Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-15

Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4 ὝἜτος Ίον͵, ᾿Αριθμ. φύλλου: 15 Τιυμὴ φύλλου 4 γρόσι, ....ᾖ ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκώσία-- Κύπρου ο ητ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΚΑΚΗ’ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ Ο νέος Γυμµνασιάρχης 4εμε- σοῦ η. 1]. Γερακάρης, ἐφαρμόξων ὥς φαίνεται τὸ ἐξαγγελδὲν πρό- γθαμµμά του «ὅπως ἵσταται ὃ: περάνω κομμάτων», Ιτροέβη σερο:- χθδὲς εἲς δύο σοβαρὰς «καινοτο- μίας»: ᾿ Απηγόρευσε τὴν ἀνάγνω- σιν ἐφημερίδων εἰ τοὺς µαῦδφ- τὰς καὶ ἐξωστράκισε τὸ ἄδλημα τοῦ ποδοσφαίρου. ᾿ «πεήρξαμεν οἳ πρῶτοι στοὺ συνεχάρηµεν τὸν κ. Γερακάρην διὰ τὴν ἀπόφασίν του νὰ παρα- µείνῃ μµακρὰν τοῦ κομματισμοῦ, φοβούμεθα ὅμως ὅτι εἲς τὴν προκειµένην σερίσιτωσιν οὗτος ἤρχισε στολὺ ἄσχημα. Ὁ ἴδιος, δικαιολογῶν τὰς ὣς ἄνω ἔνερ- γείας του, ἐξήγησεν ὅτι,.. οὐδέ- ποτε διαβάξει ἐφηπερίδας καὶ ὅτι τὸ σοδόσφαιρον διαστρεβλώ- γει τὸν χαρακτῆρα τῶν παιδιῶν. Βεβαίως εἶναι δικαίωµα τοῦ κ. Γεραμάρη νὰ διαβάξῃ ἢ ὄχι ἐφημερίδας. Ας μᾶς ἐπιτρέψῃ ὅμως νὰ τοῦ παρατηρήσωμεν ὅτι ἡ ἐφημεοὶς ὄχι µόνον ἔνη- µερώνει ἀλλὰ συγχρόνως καὶ μµορφώνει τὸν ἀναγνώστην της. Ανθρωπος ὅστις δὲν διαβάζει ἐφημερίδας, μένει ὀπίσω ἀπὸ τὸν ρυὑμὸν καὶ τὴν ἐδέλιξιν τῆς ζωῆς, προσοµοιάξει σιρὸς ὄστρακον στροσκεκολληµένον δι- αρκῶς εἲς τὸν ἴδιον βράχον καὶ τέλος σερὸς λιμνάξον ὕδωρ. . Ο μαδητὴς εἶναι ἕνας ὕσο- ψήφιος πολίτης. Δὲν πρέπει νὰ εἰσέλθῃ εἲς τὴν κοινωνικὴν ζω: ὢν καὶ τὴν βιοπάλην, τελείως ἀνίδεος τῶν συγχρόνων τάσεων καὶ ἄνηουχιῶν. ᾿Οφείλει νὰ εἷ- ναι ἐνήμερος καὶ κατατοσιισµέ: νος εἷς ὅλα. Θὰ ἔχῃ τότε σχη- µατισµένην κρίσιν καὶ ἀντίλη- ψιν, θὰ εἶναι εἷς δέσιν νὰ ἄν τιµετωπέσῃ ἐπετυχῶς τὰς ἄντε ἑοότητας καὶ δυσκολίας τῆς ζωῆς καὶ νὰ εὕρῃ Μόνος τὸν δρόµον του. Αλλως δὲν δὰ δι- αφέρῃ ἀπὸ ναναγὸν ὅστις δὲν γνωρέξει νὰ κολυμβᾷ οὔτε εὑρί- σκει πουδενὰ σανίδα σωτηρίας. Ὅλα αὐτὰ ἔχομεν νὰ παρατη- θήσωμεν εἲς τὸν αχ. Γερακάρην καὶ εἲς ὅσους τυχὸν σκέσετονται ὧς αὗτός. “Ἡ σύγχρονος ζωὴ '. δὲν θέλει σήμερον σχολαστικους γνώστας τοῦ συντακτικοῦ Κατε- βαένη, τῆς βαρείας καὶ περι” σπωμένης. ᾽Ασιαιτεῖ ἀνδρώσιους σοὺ νὰ ἔχουν γνῶσιν, πεῖραν καὶ ἐυτίγνωσιν τῆς συγχρόνου ζωῆς καὶ τοῦ ρυθμοῦ της. Οχι τυφλὰ ρομπότ, ἀλλά πολίτας μὲ ἄντέληψιν, κθέσιν καὶ ἄτο μικὴν πρωτοβουλίαν. ΛΙΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙ ΠΙΕΣΕΙΣ Ανω τῶν 1090 νέων αἰτήσεων, διὰ τῶν ὁποίων ζητοῦνται αὐδή- σεις τῶν ἐνοικίων διαφόρων οἵμί: ὤν καὶ καταστημάτων, ὑπεβλήδη- σαν πρὸς τὸν ΓΠ]ρωτοκολλητὴν ἔνου πίων Λευκωσίας κατὰ τὰς τελευ- ταίας ὀλίγας ἡμέρας, ο ον Περιττὸν ινὰ εἴπωμὲεν ὅτι ὃ ἄν ὃμὸς τῶν ἰδιοκτητῶν ποὺ επτου» αὐξήσεις διὰ τὰ ἐνοίκια τῶν ἄκινη- ἁπ]ῆ μειοψηφία τοὺς ἰδιοκτήτας ἀντὶ νὰ κατᾶ- τὰ των τω», εἶναι ἓν συγκοίσει μὲ ἐκείνους, οἳ ὁποῖοι : , ' φεύγουν εἰς τὰ Συμβούλια ο νοιας ὧν, απροτιμοῦν »ὰ,«δοῦν τὴν ὅδου- λειάν των μὲ τὸ χὲθὲ των». ὼ χοήσιμοποιοῦν πρὸς τοῦτο ποιΜίρας μεθόδους ἐκβιασμοῦ τῶν ἔνοικια: στῶν των. νο νι Τὸ πεοίεργον ὅμως εἰς την ὅρην ὑπόδεσιν εἶναι ὅτι οἳ καταρτί-ον τες τὸν περίφ ον δείκτην τοῦ τι- µαρίθµου δὲν πῆραν φαίνεται κανε πάρι ὅλην αὐτὴν τὴ» πίνησιν τοῦ ὑιμωμοῦ τῶν ἐνοικίῶν, δι ὅ καὶ τὸ σχετικὸν κονδύλιον εἷς τὸν δεί- χτην παραμένει ἀπὸ μηνῶν πολ- λῶν στεορῶς ποοσκεκολλημένον είς τὸν αὐτὸν ἀοιδιιὸν. Η ΤΕΧΝΗΤΗ: Κατ’ ἐπίσημον ἀνακοίνωσιν τὸ σύνολον τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου, συμφώνως πρὸς τὴν πρόσφατον ἀπογραφην ἆ- νέρχεται εἰς 451.200, αὕτη δέ δεικνύει, ἐν ὀυγκρίσει προς τὴν ἀπογραφὴν του 1951 ἆ- ψελθοῦσαν εἰς 347.959, µίαν αὔξησιν κατὰ 28 ο)ο. . Μένει µόνον νὰ διαπιστωθῇ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ αὔξη- σις αὕτη προῇλθεν ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν. Ἐὰν δηλ. ἡ σημείου: µένη γονιµότης εἶναι ἐγχώ- ριον προϊὸν ἤ εἶδος εἰσαχθὲν. Διότι οὐδεὶς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ Κύ- προς ῆτο καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐλευθέρα Κέρκυρα, ὃ: που ὁ καθεὶς δύναται νὰ εἶσ: έλθῃ καὶ νὰ ἐξασκήσῃ ἐλευθέ- ρως οἱονδήποτε ἐπάγγελμα. Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΛΛΟΥ Τὰ τελευταῖα ἐξ ᾽Αδηνῶν τήλε- γραφήματα ἀνήγγειλαν ὅτι ἔδετε- τέσθησαν ἔξω τῆς «Ίαρίσσης οἳ ὃ- πὀ τοῦ ἄκεῖ απτοατοδικείου καταδι” ᾽Απογευματινη ἑφημερὶς Λι .. ΝΗΛΛΙ ΛΙΝ ΜΙΜΙΤΙΙ ΠΙ |. ΛΙ Οἱ ἐπαναστάται ἐξαπέλυσαν μεγάλης κλίµακος ἐπι- θέσεις πρὸς κατάληψιν τῶν μεθοριακῶν πόλεων ΔΙ ΚΟΠΗ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΘΗΝΟΝ -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ, 16 (Ρ.)--Αἲ τηλεφωνικαὶ συγκοινωνίαι μεταξὺ ᾽Αδηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἔχουν ἀποποπῇ ἀπιὸ τῆς µεσημβρίας τῆς χθές. ὲς τὸ Ελληνικὸν Γενικὸν ᾿Εσπιτελεῖον ἐπληροφόρησε τὸν σπρωθυπουργὸν κ. Ἰσαλδάρην ὅτι ἡ κα- τάστασις ἐπὶ τοῦ ὄρους Σκοᾶ ἐξεκαθαρίσθη συμφώνως πρὸς εἰδήσεις µεταδο- Ῥείσας ὑπὸ τῶν ἔἐκεῖ μονάδων στρατοῦ. Εὶς τὴν περιοχὴν ταύτην ἔπαναστατι- καὶ µονάδες ἐφωδιασμέναι μὲ ἄφθονον ὁπλισμὸν ἐξαπέλυσαν μεγάλης κλίµακος ἐπιδέσεις πρὸς κατάληγψιν τῶν παρὰ τὰ σύνορα σιόλεων. ᾽Ανεκοινώθη ψὲς ἐπίσης ἐνταῦθα ὅτι αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ κατὰ τὰς μάχας ἐπὶ τοῦ ὄρους Σκρᾶ εἶνε ἕξ ἀξιωματικοὶ καὶ 11 στρατιῶται νεκροὶ καὶ εἷς ἀξιω- ματικὸς καὶ 12 στρατιῶται πληγῶμένοι. ὍὉ ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν κ. Δραγούμης ἐδήλωσε ψὲς τὰ ἑξῆς: Τὰ τελευταῖα γεγονότα εἰς τὴν βόρειον Ἑλλάδα δεικνύουν ὅτι τώρα νέαι ἀποδείξεις ὅτι μερικοὶ ἐπαναστάται φθάνουν ἐκ τῶν ἐδαφῶν ὁ κλεφτοπόλεμος ὀγκοῦται. Ὑπάρχουν τῶν γειτονικῶν χωρῶν». “ὉΟ κ. Δραγούμης πρὸς καθησύχασιν τῆς κοινῆς γνώμης ἐδήλωσεν: «Ἡ Κυβέρνη- σις αἰσθάνεται ἑαυτὴν κυρίαν τῆς καταστάσεως ἀπὸ στρατιωτικῆς ἀπόψεως». ᾿Ενωρίτερον ὁ κ. Δραγούμης συνδιεσκέφθη ἐπὶ τρίωρον, μετὰ τῶν ες πολιτικῶν ἡγε- τῶν καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου κ. Σπηλιοτοπούλου. 4-6 Φνωκῷ ὕππῷ Ιδ ΛΗΛ ΜΗ ΗΣ ΤΛΣ ΙΙΙ ΝΕΑ ΔΕΛΧΙ 15: (Ρ)).--Προ- σκυνηταἰ ἐπιστρέφοντες ἐκ Γκαρμουκτεσβὰρ ὑπέστησαν ἐπίθεσιν. Ἐφονεύθησαν 42 ἐξ αὐτῶν καὶ ἕτεροι 25 ἔτραυ- µατίσθησαν σοβαρῶς. ΙΝΝΗ-ΛΙΡΙΚΝΙΜΙ ΣΑΜΙ ΤΗΝ ΠΛΙΝΙΝ ΙΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 15 (Ρ)--Απε- καλύφθη ἐνταῦθα ὅτι ἡ Ἴνδι- κἡ Κυβέρνησις συνεφώνησεν ὅπως ὑπογράψη μετὰ τῶν Ἡν, Πολιτειῶν συμφωνίαν σχε- τικῶς μὲ τὴν πολιτικἠν ἆἀε- ροπορίαν. ᾱ-ᾱ- ᾱ--δ-- --ὂο---ὂ ο ὁ---ν ον” νο κασθέντες εἰς Δάνατον, διὰ παράβα- σιν τοῦ νόµου περὶ µέτρων τάξεως, ϱ στρατιῶται τῆς ἁἅδας ταξιαρχίας. Οὲ µελλοθάνατοι, ἐστάδησαν ἁπτόη: τοι ἔμπροσδεν τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἆ- λαὶ ποσπάσµατος ἔπεσαν ζήητω- ὃς τα κοαυγάζοντε ὑπὲρ τῆς 4 ημοχκρα- τέας. Τὸ τελευταῖον ὁμιλεῖ εὐγλωττό. τατα διὰ τὸ ἠδικὸν μεγαλεῖον τῶν τυφεκισθέντων στρατιωτῶν. ᾽Αρνή- Ῥέντες νὰ ᾖ}ίνουν τυφλὰ ὄργανα ἑνὸς νόµου ἀποβλέποντος εἷς τήν ἐξόγντωσιν τοῦ δημιοκοατικοῦ Λαοῦ νο ο ' τῆς Ελλάδος καὶ ἀποποιηθέντες νὰ χύσουν ἀδελ]φικὸν αἷμα προσέ- Φεοαν τὸν ἑαυτὸν τῶν ὁλοκαύτωμα εἲς τὸν βωμὸν τῆς ὑυσίας χάριν τῆς ἐλευθερίας τοῦ λαοῦ. Τὸ δρᾶμα τῆς «{αρίσσης δὲν ε- εν αν ασ γαι τὸ πρῶτον, καὶ δὲν δὰ εἶναι νο , ι τὸ τελευταῖον. Δεικνύει ὅμως διὰ α , ο μέσου τῆς τοαγικότητός του, ὅτι ἠφυχῆ τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ ἔξακο- Ίουδεῖ νὰ παραμένῇ ἁἀδάμαστος καὶ ἀλύγιστος μποοστὰ εἷς χάδε μορφὴν τυράννου ᾖἢ κατακτητοῦ. Καὶ ἕνας λαὸς μὲ τοιούτους ἥοωας δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ δοῦλος. ᾿ Αργά ἢ γοήγορα ὣὰ ἐκδιώξὴ τοὺς τυοάν νους του καὶ δὰ Ζήσῇ ἐλεύδερος. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΛΙ ΠΛΗΘΥΝΕΤΑΙ Εἲς ξενοδόχος ἔδωσε, κατὰ πληροφορίας συναδέλφου, ἓν- τολὴν εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τῆς Νέας Συντεχνίας Ητιστῶν ὃ- πως ἀπολύσῃ ἐκ τῶν ἐἔργασι- ὢν του κάθε ἐργάτην, ὃὅστις ἤθελεν ἀρνηθῆ νἁ γίνῃ µέλος τῆς Νέας Συντεχνίας. Ὁ αὖ- τὸς κύριος ἔπραξε τὰ αὐτά, πρὀ δύο περίπου μηνῶγ, μὲ τὰ γκαρσόνια του! Οὕτω τὀ νεοσυντεχνιακὸν-- λέγε τὸ ἐρ- γοδοτικὸν -- κίνηµα..κατακτᾷ ἔδαφος καὶ τὸ βασίλειον Μι- χαλάκι τοῦ Πισσᾶ, αὐξάνεται καὶ πληθύνεται ! «ΕΛΟ ΕΙΜΑΣΤΕΣΙ Εἶναι ἀληθῶς θαυμάσιος ὁ κ. Χρ. Γαλατόπ. Ἠγέτης ὅταν ἀποφασίσῃ νὰ κάµῃ ὑψιπετεῖς χειρονοµίας! Οὕτω ἀπέστει- λε πρότινωνἡμερῶν πρὸς ὅλα τὰ µέλη τῆς Πρεσβείας«ἄκρως ἐμπιστευτικήν» ἐπιστολὴν, εἰς τὴν ὁποίαν καθιστᾷ γνωστὸν τὸ κοσμοϊστορικὸν γεγονὸς ὅτι ἀπεφάσισεν ἀπὸ τοῦ...., προσεχοῦς Μαϊου μέχρι τοῦ Ὀκτωβρίου νὰ παραθερίση εἰς Λονδῖνον καὶ ὡς ἐκ τούτου θέ- τει τὸν ἑαυτόν του εἰς τὴν διάθεσιν αὐτῆς ! Φαίνεται ὅτι εἰς τὸν κ. Χρ. Γαλατόπ. Ἡγέτην ἀρέσουν τὰ ἀστεῖα. Διότι τόρα ἔχο- μεν Νοέμβριον καί ὡς ποὺ νὰ ἔλθῃη ὁ Μάϊος πρέπει νὰ πε- ράσουν ἑπτὰ μῆνες. ᾿Εκτὸς ἐὰν ὁ κ. Χρ. Γαλατοπ. 'Ηγέ- της ἤθελε μὲ τὴν ἐπιστολὴν του αὐτὴν νὰ ἐκδηλώσῃ ἐμ- µέσως τὴν ἀνέκφραστον πικρί- αν του διότι οἱ προϊστάμενοί του δὲν τὸν ἐξέλεξαν ὡς µέλος τῆς Πρεσβείας καὶ θέλει νὰ ὑπενθυμίσῃ εἰς αὖ- τοὺς ὅτι «Ἐδῶ εἴμαστε κι’ ἐμεῖς!». ι ΜΙΝΙ ΚΙ ΤΝ ΜΙΝΙ κ ΤΗ) ΜΙΛΡΙΠΙΙ ΙΗΛΕΊ ΝΝΙΡΝΙ ΚΙΙΛΛΙΛΙΙΝΙ ᾽Αλδανικὴ διαμαρτυρία πρὸς τὰ Ἡν. Ἔθνη . Ν. ΥΟΡΚΗ 15 (Ρ.--Ἡ ᾽Αλβανικὴ Κυβέρνησις ὑπέβαλεν εἷς τὴν Ο.Η.Ε. σφοδρὰν διαμαρτυρίαν ἐναντίον τῆς ᾽Αγ- γλίας σχετικῶς μὲ τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς πρὸς ἐκκαθάρισιν τῶν ναρκῶν ἐκ τῶν στενῶν τῆς Κερκύρας. Ἡ ἐπιδοθεῖσα πρὸς τὸν κ. Τρίκβε Λῆ διαμαρτυρία χαρακτηρίζει τὴν Αγ” γλικὴν ἐνέργειαν ὡς «δἰκτατορικήν». ο ΛΟΜΔΙΝΜΟΝ 15 (Ρ))--Ψεσινὸν ἀνακοινωθὲν τοῦ ᾽Αγγλι- κοῦ Ναυαρχείου ἀγγέλλει ὅτι τὸ Βασιλικὸν Ναυτκὸν συνέ- λεξε χθὲς 22 νάρκας εἰς τὰ στενά. Ἐκ τούτων αἱ δύο ἐστά- λησαν πρὸς ἐξέτασιν. ἢλ ΙΙ Ιλ ΠΛ ΙΙΚΛΙΙΙΙΙ ΙΙ 1 ΠΝΙΚΙ ΤΙ ΤΙ 1 Ἱ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 15(Ρ.--Εἰς τὴν Κοινωνικὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ο.Η.Ε. ὑπεβλήθη ψὲς πρὀτασις περὶ παοαχώορήσεως εἰς τας γυναϊκας ὅλων τῶν ἐθνῶν μελῶν τῆς Ο.Η.Ε. τῶν αὖ- τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων τῶν ὁποίων ἀπολαύουν καὶ οἱ ἄνδρες. 'Ἡ πρότασις αὕτη, ἡ ὁποία ἐγένετο ὑπὸ τῆς προ- έδρου τοῦ Συμβουλίου τῶν γυναικῶν τῆς Δανίας κας Μπο: δὶλ Βεγτροὺπ, ἐπευφημήθη θερµότατα. Αὕτη εἰς τὴν εἰσήγη- σίν της ἐτόνισε τὰ ἑξῆς: «Δὲν εἶνε ἀρκετὸν νὰ συµφώ- νοῦμεν ἐπὶ τῶν εὐγενῶν φράσεων τοῦ Καταστατικοῦ τῶν Ἡν. Ἐθνῶν. Πρέπει νὰ οροντίσώμεν νὰ πράξωµεν κάτι πρὸς ἐνσάρκωσιν τῶν ἰδεῶν τοῦ Καταστατικοῦ. Αἱ γυναῖ- κες ὅλου τοῦ κόσμου ἀναμένουν ὅπως ἡ Ο.ΗΕ. βελτιώσῃ τοὺς ὅρους τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων αὐτῶν. Μία ἆνα- Κοίνώσις τῆς Συνελεύσεως ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ τούτου ζητή- µατος θὰ προξενήσῃ καλὴν ἐντύπωσιν καθ ἅπαντα τὸν κόσμον». Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ ἐνέκρίνεν ὁμοφώνως τὴν πρὀτασιν ταύτην. ο ΕΙ ΤΙ ΡΗ ΜΠΙΙΗΠΙΙ [ιι ΛΙΝ ΤΝ ΚΛΙΙΙΗΙΗΙ ΠΤΙ Μ. ΥΟΡΚΗ 15 [Ρ.].-Ο ΡῶσσοςΣάντιπρόσωπος κ. Γκρο- μύκο ὑπέβαλε πρὸς τὴν Οἰκονομικὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ο.Η.Ε. σχέδιον ψηφίσματος διἁ τοῦ ὁποίου ζητεῖται : 1) ὅπως κλη- θοῦν τὰ σιτοπαραγωγἀ. κράτη τῶν Ἡν. ἘΕθνῶν νὰ αὐξή- σουν τὴν καλλιέργειαν δημητριακῶν, 2] ὅπως ληφθοῦν εἰς μερικὰς χώρας ἐπαρκῆ µέτρα δι οἰκονομίαν εἰς τὴν κατα- νάλωσιν, 3] ὅπως αὐξηθῇ ἡ ἐξαγωγὴ σιτηρῶν εἰς τὰς χώ- ρας αἴτινες ἔχουν ἀνάγκην, καὶ 4] ὅπως ληφθοῦν µέτρα ἵνα ἐμποδισθῇ οἱαδήποτε αὔξησις εἰς τὰς τιµάς πρὸς περιφρού- ρησιν τῶν σμμφερόντων τῶν καταναλωτῶν. Τὸ ψήφισμα ἐπίσης προτείνει ὅπως αἳ βιομηχανικαὶ χῶ: ραι δώσουν µεγίστην προσοχὴν εἷς τὴν προµήθειαν γεωργι- κῶν μηχανημάτων πρὸς τὰς ἐχούσας ἀνάγκην χώρας καὶ ὅπως ἡ παροχἡὴ βοηθείας εἰς τὰς τοιαύτας χώρας γίνῃ ἄνευ πολιτικῶν ὑπολογισμῶν. ὍὉ ἁἀμερικανὸς ἀντιπρόσωπος ἑδήλωσεν ὅτι αἱ Ἡν. Πολιτεῖαι καθώρισαν ἤδη ἐλάχιστον ὅριον ἑξαγωγῆς ἐκ 400 ἑκατομμυρίων μποῦσελς διὰ τὸ ἔτος τὸ λῆγον τὴν 30 Ἴου- νίου 1947, καὶ ὅτι ἐλπίζουν νὰ φορτώσουν κατὰ τὴν ἰδίαν περίοδον πλέον τῶν 20 ἕκατομμ. τόνων ἄνθρακος προοριζο- µένου διὰ τὰς στερουµένας τοῦ εἴδους τούτου χώρας. ΒΑΡΒΩΣΙ Θέατρον Χατζηχαμπῆ: Σήμερον Παρασκευή ὥρα 9 μ.μ. | Τὸ ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ ἀνεβάζει τὴν περίφηµη ὁραματικἡ ὀπερέττα. τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ ΤΙΝ ΤΗ ΙΙΙ’ ο --Ἡ µεγαλύτερη δεατρικἠ ἐπιτυχία | τοῦ διάσου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. | μ.μ, Μεγάλη µαδητικἡ παράστασις Ἐπετράπη δι’ ὅλα τὰ σχολεῖα. Σήµερον στὶς 3.80 σσ απαπασακαααν τος. Επταρασχευὴ ἓ ἹΝοεμθρίου Σ19άς6,ι ΟΡΑ 98 ΤΊ.Μ. ΤΡΙ ΜΗΝ ΠΙΠΝΙ 419 ΡΕ 431 15 (10.)-- ᾿Περοπορικὴ τραγωδία ἔλαβε χώθαν αμὲς εἷς τὸ ἀεθοδρόμιον δεπὸλ πλησίον ἱ τοῦ αμστερδαμ, ἕν “Ολλανδικόν ἀεροπλάνον κατέ- πεσε φλεγόμενον καὶ ἐφονεύύησαν Όλοι οἳ «6 ἐπιβαί- ᾗ νοντες αὐτοῦ. ἠ]ειαξὺ τῶν φογευδέντων ἦσαν καὶ ποή- Λοἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ Ολλανδικοῦ στρατοῦ. ΝΙΝΝΙ ΠΠΙΜΗ τῇ ΕΜΙ μἰΜ ΜΜΙΗΙΙ ἐν ΠΗΙΝ νιω ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 15 (2Ρ.)-Ο τέως ὑπουργὸς τοῦ ἐμπορίου Η”. Οὔὐάλλας εἰς ψεσινὰς δηλώσεις του ἐτόνισεν ὅτι ὅὃ πόλεμος εἶνε ἀνασιόφευκτος ἐὰν ἐφαρμοσθῇ ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ θεπουμπλικανικοῦ κόμματος τὴν ὁποίαν ἀκολουθδεῖ τώρα ἡ ᾱ- μµερικανικἡὴ κυβέρνησις. 'Ο0Ο κ. Οὐάλλας εἶχεν ὑσ᾽ ὄψει του τὰς διμερεῖς οἰκονομικὰς συμφωνίας τὰς ὅὁποίας μελετᾷ. νὰ συνάψῃη ἤ ᾽Αμερικὴ μετὰ 16 χωρῶν καλέσασα πρὸς τοῦτο συνδιάσκε- ψιν διὰ τὸν σεροσεχῆ Πάρτιον. ΠΝΙΗΙ ΤΝ ΠΜ Η Δὲν ἐπετεύχδη συµφωγία ἐπί τοῦ συνταγµα- τικοῦ καδεστῶτος τῆς Τεργέστης ------ Ν. ΥΟΡΚΗ 15 (Ρ.).--Οἱ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συ- νῆλθον ψὲς καὶ ἐσυνέχισαν τὴν ἐξέτασιν τοῦ συνταγµατι- κοῦ καθεστῶτος τῆς διεθνοῦς ζώνης τῆς Τεργέστης, Ὁ κ. Μολοτώφ ἐπέμεινεν ἐκ νέου ἐπὶ τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐ- ξουσιῶν τοῦ Κυβερνήτου τῆς Τεργέστης. Δὲν ἐπετεύχθη συμφωνία καὶ οἳ 4 ὑπουρνοὶ θὰ συνέλθουν ἐκ νέου σήµε- ρον τὸ ἀπόγευμα διὰ νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ ὅλον ζήτημα. Ἡ ᾿Επιτροπὴ τῶν Κηδεμονιῶν ἐσυνέχισε ψὲς τὰς ἔργα- σίας της. 'Ο ἀμερικανὸς ἀντιπρόσωπος ἀντετάχθβη κατὰ τῆς προσαρτήσεως τῆς νοτιοδυτικῆς ᾽Αϕρικῆς εἰς τὴν Μοτιαφρι- κανικὴν Ενωσιν εἰπὼν ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκῆ ἔπιχειρη- µατα δικαιολοῦντα τὴν τοιαύτην προσάρτησιν. Οἱ ἀντιπρό- σωώποι τῆς Συρίας καὶ Βολιβίας ἐπίσης ἀντετάχθησαν κατὰ τῆς προσαρτήσεως. Ἡ ἐπιτροπὴ συνεφῶνησε νὰ διορίσῃ δύο ὑπεπιτροπὰς πρὸς ἐξέτασιν ὅλων τῶν ζητημάτων τῆς ἡμερησίας διατά- ξεως καὶ ἀπέρριψε τὴν πρότασιν τοῦ στρατηγοῦ Σµάτς περὶ διορισμοῦ μιᾶς µόνον ὑπεπιτροπῆς. | Ὁ Ἰνδὸς ἀντιπρόσώπος ἔρριψε σοβαρὰν πρόκλησιν κα- τὰ τοῦ στρατάρχου Ὑμάτς δηλώσας τὰ ἑξῆς: Ας σιαλῇ εἰς τὴν νότιον ᾿Αφϕρικὴν µία Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐκ Φ.᾿ εὐρωπαίων, 2 ἁμερικανῶν, 2 ἁσιατῶν καὶ δύο ἀφρικαν ῶν (οὐχὶ ἐκ τῆς Βοτιοαφρικανικῆς '᾿Ενώσεως) διὰ νὰ ὑποβάλῃ ἔκθεσιν ἀφοῦ µελετήση τὰς . συνθήκας ὑπὸ τὰς ὁποίας ζοῦν οἱ ᾽Αϕρικανοὶ εἰς τὴν χώραν εἰς τὴν ὁποίαν γίνεται πρό- τασις νὰ ἐνσωματωθῇ ἡ νοτιοδυτικἠ ᾽Αϕρική». ὍὉ Ἰνδὸς ἀντιπρόσωπος ἐπέμεινεν ὅπως τοῦ λοιποῦ ἡ νοτιοδυτικὴ ᾿Αφρικὴ τεθῇ ὑπὸ τὸ σύστημα τῶν Κηδεμονιῶν συμφώνως τῶν ἀρχῶν τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ο.Η.Ε. καὶ παύσῃ νὰ εἷ- ναι ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς Βοτιοαφρικανικῆς 'Ενώσεωώς. πμ τη [ΤΙΙΨΙΝ ΤΙ ΕΠΙ ΑΙ Τη ΙΙ ΤΕΧΕΡΑΝΗ 12 (Ρ.).--᾽Ανεκαλύφθη ἐνταῦθα συνωμοσία πρὸς κατάλήψιν τῆς ἐξουσίας διὰ τῆς βίας. ᾿Εγένοντο ἤδη πολλαὶ συλλήψεις ὑπόπτων. Εἰς τὴν συνωµοσίαν ταύτην εἷ- νε ἀναμεμιγμένα πολλὰ ξένα πρόσωπα φθάσαντα πρασφά- τως ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ταῦτα παρακολουθοῦνται ἀγρύπνως ὑπὸ τῆς Περσικῆς ἀστυνομίας. ΠΡΜΗΛΠΙΜΝ ΠΡΙ ΛΜΙΗΙΗΝΙ Τ ή [ΜΕΛΗ ΜΙΝΙ ΠΗΡΕ Η ΠΙΗΙΙ «ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 (Ρ.-Ἐλήφθη ψὲς τηλεφώνημα εἷς τὰ ἐν: ταῦθα γραφεῖα τῆς ἀγγλικῆς ἠπειρωτικῆς ἐφημερίδος «Πταίηλυ Μαίηλ» διὰ τοῦ ὁποίου ἐδίδετο Ππροειδοποίησις ὅτι ταῦτα θὰ ἀνετινάσσοντο. Ἡ Βρειτανικἡ στρατιωτικἡ ᾱ- στυνοµία καὶ ἡ Γαλλικὴ ἀστυνομία περιέζωσαν ἀἁμέσως τὸ κτίριον τῆς ἐφημερίδος καὶ ἠρεύνησαν ὅλα τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἰσήρχοντο εἰς τὴν ὁδὸν ὅπου κεῖνται τὰ γραφεῖα. ΔΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΛΥΣΤΥΧΗΜΑ Ἔν λεωφορεῖον, µεταφέρον ἐπιβάτας ἐκ Λακατάµιας εἰς Λευκωσίαν, παρέσυρε σήμερον τὴν πρωῖαν ἔξωθεν τοῦ ὡς ἄνω χωρίου ἓν μικρὸν παιδίον. Τοῦτο µετεφέρθη εἰς τὸ Μοσοκομεῖον Λευκωσίας. Ἡ κατάστασίς του εἶναι σοβαρά. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἡ ΧΜΛ ΕΙ ΠΙΡΗΙΝ [ΙΙΙ Πε ΠΗΡΤΗΗΤΙΙ ΠΕΡΙ Ὅ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ ᾿Επιτελείου ἐξέθεσε ψὲς τὴν κατάστασιν πρὸς τοὺς πολιτικοὺς Ἠἡἠγέτας ΑΘΗΝΑΙ 16 (Ρ.)--Οἵ Ἓλληνες πολιτικοὶ ἡγέται ἐκλήθησαν ψὲς ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως διὰ νὰ ἁμού- σουν ἐκθδέσεις ὅσον ἀφορᾶ τὴν «ἔπαναστατημένην πε- ριοχὴν» τῆς βορείου “Ελλάδος ὅπου ἡ κατάστασις ἔχει χειροτερεύσῃ σοβαρῶς ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς παρελθού- σης ἑβδομάδος. 'Ο στρατηγὸς Σπηλιοτόπουλος, ἀρχη- γὸς τοῦ Γενικοῦ ᾿Επιτελείου, καὶ ὁ κ. Ῥοδόπουλος, Γενωὸς Κυβερνήτης τῆς ἸΜακεδογίας ὠμίλησαν ἐπὶ δίωρον. “Ο ὑφυπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν κ. Βουρ- δούμσπας καὶ ὁ στρατηγὸς κ. Σπηλιοτόπουλος δὰ συνο- δεύσουν σήμερον τὸν κ. Ῥοδόσπονλον εἲς ΘεσσαΛλονίκην πρὸς ἐξέτασιν τῆς Ματαστάσεως ἐπὶ τόπου. 0 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΛΕΕΙ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΧΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Ν. ΥΟΡΚΗ, 16 (Ρ.)-.Ο Αλβανὸς πρωθνυπουρ: γὸς εἲς ψεσινὸν τηλεγράφηµά του πρὸς τὴν Ο.Η.Ε. καταγγέλλει ὅτι «πολλὰ ἀγγλωιὰ πολεμικὰ πλέουν ἐν σχηματισμῷ µάχης παρὰ τὰς ἀκτὰς τῆς ᾽ Αλβανίας καὶ βάλλουν ριπὰς πολυβόλων ἀποσκοποῦντα νὰ προκα- Λέσουν ἐπεισόδια.» { “νννν ή νννο Πάρασκευὴἡ 15 Νοεμβρίου 1946 ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΚΡΑΤΙΛ ΠΤΜΤΙΚΙ ΜΙΚΗ] (ιἱ ΠΡΙ! 1 ΙΠΙΙΙ Τὰ καράβια μὲ τὰ τρόφιµα ποὺ... δὲν ἔρχονται-- Τὸ δελτίο γιὰ τὶς...τιράντες --Ἡ κακὴ ἐσοδείασιτηρῶν ἐπεδείνώσε τὴν κατάστασιν ᾿Εντυπώσεις Γάλλου Δημοσιογράφου [Σιὸν πόλεμο ἡ ᾿Αγγλία ὑπέ- στη σοβαοὲς δυκιµασίες καὶ τρο- μακτικὴ οἰκονομικὴ αἱμοοοαγία. «Ο ἀνιίκτυπος φαίνεται σήμερα μὲ τόσο δύσκολες συνθῆκες, ὥστε πολλοὶ νὰ μµεταχειοίζωνται τώσα τὴ φράση: «Θυμᾶστε τὸν καλὸ καιρὸ τοῦ πολέμου » Βέβαια, ὅπως συαβαίνει πάντα, διαδίδονν τὶς πιὸ φανταστικὲς ἀνακρίῤειες. «δνας Γάλλος δημοσιογράφος, ὁ κ. «Φολλιέ, πῆγε νὰ ἐξακοιβώσει ἐπὶ τόπου τὴν πραγματικὴ κατά- σταση καὶ νὰ π)ηροφορηδεῖ κα- τὰ πόσο ὑποφέρουν οἳ Αγγλοι καὶ ποιὲς εἶναι οἳ στερήσεις καὶ τὰ αἰσθήματά των :/ Τὴν ἔρευνα µου γράφει ὁ κ. Φολλιὲ ἐπεξέτεινα σὲ ὅλες τὶς γωνιὲς τοῦ Λον- δίνου, ἀπὸ τὶς ἀριστοκρα: τικές συνοικίες καὶ τὶς πο: λυτελεῖς ἐπαύλεις ὥς τὰ σκοτεινὰ καταγώγια τῶν φτωχομαχαλάδων. Επι: σκέφθηκα τὰ πολυτελῆ ξε- νοδοχεῖα «Κλάριτζ», «Ζα- βόϊα» ὅπου ἁμιλλῶνται σὲ λάμψη τὰ διαμάντια τῶν Ἰνδιῶν μὲ τὰ ντεκολ- τὲ τῶν ὡραίων ἀγγλίδων, κοιµήθηκα ὅμως καὶ μὲ τοὺς ἀνέργους πάνω στὰ παγκἀκια τῶν «ντὸκ» τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Λονδίνου, Στὸ διάστηµα τοῦ πολέ- µου οἱ Αγγλοι καλοπερ- νοῦσαν. Ὁ προὔπολογι- σμὸς τοῦ κράτους φρόντι- ζε ὥστε ὁ πληβυσμὸς νὰ μἡ στερηθεῖ ἀπὸ κρέας, ψάρι, ψωμί, γάλα, ζάχα- ρῃη, καπνό. Τὰ καράβια ἄν καὶ ἀποδεκατιζόμενα ἀπὸ τὸν ὑποβρυχιακὸ πό- λεμο, δὲν ἔπαυαν νἁ κα- ταφθάνουν στὰ ἀγγλικὰ λιμάνια ἀπὸ τὶς Κτήσεις καὶ τὴν ᾽Αμερικὴ, Φορτώ- µένα μὲ ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς. Σήµερα πού τε: λείώσε ὁ πόλεμος δὲν ὃ- πάρχουν πιὰ ὑποβρύχια, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἔρχονται πολλὰ καράβια μὲ τρόφι- μα. Ὁ κοιλιόδουλος Τζὼν κάθεται στὸ γυαλὸ καὶ τραγουδάει «καράβι καρα- βάκι µου...» ἀλλά τὸ κα: ράβι τὸ βλέπει µόνο στὴ Φαντασία του. Εἶνε ἁλή- θεια ὅτι οἱ Αγγλοι δὲν εἶνε καλοφαγάδες ὅπως οἱ Γάλλοι, ἀλλά φθέλουν νὰ γεμίσουν τὸ στομάχι τους ὁπωσδήποτε. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ Οἱ ἐλλείψεις ποὺ ἀντι- µετωπίζει ἡ ἐργατικὴ κυ- βέρνηση εἶνε τρομακτικές. Τὸ σύστηµα τῶν δελτίων κυριαρχεῖ καὶ εἶνε σώὠστὸ εὐαγγέλιο. Αν ὕστερα ἁ- πὸ 30--40 χρόνια ρωώωτή- σουν ἕνα σημερινό παιδὶ τῆς ᾽Αγγλίας, πού θᾶνε τότε ὥριμος ἄνδρας, τὶ κυβέρνηση εἴχατε ὅταν ἤ- σουνα δέκα χρονῶν καὶ τὶ ξεφυλλίζατε ἀπὸ βρα- δὺς, πρὶν πᾶτε στὸ σχο- λεῖο.-- Δελτία θ᾽ ἀπαντοῦ- σε τὸ παιδί. Καὶ ὅταν γυ: ρίζανε στὸ σπίτι οἱ µητέ- ρες σας, μετὰ τὴν ἀνάγνω- ση τῆςβΒίβλου γιά τὶ πραγ: μα μιλοῦσαν ἀναμεταξὺ τους---Γιὰ τὰ δελτία, θᾷ- ταν πάντα ἡ ἀπάντηση.' Δελτία γιὰ τὸ ψωμί, δελ: τία γιὰ τὴ ζάχαρη, δελ- τία γιὰ τὶς τιράντες, δελ- τία γιὰ μαντήλια. Δίχως δελτίο θὰ μείνεις ἄπλυτος καί δίχως ἀσπρόρουχα. Τὸ δρᾶμα τὸ δοκίµασα µόνος µου. Στὸ ἀεροπλάνο ὅταν ἀνέβαινα στὸ Μπουρζέ μοῦ ἔσπασαν οἱ τιράντες. Στὸ Λονδῖνο θέλησα νἀ τὶς ἀντικαταστήσω. ᾽Αλλὰ σὲ ὅλα τὰ καταστήματα οἱ πωλήτριες γελοῦσαν µα” ζἱ µου. Ὕστερα Αγγλοι συνάδελφοι μοῦ ἐξήγησαν καὶ ἔκαμαν μεταξύ τους ἐράνους, δηλαδὴ ἐράνους κουπονίων δελτίου καὶ ἕἔ- τσι μπόρεσα ν᾿ ἀγοράσω ἕνα ζευγάρι τιράντες--δὲ θέλησα νὰ χάσω τὴν εὖ- καιρία, ἀγόρασα κι’ ἕνα σώβρακο. Στὸ δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου πρέπει νὰ Φφέ- ρεις τὸ δικό σου τὸ σα- ποῦνι καὶ στὴν αἴθουσα τοῦ πολυτελεστέρου ξενο- δοχείου βλέπεις τοὺς λόρ- δους καὶ τοὺς µυλόρδους νὰ βγάζουν ἀπὸ τὴν τσε- πίτσα τοῦ γιλέκου ἕνα πα: κετάκι γιὰ νὰ γλυκάνουν τὸ τσάϊ τους. Τὸ «φὰτβρ ὀκλόκ-- τὴ» σερβίρεται δί: χως ζάχαρη. Τὸ ἴδιο συµ- βαίνει μὲ τὰ κυριώτερα τρόφιµα καὶ εἴδη ἵματι- σμοῦ. Θὰ ἦταν βέβαια ἐπικίν- δυνο τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ δυσκολίες αὐτὲς δίνουν τὴν εἰκόνα πτωχεύσεως τῆς χώρας. Πρέπει νὰ ἆἁ- ναγνωρισθεῖ ὅτι δηµιουρ- γήθηκε μιὰ ψυχολογία πλη- ρώματος ποὺ πρέπει νὰ ἐ- ξοικονοµήσει τὰ µετρηµέ’ να τρόφιμα ὥσπου νὰ πε: ράσουν τὸν κάβο καὶ νὰ φθάσει «στὸ λιμάνι τοῦ ἐ- Φοδιασμοῦ». Οἱ Αγγλοι φαίνεται πὼς τὸ πιστεύουν αὐτὸ καὶ παρὰ τὶς δυσκο- λίες ποὺ ἔγιναν µμεγαλύ- τερες μὲ τὴν ἐφετεινὴ κα- κἡ ἐσοδεία σιτηρῶν ὑπο- μένουν. ἂΔὲ μπορεῖ ὅμως νὰ μὴ διακρίνει κανεὶς μιὰ πικρία καὶ ζηλοτυπία μὲ ο νου να νο κνο ον νανρακοπαπαναννο να κμφοροπαακα 0ρ ολο νωσσσσα Ἑ νΕΟΣ Τὸ Ἀυπριακόν Οχι θάσεις | ᾽Ανεϕφέρθη ὅτι ἡ ᾽Αγγλία θὰ δώσῃ τὴν Κύπρον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔναντι τῆς ἐγκαθι- δρύσεως ναυτικῶν βάσεων ἐπὶ Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Ἔ- κτὸς τοῦ παζαρεύµατος, τὸ ὁποῖον δέν ἔχει θέσιν, διότι ἡ ἐλευθερία τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ δὲν εἶναι ἐμπόρευμα, θὰ το ἐθνικὴ ὀλεθριότης ἡ ὕπαρξις ξενικῶν βάσεων. Αἱ βάσεις αὐταὶ καταστρέφουν τὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ οὕτως ἤ ἄλλως ἐνέχούσι τὴν θέσιν Κράτους ἐν Κράτει ἐν ὢ πρὸ παντὸς δίδουν εἰς τὸ ἔδα- φος Χρωματισμὸν ἐχθρικῆς τάσεως ἐναντίον τῶν ὅσων αἱ βάσεις θὰ ἐτύγχανον τῆς πολεμικῆς των Χρησιµοποιή- σεως. Ἡ Κύπρος πρέπει νὰ ἔλευ- θερωθῇ, χωρὶς ὅρους, διὰ τὴν ἁπλῆν ἐφαρμογὴν τῶν ἀρχῶν ὑπὲρ ὢν ἐπολέμησαν οἱ Σύμµ- µαχοι. Δὲν ὑπάρχει λόγος δι’... ἀνταλλάγματα. Θὰ ἧτο σφάλμα δὲ ἐὰν ἐνομίζετο ὅτι ἡ ᾽Αγγλία θὰ ὑφίστατο ζη- µίαν στρατηγικήν, ᾿Εκτὸς τοῦ ὅτι αἱ «στρατηγικότητες» ἓν- θυμίζουν τὰ κατάλοιπα πα- ρωχημένης ἐποχῆς' ἐπ᾽ οὖδε- νί δὲ λόγῳ δύνανται νὰ ἰσχό ουν διὰ τὴν παρακώλυσιν τῶν νοµίµων καὶ δικαίων ἕ- λευθερώσεων, δὲν εἶναι τὰ «στρατηγικἁ» µέρη ποὺ ὀχυ- ρώνουν τὰς ἀσφαλείας, ἀλλ᾽ αἱ εἰλικρινεῖς φιλίαι τῶν Λαῶν. Τὸ ζήτημα τῆς ἐλευθερώ- σεως τῆς Κύπρου, μὲ τὸ δι- καίωµα τοῦ Λαοῦ της ν᾿ αὖ- τοδιατεθῇ, εἶναι ἕνα ἀπὸ τά πλέον καθαρά, διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ὁποιαδήποτε προσχηµατο- λογία πρὸς ἄρνησιν, θὰ ῆτο πασιφώρως μόνον τῶν ἅμαρ- τιῶν ἡ πρόφασις. Πιστεύομεν ὅτι ἐν Λονδίνῳ θὰ σταθµι- σθῇ καλῶς ἡ ἀνόγκη τοῦ ν᾿ ἀπονεμηθῇ εἰς τοὺς Κυπρίους τὸ Δίκαιον. Τὸ ἐκ τούτου ἡ- θ:κὸν κέρδος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας θὰ το ἄπεριο- ρίστως µεγαλύτερον, ἁμεσώ- τερον καὶ θετικώτερον ἀπὸ πᾶσαν ἀμφίβολον ὠφέλειαν τῶν «στρατηγικῶν ἀπόψεων». Ε, Δ. ΣΑΜΙΟΣ «Κήρυξ» τὴν καλοπέραση ἄλλων λαῶν ποὺ αὐτὴ μαζὶ. μὲ τὸ γνωὠστὸ ἐγωϊσμὸ τῶν Αγγλων--ἀρκετὰ τραυµα: τισµένο σήμµερα--βαρύνει ἀπροφασιστικὰά στὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται. ᾿Αθηναϊκὴ χρονογραφία Μακάβριος γέλώς! Ὁ Κλεόβουλος μόλις ἔμαθε τὸν θάιϊατο τοῦ Ράλλη, μᾶς εἶπει! --Αφέονται αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ αἱ πολλαὶ, διότι ἀπέ- θανε τὴν κατάλληλον στιγμὴν καὶ ὥραν. --Τί ἐννοεῖς τὸν ρωτήσαμε. --Εννοῦ, μᾶς ἀπήντησε ὅτι (5 ὁ. ᾿Αρχηγέτης Ὁ' τῆς Δοσιλογί- - ας ἀπέθανεν ᾱ- κριβῶς τὴν ἡ- µέραν, καθ’ ἤν οἱ κυβερνῶντες ὁμόφρονές του καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ουνέ- νοχοί του ἧτοι- µάζοντο νὰ πα νηγυρίσωσιν ἆᾱ- ναιδῶς καὶ ξετσιπώτως τὴν... ἀντίστασίν των κατὰ τοῦ φα- σισμοῦ. Κατῆλθον πάντες ἐν µεγάλη στολῇ καὶ εἰς µεγα- λειώδη πομπὴν κραυγάζοντες «Ἠμεῖς εἴπωμεν τὸ ὄχι Ἡ- μεῖς εἴπωμεν τὸ ὄχι!» --Τοιοῦτοι εἶσθε ἐσκέφθη μὲ ἀγανάκτηση ὁ Ράλλης, Τώρα θὰ σᾶς δείξω ἐγὼ, Φαρισαῖοι ὑποκχριταί, ποὺ μοῦ παριστᾶτε τοὺς ἀντιφα- σίστας Ι... Καὶ λαβὼν τὴν κατάλλη: λον στάσιν, τὰ ἑτίναξεν. Καὶ ἀφοῦ τὰ ἐτίναξεν, ἔρριψεν πρὸ τῆς πανηγυρικῆς πομπῆς τῶν ξετσιπώτων «ἐθνικοφρό- νων» τὸ ἄψυχον κουφάριόν του. Καὶ τοὺς εἶπε γελῶν µα- κάβριον γέλωτα: --Κά, χά, χά, τὰ πτηνά µου]! ᾿Εσεῖς εἶσθε οἱ ἁγωνισθέντες κατὰ τοῦ φασισμοῦ: Χά, χά, χά! Ας καγχάσω. Καὶ ἐγὼ ποῖος εἶμαι, λατρευτά µου ὄντα Κύψατε ὑπεράνω τοῦ πνεὐματός µου, παρακαλῶ ὑμᾶς, Δὲν μὲ ἀναγνωρίζετε Χί, χί, χί! Αό µειδιάσω. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ὁ φὸν Ράλλης σας, ἄνθρωπος ἰδικός σας καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός σας ὪὪ, διατὶ τὸ μοῦτρον σας ἐξυνί- σθη ᾿Εγὼ, εἰμί, ἀγαπητοὶ ἐν Χίτλερ καὶ Μουσσολίνι ἆδελ- φοί! Εσύ, ὦ µεγάλε πατριῶ- τα, ποὺ ἐφόρεσες τὸν ὑψηλόν σου πῖλον ἵνα ἑορτάσεις τὴν ἀντιφασιστικὴν ἡμέραν, δὲν μὲ ἐνθυμεῖσαι Χέ, χέ, χε! Ας χρεµετίσω. ΛΜαζὶ δὲν κατε σκευάσαµε τὰ γλυκύτατα καὶ τρυφερώτατα ἐκεῖνα... Τάγ- µατα ᾿Ασφαλείας Ἰ »Οἱ ἐπίσημοι ἑορτασταὶ τῆς 28ης ᾿Οκτωβρίου, συνέχισε ὁ Κλεόβουλος, ἐρρίγησαν ἀπὸ χαρτονὲ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ '. ΔΡΙΣΤΟΝ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ἔξτρα ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ Ὑποστηρίζοντες τὴν Κυπριακὴν Βιομηχανίαν ἐνισχόετε τὴν οἰκονομίαν τοῦ τόπου καὶ τοὺς Κυπρίους ἐργάτος τσάι ᾱς δα χις ο σος ος Ἴθο- ------σπε- κος ας αι οση ΕΙΔΟΓΙΟΙΗΣΙΣ Ὑπὸ τῆς Καπνοθιομµηχανίας ΛΚΠ ΠΛΑΤΙΚΗ ἐτέθησαν εἰς κυκλοφορίαν τάἀ κάτωδι σιγαρέττα εἰς νέα κυτία τῶν. 4 καὶ 8 ὅραµίων εἰς προ” πολεμικήν ἐξαίρετον ποιότητα: ΚΟΡΩΝΑ ον 16 καὶ 22 ὁ Τ καὶ 14 γρ. 10 καὶ 20 » 20 καὶ 24 » 20 καὶ 24 » 12 καὶ 24 » 25 » ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΤΩΝ 7 καὶ 14 Υρ. Ι4 γρ. ϐ καὶ [2 γρ. ϐ καὶ [2 υρ. Π γρ. Ὁ αμ ο ο.” .--, τὸν γέλωτα τοῦ ἀποθανόντος. Καὶ τὸν ἠρώτησαν μὲ φρίκην καὶ ἀνατριχίασιν: ο --Καὶ τί ζητεῖς ἀπὸ ἡμᾶς --Ν᾽ ἀφίσετε τὰς ἀντιφασι στικὰς ἑορτὰς καὶ πα: νηγύρεις, καθ ὅσον δὲν σᾶς ταιριάζουν, ἀπήντησεν ὁ µακαρίτιος, Καὶ συγκεντρῶ- θέντες ὅλοι σας, δοσίλογοι ἐκ περάτων, κηδεὐσατέ µου τὸ σῶμα. --Ἑμεῖς θὰ σὲ κηδεύσωμεν ἠρώτησαν οἱ ἑορτασταί. Καὶ τί εἴμεθα ἡμεῖς --Βεκροθάπται, ἀπήντησεν ὃ µακάβριος μὲ τὴν εἰλικρινῆ γλῶσσαν τῶν νεκρῶν., ᾽Αφέ: ονται αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ αἱ πολλα(... Η ΠΕΡΝΑ Μαγικό Παλάτι καὶ Μπελὴκ Πασᾶ δήµερον Παρασκευὴν καὶ αὔριον Σάββατον ᾽ προβάλ- λεται ἡ τρίτη ἐποχὴ τοῦ μεγαλειώδους καὶ συντα- ρακτικοῦ ἐπεισοδιακοῦ κολοσσοῦ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΛΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 1Ποωταγωνιστοῦν ἥρωες : ΝΤΙΚ ΦΟΡΑΝ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΝΣ ΔΕΟ ΚΑΡΙΛΛΟ - ι , 4 Αέα σατανικὰ τεχνάσματα καὶ ς πεοιπέτειες---ἄγοια γουνδομοπή- µατα--- Λέο Λαϊκὸ πανδαιµόνιο. οἳ Λλαοφιλεῖς Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακἠν ἐπὶ τέλους προβάλλεται ὁ µεγαλοπρεπέστερος ἐξωτι- κὸς παραδεισένιος ἔγχρω- µος κολοσσὸς ΜΗ ΜΗΝ Πρωταγωνιστοῦν ἡ ἐξωτικὴ γόήσσα ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΖ ὁ διάσημος ΤΖΩΝ ΧΩΛ ὁ ἄφδαστος ΣΑΠΟΥ ΤΟΥΡΧΑΝ ΜΠΕΥ’ ΣΙΤΝΕ Υ: ΤΟΛΕΡ Λίαν προσεχῶς ὁ θαλλασ”- σινὸς πολεμικὸς κολοσσός ΜΙΝΙ θὰ ΜΗΙΛΗΙΚΟΝ ῆὲ τὸν διάσηµιον ΡΑΝΤΟΔΦ ΣΕΟΤ Σηµ. Τὰ ἔργα τοῦ «ᾖ]αγικοῦ Παλατιοῦ» προβάλλονται ταυ- τοχοόνως καὶ στὸν κινήκατο- Ἰθάφον. Μσελὴκ ᾷΠασσᾶ κατὰ τὰς ἀκολούθους ὥσας, Κυριακὰς ὥρα Ἱ μ.μ. ὃ καὶ τ 1/95 µ.α. αμ. βαθημερινὰς ὧὥοα ἵ μ.μ. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς ] Κοινωνικη Ζοη | Δωρεαὶ «Ο κ. Γοῦμπεοτ 1 Κάννις ἐδώρη- σεν εἷς τὸ Κυπριακὸν ᾖ]ουσεῖον τν ὦ , : 150. τόµους σπανίων βιβλίων, 5 2 Εηθέσεις Ἠνοιξε χδὲς εἰς τὸ [ρειτανικὸν [νοτιτοῦτον «ευκωσίας ἔκθεσις Πρετταγικῶν }γαλκογθαφιῶν. Τὸ χοιγὸν δύναται γὰ ἐπισκερ δῇ αὐτὴν ην ἳ σήμερον εἰς τὰς 1056 α.μ.-- 0,90 καὶ 9.24)---4.ὀ0 μ.μ. 2 Πρωτάδληµα , ποδοσφαίρου 'Ἡ 4ΟΝ Τύμβου πρσκήούσσει παναγροτικὸν ποωτάδλημα ποδο- σφαίρου μὲ σύστημα «γὸκ ἄουτ», Αἰτήσεις γένονται δεκταὶ μέχοι τῆς ὅθης Ἀοεμβοίου, πρέπει δὲ νὰ ὑποβάλλωνται ποὸς τὸν γοαμµατέα τοῦ συλ]όγου «Νέα 1 ενεὰ» εἲς Τύμβου. ς » Οἱ ᾿Απόστρατοι Τὴν απ. Κυριακὴν εἷς τὰς {0 απ. µ. δὰ συ κοοτηὺ]ῇ ἓν εμεσῷ συ- γέλευσις τῶν μελῶν τῆς “Ενώσεως ᾿Αποστράτων ὅπως ἀνταλλάξουν ᾱ- πόϊμεις ἐπὶ τοῦ ῥοήύήματος τῶν ζῷ Λιρῶν. Οἱ πυβερνητικοὶ ἑργάται Λαλοῦνται εἷς συνέλευσιν σήμερον Παοασκενὴν εἲς τὰς ὅ μ.μ. ὅλοι οἱ αμ, -- πρ ! ἐργάται κυβεονητικῶν ἔργων «4{ευ- Κωσίας, Θέμα : των ΜΡΙΙν ΠΗΤΗΝΙ ΠΗῆ]ν ᾿Οδοντοϊατρικὸν Τμῆμα «Ὑποβυλὴ αἰἴτημά- Διαμαντῆς Μιχαηλίδης 10 Οδὸς ιπέοτη--- Πευκωσία Παρελήφθη καὶ θὰ πωληθῇ μετὰ 4 ἡμέρας : Ἐαμοάεαί 222 ΚαΠοάσπίίπο Καμοάεπι 1 1ᾳπἱά Οπ]ν Διαμαντῆς Πιχαηλέδης ΠΩΛΗΣΙΣ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Πωλεῖται αὐτοκίνητον µάρ: κας Μόρρις 10 ἁλόγων Αρ. 4030 εἰς πολὺ καλἠν κατά- στασιν καὶ μὲ πέντε ἐλαστι- κἁ καινουργῇ. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Κόκῳ Μιχαηλίδῃ Λήδρας 179, Λευκωσία. ΕΝΟΙΚΙά4ΖΕ ΓΑΙ δωµάτιον. Πλη- θοφορίαι ὁδὸς Αἰσχύλου ἀο. 99. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ὑπηρέτρια. Ἰι- σθὸς ἑκανοσεοιητικός. Π1ληροφο: ρίαι ὁδὸς 'Ιπποκράτους ἄρ. 26. ἱμιι ΛΙΝ ᾿Απὸ τῆς αὔριον, Σ24άβ- βατον 16 τρέχ., ἡ Λέσχη «ΙΣΟΤΗΣ» μεταφέρεται καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν λειτουργίαν της εἷς τὸ παλαιόν της οἴκημα. (Γωνία πλατείας Μετα- ξδ8 καὶ ὁδοῦ Λήδρας). Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ ἐν τῃ οἰκίᾳ τοῦ κ. ΚΕΒΕΚΤ αὐννις Ἡ πὠώλησις θὰ λάβῃ χώραν κατὰ θους ἡμέρας : Σάββατον 16 Βοεμβ. 1946 ὅρα Κυριακἠν 17 »ὁ » Δευτέραν 16 » » Τρίτην 19. » » Τετάρτην 20 » » Ἡ πώλησις θὰ διεξαχθῇ ἐν τῇ τὰς ἀκολού- 2.15 μ.μ. » 9.950 π.μ. δι 2.15 µ.µ. » 2.15 μ.μ. » οἱ» μ.μ. » 9.15 μ.μ. οἰκίᾳ τοῦις. (αιιππίς, ὁδὸς ὈΠαΚεδρεατο ἀρ. 11, ὁδηγοῦσαν ἀπὸ τὸ παλαιὸν Αρμενικὸν κοιµητήριον, ἀπέναντι Γραφείων Ἐλεγκτοῦ Μεταφορῶν καὶ μετὰ τὸ (παττίςσοἩ Οµ185. Λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντικειμένων ἐξεδόθησαν κατάλογοι. Τὰ ἀντικείμενα θό εἶναι ἐκτεθειμένα πρὸς ἐξέτα- σιν σήμερον Παρασκευήν, ὥρᾳ 10 π.μ.--0.30 μ.μ. καὶ 2.30---5 μ.μ. μ ΤΗ ΒΕΠ ΦΟΣ ΕΡΕ ΗΒ ΣΕΕΕΕΝΚΦΕ ΕΡΕ περιωρισµένος καὶ τληοῦν. ΚΥΠΡΟΣ-ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΛΤΜΟΠΛΟΙΟΝ “ΚΟΡΙΝΘΙΑ” ᾿Αναχώρησις ἀπὸ τὴν 4εμεσὸν τὸ ἀπόγευμα τῆς ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Ίης Δεκεμβρίου 1946. ἜἨρχισεν ἡ ἔκδοσις εἰσιτηρίῶν. «Ο ἀοιδμὸς τῶν ὑέσεων δι ᾽Αγγλίαν εἶναι προλάβετε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΛΕΛΦΩΝ ΛΟΙΖΙΔΗ Ηλατεῖα Διιαστηρίων, Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Λήδρας 186 προτοῦ ἕἑξαν- ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Title Subject Page
Όχι βάσεις ! 2p
ΔΙΕΘΝΗ 1p
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΩΣ ΕΙΣ ΠΡΟΛΕΜΟΝ ΟΥΑΛΛΑΣ 1p
ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Ο.Η.Ε. 1p
ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 1p
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 1p
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΛΕΕΙ ΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩ ΜΑΧΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1p
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 1p
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Η.Ε. Κυπριακό 1p
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΙΥΝ ΤΑΣ ΝΑΡΚΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1p
ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΧΑΙ ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ Β. ΕΛΛΑΔΑ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p