδιοι προσέβαλον κατὰ τόσον ταστει- νὸν τρόπον δύο ἐξορέστους, τῶν ὁποίων τὸ µόνον «ἁμάρτημα» εἶναι ὅτι ἤθελον τήν ἕἔνότητα» τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ Ας λεί- ΨΠ λοιπόν, ἢ ὑποκρισία. ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ Συμφώνως πρὸς µίαν στα- τιστικὴν ἐκ Λονδίνου, δηµοσι- ευθεῖσαν εἰς τὴν συνάδελφον «Παρατηρητήν», ἡ περισσότε- ρον φορολογουμένη χώρα τοῦ κόσμου, λαμβανομένου ὑπ ὄ- ψιν τοῦ πληθυσμοῦ της, εἶναι ἡ Κύπρος! Ὁ κάθε Κύπριος ἐφαντάζετο βεβαίως ὅτι ἡ νῆ- σὀς του κατεῖχε ζηλευτὴν θέὲ- σιν μεταξὺ τῶν βαρύτερον Φυ- ρολογουµμένων χωρῶν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπίστευεν ὅτι κατεῖχε τὴν βαρυτάτην τιμὴν νὰ εἶναι πρώτη μεταξὺ τῶν πρώτων! Ἰδοὺ ἕνα ἀκόμη προσὸν διὰ νὰ καταστῇῃ ἡ Κύπρος μέγα καὶ ἀξιοπερίεργον κέντρον τουριστῶν : ᾿Εδῶ, κύριοι, βλέ- πετε ὡραῖα δάση, μαγευτικἁ βουνὰ, γάργαρα νερὰ καί..., ἕνα κουνοῦπι νὰ σηκώνῃ ἐπὶ τῶν ὤμων του ἕνα τεράστιον βοῦν, ποὺ ὀνομάζεται Φόρος! Τρέξατε νὰ μὴ χάσετε τὸ θέ- αμα ῃ.., ΜΟΝΟΝ Μέχοι τῆς στιιιῆς δὲν ἐγνώσθδη ἐπακοιβῶς τὶ ἀναφέρει εἲς τὴν σχε- τικὴν ἔκδεσίν του, διὰ τὴν τικῆν τοῦ ἠδεκρικοῦ οεύματος «Πευκωσίας, ὁ κυβεονητικὸς ἠλεκτρολόγος κ. Λάπνερ. ᾿Αν ὅμως ἔχῃ ἀληθδείας ἡ εἴδησις ὄτι δὰ ὑπάυξ διαφορὰ τι μῆς διὰ τὸ φωώτιστικὸν οεῦμα ποὺ καταναλίσκεται ἐντός ἡ ἐκτὸς τῶν δημοτικῶν ὁρίων, τοῦτο δὲν εἶναι οὔτε ὀρθὸν οὔτε δίκαιον, ᾿Εφ᾽ ὅσον δεωρεῖται Λογικὴ καὶ δικαία µία ἐλάιτωσις τῆς τιμῆς τοῦ ώ. αξ.σο Φωτιστικοῦ οεύματος διατὶ νά ὃ- πάρξῃ διάκρισις «]ιατὶ οἱ ἐντὸς νὰ πληοώνουν Ἰ καὶ οἳ ἐκτὸς ὃ γο. τὸ κιλοβάτ ἠ]ήπως διότι ὅ- πάρχει ἓν προηγούμενον συμβόλαιον ΑΛ)’ εἶναι δίκαιο ὡθισμένος ᾱ- οιδμὸς καταναλωτῶν ν᾿ ἀπολαιιβά- νῇ πλεογεκτήκατα εἰς βάρος ἄλλων καταναλωτῶν : Νομίξοµεν ὅτι ἡ καλυτέρα λύσις εἶναι νὰ γίνουν τοιαῦται διευθετή- σεις, ὥστε ἡᾗ τι) τοῦ οεύµατος νὰ εἶναι µία καὶ ἡ αὐτὴ δι ὅλους τοὺς καταγαλωτάς, ἀνεξαστήτως τό- που χρήσεως. Αὐιὸ ἐπιβάλλει ἡ λογικὴ καὶ τὸ δίκαιον, τὰ ὁποῖα κοὶ εἶναι ἀνώτερα πάσης φύσεως ἐγγράφων, συμφωνιῶν καὶ συµβο- Λαίων. 9 3 . . Αποηευματινὴ Εφημερὶς λοάὺ το πμ Ι ΕΠΙΚΗ ΠΡΙ] 1 ΜΙΝΙ Ψήφισμα 60 βουλευτῶν πρὸς ἀλλαγὴν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ κ. Μπέθδιν --Διὰ γα ἀαποφευχθῇ σύγκρουσις μεταξύ ᾽Αμερικα γικοὺ καπιταλιομοῦ καὶ Σοθιετικοῦ κομμουνισμοῦ λ ΙΙ [ΙΒΙ ΙΙ ΠΡΙΝ ΤΙ ΜΙΝΙ ΚΙΝΕΙ ο 4ΟΝΔΙΝΟΝ 14 (Ε)--'Εξήκοντα Εογατικοὶ βουλευταὶ κατέθεσαν φψὲς εδ «ην Ῥουλὴν τῶν Κοινοτήτων ψήφισμα διὰ τοῦ ὁποίου ξητεῖται ἡ ἀλλαγὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως. Ἐν αὐτῷ τονίξεται ὅτι ἡ ᾽Αγγλιυκὴ) Κυ- βέρνησις πρέπει νὰ ὑσποστηρίξῃ περισσότερον τὰς δημµοκρατικὰς χώρας καὶ ὅμά- δὅας αἷ ὁσοῖαι ἐφαρμόξουν νὴν σοσιαλιστικὴν οἰκονομίαν ἵνα ἀποφευχδῇ σύρρα- ξις μεταξὺ τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ Σοβιετικοῦ κομμουνισμοῦ. ο. Αἱ ἐφημερίδες χαρακτηρίζουν σήμερον τὸ ψήφισμα τοῦτο ὡς «μεγίστην πρόκλησιν» και ως «μεγίστην ἐπανάστασιν» εἰς τὴν ᾿Εργατικὴν Κυβέρνησιν. Μερικαὶ μάλιστα ἔφημε- ρίδες ἐκφράζουν τὴν γνώµην ὅτι τὸ ψήψισµα τοῦτο θά ὁδηγήσῃ τῆς Κυβερνήσεως. Χθὲς ὁ κ. ἄμεσον πρὀκλησι. θες Ἕδπτλη καὶ ὁ κ. λευτὰς ὅπως ἀποσύρουν τὸ ψήφισμα ἀλλ᾽ κατὰ τῆς Κυβερνήσεως καὶ πιθανῶς εἰς παραίτησιν Μόρισσον προσεπάθησαν νὰ πείσουν τοὺς ἐν λόγῳ βου- οὗτοι ἔμειναν ἀνένδοτοι. Τὸ ψήφισμα ἀποτελεῖ ἐὰν ἡ δι αὐτοῦ προτεινοµένη τροποποίη: σις εἰς τὸν λόγον τοῦ Θρόιου ψηφισθοῇ ἐν τῇ Βουλῇ θὰ ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἅμεσον παρΊαίτησιν τῆς Κυβερνήσεως, ταύτην ὡς ἐκδήλωσιν τοῦ κ. Μπέβιν Οἱ σχολιασταὶ τῶν ἐφημερίξων θεωροῦν τὴν ἐνέργειαν μεγάλης σπουδαιότητος οχετιζομένην μὲ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν ἝἜτερον ψήφισμα ὑπογραφὲν ὑπὸ 15 ἐργατικῶν βουλευτῶν ἀποκηρύσσει ἀπεριφρά- στως τοὺς «προδότας» βουλευτὰς καὶ κατηγορεῖ τούτους ὅτι «πλήττουν ἐκ τῶν νώτων» τὴν ἰδικὴν των Κυβέρνησιν. πο ο---- ο--- ο ϱ---ὁ--νϕ--ᾱ κ ϱ---- ΛΙΡΙΗΙ ΤῆΠ κ. ΚΗΡΙΙΗ ως πληροφορούμεθα, τὸ ἐἑν- ταῦθα πρακτορεῖον ἀεροπλά- γων ἐτηλεγράφησεν εἰς Τεχε- ράνην καὶ ἐπέτυχε νὰ κρατη- θῇ θέσις διὰ τὸν κ. Ι. Κληρ:- δην εἰς τὸ ἀεροπλάνον τὸ ὁ- ποῖον θὰ φὺάσῃ αὔριον. Ὁ κ. Κληρίδης θά εὑρίσκεται εἰς ᾿Αθήνας τὸ ἀπόγευμα τῆς αὔριον Παρασ«ευῆς. Ἡ «Κο- ρινθία» ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπι- βαίνουν τὰ ἄλλα µέλη τῆς Ἐθνικῆς Πρεσβείας θὰ κατα- πλεύσῃ εἰς Πειραιᾶ μεθαύρι- ον Σάββατον. 900 ΛΙΡΑΙ ΛΙΚΑΜΟΠΙΑ ᾿Εντὸς τῶν προσεχῶν ἡμε- ρῶν ἀρχίζει ἐν Λευκωσία ἡ ἀνέγερσις τοῦ νέου μεγάλου ξενοδοχείου, τὸ ὁποῖον θὰ περιλαμβάνῃ 90 δωμάτια καὶ θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ πολυτελέστε- ρα τῆς Μ. ᾿Ανατολῆς. Ηδη ἐξεδόθη ὑπὸ τοῦ Δημαρχείου ἡ σχετικὴ ἄδεια οἰκοδομήσε- ὡς. Ὡς δημοτικὰ δικαιώμα: τα ἐπληρώθη ὑπὸ τῆς ἔνδια- φερομένης ἑταιρείας τὸ πο: σὸν τῶν 900 λιρῶν. ΝΑΙ Ἡ 0Υ: ᾿ημεῖς ἐζητήσαμεν ἀπὸ τὸν κ. Χρ. Γαλατοπ. 'Ἠγέτην νὰ μᾶς κατονοµάσῃ τοὺς «ΑΛ: ΛΟΥΣ» δημάρχους, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπηυθόνοντο αἱ ἐπι- στολαὶ τοῦ τότε Δημάρχου Πάφου περὶ παρατάσεως τῆς θητείας τοῦ Πάλμερ καὶ αὖ- τὸς ἐπροτίμησε νὰ λησμονή- σῃ τοὺς ἀκατανοήτους καὶ αἰ- θερίοως στίχους καί νὰ µετα- βληθῇ εἰς ὀχετὸν χυδαίων ὕὅ- βρεων. Τὸ ζήτημα εἶναι σαφὲς καὶ αἱ ἐλάχιστα ποιητικαὶ ὄβρεις τοῦ Χρ. Γαλχτοπ. Ηγέτου δὲν δύνανται νχ τὸ λύσουν: Αί ἐπιστολαὶ διὰ τὴν παράτασιν τῆς θητείας τοῦ Πάλμερ ἆ πηυθύνοντο πρὸς τοὺς σηµε- ρινοὺς προϊσταμένους τοῦ Χρ. Γαλατο-. 'Ηγέτου ἢ ὄχι Βαἱ ἤ οὐ: Αν ἔχῃ κὀτσια ἄς ἀἁπαντή- σῃ, διότι αἱ ὕβρεις του προδί- δουν µόνον τὴν στενοχωρίαν του καὶ ἴσως τοὺς μυχίους πόθους του. ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ Τὰ καταγγελλόμενα περὶ ἀναμίξεως τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων εἰς τὴν ὑφιστα- µένην διαφορὰν ἀρτεργατῶν καὶ ἀρτοποιῶν, κατὰ τρόπον εὐνοοῦντα σκανδαλωδῶς τοὺς δευτέρους, ἄν εἶναι ἀληθῆ, ἀποτελοῦν πλήρη παρανόη- σιν τοῦ ρόλου καὶ τῆς θέἐσε- ως τῆς Κυβερνήσεως. Καθῆκον τῆς Κυβερνήσεως εἶναι βεβαίως ἡ λῆψις δια- φόρων µέτρων πρὸς ἐξασφά- λισιν τῆς ἀναγκαιούσης πο: σότητος ἄρτου διὰ τὰς ἆ- γνάγκας τοῦ λαοῦ. Καθῆκόν της ἐπίσης ν᾿ ἀναλάβῃ τὸν ρόλον τοῦ µεσάζοντος διὰ τὴν ἐξεύρεσιν συμβιβαστικῆς λύσεωώς. ᾽Αλλὰ µία ἐπέμβασις. ὅταν μάλιστα αὕτη τυγχάνει νὰ εἶναι µεροληπτική, μακρὰν τοῦ νὰ ἐξομαλύνῃ μίαν ἀνώ: µαλον κατάστασιν, ἐπαυξά- νει ταύτην καὶ ὁδηγεῖ εἰς πλῆρες χάος. ΠΙμΜΠΠΙΗΠΙΠΙ Ν ΠΝ ΠΜ ΝΝΝΗΝΙ ΤΗΗΜΗ εκει η - κ - 1 Η γνωµοδότησις τοῦ ἰνομικοῦ τµήµατος-- Τὸ φωτιστικὀν δά µείνῃ εἰς τὰ 7 γρόσια Συμφώλχως πρὸς νεωτέρας πληροφορίας µας, ἡ ἔκθεσις τοῦ κυβερνητικοῦ ἠλεκτρολόγου κ. Κάπνερ καταλήγει εἰς τὸ ὁριστικὸν συμπέρασμα ὅτι πρέπει νὰ ἐἑλαττωθῇ ἡ τιμὴ τοῦ φωτιστικοῦ ρεύματος εἰς 3 Υρ. κατὰ κυλοβὰτ καὶ τοῦ βιομηχαιικοῦ εἰς 1 Υρ. δι’ ὁλόκληρον τὴν πόλιν, ἀνεξαρτή- τως Ῥημοτικῶν ὁρίων. Ἡ ἐπιτόπιος µελέτη τοῦ κ. Κάπνερ ᾿ἀπέδειξεν ὅτι ἡ Ἠλεκτρικὴ ἑταιρεία μὲ τὰς ἀνωτέρω τιμάς καὶ ὑπὸ τοὺς σημερινοὺς ὅρους θὰ πρανµατοποιῇ καὶ πάλιν κέρδη 15 χιλιάδων λιρῶν ἐτησίως. Ἡ ᾿Ἠλεκτρικὴ ἑταιρεία ἐξ ἄλλου δι ἐπιστολῆς της πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἰσχυρίζεται ὅτι μὲ τούς προτεινοµένους ὑπὸ τοῦ κ. Κάπνερ ὅρους θὰ ζημιώνῃ 3. χιλ. λιρῶν. Κατὰ τὰς αὐτὸς πληροφορίας µας, τὸ Μομικὸν ᾽τμῆμα τῆς Κυβερνήσεως ἀπεφάνθη ὅτι ἡ τιμὴ τῶν 7 γρεσίων διὰ τὸ φωτιστικὸν ρεῦμα ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως δὲν δύναται νὰ ἀλλάξηῃ, φαίνεται δὲ ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ Κυβέρνησις θὰ ἀφίσῃ τὴν τιµὴν αὐτήν, διότι ἔχει τὴν ἄποψιν ὅτι πρέ- πει νὰ λυθῇ ἀμέσως τὸ ζήτημα τοῦ βιομηχανικοῦ καὶ κινη’ τηρίου ρεύµατος, καθοριζοµένης τῆς τιμῆς ἑνὸς γροσἰου δι) αὗτά. Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ ἑταιρεία ὑπελογίσθη ὅτι θὰ πραγμµατοποιῇ κέρδη ἐκ τοῦ βιομηχανικοῦ ρεύματος ἐκ 2 χιλ. λιρῶν μηνιαίως. Ἡ Κυβέρνησις κλίνει εἲς τὸ νὰ ἀφίσῃ τὴν τιμὴν τῶν 7. Ὑροσίῶν διὰ τὸ φωτιστικόν, μέχρις ὅτου ἵδῃ τὰ κέρδη τῆς ἑταιρείας διὰ τὸ 1946 καὶ ταυτοχρόνως δοθῇ καιρὸς νὰ φθάσουν τὰ νέα μηχανήματα, Ι ΗΝ ΠΗΙ ΠΙΚΡΗ ΕΤΛΗΜΙ ΣΡΜΗΗΛΙΙ Π) ΤΗ ἡΡΝΙΗ ΙΙΨΗΙΕΗΙ ΣΟΦΙΑ 14 (Ρ.)--Τὸ Βουλγαρικὸν Πρακτορεῖον µετέδω” σεν ὅτι ἐξουσιοδοτήθη ἐπισήμως νὰ διαψεύσῃ τὴν ψεσινὴν ἐξ ᾿Αθηνῶν περὶ συγκεντρώσεως µηχανοκινήτων ΕΒουλγα- ρικῶν στρατευμάτων εἰς τὴν περιοχὴν πλησίον τῶν Ἑλλη- νο--Τουρκο--Βουλγαρικῶν συνόρων. Ἡ εἴδησις αὕτη, λέγει, εἶναι «καθαρὰ ἐπινόησις». ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΝ ΜΕΙΡΕΘΗ ΕΙΣ ΕΡΛΙΙΛΙΛΗ ΜΕΡΙΣ 10Η ΚΙΣΜΗΜΛΙΟΝ 101 ΛΔΙΚΙΣ [8] [ΒΙΙΝΙΣ0Ρ «ΔΟΒΔΙΜΠΟΝ 14 (5. - Απὸ] ΡΙΟΝ ΙΑΝΕΡΙΟΝ 14 (Ρ.)-- της ημερας της καταστολῆς ᾿Ανευρέθησαν ἐπὶ ᾿]ταλοῦ ἔπι- τοῦ κινήματος ἐν Πορτογα- βάτου ὅστις ἔφθασεν ἄεροποοι- λία δ.ενηργήθησαν χιλιάδες συλλήψεις. ᾿Αξιωματικοί, στρατιῶται, ἐργάται καὶ δια- νοούµενοι κλείονται ἀδιακρί- τως εἰς στρατόπεδα συγκεν- τρὠῴσεως. Ὁ πρὸ τῆς δικτα- τορίας πρωθυπουργὸς στρα- τηνὸς Καρντόζο ἐξηφανίσθη, ἐνῶ ἐταξίδευε σιδηροδροµι- κῶς. κῶς ἐνταῦθα ἐν Ῥώμηῃης µοσµή- µατα μεγάλης ἀξίας τὰ ὅὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἀποτελοῦν µέ- ϱος τῶν κλαπέντων προσφάτως παρὰ τοῦ Δουκὸς καὶ τῆς Δου- κέσσης τοῦ Γουϊνδσορ. Τὰ ἐν λόγῳ κοσμήματα κατε- σχέδθησαν ὑπὸ τῆς Βραξιλιανῆς ἀστυγομίας. Ὁ κόσμος χειροκροτεῖ | Ὁ κόσμος ἐνδουσιάζεται | Ὁ κόσμος ἀπολαμθάνει τὴ περίφημη οὁραµατικἠ ὀπερέττα τοῦ ΖΑΧΚΟΥ ΘΑΝΟΥ Τι ΙΙΙ 18] ΙΙ Σήµερον Πέμπτη ὥρα 9 μ.μ. προμηνύεται νέα κοσμοπλήμμυρα. Εἰσιτήρια πωλοῦνται στὸ φαρμακεῖο 1. ᾿]Ἰωάννου τηλ, 488. Αὔριον Παρασκευἠ στὸ Βαρῶσι μα Ἐτέμπτη τά Νοειθρίου το« ὁ ΊΥποΣ ΟΡ8Α 9 ΤΤ.Μ. ΣΙΝΝΜΙΣ ΕΜΝΝΟΝ ΛΙΝ. ΠΠ ΠΙΚΙΣΛΕΙΝ ΑΘΗΝΑΙ, 14 (Ρ)--᾿Αφέθησον χθὲς ἐλεύθε- {.οι 16 Ἔλληνε ἁλιεῖς οἱ ὅπο-οι εἶχον αἶχμα- ὁ λωτιονῇ υεὰ τῶν λεμβων των ὑπὸ τῶν Γιου- πκοσλοβων εἰς τὴν Λίµνην Δοϊράνην. Εἷς { Γιουγκοσλάβος ἀξιωματικες ουνώδευσε τού τους µέχρι τοῦ ἙΕλληνικοῦ έδαφους, ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΝΛΟΝΗΣΙΑΚΟΥ ΧΑΤΗ 14(Ρ.)- Αναφέρεται ἐνταῦθα ὅτι εἷς τὴν ἐπελθοῦ- σαν συμφωνίαν ἐν ᾿Ιάβᾳα μεταξυ τῆς Ολλανδικῆς καὶ ᾿Ινδονη- σιακῆς ἀντιπροσωπείας γίνεται πρόνοια περὶ κοινῆς Όλλανδο-- ᾿Ινδονησιακῆς 'Ῥνώσεως ἥτις δὰ σχηματισδῇ ἐκ τοῦ Βασιλείου τῆς Ολλανδίας καὶ τῶν «' Ενωμ. Πολιτειῶν τῆς ᾿Ινδονησίας» ὑπὸ τὸ “Ολλανδικὸν στέμμα. [1 ΙΠΠΙΙ ΙΝΗΝΗΝΙ ἵΗ ἵ ΠΝΤΜΗΛΙΚΗ ΗΕ Τμ ΤΕΕ Ν. ΥΟΡΚΗ 14 (Ρ.--Οἵἳ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνεζήτησαν ψὲς τὰς λεπτομµερείας τοῦ συνταγματικοῦ κα- θεσιῶτος τῆς Τεργέστης. Ὁ κ. Μολοτώφ ὠμίλησε διὰ µα- κρῶν καὶ ἀνέπτυξεν ὅτι τὸ σύνταγμα τοῦτο εἶναι ἀντιξη µοκρατικὀν. Σήµερον τὸ ἀπόγευμα θὰ συιεχισθῇ ἡ ἐξέτα- σις τοῦ ζητήµατος τούτου ὁπότε οἱ κ.κ. Μπέρνς καὶ ΛΑπέβιν θὰ ἀπαντήσουν εἰς τὰς παρατηρήσεις τοῦ κ. Μολοτόφ. ᾽Ανταποκριταὶ µεταδίδεων ὅτι ὁ κ. Μολοτώφ ὑπέβαλε δια- φέρους τροποποιήσεις µία τῶν ὁποίων προνοεῖ περὶ περ.ο- ρισμοῦ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Κυβερνήτου τῆς Τεργέστης. ΠΗΙΗΝ Ἡ ΜΜ ΤΗ ΗΡΙ [ΡΝΙΝΜΗΝ ΕΙ ΤΠΙΚΙΛΗΤΗΝ ᾿Ανατίναξις τραίνων καὶ ὀχημάτων ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 14 (Ρ:)--Οἳ Εβραΐοι τροµοκράται συνεχί- ξουν ἐν Παλαιστίνη τὴν δρᾶσέν των. ὲς 10 ἄγγλοι ἄστυνομι- κοὶ ἐτραυματίσθησαν ὅταν τὸ αὐτοκίνητόν των προσέκρουσε ἐπὶ νάρκης καὶ ἀνετινάχδη. Ἀδὲς τὴν πρωῖαν ἀνετινάχθη ἐπὶ τῆς σιδηροδρομικῆς γθαμμῆς “Ἱερουσαλὴμ-- Γιάφας ἓν τρόλεύ μὲ ᾱ- ποτέλεσμα τὸν δάνατον 3 ἄγγλων καὶ 4 ἄράβων ἀστυνομικῶν. ᾿Ολέγα λεσιτὰ ἀργότερον ἄνετι άχδη ἕτέρα ἁμαξοστοιχία. Αὲ ἄρ- χαὶ ἀνέστειλαν τὴν κένησιν Ὢ τῶν τραίνων ἓν καιρῷ νυκτὸς. ΜΙΝΗΣ ΙΜΝΗΠΗ ΜΙΝΙ τΙ ΙΙΚΙΙΕΙ ΒΙΝΣ ΠΡΙ ΜΜ Τμ ΡΗΤΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 14 (Ρ.)--Ο ἐνταῦθα Αγγλος πρεσβευτὴς ἀπαντῶν φψὲς εἰς τὰς «κακοήδεις φήµας» ὅτι 6 ἀτομικαὶ βόμ' βαι καὶ 80 ροκετοβίδες δὰ ἀποτελειώσουν τὴν Βρεττανίαν ἐδή- λωσεν: «Ἡ Βρειτανικὴ Κοινοπολιτεία ἀντιμετωσίξει τὸ μέλλον μὲ ἐμπιστοσύνην. Δὲν εἴμεθα ἕν ἔθνος ἀλλὰ ἕξ-- καὶ, ἐὰν αἳ ᾿]ν- δίαι σπεροτιµήσουν νὰ παραμείνουν εἲς τὴν οἰκογένειάν µας, δὰ εἴμεθα ἑπτὰ Τὰ µέλη κράτη τῆς ΒοεττανινΏς Κοινοπολετείας εἶναι διεσκορσισµένα εἰς ὁλόνκληρον τὸν σελανήτην κατὰ τοιοῦ- τον τρόπον ὥστε, ἐὰν ἐπέλδῃ τὸ χείριστον, νὰ ἔχωμεν περισ' σοτέρας εὐκπαιρίας νὰ ἔπιξήσωμεν παρὰ ἐὰν εὐρισκώμεδα εἰς µίαν χώραν. . ᾿Εξηγῶν τὴν σιολιτικὴν τῆς ᾿Βργατικῆς Κυβερνήσεως ὁ πρεσβευτὴς εἶπεν ὅτε, παρ) ὅλην τὴν κρατικὴν δραστηριότητα, τὰ 8Ο ο)ο τῆς Βρεττανικῆς οἰκονομίας δὰ παραμείνουν εἲς ἐδιωτικὰς χεῖρας. ἤ ΛΙΝ ΠΙΝΤΙΝΙ ΗΙΛΗΙ Τμ ΜΙΝΙ ΛΟΝΔΙΜΟΝ 14 (Ρ.--Κατὰ τὴν ψεσινὴν συζήτησιν ἐν τῇ Βουλῇ τῶν Κοινοτήτων σχετικῶς μὲ τήν Βουλγαρίαν ὁ κ. Μαίη Χιοῦ ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς: «Ἡ Βρεττανικὴ ἸΚυβέρνησις εἶνε ἱκανοποιημένη ἐκ τῶν πληροφοριῶν τάς ὁποίας λαμβάνει ἀπὸ τὴν Σόφιαν. Θὰ δυνηθῶμεν συντόµως νὰ ἀναγγείλωμεν τὴν µετάθεσιν τοῦ ἐκεῖ ἀντιπροσώπου µας. Τὰ γεγονότα δεικνύουν ὅτι ἡ Βουλγαρική Κυβέρνησις δὲν προσπαθεῖ νὰ ἐγκαθιδρύσῃ πο- λιτικὴν δηµοκρατίαν ἐν Βουλγαρίᾳ. Δὲν προσπαθεῖ νὰ ἐμ- ποδίσῃ τήν καταπίεσιν καὶ εἶνε ὑπεύθυνος διὰ πολλὰς κα- ταπιεστικὰς ἑνεργείας. Ἡ πολιτικὴ τῆς Βρετταιικῆς Κυβερ- νήσεως δὲν ἀποβλέπει εἰς ὑποστήριξιν τῶν ἀντιδραστικῶν, καπιταλιστικῶν, φασιστικῶν, ἀντισοβιετικῶν στοιχείων ἐν Βουλγαρίᾳ. Τοὐναντίον θέλοµμεν ὅπως ἡ Βουλγαρία διατη- Ρρήσῃ καλὰς σχέσεις μὲ ὅλας τὰς γειτονικὰς χώρας καὶ τὴν Σοβιετικὴν “Ενωσιν. ᾿Επιθυμοῦμεν ὅπως ἡ Βουλγαρία προχωρήσῃ μὲ ἐποικοδομητικὰς δημµοκρατικἁς µεταρρυθµί- σεις». Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ [ΜΗ ΤΡ ΙΙ ΠΛΗΝ Πρ] ΜΠΙΚΙΝΙ ΜΝΙΚΙΝΗ) 11Η] [ ΕΙΛΙΙ ΟΥΑΣΙΤΕΤΩΝ 14 (Ρ)- Ο πρόεδρος Τροῦμαν ἔλαβε τηλεγράφημα σιαρὰ τῶν Δημοκρατικῶν ΣυλΛό- γων τῆς Ελλάδος διὰ τοῦ ὁποίου παλεῖται νὰ ἔνδια- φερδῇ καὶ ἀσκήσῃ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἐπιρροὴν µσιρὸς ἀποχατάστασιν ἀληθοῦς δημοκρατικῆς τάξεως ἓν 'Ελ- Λάδι. Εὶς τὸ τηλεγράφημα καταγγέλλεται ἡᾗ Κυβέρνη- σις ἸσαΛλδάρη διὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Ελλήνων δη- μοκρατικῶν ἡγετῶν καὶ πολιτῶν. ΠΛΗ ΤΕΛΗ ΡΗΙΝΗΑ] ΠΜΗΗΗΝΙΛ ΙΙ Τ ΝΙΚ Ἑτοιμάζεται ἐκεῖ ἐξέγερσις κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Φράνκο 40ΝΔΙΝΟΝ, 14 (ΕΡ.)- Δημοσιογραφικαὶ σλη- θοφορίαι ἀναφέρουν ὅτι ἡ 'Ισπανικὴ Κυβέρνησις στέλλει ἑσπευσμένως στρατιωτικὰς ἐνισχύσεις εἷς τὸ Πήαρόκον. ᾿Ενωρίτερον εἶχε γνωσῦθῇ ὃτι εἰς τὸ «ἶσπα- νικὸν Μαρόκον ἑτοιμάξεται ἐξέγερσις κατὰ τοῦ καθε- στῶτος τοῦ Φράνκο.

Title Subject Page
ΔΙΕΘΝΗ 1p
Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΝΥΧΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 2p
ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 2p
Ενόμισε πώς θα απέθνησκε 2p
ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΟΥ 1p
ΟΙ 4 ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΥΝΖΗΤΗΣΑΝ ΨΕΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ 1p
ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΦΗΜΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ 1p
H AΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
Η ΕΙΔΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ 1p
ΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΑΠΝΕΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1p
ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p